Opšta pitanja o Klasmann
tresetima i proizvodima od treseta
2
Opšta pitanja o Klasmann
supstratima
1. P
onekad se cena močvarnih treseta smatra visokom od strane proizvođača,
zašto da se odlučim za njega?
6
2. K
oje su razlike između močvarnog treseta i treseta iz alkalnih močvara/
lokalnog treseta?
6
3. Ima li nematoda u Klasmann proizvodima?
7
4. Zašto nema potrebe za dezinfekcijom močvarnih treseta?
7
5. Z
ašto treset zadržava više vode i hranljivih materija i obezbeđuje bolji vazdušni
kapacitet od ostalih medijuma za proizvodnju?
7
6. K
oje su razlike između dubinskog treseta i površinski mlevenog treseta?
8
7. K
oja su svojstva treseta fine strukture, dubinskog treseta i tresetnih vlakana?
8
8. Ako je sadržaj vlakana visok, da li je i vazdušni kapacitet visok?
9
9. D
a li Klasmann koristi crni treset u svojim proizvodima? Da li Klasmann
proizvodi izgledaju tamnije usled crnog treseta?
9
10. P
ostoji mnogo brendova močvarnog treseta na tržištu:
Zašto da se odlučim za Klasmann proizvode?
Koje su prednosti Klasmann proizvoda u poređenju sa ostalim?
10
11. V
eličina pakovanja Klasmann proizvoda deluje mala: Kako da znam da je
zapremina pakovanja 200 litara?
10
12. P
ostoji mnogo vrsta Klasmann proizvoda: Koji je kriterijum za odabir pravog?
11
13. Ako je potreban proizvod po posebnoj recepturi, kako se on proizvodi?
11
3
Pitanja o Klasmann
supstratima pre njihove
upotrebe
4
1. N
akon otvaranja pakovanja bilo je gljiva na njegovoj površini. Šta treba
uraditi?
12
2. N
akon otvaranja pakovanja, treset ima neobičan miris. Šta treba uraditi?
12
3. Kako rastresti Klasmann proizvode?
13
4. Šta mora da se uzme u obzir prilikom setve u kontejnere?
14
5. Z
a povećanje vazdušnog kapaciteta i drenaže u supstratu, koji je optimalan
dodatak/zamena?
14
6. Koji su najpogodniji uslovi za skladištenje treseta?
15
7. Š
ta bi trebalo uraditi ako struktura supstrata deluje previše grubo/fino?
16
Pitanja za vreme gajenja
useva?
1. N
a površini supstrata u saksijama ima algi. Šta treba da se uradi?
17
2. K
oji je razlog pojave jaja plesnive mušice u supstratu? Da li supstrat sadrži u
sebi jaja plesnive mušice? Kojim merama može da se spreči pojava plesnive
mušice?
18
3. Koliko dugo je okvašivač u supstratima efikasan?
19
4. N
a dnu saksija se mogu nagomilati sitne čestice tokom uzgajanja. Koji je razlog
tome?
19
5. N
akon navodnjavanja, supstrat se prilično sporo suši. Koji je razlog tome?
20
6. K
ako izgleda ispravno navodnjavanje?
20
7. P
onekad se pojavljuju korovi u saksijama. Da li oni potiču sa tresetnih polja?
20
8. A
ko se smanji pH supstrata tokom uzgajanja, da li je problem u kvalitetu
proizvoda?
21
9. Š
ta bi trebalo uzeti u obzir pri uzimanju uzoraka za merenje pH vrednosti i EC
nivoa supstrata?
21
10. P
rilikom setve u kontejnere, dešava se da su neke ćelije previše suve ili previše
vlažne, ili da su suve na vrhu, a vlažne na dnu. Šta je u pitanju?
22
11. K
oliko dugo traje efekat inkorporiranog đubriva? Koji je pravi momenat za
dalje đubrenje?
22
5
Opšta pitanja o Klasmann
supstratima
1. P
onekad se cena močvarnih treseta smatra visokom od strane
proizvođača, zašto da se odlučim za njega?
Kombinacija ekonomskih, hemijskih, fizičkih i bioloških osobina močvarnog
treseta daje nam medijum sa najpovoljnijim prednostima u poređenju sa
svim ostalim medijima za proizvodnju.
Za proizvođače, uniformnost materijala i njegova savršena svojstva, najznačajnija su za postizanje optimalnog rezultata kao maksimalnu bezbednost za
useve. U modernom gajenju useva, standardni radovi su praćeni od strane
osoblja (npr. prihrana, navodnjavanje, prskanje) i one obezbeđuju stabilnost
supstrata (naročito u smislu njegove strukture, obezbeđenosti hranljivim materijama i i pH vrednosti), a time se postiže uspešna proizvodnja useva.
2. K
oje su razlike između močvarnog treseta i treseta iz alkalnih močvara/
lokalnog treseta?
Sirovi tresetni materijal se znatno razlikuje kod treseta iz alkalnih močvara i
močvarnog treseta. Treset iz alkalnih močvara je uzet iz takozvanih „eutrofnih tresetnih močvara“. Ovaj treset je zasnovan na mnogo različitih vrsta trava, šaši, breze, borova, kao i trske. Njegova starost znatno varira, sadržaj
hraniva je složen i nepravilan. Treset iz alkalnih močvara obično obezbeđuje
visok nivo soli u kombinaciji sa nestabilnim i često visokim pH vrednostima.
Vrlo često je nehomogen.
Sa druge strane, močvarni treset vodi poreklo sa oligotrofnih ili izdignutih
tresetnih močvara. Uglavnom je zasnovan na sortama sphagnum tresetne
mahovine. Formiranje treseta se dešava u preplavljenim uslovima (sredini sa
nedostatkom kiseonika), što obezbeđuje duži proces humifikacije. Mogu se
uočiti različiti stadijumi raspadanja, od vrlo slabo raspadnutog belog treseta
do znatno jače raspadnutog smrznutog crnog sphagnum treseta. Struktura
sphagnum biljaka je i dalje prisutna i ćelijske strukture uredno rade. Nivo
hranljivih materija, kao i pH vrednost sphagnum treseta, su niski i stabilni.
Shodno tome, sve potrebe biljaka vezano za ishranu i pH mogu se optimalno
kontrolisati uz pomoć tačno određenih đubriva i krečnjaka (kalcijum karbonata). Uniformnost i fizičke osobine su izuzetno konzistentne, budući da je
uglavnom zasnovan na čistoj sphagnum mahovini.
Močvarni treset obezbeđuje visoku koncentraciju huminskih kiselina koje stimulišu rast korena. Ne sadrži korove, fitopatogene nematode, kao ni druge
fitopatogene organizme.
6
3. Ima li nematoda u Klasmann proizvodima?
Klasmann proizvodi ne sadrže u sebi fitopatogene nematode. Mogu da sadrže saprofitne nematode koje nemaju usni aparat za bodenje i stoga ne mogu
naškoditi živim biljkama. Saprofitne nematode se mogu naći širom sveta u
svim tresetnim mahovinama. Klasmann sirovi tresetni materijal se vrlo strogo
kontroliše kroz laboratorijske analize. Upravljanje kvalitetom proizvoda zasnovano je na RHP normama kvaliteta, koje predstavljaju najstrože odredbe
za supstrate širom sveta. Povrh toga, prilikom uvoza i izvoza vrše se ispitivanja na državnom nivou, gde fitosanitarni sertifikati potvrđuju da proizvodi ne
sadrže patogene nematode u sebi.
4. Zašto nema potrebe za dezinfekcijom močvarnog treseta?
Za dezinfekciju močvarnog treseta nema potrebe iz razloga što oni
predstavljaju veoma čist materijal, shodno svom procesu nastanka. Močvarni
treset obezbeđuje vrlo nizak nivo hranljivih materija, kao i nizak nivo pH.
Povrh toga, močvarni treset je natopljen vodom i samo neke prilagođene
biljne vrste mogu da rastu pod tim uslovima. Uobičajene biljne vrste ne
mogu da rastu na tresetnim poljima, te stoga u tresetnim močvarama nema
ni biljnih štetočina, kao ni prouzrokovača biljnih bolesti. Ova činjenica
obezbeđuje sigurnost usled koje nema potrebe za dezinfekcijom. Treset koji
je izdvojen sa poljoprivrednih polja bi, sa druge strane, trebalo dezinfikovati.
Ovo je takođe značajna ekonomska i ekološka prednost močvarnog treseta.
Prisustvo štetočina i prouzrokovača bolesti se učestalo prati od strane KD
kontrole kvaliteta, od koga i dobijaju fitosanitarni sertifikat. Postoji mišljenje
da je dezinfekcija čak štetna, jer uništava aktivnost korisnih mikroorganizama. Dezinfikovan treset gubi zaštitu od strane korisnih mikroorganizama, njihovo supresivno dejstvo protiv biljnih patogena.
5. Z
ašto treset zadržava više vode i hranljivih materija i obezbeđuje bolji
vazdušni kapacitet od ostalih medijuma za proizvodnju?
Sphagnum mahovina je vodena biljka krupnih ćelija, sunđeraste strukture iznutra. Mala zapremina obezbeđuje uravnotežen odnos između vodnog i vazdušnog kapaciteta. Specijalna kapilarna struktura sphagnum mahovine garantovano obezbeđuje dovoljno vazduha gajenoj biljci.
7
Visoka sposobnost zadžavanja vode u kombinaciji sa visokim vazdušnim kapacitetom predstavlja najveće prednosti treseta. Oba parametra se mogu kontrolisati specifičnim strukturama različitih sirovina. Tako se treset može optimizovati prema zahtevima gajenih biljaka, kao i prema zahtevima proizvođača.
Treset, kao čista organska materija, obezbeđuje visok puferski kapacitet
(CEC = kapacitet razmene katjona). Huminske kiseline sadržane u tresetu
mogu da upiju hranljive materije i da ih otpuštaju kada postoji potreba od
strane biljke. Dodaci poput gline mogu čak da povećaju CEC i hranljivi pufer.
Tresetna mahovina je takođe odličan pufer za održavanje stabilnog pH za
vreme uzgajanja useva.
6. Koje su razlike između dubinskog treseta i površinski mlevenog treseta?
Različite metode obrade se koriste za dobijanje sirovina određenih fizičkih
osobina. Ovo nam omogućava da biramo između različitih tipova treseta što
nam omogućava da kontrolišemo odnos vode i vazduha i tako stvorimo optimalnu sredinu za svaki usev.
Površinski mleveni treset se dobija mlevenjem površinskog sloja belog treseta direktno iz močvare. Ovo je osnovni način dobijanja kojim nastaje homogeni materijal koji se kasnije razvrstava u klase od 0 – 5 mm i 0 – 25 mm.
Ove dimenzije obezbeđuju vazdušni kapacitet od 10 – 15 vol.-%.
Za povećanje vazdušnog kapaciteta i dugotrajne strukturne stabilnosti, koristi se dubinski treset koji se dobija drugačijim metodama obrade. Takozvani
tresetni „buseni“ se vade iz močvare, isušuju i potom drobe u specijalnom
mlinu u fabrici. Ova sirovina se potom razvrstava u klase od 1 – 7 mm, 5 – 15
mm, 10 – 25 mm i 25 – 45 mm, obezbeđujući time veoma nizak sadržaj finih
čestica i stoga maksimalni vazdušni kapacitet. Klase od 10 – 25 mm i 25 –
45 mm imaju vazdušni kapacitet i do 35 vol.-%.
7. K
oja su svojstva treseta fine strukture, dubinskog treseta i tresetnih
vlakana?
Treset fine strukture:
Treset fine strukture zadržava vodu i vodorastvorljiva đubriva bolje nego grublje strukture, dok grublje strukture obezbeđuju veći vazdušni kapacitet od
fine. Upotreba površinski mlevenog treseta i dubinskog treseta zavisi od useva i načina gajenja. Dok se rasad može gajiti u supstratu fine strukture, saksijsko bilje bi trebalo gajiti u mešavini površinski mlevenog treseta i dubinskog
treseta, budući da ona obezbeđuje optimalne fizičke osobine i bolju drenažu.
8
Dubinski treset:
Dubinski treset obezbeđuje vazdušni kapacitet i stabilnu strukturu. Zajedno
sa tresetnim vlaknima on čini strukturu supstrata. Dubinski treset takođe zadržava vodu i đubrivo, budući da je ćelijska struktura u potpunosti očuvana.
Njegov povećan vazdušni kapacitet poboljšava drenažu vode i time podržava rast korenovog sistema osetljivih biljaka.
Tresetna vlakna:
Vlakna vode poreklo od delimično razgrađene biljke Eriophorum, što im obezbeđuje dobru strukturnu stabilnost i dobar transport vode. Ona čine deo
strukturne osnove/kičme supstrata podržavajući distribuciju vode i poboljšavajući drenažu.
8. Ako je sadržaj vlakana visok, da li je i vazdušni kapacitet visok?
Tresetna vlakna prenose vodu i time obezbeđuju drenažu. Ako je sadržaj vlakana previsok, supstrat u početku izgleda mekano i vazdušasto. Kako je drenaža visoka, finije čestice se nakupljaju na dnu kontejnera – stvara se talog.
Stoga visok sadržaj vlakana ne može da zameni dubinski treset u odgovarajućem uzgojnom medijumu.
9. D
a li Klasmann koristi crni treset u svojim proizvodima? Da li Klasmann
proizvodi izgledaju tamnije usled crnog treseta?
Većina Klasmann proizvoda su od belog treseta. Međutim, postoje i određeni proizvodi koji sadrže i crni treset. Za koji ćemo se odlučiti zavisi od biljke
koju želimo da uzgajamo i od sistema za navodnjavanje. Treset je prema stepenu dekompozicije podeljen na H1 – H10 (skala von Post). Slabo razgrađenim belim tresetom smatra se deo skale H2 – H5. Srednje razgrađen beli treset (H4 – H6) koristi se kao sirovina za određenu primenu, npr. za širenje
mladih biljaka povrća. Ova sirovina je tamnije boje i dobro drži vlagu. Konačno, crni sphagnum treset, sa visokim stepenom raspada (H7 – H10), koristi
se samo za određene proizvode koji zahtevaju vrlo visok nivo zadržavanja
vlage. Različite boje treseta su u vezi sa stepenom raspadanja. Geološki starije močvare su tamnije boje, iako im je stepen dekompozicije sličan. Osnovna prednost starijih tresetnih močvara jeste veća stabilnost same strukture
treseta.
9
10. P
ostoji mnogo brendova močvarnog treseta na tržištu: Zašto da se
odlučim za Klasmann proizvode? Koje su prednosti Klasmann
proizvoda u poređenju sa ostalim?
Kvalitet Klasmann proizvoda je veoma pouzdan iz razloga što sirovine vode
poreklo sa naših sopstvenih tresetnih polja. Naši recepti se koriste širom
sveta i njihov kvalitet je dokazan od strane mnogih korisnika i samog useva.
Koriste se strogo kontrolisani i testirani aditivi, zamene i đubriva.
· Proizvodi su visokog kvaliteta što obezbeđuje sigurnost useva
· Proizvodnja se zasniva na strogim nacrtima kvaliteta od strane ISO i RHP
·Laboratorijska kontrola svake šarže se vrši pre svake isporuke i
zagaratovano je praćenje svake šarže i porudžbine
· Pouzdano snabdevanje tokom cele godine
· Distribucija/logistika je preko prodajne mreže širom sveta
·Tehnička podrška i Klasmann međunarodna tehnička mreža pružaju informacije, kao i podršku u slučaju pitanja vezano za proizvodnju novog
useva ili u slučaju problema sa usevom
·Upotreba visoko efikasnih hranljivih rastvora, tačno određenih
mikroelemenata i Klasmann Hidro S okvašivača obezbeđuju maksimalnu
sigurnost useva
11. V
eličina pakovanja Klasmann proizvoda deluje vrlo malo: Kako da
znam da je zapremina pakovanja 200 litara?
Novo Klasmann pakovanje od 200 litara je optimizirano za olakšano
rukovanje i transport. Obezbeđuje veću pogodnost, kako radnicima, tako i
proizvođačima. Merenje zapremine je prema zvaničnoj Evropskoj Normi EN
12580. Zapremina pakovanja se kontinuirano kontroliše prilikom punjenja u
fabrici. Zapremina je naznačena na vrećama.
10
12. P
ostoji mnogo vrsta Klasmann proizvoda: Koji je kriterijum za odabir
pravog?
Informacije o standardnom rasponu recepata i uobičajenoj primeni mogu se
naći u brošuri Klasmann proizvoda. Stručna lica naših prodajnih partnera će
nakon upoznavanja sa određenim zahtevima proizvođača preporučiti odgovarajući Klasmann proizvod.
13. Ako je potreban proizvod po posebnoj recepturi, kako se on proizvodi?
Za neke nove ili specifične useve, kao i za posebna pitanja, proizvođači
mogu direktno da se obrate KD prodajnim partnerima za svoje zahteve. U
slučaju potrebe, KD prodajni partneri mogu dalje da kontaktiraju tehničko
odeljenje kompanije Klasmann – Deilmann u Nemačkoj i tako dobiju odgovarajuću preporuku za svaku biljnu vrstu i način njenog uzgajanja.
11
Pitanja o Klasmann supstratima pre njihove upotrebe
1. N
akon otvaranja pakovanja bilo je gljiva na njegovoj površini. Šta uraditi?
Čist treset sadrži do 98% organske materije, a organska materija privlači gljive. Treset je obogaćen krečom i đubrivom kako bi se dobio odgovarajući medijum za uzgoj. Ovi dodaci poboljšavaju uslove života mikroorganizama. Sa
profitne gljive (i bakterije) koje žive na izumrlim biljnim delovima, kao i vazdušne spore gljive, koje su uvek prisutne u atmosferi, mogu u ovoj fazi da dospeju u treset. Pakovanja supstrata na kojima su se razvile gljive trebalo bi
otvoriti i temeljno promešati kako bi se što bolje snabdele vazduhom. Nakon
provetravanja, micelija gljive ubrzo propada. Micelija gljive ne pravi nikakve
štete usevu, budući da je gljiva isključivo saprofitna.
Razvoj gljive na površini supstrata u plastenicima dešava se usled vlažnih
uslova i one obično vode poreklo od vazdušnih spora. Sve mere, kako preventivne tako i kurativne, trebalo bi da rade na stvaranju suvljeg okruženja i da
obezbede dobru provetrenost i biljaka i supstrata. Može se uvesti uzgajanje
useva koji ima niske zahteve za vlagom, sa ciljem da se omogući isušivanje
površine supstrata. Ako je moguće, trebalo bi smanjiti relativnu vlažnost vazduha unutar plastenika. Na tržištu ne postoji efikasan fungicid protiv saprofitnih gljiva. Fungicidi protiv zemljišnih patogena imaju vrlo nisku efikasnost.
2. N
akon otvaranja pakovanja, treset ima neobičan miris. Šta bi trebalo
uraditi?
Može se desiti da se u zbijenim tresetima oseti miris. Ovo može biti slučaj nakon dugog transporta u neodgovarajućim uslovima pri višim temperaturama.
Dati miris se može uporediti sa mirisom pokvarenih jaja ili amonijaka. To je znak
anaerobnih mikrobioloških procesa u zbijenom supstratu koji su se desili usled
visoke temperature i smanjenog nivoa kiseonika. Ovaj miris je teško sprečiti,
kao i istražiti, budući da mnogo faktora mogu uticati na njegov nastanak:
· Prisustvo mikroorganizama u tresetu
· Temperatura tokom transporta
· Kašnjenje u isporuci robe
· Uslovi skladištenja nakon prijema robe
12
Za sad nisu do kraja ispitani određeni procesi koji se dešavaju, ali pretpostavlja se da biološki procesi mikroba redukuju nitrate i sulfate. Kao rezultat nastaje dati miris, a ponekad se i smanjuje količina dostupnog nitratnog azota u
supstratu.
Ovo ne mora da znači da je supstrat lošeg kvaliteta. U većini slučajeva supstrat se može koristiti bez ograničenja ako se pre upotrebe ispoštuju sledeći
koraci:
Ako na proizvodu ima gljiva, ili se oseti miris, supstrat bi trebalo odmah rastresti kako bi se provetrio. Postojeći gasovi se tako rasplinu, a kiseonik prodire u supstrat i zaustavlja procese. Ako postoji mogućnost, trebalo bi ga
ostaviti tako otvorenog dan ili dva i povremeno prevrtati. Miris će nestati tokom aeracije.
1. S
upstrati srednje, grube I grubo-vlaknaste strukture, koji su predviđeni za
pikiranje i rasađivanje (npr. Standardni supstrati 2, 3, 4, TS 1, TS 2, TS 3 i
TS 4 srednje ili grube strukture, itd.), kada miris nestane i kada se supstrat prosuši malo, mogu se koristiti za pikiranje bez daljih provera. Kada
se dovoljno provetri supstrat, nema štetnog uticaja na rast biljaka, budući
da su se one već ukorenile i razvile.
2. S
upstrati za proizvodnju mladih biljaka/rasada (supstrati fine strukture, npr.
TS 1, TS 2, TS 3 fine, Plug Mix 1, Standardni supstrat 1, itd.), bi trebalo da
prođu biotest sa hemijskom analizom, kako bi se osigurao idealan rast nakon aeracije. Biljke bi eventualno u početnoj fazi trebalo dodatno đubriti
nekim tečnim đubrivom koje sadrži azot u nitratnom obliku, kako bi se nadoknadio potencijalni gubitak azota.
3. Kako rastresti Klasmann proizvode?
Zbijeni supstrat iz velikih bala bi pre upotrebe trebalo rasrtesti, ali pažljivo,
kako se ne bi narušila struktura treseta. Ovo je posebno značajno napomenuti za supstrate grublje strukture, jer preterano rastresanje ili mešanje može
da naruši ovu grubu strukturu koja potom postaje previše fina za svoju planiranu namenu. Mikseri velikih brzina i mašine za mlevenje i mešanje mogu biti
vrlo štetni za treset.
13
Proizvođač mora da izabere odgovarajuću mašinu kojom može pažljivo da
rastrese zbijeni treset.
Vile ili široka lopata su idealni za ručno rastresanje materijala na čistoj betonskoj podlozi.
(Molimo potražite detaljnije informacije u Klasmann priručniku „Uopšteni vodič za upotrebu tresetnih supstrata“)
4. Šta treba da se uzme u obzir tokom ulončavanja?
1. Z
a proces ulončavanja mora se uzeti u obzir kompaktnost supstrata. Pošto je supstrat mek materijal mora se blago pritisnuti kako bi imao dobar
kontakt sa biljkama.
2. N
akon ulončavanja/rasađivanja odmah se treba obaviti prvo zalivanje
kako bi omogućio dobar kontakt treseta i korena.
3. T
okom ulončavanja vrlo je važno da se mlade biljike ne stavljaju previše
duboko u zemlju. Nakon pritiskanja i navodnjavanja biljka može potonuti i na taj način da pati od nedostatka vazduha i svetla kao i većeg pritiska
patogenih bolesti.
5. Z
a povećanje vazdušnog kapaciteta i drenaže u supstratu, koji je
optimalni aditiv /zamena?
Prvo i osnovno je optimalan izbor sastava supstrata i on treba da odgovara
zahtevu useva. Kombinacija treseta koji je iz dubine i površinski mlevenog
treseta obezbeđuje kontrolisan odnos vazdušnog i vodenog kapaciteta.
Kako bi se povećao kapacitet vazduha i drenaže unutar supstrata najbolji izbor je Perlit. Pošto je Perlit PH neutralan, ne upija vodu i ne sadrži hranljive
materije, on se može koristiti sa sigurnošću.
Drvena vlakna su sledeće optimalno rešenje za povećanje drenaže i kapaciteta vazduha u supstratu.Trenutno postoje ograničenja u prekomorskoj isporuci i zbog toga se mogu naći samo u Evropskim državama.
14
Klassmann-Deilmann proizvodi svoja vlakna od 2010. i proizvodni proces je
kompletno kontrolisan, i na taj način se osigurava najviši kvalitet.
Kokosova vlakna su takođe stabilni dodaci, ali mogu povećati nivo soli i hlorida, kao i patogene štetočine i tropske korove. Kokosova vlakna potpomažu
drenažu i pomeranje vode u medijumima ukoliko je odabran dobar kvalitet.
Vlakna kokosove ljuske se mogu takođe koristiti, ali limitirano zbog visokog
pH, nivoa soli i hlorida. Takođe se moraju uzeti u obzir štetni insekti. Ako nije
dobro obrađen, ova vlakna imaju negativan efekat na biljke zbog visokog nivoa natrijuma i kalijuma. Rezultat može biti nedostatak u kalcijumu i oštećenja na listu.
The green benchmark:
Klasmann GreenFibre
6. Koji su najbolji uslovi za čuvanje treseta?
· Nikada ga ne čuvati na direktnom suncu – probajte da ga držite na
temp ispod 25 °C
· Palete zaštitite od sunca crnim UV stabilnim mrežama
· Ako ste u mogućnosti molimo Vas da ga čuvate unutra
(nema sunca, nema kiše)
· Striktno pratite “Fi-Fo” prvi unutra, prvi napolje
· Rinfuzna pakovanja čuvajte unutra pokrivena čistom plastičnom folijom
· Supstrate koristite sveže ako je to moguće
· Nikada rinfuze nemojte čuvati unutar staklenika
·U slučaju dugog čuvanja ili pojave gljiva uradite hemijske analize i test
kineskog kupusa (laboratorijska kontrola)
· Uopšteno nemojte čuvati supstrate duže od 3-4 meseca
15
7. Š
ta bi trebalo uraditi ako struktura supstrata deluje previše gruba/fina?
Klasmann obezbeđuje različite recepture proizvoda zavisno od konkretnih
zahteva. Odabir prave recepture za svaki usev i svaki rasadnik, osnov je za
optimalan uzgoj zasada. U slučaju da je data receptura previše gruba ili
previše fina za potrebe u rasadniku, molimo Vas da se obratite Klasmann –
Deilmann prodajnim partnerima u Vašoj zemlji. Oni će Vam pomoći da
nađete najbolje rešenje u Klasmann – Deilmann ponudi.
Biće Vam preporučena odgovarajuća receptura u skladu sa biljnom vrstom,
veličinom saksija i uslovima gajenja.
16
Pitanja u vezi uoptrebe
Klasmann proizvoda ?
1. Na površini supstrata u saksijama ima algi: Šta da se uradi?
pore algi su uvek prisutne u našem okruženju (sveprisutne).
S
Mogući izvori su:
·
·
·
·
Voda za navodnjavanje
Creva i cevi
Stolovi i konstrukcija plastenika
Vetar (okolina)
Zahtevi za rast algi su:
·
·
·
·
·
·
pH od 5 – 7 (alge ne mogu da žive na pH 4)
Prisustvo azota (NO3), fosfora (P) i ugljen-dioksida (CO2)
Slobodna voda (naročito na horizontalnim površinama)
Topli uslovi
Visoka relativna vlažnost
Zasenjene površine
Kako sprečiti rast algi:
· Prekriti bazene u kojima se nalazi kišnica
· Dodati kiseonik u kišnicu (izbaciti CO2)
· Koristiti filtere za vodu za navodnjavanje
·Održavati usev suvim što je više moguće (koristiti supstrate grublje
strukture kako bi se omogućila bolja drenaža i snabdevenost vazduhom)
· Koristiti što manje vode unutar plastenika
· Provetravati što je više moguće
· Smanjiti relativnu vlažnost
· Smanjiti zasenjene površine gde je moguće
· Smanjiti rizik od kondenzacije
· Popraviti pukotine na krovu, cevima, itd.
· Održavati higijenu u plasteniku
· Korisititi algicide (imati u vidu njegovu otrovnost!)
·Prekriti semena peskom ili vermikulitom, ako to određeni usev dozvoljava
17
2. K
oji je razlog pojave plesnive mušice u supstratu? Da li supstrat sadrži
u sebi jaja plesnive mušice? Kojim merama može da se spreči pojava
plesnive mušice?
Plesniva mušica ima ciklus razvića u trajanju od 21 dana, u okviru koja prođe
kroz četiri stadijuma razvoja: jaje, larva, lutka i imago i pritom ima mnogo generacija godišnje. Uvek se javljaju oko otpada, trulih biljaka, algi i gljiva.
Vlažna organska materija, a pre svega vlažna površina supstrata, predstavlja
optimalnu sredinu za polaganje jaja mušice. Mušice se mogu javiti u ili oko
objekta i mogu predstavljati problem u plastenicima, rasadnicima i zatvorenim
objektima sa biljkama. U cilju suzbijanja ove mušice, kao i drugih štetočina,
preporučuju se fizičke mere koje se mogu primeniti tokom uzgajanja, pre svega otvaranje prozora i vrata, kao i smanjivanje vlage i organskog otpada.
Ovaj insekt svoj životni vek uglavnom provede u stadijumu larve ili lutke u organskoj materiji ili zemljištu, te se stoga većina mera suzbijanja odnosi na
ove stadijume, a ne na stadijum letećeg imaga, koji je kratkotrajan.
Kako ih suzbiti:
·Plesnivim mušicama odgovaraju vlažni uslovi, pre svega prisustvo trulih
biljaka i gljiva u velikim količinama
· Izbegavati prekomerno zalivanje – poboljšati drenažu
· Omogućiti dovoljno isušivanje
· Pokupiti stajaću vodu i eliminisati curenje vode
·Vlažna trava u fazi raspadanja, svež organski kompost, organska đubriva i
malč predstavljaju najčešća mesta razmnožavanja insekta
· Korisititi žute trake za praćenje populacije
·Prskati sa kombinacijom Steirnema nematoda i Bacillus thuringiensis
18
3. Koliko dugo je efikasan okvašivač u supstratima?
Efikasnost okvašivača se menja usled uslova skladištenja. U slučaju da je
proizvod uskladišten na mestu direktno izloženom suncu i/ili u uslovima velikih temperaturnih razlika preko dana i noći, hemijski sastav okvašivača se
lako pogoršava.
Uopšteno govoreći, efikasnost traje 6 – 8 meseci, zavisno od uslova skladištenja. Nakon 6 meseci, efikasnost okvašivača može u potpunosti prestati.
Budući da je osnovna uloga okvašivača da održava vlagu u prvim nedeljama
proizvodnje, njegove osobine moraju doći do izražaja u ovom periodu. Okvašivač deluje na taj način da smanjuje površinski napon vode, olakšavajući joj
tako da prodre i uđe u medijum.
4. N
a dnu saksije se mogu nagomilati sitne čestice tokom uzgajanja. Koji
je razlog tome?
Ova pojava se najčešće dovodi u vezu sa ocenom odabrane recepture i količinom navodnjavanja.
Ako je struktura supstarata koji se koristi u velikim saksijama previše fina,
može doći do problema, takozvanog „taloženja“, pri čemu se čestice veličine
< 1 mm nagomilavaju na dnu saksije što onemogućava da korenov sistem
dobije dovoljno kiseonika. Ako se supstrat koristi za neki usev na duži vremenski period, preporuka je da se uzme proizvod sa većim sadržajem frakcija dubinskog treseta, a manjim sadržajem površinski mlevenog treseta, kako
bi se izbegla ova nepoželjna pojava.
Kod supstrata grublje strukture pojačano navodnjavanje može dovesti do
ubrzanog raspadanja i spiranja finih čestica na dno saksija prouzrokujući
blatnjavo dno. Iz tih razloga uvek je preporučljivo biljnu proizvodnju obavljati
u što suvljim uslovima. Ovo će – generalno – obezbediti dobru aeraciju korenovog sistema, manji pritisak štetočina i prouzrokovača bolesti, kao i stabilniju strukturu treseta u dužem vremenskom periodu.
19
5. Nakon navodnjavanja, supstrat se prilično sporo suši. Koji je razlog tome?
Uopšteno govoreći, što je finiji supstrat, više zadržava vlagu, što je grublji
supstrat, manje zadržava vlagu, ali više zadržava vazduh. Proverite da li Vaš
sistem za navodnjavanje odgovara odabranom supstratu. Takođe, može
doći do izmena u strukturi supstrata. Molimo Vas da se obratite našim prodajnim partnerima za dalje preporuke. Molimo Vas da ne navodnjavate previše nakon rasađivanja, sačekajte da se korenov sistem potpuno razvije.
6. Kako izgleda ispravno navodnjavanje?
·Zalivanje bi trebalo vršiti u ranim jutarnjim časovima. Ovako, supstrat i listovi stignu da se osuše preko dana
·List bi trebalo da je potpuno suv tokom noći, kako bi se izbegla pojava
bolesti
·Ne zalivajte u podne (kad je najjača svetlost). Ovo može izazvati opekotine
na listu, budući da kapljice vode deluju kao sočivo i pojačavaju intenzitet
sunčevih zraka
·Neke biljke su veoma osetljive na hladnu vodu (npr. afrička ljubičica). Za
ove biljke, razlika između temperature vode za navodnjavanje i spoljašnje
temperature ne bi trebalo da bude veća od 5 – 10 °C
·Proverite da li je supstrat potpuno vlažan, bez suvih delova (proveriti u
saksiji). Molimo Vas da takođe vodite računa da ne preterate u zalivanju.
(Molimo potražite detaljnije informacije u Klasmann priručniku „Uopšteni vodič za upotrebu tresetnih supstrata“)
7. P
onekad se pojavljuju korovi u saksijama. Da li oni potiču sa tresetnih
polja?
Poznavajući proces dobijanja supstrata i bezbednosne mere koje se preduzimaju u tresetnim močvarama, ovo je malo verovatno. Klasmann tresetna polja se vrlo pažljivo pripremaju za iskopavanje. Širok gornji sloj se uklanja, a
ivice tresetnih polja se temeljno nadgledaju i čiste od korova.
20
Vrše se redovne inspekcije od strane organizacije za kontrolu kvaliteta (RHP).
Sirovine se redovno ispituju na prisustvo korova. Uz to, budući da prirodni
treset ima nizak nivo pH i ne sadrži nikakva hraniva, samo neke određene
biljke mogu da rastu na tresetnim poljima (sphagnum, neke vrste trske). Nijedna uobičajena biljna vrsta ne može da se razvije i širi seme u čistom tresetu. Iz tog razloga, treset po prirodi ne sadrži nikakva semena, što i jeste
jedna od glavnih prednosti njegove upotrebe u hortikulturi.
Korovi koji se pojavljuju u biljnoj proizvodnji uglavnom potiču iz same okoline
rasadnika. Stoga, održavanje higijene i čišćenje od korova unutar i oko plastenika od suštinske je važnosti za čuvanje zasada čistim od korova.
8. A
ko se smanji pH supstrata tokom uzgajanja, da li je problem u
kvalitetu proizvoda?
Snižavanje nivoa pH u supstratu nema nikakve veze sa samim supstratom,
budući da je za treset poznato da je vrlo stabilan u poređenju sa ostalim medijima za proizvodnju, npr. u slučaju kokosovog supstrata nivo pH mnogo
brže opada budući da ima nizak puferski kapacitet. Najveći uticaj na promenu
pH imaju voda za navodnjavanje (meka voda ima nizak sadržaj kalcijum karbonata) i oblik azota u korištenim đubrivima. Postoje specijalna đubriva na tržištu koja svojim hranljivim sastavom potpomažu stabilnost pH vrednosti.
Uopšteno, nitratna đubriva i tvrda voda povećavaju pH nivo supstrata, dok
amonijačna đubriva i meka voda smanjuju pH nivo supstrata tokom proizvodnje. Ovaj efekat se zasniva na procesima hemijske razmene između biljke i supstrata.
9. Š
ta bi trebalo uzeti u obzir pri uzimanju uzoraka za merenje pH
vrednosti i nivoa EC supstrata?
Za merenje pH vrednosti i nivoa EC supstrata veoma je značajan pravilan
način uzimanja uzoraka.
Pravilan način je sledeći:
Za jednu seriju biljaka, izabrati 10 – 15 saksija sa supstratom. Odstraniti gornjih 20% supstrata iz saksije. Pažljivo ukloniti korenov sistem i biljku. Uzorak
supstrata može da se seče kao parče torte. U slučaju upakovanih supstrata,
uzorak bi trebalo uzeti sa vrha, sredine i dna svake vreće i svake palete. Nakon njihovog mešanja dobija se reprezentativni uzorak.
21
10. P
rilikom setve u tacne, dešava se da su neke ćelije previše suve ili
previše vlažne, ili da su suve na vrhu, a vlažne na dnu. Šta je u pitanju?
Proces punjenja i sabijanja trebalo bi obaviti što ujednačenije, kako bi se dobila ista količina i sastav supstrata jednake sabijenosti u svakoj ćeliji. Uobičajena radna praksa i eventualno automatsko punjenje će povećati homogenost. Ujednačeno punjenje i sabijanje supstrata dovešće do homogenog
klijanja, korišćenja vode i konačno do uniformnog rasta useva. U cilju što
ujednačenijeg punjenja, kao rešenje problema postoje Klasmann recepture
sa povećanim sadržajem dubinskog treseta.
U potpuno automatizovanim sistemima preporučuje se provera težine tacni
nakon punjenja, da bi se uverili u ispravnost punjenja tacni.
22
11. K
oliko dugo traje efekat inkorporiranog đubriva? Koji je pravi
momenat za dalje đubrenje?
Efekat osnovnog đubriva koje je uneseno u supstrat zavisi od recepta, useva i njegovog zahteva prema hranljivim materijama, kao i od starosti proizvoda. Tako da se neki standardni odgovor ne može dati. Uopšteno đubrivo koje koristi Klasmann je efikasan 10-14 dana nakon klijanja u supstratu
sa osnovnim đubrenjem 1 kg /m3. Usev sa jakim razvojem u prvih par dana
i sa jakim zahtevom prema hranljivim materijama možda će zahtevati inicijalno đubrenje nakon 8-10 dana, dok sporije rastući usev će zahtevati inicijalno đubrenje nakon 13-15 dana.
Najbitnije je nadgledati usev i boju listova kako bi na pravi način primenili
tečna hranjiva. Koren je takođe dobar pokazatelj. Kada vrhovi korena dođu
do zidova saksije trebalo bi početi sa tečnom ishranom. Balansirano NPK
đubrivo uključujući i mikroelemente trebalo bi da se koristi kao tečna hrana.
Stariji proizvodi sa lagera mogu imati redukovan nivo azota. Sa starijim supstratima (koji se čuvaju više od 6-8 meseci nakon proizvodnje) tečno đubrenje može da počne ranije kako bi se izbalansirali bilo koji gubici azota.
23
Za detaljnija pitanja obratite se Vašem lokalnom distributeru
Klasmann proizvoda.
Sve obezbeđene informacije su pripremljene od strane nas, prema našem
znanju i uverenju. Ovaj dokument stoga ne zahteva nikakve dopune niti
ispravke. Mi zadržavamo pravo na izmene.
Sve preporuke za upotrebu treba shvatiti kao neobavezujući vodič i prilagoditi ih
lokalnim uslovima i praksi.
Čuvajte proizvod na hladnom mestu, zaštićenom od direktnog sunčevog
zračenja i padavina, u suprotnom garancija ne važi.
Bilo kakva odgovornost za prisustvo saprofitnih organizama i sličnih pojava, npr.
razvoj micelije, ne može biti prihvaćena.
AGRO-FertiCrop d.o.o.
Pap Pala 17, 24000 Subotica
Tel./Fax: 024 622-119
E-mail: [email protected] www.agro-ferticrop.rs
Download

Najčešća pitanja o “Klasmann” - Agro