Paydaş Katılım Planı
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Public Consultation and Disclosure
Haziranlan
2014
ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş.
Bu doküman, Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için İngilizce olarak hazırlanmış olan Paydaş Katılım Planı’nın
tercümesidir. Tercüme, ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. tarafından üstlenilmiştir.
İÇİNDEKİLER TABLOSU
1.0
GİRİŞ ...............................................................................................................................................1
1.1
Proje Bilgisi...........................................................................................................................1
1.2
Proje Programı .....................................................................................................................3
2.0
ULUSAL MEVZUAT VE ULUSLARARASI GEREKLİLİKLER.................................................................5
3.0
PAYDAŞLARIN BELİRLENMESİ .......................................................................................................6
3.1
Giriş ......................................................................................................................................6
3.2
Çevredeki Topluluklar ve Tesisler ........................................................................................6
3.3
Mahalleler ............................................................................................................................6
3.4
Hastaneler ............................................................................................................................7
3.5
Resmi Kurumlar....................................................................................................................7
3.6
Sivil Toplum Kuruluşları .......................................................................................................9
4.0
PAYDAŞ KATILIM YAKLAŞIMI ......................................................................................................11
5.0
ÖNCEKİ PAYDAŞ KATILIM FAALİYETLERİ.....................................................................................12
6.0
NİHAİ TASLAK ÇSED’NİN HALKA AÇIKLANMASI SIRASINDA PAYDAŞ KATILIM FAALİYETLERİ ..15
7.0
İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMALARINDA PAYDAŞ KATILIM FAALİYETLERİ ....................................16
İnşaat Aşaması .............................................................................................................................16
İşletme Aşaması ...........................................................................................................................16
8.0
PROJE GELİŞİM PLANI ..................................................................................................................18
9.0
ŞİKAYET MEKANİZMASI ...............................................................................................................19
10.0 KAYNAKLAR VE SORUMLULUKLAR .............................................................................................21
10.1 RAPORLAMA ......................................................................................................................21
EK A – Görüş/Şikayet Formu
EK B – Şikayet İşlem Formu
GİRİŞ
1.0
Bu doküman Adana Entegre Sağlık Kampusu Projesi (ESK veya Proje) için hazırlanan Paydaş Katılım
Planı’nı sunmaktadır. Proje, Sağlık Bakanlığı (SB) ile Kamu Özel Ortaklığı Sözleşmesi kapsamında 28
yıllık bir Proje dönemi içerisinde ESK’nın tasarımı, inşaatı, donatımı ve bakımından sorumlu olacak
ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. (ADN PPP A.Ş.) tarafından geliştirilecektir. ESK toplam 1.550 yataklı bir
Ana Hastane (AH), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (RH) ve bir Yüksek Güvenlikli Adli
Psikiyatri Hastane (YGAPH)’sinden oluşacaktır.
Paydaş Katılım Planı, paydaş katılımı, müzakere ve Proje’nin açıklanmasına yönelik planları sunacak
olan bir kamusal doküman olup projenin her aşamasında güncellenecektir. Paydaş Katılım Planı’nın
ana amacı projeden etkilenen kişilere ve diğer paydaşlara geçerli, zamanında ve erişilebilir nitelikte
bilgi temin etmektir. Bu şekilde paydaşlar, Proje ve etkileri ve etki azaltma tedbirleri üzerine
düşüncelerini ve kaygılarını ifade etme imkanı bulabilirler. Paydaş katılım prosesi şunlara yardımcı
olur:





Potansiyel olarak etkilenen paydaşların tanımlanması ve süreçlere dahil edilmesi
Proje’nin etkilenenler paydaşlar tarafından iyi düzeyde anlaşılmasının sağlanması
Proje veya paydaşları için risk içerebilecek konuların Proje’nin erken aşamalarında
tanımlanması
Etki azaltma tedbirlerininin uygunluğunun sağlanması(uygulanabilir, etkin ve verimli olması)
Proje ve topluluklar arasında tüm taraflara fayda sağlayacak uzun vadeli bir iletişim sisteminin
oluşturulması.
Paydaş Katılım Planı’nın bu versiyonu Proje için hazırlanan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi
(ÇSED) çalışması faaliyetleri kapsamındaki müzakere ve açıklama/bilgilendirme faaliyetleriyle ilgilidir.
Paydaş Katılım Planı aynı zamanda ÇSED Raporunun hazırlanması sırasında üstlenilen müzakere
faaliyetlerini özetlemekte ve Projenin inşaat ve işletme aşamaları ile ilintili katılım faaliyetlerini kısaca
açıklamaktadır. Bu plan halkın Proje hakkındaki görüşlerini iletebilmelerina olanak sağlamak için Nihai
Taslak ÇSED Raporu ile aynı zamanda yayınlanmıştır. Paydaş Katılım Planı ADN PPP A.Ş.’nin
sorumluluğunda olup ADN PPP A.Ş. daha sonraki kısımlarda belirtildiği üzere, gerekli katılım
faaliyetlerini uluslararası iyi uygulamalar ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir.
1.1
Proje Bilgisi
Türkiye’de sağlık sistemi 2003 yılında başlatılmış olan Sağlık Dönüşüm Programı kapsamında
geliştirilmektedir. Bu programın amacı sağlık sisteminin kalitesinin ve verimliliğinin artırılması ve çok
sayıda reformun hayata geçirilmesiyle sağlık tesislerine erişimi geliştirmektir. Sağlık Dönüşüm
Programı kapsamında, Sağlık Bakanlığı; sağlık hizmetleri, coğrafi yapı, hasta sirkülasyonu, erişilebilirlik
ve sosyoekonomik koşullara olan ihtiyaca göre tespit edilen Türkiye çapında 29 sağlık bölgesine
hizmet etmek için farklı boyut ve yatak kapasitesi ile 22 İlde 30 Sağlık Kampüsü geliştirilmesini
planlamıştır. Bugüne kadar halihazırda farklı planlama aşamasında bulunan, 20 Sağlık Kampüsü
projesi hazırlanmıştır. Adana Entegre Sağlık Kampusu Projesi Adana, Hatay ve Osmaniye İllerini
kapsayan 13. Sağlık bölgesine hizmet verecek olup, kamu özel ortaklık projelerinin bir parçası olarak
Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülen 20 projeden birisidir.
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
1
Haziran 2014
Adana Entegre Sağlık Kampüsü için Sağlık Bakanlığı tarafından açılan, Proje Yapım İşleri İle Ürün ve
Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi ihalesini alan ortaklıkta yer alan altı firma (Rönesans Holding A.Ş.,
Rönesans Medikal Yatırımları A.Ş, Meridiam Eastern Europe S.a.r.l., Sıla Danışmanlık Bilişim Eğitim
İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti., TTT Sağlık Hizmetleri Eğitim İnşaat Sanayi Ticaret
A.Ş. ve Şam Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.) birlikte ADN PPP A.Ş isimli bir Özel Amaçlı Kurum
kurmuşlardır. Projenin sözleşmesi Sağlık Bakanlığı ve ADN PPP A.Ş. arasında 27 Haziran 2013
tarihinde imzalanmıştır.
Sağlık Bakanlığı ile imzalanan sözleşme koşulları çerçevesinde, ADN PPP A.Ş. 28-yıllık proje
döneminde ESK’nın detaylı tasarımı, inşaatı, ekipman temini, finansmanı, işletimi ve bakımından
sorumlu olacaktır. Bu süreç 3 yıllık inşaat dönemini ve 25 yıllık işletme dönemini kapsamaktadır. Tıbbi
hizmetlerin tedariği Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda olacaktır. 28 yıllık proje dönemi sonunda ESK
SB’ye devredilecektir.
Proje Adana İli Yüreğir İlçesi sınırlarında Türkiye’nin güneyinde yer almaktadır. Proje Şekil 1-1’ de
gösterilen konumda 328.820 m2 alan üzerinde geliştirilecektir.
Şekil 1-1. Proje Konumu (sarı gölgeli alan ve sarı çizgiler Proje sahası sınırlarını göstermektedir)
Proje üç hastaneden oluşan toplam 1,550 yatak kapasiteli bir entegre sağlık kampüsünden
oluşmaktadır. Bunlar 1.300 yataklı Ana Hastane (AH), 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Hastanesi (RH) ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi (YGAPH)’dir. AH şu
hastanelerden oluşacaktır:





182 yataklı Onkoloji Hastanesi ve 185 yataklı Kardiyoloji ve Kalp Hastalıkları Hastanesi
349 yataklı Kadın / Kadın Doğum ve Pediatri Hastanesi
285 yataklı Tam Teşeküllü Hastane
299 yataklı Tam Teşekküllü Hastane
Hastanelerin ortak “Teşhis ve Tedavi Merkezi”.
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
2
Haziran 2014
Hastanelere ek olarak, ESK bünyesinde, eczane, doktor ofisleri, göz hastanesi, günlük kemoterapi ve
sağlık oteli gibi sağlık destek tesislerini de içerecek şekilde planlanan bir ticari alan, trijenerasyon
tesisinin kurulacağı bir teknik ünite binası ve bir helikopter pisti de da bulunacaktır. Hastanelerin
yerleşim planı Şekil 1-2’de gösterilmiştir.
Şekil 1-2. Hastanelerin yerleşimi
1.2
Proje Programı
ADN PPP A.Ş. projenin gelişimine mali kaynak oluşturmak için Avrupa İmar ve İskan Bankası (EBRD) ve
Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) gibi çok uluslu finans kurumlarına (Fl) başvurmuştur. Kredi temin
etmek için bu finans kurumlarının koşullarından biri, Proje’nin potansiyel çevresel ve sosyal etkilerinin
ve risklerinin tanımlanması için ÇSED Raporunun hazırlanması ve Proje’nin kapsamına ve yapısına
uygun etki azaltıcı tedbirlerin geliştirilmesidir. Bu doğrultuda, Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
3
Haziran 2014
üzerine IFC Performans Standartları (IFC PS, 1 Ocak 2012 tarihli) ve Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankasının Performans Gereklilikleri (EBRD PR, Mayıs 2008 tarihli) ile uyum sağlayacak şekilde bir
ÇSED Raporu hazırlanmıştır. ÇSED Raporu’na, Proje’nin inşaat ve işletme aşamalarında oluşabilecek
önemli etkilerin nasıl hafifletileceği, yönetileceği ve izleneceğini tanımlayan bir Çevresel ve Sosyal
Yönetim Planı eşlik etmektedir. Proje kapsamında ÇSED süreci Ağustos 2013’de başlamış ve 2014 yılı
Ocak ayında tamamlanması planlanmıştır.
Projenin inşaatının 2014‘ün son çeyreğinde başlaması ve 36 ay sürmesi öngörülmüştür. Olası inşaat
programı Tablo 1-1’ de verilmiştir.
Tablo 1-1. Olası inşaat programı
yıl
4. Çeyrek
2. Çeyrek
1. Çeyrek
4.Çeyrek
3.
3. Çeyrek
yıl
3. Çeyrek
2. Çeyrek
2.
1. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl
3. Çeyrek
Üstlenilecek işler
2. Çeyrek
1. çeyrek
1.
Altyapı ve Mobilizasyon
Uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylanması
Ana Hastanenin İnşaatı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin İnşaatı
Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinin İnşaatı
Teknik Ünite İnşaatı
Altyapı İşleri
Otomasyon ve Dekorasyon İşleri
Peyzaj ve Arazi Islahı
Test ve Hizmete Alma
Genel Temizlik ve Dezenfeksiyon
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
4
Haziran 2014
2.0 ULUSAL MEVZUAT VE ULUSLARARASI GEREKLİLİKLER
Türk Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği (Resmi gazete tarih ve sayısı: 03.10.2013/28784),
yönetmeliğin Ek-1’ inde listelenmiş olan projeler için halkla müzakere ve proje bilgilerinin
açıklanmasına ilişkin hükümler içermektedir. Hastane projeleri 2008 Türk ÇED Yönetmeliği (Resmi
gazete tarih/ numara: 17.7.2008/26939) kapsamı dışına çıkarılmış olduğu için, Adana ESK Projesi ile
ilgili olarak, bir ÇED prosedürü uygulanmamış ve dolayısıyla resmi olarak bir paydaş katılımına ihtiyaç
olmamıştır. Proje aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir resmi ÇED muafiyet yazısı
almıştır. Buna ek olarak, trijenerasyon sisteminin kapasitesinin ÇED Yönetmeliğinin uygulanmasını
gerektiren eşik değerinden düşük olması nedeniyle, ESK kapsamındaki trijenerasyon santrali
(maksimum 8,6 MW termal enerjili) de ÇED Yönetmeliğine tabi olmamıştır. Sonuç olarak,
trijenerasyon santrali için de Türk ÇED Yönetmeliği’ne göre herhangi bir paydaş katılımı
gerekmemektedir.
EBRD ve IFC’nin Proje için potansiyel kredi kuruluşları olmaları nedeniyle, Projenin, EBRD Çevresel ve
Sosyal Politikası (Mayıs 2008), EBRD PR10 (Mayıs 2008) ve IFC PS 1 (1 Ocak 2012 tarihli) tarafından
belirlenmiş koşullara uygun olması gerekmektedir. Proje, EBRD tarafından Kategori B olarak
kategorize edilmiştir. Kategorisinden bağımsız olarak, EBRD ve IFC, paydaş katılımının manipülasyon,
müdahale, zorlama ve korkutma gibi yaklaşımlar söz konusu olmaksızın, zamanında, geçerli,
anlaşılabilir ve erişilebilir bilgileri temel alacak şekilde kültürel olarak uygun formatta
gerçekleştirilmesini talep etmektedir.
EBRD PR10 (Bilgilendirme ve Paydaş Katılımı) ve IFC PS1 (devam eden bir süreç olarak paydaş
katılımının değerlendirilip tanımlanması) özetle şunları gerektirir:
(i)
(ii)
(iii)
Proje’den etkilenen veya etkilenebilecek paydaşların ve aynı zamanda Proje’den fayda
sağlayabilecek diğer tarafların tanımlanması (etkilenen insanlar, topluluklar ve iş kolları
ve hükümet kuruluşları, genel toplum);
Sözü edilen paydaşların bir bilgilendirme süreci ve anlamlı müzakere toplantıları ile uygun
şekilde çevreel ve sosyal konulara müdahil olmalarının sağlanması.
Proje’nin uygulanması sırasında anlamlı katılım yoluyla paydaşlarla süreklilik arz eden
yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi.
Özet olarak, paydaş katılımı ÇSED sürecinin erken aşamalarında başlamalı ve Proje uygulaması
boyunca da devam etmelidir. Müşterinin çevresel ve sosyal performansına dair, paydaşların
endişelerinin ve şikayetlerinin çözümlenmesinin kolaylaştırılması için bir şikayet mekanizmasının
oluşturulması gerekmektedir.
En iyi uygulamalara ve EBRD/IFC’nin gerekliliklerine göre, ADN PPP A.Ş. aşağıdaki bölümlerde
anlatılacağı gibi paydaşlara müzakere fırsatı sunmaktadır.
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
5
Haziran 2014
3.0 PAYDAŞLARIN BELİRLENMESİ
3.1
Giriş
Bu planın amaçları doğrultusunda, paydaş, Proje’den potansiyel olarak etkilenen veya Proje veya
etkilerinden fayda sağlayacak olan birey, organizasyon veya grup olarak tanımlanmaktadır. Paydaş
tanımının amacı bir projeden etkilenebilecek (olumlu veya olumsuz şekilde doğrudan veya dolaylı
yoldan) veya projeden menfaati olabilecek, ancak doğrudan projeden etkilenmesi gerekmeyen proje
paydaşları için müzakere yapısının tanımlanması ve önceliklendirilmesidir. Paydaşların
belirlenmesinin süreklilik arz eden bir süreç olduğu ve projenin farklı aşamalarında paydaşların
tanımlanmasının devam edebileceği vurgulanmalıdır.
Önemli birincil paydaş grubu Proje alanı içerisindeki yerel topluluklar (özellikle inşaat faaliyetleri
sırasında etkilenecekler) ve genel toplum olacaktır. Diğer önemli paydaşlara ulusal, bölgesel ve ilçe
seviyesindeki kamu yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları (STK’lar) dahildir. Proje ve etkileri ile ilişkili
olarak sorumluluklara sahip çok farklı paydaş grubu (Kısım 3.2 ila 3.6 arasında açıklandığı gibi)
tanımlanmıştır. Temsilcilerin adları ve her bir paydaşın irtibat bilgileri de dahil edilecek şekilde bir
paydaş veritabanı oluşturulmuştur. Bu veritabanı proje ilerledikçe gözden geçirilip güncellenecektir.
3.2
Çevredeki Topluluklar ve Tesisler
Proje sahasına en yakın yerleşim alanları Proje alanının güney sınırında bulunan gecekondu evleridir.
Proje alanının doğudaki komşusu olan arazi Devlet Su İşlerine (DSİ) aittir. Proje alanına yaklaşık 500 m
mesafede yerleşim alanı (Türkiye Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’nin) ve Köprülü İlkokulu
bulunmaktadır. Batıda, Proje alanından bir yol ile ayrılan Adana Atlı Spor Kulübü yer almaktadır.
Kuzeyde ise Proje alanından yine bir yol ile ayrılan ve alana 200 m mesafede bulunan Ticaret Odası
Anadolu Lisesi yer almaktadır. Bunlar özellikle inşaat aşamasındaki gürültü ve hava kalitesi üzerindeki
etkilerle ve inşaat ve işletme aşamalarında potansiyel trafik artışı gibi etkilerle ilişkili olan önemli
paydaşlar şeklinde nitelendirilmektedir.
Proje alanının kuzeybatısında, Proje alanına yaklaşık 500 metre mesafedeki Seyhan Baraj Gölü ve
Hidroelektrik Enerji Santrali, Proje’yi etkileyebilecek şekilde baraj arızası gibi bir durumla ilişkili olarak,
risklerin ve acil müdahale planlarının anlaşılması açısından önemli bir paydaş niteliğindedir.
3.3
Mahalleler
Çevre mahalleler (Kışla, Köprülü, PTT, Karacaoğlan, Kazım Karabekir, Şirinevler, Beyazevler ve
Ziyapaşa) ve daha geniş mesafedeki mahalleler (potansiyel trafik etkileri açısından yaklaşık 10 km
çaplı bir alanda) aşağıda verildiği şekilde 4 ilçede (Yüreğir, Sarıçam, Seyhan ve Çukurova İlçeleri)
bulunan 62 mahalle şeklinde değerlendirilmiştir:



Yüreğir İlçesi: Selahattin Eyyubi, Yavuzlar, Dadaloğlu, Tahsilli, Akıncılar, Kiremithane, Sehit
Erkut Akbay, Sarıçam, Atakent, Ulubatlı Hasan, Mutlu, Sinanpaşa, Özgür, Çamlıbel,
Dedekorkut, Cumhuriyet, Basak, Yamaçlı, Anadolu
Sarıçam İlçesi: Remzi Oguz Arık, Mehmet Akif Ersoy, Yıldırım Beyazıt, Çınarlı
Seyhan İlçesi: Yenibaraj, Döşeme, Gazipaşa, Cemalpaşa, Yeşilyurt, Kurtuluş, Reşatbey, Namık
Kemal, Mithatpasa, Kayalıbağ, Tellidere, Çınarlı, Tepebağ, Ulucamii, Fatih, Kuruköprü,
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
6
Haziran 2014
Hanedan, Denizli, Hurmalı, Karasoku, Ahmet Remzi Yüreğir, Sarıyakup, Turkocağı, Istiklal,
Pınar, Alidede, Sakarya, Yeşilyuva, Narlıca, Sucuzade, Beşocak, Emek, İsmetpaşa, Bahçelievler
Çukurova İlçesi: Mahfesimaz, Güzelyalı, Toros, Karslılar, Huzurevleri

3.4
Hastaneler
Mevcut aşamada Adana ESK Projesi ile bağlantılı olarak herhangi bir hastanenin kapatılıp
kapatılmayacağı net değildir. Adana’da, tanımlanarak paydaş kayıt dosyasına eklenmiş olan 11 kamu
hastanesi, 13 özel hastane, 2 üniversite hastanesi ve 1 askeri hastane yer almaktadır.
3.5
Resmi Kurumlar
Devlet kurumları ulusal, bölgesel seviyelerde ve ilçe, mahalle/köy seviyelerinde gruplandırılabilir. Bu
kuruluşlar Proje veya çevresel veya sosyal konularla ilişkili yasal sorumluluklara sahip kuruluşları ve
Proje ile ilgili altyapı sağlamaktan sorumlu diğer kuruluşları kapsar. Proje kapsamında hükümet
kuruluşlarının bir listesi aşağıda verilmiştir:
Devlet Kurumları
Seviyesi
Proje ile İlgisi
Kurum
Sağlık Bakanlığı (SB), Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
SB, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Proje Sağlık Bakanlığı tarafından
önerilmiştir. SB Proje’nin işletme
aşamasında sağlık hizmetlerinin
sağlanmasından sorumlu olacaktır.
SB, Kamu Hastaneleri Kurumu
SB, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SB, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SB, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇŞB’nin, Çevresel etki değerlendirme
izinleri ve çevre izinleri gibi Proje ile
ilintili mevzuata dayalı işlevleri
bulunmaktadır.
ÇŞB, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Ulusal
ÇŞB, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
ÇŞB, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
OSİB, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Bu organizasyonlar Proje sahasının
yakınlarında bulunan koruma alanları,
göl ve barajlar hakkında özel bazı
görüşlere sahip olabilirler (Proje Sahası
Seyhan Barajı, Seyhan Nehri ve DSI
kanalına yakındır).
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Çalışma Genel Müdürlüğü
ÇSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
ÇSGB, Sosyal Güvenlik Kurumu
Adana Devlet Su işleri 6. Bölge Müdürlüğü
Adana Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü
Bölgesel
Adana İş ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
7
ÇSGB işgücü ve çalışma koşulları, sağlık
personelinin sağlığı ve güvenliği
hakkında özel görüşlerle sahip olabilir.
Proje Sahası DSİ’ ye ait olan arazinin
yanında yer almaktadır. Proje sahası
Seyhan Barajı ve DSI kanalına yakın bir
bölgededir.
Sahada, bazıları kesilmesi gereken
ağaçlar bulunmaktadır.
Bölgesel sağlık işgücü ile ilgili olarak
özel görüşler sağlayabilir.
Haziran 2014
Devlet Kurumları
Seviyesi
Kurum
Proje ile İlgisi
Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü
Kurum Proje Sahasının yanında
planlanan yonca kavşakla ilgili süreçlere
müdahil olabilir.
TEİAŞ İletim, Tesisler ve İşletme 18. Grup Müdürlüğü
Proje sahasından, kaldırılması
planlanan bir enerji iletim hattı
geçmektedir.
Valilik hükümeti temsil eden bölgedeki
en yüksek makamdır.
Adana Valiliği
Adana Büyükşehir Belediyesi
Belediye ve ilgili daireleri Proje ile ilgili
sorumluluk üstlenecektir.
Adana Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Kurumun Proje ve Proje sahasının
yanında planlanan yonca kavşak
üzerine özel görüşleri olabilir.
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Bu kurumlar bölgede sağlık hizmetleri
ve sağlık işgücü sağlanması açısından
önemlidir.
Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü
Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İl
Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün
çevresel etki değerlendirme ve çevre
izinleri gibi mevzuata dayalı işlevleri
bulunmaktadır.
7
Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Bu Kurumun Proje sahasında bulunan,
daha önceden kullanılmış, fakat şu an
boş durumdaki balık üretim havuzları
ile ilgili görüşleri olabilir.
Adana İl Jandarma Komutanlığı
Bu Kurumun işlevi Yüksek Güvenlikli
Adli Psikiyatri Hastanesine güvenlik
sağlamaktır.
Adana Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü
Bu kurumun işlevi acil durumların
yönetilmesi ve bunlara müdahaledir.
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Bu Kurum Proje sahasının arkeolojik
potansiyeli hakkında görüş bildirebilir.
Yüreğir Kaymakamlığı, Yüreğir Belediyesi
Çukurova Kaymakamlığı, Çukurova Belediyesi
Sarıçam Kaymakamlığı, Sarıçam Belediyesi
İlçe
Seyhan Kaymakamlığı, Seyhan Belediyesi
Ceyhan Kaymakamlığı, Ceyhan Belediyesi
Karataş Kaymakamlığı, Karataş Belediyesi
Yumurtalık Kaymakamlığı, Yumurtalık Belediyesi
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
8
Proje Sahası Yüreğir ilçesinde yer
almakta olup, Proje’nin planlanması,
inşaatı ve işletimi sırasında Yüreğir
Kaymakamlığı ve Belediyesi gerekli
izinlerin, onayların ve muvafakatların
verilmesi açısından paydaştır.
Haziran 2014
Devlet Kurumları
Seviyesi
Kurum
Proje ile İlgisi
İmamoğlu Kaymakamlığı, İmamoğlu Belediyesi
Proje diğer tüm ilçeler için öneme haiz
olan birkaç hastaneyi kapsayacağından,
diğer kaymakamlıklar ve belediyeler de
paydaştırlar.
Karaisalı Kaymakamlığı, Karaisalı Belediyesi
Kozan Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi
İlçe
Aladağ Kaymakamlığı, Aladağ Belediyesi
Pozantı Kaymakamlığı, Pozantı Belediyesi
Feke Kaymakamlığı, Feke Belediyesi
Saimbeyli Kaymakamlığı, Saimbeyli Belediyesi
Tufanbeyli Kaymakamlığı, Tufanbeyli Belediyesi
3.6
Sivil Toplum Kuruluşları
Proje’nin çevresel ve sosyal boyutlarıyla ilgilenebilecek STK’ların bir listesi aşağıda sunulmaktadır:
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
Seviyesi
Kuruluş
Proje ile İlgilisi
Türk Tabipleri Birliği
Türk Tabipleri Birliği daha
önceden kamu özel ortaklığı
modeli (KÖO) olarak
yapılması planlanan üç
hastane için ve genel olarak
da KÖO modeline karşı dava
açmıştır. Endişelerinin
anlaşılabilmesi için bu
kuruluşla ilişki kurulması
önemlidir.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Tüm Radyoloji Teknisyenleri Derneği
Türk Diş Hekimleri Birliği
Türk Tabipleri Birliği ile
birlikte tüm bu kuruluşlar
KÖO’ların olumsuz etkileri
üzerine bir bildiri
yayınlamıştır.
Türkiye Sağlık Çalışanları Sendikası
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası
Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası
Ulusal
Beyaz Gömlekliler Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası
Tıp Çalışanları Sendikası
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası
Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
Anadolu Sağlık Sendikası
Sendikalar sağlık sektörü
personelinin çalışma haklarını
temsil eden önemli
paydaşlardır
Aktif Sağlık Sendikası
Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası
Demokratik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası
Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
Türk Kızılayı
Türk Hemşireler Derneği
Pediatri Hemşireleri Derneği
Onkoloji Hemşireleri Derneği
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
9
Haziran 2014
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
Seviyesi
Proje ile İlgilisi
Kuruluş
Üroloji Hemşireleri Derneği
Bu dernekler sağlık
sektörünün farklı
branşlarında çalışan sosyal
organizasyonlar olup
uzmanlık alanları
çerçevesinde görüş beyan
edebilirler.
Ebe ve Hemşireler Derneği
Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği
Hekim Hakları Derneği
Hekimler Birliği
Ulusal
Çağdaş Eczacılar Derneği
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
Sağlık Çalışanları Derneği
Türkiye Sağlık Vakfı
Sağlıkta Umut Vakfı
Sağlık Turizmi Derneği
Bu derneklerin görüşleri
beklentilerinin anlaşılması
açısından önemlidir.
Türkiye Engelliler Konfederasyonu
Türkiye Engelliler Derneği
Türk Tabibleri Birliği Adana- Osmaniye Tabibler Odası
Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanları Sendikası Adana Şubesi
Sağlık İşçileri Sendikası Adana Şubesi
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Adana Şubesi
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası
Bu kuruluşlar benzer ulusal
organizasyonların temsilcileri
olup ildeki sorunlar üzerine
özel görüşler bildirebilir.
Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Adana
Şubesi
İl
Türkiye Engelliler Derneği Adana Şubesi
Türk Kızılayı Adana Şubesi
Çevre Mühendisleri Odası (Adana Bölgel Temilciği)
Şehir Plancıları (Adana Şubesi)
İnşaat Mühendisleri Odası (Adana Şubesi)
Orman Mühendisleri Odası (Doğu Akdeniz Şubesi)
Mimarlar Odası (Adana Şubesi)
Bu odalar proje ile ilintili
olarak Adana iline özel veya
sahaya özel görüşler
sağlayabilir.
Jeo-fizik Mühendisleri Odası (Adana Şubesi)
Jeoloji Mühendisleri Odası (Adana Şubesi)
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
10
Haziran 2014
4.0 PAYDAŞ KATILIM YAKLAŞIMI
Bu bölümde aşağıda tarif edildiği şekilde Projenin farklı aşamaları için paydaş katılım yaklaşımına
genel bir bakış sunulmaktadır:




1. Aşama: ÇSED Çalışması Müzakereleri (tamamlandı)
2. Aşama: Nihai Taslak ÇSED’nin Açıklanması (mevcut aşama)
3. Aşama: İnşaat (gelecekteki müzakereler )
4. Aşama: İşletme (gelecekteki müzakereler)
1. Aşama halihazırda tamamlanmış olup bu fazdaki paydaş katılım faaliyetleri Kısım 5’ de
açıklanmıştır. 2. Aşama ve 3./4. Aşama için katılım faaliyetleri sırasıyla Kısım 6 ve Kısım 7 ‘de
verilmiştir.
ADN PPP A.Ş. Projenin farklı aşamalarında ve farklı paydaş grupları için müzakere yaklaşımlarını
kullanmıştır/ kullanacaktır. Her aşamada paydaşlarla müzakereler gerçekleştirilirken kullanılmış
ve/veya kullanılacak olan ana haberleşme yöntemleri ve mekanizmaları Tablo 4*1’ de özetlenmiştir.
Tablo 4-1. Proje’nin aşamaları ve öngörülen katılım yaklaşımı
Proje Aşaması
Katılım Yaklaşımı
1. Aşama: ÇSED Çalışması
Müzakereleri









Seçilen hükümet yetkilileri ile yüz yüze görüşmeler
Çevre mahallelerin muhtarları ile yüz yüze görüşmeler
Çevredeki tesislerle yüz yüze görüşmeler
Belirlenmiş devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına Proje Bilgi
Dokümanlarının gönderilmesi
Belirlenmiş mahallelere Proje Bilgi Dokümanı ve Proje Kitapçıklarının
gönderilmesi
Gazete reklamları
Halkla müzakere toplantısı
Görüşleri toplamak için projeye özel e-posta açılması
Proje ile ilgili bilgilerin Proje web sitesinde yayınlanması
2. Aşama: Nihai Taslak
ÇSED’nin Açıklanması
 Nihai Taslak ÇSED Raporunun, ÇSYP, ÇSEP ve Paydaş Katılım Planı‘nın Proje
web sitesinden yayınlanması
 Adana ilçe kaymakamlarına/belediye başkanlarına Taslak ÇSED Raporunun
basılı kopyalarının dağıtılması
 Gazete ilanları
 Halkla müzakere toplantısı
3. Aşama: İnşaat
 Proje ile ilgili bilgilerin ve Proje güncellemelerinin Proje web sitesinde
yayınlanması
 Gerektiğinde gazete ilanları
 Gerektiğinde ilgili yasal paydaşlar ve kamu ile devamlılık arz eden iletişim
 Şikayet Mekanizmasının uygulanması
4. Aşama: İşletme
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
11
Haziran 2014
5.0 ÖNCEKİ PAYDAŞ KATILIM FAALİYETLERİ
Proje kapsamındaki paydaş katılım faaliyetleri ÇSED kapsamının belirlenmesi aşamasında başlamış
ve ÇSED raporunun hazırlanması sırasında devam etmiştir. Proje Bilgi Dokümanı ve Proje Bilgi
Kitapçığı İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış ve aşağıda tarif edildiği şekilde tanımlı paydaşlara
yollanmıştır (Kısım 3’ de anlatıldığı gibi ):





Belirlenmiş resmi yetkililere (62 kurum) ve STK’lar (50 kuruluş) bir ön mektup gönderilerek,
Proje ve Proje’nin potansiyel etkileri hakkında görüşlerin ve ÇSED çalışması için önem arz
edebilecek bilgilerin iletilmesi rica edilmiştir. Mektuplar alıcılara teslim edildiklerinden emin
olunması için iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilmiştir.
Planlanmış Proje ve Proje’yle ilgili etkiler ve devam etmekte olan çevresel ve sosyal etki
değerlendirmesi hakkında bilgi sağlamak ve proje hakkında görüş ve endişelerin ifade
edilmesi için fırsat sunmak ve görüşlerin/endişelerin nasıl iletilebileceğini açıklamak üzere 70
mahallenin muhtarlarına (çevre mahalleler ve 10 km çapında geniş bir alana yayılan diğer
mahalleler dahil) bir proje bilgi paketi (5 Proje Bilgi Dokümanı, 25 Proje Bilgi Kitapçığı ve 25
Görüş / Şikayet Formu dahil) gönderilmiştir. Mektuplar alıcılara teslim edildiklerinden emin
olunması için iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilmiştir. Bu bilgilerin gönderilmesinden
önce, muhtarlarla proje bilgi paketinin amacı hakkında bilgi vermek üzere telefonla irtibata
geçilmiş ve kendilerinden kitapçıkları mahallede dağıtmaları istenmiştir.
8 Kasım 2013 tarihinde Yüreğir İlçesinde bir Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenmiştir.
Toplantıya 50 kişi katılmıştır. Toplantı gerçekleşme tarihinden on üç gün önce, 26 Ekim 2013
tarihinde, bir ulusal ve iki yerel gazetede ilanlarla duyurulmuş ve ilan aynı gazetelerde 1
Kasım 2013 tarihinde tekrarlanmıştır. Toplantı İl Sağlık Müdürü’nün daha sonra da ÇSED
ekibinin temsilcisinin yapmış olduğu sunumla açılmıştır. ADN PPP A.Ş.’ den de bir temsilci
toplantılar sırasında hazır bulunmuştur.
Görüşlerin e-posta kanalıyla toplanabilmesi için, ÇSED çalışması sırasında kullanılacak projeye
özel bir e-posta adresi oluşturulmuştur.
Proje Bilgi Dokümanı, Proje Bilgi Kitapçığı ve Görüş/Şikayet Formunun bulunduğu bir Proje
web sitesi (http://pppadanahastanesi.com/) kurulmuştur.
Yukarıda açıklanan müzakere faaliyetlerine ek olarak, aşağıdaki resmi kurumlar ile yüz yüze
görüşmeler gerçekleştirilmiştir.





Sağlık Bakanlığı, Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı
Adana Büyükşehir Belediyesi
Adana Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü
Ayrıca, sekiz yakın mahallede (Kışla, Köprülü, PTT, Serinevler, Karacaoğlan, Beyazevler, Kazım
Karabekir, Ziyapaşa), iki yerleşim biriminde (her ikisi de Kışla mahallesi sınırları içerisinde yer alan
TOKİ Konutları ve gecekondular), iki spor tesisinde (Adana Atlı Spor Kulübü ve Adana Özden Amatör
Spor Kulübü) ve bir lisede (Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi) bir sosyal anket gerçekleştirilmiştir.
Anket komşu yerleşim birimlerinin muhtarları, iki yerleşim alanının sakinleri ve spor kulüplerinin
yöneticileri ile 26-28 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
12
Haziran 2014
Proje ile ilişkili olarak ÇSED çalışmaları sırasında herhangi bir hastanenin kapatılıp kapatılmayacağı
konusu net olmadığından, hastanelerle müzakere toplantısı yapılmamıştır.
Hükümet yetkilileri, muhtarlar ve tesislerle yapılan yüz yüze görüşmeler sırasında gündeme gelen,
resmi yanıt mektuplarında ifade edilen ve halkın katılımı toplantıları sırasında değinilen önemli
konular aşağıda özetlenmiştir.
Hükümet yetkilileri ile yüz yüze görüşmeler

Proje için bir Türk ÇED’ine ihtiyaç duyulup duyulmadığının açıklığa kavuşturulması


Proje’nin konumu için değerlendirilen alternatif sahalar
Proje sahası yakınında bir durağı olacak şekilde planlanan hafif raylı sistem

Her iki tarafın da (Sağlık Bakanlığı ve Özel Amaçlı Kurum) en iyi bildikleri konuda en yüksek
kalitede hizmet verebilmeye odaklanabilmeleri için sağlık kampüslerinin kurulması
gereksinimi
Muhtarlarla yüz yüze görüşmeler



İnşaat faaliyetleri sırasında toz ve gürültü emisyonları
İnşaat ve işletme aşamalarında artacak olan trafik yükü
YGAPH hakkında daha detaylı bilgi talebi


Hasta yakınlarının konaklaması için tesis ihtiyacı
İş olanakları, sağlık hizmetlerine kolay erişim ve arsa fiyatlarında ve kiralarda artış dahil olmak
üzere pozitif etkiler
Tesislerle yapılan yüz yüze görüşmeler

İnşaat sırasında oluşacak toz ve gürültü emisyonları

İnşaat ve işletme aşamalarında artacak olan trafik yükü
Hükümet yetkililerinden alınan yazılı yanıtlar

Proje’nin Türkiye ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında kalması için Proje ihale sürecinin
tamamlandığına ilişkin dokümantasyon

Atık yönetimi ve bertaraf uygulamaları

Sağlık kampüsü içinde atıkların taşınması

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uyum

Sağlık kampüsü içinde özel üniteler (madde bağımlılığı ünitesi gibi) ve özel tedavi yöntemleri
(diş tedavisi sırasında küçük çocuklara uygulanan sedasyon yöntemleri gibi) bulunmasına
ilişkin öneriler

Sağlık kampüsünde ağız ve diş sağlığı merkezi, konaklamaya yönelik bina ve hizmetler,
ibadethane, tıbbi tedarik merkezleri gibi yerlerin bulunması
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
13
Haziran 2014
Sivil toplum kuruluşları

Kan tedariği için altyapı kurulması ihtiyacı

Afet durumunda acil tıbbi müdahale için proje konumunun uygun olması

İstihdam olanakları
Halk

Erişim zorlukları ve Proje’den kaynaklı trafik yükünde artış

Proje’nin finansmanı ve işletme aşamasında hastane masrafları

Potansiyel hastane kapanmaları
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
14
Haziran 2014
6.0 NİHAİ TASLAK ÇSED’NİN HALKA AÇIKLANMASI SIRASINDA PAYDAŞ KATILIM
FAALİYETLERİ
Bu aşama, paydaş katılım faaliyetlerinin, içinde bulunulan, mevcut aşamasıdır. Nihai Taslak ÇSED
Raporunun 30 günlük yayın dönemi 20 Haziran 2014 tarihinde başlayacaktır. 30 günlük yayın
döneminin amacı paydaşlara Proje faaliyetleri, etkileri, öngörülen etki azaltma tedbirleri ve izleme
süreci hakkında bilgi vermektir.
Aşağıdaki Proje dokümanları Proje Web Sitesinde İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanacaktır
(http://pppadanahastanesi.com/):

Nihai Taslak ÇSED Raporu –ana metin ve ÇSYP dahil olacak şekilde tamamlayıcı eklerden
oluşmaktadır

Nihai Taslak ÇSED Raporunun Teknik Olmayan Özeti (TOÖ)

Paydaş Katılım Planı (Bu doküman)

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)
Proje web sitesinde dokümanların yayınlanmasına ek olarak aşağıdaki faaliyetler yürütülecektir:

Nihai Taslak ÇSED Raporunun basılı kopyaları Adana kaymakamlıklarına/belediyelerine
dağıtılacaktır.

Nihai Taslak ÇSED Raporunun yayınlandığını ve müzakere aşamasının başladığını ilân eden
gazete ilanları açıklama/bilgilendirme döneminin ilk haftasında yayınlanacaktır.

30-günlük açıklama/bilgilendirme döneminde ÇSED çalışmalarının sonuçlarını açıklamak ve
soruları yanıtlamak için Yüreğir İlçesinde bir halkın katılımı toplantısı yapılacaktır. Halkın
katılımı toplantıları ÇSED çalışmaları sırasında yapılan duyurularla aynı şekilde ilan edilecektir.
Açıklama/bilgilendirme döneminin başlaması ile birlikte, paydaş görüşleri e-posta veya mektup
şeklinde aşağıdaki irtibat adreslerine gönderilebilir:
ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş.
Refik Belendir Sok. No: 110/2 Yukarı Ayrancı - ANKARA
E-mail:[email protected]
Telefon: 0 312 441 31 41
Faks: 0312 442 59 48
Açıklama/bilgilendirme döneminin tamamlanmasıyla, ÇSED Raporu, gereken yerlerde,
açıklama/bilgilendirme sürecinde alınan görüşleri de yansıtacak şekilde nihai haline getirilecektir.
Nihai ÇSED Raporu daha sonra Proje web sitesinde yayınlanacaktır.
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
15
Haziran 2014
7.0 İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMALARINDA PAYDAŞ KATILIM FAALİYETLERİ
Paydaş katılım faaliyetleri 36-aylık inşaat dönemi sırasında devam edecek ve bu süreci 25 yıllık
işletme dönemindeki katılım faaliyetleri takip edecektir. İnşaat ve işletme aşamaları sırasında
müzakere faaliyetleri yerel topluluklar ve diğer paydaşlarla ilişkilerin yapıcı bir şekilde sürdürülmesi
açısından önemlidir. İnşaat ve işletme faaliyetleri sırasında görüş ve şikayetlerin ele alınmasında
temel iletişim noktası olarak bir İrtibat Sorumlusu görevlendirilecektir. Henüz son şekline
getirilmemiş de olsa, planlanan katılım faaliyetleri özetle aşağıda verilmektedir. Farklı paydaş türleri
için ana katılım yöntemleri de Tablo 7-1’ de özetlenmiştir.
İnşaat Aşaması






Proje bilgileri gerektiğinde güncellenecek olan Proje web sitesinden duyurulacaktır.
İnşaat döneminde izinler ve diğer konulara ilişkin olarak ulusal ve yerel yetkililerle
gerektiğinde toplantılar yapılmasına devam edilecektir.
Paydaş listesi düzenli olarak güncellenecek ve tanımlanan yeni paydaşlar listeye dahil
edilecektir.
Yakın mahallelere rahatsızlık verebilecek her türlü faaliyet (gürültülü faaliyetler gibi)
muhtarlık ofislerinden yerel halka dağıtılacak olan el ilanları ile duyurulacaktır. Bu bilgi aynı
zamanda Proje Web Sitesinden de verilecektir.
Tüm yorum ve şikayetler Kısım 8’ de tarif edilen Şikayet Mekanizmasına uygun şekilde ele
alınacaktır.
İnşaat şantiyesindeki güvenlik personeli Şikayet Mekanizması hakkında bilgilendirilecek ve
yerel halktan birinin bir görüş veya şikayet bildirmek istemesi halinde, güvenlik sorumlusu bu
kişiyi sorumlu personele yönlendirecektir.
İşletme Aşaması






Proje web sitesi işletme faaliyetleri hakkında bilgileri ve uygulanmakta olan çevre politikaları,
planları ve prosedürlerindeki her türlü değişikliği içerecek şekilde güncellenecektir.
Proje faaliyetlerindeki her türlü değişiklik ve izinlerle ilgili olarak, gerektiğinde, ulusal ve yerel
topluluklarla toplantılara devam edilecektir.
Sağlık Bakanlığı ile devam eden toplantılar gerektiği şekilde yürütülecektir.
Paydaş listesi düzenli olarak güncellenecek ve tanımlanan her yeni paydaş listeye dahil
edilecektir.
Tüm görüş ve şikayetler Kısım 8’de tarif edilen Şikayet Mekanizmasına göre ele alınacaktır.
Hastanedeki güvenlik personeline Şikayet Mekanizması hakkında bilgi verilecek ve yerel
halktan birinin bir yorum veya şikayette bulunmak istemesi halinde, güvenlik sorumlusu bu
kişiyi sorumlu personele yönlendirecektir.
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
16
Haziran 2014
Tablo 7-1. İnşaat ve işletme aşamalarında katılım yöntemleri
Proje Aşaması
Paydaş Türü
Katılım Yaklaşımı
Çevre topluluk ve
tesisler
 Proje web sitesinde Proje güncellemelerinin
yayınlanması
 Şikayet mekanizması uygulaması
 Mevcut şantiye ofisindeki görüş/ şikayet formlarının
doldurulması
 Yerel halk/ muhtar/ yakınlardaki tesis sorumluları ile
şikayetler hakkında veya ihtiyaç duyulması üzerine
yapılan yüz yüze toplantılar
 Gerekirse gazete ilanları
İnşaat
Sorumluluk
ADN PPP A.Ş. ve
ADN PPP A.Ş.’nin
Yüklenicisi
Hükümet
yetkilileri
 İhtiyaç duyulduğunda SB ve diğer yetkililerle izin
konularında yüz yüze görüşmeler
 Yetkililerle resmi yazışmalar
İnşaat işçileri
 Şikayet mekanizmasının uygulanması
 Çevre, sağlık ve güvenlik konularında eğitim
 İlgili yönetim planlarının uygulanması ile ilgili
müzakereler (örn.; İnşaat Kamp Yönetim Planı)
ADN PPP A.Ş.’nin
Yüklenicisi
Çevre toplulukları
ve tesisler
 Görüş/ şikayet formlarının güvenlik kapılarında
bulundurulması
ADN PPP A.Ş. ‘nin
veya SB’nin Hizmet
Tedarikçisi –
bildirilen görüşün/
şikayetin konusuna
bağlı olarak
ADN PPP A.Ş.
çalışanları
 Proje web sitesinde Proje bilgilerinin ve Proje
güncellemelerinin yayınlanması
 Gerekirse gazete ilanları
 İlgili yasal paydaşlar ve halk ile gerektiğinde devam
eden iletişim
 Şikayet mekanizmasının uygulanması
Operasyon
SB personeli
 SB idari personeli ile süregelen toplantılar
SB personeli
 Şikayet mekanizmasının uygulanması
Hastalar ve Hasta
ziyaretçileri
 Hasta Hakları Yönetmeliği ile uygun olarak ESK
içerisinde Hasta İletişim Biriminin kurulması
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
17
ADN PPP A.Ş. ve
ADN PPP A.Ş.’ nin
Hizmet Tedarikçisi
SB
Haziran 2014
8.0 PROJE GELİŞİM PLANI
Açıklama/bilgilendirme ve müzakere faaliyetleri ve gelecekteki Proje faaliyetleri için öngörülen geçici
takvim aşağıda verilmiştir:
Dönüm Noktaları
Program
Nihai Taslak ÇSED Raporunun Açıklanması 20 Haziran 2014 tarihinde başlar 30 gün devam eder
Halkın Katılımı Toplantısı
20 Haziran – 20 Temmuz 2014 tarihleri arasında
ÇSED Raporunun tamamlanmaı
2014 yılı üçüncü çeyreği içerisinde
İnşaat faaliyetlerine başlanması
3 yıl sürecek şekilde 2014 yılının son çeyreğinde
İşletme faaliyetlerine başlanması
25 yıl sürecek şekilde 2017 yılının son çeyreğinde
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
18
Haziran 2014
9.0 ŞİKAYET MEKANİZMASI
Projenin paydaşlarından, özellikle de yakınlardaki topluluk ve tesislerden gelen tüm görüş, öneri ve
itirazların uygun şekilde ve zamanında değerlendirilebilmesi için bir Şikâyet Mekanizması
oluşturulacaktır. İnşaat ve işletme aşamalarında işçiler/çalışanlar ve işletme aşamasında hastalar için
de ayrı bir şikâyet mekanizmasının kurulacağının altı çizilmelidir.
Yerel topluluklar müzakere ve Proje’nin açıklanması faaliyetleri sırasında şikâyet mekanizması
hakkında bilgilendirileceklerdir. Tüm şikâyetler belirli bir zaman dilimi içerisinde kaydedilecek,
yanıtlanacak ve çözüme kavuşturulacaktır. Bir Görüş/Şikayet Bildirim Formu EkA’da sunulmaktadır.
Görüş ve şikâyetler inşaat ve işletme aşamaları boyunca ADN PPP A.Ş.’ye posta, e-posta ve faks
yoluyla ve aynı zamanda Proje’nin internet sitesi ve telefonu aracılığıyla iletilebilecektir.
Şikâyetler ele alınırken izlenecek prosedür aşağıda tanımlanmıştır:
1. Paydaşlar tarafından iletilen tüm sözlü ve yazılı şikâyetler değerlendirmeye alınacaktır. Sözlü
şikayetler sorumlu kişi (İrtibat Sorumlusu) tarafından şikayet formlarına yazılacaktır.
2. Tüm şikâyetler, her şikâyete bir numara verilmesini ve buna uygun şekilde takip faaliyetleri ve
düzeltici faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için bir şikâyet kayıt dosyasına kaydedilecektir.
Şikâyet kayıt dosyası aşağıdakileri içerecektir:
o Şikâyetin iletildiği tarih
o Referans numarası
o Şikâyet sahibinin iletişim bilgileri
o Şikâyetin içeriği
o Çözümden sorumlu tarafların belirlenmesi
o İncelemenin başlatıldığı ve sona erdirildiği tarihler
o İnceleme bulguları
o Önerilen düzeltici işlem
o Şikâyet sahibine gönderilen yanıtın tarihi (isimsiz değilse )
o Şikâyet sahibinin memnuniyet durumu
o Şikâyetin kapatılış tarihi
o Kapatılmamış şikâyetlere ilişkin süregelen faaliyetler
3. Şikayet, iletilmesini izleyen bir hafta içinde resmi olarak kabul edilecektir. Şikayet tam olarak
anlaşılmamışsa veya ek bilgi gerekli ise, şikayetçi ile durumu netleştirmek için irtibata
geçilecektir.
4. Şikayet öncelikle irtibat sorumlusu tarafından değerlendirilecek ve daha sonra hangi
tedbirlerin alınması gerektiğini tespit etmek için ilgili personele ve yönetime aktarılacak ve
uygun bir müdahale/yanıt geliştirilecektir. Ek A‘ da sunulan Şikayet işlem formu
doldurulacaktır.
5. Şikayetin kabulünü izleyen üç hafta içerisinde şikayetçiye öngörülen düzeltici faaliyet
hakkında bilgi verilecek ve şikayetçiye verilen yanıtın tarihi şikayet kayıt dosyasına
kaydedilecektir.
6. Önerilen düzeltici işlemin tatmin edici olduğunun teyidine gerek duyulması halinde, şikâyet
sahibiyle telefon veya yüz yüze görüşme yoluyla iletişime geçilecek ve şikâyet sahibinin yanıtı
şikâyet kayıt dosyasına kaydedilecektir.
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
19
Haziran 2014
7. Şikâyet sahibinin yapılan işlemden tatmin olması halinde şikâyet kapatılacak ve kapanış tarihi
kaydedilecektir. Aksi takdirde, ek değerlendirme yapılması ve şikâyetin yeniden
değerlendirilmesi gerekmektedir.
8. Şikayetlerin iletilmelerini izleyen bir ay içerisinde çözülmesi öngörülmektedir. Bu mümkün
olmazsa, şikâyet sahibi ilerleme hakkında düzenli olarak bilgilendirilecektir.
9. Altyüklenicilerin faaliyetlerine ilişkin şikâyetler burada tanımlanan mekanizma doğrultusunda
yönetilecektir.
Şikâyetlere ek olarak bildirilen görüşler de bir yanıta/müdahaleye gerek olup olmadığının tespiti için
haftada bir incelenecektir. Bir yanıt/müdahale gerekmesi halinde, görüşün iletildiği tarihi izleyen bir
ay içerisinde Proje ekibi tarafından uygun bir müdahale/yanıt hazırlanacaktır. Görüşler, görüşün
iletildiği tarih, görüşü ileten kişiyle ilgili detaylı bilgi, bildirilen görüşün konusu, yanıta/müdahaleye
gerek olup olmadığı ve yanıt tarihi hakkında bilgi içeren bir görüş kayıt dosyasına yansıtılacaktır.
Şikayetlerin işlenmesi için bir iş akış şeması aşağıda verilmiştir.
Şikayetin iletilmesi için irtibat detayları aşağıda verilmiştir:
ADN PPP SağlıkYatırım A.Ş.
Refik Belendir Sok. No: 110/2 Yukarı Ayrancı - ANKARA
E-posta:[email protected]
Telefon: 0 312 441 31 41
Fax: 0312 442 59 48
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
20
Haziran 2014
10.0 KAYNAKLAR VE SORUMLULUKLAR
Bu Paydaş Katılım Planı’nın uygulanması ADN PP A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek ve izlenecektir.
ADN PPP A.Ş. aşağıdaki irtibat sorumlusu tarafından temsil edilmektedir:
Korkut Ersözoğlu
Addres: Portakal Çiçeği Sokak No: 33 Yukarı Ayrancı/Ankara
Telefon: +90 312 441 31 41
[email protected]
10.1 RAPORLAMA
Tüm görüş ve şikayetler bir görüş kayıt dosyası ve şikayet kayıt dosyasında tutulacaktır. Paydaş
Katılım Planı izleme ve değerlendirme raporları ADN PPP A.Ş. tarafından paydaşlar için düzenli olarak
yayınlanacaktır.
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
21
Haziran 2014
EK A
Görüş/Şikayet Bildirim Formu
ADANA ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ – GÖRÜŞ/ŞİKAYET BİLDİRİM FORMU
GÖRÜŞ VE/VEYA ŞİKAYETİ SUNAN KİŞİ HAKKINDA BİLGİ (Lütfen isminizi vermek istemiyorsanız burayı boş
bırakın. Görüş/şikayetleriniz ADN PPP A.Ş. tarafından değerlendirilecektir)
İsim Soyisim:
Tarih:
İrtibat Bilgisi: (Lütfen sizinle nasıl irtibat kurulmasını istediğinize dair gerekli bilgileri verin)
Posta yolu ile ………………………………………………………………………………………………………….
Telefonla ……………………………………………………………………………………………………….
E-posta ile ..............................................................................................................
Amacınızı belirtin:
Kaydeden:
□
□ Görüş □ Şikayet
□ Görüş/şikayeti sunan kişi
Diğer (lütfen kim olduğunu belirtin)
Doldurulmuş Görüş/Şikayet Bildirim
Formunun kopyasının alındığını teyit eden
imza
……………………………………………………..
PROJE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİZ (Gerekirse sayfanın arka tarafından devam edin)
ŞİKAYETİNİZ HAKKINDA BİLGİ
Şikayetinizi Anlatın (Gerekirse sayfanın arka tarafından devam edin)
Şikayetle İlgili Olayın Tarihi
□
□
□
Tek seferlik olay /şikayet(Tarih ……….……….)
Birden fazla oldu (kaç defa? …..……..…)
Devam ediyor (problem hâlihazırda yaşanıyor)
Problemin çözümü için ne önerirsiniz? (Gerekirse sayfanın arka tarafından devam edin)
Bu bölüm ADN PPP A.Ş. tarafından doldurulacaktır.
GÖRÜŞLE İLGİLİ DURUM
Görüş Kaydedildi (E/H)
Sunum Tarihi:
Yanıt gerekiyor (E/H)
Yanıtın gönderim tarihi:
Kaydeden:
ŞİKAYETLE İLGİLİ DURUM
Şikayet Kaydedildi (E/H)
Sunum Tarihi:
Kaydeden:
Yanıtın gönderim Tarihi:
Şikayet kapatıldı (E/H):
Kapanış tarihi ve imzası:
EK B
Şikayet İşlem Formu
(ADN PPP A.Ş. tarafından kullanılacaktır)
ŞİKAYET İŞLEM FORMU
Şikayetçi hakkında bilgiler
Şikayetin referans numarası (şikayet
kayıt dosyasından alınan)
Şikayetin sunum tarihi
Şikayetle ilgili tüm detayları açıklayın
Hadisenin görünen nedenini açıklayın
Derhal gereken müdahale
Engelleyici işlemi tanımlayın (gerekirse)
ÇSG sorumlusu tarafından İsim Soyisim
alınacak önlemlere ilişkin karar
Gerekirse ayrı bir sayfadan devam edin.
İmza ve Tarih
Düzeltici eylemden sorumlu İsim Soyisim
kişi
İmza ve Tarih
İşlemi tamamlayan
İsim Soyisim
İmza ve Tarih
İşlemi Doğrulayan
İsim Soyisim
İmza ve Tarih
Download

Paydaş Katılım Planı Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Public