Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
GDi LOCALIS Greenery
Korisničko uputstvo v1.0
Beograd
Septembar, 2014.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Sadržaj
Struktura aplikacije ............................................................................................................................................ 3
1. Zaglavlje sa logom i naslovom aplikacije .................................................................................................... 4
2. Alatna traka za izbor jezika ......................................................................................................................... 4
3. Alatna traka za izbor teme ......................................................................................................................... 5
4. Osnovna alatna traka ................................................................................................................................. 6
5. Alat za pretragu .......................................................................................................................................... 7
6. Alat za identifikaciju ................................................................................................................................. 16
7. Alat za promenu ....................................................................................................................................... 20
Izmena postojećih geoobjekata ............................................................................................................... 23
Izmena geometrije tačkastih geoobjekata ........................................................................................... 27
Izmena geometrije linijskih geoobjekata ............................................................................................. 28
Izmena geometrije za poligonalne geoobjekte .................................................................................... 28
Dodavanje novih geoobjekata.................................................................................................................. 35
Crtanje geometrije tačkastih geoobjekata ........................................................................................... 36
Crtanje geometrije linijskih geoobjekata ............................................................................................. 36
Crtanje geometrije poligonalnih geoobjekata ..................................................................................... 36
8. Glavni meni .............................................................................................................................................. 37
Sadržaj mape ............................................................................................................................................ 38
Podloge .................................................................................................................................................... 39
Merenja .................................................................................................................................................... 41
Crtanje ...................................................................................................................................................... 47
Prostorna selekcija ................................................................................................................................... 50
Štampa ..................................................................................................................................................... 51
Podrška ..................................................................................................................................................... 54
O aplikaciji ................................................................................................................................................ 54
9. Meni za izbor razmere.............................................................................................................................. 54
10. Pregledna karta ...................................................................................................................................... 56
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Struktura aplikacije
Ilustracija 1 - Struktura aplikacije
Web GIS preglednik GDi LOCALIS Visios je sastavljen iz sledećih elemenata (prema numeraciji sa slike):
1. Zaglavlje sa logom i naslovom aplikacije
2. Alatna traka za izbor jezika
3. Alatna traka za izbor teme
4. Osnovna alatna traka
5. Alat za pretragu
6. Alat za identifikaciju
7. Alat za promene
8. Glavni meni
9. Meni za izbor razmere
10. Pregledna karta
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
1. Zaglavlje sa logom i naslovom aplikacije
U zaglavlju, u gornjem levom uglu aplikacije, smešten je logo aplikacije. Pored logoa ispisan je naslov aplikacije.
Ilustracija 2 - Logo i naslov aplikacije
2. Alatna traka za izbor jezika
Alatna traka za izbor jezika omogućava promenu jezika/pisma aplikacije. Klikom na raspoloživi jezik/pismo,
aplikacija se ponovo učitava i sav sadržaj aplikacije se ispisuje izabranim jezikom/pismom, osim samih podataka
koji se prikazuju onim jezikom/pismom kojim su uneti u sistem (bazu podataka).
Ilustracija 3 - Alatna traka za izbor jezika
Ilustracija 4 - Izbor pisma - latinica
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 5 - Izbor pisma – ćirilica
3. Alatna traka za izbor teme
Alatna traka za izbor teme omogućava promenu teme, odnosno promenu grafičkog izgleda aplikacije. Klikom na
neku od raspoloživih tema, menja se grafički izgled aplikacije.
Ilustracija 6 - Alatna traka za izbor teme
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 7 - Grafički izgled aplikacije u zavisnosti od izabrane teme
4. Osnovna alatna traka
Osnovna alatna traka sadrži osnovne alate za rad sa mapom:
Ikonica
Naziv alata
Uvećaj
Umanji
Pomeri kartu
Funkcionalnost
Kliknuti levim tasterom miša na mapu, zadržati pritisnut levi
taster miša i razvući pravougaonik. Prikaz karte se uvećava
(zumira) na područje opisanog pravougaonika.
Kliknuti levim tasterom miša na mapu, zadržiti pritisnut levi
taster miša i razvući pravougaonik. Trenutni prikaz karte se
smešta u opisani pravougaonik i na taj način se prikaz karte
umanjuje. Što je opisani pravougaonik manji, to će se prikaz
karte više umanjiti.
Kliknuti levim tasterom miša na mapu, držati pritisnut levi
taster miša, povući kartu pa pustiti taster. Prikaz karte se
pomera tako da se lokacija na karti na kojoj ste pritisnuli
taster sada nalazi na lokaciji na kojoj je pušten taster.
Početni prikaz
Prikaz karte se vraća na početni prikaz.
Prethodni prikaz
Prikaz karte se postavlja na prethodni prikaz, ukoliko on
postoji.
Sledeći prikaz
Prikaz karte se postavlja na sledeći prikaz, ukoliko on postoji.
Obriši selekciju
Uklanja se selekcija sa svih selektovanih objekata na karti,
kao i sva grafika koju je korisnik kreirao.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ukoliko se kursor postavi iznad bilo koje ikonice u aplikaciji, ispisuje se opis dugmeta/alata, tzv. Tooltip:
Ilustracija 8 - Ispis Tooltip-a
5. Alat za pretragu
Alat za pretragu služi za pronalaženje objekata na mapi. Pretraga i pronalaženje objekata se vrši na osnovu
atributnih kriterijuma koje korisnik zadaje u prozoru Pretraga, koji se otvara klikom na ikonicu alata Pretraga
.
Ilustracija 9 - Prozor Pretraga
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
U prozoru Pretraga se iz padajuće liste Sloj za pretragu najpre bira sloj čiji će se objekti pretraživati. Kada se
izabere sloj za pretragu, prozor Pretraga se proširuje i, u zavisnosti od izabranog sloja, dobija izgled forme za
unos kriterijuma po kojim će se objekti pretraživati.
Ilustracija 10 - Prozor Pretraga kada je izabran sloj za pretragu
Kriterijumi za pretragu se, u zavisnosti od tipa podatka koji se pretražuje, unose direktnim upisivanjem vrednosti
u polje, izborom vrednosti iz padajuće liste ili unosom opsega vrednosti (od-do). Obavezan je unos najmanje
jednog kriterijuma.
Nakon definisanja kriterijuma, pretraga se pokreće klikom na dugme Pretraži ili pritiskom na dugme Enter na
tastaturi.
Ilustracija 11 - Prozor Pretraga sa unetim kriterijumima
Rezultati pretrage, odnosno objekti koji zadovoljavaju definisane kriterijume, prikazuju se u prozoru Rezultati.
Rezultati su prikazani u tabelarnoj formi, gde redovi predstavljaju objekte, odnosno rezultate, a kolone
predstavljaju njihove atribute. Prvi red u tabeli sa rezultatima je automatski selektovan.
Pored prikaza u tabeli, rezultati pretrage su prikazani i na mapi – svi objekti koji zadovoljavaju unete kriterijume
su selektovani crvenom bojom na mapi. Ukoliko je neki objekat selektovan u tabeli sa rezultatima, on je
selektovan zelenom bojom na mapi. Obzirom na to da je prvi red, odnosno objekat, automatski selektovan u
tabeli, on je automatski selektovan i zelenom bojom na mapi.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 12 - Rezultati pretrage - objekti označeni na mapi crvenom bojom, prvi objekat označen zelenom bojom
Ilustracija 13 - Rezultati pretrage - obejkat selektovan u tabeli se označava zelenom bojom na mapi
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Prelaskom miša preko reda tj. objekta u tabeli (hover), automatski se označava taj objekat zelenom bojom na
mapi. Na ovaj način se veoma lako vizuelno može odrediti lokacija na mapi nekog objekta iz tabele sa rezultatima
pretrage.
Ilustracija 14 - Prelaskom kursora preko objekta u tabeli vrši se označavanje zelenom bojom tog objekta na mapi
Struktura prozora Rezultati je prikazana na sledećoj slici:
Ilustracija 15 - Struktura prozora Rezultati
1. Zaglavlje tabele – u zaglavlju su ispisani nazivi kolona, odnosno atributa objekata koji su rezultat
pretrage. Klikom na naziv kolone vrši se rastuće sortiranje podataka (pojavljuje se strelica pored naziva
kolone okrenuta na gore) po toj koloni. Još jednim klikom na naziv kolone vrši se opadajuće sortiranje
podataka (pojavljuje se strelica pored naziva kolone okrenuta na dole).
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 16 - Sortiranje rezultata – rastuće
Ilustracija 17 - Sortiranje rezultata - opadajuće
Klikom na beli znak u gornjem desnom uglu prozora Rezultati, pored naziva poslednje kolone, otvara se
prozor u kojem je moguće isključiti bilo koje kolone iz prikaza u prozoru Rezultati.
Ilustracija 18 - Prozor u kojem je moguće isključivanje/uključivanje kolona iz prikaza u prozoru Rezultati
Sve kolone su inicijalno uključene. Klikom na check-box pored naziva kolone, moguće je tu kolonu
isključiti. Kolona se uključuje ponovnim klikom na check-box.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 19 - Kolone isključene iz prikaza u prozoru Rezultati
2. Rezultati pretrage – jedan red u rezultatima predstavlja jedan objekat. Selekcijom reda/objekta u ovom
delu prozora, automatski se označava zelenom bojom taj objekat na mapi.
Prelaskom kursora preko reda/objekta, taj objekat se označava zelenom bojom na mapi.
Dvostrukim klikom na red/objekat u tabeli prikaz mape se zumira na taj objekat.
3. Prikaz ukupnog broja rezultata – ukupan broj rezultata pretrage prikazan je u donjem levom uglu
prozora Rezultati.
4. Navigacija kroz rezultate – inicijalno je postavljeno prikazivanje 10 rezultata u prozoru sa rezultatima.
U slučaju da postoji više od 10 rezultata, prozor Rezultati dobija strane, a navigacija po stranama se vrši
pomoću strelica u donjem desnom uglu prozora Rezultati. Broj rezultata po strani moguće je promeniti
izborom odgovarajuće vrednosti iz padajuće liste u donjem desnom uglu prozora Rezultati.
Ilustracija 20 - Izbor broja rezultata po strani
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
Klikom na dugme
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
vrši se povratak na prvu stranu. Klikom na dugme
ide se na poslednju stranu
sa rezultatima. Klikom na dugme
prelazi se na prethodnu stranu, a klikom na
prelazi se na
sledeću stranu sa rezultatima. U belom kvadratiću prikazan je broj strane čiji se sadržaj trenutno
prikazuje u prozoru sa rezultatima. Navigacija po stranama moguća je i upisivanjem broja strane u ovaj
kvadratić.
Ilustracija 21 - Navigacija po stranama
5. Alati za rad sa rezultatima i alati za manipulaciju prozorom Rezultati – u gornjem desnom uglu prozora
se nalazi alat pomoću kojeg se mogu pregledati fotografije i eksportovati podaci u excel za izabrani
objekat iz prozora Rezultati. Pored navedenih, u gornjem desnom uglu se nalaze alati pomoću kojih se
taj objekat može brzo locirati na mapi ili ukloniti iz selekcije. Pored tih alata, nalaze se i kontrole za
minimiziranje i zatvaranje prozora Rezultati.
Ilustracija 22 - Alati za rad za rezultatima i manipulaciju prozorom Rezultati
Alat koji je uvek aktivan, bez obzira da li je red u tabeli selektovan ili ne, jeste Izvoz u excel. U slučaju da
korisnik želi da izveze samo jedan rezultat u Excelu, potrebno je da se željeni red selektuje u tabeli i
odabere dugme Izvoz u Excel. Ukoliko korisnik želi da prikaže sve rezultate pretrage u Excelu, potrebno
je deselektovati redove i odabrati dugme Izvoz u Excelu.
Ostali alati za rad sa rezultatima pretrage postaju aktivni kada je neki red/objekat u rezultatima
selektovan. Ako je red/objekat u tabeli selektovan, klikom na dugme dokumentacija otvara se prozor
Dokumentacija u kojem je moguće pregledati fotografije i/ili dokumentaciju izabranog objekta, ukoliko
one postoje. Ako fotografije/dokumentacija za selektovani objekat ne postoje, dugme Dokumentacija
će ostati deselektovano.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 23 - Pregled fotografija izabranog objekta
Ukoliko za izabrani objekat postoji više fotografija, što je i ispisano u gornjem levom uglu prozora
Dokumentacija, moguće je pregledati ih navigacijom pomoću strelica direktno u prozoru Dokumentacija.
Ilustracija 24 - Pregled više fotografija
Ukoliko je red/objekat u tabeli selektovan, klikom na dugme Uvećaj
Klikom na dugme Pomeri
prikaz mape se pomera tako da red/objekat koji je selektovan u tabeli bude u
centru mape. Klikom na dugme Deselektuj
mapi.
Klikom na dugme Smanji prozor
rezultate
se vrši zumiranje na taj objekat.
selektovani red/objekat se uklanja iz selekcije u tabeli i na
, prozor Rezultati se minimizira i smešta u obliku ikonice Prikaži
u donji levi ugao aplikacije (označeno na slici).
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 25 - Minimiziran prozor Rezultati
Klikom na dugme Prikaži rezultate, prozor Rezultati se vraća na početnu veličinu, sa istim sadržajem
koji je imao i pre minimiziranja.
6. Kartica Rezultati – podrazumevani prikaz rezultata pretrage prikazan je u ovoj kartici. Kroz prozor
Rezultati moguće je doći i do drugih podataka koji su vezani (u relaciji) za podatke koji se pretražuju. Ovi
podaci su organizovani u druge kartice (tabove) i u svakom trenutku moguće je sa podataka u relaciji
vratiti se na podrazumevani prikaz rezultata pretrage klikom na karticu Rezultati.
7. Druge kartice – ukoliko su rezultati pretrage (objekti) u relaciji sa nekim drugim podacima tj. objektima,
onda su ti podaci organizovani u kartice koje su smeštene ispod kartice Rezultati. U primeru sa slike,
podaci iz sloja Površine gradskog zelenila su u relaciji sa podacima Održavanja PGZ. Kada je izabran neki
od rezultata pretrage, u ovom slučaju Održavanje PGZ, klikom na karticu Plan održavanja PGZ pristupa
se podacima o Planu održavanja PGZ koji se ispisuju u istom prozoru Rezultati:
Ilustracija 26 - Pristup podacima u relaciji
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ukoliko bi za selektovani objekat, u ovom slučaju Površine gradskog zelenila, postojalo više Planova, svi oni bi
bili navedeni jedan ispod drugog u prozoru Rezultati. Podatke u relaciji takođe je moguće sortirati po kolonama,
definisati broj rezultata po strani, selektovati, zumirati na selektovani rezultat i slično.
Ponovnim klikom na karticu Rezultati vrši se povratak na rezultate pretrage.
6. Alat za identifikaciju
Alat za identifikaciju služi za identifikovanje objekata klikom na neku lokaciju na mapi. Alat se pokreće klikom na
ikonicu Identifikacija
. Nakon toga, u gornjem desnom uglu aplikacije otvara se alatna traka Slojevi u kojoj
je iz padajuće liste moguće izabrati sloj čiji će se objekti identifikovati:
Ilustracija 27 - Alatna traga za identifikaciju – padajuca lista za izbor sloja
Lista za izbor sloja je predefinisana. Ukoliko se ne izabere sloj koji se identifikuje, onda se identifikacija vrši za
sve slojeve. Moguće je identifikovati samo one slojeve koji su uključeni.
Nakon izbora sloja, klikom na lokaciju na mapi vrši se identifikacija izabranog sloja (ili svih slojeva) čiji se objekti
nalaze na toj lokaciji. Otvara se prozor sa rezultatima identifikacije.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 28 - Identifikacija klikom na mapu
Prozor sa rezultatima identifikacije sadrži nekoliko elemenata:
Ilustracija 29 - Prozor sa rezultatima identifikacije
1. Naziv sloja koji je identifikovan – ispisuje se u zaglavlju prozora, sa leve strane.
2. Rezultat identifikacije – atributi identifikovanog objekta su ispisani u ovom delu prozora. Sa leve strane
su nazivi atributa, a sa desne njihove vrednosti.
3. Navigacija kroz rezultate identifikacije – u zavisnosti od trenutne razmere i veličine objekata na mapi,
moguće je u rezultatu identifikacije dobiti više objekata. U zaglavlju je ispisan
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
ukupan broj identifikovanih objekata odnosno rezultata identifikacije, a navigacija kroz rezultate se vrši
pomoću strelica:
Ilustracija 30: Navigacija kroz rezultate identifikacije
4. Alati za brzo lociranje rezultata identifikacije na mapi – klikom na ikonicu Uvećaj
zumira na objekat koji je rezultat identifikacije. Klikom na ikonicu Pomeri
tako da objekat koji je rezultat identifikacije bude u centru mape.
prikaz mape se
prikaz mape se pomera
5. Kartica Rezultati – podrazumevani prikaz rezultata identifikacije prikazan je u ovoj kartici. Kroz prozor
sa rezultatima identifikacije moguće je doći i do drugih podataka koji su vezani (u relaciji) za podatke koji
se pretražuju. Ovi podaci su organizovani u druge kartice (tabove) i u svakom trenutku moguće je sa
podataka u relaciji vratiti se na podrazumevani prikaz rezultata pretrage klikom na karticu Rezultati.
Ilustracija 31: Rezultat identifikacije i podaci u relaciji organizovani u tabove
6. Druge kartice - ukoliko je rezultat identifikacije (identifikovani objekat) u relaciji sa nekim drugim
podacima tj. objektima, onda su ti podaci organizovani u kartice koje su smeštene ispod kartice
Rezultati. U primeru sa slike, objekat iz sloja Površine gradskog zelenila je u relaciji sa podacima
Održavanja PGZ. Klikom na karticu Održavanje PGZ pristupa se podacima o održavanju gradskog zelenila
koji se ispisuju u istom prozoru Rezultati.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 32: Podaci koji su u relaciji sa identifikovanim objektom
Ukoliko bi za selektovani objekat, u ovom slučaju Površine gradskog zelenila, postojalo više tabova, svi oni bi bili
navedeni jedan ispod drugog u prozoru Rezultati.
Ponovnim klikom na karticu Rezultati vrši se povratak na rezultate pretrage, u ovom slučaju Površine gradskog
zelenila.
U delu sa karticama nalazi se i kartica Fotografije, ukoliko dati sloj ima podršku za čuvanje fotografija kao priloga.
Ilustracija 33: Kartica Fotografije
Fotografije identifikovanog objekta se prikazuju u istom prozoru, s tim da se povratak na pregled atributa
identifikovanog objekta vrši klikom na karticu Rezultati.
Ukoliko za identifikovani objekat postoji više fotografija, moguće je pregledati ih klikom na navigacione strelice
koje se nalaze u gornjem levom, odnosno desnom uglu fotografije, a koje se pojave kada se kursor miša dovede
iznad dela prozora u kojem se prikazuju fotografije.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 34: Pregled fotografija rezultata identifikacije
7. Alat za promenu
Alat za promenu služi za izmenu postojećih geoobjekata ili unos novih geoobjekata u slojeve na mapi.
Klikom na ikonicu Promena
otvara se istoimeni prozor.
Ilustracija 35: Prozor Promena
U prozoru Promena se iz padajuće liste Sloj za promenu najpre bira sloj čiji će se geoobjekti menjati tj. sloj u
kom će se novi geoobjekti dodavati. Lista slojeva u padajućem meniju je unapred definisana.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 36: Izbor sloja za promenu
Ukoliko odabrani sloj trenutno nije vidljiv na mapi, pojaviće se prozor sa porukom o grešci.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 37: Poruka u slučaju da je sloj za izmenu isključen
Tada je potrebno otvoriti Sadržaj mape
u Glavnom meniju i uključiti servis ili sloj servisa klikom na
kvadrat pored imena servisa ili sloja (videti 8. Glavni meni, podnaslov Sadržaj mape).
Kada se izabere sloj za promenu, prozor Promena se proširuje tako da, u zavisnosti od izabranog sloja, se dobija
mogućnost za izmenu postojećih ili unos novih geoobjekata.
Ilustracija 38: Prozor Promena - izabran sloj
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Forma za promenu sadrži dva radio dugmeta Izmena i Dodavanje.
Ilustracija 39: Prozor Promena - opcije izmene postojećeg ili dodavanja novog objekta
Izmena postojećih geoobjekata
Ukoliko je odabrano radio dugme Izmena, kursor će sadržati obaveštenje tzv. tooltip o tome da treba kliknuti
dva puta na objekat na mapi koji je potrebno izmeniti.
Ilustracija 40: Alat za promenu - izmena postojećih geoobjekata
Ako posle dvoklika na mapu nema rezultata, tj. ako korisnik nije kliknuo ni na jedan objekat na mapi iz odabranog
sloja, pojaviće se greška sa obaveštenjem.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 41: Poruka o grešci ukoliko nije selektovan objekat za izmenu
Ako posle dvoklika na mapu ima rezultata, svi objekti koji su odabrani dvoklikom biće učitani za izmenu. Forma
za promenu će se shodno tome izmeniti.
Ikonice koje se nalaze ispod radio dugmadi Izmena i Dodavanje, su sada uključene. To su ikonice Uvećaj (zumira
se na trenutno odabrani objekat na mapi) i Pomeri (Pomera se na trenutno odabrani objekat na mapi). Ukoliko
je dvoklikom na mapu odabrano i više od jednog objekta onda će se uključiti i ikonice Sledeći i Prethodni (klikom
na njih se menja trenutno odabrani objekat). Takođe, između ikonica Sledeći i Prethodni, biće i obaveštenje o
tome koji se objekat u nizu svih odabranih objekata trenutno prikazuje.
Ilustracija 42: Dugmad za manipulaciju selektovanim objektima koji se menjaju
Sva atributna polja za trenutno odabran objekat će se ispisati u formi (zajedno sa svojim vrednostima), i objekat
koji je trenutno odabran će biti takođe i selektovan na mapi.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 43: Prikaz trenutno izabranog geoobjekta
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Korisnik može menjati vrednosti polja u formi, vodeći pri tome računa da ne unosi nedozvoljene karaktere u
polje. Npr. ako vrednost u polju mora biti broj, onda ta vrednost ne sme sadržati nista osim numeričkih karaktera.
Ilustracija 44: Upozorenje u slučaju unosa atributne vrednosti koja nije validna
Ukoliko korisnik pokuša da sačuva ovako neispravan geoobjekat, dobiće poruku o grešci.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 45: Greška u slučaju čuvanja atributne vrednosti koja nije validna
Pored izmene atributne vrednosti polja u formi za trenutno odabran objekat, objekat koji je trenutno odabran u
formi biće selektovan i na mapi. Korisnik u bilo kom trenutku može menjati i geometriju samog objekta.
U zavisnosti od vrste odabranog sloja, korisnik može menjati objekte čija je geometrija predstavljena Tačkom,
Linijom ili Poligonom.
Izmena geometrije tačkastih geoobjekata
Ukoliko odabran sloj za ažuriranje sadrži tačke, onda samo postoji mogućnost pomeranja lokacije te tačke.
Pritiskom miša na tačku (1), i prevlačenjem iste na drugu lokaciju na mapi, menja se geometrija tačke.
Ilustracija 46: Izmena geometrije tačkastog geoobjekta
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Izmena geometrije linijskih geoobjekata
Ako odabran sloj za izmenu ima geometriju predstavljenu linijom, onda je moguće rotirati liniju, menjati njene
vertekse, veličinu po x ili y osi i lokaciju na mapi.
Ilustracija 47: Izmena geometrije linijskog geoobjekta
Rotacija je omogućena klikom na kvadratić (1) i prevlačenjem miša na mapi u željenom pravcu rotacije.
Skaliranje veličine po x ili y osi, tj. povećanje veličine objekta je moguće klikom na jedan od 4 bela kvadratića na
sredini svake strane okvira objekta. Npr. postavljanjem miša na kvadratić (2) kursor će se promeniti, i korisnik
prevlačenjem u desnu stranu može povećati objekat po x osi, ili povlačenjem miša u levo smanjiti objekat po y
osi.
Skaliranje veličine po obe ose istovremeno je moguće na isti način, ali prelaskom miša preko jednog od 4
kvadratića na krajevima okvira objekta. Npr. prelaskom preko kvadratića (3) i povlačenjem miša u željenom
pravcu objekat će promeniti veličinu. Ukoliko se mišem pređe preko suprotne ose, objekat će promeniti
orijentaciju, tj. dobiće se tzv. slika u ogledalu.
Klikom na bilo koji od sivih ili belih kružića npr. (4) ili (5), i prevlačenjem miša u željenom pravcu, menjaće se
verteksi objekta.
Izmena geometrije za poligonalne geoobjekte
Ako odabran sloj za izmenu ima geometriju predstavljenu poligonom, onda je takođe moguće rotirati objekat,
menjati vertekse ili veličinu po obe ose. Za detaljno objašnjenje pogledati Izmena geometrije za liniju.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 48: Izmena geometrije poligonalnog geoobjekta
Forma za izmenu geoobjekata sadrži dugmiće Sačuvaj, Odustani i Obriši, koji postaju aktivni nakon odabira
objekta ili objekata za izmenu dvoklikom na mapu.
Ilustracija 49: Dugmići za čuvanje i poništavanje promena, kao i brisanje geoobjekta
Klikom na dugme Sačuvaj, čuvaju se promene za trenutno odabrani objekat. Korisnik će dobiti povratnu
informaciju o tome da li je čuvanje objekta uspelo ili ne.
Ilustracija 50: Poruka o uspešno sačuvanom elementu
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Klikom na dugme Odustani, deselektuju se svi objekti, prazni forma i korisnik može ponovo birati objekte na
mapi. Klikom na dugme Obriši briše se trenutno odabrani objekat iz sloja tj. sa mape, nakon što korisnik potvrdi
brisanje.
Ilustracija 51: Poruka o uspešnom brisanju
Pored dugmića Sačuvaj, Odustani i Obriši, nalazi se dugme Povezani podaci koje je inicijalno isključeno. Ovo
dugme služi za pregled, izmenu i brisanje atributa, koji detaljnije opisuju odabrani geoobjekat i koji su sa njim u
relaciji. Da bi dugme Povezani podaci postalo aktivno, potrebno je u prozoru Promena iz padajuće liste Sloj za
promenu odabrati sloj u kom će se vršiti promena ili pregled atributa tj. podataka.
Ilustracija 52: Aktiviranje kartice Povezani podaci
Ispod opcije Sloj za promenu, potrebno je označiti radio dugme Izmena. Ukoliko su prethodne opcije podešene,
kursor će sadržati obaveštenje (tzv. tooltip) da treba kliknuti dva puta na kartu kako bi se
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
odabrali elementi za promenu. Nakon dvoklika, željeni objekat se selektuje i postaje uokviren, a dugme Povezani
podaci postaje aktivno.
Ilustracija 53: Selekcija objekta
Nakon klika na ovo dugme, otvara se prozor Promena. Ukoliko željeni geoobjekat poseduje podatke koji su u
relaciji, onda su ti podaci organizovani u kartice. U primeru sa slike, izabrani geoobjekat je u relaciji sa podacima
Održavanja PGZ i podacima Plana održavanja PGZ. Podaci su prikazani u tabelarnoj formi u vidu redova, a kolone
predstavljaju njihove atribute.
Struktura prozora Promena je prikazana na sledećoj slici.
Ilustracija 54: Struktura prozora Promena
1. Zaglavlje tabele - u zaglavlju su ispisani nazivi kolona, odnosno atributa objekata koji su rezultat
pretrage. Klikom na naziv kolone vrši se rastuće sortiranje podataka (pojavljuje se strelica pored naziva
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
kolone okrenuta na gore) po toj koloni. Još jednim klikom na naziv kolone vrši se opadajuće sortiranje
podataka (pojavljuje se strelica pored naziva kolone okrenuta na dole).
U zaglavlju tabele, u gornjem desnom uglu, nalazi se uokvireni znak plus. Klikom na ovaj simbol otvara se prozor
u kojem je moguće uključiti odnosno isključiti kolone iz prikaza.
Ilustracija 55: Padajuća lista kolona
Sve kolone su inicijalno uključene. Klikom na check-box pored naziva kolone, moguće je tu kolonu isključiti.
Kolona se uključuje ponovnim klikom na check-box.
2. Spisak podataka koji su u relaciji – jedan red u tabeli predstavlja jedan povezani podatak. Selektovanjem
jednog reda u tabeli, automatski se aktiviraju Alati za rad sa rezultatima.
3. Prikaz ukupnog broja rezultata – ukupan broj rezultata pretrage prikazan je u donjem levom uglu
prozora Promena.
4. Navigacija kroz rezultate – inicijalno je postavljeno prikazivanje 10 rezultata u prozoru sa rezultatima.
U slučaju da postoji više od 10 rezultata, prozor Promena dobija strane, a navigacija po stranama se vrši
pomoću strelica u donjem desnom uglu prozora Promena. Broj rezultata po strani moguće je promeniti
izborom odgovarajuće vrednosti iz padajuće liste u donjem desnom uglu prozora Promena.
Klikom na dugme
vrši se povratak na prvu stranu. Klikom na dugme
ide se na poslednju stranu sa
rezultatima. Klikom na dugme
prelazi se na prethodnu stranu, a klikom na
prelazi se na sledeću stranu
sa rezultatima. U belom kvadratiću prikazan je broj strane čiji se sadržaj trenutno prikazuje u prozoru sa
rezultatima. Navigacija po stranama moguća je i upisivanjem broja strane koja se želi pregledati.
5. Alati za rad sa rezultatima – u gornjem desnom uglu prozora nalazi se alat za unos, izmenu i brisanje
podataka tj. atributa. Kada se klikne na jedan red u tabeli, alat u zaglavlju tabele postaje aktivan. Klikom
na dugme
otvara se novi prozor Editor atributa u kojem je moguće uneti atribute koji detaljnije
opisuju geoobjekat.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 56:Editor atributa
Nakon popunjavanja svih polja, potrebno je kliknuti na opciju Sačuvaj. Korisnik će dobiti informaciju da je
uspešno izvršeno ažuriranje podataka.
Ilustracija 57:Obaveštenje uspešnog ažuriranja podataka
U slučaju da korisnik ne želi da unese nove atribute, potrebno je kliknuti na opciju Odustani ili kliknuti na opciju
x u gornjem desnom uglu.
U slučaju da korisnik želi da obriše atribut iz tabele, potrebno je selektovati željeni red u tabeli i kliknuti na dugme
. Prikazaće se prozor upozorenja sa pitanjem:
Ilustracija 58: Prozor sa upozorenjem brisanja objekta
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ukoliko je korisnik siguran da želi da obriše atribut, klikom na opciju Da, prikazaće se obaveštenje da je atribut
uspešno izbrisan.
Ilustracija 59: Obaveštenje o uspešnom brisanju
Odabirom opcije Ne, atribut će ostati selektovan u tabeli.
U slučaju da korisnik želi da promeni neki od atributa u tabeli, potrebno je selektovati red u tabeli i odabrati
dugme. Odabirom ovog dugmeta, otvara se prozor Editor atributa u kojem je moguće izmeniti atribute. Nakon
izmene atributa, odabirom opcije Sačuvaj, korisniku se prikazuje obaveštenje da je uspešno izvršeno ažuriranje
podataka.
Za deselekciju reda u tabeli, potrebno je kliknuti na dugme
.
6. Druge kartice – ukoliko selektovani geoobjekat poseduje podatke koji su povezani sa nekim drugim
podacima, onda su ti podaci organizovani u kartice tj. tabove. Broj kartica tj. tabova zavisi od toga koliko
određeni geoobjekat ima povezanih podataka sa nekim drugim podacima. Svi tabovi imaju tabelarnu
strukturu, dok broj kolona zavisi od broja atributa vezanih za geoobjekat.
Ilustracija 60: Povezani podaci prikazani po karticama
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Dodavanje novih geoobjekata
Ako je odabrano dugme Dodavanje, onda se u odabrani sloj može uneti novi objekat.
Ilustracija 61: Alat za promenu - dodavanje novih geoobjekata
Slično kao kod izmene geoobjekata, mogu se unositi atributne vrednosti za polja objekta koji korisnik želi da
kreira. Ukoliko se unese pogrešna vrednost, korisnik će biti obavešten.
Istovremeno, kursor miša će dobiti obaveštenje Pritisnite CTRL za snapping. To znači da pritiskom CTRL dugmeta
dok se bude crtala geometrija za objekat, dobija se mogućnost prilepljivanja odnosno tzv. snappinga, (crtanje
verteksa tj. lomne tačke objekta prilepljivanjem kursora na postojeću lomnu tačku istog ili nekog drugog
objekta). Ako je dugme CTRL pritisnuto tokom crtanja, pojaviće se crveni krstić (+) svaki put kada se mišem
približi nekom drugom objektu na mapi.
Kao i kod izmene postojećih objekata, u zavisnosti od sloja koji je odabran, može se crtati geometrija za Tačkaste,
Linijske ili Poligonalne geoobjekte.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Crtanje geometrije tačkastih geoobjekata
Jednim klikom na mapu, unosi se geometrija za tačkasti geoobjekat. Nakon toga, na odabranom mestu
pojaviće se tačka na mapi.
Ilustracija 62: Crtanje tačkastog geoobjekta
Crtanje geometrije linijskih geoobjekata
Prvim klikom na mapu, unosi se prva tačka tj. verteks za liniju. Drugim klikom unosi se druga tačka, itd. Nakon
druge tačke moguće je završiti crtanje linijskog objekta dvoklikom na mapu.
Ilustracija 63:Crtanje linijskog geoobjekta
Crtanje geometrije poligonalnih geoobjekata
Prvim klikom na mapu, unosi se prva tačka tj. verteks za poligon, drugim klikom druga, trećim klikom treća itd.
Nakon treće tačke, moguće je završiti crtanje poligonalnog objekta dvoklikom na mapu.
Ilustracija 64: Crtanje geometrije poligonalnog geoobjekta
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Nakon što je nacrtana geometrija i popunjena sva obavezna polja u formi, može se kliknuti na dugme Sačuvaj.
Ukoliko korisnik želi da odustane u bilo kom trenutku, to je moguće klikom na dugme Odustani.
Tada će se polja u formi isprazniti i nacrtana geometrija će se obrisati. Korisnik će moći ponovo da crta i
popunjava polja u formi.
Ako tokom izmene postojećih objekata ili unošenja novih, korisnik klikne na neko dugme koje menja stanje
forme (promena sloja, promena radio dugmeta, dugmići za prikaz sledećeg i prethodnog elementa), a postoje
podaci koje nije sačuvao, pojaviće se prozor sa upozorenjem i dobiće mogućnost da iste podatke i sačuva.
Ilustracija 65: Prozor Upozorenje sa opcijom čuvanja promena
8. Glavni meni
U glavnom meniju se nalaze sledeća alatna traka i alati.
Sadržaj glavnog menija može da varira u zavisnosti od verzije aplikacije i implementirane funkcionalnosti.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Sadržaj mape
Klikom na dugme Sadržaj mape
nalaze u mapi.
otvara se istoimeni prozor u kojem su navedeni svi servisi i slojevi koji se
Ilustracija 66: Prozor sadržaj mape
U primeru sa slike, servis koji se nalazi u aplikaciji se naziva Zelenilo. Ukoliko u aplikaciji postoji više servisa, onda
su oni navedeni jedan ispod drugog.
Slojevi su navedeni u formi stabla, u okviru servisa kojem pripadaju. U primeru sa slike to su slojevi Objekti
urbanog mobilijara, Drveće, Površine gradskog zelenila i Objekti gradskog zelenila. Redosled kojim su slojevi
poređani u prozoru Sadržaj mape određuje i redosled njihovog iscrtavanja na mapi - prvo se iscrtavaju slojevi
koji su na dnu stabla, a poslednji se iscrtava sloj koji je na vrhu stabla. U ovom primeru, prvo će se iscrtavati sloj
Objekti gradskog zelenila, a poslednji sloj Objekti urbanog mobilijara.
Uključivanje i isključivanje servisa odnosno slojeva, vrši se klikom na check-box
pored naziva servisa/sloja.
U prozoru Sadržaj mape moguće je videti i simbologiju svakog sloja. Klikom na znak + pored sloja, ispod imena
sloja će se prikazati simbol kojim su objekti tog sloja iscrtani.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 67: Pregled simbologije slojeva
Podloge
Klikom na ikonicu Podloge
otvara se istoimeni prozor.
Ilustracija 68: Prozor Podloge
U ovom prozoru moguće je izabrati neku od predefinisanih podloga klikom na odgovarajuću sličicu. Podloga
predstavalja statičku pozadinsku kartu koja sadrži pomoćne statičke slojeve čiji tematski sadržaj varira od
aplikacije do aplikacije. Podloge mogu da budu npr. reljef, putna mreža, administrativne granice, satelitski ili
ortoforto snimak i slično.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 69: Podloga 1 - Satelitski snimak
Ilustracija 70: Podloga 2: Ulična mreža
Podloge je moguće isključiti klikom na sličicu Ukloni podlogu
Imagine. Implement. Innovate.
.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Merenja
Klikom na ikonicu Merenja
otvara se istoimena alatna traka.
Ilustracija 71: Alatna traka Merenja
Ova alatna traka sadrži sledeće alate:
-
Koordinate tačke
Ovaj alat omogućava određivanje koordinata bilo koje tačke na mapi. Klikom na ovaj alat a zatim na lokaciju
na mapi, otvara se sledeći prozor:
Ilustracija 72: Određivanje koordinata tačke na mapi
Koordinate tačke su navedene u nekoliko predefinisanih koordinatnih sistema, što zavisi od namene
aplikacije. Lokacija čije su koordinate prikazane u prozoru Koordinate tačke obeležena je crvenim
markerom na mapi.
-
Dužina
Izborom ovog alata moguće je merenje dužina na mapi. Potrebno je kliknuti na mapu da bi se počelo
merenje dužina. Svakim sledećim klikom se nastavlja merenje dužine zamišljene
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
izlomljene linije koju korisnik iscrtava i koja se označava crvenom bojom na mapi. Dvostrukim klikom se
završava merenje i rezultat merenja se prikazuje u odgovarajućem prozoru.
Ilustracija 73: Merenje dužina
U prozoru Dužina moguće je promeniti jedinice u kojim je izražena merena dužina.
Ilustracija 74: Promena jedinica u kojim je izraženo merenje dužine
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
-
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Dužina slobodnom rukom
Dužine je moguće meriti i duž linija koje korisnik zadaje „slobodnom rukom“. Potrebno je izabrati alat
Dužina slobodnom rukom, kliknuti na mapu levim tasterom miša da bi se otpočelo crtanje, a zatim, držeći
pritisnut levi taster miša, povući mišem po ekranu zamišljenu liniju na mapi čija se dužina želi izmeriti i
otpustiti taster. Rezultat merenja se prikazuje u odgovarajućem prozoru, a linija se obeležava na mapi
crvenom bojom.
Ilustracija 75: Merenje dužina "slobodnom rukom"
Slično kao i kod alata Dužina i ovde je moguće izabrati jedinice u kojima je iskazan rezultat merenja dužine.
-
Površina
Izborom ovog alata moguće je merenje površina na mapi. Klikom na alat, a zatim na mapu počinje se crtanje
poligona čija se površina želi izmeriti. Svaki sledeći klik na mapu definiše teme poligona, a dvostrukim klikom
se završava merenje. Rezultat merenja se prikazuje u prozoru Površina, a izmerena površina se na mapi
označava crvenom bojom.
Ilustracija 76: Merenje površina. Promena jedinica u kojim je izražen rezultat merenja površine
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Moguće je promeniti jedinice i kojima se prikazuje rezultat merenja površina izborom iz predefinisane
padajuće liste u prozoru Površina:
-
Površina slobodnom rukom
Površine je moguće meriti i zadavanjem poligona „slobodnom rukom“. Potrebno je izabrati alat Površina
slobodnom rukom, kliknuti na mapu levim tasterom miša da bi se otpočelo crtanje poligona, a zatim, držeći
pritisnut levi taster, mišem opisati poligon koji čija se površina želi izmeriti i pustiti taster. Rezultat merenja
je prikazan u prozoru Površina, a zadata površina je obeležena crvenom bojom na mapi.
Ilustracija 77: Merenje površine "slobodnom rukom"
Slično kao i kod alata Površina i ovde je moguće izabrati jedinice u kojima je iskazan rezultat merenja
površine.
-
Lociraj se na XY
Ovaj alat omogućava pronalaženje lokacije na mapi na osnovu koordinata koje korisnik zadaje. Klikom na
ikonicu Lociraj se na XY otvara se istoimeni prozor u kojem korisnik zadaje koordinate tačke koju želi da
locira na mapi.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 78: Prozor Lociraj se na XY
Unosom koordinata i klikom na dugme Prikaži, prikaz mape se locira na unete koordinate i lokacija na mapi
se obeležava crvenim markerom.
Ilustracija 79: Prozor Lociraj se na XY
U padajućoj listi Koordinatni sistem moguće je izabrati neki od predefinisanih koordinatnih sistema u kojem
će se unositi koordinatne vrednosti.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 80: Izbor koordinatnog sistema
Ukoliko unete koordinate ne odgovaraju opsegu izabranog koordinatnog sistema, pojaviće se odgovarajuće
upozorenje.
Ilustracija 81: Greška u slučaju unosa pogrešnih koordinatnih vrednosti
Svu grafiku (crvene markere) koja se iscrta korišćenjem alata za merenje moguće je ukloniti sa mape klikom na
ikonicu Obriši selekciju
koja se nalazi na Osnovnoj alatnoj traci.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Crtanje
Klikom na ikonicu Crtanje
otvara se alatna traka za crtanje.
Ilustracija 82: Alatna traka Crtanje
Pomoću ove alatne trake korisnik može da na mapu unese tekst ili neki od predefinisanih grafičkih elemenata.
Ovi elementi su grupisani u padajuću listu Oblik:
Ilustracija 83: Izbor elementa koji se crta
Pored izbora grafičkog elementa, moguće je iz palete boja izabrati boju grafičkog elementa.
Ilustracija 84: Izbor boje elementa koji se crta
Klikom na dugme Crtaj može se otpočeti crtanje. Moguće je nacrtati samo jedan element. Da bi se uneo novi
grafički element potrebno je ponovo kliknuti na dugme Crtaj. Grafički elementi se crtaju na sledeći način:
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
-
Tačka – klikom na mapu crta se tačka.
-
Linija – klikom levim tasterom miša na mapu zadaje se početna tačka linije. Povlačenjem kursora dok je
taster pritisnut i zatim puštanjem tastera definiše se pravac i dužina linije.
-
Izlomljena linija – klikom na mapu zadaju se lomne tačke linije. Dvostrukim klikom završava se crtanje.
-
Linija slobodnom rukom – klikom levim tasterom miša na mapu zadaje se početna tačka linije. Povlačenjem
kursora dok je taster pritisnut i zatim puštanjem tastera definiše se oblik i dužina linije.
-
Poligon - klikom na mapu zadaju se temena poligona. Dvostrukim klikom završava se crtanje.
-
Poligon slobodnom rukom – klikom levim tasterom miša na mapu zadaje se početno teme poligona.
Povlačenjem kursora dok je taster pritisnut i zatim puštanjem tastera definiše se oblik poligona.
-
Trougao - klikom levim tasterom miša na mapu zadaje se središte trougla. Povlačenjem kursora dok je taster
pritisnut i zatim puštanjem tastera definiše se veličina trougla.
-
Pravougaonik – klikom levim tasterom miša definiše se jedno teme poligona. Povlačenjem kursora dok je
taster pritisnut i zatim puštanjem tastera definiše se naspramno teme poligona.
-
Krug - klikom levim tasterom miša na mapu zadaje se centar kruga. Povlačenjem kursora dok je taster
pritisnut i zatim puštanjem tastera definiše se poluprečnik kruga, odnosno veličina kruga.
-
Elipsa - klikom levim tasterom miša na mapu zadaje se centar elipse. Povlačenjem kursora dok je taster
pritisnut i zatim puštanjem tastera definiše se oblik i veličina elipse.
-
Strelica - klikom levim tasterom miša na mapu zadaje se početak strelice. Povlačenjem kursora dok je taster
pritisnut i zatim puštanjem tastera definiše se pravac, smer i veličina strelice.
-
Tekst – u ovom slučaju alatna traka za crtanje menja sadržaj. Potrebno je u odgovarajuće polje upisati željeni
tekst, izabrati iz padajuće liste font i veličinu teksta.
Klikom na mapu ispisuje se definisani tekst.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Prilikom zumiranja svi iscrtani elementi zadržavaju svoju veličinu relativno u odnosu na druge objekte na mapi.
Ovo ne važi za tekst, jer on zadržava svoju veličinu u odnosu na veličinu monitora.
Ilustracija 85: Grafički elementi na krupnoj razmeri
Ilustracija 86: Grafički elementi na sitnijoj razmeri
Uneti grafički elementi se uklanjaju sa mape klikom na ikonicu Obriši selekciju
Osnovnoj alatnoj traci.
Imagine. Implement. Innovate.
koja se nalazi na
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Prostorna selekcija
Klikom na ikonicu Prostorna selekcija
otvara se istoimena alatna traka.
Ilustracija 87: Alatna traka Prostorna selekcija
Prostorna selekcija omogućava selekciju objekata izabranog sloja pomoću poligona koji korisnik definiše.
U padajućem meniju Slojevi vrši se izbor sloja čiji će se objekti selektovati.
Ilustracija 88: Izbor sloja čiji će se objekti selektovati
Selekcija se vrši poligonom koji korisnik nacrta. Poligon se može crtati definisanjem temena klikom na mapi,
pomoću alata Selekcija poligonom
. Poligon se može nacrtati i pomoću alata Selekcija poligonom
crtanim slobodnom rukom
zadavanjem početnog temena klikom na mapi, povlačenjem kursora dok je
pritisnut levi taster miša na mapi i na kraju puštanjem tastera, čime se definiše oblik poligona.
Moguće je definisati da li će se vršiti selekcija samo onih objekata koji se nalaze unutar iscrtanog poligona, ili i
oni objekti koji se delimično nalaze unutar iscrtanog poligona (u preseku), što je značajno ukoliko se vrši selekcija
linijskih ili poligonalnih objekata. Ovo se postiže selekcijom odgovarajućeg radio dugmeta.
Ilustracija 89: Selekcija objekata unutar ili u preseku sa definisanim poligonom
Nakon iscrtavanja poligona, otvara se prozor Rezultati u kojem su prikazani objekti izabranog sloja koji se nalaze
unutar poligona ili u preseku sa njim. Ovi objekti su selektovani i na mapi crvenom
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
bojom. Prozor Rezultati je identičan istoimenom prozoru koji se koristi za ispis rezultata pretrage (videti deo
Alat za pretragu) i rad sa rezultatima selekcije identičan je radu sa rezultatima pretrage.
Ilustracija 90: Rezultati prostorne selekcije
Štampa
Klikom na ikonicu Štampa
otvara se prozor Priprema za štampu.
Ilustracija 91: Prozor Priprema za štampu
U ovom prozoru se definišu postavke štampanja. Iz padajuće liste Izaberite šablon za štampu korisnik bira neki
od predifinisanih šablona za štampu. Osim izbora šablona, postoje i dve opcije prilikom štampanja mape koje se
definišu selektovanjem odgovarajućeg radio dugmeta:
-
Zadrži razmeru – ukoliko je izabrana ova opcija štampaće se vršiti tako da se zadrži trenutna razmera. Da bi
se ovo obezbedilo, u zavisnosti od rezolucije monitora koji se korist za pregled aplikacije, moguće je da će
prilikom štampe opseg mape koji je odštampan biti drugačiji od opsega mape koji je bio vidljiv u trenutku
štampe.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
-
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Zadrži prikaz – ukoliko je izabrana ova opcija, onda će opseg mape koji je odštampan biti identičan opsegu
mape koji je bio vidljiv u trenutku štampe. Ovo će, u zavisnosti rezolucije monitora koji se koristi za pregled
aplikacije, imati za posledicu da će razmera odštampane mape biti drugačija od razmere mape koja je bila
postavljena u trenutku štampe.
Ilustracija 92: Opseg mape koji se štampa
Štampanje se pokreće klikom na dugme Štampaj. Generiše se .pdf dokument pripremljen za štampanje sa
odgovarajućim elementima mape – naslov, logo, razmera, pregledna karta itd.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 93:Opseg mape koji je odštampan
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Podrška
Klikom na dugme Podrška
otvara se istoimeni prozor u kojem su navedeni kontakt podaci osobe ili
institucije koja pruža tehničku podršku za aplikaciju GDi LOCALIS Visios. Prozor se zatvara klikom na dugme OK.
Ilustracija 94: Prozor Podrška
O aplikaciji
Klikom na dugme O aplikaciji
otvara se prozor u kojem su navedene osnovne informacije o aplikaciji –
naziv aplikacije, autor i verzija. Prozor se zatvara klikom na dugme OK.
Ilustracija 95:Prozor O aplikaciji
9. Meni za izbor razmere
Trenutna razmera mape prikazana je u donjem desnom uglu aplikacije, u meniju za izbor razmere.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 96: Razmera mape
Ilustracija 97: Meni za izbor razmere
Klikom na ikonicu Promena razmere
otvara se meni u kojem je moguće izabrati neku od predefinisanih
razmera. Izborom predefinisane razmere, prikaz mape se automatski postavlja na izabranu razmeru.
Ilustracija 98: Izbor razmere
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
10. Pregledna karta
Pregledna karta ili lokator pokazuje gde se trenutni opseg mape nalazi u odnosu na celokupnu mapu ili u odnosu
na neki veći opseg. Pregledna karta je pozicionirana u desnom donjem uglu aplikacije i pristupa joj se klikom na
dugme Pregledna karta
.
Ilustracija 99: Dugme Pregledna karta
Otvara se prozor Pregledna karta u kojem je sivim pravougaonikom prikazan trenutni vidljivi opseg mape.
Pregledna karta je pogodna za orijentaciju i navigaciju na mapi.
Ilustracija 100: Prozor Pregledna karta
Navigacija u ovom prozoru se obavlja tako što se na sivi pravougaonik klikne i, držeći pritisnut taster miša, taj
pravougaonik prevuče na željenu lokaciju. Prikaz mape se automatski postavlja tako da na ekranu bude vidljivo
područje koje se nalazi u okviru sivog pravougaonika.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Effective Solutions
[email protected]
www.gdi.net
+381 11 3122 900 tel
+381 11 3122 948 fax
GDi GISDATA Beograd d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina165e, 11070 Beograd, Srbija
Ilustracija 101: Navigacija u prozoru Pregledna karta
Dok je prozor Pregledna karta otvoren, svaka promena vidljivog opsega na mapi se reflektuje u prozoru
Pregledna karta.
Imagine. Implement. Innovate.
GDi GISDATA Beograd d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 165e
PIB: 100249211; Matični broj: 17164082;
Registrovano kod APR RS reg. br.17783;
Pretežna šifra delatnosti: 6201;
Upisan/uplaćen osnovni kapital: 21.412,84 EUR;
Tekući račun: 170-300714533-65; UniCredit Bank Srbija a.d.
Esri distributer za Srbiju
Download

Korisničko uputstvo (PDF) - LOCALIS