šta govore
fj
^
fi
fi
i!f
i
»
•n
%
m
psovke
REČ kojom se u narodu označava muški polni organ vodi
poreklo od praslovenske reči
kur - što znači petao. Ova ptlca
se u narodu smatra polno najaktivnijom 1 najstrastvenijom. U
slengu su asocijacije išle u raznolikom pravcu pa tu srećemo
nazive poput: miško, menjač,
STAUENO je mi-
U
'psovanju sa našljenjeporedlti
da sejedipo
ma mogu
no Turci
f i Madari, a ne
zaostaju ni Rusi. Zapadnjaci psuju mnogo
manje i čednije, odnosno retko upotrebljavaju
seksualni rečnik koji je
u našim psovkama dominantan.
Po učestalosti i raznolikosti upotrebe u našim psovkama na prvom mestu je glagol
koji označava poini
odnos. Odmah zatim
slede imenice koje
označavaju muški i
ženski polni organ.
Psovke ne spadaju u književni jezik i
da biste protumačili značenje neke od njih morate zaviriti u rečnik slenga. To je
ona vrsta jezika kojom
se čovek oslobađa
od stega društvenih
konvencija u ponašanju 1 govoru. Same psovke se,
inače, smatraju izrazom nemoćnog metafizičkog besa, gneva što stvari teku tako kako teku. Po upotrebi psovkl kod nas dolazi se do zaključka da se kroz
seks iskaijuje bes. Zašto je za naš narod seks agreslvan, a ne suptiian i nežan čin, pitanje je kojim treba da se pozabave psiholozi i sociolozl.
Mi ćemo ukazati, medutim, na veliku raznolikost
tri najfrekventnije reči u našim psovkama. Može se
slobodno reći da su polni odnos, muški i ženski polni organ reči sa najvećim brojem sinonima kod nas.
TAKO se polni čin označava sledećim rečima: jahanje, heftanje, gajtarenje, skakanje s lustera, maltretiranje, zezanje, teranje šege, kresanje, kecanje,
rokanje. Mnogo češći su oblici koji ukazuju na aktivnost samo muške strane u ovom činu, kao što su:
fircati, gnječiti, guslati, karabudžiti, kokatl, bušiti, klati, krknuti, nakundačiti, naprčiti, nažuljatl, udariti nitnu, udariti kajlu, opaučiti, opaliti, pamprčiti, zgnječiti,
zavaliti, priklati, prodžarati, rendisati, razštrafiti, spaliti, uraditi utovar, utrpati, ševiti, zabosti, zabiti, tuca-
gnjecopic, mačor, mališa, doka, familija, muštikla,
mandrak (od turske reči matrak - toljaga), tompus,
patka, pendrek, pevac, picožderac, piton, plajvaz,
prasac, pajser, palamar (preko turskog palamar debeo gvozdeni klin), kalauz, kajla (od nemačkog
keil - klin), kita, kitać, klinac, kara (od romskog naziva za penis - kar), kardan, karon, džamutka...
NAŠE psovke gradene su na osećanju da je
seks vid mučenja i unižavanja partnera, radnja u kojbj muškarac ima apsolutnu dominaciju, a pasivna
strana, tj. žena, trpi. To je možda razlog što za
ženski polni organ ima mnogo manje naziva i
uglavnom su asocirani izgledom, a ne samim činom
vršenja radnje, kao što je kod muškog polnog organa. Tako se pored već opšte poznatog naziva pl
ca i pizda (od indoevropskog pizd - ženski polni or
gan i zadnjica), sreću i nazivi: runda, muf, crna Iju
bičica, čavka, šubara, šljiva, štuka, žbun, rodni kraj
muka, rondža (od mađarskog rongy - krpa, pmja)
pičica, pika, mindža (romski mindž - vagina), flon
dža (flondra - stara prostitutka, po ženama iz Fla
ndrije koje su u 16. i 17. veku bile javne žene voj
nicima širom Evrope).
M. PETRIČEVIĆ
Download

šta govore psovke