PROBLEMATIKA MERENJA
KOČNOG KOEFICIJENTA
RADNE KOČNICE
POLUPRIKOLICE – O4
NA TEHNIČKIM PREGLEDIMA
Saša Lakić, Asocijacija tehničkih pregleda vozila ATPV
Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i
tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na
putevima – definicija iz klasifikacije


Vrsta O4 - veliko priključno vozilo, jeste
priključno vozilo čija najveća dozvoljena
masa prelazi 10 t.
1) poluprikolica - jeste priključno vozilo koje
je konstruisano da se priključi na tegljač sa
sedlom ili na konverter prikolicu pri čemu
prenosi znatno vertikalno opterećenje na
vučno vozilo ili konverter
Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i
tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na
putevima – minimalni propisani uslovi za kočni
sistem priključnih vozila




Kočni sistem mora da zadovolji tehničke uslove propisane jednoobraznim
tehničkim uslovima,odnosno uslove propisane ovim pravilnikom.
Kod vozila koja su opremljena pneumatičkim kočnim sistemima, osim
traktora i turističkog voza, moraju da postoje kontrolni priključci za
ispitivanje pritiska vazduha radi određivanja sila kočenja na svakoj osovini u
toku korišćenja vozila, i to:
1) u svakom nezavisnom krugu kočnog sistema, na najbližem i
najpristupačnijem mestu najnepovoljnije postavljenog kočnog cilindra sa
stanovišta merenja vremena odziva prema odgovarajućem pravilniku;
2) kod kočnih sistema u kojima postoji uređaj za modulaciju pritiska prema
odgovarajućem pravilniku, ispred i iza tog uređaja, na najbližem dostupnom
mestu. Ako je taj uređaj pneumatički upravljan, potrebno je da postoji
dopunski kontrolni priključak radi simuliranja opterećenog stanja. Ukoliko
takav uređaj ne postoji, dovoljan je jedan kontrolni priključak koji treba da
bude ekvivalentan napred pomenutom priključku postavljenom iza regulatora
pritiska.








Kontrolni priključci treba da budu tako postavljeni da može lako da im se
priđe sa zemlje ili iz vozila, i to:
1) na najbližem i najpristupačnijem mestu kod najnepovoljnije postavljenog
uređaja za smeštaj energije u skladu sa odgovarajućim pravilnikom;
2) u svakom nezavisnom krugu kočnog sistema, kako bi se omogućila
provera ulaznog i izlaznog pritiska celog prenosnog voda.
Kontrolni priključci treba da budu u skladu sa tačkom 4 standarda SRPS ISO
3583:1994 ("Službeni list SRJ", broj 20/94).
Dostupnost kontrolnim priključcima ne sme da bude ograničena izmenama
uređaja i opreme ili izmenama u konstrukciji vozila.
Razvijanje najveće sile kočenja treba da se omogući pri statičkim uslovima na
uređaju sa valjcima za merenje sile kočenja.
Za vozila iz stava 1. ovog člana moraju da budu obezbeđeni podaci u skladu
sa zahtevima jednoobraznih tehničkih uslova, pri čemu je obuhvaćena i
deklaracija referentnih sila kočenja.
Podaci za pneumatičke kočne sisteme o ispitivanju funkcionalnosti i
efikasnosti moraju da se nalaze na vozilu, na vidnom mestu i da budu
neizbrisivi ili da budu slobodno dostupni na neki drugi način (priručnici,
elektronski zapisi podataka i sl.).
“KONTROLNI PRIKLJUČAK”
GRAFIČKI PRIKAZ KONTROLNIH PRIKLJUČAKA NA POLUPRIKOLICI
TEGLJAČA
Podaci proizvođača o referentnim ulaznim i izlaznim
pritiscima u odnosu na stanje opterećenosti vozila




Na priključnim vozilima sa više od dve osovine, prvi put registrovana u
Republici Srbiji do 1. januara 2013. godine, točkovi jedne osovine ne moraju
biti kočeni. (Čl.36, stav 8 Pravilnika)
Kočni koeficijent označava procentualni odnos usporenja vozila i ubrzanja
zemljine teže. Za potrebe ovog pravilnika usvaja se da ubrzanje zemljine teže
iznosi 10 m/S2.
Kočni koeficijent vozila izračunava se kao odnos zbira svih sila ostvarenih
tokom merenja na uređaju za merenje kočnih sila i ukupne mase vozila
pomnožene sa 10 m/S2 a izražava se u procentima.
Propisane najmanje vrednosti kočnog koeficijenta, koje su navedene u Tabeli
1, moraju se ostvariti pri dejstvu sile na komandu kočnog sistema koja ne
sme preći propisanu silu aktiviranja datu u istoj tabeli
* "RK" je pritisak u komandnom vodu prilikom kočenja u
dvovodnim pneumatičkim sistemima.
MINIMALNI KOČNI KOEFICIJENT ZA POMOĆNO KOČENJE
PRIKLJUČNIH VOZILA NIJE PROPISAN U DATOJ TABELI...
Normativi iz st. 3. i 5. ovog člana primjenjuju se, prilikom
ispitivanja uređajem za merenje kočnih sila, pri čemu se kočni
koeficijent računa kao odnos zbira najvećih sila kočenja
(izmerenih, odnosno izmerenih i korigovanim odnosom trenutnog
i najvećeg pritiska u sistemu kočenja pojedinačnih osovina i
pripadajućih izmerenih sila) po obimu svakog od točkova i
ukupne mase vozila, i izražava se u procentima.
Priključna vozila, koja imaju radno kočenje, moraju biti opremljena
uređajem koji obezbeđuje automatsko aktiviranje radnog kočenja u
slučaju prekida veze kočnih sistema vučnog i priključnog vozila.
Prikolični komandni ventil. ima zadatak da se preko njega na priključno
vozilo vodi pritisak za napajanje rezervoara priključnog vozila i komandni
pritisak za aktiviranje kočenja na priključnom vozilu. Pored toga ima
funkciju podešavanja pritiska predkočenja i zaštitnu funkciju za slučaj
kidanja komandnog voda ka priključnom vozilu.
PRIMERI IDENTIFIKACIONIH PLOČICA PROIZVOĐAČA SA DEKLARISANIM
PODACIMA BITNIM ZA KONTROLU TEHNIČKE ISPRAVNOSTI KOČNOG SISTEMA
Podaci koji su bitni za tehnički pregled su:
Vozilo čija je ovo pločica je troosovinska poluprikolica, parkirno kočenje je
izvedeno na dve prednje osovine, najveći pritisak u sistemu je 8,5 bar. Vozilo ima ABS
sistema 2S/2M sa impulsnim diskom od 80 zubaca i točkovima čiji obim je 387 mm.
Za prazno vozilo:
Masa kojom osovine vozila opterećuju tlo je vozila po 1300 kg,
Pritisak u vazdušnim jastucima oslanjanja je po 0,2 bar,
Pri komandovanom pritisku od 6,5 bar kočnice svake osovine dobiće 1,35 bar.
Za vozilo opterećeno do NDM
Masa kojom osovine vozila opterećuju tlo je po 10000 kg,
Pritisak u jastucima oslanjanja je po 4 bar,
Pri komandovanom pritisku od 0,7 bar kočnice će dobiti po 0,5 bar.
Pri komandovanom pritisku od 1,6 bar kočnice će dobiti po 1,4 bar.
Pri komandovanom pritisku od 6,5 bar kočnice će dobiti po 6,8 bar.
Pri čemu su važni sledeći podaci:
Radi se o troosovinskoj poluprikolici sa jednom (prvom) podižućom
osovinom,
parkirno kočenje je izvedeno na dve zadnje osovine. Vozilo ima EBS sa
ABS sistema 2S/2M sa impulsnim diskom sa 90 zubaca
Za prazno vozilo:
Masa kojom osovine opterećuju tlo je po 1200 kg.
Pritisak u jastucima oslanjanja je po 0,3 bar.
Pritisak u kočnicama pri komandovanom pritisku od 6,5 bar je po 1,3
bar.
Za vozilo opterećeno do NDM:
Masa kojom osovine optrećuju tlo je po 9000 kg.
Pritisak u jastucima oslanjanja je po 4,4 bar.
Pri komandovanom pritisku od 0,7 bar svaka kočnica dobija po 0,4 bar.
Pri komandovanom pritisku od 2,0 bar svaka kočnica dobija po 1,6 bar.
Pri komandovanom pritisku od 6,5 bar svaka kočnica dobija po 6,5 bar.
AUTOMATSKI
REGULATOR
SILA KOČENJA U
ZAVISNOSTI OD
OPTEREĆENJA
VOZILA
“ARSK” VENTIL
Raspodela sila kočenja duž vučnog voza mora odgovarati mogućnostima
realizacije kočenja i ujedno mora odgovarati zahtevima upravljivosti. Tako
se može naći i namerno umanjenje sila kočenja na upravljajućoj osovini,
čime se svesno žrtvuje deo ostvarenog kočenja, da ti točkovi ne budu
ugroženi mogućnošću da se na njima klizanje poveća do nekontrolisane
vrednosti.
S druge strane, zahtev da prikolica koči „jače“ od vučnog vozila ne sme, u
podešavanju pritisaka kočenja, dovesti do situacije da je prikolica
prekočena. Ako je sila kočenja na prikolici previsoka, vučno vozilo može da
koči u normalnom režimu kočenja a prikolica sa blokiranim točkovima. Tada
se pojavljuje upravo ista pojava koju treba izbeći obzirom da je kočenje sa
blokiranim točkovima slabije od kočenja u kontrolisanom režimu, prikolica
počinje da gura vučno vozilo i na pravcu a sigurno tokom kočenja u krivini
vučni voz gubi kontrolu i „lomi se“ na spojnici vozila i dobojamo skup vozila
koji se popularno zove „kec“ - „1“ ili „perorez“ (jackknife - jackknifing u
stranoj literaturi).
IDENTIFIKACIJA KOČNOG SISTEMA
Proveriti izvodjenje sistema za radno, pomoćno i parkirno kočenje:
Na svakoj osovini pogledati da li su ugradjeni membranski ili
kombinovani cilindri.
Često se misli da je pomoćno kočenje izvedeno preko onih osovina
koje imaju ugradjene kombinovane cilindre ŠTO NIJE TAČNO.
Pomoćno kočenje kod vučnih vozila se u najvećem broju slučajeva
izvodi preko otkaza kočnih krugova!!
Proverom gde su ugradjeni kombinovani (membranski +opružno
akumulacioni) cilindri mi zasigurno utvrdjujemo kako je, odnosno
preko kojih osovina, izvedeno parkirno kočenje (može biti više od
jedne osovine).
Proveriti postojanje kontrolnih priključaka.
PROVERA PREKIDA SPOJA IZMEDJU VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA
Nestankom pritiska u spojnici napojnog voda na prikolici prikolični ventil
propušta vazduh iz rezervoara prikolice u kočne cilindre prikolice i time se
prikolica automatski koči. Kada dodje do prekida komandnog voda, ništa se ne
dešava sve dok vozač ne aktivira kočenje vučnog vozila. U tom trenutku
komandni ventil prikolice prepozna gubitak pritiska vazduha u komandnom vodu
i automatski prazni napojni vod. Ovim se propušta vazduh iz rezervoara prikolice
u kočne cilindre i dolazi do automatskog kočenja prikolice.
q
AKTIVIRANJE SISTEMA RADNOG KOČENJA PRIKLJUČNOG VOZILA U
SLUČAJU POMOĆNOG KOČENJA VUČNOG VOZILA
U slučaju da je aktiviran sistem za pomoćno kočenje vučnog vozila dolazi do pada pritiska
u jednom od kočnih krugova. S obzirom da su pritisci u kočnim krugovima sistema za radno
kočenje vučnog vozila istovremeno i kontrolni pritisci na komandnom ventilu prikolice,
komandni ventil prikolice povećava pritisak u komandnom vodu prema priključnom vozilu
na isti način kao da je aktiviran sistem za radno kočenje vučnog vozila. Pritisak u
komandnom vodu izaziva kočenje priključnog vozila. Potrebno je meriti pritisak u
komandnom vodu prema priključnom vozilu.
q
Prednja osovina
Zadnja osovina
MERENJE KOČNIH SILA NA UREĐAJU SA OBRTNIM VALJCIMA
OPREMLJEN OSOVINSKOM VAGOM
ZADNJA OSOVINA TEGLJAČA OPTEREĆENA PREDNJIM DELOM
POLUPRIKOLICE
Izmerena sila na levom točku
1.Osovine F1=320 daN
Na desnom F2=418 daN
Razlika sila kočenja na
Točkovima 1.osovine= 23%
Izmerena sila na levom točku
2.Osovine F1=381 daN
Na desnom F2=330 daN
Razlika sila kočenja na
Točkovima 2.osovine= 13%
Mereno osovinskom vagom
Zbir masa po osovinama
4940 kg=4846 daN uzimajući ubrzanje
Zemljine teže 9,81 m/s2, (prema čl.41
Pravilnika ubrzanje zemljine teže
Je usvojeno 10 m/s2 pa je težina
Kojom osovine opterećuju tlo 4940 daN
Izmerena sila na levom točku
3.Osovine F1=390 daN
Na desnom F2=353 daN
Razlika sila kočenja na
Točkovima 3.osovine= 9%
Zbir svih najvećih izmerenih
sila po osovinama je 2192 daN
IZRAČUNAVANJE KOČNOG KOEFICIJENTA U ODNOSU NA MASU VOZILA
UPISANU U SAOBRAĆAJNU DOZVOLU PRIKLJUČNOG VOZILA
Z=
320+418+381+330+390+353
7000
*100 % =2192 / 7000 = 0,31*100% = 31%
ZAKLJUČAK: Kočni koeficijent radne
Kočnice izračunat na osnovu zbira najvećih
Izmerenih sila na svakom pojedinačnom
Točku i mase (težine) vozila upisane
U SD je nedovoljan u odnosu na
Minimalni propisan pravilnikom t.j.
Manji je od 40% !!!
Pri merenju sila kočenja uočeno je
Da su najveće izmerene sile dovele
Do blokiranja točkova na valjcima!!!
IZRAČUNAVANJE KOČNOG KOEFICIJENTA U ODNOSU NA IZMERENU MASU
KOJU OSOVINE PRIKLJUČNOG VOZILA PRENOSE NA TLO
Z=
320+418+381+330+390+353
4940
m = 1700 kg
*100 % =2192 / 4940 = 0,44*100% = 44 %
ZAKLJUČAK: Kočni koeficijent radne
Kočnice izračunat na osnovu zbira najvećih
Izmerenih sila na svakom pojedinačnom
Točku i IZMERENE mase (težine) koju osovine
Poluprikolice prenose na tlo je dovoljan
u odnosu na Minimalni propisan
pravilnikom t.j. veći je od 40% !!!
Pri merenju sila kočenja uočeno je
Da su najveće izmerene sile dovele
Do blokiranja točkova na valjcima
IZRAČUNAVANJE KOČNOG KOEFICIJENTA U ODNOSU NA PODATAK SA
IDENTIFIKACIONE PROIZVOĐAČKE PLOČICE NA VOZILU SA
DEKLARISANIM ULAZNIM I IZLAZNIM PRITISCIMA U ODNOSU NA
OPTEREĆENJE
Z=
320+418+381+330+390+353
4200
*100 % =2192 / 4200= 0,44*100% = 52 %
ZAKLJUČAK: Kočni koeficijent radne
Kočnice izračunat na osnovu zbira najvećih
Izmerenih sila na svakom pojedinačnom
Točku i mase (težine) koju 3 osovine
PRAZNE Poluprikolice prenose na tlo prema
Ident.pločici proizvođača je dovoljan
u odnosu na Minimalni propisan
pravilnikom t.j. veći je od 40% !!!
Pri merenju sila kočenja uočeno je
Da su najveće izmerene sile dovele
Do blokiranja točkova na valjcima!!
Izmerene vrednosti mase na zadnjoj
osovini tegljača sa spregnutom
poluprikolicom i kada je ista odspojena.
Promena mase u konkretnom primeru je
1390 kg
KOMANDNI I NAPOJNI
PNEUMATSKI PRIKLJUČCI
NA TEGLJAČU
KOMANDNI I NAPOJNI
PNEUMATSKI PRIKLJUČCI
NA PRIKLJUČNOM VOZILU
Napomena: kod priključnog
Vozila na kojem je vršeno
Merenje sila kočenja
Električni vod za komandu ABS
Morali smo isključiti da bi
Se 1.osovina spustila na tlo
ŠTA JE METODA EKSTRAPOLACIJE?
Ova metoda podrazumeva da je vrednost sile kočenja linearno zavisna
od pritiska kočenja i da je ta vrednost linearno zavisna od opterećenja
Osovine. Pri kontroli efikasnosti pneumatskog kočnog sistema služi nam
Za izračunavanje kočnog koeficijenta u odnosu na najveću dozvoljenu
Masu vozila
Za polaznu tačku se uzima vrednost pritiska od 0,4 bar pri kojoj
prosečno vozilo počinje sa povećanjem vrednosti kočne sile.
Nakon merenja vrši se izračunavanje po sledećoj formuli:
S time da su sile Fmax1, Fmax2 pa do Fmaxn najveće ekstrapolirane sile
po osovinama. Ekstrapolacija najveće sile se u ovoj metodi vrši po formuli:
Faktor umnožavanja, za ovu metodu, kojim se izmerena sila uvećava do nivoa najveće
proračunate sile za najveće opterećenje te osovine se dobija iz odnosa pritisaka praga
osetljivosti (najmanja sila koja počinje da deluje) i pritiska koji je izmeren u kočnim cilindrima
te osovine u trenutku merenja najveće sile po formuli:
ZAKLJUČCI NA OSNOVU ČINJENICA....
KOČNI KOEFICIJENT RADNE KOČNICE POLUPRIKOLICE POTREBNO JE
RAČUNATI U ODNOSU NA TEŽINU KOJU OSOVINE VOZILA PRENOSE NA TLO
U NEOPTEREĆENOM STANJU (PRIMENITI METODU MERENJA MASE ILI
UNOSA DEKLARISANOG PODATKA PROIZVOĐAČA ZA PREDMETNO VOZILO
SA IDENTIFIKACIONE PLOČICE NA KOJOJ SU NAVEDENI POTREBNI PODACI. Za
Primenu navedenog neophodna je izmena ili dodatno tumačenje i pojašnjenje
PRAVILNIKA jer u slučaju poluprikolica zbir najvećih izmerenih sila na valjcima,
koje prouzrokuju blokiranje točkova NE ZADOVOLJAVAJU minimalni kočni
Koeficijent propisan PRAVILNIKOM ako se on računa u odnosu na Masu vozila
Upisanu u saobraćajnu dozvolu i ako se “ona” poistovećuje sa UKUPNOM masom
•
PRI VRŠENJU TEHNIČKOG PREGLEDA NEOPHODNO JE PREKONTROLISATI
POMOĆU KONTROLNIH PRIKLJUČAKA I BAŽDARENIH MANOMETARA PRITISKE
U KOČNOJ INSTALACIJI I FUNKCIONALNOST SVIH BITNIH ELEMENATA SISTEMA,
UPOREDITI IZMERENE PRITISKE SA REFERENTNIM PODACIMA PROIZVOĐAČA!
•
NA OSNOVU IZMERENIH PRITISAKA METODOM EKSTRAPOLACIJE
PRERAČUNATI KOČNI KOEFICIJENT U ODNOSU NA ZBIR MAKSIMALNOG
OPTEREĆENJA SVIH OSOVINA POLUPRIKOLICE ( NAJVEĆA DOZVOLJENA UKUPNA
MASA VOZILA KOJA SE PREKO OSOVINA PRENOSI NA TLO )
•
Download

problematika merenja kočnog koeficijenta radne kočnice poluprikolice