Uputstvo za upotrebu
RITE
Hvala Vam
Hvala Vam na izboru našeg proizvoda kao Vašeg puta ka boljem sluhu.
Da bismo podržali Vašu nameru, mi smo uložili veliki trud i pažnju kako bismo obezbedili
da Vaši novi slušni aparati budu vrhunskog kvaliteta i laki za korišćenje i održavanje.
Vaši novi slušni aparati su namenjeni da pojačaju i prenesu zvuk do Vaših ušiju i da na taj
način, u većini situacija, poboljšaju Vaš sluh. Pojačanje zvuka je prilagođeno i optimatizovano prema stanju Vašeg sluha, u skladu sa nalazom Vašeg specijaliste. Da bi se
zadovoljile Vaše potrebe u slušnim aparatima se mogu podešavati različite funkcije.
Aktivirane funkcije u Vašim aparatima su označene (štiklirane) od strane Vašeg distributera na predviđenim mestima ovog uputstva za upotrebu. Na poslednjoj stranici se
nalazi kompletan pregled svih funkcija koje su aktivirane u Vašim aparatima. Savetujemo
Vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo, kako biste postigli najveću korist od Vaših novih
slušnih aparata.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za upotrebu ili održavanje slušnih aparata,
molimo da se obratite Vašem distributeru.
Indikacije za korišćenje
Namena Vašeg slušnog aparata je da pojačaju i prenesu zvuk do uha i na taj način
kompenzuju gubitak sluha.
Vaš slušni aparat indikovan je za blago do srednje teškog oštećenja sluha.
Sadržaj
Izgled aparata
7
Upozorenja8
Prvo uključenje slušnog aparata
12
Zamena baterija
13
Uključeno / Isključeno
15
Oznake za levo i desno uvo
16
Postavljanje Vašeg slušnog aparata
17
Programi (Opcija - putem strimera) 18
Kontrola jačine (Opcija- putem strimera)
20
Održavanje Vašeg slušnog aparata
21
Redovno održavanje Micro olive
24
Redovno održavanje aparata sa šeširićima
26
Sedam jednostavnih koraka ka boljem slušanju
31
Česti problemi i njihova rešenja
36
Dodatna bežična oprema
38
Međunarodna garancija
39
Mobilni telefon
Tehnička informacija
Pregled podešavanja Vašeg slušnog aparata
41
43
46
VAŽNA NAPOMENA
Molimo da se, pre upotrebe Vaših slušnih aparata, upoznate se kompletnim sadržajem
ove brošure. Ona sadrži uputstva i važne informacije o upotrebi i rukovanju Vašim
slušnim aparatima i baterijama.
Izgled aparata
Otvori mikrofona
Vaš ušni uložak
Otvoreni šeširić:
6mm
8mm
10mm
Plus šeširić
Power šeširići:
6mm
8mm
10mm
12mm
Zvučnik
Otvor za
izlaz zvuka
Zaštita od ušne masti
Micro oliva
Bateriju veličine: 10
7
Vrata baterije
Upozorenja
Potrebno je da se potpuno upoznate sa narednim opštim upozorenjima i sa potpunim
sadržajem ovog uputstva pre početka korišćenja Vašeg slušnog aparata.
Upotreba slušnih aparata
• Slušni aparati moraju se koristiti prema uputstvu distributera koji je izvršio njihovo
podešavanje. Nepravila upotreba može izazvati iznenadni i trajni gubitak sluha.
• Nikada nemojte dopustiti drugim osobama da nose Vaš slušni aparat, jer nepravilna/
pogrešna upotreba može prouzrokovati trajno oštećenje njihovog sluha.
Opasnosti od gušenja
• Slušni aparati, njihovi delovi i baterije nisu igračke i moraju se čuvati van domašaja
dece ili bilo koga drugog ko ih može progutati ili na drugi način naneti sebi povrede.
• Nikada nemojte menjati bateriju ili vršiti podešavanje aparata u prisustvu beba,
dece ili osoba sa teškoćama u učenju.
• Odlažite baterije pažljivo na mesto na kome neće biti dostupne bebama, deci ili
osobama sa teškoćama u učenju.
8
• Baterije se slučajno mogu zameniti sa tabletama. Pre upotrebe lekova uvek izvršite
proveru, pre nego što progutate bilo kakve tablete.
• Nikada i ni iz kog razloga nemojte stavljati Vaš slušni aparat ili baterije u usta, jer su to
glatki predmeti i nezgodom mogu biti progutani.
Upotreba baterija
• Uvek koristite baterije koje Vam preporuči Vaš distributer. Baterije lošeg kvaliteta mogu
procureti i izazvati telesne ozlede.
• Nikada ne pokušavajte da vršite punjenje baterija. U tom slučaju postoji mogućnost da
one eksplodiraju i izazovu ozbiljne povrede.
• Nikada baterije nemojte izlagati vatri. Postoji opasnost da one eksplodiraju i izazovu
ozbiljne povrede.
Prestanak rada slušnog aparata
• Slušni aparat može prestati da funkcioniše, na primer ako je baterija istrošena ili je
otvor ulaska zvuka začepljen vlagom ili ušnom mašću. Morate biti svesni ove
mogućnosti, posebno kada se nalazite u saobraćaju ili ste na neki drugi način zavisni
od zvučnih znakova upozorenja.
9
Aktivni implanti
• Oticon skreće pažnju i savetuje da se primenjuju uputstva preporučena od strane
proizvođača implantabilnih defibrilatora i pejsmejkera, a vezano za upotrebu mobilnih
telefona.
• Ukoliko imate aktivni implant, tada slušne aparate držite na udaljenosti od implanta
većoj od 15 cm, npr. nemojte ih nositi u džepu na grudima. Ako imate aktivni moždani
implant, molimo obratite se proizvođaču Vašeg implantabilnog uređaja za informaciju
oko rizika pojave smetnji.
• Višenamenska alatka ima ugrađen magnet. Ako imate implantabilni uređaj, kao što je
pejsmejker ili defibrilator, tada višenamensku alatku ne smete nositi u džepu na
grudima ili u blizini grudi.
Eksplozivi
• Izvor energije Vašeg slušnog aparata je isuviše slab da bi, u normalnim uslovima
korišćenja, mogao izazvati požar. Slušni aparat nije testiran na ispunjavanje
međunarodnih standarda koji se odnose na eksplozivne atmosfere. Preporučuje
se da slušne aparate ne koristite u okruženjima gde postoji opasnost od eksplozije.
10
X-zraci, CT, MR, PET skeneri i elektroterapija
• Uklonite Vaš slušni aparat tokom snimanja X-zracima, CT / MR / PET skenerima, tokom
elektroterapije ili operacije jer Vaši slušni aparati mogu biti oštećeni kada su izloženi
dejstvu jakih polja.
Mogući neželjeni efekti
• Slušni aparati mogu izazvati pojačano nakupljanje cerumena (ušne masti).
• Pored toga materijali, koji su inače nealergentni, mogu u retkim slučajevima izazvati
iritaciju kože ili neko drugo neuobičajeno stanje.
• Ako se pojave ovakvi efekti, molimo da se obratite lekaru za savet.
Interferencija
• Vaši slušni aparati su temeljno ispitani na interferenciju, u skladu sa najstrožim
medjunarodnim standardima. Medjutim, može se pojaviti interferencija između Vašeg
slušnog aparata i drugih uređaja, naprimer kod nekih mobilnih telefona i alarmnih
uređaja u prodavnicama. Ako se ovo dogodi povećajte udaljenost između Vašeg aparata
i ovih uređja.
11
Prvo uključenje slušnog aparata
Slušni aparat je minijaturni elektronski uređaj koji koristi posebne baterije. Da biste
uključili slušni aparat, morate postaviti svežu bateriju u njeno kućište.
Slušni aparat će otpočeti sa radom kada se zatvore vrata kućišta baterije. Potrebno je
nekoliko sekundi dok se ne pojavi zvuk. Tokom trajanja procesa uključenja aparata
emitovaće se niz tonova.
Nakon zatvaranja vrata kućišta baterije, slušni aparat stavite iza uva. Ako se slušni aparat
nakon uključenja drži u ruci, on može izazvati pištanje. Ono će prestati nakon pravilnog
postavljanja aparata iza uva.
12
Zamena baterija
Tačna veličina baterije data je u prethodonom delu uputstva
u izgledu aparata.
Istrošena baterija mora se odmah ukloniti i odložiti u skladu
sa lokalnim propisima.
Kada dođe vreme za zamenu baterije, čućete 2 “beep”
signala. Ovo upozorenje ponavljaće se u umerenim intervalima sve dok se baterija ne isprazni. Baterija se može
isprazniti ubrzo nakon upozorenja ili u narednih nekoliko sati,
zavisno od kapaciteta baterije i individualnog stepena
oštećenja sluha.
Ako se baterija potpuno isprazni aparat će se isključiti.
Kada se to dogodi, 4 “beep” će označiti da aparat prestaje
sa radom.
Zamenite bateriju.
13
Da biste zamenili bateriju, pratite sledeća uputstva:
• Gurajući naglašenu ivicu sa donje strane aparata do kraja, potpuno
otvorite vrata kućišta baterije. Za pomoć prilikom rukovanja baterijama možete koristiti
magnetni vrh višenamenske alatke.
• Odlepite nalepnicu koja se nalazi na + strani nove baterije.
• Postavite novu bateriju tako da se znak + na njoj poklapa sa znakom + odštampanim
na vratima kućišta baterije. Zatvorite vrata kućišta baterije.
Ako postoji bilo kakva vlaga na površini baterije ona
se pre upotrebe mora obrisati. Kada promenite bateriju,
proći će nekoliko sekundi pre nego što nova baterija
počne da radi punim kapacitetom.
Kao pomoć prilikom rukovanja baterijama možete
koristiti magnet postavljen na vrhu alatke.
14
Univerzalna alatka
Uključeno / Isključeno
Aparat uključujete tako što zatvarate poklopac kućišta baterije do kraja, sa baterijom
postavljenom u kućište. Kada se poklopac kućišta baterije zatvori, aparat će početi da
radi emitujući niz tonova. To je znak da baterija funkcioniše i da aparat radi.
Aparat ISKLJUČUJETE tako što otvorite poklopac kućišta baterije. Vodite računa da
poklopac kućišta baterije bude otvoren do kraja, da bi aparat bio potpuno isključen.
Da biste produžili radni vek baterije vodite računa da je aparat isključen onda kada ga ne
koristite.
VAŽNA NAPOMENA
Otvorite poklopac kućišta baterije do
kraja da biste omogućili cirkulciju
vazduha onda kada aparat ne
koristite, naročito noću ili u dužim
vremenskim periodima!
+
Uklj
15
+
Isklj
Oznake za levo i desno uvo
Slušni aparati su podešeni prema karakteristikama svakog uva što znači da je, ukoliko
posedujete dva aparata, Vaš aparat za levo uvo programiran različito od aparata za desno
uvo. Zbog toga je važno razlikovati aparat namenjen za levo uvo od aparata namenjenog
za desno uvo.
U cilju lakog prepoznavanja aparata za levo i desno uvo, Vaš distributer može postaviti
oznake u boji sa unutrašnje strane vrata kućišta baterije.
Plava tačka označava LEVI aparat.
Crvena tačka označava DESNI aparat.
16
Postavljanje Vašeg slušnog aparata
1
1. Zvučnik sa ušnim uloškom postavite u Vaš ušni kanal (1).
2. Postavite aparat iza Vašeg uva (2).
3. Vodite računa da je ušni uložak postavljen tako da žica
zvučnika prati konturu ušne školjke.
2
4. Ako aparat poseduje ušnu nit, postavite je u uvo onako
kako je prikazano na crtežima 3 i 4, tako da prati oblik ušne
školjke.
3
4
Ušna nit
17
Programi (Opcija - putem strimera)
Vaš slušni aparat može imati do 4 različita programa. Broj i vrstu programa dostupnih u
Vašem slušnom aparatu programira Vaš distributer.
Ako želite da imate mogućnost izbora programa, biće Vam potreban ConnectLine
Streamer. Molimo da u uputstvu za korišćenje strimera pogledate kako se njime rukuje
Vašim slušnim aparatom.
18
Prilikom promene programa, Vaš aparat će emitovati zvučni signal “beep”.
Broj ovih zvukova označava redni broj programa koji koristite.




Jedan “beep”, kada uključite program 1
Dva “beep”, kada uključite program 2
Tri “beep”, kada uključite program 3
Četiri “beep”, kada uključite program 4
Programi koji su na raspolaganju u Vašem slušnom aparatu prikazani su u Opisu programa
za slušanje, na poslednjoj stranici ovog uputstva.
19
Kontrola jačine (Opcija - putem strimera)
Jačinu zvuka možete podesiti putem Oticon ConnectLine Streamera. Strimer Vam
omogućava podešavanje jačine zvuka u određenim zvučnim okruženjima na Vama
udoban nivo.
Ukoliko želite da imate mogućnost da sami podešavate jačinu zvuka, za to Vam je
neophodan strimer. Molimo da u uputstvu za korišćenje strimera pogledate kako se
njime rukuje Vašim slušnim aparatom.
Prilikom povećanja ili smanjenja jačine zvuka, Vaš aparat će emitovati zvučni signal
“beep”.
Kada je aparat uključen, on otpočinje sa radom na željenoj (unapred isprogramiranoj) jačini.
Prilikom podešavanja kontrole jačine, željena jačina će biti označena zvukom “beep”.
20
Održavanje Vašeg slušnog aparata
Vaš ušni kanal proizvodi ušnu mast (cerumen) koja može zapušiti otvor za izlaz zvuka ili
vent na Vašoj individualnoj olivi. Da biste sprečili da naslage masti izazovu promene u
radu, potrebno je pridržavati se sledećih uputstava.
Kada rukujete slušnim aparatom držite ga iznad meke površine da bi se, u slučaju pada,
izbeglo oštećenje aparata.
Pre noćnog odmora:
• Proverite da se u bilo kom otvoru individualne olive ne nalazi ušna mast, jer ona može
uticati na efikasan rad aparata.
• Da biste produžili radni vek baterije, vodite računa da Vaš slušni aparat bude isključen
onda kada ga ne koristite.
• Vaš slušni aparat isključite tako što ćete otvoriti poklopac kućišta baterije.
21
VAŽNA NAPOMENA
Otvorite poklopac kućišta baterije do kraja da biste omogućili cirkulciju vazduha onda
kada aparat ne koristite, naročito noću ili u dužim vremenskim periodima!
22
Čišćenje aparata
Pripremljen je veliki izbor alatki posebno namenjenih za čišćenje Vaših aparata. Upotreba
višenamenske alatke obezbediće najbolju negu i pouzdan rad Vaših slušnih aparata.
Univerzalna alatka
Odvijač
Poklopac
Magnet
Četkica
Ručica
Četkicu zamenite onda kada je to neophodno. Jednostavno je skinite sa ručice a zatim
stavite novu četkicu. Novu četkicu čvrsto prikačite na ručicu.
Četkicu možete kupiti kod Vašeg distributera.
Upotrebite krpu da biste očistili površinu aparata.
23
Redovno održavanje Micro olive
Micro olivu je potrebno redovno čistiti:
• Očistite otvor venta pomoću četkice, guranjem i blagim okretanjem kroz otvor.
Slušni aparat i Micro olivu nikada ne smete prati ili potapati u vodu ili druge tečnosti!
24
Zamena WaxStop zaštitnog sistema
WaxStop filter je potrebno menjati.
• možete videti da je zapušen filter koji se nalazi u Micro olivi
• slušni aparat ne daje normalan zvuk.
Upotrebljavajte Wax Stop zaštitne sisteme kojim Vas je
snabdeo Vaš distributer. Detaljno uputstvo za zamenu Wax
Stop zaštitnog sistema nalazi se i na njegovom pakovanju.
Uputstvo za zamenu:
1. Izvadite alatku iz pakovanja. Alatka ima dva kraja, jedan s novim filterom i jedan sa vrhom
za odstranjivanje filtera.
2. Utisnite vrh za zamenu u otvor za izlaz zvuka na Micro olivi.
3. Polako izvucite stari Wax Stop filter napolje, držeći alatku u uspravnom položaju.
4. Okrenite alatku za 180°.
5. Gurnite novi filter u otvor za izlaz zvuka i polako izvucite alatku.
6. Bacite iskorišćenu alatku. Nemojte je ponovo koristiti.
25
Redovno održavanje aparata sa šeširićima
Zvučnik redovno čistite. Upotrebite krpicu i odstranite svaki trag ušne masti.
Šeširić ne treba čistiti. Kada je potreban nov, čist šeširić, zamenite postojeći i stavite novi.
Preporučujemo da se vrši redovna zamena šeširića.
26
Zamena šeširića
Šeširić je jednostavno zameniti. Zamenu vršite kada god je potrebno.
1. Pomoću jagodice prsta uhvatite donji deo šeširića. Zatim ga skinite.
2. Postavite novi šeširić na zvučnik.
3. Proverite da je sigurno pričvršćen.
1
2
27
3
Ispod šeširića ćete uočiti beli filter protiv cerumena koji je pričvršćen na kraju zvučnika.
To je filter protiv cerumena koji zadržava prljavštinu i štiti zvučnik. Ako se ovaj filter
zapuši, obratite se Vašem distributeru za servis i zamenu ovog filtera.
VAŽNA NAPOMENA
Šeširić je napravljen od mekanog, medicinski odobrenog materijala. Ukoliko se šeširić
odvoji i ostane u ušnom kanalu, on neće prouzrokovati nikakvu ozledu. Ukoliko možete
– pažljivo ga izvadite. Ako je neophodno, neka Vam pomogne druga osoba. Nemojte
šeširić gurati dublje u ušni kanal. Nemojte zvučnik slušnog aparata gurati u uvo pre
nego što je izvađen odvojeni šeširić. Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, obratite se
Vašem distributeru.
VAŽNA NAPOMENA
Slušni aparat nikada ne smete prati u vodi ili potapati u druge tečnosti!
28
Izbegavanje toplote, vlage i hemikalija
Vaš slušni aparat nikada ne smete izlagati ekstremnim temperaturama, npr. ostaviti ga
u parkiranom automobilu na suncu. Nikada ga ne smete izlagati velikoj vlazi, npr. parna
kupatila, tuševi ili jaka kiša. Niti se smeju sušiti u mikrotalasnoj rerni, niti u bilo kojoj
drugoj rerni.
Ukoliko je aparat ipak ovlažen pažljivo obrišite bateriju, jer vlaga može uticati na njegov
rad. Korišćenje kompleta za isušivanje vlage može pomoći da se ovi problemi izbegnu i
može produžiti radni vek Vašeg slušnog aparata. Za dodatne savete obratite se Vašem
distributeru.
Kozmetički preparati, sprejevi za kosu, parfemi, losioni posle brijanja, losioni za sunčanje i
sprejevi protiv insekata mogu oštetiti Vaš slušni aparat. Potrebno je da uvek odstranite
Vaš slušni aparat pre upotrebe ovih proizvoda i sačekate neko vreme da se preparati
osuše pre ponovnog postavljanja Vašeg aparata.
Ukoliko koristite losion obavezno obrišite ruke pre nego što u njih uzmete aparat.
29
ODRŽAVANJE VAŠIH SLUŠNIH APARATA
VAŽNA NAPOMENA
• Upotrebljavajte samo delove predviđene za Vaše slušne aparate.
• Pre postavljanja u uvo, šeširić mora biti ispravno postavljen na zvučnik.
Nepridržavanje ovog uputstva može prouzrokovati ozledu.
• Zvučnik nikada ne sme biti korišćen ako na njemu nije postavljen šeširić.
• Ukoliko se u ušnim kanalima nalaze naslage ušne masti ili ukoliko su inficirani,
nemojte upotrebljavati slušne aparate.
• Ispravna preventivna nega i održavanje će značajno doprineti pouzdanom i
sigurnom radu aparata.
• Nemojte deliti Vaše slušne aparate, ili bilo koje njihove delove,sa drugim osobama.
• Vodite računa da su Vam ruke čiste kada rukujete slušnim aparatom i njegovim
delovima.
30
Sedam jednostavnih koraka ka boljem slušanju
Tokom prvih dana i nedelja upotrebe slušnih aparata osetićete zvuke koji će Vam biti novi,
posebno ako prethodno niste nosili slušne aparate. To je period za prilagođavanje slušanja
tih novih ili davno zaboravljenih zvukova. Sedite sa drugom osobom u tihoj prostoriji.
Sedite jedan naspram drugog tako da jasno možete videti izraze i pokrete lica te osobe.
Tokom razgovora možete čuti nove glasovne zvuke koji u početku mogu izgledati neprijatni. Međutim, nakon što se mozak adaptira, Vi ćete govor čuti jasnije nego pre.
1. U tišini Vašeg doma
Pokušajte da se priviknete na sve nove zvuke koje čujete. Slušajte mnogobrojne zvuke iz
okruženja. Pokušajte da prepoznate svaki zvuk imajući na umu da će neki od njih zvučati
drugačije nego pre. Možda će biti potrebno da naučite da ih ponovo prepoznajete. Vre­­me­nom ćete se privići na zvuke iz okruženja - u suprotnom obratite se Vašem distributeru.
Ukoliko Vas nošenje sl. aparata zamara, pravite kratke pauze da biste se odmorili.
Postepeno, bićete u stanju da slušate pomoću aparata i u dužim vremenskim periodima.
Uskoro, Vi ćete biti u stanju da udobno koristite slušni aparat preko celog dana.
31
2.Razgovor sa drugom osobom
Sedite sa drugom osobom u tihoj prostoriji. Sedite jedan naspram drugog tako da jasno
možete videti izraze i pokrete lica te osobe. Tokom razgovora možete čuti nove glasovne
zvuke koji u početku mogu izgledati neobični. Međutim, nakon što se mozak adaptira,
Vi ćete govor čuti jasnije nego pre.
3.Slušanje radija i TV-a
Prilikom slušanja TV-a ili radija počnite sa slušanjem spikera vesti, zato što oni,
po pravilu, govore razgovetno. Posle toga pokušajte sa slušanjem drugih TV programa.
Ukoliko uočite teškoće u slušanju radija ili TV-a, Vaš distributer će Vas posavetovati
o Oticon ConnectLine sistemu i dodatnoj pratećoj opremi.
32
4.Razgovor u grupi
Razgovori u grupi obično su praćeni povišenim stepenom okolne buke i iz tog razloga
prirodno predstavljaju teškoću za dobro razumevanje. Međutim, usredsredite Vašu
pažnju na osobu koju želite da čujete. Ukoliko neku reč niste razumeli, zamolite govornika
da je ponovi.
5.Upotreba telefona
Prilikom korišćenja telefona postavite telefonsku slušalicu odmaknutu
iznad uha, tako da zvuk iz slušalice direktno ulazi u mikrofon slušnog
aparata. Na ovaj način izbeći ćete pištanje u slušnom aparatu i
omogućiti najbolje uslove za razumevanje razgovora. Kada
telefonsku slušalicu držite na ovaj način, vodite računa da
govorite direktno u mikrofon telefonske slušalice, kako
biste sagovorniku omogućili da i on Vas dobro razume.
Ukoliko imate teškoća prilikom upotrebe telefona, obratite se
Vašem distributeru za više informacija u vezi sa Oticon ConnectLine sistemom i drugom
dodatnom opremom.
33
6.Bežični i mobilni telefoni
Vaši slušni aparati projektovani su tako da zadovoljavaju najoštrije međunarodne
standarde o elektromagnetnoj kompatibilnosti. Međutim nisu svi mobilni telefoni
kompatibilni sa slušnim aparatima. Određeni stepen poremećaja je moguć, zavisno od
karakteristika Vašeg mobilnog telefona.
Ukoliko ne možete da postignete dobre rezultate prilikom upotrebe mobilnih telefona,
obratite se Vašem distributer u vezi Oticon ConnectLine sistema i druge dodatne opreme
pomoću koje možete unaprediti Vaše mogućnosti slušanja.
34
7.Koristite Vaše slušne aparate tokom celog dana
Najbolji način da obezbedite dobro slušanje je da vežbate slušanje pomoću aparata
sve dok ne budete u stanju da udobno nosite Vaše slušne aparate tokom celog dana.
U većini slučajeva neredovno nošenje aparata ima za posledicu da se ne dobija puna
korist koju bi aparati inače pružili.
Vaši slušni aparati Vam neće vratiti normalan sluh. Isto tako neće sprečiti ili uvećati slušno
oštećenje koje je rezultat zdravstvenog stanja. Međutim, oni će Vam pomoći da bolje
iskoristite preostalu sposobnost slušanja koju posedujete. Ukoliko posedujete dva slušna
aparata, uvek ih nosite oba.
35
Česti problemi i njihova rešenja
Simptom
Mogući uzroci
Nema zvuka
Istrošena baterija
Zapušen otvor izlaza zvuka
Isprekidan ili
utišan zvuk
Zapušen otvor izlaza zvuka
Vlaga
Istrošena baterija
Pištanje
Nepravilno postavljen slušni aparat
Nakupljena ušna mast u ušnom kanalu
Ukoliko nijedno od gornjih rešenja ne da rezultat, obratite se za pomoć Vašem distributeru.
36
Rešenja
Zamenite bateriju
str. 13 & 14
Očistite olivu
str. 24
Proverite da li je potrebno zameniti Wax Stop filter ili šeširić
str. 25 & 27
Očistite olivu
str. 24
Obrišite bateriju i aparat suvom krpicom
str. 29
Zamenite bateriju
str. 13 & 14
Ponovo postavite slušni aparat
str. 17
Obratite se za pregled ušnog kanala kod Vašeg lekara
37
Dodatna bežična oprema
ConnectLine
Kao dodatak, Vašim slušnim aparatima se može povezati čitav niz uređaja. ConnectLine
uređaji mogu povezati Vaše slušne aparate na mnoge medije i izvore zvuka. To će Vam
omogućiti prijem audio signala iz TV-a, telefona, mizičkih plejera, PC-a ili bežičnih
mikrofona, putem Vaših slušnih aparata.
Za detaljne informacije o ConnectLine sistemu obratite se Vašem distributeru ili posetite
www.oticon.com
38
Međunarodna garancija
Vaši slušni aparati podležu garanciji koja pokriva sve kvarove u materijalu ili izradi za
period od 12 meseci od dana kupovine. Garancija obuhvata slušni aparat, ali ne i dodatnu
opremu kao što su baterije, cevčica, filteri protiv cerumena itd.
Kvarovi koji nastanu usled nepravilnog rukovanja ili održavanja, prekomerne upotrebe,
nezgoda, popravki vršenih od neovlašćenih osoba, izlaganje korozivnim sredinama,
fizičkim promenama Vašeg uva, oštećenja nastala unošenjem stranih tela u aparat ili
nepravilno podešavanje NISU obuhvaćeni garancijom i mogu prouzrokovati prestanak
važenja garancije.
Navedena garancija nema uticaja na bilo koja prava koja imate prema važećem zakonu o
trgovini u Vašoj zemlji. Vaš distributer može izdati garanciju koja može biti povoljnija od
navedene. Molimo da se raspitate za dalje informacije.
Ukoliko je potreban servis
Obratite se Vašem distributeru, koji će utvrditi kvar i izvršiti popravku i podešavanja.
39
Garantni list
Ime i prezime vlasnika:
Distributer:
Adresa distributera:
Telefon distributera:
Datum kupovine:
Garantni rok:
Mesec:
Model levo:
Serijski br.:
Model desno:
Serijski br.:
Veličina baterije: 10
40
Mobilni telefon
Pojedini korisnici slušnih aparata su prijavili zujanje u njihovim slušnim aparatima
prilikom upotrebe mobilnih telefona, ukazujući na moguću nekompatibilnost mobilnog
telefona i slušnog aparata.
U skladu sa ANSI C63.19 standardom (ANSI C63.19-2006 American National Standard
Methods of Measurement of Compatibility Between Wireless Communications Devices
and Hearing instruments), kompatibilnost određenog slušnog aparata i mobilnog
telefona se može predvideti sabiranjem klase imunosti slušnog aparata sa klasom emisije
mobilnog telefona. Na primer, zbir klase slušnog aparata 2 (M2/T2) i klase mobilnog
telefona 3 (M3/T3), daće rezultat kombinovane klase 5. Svaka kombinovana klasa koja
je jednaka najmanje 5 obezbediće “normalno korišćenje”; a kombinovana klasa 6 ili veća
ukazuje na “odlične karakteristike”.
Imunost ovog slušnog aparata je najmanje M2. Merenje performansi opreme, kategorizacija i sistemska klasifikacija izvršene su na osnovu najboljih dostupnih informacija, ali
to ne može biti garancija da će svi korisnici biti zadovoljni.
41
VAŽNA NAPOMENA
Karakteristike rada određenog slušnog aparata mogu biti promenjljive prilikom korišćenja
pojedinih mobilnih telefona. Dakle, molimo da isprobate Vaše slušne aparate sa Vašim
mobilnim telefonom, ili prilikom nabavke mobilnog telefona, vodite računa da ga, pre
kupovine, isprobate sa Vašim slušnim aparatom. Za dodatna uputstva, upitajte Vašeg
prodavca mobilnih telefona za brošuru pod naslovom “Kompatibilnost slušnih aparata
sa digitalnim bežičnim mobilnim telefonima”.
42
Tehnička informacija
Slušni aparat poseduje radio predajnik koji koristi kratkotalasnu magnetnu indukcionu
tehnologiju na 3,84 MHz. Snaga magnetnog polja predajnika je manja od -42 dBμA/m @
10 m.
Emisiona snaga radio sistema je daleko ispod međunarodnih dozvoljenih granica za
humanu ekspoziciju. Za poređenje, zračenje slušnog aparata je manje od elektromagnetnog zračenja npr. halogenih sijalica, kompjuterskih monitora, mašina za pranje itd. Slušni
aparat je u saglasnosti sa međunarodnim standardima o elektromagnetnoj kompatibilnosti.
Zbog ograničene veličine aparata sve relevantne oznake date su u ovom dokumentu.
43
Slušni aparat sadrži modul sa:
FCC ID: U28FURIT04
IC: 1350B-FURIT04
Uređaj zadovoljava Odeljak 15, FCC pravila i RSS-210 of Industry Canada
Rad uređaja je predmet sledeća dva uslova:
1. Ovaj uređaj ne sme izazvati štetnu interferenciju.
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti bilo koju primljenu interferenciju, uključujući interferenciju
koja može izazvati neželjene efekte.
Promene ili izmene izvedene na opremi koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne
za usaglašenost, mogu poništiti autorizaciju korisnika za upotrebu opreme.
44
Oticon A/S ovim izjavljuje da je ovaj slušni aparat u saglasnosti sa suštinskim zahtevima i ostalim relevantnim zahtevima Direktive 1999/5/EC. Deklaracija o konformitetu
može se pribaviti kod:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.com
0543 0682
Otpadom koji potiče od
elektronske opreme mora
se rukovati u skladu sa
lokalnim propisima.
N1175
45
Pregled podešavanja Vašeg slušnog aparata
Slušni aparat
Levo
Indikatori kontrole jačine zvuka
Desno
uključeni
isključeni
“Beep” zvuci na min/max jačini
uključeni
isključeni
uključeni
isključeni
“Klik” pri promeni jačine zvuka
uključeni
isključeni
uključeni
isključeni
“Beep” zvuci pri željenoj jačini
uključeni
isključeni
uključen
isključen
Indikator baterije
uključen
isključen
Upozorenje na istrošenu bateriju
Podešavanje jačine zvuka kao i promenu programa možete vršiti pomoću ConnectLine
Streamera.
46
Program za slušanje br.
Opis programa za slušanje
1
2
3
4
47
117878RS / 09.11
117878RS / 09.11
People First
People First - Ljudi ispred svega
People first je naše obećanje
da ćemo dati ljudima snagu
da komuniciraju slobodno,
ponašaju se prirodno i
u životu učestvuju aktivno
Download

Uputstvo za upotrebu INTIGA RITE