1
Sunum İçeriği
 Avrupa Birliği Projeleri Devam Eden
 Avrupa Birliği Projeleri Planlanan
 Ulusal Projeler Tamamlanan ve Devam Eden
 Ulusal Projeler Planlanan
2
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Projeler
Adı
Adet
Maliyeti
Avrupa Birliği Projeleri
Devam Eden
9
15.587.000 €
Avrupa Birliği Projeleri
Planlanan
17
43.279.000 €
Ulusal Projeler Tamamlanan
ve Devam Eden
31
Ulusal Projeler Planlanan
19
108.390.618 TL
46.424.000 TL
200.000.000 $*
* Entegre Havza Yönetimi Projesi Dünya Bankası destekli
3
4
Avrupa Birliği Projeleri
Devam Eden
No
1
2
Adı
Bütçesi
Havza Koruma Eylem
Planlarının Nehir Havza 200.000
Avro
Yönetim Planlarına
Dönüştürülmesi Projesi
için Teknik Şartname
Hazırlanması Projesi
Havza Koruma Eylem
Planlarının Nehir Havza 7.840.000
Yönetim Planlarına
Avro
Dönüştürülmesi Projesi
BaşlangıçBitiş Tarihi
Hangi Ülkeler
Arasında
Yürütüldüğü
Açıklama
AB
28.09.2012 Komisyonu12.12.2012
Türkiye
Teknik şartname hazırlanmış
olup proje tamamlanmıştır.
2014'ün 1.
çeyreği2016'nın 4.
çeyreği
Ön ihalesi tamamlanmış olup
ihale süreci devam etmektedir.
AB
KomisyonuTürkiye
5
Avrupa Birliği Projeleri
Devam Eden
No Adı
Bütçesi
Hangi
Ülkeler
BaşlangıçArasında
Açıklama
Bitiş Tarihi
Yürütüldüğü
Eşleştirme Bileşeni kapsamında 6 pilot
havzada Havza İzleme Programları
Hollanda,
hazırlanmaktadır İzleme ile ilgili bir
İspanya, Fransa kılavuz doküman ve Ulusal İzleme
Uygulama Planı hazırlanmaktadır.
3
Su Kalitesi İzleme
Konusunda
8 Eylül
Kapasite
2.000.000 € 2011 - 7
Geliştirme
Mart 2014
Eşleştirme Projesi
4
Su Kalitesi İzleme
Konusunda
5 Ağustos
Kapasite
1.000.000 € 2013 - 4
Geliştirme Teknik
Şubat 2014
Yardım Projesi
Büyük Menderes Havzasında SÇD ile
Yunanistan,
uygun olarak 1 yıllık izleme çalışması
İtalya, Hollanda,
yapılması ve sonuçların
Fransa,
değerlendirilmesi ve eğitimler
Finlandiya
yapılacaktır.
5
Su Kalitesi İzleme
Konusunda
Kapasite
1.000.000 € 2013 - 2014
Geliştirme
Malzeme Temini
Projesi
Lot 1: Türkiye
(RA
Mühendislik)
Lot 2: İtalya
(Amin Italy sr)
Lot 1 kapsamında DSİ TAKK
Laboratuvarına GC-MSMS ve LC-MSMS
cihazları kurulmuştur.
Lot 2 kapsamında ise Büyük Menderes
Havzasında belirlenmiş 4 adet noktaya
online izleme istasyonları kurulacaktır.
6
Avrupa Birliği Projeleri
Devam Eden
No
Adı
Taşkın Direktifinin
Uygulanması İçin
6
Kapasite Geliştirme
Projesi
Bütçesi
1.800.000 €
Türkiye'deki İçme Suyu
Kaynaklarının ve Arıtma
3.850.000€
7
Tesislerinin
Değerlendirilmesi
BaşlangıçBitiş Tarihi
Hangi
Ülkeler
Arasında
Yürütüldüğü
Açıklama
01.08.2012- Fransa01.08.2014 Romanya
Taşkın riski ön değerlendirmesi
tamamlanarak taşkın tehlike ve
taşkın risk haritaları ve Taşkın
direktifinin Ülkemiz mevzuatına
kazandırılması çalışmalarına
devam edilmektedir
2014-2016
İçme suyu kaynakları ve arıtma
tesisleri açısından Türkiye'nin
mevcut durum tespiti (yasal ve
kurumsal) tespiti yapılacak,
içme suyu kaynaklarında
yapılacak analizler ile kalite
kriterleri tespit edilerek, içme
suyu arıtma tesislerin arıtma
sınıflarının uygunluğu ve
revizyon ihtiyaçları
belirlenecektir.
AB-Türkiye
7
Avrupa Birliği Projeleri
Devam Eden
No Adı
Bütçesi
Planlanan
Başlangıç
-Bitiş
Tarihi
Hangi Ülkeler Arasında
Yürütüldüğü
Türkiye'nin
Yeraltı Suyu
Yönetimi
Kapasitesini 2,200,000
2014-2016 AB-Türkiye
8
n
EURO
Geliştirilmesi
-ESEI 2012
Projesi
Arıtılmış
Atıksuların
Tarımsal
9
Sulamada
Kullanımı
Projesi
Eylül
2012 737.000 €
Eylül
2014
Açıklama
Türkiye’de Yeraltısuyu Direktifi
(2006/118/EC) ve Su Çerçeve
Direktifi’nin yeraltı suyu ile ilgili
hükümleri uygulanması Sakarya ve
Akarçay Havzalarında yapılacaktır.
Proje Avrupa Birliğinden onay almış
olup ön ihale duyurusuna çıkılmıştır.
Merkezi Finans İhale Birimince ihale
ön hazırlıklarının tamamlanması için
çalışmalar sürdürülmektedir.
Hollanda Hükümeti Doğu
Avrupa Çevre İşbirliği
Programı (PSO-Milieu)
kapsamında Hollanda Altyapı
ve Çevre Bakanlığı’nın
Proje fizibilite çalışmaları sürmektedir.
finansmanı ile T.C. Orman ve
Su İşleri Bakanlığı ve
Hollanda EVD International
yürütücülüğünde
gerçekleştirilmektedir.
8
9
Avrupa Birliği Projeleri
Planlanan
No
1
2
3
Adı
Tahmini
Bütçesi
Marmara, Van Gölü ve Gediz
Havzaları için Nehir Havza
7.000.000
Yönetim Planı Hazırlanması
Avro
Projesi
"3 Pilot Havzada Nehir
Havza Yönetim Planları
Kapsamında Ekonomik
200.000
Analiz ve Su Verimliliği
Avro
Çalışmaları için Teknik
Asistanlık Alımı Projesi" için
Teknik Şartname
Hazırlanması Projesi
3 Pilot Havzada Nehir Havza
Yönetim Planları
4.500.000
Kapsamında Ekonomik
Avro
Analiz ve Su Verimliliği
Çalışmaları için Teknik
Asistanlık Alımı Projesi
Planlanan
Başlangıç-Bitiş
Tarihi
Açıklama
Proje, IPA 2014 programına sunulmuş
olup
proje fişleri Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'na
iletilmiştir.
2014 yılı içerisinde
başlaması
SEI mali kaynağı için Avrupa Birliği
beklenmektedir.
Bakanlığı'na SEI Talep Formu
Proje süresi 6 aydır. gönderilerek başvuru yapılmıştır.
Teknik şartnamesini hazırlamak üzere
onayları beklenmektedir.
IPA 2013 son
Proje AB Komisyonunca kabul
çeyreği kapsamında edilmiştir. İhale süreçlerine
sunulmuştur. Proje başlanmak üzere finansman
süresi 3 yıldır
anlaşmasının imzalanması
beklenmektedir.
10
Avrupa Birliği Projeleri
Planlanan
No
4
5
6
Adı
Tahmini
Bütçesi
Planlanan
Başlangıç-Bitiş
Tarihi
Açıklama
Türkiye'de Su Hukuku
ve Politikasının,
Uygulamaların,
Yönetişimin ve
Sürdürülebilirliğin
Geleceği
2015 yılı
3.000.000 içerisinde
Avro
başlaması
Proje, IPA 2014 programına sunulmuş olup
beklenmektedir.
proje fişleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na
iletilmiştir.
2014 yılı
içerisinde
Havza Yönetim Heyetleri
SEI mali kaynağı için Avrupa Birliği
299.000 başlaması
için Kapasite Geliştirme
Bakanlığı'na SEI Talep Formu gönderilerek
Avro
beklenmektedir
SEI Projesi
başvuru yapılmıştır. Teknik şartnamesini
Proje süresi 6
hazırlamak üzere onayları beklenmektedir.
aydır.
Su Kaynaklarının
2014 yılı
Sürdürülebilir, Dengeli
içerisinde
ve Eşit Kullanımına
3.200.000 başlaması
Yönelik Havza Su Tahsis
Avro
beklenmektedir
Planlarının Hazırlanması
Proje süresi 3
için Kapasite Geliştirme
yıldır.
Projesi
Proje fişi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
iletilmiştir.
11
Avrupa Birliği Projeleri
Planlanan
No Adı
Tahmini
Bütçesi
Hangi
Planlanan
Ülkeler
Başlangıç- Arasında
Bitiş Tarihi Yürütüldüğü
Açıklama
Proje kapsamında, 2013/39/EC sayılı AB
2013/39/EC sayılı AB
Direktifine göre Ülkemizdeki su
Direktifine göre Tehlikeli
kütlelerinde bulunabilecek tehlikeli
Maddeler için Çevresel 2,500,000
AB-Türkiye maddelere yönelik çevresel kalite
2014-2016
7
Kalite Standartlarının
EURO
SEI
standartlarının uygulanması için maliyet
Belirlenmesi Maliyet
analizleri yapılarak, ilgili kurumların
Etkinliği Projesi
izlenmesi gereken politika ve stratejiler
ortaya konulacaktır.
Türkiye'de Belirlenen
Proje kapsamında, Türkiye'deki hassas
Hassas Su Alanlarının
5,000,000
AB-Türkiye su alanların kalitesinin iyileştirilmesi
2014-2016
8 Kalitesinin
EURO
IPA
gerekli ekonomik analizlerin yapılması
İyileştirilmesine ilişkin
planlamaktadır.
Maliyet Etkinliği Projesi
Hollanda Hükümeti'nin desteği ile
RIBASIM Su Kaynakları
gerçekleştirilecektir.. Proje kapsamında
Modelinin Büyük
Hollanda
RIBASIM su kaynakları modeli
500.000
2014-2016 Hükümeti
kullanılarak Büyük Menderes pilot
9 Menderes Pilot
EURO
Havzasında
Destekli
havzasında su kaynaklarının hidrolojik
Uygulanması Projesi
ve hidrojeolojik modellenmesi
çalışmaları gerçekleştirilecektir.
12
Avrupa Birliği Projeleri
Planlanan
No Adı
Planlanan
Tahmini
BaşlangıçBütçesi
Bitiş Tarihi
Su
Kaynaklarının 80.000
10
Modellemesi Euro
Eğitim Projesi
2 Hafta
Hangi Ülkeler
Arasında
Yürütüldüğü
AB-Türkiye
SEI
Marmara
Denizi’nin
AB-Türkiye
5.000.00
2014-2016
11
Modellenmesi 0 Euro
IPA
Projesi
Açıklama
Proje kapsamında su kaynaklarının modellenmesi
konusunda Bakanlık personeline eğitim verilmesi
planlanmaktadır.
Proje ile,
* Marmara Denizi ve Boğazların kalitesinin
modellenmesi,
* SÇD ve Marin Çerçeve Direktifi ile uyumlu 1(bir)
yıllık izleme yapılması,
* Çevresel Kalite Objektiflerinin belirlenmesi ve
kirlilik kontrol ve azaltım senaryolarının
oluşturulması,
* Hassas alanların ve kirlilik açısından sıcak
noktaların belirlenmesi
hedeflenmektedir.
13
Avrupa Birliği Projeleri
Planlanan
No Adı
Planlanan
Tahmini Bütçesi BaşlangıçBitiş Tarihi
Biyolojik
İzleme
Konusunda
12
< 3.000.000 Avro 2015-2016
Eğiticilerin
Eğitimi
Projesi
Hidromorfoloj
ik İzleme
Çalışmalarınd
2014-2015 /
13
< 300.000 Avro
a Eğiticilerin
2016
Eğitimi
Projesi
Hidromorfoloj
ik Kalite
2014-2015 /
14 Indeksi
< 3.000.000 Avro
2017
Belirleme
Projesi
Açıklama
2014 yılında ESEI'ye sunulması hedeflenmektedir.
Proje kapsamında biyolojik izleme çalışmalarında
görev alacak Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı
personelinin biyolojik izleme konusunda eğitici olacak
şekilde eğitilmesi hedeflenmektedir.
2014 yılında ESEI'ye sunulması planlanmaktadır. Proje
kapsamında hidromorfoloji ve hidromorfolojik izleme
çalışmalarında görev alacak Bakanlığımız merkez ve
taşra teşkilatı personelinin eğitici olacak şekilde
eğitilmesi hedeflenemktedir.
2014 yılında ESEI'ye sunulması planlanmaktadır. Proje
kapsamında hidromorfolojik izleme yapılarak Ülkemize
uygun Hidromorfolojik Kalite İnedeksi belirlenecektir.
14
Avrupa Birliği Projeleri
Planlanan
No
Adı
Tahmini
Bütçesi
Kuzey Ege Havzasında Taşkın
15 Risk Yönetim Planının
3 500 000 €
Hazırlanması İşi
16
Gediz Havzası Kuraklık
2 000 000 €
Yönetim Planının Hazırlanması
İklim Değişikliğine Uyum
Faaliyetlerinin 3 Nehir
17 Havzasında (Çoruh, Susurluk
ve Batı Akdeniz)
Belirlenerek Geliştirilmesi
2 500 000 €
Planlanan
Başlangıç- Açıklama
Bitiş Tarihi
2015-2018
-
2015-2017
Proje fişi ilgili kurumlara iletilmiş olup
değerlendirme süreci devam
etmektedir.
Proje fişi ilgili kurumlara iletilmiş olup
değerlendirme süreci devam
etmektedir.
Proje fişi ilgili kurumlara iletilmiş olup
değerlendirme süreci devam
etmektedir.
15
16
Ulusal Projeler
Tamamlanan ve Devam Eden
No
Adı
Bütçesi
Başlangıç-Bitiş Proje İşini Yürüten
Tarihi
Kurum veya Firma
Havza Koruma Eylem
4.050.000
1 Planlarının
Aralık 2011 TL
Hazırlanması Projesi
Aralık 2013
11 Havza Koruma
142.500 18.05.2012 2 Eylem Planı Tedbir
TL
14.12.2012
Stratejisi Belgesi
3 Ilısu Bilim Komitesi
3.370.815 14.12.2012 TL
14.12.2015
Açıklama
TÜBİTAK -MAM
Proje tamamlanmak
üzeredir.
Arbiotek
Proje tamamlanmıştır.
Bilim AR-GE
Teknolojik
Çözümler Çevre
Proje Merkezi
İnşaat San.Ltd.Şti.
(pilot olarak) ve
Bilim Mühendislik
Çevre Teknolojileri
ve Ölçüm
Hizm.İnş.Tic.San.Lt
d.Şti. İş Ortaklığı
Proje çerçevesinde
2013 yılında yapılması
gereken arazi
çalışmaları saha
toplantıları ve Bakanlık
toplantıları
tamamlanmıştır.
17
Ulusal Projeler
Tamamlanan ve Devam Eden
No
4
Adı
Eğirdir Gölü
Özel Hüküm
Belirleme ve
Havza Koruma
Planı
Proje
İşini
Başlangı
Yürüten
Bütçesi ç-Bitiş
Kurum
Tarihi
veya
Firma
Mülga
ÇOB
Tarafında
n yapıldı
5
Atatürk Baraj
Gölü Özel
Hüküm
Belirleme ve
Havza Koruma
Planı
Mülga
ÇOB
2009Tarafında 2011
n yapıldı
6
Porsuk Baraj
Gölü Özel
Hüküm
Belirleme ve
Havza Koruma
Planı
Kütahya
İl Özel
2009İdaresi
2011
tarafında
n yapıldı
Açıklama
İçme ve Kullanma Suyu Kaynağı Olarak Kullanılan
Eğirdir Gölü Özel Hüküm Belirleme ve Havza
TÜBİTAK
Koruma Planı Projesi kapsamında belirlenen özel
-MAM
hükümler 16.06.2012 tarihinde Isparta Gazetesi'nde
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
“Atatürk Baraj Gölü’nün Korunması ve Özel Hüküm
Belirlenmesi” projesi Mülga Çevre ve Orman
Bakanlığı tarafından 2011 yılında tamamlanmış
TÜBİTAK olup özel hükümler 7 Mayıs 2013'te Şanlıurfa'da, 1
-MAM
Haziran 2013'te Diyarbakır'da ve 11 Haziran 2013'te
Adıyaman'da mahalli gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
“İçme ve Kullanma Suyu Kaynağı Olarak Porsuk
AKS
Barajının Korunması ve Özel Hüküm Belirlenmesi
Planlama Çalışması” sonucunda oluşturulan özel hükümler
Müh.
20.03.2013 tarihinde Kütahya ilinde, 13.04.2013
LTD. ŞTİ. tarihinde Eskişehir ilinde mahalli gazetede
18
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ulusal Projeler
Tamamlanan ve Devam Eden
No
7
8
9
Adı
Proje İşini
Bütçes BaşlangıçYürüten Kurum
i
Bitiş Tarihi
veya Firma
Gökçe Baraj
Mülga
Gölü Özel
ÇOB
Hüküm
Tarafın
Belirleme ve
dan
Havza Koruma
yapıldı
Planı
Kartalkaya
Mülga
Baraj Gölü Özel
ÇOB
Hüküm
Tarafın
Belirleme ve
dan
Havza Koruma
yapıldı
Planı
Beyşehir Gölü
Karacaören I&II
Baraj Gölleri
Özel Hüküm
Belirleme ve
Havza Koruma
Planı
Açıklama
SELİN İnşaat
Gökçe Baraj Gölü Havza Koruma Planı ve Özel
Turizm
Hüküm Belirleme Çalışması 01 Mayıs 2010
Müşavirlik
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti.
SELİN İnşaat
Kartalkaya Baraj Gölü Havza Koruma Planı ve
Turizm
Özel Hüküm Belirleme Çalışması 28 Eylül 2009
Müşavirlik
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti.
• Karacaören I&II Baraj Gölü için
Çalışma Programı Aralık 2011’de, Başlangıç
raporu Ekim 2012’de, Gelişme Raporu Mayıs
2013’te, Taslak Nihai Rapor ise Ağustos 2013’te
Bakanlığımıza iletilmiştir.
2.000.0
00,00
2011- 2014 TUBİTAK-MAM
(KDV
dahil)
Taslak özel hükümler proje sonucunda
çıkarılmamıştır. Proje süresinin yüklenici
talebine istinaden en az 6 ay uzatılması
gerekmektedir.
19
Ulusal Projeler
Tamamlanan ve Devam Eden
No
Adı
Proje İşini
BaşlangıçBütçesi
Yürüten Kurum
Bitiş Tarihi
veya Firma
Açıklama
Proje Temmuz 2013'te başlamış
Gördes Baraj Gölü
600.000,0
olup, Ağustos 2013'te çalışma
Özel Hüküm Belirleme
AKS Planlama
10
0 (KDV
2013-2014
programı teslim edilmiştir, Poje Ara
ve Havza Koruma
Müh. LTD. ŞTİ.
Dahil)
Raporu Şubat 2014'te Bakanlığımıza
Planı
teslim edilecektir.
İSU ve
Sapanca Gölü Özel
SASKİ
11 Hüküm Belirleme ve tarafından 2012-2014 İSU ve SASKİ
Havza Koruma Planı yapılmakt
adır
SASKİ
Akçay Baraj Gölü Özel
tarafından
12 Hüküm Belirleme ve
2012-2014 SASKİ
İSU ve SASKi tarafından proje için
yapılmakt
Havza Koruma Planı
gerekli verilerin temin edilmesi ve
adır
sonuç raporunun hazırlanması
Yuvacık Baraj Gölü
İSU
çalışmaları devam etmektedir.
Özel Hüküm Belirleme tarafından
13
2012-2014 İSU
ve Havza Koruma
yapılmakt
Planı
adır
Namazgah Baraj Gölü
İSU
Özel Hüküm Belirleme tarafından
14
2012-2014 İSU
ve Havza Koruma
yapılmakt
Planı
adır
20
Ulusal Projeler
Tamamlanan ve Devam Eden
No
Adı
Bütçesi
Başlangıç- Proje İşini Yürüten Kurum
Bitiş Tarihi
veya Firma
Açıklama
Sponsor
Projenin sonuç raporu
Firma
Orman ve Su İşleri Bakanlığı yayımlanmak üzere
vasıtasıyŞubat
Türkiye'nin Su Ayakizi
WWF Türkiye ortaklığında hazırdır. Raporun
15
la
2013-Ocak
Projesi
OMO-Unilever
yayımlanmasını
gerçekle 2014
sponsorluğunda
müteakiben proje
ştrilmekt
tamamlanacaktır.
edir.
2.165.00
Tehlikeli Madde
0 TL
16 Kirliliğinin Kontrolüne
(KDV
İlişkin Proje
Hariç)
Aralık
2011Aralık
2013
İO Çevre Çözümleri Ar-Ge
Ltd. Şti.
Ülkemizde Endüstriyel
atıksularda ve evsel
atıksularda bulunması
muhtemel tehlikeli
maddelerin tespit
edilmiş ve bu maddeler
için ulusal bazda
geçerli olacak çevresel
kalite standartları
belirbelirlenmiştir.
21
Ulusal Projeler
Tamamlanan ve Devam Eden
No
Adı
Proje işini
BaşlangıçBütçesi
yürüten kurum
bitiş tarihi
veya firma
Açıklama
Bitki Koruma
Ürünlerinin
Kullanımı
Neticesinde
Meydana Gelen Su 3.811.00
TÜBİTAK
Kasım
Kirliliğinin Tespiti 0 TL
Marmara
2012-Kasım
17
ve Madde veya
(KDV
Araştırma
2014
Madde Grubu
Hariç)
Merkezi
Bazında Çevresel
Kalite
Standartlarının
Belirlenmesi Projesi
Proje ile Türkiye'de bitki koruma
ürünlerinin kullanımı sonucunda
meydana gelen su kirliliği tespit edilecek
ve bu maddeler için çevresel kalite
standartları geliştirilecektir.
Ülkemiz Kıyı ve
Geçiş Sularında
3.350.00
Ağustos
Tehlikeli Maddelerin 0 TL
2012-Ekim
18
Tespiti ve Ekolojik (KDV
2014
Kıyı Dinamiği
Hariç)
Projesi
Proje ile; kentsel ve endüstriyel deşarjlar
sonucunda kıyı ve geçiş sularında
bulunan ve/veya bulunması muhtemel
tehlikeli madde ve madde gruplarının
tespit edilmesi, ekosisteme olan
etkilerinin değerlendirilmesi ve bu
madde ve madde grupları için çevresel
kalite standartlarının belirlenmesi
hedeflenmektedir.
TÜBİTAK
Marmara
Araştırma
Merkezi
22
Ulusal Projeler
Tamamlanan ve Devam Eden
No
19
20
21
Adı
Ülkemiz Su Kaynaklarının
Korunması için Günlük
Maksimum Toplam Yük
Yaklaşımının
Uygulanabilirliğinin
Araştırılması Projesi
Yerüstü, Kıyı ve Geçiş
Suları için Çevresel
Hedeflerin Belirlenmesine
Yönelik Metodolojinin
Geliştirilmesi: Büyük
Menderes Havzası Pilot
Çalışması Projesi
Proje İşini
Başlangıç
Yürüten
Bütçesi -Bitiş
Kurum veya
Tarihi
Firma
92.000,0 Ekim
0 TL
2013(KDV
Aralık
Hariç) 2013
2.872.39 Aralık
3 TL
2013(KDV
Haziran
Hariç) 2016
Susurluk Pilot Havzasında
93.000
Aralık
Sofralık Zeytin ve
(KDV
2013
Zeytinyağı İşletmeleri
Hariç)
Atıklarının Entegre
Yönetiminin Araştırılması
Açıklama
Proje ile; ABD-EPA tarafından alıcı
Proaktifsu
ortam su kalitesinin korunmasında
Mühendislik
uygulanan günlük maksimum toplam
Danışmanlık yük (GMTY) yaklaşımının irdelenmesi,
Analiz San. ve bu yaklaşımın AB mevzuatındaki
Tic. Ltd. Şti.
yaklaşımlarla karşılaştırmasının
yapılması, Nilüfer çayı alt havzasında
Ülkemize özgü uygulanması
yapıalcaktır.
Proje ile; yerüstü, kıyı vegeçiş suları
için çevresel kalite hedeflerin, AB Su
Süleyman
Çerçeve Direktifi ile uyumlu biçimde
Demirel
belirlenmesi; diğer havzalara
Üniversitesi,
uygulanabilecek metodolojinin
Dokuz Eylül
geliştirilmesi ve pilot bölge özelinde
Üniversitesi
önlemler programının oluşturulması
hedeflenmektedir.
Susurluk pilot havzasında, sofralık
zeytin ve zeytinyağı üretimi
Arıt Çevre
Teknolojileri sonrasında ortaya çıkan sıvı ve katı
atıkların bütüncül yönetiminin
Araştırma
uygulanabilirliğinin araştırılması
Geliştirme
23
Limited Şirketi yapılmaktadır.
Ulusal Projeler
Tamamlanan ve Devam Eden
No
Adı
Bütçesi
Proje İşini
Başlangıç
Yürüten
-Bitiş
Kurum veya
Tarihi
Firma
Açıklama
İçme suyu arıtma tesislerinde uygulanmak
üzere norm ve standartların belirlenmesi
Mayıs YTÜ
maksadıyla DIN, TSE, BS, ASTM vb. normlar
76.000
2013- Teknoloji
ve içme suyu arıtımına ilişkin literatür
(KDV Hariç) Kasım Transfer
dikkate alınarak “Su Arıtma Tesislerinin
2013
Merkezi A.Ş.
Tasarım ve İşletme Esasları” rehber kitabı
hazırlanmıştır.
Hassas su alanları ve bu alanları etkileyen
Türkiye’de Havza
Eylül
TÜBİTAK
alt havzalardaki noktasal ve yayılı
Bazında Hassas
10.164.000
2012 - Marmara
kaynakların kirliliğin giderilmesi için
TL
23 Alanların ve Su
Aralık Araştırma tedbirler belirlenecek ve bu konuda mevzuat
Kalitesi Hedeflerinin (KDV Hariç)
2015
Merkezi
ve rehber döküman hazırlanacak ve ilgili
Belirlenmesi Projesi
kurumların tedbir alması sağlanacaktır
Atıksu arıtma tesislerinde uygulanmak
Odakent
üzere norm ve standartların belirlenmesi
Atıksu Arıtma
Altyapı ve
maksadıyla DIN , Alman ATV Standartları,
Tesislerinin Tasarım
Çevre
Mart
ABD 10 Eyalet Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım
Esaslarının,
100.000
Çözümleri,
2012Kılavuzu, TSE standartları, Malezya Su
TL (KDV
Mühendislik,
24 Normlarının
Haziran
Birliği Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarımı
Belirlenmesi ve
Hariç)
Müşavirlik,
2012
Kılavuzu dikkate alınarak «Atıksu Arıtma
Rehber Kitapçık
Araştırma ve
Tesislerinin Tasarım Esaslarının,
Hazırlanması
Geliştirme
Normlarının Belirlenmesi» rehber kitabı
24
Tic. Ltd.Şti.
hazırlatılmıştır.
İçme Suyu Arıtma
Tesislerinin Tasarım
Esaslarının ve
22 Normlarının
Belirlenmesi ve
Rehber Kitap
Hazırlanması
Ulusal Projeler
Tamamlanan ve Devam Eden
No
Adı
25
Otomatik
Sürekli Ölçüm
2013İstasyonlarının 2.690.000 TL
2015
Kurulması
Projesi
26
27
28
Bütçesi
Başlangı Proje İşini
ç-Bitiş
Yürüten Kurum Açıklama
Tarihi
veya Firma
Referans Çevre Ergene-Meriç Havzasına 5 adet gerçek zamanlı
Teknolojileri
izleme istasyonları kurularak havzanın mevcut su
Makine Bilişim kalitesinin anlık tespitinin yapılması
İth-İhr. Dan.
amaçlanmaktadır. Ocak 2014 itibarı ile de veri
Tic.Ltd
aktarımı sağlanmış olacaktır.
Atatürk Baraj Gölüne kurulacak olan 4 adet
Atatürk Baraj
gerçek zamanlı izleme istasyonu ile içme suyu
2013Gölü Koruma 4.900.000TL
maksadıyla da kullanılan baraj gölünün su kalitesi
2015
Projesi
anlık olarak izlenecektir. Mart 2014 tarihi itibarıyla
yeniden ihaleye çıkılması planlanmaktadır.
Proje ile 25 havzada Su Çerçeve Direktifine göre
su kalitesi izleme çalışmaları yürütülecektir. 2013
yılında 5 havzada (Akarçay, Ergene, Gediz,
Havza İzleme
Sakarya ve Susurluk) izleme çalışmaları
ve Referans
54.739.000 2011tamamlanmıştır. Projenin ikinci aşamasında 5
Noktalarının
TL
2016
havzada (Konya, K.Menderes, Kızılırmak,
Belirlenmesi
Marmara ve Antalya) izleme çalışmalarına Ekim
Projesi
2013 tarihi itibarıyla başlanılmıştır. Aynı zamanda
Mart 2014 tarihinde projenin üçüncü aşaması
olan 7 havza için ihaleye çıkılacaktır.
29.07.201
USBS Fizibilite Etüdü Çalışması Danışmanlık
Ulusal Su Bilgi
3Yüklenici Firma Hizmet Alımı İşi olarak ihale edilmiş
Sistemi
299.249 TL
25
25.12.201 Geosys Ltd.Şti. olup,Yüklenici Firma tarafından Fizibilite sonucu
Fizibilite Etüdü
3
oluşan çıktılar teslim alınmıştır.
Ulusal Projeler
Tamamlanan ve Devam Eden
No
Adı
Bütçesi
Proje İşini
BaşlangıçYürüten Kurum Açıklama
Bitiş Tarihi
veya Firma
Yeşilırmak
Havzası Taşkın
Temelsu
Yönetim
4 690 500 TL 07.10.201329
Uluslararası
Planının
(KDV Dahil) 26.12.2015
Müh. Hiz. A.Ş.
Hazırlanması
İşi
Ön rapor tamamlanmış olup
müteakip çalışmalara geçilerek 1.
Hakediş ödenmiştir.
Konya Havzası
Kuraklık
DOLSAR
2 468 560 TL 07.10.201330 Yönetim Planı
Mühendislik
(KDV Dahil) 27.09.2015
Hazırlanması
LTD. ŞTİ.
İşi
Ön rapor tamamlanmış olup
müteakip çalışmalara geçilerek 1.
Hakediş ödenmiştir.
İklim
Değişikliğinin
31 Su
Kaynaklarına
Etkisi
İş programı onaylanmış olup
müteakip çalışmalara geçilerek 1.
Hakediş ödenmiştir.
AKAR-SU
5 746 600 TL 18.12.2013- Mühendislik
(KDV Dahil) 05.07.2016 Müşavirlik
Limited Şirketi
26
27
Ulusal Projeler
Planlanan
No
1
Adı
Tahmini
Bütçesi
Havza Yönetim
15.000 TL
Projeleri
Planlanan
BaşlangıçBitiş Tarihi
2014-2017
2
Havza Yönetim
5.000.000 TL 2014-2017
Planı
3
Sektörel Su
Tahsis Planı 2.000.000 TL
Yapımı Projesi
4
Mamasın Baraj
Gölü Özel
Hüküm
1.000.000 TL 2014-2016
Belirleme ve
Havza Koruma
Planı
Açıklama
Ana Başlığın altında
18 Havza için Nehir Havza
Kalkınma Bakanlığı
Yönetim Planlarının ulusal
2014 yılı yatırım bütçesi bütçeden yapılması
planlanmıştır.
Kalkınma Bakanlığı
destekli proje 2014 yılı 2013 yılında Proje ihale süreci
içerisinde ihale
yürütülmüş olup, yeterli sayıda
hazırlıkları
katılım olmaması sebebiyle iptal
gerçekleştirilerek
edilmiştir, süre uzatımı ve gerekli
başlaması ve 2015
düzenlemeleri müteakip yeniden
yılında tamamlanması ihale edilmesi planlanmaktadır.
hedeflenmektedir.
Mamasın Baraj Gölü havzası için
yüzey ve yeraltı sularının
miktarlarının, özelliklerinin ve
Kalkınma Bakanlığı
kirlilik durumunun ve havzadaki
2014 yılı yatırım bütçesi diğer faaliyetlerin dikkate
alınarak havzaya özgü koruma
planının oluşturulması
28
hedeflenmektedir.
No
Adı
Tahmini
Bütçesi
Ulusal Projeler
Planlanan
Planlanan
BaşlangıçBitiş Tarihi
Birecik Baraj
Gölü Özel
5 Hüküm Belirleme 1.000.000 2014-2016
ve Havza
Koruma Planı
Açıklama
Kalkınma
Bakanlığı
2014 yılı
yatırım
bütçesi
Sapanca Gölü
için "Model
Kalkınma
(hidrolojik, kalite
Bakanlığı
6 ve ekolojik)
2014-2015
2014 yılı
Kurulması ve
yatırım
Çalıştırılması"
bütçesi
Projesi
1.000.000
2014 yılı
Dünya
200
içerisinde
Entegre Havza
Bankası 7
milyon
başlaması
Yönetimi Projesi
Kalkınma
ABD$
hedeflenmekte
Bakanlığı
dir.
Havza Bazında
Sektörel Su
Tahsisine
TÜBİTAK 8 Yönelik
KAMAG
Planlama Modeli
Geliştirilmesi
Projesi
Birecik Baraj Gölü havzası yüzey ve yeraltı
sularının miktarlarının, özelliklerinin ve kirlilik
durumunun ve havzadaki diğer faaliyetlerin
dikkate alınarak havzaya özgü koruma planının
oluşturulması hedeflenmektedir..
Sapanca Gölü'nün su kalitesi ve miktarının
korunması amacıyla alınması gereken
önlemlerin belirlenmesine bilimsel altlık
oluşturması amacıyla "Sapanca Gölü Modeli"
oluşturulması hedeflenmektedir.
Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile
görüşmeler devam etmektedir.
Çağrı Dokümanı Hazırlanacak AR-GE Nitelikli
Projeler Başlığı listesinde 5. sırada yer alan
projenin, 2014 yılı içinde çağrıya çıkması
beklenmektedir.
29
Ulusal Projeler
Planlanan
No
Adı
Tahmini
Bütçesi
Planlanan
BaşlangıçBitiş Tarihi
Yüzeysel Sular ile Yüzme ve
Rekreasyon Amacıyla
4.000.000
Kullanılan Kıyı Sularında
TL
2014-2016
9
Siyanobakteriler için Alarm
(KDV Hariç)
Seviyelerinin ve Limitlerin
Belirlenmesi
Beyşehir Gölünde Hidrolojik,
Hidrojeolojik Durumun
1.500.000
10
Tespiti ve Modellenmesi
TL
Projesi
Yeraltı Sularının Miktar ve
Kalite Özelliklerinin Ortaya
Konması ve
Değerlendirilmesi
4.000.000
Konusunda
11
Metodoloji(ler)/Yöntem(ler) TL
Oluşturulması ve
Uygulanması: Gediz Havzası
Örnek Çalışması
Açıklama
Belirlenecek pilot alanlarda
siyanobakterilerin artış gösterdiği potansiyel
alanlar belirlenerek bu bölgelerde
siyanobakteriler için kalite standartları
belirlenecek ve karşı gerekli mücadele ve
müdahale yöntemleri ortaya konulacaktır.
Beyşehir Gölü için hidrolojik ve kalite
modellerin de içinde yer aldığı kapsamlı bir
03.03.2014 - hidrolojik ve hidrojeolojik çalışma
31.12.2015 yaptırılacak Söz konusu proje, yerüstü ve
yeraltı sularının miktarlarının hidrolojik
yönden modellenmesi bakımından ülkemiz
adına önemli bir adım olacaktır.
2014-2016
Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya
Karşı Korunması Yönetmeliği’nin uygulama
adımlarının ülkemiz koşullarında
uygulanabilmesi maksadıyla ortak
metodolojilerin geliştirilmesi ve Gediz
Havzasında bu yöntem ve metodolojileri
yoluyla yönetmeliğin uygulanması
30
amaçlanmaktadır
Ulusal Projeler
Planlanan
No Adı
Ergene Havzasında
Arıtılmış Atıksuların
12 Sulamada
Kullanılmasının
Uygulanabilirliğinin
Araştırılması
Ergene Havzasında
Entegre Arıtma
13 Çamuru Yönetiminin
Fizibilitesinin
Yapılması
Tahmini
Bütçesi
100.000
TL (KDV
Hariç)
100.000
TL (KDV
Hariç)
GAP Bölgesinde
Sulama Suyu
Kalitesinin
3.000.000 TL
14 Belirlenmesi ve
Sulamadan Dönen
Suların Kalitesinin
İyileştirilmesi Projesi
Planlanan
BaşlangıçBitiş Tarihi
Açıklama
Ergene Havzasındaki nüfusu 10.000 ve üzeri ilçe
belediyelerinin evsel atıksularının arıtım
Şubatsonrasında sulamada kullanılabilirliğinin
Mayıs 2014
araştırılarak, Ergene Havzası genelinde tarımsal
sulama suyu ihtiyacındaki açığın giderilmesi
hedeflenmektedir
Ergene havzasında evsel ve endüstriyel
Haziranatıksuların arıtımı neticesinde meydana gelen
Eylül 2014
arıtma çamuru miktarının ve en uygun bertaraf
yöntemleri belirlenecektir.
GAP pilot bölgesinde Drenaj sulama sularının
2014 - 2016 kalitesi ve içerdiği kirleticiler araştırılacak, bu
suların kalitesinin iyileştirilmesi ve ardından
yeniden kullanılması için uygun metotlar tespit
edilecektir.
31
Ulusal Projeler
Planlanan
No Adı
Ülkemize Özgü Su Kalitesi
Ekolojik Değerlendirme
15
Sisteminin Kurulması
Projesi
16
Hidromorfolojik indeks
geliştirme projesi
Ulusal Su Bilgi Sisteminin
17
Kurulması
Planlanan
Tahmini Bütçesi BaşlangıçBitiş Tarihi
~6.000.000 TL
Maliyet
çalışmaları
devam
etmektedir.
Açıklama
Proje kapsamında ülke genelinde yapılacak
envanter çalışması ve 8 havzada yapılacak
izleme çalışması sonucunda ülkemize özgü
sucul flora ve fauna listelerinin
2014-2016 oluşturulması, ekolojik durumlarının
belirlenmesi hedeflenmektedir. Biyolojik
izleme sonuçlarının kullanılması ile su
kalitesi değerlendirmesinin yapılabilmesi
için ülkemize özgü sistemin kurulması
hedeflenmektedir.
Seçilen bir havza ve/veya havzalarda
2014-2015 hidrolojik ve hidromorfolojik izlemeler
/ 2016
yapılarak Ülkemize uygun Hidromorfolojik
indeks geliştirilecektir.
Ülkemizdeki bütün su ile ilgili verilerin tek
9.409.000 TL
2014-2015
bir sistemde toplanacağı Ulusal Su Bilgi
(değiştirilebilir) sonu
Sisteminin Kurulması çalışmasına
başlanılması planlanmakatadr.
32
Ulusal Projeler
Planlanan
No
Adı
Antalya
Havzası
Taşkın
18 Yönetim
Planının
Hazırlanma
sı İşi
Akarçay
Havzası
Kuraklık
19 Yönetim
Planı
Hazırlanma
sı İşi
Planlanan
Tahmini
Başlangıç-Bitiş
Bütçesi
Tarihi
6 000
000
(KDV
Dahil)
2 300
000
(KDV
Dahil)
Açıklama
2014-2016
İhale süreci
devam
etmektedir
Sözleşmeye davet yazısı yazıldı. Ocak
ayı içerisinde sözleşmenin
imzalanması beklenmektedir.
2014-2015
İhale süreci
devam
etmektedir
İşin İhalesi 22.01.2014 tarihinde
yapılacaktır.
33
TEŞEKKÜRLER
34
Download

Prof. Dr. CumaliKınacı_AcılısKonusması