KOSOVSKA AGENCIJA ZA IMOVINU
Br. 18
Maj 2010
Šta treba da uradite u slucaju da verujete da imate pravni
interes za imovinu za koju je podnešen zahtev kod KPA?
Šta trebate da uradite ako smatrate da imate zakonsko pravo na
imovinu za koju je podnešen zahtev a koja se nalazi na dole pomenutoj listi ili našoj veb stranici?
1.
Ako ste primili pismeno obaveštenje od KPA o tome da je
podnešen zahtev za povrat imovine u kojoj se nalazite a smatrate da imate zakonsko pravo na tu imovinu; i već ste stupili u
kontakt sa kancelarijom KPA da biste učestvovali u postupku
vraćanja imovine, nema potrebe da u ovom momentu preduzimate bilo šta drugo.
2.
Ako mislite da imate zakonsko pravo na imovinu koja je navedena u prilogu, i niste primili pismeno obaveštenje od KPA,
morate se obratiti jednoj od kancelarija KPA u roku od 30
dana nakon objavljivanja da je zahtev primljen. U tom slučaju,
imate pravo na to da postanete strana u zahtevu.
3.
Molimo Vas da obratite pažnju na činjenicu da iako je neko
drugi podneo zahtev za vraćanje imovine a Vi smatrate da
imate zakonsko pravo na tu imovinu, to ne mora da znači da
je njihov zahtev za vraćanje imovine pravovaljan. Ako smatrate
da imate bilo kakvo zakonsko pravo nad predmetnom imovinom, obratite se KPA i obavestite ih da želite da postanete
strana u zahtevu i da ga osporite u roku od 30 dana nakon što
ste obavešteni o podnošenju zahteva za povrat imovine.
4.
Postavši strana u zahtevu, bićete obaveštavani o stanju
postupka i imaćete pravo da pružate i dobijate informacije o
dokumentaciji koja se odnosi na zahtev podnešen KPA. Kada
postanete strana u zahtevu, bićete uvedeni kao “tuženi” po
zahtevu za vraćanje imovine.
5.
Da biste osporili zahtev i postali strana u zahtevu, morate ispuniti formular o učešću u zahtevu kod KPA najdalje u roku
od 30 dana nakon što je objavljeno da je zahtev primljen. Sve
kancelarije KPA imaju stručno osoblje koje će Vam pomoći da
ispunite ovaj formular.
6.
Ako želite da osporite zahtev, morate kancelariji KPA dostaviti
svu relevantnu dokumentaciju koja dokazuje imovinsko pravo
nad imovinom. To mogu biti:
Kupoprodajni ugovor
Posedovni list
Sudska odluka o pravu nad nepokretnosti
Potpisanu izjavu prodavca ili svedoka
Kopija katastarskog plana
Bilo koji dokument iz katastra
Odluka o dodeli imovine
Ugovor o korišćenju
Ugovor o zakupu
Ugovor o nasleđivanju ako je nosioc imovinskog
prava pokojnik
Računi o plaćanju komunalija
Računi o porezu
Privremena dozvola izdata od strane vlasti ili nosioca
imovinskog prava
www.kpaonline.org
VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO!
Ako mislite da imate pravo na imovinu za koju je podnešen zahtev za povrat, a koja se nalazi na dole pomenutoj listi ili
našoj veb stranici, obratite se što pre Kosovskoj agenciji za imovinu a u roku od 30 dana od datuma kada je zahtev podnešen.
U skladu sa članom 10.1 i 10.2 UNMIK Uredba 2006/50, koja je preinačena zakonom Skupštine Kosova Br. 03/L-079,
imate pravo da učestvujete u zahtevu ako za to imate pravnog osnova. Ako se ne prijavite u roku od 30 dana, KPA ili KPCC
može izdati nalog koji će uticati na Vaše imovinsko pravo nad predmetnom imovinom bez dodatnog upozorenja.
Ako ste već primili pismeno obaveštenje od KPA o tome da je zahtev za vraćanje imovine podnešen za imovinu koju trenutno
koristite, rok od 30 dana počinje sa danom kada ste primili pismenu obavest.
7.
KPA će proveriti sve informacije koje ste Vi kao “tuženi”
priložili kao i informacije koje su priložile osobe koje su podnele zahtev za vraćanje imovine (“podnosioc zahteva”). Ovo
uključuje proveru dokumentacije koju su priložile sve strane.
Osim toga, KPA može proveriti sve relevantne imovinske spise.
8.
Nakon što se zahtev za povrat imovine u potpunosti ispita
on će se izneti pred nezavisnu Komisiju za imovinske zahteve
Kosova (KPCC) radi donošenja odluke.
9.
U skladu sa zakonom Skupštine Kosova Br.03/L-079, kojim je
preinačena UNMIK Uredba 2006/50, KPCC ima nadležnost
da odluči o tome ko ima zakonsko pravo nad imovinom i ima
pravo da prihvati ili odbije zahtev za vraćanje imovine koji je
podneo “podnosioc zahteva”. Ako se ne slažete sa odlukom
Komisije, imate pravo žalbe Vrhovnom sudu Kosova.
10.
Konačna odluka Komisije za imovinske zahteve, ili u
slučaju žalbe odluka Vrhovnog suda Kosova je obavezujuća i
pravosnažna i neće biti ponovo razmatrana od strane bilo koje
pravne ili administrativne institucije Kosova.
11.
KPA će sprovesti odluku koju je doneo KPCC ili u slučaju
žalbe Vrhovni sud Kosova.
Vrsta Imovine: Stambena
Opština
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
F.Kosovë/K.Polje
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Kamenicë/Kamenica
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Malishevë/Mališevo
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
2
Grad/Selo
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
Br. Zahteva
Datum Objave
Babaloq/Babaloc
Dashinoc/Dasinovac
Dashinoc/Dasinovac
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Drenoc/Drenovac
Dubovike/Dubovik
Hereq/Erec
Junik
Kodrali/Kodralija
Pjancor
Prapaqane/Papracane
Ratish I poshtem/Donji Ratis
Vragoli/Vragolija
Rahovice/Grbole
Tankosic
Trn
Zaskok
Brekovc/Brekovac
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Piskote
Makresh I Eperm/Gornji Makres
Perlepnice/Prilepnica
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Belice/Belica
Dragolevc/Dragoljevac
Dubrave/Dubrava
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Kovrage
Lubove/Ljubovo
Muzhevine/Muzevine
Oroberde/Orno Brdo
Oroberde/Orno Brdo
Polane/Poljane
Rakosh/Rakos
Srbobran
Tomoc/Tomance
Zac
Zhakove/Zakovo
Bratillovc/Bratilovce
Dolc/Dolac
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Drsnik
Klinë/Klina
Petriq I ulet/Donji Petric
Zajm fshati I ri/Novo Selo Zajmovo
Zllakucane/Zlokucane
Kraishte/Krajiste
Kraishte/Krajiste
Sllovi/Slovinje
Kijeve/Kijevo
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Selac/Seljance
Tunel I pare/Prvi Tunel
Tunel I pare/Prvi Tunel
Tunel I pare/Prvi Tunel
Verbnice/Vrbnica
Obiliq I vjeter/Stari Obilic
Obiliq I vjeter/Stari Obilic
Orllovice/Orlovic
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Berane/Barane
Berane/Barane
Brestovik
Brestovik
Brzenik
Cerivrh/Crni Vrh
Kliqine/Klincina
Kotrodiq/Kotradic
Llabjane/Labljane
Llabjane/Labljane
Lybeniq/Ljubenic
Lybeniq/Ljubenic
Osoje
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
N/A
Dasinovac
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
bb
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
87
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
10
104
N/A
N/A
57
N/A
1129
N/A
N/A
906,907/5,908
1139
1140
N/A
63
N/A
7,995
179
N/A
N/A
178
197/2
152,015,211,522
1409
1054
438
N/A
21,22/1,22/4
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
434/4
N/A
40
2,599
753
N/A
893/1
45/2
N/A
662
N/A
1,792
1780/2
N/A
17/2
N/A
P-70806020-00842-2
461/1
1559/2
1558/1
652/16
N/A
177
691/2
114/2,114/3,114/4,115
676/29
676/37
122/4
256/1
60/1
235/2
136
429/2
769
127
N/A
241
670
N/A
20,455
251/3
158/15,158/16,158/20,158/25,158/26
544
702/3
1086
1000
1556
N/A
1567
1,341,134,213,431,340,000,000,000,000
N/A
N/A
N/A
797,798,799,800,801/4,802/2
N/A
N/A
N/A
271/2
271/2
100/1
N/A
239
N/A
N/A
5375/6
281/3
62
256
1,2,3,4/1,4/2
43,44
N/A
N/A
6/1, 6/2
N/A
N/A
N/A
KPA28847
KPA53138
KPA23344
KPA26808
KPA27899
KPA51081
KPA53129
KPA53707
KPA91313
KPA91314
KPA28922
KPA91239
KPA28768
KPA30032
KPA48756
KPA28765
KPA53164
KPA53141
KPA91294
KPA90349
KPA90299
KPA91322
KPA90022
KPA28837
KPA00335
KPA28997
KPA29160
KPA30511
KPA34603
KPA44677
KPA53125
KPA53181
KPA51249
KPA90277
KPA91309
KPA28732
KPA46166
KPA91240
KPA48528
KPA44985
KPA10540
KPA14527
KPA14548
KPA28485
KPA29135
KPA39327
KPA46063
KPA47856
KPA48786
KPA48805
KPA48957
KPA49641
KPA53026
KPA48519
KPA91326
KPA50725
KPA51036
KPA51037
KPA19118
KPA95003
KPA91226
KPA91311
KPA91245
KPA90003
KPA91323
KPA08984
KPA28850
KPA56686
KPA38552
KPA47576
KPA08619
KPA38183
KPA50828
KPA56101
KPA90373
KPA91315
KPA48162
KPA00806
KPA11517
KPA90497
KPA90514
KPA00968
KPA01088
KPA01242
KPA90195
KPA29000
KPA51001
KPA56422
KPA42378
KPA42379
KPA91310
KPA27495
KPA91295
KPA51116
KPA51118
KPA41288
KPA39566
KPA13648
KPA28653
KPA46224
KPA46226
KPA53075
KPA53076
KPA51228
KPA00714
KPA13967
KPA24958
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
www.kpaonline.org
Vrsta Imovine: Stambena
Opština
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Podujevë/Podujevo
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Rahovec/Orahovac
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Grad/Selo
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
Br. Zahteva
Datum Objave
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Ruhot/Ruhot
Siga
Sverk/Svrke
Sverk/Svrke
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Zahaq/Zahac
Lupq I poshtem/Donje Ljupce
Kishnice/Kisnica
Sofali/Sofalija
Drajcic/Drajcici
Dushanove/Dusanovo
Dushanove/Dusanovo
Jaglenice/Jaglenica
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Llokvice/Lokvica
Smac
Stajkoc/Stajkovce
Krushe e madhe/Velika Krusa
Kline e eperme/Gornja Klina
Kline e eperme/Gornja Klina
Lecine/Leocina
Radisheve/Radisevo
Runik/Rudnik
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Suhogerll/Suvo Grlo
Leshane/Lesane
Leshane/Lesane
Mushtisht/Musutiste
Popovlane/Popovljane
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Mihalic/Mijalic
Sllatine/Slatina
Sllatine/Slatina
Sllatine/Slatina
Svaraqak I Eperme/Gornji Svracak
Vernice/Vrnica
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
29
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11-A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
29-31
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
43
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
286/4
N/A
1-75
N/A
N/A
2225
N/A
N/A
5371/9
N/A
114/7
114/7
N/A
2,313
N/A
N/A
50/70
N/A
5420/2
N/A
5363/7
N/A
N/A
N/A
N/A
1424
2227
50/42,50/47
4203/12
N/A
6-1
232/2
252/4,252/5
252/8,252/9
N/A
2090/12
N/A
935
N/A
1027/1,1027/2
N/A
474/3
980
527,528
460,461
1955/7
236
195
236
367
229
231
98/2
348
1196;1200
393
3420, 3421
955
1,494,149,514,961,490,000,000,000,000
140,141,142,143,144
327,328
723
1268/1,1269/1,1270/1,1271/1
87/3
N/A
136
887/1,887/2,887/3
885
N/A
74
N/A
N/A
N/A
758,759,760,761/1,761/2
518,519
142/1,143,147,148
132
1883
721
1045
N/A
KPA25931
KPA27022
KPA29126
KPA29159
KPA29223
KPA34084
KPA34315
KPA44364
KPA44540
KPA47676
KPA50799
KPA51031
KPA51050
KPA51051
KPA51052
KPA51097
KPA51126
KPA51232
KPA53001
KPA53040
KPA53123
KPA53126
KPA53156
KPA53171
KPA53177
KPA53178
KPA53180
KPA54030
KPA90072
KPA91293
KPA91324
KPA95005
KPA91317
KPA54945
KPA90153
KPA90154
KPA11518
KPA12020
KPA28867
KPA30058
KPA53037
KPA90411
KPA01323
KPA90150
KPA47273
KPA33697
KPA90926
KPA34660
KPA25332
KPA29717
KPA29802
KPA33526
KPA43125
KPA45473
KPA46221
KPA50545
KPA50920
KPA08605
KPA50170
KPA36323
KPA90498
KPA90567
KPA90599
KPA91150
KPA90505
KPA18176
KPA28981
KPA91246
KPA29993
KPA53814
KPA11523
KPA90788
KPA11756
KPA17141
KPA95004
KPA90595
KPA90509
KPA90574
KPA91308
KPA91316
KPA91321
KPA08289
KPA24461
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
Vrsta Imovine: Komercijalna sa Objektima
Opština
Grad/Selo
Ulica
Br. Ulice
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
F.Kosovë/K.Polje
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjilan/Gnjilane
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
F.Kosovë/K.Polje
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjilan/Gnjilane
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Banja e Kernines/Banja Krnjina
Banje e Pejes/Pecka Banja
Banje/Banja
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Lokal br.3
Zgrada YU Program, Lokal br.2
Road Pristina-F.Kosove
Abedin Tërbeshi, Nr.6
Cara Dusana, br.4, poslovni prostor br.12
Marshal Tito
Qarshia E Vogel
Sait Agi Zabel
N/A
N/A
N/A
N/A
Crni Lug
Crni lug u Banji
Vuka Karadzica, br.19
Vuka Karidzica 56
Gjurakoc/Djurakovac
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
113
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
www.kpaonline.org
Br. Parcele
N/A
N/A
N/A
1713/1
N/A
N/A
2248/2
1658/1,1658/2,1658/3
772/4
726/1
39
303
40,269
1-1
N/A
11776/2
N/A
145
Br. Zahteva
KPA52544
KPA52548
KPA00672
KPA00082
KPA17899
KPA11563
KPA00736
KPA00069
KPA00054
KPA00100
KPA95002
KPA10661
KPA00644
KPA23593
KPA51181
KPA51179
KPA50655
KPA10677
Datum Objave
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
3
Vrsta Imovine: Komercijalna sa Objektima
Opština
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Lipjan/Lipljan
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Obiliq/Obilić
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
4
Grad/Selo
Gurakoc/Djurakovac
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Llukac i Begut
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Magura
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Obiliq/Obilić
Bellopoje/Belo Polje
Brestovik
Brestovik
Brestovik
Brestovik
Brestovik
Cig
Grozhdec/Gorazdevac
Grozhdec/Gorazdevac
Osoje
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Zahaq/Zahac
Zahaq/Zahac
Podujevë/Podujevo
Revuq/Revuce
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
Br. Zahteva
Datum Objave
Spasov Breg
N/A
Nikole Tesle
Vuka Karadzica bb
Vuka Karadzica, b.b.
N/A
Abedin Redza
Abedin Rexha
Cara Dusana
Ramiz Sadiu
N/A
Knjaz Milos
N/A
N/A
Objekat centar P+8S+PK, lokal L5
Stambeno Poslovna Zg. L-D,DJ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Bezvodnice
Bezvodnice
N/A
17. NOVEMBRA
17.Novembar
29 Novembra, br. 34
29 Novembra, Poslovna Prostorija br.34
29. Novembra
29.Novembar
29.Novembra 34
29.Novembra br.34
Adem Jashari
Bore Vukmirovica
Boris Vukmirovic
Branka Radicevica
Bratstva i jedinstva PZC- S.carsija bb
Bratstva i Jedinstva - ZPC Stara Carsija
Bratstva i Jedinstva”PZC-S.Carsija” bb, Lokal 51
Bratstva i Jedinstva-PZC-Stara Carsija, Lok.br.47
Bratstva Jedinstva lokal br.34
Bratstva Jedinstva, Lokal br.51
Bratstvai Jedinstva”PZC-S.Carsija”, bb lokal 32
C1, br.7 gledano s leva ili br.2 gledano s desna
Dugacko Groblje
Igmanska
Igumanska
Jagosa Rakocevica
Kompleks Konaci, Lamela A,Lokal br.13
Kompleks Konaci, Lokal u lameli A
Konaci Petra Prlje, Lamela A, obj.A2
Kralja Petra I (Mose Pijade)
Kralja Petra I, BB
Kralja Petra Prvog, br.27
Kralja Petra, Lokal br.4A
L- “A”u kompleksu “Konaci”
Lokal br.38
Lokal br.40
M.Barjaktara bb
M.Sahara BB
Miladin Popovic
Muharem Sahara
Muharem Sahara
Muharem Sahare
N/A
Naselje “YU Program”, Lamela c, lokal br.8
Naselje Rasadnik, Kompleks Konaci, lamela A2
Naselje Rasadnik, Zgrada C1, Lokal br.2
Naselje Rasadnik-Petra Prlje Lam C1
Naselju Rasadnik, Zgradi C1, Lokala br.2
Nemanjina br.27,(M.Tita)
Patrijasirska
Petra Prlje -Kompleks Konaci, Lamela “A”
Petra Prlje Lamela A2 u kompleksu “Konaci”
Petra Prlje, Lamela A 2
R. Burica
Radosava Burica
Rasadnik C1
Rasadnik lam.A- Konaci
Rasadnik, Lamela C, Lokal 7
S.P.Z. Kompleks Konaci, Lamela A
Skopljanska, bb
Stambeno Poslovna Zgrada “C1”, Lokal br. 3
STARA CARSIJA
Stara Carsija
Stara carsija
Stara Carsija
Stara Carsija lokal br.13
Stara Carsija, lokal br.14
TMK/JNA
Trg Republike bb
V. Markovica, bb
Z.P.C. Stara Carsija, Lokal br.51
Zanatsk Poslovni Centar,Stara Carsija, Lokal br.37
N/A
N/A
N/A
N/A
Beogradska
Dardanija, Zanatski centar
Drvarska 6, (Dardanija)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
bb
PN
N/A
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
84
8
N/A
N/A
bb
34
N/A
N/A
N/A
220
N/A
bb
bb
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
lokacija br. 5
5
5
bb
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
b.b.
BB
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
N/A
N/A
N/A
bb
bb
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
397/1
1776/2
1780/1
1771/1
1776/2
N/A
526/1
530/2
525/1
N/A
N/A
67/69
30,033,210
N/A
N/A
N/A
451/12
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
45,113
517/5
521/4
281
944
1416/2
N/A
N/A
2800
34,002,216
N/A
N/A
1040
1740
N/A
3434/7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
911
N/A
N/A
1093
245/1
245/1
240/2
N/A
N/A
N/A
N/A
245/11
245/27
N/A
N/A
N/A
N/A
4742/7
N/A
N/A
248/1
N/A
248/1
1063
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1389
N/A
N/A
N/A
N/A
385
385
N/A
N/A
N/A
N/A
245/18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2976
2831/3
323/1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7476/1,7480
KPA10678
KPA44893
KPA14549
KPA38606
KPA25479
KPA12028
KPA10562
KPA12012
KPA18497
KPA11509
KPA22369
KPA00297
KPA10558
KPA28541
KPA11552
KPA00671
KPA29087
KPA51117
KPA51119
KPA51120
KPA51121
KPA51122
KPA12001
KPA90203
KPA90204
KPA51229
KPA13258
KPA13921
KPA51189
KPA51182
KPA44446
KPA50726
KPA53221
KPA34564
KPA12013
KPA06734
KPA23032
KPA34169
KPA53798
KPA50742
KPA53796
KPA53889
KPA50729
KPA50735
KPA53795
KPA51194
KPA20046
KPA22234
KPA08904
KPA08840
KPA51187
KPA51188
KPA53797
KPA50470
KPA14579
KPA14580
KPA51018
KPA52547
KPA52546
KPA51193
KPA28767
KPA51146
KPA17664
KPA13465
KPA14638
KPA56316
KPA17812
KPA52543
KPA53225
KPA51192
KPA50733
KPA51185
KPA33981
KPA44318
KPA53890
KPA52545
KPA50737
KPA27804
KPA19307
KPA17633
KPA17631
KPA53224
KPA52542
KPA44321
KPA51186
KPA08134
KPA17629
KPA17630
KPA23033
KPA34559
KPA34557
KPA01086
KPA35665
KPA17735
KPA52541
KPA53226
KPA53038
KPA53039
KPA29981
KPA48776
KPA34696
KPA53634
KPA44279
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
www.kpaonline.org
Vrsta Imovine: Komercijalna sa Objektima
Opština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Grad/Selo
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Novoselle e Maxhunit/Novo Selo Madjunsko
Taraxhe/Taradza
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
Br. Zahteva
Datum Objave
Drvarska 6, Lamela B, Ulaz I i II, Prizemlje
Iza Nove Robne Kuce
Kosmetovskih Brigada bb
Kvantaska Pijaca, Lokal 175(srednji)
Luiq Gurakuqi, Obj A,B
Naselje Bela Cesma
Naselje Bela Cesma
Naselje Bela Cesma
Zeleznicka
Buzagillek (Bajram Curri, PN)
Dragoljub Gudic, lokal br.8a
Remzi Ademi
18 novembar
Kralja Petra 70/11
Vojvode Misica
Zanatski Centar
Zanatski centar “Autobuska Stanica”
N/A
N/A
N/A
Lokal br.5
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
N/A
bb
N/A
N/A
N/A
N/A
7476/1,7480
5998/1,5998/2,5998/3
N/A
N/A
7476/1
N/A
N/A
N/A
7155/1,7154/1
8621-0
1133/1
2360-0
N/A
N/A
135
N/A
N/A
565,566,567
63
KPA44278
KPA90487
KPA34342
KPA34226
KPA01371
KPA13399
KPA13400
KPA13401
KPA00442
KPA11540
KPA11547
KPA11526
KPA11550
KPA31886
KPA29105
KPA13396
KPA29100
KPA90070
KPA90175
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
Br. Zahteva
Datum Objave
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objekata
Opština
Grad/Selo
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Babaloq/Babaloc
Babaloq/Babaloc
Carabreg/Crnobreg
Dashinoc/Dasinovac
Dashinoc/Dasinovac
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Dubovik
Dubovik
Gllogjan/Glodjane
Hereq/Erec
Hereq/Erec
Hereq/Erec
Hereq/Erec
Hulaj/Hulja
Hulaj/Hulja
Hulaj/Hulja
Junik
Junik
Junik
Junik
Junik
N/A
N/A
N/A
Basta
N/A
Bezimeni
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Pjanco N/A
N/A
N/A
Baks- Eroqko Shume
Baks- Eroqko Shume
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
23
613
141
968
23
25,26
34,36
36,570
179/5,664
907/6,907/8, part 907/9
N/A
N/A
N/A
510/1
510/2
1023
10,231,024
89
90
240/3
N/A
N/A
N/A
N/A
125/2,125/6,125/7
619
678,679
4,103
41,044,105
385,387,384,388
N/A
KPA28612
KPA28613
KPA29112
KPA15554
KPA90020
KPA48779
KPA28670
KPA28672
KPA28673
KPA28674
KPA28675
KPA37854
KPA28924
KPA28925
KPA28926
KPA90021
KPA90045
KPA90069
KPA90906
KPA91303
KPA91304
KPA52687
KPA28597
KPA28598
KPA53219
KPA28766
KPA90092
KPA90105
KPA90106
KPA90184
KPA90223
KPA15592
KPA17690
2199/1,2199/2,2200,2201,2202,2213,1754,1758,22
KPA28528
07,2204,1760,2198/1,1756/2
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
F.Kosovë/K.Polje
F.Kosovë/K.Polje
F.Kosovë/K.Polje
F.Kosovë/K.Polje
F.Kosovë/K.Polje
F.Kosovë/K.Polje
Junik
Junik
Junik
Loqan/Locane
Loqan/Locane
Loqan/Locane
Loqan/Locane
Loqan/Locane
Loqan/Locane
Maznik
Maznik
Maznik
Maznik
Maznik
Papic
Pozar
Pozar
Prapaqan
Prilep
Rastavica
Rastavica
Rastavica
Rastavica
Rastavica
Rastavica
Rastavica
Rastavica
Rastavica
Rastavica
Rastavica
Rastavica
Rastavica
Rastavica
Ratish I poshtem/Donji Ratis
Ratish I poshtem/Donji Ratis
Ratish i poshtem/Gornji Ratis
Ratish i poshtem/Gornji Ratis
Voksh/Voksa
Bresje
F.Kosovë/K.Polje
F.Kosovë/K.Polje
F.Kosovë/K.Polje
F.Kosovë/K.Polje
F.Kosovë/K.Polje
N/A
N/A
N/A
Beznje-Lug, Carove
Bozinovac
Bozinovac
N/A
N/A
Okucnica
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3304/3
N/A
105
763
651
652
35,36
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
www.kpaonline.org
217/1,298,128/1/2,270/1/2,207,207/2
593
110
N/A
475
477
481,482
111,121
112/1,112/2,112/3,112/4
153,154/3
N/A
1172,1230/1,1231/1
618/1,618/2,618/3,618/4
300
373
374
448
447
541
108
99
100
101
102
103
107
313/1,312/1,314/1
170,171
108
110,114/1
24
N/A
859,860
N/A
N/A
410/1
864/1,864/2
KPA28555
KPA28764
KPA90865
KPA90151
KPA90172
KPA90176
KPA29072
KPA40984
KPA90165
KPA14823
KPA42450
KPA53192
KPA53194
KPA53199
KPA40832
KPA14649
KPA37852
KPA12002
KPA17804
KPA28529
KPA28793
KPA28794
KPA28795
KPA28796
KPA28797
KPA28798
KPA28799
KPA28800
KPA28801
KPA28802
KPA28803
KPA28804
KPA28805
KPA90224
KPA91254
KPA91264
KPA91292
KPA28671
KPA25025
KPA10277
KPA28861
KPA28871
KPA53756
KPA90370
5
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objektata
Opština
F.Kosovë/K.Polje
F.Kosovë/K.Polje
F.Kosovë/K.Polje
F.Kosovë/K.Polje
F.Kosovë/K.Polje
F.Kosovë/K.Polje
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
6
Grad/Selo
Ulica
Miradi e Eperme/Gornje DobraveN/A
Miradi e Eperme/Gornje DobraveSiroko Polje
Slatine e madhe/Velika Slatina N/A
Slatine e madhe/Velika Slatina N/A
Slatine e madhe/Velika Slatina N/A
Uglare/Ugljare
N/A
Babush/Srpski Babus
Seliste
Doganjeve/Doganjevo
N/A
Ferizaj/Uroševac
Ciglanske Njive
Ferizaj/Uroševac
Milan Toplica, bb
Ferizaj/Uroševac
Milan Toplica, bb
Fshat I vjeter/Staro Selo
Glavica
Fshat I vjeter/Staro Selo
N/A
Gatnje
Gornje Gatnje
Gatnje
Koriz
Gatnje
Krivace
Gatnje
N/A
Gatnje
N/A
Gatnje
N/A
Gatnje
Rupine
Gatnje
Rupine
Gatnje
Trapovi kod kuce
Gatnje
Veriste
Gerlice e poshtme/Donja Grlica Bezimeni
Gerlice e poshtme/Donja Grlica N/A
Gerlice e poshtme/Donja Grlica N/A
Gerlice e poshtme/Donja Grlica N/A
Gerlice e poshtme/Donja Grlica N/A
Gerlice e poshtme/Donja Grlica N/A
Gerlice e poshtme/Donja Grlica Utrina
Kosin
Seslijin Gaj
Kosin
Seslijin Gaj
Kosin
Seslijin Gaj
Lloshkobare/Lasko bare
Seslin Lug Velika
Nerodime e Poshtme/Donje
Donje Polje Bara
Nerodime e Poshtme/Donje
Gornje Polje Kalud
Nerodime e Poshtme/Donje
Seliste
Preleze I Jerlive/Jerli Prelez
N/A
Rahovica/Grbola
N/A
Rahovica/Grbola
N/A
Rahovica/Grbola
N/A
Rahovica/Grbola
N/A
Rahovica/Grbole
Grbola
Rahovica/Grbole
Grbola
Rahovica/Grbole
Grbola
Sazli/Sazlija
Sazliske Njive Blato
Sazli/Sazlija
Smonica
Talinoc/Muhadzer Talinovac
Kamen
Talinoc/Muhadzer Talinovac
Ledine
Talinoc/Muhadzer Talinovac
Lugine
Talinoc/Muhadzer Talinovac
Utrine
Talinoc/Muhadzer Talinovac
Utrine
Vlaske Bare
Seslin Lug Do Kuce
Bec
N/A
Bitesh I eperm/Gornji Bites
N/A
Bitesh I eperm/Gornji Bites
NULL
Bitesh I ulet/Donji Bites
N/A
Cermjan/Cermljane
N/A
Cermjan/Cermljane
N/A
Cermjan/Cermljane
N/A
Dobriq/Dobric
Bites
Dobriq/Dobric
Dobric
Dujak
N/A
Gjakovë/Đakovica
Drenica
Gjakovë/Đakovica
Krazhnje
Gjakovë/Đakovica
N/A
Gjakovë/Đakovica
N/A
Gjakovë/Đakovica
N/A
Gjakovë/Đakovica
N/A
Gjakovë/Đakovica
Orize 2
Gjakovë/Đakovica
Orize 2
Gjakovë/Đakovica
Orize 2 b.b.
Gjakovë/Đakovica
Orize 2, bb
Gjakovë/Đakovica
Sadik Stavileci
Gjakovë/Đakovica
Sadik Staviljeci, br.119
Hereq/Erec
N/A
Hereq/Erec
N/A
Hereq/Erec
N/A
Hereq/Erec
N/A
Hereq/Erec
N/A
Hereq/Erec
N/A
Jasiq/Jasic
N/A
Jasiq/Jasic
N/A
Jasiq/Jasic
N/A
Jasiq/Jasic
N/A
Jasiq/Jasic
N/A
Junik
N/A
Korenice/Korenica
N/A
Korenice/Korenica
N/A
Lugbunar/Ljug Bunar
Ljug Bunar
Lugbunar/Ljug Bunar
Ljug Bunar
Lugbunar/Ljug Bunar
N/A
Lugbunar/Ljug Bunar
N/A
Lugbunar/Ljug Bunar
N/A
Lugbunar/Ljug Bunar
N/A
Lugbunar/Ljug Bunar
N/A
Marmulle/Marmule
Pozhege, Rezina
Marmulle/Marmule
Pozhege, Rezina
Marmulle/Marmule
Pozhege, Rezina
Nec I Ulet/Donji Nec
N/A
Nec I Ulet/Donji Nec
N/A
Piskote
N/A
Piskote
NULL
Rastavice/Rastavica
N/A
Sheremet/Seremet
N/A
Sheremet/Seremet
N/A
Sheremet/Seremet
Seremet
Sheremet/Seremet
Seremet
Sheremet/Seremet
Seremet-Listar
Trakaniq/Trakanic
Ljugbunar
Br. Ulice
Br. Parcele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
158/2
461/8
845
N/A
846
N/A
575/2
112,248
1019/2,1019/5
460/2
N/A
288
292
1872
1999
1411
443
10,591,089
1889
2080
2087
1546/1
444
69/2
360
351
350
11
12
24/2
1,156
1,160
1170
116,117
496/3
1643
1423
1137/2
1,515
15,181,519
1,523,152,415,251,520
1,540,154,115,421,550
15,271,528
154,615,471,549
1,553
125
649
906
195
141
246
247/2
77
N/A
105
N/A
N/A
Br. Zahteva
KPA91262
KPA90369
KPA21650
KPA28904
KPA90148
KPA22897
KPA91259
KPA40506
KPA90257
KPA90265
KPA90266
KPA90245
KPA90248
KPA31208
KPA31209
KPA31206
KPA31204
KPA90261
KPA90262
KPA31210
KPA31211
KPA31207
KPA31205
KPA90258
KPA90048
KPA90135
KPA90136
KPA91260
KPA91297
KPA90041
KPA90358
KPA90359
KPA90360
KPA90247
KPA90296
KPA90256
KPA90244
KPA90243
KPA90353
KPA90354
KPA90355
KPA90356
KPA90350
KPA90351
KPA90352
KPA90289
KPA90290
KPA90255
KPA90252
KPA90251
KPA90253
KPA90254
KPA90246
KPA28817
KPA28640
KPA28934
KPA28935
370/21,370/22,370/23,370/24,370/25,370/30,370/
KPA54925
33,370/35,370/39,370/40,370/41
373/6,373/9
KPA91202
135,813,591,360
KPA95001
65
KPA90913
25,26
KPA90828
159,142,283,284,287,000,000 KPA42377
N/A
KPA28809
1039,1040/1
KPA90863
1168/1
KPA17866
1168
KPA17867
N/A
KPA28807
4596/1
KPA91198
4502/1
KPA06852
4502/3
KPA06861
4502/6
KPA26448
4502/6
KPA34146
4402
KPA22376
4402
KPA29745
N/A
KPA28589
358
KPA28779
361/1
KPA28781
361/2
KPA28782
361/3
KPA28783
N/A
KPA53220
71/7
KPA54060
2075/3, 2076/3
KPA54062
33,34
KPA54063
142,143,144,145,146
KPA54064
150
KPA54065
2420/3
KPA53210
208
KPA33315
206,207
KPA33316
90/28,90/29,90/48,90/53 KPA17614
90/55,90/56,90/57
KPA17615
1302/7,1303/1,1303/2
KPA17590
90/59
KPA90054
90/72
KPA90055
4002/17,4002/18
KPA90109
1302/3
KPA90141
257/3
KPA31975
264,265,266
KPA91200
278/1
KPA91201
551
KPA28641
556
KPA91199
137,138,140
KPA17908
N/A
KPA51248
300/2
KPA28825
1416
KPA90198
14,171,418
KPA90199
561
KPA53187
434/3
KPA53188
894
KPA06513
90/60
KPA19192
Datum Objave
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
www.kpaonline.org
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objektata
Opština
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Grad/Selo
Trakaniq/Trakanic
Trakaniq/Trakanic
Trakaniq/Trakanic
Trakaniq/Trakanic
Vogove/Vogovo
Vranic
Vranic
Vranic
Vranici
Vranici
Cernice/Cernica
Cernice/Cernica
Cernice/Cernica
Cernice/Cernica
Cernice/Cernica
Cernice/Cernica
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Makresh I Eperm/Gornji Makres
Makresh I Eperm/Gornji Makres
Makresh I Eperm/Gornji Makres
Makresh I Eperm/Gornji Makres
Makresh I Eperm/Gornji Makres
Makresh I Eperm/Gornji Makres
Makresh I Eperm/Gornji Makres
Makresh I Eperm/Gornji Makres
Makresh I Eperm/Gornji Makres
Makresh I Eperm/Gornji Makres
Makresh I Eperm/Gornji Makres
Makresh I Eperm/Gornji Makres
Makresh I Eperm/Gornji Makres
Makresh I Eperm/Gornji Makres
Makresh I Eperm/Gornji Makres
Partes
Partes
Pones
Pones
Verbice e kmetovcit/Kmetovacka
Cikatove e re/Novo Cikatovo
Cikatove e re/Novo Cikatovo
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Komoran
Likoc/Likovac
Poklek
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Baja e Kernjines/Banja Krnjina
Banje e Pejes/Pecka Banja
Banje e Pejes/Pecka Banja
Banje e Pejes/Pecka Banja
Banje e Pejes/Pecka Banja
Banjica
Banjica
Banjica
Banjica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
www.kpaonline.org
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Kodra Vranic
Kodra Vranic
Kodra Vranic
Kodra Vranic
Smonica
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Baceviste
Basta
Cubur Njiva
Ispod Baste
Kod Slive
Kolasta Lazina
Konopljiste
Konopljiste
Mitrovo
Mitrovo
Mitrovo
Prisoje
Pristoje, Prisoje
Slivak
Staro Guvno
N/A
N/A
N/A
N/A
Kod Cesme
N/A
N/A
N/A
Qendra Zejtare Ashanajka
N/A
N/A
Novi poklek
Bresja
Bresja
Bresja
Gubavac
Gubavac
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Nikolin grob
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dragalj
Dragalj
Dragalj
Dragalj
Dragalj
Dragalj
Dragalj
Dragalj
Dragalj
Dragalj
Dragalj
Dragalj
Kopite
Kopite
Kopite
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
90/42
90/64,90/65,90/66
90/68,90/69,90/70
90/35
81/6,81/7
389
1373-0
1385
359,360
254,255
2558
2841
2923
2971
3519
4271
13,781,379
1667
13,741,375
454/26
454/27
454/28
454/29
1653
13,691,370
1376
1400/1
2590/10
27/2
1376/3
1082
187
66,67
193
50
1083
261
267,268
85,86,87
108
113
35
71,76
63
100
2466/2
1599/2
3136 &3139
3,139
311
42,43
333,334
627/2
N/A
N/A
130
682
153,154,168
438
440
305,392,405,406
417/2,471
597
215/2,224,225
358,359
Br. Zahteva
KPA47654
KPA90209
KPA90211
KPA90263
KPA50189
KPA90225
KPA90226
KPA90227
KPA90809
KPA90808
KPA90269
KPA90270
KPA90271
KPA90272
KPA90273
KPA90274
KPA01330
KPA01334
KPA01338
KPA90233
KPA90234
KPA90235
KPA90236
KPA90237
KPA90238
KPA90239
KPA90240
KPA90241
KPA90309
KPA90310
KPA45327
KPA90285
KPA90280
KPA90286
KPA90278
KPA90216
KPA90287
KPA90288
KPA90281
KPA90283
KPA90284
KPA90276
KPA25696
KPA90279
KPA90282
KPA90268
KPA90275
KPA38906
KPA90297
KPA90016
KPA50314
KPA90647
KPA01307
KPA00055
KPA00078
KPA25659
KPA10262
KPA15868
KPA15906
KPA15907
KPA15870
KPA15874
KPA10659
KPA10660
KPA10662
426/1,426/2,427,428,487,490 KPA10663
489-0
KPA10665
15,149,172,210
KPA15692
257
KPA90810
291
KPA90928
307
KPA90929
389,390,391
KPA90930
416,418
KPA90931
452
KPA90932
465
KPA90933
475
KPA90934
481
KPA90935
508,509
KPA90936
14
KPA90963
269
KPA90964
431
KPA90965
533
KPA90966
565
KPA90967
586
KPA90968
534
KPA90969
594-0
KPA90970
189,256,290
KPA15869
687/1
KPA90985
687/2,687/3
KPA90986
687/24
KPA90987
688/1
KPA90988
174,175
KPA90877
277/1,277/2
KPA90878
315/1
KPA90939
388/1
KPA90940
309,310
KPA01461
332/2
KPA91270
339
KPA91271
345/1,345/2,345/3,345/5,346 KPA91272
357
KPA91273
361,366/1
KPA91274
383/1
KPA91275
389
KPA91276
397/2
KPA91277
406
KPA91278
413
KPA91279
456
KPA91280
549
KPA01462
1393/3
KPA43329
1393/1
KPA43330
Datum Objave
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
7
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objektata
Opština
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
8
Grad/Selo
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Belice/Belica
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Cerc/Crnce
Cerkolez/Crkolez
Cerkolez/Crkolez
Cerkolez/Crkolez
Cerkolez/Crkolez
Cerkolez/Crkolez
Cerkolez/Crkolez
Cerkolez/Crkolez
Cerkolez/Crkolez
Cerkolez/Crkolez
Cerkolez/Crkolez
Cerkolez/Crkolez
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dragolec/Dragoljevac
Dragolec/Dragoljevac
Dragolec/Dragoljevac
Dragolec/Dragoljevac
Dragolec/Dragoljevac
Dragolec/Dragoljevac
Dragolec/Dragoljevac
Drenje
Dubove e vogel/Malo Dubovo
Dubove e vogel/Malo Dubovo
Dubove e vogel/Malo Dubovo
Dubove e vogel/Malo Dubovo
Dubove e vogel/Malo Dubovo
Dubove e vogel/Malo Dubovo
Dubrave/Dubrava
Dubrave/Dubrava
Dubrave/Dubrava
Dubrave/Dubrava
Dubrave/Dubrava
Dubrave/Dubrava
Dubrave/Dubrava
Glibac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
Br. Zahteva
Kopite
Kopite
Kopite
Kopite
Kopite
Kopite
Kopite
Kopite
Kopite
Kopite
Kopite
Kopite
Kopite
Kopite
Muzljevac
Muzljevac
Muzljevac
Muzljevac
Muzljevac
Muzljevac
Smonica
Smonica
Smonica
N/A
N/A
N/A
Preko Reke
Korenica
Bela Voda
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Padaliste
Stublin
Donja Dobrusa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
N/A
N/A
N/A
N/A
Provalije
Seliste
Ulica
Repiste
Biveljak
Biveljak, Rajiste
Biveljak, Rajiste
N/A
N/A
Rojiste
Dubrava
Dubrava
Dubrava
N/A
N/A
N/A
N/A
Glibac
Breg
Breg
Breg
Grlic
Grlic
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1395
KPA90922
605
KPA90923
573
KPA90941
567
KPA90942
558/1,558/3,559/1,559/3,56 KPA91281
569
KPA91282
572
KPA91283
585,586,587
KPA91284
592
KPA91285
597
KPA91286
603
KPA91287
1393/1,1393/3
KPA91288
1396
KPA91289
1433
KPA91290
234
KPA01460
255/1,256
KPA91265
268/2
KPA91266
274
KPA91267
300
KPA91268
654,655
KPA91269
1244
KPA41244
1243
KPA42248
1026
KPA90007
377
KPA39565
N/A
KPA51180
360
KPA90015
152/2
KPA90129
456/1
KPA35124
66/5
KPA90910
639
KPA22383
505
KPA22384
302
KPA22385
225,226
KPA90057
259/2
KPA90058
1195/2,1196
KPA90059
1311/5
KPA90862
1085
KPA90911
1607/3
KPA90908
1291
KPA90909
1508/3
KPA90960
1485/1,1485/2
KPA27976
1320
KPA40625
831/2,831/3,831/4
KPA90835
1598/1,1598/2
KPA90885
1,640
KPA90886
1681,1682/1
KPA90887
1682/2
KPA90888
1773/1
KPA90952
1789
KPA90953
1557/1,1557/2
KPA90959
33/7,33/8,33/9
KPA17803
828/1
KPA90841
831/1
KPA90842
846/1,848
KPA90843
825/3,826/7,827/7
KPA90844
831/7
KPA90845
849,850/5
KPA90846
776,777
KPA90898
779
KPA90899
785/4
KPA90900
786/4
KPA90901
1188/1
KPA90902
1277
KPA90954
12,781,279
KPA90955
1292/1
KPA90956
33/5
KPA90957
33/6
KPA90958
829/5
KPA90838
831/5
KPA90839
850/3,852/5,854
KPA90840
196/4
KPA36238
35/2
KPA36239
452,455/1,455/2,456/3
KPA50237
448/2
KPA91217
140/5
KPA15667
351
KPA32235
328
KPA32234
183/1,183/2
KPA90133
94/2
KPA90893
90/1
KPA90892
207/3
KPA90894
88,89
KPA90895
188/1
KPA90896
206/6
KPA90897
147/6
KPA38286
253/12
KPA90836
261/11
KPA90837
25
KPA28625
N/A
KPA35273
115,116
KPA53994
255/4,255/3
KPA90961
726/3
KPA07638
294/1
KPA90469
299
KPA90547
310
KPA90606
1027/6
KPA53972
1027/8,1027/9
KPA90230
608/1,608/4
KPA44512
561/2
KPA54926
561/3
KPA54927
594/1
KPA54928
760/1
KPA54929
770
KPA54930
850/1
KPA54931
863/2
KPA54932
929/3
KPA54933
995/1
KPA54934
995/2
KPA54935
464/2
KPA54936
477/1
KPA54937
Datum Objave
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
www.kpaonline.org
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objektata
Opština
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Grad/Selo
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Gurakoc/Djurakovac
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Kos
Kos
Kos
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Kovrage
Krnjina
Krnjina
Krnjina
Krnjina
Llukac I Begut/Begov Lukavac
Llukac I Begut/Begov Lukavac
Llukac I Begut/Begov Lukavac
Llukac I Begut/Begov Lukavac
Llukac I Begut/Begov Lukavac
Llukac I Begut/Begov Lukavac
Llukac I Begut/Begov Lukavac
Llukac I Begut/Begov Lukavac
Llukac I Begut/Begov Lukavac
Lubove/Ljubovo
Lubove/Ljubovo
Lubove/Ljubovo
Lubove/Ljubovo
Lubove/Ljubovo
Lubove/Ljubovo
Lubove/Ljubovo
Lubove/Ljubovo
Lubove/Ljubovo
Lubove/Ljubovo
Lubove/Ljubovo
Lubove/Ljubovo
Lubozhde/Ljubozda
Lubozhde/Ljubozda
Lubozhde/Ljubozda
Lubozhde/Ljubozda
Lubozhde/Ljubozda
Lubozhde/Ljubozda
Lug I zi/Crni Lug
Lug I zi/Crni Lug
Lug I zi/Crni Lug
Lug I zi/Crni Lug
Lukac I thate/Suvi Lukavac
Lukac I thate/Suvi Lukavac
Muzevine
Muzevine
Muzevine
Muzevine
Muzevine
Muzevine
Muzevine
Muzevine
Muzevine
Muzevine
Oroberde/Orno Brdo
Oroberde/Orno Brdo
Oroberde/Orno Brdo
Osojane
Osojane
Polane/Poljane
www.kpaonline.org
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Terazije
Terazije
Donji Istok
Donji Istok, Mali Istok
Lugovi
Lugovi
Mali Istok
Mali Istok
N/A
N/A
N/A
Strane
Strane
Strane- Stanojev Br
N/A
Opraska Brda
Opraska Brda
Cumuraca
Gusar
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Bresja
Bresja
Bresja
N/A
Lugovi, Breg
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Komun
Lazovi
Ljubovo
Ljubovo
Ljubovo
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Bataline
Lugovi
N/A
N/A
N/A
N/A
Breg
Breg
Breg
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ornica
Peskara
Peskara
Breg
Breg
N/A
Ravanica
Zvecane
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
477/2
502/2
503/2
504/2
517
525/1
525/2
555
561/1
1117/2
159/4
1117/6
29/34
606/7
429/1
430,451
1071/4
1060/1
198/1
447/1
415
170
179
30/56
30/56
30/39
203/13
281
280
290
358
234
150
255
103/4
135
220
103/5
273
223/1
134/4
180
254
179/2
258
179/1
Br. Zahteva
KPA54938
KPA54939
KPA54940
KPA54941
KPA54942
KPA54944
KPA54951
KPA54952
KPA54953
KPA56595
KPA90062
KPA90229
KPA22180
KPA90061
KPA01168
KPA90221
KPA24393
KPA90904
KPA01166
KPA90220
KPA38688
KPA90937
KPA90938
KPA90818
KPA90962
KPA90903
KPA90060
KPA51883
KPA51884
KPA90034
KPA90170
KPA48504
KPA48505
KPA48506
KPA48507
KPA48508
KPA48509
KPA48510
KPA48512
KPA48514
KPA48515
KPA48516
KPA48517
KPA48518
KPA48520
KPA48521
124/2,124/3,125/2,126/2,127 KPA50973
292/3,292/8
KPA50975
399/2,400/2
KPA50981
409/3,410/3,411/2
KPA50985
223/2
KPA50989
416/10
KPA90074
416/12
KPA90075
107/4
KPA90971
107/6
KPA90972
113/3
KPA90973
279/4
KPA90974
71
KPA90914
109
KPA90915
122
KPA90916
140/1,149,151/1
KPA33269
253,255/1,255/2
KPA90975
122
KPA56740
564/1
KPA90043
568
KPA90044
394/1
KPA90976
506/2
KPA90977
541/2
KPA90978
542/2
KPA90979
396/3
KPA90980
538/5
KPA90855
235/1
KPA90982
443/3, 445, 446/1
KPA51061
760/2
KPA51064
760/3
KPA51065
23/1
KPA17536
25,32,539/6,539/7
KPA17537
479/3, 480, 481/1, 481/2, 481/3
KPA51062
23/3,23/4,24
KPA90189
745/5
KPA90832
750/1,750/2,750/3
KPA90833
758/3
KPA91248
496
KPA48125
752/2
KPA24330
699/4
KPA50365
699/10
KPA50366
602/3
KPA91218
699/6
KPA91219
104
KPA90679
143/1
KPA90819
196/1
KPA90820
140/1
KPA52221
163/2
KPA45395
164/5
KPA90228
325/1,325/2,325/6,331/2 KPA33851
252,254
KPA44965
117/2,117/3,117/4,117/9 KPA50721
111/2,111/4
KPA50722
118,119/1,120/3,120/6
KPA50724
326
KPA90983
331/1
KPA90984
412
KPA10588
62/1,62/2
KPA08434
65/1,65/2
KPA90039
409
KPA28688
411/1
KPA28689
676/25
KPA90036
482
KPA90063
486/3
KPA90989
38/37
KPA90990
Datum Objave
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
9
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objektata
Opština
Grad/Selo
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
259
122/2
122/7
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Prekale
Prekale
Prekale
Prekale
Prekale
Prekale
Prekale
Prekale
Prekale
Prekale
Prekale
Prekale
Prekale
Prekale
Rudes
Shalinovic/Saljinovica
Shalinovic/Saljinovica
Shalinovic/Saljinovica
Shalinovic/Saljinovica
Shalinovic/Saljinovica
Sinaje
Sinaje
Sinaje
Sinaje
Sinaje
Sinaje
Srbobran
Suhogerlle/Suvo Grlo
Suhogerlle/Suvo Grlo
Suhogerlle/Suvo Grlo
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Tomac/Tomance
Tomac/Tomance
Tomac/Tomance
Tucep
Tucep
Tucep
Tucep
Tucep
Tucep
Veric
Veric
Veric
Veric
Zac
Zac
Zac
Zac
Zhakove/Zakovo
Zhakove/Zakovo
Zhakove/Zakovo
Zhakove/Zakovo
Zhakove/Zakovo
Zhakove/Zakovo
Zhakove/Zakovo
Brdo
Brdo
Brdo
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Rankovaca
Rankovaca
Rankovaca
Selo
Selo
Selo
NULL
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Vuca
Vuca- Rudina
Vuca-Rudina
Zakut
N/A
N/A
N/A
N/A
Beli Do
Beli Do
Beli Do
Beli Do
Beli do
Belo Do
Belo do
Belo Do
Gornja Susica
Javor
Javor
Javor
Kovacki breg
Pljosna Rudina
Pljosna rudina
Pljosna rudina
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Osljak
N/A
Pod Selo
Trnja
Trnja
N/A
N/A
N/A
N/A
Brdo
Brdo
Brdo
Brotljak, Brdo
Kamenica
Lesja
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Kaçanik/Kačanik
Kaçanik/Kačanik
Kaçanik/Kačanik
Kaçanik/Kačanik
Kaçanik/Kačanik
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Zhakove/Zakovo
Zhakove/Zakovo
Zhakove/Zakovo
Zhakove/Zakovo
Zhakove/Zakovo
Zhakove/Zakovo
Kacanik I Vjeter/Stari Kacanik
Kacanik I Vjeter/Stari Kacanik
Kacanik I Vjeter/Stari Kacanik
Kacanik I Vjeter/Stari Kacanik
Kacanik I Vjeter/Stari Kacanik
Bolec/Boljevce
Boshq/Bosce
Boshq/Bosce
Bratillovc/Bratilovce
Bratillovc/Bratilovce
Bratillovc/Bratilovce
Carakoc/Carakovce
Carakoc/Carakovce
Carakoc/Carakovce
Carakoc/Carakovce
Carakoc/Carakovce
Carakoc/Carakovce
Carakoc/Carakovce
Carakoc/Carakovce
Domoroc/Domorovce
Kololec
Kololec
Kololec
Kololec
Kololec
Qarakoc/Carakovce
Rahovice/Oraovica
Rahovice/Oraovica
Strelice/Strelica
Strezoc/Strezovce
Vaganes
Vaganes
Vaganes
N/A
N/A
Seliste
Seliste
Vrletija
Vrletija, Koleno
Carevac Kaliste
Carevac Kaliste
Grlica Mark Mala
Grlica Mark Mala
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Vijanski Rid/Kulce
Vijanski Rid/Virika
N/A
Jezerina/Mali Poto
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Osoje
Prisej
N/A
Reka Idrizova Njiva
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Br. Zahteva
Datum Objave
KPA90160
KPA90991
KPA90992
101/1,102/1,108/1,122/3,122/9,124/1
KPA01151
294/1
KPA90137
294/2
KPA90138
295/1
KPA90139
296/2
KPA90140
155/1
KPA90156
155/2
KPA90157
144/3
KPA90920
226/4
KPA90158
227/3
KPA90159
247/8
KPA90161
N/A
KPA28905
N/A
KPA12009
N/A
KPA25780
199/1
KPA50225
260
KPA90053
199/4,199/5,199/6
KPA90232
174
KPA51776
486/3
KPA90033
69
KPA36462
105
KPA24432
100/1
KPA24433
221
KPA90056
41/2
KPA90981
413
KPA90000
431,439
KPA90001
446
KPA90002
30-0
KPA54536
32
KPA54537
33
KPA54540
44/5
KPA54542
62-0
KPA54543
29
KPA39531
29
KPA54544
50
KPA90174
499/1
KPA54545
22
KPA54530
22
KPA54532
23
KPA54534
172
KPA39533
7-2
KPA49295
9
KPA54527
10
KPA54528
133/3
KPA50503
92/1,93/1,94/2
KPA53698
137
KPA91220
72/22
KPA53892
352/30
KPA53912
88/3
KPA90993
357/1,358/1
KPA90994
101/5,88/3,357/1,358/1
KPA91244
18/2
KPA44779
192/1
KPA90208
151/2,151/3
KPA90995
208
KPA90996
221/3
KPA90997
4/1,4/2,7/1,7/2,8
KPA10769
194
KPA53991
727,728
KPA54067
185
KPA91221
587/2
KPA90112
589/5
KPA91001
587/1
KPA91002
452/2
KPA91003
503
KPA91005
102/9,102/10
KPA90999
3/3,3/5,3/13/3/17,119/4,200,204/3,204/4,205/2,32
KPA00841
6/6,327/4,366/1,366/2,367/5,384/1,387/10,390/3,
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
297/10
299/10
387/13
410
3-16
71/1
129/13
130/7
890/4
892/5
N/A
465
95/5,96
158/2
578
851
252
911
912
1,056
1057/1
1,204
138/2
979
975/1
16,001,615
989
2281
2306/1
2273/1
2306
591/2
484
474
106
268
506
216,217
158
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
421/1,422/5,453/3,493/5,603/5,4,3/10
10
KPA91006
KPA91007
KPA91000
KPA91004
KPA90998
KPA91008
KPA90155
KPA90162
KPA90018
KPA90019
KPA01332
KPA90144
KPA90329
KPA90330
KPA90318
KPA90319
KPA91250
KPA90101
KPA90102
KPA90311
KPA90314
KPA90321
KPA90326
KPA90313
KPA90312
KPA50335
KPA90322
KPA53848
KPA90315
KPA90323
KPA90339
KPA90327
KPA90325
KPA90324
KPA90320
KPA90317
KPA56320
KPA56321
KPA56322
www.kpaonline.org
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objektata
Opština
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Grad/Selo
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Vaganes
Baja e Kernines/Banja Krnjina
Berkove/Berkovo
Berkove/Berkovo
Berkove/Berkovo
Berkove/Berkovo
Berkove/Berkovo
Berkove/Berkovo
Berkove/Berkovo
Berkove/Berkovo
Berkove/Berkovo
Bice/Bica
Bice/Bica
Bice/Bica
Cerovik
Dollc/Dolac
Dollc/Dolac
Dollc/Dolac
Dollc/Dolac
Dollc/Dolac
Dollc/Dolac
Dollc/Dolac
Dollc/Dolac
Dollc/Dolac
Dollc/Dolac
Dollc/Dolac
Dollc/Dolac
Dollc/Dolac
Dollc/Dolac
Dollc/Dolac
Dollc/Dolac
Dollc/Dolac
Dollove/Dolovo
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Drsnik
Drsnik
Drsnik
Drsnik
Drsnik
Drsnik
Drsnik
Drsnik
Drsnik
Drsnik
Drsnik
Drsnik
Drsnik
Duganjeve/Duge Njive
Duganjeve/Duge Njive
Dusevic
Dusevic
Dusevic
Dusevic
Grabanica
Grabanica
Grabanica
Grabanica
Grebnik
Grebnik
Grebnik
Grebnik
Jagode/Jagoda
Jagode/Jagoda
Jagode/Jagoda
Jagode/Jagoda
Jagode/Jagoda
Jagode/Jagoda
Jagode/Jagoda
Jagode/Jagoda
Jagode/Jagoda
Jagode/Jagoda
www.kpaonline.org
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
Br. Zahteva
Datum Objave
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Arat e Fushes-Breg
Divljace-Drenak
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Seliste Seliste
Seliste- Seliste
Seliste-Seliste
Vrtace-Gornji Dren
Vrtace-Gornji Dren
Ara e Bojes
Deonica, Galic
Deonica, Galic
Deonica, Galic
Drenja
Galic
Galic
Lozije
N/A
NULL
Planiste
Planiste
Preko vode
Rujiste
Rujiste
Celija-Celija
G Polje-Zajd Li
G Polje-Zajed. Li
Gor.Polje-Kod Reke
Gornje Polje-Luka
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Prline-Do Drima
Strazba-Micev Laz
Stupovi-Prlina
N/A
Rivac
Dusevic
Dusevic
Dushevic
Jelovac
N/A
N/A
N/A
N/A
Galicka Zalina
Glozan-Glozan
Krivace
N/A
Jelenjak
N/A
Slatina
Slatina
Slatina
Slatina
Slatina
Slatina
Slatina
Slatina
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
215
542
547,548
12,431,244
43
114
477
182,183,184
759
704
181,182
170
237
325
373
450,451
469
642
662
715
742
809,811
863
876
1173
123
133
477
45/2
417/3
637
631,618/1
222/2,225/3,314
48/1,78/1,84/7
84/47
290
442/1
46/6,47/2
54/3,55/5,55/8
88/3,88/7,89/2
885
448
512
542
578
579
580
581
593
594
640
641/1
641/1
118
119
119
477
477
195/6,195/1
304/1,305/2
348/2
358/2
2/169
369/1
385/2
2159
KPA56323
KPA56324
KPA56325
KPA56326
KPA56327
KPA56328
KPA56329
KPA56330
KPA56331
KPA56332
KPA56333
KPA56334
KPA90719
KPA90720
KPA90721
KPA90722
KPA90723
KPA90724
KPA90725
KPA90726
KPA90727
KPA90728
KPA90729
KPA90730
KPA90731
KPA90732
KPA90733
KPA10664
KPA48075
KPA48172
KPA48173
KPA48485
KPA48488
KPA48489
KPA90191
KPA91222
KPA91223
KPA45335
KPA45336
KPA45338
KPA48232
KPA23098
KPA41550
KPA41551
KPA41552
KPA41553
KPA41554
KPA41555
KPA41556
KPA41557
KPA41558
KPA41559
KPA41560
KPA40545
KPA40546
KPA40548
KPA48931
KPA48932
KPA26570
KPA91010
KPA91011
KPA91012
KPA91009
KPA91013
KPA91014
KPA37401
KPA34277
KPA17969
KPA91015
KPA91025
KPA13965
KPA23021
KPA35290
KPA90825
KPA90826
KPA90827
KPA90921
KPA90005
KPA48423
KPA48429
KPA91016
KPA91017
KPA91225
KPA41490
KPA90824
KPA91253
KPA34269
KPA91020
KPA90822
KPA90823
KPA06937
KPA39251
KPA48213
KPA48214
KPA90217
KPA91224
KPA32384
KPA32381
KPA90096
KPA90821
KPA90854
KPA90815
KPA90188
KPA90197
KPA90856
KPA90857
KPA90858
KPA90859
KPA90860
KPA90861
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
273, ,403,438/1,438/2,439,448
N/A
446/2
317/2
438/1,438/2,439
234/2
234/1
1086
1182
1,201
568
245,248
1761/1
1271/1,1471/2
1199
1203
1751/1
2017-0
772
1669
1/75,1/96,1/107
1-86
565/1,565/2
639/1
645,646/1,646/2
252/37
156
191/4
157/2
191/2
590
369
92
379
2-3
131/10,202
131/3,131/4,131/7,131/8
146/1
102/1
131/1
131/11,132/1
132/4
144,146/3
197
11
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objektata
Opština
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Leposaviq/Leposavic
Leposaviq/Leposavic
Leposaviq/Leposavic
Leposaviq/Leposavic
Leposaviq/Leposavic
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
12
Grad/Selo
Jashanice/Josanica
Jashanice/Josanica
Jashanice/Josanica
Jashanice/Josanica
Jashanice/Josanica
Jellovc/Jelovac
Jellovc/Jelovac
Klinafc/Klinavac
Klinafc/Klinavac
Klinafc/Klinavac
Klinafc/Klinavac
Klinafc/Klinavac
Klinafc/Klinavac
Klinafc/Klinavac
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinovac
Kpuz
Kpuz
Kpuz
Kpuz
Kpuz
Kpuz
Kpuz
Kpuz
Kpuz
Krusheve e Madhe/Veliko
Krusheve e Madhe/Veliko
Krusheve e Madhe/Veliko
Krusheve e Madhe/Veliko
Krusheve e Madhe/Veliko
Krusheve e Madhe/Veliko
Krusheve e Madhe/Veliko
Krusheve e Madhe/Veliko
Krusheve e Madhe/Veliko
Krusheve/Krusevo
Krusheve/Krusevo
Krusheve/Krusevo
Krusheve/Krusevo
Mlecan/Mlecane
Mlecan/Mlecane
Mlecan/Mlecane
Novo Selo Zajmovo
Novo Selo Zajmovo
Novo Selo Zajmovo
Novo Selo Zajmovo
Novo Selo Zajmovo
Petrici Eperm/Gornji Petric
Petrici Ulet/Donji Petrc
Petrici Ulet/Donji Petrc
Petrici Ulet/Donji Petrc
Petrici Ulet/Donji Petrc
Petrici Ulet/Donji Petrc
Petrici Ulet/Donji Petrc
Radullovc/Radulovac
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Shtupel/Stupelj
Stupe/Stup
Ujemire/Dobre Vode
Vidanje
Vidanje
Vidanje
Vidanje
Vidanje
Zllakuqan/Zlokucane
Zllakuqan/Zlokucane
Zlokucane/Radulovac
Zlokucane/Radulovac
Borcane
Borcane
Borcane
Borcane
Socanica
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Dobraje e vogel/Mala Dobranja
Gushterice e ulet/Donja
Krajiste
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
Don. Josanica
Don.Josanica
N/A
N/A
N/A
Jellovcc
Jellovcc
N/A
Orasnje
Osoje
Osoje
Osoje
Osoje
Ravan
Beli Drim, 2
Dimitrija Tucovica-Stupovi
Drenja
Drenja
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Klinavac
Fongishta
Fongishta
Fongista
Fongista
Fongista
Fongista
Fongista
Fongista
N/A
Donja Mahala
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Donja Mahala
Donja Mahala
Ledina
N/A
Kisha-Dugacka Njiv
N/A
N/A
Cirame
Podvadnice
Podvadnice
Podvadnice
Podvadnice
Boljaric
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Rudica
Seliste
Paralovo
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Shevarina
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Prisoje
Bajram
Bajram uz Obor
Bela Zemlja Beluha
Bela Zemlja Beluha
Bezimeni
Dusak Beluha
Dusk Beluha
N/A
N/A
N/A
N/A
Polje
Polje
Polje
Polje Livada
Polje Livade, Polje Njive U.M.Do
Selo Kod Kuce
Selo Obor
Selo Obor
Smonica
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
104/435
104/333 D
104/338
104/413
635/2
419
407/1
866/2
585/1
656
659
669
684
879/10
N/A
515/3
474/28
474/18,474/19
N/A
596
131,132,133,134
142/1,142/2
1797
510/8
559/1
535/5
635/5
691/12
879/7,879/8
303/134
303/192
303/143
303/64
303/168
303/21
303/173
303/142
303/39,303/40,303/42
360/5
463/2
361/1
481,483,484
516
499
504,505
491,492
495
519/1,519/2
156
463/2
353-4
414
60,175
223,556
240/4
290/2
290/3
290/4
290/7
1-33
1/60,1/106
1/128,1/198,1/208,1/222
10/3,10/12,10/13,10/24
N/A
N/A
1/150
Br. Zahteva
KPA90014
KPA90006
KPA90076
KPA90077
KPA91021
KPA40718
KPA40719
KPA90917
KPA49562
KPA91026
KPA91027
KPA91028
KPA91029
KPA90037
KPA11505
KPA28687
KPA26270
KPA91252
KPA28862
KPA39713
KPA90091
KPA90126
KPA90864
KPA91018
KPA91019
KPA91022
KPA91023
KPA91024
KPA90918
KPA91030
KPA91032
KPA91031
KPA91033
KPA91034
KPA91035
KPA91036
KPA91037
KPA53663
KPA90040
KPA90128
KPA90163
KPA90866
KPA90867
KPA90868
KPA90869
KPA90870
KPA90871
KPA08011
KPA47018
KPA91038
KPA40338
KPA49724
KPA28656
KPA28657
KPA91043
KPA29782
KPA90192
KPA90193
KPA90194
KPA90829
KPA21820
KPA21823
KPA21824
KPA28858
KPA51015
KPA91039
158/17,158/18,158/19,158/8 KPA50818
295/1
KPA91040
297/1
KPA91041
295/1
KPA35398
85
KPA35391
404/4
KPA31246
39,40,41,43/1,43/2,220
KPA95006
N/A
KPA28899
332, 335
KPA06891
1/375
KPA39156
178/1,178/2,348,349,542/1,550/1,550/2 KPA48650
323/3
KPA91042
137
KPA90817
165/7,165/8,165/35
KPA50825
155/27
KPA90816
158/31,158/32,158/34,158/35 KPA50815
165/2,165/5
KPA50824
13/267,13/271,13/301
KPA21869
11/220,11/227,11/233,11/229,11/236
KPA21870
11/361,11/395
KPA21871
17/65,17/80,17/93,17/103,17/120,17/77 KPA21873
4059
KPA38133
180
KPA90383
164/2
KPA90468
216
KPA90386
220
KPA90387
184
KPA90384
228
KPA90374
117
KPA90392
N/A
KPA28864
N/A
KPA28868
N/A
KPA28896
N/A
KPA28930
15
KPA90389
17
KPA90390
19
KPA90391
71
KPA28524
69,70
KPA90381
201
KPA90385
133
KPA90382
128
KPA90393
194
KPA90394
2329
KPA90371
531
KPA10494
Datum Objave
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
www.kpaonline.org
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objektata
Opština
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Novobërdë/Novo Brdo
Novobërdë/Novo Brdo
Novobërdë/Novo Brdo
Novobërdë/Novo Brdo
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Grad/Selo
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Medvec/Medvece
Medvec/Medvece
Medvec/Medvece
Medvec/Medvece
Plitkovic
Poturoc/Poturovce
Poturoc/Poturovce
Qylage/Cuculjaga
Rujc I vjeter/Staro Rujce
Skullane/ Skulanevo
Skullane/ Skulanevo
Sllovi/Slovinje
Sllovi/Slovinje
Sllovi/Slovinje
Sllovi/Slovinje
Sllovi/Slovinje
Sllovi/Slovinje
Sllovi/Slovinje
Suhodoll/Suvi Do
Suhodoll/Suvi Do
Toplicane
Vrelle/Vrelo
Vrelle/Vrelo
Astrazup/Ostrozub
Banje/Banja
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Mleqan/Mlecane
Mleqan/Mlecane
Mleqan/Mlecane
Mleqan/Mlecane
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Verbnice/Vrbnica
Verbnice/Vrbnica
Verbnice/Vrbnica
Verbnice/Vrbnica
Verbnice/Vrbnica
Verbnice/Vrbnica
Verbnice/Vrbnica
Verbnice/Vrbnica
Verbnice/Vrbnica
Verbnice/Vrbnica
Burim/Izvor
Manishince/Manisince
Ternicevc/Trnicevce
Ternicevc/Trnicevce
Crkvena Vodica
Hade
Millosheve/Milosevo
Millosheve/Milosevo
Millosheve/Milosevo
Millosheve/Milosevo
Millosheve/Milosevo
Obiliq/Obilic
Obiliq/Obilic
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
www.kpaonline.org
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
Br. Zahteva
Datum Objave
Polje
Polje
Polje Smonica
Polje Smonica
N/A
N/A
N/A
N/A
Bubljic Mahala
N/A
N/A
Kod Vrsevca
N/A
N/A
N/A
Gusevac Stari
Gusevac Stari
Gusevac Stari
Kod Vodenice
N/A
N/A
Trapnice
Livade
Livade
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Kovilevine
Luke-Luke
N/A
N/A
N/A
Progonica
Progonica
Progonica
Saradak-Kod
Selo-Basta
Selo-Basta
Selo-Kod Kuce
Veternik
Veternik
Veternik
Veternik
Mlecane
Mlecane
Mlecane
Sejiste Kisa
Doljance
Gorance
Gorance
Gorance
Gorance
Gorance, Igrista
Igrista
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Pod
Pod
Pod
Pod
Tahirovic
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Reka
Todorci Kamen
N/A
N/A
Jezero
N/A
Staro Selo
Staro Selo
Vise Sela
N/A
N/A
Dragodan
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4,5,6
13
65
67
102
140
221
289
710
N/A
N/A
286
382
401/2,244/1,241/2
130
1033
1038
1041
2105/2
29/21
2157
1976
847
874
513
131/6
61
69,169,269,313,541,300
3/6,6/5,369,368/2
2018
2226/2
N/A
23/11
22,812,300
1,862
1929/4
1886
691/1
1161
1175
739/1
424, 437
561/1
562/1
437
321
407
408
644
380
13,951,396
13,991,400
1,421
1,512
151,715,181,519
15,291,530
361,365
412
13,481,349
1396/1
1310
13,121,313
1,318
1329
13,371,338
1404
1452
1456
15,231,524
1,311
1363
1,348
1333
15,221,523
1,392
416
418,419,420
12,751,276
1309
13,341,335
1,336
15,581,559
545
555
649
676
141,514,161,418
1423
1549
1552
243
297
54
168
460
342
N/A
N/A
272,273,274
283
310
837/1
477
1778/2
1778/3
1693/3,1693/6
N/A
N/A
N/A
N/A
KPA90388
KPA90470
KPA90471
KPA90472
KPA90372
KPA90378
KPA90379
KPA90380
KPA90398
KPA40200
KPA40201
KPA90035
KPA91247
KPA01386
KPA90042
KPA90375
KPA90376
KPA90377
KPA90397
KPA90038
KPA90367
KPA90399
KPA90395
KPA90396
KPA90210
KPA48435
KPA90212
KPA00491
KPA48619
KPA90125
KPA26769
KPA17854
KPA35360
KPA55164
KPA35343
KPA90097
KPA90178
KPA41369
KPA35340
KPA90179
KPA41370
KPA35333
KPA41367
KPA41368
KPA90180
KPA28658
KPA28659
KPA90183
KPA90182
KPA90089
KPA90515
KPA90516
KPA90517
KPA90518
KPA90519
KPA90520
KPA37748
KPA37751
KPA90495
KPA90496
KPA90601
KPA90602
KPA90603
KPA90604
KPA90605
KPA90943
KPA90944
KPA90945
KPA90946
KPA90947
KPA90948
KPA90949
KPA90950
KPA90951
KPA91091
KPA91212
KPA91213
KPA00198
KPA90511
KPA90512
KPA90513
KPA90521
KPA10546
KPA90587
KPA90588
KPA90589
KPA90590
KPA90591
KPA90592
KPA90593
KPA90597
KPA90598
KPA90104
KPA90023
KPA90316
KPA90328
KPA32291
KPA12003
KPA01337
KPA91229
KPA90400
KPA90402
KPA90401
KPA90131
KPA90132
KPA90368
KPA01314
KPA28865
KPA28869
KPA28872
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
13
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objektata
Opština
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
14
Grad/Selo
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Orlloviq/Orlovic
Orlloviq/Orlovic
Babic
Babic
Babic
Babice
Babice
Belince/Belinca
Belince/Belinca
Belince/Belinca
Belince/Belinca
Belince/Belinca
Belince/Belinca
Belince/Belinca
Belince/Belinca
Belince/Belinca
Belince/Belinca
Belince/Belinca
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bllagaje
Breg I Zi/Crni Vrh
Breg I Zi/Crni Vrh
Breg i Zi/Crni Vrh
Breg I Zi/Crni Vrh
Breg I Zi/Crni Vrh
Brestovik
Brestovik
Brestovik
Brestovik
Brestovik
Brestovik
Brestovik
Brestovik
Brestovik
Brestovik
Brestovik
Brezanik
Brezanik
Brezanik
Brezanik
Brezanik
Brezanik
Brezanik
Brolic
Brolic
Brolic
Doberdol/Dobri Do
Doberdol/Dobri Do
Doberdol/Dobri Do
Doberdol/Dobri Do
Gllavicice/Glavacica
Gllavicice/Glavacica
Gllavicice/Glavacica
Gllavicice/Glavacica
Gllavicice/Glavacica
Gllavicice/Glavacica
Gllavicice/Glavacica
Gllavicice/Glavacica
Gllavicice/Glavacica
Gllavicice/Glavacica
Gllavicice/Glavacica
Gllavicice/Glavacica
Gllavicice/Glavacica
Gllavicice/Glavacica
Gllavicice/Glavacica
Gllogjan/Glodjane
Gllogjan/Glodjane
Gllogjan/Glodjane
Gorazhdec/Gorazdevac
Gorazhdec/Gorazdevac
Jabllanice/Mala Jablanica
Katund I ri/Novo selo
Katund I ri/Novo selo
Klicine/Klincina
Klicine/Klincina
Klicine/Klincina
Kotradic
Kotradic
Krivoglava
Krivoglava
Krivoglave
Krivoglave
Krstoc/Krstovac
Krstoc/Krstovac
Krushevc/Krusevac
Krushevc/Krusevac
Krushevc/Krusevac
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Saragar Mahala
Saragar Mahala
Stari Obilic
Stari Obilic
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Donji Babic
Donji Babic
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Gornja Mala
Gornja Mala
N/A
N/A
Susica-Gornja Mala
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Brezanik
Brezanik
JNA
N/A
N/A
N/A
Oraske Livade
Novi Brolic
Novi Brolic
Novi Broliq, Rosuje
N/A
N/A
N/A
N/A
Gornje Polje
Gornje Polje-Suvaja
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Suvaje
Suvaje-Sevarine
Suvaje-Sevarine
Glodjane
N/A
NULL
Bezvadnica
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Kuciste
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
528/3
N/A
N/A
N/A
1452/59
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
19,3,4,7
33
31/2,34
92
77/1,77/2,78
527/1
528/1
529/1
531/1
531/1
541/1
555/1
607/1
539/1
541/1
534/1
99/2
451/12
295/8,295/3,295/17,294/2
451/6
313/3
313/7
451/6
451/6
313/3,313/7
313/3,313/7
680/6,680/7,680/8
680/10,680/11,680/13
680/2,680/3,680/4
7
230/1,230/2
241,242/3
262
357/1
220,221
479/1
479/3
479/7
N/A
N/A
N/A
480
479/8
466/2
466/3
479/2
125/1,126
374/1,374/2,375
N/A
379,382/1,382/2
N/A
190/1
84/3,84/4
17/1,17/2
34/4
73/2
307/1,307/2,313,314
24
169/1,173
46/2,85/2
253
234
N/A
76/1,76/3,76/9
215/3; 214/4
225
N/A
N/A
N/A
230
67/1
71/4
35/1,35/2
82
90
N/A
N/A
N/A
372/4
Br. Zahteva
KPA28879
KPA28892
KPA28894
KPA28895
KPA28906
KPA51002
KPA54198
KPA28927
KPA28928
KPA28929
KPA28931
KPA56420
KPA56421
KPA17791
KPA91044
KPA91045
KPA25342
KPA90905
KPA55101
KPA55102
KPA55103
KPA55104
KPA55105
KPA55106
KPA55107
KPA55108
KPA55109
KPA55110
KPA55111
KPA23204
KPA29088
KPA33975
KPA51131
KPA51132
KPA51133
KPA51134
KPA51135
KPA51136
KPA51137
KPA91256
KPA91257
KPA91261
KPA00422
KPA91047
KPA91048
KPA27422
KPA51233
KPA91046
KPA51106
KPA51107
KPA51108
KPA51123
KPA51124
KPA51125
KPA53042
KPA53043
KPA53101
KPA53102
KPA53103
KPA90884
KPA91327
KPA28947
KPA17700
KPA17842
KPA29179
KPA11248
KPA25904
KPA90111
KPA91049
KPA17901
KPA26683
KPA48041
KPA48048
KPA91055
KPA91251
KPA28677
KPA44534
KPA44543
KPA50209
KPA51197
KPA51198
KPA51199
KPA51200
KPA91050
KPA91051
KPA91052
KPA91053
KPA91054
KPA53174
KPA00282
KPA00283
KPA08487
325,352/1,352/2,396/5,421/2,421/3,421/4 KPA00859
471/2
KPA51212
N/A
KPA32442
373/6,374/1
KPA47909
27,68,69,116/9,116/10
KPA27508
168/2
KPA90143
9-6
KPA90813
256
KPA28651
257/3
KPA91305
4341/7
KPA90008
4335/14,4337
KPA90009
4340/1
KPA90200
4345/3
KPA90201
58/4
KPA91056
51,52
KPA91299
4,5/1
KPA17882
1-2
KPA17884
309/1,309/2,309/3,309/4,309/5,452 KPA28946
Datum Objave
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
www.kpaonline.org
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objektata
Opština
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Grad/Selo
Krushevc/Krusevac
Krushevc/Krusevac
Krushevc/Krusevac
Lybenic/Ljubenic
Lybenic/Ljubenic
Lybenic/Ljubenic
Lybenic/Ljubenic
Lybenic/Ljubenic
N/A
N/A
N/A
N/A
Nabergjan
Nabergjan
Nakel/Naklo
Nakel/Naklo
Nakel/Naklo
Nakel/Naklo
Nakel/Naklo
Nakel/Naklo
Orashe/Orasje
Osoje
Peje/Pec
Peje/Pec
Peje/Pec
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pishtane/Pistane
Pishtane/Pistane
Pishtane/Pistane
Pishtane/Pistane
Pishtane/Pistane
Pishtane/Pistane
Pishtane/Pistane
Pllavane/Plavljane
Pocesce
Ramun/Romune
Raushic/Rausic
Raushic/Rausic
Raushic/Rausic
Raushic/Rausic
Raushic/Rausic
Raushic/Rausic
Rosul/Rosulje
Rosul/Rosulje
Ruhot (Osoje)
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Siga
Svrke
Svrke
Svrke
Svrke
www.kpaonline.org
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ravse
Ravse
Tromnje
Belo Polje
Brezanik
Ljesica
N/A
N/A
N/A
Bregovi
Bregovi
Bridjet
Bridjet
Bridjet
N/A
NULL
N/A
N/A
Pavle Jovicevic, 4
Pavle Jovicevic, 4
Andrija Vukmirovic
Brezenik III
Cair Pecko Polje, Kamenica Kod Gimnazije
Cair Pecko Polje, Kamenica Kod Gimnazije
Dinarska
Dragomira Vukovic
Gradina
Karadjordjeva
Karagacko Polje
Kosmonautska
Mark Perku 25
Meto Bajraktari
Mihajla Popovica, 7A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Nedzad Basa
Nezdet Base b.b.
NULL
Urosevacka, br.8
Veliki Vinogradi
Vitinska bb
Zef Ljus Marku
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Razori
Gudzine livade, Plavljane
N/A
Zahac
Kopilic
Kopilic
Kopilic
Kopilic
Kopilic
Kopilic
Rosulja
Rosulja
N/A
Mlakovine
Mlakovine
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Njive Kod Brega
Ornica
Ornica
Ornica
Ornica
Strane
Strane
Strane
Strane
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
225/2
7/1,9
11
N/A
196
225/1
250
102/1,102/2
5448/3
5448/3
5448/3
Br. Zahteva
KPA54788
KPA90213
KPA90222
KPA28855
KPA90883
KPA91263
KPA91291
KPA90907
KPA53168
KPA53169
KPA53167
5389/3,5389/12,5389/13,5389/14,5389/15KPA48989
348,349
KPA00513
124/1
KPA53629
240/4
KPA90206
241
KPA90207
167/6
KPA54803
167/7
KPA54806
167/8
KPA54807
172/2
KPA90912
N/A
KPA28853
297/2, 299/2, 300, 301/1, 302/1
KPA51231
5579
KPA90017
1102
KPA90004
1052/1
KPA91325
N/A
KPA28808
5469/4
KPA12006
4035/1
KPA91057
4525/1
KPA91058
N/A
KPA28540
521/22
KPA91329
4382/5
KPA19134
285/1,285/2
KPA50728
5363/7
KPA53157
N/A
KPA30031
1738/3
KPA53249
4745/5
KPA00305
N/A
KPA30503
19-Apr
KPA27425
4/23/2001
KPA33714
285/1,285/2
KPA34567
5382/28
KPA50059
N/A
KPA51014
285/1,285/2
KPA51183
285/1,285/2
KPA51190
285/2,285/1
KPA51191
4967
KPA53002
N/A
KPA53127
N/A
KPA53128
285/1,285/2
KPA53222
285/1,285/2
KPA53223
3065
KPA90090
5456/11
KPA90812
50/42,50/47
KPA91319
N/A
KPA51127
N/A
KPA26455
N/A
KPA28611
5356/5
KPA51017
4151
KPA90811
N/A
KPA28615
N/A
KPA00881
82/1
KPA90830
94/1,94/2
KPA90831
81
KPA91060
92/1,92/2
KPA91061
89/8
KPA91062
89/1
KPA91063
34/2
KPA91059
1/2,4
KPA00771
261/1,261/2
KPA91064
33,970
KPA24884
503
KPA28522
547
KPA29162
548-0
KPA29163
549
KPA29164
540/3,540/4,540/5
KPA91209
546/1,546/2,546/3,546/4 KPA91210
1-26
KPA27491
132-0
KPA90919
N/A
KPA51230
13
KPA54839
170/2
KPA91070
2
KPA54943
11-1
KPA54946
233/2
KPA54947
251
KPA54948
252/1
KPA54949
253/3
KPA54950
199/1
KPA91065
297/1,297/4
KPA91066
274
KPA91067
66/2
KPA91075
91/2
KPA91076
170/1,171/1,172/2
KPA91077
276/2,281
KPA91078
326/2
KPA91079
199/2
KPA91080
172/5
KPA91071
135/3
KPA90889
353/1
KPA90891
91/1
KPA91068
92/1
KPA91069
297/2,297/3
KPA90890
199/3
KPA91072
299/1,299/2,299/3
KPA91073
274/1
KPA91074
9,10/3,10/4
KPA21929
162/2,163/2,163/3,163/4 KPA21931
254/1,255/5,255/6
KPA21934
65/14
KPA28663
Datum Objave
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
15
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objektata
Opština
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
16
Grad/Selo
Svrke
Svrke
Svrke
Svrke
Svrke
Svrke
Svrke
Svrke
Svrke
Svrke
Trebovic
Turjak
Turjak
Turjak
Turjak
Turjak
Turjak
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vragoc/Vragovac
Vragoc/Vragovac
Vragoc/Vragovac
Zagerme/Zagrmlje
Zagerme/Zagrmlje
Zagerme/Zagrmlje
Zagerme/Zagrmlje
Zagerme/Zagrmlje
Zagerme/Zagrmlje
Zagerme/Zagrmlje
Zagerme/Zagrmlje
Zagerme/Zagrmlje
Zagerme/Zagrmlje
Zagerme/Zagrmlje
Zagerme/Zagrmlje
Zahac
Zahac
Zahac
Zahac
Zllapek/Zlopek
Zllapek/Zlopek
Zllapek/Zlopek
Zllapek/Zlopek
Zllapek/Zlopek
Zllapek/Zlopek
Zllapek/Zlopek
Zllapek/Zlopek
Batllave/Batlava
Dumnice e ulet/Donja Dubnica
Dumos
Gllamnik/Glavnik
Gllamnik/Glavnik
Gllamnik/Glavnik
Krpimeh/Krpimej
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llapashtice e Eperme/Gornja
Llaushe/Lausa
Llaushe/Lausa
Llaushe/Lausa
Llaushe/Lausa
Llaushe/Lausa
Llaushe/Lausa
Llaushe/Lausa
Llaushe/Lausa
Llaushe/Lausa
Llaushe/Lausa
Llaushe/Lausa
Llaushe/Lausa
Llaushe/Lausa
Llaushe/Lausa
Llaushe/Lausa
Llaushe/Lausa
Llaushe/Lausa
Llaushe/Lausa
Llaushe/Lausa
Lupq I poshtem/Donje Ljupce
Lupq I poshtem/Donje Ljupce
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
Br. Zahteva
Datum Objave
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Rejoni I
Vitomirica
Vitomirica/Zabljak
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Velika Basta, Zahacko Polje
Velika Basta, Zahacko Polje
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Obrazda-Kod Jaza
Polanica-Kod Jarug
Polanica-Kod Topal
N/A
Abalovic Mala-K..Ja
Abalovic Mala-K..Ja
Abalovic Mala-Kod
Fuscarit-Kod Grovl
Grcaci-Kod Brekije
Grcaci-Kod Kuce
Grcaci-Kod Sljivok
Grcaci-Kod Zabran
Grcaci-Kod Zabran
Kodra-Na Brdu
Kodra-Na Brdu
Mucic Mahala-Potok
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Prevoj-Utrina
Trsevina-Arnica
Trsevina-Trsevina
Velici- Kod Rilevic
Velici- Kod Shlivak, Velici- Do Raicevic
Ledine
N/A
N/A
N/A
Patrkova-Zabran
Peskusa
Peskusha- Iza Kuca
Peskusha- Iza Puta
Peskusha- Kod Kuce
Peskusha- U Strani
Peskusha-Velike Li
Via - Prte Pronit
Via- Ara ner Shpija
Via- Livadhi Mas Sp
Via- Ner Shpija
Via- Ner Shpija
Via- Tu Shpija
Via-Ara te Ulla
Via-Obor, Via - Tu Shpija
Kaci Mala
Kaci Mala-Vrtova
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
65/18
65/16,65/38
65/39,65/53
65/44,66/3
65/22
110/2
65/104
160/2
65/18
65/37
100/4,103/1,103/2,105/2
N/A
169/2
199/1
203/2
170/1
170/2
14,831,485
862,150,715,081,509
546/2,546/6,2075/1,2076
N/A
1842/6
1/1,1/2
N/A
N/A
853,854
1-4
1193/2
17,551,756
582
N/A
607
2333/2,2335/2
30,61
18,19,20/2
99
217/1,217/2
219
218
208
209
206,210
211
1-69
138/34
138/39
186/1,186/2
189,190/1
N/A
96/1,95/2,94/3,D 96/3
56
223
344
345
415
350/2
355
349
346,348
37,38,39
13,391,351
1463
867/1,868,869
14,131,414
1115
1,053
963
746/2
746/3
679,680
3436/1,3437/1
3484
3075
30,243,025
3,501
3504
3,410
3412
2,862
351,352
435,436,437,438,439,000
640,641,642
663
685,686,687
3448/4,3450/3
2472
2458
570/1
572/1,573/1
922/2
1020
16,161,619
1,625
486
295
317,318
314
286
288,289
327,328
1618
1,620
1,640
1607
1624
1633
1644
16,161,617
1036
10,341,035
KPA28664
KPA28665
KPA28666
KPA28668
KPA28721
KPA28728
KPA35789
KPA41082
KPA91300
KPA91302
KPA14576
KPA17681
KPA90872
KPA90873
KPA90874
KPA90875
KPA90876
KPA08511
KPA17796
KPA17905
KPA28831
KPA29145
KPA50962
KPA51145
KPA53111
KPA90134
KPA90231
KPA90834
KPA91081
KPA91230
KPA28866
KPA91318
KPA91082
KPA33760
KPA90214
KPA90215
KPA90264
KPA90307
KPA90308
KPA90879
KPA90880
KPA90881
KPA90882
KPA91083
KPA91084
KPA91085
KPA91086
KPA91087
KPA53036
KPA54000
KPA91088
KPA91089
KPA90847
KPA90848
KPA90849
KPA90850
KPA90851
KPA90852
KPA90853
KPA91090
KPA90430
KPA90409
KPA90414
KPA90424
KPA90425
KPA90454
KPA90423
KPA90407
KPA90408
KPA90446
KPA90412
KPA90415
KPA90418
KPA90420
KPA90416
KPA90417
KPA90421
KPA90422
KPA90419
KPA20030
KPA91194
KPA91195
KPA91196
KPA91197
KPA90413
KPA90404
KPA90403
KPA50191
KPA90405
KPA90032
KPA90031
KPA90432
KPA90433
KPA90453
KPA90449
KPA90442
KPA90441
KPA90447
KPA90448
KPA90443
KPA90426
KPA90435
KPA90428
KPA90434
KPA90436
KPA90427
KPA90437
KPA90429
KPA90410
KPA90406
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
www.kpaonline.org
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objektata
Opština
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Grad/Selo
Ulica
Orllane/Orlane
Ramov Pod - Preko Pu
Orllane/Orlane
Ramov Pod - Vishe Ku
Pakashtice e Eperme/Gornja
Pakashtica - Selo
Perane
Labske Njive- Kod K
Perane
Labske Njive-Trsko
Radujevc/Radujevac
Selo-Plac
Revuq/Revuce
Gudaliste
Revuq/Revuce
Gudaliste
Revuq/Revuce
Gutalishte-Belasic
Revuq/Revuce
Gutalishte-Belasic
Revuq/Revuce
Kodra
Revuq/Revuce
Kodra-Kodra
Revuq/Revuce
N/A
Revuq/Revuce
Planina-Laz
Revuq/Revuce
Pole-Pole
Revuq/Revuce
Pole-Pole
Shakovice/Sakovica
N/A
Shakovice/Sakovica
Suka- Suka
Zakut/Gornji Zakut
N/A
Bernice e Poshtme/Donja Brnjica N/A
Bernice e Poshtme/Donja Brnjica N/A
Bernice e Poshtme/Donja Brnjica N/A
Bernice e Poshtme/Donja Brnjica N/A
Bernice e Poshtme/Donja Brnjica N/A
Bernice e Poshtme/Donja Brnjica N/A
Dragovc/Dragovac
N/A
Dragovc/Dragovac
N/A
Dragovc/Dragovac
N/A
Dragovc/Dragovac
N/A
Dragovc/Dragovac
N/A
Dragovc/Dragovac
N/A
Dragovc/Dragovac
N/A
Dragovc/Dragovac
N/A
Dragovc/Dragovac
N/A
Dragovc/Dragovac
N/A
Dragovc/Dragovac
Prof. Belocerkovca
Dragovc/Dragovac
Prof. Belocerkovca
Dragovc/Dragovac
Prof. Belocerkovca
Dragovc/Dragovac
Prof. Belocerkovca
Dragovc/Dragovac
Prof. Belocerkovca
Dragovc/Dragovac
Prof. Belocerkovca
Gracanice/Gracanica
N/A
Hajvali
N/A
Kolovice/Kojlovica
N/A
Kolovice/Kojlovica
N/A
Llapllaselle/Laplje Selo
N/A
Llapllaselle/Laplje Selo
N/A
Llapllaselle/Laplje Selo
N/A
Llapllaselle/Laplje Selo
N/A
Llapllaselle/Laplje Selo
N/A
Llapllaselle/Laplje Selo
N/A
Llapllaselle/Laplje Selo
N/A
Maticane
Ledine
Maticane
N/A
Maticane
N/A
Nente Jugovicet/Devet Jugovica Bare- Plac, Bara- Kucni Plac
Nente Jugovicet/Devet Jugovica N/A
Nente Jugovicet/Devet Jugovica N/A
Nente Jugovicet/Devet Jugovica N/A
Nente Jugovicet/Devet Jugovica N/A
Nente Jugovicet/Devet Jugovica Plandiste
Nente Jugovicet/Devet Jugovica Selo Kod Kuce
Nente Jugovicet/Devet Jugovica Selo- Selo
Nente Jugovicet/Devet Jugovica Vinogradi-Iznad Pr
Nente Jugovicet/Devet Jugovica Vinogradi-Vinograd
Prishtinë/Priština
Koribarska
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
N/A
Prishtinë/Priština
Prof. Belocerkovca
Rimanishte
Bara
Slivove/Slivovo
Breg
Slivove/Slivovo
Dubrava
Slivove/Slivovo
N/A
Slivove/Slivovo
N/A
Slivove/Slivovo
N/A
Sofalija
N/A
Sofalija
N/A
Sofalija
Padina
Sushice/Susica
Djzanarka
Sushice/Susica
Kurtine Pojate
Sushice/Susica
Lazine
Sushice/Susica
Livada
Sushice/Susica
Lojze
www.kpaonline.org
Br. Ulice
Br. Parcele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
286,287
288,289
554
520/2,521/2
583
94-0
11,471,148
1149/1,1149/2
991
947
322,323/1,323/2
331/1,331/2
35
48,49
424,427
487,488
176
94
130,131,132,133
516/1
552/1
487/1
516/2
552/3
499/1
Br. Zahteva
KPA50837
KPA90219
KPA91301
KPA90027
KPA90450
KPA90085
KPA90444
KPA90445
KPA90431
KPA90440
KPA90452
KPA90439
KPA47725
KPA90438
KPA90473
KPA90474
KPA50493
KPA90218
KPA90451
KPA10391
KPA10394
KPA10397
KPA90171
KPA90173
KPA90186
558/1,558/2,559/1,559/2,560 KPA45235
362,363,364
KPA45298
962
KPA45299
966/1
KPA45300
1168/1,1168/3
KPA45423
678
KPA52219
361
KPA90167
963
KPA90168
966/2
KPA90169
692/2
KPA90480
N/A
KPA51084
N/A
KPA51085
N/A
KPA51086
N/A
KPA51087
N/A
KPA51088
N/A
KPA51090
N/A
KPA51003
N/A
KPA00243
148,149
KPA90365
180
KPA90366
P-71914042-01811-2
KPA10324
881
KPA11010
129
KPA90481
769
KPA90482
1047
KPA90483
1387
KPA90484
1166
KPA90485
776/2
KPA90486
1221
KPA90029
1226
KPA90030
197/3,197/6
KPA90130
33
KPA00487
34
KPA00488
42
KPA90146
41
KPA90152
121,122
KPA90477
456
KPA90476
454-0
KPA90475
593
KPA90478
628-0
KPA90479
N/A
KPA28870
N/A
KPA00087
2539/9
KPA01113
N/A
KPA28881
2543/2
KPA90185
1649
KPA90789
1649
KPA90790
1649
KPA90791
1649
KPA90792
1649
KPA90793
1649
KPA90794
1649
KPA90795
1649
KPA90796
1649
KPA90797
1649
KPA90798
1649
KPA90799
1649
KPA90800
1649
KPA90801
1649
KPA90802
1649
KPA90803
1649
KPA90804
1649
KPA90805
1649
KPA90806
1649
KPA90807
827/9
KPA91203
827/9
KPA91204
827/9
KPA91205
827/9
KPA91206
827/9
KPA91207
827/9
KPA91208
N/A
KPA51089
42/1,42/3
KPA90488
741
KPA90489
797
KPA90490
3/50/3,3/52/3
KPA21841
N/A
KPA37741
N/A
KPA45123
474/1
KPA33155
360-0
KPA56444
357
KPA90028
113
KPA31008
1352
KPA31013
1553
KPA31015
1651
KPA31016
1,045
KPA31012
Datum Objave
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
17
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objektata
Opština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
18
Grad/Selo
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Zebince
Zlatare
Zlatare
Zlatare
Zlatare
Zlatare
Caparce
Dojnice/a
Dojnice/a
Dojnice/a
Dojnice/a
Dojnice/a
Dojnice/a
Dojnice/a
Dojnice/a
Dojnice/a
Dushanove/Dusanovac
Dushanove/Dusanovac
Dushanove/Dusanovac
Dushanove/Dusanovac
Dushanove/Dusanovac
Dushanove/Dusanovac
Dushanove/Dusanovac
Dushanove/Dusanovac
Dushanove/Dusanovac
Dushanove/Dusanovac
Dushanove/Dusanovac
Dushanove/Dusanovac
Dushanove/Dusanovac
Dushanove/Dusanovac
Dushanove/Dusanovac
Dushanove/Dusanovac
Dushanove/Dusanovac
Korishe/Korisa
Korishe/Korisa
Korishe/Korisa
Korishe/Korisa
Krushe e madhe/Velika Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
Br. Zahteva
Datum Objave
Ogradja
Prsen Zabelj
Seliste
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Velika Livada
N/A
Bela Voda
Buka
Bulanjica-Trap
Duge Njive-Virje
N/A
N/A
N/A
N/A
Strana- Na Kamen
Dusanovo
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Boko Brdo-Blagun
Ledina Kacare - Ujar
Ledina Kacare - Zivine
Ledina kacare-Ujar
Ledina Kacere
Ledina Kocare
Ledina Kocare - Ogra
Ledina Kodjare - Ujar
MESTO ZV:SARAISTE-DARLA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ornice-Ornica
Ornice-Ornica
Saraiste
Saraiste
Saraiste
Saraiste
Saraiste
Saraiste
Saraiste
Saraiste
Saraiste
Saraiste - Saraiste
Saraiste - Saraiste
Saraiste - Saraiste
SARAISTE- BUJANA
SARAISTE- OSMONICA
Saraiste-Buena
Saraiste-Bujana
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
556
14,571,458
732
1624
54,55,56
99
101,102
129,130
141,142
2/16/2001
1116
3/42,3/56,3/70,3/90
973
519
1595
3/609
1411
17,451,746
1,219
4246/2, 4246/3, 4246/4
2-35
292
305-0
307
212
118
504/4
II/101
213/2
216
217
138/2
309
135
302
297,299
2913
32,263,227
560/2
2478/2
1360/deo
119/2
324
277
324
277
232
334
326
110,211,031,104
87
556
558
172,173
32
232,233,407
28/1
85
101
114
136
247
259
20,552,156
20,552,156
448,457/2,459,2055,2156
2055.216
N/A
46
116
158
168
87
14
4,991,085
203
79
360
165
282/1
80
51/2
660
165
375/1
771
70
64
75
64
64
502/2,507/1,519/1
1221
1238/1
455
461
474
485,486,487
500
433
446
451
1077
509
517
365
1038
1021
1044
1038
KPA31009
KPA31014
KPA31011
KPA90491
KPA50323
KPA90492
KPA90493
KPA90494
KPA50324
KPA34550
KPA13422
KPA19083
KPA91296
KPA90651
KPA13425
KPA54994
KPA90664
KPA90927
KPA90663
KPA06739
KPA14781
KPA33906
KPA33908
KPA33910
KPA36631
KPA36632
KPA36633
KPA44402
KPA90010
KPA90011
KPA90012
KPA90013
KPA90734
KPA90814
KPA90924
KPA90925
KPA28044
KPA90735
KPA90736
KPA90737
KPA33516
KPA29801
KPA45476
KPA29803
KPA46059
KPA25333
KPA48264
KPA08265
KPA08263
KPA14333
KPA06286
KPA06287
KPA06290
KPA06294
KPA08261
KPA11690
KPA13665
KPA13666
KPA13667
KPA13668
KPA13669
KPA13670
KPA13671
KPA13672
KPA13673
KPA13674
KPA13675
KPA13676
KPA25334
KPA25335
KPA25336
KPA25337
KPA29712
KPA29798
KPA30878
KPA36321
KPA40132
KPA40133
KPA40134
KPA40135
KPA40136
KPA40137
KPA40138
KPA40139
KPA40140
KPA40141
KPA40142
KPA40143
KPA40144
KPA40145
KPA40146
KPA48270
KPA33550
KPA33551
KPA29806
KPA29807
KPA29808
KPA29810
KPA33517
KPA33521
KPA33524
KPA33528
KPA43136
KPA08272
KPA08273
KPA33514
KPA06303
KPA06304
KPA33529
KPA21322
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
www.kpaonline.org
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objektata
Opština
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Grad/Selo
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
Krushe e vogel/Mala
www.kpaonline.org
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Krusa
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
Br. Zahteva
Datum Objave
SARAISTE-DARLA
SARAISTE-DUD
SARAISTE-OSMONICA
Saraiste-Osmonica
Saraiste-Osmonica
Saraiste-Osmonica
Saraiste-Saraiste
Saraiste-Saraiste
Saraiste-Saraiste
Saraiste-Saraiste
Saraiste-Saraiste
Saraiste-Saraiste
Saraiste-Selca
Saraiste-Selca
Saraiste-Selca
Saraiste-Selca
Saraiste-Selda
Slagovi-Bacarina
Slogivi - Bacarine
Slogivi - Pljetista
Slogivi-Breg Bara
Slogovi - Bacarina
Slogovi - Pruga
Slogovi - Slog
Slogovi - Velika liv
Slogovi - Velika Liv, Slogivi Velika Liv
Slogovi -Breg
Slogovi -Breg
Slogovi Donove
Slogovi Livada
Slogovi-Bacaniste
Slogovi-Bacarine
Slogovi-Basarina
Slogovi-Basarina/, Slogovi-Livada
Slogovi-Basta
Slogovi-Basta
Slogovi-Bastaniste
Slogovi-Bastaniste
Slogovi-Batanista
Slogovi-Brd Breg
Slogovi-Breg
Slogovi-Breg Bara
Slogovi-Breg Bara
SLOGOVI-BREG BARE
Slogovi-Breg-Bara
Slogovi-Breg-Bara
Slogovi-donove
Slogovi-Dub Orlov
Slogovi-Dubarlov
Slogovi-Dubarlov
Slogovi-Dubarlov
Slogovi-Dubarlov
Slogovi-Duborla
Slogovi-Duborla
Slogovi-Livada
Slogovi-Livada
Slogovi-Livada
Slogovi-Livada
Slogovi-Livada
Slogovi-Livada
Slogovi-Livada
Slogovi-Livada
SLOGOVI-LIVADE
Slogovi-Livade
Slogovi-Livade
Slogovi-Livade
Slogovi-Livade
Slogovi-Osmonica
Slogovi-Osmonica
Slogovi-Plepiste, Slogovi-Slogovi
Slogovi-plepiste,Slogovi-slogovi
Slogovi-Pletista
Slogovi-Pruga
Slogovi-Pruga
Slogovi-Reka
Slogovi-Slog
Slogovi-Slog
Slogovi-Slog
Slogovi-Slog
Slogovi-Slog
Slogovi-Slog
Slogovi-Slog
Slogovi-Stanojeva
Soko Brdo
Soko Brdo
Soko Brdo
Soko Brdo - Blagun
Soko brdo - Blagun
Soko brdo - Dubovi
Soko Brdo - Grob Kus
Soko Brdo - Grob Kus
Soko Brdo - Grob Kus; Soko Brdo
SOKO BRDO - LOJZE
Soko Brdo - Ogradi
Soko brdo - Stari vi
Soko Brdo Dubovi
Soko Brdo Kod Sume
Soko Brdo- Kod sume
Soko Brdo -Ledina
Soko brdo-Blagun
Soko brdo-Dubovi
Soko Brdo-Dvoriste
Soko Brdo-Kod Gole
Soko brdo-kod sume
Soko Brdo-Kod Sume
Soko Brdo-Kod Vino
Soko Brdo-Kod Vino
Soko Brdo-Kod Vino
Soko Brdo-Kod Vino
Soko Brdo-Kod Vino
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
111,011,111,112
1080
1053
1021
1053
1020/1
1076
516
510
476/2
1074/1
1081/2
1,084
1091
1116
1,118
1099/1,1114/1
397
395
372
866
384
413;420
370
683
697/1,697/2,697/3
795
861/1
780
679
556
398
396
396,700/1,700/2
416/1
555/1
643
643
655
799
859
857/1
789/1,797/1
794,862
793
793
802
777/1
782,787,798
798
787
782
858
800
718
706
715
706
715
718
681
700/1,700/2
680,699/1,699/2
662/1
662/2
663/1
735
752
752
374,375/5
374,375/5
373
411
411
583
625
588
567
577
630
633
639
807
55
260
94
119/2
261
115/1
14
3
6; 7
56/1
126
78
115/3
99
100
249
261
115/1
227
95
100
102
117/1
118
105
106
107
KPA14334
KPA14337
KPA06305
KPA21321
KPA21323
KPA50549
KPA08281
KPA42135
KPA43128
KPA48269
KPA48275
KPA48276
KPA33530
KPA33547
KPA33548
KPA33549
KPA50547
KPA48268
KPA08269
KPA08267
KPA08280
KPA33515
KPA29805
KPA29804
KPA08274
KPA08277
KPA48273
KPA48274
KPA08282
KPA42136
KPA29719
KPA43127
KPA52593
KPA46061
KPA50548
KPA50550
KPA06296
KPA29722
KPA48271
KPA42138
KPA43137
KPA50551
KPA50554
KPA14336
KPA06302
KPA21320
KPA08275
KPA50555
KPA46062
KPA52586
KPA52590
KPA52591
KPA43138
KPA43139
KPA06295
KPA06298
KPA06301
KPA29723
KPA29724
KPA29725
KPA42137
KPA52592
KPA14335
KPA50552
KPA50553
KPA50556
KPA50557
KPA06299
KPA21319
KPA45477
KPA46060
KPA48267
KPA06300
KPA29718
KPA33522
KPA06293
KPA29720
KPA33519
KPA33520
KPA33523
KPA33525
KPA33527
KPA08279
KPA25330
KPA42130
KPA48261
KPA25331
KPA45475
KPA45472
KPA25329
KPA29796
KPA29797
KPA06277
KPA33513
KPA45470
KPA42128
KPA42127
KPA45471
KPA48265
KPA46058
KPA46056
KPA08278
KPA08268
KPA46055
KPA48262
KPA29800
KPA33510
KPA50541
KPA50542
KPA50543
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
19
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objektata
Opština
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
20
Grad/Selo
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Krushe e vogel/Mala Krusa
Llokvice/Lokvica
Llokvice/Lokvica
Llokvice/Lokvica
Llokvice/Lokvica
Llokvice/Lokvica
Llokvice/Lokvica
Llokvice/Lokvica
Llokvice/Lokvica
Llokvice/Lokvica
Llokvice/Lokvica
Llokvice/Lokvica
Llokvice/Lokvica
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lutogllave/Lutoglava
Lutogllave/Lutoglava
Mamushe/Mamusa
Mamushe/Mamusa
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Novake
Novake
Novake
Pirane
Pllanjan/Planjane
Pllanjan/Planjane
Pllanjan/Planjane
Pllanjan/Planjane
Pllanjan/Planjane
Prevalac
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Serbice e poshtme/Donja Srbica
Smac
Smac
Smac
Smac
Smac
Smac
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
Br. Zahteva
Datum Objave
Soko Brdo-Kod Vino
Soko brdo-ledina
Soko Brdo-Ledina
Soko Brdo-Ledina
Soko brdo-Ledina
Soko brdo-Ledina
Soko Brdo-Livadasu
Soko Brdo-Livadu
Soko Brdo-Lojze
Soko Brdo-Ogradja
Soko Brdo-Ogradja
Soko Brdo-Soko Brd
Soko Brdo-Soko Brd
Soko Brdo-Soko Brdo
Soko Brdo-Soko Brdo
Soko brdo-Stari vi
Soko Brdo-Stari Vinograd
Soko Brdo-Stari-Vi
Soko Brdo-Staru Vi
Soko Brdo-Suma
Soko Brdo-Suma
Soko brdo-suma
Soko Brdo-Suma
Soko Brdo-Suma
Soko Brdo-Suma
Soko Brdo-Sume
SOKO BRDO-VINOKRAD
Soko Brdo-Vinokrad
Soko Brdo-Vinokrad
Soko Brdo-Vinokrad
Soko Brdo-Vinokrad
Soko-Brdo Stari
Sraiste-Osmonica
Sraiste-Reka
Zivine jaruga
Zivine-Jaruga
Lokovi-Pod Lokov
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Zadjev-Djurdjevica
Besaraba- Do Reke
Gletnik-Ispod Puta
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Pasic
Pasic-Gornja Dreno
Pasic-Nikolina
Rekaca- Do Jaruge
Slobovec-Belo Drvo
Sred Polja
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Osoje-Kremen
Osoje-Kremen
Osoje-Reka
Prisoje-Prisoje
N/A
N/A
Pod Jaz-Pod Jaz
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Bregu i Kuq, pn
Kamenica
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
NULL
Pasalti
Prizren
Bunariste
N/A
N/A
Stara Reka Greb
Stara sela-Greb
Stara Sela-Greb
Zavrtlak
Brdo
Dudarnica-Boskov T
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
108
252,253
124;125
248
250,251
250,251
104
115/2
56/1
335
349
137
98/2
165
165
78
55
71
77
161,162,163
176
256
161,162,163
172,173
176
258
67,68
67,68
89
90
91
76
1120/1
542
282/3
282/2
1155
1665
13,621,363
12-26
22/9
22/10,22/33
24/81
24/115,24/117
27/4
29,35/211
1732/1
1365
334
273
2080/2
331
57/1,13,54/12,54,17/31
54/33,57/12,54/7,61/189
764
1368/1,1368/7
1086
2080/6
882
892
894
115
539
954
18/23,18/24,18/34
6/6/6/2
174/52
227/35
1603
3087
1518
1531
3143
3144
3374
231
59/14
59/41
638
328/8
14/36
14/79
14/420
24/443
26/174
182
4,992
1104/5,1105/3
52,005,201
5188/2
3361/i
56,735,675
N/A
N/A
KPA50544
KPA08264
KPA33511
KPA42129
KPA45474
KPA46057
KPA08271
KPA48263
KPA29710
KPA43126
KPA50546
KPA08276
KPA43135
KPA06292
KPA29714
KPA46054
KPA29799
KPA08262
KPA42126
KPA06289
KPA06297
KPA08266
KPA29713
KPA29715
KPA29716
KPA48266
KPA06280
KPA29711
KPA50537
KPA50538
KPA50539
KPA48260
KPA50540
KPA33518
KPA08270
KPA08260
KPA90738
KPA33689
KPA50928
KPA53910
KPA53914
KPA53916
KPA53918
KPA53920
KPA53921
KPA53923
KPA90181
KPA90652
KPA90695
KPA11513
KPA21656
KPA44750
KPA48668
KPA48669
KPA50853
KPA56696
KPA90656
KPA90661
KPA11514
KPA90701
KPA90702
KPA11511
KPA90694
KPA11515
KPA08008
KPA08009
KPA11722
KPA11723
KPA35998
KPA90667
KPA90739
KPA90740
KPA56498
KPA90164
KPA90190
KPA90100
KPA34244
KPA35222
KPA90127
KPA31662
KPA23137
KPA23138
KPA23140
KPA23141
KPA23142
KPA11785
KPA11525
KPA11731
KPA11534
KPA11697
KPA36939
KPA50278
KPA50282
KPA50398
KPA54995
KPA90741
KPA90742
KPA01129
KPA14147
KPA53176
KPA90124
KPA08608
KPA44529
KPA44528
KPA07033
KPA07036
KPA20108
KPA25760
KPA91320
KPA13859
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
1913/39,1913/77,1913/70,1913/76
5298
8089
N/A
6759/2
N/A
623/3
394/2,395/2
393
394/1,395/1;
394/3
395/3
311,312,313
13/122
3,196
7/284,7/274,7/298,7/308,7/313
www.kpaonline.org
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objektata
Opština
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Grad/Selo
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Sredske/a
Stajkovce
Verbicane/Vrbicane
Zhivinjan/Zivinjane
Zhivinjan/Zivinjane
Zhivinjan/Zivinjane
Zojc/Zojic
Zojc/Zojic
Zojc/Zojic
Zojc/Zojic
Zojc/Zojic
Bellacerk/Bela Crkva
Bellacerk/Bela Crkva
Celine/a
Hoqe e madhe/Velika Hoca
Hoqe e madhe/Velika Hoca
Hoqe e madhe/Velika Hoca
Krushe e madhe/Velika Krusa
Malisheve/Maliseva
Potoqan I poshtem/Donje
Potoqan I poshtem/Donje
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Ratkoc/Ratkovac
Ratkoc/Ratkovac
Ratkoc/Ratkovac
Reti/Retimlje
Vernjak/Vranjak
Xerx/Zrze
Xerx/Zrze
Xerx/Zrze
Xerx/Zrze
Xerx/Zrze
Zoqishte/Zociste
Zoqishte/Zociste
Godance
Godance
Petrovic
Petrovic
Petrovic
Petrovic
Petrovic
Petrovic
Petrovic
Petrovic
Petrovic
Rashince/Rasince
Rashince/Rasince
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Banje/Banja
Kline e eperme/Gornja Klina
Kline e eperme/Gornja Klina
Kline e eperme/Gornja Klina
Kline e eperme/Gornja Klina
Kuqice/Kucice
Kuqice/Kucice
www.kpaonline.org
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Pudarnica-Panjicevo
Ravan Trn
Ravan Trn
Ravenj-Brdo
Ravenj-Drnjlo
Stajkovce-Vise Kuca, Stajkovce
Stajkovce Kod Kuce
N/A
Ravan- Krakce
Ravan- Pod Ravan
Raven- Potace
Breg-Strana
Krevar-Srednja Reka
Lere
N/A
Selo-Gropa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
NULL
Brnjaca
Rasoje
Leska-Leska
N/A
Paski Dol
Paski Dol
Slovena Radica
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Smrdan
Smrdan/Preko Puta, Debar/ Preko Puta
Asan, Njive Magura
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Goles
Ilijin Dub-Obor
Ilijin Dub-Obor
Ilijin Dub-obor
Ilijin Dub-obor
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Selo Basca
Guri- Boljevc
Kukuljica
Kukuljica, Kukuljica -Dunja
Kukuljica-Jarica, Kukkavica-Obor
Bojlija- Bojlija
Bojlija- Gjel
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8/381,8/415
13/46/1
13/88
12-130
38/106
1,011
3653
6/50/40
37,689
3/50/4
8/225/4
5/137/4
3,665
3676
1,187
1,189
976
1,036
5,542
21/163
21/50
5,191
5,224
3,420
3413
532/2,533/3
543
537
561
168
698
563/2
N/A
577/2
50/2
N/A
698
III/2
7,667,671,444
26,292,571,355,400,400
N/A
N/A
315/11
512
53,875,388
135
135/3
50/5
1695/3
Br. Zahteva
KPA13860
KPA25758
KPA25759
KPA25762
KPA25764
KPA27822
KPA27846
KPA34745
KPA34746
KPA34747
KPA34748
KPA34749
KPA90024
KPA90025
KPA90065
KPA90066
KPA90067
KPA90068
KPA90680
KPA25757
KPA25763
KPA27092
KPA90713
KPA91298
KPA33356
KPA50383
KPA90716
KPA90715
KPA90717
KPA90655
KPA90657
KPA90658
KPA27159
KPA90659
KPA33486
KPA44505
KPA34268
KPA36460
KPA48988
KPA48992
KPA36284
KPA52220
KPA25444
KPA25443
KPA90103
KPA44501
KPA25445
KPA25446
KPA90743
6/15/3,6/15/5,3/106/1,3/115 KPA17730
4/50,3/7,3/85/2,3/97
KPA17731
4/58/6/1,3/6/2
KPA17732
495
KPA90665
38,514
KPA17733
N/A
KPA28733
740/2
KPA30015
942
KPA90744
950
KPA90745
1610
KPA90746
492
KPA90653
577,578
KPA90654
178
KPA90455
290,291,292,293,294
KPA90456
239
KPA90457
269
KPA90458
21
KPA90459
64/21
KPA90460
37/4
KPA90464
195/1
KPA90465
244/3
KPA90466
18
KPA91330
37/3
KPA91331
597
KPA40925
605
KPA90463
662
KPA40888
887
KPA90461
684
KPA90462
491
KPA90110
662/1
KPA90050
665/1
KPA90051
729/1
KPA90581
735/1
KPA90582
183/3,184/1
KPA50291
858/3,858/6
KPA50292
279/3,280/3
KPA50293
400/3,401/2,402/3
KPA50295
451/4,452/2
KPA50296
1299/4,1300/4
KPA50304
732
KPA90630
2491
KPA90631
142,714,281,428,142,
KPA90637
1481
KPA90638
1,499
KPA90639
1794
KPA90640
1821
KPA90641
2054
KPA90642
2139/2
KPA90643
2155
KPA90644
1469
KPA90645
2338
KPA90646
191/4
KPA91191
960/1
KPA91227
1138/2
KPA91228
1217/1
KPA90049
14,921,493
KPA00157
296
KPA01046
314,315,316,317,321,000,000,000 KPA90568
47,48
KPA01045
1,178
KPA90629
1169
KPA90628
Datum Objave
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
21
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objektata
Opština
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
22
Grad/Selo
Kuqice/Kucice
Kuqice/Kucice
Kuqice/Kucice
Kuqice/Kucice
Kuqice/Kucice
Kuqice/Kucice
Kuqice/Kucice
Kuqice/Kucice
Kuqice/Kucice
Kuqice/Kucice
Kuqice/Kucice
Kuqice/Kucice
Kuqice/Kucice
Kuqice/Kucice
Lecine/Leocina
Lecine/Leocina
Padalishte/Padaliste
Qitak/Citak
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
Br. Zahteva
Datum Objave
Bojlija-Ara Suls
Bojlija-Ara Suls
Bojlija-Ara Suls
Bojlija-Ara Suls
Bojlija-Ara Suls
Bojlija-Ara Suls
Bojlija-Ara Suls
Brdo-Pod Kodres
Listovi-Pred Kucu
Listovi-Ravnista, Listovi Obor
Lukinja-Dvoriste
N/A
Njiva Reka- Livada
Njiva Reka- Livada
N/A
N/A
NULL
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1150
1151
1156
1,174
1182
1181
11,541,158
219
402
390,395,399,400
1349
325,336,337,339,394,000
939
940
225,226,227,248,249/2
329
N/A
47/3
639
641
217
218,220
211
721,722
659,662
685
694
699,700,701,708,709,000
711
726,727,728,729
736,737
739
756
766,767
791,794
804,805,806
813
865
867
963
972,973,974,975
1036
1,038,103,910,401,040
1049
539
642
646
651
686
689
702,703,704
712
714
738
759
761
795
800,801
814,815,816,817
818,819,820,821
854
864
866
962
964,965
979,980,981,982
984
987
1,030
643
661
690
693
705,706,707
718,745/1,745/2,746
725
742,743
758
762,763
787
790
798,799
812
822
853
858
859
863
966
976,977,978
985,986
1027
10,481,050
645
663
696,697
715,716,719,720,730
741
760
788/1,788/2
792
802,803
810
826
856,857
860
862
960
KPA90079
KPA90080
KPA90081
KPA90082
KPA90083
KPA90088
KPA90627
KPA90625
KPA90626
KPA90073
KPA90084
KPA91243
KPA90086
KPA90087
KPA32440
KPA90600
KPA01368
KPA44435
KPA00678
KPA01328
KPA47985
KPA47986
KPA47987
KPA90522
KPA90523
KPA90524
KPA90525
KPA90526
KPA90527
KPA90528
KPA90529
KPA90530
KPA90531
KPA90532
KPA90533
KPA90534
KPA90535
KPA90536
KPA90537
KPA90538
KPA90539
KPA90540
KPA90541
KPA90542
KPA91092
KPA91093
KPA91094
KPA91095
KPA91096
KPA91097
KPA91098
KPA91099
KPA91100
KPA91101
KPA91102
KPA91103
KPA91104
KPA91105
KPA91106
KPA91107
KPA91108
KPA91109
KPA91110
KPA91111
KPA91112
KPA91113
KPA91114
KPA91115
KPA91116
KPA91144
KPA91145
KPA91146
KPA91147
KPA91148
KPA91149
KPA91151
KPA91152
KPA91153
KPA91154
KPA91155
KPA91156
KPA91157
KPA91158
KPA91159
KPA91160
KPA91161
KPA91162
KPA91163
KPA91164
KPA91165
KPA91166
KPA91167
KPA91168
KPA91169
KPA91170
KPA91171
KPA91172
KPA91173
KPA91174
KPA91175
KPA91176
KPA91177
KPA91178
KPA91179
KPA91180
KPA91181
KPA91182
KPA91183
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
www.kpaonline.org
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objektata
Opština
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Grad/Selo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Radisheve/Radisevo
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Suhogerll/Suvo Grlo
Suhogerll/Suvo Grlo
Suhogerll/Suvo Grlo
Suhogerll/Suvo Grlo
Delloc/Delovce
Delloc/Delovce
Delloc/Delovce
Delloc/Delovce
Delloc/Delovce
Delloc/Delovce
Delloc/Delovce
Delloc/Delovce
Delloc/Delovce
Delloc/Delovce
Dvorane
Dvorane
Dvorane
Dvorane
Dvorane
Dvorane
Dvorane
Dvorane
Dvorane
Dvorane
Dvorane
Dvorane
Dvorane
Dvorane
Dvorane
Dvorane
Dvorane
Dvorane
Dvorane
Dvorane
Gelanc
Gelanc
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Lesane
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mohlan/Movlajne
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
www.kpaonline.org
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
Br. Zahteva
Datum Objave
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Donje Livade
Kosovo-Kod Stanice
Miftarovic- Kod Grobl
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Starobu- Babin Grob
N/A
N/A
Pirak-Gruben
Pirak-Gruben
Bolovanske Livade
Bolovanske Livade
Bolovanske Livade
Bolovanske Livade
Bolovanske Livade
Izmida/Vrba
Lozine Breg
Lozine\Trbesina
Rovniste
Selo
Goleme Njive
Leska
Lojze
Lojze
Lojze
Rankovina
Ravniste
Ravniste-Gorotina
Ravniste-Gorotina
Ravniste-Gorotina
Vuci Kamen-Kriva
Vuci Kamen-Kriva
Vucki Kamen
Vucki Kamen
Vucki Kamen
Vucki Kamen
Vucki Kamen/Prisoj
Vucki Kamen-Kriva
Vucki Kamen-Kriva
Vucki Kamen-Kriva
N/A
N/A
Banja
Branes
Branjes
Grabiste
Kosevina/Tesevina
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Rosulja
Selo
Selo- Obor
Slogovo
Brija/Sad
Dorlatur/Liphodina
Fusha Gat
Fusha Gat
Kodra
Kodra
Komatanjevo
Komatanjevo
Rahi/Rid
Raiste
Rupa/Frasnja
Rupa/Frasnja
Rupa/Frasnja
Saramatanjevo
Saramatanjevo
Saramatanjevo
Seliste
Sllepac
Staro Selo
Staro Selo
Staro Selo/Kjugimun
Bacevac
Bacevac
Belesne/Beglocka
Belesne/Jagura
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
983
1,029
1037
10,421,043
1047
10,551,056
215
219
221
1298/1,1299/1,1300/1
119,211,931,194
1266/1
1532
1536
352
1562
1554
1,285
10,601,061
39
17,28
36
1080/1
629
783/1,783/2,784
663/1
664/2
1967
1968
1,973
1990
1966
380
1123
1142
124,912,701,271
1195
13,631,364
460
1765
1772
1809
1457
760,799,833,857,925
813,813
891
892
594
609
658
684
671
723
607
526
557
574
582,583
576,578
844,845
233
229
547
109
78
356
485,486
1521
258,259
78
636
717
1532/1
1579
120
145/1,145/2
328
120
145/1,145/2
441
466
8
182
188/1
217
1591
1674
548
595
1833
1832
1110
1135
15,101,509
343
1684
1574
1554
1140
1,169
1178
585
1784
51
76
98,109
1515
1517/2
156
147
KPA91184
KPA91185
KPA91186
KPA91187
KPA91188
KPA91189
KPA91190
KPA91192
KPA91193
KPA90506
KPA90586
KPA90504
KPA40008
KPA40011
KPA40013
KPA40014
KPA40018
KPA40019
KPA90543
KPA90544
KPA90545
KPA90546
KPA90503
KPA90551
KPA90552
KPA33917
KPA90187
KPA90668
KPA90669
KPA90670
KPA90671
KPA90672
KPA90674
KPA14598
KPA90673
KPA14600
KPA90662
KPA90755
KPA90718
KPA90756
KPA90757
KPA90758
KPA90666
KPA13534
KPA90752
KPA90753
KPA90754
KPA90750
KPA90751
KPA22411
KPA22412
KPA90709
KPA90714
KPA90759
KPA90747
KPA90748
KPA90749
KPA11701
KPA90648
KPA90689
KPA90687
KPA90686
KPA14267
KPA90683
KPA14213
KPA14214
KPA14215
KPA14217
KPA14266
KPA27895
KPA90675
KPA90676
KPA90677
KPA90678
KPA90681
KPA90682
KPA90688
KPA90690
KPA90691
KPA90692
KPA90693
KPA14263
KPA90684
KPA90685
KPA14265
KPA90705
KPA90712
KPA90696
KPA90698
KPA90706
KPA90708
KPA48417
KPA90760
KPA90711
KPA90650
KPA90703
KPA90704
KPA90710
KPA48418
KPA90761
KPA90762
KPA90697
KPA90707
KPA90699
KPA90700
KPA48398
KPA33892
KPA90786
KPA90776
KPA90775
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
23
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objektata
Opština
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Grad/Selo
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Popolan/Popovljane
Popolan/Popovljane
Popolan/Popovljane
Reqan/Recane
Sopi/Sopina
Sopi/Sopina
Sopi/Sopina
Sopi/Sopina
Sopi/Sopina
Sopi/Sopina
Sopi/Sopina
Sopi/Sopina
Sopi/Sopina
Sopi/Sopina
Sopi/Sopina
Sopi/Sopina
Sopi/Sopina
Sopi/Sopina
Cerkez Sadovina
Cerkez Sadovina
Germove/Grmovo
Germove/Grmovo
Gushice/v. Gusica
Gushice/v. Gusica
Gushice/v. Gusica
Gushice/v. Gusica
Gushice/v. Gusica
Gushice/v. Gusica
Gushice/v. Gusica
Kabash
Pozhoran/Pozaranje
Terpeze/Trpeza
Terpeze/Trpeza
Terpeze/Trpeza
Terstenik
Viti/Vitina
Zhiti/Zitinje
Zhiti/Zitinje
Zhiti/Zitinje
Zhiti/Zitinje
Zhiti/Zitinje
Zhiti/Zitinje
Zhiti/Zitinje
Zhiti/Zitinje
Ulica
Br. Ulice
Br. Parcele
Br. Zahteva
Drenjak/Dubrava
Drenjak/Grude
Grude
Grude
Grude/Babin Ora
Grude/Gramada
Mekis/Djordija
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Nerezine/Popova Glava
Selo/Bigar
Selo/Bigar
Selo/Bigor
Selo/Bigor
Selo/Kovaci
Selo/Kovaci
Selo/Nerezine
Selo/Reka
Sirine/Sveta Petka
Sred Rek/Grude
Vranes/Caramednica
Vranes/Reka
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Qesta,Glavoqica
Qesta,Glavoqica
Siroko
Siroko
Siroko
Staro Lojze
Mehmetove Njive Ko
Zar
Bakufski Zabran
N/A
Asanski Potez Zabr
Asanski Potez Zabr
Asanski Potez Zabr
Maden Drenglovka
Maden Kod Lojza
Maden Preko Reke
Maden Preko Reke
N/A
Potok Zli Polje
Drum
Mali Goles
Rid
Uglata
N/A
Luka
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Stupova
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1066/2
KPA90766
764
KPA90764
783
KPA14708
788
KPA90765
1,257
KPA90785
2,129
KPA50647
553
KPA90780
34,943,495
KPA50240
3588
KPA50243
3538
KPA90149
802,803
KPA90177
1084/1
KPA90763
1156
KPA90770
1234
KPA90771
1243
KPA90772
21,402,141
KPA90773
3465
KPA90774
391
KPA90784
268,269,270
KPA90777
2518
KPA14709
2543
KPA90046
2,526
KPA90768
25,722,573
KPA90769
2228
KPA90782
2,301
KPA90783
2888
KPA90047
2579-0
KPA90787
661
KPA90781
1130
KPA90767
491,492
KPA90778
519
KPA90779
20/19
kpa33562
17/10/3
kpa33564
15/8/16
kpa33567
819/5
KPA90108
160/2
KPA21637
230/2
KPA21638
144/15
KPA21640
509/2,509/3,509/16
KPA21641
511/126
KPA21642
330/40
KPA21643
426/138,426/1/61,426/1/95 KPA21644
238/2
KPA21645
1561
KPA11676
1584
KPA90649
648
KPA33075
661
KPA90026
54
KPA90064
1321/4
KPA90660
12,181,219
KPA90260
1731/3
KPA90242
397
KPA90298
395
KPA39391
1242
KPA90093
1247
KPA90094
1,270
KPA90095
108,610,871,088
KPA90052
1225
KPA90107
1292
KPA90113
1295
KPA90114
546, 547, 548
KPA91242
956
KPA90078
2343
KPA90250
1088
KPA90267
356-0
KPA90249
376
KPA90259
1743
KPA91255
1620
KPA91249
15,051,509
KPA90098
2,393
KPA90099
1278
KPA90291
1298
KPA90292
1389
KPA90293
1292
KPA90294
555,556
KPA90295
Datum Objave
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
14.05.2010
Molimo Vas da stupite u kontakt sa bilo kojom od dole navedenih kancelarija ako smatrate da imate zakonsko pravo na imovinu gore navedenu:
Sedište Perandori Justinian 5, Gradić Pejton, Priština, tel.038/249-918, fax.038/249-919.
Priština Redžep Ljuci 2, tel.038/225-473, fax.038/244-854. Gračanica Vidovdanska bb.
Prizren Villiam Valker bb Prizren (EULEX baza), tel. 029/231-429 i 029/231-469.
Gnjilane Lidhja e Prizrenit 114, tel.0280/320-289, fax.0280/324-067.
Mitrovica Mbretereša Teuta (preko puta Jugobanke), tel.028/530-136, fax.028/530-139
Severni deo Mitrovice Filipa Višnjića bb. Zgrada TREPČE drugi sprat kancelarija br.18 tel: 063/197-6470
Peć Mbretereša Teuta 8, tel.039/431-668, fax.039/432-970
Podgorica Crnogorskih Serdara bb tel.020/624-216; 081/623-744
Skopje Vihnička ulica No.10 (CDRIM-zgrada), prvi sprat tel. +389 71 886 564
Pomoć u vezi zahteva koji ste podneli kod KAI možete dobiti tako sto ćete kontaktirati navedene kancelarije
UNHCR Kancelarija za Imovine:
Beograd: Visegradska 23, Tel: 011/362-13-93; 362-13-94 Fax.011/361-27-48
Niš: Dusanov Bazar (Kupola) 2 Sprat, Kancelarija Br. 210, Tel: 018 203-777
Kragujevac: Lole Ribara 9, I sprat Tel: 034 330-234; Fax: 034 335-244
Molim Vas da imate u vidu da imena na ovoj listi pripadaju jeziku podnosioca zahteva.
24
www.kpaonline.org
Download

Šta treba da uradite u slucaju da verujete da imate pravni interes za