UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA "N
I Š A V A" – NIŠ
Adresa: Jug Bogdanova 12, Tel/faks 4511-270, žiro račun 42500-678-5-1910
PRAVILNIK TAKMIČENJA GRADSKE LIGE U DISCIPLINI PLOVAK
ČLAN 1
Ovim Pravilnikom određuju se:
- način izvođenja takmičenja
- obaveze organizatora i učesnika
- kalendari takmičenja
- kaznene odredbe
- ostale odluke vezane za takmičarsku delatnost osim odluka koje po statutu pripadaju
Upravnom Odboru.
ČLAN 2
Gradska liga se odvija prema kalendaru takmičenja.
Za učešće u ligi prijavljuju se takmičarske ekipe iz sportskih sekcija organizovane pri radnim
organizacijama a svi članovi sekcije su ujedni i članovi USR Nišava Niš.
Klub - Sekcija može imati samo jedan klub u gradskoj ligi.
Ekipu za Gradsku ligu sačinjavaju 3 takmičara, rezerva i vođa ekipe.
Ekipa može da bude mešovita, tj u ekipi može da bude i jedna žena.
Ukoliko se takmičar ozledi ili ima ozbiljnih zdravstvenih problema prilikom takmičenja može biti
zamenjen uredno prijavljenom rezervom, a po odobrenju sudije. Pribor se ne može menjati,
rezerva nastavlja da peca sa priborom povređenog (bolesnog) takmičara.
ČLAN 3
Za učešće u Gradskoj ligi moguće je pravljenje kombinovanih ekipa koje su sastavljene od dve ili
više članice - organizacije (sekcija) iz iste radne organizacije.
Naziv ove kombinovane ekipe može da bude naziv jedne od članice ili potpuno drugačiji.
ČLAN 4
Prijava i kotizacija ekipa mora da se uradi najmanje na 24 sata pre početka takmičenja u prvom
kolu.
Ukoliko iz svojih razloga odustane od ciklusa takmičenja i o tome pisanim putem obavesti
Forum smatraće se da je to OPRAVDANO.
Ukoliko se ekipa ne izjasni pisanim putem do tog termina i ne pojavi na takmičenju primeniće se
kaznene odredbe
ČLAN 5
Za sva ekipna takmičenja koja se održavaju u tri ili više krugova važe pravila otvarača i zatvarača.
ČLAN 6
U Gradskoj LIGI obavezno učestvuje 8 ekipa.
Takmičenje se odvija u četiri kola.
Pobednik Lige učestvuje sledeće godine na Kupu Nišave.
Ukoliko se prijavi jedna ekipa više od dozvoljenog broja (8) sve ekipe učestvuju u gradskoj ligi.
Ukoliko se prijave dve ekipe više od dozvoljenog broja (8), onda dve poslednje po plasmanu iz
prošle godine napuštaju ligu a njihovo mesto popunjavaju ove dve novoprijavljene ekipe.
Ukoliko bude tri i više prijavljenih ekipa od dozvoljenog broja (8), razigravanjem se određuju
ekipe koje učestvuju u ligi.
Ukoliko liga ima manje od 8 ligaša, ekipe učesnice doplaćuju kotizaciju za tu nepostojeću ekipu(e).
Liga prestaje da postoji ukoliko ima manje od 6 (šest) ekipa.
ČLAN 7
Takmičenja organizuje USR Nišava Niš .
Takmičar može nastupati na takmičenjima samo ukoliko je član sekcije u svojoj organizaciji a
ova je sekcija USR Nišave Niš, tj ima člansku kartu USR Nišava Niš.
Pojedinci, koji nisu članovi sekcija, ne mogu učestvovati u Gradskoj ligi.
Sekcija ima pravo nastupa u Gradskoj ligi, samo ako je do početka takmičenja platila kotizaciju
za to takmičenje. Visunu Kotizacije određuje Forum Nišave na početku godine, tj pre početka
takmičenja Gradske lige, kada se i odrede učesnici takmičenja i kalendar takmičenja.
ČLAN 8
Konzumiranje alkohola i opojnih sredstava na stazi strogo je zabranjeno !!!
ČLAN 9
Finansijska situacija kao razlog za odustajanje od ciklusa takmičenja je OPRAVDANA samo na
početku ciklusa takmičenja, do određenog vremenskog roka za to takmičenje.
Finansijska situacija kao razlog za odustajanje od ciklusa takmičenja je NEOPRAVDANA u toku
ciklusa takmičenja (takmičarske sezone), a posle utvrđenog vremenskog roka.
To važi i za druge razloge ( tehničke, organizacione) osim zdravstvenih ( bolest, povreda).
ČLAN 10
Kalendar takmičenja se pravi i predlaže na početku kalendarske godine i usvaja ga FORUM USR
Nišava Niš.
Kalendar takmičenja se potpuno usklađuju sa Kalendarom Saveza ribolovaca Srbije.
ČLAN 11
U Gradskoj ligi nagrađuju se tri prvoplasirane ekipe i tri prvoplasirana pojedinca.
Član 12
Takmičar je dužan da nosi ribolovačku dozvolu na takmičenja. Bez nje neće moći da nastupi na
takmičenju.
Ukoliko se proverom utvrdi da takmičar ima dozvolu, ali je zaboravio da je ponese , naplaćuje se
dnevna dozvola od strane korisnika vode.
ČLAN 13
• Ekipa može da učestvuje na takmičenju ukoliko je njihova organizacija član USR Nišava Niš
• Ekipa može da učestvuje na takmičenju ukoliko je njihova organizacija izmirila sve obaveze
za prethodnu godinu kao i za prvi kvartal tekuće godine (i to najkasnije do 7 dana do
početka takmičenja). Kod kombinovanih ekipa su sve članice dužne da izmire svoje
obaveze.
• Takmičar može da učestvuje na takmičenju ukoliko je njegova organizacija član Nišave Niš i
ukoliko je ekipa izmirila obaveze prema USR Nišava Niš iz prethodne i tekuće godine.
• Takmičar može da učestvuje na takmičenju ukoliko je platio člansku kartu USR Nišave Niš i
to najkasnije 7 dana pre početka takmičenja.
SVE UPLATE SE MORAJU IZVRŠITI PRE TAKMIČENJA NA RAČUN NIŠAVE NIŠ.
ČLAN 14
Stazu i startna mesta domaćin obeležava 24 sata pre početka prijave za takmičenje.
Boksovi moraju biti vidno obeleženi i označeni brojevima.
Startni broj A-1 na stajaćim vodama uvek se postavlja na levo gledajući na vodu pa dalje
obeležavanje ide sa leva ne desno.
Startni broj A-1 na potocima, rekama, kanalima postavlja se uvek nizvodno, pa dalje
obeležavanje ide uzvodno.
Startna mesta moraju biti obeležena OBAVEZNO PRE IZVLAČENJA BROJEVA.
NEUTRALNA ZONA NIJE OBAVEZNA.
Za fotoreportere važi pravilo da sudija može da im odobri ulaz u boks ali UZ SAGLASNOST
TAKMIČARA
SIGNALI
(prvi) signal
(drugi) signal
(treći) signal
(četvrti) signal
(peti) signal
(šesti) signal
ČLAN 15
- startni signal - ULAZAK U BOKS
- početak kontrole hrane, mamaca i čuvarki (45 minuta posle ulaska u boks)
- signal za hranu - TEŠKA HRANA
- signal za početak takmičenja - TAKMIČENJE
- signal za 5 min. do kraja takmičenja
- signal za kraj takmičenja - KRAJ
Zvučni signali za vreme takmičenja moraju biti kratki. U svim slučajevima uzima se u obzir
početak zvučnog signala.
Primer standarne satnice:
07.30 . . . . . Prozivka
07.45 . . . . . Izvlačenje startnih pozicija
08.30 . . . . . I signal , ulazak u boks
09.10 . . . . . II signal , kontrola hrane, mamaca (pet minuta do kontrole)
09.55 . . . . . III signal , teško hranjenje
10.00 . . . . . IV signal , pecanje
12.55 . . . . . V signal , pet minuta do kraja
13.00 . . . . . VI signal , kraj pecanja
Merenje ulova, proglašenje pobednika
ČLAN 16
Izvlačenje startnih brojeva za svaki krug takmičenja obavlja se pod okriljem organizatora
takmičenja na najmanje 120 minuta pre početka takmičenja uz prisustvo kapitena ili takmičara,
kao i sudija.
Kapiteni tima podnose ispunjene prijave.
Sektori se izvlače za svakog takmičara pojedinačno. Sektore mogu izvlačiti kapiteni ekipa ili sami
takmičari.
Obzirom da je, zbog malog broja ekipa, matematički nemoguće odraditi izvlačenje kombinacija
po FIPS-ed pribegava se izvlačenju sektora i kombinacija za svaki dan takmičenja, s tim što se
strogo vodi računa o kombinacijama i o pravilima otvarača i zatvarača sektora za sva spojena kola.
ČLAN 17
Kapiteni (vođe, treneri) ekipa su punopravni učesnici takmičenja, oni jedini imaju pravo ulaska u
boks takmičara, oni se biraju u sudijski žiri i prisustvuju sastancima vođa ekipa.
Vođe ekipa u ekipnoj konkurenciji mogu zalaziti u bokseve za koje su ovlašćeni i tamo biti u toku
samog takmičenja u vremenu od četvrtog signala (početak pecanja) do petog signala ( poslednjih 5
minuta).
ČLAN 18
Takođe, vođe ekipa mogu svojim takmičarima pripremati hranu i mamce, samo van njega, sve
do kontrole hrane i mamaca. Posle toga nemaju pravo kontakta sa hranom i mamcima.
Vođe ekipa nemaju nikakvo pravo fizičkog kontakta sa takmičarom ili njegovim priborom.
Jedino, uz dozvolu sektorskog i glavnog sudije vođe ekipa mogu dodavati delove polomljene
opreme, kao i pomoći pri odštekavanju zaglavljenog šteka.
Vođe ekipa mogu upotrebljavati mini radio stanice za komunikaciju sa članovima pratećeg tima,
ali ih moraju isključivati kada ulaze u boksove takmičara.
Takmičarima nije dozvoljena upotreba radio stanica za vreme pripreme i samog toka takmičenja
sve do početka merenja ulova, a i onda samo ako to ne remeti rad tima za merenje.
PRIPREMA
ČLAN 19
Takmičar raspolaže sa 90 minuta svoje pripreme.
Takmičar nema pravo ulaska u svoj ili tuđi boks pre startnog signala. .(prvi signal)
Takmičar nema pravo montiranja donetog pribora ili da dira nešto od donete opreme i pribora
do startnog signala/prvi signal/signal ulaska u svoj boks.
Takmičar (ili njegov pomoćnik, ili kapiten) imaju pravo mešanja hrane van boksa pre signala za
ulazak u boks.
Ukoliko je tada takmičaru potrebna voda a želi da je uzme sa staze, takmičar mora da poštuje
sledeću proceduru: Javlja se sudiji da mu je potrebna voda. Sudija može takmičaru da donese vodu
i da pri tome siđe na startno mesto takmičara. Takođe, sudija može da pusti takmičara da sam
uzme vodu. Tada takmičar treba da se kreće u neutralnoj zoni između dva startna mesta. Ako te
zone nema, onda u svom startnom mestu neposredno pored kanapa ili obeležene linije- nikakao
po sredini boksa. Vodu zahvata kofom ili nekom drugom posudom.
U samoj pripremi Takmičar može da zahvata vodu za pranje ruku ili da puni prskalicu. Tada
zahvata vodu bilo gde u svom startnom mestu, ali mora da vodi računa da ne pljuska po vodi, i
sve radnje mora da radi diskretno ne ometajući druge takmičare.
Kada krene teško hranjenje pa sve do šestog signala takmičar ne može da zahvata vodu.
Ukoliko ne postupi kako je gore navedeno takmičar može biti opomenut i(ili) da dobije žuti
karton.
Posle emitovanja startnog signala, ulaska u box, takmičar može pripremati hranu samo unutar
boxa, a pomoćnik van boxa sve do signala za proveru hrane i mamaca (5 (pet) minuta do početka
provere). Posle tog signala pomoćnik nema pravo kontakta sa hranom i mamcima. Do provere
hrane i mamaca ne smeju se praviti kugle za teško hranjenje.
U pripremi takmičari mogu još i pripremati svoj pribor, nameštati platformu i dodatnu
platformu, meriti dubine vode, nameštati svoje sisteme i plovke.
ČLAN 20
Posle drugog signala, (45 minuta posle ulaska u boks), takmičari imaju pet minuta do
početka provere mamaca i hrane. Provera mamaca i hrane uvek počinje od broja 1 u svakom
sektoru. Proveravaju se i čuvarke.
ČLAN 21
Takmičar je dužan da prezentira sudiji ukupnu količinu svoje hrane i mamaca koju će upotrebiti
(limitirana je količina hrane i mamaca).
Mamci moraju biti prezentovani u graduisanim i za to namenjenim posudama zvaničnih
dimenzija odobrenih od organizatora takmičenja.
Ukoliko takmičar nije prezentovao hranu i mamce u mericama i kofama zvaničnih dimenzija,
automatski se kažnjava jednim sektorskim plasmanom
Hrana se ne sme unositi u boks u formi lopti (teška hrana).
ČLAN 22
Ukupna dozvoljena količina hrane uključujući i dodatke (zemlja, glina, šljunak, žito, kukuruz,
pšenica, aditivi i ostalo) u vlažnom stanju je 17 litara.
Ukupna količina mamaca je 2,5 litara od kojih može biti najviše 1 (jedan) litar larve komaraca
(vers de vase) i to za hranu i udicu zajedno. Larva mora biti prezentovana u merici od 1 litra ili u
odvojenim mericama i to: 1/4 larva za udice i 3/4 za hranu.
Samo mala količina larve predviđene za udicu može biti čuvana i prezentovana u vodi. Ta
količina ne sme da poveća ukupnu količinu dozvoljene larve za udicu i ukupne količine mamaca(
sudija ima pravo da proveri usvojim graduisanim posudama tu količinu).
Ostala količina larve ili fuja mora biti u za to odgovarajućim mericama. Svaki drugi način
prezentacije mamaca tokom provere biće sankcionisan jednim plasmanom.
Svaki mamac mora biti zakačen za udicu. (upotreba hleba, paste, mikseva supstanci kao što su
pelete, bojle, grudvice hrane ili purka, testa su zabranjeni).
ČLAN 23
Merice moraju da budu normalno zatvorene. Kazniće se svaki takmičar koji za zatvaranje merice
u kojoj stoji larva koristi lepljivu traku i slično.
Prosejavanje (kroz krupno ili sitno sito, meredov) kao i mešanje hrane (ručno ili električnim
mikserom) posle provere hrane je strogo zabranjenon. Dozvoljeno je da posle proveri hrane,
takmičar ukoliko ima i želi umeša mamce u hranu. Kugle za teško hranjenje može da pravi odmah
posle kontrole, ako to želi.
Dovlaživanje hrane, nakon provere iste, jedino je dopušteno prskalicom sa običnom vodom
koja se koristi i za osvežavanje mamaca.
Ukoliko takmičar ima hrane ili mamaca više od dozvoljenog kažnjava sa jednim sektorskim
plasmanom a višak oduzima i sklanja se van boksa takmičara.
Njegovo ime se upisuje u posebnu evidenciju Saveza, a ako to ponovi u narednom kolu ili na
nekom narednom takmičenju ovom takmičaru sledi diskvalifikacija.
ČLAN 24
Strogo je zabranjena upotreba bilo kakvih veštačkih mamaca. Veštačke imitacije larve, crva,
svilene bube, gliste itd. strogo su zabranjene na takmičenjima i treninzima (sankcije u Pravilniku
FORUMA).
ČLAN 25
Posle kontrole hrane i mamaca strogo je zabranjeno da se takmičaru dodaju hrana ili mamci,
ČLAN 26
Takmičar je dužan da pokaže sudiji čuvarku i da je postavi u vodu tek posle provere hrane i
mamaca, po odobrenju sudije.
ČLAN 27
DIMENZIJE ČUVARKE
- Minimalna širina obruča 40 cm (kod čuvarki pravougaonog oblika meri se dijagonala koja ne
sme biti manja od 50 cm)
- Minimalna dužina čuvarki je 3 m +/- 20 cm ( može da se toleriše deklaracija svetskih
proizvođača, u slučaju da je čuvarica malo kraća ).
DUŽINE ŠTAPOVA
Maksimalna dužina štapova, šteka, je: 13 metara
PLATFORME I STOLICE
ČLAN 28
Takmičar može postaviti svoju platformu ili stolicu čije su dozvoljene maksimalne dimenzije 1 x
1 metar u pravoj liniji iznad vode.
Prednje noge platforme i(ili) stolice moraju biti u liniji sa obalom.
Dodatna pomoćna platforma služi za držanje raznog materijala i pribora i ne sme biti veća od
glavne platforme i mora biti u liniji sa njom.
CIKLUS TAKMIČENJA (HRANJENJE I PECANJE)
Svi učesnici takmičenja u celini moraju poštovati Pravilnik takmičenja.
ČLAN 29
Takmičar će biti rangiran posle jednog ili dva kruga zavisno od vrste takmičenja od kojih svaki
krug traje po 180 minuta.
ČLAN 30
Pribor takmičara mora da bude ploveći odnosno da se na sistemu nalazi plovak.
U slučaju kada se peca na tekućoj vodi i zavisno od brzine toka vode, olovo se postavlja na način
koji ne prekida prirodno kretanje najlona.
U slučaju da se primenjuje takozvano teško pecanje, nakon popuštanja najlona, najlon mora
zauzeti svoje prirodno kretanje bez prekidanja.
POTAPANJE PLOVKA I DRLJANJE JE STROGO ZABRANJENO
Olovo ne sme da bude takvo da potapa plovak. Glavno olovo ne sme biti stavljeno na dno,
međutim, tolerisaće se 10 % od ukupne težine olova za stavljanje na dno.
U slučaju teškog pecanja, ispod glavnog olova mora biti još jedno, čija je težina najviše 10%
glavnog opterećenja i to na primerenoj daljini (najmanje 5 cm).
ČLAN 31
Dozvoljene su samo obične jednokrake udice.
Ulov ribe se prihvata i kada riba nije zakačena za usta.
ČLAN 32
Takmičari se moraju pridržavati zvaničnih mera o veličini ribe i o lovostaju na pojedine vrste
riba, ukoliko Forum donese takvu odluku za tekuću godinu, uz saglasnost korisnika ribarskog
područja i nadležnog ministarstva.
Ukoliko se uhvati riba koja je u zabrani ili koju domaćin odredi kao zaštićenu posle ulova
takmičar je dužan da pozove svog sektorskog sudiju. Sudija meri ribu i posle toga se riba vraća u u
vodu (ne sme se čuvati u čuvarici).
ČLAN 33
Keder (beovica) se ne boduje osim po odluci Foruma.
Namerno probadanje ribe je zabranjeno.
Zabranjeno je pecanje na udice sa varalicom, veštačkim mamcem bilo koje vrste ili napravljenim
od žive ili mrtve ribe ili pecanje sa ribljom ikrom.
Zabranjena je upotreba sonara (echo sounder-a) na takmičenjima i treninzima.
ČLAN 34
Takmičarima nije dozvoljeno da između drugog i šestog signala na takmičenju primaju fizičku
pomoć od bilo koga.
Mogu da se dodaju delovi polomljenog ili polomljenih štapova i to samo uz neposredno
prisustvo sektorskog sudije. Takođe sektorski sudija ili vođa ekipe uz dozvolu sektorskog sudije
može pomoći takmičaru da odvrne delove šteka ukoliko su se oni zaglavili.
Sve drugo hrana, mamci, oprema ne smeju se dodavati, a takmičari mogu primati samo
verbalnu pomoć od strane kapitena/vođe.
ČLAN 35
Dodeljeni boks takmičari mogu koristiti na način koji im najviše odgovara i ne smeju da zalaze u
susedne boksove.
Pecanje ili hranjenje u susednim boksovima je zabranjeno.
Ukoliko takmičar upeca ribu u neutralnoj zoni ili tuđem sektoru, ta riba se ne smatra validnom i
takmičar je mora vratiti u vodu.
Ukoliko takmičar odbije da je vrati u vodu i stavi je u čuvarku bez dozvole sudije, za vreme
merenja sudija mora da izmeri najveću ribu u čuvarci i posebno upiše njenu težinu na startnoj listi
takmičara.
Posle merenja žiri odlučuje da li će se ova riba računati u težini ukupnog ulova takmičara.
Ukoliko po odluci žirija riba nije validna, sledi žuti karton takmičaru.
Ukoliko takmičar upeca riba, i ona pređe u boks susednog takmičara, smatra se validnom osim
ako nije zamrsila sistem toga takmičara, (ometa ga u pecanju)
Namerno bacanje ribe van čuvarice nije dozvoljeno, iz bilo kog razloga.
ČLAN 36
Posle trećeg sudijskog signala takmičari hrane tzv. TEŠKOM HRANOM maksimalno 5 minuta.
Samo jedan štap može biti nad vodom u svakom trenutku pripreme ili takmičenja.
Kugle za teško hranjenje moraju biti formirane posle kontrole hrane i mamaca. Dozvoljeno je
samo hranjenje rukom, praćkom ili kuping kitom. Hrana za primamu mora biti pripremljena i
ubačena u vodu bez ikakvih „pomoćnih“ mrežica, fider hranilica, kesa, kutija...
Posle četvrtog sudijskog signala teško hranjenje je strogo zabranjeno.
Teškom hranom smatra se hrana u formi lopti napravljena tokom pripreme za takmičenje.
Takmičar je u obavezi da svu količinu napravljene teške hrane izbaci tokom petominutnog teškog
hranjenja. Ukoliko to nije učinio i određen broj kugli mu je ostao neizbačen, takmičar mora
rasturiti kugle teške hrane.
ČLAN 37
Posle četvrtog sudijskog signala koji označava početak pecanja takmičari mogu da koriste samo
takozvano LAKO HRANJENJE.
Lako hranjenje je termin kojim se podrazumeva hranjenje kod koga se kugle prave samo
jednom rukom, onoliko koliko može da se zahvati i stegne jednom rukom, bez prislanjanja i rolanja
uz pomoć kofe ili butine.
Kod lakog hranjenja postoji ograničenje broja uzastopnih kugli.
1. Kada se hrani rukom 3 uzastopne kugle
2. Ukoliko se hrani praćkom pet uzastopnih kugli
Kada se hrani kuping kitom nema ograničenja
ČLAN 38
Upotreba druge ruke za lako hranjenje je strogo zabranjena.
Upotreba druge ruke je dozvoljena samo ukoliko se hrani praćkom ili kupom, i to:
1. ako se za izbacivanje hrane koristi praćka ili kupica (pool coups) pričvršćena za štek. Kod
ovakvog hranjenja samo jedan štap može biti iznad vode (upotreba drugog štapa za tu namenu je
zabranjena).
2. Ako se lako hranjenje vrši sa ulepljenim crvima dozvoljena je kratkotrajna upotreba jedne pa
druge ruke (za formiranje kugle).
Upotreba malog kuping kita (za crviće ili hranu) koji je sastavni deo top seta, dozvoljena je uz
pridržavanje takmičara ostalim pravilima.
Prilikom hranjenja kupicom ili prilikom isprobavanja dubine takmičar sme da koristi samo
dozvoljenu dužinu štekova.
ČLAN 39
Nakon završetka takmičenja/treninga strogo je zabranjeno bacati u vodu preostalu hranu i
mamce.
ČLAN 40
Posle šestog sudijskog signala koji označava kraj takmičenja nikakvo pecanje nije dozvoljeno,
izuzev ukoliko je riba ulovljena zajedno sa poslednjim signalom, riba mora biti apsolutno van vode.
Računa se početak signala.
ČLAN 41
Dok do takmičara ne stigne tim za merenje ulova u tom sektoru ulovljena riba mora stajati u
čuvarici tog takmičara.
Ribu takmičar od svog mesta do sudija donosi isključivo u čuvarki i ne sme koristiti nikakve
dodatne stvari/kofe, lodne ili slično.
. RIBA MORA DO ZAVRŠENOG MERENJA BITI ŽIVA U ČUVARICI .
Takmičar ne sme da napušta svoj boks ni pre ni posle merenja sve do završetka merenja u
sektoru.
Takmičar je obavezan da prisustvuje merenju svoga ulova. Izmerena riba se vraća u čuvaricu i
čuva u njoj sve do završetka merenja u tom sektoru.
Po završetku merenja u tom sektoru riba se iz čuvarke vraća u vodu.
POSTUPCI U SLUČAJU NEPOGODA I NEREGULARNIH USLOVA
Prema pravilniku Saveza Ribolovaca Srbije
SUĐENJE
Prema pravilniku Saveza Ribolovaca Srbije
ČLAN 63
Ovaj pravilnik donosi Forum a usvaja ga Upravni Odbor USR Nišava Niš
Pravilnik počinje da važi od takmičarske 2011. Godine
Download

Пропозиције градске лиге 2011.године