EuroPro Concept Consulting d.o.o. Beograd
Nebojšina 8 | 11000 Beograd
Tel: +381 11 3836 913 | Fax: +381 11 3836 914
e-mail: [email protected]
www.еuropro.rs
Praktično uputstvo za korišćenje radio-frekvencija
u E-Band (71-76 GHz / 81 – 86 GHz) po režimu
opšteg ovlašćenja u Srbiji
Uvod
RATEL je usvojio Pravilnik o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja, koji je dostupan na adresi:
http://www.ratel.rs/upload/documents/Regulativa/Pravilnici/Radiokomunikacije/Pravilnik_o_opstem_ovlascenju_za_frekvencij
e_SG2813.pdf.
Pravilnikom se, u potpunosti, definišu prava korisnika na korišćenje velikog broja radio-frekventnih opsega koji se koriste za
različite namene, kao i način njihove upotrebe.
Postoje dva načina upotrebe opisanih radio opsega:
1.
Upotreba radio opsega uz prethodno evidentiranje od strane RATEL
2.
Upotreba radio opsega bez obaveze prethodnog evidentiranja od strane RATEL
Prednost korišćenja evidentiranih radio opsega je u tome što se kroz sam postupak evidentiranja sprečava pojava smetnji od
strane drugih korisnika i na taj način se garantuje opravdanost ulaganja u opremu koja radi, na primer, u E-Band delu spektra,, za
koju se zahteva postupak evidentiranja.
Pravilnik, takođe, ali ne u i vidu uputstva, opisuje i način ostvarivanja prava na korišćenje određenih radio-frekventnih opsega, to
jest, postupak evidentiranja, ukoliko je zahtevan.
Svrha praktičnog uputstva je da, na jednostavan način, opiše postupak apliciranja korisnika kod RATEL u cilju zahtevanog
evidentiranja upotrebe radio linkova u E-Band (71 – 76 GHz / 81 – 86 GHz).
E-Band je radio-frekventni opseg koji je namenjen, i najviše se koristi, za rad modernih, IP, radio linkova, koji omogućavaju
prenos podataka velikim brzinama, do nekoliko GBit/s, na relativno kratkim rastojanjima, do nekoliko kilometara. Ovakve
karakteristike čine radio linkove u E-Band idealnim rešenjem za sve primene gde se zahtevaju velike brzine prenosa, brza
implementacija i uštede u nabavci opreme / SW i njenom održavanju. Ovakvi radio linkovi su nezaobilazni u izgradnji mreža 4.
generacije: LTE, operaterskim WiFi mrežama i često služe kao alternativa optičkoj transportnoj mreži.
Eu ro Pr o Co nc ep t C on s u lt in g d .o .o .
__________________________________________________________________________________________________________________
Šifra delatnosti: 7022 Matični broj: 20850701 Registarski broj: BD 103756/2012
Broj računa: 160-375267-57 Banka Intesa A.D. Beograd PIB: 107681501
EuroPro Concept Consulting d.o.o. Beograd
Nebojšina 8 | 11000 Beograd
Tel: +381 11 3836 913 | Fax: +381 11 3836 914
e-mail: [email protected]
www.еuropro.rs
Uputstva
Pretpostavimo da ste se odlučili za upotrebu radio linka koji radi u E-Band za povezivanje dve lokacije.
Prvi korak u implementaciji ovakvog rešenja bi trebalo da bude analiza vaših aktuelnih i budućih potreba. Ovakva analiza će vam
dati potrebne elemente za odluku po pitanju upotrebe TDD ili FDD radio linka.
TDD radio linkovi imaju određene prednosti po pitanju vrednosti investicije, energetskoj efikasnosti, ekonomičnosti, kao i po
pitanju upotrebe radio-frekventnog spektra, dok su FDD linkovi imaju određene prednosti po pitanju otpornosti na
interferencije, kao i po pitanju maksimalnih, agregiranih, brzina prenosa podataka.
Odluka po pitanju upotrebe TDD ili FDD ne utiče znatno na dalji adminstrativni postupak u proceduri koju je definisao RATEL,
pošto je procedura ista u oba slučaja. Odluka je za korisnika značajna zbog investicionih i eksploatacionih razloga i smatrali smo
da je značajno pomenuti je.
Pošto ste se odlučili za tehnologiju, TDD ili FDD, potrebno je definisati fizičke lokacije A i B na kojima želite da instalirate vašu
radio opremu. Bitno je napomenuti da oprema koja radi u E-Band delu spektra zahteva LoS.
Kada ste odredili lokacije A i B na kojima želite da instalirate opremu radio linka, treba proveriti da li na tim lokacijama,
eventualno, već postoji oprema drugih korisnika koja radi u E-Band delu spektra. Provera će omogućiti da utvrdite da li opremu
možete instalirati na željenim lokacijama. Takođe, daće vam i podatke o kanalima koji su zauzeti i koji su slobodni. Ovo će vam
omogućiti da planirate buduću instalaciju detaljnije. Oprema koja radi u E-Band, zbog izuzetno uskog radio snopa, omogućava
koegzistenciju više linkova na istoj lokaciji bez smetnji, pri čemu se, naravno, vodi računa o radio kanalima koji se koriste. Moraju
se koristiti radio kanali koji nisu zauzeti od strane drugih korisnika.
Provera će se obavljati na lokaciji na sajtu RATEL koja je trenutno u pripremi. Dokument ćemo dopuniti čim ova lokacija postane
dostupna na sajtu RATEL.
Nakon provere obavljene na sajtu RATEL, potrebno je popuniti obrazac ЕРФОО2 i poslati ga na e-mail adresu koju će RATEL
uskoro definisati i objaviti. Dokument ćemo dopuniti informacijom o e-mail adresi čim je RATEL definiše.
Podatke koje je potrebno uneti u obrazac ЕРФОО2 možete videti na slici 1. ЕРФОО2 Obrazac.
Eu ro Pr o Co nc ep t C on s u lt in g d .o .o .
__________________________________________________________________________________________________________________
Šifra delatnosti: 7022 Matični broj: 20850701 Registarski broj: BD 103756/2012
Broj računa: 160-375267-57 Banka Intesa A.D. Beograd PIB: 107681501
EuroPro Concept Consulting d.o.o. Beograd
Nebojšina 8 | 11000 Beograd
Tel: +381 11 3836 913 | Fax: +381 11 3836 914
e-mail: [email protected]
www.еuropro.rs
Slika 1. ЕРФОО2 Obrazac
Nakon slanja mejla sa popunjenim ЕРФОО2 obrascom, RATEL ima obavezu da u roku od 30 dana donese pozitivnu odluku i da
evidentira upotrebu vašeg radio linka u svojoj bazi podataka, Registru upotrebe radio frekventnog spektra.
Nakon obaveštenja koje dobijete od RATEL, podaci o vašem radio linku postaju dostupni na lokaciji na sajtu RATEL. Ova lokacija,
kao što je rečeno i ranije, je trenutno u pripremi i trebalo bi da bude prilagođena jednostavnoj upotrebu i pretraživanju.
Eu ro Pr o Co nc ep t C on s u lt in g d .o .o .
__________________________________________________________________________________________________________________
Šifra delatnosti: 7022 Matični broj: 20850701 Registarski broj: BD 103756/2012
Broj računa: 160-375267-57 Banka Intesa A.D. Beograd PIB: 107681501
EuroPro Concept Consulting d.o.o. Beograd
Nebojšina 8 | 11000 Beograd
Tel: +381 11 3836 913 | Fax: +381 11 3836 914
e-mail: [email protected]
www.еuropro.rs
Nakon evidentiranja upotrebe vašeg radio linka, upisa u odgovarajući Registar, imaćete na raspolaganju 2 meseca da počnete sa
upotrebom vašeg radio linka. Ovo znači da instalaciju morate blagovremeno planirati, kao i obezbediti potrebnu opremu.
Nakon isteka ovog perioda, 2 meseca, pravo na upotrebu evidentirane radio frekvencije vam može biti oduzeto. Ovo samo u
slučaju da RATEL utvrdi da niste započeli sa upotrebom evidentirane radio frekvencije.
Pravo u slučaju oduzimanja može biti dodeljeno drugom korisniku.
Rezime
Republika Srbija i RATEL su usvojili jednostavnu i stimulativnu regulativu za upotrebu opreme koja radi u E-Band delu spektra. Ne
postoje nikakve finansijske obaveze prema RATEL, u toku postupka evidentiranja određenog radio linka, kao ni kasnije, u toku
njegove upotrebe.
Ovakva regulativa može podstaći upotrebu radio linkova i ubrzati širenje širokopojasnog interneta na teritoriji Srbije.
Pored širokopojasnog interneta, radio linkovi mogu naći svoju primenu i u „Enterprise“ okruženjima i podstaći širenje „Cloud“
servisa.
Znajući da je glavna prepreka bržem širenju koncepta „Cloud“ bila, i još uvek je, na deonici „last mile“, gde se pokazalo da
investicija u kvalitetnu optičku infrastrukturu često nema uporište u realnosti, upotreba radio linkova u E-Band može biti
posmatrana kao dodatni stimulans i jedan od pokretača razvoja ICT sektora u Srbiji.
Eu ro Pr o Co nc ep t C on s u lt in g d .o .o .
__________________________________________________________________________________________________________________
Šifra delatnosti: 7022 Matični broj: 20850701 Registarski broj: BD 103756/2012
Broj računa: 160-375267-57 Banka Intesa A.D. Beograd PIB: 107681501
Download

Praktično uputstvo za korišćenje radio-frekvencija u E-Band (71