Broj i datum izdavanja:
Naručilac:
“ SIRMIUM STEEL” D.O.O.
ul. Višnjevačka br. 27
22000 SREMSKA MITROVICA
STRUČNI NALAZ
Naziv dokumenta:
O IZVRŠENOM ISPITIVANJU USLOVA RADNE
OKOLINE
-u letnjem periodu-
Osnov ispitivanja:
Na osnovu Vašeg zahteva, člana 15. stav 1. tačka 7. Zakona o
bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“ br. 101/05) i člana 10. do
15. Pravilnika o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i
ispitivanja uslova radne okoline („Sl. Glasnik RS“ br. 94/06 i ispravka
108/06).
d.o.o. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“ - Novi Sad
SADRŽAJ
I
REŠENJE INSTITUTA I LICENCE
II
UVOD
III
ZAKONSKA REGULATIVA
IV
RADNA MESTA U RADNOJ OKOLINI NA KOJIMA SU VRŠENA ISPITIVANJA
V
ZAKLJUČAK
OB 4.30
Zabranjeno preštampavanje i umnožavanje
Stranica 2 od 20
d.o.o. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“ - Novi Sad
I
REŠENJE INSTITUTA I LICENCE
OB 4.30
Zabranjeno preštampavanje i umnožavanje
Stranica 3 od 20
d.o.o. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“ - Novi Sad
OB 4.30
Zabranjeno preštampavanje i umnožavanje
Stranica 4 od 20
d.o.o. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“ - Novi Sad
OB 4.30
Zabranjeno preštampavanje i umnožavanje
Stranica 5 od 20
d.o.o. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“ - Novi Sad
II
UVOD
Na osnovu člana 15. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS" br.
101/05) i članova 1. i 9. Pravilnika o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova
radne okoline ("Službeni glasnik RS" br. 94/06 i 108/06) propisuje se postupak i rokovi preventivnih i
periodičnih ispitivanja uslova radne okoline.
Preventivnim i periodičnim ispitivanjima uslova radne okoline proverava se i utvrđuje da li su
na radnom mestu u radnoj okolini primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu utvrđene propisima
u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima.
Ispitivanja se obavljaju analizom svih elemenata uslova radne okoline tako da se daje
jedinstvena ocena obavljenog ispitivanja.
Ispitivanja se po pravilu vrše u uslovima kada rade svi tehnološki kapaciteti (oprema za rad,
instalacije za klimatizaciju, provetravanje i slično).
Ispitivanje uslova radne okoline obavio je stručni tim „Instituta za bezbednost i humanizaciju
rada“ Novi Sad.
PODACI O PREGLEDU I ISPITIVANJU:
Mesto:
Sremska Mitrovica
Datum:
29.04.2011. god.
Vreme:
10:00 - 12:00 časova
MAKROKLIMATSKI USLOVI
Spoljna temperatura vazduha:
21,3 °C
Relativna vlažnost spoljnog vazduha:
Brzina strujanja vazduha:
40,90%
4,1 m/s
U toku ispitivanja svi tehnološki kapaciteti (oprema za rad, instalacije za klimatizaciju,
provetravanje i sl.) su bili u radu:
OB 4.30
Zabranjeno preštampavanje i umnožavanje
DA
Stranica 6 od 20
d.o.o. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“ - Novi Sad
III
ZAKONSKA REGULATIVA
Preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline vrše se u skladu sa prihvaćenom
metodologijom ispitivanja uslova radne okoline, propisima u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu,
tehničkim propisima, standardima i preporukama:
1.Direktiva 2003/10/EC (2003.) o minimumu zahteva za zdravlje i bezbednost radnika od rizika
koji nastaju izlaganjem fizičkim agensima (buka), sedamnaesta pojedinačna Direktiva. [1]
2.Direktiva 2002/44/EC (2002.) o mimimumu zahteva za zdravlje i bezbednost radnika od rizika
koji nastaju izlaganjem fizičkim agensima (vibracije), šesnaesta pojedinačna Direktiva. [2]
3.Direktiva 2004/40/EC (2004.) o minimumu zahteva za zdravlje i bezbednost radnika od rizika
koji nastaju izlaganjem fizičkim agensima (elektromagnetna polja), osamnaesta pojedinačna
Direktiva. [3]
4.Direktiva 98/24/EC (1998.) o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od rizika vezanih za hemijske
agense na radu, četranaesta pojedinačna Direktiva. [4]
5.Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (”Službeni glasnik RS” br. 101/05). [5]
6.Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline
(”Službeni glasnik RS” br. 94/06 i 108/06). [6]
7.Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti
bezbednosti i zdravlja na radu (”Službeni glasnik RS” br. 29/06 i 72/06). [7]
8.Pravilnik o opštim merama zaštite na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne
prostorije (“Službeni glasnik RS” br. 29/87). [8]
9.Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama (“Službeni list
SFRJ” br. 21/92). [9]
10.Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u
objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima (“Službeni glasnik SRS” br.
21/89). [10]
11.ICNIRP Guidelines, "Guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation of wavelengths
between 180 nm and 400 nm (incoherent optical radiation)" (1985). [11]
12.IRPA/INIRC Guidelines, "Proposed change to the IRPA 1985 guidelines on limits of exposure
to ultraviolet radiation" (1989). [12]
13.ICNIRP Guidelines, "Guidelines on UV radiation exposure limits" (1996). [13]
14.ICNIRP Guidelines, "Revision of guidelines on limits of exposure to laser radiation of
wavelengths between 400 nm and 1.4 µm" (2000).[14]
15.ISO 2631-1/97, Mechanical vibration and shock-Evaluation of human exposure to whole-body
vibration, Part 1: General requirements. [15]
16.ISO 2631-2/97, Mechanical vibration and shock-Evaluation of human exposure to whole-body
vibration, Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz). [16]
17.ISO 5349-1/99, Mechanical vibration-Measurement and evaluation of himan exposure to handtransmitted vibration, Part 1: General requirements. [17]
18.ISO 5349-2/99, Mechanical vibration-Measurement and evaluation of himan exposure to handtransmitted vibration, Part 2: Practical guidance for measurement at the workplace. [18]
19.ISO 10326-1/92, Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration
- Part 1: Basic requirements. [19]
20.ISO 8041/05, Human response to vibration-Measuring instrumentation. [20]
21.ISO 7726/98, Ergonomics of the thermal environment-Instruments for measuring physical
quantities. [21]
22.ISO 8995/89, Lighting of indoor work places. [22]
23.ISO 8995-3/06, Lighting of work places -Part 3: Lighting requirements for safety and security of
outdoor work places. [23]
24.ISO 9241-7/98, Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) Part 7: Requirements for display with reflections. [24]
25.IEC 60598-1/03, Luminaires - Part 1: General requirements and tests identičan sa BS EN
60598-1/93. [25]
26.IEC 804/85, Intergrating-averaging sound level meters. [26]
OB 4.30
Zabranjeno preštampavanje i umnožavanje
Stranica 7 od 20
d.o.o. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“ - Novi Sad
27.IEC 651/79, Sound level meters. [27]
28.IEC 61672-1/02, Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specifications. [28]
29.SRPS ISO 4225/97, Kvalitet vazduha, Opšti aspekti, Rečnik. [29]
30.SRPS ISO 4226/97, Kvalitet vazduha, Opšti aspekti, Merne jedinice. [30]
31.SRPS ISO 6879/05, Kvalitet vazduha, Karakteristike performansi metoda merenja kvaliteta
vazduha i odgovarajući pojmovi. [31]
32.SRPS ISO 8756/01, Kvalitet vazduha, Korišćenje podataka o temperaturi, pritisku i vlažnosti.
[32]
33.SRPS ISO 8186/97, Vazduh ambijenta, Određivanje masene koncentracije ugljen - monoksida,
Metoda gasne hromatografije. [33]
34.SRPS IEC 1040/93, Detektori, instrumenti i oprema za merenje snage i energije laserskog
zračenja. [34]
35.SRPS IEC 825 – 1/97, Bezbednost laserskih proizvoda – Deo 1: Klasifikacija opreme, zahtevi i
uputstvo za korisnike. [35]
36.EN60825-1, Safety of Laser Products – Part 1: Equipment classification, requirements, and
user`s guide. Cenelec.Published in 1994 and amended in 1996, identičan sa IEC 825-1. [36]
37.IEC 60825-4, Safety of Laser Products – Part 4: Laser Guards, International Electrotechnical
Commission (1997). [37]
38.SRPS Z.B0.001/91, Maksimalno dozvoljene koncentracije škodljivih gasova, para i aerosola u
atmosferi radnih prostorija i radilišta. [38]
39.SRPS U.C9.100/62, Dnevno i električno osvetljenje prostorija u zgradama. [39]
40.SRPS Z.P0.001/80, Vibracije i udari, Opšti termini i definicije. [40]
41.SRPS Z.P0.002/82, Mehaničke vibracije i udari, Termini i definicije iz oblasti vibracija.[41]
42.SRPS Z.P0.003/80, Vibracije i udari, Termini i definicije iz oblasti mehaničkih udara. [42]
43.SRPS Z.P0.004/80, Vibracije i udari, Termini i definicije iz oblasti pretvarača. [43]
44.SRPS N.N0.205/90. Radio - komunikacije, Radio – frekvencijska zračenja, Maksimalni nivoi
izlaganja koji se odnose na ljude. [44]
45.SRPS N.A0.860/87, Laseri i uređaji za upravljanje laserskim zračenjem. Termini i definicije.
[45]
46.Norme za temperaturu, relativnu vlažnost vazduha i brzinu strujanja vazduha (Međunarodna
organizacija rada).
47.Pravilnik o tehničkim normativima za livničku industriju ( Sl.glasnik SFRJ, br.14/1979).
48.Pravilnik o bezbednosti mašina (Sl.glasnik RS, br. 13/2010).
49.ICNIRP (International Commission on Non – ionizing protection).
50.IRPA (International Radiation protection Association).
51.NIOSH - Occupational Health Guidelines for Chemical Hazards -međunarodne preporuke za
ispitivanje teških metala u radnoj sredini [51]
52.SRPS EN 14253:2007 Mehaničke vibracije – Merenje i izračunavanje profesionalnog izlaganja
celog tela vibracijama sa uticajem na zdravlje –Praktično uputstvo
53.SRPS ISO 9612:2008 Akustika – Smernice za merenje i ocenjivanje izloženosti buci u radnoj
okolini
54.Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu (“Službeni glasnik
RS” br. 21/2009).
OB 4.30
Zabranjeno preštampavanje i umnožavanje
Stranica 8 od 20
d.o.o. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“ - Novi Sad
IV
RADNA MESTA U RADNOJ OKOLINI NA KOJIMA SU
VRŠENA ISPITIVANJA
SEKTOR PROIZVODNJE
1.
RADNO MESTO: Livac
LOKACIJA:
Livna platforma ( kota na 7,5 metara )
PODACI KOJIMA SE BLIŽE ODREĐUJE RADNO MESTO U RADNOJ OKOLINI I MESTA NA
KOJIMA SU VRŠENA ISPITIVANJA
Opis radnog mesta (namena, procesi, radne operacije), radne prostorije, prostora i
neposredne okoline:
Livac, vrši pregled sve opreme koja je u funkciji livenja šarži na konti livu, na bazi rezultata pregleda
daje saglasnost vodećem operatoru za start proizvodnje. Za probleme koje ne može sam otkloniti
obaveštava vodećeg operatora i angažuje održavanje u otklanjanju uočenih problema. Vodi režim
livenja na jednoj od žila mašina za livenje u svim fazama tog procesa. U timu obavlja sve aktivnosti
važne za postizanje ciljeva režima livenja u funkciji ostvarivanja kvalitetnog proizoda i produktivnosti
konti liva. Delokrug rada je od preuzimanja šarže sa LF, pripreme lonca za otvaranje, otvaranje i start
livenja iz livnog lonca , merenje temperature i uzorkovanje, livenje iz međulonca, proces kristalizacije
i očvršćivanja šarže u mašini. Prijem lonca na stend i predaja praznog lonca posle livenja
podrazumeva komunikaciju sa vozačem dizalice i uverenjenost da je lonac propisano zahvaćen za
dizanje. Odgovoran je da šarža bude kvalitetno i u propisanom režimu livenja. Vodi evidenciju o
parametrima i problematici ostvarivanja ostavljenih ciljeva, posebno o onima koji nisu na propisanom
nivou.Rad se obavlja u stojećem položaju. Provetravanje se vrši prirodnim putem, a osvetljenje je
prirodno i veštačko.
OB 4.30
Zabranjeno preštampavanje i umnožavanje
Stranica 9 od 20
d.o.o. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“ - Novi Sad
Fotografija radnog mesta:
Slika: LIVAC
M.M.
Skica sa oznakom mernog mesta u pogonu
OB 4.30
Zabranjeno preštampavanje i umnožavanje
Stranica 10 od 20
d.o.o. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“ - Novi Sad
D.O.O. Institut za bezbednost i humanizaciju rada,
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE,
Bul oslobođenja 30, Novi Sad, tel/fax:+381 21 468-636
IZVEŠTAJ O MERENJU PARAMETARA MIKROKLIME
Datum:
RADNO MESTO:
LOKACIJA:
Provetravanje:
Zagrevanje/hlađenje:
Oznaka:
OB 4.25
Izdanje/Izmena 1/2
29.04.2011. god.
Livac
Livna platforma ( kota na 7,5 metara )
Prirodno
Od livne peći / ventilator
PARAMETRI KOJI SU UTVRĐENI U TOKU ISPITIVANJA
Temperatura spoljašnjeg vazduha
više od +15ºС
Temperatura
Rel. vlažnost
Brzina strujanja
[ºC]
[%]
[m/s]
Vrsta rada
laki rad (rad bez fizičkog naprezanja)
19 - 21
< 24ºC→73
do 3
27,9
37,4
2,68
Ne zadovoljava
Zadovoljava
Zadovoljava
srednji rad (laki fizički rad)
✘
teški rad (teški fizički rad)
REZULTATI MERENJA:
OCENA REZULTATA:
Referentni dokument:
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu („Sl glasnik RS, 21/2009) i
Pravilnik o tehničkim normativima za livničku industriju („Sl glasnik RS, 14/1979) i Metodologije ispitivanja
uslova radne okoline „Instituta za bezbednost i humanizaciju rada“, prihvaćene od strane Ministarstva za rad
zapošljavanje i socijalnu politiku.
Korišćena merna oprema:
1. Instrument za merenje parametara mikroklime, Tip: TESTO 435-1, Serijski br. 01637531
2. Sonda, Testo, serijski br. 10184415.
Merna ne sigurnost korišćene merne opreme: ±0,4°C; ± 2%; ± 0,03m/s;
NAPOMENE:
Nema.
Ispitivanjem i merenjem konstatovano je da parametri mikroklime u radnoj prostoriji NE
ZAKLJUČAK: ODGOVARAJU zahtevanim vrednostima i da NISU PRIMENJENE mere za bezbedan i
zdrav rad na radnom mestu.
OB 4.30
Zabranjeno preštampavanje i umnožavanje
Stranica 11 od 20
d.o.o. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“ - Novi Sad
Oznaka:
D.O.O. Institut za bezbednost i humanizaciju rada,
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE,
Bul oslobođenja 30, Novi Sad, tel/fax:+381 21 468-636
OB 4.26
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU OSVETLJENOSTI
DATUM:
RADNO MESTO:
LOKACIJA:
MERNO MESTO:
Vrsta delatnosti:
OPŠTI PODACI
29.04.2011.god.
Livac
Livna platforma ( kota na 7,5 metara )
Livna platforma ( kota na 7,5 metara )
Prostor za livenje
Izvor svetlosti
Vrsta osvjetljenja
✘
✘
✘
Dnevna
Izdanje/Izmena 1/2
✘
Veštačka
Tip električnog izvora svetlosti
užareno vlakno
fluorescentni
✘
opšte
dopunsko
indirektno
pretežno direktno
pretežno indirektno
difuzno
Pogonski uslovi rasvete
uključena
isključena
PARAMETRI KOJI SU UTVRĐENI U TOKU ISPITIVANJA
Zahtev prema
vrsti delatnosti
Zahtevana min.
prosečna
osvetljenost
[lx]
Mali
50
Korišćena metoda:
Korišćena merna
oprema:
Merna nesigurnost
instrumenta:
Ravnomernost
osvetljenja
0,37
Izmerena osvetljenost
na radnom mestu [lx]
Ocena rezultata
21
NE ZADOVOLJAVA
Standard. SRPS U.C9.100.
1. LUXMETAR, Tip: TESTO 545, Fabrički br. 01062521/502.
±1 lux.
Napomene:
Nema.
Zaključak:
Na osnovu izvršenih merenja i ispitivanja, dobijene vrednosti NE NALAZE se u granicama
zahtevane minimalne prosečne osvetljeosti i na ovom mernom mestu NISU PRIMENJENE
mere za bezbedan i zdrav rad, a prema standardu SRPS U.C9.100.
OB 4.30
Zabranjeno preštampavanje i umnožavanje
Stranica 12 od 20
d.o.o. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“ - Novi Sad
D.O.O. Institut za bezbednost i humanizaciju rada,
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE,
Bul oslobođenja 30, Novi Sad, tel/fax:+381 21 468-636
Oznaka:
OB 4.29
IZVEŠTAJ O MERENJU BUKE U RADNOJ SREDINI
Naručilac:
Doo „SIRMIUM STEEL“ Višnjevačka 27, Sremska Mitrovica
Izdanje/Izmena 1/2
Datum:
29.04.2011.
Radno mesto: LIVAC
Lokacija:
Livna platforma ( kota na 7,5 metara )
Merno mesto: Na visini od 1,6m od poda
PARAMETRI KOJI SU UTVRĐENI U TOKU ISPITIVANJA
USLOVI ISPITIVANJA
Režim rada izvora:
Uslovi merenja buke:
Izvori buke, EAF peć i ostala oprema u prostoru hale, pri
normalnom radu u toku procesa livenja
Nepromenjivi u toku merenja
Uticaj buke na:
da
ne
Neposredno sporazumevanje govorom:
✘
Posredno sporazumevanje sredstvima komunikacije:
✘
Primanje zvučnih signala:
Zadovoljavajuće
Akustičke karakteristike buke
Vremenska:
✘
promenljiva
neporomenljiva
isprekidana
impulsna
Frekvencijska:
✘
širokopojasna
uskopojasna
istaknuti tonovi
REZULTATI MERENJA
Dopušteni nivo buke na
radnom mestu u dB(A)
LAeq
Ekvivalentni nivo u
dB (A)
Izmereni nivo:
a
b
Uticaj buke na mogućnost sporazumevanja
Neposredno sporazumevanje
govorom
v
Udaljenost u metrima
85
85
80
Za normalan
govor
Za glasan
govor
-
92,4
-
-
-
Dopušteno
vreme
Posredno
izlaganja buci
sporazumevanje u toku dana
sredstvima
[h]
komunikacije
-
3
Oktavna analiza:
Oktavni pojasevi [Hz]
31,5
63
125
250
500
1k
2k
4k
8k
Dopušteni nivo N-80 (dB)
109,9
98,7
91,6
86,4
82,7
80
77,7
75,9
74,4
Izmereni nivo (dB)
PODACI O MERNOJ OPREMI:
Merni lanac
Fonometar:
Mikrofon:
Kalibrator:
37,5
52,5
64,8
74,3
78,5
80,1
80,1
77,7
77,3
Brül&Kjær, Tip 2250, serijski broj: 2506604
Type 4189, serijski broj: 2529628
Type 4231, serijski broj: 2524876
Podaci o kalibraciji
Kalibracija mernog lanca izvršena je pre i posle merenja pripadajućim kalibratorom B&K
Kalibrator, serijski broj: 2524876
Merna metoda:
SRPS ISO 9612:2008 i Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim
prostorijama ("Sl. list SFRJ", br. 21/92).
Merna nesigurnost:
OB 4.30
Merna nesigurnost = ± 3 dB
Navedena se proširena merna nesigurnost daje kao standardna merna nesigurnost
pomnožena faktorom pokrivanja k = 1, koji za normalnu raspodelu odgovara verovatnoći
pokrivanja od približno 90 %.
Zabranjeno preštampavanje i umnožavanje
Stranica 13 od 20
d.o.o. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“ - Novi Sad
Oznaka:
D.O.O. Institut za bezbednost i humanizaciju rada,
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE,
Bul oslobođenja 30, Novi Sad, tel/fax:+381 21 468-636
OB 4.33
Izdanje/Izmena 1/2
IZVEŠTAJ O MERENJU
KONCENTRACIJE ŠTETNIH GASOVA
DATUM:
29.04.2011.god.
RADNO MESTO:
Livac
LOKACIJA:
Livna platforma ( kota na 7,5 metara )
MERNO MESTO:
Na visini 1.5m od horizontalne ravni
PARAMETRI KOJI SU UTVRĐENI U TOKU ISPITIVANJA
Vrsta
hemijske
štetnosti
CO
SO2
Mesto uzorkovanja
Zona disanja
zaposlenih
Zona disanja
zaposlenih
Uzorkovana
koncentracija
3
mg/m
MDK
3
mg/m
Ocena rezultata
36
55
ZADOVOLJAVA
U tragovima
5
ZADOVOLJAVA
Referentni dokument: SRPS Z.BO.001/91
Korišćena merna
oprema:
MULTIRAE PLUS - RAE SYSTEMS,Tip: MultiRAE +PGM – 50,
Serijski broj: 095 – 106102 Proizvođač: RAE SYSTEMS, SAD
Primedbe i
napomene:
Nema.
MIŠLJENJE:
Na osnovu rezultata merenja, a prema SRPS Z.BO.001/91 koncentracije štetnih gasova
u atmosferi na radnom mestu i u radnoj okolini su u DOZVOLJENIM granicama i
primenjene su propisane mere za bezbedan i zdrav rad.
OB 4.30
Zabranjeno preštampavanje i umnožavanje
Stranica 14 od 20
d.o.o. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“ - Novi Sad
2.
RADNO MESTO: Operater obrade gredica
LOKACIJA:
Vučni ispravljački valjci
PODACI KOJIMA SE BLIŽE ODREĐUJE RADNO MESTO U RADNOJ OKOLINI I MESTA NA
KOJIMA SU VRŠENA ISPITIVANJA
Opis radnog mesta (namena, procesi, radne operacije), radne prostorije, prostora i
neposredne okoline:
Operator obrade gredica vrši pregled sve opreme koja je u funkciji otsecanja gredica, interventnog
otsecanja prenos gredica do skladišta i prostora za obradu i utovar gredica. Na bazi rezultata pregleda,
vodećem opoeratoru daje saglasnost za start proizvodnje. Za probleme koje ne može sam otkloniti
obaveštava poslovođu i angažuje održavanje u otklanjanju uočenih problema. Vodi režim prenosa
gredica komandovanjem opremom kada se komanja prenese na mesto upravljanja u pogonu. Radi
poslove interventog rezanja gredica na mašini za gasno rezanje, pregled kvaliteta gredica i iformisanja
poslovođe i posade livenja o kvalitetu kako bi se intervenisalo tokom livenja i obezbedilo postizanje
zadatok kvaliteta, dorada gredica, pakovanje u snopove, beleženje, skladištenje i utovar radi opreme.
Povremeno radi kao vozač dizalice u funkciji ovog posla. Posao podrzumeva komunikaciju sa
osobljem livenja i osobljem na prihvatu i obradi gredica. Odgovoran je da u domenu radnog mesta
gredice budu kvalitetno obrađen obeleženi i skladištene. Vodi evideniju o parametrima i problematici
ostvarenje postavljenih ciljeva, posebno o onima koji nisu na propisanom nivou. Radi na održavanju
opreme u delokrugu rada. Održava opremu i radni prostor urednim. Rad se obavlja u stojećem
položaju. Provetravanje se vrši prirodnim putem, a osvetljenje je prirodno i veštačko.
OB 4.30
Zabranjeno preštampavanje i umnožavanje
Stranica 15 od 20
d.o.o. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“ - Novi Sad
Fotografija radnog mesta:
Slika 1: Operater obrade gredica
M.M.
Skica sa oznakom mernog mesta u pogonu
OB 4.30
Zabranjeno preštampavanje i umnožavanje
Stranica 16 od 20
d.o.o. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“ - Novi Sad
D.O.O. Institut za bezbednost i humanizaciju rada,
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE,
Bul oslobođenja 30, Novi Sad, tel/fax:+381 21 468-636
IZVEŠTAJ O MERENJU PARAMETARA MIKROKLIME
Datum:
RADNO MESTO:
LOKACIJA:
Provetravanje:
Zagrevanje/hlađenje:
Oznaka:
OB 4.25
Izdanje/Izmena 1/2
29.04.2011.god.
Operater obrade gredica
Vučni ispravljački valjci
Prirodno
Od tečnog metala
PARAMETRI KOJI SU UTVRĐENI U TOKU ISPITIVANJA
Temperatura spoljašnjeg vazduha
više od +15ºС
Temperatura
Rel. vlažnost
Brzina strujanja
[ºC]
[%]
[m/s]
Vrsta rada
laki rad (rad bez fizičkog naprezanja)
20 - 22
< 24ºC→73
2 do 3
33,2
35,9
1,87
Ne zadovoljava
Zadovoljava
Zadovoljava
srednji rad (laki fizički rad)
✘
teški rad (teški fizički rad)
REZULTATI MERENJA:
OCENA REZULTATA:
Referentni dokument:
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu („Sl glasnik RS, 21/2009) i
Pravilnik o tehničkim normativima za livničku industriju („Sl glasnik RS, 14/1979) i Metodologije ispitivanja
uslova radne okoline „Instituta za bezbednost i humanizaciju rada“, prihvaćene od strane Ministarstva za rad
zapošljavanje i socijalnu politiku.
Korišćena merna oprema:
1. Instrument za merenje parametara mikroklime, Tip: TESTO 435-1, Serijski br. 01637531
2. Sonda, Testo, serijski br. 10184415.
Merna ne sigurnost korišćene merne opreme: ±0,4°C; ± 2%; ± 0,03m/s;
NAPOMENE:
Nema.
Ispitivanjem i merenjem konstatovano je da parametri mikroklime u radnoj prostoriji NE
ZAKLJUČAK: ODGOVARAJU zahtevanim vrednostima i da NISU PRIMENJENE mere za bezbedan i
zdrav rad na radnom mestu.
OB 4.30
Zabranjeno preštampavanje i umnožavanje
Stranica 17 od 20
d.o.o. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“ - Novi Sad
Oznaka:
D.O.O. Institut za bezbednost i humanizaciju rada,
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE,
Bul oslobođenja 30, Novi Sad, tel/fax:+381 21 468-636
OB 4.26
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU OSVETLJENOSTI
DATUM:
RADNO MESTO:
LOKACIJA:
MERNO MESTO:
Vrsta delatnosti:
OPŠTI PODACI
29.04.2011.god.
Operater obrade gredica
Vučni ispravljački valjci
Kod vučnih valjaka
Valjanje velikih profila
Izvor svetlosti
Vrsta osvjetljenja
✘
✘
Dnevna
Izdanje/Izmena 1/2
✘
Veštačka
Tip električnog izvora svetlosti
✘ fluorescentni
užareno vlakno
✘
opšte
dopunsko
indirektno
pretežno direktno
pretežno indirektno
difuzno
Pogonski uslovi rasvete
uključena
isključena
PARAMETRI KOJI SU UTVRĐENI U TOKU ISPITIVANJA
Zahtev prema
vrsti delatnosti
Zahtevana min.
prosečna
osvetljenost
[lx]
Mali
80
Korišćena metoda:
Korišćena merna
oprema:
Merna nesigurnost
instrumenta:
Ravnomernost
osvetljenja
0,39
Izmerena osvetljenost
na radnom mestu [lx]
Ocena rezultata
105
ZADOVOLJAVA
Standard. SRPS U.C9.100.
1. LUXMETAR, Tip: TESTO 545, Fabrički br. 01062521/502.
±1 lux.
Napomene:
Nema.
Zaključak:
Na osnovu izvršenih merenja i ispitivanja, dobijene vrednosti NALAZE se u granicama
zahtevane minimalne prosečne osvetljeosti i na ovom mernom mestu SU PRIMENJENE mere
za bezbedan i zdrav rad, a prema standardu SRPS U.C9.100.
OB 4.30
Zabranjeno preštampavanje i umnožavanje
Stranica 18 od 20
d.o.o. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“ - Novi Sad
D.O.O. Institut za bezbednost i humanizaciju rada,
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE,
Bul oslobođenja 30, Novi Sad, tel/fax:+381 21 468-636
Oznaka:
OB 4.29
IZVEŠTAJ O MERENJU BUKE U RADNOJ SREDINI
Naručilac:
Doo „SIRMIUM STEEL“ Višnjevačka 27, Sremska Mitrovica
Izdanje/Izmena 1/2
Datum:
29.04.2011.
Radno mesto: Operater obrade gredica
Lokacija:
Vučni ispravljački valjci
Merno mesto: Na visini od 1,6m od poda
PARAMETRI KOJI SU UTVRĐENI U TOKU ISPITIVANJA
USLOVI ISPITIVANJA
Režim rada izvora:
Uslovi merenja buke:
Izvori buke, EAF peć i ostala oprema u prostoru hale, pri
normalnom radu u toku procesa livenja
Nepromenjivi u toku merenja
Uticaj buke na:
da
ne
Neposredno sporazumevanje govorom:
✘
Posredno sporazumevanje sredstvima komunikacije:
✘
Primanje zvučnih signala:
Zadovoljavajuće
Akustičke karakteristike buke
Vremenska:
✘
promenljiva
neporomenljiva
isprekidana
impulsna
Frekvencijska:
✘
širokopojasna
uskopojasna
istaknuti tonovi
REZULTATI MERENJA
Dopušteni nivo buke na
radnom mestu u dB(A)
LAeq
Ekvivalentni nivo u
dB (A)
Izmereni nivo:
a
b
Uticaj buke na mogućnost sporazumevanja
Neposredno sporazumevanje
govorom
v
Udaljenost u metrima
85
85
80
Za normalan
govor
Za glasan
govor
-
91,5
-
-
-
Dopušteno
vreme
Posredno
izlaganja buci
sporazumevanje u toku dana
sredstvima
[h]
komunikacije
-
3
Oktavna analiza:
Oktavni pojasevi [Hz]
31,5
63
125
250
500
1k
2k
4k
8k
Dopušteni nivo N-80 (dB)
109,9
98,7
91,6
86,4
82,7
80
77,7
75,9
74,4
Izmereni nivo (dB)
PODACI O MERNOJ OPREMI:
Merni lanac
Fonometar:
Mikrofon:
Kalibrator:
37,2
50,5
63,3
75,5
80,4
81,3
80,2
75,6
71,7
Brül&Kjær, Tip 2250, serijski broj: 2506604
Type 4189, serijski broj: 2529628
Type 4231, serijski broj: 2524876
Podaci o kalibraciji
Kalibracija mernog lanca izvršena je pre i posle merenja pripadajućim kalibratorom B&K
Kalibrator, serijski broj: 2524876
Merna metoda:
SRPS ISO 9612:2008 i Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim
prostorijama ("Sl. list SFRJ", br. 21/92).
Merna nesigurnost:
OB 4.30
Merna nesigurnost = ± 3 dB
Navedena se proširena merna nesigurnost daje kao standardna merna nesigurnost
pomnožena faktorom pokrivanja k = 1, koji za normalnu raspodelu odgovara verovatnoći
pokrivanja od približno 90 %.
Zabranjeno preštampavanje i umnožavanje
Stranica 19 od 20
d.o.o. „Institut za bezbednost i humanizaciju rada“ - Novi Sad
V
ZAKLJUČAK
Na osnovu izvršenog ispitivanja na radnim mestima donet je sledeći zaključak:
•
da izmerene vrednosti fizičkih veličina potrebnih za određivanje parametara
mikroklimatskih uslova radne okoline nisu u dozvoljenim granicama, prema zahtevima
Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnim mestima („Sl glasnik
RS“, 21/09) i Pravilnik o tehničkim normativima za livničku industriju („Sl glasnik RS, 14/1979).
Na osnovu toga, na posmatranim radnim mestima NISU PRIMENJENE propisane mere
za bezbedan i zdrav rad.
•
izmereni parametri potrebni za određivanje fizičkih štetnosi – buke na radnim mestima LIVAC i
OPERATER OBRADE GREDICA NISU u propisanim granicama prema Pravilniku o merama i
normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama ("Sl. list SFRJ", br. 21/92).
•
da su izmerene veličine za određivanje osvetljenosti radnih mesta u dozvoljenim granicama
propisanim standardom SRPS U.C9.100, osim na radnom mestu Livac - Livna platforma
( 7,5 metara ). Na osnovu toga, na posmatranim radnim mestima PRIMENJENE SU
propisane mere za bezbedan i zdrav rad osim na radnom mestu Livac - Livna platforma
( kota na 7,5 metara )
•
da su izmerene veličine za određivanje štetnih gasova u dozvoljenim granicama a prema
SRPS Z.B0.001/91, maksimalno dozvoljene koncentracije škodljivih gasova, para i aerosola
u atmosferi radnih prostorija i radilišta. Na osnovu toga, na posmatranim radnim mestima
PRIMENJENE su propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu.
Mirjana Milošević, dipl.inž.tehnolog.
Lica koja su vršila
Miloš Milošević, dipl.inž.elektro.
ispitivanja:
M.P.
Jasmina Gordić, dipl.inž. ZNR.
Odgovorno lice
________________________
Jasmina Gordić, dipl.inž. zaštite na radu
br. Licence: 164-02-00010/2006-01
OB 4.30
Zabranjeno preštampavanje i umnožavanje
Stranica 20 od 20
Download

290411 Sirmiumsteel-SM-UROL