Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada – Government
Ministria e Integrimit Evropian
Ministarstvo za Evropsku Integraciju/ Ministry of European Integration
Profili donatora
i UN implementirajucih
agencija
Maj 2012
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Švajcarska
Opšti cilj Švajcarskog programa je podrška Kosovu u njegovoj
tranzicijiiprocesuizgradnjedržave,doprinoseđidasepoboljša:
- Ekonomskirazvojiodrživozapošljavanje;
- Upravljanje na centralnom i lokalnom nivou, vladavina prava i
demokratskiprocesi;
- Pristuposnovnimuslugama.
ŠvajcarskiprogramkojikoordinirakancelarijaŠvajcarskesaradnjeu
Prištini, predstavlja Švajcarsku Agenciju za razvoj i saradnju (SDC)
Švajcarskog federalnog odeljenja inostranih poslova i Državnog
sekretarijatazaekonomskeposlove(SECO),Švajcarskogfederalnog
odeljenjazaekonomskeposlove.
Federalna kancelarija za migracije (FOM) Švajcarskog federalnog
odeljenja pravde I policije doprinela je takoĜe Švajcarskom
programu saradnje na Kosovu. Švajcarski program saradnje na
Kosovu poēeo je njegovim uēešđem u verifikacionoj misiji OSCE.
Tokom oružanog sukoba od 1998–1999, postavio je obiman
programhumanitarnepomođi.
Od 2000 godine, humanitarne akcije i programi koji pomažu
povratku raseljenih lica tokom rata dopunjeni su ubrzo
rekonstrukcionoͲpomođnim merama i projektima koji podstiēu
egzistenciju, promovišu kulturu i pomažu razvoj. Srednjoroēni
programi saradnje (2004Ͳ2006) i strateške orjentacije 2007Ͳ2008
služili su da usmere Švajcarski kurs delovanja na Kosovu sve do
proglašenjanjegovenezavisnosti17februara2008.
Nakontoga,naosnovuprioritetavladeKosovaiŠvajcarskepolitike
na Balkanu, objavljena je trenutna strategija saradnje SDC/SECO
2009Ͳ2012.
2011IsplatepoDACsektorima
150– Vladaicivilno
drustvo
8%
4%4%
140– Snabdevanesa
Vodomikanalizacija
37%
110Ͳ Obrazovanje
16%
311Ͳ Poljoprivreda
31%
400Ͳ Multisektor/popͲ
Recnosecenje
Ostalo
Isplate2008– 2011(uhiljadamaEvra)
NazivOrganizacijeŠvajcarskakancelarijazasaradnju
TiporganizacijeBilateralni
DACēlanDa
DirektororganizacijeMarchusBaechler
Švajcarska
ModalnaPomođ
Kapitalne investicije
Generalna (ili direktna)
budžetska podrška (GBP)
U Naturi/ Zalihe
Projekat
2008
2009
2010
2011
0
0
102
0
0
0
1.631
174
238
1.798
923
306
2.943
129
0
5.943
397
1.230
88
1.396
4.002
2.174
7.679
1.565
7.724
Ciljanailinamenskapodrška
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori
budžetskogsektora(SBS)
600
Tehniþka Saradnja/
Ekonomijaizapošljavanje
713
Asistencija
Vladavinapravaidemokratija
2.945
Ukupno
Javnainfrastruktura
2011IsplatepoSektorskojRadnojGrupi
DijasporaImigracije
100%
Tekuđa strategija zemlje/Kratak opis planiranih
90%
aktivnosti(dugoroēno)
80%
Trenutna strategija saradnje je 2009Ͳ2012. Izrada
70%
strategije zemlje (2013Ͳ2016) je u toku. Švajcarska đe
60%
nastavitidapodržavaKosovskiprocestranzicijeputem
društvenog ukljuēivanja, tržišnom ekonomijom i
50%
demokratskimpolitiēkimsistemomupogleduevropske
40%
integracijeregionazapadnogBalkana.
30%
20%
10%
Obrazovanjei
Zaposlenost
Ekonomija,trgov
iIndustrija
Poljoprivredai
Ruralnirazvoj
Vladavinaprava
Ostalo
Vlada
0%
Zivotnasredina
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Institucionalniokvir
UkupnoosobljenaKosovu20
Ukupnostranogosoblja3
Ukupnolokalnoosoblje17
Kontakt
ŠvajcarskakancelarijazasaradnjunaKosovu
Ul.RexhepMal,br.6,Priština,Kosovo
Tel:+381(0)38248091
eͲmail:[email protected]
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
OdeljenjezameĜunarodnirazvojͲDFID
DFID radi na Kosovu od 1999, obezbeĜujuđiinicijalnohumanitarnu
pomođ neposredno posle sukoba. DFID program se razvio tokom
poslednjih 12 godina na program koji je trenutno fokusiran na
podrške reformama u oblasti vladavine, vladavine zakona, i
poboljšanja ekonomskog razvoja. Od 1999 DFID je doprineo sa
preko €240 miliona (£170 miliona) u bilateralnim razvojnim
projektima, i u UK finansijskoj godini 2010/11 bilateralnom
podrškomKosovuuukupnomiznosuod€8.8miliona(£7.5miliona).
KljuēnadostignuđaupodršcivladeKosovaukljuēuju:
Ͳ
ReformuKosovskogzdravstvenogisistemasocijalnepomođi
Ͳ
Polaganjetemeljaprofesionalnecivilneslužbe
PodrškuvladiuispunjavanjumeĜunarodnihstandardkojisu
bilipredusloviKosovskenezavisnostiufebruaru2008
1Marta2011UKdržavnisekretarzameĜunarodnirazvojobjavioje
da đe DFID zatvoriti programe u 16 zemalja do decembra 2012,
ukljuēujuđiiprogramKosova.
Postavljeni su planovi da se smanje aktivnosti tokom prelaznog
perioda, koji đe kulminirati zatvaranjem DFID kancelarije 30
novembra 2012. DFID đe ispuniti sve tekuđe UK bilateralne
programske obaveze i potpuno je posveđen bliskoj saradnji sa
Kosovskom vladom (VK) i ostalim partnerima da se to uradi. UK
vlada preko Britanske ambasade nastaviđe da igra kljuēnu ulogu u
održavanju politiēke stabilnosti i promocije ekonomskog razvoja
Kosova.
Institucionalniokvir
UkupnoosobljenaKosovu10
Ukupnostranogosoblja1
Ukupnolokalnoosoblje9
Kontakt
OdeljenjezameĜunarodnirazvoj
UlEkremRexha,br.8,10000Priština,Kosovo
Tel:+381(0)38249724
Website:www.dfid.gov.uk
2011IsplatepoSektorskojRadnojGrupi
NazivOrganizacijeOdeljenjezameĜunarodnirazvoj
TiporganizacijeBilateralan
DACēlanDa
DirektororganizacijeRichardTaylor
Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
ModalnaPomođ
Oblastkljuēnihprioriteta/sektori
Državnaslužba
Javnaadministracija,
Javnefinansije,
Razvojprivatnogsektora,
Razvojstatistiēkogsistema,
Socijalnazaštita,
Reformazdravstvenogsektora,
Vladavinaprava
2008
2009
2010
2011
Projekat
0
364
256
468
Ciljanailinamenskapodrška
budžetskogsektora(SBS)
0
0
0
1.169
Tehniþka Saradnja/
Asistencija
3.593
2.770
3.842
3.391
Ukupno
3.594
3.133
4.098
5.029
2011IsplatepoDACsektorima
150–Vladaicivilno
drustvo
3%
23%
160– Ostalesocijalne
Infrastruktureiusluge
74%
260–Biznisiostale
ulsuge
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Globalnifond
Od2005,Globalnifondpodržaojedijagnozetuberkulozeiaktivnosti
tretmana na Kosovu preko 4 kruga TB granta. Dalje postoji Krug 7
HIV grant koji se fokusira na prevenciju HIV meĜu najriziēnijim
populacionim grupama i Krug 9 TB grant koji se fokusira na
dijagnozuitretmanTB,ukljuēujuđivišeͲotpornutuberkulozu(MDRͲ
TB).
Glavnestrategije(HIV),do2014:
1) Smanjenje HIV ranjivosti meĜu najriziēnijim populacionim
grupama, sa posebnim fokusom na IDU, pol radnika, MSM,
korišđenjedrogeuzatvorimaimladihljudisanajveđimHIVrizikom;
2)PoboljšanjekvalitetaživotaljudisaHIV/AIDS(PLWHA)naKosovu
promocijompodrškeokoline;
3) Kreira podršku okoline sa održivim odzivom na HIV i AIDS na
Kosovu;i
4)OjaēabazuevidencijezaciljaniiefikasanodzivnaHIViAIDSna
Kosovu.
Glavnastrategija(TB),dokrajaseptembra2016:
Programđenastojatidaobezbedipravovremenootkrivanjesluēajai
poboljša stopu otkrivanja sluēaja, kao i odgovarajuđe leēenje test
pozitivnih sluēajeva, stalnu podršku pacijentima tokom celog
perioda leēenja, pridržavanje tretmana, dobre rezultate i leēenja,
smanjenjesmrtnostiinesposobnostizabolesnikesaTB.
ProgramskeaktivnostiđetakoĜebitifokusiranenasmanjenjetereta
tuberkulozeiHIVupopulacijamapogoĜenimsaobebolesti.
Zdravstveni sistem đe biti ojaēan realizacijom Praktiēnog pristupa
strategijezdravljapluđaiukljuēenjemsvihrelevantnihobezbeĜivaēa
nege (iz javnog i privatnog sektora) u nacionalnom TB programu.
Programđekreiratiuslovedapodržiangažovanjeprivatnogijavnog
zdravstvenogsektorauStopstrategijiTBimplementacijenaKosovu.
Oēekuje se da aktivnosti i poslediēni rezultati imaju veliki uticaj na
jaēanjezdravstvenogsistemaucelini.
Sa kljuēnim ciljem da se omoguđi poštovanjepacijenata leēenihod
tuberkuloze i da se smanji stid i diskriminacija prema TB
bolesnicima,Programukljuēujeopštupopulaciju,lidereuzajednici,
kreatore politike i novinare u zagovaranju, socijalnoj mobilizaciji i
obrazovnimaktivnostima.
Institucionalniokvir
2011IsplatepoSektorskojRadnojGrupi
Globalni fond nema kancelariju u zemlji. ObezbeĜuje finansiranje preko
Glavnog primaoca odabranog od Koordinacionog mehanizma zemlje
(CCM).NaKosovu,GlavniprimalacjeFondzarazvojzajednice(CDF),iCCM
predsedavaMinistarzdravlja.
Kontakt
Globalni fond za borbu protiv AIDS, tuberkuloze i malarije, 8, chemin de
Blandonnet,1214Vernier/Ženeva,Švajcarska
GĜa.SandraIrbe,Menadžerportfoliofonda
([email protected])
Od1Jula2012:MsLinseyCole,Menadžerportfoliofonda
[email protected]
NazivOrganizacijeGlobalnifondzaborbuprotivAIDS,Tubekuloze
imalarije(TheGlobalFund)
TiporganizacijeMultilateralno
DACēlanNe
DirektororganizacijeGabrielJaramillo,GeneralniMenadžer
Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori
Zdravstvenisektori,širomzemlje
ModalnaPomođ
2008
2009
2010
2011
Projekat
1.052
929
1.469
1.004
Ukupno
1.052
929
1.469
1.004
2011IsplatepoDACsektorima
Tekuđastrategijazemlje/Kratakopisplaniranihaktivnosti(dugoroēno)
Glavnestrategije(HIV),dokraja2014:
1)SmanjenjeHIVranjivostimeĜunajriziēnijimpopulacionimgrupama,sa
posebnimfokusomnaIDU,polradnika,rizikakorišđenjadrogeuzatvoru,i
mladeljudesavisokimHIVrizikom;
2) Poboljša kvalitet života ljudi koji žive sa HIV/AIDS (PLWHA) na Kosovu
promocijompodrškeokoline;
3) Kreira podsticajno okruženje za održiv odgovor na HIV i AIDS na
Kosovu;i
4) Jaēanje baze dokaza za ciljani i efikasan odgovor na HIV i AIDS na
Kosovu.
120Ͳ Zdravstvo
32%
68%
130– Politike
Programi
stanovništva
reproduktivno
zdravlje
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Austrija
Od 1999, Austrija je pomogla zemlji u razvoju osnovne
infrastrukture, kao što su putevi i snabdevanje vodom, u
obrazovanju,demokratizacijiiekonomskomrazvoju.
Austrijska razvojna saradnja fokusirala je svoj rad na ruralnom
razvoju, koji pruža poseban prostor za smanjenje siromaštva i
ekonomskirazvoj.UciljuodrživograzvojaisocijalnepravdeACDje
takoĜepomogaoupromocijiprivatnogsektora.
Obrazovniprogramiformiranjakadrovaiizgradnjakapacitetasujoš
jedan prioritet ADC. Austrija podržava razvoj obrazovnog sistema
koji zadovoljava potrebe na najvišem obrazovnom i struēnom
nivou. ADC takoĜe pomaže Kosovu da implementira mere dobrog
upravljanja i vladavine prava i nastoji da neguje demokratske
vrednosti promocijom prevencije konflikta i programima ljudskih
prava,mirnogsuživotameĜurazliēitimdelovimastanovništva.
2011IsplatepoSektorskojRadnojGrupi
90%
Kontakt
AustrijskarazvojnasgencijaAustrijskarazvojnaagencija/Koordinacija
Zelinkagasse2Kancelarijazatehniēkusaradnju–
Austrijskaambasada
A1010Vienna,AustriaUlNazimHikmet.Br,6
+43(0)190399/0Dragodan/Arbëria1,Prština,Kosovo
[email protected]@ada.gv.at
Naziv OrganizacijeAustrijskarazvojnaagencija
TipOrganizacijeBilateralan
DACēlanDa
DirektororganizacijeADA:AmbasadorBrigitteÖppingerͲWalchshofer
kancelarijanaKosovo:ChristianGeosits
Austria
Ekonomija,Trgovina
Industrija
80%
70%
Poljoprivredai
Ruralnorazvoj
60%
50%
Saobrađaji
Infrastruktura
40%
Obrazovanjei
Zaposlenost
100%
30%
Nelocirane
Sektorskeradnegrupe
20%
10%
Vladavinaprava
0%
Total
Ostalo
Vlada
Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
ModalnaPomođ
KapitalneInvesticije
UNaturi/Zalihe
Projekat
2008
2009
2010
2011
80
31
0
0
0
0
115
0
1.969
1.396
1.636
1.117
849
140
1.570
2.277
1.891
2.687
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori(ukljuēujuđiopštine)
TehniēkaSaradnja/
Upogledubrojaifinansijskogobimajugijugoistoksuprioritetni;SuvaRekautom Asistencija
695
pogleduimajunajveđiudeo.Štaviše,drugeoblasti/sektorisuispod
Ukupno
2.744
2011IsplatepoDACsektorima
Osnovnainfrastrukturaivoda
Podrškasocijalnougroženimgrupama
Obrazovanjeiomladina(fokusnavisokoobrazovanje)
7% 3%
Podrškaprivatnimpreduzeđima(direktnoiinstitucionalnoprekoMTI/KCC)
10%
40%
Ruralnirazvoj(fokusnapoljoprivredu)
XͲrezovi:MeĜuͲetniēkasaradnja/Podrškaetniēkimmanjinama–Dobroupravljanje/
13%
Vladavinapravairavnopravnostizaštitaživotnesredine
110ͲObravocanje
311Ͳ POljoprivreda
400Ͳ Poprecnosecenje
321Ͳ Industrija
Tekuđastrategijazemlje/Kratakopisplaniranihaktivnosti(dugoroēno)
Strategijaza2008Ͳ2011jošuvekvaži.Novastrategijaza2012Ͳ2015jetrenutnoufazi
razvoja.Postojimoguđnostsmanjenjasektora.DobroupravljanjekaoXͲrezovidobiđe
jaēinaglasak.
27%
120Ͳ Zdravstvo
OSTALO
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Institucionalniokvir
MenadžmentsistemzaODAAustrijskarazvojnaagencijakaooperativnideo,
meĜutimraznaministarstvo(Obrazovanje,nauka,
finansije)iregionalniadministrativnientiteti.
UkupnoosobljenaKosovu2(bezēlanovaosobljaimplementacionihpartnera)
Ukupnostranogosoblja1
Ukupnolokalnoosoblje1
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Danska
U ranijim godinama pomođ Danske bila je usmerena na
humanitarnu pomođ I rekonstrukciju, dok je kasnije, bila više
usmerena na veđe razvojne programe pomođi u okviru privatnog
sektora,obrazovanjaIpoljoprivrede.
Preko Danskog susedskog programa, Kosovo je imalo korist u
pomođiciljanojnarazvojekonomskogIposlovnogsektora.
U2008,zapoēelajerealizacijarazvojaprivatnogsektora.Glavnicilj
programajedakreiraodrživrazvojIzaposlenostkroz:
- Podrškuhortikulturnoglancavrednosti,
- Podršku ēetiri Kosovske poljoprivredno orjentisane skole za
struēnoobrazovanjeItrening(VET)i
- Poboljšanju pristupa kreditima u ruralnim oblastima
obezbeĜenih preko Evropskog fonda za jugoistoēnu Evropu
(EFSE).
Opšti cilj pomođi je da smanji masovnu nezaposlenost u zemlji.
Ukupan budžet je 80 miliona DKK tokom petogodišnjeg perioda
2008Ͳ2012.
Pored toga. Broj manjih programa se sprovodi na Kosovu,
ukljuēujuđipodrškuza:
- VladavinupravaIpristuppravdinaKosovu(usaradnjisa
UNDP),
- MultietniēkeobrazovneinstitucijenaseveruKosova
(Mitrovica),
- PodrškapopisastanovništvaIdomađinstvau2011i
- Program Kosovske održive razvojne politike zapošljavanja (u
saradnjisaSvetskombankomIdrugimrazvojnimpartnerima).
Nova pomođ pokriva period 2012 – 2015 u okviru razvoja oblasti
privatno/poljoprivrednogsektorakojisetrenutnoprogramira.
Danska
NazivOrganizacijeDanskoministarstvospoljnihpolsova
TiporganizacijeBilateralno
DACēlanDa
Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
2008
2009
2010
2011
308
1.256
2.546
1.249
0
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori
Ukupno
308
PrivatnisektorIpoljoprivreda
Tekuđa strategija zemlje/Kratak opis planiranih aktivnosti 2011IsplatepoDACsektorima
(dugoroēno)
Danskasusedskastrategija2008Ͳ2012;
SusedskiprogramudanskombilatelralnomprogramurazvojazaEU
susednezemljeistokaijugoistoka.Opšticiljsusedskogprogramaje
34%
da promoviše otvoreno i demokratsko društvo otvoreno i
demokratsko društvo zasnovano na vladavini prava i bazirano na
66%
stabilnompolitiēkomiekonomskomrazvoju.
0
135
372
1.256
2.682
1.621
Susedski program doprinosi izbegavanju stvaranja novih linija
razdvajanja u Evropi izmeĜu EU i njenih suseda. Zato, program
podržava danski spoljno politiēki prioriteta u promociji mirne i stabilneEvropeunapretkuiprosperitetu.UkupnoDKK742miliona
je izdvojeno za programe tokom 2004Ͳ2007. Susedski program se
nastavljaudrugojfaziod2008Ͳ2012saukupnoDKK1milijarda.
ModalnaPomođ
Projekat
TechnicalCooperation
/Assistance
110Ͳ Obrazovanje
150Ͳ Vlada
Icivilnodruštvo
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Institucionalniokvir
2011IsplatepoSektorskojRadnojGrupi
MenadžmentsistemzaODADanskoministarstvoinostranih
polsova
100%
Obrazovanjei
UkupnoosobljenaKosovuNemapredstavnikanaKosovu 80%
Zaposlenost
Kontakt
60%
Poljoprivredai
AsiatiskPlads2,1448CopenhagenKDenmark
Rural.ravoj
40%
Telephone:+4533920000
Vladavina
20%
Mail:[email protected]
prava
0%
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Finska
Finska je sprovodi bilateralnu razvojnu politiku na Kosovu od
1999.TrenutnaimplementacijajebazirananaProgramskomokviru
za Zapadni Balkan za 2009Ͳ2013. Iznos projektovane bilateralne
pomođiKosovuje16milionaevrauperiodu2009Ͳ2013.
Veđina podrške je kanalisana kroz projekte implementirane preko
meĜunarodnih organizacija (UNDP, FAO, IOM, WB). Trenutno
postojeprojektiuoblastizapošljavanja,šumarstva,životnesredine,
trgovine, ravnopravnosti polova i vladavine prava. TakoĜe se
finansira i rad meĜunarodnih NVO – finskim doprinosom Evropski
centra za manjinska pitanja je radio poslednjih godina da podrži
zajednicetokomprocesadecentralizacije.
Unastavku,FinskiobrazovniInstitutikompanije(EduClasterFinska,
JAMK Univerzitet primenjenih nauka i Savonia Univerzitet
primenjenihnauka)radenarazvoju,poredostalihstvari,narazvoju
inkluzivnog obrazovnog sistema i struēnog osposobljavanja. Finska
ambasada takoĜe godišnje dodeljuje Lokalni fond saradnje od
300,000EvraKosovskimNVO.
2011IsplatepoSektorskojRadnojGrupi
Isplate2008– 2011(uhiljadamaEvra)
Finska
NazivOrganizacijeFinska
TiporganizacijeBilateralni
DACēlanDa
DirektororganizacijeGĜa.AnneMeskanen,Chargée
d’Affairesa.iGdin.Vesa
Kotilainen,Prvisekretar
ModalnaPomođ
Generalna(ilidirektna)budžetska
podrška(GBP)
4.500
0
0
0
Projekat
1.436
1.423
6.193
979
0
171
715
1.109
5.936
1.594
6.909
2.087
TehniēkaSaradnja/Asistencija
Ukupno
2008
2009
2010
2011
2011IsplatepoDACsektorima
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori
Stabilnostisigurnost
Životnasredina
Pomođtrgovini
Socijalnastabilnost
Tekuđa strategijazemlje/Kratakopisplaniranih aktivnosti
(dugoroēno)
Trenutniokvirzarazvojsaradnjezavršiđesenakon2013.U
2012 i 2013 tekuđi program biđe procenjen i na osnovu
rezultatabiđedizajnirannoviprogramskiokvir.
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Institucionalniokvir
UkupnoosobljenaKosovu7
Ukupnostranoosoblje3
Ukupnolokalnoosoblje4
Kontakt
AmbasadaFinske,Priština,Ul.PerandoriJustinian,
br.19.Pejton,1000Priština,Kosovo
tel:+3864373700
email:[email protected]
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
USAID
Nakon rešavanja neposrednih post konfliktnih potreba za kuđama,
slobodom i obezbeĜenjem osnovnih zahteva ogromnog broja
raseljenihlicatokomkonflikta,USAIDjepomogaouuspostavljanju
osnovnih vladinih institucija, što je najvažnije Ministarstva za
ekonomijuifinansije.
Nove vladine institucije i temelji pravnog sistema razvijeni su uz
veliku pomođ USAID i drugih donatora. Dok je glavni posao
osnivanja ovih kljuēnih vladinih institucija uspešno završen, USAID
je nastavio da obezbeĜuje tehniēku pomođ u nekoliko kljuēnih
oblastiukljuēujuđifinansijskupolitiku,jaēanjepravosuĜaienergije.
USAIDaktivnostisuprenetaodosnivanjaministarstavaekonomijei
nezavisnih agencija kako bi istakla sposobnost ovih javnih
organizacija
da
upravljaju
celom
ekonomijom.
Trenutno,USAIDimplementiraaktivnostikojidoprinoseKosovskom
ekonomskom razvoju, demokratiji i upravi kako bi pomogla
ostvarenjutrajnesigurnosti,prosperitetaistabilnosti.
USAIDͲovi programi bazirani na zajednicama rehabilitovali su i
izgradiliinfrastrukturuzajednice,angažovalimladeljudeipodržale
preduzeđa u manjinskim sredinama na Kosovu. Aktivnosti su
podržale poveđanju poverenja i omoguđile Kosovskim Srbima da
imaju održivu buduđnost na Kosovu kroz programe orjentisane na
poveđanju obrazovanja i ekonomskih moguđnosti, i poboljšanog
kvalitetaživota.
Aktivnosti opšteg ekonomskog razvoja fokusirane su na razvoj
kosovskog privatnog sektora sa ciljem da poboljša/modernizuje
poslovno okruženje, poveđa lokalnu proizvodnju, i zapošljavanje
kratkoroēnimidugoroēnimrastomlokalnihpreduzeđaismanjenjem
uvoza.Aktivnosti vladavine idemokratijerealizovanesudaojaēaju
vladavinu prava, podrže jaēu demokratiju, dobro upravljanje i
decentralizaciju.
Institucionalniokvir
UkupnoosobljenaKosovu90
Ukupnostranoosoblje16
Ukupnolokalnoosoblje74
Kontakt
Arberia,IsmailQemaliUl.,kuđa#1,
10000Priština,Kosovo
Tel:++381(0)3859592000
eͲmail:[email protected]
2011IsplatepoSektorskojRadnojGrupi
NazivOrganizacijeUSAID
TiporganizacijeBilateralan
DACēlanDa
DirektororganizacijeMaureenA.Shauket,DirektorMisije
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori
Vladavina prava; Lokalno upravljanje; Ekonomski razvoj; Energija;
Poljoprivreda;
Obrazovanje;
Tekuđastrategijazemlje/Kratakopisplaniranihaktivnosti(dugoroēno)
2010Ͳ2014 USAID/Kosovski strateški plan je baziran na realizaciji tri
ciljanepomođi.S’obziromnasnažnusinergijuizmeĜuciljevaiposrednih
rezultata,USAIDđestalnoprocenjivatirasporediprioritetintervencija..
1.MladisuproduktivnijiiangažovanijiēlanovistabilnogKosova;
2.PoveđanjeprivatnogsektoraͲvodikaekonomskomrastu;
3. Osnaživanje graĜana Kosova da konsoliduju funkcionisanje
demokratije;
Sva pomođ USAID đe biti usmerena na podršci integracije Kosova u
Evropu.
Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
ModalnaPomođ
KapitalneInvesticije
2008
2009
2010
2011
6
4.392
6.417
5.343
573
83.895
1.986
173
Projekat
TehniēkaSaradnja/
Asistencija
16.992
27.273
42.577
43.863
Ukupno
17.571
115.560
50.979
49.378
2011IsplatepoDACsektorima
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
AmbasadaKraljevineHolandije
Nakon rata 1999 Holandska vlada je podržala Kosovo sa hitnom
pomođi u vidu podrške platnom bilansu. Potrošeni iznosi su bili 45
milionau1999,27milionau2000,18milionau2001i12milionau
2002.
Od2003panadaljeHolandskavladajepoēeladapodržavaKosovou
formi projekata ēiji je cilj da podrže infrastrukturu, integraciju
povratnika, socijalno ekonomski razvoj i životnu sredinu. Proseēna
godišnjapodrškau2003i2004bilaje8do10miliona.
Za ovo vreme, poēevši od 2005, holandska vlada je podržala
regionalnu razvojne projekte, ciljajuđi Srbiju, Crnu Goru, Kosovo,
Makedoniju,BosnuiHercegovinuiAlbanijuuistovreme.
Realizovani projekti su podržali životnu sredinu, unutrašnju
bezbednost (razoružanje), razvoj malih i srednjih preduzeđa i
visokog obrazovanje u obliku Evropske akreditacije programa
letnjihuniverzitetauPrištiniiuMitrovici.Proseēangodišnjiiznos
utrošenodstraneholandskevladenarazvojusaradnjeuperioduod
2005do2011naKosovubioje5do7miliona.
Od2008panadaljeholandskavladauPrištinijebilaodgovornaza
fondkojijepodržaomaleprojekteuoblastisportairazvoja,kulture
i razvoja, ljudskih prava, prava polne jednakosti, prava manjina,
vladavineprava,dobrogupravljanjaislobodnihinezavisnihmedija.
Istovremeno holandska vlada je usmerila podršku preduzeđima
omoguđujuđi subvencije za strane kompanije koje formiraju
konzorcijum sa kosovskim kompanijama i obezbeĜujuđi podršku
Kosovskim kompanijama da pronaĜu poslovne partnere iz
Holandije.
Holandska vlada takoĜe ima programe preko kojih kosovski
profesionalci mogu dobiti stipendiju da studiraju na holandskom
univerzitetu. Konaēno holandska vlada može da ponudi podršku
sektorunazahtevambasade.
Krajem2011Kosovovisenijekategorizovanokaozemljaurazvoju
od strane holandske vlade, tako da je budžet razvojne pomođi
smanjeniveđapodrškasektoruđebitipostepena.Osimtoga,pored
sportskih i fondova za kulturu, drugi pomenuti programi razvojne
pomođiod2008idaljesunasnazi.
Holandija
NazivOrganizacijeAmbasadaKraljevine
Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
Holandije
ModalnaPomođ
2008
TiporganizacijeBilateralan
Generalna(ilidirektna)
budžetskapodrška(GBP)
0
DACēlanDa
Projekat
3.591
DirektororganizacijeRobertBosch,Ambasador
TehniēkaSaradnja/
Asistencija
0
Oblastikljuēnihprioriteta/sektori
Ukupno
3.591
Ljudskaprava
Pravojednakostipolova
2011IsplatepoDACsektorima
Manjinskaprava
Vladavinaprava
Dobroupravljanjei
Slobodniinezavisnimediji
Tekuđa strategija zemlje/Kratak opis planiranih
aktivnosti(dugoroēno)
Dugoroēnu strategiju ēini podrška društvu i jaēanje
vladavinepravanaKosovu.
2009
2010
2011
0
0
131
5.864
9.527
408
0
596
944
5.864
10.124
1.483
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Institucionalniokvir 2011IsplatepoSektorskojRadnojGrupi
UkupnoosobljenaKosovu7
Ukupnostranoosoblje2
Ukupnolokalnoosoblje5
Kontakt
AmbasadakraljevineHolandije,XhemajlBerisha12,
10000Priština,Kosovo
Tel:(+381)38516101
EͲmail:[email protected]
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Italijanskasaradnja(CooperazioneItaliana)
Uprkos odsustvu bilateralnih sporazuma o saradnji, od 1999
Italijanska saradnja je pokrenula projekte posveđene iskljuēivo
Kosovuifokusiraneuglavnomnapodruējavanrednogstanja,preko
razliēitih kanala finansiranja (L. 49/87, i 84/01 L. L. 180/92)
omoguđenezakonodavstvom.
Tokom vremena, akcije su proširene na inicijative usmerene preko
podrške meĜuetniēkih dijaloga i oēuvanje kulturnog nasleĜa
(putem obnove verskih objekata u cilju dijaloga izmeĜu srpske i
albanskestrane),usvajanjem“kapacitetaͲinstitucionalneizgradnje
"programa da ohrabre konsolidaciju lokalne vlade i ekonomsko i
društveno obrazovnog razvoja u skladu sa standardima koje je
postavilameĜunarodnazajednica.
NameĜunarodnojdonatorskojkonferencijiodržanojuBriseluujulu
2008, nova vlada Kosova predstavila je meĜunarodnoj zajednici
svoju razvojnu strategiju za period 2008Ͳ2010, za koju je Italija
obeđala13milionaevra.Našdoprinosjekakosledi:3milionaevrau
korist fondaSvetske banke dapodržibudžetzarealizacijupolitike
zapošljavanja i 10 miliona za inicijative koje đe biti fokusirane na
poljoprivreduiagroͲindustriju,javnozdravljeizdravstvenuzaštitui
oēuvanjekulturnognasleĜa.Važnojezapamtitidajeuaprilu2009,
vladaRepublikeKosovoformalnousvojilaNacionalniplanzaosobe
sainvaliditetom,ēijojizradiekspertiItalijanskesaradnjesuznaēajno
doprineli.
Glavne tekuđe inicijative finansirane od strane italijanskog
ministarstvainostranihposlovasu:
Zdravlje
x Tehniēka pomođ u pisanju Nacionalnog plana za osobe sa
invaliditetomnaKosovu
x Ekspertskifondzatehniēkupomođministarstvuzdravljana
Kosovu
Vladaidruštvo
x Jaēanjeipoboljšanjesocijalnihidruštvenihuslugazastarije
stanovnikeiizbeglice
KulturnonasleĜe
x Umetnost i dijalog – Oēuvanje umetniēke baštine, kulturna
saradnja,unapreĜenjedijalogaimiranaKosovu
x Intervencije za zaštitu i obnovu kulturne baštine da
promovišenastavakdijalogaukontekstukonflikta..
2011IsplatepoSektorskojRadnojGrupi
Italija
Kontaktt
c/oAmbasadaItalije,AzemJashanica5,Dragodan,
Priština10000,Kosovo
Tel:+381.38.244.925
EͲmail:[email protected]
NazivorganizacijeItalijanskasaradnja(Cooperazione
Italiana)
TiporganizacijeBilateralan
DACēlanDa
DirektororganizacijeDott.SantaMole’
Oblastikljuēnihprioriteta/sektori(ukljuēujuđiopštine)
Poljoprivreda
Kultura
Zdravstvo
Socijalnainkluzija
Tekuđastrategijazemlje/Kratkiopisplaniranihinicijativa
(dugoroēno)
ICnaKosovupredviĜadaodržavafokussvogradana
pomenutimkljuēnimprioritetnimoblastima.
Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
2008
2009
2010
2011
0
3.000
0
0
Projekat
TechnicalCooperation
/Assistance
0
0
9.034
2.912
0
230
140
125
Ukupno
0
3.230
9.174
3.037
2011IsplatepoDACsektorima
ModalnaPomođ
General(ordirect)
BudgetSupport(GBS)
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Institucinalniokvir
GeneralnidirektoratItalijanskesaradnjenalaziseuRimu,kao
deoMinistarstvaspoljnihposlova.Organizacijajeprisutnana
terenuprekolokalnihkancelarija(Unita’TecnicheLocali,
UTL).ItalijanskasaradnjanaKosovuodnosisenaUTLbaziran
uBeogradu,iuPrištinigapredstavljaslužbenikzavezuu
okviruItalijanskeambasade.
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
EuropeanOfficeinKosovo
EvropskaUnijajebilasastavnideomeĜunarodnihnaporauizgradnji
novebuduđnostizaKosovood1999.
Evropsak Unija – Obe njene države ēlanice i njene institucije,
posebno Evropska Komisija – igraju važnu ulogu u rekonstrukciji i
razvoju Kosova. Evropska Unija je daleko najveđi donator
obezbeĜujuđipomođKosovuiregionuJugoistoēneEvropeucelinii
naēelujeunaporimarekonstrukcije.
Kosovojeprimiloviseod€2milijardepomođiodEUod1999.Iako
jeprvobitnobilafokusirananaakcijehitnepomođiirekonstrukcije,
sada je koncentrisana na ubrzanom Kosovskom razvoju stabilnih
institucija i održivog ekonomskog razvoja i osiguranju Kosovske
evropskebuduđnosti.
17državaēlanicaEUimajupredstavništvonaKosovuibrojneNVOiz
državaēlanicaEUsuaktivnenaKosovu.
EU je ponovila (najskorije u decembru 2010 Evropskog saveta) da
Kosovo ima jasnu evropsku perspektivu u skladu sa evropskom
perspektivom regiona zapadnog Balkana. EU ostaje posveđena da
igravodeđuuloguuobezbeĜenjustabilnostiKosovaprekoevropske
bezbednodtiiodbranbenepolitike(ESDP)uoblastivladavineprava,
preko svog Specijalnog predstavnikai svog doprinosa takoĜe
MeĜunarodnoj civilnoj kancelariji. Evropska komisija prati napore
Kosovske evropske reforme i obezbeĜuje preporuke i pomaže; na
ostvarivanjuciljevakojejepostavioSavetuEvropskompartnerstvu
zaKosovo.
Jula 11, 2008, Komisija je bila domađin donatorske konferencije za
Kosovo u Briselu. Na konferenciji, Komisija je pozvala donatore
(države ēlanice EU, neͲEU donatore, i meĜunarodne finansijske
institucije)dadoprinesuKosovskomsocijalnoͲekonomskomrazvoju
ipomognudasepremostijazufinansiranjuodnekih€1.4milijardi
zaperiod2009Ͳ2011.Obeđaniiznosipremašilisu€1.2milijardu,sa
ukupnimdoprinosomEUutotalu(Komisija+državeēlaniceEU)od
skoro€800miliona.
EvropskaunijajeprisutnanaKosovupreko:
•
Kancelarije Evropske Unije na Kosovu/Specijalnog
predstavnikaEvropskeUnije(EUSR)
•
EULEX
•
PredstavništvadržavaēlanicaEU(AmbasadaiKancelarijaza
vezu)
Nakonstupanjanasnagu Lisabonskogugovora,Kancelarijazavezu
evropskekomisijezajednosamandatomEUSRjepostalakancelarija
evropske unije na Kosovu. Pre spajanja kancelarije evropske unije
na Kosovu, Kancelarija za vezu evropske unije funkcionisala je od
septembra
2004,
i
EUSR
od
2008
Kontakt
KancelarijaEvropskeUnijenaKosovu/SpecijalnipredstavnikEvropske
UnijenaKosovu,UlKosovo1,P.O.Box331,Priština10000
Telephone:+381385131200
Website:www.eeas.europa.eu/delegations/kosovo/index_en.htm
NazivOrganizacijeEvropskakancelarijanaKosovu
TiporganizacijeBilateralan
Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
DACēlanDa
ModalnaPomođ
2008
2009
DirektororganizacijeGdinSamuelŽbogar,Direktorkancelarije
KapitalneInvesticije
0
3.108
EvropskeUnije/EUSR
Generalna(ilidirektna)
budžetskapodrška(GBP)
0
14.500
UNaturi/Zalihe
0
1.172
Oblastikljuēnihprioriteta/sektori(ukljuēujuđiopštine)
Projekat
6.648
18.790
Da ostvari prioritete odabrane za podršku u programu za period 2011Ͳ
TehniēkaSaradnja/
2013,EUđefokusiratisvojupomođprimarnonasledeđesektore:
Asistencija
2.811
11.260
x PravosuĜe I unutrašnji poslovi (fokus na viznu liberalizaciju I
Ukupno
9.459
48.829
pravosuĜe)
x Razvoj privatnog sektora (fokus na trgovinu I poslovno okruženje,i
2011IsplatepoSektorskojRadnojGrupi
ispunjavanjeEUstandarda,kaoIdruštvenoͲekonomskirazvoj)
x Reformajavneadministracije(focusnafunkcionalnipregled)
2010
2011
13.483
13.775
0
3.990
4.436
2.831
31.506
37.022
26.767
26.010
76.191
83.629
Tekuđastrategijazemlje/Kratakopisplaniranihinicijativa(dugoroēno)
Opšti cilj finansijske pomođi EU Kosovu je da podrži njene napore u
reformama i u pravcu usaglašavanja sa standardima EU i napredak u
sprovoĜenju reformi njene agende. Inicijative đe ukljuēiti aktivnosti u
sektorima koji su pomenuti gore. U tom cilju, i kao deo EUSR mandata,
savet i podrška je takoĜe data ukljuēujuđi projekte i aktivnosti) is u
domenu verskog i kulturnog nasleĜa, ljudskih prava, medija, regionalne
saradnjeiposlovazajednice.
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Institucionalniokvir
2011IsplatepoDACsektorima
MenadžmentsistemzaODACentralizovansistem
UkupnoosobljenaKosovu114
Ukupnostranoosoblje46
Ukupnolokalnoosoblje68
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Svetskabanka
Od 1999, je obezbedila i/ili upravljala sa oko US$400 miliona na
Kosovukrozviseod30operacija,ukljuēujuđipovereniēkitrust.
Poēev od 1 marta, 2012, ima sedam aktivnih kreditnih poslova sa
obavezama u ukupnom iznosu US$76.8 miliona i ēetiri Trust fonda
sa ukupnim obavezama od US$8.9 miliona. Oni obezbeĜuju
podršku širokom spektru sektora, ukljuēujuđi energiju,
obrazovanje,reformejavnogsektora,poslovnookruženje,katastar,
poljoprivredu,socijalnoukljuēivanje,ijaēanjefinansijskogsektora.
KakoKosovonijebiloēlanSvetskebankedojula2009,sveKosovske
operacije podržane od strane banke bile su finansirane preko
grantova iz razliēitih izvora, pre svega neto prihoda banke,
povereniēkogfondazaKosovo,PostͲKonfliktnogfonda,iasocijacije
zameĜunarodnirazvoj(IDA).
Ujunu2011bilojedevetaktivnihprojekata,kojisupredstavljalioko
US$69.6 miliona u neto obavezama. Kosovu su odobreni prvi IDA
kreditiodstraneBordaizvršnihdirektoraSvetskebanke4februara,
2010.
Od preko 300 radova zajednice i projekata socijalne pomođi, dve
tređinesubileškoleilisistemisnabdevanjavodom,realizovanesuu
okviru Fonda za razvoj zajednice od 2001 Ͳ 2008. Ovo je doprinelo
poboljšanjuživotapojedinacaizajednicaširomKosova.
Oko 5,000 mladih ljudi ima direktnu korist od programa koji nudi
omladinskicentarpodržanprojektomRazvojaomladinenaKosovu,
koji ukljuēuje kurseve engleskog i drugih stranih jezika, IT znanje i
veštine,radionicuzaupravljanjemiromikonfliktima,iživotiživotne
veštine (ukljuēujuđi veštinu higijene, ēasove plesa, umetnost i
sport).Više od 15 procenata korisnika je iz manjinskih sredina, oko
35 procenata su iz ruralnih zajednica, i oko 45 procenata su žene.
Preko 1000 pacijenata su prošli testiranje na A/H1N1 grip u
laboratoriji za virusologiju, Instituta za nacionalno javno zdravlje,
kojijeizgraĜeniopremljenkaodeoprojektakontroleptiēijeggripa.
Aktivnosti MeĜunarodne finansijske saradnje na Kosovu –podrška
privatnom sektoru Svetske banke –bili su relativno limitirani do
danas – ako se fokusiramo uglavnom na finansijski sektor i , u
manjoj meri, rudarstvo. Oēekuje se da se IFC aktivnosti sada
poveđajukadajeKosovoēlanovihinstitucija.
Oko100opštinskihslužbenikajeuēestvovalonatreninzimauokviru
projektaKosovskedecentralizacije.Onisubilifokusiraninatemama
kao što su upravljanje opštinskim komunalnim preduzeđima;
pružanje usluga na poslu; i realizaciji aranžmana nove fiskalne
decentralizacije.
Zdravstveni master plan, koji je istražio svu infrastrukturu
zdravstvenezaštiteipotrebepopulacijeuopštinama,iuradiopopis
lokalnihputeva,ukoristsvihopštinajepripremljen.
Kao rezultat projekta Poboljšanja obrazovnog uēešđa 1 i 2 , nekih
600 škola, oko polovine škola na Kosovu, su prošle znaēajna
poboljšanjaukljuēujuđipoboljšanuinfrastrukturu,višekompjutera,
muziēke instrumente i opremu, udžbenike i odeđu. Investicije su
takoĜerealizovaneutreninzimanastavnikaiugroženihgrupakoje
sadaimajuveđipristupškolama.
22 opštinska poslovna centra su otvorena od juna 2010, kao deo
projektaTehniēkepomođiposlovnomokruženju.
2011IsplatepoDACsektorima
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Institucionalniokvir
UkupnoosobljenaKosovu13
Ukupnostranoosoblje1
Ukupnolokalnoosoblje12
Kontakt
KancelarijaSvetskebankenaKosovu,UlPrishtinë–Kosovopolje
RKS–10060Priština
Tel.:+38138224454
http://www.worldbank.org/kosovo
NazivorganizacijeSvetskabanka
TiporganizacijeMultilateralni
Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
DACēlanSvetskabankauēestvujekaoposmatraēuDAC
ModalnaPomođ
2008
2009
DirektorkancelarijeJanͲPeterOlters,Direktor,
Projekat
0
0
KancalarijaSvetskebankeKosovo
Ukupno
0
0
Oblastikljuēnihprioriteta/sektori(ukljuēujuđiopštine)
Prioritetisusvrstaniudvaglavnastuba,kaoštojenavedenodole:
2011IsplatepoSektorskojRadnojGrupi
(i)Ubrzanogenerisanjerastaizaposlenosti:
Makroekonomski i fiskalni nadzor; Energetika; Razvoj privatnog sektora i jaēanje
finansijskogsektora;Ruralniipoljoprivrednirazvoj;Održivozapošljavanjeiinkluzija;
Obrazovanje i veštine; Upravljanje javnim finansijama i Jaēanje nabavki; Reforme
javnogsektora;Katastar;
(ii)Poboljšanjeupravljanjazaštitomživotnesredine
Životnasredinaienergetskaefikasnost;
2010
2011
15.291
909
15.291
909
Tekuđastrategijazemlje/Kratakopisplaniranihinicijativa(dugoroēno)
Nakonnizabeleškiprivremenihstrategija,GrupaSvetskebanke(WBG)jepripremila
prvu ēetvorogodišnju strategiju partnerstva (CPS) za Kosovo, predstavljajuđi okvir
saradnje izmeĜu grupe Svetske banke i vlade Kosova. CPS predlaže strategiju
aktivnostifokusiranihna(i)ubrzaniširokozasnovaniekonomskirastizapošljavanjei
(ii)poboljšanjeupravljanjaživotnomsredinom.
Glavni fokus novog kredita CPS programa je energetski sistem, ēiji je cilj rešavanje
Kosovskeenergetskekrizenasveobuhvatannaēin—pokušadabalansiraenergetsku
sigurnostienergetskupristupaēnost,daminimiziradruštvenoͲekološkeekstremnosti
i ublaži negativne uticaje životne sredine, javnog zdravlja, i ekonomski uticaj na
pogoĜenegraĜane..
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
BritanskaAmbasadauPrištini
MiradimonaizgradnjiirazvojikontakataizmeĜuBritanijeiKosovaͲ
na svim nivoima i sa svim zajednicama Ͳ sa centralnom vladom,
opštinama i vezama ljudi sa ljudima kao i sa meĜunarodnom
zajednicom i nevladinim organizacijama na Kosovu. Mi radimo da
komuniciramobritanskupolitikuopitanjimakojautiēunaKosovosa
širokimspektromgraĜanaiinstitucijaširomKosova.
RadsakolegamaBritanskogOdeljenjazameĜunarodnirazvoj(DFID)
iMinistarstvomOdbrane(MO)analiziramopolitiēku,bezbednosnui
ekonomsku situaciju na Kosovu. Dok, rad sa Britanskim Savetom
nameravadapromoviševeštineistandardeuobrazovanju.
2011IsplatepoDACsektorima
Kontkat
BritanskaAmbasada
Ul.IsmailQemajliBr.6–Arberi,Dragodan
Tel:+38138254700
eͲmail:[email protected]
VelikaBritanija
Naziv OrganizacijeBritanskaAmbasada uPrištini (BritishEmbassy
inPristina)
TipOrganizacijeBilateralni
lanDACDa
DirektorOrganizacijeIanCliff,NjegovoVeliēanstvoAmbasadorna
Kosovu
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori(ukljuēujuđiopštine)
etiristubanašegradanaKosovusu:stabilnost,prosperitet,dobro
vladavinaivladavinaprava.
Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
ModalnaPomođ
2008
2009
2010
2011
Projekat
TehniĀkaSaradnja/
Asistencija
787
594
463
498
0
0
645
416
Ukupno
787
594
1.109
915
SevernoKosovojeprioritetusvetluobnovevladavineprava.Utomcilju,mi nameravamodaseukljuēimouprojekatuopštiniZubinPotok.
2011IsplatepoSektorskojRadnojGrupi
ProjekatpodrškedostavljeneodambasadeVelikeBritanijedosadaobuhvata
sledeđe sektore: Vladavinu pravu, dobru vladavinu, podržavanje procesa
povratka, rad saKBSͲom, koͲosnivaēprojekta Javne diplomatijesa MIPkoji
ima za cilj poveđanje broja priznanja nezavisnosti Kosova, nastavljena
podrška Kosovskoj agenciji za imovinu, podrška u uspostavljanju odbora
javnog naloga, rad u podršci OCD u borbi protiv korupcije i obezbeĜivanje
odgovarajuđe nabavki, izborne reforme, prava žena, podršku za centar
uēenjazaromskudecu,kulturnonasleĜe,itd.
Od1999godine,BritanskaambasadajesaraĜivalasagotovosvimkosovskim
opštinama.NajnovijiradjeuopštinamaPrizrena,IstogaiZubinomPotoku.
Tekuđastrategijazemlje/Kratakopisplaniranihaktivnosti(dugoroēno)
Nažalost,nakraju2012DFiDđezavršitisvojmandatnaKosovuostavljajuđi
FCO(ambasada),kaojediniisporuēilacstrategijeVelikeBritanijenaKosovu.
EUđenastavitisvojeprojektekojispadajuuēetiristubastrategijekaoštoje
navedenogore.
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
InstitucionalniOkvir
UkupnoosobljenaKosovu44
Ukupnostranogosoblja7
Ukupnolokalnoosoblje37
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
JapanInternationalCooperationAgency(JICA)
Od 1998, Japanska ODA je obezbeĜen na Kosovo uglavnom kroz
multilateralnu saradnju. Prošla pomođ je uglavnom bila
koncentrisananahumanitarnupomođipomođurekonstrukciji.
U2009,diplomatskiodnosjeuspostavljenizmeĜuKosovaiJapana,
aodtada,JICAposlujenaKosovusaglavnimfokusomna:
1)SocijalnaiEkonomskastabilizacija,ukljuēujuđiRLjR
2)ZaštitaŽivotneSredine
Trenutno, tehniēka pomođ i donacije su obezbeĜene na Kosovo. U
2010,prviprojekattehniēkepomođipoēeojeuPrizrenu.
Osim ovog projekta upravljanja otpadom, JICA je obezbedila niz
obuka u obrazovanju, zdravstvu, poljoprivredi, razvoju privatnog
sektora,administracijiisektoreživotnesredinezarazvojkapaciteta
ljudskihresursa.
Tokom 2011, ukupno 19 državnih kadrova uēestvovalo je u
odgovarajuđim obukama, a ukupna cena je oko 39 Miliona Jena.
TakoĜe, prva donacija za pomođ koja je obezbeĜena na Kosovu
(Odredbakompaktorkamiona)jevredna0.543MilijardiJena.
80%
Kontakt
JICAKancelarijauPrištini
Ul.BedriPejaniBr.7,10000Priština,Kosovo
Tel:+381Ͳ38Ͳ220247
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
InstitucionalniOkvir
2011DisbursementsbySectorWorkingGroup
MenadžmentSistemzaODADirektnosprovoĜenje
UkupnoosobljenaKosovu2
100%
Ukupnostranogosoblja1
Ukupnolokalnoosoblje1
Education&Employment
Economy,Trade&Industry
Agriculture&RuralDevt.
60%
TransportandInfrastructure
40%
Other
Governance
20%
Environment
0%
Japan
NazivOrganizacijeJapanInternationalCooperation
Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
Agency(JapanskaAgencijaza
ModalnaPomođ
2008
2009
2010
2011
MeĜunarodnuSaradnju)Ͳ(JICA)
Projekat
0
0
233
9
TipOrganizacijeBilateralni
TechnicalCooperation
/Assistance
0
8
193
1.845
lanDACDa
DirektorOrganizacijeGosp.KenYamada,VršilacDužnsoti
Ukupno
0
8
426
1.854
StalnogPredstavnikafJICAKancelarije naBalanu
2011IsplatepoDACsektorima
400ͲMultisector/crossͲ
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori(ukljuēujuđiopštine)
cutting
SocijalnaiEkonomskastabilizacija,ukljuēujuđiRLjR
14%
120ͲHealth
ZaštitaŽivotneSredine
Tekuđa strategija zemlje/Kratak opis planiranih aktivnosti
(dugoroēno)
Kljuēne prioritetne oblasti su u toku ispitnog procesa, meĜutim,
glavniobimsaradnjeđebitiuskladusa:
1)SocijalnomiEkonomskomstabilizacijom
2)ZaštitomŽivotnesredine.
Istotakotrenutniobimrazvoja,novorevidiraneprioritetneoblasti
za buduđu saradnju đe biti blagovremeno koordinirane sa
AmbasadomJapanauBeēu.
4%
5%
150ͲGovernment&civil
society
6%
7%
64%
160ͲOthersocial
infrastructure&services
110ͲEducation
Other
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
AmbasadaKraljevineNorveške/NorveškoMinistarstvoInostranihPoslova
AmbasadajeNorveškozvaniēnodiplomatskozastupanjeuRepublici
KosovoiRepubliciAlbanije.Ambasadajeotvorenauoktobru2008
godineitrenutnoimatimodēetirinorveškihdiplomata,naēelusa
ambasadoromJanBraathuipetlokalnihēlanovaosoblja.
Osim što služi kao politiēko predstavljanje Norveške na Kosovu,
ambasadatakoĜenudirazliēitekonzularneuslugeilokalnakontakt
taēkajezarazvojnepomođiNorveškenaKosovu.AmbasadatakoĜe
obezbeĜujegrantovezarazvojnihinicijativamalihrazmera.
Norveško Ministarstvo Inostranih Poslova (NMIP) je doprinelo sa
znaēajnim donacijama za Vladu Republike Kosova, Ministarstvo
Obrazovanja,NaukeiTehnologije(MONT),zaizgradnjudveškoleza
StruēnuObrazovanjeiObukuuiSrbiciiMališevu,naKosovu.
Ukupan budžet predviĜen za izgradnju dve školske zgrade, sala za
teretaneiureĜenje,obuhvatajuđitroškoveprimene,je10.7Miliona
Evra. MONT je uēestvova sa 1.2 Miliona Evra, i preostali deo
budžeta od 9.5 Miliona Evra je dodeljeno od strane Norveškog
MinistarstvaInostranihPoslova(NMIP).
Fond Norveške Ambasada svake godine podržava razne projekte
kojidolazeizrazliēitihsektoraikojisuprošireniširomKosova,kao
za: socijalne usluge, demokratizaciju, ekonomsku održivost,
obrazovanjeiostalo.
Norveška ambasada daje male grantove za podršku projekata
usmerenih na razvoj ljudskih kapaciteta za mlade i stvaranje
moguđnostizazapošljavanje.
Od septembra 2011, Fond Norveške ambasada podržava oko 70
projekata rasporeĜenih u razliēitim delovima Kosova, u glavnim
sektorima kao što su: demokratija, ljudska prava i društveno Ͳ
politiēka pitanja, razvoj preduzeđa, rodna pitanja, obrazovanje i
omladina,manjine,pomirenjeidijalog,kaoisektorpravde.
Kontakt
Adresa:Ul.SejdiKryeziuBr.6,Priština10000,Republika
Kosovo.
Telefon:+381(0)3823211100
EͲmail:[email protected]
Norveška
NazivOrganizacijeAmbasadaKraljevineNorveške Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
/NorveškoMinistarstvo
ModalnaPomođ
008
2009
InostranihPoslova
KapitalneInvesticije
934
0
TipOrganizacijeDiplomatskaMisija
Generalna(ilidirektna)
lanDACDa
PodrškazaBudžet(GPB)
0
0
DirektorOrganizacijeNj.E.AmbasadorJanBraathu
UNaturi/Zalihe
45
0
Projekat
11.574
13.572
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori(ukljuēujuđiopštine)
Tehniēkasaradnja/
Obrazovanje
Asistencija
3.096
1.530
Razvojprivatnogsektora
Ukupno
15.651
15.103
VladavinaPrava
Podrškacivilnomdruštvu
2011IsplatepoDACsektorima
Tekuđa strategija zemlje/Kratak opis planiranih
aktivnosti(dugoroēno)
AmbasadaKraljevineNorveške/NorveškoMinistarstvo
InostranihPoslovanastaviđedapodržavaubuduđegore
navedenesektore.
2010
2011
0
0
0
953
0
0
16.449
9.998
2.658
3.850
19.108
14.803
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
InstitucionalniOkvir
2011IsplatepoSektorskojRadnojGrupi
UkupnoosobljenaKosovu10ijedannorveški
pripravnik Ukupnostranogosoblja4
Ukupnolokalnoosoblje6
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
FrancuskaAmbasada
Francuska je priznala Kosovo 18. februara 2008 god, neposredno
nakon proglašenja nezavisnosti. Ona je odigrala aktivnu ulogu u
rešavanju kosovskog pitanja, prvo kao ēlan Kontakt grupe, grupe
državaēijijezadatakprađenjestarateljstvaUNnadKosovom,onda,
posle 2004, tokom pregovora o statusu predvoĜena od strane
specijalnogizaslanikaGeneralnogSekretaraUjedinjenihNacija.
Drugo,Francuskajezadržala aktivnoprisustvonaterenuijedan je
od vodeđih saradnika KFORͲa (780 vojnika od ukupno od 10.000) i
EULEKSͲa (188 sudaca, policajaca i carinskih službenika, od skoro
1.800). Francuzi su takoĜe prisutni u okviru MeĜunarodne civilne
kancelarijeimisijeOEBSͲanaKosovu(OMIK).
Francuska zemlje, trenutno prisutne na Kosovu u okviru razvojnih
projekata su Areva, Egis Ͳ Routes i Alcatel. Francusko prisustvo je
obeleženo u snabdevanju saveta i struēnosti u mnogim sektorima,
kaosektoruputeva,telekomunikacije,razvojaikomunikacije.
Duginizgodina,FrancuskajesprovelaakcijesaradnjenaKosovuiz
raznihoblasti,konkretnocivilnubezbednost,zdravlje,obrazovanjei
univerzitetsku saradnju. Ona takoĜe obavlja renomirane kulturne
aktivnosti, ukljuēujuđi aktivnosti u oblasti filma, muzike i nasleĜa,
širenja francuske nastave i promocije francuskog jezika kao svetski
jezik(Frankofonija).
Kontakt
Ul.IsmailQemali,Br67,Dragodan,10000Priština
Tel:+381.38.2245.8800
EͲmail:adminͲetrangers.pristinaͲ
[email protected]
Francuska
NazivOrganizacijeFrancuskaAmbasada Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
TipOrganizacijeBilateralni ModalnaPomođ
2008
lanDAC
Generalna(ilidirektna)Podškaza
Budžet(GPB)
0
DirektorOrganizacijeH.EJeanͲFrançois
FITOU,Ambasador
Projekat
0
FrancuskenaKosovu
TehniēkaSaradnja/Asistencija
0
Ukupno
0
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori(ukljuēujuđi
opštine)
Kultura,Francuskijezik,decentralizacija,podrška
upravnimkapacitetimaunutarsektoraJavne
UpraveiEvropskeIntegracije.
Trenutna Državna Strategija /Kratak opis o
planiraniminicijativama(dugoroēne)
2009
2010
2011
6
76
0
8
25
0
22
0
0
36
101
0
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
InstitucionalniOkvir
UkupnoosobljenaKosovu
20Ͳ2diplomata;
6ljudiuslužbizasaradnjuikulturu;
3konzularnomodeljenju;upravii
tehniēkoosoblje
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
NemaēkaͲKfW
UimeSaveznevlade,KfWsprovodiFinansijskuSaradnjesa
RepublikomKosova,saciljemdapromovišeekonomskiisocijalni
razvojRepublikeKosova.
Podefiniciji/sporazumoprioritetnimoblastimaFinansijskeSaradnje
izmeĜudve vlade, razvoj i nadgradnja energije, vodei saobrađajne
infrastrukture,kaoirazvojaprivatnogsektorasuufokusuNemaēke
FinansijskeSaradnjeod1999.
Saradnja je poēela sa hitnim merama oblastima/sektorima u 1999
godini da bi nastavili sa održivim dugoroēnim projekata, kljuēne
projekte za ekonomski razvoj zemlje i poboljšanje uslova života
stanovništva.
ProjektiNemaēkeFinansijskeSaradnjeod1999dodanas:
x AlatiiopremazarudnikelignitauBardhiMiraš
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
HitnapomođprogramaEnergetike,FazaIͲIII
Sanitacijagradskihvodovoda,FazaIͲVI
RenoviranjeputevaPrištinaͲPrizrenͲAlbanskaGranicaiPeđͲ
Crnogorskagranica
PromovisanjeMSP
Stambenapodrška
PromovisanjeenergetskogsektoraKosova,FazaIͲII
400kVdalekovodaKosovoͲAlbanija
Poboljšanjesistemagradskogcentralnoggrejanja
Poboljšanjemrežezaprenoselektriēneenergije
Opštinskivodovo&odlaganjekanalizacijeuPrištini,FazaIͲIII
OdlaganjekanalizacijanajugozapadnomKosovu
Osnivanjefondazaosiguranjedepozita
Promovisanjeulaganjeuenergetskuefikasnostpreko
bankarskogsektora
Promovisanjeruralnograzvoja
NazivOrganizacijeGermanyͲKfW
Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
TipOrganizacijeBilateralan
ModalnaPomođ
2008
lanDACDa
KapitalneInvesticije
0
DirektorOrganizacijeRenéEschemann,
Generalna(ilidirektna)Podrškaza
direktorKfW
Budžet(GPB)
0
Regionalna
Projekat
10.000
Kancelarijana
Ukupno
10.000
KosovuiAlbaniji
2011IsplatepoDACsektorima
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori(ukljuēujuđiopštine)
Energetski sektor (obuh. PodͲsektore prenosa elektriēne
energije,gradskocentralnogrejanje,energetskaefikasnost)
pokrivajuđiceloKosovoiopštinuPrištine;
Sektorvoda(obuh.kanalizaciju)pokrivaJugoistoēnoKosovo
iregionPrištine;
Razvoj privatnog sektora (osiguranje depozita, MSP,
energetskaefikasnost),širomKosova;
Tekuđa strategija zemlje/Kratak opis planiranih aktivnosti
(dugoroēno)
Poboljšanjeuslovaživotakrozrehabilitaciju,modernizacijui
proširenjeosnovneinfrastrukture(energetske,vodovodnei
kanalizacione) kao i promovisanje ekonomskog razvoja
putemprodubljavanjafinansijskogsektoraposredovanja.
2009
2010
011
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
150
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
InstitucionalniOkvir
2011IsplatepoSektorskojRadnojGrupi
UkupnoosobljenaKosovu5
Ukupnostranogosoblja1
Ukupnolokalnoosoblje4
Kontakti
Ul.ZijaShemsiuBr.6
10000Priština,RepublikaKosovo
Tel.&fax:+38138544141/2
eͲmail:[email protected]
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
NemaēkaVlada
DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit(GIZ)GmbH
GIZ je poēeo sa radom na Kosovu 1999 godine, sa glavnim
prioritetom o vanrednoj pomođi, a onda poēetkom 2000 priroda
projekatajezamenjenupravcurekonstrukcijeizaodrživost.Danas,
u cilju podrške politiēke i ekonomske stabilnosti , kao i
uspostavljanja demokratske ustavne države, GIZ savetuje zemlju u
triprioritetneoblasti:
x Održivekonomskirazvoj
x Javnauprava,demokratija,civilnodruštvo
x Obrazovanje
GIZprojektiod1999dodanas:
- Promovisanje centara struēnog obrazovanja centara u
kontekstureformestruēnogobrazovanja
- RazvojkapacitetauOsnovnomsektoruobrazovanja
-
Modernizacijakomunalnihusluga
Upravljanjezemljištemikatastar
OsnaživanjeirazvojomladinenaKosovu
ReformasistemajavnihfinansijanaKosovu
PodrškaprocesuevropskihintegracijanaKosovu
Podrška za razvoj i sprovoĜenje Ustavnog zakona i drugih
usklaĜenihzakonaEUnaKosovu
PodrškauprehrambenojindustrijinaKosovu
Ekonomskopromovisanjeipromovisanjezapošljavanja
PromovisanjekonkurentnostiprivatnogsektoranaKosovu
RuralniekonomskirazvojnaKosovu
Obukanastavnikaiizgradnjakapacitetaškolskihdirektora–
finansiranoodstraneEU
InstitucionalniOkvir
2011IsplatepoSektorskojRadnojGrupi
UkupnoosobljenaKosovu120
Ukupnostranogosoblja19(17GIZkancelarija)+2izGIZͲIS
Ukupnolokalnoosoblje101
Kontakt
Ul.AntonÇettaBr.1,10000Priština;RepublikaKosovo
Telephone:+38138233002100
Email:[email protected]
Naziv OrganizacijeNemaēkaVlada
DeutscheGesellschaftfürInternationale
Zusammenarbeit(GIZ)GmbH
TipOrganizacijeBilateralan
lanDACDa
DirektorOrganizacijeDr.MichaelNebelung,DirektorzaKosovoi
Makedoniju
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori
Podrška Kosovu u postizanju politiēke stabilnosti i demokratiji zasnovanoj na
vladavini prava . GIZ promoviše ekonomski razvoj, više obrazovne standarde,
kaoiefikasnijeidecentralizovanedržavneuprave.
SaradnjaizmeĜuNemaēkeiKosovafokusiranasledeđimprioritetnimoblastima:
Održiv ekonomski razvoj: Ekonomski razvoj i promovisanje zapošljavanja
(poboljšanjekonkurentnosti),regionalniekonomskirazvoj,struēnaobuka
Javna uprava, demokratija, civilno društvo: Upravljanje zemljištem/razvoj
zemljišnihregistar,promocijaopštinskihslužbi,reformasistemajavnihfinansija,
pravnereforme,evropskeintegracije,razvojomladinskihradnihstruktura
Obrazovanje:Osnovnoobrazovanje
Integrisanje Kosova u inicijativama i mrežama za ceo region je još jedna
prioritetna oblast. Otvoreni regionalni fondova (ORF) BMZ0a podržava ovaj
pristup kroz projekte koji promovišu spoljnu trgovinu, pravne reforma,
modernizacijukomunalnihuslugaienergetskeefikasnosti.
GIZpružapodrškunacentralnom,kaoinalokalnomnivou(opštinama).
Tekuđastrategijazemlje/Kratakopisplaniranihaktivnosti(dugoroēno)
Nastavakpodrškezaekonomskupromociju,dobrovladavinuiobrazovanje.
Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
ModalnaPomođ
UNaturi/Zalihe
Projet
TehniēkaSaradnja/
Asistencija
Ukupno
2008
2009
2010
2011
0
7
8
0
16.176
7.222
10.278
10.392
2.618
4.581
8.813
8.750
18.794
11.810
19.100
19.142
2011IsplatepoDACsektorima
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
ŠvetskaAgencijazaMeĜunarodniRazvojiSaradnju(Sida)predstavljaneodstraneŠvedskeAmbasade
Švedska pomođ Kosovu pre 2000 godine, uglavnom je obuhvatala
humanitarnupomođ.Tojepostepenozamenjenosainicijativamazarazvoj
dugoroēneprirode.Unastavkuđetenađirezimeeposektorima:
Infrastruktura/rekonstrukcija: Projekti ukljuēuju popravku transformatora
elektriēne energije i elektriēni distributivni sistem u regionu Uroševca,
uspostavljanje radio veze izmeĜu Prištine i Skoplja, obnovu železniēkog
saobrađajanaseveruMitroviceirehabilitacijusistemagradskogcentralnog
grejanjauPrištiniiakovici.IntenzivneKapitalneInvesticijesudopunjene
odstranerukovodstvaiuzorganizacionupodršku.
Izbegliceipovratak:PodrškajeobezbeĜenauokviruintegrisanihprograma
oblasti u vidu rekonstrukcije kuđe, aktivnosti za generisanje prihoda i
socijalne programe. U periodu 1999Ͳ2004, oko 3.400 porodica su bili u
moguđnostidasevratenaKosovokaodirektanrezultatizovogprograma.
Zdravstvo: Švedska podržava popravku i održavanje bolniēke opreme,
obuēenih tehniēara i osnovanih radionica u svim bolnicama. Regionalne
informativniProgramoHIV/AIDSͲajetakoĜepodržan.
Sudstvo: Podrška izgradnji kapaciteta za zatvore i usluge uslovnog
kažnjavanjakaoiOmbudsmana.
DemokratskaVladailjudskaprava:
Ͳ Konsultantska podrška Kosovskoj Katastarskoj Agenciji i podršku kroz
StatistikuŠvedskeKosovskojStatistiēkojAgenciji.
ͲSaradnjaizmeĜuŠvedskePoreskeAgencijeiMinistarstvazaEkonomijui
ͲKancelarijaGeneralnogRevizora,
ͲPopisStanovništvaiDomađinstva.
CivilnoDruštvo:PodrškauglavnomjebilakanalizovanaputemtriŠvedske
organizacije;
Ͳ Kvinna till Kvinna za aktivnosti ēiji je cilj osnaživanje žena u kosovskom
društvu,
ͲCivilRightsDefenderszaaktivnostiēijijeciljjaēanjemedija,i
Ͳ The Olof Palme International Centre za aktivnosti ēiji je cilj izgradnja
kapaciteta mladih, IT obuka, obuke za politiēke partije i istraživaēke
inicijative.
RAE:PodrškaopštojintegracijiRAEzajednicauRomskojmahaliuMitrovici
poēevši sa rekonstrukcijom kuđa i pružanju moguđnosti za jednak pristup
obrazovanju,zapošljavanjuigraĜanskomuēešđaumultietniēkomKosovu.
Kulturno nasleĜe: U poēetku uspostavljeno od strane Švedske filijale i sa
švedskim finansiranjem, Kulturno nasleĜe bez granica je preduzelo
rekonstrukcijuobjekataodkulturnogznaēajajošod2001.
Životnasredinaiklima:
Ͳ TehniēkapodrškaMinistarstvu SredineiProstornog Planiranjaurazvoju
StrategiježivotnesredineiAkcionogplana.
Ͳ Tehniēka podrška za Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog
RazvojaupripremiStrategiješumarstvaiAkcionogplana,posleēegasledi
sprovoĜenjestrategijeiuvoĜenjesektoraširegpristupa.
ͲJaēanjeodrživogprivatnogidecentralizovanogšumarstva,kojiobuhvata
npr.podrškuzaosnivanjeudruženjaprivatnihšumarskihvlasnika.
Obrazovanje:
Ͳ Tehniēka podrška Ministarstvu Obrazovanja, Nauke i Tehnologije da se
pripremesmernicezasektorobrazovanja.Nakontoga,podrškajedatana
izradi i usvajanju Kosovskog Obrazovnog Strateškog Plana 2011Ͳ2016,
zatimpodrškazaprojektovanjesektoraširegpristupakaodeopripremaza
implementacijustrategije.
ͲPodrškausprovoĜenjuMeĜunarodnogPoslovnogKoledža(International
BusinessCollege)uMitrovici.
Sweden
Naziv OrganizacijeŠvedskaAgencijazaMeĜunarodni
RazvojiSaradnju(Sida)predstavljena
odstraneŠvedskeAmbasade
TipOrganizacijeBilateralni
lanDACDa DirektorOrganizacijeMariaMelbing,ŠefzaRazvojnu
Saradnju
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori(ukljuēujuđiopštine)
Sektori:
ŽivotnaSredinaiKlima
Obrazovanje
Demokratskavladailjudskaprava
Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
ModalnaPomođ
KapitalneInvesticije
2008
2009
2010
2011
912
0
0
2.237
UNaturi/Zalihe
75
58
64
0
Projekat
TehniēkaSaradnja/
Asistencija
95
681
880
0
4.762
6.872
7.291
6.600
Ukupno
6.701
7.611
8.236
8.837
2011IsplatepoSektorskojRadnojGrupi
Švedskifinansiraniprojektisuaktivniusledeđimopštinama:
LokalniEkološkiAkcioniPlan:Deēan,K.Polje,Graēanica,ElezHan,
Istog,Junik,Mitrovica,Obiliđ,PartešiPodujeva.
UrbanistiēkiRazvojniPlanOpštine:Peđ,Prizren,Mitrovica,
Gnjilane,Uroševac,ElezHan,Junik,Mamuša,Graēanica,Parteš,
MališevoiOrahovac.
Tekuđa strategija zemlje/Kratak opis planiranih aktivnosti
(dugoroēno)
StrategijazarazvojsaradnjesaKosovom2009–2012.
Novastrategijađebitipripremljenautoku2012.
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
InstitucionalniOkvir
2011IsplatepoDACsektorima
MenadžmentSistemzaODAŠvedskojAmbasadijedelimiēno
poverenorukovanjesa
ŠvedskomRazvojnom
SaradnjomnaKosovu UkupnoosobljenaKosovu5
Ukupnostranogosoblja2
Ukupnolokalnoosoblje3 Kontakt
Ul.PerandoriJustinianBr.19,Priština,Kosovo
Tel:038245795;eͲmail:[email protected]
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
ImplementirajuđeAgencijeUjedinjenihNacija
UNͲHabitat
Je angažovan u uspostavljanju institucija centralnog nivoa koje se
baveproblemimaprostornogplaniranja,imovineikatastra(Institut
zaProstornoPlaniranje,KosovskakatastarskaAgencijaiDirekcijaza
StambenaiImovinskaPitanja).
Nastavio sa izgradnjom kapaciteta ovih institucija i sa proširenjem
njihovih aktivnosti na lokalnom nivou. Pomođ na poslu je jezgro
aktivnosti UNͲHabitatͲa tokom poslednjih šest godina sa posebnim
fokusom na veštine prostornog i urbanistiēkog planiranja. To je
viĜeno kao esencijalno za izvršenje prakse dobre vladavine na
lokalnomnivou.
UNͲHabitattakoĜejeangažovanupodržavanjuMinistarstvaSredine
i Prostornog Planiranja u izradi Zakona o Prostornom Planiranju i
prateđih podzakonskih akata. Radio je na promovisanju
participativnog,inkluzivnogirodnoosetljivogpristupauplaniranju.
WHO
Podržava razvoj kljuēnih zdravstvenih politika i strateških
dokumenata za javno zdravstvo, a naroēito: zdravstvenu politiku i
planiranje, primarnu negu i porodiēnu medicinu, zdravlje majke i
deteta, hitne medicinske službe, mentalno zdravlje, zarazne i neͲ
zarazne bolesti, imunizacija, škole promovisanja zdravlja,
zdravstvenezaštiteživotnesredineirazvojzdravstvenihprograma,
kaoiizgradnjakapacitetazdravstvenogsistema.
UNFPA
Deluje na Kosovu još od Jula 1999 poēevši sa ciljem da se obnove
osnovni i bezbedni uslovi za žene i njihovih novoroĜenēadi.
Poēetkom 2000, Ministarstvo Zdravstva je dao mandat UNFPA kao
vodeđaagencijazareproduktivnozdravljenaKosovo.
UNFPA je posveđena jaēanju kapaciteta svih Kosovara da zaštite
svoje reproduktivno zdravlje, i njihovih partnera; za pristup i
primanje reproduktivnih zdravstvenih usluga kada je to potrebno i
da ojaēa institucionalne kapacitete za prikupljanje, analiziranje i
korišđenjepodatakanaosnovistanovništvo.
UNWomen
Na Kosovu još od 1999 godine, ranije UNIFEM, sada UN Women,
primarni pristupe je usmeren na podršku ženama da traže svoja
prava u kontekstu post konfliktnih i rehabilitacionih procesa sa
omoguđavanjem partnerstva za izgradnju kapacitet ženskih
organizacija i vladinih institucija. Od kako je program poēeo, UN
Women je podsticalo liderstvo žene za društveno uēešđe i lokalnu
samouprave, podržavajuđi osnivanje rodnog kosovskog mehanizma
na centralnom i lokalnom nivou kao i doprinoseđi na okvir rodnog
zakonodavstva.
OdusvajanjaSavetaBezbednostiUN(UNSC)Rezolucija1325(2000),
UN Women radi na pitanjima mira i bezbednosti predvoĜenih od
svojihciljeva.
UNICEF
Uspostavljen da preduzme vodeđu ulogu u pružanju podrške
lokalnim vlastima da inkluzivno deluju prema ugroženim i
marginalizovanim porodicama i dece, UNICEF podržava kosovske
razvojne izazove putem UNICEF programa – voĜenih visokim
prioritetom planiranja osnovanog na evidencije i dugoroēnom
planiranjuzapoboljšanjejavneodgovornostizapostizanjemerljivih
rezultata za decu i žene. U skladu sa meĜunarodnim standardima
ljudskihpravaipravadeteta,UNICEFjeimaojedinstvenuprilikuda
iskoristizadecu,kakouvanrednojtakoiurazvojnojfazi.
Svi programi naglašavaju ulogu partnerstva i korišđenja lokalne
ekspertize tamo gde je moguđe da bi se obezbedila rešenja koja
odgovaraju Kosovu. Kancelarija je usmerena u oblastima
ekonomskog razvoja i zapošljavanja; reforme javne uprave i
decentralizacije, povratka i reintegracije; bezbednosti i vladavine
prava;iuticajanapolitiēkedebatenaKosovu.
Putem ovih aktivnosti, UNDP Kosovo je poboljšao uslove života i
odnose uzajednicama;uspostavioje delotvornesudskeipolicijske
institucije, kao i doprineo je poveđanju liēne bezbednosti;
uspostavljenajeefikasnaiodgovornadržavnaslužbanacentralnom
iopštinskomnivou;poveđanesumoguđnostizapošljavanja;olakšan
jerazvojnovogzakonodavstva.
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
UNDP
Je globalna razvojna mreža UN, koja se zalaže za promeno i
povezivanje zemlji sa znanjem, iskustvom i resursima da pomognu
ljudimadaizgradeboljiživot.Nalazimoseu166zemalja,saraĜujuđi
sa njima na sopstvenim rešenjima globalnim i nacionalnim
razvojnim izazovima. Kao što razvijaju lokalne kapacitete, oni se
oslanjajuinaljudeUNDPͲainavelikibrojnašihpartnera.
UNDPkancelarijanaKosovujeosnovanauAvgustu1999,gdeubrzo
jestvorilajakureputacijukaonezavisniiiskusnipartnerunaporima
za obnavljanje i angažovanje u razvoju. Asistencija UNDP u prvim
godinama rada na Kosovu je velika u oblasti hitne rekonstrukcije i
rehabilitacije.
Još od 2002, program je prebaēen na dugoroēne razvojne izazove
nastavljajuđisvojradupomaganjudaseuspostave,razvojeiojaēaju
Kosovske institucije, da se promoviše ekonomski rast, poboljša
svakodnevnabezbednosiipoboljšaodrživostživotnesredine.
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
InstitucionalniOkvir
UkupnoosobljenaKosovu106
Ukupnostranogosoblja15
Ukupnolokalnoosoblje91
Kontakt
GradiđPejton,Br.14,Priština10000,Kosovo
Tel:+381(0)38249066/101
eͲmail:[email protected]
Naziv OrganizacijeUnitedNationsDevelopmentProgramin
Kosovo(RazvojniProgramUjedinjenih
NacijanaKosovu)
TipOrganizacijeMultilateralnaAgencijaUN
lanDACPosmatraē
DirektorOrganizacijeGosp.OsnatLubrani,StalniPredstavnik
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori(ukljuēujuđiopštine)
UNDPProgramnaKosovuimasledeđekomponente:
InkluzivniRastiRazvoj
UNDP vidi kao svoj prioritet da doprinese stvaranju boljih moguđnosti za
marginalizovana lica. To đe takoĜe doprineti uzimajuđi na lokalnom nivou
implementaciju Milenijumskih Razvojnih Ciljeva, razvijanje potrebnih
kapaciteta za prevoĜenje politike u pružanju kvalitetnih javnih usluga,
ukljuēujuđiiopštine,zajedniceinivoeporodicezaugroženegrupe.
DemokratskaVlast;
OdrživostŽivotneSredine
Tekuđastrategijazemlje/Kratakopisplaniranihaktivnosti(dugoroēno)
UNDPKosovskaStrategija/AkcioniPlanza2011Ͳ2015imazaciljdapomogne
Kosovuoagendirazvoja,fokusirajuđisenasocijalnuinkluzijuihumanirazvoj
za sve. UNDP đe doprineti prioritetima Kosova i razvoju kapaciteta raznih
partneraputemtrikomponentiprograma:
InkluzivniRastiRazvoj,
DemokratskaVlast,i
OdrživostŽivotneSredine.
2011IsplatepoSektorskojRadnojGrupi
Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
ModalnaPomođ
2008
2009
2010
2011
Projekat
TehniēkaSaradnja/
Asistencija
0
0
47
33
26
2.583
1.067
Ukupno
0
262
2.630
1.100
2011IsplatepoDACsektorima
NazivOrganizacijeUNICEF–UnitedNations
Children’sFund(FondUjedinjenih
NacijazaDecu)
TipOrganizacijeMultilateralnaAgencijaUN
DirektorOrganizacijeLucianoCalestini,AHO
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori(ukljuēujuđiopštine)
Zdravstvo (Zdravlje majke i deteta i Ishrana; Javno Zdravlje i
HIV/AIDS)
Obrazovanje (Razvoj u ranom detinjstvu; Blagonaklone Škole;
IzgradnjaKapacitetazaplaniranjenaosnovuevidencija)
Omladina (Spremnost omladine; Inovativne laboratorije i Uēešđe i
jaēanjemladih)
Socijalna Politika (Socijalna inkluzija zajednice Roma, Aškalija i
Egipđana;BlagonakloneOpštine;OdgovornostzaDecu:Koalicijaza
DecuiResorniCentar)
Monitoring i Evaluacija (od Politika na Rezultate: Korišđenje
Podatakazaplaniranjenaosnovuevidencija)
Zaštita Deca (Jaēanje Sistema za zaštitu dece; Podrška reformi
pravosuĜazadecu)
Komunikacija za Razvoj (promovisanja pozitivnih promena u
ponašanjuuranomrazvojdetinjstva)
RegionalniProgramizaPodruējeMitrovice
Tekuđa strategija zemlje/Kratak opis planiranih aktivnosti
(dugoroēno)
Programski Kosovski Akcioni Plan (KPAP) je dizajniran da popuni
KosovskesopstvenestrateškeprioritetenavedeneuSOR,ēijijecilj
dapoveđapotrošnjuzadruštveni razvojkaoprocenatGDP Kosova,
Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
ModalnaPomođ
2008
2009
2010
2011
Projekat
TehniēkaSaradnja/
Asistencija
0
0
0
24
0
3.198
169
415
Ukupno
0
3.198
169
439
2011IsplatepoDACsektorima
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
InstitucionalniOkvir
2011IsplatepoSektorskojRadnojGrupi
UkupnoosobljenaKosovu35
Ukupnostranogosoblja3
Ukupnolokalnoosoblje32
Kontakt
Ul.AliPasheTepelenaBr.1,Priština
Tel:+38138249230;231;232
WebͲsite:www.unicef.org/kosovo
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
InstitucionalniOkvir
UkupnoosobljenaKosovu9
Ukupnostranogosoblja2
Ukupnolokalnoosoblje7
Kontakt
UlPerandoriJustinian1/A,10000Priština
Tel:++381(0)38224645/654
EͲmail:[email protected]
NazivOrganizacijeUNWomen
TipOrganizacijeMultilateralnaAgencijaUN
DirektorOrganizacijeGĜa.FloraMacula,ŠefKancelarije
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori(ukljuēujuđiopštine)
Podrška za sprovoĜenje rezolucije UNSCR 1325 za Žene, Mir i
Bezbednost(WPS):
Zaustavljanje nasilja nad ženama kroz UNKT zajedniēkog programa o
nasiljuuporodicinaKosovuutriopštineGnjilane,akovicaiDragaš;
RodnoOsveđenePolitikeuokvirusektorabezbednostiipravosuĜa;
Ženska politiēka zatupljenost i liderstvo; Pristup pravdi za žene žrtve
nasilja; Izgradnja kapaciteta za marginalizovane grupe žena, njihovi
društvenih grupa i mreža (Romi, Aškalije i Egipđani), meĜuͲetniēki
dijalog izmeĜu manjinskih i veđinskih grupa; Jaēanje kapaciteta i
koordinacije ženskih organizacija civilnog društva, vladinih institucija i
meĜunarodnihorganizacijazaunapreĜenjeimplementacijeWPS;
Tekuđa strategija zemlje/Kratak opis planiranih aktivnosti
(dugoroēno)
IzmeĜu 2012Ͳ2014 UN Women na Kosovu podržava tri projekta koji
promovišusprovoĜenje1325.
2011IsplatepoSektorskojRadnojGrupi
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
InstitucionalniOkvir
UkupnoosobljenaKosovu9
Ukupnostranogosoblja3
Ukupnolokalnoosoblje6
Kontakt
GradiđPejton,Ul.MujoUlqinaku,Br7,10000Priština
Tel:+38138249087
eͲmail:[email protected]
NazivOrganizacijeUnitedNationsPopulationFundͲUNFPA
(PopulacijskiFondUjedinjenihNacija)
TipOrganizacijeMultilateralnaAgencijaUN
DirektorOrganizacijeGĜa.DoinaBologa
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori
Sa dugogodišnjim globalnim iskustvom, UNFPA radi na
reproduktivnomzdravljusaakcentomnaplaniranjeporodice,zdravlje
majke i deteta, zdravlje omladine i prikupljanjem podataka
stanovništvairodnihpitanja.
Tekuđa strategija zemlje/Kratak opis planiranih aktivnosti
(dugoroēno)
Poboljšanjezdravljamajkeidetetaukljuēujuđiiomladinusaakcentom
nareproduktivnozdravlja(RZMajkeiZdravstvenStrategijaDeceMZ);
Spreēavanje Rodno zasnovanog Nasilja (podrška u sprovoĜenju
ZakonaiAkcionogPlanaNP/RZN);
Jaēanjeinstitucionalnihkapacitetazaupravljanjesapodacima;
Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
ModalnaPomođ
TehniēkaSaradnja/
Asistencija
Ukupno
2008
2009
2010
2011
0
355
50
318
0
355
506
318
2011IsplatepoDACsektorima
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
InstitucionalniOkvir
UkupnoosobljenaKosovu9
Ukupnostranogosoblja0
Ukupnolokalnoosoblje9
Kontakt
WordHeathOrganization
KancelarijauPrištini,KUCK,IPHzgrada,prizemlje
Ul.NenaTerese,BB,10000Priština,Kosovo
Tel:038549216
NazivOrganizacijeWORLDHEALTHORGANIZATION
(SvetskaZdravstvenaOrganizacija)
TipOrganizacijeMultilateralnaAgencijaUN
lanDACDa
DirektorOrganizacijeDr.SkenderSyla
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori
Zdravstvenisektor
Tekuđa strategija zemlje/Kratak opis planiranih aktivnosti
(dugoroēno)
Razvoj Programa Zdravlja Majke i Deteta, Hitne Medicinske Službe,
MentalnoZdravlje,ZdravstvenePolitike,ZarazneiNezarazneBolesti,
Škole Promovisanja Zdravlja, Zdravlje Životne Sredine; razvoj
zdravstvenihprograma,izgradnjakapacitetazdravstvenogsistema.
2011IsplateposektorskojRadnojGrupi
Isplate2008–2011(uhiljadamaEvra)
ModalnaPomođ
TehniēkaSaradnja/
Asistencija
Ukupno
2008
2009
2010
2011
0
1.142
115
5
0
1.142
115
5
2011IsplatepoDACsektorima
ImeOrganizacijeUNͲHabitat
TipOrganizacijeMultilateralnaAgencijaUN
DirektorOrganizacijeKrystynaGalezia,ŠefUNͲHabitat
KancelarijanaKosovu
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori
Prostornoiurbanoplaniranje,projektikapitalnihinvesticija,neformalna
naselja, participativno i rodno osetljiv pristup za planiranje i urbano
projektovanje,izgradnjakapacitetaopštinskogosoblja.
Tekuđastrategijazemlje/Kratakopisplaniranihaktivnosti(dugoroēno)
Podrška malim kosovskim opštinama u izradi opštinskih i urbanistiēkih
razvojnih planova putem pristupa „pod jednim krovom“. Konsolidacija
integralnih praksi planiranja i njihovo povezivanje sa razvojnim
kapitalnim projektima, poboljšanje pristupa uslugama, mobilnost,
pitanja životne sredine i ostali prioriteti tekuđe faze projekta.
Pojednostavljenje organizacionih struktura za prostorno i urbanistiēko
planiranje, sprovoĜenje i prađenje plana, kao i prakse dobre vladavine
su takoĜe u fokusu Programa Podrške Opštinskom Prostornom
Planiranju UNͲHabitatͲa. Podrška za bolji dijalog izmeĜu centralnog i
lokalnognivoajejošjedanciljprograma.
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
InstitucionalniOkvir
MenadžmentSistemzaODAFinansiranodŠvetdskeVlade
putemSIDA
UkupnoosobljenaKosovu21
Ukupnostranogosoblja3
Ukupnolokalnoosoblje18
Kontakt
UNͲHABITATKosovo,ZgradaMinistarstva“Rilindja”,10000Priština,
Telefon:+3813820032611
[email protected]
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
Luksemburg/Luxembourg
Tokom prve 2 godine, Luksemburg je uglavnom bio ukljuēen u
hitnim sluēajevima i rekonstrukciji, ali od 2001 njegov sistematski
fokusjebiousektoruZdravstva,odnosnona:
- IzgradnjuiopremanjuradionicezaprotezeuKUCK;
- RenoviranjeklinikeuPrizrenu,
- HISprojekat,
- Brojni sprovedeni projekti vezani sa zdravstvom od strane
UN.
ZnaēajnouēešđeLuksemburgajeusektorupoljoprivrede,ajošviše
uoblastistruēneobukeiobrazovanja.
Trenutnoutokusu4Bilateralanprojekta:
Jedan u zdravstvu, dva struēne obuke/obrazovanja, i jedan u
sektoru voda; i tri projekta UNͲa, dva u zdravstvu i jedan u
poljoprivredi.
Od2007,NVOCaritasLuxembourgdelujeuregionuUroševcasa
ovlašđenjem vlade Luksemburga i sprovodi velike socijalne
programe.
Luksemburg
ImeOrganizacijeVladaVelikogVojvodstva
Isplate 2008– 2011(uhiljadamaEvra)
Luksemburga(predstavljenana
ModalnaPomođ
2008
2009
KosovuodstraneKancelarijeVelikog
KapitalneInvesticije
0
61
VojvodstvaLuksemburgauPrištini)
UNaturi/Zalihe
0
112
TiporganizacijeBilateralni
Projekat
6.370
4.09
lanDACDa
TehniēkaSaradnja/
DirektorOrganizacijeMinistarzaRazvojnuSaradnjui
Asistencija
131
595
HumanitarnoDelovanje,H.E.
MadameMarieͲJoséeJACOBS Ukupno
6.500
4.807
(predstavljenanaKosovuodstrane Gosp.PierreWEBER,ŠefKancelarije 2011IsplatepoSektorskimRadnimGrupama
VelikogVojvodstvaLuksemburga
uPrištini)
Kljuēneprioritetneoblasti/sektori(ukljuēujuđiopštine)
zdravstvo,voda,struēnaobuka&obrazovanje
2010
2011
250
1.365
8
0
3.082
1.880
3.451
3.594
6.790
6.839
Tekuđa strategija zemlje/Kratak opis planiranih aktivnosti
(dugoroēno)
Luksemburg je posveđen da uloži oko 6Ͳ6.5 miliona Evra
godišnje na Kosovu najmanje za 4 naredne godine. Glavni
prioritetiđeostatizdravstvo,vodaistruēnoobrazovanje.
Profili donatora i UN implementirajucih agencija
InstitucionalniOkvir
2011Isplatepo DACsektorima
MenadžmentSistemzaODAODAnadgledanaodstrane
ŠtabauLuksemburgu,
usaradnjusaCAD. UkupnoosobljenaKosovu3
Ukupnostranogosoblja1 Ukupnolokalnoosoblje2 Kontakt
UlicaMetushKrasniqi,Br.14,Arbëria,10.000Priština
Telefon&fax:+381(0)38226787
Email:[email protected]
Download

Profili donatora i UN implementirajucih agencija