AF916DT termostat za regulaciju temperature
Uputstvo za upotrebu
_________________________________________________________________________________
Tehnički podaci:
Napajanje:
230 V 50 Hz
Potrošnja:
2W
Opseg podešavanja temperature : 5 ⁰C - 90 ⁰C
Temperatura isključenja : 5 ⁰C - 60 ⁰C
(fabričko podešen na35⁰C)
Diferencija temperature kod uljučenja-isključenja :± 0,5 - 10 ⁰C
Radna temperatura: - 5 ⁰C - 50 ⁰C
Mehanička zaštita: IP 20
Temperaturni senzor :tipNTC ispunjen plastikom, 3m kabla
Programiranje šest vremenskih i temperaturnih ciklusa:
Za početak programiranja treba pritisnuti taster
i držati 5
sekundi
Tasteri
Ciklusi
6-7
da
n
Način rada:
Ručno upravljanje:U ovom režimu rada termostat
održava stalnu temperaturu koja je manuelno podešeno.
Automatsko
upravljanje:
Termosta
održava
temperaturu,koja je unapred programirana za celu nedelju pri
tom za podešavanje temperature tokom radnih dana ima šest
različitih ciklusa(opcija),i dva ciklusa za upravljanje tokom
vikenda.
Komforni režim rada: Uovom režimu termostat u
aktuelnom ciklusu obezbeđuje aktuelnu zadatu temperaturu,i
nakon isteka vremenskog ciklusa prelazi na automatsko
upravljanje(automatski režim rada).
Dnevni, 1. ciklus
Od kuće do ručka, 2. ciklus
Povratak kući sa posla, 5. ciklus
Noć, 6. ciklus
Tasteri
Simboli
Kalibracija temperaturnog senzora termostata
Blokiranje upravljanja:
Za
zaključavanje
i
otključavanje(blokiranje)tastature
istovremeno treba pritisnuti tastere
i ,i držati 5 sekundi .
Kada je tastatura blokirana pojavljuje se simbol „ ” na dispeju.
Upravljanje-Meni:
1.
Izbor za komfornog ili automatskog režima rada
pritisnite taster sa simbolom „ ”,a pomoću tastera ili
podesiti željeni režim rada.
2.
Za promenu temperature(povećanje ili smanjenje)
koja programirana u termostatu koristi se tasteri ili .
2
23h 00'
Podešavanje
1
ADJ
Korekcija
2
SEN
Izbor senzora
3
LIT
4
DIF
5
LTP
6
PRG
7
RLE
8
DLY
9
HIT
-
AFAC
Blokiranje upravljanja
Podešavanje(unos)broja slobodnih dana
Vreme
06h 00'
08h 00'
11h 30'
12h 30'
17h 00'
22h 00'
08h 00'
/
Temperatura
20⁰C
15⁰C
15⁰C
15⁰C
22⁰C
15⁰C
22⁰C
15⁰C
Izmena fabričkih podešavanja je moguć samo ako je terostat
isključen (na dispeju stoji tekst „OFF”).Za ulazak u meni
termostata istovremeno treba pritisnuti tastere
i
.Za
listanje u meniju pritisnite taster
.
Grejanje uključeno
Izbor senzora termostata:unutrašnji,podni,oba
Simboli
Promena fabričkih podešavanja:
Povratak kući na ručak, 3. ciklus
Posle ručka od kuće, 4. ciklus
1
2
3
4
5
6
1
Početak podešavanja
vremenskog ciklusa
Termostat za regulaciju temperature se koristi pre svega za
upravljanje sistemima električnog podnog grejanja.Mogućnost
programiranja:Nedeljni(sedmodnevni)ciklus,mogućnost
podešavanja šest različitih temperature preko dana,kao i opcije
režima„manuelna kontrola” ili „komforna kontrola”,sa kojima se
režim rada može prilagoditi personalnim (pojedinačnim)
potrebama.
3.
Za podešavanje veremena pritisnite taster
sve
dok se na displeju ne počnu vibrirati dani u nedelji,onda sa
tasterima
i izaberite dan,i nakon toga pritisnite taster
kako bi se izvršila memorisanje. Nakon toga na ekranu
počne sat vibrirati,pomoću tastera
i
izaberite željeno
vreme , pa ponovo pritisnite atster
. Potom na displeju
minuti počnu vibrirati,i za njihovo pšodešavanje koristite
tastere
i .
4.
Uključenje/isključenje
Dani u nedelji
1-5 dan
AF916DT termostat za regulaciju temperature sa duplim
senzorom.
Distributer: Mark Master DOO,24000 Subotica,Boška Vujića 8. Tel/Fax:+381 (0) 24 572 410
i
Kalibracija termostata
IN: unutrašnji termostat
OUT: spoljni termostat
ALL:obasenzora(glavni
senzor je podni)
Limitiranje
Opseg podešavanja je
temperature
između + 5 - +60 °C
Osetljivost
Granica podešavanja 0,5 –
termostata kod 10 °C
uključenja
isključenja
Opcija zaštita od Sa tasterima
i
se
mraza
isključuje i uključuje
Programiranje
slobodnih dana
2. 5/2dva slobodna dana
1. 6/1 jedan slobodan dan
0. 7/7 nema slobodnog
dana
Sinkroni/asinkroni 00 sinkron
ulazni i izlazni 01 asinkron
signal
Usporavanje
Opseg 0 – 5 min.
reakcionog
vremena
Podešavanje
Raspon podešavanja je
maksimalne
između 35 – 90 °C.
temperature
Vraćanje
na Treba pritisnuti i držati
fabričko
taster
5 sec.
podešavanje
www.bvfheating.rs
AF916DT termostat za regulaciju temperature
Uputstvo za upotrebu
_________________________________________________________________________________
Mogući kvarovi:
Kada se na displeju pojavljuje natpis „Err”znači da je izabran
režim rada sa podnim senzorima,međutim ona nije priključena,
ili je senzor u kvaru.Proverite podešenost podnih senzora sa
„SEN” ili njihovu ispravnost.
2.
Spoljni okvir Spoljni panel(kućište) Modul za mont.
Značenje simbola koji se pojavljuju na displeju(ekranu)
Napomena:Prilikom ugradnje treba paziti da se ne ošteti
između spoljnog panela i modula za montiranje !
Vremenski ciklus
Automatski
režim rada
Aktuelna
temperatura
Manuelni rad
Meni taster
Dani u nedelji
Uključen-isključe
3.
Podešavanje čas.
Podešeno/C’
vreme
Grejanje uključeno
Blokiranje upravlj.
Senzor temperature
Dimenzije
Termostat za priloženim zavrtnjima treba pričvrstiti za kutiju
koja se nalazi u zidu.
4.
Postavite spoljni panel i pričvrstite okvir
Visina: 90mm; Širina; 86mm; Dubina montiranja: 30mm
5.Šema priključka
Redosled montiranja
1.
Skinite psoljno zaštitno kućište.
Priključak na električnu mrežu(1-2)
Grejni film(3-4)
Senzor(6-7)
Distributer: Mark Master DOO,24000 Subotica,Boška Vujića 8. Tel/Fax:+381 (0) 24 572 410
www.bvfheating.rs
Download

Uputstvo za upotrebu i ugradnju AF 916DT