BUDERUS STAR CLUB GENEL ŞARTLAR ve KULLANIM KILAVUZU
1.) Kapsam
Buderus Star Club, Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi’nin anlaşmalı olduğu toptancı bayileri ile çalışan Montajcı Alt
Bayilerini kapsayan ve bu programa katılan Montajcı Alt Bayilerine yaptığı
montajlar karşılığında puan kazanma, puan harcama ve ödül kazanma gibi
imkanlar sunan Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi’ne ait pazarlama programıdır. Buderus Star Club’ın mülkiyeti Bosch
Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne aittir.
2.) Genel Şartlar
2.1
Buderus Star Club’a üye olmanın ana koşulu Bosch Alt Bayi
Taahhütnamesi’nin şartlarını kabul edip imzalamış ve Bosch
Termoteknik’e iletmiş olmaktır. Bosch Alt Bayi Taahhütnamesi, Bosch
Termoteknik’in toptancı bayilerinden temin edilebilir.
2.2
Buderus Star Club (“Program”), Bosch Termoteknik ile anlaşmalı olan
toptancı bayiler tarafından Türkiye Cumhuriyeti genelinde satılmasına
izin verilen ve program dâhilinde olan Buderus markalı ürünlerin yine
Bosch Termoteknik ile anlaşmalı olan toptancılar üzerinden satın alınıp,
cihaz montajının müşteriye (son kullanıcıya) gerçekleşmesi sonrasında
cihaz seri numarası ile beraber servis devreye alma talebinin Bosch
Termoteknik’e gönderilmesi suretiyle puan kazanmak, Bosch
Termoteknik tarafından onaylanmış puan toplamına karşılık, Bosch
Termoteknik tarafından hazırlanan hediye kataloğunda yer alan ürünler
arasından hediye sipariş etmek ve teslim almak, iptal işlemleri ve
bildirilecek diğer faydalardan yararlanmak şeklinde işleyecektir.
2.3
Montajcı Alt Bayiler, Bosch Termoteknik ile anlaşmalı olan toptancılar
listesinden dilediği bir toptancıyı seçerek ve bu toptancı bayiden Bosch
Alt Bayi Taahhütnamesi’ni talep edip imzalayarak Bosch Termoteknik’e
göndermekle ve çalışacağı toptancı bayiyi Bosch Termoteknik’e
bildirmekle yükümlüdür. Montajcı Alt Bayi, bağlı olduğu toptancısını
Bosch Termoteknik’e bilgi vermek kaydıyla istediği zaman değiştirme
hakkına sahiptir. Başka bir ifade ile Montajcı Alt Bayi dilediği Toptancı
Bayi ile çalışmakta serbesttir ancak Toptancı Bayi değişikliği yapılması
halinde değişiklik bildiriminin Bosch Termoteknik’e mutlaka yapılması
gereklidir. Bildirim yapılmadığı takdirde Montajcı Alt Bayi puan
kazanamayacaktır.
2.4
Programa sadece Montajcı Alt Bayiler katılabilecektir. Söz konusu
Montajcı Alt Bayiler adına başvuruyu sadece Montajcı Alt Bayi
kurucusu/ortağı gerçekleştirebilir. Yukarıda belirtilen ön koşulların
gerçekleşmesi üzerine, Bosch Termoteknik tarafından üyelik onayı
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
verilmiş Montajcı Alt Bayiler dışındaki bayiler, servisler ve nihai
tüketiciler Programdan faydalanamazlar.
Başvuru formunun doldurulması ile genel şartlar kabul edilmiş sayılır.
Programa katılım başvurusunda bulunan Montajcı Alt Bayiler, Bosch
Termoteknik tarafından başvuru onayının kabul edilmesi ile birlikte
Programı kullanmaya başlayacaklardır. Programı kullanmaya başlayan
Üyeler, program kapsamında bulunan ilk ürün alımlarının montajı ve
servis devreye alma talebi sonrasında puan kazanmaya başlayacak,
biriktirmiş olduğu puanlarıyla Programa dahil hediye kataloğundan
hediye sipariş edebilecektir. Başvuru neticesinde, programa katılan ilgili
Montajcı Alt Bayiye Buderus Star Club üye numarası verilecektir.
Programa dahil olmak için başvuruda bulunulması, Bosch
Termoteknik’e söz konusu başvuruyu kabul etme yükümlülüğü
getirmez.
18 yaşından küçükler ve Türkiye’deki Bosch Grubu şirketleri çalışanları
Buderus Star Club üyesi olamazlar, programa katılan Montajcı Alt
Bayileri temsil edemezler, üye numarası alamazlar ve Programdan
faydalanamazlar.
Üye, Bosch Termoteknik’e iletmiş olduğu ve başvuru formunda yer alan
ve ileride vereceği alışveriş ve kişisel bilgilerini kendi rızası ile herhangi
bir baskı altında kalmaksızın vermektedir ve bu bilgilerin Buderus Star
Club kapsamında kaydedilmesine ve saklanmasına onay vermektedir.
Üye, söz konusu bilgilerin, Bosch Termoteknik tarafından Türkiye’deki
Bosch Grubu Şirketleri, Bosch’un yurtdışında bulunan merkezi birimleri,
Bosch tarafından belirlenen 3. kişiler ve Program ortakları (hediye
tedarik ve dağıtımını gerçekleştiren firma/lar gibi) ile paylaşılmasına
onay verir. Üyeler, müşteri yönetimi, internet sitesinin teknik idaresi,
düzenlenen aktivitelere ya da kampanyalara davet, posta, e-posta
gönderileri, tanıtım ve benzeri her türlü pazarlama ve faaliyetlerinde ve
benzeri diğer nedenlerle kullanılmak üzere paylaşılabileceğini, bu
firmalarca kullanılabileceğini ve Üyeler aksini belirtmedikçe bu
firmaların, kendisiyle kısa mesaj, internet, mektup, telefon vb. yollarla
iletişime geçebileceğini kabul eder. Bosch Termoteknik, üyenin kişisel
bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde yasal gereklere uygun
hareket etmek veya Bosch Termoteknik’e tebliğ edilen yasal işlemlere
uymak için açıklayabilir. Bosch Termoteknik, Üyelerin bildirdiği bilgilerin
doğruluğunu teyit etmekle yükümlü değildir.
Buderus Star Club programında herhangi bir suistimalin ve kuralların
ihlalinin tespit edilmesi halinde ilgili Üye, herhangi bir puan veya hediye
kazanamayacağı gibi yüklenmiş olan puanlar da Bosch Termoteknik
tarafından silinebilir ve Montajcı Alt Bayi, Program dışına çıkartılabilir.
Bosch Termoteknik gerekli gördüğünde, önceden haber vermek
koşuluyla Programı herhangi bir neden göstermeksizin iptal edebilir ve
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
bu Programa ait puanları silebilir. Böyle bir durumda Üye/ler hiçbir
tazminat ve benzeri talepte bulunamazlar.
Bosch Termoteknik, önceden haber vermek koşuluyla program
şartlarını değiştirebilir, dilediğinde Programı, başka bir firma veya Bosch
ortaklıklarına devredebilir veya başka programlarla birleştirebilir, başka
markalar ile işbirliği yapabilir ve sonlandırabilir. Üyeler, Program
kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve
temlik edemezler.
Bosch Termoteknik, programın kapsamını, kurallarını ve koşullarını,
puanlama sistemini, kazanılacak puanları ya da hediye ürün puanlarını
tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.
Bosch Termoteknik’in bu Programı bir başka kuruluşla birlikte
yürütmeye başlaması halinde, Üyelere sunulan program kapsamı ve
faydalar farklı olabilir ve değiştirilebilir.
Üyeler başvuru formunu doğru olarak doldurduğunu, teslimatların
formda belirtilen bilgilere göre yapılacağını kabul eder. Üyeler formda
beyan ettiği bilgilerin değişmesi durumunda bilgilerini güncellemekle
yükümlüdür. Bilgilerin güncellenmemesi nedeniyle doğabilecek
yükümlülük ve masraflardan Bosch Termoteknik sorumlu değildir.
Basım yanlışlıklarından kaynaklanan hatalar bağlayıcı değildir.
Programa katılan üyeler, puan bilgilerinin doğruluğunu kontrol edecek
ve gerekiyorsa itirazını anında yapacaktır.
Üye, Bosch Termoteknik tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka
kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma
hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile
üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Bosch Termoteknik’e
karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Bosch
Termoteknik’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü
tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
Üye www.buderus-starclub.com internet sitesini kullanırken Türkiye
Cumhuriyeti’nde geçerli tüm yasa ve diğer mevzuat hükümlerine riayet
etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi
takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve
münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
Üye, www.buderus-starclub.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu
düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici
şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına
tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri
kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı,
vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
www.buderus-starclub.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan
edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi
kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
Bosch Termoteknik ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Bosch
Termoteknik’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü
kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği
fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bosch Termoteknik, Üye bilgilerinin kötü amaçla değiştirilmesi,
kaybedilmesi, tahrip edilmesi veya yetkisiz kişilerce erişilmesini ya da
yetkisiz kişilerle paylaşılmasını önlemek amacıyla gerekli güvenlik
tedbirlerini alır. Ancak, gerekli tüm güvenlik tedbirlerine ve Bosch
Termoteknik’in hiçbir kusuru olmamasına rağmen Üyelerin kişisel
bilgilerinin üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz erişim sonucunda
kullanılması ve bundan dolayı oluşan zararlar sebebiyle Bosch
Termoteknik’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve Üye, bu sebeple
uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeniyle Bosch Termoteknik’ten
tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz
olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi
takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen
üyeye aittir.
İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da
birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle şahsen sorumlu olup, ihlalin
herhangi bir cezai ya da hukuki sorumluluk doğurması halinde de yine
bizzat kendisi sorumlu olacak ve Bosch Termoteknik’i bu ihlallerin
hukuki ve cezai sonuçlarından arî tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal
nedeniyle, olayın bir uyuşmazlığa konu olması ve Bosch’un bundan
ötürü bir zararı doğması halinde, Bosch Termoteknik’in üyeye karşı
tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
Bosch Termoteknik tarafından www.buderus-starclub.com internet
sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal
mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis
sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih
ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan
bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım
bilgiler toplanabilir.
www.buderus-starclub.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı
yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir
alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının,
kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı
sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.buderus-starclub.com
web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde
oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından
kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
2.25 Bosch Termoteknik, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve
surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman
değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen
ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler
bakımından hüküm ifade edecektir.
3.) Katılım ve Uygulama Koşulları
3.1
Üyelik Başvurusu & Web Sitesi Kullanımı
Bu program Buderus Star Club üyelerine özel olarak düzenlenmiştir.
Buderus Star Clubdan yararlanabilmek için Bosch Termoteknik’in
anlaşmalı olduğu toptancılar listesinde yer alan bir toptancı ile çalışıyor
olmak, söz konusu toptancı bayiden Bosch Alt Bayi Taahhütnamesi’ni
temin edip imzalamak ve Bosch Termoteknik’e göndermiş olmak ve
Bosch Termoteknik’e bildirimde bulunduğu toptancı bayi üzerinden
cihaz alımı yapma şartı mevcuttur. Montajcı Alt Bayi dilediği zaman
toptancı bayi değişikliği yapabilir ancak Buderus Star Club’dan
faydalanabilmesi ve puan kazanabilmesi için bu değişikliği Bosch
Termoteknik’e bildirmiş olması gerekli ve yeterlidir. Bu şartı sağlayan
Montajcı Alt Bayiler kayıt olabilirler. Üyelik başvurusu online web sitesi
üzerinden üyelik formları doldurulup Bosch Termoteknik’e gönderilerek
gerçekleştirebilir. Bu ödül programı ile puan biriktirmiş tüm üyeler,
Buderus Star Club’a dahil olan Buderus ürünlerini temin ettikleri
toptancı bayiler üzerinden satın alımını yaptıkları cihazların seri
numaralarını bildirerek, aldıkları ürünlerin müşterilerine montajını
gerçekleştirerek ve servis devreye alma taleplerini bildirerek kazanmış
oldukları puanları www.buderus-starclub.com web sitesi üzerinden
online olarak 7/24 harcayabilirler. Bosch Termoteknik’in, Buderus Star
Club’a dahil olan ürün ve ödülleri değiştirme hakkı saklıdır.
3.2
Üyelik İşlemleri
Bosch Termoteknik tarafından farklı mecralar üzerinden (Broşür, EMail, SMS vb.) yapılacak tanıtım ve bilgilendirme sonrasında
www.buderus-starclub.com web sitesine giriş yaparak üyelik formları
doldurulup Bosch Termoteknik’e gönderilerek üyelik kaydı oluşturulur.
Kayıt esnasında Üye tarafından verilen e-mail veya cep telefon bilgisine
istinaden, yollanan özel şifre ve bildirilen Buderus Star Club üye
numarası ile sisteme giriş yapılır. Bu şifre sadece tek seferlik giriş için
geçerlidir. Başarılı ilk giriş sonrasında, bu şifre değiştirilip (ŞİFRE
KURALLARI) yeni şifre oluşturulmalıdır. Her sisteme girişte kullanıcı adı
olarak üye numarası ve şifre belirtilmelidir. Online web sitesi üzerinden
üyelik kayıt formu eksiksiz doldurulduktan sonra, üyelik onayı için
Bosch Termoteknik’e gönderilecektir. Üyelik onayı e-mail ile
bildirilecektir. Üyelik onayı sonrasında üyelik forrmunda bildirilen iş
adresine bir hoş geldin seti gönderilecektir.
3.3
Önemli Noktalar
Üye tarafından sağlanan tüm bilgilerin (Cep telefonu, E-posta adresi, iş
adresiniz vs.) doğruluğunun ve değişikliklerinin zamanında bildirilmesi
Üye’nin sorumluluğundadır. Üye tarafından sağlanan bilgilerin
sistem/internet üzerinden değiştirilmesi de Üye’nin sorumluluğundadır.
Ayrıca Üye’nin kullanıcı adı ve şifresinin güvenliği kendisi tarafından
sağlanmalıdır.
Bu
bilgilerin
başkaları
tarafından
öğrenilip
kullanılmasından doğacak zararlardan Bosch Termoteknik ve seçilen
hediyenin tedarik ve dağıtımını yapan Bosch Termoteknik ile anlaşmalı
Firma/lar sorumlu değildir.
3.4
Puan Toplama
Üyeler, Program sistemine dahil olan Buderus ürünlerinin
bağlı
oldukları Toptancı Bayiler üzerinden satın alımını yaptıkları cihazların
seri numaralarını bildirerek, aldıkları ürünlerin müşterilerine montajını
gerçekleştirerek ve servis devreye alma taleplerini Bosch Termoteknik’e
bildirerek puan kazanma talebinde bulunurlar. Gelen puan kazanma
talepleri Bosch Termoteknik’in kontrolü ve onayı sonrasında otomatik
olarak puan hesabına işlenir ve güncellenir. Bosch Termoteknik’in söz
konusu kontrol ve onay işlemleri birkaç gün sürebilir. Belirli zaman
aralıklarında yapılacak farklı ürün gruplarında olacak kampanya
ve/veya hediye puan verilmesi Bosch Termoteknik’in insiyatifindedir.
Program sisteminde yer almayan ürünlerin veya Bosch Termoteknik
tarafından Türkiye’de pazara sunulmamış, dağıtımı yapılmamış,
satılmamış ürünlerin ( örneğin paralel ithalat yolu ile Türkiye’ye
getirilmiş ve/veya Türkiye’de Bosch Termoteknik dağıtım sistemi
dahilinde olmayan bir dağıtıcı/firma tarafından Türkiye’de satılan/
dağıtılan ürünler, çalıntı ürünler)
seri numaralarının bildirilmesi
durumunda kesinlikle puana hak kazanılamaz veya herhangi bir hak
iddia edilemez. Bosch Termoteknik tarafından Türkiye’de dağıtımı/satışı
yapılmış ürün/ürünler söz konusu olsa dahi seri numarası yırtılmış veya
silinmiş ürünlerin bildirilmesi durumunda da kesinlikle puana hak
kazanılamaz veya herhangi bir hak iddia edilemez. Puanlar kesinlikle
paraya çevrilemez, hediye siparişinde yetersiz puan bakiyesi
durumunda eksik kalan puanlar para ya da sair ödeme araçları ile
tamamlanamaz, puanlar başka kişilerin hesabına aktarılamaz. Satın
alınan, montajı gerçekleştirilen ve servis devreye alma talebi
gerçekleşen kampanya kapsamında puan kazanılan bir ürünün
herhangi bir nedenle Üye tarafından iade edilmesi halinde, bu ürün için
kazanılan puanı Bosch Termoteknik, Üye’nin hesabından silme hakkına
sahiptir. Satın alınan, montajı gerçekleştirilen ve servis devreye alma
talebi gerçekleşen kampanya kapsamında puan kazanılan bir ürünün
montaj problemi nedeniyle ikinci servis bedeli çıkarması durumunda, bu
ürün için kazanılan puanı Bosch Termoteknik, Üye’nin hesabından
silme hakkına sahiptir. Buderus Star Club kapsamında hangi üründen
kaç puan alınabileceği genel bilgisine www.buderus-starclub.com web
sitesindeki ürün puan tablosundan erişilebilir. Unutulmamalıdır ki, satın
alınan her Program’a dahil Buderus ürünü, Üyelere farklı puan
kazandıracaktır.
3.5
Puan Harcama
Program kapsamında kazanılmış olunan puanlar www.buderusstarclub.com web sitesinden puan mertebesinde pek çok seçenek
arasından tercih edilen hediye seçilerek harcanabilir.
3.6
Puanların Geçerlilik Süresi
Program kapsamında kazanılan puanlar bir takvim yılı için geçerli olup
bir sonraki seneye aktarılmaz. İlgili yıl içerisinde kazanılan puanlar aynı
takvim yılı içerisinde harcanmalıdır. Puanlar her takvim yılının Aralık
ayının 25’inde silinir.
Bu tarihten önce sistemde çözülmeyen /
harcanmayan / kullanılmayan puanlar sıfırlanacaktır. Böyle bir durumda
Üye’nin bu tarihten sonraki talepleri geçersiz olacak ve sahibine
herhangi bir hak sağlamayacaktır.
3.7
Ödüller
www.buderus-starclub.com web sitesinde Üyelere farklı kategoride pek
çok değişik hediye seçeneği sunulmaktadır. Seçimler, www.buderusstarclub.com üzerinden yapılmalıdır. Üye, 7 gün 24 saat dilediği zaman
internet sitesinden ödül talebinde bulunabilir. Hediyeler ile ilgili olarak
aşağıdaki bilgilendirme notları, koşullar ve uygulama çok önemlidir, Üye
tarafından dikkate alınmalıdır. Hediye kampanyasında yer alan ürünler
stoklarla sınırlıdır. Ürünlerde renk ve desen garantisi verilmez ve renk
ve desen değişikliği olabilir. Seçilen hediyenin teknik nedenlerden
dolayı sağlanamaması ya da stoklarda tükenmesi durumunda Üye’ye
bilgi verilir. Bosch Termoteknik ve/veya hediyelerin tedarik ve dağıtımını
gerçekleştiren Bosch Termoteknik ile anlaşmalı Firma/lar gerekli
gördükleri takdirde kampanyada yer alan hediyelerin bir kısmını ya da
tamamını katalogdan çıkartabilir, mevcut ürünleri bir başkası ile
değiştirebilir veya gerek mevcut hediyenin puan değerlerini gerekse
satın alınan üründen kazanılacak puan değerlerini piyasadaki değişen
fiyatlar doğrultusunda güncelleyebilir. Benzer şekilde Bosch
Termoteknik, mevzuat değişikliği, resmi merci veya yargı kararları
nedeniyle önceden haber vermeksizin sistemi durdurulabilir. Web
sitesindeki ve katologlardaki tipografik hataların hiçbir hukuki
bağlayıcılığı olmadığı gibi, bu hatalardan ötürü Bosch Termoteknik
ve/veya hediyelerin tedarik ve dağıtımını gerçekleştiren Bosch
Termoteknik ile anlaşmalı Firma/lar sorumlu tutulamaz.
3.8
Ödül Teslimatları
Hediye seçimleri www.buderus-starclub.com üzerinden yapıldıktan
sonra talep hediyelerin tedarik ve dağıtımını gerçekleştiren Bosch
Termoteknik ile anlaşmalı Firma/lar’a ulaştırılacaktır. Talep, hediyelerin
tedarik ve dağıtımını gerçekleştiren Bosch Termoteknik ile anlaşmalı
Firma/lar’a ulaştığında, hediye öncelikle tedarik edilecek ve sonrasında
kargo firması aracılığı ile Üye’ye gönderilecektir. Kargo ücreti ödenmesi
gerekmemektedir. Hediye sadece Üye Montajcı Alt Bayi’nin kayıt
esnasında bilgisini girdiği iş adresine yapılacaktır. Başka bir adrese ya
da kişiye sevkiyat yapılamaz. Hediyeler, Üye’ye ulaştığında kargo
paketi açılıp kontrol edildikten sonra teslim alındı belgesi
imzalanmalıdır. Hediyelerin hasarlı, eksik, defolu ya da talep edilen
hediyenin dışında bir hediye çıkması durumunda ürün teslim alınmayıp
kargo görevlisine iade edilmeli ve tutanak tutturulmalıdır. Hediyeler
teslim alındıktan sonra ortaya çıkabilecek eksik ya da hasarlı ürün
şikayetleri kabul edilmeyecektir.
3.9
Üyelik İptali
Üye’nin Üyeliğini iptal etmek istemesi halinde, Bosch Termoteknik’in
müşteri hizmetleri ile temasa geçerek, Üye’ye gönderilecek üyelik iptal
dilekçesi imzalanarak Bosch Termoteknik’in müşteri hizmetlerine
gönderilmesi gerekmektedir. Üyeler tarafından bildirmiş seri
numaralarında tutarsızlık/yetersizlik olması ve/veya işbu üyelik
sözleşmesine aykırı hareket edilmesi ve/veya Bosch Termoteknik
tarafından belirlenen diğer koşullara aykırılık halinde Bosch
Termoteknik, üyeliği dondurabilir/iptal edebilir. Böyle bir durumda,
Üye’nin vermiş olduğu siparişler dikkate alınmayacak ve Üye’ye sevk
edilmeyecektir. Üyeliğin herhangi bir nedenle iptal olması durumunda;
üye Montajcı Alt Bayinin kazandığı puanlar otomatik olarak silinecek
olup; üye Montajcı Alt Bayi, bu puanlara ilişkin herhangi bir hak iddia
edemez. Üye Montajcı Alt Bayinin( ya da yetkilisinin) bilgileri Bosch
Termoteknik tarafından Program kapsamında kullanılmak üzere
saklanabilir.
3.10 Ürün İade Prosedürleri
3.10.1. Adres Sorunu (Adresin Hatalı Olması / Eksik Olması /
Alıcının Adreste Bulunamaması)
Bu statüdeki tüm ürünler kargo tarafından geri iade edilir ve
durum hakkında müşteriye dönemsel olarak bilgi verilir.
3.10.2. Ürün Sorunu I (Ürünün Hasarlı Olması / Eksik Olması)
Müşteri, kargo yetkilisinden ürünü teslim almadan önce
hasarlı/eksik olup olmadığını kontrol etmelidir. Müşterinin
kargodan teslim aldıktan sonra yaptığı hasarlı/eksik ürün iadeleri
kabul edilmez.
Üye, kargo yetkilisinden ürünü teslim almadan önce hasarlı/eksik
olduğunu fark ederse, tutanak tutturup, hiçbir belge
imzalamadan, tutanakla birlikte kargo yetkilisine teslim etmelidir.
Bu şekilde teslim edilen ürün iadeleri sonucunda Üye’ye yeni
ürün gönderimi yapılır.
3.10.3 Ürün Sorunu II (Ürünün Arızalı Olması)
Üye, kargo yetkilisinden ürünü teslim almadan önce hasarlı/eksik
olup olmadığını kontrol etmelidir. Üye, arızalı ürünü için ürün
irsaliyesi ve garanti belgesi ile birlikte ilgili yetkili teknik servislere
başvurmalıdır. Doğrudan Bosch Termoteknik’e yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
3.10.4. Ürün Sorunu III (Yanlış Ürün Gönderilmesi)
Üye’ye yanlış (talep ettiğinden farklı türde) ürün teslim edilmesi
halinde, ürün teslim alındıktan sonra 7 gün içerisinde, ancak
orijinal ambalajı bozulmamış ve ürün kullanılmamış ise, iade
edilebilir. Ardından doğru ürünün Üye’ye ulaşımı en kısa sürede
yapılır.
Bosch Termoteknik’in işbu Programa ve içeriğine ilişkin her türlü hakkı
saklıdır.
Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Download

BUDERUS STAR CLUB GENEL ŞARTLAR ve KULLANIM