BOSNA I HERCEGOVINA
URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАНЈЕ ЖАЛБИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA
PROCUREMENT REVIEW BODY
Broj: U-692/10
Sarajevo, 09.06.2010.godine
Ured za razmatranje žalbi, rješavajući po žalbi ponuditelja ... , od
25.05.2010.godine, izjavljenoj protiv Odluke po prigovoru broj: 5892/10 od
20.05.2010.godine, ugovornog organa ... , u postupku javne nabavke eksploziva i
eksplozivnih sredstava, na osnovu člana 52. Zakona o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09),
i člana 193.st 1. i 2., i čl.230.Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH"
br:29/02, 12/04 i 93/09) i člana 10. i 15. Poslovnika o radu Ureda za razmatranje žalbi
("Službeni glasnik BiH" br:100/06 i 24/07); na sjednici Vijeća Ureda za razmatranje
žalbi, održanoj dana 09.06.2010.godine, uz sudjelovanje zapisničara Međedović Adile
donio je
R J E Š E NJ E
Žalba ponuđača ... od od 25.05.2010.godine se usvaja, poništava se Odluke po
prigovoru broj: 5892/10 od 20.05.2010.godine, ugovornog organa ...,
Poništava se Tenderska dokumentacija i Ponovno Obavještenje o nabavci
oglašeno u „Službenom Glasniku BiH“ broj: 28/10 od 12.04.2010.godine.
O B R A Z L O Ž E NJ E
Ugovorni organ ..., objavio je Ponovno Obavještenje o nabavci u „Službenom
Glasniku BiH“ broj: 28/10 od 12.04.2010.godine, sa predmetom nadmetanja oglašenim
kao javna nabavka eksploziva i eksplozivnih sredstava.
Nezadovoljan sadržajem Tenderskog dokumenta podnosioc prigovora, sada
žalitelj je na isti uložio prigovor od 17.05.2010.godine, a isti je Odlukom po prigovoru
broj: 5892/10 od 20.05.2010.godine odbijen kao neosnovan.
Žalitelj je izjavio žalbu broj: 02-AM-1266/10 od 24.05.2010.godine Uredu za
razmatranje žalbi na Odluku po prigovoru broj: 5892/10 od 20.05.2010.godine, koja je
zaprimljena kod ovog organa 25.05.2010.godine.
Žalitelj u žalbi navodi:
da je u predmetnom postupku došlo do povrede člana 1 Zakona o javnim
nabavkama, posebno stava c), kao i da je zloupotrijebljen i pogrešno
-
-
-
tumačen član 25. Zakona o javnim nabavkama, odnosno da zbog
povrede čl. 1. st. 3. dolazi do diskriminacije prema dobavljačima, a da je
ugovorni organ prekršio i odredbe člana 25.,jer je limitirao promet;
žalitelj navodi da je ugovorni organ želeći da obezbijedi prolaz na
tenderu isključivo dobavljaču ... zloupotrijebio ranije dostavljenu
dokumentaciju i raspisao tender na koji može da konkuriše isključivo
pomenuti dobavljač. Žalitelj navodi da je, pošto je na raspisani tender
krajem prošle godine dostavio dokumentaciju u kojoj su traženi i bilansi
ugovorni organ
raspolažući tim podatkom limitirao promet
potencijalnim dobavljačima iako zakonodavac nije predvidio nikakve
limite. Žalitelj smatra da i Odluci po prigovoru ugovorni organ pogrešno
tumači žaliteljev zahtjev u prigovoru, gdje je samo tražio da izbace
limite. Žalitelj navodi da niko ne spori da oni zahtijevanje izjavu i
bilans;
žalitelj naglašava da se stavljajući u lot 1 Eksplozivi za površinsku
eksploataciju sljedeće vrste eksploziva: AN-FO eksploziv, Vodootporni
AN-FO eksploziv, Visokobrizantni eksploziv profila 60,70,90, pri tome
zahtijevajući proizvodnju na licu mjesta i još spajajući navedene vrste
eksploziva, eliminišu iz postupka svi dobavljači koji nemaju mobilna
postrojenja i oni koji nemaju nikakva postrojenja. Žalitelj smatra da je
čudno da se na ovakav način direktno onemogućava plasman robe
jedinog proizvođača eksploziva u vlasništvu Federacije BiH .... . Žalitelj
tvrdi da bi uštede rudnika na eksplozivima i eksplozivnim sredstvima
bile ogromne kada bi lotovi bili raspisani za svaku vrstu eksloziva
posebno.
žalitelj navodi da je upitna i upotreba vodootpornog ili teškog AN-FO
eksploziva, obzirom da je skuplji od očidnog, a niti jedan drugi rudnik
ga ne koristi, a izuzetno uspješno vrše svoja miniranja. Žalitelj navodi da
obzirom da jedina ovlaštena institucija za davanje certifikata- Rudarski
institut Tuzla u zadnjih 5 godina nije izdala certifikat za vodootporni
ANFO upitno je njegovo korištenje sa stanovišta sigurnosti. Žalitelj
navodi da su na ranije raspisivanim tenderima tražene slijedeće
karakteristike za Vodootporni AN-FO eksploziv:- Gustoća 1,25-1,30
kg/dm3,
Brzina
detonacije
4650-5600m/sm,
Vodootpomost
neograničena, te da je nakon žaliteljevih navoda u prošloj žalbi ipak su
izmijenjene karakteristike i da iste sada glase: Gustoća 125-130 kg/dnrr, - Brzina detonacije minimalno 4000mls, - Vodootpornost- odlična, te
da je jasno da ugovorni organ ima dileme čak i po pitanju karakteristika
eksploziva. Žalitelj ističe da je u prigovoru naveo sljedeće: da se u tački
6.6 TD navodi slijedeće-Izjava kojom se ponuđač obavezuje da će ANFO i vodootporni AN-FO eksploziv spravljati na mobilnom postrojenju
u krugu PK „Vrtilište“, ako bude izabran kao najpovoljniji ponuđač (za
Lot l. tačka 1.i2. AN FO i Vodootpomi AN FO eksploziv), te da se
navedenom tačkom ponovo eliminišu svi drugi dobavljači osim ... , jer
se traži proizvod na licu mjesta za tačku 1. i 2. obzirom da oni mogu
jedino tako vršiti isporuku dok ostali dobavljači mogu organizovati
-
isporuku svakodnevno, te da opravdanje ugovornog organa da se to tako
mora nije tačno, jer zašto se ne traži i proizvodnja tačke 3. na isti način,
da je jasno da se tačka 3 ne može proizvoditi na licu mjesta nego se
doprema na radilište, i na isti način se može zahtjevati i isporuka AN FO
eksploziva, da dobavljač može obezbijediti potrebne zalihe i skladišne
kapacitete u vidu priručnih spremišta i obezbijediti eksploziv i za dane
praznika i zabrane prevoza, kao i da ugovorni organ traži certifikat
nadležne institucije o kvalitetu eksplozivnih materija, ne stariji od 5
godina a za vodootporni ANFO takav certifikat nema nijedan dobavljač,
te da zahtijeva izmjenu tačke 6.6 na način: Isporuka franko kop uz
mogućnost povrata neutrošenih količina u polazni magacin, Zbog
nemogućnosti obezbjeđenja certifikata ne starijeg od 5 godina svih
dobavljača na našim prostorima molimo Vas da isti izbacite iz tendera;
da je prošla tenderska dokumentacija i poništena na osnovu tehničkih
karakteristika, te da je i tražio da certifikati ne smiju biti stariji od 5
godina, odnosno da je u žalbi naglasio da samo za vodootporni ANFO
nijedan dobavljač nema certifikat nadležne institucije koji je validan, da
je jedino Rudarski institut u Tuzli zadužen za izdavanje takve
dokumentacije, a da u zadnjih 5 godina certifikat za vodootporni ANFO
nisu izdali, te da je jasno da certifikati ne mogu biti stariji od 5 godina,
pa kako za vodootpomi ANFO niko nema odgovarajući certifikat
ugovorni organ isti ne smije ni koristiti iz razloga sigurnosti koje su i
sami naveli; da namjera nije bila da sugeriše izbacivanje certifikata, već
da traži samo poštivanje propisa, i da ne traži izbacivanje zahtjeva za
certifikatom nego vodotpomog ANFA kao robe kojeg nijedan dobavljač
ne može obezbijediti na siguran način, jer za to nema dokaza. Žalitelj
navodi da je ugovomi organ šturo objasnio zašto traži proizvodnju na
PK Vrtlište i da nije komentarisao zašto tačku 3 lota 1 ne zahtijeva na
isti način kao tadku 1 i 2 pomenutog lota iako je žalitelj to tražio;
žalitelj traži izmjenu tenderske dokumentacije u slijedećem:
1.Proizvodnja na licu mjesta na ... u isporuka franko kop uz mogućnost
povrata eksploziva; 2. da se eksplozivi odvoje po lotovima; 3. Certifikat
nadležne institucije o kvalitetu eksplozivne materije prema važećim
propisima ne smije biti stariji od 5 (pet) godina;
Prije nego što se upustio u meritorno odlučivanje, ovaj organ je pristupio provjeri
formalnih pretpostavki za ulaganje žalbe, koje moraju biti ispunjene na strani žalitelja,
kako bi se uopće pristupilo njenom rješavanju, a odnose se na uslovljene pretpostavke u
skladu sa članom 227. Zakona o upravnom postupku, odnosno na dopuštenost,
blagovremenost i izjavljenost od ovlaštene osobe, odnosno na pretpostavke propisane čl.
50. i 51. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
Nakon što su prednje pretpostavke preispitane, ovaj organ je uvidom u
dokumentaciju dostavljenu od strane ugovornog organa, te analizom svakog dokaza
pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, a u odnosu na žalbene navode i propisani
zakonski postupak, utvrdio da je predmetni postupak potrebno poništiti u cijelosti , usljed
pogrešaka evidentnih u pripremi sadržaja Tenderskog dokumenta, koje se mogu odraziti i
na provodjenje radnji predmetnog postupka.
Dopisom broj: U-692/10-2-1 od 26.05.2010.godine, ovaj organ je zatražio
predmetnu dokumentaciju ugovornog organa, na koji je ugovorni organ odgovorio
dopisom broj: 6347/10 od 31.05.2010.godine.
Ugovorni organ oglasio je Obavještenje o nabavi, u “Službenom glasniku BiH”
broj 28/10 od 12.04.2010.godine, te uvidom u isto utvrđuje se da je ugovorni organ
naveo da su II.3. Naziv/refrenca pod kojim je konkretan ugovor evidentiran kod
ugovornog organa
Nabavka eksploziva i eksplozivnih sredstava:
Lot 1 Eksplozivi za površinsku eksploataciju
Lot 2 Eksplozivi za podzemnu eksploataciju
Lot 3 Inicijalna eksplozivna sredstva
Polazeći od navoda žalitelja kojim isti ističe da je u predmetnom postupku „...došlo do
povrede člana 1 Zakona o javnim nabavkama, posebno stava c), kao i da je
zloupotrijebljen i pogrešno tumačen član 25. Zakona o javnim nabavkama, odnosno da
zbog povrede čl. 1. st. 3. dolazi do diskriminacije prema dobavljačima, a da je ugovorni
organ prekršio i odredbe člana 25.,jer je limitirao promet“..., ovaj organ utvrdjuje
slijedeće, i to:
Uvidom u tačke 6.5. i 6.6. Tenderskog dokumenta, utvrđeno je da se u istim
navodi slijedeće:
6.5. Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, u skladu sa članom 25. Zakona,
ponuda će biti odbačena ako dobavljač ne ispuni slijedeće minimalne kriterije:
- Potvrda banke da račun ponuđača nije bio blokiran u posljednjih 6 (šest) mjeseci
prije dostavljanja ponude,
-Uvjerenje o registraciji za PDV kod UIO,
- za Lot 1 ukupan promet u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora u zadnje
dvije godine ne smije biti ispod 4.000.000,00 KM a ako je ponuđač registrovan odnosno
počeo sa radom prije manje od godine 2.000.000,00 KM (kao dokaz ponuđač prilaže
ovjerene fotokopije bilansa stanja i uspjeha),
-za Lot 2 ukupan promet u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora u zadnje
dvije godine ne smije biti ispod 250.000,00 KM, a ako je ponuđač registrovan, odnosno
počeo sa radom prije manje od godine 125.000,00 KM (kao dokaz ponuđač prilaže
ovjerene fotokopije bilansa stanja i uspjeha),
- za Lot 3 ukupan promet u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora u zadnje
dvije godine ne smije biti ispod 600.000,00 KM, a.ako je ponuđač registrovan, odnosno
počeo sa radom prije manje od godine 300.000,00 KM (kao dokaz ponuđač prilaže
ovjerene fotokopije bilansa stanja i uspjeha),
-izjava ponuđača o ukupnom prometu za zadnje dvije godine u segmentu
poslovanja koji je predmet ugovora
6.6 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti
sljedeće minimalne uvjete:
-Izjava kojom se ponuđač obavezuje da će isporučivati tražene količine predmeta
kontinuirano prema narudžbama kako bi omogućio nesmetan rad ugovornog organa i
njegovih dobavljača (dokaz je odgovarajuća izjava),
-Certifikat nadležne institucije o kvalitetu eksplozivne materije ne stariji od 5
godina
-Ovjerena fotokopija rješenja o prometu eksploziva,
-Ovjerena fotokopija Rješenja o proizvodnji privrednog eksploziva na mobilnom
postrojenju (za Lot - Dokaz o kvaliteti osnovnih ulaznih sirovina za Lot 1 tačka l. AN-FO
eksploziv, odnosno kvalitet amonijum nitrata i goriva (deklaracija kvaliteta),
- Dokaz o kvalitetu osnovnih ulaznih sirovina za Lot 1 tačka 2. Vodootporni ANFO eksploziv (deklaracija kvaliteta)
- Izjava ponuđača kojom se obavezuje, da ukoliko bude izabran za najpovoljnijeg
ponuđača, predmet nabavke će isporučivati prema kvaliteti (certifikatima) dostavljenim u
ponudi
- Izjava kojom se ponuđač obavezuje da će AN-FO i vodootporni AN-FO
eksploziv spravljati na mobilnom postrojenju u krugu PK „Vrtilište“, ako bude izabran
kao najpovoljniji ponuđač (za Lot l. tačka 1.i2. AN FO i Vodootpomi AN FO eksploziv)
Uvidom u Odluku po prigovoru utvrđeno je da je ugovorni organ u odnosu na
prigovorene navode dao slijedeće obrazloženje:
„Ugovorni organ kategorično odbija navode o zloupotrebi prethodno dostavljene
dokumentacije. Također, ugovorni organ smatra da su naprijed navedeni navodi iz
prigovora, a u vezi ukupnog ostvarenog prometa, neosnovani, iz razloga što prema
Zakonu o javnim nabavkama BiH u članu 25. stav 1. tačka b) i c) zakonodavac predvidio
i ugovornom organu omogućio da traži navedene dokaze kako bi provjerio ekonomsku i
finansijsku sposobnost ponuđača... navod da postavljeni uslov kojim se traži izjava kojom
se obavezuje ponuđač da će ANFO i vodootporni AN-FO spravljati na mobilnom
postrojenju u krugu .... je diskriminirajući, te da eliminiše ponuđače koji nemaju mobilno
postrojenje za spravljanje eksploziva, je neosnovan. Neosnovanost naprijed navedenog
proističe iz razloga što Ugovorni organ ima pravo da traži proizvodnju eksploziva u
krugu ... s toga što to zahtjeva njegov proces proizvodnje uglja. Uslov da ponuđač ima
mobilno postrojenje nije protivno odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, niti krši
temeljna načela Zakona o javnim nabavkama BiH. Navod, kojim se traži izmjena uslova
u pogledu dostavljanja certifikata nadležne institucije o kvalitetu eksplozivnih materija ne
stariji od 5. godina također je neosnovan. Naprijed pomenuti uslov, da se dostavi
certifikat nadležne institucije o kvalitetu eksplozivnih materija ne stariji od 5. godina, se
traži iz razloga da bi se izbjeglo da ponuđači dostave ponudu za eksploziv lošeg kvaliteta,
što bi za posljedicu dovelo do loše odrađenih miniranja, a da ne govorimo o tome što bi
loša kvaliteta eksploziva dovela do neželjenih nesreća prilikom miniranja (stradanje
zaposlenika), jer prije svega Ugovorni organ ima za cilj da obezbjedi sigurnu
eksploataciju predmeta nabavke što znači i sigurne uslove rada zaposlenika. Navod u
pogledu toga da je Ugovorni organ spojio u jedan Lot1- Eksplozivi za površinsku
eksploataciju tri vrste eksploziva koji se mogu raspisati odvojeno, je neosnovan. Naime,
nisu povrijeđene odredbe Zakona time što su eksplozivi grupisani u lotove prema
potrebama Ugovornog organa. To znači, u konkretnom postupku nabavke radi se o
predmetu nabavke čije stavke su prirodno povezane i slične, tako da Ugovorni organ za
konkretni predmet nabavke (eksplozivi i eksplozivna sredstva) nije ni morao razvrstavati
u lotove.“
Prednje navedeni species facti , upućuju na to da navedeno obrazloženje ugovornog
organa, kako je sadržano u predmetnoj odluci po prigovoru nije upotpunosti prihvatljivo
iz razloga što se ugovorni organ upustio u razmatranje prigovorenih navoda, pozivajući se
na odredbu čl. 25. stav 1. tačka b) i c), in genere navodeći da je„... zakonodavac
predvidio i ugovornom organu omogućio da traži navedene dokaze kako bi provjerio
ekonomsku i finansijsku sposobnost ponuđača....Medjutim, pri tome, ugovorni organ je
propustio da uz navedeni pravni osnov konkretno navede relevantne činjenice kojim
zasniva tvrdnju o proporcionalnosti i povezanosti predmetnog osporenog zahtjeva u
odnosu na opseg i sadržaj predmeta ugovora, pa da bi se predmetni zahtjev u sadržaju
Tenderskog dokumenta u konačnici i prihvatio.
Prema tome, ugovorni organ je u obrazloženju predmetne odluke po prigovoru
,propustio konkretno navesti u odnosu na koji iznos su predloženi iznosi ukupnog
prometa navedeni, pa da bi se isti ocijenili srazmjernim, a niti je ugovorni organ
obrazložio koji je opredjeljujući razlog uticao da se postavljene vrijednosne granice
ocijene uskladjenim sa predmetom nadmetanja, oglašenim kao javna nabavka eksploziva
i eksplozivnih sredstava.
Napominje se da je ugovorni organ ovlašten prema odredbi čl.13 Zakona da pripremi
sadržaj informacija, uslova i zahtjeva Tenderskog dokumenta , ali je pri tome bavezan
da u pripremi istih primjeni pravila javne nabavke kako ih propisuje odredba čl.13 i 22
Zakona.
Uz prednje, treba naglasiti da je ugovorni organ upotpunosti nepravilno postupio
kada je u sadržaju Tenderskog dokumenta ,postavio različite parametre u smislu
različitog odredjenja minimalnih granica u odnosu na ponudjače koji su imali ukupan
promet u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora u zadnje dvije godine, i
ponudjače koji su počeli sa radom prije manje od godine dana , na način da je odredio
minimalnu granicu ne ispod 4.000.000,00 KM odnosno minimalnu granicu 2.000.000,00
KM , odnosno za Lot 2 je odredio ukupan promet u segmentu poslovanja koji je
predmet ugovora u zadnje dvije godine ne manji od 250.000,00 KM, a ako je ponuđač
registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od godine 125.000,00 KM, te za Lot 3
ukupan promet u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora u zadnje dvije godine ne
manji od 600.000,00 KM, a.ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije
manje od godine 300.000,00 KM .
Treba napomenuti da je u odnosu na prednje postavljene zahtjeve , u modelu
standardne tenderske dokumentacije , navedeno da u slučaju da je period od registracije /
osnivanja dobavljača kraći od perioda za koji ugovorni organ zahtijeva izjave i
dokumente koji se odnose na ekonomsko financijsko stanje i tehničko i profesionalnu
sposobnost dobavljača, dobavljač treba dostaviti dokumente samo za period od svoje
registracije / osnivanja.
Medjutim, prednje navedeno nikako ne znači da pri pripremi sadržaja Tenderskog
dokumenta, ugovorni organ može narušiti principe jednakog tretmana i nediskriminacije
ponudjača, budući da je osnovni aksiom postupka, da svi ponudjači trebaju upotpunosti
imati jednake početne uslove i zahtjeve za pripremu svojih ponuda, i s tim u svezi ,
nikako ne treba sadržajem zadatih informacija , unaprijed omogućiti da ponudjači
pripremaju sadržaj svojih ponuda po nejednakim polaznim osnovama.
Stoga, prednje navedeni sadržaj Tenderskog dokumenta , ne može se ocijeniti
ispravnim u odnosu na pravila provodjenja javne nabavke.
Treba takodje naglasiti da se članom 25. st. 1. Zakona o javnim nabavama propisuje
da Ugovorno tijelo utvrđuje minimalne zahtjeve u pogledu ekonomsko financijske
sposobnosti ponudjača koje oni trebaju ispunjavati prema st.(2), (3), (4) i (5) ovoga člana
i od njih zahtijeva da osiguraju jedan ili više dokaza iz st. (2), (3), (4) i (5) ovoga članka.
Dakle, obaveza je ugovornog organa da najprije propiše zahtjeve u pogledu ekonomsko
financijske sposobnosti, a nakon toga od ponuđača zahtijeva da osiguraju jedan ili više
dokaza, jer minimalni zahtjevi predstavljaju zapravo neke činjenice čije postojanje ili ne
postojanje trebaju pokazati propisani dokazi - isprave ili drugi dokumenti.Izostanak
istodobnog navodjenja i zahtjeva i dokaza, i to unaprijed, u tenderskoj dokumentaciji,
dovodi do toga da svako naknadno zaključivanje predstavlja moguću proizvoljnost čime
se odlučujuće činjenice ne mogu ispravno utvrditi.
U predmetnom slučaju , ugovorni organ je propustio da pripremi sadržaj
Tenderskog dokumenta u predmetnom smislu uskladjeno sa odredbom čl.25 Zakona,
budući da je pripremio isključivo dokaze , ali ne i zahtjeve za ocjenu predmetne
sposobnosti /primjerice zatražio je potvrdu banke da račun ponuđača nije bio blokiran u
posljednjih 6 (šest) mjeseci prije dostavljanja ponude, i uvjerenje o registraciji za PDV
kod UIO /, a da pri tome za navedene dokaze nije istovremeno propisao i zahtjeve koji se
postavljaju istovremeno i predstavljaju zapravo neke činjenice čije postojanje ili ne
postojanje trebaju pokazati propisani dokazi - isprave ili drugi dokumenti.
U odnosu na prednje navedeno , istovjetna se situacija potvrdjuje i kod
zahtijevanja dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, budući da je ugovorni
organ predmetnom tačkom 6.6. Tenderskog dokumenta ,zatražio isključivo dokaze , ali
ne i zahtjeve u odnosu na tehničko profesionalnu sposobnost, iako odredba čl. 26 st 1.
Zakona o javnim nabavama propisuje da Ugovorno tijelo utvrđuje minimalne zahtjeve u
pogledu tehničko profesionalne sposobnosti ponudjača koje oni trebaju ispunjavati
prema st. (2), (3), (4) i (5) ovoga člana i od njih zahtijeva da osiguraju jedan ili više
dokaza iz st. (2), (3), (4) i (5) ovoga članka.
Sve prednje navedeno upućuje da je ugovorni organ postupio suprotno u odnosu na
osnovni postulat postavljen prema pravnim pravilima javne nabavke, a odnosi se na
obavezu ugovornog organa da pripremi sadržaj Tenderskog dokumenta upotpunosti u
skladu sa odredbama čl.25 i 26, ali i odredbom čl.13 Zakona, kojom se propisuje da
će Tenderska dokumentacija sadržavati jasne i odgovarajuće informacije za odabrani
postupak dodjele ugovora.
Prednje postupanje ugovornog organa takodje upućuje na neodrživost sadržaja
tenderskog dokumenta, i učvršćuje odluku ovog organa o poništenju dokumenata i
radnji postupka u cijelosti .
Nadalje, što se tiče navoda žalitelja koji se odnosi na isticanje da „...za vodootporni
ANFO nijedan dobavljač nema certifikat nadležne institucije koji je validan jedino je -
Rudarski institut u Tuzli zadužen za izdavanje takve dokumentacije , a u zadnjih 5
godina certifikat za vodootporni ANFO nisu izdali.Certifikati su neophodni i naša
namjera nije bila da sugerišemo izbacivanje certifikata kada smo mi zahtijevali iste ,
tražimo samo poštivanje propisa , druga strelica u prigovoru odnosi se na vodootporni
ANFO , ne tražimo izbacivanje zahtijeva za certifikatom,nego vodootpornog ANFA kao
robe kojeg nijedan dobavljač ne može obezbjediti na siguran način jer za to nema
dokaza“...,ovaj organ utvrdjuje da se ugovorni organ po predmetnom pitanju izjasnio
odlukom po prigovoru , ali isključivo ističući „sigurnost eksploatacije predmeta nabavke
„ i„ sigurne uslove zaposlenika“, a što nije sporno , ali je sporno i nedostajuće to što je
trebalo upotpunosti preispitati , raspraviti i odgovoriti na postavljene sumnje u smislu
postojanja institucije koja izdaje predmetni dokumenat kako bi se potvrdilo da je
predmetni dokumenat de facto objektivno moguće obezbjediti , odnosno postoje li
objektivne prepreke da se zahtijevani certifikat nesmetano dobije za ponudjače koji
ispunjavaju uslove za dobijanje istog.
Time, ne samo da bi se postupilo u skladu sa pravilima upravnog postupka, budući da bi
se upotpunosti postupilo u smislu propisa o upravnom postupku koji propisuju da je na
sve navode potrebno dati konkretan odgovor, već bi se provjerila i utvrdila mogućnost
nastavka predmetnog postupka po zadatim uslovima postupka kako ( i ako ) su kao takvi
objektivno postavljeni i provodivi .
Iz prednje navedenih razloga odluka po prigovoru , ugovornog organa nije se mogla
ocijeniti pravno održivom.
Nadalje, što se tiče navoda žalitelja kojim se osporava zahtijevanje „... proizvodnje na
licu mjesta i još spajajući navedene vrste eksploziva, eliminisanje iz postupka svih
dobavljača koji nemaju mobilna postrojenja i onih koji nemaju nikakva postrojenja“...,
ovaj organ je uvidom u sadržaj tačke 6.6. Tenderske dokumentacije koja se odnosi na
uslove u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti, utvrdio da se zadnjom alinejom
predmetne tačke , od strane ugovornog organa zahtijeva izjava kojom se ponuditelj
obvezuje da će AN-FO i Vodootporni AN-FO eksploziv spravljati u mobilnom
postrojenju u krugu ..., ako bude izabran kao najpovoljniji ponuđač (Za LOT 1. tačka 1.
i 2. AN-FO i Vodootporni AN-FO eksploziv).
. U odnosu na prednje navedeno , ugovorni organ je u odgovoru na prigovor u tom
pogledu naveo povezanost postavljenog uslova u odnosu na proces proizvodnje .
Medjutim, podnosioc prigovora je takodje istakao žalbeni navod kojim je naglasio dilemu
„... zašto se ne traži i proizvodnja tačke 3. na isti način“..., na što ugovorni organ nije dao
eksplicitan i konkretan odgovor u odluci po prigovoru , a što takodje upućuje na
nedostatke odluke po prigovoru , i time, u posljedici na povrede pravila postupka , a što
u konačnici utiče na održivost predmetne odluke.
Nadalje, u dijelu žalbenog navoda koji se odnosi na osporavanje navoda ugovornog
organa kojim se ističe da se radi o predmetu nabavke čije stavke « su prirodno povezane
i slične», tako da Ugovorni organ za konkretni predmet nabavke (eksplozivi i eksplozivna
sredstva) nije «ni morao razvrstavati u lotove»..., ovaj organ ističe da je predmetno
obrazloženje takodje in genere dato, koje je takodje trebalo konkretizovati pogotovo u
dijelu koji se odnosi na formulaciju «prirodne povezanosti i sličnosti“...Sasvim je jasno
da je prema pravilima javne nabavke propisano da se mogućnost podjele predmeta
nabavke na lotove dozvoljava u slučaju da je predmet nabavke srodan po odredjenim
tehničkim ili ekonomskim ili drugim , sličnim parametrima .
Medjutim, ugovorni organ se takodje zadržao na in genere datom odgovoru da se radi o
prirodno povezanim stavkama , a što je takodje, propustio da konkretnije obrazloži u
donesenoj odluci po prigovoru, kako bi se upotpunosti otklonile sumnje podnosioca
prigovora.
Prema tome,uzimajući u obzir sve prednje navedene nedostatke prvoredno
pogreške i propuste u pripremi sadržaja predmetnog Tenderskog dokumenta,i pogreške i
nedostaci u pripremi sadržaja odluke po prigovoru , a polazeći od toga da je članom 52.
st. 3. b) Zakona o javnim nabavkama ,Ured za razmatranje žalbi ovlašten da povodom
žalbe u cijelosti ili djelomično poništi bilo koji akt ili odluku ugovornog organa koji nisu
u skladu sa Zakonom, ovaj organ je postupajući prema datim mu ovlastima , postupio
prema odredbama navedenog člana(prethodno iznoseći u čemu se sastoje nedostaci koji
su uočeni u pripremi i provedbi predmetnog postupka ) i riješio kao u dispozitivu ove
odluke .
Ponavljajući radnje postupka pri eventualnom započinjanju novog postupka,
ugovorni organ će u potpunosti postupiti u skladu sa odredbama Zakona i Modelom
standardne tenderske dokumentacije, koji je sastavni dio Uputstva o primjeni i korištenju
modela standardne tenderske dokumentacije za postupke javne nabavke za robe , usluge i
radove ( „Službeni glasnik BIH „, br:56/07 ), o kojem je ugovorni organ i Komisija
ugovornog organa trebala biti prethodno u potpunosti upoznata .
Uputstvo o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
tužbom kod nadležnog Suda Bosne i Hercegovine, u roku od 45 dana od datuma kada je
odluka upućena žalbeniku.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
dr. Amir Pilav
Dostaviti:
- ...
- ...
- evidenciji a/a
__________________________________________________________
Sarajevo, M. Tita 11-a, Tel: ++387 33 207 682,207 684,Fax: 207 756
Download

U-692/10 Sarajevo, 09.06.2010.godine Ured za razmatranje žalbi