BILANS STANJA I BILANS USPEHA
2011.
BILANS STANJA
sa stanjem na dan 31.12.2011.
A
I
II
III
IV
V
B
I
II
III
C
D
E
F
G
A
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
B
I
II
III
C
D
E
AKTIVA
STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
Neuplaćeni upisani kapital
Goodwill
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (006+007+008)
1 Nekretnine, postrojenja i oprema
2 Investicione nekretnine
3 Biološka sredstva
Dugoročni finansijski plasmani (010+011)
1 Učešća u kapitalu
2 Ostali dugoročni finansijski plasmani
OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
Zalihe
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina (016+017+018+019+020)
1 Potraživanja
2 Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
3 Kratkoročni finansijski plasmani
4 Gotovinski ek vivalenti i gotovina
5 Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
UKUPNA AKTIVA (022+023)
VANBILANSNA AKTIVA
PASIVA
KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)
Osnovni kapital
Neuplaćeni upisani kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Nerealizovani dobici po osnovu HoV
Nerealizovani gubici po osnovu HoV
Neraspoređeni dobitak
Gubitak
Otkupljene sopstvene akcije
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)
Dugoročna rezervisanja
Dugoročne obaveze (114+115)
1 Dugoročni krediti
2 Ostale dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze (117+118+119+120+121+122)
1 Kratkoročne finansijske obaveze
2 Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
3 Obaveze iz poslovanja
4 Ostale kratkoročne obaveze
5 Obaveze po osnovu poreza na dod. vr. I ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja
6 Obaveze po osnovu poreza na dobitak
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
UKUPNA PASIVA (101+111+123)
VANBILANSNA PASIVA
PROSEČAN BROJ ZAPOSLENIH
AOP
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
AOP
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
AOP
605
Tekuća godina (u 000)
488,310
0
0
61
481,156
363,847
117,309
0
7,093
1,905
5,188
1,303,123
497,038
148
805,937
423,442
4,615
96,903
260,897
20,080
47,735
1,839,168
0
1,839,168
262,889
Tekuća godina (u 000)
386,655
72,276
0
29
0
921
569
313,998
0
0
1,452,513
0
200,062
192,065
7,997
1,252,451
981,946
0
265,776
3,246
1,483
0
0
1,839,168
262,889
Tekuća godina (u 000)
55
Prethodna godina (u 000)
321,651
0
0
116
314,669
194,504
120,165
0
6,866
1,906
4,960
3,995,714
2,200,117
148
1,795,449
1,177,516
3,902
17,302
456,261
140,468
25,190
4,342,555
0
4,342,555
76,935
Prethodna godina (u 000)
341,555
72,280
0
29
0
399
51
268,898
0
0
4,001,000
0
132,083
127,326
4,757
3,868,917
1,024,839
0
2,835,700
5,707
2,671
0
0
4,342,555
76,935
Prethodna godina (u 000)
39
BILANS STANJA I BILANS USPEHA
2011.
BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
A
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
B
C
D
E
F
G
H
I
J
PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
Poslovni prihodi (202+203+204-205+206)
1 Prihodi od prodaje
2 Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3 Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4 Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5 Ostali poslovni prihodi
Poslovni rashodi (208+209+210+211+212)
1 Nabavna vrednost prodate robe
2 Troškovi materijala
3 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
4 Troškovi amortizacije i rezervisanja
5 Ostali poslovni rashodi
Poslovni dobitak (201-207)
Poslovni gubitak (207-201)
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
Ostali prihodi
Ostali rashodi
Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja (213-214+215-216+217-218)
Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja (214-213-215+216-217+218)
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)
POREZ NA DOBITAK
1 Poresk i rashod perioda
2 Odloženi poreski rashodi perioda
3 Odloženi poreski prihodi perioda
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCU
NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)
NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
ZARADA PO AKCIJI
1 Osnovna zarada po akciji
2 Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
AOP
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
AOP
225
226
227
228
229
230
231
232
AOP
233
234
Tekuća godina (u 000)
5,594,211
5,539,573
4,933
9,263
0
40,442
5,548,935
5,241,967
35,617
51,988
13,577
205,786
45,276
0
72,074
192,336
201,890
73,928
52,976
0
33
0
53,009
0
Tekuća godina (u 000)
0
0
22,546
0
75,555
0
0
75,555
Tekuća godina (u 000)
0
0
Prethodna godina (u 000)
3,794,590
3,766,625
1,395
0
1,187
27,757
3,675,752
3,465,950
16,852
35,117
13,919
143,914
118,838
0
19,531
83,852
114,970
83,166
86,321
0
0
0
86,321
0
Prethodna godina (u 000)
0
0
25,050
0
111,371
0
0
111,371
Prethodna godina (u 000)
0
0
Download

BILANS STANJA I BILANS USPEHA 2011.