.
&
"
...
SPORAZUM 0 PORAVNANJ U
~:"~'
f
~
~
~
'?
~
.,
;;_\
..,
</<}
(<'
'
'
',\
.
-~~
~~·
~
,
/
/
/'
IZM ED U:
(1} Grad Bije/jina, A.D." Vodovod i Kanalizacija" akcionarsko drustvo osnovano u skladu
sa za konom Republike Srpske i sa sj edistem u Bije/jini, Hajduk Stanka 20 {u daljem
tekstu : "Poslod avac"}
(2) Mass Aritma Sistem!eri, in$ San. Ve Tic. A.$., akcionarsko drustvo osnovano u skladu
sa zakon om Tu rske i sa sjedi st em u Gebze 41480 Kocaeli- Tiirkiye (u daljem tekstu:
,l zvodac")
a ka ko slij ed i:
Clan 1.
Pred met ovog Sp orazuma o por;:,vn anjL, je potpuno izmirenje uzajamnih obaveza
sporazurnnih stran a na stalih po osnovu Ugovo ra 662/ 12 od 7. novembra 2012. godine o
pr~)jektovanju . proi::vodnji, t2stiranju, isporu ci, po stavljanj u, kom pletiranju i pustanju u rad
odredenih objekata, tj. POSTROJENJA ZA PR.E CISCAVANJE OTPADNIH VODA {"Objekti"), a koji
je ras kinut od strane Posl o davca dana 5. jul a 2013. godine na prijedlog Nadzornog o rgana i
sag!asno st Evropske banke za obn ovu i razvoj .
Cian 2.
P Js rodavac
;s::;ce sije dece:
:~. da je t.poznat sa dJI:urne·!tom ,,:=>rocj ena radova koje j e izvrsio Nadzo rni organ do
prekida ~govota 5. )U!i.1 ;:013. godine", a koji je sacinio Nadzorni o rgan lncoWest
!r:genieure + Architekten Gtv11:3H +Co. KG, Worms, Germany Worms, od 9. oktobra
2013 . godi ne i procjenjenim izi·,o so m od 234.822,35 € {dvije stotine trideset cetiri
hi!jade osa m stoti;,a dvadeset dva i 35!100 EUR} i da je sa glasan sa ovom procjenom;
Pos1odavac se obaJezu j e:
1 da :-~ece akti'Jiratt potrazivanje po osnov~ gara ncije za dobra izvrsenje posla broj:
A 620874 c d 20. novembra 2012 . godine izdatu od strane Turkiye Ha lk Bankas1 i
d e: ce vratiti garanciju IV!ass Antma A.~. u ro kL' o d 10 dana od potpisivanja ovog
spo:a~um a ;
2. d3 r~ece aktivirati potrazivanj e po o sn ovu ga rancije za avansno placanje broj: A
620876 0d 20. novembra 2012. godin e izd atu ad strane Turkiye Halk Bankas1 i da
ce ·.trai:it ! ga:-anciju t·/iass Antma A.). u ro ku od 10 dana ad potpisivanja ovog
S~JCr3.?.0r".~3;
3.
c!a !_2 ::·osi ati poziti, no ;T,isijenje o izvrseni m radovim a ud strane lzvodaca
Evwpskoj ::;a:-1c~ za cbno·1~, i razvoj :J roku o d 10 dan a od pot pi sivanja ovog
4.
t"
~;
~-
'""
' /v
~_., '\'
~·
\I
·-...._l,,
Ovaj Spo razu m o po ravn an_1u j e zakijucen dana 30. aprila 2014. godine.
--..
flj /) ..
L
OVJERENI PREVO D SA ENGlESKOG JEZI KA
(.
tor'·--~~~).,
spcr3zuma;
da
u roku od 2 rnjeseca cd dana podn osenj a Privremene situ acije lzvodacu
uplat1ti !znos od 23lu322.35 € 1d'.:ije stot;>'e t rideset cetiri hiljade osam stot ina dvadeset dva
ce
Strana 1 od 4
/
i 35/100 EUR)
Mass Antma
na lzvodacev racun u Turskoj na osnovu fakture
za izvrsene radove lzvodaca .
A.~.
;.~"
II/)
t.
'
~
' r t .. ' \
Gj~· je pripre~i?' _ 1)
...
_J·
Clan 3.
:'( . )
'<
/
(
.
\.
~
(•
..
·)
'·
lzvodac istice sljedece:
1. da je saglasan sa gore navedenim raskidom ugovora od 5. jula 2013. godine
2. da je upoznat sa dokumentom ,Procjena radova koje je izvrsio Nadzorni organ do
prekida ugovora 5. jula 2013. godin e", a koji je saCinio Nadzorni organ lncoWest
lngenieure + Architekten GMBH+ Co. KG, Worms, Germany Worms, od 9. oktobra
2013. godine i procjenjenim iznosom od 234.822,35 € (dvije stotine trideset cetiri
hiljade osam stotina dvadeset dva i 35/100 EUR) i da je saglasan sa ovom procjenom;
lzvodac se obavezuje:
1.
da ce ispostaviti privremenu situaciju na iznos od 234.822,35 € (dvije stotine
trideset cetiri hiljade osam stotirra dvadeset dva i 35/100 EUR), sve u skladu sa
2.
3.
dokumentom ,Procjena radova koje je izvrsio Nadzorni organ do prekida
ugovora 5. juia 2013. godine", a koji je saCinio Nadzorni organ lncoWest
lngenieure + Architekten GMBH + Co. KG, Worms, Germany Worms, od 9.
oktobra 2013. godine, koji ce biti u form i potrebnoj za isplatu sredstava iz
fonda Evropske banke za obnovu i razvoj;
da ce prihvatiti navedenl iznos od 234.822,35 € (dvije stotine trideset cetiri hiljade
osam swt,na dvadeset dva i 35/100 EUR) kao konacan i da su ovim iznosom u cjelosti
izmirena njihova potrazivanja u vezi sa Ugovorom 662/12 od 7. novembra
2012 . godine.
:i;o:
Poslodavcu podnijeti svu potrebnu dokum entaciju/uputstva/objasnje nja
u v21..i sa radovima izvrsenim do 5. jula 20!_3. godine, po eventualnom zahtjevu
Pos!odwca u rok~..; od 7 dana od prijema zahtjeva.
ce
Cian 4.
f
-,
-I
Ugovorne strane saglasno isticu s!je;:iece:
1. strane sporazurT'no prlhvataju raskid ugovora od 5. jula 2013. godine
2. strane isticu da se izvrsenjc:rn -Jvog sporazuma u cjelosti namiruju sva svoja
potrazivanja u vezi sa Ugovc..rcr~~ 662/12 od 7. novembra 2012. godine, te da
nemaju potrazivanja u vezi sa Ugcvorom 662/12 od 7. novembra 2012. godine,
kako ugovorne stete, tako i vam:govorne stete iii bilo kojih drugih potrazivanja u
vezi sa Ugovorom 662/12 od 7. novembra ::?012. godine iii raskidom tog ugovora,
odnosno ovirn Sporazumom o poravnanju;
3. stra:-12
i2.dati saopstenje za med;je i za Evrop:::ku banku za obnovu i razvoj u
roku od 10 dana od potpisivanja ovog sporazuma u kojem ce istaCi da su strane
saglasne sa pomenutim raskidom ugovora od 5. jula 2013. godine, te da
Poslodavac ima pozitivno misljenje o izvrsenim radovim a od strane lzvodaca, dok
je lzvodac u potpunosti zadovoljan poslovnim ponasanjem Poslodavca;
4. strane
lsticu
da
se
odricu
;.:;odnosenja
tuzbi/zahtjeva
nadleznim
sudovima/arbitrazi 'J vezi sa svim pouaiivanjim a u vezi sa Ugovorom 662/12 od 7.
novembra 2012. gooine ii: ovirn Sporazumom o poravnanju, a koja nisu regulisana
ovim Sporazumom o poravnanJu.
ce
Strana 2 od 4
I
I
Clan 5.
Potpi se na ovom Sporazumom o poravnanj u ce ovjeriti ovlasteni Notari u Turskoj i BiH Repu blici Srpskoj.
Potpisao:
(potp is)
M ithat Akkaya
(pecat: mass)
u prisustvu svjedoka:
lzvodaca
e
Za i u im
(potpis)
Omer Ozkan
Ugovorni i proj ekt menadzer Mass Aritma
Sistem leri, in ~ San . Ve Tic. A.~ ·
aiizacija" Bijeljina
(
.....--- -....
<---
i f.., : : - ,
/
/"j}
I
\,..
,/
fo" t ''?
""'
<: .~ '\1
I) Jt:
\I
<'" ." \
"'\ ...
W~(
...,
...
/"'".""
U1
1J'\
"'C
,1.\
?
i'
'
" .....
I, ,
I ......, ~\..
\
:r ',-.
\";:.
..__.,'
....,
I I
\
~
'
C'
"0
(.
\ \ ., ~ ()
.. ~
v
,u
/( I ~
,z<·
,~'
,..
....
'
:>,
Strana 3 od 4
'
~
I
APOSTI LLE
(Haska konvencija od 5. oktobra, 1961. godine)
1. Drzava :
TURSKA
Ovaj javni dokument
2. je potpisao
NURAY EVCIMAN
3. u svojstvu
4. i ovjeren je pecatom
NOTARA
Ovjera izvrsena
5. u Gebze Kaymakamligi
6. dan a: 2. m aja 2014.
7. od strane: Nergiz TELEK
8. 8. broj: 5158
9. Pecat:
10.potpis: (neCitak)
*Napomena tumaca: Stranice 4 i 5 originalnog dokumenta nisu prevedene jer su napisane na
turskom jeziku.
- - -- - - - - - - - - - - - kraj prevoda _ _ __
Potvrdujem da ovaj prevod potpuno odgovara izvorniku koji je sastavljen na engleskom jeziku .
Broj dnevnika: lOF-2014
(
Bijeljina, 5. maj 2014. godine
Nikola Stancic
\l(J.._b ~(). ! .Sto.JLc I Ci
Stalni sudski tumac za engleski jezik
//
<'~"
'/
L
(!,··)._,1-'"
c, '
I~.,,
cl -<:
~IJl
( "'Q
:J
I
,\
\ I! t."'' t
(.
\ .
~
"'
<:(,
' / N ~·
' 's·
1
I.
1,
JI
/
... "J,
U,
").
O'
r
_.,. ~ I
I
.\
,·' \:· .
~\?
......
/
\
Strana 4 od 4
- --~);.
-~.:;-;':_.-;;.·z
lp
""'-'
·.
.
~
.
.f
-
;'
~
/
~.
. ,.•.,
-
'
.)
--
._ ,
.
•i.\~ ;'...JMJI ....~~
;.> •
127 1 4 8-- --· -2 4u1 8 5
'iP
08 Ekim 2013
I#"~{! "\. . .v. ~~- ~···~ ..;h ~·~. ~~}Y·_·:. .::?:>~(~
,
rc.W' ,' 'i;~
i d:.,e'~(
(
A'") ,., •
"'
•:>)
\''
·"""./''
~
.. -
·------
Oj
·"''
"''
;;
-~'(."
".\'bvs;
iMZA SiRKULERi
~'0
c.'1l
.-'l u~
r
_, ,.., ...., ~. ~J.I>•
~· ...... ~~ \~ .
08 Ekim 2013
MASS ARITMA SiSTEMLERi iN~AAT SANAVi VE
TICARET ANONIM ~iRKETI]
GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESIIHSAN DEDE
$1RKETIN ADRESI
CAD. 700 SOK. GEBZE-KOCAELI]
MaYJS
ILYASBEY VERGI DAIRESI/6130676494]
VERGI NOSU
A
AKKAY
T
MiTHA
ILER
YETKIL
MONFERIT
YETKININ KULLANIM $EKLI
28.12.2012 tarihinden itibaren 3(0<;) YIL
YETKININ SORES!
GEBZE
TICARET SICIL ADI
4611
NO
SICIL
T
TICARE
I, 8231 SAVILl ,
:TORKIYE TICARET SICILI GAZETESININ 08 OCAK 2013 TARIHL
YETKININ DAYANAGI
4611 SICIL
ON
LOGON
MODOR
T SICILI
163-164. SAYFALARINDA YAYINLANAN VE GEBZE TICARE
INE AIT
$1RKET
M
ANONI
ET
TICAR
VE
I
SANAY
NUMARASINDA KAYITLI MASS ARITMA SISTEMLERI IN$AAT
TICARET SICI I;.I GAZETESI.
8231 SAYILI, 163-164. SAYFALARINDA
TORKIYE TICARET SICILI GAZETESININ 08 OCAK 2013TARIHLI,
ASINDA KAYITLI MASS ARITMA
NUMAR
SICIL
YAYINLANAN VE GEBZE TICARETSICILI MODORLOGONON 4611
012 TARIHINDE YAPILAN
26.12.2
AIT
TINE
$1RKE
SISTEMLERI IN$AAT SANAYI VE TICARET ANONIM
DEN;
ISTINA
AGINA
OLAGANOSTO GENEL KURUL TOPLANTI TUTAN
YENI ~EKLI
YONETIM KURULU VE S0RESI
INDAN TORK TICARET KANUNU HOKOMLERI
MADDE 10- $1RKETIN I$LERI VE IDARESI GENEL KURUL TARAF
IM KURULU TARAFINDAN YOROTOLOR,
<;ER<;EVESINDE SE<;ILECEK BIR(1) OYEDEN OLU$AN BIR YONET
KIMLIK NUMARALI MITHAT AKKAYA
YONETIM KURULU OYESI OLARAK:(48742239302) T.C.
R. ILK YONETIM KURULU OYESI
BILIRLE
SE<;ILE
SE<;ILMI$TIR. YONETIM KURULU OYELERI EN<;OK 3 YIL I<;IN
KURULU OYELERI YENIDEN
IM
YONET
EREN
SONA
(3) YIL I<;IN 'SE<;ILMI$TIR. GOREV SORESI
SE<;ILEBILIRLER.
~,~NI
02
201lt
YENi ~EKLI
V DAGILIMI:
~iRKETiN TEMSILi VE YONETiM KURULU 0YELERININ GORE
I YONETIM KURULUNA AITTIR. $1RKET
TEMSIL
KAR$1
YA
DI$ARI
VE
IMI
YONET
MADDE 13-$IRKETIN
$MELERIN GE<;ERLI OLABILMESII<;IN,
S0ZLE
TARAF INDAN VERILECEK BOTON BELGELERIN VE YAPILACAK
I (1) KI$1NIN IMZASINI TA$1MASI
YETKIL
MA
TIILZA
$1RKE
VE
U$
BUNLARIN $1RKETIN UNVANI ALTINA KONM
GEREK LI DIR.
denildiginden imzalanmm onaylanmasmr talep ederim .
M ~IRKETI ' Nl
MASS ARITMA SISTEMLERIIN~AAT SANAVI VE TiCARET ANONI
TEMSILE YETKILI OLAN :
MiTHAT AKKAY A T.C. No : 48742239302
3
2
1
Lu~ ~ l~
~
.. ' .
_
-,i.
'.:.
!!
/
/
-,.----------------------=---=-:----:::-=~
Tiirkiye Cumhuriyeti
T.C.
GEBZE 6.
NOTERLiGi
D1~anda ingilizce ve Turkl;e Metin olarak hamlanan ve onay il;in noterligimize getirilen bu
(N.K.90.md.) altmdaki imzanm 6130676494 vergi numarall MASS ARITMA
SiSTEMLERi iN~AAT SANAYi VE TiCARET ANONiM ~iRKETi adma YETKiLiSi olarak hareket
eden, gosterdigi ~i~li NUfus MUdUriUgU'nden verilmi~ 26/05/2006 tarih 1 9033 kaylt 1 T09
seri ve 501833 numarall fotografll Nufus Cuzdanma gore istanbul iii, Be~ikta~ ill;eSi 1
TUrkali mahallesi/koyul 19 ciltl 993 aile s1ral 1 s1ra numaralannda nufusa kay1tll olup 1 baba
adl Ali Nihat I ana ad! Medihe I dogum tarihi 2/3/1954 I dogum yeri Erzincan olan vr
halen yukandaki adreste bulundugunul okuryazar oldugunu bildiren 48742239302 T . ~
kimlik numarall MiTHAT AKKAYA isimli ki~iye ait oldugunu noterlikte huzurumda
almd1g1m, onaylanm. (iki May1s ikibinondort) Cuma gUnU 02/05/2014
i~lem
GEBZE 6. NOTERi
MEHMET ALl
GONDOGAN
AT ATURK CD.BELDE
i!;>H,ANIJ$ BANKASI
USTU K:1 N:2
GEBZE / KOCAELi
Tel :+902626427581
Fax:+902626419614
DAYANAK: GEBZE 6. Noterligi'nden 08/10/2013 tarih
imza sirkulerinin incelenmesinden MASS ARITMA
TiCARET ANONiM ~iRKETi unvanli ~irketi 28/12/2012
ile temsile MiTHAT AKKAYA isimli ki~inin yetkili oldugu
ve 240186 yevmiye no ile tasdikli
SiSTEMLERi iN~AAT SANAYi VE
tarihinden itibaren 3 (0~) YIL sure
goruldu.
GEBZE 6. NOTERi
Mehmet Ali GUNDOGAN
Verine
imzaya Yetkili Ba~katip
N u rav.. c.u.o
· '*·-~~
:y
·~/'
~
....•ol.
J" •
KDV, Han;;, Damga Vergisi ve Degerli Kag1t bedeli makbuz kanllliQI tahsil edilmi~ti r.
NE12A /SYazi: 1 / 0
NBS NO: 201405020410106-8626600178
A-3 I 1 - 1
127148
Article 5
Signatures on this Amicable Settlement Agreement will be authenticated by authorised
Notaries in Turkey and BiH- Republic of Srpska.
0 2 MaYIS 201lt
on behalf of the Employer in the
resence of witness:
~:::::::::::;:;;;.,.
Mico Mi6i6
ayor of the City of Bijeljina
c.-
T
For and on behalf of the Contractor in the
Project and Contract Manager Mass Aritma
Sistemleri, in~ San. Ve Tic. A. S.
r of A.D. ,Vodovod i
ija" Bijeljina
Page 3 of3
1270 214 8
Contractor states that:
1. he agrees with the above mentioned termination dated 5 July 2013
MaYIS 201~
2. he is acquainted with the document "Valuation by the Engineer of Works
performed until termination on 5 July 2013 ", which was made by the Supervision
IncoWest lngenieure + Architekten GmbH+ Co. KG, Worms, Germany Worms,
dated 9 October 2013 and with its amount of 234.822,35 € (two hundred thirty-four
thousands eight hundred twenty-two and 35/ 100 Euros) and agrees with this valuation;
Contractor is obliged:
1. to submit an Interim Statement for the amount of 234.822,35 € (two hundred thirtyfour thousands eight hundred twenty-two and 35/1 00 Euros), and all in accordance with the
document "Valuation by the Engineer of Works performed until termination on 5
July 2013", which was made by the Supervision IncoWest Ingenieure +
Architekten GmbH+ Co. KG, Worms, Germany Worms, dated 9 October 2013 ,
which will be in a form that is adequate for disbursement from the fund of the
European Bank for Reconstruction and Development;
2. to accept the above mentioned amount of 234.822,35 € (two hundred thirty-four
thousands eight hundred twenty-two and 35/ 100 Euros) as final and that by this amount all
their claims related to the Contract Agreement No . 662/12 dated 7 November
2012 are completely settled.
3. to submit to the Employer all necessary documentation/instruction/explanation
related to works performed by 5 July 201 3 on possible request of the Employer
within seven days upon reception of the request.
Article 4
Parties to the contract mutually state that:
1. parties consensually accept the contract termination dated 5 July 2013
2. parties state that the enforcement of this Amicable Settlement Agreement
completely settles all their claims related to the Contract Agreement No. 662112
dated 7 November 2012, and that they do not have claims related to the Contract
Agreement No. 662112 dated 7 November 2012, both the reparation claims related
to the contract and out-of-contract reparation claims, or any other claims related to
the Contract Agreement No. 66211 2 dated 7 November 201 2 or to the termination
of that contract agreement, i.e. this Amicable Settlement Agreement;
3. parties will issue a statement for media and for the European Bank for
Reconstruction and Development within 10 days after signing of this agreement
stating that parties agree with the above mentioned termination of the contract
dated 5 July 2013 , and that the Employer has a positive opinion on works
performed by the Contractor, while the Contractor is fully satisfied by business
conduct of the Employer;
4. parties state that they renounce to file a lawsuit/claim to the competent
courts/arbitration in relation to all claims related to the Contract Agreement No.
662/ 12 dated 7 November 2012 or this Amicable Settlement Agreement, and
which are not regulated by this Amicable Settlement Ag
Page 2 of3
127148
AMICABLE SETTLEMENT AGREEMENT
This Amicable Settlement Agreement is made on 30 day of April_2014.
0 2 MaYts 2011t
BETWEEN:
(1) City of Bijeljina, A.D. "Vodovod i kanalizacija" a corporation incorporated under the
laws of the Republic of Srpska and having its principal place of business at Bijeljina,
Hajduk Stanka 20 (hereinafter called "the Employer")
(2) Mass Aritma Sistemleri, in$ San. Ve Tic. A. $., a corporation incorporated under the
laws of Turkey and having its principal place of business at Gebze 41480 KocaeliTiirkiye (hereinafter called "the Contractor")
as follows :
Article 1
The subject of this Amicable Settlement Agreement is complete settlement of mutual
obligations of the parties to the contract arising from the Contract Agreement No . 662/12
dated 7 November 2012 for design, manufacturing, testing, delivering, instalment, completion
and commissioning of certain Facilities, viz WASTE WATER TREATMENT PLANT ("the
Facilities"), and which was terminated by the Employer on 5 July 2013 on proposal of the
Engineer - Supervision and with the consent of the European Bank for Reconstruction and
Development.
Article 2
Employer states that:
1. he is acquainted with the document "Valuation by the Engineer of Works
performed until termination on 5 July 2013", which was made by the Supervision
IncoWest lngenieure + Architekten GmbH+ Co. KG, Worms, Germany Worms,
dated 9 October 2013 and with its amount of 234.822,35 € (two hundred thirty-four
thousands eight hundred twenty-two and 35/ 100 Euros) and agrees with this valuation;
Employer is obliged:
1. not to make a claim under the Performance Security number: A 620874 dated 20
November 2012, issued by Turkiye Halk Bankas1 and return the security to Mass
Antma A.~. within 10 days after signing ofthis agreement;
2. not to make a claim under the Guarantee for Advance Payment number: A 620876,
dated 20 November 2012, issued by Turkiye Halk Bankas1 and return the security
to Mass Antma A.~. within 10 days after signing ofthis agreement;
to send a positive opinion on performed works by the Contractor to the European
Bank for Reconstruction and Development within 10 days after signing of this
agreement;
to, within two months from the day of Interim Statement submission, pay to the
Contractor the amount of 234.822,35 € (two hundred thirty-four thousands eight hundred
in Turkey against the
twenty-two and 35/ 100 Euros) to Contractor's bank accou
invoic - r~d by Mass Antma A.~. for performed w r of the Contractor.
.,
Article 3
'~< lZ TJ.;.~
,
$ ~- ~J' \
-~
'81>
("'
<:' '?.) ,->, ~ <'~
t:. '{:> '<?, ~" ~
<>'-;:":
<>,.;,~o<?
.....
0
"'ob~ ~-ft.~
""t-o.;>.~="'-:ti·.lJuRO?
I'
~1 1
(
f1,_,i
JJ
1_
kf ~
Page 1 of3
Madde 5
Bu Dostya Vanlan Anla~madaki yetkili imza sahipleri Tlirkiye ve Subistan Cumhuriyetinde
ki
Noterler tarafmdan geyerli kllmacaktu.
MaYIS
02
imzalayan:
2014
imzalay~~~s Antma Slstemlerl
lntaat Sanayl ve Tlcaret A.$.
Prof. dr Vlado Simeunovic
Sahit huzurunda i~veren iyin ve Onun Adma
Sahit huzurunda tiklenici iyin ve Onun
A ma
Mico MiCic
City ofBijelj ina Belediye Ba~kam
MASS ARITMA SISTEMLERi iN~AAT
SANA Yi VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Proje ve Kontrat Mtidtirti
Predrag Perkovic
A.D. ,Vodov od i kanalizacija" Bijeljina
Genel Mtistirti
Sayfa 3 I 3
Madde3
Yiiklenici a~agtdaki beyanda bulunmaktad1r:
MaYIS
1. Kendisi sozii edilen 5 Temmuz 2013 fesih ile mutabtktl r
2. Supervisi on IncoWest Ingenieur e + Architekt en GmbH + Co. KG, Worms,
Germany Worms, tarafmda n 9 Ekim 2013 tarihinde yap1lan 234.822,3 5 € (iki yilz
otuz dort bin sekiz yilz yirmi iki Euro 35 Sent) tutanndak i "5 Temmuz 2013 tarihindek i
fesih i~lemine kadar yapllan Miihendi slik i~lerinin Degerlen dirmesini "
bilmektedir;
Yiiklenici a~agtdakileri yerine getirmekl e yiikiimliidiir:
1. 234.822,35 € (iki yuz otuz dort bin sekiz yilz yirmi iki Euro 35 Sent) tutarmdak i meblag ile
5 Temmuz 2013 tarihindek i feshe kadar Supervisi on IncoWest Ingenieur e +
Architekt en GmbH+ Co. KG, Worms, Germany Worms, tarafmda n 9 Ekim 2013
tarihinde A vrupa Y eniden Yapllandtr ma ve Geli~im Bankasm m fonundan yapllan
masraf ic;in yeterli olacak Miihendi slik i~leri ic;in yapllan degerlend irme belgesine
gore olan her ~ey ic;in bir Ara Beyan sunacaktl r
2. 234.822,35 € (iki yuz otuz dOrt bin sekiz ytiz yirmi iki Euro 35 Sent) tutanndak i meblag1
kesin olarak kabul edecek ve bu meblag ile 7 Kas1m 2012 tarihli 662112 numarah
Kontrat Sozle~mesi ilgili biitiin taleplerin in c;oziimlenecegini kabul edecektir.
3. i~verene 5 Temmuz 2013 tarihi itibari ile yapdan i~lerle ilgili biitiin gerekli
belgeleri/talimatlan/ac;tklamayt i~verenin talebi iizerine talebin ahnmasm dan
itibaren yedi giin ic;inde sunacaktlr.
02
201lt
Madde 4
Kontrata taraf olanlar a~agtdaki konulard a kar~dtkh olarak anla~maktadtrlar:
1. Taraflar nzaya bagh olarak 5 Temmuz 2013 tarihli kontrat feshini kabul
etmekted irler
2. Taraflar bu Dostc;a Vanlan Anla~manm uygulanm asmm kendileri nin 7 Kas1m
2012 tarihli 662112 numarah Kontrat Sozle~mesi ilgili biitiin taleplerinin
c;oziimleyecegini ve 7 Kas1m 20 12 tarihli 662112 numarah Kontrat Sozle~mesi
ilgili olarak hic;bir kendileri arasmda, hem ilgili kontratm tamiri ve hem de kontrat
d1~1 taleplerin tamiri konusund a hic;bir talepleri kalmadtg mt, veya 7 Kas1m 2012
tarihli 662112 numarah Kontrat Sozle~mesi veya kontrat sozle~mesi, yani bu
Dostc;a V anlan Anla~ma Sozle~me ile ilgili herhangi bir ba~ka talepleri olmadtgm t
beyan etmektedirler;
3. Taraflar, basm ve Avrupa Yeniden Yapllanm a ve Geli~tirme Bankas1 ic;in bu
sozle~menin imzasmd an 10 giin sonra yukanda sozii edilen 5 Temmuz 2013
tarihli
kontrat feshini kabul ettiklerini ve Yiiklenici i~verenin i~i yonetmes inden tam
olarak tatmin oldugunu beyanla, i~verenin Yiiklenici tarafmda n yaptlan i~ler
konusund a olumlu bir gorii~e sahip oldugunu ifade eden bir beyan
yaymlaya caklardtr;
4. Taraflar, 7 Kas1m 2012 tarihli 662/12 numarah Kontrat Sozle~mesi veya bu Dostc;a
Vanlan Anla~ma kapsamm daki veya bu Dostc;a V anlan Anla~ma ile
diizenlen meyen sozle~me talepleri ile ilgili olarak yetkili mahkeme ler/tahkim
mahkeme leri nezdinde bir dava ac;maktan ve talepte bulunmak tan
gec;tiklerini
beyan etmektedirler.
./\
Sayfa 2 I 3
'
izTercume.com
'
+90.262 644 80 08
DOST<;A VARILAN ANLASMA
u Dost9a Vanlan Anla~ma 30 Nisan 2014 tarihinde yapllmaktad1r.
12 7 1 4
0 2 MaYts 2
A~AGIDAKiLER ARASINDA:
(1) S1rp Cumhuriyeti yasalan kapsammda kurulmu~ ve genel merkezi Bijeljina, Hajdu
Stanka 20 adresinde bulunan bir ~irket alan "City of Bijeljina, A.D. "Vodovod
kanalizacija" (bundan boyle "i~veren" olarak amlacak ile
(2) Tlirkiye'nin yasalan kapsammda kurulmu~ ve genel merkezi Gebze 41480 KocaeliTiirkiye adresinde bulunan bir ~irket alan Mass Antma Sistemleri in$aat Sanayi ve
Ticaret Anonim $irketi (bundan boyle "Ytiklenici" olarak amlacaktlr)
Taraflar a~ag1daki
~ekilde anla~maktad1rlar:
Madde 1
Bu Dost9a Var1lan Anla~manm konusu taraflann 7 Kas1m 2012 tarihli, belli Tesislerin, yani
ATIK SU i~LEME TESiSiNiN ("Tesisler") tasanm1, imalatl, testi, teslimi, montaj1,
tamamlanmas1 ve hizmete verilmesi i9in 662112 numarah Kontrat Sozle~mesinden dogan, ve
i~veren tarafmdan 5 Temmuz 2013 tarihinde Mtihendislik - Nezaret teklifi ile ve Avrupa
Yeniden Yapllanma ve Geli~tirme Bankasmm onay1 ile fes edilen kar~Il1kh ytiktimltiltiklerinin
komple yerine getirilmesidir.
Madde 2
i~veren a~ag1daki beyanda bulunmaktadu:
1. Supervision IncoWest Ingenieure + Architekten GmbH + Co. KG, Worms,
Germany Worms, tarafmdan 9 Ekim 2013 tarihinde yap1lan 234.822,35 € (iki yliz
otuz dort bin sekiz yliz yirmi iki Euro 35 Sent) tutanndaki "5 Temmuz 2013 tarihindeki
fesih i~lemine kadar yapllan Mtihendislik i~lerinin Degerlendirmesini"
bilmektedir;
i~veren a~ag1dakileri yerine getirmekle ytiktimltidtir:
1. Ttirkiye Halk Bankas1 tarafmdan verilen 20 Kas1m 2012 tarihli A 620874 numarah
Kati Teminat kapsammda herhangi bir talepte bulunmayacak ve teminatl Mass
Antma A.~. firmasma bu sozle~menin imzasmdan sonra 10 i~gtinti i9inde iade
edecektir;
2. Ytiklenici tarafmdan A vrupa Yeniden Yap1lanma ve Geli~tirme Bankasma yonelik
olarak yap1lan i~ler konusunda bu sozle~menin imzasmdan sonra 10 i~gtinti i9inde
olumlu gorti~ bildirecektir;
3. Ytikleniciye Ara Beyan Sunumum gtintinden sonra iki ay i9inde Ytiklenicinin
Ttirkiye' deki banka hesabma Ytiklenicinin yap1lm1~ i~leri i9in Mass Antma A.S.
tarafmdan hazulanm1~ fatura kar~1hgmda 234.822,35 € € (iki ytiz otu
yuz yirmi iki Euro 35 Sent) 5/100 Euros) odeme yapacaktlr.
.•. ········-~~
.· *
,
~
(
;~ ~
r/.3
J90:~.h~. metinde~'·.
...
1
bejge
(").' z3 ·
t....., ) '
... :·c.:-~taraftmdan tercume ·\ 1'
;:: 'It \. ', •./ ·
edtlmt~tu·. \ Yeminli Tercilman
· ~~ ' _,..-:;
..'-!Jx.. l..
.2..u.J...~L.4
~~
· r, r- 11. ,
yt,..1 1G~
Sayfa 1 I 3
APOSTILLE
( Convention de La Haye du 5 Octobre 1961 )
1. Olke/Country/Pays/Staat TORKiYE- LA TURQUIE
i~bu resmi belgefThis public document/Le present acte public/Dieses zeugnis wurde
2. NURAY EVCiMAN tarafmdan imzalanm1~t1r./Has been signed by/a ete signe par/durch ...
unterschrieben
3. imzalayanm s1fat1 BA$ KATiBE'd1r./Acting in the capacity of/Agissant en qualite defTitel des
Unterzeichneten
4. GEBZE 6. NOTERLiGi 'nin muhur/damgasm1 ta~1maktad1r-bears the seal/stamp of-/est revetu
du sceau/timbre de-tragt Siegei/Stempel von
TASDiK I CERTIFIED I ATTESTE I BEGLAUBIGUNG:
5. Gebze Kaymakamlig1' da/at/a/in
6. 2.5.2014 gunu/the/le/Am
7. $ef Nergiz TELEK tarafmdan/bylpar/durch den/die
8. No: 5157 ile tasdik
edilmi~tir./No:/sous
No:/unter Nr.
9. Muhur- Damga/Seal-stamp/Sc ~.::-.:.~10. imza/S1gnature/Signature/Unterschnft.
timbre/Siegei-Stempel
7 _
f
~
~
t, ,..
\1\
\\
Y·
~\. ~
L-
' .,
'"\:...
..
'T (;;
;;l
/.(,~:.7--. .~ "• '.
:\
·. ·~ ·,~--·
•
·. v :
/
/9 "Jj
c :: - ':"
.
\p.
-
II
.i
·f
. •~
.) ..;
•
--. r~..,
--
......
'\
~ :Jj
....
, 1
~
J
OVJERA POTPISA
OPU-710/2014
kao vjerodostojne preda rnnom svojerucno stavljene potpise na ispravi Sporazum
oji je predocen u engleskoj i srpskoj verziji): ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bijeljina, Trg Kralja Petra I Karadordevica broj 1, JIB 4400358930002, koju zastupa
:e drrafelnik Qrada Bijeljine, Mico Micic, JMBG 0609956180850, ,roden 06.09.1956. godine
~ ~ gdje ima i prebivaliste, drzavljanin BiH, ciji sam identitet utvrdila uvidom u vaiecu LK
~· 5GBG9353 od 21.02.2005. godine u MIP RS Bijeljina. Ovlastenje gradonacelnika utvrdila
='>idem u Uvjerenje Centralne izbome komisije Bosne i Hercegovine broj 06-1-07-1-2229_z.:~n: od 06.11.2012. godine. Uvidom u naznaceno uvjerenje utvrdila sam da je Mico Micic, na
kalnim izborima 07. oktobra 2012. godine izabran za Gradonacelnika Grada Bijeljine.------------ · Akcionarsko drustvo ,Vodovod i kanalizacija" Bijeljina, ulica Hajduk Stanka broj 20,
1isano u registar privrednih subjekata u Okruinom privrednom sudu u Bijeljini, a sto je notar
dio uvidom u Rjesenje o registraciji broj 059-0-Reg-13- 000 078 od 12.02.2013. godine, JIB
07860000, maticni broj subjekta upisa 1-19, a uvidom u isto notar je utvrdio da je lice
-.- .....uv za zastupanje direktor bez ogranicenja Perkovic Predrag,
JMBG 1803961180863,
.1961. godine u Bijeljini, gdje ima i prebivaliste, drzavljanin BiH, ciji sam identitet
u vaieeu LK broj 11GBN0281 od 26.05.2011. godine u MUP RS Bijeljina. -----Vlado, JMBG 0602962180000, roden 06.02.1962. godine u mjestu
'"'rPh;\.~..,.,... u Bijeljini u ulici Macvanska broj 52 z, drzavljanin BiH, ciji sam
LK broj 04GBE4951 od 18.06.2004. godine izdata u MUP RS
- -- - ""-....------------------------------------------------------------------------------dnos1. na potp1s
. a ne
:r~ se o
~ Isprave.----------------------------------------------------------otara je napla6ena po T
broju 10. stav 1 i 5 a troskovi po Tarifnom broju 20.
odredivanju nagrada i naknada n
· au Republici Srpskoj .---------------------------------:unat u iznosu od 17%.--------------- ----- -------------------------------------------------v
••
1
/
LE
-''
.
Con vent ion de Ia Ha.· e du 5 octo brc 1961
1. Zem lja: Bo na i Her:::ego\ ina
Da je oYa javn a i ..... · ·a . 1
2. potp isan a od str<1:>e &EJ~rt.!C b\JZJicrt
3. U S \'OjS t\"U _----~.tJ~(}[{JR.~!n.--------
4 . snab
~~UtiJH{ _tbiomi:'om·~-----
Download

Amicable Settlement Agreement - "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina