REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
STRATEGIJA
RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD
2011. – 2015. GODINA
Milići, decembar 2010 godina
OPŠTINA
MILIĆI
OPŠTINA SA DOBRIM POSLOVNIM OKRUŽENJEM, PRIVLAČNA ZA INVESTITORE, KOJA SVOJE
PRIRODNE RESURSE, KADROVSKE POTENCIJALE, KULTURNO-ISTORIJSKE I DRUGE
VRIJEDNOSTI KORISTI ZA STVARANJE POVOLJNIJEG ŽIVOTNOG AMBIJENTA.
Strategiju razvoja opštine Milići izradila je Komisija za planiranje opštinskog razvoja –KPOR u
okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) koji predstavlja zajedničku inicijativu
Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP.
Projekat ILDP se provodi u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim
ministarstvom pravde, Ministarstvom lokalne uprave i samouprave RS, Savezima gradova i
opština oba entiteta i lokalnim zajednicama.
SASTAV TIMA ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD
2011-2015 GODINA
Opština Milići nema formiran tim za lokalni ekonomski razvoj, pa je ulogu planiranja lokalnog
razvojapreuzela Komisija za planiranje opštinskog razvoja –KPOR, koju je formirala SO-e decembra
mjeseca 2008 godine u sledećem sastavu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mile Lalović – zamjenik Načelnika opštine
Ljiljana Lalović – Načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti
Murat Avdić – Odbornik u SO-e Milići
Jugoslav Dukić – predstavnik privrede
Stoja Stijepić – predstavnik javnog sektora
Bego Uvalić – predstavnik civilnog društva
Goran Durmić – predstavnik MZ-a
Proces izrade Strategije razvoja opštine Milići za period 2011-2015 godina, iniciran od strane
Načelnika opštine i podržan od strane Skupštine opštine, započeo je uspostavom partnerskih odnosa sa
UNDP-om, aktiviranjem rada KPOR-a i Partnerske grupe u drugoj polovini 2010 godine.
Vodeći principi na kojima se zasniva Strategija razvoja opštine Milići su održivost i socijalna
uključenost, a oni su osnovni principi Metodologije integrisanog planiranja „miPRO“
Koordinator procesa izrade Strategije razvoja opštine Milići za period 2011-2015 godina je:
-Živojin Jurošević – Načelnik opštine.
Poštovani sugrañani,
Svjedoci smo brzih društvenih i ekonomskih promjena čiji su rezultati neizvjesni. Da bi se izbjegli
negativni efekti ovih promjena moramo se dobro organizovati, prihvatiti tranzicione procese u društvu,
pravilno definisati pravce razvoja i pristupiti izradi Strategije razvoja opštine za naredni period.
Izrada Strategije razvoja opštine je veoma složen i odgovoran posao koji zahtjeva angažovanje svih
raspoloživih potencijala, a posebno ljudskih. Koristeći raspoložive resurse i kadrove opština se
opredjelila da pristupi izradi ovog dokumenta samostalno, uz odreñenu podršku konsultanata sa strane,
ali nikako dominirajuću.
Procesu planiranja razvoja opštine pristupilo se nakon izvršene analize postojećeg stanja u svim
oblastima i sferama života i nakon izrade Swot analize.
Veoma je bitno napomenuti da su u izradi ovog dokumenta zanačajan doprinos dali predstavnici
mjesnih zajednica, privrednih subjekata, javnih ustanova i institucija, nevladinih organizacija i Vi sami
poštovani grañani.
Planiranje sopstvenog razvoja predstavlja odgovornost za budućnost i utvrñivanje ideja i puteva kojim
treba ići, odnosno zadataka i sredstava realno potrebnih da bi se ostvarili željeni ciljevi.
U fokusu strategijskog planiranja je definisanje vizije razvoja opštine do 2015. godine, strateških i
operativnih ciljeva, čijom realizacijom će se omogućiti optimalno korištenje postojećih prirodnih i ljudskih
resursa, brže uvoñenje novih tehnologija i znanja iz svih oblasti, kao i stvaranje uslova za stabilan
ekonomski razvoj i zapošljavanje. Obezbjediće se i potrebni uslovi za odreñeni napredak u oblasti
zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, zaštite životne sredine, kao i za jačanje demokratskih
odnosa i meñunacionalne tolerancije.
Opština Milići je nosilac aktivnosti za implementaciju Strategije razvoja i kao takva nastojaće da u
saradnji sa drugim subjektima, ustanovama i institucijama obezbjedi potrebna sredstva za realizaciju
planiranih projekata.
Značajan dio sredstava za finansiranje razvojnih projekata će se obezbjediti iz Budžeta opštine, dok će
se nedostajuća sredstva obezbjediti uz pomoć institucija i Fondova Republike Srpske i BiH, potencijalnih
investitora u ovu sredinu i domaćih i stranih donatora.
Uvjeren sam da ćemo koristeći sve sposobnosti svih aktera i Vas grañana opštine uspjeti realizovati
Strategiju razvoja na zadovoljstvo i dobrobit svih.
Zato pozivam sve grañane opštine Milići i druge subjekte da aktivno učestvuju u sprovoñenju akcionih
planova Strategije razvoja, jer se samo tako može ostvariti potpuni uspjeh.
S poštovanjem
Živojin Jurošević
Načelnik opštine Milići
1. U V O D
Strategija razvoja opštine Milići je sveobuhvatan dokument koji identifikuje, analizira i nudi rješenja
za sve probleme cijele zajednice. Detaljnom analizom i procjenom stanja u privrednim subjektima,
društvenim djelatnostima i drugim segmentima opštine i izradom Swot analize pristupilo se
strateškom planiranju, definisanju vizije razvoja, kao i strateških i operativnih ciljeva sa konkretnim
razvojnim projektima i programima.
U izradi ovog dokumenta Komisiji za planiranje opštinskog razvoja – KPOR-a značajnu podršku su
pružili privredni subjekti Opštine, Mjesne zajednice, javne ustanove i institucije, NVO i grañani
opštine. Strategija je radjena u okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) koji predstavlja
zajedničku inicijativu Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) i švajcarske agencije za
razvoj i saradnju (SDC).
Strategijom razvoja opštine Milići za period 2011. – 2015. godina obuhvaćene su bitne oblasti
privrednog i društvenog razvoja sa posebnim osvrtom na zaštitu životne sredine.
Ovaj dokumenat nudi usklañen i ravnomjeran planski razvoj lokalne zajednice uz racionalno i
ekonomično korišćenje raspoloživih resursa i kapaciteta, ali ukazuje na one oblasti koje treba dalje
razvijati i unapreñivati.
Lokalni razvoj je rezultat znanja i umješnosti svih subjekata koji raspoložive kapacitete i resurse
racionalno koriste i tako stvaraju nove vrijednosti i dobra koja unapreñuju kvalitet života kroz
povećanje zaposlenosti, realnih zarada, obima i kvaliteta javnih usluga i slično. Da bi se postigao
značajan razvoj lokalne zajednice neophodno je postići konsenzus na svim nivoima o zajedničkim
ciljevima razvoja i uključiti cjelokupnu zajednicu da aktivno učestvuje u implementaciji dogovorene
Strategije.
Od svih aktivnosti koje implementatori Strategije treba da realizuju najvažnija, a i najteža je
obezbjeñenje finansijskih sredstava i privlačenje investitora. Ako se ovaj segment dobro osmisli i
obradi realizacija Strategije je neupitna, a razvoj lokalne zajednice je evidentan.
Strategija razvoja opštine Milići je prvi korak ka efikasnom, uspješnom i kontinuiranom razvoju
lokalne zajednice koji omogućuje svim subjektima i grañanima da sami planiraju svoju budućnost i
učestvuju u projektu lokalnog razvoja. Integrisani pristup razvoju lokalne zajednice podrazumjeva
ujednačen i harmonizovan razvoj izmeñu definisanih strateških ciljeva i to:
-
Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Infrastruktura i zaštita životne sredine
Obrazovanje, kultura i sport
Zdravstvena i socijalna zaštita
Javna admi nistracija i civilni sektor.
Samo ovako definisana koncepcija razvoja opštine Milići je prihvatljiva i garant je da adekvatno
odgovori na veliki broj problema i izazova u opštini.
Preduslov kvalitetne i pravovremene implementacije Strategije razvoja jeste prepoznavanje
njenog značaja od strane kompletne lokalne zajednice i viših nivoa vlasti, kao i uspostava Strategijom
predvidjenih mehanizama za njenu implementaciju, izvještavanje, ažurirranje i sveukupnu
operacionalizaciju, a što je zadatak koji opštini, ali i svim drugim akterima u lokalnoj zajednici prestoji
u narednom periodu.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 1
2. METODOLOGIJA KREIRANJA STRATEGIJE RAZVOJA
U izradi strateškog plana razvoja opštine Milići korištena je standardizovana Metodologija za
integrisano planiranje lokalnog razvoja (miPRO), prihvaćena i preporučena od strane entitetskih vlada
te saveza opština i gradova oba entiteta. MiPro je u potpunosti usklañena sa postojećim zakonskim
okvirom kojim je definisano planiranje razvoja na lokalnom nivou, gdje je opštinska administracija
nosilac procesa izrade i implementacije strategije, uz maksimalno uključivanje i svih drugih aktera
života u lokalnoj zajednici.
Nadalje, miPro je u potpunosti usaglašena sa vodećim principima i pristupima strateškom planiranju
koje promoviše Evropska unija.
Vodeći principi na kojima se zasniva Strategija razvoja opštine Milići su održivost i socijalna
uključenost. Održivost kao princip integriše ekonomski i aspekt životne sredine, dok princip socijalne
uključenosti podrazumijeva jednake šanse za sve i pravičnost u smislu identifikovanja potreba i
interesa marginalizovanih i socijalno isključenih grupa stanovništva.
Nadalje, Strategiju razvoja karakterišu integracije ( što znači da su ekonomski, društveni i aspekt
zaštite životne sredine posmatrani kao neodvojivi dijelovi jedne cjeline) i participacija
( svi
zainteresovani akteri su angažovani i doprinijeli su izradi Strategije).
Opština se angažovala u procesu izrade Strategije voñena uvjerenjem da strateško planiranje
predstavlja ključni instrument za proaktivno i odgovorno upravljanje lokalnim razvojem. Proces izrade
Strategije razvoja opštine Milići iniciran od strane načelnika Opštine i podržan od strane Skupštine
opštine, je započeo uspostavom partnerskih odnosa sa UNDP, aktiviranejm KPOR-a i Partnerske
grupe u drugoj polovini 2010. godine.
Proces je operativno vodila Komisija za planiranje opštinskog razvoja-KPOR, a u samom procesu
stvoreni su mehanizmi za snažno grañansko učešće, dominantno kroz rad Parnerske grupe
konsultativnog tijela kojeg su činili predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora.
Polazna tačka za izradu Strategije razvoja opštine Milići je bila analiza postojećih strateških
dokumenata, nivoa njihove realizacije, te stepena razvijensoti ljudskih resursa neophodnih za izradu i
implementaciju Strategije.
Ova analiza je bila nedograñena na osnovu analize relevantnih kvantitativnih i kvalitativnih podataka
iz primarnih i sekundarnih izvora. Noseći i najvažniji dio Strategije predstavlja njen strateški dio, tj.
Strateška platforma, a koja obuhvata socio-ekonomsku analizu, SWOT analizu, viziju razvoja i
strateške ciljeve razvoja..
U završnom dijelu procesa Komisija za planiranje opštinskog razvoja-KPOR je, na bazi principa
integracije, objedinio i uskladio sektorske dokumente, te izradio okvirne planove implementacije
Strategije.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 2
3. USKLADJENOST STRATEGIJE RAZVOJA, OPŠTINE MILIĆI SA STRATEŠKIM
DOKUMENTIMA VIŠIH NIVOA
Imajući u vidu činjenicu da lokalni nivo predstavlja najbitniji operativni nivo, postojanje
sveobuhvatne koncepcije razvoja treba da podržava lokalne napore za brži i efikasniji
razvoj.Integrisanjem vlastitih i mjera u cjelokupan okvir razvoja podrazumjeva efikasno korištenje
sinergijskih efekata, a istovremeno izbjegavanje kolizije s mjerama od entitetskog, pa čak i šireg
značaja. Na taj način se definiše koncepcija razvoja uskladjena sa planiranom politikom razvoja na
višim nivoima.
S druge strane ukoliko se neplanski finansiraju pojedini programi i projekti ili razvoj odredjenih
sektora, to pokazuje neplanski utrošak sredstava ili rasipanje istih. Iz tog razloga prilikom izrade
Strategije razvoja opštine Milići vodilo se računa, koliko je to bilo moguće, da se usklade opštinski
planovi razvoja sa razvojnim planovima i strategijama viših nivoa (RS i BiH).
Strategija razvoja opštine Milići za period 2011-2015 godina uskladjivana je sa sledećim
razvojnim dokumentima:
-
Ekonomskom politikom Republike Srpske
Razvojnim programom Republike Srpske
Strategijom razvoja poljoprivrede Republike Srpske
Strategijom razvoja MSP Republike Srpske
Strategijom razvoja lokalne samouprave RS i BiH.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 3
4. STRATEŠKA PLATFORMA
4.1. OSNOVNI PODACI O OPŠTINI MILIĆI – MILIĆI DANAS
Opština Milići je locirana u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska i
zauzima centralni dio regije Birač. Nalazi se na magistralnom putu M-19 Sarajevo – Beograd, čini
tranzitnu vezu izmeñu sarajevsko-romanijsko-birčanske i sembersko-majevičke regije i saobraćajnu
vezu preko Zvornika i Bratunca sa Srbijom.
Kroz područje opštine prolazi i regionalni put Milići-Srebrenica preko Zelenog Jadra i sa ove
saobraćajnice se ostvaruje veza sa Srbijom. Sa ove dvije komunikacije odvajaju se lokalni putevi koji
povezuju sva sela i zaseoke na opštini.
Opština se prostire na površini od 285 km
visine.
2
brdsko-planinskog zemljišta od 200-1500 m nadmorske
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 4
- Površina
285 km2
- Stanovištvo
- Procjena
13.500
- Popis 1991
16.030
- Gustina naseljenosti
47 st./km2
- Klima / umjereno- kontinentalna
- Geografke koordinate
o
44 10`12`` SGŠ
19o05`24`` IGD
-Vremenska zona
CET(UTC+1)
CEST(UTC+2)
-Pozivni broj +387 56
4.1.1 - Prirodni resursi
Opština Milići raspolaže značajnim prirodnim resursima, prije svega rudnim i šumskim bogatstvima,
obradivim zemljištem, pašnjacima i livadama, vodnim i turistčkim potencijalom.
- Ležišta ruda i minerala
Pored rude boksita koja je dominantna kao resurs, opština raspolaže i drugim mineralnim sirovinama,
kao što su:
Krečnjak, kvarcni pijesak, siga, sigasti pijesak, zeleni tuf i dr.
Istraživačko – eksploatacioni prostor rude boksita se proteže u dužini od oko 30 km, od granice sa
opštinom Vlasenica na zapadu, pa do granice sa opštinom Srebrenica na istoku. Procjenjuju se
rezerve rude boksita na oko 15.000.000 tona, a eksploatacione rezerve krečnjaka oko 3.500.000
tona.
- Šumsko zemljište
Područje opštine je pokriveno sa 17.722 ha šume od kojih su 12.053 ha u državnom vlasništu, a
5.219 ha u privatnom vlasništvu. U strukturi šuma visoke šume sa prirodnom obnovom su
zastupljene sa 50%, dok su sve ostale vrste šuma zastupljene takoñe sa 50%.
3
Ukupna drvna zaliha svih kategorija šuma iznosi 2.234.724 m (85% liščari i 15% četinari), a
prosječan godišnji zapreminski priras svih kategorija šuma je 10 m3/ha.
Šume zauzimaju 62% ukupne površine opštine.
Privatne
šume
32%
Državne
šume
68%
Četinar
15%
Lišćari
85%
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 5
- Poljoprivredno zemljište
Poljoprivredno zemljište kao prirodni resurs zauzima značajno mjesto u provrednom razvoju
opštine.
Prema katastarskim podacima opština Milići raspolaže sa sledećom strukturom poljoprivrednog
zemljišta:
- Oranica .............. 4548 ha 43%
- Livada ............. 2951 ha 27%
- Pašnjaci ........... 1750 ha 16%
- Voćnjaci ........... 631 ha
6%
- Neplodno........... 910 ha
8%
10790 ha 100%
Voćnjaci
6%
Pašnjaci
16%
Oranice
43%
Neplodn
o
8%
Livade
27%
Iz strukture prikazanog zemljišta vidi se da opština ima značajan poljoprivredni potencijal,
mogućnosti za intenzivniji razvoj ratarske proizvodnje, stočarstva i voćarstva.
a i
- Vodni potencijal
Opština Milići raspolaže značajnim vodnim potencijalom, koji se još uvijek nedovoljno i neefikasno
koristi.
Područje opštine presjeca pet rijeka, puno izvora, potoka i potočića koji omogućavaju kvalitetno
snadbijevanja stanovništva pitkom vodom, snabdijevanje vodom za potrebe poljoprivredne
proizvodnje, podizanje ribnjaka za uzgoj pastrmke, a i značajan su potencijal za izgradnju mini
hidrocentrala.
Čisti prirodni izvori vode se vrlo malo koriste u fabričkoj proizvodnji pakovanje pitke vode,izuzev
Fabrike „Vivija“ Raševo.
- Turistički potencijal
Pogodnosti za razvoj turizma proizilaze iz bogatog biljnog i životinjskog svijeta, hidrografskog
potencijala, reljefa opštine (200-1500 m nadmorske visine) , prirodnih ljepota, vjerskih, kulturnoistorijskih i drugih vrijednosti.
Na pojedinim dijelovima opštine nalazi se veliki broj stećaka, čija starost datira iz dvanaestog vijeka,
a koji svjedoče o životu na ovim prostorima iz tog vremena.
- Stanovništvo
Opštinu Milići čini sedamdeset tri naseljenih mjesta i dvadeset Mjesnih zajednica. Prema
poslednjem popisu stanovništva iz 1991 godine opština je imala 16.030 stanovnika, a prema nekim
procjenama danas ima 13.500 stanovnika. Od procjenjenog broja stanovnika njih 60% pripada
starosnoj dobi od 15-64 godine, za koje možemo reći da su radno aktivni a oko 35% je mlañe od 15
godina i 5% stanovnika je starije od 64 godine.
Indeks starenja
stanovništva
=
Broj stanovnika ispod 15. Godina starosti
Broj stanovnika starijih od 64. Godine
=
Indeks zavisnosti
stanovništva
=
Broj stanovnika u radnoj dobi (15-64)
Broj izdržavanih stanovnika (manje od 15;
više od 64 g.)
=
5610
801
8100
6411
=
7,0
=
1,26
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 6
Od ukupnog broja radno aktivnog stanovništva (13500x60%=8.100), 2050 ili 25% je zaposleno,
1073 ili 13% se nalazi na Zavodu za zapošljavanje i traži posao, a oko 1200 stanovnika ili 15% se
školuje u osnovnoj školi, srednjoj školi i na fakultetima dok se oko 1851 stanovnik ili 23% bavi
poljoprivredom, a 1926 ili 24% zaposleno van RS i BiH ili su stanovnici koji ne traže zaposlenje.
Starosn
a dob
od 15
godina
35%
starosn
a dob
14-64
godine
60%
stariji
od 64
godine
5%
Školuje
se
15%
Zaposlen
o
25%
Zaposlen
o van RS
I ne traži
posao
24%
Nezaposl
eno
13%
Bavi se
poljopriv
re-dom
23%
4.1.2. Analiza postojećeg stanja u opštini Milići
- Privreda
Privreda opštine je bazirana najvećim dijelom na eksploataciji i preradi prirodnih bogatstava.
Intenzivan razvoj opština doživljava u zadnje četiri decenije i to prvenstveno kao rudarski centar.
Nosilac ekonomskog razvoja opštine je Kompanija AD „Boksit“ čija je osnovna djelatnost bazirana na
proizvodnji rude boksita, proizvodnji i preradi nemetalnih sirovina, preradi drveta, proizvodnji hrane,
uslužnim djelatnostim iz oblasti saobraćaja, mašinstva, grañevinarstva, ugostiteljstva i turizma i na
prometu energenata i ostalih roba.
Iskorištavanje šumskog potencijala zasnovano je najvećim dijelom na primarnoj preradi drvnih
sortimenata organizovanoj u nekoliko privatnih preduzeća, a u zadnje vrijeme sve veća pažnja se
poklanja višim fazama prerade drveta (AD „Intal“- proizvodnja montažnih kuća, AD „Boksit“proizvodnja parketa i podova, D.O.O. „Savox“ – proizvodnja grañevinske stolarije, D.O.O. „Samatini“proizvodnja troslojnog parketa).
Jedan dio privrednih subjekata se bavi uslužnim djelatnostima iz oblasti prometa roba i usluga na
veliko i malo, ugostiteljstvom i proizvodnjom hrane.
Proizvodnjom hrane u ovom trenutku intenzivnije se bave D.O.O „Mileks“ i Sektor poljoprivrede A.D.
„Boksit“ Milići, kao i jedan broj individualnih proizvoñača.
Poljoprivreda je vrlo perspektivna grana privrede i u veoma kratkom vremenu zauzeće odgovarajuće
mjesto u privrednoj hierarhiji
Za uspješan razvoj privrede i dovoñenje novih investitora potrebno je na području opštine formirati i
urediti institucijsku zonu pojednostaviti procedure za dobijanje dozvola za rad na nivou RS, ojačati
institucionalne mehanizme za podršku biznisu, a banke i MKO da svoje usluge pojeftine i prilagode ih
razvojnoj funkciji privrede.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 7
I Brojno stanje malih i srednjih preduzeća po djelatnosti
Red.
Vrsta preduzeća
br.
Broj preduzeća po godinama
Index %
2007
2008
2009
2010
2011
2008/07
2009/08
2010/09
2011/10
1.
Poljoprivreda
2
1
1
1
1
50
100
100
100
2.
Šumarstvo
2
1
1
1
1
50
100
100
100
3.
Vadjenje rude metala
1
1
1
1
1
100
100
100
100
4.
Vadjenje ruda i ost.kamena
1
1
1
1
1
100
100
100
100
5.
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
1
1
1
1
1
100
100
100
100
6.
Obrada i prerada drveta
13
12
12
11
12
92
100
92
109
7.
Ostala proizvodnja
7
9
9
10
15
129
100
111
150
8.
Sakupljanje,prečišćavanje i distribucija vode
1
1
1
1
1
100
100
100
100
9.
Trgovina na veliko
6
5
5
5
6
83
100
100
120
10.
Trgovina na malo
8
7
7
7
7
88
100
100
100
11.
Ostale usluge
6
10
10
10
11
167
100
100
110
12.
Preduzetnici
116
131
110
118
120
113
84
107
102
164
180
159
167
177
110
88
105
106
UKUPNO
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 8
II Brojno stanje zaposlenih u malim i srednjim preduzećima po djelatnosti
Red.
Vrsta preduzeća
br.
Broj zaposlenih
Index %
2007
2008
2009
2010
2011
2008/07
2009/08
2010/09
2011/10
2
1
1
1
1
50
100
100
100
35
16
4
4
4
46
25
100
100
786
771
686
764
810
98
89
111
106
7
7
7
7
7
100
100
100
100
41
40
39
39
39
98
98
100
100
249
278
268
268
288
112
96
100
107
1.
Poljoprivreda
2.
Šumarstvo
3.
Vadjenje rude metala
4.
Vadjenje ruda i ost.kamena
5.
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
6.
Obrada i prerada drveta
7.
Ostala proizvodnja
67
51
54
54
60
76
106
100
111
8.
Sakupljanje,prečišćavanje i distribucija vode
33
32
31
31
31
97
97
100
100
9.
Trgovina na veliko
61
29
27
27
27
48
93
100
100
10.
Trgovina na malo
29
18
17
17
17
62
94
100
100
11.
Ostale usluge
109
94
94
94
100
86
100
100
106
12.
Preduzetnici
240
285
263
263
275
119
92
100
105
1659
1622
1491
1569
1659
98
92
105
106
UKUPNO
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 9
- Komunalije
Komunalna infrastruktura prati ukupan razvoj cijele opštine.
Putna mreža je u stalnoj izgradnji i danas svako selo i zaseok ima solidne puteve. U zadnje vrijeme se
realizuju značajni projekti na poboljšanju i modernizaciji putnih komunikacija, polaganjem asvaltnih
površina i kvalitetnijim održavanjem postojeće putne mreže.
Područje opštine Milići je pokriveno mrežom puteva svih kategorija cca 300 km:
-
Magistralni putevi
17 km
6%
Regionalni putevi
19 km
7%
Lokalni putevi-asfalt
32 km
11%
Lokalni putevi-makadam 153 km
50%
Nekategorisani putevi
79 km
26%
300 km 100%
Do sada je na području opštine izgrañeno 35 mostova različitih dužina preko kojih se ostvaruje
komunikacija sa svim selima i zaseocima.
Mreža puteva
Magistralni put
6%
Lokalni
Regionalni
puteviput
asfalt
7%
11%
Lokalni
makadamski putevi
50%
Nekategorisani
putevi
26%
Stanovnicima urbanog dijela opštine, kao i svakom selu i zaseoku obezbjeñeno je uredno
snabdijevanje vodom za piće.
Nisu obezbijeñeni svi potrebni uslovi za filtriranje i dobijanje hemijski i bakteriološki potpuno
ispravne vode za piće, kao ni za racionalizaciju u potrošnji iste što će biti osnovni zadatak lokalne
zajednice u narednom periodu. Pored gradskog vodovoda na području opštine izgrañena su još dva
veća vodovoda(Vukovići i Derventa) koja snadbijevaju vodom za piće više naselja, kao i više manjih
vodovoda koji podmiruju skoro kompletno stanovništvo pitkom vodom. Područje opštine Milići je
pokriveno preko 90 % vodovodnom mrežom.
Kanalizaciona mreža je urañena u gotovo svim urbanim dijelovima opštine i pokriva oko 80 %
ukupnog prostora opštine na kome je neophodna kanalizacija. Prečišćavanje otapadnih i fekalnih
voda nije riješeno, ali se radi na projektu koji će ovu oblast podići na nivo znatno viši od sadašnjeg.
Čvrsti otpad se odvozi iz svih urbanih dijelova opštine, ali lokacija na koju se deponuje isti, nije
urañena u skladu sa važećim zakonskim propisima za ovu oblast.
Opština je već preuzela odreñene aktivnosti i u saradnji sa opštinama iz regije pristupila
organizovanju regionalne deponije čime će ovaj problem biti riješen kvalitetno na duži period.
Komunalno preduzeće je privredni subjekat koji se bavi obezbjeñenjem vode za piće i održavanjem
vodovoda, održavanjem kanalizacione mreže,odvoz i deponovanje čvrstog otpada i ureñenje
prostora.
Snadbijevanje električnom energijom stanovnika opštine je na zadovoljavajućem nivou. Uveliko se
radi sanacija niskonaponske mreže u cilju što kvalitetnijeg snadbijevanja električnom energijom
stanovništva opštine. Područje opštine je 100 % elektrifikovano.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 10
Telekomunikacioni sistem i PTT saobraćaj na području opštine dosta dobro funkcioniše. U Milićima,
Derventi i N. Kasabi instalirane su telefonske centrale adekvatnog kvaliteta i kapaciteta, kao i
mogućnost korišćenja interneta. Sva ova mjesta su povezana optičkim kablom sa centralom u
Zvorniku preko koje se ostvaruje veza sa svim krajevima svijeta.
Na području opštine instalirano je 3072 priključka, a iskorišteno 1890 ili 62 %.
Poštanske usluge prijema, i isporuke pošiljki na kućnu adresu, isplatu penzija i invalidnina, dječijeg
doplatka i socijalne pomoći vrši se u tri pošte, Milići, Derventa i Nova Kasaba.
- Ekologija
Opština je formirala Tim za izradu lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP), koji proizilazi iz
Republičkog Strateškog programa zaštite. Na području opštine Milići nema većih industrijskih
zagañivača opasnim materijama, ali je prisutan problem zagañivanja kod izvorišta voda. U toku je
izrada elaborata o utvrñivanju zona sanitarne zaštite izvorišta pitke vode. Problem odlaganja čvrstog
otpada se riješava na nivou opština regije Birač i šire.
Deminiranje minskih polja je aktivnost koja se stalno realizuje, a za koju će trebati još dosta
vremena da se prostor u potpunosti očisti. Na osnovu do sada prikupljenih informacija od strane
2
grañana i predstavnika MAC-a na području opštine je otkriveno i obilježeno oko 400.000 m sumnjive
i zagañene površine.
- Prostorno planiranje
Prostorno planska dokumentacija je nesreñena i kod izrade novih planova mora se voditi računa o
pozicioniranju faktičkog stanja gradnje, definisanju novih lokacija za gradnju sa posebnim akcentom
na izgradnju industrijske zone.
- Obrazovanje
Obrazovni proces u opštini Milići se ostvaruje veoma kvalitetno u predškolskoj ustanovi „Poletarac“,
osnovnoj školi „Aleksa Jakšić“ i nekoliko područnih škola i u srednjoškolskom centru „Milutin
Milanković“.
Predškolska ustanova „Poletarac“ počela je sa radom 1983. godine i radila je desetak godina vrlo
uspješno, da bi početkom rata u ovoj ustanovi bio obustavljen proces rada sve do početka 2001.
godine, kada se vrši adaptacija i opremanje ovog objekta i njegova predaja najmlañima na korištenje.
Od tada pa do danas u ovoj obrazovnoj ustanovi boravi preko 40 mališana rasporeñenih u dvije
vaspitne grupe – jasličku (od 1-3 godine) i stariju mješovitu (od 3-6 godina).
Osnovno obrazovanje u opštini Milići je organizovano kroz rad matične škole „Aleksa Jakšić“ i
nekoliko područnih škola u kojima znanja ovog nivoa obrazovanja stiče cca 700 učenika, a nastavu
vrlo uspješno izvode 46 prosvjetnih radnika.
Nastava se izvodi po planu i programu Republike Srpske, osim u povratničkim zajednicama u
kojima se nastava iz nacionalne grupe predmeta izvodi prema planu Federacije BiH.
U 2009. godini OŠ „Aleksa Jakšić“ obilježila je stogodišnjicu svog postojanja i uspješnog
poslovanja.
Srednjoškolski centar „Milutin Milanković“ je osnovan školske 1996/1997. godine i tada je bio
smješten u prilično neuslovnom objektu Osnovne škole u Derventi. Novi objekat Srednjoškolskog
2
centra je izgrañen i stavljen u funkciju 2005/2006. školske godine koji, raspolaže sa 3.300 m korisne
površine. U ovom objektu izgrañeno je 14 kabineta, amfiteatar, biblioteka sa čitaonicom, radionicama
za praktičnu nastavu, restoran, zbornica i kancelarijski prostor za administraciju centra. Kabineti su
opremljeni sa najsavremenijom opremom, a biblioteka raspolaže sa knjižnim fondom od cca 9000
knjiga.
U Srednjoškolskom centru nastava je organizovana u četiri oblasti – gimnazija, ekonomska škola,
drvoprerañivačka i elektro struka, koje pohaña 456 učenika, a nastavu izvodi 44 profesora.
- Kultura
Kulturne aktivnosti opštine su najvećim dijelom skoncentrisane u urbanom dijelu Milića, ali se
preduzimaju koraci da se kultura dovede i do ruralnog stanovništva. Ove aktivnosti se održavaju
najčešće u objektu Doma rudara, ljetnoj pozornici, Omladinskom centru, Narodnoj biblioteci, te kroz
sekcije u SŠC „Milutin Milanković“ i u OŠ „Aleksa jakšić“, a zadnje vrijeme i u objektu Sportske
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 11
dvorane. Domovi kulture u Derventi i Novoj Kasabi se moraju brzo adaptirati i staviti u funkciju kako
bi se u ovim sredinama obezbjedili optimalni uslovi za kulturna dešavanja.
Opština nema zaduženo lice za kulturu, pa se sve kulturne aktivnosti realizuju putem skupštinske
Komisije za kulturu i sport, Omladinskog savjeta, Srpskog prosvjetno-kulturnog društva „Prosvjeta,
kulturno umjetničkog drštva „Branko Radičević“, kroz razne sekcije u OŠ i SŠC Milići i putem
manifestacije „Avgustovski dani kulture i sporta“.
Narodna biblioteka kroz svoje redovne aktivnosti realizuje jedan dio kulturno-obrazovnih aktivnosti.
Biblioteka raspolaže sa preko 23.000 naslova iz svih oblasti koje su stalnno u funkciji i na
raspolaganju grañanima, kao i sa potrebnim edukativno-zabavnim publikacijama i didaktičkim
materijalom za najmlañe. Članovi Narodne biblioteke pored toga što koriste knjige i drugu literaturu za
čitanje, imaju mogućnost besplatnog korištenja Interneta odreñen broj sati.
- Sport
Sportske aktivnosti na području opštine Milići su organizovane preko Sportskog društva u čijem
sastavu funkcionišu FK „Milići“, FK „Birač“ Derventa, FK „Jadar“ Nova Kasaba, karate klubovi,
Udruženja ribolovaca, Planinarsko-ekološko društvo,džudo, košarkaška, odbojkaška,stonoteniserska i
druge sekcije.
Ove aktivnosti se realizuju kroz takmičarski sport, masovnu sportsku rekreaciju i rad sa sekcijama.
Izgradnjom sportske dvorane upotpunjena je sportska ponuda, a interesovanje mladih za
bavljenjem sportom je sve veće. Postojeća sportska infrastruktura je u dosta dobrom stanju i daje
mogućnosti za masovnu sportsku rekreaciju, a ekipama koje djeluju u kategoriji takmičarskog sporta
nudi optimalae uslove za takmičenje i postizanje dobrih rezultata. Objekti kuglane i šah sale su
priločno u lošem stanju i da bi se stavili u funkciju potrebno ih je adaptirati i opremiti i predati
sportistima na korištenje.
U sklopu manifestacije „Avgustovski dani kulture i sporta“ Sportsko društvo je organizovalo
takmičenje skoro iz svih sportova koji se igraju na malim sportskim terenima, KUP takmičenje
ribolovaca, revijalni pionirski turnir u fudbalu, tenisu, stonom tenisu i takmičenje mladih biciklista.
Školski sport se realizuje kroz redovni nastavni program fizičke kulture i sportskih sekcija.
Kompanija AD „Boksit“ kroz svoje turističko-ugostiteljski kompleks upotpunjuje sportsko-rekreativne
aktivnosti opštine Milići.
- Zdravstvena zaštita
Zdravstvena zaštita za stanovnike opštine Milići je organizovana u Dom zdravlja „Sveti Nikola“ i
manifestuje se kroz rad timova porodične medicine.
Terenske ambulante u Derventi, Novoj Kasabi i Skugrićima nisu u funkciji zbog toga što trenutno ne
zadovoljavaju standarde zdravstva ni grañevinski, niti su adekvatno opremljene, a nisu kadrovski
osposobljene.
U prvoj polovini 2010. godine u Domu zdravlja je izvršena adaptacija dijela prostora za potrebe
porodične medicine, izvršeno opremanje, instaliranje softvera i obuke zaposlenih.
Usluge zdravstvene zaštite po ovom modelu trenutno obavlja pet ljekara i dva stomatologa, prateće
medicinsko osoblje i jedan broj speciojalista koje angažuje Fond zdravstva iz susjednih Domova
zdravlja.
U Domu zdravlja grañanima se pružaju osnovne usluge ljekara porodične medicine (prevencija,
dijagnostika, liječenje i rehabilitacija), liječenje u kući, palijativna njega, hitna medicinska pomoć,
konsultativno-specijalistički pregledi iz oblasti pedijatrije i ginekologije, zaštita i unapredjenje
mentalnog zdravlja, stomatološke usluge(preventivna, dječija i opšta stomatologija, usluge
laboratorijske i rendgen dijagnostike, druga funkcionalana i morfološka dijagnostika, imunizacija protiv
zaraznih bolesti, higijensko-epidemiološka zaštita, sanitarni pregledi i hitan sanitetski prevoz.
Specijalističke i zdravstvene usluge pacijentima opštine Milići pružaju specijalisti (hirurg, kardiolog,
internista, gastroentrolog, urolog, dermatolog, ORL, oftalmolog itd.) u domu zdravlja Vlasenica , koje
angažuje Fond zdravstvenog osiguranja RS.
Dom zdravlja i opština Milići će preduzeti sve aktivnosti da se usluge navedenih specijalista
obezbjede pacijentima u Domu zdravlja u Milićima.
U toku 2007. godine u okviru Doma zdravlja registrovan je Centar za zaštitu mentalnog zdravlja sa
neuropsihijatrom i psihologom.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 12
- Socijalna zaštita
Socijalna zaštita na nivou opštine se realizuje preko Centra za socijalni rad koji je tehnički dosta
dobro opremljen i kadrovski osposobljen (nedostaje psiholog) da može sve poslove iz oblasti
socijalne zaštite kvalitetno i na vrijeme izvršavati.
Da bi se iskazale stvarne potrebe za socijalnom zaštitom, mora se što prije ažurirati socijalna karta
opštine Milići, koja je rañena 2000. godine, a koja se više ne može smatrati pouzdanom osnovom za
rad Centra. Prema pokazateljima kojima raspolaže Centar za socijalni rad u opštini se stalno
povećava broj lica kojima je potrebna jednokratna pomoć, a i tuña njega, a jedan broj ih koristi i
smještaj u ustanovama socijalne zaštite za osobe sa poteškoćama u razvoju.
Centar za socijalni rad svoju djelatnost obavlja primjenjujući odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti,
Zakona o dječijoj zaštiti, Porodičnog zakona, Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kao i odredbe
nekih drugih zakonskih i podzakonskih akata.
U svom radu Centar ostvaruje saradnju sa javnim ustanovama i institucijama, udruženjima grañana,
humanitarnim organizacijama, te drugim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima koja se bave
socijalnom zaštitom.
Pored zdravstvene i socijalne zaštite stanovništva opštine, značajnu pažnju treba posvetiti zaštiti
životinja i bilja, preko nadležnih veterinarskih stanica i poljoprivrednih apoteka.
- Javna administracija
Opština Milići je nakon njenog ukidanja 1962. godine ponovo formirana marta mjeseca 1992.
godine, od kada teče proces uspostavljanja i funkcionisanja instutucija.
Područje opštine je definisano tek 1997. godine i tada su precizno utvrñene i opisane granice sa
susjednim opštinama.
Formiranjem opštine fumkcionisanje lokalne administracije je organizovano u prilično neuslovnom i
prostorno ograničenom objektu, što je imalo za potrebe u najtežim ratnim vremenima graditi novi
objekat i tako obezbjediti koliko toliko pristojne uslove za rad.
Od tada teče proces organizovanja lokalne uprave, kadrovsko popunjavanje i osposobljavanje u
svakoj fazi rada u cilju postizanja što višeg nivoa efikasnosti administracije.
Opština je u saradnji sa domaćim i meñunarodnim organizacijama realizovala aktivnosti na
unapreñenju obavljanja javnih poslova – izgrañena je i opremljena Šalter sala u kojoj se sve usluge
grañanima pružaju vrlo brzo i efikasno po principu sve na jednom mjestu.
U zadnjih par godina izvršena je reforma lokalne uprave, realizovan projekat Ugovor, uspostavljen
sistem upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001 : 2008, što opštinu svrstava u red dobro
organizovanih opština u RS.
Opština u cilju što bolje komunikacije sa grañanima organizuje: javne tribine i rasprave po svim
važnijim pitanjima, otvoreni Dan opštine kada grañani imaju priliku i mogućnost razgovarati sa
opštinskim rukovodstvom, a Načelnik opštine u redovnom sedmičnom terminu prima grañane i
zajedno sa njima rješava odreñene probleme.
Skupština opštine broji 17 odbornika u kojoj participiraju 5 političkih stranaka (SNSD – 8 ili 47%;
SDS-3 ili 18 %; SDA-SBiH-3 ili 18% ; PDP-2 ili 12%; SRS-1 ili 5%).
SDASBiH, 18
PDP, 12
SRS, 5
SNSD, 47
SDS, 18
Na području opštine Milići formirano je dvadeset mjesnih zajednica, izvršen izbor organa i
rukovodstva u njima i aktivno se radi na jačanju njihove uloge.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 13
Jačanjem uloge mjesnih zajednica postignuta je dobra dvosmjerna komunikacija sa grañanima, a
primjenom Zakona o slobodi pristupa informacijama i imenovanjem službenika za pravnu pomoć
grañanima značajno je povećano povjerenje u rad javne administracije.
Broj zaposlenih radnika u administrativnoj službi opštine Milići
2008
50
2009
50
2010
51
2011
52
Na svakih 256 stanovnika opštine zaposlen je jedan radnik u administrativnoj službi.
– Budžet opštine Milići
Budžet je jednogodišnji finansijski dokument, koji se priprema, donosi i izvrñava u skladu sa Zakonom
o budžetskom sistemu Republike Srpske, u skladu sa smjernicama i preporukama Ministarstva
finansija RS, koje su sadržane u Dokumentu okvirnog Budžeta RS za period 2011-2013 godina.
Dokument okvirnog Budžeta RS je uskladjen sa Pravilnikom o budžetskim klasifikacijama,
sadržini računa i primjeni kontnog plana za korisnike prihoda Budžeta Republike, opština, gradova i
fondova.
Budžet opštine je projekcija godišnjih prihoda, pomoći i finansiranja i projekcija godišnjih
rashoda i drugih izdataka opštine.
Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske uredjuje se:
-
Pripremanje. Planiranje, način izrade i donošenje Budžeta opština
Izvršenje Budžeta opština, zaduživanje i upravljanje dugom
Budžetsko računovodstvo, kontrola i revizija budžeta opština.
Budžet se priprema, donosi i izvršava na osnovu sistema jedinstvene klasifikacije.
Jedinstvena budžetska klasifikacija obuhvata ekonomsku klasifikaciju budžetskih sredstava i
budžetskih izdataka, te organizacionu i funkcionalnu klasifikaciju budžetskih izdataka. Budžetska
sredstva i budžetski izdaci moraju biti uravnoteženi.
Izvršilac budžeta planira budžetsku likvidnost na osnovu budžetskih sredstava i izdataka, u
okviru planova za izvršenje budžeta.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 14
PREGLED PRIHODA I RASHODA OPŠTINE MILIĆI
PLANIRANO
OSTVARENO
INDEX
KATEGORIJ
A
Godine
Godine
2007
2008.
2009.
2010.
2011.
2007
2008.
2009.
2010.
PROCJENA
2011.
7/2
%
8/3
%
9/4
%
10/5
%
11/6
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PRIHODI
5.142.52
0
6.556.00
0
4.297.46
5
4.218.992
4.233.240
3.898.597
5.942.596
3.623.858
4.337.833
4.233.240
76
91
84
103
100
Poreski
prihodi
2.309.55
0
2.619.30
0
2.237.03
9
2.745.840
2.798.940
2.377.995
2.505.056
2.130.621
2.717.618
2.798.940
103
96
95
99
100
Neporeski
prihodi
1.033.69
0
1.174.50
0
1.639.26
6
1.122.120
1.207.800
893.537
1.079.401
437.962
1.153.860
1.207.800
86
92
27
103
100
Grantovi i
primici
1.799.28
0
2.762.20
0
421.160
351.032
226.500
627.065
2.358.139
1.055.275
466.355
226.500
35
85
251
133
100
RASHODI
5.142.52
0
6.556.00
0
4.297.46
5
4.218.992
4.233.240
4.142.962
6.297.502
4.174.688
3.987.833
4.233.240
81
96
97
94
100
Troškovi
materijala i
usluga
1.090.82
0
1.167.61
0
889.170
879.170
1.104.780
930.892
1.196.096
882.745
713.705
1.104.780
85
103
99
81
100
Lična
primanja
1.198.46
8
1.733.37
0
1.726.74
0
1.502.030
1.579.420
1.188.300
1.668.935
1.712.949
1.650.000
1.579.420
59
96
99
110
100
Prosječna
plata
719
867
863
751
760
692
801
843
786
96
99
110
100
Kapitalna
ulaganja
1.880.85
0
2.504.55
0
651.600
683.100
438.500
1.181.445
2.363.000
665.734
469.436
438.500
63
94
102
69
100
Ostali
troškovi
972.382
1.150.47
0
1.029.95
5
1.154.692
1.110.540
842.3235
1.069.471
913.260
1.154.692
1.110.540
87
93
89
100
100
DEF/SUF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 244.365
-354.906
-550.830
350.000
0,00
0,00
0,00
0,00
/
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 15
-
Kretanje prihoda i rashoda u opštini Milići
-
Kretanje prosječne plate u Administrativnoj službi
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 16
- Civilno društvo
Civilno društvo je bitan faktor za razvoj demokratije. Organizacije civilnog društva u opštini Milići se
smatraju relativno dobro organizovanim i aktivnim.
Meñutim, njihova uloga u dijalogu vlasti i stanovništva, kao njihova primarna funkcija, još je
nedovoljno razvijena.
Organizacije civilnog društva još uvijek nemaju definisane mehanizme za odnose sa vlastima.
Djelovanje civilnog društva je takoñe otežano s obzirom na percepciju o političkoj pripadnosti, kao
odlučujućem faktoru za obavljanje i učešće u javnim poslovima.
Budžetska sredstva za finansiranje projekata civilnog društva su prilično ograničena, a i za ono
sredstava što se obezbjedilo ne postoje definisani kriteriji za njihovu raspodjelu.
Opština Milići je u cilju što bolje saradnje i koordinacije sa mladima i NVO sektorom imenovala
koordinatora za ova pitanja.
Uspostavom asocijacije „Budni posmatrač“ NVO sektoru je omogućeno prisustvo sjednicama SO-e i
na taj način upoznavanje sa radom iste kao i sa radom lokalne zajednice.
- Informisanje
Dvije radio stanice („Birač“ i „Medžik“) su u funkciji informisanja grañana o svim dešavanjima na
području opštine i regiona.
Grañani opštine Milići nemaju dobar TV signal državne televizije, pa koriste lokalnu kablovsku
televiziju.
Opština Milići je dobro snabdjevena dnevnom ilustrovanom štampom iz Republike Srpske, BiH i
Srbije.
– Bezbjednost
Bezbjednosna situacija na području opštine Milići je povoljna. Broj krivičnih dijela počinjenih u 2010
godini je 59, broj prijavljenih počinilaca je 68, procenat rasvjetljenih krivičnih djela je 90 %, broj
počinilaca maloljetnika 12, a broj prijavljenih prekršaja je 23.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 17
4.1.3. Strateško fokusiranje
SWOT ANALIZA
Na osnovu prikupljenih podataka koji pokazuju trenutno stanje u pojedinim oblastima, urañena je
SWOT analiza opštine Milići, odnosno analiza osnovnih snaga, slabosti, mogućnosti i prijetnji.
Snage i slabosti predstavljaju interne (unutrašnje) faktore, odnosno internu analizu koja treba da
ukaže na to šta su prednosti, a šta nedostaci opštine, dok mogućnosti i prijetnje predstavljaju
eksterne (spoljne) faktore, odnosno eksternu analizu koja treba da identifikuje potencijalne prijetnje
razvoju, kao i da ukaže na to šta su šanse, odnosno mogućnosti opštine.
Snage i mogućnsoti predstavljaju pozitivne, dok slabosti i prijetnje predstavljaju negativne faktore
ekonomskog razvoja.
Koristeći SWOT analizu u strateškom planiranju, odnosno identifikujući interne i eksterne faktore koji
utiču na razvoj opštine nastojaćemo što bolje da:
- iskoristimo naše snage
- realizujemo mogućnosti
- smanjimo uticaj prijetnji
- eliminišemo slabosti
Ukrštanjem internih snaga i slabosti sa mogućnostima i prijetnjama identifikaovaćemo SWOT analize
za sve Strateške ciljeve Strategije razvoja Opštine Milići za period 2011-2015. godina.
SNAGE
SLABOSTI
- Povoljan geostrateški položaj opštine
- Razlike u stepenu razvijenosti izmeñu mjesnih
zajednica
- Bogatstvo prirodnih resursa
- Neuvezanost i neorganizovanost MSP
- Povezanost sa Magistralnim i regionalnim putevima
- Relativno dobra putna mreža na području opštine
- Dominacija MIKRO preduzeća u MSP
- Nedostatak sopstvenih sredstava za razvoj
preduzetništva
- Dobro vodosnadbijevbanje stanovništva
- Nizak stepen finalizacije u drvopreradi
- Relativno dobro elektro snadbijevanje
- Dobra telekomunikaciona mreža
-Komplikovane procedure registracije
preduzeća
- Nivo tradcije i iskustava privrednih subjekata u
proizvodnji
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
veoma složeno
- Povoljna lokacija buduće industrijske zone
- Nedostatak standarda kvaliteta
Proizvodnje
- Relativno povoljni klimatski uslovi za razvoj
poljoprivrede
- Neadekvatno upravljanje otpadom
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 18
- Povoljni klimatski i prostorni uslovi za razvoj turizma
- Neadekvatno riješena kanalizaciona mreža
- Ekološki prilično zdrava sredina
- Neriješen sistem centralnog grijanja
- Kvalifikovana radna snaga
- Relativno dobro pokriven prostor uslugama banaka
i MKO
- Nizak nivo svijesti o zaštiti okoline
-Mreža ustanova prilagoñena potrebama
stanovništva(obrazovanje, zdravstvo, kultura, sport)
- Niska investiciona ulaganja u
poljoprivredu
- Opštinska uprava efikasan servis grañana
- Nepovoljan rasni sastav u stočarstvu
- Dobra saradnja sa organima RS i BiH
- Neadekvatno korištenje hidropotencijala
- Postojanje Strategije razvoja Opštine 20052010.god.
- Nedovoljno izgrañena turistička infrastruktura
- Usitnjeni posjedi u poljoprivredi
- Kvalifikaciona struktura nezaposlenih ne odgovara
potrebama privrede
MOGUĆNOSTI
PRIJETNJE
-Povezivanje sa susjedniom pštinama i jačanje
prekogranične saradnje
- Politička i ekonomska nestabilnost regiona
- Partnerstvo javnog i privatnog sektora u izgradnji
infrastrukture
-Smanjeno interesovanje stranih investitora za
ulaganja
- Jačanje uloge i kapaciteta civilnog sektora
- Nedovoljno investicija u preduzetničku
Infrastrukturu
- Kreiranje poslovnog ambijenta za domaće i strane
investitore
- Nepovoljno poslovno okruženje
- Siva ekonomija
- Stvaranje preduzetničke infrastrukture
- Povećanje stepena finalizacije u preradi drveta
- Nepovoljna sredstva banaka i MKO za razvoj
privrede
- Formiranje klastera
- Nedostatak motiva stvarnih investitora
- Zanemarenost sela kao razvojnog
Prostora
- Korištenje obnovljenih izvora energije
- Razvoj poljoprivrede i zapošljavanje seoskog
stanovništva kroz porodične biznise
- Nedovoljan podsticaj razvoju poljoprivrede
- Korištenje podsticajnih sredstava za razvoj
poljoprivrede sa državnog i lokalnog nivoa
-Visoki standardi tržišta zemalja EU po pitanju
kvaliteta proizvoda i uslova trgovine
- Korištenje sredstava IRB i Garantnog fonda RS
- Deficit pojedinih zanimanja
- Korištenje sredstava predpristupnih fondova EU
- Društveni trend jačanja kriminala
- Obrazovanje kadrova prema zahtjevima tržišta
- Neadekvatan rad kontrolnih organa
- Realizacija koncepta prekvalifikacije radne snage
- Minirana područja
- Stalni proces edukacija kadrova
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 19
- Swot
analiza za strateški cilj „EKONOMSKI RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE“
S N A G E
- Povoljan geostrateški položaj opštine
- Bogatstvo prirodnih resursa
- Povezanost sa magistralnim i regionalnim
putevima
- Blizina većih centara
- Relativno dobra infrastruktura
- Povoljna lokacija buduće industrijske zone
- Relativno povoljni klimatski uslovi za razvoj
poljoprivrede
- Povoljni uslovi za razvoj turizma
- Bogata lovišta
- Kvalifikovana radna snaga
- Relativno dobro pokriven prostor uslugama
banaka i MKO
MOGUĆNOST I
- Povezivanje sa susjednim opštinama i jačanje
prekogranične saradnje
- Partnerstvo javnog i privatnog sektora u
izgradnji infrastrukture
- Kreiranje poslovnog ambijenta za domaće i
strane investitore
- Povećanje stepena finalizacije u preradi drveta
- Formiranje klastera
- Razvoj poljoprivrede i zapošljavanje kroz
porodične biznise
- Korištenje podsticajnih sredstava za razvoj
poljoprivrede iz državnih i lokalnih Fondova kao
i iz Fondova EU
- Rast interesa za razvoj turizma
- Moguće investicje u turističke kapacitete
- Veća propaganda o turizmu
SLABOSTI
- Neuvezanost i neorganizovanost MSP
- Dominacija mikro preduzeća u MSP
- Nedostatak sopstvenih sredstava za razvoj
preduzetništva
- Komplikovane procedure registracije preduzeća
- Nedostatak standarda kvaliteta proizvodnje
- Slaba iskorištenost poljoprivrednih i vodnih
potencijala
- Nije zastupljena organska proizvodnja
- Odliv stanovništva sa sela
- Usitnjeni posjedi u poljoprivredi
- Niska ulaganja u poljoprivredu
- Nedovoljno izgrañena turistička infrastruktura
P R I J E T NJ E
- Politička i ekonomska nestabilnost regiona
- Smanjeno interesovanje stranih investitora za
ulaganja
- Nepovoljno poslovno okruženje
- Siva ekonomija
- Nepovoljna sredstva banaka i MKO za razvoj
privrede
- Zanemarenost sela kao razvojnog prostora
- Nedovoljan podsticaj razvoju poljoprivrede
- Nedovoljan podsticaj razvoju turizma
- Loša koordinacija turističkih institucija viših
nivoa sa lokalnim
- Minirana područja
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 20
- Swot analiza za strateški cilj „INFRASTRUKTURA I ZAŠTITA ŽIVOTNE
OKOLINE“
S N A G E
- Povoljan geografski položaj opštine i njena
Povezanost sa magistralnim i regionalnim
putevima
- Relativno dobra putna mreža lokalnih puteva
- Dobro vodosnabdijevanje stanovništa
- Relativno dobro elektrosnabdjevanje
stanovništva
- Dobra telekomunikaciona mreža
- Dobra kanalizaciona mreža
- Postojanje javnih preduzeća
- Potpisan Sporazum o izgradnji regionalne
deponije
- Ne postoje veliki industrijski zagañivači
- Utvrñene zone sanitarne zaštite izvorišta voda
- Postoje mogućnosti za organsku proizvodnju
M OGUĆNOSTI
- Izrada prostorno-planske dokumentacije
- Pristup fondovima za povlačenje sredstava za
izgradnju neizgrañene infrastrukture
- Izrada Programa sanitarne zaštite izvorišta voda
- Izgradnja regionalne deponije
- Izrada projekta rekultivacije zemljišta
privremenih deponija
- Zaštitu životne sredine uskladiti sa razvojem
poljoprivrede i turzima
- Regionalno povezivanje u oblasti zaštite životne
sredine
- Edukacija stanovništva iz oblasti zaštite životne
sredine
SLABOSTI
- Nedostatak prostorno-planske dokumentacije
- Neriješeno pitanje upravljanja seoskim
vodovodima
- Neadekvatne lokacije privremenih deponija i
formiranje divljih deponija
- Nepostojanje projekta za rekultivaciju zemljišta
privremenih deponija
- Neadekvatna opremljenost preduzeća za
odvoz čvrstog otpada na deponije
- Neriješeno pitanje selekcije otpada
- Neriješeno pitanje zaštite životinja i pasa
lutalica
- Nedovoljna informisanost i edukovanost
grañana iz oblasti ekologije
- Nedostatak finansijskih sredstava za oblast
zaštite životne sredine
P R I J E T NJ E
- Spora procedura donošenja planova i ostalih
akata
- Neureñena korita rijeka u urbanim dijelovima
opštine
- Nedostatak kadra na lokalnom nivou za
Provoñenje ekoloških zakona
- Mogućnost zagañenja voda i poljoprivrednog
zemljišta
- Slabosti u organizaciji i sprovoñenju zaštite
Životne sredine na višim nivoima vlasti
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 21
- Swot analiza za strateški cilj „ OBRAZOVANJE, KULTURA I SPORT“
S N A G E
- Obrazovni sistem dobro organizovan i dobro
funkcioniše
- Objekti i oprema na svim nivoima obrazovanja u
veoma dobrom stanju
- Kadrovi na svim nivoima obrazovanja
osposobljeni za držanje nastave
- Dobra saradnja prosvetnih radnika sa
roditeljima
- Podrška lokalne zajednice obrazovanju
- Solidna infrastruktura u kulturi
- Formirane kulturne asocijacije i KUD
- Sportski objekti i infrastruktura u veoma dobrom
stanju
- Velika zainteresovanost mladih za sport
- Sportski klubovi i udruženja
- Sportske sekcije pri školama
- Sportsko društvo na nivou opštine
M OGUĆNOSTI
- Obrazovanje kadrova prema zahtjevima tržišta
- Realizacija koncepta prekvalifikacije kadrova
- Finansijaka podrška talentovanoj djeci
- Definisanje kulturne politike
- Veće uključivanje mladih u kulturne aktivnosti
- Obezbjeñenje stručnih kadrova iz oblasti kulture
- Uključivanje medija u proces afirmacije kulture
- Podrška talentovanim sportistima
- Aktiviranje sportskih klubova
- Podrška školskoj djeci za bavljenje sportom
- Edukcija stručnih kadrova
SLABOSTI
- Neusklañenost potreba za kadrovima
obrazovnog sistema
- Slabe mogućnosti zapošljavjanja
visokoobrazovnih kadrova
- Nepostojanje Strategije razvoja kulture
- Objekti kulture u Derventi i N.Kasabi oštećeni i
van funkcije
- Nedostupnost kulturnih manifestacija u ruralnim
područjima
- Loš marketing kulturnih aktivnosti
- Nedovoljno finansijskih sredstava namjenjeno
kulturi
- Nedovoljno finansijskih sredstava za sportske
aktivnosti
- Sportski objekti (kuglana, šah sala) oštećeni i
van funkcije
- Organizacija sportskih aktivnosti nije
optimalizovana
P R I J E T NJ E
- Deficit pojedinih zanimanja
- Odliv mladih stručnih kadrova
- Nepostojanje kriterija za finansiranje kulturnih
aktivnosti
- Nedovoljna zainteresovanost za reforme u
kulturi
- Nepostojanje adekvatnog koncepta razvoja
sporta
- Profesionalizacija sporta
- Nezainteresovanost sponzora za razvoj sporta
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 22
SWOT analiza za strateški cilj „ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA“
SNAGE
SLABOSTI
-Formirani timovi porodične medicine
-Nedovoljan broj ljekara
-Osigurana zadovoljavajuća primarna zaštita
-Područne ambulante van funkcije
-Plansko ulaganje u kapacitete i opremu
-Nedovoljna motivisanost zaposlenih u
-Kontinuirana edukacija kadrova u zdravstvu
zdravstvenoj zaštiti
-Aktivan Centar za socijalni rad
-Nedovoljna finansijska sredstva za socijalnu
-Pomoć socijalno ugroženim kategorijama
Zaštitu
dobro ogrganizovana
-Nekompletna kadrovska struktura
-Opremeljenost i kadrovska osposobljenost
(nedostaje psiholog)
Centra odgovara postavljenom zadatku
-Nepovoljni uslovi smještaja lica sa
-Ureñena Strategija razvoja socijalne zaštite
poteškoćama u razvoju
na nivou opštine
MOGUĆNOSTI
P R I J E T NJ E
-Saradnja sa Ministarstvom zdravlja i
-Odlazak kadrova u druga mjesta
Fondom zdravstvenog osiguranja
-Konkurencija privatne inicijative
-Pomoć donatora
-Potencijalno širenje zaraznih bolesti
-Učešće u raznim projektima
-Nestabilnost farmaceutskog tržišta
-Povećanje broja osiguranika
-Manji broj osiguranika
-Povećanje kvaliteta i kvantiteta zdravstvenih
-Stalno povećanje korisnika socijalne zaštite
usluga
-Nepovoljni društveno-ekonomski tokovi
-Koordinirano djelovanje svih društvenih
-Neizvjesnost u finansiranju projekata iz
faktora u pomoći socijalno ugroženim
socijalne zaštite
-Pomoć donatora
-Eventualna nezainteresovanost i nesaradnja
-Uloga lokalne zajednice u finansiranju
roditelja.
Centra
-Zainteresovanost roditelja za podršku djece
sa poteškoćama u razvoju
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 23
SWOT analiza za strateški cilj: „JAVNA ADMINISTRACIJA I CIVILNI SEKTOR“
SNAGE
SLABOSTI
-Opštinska uprava efikasan servis grañana
-Finansijska nesamostalnost lokalne
-Dobra saradnja sa organima RS i BiH
zajednice-neadekvatno učešće izvornih
-Uspostavljen partnerski odnos javnog i
prihoda u Budžetu opštine
civilnog sektora
-Neadekvatno učešće javnih rashoda u
-Opštinska uprava u funkciji društvenog
ukupnim rashodima
razvoja
-Nesreñena evidencija o imovini lokalne
-Uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom
zajednice
prema standardu ISO 9001:2008
-Teret socijalne brige najvećim dijelom
-Opština stipendira značajan broj studenata
prenijet na lokalnu zajednicu
-Postoji Strategija razvoja opštine, kao i
-Neažurna prostorno-planska dokumentacija
sektoralne Strategije
-Neažurne baze ekonomskih i socijalnih
-Dobra saradnja sa NVO i Udruženjima
podataka, a i nemogućnost brzog korištenja
-Stalna edukacija kadrova
postojećih –APIF
-Zaostajanje u razvoju ruralnih u odnosu na
urbane dijelove lokalne zajednice.
MOGUĆNOSTI
P R I J E T NJ E
-Meñuopštinska saradnja i regionalno
-Politička nestabilnost u BiH
povezivanje
-Visoki stepen centralizacije vlasti
-Bolje korištenje domaćih i stranih fondova
-Neriješena pitanja u vezi sa državnom
-Opredjeljenje meñunarodnih institucija za
imovinom
unapreñenje lokalnih javnih usluga
-Neriješeni imovinsko-pravni odnosi usporiće
-Uključivanje lokalne uprave u prioritete za
prenos imovine i proces upralvjanja istom
uvoñenje E-uprave u BiH
-Opasnost prezaduživanja opštine zbog
-Ulaganje i obrazovanje i edukacija
neadekvatnog priliva prihoda uBudžetu
zaposlenih u lokalnoj upravi
-Demografsko pražnjenje ruralnih područja
-Podmlañivanje lokalne uprave mladim
-Nedovoljna saradnja NVO sa lokalnom
kadrovima
upravom
-Jačanje uloge mjesnih zajednica
-Nedostatak finansijskih sredstava za
-Partnerstvo javnog i nevladinog sektora
finansiranje programa NVO.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 24
5. OPŠTINA MILIĆI U BUDUĆNOSTI
5.1. Vizija – Opština Milići 2015. godine
-Moderna, ekonomski razvijena, privlačna i atraktivna sredina sa novim idejama i projektima
interesantnim domaćim i stranim investitorima, sredina koja je na putu integrisanja u moderne
evropske tokove kroz regionalnu i prekograničnu saradnju, sa povećanim BDP, brojem zaposlenih i
perspektivom za mlade.
-Sredina sa izgrañenom infrstrukturom,prostorno planskom dokumentacijom, ekološki čista i
zaštićena u skladu sa evropksim standardima, aktivna turistička destinacija.
-Sredina sa razvijenim ljudskim resursima, efikasnom opštinskom administracijom, sa značajno
unapreñenom zdravstvenom i socijalnom zaštitom, obrazovanjem , kulturom, sportom, sredina
utemeljena na grañanskim i demokratskim principima, ljudskim pravima i dobrom meñunacionalnom
tolerancijom.
5.2. Misija
Lokalna uprava u partnerstvu sa grañanima mora biti odgovorna i efikasna u korišćenju svih
raspoloživih resursa, u stvaranju atmosfere da Opština postane preduzetnička zajednica sa akcentom
za zapošljavanje lokalnog stanovništva i stvaranje povoljnog smbijenta za ulaganje u razvojne
programe. Ona mora biti servis grañana, privrede i drugih korisnika usluga u cilju obezbjeñenja
uslova za održiv razvoj, zdravu životnu sredinu i bolji kvalitet života grañana opštine.
5.3. Strateški ciljevi
Na osnovu naprijed definisane vizije i misije, a u skladu sa socio-ekonomskom i SWOT analizom,
ovom Strategijom se definišu sledeći Strateški ciljevi:
1.
2.
3.
4.
5.
Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Infrastruktura i zaštita životne sredine
Obrazovanje, kultura i sport
Socijalna i zdravstvena zaštita
Javna administracija i civilni sektor.
U okviru ovako definisanih strateških ciljeva koji se trebaju realizovati do 2015. godine, utvrñuju se
operativni ciljevi za definisane strateške ciljeve.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 25
STRATEŠKI CILJ BR.1. EKONOMSKI RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE
Opis strateškog cilja br. 1.
Ekonomski razvoj opštine Milići se najvećim dijelom bazira na realizaciji proizvodnih programa
Kompanije AD „Boksit“ Milići iz oblasti proizvodnje rude boksita, nemetalnih sirovina, saobraćaja,
mašinske proizvodnje, prerade drveta, ugostiteljsko-turističkih usluga i drugih djelatnosti. Značajan
doprinos u ekonomskom rzavoju opštine dao je sektor drvoprerade (sektor MSP) dok je
poljoprivredna proizvodnja još uvijek u jednoj eksperimentalnoj fazi razvoja, ali može u budućnosti
biti važan faktor razvoja opštine. Preduzetnička djelatnost uz podršku privrednih subjekata i lokalne
zajednice može biti važna karika u ukupnom ekonomskom razvoju opštine.
Ovim razvojnim ciljem u privredu opštine ubrzano treba uvoditi nove tehnologije i znanja iz svih
oblasti, a posebno oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i telekomunikacija koje u
razvojnom privrednom svijetu omogućavaju voñenje velikog spektra poslova putem Interneta
(Elektronsko poslovanje).
Značajnu pažnju u ekonomskom razvoju opštine treba posvetiti obrazovanju kadrova shodno
potrebama tržišta rada, a posebno zaposlenim i menadžmentu u privrednim subjektima, povećati im
konkurentnost i preduzetničku sposobnost u cilju povećanja njihovog učešća u izvozu i kooperantskim
odnosima sa strateškim partnerima u inostranstvu.
Da bi se ostvario ovaj strateški cilj tj. da bi privreda opštine dostigla željeni nivo razvoja i da bi se
zaposlio odreñeni broj randika opština Milići u narednom periodu mora uraditi sledeće:
1.1.
Znatno poboljšati ukupni poslovni ambijent, a posebno odnos prema investitorima
Obezbjediti uslove za brži razvoj malih i srednjih preduzeća
Obezbjediti vlastita sredstva, ili ih udružiti u odreñene Fondove radi podrške preduzetničkom i
inovativnom potencijalu
Podržati poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa aktivnostima i projektima definisanim
Strategijom razvoja poljoprivrede opštine Milići do 2015. godine
Izgraditi potrebnu infrastrukturu koja će direktno ili indirektno podržati privredni razvoj opštine
Promovisati turističku ponudu u cilju pronalaženja i privlačenja investitora u ovu oblast
Obezbjediti sve neophodne uslove za organizovanje i izgradnju industrijsko privrednih zona
Stvoriti uslove i definisati načine za samozapošljavanje u sklopu domaćinstava (poljoprivreda
i zanatstvo)
Pojednostaviti procedure za sve vrste odobrenja za rad iz svoje nadležnosti.
Operativni ciljevi Strateškog cilja br.1.
1. Do kraja 2011. godine stvoreni uslovi i institucionalni okvir za razvoj privrede
2. Do kraja 2015. godine unapreñen razvoj privrednih subjekata i povećana zaposlenost za 30%
u ovom sektoru
3. Do kraja 2015. godine unapreñena poljoprivredna proizvodnja i prerada poljoprivrednih
proizvoda
4. Do kraja 2015. godine unapreñena turistička ponuda i kvalitet turističkih usluga.
1.2.
Opis operativnih ciljeva
1. Do kraja 2011. godine stvoreni uslovi i institucionalni okvir za razvoj privrede.
Realizacijom ovog operativnog cilja stvoriće se uslovi za maksimalnu podršku ekonomskom razvoju
od strane institucija RS i likalne zajednice. Podrška se očekuje od resornih Ministarstava u Vladi RS,
Agencije za razvoj MSP RS, Fonda za razvoj i zapošljavanje RS Kreditno garantnog fonda za MSP
RS, Agencije za lokalni ekonomski razvoj i resornih odjeljenja Administrativnih službi opštine.
Manifestovaće se kroz podršku za pokretanje početnog biznisa, podršku postojećim MSPP u cilju
proširenja i unapreñenja proizvodnje, kroz povezivanje lokalnih agencija za ekonomski razvoj i
formiranje Regionalne agencije. U cilju bržeg i efikasnijeg razvoja ovog sektora pomenute institucije
će usko sarañivati sa univerzitetskim centrima i drugim obrazovnim ustanovama u RS.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 26
Projekti operativnog cilja br. 1.
-
-
Uspostava baze podataka o privrednim subjektima opštine
Osnivanje Agencije za lokalni ekonomski razvoj
Kadrovsko jačanje lokalnih institucija za podršku ekonomskom razvoju (Odjeljenje za privredu
i društvene djelatnosti, Agencija za lokalni ekonomski razvoj)
Uključivanje Agencije za lokalni ekonomski razvoj u mrežu Agencija RS
Otklanjanje administrativno-pravnih prepreka u ekonomskom razvoju ( nerješeni imovinskopravni odnosi, nesreñenost zemljišnih knjiga, smanjenje troškova registracije i skraćivanje
procedura za izdavanje radnih dozvola)
Definisanje podsticaja za razvoj privrede i utvrñivanje kriterija za njihovu dodjelu.
Očekivani rezultati:
-
Formirana baza podataka o privrednim subjektima
Stvoreni uslovi za pokretanje početnog biznisa i brži ekonomski razvoj opštine
Osposobljenje lokalne institucije za podršku ekonomskom razvoju opštine
Formirana Agencija za lokalni ekonomski razvoj
Pojednostavljene procedure za registraciju i rad privrednih subjekata
Indikatori:
-
Broj preduzeća u bazi podataka
Pokrenut početni biznis
Unapreñenje lokalne institucije
Agencija za lokalni razvoj u funkciji
Veći broj registrovanih preduzeća
2. Do kraja 2015. godine unapreñen razvoj privrednih subjekata i povećana zaposlenost
za 30% u ovom sektoru.
Najvažniji cilj u oblasti privrede i preduzetništva je stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta, koji za
rezultat ima povećanje broja zaposlenih, stvaranje novih vrijednosti, povećanje izvoza, uvoñenje
novih tehnologija, povećanje standarda i kvaliteta življenja itd.
Sadašnja privredna struktura opštine Milići se zasniva najvećim dijelom na konceptu razvoja
Kompanije AD „Boksit“ koje spada u red velikih preduzeća i jednim dijelom na konceptu razvoja MSP
u oblasti drvoprerade, poljoprivrede i mašinske proizvodnje. Preduzetnička djelatnost ovako
organizovana nije i ne može biti pokretač razvoja ali se sa odreñenim promjenama, prilagoñavanjem
tržišnim uslovima i uz podršku lokalne zajednice i privrede može se u buduće smatrati faktorom
razvoja.
Razvoj MSP i preduzetništva na području opštine nije nastao kao rezultat privatizacije državnih
preduzeća, već se bazira na sopstvenoj inicijativi pojedinaca i najvećim dijelom na sopstvenim
finansijskim sredstvima. Razvoju ovog sektora se u narednom periodu mora posvetiti veća pažnja, jer
on ima sposobnost relativno brzog prilagoñavanja tržišnim uslovima poslovanja.
Realizacijom ovog operativnog cilja stvoriće se bolji uslovi i povoljnija klima za razvoj privrednih
subjekata, postepeno će se promijeniti privredna struktura u pravcu razvoja sektora MSP i
preduzetništva, nove tehnologije će naći svoje mjesto u višim fazama prerade sirovina, a izgradnjom
preduzetničke infrastrukture otvoriće se vrata dobro pozicioniranim domaćim i stranim investitorima.
Da bi se ovaj operativni cilj uspješno realizovao i da bi se stvorili uslovi za otvaranje novih radnih
mjesta i povećanje broja zaposlenih potrebno je obezbjediti adekvatnu finansijsku podršku svim
privrednim subjektima koji daju akcenat razvoju (sredstva Fonda za razvoj i zapošljavanje u RS,
sredstva lokalne zajednice, garantnog Fonda RS kao i što povoljnija sredstva komercijalnih banaka),
pojednostaviti procedure za dobijanje dozvola za rad, a posebnu podršku dati pokretanju početnog
biznisa (Start-up).
Strategijom razvoja MSPP opštine Milići detaljno su razrañeni uslovi i kriteriji koji opredjeljuju razvoj
ovog sektora.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 27
Projekti operativnog cilja br. 2.
- Promocija ekonomskih potencijala opštine Milići
- Podrška opštine za pokretanje početnog biznisa(Startu-up)
- Podrška razvoju MSP, posebno onih u kojima su stečena odreñena iskustva
- Jačanje uloge Agencije za lokalni ekonomski razvoj
- Umrežavanje lokalnih i regionalnih Agencija za razvoj MSP
- Formiranje klastera u drvopreradi
- Izrada Studije izvodljivosti o formiranju industrijsko-privrednih zona
- Izrada programa ureñenja industrijsko-privrednih zona
- Definisanje olakšica za ulaganja domaćih i stranih investitora u izgradnji industrijskoprivrednih zona
- Priprema vodiča za zajedničko učestvovanje opštine i privrednika na sajmovima
- Uspostava prekogranične saradnje i povezivanje MSP
- Organizovanje edukativnih programa za povećanje konkurentnosti MSP
- Podrška uvoñenju informaciono-komunikacionih tehnologija u razvoju MSP
Očekivani rezultati:
- Veći broj novih preduzeća
- Veći broj zaposlenih
- Porast obima proizvodnje
- Investiciona ulaganja domaćih i stranih investitora
- Formiranje industrijsklih zona
- Veći finansijski efekti
- Uspostavljena prekogranična saradnja
Indikatori:
- Broj MSP
- Broj zaposlenih
- Finansijski efekti
- Obim proizvodnje
- Visina stranih ulaganja
- Nove tehnologije
3. Do kraja 2015. godine unapreñena poljoprivredna proizvodnja i
prerada poljoprivrednih proizvoda.
Poljoprivreda je jedan od značajnih resursa opštine Milići i mogla bi u narednom periodu biti važan
faktor privrednog razvoja opštine, a i područje u kome je najlakše i najbrže samozapošljavanje.
Realizacijom ovog operativnog cilja biće unapreñena poljoprivredna proizvodnja i prerada
poljoprivrednih proizvoda. Otvoriće se dobra saradnja sa nadležnim organima lokalne zajednice,
nadležnim Ministarstvima RS, kao i sa drugim institucijama koje prate ili podržavaju ovu vrstu
proizvodnje.
Uloga opštine u razvoju poljoprivredne proizvodnje će se ogledati kroz:
-
Donošenje odreñenih akata (odluke, pravilnici, uredbe) kojima se stimuliše razvoj
poljoprivrede
Obezbjeñenje potrebne infrastrukture za razvoj poljoprivrede
Obezbjeñenje sredstava za podsticaj ratarstva, stočarstva, voćarstva i alternativnih grana
poljoprivrede
Regresiranje kamata na kredite za nabavku osnovnih sredstava, izgradnju mini farmi i
plantaža voća
Podršku subjektima koji se bave poljoprivredom pri certifikaciji i standardizaciji proizvodnje
Podršku aktivnostima usmjerenim na edukaciju poljoprivrednika, njihovom povezivanju kroz
udruženja i klastere
Podršku u pokretanju porodičnih radionica za preradu poljoprivrednih proizvoda
Promovisanje poljoprivrednog potencijala opštine,
Pripremu reklamnog materijala za učešće na sajmovima lokalnog i regionalnog karaktera.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 28
Razvoj poljoprivrede u opštini Milići treba usmjeriti ka stvaranju ekonomski isplative i ekološki
prihvatljive poljoprivredne proizvodnje koja bi bila osnova ruralnog razvoja i egzistencije seoskog
stanovništva. U razvoju poljoprivrede prednost treba dati porodičnim komercijalnim gazdinstvima
različitim oblicima udruživanja po principima tržišne privrede, malim i srednjim preduzećima. Treba
stimulisati registraciju porodičnih gazdinstava tako što će jedino ona moći koristiti relativno povoljne
kredite i podsticajna sredstva dijela budžeta namjenjenog poljoprivredi.
Projekti razvojnog cilja br. 3.
-
Formiranje baze podataka o poljoprivrednim proizvoñačima i vrsti proizvodnje
Jačanje uloge Komisije za poljoprivredu
Izrada programa edukacije poljoprivrednih proizvoñača iz svih segmenata proizvodnje
Organizovanje i udruživanje poljoprivrednih proizvoñača za zajednički nastup na tržištu
Donošenje Akcionog plana za razvoj poljoprivrede
Izrada programa za subvencije u poljoprivrednoj proizvodnji (stočarstvo, voćarstvo, ratarstvo,
proizvodnja povrća u posebno zatvorenom prostoru) sa kriterijima
Formiranje Fonda-budžeta za razvoj poljoprivrede – 6% od budžeta opštine
Izrada studije o mogućnostima organske proizvodnje
Podrška uvoñenju sistema navodnjavanja kap po kap i navodnjavanju poljoprivrednih parcela
pored rijeka
Program podrške investitorima za izgradnju hladnjača za voće
Program podrške poljoprivrednim proizvoñačima za izgradnju malih pogona za preradu voća i
povrća(kućna radinost
Otvaranje zelene i stočne pijace
Program podrške uvoñenju ISO standarda u poljoprivrednu proizvodnju i certifikacija
proizvoda.
Očekivani rezultati:
- Organizovanija poljoprivredna proizvodnja
- Poljoprivredni proizvoñači sa većim znanjima
- Povećan obim proizvodnje podržan subvencijama
- Razvijenije ratarstvo i povrtarstvo(plastenička proizvodnja)
- Povećane površine pod zasadima voća
- Unapreñen genetski potencijal u stočarstvu
- Izgrañeni objekti za skladištenje i preradu voća i povrća
- Veći finansijski efekti proizvodnje
- Efikasnija prodaja poljoprivrednih proizvoda
- Certifikovana proizvodnja
Indikatori:
- Proizvodni i finansijski efekti od poljoprivrede
- Broj edukativnih poljoprivrednika
- Broj korisnika subvencija
2
- Površine pod plastenicima u m
- Površina i struktura voćnjaka
- Količina otkupljenog mlijeka-povećanje osnovnog stada
- Broj novozasnovanih prerañivača
- Pokrivenost domaćeg tržišta
- Broj certifikovanih gazdinstava i proizvoda
4. Do kraja 2015. godine unapreñena turistička ponuda i kvalitet turističkih usluga.
Turizam je privredna grana koju čine elementi prirodnih ljepota, kulturno-istorijskih, vjerskih,
sportskih i drugih vrijednosti, te bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta, hidrografskog potencijala,
reljefa i izgrañene uslužne i proizvodne komponente lokalnog turističkog sadržaja.
Opština Milići raspolaže sa svim navedenim elementima a uz vrijednosti ugostiteljsko-turističkih
kapaciteta Kompanija AD „Boksit“ Milići, predstavlja značajan potencijal za razvoj preduzetništva iz
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 29
oblasti ugostiteljstva, lovnog i ribolovnog turizma, seoskog turizma, planinskog turizma, vjerskog i
manifestacionog turizma. Ako se ovom turističkom potencijalu doda i ponuda izuzetno kvalitetnih
sportskih terena i objekata onda se može reći da u Milićima postoje odreñeni uslovi koji trenutno
upotpunjuju turističku ponudu, a dobra su osnova za dalje jačanje i razvoj turizma uopšte.
Opština Milići mora vrlo brzo u saradnji sa ugostiteljsko-turističkim subjektima na svom području
uraditi Strategiju razvoja turizma kojom će predstaviti svoje turističke kapacitete i potencijale, dati
viziju daljeg razvoja turizma i sve to promovisati jednim sistematskim i sveobuhvatnim planom
promocije.
Projekti razvojnog cilja br. 4.
-
Izrada Strategije razvoja turizma na području opštine Milići
Izrada programa turističke ponude opštine
Izrada propagandnog materijala u svrhu turističke promocije
Unapreñenje i proširenje postojeće ugostiteljske ponude
Unapreñenje manifestacije „Avgustovski dani kulture i sporta“
Izgradnja pješačkih staza(obale rijeka Z. I S. Jadar), trim staza(Bijelo Polje i Goločevina) i
druge sportske infrastrukture
Ureñenje turističkih izletišta (Zaklopača i Kušlat)
Razvoj lovnog i ribolovnog turizma
Razvoj seoskog turizma
Razvoj vjerskog turizma
Postavljanje turističke signalizacije
Edukacija kadrova iz oblasti turizma
Formiranje turističke agencije
Očekivani rezultati:
-
Ostvarenje novih perspektiva za razvoj turizma
Promovisana turistička ponuda
Porast broja domaćih i stranih turista
Poboljšani uslovi za razvoj turizma
Stečena nova znanja iz oblasti turizma
Veći finansijski efekti
Unapreñen razvoj turističkog sektora
Indikatori:
-
Novi vidovi turizma i nove turističke pozicije
Broj dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista
Broj subjekata koji se bave turizmom
Broj zaposlenih
Finansijski efekti
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 30
STRATEŠKI CILJ BR. 1.
Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Operativnicilj 1.
Do kraja 2015.
godine stvoreni
uslovi i
institucionalni okvir
za razvoj privrede
Operativni cilj 2.
Do kraja 2015.
godine unapreñen
razvoj privrednih
subjekata i
povećana
zaposlenost za
30% u ovom
sektoru
Operativni cilj 3.
Do kraja 2015.
godineunapreñena
poljoprivredna
proizvodnja i prerada
poljoprivrednih
proizvoda
Operativni cilj 4.
Do kraja 2015. godine
unapreñena turistička
ponuda i kvalitet
turističkih usluga
Projekti
Uspostava baze podataka o privrednim subjektima opštine
Osnivanje Agencije za lokalni ekonomski razvoj
Kadrovsko jačanje lokalnih institucija za podršku ekonomskom razvoju (Odjeljenje za
privredu i društvene djelatnosti, Agencija za lokalni ekonomski razvoj)
Uključenje Agencije za lokalni ekonomski razvoj u mrežu Agencija RS
Otklanjanje administrativno-pravnih prepreka u ekonomskom razvoju (nerješeni
imovinsko-pravni odnosi, nesreñenost
zemljišnih knjiga, smanjenje troškova
registracije i skraćenje procedura za izdavanje radnih dozvola)
Definisanje podsticaja za razvoj privrede i utvrñivanje kriterija za njihovu dodjelu
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
Promocija ekonomskih potencijala opštine Milići
Podrška opštine za pokretanje početnog biznisa(Start-up)
Podrška razvoju MSP, posebno onih u kojima su stečena odreñena iskustva
Jačanje uloge Agencije za lokalni ekonomski razvoj
Umrežavanje lokalnih i regionalnih Agencija za razvoj MSP
Formiranje klastera u drvopreradi
Izrada Studije izvodljivosti o formiranju industrijsko-privrednih zona
Izrada programa ureñenja industrijsko-privrednih zona
Definisanje olakšica za ulaganja domaćih i stranih investitora u izgradnju
industrijsko-privrednih zona
Priprema Vodiča za zajedničko učestvovanje opštine i privrednika na sajmovima
Uspostava prekogranične saradnje i povezivanje privrednika
Organizovanje edukativnih programa za povećanje konkurentnosti MSP
Podrška uvoñenju informaciono-komunikacionih tehnologija u razvoju MSP
Formiranje baze podataka o poljoprivrednim proizvoñačima i vrsti proizvodnje
Jačanje uloge komisije za poljoprivredu
Izrada programa edukacije poljoprivrednih proizvoñača iz svih segmenata
proizvodnje
Organizovanje i udruživanje poljoprivrednih proizvoñača za zajedničko
nastupanje na tržištu
Donošenje Akcionog plana za razvoj poljoprivrede
Izrada programa za subvencije u poljoprivrednoj proizvodnji(stočarstvo,
voćarstvo,ratarstvo) sa kriterijima
Formiranje Fonda budžeta za razvoj poljoprivrede -6% od budžeta opštine
Izrada Studije o mogućnostima organske proizvodnje
Podrška uvoñenju sistema navodnjavanja kap po kap i navodnjavanje
poljoprivrednih parcela uz rijeke
Program podrške investitorima za izgradnju Hladnjača za voće
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 31
3.11.
3.12.
3.13.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
Program podrške poljoprivrednim proizvoñačima za izgradnju malih pogona za
preradu voća i povrća(kućna radinost)
Otvaranje zelene i stočne pijace
Program podrške uvoñenju ISO standarda u poljoprivrednu proizvodnju i
certifikacija proizvoda
Izrada Strategije razvoja turizma na području opštine Milići
Izrada programa turističke ponude
Izrada propagandnog materijala u svrhu turističke promocije
Unapreñenje i proširenje postojeće ugostiteljske ponude
Unapreñenje manifestacije „Avgustovski dani kulture i sporta“
Izgradnja pješačkih staza (obale rijeka Z. I S. Jadar), trim staza
(Bijelo Polje i Goločevina) i druge sportske infrastrukture
Ureñenje turističkih izletišta (Zaklopača i Kušlat)
Razvoj lovnog i ribolovnog turizma
Izrada programa razvoja seoskog turizma
Razvoj vjerskog turizma
Postavljanje turističke signalizacije
Edukacija kadrova iz oblasti turizma
Formiranje turističke agencije
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 32
STRATEŠKI CILJ BR. 2 INFRASTRUKTURA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Opis strateškog cilja br. 2
Ovim Strateškim ciljem identifikovani su svi segmenti razvoja i izgradnje infrastrukture i zaštite
životne sredine, a odnose se na vodosnabdijevanje, upravljanje otpadom, izgradnju kanalizacione
mreže i prečistača otpadnih i fekalnih voda, izgradnju putne infrastrukture, sanaciju niskonaponske
mreže i telekomunikacija, zaštitu rijeka i izvorišta i izradu prostorno planske dokumentacije.
Vodosnabdijevanje stanovništva opštine je za sada prilično dobro. Iz gradskog sistema za
vodosnabdijevanje, pored gradskog naselja, snabdijevaju se i naselja uz magistralni put do Nove
Kasabe i uz regionalni put do Lukić Polja.
Pored gradskog vodovoda na području opštine izgrañena su još dva veća vodovoda koja
snabdijevaju više naselja pitkom vodom i više manjih vodovoda, koji podmiruju gotovo kompletno
stanovništvo vodom za piće.
U periodu 2011-2015. godina za koji se radi Strategija razvoja neophodno je obezbjediti vodu za
piće svim stanovnicima opštine, postojeću vodu što racionalnije koristiti (ugraditi vodomjere),
obezbjediti filtriranje, hemijski i bakteriološki ispravnu vodu i obezbjediti adekvatno upravljanje i
gazdovanje svim vodovodima.
Postojeću kanalizacionu mrežu treba rekonstruisati i sanirati, izgraditi prečistač otpadnih i fekalnih
voda u gradskom jezgru i izgraditi kanalizacione mreže u većim naseljima na području opštine.
Putna mreža na području opštine je u stalnoj izgradnji i danas svako selo i zaseok imaju
izgrañene makadamske puteve, a u zadnje virjeme se realizuje projekat na poboljšanju i modernizaciji
putne komunikacije polaganjem asvaltnih površina.
Do sada je asvaltirano preko 32 km makadamskih puteva, a u periodu za koji se radi Strategija
razvoja opštine planira se izgraditi još 35 km, čime bi se stvorili uslovi za brži razvoj opštine, a i
usporila bi se migracija stanovništva iz sela prema gradu. Održavanje makadamskih puteva će se
vršiti u skladu sa programom koji donosi SO-e.
Na području opštine sva naseljena mjesta imaju instaliranu visokonaponsku ili niskonaponsku
mrežu i relativno dobro snabdijevanje električnom energijom, ali se u strateškom peirodu planira
sanacija kompletne niskonaponske mreže, čime bi se znatno poboljšao kvalitet snabdijevanja.
Veliki problem u zaštiti životne sredine predstavlja nedovoljno razvijena svijest grañana o potrebi
čuvanja okoline. Prisutni su problemi neadekvatnog odlaganja čvrstog otpada, nedovoljna tehnička
opremljenost komunalnog preduzeća, nepoštovanje odreñenih zakonskih propisa, neprovoñenje
postojeće kaznene politike i dr. U cilju adekvatne zaštite životne sredine na području opštine u
narednom periodu neophodno je riješiti pitanje odlaganja čvrstog otpada, zaštititi sva izvorišta pitke
vode, urediti i održavati korita i obale rijeka Zeleni i Studeni Jadar, zaštititi i čuvati vrijedna prirodna
područja i spomenike kulture.
Prostorno-planska dokumentacija je nesreñena i kod izrade novih planova mora se voditi računa
o poziconiranju faktičkog stanja gradnje, definisanju novih lokacija za gradnju sa posebnim akcentom
na izgradnju Industrijske zone.
2.1. Operativni ciljevi strateškog cilja br. 2
1. Do kraja 2015. godine opština sa potpuno riješenim vodosnabdijevanjem, izgrañenom
kanalizacionom mrežom i prečistačem otpadnih i fekalnih voda.
2. Do kraja 2015. godine izgrañeno 35 km asvaltnih puteva, asvaltirane sve ulice, kvalitetno
održavanje makadamskih puteva i izgrañeni mostovi, parking prostor i druga infrastruktura.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 33
3. Do kraja 2015. godine potpuno izrañena prostorno-planska dokumentacija.
4. Do kraja 2015. godine zaštićena sva veća izvorišta vode za piće, ureñena korita rijeka Zeleni i
Studeni Jadar, riješeno pitanje odlaganja čvrstog otpada i ojačani kapaciteti za zaštitu životne
sredine.
5. Do kraja 2015. godine u potpunosti rekonstruisana niskonaponska mreža, riješno pitanje
centralnog grijanja i pitanje telekomunikacija.
2.2. Opis operativnih ciljeva
1. Do kraja 2015. godine opština sa potpuno riješenim vodosnabdijevanjem, izgrañenom
kanalizacionom mrežom i prečistačem otpadnih i fekalnih voda.
Realizaciojom ovog operativnog cilja stanovništvo opštine Milići će 2015. godine biti u potpunosti
snabdijeveno kvalitetnom vodom za piće. U narednom periodu potrebno je završiti vodovod u MZ
Rajići, izvršiti sanaciju vodovoda u MZ ðile i Rupovo Brdo, a u MZ Mišići gradski vodovod prevesti na
desnu obalu rijeke Jadar i tako omogućiti stanovništvu koje nema vodu da se priključi na isti. Na
gradskom vodovodu potrebno je izgraditi zaobilaznicu na vodozahvatu u Gornjem Zalukoviku kako bi
se izbjegao protok vode kroz postrojenje centrale, i tako se obezbjedilo snabdijevanje vodom
grañana opštine kada centrala iz bilo kojih razloga ne radi.
Ispred bazena u Zaklopači potrebno je izgraditi filter stanicu sa prekidnom komorom i
odgovarajućom opremom u cilju obezbjeñenja korisnicima što kvalitetnije vode za piće. Neophodno je
izvršiti i pokrivanje objekta Hlorne stanice na izvroištu Nikoline vode, kao i sanaciju kaptažnog
objekta na samom izvorištu.
Na cementno-azbestnom cjevovodu Zaklopača-Milići (stari cjevovod) prečnika 250 mm
potrebno je izvršiti rekonstrukciju, a objekte na ovom cjevovodu (šahtove) sanirati i opremiti
potrebnom opremom.
Pored ovih aktivnosti, neophodno je izvršiti zamjenu cementno-azbestnog cjevovoda prečnika
250 mm od bazena u Goločevini do mosta u Milićima u dužini od cca 800 m.
Takoñe je neophodno u potpunosti izgraditi novi cjevovod od Milića do Vukšić Polja prečnika 200
m i izvršiti sanaciju starog rezervoara V 500 m3 u Goločevini.
Do 2015. godine u urbanim dijelovima opštine Milići održavati postojeću kanalizacionu mrežu,
sanirati po potrebi odreñene dionice, a u MZ Derventa u naseljima Ivan Polje i kod Dukića Mosta
izgraditi novu kanalizaciju, kao i u MZ Dubnički Most do Vukšić Polja i u MZ Podgora.
Problem prečišćavanja otpadnih i fekalnih voda i fekalnog otpada riješiti izgradnjom postrojenja
sa odgovarajućom opremom za ove namjene. Studija izvodljivosti će pokazati opravdanost izgradnje
jednog ili dva manja prečistača.
- Projekti operativnog cilja br. 1
-
Završni radovi na vodovodu u MZ Rajići,
Sanacija vodovoda u MZ ðile i Rupovo Brdo,
Prevoñenje gradskog vodovoda na desnu obalu Jadra u MZ Mišići,
Izgradnja zaobilaznice na gradskom vodovodu kod hidroelektrane u G.Zalukoviku,
Izgradnja filter stanice sa prekidnom komorom na izvorištu „Nikoline vode“,
Pokrivanje objekta Hlorne stanice „Nikoline vode“ u Zaklopači,
Sanacija kaptažnog objekta na izvorištu „Nikoline vode“ u Zaklopači,
Rekonstrukcija distributivnog cementno-azbestnog cjevovoda Zaklopača – Milići
(stari cjevovod),
Zamjena cementno-azbestnog cjevovoda prečnika 250 mm od bazena Goločevina
do mosta u Milićima cca 800 m,
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 34
-
Izgradnja novog cjevovoda 200 mm od Milića do Vukšić Polja,
3
Sanacija starog rezervoara V-500 m u Goločevini,
Upravljanje i gazdovanje svim vodovodima na području opštine,
Izgradnja kanalizacije u MZ Derventa (Ivan Polje i naselje kod Dukića Mosta),
Izgradnja kanalizacije Dubnički Most – Vukšić Polje,
Izgradnja kanalizacije u MZ Podgora(Savići-Golići)
Sanacija kanalizacione mreže u MZ Milići I (u sklopu projekta „Ureñenje gradskog
jezgra“),
Izgradnja i opremanje prečistaća otpadnih i fekalnih voda.
-
Očekivani rezultati:
Urednije snabdijevanje stanovništva vodom za piće,
Poboljšan kvalitet vode za piće,
Sanitarni objekti vodosnabdijevanja,
Povećana zaštita od zaraznih bolesti,
Zdravija i čistija životna sredina,
Čistije vode.
- I n d i k a to r i:
- Broj izgrañenih vodovoda,
- Broj kontrolisanih sistema,
- Dužina izgrañene kanalizacione mreže,
- Broj zaraznih bolesti.
2. Do kraja 2015. godine izgrañeno 35 km asvaltnih puteva, asvaltirane sve ulice,
kvalitetno održavanje makadamskih puteva i izgrañeni mostovi, parking prostori i druga
infrastruktura.
Realizacijom ovog operativnog cilja putna mreža na području opštine Milići će biti u takvom
stepenu izgrañenosti i modernizacije da će znatno poboljšati uslove življenja lokalnog stanovništva,
omogućiti brži privredni razvoj i stvaranje novih dobara, smanjiti troškove održavanja puteva, usporiti
migraciju stanovništva iz sela u urbane dijelove, te povećati sigurnost učesnika u saobraćaju.
Ostvariće se bolja komunikacija stnovnika MZ u kojima se asvaltiraju lokalni putevi sa sjedištem
opštine i drugim opštinama, a i stvaraju se
uslovi za održivi povratak povratnika. Asvalitranje putnih pravaca izvršiće se u svim MZ u dužini od po
2 km, a dinamika radova će se utvrditi prema obezbjeñenim sredstvima i participativnom učešću
grañana.
U urbanim dijelovima opštine do 2015. godine asvaltiraće se sve ne asvaltirane ulice u dužini od
cca 7 km, izgraditi trotoari i parking prostori.
Održavanje makadamskih puteva će se vršiti kontinuirano i u skladu sa Programom koji donosi
Skupština opštine. Izgradnja i sanacija mostova na rijekama opštine će se vršiti u skladu sa utvrñenim
prioritetima i obezbjeñenim sredstvima, u cilju obezbjeñenja kontinuiteta privrednih aktivnosti i bolje
komunikacije stanovništva izmeñu mjesnih zajednica i sa opštinom.
-
Projekti operativnog cilja br. 2
Asvaltiranje lokalnih puteva u MZ u dužini od 35 km,
Asvaltiranje ulica u urbanim dijelovima opštine u dužini od 7 km (MZ Milići I i II, Derventa,
N. Kasaba, D. Most i Mišići),
Održavanje lokalnih puteva na području opštine Milići,
Izgradnja makadamskog puta OŠ-Fabrika vode u MZ Raševo
Izgradnja manjih mostova u MZ (Zaklopača, G. Zalukovik, Štedrić i pješačkog mosta u MZ
Milići I),
Izgradnja mosta kod SŠC „Milutin Milanković“ Milići,
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 35
3.
-
Izgradnja trotoara od „Zanuma“ do mosta prema Crkvi,
Izgradnja trotoara D.Most-Vukšić Polje i u MZ Nova Kasaba,
Izgradnja parking prostora u urbanom dijelu Milića,
Izgradnja i obilježavanje autobuskih stajališta,
Ureñenje grobalja i mezarja.
-
Očekivani rezultati:
Povoljniji uslovi za privrednir azvoj,
Veća bezbjednost u saobraćaju,
Bolja komunikacija stanovnika MZ sa opštinom,
Podsticaj povratku i njegova održivost,
Povoljniji uslovi za parkiranje automobila,
Povoljniji uslovi života stanovništva.
-
I n d i k a t o r i:
Dužina asvaltiranih puteva u km,
Dužina rekonstruisanih ulica u km,
Dužina saniranih makadamskih puteva u km,
Broj izgrañenih mostova,
Dužina trotoara u km,
Broj izgrañenih parking mjesta.
Do kraja 2015. godine potpuno izrañena prostorno-planska dokumentacija
Prostorno-planska dokumentacija opštine Milići gotovo da i ne postoji. Urbanistički plan kome
je važnost istekla 1983. godine nikada nije ažuriran, dok drugi planovi nisu ni rañeni. U toku su
aktivnosti za izradu prostornog plana opštine Milići i vode se u saradnji sa UNDP – kancelarija
Srebrenica.
Prostorni plan opštine je strateški dokument kojim se područje opštine tretira kao razvojni
prioritet, odnosno kojim se dugoročno predviña njegov razvoj u skladu sa potrebama stanovništva i u
skladu sa raspoloživim prirodnim resursima i postojećom infrastrukturom.
Cilj prostornog planiranja je aktiviranje potencijala opštine na principu održivog razvoja, čime
se povećava konkurentnost i privlačnost investitora. Prostornim planom se odreñuje namjena
površina, pravila za razvoj i ureñenje naselja, prostorni razmještaj infrastrukture, definišu se smjernice
za utvrñivanje poslovnih zona, turističkih zona, zona zaštite izvorišta i kulturno istorijskih vrijednosti.
Prostorni plan mora biti usklañen sa prostornim planovima višeg reda (Prostorni plan RS, Regionalni
prostorni plan i sl.).
Urbanistički plan je dokument kojim se usmjerava i reguliše organizacija i ureñenje ne
izgrañenog prostora u naseljenim mjestima, kao i na izdvojena ne izgrañena grañevinska područja
van naseljenih mjesta.
Urbanističkim planom se odreñuje podjela područja na prostorne cjeline, namjena tih
cjelina, razmještaj djelatnosti i infrastrukture u njima, utvrñuju se mjere za zaštitu životne sredine,
očuvanje kulturnih i istorijskih vrijednosti, kao i mjere za izradu detaljnih planova ureñenja.
Pod pojmom urbanističkih planova podrazumijevaju se:
- Urbanistički plan – radi se za cijelo naselje,
- Plan generalne regulacije – radi se za manje naselje ili dio naselja,
- Plan detaljne regulacije – radi se za specifične dijelove naselja ili grañevinskog
područja.
U okviru ovog operativnog cilja koji podrazumijeva izradu prostorno planske
dokumentacije opštine predvidjeti i jedan projekat koji će regulisati izradu projektno-tehničke
dokumentacije za sve projekte predviñene Strategijom razvoja opštine Milići do 2015. godine.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 36
-
-
-
Projekti operativnog cilja br. 3
Izrada Prostornog plana opštine Milići,
Izrada Urbanističkog plana
Izrada Regulacionih planova za odreñena područja opštine Milići (Goločevina, Centar
Milića, Regulacioni planovi industrijsko-privrednih zona),
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekte predviñene Strategijom
razvoja opštine do 2015. godine.
Očekivani rezultati:
Ustrojena prostorno-planska dokumentacija,
Bolje upravljanje i korišćenje gradskog grañevinskog zemljišta,
Stvoreni uslovi za legalnu gradnju,
Bolje i efikasnije usluge grañanima,
Urañena projektno-tehnička dokumentacija za projekte.
I n d i k a t o r i:
Broj izrañenih prostorno-planskih akata.
Broj izrañenih projekata.
Veći prihodi u Budžetu opštine.
4. Do kraja 2015. godine zaštićena sva veća izvorišta vode za piće, ureñena korita
rijeka Zeleni i Studeni jadar, riješeno pitanje odlaganja čvrstog
otpada i ojačani kapaciteti za zaštitu životne sredine.
Utvrñivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera vrši se u cilju zaštite izvorišta voda
od svih vidova zagañenja i štetnih uticaja koji mogu nepovoljno uticati na ispravnost
vode za piće. Prema Pravilniku o mjerama zaštite, načinu odreñivanja i održavanja zona
i pojaseva sanitarne zaštite područja na kome se nalaze izvoritša, kao i vodni objekti i
voda namjenjeni ljudskoj upotrebi utvrñuju se tri zone sanitarne zaštite:
- Zona neposredne zaštite – zona najstrožijeg režima zaštite.
- Zona uže zaštite – zona ograničenog režima zaštite.
- Zona šire zaštite – zona blagog režima zaštite.
Na području opštine Milići izvorišta vode za piće nisu adekvatno zaštićena,ali se ovom
problemu u zadnje vrijeme prilazi vrlo ozbiljno. Urañen je Program sanitarne zaštite
izvorišta „Nikolina voda“ sa koga se vodom za piće snabdijeva najveći dio stanovništva
opštine. Nakon usvajanja ovog programa pristupiće se realizaciji svih zaštitnih mjera
predviñenih programom, a zone sanitarne zaštite će biti unijete u Plan upravljanja
vodama i u prostorno plansku dokumentaciju opštine.
U narednom periodu pristupiće se izradi Programa sanitarne zaštite izvorišta Zelenog
Jadra „Odžak“ u Gornjem Zalukoviku, izvorišta „Jama“ u Žutici, dok će vodovod u
Vukovićima biti tretiran kroz Program sanitarne zaštite izvorišta „Trščino vrelo“.
Za ostala manja izvorišta takoñe će biti neophodno u nekom budućem vremenu uraditi
programe sanitarne zaštite i realizovati ih u skladu sa zakonskim odredbma koje
regulišu ovu oblast.
Do kraja 2015. godine urediće se obale rijeka Zeleni i Studeni Jadar u dijelu koji prolazi
kroz gradski dio Milića i tako će se postići veća čistoća samih obala, grada u cjelini, a i
sam estetski izgled grada će se znatno popraviti. Ureñenjem obala i izgradnjom
odreñenih sadržaja, stvoriće se adekvatni uslovi za odmor i šetnju svim grañanima
Milića.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 37
Pitanje odlaganja čvrstog otpada za sada nije riješeno na najbolji mogući način. Otpad
se trenutno odlaže na odreñenim ležištima Rudnika boksita gdje je završena
eksploatacija uz minimalne uslove i poštovanje zakonskih odredbi koje regulišu ovu
oblast. Da bi se ovaj problem riješio što kvalitetnije i na duži vremenski period, pristupilo
se realizaciji zajedničkog projekta regije „Birač“ na uspostavi i ureñenju Regionalne
deponije na lokalitetu Crnog Vrha kod Zvornika.
Zaštita životne sredine je jedan od veoma važnih segmenata djelovanja lokalne uprave.
Opština ne može ovom kompleksnom problemu prići samostalno, već ga pokušava
prevazilaziti stvaranjem partnerskih odnosa sa institucijama i organizacijama koje se tim
bave. Namjera Opštine je ojačati jedan broj organizacija iz NVO sektora kojima je
opredjeljenje zaštita životne sredine i Javno preduzeće za komunalne usluge.
-
Projekti operativnog cilja br. 4
Realizacija Programa sanitarne zaštite izvorišta „Nikoline vode“,
Izrada programa sanitarne zaštite izvorišta Zelenog Jadra „Odžak“ G.Zalukovik,
Izrada Programa sanitarne zaštite izvorišta „Jama“ Žutica,
Ureñenje obala rijeka Zeleni i Studeni Jadar u gradskom dijelu Milića,
Sanacija vodotokova u MZ N. Kasaba (čelikovića potok),
Podrška realizaciji projekta „Regionalna deponija“,
Sanacija postojećih divljih deponija,
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine,
Opremanje i razvoj Komunalnog preduzeća,
Izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma,
Izrada lokalnog ekološkog akcionog plana LEAP,
Deminiranje površina zagañenih minama i NUS-a
Edukacija grañana iz oblasti zaštite životne sredine.
-
Očekivani rezultati:
Zaštita izvorišta pitke vode,
Osiguran kvalitet vode za piće,
Ureñeniji i čistiji životni prostor,
Kontrolisano odlaganje čvrstog otpada,
Manji broj divljih deponija,
Kvalitetnije usluge Komunalnog preduzeća,
Sistemski pristup ekološkim aktivnostima,
Sigurniji prostor za kretanje grañana,
Veći nivo znanja grañana iz oblasti zaštite životne sredine.
-
I n d i k a t o r i:
Broj zaštićenih izvorišta vode
Kvalitet vode za piće
Površine rekultivisanog zemljišta
Procenat korisnika usluga Komunalnog preduzeća
Usvojen plan
Deminirane površine
Broj treninga i učesnika.
5. Do kraja 2015. godine u potpunosti rekonstruisana niskonaponska mreža, riješeno
pitanje centralnog grijanja i pitanje telekomunikacija.
Niskonaponska mreža na području opštine Milići je u značajnoj fazi rekonstrukcije, ali
se još uvijek ne može reći da svo stanovništvo opštine ima uredno i kvalitetno snabdijevanje
električnom energijom. Česti su kvarovi ili padovi napona koji stanovništvu nanose odreñene štete na
aparatima ili su ometani proizvodni procesi privrednih subjekata.
Do kraja Strateškog prerioda niskonaponska mreža na području opštine će biti u potpunosti
rekonstruisana, a snabdijevanje stanovništva električnom energijom uredno i kvalitetno.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 38
Centralno grijanje u gradskom dijelu Milića nije u funkciji već duži vremenski period, što za
posljedicu ima velike količine ogrevnog drveta uskladištenog po javnim površinama.
Skoro sve ustanove imaju svoje vlastite kotlovnice sa različitim energentima.
Da bi se ovakvo stanje izbjeglo i mjestu vratio raniji izgled, neophodno je pristupiti potpunoj
rekonstrukciji izvora energije,vrelovodne i toplovodne instalacije ili eventualno izgradnji nove prema
standardima iz ove oblasti, rekonstrukciji podstanica i detaljnom pregledu instalacija korisnika.
Za ovaj poduhvat mora se naći Strateški partner ili investitor koji će u vlastitoj režiji osmisliti
ovaj projekat, rekonstruisati ili izgraditi navedne instalacije, rekonstruisati kotlovnicu i podstanice i
ponuditi grañanima usluge ove vrste.
Telekomunikacioni sistem i PTT saobraćaj na području opštine Milići za sada dosta dobro
funkcionišu.
U Milićima, Derventi i Novoj Kasabi instaliran je RDLU matične centrale EWSD u Zvorniku sa
potrebnim brojem analognih priključaka, odreñenim brojem ISDN baznih priključaka i odreñenim
brojem ADSL priključaka preko analognih linija koji obezbjeñuju brzi pristup Internetu.
Cijelo područje opštine je pokriveno signalom mobilne telefonije koja za sada funkcioniše
dobro.
Fiksna i mobilna telefonija cijelog područja opštine su povezane sa optičkim kablom preko
matične centrale u Zvorniku i tako se ostvaruje brza veza sa svim brojevima svijeta. Sva investiciona
ulaganja u oblast telekomunikacija ostvaruju se preko „Telekoma“ Banja Luka i u skladu sa njihovim
razvojnim planovima.
Područje opštine Milići je slabo pokriveno TV signalom Javnih servisa RS i BiH, što se u
narednom periodu mora kvalitetno riješiti. Interna kablovska televizija je pokrila signalom jedan dio
prostora opštine, ali se ovom problemu u narednom periodu mora pristupiti mnogo ozbiljnije i ovo
pitanje riješiti mnogo kvalitetnije.
Na području opštine Milići tri poštanske jedinice (Milići, Derventa i Nova Kasaba)
obezbjeñuju grañanima odreñene usluge PTT saobraćaja. Ove usluge se odnose na uplate po
platnom prometu, prijem i isporuku pošiljki i dostavu na kućnu adresu, isplatu penzija, invalidnina,
dječijeg dodatka i socijalnih pomoći.
-
Projekti operativnog cilja br. 5
Rekonstrukcija niskonaponske mreže na području opštine Milići,
Sanacija ulične rasvjete u gradskom dijelu Milića,
Izgradnja i sanacija ulične rasvjete u MZ (Milići II, N. Kasaba, Skugrići, Štedrić i
Zaklopačai Rovaši),
Izgradnja Studije izvodljivosti o obezbjeñenju centralnog grijanja u gradskom dijelu Milića,
Sanacija – Izgradnja kotlovnice i instalacija za centralno grijanje u gradskom
dijelu Milića,
Obezbjeñenje TV signala javnih servisa RS i BiH za područje opštine Milići,
Uvoñenje digitalne kablovske televizije.
Očekivani rezultati:
Urednije i kvalitetnije snabdijevanje stanovništva električnom energijom,
Smanjenje mogućnosti za eventualne štete,
Kvalitetno riješeno zagrijavanje stambenih i poslovnih prostorija,
Ureñen životni prostor,
Obezbjeñen kvalitetan TV signal,
Veća informnisanost i zadovoljstvo grañana.
I n d i k a t o r i:
Broj rekonstruisanih NN mreža,
Zadovoljstvo krajnjih potrošaća,
Visina troškova grijanja u ukupnim troškovima,
Smanjenje zagañenosti,
Broj TV priloga.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 39
STRATEŠKI CILJ BR. 2
Infrastruktura i zaštita životne sredine
Operativni cilj
br. 1
Do kraja 2015.
godine opština sa
potpuno riješenim
vodosnabdijevanjem, izgrañenom
kanalizacionom
mrežom i
prečistačem
otpadnih i
fekalnih voda
Operativni cilj
br. 2
Do kraja 2015. god.
izgrañeno 35 km
asvaltnih puteva,
asvalitrane sve
ulice, kvalitetno
održavanje
makadamskih
puteva, izgrañeni
mostovi, parking
prostori i druga
infrastruktura
Operativni cilj
br. 3
Do kraja 2015.
godine potpuno
izrañena
prostornoplanska
dokumentacija
Operativni cilj
br. 4
Do kraja 2015. god.
zaštićena sva veća
izvorišta vode za
piće, ureñena korita
rijeka Z. i S.Jadar,
riješno pitanje
odlaganja čvrstog
otpada i ojačani
kapaciteti za zaštitu
životne sredine
Operativni cilj
br. 5
Do kraja 20015.god.
u potpunosti
rekonstruisana NN
mreža, riješeno
pitanje centralnog
grijanja i pitanje
telekomunikacija
1.1. Završni radovi na vodovodu u MZ Rajići
1.2. Sanacija vodovoda u MZ ðile i Rupovo Brdo
1.3. prevoñenje gradskog vodovoda na desnu obalu Jadra u MZ Mišići
1.4. Izgradnja zaobilaznice na gradskom vodovodu kod hidrocentrale u G. Zalukoviku
1.5. Izgradnja filter stanice sa prekidnom komorom na izvorištu „Nikoline vode“.
1.6. Pokrivanje objekta Hlorne stanice „Nikoline vode“ u Zaklopači.
1.7. Sanacija kaptažnog objekta na izvorištu „Nikoline vode“ u Zaklopači
1.8. Rekonstrukcija distributivnog cementno-azbestnog cjevovoda Zaklopača-Milići
(stari cjevovod)
1.8. Zamjena cementno-azbestnog cjevovoda prečnika 250 mm od bazena Goločevina
do Mosta u Milićima cca 800 m
1.9. Izgradnja novog cjevovoda 200 mm od Milića do Vukšić Polja
1.10. Sanacija starog rezervoara V-500 m3 u Goločevini
1.11. Upravljanje i gazdovanje svim vodovodima na području opštine
1.12. Izgradnja kanalizacije u MZ Derventa (Ivan Polje i naselje kod Dukića Mosta)
1.13. Izgradnja kanalizacije Dubnički Most – Vukšić Polje
1.14. Izgradnja kanalizacije u MZ Podgora (Savići-Golići)
1.15. Sanacija kanalizacije u MZ Milići I (u sklopu projekta „Ureñenje gradskog jezgra“)
1.16. Izgradnja i opremanje Prečistača otpadnih i fekalnih voda
1.17.Izgradnja i opremanje prečistača otpadnih voda
2.1. Asvaltiranje lokalnih puteva u MZ u dužini od 35 km
2.2. Asvaltiranje ulica u urbanim dijelovima opštine u dužini od 7 km (MZ Milići I i II,
Derventa, N. Kasaba, D. Most i Mišići)
2.3. Održavanje lokalnih puteva na području opštine Milići
2.4. Izgradnja makadamskog puta OŠ-Fabrika vode u MZ Raševo
2.5. Izgradnja manjih mostova u MZ (Zaklopača, G.Zalukovik, Štedrić i pješčanog mosta u
MZ Milići I )
2.5. Izgradnja mosta kod SŠC „Milutin Milanković“ Milići
2.6. Izgradnja trotorara od „Zanuma“ do mosta prema Crkvi.
2.7. Izgradnja trotoara D. Most – Vukšić Polje i u MZ Nova Kasaba
2.8. Izgradnja parking prostora u urbanom dijelu Milića
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 40
2.9. Izgradnja i obilježavanje autobuskih stajališta
2.10. Ureñenje grobalja i mezarja
3.1. Izrada Prostornog plana opštine Milići
3.2. Izrada Urbanističkog plana
3.3. Izrada Regulacionih planova za odreñena područja opštine Milići (Goločevina, centar
Milića, Regulacioni planovi industrijsko-privrednih zona)
3.4. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekte predviñene Strategijom razvoja
opštine do 2015. godine
4.1. Realizacija Programa sanitarne zaštite izvorišta „Nikolina voda“
4.2. Izrada Programa sanitarne zaštite izvorišta Zelenog Jadra „Odžak“ Gornji Zalukovik
4.3. Izrada Programa sanitarne zaštite izvorišta „Jama“ Žutica
4.4. Ureñenje korita rijeka Zeleni i Studeni Jadar u gradskom dijelu Milića
4.5. Sanacija vodotokova u MZ Nova Kasaba (Čelikovića potok)
4.6. Podrška realizaciji projekta „Regionalna deponija“
4.7. Sanacija postojećih divljih deponija
4.8. Jačanje institucija za zaštitu životne sredine
4.9. Opremanje i razvoj Komunalnog preduzeća
4.10. Izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma
4.11. Izrada lokalnog ekološkog akcionog plana – LEAP
4.12. Deminiranje površina zagañenih minama i NUS-a
4.13. Edukacija grañana iz oblasti zaštite životne sredine
5.1. Rekonstrukcija niskonaponske mreže na području opštine Milići
5.2. Sanacija ulične rasvjete u gradskom dijelu Milića
5.3. Izgradnja i sanacija ulične rasvjete u MZ (Milići II, N.Kasaba, Skugrići, Štedrić i
Zaklopača i Rovaši)
5.4. Izrada Studije izvodljivosti o obezbjeñenju centralnog grijanja u gradskom dijelu Milića
5.5. Sanacija – Izgradnja kotlovnice i instalacija za centralno grijanje u gradskom dijelu
Milića
5.6. Obezbjeñenje TV signala Javnih servisa RS i BiH za područje optšine Milići
5.7. Uvoñenje digitalne kablovske televizije.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 41
STRATEŠKI CILJ BR. 3 OBRAZOVANJE, KULTURA I SPORT
Opis strateškog cilja br. 3
Obrazovni proces u opštini Milići se realizuje veoma kvalitetno na sva tri nivoa obrazovanja – u
predškolskoj ustanovi „Poletarac“, osnovnoj školi „Aleksa Jakšić“i nekoliko područnih škola i u
srednjošñkolskom centru „Milutin Milanković“.
Objekti u kojima se organizuje nastava u potpunosti zadovoljavaju potrebe obrazovnog procesa,
kako po pitanju kapaciteta, opremljenosti, tako i po pitanju kadrova. Kao rezultat toga je kvalitet
obrazovanja koji je potvrñen dobrim rezultatima učenika na svim nivoima takmičenja, dobrim
rezultatima studenata na visokim i višim školama i njihovim angažovanjem na preuzimanju odreñenih
pozicija u privredi i drugim institucijama nakon završetka studija.
Obrazovanom procesu u navedenom periodu treba posvetiti još veću pažnju po pitanju
usavršavanja i obrazovanja nastavnog kadra, opremanju škola nastavnim sredstvima i učilima,
školovanju mladih kadrova prema potrebama tržišta rada, uvoñenju fleksibilnog sistemba obrzovanja
koji omogućava laku prekvalifikaciju kadrova, kao i uvoñenje novih preduzetničkih vještina i praktične
nastave u obrazovni proces.
Na nivou opštine Milići do 2015. godine formirati Fond za stipendiranje mladih talentovanih
kadrova na svim nivoima obrazovanja.
U predškolskoj ustanovi „Poletarac“ u narednom periodu obezbjediti bolje korištenje kapaciteta,
izvršiti nabavku neophodnih učila i didaktičkog materijala, kao i permanentno edukovanje zaposlenih
kadrova.
Kulturne aktivnosti opštine su najvećim dijelom skoncentrisane u urbanom dijelu Milića, ali se
preduzimaju koraci da se kultura dovede i do ruralnog stanovništva. Ove aktivnosti se održavaju u
objektu Doma rudara, Ljetnoj pozornici, Omladinskom centru, Narodnoj biblioteci, te kroz rad sekcija u
SŠC „Milutin Milanković“ i OŠ „Aleksa Jakšić“, a u zadnje vrijeme i u objektu Sportske dvorane.
Domovi kulture u Derventi i Novoj kasabi se moraju brzo staviti u funkciju kako bi se i u ovim
sredinama obezbjedili optimalni uslovi za kulturna dešavanja.
Opština nema zaduženo lice za kulturu, pa se sve kulturne aktivnosti realizuju putem
skupštinske Komisije za kulturu i sport, Omladinskog savjeta, srpskog prosvjetno-kulturnog društva
„Prosvjeta“, kulturno-umjetničkog društva „Branko Radičević“, kroz razne sekcije u OŠ i SŠC i putem
manifestacije „Avgustovski dani kulture i sporta“.
Do 2015. godine kulturna dešavanja na području opštine kroz adekvatne programe i projekte
treba podići na nivo koji zadovoljava potrebe grañana i koji obezbjeñuje adekvatnu zaštitu i očuvanje
kulturno-istorijskih vrijednosti, a sve ove aktivnosti detaljno razraditi u Strategiji razvoja kulture opštine
Milići.
Sportske aktivnosti na području opštine Milići su organizovane preko Sportskog društva „Milići“,
a realizovane su kroz takmičarski sport, masovnu sportsku rekreaciju i rad sa sekcijama.
U okviru Sportskog društva djeluju tri Fudbalska kluba, dva Karate kluba, Udruženje
ribolovaca, Planinarsko-ekološko društvo, džudo, košarkaška, odbojkaška, stonoteniska i druge
sekcije.
Izgradnjom Sportske dvorane upotpunjena je sportska ponuda, a interesovanje mladih za
bavljenje sportom je sve veće. Lokalna zajednica ima veliko razumijevanje prema Sportskom društvu i
uopšte prema sportu, pa se izdvajanja iz Budžeta za ove namjene iz godine u godinu povećavaju.
Kompanija AD „Boksit“ Milići kroz svoj ugostiteljsko-turistički kompleks upotpunjuje sportsku
ponudu, što za rezultat ima često gostovanje sportskih ekipa na pripremama. Sve ovo čini dobru
osnovu i pretpostavke za dalji razvoj sporta i fizičke kulture na području opštine.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 42
U periodu za koji se radi Strateški plan, posebnu pažnju bi trebalo posvetiti stvaranju boljih
uslova za jačanje i razvoj sporta, aktivirati rad nekih klubova (ženski rukomet, šah, kuglanje) i sanirati
neke od sportskih objekata (kuglana, šah sala).
3.1. Operativni ciljevi strateškog cilja br. 3
1.
2.
3.
Do kraja 2015. godine unapreñen obrazovni proces na svim
nivoima obrazovanja u skladu sa pedagoškim standardima.
Do kraja 2015. godine infrastruktura iz oblasti kulture u funkciji i
Kvalitet kulturnih aktivnosti u skladu sa potrebama grañana.
Do kraja 2015. godine osigurani materijalno-tehnički uslovi,
sanirani sportski objekti i unapreñene sportske aktivnosti.
3.2. Opis operativnih ciljeva
1. Do kraja 2015. godine unapreñen obrazovni proces na svim nivoima obrazovanja
u skladu sa pedagoškim standardima
Realizacijom ovog operativnog cilja 2015. godine na nivou opštine biće stvoreni optimalni
uslovi za školovanje mladih na svim nivoima obrazovanja, smanjiće se troškovi školovanja, a mladi
talentovani kadrovi će imati maksimalnu podršku u svom daljem školovanju i obrazovanju.
Školske ustanove će biti u potpunosti opremljene nastavnim sredstvima i učilima, a kadrovi
osposobljeni u skladu sa pedagoškim standardima i savremenim tehnologijama u organizovanju i
voñenju nastave.
Učenicima će biti pored redovne nastave omogućen širok spektar vannastavnih aktivnosti
poput dodatne i dopunske nastave kako za talentovane učenike, tako i za učenike koji nemogu da
prate redovan nastavni proces, uključivanje učenika u rad raznih sekcija, a preko Savjeta učenika
njihovo angažovanje na izradi raznih projekata koji se tiču poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa.
Projekti operativnog cilja br. 1.
- Zanavljanje namještaja u predškolskoj ustanovi „Poletarac“ Milići
- Nabavka didaktičkog materijala za PU „Poletarac“ Milići
- Sanacija trotoara u dvorištu PU „Poletarac“ Milići
- Sanacija stepeništa do OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići
- Izgradnja trotoara oko objekta OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići
- Reguliacija površinskih voda u kurugu OŠ „Aleksa Jaškić“ Milići
- Asvaltiranje parking prostora i prilaza OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići
- Ograñivanje dvorišta OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići
- Zamjena krova na novom dijelu zgrade OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići
- Zamjena oluka i slivnika na objektima OŠ u Milićima, Derventi i Dubnici.
- Sanacija objekta fiskulturne sale i nabavka opreme u OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići
- Zamjena stolarije na starom dijelu zgrade OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići
- Zanavljanje opreme i nastavnih sredstava u OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići
- Nabavka knjiga za učenike OŠ slabijeg materijalnog stanja (76 kompleta)
- Opremanje kabineta fizike
- Opremanje mini laboratorije za hemiju
- Nabavka stručne literature za Biblioteku SŠC-a
- Opremanje amfiteatra
- Nabavka knjiga za učenike slabijeg materijalnog stanja i djeci višečlanih
porodica
- Formiranje isturenog odjeljenja Muzičke škole.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 43
Očekivani rezultati:
- Poboljšanje uslova rada u predškolskoj ustanovi „Poletarac“ Milići
- Veća obuhvatnost predškolske djece vaspitno-obrazovanim radom
- Veći kvalitet obrazovanja na svim nivoima
- Smanjeni troškovi školovanja
- Povećan priliv učenika u SŠC iz okruženja
- Proširenje obrazovnog procesa.
I n d i k a t o r i:
- Broj djece predškolskog uzrasta
- Broj srednjoškolaca
- Broj zaposlenih
2.
Do kraja 2015. godine infrastruktura iz oblasti kulture u funkciji i kvalitet kulturnih
aktivnosti u skladu sa potrebama grañana.
Ovim operativnim ciljem do kraja 2015. godine kulturne aktivnosti će biti znatno unapreñene, kroz
efikasnije korištenje postojećih objekata kulture, veće angažovanje institucija i subjekata zaduženih za
kulturu i uz veću podršku ovom sektoru od strane lokalne zajednice i privrednih subjekata.
Domove kulture u Derventi i Novoj Kasabi treba sanirati, staviti ih u funkciju i tako
obezbjediti potrebne uslove da se kulturne aktivnosti realizuju i izvan gradskog jezgra.
Podržati rekonstrukciju vjerskih objekata u Milićima i Vukšić Polju, kao i drugih objekata
ove vrste i tako dati odreñeni akcenat razvoju duhovne kulture.
Kulturne sadržaje opštine upotpunjuju boagat knjižni fond u Narodnoj biblioteci,
Muzejska postavka rudarstva i Park velikana postavljeni u sklopu kulturno-ugostiteljskih objekata
kompanije AD „Boksit“ Milići, a to ujedno upotpunuje i turističku ponudu opštine.
Projekti operativnog cilja br. 2
- Kadrovsko jačanje Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u dijelu koji se
odnosi na kulturu.
- Izrada Strategije razvoja kulture na području opštine Milići
- Sanacija postojećih objekata kulture (Domovi kulture u Derventi i Novoj Kasabi)
i njihovo stavljanje u funkciju
- Obnavljanje i proširenje knjižnog fonda iz svih oblasti
- Jačanje aktivnsoti na obogaćivanju zavičajne zbirke
- Jačanje finansijske pdorške razvoju kulture i iznalaženje alternativnih izvora
finansiranja
- Permanentno stručno usavršavanje zaposlenih u kulturi
Očekivani rezultati
- Organizovanije kulturne aktivnsoti na opštini
- Otvaranje novih perspektiva za razvoj kulture
- Raznovrsniji kulturni sadržaji za stanovništvo
- Veći i raznovrsniji izbor knjižnog fonda
I n d i k a t o r i:
- Broj kulturnih ustanova
- Broj knjig ai broj čitalaca
- Broj kulturnih i naučnih sadržaja
- Broj posjetilaca kulturnih aktivnosti
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 44
3. Do kraja 2015. godine osigurani materijalno-tehnički uslovi, sanirani sportski
objekti i unapreñene sportske aktivnosti.
Realizacijom ovog operativnog cilja postojeće stanje u sportu će se znatno unaprediti,
saniraće se sportski objekti koji za sada nisu u funkciji (kuglana, šah sala), aktivirati sportski klubovi
koji su nekada bili oličenje sporta u opštini pa i u republici Srpskoj. Radiće se na maksimalnom
angažovanju mladih u svim sportovima, kao i na organizovanju sportske rekreacije kako za mlañe,
tako i za starije grañane opštine.
Pored ovih aktivnosti u periodu do 2015. godine izvršiće se i nabavka sportskih rekvizita i
opreme, kako bi se u funkciju mogla staviti sva postojeća asfaltna igrališta, kao i
novoizgrañena na području opštine. Takmičarski dio sporta koji se za sada manifestuje preko
fudbalskih klubova, treba uz veće napore kako organizacione, tako i finansijske održati na sadašnjem
nivou. Značajnu pažnju treba posvetiti borilačkim sportovima, gdje se prevashodno misli na karate i
džudo.
Saradnja Sportskog društva sa obrazovnim ustanovama mora biti mnogo veća, u cilju
blagovremenog otkrivanja mladih talentovanih sportista i njihovog daljeg angažovanja i razvoja u
sportu.
Izgradnjom tenis igrališta koje je započela kompanija AD „Boksit“ Milići upotpuniće se
sportska, a i ugostiteljsko-turistička ponuda kako Kompanije, tako i opštine.
Da bi se sve ove aktivnosti realizovale u planiranim okvirima, neophodna je maksimalna
podrška u svakom pogledu kako lokalne zajednice, tako i nadležnih ministarstava u Vladi Republike
Srpske, kao i eventualnih sponzora.
Projekti operativnog cilja br. 3
- Jačanje uloge Sportskog društva u razvoju sporta na području opštine
- Sanacija i stavljanje u funkciju sportskih objekata (kuglana i šah sala)
- Aktiviranje i registracija ženskog rukometnog kluba, kuglaškog i šah kluba
- Izgradnja sportskih terena u MZ Rajići
- Izgradnja igrališta za mali fudbal u MZ Milića Brdo i Raševo
- Sanacija postojećih sportskih terena
- Nabavka sportskih rekvizita i opreme za asvaltirane sportske terene.
Očekivani rezultati:
- Omasovljenje sportskih aktivnosti
- Povećanje broja kvalitetnih sportskih terena
- Podizanje kvaliteta nastave fizičkog vaspitanja
- Poboljšanje turističke ponude
- Poboljšanje zdravlja stanovništva
- Povećanej zaposlenosti.
I n d i k a t o r i:
- Broj sportskih terena
- Broj sportskih klubova
- Broj takmičenja
- Broj novih radnih mjesta.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 45
STRATEŠKI CILJ BR. 3
Obrazovanje, kultura i sport
Operativni cilj br. 1
Do kraja 2015. godine
unapreñen obrazovni proces
na svim nivoima obrazovanja
u skladu sa pedagoškim
standardima
Operativni cilj br. 2
Do kraja 2015. godine infra struktura
u oblasti kulture u funkciji, kvalitet
kulturnih aktivnosti u skladu sa
potrebama grañana
Operativni cilj br. 3
Do kraja 2015. osigurani materijalnotehnički uslovi, sanirani sportski
objekti i unapreñene sportske
aktivnosti
P r o j e k t i:
1.1. Zanavljanje namještaja u predškolskoj ustanovi „Poletarac“ Milići
1.2. Nabavka didaktičkog materijala za PU „Poletarac“ Milići
1.3. Sanacija trotoara u dvorištu PU „Poletarac“ Milići
1.4. Sanacija stepeništa do OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići
1.5. Izgradnja trotoara oko objekta OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići
1.6. Regulacija površinskih voda u krugu OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići
1.7. Asvaltiranje parking prostora i prilaza OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići
1.8. Ograñivanje dvorišta OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići
1.9. Zamjena krova na novom dijelu zgrade OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići
1.10. Zamjena oluka i slivnika na objektima OŠ u Milićima, Derventi i Dubnici
1.11. Sanacija objekta fiskulturne sale i nabavka oprem u OŠ „Aleksa jakšić“
1.12. Zamjena stolarije na starom dijelu zgrade OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići
1.13. Zanavljanje opreme i nastavnih sredstava u OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići
1.14. Nabavka knjiga za učenike OŠ slabijeg materijalnog stanja (76 kompleta)
1.15. Opremanje kabineta fizike
1.16. Opremanje mini laboratorije za hemiju
1.17. Nabavka stručne literature za biblioteku SŠC-a
1.18. Opremanje amfiteatra
1.19. Nabavka knjiga za učenike slabijeg materijalnog stanja i djecu višečlanih porodica
1.20. Formiranje isturenog odjeljenja Muzičke škole.
2.1. Kadrovsko jačanje Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u dijelu koji se odnosi na kulturu
2.2. Izrada Strategije razvoja kulture na području opštine Milići
2.3. Sanacija postojećih objekata kulture (Domovi kulture u Derventi i N.Kasabi) i njihovo
stavljanje u funkciju
2.4. Obnavaljanje i proširenje knjižnog fonda iz svih oblasti
2.5. Jačanje aktivnosti na obogaćivanju zavičajne zbirke
2.6. Jačanje finansijske podrške razvoju kulture i iznalaženje alternativnih izvora finansiranja.
2.7. Permanentno stručno usavršavanje zaposlenih u kulturi.
3.1. Jačanje uloge Sportskog društva u razvoju sporta na području opštine
3.2. Sanacija i stavljanje u funkciju sportskih objekata (kuglana, šah sala)
3.3. Aktiviranje i registacija ženskog rukometnog kluba, kuglaškog i šah kluba
3.4. Izgradnja sportskih terena u MZ Rajići
3.5. Izgradnja igrališta za mali fudbal u MZ Milića Brdo i Raševo
3.6. Sanacija postojećih sportskih terena u MZ Rovaši
3.7. Nabavka sportskih rakvizita i opreme za asvaltirane sportske terene.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 46
STRATEŠKI CILJ BR.4 ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA
Opis strateškog cilja br. 4.
Zdravstvene usluge grañanima opštine se pružaju u Domu zdravlja „Sveti Nikola“, a manifestuju se
kroz rad timova porodične medicine. U skladu sa važećim propisima iz oblasti zdravstva u Domu
zdravlja organizovan je rad pet timova porodične medicine, koliko ih je i neophodno po standardima
zdravstva za opštinu Milići. Registracija grañana za timove porodične medicine intenzivno je
provedeno 2007/2008. godinu a teče i danas, tako da je do sada registrovano oko 9 500 grañana.
Terenske ambulante u Derventi, Novoj Kasabi i Skugrićima nisu u funkciji zbog toga što trenutno
ne zadovoljavaju standarde zdravstva ni grañevinski, niti su adekvatno opremljene, a nisu ni
kadrovski osposobljene.O svim ovim nedostacima u terenskim ambulantama predlogom za njihovo
osposobljavanje i stavljanje u funkciju obavješteno je Ministarstvo zdravlja u Vladi Republike Srpske.
U Domu zdravlja maja mjeseca 2010.godine je instalirana oprema za dvije ordinacije i dvije
recepcije, instaliran softver za porodičnu medicinu, izvršena obuka zaposlenih, nabavljen dio opreme
za laboratoriju, kao i dio opreme za stomatološku ordinaciju. Očekuje se nabavka preostale opreme
za uspješan i efikasan rad Doma zdravlja.
Usluge zdravstvene zaštite po ovom modelu trenutno obavlja pet ljekara i dva stomatologa, prateće
medicinsko osoblje i jedan broj specijalista koje angažuje Fond zdravstva iz susjednih domova
zdravlja.
U narednom periodu potrebno je izvršiti racionalizaciju radne snage i prilagoditi je potrebama, a
ojačati timove porodične medicine i drugih vidova zaštite grañana ljekarskim kadrom. Postojeću
službu hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja prilagoditi modelu porodične medicine.
U 2007. godini u Domu zdravlja registrovan je Centar za mentalno zdravlje sa neuropsihijatrom i
psihologom, a u ovoj godini Italijanska vlada je finansirala dodatnu obuku za kadrove Centra i
odobrila je odreñenu opremu za ovaj vid zdravstvene zaštite.
Socijalna zaštita na nivou opštine Milići se realizuje preko Centra za socijalni rad koji je tehnički
dosta dobro opremljen, a i kadrovski osposobljen (nedostaje psiholog) da može sve poslove iz oblasti
socijalne zaštite kvalitetno i na vrijeme izvršavati. Da bi se iskazale stvarne potrebe za socijalnom
zaštitom mora se što hitnije ažurirati socijalna karta opštine Milići, koja je rañena 2000. godine, a koja
se više ne može smatrati pouzdanom osnovom za rad Centra. Prema pokazateljima kojima raspolaže
Centar stalno se povećava broj lica kojima je potrebna jednokratna pomoć, a i tuña njega , dok ih
jedan broj koristi i smještaj u ustanovama socijalne zaštite za osobe sa poteškoćama u razvoju.
U narednom periodu Centar će dati akcenat daljem opremanju i poboljšanju uslova rada,
ažuriranju baze podataka, osposobljavanju i usavršavanju kadrova, reorganizaciji poslova radi
efikasnijeg rada i kvalitetnijih usluga korisnicima i ažuriranju socijalne karte.
4.1. Operativni ciljevi strateškog cilja br. 4.
1. Do kraja 2015. godine unapreñena zdravstvena zaštita, a kvalitet usluga u skladu sa
Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u Republici Srpskoj
2. Do kraja 2015. godine ojačani kapaciteti Centra za socijalni rad, unapreñena socijalna zaštita
ažurirana socijalna karta.
4.2. Opis operativnih ciljeva
1. Do kraja 2015. godine unapreñena zdravstvena zaštita, a kvalitet usluga u skladu sa
Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u RS.
Dom zdravlja „Sveti Nikola“ Milići će do kraja 2015. godine biti zdravstvena ustnaova odgovorna za
zdravstveno stanje stanovništva na području koje pokriva, ustanova koja će organizovati kvalitetnu
primarnu zaštitu koja se zasniva na modelu porodične medicine. Ovo će biti ustanova sa prilagoñenim
prostorom, adekvatnom opremom i osposobljenim medicinskim kadrom za pružanje kvalitetne
primarne zdravstvene zaštite svim grañanima, usklañena sa važećim zakonskim propisima iz oblasti
zdravstva u Republici Srpskoj.
Terenske ambulante u Derventi, Novoj Kasabi i Skugrićima će biti adaptirane, opremljene
potrebnom opremom i kadrovski obezbjeñene za pružanje zdravstvenih usluga grañanima.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 47
Usluge zdravstvene zaštite i u ovim objektima će biti organizovane po principu porodične medicine,
gdje bi u zavisnosti od potreba bio angažovan jedan tim koji bi usluge grañanima pružao u odreñene
dane, a za hitne slučajeve bi bilo stalno angažovano jendo lice.
Služba hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja će biti prilagoñena modelu porodične medicine,
tako što će timovi porodične medicine u radno vrijeme i posle radnog vremena zbrinjavati hitne
medicinske slučajeve.
Projekti operativnog cilja br. 1.
-
Adaptacija prostora za preostale timove porodične medicine i prateće službe
Nabavka opreme za timove porodične medicine i laboratoriju
Adaptacija prostora za stomatološku ambulantu i laboratoriju
Adaptacija prostora za rendgen kabinet i stavljanje u funkciju mamografa
Adaptacija prostora za rad konsultativno-specijalističke službe iz pedijatrije i ginekologije
Nabavka ultrazvučnog aparataa, rendgen aparata i mamografa
Nabavka putničkog vozila za rad timova
Permanentna edukacija zaposlenih u Domu zdravlja.
Očekivani rezultati:
- Poboljšanje uslova za pružanje primarne zdravstvene zaštite
- Podizanje kvaliteta zdravstvenih usluga
- Podizanje obrazovnog nivo medicinskog osoblja
- Formiranje jedinstvene evidencije za praćenje zdravstvenog stanja stanovništva
Indikatori:
- Broj timova porodične medicine
- Broj opremljenih ambulanti
- Broj izvršenih pregleda
- Broj osposobljenih medicinskih radnika
2. Do kraja 2015. godine ojačani kapaciteti Centra za socijalni rad, unapreñena socijalna
zaštita, ažurirana socijalna karta.
Centar za socijalni rad će svoje aktivnosti u periodu 2011-2015. godine realizovati u skladu sa
Strateškim planom razvoja Centra čija je izrada u toku i prilagoditi ih potrebama korisnika.
Aktivnosti iz oblasti socijalne zaštite biće usmjerene na jačanje kapaciteta Centra za pružanje
kvalitetnijih usluga korisnicima, ažuriranje baze podataka o stanju u oblasti socijalne zaštite,
opremanje Centra neophodnom opremom i na permanentno osposobljavanje i usavršavanje
zaposlenih. Centar će u narednom periodu ažurirati socijalnu kartu, sve aktivnosti prilagoñavati
zakonskim propisima iz oblasti socijalne zaštite, voditi brigu o svim korisnicima, a posebno o djeci sa
poteškoćama u razvoju. Stalnu novčanu pomoć, pomoć za njegu drugog lica i druge vidove socijalne
zaštite usklañivati sa zakonskim propisima i sredstvima budžeta opštine.
Projekti operativnog cilja br. 2.
- Obezbjeñenje i opremanje prostora za arhivsku grañu Centra za socijalni rad
- Nabavka terenskog vozila
- Permanentna edukacija zaposlenih u Centru za socijalni rad
- Edukacija roditelja djece sa posebnim potrebama
- Izgradnja prilaza javnim objektima i ustanovama, na pješačkim prelazima i trotoarima za
invalidna lica
- Izgradnja centra za podršku osobama sa invaliditetom
- Izrada socijalne karte
- Prepokrivanje stambenih zgrada
- Zaštita stambenog fonda
Očekivani rezultati:
- Poboljšanje uslova za rad Centra
- Podizanje kvaliteta usluga
- Viši nivo znanja zaposlenih u Centru
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 48
-
Viši nivo znanja roditelja djece sa posebnim potrebama
Indikatori:
- Broj opremljenih prostorija
- Broj utvrñenih grañana kojima su potrebne usluge Centra
- Broj osposobljenih radnika i roditelja
STRATEŠKI CILJ BR. 4.
Zdravstvena i socijalna zaštita
Operativni cilj 1.
Do kraja 2015. godine unapreñena
zdravstvena zaštita, a kvalitet
usluga u skladu sa Zakonom o
zdravstvenoj zaštiti RS
Operativni cilj 2.
Do kraja 2015. godine ojačani kapaciteti
Centra za socijalni rad, unapreñena
socijalna zaštita, ažurirana socijalna
karta
PROJEKTI
1.1. Adaptacija prostora za preostale Timove porodične medicine i
prateće službe
1.2. Nabavka opreme za timove porodične medicine i laboratoriju
1.3. Adaptacija prostora za stomatološku ambulantu i laboratoriju
1.4. Adaptacija prostora za rendgen kabinet i stavljanje u funkciju mamografa
1.5. Adaptacija prostora za rad konsultativno-specijalističke službe iz pedijatrije i
1.6. ginekologije
1.7. Nabavka ultra zvučnog aparata,rendgen aparata i mamografa
1.8. Nabavka putničkog vozila za rad timova
1.9. Permanentna edukacija zaposlenih u Domu zdravlja
2.1. Obezbjeñenje i opremanje prostora za arhivsku grañu Centra za
socijalni rad
2.2. Nabavka terenskog vozila
2.3. Permanentna edukacija zaposlenih u Centru za socijalni rad
2.4. Edukacija roditelja djece sa posebnim potrebama
2.5. Izgradnja prilaza javnim objektima i ustanovama, na pješačkim prelazima i
trotoarima za invalidna lica
2.6. Izgradnja centra za podršku osobama sa invaliditetom
2.7. Izrada socijalne karte
2.8. Prepokrivanje stambenih zgrada u Milićima
2.9. Zaštita stambenog fonda
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 49
STRATEŠKI CILJ BR.5 JAVNA ADMINISTRACIJA I CIVILNI SEKTOR
Opis strateškog cilja br. 5
Ovaj strateški cilj je usmjeren ka rješavanju identifikovanih problema u funkcionisanju javne
administracije, ali i na podizanju nivoa kapaciteta grañana da prepoznaju i na adekvatan način
zahtjevaju rješavanje njihovih problema.
Organizacija javnih poslova u lokalnoj zajednici ne može se pravilno ni planirati, a ni obavljati
bez što većeg i aktivnijeg učešća grañana. Uloga opštine jeste da bude efikasan servis grañana, ali
da ih istovremeno i animira kako bi sami uticali na unapreñenje ukupnog kvaliteta života u zajednici.
Učešće grañana u javnim poslovima treba da se ogleda u poboljšanju upravljanja
finansijskim i ljudskim resursima, opštinskom imovinom, njihovim većim angažovanjem na irzadi i
donošenju Budžeta opštine, Strateških planova razvoja, prostorno-planske dokumentacije, kao i
drugih dokumenata koji se tiču organizacije i razvoja opštine.
U narednom periodu opštinska administracija mora nivo usluga stalno poboljšavati i
usklañivati ga sa uspostavljenim sistemom upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008.
Podizanje kvaliteta usluga opštinske administracije prema korisnicima ogleda se u stalnom
eliminisanju uočenih slabosti, jačanju zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti u radu uz uštede javnih
sredstava i racionalno korišćenje raspoloživih resursa.
Sistem internih kontrola neprestalno poboljšavati, preispitivati i usklañivati organizacionu
strukturu Administrativne službe, kontrolisati transparentnost trošenja budžetskih sredstava i
provoñenje zakonskih propisa iz svih oblasti. Doborom uspostavom
sistema Interne kontrole osigurava se efikasniji rad lokalne uprave, osigurava se rad u skladu sa
važećim zakonskim propisima i upravljačkom politikom.
Formiranjem mjesnih zajednica i jačanjem njihove uloge postignuto je dvosmjerno
komuniciranje Opštine i grañana, ali se njihova uloga i dalje mora jačati kroz uključivanje seoskog
stanovništva, povratnika, izbjeglih i raseljenih lica, kao i žena u društvena dešavanja.
Značajan oblik organizovanja grañana i njihovog učešća u javnim poslovima predstavlja
djelovanje nevladinih organizacija koje još uvijek nisu postigle odgovarajuće efekte u razvoju
demokratskih odnosa. NVO sektor kvalitetno učestvuje u edukaciji grañana i promociji mehanizama
za učešće grañana u javnom životu.
U cilju unapreñenja rada lokalne uprave potrebno je uspostaviti adekvatnu meñuopštinsku
saradnju, unaprediti saradnju sa Savezom opština i gradova RS, kao i regionalnu prekograničnu
saradnju.
5.1. Operativni ciljevi strateškog cilja br. 5
1. Do kraja 2015. godine lokalna uprava potpuno u funkciji grañana, a upravljanje
javnim finansijama , opštinskom imovinom i lokalnim razvojem u potpunosti
usklañeno sa zakonskim propisima.
2. Do kraja 2015. godine ojačani kapaciteti civilnog sektora za aktivno učešće u
javnim poslovima.
5.2. Opis operativnih ciljeva
1. Do kraja 2015. godine lokalna uprava potpuno u funkciji grañana, a upravljanje
javnim finansijama, opštinskom imovinom i lokalnim razvojem u potpunosti usklañeno sa
zakonskim propisima.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 50
Usluge opštinske adminikstracije prema korisnicima u narednom periodu učiniti što
efikasnijim, transparentnijim, maksimalno usklañenim sa važećim zakonskim propisima i što
ekonomičnijim uz uštede javnih sredstava i racionalno korištenje raspoloživih resursa. Ove usluge se
moraju stalno poboljšavati i usklañivati sa uspostavljenim sistemom upravljanja kvalitetom prema
standardu ISO 9001:2008.
Dvosmjerna komunikacija izmeñu lokalne uprave i grañana mora se stalno unapreñivati i
dograñivati u cilju stvaranje pozitivne atmosfere, partnerskog odnosa, potpunog uvažavanja obiju
strana, kao i drugih subjekata koji imaju odreñenu ulogu i daju odreñeni doprinos u rješavanju
zajedničkih problema.
Unapreñenje komunikacije i saradnje izmeñu lokalne uprave i grañana, te aktivnije
učešće grañana u javnim poslovima se ogleda kroz poboljšanje upravljanja finansijskim i ljudskim
resursima, opštinskom imovinom, lokalnim razvojem i drugim aktivnostima koje za rezultat imaju
kvalitetnije usluge.
Projekti operativnog cilja br. 1
- Nadogradnja i opremanje zgrade Opštine
- Izgradnja, sanacija i opremanje objekata MZ (Rajići, Skugrići,
Štedrić, D.Most, ðile i R.Brdo, Podgora, Maćesi i Rovaši)
- Program mjera za prikupljanje neoprskih prihoda
- Popis i uknjižba opštinske imovine
- Donošenje kriterija za ocjenjivanje rada službenika
- Donošenje pravilnika o nagrañivanju i sankcionisanju službenika
- Donošenje pravilnika o dodjeli budžetskih sredstava NVO i drugih korisnika
- Izrada programa edukacije zaposlenih u Administrativnoj službi opštine
- Program odrañivanja pripravničkog staža
- Izrada Monografije opštine Milići za 20 godina postojanja
- Izrada Biletena opštine Milići
Očekivani rezultati:
- Povećanje efikasnosti opštinske administracije
- Bolja komunikacija sa mjesnim zajednicama
- Povećanje prihoda u Budžetu opštine
- Bolje praćenje utroška budžetskih sredstava
- Veća osposobljenost zaposlenih u administraciji
- Povećanje informisanosti grañana
I n d i k a t o r i:
- Broj riješenih zahtjeva korisnika
- Izvorni prihodi budžeta opštine
- Izrañen registar opštinske imovine
- Broj informisanih grañana
2. Do kraja 2015. godine ojačani kapaciteti civilnog sektora za aktivno učešće u
javnim poslovima.
Jedan od oblika organizovanja grañana i njihovog učešća u javnim poslovima je
djelovanje nevladinih organizacija, koje na području opštine Milići još uvijek nisu postigle
odgovarajuće efekte u jačanju demokratskih odnosa.
Organizacije civilnog društva nemaju definisane mehanizme za odnose sa vlastima,
nisu materijalno i tehnički opremljene, a finansijska sredstva za ovaj sektor još uvijek su ograničena, a
često i nedostupna zbog nepostojanja kvalitetnih programa, a ni kriterija za njihovu raspodjelu.
Omladinski Savjet kao jedna od najaktivnijih nevladinih organizacija još uvijek nije
zauzela odgovarajuće mjesto u civilnom društvu i javnom životu.
U cilju aktivnijeg uključivanja NVO u javne poslove, neophodno je ulagati dodatne
napore na podizanju svijesti grañana o značaju njihovog učešća u javnim poslovima, na
obezbjeñenju potrebnih uslova za normalan rad ovog sektora i postizanje konsenzusa u rješavanju
zajedničkih problema.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 51
Projekti operativnog cilja br. 2
- Podizanje svijesti gradjana o značaju NVO sektora
- Iniciranje formiranja i podrška NVO koje pružaju pomoć ugroženim
kategorijama stanovništva
- Iniciranje umrežavanja NVO na opštini
- Uspostava čvršće saradnje NVO i lokalne zajednice
- Poboljšanje materijalno-finansijskog stanja NVO.
Očekivani rezultati
- Povećana efikasnost u radu NVO
- Bolja opremljenost NVO
- Povećana saradnja grañana i NVO
- Zadovoljnije pojedine kategorije stanovništva.
I n d i k a t o r i:
- Broj aktivnih udruženja
- Broj realizovanih aktivnosti
- Broj korisnika
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 52
STRATEŠKI CILJ BR. 5
Javna administracija i civilni sektor
Operativni cilj br. 1
Do kraja 2015. godine lokalna uprava
potpuno u funkciji grañana, a upravljanje
javnim finansijama, opštinskom imovinom i
lokalnim razvojem u potpunosti usklañeno sa
zakonskim propisima
Operativni cilj br. 2
Do kraja 2015. godine ojačani kapaciteti
civilnog sektora za aktivno učešće u javnim
poslovima
1.1. Nadogranja i opremanje zgrade Opštine
1.2. Izgradnja, sanacija i opremanje objekata MZ (Rajići, Skugrići, Štedrić, D.Most, ðile i
R. Brdo, Podgora, Maćesi i Rovaši)
1.3. Program mjera za prikupljanje neporeskih prihoda
1.4. Popis i uknjižba opštinske imovine
1.5. Donošenje kriterija za ocjenjianje rada službenika
1.6. Donošenje pravilnika o nagrañivanju i sankcionisanju službenika
1.7. Donošenje pravilnika o dodjeli budžetskih sredstava NVO i drugim korisnicima
1.8. Izrada programa edukacije zaposlenih u Administrativnoj službi opštine.
1.9. Program odrañivanja pripravničkog staža
1.10. Izrada Mografije opštine Milići za 20 godina postojanja
1.11. Izrada Biltena opštine
2.1. Podizanje svijesti grañana o značaju NVO sektora
2.2. Iniciranje formiranja i podrška NVO koje pružaju pomoć ugroženim kategorijama
stanovništva
2.3. Iniciranje umrežavanja NVO na opštini
2.4. Uspostava čvršće saradnje NVO i lokalne zajednice
2.5. Poboljšanje materijalno-finansijskog stanja NVO.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 53
6. VIZIJA, STARTEŠKI I OPERATIVNI CILJEVI RAZVOJA – projekti
Vizija razvoja opštine Milići do 2015. godine
Projekti
1-45
Strateški cilj 1.
Strateški cilj 2.
Strateški cilj 3.
Strateški cilj 4.
Strateški cilj 5
Operativni ciljevi
1.2.3.4.
Operativni ciljevi
1.2.3.4.5.
Operativni ciljevi
1.2.3.
Operativni ciljevi
1.2.
Oprativni ciljevi
1.2.
Projekti
1-49
Projekti
1-33
Projekti
1-13
Projekti
1-16
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 54
OPERATIVNI
C I LJ E V I
Strateški
ciljevi
VIZIJA
7. OD VIZIJE DO OPERATIVNIH CILJEVA
Opština Milići će 2015. godine biti moderna, ekonomski razvijena i prostorno ureñena zajednica koju će karakterisati visok stepen
razvoja društvenih djelatnosti, efikasna lokalna administracija, izgrañena potrebna infrastruktura, životna sredina ekološki čista i
zaštićena u skladu sa evropskim standardima i sredina utemeljena na grañanskim i demokratskim principima, ljudskim pravima i dobrom
meñunacionalnom tolerancijom.
Strateški cilj 1.
Ekonomski razvoj i
zapošljavanje
Strateški cilj 2.
Infrastruktura i zaštita
životne sredine
Strateški cilj 3.
Obrazovanje, kultura
i sport
Strateški cilj 4.
Socijalna i zdravstvena
zaštita
Strateški cilj 5.
Javna administracija i civilni
sektor
Operativni cilj 1.
Do kraja 2011. godine
stvoreni uslovi i institucionalni
okvir za razvoj privrede
Operativni cilj 1.
Do kraja 2015. godine
opština sa potpuno riješenim
vodosnabdijevanjem,
izgrañenom kanalizacionom
mrežom i prečistačem
otpadnih i fekalnih voda
Operativni cilj 1.
Do kraja 2015. godine
obrazovni proces na
svim nivoima
obrazovanja u skladu sa
pedagoškim
standardima
Operativni cilj 1.
Do kraja 2015. godine
unapreñena zdravstvena
zaštita, a kvalitet usluga
u skladu sa Zakonom o
zdravstvenoj zaštiti
Operativni cilj 2.
Do kraja 2015. godine
unapreñen razvoj privrednih
subjekata i povećana
zaposlenost za 30% u ovom
sektoru
Operativni cilj 2.
Do kraja 2015. godine
izgrañeno 35 km asvaltnih
puteva, asvaltirane sve ulice,
kvalitetno održavanje
makadamskih puteva,
izgrañeni mostovi, parking
prostori i druga infra struktura
Operativni cilj 2.
Do kraja 2015. godine
infrastruktura iz oblasti
kulture u funkciji i kvalitet
kulturnih aktivnosti u
skladu sa potrebama
grañana
Operativni cilj 2.
Do kraja 2015. godine
ojačani kapaciteti Centra
za socijalni rad,
unapreñena socijalna
zaštita, ažurirana
socijalna karta
Operativni cilj 1.
Do kraja 2015. godine lokalna
uprava potpuno u funkciji
grañana, a upravljanje javnim
finansijama, opštinskom
imovinom i lokalnim razvojem
u potpunosti usklañena sa
zakonskim propisima
Operativni cilj 2
Do kraja 2015. godine ojačani
kapaciteti civilnog sektora za
aktivno učešće u javnim
poslovima
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 55
C I LJ E V I
OPERATIVNI
Operativni cilj 3.
Do kraja 2015. godine
unapreñena poljoprivredna
proizvodnja i prerada
poljoprivrednih proizvoda
Operativni cilj 3.
Do kraja 2015. godine
potpuno izrañena prostornoplanska dokumentacija
Operativni cilj 4.
Do kraja 2015. godine
unapreñena turistička ponuda
i kvalitet turističkih usluga
Operativni cilj 4
Do kraja 2015. godine
zaštićena sva veća izvorišta
vode za piće i ureñena korita
rijeka Z. i S. Jadar, riješeno
pitanje odlagnja čvrstog
otpada i ojačani kapaciteti za
zaštitu životne sredine
Operativni cilj 5.
Do kraja 2015. godine u
potpunosti rekonstruisana
niskonaponska mreža,
riješeno pitanje centralnog
grijanja i pitanje
telekomunikacija
Operativni cilj 3.
Do kraja 2015. godine
osigurani materijalnotehnički uslovi, sanirani
sportski objekti i
unapreñene sportske
aktivnosti
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 56
8. AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI DO 2015. GODINE
Strateški cilj br.1. EKONOMSKI RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE
Trajanje i vrijeme
implementacije
Godine po polugodištima
Vrjednost
projekta
(KM)
PROJEKTI
2011
1.1. Uspostavljanje baze
podataka o privrednim
subjektima opštine
1.2. Osnivanje Agencije
za lokalni ekonomski
razvoj
1.3. Kadrovsko jačanje
lokalnih institucije za
podršku ekonomskom
razvoju (Odijeljenje za
privredu i društvene
djelatnosti, Agencija za
lokalni ekonomski razvoj)
1.4. Uključenje Agencije
za loklni ekonomski razvoj
u mrežu Agencija RS.
2012
2013
2014
Izvori
finansiranja
Nosilac
projekta
Partneri
Ciljne grupe
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Načelnik
SO Milići
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Načelnik
-
Privreda
opštine
Grañani
-
Privreda
opštine
Grañani
-
Privreda
opštine
Grañani
-
Privreda
opštine
Grañani
2015
-
10.000,00
-
5.000,00
-
Opština
Privredni
subjekti
-
Opština
Regionalna
agencija za
ekonomski
razvoj
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Načelnik
SO Milići
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 57
1.5. Otklanjanje
administrativno pravnih
prepreka u ekonomskom
razvoju (rješeni imovinsko
pravni odnosi;
nesreñenost zemljišnih
knjiga;smanjenje troškova
registracije i skraćenje
procedura za izvoñenje
radnih dozvola).
1.6. Definisanje podsticaja
za razvoj privrede i
utvrñivanje kriterija za
njihovu dodjelu.
20.000,00
2.1.Promocija ekonomskih
potencijala opštine Milići
10.000,00
Opština
2.2. Podrška opštine za
pokretanje početnog
biznisa (start-up)
20.000,00
Godišnje
Opština
Agencija za
razvoj malih i
srednjih
preduzeća RS
-
Opština
-
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
SO Milići
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Agencija za
lokallni
ekonomski
razvoj
Načelnik
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Agencija za
lokallni
ekonomski
razvoj
Odjeljenje za
opštu upravu
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Agencija za
lokallni
ekonomski
razvoj
-
Privreda
opštine
Grañani
-
Privreda
opštine
Grañani
-
Privreda
opštine
Grañani
Agencija za razvoj
malih i srednjih
preduzeća RS
Privreda
opštine
Grañani
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 58
2.3. Podrška razvoju
MPS, posebno onih u
kojima su stečena
odreñena iskustva
2.4. Jačanje uloge
Agencije za lokalni
ekonomski razvoj
50.000,00
Godišnje
-
2.5. Umrežavanje loklnih i
regionalnih Agencija za
razvoj MPS
10.000,00
2.6.Formiranje klastera u
drvopreradi
5.000,00
2.7. Izrada Studije
izvodljivosti o formiranju
Industrijsko-privrednih
zona
30.000,00
Opština
Agencija za
razvoj malih i
srednjih
preduzeća RS
-
Opština.
Regionalna
Agencija za
Lokalni ekonoski
razvoj
Opština Milići
Opština
Vlada RS.
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Agencija za
lokallni
ekonomski
razvoj
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Agencija za
lokallni
ekonomski
razvoj
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Agencija za
lokallni
ekonomski
razvoj
SO Milići
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Agencija za razvoj
malih i srednjih
preduzeća RS
Privreda
opštine
Grañani
Republička
Agencija za lokallni
ekonomski razvoj
Privreda
opštine
Grañani
Regionalna
Agencija za
Lokalni ekonoski
razvoj
Privreda
opštine
Grañani
Agencija za lokallni
ekonomski razvoj
SO Milići
MSP u
drvopreradi
Gradjani
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Agencija za
lokallni
ekonomski
Vlada RS.
Ovlaštena kuća za
izradu studije
Privreda
opštine
Grañani
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 59
2.8. Izrada programa
ureñenja Industrijskoprivrednih zona
2.9. Definisanje olakšica
za ulaganja domaćih i
stranih investitora u
izgradnju Industrijskoprivrednih zona.
50.000,00
-
2.10. Priprema Vodiča za
zajedničko učestvovanje
opštine i privrednika na
sajmovima
5.000,00
2.11. Uspostava
prekogranične saradnje i
povezivanje privrednika
-
2.12. Organizovanje
edukativnih programa za
10.000,00
Opština Donator
-
Opština
-
Opština
Agencija za
razvoj
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Agencija za
lokallni
ekonomski
razvoj
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Agencija za
lokallni
ekonomski
razvoj
Načelnik
SO Milići
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Agencija za
lokallni
ekonomski
razvoj
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Agencija za
lokallni
ekonomski
razvoj
Odjeljenje za
privredu i
Ovlaštena kuća za
izradu programa
Privreda
opštine
Grañani
-
Privreda
opštine
Grañani
Privrednici
Privreda
opštine
Grañani
Privredna komora
RS
Privreda
opštine
Grañani
Agencija za razvoj
malih i srednjih
Privreda
opštine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 60
povećanje konkurentnosti
MSP.
2.13. Podrška uvoñenju
informacionokomunikaciskih
tehnologija u razvoju
MSP.
3.1. Formiranje baze
podataka o
poljoprivrednim
proizvoñačima i vrsti
proizvodnje
3.2. Jačanje uloge
komisije za poljoprivredu
10.000,00
razvoj malih i
srednjih
preduzeća
društvene
djelatnosti
Agencija za
lokallni
ekonomski
razvoj
preduzeća
Grañani
Opština
Agencija za
razvoj malih i
srednjih
preduzeća
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Agencija za
lokallni
ekonomski
razvoj
SO Milići
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Agencija za razvoj
malih i srednjih
preduzeća
Privreda
opštine
Grañani
Poljoprivredni
proizvoñači
Poljoprivredni
proizvoñači
Grañani
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Komisija za
poljoprivredu
Odjeljenje za
privredu i
-
Poljoprivredni
proizvoñači
Grañani
Udruženja
poljoprivrednika
Komisija za
poljoprivredu
-
Poljoprivredni
proizvoñači
Grañani
Udruženja
poljoprivrednika
Poljoprivredni
proizvoñači
-
-
-
-
3.3. Izrada programa iz
svih segmenata
poljoprivredne proizvodnje
1.000,00
Opština
3.4. Organizovanje i
udruživanje
poljoprivrednih
prouzvoñača za
zajedničko nastupanje na
tržištu
3.5. Donošenje akcionog
plana za razvoj
5.000,00
Opština
Donatori
-
Opština
Poljoprivredni
proizvoñači
Grañani
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 61
poljoprivrede
3.6. Izrada programa za
subvencije poljoprivrednoj
proizvodnji (stočarstvo,
voćarstvo...) sa kriterijima
3.7. Formiranje Fondabudžeta za razvoj
poljoprivrede – 6% od
budžeta opštine
3.8. Izrada Studije o
mogućnostima organske
proizvodnje
3.9. Podrška uvoñenju
sistema navodnjavanja
kap po kap i
navodnjavanje
poljoprivrednih parcela uz
rijeke
3.10.Program podrške
investitorima za izgradnju
hladnjače za voće .
3.11. Program podrške
poljoprivrednim
proizvoñačima za
izgradnju malih pogona za
preradu voća i povrća
(kućna radinost)
3.12. Otvaranje zelene i
stočne pijace
Dio iz
budžeta od
6% po
programu
Opština
Ministarstvo
poljoprivrede
Donatori
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
SO Milići
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Dio iz
budžeta od
6% po
programu
Dio iz
budžeta od
6% po
programu -
Opština
Ministarstvo
poljoprivrede
Donatori
Opština
Ministarstvo
poljoprivrede
Donatori
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Privreda
Udruženja
poljoprivrednika
SO Milići
Udruženja
poljoprivrednika
Komisija za
poljoprivredu
Privreda
Poljoprivredni
proizvoñači
Grañani
Privreda
Poljoprivredni
proizvoñači
Grañani
50.000,00
Opština
Ministarstvo
poljoprivrede
Donatori
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
prostorno
-
Poljoprivredni
proizvoñači
Grañani
-
Opština
Prema visini
budžeta
Opština
5.000,00
Opština
Donatori
Komisija za
poljoprivredu
Udruženja
poljoprivrednika
Komisija za
poljoprivredu
-
Grañani
Udruženja
poljoprivrednika
Ovlaštena kuća za
izradu programa
Udruženja
poljoprivrednika
Poljoprivredni
proizvoñači
Grañani
Poljoprivredni
proizvoñači
Grañani
Poljoprivredni
proizvoñači
Grañani
Poljoprivredni
proizvoñači
Grañani
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 62
3.13. Program podrške
uvoñenju ISO standarda u
poljoprivrednu proizvodnju
i certifikaciju proizvoda.
4.1. Izrada strategije
razvoja turizma na
području opštine Milići
4.2. Izrada Programa
turističke ponude
4.3. Izrada propagandnog
materijala u svrhu
turističke promocije
4.4. Unapreñenje i
proširenje postojeće
ugostiteljske ponude
4.5. Unapreñenje
manifestacije „Avgustovski
dani kulture i sporta“
Dio iz
budžeta od
6% po
programu
10.000,00
-
5.000,00
-
30.000,00
godišnje
Opština
Ministarstvo
poljoprivrede
Donatori
Opština
Ministarstvo
trgovine i
turizma
UNDP
-
Opština
Privredni
subjekti u
turizmu
-
Opština
Donatori
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
SO Milići
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
KPOR
SO Milići
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Agencija za
lokallni
ekonomski
razvoj
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Agencija za
lokallni
ekonomski
razvoj
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Udruženja
poljoprivrednika
UNDP
Poljoprivredni
proizvoñači
Grañani
-
Privreda
Grañani
-
Privreda
Grañani
Privredni subjekti u
turizmu
Privreda
Grañani
Privredni subjekti u
turizmu
Privreda
Grañani
NVO
Lokalna privreda
Privreda
Grañani
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 63
4.6. Izgradnja pješačkih
staza (obale rijeka Zeleni i
Studeni Jadar), trim staza
(Bijelo Polje i Goločevina)
i druge sportske
infrastrukture
4.7. Urñenje turističkih
izletišta (Zaklopača i
Kušlat)
4.8. Razvoj lovnog i
ribolovnog turizma
100.000,00
30.000,00 KM
50.000,00
4.9. Izrada Programa
razvoja seoskog turizma
5.000,00
4.10. Izrada Programa
razvoja vjerskog turizma
5.000,00
Opština
Ministarstvo za
porodicu
omladinu i sport
Donatori
Opština
Privreda
Donatori
Opština
Ministarstvo
poljoprivrede
Ministarstvo
trgovine i
turizma
Donatori
Opština
Ministarstvo
trgovine i
turizma
Opština
Ministarstvo
trgovine i
turizma
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
LU „Komić“
Milići
SRD Milići
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Turistička
agencija
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Turistička
agencija
Turistička
organizacija
Sportsko društvo
Grañani
Privreda
Grañani
Lovački savez RS
Ribolovi savez
RS
Privreda
Grañani
Seoska
domaćinstva
Privreda
Grañani
Srpska
pravoslavna crkva
Islamska vjerska
zajednica
Privreda
Grañani
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 64
4.11. Postavljanje
turističke signalizacije
50.000,00
4.12. Edukacija kadra iz
oblasti turizma
20.000,00
4.13. Formiranje
Turističke agencije
-
Opština
Ministarstvo
trgovine i
turizma
Privredni
subjekti u
turizmu
Opština
Privreda
Vlada RS
-
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Turistička
agencija
Privredni subjekti u
turizmu
Privreda
Grañani
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Turistička
agencija
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Agencija za razvoj
malih i srednjih
preduzeća
Ministarstvo
trgovine i turizma
Privreda
Grañani
Ministarstvo
trgovine i turizma
Privredni subjekti u
turizmu
Privreda
Grañani
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
AD Komunalno
Milići
Grañani MZ
Rajići
AD Komunalno
Milići
Grañani MZ
ðile i Rupovo
Brdo
AD Komunalno
Milići
Grañani MZ
Mišići
AD Komunalno
Milići
Grañani
Strateški cilj br.2. INFRASTRUKTURA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
1.1. Završni radovi na
vodovodu u MZ Rajići
60.000,00
Ministarstvo
poljoprivrede
šumarstva i
vodoprivrede
1.2. Sanacija vodovoda u
MZ ðile i Rupovo Brdo
25.000,00
Opština
Donatori
1.3. Prevoñenje gradskog
vodovoda na desnu stranu
Jadra u MZ Mišići
20.000,00
Opština
Donatori
Grañani
1.4. Izgradnja
zaobilaznice na gradskom
70.000,00
Opština
Vlada RS
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 65
vodovodu kod
hidricentrale u G
Zalukoviku
1.5. Izgradnja filter stanice
sa prekidnom komorom
na izvorištu „Nikoline
Vode“ u Zaklopači
Donatori
180.000,00
Opština
Vlada RS
Donatori
1.6. Pokrivanje objekta
hlorne stanice „Nikoline
Vode“ u Zaklopači
30.000,00
Opština
Vlada RS
Donatori
1.7. Sanacija kaptažnog
objekta na izvorištu
„Nikoline Vode“ u
Zaklopači
120.000,00
Opština
Vlada RS
Donatori
1.8. Rekonstrukcija
distributivnog cementnoazbestnog cjevovoda
Zaklopača – Milići (stari
cjevovod)
1.9. Zamjena cementnoazbestnog cjevovoda
prečnika 250 mm od
bazena Goločevina do
mosta u Milićima
1.10. Izgradnja novog
cjevovoda 200 mm od
Milića do Vukšić Polja
600.000,00
Opština
Vlada RS
Donatori
200.000,00
Opština
Vlada RS
Donatori
900.000,00
Opština
Vlada RS
Donatori
70.000,00
Opština
Vlada RS
Donatori
1.11. Sanacija starog
rezervoara V=500 m3 u
Goločevini
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
AD Komunalno
Milići
Grañani
AD Komunalno
Milići
Grañani
AD Komunalno
Milići
Grañani
AD Komunalno
Milići
Grañani
AD Komunalno
Milići
Grañani
AD Komunalno
Milići
Grañani
AD Komunalno
Milići
Grañani
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 66
1.12. Upravljanje i
gazdovanje svim
vodovodima na opštini
Milići.
-
-
1.13. Izrada kanalizacije u
MZ Derventa (Ivan Polje i
naselje kod Dukić Mosta)
20.000,00
Opština
Donatori
Grañani
1.14. izgradnja
Kanalizacije Dubnički
Most – Vukšić Polje.
50.000,00
Opština
Donatori
Grañani
1.15. Izgradnja
kanalizacije u MZ Podgora
(Savići-Golići)
20.000,00
Opština
Donatori
Grañani
1.16. Sanacija kanalizacije
u MZ. Milići I (u sklopu
programa ureñenja
gradskog centra)
150.000,00
Opština
Donatori
1.17. Izgradnja i
opremanje prečistača
otpadnih i fekalnih voda
3.000.000,00
Opština
Vlada RS
Donatori
2.1. Asfaltiranje puteva u
MZ. U dužini od 35 km
3.500.000,00
Opština
UNDP
Vlada RS
Vlada BiH
Donatori
Grañani
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
AD Komunalno
Milići
Grañani
AD Komunalno
Milići
Grañani
Grañani MZ
Derventa
AD Komunalno
Milići
Grañani
Grañani MZ
Dubnički Most
AD Komunalno
Milići
Grañani
Grañani MZ
Podgora
AD Komunalno
Milići
Grañani
AD Komunalno
Milići
Grañani
UNDP
Grañani
Grañani
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 67
2.2. Asfaltiranje ulica u
urbanim djelovima opštine
u dužini od 7 km (MZ
Milići I i II, Derventa, N.
Kasaba, D. Most, Mišići)
500.000,00
2.3. Održavanje lokalnih
puteva na području
opštine Milići
350.000,00
2.4. Izgradnja
makadamskog puta OŠFabrika vode u MZ
Raševo
50.000,00
Opština
UNDP
Vlada RS
Vlada BiH
Donatori
Grañani
Opština
Opština
Donatori
2.5.Izgradnja manjih
mostova u MZ.
(Zaklopača, G.Zalukovik,
Štedrić i pješačkog mosta
u MZ Milići I)
250.000,00
2.6. Izgradnja mosta kod
SŠC „Milutin Milanković“
Milići
350.000,00
2.7. Izgradnja trotoara od
Zanuma do crkvenog
mosta.
70.000,00
Opština
Donatori
100.000,00
Opština
UNDP
Donatori
2.8. Izgradnja trotoara
D.Most – Vukšić Polje i
trotoara u MZ Nova
Kasaba
Opština
UNDP
Vlada RS
Vlada BiH
Donatori
Grañani
Opštin
Vlada RS
Donatori
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
UNDP
Grañani
Grañani
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Grañani
Grañani
UNDP
Grañani
Grañani
UNDP
Grañani
Grañani
-
Grañani
-
Grañani
UNDP
Grañani
Grañani
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 68
2.9. Izgradnja parking
prostora u urbanom dijelu
Milića.
50.000,00
Opština
Donatori
2.10. Izgradnja i
obilježavanje autobuskih
stajališta
60.000,00
Opština
Donatori
2.11. Ureñenje groblja i
mezarja
70.000,00
Opština
3.1. Izrada prostornog
plana opštine Milići
100.000,00
3.2. Izrada Generalnog
urbanističkog plana
90.000,00
3.3. Izrada regulacionih
planova za odreñena
područja opštine Milići
(Goločevina, centar Milića,
Regulacioni planovi
industrijsko-privrednih
zona)
3.4. Izrada
projektnotehničke
dokumentacije za projekte
predviñene Strategijom za
razvoja opštine do 2015.
Opština UNDP
Opštin
Vlada RS
Donatori
100.000,00
Opštin
Vlada RS
Potencionalni
investitori
150.000,00
Opština
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
-
Grañani
Javni prevoznici u
autobuskom
saobraćaju
Grañani
AD Komunalno
Milići
Grañani
Grañani
UNDP
Grañani
Privreda
-
Grañani
Privreda
-
Grañani
Privreda
-
Grañani
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 69
godine
4.1. Realizacija Programa
sanitarne zaštite izvorišta
„Nikolina Voda“
15.000,00
Opština
Donatori
4.2. Izrada Programa
sanitarne zaštite izvorišta
Zelenog Jadra „Odžak“
Gornji Zalukovik
15.000,00
Opština
Donatori
4.3. Izrada Programa
sanitarne zaštite izvorišta
„Jama“ Žutica
15.000,00
Opština
Donatori
4.4. Ureñenje obala rijeka
Zeleni i Studeni Jadar u
gradskom dijelu Milića
500.000,00
Opštin
Vlada RS
Donatori
4.5. Sanacija vodotoka u
MZ Nova Kasaba
(Čelikovića potok)
15.000,00
Opština
Donatori
4.6. Podrška realizaciji
projekta „Regionalna
deponija“
4.7. Sanacija postojećih
divljih deponija
4.8. Jačanje institucija za
-
100.000,00
5.000,00
-
Opština
Donatori
Opština
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
AD Komunalno
Milići
Grañani
AD Komunalno
Milići
Grañani
AD Komunalno
Milići
Grañani
-
Grañani
Grañani
Grañani
Regionalna
deponija
Grañani
AD Komunalno
Milići
NVO koje se bave
ekologijom
Grañani
AD Komunalno
Grañani
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 70
zaštitu životne sredine
4.9. Opremanje i razvoj
Komunalnog preduzeća
300.000,00
Opština
Donatori
4.10. Izgradnja i
opremanje Vatrogasnog
doma
250.000,00
Opština
Vatrogasni
savez
Donatori
4.11. Izrada lokalnog
ekološkog akcionog plana
– LEAP
10.000,00
Opština
Donatori
4.12. Deminiranje
površina zagañenim
minama i NUS-a
50.000,00
Oružane snage
BiH
Deminerski tim
republičke
uprave civilne
zaštite
Opština
Donatori
4.13. Edukacija grañana iz
oblasti zaštite životne
sredine
5.000,00
5.1. Rekonstrukcija
niskonaponske mreže na
području opštine Milići
750.000,00
Opština
Elektroprivreda
RS
5.2. Sanacija ulične
rasvjete u gradskom dijelu
100.000,00
Opština
UNDP
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Civilna zaštita
Milići
Milići
NVO koje se bave
ekologijom
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
AD Komunalno
Milići
Grañani
Teritorijalna
vatrogasna
jedinica
Grañani
AD Komunalno
Milići
NVO koje se bave
ekologijom
Grañani
Oružane snage
BiH
Deminerski tim
republičke uprave
civilne zaštite
Grañani
NVO koje se bave
ekologijom
Grañani
Elektrodistribucija
Grañani
UNDP
Grañani
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 71
Milića
5.3. Izgradnja i sanacija
ulične rasvijete u MZ
(Milići II, Nova Kasaba,
Skugrići, Štedrić,
Zaklopača i Rovaši)
5.4. Izrada studije
izvodljivosti o
obezbijeñenju centralnog
grijanja u gradskom dijelu
Milića
5.5. Sanacija- izgradnja
kotlovnice i instalacija za
centralno grijanje u
gradskom dijelu Milića
50.000,00
Opština
Donatori
25.000,00
Opština
Donatori
2.000.000,00
Potencijalni
investitor
5.6. Obezbjeñenje TV
signala Javnih servisa RS
i BiH za područje opštine
Milići
100.000,00
Opština
Javni emiteri
5.7. Uvoñenje digitalne
kablovske televizije
100.000,00
„Fokus“
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Grañani
Grañani
Potencijalni
investitor
Grañani
Potencijalni
investitor
Grañani
Javni emiteri
Grañani
„Fokus“
Grañani
Predškolska
ustanova
„Poletarac“
Dijeca
predškolskog
uzrasta
Grañani
Dijeca
predškolskog
Strateški cilj br.3. OBRAZOVANJE KULTURA ISPORT
1.1. Zanavljanje
namještaja u predškolskoj
ustanovi „Poletarac“ Milići
5.000,00
Opština
Donatori
1.2. Nabavka didaktičkog
materijala za PU
7.500,00
Opština
Donatori
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
privredu i
Predškolska
ustanova
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 72
„Poletarac“ Milići
1.3. Sanacija trotoara u
dvorištu PU „Poletarac“
Milići
5.000,00
1.4. Sanacija stepeništa
do OŠ „Aleksa Jakšić“
Milići
20.000,00
1.5. Izgradnja trotoara oko
obijekta OŠ „Aleksa
Jakšić“ Milići
20.000,00
1.6. Regulacija
površinskih voda u krugu
OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići
15.000,00
1.7. Asfaltiranje parking
prostora i prilaza OŠ
„Aleksa Jakšić“ Milići
15.000,00
1.8. Ograñivanje dvorišta
OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići
100.000,00
1.9. Zanavljanje krova na
novom dijelu zgrade OŠ
„Aleksa Jakšić“ Milići
50.000,00
Opština
Donatori
Opština
Ministarstvo
prosvijete i
kulture
Donatori
Opština
Ministarstvo
prosvijete i
kulture
Donatori
Opština
Ministarstvo
prosvijete i
kulture
Donatori
Opština
Ministarstvo
prosvijete i
kulture
Donatori
Opština
Ministarstvo
prosvijete i
kulture
Donatori
Opština
Ministarstvo
prosvijete i
kulture
Donatori
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
„Poletarac“
Predškolska
ustanova
„Poletarac“
uzrasta
Grañani
Dijeca
predškolskog
uzrasta
Grañani
OŠ „Aleksa Jakšić“
Milići
ðaci
Grañani
OŠ „Aleksa Jakšić“
Milići
ðaci
Grañani
OŠ „Aleksa Jakšić“
Milići
ðaci
Grañani
OŠ „Aleksa Jakšić“
Milići
ðaci
Grañani
OŠ „Aleksa Jakšić“
Milići
ðaci
Grañani
OŠ „Aleksa Jakšić“
Milići
ðaci
Grañani
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 73
1.10. Zamjena oluka i
slivnika na obijektima OŠ
u Milićima, derventi i
Dubnici
20.000,00
1.11. Sanacija objekta
fiskulturne sale i nabavka
opreme u OŠ „Aleksa
Jakšić“ Milići
15.000,00
1.12. Zamjena stolarije na
starom djelu zgrade OŠ
„Aleksa Jakšić“ Milići
100.000,00
1.13. Zanavljanje opreme i
nastavnih sredstava u OŠ
„Aleksa Jakšić“ Milići
75.000,00
1.14. Nabavka knjiga za
učenike OŠ slabijeg
materijalnog stanja (76.
kompleta)
15.000,00
1.15. Opremanje kabineta
fizike
10.000,00
1.16. Opremanje mini
laboratorije za hemiju
15.000,00
1.17. Nabavka stručne
literature za biblioteku
10.000,00
Opština
Ministarstvo
prosvijete i
kulture
Donatori
Opština
Ministarstvo
prosvijete i
kulture
Donatori
Opština
Ministarstvo
prosvijete i
kulture
Donatori
Opština
Ministarstvo
prosvijete i
kulture
Donatori
Opština
Ministarstvo
prosvijete i
kulture
Donatori
Opština
Ministarstvo
prosvijete i
kulture
Donatori
Opština
Ministarstvo
prosvijete i
kulture
Donatori
Opština
Ministarstvo
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
OŠ „Aleksa Jakšić“
Milići
ðaci
Grañani
OŠ „Aleksa Jakšić“
Milići
ðaci
Grañani
OŠ „Aleksa Jakšić“
Milići
ðaci
Grañani
OŠ „Aleksa Jakšić“
Milići
ðaci
Grañani
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
OŠ „Aleksa Jakšić“
Milići
ðaci
Grañani
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
SŠC „Milutin
Milanković“ Milići
ðaci
Grañani
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
SŠC „Milutin
Milanković“ Milići
ðaci
Grañani
Odjeljenje za
privredu i
SŠC „Milutin
Milanković“ Milići
ðaci
Grañani
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 74
SŠC-a
1.18. Opremanje
anfiteatra
45.000,00
1.19. Nabavka knjiga za
učenike slabijeg
materijalnog stanja i dijecu
višečlanih porodica
2.000,00
1.20. Formiranje isturenog
odijeljenja Muzičke škole
50.000,00
2.1. Kadrovsko jačanje
odjeljenja za privredu i
društvene djelatnosti u
dijelu koji se odnosi na
kulturu
2.2. Izrada strategije
razvoja kulture na opštini
Milići
-
5.000,00
2.3. Sanacija postojećih
objekata kulture (Domovi
kulture u Derventi i Novoj
Kasabi)
70.000,00
2.4. Obnavljanje i
proširenje knjižnog fonda
iz svih oblasti
15.000,00
prosvijete i
kulture
Donatori
Opština
Ministarstvo
prosvijete i
kulture
Donatori
Opština
Ministarstvo
prosvijete i
kulture
Donatori
Opština
Ministarstvo
prosvijete i
kulture
Donatori
-
Opština
Opština
Ministarstvo
prosvijete i
kulture
Donatori
Opština
Ministarstvo
prosvijete i
kulture
Donatori
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
SŠC „Milutin
Milanković“ Milići
ðaci
Grañani
SŠC „Milutin
Milanković“ Milići
ðaci
Grañani
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
OŠ „Aleksa Jakšić“
Milići
ðaci
Grañani
Načelnik
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
-
Grañani
Institucije koje se
bave kulturom
Grañani
Savjeti MZ
Grañani
Narodna biblioteka
Grañani
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 75
2.5. Jačanje aktivnosti na
obogaćivanju Zavičajne
zbirke
5.000,00
Opština
2.6. Jačanje finansijske
podrške razvoju kulture i
iznalaženju alternativnih
izvora finansiranja
2.7. Permanentno stručno
usavršavanje zaposlenih u
kulturi
10.000,00
Donatori
5.000,00
Opština
3.1. Jačanje uloge
sportskog društva u
razvoju sporta na području
opštine
25.000,00
3.2. Sanacija i stavljanje u
funkciju sportskih objekata
(Kuglana, šah sala)
100.000,00
3.3. Aktiviranje i
reorganizacija ženskog
rukometnog kluba,
kuglaškog i šah kluba.
50.000,00
3.4. Izgradnja sportskih
terena u MZ Rajići
30.000,00
3.5. Izgradnja igrališta za
mali fudbal u MZ Milića
Brdo I Raševo
40.000,00
Opština
Ministarstvo za
porodicu
omladinu i sport
Sponzori
Opština
Ministarstvo za
porodicu
omladinu i sport
Sponzori
Opština
Ministarstvo za
porodicu
omladinu i sport
Sponzori
Opština
Ministarstvo za
porodicu
omladinu i sport
Donatori
Opština
Ministarstvo za
porodicu
omladinu i sport
Donatori
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Institucije koje se
bave kulturom
Grañani
Institucije koje se
bave kulturom
Grañani
Institucije koje se
bave kulturom
Grañani
Sportsko društvo
Grañani
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Sportsko društvo
Grañani
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Sportsko društvo
Grañani
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Sportsko društvo
Savjet MZ
Grañani
Sportsko društvo
Savjet MZ
Grañani
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 76
3.6. Sanacija postojećih
sportskih terena u MZ
Rovaši
5.000,00
3.7. Nabavka sportskih
rekvizita i opreme za
asfaltirane sportske terene
20.000,00
Opština
Ministarstvo za
porodicu
omladinu i sport
Donatori
Opština
Ministarstvo za
porodicu
omladinu i sport
Donatori
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Sportsko društvo
Savjet MZ
Grañani
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Sportsko društvo
Grañani
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Dom zdravlja
„Sveti Nikola“ Milići
Grañani
Dom zdravlja
„Sveti Nikola“ Milići
Grañani
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Dom zdravlja
„Sveti Nikola“ Milići
Grañani
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
Dom zdravlja
„Sveti Nikola“ Milići
Grañani
Dom zdravlja
„Sveti Nikola“ Milići
Grañani
Strateški cilj br.4. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA
1.1. Adaptacija prostora
za preostale Timove
porodične medicine i
prateće službe
100.000,00
1.2. Nabavka opreme za
timove porodične
medicine i laboratoriju
120.000,00
1.3. Adaptacija prostora
za stomatološku
laboratoriju
100.000,00
1.4. Adaptacija prostora
za rendgen kabinet i
stavljanje u funkciju
mamografa
5.000,00
1.5.Adaptacija prostora za
rad konsultativnospecijalističke službe iz
50.000,00
Opština
Ministarstvo
zdravlja i
socijalne zaštite
Donatori
Opština
Ministarstvo
zdravlja i
socijalne zaštite
Donatori
Opština
Ministarstvo
zdravlja i
socijalne zaštite
Donatori
Opština
Ministarstvo
zdravlja i
socijalne zaštite
Donatori
Opština
Ministarstvo
zdravlja i
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 77
pedijatrije i ginekologije
1.6. Nabavka
ultrazvučnog
aparata,rendgen aparata i
mamografa
450.000,00
socijalne zaštite
Donatori
Opština
Ministarstvo
zdravlja i
socijalne zaštite
Donatori
Opština
Ministarstvo
zdravlja i
socijalne zaštite
Donatori
Opština
Ministarstvo
zdravlja i
socijalne zaštite
Donatori
Opština
Donatori
1.7. Nabavka putničkog
vozila za rad timova
25.000,00
1.8. Permanentna
edukacija zaposlenih u
Domu zdravlja
25.000,00
2.1. Obezbijeñivanje i
opremanje prostora za
arhivsku grañu Centra za
socijalni rad
10.000,00
2.2. Nabavka terenskog
vozila
15.000,00
Opština
Donatori
2.3. Permanentna
edukacija zaposlenih u
Centru za socijalni rad
5.000,00
Opština
2.4. Edukacija roditelja
djece sa posebnim
potrebama
5.000,00
Opština
Donatori
10.000,00
Opština
Donatori
2.5. Izgradnja prilaza
javnim objektima i
ustanovama, na
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Dom zdravlja
„Sveti Nikola“ Milići
Grañani
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Dom zdravlja
„Sveti Nikola“ Milići
Grañani
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Dom zdravlja
„Sveti Nikola“ Milići
Grañani
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
privredu i
društvene
Centar za socijalni
rad
Grañani
Centar za socijalni
rad
Grañani
Centar za socijalni
rad
Grañani
Centar za socijalni
rad
NVO Jednakost
Grañani
NVO Jednakost
Gradjani
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 78
pješačkim prelazima i
trotoarima za invalidna
lica
2.6.Izgradnja centra za
podršku osobama sa
invaliditetom
djelatnosti
200.000,00
Opština
Donatori
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
NVO Jednakost
Gradjani
10.000,00
Opština
Donatori
Centar za socijalni
rad
NVO Jednakost
Grañani
2.8. Prepokrivanje
stambenih zgrada u
Milićima
750.000,00
Opština
Investitori
Donatori
Investitori
Grañani
Grañani
2.9. Zaštita stambenog
fonda
300.000,00
Opština
Vlasnici stanova
Donatori
Odjeljenje za
privredu i
društvene
djelatnosti
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Opština
Vlasnici stanova
Gradjani
1.1. Nadogradnja i
opremanje zgrade opštine
250.000,00
Opština
Vlada RS
-
Grañani
1.2. Izgradnja, sanacija i
opremanje objekata MZ
(Rajići, Skugrići, Štedrić,
D. Most, ðile i R. Brdo,
Podgora, Maćesi I Rovaši)
1.3. Program mjera za
prikupljanje neporeskih
145.000,00
Opština
UNDP
Donatori
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Odjeljenje za
prostorno
ureñenje
grañevinarstvo i
ekologiju
Sva Odjeljenja
Skupština
Savjeti MZ
UNDP
Grañani
-
Grañani
2.7. Izrada Socijalne karte
Strateški cilj br.5. JAVNA ADMINISTRACIJA I CIVILNI SEKTOR
-
-
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 79
prihoda
1.4. Popisi i uknjižbe
opštinske imovine
50.000,00
Opština
opštine
Sva Odjeljenja
Skupština
opštine
Sva Odjeljenja
Načelnik
RGU
Grunt
Grañani
OSCE
Grañani
1.5. Donošenje kriterija za
ocjenjivanje rada
službenika
1.6. Donošenje Pravilnika
o nagrañivanju i
sankcionisanju službenika
1.7. Donošenje pravilnika
o dodjeli budžetskih
sredstava NVO i drugim
korisnicima
-
-
-
-
Sva Odjeljenja
Načelnik
OSCE
Grañani
-
-
NVO
Grañani
1.8. Izrada Programa
edukacije zaposlenih u
Administrativnoj službi
opštine Milići
1.9. Program odrañivanja
pripravničkog staža
-
-
Odjeljenje za
opštu upravu
Načelnik
Skupština
opštine
Sva Odjeljenja
Načelnik
OSCE
UNDP
Grañani
-
-
Odjeljenje za
opštu upravu
Načelnik
Sva Odjeljenja
Načelnik
Biro za
zapošljavanje
Grañani
Institucije
Grañani
-
Grañani
NVO
Gradjani
NVO
Grañani
1.10. Izrada Monografije
opštine Milići za 20.
godina postojanja
30.000,00
Opština
Ministarstvo
uprave i lokalne
samouprave
Opština
Donatori
1.11. Izrada Biltena
opštine
5.000,00
2.1. Podizanje svijesti
grañana o zanačaju NVO
sektora
2.2. Iniciranje, formiranje i
podrška NVO koje pružaju
2.000,00
Opština
Donatori
Odjeljenje za
opštu upravu
Načelnik
Skupština
opštine
Odjeljenje za
opštu upravu
5.000,00
Opština
Donatori
Odjeljenje za
opštu upravu
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 80
pomoć ugroženim
kategorijama stanovništva
2.3. Iniciranje
umrežavanja NVO u
opštini
2.4. Uspostavljanje čvršće
saradnje NVO i lokalne
zajednice
2.5. Poboljšanje
materijalno -finansijskog
stanja NVO
-
Opština
Odjeljenje za
opštu upravu
NVO
Grañani
-
Opština
Odjeljenje za
opštu upravu
NVO
Grañani
Opština
Donatori
Po projektima
NVO uz pomoć
donatora
NVO
Grañani
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 81
9. PRAĆENJE, OCJENJIVANJE I AŽURIRANJE STRATEGIJE RAZVOJA
Implementacija Strategije razvoja opštine Milići s jedne strane zahtjeva racionalniji i efikasniji
pristup u korišćenju postojećih resursa, a s druge strane podrazumjeva i identifikovanje novih
sredstava i njihovih izvora unutar i izvan opštine.
Prihvatanjem vizije, njene misije i strateških ciljeva proizilazi da za potpunu realizaciju Strategije
razvoja opštine mora doći do izmjena u organizacionoj strukturi lokalne uprave, do permanentnog
kadrovskog osposobljavanja i primjene novih znanja i vještina, promotivnog djelovanja svih aktera
unutar i izvan lokalne zajednice, kao i do uspostave partnerskog odnosa izmeñu javnog i privatnog
sektora.
Sredstva za finansiranje planiranih projekata će se redovno obezbjeñivati iz Budžeta opštine, iz
Fondova nadležnih organa RS i BiH, potencijalnih investitora u ovu sredinu, domaćih i stranih
donatora i grañana opštine. Za jedan dio projekata potrebna sredstva za finansiranje po mogućnosti
obezbjediti iz Fondova EU i iz partnerskih odnosa u prekograničnoj saradnji.
U procesu implementacije Strategije razvoja poštovati dinamiku realizacije projekata predviñenih
Akcionim planom, sve zakonske procedure koje se odnose na javne nabavke, izradu projektnotehničke dokumentacije, rokove početka i završetka radova, kao i obezbjeñenje finansijskih
sredstava.
Monitoring i evaluacija uključuju cjelovito sagledavanje ispunjenja planirane vizije i misije, strateški
operativnih ciljeva, a ogleda se kroz efikasno korištenje resursa, kroz ostvarene rezultate u odnosu na
uložena sredstva i kroz uticaje realizacije Strategije na život grañana.
Indikatori napretka i uspješnosti odreñivaće se na nivou svakog cilja i projekta i biće sastavni dio
godišnjeg Akcionog plana.
Aktivnosti monitoringa i evaluacije Strategije razvoja jasno će se definisati u planu rada
zaduženog tijela nosioca pojedinih projekata ili pojedinaca za realizaciju ovog dokumenta.
Monitoring izvještaji se sačinjavaju najmanje jednom godišnje i dostavljaju se Načelniku opštine,
Skupštini opštine i javnosti na uvid i razmatranje.
Strategija razvoja opštine je fleksibilan dokumenat koji treba redovno ažurirati i prilagoñavati ga
potrebama grañana lokalne zajednice. Vizija se ne mijenja tokom cijelog strateškog perioda, strateški
ciljevi se preispituju i po potrebi reviduju svake 2-3 godine, dok se operativni ciljevi i projekti
preispituju i po potrebi ažuriraju na godišnjem nivou. Za svaku godinu radi se godišnji Akcioni plan
koji mora biti u skladu sa obezbjeñenim sredstvima u opštinskom budžetu i obezbjeñenim sredstvima
iz drugih izvora.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 82
10. PRILOG: Projektne ideje
Projekat 1.2. Osnivanje
Agencije za lokalni
ekonomski razvoj
Strateški cilj br. 1 Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Operativni cilj br. 1. Do kraja 2015. godine stvoreni
uslovi i institucionalni okvir za razvoj privrede
Kratak opis projekta: Agencija za lokalni ekonomaki razvoj je organizaciona cjelina koja u
ime lokalne zajednice sprovodi aktivnosti na lokalnom ekonomskom razvoju. Svoju
djelantost Agencija realizuje kroz aktivnosti na izradi strateških dokumenata lokalne
zajednice, kroz usklañivanje rada svih institucija sa navedenim dokumentima, kroz
aktivnosti na izradi razvojnih projekata, kontakte sa donatorima i potencijalnim investitorima.
Agencija radi na kreiranju i ažuriranju baze podataka vezane za privredu, poslovne zone,
strukturu raspoližive radne snage, kao i na uvoñenju informacionog sistema, izradi
promotivnog materijala kojim se promoviše privredni investicioni i turistički potencijal lokalne
zajednice.Pored ovih aktivnosti Agencija za lokalni ekonomski razvoj radi na informisanju
svih subjekata lokalne zajednice o mogućnostima apliciranja za raznim finansijskim
sredstvima (krediti, Fondovi, donacije) i na organizaciji edukacija po svim pitanjima i za sve
subjekte na opštini.
Ciljne grupe: Privredni subjekti, institucije i ustanove, MZ, NVO, grañani.
Očekivani rezultati:
- Privlačenje investitora
- Osnivanje novih preduzeća
- Otvaranje novih radnih mjesta
Indikatori:
- Broj novih subjekata
- Broj zaposlenih
- Broj edukovanih subjekata i pojedinaca
Potencijalni nosioci projekta: Opština
Ostali potencijalni partneri: Privredni subjekti, institucije i ustanove
Preduslovi za realizaciju
- Donošenje odluke o osnivanju
Agencije
- Izrada normativnih akata Agencije
- Obezbjeñenje sredstava za
finansiranje Agencije
Faktori rizika
- Sumnje i opravdanost osnivanja Agencije
- Neobezbjeñena finansijska sredstva
Procijenjena
projekta
Trajanje projekta: 12 mjeseci
ukupna
vrijednost
Početak: 2011. godina
10.000 KM
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 83
Projekat 2.7. Izrada
Studije izvodljivosti o
formiranju industrijske zone
Strateški cilj br. 1 Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Operativni cilj br. 2. Do kraja 2015.godine unapreñen
razvoj privrednih subjekata i povećana zaposlenost za 30%
u ovom sektoru
Kratak opis projekta: Industrijske-poslovne zone predstavljaju značajan instrument
podsticaja razvoja preduzetništva, MSP i privrede u cjelini.Opština Milići je donijela odluku o
uspostavljanju industrijske zone, definisala veoma atraktivnu lokaciju koja posjeduje
osnovnu makroinfrastrukturu, a u koju je potrebno uložiti značajna finansijska sredstva da bi
se stavila u funkciju. Prvi korak u realizaciji ovog veoma važnog projekta je izrada Studije
izvodljivosti o formiranju industrijske zone. Studija ima za cilj da otvori perspektive, inicira
lokalne vlasti i potencijalne domaće i strane investitore da preuzmu aktivnu ulogu i daju
veliku podršku lokalnom a i regionalnom ekonomskom razvoju. Studija treba da odgovori na
aktuelna pitanja postojećeg privrednog stanja, privrednih potencijala i resursa, postojećih
infrastrukturnih kapaciteta, polazeći od strateških opredjeljenja privrednog razvoja opštine
sa akcentom na razvoj, zapošljavanje, osnivanje i rast MSP, te privlačenje domaćih i stranih
investitora. Studija treba da dafiniše ulogu lokalne vlasti i potencijalnih investitora u procesu
formiranja industrijske zone da identifikuje probleme koji se postavljaju pred osnivače zone
počev od rješavanja imovinskih odnosa, obejbjeñenja finansijskih sredstava, promocije
javnog i privatnog sektora, pripremanju predloga za izradu Studije, olakšanje pristupa
raznim Fondovima, odnosno stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta za brži razvoj
opštine.
Ciljne grupe: MSP, preduzetnici, domaći i strani investitori , grañani.
Očekivani rezultati:
- Stvorene pretpostavke za
izgradnju industrijske zone
- Potencijalni investitori mogu
ulagati sredstva u izgradnju zone i
preduzeća
- Brži privredni razvoj opštine
Indikatori:
- Broj urañenih dokumenata
- Broj izgrañenih zona
- Broj zaposlenih
Potencijalni nosioci projekta: Opština, Agencija za lokalni ekonomski razvoj
Ostali potencijalni partneri: MSP, domaći i strani investitori
Preduslovi za realizaciju
- Obezbjeñeni zakonski uslovi
- Rješeni imovinsko-pravni odnosi
- Obezbjeñena sredstava za
Izradu Studije
Faktori rizika
- Neriješeni imovinsko-pravni odnosi
- Nedostatak finansijskih sredstava
Procijenjena
ukupna
projekta
30.000 KM
Trajanje projekta: 18 mjeseci
vrijednost
Početak: Druga polovina 2011. godina
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 84
Projekat 2.11.
Strateški cilj br. 1
Uspostava Prekogranične saradnje
i povezivanje privrednika
Ekonomski razvoj I zapošljavanje
Operativni cilj br. 2 Do kraja 2015. godine
unapreñen razvoj privrednih subjekata i povećana
zaposlenost za 30% u ovom sektoru
Kratak opis projekta: Programi Prekogranične saradnje su instrument Evropske unije usmjeren ka
pružanju podrške i promovisanju saradnje pograničnih oblasti susjednih država ka smanjenju razlika u
nivou razvijenosti i unapreñenju kontakata lokalnih zajednica na polju ekonomske, socijalne, kulturne
i druge saradnje.
Prekogranična saradnja je prilika da potencijalni partneri iz susjednih država predstave svoje
projektne ideje, uspostave kontakte i unaprede saradnju u oblasti razvoja MSP, turizma, u oblati
trgovine i pristupa tržištima u oblasti zaštite životne sredine i eksploatacije prirodnih resursa, kao i u
oblasti kulture, sporta i drugih aktivnosti.
BiH je uspostavila prekograničnu saradnju sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom. Sve ove zemlje
osim Hrvatske (kandidat za ulazak u EU) mogu od EU koristiti dva od pet IPA fondova, a jedan od njih
je Prekogranična saradnja.
Opština Milići je napravila prvi korak u Prekograničnoj saradnji sa opštinom Koceljeva iz Srbije na
projektu Obnovljivih energetskih izvora i energetske efikasnosti, a i aktivno je uključena u aktivnosti
na realizaciji projekta saradnje za razvoj Podrinja, gdje su već počele prirpeme na izradi Strategije
razvoja ovog regiona.
Ciljne grupe: Opštine u pograničnoj zoni, MZ, privrednici i grañani
Očekivani rezultati:
- Ostvarena saradnja subjekata
- Razmjena iskustava i najboljih praksa
- Uspostava zajedničkog tržišnog prostora
- Realizacija konkretnih projekata
Indikatori:
- Novi oblici saradnje
- Broj subjekata u Prekograničnoj saradnji
- Visina prihoda iz ove saradnje
Potencijalni nosioci projekta: Opština, regionalna P.K.
Ostali potencijalni partneri: Agencija za lokalni ekonomski razvoj, privrednici, grañani
Preduslovi za realizaciju
- Donešena sva akta za Prekograničnu
saradnju
- Definisani pravci saradnje
- Obezbjeñena podrška akterima saradnje
Faktori rizika
- Nepostojanje propisa
- Nezainteresovanost učesnika u
Prekograničnoj saradnji
Procjenjena ukupna vrijednost projekta
Trajanje projekta: Kontinuirano
Početak: 2011. godine
-
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 85
Projekat 3.8.
Strateški cilj br. 1
Izrada Studije o mogućnostima
organske proizvodnje
Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Operativni cilj br. 3 Do kraja 2015. godine
unapreñena poljoprivredna proizvodnja
i prerada poljoprivrednih proizvoda
Kratak opis projekta: Organska proizvodnja je vrlo zahtjevna proizvodnja i da bi se orgnizovala
moraju se ispuniti sledeći uslovi: izolovanost zemljišnih parcela, stočarskih farmi i prerañivačkih
kapaciteta od mogućih izvora zagañenja, zatim odgovarajući kvalitet vode za navodnjavanje, te
usklañen razvoj biljne i stočarske proizvodnje i osposobljenost kadorva za ovu vrstu proizvodnje.
Pored ovih uslova za organsku proizvodnju se mora izvršiti izbor vrsta i sorti sadnog materijala i
sjemena koje su prilagoñene agro-ekološkim uslovima. Da bi se organizovala proizvodnja organske
hrane, mora se uraditi Studija o mogućnostima proizvodnje ovih proizvoda koja će pored navedenih
uslova morati obezbjediti svu zakonsku i podzakonsku regulativu kojom su propisana pravila
proizvodnje, prerade, skladištenja, transporta, prometa, obilježavanja organskih proizvoda, te izbor
nacionalnog znaka za obilježavanje certifikovanih proizvoda.
Sva zakonska i podzakonska akta moraju biti usklañena sa zakonskom regulativom Evropske unije. U
opštini Milići postoje adekvatni uslovi za proizvodnju organske hrane, a da bi se krenulo u ovu vrstu
proizvodnje moraju se ispuniti uslovi propisani Zakonom o organskoj proizvodnji i Strategijom razvoja
poljoprivrede na području opštine Milići.
Ciljne grupe: Poljoprivredna gazdinstva, stočarske farme, privredni subjekti
Očekivani rezultati:
Indikatori:
- Proizvodnja zdrave hrane
- Broj organskih proizvoda
- Veći prihodi
- Kvalitet organskih proizvoda
- Veća zaposlenost
Potencijalni nosioci projekta: Opština – Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
Ostali potencijalni partneri: Poljoprivredna gazdinstva, udruženja poljoprivrednika , ovlaštena kuća
za izradu Studije
Preduslovi za realizaciju
- Urañena Studija
- Obezbjeñena finansijska sredstva
Procjenjena ukupna vrijednost projekta
5.000 KM
Faktori rizika
- Nezainteresovanost gazdinstava
- Nedostatak finansijskih sredstava
Trajanje projekta: 12 mjeseci
Početak: 2013. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 86
Projekat 4.1. Izrada
Strategije razvoja turizma na
području opštine Milići
Strateški cilj br. 1. Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Operativni cilj br. 4. Do kraja 2015.godine unapreñena
turistička ponuda i kvalitet turističkih usluga
Kratak opis projekta: Turizam je privredna grana koja će vrlo brzo zauzeti odgovarajuće
mjesto u privrednom ambijentu lokalne zajednice, a i šire. Trenutno se sektor turizma
suočava sa mnogim problemima organizacione prirode, slabo izgrañenom infrastrukturom iz
ove oblasti, nedostatkom finansijskih sredstava za bilo koji ozbiljniji zahvat, nedovoljno
promovisanom turističkom ponudom i potencijalom (izuzev ugostiteljsko-turističkih
kapaciteta AD „Boksit”) kao i slabo razvijenim turističkim okruženjem. Turistički resursi
opštine su značajni i evidentni i čine dobru polaznu osnovu za ozbiljniji pristup turističkom
razvoju. Opštinase opredijelila da zajedno sa subjektima koji se bave ovom djelatnošću u
što kraćem roku izradi Strategiju razvoja turizma kojom će predstaviti svoje turističke
kapacitete i potencijale, dati viziju u daljem razvoju turizma, definisati strateške i operativne
ciljeve, kao i konkretne razvojne projekte. Strategijom razvoja turizma definisaće s euslovi
pod kojima će zainteresovani domaći i strani ulagači moći uložiti pdreñena sredstva za
razvoj ovog sektora.
Ciljne grupe: Domaći i strani ulagači, stanovništvo opštine, NVO.
Očekivani rezultati:
- Osmišljen turistički profil opštine
- Uspostavljeno partnerstvo izmeñu
ulagača
- Povećani prihodi opštine
- Nova radna mjesta
Indikatori:
- Novi vidovi turizma
- Nivo prihoda u Budžetu
- Broj zaposlenih
Potencijalni nosioci projekta: Opština
Ostali potencijalni partneri: Privredni subjekti, grañani, NVO
Preduslovi za realizaciju
- Opredijeljenost učesnika u izradi
Strategije
- Obezbjeñena sredstava
Faktori rizika
- Ne postoje
Procijenjena
projekta
Trajanje projekta: 6 mjeseci
ukupna
vrijednost
Početak: Prva polovina 2011. godina
100.000 KM
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 87
Projekat 4.11.
Postavljanje turističke
signalizacije
Strateški cilj br. 1. Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Operativni cilj br. 4. Do kraja 2015.godine unapreñena
turistička ponuda i kvalitet turističkih usluga
Kratak opis projekta:Postavljanje turističke signalizacije na području opštine Milići
podrazumjeva postavljanje znakova obavještenja o kulturnim, istorijskim, prirodnim i
turističkim vrijednostima, ugostiteljsko-turističkim objektima, postavljanje znakova koji
pružaju turističke i druge informacije, kao i izvoz dobrodošlica. Prije samog postavljanja
turističke signalizacije potrebno je definisati najvažnije turističke lokacije i objekte od javnog
značaja koji su važni za turiste. Ovaj projekat predviña i izradu projektne dokumentacije
kojom se definiše lokacija za postavljanje znakova, vizuelni izgled svakog znaka kao i
izradu i postavljanje istih.
Na području opštine Milići za sada je postavljena signalizacija za ugostiteljsko-turističke
objekte Komapanije AD „Boksit”, dok druge signalizacije za navedene vrijednosti i objekte
ne postoji.
Ciljne grupe: Turisti, svi posjetioci Opštine, grañani
Očekivani rezultati:
- Postavljena turistička signalizacija
- Poboljšan pristup turističkim
objektima
- Bolja informisanost turista
Indikatori:
- Broj i vrsta postavljenih znakova
- Stepen zadovoljstva turista
- Stepen zadovoljstva vozača u tranzitu
Potencijalni nosioci projekta: Opština, Turistička agencija
Ostali potencijalni partneri: Ministarstvo trgovine i turizma RS, Subjekti koji se
bave turizmom
Preduslovi za realizaciju
- Obezbjeñena finansijska sredstva
- Definisani turistički objekti
Faktori rizika
- Nedostatak finansijskih sredstava
- Nezainteresovanost potencijalnih partnera
Procijenjena
projekta
Trajanje projekta: 12 mjeseci
ukupna
vrijednost
Početak: 2011. godina
50.000 KM
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 88
Projekat 4.13.
Strateški cilj br. 1
Formiranje turističke
agencije
Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Operativni cilj br. 4 Do kraja 2015. godine
unapreñena turistička ponuda i kvalitet turističkih
usluga
Kratak opis projekta: Turističke aktivnosti i razvoj turizma na području opštine Milići se najvećim
dijelom manifestuju kroz rad turističko-ugostiteljskih kapaciteta kompanije AD “Boksit”. Nekih drugih
organizovanih i planskih aktivnosti skoro da i nema, izuzev sportskih dešavanja u oblasti lovnog i
ribolovnog potencijala. Da bi se postojeće stanje unapredilo u skladu sa ciljevima razvojne Strategije,
formiranje Turističke agencije je prioritetan zadatak koji će prdstavljati temelj daljeg razvoja i
unapreñenja turističke privrede na području opštine uz uključenje svih relevantnih faktora.
Formiranjem Agencije obezbjediće se sve pretpostavke i uslovi za popularizaciju i prezentaciju
turističke ponude opštine i njenih kapaciteta. Kroz rad Agencije unaprediće se razvoj turističkog
sektora, definisaće se plan promocije i prodaje turističko-ugostiteljske ponude, plan kadrovskog
jačanja i osposobljavanja, promotivno-propagandne aktivnosti, plan učešća na turističkim sajmovima i
izložbama u zemlji i inostranstvu uz podršku svih vrsta medija.
Ciljne grupe: Privredni subjekti koji se bave turizmom i ugostiteljstvom, NVO, grañani,
Turisti
Očekivani rezultati:
Indikatori:
- Promovisana turistička ponuda
- Novi vidovi turizma
- Unapreñen rad ovog sektora
- Broj subjekata koji se bave turizmom
- Veći finansijski efekti
- Broj domaćih i stranih turista
- Otvaranje novih radnih mjesta
- Broj zaposlenih
Potencijalni nosioci projekta: Opština
Ostali potencijalni partneri: Privredni subjekti, Agencija za lokalni ekonomski razvoj,
NVO, grañani
Preduslovi za realizaciju
Faktori rizika
- Donošenje odluke o osnivanju Agencije
- Sumnja u opravdanost formiranja Agencije
- Izrada normativnih akata
- neobezbjeñena finansijska sredstva
- Obezbjeñena sredstva za finansiranje
Agencije
Procjenjena ukupna vrijednost projekta
Trajanje projekta:
Početak:
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 89
Projekat 1.13.
Izgradnja kanalizacije u MZ
Derventa (Ivan Polje i Dukića
Most)
Strateški cilj br. 2. Infrastruktura i zaštita životne sredine
Operativni cilj br. 1
Do kraja 2015. godine opština sa potpuno rješenim
vodosnabdjevanjem, izgrañenpm kanalizacionom mrežom i
prečistačem otpadnih i fekalnih voda
Kratak opis projekta :
Naselje Ivan Polje je jedno od najgušće naseljenih u MZ Derventa. Pomenuto naselje ne posjeduje
rješen problem odvoda komunalnih otpadnih voda. Obzirom na naprijed navedenu činjenicu da je
naselje gusto naseljeno onda ovaj problem dobija na značaju. Ne treba posebno napominjati da su
ovakvi uslovi veoma pogodni za širenje zaraznih bolesti, zagañivanje okolnog zemljišta i podzemnih
voda. Zbog svega iznijetog ovaj projekat predstavlja jedan od najprioritetnijih za riješavanje u ovoj
mjesnoj zajednici. Projekat bi se finansirao u partnerskom odnosu korisnika i opštine Milići kao i
drugih zainteresovanih donatora .
Realizacijom ovog projekta stvorili bi se bolji uslovi za život ljudi u Ivanpolju i spriječilo izazivanje
zaraznih bolesti i prekomjernog zagañenja zemljišta i podzemnih voda .
Ciljne grupe : Grañani
Očekivani rezultati :
- Poboljšan kvalitet života grañana
- Povećana prevencija zaraznih bolesti
- Zdravija životna sredina
Indikatori :
Igrañena kanalizacija u Ivanpolju i Dukića Mostu
Potencijalni nosioci projekta : Odjeljenje za prostorno ureñenje grañevinarstvo i ekologiju
Ostali potencijalni partneri : AD Komunalno Milići, grañani
Preduslovi za realizaciju :
- Izrada projektne dokumentacije
- Obezbjeñenje finansijskih sredstava
- Provoñenje odredbi Zakona o javnim
nabavkama
Faktori rizika :
Nedostatak sredstava
Procijena ukupne vrijednosti projekta :
20.000,00 KM
Trajanje projekta : 2012. godine
Početak : Maj 2012. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 90
Projekat 1.16.
Izgradnja i opremanje prečistača
otpadnih voda
Strateški cilj br. 2. Infrastruktura i zaštita životne sredine
Operativni cilj br. 1
Do kraja 2015. godine opština sa potpuno rješenim
vodosnabdjevanjem, izgrañenpm kanalizacionom mrežom i
prečistačem otpadnih i fekalnih voda
Kratak opis projekta :
Kolektor i prečistač, koji su van funkcije, je potrebno dovesti u funkcionalno stanje. Kako bi se ovo
postiglo, Opština je već pripremila potrebnu poslovno - projektnu i tehničku dokumentaciju. Opština će
u saradnji sa komunalnim preduzećem raditi na iznalaženju sredstava i realizaciji prve faze projekta u
2006. godini (dvogodišnji projekt). Ukupno stanovništvo opštine, ali i šire, će imati direktne koristi od
ovih projekata. Glavne aktivnosti projekta obuhvataju alociranje inicijalnih finansijskih sredstava iz
opštinskog budžeta, tender za izradu projektne dokumentacije, iznalaženje sredstava za finansiranje
radova, grañevinske radove, nabavka opreme i stavljanje opreme u funkciju. Poslije tehničkog prijema
upravljanje nad objektom će vršiti lokalno komunalno preduzeće
Kako bi se očuvala čista životna sredina, i vode kao jedan od najvećih resursa Milića, neophodno je
postojeći kolektor i prečistač voda staviti u funkciju. Stavljanjem ovog objekta u funkciju biti će stvoreni
uslovi za zaštitu voda kao osnovnog faktora zdrave životne sredine. Kolektor će prikupljati otpadne
vode od cca 5.000 stanovnika, a koristi će imati svi stanovnici nizvodno od Milića (Jadar, Drina, Sava,
Crno More).
Ciljne grupe : Grañani
Očekivani rezultati :
- Kolektor i prečistač
voda u funkciji
- Zdravija životna sredina
- Čistije vode
- Ljepša životna sredina
Indikatori :
Popravljenirezultati analize vode u rijekama u
koje se ispuštaju otpadne vode .
Potencijalni nosioci projekta : Odjeljenje za prostorno ureñenje grañevinarstvo i ekologiju
Ostali potencijalni partneri : AD Komunalno Milići
Preduslovi za realizaciju :
- Izrada projektne dokumentacije
- Obezbjeñenje finansijskih sredstava
- Provoñenje odredbi Zakona o javnim
nabavkama
Faktori rizika :
Nedostatak sredstava
Procijena ukupne vrijednosti projekta :
3.000.000,00 KM
Trajanje projekta : 2014-2015. godine
Početak : Maj 2014. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 91
Projekat 2.1
Asfaltiranje puteva u MZ u dužini
od 35 km
Strateški cilj br. 2. Infrastruktura i zaštita životne sredine
Operativni cilj br. 2
Do kraja 2015. godine izgrañeno 35 km asfaltnih puteva,
asfaltirane ulice kvalitetno održavanje makadamskih puteva,
izgrañeni mostovi, parking prostori i druga infrastruktura
Kratak opis projekta :
Ovaj projekat predviña pripremu i asfaltiranje lokalnih puteva u navedenim MZ u ukupnoj dužini od 35
km. Glavne aktivnsoti u realizaciji ovog projekta su priprema radova za asfaltiranje, izrada kanala i
propusta i asfaltiranje istih. Stavljanjem u funkciju asfaltiranih puteva ovih MZ stvaraju se optimalni
uslovi za život stanovnika u njima, otvaraju se veće mogućnsoti za razvoj privrednih i poljoprivrednih
aktivnsoti, stvaranje novih tržišnih vrijednosti, poboljšanje uslova za povratak povratnika i održivost
povratka. U finansiranju ovog projekta učestvovaće Opština, stanovnici pomenutih MZ i eventualni
donatori po modelu Partnerstva. Asfaltiranjem navedenih lokalnih puteva stvaraju se bolji uslovi za
život stanovnika MZ, bolja komunikacija sa sjedištem opštine i drugih opština, povoljniji uslovi za
brži privredni razvoj i održivost povratka povratnika što ovaj projekat čini u potpunosti opravdanim.
Ciljne grupe : Grañani u MZ.
Očekivani rezultati :
- Asfaltirani lokalni putevi
- Poboljšani uslovi života
- Podsticaj održivom povratku
- Zadovoljni stanovnici MZ
- Povoljniji uslovi za privredni razvoj
Indikatori :
- Bolja komunikacija stanovnika MZ sa Opštinom
- Povećan broj km asfaltnih puteva za 35
Potencijalni nosioci projekta : Odjeljenje za prostorno ureñenje grañevinarstvo i ekologiju
Ostali potencijalni partneri : Savjeti MZ., UNDP
Preduslovi za realizaciju :
Izrada projektno – tehničke dokumentacije
Obezbjeñena finansijska konstrukcija
- Raspisivanje tendera za izbor najpovoljnijeg
ponuñača
- Izbor najpovoljnijeg ponuñača
Faktori rizika :
Nedostatak sredstava
Procijena ukupne vrijednosti projekta :
3.500.000,00 KM
Trajanje projekta : 2011-2015. godine
Početak : April 2011. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 92
Projekat 2.2.
Asfaltiranje ulica u urbanim
djelovima opštine u dužini od 7
km (MZ Milići I i II, Derventa, N.
Kasaba, D. Most, Mišići)
Strateški cilj br. 2. Infrastruktura i zaštita životne sredine
Operativni cilj br. 2
Do kraja 2015. godine izgrañeno 35 km asfaltnih puteva,
asfaltirane ulice kvalitetno održavanje makadamskih puteva,
izgrañeni mostovi, parking prostori i druga infrastruktura
Kratak opis projekta :
Ovim projektom se predviña asfaltiranje još ne asfaltiranih ulica kao i rekonstrukcija ranije asfaltiranih
ulica koje su uništene dejstvom vremenskih uslova i dugogodišnjeg korištenja. Realizacijom ovog
projekta postigli bi se veliki pomaci u lakšoj komunikaciji i podizanju kvaliteta života grañana. Ovim
projektom trebalo bi ukupno asfaltirati oko 10 km ulica. Realizacijom ovog projekta doprinjeće se
ureñenu opštine.
Realizacijom ovog projekta omogućiće se laka komunikacija i poboljšanje kvaliteta života mještana
koji ove ulice koriste.
Ciljne grupe : Grañani
Očekivani rezultati :
- Asfaltirane ulice
- Bolja komunikacija
- Ureñen životni prostor stanovnika
- Veća vrijednost imovine opštine
Indikatori :
U popisu osnovnih sredstava uvećana dužina
asfaltiranih ulica za 7 km
Potencijalni nosioci projekta : Odjeljenje za prostorno ureñenje grañevinarstvo i ekologiju
Ostali potencijalni partneri : Savjeti MZ., UNDP
Preduslovi za realizaciju :
- Izrada projektno – tehničke dokumentacije
- Obezbjeñenje finansijskih sredstava
- Obezbjeñenje potrebnih saglasnosti
- Provoñenje odredbi Zakona o javnim
nabavkama
Faktori rizika :
Nedostatak sredstava
Problemi imovinsko pravne prirode
Procijena ukupne vrijednosti projekta :
500.000,00 KM
Trajanje projekta : 2011-2015. godine
Početak : Jul 2011. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 93
Projekat 2.3
Održavanje lokalnih puteva na
opštini Milići
Strateški cilj br. 2. Infrastruktura i zaštita životne sredine
Operativni cilj br. 2
Do kraja 2015. godine izgrañeno 35 km asfaltnih puteva,
asfaltirane ulice kvalitetno održavanje makadamskih puteva,
izgrañeni mostovi, parking prostori i druga infrastruktura
Kratak opis projekta : Ovim projektom predviñena je popravka i sanacija lokalnih puteva u
navedenim mjesnim zajednicama. Glavne aktivnosti na popravci i sanaciji su popravka posteljice
puta, dovoz ravnog šuta, planiranje i valjanje istog i izrada rigola. Realizacijom ovog projekta
ostvariće se bolja komunikacija stanovnika navedenih MZ sa sjedištem Opštine, stvoriti povoljniji
uslovi za povratak povratnika, kao i bolji uslovi za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih aktivnosti. U
realizaciji ovog projekta učestvovaće stanovnici MZ, Opština i eventualni donatori po modulu
Partnerstva. Održavanje puteva kao i čišćenje snijega provoditi u skladu sa planom o održavanju
lokalnih puteva na opštini Milići.
Ciljne grupe : Grañani
Očekivani rezultati :
Indikatori :
Izvršena popravka i sanacija lokalnih puteva u
- Bolja komunikacija stanovnika MZ sa Opštinom
MZ
- Putevi funkcionalni prohodni i u dobrom stanju
- Povoljniji uslovi za privredni razvoj
za saobraćanje
-Poboljšani uslovi života
- Podsticaj procesu povratka
- Veće zadovoljstvo stanovnika MZ
Potencijalni nosioci projekta : Odjeljenje za prostorno ureñenje grañevinarstvo i ekologiju
Ostali potencijalni partneri : Savjeti MZ.
Preduslovi za realizaciju :
Izrada projektno – tehničke dokumentacije
- Raspisivanje tendera za naj povoljnijeg
ponuñača
Procijena ukupne vrijednosti projekta :
350.000,00 KM
Faktori rizika :
Nedostatak sredstava
Loše vremenske prilike
Trajanje projekta : 2011-2015. godine
Početak : Januar 2011. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 94
Projekat 2.4.
Izgradnje manjh mostova u MZ
(Zaklopača, G.Zalukovik, Štedrić i
pješačkog mosta u MZ Milići I)
Strateški cilj br. 2. Infrastruktura i zaštita životne sredine
Operativni cilj br. 2
Do kraja 2015. godine izgrañeno 35 km asfaltnih puteva,
asfaltirane ulice kvalitetno održavanje makadamskih puteva,
izgrañeni mostovi, parking prostori i druga infrastruktura
Kratak opis projekta :
Ovim projektom je predviñena izgradnja manjih mostava na rijekama Zeleni i Studeni Jadar u
navedenim MZ . Projektno - tehničkom dokumentacijom su predviñeni svi pripremni radovi, zemljani
radovi, betonski i armirački radovi sa predmjerom i predračunom. Izgradnjom ovih mostova
obezbjeñuje se adekvatna infrastruktura za stanovnike MZ i stvaraju se povoljniji uslovi za bolji život,
razvoj poljoprivrede i preduzetničke djelatnosti, kao i bolji uslovi za povratnike. Ovaj projekat će se
realizovati u partnerskom odnosu stanovnika MZ, Opštine i donatora. Izgradnja mostova u
navedenim MZ svoju opravdanost zasniva na obezbjeñenju boljih uslova života, većoj mogućnsoti
stanovnika za bavljenjem odreñenim poljoprivrednim i privrednim aktivnostima, boljom komunikacijom
sa Opštinom i efikasnijem povratku.
Ciljne grupe : Grañani u MZ.
Očekivani rezultati :
- Izgrañeni mostovi u navedenim MZ
- Povoljniji uslovi za život
- Veće mogućnosti za brz razvoj MZ
- Podsticaj povratku i njegova održivost
Indikatori :
Bolja komunikacija stanovnika MZ sa opštinom
- veći broj mostova na popisu osnovnih sredstava
Potencijalni nosioci projekta : Odjeljenje za prostorno ureñenje grañevinarstvo i ekologiju
Ostali potencijalni partneri : Savjeti MZ., UNDP
Preduslovi za realizaciju :
Izrada projektno – tehničke dokumentacije
Obezbijeñenje konstrukcije finansiranja
- Raspisivanje tendera za izbor najpovoljnijeg
ponuñača
- Izbor najpovoljnijeg ponuñača
Faktori rizika :
Nedostatak sredstava
Veliki vodostaji
Procijena ukupne vrijednosti projekta :
250.000,00 KM
Trajanje projekta : 2011-2015. godine
Početak : April 2011. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 95
Projekat 2.8.
Izgradnja parking prostora u
urbanom djelu Milića
Strateški cilj br. 2. Infrastruktura i zaštita životne sredine
Operativni cilj br. 2
Do kraja 2015. godine izgrañeno 35 km asfaltnih puteva,
asfaltirane ulice kvalitetno održavanje makadamskih puteva,
izgrañeni mostovi, parking prostori i druga infrastruktura
Kratak opis projekta :
Ovim projektom je predviñena izgradnja parking prostora u užem gradskom jezgru (prostori pored
zgrada S-80, S-72, S-4, S-5, S-6). Predmjerom radova predviñene su aktivnosti na pripremi zemljišta,
ugradnji ivičnjaka, betoniranju i asvaltiranju parking površina, kao i njihovom obilježavanju.
Realizacijom ovog projekta trajnije se rješava problem parkiranja u Milićima, stvaraju se pretpostavke
za plansko ureñenje sredine, zaštitu zelenih i drugih površina od nepravilnog parkiranja i
obezbjeñenje odreñenih finansijskih sredstava od korištenja ovih prostora.
Realizacijom ovog projekta stvoriće se odgovarajući uslovi za poštovanje odreñenih zakonskih
propisa iz bezbjednosti saobraćaja, obezbjediće se potpuna zaštita javnih površina, grad će biti čistiji i
uredniji a zadovoljstvo grañana veće, što izgradnju parking prostora čini u potpunosti opravdanom.
Ciljne grupe : Grañani
Očekivani rezultati :
- Veća bezbjednost u saobraćaju
Izgrañen parking prostor u Milićima
- Zaštićene javne površine
Indikatori :
Ispoštovane odredbe Zakona o bezbjednosti
saobraćaja
Obezbjeñen veći broj parking prostora za
vozila
Potencijalni nosioci projekta : Odjeljenje za prostorno ureñenje grañevinarstvo i ekologiju
Ostali potencijalni partneri : Savjeti MZ.
Preduslovi za realizaciju :
- Izrada projektno – tehničke dokumentacije
- Obezbjeñenje potrebnih saglasnosti
- Provoñenje odredbi Zakona o javnim
nabavkama
Faktori rizika :
Nedostatak sredstava
Problemi imovinsko pravne prirode
Procijena ukupne vrijednosti projekta :
50.000,00 KM
Trajanje projekta : 2011-2015. godine
Početak : Jul 2011. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 96
Projekat 2.9.
Izgradnja i obilježavanje
autobuskih stajališta
Strateški cilj br. 2. Infrastruktura i zaštita životne sredine
Operativni cilj br. 2
Do kraja 2015. godine izgrañeno 35 km asfaltnih puteva,
asfaltirane ulice kvalitetno održavanje makadamskih puteva,
izgrañeni mostovi, parking prostori i druga infrastruktura
Kratak opis projekta :
Projektom izgradnje i obilježavanja autobuskih stajališta predviñeno je da se u naseljenim mjestima
opštine Milići koja se nalazi na Magistralnom i regionalnom putu izgrade i adekvatno obilježe
autobuska stajališta u oba pravca (ukupno 16 objekata). Ovim projektom se predviña izgradnja
nadstrešnica za zaštitu putnika, klupa za sjedenje, postavljanje informacionih tabli sa oznakom
stajališta i ostalim informacijama o autobuskom saobraćaju i postavljanje korpi za otpatke. Izgradnju
autobuskih stajališta i njihovo obilježavanje finansiraće Opština Milići i nadležno Ministarstvo u Vladi
RS.
Projekat izgradnje i obilježavanja autobuskih stajališta svoju opravdanost bazira na obavezi primjene
Zakona o bezbjednosti saobraćaja, stvaranju uslova za zaštitu putnika, zaštitu čovjekove okoline i
veću bezbjednost u saobraćaju.
Ciljne grupe : Grañani
Očekivani rezultati :
Izgrañena i obilježena autobuska stajališta
Stvoreni bolji uslovi za zaštitu putnika
- Veća bezbjednost u saobraćaju
Indikatori :
Ispoštovane odredbe Zakona o bezbjednosti
saobraćaja
Potencijalni nosioci projekta : Odjeljenje za prostorno ureñenje grañevinarstvo i ekologiju
Ostali potencijalni partneri : Savjeti MZ.
Preduslovi za realizaciju :
- Izrada projektno – tehničke dokumentacije
- Obezbjeñenje potrebnih saglasnosti
- Provoñenje odredbi Zakona o javnim
nabavkama
Faktori rizika :
Nedostatak sredstava
Procijena ukupne vrijednosti projekta :
60.000,00 KM
Trajanje projekta : 2012-2015. godine
Početak : Maj 2012. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 97
Projekat 3.1.
Strateški cilj br. 2
Izrada Prostorgno plana opštine Milići
Infrastruktura I zaštita životne sredine
Operativni cilj br. 3 Do kraja 2015. godine
potpuno izrañena prostorno-planska
dokumentacija
Kratak opis projekta: Opština Milići nema urañen Prostorni plan kao krovni dokument (aktivnosti u
toku) koji bi bio osnov za donošenje i usvajanje nižih planskih dokumenata (urbanistički i regulacioni
planovi), a koji bi bio usklañen sa Prostornim planom Republike Srpske. Donošenje ovog Plana je
zakonska obaveza koja proizilazi iz Zakona o ureñenju prostora, a preduslov je za planski razvoj
opštine. Svi zahtjevi grañana i pravnih lica se rješavaju u redovnom postupku pred Odjeljenjem za
prostorno ureñenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju. Ovim Planom se definiše industrijska
zona, grañevinsko zemljište, zemljište posebnih namjena itd.
Za izradu Prostornog plana opštine potrebno je obezbjediti odreñene podloge, pribaviti potrebne
saglasnosti nadležnog Ministarstva u Vladi RS, donijeti potrebne odluke, te u
Skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH odabrati ustanovu za izradu Plana. Prva verzija ovog
dokumenta je u formi Nacrta po kome se mora provesti procedura javnog uvida, stručna rasprava, te
na osnovu provedene rasprave i prikupljenih primjedbi i predloga za izmjene, formira se Prijedlog
Prostornog plana koji se upućuje SO-e Milići na usvajanje.
Ciljne grupe: Grañani opštine, privredni subjekti, domaći i strani investitori, turističke
Organizacije
Očekivani rezultati:
Indikatori:
- Urañena prostorno planska dokumentacija
- Kvalitetna planska rješenja
- Plansko korištennje prostora za razvoj
- Zadovoljstvo grañana i privrede
opštine
- Nivo infrastrukture
- Olakšano rješavanje zahtjeva grañana i
privrede
Potencijalni nosioci projekta: Opština, UNDP
Ostali potencijalni partneri: Grañani, privredni subjekti, nadfležne ustanove
Preduslovi za realizaciju
- Obezbjeñenje potrebnih odluka i
saglasnosti
- Obezbjeñenje finansijskih sredstava
Faktori rizika
- Nedostatak potrebne dokumentacije
- Nedostatak finansijskih sredstava
Procjenjena ukupna vrijednost projekta
100.000 KM
Trajanje projekta: 12 mjeseci
Početak: 2011. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 98
Projekat
4.4. Ureñenje korita rijeka Zeleni i
Studeni Jadar u gradskom dijelu
Milića
Strateški cilj br. 2. Infrastruktura i zaštita životne sredine
Operativni cilj br. 4
Do kraja 2015. godine zaštićena sva veća izvorišta vode za
piće i ureñena korita rijeka Z. I S. Jadar, rješeno pitanje
odlaganja čvrstog otpada i ojačani kapaciteti za zaštitu životne
sredine
Kratak opis projekta :
Milići leže na ušću Zelenog i studenog Jadra. Ureñenjem obala pomenute dvije rijeke stvorili bi se
uslovi za održavanje čistoće obala rijeka koje teku kroz grad, a i sam estetski izgled grada bio bi
daleko ljepši i upečatljiviji. Ureñenjem obala stvorio bi se i prostor za odmor grañana, šetnju … Razlog
zbog koga opština Milići već nije krenula sa ureñivanjem obala je nedostatak sredstava. Za realizaciju
ovog projekta neophodno je i uključivanje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kao i
potencijalnih donatora.
Ureñenjem obala povećaće se čistoća grada, poboljšati estetski izgled i stvoriti mjesta prijatna za
šetnju i odmor.
Ciljne grupe : Grañani
Očekivani rezultati :
- Ureñene obale Zelenog i Studenog Jadra
- stvoreni uslovi za održavanje čistoće obala
- Ureñen životni prostor stanovnika
- Poboljšan estetski izgled grada
Indikatori :
U popisu osnovnih sredstava uvećana dužina
Ureñenih obala
Potencijalni nosioci projekta : Odjeljenje za prostorno ureñenje grañevinarstvo i ekologiju
Ostali potencijalni partneri :
Preduslovi za realizaciju :
- Izrada projektno – tehničke dokumentacije
- Obezbjeñenje finansijskih sredstava
- Obezbjeñenje potrebnih saglasnosti
- Provoñenje odredbi Zakona o javnim
nabavkama
Faktori rizika :
Nedostatak sredstava
Problemi imovinsko pravne prirode
Procijena ukupne vrijednosti projekta :
500.000,00 KM
Trajanje projekta : 2012-2015. godine
Početak : Jun 2012. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 99
Projekat 4.9.
Opremanje i razvoj Komunalnog
preduzeća Milići
Strateški cilj br. 2. Infrastruktura i zaštita životne sredine
Operativni cilj br. 4
Do kraja 2015. godine zaštićena sva veća izvorišta vode za
piće i ureñena korita rijeka Z. I S. Jadar, rješeno pitanje
odlaganja čvrstog otpada i ojačani kapaciteti za zaštitu životne
sredine
Kratak opis projekta :
Zbog širenja gradskog i osnaživanja prigradski područja, izgradnje sve veće mreže vdovoda, lokalnih
vodovoda, kanalizacione mreže Komunalno preduzeće krajnjim naporima uspijeva da odgovori na
postavljene obaveze. Obzirom na ternd povećanja novih vodovodnih i kanalizacionih mreža te jačanja
prigradskih naselja (veće količine smeća...) komunalno preduzeće mora da se bolje opremi i razvije
kako bi odgovorilo zahtjevima koji se pred njega postavljaju a sve u cilju zadovoljavanja potreba
grañana za vodom, ureñenim prostorom ... U tu svrhu neophodno je komunalno preduzeće opremiti
sa još jednim kamionom za odvoz smeća, cisternom za pranje ulica, priključnim mašinama za
čišćenje za postojeće vozilo, kosačicom za košenje gradskih zelenih površina, motornom testerom za
održavanje drveća i jednim terenskim vozilom za kontrolu seoskih vodovoda. Pomenuta sredstva
komunalno preduzeće nije u mogućnosti nabaviti sopstvenim sredstvima pa je neophodna podrška
opštine Milići kao i drugih zainteresovanih donatora.
Realizacijom ovog projekta stvorili bi se uslovi za kvalitetno održavanje grada i prigradskih naselja i
kontrolu vodovodne i kanalizacione mreže .
Ciljne grupe : Grañani
Očekivani rezultati :
- Poboljšan kvalitet pružanja usluga
grañanima
- Opremljeno komunalno preduzeće
neophodnim sredstvima za održavanje
čistoće i kontrolu vodovodnnih i
kanalizacionih mreža
- Ureñen životni prostor .
- Povećana prevencija zaraznih bolesti
Indikatori :
Povećan broj opreme u evidenciji preduzeća
Potencijalni nosioci projekta : Odjeljenje za prostorno ureñenje grañevinarstvo i ekologiju
Ostali potencijalni partneri : AD Komunalno Milići
Preduslovi za realizaciju :
- Obezbjeñenje finansijskih sredstava
- Provoñenje odredbi Zakona o javnim
nabavkama
Faktori rizika :
Nedostatak sredstava
Procijena ukupne vrijednosti projekta :
300.000,00 KM
Trajanje projekta : 2011-2015. godine
Početak : Jul 2011. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 100
Projekat 4.10.
Izgradnja i opremanje
Vatrogasnog doma
Strateški cilj br. 2. Infrastruktura i zaštita životne sredine
Operativni cilj br. 4
Do kraja 2015. godine zaštićena sva veća izvorišta vode za
piće i ureñena korita rijeka Z. I S. Jadar, rješeno pitanje
odlaganja čvrstog otpada i ojačani kapaciteti za zaštitu životne
sredine
Kratak opis projekta :
Opština Milići je osnovala vatrogasno društvo, kao jednu od elementarnih potreba svakog grada i
opštine. Novoformirano vatrogasno društvo treba da doprinese sprečavanju većih posledica u slučaju
izbijanja požara u naseljima kao i da smanji štete od požara koje svake godine progutaju značajne
šumske površine. Da bi formirana jedinica udovoljila zahtjevima koji se pred nju stavljaju neophodno
je da se izgradi Vatrogasni dom prema projektu i standardima i da se adekvatno opremi. Opremanje
vatrogasnog društva bi se sastojalo od nabavke jednog navalnog vozila i individualne opreme
vatrogasaca za gašenje požara. Pošto su sredstva za realizaciju ovog projekta zanačajna isti će se
finansirati u partnerstvu opštine Milići i drugih zainteresovanih donatora. Zajedničkim naporom opštine
i Vatrogasnog saveza RS izgrañeni su temelji Vatrogasnog doma.
Ciljne grupe : Grañani
Očekivani rezultati :
- Poboljšan kvalitet pružanja usluga
grañanima
-Povećanje sigurnosti grañana
- Povećana efikasnost jedinice
Indikatori :
Izgrañen vatrogasni dom
Potencijalni nosioci projekta : Odjeljenje za prostorno ureñenje grañevinarstvo i ekologiju
Ostali potencijalni partneri : Vatrogasni Savez RS, TVJ
Preduslovi za realizaciju :
- Izrada projektno – tehničke dokumentacije
- Obezbjeñenje finansijskih sredstava
- Obezbjeñenje potrebnih saglasnosti
- Provoñenje odredbi Zakona o javnim
nabavkama
Faktori rizika :
Nedostatak sredstava
Procijena ukupne vrijednosti projekta :
250.000,00 KM
Trajanje projekta : 2011-2012. godine
Početak : Jul 2011. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 101
Projekat 4.12.
Deminiranje površina zagadjenih
minama I NUS-a
Strateški cilj br. 2. Infrastruktura i zaštita životne sredine
Operativni cilj br. 4
Do kraja 2015. godine zaštićena sva veća izvorišta vode za
piće i ureñena korita rijeka Z. I S. Jadar, rješeno pitanje
odlaganja čvrstog otpada i ojačani kapaciteti za zaštitu životne
sredine
Kratak opis projekta :
Područje opštine Milići je na svojim pojedinim dijelovima zagañeno minama i NUS-a. Na osnovu do
sada prikupljenih informacija, a uz pomoć grañana informatora i predstavnika MAC BiH, do sada je
otkriveno i obilježeno oko 305 000 m2 sumnjive zagañene poršine, a što vjerovatno nije konačna
brojka. Obilježene površine uz odgovarajuće prioritete i pomoć donatora hitno deminirati, a paralelno
sa tim aktivnostima raditi na iznalaženju i otkrivanju novih sumnjivih i zagañenih površina, sa krajnjim
2
ciljem da niti jedan m ne ostane ne otkriven. Do sada postoji pripremljeno 14 (četrnaest) projekata
pripremljenih za deminiranje sa gore navedenom ukupnom površinom.
Čišćenjem sumnjivih i zagañenih površina minama i NUS-a obezbjeñuje se sigurno i bezbjedno
kretanje svih grañana, a prije svega povratnika i interno raseljenih, stvaraju se pretpostavke za
ekonomski održiv povratak jer su do sada otkrivene zagañene površine ekonomskog karaktera,
ekološki čista i zdrava
Ciljne grupe : Grañani
Očekivani rezultati :
- Očišćene površine koje su do sada otkrivene i
obilježene
- Sigurnost pri kretanju
- Ekonomska korist
Indikatori :
Smanjen broj minskih polja u evidenciji CZ.
Potencijalni nosioci projekta : Civilna zaštita Milići
Ostali potencijalni partneri : Oružane snage BiH , Deminerski tim republičke uprave CZ.
Preduslovi za realizaciju :
- Uvrštavanje u plan za deminiranje od strane
državnih i republičkih organa
Faktori rizika :
Nedostatak sredstava
Prezauzetost deminerskih ekipa
Procijena ukupne vrijednosti projekta :
50.000,00 KM
Trajanje projekta : 2011-2015. godine
Početak : Jun 2011. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 102
Projekat 5.1.
Rekonstrukcija niskonaponske
mreže na području opštine Milići
Strateški cilj br. 2. Infrastruktura i zaštita životne sredine
Operativni cilj br. 5
Do kraja 2015. godine u potpunosti rekonstruisana nn mreža,
rješeno pitanje centralnog grijanja i pitanje telekomunikacija
Kratak opis projekta :
Niskonaponska mreža u pomenutim MZ je trenutno u dosta lošem stanju što onemogućava
grañanima istih uredno i kvalitetno snadbijevanje električnom energijom. Česti kvarovi ili padovi
napona nanosili su grañanima odreñene štete na električnim aparatima ili su im ometali odreñene
privredne i druge aktivnsoti. Rekonstrukcija NN mreže u ovim MZ podrazumjeva zamjenu drvenih
stubova armirano-betonskim, zamjenu postojećih provodnika samonosivim kablovima, izradu novih
kablovskih priključaka i zamjenu dotrajalih dijelova na trafostanicama. Projekat bi se realizovao u
partnerskom odnosu izmeñu ZDP Elektro-Bijeljina, Opštine Milići i grañana ovih MZ u periodu
2008/2010. god. Ovim projektom bi se obezbjedilo uredno i kvalitetno snadbijevanje električnom
energijom grañana ovih MZ, izbjegli bi se svi problemi i posledice dosadašnjeg nekvalitetnog
obezbjeñenja energijom. Iz ovih razloga projekat je u potpunosti opravdan.
Ciljne grupe : Grañani
Očekivani rezultati :
- Izvršena rekonstrukcija NN mreže
- Poboljšani uslovi života
- Kvalitetnija NN mreža
-Zadovoljni grañani MZ-a
Indikatori :
-Urednije i kvalitetno snadbijevanje električnom
energijom (Manji broj nestanka el.energ. usled
vremenskih prilika)
-Smanjenje mogućnosti za eventualne štete
(Manji broj prijava grañana)
-Manji troškovi tekućeg održavanja
Potencijalni nosioci projekta : Odjeljenje za prostorno ureñenje grañevinarstvo i ekologiju
Ostali potencijalni partneri : ZDP Elektro-Bijeljina
Preduslovi za realizaciju :
Uspostavljanje partnerstva sa ZDP ElektroBijeljina . Obezbeñenje finansijskih sredstava.
Faktori rizika :
Nedostatak sredstava
Nezainteresovanost ZDP Elektro-Bijeljina
Procijena ukupne vrijednosti projekta :
750.000,00 KM
Trajanje projekta : 2011-2015. godine
Početak : April 2011. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 103
Projekat 1.11.
Sanacija objekta fiskulturne sale i
nabavka opreme u OŠ „Aleksa
Jakšić“ Milići
Strateški cilj br. 3. Obrazovanje kultura i sport
Operativni cilj br. 1
Do kraja 2015. godine obrazovni proces na svim nivoima
obrazovanja u skladu sa pedagoškim standardima
Kratak opis projekta :
Projektom adaptacije i opremanja fiskulturne sale u OŠ “Aleksa Jakšić” Milići predviñena je sanacija
krova, plafona i podova, kao i opremanje iste odgovarajućom opremom (nabavka strunjača,
gimnastičkih sprava i lopti i dr.). Realizacijom ovog projekta navedeni objekat će biti u potpunosti
zaštićen od propadanja, obezbjediće se optimalni uslovi za držanje nastave iz fizičkog obrazovanja i
vaspitanja, kao i za sva dvoranska takmičenja učenika osnovne škole. Navedene radove i opremanje
finansirat će Opština Milići.
Realizacijom ovog projekta zaštitiće se fiskulturna sala od propadanja, stvoriće se optimalni uslovi za
držanje nastave i odreñenih takmičenja.
Ciljne grupe : Učenici
Očekivani rezultati :
Adaptirana fiskulturna sala OŠ "Braća Jakšić»
Milići
Objekat zaštićen od propadanja
- Unapreñen nastavni proces
- Zadovoljni učenici i nastavnici
- Omogućeno rekreativno bavljenje sportom
zainteresovanih grañana
Indikatori :
Veći broj nastavnih sredstava na popisnim
listama
Povećan broj sportskih sekcija
Potencijalni nosioci projekta : Odjeljenje za prostorno ureñenje grañevinarstvo i ekologiju
Ostali potencijalni partneri : OŠ „Aleksa Jakšić“
Preduslovi za realizaciju :
Saglasnost Ministarstva za realizaciju projekta
Faktori rizika :
Nedostatak sredstava
Procijena ukupne vrijednosti projekta :
15.000,00 KM
Trajanje projekta : 2011-2012. godine
Početak : Jul 2011. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 104
Projekat 1.13.
Zanavljanje opreme i nastavnih
sredstava u OŠ „Aleksa Jakšić“
Milići
Strateški cilj br. 3. Obrazovanje kultura i sport
Operativni cilj br. 1
Do kraja 2015. godine obrazovni proces na svim nivoima
obrazovanja u skladu sa pedagoškim standardima
Kratak opis projekta :
U cilju unapreñenja obrazovnog procesa u OŠ “Aleksa Jakšić” Milići, neophodno je izvršiti
zanavljanje opreme i nastavnih sredstava. Ovim projektom planira se nabavka odreñenog broja
kompjutera,Zanavljanje nastavnih sredstava, namještaja za zbornicu, za kancelarije administrativnog
osoblja i odreñene opreme i knjiga za biblioteku. U realizaciji ovog projekta učestvovaće Ministarstvo
prosvjete i kulture u Vladi RS i opština i sredstava planiranih Budžetom.
Ciljne grupe : Grañani u MZ.
Očekivani rezultati :
Škola opremljena nastavnim sredstvima i
opremom
Unapreñen proces rada u OŠ
- Veći nivo kvaliteta nastave
- Zadovoljni učenici i nastavnici
- Stvoreni uslovi za druge aktivnosti (rad sekcija)
Indikatori :
Veći broj nastavnih sredstava na popisnim
listama
Povećan broj sekcija
Potencijalni nosioci projekta : Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
Ostali potencijalni partneri : OŠ „Aleksa Jakšić“
Preduslovi za realizaciju :
Saglasnost Ministarstva za realizaciju projekta
Faktori rizika :
Nedostatak sredstava
Procijena ukupne vrijednosti projekta :
75.000,00 KM
Trajanje projekta : 2011-2015. godine
Početak : April 2011. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 105
Projekat 2.3.
Sanacija postojećih objekata
kulture (Domova kulture
Derventa i Nova Kasaba)
Strateški cilj br. 3. Obrazovanje kultura i sport
Operativni cilj br. 2
Do kraja 2015. godine infrastruktura iz oblasti kulture u funkciji
a kvalitet kulturnih aktivnosti u skladu sa potrebama grañana.
Kratak opis projekta :
Ovim projektom je predviñena adaptacija i sanacija Domova kulture u Derventi i Novoj Kasabi, kao i
njihovo stavljanje u funkciju. Projekat iziskuje odreñena ulaganja sa popravkama i opremanju
bioskopskih sala, pomoćnih prostorija, grijanja, kao i pokrivača oba objekta. Navedenim ulaganjima bi
se sanirali navedeni objekti i zaštitili od daljnjih propadanja, a stvorili bi se i uslovi za animiranje
kulturnih i drugih aktivnosti u ovim mjesnim zajednicama. Finansiranje ovog projekta treba obezbjediti
po modulu partnerstva izmeñu grañana MZ, Opštine, nadležnog Ministarstva u Vladi RS i donatora.
Realizacija ovog projekta svoju opravdanost zasniva na činjenici da su navedeni objekti zaštićeni od
propadanja, da su stvoreni uslovi za razvoj kulturnih i drugih aktivnsoti u ovim MZ.
Ciljne grupe : Grañani
Očekivani rezultati :
Indikatori :
Objekti d Domova kulture u Derventi i N.Kasabi
adaptirani i stavljeni u funkciju
Veći broj kulturnih dešavanja
Zaštićeni objekti
- Stvoreni uslovi za podizanje kulture na viši nivo
Potencijalni nosioci projekta : Odjeljenje za prostorno ureñenje grañevinarstvo i ekologiju
Ostali potencijalni partneri : Savjeti MZ.
Preduslovi za realizaciju :
- Specifikacija ulaganja opreme
- Rješavanje imovinskihodnosa
- Adaptacija objekata i nabavka opreme u skladu
sa Zakonom o javnim nabavkama
- Stavljanje u funkciju ovih objekata
Faktori rizika :
Nedostatak sredstava
Procijena ukupne vrijednosti projekta :
70.000,00 KM
Trajanje projekta : 2011-2012. godine
Početak : Avgust 2011. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 106
Projekat 2.5.
Izrada socijalne karte
Strateški cilj br. 4. Zdravstvena i socijalna zaštita
Operativni cilj br. 2. Do kraja 2015.godine ojačani
kapaciteti Centra za socijalni rad, unapreñena socijalna
zaštita, ažurirana socijalna karta.
Kratak opis projekta:Veliki problem za pružanje adekvatne socijalne zaštite u skladu sa
potrebama stanovništva predstavlja nedostatak odgovarajućih ažuriranih i sistematizovanih
podataka o licima u stanju socijalne potrebe. Projekat socijalne karte obuhvata formiranje
timova koji bi snimili stanje na terenu i evidentirali socio-demografsku situaciju svih
domaćinstava , sa posebnim osvrtom na socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Uz
prikupljanje podataka o socijalnom stanju grañana, izvršilo bi se prikupljanje podataka o
poljoprivrednim gazdinstvima i drugim subjektima. Za izvršenje ovog zadatka neophodno je
formirati anketne timove, izvršiti obuku anketara za ove poslove, te pripremiti Centar za
socijalni rad da prikupljene podatke obradi, kreira bazu podataka o korisnicima i finalizira
ovaj dokument.
Ova aktivnost će rezultirati jasnom slikom o stanju u ovom sektoru sa pretpostavkom za
adekvatno djelovanje.
Ciljne grupe:Grañani opštine, Centar za socijalni rad
Očekivani rezultati:
- Ažurirani podaci o broju istanju
omaćinstava
- Adekvatnije planiranje usluga
socijelne zaštite
- Racionalnije trošenje sredstava
Indikatori:
- Baza podataka o ažuriranim podacima
- Broj korisnika usluga
- Povećano zadovoljstvo korisnika
Potencijalni nosioci projekta: Centar za socijalni rad
Ostali potencijalni partneri: Opština, MZ, mediji, grañani, donatori
Preduslovi za realizaciju
- Podrška opštine projektu
- Obezbjeñena finansijska sredstva
Faktori rizika
- Nedostatak finansijskih sredstava
- Izostanak podrške projektu
Procijenjena ukupna vrijednost
projekta
Trajanje projekta: 12 mjeseci
Početak: Druga polovina 2011. godina
10.000 KM
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 107
Projekat 1.1
Nadogradnja i opremanje zgrade
opštine
Strateški cilj br. 5. Javna administaracija i civilni sektor
Operativni cilj br. 1 Do kraja 2015. godine lokalna uprava
potpuno u funkciji grañana, a upravljanje javnim finansijama,
opštinskom imovinom i lokalnim razvojem u potpunosti
usklañana sa zakonskim propisima .
Kratak opis projekta : Ovim projektom je predviñena nadogradnja zgrade Opštine Milići sa
odreñenim brojem prostorija površine cca 300 m2, njihovo opremanje, kao i prekomponovanje
postojećih prostorija za salu za sjednice SO-e. Nadgradnjom navedenih prostorija na zgradi Opštine,
stvorili bi se optimalni uslovi za rad zaposlenih u Administrativnoj službi, provedene reforme i
uvoñenje odreñenih standarda bi se znatno efikasnije primjenjivali, a takoñe bi se obezbjedili potrebni
uslovi za kvalitetniji rad SO-e. Ovim projektom se obezbjeñuju bolji uslovi za saradnju i komuniciranje
sa grañanima i drugim ustanovama i institucijama u RS. Projekat bi se gradio u 2008. godini
sredstvima Opštine i po mogućnosti donacijama Vlade RS i drugih donatora.
Ciljne grupe : Grañani
Očekivani rezultati :
- Izgrañene i opremljene prostorije za lokalnu
upravu i SO-e
Indikatori :
-Bolji uslovi za rad zaposlenih u lokalnoj upravi
- Bolji uslovi za rad odbornika SO-e
- Kavalitetnije usluge prema grañanima
- Produktivnija administracija
Potencijalni nosioci projekta : Odjeljenje za prostorno ureñenje grañevinarstvo i ekologiju
Ostali potencijalni partneri :
Preduslovi za realizaciju :
- Izrada projektne dokumentacije
- Obezbjeñenje sredstava
- Provoñenje odredbi Zakona o javnim
nabavkama BiH
Faktori rizika :
Nedostatak sredstava
Procijena ukupne vrijednosti projekta :
250.000,00 KM
Trajanje projekta : 2012. godine
Početak : April 2012. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 108
Projekat 1.2.
Izgradnja sanacija i opremanje
objekata MZ (Rajići, Skugrići,
Štedrić, D.Most, ðile i R.Brdo,
Podgora i Maćesi)
Strateški cilj br. 5 Javna administracija i civilni sektor
Operativni cilj br. 1
Do kraja 2015. godine lokalna uprava potpuno u funkciji
grañana, a upravljanje javnim finansijama, opštinskom
imovinom i lokalnim razvojem u potpunosti usklañana sa
zakonskim propisima .
Kratak opis projekta : Ovim projektom je predviñena izgradnja pet (5) novih objekta MZ, završni
radovi na dva (2) objekta kao i opremanje svih sedam (7) objekata. Objekti su tipski i rade se od
2
tvrdog materijala, pojedinačne površine cca 30 m sa odgovarajućim prostorijama za rad Savjeta MZ
i njihovih grañana. Oprema je namjenska i prilagoñena je potrebama organa MZ. Realizacijom ovog
projekta stvoriće se optimalni uslovi za efikasan rad Savjeta MZ i maksimalno će biti unapreñeni
mehanizmi komunikacije grañana i javne uprave.
Ciljne grupe : Grañani u MZ.
Očekivani rezultati :
- Izgrañeni i opremljeni objekti MZ
Indikatori :
- Veći broj održanih sastanaka savjeta i
pokrenutih inicijativa
-Efikasniji rad Savjeta MZ
- Bolja saradnja MZ sa lokalnom upravom
- Kvalitetnije usluge prema grañanima
Potencijalni nosioci projekta : Odjeljenje za prostorno ureñenje grañevinarstvo i ekologiju
Ostali potencijalni partneri : Savjeti MZ., UNDP
Preduslovi za realizaciju :
- Donošenje Odluke SO-e o gradnji
- Planirati sredstva Budžetom Opštine i
donatora
Procijena ukupne vrijednosti projekta :
125.000,00 KM
Faktori rizika :
Nedostatak sredstava
Nepostojanje adekvatne lokacije za izgradnju
Trajanje projekta : 2011-2015. godine
Početak : April 2011. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 109
Projekat 1.4.
Popis i uknjižba opštinske
imovine
Strateški cilj br. 5. Javna administracija i civilni sektor
Operativni cilj br. 1. Do kraja 2015.godine lokalna uprava
potpuno u funkciji grañana, a upravljanje javnim finansijama
opštinskom imovinom i lokalnim razvojem u potpunosti
usklañeno sa zakonskim propisima
Kratak opis projekta:Potpuni i prcizni podaci o opštinskoj imovini trenutno ne postoje. Da
bi se kvalitetnije i efikasnije upravljalo javnom imovinom, neophodno je u skladu sa
Zakonom o utvrñivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom na jedinice lokalne
samouprave organizovati popis opštinske imovine na prostoru opštine. Realizaciojom ove
aktivnosti stanovništvo opštine će imati višestruku korist, kao i jedinice lokalne uprave.
Opština će formirati komisiju za popis javne imovine u kojoj će pored predstavnika opštine
raditi i predstavnici RGU i drugih nadležnih organa, a koji će imati zadatak da popišu svu
imovinu (zgrade, zemljište, infrastruktura i dr.) po namjeni, vrsti, strukturi i vrijednosti. Nakon
izvršenog popisa napraviće se plan uknjižbe i upravljanja opštinskom imovinom sa detaljno
utvrñenim kriterijima.
Ciljne grupe:Opština, javne ustanove, privredni subjekti, grañani
Očekivani rezultati:
- Formirana komisija za popis
- Izvršen popis i uknjižba opštinske
imovine
- Izrañen plan upravljanja
opštinskom imovinom
Indikatori:
- Izrañen registar opštinske imovine
- Plan upravljanja opštinskom imovinom
Potencijalni nosioci projekta: Opština – Odjeljenje za prostorno ureñenje, stambeno
komunalne poslove i ekologiju
Ostali potencijalni partneri: RGU, Gruntovnica, Javne institucije, NVO
Preduslovi za realizaciju
- Odluka o popisu imovine
- Formiranje komisije za popis
- Obezbjeñena finansijska sredstva
Faktori rizika
- Neusaglašeni zakonski propisi
- Neriješeni imovinsko-pravni odnosi
- Nedostatak finansijskih sredstava
Procijenjena ukupna vrijednost
projekta
50.000 KM
Trajanje projekta: Kontinuirano
Početak: 2011. godina
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 110
Projekat 1.10
Strateški cilj br. 5
Izrada Monografije opštine Milići
za 20 godina postojanja
Javna administracija i civilni sektor
Operativni cilj br. 1 Do kraja 2015. godine
lokalna uprava potpuno u funkciji grañana, a
upravljanje javnim finansijama, opštinskom
imovinom i lokalnim razvojem u potpunosti
usklañeno sa zakonskim propisima
Kratak opis projekta: Povodom 20 godina formiranja Opštine Milići planira se izraditi Monografija
opštine koja bi imala zadatak da u slici i riječi predstavi jubilej uspješnog razvoja lokalne zajednice. U
Monografiji će biti predstavljene prirodno-geografske, istorijsko-kulturne i druge vrijednosti sa
posebnim osvrtom na izgradnju privredne i društvene infrastrukture koja je podstakla privredni razvoj
opštine.
Monografija pomaže da sagledamo opštinu od momenta njenog osnivanja, njen uzlazni razvojni put i
da uočimo pravce i ciljeve njenog daljeg razvoja.
Za izradu ovog dokumenta Načelnik opštine će formirati Ureñivački odbor koji će imati zadatak da
prikupi potrebne materijale i informacije da ih uredi i pripremi za štampanje.
Monografiju štampati u tiražu od 500 primjeraka i u elektronskoj formi.
Razmotriti mogućnosti snimanja i jednog promotivnog filma o opštini Milići povodom 20 godina od
njenog formiranja.
Ciljne grupe: Opština, privredni subjekti, MZ, ustanove i institucije, grañani, NVO
Očekivani rezultati:
- Urañena Monografija opštine
- Promovisana opština
Indikatori:
- Broj štampanih primjeraka
- Broj subjekata upoznatih sa stanjem u
opštini
Potencijalni nosioci projekta: Opština
Ostali potencijalni partneri: Privreda, ustanove i institucije, MZ, grañani, NVO
Preduslovi za realizaciju
- Obezbjeñena finansijska sredstva
- Obezbjeñen potreban materijal
Faktori rizika
- Nedostatak finansijskih sredstava
Procjenjena ukupna vrijednost projekta
30.000 KM
Trajanje projekta: 6 mjeseci
Početak: Druga polovina 2011. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 111
Projekat 1.11
Strateški cilj br. 5
Izrada Biltena opštine
Javna administracija i civilni sektor
Operativni cilj br. 1 Do kraja 2015. godine
lokalna uprava potpuno u funkciji grañana, a
upravljanje javnim finansijama, opštinskom
imovinom i lokalnim razvojem u potpunosti
usklañeno sa zakonskim propisima
Kratak opis projekta: U cilju što bolje informisanosti grañana opštine Milići, neophodno je pokrenuti
izradu opštinskog Biltena.
U Biltenu bi bile obrañene sve informacije vezane za rad lokalne uprave, Skupštine opštine, javnih
ustanova i institucija, mjesnih zajednica, NVO, privrednih subjekata, kao i druge informacije koje se
tiču grañana.
Potrebno je formirati Ureñivački odbor koji će u saradnji sa službenikom za informisanje raditi na
prikupljanju i obradi svih informacija, pripremi Biltena za štampanje, poštujući Zakon o javnim
nabavkama BiH, kao i druge zakonske propise iz oblasti informaisanja.
Bilten bi trebalo štampati u tiražu od cca 500 komada, najmanje 6 puta godišnje i distribuisati ga
grañanima opštine, medijima, javnim ustanovama i institucijama, MZ, NVO i privrednim subjektima.
Ciljne grupe: Grañani opštine Milići, MZ, NVO, javne ustanove i institucije, privredni
subjekti, mediji.
Očekivani rezultati:
- Urañena Monografija opštine
- Promovisana opština
Indikatori:
- Broj štampanih primjeraka
- Broj subjekata upoznatih sa stanjem u
opštini
Potencijalni nosioci projekta: Opština
Ostali potencijalni partneri: Javne ustanove i institucije, MZ, NVO, privredni subjekti
Preduslovi za realizaciju
- Obezbjeñena finansijska sredstva
- Obezbjeñeni tehnički uslovi
- Uspostavljeni mehanizmi za izvještavanje
Procjenjena ukupna vrijednost projekta
5.000 KM
Faktori rizika
- Nedostatak finansijskih sredstava
- nedovoljna motivisanost osoblja za pripremu
Biltena
Trajanje projekta: Kontinuirano
Početak: 2013. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 112
Projekat 2.1
Podizanje svijesti grañana o
značaju NVO
Strateški cilj br. 5. Javna administaracija i civilni sektor
Operativni cilj br. 2 Do kraja 2015. godine ojačani kapaciteti
civilnog sektora za aktivno učešće u javnim poslovima .
Kratak opis projekta : Ovim projektom se daje značajna podrška NVO kao važnom faktoru u
razvoju lokalne zajednice i cjelokupnog društva. NVO moraju svoja akta uskladiti sa važećim
zakonskim propisima i kao takve uključiti se u demokratske procese kreiranja odreñenih odluka u
voñenju javnih poslova u lokalnim zajednicama, preuzimanju odgovarajuće uloge u promovisanju
ljudskih i grañanskih prava i sloboda kao nužnih preduslova demokratizacije društva. NVO-e kroz
svoje programe i projekte moraju ostvariti adekvatnu saradnju sa lokalnim vlastima i svim institucijama
sistema. Aktivnom ulogom u društvu NVO-e moraju pokazati da su njihove inicijative važan faktor u
razvoju lokalne zajednice i društva.
Ciljne grupe : Grañani, NVO
Očekivani rezultati :
- Veća uključenost grañana u NVO
Indikatori :
-Saradnja sa lokalnimvlastima
- Učešće u procesu donošenja odluka
Potencijalni nosioci projekta : Odjeljenje za opštu upravu
Ostali potencijalni partneri : NVO
Preduslovi za realizaciju :
Uspostava NVO u skladu sa zakonskim
propisima
- Izrada programa saradnjesa lokalnom
zajednicom idrugim institucijama
- Širenje znanja kroz razne seminare, kurseve,
radionice
- Informisanje grañana o aktivnostima
Procijena ukupne vrijednosti projekta :
2.000,00 KM
Faktori rizika :
Nezainteresovanost grañana i NVO
Trajanje projekta : 2011-2012. i 2014-2015 god.
Početak : Maj 2011. godine
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 113
SADRŽAJ
1.
UVOD.....................................................................................................................................................
1
2.
METODOLOGIJA KREIRANJA STRATEGIJE RAZVOJA..................................................................
2
3.
USKLADJENOST STRATEGIJE RAZVOJA, OPŠTINE MILIĆI SA STRATEŠKIM
DOKUMENTIMA VIŠIH NIVOA.............................................................................................................
3
4.
STRATEŠKA PLATFORMA..................................................................................................................
4
4.1.
OSNOVNI PODACI O OPŠTINI MILIĆI – MILIĆI DANAS......................................................
4
4.1.1.
Prirodni resursi................................................................................................................ ......
5
4.1.2.
Analiza postojećeg stanja......................................................................................................
7
4.1.3.
Strateško fokusiranje /SWOT analiza...................................................................................
18
OPŠTINA MILIĆI U BUDUĆNOSTI.......................................................................................................
25
5.1.
Vizija – opština Milići 2015 godine.......................................................................................
25
5.2.
Misija.......................................................................................................................................
25
5.3.
Strateški ciljevi.......................................................................................................................
25
STRATEŠKI CILJ BR.1. – EKONOMSKI RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE............................................
26
STRATEŠKI CILJ BR.2. – INFRASTRUKTURA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE...............................
33
STRATEŠKI CILJ BR.3. – OBRAZOVANJE, KULTURA I SPORT.....................................................
42
STRATEŠKI CILJ BR.4. – ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA.................................................
47
STRATEŠKI CILJ BR.5. – JAVNA ADMINISTRACIJA I CIVILNI SEKTOR........................................
50
6.
VIZIJA,STRATEŠKI I OPERATIVNI CILJEVI RAZVOJA – projekti....................................................
54
7.
OD VIZIJE DO OPERATIVNIH CILJEVA..............................................................................................
55
8.
AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEŠKOG RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI DO 2015 GOD...
57
9.
IMPLEMENTACIJA I AŽURIRANJE STRATEGIJE............................................................................
82
10.
PRILOG: Projektne ideje....................................................................................................................
83
5.
STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011. – 2015. GODINA
Strana 114
Download

strategija razvoja opštine milići za period 2011. – 2015. godina