PRVA GODINA
Šifra
Predmet
Semestar
Br. kredita
BJ311
ST111
Jevrejski I
Uvod u Bibliju
1
1
3
3
OP122
Biblija i književnost
1
2
ST102
OP111
MJ111
BJ312
OP312
Opšti uvod u Teologiju I
Metodologija istraživačkog rada
Engleski jezik I
Jevrejski II
Biblijska arheologija
(istorija civilizacije)
Uvod u Jevanđelja
Hrišdanska duhovnost
Engleski jezik II
Opšti uvod u Teologiju II
1
1
1
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
NZ122
HS101
MJ112
ST103
Predavač
mr Ivan Milanov
mr Igor Mitrovid
dr Laslo Galus
dr Tatjana Samardžija
Grek
dr Marko Lukid
mr Jovan Radovanov
Svetlana Vukasovid
mr Ivan Milanov
mr Christiane
Radovanov
dr Laslo Galus
mr Igor Mitrovid
Svetlana Vukasovid
dr Marko Lukid
Br. Kredita u I semestru: 14
Br. Kredita u II semestru: 14
DRUGA GODINA
Šifra
Predmet
BJ101
ST211
IS211
MJ213
SZ411
SZ133
Grčki I
Doktrina I
Crkvena istorija I
Engleski jezik III
Petoknjižje
Starozavetni spisi
BJ102
ST222
IS212
MJ224
NZ311
HS301
Grčki II
Doktrina II
Crkvena istorija II
Engleski jezik IV
Dela I poslanice
Rad sa mladima
Br. Kredita u I semestru: 17
Br. Kredita u II semestru: 16
Semestar
Br. kredita
Predavač
1
1
1
1
1
1
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
2
dr Laslo Galus
mr Dragan Grujičid
mr Božidar Lazid
Svetlana Vukasovid
mr Ivan Milanov
mr Ana Džuver
mr Radenko Džuver
dr Laslo Galus
mr Dragan Grujičid
mr Božidar Lazid
Svetlana Vukasovid
dr Igor Lorencin
dr Paul Tompkins
TREĆA GODINA
Šifra
Predmet
Semestar
Br. kredita
Predavač
BJ203
ST313
IS311
SZ312
MJ315
HS222
OP301
ST323
SZ421
MS332
MJ326
Grčki III
Doktrina III
Istorija Adventističke crkve
Starozavetni proroci
Engleski jezik V
Homiletika
Filozofija
Doktrina IV
Knjiga proroka Danila
Misiologija
Engleski jezik VI
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
3
3
2
2
dr Laslo Galus
mr Dragan Grujičid
mr Božidar Lazid
mr Ivan Milanov
Svetlana Vukasovid
mr Dragan Pejovski
dr Željko Porobija
mr Dragan Grujičid
mr Ivan Milanov
dr Miroslav Pujid
Svetlana Vukasovid
Br. Kredita u I semestru: 15
Br. Kredita u II semestru: 12
ČETVRTA GODINA
Šifra
Predmet
Semestar
Br. kredita
Predavač
NZ412
MS411
MS331
HS322
ST431
HS333
Otkrivenje
Biblijski rad
Svetske religije
Pastoralna psihologija
Etika
Rukovođenje i hrišdanska
služba
Diplomski rad
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
2
2
4
dr Laslo Galus
Bogdan Bibulovid
dr Branislav Mirilov
mr Slavica Marčeta
dr Miroslav Kiš
mr Radivoje
Vladisavljevid
/
DI412
Br. Kredita u I semestru: 9
Br. Kredita u II semestru: 8
Ukupan broj kredita: 105
Broj predmeta:
1.godina – 12
2.godina – 12
3.godina – 11
4.godina – 6 + Diplomski rad
Ukupno: 41 + Diplomski rad
Download

PRVA GODINA Šifra Predmet Semestar Br. kredita Predavač BJ311