Projekat:
Nova uloga organizacija civilnog društva u
implementaciji i monitoringu javnih politika na
lokalnom nivou
Strateškiplankaoregulacioni
instrumentusmjerenjeka
balansiranjurazvojnih
potencijalaimoguć nostiusvim
sferamadruš tvenogž ivota.
Projekat.inansiraEvropska
unija
ProjekatrealizujuISSP,CEOiCASE
Crnogorskihserdara,LamelaC,1/II,81000Podgorica,
CrnaGora,
+38220634338,
e-mail:[email protected],
website:www.issp.me
Ovaj letak je izradjen uz pomoć Evropske unije. Njegov sadrž aj je isključ iva odgovornost
Instituta za strateš ke studije i projekcije i
ne predstavlja nuž no služ beni stav Evropske unije. Strateškiplan
razvoja
opštine
Danilovgrad
2012-2018
Prioriteti
StrateškiplanDanilovgrada
Do kraja 2018. godine Opš tina
Danilovgrad treba da postane opš tina
dinamič nog razvoja, prepoznatljiva po
novim investicijama, po najpovoljnijim
uslovima za razvoj preduzetniš tva, po
racionalnom
koriš ćenju
prirodnih
resursa, po proizvodnji organske hrane
i proizvodnji koja ne zagađuje ž ivotnu
sredinu, po zdravoj ž ivotnoj sredini, po
atraktivnosti za investiciona ulaganja i
po obrazovanom kadru u skladu sa
potrebama trž iš ta. Sve ć e to paralelno
pratiti
poveć anje
konkurentnosti,
stepena razvijenosti i dohotka građana.
U strateš kom planu Danilovgrada
de.inisano je 47 mjera, grupisanih u 8
prioriteta:
⇒ Razvoj
ekonomije i
direktnihinvesticija;
Šematskiprikazsadržaja
ikonceptaStrateškog
plana
privlač enje
⇒ Razvojinfrastrukture;
⇒ Urbanistič ko planiranje i uređenje
prostora;
⇒ Socijalnirazvoj;
⇒ Kulturnirazvoj;
⇒ Ekološ kirazvoj;
⇒ Podrš ka razvoju drž avnih institucija
napodruč juopš tine;
⇒ Međuopš tinskasaradnja.
Vizija opš tine Danilovgrad bila bi:
“Stvaranje povoljnog ambijenta za
ostvarivanje brž eg ekonomskosocijalnog, kulturnog, ekološ kog i
etič kog razvoja kroz aktivnu i
sistematsku saradnju i koordinaciju
sasvimč iniocimainosiocimarazvoja
kojidjelujuuOpš tiniDanilovgradiu
CrnojGori”.
Download

Strateški plan razvoja opštine Danilovgrad 2012-2018