Upravljanje turizmom u funkciji unapređenja lokalnog privrednog razvoja
Autori: Danijela Durkalić
Tijana Stamenić
Apstrakt
Turizam je osnovna privredna delatnost mnogih zemalja, a naročito zemalja u razvoju. Posebno
je značajan multiplikovan efekat turizma u privrednim tokovima. Turizam vrši direktan uticaj na
BDP jedne zemlje, zaposlenost, platni bilans i rast životnog standarda. Turizam je ključna spona
državnog sektora, privatnog sektora i života pojedinaca. S obzirom da je Srbija mala zemlja sa
značajnim privrednim resursima, turizam može značajno doprineti njenom privrednom razvoju.
U Srbiji, banjski turizam predstavlja potencijalni faktor unapređenja privrednog razvoja, a
značajno turističko mesto predstavlja Vrnjačka Banja.
Shodno tome, u radu će biti istraživani faktori unapređenja turizma u Vrnjačkoj Banji i njihov
uticaj na privredni razvoj Srbije. Cilj rada je prepoznavanje ključnih pravaca razvoja lokalnog
turzima. Predmet istraživanja jesu determinante upravljanja banjskim turizmom kao nosiocem
privrednog razvoja. Komparativnom analizom postojećeg stanja turizma i mogućih potencijala,
ukazaće se na način i pravce razvoja ove grane u Srbiji. Turizam može biti u funkciji razvoja i
drugih fundamentalnih privrednih grana što će unaprediti lokalni razvoj ali i razvoj privrede
Srbije u celini.
Ključne reči: turizam, privredni razvoj, banjski turizam, razvoj lokalne samouprave.
Uvod
Turizam predstavlja jednu od osnovnih grana koje mogu pokrenuti privredni razvoj u
zemljama koje imaju obilje prirodnih resursa. U pojedinim situacijama, turizam moze
predstavljati pokretačku snagu privrednog razvoja ili lokalnog ekononomskog razvoja. To se
upravo odnosi na mesta koja su pretežno turistička kao što je to Vrnjačka Banja u Srbiji. Banjski
i zdravstveni turizam ima značajnu ulogu u lokalnom ekonomskom razvoju, kao i u nacionalnoj
ekonomiji.
Predmet istraživanja ovog rada odnosi se na identifikovanje ključnih determinanti razvoja
turizma u budućnosti. S druge strane, bazirano na predmetu istraživanja, osnovni cilj istraživanja
ogleda se u utvrĎivanju ključnih pravaca razvoja lokalnog turizma.
Bazirano na osnovu predmeta i cilja istraživanja, hipoteza od koje su autori krenuli svoje
istraživanje glasi:
H1: Efikasno upravljanje lokalnim turizmom dovodi do ekonomskog rasta.
H2: U periodu 2012 do 2014.godine u Vrnjačkoj Banji dolazi do rasta turističke
aktivnosti
Rad se sastoji od četiri meĎusobno povezana poglavlja. Prvi i drugi deo, koji su rezultat
istraživanja autora Tijana Stamenic, identifikuju determinante zdravstvenog turizma i marketing
plan turističkih aktivnosti. Treći i četvrti deo rada uporednom analizom prikazuju lokalni razvoj
turizma i ključne pravce razvoja turizma, a rezultat su rada istraživanja autora Danijela Durkalic.
U radu će, od metodoloških koncepata biti korišćena metoda indukcije i deducije kada se
istražuju determinante razvoja lokalnog turizma, kao i metoda analize i sinteze kada je reč o
istraživanju potencijala razvoja lokalnog turizma. Komparativna i vremenska analiza koristiće se
u delu istraživanja kretanja turističkih aktivnosti u periodu 2012 do 2014.godine.
1. Determinante upravljanja banjskim turizmom
Vrnjačka Banja je turističko mesto koje raspolaže sa značajnim prirodnim resursima a takoĎe
ima i veoma bogato kulturno i istorijsko nasleĎe. Ovo turističko mesto ima veoma bitnu ulogu u
razvoju srpskog turizma.
MeĎutim u poslednjih nekoliko godina turistički razvoj je usporen i nije na zadovoljavajućem
nivou iz dva razloga:
1. turistička ponuda ne zadovoljava novije trendove tražnje,
2. cena turističkih usluga ne zadovoljava njihovu vrednost.
Faktori koji su prouzrokovali ovakvu situaciju su:
1. ne postoji jasno definisan sistem kvaliteta uslugama,
2. neuspešan proces privatizacije državnih preduzeća,
3. potplaćenost radne snage.
Ponuda turističkih usluga mora odgovarati potrebama i tražnji modernog turiste. Tako da je za
pospešivanje razvoja u Vrnjačkoj Banji neophodno sprovesti sledeće aktivnosti:
1. neophodno je uvesti sistem kvaliteta turističkih usluga u svim institucijama čija je
primarna delatnost turizam,
2. neophodno je jasno definisati strategiju razvoja turizma,
3. neophodno je efikasno iskoristiti prirodne resurse radi privlačenja turista.
Jasno definisana strategija turističkog razvoja može omogućiti privlačenje investitora, a primarni
činilac turističkog razvoja treba da budu znanje i kompentencije ljudskih resursa.
Vrnjačka banja se suočava sa još jednim značajnim problemom, a to je emigracija mladih u veće
gradove radi zaposlenja i nastavka daljeg života. Naime u pitanju su mladi i obrazovani ljudi koji
u svom rodnom gradu ne vide perspektivu niti mogućnost zaposlenja. Investicije u ovom
turističkom mestu bi omogućile rešenje ovog problema, ali je prvo neophodno pokrenuti
ekonomski razvoj privlačenjem turista jer je turizam vekovima primarna privredna grana
Vrnjačke Banje. Investicije bi omogućile otvaranje novih radnih mesta i smanjile odlazak mladih
ljudi iz Vrnjačke Banje u veće industrijske gradove.
1.1.Determinante zdravstvenog turizma
Izvori mineralne vode u Vrnjačkoj Banji su karakteristični po specijalnom fizičkohemijskom sastavu. Oni se koriste efikasno u borbi protiv raznih bolesti, ali i za rehabilitaciju u
spa centrima. Za zdravstveni turizam u Vrnjačkoj Banji je takoĎe značajno i to što se ovo
turističko mesto odlikuje veoma dobrom klimom, čistim vazduhom, velikim brojem parkova i
šuma.
Razvoju zdravstvenog turizma u Vrnjačkoj Banji značajno doprinosi Specijna bolnica
Merkur. Specijalna bolnica Merkur omogućava pružanje zdravstvenih usluga i raspolaže sa
značajnom medicinskom opremom koja omogućava efikasno lečenje od raznih bolest, kao što su
diabetes i bolesti digestivnih organa. TakoĎe u ovoj specijalnoj bolesti su zaposleni vrhunski
lekarski stručnjaci iz raznih oblasti medicine.
Pored zdravstvenih usluga, Merkur raspolaže i sa dva spa centra i razvijenim smeštajnim
kapacitetima tako da omogućava odmor i relaksaciju turista.
1.2.Potencijalni razvoj lokalnog turizma
Za razvoj banjskog turizma neophodno je uspostaviti efikasnu saradnju izmeĎu svih
turističkih aktera ( hotela, turističkih agencija, turističkih organizacija). Značajni napori mogu
ostvariti značajni sinergetski efekat nego u slučaju individualnih akcija. Svaki turistički akter
mora imati definisan sistem kvaliteta a svi sistemi kvaliteta moraju biti usklaĎeni sa strategijom
turističkog razvoja.
Turistički sektor mora formirati fondove koji će omogućiti razvoj kulture, i organizovanje
kulturnih manifestacija koje mogu biti atraktivne za veliki broj turista. Poželjno bi bilo kreirati
,,kulturni brend“, a kulturne institucije treba da obezbede efikasno upravljanje kulturnim
znamenitostima a na osnovu prodaje ,,kulturnog brenda“ omogući će se značajan doprinos
turističkom razvoju Vrnjačke Banje.
Neophodno je kreirati turističku ponudu koja će sadržati opis svakog značajnog
prirodnog resursa i na taj način obezbediti privlačenje turista.
Turističke ,,animacije“ zauzimaju veoma bitno mesto u kreiranju novih trendova u
turističkom sektoru. Tako na primer za turiste je veoma privlačna vožnja do atraktivnih lokacija
sa vozićem ili nekim drugim neobičnim prevoznim sredstvom, legende i priče o tim lokacijama,
itd. U ovim aktivnostima, veoma bitnu ulogu mogu imati lokalni stanovnici, zato što oni najbolje
poznaju istoriju, tradiciju i običaje ovog turističkog mesta. Drugi tip turističke ,,animacije“ mogu
biti dekorativna osvetljenja na kulturnim i istorijskim znamenitostima, fontane sa svetlosnim i
zvučnim efektima itd.
2. Turizam marketing plan
Ključ stabilnog turističkog razvoja su moderne turističke organizacije koje će biti
prilagoĎene potrebama turista. Hoteli i ostala turistička preduzeća moraju da saraĎuju sa
lokalnim stanovnicima u kreiranju atraktivne destinacije. Primarne aktivnosti u turističkom
menadžmentu treba da budu: analize tržišta, izveštaji o novim turističkim trendovima, kao i
konstantno istraživanje turističke tražnje.
Za turistički razvoj je neophodno uvesti standarde kvaliteta. Standardi kvaliteta će obezbediti
standardizaciju i veći kvalitet usluga. Neki od standarda kvaliteta mogu biti propisani za na
primer autentični lokalni specijalitet, lokalna pića, itd.
Operacionalni marketing plan omogućava definisanje primarnih marketing aktivnosti za sve
turističke instutucije, i adekvatnu promociju turističkih instutucija. Dokument treba da sadrži
studije slučaja, prioritete, definisan plan za aktivnosti koje treba preduzeti za razvoj turističkog
marketinga, kao i resurse koji su neophodni za sprovoĎenje tih aktivnosti.
Svrha ovog plana je da:
1. unapredi prodaju turističkih usluga preko interneta,
2. standardizuje turističku ponudu,
3. poboljša znanje, veštine i kompentencije zaposlenih.
Informativni turistički centar takoĎe može da obezbediti efikasnu promociju turističkog
mesta. Ovaj turistički centar treba obezbediti dobro obučene vodiče, a zaposleni moraju biti
informisani o hotelima, značajnim kulturnim i istorijskim spomenicima, interesantnim
turističkim lokacijama, zanimljivim kulturnim manifestacijama.
Turistička organizacija radi podsticanja razvoja turizma treba obezbediti nagraĎivanje
uspešnih turističkih aktera za značajne rezultate ostvarene u turističkom sektoru. Nagrade mogu
biti dodeljene za najbolji hotel, najbolji restoran, najbolji turistički info centar. Učesnici bi
trebalo biti ocenjeni od strane komisije koju bi sačinjavali stručnjaci iz oblasti turizma. Pobednici
bi upotrebljavali te nagrade za sopstvene marketing aktivnosti. Ove nagrade su izuzetno dobar
način da se turistički akteri motivišu turističke organizacije, hotele i preduzeća za primenu novih
tehnologija u svom poslovanju. Primena novih tehnologija će omogućiti efikasnu upotrebu
resursa. TakoĎe reklamna kampanja treba biti atraktivna i omogućiti privlačenje značajnog broja
turista.
3. Komparativna analiza lokalnog turističkog potencijala
U Srbiji se banjski turizam poklapa sa konceptom zdravstvenog turizma, s obzirom da
najveći broj posetilaca banjskih mesta posećuje banje zbog lečenja. Situacija je takva da su banje
predstavljale mesta za odmor i lečenje starijih ljudi. Danas, uvoĎewem inovativnih aspekata
rehabilitacije i relaksacije i drugačijih pristupa banjskim tretmanima, banje su dobile potpuno
novo značenje. Danas banje predstavljaju novu kulturu uživanja.
Vrnjačka Banja je najpopularnije mesto u oblasti banjskog turizma. Imajući to u vidu,
neophodno je stalno unapreĎivanje i praćenje razvoja ove grane na lokalnom i globalnom nivou.
Da bi se unapreĎenje postiglo, nužno je aktivno praćenje i analiza kretanja osnovnih pokazatelja
razvoja turizma, kao što su: obim turističkog prometa, stepen iskorišćenosti kapaciteta, broj
turista i broj noćenja turista.
Bazirano na osnovu istraživanja I analize, autori dolaze do sledećih informacija o turističkom
sektoru u Vrnjačkoj Banji:
Tabela 1. Broj posetilaca
2012
domaći strani
121.333 18.509
2013
domaći strani
136.470 21.676
Ako bismo uporedili period 2012 I 2013.godine, možemo zaključiti da je broj domaćih
(17,11%) i stranih ((12.48%) beleži rast posetilaca u 2013, u poreĎenju sa 2012.godinom. Ovi
podaci mogu se reprezentovati I dijagramom:
Dijagram 1. Broj posetilaca u 2012 i 2013.godini
Broj posetilaca
140000
136470
121333
120000
100000
80000
60000
40000
21676
18509
20000
0
domestic
foreign
2012
domestic
foreign
2013
Ako uporedimo broj posetilaca u periodu Januar-Mart 2013 i 2014 godine, dobijamo sledeći
prikaz:
Tabela 2. Kretanje turističke aktivnosti
2013
Januar
Februar
Mart
domaći
5149
2981
6713
strani
725
261
1410
2014
Domaći
strani
5822
827
2764
402
6312
751
Isti podaci mogu se prikazati i na dijagramu:
Dijagram 2. Broj turista u periodu Januar – Mart 2013 i 2014.godine
7000
6000
5000
4000
January
3000
February
2000
March
1000
0
domestic
2013
foreign
domestic
foreign
2014
Ako uporedimo turistički saobraćaj u periodu januar 2013 godine do januar 2014. godine,
možemo videti da je povećanje turističkog saobraćaja za 13,07%, ali se u februaru i martu 2013 u
odnosu na februar i mart 2014, može videti pad turističkog prometa za 7,28 % i 5,97%,
respektivno. Slobodno se može reći da to nije veliki pad turističke aktivnosti, ali lokalni turizam
mora biti uvek u fazi rasta, s obzirom na značaj turizma za lokalni razvoj. Iz tog razloga, će
govoriti o ključnim pravcima razvoja lokalnog turizma.
4. Unapređenje lokalnog razvoja turizma
Vrnjačka Banja je poznata u okviru granica Srbije a i van granica kao turističko mesto. Obilje
prirodnih i lekovitih resursa odlikuje ovu oblast. Kao izvor vode i zdravog života, nužno se
nameće održivo očuvanje ovog mesta. MeĎutim, poslednjih decenija, ekonomska kriza zahvatila
je i ovu teritoriju Srbije. Kriza se ogledala ne samo u finansijskim resursima, već se kriza
očigledno manifestovala u nedostatku ljudskih resursa, kao ključnih za razvoj turističkog
područja, nedostatku investicionih poduhvata i motivaciji mladih da se lociraju u ovom mestu i
nastave svoj život. Najveći problem konkretne lokacije ogleda se i u krizi prirodnih resursa. Iz
navedenih razloga, javila se ideja kao izazov za bavljenje ovom problematikom. Treba naglasiti
da svi ovi problemi nisu skorijeg datuma, oni postoje i ranije, samo su vremenom postali
„normalni“ problemi. MeĎutim, potrebno je suočiti se sa tim „normalnim“ problemima i učiniti
ih veoma značajnim i dati konkretne predloge za njihovo rešenje. Shodno tome, kao moguća
uspešna rešenja, navode se:
-
Povoljna investiciona klima za investitore
Kako bi se bilo koji deo ekonomije i privrede Srbije oporavio, ističe se rešenje u vidu stranog
kapitala. Mnogo literature govori o ulaganju u Srbiju po osnovu stranih direktnih investicija.
MeĎutim, potrebno je sagledati interese obe strane. Pre svega, interes Vrnjačke Banje u
ulaganju stranih investitora ogledao bi se u vidu korišćenja nove savremene tehnologije,
visoke discipline, modernizacije turističkih kapaciteta i proširenja istih. Strani kapital
povećaće zaposlenost i konkurenciju Vrnjačke Banje. MeĎutim, imajući u vidu da stani
kapital iscrpljuje domaće resurse i da će se deo domaće akumulacije odliti u inostrani deo
dohotka, treba učiniti da ovakva investicija bude primamljiva za obe strane. Stranog
investitora najčešće interesuje samo profit ili je profit osnovna polazna stavka. Iz tog razloga
u prvim godinama investiranja treba ponuditi atraktivnu profitnu stopu investitoru, a kao
prednost samog mesta navesti povoljnu infrastrukturu, povoljan geografski položaj, razvijenu
osnovu posećenosti mesta, solidne saobraćajne veze. Treba navesti i dosadašnje stanje
uspešnih i neuspešnih investicija. Na taj način će se predočiti iskrena i istinita slika stanja
privrede u koju investitor ulaže. Kao moguće ključne tačke koje bi zainteresovale investitore
mogle bi biti: razvoj i unapreĎenje hotelskih kapaciteta, izgradnja hidroelektrane, ulaganja u
metalsku i preraĎivačku industriju.
-
Akcenat na mladima i razvoju mladih
Kada se govori o mladima na teritoriji Vrnjačke Banje, treba istaći da se obrazovna struktura
mladih značajno menja. Sve je veći udeo mladih koji su visoko obrazovani, ali često nemaju
motiv da se vrate u svoje mesto. Kada završe studije, odnosima koristi i troškova mere svoj
ostanak u mestu studija ili povratak kući. Često se dogaĎa da mladi nemaju perspektivu i ne
žele da se vrate jer im veći grad pruža više mogućnosti za posao, napredovanje, stručno
usavršavanje i dalji karijerni razvoj. Imajući u vidu da se radi o mladim obrazovanim
ljudima, potreban im je visok nivo kulturnog, socijalnog i ekonomskog života. MeĎutim, što
se ovog problema tiče, treba istaći da je za mlade učinjeno dosta značajnih koraka u
Vrnjačkoj Banji. Osnovan je „Fakultet za hotelijerstvo i turizam“, „Kancelarija za mlade“,
bioskopi kao i druga kulturna dešavanja. MeĎutim, to nikako nije dovoljno za motivaciju
mladih da ostanu u Vrnjačkoj Banji. Nakon završetka škole, mladima treba ponuditi praksu
ili posao. Mladi će se vratiti na svoju teritoriju ako im ona ponudi ono što nude i ostali
gradovi: zaposlenost, društveni život, kurseve jezika i druge društvene aktivnosti. Mogući
pravci i ključne tačke iz ovog domena mogle bi biti: izgradnja teretane na otvorenom,
rekonstrukcija bazena, kursevi jezika i poslovne veštine, unapreĎenje kulturnog života kroz
izgradnju pozorišta i drugih kulturnih programa.
-
Finansijski aspekt
Ovaj domen razvoja povezan je sa investicijama i inovacijama kao i sa ukupnim razvojem.
Da bi se neka ideja sprovela u delo, uglavnom je potrebna finansijska podrška. Iako je
Vrnjačka Banja u 2013.godini dobila odlike opština koje su meĎu najzaduženijim, postoje
načini da se reši ova situacija. Rešenja se nalaze kroz nekoliko načina, ali je osnovni i
najuspešniji „stezanje kaiša“. Naime, potrebno je poći od ključnih problema obimne i skupe
administracije, nelikvidnih i slabo solventnih javnih preduzeća. Pored metode „stezanja
kaiša“, privlačenjem stranih investicija i lokalnim razvojem banjskog i seoskog područja,
može se obezbediti odreĎeni iznos finansiranja. Novo zaduživanje i ulazak u kreditni odnos,
ostaje samo kao nužna i krajnja mera ekonomske politike.
-
Održivi razvoj vodnih resursa
Hidrografska mreža Vrnjačke Banje je veoma bogata izvorima i izdanima. Sama Vrnjačka
Banja poseduje toplu i hladnu mineralnu vodu i planisnku pijaću vodu. Do sada je istraženo
šest mineralnih izvora, mada se može reći da je ovo vrlo bogato vodno područje. Imajući u
vidu krizu ovog resursa svuda u svetu pa i kod nas, treba se pažljivo brinuti o ovom resursu,
koji je i ključni resurs ove teritorije. Ne treba dozvoliti nanošenje štete pojedinim izvorima
kao što je to slučaj kod izvora Snežnik. Na taj način ne samo da izumiru prirodni resursi, već
i turističko mesto gubi reputaciju. S obzirom da u letnjem periodu lokalno stanovništvo ima
niz problema u vezi sa snabdevenošću vodom ističu se moguća rešenja: izgradnja nove
hidrografske mreže za lokalne mesne zajednice kao i izgradnja veštačkog jezera u onim
područjima koja imaju potencijala. Na taj način će se postojeća mreža rasteretiti, ali će se i
stvoriti nov izvor vode. Ukoliko se problemu pristupi ozbiljno, zadovoljno stanovništvo se
može uključiti kroz javne radove.
-
Razvoj seoskog turizma i unapređenje sela
Imajući u vidu da se Vrnjačka Banja odlikuje turizmom kao centralnom dohodovnom
kategorijom, razvoj jedne vrste turizma u selu je takoĎe moguć. Sela Vrnjačke Banje su bogata
obiljem pašnjaka i livada kao i šumama. Iz tog razloga, podrška razvoju poljoprivrede može biti
ključna za razvoj Opštine. Pružanjem podrške i pomoći lokalnom seoskom razvoju i unapreĎenju
sela, značajno se doprinosi povećanju domaćeg proizvoda ove opštine, kao i plasmanu proizvoda
na već pripremljeno tržište. Turisti će rado kupovati organske proizvode, hoteli će rado plasirati
proizvode svojih meštana, a i sami meštani će meĎu sobom trgovati proizvodima. Pored ključne
tačke unapreĎenja razvoja poljoprivrede, mora se razviti i promet navedenih proizvoda. To se
može učiniti poboljšanjem razvoja pijačne prodaje, uvoĎenjem odgovarajućih standarda i
pristupačnosti plasmana proizvoda seoskih domaćinstava.
-
Oživljavanje turističkih ponuda u stagnaciji i restrukturiranju
Kvantitet turističke ponude Vrnjačke Banje može se oceniti kao veoma dovoljan. MeĎutim, kada
je u pitanju kvalitet, ne može se precizno odgovoriti. Najveći problem javlja se kod hotelskog
smeštaja. Popunjenost tradicionalnih hotelskih kapaciteta je veoma niska, gotovo nikakva. Kada
je reč o hotelskom smeštaju, turisti, pa i oni stariji traže pre svega udobnost i konfor ali i neku
prosečnu uslugu. Većina postojećih hotela ne može gostu ponuditi ni tu prosečnu uslugu, pa se iz
tog razloga gost okreće privatnom hotelskom smeštaju ili samo privatnom neregistrovanom
smeštaju. Iako hoteli imaju nisku popunjenost kapaciteta, oni i dalje rade. Proizvode rashode, ali
ne ubiraju prihode. Iz tog razloga, pre svih preduzetih aktivnosti, neophodno je staviti akcenat na
razvoj i unapreĎenje hotelske usluge. S obiljem problema, postavlja se pitanje odakle početi?
Odgovor se nalazi upravo u problemu: početi od izvora problema. Potrebno je izvršiti
renoviranje i finalne graĎevinske radove hotela, kao što su: „Fontana“, „Zvezda“, „Breza“,
„Sloboda“. Posećenost je velika, ali svakako nedovoljna. Postoji mogućnost razvoja i pružanja
većih prilika za odmor i rekreaciju oživljavanjem turističkih ponuda navedenog smeštaja.
Povećanjem broja turista u ovom delu korišćenja smeštaja, ukupna lokalna zajednica će imati
koristi. Pre svega, ubiraće se veći prihod od boravišne takse, smeštaja i korišćenja hotelskih
usluga.
Kada govorimo o Vrnjačkoj Banji kao turističkom mestu, treba istaći da je Rešenjem
Ministarstva privrede 6. novembra 2013 godine, Vrnjačka Banja ispunila uslove za turističko
mesto I kategorije. U skladu sa ovim Rešenjem, Opština ima velike mogućnosti kroz ubiranje
većih prihoda od boravišne takse. MeĎutim, imajući u vidu da je ovo privremena kategorizacija i
da je ograničena na period od 3 godine, predstavlja veliku obavezu Vrnjačke Banje da dokaže i
pokaže zasluženu kategoriju. Pre svega, ova obaveza se odnosi na kvantitet i kvalitet obima
turističkog prometa. Imajući u vidu da turistički promet može pokrenuti ostale delatnosti i grane
na ovoj teritoriji, ostaje da pokaže vreme da li će zaista tako i biti.
Zaključak
Turizam predstavlja osnovnu delatnost iz domena usluga. Imajući to u vidu, neophodno
je vršiti svakodnevno praćenje i analizu turističkih aktivnosti. Turistički potencijal Vrnjačke
Banje ima veliki uticaj na lokalni privredni razvoj. MeĎutim, iz analize kretanja može se izvesti
zaključak da je iskorišćenost turističkog potencijala ispod 50% i da popunjenost kapaciteta
uglavnom zauzimaju savremeni hotelski lanci, dok su tradicionalno vrlo uspešni uslužni
kapaciteti na niskom nivou iskorišćenosti. To nam govori da je potrebno razvijati visok nivo
zadovoljstva gosta i osavremeniti uslugu koje nude tradicionalni hoteli.
S obzirom da je neophodno osavremeniti i podstaći razvoj hotelskih lanaca, potrebno je i
finansijskih resursa. U radu su dati osnovni predlozi za pronalaženje finansijskih resursa. Kako
bi se došlo do finansijskih resursa, neophodno je stvoriti povoljnu investicionu klimu za
investitore. Ovim istraživanjem dokazano je da efikasno upravljanje turizmom može dovesti do
ekonomskog rasta. Dolaženjem do finansijskih sredstava poboljšaće se lokalna industrija,
ekonomski rast i zaposlenost.
Kao najvažniji uslov lokalnog ekonomskog razvoja jeste održivi razvoj vodnih resursa.
Vodni resursi su svuda u svetu deficitarno prirodno bogatstvo, a Vrnjačka Banja ima dosta takvih
resursa. MeĎutim, promenom klime i drugih klimatskih poremećaja, nužno se mora kao osnovni
cilj postaviti održivi razvoj vodnih resursa i vodne infrastrukutre. Kako bi Vrnjačka Banja u
budućnosti bila banjsko mesto broj 1 u Srbiji, neophodno je voditi računa o kvalitetu vode i
unapreĎivanju vodne infrastrukture.
Literatura
1.
Dučić., A., (2001), Upravljanje razvojem turizma, Udžbenici sveučilišta u
Splitu, Split;
2.
Durkalić, D. (2014), UnapreĎenje razvoja Vrnjačke Banje, Nomotehnički
centar, Beograd.
3.
Galičić, V., Ivanović, S. (2008)., Menadžment zadovoljstva gosta,
Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, Opatija;
4.
Jovanović Gavrilović., P., (2012), Međunarodno poslovno finansiranje,
Ekonomski fakultet, Beograd;
5.
Milenković., S., Bošković., N., (2011), Resursi u ekonomskoj sadašnjosti i
budućnosti, Ekonomski fakultet, Kragujevac;
6.
Nikolić., S., (1988), Priroda i turizam Srbije, Ekocentar, Beograd;
7.
Radosavljević G (2009), Menadžment u turizmu, Univerzitet Kragujevac,
Kragujevac.
Download

Upravljanje turizmom u funkciji unapređenja lokalnog privrednog