2
Program za celoživotno učenje
Program za celoživotno učenje (Lifelong Learning Programme)
je program saradnje u oblasti obrazovanja Evropske unije kojim
se podržava razvoj svih nivoa obrazovanja. Trenutno 27 zemalja
učestvuje u Programu u svojstvu punopravnog člana, a u toku
je pristupanje novih država. Republika Srbija može da učestvuje
u određenim vrstama projekata i to samo ako njene obrazovne
institucije ponude stručnost u oblasti koja je tema projekta i time
doprinesu postizanju što boljih rezultata.
Veoma je važno da obrazovne institucije blagovremeno započnu
pripreme za puno učešće u Programu za celoživotno učenje,
budući da je on jedan od glavnih izvora finansiranja razvoja
obrazovanja u Evropskoj uniji. Sa obzirom na to da Evropska
unija u bližoj budućnosti Srbiju i sve zemlje zapadnog Balkana
vidi kao prave kandidate za pridruživanje, cilj ove brošure jeste
to da zainteresovanima ilustruje mogućnosti za saradnju koje
pruža Program za celoživotno učenje.
Potprogrami za sve nivoe obrazovanja
Program za celoživotno učenje (LLP) sastoji se iz sektorskih
potprograma:
Komenijus
Komenijus (Comenius) potprogram je namenjen opštem
obrazovanju, aktivnostima u školama do nivoa srednjih škola
(uključujući i njih). Kroz njega se mogu podržati školska
partnerstva počev od razmene materijala i informacija, do
saradnje u obradi nekih tema u kurikulumu i razmene nastavnika
i učenika.
Leonardo da Vinči
Leonardo da Vinči (Leonardo da Vinci) jeste potprogram koji se
tiče svih aspekata srednjeg stručnog obrazovanja i obuke. Kroz
ovaj potprogram finansiraju se međunarodni projekti kojima se
stvaraju partnerstva, unapređuje kvalitet, podstiču inovacije i
promoviše evropska dimenzija u stručnom obrazovanju.
3
Erazmus
Erazmus (Erasmus) jeste potprogram za sve aktivnosti koje se tiču
visokog obrazovanja. Pored razmene studenata po kojoj je ovaj
potprogram prepoznatljiv, postoje i druge vrste projekata čiji je
cilj modernizacija studijskih programa, uspostavljanje sistema
celoživotnog učenja, razvijanje studentske prakse i sva ostala
pitanja koja su od značaja za razvoj visokog obrazovanja.
4
Gruntvig
Gruntvig (Grundtvig) potprogram je namenjen obrazovanju
odraslih i podsticanju učenja tokom celog života. Gruntvig
podržava i oblike saradnje usmerene na poboljšanje pristupa i
kvaliteta obrazovanja.
Pored toga, LLP uključuje i tzv. Transverzalni program u okviru
kojeg su četiri aktivnosti koje se mogu odnositi na sve segmente
programa. To su:
• razvoj obrazovnih politika (ključna aktivnost 1);
• specifični kursevi za učenje stranih jezika (ključna aktivnost 2);
• aktivnosti u vezi sa korišćenjem informatičkih tehnologija u
obrazovanju, kada se one nalaze van specifičnih programa
(ključna aktivnost 3);
• aktivnosti za širenje rezultata i primera dobre prakse projekata
(ključna aktivnost 4).
Žan Mone (Jean Monnet) takođe je deo Programa za celoživotno
učenje kojim se podržavaju razne aktivnosti iz oblasti evropskih
integracija.
5
U čemu institucije iz Srbije mogu da učestvuju?
Institucije iz Srbije mogu da učestvuju, za sada, dok Republika
Srbija ne postane punopravni član Programa, samo u nekima
od centralizovanih elemenata kojima upravlja Evropska komisija
preko Izvršne agencije za programe iz oblasti kulture, medija i
obrazovanja (pogledajte tabelu). Gotovo sve vrste organizacija,
u skladu sa temom koja se obrađuje mogu da učestvuju na
projektima. Pod ovim organizacijama se podrazumevaju
predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, visokoškolske
institucije, državni organi i organi lokalne samouprave, nevladine
i druge organizacije.
Program za celo
6
Komenijus
Erazmus
Osnovno i opšte obrazovanje
13% ukupnog budžeta za LLP
Visoko obrazovanje
40% ukupnog budžeta za LLP
Centralizovane aktivnosti:
Centralizovane aktivnosti:
• multilateralni projekti*
• multilateralne mreže*
• pridružene mere
• multilateralni projekti*
• akademske mreže*
• pridružene mere
Decentralizovane aktivnosti:
Decentralizovane aktivnosti:
• bilateralna saradnja
• mobilnost učenika i nastavnika
• praksa
• pripremne posete, stažiranje
nastavnika
• razmena studenata i nastavnika
• studentska praksa, intenzivni
programi i pripremne posete
Transverzalni
Četiri ključne aktivnosti: razvoj obrazovnih politika, učenje stranih jez
Potprogram
Tri ključne aktivnosti: Žan Mone aktivnosti, podrška evr
*Delovi Programa za celoživotno učenje u kojima Republika Srbija
može da učestvuje
Šematski prikaz
Programa celoživotnog učenja, njegovih sektorskih
potprograma i vrsta aktivnosti
oživotno učenje
Leonardo da Vinči
Gruntvig
Inicijalno i kontinuirano stručno
obrazovanje i obuke
25% ukupnog budžeta za LLP
Obrazovanje odraslih
5% ukupnog budžeta za LLP
Centralizovane aktivnosti:
Centralizovane aktivnosti:
• multilateralni projekti razvoj inovacija*
• tematske mreže*
• pridružene mere
• multilateralni projekti*
• tematske mreže*
• pridružene mere
Decentralizovane aktivnosti:
Decentralizovane aktivnosti:
• multilateralni projekti – transfer
inovacija
• partnerstva
• mobilnost
• mobilnost
• partnerstva
• posete i razmena iskustava
• radionice
potprogram*
zika i opismenjavanje, informacione tehnologije, širenje dobre prakse
m Žan Mone*
ropskim institucijama, podrška evropskim asocijacijama
7
Novi konkurs za projekte – rokovi za prijavu
8
Evropska komisija je krajem oktobra 2010. godine otvorila novi
konkurs za projekte u okviru svih potprograma koji čine Program
celoživotnog učenja. Rokovi za podnošenje predloga projekata
zavise od vrste potprograma u okviru kojih se konkuriše:
• za Komenijus, Erazmus, Gruntvig i Leonardo da Vinči rok je
28. februar 2011. godine;
• za Transverzalni potprogram rok je 31. mart 2011. godine.
Detalji o tekućem konkursu za projekte dostupni su putem linkova:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_lifelong_
learning_2011.php i
http://ec.europa.eu/education/llp/doc1943_en.htm.
Šta da radite ako vas pozove neko iz Evropske unije i
predloži vam saradnju?
1. Proverite da li Republika Srbija može da učestvuje u projektu o
kome je reč (pogledati tabelu).
2. Ukoliko nije jasno koji je projekat u pitanju, pitajte partnere
kome se podnose prijave. Institucije iz Srbije mogu se uključiti
u prijavu koja se podnosi Izvršnoj agenciji, a ne nacionalnim
agencijama.
3. Ako zaključite da Srbija može da učestvuje u projektu,
dogovorite se sa partnerima iz Evropske unije o svojoj ulozi
na projektu; vodite računa da to bude nešto što vaša institucija
već dobro radi i u čemu biste vi mogli da pomognete ostalim
učesnicima u projektu.
Šta se konkretno radi u okviru svih ovih projekata?
U cilju pojašnjenja aktivnosti koje se mogu finansirati putem
Programa za celoživotno učenje, navodimo, kao ilustraciju, primere
projekata u kojima obrazovne institucije iz Srbije mogu da učestvuju.
„Uvođenje novih nastavnika i učitelja u procedure
i način rada u školama“
Stručno usavršavanje nastavnika i učitelja, posebno onih koji su
tek kročili u škole, od velikog je značaja za sve države Evrope. Cilj
ovog Komenijusovog projekta jeste razvoj, primena i usavršavanje
efektivnog i fleksibilnog modela uvođenja novih nastavnika i
učitelja u procedure i način rada u školama.
Predviđeno je da se tokom trajanja projekta razvije šest programa
obuke koji bi bili prilagođeni sistemima obrazovanja država čije
obrazovne institucije učestvuju u projektu. Biće uspostavljen
i sedmi čija će primena biti moguća u svim državama koje
učestvuju na projektu.
U ovom projektu učestvuje ukupno dvanaest partnera iz šest
različitih država članica Evropske unije, pri čemu je jedan partner
obično osnovna ili srednja škola ili udruženje nastavnika, a drugi
visokoškolska ustanova iz iste zemlje. Više informacija dostupno
je na sajtu projekta http://www.ilo.uva.nl/homepages/tonk/probesite/
„Mreža za unapređenje kvaliteta centara
za obrazovanje odraslih“
Cilj ovog projekta odobrenog u okviru potprograma Gruntvig
jeste uspostavljanje modela obezbeđivanja kvaliteta i sistema
izdavanja sertifikata koji bi bio primenljiv u centrima za
obrazovanje odraslih širom Evropske unije.
Predviđeno je da konkretni rezultati projekta budu: rad na
unapređenju kvaliteta rada centara, umrežavanje institucija
radi širenja primera dobre prakse u celoj Evropi i uvođenje nove
metodologije rada u centrima za obrazovanje odraslih. Planirano
9
je da se kroz projekat radi na povezivanju formalnog, neformalnog
i spontanog učenja u sveobuhvatno iskustvo učenja, kao i da se
razvije i primeni sistem samoevaluacije koji pomaže institucijama
da se bolje organizuju i unaprede upravljanje.
10
Projekat donosi neposredne koristi svima koji rade u centrima za
obrazovanje odraslih i onima koji koriste njihove usluge. Predviđa
se da ovakvi rezultati projekta mogu biti važni za sve one koji su
zainteresovani za priznavanje neformalnog i spontanog učenja.
Na ovom projektu partneri su institucije iz šest zemalja Evropske
unije od kojih su neke krovne organizacije za obrazovanje
odraslih i elektronsko učenje. Više informacija dostupno je na
sajtu http://www.qualityfoundation.org/qualc
„Majstor plus za mala i srednja preduzeća”
Cilj ovog projekta odobrenog u okviru potprograma Leonardo
da Vinči jeste da doprinese priznavanju kvalifikacija i veština
zanatlija i preduzetnika iz malih i srednjih preduzeća širom
Evrope. Projektom će se pristupiti stvaranju posebnog
„instrumenta“ za opis kvalifikacija kroz evropski sistem prenosa
bodova za strukovno obrazovanje (ECVET).
Odabrane su četiri profesije na koje će se novi instrument
primeniti: pekar, cvećar, stolar i frizer. Za svaku od njih biće
definisana odgovarajuća matrica za određivanje ishoda učenja,
kao i svi koraci koje treba slediti kako bi se ishodi na pravi način
izrazili odgovarajućim ECVET bodovima.
Projekat će doprineti uspostavljanju održivog partnerstva
između uključenih institucija, potpisivanjem „memoranduma
o razumevanju“, usaglašavanjem teksta „sporazuma o učenju“
i zajedničkim definisanjem postupka i kriterijuma za procenu,
proveru i priznavanje ishoda učenja.
Rezultate projekta moći će da koriste privredne komore,
udruženja zanatlija i institucije koje se bave obukom zanatlija,
jer će sve one biti podstaknute da usvoje i primenjuju ECVET,
olakšaju procedure priznavanja učenja i veština pojedinaca,
podstaknu pokretljivost radne snage cele Evrope i doprinesu
širenju koncepta učenja tokom celog života.
Koordinator projekta je Nemačka federacija kvalifikovanih
zanatlija, a preostali partneri na projektu su iz Slovenije, Austrije,
Norveške i Francuske. Više informacija je dostupno na sajtu
http://sme-master.schnittsteller.de
„Podrška usavršavanju nastavnika u oblasti primene
informatičkih i komunikacionih tehnologija”
Glavni cilj ovog projekta koji je odobren u okviru Transverzalnog
potprograma jeste pružanje podrške učiteljima i nastavnicima
u savladavanju veština neophodnih za primenu informatičkih
i komunikacionih tehnologija u nastavi. Aktivnosti projekta su
usmerene ka razvoju održivog sistema za obuku svih koji rade u
školama u ovoj oblasti. Jedan od vrlo važnih elemenata projekta jeste
osposobljavanje nastavnika i učitelja da unapređuju svoje znanje
putem vršnjačke edukacije koristeći za to posebno razvijen softver.
Projekat je vodila Etuce-Csee fondacija iz Belgije, a ostali partneri
bili su iz pet država članica Evropske unije. Više informacija
dostupno je na http://etqfproject.ning.com/
Projekat „Zajednički programi – upravljanje i organizacija:
izazovi i perspektiva“
Razvijanje zajedničkih studijskih programa je jedan od novijih
trendova u visokom obrazovanju. Međutim, usled raznolikosti sistema
visokog obrazovanja, organizacija ovakvih programa nije uvek
jednostavna, zbog čega je i nastao ovaj projekat koji Evropska unija
finansira kroz Erazmus potprogram u domenu strukturnih mreža.
Cilj projekta jeste prevazilaženje prepreka u formiranju i
sprovođenju zajedničkih programa bez obzira na to gde se nalaze
visokoškolske institucije koje uspostavljaju ove programe. Samu
mrežu projekta čini 15 univerziteta iz Evrope koji će razmenom
znanja, iskustava i dobre prakse kroz projekat dati smernice za
otklanjanje problema u organizaciji zajedničkih programa.
Kao rezultat očekuje se formulisanje preporuka za rešavanje
određenih problema kao što su: organizacija i finansiranje zajedničkih
programa i kontrola kvaliteta i izvođenje nastave. Sve informacije o
ovom projektu mogu se naći na sajtu projekta www.joiman.eu
11
Više informacija o Programu za celoživotno učenje dostupno je
na sajtu Izvršne agencije Evropske unije za programe iz oblasti
obrazovanja, kulture i medija i Tempus kancelarije u Srbiji:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
http://www.tempus.ac.rs/sr/ostali-programi-i-stipendije/programcelozivotnog-ucenja/
Tempus kancelarija u Srbiji
Lazarevićeva 9, Beograd
011 3233 409, 33 47 389
[email protected]
Dizajn brošure
Milan Kostadinović
[email protected]
Download

Brošura - Program za celoživotno učenje