Nauka i servis
donose uspeh®
KATALOG 2012
Pioneer tim
Slobodan Samardžija
Direktor Predstavništva za Srbiju
[email protected]
Goran Avramov
Menadžer za razvoj novih proizvoda
i tehnologija
[email protected]
Siniša Đurić
Regionalni menadžer – Vojvodina
[email protected]
Anita Kolar
Poslovni sekretar
[email protected]
Dejan Bandić
Regionalni menadžer – Vojvodina 1
[email protected]
Aleksandar Vidić
Regionalni menadžer – Centralna Srbija 1
[email protected]
Velibor Marić
Regionalni menadžer – Vojvodina 2
[email protected]
Zoran Milenković
Regionalni menadžer – Centralna Srbija 2
[email protected]
Centralni Dan polja
Pioneer proslavio 15 godina poslovanja u Srbiji
Kompanija Pioneer, vodeća semenska kuća u svetu u oblasti
proizvodnje kukuruza, proslavila
je 15 godina poslovanja u Srbiji
i deset godina uspešne saradnje
sa Delta Agrarom, na Centralnom danu polja održanom na
imanju “Napredak” u Staroj Pazovi. Oko 2.000 poljoprivrednih
proizvođača, poslovnih partnera, predstavnika stručne javnosti
i državne uprave imalo je priliku
da se na javnom skidanju ogleda
na poljima Delta Agrara, merenjem prinosa i vlažnosti zrna, uveri u kvalitet dvadeset i dva hibrida Pioneer-a. U ime domaćina, prisutnima su se
obratili Slobodan Samardžija, direktor Pioneer-a u Srbiji i Luka Popović, direktor agrodistribucije Delta Agrara.
U 2011. godini seme kukuruza Pioneer zasejano je u Srbiji na površini od 330.000 hektara, čime je Pioneer zauzeo
lidersku poziciju na domaćem tržištu. Prosečan rod Pioneer-ovih hibrida kukuruza ove godine u Srbiji je iznosio od
9-12 tona po hektaru. Treba imati u vidu da je 2011. godina u Srbiji bila nepovoljna za kukuruz i da je usled suše rod
smanjen za oko 30%. Osim visokih prinosa, hibridi Pioneer-a odlikuju se klijavošću većom od 93%, gustom setvom,
tolerancijom na sušu i brzim otpuštanjem vlage u berbi.
Zahvaljujući uspešnoj desetogodišnjoj saradnji sa Delta Agrarom, domaći proizvođači imaju mogućnost nabavke Pioneer-ovih proizvoda po najpovoljnijim cenama u Evropi. Saradnja Pioneer-a i Delta Agrara odvija se kroz proizvodnju
i doradu semena u doradnom centru u Somboru, distribuciju i prodaju. Proizvodnja i dorada obavljaju se prema
Pioneer-ovim standardima, koji su strožiji u odnosu na domaću zakonsku regulativu. U ponudi Delta Agrara nalaze
se četiri generacije Pioneer-ovih hibrida, po svim FAO grupama (fazama zrenja), čijom primenom su ostvareni visoki
prinosi uprkos ovogodišnjoj suši. Celokupno Pioneer-ovo seme koje se proizvede i doradi u Delta Agraru podleže
zakonima Republike Srbije i ne sadrži GMO materijale.
Zajednički cilj Pioneer-a i Delta
Agrara je dalji rast prodaje, podizanje nivoa servisa i usluga
koji se nude klijentima i približavanje malim proizvođačima.
U tu svrhu, predviđeno je širenje distributivne mreže Delta
Agrara i pojačavanje promotivnih aktivnosti u celoj Srbiji.
Novi način obeležavanja
Pioneer hibrida kukuruza
Znate li šta je zajedničko hibridu Colomba i hibridu PR33D11? Oba su
Pioneer® hibridi kukuruza. Dugi niz godina hibridima su davana imena
(hibridi u prodaji pre 1999.), da bi se kasnije prešlo na kombinaciju brojeva i slova (PR33D11). Razvojem novog sistema obeležavanja koji je
krenuo od 2009. godine usvajamo sistem koji brzo govori našim kupcima o kojoj baznoj genetici (hibridu) se radi, kao i koji deo tehnologije,
ili svojstva ta bazna genetika nosi (npr. beli ili voštani kukuruz, itd).
Prednosti ovog sistema obeležavanja:
• povećava našu sposobnost identificiranja novih značajnih osobina
i tehnologija koje nudimo našim klijentima;
• pomaže poljoprivrednicima brže identificiranje osnovne genetike i
svojstava koja traže prilikom kupovine semena.
Kada proizvođači ugledaju novu oznaku hibrida – bez obzira da li u
katalogu, ili na tabli u polju – biće sigurni da li se radi o baznoj genetici
(osnovnom hibridu) bez dodatog svojstva ili sadrži neki od tehnoloških segmenata.
Na primer: P9516E, gde se osnovnom hibridu P9516 metodom selekcije dodalo svojstvo E (tehnološki segment), što znači da je dati hibrid
voštani hibrid. To znači da će kupci moći da se opredele da li da seju
osnovnu verziju hibrida, ili njegovu voštanu verziju.
Isto se odnosi i na neka druga dodata svojstva, kao što je visok sadržaj
ulja (uljani hibrid), tolerantnost na herbicide, itd.
Kako novi sistem obeležavanja funkcioniše?
Veliko slovo P na početku označava da se radi o Pioneer semenu. Prva
dva broja označavaju grupu zrenja (CRM broj
koji se nalazi u katalogu kod svakog hibrida) kojoj dati hibrid pripada. U našem primeru broj 95
označava CRM 95 grupu zrenja, odnosno grupu
ranih hibrida (što je broj veći to je hibrid kasniji). S obzirom da samo dve cifre označavaju CRM
broj, kod CRM većih od 100 koristiće se samo zadnje dve cifre.
Na primer: CRM 102 će biti predstavljen kao P02,
CRM 108 kao P08, CRM 111 kao P11, itd.
Isto tako hibridi koji nose CRM broj 100 neće biti
predstavljeni kao P00, već će nositi oznaku 99 ili
101, odnosno biti predstavljeni kao P99 ili P01.
Poslednja dva broja, u našem primeru 16, predstavljaju slučajne brojeve
koji pobliže određuju određeni hibrid. Poslednja slovna oznaka (ako postoji) označava posebno svojstvo hibrida (tehnološki segment), a to je u
našem slučaju E što predstavlja oznaku da je hibrid P9516 voštani hibrid.
Novi sistem obeležavanja odnosi se samo na kukuruz, dok se ostale
kulture obeležavaju kao i do sada.
Hibridi kukuruza
FAO 260
CRM 91
Novo!
BRAND
PR38A79
OPIS
Noviji hibrid u ranoj grupi zrenja. Namenjen da zameni
dobro poznati 38R92 od koga je prinosniji u proseku
za 3-5 %. Stablo mu je niže, čvrsto sa srednjim položajem klipa. Zrno je u tipu zubana sa brzim otpuštanjem
vlage. U redovnoj setvi početkom aprila za žetvu stiže
krajem avgusta ili početkom septembra, u zavisnosti
od godine.
STRES U NICANJU
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu
na kočanku, kod ovog hibrida za 2011 godinu iznosi
84,74 %.
Može se sejati i kao postrni usev (posle graška i ječma), ili za zakasnele setve. Pogodan za više nadmorske visine.
PREPORUKA
Za rano suvo zrno (prvi na tržištu). Vreme setve: zemljište 10-12°C. Gustina kod setve: 84-90.000 bilj./ha
(na 16,0-17,0 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
Hibridi kukuruza
FAO 340
HTF
odličan za proizvodnju etanola
CRM 96
OPIS:
Vrhunski prinos u svojoj grupi zrenja. Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Klipovi srednje krupni do krupni. Zrno u tipu tvrđeg zubana. Ima vrlo nisku
vlagu u berbi. Odličan silažni hibrid sa dobrom svarljivošću
i energijom silaže. Odlične tolerantnosti na gar (Ustilago).
Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).
BRAND
PR38A24
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za
2011 godinu iznosi 82,45 %.
Dobro prilagođen u odnosu na različit kvalitet zemljišta. Zamena za Stiru u sušnim regionima, a na dobrom kvalitetu
zemljišta. Odlične reakcije prinosom u niskim sklopovima. Može se sejati kao postrni usev za silažu (posle graška i ječma).
FAO 370
HTF
odličan za proizvodnju etanola
CRM 97
OPIS:
Hibrid vrlo visokog prinosa u svojoj grupi zrenja.
Stablo višlje sa nižim položajem klipa. Klipovi srednje krupni
do krupni. Zrno u tipu zubana. Poseduje jak korenov sistem.
Vrlo brzo pušta vlagu u jesen. Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).
BRAND
PR37N01
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011 godinu iznosi 82,52 %.
Hibrid prilagođen za sve uslove gajenja, a pre svega za regione visokog potencijala prinosa.
Odlične reakcije na stres u doba nicanja.
FAO 380
CRM 99
OPIS:
Hibrid odličnog prinosa u svojoj grupi. Stablo srednje visine sa nižim klipom. Klipovi srednje krupni do krupni
sa 14-16 redova zrna. Zrno u tipu tvrđeg zubana. Vrlo brzo
BRAND
pušta vlagu u jesen. Dobar rani silažni hibrid sa dobrom
svarljivošću i energijom silaže. Odlične tolerantnosti na gar
PR37
(Ustilago). Zadovoljavajuće tolerantnosti na plesnivost klipa
(Fusarium, Giberela).
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za
2011 godinu iznosi 82,06 %.
M34
Najbolji rezultati na dobrim zemljištima uz viši nivo agrotehnike. Odlične je prilagođenosti na niže sklopove.
Može se sejati ranije u aprilu.
FAO 400
HTF
odličan za proizvodnju etanola
CRM 99
OPIS:
Hibrid vrlo visokog prinosa u svojoj grupi zrenja.
Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Klipovi
srednje krupni do krupni. Zrno u tipu zubana. Poseduje vrlo
čvrsto stablo. Vrlo brzo pušta vlagu u jesen. Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011 godinu iznosi 82,87 %.
Hibrid prilagođen za sve uslove gajenja, a pre svega za sušne,
polu-sušne i polu-vlažne regione.
BRAND
PR37F73
Hibridi kukuruza
Ocene proizvođača
Veći deo kukuruza berem u klipu, a pošto nemam dovoljno čardaka jedan deo moram kruniti na njivi.
Zato sejem A24 koji je najraniji hibrid, i u grupi ranih
hibrida ima najbolji rod.
ENERGIJA SILAŽE
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
Janoš Galus
Bačko Petrovo Selo
PREPORUKA:
Za rano suvo zrno i ranu berbu. Vreme setve: zemljište 10-12°C. Gustina kod setve: 73-77.000 bilj./ha
(na 18,5-19,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5–10 % gušće.
Ocene proizvođača
Obrad Drmanović
Bogatić
Zajedno smo proslavili jubilej Pioneer-a u Srbiji, i mogu reći
da me za ovih 15 godina nikada nije izneverio. Probao sam
uglavnom sve hibride iz Pioneer-ove palete, a u zadnje vreme svo seme kupujem tretirano Ponchom, jer ovakav kvalitet semena treba da ima i pravu zaštitu. To mi garantuje gust
sklop u žetvi. Najveći deo kukuruza prodajem, te zbog toga
i sejem hibrid PR37N01, koji brzo i gusto niče, brzo stiže, dobro se vrše i veoma brzo otpušta vlagu. Samim tim nemam
odbitaka niti ostale troškove pri prodaji. PIONEER ZA NASLEĐE I ZA NOVA POKOLENJA.
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
PREPORUKA:
Za rano suvo zrno i berbu. Vreme setve: zemljište 8-12°C. Gustina kod setve: 73-77.000 bilj./ha
(na 18,5-19,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5–10 % gušće.
Ocene proizvođača
Miroslav Večderinac
Stari Banovci
Zadnjih nekoliko godina sejem ovaj hibrid i prezadovoljan
sam. Pravi hibrid za neka naša višlja i lakša zemljišta. Podnosi odlično visoke sklopove biljaka i brzo otpušta vlagu.
Ostavlja mi dovoljno prostora da zemljište kvalitetno pripremim za naredni usev. Početkom žetve cena merkantilnog kukuruza bila je povoljna. Ranom žetvom i niskom
vlagom u vreme žetve ovog hibrida kao i odličnim prinosom od 9960 kg/ha, ostvario sam dobru zaradu. Odličan je
za skladištenje i svake godine lagerujem u svoja skladišta
određenu količinu zrna.
ENERGIJA SILAŽE
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
PREPORUKA:
Za rano suvo zrno i berbu. Ne đubriti sa prevelikim količinama azota. Vreme setve: zemljište 10-12°C. Gustina kod
setve: 73-77.000 bilj./ha (na 18,5-19,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5–10 % gušće.
Ocene proizvođača
Darko Lazović
Mršinci, Čačak
PREPORUKA:
Ove godine sam posejao oko 6ha kukuruza. Prosečan
prinos mi je bio oko 8t/ha, što je odlično za ovu godinu. Svake godine sejem sve veće površine sa hibridima kraće vegetacije. Ove godine sam najzadovoljniji
sa F73, koji sam skinuo u zrnu i čuvam u svom objektu. To sam radio i prošle godine i nisam imao nikakvih
problema. Preskočio sam nekoliko operacija koje bih
morao da radim da sam koristio berač.
ENERGIJA SILAŽE
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
Za rano suvo zrno i berbu. Vreme setve: zemljište 10-12°C. Gustina kod setve: 73-77.000 bilj./ha
(na 18,5-19,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5–10 % gušće.
Hibridi kukuruza
FAO 310
CRM 97
BRAND
P9494
OPIS
Novi hibrid vrhunskih prinosa u
odnosu na svoju grupu zrenja. Namena je da zameni dobro poznati
PR38A24. Stablo mu je srednje visine i srednjeg položaja klipa. Formira
16 redova zrna na klipu. Zrno u tipu
zubana, vrlo krupno. Izvanredno otpuštanje vlage iz zrna.
Pre svega namenjen za polusušne
regione. Vrlo fleksibilan što se tiče
kvaliteta zemljišta. Hibrid koji rano
napušta parcelu, a po prinosu može da parira i kasnijim hibridima.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011 godinu iznosi
85,60 %.
Ocene proizvođača
Fantastičan hibrid, imao sam ga
na ogledu. Izuzetan potencijal
rodnosti uz izrazito nisku vlagu
zrna u berbi garancija prodaje
odmah nakon berbe i u vlažnim
godinama.
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
Pavlović Jovan
Žabari
PREPORUKA
Za ranu žetvu suvog zrna. Vreme setve: zemljište 12-15°C. Gustina kod setve: 79-84.000 bilj./ha (na 17,0-18,0 cm).
U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5–10 % gušće.
Hibridi kukuruza
FAO 430
CRM 100
BRAND
PR36V52
Ocene
proizvođača
Slika govori sve,
zadovoljstvo rodnošću ovog hibrida
uz jako krupno zrno, tanke kočanke
i niske vlage, garancija su čuvanja i u
ovim uslovima do bolje cene.
Aranđelović Rade
Trnjane
OPIS:
Hibrid novije generacije vrlo visokog potencijala prinosa. Srednje visine stabla sa srednjim
položajem klipa. Zrno u tipu tvrđeg zubana koje
brzo pušta vlagu u jesen. Formira 16 redova zrna.
Odlične reakcije na stres u nicanju. Ima odličan
čvrst koren i dobro stablo. Dobar je silažni hibrid.
Odlično prilagođen za polu-sušne, sušne i poluvlažne regione. Sejati ga pre svega na plodnim
zemljištima dobre strukture. Na lošijim zemljištima
pojačati đubrenje
ENERGIJA SILAŽE
i voditi računa o
RANI PORAST
obradi.
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011
godinu iznosi 83,58 %.
PREPORUKA:
Za ranu žetvu suvog zrna. Vreme setve: zemljište 10-12°C. Gustina kod setve: 73-75.000 bilj./ha
(na 19,0-19,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5–10 % gušće.
FAO 530
HTF
odličan za proizvodnju etanola
la
CRM 102
BRAND
Ocene
proizvođača
PR36K67
Sve više kukuruza skidam u zrnu, pre sam sejao kasnije Pioneer-ove
hibride, a ove godine sam prešao na hibride iz grupe 500. Čuo sam od mnogih da je
K67 odličan hibrid, jer daje velike prinose
koji su slični prinosima kasnijih hibrida. Posejao sam ga i nisam se pokajao. Ubuduće
ću probati i neki novi hibrid iz grupe 500.
OPIS:
Hibrid nove generacije rekordnih prinosa. Stablo visoko sa višim položajem klipa.
Klipovi srednje krupni do krupni sa u proseku 16 redova zrna. Zrno u tipu tvrđeg zubana.
Stablo i koren odlične čvrstoće. Odlično prilagođen kako na niže tako i na više sklopove.
Zrno brzo pušta vlagu u jesen. Dobre je tolerantnosti na plesnivost klipa (Giberela).
Janko Prebuđila
Stara Pazova
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
Maksimalni rezultati na dobrim zemljištima i u uslovima umerene suše i vlažnosti. Odlično
reaguje na povećane količine azota. Sejati ga u nešto toplije zemljište.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011 godinu iznosi 83,27 %.
PREPORUKA:
Hibrid za ranije žetve sa suvim zrnom. Vreme setve: zemljište 12°C. Gustina kod setve: 68-71.000 bilj./ha
(na 20,0-20,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
Hibridi kukuruza
FAO 420
CRM 101
OPIS:
Vrlo fleksibilan hibrid odličnih prinosa. Stablo više,
dobre čvrstine sa nešto višim položajem klipa. Koren jak,
razgranat. Klipovi srednje krupni do krupni sa 16 redova
zrna. Zrno u tipu tvrđeg zubana. Ima vrlo nisku vlagu u berbi. Dobre je tolerantnosti na bolesti klipa.
BRAND
COLOMBA
Dobro podnosi lošiji kvalitet zemljišta i ekstremne uslove proizvodnje.
Vrlo dobre reakcije u uslovima nešto lošije agrotehnike.
FAO 470
CRM 103
OPIS:
Vrlo fleksibilan i prinosan hibrid u svojoj grupi.
Stablo srednje visine, čvrsto sa nešto višim položajem klipa.
Koren vrlo jak i razgranat. Klipovi srednje krupni sa 14 – 16
redova zrna. Zrno u tipu zubana. Ima nisku vlagu u berbi.
Dobre tolerantnosti na gar (Ustilago) i plesnivost klipa (Fusarium i Giberela). Dobre tolerantnosti na kuk. plamenac.
BRAND
FLORENCIA
Prilagodljiv hibrid za različite nivoe agrotehnike i uslove proizvodnje.
U sušnijim regionima sejati na što kvalitetnijem zemljištu.
FAO 450
CRM 103
OPIS:
Hibrid vrlo visokog potencijala rodnosti. Stablo niže,
dobre čvrstine sa niskim položajem klipa. Klipovi krupni sa 1618 redova zrna. Zrno u tipu tvrđeg zubana. Otpuštanje vlage u
BRAND
jesen oko proseka. Poseduje izrazitu tolerantnost prema suši.
Vrlo dobro podnosi hladnija zemljišta. Odlične tolerantnosti na
PR36
gar (Ustilago). Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium,
Giberela). Dosta dobro podnosi napad kukuruznog plamenca.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za
2011 godinu iznosi 82,22 %.
B08
Dobro podnosi nešto lošiji kvalitet zemljišta. Na dobrim zemljištima sa dobrom agrotehnikom vrlo visoki prinosi.
Izvrsne reakcije prinosom u nižim sklopovima.
FAO 400
CRM 101
OPIS:
Hibrid visokog potencijala prinosa. Stablo srednje
visine sa srednjim položajem klipa. Klipovi srednje krupni sa
14-16 redova zrna. Zrno u tipu zubana. Ima vrlo nisku vlagu
BRAND
u berbi. Dobar silažni hibrid sa dobrom svarljivošću i energijom silaže. Odlične tolerantnosti na gar (Ustilago). Dobre toPR36
lerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela). Dobro
podnosi napad kukuruznog plamenca.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za
2011 godinu iznosi 82,79 %.
R10
Najbolji rezultati na kvalitetnom zemljištu i u uslovima dobre agrotehnike. Odlično podnosi sušne uslove.
Izvrsno podnosi niže sklopove. Vrlo prilagodljiv hibrid za različite uslove proizvodnje.
Hibridi kukuruza
Ocene proizvođača
Colombu i B08 sejem postrno a prinosi su im ponekad i veći od hibrida iz regularne setve. Svaka čast za
Colombu i B08.
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
Joca Mitrović
Šišince
PREPORUKA: Za ranije suvo zrno i berbu. Vreme setve: zemljište 10-12°C. Gustina kod setve: 69 - 73.000 bilj./ha
(na 19,5 - 20,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
Ocene proizvođača
Ovakav način berbe i upotrebe kukuruza može se
ostvariti samo sa Pioneer hibridima. Sa njive direktno za ishranu stoke, moj favorit za sušne godine je
Florencia jer ne zna da podbaci, jako rodan hibrid a
izuzetno tolerantan na sušu.
Janjić Srba
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
Jajina
PREPORUKA:
Za ranije suvo zrno i berbu. Vreme setve: zemljište 12°C. Gustina kod setve: 69 - 73.000 bilj./ha
(na 19,5 - 20,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
Ocene proizvođača
Zoran Vuković
Golubinci
Sejem oko 40 jutara kukuruza. Najveće površine su
pod ovim hibridom. Ima odlično nicanje i odlično
podnosi sušu. Stiže dosta rano sa malom vlagom
i odličnim kvalitetom zrna. Držim u turnusu oko 40
bikova i oko 100 svinja, stoka ga rado jede. Ove godine ostvario sam prinos od 12500 kg/ha. Svu količinu
kukuruza lagerujem bez problema u svoja skladišta.
RANI PORAST
O T P U Š T. V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
PREPORUKA:
Sejati ga što ranije s proleća (do 15-tog aprila). Vreme setve: zemljište 8-10°C. Gustina kod setve:
70-75.000 bilj./ha (na 19,0-20,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
Ocene proizvođača
Rade Krajčinović
Primenom pune agrotehnike i poštovanja svih saveta našeg promotera, ja po tradiciji sejem proveren
hibrid za naše terene PR 36 R10. Mogu da postignem
rekordne prinose veoma krupnog i kvalitetnog zrna,
koje mi pomaže u brzom i kvalitetnom tovu svinja,
naročito prasadi.
ENERGIJA SILAŽE
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
Glogovac, Bogatić
PREPORUKA:
Za ranu žetvu suvog zrna. Vreme setve: zemljište 10-12°C. Gustina kod setve: 70-75.000 bilj./ha
(na 19,0-20,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5–10 % gušće.
Hibridi kukuruza
FAO 520
CRM 101
BRAND
PR36V74
OPIS
Visoko rodan srednje kasni hibrid.
Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Klipovi srednje krupni
do krupni. Zrno u tipu zubana. Poseduje dobru čvrstinu korena i stabla.
Vrlo brzo pušta vlagu u jesen. Vrlo
dobre tolerantnosti na plesnivost
klipa (Giberela, Fusarium).
Odlično prilagođen za sve regione
gajenja. Vrlo dobre reakcije na stresne uslove u doba nicanja.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011 godinu iznosi
84,29 %.
Ocene proizvođača
Zoran Oklješa
Uglavnom sejem srednje rane
hibride, V74 sam zapazio prošle
godine u ogledu pa sam nabavio seme i posejao na svojoj njivi.
Imam izvanredan prinos i dogodine povećavam površine pod
ovim hibridom.
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
Temerin
PREPORUKA
Hibrid za ranije žetve sa suvim zrnom. Vreme setve: zemljište 12°C. Gustina kod setve: 69-73.000 bilj./ha
(na 19,5-20,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
Hibridi kukuruza
FAO 530
HTF
odličan za proizvodnju etanola
CRM 103
BRAND
PR35F38
OPIS
Hibrid nove generacije rekordnih
prinosa. Stablo srednje visine sa nižim položajem klipa. Klipovi krupni
sa vrlo tvrdim zrnom visoke apsolutne mase. Stablo i koren odlične čvrstoće. Zrno brzo pušta vlagu u jesen.
Odlične je tolerantnosti na plesnivost klipa (Giberela, Fusarium).
Maksimalni rezultati na dobrim zemljištima. Zbog svoje fleksibilnosti
pogodan za gajenje u praktično svim regionima. Odlične reakcije na stresne uslove u doba nicanja.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011 godinu iznosi
84,12 %.
Ocene proizvođača
Mitar Marinković
Belegiš
Svake godine posejem na manjoj površini neki hibrid Pioneer-a koji do
tada nisam probao. Ovaj hibrid je odlično podneo stresne uslove koji su
bili ove godine izraženi kod nas. Odlično se pokazao na različitim tipovima zemljišta. Odlične je tolerantnosti
na kukuruzni plamenac. Pored hibrida PR34B23 sa kojim sam bio prezadovoljan i ove i predhodnih godina,
ovo je hibrid koga planiram sejati narednih godina na većim površinama.
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
PREPORUKA
Hibrid za ranije žetve sa suvim zrnom. Vreme setve: zemljište 8-10°C. Gustina kod setve: 68-71.000 bilj./ha
(na 20,0-20,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
Hibridi kukuruza
FAO 510
CRM 104
OPIS:
Hibrid vrlo visokih prinosa. Stablo srednje visine,
dobre čvrstine sa nižim položajem klipa. Klipovi srednje krupni do krupni sa 14-16 redova zrna. Zrno u tipu tvrđeg zuBRAND
bana. Brzo pušta vlagu u jesen. Dugo zadržava zelenilo te je
izvrstan silažni hibrid. Poseduje odličnu tolerantnost na gar
PR35
(Ustilago). Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela). Dobre tolerantnosti na kukuruzni plamenac.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za
2011 godinu iznosi 80,82 %.
P12
Najbolji rezultati na dobrim zemljištima. Ne đubriti sa velikim količinama azota.
Odlično adaptiran za hladnija područja.
FAO 600
CRM 107
OPIS:
Hibrid vrlo visokih prinosa. Lider prinosa u sušnim
regionima. Stablo srednje visine, izuzetne čvrstine sa nižim položajem klipa. Klipovi krupni sa 16-18 redova zrna. Zrno u tipu
BRAND
zubana. U odnosu na svoju grupu zrenja vrlo brzo pušta vlagu
u jesen. Odlične tolerantnosti na Ustilago (gar) i Fusarium (plePR34
snivost klipa). Zadovoljavajuće tolerantnosti na Giberela (plesnivost klipa). Vrlo dobre tolerantnosti na kukuruzni plamenac.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za
2011 godinu iznosi 81,18 %.
F02
Najbolji rezultati na dobrim zemljištima, mada dobro podnosi i nešto lošiji kvalitet. Može se sejati rano u proleće (početak aprila). Traži nešto gušću setvu u odnosu na hibride iz iste grupe zrenja.
FAO 640
CRM 108
OPIS:
Hibrid ekstremno visokih prinosa u dobrim godinama. Stablo više, dobre čvrstine sa nižim položajem klipa. Klipovi krupni sa 18-20 redova zrna. Zrno u tipu zubana.
BRAND
Brzo pušta vlagu u jesen. Ima izvrstan rani porast. Odličan je
silažni hibrid. Odlične tolerantnosti na gar (Ustilago). Dobre
PR34
tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela). Dobre
tolerantnosti na kukuruzni plamenac.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za
2011 godinu iznosi 80,75 %.
B23
Traži najbolji kvalitet zemljišta i što bolju agrotehniku za ostvarivanje maksimalnih prinosa.
Odlične reakcije na niže sklopove.
FAO 670
CRM 109
OPIS:
Hibrid novije generacije vrlo visokog prinosa. Stablo niže, čvrsto sa nižim položajem klipa. Vrlo jak i razgranat
koren. Klipovi krupni sa 16-18 redova zrna. Odličan kvalitet
zrna (polutvrdunac). Dosta dobro otpuštanje vlage za svoju
grupu zrenja. Dugo zadržava zelenu boju. Izvrstan silažni
hibrid. Odlične tolerantnosti na gar (Ustilago). Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela). Dobre tolerantnosti na kuk. plamenac.
Dobro prilagodljiv na različit kvalitet zemljišta. Sejati ga u nešto većim gustinama.
Tolerantniji na sušu od PR34B23.
BRAND
PR34H31
Hibridi kukuruza
Ocene proizvođača
Hibrid P12 je ove godine na mojim parcelama bio
najbolji. Veliki broj biljaka je imao po dva klipa, što je
doprinelo da i prinos bude veći. Kukuruz sam obrao
polovinom septembra, bio je skoro suv i odmah sam
počeo da ga koristim za ishranu stoke.
ENERGIJA SILAŽE
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
Ivica Kostadinovič
Mali Jasenovac
PREPORUKA: Hibrid za ranije žetve sa suvim zrnom. Vreme setve: zemljište 8-10°C. Gustina kod setve: 68-71.000 bilj./ha
(na 20-21,0 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5–10 % gušće.
Ocene proizvođača
Aleksandar Glavardanov
Zvečka, Obrenovac
Pioneer hibride sejem od kako su došli u Sbiju. Razlog je veoma prost,
ja sam ih probao u raznim uslovima i upoređivao ih sa drugin hibridima.
Uvideo sam da Pioneer nema konkurenciju što se tiče stabilnosti prinosa i
niske vlage u berbi. Od hibrida bih izdvojio F02 koji je ove godine i ako je
bila veoma sušna dao prosečan prinos od preko 11 tona suvog zrna po ha
i to sa površine od 40 ha. Veoma sam zadovoljan i hibridima ranijih grupa
zrenja i to posebno sa hibridom N01 sa prosečnim prinosom od 9 tona po
ha i sa vlagom od 13%. Obzirom da sejem 200 ha kukuruza ja idem na sigurno i sejem isklučivo Pioneer hibride. Ove godine se to i potvrdilo tako
da na površini od 200 ha imam prosečan prinos od 9,5 tona po hektaru.
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
PREPORUKA:
Za raniju žetvu i berbu sa znatno nižom vlagom od drugih hibrida iste grupe. Vreme setve: zemljište
8-10°C. Gustina kod setve: 71-68.000 bilj./ha (na 20-21 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
Ocene proizvođača
Moja celokupna obradiva površina nalazi se u podnožju same planine. Pokušavao sam sa raznim semenskim kućama, pa i sa Pioneer-om i sada više ne
mogu da nađem reči, jer to nije normalno koliko veći
prinos daje Pioneer u odnosu na druge.
Joca Ristić
ENERGIJA SILAŽE
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
Plana
PREPORUKA:
Može se sejati ranije (već početkom aprila). Vreme setve: zemljište 8-10°C. Gustina kod setve: 62-65.000
bilj./ha (na 22,0–23,0 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5–10 % gušće.
ENERGIJA SILAŽE
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
PREPORUKA:
Posejati ga do 15-tog aprila. Vreme setve: zemljište 10-12°C. Gustina kod setve: 65-68.000 bilj./ha
(na 21,0-22,0 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5–10 % gušće.
Hibridi kukuruza
FAO 600
CRM 107
Novo!
BRAND
PR34N61
OPIS
Hibrid nove generacije sa vrlo visokim potencijalom
prinosa. Zrno mu je nešto tvrđe, odličnog kvaliteta.
Izrazito brzo otpuštanje vlage iz zrna, što ga svrstava
pre u grupu FAO 500. Poseduje odličnu toleranciju na
stresne uslove u nicanju. Pogodan za polusušne i poluvlažne regione.
STRES U NICANJU
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
Treba ga sejati na što kvalitetnijem zemljištu.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu
na kočanku, kod ovog hibrida za 2011 godinu iznosi
84,46 %.
PREPORUKA
Vreme setve: zemljište 12-15°C. Gustina kod setve: 68-71.000 bilj./ha (na 20,0-20,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5–10 % gušće.
Hibridi kukuruza
FAO 610
CRM 106
BRAND
PR35T36
Ocene proizvođača
Zavidan izgled krajem jula u ogledu Gabi Rajku
Ovča
hibrida kukuruza imao je hibrid T36.
Široki listovi, koji se nisu uvili, govore da se radi o hibridu tolerantnom na sušu.
OPIS: Hibrid visokih prinosa sa odličnim kvalitetom zrna. Zrno u tipu polutvrdunca. Nešto sporije otpuštanje vlage zbog karaktera zrna. Vrlo dobre tolerancije na sušu.
Stablo je srednje visine sa srednjim položajem klipa. Pogodan za ishranu svinja.
Maksimalni rezultati na dobrim zemljištima. Zbog svoje fleksibilnosti pogodan za gajenje u praktično svim regionima.
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za
2011 godinu iznosi 83,89 %.
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 10-12°C. Gustina kod setve: 68-71.000 bilj./ha (na 20,0-21,0 cm). U dobrim
proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.
FAO 690
CRM 110
BRAND
PR34N43
Ocene proizvođača
O
i
đ
Godinama sejem Pioneer-ove hibride. Ove Martin Bako
godine planirao sam veće površine da po- Stara Pazova
sejem hibridima za berbu u klipu. Po preporuci promotera i prijatelja posejao sam hibrid PR34N43. Iako je godina bila
dosta nepovoljna, ovaj hibrid dao je odličan rod. Nekoliko ha ovog hibrida
nije stalo u kotobanje tako da sam te površine pokosio u zrnu. Sa prinosom
od 13500 kg/ha suvog zrna prezadovoljan sam. Sejaću ga i naredne godine.
OPIS:
Hibrid novije generacije vrlo visokog prinosa. Stablo niže sa nižim položajem klipa. Jak i razgranat koren. Odličan kvalitet zrna (polutvrdunac). Dosta dobro
otpuštanje vlage za svoju grupu zrenja. Dobar silažni hibrid. Odlične tolerantnosti
na gar (Ustilago). Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela). Dobre
tolerantnosti na kuk. plamenac.
Dobro prilagodljiv na različit kvalitet zemljišta. Najbolje rezultate daje u dobrim proizvodnim regionima. U sušnim regionima sejati ga uz upotrebu dobre agrotehnike.
ENERGIJA SILAŽE
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za
2011 godinu iznosi 82,71 %.
PREPORUKA: Posejati ga do 15-tog aprila. Vreme setve: zemljište 10-12°C. Gustina kod setve: 65-68.000 bilj./ha
(na 21,0-22,0 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5–10 % gušće.
Hibridi kukuruza
FAO 660
CRM 110
Novo!
BRAND
P1114
OPIS
Hibrid nove generacije stvoren prvenstveno za rekordne prinose zrna. Zrno je u tipu tvrđeg zubana sa osobinom brzog otpuštanja vlage. Stablo niže odlične čvrstine sa izrazito jakim korenom. Poseduje vrlo dobru
toleranciju na stres u nicanju. Zbog svoje fleksibilnosti
može se sejati u skoro svim reonima gajenja.
STRES U NICANJU
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
Izbegavati setvu na peskovitim zemljištima.
PREPORUKA
Vreme setve: zemljište 12-15°C. Gustina kod setve: 65-68.000 bilj./ha (na 21,0 - 22,0 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5–10 % gušće.
Hibridi kukuruza
FAO 680
CRM 111
Novo!
BRAND
PR33A46
OPIS
Kasni hibrid izvrsnog potencija za
prinos sa niskom vlagom u berbi.
Zrno je u tipu tvrdog zubana odličnog kvaliteta. Stablo je nešto višlje
sa nižim položajem klipa. Klipovi
vrlo krupni. Odlično prilagođen na
niže sklopove te i u takvim uslovima daje visok prinos. Vrlo fleksibilan
hibrid što se tiče regiona gajenja.
Dugo zadržava zelenu boju. Odličan
silažni hibrid sa visokim prinosima sveže mase vrlo visokog kvaliteta.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011 godinu iznosi
83,56 %.
Ocene proizvođača
Puna agrotehnika i dobro seme
su i ove godine dali rezultat. Za
mene su su favoriti A-46 i N-61 ali
me je oduševio i P-94.
ENERGIJA SILAŽE
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
Jovan Ognjanov
Subotica
PREPORUKA
Vreme setve: zemljište 12-15°C. Gustina kod setve: 61-62.000 bilj./ha (na 23,0 - 23,5 cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5–10 % gušće.
Hibridi kukuruza
FAO 700
CRM 113
OPIS:
Hibrid novije generacije sa
vrlo visokim potencijalom prinosa.
Zrno mu je nešto tvrđe, odličnog kvaliteta. Vrlo stabilni i visoki prinosi u
sušnim godinama. Pogodan za spremanje silaže. Stablo vrlo čvrsto. Pogodan za sušne, polusušne i poluvlažne
regione.
BRAND
PR33T56
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku,
kod ovog hibrida za 2011 godinu iznosi 82,41 %.
Treba ga sejati na što kvalitetnijem zemljištu.
FAO 710
CRM 112
OPIS:
Hibrid novije generacije vrlo
visokih prinosa. Stablo srednje visine,
dobre čvrstine sa srednjim položajem
klipa. Zrno u tipu zubana. Zadržava
dugo zelenu boju te je dobar izbor
kod spremanja silaže. Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium,
Giberela).
BRAND
PR33D11
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku,
kod ovog hibrida za 2011 godinu iznosi 81,97 %.
Treba ga sejati na što kvalitetnijem zemljištu. Vrlo brzo otpušta vlagu u odnosu na svoju grupu zrenja. Zbog svoje dužine
vegetacije (kasni hibrid) treba ga sejati što ranije u proleće (do 15-tog aprila).
FAO 730
CRM 114
OPIS:
Hibrid novije generacije vrlo
visokih prinosa. Stablo visoko, dobre
BRAND
čvrstine sa srednjim položajem klipa.
Klipovi krupni sa 16 -18 redova zrna.
PR32
Zrno u tipu tvrđeg zubana. Zadržava
dugo zelenu boju što ga preporučuje
kao pravi izbor kod spremanja silaže.
Dobre je tolerantnosti na sušu. Dobre tolerantnosti na gar (Ustilago). Zadovoljavajuće tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).
D12
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku,
kod ovog hibrida za 2011 godinu iznosi 80,89 %.
Treba ga sejati na što kvalitetnijem zemljištu. Traži što bolju agrotehniku. Zbog svoje dužine vegetacije (kasni hibrid)
treba ga sejati što ranije u proleće (do 15-tog aprila).
Hibridi kukuruza
ENERGIJA SILAŽE
RANI PORAST
O T P. V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 12-15°C. Gustina kod setve: 62-65.000 bilj./ha (na 22,0-23,0 cm). U dobrim
proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5–10 % gušće.
Ocene proizvođača
Nije mala stvar u današnje vreme sejati kukuruz na preko 50 hektara. Ali ako
iza vaših ulaganja stoji ovakva selekcija
Saša Brkić
Lipolist, Šabac
kao što je PIONEER-ova, sa ovakvim hibridom kao sto je PR33D11, onda „ZIME
NEMA“ jer zasigurno obaramo rekorde.
ENERGIJA SILAŽE
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 10-12°C. Gustina kod setve: 60-63.000 bilj./ha (na 22,5-23,5 cm). U dobrim
proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5–10 % gušće.
Ocene proizvođača
Pošto imam dosta „krupne stoke“ koja
zahteva veću količinu kabaste hrane,
a najjeftinija je svakako silaža, te sam
stoga već 3 godine u proizvodnju iste
Željko Tanasković
Selo Uzveće - Bogatić
ubacio PIONEER-ov hibrid kukuruza
PR32D12, sa kojim proizvodim najkvalitetniju silažu, sa dosta krupnog zrna i pravilnim odnosom kvalitetne
zelene mase, što sve zajedno pojeftinjuje tov. Ovaj hibrid je lider ne
samo silaže, već i prinosa zrna-klipa u MAČVI i SRBIJI.
PREPORUKA:
ENERGIJA SILAŽE
RANI PORAST
O T P U Š TA N J E V L A G E
TOL. NA SUŠU
PRINOS ZRNA
Vreme setve: zemljište 10-12°C. Gustina kod setve: 60-63.000 bilj./ha (na 22,5-23,5 cm). U dobrim
proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe. Za silažu sejati 5–10 % gušće.
Zadovoljni korisnici
Pioneer proizvoda
Poncho 0.5-efikasna zaštita protiv žičara
Kozara AD,B.V.Selo 2009. godine,
rezultati Iz proizvodnje
2021 kg zrna više!
>NJKD@
3UN
3UN
3UN
3UN
(PONCHO 0,5)
Poncho 1.25 , PP Miroslav Marčeta
B.V.Selo 2008. godine, rezultati ogleda
.POPLVMUVSBHPEJOBV[OBQBELVLVSV[OF
[MBUJDF%JBCSPUJDBTQQ
>NJKD@
1877 kg zrna više!
8712
6835
1HWUHWLUDQR
321&+2
Prednosti preparata PONCHO
t1PUQVOB [BÝUJUB TFNFOB J NMBEF CJMKLF LVLVSV[B PE
ÝUFUPIJJOBäJIJBSJHSIJJDFLVLVSV[OBQJQBCVWBIJ
t+FEJOTUWFOP EFMPWBOKF OB MBSWV LVLVSV[OF [MBUJDF
%JBCSPUJDBTQQ
t;BÝUJUB TWBLF QPKFEJOBIJOF CJMKLF OB TWBLP [SOP TF
OBOPTJJTUBJ UBIJOP PESFĵFOB LPMJIJJOB QSFQBSBUB
PONCHO
t$JMKBOB[BÝUJUBTV[CJKBOKFTBNPÝUFUOJIJOTFLBUB
t7JTPLBTFMFLUJWOPTU
t4BIJVWBOTLMPQJQSJOPTLVLVSV[B
PIONEER HIBRIDI KUKURUZA TRETIRANI
INSEKTICIDOM PONCHO
13"
13"
13/
PR37F73
137
137
133
PR36K67
13#
PR35T36
131
PR35F38
13/
13/
13'
13#
0NMBEJOTLJICSJHBEBC
/PWJ#FPHSBE
5FM
'BY
XXXCBZFSDSPQTDJFODFDPST
13"
PR33T56
13%
13%
1
FLORENCIA
COLOMBA
0E TF[POF TWP TFNF OB LPKF KF OBOFTFO
PONCHOKFUSFUJSBOPJQPMJNFSPNPERIDIAM
1SFEOPTUJUSFUJSBOKBQPMJNFSPNTV
t #PMKFQSJKBOKBOKFQSFQBSBUBPONCHOOBTFNF
[OBIJBKOPTFTNBOKVKFHVCJUBLQSFQBSBUBQSJMJLPN
NFIBOJIJLPHUSFOKBVTFKBMJDJ
t #PMKBTJQMKJWPTUUSFUJSBOPHTFNFOBCPMKFvJTFKBWBOKFi
t #SäBJQSFDJ[OJKBTFUWB
PONCHO® 600 FSMH]DåWLþHQRLPHSUHSDUDWDSUHGX]HþD%D\HU&URS6FLHQFH1HPDĀNDË%D\HUGRR
Inokulanti
Program silažnog monitoringa
Treba znati da se hrana spravlja jednom godišnje, a koristi se u toku čitave godine. Svaka greška u postupku pripreme kvalitetne silaže direktno će se odraziti na performanse
kod životinja.
Pioneer je razvio i ponudio stočarima program silažnog monitoringa koji omogućava
bolje razumevanje procesa fermentacije. U isto vreme on omogućava da se preduzmu
odgovarajući koraci u pripremi silaže kako bi se izbegle greške, a koje dovode do smanjenja njenog kvaliteta.
Program obuhvata:
• Merenje pH silaže (pokazatelj toka i kvaliteta fermentacije)
• Određivanje zbijenosti silaže (pokazatelj neželjenih procesa)
• Merenje temperature silaže (pokazatelj stabilnosti)
• Merenje dužine sečke (pokazatelj kvaliteta silaže)
Primena ovog vida servisa je otpočela u 2009 godini, a nastaviće se i u narednim godinama. Njegova svrha je podizanje opšteg znanja o značaju kukuruzne silaže u ishrani životinja, te pomoći farmerima da pripreme što je moguće
kvalitetniju hranu, a time smanje svoje troškove proizvodnje.
50%
% sza.
45%
% sza.
40 % sza.
Idemo i korak dalje te od 2011 godine vršimo laboratorijske analize kvaliteta kukuruza za silažu, a sa naših silažnih
ogleda. Rezultate ovakvih analiza moći ćete da vidite u posebnoj publikaciji.
35
30
Marinković Zoran
Navalin
Sejem isključivo Pioneer hibride zato što im
nema premca.
Moj izbor za silažu su nenadmašni B23 i
D12, sa njima silaža ima izuzetan kvalitet i
hranljivu vrednost, stoka je rado konzumira
i daje odlične rezultate kako u tovu tako i
u mleku.
25
Pioneer®® IInokulant
k l
11B91
PREDNOSTI INOKULANTA 11B91:
Specijalizovani proizvod namenjen isključivo za silažu vlažnog
zrna ili mlevenog klipa kukuruza. Široko rasprostanjen u upotrebi
u stočarstvu i svinjarstvu širom sveta.
U sebi sadrži sojeve bakterija Lacto-
bacillus plantarum i Lactobacillus
buchneri.
•
•
•
•
•
•
Omogućava da silaža ostane sveža i hladna tokom upotrebe
Poboljšava hranljivu vrednost silaže
Ubrzava i povećava efekat fermentacije
Povećava proizvodne rezultate kod životinja
Smanjuje ukupan gubitak suve materije
Povećava stabilnost silaže u slučaju sporog punjenja ili izuzimanja
Potrebno sati nakon otvaranja da
počne zagrevanje
PAKOVANJE I UPOTREBA:
kontrola
11B91
0
30
60
90
120
150
Goran Mostić
Drenovac, Bogatić
• Flašica proizvoda od 200 i 40 g (vodotopive granule) za tretman 250 i 50 t silaže.
Vreća od 20 kg (granule) za tretman 40 t silaže.
• Granularna forma se aplicira pomoću Gandy uređaja.
• Vodotopive granule se apliciraju pomoću Apply-Pro uređaja
(veći farmeri) ili AG-25 uređaja (manji farmeri).
Svake godine sejem oko 13ha kukuruza, jer
godišnje prodam oko 60 bikova i preko 300 svinja. Da bi mi tov bio što ekonomičniji, najveći deo kukuruza mi ode u silažu.
Da bi silaža bila što ukusnija za stoku i da ne bi došlo do kvarenja same silaže, već drugu godinu koristim PIONEER-ove
inokulante: 11C33 za silažu cele biljke, i 11B91 za siliranje zrna.
Pioneer® Inokulant 1132
PREDNOSTI INOKULANTA 1132:
Specijalizovani proizvod namenjen isključivo za silažu kukuruza,
standardizovan prema međunarodnom standardu ISO.
U sebi sadrži sojeve bakterija Lactobacillus plantarum i Enterococcus faecium. Mikroorganizmi
u inokulantu su zaštićeni patentnim pravom
od strane Pioneer-a i specijalno su odabrani
sojevi bakterija koji su efikasni u: proizvodnji
mlečne kiseline,
Kg mleka/t silaže
snižavanju pH
vrednosti silaže,
ne
čuvanju hranljive vrednosti i smanjenju gubitka suve materije.
tretirano
1132
+81 kg mleka / t
1000
1040
1080
1120
1160
Milče Milić
Banatski Brestovac
•
•
•
•
•
•
•
Poboljšava svarljivost kukuruzne silaže
Poboljšava hranljivu vrednost kukuruzne silaže
Ubrzava i povećava efekat fermentacije
Povećana proizvodnja mleka i prirast junadi
Lak za upotrebu
Netoksičan i nekorodirajući
Pomaže smanjenju gubitaka silaže u skladištenju
PAKOVANJE I UPOTREBA:
• Flašica proizvoda od 250 i 50 g (vodotopive granule) za tretman 250 i 50 t silaže.
• Vodotopive granule se apliciraju pomoću Apply-Pro uređaja
(za velike proizvođače) koji omogućava ekstra nisku
potrošnju vode. Sa 10 l može se istretirati 1000 tona silaže.
Takođe, preparat se može primeniti i pomoću AG-25 uređaja
(za manje proizvođače) koji tretira 50 tona silaže.
Ove godine u spremanju silaže koristio sam
Pioneer-ov inokulant 1132, silažu sam počeo koristiti brzo nakon spremanja, silaža ima blag miris, a zagrevanja u silo-jami nema.
Pioneer® Inokulant 11C33
PREDNOSTI INOKULANTA 11C33:
Specijalizovani proizvod namenjen isključivo za silažu kukuruza,
standardizovan prema međunarodnom standardu ISO.
U sebi sadrži sojeve bakterija Lactobacillus plantarum i Lactobacillus buchneri. Ovaj
kombinovani proizvod je nastao od spajanja
dva proizvoda: Inokulant 1132 (za fermentaciju) i Inokulant 11A44 (za sprečavanje zagrevanja silaže).
Potrebno sati nakon otvaranja da
počne zagrevanje
kontrola
11C33
0
20
40
60
80
100
•
•
•
•
•
•
Poboljšava svarljivost kukuruzne silaže
Poboljšava hranljivu vrednost kukuruzne silaže
Ubrzava i povećava efekat fermentacije
Povećana proizvodnja mleka i prirast junadi
Smanjuje ukupan gubitak suve materije
Povećava aerobnu stabilnost silaže (smanjuje zagrevanje)
PAKOVANJE I UPOTREBA:
• Flašica proizvoda od 250 i 50 g (vodotopive granule) za tretman 250 i 50 t silaže.
• Vodotopive granule se apliciraju pomoću Apply-Pro uređaja
(za velike proizvođače) koji omogućava ekstra nisku
potrošnju vode. Sa 10 l može se istretirati 1000 tona silaže.
Takođe, preparat se može primeniti i pomoću AG-25 uređaja
(za manje proizvodjače) koji tretira 50 tona silaže.
Inokulanti
Mikrobiološki program
Mikrobiološki program
Inokulanti
Pioneer® Inokulant 1155
PREDNOSTI INOKULANTA 1155:
ZA BALIRANO LUCERKINO SENO
Proizvod sadrži žive sojeve bakterije Bacillus sp. koji se nalaze u prirodi i koji su posebno odabrani za optimalno konzerviranje lucerkinog sena.
NAPOMENA: Koristiti isključivo za baliranje lucerke. Preparat
nije namenjen za baliranje drugih kultura.
Inokulant 1155:
o Omogućava ranije baliranje, čime smanjuje rizik od štete
usled vremenskih prilika.
o Seno balirano sa 1155 je svežije i prijatnije miriše ističući
tako njegov ukus.
•
•
•
•
•
Omogućava ranije baliranje sa vlagom od 15% do 25%.
10 – 15 % veći prinos sena.
20 – 25 % veći prinos proteina.
15 – 30 % veći prinos lišća.
Povrat ulaganja 1: 4-5.
PRIMENA 1155:
• 1155 se primenjuje putem Gandy aplikator sistema (kupuje se uz inokulant).
• Gandy se montira direktno na balirku u blizini ulaza
pik-apa.
• Vodotopive granule se primenjuju preko AG-25 uređaja.
PAKOVANJE 1155:
• Vreće od 20 kg (mikro granule) sa dozom od 1 kg na
tonu sena.
• Bočice 5 x 20 g za tretman 25 tona sena.
Branko Popović
Skorenovac
Inokulant 1155 mi omogućava da baliram lucerkino seno noću u vreme rose, u tom slučaju seno je nešto suvlje.
Pioneer® Inokulant 11H50
PREDNOSTI INOKULANTA 11H50:
Specijalizovani proizvod namenjen isključivo za silažu i
senažu lucerke. Sadrži specijalno odabrane sojeve bakterija Lactobacillus plantarum namenjenih za efikasnu silažu i
senažu lucerke. Preparat razvijen radi poboljšanja fermentacije, obezbeđenja hranljive
vrednosti i povećanja hranljivosti radi povećanja performansi
životinja.
• Omogućava bržu i efikasniju fermentaciju
• Poboljšava hranljivu vrednost silaže
• Poboljšava oporavak suve materije (smanjenje gubitaka
fermentacije)
• Povećava svarljivost
• Smanjuje zagrevanje i produžava životni vek silaže
• Pomaže smanjenju gubitaka silaže u skladištenju
• Povećava kvalitet proteina
• Povećana proizvodnja mleka
Kg mleka/kravi/dan
PAKOVANJE I UPOTREBA:
ne
tretirano
11H50
• Flašica proizvoda (vodotopive granule) od 200 i 40 g je
dovoljna da tretira 250 i 50 t silaže.
+0,72 kg
30
31
32
33
34
35
RM 45
Srednje kasni
BRAND
PR64F50
Ocene proizvođača
Rezultati ogleda Pionirovih hibrida Dragan Đorđević
Kovin
suncokreta pokazali su da je hibrid
F50 dao najbolje prinose, 2200 kg/lancu. Odličan je bio tokom čitave vegetacije.
OPIS: Srednje kasni hibrid odlično prilagođen uslovima gajenja u Srbiji. Stablo je srednje visine sa konveksnom glavom
lepog izgleda. Poseduje odličnu samooplodnju tako da i nedostatak insekata za oprašivanje ne utiče na njegovu oplodnju. Sadržaj ulja u zrnu se kreće oko 47 %. Poseduje odličnu
Rezultati komisije za priznavanje sorti
tolerantnost na Sclerotinia glave i stabla, kao i na Phomopsis.
Prinos zrna (kg/ha) Sadržaj ulja
Godina
Hibrid je genetski otporan na Volovod i sve rase plamenjače u
sa 9% vlage
(% na s.m.)
Srbiji.
Standard
3208
49.43
TEHNOLOGIJA:
Može se sejati u područjima zaraženim
sa Volovodom.
PR64F50
Standard
PR64F50
2007
2008
3449
3396
4078
48.23
50.73
49.11
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 6-7°C (na 4 cm). Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha (na 24,5 cm)
RM 41
Srednje rani
BRAND
PR64A15
Rezultati komisije za priznavanje sorti
Prinos zrna (kg/ha) Sadržaj ulja
Godina
sa 9% vlage
(% na s.m.)
Standard
3208
49.43
2007
PR64A15
3520
51.73
OPIS: Srednje rani hibrid vrlo visokog prinosa. Stablo višlje sa konveksnom polu-povijenom glavom. Ima vrlo jak korenov sistem. Sadržaj ulja u zrnu vrlo visok i kreće oko 51 %. Poseduje dobru tolerantnost na Sclerotinia glave i stabla.
Odlične tolerantnosti na Phomopsis.
Otporan je na Orobanche (Volovod) na rasu E.
PREPORUKA:
Gustina kod setve: 60.000 bilj./ha ( na 24,0 cm).
Hibridi suncokreta
Hibridi suncokreta
Hibridi suncokreta
Hibridi suncokreta
ExpressSun™ tehnologija
RM 45
Srednje kasni
Novo!
BRAND
PR64LE25
OPIS:
Modifikovana verzija dobro poznatog hibrida PR64F50 sa tolerancijom na sulfonil urea herbicide (Express® ).
U odnosu na baznu verziju poseduje nešto niže stablo.
Sve ostale karakteristike su iste kao i kod PR64F50.
TEHNOLOGIJA: Može se sejati u područjima zaraženim sa Volovodom. Hibrid je tolerantan na herbicide na bazi
tribenuron metila ( Express® ).
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 6-7°C (na 4 cm). Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha (na 24,5 cm).
RM 44
Srednje kasni
BRAND
PR64A31
Ocene proizvođača
Sa Pioneer-ovim hibridom A31 sam Vitomir Jovanović
Samarinovac
ove godine prezadovoljan, jer osim
što sam rešio problem sa korovima na svojoj parceli sa Express preparatom, imao sam prinos od 3200 kg/ha. Inače sejem oko 50 ha suncokreta i naredne godine većina površina biće pod ovim hibridom.
OPIS:
Modifikovana verzija dobro poznatog hibrida PR64A30 sa tolerancijom na sulfonil urea herbicide ( Express® ).
Sve ostale karakteristike su iste kao i kod PR64A30.
TEHNOLOGIJA: Ne sejati u područjima zaraženim sa Volovodom. Hibrid je tolerantan na herbicide na bazi tribenuron metila ( Express® ).
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 6-7°C (na 4 cm). Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha (na 24,5 cm).
Tehnologija čistih polja
Pioneer predstavlja novost u proizvodnji uljane repice, prvi hibrid u Srbiji
tolerantan na herbicide iz grupe Imidazolinona. Sa novom tehnologijom
Pioneer pruža bolju i efikasniju kontrolu korova u repici, te farmerima pruža više
fleksibilnosti kod tretmana.
Production System for Oilseed Rape
PT200CL
NOVO!
Prvi hibrid sa Clearfield® tehnologijom
• Konverzija dobro poznatog i popularnog hibrida PR46W14
• Njegove glavne karakteristike su slične sa baznom verzijom, izuzev što je 1-2 dana
raniji u odnosu na W14.
• Hibrid je tolerantan na herbicide iz grupe Imidazolinona.
Clearfield® je registrovana trgovačka marka BASF
Hibridi uljane repice
Hibridi uljane repice
Hibridi uljane repice
Hibridi uljane repice
PR46W10
TIPIČAN NOVI KONVENCIONALNI HIBRID VISOKOG POTENCIJALA RODNOSTI I KVALITETNOG ULJA. SPADA U SREDNJU
GRUPU ZRENJA. Poseduje vrlo čvrsto stablo visine oko 160
cm. Otporna je na niske temperature. Sadržaj ulja je vrlo visok i kreće se oko 45 %. Ima vrlo nizak sadržaj glukozinata (1213 μmol/g). Dobre je tolerantnosti na Phoma i vrlo dobre na
Cylindrosporium.
Preporučena
gustina u žetvi
Rezultati komisije za priznavanje sorti
40 – 45 bilj./m².
Prinos zrna (kg/ha) Sadržaj ulja
Godina
Triangle
PR46W10
Triangle
PR46W10
PR46W14
2005/2006
2006/2007
sa 9% vlage
3110
3282
3559
3740
(% na s.m.)
39.37
44.43
44.39
46.77
VISOKO RODNI HIBRID SA ODLIČNIM SADRŽAJEM ULJA U
ZRNU. SPADA U SREDNJU GRUPU ZRENJA. Poseduje vrlo čvrsto stablo visine oko 160 cm. Otporna je na niske temperature.
Sadržaj ulja je vrlo visok i kreće se preko 46 %. Ima vrlo nizak
sadržaj glukozinata (12-13,4 μmol/g). Dobre je tolerantnosti na
bolesti.
Preporučena gustina u žetvi: 35 – 45 bilj./m².
Rezultati komisije za priznavanje sorti
Prinos zrna (kg/ha) Sadržaj ulja
Godina
sa 9% vlage
(% na s.m.)
Triangle
3559
44.39
2006/2007
PR46W14
3861
48.05
PR46W15
VISOKO RODNI HIBRID SA VRLO VISOKIM SADRŽAJEM ULJA
U ZRNU. SPADA U SREDNJE KASNU GRUPU ZRENJA. Visine je
oko 165 cm. Dobre otpornosti na niske temperature. Sadržaj
ulja je vrlo visok i kreće se preko 47 %. Ima vrlo nizak sadržaj
glukozinata (12-13 μmol/g). Dobre je tolerantnosti na bolesti.
Vrlo ujednačeno dozreva što značajno snižava gubitke u žetvi.
Preporučena gustina u žetvi: 35 – 45 bilj./m².
Rezultati komisije za priznavanje sorti
Prinos zrna (kg/ha) Sadržaj ulja
Godina
sa 9% vlage
(% na s.m.)
Triangle
3559
44.39
2006/2007
PR46W15
3606
49.13
Pioneer servis
Promoter
Velibor Marić
Opština
Broj telefona
Severni Banat, Zapadna i Severna Bačka
063/696733
1
Branko Pajić
Sombor, Apatin
062/8047828
2
Aleksandar Nikolić
Subotica, Bačka Topola
062/8047829
3
Bojan Radinović
Vrbas, Kula, Srbobran, Mali Iđoš
062/8047830
4
Karolj Šoti
Kanjiža, Senta, Ada
062/8047831
5
Šandor Lenđel
Kikinda, Novi Kneževac, Čoka
062/8047832
6
Dragan Margan
Zrenjanin, Novi Bečej
062/8047834
7
Ivica Živanov
Žitište, Sečanj, Nova Crnja
062/8047835
Dejan Bandić
Južna Bačka i Južni Banat
063/518221
8
Nebojša Celeski
Kovačica, Opovo, Palilula
062/8047836
9
Milenko Bosanac
Pančevo, Kovin
062/8047837
10
Milan Milikić
Plandište, Vršac, Bela Crkva, Alibunar
062/8047838
11
Saša Glogovac
Novi Sad, Bački Petrovac, Beočin,Sr. Karlovci, Titel
062/8047840
12
Rade Krzman
Odžaci, Bač, Bačka Palanka
062/8047841
13
Janoš Duša
Bečej, Žabalj, Temerin
062/8047842
14
Miloš Matić
15
Živan Straživuk
Novi Beograd, Zemun, Inđija, Stara Pazova, Surčin
062/8047855
16
Moma Delić
Irig, Pećinci, Ruma
062/8047844
17
Borivoj Svilokos
Šid, Sremska Mitrovica
062/8047845
1
Mileta Kremić
2
Dejan Sinđić
Šabac, Vladimirci, Bogatić
062/8047846
3
Milenko Đurić
Krupanj, Loznica, Ljubovija, Mali Zvornik, Osečina, Mačvanski Prnjavor
062/8047847
4
Nikola Ognenovski
Obrenovac, Železnik, Barajevo, Sopot, Lazarevac, Debrc
062/8047839
5
Nikola Obradović
Kraljevo, Lučani, G.Milanovac, Čačak, Arilje, Požega, B.Bašta, Kosjerić
062/8047849
6
Miroslav Jakovljević
Lajkovac, Ljig, Mionica, Valjevo, Ub, Zvečka, Koceljeva
062/8047850
Aleksandar Vidić
Srem
Zapadna Srbija
Stig, Braničevo Severna Šumadija, Podunavlje
062/8047843
062/8047851
063/1030323
7
Dragan Stefanović
Petrovac na Mlavi, V.Gradište, Kučevo, M.Crniće, Golubac, Despotovac
062/8047852
8
Vladan Stojković
Velika Plana, Smederevo, Smederevska Palanka, Mladenovac, Grocka
062/8047853
9
Živko Spasić
Kostolac, Požarevac, Žabari, Svilajnac
062/8047856
Aleksandar Ilić
Aranđelovac, Topola, Belanovica, Rača
062/8047848
10
Zoran Milenković
Šumadija, Istočna i Južna Srbija
063/518956
11
Saša Pešić
Knić, Batočina, Kragujevac, Lapovo, Jagodina, Rekovac
062/8047857
12
Branislav Miletić
V.Banja, Kruševac, Aleksandrovac, Trstenik, Ćićevac, Varvarin, Ćuprija
062/8047858
13
Dejan Živković
Sokobanja, Aleksinac, Ražanj, Paraćin, Pirot
062/8047859
14
Zoran Sudimac
Niš, Prokuplje, Blace, Merošina, Žitorađa, Kuršumlija
062/8047865
15
Miodrag Marković
Svrljig, Doljevac, G.Han, Lebane, Leskovac, Vlasotince, Bojnik
062/8047860
16
Nenad Atanasijević
Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin, Boljevac, Zaječar, Knjaževac
062/8047854
Pioneer Hi-Bred SRB d.o.o.
Olge Petrov 10, 21000 Novi Sad
Tel.: 021 / 674 22 40
www.srbija.pioneer.com
Ekskluzivni distributer za Srbiju
Milentija Popovića 7b, 11070 Beograd
Tel.: 011 / 201 23 00, 011 / 201 23 25
www.deltaagrar.rs
Z A SVE DODATNE INFORMACIJE POZOVITE
BESPLATNI TELEFON: 0800 390 000
® Znak zaštićen i registrovan u zemljama sveta od strane Pioneer Hi-Bred International Inc, Des Moines, Iowa, USA
Download

2012.