NARODNI PARLAMENT
Neprofitni projekat “Ispravimo krive drine!”
Izveštaj o realizaciji za 2013. godinu
Uvodna reč projektnog menadžera
Dobićemo bolju javnu administraciju onda kad se za nju izborimo
Reforma javne administracije u skladu sa principima dobre uprave je proces koji se previše neefikasno
odvija u našoj zemlji. Principi kao što su transparentnost u radu, odgovornost za sopstvene postupke,
vladavina prava, odnosno potpuno poštovanje zakona, učešće građana u odlučivanju i slični, na žalost još
uvek predstavljaju nepoznanicu brojnim institucijama sistema*.
“Ispravimo krive drine!” • Izveštaj o realizaciji za 2013. godinu
Mi u Narodnom parlamentu verujemo da proces reforme javne administracije ne može biti efikasno
sproveden bez aktivnog angažovanja i konstantnog pritiska građana i civilnog društva koje sa pravom zahteva
da javna administracija bude servis a ne gospodar sudbina građana. Takođe verujemo da građani nipošto ne
mogu da priušte da ne reaguju kad im se nanosi nepravda, posebno kad istu nanose institucije sistema.
Zato pomoću neprofitnog projekta „Ispravimo krive drine!“ ohrabrujemo i pomažemo građane da odlučnije
stanu u odbranu sopstvenih prava, uvek kad su suočeni sa „lošom upravom“ i nekim njenim oblicima delovanja
kao što su nestručnost, nesposobnost, pristrasnost, zanemarivanje, kašnjenje, nemoralnost.
2
Reku Drinu možda i nije moguće ispraviti ali ove naše svakodnevne, životne krive drine, svakako
možemo ispraviti.
Goran Mitrović
Goran
Dejan
Petar
Projektni tim
Bora
Marko
tim za pružanje
besplatne pravne pomoći
* Institucije sistema koje su obuhvaćene projektom su organi državne uprave, lokalne samouprave, preduzeća osnovana od strane
lokalne ili centralne vlasti, pravna lica (najčešće privatna preduzeća) kojima su povereni javni poslovi, te različite agencije,
zavodi, fondovi i slično, uključujući medicinske ustanove i policiju.
O NAMA
Neprofitni projekat „Ispravimo krive drine!“ realizuje Narodni parlament, jedna od
najstarijih nevladinih organizacija u južnoj Srbiji, osnovana 15. avgusta 1999. godine. Tačno 40
dana ranije, osnivači organizacije inicirali su i predvodili u to vreme najmasovnije antirežimske
proteste u zemlji. Nakon što su ovi protesti eventualno i okončani, Narodni parlament je
osnovan, a kasnije tokom novembra 1999. godine i registrovan kao udruženje građana, u
skladu sa tada važećim zakonskim rešenjima. Verovatno i zbog specifičnog načina nastanka
Narodnog parlamenta, organizacija je već na početku rada okupila više od dve stotine članova.
Počevši od 1999. godine, uticali smo na nacionalno i lokalno zakonodavstvo i druge
državne politike; podržali smo demokratske promene koje su se desile 2000. godine; značajno
smo pomogli stvaranje temelja za promociju rodne ravnopravnosti i prava žena u regionu;
omogućili smo lakši pristup građanima njihovim pravima, kao i besplatno neformalno
obrazovanje hiljadama mladih ljudi. Takođe smo značajno doprineli razvoju organizacija
civilnog društva na jugu Srbije, te podržali osnivanje i osnaživanje nezavisnih regulatornih
institucija, itd.
S uverenjem da nevladine organizacije moraju da gaje i demonstriraju osećaj za
aktivizam i volonterizam, mi često radimo van okvira finansiranih projekata.
Sprovodimo neprofitne aktivnosti od javnog značaja u oblastima kao što su: razvoj
demokratije i građanskog društva, unapređenje društveno-političkog statusa mladih,
promocija principa „dobre uprave“, uspostavljanje prekograničnih i regionalnih mehanizama
saradnje, zaštita prava potrošača. Većina projekata koje implementiramo sastoji se od
različitih aktivnosti javnog zagovaranja*.
* Javno zagovaranje: napori usmereni ka vršenju uticaja na svest ili stav javnosti kojima se žele postići promene
u ponašanju korisne za zajednicu ili društvenu grupu. Javnim zagovaranjem se takođe može izvršiti pritisak na
donosioce odluka (političare) kako bi oni preduzeli određene akcije ili izmenili politike, tj. zakone i slično.
3
O PROJEKTU
K ako ispravljamo krive drine?
•• Pružamo besplatnu pravnu pomoć građanima Srbije suočenim sa problemima primarno
prouzrokovanim lošim radom institucija sistema. Istovremeno, time i motivišemo
građane da i sami odlučnije stanu u odbranu sopstvenih, i prava svojih sugrađana, boreći
se protiv nepravde uvek kad je moguće.
•• Prepoznajemo i identifikujemo, zatim analiziramo, pa onda javno, na Internetu,
evidentiramo administrativne prepreke i probleme po ostvarivanje različitih prava
građana.
•• Aktivno radimo na konkretnom rešavanju evidentiranih problema, tj. „ispravljamo krive
drine“ suštinski.
•• Utičemo na vršioce javnih funkcija da svoj rad usklade sa opšte prihvaćenim principima
dobre uprave gde državna administracija jeste uslužni servis, a ne gospodar sudbina
građana.
Koji su problemi?
• Svakodnevno imamo različite poteškoće prilikom ostvarivanja naših građanskih,
ustavnih, zakonskih, ljudskih, potrošačkih i brojnih drugih prava, najčešće u odnosu sa
institucijama sistema.
• Prečesto se susrećemo sa samovoljom, neprofesionalnošću i nezakonitim radom
državnih organa, kao i drugih pravnih lica kojima su povereni javni poslovi.
• Pred nas građane se, neretko, stavljaju procedure koje zakon ne predviđa, ali se
istovremeno i pojedinim zakonskim rešenjima krše naša prava.
• Izražena društvena apatija čini da mi kao građani, veoma često nismo spremni da se
uhvatimo u koštac sa nepravdom. Vera da tako nešto možemo postići, danas je veoma
nisko kotirana.
5
Šta konkretno radimo?
“Ispravimo krive drine!” • Izveštaj o realizaciji za 2013. godinu
•• Uspostavili smo besplatnu pravnu pomoć
namenjenu građanima Srbije. Naši
pravnici pružaju savetodavnu i praktičnu
pravnu pomoć građanima kojima su prava
ugrožena usled lošeg rada organizacija i
institucija koja imaju javna ovlašćenja, kao
i u oblasti zaštite potrošača. Pored saveta,
građani dobijaju i praktičnu pomoć pri
izradi predstavki.
6
•• Pokrenuli smo nacionalni Internet portal
na
adresi:
www.netrpimnepravdu.rs.
Preko ovog sajta građani mogu da zatraže
pravnu pomoć, ali i da učestvuju u radu
Foruma preko koga mogu da se obrate za
savet i pomoć, ali i posavetuju se sa drugim
ljudima, pomažući jedni druge. U zasebnom
delu Internet portala, u svojevrsnom online
katalogu
administrativnih
problema,
šira javnost se može upoznati sa svim
problemima koje smo identifikovali,
rešenjima koja predlažemo, kao i sa tim šta
smo do sada preuzeli povodom specifičnog
problema.
•• Koristimo adekvatne mehanizme za
rešavanje
identifikovanih
problema,
zavisno od prirode samog problema.
Vodimo javne medijske kampanje, vršeći
pritisak da institucije sistema izmene
neke svoje loše prakse ali istovremeno
pokrećemo i sve raspoložive pravne radnje
kod nadležnih institucija kao što su Ustavni
Sud, Upravni Sud, Zaštitnik građana,
nadležna ministarstva, Vlada, itd.
PRAVNA POMOĆ
Mnogi građani ne znaju dovoljno dobro koja su njihova prava, niti kome i na koji način
da se obrate ako ova prava ugrožava sama država ili neka (javna ili privatna) firma. Zato,
besplatna pravna pomoć, u sadejstvu sa drugim uslugama i aktivnostima projekta „Ispravimo
krive drine!“ pruža građanima koristan i preko potreban resurs u odnosima, pre svega sa
državom.
Kome je namenjena besplatna pravna pomoć?
Besplatna pravna pomoć je namenjena građanima kojima su prava ugrožena usled lošeg
rada državnih organa, odnosno pravnih lica kojima su povereni javni poslovi. Besplatnu pravnu
pomoć pružamo i u oblasti zaštite prava potrošača. Pravna pomoć koju besplatno pružamo je
savetodavna i praktična, u delu pomoći oko izrade različitih vrsta predstavki.
Ukoliko smatrate da ste i Vi jedan od građana čija su pomenuta prava ugožena, najbolje
je da nam se obratite za pomoć koristeći formu za pravnu pomoć na našem sajtu. Na osnovu
informacija koje nam pružite, naši pravnici će moći da Vam pruže pravni savet ili praktičnu
pomoć u sastavljanju podnesaka. Obraćajući se za pravnu pomoć, istovremeno ćete nam
ukazati na problem koji potencijalno imaju i drugi građani, te time i pomoći u identifikovanju
i eventualno trajnom „ispravljanju krive drine“.
Alternativno, za potrebe davanja početnog pravnog saveta gde nije neophodno
dostavljanje dokumentacije, možete nam se obratiti i preko kontakt telefona
••
0700 500 500, svakog radnog dana od 09.00 – 16.00. Pozivi po ceni lokalnog
poziva mogući su sa fiksne mreže Telekom Srbija, Orion telekom i SBB. Pozivi iz
mobilne mreže MTS pozivaoca koštaju 4,8 RSD minut, dok pozivi iz mobilnih mreža
Telenor i VIP nisu mogući zbog ograničenja usluge univerzalni pristupni broj 0700
Telekoma Srbija

0700 500 500
svakog radnog dana
od 09.00 – 16.00.
Takođe, besplatnu pravnu možete zatražiti i lično u
••
Leskovcu: u ul. Đorđa Lešnjaka 7
7
Od otvaranja kancelarije za besplatnu pravnu pomoć Narodnog parlamenta, za nešto
više od 6 meseci odgovorili smo na više od 450 zahteva građana za pravnom pomoći. Oko
polovine građana je zatražilo pravni savet, dok je nešto više od 20% građana zatražilo opštu
pravnu informaciju. Procenat građana kojima je bila potrebna praktična pravna pomoć,
najčešće oko izrade različitih predstavki i sl., iznosio je blizu 20%, dok je gotovo 10% zahteva
bilo iz oblasti prava potrošača”.
“Građani iz cele Srbije besplatnu pravnu pomoć mogu dobiti lično, u kancelariji Narodnog
parlamenta u Leskovcu, kao i preko telefona 0700 500 500, preko Facebook strane projekta
„Ispravimo krive drine“ koju prati više od 11 hiljada ljudi, kao i preko Internet prezentacije na
www.netrpimnepravdu.rs.”
zatražilo opštu
pravnu informaciju
“Ispravimo krive drine!” • Izveštaj o realizaciji za 2013. godinu
20%
8
zatražilo
pravni savet
50%
450
zahteva građana za
pravnom pomoći
20%
praktična pravna pomoć,
najčešće oko izrade
različitih predstavki i sl.
10%
zahtevi iz oblasti
prava potrošača
BAZA PROBLEMA
Administrativne prepreke* i druge probleme po ostvarivanje prava građana koje smo do
sada identifikovali, analizirali, sa pravne ali i moralne strane, i na čijem rešavanju aktivno
radimo, predstavljeni su na ovoj stranici. Problemi su razvrstani po kategorijama, odnosno
po tipovima organizacija sa javnim ovlašćenjima u kojima postoji određeni problem, odnosno
čijim radom je problem često i prouzrokovan:
•• Lokalna samouprava,
•• Ministarstva,
•• Preduzeća sa javnim ovlašćenjima,
•• Republičke agencije, fondovi, zavodi…,
•• Ostale državne organizacije.
Zavisno od statusa problema, problem može biti „IDENTIFIKOVAN„, što znači da
smo ga primetili, analizirali i (za sada) javno ukazali na njegovo postojanje. Takođe, problem
može imati status „ISPRAVLjAMO KRIVE DRINE“ što znači da aktivno radimo na rešavanju
konkretnog problema, kao i status „KRIVA DRINA ISPRAVLjENA„, što znači da smo uspešno
posredovali u pozitivnom i trajnom rešavanju problema, odnosno da smo problem rešili.
Ogromna većina prepreka i problema u Bazi nije identifikovano ranije i većina ih je
nepoznata široj javnosti. Mnoge od identifikovanih problema javnost i ne percepcira kao
takve, te je generalno nesvesna kršenja određenih prava koje njihovo postojanje prouzrokuje.
Ne zavaravajući se da uspešno možemo posredovati u rešavanju baš svih evidentiranih
problema, smatramo da je identifikovanje, adekvatna analiza i javna promocija postojanja
nekog problema, neophodan a često i ključni korak ka konačnom i pozitivnom rešenju.
* Administrativne prepreke su birokratska pravila i procedure koje otežavaju ili onemogućavaju poslovanje i
puno ostvarivanje različitih zakonskih, građanskih i ljudskih prava građana, potrošača, korisnika medicinskih
i drugih usluga koje pružaju institucije sistema
9
Lokalna samouprava
“Pametno” ćutimo
Gradsko veće grada Leskovca po pismenim zahtevima
fizičkih i pravnih lica, veoma često zahtevima kojima se
traže novčana sredstva za razne namene, ne odlučuje
u razumnom roku. Gradsko veće Leskovca pomenute
zahteve u slučajevima kad iste ne želi odobriti, suštinski
ignoriše i ovi zahtevi nikad i ne dođu ne dnevni red
sednice Veća...
Leskovac - mi pišemo naše zakone
“Ispravimo krive drine!” • Izveštaj o realizaciji za 2013. godinu
Skupština grada Leskovca je 31. avgusta 2009. godine
poverila komunalnu delatnost uređenja i održavanja
parkirališta privatnom preduzeću Metroparking doo,
odnosno ćerki firmi ovog preduzeća formiranoj u
Leskovcu, Metroparking jug doo...
10
“Podrška” porodici radi povećanja nataliteta
od strane opština i gradova
Opština Gornji Milanovac ne pruža finansijsku podršku
porodici za novorođenu decu ako majka nije imala
prebivalište na teritoriji opštine Gornji Milanovac
najmanje godinu dana pre rođenja deteta. Situacija je na
žalost slična i u mnogim drugim opštinama i gradovima
širom Srbije...
Ministarstva
Šalter iz zone sumraka
Odsek za upravne poslove Policijske uprave u Leskovcu
zadužen je za izdavanje ličnih i drugih dokumenata i
vođenje raznih evidencija. U nadležnosti ovog odseka
su radnje kao što je izdavanje ličnih karata, pasoša,
prijavljivanje prebivališta i boravišta građana, ali i
registracija vozila i izdavanje vozačkih dozvola. Upravo
u radu ovog odseka, u delu registracije vozila i izdavanja
vozačkih dozvola primećena je, inače višedecenijska
praksa, kojom se krše različita i brojna prava građana...
Administrativna zavrzlama oko izdavanja
ličnih karata
Službenici policijskih uprava širom Srbije odbijaju da
prime zahtev za izdavanje lične karte ako se uz njega
prilaže izvod iz matične knjige rođenih za čije izdavanje
je plaćena samo lokalna taksa. Građani se primoravaju
da od opštinskih/gradskih organa dobave potpuno novi
izvod za koji je plaćena republička administrativna
taksa, a koji bi zatim priložili uz obnovljeni zahtev za
ličnu kartu...
Ako kao stranac želiš da boraviš u Srbiji
duže od 90 dana, to neće ići tako lako
Strani državljani koji nameravaju da borave duže od 90
dana u Srbiji obavezni su da zatraže tzv. Vizu D, odnosno
vizu za privremeni boravak. Procedura dobijanja ove vize
bi po zakonu trebala biti relativno jednostavna i ne bi
trebalo da zahteva podnošenje velikog broja dokumenata
od strane tražioca privremenog boravka...
Primamo žalbe građana, ako uspete da nas
kontaktirate
Pritužbe na rad pravosudnih organa građani mogu
uputiti Odeljenju za nadzor u pravosudnim organima
Ministarstva pravde. Ova organizaciona jedinica
ima ovlašćenja da vrši poslove pravosudne uprave.
Ovde spadaju poslovi praćenja rada sudova u vezi sa
postupanjem u predmetima u propisanim rokovima,
postupanje po pritužbama i predstavkama...
Preduzeća sa javnim ovlašćenjima
Matični broj na izvol’te
JKP “Komunalac” iz Leskovca štampa jedinstveni
matični broj građana (JMBG) na računima/opomenama
za plaćanje zakupa i održavanja grobnih mesta koje
dostavlja korisnicima usluga...
Recept za uvođenje haosa i bezakonja u
komunalnu delatnost parkirališta
Aktuelna Odluka o javnim parkiralištima i uklanjanju
nepropisno parkiranih vozila grada Leskovca daje
ovlašćenje privatnom preduzeću Metroparking jug
doo kome je poverena komunalna delatnost uređenja i
održavanja parkirališta u Leskovcu, da tzv. paukom uklanja
vozila sa javnih parkirališta, kao i da postavlja tzv. kandže
na točkove vozila parkiranih na javnih parkiralištima...
Zloupotreba podataka o ličnosti koja je
promakla i pravosudnim organima
Privatno preduzeće Metroparking jug doo kome je od
strane lokalne vlasti poverena komunalna delatnost
uređenja i održavanja parkirališta u Leskovcu, vrši
nezakonitu obradu podataka o ličnosti, odnosno
prikuplja podatke o tome gde građani rade...
Leskovačka Roštiljijada, manifestacija
iznad zakona
Turistička organizacija Leskovca (TOL), iz godine
u godinu krši sve više propisa prilikom organizacije
Roštiljijade. Pritom, TOL posebno ozbiljno narušava
kvalitet životne sredine, kao i kvalitet života i zdravlja
građana koji stanuju u centralnim leskovačkim ulicama,
ali i samih posetioca Roštiljijade...
Malo po malo kraduckamo i nakupi se više
od sto hiljada evra
Republičke agencije, fondovi, zavodi…
Duguješ pare ali nećemo ti reći za šta tačno
Poreska uprava pravnim i fizičkim licima koja duguju
porez po bilo kom osnovu dostavlja opomene iz kojih se
veoma često jasno ne može zaključiti osnov po kome se
duguje porez, a još manje vremenski period u kome je
obaveza nastala...
Nudimo uslugu koju ne možeš da dobiješ
Agencije za privredne registre (APR), preko svog sajta
nudi uslugu online/elektronskog naručivanja izvornih
finansijskih izveštaja pravnih lica koja ne funkcioniše...
Rok za žalbu koji nije rok
Poreska uprava će poreskom obvezniku koji u celosti
ili delimično nije platio porez poslati opomenu o vrsti
i iznosu poreza, odnosno sporednih poreskih davanja
dospelih za naplatu, kojom mu nalaže da dospeli iznos
plati odmah ili u kratkom roku nakon prijema iste...
Refundacija troškova zdravstvenih usluga?
Troškovi se naprave ali refundacija nije laka
Zdravstvene usluge koje zdravstvena ustanova ne može
da pruži u roku od 30 dana, osiguranici mogu da obave
u drugoj ustanovi, a da troškove refundiraju u filijali
zdravstvenog osiguranja. Ovako je barem u teoriji. U
praksi je situacija...
Nije šija nego vrat
Korisnici socijalne zaštite, i pored toga što su oslobođeni
plaćanja republičke administrativne takse za dobijanje
spisa i obavljanje radnji neophodnih radi ostvarivanja
prava iz oblasti socijalne zaštite, pune budžet Rep. Srbije,
plaćajući naknadu za usluge Republičkog geodetskog
zavoda...
Privatno preduzeće Metroparking jug doo kome je od strane
lokalne vlasti poverena komunalna delatnost uređenja i
održavanja parkirališta u Leskovcu, u vremenskom periodu
od samog početka 2010. do sredine novembra 2011. godine.,
steklo je protivpravnu imovinsku korist veću od 100 000
EUR na račun građana Srbije, naročito građana Leskovca...
11
Brisanje sa evidencije nezaposlenih
Ostale državne organizacije
Po Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj
nezaposlenosti ima više osnova za brisanje lica sa
evidencije nezaposlenih koju vodi Nacionalna služba za
zapošljavanje (NSZ). Takođe, ovaj zakon predviđa da tek
nakon isteka 6 meseci od dana brisanja iz evidencije, lice
može biti ponovo uvedeno u evidenciju...
Zakonski rok koji često i ne postoji
“Ispravimo krive drine!” • Izveštaj o realizaciji za 2013. godinu
Prvostepena, odnosno drugostepena lekarska komisija,
su stručno-medicinski organi Republičkog fonda za
zdravstveno osiguranje (RFZO) koji učestvuju u postupku
ostvarivanja prava osiguranih lica iz zdravstvenog
osiguranja utvrđenih Zakonom o zdravstvenom
osiguranju. Lekarskoj komisiji građani se javljaju kako bi
ostvarili zakonom predviđena prava kao što su bolovanje
duže od 30 dana na teret osiguranja...
12
Država pogreši ali građanin plati taksu da
se greška ispravi
Taksa za ispravku greške u postupcima kod Republičkog
geodetskog zavoda, odnosno lokalnih Službi za katastar
nepokretnosti, često se naplaćuje iako je ovo protivno
zakonu...
Pravo (ili nedostatak istog) na zaradu
tokom bolovanja dužeg od 30 dana
Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO)
omogućava ostvarivanje prava zaposlenog na naknadu
zarade tokom bolovanja, odnosno tokom privremene
sprečenosti za rad duže od 30 dana. Ovo pravo
zaposlenog propisano Zakonom o radu i Zakonom o
zdravstvenom osiguranju u praksi međutim zavisi od...
Da li Vam se u zadnjih par godina u komunikaciji sa državnim
službenikom desila neka od sledećih neprijatnosti (u %)*
*
Izvor:”Odnos građana Leskovca i Vranja prema radu javne uprave i
gradskim službama - istraživanje javnog mnenja, april 2013. godine”
Malo dezinformacije nikom nije škodilo
Ustavni sud Republike Srbije na svojoj Internet
prezentaciji, u delu Obraćanje Sudu/Vaš predmet
u Sudu, upućuje građane i pravna lica na obraćanje
pisarnici Suda, u vremenskom periodu od 9 do 14 časova,
a radi dobijanja informacija o podnetim predlozima i
inicijativama...
Nemojte sistemsko rešavanje problema,
molim Vas!
Centar za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih
usluga Narodne banke Srbije, deo Uprave za nadzor
nad finansijskim institucijama, ne razmatra obaveštenja
pružena od strane uzbunjivača, data u vezi sa
nezakonitim poslovanjem davaoca finansijskih usluga
(banke, lizing kuće i sl.)...
Dužan si da platiš, iako ti nećemo reći
koliko i do kada
Sudovi opšte nadležnosti, a takođe i privredni sudovi,
dostavljaju građanima i pravnim licima, taksenim
obveznicima, opomene čije izdavanje taksiraju sa 390
dinara, a za postupke pred privrednim sudovima i sa 780
dinara. Izdavanje opomena se radi u skladu sa principom
“neznanje zakona ne opravdava”.
Završavao je poslove
poznanicima ili
rođacima preko reda
22
Više putaVas je vraćao po
dodatnu dokumentaciju
18
Razgovarao je telefonom ili
s kolegom dok ste čekali
12
Bio je neljubazan ili
neprijatan prema Vama ili
građanima u Vašoj blizini
11
Ignorisao Vas je
dok ste čekali uslugu
11
Ne, nikada mi se nije
desila neprijatnost
26
0
5
10
15
20
25
30
INICIJATIVE
Kad bi se skoncetrisali samo na pružanje pravne pomoći građanima i napore ka rešavanju
individualnih problema građana, ovo bi značilo da bi nam se za pravnu pomoć iznova i iznova
obraćali građani sa istim ili sličnim problemima. Kako ovo ne želimo, mi radimo, uvek kad
je to moguće, na trajnom i sistemskom rešavanju problema. Iz tog razloga osmišljavamo i
pokrećemo poprilično različite Inicijative koje za cilj imaju trajno rešenje problema, odnosno
prepreka sa kojima se suočavaju građani i privreda.
Na sledećim stranicama prezentujemo tek nekoliko reprezentativnih inicijativa,
od mnogo više pokrenutih do sada. Neke od prezentovanih incijativa su još u toku, dakle
iščekujemo da daju rezultate, a neke su već dale rezultate i „krive drine su trajno ispravljene“.
Brisanje sa evidencije nezaposlenih lica po svaku cenu
Po Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ima više osnova za
brisanje lica sa evidencije nezaposlenih koju vodi Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ).
Takođe, ovaj zakon predviđa da tek nakon isteka 6 meseci od dana brisanja iz evidencije, lice
može biti ponovo uvedeno u evidenciju. Ovime se uskraćuje pravo izbrisanim da u vremenskom
periodu od 6 meseci budu informisani o slobodnim radnim mestima i mogućnostima za
eventualno zaposlenje. Na taj način veliki broj radnih mesta ovim licima postaje manje
dostupno, što je u direktnoj suprotnosti sa Ustavom, Konvencijom Međunarodne organizacije
rada br. 29 o prinudnom radu, Konvencijom Međunarodne organizacije rada br. 88 o službi
za zapošljavanje, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i
Revidiranom Evropskom socijalnom poveljom. Takođe, brisanjem sa evidencije NSZ ova lica
i članovi njihove porodice ne mogu da steknu pravo na novčanu socijalnu pomoć ukoliko je
ostvaruju pod posebnim uslovima za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć.
Kako bi „ispravili krive drine“ 7. maja 2013. godine podneli smo Inicijativu Ustavnom
sudu za ocenu ustavnosti i zakonitosti više odredbi Zakona o zapošljavanju i osiguranju za
slučaj nezaposlenosti. Reakciju Ustavnog suda nestrpljivo isčekujemo.
13
Protivpravna upotreba podataka o ličnosti - JMBG
JKP “Komunalac” iz Leskovca je štampao jedinstveni matični broj građana (JMBG)
na računima/opomenama za plaćanje zakupa i održavanja grobnih mesta koje dostavlja
korisnicima usluga. Na taj način je lični podatak korisnika usluga javno dostupan, što je u
suprotnosti sa članom 42 Ustava Republike Srbije čl. 8. stav 1. tačke 1., 2., 3. i 5.; zatim članom
10. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i sa članom 11. stav 1. i 2. Kodeksa ponašanja
državnih službenika.
“Ispravimo krive drine!” • Izveštaj o realizaciji za 2013. godinu
Kako bi „ispravili krive drine“, uputili smo u toku maja 2013. ovom lokalnom javnom
preduzeću dopis u kome smo odgovorne informisali o odredbama relevantnih zakona. Nakon
našeg dopisa ovo preduzeće je dobrovoljno pristalo da prestane sa štampanjem JMBG na
računima.
14
Naplaćivali administrativnu taksu i kad nije trebalo
Taksa za ispravku greške u postupcima kod lokalnih Službi za katastar nepokretnosti
često se naplaćivala iako je ovo protivno zakonu. Naime, Zakonom o republičkim
administrativnim taksama (član 19. stav 1. tačka 3.), propisano je da se za spise i radnje u
postupku za ispravljanje grešaka, drugim ispravama i službenim evidencijama ne plaća taksa.
Međutim, mnoge Službe za katastar nepokretnosti širom Srbije u praksi su naplaćivale taksu
za spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka. Tako je Služba za katastar nepokretnosti
iz Leskovca naplaćivala taksu za ispravku greške u visini od 280 dinara. Nije potpuno jasno
na osnovu kog propisa je visina takse formirana, jer ni pomenuti Zakon niti Uredba o visini
naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog
zavoda ne propisuju plaćanje naknade za ispravku greške u katastru nepokretnosti. Jedino što
Zakon o republičkim administrativnim taksama predviđa taksu od 280 RSD za prepis akta,
spisa, odnosno za overu prepisa, što je ipak različita radnja od postupka za ispravku greške.
Kako bi „ispravili krive drine“, 8. oktobra 2013. uputili smo dopis direktoru Republičkog
geodetskog zavoda i ukazali na gore navedene probleme. U odgovoru na naš dopis dat u toku
istog meseca, direktor RGZ nas je obavestio da je izdao pisanu Instrukciju br. 43-6/13 svim
unutrašnjim jedinicama Republičkog geodetskog zavoda u kojoj je sve katastre nepokretnosti
uputio na to da ne treba da naplaćuju taksu na zahteve za ispravku grešaka.
Šta Vam je najveća smetnja u komunikaciji sa gradskim službama,
odnosno tokom procedura zbog kojih im se obraćate?*
To što nemam dovoljno informacija o
proceduri, potrebnoj dokumentaciji, koracima
koje treba da preuzmem
To što su službenici neljubazni i
neprofesionalni
To što procedura dugo traje, odnosno traje
duže nego što mi je potrebno
To što je procedura komplikovana, moram da
dostavljam različitu dokumentaciju/uplatnice,
a za na različita mesta
10%
30%
22%
18%
20%
To što je rok za ostvarenje mog prava/zahteva
neizvestan (može da se brzo završi, a mogu i
da čekam veoma dugo)
*Ibidem
15
Omogućiti da pravo na refundaciju troškova zdravstvenih usluga ne
bude ostvarivano samo na papiru
Zdravstvene usluge koje zdravstvena ustanova ne može da pruži u roku od 30 dana,
osiguranici mogu da obave u privatnoj ustanovi, a da troškove refundiraju u filijali zdravstvenog
osiguranja. Ovako je barem u teoriji. U praksi je situacija ipak dosta drugačija.
“Ispravimo krive drine!” • Izveštaj o realizaciji za 2013. godinu
Naime, kako bi osiguranik mogao da podnese zahtev (obrazac REF-1) za refundaciju
Republičkom fondu za zdravstvenu zaštitu (RFZO), on/ona mora da priloži i potvrdu (obrazac
PZ) koju treba da izda zdravstvena ustanova koja nije u mogućnosti da u roku od 30 dana pruži
potrebnu zdravstvenu uslugu. Alternativno, Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava
iz obaveznog zdravstvenog osiguranja predviđa da je umesto potvrde moguće priložiti uput
za pregled u zdravstvenoj ustanovi sa evidentiranim i pečatom overenim datumom zakazanog
pregleda. Dodatno, Pravilnik ne predviđa ni rok u kojem je zdravstvena ustanova dužna da izda
pomenutu potvrdu.
16
Praksa je pokazala da zdravstvene ustanove na sve moguće načine izbegavaju da
izdaju potvrdu na obrascu PZ. Ni uput za pregled u zdravstvenoj ustanovi sa evidentiranim
i pečatom datumom zakazanog pregleda nije ništa lakše obezbediti jer, u praksi ponovo,
pregledi se zakazuju tako što se na poleđini uputa olovkom upiše datum zakazanog pregleda
ali se isti ne overava pečatom. Ovo je praksa u ogromnoj većini zdravstvenih ustanova u Srbiji
i ona efektivno omogućava ovim ustanovama da imaju kontrolu nad pacijentom, odnosno
osiguranikom, u smislu formalnih zahteva da se on/ona obrate zahtevom za refundaciju kod
RFZO. Mogućnost osiguranika da refundira troškove zdravstvenog pregleda zavisi od volje
ustanove da mu izda potvrdu ili uput overi pečatom. Svime navedenim se narušava svrha
odredbi pomenutog pravilnika koje se tiču refundacije, a čija namera očigledno je da poboljša
efikasnost zdravstvenih ustanova i obezbedi kraće rokove pacijentima, odnosno osiguranicima.
Suštinski, uzrok problema je neadekvatnost rešenja iz čl. 68. i 69. pravilnika koji bi,
a kako bi se svi navedeni problemi prevazišli, trebao eksplicitno predvideti i mogućnost da
osiguranik uz zahtev za refundaciju može predati i dokaz da je potvrdu na obrascu PZ zatražio
od zdravstvene ustanove, kao i jasan rok u kome je zdravstvena ustanova dužna da izda
potvrdu. Sve ovo kako bi se prevazišli problemi kad osiguraniku zdravstvena ustanova otežava
ili potpuno onemogući dobijanje potvrde ili overenog uputa, kao dokumente koji su neophodni
za podnošenje zahteva za refundaciju.
Kako bi „ispravili krive drine“, 14. avgusta 2013. godine, pokrenuli smo inicijativu koju je
formalno podržalo 41 organizacija iz Srbije koje se bave zaštitom prava pacijenata. Ministarstvu
zdravlja i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje uputili smo dopis i preporuku za adekvatnim
izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
a kako bi se omogućilo lakše ostvarivanje prava građana na zdravstvenu zaštitu u propisanim
rokovima, te poboljšala efikasnost rada medicinskih ustanova. U odgovoru na naš dopis, direktor
Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove, izrazio je spremnost RFZO da prilikom
„prilikom prve naredne izmene i dopune Pravilnika unese predlog za dopunu čl. 69., stav 4. tako da zahtev za
refundaciju REF 1 može da se podnese i bez potvrde na obrascu PZ. Međutim, naš predlog za uvođenjem
eksplicitnog roka u kome je zdravstvena ustanova dužna da izda potvrdu na obrascu PZ, stiče
se utisak iz navedenog odgovora RFZO, nije prihvaćen ali ni odbijen zbog čega nastavljamo dalje
napore ka konačnomCaiptupotpunom
rešenju problema refundacije troškova zdravstvenih usluga.
re
Page 1 of 1
Page 1 of 1
Capture
Page 1 of 1
Ne trpeti nepravdu
u
Ne trpeti nepravd
•
Ocena korisnika:
Najlošije
/0
Najbolje Oceni
Detalji
2013 10:56
ponedeljak, 03 jun
Datum kreiranja
10:56
eljak, 03 jun 2013
Objavljeno poned
a radu
su građana prem
istraživanju o odno naručilo je Udruženje
Prema opsežnom
koje je
nika nije
gradskih službi,
od polovine ispita
javne uprave i
više
ovca
Lesk
“ iz
samouprave.
„Narodni parlament
uprave i lokalne
popularnih
organa državne
zadovoljno radom inspekcije su u vrhu najmanje je radom
Republičke
nik nezadovoljan
ispita
drugi
i
. Svak
va i policijske
državnih institucija
ljstvo radom sudo lje ocenjen,
dovo
neza
,
najbo
čju Leskovca
i školskih ustanova
deluju na podru
u emisiji Radio
inspekcija koje
rad predškolskih
ment“, gostujući
izraženo, dok je
ženja „Narodni parla
uprave manje je
vić, direktor Udru
rekao je Goran Mitro
ti“.
minu
elni
„Aktu
Leskovca
nezadovoljstva
izazivaju najviše
čistoće i higijene
inga“. Kada je
kih saobraćajnica,
uslugama „Metropark da bi završilo
Održavanje grads
nezadovoljno je
e,,
70 odsto ispitanih reklo je da je tražilo ,,veze i vezic
kod građana, a čak
včana
lesko
odsto
54
u
ju,
pravne pomoći
korupcija u pitan
latne
besp
a
enju radi i služb
uputiti mejlom i
neki posao.
godine pri udruž
primedbe mogu
Od aprila ove
n Mitrović, direktor
ju, a građani svoje
Leskovcu i Vran rs, rekao je, između ostalog, Gora
kancelarijama u
o Leskovca.
pravdu.
Radi
imne
tima"
netrp
minu
.
koristeći sajt www parlament“, gostujući u "Aktuelnim
dni
Udruženja „Naro
mhtml:file://D:
\Narodni parlam
ent\Medijski pri
lozi, fotografije\M
edijski prilozi,
fotogr
afij... 12/5/2013
trpeti-nepravdu?tmpl=
-vesti/aktuelne/248-ne-
vac.rs/index.php/8
http://www.radiolesko
com... 12/5/2013
17
18
“Ispravimo krive drine!” • Izveštaj o realizaciji za 2013. godinu
SARADNJA I PODRŠKA
Tokom realizacije aktivnosti na projektu od izuzetnog
značaja nam je bila podrška građana i dobra obostrana
komunikacija, jer nam to govori da građani Srbije prepoznaju
i cene naš rad i napore uložene u identifikovanje i ispravljanje
administrativnih prepreka i problema.
Takođe, tokom pokretanja inicijativa i ispravljanja
krivih drina, dobili smo veliku podršku i ostvarili odličnu
saradnju sa institucijama poput Tima za socijalno uključivanje
i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Republičkim
geodetskim zavodom; zatim sa strukovnim organizacijama
poput Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj,
NUNS-a, Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine...
Podršku našem radu su pružila udruženja
za zaštitu prava pacijenata:
•• Plavi krug,
•• Centar za samostalni život
osoba sa invaliditetom,
•• Savez paraplegičara i
kvadriplegičara Srbije,
•• ILCO Srbija,
•• Udruženje distrofičara
Jablaničkog okruga,
•• Udruženje „Roditelj“,
•• Udruženje „Život“
kao i organizacije civilnog društva:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Pravni skener,
Srbija u pokretu,
Protecta,
KOMS,
YUCOM,
Edukativni centar Kruševac,
Nexus,
Ženska inicijativa,
Biro za društvena istraživanja,
Generator,
Orgranizacija kreativnog
okupljanja,
•• Otvoreni klub,
•• NAPOR,
•• Resurs centar Majdanpek,
•• Pirot e publika,
•• Centar za razvoj inkluzivnog
društva,
•• Savez izviđača Srbije,
•• Centar za ravnomerni
regionalni razvoj,
•• Dijalog,
•• Škola mira,
•• Svetlost,
•• Atina,
•• Beogradska otvorena škola,
•• Užički centar za prava deteta,
•• Sretenje,
•• Odbor za ljudska prava Niš...
19
Udruženje “NARODNI PARLAMENT”
Đorđa Lešnjaka 7, stan 4
16000 Leskovac
Tel/faks: 016 236890, 016 236891
Besplatna pravna pomoć: 0700 500 500
[email protected]
www.parlament.org.rs
www.netrpimnepravdu.rs
“Projekat “Ispravimo krive drine!” sprovodi Udruženje Narodni parlament,
uz podršku švedskog “Ulof Palme” centra i Švedske međunarodne agencije za razvoj (SIDA)”.
www.twitter.com/NParlament
www.facebook.com/Narodni.parlament
www.facebook.com/NeTrpimNepravdu
Download

у 2013. години - Narodni parlament