Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga za registraciju žigova,
10. izdanje
Izdavač:
ZAVOD ZA INTELEKTUALNU
SVOJINU CRNE GORE
Rimski trg br. 46,
Podgorica, Crna Gora
Za izdavača:
Novak Adžić, direktor
Urednik:
Predrag Malbaša
Urednički odbor:
Milica Savić
Gordana Tripković
Andrijana Milošević
Prijevod sa francuskog na hrvatski jezik:
Marija Borošak, prof.
Prijevod sa hrvatskog na crnogorski jezik:
Srđan Ćetković
Dizajn:
Aleksandar-Saša Samardžić
ISBN 978-9940-629-00-7
MEĐUNARODNA
KLASIFIKACIJA
PROIZVODA
I USLUGA
ZA REGISTRACIJU ŽIGOVA
PREMA
NIČANSKOM SPORAZUMU
OD 15. JUNA 1957.
REVIDIRANOM U ŠTOKHOLMU 14. JULA 1967.
I U ŽENEVI 13. MAJA 1977.
SA IZMJENAMA OD 28. SEPTEMBRA 1979.
DESETO IZDANJE
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA I USLUGA
I
ABECEDNI POPIS PROIZVODA I USLUGA
PO KLASAMA
ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY
ORGANISATION
GENÈVE
GENEVA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
Zahvalnost
za ustupanje hrvatskog prijevoda
Ničanske klasi ikacije proizvoda i usluga
ravnateljici
Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
Republike Hrvatske
g-đi Ljiljani Kuterovac
Direktor
Novak Adžić
4
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
SADRŽAJ
Predgovor............................................................................................................... 7
Uvod........................................................................................................................ 9
Uputstvo za korisnika ........................................................................................... 10
Opšte napomene .................................................................................................... 11
Spisak klasa proizvoda i usluga sa objašnjenima ............................................ 13
Proizvodi ............................................................................................................... 15
Usluge ................................................................................................................... 29
Abecedni popis .................................................................................................... 35
Proizvodi ............................................................................................................... 37
Usluge ................................................................................................................. 279
Spisak po klasama ............................................................................................. 325
Proizvodi ............................................................................................................. 327
Usluge ................................................................................................................. 569
5
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
6
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PREDGOVOR
ISTORIJAT I SVRHA
NIČANSKE MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE
Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga u svrhu registracije žigova (u daljem tekstu
“Ničanska klasifikacija”) ustanovljena je na temelju sporazuma zaključenog na Diplomatskoj konferenciji održanoj u Nici 15. jula 1957. i revidirana je u Štokholmu 1967. i u Ženevi 1977. kao i
izmijenjena 1979. godine.
Zemlje članice Ničanskog sporazuma čine posebnu uniju u okviru Pariske unije za zaštitu
industrijske svojine. One su prihvatile i primjenjuju Ničansku klasifikaciju u svrhu registracije
žigova.
Svaka zemlja članica Ničanskog sporazuma je dužna, primjenjivati Ničansku klasifikaciju,
bilo kao glavno ili pomoćno sredstvo, za registraciju žigova, kao i navoditi u službenim ispravama
i publikacijama svojih registracija broj klasa klasifikacije u koje ulaze robe i usluge za koje su
žigovi registrovani.
Upotreba Ničanske klasifikacije nije obavezujuća samo za nacionalnu registraciju žigova u
zemljama članicama Ničanskog sporazuma. Ona je obavezujuća i za međunarodnu registraciju žigova koju obavlja Međunarodna Kancelarija OMPI na osnovu Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova i Protokola Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova
kao i za registraciju žigova koju obavlja Beneluška Kancelarija za žigove (BBM), Kancelarija za
harmonizaciju na unutrašnjem tržištu (znakovi razlikovanja i industrijski dizajn (OHIM). Afrička
organizacija za intelektualnu svojinu (OAPI) i regionalna afrička Organizacija za intelektualnu
svojinu (ARIPO).
Osim toga, Ničansku klasifikaciju primjenjuje i veći broj zemalja koje nisu članice Ničanskog sporazuma.
7
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ZEMLJE POTPISNICE NIČANSKOG SPORAZUMA
(januar 2011)
Albanija
Alžir
Argentina
Armenija
Australija
Austrija
Azerbejdžan
Bahrein
Barbados
Belgija
Benin
Bjelorusija
Bosna i Hercegovina
Bugarska
Crna Gora
Kina
Hrvatska
Kuba
Češka Republika
Narodna Demokratska Republika Koreja
Danska
Dominikanska Republika
Egipat
Estonija
Finska
Francuska
Gruzija
Njemačka
Grčka
Gvineja
Mađarska
Island
Irska
Izrael
Italija
Jamajka
Japan
Jordan
Kazahstan
Kirgistan
Letonija
Liban
Lihtenštajn
Litvanija
Luksemburg
Malavi
Malezija
Meksiko
Monako
Mongolija
Maroko
Mozambik
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugal
Koreja
Moldavija
Rumunija
Ruska Federacija
Sveti Kristofor i Nevis
Sveta Lucija
Srbija
Singapur
Slovačka
Slovenija
Španija
Surinam
Švedska
Švajcarska
Sirija
Tadžikistan
Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija
Trinidad i Tobago
Tunis
Turska
Turkmenistan
Ukrajina
Ujedinjeno Kraljevstvo
Tanzanija
Sjedinjene Američke Države
Urugvaj
Uzbekistan
8
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
UVOD
Ničanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji spiska proizvoda i usluga za registraciju žigova (utemeljenom u Nici 15. jula 1957. godine, izmjenjenim u Štokholmu 1967. godine
i u Ženevi 13. maja 1977. godine sa izmjenama od 28. septembra 1979. godine) prihvaćena je
jedinstvena klasifikacija proizvoda i usluga koja se sastoji od:
a) popisa klasa proizvoda i usluga sa objašnjenjima i
b) abecednog spiska pojedinačnih proizvoda i usluga sa oznakama klasa u koje su
klasifikovani.
Ova publikacija sadrži prijevod izmjena spiska proizvoda i usluga uključuju i objašnjenja,
iz francuskog izvornika Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga za registraciju žigova (u
daljnjem tekstu Ničanska klasifikacija).
Posljednje izmjene popisa proizvoda i usluga kao i abecednog spiska proizvoda i usluga,
prihvaćene su na 21. Sjednici Komiteta eksperata održanoj u novembru 2010. godine, a koje su
stupile na snagu i primjenjuju se od 01.01.2012. godine.
Crnoj Gori je priznato članstvo u Ničanskom sporazumu dana 04.12 2006. godine sa pravnim dejstvom od 03.06.2006. godine, tako da je upotreba Ničanske klasifikacije u postupku priznanja žiga obavezujuća.
Zakonom o žigu (“Sl.list Crne Gore 72/10 i 44/12”) propisano je da prijava žiga mora, osim
podataka o podnosiocu prijave i izgleda znaka, sadržavati i spisak proizvoda i usluga, navedenih
i razvrstanih prema klasama Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (član 20. Zakona). U
protivnom, prijava se ne smatra potpunom (član. 26a Zakona).
Način sastavljanja spiska proizvoda i usluga propisan je u članu 5. Pravilnika o postupku za
priznanje, promjenama, obnovi važenja i međunarodnoj registraciji žiga (“Sl.list Crne Gore broj
50/11”). Pri sastavljanju popisa proizvoda i usluga prvo treba navesti redni broj klase, a zatim
odgovarajuće proizvode odnosno usluge iz te klase. Klase se označavaju redom od nižeg prema
višem.
Ako jedan proizvod ili usluga mogu biti klasifikovani u više klasa potrebno ih je navesti riječima iz kojih se može zaključiti kojoj klasi pripadaju (npr. ambalaža se svrstava u odgovarajuću
klasu zavisno od toga da li je plastična, kartonska ili metalna).
Proizvodi i usluge mogu se navoditi pojedinačno njihovim stvarnim nazivima (npr. rukavice,
kaputi) ili grupno (npr. odjeća).
Pri navođenju proizvoda i usluga nije dozvoljena upotreba opštih izraza kao što su “svi proizvodi iz klase”, “slični proizvodi”, “razno” i sl.
Preporučljivo je proizvode i usluge navoditi terminima predviđenima abecednim popisom
proizvoda i usluga Međunarodne klasifikacije.
Ova publikacija sadrži prijevod važećeg popisa klasa proizvoda i usluga sa opštim napomenama kao i objašnjenjima uz pojedine klase. Popis klasa neophodan je za sastavljanje svake
prijave žiga.
Opšte napomene sadrže načelna uputstva o načinu svrstavanja proizvoda i usluga u klase.
Sam popis se sastoji od ukupno 45 klasa od kojih se prve 34 odnose na proizvode (za robne žigove), a preostalih 11 na usluge (za uslužne žigove). Uz svaku klasu data su nužna dodatna
objašnjenja.
9
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
UPUTSTVO ZA KORISNIKA
1. Naslovi klasa označavaju uopšteno područja iz kojih u načelu proizlaze proizvodi ili usluge.
2. Da bismo bili sigurni u tačnost svrstavanja svakog pojedinog proizvoda ili usluge, važno
je konsultovati abecedni popis kao i bilješke s objašnjenjima za svaku pojedinu klasu. Ako određeni proizvod ne može biti svrstan pomoću popisa klasa, bilješki sa objašnjenjima ili pomoću
abecednog popisa, opšte napomene upućuju na kriterijume svrstavanja koje treba primijeniti.
3. Abecedni popis je prikazan u dvije grupe sa po pet kolona na svakoj stranici i sadrži za
svaki proizvod ili uslugu sljedeće naznake:
prva kolona: sadrži broj klase kojem pripada proizvod ili usluga;
druga kolona: sadrži redni broj oznake proizvoda ili usluge na crnogorskom jeziku, (P) iza
proizvoda i (U) iza usluge
treća kolona: sadrži naziv proizvoda ili usluge na crnogorskom jeziku;
četvrta kolona: sadrži osnovni broj oznake proizvoda ili usluge, koji je isti za sve jezične
verzije klasifikacije koje objavljuje WIPO. Osnovni broj omogućava korisniku da pronađe odgovarajući proizvod ili uslugu u abecednim popisima ostalih jezičnih verzija klasifikacije.
A
1
2
KLASA
ME
1
A0001P
3
A0002P
3
PROIZVOD
abrazivi (pomoćne tečnosti za upotrebu s abrazivnim sredstvima)
abrazivi [sredstva za struganje, ravnanje, poliranje]*
4
WIPO
010004
030165
4. Treba imati na umu da se određeni proizvod ili usluga može pojaviti više puta u abecednom popisu; to je slučaj kad za isti proizvod ili uslugu postoji više ulaza pod kojima su uneseni u
popis.
5. Oznaka, u abecednom popisu, određenog opšteg pojma vezanog uz odgovarajuću klasu
(koja obuhvata određene proizvode ili usluge) ne isključuje mogućnost da se taj pojam nađe i u
drugim klasama (koje obuhvataju druge proizvode ili usluge), na temelju propratnog objašnjenja.
U sličnom slučaju, opšti pojam (na primjer, odjeća, boje) u abecednom popisu popraćen je zvjezdicom.
6. Kad se određeni izraz nalazi u ugaonoj zagradi u abecednom popisu, u većini slučajeva on
ima za predmet pojasniti prethodni tekst, ako je taj tekst dvosmislen ili nejasan za potrebe klasifikovanja. Ponekad ugaone zagrade sadrže američki izraz koji odgovara prethodnom tekstu.
7. Kad se jedan izraz nalazi u okruglim zagradama u abecednom popisu, on može predstavljati drugačiju oznaku određenog proizvoda ili usluge, koji se, u tom slučaju, nalazi takođe na
odgovarajućem mjestu u abecednom popisu (drugačiji ulaz). U drugom slučaju, jedan izraz u okrugloj zagradi može početi jednim opštim pojmom (na primjer, aparati, vodovi, mašine) pod kojim
taj proizvod ili usluga ne može biti naveden u abecednom popisu. Tekst ispred okruglih zagrada
se smatra najvažnijim dijelom te oznake proizvoda ili usluge i u okruglim zagradama zamijenjen
je sa “ - “.
8. Preporučuje se, za potrebe registrovanja znakova, pri opisivanju proizvoda ili usluga,
upotrebljavati oznake sadržane u abecednom popisu, kako bi se izbjegla upotreba nejasnih izraza
i nedovoljno preciznih opštih pojmova.
9. Činjenica da se jedna oznaka proizvoda ili usluge nalazi u abecednom popisu, nipošto ne
utiče na odluku nacionale kancelarije za intelektualnu svojinu u pogledu mogućnosti registrovanja
znaka za taj proizvod ili uslugu (vidi član 2.1) Ničanskog sporazuma).
10
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
OPŠTE NAPOMENE
Oznake proizvoda ili usluga navedene u naslovu svake klase, su opšte oznake koje se odnose
na područja kojima načelno, pripadaju proizvodi ili usluge. Da bismo bili sigurni u tačnost svrstavanja svakog pojedinog proizvoda ili usluge, treba konsultovati abecedni spisak.
PROIZVODI
1) Ako se neki proizvod ne može svrstati pomoću spiska klasa ili pomoću abecednog spiska,
sljedeće opšte napomene navode kriterijume koje u tom slučaju, treba primjeniti:
a) gotovi proizvod se načelno svrstava prema njegovoj funkciji ili namjeni. Ako funkcija ili
namjena jednog gotovog proizvoda nije sadržana ni u jednom naslovu klasa, taj proizvod se svrstava analogijom prema drugim sličnim gotovim proizvodima obuhvaćenim abecednim popisom.
Ako ne postoji ni jedan takav proizvod, pribjegava se drugim kriterijumima kao što je kriterijum
materijala od kojeg je taj proizvod načinjen ili kriterijum njegovog načina funkcionisanja;
b) jedan gotovi proizvod s višestrukom namjenom (kao što je radio budilnik) može se svrstati u sve klase koje odgovaraju bilo kojoj od njegovih funkcija ili namjena. Ako te funkcije nisu
navedene ni u jednom naslovu klase, primjenjuju se ostali kriterijumi iz stava a);
c) sirovine, neobrađene ili polu obrađene, svrstavaju se, načelno, prema materijalu od kojeg
se sastoje;
d) proizvodi kojima je namjena da čine sastavni dio nekog drugog proizvoda svrstavaju se,
načelno, u istu klasu u koju se svrstava i taj glavni proizvod, uz uslov da ti proizvodi, normalno
ne mogu imati drugu namjenu. U svim ostalim slučajevima, primjenjuje se kriterijum iz stava a);
e) u slučaju kad se jedan gotovi ili polu gotovi proizvod svrstava prema materijalu od kojega
je načinjen te ako je načinjen od različitih materijala, svrstava se, načelno, prema materijalu koji
preovlađuje;
f) kutije, prilagođene proizvodima koje sadržavaju, svrstavaju se, načelno, u isti klasu u koji
se svrstavaju i ti proizvodi.
USLUGE
2) Ako se neka usluga ne može svrstati pomoću popisa klasa, bilješki sa objašnjenjima ili
abecednog popisa, sljedeće napomene navode kriterijume koje treba primijeniti:
a) usluge se svrstavaju, načelno, prema granama djelatnosti navedenima u naslovima klasa
usluga i njihovim propratnim objašnjenjima ili, po potrebi, analogijom prema drugim sličnim uslugama navedenim u abecednom popisu;
b) usluge iznajmljivanja se svrstavaju, načelno, u iste klase u koje se svrstavaju i usluge
pružene pomoću iznajmljenih predmeta (na primjer, iznajmljivanje telefona, svrstava se u kl. 38);
c) usluge davanja savjeta, informacija ili konsultacija, u načelu, se svrstavaju u istu klasu u
kojoj se svrstava i usluga koja je predmet savjeta, informacije ili konsultacije, na primjer konsultacije u vezi prevoza (kl. 39), konsultacije u vezi vođenja komercijalnih poslova (kl. 35), konsultacije u vezi finansija (kl. 36), konsultacije u vezi njege ljepote (kl. 44). Pružanje elektronskim putem
tog savjeta, te informacije, ili te konsultacije (na primjer. telefonom, informatičkim putem) nema
nikakvog uticaja na svrstavanje usluge.
11
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
12
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
14
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVODI
KLASA 1.
• hemijski proizvodi za industriju, nauku, fotografsku djelatnost, hortikulturu, poljoprivredu
i šumarstvo;
• sirova vještačka smola, sirova plastika;
• đubrivo za zemlju;
• mješavine za gašenje požara;
• preparati za kaljenje, zavarivanje i lemljenje metala;
• hemijski proizvodi za konzervisanje hrane;
• sredstva za štavljenje kože;
• ljepila (ljepljive supstance) namijenjene za industriju.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom hemijske proizvode namijenjene industriji, nauci i hortikulturi, uključujući i one proizvode koji ulaze u sastav proizvoda koji su obuhvaćeni drugim klasama.
Obuhvata:
- mješavinu, stelju (đubrivo);
- so za konzerviranje, osim soli za konzerviranje hrane.
Ne obuhvata:
- sirove prirodne smole (kl. 2);
- hemijske proizvode za medicinsku nauku (kl. 5);
- fungicide, herbicide i proizvode za uništavanje životinjskih štetočina (kl. 5);
- ljepila (ljepljive tvari) za domaćinstvo i i za papirnate proizvode (kl. 16);
- so za konzervisanje hrane (kl. 30);
- slamni zastirač-stelja (pokrivač za humus) (kl. 31).
KLASA 2.
• boje, lakovi i glazure za industriju, ručne radove i umjetnost;
• zaštite od rđe, od propadanja i truljenja drveta;
• materije za bojenje;
• nagrizajući materijali;
• prirodne sirove smole;
• metali u listovima i u prahu za slikare, dekoratere, štampare i umjetnike.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom boje, bojajuće materijale te proizvode za zaštitu od nagrizanja
(korozije).
Obuhvata:
- boje, lakove i glazure za industriju, ručne radove i umjetnost;
- sredstva za bojenje odjevnih predmeta;
- sredstva za bojenje hrane i napitaka.
Ne obuhvata:
- vještačke sirove smole (kl. 1);
- pigmente za pranje i bijeljenje rublja (kl. 3);
15
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
- kozmetičke boje (kl. 3);
- kutije za boje (školska oprema) (kl. 16);
- izolacione boje i lakove (kl. 17).
KLASA 3.
• preparati za bijeljenje i ostale materije za pranje rublja;
• preparati za čišćenje, poliranje, odmašćivanje i struganje;
• sapuni;
• parfimerijski proizvodi, eterična ulja, kozmetički proizvodi, losioni za kosu;
• proizvodi za njegu zuba.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom proizvode za čišćenje i toaletne proizvode.
Obuhvata:
- dezodoranse (parfimerija);
- proizvode za osvježavanje (parfemisanje) prostorija
Ne obuhvata:
- hemijske proizvode za čišćenje dimnjaka (kl. 1);
- proizvode za odmašćivanje u proizvodnim postupcima (kl. 1);
- dezodoransna sredstva (kl. 5);
- ručne brusne kamene ili brusove (kl. 8).
KLASA 4.
• industrijska ulja i masti;
• sredstva za podmazivanje;
• proizvodi za upijanje, vlaženje i vezivanje prašine;
• goriva (uključujući benzin za motore) i rasvjetne materije;
• svijeće, fitilje za rasvjetu.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom industrijska ulja i masti, goriva i rasvjetne materije.
Ne obuhvata:
- neka specijalna industrijska ulja i masti (vidi abecedni popis proizvoda).
KLASA 5.
• farmaceutski i veterinarski proizvodi; higijenski proizvodi za upotrebu u medicini;
• dijetalne materije za medicinske potrebe, hrana za bebe;
• flasteri, materijal za previjanje;
• materijali za plombiranje zuba i za zubne otiske;
• dezinfekciona sredstva;
• proizvodi za uništavanje životinjskih štetočina;
• fungicidi, herbicidi.
Objašnjenje
Ova klasa uglavnom obuhvata farmaceutske proizvode i ostale proizvode za medicinske
potrebe.
16
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
Obuhvata:
- higijenske proizvode za intimnu higijenu, koji nijesu toaletni proizvodi;
- dezodoransna sredstva;
- prehrambene dodatke kao dodatke za dijetalne ili za zdravstvene svrhe;
- zamjene za obroke, dijetalnu hranu i pića za medicinske i veterinarske potrebe;
Ne obuhvata:
- higijenske proizvode koji su toaletni proizvodi (kl. 3);
- dezedoranse (parfimerija) (kl. 3);
- ortopedske zavoje (kl. 10);
- zamjene za obrok, dijetalnu hranu i pića koji nijesu za medicinske ili veterinarske
svrhe (kl. 29, 30, 31, 32, 33).
KLASA 6.
• obični metali i njihove legure;
• metalni građevinski materijali;
• metalne prenosive konstrukcije;
• metalni materijali za šine ;
• metalna užad i neelektrične metalne žice;
• metalni bravarski proizvodi i sitni metalni predmeti;
• metalne cijevi;
• metalni sefovi;
• metalni proizvodi koji nisu obuhvaćeni drugim klasama;
• minerale(rude).
Objašnjenje
Ovaj klasa uglavnom obuhvata nekovane i djelimično kovane obične metale, kao i jednostavne proizvode od tih metala.
Ne obuhvata:
- boksit (kl. 1);
- živu, antimon, alkalne metale i alkalno-zemljane metale (kl. 1);
- metale u listovima i u prahu za slikare, dekoratere, štampare i umjetnike (kl. 2).
KLASA 7.
• mašine i alatne mašine;
• motori (osim motora za kopnena vozila);
• spojnice, transmisioni uređaji (osim onih za kopnena vozila);
• poljoprivredne sprave osim onih koje se pokreću ručno;
• inkubatori za jaja;
• automatske mašine.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom mašine, mašinske alate i motore.
Obuhvata:
- dijelove motora (svake vrste);
- električne mašine i aparate za čišćenje.
Ne obuhvata:
- neke specijalne mašine i mašinske alate (vidi abecedni popis proizvoda);
17
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
- ručne alate i sprave sa ručnim pokretanjem (kl. 8);
- motore za kopnena vozila (kl. 12).
KLASA 8.
• ručni alati i sprave sa ručnim pokretanjem;
• pribor za jelo;
• hladno oružje;
• mehaničke i elektronske sprave za brijanje.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom ručne alate i sprave s ručnim pokretanjem, koje imaju ulogu
alata u raznim profesijama.
Obuhvata:
- noževe, viljuške i kašike od plemenitih metala;
- mehaničke i elektronske brijaće sprave, elektronske šišače (ručne sprave) i makaze za nokte.
Ne obuhvata:
- neke specijalne instrumente (vidi abecedni popis proizvoda);
- alate i sprave na motorni pogon (kl. 7);
- hirurške noževe (kl. 10);
- noževe za papir (kl. 16);
- pribor za mačevanje (kl. 28).
KLASA 9.
• naučni, nautički, geodetski, fotografski, kinematografski i optički aparati i instrumenti kao
i aparati i instrumenti za vaganje, mjerenje, signalizaciju, kontrolu (inspekciju), za pomoć (spašavanje) i za obuku; aparati i instrumenti za vođenje, distribuciju, transformisanje, akumuliranje,
podešavanje ili upravljanje električne struje;
• aparati za snimanje, prijenos, reprodukciju zvuka ili slika;
• magnetni nosači podataka, diskovi za snimanje;
• kompaktni diskovi, DVD i drugi numerički nosači za snimanje;
• mehanizmi za uređaje koji se pokreću uz prethodno ubacivanje novca ili žetona;
• registarske blagajne, računari, oprema za obradu podataka i kompjuteri;
• uređaji za gašenje požara;
• kompjuterski programi [softveri].
Objašnjenje
Obuhvata:
- laboratorijske aparate i instrumente za naučna istraživanja;
- aparate i instrumente za upravljanje brodom, kao što su aparati i instrumenti za
mjerenje i za prenošenje naredbi;
- uglomjere;
- kancelarijske mašine sa perforiranim karticama
- kompjuterske programe i softvere svake vrste bez obzira na njihove nosače za
snimanje ili difuziju, softvere koji su snimljeni na magnetnim nosačima ili su
učitani sa udaljene informatičke mreže.
Ne obuhvata:
18
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
- sljedeće električne aparate i instrumente:
a) elektromehaničke aparate za kuhinju (rezalice i miksere za hranu, prese za voće, električne mlinove za kafu, itd), i neke druge uređaje i instrumente koji se pokreću elektromotorom koji
se svrstavaju u klasu 7;
b) uređaje za pumpanje i izdavanje tekućeg i čvrstog goriva (kl. 7);
c) aparate za brijanje, aparate za šišanje, (ručni pribor), električne makaze za nokte i pegle
(kl. 8);
d) električne uređaje za grijanje prostorija ili za grijanje tečnosti, za kuvanje, ventilaciju itd.
(kl. 11);
e) električne četkice za zube i električne češljeve (kl. 21);
- satove i druge instrumente za mjerenje vremena (kl. 14);
- kontrolne satove (kl. 14);
- aparate za razonodu i za igre koncipirane za upotrebu s nezavisnim ekranom za
prikazivanje ili sa monitorom (kl. 28).
KLASA 10.
• hirurški, medicinski zubarski i veterinarski, aparati i instrumenti, vještački udovi, oči i
zubi;
• ortopedski proizvodi;
• hirurški pribor za zašivanje rana.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom, medicinske aparate, instrumente i proizvode.
Obuhvata:
- specijalni namještaj za medicinske potrebe;
- neke gumene higijenske proizvode (vidi abecedni popis proizvoda);
- ortopedske zavoje
KLASA 11.
• uređaji za rasvjetu, grijanje, proizvodnju pare, kuvanje, hlađenje, sušenje, ventilaciju, vodosnadbjevanje i za sanitarnu opremu.
Objašnjenje
Obuhvata:
- uređaje za klimatizaciju;
- razne električne ili neelektrične grijalice, suve ili s vodom (termofori) za krevete;
- električno grijane jastuke i pokrivače, koji nijesu za medicinsku upotrebu;
- električne kazane;
- električne uređaje za kuhanje.
Ne obuhvata:
- uređaje za proizvodnju pare (dijelovi mašina) (kl. 7);
- električno grijanu odjeću (kl. 9).
KLASA 12.
• vozila;
• uređaji za kretanje po zemlji, po vodi ili po vazduhu.
19
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
Objašnjenje
Obuhvata:
- motore za kopnena vozila;
- spojnice i transmisione uređaje za kopnena vozila;
- aeroglisere.
Ne obuhvata:
- neke dijelove vozila (vidi abecedni popis proizvoda);
- metalne materijale za željeznice (kl. 6);
- motore, spojnice i prijenosne uređaje drukčije od onih za kopnena vozila (kl. 7);
- dijelove motora (svake vrste) (kl. 7).
KLASA 13.
• vatreno oružje;
• municija i projektili;
• eksplozivi;
• sredstva za vatromete.
Objašnjenje
Ova klasa uglavnom obuhvata vatreno oružje i pirotehničke proizvode.
Ne obuhvata:
- šibice (kl. 34).
KLASA 14.
• plemeniti metali i njihove legure i proizvodi od tih metala ili obloženi tim metalima, koji
nisu obuhvaćeni drugim klasama;
• pravi i lažni nakit, drago kamenje;
• časovničarski proizvodi i hronometrijski instrumenti.
Objašnjenje
Klasa 14 uglavnom obuhvata plemenite metale, proizvode načinjene od tih metala koji nisu
obuhvaćeni drugim klasama i, uopšteno, draguljarske proizvode, nakit i časovničarske proizvode.
Obuhvata:
- pravi i lažni nakit;
- dugmad za manžetne, igle za kravate.
Ne obuhvata:
- proizvode od plemenitih metala koji su svrstani u klase prema svojoj funkciji ili
namjeni, na primjer, ne obuhvata: metale u listovima ili u prahu za slikare, dekoratere, štampare i umjetnike (kl. 2);
- zlatne mješavine za zubarstvo (kl. 5);
- escajg (kl. 8);
- električne kontakte (kl. 9);
- zlatna pera za pisanje (kl. 16); čajnike (kl. 21); zlatni i srebrni vez (kl. 26); kutije
za cigare (kl. 34);
- umjetničke predmete koji nisu izrađeni od plemenitih metala (svrstane prema
materijalu od kojeg su napravljeni ).
20
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA 15.
• muzički instrumenti
Objašnjenje
Obuhvata:
- mehaničke klavire i njihov pribor;
- muzičke kutije;
- električne i elektronske muzičke instrumente.
Ne obuhvata:
- aparate za snimanje, prijenos, obradu, pojačavanje i reprodukciju zvuka (kl. 9).
KLASA 16.
• papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu obuhvaćeni drugim klasama;
• štamparski proizvodi;
• proizvodi za uvezivanje knjiga;
• fotografije;
• pribor za pisanje;
• ljepila (ljepljive materije za papirnate proizvode ili za kućne potrebe);
• slikarski pribor;
• kistovi;
• pisaće mašine i kancelarijski pribor (osim namještaja);
• oprema za nastavu i obuku (osim aparata);
• plastični materijali za ambalažu (koji nisu obuhvaćeni drugim klasama);
• štamparska slova;
• klišei.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom papir, papirnate proizvode i kancelarijski pribor.
Obuhvata:
- noževe za papir;
- aparate za umnožavanje;
-plastične folije, torbe i vrećice od plastičnog materijala, za ambalažu.
Ne obuhvata:
- neke papirnate ili kartonske proizvode (vidi abecedni popis proizvoda);
- boje (kl. 2);
- ručne alate za umjetnike (na primjer: lopatice, dlijeta za vajanje) (kl. 8).
KLASA 17.
• guma, gutaperka, biljna smola, azbest, liskun i proizvodi od tih materijala koji nisu obuhvaćeni drugim klasama;
• proizvodi od polu obrađene plastike;
• materijali za nepropusno zatvaranje, za zaptivanje i za izolaciju;
• nemetalne savitljive cijevi.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom električna, termička ili akustična izolacijska sredstva te polu
obrađenu plastiku u listovima, pločama ili štapićima.
21
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
Obuhvata:
- gumu za popravak zračnica;
- gumene ili plastične materije za punjenje (nabijanje);
- ploveće barijere protiv zagađenja.
KLASA 18.
• koža, imitacije kože, proizvodi od tih materijala koji nisu obuhvaćeni drugim klasama;
• životinjske kože;
• koferi i torbe;
• kišobrani, suncobrani i štapovi za hodanje;
• bičevi i sedlarsko remenarski proizvodi.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom kožu i kožne imitacije, predmete za putovanja koji nisu obuhvaćeni drugim klasama i sedlarsko remenarske proizvode.
Ne obuhvata:
- odjevne predmete (vidi abecedni popis proizvoda).
KLASA 19.
• nemetalni građevinski materijali;
• čvrste nemetalne cijevi za gradnju;
• asfalt, katran i bitumen (smola);
• nemetalne prenosive konstrukcije;
• nemetalni spomenici.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom nemetalne građevinske materijale.
Obuhvata:
- polu obrađeno drvo (na primjer: grede, daske, ploče);
- šperploču, furnir;
- građevinsko staklo (na primjer: pločice, stakleni crijep);
- granulate stakla za obilježavanje puteva;
- zidane sandučiće za pisma.
Ne obuhvata:
- sredstva za konzerviranje ili cementna zaštitna sredstva (kl. 1);
- vatrostalne preparate (kl. 1);
- crnu smolu za postolare (kl. 3).
KLASA 20.
• namještaj, ogledala, okviri;
• proizvodi koji nijesu obuhvaćeni drugim klasama, od drveta, plute, trske, šiblja, roga, kosti,
slonovače, kitove kosti, školjki, ćilibara, sedefa, morske pjene (stive);
• zamjena svih tih materijala ili plastični proizvodi.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom namještaj i njegove dijelove kao i plastične proizvode koji
nijesu obuhvaćeni drugim klasama.
22
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
Obuhvata:
- metalni namještaj i namještaj za kampove;
- opremu za krevete (na primjer: strunjače, dušeke, jastuke);
- ogledala, ukrasna ogledala, toaletna ogledala;
- nemetalne registarske tablice;
- sandučiće za pisma koji nijesu od metala ili zidani.
Ne obuhvata:
- neka specijalna ogledala svrstana u klase prema njihovoj funkciji ili namjeni
(vidi abecedni popis);
- specijalni laboratorijski namještaj (kl. 9);
- specijalni medicinski namještaj (kl. 10);
- posteljno rublje (kl. 24);
- paperje (pokrivače za noge od perja) (kl. 24).
KLASA 21.
• pribor i posuđe za domaćinstvo ili za kuhinju;
• češljeve i sunđere;
• četke (osim kičica);
• materijali za četke;
• pribor za čišćenje;
• žica za struganje parketa;
• sirovo ili polu obrađeno staklo (osim građevinskog stakla);
• stakleni proizvodi, porculansko i keramičko posuđe koje nije obuhvaćeno drugim klasama.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom, sitni pribor i aparate za domaćinstvo i za kuhinju, koji se
pokreću ručno, kao i toaletni pribor, staklene i porculanske proizvode.
Obuhvata:
- pribor i posude za domaćinstvo i za kuhinju, kao na primjer: kuhinjsko metalno
posuđe, kante, kotliće limene, aluminijske, plastične ili od nekog drugog materijala, male, ručno pokretane aparate za sjeckanje, mljevenje, presovanje i sl.;
- električne češljeve;
- električne četkice za zube;
- podmetače za posude i podmetače za boce (posuđe).
Ne obuhvata:
- neke staklene, porculanske i keramičke proizvode (vidi abecedni popis proizvoda);
- proizvode za čišćenje, sapune i sl. (kl. 3);
- male električne uređaje za sjeckanje, mljevenje, presovanje, i sl. (kl. 7);
- britve, aparate za brijanje, sprave za šišanje kose, metalni pribor za manikiranje
i pedikiranje (kl. 8);
- električne aparate za kuvanje (kl. 11);
- toaletna ogledala (kl. 20).
KLASA 22.
• konopci, užad, mreže, šatori, cerade, jedra, vreće (koji nisu obuhvaćeni drugim klasama);
• materijal za punjenje madraca (nabijanje) (osim gume i plastike);
• sirovi vlaknasti, tekstilni, materijali.
23
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
Objašnjenje
Ova klasa uglavnom obuhvata užad i proizvode za jedrenje, materijale za punjenje (nabijanje) madraca kao i vlaknaste neobrađene tekstilne materijale.
Obuhvata:
- konopce i kanape od prirodnog ili vještačkog vlakna, od papira ili od plastike.
Ne obuhvata:
- neke specijalne mreže i torbe (vidi abecedni popis proizvoda);
- žice za muzičke instrumente (kl. 15);
- velove kao odjevne predmete (kl. 25).
KLASA 23.
• konac za tekstilnu upotrebu.
KLASA 24.
• tkanine i tekstilni proizvodi koji nijesu obuhvaćeni drugim klasama;
• pokrivači za krevete i stolove.
Objašnjenje
Ova klasa uglavnom obuhvata tkanine i pokrivače.
Obuhvata:
- papirnatu posteljinu.
Ne obuhvata:
- neke specijalne tkanine (vidi abecedni popis proizvoda);
- grijane pokrivače za medicinske potrebe (kl. 10) i za nemedicinske potrebe (kl.
11);
- pokrivače za konje (kl. 18);
- papirnate stolnjake (kl. 16).
KLASA 25.
• odjeća, obuća, pokrivala za glavu.
Objašnjenje
Ne obuhvata:
- neku specijalnu odjeću i obuću (vidi abecedni popis proizvoda).
KLASA 26.
• čipka, vez, vrpce i gajtane;
• dugmad, kopče i petlje, špenadle (duple igle) i igle;
• vještačko cvijeće.
Objašnjenje
Ova klasa uglavnom obuhvata krojački pribor i krojačke predmete.
Obuhvata:
Predmeti koji se koriste u krojačke svrhe.
24
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
Ne obuhvata:
- neke specijalne kopče (vidi abecedni popis proizvoda);
- neke specijalne igle (vidi abecedni popis proizvoda);
- konac za tekstil (kl. 23).
KLASA 27.
• tepisi, prostirači, strunjače, linoleumi i ostali pokrivači za podove;
• zidne tapete koje nijesu od tekstila.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom proizvode za pokrivanje ili za oblaganje, u svrhu uređenja već
izgrađenih podova i zidova.
Ne obuhvata
- drvene podove (kl. 19).
KLASA 28.
• igre i igračke;
• gimnastički i sportski predmeti koji nisu obuhvaćeni drugim klasama;
• ukrasi za božićne jelke.
Objašnjenje
Obuhvata:
- Aparate za razonodu ili za igranje koncipirane za upotrebu s nezavisnim ekranom
za prikazivanje ili s monitorom;
- pribor za pecanje;
- sprave za sport i zimske igre.
Ne obuhvata:
- svjećice za jelke (kl. 4);
- ronilačku opremu (kl. 9);
- električne svjetiljke (girlande) za jelke (kl. 11);
- mreže za ribolov (kl. 22);
- gimnastičku i sportsku odjeću (kl. 25);
- slatkiše i čokoladne proizvode za jelke (kl. 30).
KLASA 29.
• meso, riba, živina i divljač;
• mesni ekstrakti;
• konzervirano, sušeno i kuvano voće i povrće;
• želei, džemovi, kompoti;
• jaja, mlijeko i mliječni proizvodi;
• jestiva ulja i masti.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom prehrambene namirnice životinjskog porijekla, kao i povrće i
ostale jestive poljoprivredne proizvode pripremljene za potrošnju ili za konzerviranje.
25
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
Obuhvata:
- mliječne napitke u kojima mlijeko prevladava.
Ne obuhvata:
- neke prehrambene proizvode biljnog porijekla (vidi abecedni popis proizvoda);
- hranu za bebe (kl. 5);
- dijetetsku hranu i materije za medicinske potrebe (kl. 5);
- dodatke hrani (kl. 5);
- prelive za salate (kl. 30);
- jaja za plantaže (kl. 31);
- hranu za životinje (kl. 31);
- žive životinje (kl. 31).
KLASA 30.
• kafa, čaj, kakao, šećer, riža, tapioka, sago, zamjene za kafu;
• brašno i proizvodi od žitarica, hleb, kolači, poslastice , bomboni, sladoled;
• med, sirup od melase;
• kvasac, prašak za pecivo;
• so, senf;
• sirće, prelivi
• začini,
• razni začini
• led za hlađenje.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom prehrambene namirnice biljnog porijekla pripremljene za potrošnju ili za konzervisanje, kao i dodatke za poboljšanje ukusa hrane.
Obuhvata:
- napitke od kave, kakaoa ili čokolade ili čaja;
- žitarice pripremljene za ljudsku prehranu (na primjer: ovsene pahuljice ili pahuljice od drugih žitarica).
Ne obuhvata:
- neke prehrambene proizvode biljnog porijekla (vidi abecedni popis proizvoda);
- soli za konzervisanje, drukčije od onih za jelo (kl. 1);
- medicinske čajeve i dijetetske materije za medicinske potrebe (kl. 5);
- hranu za bebe (kl. 5);
- neobrađene žitarice (kl. 31);
- hranu za životinje (kl. 31).
KLASA 31.
• poljoprivredni, povrtlarski, šumski proizvodi i bobice, koji nisu obuhvaćeni drugim klasama;
• žive životinje;
• svježe voće i povrće;
• sjeme, prirodne biljke i cvijeće;
• hrana za životinje;
• slad.
26
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom plodove zemlje koji nisu pretrpjeli nikakvu pripremu radi
potrošnje, žive životinje i sirove biljke kao i hranu za životinje.
Obuhvata:
- neobrađeno drvo;
- neobrađene žitarice;
- jaja za plantaže;
- žive mekušce i rakove.
Ne obuhvata:
- kulture mikroorganizama i pijavice za medicinske potrebe (kl. 5);
- poluobrađeno drvo (kl. 19);
- vještačke mamce za ribolov (kl. 28);
- rižu (kl. 30);
- duvan (kl. 34)
KLASA 32.
• pivo;
• mineralne i gazirane vode i ostala bezalkoholna pića;
• pića od voća i voćni sokovi;
• sirupi i ostali preparati za pripremanje napitaka.
Objašnjenje
Ova klasa uglavnom obuhvata bezalkoholna pića, kao i pivo.
Obuhvata:
- bezalkoholna pića.
Ne obuhvata:
- pića za medicinske potrebe;
- mliječne napitke, u kojima mlijeko preovladava (kl. 29);
- pića od kakaoa, kafe ili čokolade (kl. 30).
KLASA 33.
• alkoholna pića (osim piva).
Objašnjenje
Ne obuhvata:
- medicinske napitke (kl. 5);
- bezalkoholna pića (kl. 32).
KLASA 34.
• duvan;
• pribor za pušače;
• šibice.
Objašnjenje
Obuhvata:
- zamjene duvana (za nemedicinske potrebe).
27
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
Ne obuhvata:
- cigarete bez duvana, za medicinske potrebe (kl. 5).
28
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
KLASA 35.
• oglašavanje i reklamiranje;
• vođenje komercijalnih poslova;
• komercijalna administracija;
• kancelarijski poslovi.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata generalno usluge koje pružaju lica ili organizacije, čija je glavna svrha:
1) pomoć u radu i upravljanju privrednim društvima, ili
2) pomoć u vođenju poslova ili komercijalnih funkcija industrijskog ili trgovačkog preduzeća, kao i usluge reklamnih ustanova koje se bave uglavnom reklamiranjem proizvoda i usluga
putem svih vrsta medija.
Obuhvata:
- usluge koje se odnose na registraciju, prijepis, sastavljanje, kompilaciju ili sistematizaciju pisanih saopštenja i zapisa kao i obradu ili kompilaciju matematičkih
ili statističkih podataka.
- usluge agencija za oglašavanje kao i usluge distribuiranja prospekata direktno ili
poštom ili distribuiranje uzoraka. Ova se klasa može odnositi i na oglašavanja u
vezi s drugim uslugama kao što su usluge u vezi bankarskih zajmova i oglašavanja putem radija;
- sortiranje za račun drugih osoba, raznih proizvoda (ne uključuje njihov prevoz)
radi omogućavanja potrošaču njihovog lakšeg razgledanja i kupovine; ove usluge se mogu pružati u okviru prodavnica na malo, trgovina na veliko, posredstvom prodajnih kataloga, dopisno ili elektronskim putem, na primjer posredstvom weba ili putem telefona.
Ne obuhvata:
- usluge kao što su inženjerski proračuni i izvještaji koji nijesu u direktnoj vezi s
upravljanjem ili vođenjem poslova u jednom trgovačkom ili industrijskom preduzeću (vidi abecedni popis usluga).
KLASA 36.
• osiguranje;
• finansijski poslovi;
• monetarni poslovi;
• upravljanje nekretninama.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom usluge u vezi sa finansijskim i monetarnim poslovima kao i
usluge u vezi ugovora o osiguranju svake vrste.
Obuhvata:
- usluge u vezi sa finansijskim i monetarnim poslovima, to jest:
a) usluge svih bankarskih zavoda ili institucija vezanih za njih, kao što su
mjenjačnice ili službe za naknade;
29
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
b) usluge kreditnih zavoda koji nijesu banke, kao što su kooperativne kreditne zadruge, individualna finansijska društva, zajmodavci itd.;
c) usluge “holding” kompanija;
d) usluge posrednika za poslove s vrijednosnim papirima i dobrima;
e) usluge u vezi monetarnih poslova, koje se obavljaju posredstvom povjerenika;
f) usluge u vezi izdavanja putnih čekova i kreditnih pisama;
- usluge lizinga [vrsta kreditiranja];
- usluge administriranja zgradama, to jest usluge iznajmljivanja, procjene nekretnina ili usluge finansiranja;
- usluge osiguranja koje obavljaju agenti ili posrednici koji se bave osiguranjem,
usluge pružene osiguranicima kao i usluge potpisivanja osiguranja.
KLASA 37.
• izgradnja;
• popravke;
• usluge postavljanja (instaliranja).
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom usluge preduzetnika i podizvođača u području izgradnje ili
proizvodnje trajnih građevina, kao i usluge lica ili organizacija koje se bave obnavljanjem i zaštitom objekata ne mijenjajući pritom njihova fizička ili hemijska svojstva.
Obuhvata:
- usluge izgradnje zgrada, puteva, mostova, brana, dalekovoda kao i usluge specijalizovanih preduzeća u području izgradnje, kao što su moleri, limari, postavljači
centralnog grijanja i pokrivači krovova;
- dodatne građevinske usluge kao što je nadziranje građevinskih projekata;
- usluge brodogradnje;
- usluge iznajmljivanja alata ili građevinskog materijala;
- popravke, to jest usluge obnavljanja bilo kojeg dotrajalog, oštećenog ili djelimično razrušenog objekta (prenamjena ili obnavljanje zgrada ili nekog drugog
objekta čije prvobitno stanje ne zadovoljava);
- razne vrste popravaka u području elektrike, pokretnina, mašina, alata itd.;
- usluge održavanja kojima je cilj dovođenje objekta u njegovo prvobitno stanje
bez promjene bilo kojeg njegovog svojstva (radi razlikovanja ove klase od klase
40, vidi objašnjenje klase 40).
Ne obuhvata:
- usluge skladištenja robe kao što je odjeća ili vozila (kl. 39);
- usluge bojenja tkanina ili odjeće (kl. 40).
KLASA 38.
• telekomunikacije.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom usluge koje omogućuju jednoj osobi da komunicira s drugom
osobom pomoću jednog tehničkog sredstva. To su usluge koje omogućuju:
1) razgovor jednog lica sa drugim
30
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
2) prijenos poruka jednog lica drugom i
3) usmenu i vizuelnu komunikaciju jednog lica sa drugim (radio i televizija).
Obuhvata:
- usluge koje se sastoje uglavnom u prijenosu radio ili televizijskih programa.
Ne obuhvata:
- usluge oglašavanja putem radija (kl. 35);
- usluge telemarketinga (telefonskog marketinga) (kl. 35).
KLASA 39.
• prevoz;
• ambalažiranje i skladištenje proizvoda;
• organizovanje putovanja.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom usluge prevoza osoba ili proizvoda s jednog mjesta na drugo
(željeznicom, putem, vodenim putem, vazduhom ili cjevovodima i dalekovodima) i usluge koje su
neophodno vezane za te prevoze, kao i usluge uskladištenja u svrhu zaštite i čuvanja.
Obuhvata:
- usluge kompanija koje iskorištavaju (eksploatišu) stanice, mostove, pretovarne
mostove (trajekti za vozove) koje koristi prevoznik;
- usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava;
- usluge pomorskog tegljenja, istovara, rada luka i pristaništa, kao i spašavanja
brodova i njihovoga tereta pri brodolomu;
- usluge ambalažiranja i pakovanja robe prije otpreme;
- usluge obavještavanja o putovanjima ili prevozu robe preko posrednika ili turističkih agencija;
- usluge obavještavanja o cijeni prevoza, voznom redu i o načinu prevoza;
- usluge pregleda (kontrole) vozila ili robe prije prevoza.
Ne obuhvata:
- usluge reklamiranja prevoznih preduzeća kao što su distribucija prospekata ili
oglašavanje putem radija (kl. 35);
- usluge izdavanja putnih čekova ili kreditnih pisama, od strane posrednika ili
putnih agencija (kl. 36);
- usluge održavanja ili popravki vozila, održavanje ili popravka objekata koji se
odnose na prevoz lica ili robe (kl. 37);
- usluge putničkih agencija ili posrednika u vezi rezervacije hotelskih soba.
KLASA 40.
• obrada materijala
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom usluge koje nijesu navedene u drugim klasama, a obuhvataju
mehaničku ili hemijsku obradu ili prenamjenu neorganskih ili organskih materijala ili predmeta.
Za potrebe klasifikovanja, znak se smatra znakom usluge samo onda kad se obrada ili prenamjena obavlja za račun drugog lica. Za iste potrebe klasifikovanja, znak se smatra proizvodnim
znakom u svim slučajevima, kad materijal ili proizvod stavlja u prodaju onaj koji je obavio njihovu
obradu ili promjenu.
31
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
Obuhvata:
- usluge prenamjene proizvoda ili materijala te svaku drugu obradu pri kojoj se
mijenjaju njihova bitna svojstva (na primjer bojenje odjeće);
- usluga održavanja iako je normalno obuhvaćena klasom 37, ulazi prema tome u
klasu 40 ako ima za posljedicu takvu promjenu (na primjer hromiranje branika
kod automobila);
- usluge obrade materijala koje se obavljaju tokom proizvodnje bilo kojeg materijala ili predmeta koji nije građevina, na primjer, usluge rezanja, oblikovanja,
poliranja struganjem ili usluge oblaganja metalom.
Ne obuhvata:
- usluge popravki (kl. 37).
KLASA 41.
• obuka;
• stručno osposobljavanje;
• razonoda;
• sportske i kulturne djelatnosti.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom usluge osoba ili ustanova koje se bave razvojem mentalnih
sposobnosti lica ili životinja, kao i usluge razonode i zaokupljanja pažnje.
Obuhvata:
- usluge obučavanja osoba ili uvježbavanja životinja, u svim njihovim vidovima;
- usluge čiji je osnovni cilj razbibriga, zabava ili rekreacija lica;
- usluge prikazivanja javnosti umjetničkih i literarnih djela u kulturne i obrazovne
svrhe.
KLASA 42.
• naučne i tehnološke usluge kao i pripadajuće usluge istraživanja i koncepcije;
• usluge industrijskih analiza i istraživanja;
• koncepcija i razvoj računara i računarskih programa /hardvera i softvera/.
Objašnjenje
Klasa 42, u načelu, obuhvata usluge koje pružaju lica, individualno ili kolektivno, u vezi s
teorijskim ili praktičnim vidovima složenih područja djelatnosti; takve usluge pružaju predstavnici
profesija kao što su hemičari, fizičari, inženjeri, informatičari, itd.
Ova klasa obuhvata:
- usluge inženjera koji se bave procjenama, ocjenama, istraživanjima i izvještajima u području nauke i tehnologije;
- usluge naučnih istraživanja u medicinske svrhe.
Ovaj klasa obuhvata:
- pravne usluge (kl. 45);
- istraživanja i procjene u komercijalnim poslovima (kl. 35);
- usluge obrade teksta i vođenja informatičkih kartoteka (kl. 35);
- usluge finansijskih i fiskalnih procjena (kl. 36);
- usluge vađenja rude i nafte (kl. 37);
- usluge postavljanja i popravki računara (kl. 37);
32
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
- usluge koje pružaju predstavnici profesija kao što su doktori, veterinari, psihoanalitičari (kl. 44);
- usluge doktorskih tretmana (kl. 44);
- usluge koje pružaju baštovani pejzažisti (kl. 44).
KLASA 43.
• usluge obezbjeđivanja hrane i pića;
• privremeno primanje na stan.
Objašnjenje
Klasa 43, u načelu, obuhvata usluge koje pružaju lica ili preduzeća čiji cilj je priprema jela ili
pića za potrošnju kao i usluge ishrane i smještaja, koje pružaju hoteli, pansioni ili druga preduzeća
koja osiguravaju privremeni smještaj.
Obuhvata:
- usluge rezervisanja smještaja za putnike, koje pružaju putničke agencije ili posrednici;
- usluge pansiona za životinje.
Ne obuhvata:
- usluge iznajmljivanja nekretnina kao što su kuće, stanovi, itd. namijenjeni za
stalno korišćenje (kl. 36);
- usluge organiziranja putovanja koje pružaju turističke agencije (kl. 39);
- usluge konzervisanja hrane i pića (kl. 40);
- usluge diskoteka (kl. 41);
- usluge internata (kl. 41);
- usluge kuća za odmor i oporavak (kl. 44).
KLASA 44.
• medicinske usluge;
• veterinarske usluge;
• higijenska njega i njega ljepote za ljude ili za životinje;
• usluge poljoprivrede, povrtlarstva i šumarstva.
Objašnjenje
Klasa 44, u načelu, obuhvata usluge medicinske njege, njege higijene tijela i njege ljepote,
koje pružaju osobe ili ustanove ljudima i životinjama; takođe obuhvata usluge koje se tiču područja poljoprivrede, povrtlarstva i šumarstva.
Obuhvata:
- usluge medicinske analize koja se odnose na medicinsku obradu osoba (kao što
su radiografska ispitivanja i vađenje krvi);
- usluge vještačke oplodnje;
- konsultacije u vezi farmacije;
- uzgajanje životinja;
- usluge u vezi uzgoja biljaka kao što je povrtlarstvo;
- usluge u vezi cvjetnog umijeća kao što je pravljenje cvjetnih aranžmana, kao i
usluge koje pružaju baštovani pejzažisti.
Ne obuhvata:
- usluge uništavanja životinjskih štetočina (koje se ne odnose na poljoprivredu,
33
Spisak klasa proizvoda i usluga
sa objašnjenjima
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
povrtlarstvo i šumarstvo) (kl. 37);
- usluge postavljanja i popravaka uređaja za navodnjavanje (kl. 37);
- usluge prevoza vozilom hitne pomoći (kl. 39);
- usluge klanja i punjenja životinja (40);
- usluge sječe drveća i cijepanja drva (kl. 40);
- usluge dresure životinja (kl. 41);
- usluge koje pružaju klubovi za fizičku kulturu (kl. 41);
- usluge naučnih istraživanja u medicinske svrhe (kl. 42);
- usluge pansiona za životinje (kl. 43);
- usluge domova za starije osobe (kl. 43).
KLASA 45.
• pravne usluge; sigurnosne usluge za zaštitu imovine i lica ;
• lične i društvene usluge koje pružaju drugi, namijenjene za zadovoljenje ljudskih potreba.
Objašnjenje
Obuhvata:
- usluge koje pružaju pravnici pojedincima ili grupama pojedinaca, organizacijama ili preduzećima;
- usluge sprovođenja anketa i nadzora u vezi sigurnosti osoba i zajednica;
- usluge koje pružaju osobe u svezi društvenih događanja kao što su usluge pratnje
u društvu, usluge bračnih agencija, pogrebne usluge.
Ne obuhvata:
- profesionalne usluge neposredne pomoći u radu ili funkcioniranju nekog komercijalnog preduzeća (kl. 35);
- usluge u svezi finansijskih ili monetarnih poslova i usluge u vezi osiguranja
(kl.36);
- usluge praćenja putnika (kl. 39);
- usluge sigurnosnog prevoza (kl. 39);
- usluge obrazovanja i obučavanja u svim vidovima (kl. 41);
- usluge pjevača i plesača (kl. 41);
- informatičke usluge koje se tiču zaštite računarskih programa /softvera/ (kl. 42);
- usluge medicinske njege, higijenske njege i njege ljepote za ljude i životinje (kl.
44);
- neke usluge iznajmljivanja (vidjeti abecedni popis usluga i opštu primjedbu b)
koja se tiče svrstavanja usluga).
34
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
36
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
1
3
5
1
17
1
17
1
5
1
7
11
11
11
1
13
1
1
1
4
A0001P
A0002P
A0003P
A0004P
A0005P
A0006P
A0007P
A0008P
A0009P
A0010P
A0011P
A0012P
A0013P
A0014P
A0015P
A0016P
A0017P
A0018P
A0019P
A0020P
5
16
16
16
9
10
21
3
7
1
14
1
31
29
5
5
17
1
1
9
1
A0021P
A0022P
A0023P
A0024P
A0025P
A0026P
A0027P
A0028P
A0029P
A0030P
A0031P
A0032P
A0033P
A0034P
A0035P
A0036P
A0037P
A0038P
A0039P
A0040P
A0041P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
abrazivi (pomoćne tečnosti za upotrebu s abrazivnim sredstvima)
abrazivi [sredstva za struganje, glačanje, poliranje] *
abrazivna sredstva za zubarstvo
acetat (aluminijev acetat) *
acetat celuloze (poluobrađeni acetat celuloze)
acetat celuloze u sirovom stanju
acetat celuloze, poluobrađeni
acetati *
acetati za farmaceutske potrebe
acetilen
acetilen (uređaji za pročišćavanje acetilena)
acetilenske svijetiljke
acetilenski generatori
acetilenski gorionici
acetilenski tetraklorid
acetilna nitroceluloza
aceton
aceton [keton]
aditivi (hemijski aditivi za ulja)
aditivi za pogonska goriva (nehemijski aditivi pogonskim
gorivima)
adjuvansi za medicinske potrebe
adrese (mašine za štampanje adresa)
adrese (matrice s adresama) za mašine za adresiranje
adrese (pečati s adresama)
aerometri
aerosol (uređaji za raspršivanje aerosola) za medicinske potrebe
aerosol (uređaji za raspršivanje aerosola) za nemedicinske potrebe
aerosol za osvježivanje daha
aerostatika (motori za aerostatiku)
agar-agar, supstanca slična želatinu
agat [drago kamenje]
aglutinati za beton
agrumi [južno voće]
ajvar [konzervisana paprika]
akaricidi (sredstva protiv grinja)
akonitin
akrilne smole kao polugotovi proizvodi
akrilne smole u sirovom stanju
aktinijum
aktinometri za mjerenje jačine svijetlosti
aktivni ugljenik
37
WIPO
010004
030165
050001
010565
170001
010008
170001
010007
050291
010012
070002
110005
110004
110003
010013
130001
010011
010164
010654
040085
050396
160005
160268
160004
090020
100160
210233
030204
070386
010029
140001
010030
310002
290165
050291
050002
170002
010461
010018
090018
010025
A
A
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
9
1
9
9
1
A0042P
A0043P
A0044P
A0045P
A0046P
090361
010251
090009
090083
010006
9
11
11
9
1
A0047P
A0048P
A0049P
A0050P
A0051P
10
10
9
9
10
19
7
19
19
21
21
19
19
9
9
12
7
6
8
20
6
6
7
8
8
8
8
7
16
5
A0052P
A0053P
A0054P
A0055P
A0056P
A0057P
A0058P
A0059P
A0060P
A0061P
A0062P
A0063P
A0064P
A0065P
A0066P
A0067P
A0068P
A0069P
A0070P
A0071P
A0072P
A0073P
A0074P
A0075P
A0076P
A0077P
A0078P
A0079P
A0080P
A0081P
akumulatori (električni akumulatori)
akumulatori (elektroliti za akumulatore)
akumulatori (kućišta akumulatora)
akumulatori (punjači električnih akumulatora)
akumulatori (rastvori za spriječavanje stvaranja pjene u
akumulatorima)
akumulatori (rešetke za električne akumulatore)
akumulatori pare
akumulatori topline
akumulatori, električni (ploče za električne akumulatore)
akumulatori, električni (tečnosti za uklanjanje sulfata iz električnih
akumulatora)
akupunktura (električni instrumenti za akupunkturu)
akustične slušalice (slušne trube)
akustični cjevovodi
akustični spojnice
akušerski aparati
akvarijumi (pijesak za akvarijume)
akvarijumi (pumpe za provjetravanje akvarijuma)
akvarijumi (šljunak za akvarijume)
akvarijumi [građevinski objekti]
akvarijumi za stanove
akvarijumi za stanove (poklopci akvarijuma za stanove)
alabaster (gips)
alabastersko staklo
alarmi za požare, uređaji
alarmni uređaji
alarmni uređaji protiv krađe vozila
alat (držači alata) [dijelovi mašina]
alat (metalne drške alata)
alat (neelektrični alat)
alat (nemetalne drške alata)
alat (prazne, metalne kutije za alat)
alat (prazni, metalni sandučići za alat)
alat [djelovi mašina]
alat za obilježavanje centara [ručni alat]
alat za struganje [maklje]
alati za obradu ivica
alati za rezbarenje i utiskivanje [dlijetaste bušilice]
alatne mašine
albumi
albumin [bjelančevina] kao dodatak prehrani
38
090287
110242
110002
090012
010500
100202
100006
090015
090593
100120
190234
070005
190233
190190
210336
210337
190003
190002
090068
090026
120211
070286
060171
080116
200142
060423
060424
070285
080175
080237
080192
080043
070243
160013
050420
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
1
1
5
31
1
29
22
1
30
1
31
5
5
5
1
29
1
2
5
1
1
1
1
5
11
33
1
4
1
4
5
33
A0082P
A0083P
A0084P
A0085P
A0086P
A0087P
A0088P
A0089P
A0090P
A0091P
A0092P
A0093P
A0094P
A0095P
A0096P
A0097P
A0098P
A0099P
A0100P
A0101P
A0102P
A0103P
A0104P
A0105P
A0106P
A0107P
A0108P
A0109P
A0110P
A0111P
A0112P
A0113P
010036
010042
050009
310124
010563
290002
220074
010043
300002
010632
310003
050312
050432
050433
010564
290116
010669
020006
050348
010559
010560
010561
010562
050296
110247
330002
010041
040004
010040
040003
050008
330035
33
33
33
33
9
32
3
5
31
A0114P
A0115P
A0116P
A0117P
A0118P
A0119P
A0120P
A0121P
A0122P
albuminizovani papir
aldehidi [spojevi dobijeni oksidacijom alkohola] *
aldehidi za farmaceutske potrebe
algarovila [hrana za životinje]
algarovila za kožarstvo
alge (ekstrakti iz algi) za prehranu
alge (morske alge) [materijal za punjenje]
alge [fertilizanti]
alge [začini]
alge kremenašice [dijatomeje] (tlo s algama kremenašicama)
alge za ljudsku ili životinjsku hranu
algicidi [sredstva za uništavanje algi]
alginat kao dijetetski dodatak prehrani
alginati za farmaceutsku upotrebu
alginati za industrijske svrhe
alginati za kulinarstvo
alginati za prehrambenu industriju
alizarinske boje
alkalni jodidi za farmaceutske potrebe
alkalni jodidi za industrijske potrebe
alkalni metali
alkalni metali (soli alkalnih metala)
alkaloidi *
alkaloidi za medicinske potrebe
alkohol (alkoholni gorionici)
alkohol (ekstrakti voća s alkoholom)
alkohol (etil alkohol)
alkohol (goriva na osnovi alkohola)
alkohol *
alkohol koji se upotrebljava kao gorivo
alkohol za medicinske potrebe
alkoholna pića (unaprijed pomiješana alkoholna pića, osim onih na
bazi piva)
alkoholna pića koja sadrže voće
alkoholna pića osim piva
alkoholne esencije
alkoholni ekstrakti
alkometri
aloe vera (bezalkoholna pića od aloe vera)
aloe vera (preparati od aloe vera za kozmetičke svrhe)
aloe vera (preparati od biljke aloe vere za farmaceutsku upotrebu)
aloe vera [živa biljka]
39
330031
330026
330024
330025
090027
320051
030219
050409
310148
A
A
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
29
7
6
1
1
1
1
1
5
A0123P
A0124P
A0125P
A0126P
A0127P
A0128P
A0129P
A0130P
A0131P
290172
070018
060017
010565
010048
010050
010051
010049
050299
6
2
6
2
30
14
5
17
A0132P
A0133P
A0134P
A0135P
A0136P
A0137P
A0138P
A0139P
16
22
22
A0140P
A0141P
A0142P
6
6
6
16
20
22
6
20
16
22
7
1
12
1
1
5
5
1
1
A0143P
A0144P
A0145P
A0146P
A0147P
A0148P
A0149P
A0150P
A0151P
A0152P
A0153P
A0154P
A0155P
A0156P
A0157P
A0158P
A0159P
A0160P
A0161P
aloe vera pripremljena za ljudsku ishranu
alternatori [generatori izmjenične struje]
aluminijum
aluminijum acetat
aluminijum hidrat
aluminijum hlorid
aluminijum jodid
aluminijum silikat
aluminijum trioksid [glinica] (acetat aluminijum trioksida) za
farmaceutske potrebe
aluminijumska žica
aluminijumske boje
aluminijumski listovi [folije] *
aluminijumski prah za slikarstvo, umjetnost i dekoraterstvo
alva
amajlije [nakit]
amalgami za zubarstvo
ambalaža (gumeni ili plastični materijali za punjenje pri
ambalažiranju)
ambalaža (kartonska ili papirnata za boce)
ambalaža (konopci za ambalažu)
ambalaža (materijali za punjenje pri ambalažiranju) [ne gumeni, ne
plastični]
ambalaža (metalne folije za ambalažu i pakovanje)
ambalaža (metalne folije za ambalažu)
ambalaža (metalne posude za ambalažu)
ambalaža (papir za ambalažu)
ambalaža (plastične posude za ambalažu)
ambalaža (trake za ambalažu)
ambalaža od bijelog lima
ambalaža od drva za boce
ambalaža od skroba
ambalaža od slame za boce
ambalažiranje (mašine za ambalažiranje)
americij
amfibije [hidroavioni]
amil acetat
amil alkohol
amino kisjeline za medicinsku upotrebu
amino kisjeline za veterinarsku upotrebu
amonijačna stipsa
amonijačne soli
40
060019
020007
060270
020008
300191
140006
050012
170101
160304
220091
220031
060416
060416
060231
160130
200100
220032
060119
200238
160338
220080
070499
010054
120012
010064
010065
050376
050377
010063
010060
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
1
1
13
1
5
3
1
1
1
17
12
12
18
9
21
10
5
1
A0162P
A0163P
A0164P
A0165P
A0166P
A0167P
A0168P
A0169P
A0170P
A0171P
A0172P
A0173P
A0174P
A0175P
A0176P
A0177P
A0178P
A0179P
10
9
10
5
10
10
5
A0180P
A0181P
A0182P
A0183P
A0184P
A0185P
A0186P
1
2
9
30
30
33
33
3
9
9
9
6
5
5
6
A0187P
A0188P
A0189P
A0190P
A0191P
A0192P
A0193P
A0194P
A0195P
A0196P
A0197P
A0198P
A0199P
A0200P
A0201P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
amonijačne soli
amonijačni plin *
amonijačno-nitratski eksplozivi
amonijak
amonijak (tablete amonijakova hlorida)
amonijak koji se upotrebljava kao deterdžent [slanica]
amonijak za industrijske potrebe [slanica]
amonijakov aldehid
amonijakov hlorid [nišador]
amortizeri (gumeni amortizeri)
amortizeri (ublaživači udara za vozila)
amortizirajuće opruge za vozila
amovi za životinje [orma]
ampermetri
ampule (staklene ampule) [posudice]
ampule za proizvodnju X-zraka za medicinske potrebe
analgetici [sredstva za ublažavanje boli]
analiza (hemijske materije za laboratorijske analize ne za
medicinske ili veterinarske potrebe)
analiza (medicinski uređaji za analizu)
analiza (uređaji za analizu) [ne za medicinske potrebe]
analiza krvi (uređaji za analizu krvi)
anestetici
anestezija (maske za anesteziju)
anestezija (uređaji za anesteziju)
angostura [grmolika biljka iz Južne Amerike] (kora angosture) za
medicinske potrebe
anhidridi
anilinske boje
animirani crteži
anis [sjeme]
anis za posipanje
aniset [slatki liker od anisa]
anisov liker
anisovo drvo (eterična ulja iz anisova drveta)
anode
anodne baterije
antene
antenske žice
anti-asmatski čaj
antibiotici
antifrikcioni metal
41
WIPO
010567
010061
130005
010058
050014
030167
010558
010062
010057
170021
120010
120011
180017
090036
210009
100017
050124
010181
100180
090249
100087
050017
100112
100057
050020
010067
020052
090176
300006
300007
330005
330004
030015
090043
090044
090045
060142
050022
050388
060027
A
A
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
9
2
1
1
1
5
5
5
2
4
1
16
A0202P
A0203P
A0204P
A0205P
A0206P
A0207P
A0208P
A0209P
A0210P
A0211P
A0212P
A0213P
8
11
5
A0214P
A0215P
A0216P
28
28
7
7
10
7
7
21
21
7
21
11
7
21
33
32
9
5
5
5
2
3
1
33
A0217P
A0218P
A0219P
A0220P
A0221P
A0222P
A0223P
A0224P
A0225P
A0226P
A0227P
A0228P
A0229P
A0230P
A0231P
A0232P
A0233P
A0234P
A0235P
A0236P
A0237P
A0238P
A0239P
A0240P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
antikatode [anode u rendgenskoj cijevi]
antikorozivni proizvodi
antimon
antimonov oksid
antimonov sulfid
antireumatski prstenovi
antiseptici
antiseptička vata
antivegetativne boje
antracit
antranilska kisjelina
aparati i mašine za umnožavanje dokumenata (uređaji i mašine za
umnožavanje)
aparati za brijanje, električni ili neelektrični aparati
aparati za dezinfekciju [dezinfekcija] (uređaji za dezinfekciju)
aparati za dezinfekciju [dezinfekcioni] proizvodi za higijenske
potrebe
aparati za igre na sreću
aparati za kockanje [aparati za igre]
aparati za kompresiju, usisavanje i prevoz plina
aparati za kompresiju, usisavanje i prevoz zrnja
aparati za mjerenje krvnog pritiska
aparati za namotavanje (mehanički aparati za namotavanje užadi)
aparati za poliranje cipela (električni aparati za obuću)
aparati za poliranje obuće, neelektrični
aparati za poliranje parketa, neelektrični
aparati za poliranje podova, električni
aparati za prženje [friteze], neelektrične
aparati za prženje za kafu
aparati za siječenje korijenja [mašine]
aparati za skupljanje prašine, neelektrični
aperitivi *
aperitivi bez alkohola
apertometri za mjerenje otvora objektiva mikroskopa [optika]
apetit (sredstva za smanjenje apetita) za medicinske svrhe
apetit (tablete za smanjenje apetita)
apoteka (priručna apoteka-kutije za prvu pomoć) [prva pomoć]
apretura (boje za apreturu)
apretura (skrobna apretura) [štirak]
apreture *
arak-rakija od pirinča [vrsta likera]
42
WIPO
090507
020010
010074
010075
010076
050016
050030
050031
020122
040008
010070
160230
080179
110115
050118
280202
280203
070199
070203
100129
070155
070501
210264
210080
070510
210260
110062
070121
210111
330006
320042
090050
050389
050415
050244
020108
030010
010077
330007
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
1
1
9
16
6
6
6
6
6
6
6
6
17
19
20
20
11
9
30
3
30
30
1
1
1
13
5
19
19
2
19
1
9
9
27
16
9
9
2
12
12
ME
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
A0241P arborikultura [uzgoj drveća] (proizvodi za premazivanje za
arborikulturu)
A0242P argon
A0243P aritmetičke mašine
A0244P aritmetičke tablice
A0245P armature (metalne armature za beton)
A0246P armature (metalne armature za cjevovode)
A0247P armature (metalne armature za građevinarstvo)
A0248P armature (metalne armature za kaiševe)
A0249P armature (metalne armature za mrtvačke kovčege) [okovi]
A0250P armature (metalne armature za namještaj) [okovi]
A0251P armature (metalne armature za prozore) [okovi]
A0252P armature (metalne armature za vrata) [okovi]
A0253P armature (nemetalne armature za cjevovode)
A0254P armature (nemetalne armature za građevinarstvo)
A0255P armature (nemetalne armature za mrtvačke kovčege)
A0256P armature (nemetalne armature za vrata)
A0257P armature za peći
A0258P armature za struju [elektrika]
A0259P aromatični preparati za prehrambene potrebe
A0260P arome [eterična ulja]
A0261P arome [osim eteričnih ulja]
A0262P arome za kolače [osim eteričnih ulja]
A0263P arsen
A0264P arsenat (olovni arsenat)
A0265P arsenova kisjelina
A0266P artiljerijske sprave
A0267P aseptična vata, pamuk
A0268P asfalt
A0269P asfaltne trake [građevinski materijal]
A0270P asfaltni lak
A0271P asfaltni pločnici
A0272P astatin
A0273P astrofotografija (objektivi za astrofotografiju)
A0274P astronomija (uređaji i instrumenti za astronomiju)
A0275P asure od kanapa za skijaške staze
A0276P atlasi
A0277P audioni
A0278P audiovizuelno učenje (uređaji za audiovizuelno učenje)
A0279P auramin
A0280P autobusi za međugradski prevoz
A0281P autokaravani
43
WIPO
010079
010082
090103
160027
060033
060275
060276
060277
060324
060380
060130
060394
170089
190191
200048
200125
110025
090305
300011
030172
300140
300070
010084
010083
010085
130014
050034
190013
190018
020017
190014
010086
090059
090384
270017
160034
090060
090061
020018
120019
120249
A
A
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
11
9
7
28
A0282P
A0283P
A0284P
A0285P
110254
090062
070537
280053
7
28
9
9
9
9
A0286P
A0287P
A0288P
A0289P
A0290P
A0291P
9
A0292P
12
12
12
12
12
11
A0293P
A0294P
A0295P
A0296P
A0297P
A0298P
11
27
27
12
25
11
1
12
11
12
12
8
9
12
7
17
9
17
17
17
2
A0299P
A0300P
A0301P
A0302P
A0303P
A0304P
A0305P
A0306P
A0307P
A0308P
A0309P
A0310P
A0311P
A0312P
A0313P
A0314P
A0315P
A0316P
A0317P
A0318P
A0319P
autoklavi (električni autoklavi) [hermetičke posude za sterilizaciju]
automati (muzički automati koji se pokreću uz prethodno plaćanje)
automati [automatski uređaji za prodaju nečega]
automati za igru koji se ne koriste uz neki nezavisni ekran ili
monitor
automati za izdavanje goriva na benzinskim pumpama
automatske igre [mašine] uz prethodno plaćanje
automatske pumpe za gašenje požara [vatrogasna kola s pumpom]
automatski dojavljivači gubitka pritiska u gumama vozila
automatski uređaji za izdavanje karata
automatski vremenski prekidači [vremenski prekidači] osim onih za
satove
automatsko upravljanje (uređaji i instrumenti za automatsko
upravljanje vozilima)
automobili
automobili (amortizeri za automobile)
automobili (branici za automobile)
automobili (cerade automobilskih motora)
automobili (lanci za automobile)
automobili (protivzasljepljujući uređaji za automobile) [dodatna
oprema na svijetlima]
automobili (sijalice automobilskih žmigavaca)
automobili (tepisi krojeni za automobile)
automobili (tepisi za automobile)
automobili (zavjesice za automobile) [roletne]
automobilisti (odjeća za automobiliste)
automobilska svijetla
automobilske gume (preparati za popravak automobilskih guma)
automobilske spoljašnje gume [točkovi]
automobilski farovi
automobilski kosturi [šasije]
automobilski školjke [karoserije]
avani za tučenje
avijatičari (specijalni zaštitni kombinezoni za avijatičare)
avioni
avioni (motori za avione)
azbest
azbestna odjeća za zaštitu od vatre
azbestna pakovanja [pletenice]
azbestna platno
azbestna tkanina
azbestne boje
44
070542
280189
090297
090069
090086
090353
090396
120205
120210
120209
120023
120024
110030
110255
270010
270010
120245
250002
110256
010465
120206
110031
120025
120207
080163
090070
120027
070029
170091
090035
170081
170080
170079
020009
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
17
17
9
17
19
19
17
9
9
1
1
1
1
ME
A0320P
A0321P
A0322P
A0323P
A0324P
A0325P
A0326P
A0327P
A0328P
A0329P
A0330P
A0331P
A0332P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
azbestne obloge
azbestne postelje
azbestne rukavice za zaštitu od nesreća na radu
azbestne zavjese
azbestni cement
azbestni malter
azbestni ploče
azbestni zakloni za vatrogasce [paravani]
azimutni instrumenti
azot
azotna đubriva
azotna kisjelina
azotni protoksid
45
WIPO
170078
170035
090034
170003
190004
190005
170005
090689
090512
010092
010094
010095
010093
A
B
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
8
6
6
6
6
20
20
20
20
6
20
20
30
31
29
3
32
5
3
32
30
3
7
7
12
8
5
6
1
9
1
11
16
16
1
B0001P
B0002P
B0003P
B0004P
B0005P
B0006P
B0007P
B0008P
B0009P
B0010P
B0011P
B0012P
B0013P
B0014P
B0015P
B0016P
B0017P
B0018P
B0019P
B0020P
B0021P
B0022P
B0023P
B0024P
B0025P
B0026P
B0027P
B0028P
B0029P
B0030P
B0031P
B0032P
B0033P
B0034P
B0035P
2
5
5
1
B0036P
B0037P
B0038P
B0039P
5
B0040P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
bačvarske [tesarske] sjekirice
bačve (metalna postolja za bačve)
bačve (metalne bačve od oko 200 lit)
bačve (metalne bačve)
bačve (metalne slavine za bačve)
bačve (nemetalna postolja za bačve)
bačve (nemetalne slavine za bačve)
bačve, drvene za presipanje vina
bačve, nemetalne
bačvice (metalni obruči za bačvice)
bačvice (nemetalni obruči za bačvice)
bačvice, nemetalne
bademi (slatkiši od badema)
bademi, neobrađeni [voće]
bademi, pripremljeni
bademov sapun
bademovo mlijeko [piće]
bademovo mlijeko za farmaceutske potrebe
bademovo mlijeko za kozmetiku
bademovo piće [bademovica]
bademovo tijesto
bademovo ulje
bageri
bageri [jaružari] za rudarstvo
bageri jaružari [brodovi]
bajoneti [noževi za puške]
bakalarna jetra (ulje iz bakalareve jetre)
bakar (sirovi ili poluobrađeni bakar)
bakar, sulfat, vitriol
bakarna žica, izolovana
bakarni sulfat [vitriol]
baklje
bakrorezi (noževi za bakroreze)
bakrorezi [gravure]
baktericidi za enologiju [hemikalije koji se upotrebljavaju u
proizvodnji vina]
baktericidne boje
bakterije (kultura klica za bakteriologiju)
bakterijski otrovi
bakterijski preparati [osim onih za medicinske ili veterinarske
potrebe]
bakterijski preparati za medicinske ili veterinarske potrebe
46
WIPO
080141
060391
060289
060287
060402
200120
200042
200017
200119
060288
200211
200210
300138
310125
290117
030007
320032
050300
030169
320027
300004
030006
070184
070185
120105
080025
050150
060109
010225
090558
010225
110148
160309
160129
010096
020019
050036
050038
010594
050039
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
5
1
B0041P
B0042P
050036
010595
1
5
17
B0043P
B0044P
B0045P
13
24
12
28
9
12
2
5
5
3
5
20
10
9
19
1
1
1
1
1
1
9
26
13
15
30
31
29
30
8
8
21
8
8
B0046P
B0047P
B0048P
B0049P
B0050P
B0051P
B0052P
B0053P
B0054P
B0055P
B0056P
B0057P
B0058P
B0059P
B0060P
B0061P
B0062P
B0063P
B0064P
B0065P
B0066P
B0067P
B0068P
B0069P
B0070P
B0071P
B0072P
B0073P
B0074P
B0075P
B0076P
B0077P
B0078P
B0079P
bakteriologija (kultura klica za bakteriologiju)
bakteriološki preparati [osim onih za medicinske ili veterinarske
potrebe]
bakteriološki preparati za kisjeljenje [acetifikaciju]
bakteriološki preparati za medicinske ili veterinarske potrebe
balata [vrsta gume dobijene iz tropskog drveta a upotrebljava se za
izolaciju]
balističke sprave
baloni (tkanine nepropustljive za plin za aeronautičke balone)
baloni kojima se može upravljati [letjelice]
baloni za igru
baloni za meteorološke potrebe
baloni, vazdušni
balsam (kanadski balsam)
balsam od gurjuna za medicinske potrebe
balsami za medicinske potrebe
balsami, osim za medicinske svrhe
balsamici za medicinske potrebe
bambusovina
bandaže za koljena za ortopedske potrebe
bankovni automati [DAB]
barake [građevinski objekti]
barijum
barijum sulfat
barijumova soda
barijumove mješavine
barit
baritni papir
barometri
baršunaste rese [pozamanterija]
barut (rogovi za punjenje baruta)
basevi [muzički instrumetni]
baštanske trave (konzervisane povrtne trave za začine)
baštenska trava [svježa]
baštenska zelen
baštenska zelen (konzervisano zelenje) [začini]
baštovanske makaze
baštovanske makaze za gusjenice
baštovanske rukavice
baštovanski alat [ručno pokretan]
baštovanski noževi [kosiri]
47
010009
050037
170010
130015
240002
120030
280012
090075
120006
020022
050342
050050
030222
050046
200019
100193
090686
190019
010101
010574
010100
010104
010102
010103
090079
260037
130029
150013
300201
310070
290056
300201
080097
080098
210321
080145
080188
B
B
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
1
B0080P
010347
9
9
9
9
1
3
28
6
19
18
28
13
1
4
1
1
9
1
9
4
1
1
4
1
8
3
6
1
30
9
19
1
19
1
6
6
7
19
1
12
B0081P
B0082P
B0083P
B0084P
B0085P
B0086P
B0087P
B0088P
B0089P
B0090P
B0091P
B0092P
B0093P
B0094P
B0095P
B0096P
B0097P
B0098P
B0099P
B0100P
B0101P
B0102P
B0103P
B0104P
B0105P
B0106P
B0107P
B0108P
B0109P
B0110P
B0111P
B0112P
B0113P
B0114P
B0115P
B0116P
B0117P
B0118P
B0119P
B0120P
baštovanstvo (hemijski proizvodi za baštovanstvo) osim fungicida,
herbicida, insekticida i sredstava protiv parazita
baterije (električne baterije)
baterije (galvanske baterije)
baterije (sunčane baterije)
baterije za paljenje
baze [hemikalije]
baze za cvijetne mirise
bazeni [predmet za igru]
bazeni za plivanje [metalne konstrukcije]
bazeni za plivanje [nemetalne konstrukcije]
bebe (nosiljke beba)
bejzbol (rukavice za bejzbol)
bengalske vatre
bentonit
benzen
benzenovi derivati
benzenske kisjeline
benzin (automati za izdavanje benzina za benzinske stanice)
benzin (dodaci za pročišćavanje benzina)
benzin (indikatori nivoa benzina)
benzin [gorivo]
benzoev sulfimid
benzoeva kisjelina
benzol
benzol, metilni
berači voća [sprave]
bergamota [drvo] (eterično ulje bergamote)
berilijum
berkelijum
beskvasni hljeb
betatroni
beton
beton (aglutinati za beton)
beton (građevinski elementi od betona)
beton (hemijska sredstva za provjetravanje betona)
beton (metalne armature za beton)
beton (metalni zatvarači za beton)
beton (miješalice za beton) za gradilišta
beton (nemetalni zatvarači za beton)
beton (proizvodi za konzervisanje betona) osim boja i ulja
betonjerke [vozila mješalice za beton]
48
090360
090272
090557
090031
010106
030105
280095
060290
190196
180123
280141
130017
010109
040082
010111
010110
090196
010021
090243
040043
010113
010112
040083
010576
080079
030021
060043
010115
300013
090085
190023
010030
190024
010116
060033
060292
070045
190198
010117
120213
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
32
32
1
9
30
7
21
12
7
12
12
12
12
7
6
12
19
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
28
28
B0121P
B0122P
B0123P
B0124P
B0125P
B0126P
B0127P
B0128P
B0129P
B0130P
B0131P
B0132P
B0133P
B0134P
B0135P
B0136P
B0137P
B0138P
B0139P
B0140P
B0141P
B0142P
B0143P
B0144P
B0145P
B0146P
B0147P
B0148P
B0149P
B0150P
B0151P
11
25
26
18
22
20
6
21
6
2
B0152P
B0153P
B0154P
B0155P
B0156P
B0157P
B0158P
B0159P
B0160P
B0161P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
bezalkoholna pića koja sadrže voće
bezalkoholni voćni ekstrakti
bezvodni amonijak, anhidrirani
bežična telefonija (stubovi za bežičnu telefoniju)
biber
biber (mlinovi za biber) nijesu ručni
biber (ručni mlinovi za biber)
bicikli
bicikli (dinamo za bicikle)
bicikli (gume za točkove bicikala)
bicikli (gumeni dijelovi točka bicikla)
bicikli (indikatori smjera kretanja za bicikle)
bicikli (kočnice bicikla)
bicikli (mašine za sastavljanje bicikala)
bicikli (metalne instalacije za parkiranje bicikla)
bicikli (mrežice za bicikle)
bicikli (nemetalne instalacije za parkiranje bicikla)
bicikli (okviri bicikla) [rame]
bicikli (osnove točka bicikla)
bicikli (postolja bicikala)
bicikli (postolja za bicikle)
bicikli (pumpe za bicikle)
bicikli (sjedišta bicikla)
bicikli (svijetla za bicikle)
bicikli (tamovi za bicikle) [felge]
bicikli (točkovi bicikla)
bicikli (upravljači bicikala)
bicikli (zupčanici za bicikle)
bicikli (zvonca za bicikle)
bicikli za treniranje na mjestu
bicikli za treniranje na mjestu (roleri za bicikla za treniranje na
mjestu)
bicikli, svijetla za bicikle
biciklisti (odjeća za bicikliste)
biciklisti (pantalone za bicikliste)
bičevi
bičevi (uzice bičeva)
bifei na točkovima [domaćinstvo]
bijeli lim
bijeli luk (spravice za cijeđenje bijelog luka)
bijeli metal
bijeljenje (kreč za bijeljenje)
49
WIPO
320031
320001
010066
090471
300113
070307
210184
120044
070047
120214
120084
120045
120086
070512
060293
120122
190199
120221
120094
120097
120046
120093
120096
110045
120088
120095
120080
120085
120098
280017
280059
110110
250065
260119
180049
220022
200222
060374
210332
060046
020110
B
B
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
3
3
3
13
28
28
28
28
28
24
28
28
28
28
31
1
8
31
1
2
5
28
5
1
1
5
5
16
14
5
30
20
19
6
14
21
19
7
4
2
1
1
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
B0162P
B0163P
B0164P
B0165P
B0166P
B0167P
B0168P
B0169P
B0170P
B0171P
B0172P
B0173P
B0174P
B0175P
B0176P
B0177P
B0178P
B0179P
B0180P
B0181P
B0182P
B0183P
B0184P
B0185P
B0186P
B0187P
B0188P
B0189P
B0190P
B0191P
B0192P
B0193P
B0194P
B0195P
B0196P
B0197P
B0198P
B0199P
B0200P
B0201P
B0202P
B0203P
bijeljenje [pranje] (proizvodi za bijeljenje) [alkalije]
bijeljenje [pranje] (soda za bijeljenje)
bijeljenje rublja (bojila za upotrebu pri bijeljenju rublja)
Bikfordovi fitilji [upaljači za eksploziv]
bilijarske krede
bilijarske kuglice
bilijarski čunjevi [kiljevi]
bilijarski stolovi
bilijarski stolovi (rubovi biljarskih stolova)
bilijarski stolovi (uski pokrivači za biljarske stolove)
bilijarski stolovi koji se upotrebljavaju uz prethodno plaćanje
bilijarski štapovi
bilijarski štapovi (komadić okrugle kože na vrhu biljarskih štapova)
bilijarski štapovi (kreda za biljarske štapove)
biljke
biljke (preparati za regulisanje rasta biljaka)
biljke (uređaji za uništavanje parazita na biljkama)
biljke, osušene za ukrašavanje
biljna ljepila [nisu za papirnate proizvode ili za domaćinstvo]
biljna smola za slikarstvo
biljna vlakna (dijetetska)
bingo kartice
biocidi
biohemijski katalizatori
biološki preparati [ne za medicinske ili veterinarske potrebe]
biološki preparati za medicinske potrebe
biološki preparati za veterinarske potrebe
biološki uzorci za mikroskopiju [obrazovni materijal]
biseri [nakit]
biserni prah za medicinsku upotrebu
biskviti [suvi kolačići]
biste od drva, voska, sadre ili plastike
biste od kamena, betona ili mramora
biste od običnih metala
biste od plemenitih metala
biste od porculana, pečene gline ili stakla
bitumen
bitumen (mašine za pravljenje bitumena)
bitumen (tečni bitumen)
bitumenski lak
bizmut
bizmut (bazni galat bizmuta)
030124
030027
030059
130060
280021
280019
280022
280123
280013
240007
280124
280121
280122
280020
310071
010634
080088
310107
010616
020076
050367
280178
050052
010122
010579
050305
050361
160039
140070
050410
300016
200223
190202
060307
140123
210252
190017
070050
040066
020025
010125
010126
50
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
1
5
5
29
1
5
29
1
5
B0204P
B0205P
B0206P
B0207P
B0208P
B0209P
B0210P
B0211P
B0212P
31
1
29
2
6
6
12
12
16
16
16
34
16
26
25
31
30
21
20
20
16
16
7
7
7
6
6
20
20
20
16
21
B0213P
B0214P
B0215P
B0216P
B0217P
B0218P
B0219P
B0220P
B0221P
B0222P
B0223P
B0224P
B0225P
B0226P
B0227P
B0228P
B0229P
B0230P
B0231P
B0232P
B0233P
B0234P
B0235P
B0236P
B0237P
B0238P
B0239P
B0240P
B0241P
B0242P
B0243P
B0244P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
bizmut (podnitrat bizmuta) za hemijske potrebe
bizmut (subnitrati bizmuta) za farmaceutske potrebe
bizmutski preparati za farmaceutske potrebe
bjelanci jaja
bjelančevina [albumin] iz slada
bjelančevinasti preparati za medicinske potrebe
bjelančevinasto [albuminsko] mlijeko
bjelančevine (jodirane bjelančevine) [albumini]
bjelančevine (namirnice na osnovi bjelančevina) za medicinske
potrebe
bjelančevine [proteini] za životinjsku prehranu
bjelančevine [životinjske ili biljne, sirovina]
bjelančevine za kulinarske potrebe
bjelila (bojajuće materije ili boje)
blagajne (sigurnosne blagajne) [kutije za novac]
blagajne (sigurnosne čelične blagajne) [sefovi]
blatobrani
blatobrani bicikla
blokovi [notesi]
blokovi [papirni proizvodi]
blokovi [povezani listovi papira]
blokovi [svežnjevi] cigareta papira
blokovi za crtanje
bluze (kopče za bluze)
bluze [radničke bluze]
bobice [neobrađeni plodovi]
bobovo brašno
boce
boce (čepovi za boce)
boce (drveni omotači za boce)
boce (kartonska ili papirna ambalaža za boce)
boce (kartonski ili papirni omoti za boce)
boce (mašine za pečaćenje boca)
boce (mašine za zapušavanje boca)
boce (mašine za zatvaranje boca kapicama)
boce (metalni zatvarači za boce)
boce (metalni zatvarači za boce)
boce (nemetalni zatvarači za boce)
boce (nemetalni zatvarači za zatvaranje boca)
boce (ormari s pregradama za boce)
boce (papirni podmetači za boce)
boce (podmetači za čaše, nepapirni i neplatneni)
51
WIPO
010494
050263
050053
290012
010035
050007
290174
010034
050006
310113
010033
290001
020109
060066
060034
120049
120087
160068
160042
160192
340010
160041
260048
250010
310013
300058
210045
200029
200238
160304
160282
070412
070410
070411
060299
060300
200220
200219
200031
160283
210258
B
B
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
22
21
7
21
6
6
21
21
11
21
28
10
10
10
8
25
6
25
28
2
2
2
2
7
2
2
2
1
1
3
B0245P
B0246P
B0247P
B0248P
B0249P
B0250P
B0251P
B0252P
B0253P
B0254P
B0255P
B0256P
B0257P
B0258P
B0259P
B0260P
B0261P
B0262P
B0263P
B0264P
B0265P
B0266P
B0267P
B0268P
B0269P
B0270P
B0271P
B0272P
B0273P
B0274P
17
3
2
2
2
2
2
B0275P
B0276P
B0277P
B0278P
B0279P
B0280P
B0281P
2
3
7
B0282P
B0283P
B0284P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
boce (slamnati omoti za boce)
boce (spravice za otvaranje boca)
boce (uređaji za pranje boca)
boce širokog dna i uskog grla
boce, metalne za plin pod pritiskom ili za kondenzovani vazduh
bocuni (limene posude za prevoz ulja i ekstrakata)
bocuni [velike boce od stakla ili pješčenika] [demižane]
bočice
bočice s cuclom (električna grijala za bočice s cuclom)
bočice s cuclom (neelektrična grijala za bočice s cuclom)
bočice s cuclom za lutke
bočice s kapaljkom za medicinske potrebe
bočice za odojčad
bočice za odojčad (cucle za bočice za odojčad)
bodeži
bodi [žensko donje rublje)]
bodljikava žica
boe [okovratnici od perja ili krzna]
boja (pištolji s bojom) [sportski predmeti]
boja za kožarstvo
boja za kožu
bojajuće materije [boje] *
bojajuće materije za namirnice
bojanje (raspršivači za bojenje)
boje
boje (aglutinati za boje) [veziva]
boje (baktericidne boje)
boje (hemijski preparati za proizvodnju pigmenata)
boje (hemikalije za izbjeljivanje boja za industrijsku upotrebu)
boje (hemikalije za posvijetljivanje boja veša za upotrebu u
domaćinstvu)
boje (izolacione boje)
boje (proizvodi za uklanjanje boja)
boje (razrjeđivači za boje)
boje (vatrootporne boje)
boje (zgušnjivači za boje)
boje [tinkture] *
boje [za ukrašavanje prozorskih stakala i drugih podloga] koje se
nakon sušenja mogu lako odvajati od podloge i premještati
boje za slikanje
boje za toaletne potrebe
bojenje (mašine za bojanje)
52
WIPO
220080
210048
070065
210063
060050
060126
210040
210289
110257
210239
280016
100089
100028
100170
080246
250147
060041
250011
280170
020069
020033
020047
020005
070298
020047
020087
020019
010575
010570
030174
170060
030179
020053
020085
020055
020058
020125
020001
030060
070362
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
1
6
19
13
21
12
8
28
28
1
12
20
30
5
28
21
1
1
31
31
6
31
11
B0285P
B0286P
B0287P
B0288P
B0289P
B0290P
B0291P
B0292P
B0293P
B0294P
B0295P
B0296P
B0297P
B0298P
B0299P
B0300P
B0301P
B0302P
B0303P
B0304P
B0305P
B0306P
B0307P
010207
060310
190205
130071
210271
120252
080015
280032
280184
010108
120062
200138
300020
050057
280027
210244
010134
010135
310105
310105
060412
310009
110195
28
30
B0308P
B0309P
28
B0310P
4
B0311P
28
8
3
21
3
5
26
6
17
12
12
B0312P
B0313P
B0314P
B0315P
B0316P
B0317P
B0318P
B0319P
B0320P
B0321P
B0322P
bojenje metala (soli za bojenje metala)
bojenje raspršivačima (metalne kabine za bojenje raspršivačima)
bojenje raspršivačima (nemetalne kabine za bojenje raspršivačima)
bojna kola
bokal za vodu
bokobrani za brodove
bokseri [vrsta oružja]
bokserske rukavice
bokserske vreće
boksit
bolesnici [kolica za prevoženje bolesnika]
bolnički kreveti
bomboni
bomboni za farmaceutske potrebe
bomboni, praskavi božićni bomboni
bombonjere
boraks
borna kisjelina za industrijsku upotrebu
borova šišarka
borove šišarke
bove (metalne bove za sidrenje)
božićna drvca-novogodišnje jelke
božićna drvca-novogodišnje jelke (lampice, električne za božićna
drvca)
božićna drvca-novogodišnje jelke (postolja za božićna drvca)
božićna drvca-novogodišnje jelke (slatkiši za ukrašavanje božićnih
drvca)
božićna drvca-novogodišnje jelke (ukrasi za božićna drvca) [osim
rasvjetnih tijela i slatkiša]
božićna drvca-novogodišnje jelke (voštane svjećice za božićna
drvca)
božićna drvca-novogodišnje jelke od sintetičkog materijala
brada (aparati za šišanje brade)
brada (boje za bradu)
brada (četkice za brijanje brade)
brada (sapun za brijanje brade)
bradavice (olovke za uklanjanje bradavica)
brade, vještačke
brane (metalne brane)
brane, plutajuće protiv zagađivanja
branici na željezničkim vagonima
branici vozila
53
280120
300008
280119
040010
280006
080026
030176
210240
030017
050033
260014
060188
170108
120078
120077
B
B
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
17
30
31
30
31
30
5
5
1
31
31
6
6
6
9
20
20
8
8
3
3
3
19
4
4
7
12
3
B0323P
B0324P
B0325P
B0326P
B0327P
B0328P
B0329P
B0330P
B0331P
B0332P
B0333P
B0334P
B0335P
B0336P
B0337P
B0338P
B0339P
B0340P
B0341P
B0342P
B0343P
B0344P
B0345P
B0346P
B0347P
B0348P
B0349P
B0350P
12
16
16
16
16
16
21
8
8
8
3
26
18
B0351P
B0352P
B0353P
B0354P
B0355P
B0356P
B0357P
B0358P
B0359P
B0360P
B0361P
B0362P
B0363P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
branici, gumeni
brašno (jela od brašna)
brašno (laneno brašno za stočnu hranu)
brašno (najfinije pšenično brašno)
brašno (rižino brašno za stočnu hranu)
brašno *
brašno od lanenog sjemena za farmaceutsku upotrebu
brašno za farmaceutske potrebe
brašno za industrijske potrebe
brašno za tovljenje
brašno za životinje
brave (metalne brave za vozila)
brave (metalne, neelektrične brave)
brave za kovčege
brave, električne
brave, nemetalne za vozila
brave, nemetalne, neelektrične
brazdače, sjekači (sjekači za šipke)
brijaći pribor
brijanje (kamen za brijanje) [adstringens]
brijanje (proizvodi za brijanje)
brijanje brade (kamen za brijanje brade-adstringens)
briketi (veziva za presovanje briketa)
briketi [prešani drveni ugljenik]
briketi za ogrijev
brisači (električne mješalice za kućnu upotrebu)
brisači automobilskih stakala
brisači automobilskih stakala (tečnosti za brisače automobilskih
stakala)
brisači farova
brisači za pera
brisači za table za pisanje
brisanje (gumice za brisanje)
brisanje (modeli za brisanje)
brisanje (proizvodi za brisanje)
brisanje namještaja (tkanina za brisanje namještaja)
britve (kaiš za oštrenje britvi)
britve (navlake za britve)
britve (oštrice britvi)
brkovi (vosak za brkove)
brkovi, vještački
brnjice
54
WIPO
170093
300064
310079
300063
310053
300057
050190
050144
010289
310112
310088
060237
060144
060153
090443
200181
200240
080027
080166
030005
030148
030005
190040
040018
040019
070459
120121
030126
120262
160148
160348
160139
160138
160135
210125
080082
080107
080148
030052
260072
180028
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
18
12
12
12
12
9
12
12
7
12
7
12
12
12
12
12
14
26
6
20
11
9
26
24
5
1
5
6
6
6
2
2
14
26
16
17
7
17
17
17
8
8
ME
B0364P
B0365P
B0366P
B0367P
B0368P
B0369P
B0370P
B0371P
B0372P
B0373P
B0374P
B0375P
B0376P
B0377P
B0378P
B0379P
B0380P
B0381P
B0382P
B0383P
B0384P
B0385P
B0386P
B0387P
B0388P
B0389P
B0390P
B0391P
B0392P
B0393P
B0394P
B0395P
B0396P
B0397P
B0398P
B0399P
B0400P
B0401P
B0402P
B0403P
B0404P
B0405P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
brnjice kod duplih uzdi
brodovi
brodovi (upravljački uređaji za brodove)
brodovi (uređaji za izvlačenje brodova)
brodovi (utovarne brodske rampe)
brodovi-pumpe za gašenje požara
brodska rebra
brodske kuke
brodske mašine
brodski dimnjaci
brodski motori
brodski propeleri elise
brodski propeleri,elise
brodski prozorčići
brodski spoljašnji propeleri, elise
brodski trupovi
brojčanici [za časovnike i časovničarstvo]
brojevi koji se pričvršćuju na sportsku odjeću
brojevi za kuće (nesvijetleći, metalni brojevi za kuće)
brojevi za kuće, nesvijetleći, nemetalni
brojevi za kuće, svijetleći
brojila
brojke za označavanje rublja
brokat [vrsta tkanine]
brom za farmaceutske potrebe
brom za hemijske potrebe
bronhodilatatori (preparati za bronhodilatatore)
bronza
bronzani kipovi [nadgrobni spomenici]
bronzani kipovi [umjetnička djela]
bronzani prah
bronziranje [tamnjenje] (lakovi za bronziranje)
broševi [nakit]
broševi [odjevni pribor]
brošure
brtve, zaptivke, poklopci, spojnice *
brtvene kutije-kutije [dijelovi mašina]
brtvene obloge, vodootporna pakovanja
brtveni jastučići, trake za spriječavanje ulaska vode
brtveni materijali, zaptivni materijali
brtvljenje pukotina-spajanje (alat za spajanje pukotina)
brusevi (kameni brusevi)
55
WIPO
180011
120150
120037
120038
120039
090601
120082
120036
070401
120073
070402
120040
120151
120133
120166
120035
140021
260112
060196
200155
110196
090138
260045
240011
050306
010585
050390
060018
060055
060056
020032
020031
140019
260027
160046
170043
070198
170011
170013
170040
080045
080003
B
B
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
8
8
3
3
7
8
12
7
9
9
7
9
9
15
15
7
15
28
14
5
5
1
7
8
9
8
8
1
1
7
1
8
7
7
8
7
7
7
7
8
8
16
ME
B0406P
B0407P
B0408P
B0409P
B0410P
B0411P
B0412P
B0413P
B0414P
B0415P
B0416P
B0417P
B0418P
B0419P
B0420P
B0421P
B0422P
B0423P
B0424P
B0425P
B0426P
B0427P
B0428P
B0429P
B0430P
B0431P
B0432P
B0433P
B0434P
B0435P
B0436P
B0437P
B0438P
B0439P
B0440P
B0441P
B0442P
B0443P
B0444P
B0445P
B0446P
B0447P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
brusevi za kose
brusevi za ručno oštrenje (rotirajući kameni brusevi)
brusni papir
brusno platno
brušenje oštrica (mašina za brušenje oštrica)
brušenje oštrica (sprave za brušenje oštrica)
brzina (mjenjačke kutije za kopnena vozila)
brzina (mjenjačke kutije za sva vozila osim kopnenih)
brzina (mjerači brzine) [fotografska djelatnost]
brzina (regulatori brzine) za gramofone
brzina (regulatori brzine) za mašine i motore
brzina (regulatori voltaže vozila)
brzina vozila (kontrolne table brzine vozila)
bubnjevi (koža za bubnjeve)
bubnjevi (udaraljke za bubnjeve)
bubnjevi [cilindri] mašina
bubnjevi [muzički instrumenti]
bubnjevi na štapovima za pecanje
budilnici
buđ (hemijski proizvodi za obradu buđi)
buđ (hemijski proizvodi za tretiranje buđi)
buđ (hemijski proizvodi za zaštitu od buđi)
buldožeri
burgije (držači za bušilice) [alat]
burgije bušilice (sprave za mjerenje burgija)
burgije bušilice [svrdla]
burgije za drvo [ručni alat]
bušenje (hemijski dodaci mješavinama za bušenje)
bušenje (hemijski dodaci za muljeve za bušenje)
bušenje (krune za bušenje) [dijelovi mašina]
bušenje (mješavine za olakšavanje bušenja)
bušenje (šipke za bušenje)
bušenje (tornjevi za bušenje) [plutajući ili neplutajući]
bušenje karata (aparati za bušenje karata)
bušenje ušiju (aparati za bušenje ušiju)
bušilice
bušilice (glave za bušilice) [dijelovi mašina]
bušilice (ručne, električne bušilice)
bušilice (rudarske bušilice)
bušilice [svrdla]
bušilice koje se nasljanjaju na grudi [alati]
bušilice za kancelarijske potrebe
56
WIPO
080115
080201
030166
030086
070225
080093
120217
070409
090345
090486
070275
090498
090152
150059
150010
070039
150066
280092
140082
050202
050202
010395
070069
080218
090466
080094
080124
010019
010019
070449
010136
080009
070642
070306
080241
070299
070428
070300
070264
080108
080199
160093
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
16
10
ME
B0448P
B0449P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
bušilice za papir [kancelarijski pribor]
bušilice, zubarske
57
WIPO
160141
100072
B
C
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
16
30
1
1
5
1
17
16
17
1
1
5
1
1
5
19
19
1
5
19
19
19
19
6
11
C0001P
C0002P
C0003P
C0004P
C0005P
C0006P
C0007P
C0008P
C0009P
C0010P
C0011P
C0012P
C0013P
C0014P
C0015P
C0016P
C0017P
C0018P
C0019P
C0020P
C0021P
C0022P
C0023P
C0024P
C0025P
11
7
7
7
12
22
22
9
4
1
1
34
12
34
16
34
C0026P
C0027P
C0028P
C0029P
C0030P
C0031P
C0032P
C0033P
C0034P
C0035P
C0036P
C0037P
C0038P
C0039P
C0040P
C0041P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
ceduljice (kvačice za ceduljice)
celer (sol od celera)
celuloza
celuloza (hemijski derivati celuloze)
celuloza (kompleksni celulozni eteri za farmaceutske potrebe)
celuloza (kompleksni celulozni eteri) za industrijske potrebe
celuloza (listovi od prerađene celuloze) ne za ambalažu
celuloza (listovi prerađene celuloze) za ambalažu
celuloza (poluobrađeni acetat celuloze)
celulozni acetat u sirovom stanju
celulozni dietil-eteri za industrijske potrebe
celulozni eteri za farmaceutske potrebe
cement (preparati za postizanje nepropusnosti cementa) osim boja
cement (proizvodi za konzervisanje cementa) osim boja i ulja
cement (zubarski cement)
cement *
cement za peći
cement za popravak razbijenih predmeta
cement za životinjska kopita
cement, azbestni
cementne ploče
cementni stubovi
cementni, vatrootporni premazi za građevinarstvo
centralno grijanje (metalni cjevovodi za centralno grijanje)
centralno grijanje (ovlaživači vazduha za radijatore centralnog
grijanja)
centralno grijanje (radijatori za centralno grijanje)
centrifugalne pumpe
centrifuge [mašine]
centrifuge za odvajanje pavlake iz mlijeka
centriranje točkova na vozilima (olovo za centriranje točkova)
cerade *
cerade za pokrivanje robe
cerade za spašavanje
ceresin [vještački vosak]
cerijum
cesijum
cigare
cigare (automatski upaljači za cigare) za automobile
cigare (kutije za cigare opremljene ovlaživačem)
cigare (prstenovi za cigare, trake za cigare, za uvijanje cigareta)
cigare (sjeckalice za cigare)
58
WIPO
160353
300123
010155
010592
050318
010590
170053
160288
170001
010008
010593
050320
010195
010196
050082
190036
190092
010194
050083
190004
190057
190058
190056
060076
110084
110083
070088
070086
070083
120116
220002
220002
090261
040022
010161
010163
340013
120266
340038
160016
340014
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
34
34
34
34
7
34
34
5
34
34
34
34
19
19
1
19
1
1
1
7
7
7
9
8
19
6
C0042P
C0043P
C0044P
C0045P
C0046P
C0047P
C0048P
C0049P
C0050P
C0051P
C0052P
C0053P
C0054P
C0055P
C0056P
C0057P
C0058P
C0059P
C0060P
C0061P
C0062P
C0063P
C0064P
C0065P
C0066P
C0067P
340020
340021
340006
340016
070103
340024
340005
050081
340019
340022
340025
340017
190038
190039
010381
190040
010228
010228
010227
070239
070084
070224
090017
080198
190218
060369
12
19
6
6
6
8
17
6
11
9
11
16
7
9
11
C0068P
C0069P
C0070P
C0071P
C0072P
C0073P
C0074P
C0075P
C0076P
C0077P
C0078P
C0079P
C0080P
C0081P
C0082P
cigarete
cigarete (džepne sprave za savijanje cigareta)
cigarete (filteri za cigarete)
cigarete (kutije za cigarete)
cigarete (mašine za cigarete) [za industrijske potrebe]
cigarete (papir za cigarete)
cigarete (vrhovi za cigarete)
cigarete bez duvana za medicinske potrebe
cigarete koje sadrže zamjenjivače duvana za nemedicinske potrebe
cigaretnici [držači cigareta]
cigarilosi [male cigare]
cigarnici [držači cigara]
cigla
cigla (zemlja za proizvodnju cigle)
cigla [opeka] (proizvodi za konzervisanje cigle) osim boja i ulja
ciglice (veziva za proizvodnju ciglica)
cijanidi [cijanidovi spojevi]
cijanidi [soli cijanovodonične kisjeline]
cijanotipija (cijanidni rastvori)
cijeđenje (mašine za cijeđenje rublja)
cijeđenje veša (mašine za cijeđenje rublja) [centrifuge]
cijepci [štapci] na tkalačkom razboju
cijevi (akustične cijevi)
cijevi (alat za rezanje cijevi)
cijevi (dimne cijevi) nemetalne
cijevi (kalemi od metala za namotavanje, nemehanički, za elastična
crijeva)
cijevi (kola za crijeva za polivanje)
cijevi (krute nemetalne cijevi) [građevinarstvo]
cijevi (metalne cijevi sa više otvora za kanalizaciju)
cijevi (metalne cijevi)
cijevi (metalni priključci za cijevi)
cijevi (rezači za cijevi) [alat]
cijevi (savitljive nemetalne cijevi)
cijevi (slivne metalne cijevi)
cijevi (svijetleće cijevi za rasvjetu)
cijevi (svijetleće cijevi za reklamne poruke)
cijevi [staklene cijevi] za svijetiljke
cijevi od kartona
cijevi parnih kotlova [dijelovi mašina]
cijevi s električnim pražnjenjem [ne za električnu rasvjetu]
cijevi s električnim pražnjenjem za rasvjetu
59
120066
190178
060420
060127
060229
080075
170022
060356
110189
090330
110092
160078
070471
090559
110111
C
C
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
19
11
11
17
21
17
7
19
17
9
6
6
11
9
31
31
30
17
7
25
7
7
7
15
1
30
6
2
7
8
21
21
26
4
10
25
10
6
1
15
21
8
ME
C0083P
C0084P
C0085P
C0086P
C0087P
C0088P
C0089P
C0090P
C0091P
C0092P
C0093P
C0094P
C0095P
C0096P
C0097P
C0098P
C0099P
C0100P
C0101P
C0102P
C0103P
C0104P
C0105P
C0106P
C0107P
C0108P
C0109P
C0110P
C0111P
C0112P
C0113P
C0114P
C0115P
C0116P
C0117P
C0118P
C0119P
C0120P
C0121P
C0122P
C0123P
C0124P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
cijevi T-oblika, nemetalne
cijevi u kotlovima za grijanje
cijevi za odvod plamena [naftna industrija]
cijevi za polijevanje
cijevi za polijevanje (mlaznice-prskalice)
cijevi za priključak grijača vozila
cijevi za usisavače prašine
cijevi, nemetalne za slivnike
cijevi, tekstilne
cijevi, vatrogasne
cijevne mlaznice-prskalice
cijevni nastavci (metalni cijevni nastavci)
cijevovodi [dijelovi sanitarnih instalacija]
ciklotroni
cikorija (korijen cikorije)
cikorija [salata]
cikorija [zamjena za kafu]
cilindri (cilindrične spojnice)
cilindri (klipovi cilindra)
cilindri [pokrivala za glavu]
cilindri mašine
cilindri motora
cilindri štamparskih mašina
cimbali [činele]
cimen [parametilizopropilbenzen]
cimet
cink
cinkov oksid [pigment]
cipele (električni čistači cipela)
cipele (kalupi za cipele) [postolarski pribor]
cipele (kalupi za rastezanje cipela)
cipele (kašika za obuvanje cipela)
cipele (kukice za cipele)
cipele (mast za cipele)
cipele (opruge za uloške cipela)
cipele *
cipele, ortopedske
cirkonijum
cirkonijumov oksid
citre
cjediljke
cjepila [noževi, alati za kalemljenje]
60
WIPO
190080
110078
110059
170006
210012
170074
070507
190075
170025
090708
060021
060173
110103
090172
310029
310030
300036
170033
070197
250076
070139
070446
070140
150032
010230
300030
060223
020081
070501
080056
210120
210213
260033
040026
100040
250130
100051
060264
010556
150022
210174
080134
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
28
8
17
17
17
6
6
6
6
6
19
C0125P
C0126P
C0127P
C0128P
C0129P
C0130P
C0131P
C0132P
C0133P
C0134P
C0135P
280046
080121
170067
170073
170030
060421
060275
060076
060415
060258
190235
11
11
19
19
30
6
1
19
19
19
6
18
30
2
2
9
9
16
16
20
16
29
10
10
3
21
20
1
26
31
C0136P
C0137P
C0138P
C0139P
C0140P
C0141P
C0142P
C0143P
C0144P
C0145P
C0146P
C0147P
C0148P
C0149P
C0150P
C0151P
C0152P
C0153P
C0154P
C0155P
C0156P
C0157P
C0158P
C0159P
C0160P
C0161P
C0162P
C0163P
C0164P
C0165P
cjevanice (zaštite za cjevanice) [sportska oprema]
cjevasto ravnanje (alat za cjevasto ravnanje)
cjevni nastavci, nemetalni
cjevni priključci, nemetalni
cjevovodi (brtve, zaptivke za cjevovode)
cjevovodi (cjevovodi za sprovođenje vode kod brana od metala)
cjevovodi (metalne armature za cjevovode)
cjevovodi (metalni cjevovodi za centralno grijanje)
cjevovodi (metalni cjevovodi za uređaje ventilacije i klimatizacije)
cjevovodi (metalni cjevovodi)
cjevovodi (nemetalni cjevovodi za uređaje ventilacije i
klimatizacije)
cjevovodi (slavine za cjevovode)
cjevovodi [dijelovi sanitarnih instalacija]
cjevovodi za vodu, nemetalni
cjevovodi, pregradne cijevi, nemetalni
coulis [voćni prelivi]
crijep (metalni crijep)
crijep (proizvodi za zaštitu crijepa) osim boja i ulja
crijep (žljebasti, nemetalni crijep) [za krovne sastave]
crijep, nemetalni
crijep, žljebasti
crijeva (metalna crijeva za naftne bušotine)
crijeva za suhomesnate proizvode
crni šećer, slatki korjen (poslastica)
crnila [bojajuće materije ili boje]
crnilo od čađi [pigment]
crtači [digitalni]
crtači, granični mjerač
crtanje (instrumenti za crtanje)
crtanje (pribor za crtanje)
crtanje (stolovi za crtanje)
crteži (grafički crteži)
crveni luk, konzervisani [povrće]
cucle za bočice
cuclice [varalica]
cvijeće (ekstrakti cvijeća) [parfimerija]
cvijeće (lonci za cvijeće)
cvijeće (postolja za posude za cvijeće)
cvijeće (proizvodi za konzervisanje cvijeća)
cvijeće (vijenci od vještačkog cvijeća)
cvijeće, prirodno
61
110068
110103
190076
190232
300206
060213
010540
190131
190151
190151
060337
180009
300118
020051
020073
090596
090490
160125
160124
200083
160121
290089
100170
100145
030101
210133
200116
010209
260099
310055
C
C
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
31
31
26
21
3
ME
C0166P
C0167P
C0168P
C0169P
C0170P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
cvijeće, prirodno (vijenci od prirodnog cvijeća)
cvijeće, sušeno za ukrašavanje
cvijeće, umjetno
cvijetni aranžmani (nosači za cvijetne aranžmane)
cvijetni mirisi (baze za cvijetne mirise)
62
WIPO
310044
310056
260059
210132
030105
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
21
21
2
1
1
21
21
21
30
21
30
5
30
30
21
21
21
12
12
25
9
25
25
1
25
25
10
10
20
16
16
21
21
21
21
21
21
21
30
13
13
7
ME
Č0001P
Č0002P
Č0003P
Č0004P
Č0005P
Č0006P
Č0007P
Č0008P
Č0009P
Č0010P
Č0011P
Č0012P
Č0013P
Č0014P
Č0015P
Č0016P
Č0017P
Č0018P
Č0019P
Č0020P
Č0021P
Č0022P
Č0023P
Č0024P
Č0025P
Č0026P
Č0027P
Č0028P
Č0029P
Č0030P
Č0031P
Č0032P
Č0033P
Č0034P
Č0035P
Č0036P
Č0037P
Č0038P
Č0039P
Č0040P
Č0041P
Č0042P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
čačkalice
čačkalice (postolja za čačkalice)
čađa [boja]
čađa za industrijske ili poljoprivredne potrebe
čađno crnilo za industrijske potrebe
čaj (filteri za čaj)
čaj (jaja za kuvanje čaja)
čaj (kutije za čaj)
čaj (napitci od čaja)
čaj (servisi za čaj)
čaj *
čaj protiv astme
čajevi, nemedicinski
čajni kolačići [minjoni]
čajnici
čajnici (prekrivači za čajnike)
čajnici za kuvanje vode, neelektrični
čamci
čamci (vesla za čamce)
čarape
čarape (električno grijane čarape)
čarape (pete čarapa)
čarape (podvezice za čarape) [držači]
čarape (sredstva za sprečavanje raspuštanja očica na čarapama)
čarape protiv znojenja
čarape s gaćicama [hulahopke]
čarape za proširene vene
čarape, elastične [hirurgija]
časopisi (stalci za časopise)
časopisi [periodični]
časopisi [revije]
čaše [pehari]
čaše za piće
čaše za pivo
čaše za voće
čaše, papirnate ili plastične
čaše, rogovi za piće
čašice za jaja
čau čau [začin]
čaure (eksplozivne čaure)
čaure metaka
čekići (parni čekići) batovi
63
WIPO
210105
210275
020101
010499
010316
210288
210248
210038
300187
210209
300037
050022
300009
300068
210222
210343
210246
120021
120041
250006
090121
250008
250037
010105
250007
250051
100166
100165
200135
160033
160243
210232
210319
210032
210089
210318
210086
210165
300162
130003
130019
070248
Č
Č
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
7
8
7
8
8
16
16
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
6
5
9
6
6
21
17
6
20
20
10
20
21
9
11
9
16
16
21
22
26
21
21
21
16
ME
Č0043P
Č0044P
Č0045P
Č0046P
Č0047P
Č0048P
Č0049P
Č0050P
Č0051P
Č0052P
Č0053P
Č0054P
Č0055P
Č0056P
Č0057P
Č0058P
Č0059P
Č0060P
Č0061P
Č0062P
Č0063P
Č0064P
Č0065P
Č0066P
Č0067P
Č0068P
Č0069P
Č0070P
Č0071P
Č0072P
Č0073P
Č0074P
Č0075P
Č0076P
Č0077P
Č0078P
Č0079P
Č0080P
Č0081P
Č0082P
Č0083P
Č0084P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
čekići (pneumatski čekići)
čekići [alat]
čekići [dijelovi mašina]
čekići ravnači
čekićne bušilice [alat]
čelična pera
čelična slova
čelična žica
čelične cijevi
čelične konstrukcije
čelične kuglice
čelične zavjese
čelični jarboli [potporni]
čelični lim
čelik (legure čelika)
čelik (liveni čelik)
čelik (preparati za poboljšanje čelika)
čelik, sirovi ili poluobrađeni
čepići za anus
čepići, tamponi za uši [zaštita za uši]
čepljenje boca (metalni poklopci za čepljenje boca)
čepovi (metalni čepovi) [štiftovi]
čepovi (sprave za vađenje čepova) [vadičepovi]
čepovi od gume
čepovi slivnika (metalni čepovi slivnika)
čepovi slivnika, nemetalni
čepovi za boce
čepovi za uši
čepovi, plutani
čepovi, stakleni
čepovi-indikatori pritiska za ventile
čepovi-zatvarači za radijatore
čestice (akceleratori čestica)
čestitke
čestitke s muzikom
češala [češljevi za stoku]
češljana vuna
češljanje vune (igle mašine za češljanje vune)
češljevi
češljevi (navlake za češljeve)
češljevi rijetkih zubaca
češljevi za pravljenje imitacija mramora
64
WIPO
070249
080156
070247
080051
080062
160002
160001
060004
060011
060266
060265
060009
060006
060010
060002
060005
010017
060001
050280
090681
060297
060087
210043
170018
060296
200213
200029
100032
200030
210042
090090
110050
090002
160250
160336
210028
220052
260005
210076
210128
210110
160122
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
7
7
21
29
21
21
21
20
7
21
21
13
8
21
21
10
21
7
7
7
16
7
21
21
21
16
16
21
21
21
21
21
21
5
26
7
26
9
9
29
3
7
ME
Č0085P
Č0086P
Č0087P
Č0088P
Č0089P
Č0090P
Č0091P
Č0092P
Č0093P
Č0094P
Č0095P
Č0096P
Č0097P
Č0098P
Č0099P
Č0100P
Č0101P
Č0102P
Č0103P
Č0104P
Č0105P
Č0106P
Č0107P
Č0108P
Č0109P
Č0110P
Č0111P
Č0112P
Č0113P
Č0114P
Č0115P
Č0116P
Č0117P
Č0118P
Č0119P
Č0120P
Č0121P
Č0122P
Č0123P
Č0124P
Č0125P
Č0126P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
češljevi za vunu (pribor za razčešljavanje vune)
češljevi za vunu [mašine]
češljevi, električni
češnjak, obrađeni
četkarski proizvodi
četkarski proizvodi (materijali za četkarske proizvode)
četke (električne četke) [nisu dijelovi mašina]
četke (okviri za četke)
četke (zračne četke) [mašine] za nanošenje boje
četke *
četke s dugačkim držalom za pranje podova
četke za čišćenje vatrenog oružja
četke za poliranje noktiju, električne ili obične
četke za pranje boca
četke za pranje posuđa
četke za pranje tjelesnih šupljina
četke za trljanje
četkice (dinamo četkice)
četkice (električne četkice) [dijelovi mašina]
četkice [dijelovi mašina]
četkice [kistovi]
četkice od uglja [električna energija]
četkice za brijanje brade
četkice za zube
četkice za zube, električne
četkice, četke za pisanje
četkice, slikarske četkice
činija [plitke posudice]
činija od papira
činija plitkog dna
činija za salatu
činija za varivo od povrća
činije za supu
činolin za medicinske potrebe
čipka
čipka (mašine za pletenje čipke)
čipka [pozamanterijska roba]
čipovi [integrirani krugovi]
čipovi DNA
čips [prženi krompirići]
čistionice (vosak za veš)
čišćenje (aparati za čišćenje pod pritiskom)
65
WIPO
070079
070364
210176
290173
210053
210054
210251
200033
070514
210014
210147
130010
080214
210278
210304
100178
210137
070033
070413
070068
160273
070093
210240
210250
210276
160342
160273
210039
210173
210208
210203
210154
210214
050257
260054
070151
260068
090540
090684
290019
030051
070495
Č
Č
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
7
7
21
21
21
3
21
5
5
21
7
1
7
7
3
9
9
9
9
9
15
25
21
25
10
25
28
30
30
30
7
21
ME
Č0127P
Č0128P
Č0129P
Č0130P
Č0131P
Č0132P
Č0133P
Č0134P
Č0135P
Č0136P
Č0137P
Č0138P
Č0139P
Č0140P
Č0141P
Č0142P
Č0143P
Č0144P
Č0145P
Č0146P
Č0147P
Č0148P
Č0149P
Č0150P
Č0151P
Č0152P
Č0153P
Č0154P
Č0155P
Č0156P
Č0157P
Č0158P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
čišćenje (centralno postrojenje za čišćenje vakumom)
čišćenje (električne mašine i aparati za čišćenje)
čišćenje (krpe za čišćenje)
čišćenje (kučina za čišćenje)
čišćenje (otpaci vune za čišćenje)
čišćenje (proizvodi za čišćenje)
čišćenje (ručni pribor za čišćenje)
čišćenje (sredstva za čišćenje) [laksativi]
čišćenje (sredstva za čišćenje) [purgativi]
čišćenje (tamponi za čišćenje)
čišćenje acetilena (uređaji za čišćenje acetilena)
čišćenje dimnjaka (hemijski proizvodi za čišćenje dimnjaka)
čišćenje parom (aparati za čišćenje parom)
čišćenje ulica (samohodne mašine, za čišćenje ulica)
čišćenje zubnih proteza (sredstva za čišćenje zubnih proteza)
čitači [informatika]
čitači bar kodova
čitači DVD-a
čitači kaseta
čitači kompaktnih diskova
čivije za zatezanje žica na žičanim instrumentima, muzičkim
čizme (gornji dio čizama) [sare]
čizme (kašike za izuvanje čizama)
čizme *
čizme za medicinske potrebe
čizmice
čizmice sa klizaljkama
čokolada
čokolada (piće od čokolade)
čokoladni musevi [pjenice]
čunkovi [dijelovi mašina]
čuturice
66
WIPO
070483
070281
210077
210312
210163
030104
210104
050156
050143
210168
070002
010174
070485
070034
030194
090620
090581
090685
090631
090632
150021
250040
210041
250014
100031
250015
280028
300038
300151
300204
070280
210144
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
20
14
14
3
14
14
20
20
21
ME
Ć0001P
Ć0002P
Ć0003P
Ć0004P
Ć0005P
Ć0006P
Ć0007P
Ć0008P
Ć0009P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
ćilibar
ćilibar (nakit od crnog ćilibara)
ćilibar (ukrasi od ćilibara)
ćilibar [parfemski proizvod]
ćilibar, crni (sirovi ili poluobrađeni crni ćilibar)
ćilibar, presovani (perle od presovanog ćilibara)
ćilibar, presovani (ploče od presovanog ćilibara)
ćilibar, presovani (šipke od presovanog ćilibara)
ćupovi
67
WIPO
200005
140047
140004
030008
140048
140005
200204
200203
210153
Ć
D
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
29
31
3
3
9
9
9
9
D0001P
D0002P
D0003P
D0004P
D0005P
D0006P
D0007P
D0008P
290083
310136
030204
030216
090195
090030
090470
090130
28
24
24
19
28
28
28
21
21
28
21
21
28
28
28
28
11
21
31
9
9
D0009P
D0010P
D0011P
D0012P
D0013P
D0014P
D0015P
D0016P
D0017P
D0018P
D0019P
D0020P
D0021P
D0022P
D0023P
D0024P
D0025P
D0026P
D0027P
D0028P
D0029P
10
11
D0030P
D0031P
1
1
9
D0032P
D0033P
D0034P
9
9
3
11
D0035P
D0036P
D0037P
D0038P
dagnje za jelo, nežive
dagnje, žive
dah (sprejevi za osvježavanje daha)
dah (trake za osvježavanje daha)
daljinomjeri [telemetri]
daljinsko paljenje (električni aparati za daljinsko paljenje)
daljinsko upravljanje (aparati za daljinsko upravljanje)
daljinsko upravljanje industrijskim procesima (električne instalacije
za daljinsko upravljanje industrijskim procesima
dama [igra] (pribor za igru dame)
damast [tkanina]
damast za stolnjake [vrsta fino tkanog platna]
daske [građevno drvo]
daske s jedrima, za vodu
daske s jedrom (jarboli za daske s jedrom)
daske s jedrom (oprema za daske s jedrom)
daske za peglanje veša
daske za peglanje veša (navlake za daske za peglanje veša)
daske za plivanje
daske za pranje
daske za rezanje [kuhinjski pribor]
daske za skijanje
daske za surfovanje (kaiševi za daske za surfanje)
daske za trbušno plivanje
daske za valove [surfing]
daske za WC šolje
daščice za hleb
debla stabala
debljina kože (uređaji za mjerenje debljine kože)
debljina životinjske kože (uređaji za mjerenje debljine životinjske
kože)
defibrilatori
dehidratacija (aparati za dehidrataciju) prehrambenih organskih
materija
dehidratanti za industrijske potrebe
dekstrin ljepak [apretura]
demagnetizovanje magnetnih traka (uređaji za demagnetizovanje
magnetnih traka)
denzimetri [mjerači gustoće tečnosti]
denzinometri [mjerači optičke gustine]
depilatori [proizvodi za uklanjanje dlačica]
destilacija (aparati za destilaciju)
68
280049
240037
240069
190149
280126
280169
280167
210179
210093
280205
210006
210108
280197
280172
280177
280102
110236
210169
310010
090386
090171
100211
110321
010239
010242
090076
090175
090532
030096
110120
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
9
11
9
11
31
1
9
9
9
9
3
21
3
D0039P
D0040P
D0041P
D0042P
D0043P
D0044P
D0045P
D0046P
D0047P
D0048P
D0049P
D0050P
D0051P
090564
110246
090504
110101
310048
010247
090180
090623
090173
090178
030211
210113
030075
1
5
13
28
22
30
11
D0052P
D0053P
D0054P
D0055P
D0056P
D0057P
D0058P
3
5
3
3
5
5
3
1
5
9
11
33
5
5
9
5
9
D0059P
D0060P
D0061P
D0062P
D0063P
D0064P
D0065P
D0066P
D0067P
D0068P
D0069P
D0070P
D0071P
D0072P
D0073P
D0074P
D0075P
10
D0076P
destilacija (uređaji za destilaciju za naučne potrebe)
destilacijske posude [prekapnice] *
destilacijske posude za laboratorijske eksperimente
destilacijski cilindri [kolone]
destiliranje (otpaci od destiliranja) [za stočnu hranu]
destilovana voda
detektori
detektori dima
detektori lažnog novca
detektori metalnih predmeta za industrijske ili vojne potrebe
deterdženti (krpe namočene deterdžentom) za čišćenje
deterdženti (tkanina namočena u deterdžent) za čišćenje
deterdženti [osim onih koji se upotrebljavaju za medicinske potrebe
ili tokom proizvodnih postupaka]
deterdženti koji se upotrebljavaju u toku proizvodnih postupaka
deterdženti za medicinske potrebe
detonatori
detonatori, praskavi [igračke]
devina dlaka
dezertni musevi [poslastičarski proizvodi]
dezinfekcija [dezinfekcioni] proizvodi (uređaji za dezinfekcione
proizvode) za toalete
dezinfekcioni [dezinfekcioni] sapuni
dezinfekcionii [dezinfekcioni] proizvodi za hemijske zahode
dezodoransi za kućne ljubimce
dezodoransi za ljude ili za životinje
dezodoransna sredstva osim onih za ličnu upotrebu ili za životinje
dezodoransna sredstva za odjeću i tekstil
dezodoransni sapuni
dietil-etri *
dietil-etri za farmaceutske potrebe
difrakcijski uređaji [mikroskopija]
difuzori svijetla [rasvjeta]
digestivi [žestoka alkoholna pića i likeri]
digestivna sredstva za farmaceutske potrebe
digitalin [lijek]
digitalni crtači
dijabetički hleb prilagođen za medicinsku upotrebu
dijagnosticiranje (aparati za dijagnosticiranje) ne za medicinske
potrebe
dijagnosticiranje (aparati za dijagnosticiranje) za medicinske
potrebe
69
010241
050108
130006
280118
220012
300205
110114
030080
050380
030217
030180
050119
050400
030149
010281
050139
090189
110118
330012
050122
050123
090596
050121
090633
100201
D
D
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
1
5
16
10
14
14
8
7
3
9
1
5
17
5
5
5
5
9
9
21
10
1
11
11
1
6
6
6
6
19
19
19
19
19
11
12
12
19
11
7
ME
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
D0077P dijagnostika (preparati za dijagnostiku) nisu za medicinske ili
veterinarske potrebe
D0078P dijagnostika (proizvodi za dijagnostiku) za medicinske potrebe
D0079P dijagrami
D0080P dijalizatori
D0081P dijamanti
D0082P dijamanti (vještački dijamanti)
D0083P dijamanti za rezanje stakla
D0084P dijamanti za staklare (dijelovi mašina)
D0085P dijamantin [sredstvo za struganje]
D0086P dijapozitivi
D0087P dijastati [encimi] za industrijske potrebe
D0088P dijastati [encimi] za medicinske potrebe
D0089P dijelektrici [izolatori]
D0090P dijetetske namirnice za medicinske potrebe
D0091P dijetetski dodaci za životinje
D0092P dijetetski materije za medicinske potrebe
D0093P dijetetski napitci za medicinske potrebe
D0094P diktiranje (mašine za diktiranje)
D0095P dim (detektori dima)
D0096P dim (uređaji za upijanje dima, za kućnu upotrebu)
D0097P dimljenje [fumigacija] (uređaji za dimljenje) za medicinske potrebe
D0098P dimljenje mesa (proizvodi za dimljenje mesa)
D0099P dimljenje, [fumigacija] (uređaji za fumigaciju) ne za medicinske
potrebe
D0100P dimnjaci (dimovodni kanali u dimnjacima)
D0101P dimnjaci (hemijski proizvodi za čišćenje dimnjaka)
D0102P dimnjaci (metalne cijevi za dimnjake)
D0103P dimnjaci (metalne kape dimnjaka)
D0104P dimnjaci (metalni dimnjaci)
D0105P dimnjaci (metalni poklopci dimnjaka)
D0106P dimnjaci (nemetalne cijevi za dimnjake)
D0107P dimnjaci (nemetalne kape dimnjaka)
D0108P dimnjaci (nemetalni krovići dimnjaka)
D0109P dimnjaci (nemetalni produžeci dimnjaka)
D0110P dimnjaci (okviri dimnjaka)
D0111P dimnjaci (razvodne sprave u dimnjacima) [šiberi]
D0112P dimnjaci lokomotiva
D0113P dimnjaci, brodski
D0114P dimnjaci, nemetalni
D0115P dimovodi kamina
D0116P dimovodi za kotlove mašina
70
WIPO
010243
050330
160126
100212
140035
140097
080089
070494
030082
090185
010244
050366
170034
050297
050419
050350
050307
090188
090623
210139
100182
010317
110278
110093
010174
060414
060318
060413
060331
190218
190212
190216
190217
190049
110094
120229
120073
190055
110093
070416
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
13
7
7
7
9
1
1
2
9
9
28
1
11
9
20
29
6
2
30
7
7
7
7
7
7
8
8
12
7
6
7
28
12
4
7
20
20
20
18
26
12
6
ME
D0117P
D0118P
D0119P
D0120P
D0121P
D0122P
D0123P
D0124P
D0125P
D0126P
D0127P
D0128P
D0129P
D0130P
D0131P
D0132P
D0133P
D0134P
D0135P
D0136P
D0137P
D0138P
D0139P
D0140P
D0141P
D0142P
D0143P
D0144P
D0145P
D0146P
D0147P
D0148P
D0149P
D0150P
D0151P
D0152P
D0153P
D0154P
D0155P
D0156P
D0157P
D0158P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
dinamit
dinamo četkice
dinamo kaiševi
dinamo uređaji
dinamometri
dioksid (manganov dioksid)
dioksid (titanijumov dioksid za industrijske potrebe)
dioksid (titanijumov dioksid) [pigment]
disanje (uređaji za disanje) osim aparata za vještačko disanje
diskovi (mjenjači diskova) [informatika]
diskovi za sport
disprozijum
distribucija vode (uređaji za distribuciju)
distribucione konzole za elektrodistribuciju
divani
divljač
divlje životinje (kavezi za divlje životinje)
divlji orah [kurkuma] kao bojajuće sredstvo
divlji orah [kurkuma] za prehranu
dizalice (uređaji za dizanje tereta)
dizalice [kabestani]
dizalice [koloture]
dizalice [mašine]
dizalice [mašine]
dizalice [mehaničke]
dizalice [ručne dizalice]
dizalice [ručni alat]
dizalice [sohe] za utovar na brodove
dizalice za dizanje vagona
dizalice za pomjeranje prozora
dizanje (uređaji za dizanje)
dizanje tegova (kaiševi za dizače tegova) [sportski pribor]
dizanje tereta (kolica za dizanje tereta)
dizel-gorivo
dizel-motori (svjećice za zagrijavanje dizel motora)
djeca (hodalice za djecu)
djeca (ogradice za djecu)
djeca (tepisi za ogradice za djecu)
djeca (torbe za nošenje djece s naramenicama)
djeca (uzice i povoci za djecu)
dječija kolica
djelovi za građevine ili namještaj od srebro-nikla
71
WIPO
130032
070033
070126
070160
090203
010124
010536
020106
090431
090604
280052
010250
110096
090198
200085
290050
060433
020060
300051
070453
070072
070373
070135
070135
070099
080024
080024
120048
070271
060075
070237
280176
120001
040048
070061
200258
200022
200275
180044
260025
120163
060015
D
D
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
3
8
21
22
21
8
8
8
7
8
8
8
5
7
25
5
31
1
9
10
10
25
25
1
20
28
20
20
20
20
18
6
20
20
20
20
24
21
21
24
20
24
ME
D0159P
D0160P
D0161P
D0162P
D0163P
D0164P
D0165P
D0166P
D0167P
D0168P
D0169P
D0170P
D0171P
D0172P
D0173P
D0174P
D0175P
D0176P
D0177P
D0178P
D0179P
D0180P
D0181P
D0182P
D0183P
D0184P
D0185P
D0186P
D0187P
D0188P
D0189P
D0190P
D0191P
D0192P
D0193P
D0194P
D0195P
D0196P
D0197P
D0198P
D0199P
D0200P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
dlačice (sredstva za uklanjanje dlačica)
dlaka (aparati za šišanje životinjske dlake)
dlaka za četke
dlaka, životinjska
dlaka, životinjska za četkarstvo
dlake (pincete za čupanje dlaka)
dlake (uređaji za uklanjanje dlaka) električni ili neelektrični
dleta za urezivanje (unakrsni sjekači)
dlijeta (mašinska dlijeta)
dlijeta (poluokrugla dlijeta za žlijebljenje)
dlijeta (tesarska dlijeta)
dlijeta, klesarska [grubnjaci]
dobijanje zuba (preparati za olakšanje rasta zuba)
doboši za mašine za vez
dodaci na košuljama
dodaci stočnoj hrani za medicinske potrebe
dodaci stočnoj hrani za nemedicinske potrebe
dodaci za pročišćavanje benzina
dodaci za telefone za telefoniranje bez ruku, hands free
dojenje (sprave za dojenje)
dojke (vještačke dojke)
dokoljenice [gamaše]
dokoljenice [odjevni predmeti]
dolomit za industrijske potrebe
domaće životinje (gnijezda za domaće životinje)
domaće životinje (igračke za domaće životinje)
domaće životinje (kućice za domaće životinje)
domaće životinje (ležajevi za domaće životinje)
domaćinstvo
domaćinstvo (drvene ploče za domaćinstvo)
domaćinstvo (kožne presvlake za domaćinstvo)
domaćinstvo (metalne armature za domaćinstvo)
domaćinstvo (nemetalna oprema za domaćinstvo)
domaćinstvo (nemetalni točkići za domaćinstvo)
domaćinstvo (plastični obrubi na pokućstvu)
domaćinstvo (police za domaćinstvo)
domaćinstvo (presvlake od plastike za domaćinstvo)
domaćinstvo (sunđeri za domaćinstvo)
domaćinstvo (tkanina za brisanje pokućstva)
domaćinstvo (tkanina za domaćinstvo)
domaćinstvo (vrata za domaćinstvo)
domaćinstvo (zaštitne navlake za domaćinstvo)
72
WIPO
030096
080222
210055
220065
210010
080102
080242
080029
070107
080129
080030
080036
050116
070067
250072
050293
310001
010021
090688
100016
100141
250062
250088
010248
200008
280004
200009
200007
200041
200148
180116
060380
200113
200149
200173
200172
240075
210280
210125
240004
200170
240059
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
20
28
10
10
25
25
9
1
14
14
14
7
6
6
20
19
10
19
7
7
7
7
7
7
D0201P
D0202P
D0203P
D0204P
D0205P
D0206P
D0207P
D0208P
D0209P
D0210P
D0211P
D0212P
D0213P
D0214P
D0215P
D0216P
D0217P
D0218P
D0219P
D0220P
D0221P
D0222P
D0223P
D0224P
200132
280054
100098
100002
250026
250054
090565
010346
140074
140050
140073
070158
060114
060335
200231
190221
100081
190220
070213
070256
070419
070263
070414
070153
5
24
6
6
20
21
18
28
1
6
31
22
16
19
1
31
D0225P
D0226P
D0227P
D0228P
D0229P
D0230P
D0231P
D0232P
D0233P
D0234P
D0235P
D0236P
D0237P
D0238P
D0239P
D0240P
domaćinstvo, metalno
domino (pribor za igranje domina)
donji trbuh [hipogaster] (mekani jastučići za donji trbuh)
donji trbuh [hipogaster] (pojasi za donji trbuh)
donji veš
donji veš za upijanje znoja
doziranje (uređaji za doziranje)
dozrijevanje voća (hormoni za ubrzavanje dozrijevanja voća)
drago kamenje
draguljarski proizvodi
dragulji (prirodni dragulji)
drenaža (mašine za drenažu)
drenaža (metalne cijevi za drenažu)
drenažne cijevi (metalni ventili za drenažne cijevi)
drenažne cijevi (plastični ventili za drenažne cijevi)
drenažne cijevi (ventili za drenažne cijevi) [ni metalni, ni plastični]
drenažne cijevi za medicinske potrebe
drenažne nemetalne cijevi
drljače
drobilice (električne drobilice za domaćinstvo)
drobilice (mašine-drobilice za industrijske potrebe)
drobilice kamena [mašine]
drobilice smeća [mašine]
drobljenje kamena (centrifugalni mlinovi za fino drobljenje
kamena) [dezintegratori]
droge za medicinske potrebe
droget [vrsta poluvunene tkanine]
drške alata [ručke] (metalne drške alata)
drške noževa (karike na drškama noževa)
drške noževa, nemetalne
drške sunđera
drške štapova za hodanje
društvene igre
drveće (kit za ispunjavanje šupljina u drveću) [arborikultura]
drveće (metalna zaštita za drveće)
drveće [bilje]
drvena piljevina
drvena pulpa (karton od drvene pulpe)
drvena pulpa (karton od drvene pulpe) [građevini materijal]
drvena pulpa [pulpa]
drvena pulpa [pulpa] (drvene strugotine za proizvodnju drvene
pulpe)
73
050125
240044
060171
060172
200075
210124
180060
280078
010080
060028
310008
220006
160278
190201
010132
310018
D
D
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
1
22
2
19
20
22
20
20
19
4
5
2
7
3
2
2
2
2
2
19
31
2
19
20
19
19
4
19
19
19
31
16
7
20
16
7
7
6
20
8
21
21
ME
D0241P
D0242P
D0243P
D0244P
D0245P
D0246P
D0247P
D0248P
D0249P
D0250P
D0251P
D0252P
D0253P
D0254P
D0255P
D0256P
D0257P
D0258P
D0259P
D0260P
D0261P
D0262P
D0263P
D0264P
D0265P
D0266P
D0267P
D0268P
D0269P
D0270P
D0271P
D0272P
D0273P
D0274P
D0275P
D0276P
D0277P
D0278P
D0279P
D0280P
D0281P
D0282P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
drvena smola
drvena vuna
drvene boje [boje dobijene iz drveta]
drvene letve za oblaganje
drvene ploče [paneli] za namještaj
drvene strugotine [trijeske]
drvene trake
drveni okviri za krevete
drveni pločnici
drveni ugljalj [ogrijev]
drveni ugljalj za farmaceutske potrebe
drvo (boje za drvo)
drvo (mašine za obradu drva)
drvo (mirišljivo drvo)
drvo (nagrizajući proizvodi za drvo)
drvo (premazi za drvo) [boje]
drvo (proizvodi za konzervisanje drva)
drvo (ulje za konzervisanje drva)
drvo iz kojeg se dobija boja
drvo pogodno za oblikovanje
drvo s korom
drvo za boju (ekstrakti iz drveta iz kojeg se dobija boja)
drvo za burad [dužice]
drvo za grebanje za mačke
drvo za oblaganje
drvo za obradu
drvo za ogrijev
drvo, građevno
drvo, oblikovano
drvo, poluobrađeno
drvo, sirovo
drvorezi
držači alata [dijelovi mašina]
držači alata, nemetalni
držači ljepljivih traka [kancelarijski pribor]
držači ljepljivih traka [mašine]
držači oštrica [dijelovi mašina]
držači peškira (fiksni metalni držači peškira)
držači peškira (učvršćeni, nemetalni držači peškira)
držači pila
držači sapuna [napravice za izdavanje sapuna]
držači toalet papira [napravice]
74
WIPO
010130
220005
020111
190015
200148
220004
200027
200026
190032
040014
050056
020028
070055
030030
020027
020026
020049
020082
020111
190127
310019
020112
190125
200264
190034
190030
040013
190027
190029
190026
310017
160015
070286
200142
160003
070004
070227
060358
200084
080186
210117
210116
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
8
8
21
21
26
26
34
16
16
20
9
9
9
26
21
14
20
24
24
20
10
20
15
34
34
5
34
7
11
11
1
34
34
9
9
30
ME
D0283P
D0284P
D0285P
D0286P
D0287P
D0288P
D0289P
D0290P
D0291P
D0292P
D0293P
D0294P
D0295P
D0296P
D0297P
D0298P
D0299P
D0300P
D0301P
D0302P
D0303P
D0304P
D0305P
D0306P
D0307P
D0308P
D0309P
D0310P
D0311P
D0312P
D0313P
D0314P
D0315P
D0316P
D0317P
D0318P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
držači točila [za bruseve]
držači za burgije [ručni alat]
držači za čačkalice
držači za jelovnike
držači za kosu
držači za kosu
držači za lule
držači za pera
držači za pera i olovke
držači za šešire
dubinomjeri
dubinomjeri (konopci za dubinomjere)
dubinomjeri (olovo za dubinomjere)
dugmad [gumbi] *
dugmići (kukice za zakopčavanje na obući)
dugmići za narukvice
dušeci
dušeci (navlake za dušeke)
dušeci (tkanina za dušeke)
dušeci *
dušeci za porođaje
dušeci, vazdušni [ne za medicinske potrebe]
duvačke svirale orgulja [cijevi]
duvan
duvan (ćupovi za duvan)
duvan (ekstrakti duvana) [insekticidi]
duvan (kutije za duvan)
duvan (mašine za obradu duvana)
duvan (postrojenja za hlađenje duvana)
duvan (sušare za duvan)
duvan (tečnost za vlaženje duvana)
duvan (vrećice za duvan)
duvan za žvakanje
dvogled [optika]
dvogled [teleskopi]
dvopek [prepečenac]
75
WIPO
080068
080218
210275
210064
260015
260040
340030
160299
160281
200053
090668
090327
090454
260021
210223
140122
200159
240030
240074
200079
100004
200202
150003
340003
340032
050186
340034
070255
110227
110228
010471
340004
340012
090475
090476
300015
D
Dž
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
29
25
16
11
25
16
25
ME
Dž0001P
Dž0002P
Dž0003P
Dž0004P
Dž0005P
Dž0006P
Dž0007P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
džemovi
džemperi [puloveri]
džepići za pasoše
džepne grijalice
džepne maramice [odjevni predmeti]
džepne maramice, papirnate
džepovi na odjeći
76
WIPO
290024
250107
160340
110280
250161
160198
250106
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
25
17
29
32
30
ME
Đ0001P
Đ0002P
Đ0003P
Đ0004P
Đ0005P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
đonovi [đonovi]
đonovi, azbestni
đumbir (džem od đumbira)
đumbir (pivo od đumbira)
đumbir [začin]
WIPO
250129
170027
290051
320003
300073
77
Ð
E
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
17
17
9
9
9
9
9
6
6
8
7
8
8
16
12
6
7
11
1
13
13
13
13
32
3
30
33
1
E0001P
E0002P
E0003P
E0004P
E0005P
E0006P
E0007P
E0008P
E0009P
E0010P
E0011P
E0012P
E0013P
E0014P
E0015P
E0016P
E0017P
E0018P
E0019P
E0020P
E0021P
E0022P
E0023P
E0024P
E0025P
E0026P
E0027P
E0028P
4
12
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
7
E0029P
E0030P
E0031P
E0032P
E0033P
E0034P
E0035P
E0036P
E0037P
E0038P
E0039P
E0040P
E0041P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
ebonit (kalupi od ebonita)
ebonit [stvrdnuta guma]
ekrani (fluorescentni ekrani) [ekrani]
ekrani (radiološki ekrani za industrijske potrebe)
ekrani na objektivima [fotografija]
ekrani za fotogravure
ekrani za projektovanje [ekrani]
ekseri
ekseri
ekseri (alat za vađenje eksera)
ekseri (mali fabrički čekići)
ekseri (rašljaste poluge za vađenje eksera)
ekseri (sprave za vađenje eksera)
ekseri s pljosnatom glavom [rajsnegle]
ekseri za gume
ekseri za led [kramponi]
ekspanzijske posude [dijelovi mašina]
ekspanzijske posude [dijelovi postrojenja za grijanje]
eksperimenti (hemijski papir za eksperimente)
eksploziv za pecanje
eksplozivi
eksplozivni prah [barut]
eksplozivno punjenje
ekstrakti [koncentrati] za pripremu napitaka
ekstrakti cvijeća [parfimerija]
ekstrakti iz slada za prehranu
ekstrakti, voćni s alkoholom
elektricitet, statički (proizvodi za neutraliziranje statičkog
elektriciteta)
električna energija
električna vozila
električna zvonca
električne baterije
električne cijevi
električne cijevi za postavljanje projektora
električne utičnice
električne zujalice
električne žice
električne žice (identifikacioni omotači za električne žice)
električni akumulatori za vozila
električni čekići
električni generatori
78
WIPO
170100
170036
090208
090526
090211
090286
090209
060085
060086
080023
070250
080034
080050
160048
120155
060149
070493
110313
010278
130061
130034
130051
130061
320009
030101
300164
330002
010260
040106
120110
090071
090360
090216
090635
090166
090521
090255
090294
090007
070489
070171
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
9
9
9
9
9
9
9
17
11
12
9
11
9
9
14
9
9
9
17
9
6
19
9
9
11
9
E0042P
E0043P
E0044P
E0045P
E0046P
E0047P
E0048P
E0049P
E0050P
E0051P
E0052P
E0053P
E0054P
E0055P
E0056P
E0057P
E0058P
E0059P
E0060P
E0061P
E0062P
E0063P
E0064P
E0065P
E0066P
E0067P
090213
090215
090626
090098
090514
090001
090140
170029
110262
120109
090220
110137
090222
090129
140032
090049
090141
090142
170098
090553
060365
190079
090219
090216
110111
090559
9
5
E0068P
E0069P
7
10
10
16
1
9
7
7
28
9
9
E0070P
E0071P
E0072P
E0073P
E0074P
E0075P
E0076P
E0077P
E0078P
E0079P
E0080P
električni gubici (mjerači električnih gubitaka)
električni kablovi
električni kablovi (kablovske spojnice)
električni kablovi (obloge električnih kablova)
električni kalemovi (nosači električnih kalemova)
električni kalemovi [bobine]
električni kondenzatori
električni kondenzatori (papir za električne kondenzatore)
električni mašine za kuvanje kave
električni motori za kopnena vozila
električni priključci
električni radijatori
električni releji
električni sabirnici [kolektori]
električni satovi
električni transformatori
električni vodiči
električni vodovi
električni vodovi (izolatori za električne vodove)
električni vodovi (materijal za električne vodove) [žice, kablovi]
električni vodovi (metalni stubovi za električne vodove)
električni vodovi (nemetalni stubovi za električne vodove)
električni vodovi (priključci električnih vodova)
električni vodovi [linije]
električno pražnjenje (cijevi s električnim pražnjenjem) za rasvjetu
električno pražnjenje (cijevi za električno pražnjenje) [nisu za
rasvjetu]
elektrificirane ograde
elektrode elektrokardiografa (hemijski vodići za elektrode
elektrokardiografa)
elektrode za mašine za zavarivanje
elektrode za medicinske potrebe
elektrokardiografi
elektrokardiografi (papir za elektrokardiografe)
elektrolit za punjenje akumulatora
elektrolitičke kade
elektrolučno rezanje (aparati za elektrolučno rezanje)
elektrolučno zavarivanje (uređaji za elektrolučno zavarivanje)
elektronske igre (aparati za elektronske igre)
elektronske naljepnice za prodajnu robu
elektronske olovke za jedinice za vizuelno prikazivanje
79
090669
050091
070525
100174
100084
160140
010251
090226
070531
070530
280128
090637
090598
E
E
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
9
E0081P
15
7
7
5
1
1
1
2
2
21
1
1
30
5
1
5
5
1
5
1
5
9
1
9
1
9
5
5
30
24
22
25
10
25
9
1
4
1
3
3
E0082P
E0083P
E0084P
E0085P
E0086P
E0087P
E0088P
E0089P
E0090P
E0091P
E0092P
E0093P
E0094P
E0095P
E0096P
E0097P
E0098P
E0099P
E0100P
E0101P
E0102P
E0103P
E0104P
E0105P
E0106P
E0107P
E0108P
E0109P
E0110P
E0111P
E0112P
E0113P
E0114P
E0115P
E0116P
E0117P
E0118P
E0119P
E0120P
E0121P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
elektronske publikacije [za skidanje s udaljenijeg na bliži
kompjuter ili s jačeg na slabiji kompjuter]
elektronski muzički instrumenti
elevatori (kaiševi liftova)
elevatori [liftovi]
eliksiri [farmaceutski preparati]
emajl (hemijska sredstva za oduzimanje sjaja emajlu)
emajl (hemijski proizvodi za pravljenje emajla) osim boja
emajl (proizvodi za postizanje neprozirnosti emajla)
emajl za slikarstvo
emajli [lakovi]
emajlirano staklo
emulgatori
emulzije za fotografske potrebe
engleska krema
enzimi kao dijetetski dodatak prehrani
enzimi za industrijske potrebe
enzimi za medicinske potrebe
enzimi za veterinarske potrebe
enzimski preparati za industrijske potrebe
enzimski preparati za medicinske potrebe
enzimski preparati za prehrambenu industriju
enzimski preparati za veterinarske potrebe
epidijaskopi
epoksidna smola u sirovom stanju
epruvete
erbijum
ergometri
ergot-lijek protiv krvarenja za farmaceutske potrebe
esencije za farmaceutske potrebe [dekokti]
esencije za prehranu [osim eteričnih esencija i ulja]
esparto [biljka] (tkanine od esparta)
esparto [vrsta trave] (vlakna od esparta)
esparto cipele ili sandale [obuća od platna i špage]
estetska masaža (uređaji za estetsku masažu)
ešarpe [šalovi]
etaloni [mjerila]
etan
etanol [gorivo]
eteri (kompleksni eteri) *
eterična ulja
eterične esencije
80
WIPO
090657
150044
070127
070024
050133
010265
010107
010262
020065
020064
210119
010268
010267
300175
050429
010273
050368
050369
010272
050370
010660
050371
090235
010274
090236
010276
090239
050269
050109
300048
240090
220070
250073
100063
250148
090242
010280
040107
010279
030100
030099
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
1
1
5
5
1
ME
E0122P
E0123P
E0124P
E0125P
E0126P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
etilni alkohol
etilni dietil-eter
eukaliptol za farmaceutske potrebe
eukaliptus za farmaceutske potrebe
europijum
81
WIPO
010041
010282
050141
050142
010287
E
F
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
7
30
9
5
1
F0001P
F0002P
F0003P
F0004P
F0005P
11
16
16
16
5
1
11
11
9
29
1
1
5
1
30
1
1
6
6
6
1
6
20
6
16
1
1
24
19
17
17
29
9
9
1
5
F0006P
F0007P
F0008P
F0009P
F0010P
F0011P
F0012P
F0013P
F0014P
F0015P
F0016P
F0017P
F0018P
F0019P
F0020P
F0021P
F0022P
F0023P
F0024P
F0025P
F0026P
F0027P
F0028P
F0029P
F0030P
F0031P
F0032P
F0033P
F0034P
F0035P
F0036P
F0037P
F0038P
F0039P
F0040P
F0041P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
fabrika brašna (mašine za fabrike brašna)
fabrika brašna (proizvodi fabrike brašna)
fakturisanje (mašine za fakturisanje)
farmaceutski proizvodi
farmaceutski proizvodi (proizvodi za konzervisanje farmaceutskih
proizvoda)
farovi za vozila
fascikle [kancelarijski pribor]
fascikle [papirni proizvodi]
fascikle za papir
fenol za farmaceutske potrebe
fenol za industrijske potrebe
fenovi za kosu [električni uređaji]
fenjeri, veliki
fermentacija (uređaji za fermentaciju)
fermenti (mliječni fermenti) za upotrebu u kulinarstvu
fermenti (mliječni) za industrijske svrhe
fermenti (mliječni) za prehrambenu industriju
fermenti za farmaceutske potrebe
fermenti za hemijske potrebe
fermenti za tijesto
fermij [vještački radioaktivni element]
ferocijanidi
ferokrom
feromolibden
ferosilicij
ferotipske ploče [fotografija]
ferotitanium
figurice od drva, voska, gipsa ili od plastike
figurice od običnih metala
figurice od papira
fiksiranje (materije za fiksiranje)
fiksiri za fotografije
filc od konoplje [pust] *
filc za građevinske potrebe
filc za izolaciju
filc, azbestni
fileti, riblji
filmovi (sprave za rezanje filmova)
filmske trake [osvijetljene]
filmske trake, senzibilizivane ali neosvijetljene
filoksera (hemijski proizvodi za uništavanje filoksere)
82
WIPO
070266
300099
090252
050069
010210
110200
160092
160022
160085
050236
010426
110095
110144
090253
290178
010676
010675
050333
010291
300066
010159
010229
060080
060136
060137
010292
060139
200239
060382
160155
010097
010298
240027
190090
170045
170044
290041
090262
090515
010581
050246
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
7
1
1
11
34
21
21
9
11
21
16
9
9
10
7
16
24
17
F0042P
F0043P
F0044P
F0045P
F0046P
F0047P
F0048P
F0049P
F0050P
F0051P
F0052P
F0053P
F0054P
F0055P
F0056P
F0057P
F0058P
F0059P
16
1
22
1
1
1
7
16
24
7
1
11
1
13
13
13
4
28
10
28
9
10
24
F0060P
F0061P
F0062P
F0063P
F0064P
F0065P
F0066P
F0067P
F0068P
F0069P
F0070P
F0071P
F0072P
F0073P
F0074P
F0075P
F0076P
F0077P
F0078P
F0079P
F0080P
F0081P
F0082P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
filteri (dijelovi mašina i motora)
filteri (keramički materijali u česticama za filtere)
filteri (ugljenik za filtere)
filteri [dijelovi kućnih ili industrijskih instalacija]
filteri za cigarete
filteri za čaj
filteri za domaćinstvo (cjediljke za upotrebu u domaćinstvu)
filteri za fotografske potrebe
filteri za kafu, električni
filteri za kafu, neelektrični
filteri za kafu, papirni
filteri za maske za disanje
filteri za ultraljubičaste zrake za fotografsku djelatnost
filteri za ultraljubičaste zrake za medicinske potrebe
filteri-prese
filter-papir
filterske tekstilne tkanine
filterski materijal [plastične materije ili poluobrađena pjenasta
plastika]
filterski materijali [papir]
filterski materijali [plastične, neobrađene mase]
filterski materijali [vata]
filterski materijali, biljnog porijekla
filterski materijali, hemijskog porijekla
filterski materijali, mineralni
filterski umeci za mašine za filtriranje
filter-tkanine za štamparstvo, netekstilne
filter-tkanine za štamparstvo, tekstilne
filtriranje (mašine za filtriranje)
filtriranje (sredstva [agensi] za filtriranje) za industriju pića
filtriranje akvarijuma (aparati za filtriranje za akvarijuma)
fisioni materijal za nuklearnu energiju
fitilji za mine
fitilji za paljenje eksploziva
fitilji za paljenje eksploziva
fitilji za svijetiljke
fizička kultura (aparati za fizičku kulturu)
fizičke vježbe (medicinski uređaji za fizičke vježbe)
fizičke vježbe (sprave za fizičke vježbe)
fizika (uređaji i instrumenti za fiziku)
fizioterapija (uređaji za fizioterapiju)
flanel [tkanina]
83
WIPO
070457
010621
010166
110146
340006
210288
210088
090264
110260
210256
160324
090263
090574
100181
070109
160156
240105
170106
160157
010610
220095
010613
010611
010612
070424
160177
240106
070192
010296
110307
010297
130044
130062
130060
040046
280129
100176
280043
090395
100196
240050
F
F
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
24
5
5
5
24
15
15
9
1
1
9
28
1
9
1
1
1
28
9
17
6
17
30
9
5
1
5
1
1
1
9
1
1
16
16
9
16
1
1
9
9
ME
F0083P
F0084P
F0085P
F0086P
F0087P
F0088P
F0089P
F0090P
F0091P
F0092P
F0093P
F0094P
F0095P
F0096P
F0097P
F0098P
F0099P
F0100P
F0101P
F0102P
F0103P
F0104P
F0105P
F0106P
F0107P
F0108P
F0109P
F0110P
F0111P
F0112P
F0113P
F0114P
F0115P
F0116P
F0117P
F0118P
F0119P
F0120P
F0121P
F0122P
F0123P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
flanel za sanitarne potrebe
flasteri
flasteri (tečnosti za skidanje flastera)
flasteri [leukoplasti]
flaše (podloge za flaše)
flaute
flaute od bambusa
fleševi, blicevi, fotografska djelatnost
fleševi, preparati za džepne lampe, baterije
flokulatonti [koagulanti]
flopi diskovi (savitljive diskete)
floreti za mačevanje [vrsta mačeva]
fluor
fluorescentni zasloni [ekrani]
fluorit [mineral]
fluorne mješavine
fluorovodična kisjelina
fokina koža za oblaganje skija
fokusi, fotografski
folija (plastična folija) [nije za ambalažu]
folija [tanki lim] od kositra
folije, metalne za izolaciju
fondani [vrsta bombona]
fonometri [instrumenti za lociranje zvuka]
formalin za farmaceutske potrebe
fosfati [gnojiva]
fosfati za farmaceutske potrebe
fosfatidi
fosfor
fosforna kisjelina
fotoćelije
fotografija (hemijski proizvodi za fotografije)
fotografije (papir za fotografije)
fotografije (stalci za fotografije)
fotografije (uređaji za lijepljenje fotografija)
fotografije (uređaji za sušenje fotografija)
fotografije [štampane]
fotografske emulzije
fotografske table (senzibilizovane fotografske ploče)
fotografski aparati
fotografski aparati i instrumenti (specijalne navlake za fotografske
aparate i instrumente)
84
WIPO
240051
050097
050134
050019
240096
150036
150082
090206
010256
010587
090534
280068
010302
090208
010495
010303
010304
280100
090392
170072
060375
170059
300067
090455
050335
010427
050245
010429
010430
010433
090531
010211
010322
160220
160219
090122
160147
010267
010269
090184
090246
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
9
1
9
1
1
9
9
16
9
1
2
1
9
9
9
1
1
7
9
1
25
8
16
16
9
32
26
9
9
24
20
11
25
28
1
5
1
ME
F0124P
F0125P
F0126P
F0127P
F0128P
F0129P
F0130P
F0131P
F0132P
F0133P
F0134P
F0135P
F0136P
F0137P
F0138P
F0139P
F0140P
F0141P
F0142P
F0143P
F0144P
F0145P
F0146P
F0147P
F0148P
F0149P
F0150P
F0151P
F0152P
F0153P
F0154P
F0155P
F0156P
F0157P
F0158P
F0159P
F0160P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
fotografski fokusi
fotografski prigušivači [filtri]
fotografski radovi (sušila za fotografske radove)
fotografski razvijači
fotografski senzibilizatori
fotografski snimci (uređaji za glaziranje fotografskih snimaka)
fotografski snimci (uređaji za sušenje fotografskih snimaka)
fotogravure
fotogravure (ekrani za fotogravure)
fotokopije (ozalit papir za fotokopije)
fotokopiranje (tinte [toneri] za fotokopirne aparate)
fotokopiranje (tkanina za fotokopiranje)
fotokopirni uređaji
fotokopirni uređaji za kopiranje sa paus-papira
fotometri, aparati za mjerenje jačine svijetlosti
fotometrički papir
fotosenzibilne table
fotoštamparske mašine
fototelegrafija (uređaji za fototelegrafiju)
francijum
francuske kape
francuski ključevi za matice
frankiranje (mašine za frankiranje za kancelarijsku upotrebu)
frankiranje (mašine za frankiranje) [kancelarijski pribor]
frankiranje (uređaji za kontrolu frankiranja) [frankotip uređaji]
frapei od voća [smoothies]
fratarski konop [vrsta pojasa za odjeću]
frekvencija (visokofrekventni uređaji)
frekvenciometri
friz [vunena tkanina]
frizerski stolice
frižideri
fudbal (obuća za fudbal) [kopačke]
fudbal, sobni (stolovi za sobni fudbal)
fulerova zemlja za tekstilnu industriju
fungicidi
fungicidi (hemijski dodaci za fungicide)
85
WIPO
090392
010027
090212
010435
010436
090283
090282
160221
090286
010432
020121
010434
090154
090106
090393
010417
010213
070112
090394
010314
250009
080063
160009
160009
090149
320050
260047
090267
090268
240052
200241
110274
250075
280070
010525
050151
010309
F
G
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
25
6
9
20
25
5
1
28
20
15
1
6
9
1
1
1
1
1
7
9
16
16
7
9
10
9
1
10
5
1
6
21
1
24
10
9
9
24
5
7
32
32
ME
G0001P
G0002P
G0003P
G0004P
G0005P
G0006P
G0007P
G0008P
G0009P
G0010P
G0011P
G0012P
G0013P
G0014P
G0015P
G0016P
G0017P
G0018P
G0019P
G0020P
G0021P
G0022P
G0023P
G0024P
G0025P
G0026P
G0027P
G0028P
G0029P
G0030P
G0031P
G0032P
G0033P
G0034P
G0035P
G0036P
G0037P
G0038P
G0039P
G0040P
G0041P
G0042P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
gabardeni [odjevni predmeti]
gabariti (metalni, utovarni gabariti za željeznice)
gabariti [mjerni instrumenti]
gabariti, nemetalni za utovar na željeznici
gaćice
gaćice-pelene za bebe [nepromočive]
gadolinijum
gađanje lukom (oprema za gađanje lukom)
gajbe
gajde [glazbeni instrumenti]
galat (bazični galat bizmuta)
galenit [ruda]
galeniti [detektori]
galijum
galotaninska kisjelina
galska kisjelina za proizvodnju mastila
galvanizacija (kupke za galvanizaciju)
galvanizacija (proizvodi za galvanizaciju)
galvanizacija (uređaji za galvanizaciju)
galvanometri
galvanoplastika
galvanoplastika (klišeji za galvanoplastiku)
galvanoplastika (uređaji za galvanoplastiku)
galvanske baterije
galvanske trake za medicinske potrebe
galvanski članci
galvanski članci (soli za galvanske članke)
galvanski terapeutski uređaji
gamad (sredstva za uništavanje gamadi)
gambir-ekstrakt istočne biljke koji steže pri štavljenju
garancijski pečati (olovo za garancijske pečate)
gasila [sprave za gašenje svijeća]
gasni pokretači za aerosole
gasno nepropustljive tkanine nepropusne za aerostatske balone
gastroskopi
gašenje (uređaji za gašenje vatre)
gašenje (uređaji za gašenje)
gaza [tkanina]
gaza za zavijanje
gazifikatori [pretvarači materija u plinovito stanje]
gazirana pića (prašak za gazirana pića)
gazirana pića (tablete za gazirana pića)
86
WIPO
250077
060326
090105
200055
250063
050413
010318
280008
200128
150051
010126
060145
090271
010321
010323
010320
010098
010324
070536
090092
160163
160163
070535
090272
100023
090218
010261
100091
050289
010325
060146
210295
010026
240002
100093
090041
090041
240056
050155
070432
320034
320033
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
7
21
32
32
7
6
19
12
4
9
1
G0043P
G0044P
G0045P
G0046P
G0047P
G0048P
G0049P
G0050P
G0051P
G0052P
G0053P
3
3
7
11
7
11
11
1
9
16
19
12
6
5
1
25
25
28
28
27
19
19
19
15
5
7
7
5
9
G0054P
G0055P
G0056P
G0057P
G0058P
G0059P
G0060P
G0061P
G0062P
G0063P
G0064P
G0065P
G0066P
G0067P
G0068P
G0069P
G0070P
G0071P
G0072P
G0073P
G0074P
G0075P
G0076P
G0077P
G0078P
G0079P
G0080P
G0081P
G0082P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
gazirana pića (uređaji za proizvodnju gaziranih pića)
gazirana voda (boce za gaziranu vodu)
gazirana voda (proizvodi za pripremanje gazirane vode)
gazirane vode
gazirane vode (uređaji za proizvodnju gaziranih voda)
gazišta stepeništa (metalna gazišta stepeništa)
gazišta stepeništa (nemetalna gazišta)
gazišta, gusjenice vozila
gazolin
gazometri [mjerni instrumenti]
gelovi [želei] (elektroforetski gelovi) [nisu za medicinsku ili
veterinarsku upotrebu]
gelovi za izbjeljivanje zuba
gelovi za masažu, osim za medicinske svrhe
generatori snage u slučaju hitnosti
generatori, acetilenski
generatori, električni
generatori, parni [nisu dijelovi mašina]
generatori, plinski
geni sjemena za poljoprivrednu proizvodnju
geodetski uređaji i instrumenti
geografske mape [geografske karte]
geotekstil
gepek vozila
germanijum
germicidi [sredstva za uništavanje klica]
geteri [reaktivne materije]
gimnastička odjeća
gimnastičke papuče
gimnastičke protezaljke, za razvlačenje
gimnastički aparati
gimnastički prostirači
gips
gips [gips]
gipsani vijenci na građevinama
gitare
glaska kisjelina za farmaceutske potrebe
glave motora
glave za bušilice [dijelovi mašina]
glavobolja (sredstva protiv glavobolje)
glaziranje fotografskih snimaka (aparati za glaziranje fotografskih
snimaka)
87
WIPO
070056
210118
320013
320035
070163
060355
190074
120074
040051
090279
010650
030210
030220
070492
110004
070171
110165
110295
010656
090280
160164
190236
120029
060147
050159
010332
250149
250085
280051
280129
270004
190102
190054
190128
150039
050338
070137
070428
050027
090283
G
G
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
2
30
1
1
5
5
6
1
1
1
1
19
16
19
28
28
1
5
9
16
5
1
1
30
5
1
30
1
1
10
31
29
31
20
1
G0083P
G0084P
G0085P
G0086P
G0087P
G0088P
G0089P
G0090P
G0091P
G0092P
G0093P
G0094P
G0095P
G0096P
G0097P
G0098P
G0099P
G0100P
G0101P
G0102P
G0103P
G0104P
G0105P
G0106P
G0107P
G0108P
G0109P
G0110P
G0111P
G0112P
G0113P
G0114P
G0115P
G0116P
G0117P
1
1
8
12
28
28
G0118P
G0119P
G0120P
G0121P
G0122P
G0123P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
glazure [premazi]
glazure za kolače
gliceridi
glicerin za industrijske potrebe
glicerin za medicinske potrebe
glicerofosfati
glicinijum [berilijum]
glikol
glikolni etar
glikozidi
glina (ekspandirana glina za hidroponsku kulturu (supstrat)
glina *
glina za modeliranje
glinac (krečni glinac)
glineni golubovi (sprave za gađanje glinenih golubova)
glineni golubovi [mete]
glinica [aluminijum]
gliste (proizvodi protiv glista)
globalna navigacija (uređaji za globalnu navigaciju) [GPS]
globusi [zemaljske kugle]
glukoza kao dijetetski dodatak prehrani
glukoza za industrijske potrebe
glukoza za industriju hrane
glukoza za kulinarstvo
glukoza za medicinske potrebe
glukoza za prehrambenu industriju
gluteinski dodaci za kulinarske svrhe
gluten za industrijske svrhe
gluten za prehrambenu industriju
gluvoća (uređaji za liječenje gluvoće)
gljive (miceliji gljiva) [sjeme]
gljive, konzervisane
gljive, svježe
gnijezda za domaće životinje
gnojenje obradivog zemljišta (hemijski proizvodi za gnojenje
obradivog zemljišta)
gnojiva od ribljeg brašna
gnojiva za zemlju
golf (grabljice za golf)
golf (kolica za golf)
golf (naprava za stavljanje na mjesto busena s travom u golfu)
golf (rukavice za golf)
88
WIPO
020075
300203
010336
010252
050331
050160
060043
010337
010283
010335
010652
190096
160026
190211
280080
280101
010046
050154
090701
160165
050430
010614
010622
300077
050340
010662
300216
010671
010670
100147
310025
290120
310024
200008
010053
010659
010271
080254
120068
280179
280153
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
28
28
19
29
15
5
1
11
11
11
11
11
11
11
11
11
1
4
1
4
11
7
7
11
7
1
9
18
9
7
8
7
8
28
19
7
7
12
6
19
19
ME
G0124P
G0125P
G0126P
G0127P
G0128P
G0129P
G0130P
G0131P
G0132P
G0133P
G0134P
G0135P
G0136P
G0137P
G0138P
G0139P
G0140P
G0141P
G0142P
G0143P
G0144P
G0145P
G0146P
G0147P
G0148P
G0149P
G0150P
G0151P
G0152P
G0153P
G0154P
G0155P
G0156P
G0157P
G0158P
G0159P
G0160P
G0161P
G0162P
G0163P
G0164P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
golf (štapovi za golf)
golf (torbe za štapove za golf)
golubinjaci, nemetalni
gomoljaka, konzervisane [jelengljive]
gongovi [muzički instrumenti]
gorčica za farmaceutske potrebe
gorenje (oksidirajući agensi gorenja) [hemijski dodaci za goriva]
gorionici
gorionici sa žarnim nitima
gorionici svijetiljki
gorionici za uništavanje klica
gorionici, acetilenski
gorionici, alkoholni
gorionici, laboratorijski
gorionici, petrolejski
gorionici, plinski
goriva (hemijski dodaci gorivima)
goriva (nehemijski dodaci tekućim pogonskim gorivima)
goriva za nuklearne reaktore
gorivo
gorivo (aparati za uštedu goriva)
gorivo (automati za izdavanje goriva) na benzinskim pumpama
gorivo (automatski prekidači dovoda goriva) za motore
gorivo (postrojenja za obradu nuklearnih moderatora i goriva)
gorivo (pretvarači goriva za motore s unutarnjim sagorijevanjem)
gorivo (proizvodi za uštedu goriva)
gorivo (samoregulirajuće pumpe za gorivo)
goveđe kože
govorne cijevi [zvučnici]
grabuljanje (mašine za grabuljanje)
grabulje [alat]
grabulje [dio mašine za grabuljanje]
grabuljice za golf
graditeljske igre
gradnja (nemetalni materijali za gradnju)
gradnja puteva (mašine za gradnju puteva)
gradnja puteva (mašine za gradnju puteva)
gradski autobusi
građa (metalna građa)
građa (rezana građa)
građa, nemetalna
89
WIPO
280034
280061
190184
290113
150037
050158
010001
110060
110043
110044
110061
110003
110247
110058
110248
110161
010020
040085
010087
040025
110102
070542
070400
110193
070463
010257
090406
180038
090017
070324
080109
070323
080254
280041
190197
070340
070340
120018
060328
190031
190050
G
G
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
19
16
6
28
6
19
6
16
1
4
9
9
9
9
9
1
1
9
13
19
6
6
19
29
31
16
2
7
16
16
6
19
6
19
11
17
11
7
11
11
11
ME
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
G0165P građevinske konstrukcije (prenosive nemetalne građevinske
konstrukcije)
G0166P građevinske makete
G0167P građevinske, metalne obloge
G0168P građevinski elementi [igračke]
G0169P građevinski materijali (vatrostalni građevinski materijali)
G0170P građevinski materijali, vatrostalni, nemetalni
G0171P građevinski metalni materijali
G0172P grafičke slike
G0173P grafit za industrijske potrebe
G0174P grafiti za podmazivanje
G0175P gramofoni
G0176P gramofoni (akustičke poluge za gramofone)
G0177P gramofonske igle
G0178P gramofonske igle (uređaji za izmjenu gramofonskih igala)
G0179P gramofonske ploče
G0180P gramofonske ploče (mješavine za proizvodnju gramofonskih ploča)
G0181P gramofonske ploče (proizvodi za obnavljanje gramofonskih ploča)
G0182P gramofonske ploče (uređaji za čišćenje gramofonskih ploča)
G0183P granate
G0184P graničnici za ceste nesvijetleći, nemehanički, nemetalni
G0185P graničnici za prozore (metalni graničnici za prozore)
G0186P graničnici za vrata (metalni graničnici za vrata)
G0187P granit
G0188P grašak, konzervisani
G0189P grašak, svježi
G0190P gravirani umjetnički predmeti
G0191P graviranje (boja [tinta] za graviranje)
G0192P graviranje (mašine za graviranje)
G0193P graviranje (ploče za graviranje)
G0194P gravure i drvorezi
G0195P grede (metalne grede)
G0196P grede, nemetalne
G0197P gredice (metalne gredice)
G0198P gredice, nemetalne
G0199P grijači tanjira s hranom
G0200P grijači u vozilima (priključne cijevi za grijače vozila)
G0201P grijači vazduha
G0202P grijači vode [dijelovi mašina]
G0203P grijači vode [uređaji]
G0204P grijači za kovrdžanje kose
G0205P grijači za pegle
90
WIPO
190119
160021
060211
280025
060435
190242
060291
160168
010305
040052
090192
090095
090462
090503
090016
010603
010246
090230
130048
190164
060035
060036
190098
290096
310109
160028
020080
070207
160170
160028
060224
190083
060225
190157
110089
170074
110012
070165
110211
110158
110086
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
11
11
11
11
11
11
11
21
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
7
11
11
25
G0206P
G0207P
G0208P
G0209P
G0210P
G0211P
G0212P
G0213P
G0214P
G0215P
G0216P
G0217P
G0218P
G0219P
G0220P
G0221P
G0222P
G0223P
G0224P
G0225P
G0226P
G0227P
G0228P
11
G0229P
11
11
11
5
22
22
11
31
19
6
19
6
6
19
19
11
G0230P
G0231P
G0232P
G0233P
G0234P
G0235P
G0236P
G0237P
G0238P
G0239P
G0240P
G0241P
G0242P
G0243P
G0244P
G0245P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
grijači, uronjivi
grijaća tijela
grijaće električne niti
grijalice s vodom za krevete
grijalice vazduh [kaloriferi]
grijalice vode [bojleri]
grijalice za bočice s cuclom, električne
grijalice za bočice s cuclom, neelektrične
grijalice za krevete
grijalice za krevete
grijalice za kupaonice
grijalice za noge
grijalice za noge, električne
grijalice za noge, električne ili neelektrične
grijalice, neelektrične
grijani pokrivači za medicinske potrebe
grijanje (električni uređaji za grijanje)
grijanje (kotlovi za grijanje)
grijanje (postrojenje za grijanje)
grijanje (pumpe za postrojenje centralnog grijanja)
grijanje (uređaji za grijanje) na sirovo, tečno ili plinovito gorivo
grijanje akvarijuma (uređaji za grijanje akvarijuma)
grijanje nogu (neelektrične vrećice obložene krznom za grijanje
nogu)
grijanje parom (neautomatski ispusni ventili za uređaje parnog
grijanja)
grijanje toplom vodom (uređaji za grijanje toplom vodom)
grijanje vozila (uređaji za grijanje vozila)
gril [aparat za pečenje]
grinje (sredstva protiv grinja) [akaricidi]
griva *
griva, konjska
grla za električne sijalice
grmlje
grnčarska glina
grobnice (metalne grobnice)
grobnice, nemetalne
grobovi (metalni grobovi)
grobovi (metalni okviri grobova)
grobovi (nemetalni okviri grobova)
grobovi, nemetalni
grog, oprema za peći
91
WIPO
110090
110085
110293
110302
110067
110052
110257
210239
110306
110304
110038
110140
110088
110087
110303
100191
110082
110077
110073
070311
110080
110308
250133
110205
110076
110081
110172
050387
220065
220027
110122
310011
190011
060323
190215
060254
060367
190081
190174
110070
G
G
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
19
9
7
5
32
31
29
21
24
25
5
1
13
4
9
15
15
15
15
12
1
17
17
17
28
5
5
30
17
1
17
12
12
9
G0246P
G0247P
G0248P
G0249P
G0250P
G0251P
G0252P
G0253P
G0254P
G0255P
G0256P
G0257P
G0258P
G0259P
G0260P
G0261P
G0262P
G0263P
G0264P
G0265P
G0266P
G0267P
G0268P
G0269P
G0270P
G0271P
G0272P
G0273P
G0274P
G0275P
G0276P
G0277P
G0278P
G0279P
1
1
12
12
17
2
16
G0280P
G0281P
G0282P
G0283P
G0284P
G0285P
G0286P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
grog, vatrostalni materijal
gromobrani [munjovodi]
grozdovi (mašine za skidanje zrnja s grozdova)
groznica (sredstva protiv groznice)
grožđe (mošt od grožđa)
grožđe, svježe
grožđice [suvo grožđe]
grube tkanine za pranje podova
grubo tkanje od konoplje
grudnjaci
guaikol za farmaceutske potrebe
guano
guba za paljenje
guba za paljenje vatre
gubici, električni (pokazatelji električnih gubitaka)
gudala (lukovi gudala)
gudala (pokrivači za gudala) za muzičke instrumente
gudala (strune gudala)
gudala za muzičke instrumente
guma (okrugli komadi ljepljive gume za popravku guma)
guma (proizvodi za konzervisanje gume)
guma (sintetička guma)
guma u stvrdnutom obliku [ebonit]
guma u tečnom obliku
guma za lopte za igru
guma za medicinske potrebe
guma za zubarske potrebe
guma za žvakanje *
guma, sirova ili poluobrađena
gumarabika za industrijske potrebe
gume (guma za obnavljanje pneumatika)
gume (ljepljive gumene zakrpe za šivenje pneumatika)
gume (torbe s priborom za šivenje pneumatika)
gume [unutrašnje gume] (automatski indikatori gubitka pritisaka u
pneumaticima)
gume [unutrašnje gume] (mješavine za popravak pneumatika)
gume točkova vozila (kit za gume točkova vozila)
gume za točkove bicikla
gume za točkove vozila
gumena jedinjenja
gumena smola
gumene trakice za povezivanje spisa
92
WIPO
190048
090381
070168
050146
320026
310115
290027
210303
240016
250114
050153
010342
130004
040108
090213
150006
150005
150007
150004
120194
010145
170020
170036
170113
280001
050161
050066
300035
170017
010078
170109
120194
120008
090069
010032
010193
120234
120007
170114
020078
160275
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
17
17
17
23
12
12
G0287P
G0288P
G0289P
G0290P
G0291P
G0292P
170018
170014
170095
230018
120114
120156
16
16
5
24
16
1
5
1
9
17
3
6
7
8
8
8
G0293P
G0294P
G0295P
G0296P
G0297P
G0298P
G0299P
G0300P
G0301P
G0302P
G0303P
G0304P
G0305P
G0306P
G0307P
G0308P
gumeni čepovi
gumeni ili plastični materijali za popunjavanje
gumeni konac [ne za tekstil]
gumeni konac za tekstil
gumeni točkovi (spoljni omotači gumenih točkova)
gumeni točkovi vozila (trake za izmjenu gumenih točkova na
vozilima)
gumeno ljepilo za papirnate proizvode ili za kućnu upotrebu
gumice za brisanje
gumigut [žuta smola] za medicinske potrebe
gumirano platno [ne za papirnate proizvode]
gumirano platno za papirnate proizvode
gumiranje [impregniranje] (sredstva za gumiranje)
gurjun (balzam od gurjuna) za medicinske potrebe
gurjun [gurjun] (smola od gurjuna) za proizvodnju laka
gustoća mlijeka (mjerači gustoće mlijeka)
gutaperka [smola]
gvalterija (ulje od gvalterija) [biljka iz Sjeverne Amerike]
gvozdeni profili (metalni ugaoni žlijebovi)
gvozdeni ukrasi (mašine za izradu gvozdenih ukrasa)
gvozdeni ukrasi (noževi za izradu gvozdenih ukrasa [modeliranje])
gvožđe za ljuštenje [alat]
gvožđe za poliranje, glačanje, [alat za obradu drva]
93
160311
160139
050341
240057
160312
010270
050342
010343
090316
170050
030108
060345
070278
080120
080039
080118
G
H
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
6
8
25
26
25
18
15
15
29
15
15
15
15
15
28
13
13
26
16
1
9
3
10
5
7
1
H0001P
H0002P
H0003P
H0004P
H0005P
H0006P
H0007P
H0008P
H0009P
H0010P
H0011P
H0012P
H0013P
H0014P
H0015P
H0016P
H0017P
H0018P
H0019P
H0020P
H0021P
H0022P
H0023P
H0024P
H0025P
H0026P
060067
080183
250109
260084
250169
180048
150041
150042
290055
150040
150001
150014
150026
150011
280071
130069
130069
260051
160171
010344
090290
030113
100095
050168
070490
010181
1
16
9
1
1
1
5
5
1
H0027P
H0028P
H0029P
H0030P
H0031P
H0032P
H0033P
H0034P
H0035P
5
1
1
H0036P
H0037P
H0038P
hafnijum
hainot kose (male kose)
haljine
haljine (volani, karneri na haljinama)
haljine na tregere
hamovi (metalni okovi na hamovima)
harfe
harfe (žice za harfe)
haringe [haringa]
harmonijumi
harmonike
harmonike
harmonike (male harmonike)
harmonike (male šestougaone harmonike za tango-orkestre)
harpuni (puške za gađanje ostima) [sportski pribor]
harpuni (puške za izbacivanje harpuna) [oružje]
harpunski pištolji [puške]
heklane kuke za vez (igle za kačkanje)
hektografi, mašine za umnožavanje
helijum
heliografski uređaji
heliotropin
hemametri, mjerači krvi
hematogena sredstva
hemijska industrija (mašine za hemijsku industriju)
hemijske materije za nemedicinske i neveterinarske laboratorijske
analize
hemijske mješavine otporne na kisjeline
hemijske olovke (kuglice za hemijske olovke)
hemijski aparati i instrumenti
hemijski dodaci muljevima za bušenje
hemijski dodaci tečnim pogonskim gorivima
hemijski elementi [fisioni]
hemijski preparati za farmaceutske potrebe
hemijski preparati za medicinske potrebe
hemijski preparati za naučne potrebe [osim preparata za medicinske
i veterinarske potrebe]
hemijski preparati za veterinarske potrebe
hemijski proizvodi za industriju
hemijski proizvodi za industriju [namijenjeni za olakšavanje
dobivanja metalnih legura]
94
010016
160253
090549
010019
010020
010180
050323
050362
010177
050363
010176
010045
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
1
1
5
5
5
5
5
5
10
11
5
5
1
7
7
7
7
1
12
7
1
5
1
12
5
3
5
12
11
9
11
10
20
7
12
7
5
5
5
ME
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
H0039P hemijski proizvodi za poljoprivredu [osim fungicida, herbicida,
insekticida i paraziticida]
H0040P hemijski reagensi [nisu za medicinske ili veterinarske potrebe]
H0041P hemijski reagensi za medicinske ili veterinarske potrebe
H0042P hemijski vodiči za elektrode elektrokardiografa
H0043P hemijsko-farmaceutski proizvodi
H0044P hemoglobin
H0045P hemoroidi (proizvodi za liječenje hemoroida)
H0046P hemostatske olovke
H0047P hernija [kila] (prevoji za herniju)
H0048P hidranti
H0049P hidrastin
H0050P hidrastinin
H0051P hidrati
H0052P hidraulične turbine
H0053P hidraulični klipovi [mašine]
H0054P hidraulični klipovi, mašine
H0055P hidraulični motori
H0056P hidraulični sastavi (tečnosti za hidraulične sisteme)
H0057P hidraulični sastavi vozila
H0058P hidraulični upravljači [komande] mašina i motora
H0059P hidrazin [bazični spoj]
H0060P hidrirani hlor za farmaceutske potrebe
H0061P hidrirani silicijumov dioksid [kieselgur]
H0062P hidroavioni
H0063P hidrofilni pamuk [vata]
H0064P hidrogen (vodonični peroksid) za kozmetičke potrebe
H0065P hidrogen [vodonični peroksid] za medicinske potrebe
H0066P hidrogliseri
H0067P hidromasaža (aparati za kade za hidromasažu)
H0068P hidrometri
H0069P hidrooksigenski gorionici
H0070P hidrostatski kreveti za medicinske potrebe
H0071P hidrostatski kreveti, nemedicinski
H0072P hidrotransformatori (pretvarači zakretnog momenta) osim onih za
kopnena vozila
H0073P hidrotransformatori (pretvarači zakretnog momenta) za kopnena
vozila)
H0074P hidrotransformatori osim onih za kopnena vozila
H0075P higijenske gaćice
H0076P higijenske gaćice kod nezadržavanja mokraće
H0077P higijenske pelene kod nezadržavanja mokraće
95
WIPO
010031
010178
050364
050091
050077
050169
050025
050104
100039
110049
050174
050175
010356
070215
070404
070404
070461
010197
120079
070472
010358
050079
010371
120134
050176
030112
050345
120135
110334
090011
110197
100096
200230
070426
120227
070426
050200
050372
050351
H
H
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
10
16
21
21
5
5
5
9
1
10
5
10
10
10
5
10
10
10
1
16
8
12
11
21
H0078P
H0079P
H0080P
H0081P
H0082P
H0083P
H0084P
H0085P
H0086P
H0087P
H0088P
H0089P
H0090P
H0091P
H0092P
H0093P
H0094P
H0095P
H0096P
H0097P
H0098P
H0099P
H0100P
H0101P
1
1
1
1
11
5
1
1
30
21
5
21
11
11
11
7
30
H0102P
H0103P
H0104P
H0105P
H0106P
H0107P
H0108P
H0109P
H0110P
H0111P
H0112P
H0113P
H0114P
H0115P
H0116P
H0117P
H0118P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
higijenske posude
higijenski papir
higijenski papir (držači higijenskog papira)
higijenski papir (držači toaletnog papira)
higijenski peškirići za menstruaciju
higijenski tamponi
higijenski ulošci (pojasevi za higijenske uloške)
higrometri, za mjerenje vlažnosti
hiposulfiti
hirurška ogledala
hirurška tkanina
hirurške kopče
hirurške sunđeri
hirurški aparati i instrumenti
hirurški implantanti [živo tkivo]
hirurški konac
hirurški noževi za rezove [incizije]
hirurški pribor (torbe s hirurškim priborom)
hirurški zavoji (ljepljive materije za hirurške zavoje)
histološki djelovi [obrazovni materijal]
hladno oružje
hladnjače [vozila]
hlađenje (aparati i postrojenja za hlađenje)
hlađenje namirnica (predmeti za hlađenje namirnica) koji sadrže
tečnosti za izmjenu topline za upotrebu u domaćinstvu)
hlor
hlorati
hlorhidrati
hloridi
hlorizovanje bazena (uređaji za hlorizovanje bazena)
hloroform
hlorovodonična kisjelina
hlorovodonična kisjelina razblažena vodom
hljeb
hljeb (daščice za hljeb)
hljeb (dijabetički hljeb prilagođen za medicinsku upotrebu)
hljeb (košarice, korpice za hljeb)
hljeb (mašine za pečenje hljeba)
hljeb (pekači hljeba) [mašine]
hljeb (pržnice za hljeb) [tosteri]
hljeb (rezači hljeba) mašine
hljebne mrvice
96
WIPO
100025
160094
210335
210116
050234
050232
050071
090292
010361
100118
050078
100007
100053
100054
050397
100056
100029
100055
010022
160106
080022
120128
110214
210293
010183
010182
010184
010554
110318
050080
010185
010058
300093
210169
050121
210017
110329
110332
110171
070288
300189
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
31
5
32
20
28
1
1
9
1
5
7
11
6
20
21
20
5
31
31
5
6
1
11
9
1
1
1
6
1
1
16
9
14
14
14
14
29
25
1
29
1
15
ME
H0119P
H0120P
H0121P
H0122P
H0123P
H0124P
H0125P
H0126P
H0127P
H0128P
H0129P
H0130P
H0131P
H0132P
H0133P
H0134P
H0135P
H0136P
H0137P
H0138P
H0139P
H0140P
H0141P
H0142P
H0143P
H0144P
H0145P
H0146P
H0147P
H0148P
H0149P
H0150P
H0151P
H0152P
H0153P
H0154P
H0155P
H0156P
H0157P
H0158P
H0159P
H0160P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
hmelj
hmelj (ekstrakt hmelja) za farmaceutske potrebe
hmelj (ekstrakti hmelja) za proizvodnju piva
hodalice za malu djecu
hokej (palice za hokej)
holmijum
holna kisjelina
hologrami
hormoni za brže sazrijevanje voća
hormoni za medicinske potrebe
hrana (elektromehanički uređaji za pripremu hrane)
hrana (grijači za tanjire s hranom)
hrana (metalne kutije [ormarići] za hranu) metalni
hrana (ormarići za hranu) nemetalni
hrana (toplinski izolovane posude za hranu)
hrana (ukrasi od plastike za hranu)
hrana za odojčad [bebe]
hrana za stoku [ispaša]
hrana za životinje
hranjivi dodaci prehrani
hrom
hromati
hromatografija (hromatografski uređaji za industriju)
hromatografski uređaji za laboratorije
hromna kisjelina
hromna kisjelina (soli hromne kisjeline)
hromna stipsa [alaum]
hromne rude
hromne soli
hromni oksid
hromolitografija
hronografi [aparati za bilježenje trajanja]
hronografi [satovi]
hronometri
hronometriski instrumenti
hronoskopi
hrskavci [kroketi]
hulahopke [pantalone]
humus (poklopci od humusa)
humus (tijesto od humusa)
humus [truležna zemlja]
huqin [kineski gudački muzički instrument]
97
WIPO
310073
050343
320021
200258
280048
010345
010186
090291
010346
050171
070423
110089
060392
200122
210007
200003
050298
310060
310007
050384
060079
010187
110292
090585
010191
010477
010188
060081
010190
010189
160090
090586
140027
140028
140030
140029
290036
250168
010641
290158
010355
150081
H
H
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
8
8
ME
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
H0161P hvataljke [pincete]
H0162P hvataljke za kocke šećera
WIPO
080042
080173
98
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
9
9
6
20
20
9
9
26
26
26
8
8
14
26
26
6
14
10
26
26
26
10
26
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
9
9
28
29
19
1
25
5
10
ME
I0001P
I0002P
I0003P
I0004P
I0005P
I0006P
I0007P
I0008P
I0009P
I0010P
I0011P
I0012P
I0013P
I0014P
I0015P
I0016P
I0017P
I0018P
I0019P
I0020P
I0021P
I0022P
I0023P
I0024P
I0025P
I0026P
I0027P
I0028P
I0029P
I0030P
I0031P
I0032P
I0033P
I0034P
I0035P
I0036P
I0037P
I0038P
I0039P
I0040P
I0041P
I0042P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
identifikacione magnetne kartice
identifikacione magnetne narukvice
identifikacione metalne narukvice za bolnice
identifikacione nemetalne narukvice za bolnice
identifikacione pločice, nemetalne
identifikacione žice za električne vodove
identifikacioni omotači za električne žice
igle (jastučići za igle)
igle (jastučići za igle)
igle (kutije za igle)
igle (sprave za uvlačenje konca u igle)
igle (turpije za igle)
igle (ukrasne igle)
igle *
igle [osim nakita]
igle [sitna metalna roba]
igle pribadače [nakit]
igle za akupunkturu
igle za izradu ribarskih mreža
igle za krpljenje, štopovanje
igle za mašine za češljanje vune
igle za medicinske potrebe
igle za obućarske potrebe
igle za pletenje
igle za sedlarski obrt
igle za šivenje
igle za uvez knjiga
iglenice [tube za igle]
igračke
igračke karte
igračke od pliša
igračke za grickanje [kod nicanja zuba]
igračke za kućne ljubimce
igre (kompjuterski programi za igre)
igre (uređaji za igre samo uz televizijski prijemnik)
igre *
ikra (obrađena riblja ikra)
ilovača
ilovača
imitacija kože (odjeća od imitacije kože)
implanti (hirurški implantanti)
implanti (vještački implantanti)
99
WIPO
090529
090692
060051
200221
200154
090293
090294
260078
260055
260092
080004
080005
140069
260002
260100
060141
140150
100199
260058
260007
260005
100008
260003
260009
260008
260004
260006
260091
280024
280191
280161
280077
280004
090670
090542
280079
290170
190096
010527
250150
050397
100208
I
I
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
1
1
20
16
16
2
9
9
9
9
9
9
9
11
12
9
6
9
1
4
4
9
5
10
5
I0043P
I0044P
I0045P
I0046P
I0047P
I0048P
I0049P
I0050P
I0051P
I0052P
I0053P
I0054P
I0055P
I0056P
I0057P
I0058P
I0059P
I0060P
I0061P
I0062P
I0063P
I0064P
I0065P
I0066P
I0067P
5
I0068P
9
7
10
10
21
5
5
21
5
1
8
8
9
9
I0069P
I0070P
I0071P
I0072P
I0073P
I0074P
I0075P
I0076P
I0077P
I0078P
I0079P
I0080P
I0081P
I0082P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
impregnacija kože (hemijski proizvodi za impregnaciju kože)
impregnacija tekstila (hemijski proizvodi za impregnaciju tekstila)
indeksi, kartoteke-ormari (police za kartoteke-ormare) [namještaj]
indeksne kartice
indeksne kartice (metalni vrh za indeksne kartice)
indigo [bojajuće sredstvo]
indikatori (elektronski svijetlosni indikatori)
indikatori [električna struja]
indikatori električnih gubitaka
indikatori količine
indikatori nivoa benzina
indikatori nivoa vode
indikatori pritiska za ventile [sigurnosni čepovi]
indikatori smjera (lampice indikatori smjera) za vozila
indikatori smjera kretanja vozila
indikatori temperature
indium
induktori [električna struja]
industrija (hemijski proizvodi za industriju)
industrijska ulja
industrijske masti
informatički programi [snimljeni]
infuzije (medicinske infuzije)
inhalatori
inkontinencija [nezadržavanje mokraće] (higijenske gaćice kod
nezadržavanja mokraće)
inkontinencija [nezadržavanje mokraće] (higijenske pelene kod
nezadržavanja mokraće)
inkubatori za bakterijsku kulturu
inkubatori za jaja
inkubatori za medicinske potrebe
inkubatori za odojčad
insekti (električni uređaji za privlačenje i uništavanje insekata)
insekti (proizvodi za odbijanje insekata)
insekti (tamjan za odbijanje insekata)
insekti (zamke za insekte)
insekticidi
insekticidi (hemijski dodaci za insekticide)
insekticidi (raspršivači insekticida) [ručni alat]
insekticidi (štrcaljke za izbacivanje insekticida)
inspekcijska ogledala za radove
instrumenti s okularom
100
WIPO
010224
010363
200062
160072
160081
020086
090679
090042
090213
090301
090243
090204
090090
110071
120228
090477
060154
090304
010176
040087
040035
090591
050148
100099
050372
050351
090556
070442
100067
100177
210345
050178
050386
210150
050055
010308
080144
080202
090307
090332
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
9
9
I0083P
I0084P
9
9
5
I0085P
I0086P
I0087P
10
9
14
11
10
5
17
9
11
10
1
7
9
9
9
I0088P
I0089P
I0090P
I0091P
I0092P
I0093P
I0094P
I0095P
I0096P
I0097P
I0098P
I0099P
I0100P
I0101P
I0102P
16
16
18
9
16
7
7
I0103P
I0104P
I0105P
I0106P
I0107P
I0108P
I0109P
7
11
10
17
I0110P
I0111P
I0112P
I0113P
7
1
1
4
9
28
I0114P
I0115P
I0116P
I0117P
I0118P
I0119P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
instrumenti za mjerenje zemljišta
instrumenti za premjeravanje zemlje (instrumenti za mjerenje
zemljišta)
integrisani krugovi
interfejsi za kompjutere [informatika]
intimna higijena (preparati za intimnu higijenu) za medicinske
svrhe
invalidi (uređaji za prenošenje invalida)
invertori, uređaji za pretvaranje i izmjenjivanje struje [invertori]
iridijum
irigacijski uređaji za natapanje kap po kap
irigatori za medicinske potrebe [ispirači]
irska mahovina za medicinske potrebe
isijavanje topline (materijali za spriječavanje isijavanja topline)
iskre (štitnici od iskri)
isparivači
isparivači za medicinske potrebe
isparljivi alkali amonijaka [sirovina]
ispiranje (mašine za ispiranje)
ispiranje fotografija (kade za ispiranje fotografija)
ispitivanje (torbe s priborom za pomno ispitivanje) [mikroskopija]
ispitivanje materijala (instrumenti i mašine za ispitivanje
materijala)
isprave (spravice za plastificiranje isprava) [kancelarijski pribor]
isprave [dokument] (futrole za isprave)
isprave [dokumenti] (torbe za isprave)
ispravljači (strujni ispravljači)
ispravljanje (boja za ispravljanje)
ispumpivači [otplinjavači] vode za napajanje kotlova
ispumpivači vazduha [otplinjači] vode za napajanje kotlova
[uređaji]
ispusne razvodne cijevi za motora
ispusni, neautomatski ventili za uređaje parnog grijanja
istezanje (aparati za istezanje) za medicinske potrebe
isticanje plina (mješavine za brtvljenje radi sprečavanja isticanja
plina)
istovar (mehanički istovarivači)
iterbijum
itirijum
iverje od drva za potpalu
ivice na suknjama (markeri za označavanje ivica na suknjama)
ivice skija
101
WIPO
090055
090055
090538
090603
050402
100204
090310
140045
110323
100104
050182
170024
090245
110142
100109
010588
070063
090390
090563
090240
160346
160085
180083
090167
160104
070147
070147
070497
110205
100215
170042
070145
010552
010553
040006
090313
280009
I
I
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
6
I0120P
19
I0121P
9
26
7
3
7
1
I0122P
I0123P
I0124P
I0125P
I0126P
I0127P
3
1
1
I0128P
I0129P
I0130P
1
1
7
21
11
7
1
17
17
21
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
19
17
21
1
5
1
I0131P
I0132P
I0133P
I0134P
I0135P
I0136P
I0137P
I0138P
I0139P
I0140P
I0141P
I0142P
I0143P
I0144P
I0145P
I0146P
I0147P
I0148P
I0149P
I0150P
I0151P
I0152P
I0153P
I0154P
I0155P
I0156P
I0157P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
WIPO
ivičnjaci za puteve (nesvijetleći i nemehanički, metalni ivičnjaci za
puteve)
ivičnjaci za puteve (nesvijetleći i nemehanički, nemetalni ivičnjaci
za puteve)
ivičnjaci za puteve, svijetleći ili mehanički
ivičnjaci, lažni
izbijači [mašine]
izbjeljivači za kozmetičke potrebe
izbjeljivanje (mašine za izbjeljivanje)
izbjeljivanje (proizvodi za izbjeljivanje) [dekoloranti] za
industrijske potrebe
izbjeljivanje (soli za izbjeljivanje)
izbjeljivanje masti (proizvodi za izbjeljivanje masti)
izbjeljivanje organskih materija (proizvodi za izbjeljivanje
organskih materija)
izbjeljivanje ulja (proizvodi za izbjeljivanje ulja)
izbjeljivanje voska (hemikalije za izbjeljivanje voska)
izduvni lonci motora
izleti (pribor za izlete) [posuđe]
izmjenjivači (toplinski izmjenjivači)
izmjenjivači topline [dijelovi mašina]
izmjenjivači, jonski [hemijski proizvodi]
izolacija (omotači za zvučnu izolaciju)
izolaciona ulja
izolacione boce
izolacione boje
izolacione materije
izolacione metalne folije
izolacione mješavine protiv vlage u zgradama
izolacione rukavice
izolacione tkanine
izolacione trake
izolacioni lakovi
izolacioni materijali
izolacioni papir
izolacioni premazi
izolaciono staklo [građevinarstvo]
izolatori za električne vodove
izotermičke vrećice
izotopi za industrijske potrebe
izotopi za medicinske potrebe
izraštaj hrasta koji se koristi za skupljanje masti (hrastove šišarke)
060228
102
190164
090516
260056
070170
030192
070030
010580
030026
010339
010129
010353
010128
070451
210170
110129
070450
010255
170037
170052
210046
170060
170023
170059
170058
170049
170056
170107
170057
170099
170055
170110
190180
170098
210323
010369
050349
010319
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
32
29
33
28
31
18
28
12
29
7
8
29
29
21
29
21
31
31
29
9
24
25
5
12
12
6
19
12
28
7
18
20
21
3
29
31
29
31
20
20
24
10
ME
J0001P
J0002P
J0003P
J0004P
J0005P
J0006P
J0007P
J0008P
J0009P
J0010P
J0011P
J0012P
J0013P
J0014P
J0015P
J0016P
J0017P
J0018P
J0019P
J0020P
J0021P
J0022P
J0023P
J0024P
J0025P
J0026P
J0027P
J0028P
J0029P
J0030P
J0031P
J0032P
J0033P
J0034P
J0035P
J0036P
J0037P
J0038P
J0039P
J0040P
J0041P
J0042P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
jabučni sok [bezalkoholni]
jabuke (kompot od jabuka)
jabukovača
jačanje mišića (sprave za jačanje mišića)
jačanje životinja (stočna hrana za jačanje životinja)
jahaća sedla (podmetači za jahaća sedla)
jahaonica
jahte
jaja (bjelančevine i jaja)
jaja (inkubatori za jaja)
jaja (neelektrični rezači za jaja)
jaja (žumance jaja)
jaja *
jaja koja se stavljaju u gnijezda kao polog
jaja u prahu
jaja za kuvanje čaja
jaja za ugoj
jajašca svilene bube
jajašca, puževa [za jelo]
jajoliki svijećnaci
jaka pamučna tkanina za zavjese [vrsta tkanine]
jakna ili košulja od platna ili serža za mornare
jalapa [purgativ]
jarboli (jarboli za brodove)
jarboli [brodarstvo]
jarboli [stubovi] (metalni jarboli)
jarboli [stubovi] nemetalni
jarboli za brodove
jarboli za daske s jedrom
jarboli za utovar [sohe]
jareća koža [koža]
jasle za krmivo
jasle za stoku [ograđeni prostor]
jasminovo ulje
jastozi (neživi jastozi)
jastozi (obični jastozi) živi
jastozi, neživi
jastozi, živi
jastuci
jastuci
jastuci (navlake za jastuke)
jastuci (vazdušni jastuci za glavu za medicinske potrebe)
103
WIPO
320047
290155
330009
280044
310059
180117
280157
120202
290012
070442
080251
290064
290086
210164
290087
210248
310045
310090
290139
090241
240054
250043
050183
120259
120118
060023
190124
120259
280169
070251
180027
200117
210095
030115
290075
310140
290057
310135
200078
200157
240115
100161
J
J
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
10
10
20
20
10
12
10
10
11
10
16
5
10
26
26
21
5
24
20
31
30
30
30
22
22
28
30
29
31
20
21
21
21
29
29
15
5
1
5
1
1
1
ME
J0043P
J0044P
J0045P
J0046P
J0047P
J0048P
J0049P
J0050P
J0051P
J0052P
J0053P
J0054P
J0055P
J0056P
J0057P
J0058P
J0059P
J0060P
J0061P
J0062P
J0063P
J0064P
J0065P
J0066P
J0067P
J0068P
J0069P
J0070P
J0071P
J0072P
J0073P
J0074P
J0075P
J0076P
J0077P
J0078P
J0079P
J0080P
J0081P
J0082P
J0083P
J0084P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
jastuci protiv nesanice
jastuci punjeni vazduhom za medicinske potrebe
jastuci punjeni vazduhom za nemedicinske potrebe
jastuci za kućne ljubimce
jastuci za medicinske potrebe
jastuci za napuvavanje [sigurnosni djelovi za lična vozila]
jastuci za spriječavanje nastajanja krasta
jastuci, električno grijani za medicinske potrebe
jastuci, električno grijani za nemedicinske potrebe
jastuci, grijani za prvu pomoć
jastučići (pečatni jastučići)
jastučići za dojenje
jastučići za donji trbuh
jastučići za igle
jastučići za igle
jastučići za pudriranje
jastučići za žuljeve na nogama
jastučnice
jastuk
ječam *
ječam, guljeni
ječam, tucani
ječmeno brašno
jedra [brodska oprema]
jedra za skije na jedra
jedrilice
jela od brašna
jela od ribe
jelen-gljiva, gomoljača
jelenski rogovi
jelenja koža za čišćenje
jelo (poklopci za jelo)
jelovnici (stalci za jelovnike)
jetra
jetrena pašteta
jevrejska harfa [drombulje]
jod za farmaceutsku upotrebu
jod za hemijske potrebe
jodidi za farmaceutske potrebe
jodidi za industrijske potrebe
jodirane bjelančevine [albumini]
jodna kisjelina
104
WIPO
100101
100162
200201
200271
100064
120247
100195
100050
110296
100209
160054
050378
100098
260078
260055
210148
050391
240080
200195
310095
300100
300105
300061
220059
220105
280127
300064
290125
310121
200049
210263
210269
210064
290124
290088
150038
050346
010365
050347
010368
010034
010367
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
5
1
5
29
11
30
5
3
9
11
1
22
24
24
23
ME
J0085P
J0086P
J0087P
J0088P
J0089P
J0090P
J0091P
J0092P
J0093P
J0094P
J0095P
J0096P
J0097P
J0098P
J0099P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
jodna tinktura
jodne soli
jodoform
jogurt
jogurt (električne mašine za pripremanje jogurta)
jogurt, smrznuti [vrsta sladoleda]
jojoba ljekoviti [srdovica] (pasta od jojobe)
jonin [parfimerijski proizvod]
jonizacija (aparati za jonizaciju) nisu za prečišćavanje vazduha
jonizacija (jonizacijski uređaji za prečišćavanje vazduha ili vode)
jonski izmjenjivači [hemijski proizvodi]
juta
juta platna za tapiserije ili za vezenje
jutene tkanine
juteni konac
105
WIPO
050179
010366
050181
290065
110312
300181
050184
030121
090311
110174
010255
220046
240015
240063
230011
J
K
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
25
6
6
19
6
19
11
12
19
11
17
6
7
21
9
9
20
6
9
9
9
9
9
11
11
27
11
6
21
21
6
11
19
6
3
5
30
30
30
30
11
11
ME
K0001P
K0002P
K0003P
K0004P
K0005P
K0006P
K0007P
K0008P
K0009P
K0010P
K0011P
K0012P
K0013P
K0014P
K0015P
K0016P
K0017P
K0018P
K0019P
K0020P
K0021P
K0022P
K0023P
K0024P
K0025P
K0026P
K0027P
K0028P
K0029P
K0030P
K0031P
K0032P
K0033P
K0034P
K0035P
K0036P
K0037P
K0038P
K0039P
K0040P
K0041P
K0042P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kabanice
kabine (metalne kabine za bojenje raspršivačima)
kabine (metalne telefonske kabine)
kabine (nemetalne telefonske kabine)
kabine za kupanje (metalne kabine za kupanje)
kabine za kupanje, nemetalne
kabine za tuširanje
kabine za žičare
kabine, nemetalne za bojenje pomoću raspršivača
kabine, prenosive za turska kupatila
kablovi (izolacioni materijal za kablove)
kablovi (metalni neelektrični priključci za kablove)
kablovi (upravljački kablovi mašina i motora)
kablovi [drvene posude]
kablovi s optičkim vlaknima
kablovi za pokretanje motora
kablovske spone i zatege, nemetalne
kablovske stezaljke (metalne kablovske stezaljke)
kacige (zaštitne kacige za sport)
kacige (zaštitne kacige)
kacige sa slušalicama
kacige za jahače
kade za ispiranje fotografija
kade za kupanje
kade za kupanje (oprema za kade za kupanje)
kade za kupanje (prostirači pred kadama za kupanje)
kade za kupanje u sjedećem položaju
kade, korita od metala
kade, prenosive za kupanje odojčadi
kadice za kupanje za ptice *
kadice za kupanje za ptice [metalne konstrukcije]
kadice za pranje intimnih dijelova tijela [bidei]
kadice za ptice, nemetalne
kadmium
kađenje (proizvodi za kađenje) [mirisi]
kađenje (proizvodi za kađenje) za medicinske potrebe
kafa
kafa (arome za kafu)
kafa (bijela kafa)
kafa (biljni preparati kao zamjena kafe)
kafa (električni filteri za kafu)
kafa (električni uređaji za kuvanje kafe) [perkolatorium]
106
WIPO
250087
060310
060422
190041
060308
190203
110298
120051
190205
110036
170094
060059
070434
210023
090666
090647
200224
060314
090656
090112
090671
090690
090390
110033
110034
270001
110035
060037
210301
210019
060280
110046
190194
060061
030106
050337
300026
300010
300084
300028
110260
110261
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
11
7
21
21
21
21
16
30
11
21
30
30
1
12
12
12
30
30
30
29
31
6
1
1
1
1
1
28
6
20
7
7
20
1
1
20
9
7
26
7
9
16
ME
K0043P
K0044P
K0045P
K0046P
K0047P
K0048P
K0049P
K0050P
K0051P
K0052P
K0053P
K0054P
K0055P
K0056P
K0057P
K0058P
K0059P
K0060P
K0061P
K0062P
K0063P
K0064P
K0065P
K0066P
K0067P
K0068P
K0069P
K0070P
K0071P
K0072P
K0073P
K0074P
K0075P
K0076P
K0077P
K0078P
K0079P
K0080P
K0081P
K0082P
K0083P
K0084P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
kafa (mašine za prženje kafe)
kafa (mlinovi za kafu) osim ručnih mlinova
kafa (mlinovi za kafu) ručni
kafa (neelektrične posude za kuvanje kafe) [džezve]
kafa (neelektrični filteri za kafu)
kafa (neelektrični uređaji za kuvanje kafe) [perkolatori]
kafa (papirni filteri za kafu)
kafa (pića od kafe)
kafa (pržilice za kafu)
kafa (servisi za kafu) [stolno posuđe]
kafa (zamjene za kafu)
kafa, nepržena
kainit
kaiševi za mehaničke prenosnike
kaiševi za mehaničke prenosnike (naplaci glavina) [obodi]
kajaci
kakao
kakao (pića na bazi kakaoa)
kakao (proizvodi od kakaoa)
kakao (puter od kakaoa)
kakao u zrnu, sirovi
kalaj
kalajev dihlorid
kalcijum cijanamid [gnojivo]
kalcijum karbid
kalcijumske soli
kalcinovani natrijev karbonat
kaleidoskopi
kalemi (metalni, nemehanički kalemi za savitljive cijevi)
kalemi za savitljive cijevi [nemetalni, nemehanički]
kalemi, mehanički za namotavanje savitljvih cijevi
kalemi, mehanički za savitljive cijevi
kalemi, nemehanička, nemetalni za savitljive cijevi
kalemljenje drveća (vosak za kalemljenje drveća)
kalemljenje drveća, kit za kalemljenje drveća
kalemovi (drveni kalemovi za konac, svilu, uzice)
kalemovi [napravice za fotografsku djelatnost]
kalemovi [špule] za tkačke razboje
kalemovi za konac za vezenje [nisu dijelovi mašina]
kalemovi za mašine
kalemovi za prigušivanje (kalemovi prigušivača)
kalendari
107
WIPO
110066
070415
210254
210287
210256
210257
160324
300149
110062
210255
300152
300027
010140
120127
120127
120021
300024
300150
300025
290009
310020
060373
010118
010141
010152
010510
010488
280190
060357
200103
070376
070376
200103
010198
010341
200025
090233
070054
260124
070408
090441
160270
K
K
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
16
16
9
9
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
30
30
5
5
11
6
1
7
21
17
11
K0085P
K0086P
K0087P
K0088P
K0089P
K0090P
K0091P
K0092P
K0093P
K0094P
K0095P
K0096P
K0097P
K0098P
K0099P
K0100P
K0101P
K0102P
K0103P
K0104P
K0105P
K0106P
K0107P
K0108P
K0109P
K0110P
21
6
16
7
8
21
21
19
21
25
1
19
8
7
19
K0111P
K0112P
K0113P
K0114P
K0115P
K0116P
K0117P
K0118P
K0119P
K0120P
K0121P
K0122P
K0123P
K0124P
K0125P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kalendari [godišnjaci]
kalendari kojima se listovi trgaju
kalibraciju (prstenovi za kalibraciju)
kalibri, šestari za uzimanje mjera [šablone]
kalifornijum [vještački dobijen hemijski element]
kalijev bihlorid
kalijum [pepelik]
kalijum dioksalat
kalijum hipohlorid [hromna rastvor za ispiranje]
kalijum hipohlorid [hromni rastvor za ispiranje]
kalijumov bikromat
kalijumov rastvor
kalijumov tartarat [krem] za hemijske svrhe
kalijumov tartarat [krem] za industrijske svrhe
kalijumov tartarat [krem] za prehrambenu industriju
kalijumov tartarat za kuvanje
kalijumov tartarat za upotrebu u kulinarstvu
kalijumove soli za medicinske potrebe
kalomel, živin hlorid
kaloriferi
kalupi (metalni kalupi za led)
kalupi (proizvodi za olakšavanje vađenja iz kalupa)
kalupi [dijelovi mašina]
kalupi [kuhinjski pribor]
kalupi od ebonita
kalupi za kolače (električni dvokrilni kalupi za pečenje reljefastih
kolačića)
kalupi za kuhinjske potrebe
kalupi za livnice
kalupi za modelovanje gline [artikli za umjetnike]
kalupi za obuću [dijelovi mašina]
kalupi za obuću [obućarski pribor]
kalupi za pravljenje kockica leda
kalupi za rastezanje obuće
kalupi za ukrasne vijence [građevinarstvo]
kalupi, neelektrični za pečenje reljefastih kolačića [vafla]
kaljače [galoše]
kaljenje metala (proizvodi za kaljenje metala)
kamen
kamen (maljevi za drobljenje kamena)
kamen (mašine za obradu kamena)
kamen (predmeti isklesani iz kamena)
108
WIPO
160269
160060
090040
090066
010142
010118
010447
010123
030089
030089
010119
010448
010219
010668
010667
300211
300215
050251
050064
110085
060150
010237
070276
210079
170100
110258
210103
060096
160352
070352
080056
210099
210120
190091
210309
250080
010249
190094
080047
070301
190146
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
19
3
3
19
19
19
1
1
1
7
K0126P
K0127P
K0128P
K0129P
K0130P
K0131P
K0132P
K0133P
K0134P
K0135P
190143
030145
030145
190141
190012
190142
010331
010073
010635
070110
1
3
8
4
4
4
20
8
29
31
9
1
5
5
20
11
12
12
12
18
28
11
22
16
9
20
16
16
20
10
5
K0136P
K0137P
K0138P
K0139P
K0140P
K0141P
K0142P
K0143P
K0144P
K0145P
K0146P
K0147P
K0148P
K0149P
K0150P
K0151P
K0152P
K0153P
K0154P
K0155P
K0156P
K0157P
K0158P
K0159P
K0160P
K0161P
K0162P
K0163P
K0164P
K0165P
K0166P
kamen od šljake
kamen za glačanje [kamen vulkanskog porijekla]
kamen za peglanje
kamen, građevinski
kamen, vatrostalni
kamen, vještački
kamena so
kamenac (proizvodi protiv stvaranja kamenca)
kamenac (proizvodi za uklanjanje kamenca) ne za domaćinstvo
kamenac (sabirnici [separatori] kamenca) za parne mašinske
kotlove
kamenac (sredstva protiv kamenca [kotlovca])
kamenac (sredstva za uklanjanje kamenca) za potrebe domaćinstva
kameni brusevi za oštrenje
kameni ugljenik
kameni ugljenik (ulje iz kamenog ugljenik)
kameni ugljenik (ulje iz smole kamenog ugljenik)
kamenice [ostrige] (prazne školjke kamenica)
kamenice [ostrige] (pribor za otvaranje kamenica)
kamenice, nežive [kamenice]
kamenice, žive
kamere [kinematografski uređaji]
kamfor za industrijske potrebe
kamfor za medicinske potrebe
kamforno ulje za medicinske potrebe
kamini (zakloni od vatre za kućne kamine)
kamini za stanove
kamioneti
kamioni
kamioni (utovarne površine kamiona)
kampisti (torbe za kampiste)
kamufliranje (zasloni za kamufliranje)
kanali u svodu parnih kotlova za grijanje
kanapi
kancelarijske spajalice
kancelarijski mašine za bušene kartice
kancelarijski namještaj
kancelarijski noževi za brisanje [radiranje]
kancelarijski pribor [osim namještaja]
kancelarijski stolovi
kanile, cjevčice
kantarid [španska muva] (prašak od kantarida)
109
010240
030081
080003
040054
040054
040053
200090
080143
290061
310137
090107
010638
050309
050308
200046
110267
120125
120022
120042
180075
280195
110264
220035
160010
090097
200037
160169
160159
200152
100042
050065
K
K
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
21
9
10
6
19
26
19
25
25
6
6
20
25
20
9
9
22
30
5
25
25
13
2
30
2
K0167P
K0168P
K0169P
K0170P
K0171P
K0172P
K0173P
K0174P
K0175P
K0176P
K0177P
K0178P
K0179P
K0180P
K0181P
K0182P
K0183P
K0184P
K0185P
K0186P
K0187P
K0188P
K0189P
K0190P
K0191P
30
12
1
3
1
5
1
2
7
7
7
30
15
2
4
28
K0192P
K0193P
K0194P
K0195P
K0196P
K0197P
K0198P
K0199P
K0200P
K0201P
K0202P
K0203P
K0204P
K0205P
K0206P
K0207P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kante za smeće
kapaljke
kapaljke za medicinske potrebe
kapci (metalni prozorski kapci)
kapci [zasloni], nemetalni
kape za bojenje pramenova
kape za dimnjake, nemetalne
kape za glavu
kape, okrugle
kapice za boce (metalne kapice za boce)
kapice za čepljenje (metalni poklopci za čepljenje)
kapice za čepljenje, nemetalne
kapice za tuširanje
kapice, nemetalne za boce
kapilarne cijevčice
kapilarne cijevi
kapok [biljna vlakna]
kapra [začin]
kapsule za lijekove
kapuljače [odjevni predmeti]
kaputi
karabini, puške
karamel [prženi šećer] za bojanje prehrambenih namirnica
karamele [bomboni]
karamelizovani pivski slad [sredstvo za bojanje prehrambenih
namirnica]
karanfilić začin
karavani
karbidi
karbidi metala (metalni ugljikovodonici) [abrazivi]
karbonati [soli ugljične kisjeline]
karbonelium [sredstvo protiv parazita]
karbonelium za zaštitu biljaka
karbonelium za zaštitu drva
karburatori
karburatori (napajači za karburatore)
kardanski zglobovi
kari [začin]
kariljoni [muzički instrumenti]
karmin [boja dobijena od crvca]
karnauba (vosak od karnauba palme)
karnevalske maske
110
WIPO
210194
090398
100061
060197
190133
260115
190216
250012
250024
060299
060297
200214
250158
200219
090l09
090109
220047
300031
050068
250027
250086
130022
020034
300032
020035
300040
120056
010151
030035
010146
050311
010586
020113
070078
070015
070479
300033
150017
020045
040021
280090
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
12
28
8
9
16
7
16
9
28
20
19
16
19
17
18
16
16
16
20
7
9
15
10
1
1
29
31
30
8
21
10
9
21
21
16
1
5
7
1
16
6
6
ME
K0208P
K0209P
K0210P
K0211P
K0212P
K0213P
K0214P
K0215P
K0216P
K0217P
K0218P
K0219P
K0220P
K0221P
K0222P
K0223P
K0224P
K0225P
K0226P
K0227P
K0228P
K0229P
K0230P
K0231P
K0232P
K0233P
K0234P
K0235P
K0236P
K0237P
K0238P
K0239P
K0240P
K0241P
K0242P
K0243P
K0244P
K0245P
K0246P
K0247P
K0248P
K0249P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
karoserije [djelovi automobila]
karte (karte za igru)
karte (pribor za bušenje karata)
karte (uređaji za izdavanje karata)
karte *
karteri za mašine i motore
kartice (bušene kartice za razboje)
kartice za mikroprocesore
kartice za struganje za lutriju
kartice-ključevi, plastične [nekodirane]
karton od drvene kaše [građevni materijal]
karton od drvene piljevine
karton za gradnju
kartoni od azbesta
karton-koža
kartonske cijevi
kartonske kutije za šešire
kartonski proizvodi
kartoteke [namještaj]
kasete za matrice [štamparstvo]
kasete za videoigre
kastanjete
kastracija (kliješta za kastraciju)
kaša (drvena piljevina) [pulpa]
kaša za papir
kaša, voćna
kašica [hrana za živinu, pse]
kašice (mliječne kašice za prehranu)
kašika *
kašika za miješanje [kuhinjski pribor]
kašike za davanje lijeka
kašike za doziranje
kašike za obuvanje
kašike za prelivanje [kašike za kuhinju]
kaširani papir
kašu [ekstrakt akacije]
kašu za farmaceutske potrebe [ekstrakt akacije]
katalitički pretvarači
katalizatori, hemijski
katalozi
katanci
katanci (metalni katanci)
111
WIPO
120222
280191
080212
090086
160070
070474
160077
090640
280207
200260
190201
160278
190045
170087
180022
160078
160076
160079
200043
070081
090651
150018
100049
010132
010156
290045
310102
300021
080080
210326
100069
090641
210213
210156
160191
010139
050062
070482
010154
160080
060062
060167
K
K
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
20
10
10
9
19
19
7
19
1
5
1
6
21
21
6
29
14
5
1
29
1
25
30
5
3
29
30
1
1
21
2
1
19
1
4
19
31
1
5
26
32
31
ME
K0250P
K0251P
K0252P
K0253P
K0254P
K0255P
K0256P
K0257P
K0258P
K0259P
K0260P
K0261P
K0262P
K0263P
K0264P
K0265P
K0266P
K0267P
K0268P
K0269P
K0270P
K0271P
K0272P
K0273P
K0274P
K0275P
K0276P
K0277P
K0278P
K0279P
K0280P
K0281P
K0282P
K0283P
K0284P
K0285P
K0286P
K0287P
K0288P
K0289P
K0290P
K0291P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
katanci, nemetalni
kateteri
katgut [konac za šivenje kod operacija]
katode
katran
katranizirani papir
katranovanje (mašine za katraniranje)
katranski proizvodi za gradnju
kaustici [nagrizajuća sredstva] za industriju
kaustici za farmaceutske potrebe
kaustična lužina, kaustična soda
kavezi (metalni kavezi za divlje životinje)
kavezi za kućne ljubimce
kavezi za ptice
kavezi za živinu [metalne konstrukcije]
kavijar
kazaljke [za časovnike]
kazein kao dijetetski dodatak
kazein za industrijske potrebe
kazein za prehrambene potrebe
kazein za prehrambenu industriju
kecelje [odjevni predmeti]
kečap [umak od paradajza]
kedrovo drvo protiv insekata
kedrovo eterično ulje
kefir
keks [petits-beurre]
keramičke smjese za pečenje [granule i prah]
keramički materijali u česticama za filtere
keramički proizvodi za domaćinstvo
keramika (boje za keramiku)
keramika (glazura za keramiku)
keramika (sirovine za keramiku)
keramika, tehnička (mješavina za proizvodnju tehničke keramike)
kerozin
kesoni za gradnju pod vodom
kesteni, svježi
kevbrako za industrijske potrebe [biljka]
kevbrako za medicinske potrebe [biljka]
kićanke [rese ili kite u obliku kićanki] [pozamanterija]
kikiriki (bezalkoholna pića od kikirikija)
kikiriki (brašno od kikirikija) za životinjsku hranu
112
WIPO
200140
100015
100035
090543
190171
190046
070202
190025
010489
050319
010038
060433
210302
210059
060263
290016
140002
050434
010591
290119
010677
250096
300082
050379
030037
290070
300109
010646
010621
210068
020037
010160
190047
010631
040059
190042
310027
010454
050253
260063
320046
310127
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
29
31
29
30
31
7
29
9
K0292P
K0293P
K0294P
K0295P
K0296P
K0297P
K0298P
K0299P
1
K0300P
9
1
21
15
5
5
5
21
19
20
20
19
16
6
6
14
14
21
9
1
29
1
5
9
5
29
1
9
1
5
29
K0301P
K0302P
K0303P
K0304P
K0305P
K0306P
K0307P
K0308P
K0309P
K0310P
K0311P
K0312P
K0313P
K0314P
K0315P
K0316P
K0317P
K0318P
K0319P
K0320P
K0321P
K0322P
K0323P
K0324P
K0325P
K0326P
K0327P
K0328P
K0329P
K0330P
K0331P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
kikiriki (obrađeni kikiriki)
kikiriki (pogače od kikirikija) za životinje
kikiriki (puter od kikirikija)
kikiriki (slatkiši od kikirikija)
kikiriki, svježi
kikstarteri za motocikle
kimši [fermentisana hrana od povrća]
kinematografski filmovi (uređaji za montažu kinematografskih
filmova)
kinematografski filmovi, senzibilizirani ali neosvijetljeni
[neeksponirani]
kinematografski filmovi, snimljeni
kineska glina, ilovača
kineski porculan (predmeti od kineskog porculana)
kineski šeširi [muzički instrumenti]
kineski tradicionalni lijekovi
kinin za medicinske potrebe
kininova kora za medicinske potrebe
kipovi [figure] od porculana, pečene gline ili od stakla
kipovi [figurice] od kamena, betona ili mramora
kipovi od drva, voska, sadre ili od plastike
kipovi od drva, voska, sadre ili od plastike [figurice]
kipovi od kamena, betona ili od mramora
kipovi od kaširanog papira [figurice]
kipovi od običnih metala
kipovi od običnih metala
kipovi od plemenitih metala
kipovi od plemenitih metala
kipovi od porculana, pečene gline ili od stakla
kipregeli [ravnači sa nivoima i s instrumentom za gledanje]
kirijum
kiseli krastavci [začin]
kiseonik
kiseonik (kupke s kiseonikom)
kiseonik (uređaji za presipanje kiseonika)
kiseonik za medicinsku upotrebu
kisjeli kupus
kisjeline (hemijske mješavine otporne na kisjeline)
kisjeline (mjerači kisjeline) [acidometri]
kisjeline *
kisjeline za farmaceutske potrebe
kisjelo mlijeko
113
WIPO
290118
310128
290007
300139
310126
070516
290162
090124
010598
090550
010370
210078
150019
050410
050256
050255
210285
190224
200187
200239
190170
160155
060382
060244
140146
140096
210217
090028
010226
290095
010413
050043
090377
050399
290020
010016
090387
010014
050292
290161
K
K
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
1
30
18
20
17
7
8
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
17
26
20
8
8
6
15
14
14
14
15
15
15
15
15
15
33
31
1
8
10
8
6
11
11
ME
K0332P
K0333P
K0334P
K0335P
K0336P
K0337P
K0338P
K0339P
K0340P
K0341P
K0342P
K0343P
K0344P
K0345P
K0346P
K0347P
K0348P
K0349P
K0350P
K0351P
K0352P
K0353P
K0354P
K0355P
K0356P
K0357P
K0358P
K0359P
K0360P
K0361P
K0362P
K0363P
K0364P
K0365P
K0366P
K0367P
K0368P
K0369P
K0370P
K0371P
K0372P
K0373P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kisjeljenje (bakteriološki preparati za kiseljenje)
kiš [vrsta kolača]
kišobrani
kišobrani (stalci za kišobrane)
kit
kit (pneumatski pištolji za ubrizgavanje kita)
kit (ručno pokretane sprave za istiskivanje kita)
kit (uljni kit)
kit (zubarski kit)
kit [prirodna smola]
kit za gume točkova vozila [unutrašnje gume točkova]
kit za ispunu šupljina u drveću [arborikultura]
kit za kalemljenje drveća
kit za kožu
kit za kućišta [karoserije]
kit za obuću
kit za prozore
kit za spojeve [brtve, zaptivke]
kite ili rese u obliku žira [pozamanterija]
kitova kost, sirova ili poluobrađena
klanje stoke (uređaji za klanje stoke)
klaonički pribor za skidanje kože klaoničkih životinja
klapne (metalne klapne)
klarineti
klatna [za časovnike]
klatna satova
klatna za satove i časovnike [ankeri]
klavijature muzički instrumenti
klavira (regulatori jačine zvuka za mehaničke klavire)
klaviri
klaviri (klavijature klavira)
klaviri (tipke klavira)
klaviri (žice klavira)
klekovača [rakija]
klice [botanika]
klijanje povrća (proizvodi protiv klijanja povrća)
kliješta
kliješta za kastraciju
kliješta za skidanje izolacije sa žica [ručni alat]
klimatizacija (metalne cijevi za ventilaciju i klimatizaciju)
klimatizacija vazduha (postrojenje za klimatizaciju vazduha)
klimatizacija vazduha (uređaji za klimatizaciju vazduha)
114
WIPO
010009
300192
180043
200164
170066
070456
080232
010655
050113
020091
010193
010080
010341
010192
010649
010170
010651
170069
260063
200018
080001
080018
060238
150023
140011
140013
140106
150024
150045
150008
150061
150063
150062
330014
310065
010571
080206
100049
080259
060415
110014
110099
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
11
19
9
6
6
8
6
20
7
7
7
6
6
19
18
28
28
25
25
26
25
25
21
20
6
18
6
18
20
14
8
15
16
16
20
16
20
16
9
6
2
1
ME
K0374P
K0375P
K0376P
K0377P
K0378P
K0379P
K0380P
K0381P
K0382P
K0383P
K0384P
K0385P
K0386P
K0387P
K0388P
K0389P
K0390P
K0391P
K0392P
K0393P
K0394P
K0395P
K0396P
K0397P
K0398P
K0399P
K0400P
K0401P
K0402P
K0403P
K0404P
K0405P
K0406P
K0407P
K0408P
K0409P
K0410P
K0411P
K0412P
K0413P
K0414P
K0415P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
klimatizacija vozila (uređaji za klimatizaciju vozila)
klinker šljunak [balast]
klinometri, indikatori nagiba[padomjeri]
klinovi (metalni klinovi za penjanje)
klinovi (metalni klinovi)
klinovi probadači, igle za probijanje [alat]
klinovi za prozore [zatvarači]
klinovi, nemetalni
klipovi (segmenti klipova)
klipovi [dijelovi mašina ili motora]
kliširanje (mašine za kliširanje)
klizači za vrata od metala
klizališta [metalne konstrukcije]
klizališta [nemetalne konstrukcije]
klizaljke (kaiševi za klizaljke)
klizaljke s čizmicama, za led
klizaljke za led
klizenja obuće (sprave protiv klizanja obuće)
klizenja obuće (sredstva protiv klizanja za obuću)
klizni zatvarači [rajfešlusi]
klobučarski proizvodi
klompe
klopke za štakore
klupe [namještaj]
ključevi
ključevi (futrole za ključeve)
ključevi (metalni kolutovi za ključeve)
ključevi (navlake za ključeve)
ključevi (ploče za vješanje ključeva)
ključevi (ukrasni držači za ključeve) [privjesci]
ključevi [alat]
ključevi za namještanje žica muzičkih instrumenata
knjige
knjige (oznake za stranice u knjigama)
knjige (stalci za knjige)
knjige sa pjesmama
knjižare (police za knjižare)
knjižice [pasoši, radne knjižice itd.]
koaksialni kablovi
kobalt (sirovi kobalt)
kobaltni oksid [sredstvo za bojanje]
kobaltni oksid za industriju
115
WIPO
110079
190105
090299
060430
060078
080180
060104
200217
070032
070302
070355
060348
060203
190139
180035
280028
280099
250001
250001
260053
250047
250110
210198
200020
060083
180113
060221
180113
200197
140162
080064
150002
160095
160249
200270
160082
200024
160189
090665
060088
020044
010599
K
K
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
18
7
29
30
29
15
29
21
28
6
20
17
7
12
12
7
12
7
7
12
1
12
12
9
21
5
31
31
29
29
22
31
29
23
29
6
19
4
33
32
31
12
ME
K0416P
K0417P
K0418P
K0419P
K0420P
K0421P
K0422P
K0423P
K0424P
K0425P
K0426P
K0427P
K0428P
K0429P
K0430P
K0431P
K0432P
K0433P
K0434P
K0435P
K0436P
K0437P
K0438P
K0439P
K0440P
K0441P
K0442P
K0443P
K0444P
K0445P
K0446P
K0447P
K0448P
K0449P
K0450P
K0451P
K0452P
K0453P
K0454P
K0455P
K0456P
K0457P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kobasice (crijeva za kobasice)
kobasice (mašine za kobasice)
kobasice (panirane kobasice)
kobasice (sredstva za povezivanje mješavine za kobasice)
kobasice [salame]
kobilice na muzičke instrumente
kobilje mlijeko [kumis]
kockice leda (kalupi za pravljenje kockica od leda)
kockice za kockanje
kočići (metalni kolčići za šatore)
kočići za šatore, nemetalni
kočne obloge (poluproizvodi za kočne obloge)
kočne obloge [osim kočnih obloga za vozila]
kočne obloge za vozila
kočne papuče za vozila
kočne papučice [osim kočnih papučica za vozila]
kočne pločice za automobile
kočne pločice, osim za vozila
kočni segmenti [osim kočnih segmenata za vozila]
kočni segmenti za vozila
kočnice (tečnosti za kočnice)
kočnice bicikla
kočnice vozila
kodiranje (magnetni uređaji za kodiranje)
kofe, vedra [drvene posude]
kokain
kokos (suva kokosova jezgra)
kokosov orah (ljuska kokosova oraha)
kokosov puter
kokosova mast
kokosova vlakna
kokosovi orasi
kokosovi orasi (sušeni kokosovi orasi)
kokosovo predivo
kokosovo ulje
kokošinjci (metalni kokošinjci)
kokošinjci, nemetalni
koks
kokteli *
kokteli bez alkohola
kola [biljka] (oraščići kole)
kola za crijeva za polivanje
116
WIPO
180009
070346
290153
300088
290097
150054
290071
210099
280050
060208
200168
170048
070405
120215
120216
070406
120263
070524
070407
120236
010315
120086
120126
090608
210023
050086
310040
310033
290010
290121
220018
310034
290021
230006
290122
060425
190156
040031
330010
320043
310074
120066
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
30
3
30
21
30
30
11
30
30
31
7
11
12
20
12
12
12
12
12
12
7
12
12
12
12
20
5
5
7
19
19
1
5
2
3
7
6
K0458P
K0459P
K0460P
K0461P
K0462P
K0463P
K0464P
K0465P
K0466P
K0467P
K0468P
K0469P
K0470P
K0471P
K0472P
K0473P
K0474P
K0475P
K0476P
K0477P
K0478P
K0479P
K0480P
K0481P
K0482P
K0483P
K0484P
K0485P
K0486P
K0487P
K0488P
K0489P
K0490P
K0491P
K0492P
K0493P
K0494P
300029
030107
300070
210142
300071
300072
110258
300022
300089
310031
070110
110269
120164
200254
120219
120183
120066
120251
120068
120067
070097
120255
120163
120065
120001
200023
050088
050088
070269
190051
190161
010206
050324
020046
030058
070191
060369
28
6
21
20
K0495P
K0496P
K0497P
K0498P
kolači
kolači (arome za kolače) [eterična ulja]
kolači (arome za kolače) [osim eteričnih ulja]
kolači (kalupi za kolače)
kolači (prašak za kolače)
kolači (tijesto za kolače)
kolačići (dvokrilni električni kalupi za pečenje reljefastih kolačića)
kolačići (saćasti kolačići) [vafel]
kolačići od badema
kolačići za pse
kolektori kamenca za kotlove [separatori]
kolektori, solarni [grijanje]
kolica (krov dječijih kolica)
kolica [namještaj]
kolica [seoska kolica bez osovine]
kolica sa nagibom
kolica za crijeva za polivanje
kolica za čišćenje
kolica za golf-opremu
kolica za lijev
kolica za mašine za pletenje
kolica za namirnice
kolica, dječija
kolica, okretna za istovar [kiper-kolica]
kolica, utovarna s podizačem
kolijevke
kolir [lijek za ispiranje očiju]
kolir [ljekovita tečnost za oči]
kolisnice i snopovezačice [mašine]
kolnici (materijali za izgradnju i pokrivanje kolnika)
kolnici (materijali za pokrivanje kolnika, nemetalni)
kolodijum *
kolodion za farmaceutske potrebe
kolofonijum
kolonjska voda
kolovrati
kolutovi (metalni nemehanički kolutovi [vitla] za namotavanje
savitljivih cijevi)
kolutovi za igru
kolutovi za ključeve, metalni
kolutovi za peškire
kolutovi za zavjese
117
280005
060221
210200
200011
K
K
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
6
7
7
6
19
9
25
25
20
9
11
9
9
9
9
9
9
9
9
9
16
K0499P
K0500P
K0501P
K0502P
K0503P
K0504P
K0505P
K0506P
K0507P
K0508P
K0509P
K0510P
K0511P
K0512P
K0513P
K0514P
K0515P
K0516P
K0517P
K0518P
K0519P
060099
070366
070292
060428
190239
090070
250053
250052
200066
090595
110156
090587
090588
090067
090523
090372
090342
090590
090618
090642
160231
9
9
9
9
K0520P
K0521P
K0522P
K0523P
16
5
29
29
7
7
10
7
9
10
23
10
22
21
22
K0524P
K0525P
K0526P
K0527P
K0528P
K0529P
K0530P
K0531P
K0532P
K0533P
K0534P
K0535P
K0536P
K0537P
K0538P
koljena (metalna cijevna koljena)
koljenasta vratila [vratovi]
komadači, kalanderi [mašine]
komarci (metalne zaštite od komaraca)
komarci (nemetalne zaštite od komaraca)
kombinezoni (specijalni zaštitni kombinezoni za pilote)
kombinezoni [odjeća]
kombinezoni za skijanje na vodi
komode
komore za dekompresiju
komore, rashladne
kompaktni audio-video diskovi [diskovi]
kompaktni optički diskovi [diskovi]
komparatori
kompasi [busole]
kompjuteri
kompjuteri (memorije za kompjutere)
kompjuteri (pomoćni uređaji kompjutera)
kompjuteri (štampači za kompjutere)
kompjuteri, džepni
kompjuterski programi (papirne trake ili kartice za upis
kompjuterskih programa)
kompjuterski programi (snimljeni kompjuterski programi)
kompjuterski programi [radni]
kompjuterski programi [snimljeni]
kompjuterski programi [za skidanje s udaljenijeg na bliži kompjuter
ili s jačeg na slabije kompjuter] mreža
kompjuterski štampači (trake natopljene bojom za štampače)
kompleksni eteri za farmaceutske potrebe
kompot od brusnice
kompot od jabuka
kompresori [mašine]
kompresori za frižidere
kompresori za hirurške potrebe
kompresorski valjak za puteve [gradnja puteva]
komutacija [pretvaranje] (električni uređaji za komutaciju)
konac (medicinski vodeći konac)
konac od plastike za tekstil
konac za hirurške potrebe
konac za mreže
konac za njegu zubi
konac za povezivanje, nemetalni
118
090373
090589
090373
090658
160326
050138
290156
290155
070113
070437
100060
070014
090163
100213
230020
100056
220039
210320
220079
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
16
23
17
23
17
23
29
32
23
1
K0539P
K0540P
K0541P
K0542P
K0543P
K0544P
K0545P
K0546P
K0547P
K0548P
7
7
1
5
K0549P
K0550P
K0551P
K0552P
9
25
28
22
22
17
9
22
22
22
22
22
24
23
24
6
6
19
19
19
4
19
9
9
9
5
K0553P
K0554P
K0555P
K0556P
K0557P
K0558P
K0559P
K0560P
K0561P
K0562P
K0563P
K0564P
K0565P
K0566P
K0567P
K0568P
K0569P
K0570P
K0571P
K0572P
K0573P
K0574P
K0575P
K0576P
K0577P
K0578P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
konac za uveze
konac, elastični za tekstil
konac, gumeni [ne za tekstil]
konac, gumeni za tekstil
konac, rastegljivi [ne za tekstil]
konac, stakleni za tekstil
koncentrati čistih mesnih supa [bujona]
koncentrati od voća bez alkohola
konci *
končiči na čarapama (proizvodi za sprječavanje raspuštanja
končića)
kondenzacija (postrojenja za kondenzaciju)
kondenzatori pare [dijelovi mašine]
kondenzovanje (hemijski proizvodi za kondenzovanje)
kondurango za medicinsku upotrebu [biljka] (kora biljke
kondurango)
konektori (električni spojevi)
konfekcijska odjeća
konfeti
konopac (merdevine od konopca)
konopci [užad] *
konopci od gume
konopci za dubinomjere
konopci za kačenje i držanje slika na zidu
konopci za vuču vozila
konopčići
konopi [špage]
konoplja
konoplja (platno od konoplje)
konoplja (predivo od konoplje)
konoplja (tkanine od konoplje)
konstrukcije (metalne konstrukcije)
konstrukcije (metalne, prenosive konstrukcije)
konstrukcije za beton, nemetalne
konstrukcije, nemetalne
konstrukcije, nemetalne za oblaganje rudarskih okana
konstrukcijski djelovi (ulja za skidanje konstrukcionih djelova)
konstrukcijski djelovi [građevinske], nemetalne
kontakti, električni
kontakti, električni od plemenitih metala
kontaktna sočiva
kontaktna sočiva (preparati za čišćenje kontaktnih sočiva)
119
WIPO
160239
230019
170095
230018
170038
230017
290023
320001
230001
010105
070116
070115
010015
050092
090144
250057
280192
220023
220021
170031
090327
220089
220103
220036
220055
220013
240018
230005
240017
060339
060170
190198
190061
190136
040036
190150
090148
090147
090554
050365
K
K
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
5
9
6
6
6
34
20
20
19
15
5
10
5
K0579P
K0580P
K0581P
K0582P
K0583P
K0584P
K0585P
K0586P
K0587P
K0588P
K0589P
K0590P
K0591P
050094
090555
060094
060232
060340
340008
200068
200069
190160
150027
050095
100184
050096
9
9
9
9
14
9
7
7
7
6
29
29
29
29
29
1
K0592P
K0593P
K0594P
K0595P
K0596P
K0597P
K0598P
K0599P
K0600P
K0601P
K0602P
K0603P
K0604P
K0605P
K0606P
K0607P
1
K0608P
1
2
1
K0609P
K0610P
K0611P
4
3
K0612P
K0613P
1
K0614P
1
K0615P
kontaktna sočiva (tečnost za kontaktna sočiva)
kontaktna sočiva (torbice za kontaktna sočiva)
kontejneri (metalni kontejneri)
kontejneri (metalni kontejneri) [rezervoari]
kontejneri (plutajući, metalni kontejneri)
kontejneri za plin za upaljače i za cigarete
kontejneri, nemetalni [kontejneri]
kontejneri, plutajući, nemetalni [kontejneri]
kontejneri, zidani
kontrabasi [muzički instrumenti]
kontracepcija (hemijska sredstva za kontracepciju)
kontracepcija (nehemijska sredstva za kontracepciju)
kontrasti, radiološki (materije za radiološke kontraste) za
medicinske potrebe
kontrola (električni kontrolni uređaji)
kontrola topline (uređaji za kontrolu topline)
kontrolni instrumenti brzine vozila
kontrolni instrumenti za parne kotlove
kontrolni satovi [glavni satovi]
konvertori (električni pretvarači)
konvertori goriva za motore s unutrašnjim sagorijevanjem
konvertori za livaonice čelika [konvertori]
konzerve (električni otvarači konzervi)
konzerve (metalne kutije za konzerve)
konzerve od povrća
konzerve, mesne
konzerve, riblje
konzerve, voćne
konzervisana soja u zrnu za prehranu
konzervisanje cementa (proizvodi za konzervisanje cementa) osim
boja i ulja
konzervisanje crijepa (proizvodi za konzervisanje crijepa) osim
boja i ulja
konzervisanje cvijeća (proizvodi za konzervisanje cvijeća)
konzervisanje drva (proizvodi za konzervisanje drva)
konzervisanje farmaceutskih proizvoda (sredstva za konzervisanje
farmaceutskih proizvoda)
konzervisanje kože (sredstva za konzervisanje kože) [ulja i masti]
konzervisanje kožnih proizvoda (sredstva za konzervisanje kožnih
proizvoda)
konzervisanje opeka (proizvodi za konzervisanje opeka) osim boja
i ulja
konzervisanje piva (proizvodi za konzervisanje piva)
120
090150
090116
090152
090120
140043
090153
070463
070003
070287
060093
290152
290147
290144
290146
290052
010196
010540
010209
020049
010210
040086
030061
010381
010619
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
1
1
4
21
18
18
18
18
18
28
18
6
6
28
17
7
8
2
2
26
26
26
16
26
6
10
14
26
26
26
28
8
20
25
31
3
29
20
18
5
ME
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
K0616P konzervisanje prehrambenih namirnica (hemijski proizvodi za
konzervisanje prehrambenih namirnica)
K0617P konzervisanje zidova (proizvodi za konzervisanje zidova) osim
boja i ulja
K0618P konzervisanje zidova (ulje za konzervisanje zidova)
K0619P konji (četke za konje)
K0620P konji (navlake za konjska sedla)
K0621P konji (pokrivači za konje)
K0622P konji (povoci za konje)
K0623P konji (sedla za konje)
K0624P konji (ulari i povoci za konje)
K0625P konji-ljuljaške [igračke]
K0626P konjska oprema
K0627P konjske potkovice (kramponi za konjske potkovice)
K0628P konjske potkovice (metalne konjske potkovice)
K0629P konjske potkovice za igru
K0630P konjske potkovice, nemetalne
K0631P kopači [mašine]
K0632P kopači za vinogradarstvo [alat za kopanje rupa]
K0633P kopal [smola]
K0634P kopal [smola] (lak od kopala)
K0635P kopče [okrugle kopče] za cipele
K0636P kopče [za odjevne predmete]
K0637P kopče [zatvarači] za odjeću
K0638P kopče držala za pera
K0639P kopče na pritisak [drukeri]
K0640P kopče od običnih metala [sitni željezni proizvodi]
K0641P kopče za hirurške potrebe
K0642P kopče za kravate
K0643P kopče za obuću
K0644P kopče za odjeću
K0645P kopče za pojase
K0646P kopče za skije
K0647P kopita (kovački alat za obrezivanje konjskih kopita)
K0648P kopita životinja
K0649P koprenice, odjeća [mali velovi]
K0650P kopriva
K0651P kora kvilaje za čišćenje [vrsta biljke]
K0652P kora od limuna ili naranče
K0653P korali
K0654P korbači [bičevi]
K0655P kore za farmaceutske potrebe
121
WIPO
010044
010380
040055
210073
180097
180026
180025
180081
180059
280014
180120
060077
060333
280159
170028
070397
080234
020050
020114
260088
260097
260010
160011
260022
060298
100007
140033
260001
260010
260031
280066
080132
200179
250123
310096
030093
290115
200071
180061
050132
K
K
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
31
9
16
16
16
16
18
8
7
31
6
21
21
21
6
20
20
11
20
12
15
20
20
5
8
2
1
20
12
20
3
3
26
11
26
26
5
8
26
26
3
8
ME
K0656P
K0657P
K0658P
K0659P
K0660P
K0661P
K0662P
K0663P
K0664P
K0665P
K0666P
K0667P
K0668P
K0669P
K0670P
K0671P
K0672P
K0673P
K0674P
K0675P
K0676P
K0677P
K0678P
K0679P
K0680P
K0681P
K0682P
K0683P
K0684P
K0685P
K0686P
K0687P
K0688P
K0689P
K0690P
K0691P
K0692P
K0693P
K0694P
K0695P
K0696P
K0697P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kore, sirove
korekcijska sočiva [optika]
korektori, tečni [kancelarijski pribor]
korekturne trake [kancelarijski pribor]
korice za blokove s čekovima
korice za neuvezane časopise
korice za posjetnice
korice za sablje
korijenje (mašine za rezanje korijenja)
korijenje za prehranu
korita (metalna korita) [rezervoari]
korita *
korita [posude za pranje rublja]
korita za hranjenje životinja
korita za malter (metalna korita za žbuku)
korita za malter [nemetalna]
korita za malter, nemetalna [mortarke]
korita za piće (automatska korita za piće)
korita, nemetalna [naćve]
kormila
korneti, muzički instrumenti [trubice]
kornjačevina
kornjačevina (zamjene kornjačevine)
korov (proizvodi za uništavanje korova) [herbicidi]
korov (sprave za uklanjanje korova)
korozija (sredstva za zaštitu od korozije)
korozivni proizvodi
korozo [američka palma]
korpe (specijalne korpe prilagođene za motocikle)
korpe za rublje
korund [abrazivno sredstvo]
kosa (boje za kosu)
kosa (ekstenzije za kosu)
kosa (elektrotermičke sprave za kovrdžanje kose)
kosa (igle za kosu)
kosa (ljudska kosa)
kosa (medicinski preparati za rast kose)
kosa (metalni uvijači za kosu)
kosa (mrežice za kosu)
kosa (pletenice od kose)
kosa (preparati za kovrdžanje kose)
kosa (ručne sprave za kovrdžanje kose)
122
WIPO
310139
090159
160103
160357
160333
160035
180021
080125
070121
310114
060398
210002
210106
210074
060279
200206
200206
110001
200207
120070
150031
200089
200045
050204
080096
020010
010214
200076
120254
200143
030062
030040
260125
110548
260041
260126
050394
080058
260042
260044
030041
080126
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
8
3
11
26
26
26
26
8
6
8
8
8
7
7
7
8
20
9
29
1
4
18
2
12
16
12
20
6
21
20
21
20
6
20
20
20
5
25
21
25
25
25
ME
K0698P
K0699P
K0700P
K0701P
K0702P
K0703P
K0704P
K0705P
K0706P
K0707P
K0708P
K0709P
K0710P
K0711P
K0712P
K0713P
K0714P
K0715P
K0716P
K0717P
K0718P
K0719P
K0720P
K0721P
K0722P
K0723P
K0724P
K0725P
K0726P
K0727P
K0728P
K0729P
K0730P
K0731P
K0732P
K0733P
K0734P
K0735P
K0736P
K0737P
K0738P
K0739P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
kosa (sprave za šišanje kose, električne i neelektrične)
kosa (sredstva za bojenje kose)
kosa (sušila za kosu) [uređaji]
kosa (trakice za kosu)
kosa (ukosnice za kosu)
kosa (ukrasni predmeti za kosu)
kosa, vještačka
kose (brusevi za kose)
kose (metalne ručice za kosu)
kose (prsteni za kose)
kose za travu
kosi rez (spravice za kosi rez)
kosilice
kosilice (noževi kosilica)
kosilice za travnjake [mašine]
kosilice za travnjake [ručni alat]
kosišta, nemetalna
kosmografski instrumenti
kosti (jestivo ulje od kostiju)
kosti (ugljenik od životinjskih kostiju)
kosti (ulje od kostiju) industrijsko
kostur na sedlima
kosturi vozila (premazi za zaštitu kostura vozila)
kosturi vozila [šasije]
košara za pisma
košare posebno proizvedene za bicikle
košare, nemetalne
košarice (metalne košarice)
košarice za domaćinstvo
košarice za hleb
košarice za otpatke
košarice, nemetalne *
koševi za utovar i istovar, metalni nemehanički
košnice (okviri za košnice)
košnice (podloge u košnicama)
košnice (saće od voska za košnice)
koštani cement za hirurgiju i ortopediju
košulje
košulje (sprave za rastezanje košulja)
košulje (umeci na košuljama)
košulje (zasebno načinjena prsa za košulje) [plastroni]
košulje s kratkim rukavima
123
WIPO
080219
030040
110095
260013
260040
260038
260043
080115
060378
080114
080113
080253
070051
070188
070201
080127
200111
090161
290092
010167
040067
180004
020040
120069
160101
120248
200243
060199
210266
200021
210340
200072
060418
200040
200004
200039
050385
250042
210072
250072
250043
250044
K
K
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
10
21
17
6
11
11
11
11
11
11
20
28
28
16
11
8
8
7
18
18
18
8
3
26
3
3
3
3
21
3
3
3
3
21
2
5
1
1
1
18
1
3
ME
K0740P
K0741P
K0742P
K0743P
K0744P
K0745P
K0746P
K0747P
K0748P
K0749P
K0750P
K0751P
K0752P
K0753P
K0754P
K0755P
K0756P
K0757P
K0758P
K0759P
K0760P
K0761P
K0762P
K0763P
K0764P
K0765P
K0766P
K0767P
K0768P
K0769P
K0770P
K0771P
K0772P
K0773P
K0774P
K0775P
K0776P
K0777P
K0778P
K0779P
K0780P
K0781P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
košulje za umobolne
kotlovi
kotlovi (materijali za sprečavanje isijavanja topline u kotlovima)
kotlovi (metalni kotlovi)
kotlovi s pregrijnim cijevima [bojleri]
kotlovi za centralno grijanje (cijevi kotlova za centralno grijanje)
kotlovi za grijanje (odvodne cijevi u svodu kotlova za grijanje)
kotlovi za grijanje (uređaji za napajanje kotlova za grijanje)
kotlovi za grijanje [peći]
kotlovi za praonice
kotlovi, nemetalni
koturaljke
koturaljke s točkićima u nizu
koturovi za trake sa mastilom
kovačke peći, prenosive
kovački maljevi [batovi]
kovački maljevi [maljevi]
kovački mjehovi
kovčezi od vulkanizovanih vlakana
kovčezi, ručni
kovčežići za prtljag
kovrdžanje kose (ručne sprave za kovrdžanje kose)
kovrdžanje kose (sredstva za kovrdžanje kose)
kovrdžanje kose (ukosnice za kovrdžanje kose)
kovrdžava kosa (sredstva za ravnanje prirodno kovrdžave kose)
kozmetičke boje
kozmetički losioni (peškirići namočeni u kozmetičke losione)
kozmetički neseseri [torbe s kozmetičkim proizvodima]
kozmetički pribor
kozmetički proizvodi
kozmetički proizvodi za mršavljenje
kozmetički proizvodi za životinje
kozmetika (ukrasni detalji za kozmetičku upotrebu)
koža (abrazivni sunđeri za kožu)
koža (boja za kožu)
koža (farmaceutski proizvodi za njegu kože)
koža (hemijski proizvodi za impregnaciju kože)
koža (hemijski proizvodi za osvježavanje kože)
koža (hemijski proizvodi za postizanje nepropusnosti kože)
koža (imitacije kože)
koža (kit za kožu)
koža (kozmetički proizvodi za njegu kože)
124
WIPO
100041
210070
170026
060354
110047
110078
110264
110273
110077
110063
200081
280098
280182
160043
110149
080157
080157
070351
180098
180085
180029
080126
030041
260039
030133
030156
030197
030064
210087
030065
030177
030063
030181
210331
020033
050239
010224
010175
010364
180042
010192
030142
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
3
1
7
2
4
1
1
1
21
18
9
18
18
18
15
21
18
10
8
1
1
2
28
18
18
25
18
25
K0782P
K0783P
K0784P
K0785P
K0786P
K0787P
K0788P
K0789P
K0790P
K0791P
K0792P
K0793P
K0794P
K0795P
K0796P
K0797P
K0798P
K0799P
K0800P
K0801P
K0802P
K0803P
K0804P
K0805P
K0806P
K0807P
K0808P
K0809P
28
18
3
3
3
K0810P
K0811P
K0812P
K0813P
K0814P
18
9
9
12
12
12
6
K0815P
K0816P
K0817P
K0818P
K0819P
K0820P
K0821P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
koža (kreme za čišćenje kože)
koža (ljepila za kožne proizvode)
koža (mašine za izradu kožnih proizvoda)
koža (nagrizajuća sredstva za kožu)
koža (proizvodi za konzervisanje kože) [ulja i masti]
koža (proizvodi za štavljenje kože)
koža (proizvodi za štavljenje životinjskih koža)
koža (sredstva za prvu obradu kože)
koža (štavljena koža za čišćenje)
koža (štavljena koža) nije za čišćenje
koža (uređaji za mjerenje debljine životinjske kože)
koža (uzice od kože)
koža (vještačka koža)
koža (životinjska koža)
koža za bubnjeve
koža za poliranje
koža, sirova ili poluobrađena
koža, vještačka za hirurške potrebe
koža, životinjska (sprave i pribor za skidanje životinjske kože)
kožarnice (sumak za upotrebu u štavljenju)
kožarnice (ulje za štavljenje kože)
kožarstvo (boje za kožarstvo)
kože od foke [za oblaganje skija]
kože od klaoničke stoke
kožice [opnice dobijene od debelog goveđeg crijeva]
kožna odjeća
kožne niti
kožne trake za obrub [kožnate trake koje obućari ušivaju između
dvije deblje kože na obući]
kožni komadići za vrhove biljarskih štapova
kožni povodci, uzice
kožni proizvodi (kreme za kožne proizvode)
kožni proizvodi (sredstva za čišćenje kožnih proizvoda)
kožni proizvodi (sredstva za konzervisanje kožnih proizvoda)
[laštila]
kožni ukrasi za namještaj
krađa (alarmi protiv krađe)
krađa (električne uređaji protiv krađe)
krađa vozila (alarmni uređaji protiv krađe vozila)
krađa vozila (uređaji za zaštitu vozila od krađe)
krajevi osovina [rukavci]
kramponi [metalni kramponi za led]
125
WIPO
030023
010222
070136
020057
040086
010215
010216
010223
210263
180094
090171
180036
180042
180002
150059
210100
180039
100125
080019
010504
010350
020069
280100
180088
180008
250151
180040
250118
280122
180005
030074
030025
030061
180041
090511
090497
120211
120200
120120
060102
K
K
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
25
8
31
29
10
25
25
25
25
14
14
21
25
8
19
5
2
31
1
19
1
19
1
2
19
2
16
19
28
3
16
16
16
16
16
30
3
3
5
34
5
1
ME
K0822P
K0823P
K0824P
K0825P
K0826P
K0827P
K0828P
K0829P
K0830P
K0831P
K0832P
K0833P
K0834P
K0835P
K0836P
K0837P
K0838P
K0839P
K0840P
K0841P
K0842P
K0843P
K0844P
K0845P
K0846P
K0847P
K0848P
K0849P
K0850P
K0851P
K0852P
K0853P
K0854P
K0855P
K0856P
K0857P
K0858P
K0859P
K0860P
K0861P
K0862P
K0863P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kramponi za obuću za fudbal
krampovi
krastavci, svježi
krastavci, ukiseljeni
kraste (jastuci za sprečavanje nastajanja krasti)
kratke bluze
kratke čarape [sokne]
kratki kaputi [sakoi]
kravate
kravate (igle za kravate)
kravate (kopče za kravate)
kravate (sprave za čuvanje oblika kravata)
kravate (umjetničke kravate)
krckalice za orahe
kreč
kreč (proizvodi od kreča za farmaceutske potrebe)
kreč za bijeljenje
kreč za stočnu hranu
krečni acetat
krečni glinac
krečni hlorid
krečni kamen
krečni karbonat
krečni vodeni rastvor za premazivanje zidova
krečni zrnasti kamen
krečno mlijeko za bojenje zidova [vodena boja za zidove]
kreda (držači krede)
kreda u sirovom obliku
kreda za bilijarske štapove
kreda za čišćenje
kreda za krojačke potrebe
kreda za litografiju
kreda za obilježavanje
kreda za pisanje
kreditne kartice (neelektrične prese za kreditne kartice)
krekeri
kreme za kozmetičke potrebe
kreme za kožne proizvode
kreme za medicinske potrebe [pomade]
kremen za upaljače
kreozot za farmaceutske potrebe
kreozot za hemijske potrebe
126
WIPO
250134
080044
310037
290028
100195
250084
250036
250121
250060
140151
140033
210094
250157
080215
190052
050074
020110
310028
010171
190211
010173
190043
010172
020042
190043
020020
160112
190072
280020
030067
160111
160110
160193
160109
160345
300174
030071
030074
050207
340027
050326
010602
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
2
24
24
24
11
20
20
6
6
20
20
24
24
20
20
20
10
28
28
8
1
1
19
3
29
21
29
16
12
20
16
20
9
26
3
9
16
16
29
31
29
29
ME
K0864P
K0865P
K0866P
K0867P
K0868P
K0869P
K0870P
K0871P
K0872P
K0873P
K0874P
K0875P
K0876P
K0877P
K0878P
K0879P
K0880P
K0881P
K0882P
K0883P
K0884P
K0885P
K0886P
K0887P
K0888P
K0889P
K0890P
K0891P
K0892P
K0893P
K0894P
K0895P
K0896P
K0897P
K0898P
K0899P
K0900P
K0901P
K0902P
K0903P
K0904P
K0905P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
kreozot za konzervisanje drva
krep [tkanina]
krepon [tkanina]
kreveti (gornji pokrivači za krevete)
kreveti (grijalice za krevete)
kreveti (hidrostatski kreveti) nemedicinski
kreveti (kostur kreveta)
kreveti (metalna oprema za krevete)
kreveti (metalni točkići za krevete)
kreveti (nemetalna oprema za krevete)
kreveti (nemetalni točkići za krevete)
kreveti (papirni pokrivači za krevete)
kreveti (pokrivači za krevete)
kreveti (strunjače za krevete)
kreveti *
kreveti [bolnički]
kreveti posebno konstruisani za njegu bolesnika
krevetići za lutke
kriket (torbe za kriket)
krila propelera za avione
kriogeni proizvodi
kripton
kristal (gorski kristal)
kristali (natrijumovi kristali za čišćenje)
kristalizovano voće
kristalni proizvodi
kriške voća
krivuljari [pribor za crtanje krivulja]
krmena vesla
krojačke biste
krojačke krede
krojačke lutke
krojački metri
krojački pribor [osim konca] *
krojački vosak
krojenje (sprave za označavanje ruba na suknjama pri krojenju)
krojevi (navlake za krojeve)
krojevi za šivanje odjevnih predmeta
krompir (niskokalorični čips od krompira)
krompiri
krompiri (pahuljice od krompira)
krompirići (prženi krompirići) [čips]
127
WIPO
020056
240035
240036
240029
110304
200230
200026
060393
060166
200124
200139
240032
240114
200185
200102
200138
100173
280085
280047
80119
010221
010372
190073
030072
290035
210098
290131
160107
120131
200038
160111
200064
090169
260070
030055
090313
160214
160212
290176
310110
290154
290019
K
K
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
1
30
5
1
12
12
19
6
6
19
19
19
19
19
6
19
6
6
6
6
19
19
19
6
19
21
21
9
7
7
16
30
33
7
7
7
10
5
29
5
1
25
ME
K0906P
K0907P
K0908P
K0909P
K0910P
K0911P
K0912P
K0913P
K0914P
K0915P
K0916P
K0917P
K0918P
K0919P
K0920P
K0921P
K0922P
K0923P
K0924P
K0925P
K0926P
K0927P
K0928P
K0929P
K0930P
K0931P
K0932P
K0933P
K0934P
K0935P
K0936P
K0937P
K0938P
K0939P
K0940P
K0941P
K0942P
K0943P
K0944P
K0945P
K0946P
K0947P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
krompirovo brašno za industriju
krompirovo brašno za prehranu
kroton (kora krotona)
krotonski aldehid
krovići dječijih kolica
krovići, platneni za dječija kolica
krovišta (asfaltni premazi za krovišta)
krovišta (metalna krovišta)
krovišta (metalni oluci za odvod kišnice)
krovišta (nemetalna krovišta s ugrađenim solarnim ćelijama)
krovišta (nemetalni krovni oluci)
krovišta (sastavci krovova [sljemena])
krovišta, nemetalna
krovne grede [rogovi]
krovni pokrivači (metalni krovni pokrivači)
krovni pokrivači, nemetalni
krovni sastavi (metalni, žljebasti krovni sastavi)
krovni škriveljac (kuke za letvice)
krovni vijenci (metalni krovni vijenci)
krovni vijenci (metalni ukrasi na krovnim vijencima)
krovni vijenci (nemetalni ukrasi na krovnim vijencima)
krovni vijenci, nemetalni
krovovi (kobilice [grede] krovova)
krovovi (metalni pokrivači za krovove)
krovovi (nemetalni pokrivači za krovove)
krpe za čišćenje
krpe za čišćenje natopljene deterdžentom
krugovi (štampani krugovi)
krune za bušenje [dijelovi mašina]
krune za sondiranje [dijelovi mašina]
krunice [čisla]
krupica [griz]
kruškovača
kružne parne prese (prenosive, za tkanine)
kružni cilindri za mljevenje
kružni mlinovi
krv (uređaji za analizu krvi)
krv za medicinske potrebe
krvavice [suhomesnati proizvodi]
krvna plazma
krvni ugljenik
krzna [odjevni predmeti od krzna]
128
WIPO
010444
300114
050105
010220
120165
120164
190082
060252
060098
190240
190066
190009
190173
190009
060350
190071
060195
060351
060343
060344
190065
190064
190009
060350
190071
210077
210113
090125
070449
070125
160083
300124
330021
070480
070141
070228
100087
050265
290013
050248
010168
250049
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
18
25
25
1
4
15
4
19
22
21
20
28
20
1
14
7
14
7
9
9
12
14
25
20
11
25
31
20
21
21
K0948P
K0949P
K0950P
K0951P
K0952P
K0953P
K0954P
K0955P
K0956P
K0957P
K0958P
K0959P
K0960P
K0961P
K0962P
K0963P
K0964P
K0965P
K0966P
K0967P
K0968P
K0969P
K0970P
K0971P
K0972P
K0973P
K0974P
K0975P
K0976P
K0977P
31
31
31
3
28
28
28
26
21
7
16
K0978P
K0979P
K0980P
K0981P
K0982P
K0983P
K0984P
K0985P
K0986P
K0987P
K0988P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
krzna [životinjske kože]
krzneni ogrtači [kaputi]
krzneni šalovi [ženski šalovi od krzna]
ksenon
ksilen
ksilofoni
ksilol
ksiloliti [drveni fosili]
kučina
kučine za čišćenje
kućice za domaće životinje
kućice za lutke
kućice za ptice
kućišta [karoserije] (kit za kućišta)
kućišta džepnih satova
kućišta mašina
kućišta opruga satova
kućišta osovina (ležajevi kućišta osovina)
kućišta razglasa
kućišta za akumulatore
kućišta za mehanizme kopnenih vozila [ne za motore]
kućišta zidnih satova
kućne haljine
kućni brojevi, nesvijetleći, nemetalni
kućni brojevi, svijetleći
kućni kupaći ogrtači
kućni ljubimci (hrana za kućne ljubimce)
kućni ljubimci (jastuci za kućne ljubimce)
kućni ljubimci (kavezi za kućne ljubimce)
kućni ljubimci (kutije s pijeskom za obavljanje nužde za kućne
ljubimce)
kućni ljubimci (mirisni pijesak za kućne ljubimce)
kućni ljubimci (napici za kućne ljubimce)
kućni ljubimci (papir s pijeskom za kućne ljubimce) [stelja]
kućni ljubimci (šamponi za kućne ljubimce)
kuglana [igra]
kuglanje (uređaji i mehanizmi za kuglanje)
kugle za igru
kugle za šivenje čarapa
kugle, staklene
kuglice ležajeva
kuglice za hemijske olovke
129
WIPO
180067
250103
250074
010551
040078
150076
040077
190186
220014
210312
200009
280086
200109
010649
140144
070040
140014
070289
090087
090008
120058
140044
250033
200155
110196
250033
310138
200271
210302
210306
310147
310142
310146
030196
280106
280031
280030
260020
210044
070339
160253
K
K
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
28
7
7
30
21
7
21
21
21
21
6
6
6
20
12
21
6
6
12
20
12
20
26
21
26
20
5
29
31
29
30
30
30
31
30
30
30
7
5
9
5
5
ME
K0989P
K0990P
K0991P
K0992P
K0993P
K0994P
K0995P
K0996P
K0997P
K0998P
K0999P
K1000P
K1001P
K1002P
K1003P
K1004P
K1005P
K1006P
K1007P
K1008P
K1009P
K1010P
K1011P
K1012P
K1013P
K1014P
K1015P
K1016P
K1017P
K1018P
K1019P
K1020P
K1021P
K1022P
K1023P
K1024P
K1025P
K1026P
K1027P
K1028P
K1029P
K1030P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kuglice za igru [špekule]
kuglični ležajevi
kuglični ležajevi (prsteni za kuglične ležajeve)
kuhinjska sol
kuhinjske posude
kuhinjske, električne mašine *
kuhinjski kalupi
kuhinjski pribor
kuhinjski pribor, posuđe
kuhinjsko posuđe (kompleti kuhinjskog posuđa) *
kuke (metalne kuke vješalica za kapute)
kuke (metalne kuke za pričvršćenje kablova ili cijevi)
kuke [željezna metalna roba]
kuke vješalica za odijela, nemetalne
kuke za čamce [brodarstvo]
kuke za izuvanje čizama
kuke za stege [sitna metalna roba]
kuke za vješanje kotlova
kuke za vuču vozila
kuke za zavjese
kuke, brodske
kuke, plastične za pričvršćivanje kablova ili cijevi
kukice [krojački pribor]
kukice za kopčanje dugmića na obući
kukice za vezenje
kukice za zavjese
kukolj (hemijski proizvodi za uništavanje kukolja)
kukuljice svilene bube za ljudsku hranu
kukuruz
kukuruz (ulje od kukuruza)
kukuruz, mljeveni
kukuruz, prženi
kukuruzna kaša, griz
kukuruzna stočna pogača
kukuruzne kokice [pucanci]
kukuruzne pahuljice
kukuruzno brašno
kultivatori [mašine]
kultura klica za bakteriologiju
kulture bakterija (inkubatori za kulture bakterija)
kulture bioloških tkiva za medicinske svrhe
kulture bioloških tkiva za veterinarske svrhe
130
WIPO
280023
070049
070339
300049
210272
070445
210103
210273
210159
210026
060352
060313
060105
200080
120036
210041
060191
060103
120017
200177
120036
200016
260052
210223
260051
200176
050222
290151
310082
290058
300091
300092
300198
310083
300044
300043
300059
070138
050036
090556
050405
050406
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
1
1
5
13
25
25
25
3
6
25
25
25
3
24
11
11
11
21
5
5
5
5
11
5
11
11
5
33
5
10
5
30
8
6
6
6
15
8
18
18
18
ME
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
K1031P kulture bioloških tkiva, osim za medicinske ili veterinarske svrhe
K1032P kulture mikroorganizama [ne za medicinske ili veterinarske
potrebe]
K1033P kulture mikroorganizama za medicinske ili veterinarske potrebe
K1034P kundaci pušaka
K1035P kupaći kostimi
K1036P kupanje (cipele za kupanje)
K1037P kupanje (kapice za kupanje)
K1038P kupanje (kozmetički preparati za kupanje)
K1039P kupanje (metalne kabine za kupanje)
K1040P kupanje (muške kupaće gaće)
K1041P kupanje (ogrtači za kupanje)
K1042P kupanje (sandale za kupanje)
K1043P kupanje (soli za kupanje) ne za medicinske potrebe
K1044P kupanje (veš za kupanje, osim odjevnih predmeta)
K1045P kupaonice (aparati za kupaonice)
K1046P kupaonice (grijalice za kupaonice)
K1047P kupaonice (instalacije za kupaonice)
K1048P kupe [velike čaše] s poklopcem
K1049P kupke (blato za kupke)
K1050P kupke (medicinske kupke)
K1051P kupke (soli za medicinske kupke)
K1052P kupke (terapeutski preparati za kupke)
K1053P kupke na kade za sjedenje (kade za kupke na kade za sjedenje)
K1054P kupke s kiseonikom
K1055P kupke s toplim vazduhom (uređaji za kupke s toplim vazduhom)
K1056P kupke s vrtložnom vodom
K1057P kupke, medicinske (morska voda za medicinske kupke)
K1058P kurakao
K1059P kurare [otrov]
K1060P kurje oči (pribor za rezanje kurjih očiju)
K1061P kurje oči (proizvodi protiv stvaranja kurjih očiju)
K1062P kuskus [vrsta tjestenine]
K1063P kutijaste bušilice
K1064P kutije (metalne kutije za alat) [prazne]
K1065P kutije (metalne kutije za novac)
K1066P kutije (metalni zatvarači za kutije)
K1067P kutije (muzičke kutije)
K1068P kutije (neelektrični otvarači kutija)
K1069P kutije *
K1070P kutije od kože i od kože i kartona
K1071P kutije od kože za šešire
131
WIPO
010658
010596
050213
130037
250126
250005
250124
030016
060308
250125
250127
250004
030175
240005
110037
110038
110039
210291
050059
050041
050302
050045
110035
050043
110017
110291
050044
330011
050106
100062
050098
300163
080081
060423
060029
060048
150052
080169
180115
180091
180023
K
K
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
6
18
10
14
9
6
34
34
34
21
21
6
20
18
6
9
14
21
16
16
21
14
16
21
26
18
21
20
16
18
21
8
11
11
1
11
16
16
16
21
7
7
ME
K1072P
K1073P
K1074P
K1075P
K1076P
K1077P
K1078P
K1079P
K1080P
K1081P
K1082P
K1083P
K1084P
K1085P
K1086P
K1087P
K1088P
K1089P
K1090P
K1091P
K1092P
K1093P
K1094P
K1095P
K1096P
K1097P
K1098P
K1099P
K1100P
K1101P
K1102P
K1103P
K1104P
K1105P
K1106P
K1107P
K1108P
K1109P
K1110P
K1111P
K1112P
K1113P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kutije od običnih metala
kutije od vulkanizovanih vlakana
kutije posebno namijenjene za medicinske instrumente
kutije s draguljima za mehanizme satova
kutije s poklopčićem [električna struja]
kutije za alat (prazne, metalne kutije za alat)
kutije za cigare
kutije za cigare opremljene ovlaživačem
kutije za cigarete
kutije za čaj
kutije za hleb
kutije za hranu (metalne kutije za hranu)
kutije za igračke
kutije za isprave
kutije za konzerve, metalne
kutije za mikroskopska stakalca
kutije za nakit
kutije za papirne peškire
kutije za papirne proizvode [kancelarijske potrepštine]
kutije za pečate
kutije za sapun
kutije za satove
kutije za slikarske boje [školski pribor]
kutije za suve kolačiće
kutije za šivaći pribor
kutije za toaletni pribor
kutije za užinu
kutije, drvene ili plastične
kutije, kartonske ili papirne
kutije, kožne ili od kartonske kože
kutije, staklene
kutlače za vino
kuvala
kuvanje (električne sprave za kuvanje)
kuvanje (sredstva za pomaganje kuvanja za industrijske potrebe)
kuvanje (uređaji i instalacije za kuvanje)
kvačice [kancelarijski pribor]
kvačice za ceduljice
kvačice za papire
kvačice za veš
kvačila [mjenjači] ne za kopnena vozila
kvačila [ne za kopnena vozila]
132
WIPO
060295
180098
100116
140145
090131
060424
340015
340038
340016
210038
210310
060392
200256
180073
060093
090128
140166
210036
160289
160259
210037
140039
160217
210317
260049
180093
210325
200228
160280
180089
210243
080260
110210
110107
010557
110109
160116
160353
160202
210313
070174
070385
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
12
12
12
6
6
20
19
10
32
30
5
30
5
31
5
3
ME
K1114P
K1115P
K1116P
K1117P
K1118P
K1119P
K1120P
K1121P
K1122P
K1123P
K1124P
K1125P
K1126P
K1127P
K1128P
K1129P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
kvačila točkova vozila
kvačila za kopnena vozila
kvačila za kopnena vozila [mjenjači]
kvake (metalne kvake za vrata)
kvake vrata [skakavice]
kvake, nemetalne
kvarc [gorski kristal]
kvarcne lampe za medicinske potrebe
kvas [bezalkoholno piće]
kvasac
kvasac kao dijetetski dodatak prehrani
kvasac u pastilama [ne za medicinske potrebe]
kvasac za farmaceutsku upotrebu
kvasac za stoku
kvasija [biljka] za medicinske potrebe
kvilajla [biljka] (kora kvilajle) za čišćenje
133
WIPO
120060
120003
120111
060216
060022
200277
190073
100130
320048
300086
050424
300180
050194
310077
050254
030093
K
L
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
9
9
9
9
11
9
11
20
5
1
3
2
1
3
2
2
2
17
3
3
9
5
1
1
1
7
11
22
10
6
6
6
7
7
12
12
7
9
12
7
14
9
ME
L0001P
L0002P
L0003P
L0004P
L0005P
L0006P
L0007P
L0008P
L0009P
L0010P
L0011P
L0012P
L0013P
L0014P
L0015P
L0016P
L0017P
L0018P
L0019P
L0020P
L0021P
L0022P
L0023P
L0024P
L0025P
L0026P
L0027P
L0028P
L0029P
L0030P
L0031P
L0032P
L0033P
L0034P
L0035P
L0036P
L0037P
L0038P
L0039P
L0040P
L0041P
L0042P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
laboratorije (specijalna odjeća za laboratorije)
laboratorije (specijalni namještaj za laboratorije)
laboratorijske centrifuge
laboratorijske posude
laboratorijske svijetiljke
laboratorijski eksperimenti (peći za laboratorijske eksperimente)
laboratorijski gorionici
ladice
lak (zubarski lak)
lakmusov papir
lakovi (proizvodi za uklanjanje lakova)
lakovi (prozirni lakovi) *
lakovi (razrjeđivači za lakove)
lakovi (sredstva za skidanje lakova)
lakovi [neprozirni] (razrjeđivači za neprozirne lakove)
lakovi [neprozirni] *
lakovi [prozirni] (sumak za prozirne lakove)
lakovi za izolaciju
lakovi za kosu
lakovi za nokte
laktometri [mljekomjeri]
laktoza [mliječni šećer] za farmaceutsku upotrebu
laktoza [sirovina]
laktoza za industrijske svrhe
laktoza za prehrambene svrhe
lampe za zavarivanje
lampioni
lan, sirovi [stupani]
lancete [nožići]
lanci (metalni lani) *
lanci (sigurnosni lanci)
lanci (spojnice za lance)
lanci (upravljački lanci) [osim lanaca za kopnena vozila]
lanci liftova [dijelovi mašina]
lanci protiv klizanja
lanci za bicikle
lanci za liftove [dijelovi mašina]
lanci za premjer [geodetski]
lanci, pogonski za kopnena vozila
lančane pile
lančići [nakit]
lančići za naočare
134
WIPO
090691
090315
090698
090177
110176
090568
110058
200192
050112
010419
030085
020003
010606
030088
020054
020115
020102
170057
030201
030032
090317
050192
010674
010673
010672
070532
110185
220056
100077
060068
060071
060073
070425
070491
120014
120061
070491
090056
120226
070484
140024
090115
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
14
17
24
23
31
5
5
5
30
31
5
29
4
6
19
1
5
10
9
17
11
3
3
26
5
1
5
1
29
6
6
21
21
1
8
11
10
11
30
30
30
11
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
L0043P
L0044P
L0045P
L0046P
L0047P
L0048P
L0049P
L0050P
L0051P
L0052P
L0053P
L0054P
L0055P
L0056P
L0057P
L0058P
L0059P
L0060P
L0061P
L0062P
L0063P
L0064P
L0065P
L0066P
L0067P
L0068P
L0069P
L0070P
L0071P
L0072P
L0073P
L0074P
L0075P
L0076P
L0077P
L0078P
L0079P
L0080P
L0081P
L0082P
L0083P
L0084P
lančići za satove
lanene cijevi
lanene tkanine
laneni konac
laneno brašno (stočna hrana)
laneno brašno za farmaceutsku upotrebu
laneno sjeme kao dodatak prehrani
laneno sjeme za farmaceutsku upotrebu
laneno sjeme za ljudsku potrošnju
laneno sjeme za stočnu hranu
laneno ulje kao dijetetski dodatak prehrani
laneno ulje za upotrebu u kulinarstvu
lanolin [masni znoj na ovčijoj vuni]
lansiranje raketa [izbacivanje] (metalne rampe za lansiranje raketa)
lansirne rampe za rakete, nemetalne
lantan
larve (proizvodi za uništavanje larvi)
laseri za medicinske potrebe
laseri za nemedicinske potrebe
lateks [biljna smola] [kaučuk]
lava (kamen lave za roštilje)
lavandina vodica
lavandino ulje
lažni rubovi
lecitin kao dijetetski dodatak prehrani
lecitin za industrijske svrhe
lecitin za medicinsku upotrebu
lecitin za prehrambenu industriju
lecitin za upotrebu u kulinarstvu
led (kramponi za led) [kramponi]
led (metalni kalupi za led)
led (posude za led)
led (prenosivi, neelektrični uređaji za pravljenje leda)
led (suvi led) [ugljen dioksid]
led (šila za led)
led (uređaji i mašine za pravljenje leda)
led (vrećice s ledom za medicinske potrebe)
LED diode [rasvjetni uređaji]
led za rashlađivanje
led, sirovi [prirodni ili vještački]
ledeni čaj
ledenice
140025
170065
240067
230013
310079
050190
050421
050162
300212
310151
050422
290175
040074
060159
190108
010375
050193
100106
090323
170064
110326
030090
030116
260056
050431
010664
050313
010663
290177
060149
060150
210196
210261
010333
080128
110167
100094
110333
300076
300075
300186
110168
135
L
L
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
6
9
6
14
5
1
L0085P
L0086P
L0087P
L0088P
L0089P
L0090P
7
6
1
1
6
25
9
9
16
16
16
20
28
16
28
12
6
19
20
22
19
7
7
7
7
7
7
7
12
9
9
3
3
16
9
L0091P
L0092P
L0093P
L0094P
L0095P
L0096P
L0097P
L0098P
L0099P
L0100P
L0101P
L0102P
L0103P
L0104P
L0105P
L0106P
L0107P
L0108P
L0109P
L0110P
L0111P
L0112P
L0113P
L0114P
L0115P
L0116P
L0117P
L0118P
L0119P
L0120P
L0121P
L0122P
L0123P
L0124P
L0125P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
legura srebro-nikal
legure (žica od metalnih legura) za strujne osigurače
legure običnih metala
legure plemenitih metala
legure plemenitih metala za zubarstvo
legure, metalne (hemikalije za ubrzavanje dobijanja metalnih
legura)
lemilice, električne
lemljenje (metalne šipke za lemljenje)
lemljenje (proizvodi za lemljenje)
lemljenje (sredstva za lemljenje)
lemne legure
lente [široki pojasevi]
lenjiri [mjerni instrumenti]
lenjiri [rasklopna] za stolarske potrebe
lenjiri za crtanje
lenjiri, četvrtasti
lenjiri, mali za štamparstvo
lepeze
leptiri (mrežice za leptire)
letci, flajeri
leteći tanjiri [igračke]
letjelice [vazdušne lađe]
letve (metalne letve)
letve, nemetalne
letvice za okvire
letvice za trake na venecijanerima
letvice za zatvaranje spojeva
ležajevi (ležajevi protiv trenja kod mašina ili motora)
ležajevi (nosači ležajeva)
ležajevi (oslonci ležajeva) [mašine]
ležajevi (valjkasti ležajevi)
ležajevi [dijelovi mašina]
ležajevi za prijenosne osovine
ležaji (prstenovi kugličnih ležaja)
ležaji [kreveti] u vozilima
libela [instrumenti za postizanje ravnina]
libela s fokusom
lice (bjelilo, rumenilo za lice)
ličilačke boje [zidne] (proizvodi za uklanjanje ličilačkih boja)
ličilački valjci
lična zaštita (uređaji za ličnu zaštitu od nesretnih slučajeva)
136
WIPO
060016
090505
060269
140104
050010
010045
070529
060302
010137
010583
060053
250070
090284
090343
160234
160069
160235
200110
280165
160360
280158
120184
060160
190109
200226
220045
190185
070396
070091
070091
070338
070130
070290
070339
120081
090362
090333
030102
030087
160215
090004
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
7
7
7
4
4
1
16
6
8
1
21
9
7
33
33
32
21
2
33
7
9
6
6
3
32
32
31
1
27
22
15
6
26
17
19
16
17
1
3
1
32
1
ME
L0126P
L0127P
L0128P
L0129P
L0130P
L0131P
L0132P
L0133P
L0134P
L0135P
L0136P
L0137P
L0138P
L0139P
L0140P
L0141P
L0142P
L0143P
L0144P
L0145P
L0146P
L0147P
L0148P
L0149P
L0150P
L0151P
L0152P
L0153P
L0154P
L0155P
L0156P
L0157P
L0158P
L0159P
L0160P
L0161P
L0162P
L0163P
L0164P
L0165P
L0166P
L0167P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
liftovi
liftovi (upravljački uređaji liftova)
liftovi (upravljački uređaji za liftove)
lignit
ligroin
lijepak
lijepljene fotografija (aparati za lijepljenje fotografija)
lijev (sirovi ili poluobrađeni lijev)
lijevano željezo (ručne sprave za prijenos lijevanog željeza)
lijevanje (proizvodi za lijevanje) u livnicama
lijevci
lijevci razglasa
lijevci za istovar, metalni
liker od peperminta
likeri
likeri (preparati za pravljenje likera)
likeri (servisi za likere)
likeri (sredstva za bojenje likera)
likeri [gorki]
lim (mašine za pravljenje otisaka na limu)
limitatori [električna struja]
limonit
limovi
limun (eterično limunsko ulje)
limunada
limunada (sirup za limunadu)
limuni, svježi
limunska kisjelina za industriju
linoleum [voštano platno]
linter [kratka vlakna od čiste celuloze]
lire [muzički instrumenti]
lisice
liskun [liskun] (šljokice od tinjca)
liskun, sirovi ili poluobrađeni
listovac [škriljac]
listovi [papirnati proizvodi]
listovi, plastični [folije] za poljoprivredne potrebe
lišće (proizvodi za skidanje lišća)
lišće biljaka (sjajila za lišće biljaka)
litijum
litijumov oksid (voda litijumovog oksida)
litin [litijumov oksid ili hidroksid]
137
WIPO
070023
070540
070540
040062
040045
010334
160219
060133
080176
010307
210121
090575
070145
330001
330015
320024
210155
020088
330003
070216
090165
060163
060376
030056
320020
320023
310032
010199
270014
220101
150046
060181
260071
170070
190059
160074
170111
010236
030212
010379
320014
010378
L
L
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
16
16
16
16
16
1
1
7
7
19
6
25
9
29
1
12
12
12
21
21
21
11
21
21
11
21
19
7
8
8
7
21
21
8
8
21
28
28
30
28
3
3
ME
L0168P
L0169P
L0170P
L0171P
L0172P
L0173P
L0174P
L0175P
L0176P
L0177P
L0178P
L0179P
L0180P
L0181P
L0182P
L0183P
L0184P
L0185P
L0186P
L0187P
L0188P
L0189P
L0190P
L0191P
L0192P
L0193P
L0194P
L0195P
L0196P
L0197P
L0198P
L0199P
L0200P
L0201P
L0202P
L0203P
L0204P
L0205P
L0206P
L0207P
L0208P
L0209P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
litografija (kreda za litografiju)
litografija s bojama
litografije [kamenotisci]
litografski kamen
litografski umjetnički predmeti
livaonice (proizvodi za lijevanje za livaonice)
livaonice (vezivna sredstva za livaonice)
livaonice čelika (pretvarači za livaonice čelika)
livaoničke mašine
livaonički kalupi, nemetalni
livaonički metalni kalupi
livreje [odore]
logaritamski kompjuteri
loj za prehranu
lojna kisjelina
lokomotive
lokomotive (dimnjaci lokomotiva)
lokomotive željezničkih vagona
lonci
lonci (poklopci lonaca)
lonci (zatvarači poklopaca za lonce)
lonci ili kotlovi velikih dimenzija, za kuvanje
lonci za cvijeće
lonci za kuvanje na pari, neelektrični
lonci za kuvanje pod pritiskom, električni
lonci za kuvanje pod pritiskom, neelektrični
lončarska glina
lončarski stolovi
lopate [alat]
lopate [ašovi]
lopate, mehaničke
lopatice [kuhinjski pribor]
lopatice [stolni pribor]
lopatice za boje
lopatice za iskapanje biljaka
lopatice za torte
lopte za igru
lopte za igru (vazdušnice za lopte za igru)
loptice od kukuruznog brašna s vodom ili mlijekom
loptice za badminton
losioni (kapilarni losioni)
losioni (kozmetički losioni)
138
WIPO
160110
160090
160187
160188
160029
010307
010306
070003
070196
190091
060384
250093
090102
290108
010474
120138
120229
120047
210101
210092
210091
110048
210133
210322
110254
210236
190011
070420
080110
080111
070070
210330
210102
080013
080086
210177
280011
280001
300197
280116
030034
030122
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
5
3
3
5
5
L0210P
L0211P
L0212P
L0213P
L0214P
29
28
18
8
13
29
11
5
11
11
28
31
28
31
34
34
34
9
9
9
5
11
1
28
28
28
28
28
28
28
9
10
1
L0215P
L0216P
L0217P
L0218P
L0219P
L0220P
L0221P
L0222P
L0223P
L0224P
L0225P
L0226P
L0227P
L0228P
L0229P
L0230P
L0231P
L0232P
L0233P
L0234P
L0235P
L0236P
L0237P
L0238P
L0239P
L0240P
L0241P
L0242P
L0243P
L0244P
L0245P
L0246P
L0247P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
losioni za farmaceutsku upotrebu
losioni za kosu
losioni za upotrebu poslije brijanja
losioni za veterinarsku upotrebu
losioni, farmaceutski (maramice natopljene farmaceutskim
losionima)
lososi
lov (mamci za lov)
lovačke torbe
lovački noževi
lovačko vatreno oružje
lovna divljač
ložišta (rešetke ložišta)
lubrikanti za ličnu seksualnu upotrebu
lučne lampe
lučne lampe (ugljenik za lučne lampe)
luk (pribor za gađanje lukom)
luk, sviježi [povrće]
lukovi za gađanje
lukovice cvijeća
lule
lule (četkice za čišćenje lula) [pribor za pušače]
lule (upijajući papir za lule)
lupe (uređaji za povećanje) [fotografska djelatnost]
lupe [optika]
lupe za vlakna
lupulin za farmaceutsku upotrebu [žuti prah dobijen iz hmelja]
lusteri
lutetijum
lutke (bočice s dudom za lutke)
lutke (kreveti za lutke)
lutke (kuće za lutke)
lutke (odjeća za lutke)
lutke (pozorišne lutke) [marionete]
lutke (sobe za lutke)
lutke [igračke]
lutke za ispitivanje sigurnosti pri sudaru vozila
lutke za odrasle [erotske]
lužnata sol [tečni amonijak]
139
WIPO
050191
030034
030200
050220
050374
290107
280180
180019
080053
130026
290050
110152
050408
110023
110072
280008
310092
280007
310091
340009
340026
340011
090021
090328
090136
050197
110133
010153
280016
280085
280086
280103
280087
280104
280088
090697
100219
010037
L
Lj
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
20
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
16
1
1
3
16
1
1
3
1
5
7
21
11
1
1
30
16
1
1
16
24
7
17
Lj0001P
Lj0002P
Lj0003P
Lj0004P
Lj0005P
Lj0006P
Lj0007P
Lj0008P
Lj0009P
Lj0010P
Lj0011P
Lj0012P
Lj0013P
Lj0014P
Lj0015P
Lj0016P
Lj0017P
Lj0018P
Lj0019P
Lj0020P
Lj0021P
Lj0022P
Lj0023P
Lj0024P
Lj0025P
Lj0026P
Lj0027P
Lj0028P
Lj0029P
Lj0030P
Lj0031P
Lj0032P
Lj0033P
Lj0034P
200015
100115
050117
050328
050152
050329
050327
050170
050240
050058
050260
160075
010202
010600
030199
160290
010028
010573
030001
010203
050003
070476
210084
110100
010615
010615
300078
160264
010022
010002
160265
240001
070004
170085
7
5
16
3
31
28
28
Lj0035P
Lj0036P
Lj0037P
Lj0038P
Lj0039P
Lj0040P
Lj0041P
ljekarna-apoteka (ormari za apoteke)
ljekovi (posudice za davanje lijekova)
ljekovi za čišćenje krvi
ljekovi za humanu medicinu
ljekovi za jačanje živaca
ljekovi za veterinarske potrebe
ljekovi za zubarske potrebe
ljekovite trave
ljekoviti čajevi za medicinske svrhe
ljekovito blato
ljekovito korijenje
ljepenka [karton] *
ljepila [apreture]
ljepila za industriju
ljepila za kozmetičke potrebe
ljepila za papirnate proizvode ili za domaćinstvo
ljepila za plakate
ljepila za pločice za oblaganje
ljepila za učvršćenje umjetne kose, brkova, brada
ljepila za zidne tapete
ljepila za zubne proteze
ljepilo (električni raspršivači ljepila)
ljepilo (posude za ljepilo)
ljepilo (uređaji za grijanje ljepila)
ljepilo, gluten (ne za kancelarijsku upotrebu ili domaćinstvo)
ljepivo [nije za papirnate proizvode ili za domaćinstvo]
ljepivo iz žita [gluten] pripremljen kao hrana
ljepivo za papirnate proizvode ili za domaćinstvo
ljepljive materije za hirurške zavoje [adezivi]
ljepljive materije za industriju [adezivi]
ljepljive materije za papirnate proizvode i za domaćinstvo
ljepljive tkanine koje se lijepe toplim postupkom
ljepljive trake (držači ljepljivih traka) [mašine]
ljepljive trake [nisu za medicinske potrebe, za papirnice ni za kućnu
upotrebu]
ljepljive trake za dizalice (prijanjajući kaiševi)
ljepljive trake za medicinske potrebe
ljepljive trake za papirnate proizvode ili za domaćinstvo
ljepota (maske za ljepotu)
lješnik
ljuljaške (konji-ljuljaške) [igračke]
ljuljaške [ljuljaške]
140
070314
050294
160267
030020
310087
280014
280010
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
31
29
8
7
7
7
ME
Lj0042P
Lj0043P
Lj0044P
Lj0045P
Lj0046P
Lj0047P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
ljuska kokosovog oraha
ljuskari [rakovi] neživi
ljuske (noževi za uklanjanje ljuski)
ljuštilice [mašine]
ljuštilice za žitarice
ljuštilice žitarica [mašine]
141
WIPO
310033
290037
080095
070454
070089
070089
Lj
M
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
28
28
28
8
20
28
13
9
9
9
9
7
9
9
9
9
9
9
9
1
9
9
6
5
19
1
1
11
1
21
30
28
19
30
8
7
7
10
8
8
8
8
ME
M0001P
M0002P
M0003P
M0004P
M0005P
M0006P
M0007P
M0008P
M0009P
M0010P
M0011P
M0012P
M0013P
M0014P
M0015P
M0016P
M0017P
M0018P
M0019P
M0020P
M0021P
M0022P
M0023P
M0024P
M0025P
M0026P
M0027P
M0028P
M0029P
M0030P
M0031P
M0032P
M0033P
M0034P
M0035P
M0036P
M0037P
M0038P
M0039P
M0040P
M0041P
M0042P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
mačevanje (maske za mačevanje)
mačevanje (oružje za mačevanje)
mačevanje (rukavice za mačevanje)
mačevi
mačke (drva za grebanje za mačke)
mađioničari (pribor za mađioničare)
magla (eksplozivni signali za maglu)
magla (neeksplozivni signali za maglu)
magneti (svici elektromagneta)
magneti (ukrasni magneti)
magneti *
magneti za paljenje
magnetna traka (sklopovi s magnetnom trakom) [informatika]
magnetne kartice [kodirane]
magnetne table
magnetne trake
magnetne trake (magnetofoni s magnetnim trakama)
magnetne trake (uređaji za demagnetizovanje magnetnih traka)
magnetne žice
magnetni fluidi za industrijske potrebe
magnetni nosioci podataka
magnetoskopi
magnezijum
magnezijum za farmaceutske potrebe
magnezijumov cement
magnezijumov hlorid
magnezijumov karbonat
magnezijumova žica [rasvjeta]
magnezit
majolika
majonez
ma-jong [kineska igra]
makadam
makaroni [vrsta tjestenine]
makaze
makaze (električna makaze) [sjekači]
makaze (električne makaze za metal)
makaze za hirurgiju
makaze za metal
makaze za metal (oštrice makaza za metal)
makaze za nokte, električne ili neelektrične
makaze za obrezivanje svijeća
142
WIPO
280131
280130
280132
080208
200264
280105
130064
090524
090024
090660
090023
070244
090609
090599
090533
090078
090077
090076
090256
010642
090607
090536
060169
050127
190118
010383
010147
110190
010382
210157
300172
280160
190116
300090
080040
070106
070105
100058
080060
080061
080221
080164
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
8
8
8
16
28
18
6
19
30
8
8
8
7
8
28
28
28
28
28
31
6
15
6
1
1
1
5
8
8
7
9
14
25
16
24
18
25
25
25
3
16
24
ME
M0043P
M0044P
M0045P
M0046P
M0047P
M0048P
M0049P
M0050P
M0051P
M0052P
M0053P
M0054P
M0055P
M0056P
M0057P
M0058P
M0059P
M0060P
M0061P
M0062P
M0063P
M0064P
M0065P
M0066P
M0067P
M0068P
M0069P
M0070P
M0071P
M0072P
M0073P
M0074P
M0075P
M0076P
M0077P
M0078P
M0079P
M0080P
M0081P
M0082P
M0083P
M0084P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
makaze za porubljivanje
makaze za rezanje krutih predmeta *
makaze za zanoktice
makete (građevinske makete)
makete (kompleti za izradu maketa)
mala djeca (marame [ešarpe] za nošenje male djece)
malter (metalna korita za mješanje maltera)
malter za gradnju [mort]
maltoza
maljevi [ručni alat]
maljevi za drobljenje kamena
maljevi za nabijanje [alat]
maljevi za nabijanje [mašine]
maljevi za nabijanje zemlje [alat za putare]
mamac [pribor za pecanje]
mamci (mirisni mamci za lov ili ribolov)
mamci za lov
mamci za lov ili za ribolov
mamci za pecanje, vještački
mamci za pecanje, živi
mamuze
mandoline
mangan
manganat
manganov dioksid
mangovo drvo (kora mangovog drveta) za industrijske potrebe
mangrovo drvo (kora mangrovog drveta) za farmaceutske potrebe
manikirski pribor (električni manikirski pribor)
manikirski pribor (torbe za manikirski pribor)
manipulatori [industrijske mašine]
manometri
manžetne (dugmad za manžetne)
manžetne [odjevni predmeti]
manžetne za držanje pisaćeg pribora
marabut [tkanina]
marame [ešarpe] za nošenje male djece
marame za pokrivanje vrata
marame, šalovi [fulari]
marame, šalovi za glavu
maramice namočene u kozmetičke losione
maramice od papira za skidanje šminke
maramice od tekstila za skidanje šminke
143
WIPO
080112
080076
080101
160021
280198
180122
060279
190053
300094
080155
080047
080172
070263
080083
280154
280194
280180
280082
280002
310132
060122
150049
060174
010384
010124
010385
050199
080243
080231
070421
090336
140122
250095
160045
240073
180122
250021
250069
250152
030197
160294
240101
M
M
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
24
24
30
29
30
16
16
16
10
10
10
3
3
9
10
10
9
9
9
28
3
28
10
28
9
22
22
29
31
29
1
29
3
M0085P
M0086P
M0087P
M0088P
M0089P
M0090P
M0091P
M0092P
M0093P
M0094P
M0095P
M0096P
M0097P
M0098P
M0099P
M0100P
M0101P
M0102P
M0103P
M0104P
M0105P
M0106P
M0107P
M0108P
M0109P
M0110P
M0111P
M0112P
M0113P
M0114P
M0115P
M0116P
M0117P
7
2
29
29
29
1
1
5
M0118P
M0119P
M0120P
M0121P
M0122P
M0123P
M0124P
M0125P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
maramice od tekstila, toaletne
maramice, džepne od tekstila
marcipan [kolač od badema]
margarin
marinade
marke, poštanske
markeri [pisaći pribor]
markeri stranica u knjizi
masaža (aparati za masažu)
masaža (rukavice za masažu)
masaža, estetska (aparati za estetsku masažu)
maskara
maskare [parfimerijski proizvod]
maske (ronilačke maske)
maske za anesteziju
maske za disanje
maske za disanje (filteri maski za disanje)
maske za disanje (filteri za maske)
maske za disanje [ne za vještačko disanje]
maske za karnevale
maske za ljepotu
maske za mačevanje
maske za medicinsko osoblje
maske, pozorišne
maske, zaštitne za radnike *
maskiranje (cerade za maskiranje)
maskiranje (mreže za maskiranje)
masline, konzervisane
masline, svježe
maslinovo ulje, jestivo
masne kisjeline
masne materije za proizvodnju jestive masti
masne mrlje (proizvodi za uklanjanje masnih mrlja) [nijesu za
upotrebu u proizvodnim operacijama]
masne mrlje (uređaji za uklanjanje masnih mrlja)
masnoće protiv rđe
mast (namazi za hleb koji sadrže mast)
mast od kokosa
mast za ishranu
masti (sredstva za izbjeljivanje masti)
masti (sredstva za razgradnju masti)
masti za farmaceutske potrebe
144
WIPO
240087
240078
300039
290078
300207
160260
160359
160249
100113
100092
100063
030202
030132
090597
100112
100138
090263
090263
090113
280090
030020
280131
100205
280089
090338
220085
220009
290090
310093
290091
010340
290053
030077
070149
020079
290054
290121
290103
010339
010604
050225
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
3
4
5
29
4
5
29
16
16
7
7
9
7
7
7
7
7
9
7
7
7
7
7
7
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
16
13
7
6
ME
M0126P
M0127P
M0128P
M0129P
M0130P
M0131P
M0132P
M0133P
M0134P
M0135P
M0136P
M0137P
M0138P
M0139P
M0140P
M0141P
M0142P
M0143P
M0144P
M0145P
M0146P
M0147P
M0148P
M0149P
M0150P
M0151P
M0152P
M0153P
M0154P
M0155P
M0156P
M0157P
M0158P
M0159P
M0160P
M0161P
M0162P
M0163P
M0164P
M0165P
M0166P
M0167P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
masti za kozmetičke potrebe
masti za kožne proizvode
masti za medicinske potrebe
masti za prehranu
masti za rasvjetu
masti za veterinarske potrebe
masti, jestive
mastiljarnice
mastiljavi štapići
mašine (postolja mašina)
mašine za drobljenje za industriju [mašine]
mašine za glasanje
mašine za isušivanje robe (mašine za isušivanje)
mašine za izvlačenje mreža za ribolov [dizalice]
mašine za ljepljene, apretiranje (mašine za ugađanje)
mašine za ljuštenje [mašine]
mašine za mljevenje [mljevenje]
mašine za obradu teksta
mašine za odvajanje žita [mašine]
mašine za okretanje sijena [mašine]
mašine za pletenje
mašine za pletenje (kolica mašina za pletenje)
mašine za pletenje [mašine za pletenje]
mašine za pravljenje konopca (mašine za pravljenje konopca)
mašine za računanje
mašine za ravnanje [mašine za zemljane radove na putu]
mašine za razdvajanje pare od ulja [separatori ulja iz pare]
mašine za savijanje, oblikovanje [prese]
mašine za sječenje, drobljenje uglja (mašine za kopanje uglja)
mašine za skidanje kože [mašine]
mašine za slaganje [štamparstvo]
mašine za šivenje [šivaće mašine]
mašine za udaranje, maljevi [mašine]
mašine za usisavanje vazduha
mašine za vađenje korova (mašine za vađenje korova)
mašine za vezanje u snopove [mašine]
mašine za vezivanje snopova [mašine]
mašine za zakivanje [mašine za postavljanje zakovica]
mašine, pisaće [električni ili neelektrični]
mašinske puške
mašinski leteći ležajevi
mašinski pričvršćivači remena [metalne]
145
WIPO
030111
040034
050163
290005
040039
050164
290005
160144
160334
070041
070419
090499
070239
070478
070013
070071
070090
090541
070169
070186
070057
070097
070374
070119
090103
070321
070152
070104
070094
070157
070076
070128
070043
070398
070344
070058
070052
070332
160132
130046
070337
060012
M
M
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
7
9
17
22
19
22
22
22
22
6
20
30
5
5
5
5
1
8
1
M0168P
M0169P
M0170P
M0171P
M0172P
M0173P
M0174P
M0175P
M0176P
M0177P
M0178P
M0179P
M0180P
M0181P
M0182P
M0183P
M0184P
M0185P
M0186P
070074
090339
170014
220030
190197
220064
220044
220033
220007
060364
200097
300168
050425
050316
050403
050404
010657
080159
010520
1
7
8
16
16
7
6
4
4
4
13
13
13
30
32
14
14
30
5
5
10
M0187P
M0188P
M0189P
M0190P
M0191P
M0192P
M0193P
M0194P
M0195P
M0196P
M0197P
M0198P
M0199P
M0200P
M0201P
M0202P
M0203P
M0204P
M0205P
M0206P
M0207P
mašinski remeni
matematički instrumenti
materijal za punjenje (gumeni ili plastični materijali za punjenje)
materijal za punjenje (materijali za punjenje) ni gumeni ni plastični
materijali za gradnju, nemetalni
materijali za punjenje (perje za punjenje)
materijali za punjenje (trave za punjenje)
materijali za punjenje (vuna za punjenje)
materijali za punjenje madraca
matice (metalne matice)
matice, nemetalne
matična mliječ *
matična mliječ kao dijetetski dodatak prehrani
matična mliječ za farmaceutsku upotrebu
matične ćelije za medicinske svrhe
matične ćelije za veterinarske potrebe
matične ćelije, osim za medicinske ili veterinarske svrhe
matiranje (alat za matiranje)
matiranje emajla i stakla (hemijska sredstva za matiranje emajla i
stakla)
matiranje stakla (proizvodi za matiranje stakla)
matrice (kasete za matrice) [štamparstvo]
matrice [alat]
matrice [papirni proizvodi]
matrice za umnožavanje [šablone]
mazalice [mašine]
mazalice za podmazivanje
maziva za obuću
mazut
mazut [tečno gorivo]
meci (čaure metaka)
meci (sprave za punjenje metaka)
meci [naboji]
med
med (bezalkoholni napitci od meda)
medalje
medaljoni [nakit]
medenjaci
medicinski alkohol
medicinski čaj
medicinski instrumenti (specijalne kutije za medicinske
instrumente)
146
010386
070081
080084
160161
160227
070204
060151
040026
040064
040084
130019
130024
130023
300098
320049
140052
140051
300055
050008
050149
100116
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
5
10
10
3
10
33
28
9
9
21
12
9
9
31
29
31
30
30
5
5
5
9
9
9
9
5
5
5
20
6
29
30
29
30
29
29
7
1
30
8
1
29
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
M0208P
M0209P
M0210P
M0211P
M0212P
M0213P
M0214P
M0215P
M0216P
M0217P
M0218P
M0219P
M0220P
M0221P
M0222P
M0223P
M0224P
M0225P
M0226P
M0227P
M0228P
M0229P
M0230P
M0231P
M0232P
M0233P
M0234P
M0235P
M0236P
M0237P
M0238P
M0239P
M0240P
M0241P
M0242P
M0243P
M0244P
M0245P
M0246P
M0247P
M0248P
M0249P
medicinski napitci
medicinski otpad (specijalne posude za medicinski otpad)
medicinski pojasi
medicinski sapuni
medicinski uređaji i instrumenti
medovina [piće od vode i meda]
medvjedići od pliša
međukomunikacije (uređaji za međukomunikacije)
megafoni
mehaničke metle
mehanički prenosnici za bicikle
mehanizmi automata koji se pokreću uz prethodno plaćanje
mehanizmi za pokretanje diska [informatika]
mekinje od žita [posije]
mekušci, jestivi, neživi
mekušci, živi
melasa
melasa (sirup od melase)
melasna voda za farmaceutske potrebe
melem protiv promrzlina (farmaceutski balsami protiv promrzlina)
melemi za utrljavanje
melodije za mobilne telefone koje se mogu preuzimati
membrane [akustika]
membrane [fotografija]
memorije za kompjutere
menstruacija (higijenski ulošci za menstruaciju)
menstruacija [menstruacija] (tamponi za menstruaciju)
mentol
mesarski stolovi
mesing (sirovi ili poluobrađeni mesing)
mesne čiste supe [bujoni] (sastojci za pripremanje mesnih juha)
mesne pite
mesni ekstrakti
mesni sokovi [umaci]
mesni žele
meso
meso (mašine za mljevenje mesa)
meso (proizvodi za dimljenje mesa)
meso (proizvodi za omekšavanje mesa u domaćinstvu)
meso (sjeckalice za meso) [ručni alat]
meso (sredstva za omekšavanje mesa u industriji)
meso, konzervisano
050332
100216
100045
030130
100114
330016
280151
090308
090341
210021
120091
090063
090634
310016
290083
310136
300095
300096
050128
050023
050196
090694
090182
090562
090342
050233
050232
050210
200126
060157
290015
300133
290068
300193
290049
290046
070211
010317
300135
080236
010545
290137
147
M
M
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
29
1
1
7
1
1
2
2
1
2
6
2
1
1
6
6
6
6
6
6
8
25
14
6
6
16
1
6
1
1
28
28
4
9
9
1
1
1
1
1
21
6
ME
M0250P
M0251P
M0252P
M0253P
M0254P
M0255P
M0256P
M0257P
M0258P
M0259P
M0260P
M0261P
M0262P
M0263P
M0264P
M0265P
M0266P
M0267P
M0268P
M0269P
M0270P
M0271P
M0272P
M0273P
M0274P
M0275P
M0276P
M0277P
M0278P
M0279P
M0280P
M0281P
M0282P
M0283P
M0284P
M0285P
M0286P
M0287P
M0288P
M0289P
M0290P
M0291P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
meso, svinjsko meso
metali (alkalno zemljani metali)
metali (hemijska sredstva za ubrzanje dobijanja metalnih legura)
metali (mašine za obradu metala)
metali (proizvodi za otpuštanje metala)
metali (proizvodi za otvrdnjavanje [kaljenje] metala)
metali (proizvodi za zaštitu metala)
metali (sredstva protiv tamnjenja metala)
metali pomiješani sa zemljom
metali u listićima za slikare, dekoratere, štampare i umjetnike
metali u prahu *
metali u prahu za slikare, dekoratere, štampare i umjetnike
metali, alkalni
metali, rijetki zemljani (soli rijetkih zemljanih metala)
metalna ruda
metalne bačve
metalne bačvice
metalne podgrade
metalne rešetke
metalne spojnice, ugaone
metalne trake (zatezači metalnih traka) [alat]
metalni dijelovi za obuću
metalni novac
metalni omotači [blindaža]
metalni prsteni
metalni vrh za indeksne karte
metaloidi
metalokeramički proizvodi
metan
metanol (proizvodi za destilaciju metanola)
mete (elektronske mete)
mete za gađanje [ciljevi]
metenje (mješavine za metenje) za vezivanje prašine
meteorološki baloni
meteorološki instrumenti
metil alkohol (proizvodi dobijeni destilacijom metilnog alkohola)
metilni alkohol (sredstva za destilaciju metilnog alkohola)
metilni alkohol [metanol]
metilni benzen
metilni eteri
metle
metle (metalni držač za metle)
148
WIPO
290142
010039
010045
070258
010393
010249
020094
020093
010392
020092
060434
020090
010560
010162
060183
060289
060287
060198
060256
060345
080160
250048
140034
060047
060038
160081
010390
060401
010394
010582
280193
280038
040012
090075
090348
010582
010582
010131
010577
010284
210020
060281
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
6
20
21
9
9
31
5
5
M0292P
M0293P
M0294P
M0295P
M0296P
M0297P
M0298P
M0299P
9
9
9
5
5
M0300P
M0301P
M0302P
M0303P
M0304P
1
M0305P
1
M0306P
9
9
16
M0307P
M0308P
M0309P
16
11
11
9
13
13
4
32
1
5
5
5
7
32
5
5
2
13
8
21
M0310P
M0311P
M0312P
M0313P
M0314P
M0315P
M0316P
M0317P
M0318P
M0319P
M0320P
M0321P
M0322P
M0323P
M0324P
M0325P
M0326P
M0327P
M0328P
M0329P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
metle (metalni držači za metle)
metle (nemetalni držači za metle)
metle s resama
metri [mjerni pribor]
metronomi
micelijum
migrena (olovke protiv migrene)
mikroelementi (preparati mikroelemenata za ljudsku i životinjsku
prehranu)
mikrofoni
mikrometarski zavrtnji za optičke instrumente
mikrometri [palmeri]
mikroorganizmi (hranjive materije za mikroorganizme)
mikroorganizmi (kulture mikroorganizama za medicinske ili
veterinarske potrebe)
mikroorganizmi (kulture mikroorganizama) osim onih za
medicinske ili veterinarske potrebe
mikroorganizmi (preparati mikroorganizama) osim onih za
medicinske ili veterinarske potrebe
mikroprocesori
mikroskopi
mikroskopija (biološki uzorci za mikroskopiju) [obrazovni
materijal]
mikrotalasi (plastične vrećice za pripremu hrane mikrotalasima)
mikrotalasne pečenje (aparati za mikrotalasno pečenje)
mikrotalasne peći za industrijske potrebe
mikrotomi za siječenje tankih listića
mine (fitilji za mine)
mine [eksplozivi]
mineralna goriva
mineralna voda (proizvodi za proizvodnju mineralne vode)
mineralne kisjeline [neorganske]
mineralne kupke (soli za mineralne kupke)
mineralne vode (soli mineralnih voda za kupke)
mineralne vode (soli mineralnih voda)
mineralne vode (uređaji za proizvodnju mineralnih voda)
mineralne vode [piće]
mineralne vode za medicinske potrebe
mineralni dodaci prehrani
minijum [crvena boja]
minobacači [vatreno oružje]
minske rupe (šipke za punjenje minskih rupa)
mirisi (aparati za uklanjanje mirisa) za ličnu upotrebu
149
WIPO
060281
200208
210135
090349
090139
310025
050101
050375
090351
090350
090379
050212
050213
010596
010596
090610
090193
160039
160323
110317
110328
090352
130044
130045
040032
320016
010396
050042
050042
050130
070164
320015
050129
050382
020095
130047
080067
210277
M
M
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
21
3
21
5
3
5
5
30
30
21
9
9
5
21
25
7
8
15
7
16
9
7
12
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
9
9
9
9
9
ME
M0330P
M0331P
M0332P
M0333P
M0334P
M0335P
M0336P
M0337P
M0338P
M0339P
M0340P
M0341P
M0342P
M0343P
M0344P
M0345P
M0346P
M0347P
M0348P
M0349P
M0350P
M0351P
M0352P
M0353P
M0354P
M0355P
M0356P
M0357P
M0358P
M0359P
M0360P
M0361P
M0362P
M0363P
M0364P
M0365P
M0366P
M0367P
M0368P
M0369P
M0370P
M0371P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
mirisi (napravice za raspršivanje mirisa)
mirisi [parfemi]
mirisne materije (posudice za paljenje mirisnih materija)
mirisne soli protiv nesvjestice
mirisne vodice
mirisni, dimeći štapići
mirođija za medicinske potrebe
mirođija, začin
mirođije
mirođije [začini] (pribor za mirođije)
miš (podloge za kompjuterske miševe)
miš [informatika]
miševi (proizvodi za uništavanje miševa)
mišolovke
mitre, biskupske kape [odjevni predmeti]
mjehovi [duvaljke]
mjehovi za kamine [ručne sprave]
mjehovi za muzičke instrumente
mjehovi, duvalice [ventilatori]
mjehurasti listovi, od plastike [za ambalažu ili omotavanje]
mjenjači diskova [kompjuteri]
mjenjačke kutije osim onih za kopnena vozila
mjenjačke kutije za kopnena vozila
mjerač kisjeline za baterije
mjerači [instrumenti za mjerenje]
mjerači brzine
mjerači brzine za brodove
mjerači jačine alkohola
mjerači pređenih kilometara vozila [uređaji]
mjerači pritisaka [uređaji]
mjerači razmaka [dijastometri]
mjerači visine
mjerači vjetra
mjerači zemlje [geodetski] lanci za premjer
mjerenje (aparati za tačno mjerenje)
mjerenje (električni aparati za mjerenje)
mjerenje arterijskog pritiska (arterijski pritisak)
mjerenje brzine (instrumenti za mjerenje brzine) fotografija
mjerenje udaljenosti (instrumenti za mjerenje udaljenosti)
mjerne posude [posude s označenim stepenima za mjerenje]
mjerne skale [instrumenti za mjerenje zemljišta]
mjerni instrumenti
150
WIPO
210228
030135
210056
050224
030091
050085
050147
300056
300054
210122
090662
090614
050120
210216
250100
070534
080255
150064
070350
160285
090604
070409
120217
090010
090201
090303
090326
090096
090232
090410
090187
090033
090039
090056
090346
090214
100129
090345
090187
090285
090399
090347
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
9
9
7
7
7
7
7
7
11
21
21
M0372P
M0373P
M0374P
M0375P
M0376P
M0377P
M0378P
M0379P
M0380P
M0381P
M0382P
7
21
21
30
1
1
31
6
21
7
21
7
21
1
32
5
5
1
29
29
29
5
5
21
29
29
3
30
21
29
M0383P
M0384P
M0385P
M0386P
M0387P
M0388P
M0389P
M0390P
M0391P
M0392P
M0393P
M0394P
M0395P
M0396P
M0397P
M0398P
M0399P
M0400P
M0401P
M0402P
M0403P
M0404P
M0405P
M0406P
M0407P
M0408P
M0409P
M0410P
M0411P
M0412P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
mjerni kolčići [pribor za mjerenje zemljišta]
mjerni pribor
mješalice (električne mješalice za domaćinstvo)
mješalice (velike mehaničke mješalice za tijesto)
mješalice [električni uređaji za usitnjavanje i miješanje namirnica]
mješalice [mašine]
mješalice [mašine]
mješalice [mućkalice]
mješalice [slavine za vodu]
mješalice za domaćinstvo, neelektrične
mješalice za kućnu upotrebu (neelektrične mješalice za kućnu
upotrebu)
mješalice, električne [mikseri]
mješalice, ručne [mikseri]
mješalice-mućkalice, neelektrične
mješavina različitih začina [začin]
mješavine za gašenje požara
mješavine za proizvodnju gramofonskih ploča
mladice za rasad
mlaznice (metalne mlaznice) [sapnice]
mlaznice (prskalice [ruže] na kantama za zalivanje)
mlaznice (termičke mlaznice s kiseonikom) [mašine]
mlaznice [kante za zalivanje]
mlaznice uređaja za termičko bušenje [s kiseonikom]
mlaznice za cijevi za polijevanje
mliječna kisjelina
mliječna surutka (piće od mliječne surutke)
mliječne masti
mliječni fermenti za farmaceutske potrebe
mliječni fermenti za hemijske potrebe
mliječni frapei
mliječni napitci u kojima mlijeko prevladava
mliječni proizvodi
mliječni šećer [laktoza] za farmaceutsku upotrebu
mliječno brašno za odojčad
mliječno staklo
mlijeko
mlijeko (albuminsko mlijeko)
mlijeko (bademovo za kozmetiku)
mlijeko (kakao s mlijekom)
mlijeko (poklopci za sprečavanje prekipa mlijeka)
mlijeko (proteinsko mlijeko)
151
WIPO
090281
090202
070444
070295
070267
070026
070044
070007
110239
210096
210134
070403
210082
210238
300182
010288
010603
310072
060014
210183
070229
210016
070229
210012
010373
320007
050165
050187
010374
290164
290072
290074
050192
050145
210167
290039
290174
030169
300083
210107
290174
M
M
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
10
29
3
11
32
5
5
29
30
7
7
21
21
7
7
7
9
7
7
8
28
M0413P
M0414P
M0415P
M0416P
M0417P
M0418P
M0419P
M0420P
M0421P
M0422P
M0423P
M0424P
M0425P
M0426P
M0427P
M0428P
M0429P
M0430P
M0431P
M0432P
M0433P
16
16
16
16
16
5
9
1
10
5
10
18
24
5
6
6
6
19
19
5
M0434P
M0435P
M0436P
M0437P
M0438P
M0439P
M0440P
M0441P
M0442P
M0443P
M0444P
M0445P
M0446P
M0447P
M0448P
M0449P
M0450P
M0451P
M0452P
M0453P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
mlijeko (pumpice za izmlazanje mlijeka)
mlijeko (surutka od mlijeka)
mlijeko (toaletno mlijeko)
mlijeko (uređaji za hlađenje mlijeka)
mlijeko od badema [piće]
mlijeko od badema za farmaceutske potrebe
mlijeko od slada za medicinske potrebe
mlijeko od soje [zamjene za mlijeko]
mlijeko, čokoladno [napitak]
mlinovi (centrifugalni mlinovi)
mlinovi [mašine]
mlinovi za domaćinstvo, neelektrični
mlinovi za domaćinstvo, ručni
mlinovi za upotrebu u domaćinstvu [ne ručni]
mlinski kameni
mljekarske mašine
mljekomjeri [laktometri]
mljevenje [drobljenje] (mašine za mljevenje)
mljevenje mesa (mašine za mljevenje mesa)
mljevenje mesa (sprave za mljevenje mesa)
mobili [igračke sastavljene od više elemenata koji trepere uz
najmanje strujanje vazduha]
modeli za vezenje
modeliranje (kalupi za modeliranje gline) [artikli za umjetnike]
modeliranje (masa za modeliranje)
modeliranje (materijali za modeliranje)
modeliranje (plastična masa za modeliranje)
modeliranje (vosak za modeliranje u zubarstvu)
modemi
moderatori [usporivači] za nuklearne reaktore
mokraća (posteljina kod nezadržavanja mokraće)
mokraćna kisjelina (sredstva protiv stvaranja mokraćne kisjeline)
mokrenje (posude za mokrenje)
moleskin [imitacija kože]
moleskin [tkanina]
moleskin za medicinske potrebe
molibden
molovi (etalni, montažni molovi)
molovi (metalni, plutajući molovi)
molovi, montažni, nemetalni
molovi, plutajući, nemetalni
moljci (proizvodi protiv moljaca)
152
WIPO
100107
290073
030123
110177
320032
050300
050188
290163
300085
070087
070042
210158
210162
070277
070262
070222
090317
070263
070211
080236
280145
160047
160352
160197
160196
160195
050084
090611
010179
100014
050032
100110
180063
240077
050392
060189
060226
060272
190158
190188
050028
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
9
9
9
19
12
12
25
11
1
30
5
29
29
31
1
32
34
8
8
6
20
28
20
12
12
7
7
7
7
1
7
7
7
12
1
7
7
7
7
7
1
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
M0454P
M0455P
M0456P
M0457P
M0458P
M0459P
M0460P
M0461P
M0462P
M0463P
M0464P
M0465P
M0466P
M0467P
M0468P
M0469P
M0470P
M0471P
M0472P
M0473P
M0474P
M0475P
M0476P
M0477P
M0478P
M0479P
M0480P
M0481P
M0482P
M0483P
M0484P
M0485P
M0486P
M0487P
M0488P
M0489P
M0490P
M0491P
M0492P
M0493P
M0494P
monitori [kompjuterska oprema]
monitori [kompjuterski programi]
montaža filmova (uređaji za montažu filmova)
montažne kuće [za montažu]
mopedi
mopedi s prikolicom
mornarske bluze [kaputi]
morska voda (postrojenja za uklanjanje soli iz morske vode)
morska voda za industriju
morska voda za kuhinju
morska voda za medicinske kupke
morski krastavci [trpovi], neživi
morski krastavci, neživi [morski krastavci]
morski krastavci, živi [trpovi]
mošt (proizvodi za bistrenje mošta, šire)
mošt, šira
motanje cigareta (džepne spravice za motanje cigareta)
motike [poljoprivredni alat]
motike za rad, ručni alat
motke (metalne motke)
motke [kopljače]
motke za skok s motkom
motke, nemetalne
motocikli
motocikli s prikolicom
motokultivatori
motori (cilindri motora)
motori (električni motori osim onih za kopnena vozila)
motori (glave motora)
motori (hemijski proizvodi za uklanjanje taloga iz cilindra motora)
motori (klipovi motora)
motori (magneti za paljenje motora)
motori (mlaznice [dizne] za motore)
motori (poklopci motora)
motori (preparati protiv vrenja rashladnih sredstava za motore)
motori (prigušivači za motore)
motori (regulatori brzine mašina i motora)
motori (uređaji za paljenje motora s unutrašnjim sagorijevanjem)
motori (uređaji za sprečavanje zagađenja iz motora)
motori osim motora za kopnena vozila
motori s unutrašnjim sagorijevanjem (protiv-eksplozijske materije
za motore s unutrašnjim sagorijevanjem)
090612
090613
090124
190243
120196
120176
250120
110116
010636
300169
050044
290150
290150
310145
010200
320019
340021
080184
080185
060024
200127
280209
200242
120147
120099
070513
070446
070452
070137
010089
070274
070017
070077
129054
010645
070519
070275
070016
070273
070433
010071
153
M
M
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
1
12
12
19
21
19
16
1
1
26
22
12
26
22
22
28
18
22
9
9
18
22
24
26
28
9
1
M0495P
M0496P
M0497P
M0498P
M0499P
M0500P
M0501P
M0502P
M0503P
M0504P
M0505P
M0506P
M0507P
M0508P
M0509P
M0510P
M0511P
M0512P
M0513P
M0514P
M0515P
M0516P
M0517P
M0518P
M0519P
M0520P
M0521P
010647
120090
120130
190126
210161
190120
160122
010310
010311
260080
220049
120123
260058
220039
220094
280064
180114
220011
090260
090259
180077
220043
240079
260042
280165
090706
010286
3
3
5
5
5
20
6
20
24
21
29
30
7
25
M0522P
M0523P
M0524P
M0525P
M0526P
M0527P
M0528P
M0529P
M0530P
M0531P
M0532P
M0533P
M0534P
M0535P
motori vozila (rashladna sredstva za motore vozila)
motori za dvokolice
motori za kopnena vozila
mozaici za gradnju
mozaici, stakleni [nisu za gradnju]
mramor
mramorisanje [imitiranje šara mramora] (češljevi za mramorisanje)
mravlja kisjelina
mravlji aldehid za hemijske potrebe
mrežasta čipka
mrežaste tkanine
mrežasti nosači prtljaga za vozila
mreže (igle za izradu ribarskih mreža)
mreže (konac za mreže)
mreže *
mreže [sportski pribor]
mreže za nošenje namirnica
mreže za ribolov
mreže za spašavanje
mreže za zaštitu od nezgoda
mreže, ručne
mreže, viseće za ležanje
mrežice za komarce
mrežice za kosu
mrežice za leptire
mrežni transformatori
mrlje (hemijski proizvodi za spriječavanje stvaranja mrlja na
tkaninama)
mrlje (sredstva za uklanjanje mrlja)
mršavljenje (kozmetički preparati za mršavljenje)
mršavljenje (medicinski čaj za mršavljenje)
mršavljenje (medicinski preparati za mršavljenje)
mršavljenje (tablete za mršavljenje)
mrtvački sanduci
mrtvački sanduci (metalna oprema za mrtvačke sanduke)
mrtvački sanduci (nemetalna oprema za mrtvačke sanduke)
mrtvački zastori
mrvice (spravice za skupljanje mrvica)
mućena pavlaka
mućena pavlaka (proizvodi za učvršćivanje mućene pavlake)
mućkalice [mješalice]
mufovi [odjevni predmeti]
154
030068
030177
050011
050317
050416
200047
060324
200048
240041
210160
290141
300045
070038
250097
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
5
13
12
28
5
30
25
25
25
29
5
21
5
5
7
7
9
15
18
15
15
9
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
ME
M0536P
M0537P
M0538P
M0539P
M0540P
M0541P
M0542P
M0543P
M0544P
M0545P
M0546P
M0547P
M0548P
M0549P
M0550P
M0551P
M0552P
M0553P
M0554P
M0555P
M0556P
M0557P
M0558P
M0559P
M0560P
M0561P
M0562P
M0563P
M0564P
M0565P
M0566P
M0567P
M0568P
M0569P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
muholovke
municija
municija (kola za municija)
municija za pištolje s bojom [sportski pribor]
murobolan [biljka] (kora murobolana za farmaceutske potrebe)
musli
muške gaće
muške kupaće gaće
muški ogrtači
mušlje, nežive
muve (lijepak za muve)
muve (napravice za ubijanje muva)
muve (proizvodi za uništavanje muva)
muzenje (mast za muzenje)
muzenje (mašine za muzenje)
muzenje (sisaljke mašina za muzenje)
muzičke datoteke koje se mogu preuzimati
muzičke kutije
muzičke partiture (torbe za muzičke partiture)
muzičke trake
muzičke viljuške
muzički automati koji se pokreću uz prethodno plaćanje
muzički instrumenti
muzički instrumenti (gudala za muzičke instrumente)
muzički instrumenti (kobilice za muzičke instrumente)
muzički instrumenti (kutije za muzičke instrumente)
muzički instrumenti (mijehovi, duvalice za muzičke instrumente)
muzički instrumenti (piskovi za muzičke instrumente)
muzički instrumenti (tipke za muzičke instrumente)
muzički instrumenti (ventili za muzičke instrumente)
muzički instrumenti (žice za muzičke instrumente)
muzički instrumenti, elektronski
muzički pultovi
muzika (uređaji za okretanje stranica muzičkih partitura)
155
WIPO
050035
130027
120052
280171
050221
300177
250023
250125
250115
290132
050217
210069
050218
050165
070367
070368
090695
150052
180013
150078
150033
090062
150025
150004
150054
150035
150064
150034
150077
150073
150028
150044
150080
150053
M
N
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
26
26
16
16
6
19
6
19
19
6
19
22
22
6
19
9
4
1
1
4
3
5
9
9
12
2
1
14
6
6
6
16
7
16
16
24
16
16
29
18
18
18
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
N0001P
N0002P
N0003P
N0004P
N0005P
N0006P
N0007P
N0008P
N0009P
N0010P
N0011P
N0012P
N0013P
N0014P
N0015P
N0016P
N0017P
N0018P
N0019P
N0020P
N0021P
N0022P
N0023P
N0024P
N0025P
N0026P
N0027P
N0028P
N0029P
N0030P
N0031P
N0032P
N0033P
N0034P
N0035P
N0036P
N0037P
N0038P
N0039P
N0040P
N0041P
N0042P
nabori za odjeću [ukrasi na ženskoj odjeći]
nabori, ukrasi čipkani [čipke ili naborano platno na prsima košulje]
nacrti
nacrti (sprave za izradu nacrta)
nadgrobna obilježja (metalni, nadgrobna obilježja)
Nadgrobna obilježja, nemetalna
nadgrobne ploče (metalne, nadgrobne ploče)
nadgrobne ploče, nemetalne
nadgrobni kameni
nadgrobni spomenici (metalni, nadgrobni spomenici)
nadgrobni spomenici, nemetalni
nadstrešnice od sintetike
nadstrešnice od tekstila
nadvratnici (metalni nadvratnici)
nadvratnici, nemetalni
nadzor (električni uređaji za nadzor)
nafta (sirova ili rafinirana nafta)
nafta (sredstva za razgradnju nafte)
naftalin
naftni žele za industrijske potrebe
naftni žele za kozmetičke potrebe
naftni žele za medicinske potrebe
nagib (indikatori nagiba)
nagib (uređaji za pokazivanje nagiba)
nagibna plastična kolica
nagrizajuća sredstva *
nagrizajuća sredstva za metale
nakit obloženi (optočeni nakit)
nakovnji
nakovnji [prenosivi]
nakovnji, dvorogi
nalivpera
naljepnice (mašine za stavljanje naljepnica)
naljepnice (ručne sprave za stavljanje naljepnica)
naljepnice [ne od tkanine]
naljepnice od tkanine
naljepnice s adresama
naljepnice, štamparski blokovi
namazi koji sadrže mast, za hljeb
namirnice (mreže za namirnice)
namirnice (torbe za namirnice)
namještaj (kožni ukrasi za namještaj)
260086
260066
160223
160184
060388
190226
060385
190226
190144
060386
190225
220102
220058
060165
190114
090151
040071
010351
010399
040047
030109
050339
090299
090299
120265
020002
010633
140165
060097
060248
060045
160225
070182
160176
160308
240102
160004
160040
290054
180114
180071
180041
156
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
6
20
9
10
20
28
9
9
9
9
9
9
9
9
9
18
11
11
11
32
31
32
31
11
7
7
9
1
26
16
25
26
26
31
5
25
N0043P
N0044P
N0045P
N0046P
N0047P
N0048P
N0049P
N0050P
N0051P
N0052P
N0053P
N0054P
N0055P
N0056P
N0057P
N0058P
N0059P
N0060P
N0061P
N0062P
N0063P
N0064P
N0065P
N0066P
N0067P
N0068P
N0069P
N0070P
N0071P
N0072P
N0073P
N0074P
N0075P
N0076P
N0077P
N0078P
060187
200037
090315
100119
200094
280037
090397
090115
090248
090567
090364
090359
090156
090331
090654
180056
110006
110244
110314
320011
310142
320045
310039
110273
070430
070015
090498
010518
260050
160064
250018
260026
260118
310094
050223
250098
9
9
5
14
5
N0079P
N0080P
N0081P
N0082P
N0083P
namještaj (metalni točkići za namještaj)
namještaj, kancelarijski
namještaj, specijalni za laboratorije
namještaj, specijalni za medicinske potrebe
namještaj, školski
namotaji za papirne zmajeve
naočare
naočare (lančići za naočare)
naočare (navlake za naočare)
naočare (navlake za naočare)
naočare (okviri za naočare)
naočare (okviri za naočare)
naočare (uzice za naočare)
naočare [optika]
naočare za sport
naočnjaci za konje [orma]
nape za provjetravanje
nape za provjetravanje laboratorija
nape, usisne za kuhinje
napitci (sirupi za pripremu napitaka)
napitci za kućne ljubimce
napitci, izotonički
napoj s mekinjama [stočna hrana]
napojnici kotlova centralnog grijanja
napojnici mašinskih kotlova
napojnici rasplinjača [karburatora]
napon (regulatori napona za vozila)
naponski aktivni agensi
naprsci za šivenje
naprsci, gumeni [kancelarijski pribor]
naramenice
naramenice (kopče za naramenice)
naramenice za odjeću
naranče
narkotici
naručnici [ukrasi od tkanine koje sveštenici nose na ruci za vrijeme
liturgije]
narukvice (magnetne identifikacione narukvice)
narukvice (magnetne narukvice za identifikaciju)
narukvice (medicinske narukvice)
narukvice [nakit]
narukvice protiv reume
157
090692
090692
050060
140015
050015
N
N
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
26
14
6
20
25
20
12
20
20
20
20
6
8
16
16
11
3
20
6
9
9
16
1
1
1
5
9
14
9
9
9
9
24
8
21
21
21
24
18
18
9
16
ME
N0084P
N0085P
N0086P
N0087P
N0088P
N0089P
N0090P
N0091P
N0092P
N0093P
N0094P
N0095P
N0096P
N0097P
N0098P
N0099P
N0100P
N0101P
N0102P
N0103P
N0104P
N0105P
N0106P
N0107P
N0108P
N0109P
N0110P
N0111P
N0112P
N0113P
N0114P
N0115P
N0116P
N0117P
N0118P
N0119P
N0120P
N0121P
N0122P
N0123P
N0124P
N0125P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
narukvice za pridržavanje podignutih rukava
narukvice za satove
narukvice, identifikacione, metalne za bolnice
narukvice, identifikacione, nemetalne za bolnice
narukvice, vunene [pletene]
nasloni za glavu [namještaj]
nasloni za glavu na sjedištima vozila
nasloni za puške
nasloni za rame za prevoz tereta na ramenu
naslonjače, ležaljke [namještaj]
naslonjači [fotelje]
nastavci [sitna željezna roba]
nastavci spona za svrdla
nastavci za krede
nastavci za olovke
nastavci za slavine [za sprečavanje prskanja]
natapanje veša (proizvodi za natapanje veša)
natpisi firmi na drvetu ili plastici
natpisi firmi na metalu
natpisi firmi, mehanički
natpisi firmi, svijetleći
natpisi na papiru ili kartonu
natrijum
natrijumov bikromat
natrijumov hipohlorit
natrijumove soli za medicinske potrebe
naučni uređaji (membrane za naučne uređaje)
naušnice
nautički uređaji i instrumenti
navigacioni instrumenti
navigacioni uređaji za vozila [brodski kompjuteri]
navlake (specijalne navlake za fotografske aparate i instrumente)
navlake lanene [platno]
navlake za britve
navlake za čajnike
navlake za češljeve
navlake za daske za peglanje
navlake za jastuke [jastučnice]
navlake za kišobrane
navlake za ključeve [kožna galanterija]
navlake za kontaktna sočiva
navlake za krojeve
158
WIPO
260023
140017
060051
200221
250099
200052
120015
200118
200265
200051
200063
060092
080012
160112
160113
110055
030098
200253
060370
090234
090329
160327
010485
010120
010360
050274
090439
140118
090356
090358
090659
090246
240031
080107
210343
210128
210093
240112
180051
180113
090555
160214
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
15
9
9
10
13
12
12
28
12
24
11
7
7
25
27
32
22
1
1
5
1
N0126P
N0127P
N0128P
N0129P
N0130P
N0131P
N0132P
N0133P
N0134P
N0135P
N0136P
N0137P
N0138P
N0139P
N0140P
N0141P
N0142P
N0143P
N0144P
N0145P
N0146P
150035
090248
090567
100079
130033
120232
120132
280166
120260
240059
110327
070167
070062
250088
270012
320044
220084
010400
010401
050413
010195
1
N0147P
1
N0148P
1
10
3
21
16
9
9
N0149P
N0150P
N0151P
N0152P
N0153P
N0154P
N0155P
9
9
N0156P
N0157P
5
1
N0158P
N0159P
6
6
13
N0160P
N0161P
N0162P
navlake za muzičke instrumente
navlake za naočare
navlake za naočare
navlake za prste (gumene navlake za prste za medicinske potrebe)
navlake za puške
navlake za sjedišta bicikla ili motocikla
navlake za sjedišta za vozila
navlake za skije i daske za surfovanje
navlake za upravljače [volane] vozila
navlake za zaštitu namještaja
navodnjavanje (mašine za navodnjavanje) u poljoprivredi
navoji (alatni mašine za izradu unutrašnjih navoja)
navoji (mašine za izradu spoljašnjih navoja)
nazuvci, grijači nogu
neklizajući tepisi
nektar, voćni
nemetalni kablovi
neodimijum
neon
nepromočive gaćice-pelene za bebe
nepropusnost cementa (preparati za postizanje nepropusnosti
cementa) osim boja
nepropusnost kože (hemijski proizvodi za postizanje nepropusnosti
kože)
nepropusnost tekstila (preparati za postizanje nepropusnosti
tekstila) osim boja
neptunijum
nesanica (jastuci protiv nesanice)
neseseri [torbe s kozmetičkim proizvodima]
neseseri za izlete [kompleti posuđa]
neseseri za pisanje [kutije s priborom za pisanje]
nesreće na radu (mreže za zaštitu od nesreća na radu)
nesreće na radu (odjeća za zaštitu od nesreća na radu, radijacije i
vatre)
nesreće na radu (uređaji za ličnu zaštitu na radu)
nesreće u saobraćaju (reflektirajuće table na odjeći za zaštitu u
saobraćaju)
nesvjestica (soli protiv nesvjestice)
neutralizovanje otrovnih plinova (sredstva za neutralizovanje
otrovnih plinova)
nikal
niobijum [Nb]
nišani na vatrenom oružju
159
010364
010362
010402
100101
030064
210170
160302
090259
090005
090004
090003
050224
010403
060193
060194
130011
N
N
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
15
21
17
13
1
11
9
21
9
26
21
3
8
3
3
8
8
9
9
12
10
10
9
7
25
15
9
6
8
N0163P
N0164P
N0165P
N0166P
N0167P
N0168P
N0169P
N0170P
N0171P
N0172P
N0173P
N0174P
N0175P
N0176P
N0177P
N0178P
N0179P
N0180P
N0181P
N0182P
N0183P
N0184P
N0185P
N0186P
N0187P
N0188P
N0189P
N0190P
N0191P
150015
210286
170105
130005
010572
110194
090204
210192
090391
260011
210050
030032
080221
030224
030137
080074
080168
090494
090095
120161
100036
100037
090108
070313
250056
150053
090173
060029
080162
25
9
9
18
16
20
16
8
7
6
20
21
N0192P
N0193P
N0194P
N0195P
N0196P
N0197P
N0198P
N0199P
N0200P
N0201P
N0202P
N0203P
niti od ovčjih crijeva za muzičke instrumente
niti od stakla [nisu za tekstil]
niti, plastične [ne za tekstil]
nitrat, amonijakov [eksploziv]
nitrati
nivo (ventili za reguliranje nivoa u rezervoarima)
nivo vode (indikatori nivoa vode)
noćne posude
nogari za fotografske aparate
nojevo perje [odjevni predmet]
nokti (četkice za nokte)
nokti (lak za nokte)
nokti (makaze za nokte, električne ili obične)
nokti (naljepnice za nokte)
nokti (proizvodi za njegu noktiju)
nokti (sjeckalica za nokte)
nokti (turpijice za nokte)
nonijusi [sprave]
nosači gramofonske igle
nosači za skije na vozilima
nosila na točkovima
nosila za bolesnike
nosivost (mjerači nosivosti)
nosne pokretne dizalice
nošnje
notni blokovi [sveske] (sprave za okretanje listova notnih blokova)
novac (detektori lažnog novca) [uređaji]
novac (metalne kutije za novac)
novac (napravice na blagajnama ili pultovima predviđene za lakše
skupljanje novca)
novac (pojasi za nošenje novca) [odjevni predmeti]
novac (tačne vage za vaganje novca)
novac (uređaji za brojenje i razvrstavanje novca)
novčanici
novine
novine (stalci za izlaganje novina)
novine sa stripovima
nožarski proizvodi [pribor za jelo] *
noževi (električni noževi)
noževi (metalne drške noževa)
noževi (nemetalne drške noževa)
noževi (stalci za noževe) stolni
160
250160
090489
090053
180069
160032
200134
160331
080078
070131
060342
200075
210090
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
8
7
8
8
8
8
7
8
16
8
8
10
16
21
8
21
10
8
11
1
11
N0204P
N0205P
N0206P
N0207P
N0208P
N0209P
N0210P
N0211P
N0212P
N0213P
N0214P
N0215P
N0216P
N0217P
N0218P
N0219P
N0220P
N0221P
N0222P
N0223P
N0224P
8
16
8
6
20
N0225P
N0226P
N0227P
N0228P
N0229P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
noževi *
noževi [dijelovi mašina]
noževi [mačete]
noževi [noževi] za rezanje olova
noževi rednala
noževi rendala za žlijebljenje
noževi sječiva za slamu
noževi za otvaranje kamenica
noževi za papir [kancelarijski pribor]
noževi za potkresivanje [srpići]
noževi za profiliranje
noževi za prstenaste rezove [hirurgija]
noževi za savijanje ili rezanje papira [kancelarijski pribor]
noževi za siječenje (kalupi za siječenje) [kuhinjski pribor]
noževi za sjeckanje mesa
noževi za tijesto [pekarski pribor]
noževi, hirurški
nožići
nuklearni reaktori
nuklearni reaktori (gorivo za nuklearne reaktore)
nuklearno gorivo (postrojenje za obradu nuklearnih moderatora i
goriva)
numeracioni probojci [numerisanje]
numeratori
numerisanje (pribor za numerisanje)
numerološke ploče (metalne numerološke ploče)
numerološke ploče, nemetalne
161
WIPO
080205
070080
080154
080133
080177
080119
070223
080143
160291
080146
080120
100029
160224
210316
080138
210328
100029
080046
110253
010087
110193
080167
160203
080167
060400
200130
N
Nj
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
10
3
5
3
10
3
6
ME
Nj0001P
Nj0002P
Nj0003P
Nj0004P
Nj0005P
Nj0006P
Nj0007P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
njega jezika (pribor za njegu jezika)
njega kože (kozmetički proizvodi za njegu kože)
njega usta (medicinski proizvodi za njegu usta)
njega usta (nemedicinski proizvodi za njegu usta)
njega ušiju (pribor za njegu ušiju)
njega zuba (proizvodi za njegu zuba)
njemačko srebro [legura nikla, bakra i cinka]
162
WIPO
100070
030142
050383
030031
100071
030079
060031
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
5
13
16
6
16
19
O0001P
O0002P
O0003P
O0004P
O0005P
O0006P
26
8
8
2
9
19
19
7
7
17
6
6
17
17
18
28
19
7
12
10
12
5
5
1
O0007P
O0008P
O0009P
O0010P
O0011P
O0012P
O0013P
O0014P
O0015P
O0016P
O0017P
O0018P
O0019P
O0020P
O0021P
O0022P
O0023P
O0024P
O0025P
O0026P
O0027P
O0028P
O0029P
O0030P
17
6
15
1
9
7
1
1
16
16
O0031P
O0032P
O0033P
O0034P
O0035P
O0036P
O0037P
O0038P
O0039P
O0040P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
obadi (ulja protiv obada)
obarači na puškama
obavještenja [papirni proizvodi]
obični metali (sirovi ili poluobrađeni obični metali)
obilježavanje (krede za obilježavanje)
obilježavanje puteva (folije i ploče od vještačkog materijala za
obilježavanje puteva)
obilježavanje rublja (brojke i slova za obilježavanje rublja)
obilježavanje stoke (pribor za obilježavanje stoke)
obilježavanje žigosanjem (užareno željezo za žigosanje)
obilježavanje životinja (tinta za obilježavanje životinja)
objektivi [optika]
oblaganje (drvene letvice za oblaganje)
oblaganje (drvo za oblaganje)
oblaganje (mašine za oblaganje)
oblikovanje metala (mašine za oblikovanje metala)
obloge (azbestne obloge)
obloge (metalne obloge za rovove)
obloge (metalne obloge za zidove ili stropove) [paneli]
obloge za kvačila
obloge za kvačila (obloge za kvačila)
obloge za opruge, kožne
obloge za skije
obloge, drvene
obloge, kočne [ne za vozila]
obloge, kočne za vozila
obloge, medicinske
obloge, unutrašnje za vozila [tapecirung]
oblozi (vrući oblozi)
oblozi od gorušice [melemi]
obnavljanje gramofonskih ploča (proizvodi za obnavljanje
gramofonskih ploča)
obnavljanje pneumatika (proizvodi za obnavljanje pneumatika)
obodi (metalni obodi)
oboe
obrada kože (sredstva za prvu obradu kože)
obrada podataka (uređaji za obradu podataka)
obrada rubova (mašine za obradu rubova)
obradivo tlo (hemijski proizvodi za gnojenje obradivog tla)
obrađivanje zemlje (zemlja za obrađivanje)
obrasci
obrasci za precrtavanje [kopije]
163
WIPO
050173
130028
160284
060182
160193
190122
260032
080031
080122
020067
090160
190015
190034
070372
070258
170078
060111
060274
170039
170039
180052
280109
190033
070406
120215
100183
120195
050070
050271
010246
170109
060054
150043
010223
090306
070159
010053
010524
160158
160061
O
O
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
8
7
26
26
6
6
12
6
20
18
21
3
3
16
2
21
7
25
7
21
1
26
26
25
O0041P
O0042P
O0043P
O0044P
O0045P
O0046P
O0047P
O0048P
O0049P
O0050P
O0051P
O0052P
O0053P
O0054P
O0055P
O0056P
O0057P
O0058P
O0059P
O0060P
O0061P
O0062P
O0063P
O0064P
3
3
26
4
25
3
26
25
26
25
25
24
24
26
14
10
25
O0065P
O0066P
O0067P
O0068P
O0069P
O0070P
O0071P
O0072P
O0073P
O0074P
O0075P
O0076P
O0077P
O0078P
O0079P
O0080P
O0081P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
obrezivanje kopita (kovački alat za obrezivanje kopita)
obrubljivanje (mašine za obrubljivanje)
obrubljivanje (trake za obrubljivanje)
obrubljivanje (vezice za obrubljivanje)
obruč (čelične trake za obruče)
obruč (željezne trake za obruče)
obruč točkova vozila [naplaci]
obruč za bačve (metalni obruči za bačve)
obruč za bačvice, nemetalni
obruči [alkice] za kišobrane
obrve (četkice za obrve)
obrve (kozmetički proizvodi za obrve)
obrve (olovke za obrve)
obučavanje (oprema za obučavanje) [osim aparata]
obuća (boje za obuću)
obuća (četke za obuću)
obuća (električne glačala za obuću)
obuća (gornji dijelovi obuće)
obuća (kalupi za obuću) [dijelovi mašina]
obuća (kašike za obuvanje obuće)
obuća (kit za obuću)
obuća (kopče u obliku alkica za obuću)
obuća (kopče u obliku kukica za obuću)
obuća (kožne trake za obrub, koje postolari ušivaju između dvije
deblje kože na obući)
obuća (kreme za obuću)
obuća (kreme za obuću)
obuća (kukice za obuću)
obuća (mast za obuću)
obuća (metalni dijelovi za obuću)
obuća (paste za obuću)
obuća (pertle za obuću)
obuća (potpetice za obuću)
obuća (rupice za pertle na obući)
obuća (sprave protiv klizanja obuće)
obuća (sredstva protiv klizanja za obuću)
obuća (tkanina za obuću)
obuća (tkanina za podstavljanje obuće)
obuća (ukrasi za obuću, od neplemenitih metala)
obuća (ukrasi za obuću, od plemenitih metala)
obuća (ulošci za obuću)
obuća (vrhovi obuće)
164
WIPO
080132
070283
260019
260096
060003
060131
120174
060288
200211
180003
210215
030131
030154
160071
020041
210071
070501
250061
070352
210213
010170
260088
260001
250118
030039
030039
260033
040026
250048
030039
260034
250116
260036
250001
250001
240021
240020
260035
140119
100040
250016
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
25
25
25
25
25
9
3
26
3
9
1
21
5
5
9
10
9
9
5
O0082P
O0083P
O0084P
O0085P
O0086P
O0087P
O0088P
O0089P
O0090P
O0091P
O0092P
O0093P
O0094P
O0095P
O0096P
O0097P
O0098P
O0099P
O0100P
3
18
20
25
25
26
6
20
20
20
25
28
25
9
18
25
6
6
6
1
1
O0101P
O0102P
O0103P
O0104P
O0105P
O0106P
O0107P
O0108P
O0109P
O0110P
O0111P
O0112P
O0113P
O0114P
O0115P
O0116P
O0117P
O0118P
O0119P
O0120P
O0121P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
obuća *
obuća za fudbal
obuća za fudbal (kramponi za obuću za fudbal)
obuća za plažu
obuća za skijanje
obuća za zaštitu od nezgoda, radijacije i vatre
obućarska smola
obućarske igle
obućarski vosak
obuka (aparati za obuku)
ocaklina, glazura za keramiku
ocjeđivači za brisanje poda za resaste metle
oči (preparati za ispiranje očiju)
oči (štitnici za oči za medicinske potrebe)
oči (štitnici za oči)
oči [vještačke]
odašiljači [telekomunikacije]
odašiljači elektroničkih signala
odbijanje insekata kod pasa (proizvodi za odbijanje insekata kod
pasa) [repulzivi]
odčepljivanje odvodnih cijevi (preparati za odčepljivanje cijevi)
odijela (torbe-navlake za odijela) [za putovanja]
odijela (vješalice za odijela, nemetalne)
odjeća (džepovi za odjeću)
odjeća (gornja odjeća) [ogrtači]
odjeća (kopče za odjeću)
odjeća (metalne vješalice za odjeću)
odjeća (torbe-ormari za slaganje odjeće)
odjeća (torbe-ormari za vješanje odjeće)
odjeća (vješalice za odjeću)
odjeća *
odjeća za lutke
odjeća za maskembale
odjeća za zaštitu od vatre
odjeća za životinje
odjevni predmeti *
odlivci [brame]
odlivci od običnih metala
odlivci od sirovog željeza [metalurgija]
odljepljivanje (proizvodi za odljepljivanje)
odljepljivanje (sredstva za odljepljivanje) [hemijska sredstva za
pretvaranje skroba u tečnost]
165
WIPO
250003
250075
250134
250105
250145
090645
030050
260003
030049
090440
010160
210339
050414
050398
090277
100159
090228
090227
050076
030195
180111
200166
250106
250066
260010
060202
200252
200129
200059
250045
280103
250153
090413
180054
250045
060052
060164
060168
010232
010056
O
O
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
1
11
5
10
21
25
19
28
7
8
19
3
19
1
10
10
9
20
20
9
20
13
12
10
9
10
6
6
6
19
14
5
18
25
15
9
21
6
6
18
6
ME
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
O0122P odmašćivanje (sredstva za odmašćivanje u toku proizvodnih
postupaka)
O0123P odmrzivači za vozila
O0124P odojčad (hrana za odojčad)
O0125P odojčad (inkubatori za odojčad)
O0126P odojčad (prenosive kade za kupanje odojčadi)
O0127P odore [uniforme]
O0128P održavanje puteva (vezivni materijali za održavanje cesta)
O0129P odskočne daske [sportski artikli]
O0130P odvajači [mašine]
O0131P odvijači
O0132P odvodi na putevima, nemetalni
O0133P odvodne cijevi (preparati za odčepljivanje odvodnih cijevi)
O0134P odvodne nemetalne cijevi [slivnici]
O0135P ofset štampa (ploče senzibilizovane za ofset štampu)
O0136P oftalmometri
O0137P oftalmoskopi
O0138P oglasne table (elektronske oglasne table)
O0139P ogledala
O0140P ogledala (staklene ploče za ogledala)
O0141P ogledala [optika]
O0142P ogledala koja se drže u ruci za toaletne potrebe
O0143P ogledala za ciljanje na puškama
O0144P ogledala za gledanje unatrag [retrovizori]
O0145P ogledala za hirurške potrebe
O0146P ogledala za nadziranje radova
O0147P ogledala za zubarske potrebe
O0148P ograde (metalne ograde)
O0149P ograde (sigurnosne, metalne ograde za puteve)
O0150P ograde od metala (metalni ugaonici) [gradnja]
O0151P ograde, nemetalne
O0152P ogrlice [nakit]
O0153P ogrlice protiv parazita za životinje
O0154P ogrlice za životinje
O0155P ogrtači [odjevni predmeti]
O0156P okarine [muzički instrumenti]
O0157P okidači [fotografija]
O0158P oklagije za tijesto [kuhinjski pribor]
O0159P oklopi [kućišta]
O0160P okovi za građevinske potrebe
O0161P okovi za ormu
O0162P okovi za prozore
166
WIPO
010231
110112
050298
100177
210301
250119
190110
280150
070379
080195
190245
030195
190075
010406
100122
100123
090643
200193
200261
090354
200274
130038
120173
100118
090307
100078
060368
060397
060123
190135
140031
050087
180030
250115
150056
090174
210175
060107
060140
180048
060106
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
6
26
25
25
25
5
9
9
16
1
1
1
1
1
1
1
9
9
8
20
6
12
19
6
19
20
9
6
19
8
19
8
18
6
19
13
6
20
9
20
16
20
ME
O0163P
O0164P
O0165P
O0166P
O0167P
O0168P
O0169P
O0170P
O0171P
O0172P
O0173P
O0174P
O0175P
O0176P
O0177P
O0178P
O0179P
O0180P
O0181P
O0182P
O0183P
O0184P
O0185P
O0186P
O0187P
O0188P
O0189P
O0190P
O0191P
O0192P
O0193P
O0194P
O0195P
O0196P
O0197P
O0198P
O0199P
O0200P
O0201P
O0202P
O0203P
O0204P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
okovi za vrata
okovratnici (šipkice za lažne okovratnike)
okovratnici koji se skidaju [lažni okovratnici]
okovratnici na odjeći
okovratnici, lažni
okrepljujući lijekovi
okretaji (brojači okretaja)
okretna, automatska vratašca
okružnice
oksalati [soli oksalne kisjeline]
oksalna kisjelina
oksid (antimonov oksid)
oksid (hromov oksid)
oksid (kobaltni za industriju)
oksid (olovni oksid)
oksid (živin oksid)
oktanti [tehnički pribor]
okulari
okuliranje (noževi za okuliranje) [kalemljenje]
okviri (letvice za okvire)
okviri (metalni okviri prozora)
okviri bicikla
okviri dimnjaka
okviri grobova (metalni okviri grobova)
okviri grobova, nemetalni
okviri košnica
okviri naočara
okviri od metala za prenosive staklenike
okviri oko vrata, nemetalni
okviri pila
okviri prozora, nemetalni
okviri ručnih pila
okviri ručnih torbi
okviri staklenika (metalni okviri staklenika) [konstrukcija]
okviri staklenika, nemetalni
okviri vatrenog oružja
okviri vrata [armature] (metalni okviri vrata)
okviri za košnice
okviri za naočare
okviri za saće
okviri za slaganje [štamparstvo]
okviri za slike
167
WIPO
060347
260046
250050
250020
250056
050262
090485
090487
160337
010411
010412
010075
010189
010599
010441
010389
090367
090134
080099
200226
060315
120221
190049
060367
190081
200040
090352
060236
190209
080021
190208
080054
180065
060316
190210
130031
060329
200040
090359
200150
160098
200225
O
O
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
25
16
20
4
1
16
1
14
1
19
16
16
16
16
16
16
16
3
5
5
5
2
5
O0205P
O0206P
O0207P
O0208P
O0209P
O0210P
O0211P
O0212P
O0213P
O0214P
O0215P
O0216P
O0217P
O0218P
O0219P
O0220P
O0221P
O0222P
O0223P
O0224P
O0225P
O0226P
O0227P
250028
160084
200032
040068
010407
160204
010637
140062
010408
190132
160031
160105
160017
160113
160114
160024
160160
030069
050102
050033
050104
020089
050054
1
1
1
12
2
6
9
9
6
19
8
5
3
4
O0228P
O0229P
O0230P
O0231P
O0232P
O0233P
O0234P
O0235P
O0236P
O0237P
O0238P
O0239P
O0240P
O0241P
1
30
O0242P
O0243P
okviri za šešire
okviri za štampu [štamparstvo]
okviri za vezenje
olein
oleinska kisjelina
oleografija
oligoelementi (preparati oligoelemenata za biljke)
olivin [dragi kamen]
olivin [hemijski proizvod]
olivin za gradnju
olovke
olovke (grafitni ulošci za olovke)
olovke (mašine za šiljenje olovaka) električni ili neelektrični
olovke (nastavci za olovke)
olovke (nastavci za olovke)
olovke od škriljevca
olovke od uglja za crtanje
olovke za kozmetičke potrebe
olovke za spaljivanje rana, kaustične olovke
olovke za uklanjanje bradavica
olovke za zaustavljanje krvarenja [hemostatske]
olovna caklina, glazura, premaz
olovna voda [rastvor bazičnog olovnog acetata za njegu opekotina i
slično]
olovni acetat
olovni arsenat
olovni oksid
olovni tegovi za uravnoteženje točkova vozila [balansiranje]
olovno bjelilo
olovo (sirovo ili poluobrađeno olovo)
olovo sondi [dubinomjera]
olovo za viske
oluci (metalni oluci za krovove)
oluci [nemetalni krovni oluci]
omamljivanje stoke (sprave za omamljivanje stoke)
omamljujuća sredstva [narkotici]
omekšavanje (kamen za omekšavanje)
omekšavanje kože (mješavina ribljeg ulja i dušične kisjeline za
omekšavanje i impregnaciju kože)
omekšavanje kože (sredstva za omekšavanje kože nakon činjenja)
omekšavanje mesa (proizvodi za omekšavanje mesa u
domaćinstvu)
168
010440
010083
010441
120116
020038
060214
090454
090257
060332
190044
080032
050223
030002
040037
010208
300135
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
1
1
11
3
1
9
12
22
16
24
9
17
9
17
16
16
16
16
21
5
5
10
10
5
5
5
5
11
6
20
9
28
20
18
7
6
12
14
10
9
9
9
ME
O0244P
O0245P
O0246P
O0247P
O0248P
O0249P
O0250P
O0251P
O0252P
O0253P
O0254P
O0255P
O0256P
O0257P
O0258P
O0259P
O0260P
O0261P
O0262P
O0263P
O0264P
O0265P
O0266P
O0267P
O0268P
O0269P
O0270P
O0271P
O0272P
O0273P
O0274P
O0275P
O0276P
O0277P
O0278P
O0279P
O0280P
O0281P
O0282P
O0283P
O0284P
O0285P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
omekšavanje mesa (proizvodi za omekšavanje mesa) u industriji
omekšavanje vode (proizvodi za omekšavanje vode)
omekšavanje vode (uređaji i postrojenja za omekšavanje vode)
omekšivači
omekšivači za industrijske potrebe
ommetri
omnibusi
omotači od slame za boce
omotači za boce, papirnati ili kartonski
omotači za dušeke
omotači za električne kablove
omotači za zvučnu izolaciju
omotači, identifikacioni za električne žice
omotači, plastični [ne za ambalažu]
omotači, plastični [prijanjajući rastegljivi] za paletizaciju
omoti [korice], papirni
omotnice (kancelarijski mašine za zatvaranje omotnica)
omotnice [papirnati proizvodi]
opal staklo
opekotine (proizvodi za zaštitu od opekotina)
opekotine od sunca (masti za zaštitu od opekotina od sunca)
operacione sale (specijalna odjeća za operacijske sale)
operacioni stolovi
opijum
opijumski lijekovi [opijati]
opodeldok [lijek protiv bolova]
opoterapijski proizvodi
oprema za kade za kupanje
oprema za krevete (metalna oprema za krevete) [okovi]
oprema za krevete, nemetalna
oprema za obradu podataka [skeneri] [informatika]
oprema za ples [ples] (oprema za kotiljon)
oprema za prozore, nemetalna
opruge (kožne obloge za opruge)
opruge [dijelovi mašina]
opruge [sitna željezna roba]
opruge vješanje za vozila
opruge za satove
opruge za uloške cipela
optičarski proizvodi
optička sočiva
optička stakla
169
WIPO
010545
010023
110243
030193
010609
090368
120152
220080
160282
240030
090098
170037
090294
170072
160325
160108
160146
160127
210166
050061
050301
100200
100150
050227
050226
050228
050229
110034
060393
200124
090622
280045
200123
180052
070330
060206
120171
140058
100040
090335
090324
090371
O
O
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
31
8
31
31
29
30
30
15
15
15
2
18
18
18
20
20
20
20
20
11
20
14
10
10
10
10
10
4
13
13
13
28
ME
O0286P
O0287P
O0288P
O0289P
O0290P
O0291P
O0292P
O0293P
O0294P
O0295P
O0296P
O0297P
O0298P
O0299P
O0300P
O0301P
O0302P
O0303P
O0304P
O0305P
O0306P
O0307P
O0308P
O0309P
O0310P
O0311P
O0312P
O0313P
O0314P
O0315P
O0316P
O0317P
O0318P
O0319P
O0320P
O0321P
O0322P
O0323P
O0324P
O0325P
O0326P
O0327P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
optička vlakna [vodiči za svijetlosne zrake]
optičke nosioci podataka
optičke, kompaktne ploče [diskovi]
optički čitači
optički diskovi [diskovi]
optički instrumenti za prikazivanje povećanih slika na ekranu
optički kondenzatori
optički nišani za vatreno oružje
optički podaci (podloge za optičke podatke)
optički uređaji i instrumenti
orasi
orasi (krckalice za orahe)
orasi kole
orasi, kokosovi
orasi, pripremljeni
oraščići
oraščići, muškatni
orgulje
orgulje (duvaljke orgulja)
orguljice [vergleci]
orlean boja [vrsta crvene boje]
orma, am, uzde (oprema za amove)
orma, amovi,uzde (armatura za amove)
orma,am, uzde za životinje
ormari
ormari s ladicama
ormari za lijekove
ormari za stolno posuđe
ormari za stolno posuđe [kredenci]
ormari, rashladni
ormarići za jelo, nemetalni
ormarići za satove
ortodontski aparati
ortopedske cipele
ortopedski pojasi
ortopedski proizvodi
ortopedski zavoji za zglobove
oružje (maziva za oružje)
oružje (prigušivači za oružje)
oružje (samohodno oružje)
oružje (zaštitno oružje sa suzavcem)
oružje za mačevanje
170
WIPO
090571
090616
090588
090615
090617
090321
090592
090509
090616
090370
310004
080215
310074
310034
290085
300102
300102
150057
150058
150012
020098
180120
180099
180055
200014
200044
200015
200034
200198
110026
200122
140044
100214
100051
100047
100038
100020
040011
130070
130007
130008
280130
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
13
9
9
16
9
14
12
7
7
12
7
12
7
5
1
31
8
3
3
5
7
8
8
8
8
3
7
8
8
3
16
O0328P
O0329P
O0330P
O0331P
O0332P
O0333P
O0334P
O0335P
O0336P
O0337P
O0338P
O0339P
O0340P
O0341P
O0342P
O0343P
O0344P
O0345P
O0346P
O0347P
O0348P
O0349P
O0350P
O0351P
O0352P
O0353P
O0354P
O0355P
O0356P
O0357P
O0358P
7
7
8
8
8
8
8
16
27
6
O0359P
O0360P
O0361P
O0362P
O0363P
O0364P
O0365P
O0366P
O0367P
O0368P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
oružje, teško (okretni zglobovi teškog oružja)
oscilografi
osigurači
oslonci slikarima za ruku
oslonci za šaku za rad s informatičkom opremom
osmijum
osovine (krajevi osovina)
osovine (prijenosne osovine) osim onih za kopnena vozila
osovine mašina
osovine na točkovima vozila
osovine s okretnom polugom
osovine vozila
osovinske spojnice [dijelovi mašina]
ostaci od obrade zrna žitarica, za dijetetsku ili medicinsku potrebu
ostaci od obrade zrna žitarica, za industrijske potrebe
ostaci posle izvlačenja šećera iz šećerne trske
osti [harpuni]
osvježavanje (sapuni za osvježavanje)
osvježavanje daha (trake za osvježavanje daha)
osvježavanje vazduha (sredstva za osvježavanje vazduha)
oštrenje (brusevi za oštrenje) [dijelovi mašina]
oštrenje (brusevi za ručno oštrenje)
oštrenje (čekići za oštrenje) [klepači]
oštrenje (kaiševi za oštrenje)
oštrenje (kameni brusevi za oštrenje)
oštrenje (kameni za oštrenje)
oštrenje (mašine za oštrenje)
oštrenje (metalni brusevi za oštrenje)
oštrenje (pribor za oštrenje)
oštrenje (proizvodi za oštrenje)
oštrenje olovaka (mašine za oštrenje olovaka) električni ili
neelektrični
oštrice (držači oštrica) [dijelovi mašina]
oštrice [dijelovi mašina]
oštrice [oružje]
oštrice aparata za brijanje
oštrice makaza za lim
oštrice pila [dijelovi alata]
oštrila [ručne sprave za oštrenje]
oštrila za olovke, električna ili neelektrična
otirači za obuću pred vratima
otirači za skidanje blata s obuće
171
WIPO
130056
090374
090269
160019
090664
140066
120120
070022
070020
120168
070021
120119
070001
050321
010460
310131
080140
030013
030216
050004
070389
080201
080007
080006
080003
030003
070387
080037
080092
030003
160017
070227
070189
080150
080148
080061
080151
080091
160293
270008
060113
O
O
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
22
21
22
11
7
9
1
5
5
8
21
7
9
19
6
31
11
16
16
1
1
6
9
21
4
9
1
3
ME
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
O0369P
O0370P
O0371P
O0372P
O0373P
O0374P
O0375P
O0376P
O0377P
O0378P
O0379P
O0380P
O0381P
O0382P
O0383P
O0384P
O0385P
O0386P
O0387P
O0388P
O0389P
O0390P
O0391P
O0392P
O0393P
O0394P
O0395P
otpaci od pamuka za ispunu
otpaci od vune za čišćenje
otpaci svile za punjenje
otpadne vode (postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda)
otpadne vode (raspršivači otpadne vode)
otpornici (električni otpornici)
otpuštanje metala (sredstva za otpuštanje) za potrebe metalurgije
otrov za pacove
otrovi
otvarači konzervi, neelektrični
otvarači za boce
otvarači za konzerve (električni otvarači za konzerve)
otvori na objektivima fotografskih aparata [fokusi]
otvori u podu (nemetalni poklopci za otvore u podu)
otvori u podu [šahtovi] (metalni poklopci za šahtove)
ovas, zob
ovlaživači vazduha za radijatore centralnog grijanja
ovlaživači za ljepljive proizvode [kancelarijski pribor]
ovlaživači za marke [kancelarijski pribor]
ozalit papir za kopiranje s paus-papira
ozalit-papir
oznake [putokazi] (metalne nesvijetleće oznake)
oznake na putu (svijetleće oznake na putu)
oznake od porculana ili stakla [natpisi]
ozokerit [prirodni ugljovodonik]
ozonizatori
oživljavanje boja (hemijski proizvodi za oživljavanje boja) za
industrijske potrebe
O0396P oživljavanje boja (hemijski proizvodi za oživljavanje boja) za
upotrebu u domaćinstvu
172
WIPO
220090
210163
220016
110135
070162
090427
010393
050216
050249
080169
210048
070287
090181
190070
060349
310012
110084
160173
160049
010432
010245
060282
090513
210279
040069
090378
010570
030174
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
28
12
22
29
30
30
22
30
7
16
P0001P
P0002P
P0003P
P0004P
P0005P
P0006P
P0007P
P0008P
P0009P
P0010P
280199
120113
220029
290154
300161
300043
220041
300145
070294
160356
30
1
14
6
6
6
20
16
16
P0011P
P0012P
P0013P
P0014P
P0015P
P0016P
P0017P
P0018P
P0019P
28
31
29
31
29
9
7
4
7
P0020P
P0021P
P0022P
P0023P
P0024P
P0025P
P0026P
P0027P
P0028P
7
13
13
11
22
24
23
22
24
21
5
P0029P
P0030P
P0031P
P0032P
P0033P
P0034P
P0035P
P0036P
P0037P
P0038P
P0039P
pačinko [mašine za igre]
padobrani
pahuljice [perje]
pahuljice od krompira
pahuljice od sušenih žitarica
pahuljice, kukuruzne
pahuljice, vunene
pahuljice, zobene
pakivanje (mašine za pakiranje)
pakovanje hrane (folije od papira ili plastike za održavanje vlage,
za pakovanje hrane)
palačinke
paladijevumovi hloridi
paladijum
palete (metalne palete za prenošenje tereta)
palete (metalne palete za prevoz tereta)
palete (utovarne metalne palete)
palete za utovar, nemetalne
palete, slikarske
paletizacija (plastični omotači [prijanjajući, rastegljivi] za
paletizaciju)
palice za hokej
palme [stabla]
palmini orasi (ulje od palminih oraha) [prehrambena namirnica]
palmino lišće
palmino ulje [prehrambena namirnica]
paljenje (baterije za paljenje)
paljenje (magneti za paljenje)
paljenje (papirnate trake za paljenje)
paljenje (svjećice za paljenje) za motore sa unutrašnjim
sagorijevanjem
paljenje (uređaji za paljenje motora sa unutrašnjim sagorijevanjem)
paljenje eksploziva (fitilji za paljenje eksploziva)
paljenje eksploziva (štapići za paljenje eksploziva i mina)
paljenje plina (tarni upaljači za plin)
pamučne kučine
pamučne tkanine
pamučni konac
pamučni otpaci za punjenje
pamučno platno
pamuk (pamučni otpaci za čišćenje)
pamuk za medicinske potrebe
173
300047
010415
140067
060175
060176
060325
200054
160207
160325
280048
310101
290059
310100
290084
090031
070244
040005
070394
070016
130060
130062
110018
220026
240028
230002
220090
240095
210268
050099
P
P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
17
22
6
9
6
25
21
21
16
22
1
1
3
1
1
1
1
7
7
16
1
1
1
16
16
1
1
16
16
16
5
16
2
17
16
1
19
16
16
P0040P
P0041P
P0042P
P0043P
P0044P
P0045P
P0046P
P0047P
P0048P
P0049P
P0050P
P0051P
P0052P
P0053P
P0054P
P0055P
P0056P
P0057P
P0058P
P0059P
P0060P
P0061P
P0062P
P0063P
P0064P
P0065P
P0066P
P0067P
P0068P
P0069P
P0070P
P0071P
P0072P
P0073P
P0074P
P0075P
P0076P
P0077P
P0078P
5
16
P0079P
P0080P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
pamuk za zaptivanje
pamuk, neobrađeni
panoi (metalni panoi za gradnju)
panoi (signalizacijski panoi) [svijetleći ili mehanički]
panoi (signalni metalni panoi) [ni svijetleći ni mehanički]
pantalone
pantalone (prese za pantalone)
pantalone (rastezači za pantalone)
pantografi [pribor za precrtavanje]
paperje [pahuljice perja]
papir (baritni papir)
papir (bjelančevinasti papir) [albuminizovani]
papir (brusni papir)
papir (fotometrički papir)
papir (hemijski papir za eksperimente)
papir (kaša za papir)
papir (lakmusov papir)
papir (mašine za obradu papira)
papir (mašine za proizvodnju papira)
papir (noževi za papir) [kancelarijski pribor]
papir (osjetljivi papir)
papir (ozalit papir)
papir (papir od nitrata)
papir (paus-papir)
papir (pergament papir)
papir (reaktivni papir)
papir (samobojajući papir) [fotografija]
papir *
papir [karbon papir]
papir od drva
papir protiv moljaca
papir Xuan [za slikare i kinesku kaligrafiju]
papir za bojenje uskršnjih jaja [pisanica]
papir za električne kondenzatore
papir za elektrokardiografiju
papir za fotografije
papir za gradnju
papir za kopiranje
papir za mašine za snimanje [mašine] (papiri za mašine za
snimanje)
papir za obloge od slačice
papir za ormare [mirisni ili nemirisni]
174
WIPO
170032
220025
060381
090380
060200
250064
210171
210172
160208
220028
010103
010036
030084
010417
010278
010156
010419
070293
070291
160291
010418
010245
010416
160062
160210
010259
010090
160006
160066
160279
050286
160347
020096
170029
160140
010322
190062
160332
160067
050237
160344
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
3
16
16
17
16
17
16
19
16
16
16
34
34
26
25
16
16
4
22
20
27
16
21
31
30
25
7
12
11
7
11
1
29
29
30
4
16
20
5
5
8
5
ME
P0081P
P0082P
P0083P
P0084P
P0085P
P0086P
P0087P
P0088P
P0089P
P0090P
P0091P
P0092P
P0093P
P0094P
P0095P
P0096P
P0097P
P0098P
P0099P
P0100P
P0101P
P0102P
P0103P
P0104P
P0105P
P0106P
P0107P
P0108P
P0109P
P0110P
P0111P
P0112P
P0113P
P0114P
P0115P
P0116P
P0117P
P0118P
P0119P
P0120P
P0121P
P0122P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
papir za poliranje [brusni]
papir za radiograme
papir za uređaje za upisivanje
papir, azbestni
papir, higijenski
papir, izolacioni
papir, kaširani
papir, katranizovani [ter-papir]
papir, prozirni
papir, srebrni
papir, svijetleći
papir, upijajući za lule
papirići za cigarete
papirići za kovrdžanje
papirna odjeća
papirne ili celulozne pelene za jednokratnu upotrebu
papirne posude
papirne trake za paljenje
papirne vezice
papirne zavjese
papirne zidne tapete
papirni pribor
paprenke [posudice za papar]
paprika [biljka]
paprika [začin]
papuče
papučice kočnica osim onih za kočnice vozila
papučice za kočnice vozila
para (generatori pare) [nisu dijelovi mašina]
para (mašine za paru) [separatori ulja iz pare]
para (postrojenje za proizvodnju pare)
para (sredstva za sprečavanje kondenziranja pare)
paradajz (pire od paradajza)
paradajz (sok od paradajza) za kuhinju
paradajz (umak od paradajza)
parafin
parafinski papir
paravani [namještaj]
paraziti (ogrlice protiv parazita) za životinje
paraziti (proizvodi protiv parazita)
paraziti na biljkama (uređaji za uništavanje parazita na biljkama)
paraziticidi [sredstva za uništavanje parazita]
175
WIPO
030139
160233
160067
170071
160094
170055
160191
190046
160262
160025
160190
340011
340024
260121
250122
160181
160351
040005
220038
200281
270007
160209
210185
310106
300111
250101
070407
120236
110165
070152
110232
010138
290101
290110
300171
040070
160339
200165
050087
050029
080088
050238
P
P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
9
P0123P
11
3
3
3
19
7
21
3
19
9
P0124P
P0125P
P0126P
P0127P
P0128P
P0129P
P0130P
P0131P
P0132P
P0133P
9
7
11
7
9
7
7
7
P0134P
P0135P
P0136P
P0137P
P0138P
P0139P
P0140P
P0141P
7
7
16
3
3
3
16
11
30
31
29
29
16
7
29
30
28
20
4
28
P0142P
P0143P
P0144P
P0145P
P0146P
P0147P
P0148P
P0149P
P0150P
P0151P
P0152P
P0153P
P0154P
P0155P
P0156P
P0157P
P0158P
P0159P
P0160P
P0161P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
parazitne struje (uređaji za zaštitu od parazitnih struja) [električna
struja]
parenje lica (uređaji za parenje lica) [vaporizatori]
parfemi
parfimiranje rublja (proizvodi za parfimiranje rublja)
parfimiranje vazduha (preparati za parfimiranje vazduha)
parketi
parketi (električni mašine za mazanje parketa)
parketi (neelektrični mašine za mazanje parketa)
parketi (vosak za lakiranje parketa)
parketne pločice
parkirališta (vratašca za parkirališta koja se otvaraju uz prethodno
plaćanje)
parkometri [uređaji za mjerenje trajanja parkiranja]
parne mašine
parne pegle za tkanine
parni kotlovi (cijevi za parne kotlove) [dijelovi mašina]
parni kotlovi (kontrolni uređaji za parne kotlove)
parni mašinski kotlovi (dimovodi mašinskih kotlova)
parni mašinski kotlovi (napojnici parnih mašinskih kotlova)
parni mašinski kotlovi (sabirnici kamenca parnih mašinskih
kotlova)
parni mašinski kotlovi, (oprema za parne mašinske kotlove)
parni, mašinski kotlovi
pasoši (džepići za pasoše)
pasta za kožne kaiševe za brijanje
paste za brijanje (pasta za brijanje)
paste za poliranje
pastele [olovke]
pasterizatori [uređaji]
pastile [bomboni]
pasulj u svježem stanju
pasulj, konzervirani
pašteta od jetre
paus-papir
pavlaka (mašine za odvajanje pavlake iz mlijeka)
pavlaka [mliječni proizvod]
pavlaka, smrznuta [šlag]
pazle
pčele (košnice za pčele)
pčelinji vosak
pecačke niti
176
WIPO
090048
110300
030141
030150
030215
190112
070500
210080
030053
190106
090382
090383
070242
110331
070471
090120
070416
070430
070110
070101
070429
160340
030073
030073
030070
160211
110178
300107
310054
290123
290088
160062
070083
290033
300046
280168
200001
040001
280084
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
28
30
30
16
16
7
16
16
16
16
16
16
7
16
16
16
16
16
11
11
19
19
11
11
11
11
11
6
11
11
11
9
11
11
11
11
11
12
15
8
9
21
ME
P0162P
P0163P
P0164P
P0165P
P0166P
P0167P
P0168P
P0169P
P0170P
P0171P
P0172P
P0173P
P0174P
P0175P
P0176P
P0177P
P0178P
P0179P
P0180P
P0181P
P0182P
P0183P
P0184P
P0185P
P0186P
P0187P
P0188P
P0189P
P0190P
P0191P
P0192P
P0193P
P0194P
P0195P
P0196P
P0197P
P0198P
P0199P
P0200P
P0201P
P0202P
P0203P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
pecanje (pribor za pecanje)
pecivo (fino sitno pecivo)
pecivo [brioši]
pečaćenje (kancelarijske mašine za pečaćenje)
pečaćenje (krušno tijesto za pečaćenje)
pečaćenje (mašine za pečaćenje za industrijske potrebe)
pečaćenje (materije za pečaćenje)
pečaćenje (vosak za pečaćenje)
pečati
pečati (jastučići za pečate)
pečati (kutije za pečate)
pečati (mali pečati) [bilježnički potpisi]
pečati (mašine za stavljanje pečata, biljega)
pečati (papirnati pečati)
pečati (podloge za stavljanje pečata)
pečati (stalci za pečate)
pečati [poštanski pečati]
pečati, marke
pečenjare (ražnjevi za pečenjare)
peći (armature za peći)
peći (cement za peći)
peći (cement za visoke peći)
peći (pepeljnjaci) [prostori u pećima za pepeo]
peći (postolja za punjenje peći za sušenje)
peći (punjači peći) [uređaji]
peći (rashladne posude za peći)
peći (ukrasi za peći)
peći (zaštitni zasloni za peći)
peći [ognjišta]
peći [osim peći za laboratorijske potrebe]
peći [uređaji za grijanje]
peći za laboratorijske oglede
peći za pečenje
peći za sušenje (postolja za punjenje peći za sušenje)
peći za topao vazduh
peći, sunčane
peći, zubarske
pedale bicikla
pedale muzički instrumenti
pedikiranje (torbe s priborom za pedikiranje)
pedometri [instrumenti za brojenje koraka]
peglanje (daske za peglanje rublja)
177
WIPO
280083
300110
300023
160056
160206
070347
160057
160055
160149
160247
160259
160249
070180
160137
160261
160258
160053
160052
110057
110025
190092
190093
110154
110279
110074
110032
110151
060117
110153
110150
110143
090568
110204
110279
110008
110270
110311
120092
150060
080106
090137
210179
P
P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
7
8
11
21
21
28
11
20
29
5
1
1
29
1
16
25
25
16
5
25
25
25
25
8
28
28
11
34
11
21
7
3
33
30
3
5
3
30
5
5
16
16
ME
P0204P
P0205P
P0206P
P0207P
P0208P
P0209P
P0210P
P0211P
P0212P
P0213P
P0214P
P0215P
P0216P
P0217P
P0218P
P0219P
P0220P
P0221P
P0222P
P0223P
P0224P
P0225P
P0226P
P0227P
P0228P
P0229P
P0230P
P0231P
P0232P
P0233P
P0234P
P0235P
P0236P
P0237P
P0238P
P0239P
P0240P
P0241P
P0242P
P0243P
P0244P
P0245P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
peglanje (električni mašine za peglanje rublja)
pegle
pegle (grijači za pegle)
pegle (stalci za pegle)
pehari
pehari za nagrade u igrama
pekare (peći za pekare)
pekarske košare za hleb
pekmezi
pektini za farmaceutske potrebe
pektini za fotografske potrebe
pektini za industrijske svrhe
pektini za kulinarstvo
pektini za prehrambenu industriju
pelene gaćice papirnate ili celulozne za jednokratnu upotrebu
pelene od tekstila
pelene od tekstila, u obliku četvorougla za previjanje male djece
pelene papirnate ili celulozne za jednokratnu upotrebu
pelene za bebe [odojčad]
pelene za novorođenčad [povoji]
pelene-gaćice za odojčad [odjeća] *
pelerine
pelerine s kapuljačom
pendreci za policajce [kijače]
penjanje (kaiševi za penjanje)
penjanje (pribor protiv sklizanja pri penjanju)
pepeljare [posude u pećima za pepeo]
pepeljare za pušače
pepeo (automatski uređaji za odvod pepela)
pepeo (rešetke za pepeo) [kućanski pribor]
pepeo (rešetke za pepeo) [mašine]
pepeo (vulkanski pepeo za čišćenje)
pepermint (alkohol od peperminta)
pepermint (bomboni od peperminta)
pepermint (ekstrakt peperminta)
pepermint za farmaceutske potrebe
pepermint za parfimeriju
pepermint za poslastice
pepsini za farmaceutske potrebe
peptoni za farmaceutske potrebe
pera (držala za pera)
pera (zlatna pera za pisanje)
178
WIPO
070328
080224
110086
210112
210271
280074
110053
200163
290079
050231
010420
010666
290093
010665
160322
250091
250091
160321
050412
250092
250058
250102
250035
080130
280142
280146
110154
340036
110231
210067
070082
030038
330001
300019
030128
050201
030129
300097
050242
050180
160299
160134
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
16
16
16
16
28
1
16
15
22
1
9
26
9
21
26
22
22
1
11
20
14
26
16
5
1
1
5
10
5
30
21
6
21
21
20
16
21
24
5
13
28
25
ME
P0246P
P0247P
P0248P
P0249P
P0250P
P0251P
P0252P
P0253P
P0254P
P0255P
P0256P
P0257P
P0258P
P0259P
P0260P
P0261P
P0262P
P0263P
P0264P
P0265P
P0266P
P0267P
P0268P
P0269P
P0270P
P0271P
P0272P
P0273P
P0274P
P0275P
P0276P
P0277P
P0278P
P0279P
P0280P
P0281P
P0282P
P0283P
P0284P
P0285P
P0286P
P0287P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
pera [kancelarijski pribor]
pera za izvlačenje crta
pera za pisanje
pera za pisanje (brisači pera za pisanje)
peraje za plivače
perborate od soda (natrijev perborat)
perforirane kartice za razboje
perforirane muzičke rolne
pergament, unutrašnja kora
perhlorati
periferni kompjuterski uređaji
perike [perike]
periskopi
perjane pajalice
perje za odjeću [odjevni pribor]
perje za posteljinu
perje za punjenje
perkarbonati
perkolatori [električne mašine za kuvanje kafe]
perle (zavjese od perli) za dekoraciju
perle za izradu nakita
perle, osim za izradu nakita
pernice, kutije za olovke
peroksid za medicinske potrebe
persulfati
persumporna kisjelina
perut (farmaceutski proizvodi protiv peruti)
pesari za kontracepciju i podržavanje materice
pesticidi
pesto [umak]
peškiri (držači peškira u obliku kolutova i šipki)
peškiri (fiksni, metalni držači peškira)
peškiri (kolutovi za peškire)
peškiri (postolja za peškire)
peškiri (učvršćeni, nemetalni držači peškira)
peškiri, papirnati
peškiri, papirnati (kutije za papirnate peškire)
peškiri, tekstilni
peškirići natopljeni farmaceutskim losionom
petarde
petarde (bomboni petarde)
pete za obuću
179
WIPO
160242
160185
160131
160148
280093
010421
160077
150079
220054
010423
090590
260079
090337
210281
260082
220057
220064
010422
110261
200167
140167
260123
160133
050345
010424
010425
050241
100010
050021
300209
210334
060358
210200
210210
200084
160306
210036
240072
050374
130072
280027
250116
P
P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
4
11
33
3
30
7
32
1
32
32
21
2
21
11
30
30
30
33
32
33
32
25
2
5
21
31
19
19
1
19
8
8
8
29
1
8
7
8
8
7
8
7
ME
P0288P
P0289P
P0290P
P0291P
P0292P
P0293P
P0294P
P0295P
P0296P
P0297P
P0298P
P0299P
P0300P
P0301P
P0302P
P0303P
P0304P
P0305P
P0306P
P0307P
P0308P
P0309P
P0310P
P0311P
P0312P
P0313P
P0314P
P0315P
P0316P
P0317P
P0318P
P0319P
P0320P
P0321P
P0322P
P0323P
P0324P
P0325P
P0326P
P0327P
P0328P
P0329P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
petrolejski etar
petrolejski gorionici
pića (alkoholna pića osim piva)
pića (arome za pića) [eterična ulja]
pića (arome za pića) [osim eteričnih ulja]
pića (elektromehanički uređaji za pripremu pića)
pića (koncentrati za pripremu pića)
pića (materije za filtriranje u industriji pića)
pića (pastile za gazirana pića)
pića (sastojci za pripremu pića)
pića (slamčice za degustaciju pića)
pića (sredstva za bojenje pića)
pića (toplotno izolovane posude za pića)
pića (uređaji za hlađenje pića)
pića od čokolade
pića od kafe
pića od kakaoa
pića od piketa [delanac]
pića od surutke
pića, destilirana
pića, gazirana (prašak za gazirana pića)
pidžame
pigmenti
pijavice za medicinske potrebe
pijenje (posude za piće)
pijesak (mirisni pijesak za kućne ljubimce) [stelja]
pijesak [osim pijeska za livnice]
pijesak za akvarijume
pijesak za livnice
pijesak, srebronosni
pijuci
pijuci [alat]
pijuci za led
pikalili [vrsta jela od povrća, sjeckano povrće, senf i ljuti začini]
pikrinska kisjelina
pile (držači za pile)
pile (mašine za oštrenje pila)
pile (okviri za pile)
pile (rezne trake pila) [dijelovi alata]
pile (rezne trake pila) [dijelovi mašina]
pile [alat]
pile [mašine]
180
WIPO
040044
110248
330026
030173
300141
070315
320009
010296
320033
320008
210342
020004
210035
110119
300151
300149
300150
330020
320007
330008
320034
250108
020059
050266
210034
310147
190166
190234
010467
190010
080142
080171
080128
290094
010437
080186
070326
080021
080151
070226
080055
070341
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
10
10
5
7
22
31
8
10
8
28
15
21
29
5
33
1
1
9
13
16
16
16
16
20
2
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
6
20
16
13
7
7
ME
P0330P
P0331P
P0332P
P0333P
P0334P
P0335P
P0336P
P0337P
P0338P
P0339P
P0340P
P0341P
P0342P
P0343P
P0344P
P0345P
P0346P
P0347P
P0348P
P0349P
P0350P
P0351P
P0352P
P0353P
P0354P
P0355P
P0356P
P0357P
P0358P
P0359P
P0360P
P0361P
P0362P
P0363P
P0364P
P0365P
P0366P
P0367P
P0368P
P0369P
P0370P
P0371P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
pile za hirurške potrebe
pilule (instrument za davanje pilula životinjama)
pilule za farmaceutske potrebe
piljenje (stalci za piljenje) [dijelovi mašina]
piljevina od drva
piljevina od drva za proizvodnju drvene kaše
pincete
pincete [forcepsi]
pincete za uklanjanje dlačica
pinjata
pipa [kineska gitara]
pipete za probanje vina
pire od paradajza
piretrum prah [biljka] (prah od piretruma)
pirinčani alkohol
pirogalna kisjelina
piroligena kisjelina [sirće od drva]
pirometri, za mjerenje temperature
pirotehnički proizvodi
pisaće mašine (tipke pisaćih mašina)
pisaće mašine (valjci pisaćih mašina)
pisaće mašine, električni ili neelektrični
pisaći pribor
pisaći stolovi
pisanice (papir za bojanje pisanica)
pisanje (četkice za pisanje)
pisanje (mape za pisanje)
pisanje (papirni pribor za pisanje)
pisanje (pera za pisanje)
pisanje (podmetači za pisanje)
pisanje (sprave za pisanje)
pisanje (šabloni za ručno pisanje)
pisanje (tinte)
pisanje (zlatna pera za pisanje)
piskovi za muzičke instrumente
pisma (košare za pisma)
pisma (metalni sandučići za pisma)
pisma (nemetalni, nezidani sandučići za pisma)
pisma (papir za pisma)
pištolji
pištolji (pneumatski pištolji za istiskivanje mastiksa)
pištolji [alat s eksplozivnim mecima]
181
WIPO
100140
100127
050235
070035
220006
310018
080207
100090
080102
280183
150083
210178
290101
050252
330032
010453
010133
090415
130054
160257
160118
160132
160136
200180
020096
160342
160302
160300
160131
160255
160343
160303
160301
160131
150034
160101
060120
200244
160182
130049
070456
070477
P
P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
28
13
8
28
28
8
7
32
2
21
7
1
7
32
16
30
30
8
29
29
30
9
19
19
18
11
1
16
16
16
6
19
20
20
9
25
18
18
7
1
1
16
ME
P0372P
P0373P
P0374P
P0375P
P0376P
P0377P
P0378P
P0379P
P0380P
P0381P
P0382P
P0383P
P0384P
P0385P
P0386P
P0387P
P0388P
P0389P
P0390P
P0391P
P0392P
P0393P
P0394P
P0395P
P0396P
P0397P
P0398P
P0399P
P0400P
P0401P
P0402P
P0403P
P0404P
P0405P
P0406P
P0407P
P0408P
P0409P
P0410P
P0411P
P0412P
P0413P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
pištolji [igračke]
pištolji [vatreno oružje]
pištolji [vrsta alata]
pištolji igračke (upaljači za pištolje igračke)
pištolji s bojom [sportski predmet]
pištolji, ručno pokretani za istiskivanje mastiksa [ekstruderi]
pivarski mašine
pivo
pivo (boje za pivo)
pivo (čaše za pivo)
pivo (pumpe za pivo)
pivo (sredstva za bistrenje i konzervisanje piva)
pivo (uređaji za točenje piva pod pritiskom)
pivska sladovina
pivske čaše (podmetači za pivske čaše)
pivsko sirće
pizza
pizza (neelektrični rezači za pizzu)
pjene [musevi] (riblji musevi)
pjene [musevi] od povrća
pjenica [kvasac] *
pješčani satovi
pješčene cijevi (pješčane cijevi)
pješčenjak za građevinu
pkošče na sedlima
plafonska svijetla
plakati (ljepila za plakate)
plakati (papirnate ili kartonske podloge za plakate)
plakati [posteri]
plakati, papirni ili kartonski
plakatiranje (metalni stubovi za plakatiranje)
plakatiranje (nemetalni stubovi za postavljanje plakata)
plakatiranje (table za plakatiranje)
plakatne table, drvene ili plastične
planimetri, za mjerenje ravne površine
planinarske cipele
planinarske torbe
planinarski štapovi
plastična ambalaža (uređaji za zavarivanje plastične ambalaže)
plastične materije (raspršivači za plastične materije)
plastične materije u sirovom obliku
plastične materije za modelovanje
182
WIPO
280058
130077
080174
280003
280170
080232
070066
320002
020024
210032
070390
010121
070012
320005
160037
300148
300112
080249
290167
290169
300087
090683
190101
190100
180006
110136
010028
160008
160007
160305
060411
190001
200002
200096
090400
250019
180074
180001
070541
010605
010438
160195
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
17
24
16
1
1
14
2
1
24
16
3
3
24
3
24
24
16
16
24
16
22
24
2
3
25
25
18
5
14
14
1
14
20
22
20
21
26
26
20
26
4
11
ME
P0414P
P0415P
P0416P
P0417P
P0418P
P0419P
P0420P
P0421P
P0422P
P0423P
P0424P
P0425P
P0426P
P0427P
P0428P
P0429P
P0430P
P0431P
P0432P
P0433P
P0434P
P0435P
P0436P
P0437P
P0438P
P0439P
P0440P
P0441P
P0442P
P0443P
P0444P
P0445P
P0446P
P0447P
P0448P
P0449P
P0450P
P0451P
P0452P
P0453P
P0454P
P0455P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
plastične poluobrađene materije
plastični materijali [zamjene za tkanine]
plastični omotači za pakiranje
plastificirajuće materije
plastisol
platina [metal]
platinasto sjajilo za keramiku
platno (senzibilizovano za fotografije)
platno *
platno namočeno bojom-indigo, za uređaje za umnožavanje
platno posuto staklenim prahom za peglanje
platno za brušenje (šmirgl platno)
platno za dušeke
platno za poliranje [peglanje]
platno za posteljinu
platno za sir
platno za slike
platno za uvezivanje knjiga
platno, gumirano [ne za papirnate proizvode]
platno, gumirano za papirnate proizvode
platno, katranizovano
platno, navošteno [stolnjaci]
plavila (bojajuće materije ili boje)
plavila za veš, plavilo
plaža (obuća za plažu)
plaža (odjeća za plažu)
plaža (torbe za plažu)
plemeniti metali (legure plemenitih metala za zubarstvo)
plemeniti metali (legure plemenitih metala)
plemeniti metali (odlijevci plemenitih metala)
plemeniti metali (soli plemenitih metala za industriju)
plemeniti metali sirovi ili poluobrađeni
pletački radovi od pruća
pletena odjeća (vreće za pranje pletene odjeće)
pletena slama [osim prostirača]
pleteni balon [bocuni] od stakla ili pješčenjaka
pletenice [upletene trake]
pletenice od kose
pletenice od slame
pletenje (igle za pletenje)
plin (niskokalorični plin)
plin (pročišćivači plina) [dijelovi plinskih instalacija]
183
WIPO
170097
240081
160218
010143
010439
140075
020030
010212
240013
160199
030161
030086
240074
030160
240068
240053
160216
160238
240057
160312
220002
240025
020103
030014
250105
250104
180076
050010
140104
140003
010391
140055
200199
220106
200160
210040
260062
260044
200161
260009
040103
110160
P
P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
1
4
9
11
7
6
1
5
4
34
1
4
4
1
4
11
7
11
11
11
11
11
11
11
11
7
7
28
28
28
28
28
9
20
6
6
6
1
1
9
19
19
ME
P0456P
P0457P
P0458P
P0459P
P0460P
P0461P
P0462P
P0463P
P0464P
P0465P
P0466P
P0467P
P0468P
P0469P
P0470P
P0471P
P0472P
P0473P
P0474P
P0475P
P0476P
P0477P
P0478P
P0479P
P0480P
P0481P
P0482P
P0483P
P0484P
P0485P
P0486P
P0487P
P0488P
P0489P
P0490P
P0491P
P0492P
P0493P
P0494P
P0495P
P0496P
P0497P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
plin (proizvodi za pročišćavanje plina)
plin (uljni plin)
plin (uređaji za analizu plina)
plin (uređaji za pročišćavanje plina)
plin (uređaji za usisavanje, zbijanje i prevoz plina)
plin pod pritiskom (metalni kontejneri za plin pod pritiskom)
plin za izbacivanje aerosola
plin za medicinske potrebe
plin za rasvjetu
plin za upaljače (kontejneri za plin za upaljače)
plin, kruti za industriju
plinovi (kruti plinovi) [goriva]
plinovi za gorenje
plinovi, otrovni (sredstva za neutralizovanje otrovnih plinova)
plinovita goriva [mješavine]
plinovodi (pribor za regulaciju i sigurnost plinovoda)
plinske let-lampe [lemilice]
plinske svijetiljke
plinske zidne svijetiljke
plinski aparati (pribor za regulaciju i sigurnost plinskih aparata)
plinski generatori
plinski gorionici
plinski kondenzatori [nisu dijelovi mašina]
plinski kotlovi za grijanje
plinski rashlađivači [nisu dijelovi mašina]
plinski uređaji za rezanje
plinski uređaji za zavarivanje
plišane igračke
plišani medvjedići
plivači (peraje za plivače)
plivanje (plovci za plivanje i kupanje)
plivanje (pojasevi za plivanje)
plivanje (prsluci za plivanje)
pločaste, unutrašnje roletne
ploče (komemorativne, metalne ploče)
ploče (metalne ploče za popločavanje)
ploče (okretne ploče) [okretnice]
ploče (senzibilizovane fotografske ploče)
ploče (senzibilizovane za ofset štampu)
ploče [diskovi] za računanje
ploče od komine šećerne trske [građevinski materijal]
ploče od vještačkog materijala za obilježavanje cesta
184
WIPO
010275
040050
090278
110138
070199
060112
010026
050314
040040
340008
010328
040088
040049
010403
040020
110240
070532
110163
110251
110259
110295
110161
110294
110162
110294
070486
070503
280208
280151
280093
280211
280212
090545
200136
060389
060040
060212
010269
010406
090101
190231
190122
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
1
16
19
16
11
19
16
16
19
20
11
6
19
6
16
6
9
28
1
16
19
20
20
6
19
1
5
19
28
12
7
7
7
19
31
9
9
9
20
20
6
20
ME
P0498P
P0499P
P0500P
P0501P
P0502P
P0503P
P0504P
P0505P
P0506P
P0507P
P0508P
P0509P
P0510P
P0511P
P0512P
P0513P
P0514P
P0515P
P0516P
P0517P
P0518P
P0519P
P0520P
P0521P
P0522P
P0523P
P0524P
P0525P
P0526P
P0527P
P0528P
P0529P
P0530P
P0531P
P0532P
P0533P
P0534P
P0535P
P0536P
P0537P
P0538P
P0539P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
ploče osjetljive na svijetlo [fotosenzibilne]
ploče s adresama za mašine za adresiranje
ploče za gradnju, nemetalne
ploče za graviranje
ploče za grijanje
ploče za grobove, nemetalne
ploče za matrice
ploče za pisanje (brisači za ploče za pisanje)
ploče za popločavanje, nemetalne
ploče za vješanje ključeva
ploče, grijaće
ploče, metalne, nadgrobne
ploče, nemetalne za grobove
pločice (metalne pločice za gradnju)
pločice s hvataljkom za listove papira [kancelarijski pribor]
pločice s imenom (metalne pločice s imenom)
pločice s štampanim vodovima
pločice za igru [pakovi]
pločice za oblaganje (ljepila za pločice za oblaganje)
pločice za pisanje
pločice za popločavanje, nemetalne
pločice, identifikacione, nemetalne
pločice, registracione, nemetalne
pločnici (metalni pločnici)
pločnici, nemetalni
plodovita sredstva [fertilizanti]
plombiranje zuba (materijali za plombiranje zuba)
plotovi od kolaca, nemetalni
plovci za pecanje
plovna vozila
plugovi
plugovi (rala plugova) [lemeši]
plugovi [kultivatori] za vinogradarstvo
pluta, presovana
pluta, sirova
plutače za obilježavanje
plutače za signalizaciju
plutače za spašavanje
plutače za vezanje brodova
plutajući kontejneri nemetalni,
plutajući, metalni kontejneri
pluteni čepovi
185
WIPO
010213
160268
190223
160170
110201
190088
160226
160348
190219
200197
110170
060387
190088
060321
160349
060399
090699
280097
010573
160255
190213
200154
200130
060294
190200
010293
050110
190134
280069
120149
070028
070100
070458
190111
310078
090583
090518
090517
200251
200069
060340
200030
P
P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
1
10
34
7
7
7
9
18
15
7
7
20
7
4
7
7
7
4
4
20
21
24
16
21
21
16
16
21
9
24
27
17
19
6
19
27
3
3
6
19
19
18
ME
P0540P
P0541P
P0542P
P0543P
P0544P
P0545P
P0546P
P0547P
P0548P
P0549P
P0550P
P0551P
P0552P
P0553P
P0554P
P0555P
P0556P
P0557P
P0558P
P0559P
P0560P
P0561P
P0562P
P0563P
P0564P
P0565P
P0566P
P0567P
P0568P
P0569P
P0570P
P0571P
P0572P
P0573P
P0574P
P0575P
P0576P
P0577P
P0578P
P0579P
P0580P
P0581P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
plutonijum
pljuvaonice za medicinske potrebe
pljuvaonice za uživaoce duvana
pneumatske komande za mašine i motore
pneumatski transporteri
pneumatsko postrojenje za transport cijevima
podaci (magnetne podloge za podatke)
podbradnici [kožne trake]
podbradnici, violinski
podizači [uređaji]
podloge protiv trenja za mašine
podloge za saće za košnice
podmazivači [dijelovi mašina]
podmazivanje (masti za podmazivanje)
podmazivanje (mazalice za podmazivanje) dijelovi mašina
podmazivanje (prstenovi za podmazivanje) [dijelovi mašina]
podmazivanje (pumpe za podmazivanje)
podmazivanje (sredstva za podmazivanje)
podmazivanje (ulja za podmazivanje)
podmetači (podloge za presvlačenje beba)
podmetači za boce [nepapirnati i ne spadaju u stolno rublje]
podmetači za boce [stolno rublje]
podmetači za boce, papirnati
podmetači za čaše
podmetači za pegle
podmetači za pisanje
podmetači za pivske čaše
podmetači za posude s jelom [stolni pribor]
podmetači za retorte
podmetači za sto, okrugli, nepapirni
podmetači za tepihe
podmetači, gumeni ili od vulkanizovanih vlakana [koluti]
podne daske, ploče
podovi (metalni podovi)
podovi (nemetalni, rešetkasti podovi)
podovi (pokrivači za podove)
podovi (protivklizajuće tečnosti za podove)
podovi (protivklizajući vosak za podove)
podovi od metalnih pločica
podovi od nemetalnih pločica
podovi, nemetalni
podsjetnice (futrole za posjetnice)
186
WIPO
010442
100034
340037
070473
070304
070370
090607
180062
150050
070172
070396
200004
070085
040060
070204
070031
070205
040063
040042
200279
210258
240096
160283
210212
210112
160255
160037
210270
090158
240097
270015
170076
190035
060210
190241
270002
030208
030207
060322
190214
190147
180021
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
9
25
6
19
10
25
25
25
9
31
7
12
12
7
12
7
20
9
9
1
1
26
10
25
5
10
8
28
9
10
21
6
7
21
21
21
12
21
21
19
19
12
ME
P0582P
P0583P
P0584P
P0585P
P0586P
P0587P
P0588P
P0589P
P0590P
P0591P
P0592P
P0593P
P0594P
P0595P
P0596P
P0597P
P0598P
P0599P
P0600P
P0601P
P0602P
P0603P
P0604P
P0605P
P0606P
P0607P
P0608P
P0609P
P0610P
P0611P
P0612P
P0613P
P0614P
P0615P
P0616P
P0617P
P0618P
P0619P
P0620P
P0621P
P0622P
P0623P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
podsjetnici (elektronički podsjetnici) [agende]
podsuknje
podupirači [kosnici] (metalni podupirači)
podupirači, nemetalni [kosnici]
podvezi [suspenzioni zavoji]
podvezice [držači] za muške čarape
podvezice od elastične tkanine
podvezice za čarape
podvodno plivanje (uređaji za disanje pri podvodnom plivanju)
pogače, uljni kolači [krmivo]
pogon (nožni pogon šivaćih mašina)
pogonske mašine (lanci pogonskih mašina za kopnena vozila)
pogonske mašine za kopnena vozila
pogonski lanci osim lanaca za kopnena vozila
pogonski mehanizmi za kopnena vozila
pogonski motori osim onih za kopnena vozila
pogrebne urne
pojačavanje zvuka (uređaji za pojačavanje zvuka)
pojačivači (elektronski pojačivači)
pojačivači gume (hemijski pojačivači gume)
pojačivači papira (hemijski pojačivači papira)
pojasevi (kopče za pojase)
pojasevi (medicinski, električni pojasevi)
pojasevi [odjevni predmeti]
pojasevi za higijenske uloške
pojasevi za kilu [herniju]
pojasevi za nošenje alata
pojasevi za plivanje
pojasevi za spašavanje
pojasevi, pupčani
pojila [korita]
poklopci (metalni poklopci za otvore u podu)
poklopci [dijelovi mašina]
poklopci akvarijuma za stanove
poklopci za lonce
poklopci za lonce (zatvarači poklopaca za lonce)
poklopci za motore vozila
poklopci za plitke posude
poklopci za sobne akvarijume
poklopci, nemetalni za dimnjake
poklopci, nemetalni za otvore u podu
poklopci, preklopni za vozila
187
WIPO
090628
250144
060372
190086
100148
250039
250038
250037
090355
310026
070111
120226
120139
070427
120143
070241
200267
090037
090038
010640
010639
260031
100175
250031
050071
100039
080247
280212
090547
100121
210001
060349
070075
210337
210092
210091
120054
210269
210337
190212
190070
120055
P
P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
12
7
7
7
7
12
11
1
18
27
18
18
24
24
27
24
25
12
9
24
9
31
5
29
20
20
17
21
21
21
11
7
7
3
21
21
P0624P
P0625P
P0626P
P0627P
P0628P
P0629P
P0630P
P0631P
P0632P
P0633P
P0634P
P0635P
P0636P
P0637P
P0638P
P0639P
P0640P
P0641P
P0642P
P0643P
P0644P
P0645P
P0646P
P0647P
P0648P
P0649P
P0650P
P0651P
P0652P
P0653P
P0654P
P0655P
P0656P
P0657P
P0658P
P0659P
120124
070176
070252
070178
070518
120220
110305
010641
180037
270016
180026
180097
240114
240029
270002
240034
250059
120224
090638
240032
090404
310057
050428
290134
200108
200172
170006
210012
210013
210206
110203
070308
070308
030144
210100
210187
21
P0660P
3
3
3
P0661P
P0662P
P0663P
poklopci, ukrasni na točkovima
pokretački mehanizmi [dijelovi mašina]
pokretački mehanizmi za sva vozila osim kopnenih
pokretne skale [stepenice]
pokretne staze
pokretni bifei [vozila]
pokrivači (električno grijani pokrivači) nisu za medicinske potrebe
pokrivači od humusa
pokrivači od krzna
pokrivači podova od vinila
pokrivači za konje
pokrivači za konjska sedla
pokrivači za krevete
pokrivači za krevete [popluni]
pokrivači za podove
pokrivači za putovanje
pokrivači za uši [odjevni predmet]
pokrivači za vozila
pokrivači za zaštitu od vatre
pokrivači, papirni za krevete
polarimetri
polen [sirovina]
polen kao dijetetski dodatak prehrani
polen pripremljen za prehranu
police [stalci]
police za domaćinstvo
polijevanje (cijevi za polijevanje)
polijevanje (mlaznice cijevi za polijevanje)
polijevanje (sprave za polijevanje)
polijevanje cvijeća i biljaka (prskalice za polijevanje)
polimerizacija (postrojenje za polimerizaciju)
poliranje (električni mašine i aparati za poliranje)
poliranje (električni uređaji i mašine za poliranje)
poliranje (kamen za poliranje)
poliranje (koža za poliranje)
poliranje (materijali za poliranje) [osim preparata, papira ili
kamena]
poliranje (neelektrični uređaji i mašine za poliranje) za kućnu
upotrebu
poliranje (papir za poliranje)
poliranje (platno za poliranje)
poliranje (preparati za poliranje)
188
210186
030139
030160
030045
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
8
P0664P
080214
7
P0665P
3
3
1
8
8
14
21
9
7
1
1
P0666P
P0667P
P0668P
P0669P
P0670P
P0671P
P0672P
P0673P
P0674P
P0675P
P0676P
7
8
7
3
31
9
1
9
9
25
12
16
1
P0677P
P0678P
P0679P
P0680P
P0681P
P0682P
P0683P
P0684P
P0685P
P0686P
P0687P
P0688P
P0689P
1
P0690P
21
19
31
10
25
25
16
16
26
31
21
P0691P
P0692P
P0693P
P0694P
P0695P
P0696P
P0697P
P0698P
P0699P
P0700P
P0701P
poliranje noktiju (električne ili neelektrične sprave za poliranje
noktiju)
poliranje voskom (električne mašine za poliranje voskom) za kućnu
upotrebu
poliranje voskom (materije za poliranje voskom)
poliranje zubnih proteza (preparati za poliranje zubnih proteza)
polonijum
poluge
poluge (male račvaste poluge) [alat]
poluge [lingoti] od plemenitih metala
poluporculan [majolika]
poluprovodnici
poljoprivreda (dizala za potrebe poljoprivrede) [elevatori]
poljoprivreda (gnojiva za potrebe poljoprivrede)
poljoprivreda (hemijski proizvodi za potrebe poljoprivrede) osim
fungicida, herbicida, insekticida i sredstava protiv parazita
poljoprivredne sprave [ne ručne]
poljoprivredni alat, ručni
poljoprivredni mašine
pomade za kozmetičke potrebe
pomije [drop]
pomoć (uređaji za pružanje pomoći)
pomoćne tečnosti za abrazive
pomorska signalizacija (uređaji za pomorsku signalizaciju)
pomorski kompasi
pončo [vrsta ogrtača]
pontoni
popisi predstava [repertoari]
popravak guma točkova(mješavine za popravak guma točkova
vozila)
popravak razbijenih predmeta (cement za popravak razbijenih
predmeta)
porculanski proizvodi
porfir [kamen]
poriluk, svježi
porođaji (dušeci za porođaje)
portikle za bebe [nisu od papira]
portikle, nepapirne [djeci oko vrata protiv prljanja]
portikle, papirne [djeci oko vrata protiv prljanja]
portreti
porubi za odjeću [bordure]
posije od žitarica [mekinje]
poslužaonici
189
070510
030044
030198
010443
080153
080034
140003
210129
090539
070009
010271
010031
070388
080200
070008
030146
310049
090295
010004
090357
090133
250165
120159
160154
010465
010194
210189
190244
310108
100004
250128
250128
160276
160228
260018
310016
210058
P
P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
21
21
9
9
2
1
6
20
24
24
25
24
24
22
10
20
10
10
10
6
7
20
7
13
20
21
13
20
15
15
20
21
11
20
7
21
21
11
6
20
1
21
ME
P0702P
P0703P
P0704P
P0705P
P0706P
P0707P
P0708P
P0709P
P0710P
P0711P
P0712P
P0713P
P0714P
P0715P
P0716P
P0717P
P0718P
P0719P
P0720P
P0721P
P0722P
P0723P
P0724P
P0725P
P0726P
P0727P
P0728P
P0729P
P0730P
P0731P
P0732P
P0733P
P0734P
P0735P
P0736P
P0737P
P0738P
P0739P
P0740P
P0741P
P0742P
P0743P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
poslužaonici od papira za domaćinstvo
poslužaonici za domaćinstvo
poslužaonici za laboratorijske potrebe [posude]
posmatranje (instrumenti za posmatranje)
posrebrivanje (prah za posrebrivanje)
posrebrivanje (rastvori za posrebrivanje)
posrebrnjena kositrena legura
posrebrnjeno staklo za ogledala
postave [tkanine]
postave za šešire
postave, sašivene [dio odjeće]
posteljina
posteljina
posteljina (perje za posteljinu)
posteljina (sterilne posteljine)
posteljina [osim posteljnog rublja]
posteljine kod nezadržavanja mokraće
posteljine za bolničke krevete
posteljine za hirurške potrebe
postolja (metalna postolja za bačve)
postolja mašina
postolja računskih mašina
postolja s točkićima [dijelovi mašina]
postolja topova [lafete]
postolja za bačve, nemetalna
postolja za četkice za brijanje brade
postolja za gađanje
postolja za kišobrane
postolja za muzičke instrumente
postolja za muzičke instrumente
postolja za posude s cvijećem
postolja za posudice za ulje i ocat [stolni pribor]
postolja za punjenje peći
postolja za sječenje drva
postolja za testerisanje [dijelovi mašina]
postolja, stolna za noževe
posude (četke za pranje posuda)
posude (električne posude za kuvanje namirnica pod pritiskom)
posude (metalni zatvarači za posude)
posude (nemetalni zatvarači za posude)
posude od treseta za hortikulturu
posude vaga
190
WIPO
210180
210267
090177
090366
020016
010081
060032
200013
240039
240019
250068
240040
240099
220057
100172
200077
100014
100013
100207
060391
070092
200212
070365
130002
200120
210241
130057
200164
150088
150048
200116
210292
110279
200263
070035
210090
210278
110029
060395
200112
010445
210025
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
16
16
16
20
9
21
34
21
10
10
21
6
P0744P
P0745P
P0746P
P0747P
P0748P
P0749P
P0750P
P0751P
P0752P
P0753P
P0754P
P0755P
21
21
21
10
6
6
6
20
20
21
16
10
21
21
7
21
16
9
22
16
1
25
25
6
17
10
4
25
7
P0756P
P0757P
P0758P
P0759P
P0760P
P0761P
P0762P
P0763P
P0764P
P0765P
P0766P
P0767P
P0768P
P0769P
P0770P
P0771P
P0772P
P0773P
P0774P
P0775P
P0776P
P0777P
P0778P
P0779P
P0780P
P0781P
P0782P
P0783P
P0784P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
posude za boje
posude za boje
posude za brojenje i razvrstavanje sitnog novca
posude za cvijeće (stalci za posude za cvijeće)
posude za čišćenje plemenitih metala (lonci za talenje)
posude za domaćinstvo ili za kuhinju
posude za duvan
posude za izgaranje mirisnih materije
posude za medicinske potrebe
posude za medicinske potrebe
posude za piće
posude za plin (metalne posude za plin pod pritiskom ili ukapljeni
vazduh)
posude za prženje
posude za sladoled i za hladna pića
posude za ulje ili ocat (sirće)
posude, higijenske
posude, metalne za ambalažu
posude, metalne za kisjeline
posude, metalne za tečna goriva
posude, nemetalne za tečna goriva
posude, plastične za ambalažu
posude, toplotno izolovane
posudice od papira za pavlaku
posudice za primjenu lijekova
posuđe
posuđe (kuhinjsko metalno posuđe) *
posuđe (mašine za pranje posuđa)
posuđe [činije]
poštanske marke
poštanske marke (brojači poštanskih maraka)
poštanske vreće
poštanski dopisi
potaša [bezvodni kalijev hidroksid]
potkošulje
potkošulje za žene
potkovice za konje, metalne
potkovice za konje, nemetalne
potkožno ubrizgavanje (špricevi za potkožno ubrizgavanje)
potpala (iverje od drva za potpalu)
potpetice
potpetice (mašine za izradu potpetica)
191
WIPO
160358
160166
160059
200116
090170
210199
340032
210056
100026
100155
210034
060112
210065
210211
210057
100025
060231
060065
060338
200065
200100
210062
160115
100115
210227
210026
070231
210039
160260
090482
220104
160174
010446
250025
250022
060333
170028
100097
040006
250131
070361
P
P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
25
25
3
18
18
10
7
29
8
8
8
29
29
29
31
2
28
9
9
9
9
28
6
6
19
19
2
30
26
7
21
7
7
7
3
3
3
7
10
7
7
ME
P0785P
P0786P
P0787P
P0788P
P0789P
P0790P
P0791P
P0792P
P0793P
P0794P
P0795P
P0796P
P0797P
P0798P
P0799P
P0800P
P0801P
P0802P
P0803P
P0804P
P0805P
P0806P
P0807P
P0808P
P0809P
P0810P
P0811P
P0812P
P0813P
P0814P
P0815P
P0816P
P0817P
P0818P
P0819P
P0820P
P0821P
P0822P
P0823P
P0824P
P0825P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
potpetice za čarape
potpetice za obuću
potpuri [posudice s mirišljivim suhim laticama cvijeća]
povodci (kožni povodci)
povodci [kaiševi]
povoji za pridržavanje [bandaže]
povrće (mašine za ribanje povrća)
povrće (salate od povrća)
povrće (sjeckalice za povrće)
povrće (sprave za rezanje povrća)
povrće (sprave za sjeckanje povrća)
povrće, konzervisano
povrće, kuvano
povrće, sušeno
povrće, svježe
pozlata
pozorišne maske
požar (mlaznice za vatrogasna crijeva)
požar (protivpožarni alarmi)
požar (protivpožarni brodovi pumpe)
požar (sprave za gašenje požara)
praćke [sportski artikli]
pragovi (metalni pragovi)
pragovi, metalni za željezničke pruge
pragovi, nemetalni
pragovi, nemetalni za željezničke pruge
prah (aluminijumski prah za slikarstvo)
praline
prameni kose [tupei]
pranje (aparati za pranje)
pranje (daske za pranje)
pranje (mašine za pranje uz prethodno plaćanje) [automati]
pranje (mašine za pranje)
pranje (postrojenja za pranje vozila)
pranje (proizvodi za pranje)
pranje [bijeljenje] (proizvodi za bijeljenje rublja)
pranje [bijeljenje] (proizvodi za pranje rublja utrljavanjem)
pranje boca (uređaji za pranje boca)
pranje šupljina na tijelu (uređaji za pranje šupljina na tijelu)
pranje tepiha (električni mašine za pranje tepiha)
pranje tepiha i tepisona (električne mašine za pranje tepiha i
itisona)
192
WIPO
250008
250116
030203
180005
180005
100217
070455
290102
080136
080073
080136
290029
290030
290031
310042
020063
280089
090296
090068
090601
090082
280188
060233
060245
190162
190176
020008
300116
260089
070233
210006
070236
070232
070235
030124
030028
030029
070065
100044
070481
070481
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
5
11
1
28
13
13
13
30
3
30
5
9
21
7
7
P0826P
P0827P
P0828P
P0829P
P0830P
P0831P
P0832P
P0833P
P0834P
P0835P
P0836P
P0837P
P0838P
P0839P
P0840P
4
4
7
1
19
20
9
23
7
7
23
6
6
P0841P
P0842P
P0843P
P0844P
P0845P
P0846P
P0847P
P0848P
P0849P
P0850P
P0851P
P0852P
P0853P
22
19
19
6
7
30
7
P0854P
P0855P
P0856P
P0857P
P0858P
P0859P
P0860P
2
P0861P
1
P0862P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
pranje životinja (proizvodi za pranje životinja)
praonice (kotlovi za praonice)
praseodimijum
praskavi detonatori [igračke]
praskavi detonatori [nisu igračke]
praskavi pamuk [piroksilin]
praskavi proizvodi
prašak za dizanje
prašak za kaiševe
prašak za kolače
prašci za farmaceutske potrebe
prašina (električni odstranjivači prašine)
prašina (krpe za brisanje prašine)
prašina (postrojenja za usisavanje prašine za potrebe čišćenja)
prašina (pribor usisivača za prašinu) za raspršivanje mirisa i
dezinfekcionih sredstava)
prašina (proizvodi za uklanjanje prašine)
prašina (proizvodi za vezanje prašine) [aglomeranti]
prašina (usisivači prašine)
prečišćavanje (preparati za prečišćavanje)
prečke
prečke od drveta
predajni telefonski uređaji
predeni pamuk
predenje (mašine za predenje)
predenje (razboji za predenje)
predivo
pregrade (metalne pregrade)
pregrade [željezne prečke na nogama na koje se na ognjištu
postavljaju duži komadi drveta]
pregrade za provjetravanje od katranizovanog platna [za rudnike]
pregrade, nemetalne
pregradne stijene (nemetalne obloge za pregradne stijene)
pregradni zidovi (metalne obloge za pregradne zidove)
pregrijači
prehrambena tjestenina
prehrambena tjestenina (mašine za proizvodnju prehrambene
tjestenine)
prehrambene namirnice (bojajuće materije za prehrambene
namirnice)
prehrambene namirnice (hemijski proizvodi za konzervisanje
prehrambenih namirnica)
193
WIPO
050189
110063
010449
280118
130066
130030
130034
300199
030022
300071
050243
090561
210282
070487
070506
040038
040079
070508
010254
190140
200087
090488
230008
070190
070260
230010
060336
060431
220001
190060
190138
060201
070357
300003
070296
020005
010044
P
P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
9
P0863P
090029
9
9
19
24
2
19
19
1
9
20
22
5
P0864P
P0865P
P0866P
P0867P
P0868P
P0869P
P0870P
P0871P
P0872P
P0873P
P0874P
P0875P
1
1
P0876P
P0877P
1
1
5
7
7
7
16
7
7
7
7
7
7
21
7
7
7
10
7
8
20
4
4
20
P0878P
P0879P
P0880P
P0881P
P0882P
P0883P
P0884P
P0885P
P0886P
P0887P
P0888P
P0889P
P0890P
P0891P
P0892P
P0893P
P0894P
P0895P
P0896P
P0897P
P0898P
P0899P
P0900P
P0901P
prehrambene namirnice (uređaji za analizu prehrambenih
namirnica)
prekidači s dva položaja [informatika]
prekidači, električni
preklopna okretna vrata [nemetalna]
prekrivači za krevet od perja [prekrivači od perja za noge]
premazi [boje]
premazi [građevni materijali]
premazi od cementa otporni na vatru
premazivanje (proizvodi za premazivanje) za kalemljenje drveta
prenosnici [fotografija]
prenošenje (palete za prenošenje, nemetalne)
prenošenje tereta (nemetalni kaiševi za prenošenje tereta) [uprte]
preparati protiv cvijetanja [kriptogame] (proizvodi protiv
cvijetanja)
preparati za bistrenje šire (proizvodi za bistrenje šire)
preparati za davanje čvrstine metalima (proizvodi za stvrdnjavanje
metala) [kaljenje]
preparati za punjenje (proizvodi za punjenje) za tekstilnu industriju
preparati za punjenje [mašine] (materije za punjenje)
preparati za zaustavljanje krvarenja [za stezanje]
prerađivači (električne mašine za kuhinju)
prese
prese (filter-prese)
prese (neelektrične prese za kreditne kartice)
prese (štamparske prese)
prese (tipografske prese)
prese [mašine za industrijske potrebe]
prese za grožđe
prese za krmivo
prese za oblikovanje metala [izvlačenje]
prese za pantalone
prese za peglanje [mašine]
prese za presovanje otpada [kompaktori]
prese za voće za domaćinstvo, električne
prese, termoelektrične [hirurgija]
presipanje (mašine za presipanje)
presipanje (ručni uređaji za presipanje)
presipanje vina (drvene bačve za presipanje)
presovani drveni ugljenik [briketi]
presovani treset [gorivo]
presvlačenje beba (stolovi za presvlačenje beba, pričvršćeni na zid)
194
090594
090191
190022
240045
020070
190129
190056
010079
090309
200146
220081
050135
010200
010249
010312
010313
050277
070475
070102
070109
160345
070219
070303
070316
070533
070195
070173
210171
070240
070418
070460
100059
070353
080191
200017
040018
040017
200278
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
24
18
24
24
12
9
9
20
12
10
8
3
16
21
8
8
21
21
8
20
P0902P
P0903P
P0904P
P0905P
P0906P
P0907P
P0908P
P0909P
P0910P
P0911P
P0912P
P0913P
P0914P
P0915P
P0916P
P0917P
P0918P
P0919P
P0920P
P0921P
7
7
13
9
15
17
9
7
20
7
7
7
12
7
7
12
7
9
9
9
6
P0922P
P0923P
P0924P
P0925P
P0926P
P0927P
P0928P
P0929P
P0930P
P0931P
P0932P
P0933P
P0934P
P0935P
P0936P
P0937P
P0938P
P0939P
P0940P
P0941P
P0942P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
presvlake za toaletne daske
presvlake, kožne za domaćinstvo
presvlake, plastične za domaćinstvo
presvlake, tekstilne za domaćinstvo
pretvarači zakretnog momenta za kopnena vozila
pretvarači, električni [konvertori]
prevoditelji (džepni elektronski prevoditelji)
prevoz (nemetalne palete za prevoz)
prevoz, kablovski (uređaji i postrojenja za kablovski prevoz)
prezervativi
pribor za brijanje
pribor za brijanje (pasta za brijanje)
pribor za crtanje
pribor za domaćinstvo
pribor za graviranje
pribor za jelo (noževi, viljuške, kašike)
pribor za jelo [posuđe]
pribor za kuvanje, neelektrični
pribor za manikiranje (električni pribor za manikiranje)
pričvršćenje kablova ili cijevi (plastične kuke za pričvršćenje
kablova ili cijevi)
prigušivači (klipovi prigušivača) [dijelovi mašina]
prigušivači za motore
prigušivači za oružje
prigušivači za rasvjetne uređaje
prigušna pera [surdine]
prigušni umeci, gumeni
prijemnici [audio, video]
prijenos (vazdušni uređaji za prijenos) cijevima
prijenos tereta (sprave za prijenos tereta)
prijenosi za mašine
prijenosne osovine (ležajevi prijenosnih osovina)
prijenosne osovine [ne za kopnena vozila]
prijenosne osovine za kopnena vozila
prijenosne trake [kaiševi]
prijenosni kaiševi
prijenosni mehanizmi za kopnena vozila
prijenosni mehanizmi za vozila [osim kopnenih vozila]
prijenosni multimedijalni čitači
priključci (električni priključci)
priključci električnih vodova
priključci za cijevi (metalni priključci za cijevi)
195
WIPO
240118
180116
240075
240117
120227
090153
090636
200145
120188
100128
080166
030073
160151
210159
080131
080059
210207
210274
080243
200016
070395
070519
130070
090672
150065
170021
090289
070370
200265
070369
070290
070022
120246
070036
070036
120142
070253
090702
090220
090219
060229
P
P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
9
12
5
16
19
9
9
7
9
7
10
16
14
26
14
9
8
7
9
1
7
11
P0943P
P0944P
P0945P
P0946P
P0947P
P0948P
P0949P
P0950P
P0951P
P0952P
P0953P
P0954P
P0955P
P0956P
P0957P
P0958P
P0959P
P0960P
P0961P
P0962P
P0963P
P0964P
090146
120057
050126
160180
190158
090409
090090
070154
090410
070358
100129
160183
140018
260028
140162
090365
080229
070305
090619
010021
070319
110135
1
11
1
11
5
11
1
11
11
7
13
9
11
9
9
9
11
9
4
P0965P
P0966P
P0967P
P0968P
P0969P
P0970P
P0971P
P0972P
P0973P
P0974P
P0975P
P0976P
P0977P
P0978P
P0979P
P0980P
P0981P
P0982P
P0983P
priključne table
prikolice [vozila]
priručna apoteka za putovanje, medicinske torbe
priručnici
pristaništa, montažna, nemetalna
pritisak (aparati za mjerenje pritiska)
pritisak (indikatori pritiska) za ventile
pritisak (regulatori pritiska) [dijelovi mašina]
pritisak (uređaji za bilježenje pritisaka)
pritisak (uređaji za povećanje pritisaka)
pritisak [arterijski] (mjerači pritiska za arterijski pritisak)
pritiskači za papir
privesci [nakit]
privesci [vez]
privesci za ključeve od plemenitih metala, ukrasni
prizme [optika]
probijači [ručni alat]
probijači uređaja za probijanje
procesori [središnji uređaji za obradu podataka]
pročišćavanje benzina (dodaci za pročišćavanje benzina)
pročišćavanje čelika (mašine za pročišćavanje čelika) [pudlanje]
pročišćavanje otpadnih voda (uređaji za pročišćavanje otpadnih
voda)
pročišćavanje plina (proizvodi za pročišćavanje plina)
pročišćavanje plina (uređaji za pročišćavanje plina)
pročišćavanje ulja (proizvodi za pročišćavanje ulja)
pročišćavanje ulja (uređaji za pročišćavanje ulja)
pročišćavanje vazduha (proizvodi za pročišćavanje vazduha)
pročišćavanje vazduha (uređaji i mašine za pročišćavanje vazduha)
pročišćavanje vode (proizvodi za pročišćavanje vode)
pročišćavanje vode (uređaji i mašine za pročišćavanje vode)
pročišćivači plina [dijelovi plinskih instalacija]
pročišćivači, automatski
projektili [oružje]
projektori
projektori (svijetiljke za projektore)
projektori slajdova (okviri za dijapozitive)
projektori slajdova (projektori za dijapozitive)
projektori slajdova (uređaji za uokvirivanje dijapozitiva)
projektori za ronjenje
projektovanje (ekrani za projektovanje)
proklizavanje (sredstva koja daju neelastičnost kaiševima)
196
010275
110138
010354
110277
050005
110207
010608
110206
110160
070320
130052
090411
110132
090099
090186
090183
110322
090209
040009
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
30
1
5
30
5
5
1
8
7
16
20
27
27
16
27
27
8
1
1
29
5
5
10
10
5
1
3
3
12
9
9
17
9
9
12
11
11
11
11
22
P0984P
P0985P
P0986P
P0987P
P0988P
P0989P
P0990P
P0991P
P0992P
P0993P
P0994P
P0995P
P0996P
P0997P
P0998P
P0999P
P1000P
P1001P
P1002P
P1003P
P1004P
P1005P
P1006P
P1007P
P1008P
P1009P
P1010P
P1011P
P1012P
P1013P
P1014P
P1015P
P1016P
P1017P
P1018P
P1019P
P1020P
P1021P
P1022P
P1023P
300183
010450
050103
300166
050427
050426
010093
080100
070133
160232
200099
270001
270004
160254
270006
270009
080090
010451
010452
290100
050435
050436
100117
100192
050115
010071
030208
030207
120013
090646
090298
170115
090047
090046
120204
110006
110244
110234
110233
220001
6
P1024P
proljećna rolada
prometijum [Pm]
promrzline (proizvodi protiv promrzlina)
propolis [pčelinji proizvod] *
propolis kao dijetetski dodatak prehrani
propolis za farmaceutsku upotrebu
proptoksid (dušični protoksid)
prorijeđivanje grana (sprave za prorjeđivanje grana)
prosijavanje (postrojenje za prosijavanje)
prospekti
prostirači (prostirači za sudopere)
prostirači pred kadama za kupanje
prostirači za gimnastiku
prostirači za sto, okrugli, papirni
prostirke [asure]
prostirke od trske
proširivači [alat]
protaktinijum
proteini [sirovina]
proteini za ljudsku prehranu
proteinski dijetetski dodaci prehrani
proteinski dodaci prehrani za životinje
proteze
proteze [kapilarne proteze]
proteze, zubne (porculan za zubne proteze)
protiveksplozivne materije za motore s unutrašnjim sagorijevanjem
protivklizajuće tečnosti za podove
protivklizajući vosak za podove
protivklizne sprave za točkove vozila
protivpožarne mlaznice
protivpožarne pumpe
protivzaslijepljujuće folije za stakla [obojene folije]
protivzasljepljujuća sjenila
protivzasljepljujuće naočare
protivzasljepljujući uređaji za vozila *
provjetravanje (nape za provjetravanje)
provjetravanje (nape za provjetravanje) za laboratorije
provjetravanje [klimatizacija] (uređaji za klimatizaciju vozila)
provjetravanje [klimatizacija] (uređaji za provjetravanje)
provjetravanje rudnika (pregrade za provjetravanje rudnika) od
katranizovanog platna
prozorčići (metalni prozorčići na vratima)
197
060260
P
P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
19
6
6
6
20
6
P1025P
P1026P
P1027P
P1028P
P1029P
P1030P
19
21
19
1
1
19
6
19
12
21
8
25
25
28
9
9
8
6
16
6
5
17
9
5
7
21
11
10
21
6
6
6
17
21
14
P1031P
P1032P
P1033P
P1034P
P1035P
P1036P
P1037P
P1038P
P1039P
P1040P
P1041P
P1042P
P1043P
P1044P
P1045P
P1046P
P1047P
P1048P
P1049P
P1050P
P1051P
P1052P
P1053P
P1054P
P1055P
P1056P
P1057P
P1058P
P1059P
P1060P
P1061P
P1062P
P1063P
P1064P
P1065P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
prozorčići na vratima, nemetalni
prozori (metalni okovi za prozore)
prozori (metalni okviri prozora)
prozori (metalni prozori)
prozori (nemetalna oprema za prozore)
prozori [engleski] (valjčići preko kojih prolazi uže za pomjeranje
engleskih prozora)
prozori u boji [vitraži]
prozori vozila (stakla za prozore vozila)
prozori, nemetalni
prozorska stakla (sredstva protiv zamućivanja prozorskih stakala)
prozorski kit
prozorski okviri, nemetalni
prozorski rubovi (metalni prozorski rubovii)
prozorsko staklo za građevinarstvo
prskalice [vozila]
prskalice na kantama za zalijevanje [ruže]
prskalice za izbacivanje insekticida
prsluci
prsluci uz tijelo
prsluci za plivanje
prsluci za spašavanje
prsluci za zaštitu od metaka
prstenaste uvijene ploče
prstenasti zavrtnji [svornjaci]
prsteni [koluti] za cigare
prsteni na štapovima
prsteni protiv reume
prsteni vodootporni
prsteni za kalibriranje
prsteni za kurje oči
prsteni za podmazivanje [dijelovi mašina]
prsteni za ptice
prsteni za slavine za vodu
prsteni za ublažavanje ili olakšavanje dobijanja zubi [denticije]
prsteni za živinu
prsteni, metalni *
prstenovi (bakreni prstenovi)
prstenovi (metalni prstenovi za pričvršćivanje cijevi)
prstenovi od gume
prstenovi svijećnjaka
prstenje [nakit]
198
WIPO
190179
060130
060315
060346
200123
060075
190182
210231
190068
010523
010651
190208
060035
190183
120016
210183
080202
250082
250055
280213
090546
090582
080020
060143
160016
060262
050016
170009
090040
050040
070031
210018
110219
100018
210011
060038
060110
060312
170004
210242
140107
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
29
9
11
21
11
20
31
6
5
18
5
5
9
31
5
30
31
30
31
6
19
21
6
21
21
20
29
26
16
3
21
21
25
25
31
10
20
7
7
7
7
7
ME
P1066P
P1067P
P1068P
P1069P
P1070P
P1071P
P1072P
P1073P
P1074P
P1075P
P1076P
P1077P
P1078P
P1079P
P1080P
P1081P
P1082P
P1083P
P1084P
P1085P
P1086P
P1087P
P1088P
P1089P
P1090P
P1091P
P1092P
P1093P
P1094P
P1095P
P1096P
P1097P
P1098P
P1099P
P1100P
P1101P
P1102P
P1103P
P1104P
P1105P
P1106P
P1107P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
pršuti
prva pomoć (lutke za vježbanje prve pomoći)
prženje (električne sprave za prženje) [friteze]
prženje (tiganj za prženje)
pržionice
pseće kućice
pseći kolačići
psi (lanci za pse)
psi (losioni za pse)
psi (ogrlice za pse)
psi (sredstva za odbijanje insekata kod pasa) [repulzivi]
psi (sredstva za pranje pasa)
psi (zviždaljke za dozivanje pasa)
pšenica
pšenične klice kao dijetetski dodatak prehrani
pšenične klice za ljudsku potrošnju
pšenične klice za životinjsku prehranu
pšenično brašno za ljudsku prehranu
ptice (hrana za ptice)
ptice (kadice s vodom za ptice) [metalne konstrukcije]
ptice (kadice za ptice)
ptice (kavezi za ptice)
ptice (metalne sprave pokretane vjetrom za plašenje ptica)
ptice (posudice s vodom za ptice) *
ptice (prsteni za ptice)
ptice, preparirane
ptičja gnijezda [jestiva]
ptičje perje [odjevni predmeti]
publikacije
puder za šminkanje [milovka]
puderisanje (jastučići za puderisanje)
pudrijere
puloveri
puloveri bez rukava
pulpa [ostaci od voća]
puls (mjerači otkucaja pulsa)
pultovi
pulverizatori otpadnih voda
pumpe (centrifugalne pumpe)
pumpe (membrane pumpi)
pumpe (vakumske pumpe)
pumpe [djelovi mašina ili motora]
199
WIPO
290063
090680
110266
210136
110230
200058
310031
060069
050322
180095
050076
050075
090508
310061
050423
300213
310152
300080
310035
060280
190194
210059
060432
210019
210018
200156
290143
260074
160179
030147
210148
210195
250107
250034
310086
100222
200036
070162
070088
070257
070312
070179
P
P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
7
8
11
7
7
7
7
12
10
10
7
29
13
7
1
9
11
8
5
13
34
5
13
20
13
13
13
13
13
P1108P
P1109P
P1110P
P1111P
P1112P
P1113P
P1114P
P1115P
P1116P
P1117P
P1118P
P1119P
P1120P
P1121P
P1122P
P1123P
P1124P
P1125P
P1126P
P1127P
P1128P
P1129P
P1130P
P1131P
P1132P
P1133P
P1134P
P1135P
P1136P
070309
080245
110268
070390
070205
070311
070005
120009
100107
100086
070257
290168
130024
070064
010251
090083
110074
080052
050143
130021
340028
050336
130037
200118
130033
130028
130038
130040
130037
13
13
28
29
2
7
29
21
21
29
29
29
P1137P
P1138P
P1139P
P1140P
P1141P
P1142P
P1143P
P1144P
P1145P
P1146P
P1147P
P1148P
pumpe [mašine]
pumpe [ručne sprave za napuvavanje]
pumpe za grijanje
pumpe za pivo
pumpe za podmazivanje
pumpe za postrojenje centralnog grijanja
pumpe za provjetravanje akvarijuma
pumpe, vazdušne [pribor za vozila]
pumpice za izdavanje mlijeka
pumpice za medicinske potrebe
pumpne membrane
punč od žumanaca (bezalkoholni punč od žumanaca)
punjači metaka [sprave]
punjenje (mašine za punjenje)
punjenje akumulatora (elektroliti za punjenje akumulatora)
punjenje akumulatora (uređaji za punjenje električnih akumulatora)
punjenje peći (uređaji za punjenje peći)
punjenje tkanina (sprave za punjenje tkanina)
purgativi
puščane cijevi
pušenje (trave za pušenje)
pušenje (trave za pušenje) za medicinske svrhe
puške (kundaci pušaka)
puške (nasloni za puške)
puške (navlake za puške)
puške (obarači na puškama)
puške (ogledala za ciljanje na puškama)
puške (štitnici na puškama)
puške (usadi pušaka) [drvo na puškama u koje je uglavljena cijev
puške]
puške [oružje]
puške za izbacivanje harpuna (oružje)
puške za izbacivanje harpuna [sportski pribor]
puter
puter (boje za puter)
puter (mašine za puter)
puter (pavlaka za puter)
puter (posudice za puter)
puter (zvonasti poklopci za puter)
puter od kakaoa
puter od kikirikija
puter od kokosa
200
130036
130069
280071
290008
020023
070046
290011
210030
210031
290009
290007
290010
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
19
P1149P
19
6
6
19
19
18
18
24
18
29
5
P1150P
P1151P
P1152P
P1153P
P1154P
P1155P
P1156P
P1157P
P1158P
P1159P
P1160P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
putevi (listovi i table od vještačkog materijala za označavanje
puteva)
putevi (nemetalne, sigurnosne ograde za puteve)
putevi (nesvijetleći i nemehanički znaci za puteve)
putevi (sigurnosne, metalne ograde za puteve)
putevi (staklena zrnca za obilježavanje puteva)
putevi (vezivni materijali za popravak puteva)
putni kovčežići
putni neseseri [kožna galanterija]
putni pokrivači
putovanje (torbe za putovanje)
puževa jajašca za jelo
puževi (proizvodi za uništavanje puževa)
201
WIPO
190516
190227
060228
060397
190121
190110
180092
180084
240034
180078
290139
050195
P
R
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
31
9
9
9
20
9
9
9
1
11
11
11
R0001P
R0002P
R0003P
R0004P
R0005P
R0006P
R0007P
R0008P
R0009P
R0010P
R0011P
R0012P
310134
090101
090019
090627
200212
090135
090644
090416
010648
110050
110198
110084
11
5
1
7
12
1
5
9
16
5
R0013P
R0014P
R0015P
R0016P
R0017P
R0018P
R0019P
R0020P
R0021P
R0022P
9
10
9
10
9
9
9
10
9
7
1
22
11
7
26
13
6
19
R0023P
R0024P
R0025P
R0026P
R0027P
R0028P
R0029P
R0030P
R0031P
R0032P
R0033P
R0034P
R0035P
R0036P
R0037P
R0038P
R0039P
R0040P
račići [živi]
računanje (tablice za računanje)
računske mašine (mašine za računanje)
računske sprave s kuglicama
računski mašine (postolja računskih mašina)
računski mašine [blagajne]
računski, džepni mašine [digitroni]
radari
radijatori (hemijska sredstva za čišćenje radijatora)
radijatori (zatvarači za radijatore)
radijatori za centralno grijanje
radijatori za centralno grijanje (ovlaživači vazduha za radijatore
centralnog grijanja)
radijatori, električni
radijum za medicinske potrebe
radijum za naučne potrebe
radilice motora ili mašina
radilice za kopnena vozila [nisu dio motora]
radioaktivni elementi za naučnu upotrebu
radioaktivni proizvodi za medicinske potrebe
radioantenski stubovi
radiogrami (papir za radiograme)
radiološki kontrasti (materije za radiološke kontraste za medicinske
potrebe)
radiološki uređaji za industrijske potrebe
radiološki uređaji za medicinske potrebe
radiološki zasloni za industrijske potrebe
radiološki zasloni za medicinske potrebe
radiopejdžeri [dojavnici]
radiotelefonski uređaji
radiotelegrafski uređaji
radioterapija (uređaji za radioterapiju)
radiouređaji za vozila
radni stolovi mašina
radon
rafia [palmina vlakna]
rafiniranje (tornjevi za rafiniranje) za destilaciju
rafiniranje nafte (mašine za rafiniranje nafte)
rajsfešlusi [klizni zatvarači]
rakete (lanseri za rakete)
rakete (metalne rampe za izbacivanje raketa)
rakete (nemetalne rampe za lansiranje raketa)
202
110137
050259
010458
070048
120242
010456
050258
090471
160233
050096
090418
100133
090526
100083
090673
090407
090408
100134
090417
070359
010457
220067
110208
070498
260053
130043
060159
190108
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
13
13
33
29
29
29
31
5
24
22
6
15
20
6
19
7
5
7
7
6
1
21
11
11
11
11
11
11
1
5
11
7
11
11
21
7
7
8
7
21
19
1
ME
R0041P
R0042P
R0043P
R0044P
R0045P
R0046P
R0047P
R0048P
R0049P
R0050P
R0051P
R0052P
R0053P
R0054P
R0055P
R0056P
R0057P
R0058P
R0059P
R0060P
R0061P
R0062P
R0063P
R0064P
R0065P
R0066P
R0067P
R0068P
R0069P
R0070P
R0071P
R0072P
R0073P
R0074P
R0075P
R0076P
R0077P
R0078P
R0079P
R0080P
R0081P
R0082P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
rakete [projektili]
rakete za signalizaciju
rakija
rakovi (neživi, ružičasti morski rakovi) [škampi]
rakovi (neživi, sivi morski rakovi)
rakovi (slatkovodni, neživi rakovi)
rakovi, slatkovodni, živi
rameni povoji za hirurške potrebe
ramija [kineska trava] (tkanina od ramije)
ramija [kineska trava] (vlakna ramije)
ramovi (metalni ramovi za građevinarstvo)
ramovi za timpane
ramovi za vez
rampe (metalne rampe za izbacivanje raketa)
rampe nemetalne za izbacivanje raketa
rampe, utovarne
rane (ljekovite obloge za rane)
raonici plugova [lemeši]
raonici za snijeg
rascjepke, metalne [žljebni klinovi]
rashladna sredstva za motore vozila
rashladne boce
rashladne kade za peći [hladnjaci]
rashladne komore
rashladne posude
rashladne vitrine
rashladni aparati i mašine
rashladni ormari
rashladni proizvodi
rashladni sprejevi za medicinske svrhe
rashladni uređaji i postrojenja
rashladni uređaji za motore
rashlađivači tečnosti
rashlađivanje (instalacije i mašine za rashlađivanje)
rashlađivanje (posude s ledom za rashlađivanje)
raspršivači [mašine]
raspršivači boje
raspršivači insekticida [alati]
raspršivači ljepila, električni
raspršivači mirisa
raspršivači za boje (nemetalne kabine za bojanje raspršivačima)
raspršivači za plastiku
203
WIPO
130068
130035
330019
290135
290138
290040
310133
050267
240083
220066
060074
150020
200032
060159
190108
070096
050136
070100
070502
060082
010647
210047
110032
110156
110157
110330
110155
110026
010459
050407
110213
070464
110188
110209
210196
070214
070298
080144
070476
210228
190205
010605
R
R
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
24
26
17
23
21
3
1
5
1
1
1
5
1
7
9
11
9
4
4
11
11
11
11
4
11
4
12
5
31
30
10
3
R0083P
R0084P
R0085P
R0086P
R0087P
R0088P
R0089P
R0090P
R0091P
R0092P
R0093P
R0094P
R0095P
R0096P
R0097P
R0098P
R0099P
R0100P
R0101P
R0102P
R0103P
R0104P
R0105P
R0106P
R0107P
R0108P
R0109P
R0110P
R0111P
R0112P
R0113P
R0114P
7
9
2
2
1
1
1
9
9
R0115P
R0116P
R0117P
R0118P
R0119P
R0120P
R0121P
R0122P
R0123P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
rastegljive tkanine
rastegljive trake
rastegljivi konac [ne za tekstil]
rastegljivi konac za tekstil
rastezači rukavica
rastvarači boje
rastvarači za lakove
rastvarači za skidanje flastera
rastvori za bojenje fotografija [razvijanje]
rastvori za fiksiranje [fotografija]
rastvori za galvanizaciju
rastvori za medicinske potrebe [tinkture]
rastvori za olakšavanje bušenja
rasuti tereti (automatski brodski uređaji za pretovar rasutog tereta)
rasvjeta (regulatori scenske rasvjete)
rasvjeta (zaštitna oprema za rasvjetu)
rasvjeta scene (regulatori scenske rasvjete)
rasvjetna mast
rasvjetne materije
rasvjetne sijalice
rasvjetne svijetiljke
rasvjetni aparati i uređaji
rasvjetni fenjeri
rasvjetni plin
rasvjetni uređaji za vozila
rasvjetni vosak
rašlje za vesla [ušice]
ravena [biljka] (korijen ravena) za farmaceutsku upotrebu
ravena [bljka]
ravioli [tjestenina]
ravna stopala (ulošci za ravna stopala)
ravnanje prirodno kovrdžave kose (sredstva za ravnanje prirodno
kovrdžave kose)
razdioba (mašine za razdiobu)
razglasi
razrjeđivači za boje
razrjeđivači za lakove
razvijači za potrebe fotografske djelatnosti
razvijanje fotografija (rastvori za razvijanje fotografija)
razvijanje fotografija (soli za razvijanje fotografija)
razvodne kutije [električna energija]
razvodne kutije [električna struja]
204
WIPO
240046
260095
170038
230019
210141
030076
010606
050134
010099
010097
010098
050208
010136
070073
090134
110131
090682
040039
040041
110021
110040
110130
110041
040040
110229
040029
120182
050261
310116
300117
100146
030133
070448
090190
020053
020054
010435
010099
010548
090145
090094
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
9
9
9
9
11
11
7
8
8
31
11
11
21
9
3
2
1
R0124P
R0125P
R0126P
R0127P
R0128P
R0129P
R0130P
R0131P
R0132P
R0133P
R0134P
R0135P
R0136P
R0137P
R0138P
R0139P
R0140P
7
12
1
1
1
11
10
18
19
13
13
9
7
7
12
9
11
11
9
9
9
6
20
16
R0141P
R0142P
R0143P
R0144P
R0145P
R0146P
R0147P
R0148P
R0149P
R0150P
R0151P
R0152P
R0153P
R0154P
R0155P
R0156P
R0157P
R0158P
R0159P
R0160P
R0161P
R0162P
R0163P
R0164P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
razvodne ploče [električna struja]
razvodni naglavci za električne kablove
razvodni ormari [električna struja]
razvodni pultovi [električna struja]
razvodnici u pećima za grijanje [šiberi]
razvodnici za dimnjake [šiberi]
razvrstavanje (mašine za razvrstavanje) u industriji
razvrtač fasunga
razvrtači [vrsta svrdla]
raž
ražnjevi (sprave za okretanje ražnjeva)
ražnjevi za pečenjare
ražnjići, metalni za pečenje
rđa (katodni uređaji za zaštitu od rđe)
rđa (proizvodi za uklanjanje rđe)
rđa (proizvodi za zaštitu od rđe)
reagensi (hemijski reagensi) nisu za medicinske i veterinarske
potrebe
reakcijski motori [osim motora za kopnena vozila]
reakcijski motori za kopnena vozila
reaktivne materije [geteri]
reaktivni papir
reaktori (moderatori za nuklearne reaktore)
reaktori, nuklearni
reanimacija (uređaji za reanimaciju)
rebra za kišobrane ili suncobrane
rebrenice [žaluzine], nemetalne
redenici (uređaji za punjenje redenika)
redenici [kaiševi za nošenje metaka]
reduktori [električna struja]
reduktori [osim onih za kopnena vozila]
reduktori pritiska [dijelovi mašina]
reduktori za kopnena vozila [uređaji za smanjenje broja okretaja]
reflektirajuće ploče na odjeći za zaštitu od nesreća u saobraćaju
reflektori za svijetiljke
reflektori za vozila
refraktometri
refraktori
registarske blagajne
registarske tablice (metalne registarske tablice)
registarske, nemetalne tablice
registri [knjige]
205
WIPO
090197
090626
090054
090198
110215
110094
070143
080011
080010
310118
110056
110057
210049
090412
030170
020107
010178
070272
120145
010332
010259
010179
110253
100135
180018
190103
130016
130025
090168
070447
070154
120235
090003
110183
110212
090250
090424
090525
060400
200130
160153
R
R
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
1
11
R0165P
R0166P
7
7
9
9
15
9
7
9
9
9
9
7
10
28
7
28
28
28
20
9
18
6
7
7
6
20
13
7
7
22
13
8
28
13
7
18
18
7
4
R0167P
R0168P
R0169P
R0170P
R0171P
R0172P
R0173P
R0174P
R0175P
R0176P
R0177P
R0178P
R0179P
R0180P
R0181P
R0182P
R0183P
R0184P
R0185P
R0186P
R0187P
R0188P
R0189P
R0190P
R0191P
R0192P
R0193P
R0194P
R0195P
R0196P
R0197P
R0198P
R0199P
R0200P
R0201P
R0202P
R0203P
R0204P
R0205P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
regulacija rasta biljaka (preparati za regulaciju rasta biljaka)
regulacioni pribor za aparate za vodu ili za plin ili za vodovode i
plinovode
regulatori [dijelovi mašina]
regulatori brzine mašina i motora
regulatori brzine okretaja za gramofone
regulatori brzine za vozila
regulatori jačine zvuka za mehaničke klavire
regulatori napona za vozila
regulatori pritiska [dijelovi mašina]
regulatori protiv preopterećenja
regulatori scenske rasvjete
regulatori svijetla
regulatori svijetla [regulatori]
regulatori vode za napajanje
rehabilitacioni uređaji za tijelo za medicinske svrhe
reketi
reketi (mašine za napinjanje žica na reketima)
reketi (strune od ovčijih crijeva za rekete)
reketi (žice za rekete)
reketi za snijeg [krplje]
reklamni predmeti za naduvavanje
releji (električni releji)
remenčići za sklizaljke
remeni (metalni remeni) [nisu za mašine]
remeni (prijanjajuće obloge za remene)
remeni [dijelovi mašina]
remeni [spone] od metala za prenošenje tereta
remeni od plastike za zavjese
remeni prilagođeni za nošenje municije
remeni uređaja za dizanje [elevatora]
remeni za motore
remeni za nošenje tereta, nemetalni
remeni za oružje
remeni za oštrenje britvi
remeni za penjanje
remeni za streljivo za automatske puške
remeni za ventilatore motora
remeni za vuču [sedlarstvo]
remeni, kožni za nošenje preko ramena ili leđa
remenici (mašinski remenovi)
remenje (mast za remenje)
206
WIPO
010634
110216
070254
070275
090486
090486
150045
090498
070317
090676
090682
090606
090606
070161
100221
280081
070511
280033
280042
280187
200259
090222
180035
060207
070314
070117
060026
200262
130074
070127
070343
220081
130063
080082
280142
130075
070441
180057
180096
070074
040033
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
6
6
4
6
4
R0206P
R0207P
R0208P
R0209P
R0210P
7
18
6
18
22
8
8
21
8
10
9
9
1
10
9
10
9
9
R0211P
R0212P
R0213P
R0214P
R0215P
R0216P
R0217P
R0218P
R0219P
R0220P
R0221P
R0222P
R0223P
R0224P
R0225P
R0226P
R0227P
R0228P
1
9
31
4
29
9
16
26
9
6
6
6
11
21
21
21
19
R0229P
R0230P
R0231P
R0232P
R0233P
R0234P
R0235P
R0236P
R0237P
R0238P
R0239P
R0240P
R0241P
R0242P
R0243P
R0244P
R0245P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
remenje (metalna pojačanja za remenje)
remenje (metalni natezni uređaji za remenje)
remenje (vosak za remenje)
remenje [mašinsko] (metalne spojnice za mašinsko remenje)
remenje [mašinsko] (sredstva protiv proklizavanja mašinskog
remenja)
remenje na tkalačkom stroju
remenje od kože [remenarstvo]
remenje od metala (metalni remenovi za prenošenje tereta)
remenje za ormu
remenje, nemetalno za prenošenje tereta
renda
renda (noževi za rendanje)
renda [kuhinjski pribor]
renda za produbljivanje [sprave za izradu drvenih okvira]
rendgenske cijevi za medicinske potrebe
rendgenske cijevi za nemedicinske potrebe
rendgenski filmovi [osvijetljeni]
rendgenski filmovi, senzibilizovani ali neosvijetljeni
rendgenski snimci za medicinske potrebe
rendgenski snimci za nemedicinske potrebe
rendgenski uređaji za medicinske potrebe
rendgenski uređaji za nemedicinske potrebe
rendgenski zraci (uređaji za zaštitu od rendgenskih zraka) nisu za
medicinske potrebe
renijum
reostati
repa (kolač od repe za stoku)
repa (ulje od repe za industrijske potrebe)
repino ulje (jestivo ulje od repine)
reprodukcija zvuka (uređaji za reprodukciju zvuka)
reprodukcije, grafičke
rese
respiratori za filtriranje vazduha
rešetke (metalne rešetke na pećima)
rešetke (metalne rešetke)
rešetke (šipke metalnih rešetki)
rešetke za ložišta peći
rešetke za pečenje (postolja za rešetke za pečenje) [gradele]
rešetke za pečenje [gradele]
rešetke za pepeo [pribor za domaćinstvo]
rešetke, nemetalne
207
WIPO
060277
060101
040028
060012
040009
070212
180034
060305
180033
220082
080071
080177
210197
080135
100136
090421
090573
010464
100132
090625
100024
090425
090422
010463
090432
310036
040065
290022
090452
160167
260060
090430
060390
060152
060042
110152
210146
210145
210067
190177
R
R
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
19
9
9
5
5
13
30
30
21
30
7
21
7
8
16
8
8
20
12
6
20
6
12
11
11
20
7
4
9
29
31
29
29
31
21
25
31
5
29
31
1
ME
R0246P
R0247P
R0248P
R0249P
R0250P
R0251P
R0252P
R0253P
R0254P
R0255P
R0256P
R0257P
R0258P
R0259P
R0260P
R0261P
R0262P
R0263P
R0264P
R0265P
R0266P
R0267P
R0268P
R0269P
R0270P
R0271P
R0272P
R0273P
R0274P
R0275P
R0276P
R0277P
R0278P
R0279P
R0280P
R0281P
R0282P
R0283P
R0284P
R0285P
R0286P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
rešetke, nemetalne od letvica
retorte
retorte (postolja za retorte)
reuma (narukvice protiv reume)
reuma (prstenovi protiv reume)
revolveri
rezanci
rezanci (pripremljeni obroci od rezanaca)
rezanci (ručne sprave za pravljenje rezanaca)
rezanci za supe
rezanje (aparati za elektrolučno rezanje)
rezanje (kuhinjske daske za rezanje)
rezanje (plinski uređaji za rezanje)
rezanje metala (makaze za rezanje metala)
rezanje papira (kancelarijski mašine za rezanje papira)
rezanje po nacrtu (pile za rezanje po nacrtu)
reze [alat]
reze za vrata, nemetalne
rezervni točkovi (zaštitni pokrivači rezervnih točkova)
rezervoari (metalni rezervoari) [sanduci]
rezervoari [ni metalni ni zidani]
rezervoari od metala
rezervoari za gorivo na vozilima (čepovi rezervoara za gorivo)
rezervoari za vodu pod pritiskom [rezervoari]
rezervoari za vodu za ispiranje toaletnih školjki
rezervoari, nemetalni
rezne trake pila [dijelovi mašina]
rezni alat (ulje za podmazivanje i rashlađivanje reznog alata)
rezonatori za otkrivanje podzemnih voda
riba
riba (živi mamci za pecanje ribe)
riba, konzervisana
riba, usoljena
riba, živa
ribanje [struganje] suđa (metalni jastučići za ribanje posuđa)
ribarske bluze
riblja ikra
riblje brašno za farmaceutske potrebe
riblje brašno za ljudsku hranu
riblje brašno za stočnu hranu
riblje ljepilo [osim ljepila za papirnate proizvode, za domaćinstvo
ili za prehrambene svrhe]
208
WIPO
190177
090157
090158
050015
050016
130055
300103
300202
210327
300132
070531
210108
070486
080060
160287
080048
080065
200280
120264
060398
200174
060398
120241
110127
110075
200207
070226
040101
090072
290047
310132
290136
290149
310103
210066
250159
310089
050381
290145
310143
010618
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
16
29
4
7
8
22
29
5
4
1
R0287P
R0288P
R0289P
R0290P
R0291P
R0292P
R0293P
R0294P
R0295P
R0296P
160313
290062
040057
070478
080170
220011
290047
050344
040089
010526
15
30
30
31
31
7
14
20
31
15
15
13
13
20
20
28
9
9
9
9
9
11
11
11
11
7
26
1
25
25
24
R0297P
R0298P
R0299P
R0300P
R0301P
R0302P
R0303P
R0304P
R0305P
R0306P
R0307P
R0308P
R0309P
R0310P
R0311P
R0312P
R0313P
R0314P
R0315P
R0316P
R0317P
R0318P
R0319P
R0320P
R0321P
R0322P
R0323P
R0324P
R0325P
R0326P
R0327P
riblje ljepilo za papirnate proizvode ili za domaćinstvo
riblje ljepilo za prehrambene svrhe
riblje ulje [nejestivo]
ribolov (dizalice za ribolov)
ribolov (harpuni za ribolov)
ribolov (mreže za ribolov)
ribolovni proizvodi
ricinusovo ulje za medicinske potrebe
ricinusovo ulje za tehničke potrebe
rijetke zemlje [oksidi metala od kojih je većina vrlo rijetka a imaju
svojstva slična svojstvima aluminijuma]
ritam (štapići za udaranje ritma)
riža
riža (kolačići od riže)
riža (neobrađena riža)
rižino brašno [krmivo]
roboti [mašine]
rodijum
rog, sirovi ili poluobrađeni
rogač, jestivi
rogovi [duvački muzički instrumenti]
rogovi [vrsta truba]
rogovi za barut
rogovi za punjenje baruta
rogovi, jelenji
rogovi, životinjski
roleriza bicikle za treniranje na mjestu
ronilačka odijela [kombinezoni]
ronilačke maske
ronilačke rukavice
ronilački tamponi za uši
ronilački uređaji
ronjenje (projektori za ronjenje)
roštilji (ugalj za pečenje na roštilju)
roštilji na ugalj
roštilji, električni
rotacione štamparske mašine
rozete [galanterija]
rubidijum
rublje (donje rublje za upijanje znoja)
rublje (donje rublje)
rublje (kućno rublje)
209
150009
300119
300178
310144
310053
070422
140083
200074
310022
150030
150016
130029
130029
200049
200035
280059
090162
090597
090275
090401
090438
110322
110326
110265
110220
070334
260085
010466
250054
250026
240071
R
R
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
7
3
3
21
3
26
21
24
21
24
7
28
12
6
20
18
18
21
21
12
12
13
8
9
7
8
8
14
8
11
7
7
22
R0328P
R0329P
R0330P
R0331P
R0332P
R0333P
R0334P
R0335P
R0336P
R0337P
R0338P
R0339P
R0340P
R0341P
R0342P
R0343P
R0344P
R0345P
R0346P
R0347P
R0348P
R0349P
R0350P
R0351P
R0352P
R0353P
R0354P
R0355P
R0356P
R0357P
R0358P
R0359P
R0360P
26
21
9
25
28
25
28
28
R0361P
R0362P
R0363P
R0364P
R0365P
R0366P
R0367P
R0368P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
rublje (mašine za pranje rublja)
rublje (mirisni proizvodi za rublje)
rublje (plavilo za rublje)
rublje (posude za iskuvavanje rublja)
rublje (proizvodi za natapanje rublja)
rublje (slova za obilježavanje rublja)
rublje (sušilice za rublje)
rublje (tkanina za rublje)
rublje (vješalice za rublje)
rublje za kupanje [osim odjevnih predmeta]
ručke [dijelovi mašina]
ručke [gimnastičke sprave]
ručke bicikla
ručke okrugle, metalne za vrata
ručke vrata, nemetalne
ručke za kišobrane
ručke za kovčege
ručke za vrata, okrugle od porculana
ručke za vrata, porculanske
ručna kolica [drezine]
ručna kolica [tačke]
ručne granate
ručne pile (okviri ručnih pila)
ručne vage s polugom
ručni alat na mehaničko pokretanje
ručni alat za kopanje [alati]
ručni alat za raščešljavanje [alat]
ručni satovi
rudarske motke [poluge]
rudarske svijetiljke
rude (uređaji za obradu ruda)
rudnici (mašine za iskopavanje rudnika)
rudnici (pregrade od katranizovanog platna za provjetravanje
rudnika)
rukavi (narukvice za podizanje rukava)
rukavice (rastezači za rukavice)
rukavice (ronilačke rukavice)
rukavice [odjevni predmeti]
rukavice [oprema za igru]
rukavice bez prstiju [radničke rukavice]
rukavice za golf
rukavice za kriket
210
WIPO
070234
030150
030014
210106
030098
260069
210205
240038
210313
240005
070230
280075
120089
060301
200273
180068
180086
210249
210182
120106
120050
130078
080054
090433
070284
080204
080187
140016
080250
110192
070265
070342
220001
260023
210141
090275
250067
280072
250099
280153
280015
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
28
10
10
28
21
21
25
24
9
9
28
17
18
18
28
33
22
26
26
14
3
31
3
ME
R0369P
R0370P
R0371P
R0372P
R0373P
R0374P
R0375P
R0376P
R0377P
R0378P
R0379P
R0380P
R0381P
R0382P
R0383P
R0384P
R0385P
R0386P
R0387P
R0388P
R0389P
R0390P
R0391P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
rukavice za mačevanje
rukavice za masažu
rukavice za medicinske potrebe
rukavice za odbojku
rukavice za poliranje
rukavice za potrebe domaćinstva
rukavice za skijanje
rukavice za toaletne potrebe
rukavice za zaštitu na radu
rukavice za zaštitu od X-zraka u industriji
rukavice, bokserske
rukavice, izolacione
ruksaci
ruksaci [ranci]
rulet (okretna ploča za rulet)
rum
runo [životinjska dlaka]
rupice za obuću
rupice za odjeću
rutenijum
ruž [rumenilo] za usne
ružini grmovi
ružino ulje
211
WIPO
280132
100092
100043
280141
210294
210290
250167
240055
090274
090276
280032
170049
180058
180100
280181
330033
220072
260036
260073
140085
030018
310117
030119
R
S
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
8
8
8
13
20
3
30
1
9
19
33
15
29
30
31
29
29
1
9
32
16
24
1
1
17
S0001P
S0002P
S0003P
S0004P
S0005P
S0006P
S0007P
S0008P
S0009P
S0010P
S0011P
S0012P
S0013P
S0014P
S0015P
S0016P
S0017P
S0018P
S0019P
S0020P
S0021P
S0022P
S0023P
S0024P
S0025P
16
16
7
7
1
6
25
2
20
6
20
19
11
11
28
12
S0026P
S0027P
S0028P
S0029P
S0030P
S0031P
S0032P
S0033P
S0034P
S0035P
S0036P
S0037P
S0038P
S0039P
S0040P
S0041P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
sabijači, ručni alat
sablje
sablje (korice za sablje)
sačma za lov
saće (okviri za saće)
safrol
sago [skrob iz sjemena palme sago]
saharin
saharometri, mjerači saharina
sajmovi (kućice za sajmove)
sake [rižino pivo]
saksofoni
salame
salata (umaci za salatu)
salata, zelena [svježa]
salate od povrća
salate od voća
salicilna kisjelina
salinometri, mjerač saliniteta
salsaparilja [bezalkoholni napitak]
salvete od papira za stolove
salvete od tekstila za stolove
samarijum
samljevena hrastova kora [hrastova kora u prahu]
samoljepljive trake [ne za medicinske potrebe, ne za papirne
proizvode ni za domaćinstvo]
samoljepljive trake za papirne proizvode ili za domaćinstvo
samoljepljivi papirni proizvodi
samopodešavajuće pumpe za gorivo
samopodmazivi ležajevi
samotonirajući papir [fotografija]
samozapaljivi metali u nuklearnim reaktorima
sandale
sandarak [smola]
sanduci, drveni ili plastični
sandučići za pisma (metalni sandučići za pisma)
sandučići, za pisma, ni metalni ni zidani
sandučići, zidani za pisma
sanitarne instalacije
sanitarni uređaji i oprema
sanke [sportski artikli]
sanke na nožno pokretanje
212
WIPO
080211
080209
080125
130041
200150
030151
300121
010114
090435
190020
330022
150089
290097
300188
310075
290102
290104
010468
090389
320041
160295
240076
010470
010507
170092
160274
160328
070543
070027
010090
060185
250111
020100
200228
060120
200244
190228
110325
110221
280113
120253
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
12
28
21
1
21
3
3
3
3
3
3
28
29
29
25
25
25
5
19
9
9
7
14
14
16
14
14
14
14
14
14
14
14
14
9
14
14
14
14
11
20
ME
S0042P
S0043P
S0044P
S0045P
S0046P
S0047P
S0048P
S0049P
S0050P
S0051P
S0052P
S0053P
S0054P
S0055P
S0056P
S0057P
S0058P
S0059P
S0060P
S0061P
S0062P
S0063P
S0064P
S0065P
S0066P
S0067P
S0068P
S0069P
S0070P
S0071P
S0072P
S0073P
S0074P
S0075P
S0076P
S0077P
S0078P
S0079P
S0080P
S0081P
S0082P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
saonice [vozila]
saonice za trke [bob sanke]
sapun (držači sapuna) [napravice]
sapun (metalni sapun za industrijske potrebe)
sapun (posudice za sapun)
sapuni
sapuni protiv znojenja
sapuni za dezinfkciju [dezinfekciju]
sapuni za oživljavanje boja tekstila
sapuni za uklanjanje neugodnih mirisa [dezodoransi]
sapuni za umivanje
sapunica (igračke za pravljenje mjehurića od sapunice)
sardine
sardine [riba]
sare [gornji dio čizama]
sari [ženski odjevni predmeti]
sarong [odjevni predmeti]
sarsapalija [biljka] za medicinsku upotrebu
sastavci na krovovima [kobilice na krovovima]
sateliti (navigacioni uređaji posredstvom satelita)
sateliti za naučne potrebe
satiniranje (mašine za satiniranje)
satni mehanizmi
satni mehanizmi za časovničarstvo
satnice, štampane [vozni redovi]
satovi (kućišta ručnih satova)
satovi (kućišta zidnih satova)
satovi (lančići za satove)
satovi (narukvice za satove)
satovi (navlake za satove)
satovi (opruge satova)
satovi (pokretački mehanizmi satova)
satovi (staklo za satove)
satovi narukvice
satovi za bodove na sportskim terenima [uređaji]
satovi, atomski
satovi, džepni ili ručni
satovi, tačni sa zaustavljanjem [štoperice]
satovi, zidni
sauna (konstrukcije za saunu)
savitljive cijevi (kalemovi za namotavanje savitljivih cijevi)
[nemetalni, nemehanički]
213
WIPO
120186
280026
210117
010472
210191
030012
030163
030080
030013
030149
030152
280162
290106
290006
250040
250154
250166
050264
190009
090674
090437
070345
140060
140060
160172
140144
140145
140025
140017
140039
140058
140023
140059
140016
090484
140042
140057
140164
140011
110297
200104
S
S
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
7
S0083P
070376
9
5
20
18
18
18
26
7
9
5
1
30
30
30
1
7
7
5
5
24
31
29
9
15
6
6
2
21
9
S0084P
S0085P
S0086P
S0087P
S0088P
S0089P
S0090P
S0091P
S0092P
S0093P
S0094P
S0095P
S0096P
S0097P
S0098P
S0099P
S0100P
S0101P
S0102P
S0103P
S0104P
S0105P
S0106P
S0107P
S0108P
S0109P
S0110P
S0111P
S0112P
9
9
13
9
13
9
6
19
9
28
S0113P
S0114P
S0115P
S0116P
S0117P
S0118P
S0119P
S0120P
S0121P
S0122P
savitljive cijevi (mehanički kalemovi za namotavanje savitljivih
cijevi)
scenska rasvjeta (regulatori scenske rasvjete)
sedativi
sedef, sirovi ili poluobrađeni
sedla (konjska sedla)
sedla (pritege na sedlima)
sedlarski proizvodi
sedlarstvo (igle za sedlarstvo)
segmenti klipova
sekstanti (optički instrument za mjerenje uglova u navigaciji)
seksualna aktivnost (preparati za smanjivanje seksualne aktivnosti)
selen
sendviči
sendviči od sira [cheeseburgeri]
senf [senf]
senzibilizatori (fotografski senzibilizatori)
separatori
separatori šljake [mašine]
serumi
serumoterapeutski lijekovi
setovi za stol, nepapirnati
sezam
sezamovo ulje
sferometri, mjerači površine
sheng [kineske orgulje]
sidra *
sidrenje (ploče za sidrenje)
sienska zemlja za slikarstvo [žuto-smeđa]
sifoni za gaziranu vodu
signali (elektrodinamički uređaji za daljinsko upravljanje
signalima)
signali (odašiljači elektroničkih signala)
signali za maglu [neeksplozivni]
signali za maglu, eksplozivni
signalizacija (plutače za signalizaciju)
signalizacija (rakete za signalizaciju)
signalizacija svijetlosna ili mehanička
signalizacija, metalna, nesvijetleća i nemehanička
signalizacija, nemetalna, nesvijetleća i nemehanička
signalizacioni trouglovi za vozila u kvaru
signalizatori dodira [pecački pribor]
214
090682
050268
200153
180081
180006
180082
260008
070032
090444
050411
010479
300106
300208
300101
010436
070142
070059
050209
050270
240113
310120
290060
090458
150084
060273
060020
020029
210118
090447
090227
090524
130064
090518
130035
090434
060235
190165
090446
280155
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
12
9
9
9
12
6
19
9
S0123P
S0124P
S0125P
S0126P
S0127P
S0128P
S0129P
S0130P
12
6
12
11
S0131P
S0132P
S0133P
S0134P
9
S0135P
7
8
7
8
31
5
1
19
21
22
21
3
9
1
1
6
19
9
17
15
31
8
24
21
30
1
S0136P
S0137P
S0138P
S0139P
S0140P
S0141P
S0142P
S0143P
S0144P
S0145P
S0146P
S0147P
S0148P
S0149P
S0150P
S0151P
S0152P
S0153P
S0154P
S0155P
S0156P
S0157P
S0158P
S0159P
S0160P
S0161P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
signalizatori za kretanje vozila unatrag
signalna rasvjeta za saobraćaj
signalna zvonca
signalni uređaji protiv krađe
sigurnosna sjedišta za djecu u vozilima
sigurnosne blagajne [sefovi]
sigurnosne ograde za puteve, nemetalne
sigurnosni kaiševi [osim za sjedišta u vozilima ili za sportsku
opremu]
sigurnosni kaiševi za sjedišta u vozilima
sigurnosni lanci
sigurnosni pojasevi za sjedišta u vozilima
sigurnosni pribor za uređaje za vodu i plin i za vodovode i
plinovode
sigurnost u željezničkom saobraćaju (uređaji za sigurnost u
željezničkom saobraćaju)
sijačice [mašine]
siječenje (alat za siječenje)
siječenje (mašine za siječenje)
siječenje [štancanje] (sprave za siječenje rupa) [alat]
sijeno
sikativi za medicinske potrebe [sredstva za brzo zarastanje rana]
silicijum
silicijum [kvarc]
silicijum, topljeni [poluproizvod] ne za građevinarstvo
silicijumov dioksid (vlakna od silicijeva dioksida za tekstil)
silicijumov dioksid (vlakna od silicijevog dioksida) ne za tekstil
silicijumov karbid [abraziv]
silicijumove pločice za integrisane krugove
silikati
silikoni
silosi (metalni silosi)
silosi, nemetalni
simulatori za upravljanje vozilom ili za kontrolu vozila
sintetičke smole [polugotovi proizvodi]
sintisajzeri [muzički instrumenti]
sipina kost za ptice
sir (neelektrični rezači za sir)
sir (platno za pravljenje sira)
sir (zvonaste posude za pokrivanje sira)
sirće
sirće od drva [piroligena kisjelina]
215
WIPO
120026
090687
090127
090511
120112
060066
190227
090621
120244
060071
120059
110217
090254
070348
080228
070146
080230
310058
050373
010483
190168
210308
220037
210283
030036
090584
010481
010484
060239
190169
090448
170075
150087
310097
080248
240053
210265
300081
010133
S
S
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
1
1
9
29
29
1
30
5
32
22
7
7
24
21
7
21
7
6
16
3
1
3
3
8
8
34
8
11
12
12
12
12
12
12
8
8
7
8
8
7
8
8
ME
S0162P
S0163P
S0164P
S0165P
S0166P
S0167P
S0168P
S0169P
S0170P
S0171P
S0172P
S0173P
S0174P
S0175P
S0176P
S0177P
S0178P
S0179P
S0180P
S0181P
S0182P
S0183P
S0184P
S0185P
S0186P
S0187P
S0188P
S0189P
S0190P
S0191P
S0192P
S0193P
S0194P
S0195P
S0196P
S0197P
S0198P
S0199P
S0200P
S0201P
S0202P
S0203P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
sirćetna kisjelina (razblažena sirćetna kisjelina)
sirćetni anhidrid
sirene [zvučni signali]
sirevi
sirilo, sirište vještačko
sirova so
sirup od melase, šećerni sirup
sirup za farmaceutske potrebe
sirupi za napitke
sisal [američka agava] (proizvodi od sisala)
sisaljke mašina za mužu
sita (mašine ili dijelovi mašina)
sita (rijetka tkanina za sita)
sita [kuhinjski pribor]
sita [mašine]
sita za grubo prosijavanje za domaćinstvo
sita za pepeo [mašine]
sitna metalna roba *
sitni novac (posude za razvrstavanje i brojenje sitnog novca)
sjaj (proizvodi za postizanje sjaja)
sjaj (proizvodi za uklanjanje sjaja)
sjajila za usne
sjajilo za usne
sjeckalice za povrće
sjeckalice za skraćivanje noktiju
sjeckalice za vrhove cigara
sječiva (sprave za oštrenje sječiva)
sjedeće kade za kupaonice
sjedišta (navlake za sjedišta) za bicikle ili motorbicikle
sjedišta u vozilima
sjedišta u vozilima (navlake za sjedišta u vozilima)
sjedišta u vozilima (oslonci za glavu na sjedištima u vozilima)
sjedišta za bicikle ili motorbicikle
sjedišta, za avione
sjekači [alat]
sjekači [alat]
sjekači [mašine]
sjekači cijevi [alat]
sjekači koji melju [alat]
sjekači za slamu [sječkare]
sjekire [bradve]
sjekirice
216
WIPO
010277
010010
090449
290034
290042
010476
300096
050067
320011
220077
070368
070187
240009
210097
070134
210061
070082
060227
160059
030048
010238
030221
030011
080073
080074
340014
080093
110035
120232
120177
120132
120015
120175
120223
080149
080196
070123
080075
080085
070210
080069
080137
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
8
31
1
5
29
19
11
11
25
9
20
4
9
9
6
19
6
12
20
10
1
28
6
12
12
9
19
21
16
24
25
25
27
12
12
28
12
28
28
28
28
28
ME
S0204P
S0205P
S0206P
S0207P
S0208P
S0209P
S0210P
S0211P
S0212P
S0213P
S0214P
S0215P
S0216P
S0217P
S0218P
S0219P
S0220P
S0221P
S0222P
S0223P
S0224P
S0225P
S0226P
S0227P
S0228P
S0229P
S0230P
S0231P
S0232P
S0233P
S0234P
S0235P
S0236P
S0237P
S0238P
S0239P
S0240P
S0241P
S0242P
S0243P
S0244P
S0245P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
sjekirice (mesarske sjekirice) [satare]
sjeme
sjeme (proizvodi za zaštitu sjemena)
sjeme lana za farmaceutsku upotrebu
sjemenke, obrađene
sjenice u vrtovima [nemetalne građevine]
sjenila
sjenila (stalci za sjenila)
sjenila za kape
sjenila, protivzasljepljujuća
sjenila-rolete (unutrašnja sjenila-rolete) [domaćinstvo]
sjera, lanolin [masni znoj na ovčjoj vuni]
skafanderi za ronjenje
skafanderski radnici (uređaji za skafanderske radnike)
skakaonice od metala, za kupališta
skakaonice za kupališta, nemetalne
skale (metalne skale)
skale za ulaz u vozila
skale, nemetalne [stepenice]
skalperi
skandijum
skejtbord
skele (metalne skele)
skele [plovila]
skele [tegljanice]
skele za spašavanje
skele, nemetalne
skidanje šminke (neelektrični uređaji za skidanje šminke)
skidanje šminke (papirnati peškiri za skidanje šminke)
skidanje šminke (tekstilni peškiri za skidanje, šminke)
skijanje na vodi (kombinezoni za skijanje na vodi)
skijaška obuća
skijaške staze (asure od kanapa za skijaške staze)
skijaški liftovi
skijaški liftovi
skije
skije (držači skija na automobilima)
skije (kopče za skije)
skije (obloge za skije)
skije (rubovi skija)
skije (strugači za skije)
skije i daske za surfovanje (navlake za skije i daske za surfanje)
217
WIPO
080077
310068
010480
050162
290171
190175
110237
110238
250030
090047
200272
040074
090162
090438
060215
190152
060177
120141
200147
100030
010473
280148
060360
120028
120063
090073
190078
210109
160294
240101
250052
250145
270017
120170
120170
280110
120161
280066
280109
280009
280108
280166
S
S
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
28
28
9
9
6
1
S0246P
S0247P
S0248P
S0249P
S0250P
S0251P
5
1
1
3
30
3
1
S0252P
S0253P
S0254P
S0255P
S0256P
S0257P
S0258P
16
21
8
S0259P
S0260P
S0261P
7
28
12
30
5
5
30
30
32
11
32
2
5
30
31
2
1
30
1
30
30
30
5
S0262P
S0263P
S0264P
S0265P
S0266P
S0267P
S0268P
S0269P
S0270P
S0271P
S0272P
S0273P
S0274P
S0275P
S0276P
S0277P
S0278P
S0279P
S0280P
S0281P
S0282P
S0283P
S0284P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
skije za vodu
skije za vodu [surfing]
sklopke
sklopke [prekidači]
skretnice (željezničke skretnice)
skrob (hemijska sredstva za razređivanje skroba) [sredstva za
odljepljivanje]
skrob za dijetetske ili farmaceutske potrebe
skrob za industrijske potrebe
skrob za industriju
skrob za laštenje
skrob za prehranu
skrobna apretura [štirka]
skrobna ljepila [osim ljepila koja se upotrebljavaju za papirnate
proizvode ili za kućnu upotrebu]
skrobno ljepilo za papirnate proizvode ili za kućnu upotrebu
skupljači mrvica [spravice]
skupljanje novca (sprave za lakše skupljanje novca na blagajnama
ili šalterima)
skupljanje prašine (postrojenje za čišćenje skupljanjem prašine)
skuteri
skuteri [vozilo]
slačica (brašno od slačice)
slačica (ulje od slačice za medicinske potrebe)
slačica za farmaceutske potrebe
slad (ekstrakt slada) za prehranu
slad (kolačići od slada) za prehranu
slad (pivo od slada)
slad (pržilice za slad)
slad (sladovina)
slad za bojenje
slad za farmaceutske potrebe
slad za ljudsku prehranu
slad za pivare i fabrike alkohola
slad, karamelizovani za bojenje prehrambenih namirnica
slad, pivski (bjelančevine pivskog slada)
sladila, prirodna
sladila, vještačka [hemijski proizvodi]
sladoled
sladoled (prašak za sladoled)
sladoled (vezivni agensi za sladoled)
sladovo mlijeko za medicinske potrebe
218
WIPO
280152
280125
090132
090164
060013
010056
050013
010055
010055
030009
300065
030010
010566
160271
210160
080162
070488
280115
120258
300060
050172
050219
300164
300017
320004
110191
320025
020048
050203
300165
310084
020035
010035
300053
010607
300136
300137
300074
050188
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
7
20
7
20
31
31
31
22
20
22
21
21
29
30
5
30
30
11
6
7
11
11
20
7
16
16
16
16
2
2
4
16
16
9
25
11
7
14
20
16
6
26
ME
S0285P
S0286P
S0287P
S0288P
S0289P
S0290P
S0291P
S0292P
S0293P
S0294P
S0295P
S0296P
S0297P
S0298P
S0299P
S0300P
S0301P
S0302P
S0303P
S0304P
S0305P
S0306P
S0307P
S0308P
S0309P
S0310P
S0311P
S0312P
S0313P
S0314P
S0315P
S0316P
S0317P
S0318P
S0319P
S0320P
S0321P
S0322P
S0323P
S0324P
S0325P
S0326P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
slama (noževi mašina za rezanje slame)
slama (pletenice od slame)
slama (rezači slame) [mašine]
slama (trake od slame)
slama [krmivo]
slama [stabljike žitarica]
slama za pokrivanje humusa
slama za popunjavanje
slamke za ispijanje pića
slamnate navlake za boce
slamnjače, male
slanici
slanina
slastičarski proizvodi
slatki korjen za farmaceutske potrebe
slatkiši
slatkiši raznih aroma [začin]
slavine (gumeni nastavci za slavine)
slavine (metalne slavine za bačve)
slavine [dijelovi mašina ili motora]
slavine [pipe] *
slavine za cjevovode
slavine, nemetalne za bačve
slikanje (mašine za slikanje)
slikari (oslonci za ruku slikara)
slikarska platna
slikarske četkice
slikarski stalci
slikarstvo (aluminijumov prah za slikarstvo)
slikarstvo (emajl za slikarstvo)
slikarstvo (ulje za slikarstvo)
slike
slike, umjetničke [uokvirene ili bez okvira]
slikovne datoteke koje se mogu preuzimati
slipovi [donji veš]
slivnici
slobodni [jalovi] točkovi osim onih za kopnena vozila
slonovača [slonovača] (ukrasi od slonovača)
slonovača [slonovača] sirova ili poluobrađena
slova (štamparska slova)
slova i brojke od običnih metala [osim štamparskih]
slova za obilježavanje rublja
219
WIPO
070223
200161
070210
200162
310099
310098
310046
220062
200028
220080
210342
210204
290076
300108
050185
300042
300167
110055
060402
070333
110218
110068
200042
070297
160019
160216
160050
160087
020008
020065
040102
160014
160030
090696
250146
110299
070279
140046
200131
160097
060419
260069
S
S
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
10
9
10
10
7
11
17
2
3
2
1
1
19
19
19
1
28
31
1
7
28
9
7
6
22
28
11
7
1
30
1
30
31
28
9
1
10
29
31
1
1
3
ME
S0327P
S0328P
S0329P
S0330P
S0331P
S0332P
S0333P
S0334P
S0335P
S0336P
S0337P
S0338P
S0339P
S0340P
S0341P
S0342P
S0343P
S0344P
S0345P
S0346P
S0347P
S0348P
S0349P
S0350P
S0351P
S0352P
S0353P
S0354P
S0355P
S0356P
S0357P
S0358P
S0359P
S0360P
S0361P
S0362P
S0363P
S0364P
S0365P
S0366P
S0367P
S0368P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
sluh (uređaji za zaštitu sluha)
slušalice (telefonske slušalice)
slušne sprave za osobe oslabljenog sluha
slušne trube
smeće (mašine za usitnjavanje smeća)
smjer (svijetleći pokazivači smjera kretanja vozila)
smola (biljna smola, sirova ili poluobrađena)
smola (gumena smola)
smola (obućarska smola)
smola (prirodna smola u sirovom stanju)
smola (sintetička smola u sirovom stanju)
smola (vještačka smola u sirovom stanju)
smola [građevinski materijal]
smola [katran]
smola kamenog ugljenika
smola od gurjona [gujrona] za proizvodnju laka
smola za atletičare
smrekine bobice [plod]
smrzavanje (sredstva protiv smrzavanja) [antifriz]
snijeg (plugovi za snijeg)
snijeg, vještački za božićna drvca
snimanje zvuka (uređaji za snimanje zvuka)
snopovezačice i kolisice [mašine]
snopovi (metalne vezice za snopove)
snopovi (nemetalne vezice za snopove)
snježne kugle
so (aparati za uklanjanje soli iz morske vode)
so [alatne mašine za usitnjavanje soli]
so za konzervisanje [ne za prehrambene namirnice]
so za konzervisanje prehrambenih namirnica
so, kamena
so, kuhinjska
so, stočna
sobe za lutke
sočivo (dopunsko sočivo) [optika]
sočivo (proizvodi protiv zamućenosti sočiva)
sočivo za hiruršku ugradnju [očne proteze]
sočivo, konzervisano [povrće]
sočivo, svježe [povrće]
soda (barijumova soda)
soda (kaustična soda za industrijske potrebe)
soda (rastvori sode za pranje) [lukšija]
220
WIPO
100124
090207
100005
100006
070414
110071
170017
020078
030050
020061
010455
010462
190171
190037
190097
010343
280186
310064
010072
070502
280096
090451
070269
060396
220042
280175
110116
070208
010003
300014
010331
300049
310014
280104
090088
010377
100194
290077
310076
010100
010490
030153
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
5
1
30
3
32
20
20
29
30
4
S0369P
S0370P
S0371P
S0372P
S0373P
S0374P
S0375P
S0376P
S0377P
S0378P
050304
010578
300200
030027
320028
200183
200184
290052
300179
040058
30
30
29
30
32
32
29
32
11
9
1
1
1
1
1
1
5
1
1
5
1
1
1
1
3
5
5
3
1
24
24
S0379P
S0380P
S0381P
S0382P
S0383P
S0384P
S0385P
S0386P
S0387P
S0388P
S0389P
S0390P
S0391P
S0392P
S0393P
S0394P
S0395P
S0396P
S0397P
S0398P
S0399P
S0400P
S0401P
S0402P
S0403P
S0404P
S0405P
S0406P
S0407P
S0408P
S0409P
soda bikarbona za farmaceutske potrebe
soda bikarbona za hemijske potrebe
soda bikarbona za kuvanje
soda za bijeljenje rublja
soda-voda
sofe
sofe, divani i klupe [divani]
soja (konzervisana sojina zrna za prehranu)
soja (pikantni umak od soje)
soja (preparati od sojinog ulja za oblaganje kuhinjskog posuđa radi
sprečavanja prijanjanja namirnica koje se kuvaju)
soja (tijesto od sojinih zrna) [začin]
sojino brašno
sojino mlijeko [zamjena mlijeka]
sok (mesni sok) [umak]
sok od paradajza [napitak]
sokovi, biljni [napitci]
sokovi, biljni za kuhinju
sokovi, voćni
solarni kolektori [grijanje]
solenoidni ventili [elektromagnetski prekidači]
soli (zlatne soli)
soli [gnojivo]
soli [hemijski proizvodi]
soli alkalnih metala
soli dušične kisjeline [nitrati]
soli kiselice
soli mineralne vode
soli natrijevog karbonata [hemijski proizvodi]
soli plemenitih metala za industriju
soli protiv nesvjestice
soli rijetkih zemljanih metala
soli za bojanje metala
soli za galvanske članke
soli za industrijske potrebe
soli za izbjeljivanje
soli za medicinske kupke
soli za medicinske potrebe
soli za nemedicinske kupke
soli za razvijanje fotografija
somot [tkanina]
somotska tkanina
221
300194
300062
290163
300193
320030
320022
290067
320010
110269
090675
010409
010478
010475
010561
010572
010410
050130
010491
010391
050224
010162
010207
010261
010397
030026
050302
050137
030175
010548
240026
240111
S
S
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
23
10
10
9
7
9
16
16
11
31
9
25
20
24
S0410P
S0411P
S0412P
S0413P
S0414P
S0415P
S0416P
S0417P
S0418P
S0419P
S0420P
S0421P
S0422P
S0423P
9
9
5
1
14
6
7
11
10
16
9
12
12
6
9
6
12
19
12
6
19
19
20
28
25
12
25
S0424P
S0425P
S0426P
S0427P
S0428P
S0429P
S0430P
S0431P
S0432P
S0433P
S0434P
S0435P
S0436P
S0437P
S0438P
S0439P
S0440P
S0441P
S0442P
S0443P
S0444P
S0445P
S0446P
S0447P
S0448P
S0449P
S0450P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
somotsko predivo
sonde [kateteri]
sonde za medicinske potrebe
sonde za naučne potrebe
sondiranje (krune za sondiranje) [dijelovi mašina]
sondiranje (uređaji i mašine za sondiranje)
spajalice (kancelarijske spravice za stavljanje spajalica)
spajalice, kancelarijske
spaljivanje smeća (mašine za spaljivanje smeća)
spanać, svježi
spašavanje (uređaji za spašavanje)
spavanje (maske za spavanje)
spavanje (vreće za spavanje) [oprema za kampovanje]
spavanje (vreće za spavanje) [sašiveni omotači koji zamjenjuju
posteljinu]
spektrografi
spektroskopi
sperma za vještačku oplodnju
spinel (blijedocrveni rubini) [hemijski proizvodi]
spinel, blijedocrveni [drago kamenje]
spirale (metalne spirale) [dijelovi stepeništa]
spiralne bušilice za rudnike
spiralne cijevi [dijelovi mašina za destilaciju, grijanje ili hlađenje]
spirometri [medicinski uređaji]
spisi (držači spisa) [kancelarijski pribor]
spojevi [električni konektori]
spojleri za vozila
spojnice osovina za točkove
spojnice za lance, od metala
spojnice za žice (za struju)
spojnice, metalne za neelektrične kablove
spoljne gume vozila (uređaji protiv klizanja spoljnih guma vozila)
spoljne zavjese, ni metalne ni tekstilne
spoljni rubovi željezničkih točkova
spomenici (metalni spomenici)
spomenici, nemetalni
spomen-ploče, nemetalne
spone i zatege (kablovske, nemetalne)
sportisti (zaštitne gaćice za atletičare) [sportski artikli]
sportska obuća *
sportska vozila
sportske cipele *
222
WIPO
230031
100033
100085
090436
070125
090453
160012
160010
110173
310149
090295
250163
200234
240100
090457
090426
050177
010496
140095
060162
070264
110224
100197
160361
090144
120261
120169
060073
090442
060059
120013
190107
120033
060190
190117
190089
200224
280196
250141
120178
250132
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
25
12
28
6
21
28
16
13
10
2
2
14
2
1
6
1
16
19
8
14
14
26
2
2
6
14
8
11
9
12
3
9
14
21
8
2
21
22
24
17
21
17
ME
S0451P
S0452P
S0453P
S0454P
S0455P
S0456P
S0457P
S0458P
S0459P
S0460P
S0461P
S0462P
S0463P
S0464P
S0465P
S0466P
S0467P
S0468P
S0469P
S0470P
S0471P
S0472P
S0473P
S0474P
S0475P
S0476P
S0477P
S0478P
S0479P
S0480P
S0481P
S0482P
S0483P
S0484P
S0485P
S0486P
S0487P
S0488P
S0489P
S0490P
S0491P
S0492P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
sportske gaćice
sprava za održavanje bicikla u zaustavljenom položaju
sprave za fizičke vježbe
sprave za kucanje na vratima
sprave za otpušavanje odvoda
sprave za penjanje [oprema za planinarenje]
sprave za prenos dizajna sa papira na staklo ili porcelan
sprejevi za ličnu odbranu
sprejevi za medicinske potrebe
srebrna boja za keramiku
srebrna emulzija [pigmenti]
srebrna žica
srebrne emulzije [pigmenti]
srebrne soli (rastvori srebrnih soli) za posrebrivanje
srebrni lem
srebrni nitrat
srebrni papir
srebrni pijesak
srebrni pribor za jelo [noževi, vilice i žlice]
srebro (ukrasi od srebra)
srebro (upredena srebrna žica)
srebro (vez sa srebrnim nitima)
srebro u listićima
srebro u obliku paste
srebro za lemljenje
srebro, sirovo ili tučeno
srpovi
stajaće svijetiljke
stakalca za mikroskope (kutije za mikroskopska stakalca)
stakla (brisači stakala)
stakla (tečnosti za pranje stakala)
stakla za naočare
stakla za satove
stakla za svijetiljke (četke za čišćenje stakala svijetiljki)
staklarski dijamanti [dijelovi ručnog alata]
staklarski kit
staklena silikonska vlakna, koja nisu za tekstilnu upotrebu
staklena silikonska vlakna, za tekstilnu upotrebu
staklena vlakna (tkanina od staklenih vlakana za tekstil)
staklena vlakna (tkanine od staklenih vlakana) za izolaciju
staklena vlakna [ne za izolaciju ni za tekstil]
staklena vlakna za izolaciju
223
WIPO
250112
120097
280043
060180
210329
280201
160119
130073
100109
020012
020015
140009
020015
010081
060030
010569
160025
190010
080203
140010
140008
260093
020013
020014
060030
140163
080189
110263
090128
120121
030126
090334
140059
210052
080089
020104
210283
220037
240104
170104
210284
170103
S
S
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
21
17
19
11
22
20
21
21
21
23
20
3
6
19
19
1
7
1
1
24
1
21
9
21
21
21
21
19
19
11
19
19
21
19
21
21
20
20
20
20
20
20
ME
S0493P
S0494P
S0495P
S0496P
S0497P
S0498P
S0499P
S0500P
S0501P
S0502P
S0503P
S0504P
S0505P
S0506P
S0507P
S0508P
S0509P
S0510P
S0511P
S0512P
S0513P
S0514P
S0515P
S0516P
S0517P
S0518P
S0519P
S0520P
S0521P
S0522P
S0523P
S0524P
S0525P
S0526P
S0527P
S0528P
S0529P
S0530P
S0531P
S0532P
S0533P
S0534P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
staklena vuna [ne za izolaciju]
staklena vuna za izolaciju
staklene granule za obilježavanje puteva
staklene kugle za svijetiljke
staklene niti za tekstilne potrebe
staklene ploče za ogledala
staklene posude
staklene posude, oble
stakleni konac [ne za tekstilne potrebe]
stakleni konac za tekstilne potrebe
stakleni ormari [vitrine]
stakleni papir [brusni papir]
staklenici (metalni okviri za staklenike)
staklenici (nemetalni okviri za staklenike)
staklenici, prenosivi, nemetalni
staklo (hemijski proizvodi za zatamnjivanje [matiranje] stakla)
staklo (mašine za obradu stakla)
staklo (proizvodi za postizanje neprozirnosti stakla)
staklo (proizvodi za zaštitu od gubljenja sjaja stakla)
staklo (tkanina za brisanje stakla)
staklo (vodeno staklo) [silikatno]
staklo [sirovina]
staklo obloženo električnim provodnikom
staklo sirovo ili poluobrađeno [osim stakla za građevinarstvo]
staklo u koje su ugrađeni tanki električni provodnici
staklo u prahu za ukrašavanje
staklo za automobilske prozore [polugotovi proizvod]
staklo za građevinarstvo
staklo za ostaklivanje prozora [osim stakla za prozore vozila]
staklo za petrolejske svijetiljke
staklo, alabastersko
staklo, armirano
staklo, emajlirano
staklo, građevinsko
staklo, obojeno
staklo, opalno
staklo, srebrno za ogledala
stalak za stočnu hranu (jasle za stočnu hranu)
stalci [namještaj]
stalci u izlozima
stalci za časopise
stalci za čitanje
224
WIPO
210152
170063
190121
110169
220093
200261
210085
210022
210286
230017
200200
030140
060316
190210
190167
010521
070382
010263
010522
240048
010544
210143
090224
210149
210229
210114
210231
190095
190181
110091
190002
190192
210119
190063
210230
210166
200013
200117
200196
200057
200135
200141
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
21
20
16
16
21
7
28
1
S0535P
S0536P
S0537P
S0538P
S0539P
S0540P
S0541P
S0542P
3
S0543P
7
4
1
16
6
8
20
31
1
10
20
6
6
22
9
20
20
19
6
6
19
20
9
9
5
11
11
5
10
6
25
S0544P
S0545P
S0546P
S0547P
S0548P
S0549P
S0550P
S0551P
S0552P
S0553P
S0554P
S0555P
S0556P
S0557P
S0558P
S0559P
S0560P
S0561P
S0562P
S0563P
S0564P
S0565P
S0566P
S0567P
S0568P
S0569P
S0570P
S0571P
S0572P
S0573P
S0574P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
stalci za peškire
stalci za peškire [domaćinstvo]
stalci za posude za štamparska slova [tipografija]
stalci za pridržavanje knjiga
stalci za sušenje rublja
starteri za motore i mašine [starteri]
startni blokovi [polazišta] za sport
statički elektricitet (proizvodi za neutralizovanje statičkog
elektriciteta) ne za domaćinstvo
statički elektricitet (proizvodi za neutralizovanje statičkog
elektriciteta) za domaćinstvo
statori [dijelovi mašina]
stearin
stearinska kisjelina
steatit [kreda za krojače]
stege (metalne stege za zanatske poslove)
stege [stege]
stege, nemetalni
stelja (proizvodi za stelju)
stelja [gnojivo]
stentovi
stepenice
stepenice (metalne stepenice)
stepenice (metalne, pokretne stepenice za ukrcavanje putnika)
stepenice od konopca
stepenice za spašavanje
stepenice, drvene ili plastične
stepenice, pokretne, nemetalne za ukrcavanje putnika
stepeništa, nemetalna
stepenište (metalna gazišta stepenica)
stepenište (metalna stepeništa)
stepeništna spirala, nemetalna
stepeništni tepisi (šipke za pridržavanje stepeništnih tepiha)
stereoskopi
stereoskopski aparati
sterilizacija (proizvodi za sterilizaciju)
sterilizacija (vrećice za sterilizaciju za jednokratnu upotrebu)
sterilizatori
steroidi
stetoskopi
stezači i spone za točkove (kapice)
steznici
225
WIPO
210210
200276
160162
160018
210126
070150
280174
010260
030083
070354
040073
010497
160251
060283
080244
200209
310080
010622
100223
200091
060361
060362
220023
090205
200092
200093
190222
060355
060124
190113
200105
090460
090461
050275
110324
110226
050395
100144
060426
250078
S
S
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
26
10
25
7
20
10
1
1
3
20
31
5
7
S0575P
S0576P
S0577P
S0578P
S0579P
S0580P
S0581P
S0582P
S0583P
S0584P
S0585P
S0586P
S0587P
31
7
11
18
31
31
31
31
31
21
21
8
8
8
8
5
20
20
20
20
20
20
20
20
10
20
10
20
S0588P
S0589P
S0590P
S0591P
S0592P
S0593P
S0594P
S0595P
S0596P
S0597P
S0598P
S0599P
S0600P
S0601P
S0602P
S0603P
S0604P
S0605P
S0606P
S0607P
S0608P
S0609P
S0610P
S0611P
S0612P
S0613P
S0614P
S0615P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
steznici (kopče za steznike)
steznici (trbušni steznici)
steznici od struka do kukova [donje rublje za žene]
stežači [dijelovi mašina]
stilsko domaćinstvo
stimulatori za srce
stipsa (aluminijumova stipsa)
stipsa [alum]
stipsa, alum [sredstvo za zgrušavanje krvi-adstringens]
stiva [hidrirani prirodni magnezijumov silikat]
stočna hrana (kompleks vegetalnih supstanci za stočnu hrana)
stočna hrana (medicinski dodaci stočnoj hrani)
stočna hrana (mehanički mašine za razdiobu stočne hrane pri
hranjenju)
stočna hrana (nemedicinski dodaci stočnoj hrani)
stočna hrana (prese za stočnu hranu)
stočna hrana (uređaji za sušenje stočne hrane)
stočna hrana (zobnice [torbe] za stočnu hranu)
stočna hrana [ispaša]
stočna hrana [krmivo]
stočna repa
stočna so
stočni kvasac
stoka (češagije [četke] za timarenje stoke)
stoka (jasle za stoku)
stoka (pribor za obilježavanje stoke)
stoka (sprave i alat za skidanje kože sa stoke)
stoka (sprave za omamljivanje stoke)
stoka (sprave za striženje stoke)
stoka (sredstva za pranje stoke)
stolčići za kompjutere
stolčići za odlaganje jela
stolčići za odlaganje predmeta
stolčići za pisaće mašine
stolčići za umivanje (domaćinstvo)
stolčići, toaletni
stolice
stolice (visoke stolice za malu djecu)
stolice s otvorom za stavljanje noćne posude
stolice za ležanje [ležaljke]
stolice za medicinske ili stomatološke potrebe
stolice, metalne
226
WIPO
260098
100003
250079
070194
200088
100203
010047
010052
030168
200098
310028
050293
070517
310001
070195
110141
180050
310060
310060
310015
310014
310077
210028
210095
080031
080019
080032
080033
050051
200266
200082
200191
200095
200137
200189
200050
200257
100210
200194
100088
200182
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
18
S0616P
180016
20
32
28
20
16
16
16
24
24
16
16
24
24
28
16
20
28
20
20
20
28
28
24
20
10
5
3
28
5
16
22
7
1
6
19
8
8
28
19
8
S0617P
S0618P
S0619P
S0620P
S0621P
S0622P
S0623P
S0624P
S0625P
S0626P
S0627P
S0628P
S0629P
S0630P
S0631P
S0632P
S0633P
S0634P
S0635P
S0636P
S0637P
S0638P
S0639P
S0640P
S0641P
S0642P
S0643P
S0644P
S0645P
S0646P
S0647P
S0648P
S0649P
S0650P
S0651P
S0652P
S0653P
S0654P
S0655P
S0656P
stolice-štapovi [stolice koje se po potrebi mogu preinačiti u štapove
za šetnju]
stoličice bez naslona [taburei]
stolna voda [voda za piće]
stolne igre
stolne ploče
stolni kompleti od papira
stolni peškiri od papira
stolni peškiri, papirnati
stolni peškiri, tekstilni
stolno rublje (nepapirnato stolno rublje)
stolno rublje od papira
stolnjaci (uski stoljnjaci od papira)
stolnjaci [uski dugački]
stolnjaci, nepapirnati
stolovi (biljarski stolovi uz prethodno plaćanje)
stolovi (papirnati koluti za stolove)
stolovi *
stolovi za biljar
stolovi za crtanje
stolovi za masažu
stolovi za obrtničke radove
stolovi za sobni fudbal
stolovi za stolni tenis
stolovi, biljarski (pokrivači za biljarske stolove)
stolovi, metalni
stolovi, operacioni
stopala (lijekovi protiv znojenja stopala)
stopala (sapuni protiv znojenja stopala)
strelice
strihinin
stripovi (novine sa stripovima)
strižena vuna
striženje (mašine za šišanje životinja)
stroncijum
stropovi (metalni stropovi)
stropovi, nemetalni
strugači [alat]
strugači za drvo [alat]
strugači za skije
strugana drvna građa
struganje (ručni alat za struganje)
227
200235
320018
280156
200169
160296
160295
160295
240076
240070
160186
160200
240022
240033
280124
160254
200070
280123
200083
200229
200106
280070
280111
240007
200188
100150
050247
030143
280067
050276
160331
220073
070431
010498
060209
190148
080235
080049
280108
190031
080002
S
S
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
7
22
6
7
7
9
9
9
10
15
28
15
20
12
19
6
6
6
6
6
S0657P
S0658P
S0659P
S0660P
S0661P
S0662P
S0663P
S0664P
S0665P
S0666P
S0667P
S0668P
S0669P
S0670P
S0671P
S0672P
S0673P
S0674P
S0675P
S0676P
6
19
9
19
19
20
29
25
25
5
1
1
1
9
1
2
1
1
1
1
5
S0677P
S0678P
S0679P
S0680P
S0681P
S0682P
S0683P
S0684P
S0685P
S0686P
S0687P
S0688P
S0689P
S0690P
S0691P
S0692P
S0693P
S0694P
S0695P
S0696P
S0697P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
struganje povrća (mašine za struganje povrća)
strugotina od drveta
strugotine (metalne strugotine) [opiljci od metala]
strugovi [alatni mašine]
strujni generatori
strujni ispravljači
strujni prekidači
strujno prespajanje (uređaji za strujno prespajanje)
struna (rukavice od strune) za masažu
strune [žice] muzički instrumenti
strune od ovčjih crijeva za rekete
strune za gudala
strunjače za krevete
stubići za vezanje plovila uz obalu [pomorstvo]
stubići, niski [balusteri]
stubovi (metalni stubovi za postavljanje plakata)
stubovi (metalni stubovi za telegrafske vodove)
stubovi (metalni stubovi)
stubovi (metalni stubovi) [dijelovi građevinskih konstrukcija]
stubovi od metala za usidrenje (metalni stubovi za vezanje
brodova)
stubovi za električne vodove, metalni
stubovi za plakate, nemetalni
stubovi za radioantene
stubovi za vezivanje brodova, nemetalni
stubovi, nemetalni
sudoperi (prostirači za sudopere)
suhomesnati proizvodi
suknje
suknje-pantalone
sulfamidi [lijekovi]
sulfati
sulfidi
sulfimid (benzoev sulfimid)
sulfitometri
sulfonska kisjelina
sumak za lakove
sumak za upotrebu u štavljenju
sumpor
sumporasta kisjelina
sumporna kisjelina
sumporne trake za dezinfekciju
228
WIPO
070455
220004
060161
070098
070124
090167
090191
090163
100068
150028
280033
150007
200185
120179
190016
060411
060222
060205
060090
060271
060365
190411
090471
190187
190206
200099
290018
250090
250164
050279
010555
010486
010113
090463
010501
020102
010504
010493
010502
010503
050205
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
1
5
1
5
18
4
29
29
9
14
5
3
11
3
17
21
21
21
10
5
21
15
29
29
29
29
1
1
1
1
32
30
11
11
2
9
9
11
21
11
11
3
ME
S0698P
S0699P
S0700P
S0701P
S0702P
S0703P
S0704P
S0705P
S0706P
S0707P
S0708P
S0709P
S0710P
S0711P
S0712P
S0713P
S0714P
S0715P
S0716P
S0717P
S0718P
S0719P
S0720P
S0721P
S0722P
S0723P
S0724P
S0725P
S0726P
S0727P
S0728P
S0729P
S0730P
S0731P
S0732P
S0733P
S0734P
S0735P
S0736P
S0737P
S0738P
S0739P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
sumporni eter
sumporni prah za farmaceutske potrebe
sumporni prah za hemijske potrebe
sunce (masti protiv opekotina od sunca)
suncobrani
suncokret (ulje od suncokreta za industrijske potrebe)
suncokret (ulje od suncokreta, jestivo)
suncokretove sjemenke [obrađene]
sunčane naočare
sunčani satovi
sunčanica (farmaceutski proizvodi protiv sunčanice)
sunčanje (kozmetički preparati za sunčanje)
sunčanje, aparati za solarijume (sunčani kreveti)
sunčanje, preparati za sunčanje (kozmetički)
sunđerasti materijal za cvijetne aranžmane [polugotovi proizvod]
sunđeri (abrazivni sunđeri za kožu)
sunđeri (držači za sunđere)
sunđeri za domaćinstvo
sunđeri, hirurške
sunđeri, ljekoviti za rane
sunđeri, toaletni
suona [kineska truba]
supe od mesnih koncentrata
supe od povrća (sastojci za pripremanje supe od povrća)
supe od zeleniša
supe, čiste, mesne [bujoni]
superfosfati [gnojiva]
supstance za bistrenje vina (proizvodi za bistrenje vina)
supstance za gašenje kreča (sredstva za gašenje kreča)
supstrati za površinske usjeve [poljoprivreda]
surutka (pića od surutke)
sushi [japansko jelo od riže]
sušenje (aparati za sušenje)
sušenje (uređaji i postrojenja za sušenje)
sušenje boja (sredstva za brzo sušenje boja) [sikativi]
sušenje fotografija (police za sušenje fotografija)
sušenje fotografija (uređaji za sušenje fotografija)
sušenje rublja (električni uređaj za sušenje rublja)
sušenje rublja (postolja za sušenje rublja)
sušenje ruku (uređaji za sušenje ruku) za umivaonike
sušenje stočne hrane (mašine za sušenje stočne hrane)
sušenje suđa (sredstva za sušenje suđa u perilicama)
229
WIPO
010285
050334
010299
050301
180066
040075
290111
290166
090648
140022
050100
030171
110271
030171
170112
210331
210124
210280
100053
050136
210123
150085
290026
290099
290066
290014
010431
010205
010301
010589
320007
300170
110117
110222
020068
090122
090282
110316
210205
110223
110141
030214
S
S
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
9
11
11
30
3
3
13
12
16
4
21
4
21
9
21
11
11
9
11
11
11
9
11
11
11
4
11
11
11
9
11
10
11
11
11
9
11
11
11
11
11
11
ME
S0740P
S0741P
S0742P
S0743P
S0744P
S0745P
S0746P
S0747P
S0748P
S0749P
S0750P
S0751P
S0752P
S0753P
S0754P
S0755P
S0756P
S0757P
S0758P
S0759P
S0760P
S0761P
S0762P
S0763P
S0764P
S0765P
S0766P
S0767P
S0768P
S0769P
S0770P
S0771P
S0772P
S0773P
S0774P
S0775P
S0776P
S0777P
S0778P
S0779P
S0780P
S0781P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
sušilica za fotografije
sušilice [uređaji]
sušilice, za vazduh [uređaji]
suvi kolačići
suvi šamponi
suvo čišćenje (proizvodi za suvo čišćenje)
suzavac (zaštitno oružje na osnovi suzavca)
svemirske letilice
sveske za pisanje i crtanje
svijeće (mirisne svijeće)
svijeće (sprave za gašenje svijeća)
svijeće voštanice
svijećnjaci
svijetiljke (baterije za džepne svijetiljke)
svijetiljke (četke za čišćenje staklene svijetiljke)
svijetiljke (gorionici svijetiljki)
svijetiljke (grla za električne svijetiljke)
svijetiljke (optičke svijetiljke)
svijetiljke (plaštevi svijetiljki)
svijetiljke (rasvjetne kugle svijetiljki)
svijetiljke (reflektori svijetiljki)
svijetiljke (signalne svijetiljke)
svijetiljke (staklena cijev za petrolejske svijetiljke)
svijetiljke (staklena cijev za svijetiljke)
svijetiljke (visiljke svijetiljki)
svijetiljke [lampe] (fitilj za svijetiljke)
svijetiljke [rasvjeta]
svijetiljke pokazivača smjera vožnje za vozila
svijetiljke za akvarijume
svijetiljke za fleš
svijetiljke za laboratorije
svijetiljke za medicinske potrebe
svijetiljke za projektore
svijetiljke za rasvjetu
svijetiljke za rasvjetu
svijetiljke za tamne komore [fotografska djelatnost]
svijetiljke za uništavanje klica radi pročišćavanja vazduha
svijetiljke, džepne
svijetiljke, električne
svijetiljke, električne
svijetiljke, lučne
svijetiljke, plinske
230
WIPO
090212
110097
110113
300018
030223
030205
130008
120117
160058
040105
210295
040015
210245
090320
210052
110044
110122
090319
110042
110169
110183
090322
110091
110092
110184
040061
110040
110071
110309
090639
110176
100108
110132
110202
110021
090318
110166
110051
110024
110022
110023
110163
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
11
11
11
11
9
9
16
19
9
9
23
22
1
31
22
31
24
24
23
22
19
21
28
11
4
4
7
7
8
8
8
8
8
8
8
ME
S0782P
S0783P
S0784P
S0785P
S0786P
S0787P
S0788P
S0789P
S0790P
S0791P
S0792P
S0793P
S0794P
S0795P
S0796P
S0797P
S0798P
S0799P
S0800P
S0801P
S0802P
S0803P
S0804P
S0805P
S0806P
S0807P
S0808P
S0809P
S0810P
S0811P
S0812P
S0813P
S0814P
S0815P
S0816P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
svijetiljke, sigurnosne
svijetiljke, uljne
svijetla za automobile
svijetleće cijevi za rasvjetu
svijetleće cijevi za reklame
svijetleće diode [LED]
svijetleći papir
svijetleći pločnici
svijetlomjeri
svijetlomjeri [ekspozimetri]
svila predena
svila u sirovom obliku
svila, sirova (sredstva za ispiranje sirove svile)
svilena buba
svilena buba (čaure svilene bube)
svilena buba (jajašca svilene bube)
svilena tkanina
svilena tkanina za štamparske šablone
svileni konac
svileni otpaci za popunjavanje
svinjci
svinjska dlaka [čekinje]
svjećice (držači svjećica) za božićna drvca
svjećice (električne svjećice za božićna drvca)
svjećice [dušice]
svjećice [voštanice] za božićna drvca
svjećice za paljenje motora s unutrašnjim sagorijevanjem
svjećice za zagrijavanje dizel motora
svrdla (drške svrdla)
svrdla (koljenasti produžeci svrdla)
svrdla (stolarska svrdla) [alat]
svrdla (šuplja svrdla za bušenje velikih otvora)
svrdla (vrhovi [šiljci] svrdla)
svrdla [alat]
svrdla [mali, ručni alat]
231
WIPO
110182
110179
110027
110189
090330
090704
160008
190115
090251
090251
230016
220008
010234
310119
220019
310090
240088
240060
230007
220040
190084
210188
280029
110195
040076
040010
070394
070061
080011
080012
080194
080197
080016
080193
080028
S
Š
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
2
30
28
1
1
25
12
3
3
8
8
6
6
20
12
22
6
20
8
21
5
30
5
30
7
31
19
30
30
2
32
30
9
9
16
25
16
18
25
24
26
20
ME
Š0001P
Š0002P
Š0003P
Š0004P
Š0005P
Š0006P
Š0007P
Š0008P
Š0009P
Š0010P
Š0011P
Š0012P
Š0013P
Š0014P
Š0015P
Š0016P
Š0017P
Š0018P
Š0019P
Š0020P
Š0021P
Š0022P
Š0023P
Š0024P
Š0025P
Š0026P
Š0027P
Š0028P
Š0029P
Š0030P
Š0031P
Š0032P
Š0033P
Š0034P
Š0035P
Š0036P
Š0037P
Š0038P
Š0039P
Š0040P
Š0041P
Š0042P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
šafran [bojajuće materije]
šafran [začin]
šah [igra]
šalitra
šalitreni papir
šalovi
šalupe [barke s 4-8 vesala]
šamponi
šamponi za kućne ljubimce
šare (alat za utiskivanje šara u drvu ili bakru)
šare (pribor za utiskivanje šara toplim postupkom)
šarke (metalne šarke)
šarke [držači vrata]
šarke, nemetalne
šasije za vozila
šatori
šatori (metalni kolčići za šatore)
šatori (nemetalni kolčići za šatore)
šećer (hvataljke za šećer)
šećer (posudice za šećer)
šećer (žuti šećer za medicinske potrebe)
šećer *
šećer za medicinske potrebe
šećer, žuti za prehranu
šećerna industrija (mašine za šećernu industriju)
šećerna trska
šećerna trska (ploče od pulpe šećerne trske) [građevni materijal]
šećerni proizvodi
šećerni proizvodi za ukrašavanje božićnih drvca
šelak, gumeni lak
šerbet [hladni napitak]
šerbet [voćni sladoled]
šestari (dvokraki šestari)
šestari [mjerni instrumenti]
šestari za crtanje
šeširi
šeširi (kartonske kutije za šešire)
šeširi (kožne kutije za šešire)
šeširi (okviri za šešire)
šeširi (postava za šešire)
šeširi (ukrasi za šešire od neplemenitih metala)
šeširi (vješalice za šešire)
232
WIPO
020099
300120
280055
010469
010416
250032
120064
030134
030196
080105
080117
060327
060039
200056
120185
220071
060208
200168
080173
210218
050310
300069
050278
300153
070356
310021
190231
300042
300008
020077
320029
300125
090104
090200
160096
250046
160076
180023
250028
240019
260016
200053
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
25
28
24
34
34
34
8
8
19
6
7
6
6
19
10
6
6
6
18
26
20
20
26
7
8
8
8
31
7
7
26
26
26
23
23
26
26
16
10
10
26
ME
Š0043P
Š0044P
Š0045P
Š0046P
Š0047P
Š0048P
Š0049P
Š0050P
Š0051P
Š0052P
Š0053P
Š0054P
Š0055P
Š0056P
Š0057P
Š0058P
Š0059P
Š0060P
Š0061P
Š0062P
Š0063P
Š0064P
Š0065P
Š0066P
Š0067P
Š0068P
Š0069P
Š0070P
Š0071P
Š0072P
Š0073P
Š0074P
Š0075P
Š0076P
Š0077P
Š0078P
Š0079P
Š0080P
Š0081P
Š0082P
Š0083P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
šeširi od papira
šeširi od papira za zabave
ševiot [vunena tkanina]
šibice
šibice (kutije za šibice)
šibice (stalci za šibice)
šila
šila za razmicanje strukova pri pletenju užadi
šindra za krovove
šine
šine (mašine za izradu šina)
šine (sigurnosne šine) [kontrašine]
šine (spojnice za šine)
šine od vinila [građevinski materijal]
šine za hirurške potrebe
šinske spojnice
šipke (metalne šipke za varenje i lemljenje)
šipke metalnih rešetki
šipke za kišobrane i suncobrane
šipke za steznike
šipke za zavjese
šipke za zavjese [šine]
šipkice za okovratnike
šišanje (mašine za šišanje)
šišanje (ručni pribor za šišanje)
šišanje brade (sprave za šišanje brade)
šišanje kose (uređaji za šišanje kose, električni ili neelektrični)
šišarke hmelja
šivaće mašine
šivaće mašine (nožne komande za šivaće mašine)
šivaći pribor (kutije za šivaći pribor) *
šivenje (igle za šivenje)
šivenje (igle za šivenje)
šivenje (konac za šivenje)
šivenje (konac za šivenje)
šivenje (kugle za šivenje)
šivenje (napršnjaci za šivenje)
šivenje odjeće (krojevi za šivenje odjeće)
šivenje rana (igle za šivenje rana)
šivenje rana (pribor za šivenje rana)
šivenje tekstilnih proizvoda (komadi tkanine koji se lijepe toplim
postupkom za šivenje tekstilnih proizvoda)
233
WIPO
250162
280204
240023
340001
340035
340031
080008
080103
190021
060129
070383
060095
060116
190238
100021
060116
060303
060042
180007
260012
200175
200171
260046
070122
080223
080026
080219
310038
070440
070111
260049
260004
260007
230009
230015
260020
260050
160212
100009
100149
260081
Š
Š
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
7
16
16
18
20
20
29
20
31
19
16
19
19
16
7
1
19
17
26
26
26
19
19
19
21
3
3
3
8
3
34
21
30
20
19
9
4
11
10
10
10
10
ME
Š0084P
Š0085P
Š0086P
Š0087P
Š0088P
Š0089P
Š0090P
Š0091P
Š0092P
Š0093P
Š0094P
Š0095P
Š0096P
Š0097P
Š0098P
Š0099P
Š0100P
Š0101P
Š0102P
Š0103P
Š0104P
Š0105P
Š0106P
Š0107P
Š0108P
Š0109P
Š0110P
Š0111P
Š0112P
Š0113P
Š0114P
Š0115P
Š0116P
Š0117P
Š0118P
Š0119P
Š0120P
Š0121P
Š0122P
Š0123P
Š0124P
Š0125P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
šivenje tkanina (mašine za šivenje tkanina)
školska oprema
školske table
školske torbe
školski namještaj
školjke ostrige, prazne
školjke, nežive
školjke, prazne
školjke, žive
škriljac
škriljac (olovke od škriljca)
škriljac u prahu
škriljac za krovove
škriljac za pisanje
šljaka (separatori šljake) [mašine]
šljaka [gnojivo]
šljaka [građevinski materijal]
šljake (vuna od šljake) [izolacioni materijal]
šljoke [pozamanterija]
šljokice [tanki bakreni ukrasni listići za odjeću]
šljokice za odjeću
šljunak
šljunak
šljunak za akvarijume
šminka (pribor za skidanje šminke)
šminka (proizvodi za skidanje šminke)
šminkanje (proizvodi za šminkanje)
šmirgl papir
šmirgl točak za brušenje [šmirgl] (brusevi sa šmirglom)
šmirgla [sitnozrnati korund]
šmrkanje (duvan za šmrkanje)
šolje
špageti
španska trstika
šperploča [furnir]
špijunke [mali otvori za gledanje na vratima]
špiritus za gorenje [žesta]
šporeti
špricevi za injekcije (sprave za klistiranje)
špricevi za klistir
špricevi za maternice [uteruse]
špricevi za medicinske potrebe
234
WIPO
070329
160248
160201
180020
200094
200090
290082
200233
310041
190006
160024
190008
190007
160023
070059
010428
190104
170061
260075
260075
260077
190237
190099
190233
210344
030078
030033
030084
080226
030094
340033
210220
300126
200133
190028
090312
040002
110108
100080
100080
100142
100100
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
10
7
6
10
10
19
9
9
16
24
7
8
7
Š0126P
Š0127P
Š0128P
Š0129P
Š0130P
Š0131P
Š0132P
Š0133P
Š0134P
Š0135P
Š0136P
Š0137P
Š0138P
16
2
7
2
16
7
7
7
7
2
7
16
16
7
7
24
16
24
3
21
30
5
3
21
16
15
6
18
Š0139P
Š0140P
Š0141P
Š0142P
Š0143P
Š0144P
Š0145P
Š0146P
Š0147P
Š0148P
Š0149P
Š0150P
Š0151P
Š0152P
Š0153P
Š0154P
Š0155P
Š0156P
Š0157P
Š0158P
Š0159P
Š0160P
Š0161P
Š0162P
Š0163P
Š0164P
Š0165P
Š0166P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
špricevi za medicinske potrebe
špricevi za motore [injektori]
šrafovi (metalni šrafovi za kablove)
štake za invalide
štake za invalide (vrhovi za invalidske štake)
štale [konjušnice]
štampači za kompjutere
štampana kola
štampane materije [štampane materije]
štampane pamučne tkanine [tkanina]
štampanje (mašine za štampanje u limu)
štampanje u bakru ili drvu (alat za štampanje u bakru ili drvu)
štampanje u bakru ili drvu (mašine za reljefasto štampanje u bakru
ili drvu)
štampare (prenosive štampare) [kancelarijski pribor]
štamparska boja
štamparska boja (uređaji za nanošenje štamparske boje)
štamparska pasta za ispunu štamparskih boja
štamparska slova
štamparska slova (mašine za lijevanje štamparskih slova)
štamparske mašine
štamparske matrice
štamparske prese
štamparski i fotokopirni uređaji (umeci s tintom)
štamparski kalupi
štamparski lenjiri [vrstači]
štamparski proizvodi
štamparski valjci
štamparski valjci [mašine]
štamparstvo (filtar tkanina za štamparstvo)
štamparstvo (netekstilna filter-tkanina za štamparstvo)
štamparstvo (svilena tkanina za štamparske matrice)
štapići (vatirani štapići za kozmetičku upotrebu)
štapići [kuhinjski pribor]
štapići od slatkog korjenja [slatkiši]
štapići od slatkog korjenja za farmaceutske potrebe
štapići tamjana za kađenje
štapići za koktele
štapići za pokazivanje sadržaja na tabli [neelektrični]
štapići za udaranje ritma
štapovi (metalni vrhovi za štapove)
štapovi od trske
235
WIPO
100164
070077
060314
100168
100126
190085
090618
090125
160175
240061
070216
080084
070181
160178
020066
070175
020043
160065
070120
070218
070436
070219
020123
070217
160098
160175
070140
070220
240106
160177
240060
030019
210311
300147
050303
030213
210314
160350
150009
060064
180015
Š
Š
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
28
28
28
28
18
18
28
28
18
18
18
7
1
1
1
1
Š0167P
Š0168P
Š0169P
Š0170P
Š0171P
Š0172P
Š0173P
Š0174P
Š0175P
Š0176P
Š0177P
Š0178P
Š0179P
Š0180P
Š0181P
Š0182P
6
21
1
8
26
9
20
13
12
16
9
18
25
9
9
1
Š0183P
Š0184P
Š0185P
Š0186P
Š0187P
Š0188P
Š0189P
Š0190P
Š0191P
Š0192P
Š0193P
Š0194P
Š0195P
Š0196P
Š0197P
Š0198P
30
10
Š0199P
Š0200P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
štapovi za bilijar
štapovi za biljar (krede za bilijarske štapove)
štapovi za golf
štapovi za golf (torbe za štapove za golf)
štapovi za hodanje (ručke štapova za hodanje)
štapovi za kišobrane
štapovi za mažuretkinje
štapovi za pecanje
štapovi, planinarski
štavljena koža
štavljena koža [ne za čišćenje]
štavljenje (uređaji za struganje mesa s koža za štavljenje)
štavljenje kože (materije za štavljenje kože)
štavljenje kože (proizvodi za štavljenje kože)
štavljenje kože (ulja za štavljenje kože)
štavljenje životinjskih koža (proizvodi za štavljenje životinjskih
koža)
štedne tikvice (metalne štedne tikvice)
štedne tikvice, nemetalne
štednja goriva (proizvodi za štednju goriva)
štipaljke (ručne stolarske štipaljke)
štipaljke za bicikliste
štipaljke za nos za ronioce i plivače
štitnici ispred peći ili otvorenih kamina
štitnici na puškama
štitnici od sunca za automobile [zavjesice]
štitnici za brisanje
štitnici za koljena za radnike [zaštitni artikli]
štitnici za konjska koljena
štitnici za kragne
štitnici za oči
štitnici za zube
šumarstvo (hemikalije za šumarstvo) osim fungicida, herbicida,
insekticida i sredstava protiv parazita
šunka (glazure za šunku)
šupljine na tijelu (uređaji za ispiranje šupljina na tijelu)
236
WIPO
280121
280020
280034
280061
180060
180014
280164
280035
180001
180032
180094
070166
010509
010215
010350
010216
060250
210224
010257
080147
260119
090655
200046
130040
120245
160138
090605
180053
250021
090277
090414
010505
300210
100044
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
16
9
9
9
19
20
16
28
28
20
19
9
5
5
32
16
30
12
24
29
9
9
30
9
1
1
3
1
T0001P
T0002P
T0003P
T0004P
T0005P
T0006P
T0007P
T0008P
T0009P
T0010P
T0011P
T0012P
T0013P
T0014P
T0015P
T0016P
T0017P
T0018P
T0019P
T0020P
T0021P
T0022P
T0023P
T0024P
T0025P
T0026P
T0027P
T0028P
160298
090270
090146
090197
190122
200169
160123
280057
280056
200002
190137
090217
050418
050214
320033
160027
300190
120218
240091
290157
090465
090485
300184
090300
010532
010506
030155
010089
21
15
3
3
5
9
T0029P
T0030P
T0031P
T0032P
T0033P
T0034P
9
5
2
21
5
21
T0035P
T0036P
T0037P
T0038P
T0039P
T0040P
T lenjiri za crtanje
T.S.F. uređaji [radiouređaji]
table (priključne table)
table (razvodne table) [električna struja]
table i ploče od vještačkog materijala za obilježavanje puteva
table stolova
table za crtanje
table za igranje dame
table za igranje šaha
table za oglašavanje
table za signalizaciju, nesvijetleće, nemehaničke, nemetalne
table, upravljačke
tablete antioksidanti
tablete za farmaceutske potrebe
tablete za gazirana pića
tablice (aritmetičke tablice)
tabule [vrsta orjentalnog jela od žita]
tačke [ručna kolica]
taft [svila]
tahini [tijesto od sezamovog sjemena]
tahometri
tahometri [brojila okretaja]
takos
taksimetri
talijum
talk [magnezijev silikat]
talk za toaletne potrebe
talog u motoru (hemijska sredstva za uklanjanje taloga iz cilindra
motora)
taljeni silicijum [poluobrađeni proizvodi] ne za građevinske potrebe
tamburini [duguljasti bubnjevi]
tamjan
tamjan (štapići tamjana za kađenje)
tamjan za odbijanje insekata
tamne komore (svijetiljke za tamne komore) [fotografska
djelatnost]
tamne komore [fotografija]
tamnjenje kože (tablete za tamnjenje kože)
tamnjenje metala (proizvodi protiv tamnjenja metala)
tamponi za čišćenje
tamponi za menstruaciju
tamponi za struganje za kuhinjske potrebe
237
210308
150067
030095
030213
050386
090318
090117
050417
020093
210168
050232
210259
T
T
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
9
9
15
1
1
11
6
21
21
1
27
3
1
24
27
30
1
30
1
5
5
1
1
9
9
6
20
6
4
11
1
1
1
1
1
1
1
25
17
21
9
1
ME
T0041P
T0042P
T0043P
T0044P
T0045P
T0046P
T0047P
T0048P
T0049P
T0050P
T0051P
T0052P
T0053P
T0054P
T0055P
T0056P
T0057P
T0058P
T0059P
T0060P
T0061P
T0062P
T0063P
T0064P
T0065P
T0066P
T0067P
T0068P
T0069P
T0070P
T0071P
T0072P
T0073P
T0074P
T0075P
T0076P
T0077P
T0078P
T0079P
T0080P
T0081P
T0082P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
tamponi za uši
tamponi za uši prilikom ronjenja
tam-tam [instrument]
tanin
taninska kisjelina
tankovi (ventili za regulaciju nivoa u tankovima) [rezervoari]
tantal [metal]
tanjiri [posuđe]
tanjiri za jednokratnu upotrebu
tapete (ljepilo za papirne tapete)
tapete (netekstilne, zidne tapete)
tapete (proizvodi za čišćenje tapeta)
tapete (proizvodi za skidanje tapeta)
tapete (tekstilne, zidne tapete)
tapete, tekstilne
tapioka
tapioka (brašno tapioke za industriju)
tapioka (brašno tapioke za prehranu)
tartar [birsa] (sredstva protiv stvaranja tartara)
tartar kreme za farmaceutske potrebe
tartar za farmaceutske potrebe
tartar za nefarmaceutske potrebe
tartarska kisjelina
tastature kompjutera
tasteri za zvonca
T-cijevi (metalne T-cijevi)
tečna goriva (nemetalne posude za tečna goriva)
tečna goriva (posude od metala za tečna goriva)
tečna pogonska goriva
tečnosti (rashlađivači tečnosti) [mašine]
tečnosti za automatske prijenose
tečnosti za hidraulične krugove
tečnosti za kočnice
tečnosti za lemljenje
tečnosti za močenje duvana
tečnosti za servo uređaje
tečnosti za zavarivanje
tee-shirts [majice]
tegle (gumene trake za tegle)
tegle za kompot
tegovi
tehnecijum
238
WIPO
090681
090401
150068
010508
010511
110194
060246
210235
210333
010203
270013
030138
010653
240103
270018
300127
010512
300128
010073
050325
050281
010514
010515
090537
090093
060366
200065
060338
040081
110188
010644
010197
010315
010584
010471
010643
010583
250155
170012
210033
090403
010516
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
1
1
1
24
7
22
7
24
9
9
19
9
9
9
9
9
9
9
19
6
9
9
9
9
9
T0083P
T0084P
T0085P
T0086P
T0087P
T0088P
T0089P
T0090P
T0091P
T0092P
T0093P
T0094P
T0095P
T0096P
T0097P
T0098P
T0099P
T0100P
T0101P
T0102P
T0103P
T0104P
T0105P
T0106P
T0107P
010363
010091
010362
240098
070496
220010
070325
240012
090600
090661
190041
090207
090572
090473
090423
090629
090467
090469
190155
060222
090472
090474
090464
090476
090340
9
1
9
2
28
28
9
26
21
27
27
20
20
11
27
10
T0108P
T0109P
T0110P
T0111P
T0112P
T0113P
T0114P
T0115P
T0116P
T0117P
T0118P
T0119P
T0120P
T0121P
T0122P
T0123P
tekstil (hemikalije za impregnaciju tekstila)
tekstil (hemikalije za oživljavanje tekstila)
tekstil (preparati za postizanje nepropusnosti tekstila)
tekstil, netkani
tekstilna industrija (mašine za tekstilnu industriju)
tekstilna vlakna, u sirovom obliku
tekstilni materijal (mašine za obrubljivanje tekstila)
tekstilni materijal [štofovi] *
telefaksi
telefoni (prenosivi telefoni)
telefonske kabine, nemetalne
telefonske slušalice
telefonske žice
telefonski predajnici
telefonski uređaji
telefonsko odgovaranje (uređaji za telefonsko odgovaranje)
telegrafi [uređaji]
telegrafske žice
telegrafski stubovi, nemetalni
telegrafski, metalni stubovi
telekomunikacioni aktivatori za TV spikere
telekomunikacioni prekidači
teleprinteri
teleskopi
televizijski aparati (mehanizmi s prethodnim plaćanjem za upotrebu
televizijskih aparata)
televizori
telirijum
temperatura (indikatori temperature)
tempere [boje]
tenis (mrežice za tenis)
teniske loptice (sprave za izbacivanje teniskih loptica)
teodoliti
tepisi (kukice za tepihe)
tepisi (sprave za isprašivanje tepiha) [kloferi]
tepisi *
tepisi krojeni za automobile
tepisi za stepeništa (šipke za sagove za stepeništa)
tepisi za stepenište (šipke za pridržavanje sagova za stepenište)
tepisi, električno grijani
tepisi, neklizajući
terapeutski galvanski uređaji
239
090468
010517
090477
020062
280065
280173
090479
260122
210008
270011
270010
200105
200105
110310
270012
100091
T
T
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
5
21
1
7
7
12
5
9
9
9
9
9
9
9
2
3
3
5
3
5
8
1
8
1
20
21
21
30
30
30
30
31
24
5
15
7
15
16
16
2
16
1
ME
T0124P
T0125P
T0126P
T0127P
T0128P
T0129P
T0130P
T0131P
T0132P
T0133P
T0134P
T0135P
T0136P
T0137P
T0138P
T0139P
T0140P
T0141P
T0142P
T0143P
T0144P
T0145P
T0146P
T0147P
T0148P
T0149P
T0150P
T0151P
T0152P
T0153P
T0154P
T0155P
T0156P
T0157P
T0158P
T0159P
T0160P
T0161P
T0162P
T0163P
T0164P
T0165P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
terapeutski preparati za kupke
terarijumi za stan [uzgoj biljaka]
terbijum
teret (jarboli za dizanje tereta)
teretne dizalice
teretne dvokolice [kubikaška kolica]
termalne vode
terminali (električni terminali) [kleme]
termionske cijevi
termionske elektronske [ampule]
termionske svijetiljke i lampice
termionski ventili
termostati
termostati za vozila
terpen [razrjeđivač za boje]
terpeni (nezasićeni ugljenikovodonici)
terpentin [sredstvo za odmašćivanje]
terpentin za farmaceutske potrebe
terpentinska esencija [sredstvo za odmašćivanje]
terpentinsko ulje za farmaceutske potrebe
tesarska svrdla
teška voda
tetoviranje (aparati za tetoviranje)
tetrahloridi
tezge [prodajni stolovi]
tiganji
tiganji podmetači [za stavljanje ispod ražnja]
tijesto (fermenti za tijesto)
tijesto od badema
tijesto od sojinog zrna [začin]
tijesto za kolače
tikve [bundeve]
til [tkanina]
timol za farmaceutske potrebe
timpani (ramovi za timpane)
timpani [dijelovi štamparskih mašina]
timpani [muzički instrumenti]
tinta (posude za tintu)
tinta *
tinta [toner] (umeci s tintom) za štamparske i fotokopirne uređaje
tinta za ispravljanje
tiokarbanilid
240
WIPO
050045
210305
010519
070251
070095
120219
050131
090089
090060
090506
090506
090060
090238
090481
020124
030159
030157
050282
030158
050283
080104
010253
080256
010529
200067
210181
210136
300066
300004
300194
300072
310043
240089
050284
150020
070377
150069
160335
160142
020123
160104
010533
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
15
16
7
7
16
6
6
1
2
1
30
21
30
7
7
7
7
7
1
5
21
7
4
24
24
24
24
24
24
24
1
24
24
16
24
16
5
24
17
4
17
24
ME
T0166P
T0167P
T0168P
T0169P
T0170P
T0171P
T0172P
T0173P
T0174P
T0175P
T0176P
T0177P
T0178P
T0179P
T0180P
T0181P
T0182P
T0183P
T0184P
T0185P
T0186P
T0187P
T0188P
T0189P
T0190P
T0191P
T0192P
T0193P
T0194P
T0195P
T0196P
T0197P
T0198P
T0199P
T0200P
T0201P
T0202P
T0203P
T0204P
T0205P
T0206P
T0207P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
tipke muzičkih instrumenata
tipke pisaćih mašina
tipografske mašine
tipografske prese
tipografski znakovi [brojke i slova]
titan
titanijumsko gvožđe
titanit
titanov anhidrid [pigment]
titanov anhidrid za industriju
tjestenina
tjestenina (valjci za pravljenje tjestenine)
tjestenina za prehranu
tkalačke mašine
tkalački razboji
tkalački razboji (daščice tkalačkih razboja)
tkalački razboji (kalemovi za tkalačke razboje)
tkalački razboji (remenje tkalačkih razboja)
tkanina (hemikalije za sprečavanje stvaranja mrlja na tkaninama)
tkanina (hirurška tkanina)
tkanina (posude od tkanine) [vedra]
tkanina (prenosive, parne prese za tkanine)
tkanina (ulje za mazanje tkanine, vune)
tkanina *
tkanina koja imitira kožu životinja
tkanina koja se lijepi toplim postupkom
tkanina od konjske dlake
tkanina od staklenih vlakana za tekstil
tkanina sa ucrtanim motivima za vezenje
tkanina za brisanje stakla
tkanina za kopiranje nacrta s paus papira
tkanina za obuću
tkanina za postave
tkanina za precrtavanje
tkanina za tekstilne potrebe
tkanina za uvezivanje
tkanina za zavoje
tkanina, baršunasta
tkanine (izolacione tkanine)
tkanine (ulje za tkanine)
tkanine od staklenih vlakana za izolaciju
tkanine s rijetkim nitima
241
WIPO
150077
160257
070378
070303
160097
060251
060138
010537
020106
010536
300134
210175
300003
070259
070261
070224
070054
070212
010286
050078
210127
070480
040080
240008
240003
240001
240058
240104
240049
240048
010434
240021
240010
160063
240116
160150
050140
240111
170056
040080
170104
240043
T
T
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
24
24
5
1
11
11
11
3
3
3
21
24
24
3
11
11
11
21
16
24
21
3
20
21
3
28
21
18
12
6
20
12
12
12
7
12
12
12
12
12
12
ME
T0208P
T0209P
T0210P
T0211P
T0212P
T0213P
T0214P
T0215P
T0216P
T0217P
T0218P
T0219P
T0220P
T0221P
T0222P
T0223P
T0224P
T0225P
T0226P
T0227P
T0228P
T0229P
T0230P
T0231P
T0232P
T0233P
T0234P
T0235P
T0236P
T0237P
T0238P
T0239P
T0240P
T0241P
T0242P
T0243P
T0244P
T0245P
T0246P
T0247P
T0248P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
tkanine s rijetkim nitima za velika sita
tkanine, rastegljive
tlo (sredstva za sterilizaciju zemljišta)
tlo s algama kremenašicama [dijatomejama]
toaleti
toaleti prenosivi [zahodi]
toaleti, muški [pisoari]
toaletna sredstva protiv znojenja
toaletna ulja
toaletne boje
toaletne četke
toaletne daske (presvlake za toaletne daske)
toaletne rukavice
toaletne vodice
toaletne wc šolje
toaletni kotlići
toaletni lavaboi
toaletni neseseri
toaletni peškiri od papira
toaletni peškiri, tekstilni
toaletni pribor
toaletni proizvodi
toaletni stolčići
toaletni sunđeri
toaletno mlijeko
tobogani [igra]
točenje (sprave za točenje)
točkići (torbe na točkićima)
točkići za kolica
točkići za namještaj (metalni točkići za namještaj)
točkići za namještaj, nemetalni
točkovi (spojnice osovina na točkovima)
točkovi (spoljašnje gume za točkove vozila)
točkovi (unutrašnje gume za točkove)
točkovi mašina
točkovi vozila
točkovi vozila (felge točkova vozila) [felge]
točkovi vozila (glavine za vozila)
točkovi vozila (osovine na točkovima vozila)
točkovi vozila (slobodni točkovi za kopnena vozila)
točkovi vozila (šarafi za gumene točkove)
242
WIPO
240009
240046
050272
010632
110105
110064
110301
030162
030120
030060
210051
240118
240055
030092
110236
110272
110235
210115
160307
240087
210225
030125
200189
210123
030123
280149
210027
180070
120250
060187
200149
120169
120031
120157
070336
120053
120174
120060
120168
120148
120155
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
12
T0249P
120033
12
29
25
15
8
9
1
1
6
2
10
10
11
17
11
9
17
11
7
21
10
9
13
13
13
13
6
26
18
18
18
18
10
5
8
12
8
18
18
18
T0250P
T0251P
T0252P
T0253P
T0254P
T0255P
T0256P
T0257P
T0258P
T0259P
T0260P
T0261P
T0262P
T0263P
T0264P
T0265P
T0266P
T0267P
T0268P
T0269P
T0270P
T0271P
T0272P
T0273P
T0274P
T0275P
T0276P
T0277P
T0278P
T0279P
T0280P
T0281P
T0282P
T0283P
T0284P
T0285P
T0286P
T0287P
T0288P
T0289P
točkovi željezničkih vozila (unutrašnji rubovi točkova željezničkih
vagona ili tramvaja)
točkovi, spojnice osovina točkova [uređaji]
tofi, grudve zgnječene soje
toge
togovi
tokarski, okrugli noževi [alati]
toki-voki
toluen
toluol
tombak [slitine]
toneri za fotokopirne aparate [boja]
topli vazduh (terapeutski uređaji s toplim vazduhom)
topli vazduh (vibratori s toplim vazduhom za medicinske potrebe)
toplina (akumulatori topline)
toplina (materijali za sprečavanje isijavanja topline)
toplina (sakupljači topline) [rekuperatori]
toplina (uređaji za kontrolu topline)
toplinska izolacija (proizvodi za toplotnu izolaciju)
toplinski izmjenjivači
toplinski izmjenjivači [dijelovi mašina]
toplinski izolovane posude
toplomjeri za medicinske potrebe
toplomjeri, nemedicinski
topovi
topovski nišani [nisu optički uređaji]
topovski stalci [lafete]
topovsko punjenje (barut za topovsko punjenje)
torbe (metalni zatvarači za torbe)
torbe (rajsfešlusi za torbe) [klizni zatvarači]
torbe (ručne torbe)
torbe (sportske torbe)
torbe [kožna galanterija]
torbe na točkićima
torbe s hirurškim ili medicinskim priborom
torbe s lijekovima za putovanje [priručne apoteke]
torbe s pedikerskim priborom
torbe s priborom za krpljenje guma
torbe s priborom za manikiranje
torbe za alat [prazne]
torbe za divljač
torbe za hranjenje, zobnice
243
120169
290140
250117
150071
080161
090677
010538
010538
060253
020121
100011
100012
110002
170024
110069
090116
170016
110129
070450
210062
100198
090429
130020
130065
130002
130050
060379
260087
180077
180118
180083
180070
100152
050126
080106
120008
080231
180047
180019
180050
T
T
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
18
28
18
18
18
18
18
18
18
18
18
28
18
18
20
20
1
7
11
13
30
21
30
12
11
11
31
1
7
7
15
16
5
16
15
26
6
1
26
18
26
26
ME
T0290P
T0291P
T0292P
T0293P
T0294P
T0295P
T0296P
T0297P
T0298P
T0299P
T0300P
T0301P
T0302P
T0303P
T0304P
T0305P
T0306P
T0307P
T0308P
T0309P
T0310P
T0311P
T0312P
T0313P
T0314P
T0315P
T0316P
T0317P
T0318P
T0319P
T0320P
T0321P
T0322P
T0323P
T0324P
T0325P
T0326P
T0327P
T0328P
T0329P
T0330P
T0331P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
torbe za kampovanje
torbe za kriket
torbe za namirnice
torbe za nošenje male djece
torbe za note
torbe za novac [vrećice za novce]
torbe za novac, pletene
torbe za plažu
torbe za putovanja [kožna galanterija]
torbe za spise [aktovke]
torbe za školu
torbe za štapove za golf, sa ili bez točkića
torbe, planinarske
torbe-navlake za odijela [za putovanja]
torbe-ormari za slaganje odjeće
torbe-ormari za vješanje odjeće
torijum
tornjevi za bušenje, plutajući ili neplutajući
tornjevi za pročišćavanje za destilaciju
torpeda
torte
torte (lopatice za torte)
tortilje
torzione za poluge za vozila
tosteri [aparati za podgrijavanje hleba]
tosteri za hleb [tosteri]
tovljenje životinja (proizvodi za tovljenje životinja)
tragacant guma za upotrebu u proizvodnji
trakasti prenosnik
trakasti prenosnik
trake (bušene muzičke trake)
trake (držači ljepljivih traka) [kancelarijski pribor]
trake (ljepljive trake za medicinske potrebe)
trake (ljepljive trake za papirne proizvode ili za domaćinstvo)
trake (muzičke)
trake (samopričvrsne trake [jež]) [krojački pribor]
trake (uređaji za natezanje metalnih traka) [natezni remeni]
trake [filmovi], senzibilizovane ali neeksponirane
trake [florovi] oko rukava
trake [kožne]
trake [nagrade]
trake [odličja]
244
WIPO
180075
280047
180071
180044
180013
180010
180090
180076
180084
180083
180020
280061
180074
180111
200252
200129
010535
070462
110208
130076
300129
210177
300185
120034
110171
110171
310052
010024
070037
070037
150079
160003
050294
160266
150078
260116
060383
010581
260024
180031
260177
260117
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
26
22
16
16
16
16
20
18
20
9
26
25
12
17
26
22
9
26
26
26
16
26
9
16
6
22
22
22
8
2
10
16
17
T0332P
T0333P
T0334P
T0335P
T0336P
T0337P
T0338P
T0339P
T0340P
T0341P
T0342P
T0343P
T0344P
T0345P
T0346P
T0347P
T0348P
T0349P
T0350P
T0351P
T0352P
T0353P
T0354P
T0355P
T0356P
T0357P
T0358P
T0359P
T0360P
T0361P
T0362P
T0363P
T0364P
260076
220015
160143
160326
160143
160043
200027
180080
200162
090535
260114
250142
120156
170107
260013
220045
090703
260120
260096
260047
160245
260024
090231
160205
060285
220078
220003
220088
080258
020021
100023
160036
170085
9
20
16
26
24
12
12
9
T0365P
T0366P
T0367P
T0368P
T0369P
T0370P
T0371P
T0372P
trake [pozamanterija]
trake i zavoji od konoplje
trake natopljene bojom
trake natopljene bojom za štampače kompjuteri
trake natopljene tintom
trake natopljene tintom (kalemi za trake natopljene tintom)
trake od drva
trake od kože
trake od slame
trake za čišćenje glava za snimanje
trake za glavu
trake za glavu [odjevni predmeti]
trake za izmjenu spoljašnjeg sloja automobilskih guma
trake za izolaciju
trake za kosu
trake za letvice na venecijanerima
trake za mobilne telefone
trake za naboravanje zavjesa
trake za obrubljivanje
trake za odjeću
trake za pisaće mašine
trake za ruke [modni dodaci]
trake za snimanje zvuka
trake za uvez
trake za vezanje (metalne trake za povezivanje)
trake za vezanje, nemetalne
trake za vezivanje vinove loze
trake za vodoravne prozore [tipa giljotine]
trake za vuču [ručni alat]
trake za zaštitu od korozije
trake, galvanske za medicinske potrebe
trake, gumirane [papirnati proizvodi]
trake, ljepljive [ne za medicinske potrebe, za papirnate proizvode ni
za domaćinstvo]
trake, magnetne
trake, netekstilne za zavjese
trake, papirnate
trake, rastegljive
trake, tekstilne za zavjese
traktori
tramvajska kola
transformatori
245
090078
200101
160244
260095
240047
120075
120187
090049
T
T
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
17
9
9
7
9
7
22
34
5
7
8
31
27
10
10
25
6
19
3
8
3
21
1
1
4
31
33
16
15
12
24
25
25
25
28
9
29
3
10
12
15
9
ME
T0373P
T0374P
T0375P
T0376P
T0377P
T0378P
T0379P
T0380P
T0381P
T0382P
T0383P
T0384P
T0385P
T0386P
T0387P
T0388P
T0389P
T0390P
T0391P
T0392P
T0393P
T0394P
T0395P
T0396P
T0397P
T0398P
T0399P
T0400P
T0401P
T0402P
T0403P
T0404P
T0405P
T0406P
T0407P
T0408P
T0409P
T0410P
T0411P
T0412P
T0413P
T0414P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
transformatori (izolaciono ulje za transformatore)
transformatori za povećanje napona
transponderi
transporteri [mašine]
tranzistori [elektronika]
trava (mašine za uklanjanje trave)
trava za popunjavanje
trave za pušenje *
trave za pušenje za medicinske potrebe
travnjaci (kosilice za travnjake) [mašine]
travnjaci (kosilice za travnjake) [ručne sprave]
travnjaci, prirodni
travnjaci, vještački
trbušni [abdominalni] pojasevi
trbušni [abdominalni] steznici
tregeri
tremovi (metalni tremovi nad kućnim vratima)
tremovi nad kućnim vratima, nemetalni
trepavice (kozmetički proizvodi za trepavice)
trepavice (spravica za savijanje trepavica)
trepavice (vještačke trepavice)
tresač tepiha ručni [kloferi]
treset (posude od treseta za povrtlarstvo)
treset [gnojivo]
treset [gorivo]
tresetne podloge
trešnjevača [kirš]
trgovačke kartice [osim za igre]
triangl [muzički instrumenti]
tricikli
triko [tkanina]
trikoi [gimnastički dresovi, majice]
trikoi [odjevni predmeti]
trikotažni odjevni predmeti
triktrak [igra s kockicama i s figuricama za damu]
triode
tripice
tripoli kamen za poliranje [vrsta kamena]
trokari [hirurške sprave]
trokolice za dostavu robe
tromboni [muzički instrumenti]
tronošci za fotografske aparate
246
WIPO
170051
090266
090693
070371
090624
070148
220044
340028
050336
070201
080127
310063
270003
100001
100003
250083
060179
190123
030043
080252
030042
210008
010445
010539
040024
310081
330017
160354
150055
120191
240092
250094
250071
250013
280114
090705
290112
030164
100151
120162
150070
090577
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
9
27
20
19
20
15
12
5
10
5
12
19
1
6
6
1
29
25
7
7
12
7
8
8
8
8
11
16
11
21
11
25
3
ME
T0415P
T0416P
T0417P
T0418P
T0419P
T0420P
T0421P
T0422P
T0423P
T0424P
T0425P
T0426P
T0427P
T0428P
T0429P
T0430P
T0431P
T0432P
T0433P
T0434P
T0435P
T0436P
T0437P
T0438P
T0439P
T0440P
T0441P
T0442P
T0443P
T0444P
T0445P
T0446P
T0447P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
trouglovi za signalizaciju vozila u kvaru
trska (prostirači od trske)
trska [materijal za pletenje]
trska za gradnju
trska, španska
trube [muzički instrumenti]
trube za automobile
trudnoća (hemijska sredstva za dijagnosticiranje trudnoće)
trudnoća (pojasevi za trudnoću)
truležne gljivice (proizvodi protiv truležnih gljivica)
trupovi brodova
tuf, krečnjački tuf, siga [vrsta kamena]
tulijum
tungsten
tungsten, volfram
tungstenska, volframska kisjelina
tunjevina
turbani
turbine [osim turbina za kopnena vozila]
turbine na vjetar
turbine za kopnena vozila
turbokompresori
turpije
turpije [alat]
turpijice (električne turpijice za nokte)
turpijice od šmirgle [sitno zrnatog korunda]
turske kupke (prenosive kabine za turske kupke)
tuš [boja]
tuševi *
tuševi za ispiranje usta
tuširanje (kabine za tuširanje)
tuširanje (kapice za tuširanje)
tuširanje (preparati za tuširanje za ličnu higijensku upotrebu ili
lične potrebe) [toaletne potrepštine]
247
WIPO
090446
270009
200178
190163
200133
150072
120212
050166
100046
050026
120035
190145
010534
060257
060257
010541
290109
250156
070375
070523
120192
070114
080227
080178
080213
080257
110036
160089
110121
210262
110298
250158
030218
T
U
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
7
9
1
2
6
9
15
28
10
7
8
9
16
19
1
2
1
1
1
1
21
1
1
1
4
1
1
1
1
1
11
1
5
4
1
1
4
11
9
14
ME
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
U0001P
U0002P
U0003P
U0004P
U0005P
U0006P
U0007P
U0008P
U0009P
U0010P
U0011P
U0012P
U0013P
U0014P
U0015P
U0016P
U0017P
U0018P
U0019P
U0020P
U0021P
U0022P
U0023P
U0024P
U0025P
U0026P
U0027P
U0028P
U0029P
U0030P
U0031P
U0032P
U0033P
U0034P
U0035P
U0036P
U0037P
U0038P
ubacivači papira [štamparske mašine]
ubrzivači čestica [akceleratori]
ubrzivači vulkanizacije [proizvodi]
učvršćivači [lakovi, fiksativi]
učvršćivanje klinovima (metalne ploče za učvršćivanje klinovima)
udaljenost (zapisivači razdaljine)
udaraljke za bubnjanje [muzika]
udice
udovi, vještački
ugalj (mašine za kopanje uglja)
ugaono željezo [alat]
uglomjeri [mjerni instrumenti]
uglomjeri za crtanje
uglomjeri, nemetalni
ugljenički prah za kaljenje
ugljeničko crnilo [pigment]
ugljenična kisjelina
ugljenični hidrati
ugljenik
ugljenik (aktivni ugljenik)
ugljenik (posude za ugljenik)
ugljenik (preparati životinjskog ugljenika)
ugljenik (proizvodi za uštedu ugljenika)
ugljenik (životinjski ugljenik)
ugljenik [gorivo]
ugljenik od krvi
ugljenik od životinjskih kostiju
ugljenik sulfid
ugljenik tetraklorid
ugljenik za filtere
ugljenik za lučne svijetiljke
ugljenik, (crnilo od ugljenika) za industriju
ugljenik, drveni za farmaceutske potrebe
ugljenik, prešani, jajastog oblika
ugljenik, životinjski
ugljenik, životinjski (preparati od životinjskog ugljenika)
ugljenika prašina [gorivo]
uklanjanje mirisa (aparati za uklanjanje mirisa) ne za osobnu
upotrebu
U0039P uključivači [kontaktori]
U0040P ukrasi [bižuterija]
248
WIPO
070246
090002
010005
020072
060063
090194
150047
280076
100117
070094
080017
090419
160297
190067
010158
020039
010150
010357
010148
010025
210060
010165
010169
010568
040023
010168
010167
010149
010528
010166
110072
010597
050056
040016
010568
010165
040072
110275
090143
140068
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
26
18
28
26
30
14
11
26
14
20
14
14
21
26
26
26
3
26
20
20
26
20
11
6
20
18
19
16
5
10
16
10
11
9
10
ME
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
U0041P ukrasi koji se apliciraju toplim postupkom za tekstilne proizvode
[krojački pribor]
U0042P ukrasi od kože za namještaj
U0043P ukrasi za božićna drvca [osim rasvjetnih tijela i slastica]
U0044P ukrasi za cipele, od neplemenitih metala
U0045P ukrasi za kolače, jestivi
U0046P ukrasi za obuću od plemenitih metala
U0047P ukrasi za peći
U0048P ukrasi za šešire, od neplemenitih metala
U0049P ukrasi za šešire, od plemenitih metala
U0050P ukrasi, pokretni koji proizvode zvukove [mobili]
U0051P ukrasi, srebreni
U0052P ukrasne igle
U0053P ukrasne posude za stolove
U0054P ukrasne trake [šujtaši]
U0055P ukrasne zakrpe [pozamanterija]
U0056P ukrasne značke
U0057P ukrasni detalji za kozmetičku upotrebu
U0058P ukrasni detalji za pokrivanje vrata
U0059P ukrasni predmeti koji trepere pri najmanjem strujanju vazduha
[mobili]
U0060P ukrasni predmeti od plastike za ukrašavanje hrane
U0061P ukrasni predmeti za kosu
U0062P ukrasni vijenci za okvire
U0063P ukrasni vodoskoci
U0064P ukrcavanje putnika (pokretne metalne stepenice za ukrcavanje
putnika na brod)
U0065P ukrcavanje putnika (pokretne nemetalne stepenice za ukrcavanje
putnika na brod)
U0066P ulari i povotci
U0067P ulazna vrata, nemetalna
U0068P ulaznice, vozne karte, birački listići i slični proizvodi
U0069P ulošci (higijenski ulošci)
U0070P ulošci za obuću
U0071P ulošci za olovke [mine]
U0072P ulošci, ortopedski
U0073P ultraljubičasti zraci (cijevi za ultraljubičate zrake) za nemedicinske
potrebe
U0074P ultraljubičasti zraci (filteri za ultraljubičaste zrake) za fotografske
potrebe
U0075P ultraljubičasti zraci (filteri za ultraljubičaste zrake) za medicinske
potrebe
249
WIPO
260111
180041
280119
260035
300052
140119
110151
260016
140117
200268
140010
140069
210219
260062
260085
260113
030181
260064
200151
200003
260038
200190
110175
060362
200093
180059
190153
160038
050047
100040
160105
100171
110180
090574
100181
U
U
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
10
9
3
1
3
5
1
1
1
5
1
11
5
4
5
3
2
5
3
17
2
4
1
4
3
5
4
4
3
4
4
29
1
4
4
1
1
4
4
11
ME
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
U0076P ultraljubičasti zraci (svijetiljke za proizvodnju ultraljubičastih
zraka) za medicinske potrebe)
U0077P ultrazvučni hidrolokatori [sonari]
U0078P ulja (eterična ulja)
U0079P ulja (hemijski dodaci za ulja)
U0080P ulje (bademovo ulje)
U0081P ulje (kamforno ulje za medicinske potrebe)
U0082P ulje (proizvodi za izbjeljivanje ulja)
U0083P ulje (proizvodi za odvajanje ulja)
U0084P ulje (proizvodi za razgradnju ulja)
U0085P ulje (ricinusovo ulje za medicinske potrebe)
U0086P ulje (sintetičke materije za upijanje ulja)
U0087P ulje (uređaji za pročišćavanje ulja)
U0088P ulje iz bakalarove jetre
U0089P ulje iz smole kamenog ugljenika
U0090P ulje mirođije za medicinske potrebe
U0091P ulje od gvalterije [biljka iz Sjev. Amerike]
U0092P ulje protiv rđe
U0093P ulje protiv ugriza obada
U0094P ulje za čišćenje
U0095P ulje za izolaciju
U0096P ulje za konzervisanje drva
U0097P ulje za konzervisanje kože
U0098P ulje za konzervisanje namirnica
U0099P ulje za konzervisanje zidova
U0100P ulje za kozmetičke potrebe
U0101P ulje za medicinske potrebe
U0102P ulje za motore
U0103P ulje za natopljavanje
U0104P ulje za parfimeriju
U0105P ulje za podmazivanje
U0106P ulje za podmazivanje i rashlađivanje reznog alata
U0107P ulje za prehranu
U0108P ulje za prvu obradu kože
U0109P ulje za skidanje oplata
U0110P ulje za slikarstvo
U0111P ulje za štavljenje kože
U0112P ulje za štavljenje kože
U0113P ulje za tkanine
U0114P ulje, sojino (preparati od sojinog ulja) za oblaganje kuhinjskog
posuđa radi sprečavanja prijenjanja namirnica koje se kuvaju
U0115P uljne svijetiljke
250
WIPO
100105
090179
030100
010654
030006
050308
010353
010233
010352
050344
010620
110277
050150
040053
050018
030108
020083
050173
030117
170052
020082
040090
010348
040055
030114
050167
040104
040056
030118
040042
040101
290032
010349
040036
040102
010350
010601
040080
040058
110179
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
11
1
4
30
30
30
17
5
11
11
20
19
6
21
16
14
16
16
U0116P
U0117P
U0118P
U0119P
U0120P
U0121P
U0122P
U0123P
U0124P
U0125P
U0126P
U0127P
U0128P
U0129P
U0130P
U0131P
U0132P
U0133P
110199
010655
040051
300188
300122
300171
170041
050268
110186
110223
200205
190193
060278
210234
160030
140109
160128
160241
16
U0134P
16
U0135P
7
11
11
U0136P
U0137P
U0138P
20
25
20
21
34
13
11
11
13
11
34
4
28
16
16
U0139P
U0140P
U0141P
U0142P
U0143P
U0144P
U0145P
U0146P
U0147P
U0148P
U0149P
U0150P
U0151P
U0152P
U0153P
uljni gorionici
uljni kit
uljni plin
umaci za salatu
umaci, začinski [dresinzi]
umak od paradajza
umetci za rastegljive spojnice (obloge za rastegljive spojnice)
umirujuća sredstva [sedativi]
umivaonici
umivaonici (aparati za ručno sušenje ruku za umivaonike)
umjetnički predmeti od drva, voska, gipsa ili plastike
umjetnički predmeti od kamena, betona ili mramora
umjetnički predmeti od običnih metala
umjetnički predmeti od porculana, pečene gline ili od stakla
umjetniičke slike, uokvirene ili neuokvirene
umjetnost (umjetnički predmeti od plemenitih metala)
umnožavanje (uređaji za ručno umnožavanje)
umnožavanje dokumenata (tkanina namočena bojom za uređaje za
umnožavanje dokumenata [šapirografe])
umnožavanje dokumenata (tkanina namočena bojom za uređaje za
umnožavanje dokumenata)
umnožavanje, ručno (tkanina za nanošenje boje za uređaje za ručno
umnožavanje)
umotavanje (mašine za umotavanje)
uništavanje klica (gorionici za uništavanje klica)
uništavanje klica (svijetiljke za uništavanje klica) radi
pročišćavanja vazduha
unutrašnja sjenila-roletne [domaćinstvo]
unutrašnji đonovi [đonovi]
unutrašnji tekstilni zasloni za prozore
unutrašnji terarijumi za stanove [za male životinje]
upaljači (kontejneri plina za upaljače za cigarete)
upaljači (praskavi upaljači) [nisu igračke]
upaljači *
upaljači plina [pribor]
upaljači ručnih bombi
upaljači s kremenom za paljenje plina
upaljači s kremenom za pušače
upaljači za paljenje vatre
upaljači za pištolje [igračke]
upijajuća hartija [bugačice]
upijajuće folije od papira ili plastike za pakovanje hrane
251
160241
160199
070177
110061
110166
200272
250041
200282
210338
340008
130066
110020
110019
130018
110018
340007
040007
280003
160051
160355
U
U
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
1
19
7
7
12
12
9
12
7
12
1
1
1
9
13
9
9
9
11
U0154P
U0155P
U0156P
U0157P
U0158P
U0159P
U0160P
U0161P
U0162P
U0163P
U0164P
U0165P
U0166P
U0167P
U0168P
U0169P
U0170P
U0171P
U0172P
12
10
7
9
29
21
10
10
10
9
7
7
7
7
7
7
U0173P
U0174P
U0175P
U0176P
U0177P
U0178P
U0179P
U0180P
U0181P
U0182P
U0183P
U0184P
U0185P
U0186P
U0187P
U0188P
3
34
29
5
5
U0189P
U0190P
U0191P
U0192P
U0193P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
upijanje ulja (sintetičke materije za upijanje ulja)
upozoravajuće nesvijetleće oznake, nemetalne
upravljači (hidraulični upravljači) za mašine i motore
upravljači (pneumatski upravljači za mašine i motore)
upravljači bicikla [ručice]
upravljači vozila [volani]
upravljačke table [električna struja]
upravljački lanci za kopnena vozila
upravljački uređaji mašina ili motora
upravljački uređaji za brodove
uranijum
uranijumov oksid
uranijumov oksid (nitrat uranijumovog oksida)
uravnoteženje (uređaji za uravnoteženje) [balansiranje]
uređaj za lansiranje raketa
uređaj za mjerenje talasa [frekvenciometri]
uređaji s magnetnom trakom [informatika]
uređaji za bilježenje vremena [satovi]
uređaji za brzo puštanje vode (rezervoari uređaja za brzo puštanje
vode) [toaletni kotlići]
uređaji za istovar, djelovi kamiona i vagona [dijelovi vagona]
uređaji za mikrodermoabraziju
urezivanje [graviranje] (mašine za urezivanje)
urinometri
urme
urne
urološke sonde
urološki špricevi
urološki uređaji i instrumenti
USB uređaji [vanjski diskovi, priključci]
usisavanje (mašine za usisavanje) za industrijske potrebe
usisavanje prašine (instalacije za usisavanje prašine) za čišćenje
usisivači (vrećice za usisivače)
usisivači prašine
usisivači prašine (cijevi za usisivače prašine)
usisivači prašine (dodatni pribor za usisivače prašine) za
raspršivanje mirisa i dezifenkcionih sredstava
usne (rumenilo za usne) [ruž]
usnici od ćilibara za nosače cigara ili cigareta
usoljeno meso, salame
uspavljivanje (sredstva za uspavljivanje)
usta (medicinski proizvodi za njegu usta)
252
WIPO
010620
190195
070472
070473
120080
120230
090217
120225
070435
120037
010542
010543
010405
090237
130043
090369
090609
090649
110075
120201
100220
070071
090492
290038
210226
100153
100154
100102
090700
070282
070487
070521
070508
070507
070506
030018
340002
290098
050273
050383
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
3
8
10
9
9
11
7
29
9
9
7
12
6
20
12
U0194P
U0195P
U0196P
U0197P
U0198P
U0199P
U0200P
U0201P
U0202P
U0203P
U0204P
U0205P
U0206P
U0207P
U0208P
030031
080241
100071
090401
090681
110102
070400
290148
090166
090667
070206
120048
060326
200055
120243
20
12
7
7
16
16
16
26
7
9
26
18
18
18
18
18
6
31
31
26
22
26
20
9
18
6
U0209P
U0210P
U0211P
U0212P
U0213P
U0214P
U0215P
U0216P
U0217P
U0218P
U0219P
U0220P
U0221P
U0222P
U0223P
U0224P
U0225P
U0226P
U0227P
U0228P
U0229P
U0230P
U0231P
U0232P
U0233P
U0234P
usta (nemedicinski proizvodi za njegu usta)
uši (aparati za bušenje ušiju)
uši (pribor za njegu ušiju)
uši (tamponi za uši prilikom ronjenje)
uši (tamponi za uši)
ušteda goriva (uređaji za uštedu goriva) *
ušteda pogonskog goriva (uređaji za uštedu pogonskog goriva)
uštipci od krompira
utičnice (električne utičnice)
utičnice (zaštite za utičnice)
utiskivanje šara [mašine]
utovar (dizalice za utovar na brodove)
utovar (metalni gabariti za utovar za željeznice)
utovar (nemetalni gabariti za utovar za željeznice)
utovarne ograde (pokretne utovarne ograde) [dijelovi na kopnenih
vozila]
utovarne palete, nemetalne
utovarne površine kamiona
utovarni rampe [platforme]
utovarno-istovarni uređaji
uvezi (pribor za uveze)
uvezi [korice]
uvezivanje (aparati i mašine za uvezivanje) [kancelarijski pribor]
uvezivanje knjiga (igle za uvezivanje knjiga)
uvezivanje za industrijske potrebe (mašine i uređaji za uvezivanje)
uvijači za kosu (elektrotermički uvijači za kosu) [vikleri]
uvijači za kosu [vikleri] *
uzde
uzde [konjska oprema]
uzengije
uzengije (gumeni dijelovi za uzengije)
uzengije (metalne uzengije) [ostruge]
uzengije (zatezne uzengije)
uzgoj (proizvodi uzgoja)
uzgoj (živina za uzgoj)
uzice [konopčići]
uzice bičeva
uzice i povodci za djecu
uzice od pluta
uzice za cvikere
uzice, kožne
užad (čelična užad)
253
200054
120042
070096
070245
160236
160237
160330
260006
070327
090548
260127
180072
180112
180046
180045
180119
060249
310050
310051
260062
220022
260025
200073
090156
180036
060427
U
U
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
6
6
6
6
6
22
22
ME
U0235P
U0236P
U0237P
U0238P
U0239P
U0240P
U0241P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
užad (metalna užad u obliku omče za prijenos tereta)
užad (metalna užad za žičare)
užad (metalna užad)
užad (metalna užad) [konopci]
užad (obruči za čeličnu užad)
užad, nemetalna
užad, nemetalna u obliku omče za prijenos tereta
254
WIPO
060306
060057
060311
060341
060058
220020
220083
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
11
30
9
9
9
9
9
5
10
10
12
12
12
12
7
12
12
12
12
5
9
9
7
7
16
16
20
7
6
30
30
29
30
9
28
22
22
3
5
22
9
ME
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
V0001P vafel kolači [reljefasti kolačići] (metalne električne dvokrilni tiganji
za pečenje vafl kolača)
V0002P vafel proizvodi
V0003P vaganje (mašine za vaganje)
V0004P vaganje (uređaji i instrumenti za vaganje)
V0005P vage
V0006P vage (decimalne vage)
V0007P vage za pisma
V0008P vaginalne kupke
V0009P vaginalni špricevi
V0010P vaginalni tuševi (vrećice za vaginalne tuševe)
V0011P vagon restorani
V0012P vagoneti (točkići za vagonete)
V0013P vagoni
V0014P vagoni
V0015P vagoni (dizalice za vagone)
V0016P vagoni (postolja željezničkih vagona)
V0017P vagoni hladnjače
V0018P vagoni s ležajevima za spavanje [spavaći vagoni]
V0019P vagonske spojnice za šine [uređaji za priključak vagona]
V0020P vakcine
V0021P vakum-metri
V0022P vakumske cijevi [radio]
V0023P vakumske pumpe
V0024P valjci (štamparski valjci) [mašine]
V0025P valjci pisaćih mašina
V0026P valjci za kućno farbanje
V0027P valjci za zavjese
V0028P valjkasti ležajevi
V0029P vanadijum
V0030P vanila [aroma]
V0031P vanila [zamjene za vanilu]
V0032P varek, prženi za jelo [morska trava]
V0033P varenci [pudinzi]
V0034P variometri
V0035P varke [predmeti za prevaru za zabavu]
V0036P varuga [morska trava za punjenje]
V0037P vata za filtriranje
V0038P vata za kozmetičke potrebe
V0039P vata za medicinske potrebe
V0040P vata za punjenje ili oblaganje
V0041P vatra (odjeća za zaštitu od vatre)
255
WIPO
110258
300022
090080
090388
090074
090081
090325
050393
100143
100218
120172
120043
120076
120140
070271
120047
120129
120136
120002
050107
090302
090491
070312
070220
160118
160215
200121
070338
060259
300130
300131
290159
300115
090493
280062
220074
220060
030066
050072
220061
090413
V
V
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
1
13
13
13
13
13
13
13
9
13
9
9
9
13
2
1
19
17
17
6
19
11
11
3
V0042P
V0043P
V0044P
V0045P
V0046P
V0047P
V0048P
V0049P
V0050P
V0051P
V0052P
V0053P
V0054P
V0055P
V0056P
V0057P
V0058P
V0059P
V0060P
V0061P
V0062P
V0063P
V0064P
V0065P
11
11
11
5
5
5
11
11
9
11
11
11
11
6
V0066P
V0067P
V0068P
V0069P
V0070P
V0071P
V0072P
V0073P
V0074P
V0075P
V0076P
V0077P
V0078P
V0079P
17
V0080P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
vatra (proizvodi za zaštitu od vatre)
vatra, bengalska [pirotehnički proizvodi za vatromete]
vatreno oružje
vatreno oružje (četke za čišćenje vatrenog oružja)
vatreno oružje (korice vatrenog oružja)
vatreno oružje (municija za vatreno oružje)
vatreno oružje (nišani na vatrenom oružju)
vatreno oružje (nišani vatrenog oružja) [ne optički]
vatreno oružje (optički nišani za vatreno oružje)
vatreno oružje za lov
vatrogasci (azbestni zakloni za vatrogasce)
vatrogasne cijevi
vatrogasni čekići
vatromet (pribor za vatromet)
vatrootporne boje
vatrootporne materije
vatrootporni cementni premazi za građevinarstvo
vatrootporni izolacioni materijali
vatrostalni izolacioni materijali
vatrostalni metalni građevinski materijali
vatrostalni, nemetalni građevinski materijali
vazduh (filteri za vazduh) za klimatizaciju
vazduh (grijalice vazduha) [kaloriferi]
vazduh (inkapsulirani vazduh pod normalnim pritiskom u
kontejnerima, za čišćenje i uklanjanje prašine)
vazduh (Instalacije za klimatizaciju)
vazduh (isušivači za vazduh)
vazduh (jonizacijski uređaji za obradu vazduha ili vode)
vazduh (preparati za parfemisanje vazduha)
vazduh (proizvodi za osvježavanje vazduha)
vazduh (proizvodi za pročišćavanje vazduha)
vazduh (sterilizatori vazduha)
vazduh (uređaji i mašine za pročišćavanje vazduha)
vazduh (uređaji za analizu vazduha)
vazduh (uređaji za filtriranje vazduha)
vazduh (uređaji za hlađenje vazduha)
vazduh (uređaji za klimatizovanje vazduha u vozilima)
vazduh (uređaji za uklanjanje mirisa iz vazduha)
vazduh po pritiskom (metalne armature cjevovoda za vazduh pod
pritiskom)
vazduh pod pritiskom (armature cjevovoda za vazduh pod
pritiskom) [nemetalne]
256
WIPO
010294
130017
130009
130010
130031
130042
130011
130058
090509
130026
090689
090708
090082
130013
020085
010294
190056
170116
170116
060435
190242
110011
110012
030209
110014
110013
110174
050401
050004
050005
110245
110207
090025
110015
110010
110079
110009
060267
170086
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
7
7
7
7
11
11
12
7
12
11
15
7
7
12
7
20
10
10
7
7
10
10
20
7
28
13
12
7
21
16
21
21
10
11
6
11
7
ME
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
V0081P vazduh pod pritiskom [komprimirani] (mašine na komprimirani
vazduh)
V0082P vazduh pod pritiskom [komprimirani] (motori na komprimirani
vazduh)
V0083P vazduh pod pritiskom [komprimirani] (pumpe na komprimirani
vazduh)
V0084P vazduh, rashladni (filteri za čišćenje rashladnog vazduha za motore)
V0085P vazduh, topli (uređaji za kupke s toplim vazduhom)
V0086P vazduh, topli (uređaji za topli vazduh)
V0087P vazduhoplovstvo [aeronautika] (aparati, mašine i uređaji za
vazduhoplovstvo)
V0088P vazduhoplovstvo [aeronautika] (motori za vazduhoplovstvo)
V0089P vazdušna vozila
V0090P vazdušna vozila (rasvjetni uređaji za vazdušna vozila)
V0091P vazdušne cijevi za orgulje
V0092P vazdušne pumpe
V0093P vazdušne pumpe [garažno postrojenje]
V0094P vazdušni baloni
V0095P vazdušni čekići
V0096P vazdušni dušeci [ne za medicinske potrebe]
V0097P vazdušni dušeci za medicinske potrebe
V0098P vazdušni dušeci, za medicinske potrebe
V0099P vazdušni jastuci (motori vozila sa vazdušnim jastukom)
V0100P vazdušni jastuci (uređaji za prenošenje tereta na vazdušnim
jastucima)
V0101P vazdušni jastuci za glavu za medicinske potrebe
V0102P vazdušni jastuci za medicinske potrebe
V0103P vazdušni jastučići za glavu [ne za medicinske potrebe]
V0104P vazdušni kondenzatori
V0105P vazdušni pištolji [igračke]
V0106P vazdušni pištolji [oružje]
V0107P vazdušni transporteri
V0108P vazdušno hlađenje (kondenzatori sa vazdušnim hlađenjem)
V0109P vaze (nepapirne ukrasne vaze za posude s cvijećem)
V0110P vaze (ukrasne papirne vaze za cvijeće)
V0111P vaze [posude]
V0112P veliki kružni poslužavnik za hranu [kuhinjski pribor]
V0113P vene (čarape za proširene vene)
V0114P venecijanske svijetiljke
V0115P ventilacija i klimatizacija (metalne cijevi za postavljanje ventilacije
i klimatizacije)
V0116P ventilatori (električni ventilatori za ličnu upotrebu)
V0117P ventilatori (remeni ventilatora) za motore
257
WIPO
070392
070391
070393
070010
110017
110016
120203
070386
120005
110007
150058
070393
070310
120006
070249
200202
100163
100163
070380
070129
100161
100162
200158
070011
280117
130059
120004
070006
210253
160229
210190
210324
100166
110185
060415
110315
070441
V
V
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
7
11
11
7
7
6
6
6
7
18
15
7
19
20
12
9
11
19
20
17
17
20
11
5
12
12
5
10
26
16
26
7
23
20
24
26
18
6
6
26
22
22
ME
V0118P
V0119P
V0120P
V0121P
V0122P
V0123P
V0124P
V0125P
V0126P
V0127P
V0128P
V0129P
V0130P
V0131P
V0132P
V0133P
V0134P
V0135P
V0136P
V0137P
V0138P
V0139P
V0140P
V0141P
V0142P
V0143P
V0144P
V0145P
V0146P
V0147P
V0148P
V0149P
V0150P
V0151P
V0152P
V0153P
V0154P
V0155P
V0156P
V0157P
V0158P
V0159P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
ventilatori (usisni ventilatori)
ventilatori [dijelovi postrojenja za provjetravanje]
ventilatori [klimatizacija]
ventilatori za motore
ventili (mašinski ventili)
ventili (metalni ventili za drenažne cijevi)
ventili (metalni ventili za vodovodne cijevi)
ventili (metalni ventili) [nisu dijelovi mašina]
ventili [dijelovi mašina]
ventili [ventili] od kože
ventili muzički instrumenti
ventili pod pritiskom [dijelovi mašina]
ventili za drenažne cijevi [ni metalni ni plastični]
ventili za drenažne cijevi, plastični
ventili za gumene točkove vozila
ventili za pojačavanje
ventili za regulisanje nivoa u kontejnerima [rezervoarima]
ventili za vodovodne cijevi [ni metalni ni plastični]
ventili za vodovodne cijevi, plastični
ventili, gumeni
ventili, gumeni ili od vulkanizovanih vlakana
ventili, nemetalni [nisu dijelovi mašina]
ventili, termostatski [dijelovi postrojenja grijanja]
vesikanti [sredstva za stvaranje mjehurića na koži]
vesla za čamce
vesla, kratka
veterinarski proizvodi
veterinarski uređaji i instrumenti
vez [ručni rad]
vez [ručni rad] (modeli za izradu veza)
vezeni vijenci [vez]
vezenje (bubnjevi mašina za vezenje)
vezenje (konac za vezenje)
vezenje (ramovi za vezenje)
vezenje (tkanina s ucrtanim motivima za vezenje)
vezice (igle za uvlačenje vezica)
vezice (kožne vezice)
vezice (metalne za poljoprivredne potrebe)
vezice metalne
vezice za obuću [pertle]
vezice, nemetalne
vezice, nemetalne za poljoprivredne potrebe
258
WIPO
070398
110225
110065
070381
070108
060335
060359
060243
070019
180087
150073
070318
190221
200231
120032
090038
110194
190077
200236
170019
170082
200186
110319
050290
120041
120153
050287
100156
260028
160047
260057
070067
230003
200032
240049
260090
180031
060319
060363
260034
220063
220086
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
1
19
22
6
6
22
6
19
6
V0160P
V0161P
V0162P
V0163P
V0164P
V0165P
V0166P
V0167P
V0168P
19
V0169P
2
30
3
19
10
7
10
10
28
28
28
9
9
9
9
9
6
31
26
8
8
33
1
V0170P
V0171P
V0172P
V0173P
V0174P
V0175P
V0176P
V0177P
V0178P
V0179P
V0180P
V0181P
V0182P
V0183P
V0184P
V0185P
V0186P
V0187P
V0188P
V0189P
V0190P
V0191P
V0192P
25
21
1
31
5
1
V0193P
V0194P
V0195P
V0196P
V0197P
V0198P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
veziva za livnice
veziva za proizvodnju cigli
vezivanje (konac za vezivanje)
vezivanje (metalna žica za vezivanje)
vezivanje (metalne trake za vezivanje)
vezivanje (nemetalne trake za vezivanje)
vezivanje brodova (metalni stubovi za vezivanje brodova)
vezivanje brodova (nemetalni stubovi za vezivanje brodova)
vezivanje brodova (plutajući, metalni molovi za vezivanje
brodova),
vezivanje brodova (plutajući, nemetalni molovi za vezivanje
brodova)
vezivna sredstva za boje [aglutinati]
vezivna sredstva za kobasice
vezivna sredstva za kozmetiku [astringensi]
vezivni materijali za popravak puteva
vibratori s toplim vazduhom za medicinske potrebe
vibratori za industrijske potrebe [mašine]
vibratori za krevete
vibratori za masažu
video igre (elektronske mašine za video igre)
video igre (mašine za video igre)
video igrice (prenosive igrice sa zaslonima od tečnih kristala)
video telefoni
videoekrani
videokamere
videokasete
videotrake
vijci [zavornjaci]
vijenci od prirodnog cvijeća
vijenci od vještačkog cvijeća [girlande]
viljuške [pribor za jelo]
viljuške [rogulje]
vina
vinarstvo (baktericidi za vinarstvo) [hemikalije koje se
upotrebljavaju u proizvodnji vina]
vindjakne [kratki sportski kaputi s kapuljačom]
vino (pipete za probanje vina)
vino (proizvodi za bistrenje vina)
vinova loza (čokoti vinove loze)
vinova loza (hemijski proizvodi za liječenje bolesti vinove loze)
vinova loza (hemikalije za zaštitu vinove loze od bolesti)
259
WIPO
010306
190040
220079
060286
060285
220078
060271
190187
060272
190188
020087
300088
030191
190110
100012
070509
100157
100158
280216
280214
280215
090653
090652
090630
090650
090495
060247
310044
260065
080070
080220
330013
010096
250143
210178
010205
310104
050288
010546
V
V
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
22
1
31
16
15
15
15
12
11
33
9
9
1
17
16
23
9
19
9
30
5
1
26
20
6
20
21
20
6
20
12
26
5
24
26
17
3
3
10
26
3
ME
V0199P
V0200P
V0201P
V0202P
V0203P
V0204P
V0205P
V0206P
V0207P
V0208P
V0209P
V0210P
V0211P
V0212P
V0213P
V0214P
V0215P
V0216P
V0217P
V0218P
V0219P
V0220P
V0221P
V0222P
V0223P
V0224P
V0225P
V0226P
V0227P
V0228P
V0229P
V0230P
V0231P
V0232P
V0233P
V0234P
V0235P
V0236P
V0237P
V0238P
V0239P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
vinova loza (vezice za vezanje vinove loze)
vinski alkohol
vinski talog
vinjete (uređaji za vinjete)
viole [muzički instrumenti]
violine
violine (podbradnici za violine)
viseći amortizeri vozila
visiljke za svijetiljke
viski [alkoholno piće]
viskovi
viskovi (olovo za viske)
viskoza
viskoza (listovi od viskoze) ne za ambalažu
viskoza (listovi od viskoze) za ambalažu
viskoza [vještačka svila] (konac od viskoze)
viskozimetri, instrumenti za mjerenje viskoziteta
visoke peći (cement za visoke peći)
visokonaponske baterije (anodne baterije)
visokoproteinske pločice od žitarica
vitaminski preparati
viterit
vjenčići od vještačkog cvijeća
vješalice (nemetalne kuke vješalica za odjeću)
vješalice za kapute (metalne kuke vješalica za kapute)
vješalice za kapute, nemetalne
vješalice za odjeću
vješalice za odjeću
vješalice za odjeću (metalne vješalice za odjeću) [kuke]
vješalice za odjeću [namještaj]
vješanje (opruge za vješanje vozila)
vještačka kosa
vještačka oplodnja (sperma za vještačku oplodnju)
vještačka svila (tkanina od vještačke svile) [sintetika]
vještačke brade
vještačke smole [polugotovi proizvodi]
vještačke trepavice
vještačke trepavice (ljepila za vještačke trepavice)
vještačke vilice
vještački brkovi
vještački brkovi, brade, kosa (ljepila za učvršćenje vještačkih
brkova, brada i kose)
260
WIPO
220003
010547
310122
160263
150074
150075
150050
120010
110184
330023
090258
090257
010157
170083
160310
230014
090496
190093
090044
300214
050090
010550
260099
200080
060352
200166
210221
200059
060202
200144
120171
260043
050177
240084
260014
170075
030042
030178
100111
260072
030001
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
3
10
10
12
6
9
10
17
V0240P
V0241P
V0242P
V0243P
V0244P
V0245P
V0246P
V0247P
030136
100076
100139
120154
060148
090678
100176
170058
1
17
17
17
21
5
17
22
22
17
22
22
1
1
1
4
33
21
33
7
1
29
21
8
11
29
29
31
26
29
29
29
30
V0248P
V0249P
V0250P
V0251P
V0252P
V0253P
V0254P
V0255P
V0256P
V0257P
V0258P
V0259P
V0260P
V0261P
V0262P
V0263P
V0264P
V0265P
V0266P
V0267P
V0268P
V0269P
V0270P
V0271P
V0272P
V0273P
V0274P
V0275P
V0276P
V0277P
V0278P
V0279P
V0280P
vještački nokti
vještački zubi
vještačko disanje (uređaji za vještačko disanje)
vjetrobranska stakla
vjetrokazi
vjetrokazi [uređaji koji pokazuju smjer vjetra]
vježbe (medicinski uređaji za fizičke vježbe)
vlaga (izolacione mješavine protiv vlage u građevinskim
objektima)
vlaga zidova (proizvodi protiv vlage zidova) osim boja
vlakna (karbonska vlakna) [ne za tekstil]
vlakna (vulkanizovana vlakna)
vlakna od plastike [ne za tekstil]
vlakna od stakla [nisu za izolaciju ni za tekstilne potrebe]
vlakna za zavoje [gaza]
vlakna, azbestna
vlakna, karbonska za tekstil
vlakna, plastična za tekstilne potrebe
vlakna, staklena za izolaciju
vlakna, staklena za tekstil
vlakna, tekstilna
vlaženje (proizvodi za vlaženje koje se koriste u izbjeljivanju)
vlaženje (proizvodi za vlaženje) za bojanje
vlaženje (proizvodi za vlaženje) za tekstilnu industriju
vlaženje (ulja za vlaženje)
voće (alkoholna pića koja sadrže voće)
voće (čaše za voće)
voće (ekstrakti voća s alkoholom)
voće (električne sprave za cijeđenje voća) za domaćinstvo
voće (hormoni za sazrijevanja voća)
voće (konzervisano u alkoholu)
voće (ručne neelektrične sprave za cijeđenje voća) za domaćinstvo
voće (sprave za branje voća) [berači]
voće (uređaji za prženje voća)
voće, konzervisano
voće, kuvano
voće, svježe
voće, vještačko
voćna kaša [pulpa]
voćne kriške
voćne salate
voćni kolači
261
010617
170096
170046
170102
210284
050073
170088
220087
220092
170103
220093
220076
010127
010398
010530
040056
330031
210089
330002
070460
010346
290133
210138
080079
110159
290017
290043
310062
260061
290045
290131
290104
300104
V
V
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
32
32
32
29
30
5
V0281P
V0282P
V0283P
V0284P
V0285P
V0286P
1
11
7
11
11
9
6
6
5
19
11
11
11
11
11
11
1
1
32
7
11
1
11
11
11
11
11
10
32
11
7
7
32
32
32
V0287P
V0288P
V0289P
V0290P
V0291P
V0292P
V0293P
V0294P
V0295P
V0296P
V0297P
V0298P
V0299P
V0300P
V0301P
V0302P
V0303P
V0304P
V0305P
V0306P
V0307P
V0308P
V0309P
V0310P
V0311P
V0312P
V0313P
V0314P
V0315P
V0316P
V0317P
V0318P
V0319P
V0320P
V0321P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
voćni koncentrati bez alkohola
voćni napitci bez alkohola
voćni sokovi
voćni želei [žele]
voćno tijesto [poslastica]
voda (bijela voda) [rastvor bazičnog olovnog acetata za njegu
opekotina]
voda (destilovana voda)
voda (filteri za pitku vodu)
voda (grijači vode) [dijelovi mašina]
voda (grijalice za vodu) [bojleri]
voda (hidranti za vodu)
voda (indikatori nivoa vode)
voda (metalni cjevovodi za vodu)
voda (metalni ventili za vodovode)
voda (morska voda za medicinske kupke)
voda (nemetalni cjevovodi za vodu)
voda (oprema za regulaciju i sigurnost vodovodnih aparata)
voda (postrojenja za distribuciju vode)
voda (postrojenja za grijanje toplom vodom)
voda (postrojenja za hlađenje vode)
voda (postrojenja za pročišćavanje vode)
voda (postrojenja za vodosnadbjevanje)
voda (proizvodi za omekšavanje vode)
voda (proizvodi za pročišćavanje vode)
voda (proizvodi za proizvodnju mineralne vode)
voda (separatori vode)
voda (sterilizatori vode)
voda (teška voda)
voda (uređaji i mašine za pročišćavanje vode)
voda (uređaji za brzi potapanje vode)
voda (uređaji za filtriranje vode)
voda (uređaji za grijanje vode)
voda (uređaji za snadbjevanje vodom)
voda (vrećice napunjene vodom za medicinske potrebe)
voda litijumovog oksida
voda pod pritiskom (tankovi za vodu pod pritiskom)
voda za napajanje (ispumpivači vazduha za napojne vode)
voda za napajanje kotlova (regulatori vode za napajanje kotlova)
voda za piće
voda, gazirana
voda, mineralna [piće]
262
WIPO
320001
320006
320010
290044
300176
050054
010247
110147
070165
110052
110049
090204
060091
060359
050044
190076
110241
110096
110076
110125
110123
110252
010023
010608
320016
070439
110128
010253
110206
110272
110124
110211
110276
100082
320014
110127
070147
070161
320012
320035
320015
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
32
16
2
5
3
3
7
1
1
3
11
11
9
9
9
6
6
11
11
19
V0322P
V0323P
V0324P
V0325P
V0326P
V0327P
V0328P
V0329P
V0330P
V0331P
V0332P
V0333P
V0334P
V0335P
V0336P
V0337P
V0338P
V0339P
V0340P
V0341P
20
12
18
21
9
26
9
1
3
4
3
3
3
4
1
3
16
5
3
3
3
V0342P
V0343P
V0344P
V0345P
V0346P
V0347P
V0348P
V0349P
V0350P
V0351P
V0352P
V0353P
V0354P
V0355P
V0356P
V0357P
V0358P
V0359P
V0360P
V0361P
V0362P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
voda, Seltzers
vodene boje [akvareli]
vodene boje [akvareli] (učvršćivači vodenih boja)
vodica od komorača za medicinsku upotrebu
vodice (mirisne vodice)
vodice (toaletne vodice)
vodice mašina
vodonik
vodonikov peroksid
vodonikov superoksid za kozmetičke potrebe
vodoskoci [fontane]
vodoskoci, ukrasni
vodostaj (instrumenti za provjeru vodostaja)
vodovi (akustični vodovi)
vodovi, električni
vodovodi (metalne cijevi za vodovode)
vodovodi (metalni ventili za vodovode)
vodovodi (slavine mješalice za vodovode)
vodovodna postrojenja
vodovodne cijevi (ventili za vodovodne cijevi) [ni metalni ni
plastični]
vodovodne cijevi (ventili za vodovodne cijevi, plastični)
vojna vozila za prevoz
vojnička oprema od kože
vojničke posude
vokmeni
volani, karneri na haljinama
voltmetri
vosak (hemijski proizvodi za izbjeljivanje voska)
vosak (obućarski vosak)
vosak [sirovina]
vosak [vosak]
vosak za brkove
vosak za čistionice
vosak za industriju
vosak za kalemljenje drveća
vosak za krojački obrt
vosak za modeliranje [ne za zubarstvo]
vosak za modeliranje za potrebe zubarstva
vosak za parkete
vosak za parkete (sredstva za odstranjivanje voska za parkete)
vosak za podove [masti]
263
WIPO
320017
160020
020011
050018
030091
030092
070209
010359
010414
030112
110126
110175
090363
090015
090142
060091
060359
110239
110104
190077
200236
120144
180012
210140
090663
260084
090500
010128
030049
040027
030046
030052
030051
040030
010198
030055
160091
050084
030053
030206
030047
V
V
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
3
4
4
28
3
16
20
24
20
27
7
33
12
12
12
12
22
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
28
12
20
11
12
11
11
12
12
12
11
12
ME
V0363P
V0364P
V0365P
V0366P
V0367P
V0368P
V0369P
V0370P
V0371P
V0372P
V0373P
V0374P
V0375P
V0376P
V0377P
V0378P
V0379P
V0380P
V0381P
V0382P
V0383P
V0384P
V0385P
V0386P
V0387P
V0388P
V0389P
V0390P
V0391P
V0392P
V0393P
V0394P
V0395P
V0396P
V0397P
V0398P
V0399P
V0400P
V0401P
V0402P
V0403P
V0404P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
vosak za poliranje
vosak za rasvjetu
vosak za remenje
vosak za skije
vosak za uklanjanje dlačica
vosak, pečatni
vosak, saćasti za košnice
voštana platna (stolnjaci od voštanog platna)
voštani kipići (figurice)
voštano platno [linoleumi]
voštenje (mašine i aparati za voštenje)
votka
vozila
vozila (alarmni uređaji protiv krađe vozila)
vozila (amortizujuće opruge za vozila)
vozila (branici vozila)
vozila (cerade za vozila)
vozila (električna vozila)
vozila (felne točkova vozila) [obruči]
vozila (gazišta vozila)
vozila (gepeci vozila)
vozila (glavine točkova vozila)
vozila (gumeni točkovi vozila)
vozila (hidraulički sastavi vozila)
vozila (indikatori smjera kretanja unatrag)
vozila (indikatori smjera kretanja vozila)
vozila (kočnice vozila)
vozila (kosturi vozila) [šasije]
vozila (kuke za vuču vozila)
vozila (ležaji u vozilima)
vozila (mali modeli vozila)
vozila (motori za kopnena vozila)
vozila (nemetalne brave za vozila)
vozila (odmrzivači stakla za vozila)
vozila (olovni tegovi za balansiranje točkova vozila)
vozila (oprema za grijanje vozila)
vozila (oprema za klimatizaciju vozila)
vozila (osovina za točkove vozila)
vozila (poklopci za vozila)
vozila (pokrivači za vozila)
vozila (prednja velika svijetla vozila)
vozila (protiv klizne sprave za točkove vozila)
264
WIPO
030054
040029
040028
280063
030097
160055
200039
240025
200060
270014
070510
330034
120199
120211
120011
120077
220075
120110
120174
120074
120029
120060
120158
120079
120026
120228
120126
120069
120017
120081
280091
120130
200181
110112
120116
110081
110079
120168
120055
120224
110200
120013
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
11
12
12
11
11
9
12
11
12
12
12
21
12
11
12
12
12
12
9
11
12
12
12
28
12
12
28
12
12
7
V0405P
V0406P
V0407P
V0408P
V0409P
V0410P
V0411P
V0412P
V0413P
V0414P
V0415P
V0416P
V0417P
V0418P
V0419P
V0420P
V0421P
V0422P
V0423P
V0424P
V0425P
V0426P
V0427P
V0428P
V0429P
V0430P
V0431P
V0432P
V0433P
V0434P
110249
120204
120198
110229
110212
090498
120059
110071
120177
120242
120031
210231
120117
110027
120053
120212
120195
120230
090232
110250
120032
120010
120160
280163
120233
120128
280185
120257
120237
070380
9
12
12
12
6
7
7
7
V0435P
V0436P
V0437P
V0438P
V0439P
V0440P
V0441P
V0442P
6
6
V0443P
V0444P
vozila (protiv zasljepljujuća oprema za svijetla vozila)
vozila (protiv zasljepljujući uređaji za vozila)
vozila (prozori vozila)
vozila (rasvjetni uređaji za vozila)
vozila (reflektori vozila)
vozila (regulatori napona vozila)
vozila (sigurnosni pojasevi za sjedišta vozila)
vozila (sijalice pokazivača smjera vozila)
vozila (sjedišta u vozilima)
vozila (spojnice za kopnena vozila) nisu dijelovi mašina
vozila (spoljne gume za točkove vozila)
vozila (staklo za prozore vozila) [polugotovi proizvodi]
vozila (svemirska vozila)
vozila (svijetla za vozila)
vozila (točkovi vozila)
vozila (trube vozila)
vozila (unutrašnje obloge vozila) [tapecirung]
vozila (upravljači vozila) [volani]
vozila (uređaji za bilježenje pređenih kilometara vozila)
vozila (uređaju protiv zamagljivanja [zamrzavanja] za vozila)
vozila (ventili za gumene točkove vozila)
vozila (viseći amortizeri vozila)
vozila (vrata vozila)
vozila [igračke]
vozila hitne pomoći
vozila hladnjače
vozila s daljinskim upravljanjem [igračke]
vozila s daljinskim upravljanjem [nisu igračke]
vozila sa vazdušnim jastukom
vozila sa vazdušnim jastukom (motori vozila sa vazdušnim
jastukom)
vozila u kvaru (trouglovi za označavanje vozila u kvaru)
vozila za kretanje po zemlji, po vazduhu, po vodi i na šinama
vozila za snijeg
vozila, vojna za prevoz
vrata (alke na vratima)
vrata (električni uređaji za otvaranje vrata)
vrata (električni uređaji za zatvaranje vrata)
vrata (hidraulični uređaji za otvaranje ili zatvaranje vrata) [dijelovi
mašina]
vrata (metalna oprema za vrata)
vrata (metalna ulazna vrata u zgrade)
265
090446
120193
120256
120144
060180
070539
070538
070515
060394
060218
V
V
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
20
19
19
7
21
9
12
20
19
6
9
28
6
22
18
22
22
22
16
24
20
17
22
16
21
16
10
7
16
34
34
ME
V0445P
V0446P
V0447P
V0448P
V0449P
V0450P
V0451P
V0452P
V0453P
V0454P
V0455P
V0456P
V0457P
V0458P
V0459P
V0460P
V0461P
V0462P
V0463P
V0464P
V0465P
V0466P
V0467P
V0468P
V0469P
V0470P
V0471P
V0472P
V0473P
V0474P
V0475P
V0476P
V0477P
V0478P
V0479P
V0480P
V0481P
V0482P
V0483P
V0484P
V0485P
V0486P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
vrata (metalna vrata)
vrata (metalne brave za vrata)
vrata (metalne kvake na vratima)
vrata (metalne ploče za vrata)
vrata (metalni graničnici za vrata)
vrata (metalni klizači za vrata)
vrata (metalni okovi vrata)
vrata (metalni okviri vrata) [armature]
vrata (neelektrična zvonca na vratima)
vrata (neelektrični uređaji za otvaranje vrata)
vrata (neelektrični uređaji za zatvaranje vrata)
vrata (nemetalna oprema vrata)
vrata (nemetalne ploče za vrata)
vrata (nemetalni okviri vrata)
vrata (pneumatski uređaji za otvaranje i zatvaranje vrata)
vrata (porculanske kvake na vratima)
vrata (špijunka na vratima)
vrata vozila
vrata za namještaj
vrata, nemetalna *
vratašca (okretna vratašca) [obrtaljka, rampa za prolaz]
vratašca s plaćanjem unaprijed za ulaz na parking
vrećaste mreže za pecanje
vreće (metalni zatvarači za vreće)
vreće [džepići, omoti], od tekstila za ambalažu
vreće [omotači, džepovi], od kože za ambalažu
vreće za leševe
vreće za pranje pletene odjeće
vreće za prevoz i skladištenja rasutog tereta
vreće za smeće, papirnate ili plastične
vreće za spavanje [sašiveni omotači koji zamjenjuju posteljinu]
vreće za spavanje za kampovanje
vrećice [omotači, džepovi], od gume za ambalažu
vrećice [omoti, džepići], od tekstila za ambalažu
vrećice [omotnice, džepovi], od papira ili plastike za ambalažu
vrećice poslastičarske
vrećice za kuvanje u mikrotalasnim pećima
vrećice za led za medicinske potrebe
vrećice za usisivače
vrećice, papirne
vrhovi cigarete
vrhovi cigarete [čibuke]
266
WIPO
060100
060220
060216
060219
060036
060348
060347
060329
060121
060320
060135
200125
190154
190209
070520
210182
090312
120160
200170
190069
060255
090382
280060
060379
220069
180079
220107
220106
220068
160292
240100
200234
170077
220069
160246
210315
160323
100094
070521
160102
340005
340023
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
15
10
6
17
9
7
28
7
11
21
12
22
12
1
1
7
17
19
3
22
22
22
22
17
17
23
22
24
26
23
26
21
ME
V0487P
V0488P
V0489P
V0490P
V0491P
V0492P
V0493P
V0494P
V0495P
V0496P
V0497P
V0498P
V0499P
V0500P
V0501P
V0502P
V0503P
V0504P
V0505P
V0506P
V0507P
V0508P
V0509P
V0510P
V0511P
V0512P
V0513P
V0514P
V0515P
V0516P
V0517P
V0518P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
vrhovi gudala muzičkih instrumenata
vrhovi za invalidske štake
vrhovi za štapove (metalni vrhovi za štapove)
vrhovi, gumeni za zaštitu dijelova mašina
vrijeme (uređaji za bilježenje vremena)
vršalice [mašine]
vrše [ribarske sprave]
vršilice i mlatilice [poljoprivredni mašine]
vrtloženje vode (aparati za vrtloženje vode)
vrtne prskalice [sprave]
vuča (kuke za vuču vozila)
vuča vozila (konopci za vuču vozila)
vučni motori
vulkanizacija (proizvodi za vulkanizaciju)
vulkanizacija (sredstva za ubrzavanje vulkanizacije)
vulkanizacija (uređaji za vulkanizaciju)
vulkanizovana vlakna
vulkanski kamen
vulkanski pepeo za čišćenje
vuna sirova ili obrađena
vuna za punjenje [oblaganje]
vuna, četkana
vuna, drvena
vuna, mineralna za izolaciju
vuna, staklena za izolaciju
vunena pređa
vunene pahuljice
vunene tkanine
vuneni ili svileni umeci za kosu [pomponi]
vuneni konac
vuneni konopci [gajtani]
vuneni otpaci za čišćenje
267
WIPO
150005
100126
060064
170068
090478
070268
280094
070270
110320
210015
120017
220103
120137
010549
010005
070384
170046
190143
030038
220050
220033
220051
220005
170062
170063
230012
220041
240064
260083
230004
260067
210163
V
X
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
10
9
10
9
10
ME
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
X0001P X zraci (aparati i postrojenja za proizvodnju X zraka) za
medicinske potrebe
X0002P X zraci (aparati i postrojenja za proizvodnju X zraka) za
nemedicinske potrebe
X0003P X zraci (uređaji za zaštitu od X zraka) za medicinske potrebe
X0004P X zraci (uređaji za zaštitu od X zraka) za nemedicinske potrebe
X0005P X-zraci (radiogene cijevi za proizvodnju X-zraka) za medicinske
potrebe
268
WIPO
100131
090420
100137
090422
100017
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
9
Z0001P
30
30
17
7
1
Z0002P
Z0003P
Z0004P
Z0005P
Z0006P
8
6
8
20
20
6
9
30
29
30
11
12
Z0007P
Z0008P
Z0009P
Z0010P
Z0011P
Z0012P
Z0013P
Z0014P
Z0015P
Z0016P
Z0017P
Z0018P
22
21
6
11
29
1
Z0019P
Z0020P
Z0021P
Z0022P
Z0023P
Z0024P
8
13
18
7
17
11
Z0025P
Z0026P
Z0027P
Z0028P
Z0029P
Z0030P
24
16
24
24
6
6
29
2
Z0031P
Z0032P
Z0033P
Z0034P
Z0035P
Z0036P
Z0037P
Z0038P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
zabava (uređaji za zabavu koji se upotrebljavaju uz televizijske
prijemnike)
začini
začini [aromatične materije]
zagađivanje (plutajuće brane protiv zagađivanja)
zagađivanje (uređaji protiv zagađivanja) za motore
zagrijavanje rashladnih sredstava motora (preparati protiv
zagrijavanja rashladnih sredstava motora)
zakivači (alat za postavljanje zakovica)
zakivači (metalne zakivci)
zakivanje (alat za zakivanje limova)
zakivci, nemetalni
zakloni od vatre [kućni pribor]
zakloni od vatre za peći
zakloni za zaštitu lica radnika
zakuske [mali brzi obroci] od riže
zakuske [mali obroci od voća pripremljeni na brzinu]
zakuske [mali obroci] od žitarica
zamagljivanje (grijači protiv zamagljivanja) za vozila
zamjena guma (trake za zamjenu istrošenih guma na točkovima
vozila)
zamke [uzice]
zamke za insekte
zamke za zvijeri *
zamrzivači
zamrznuto voće
zamućivanje [matiranje] (proizvodi za zamućivanje emajla ili
stakla)
zanoktice (makaze za zanoktice)
zapaljive materije
zaprežna oprema za životinje
zaptivni [dijelovi motora]
zapušavanje pukotina (materijal za čepljenje pukotina)
zasljepljivanje (uređaji protiv zasljepljivanja) za vozila [dodatna
oprema za svijetla]
zastave [barjaci]
zastavice od papira
zastavice, nepapirne
zastirači za krevete
zasuni [zatvarači]
zasuni za vrata [zatvarači]
zašećereno voće
zaštita metala (proizvodi za zaštitu metala)
269
WIPO
090576
300012
300041
170108
070273
010645
080182
060217
080038
200216
200046
060117
090210
300196
290160
300195
110250
120156
220048
210150
060025
110106
290025
010264
080101
130053
180055
070118
170015
110249
240006
160286
240042
240029
060261
060247
290035
020094
Z
Z
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
2
9
3
28
6
5
28
28
9
2
Z0039P
Z0040P
Z0041P
Z0042P
Z0043P
Z0044P
Z0045P
Z0046P
Z0047P
Z0048P
28
9
9
7
1
2
11
9
6
6
8
6
10
6
6
12
6
20
6
21
6
20
6
20
5
9
7
7
7
1
7
Z0049P
Z0050P
Z0051P
Z0052P
Z0053P
Z0054P
Z0055P
Z0056P
Z0057P
Z0058P
Z0059P
Z0060P
Z0061P
Z0062P
Z0063P
Z0064P
Z0065P
Z0066P
Z0067P
Z0068P
Z0069P
Z0070P
Z0071P
Z0072P
Z0073P
Z0074P
Z0075P
Z0076P
Z0077P
Z0078P
Z0079P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
zaštita od rđe
zaštita od rđe (katodni uređaji za zaštitu od rđe)
zaštita od sunca
zaštita za cjevanice [sportski pribor]
zaštita za drveća (metalna zaštita za drveće)
zaštita za gaćice [higijenski proizvodi]
zaštita za koljena [sportski pribor]
zaštita za laktove [sportski pribor]
zaštitna odjeća za zaštitu od nesretnih slučajeva, zračenja i vatre
zaštitne boje za krovove [krovni papir] (premazi za krovni papir)
[boje]
zaštitne ispune za sportsku odjeću [jastučići]
zaštitne maske *
zaštitne maske za radnike
zaštitne navlake za mašine
zaštitni plin za zavarivanje
zaštitni premazi za kosture vozila
zaštitni uređaji za rasvjetu
zaštitni zasloni za lica radnika
zatezači (metalni zatezači remenja)
zatezači žice [zatezni remeni]
zatezači žice i metalnih traka [ručni alat]
zatvarači (metalni zatvarači za beton)
zatvarači bočica za odojčad
zatvarači na prozorima (metalni zatvarači na prozorima)
zatvarači vrata (neelektrični zatvarači vrata)
zatvarači za benzinske rezervoare na vozilima
zatvarači za boce, metalni
zatvarači za boce, nemetalni
zatvarači za kutije (metalni zatvarači za kutije)
zatvarači za poklopce lonaca
zatvarači za posude (metalni zatvarači za posude)
zatvarači za posude, nemetalni
zatvarači za vreće (metalni zatvarači za vreće)
zatvarači, nemetalni [klinovi]
zatvor [konstipacija] (lijekovi protiv zatvora)
zavarivači (maske za zavarivače)
zavarivanje (aparati za električno zavarivanje)
zavarivanje (električne mašine za zavarivanje)
zavarivanje (električni uređaji za zavarivanje)
zavarivanje (hemijski preparati za zavarivanje)
zavarivanje (lampe za zavarivanje)
270
WIPO
020107
090412
030225
280046
060028
050315
280144
280143
090005
020036
280147
090338
090338
070360
010326
020040
110131
090210
060101
060230
080160
060292
100169
060125
060135
120241
060300
200220
060048
210091
060395
200112
060379
200232
050093
090114
070526
070349
070528
010487
070532
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
6
6
17
7
7
1
1
5
7
20
20
20
24
20
24
17
6
20
26
20
20
20
20
24
24
12
5
10
10
5
10
10
7
6
6
6
20
9
20
24
2
19
ME
Z0080P
Z0081P
Z0082P
Z0083P
Z0084P
Z0085P
Z0086P
Z0087P
Z0088P
Z0089P
Z0090P
Z0091P
Z0092P
Z0093P
Z0094P
Z0095P
Z0096P
Z0097P
Z0098P
Z0099P
Z0100P
Z0101P
Z0102P
Z0103P
Z0104P
Z0105P
Z0106P
Z0107P
Z0108P
Z0109P
Z0110P
Z0111P
Z0112P
Z0113P
Z0114P
Z0115P
Z0116P
Z0117P
Z0118P
Z0119P
Z0120P
Z0121P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
zavarivanje (metalna žica za zavarivanje)
zavarivanje (metalne šipke za zavarivanje)
zavarivanje (plastična žica za zavarivanje)
zavarivanje (plinske sprave za zavarivanje)
zavarivanje (plinski gorionici za zavarivanje)
zavarivanje (topiva za zavarivanje)
zavarivanje (zaštitni plinovi za zavarivanje)
zavijanje rana (materijal za zavijanje rana)
zavjese (električni uređaji za navlačenje zavjesa)
zavjese (kolutovi za zavjese)
zavjese (kuke za zavjese)
zavjese (kukice za zavjese)
zavjese (male zavjese za prozorska krila)
zavjese (nemetalne šipke za zavjese)
zavjese (plastične za tuširanje)
zavjese (sigurnosne azbestne zavjese)
zavjese (spoljne metalne zavjese)
zavjese (šine za zavjese)
zavjese (trake za nabiranje zavjesa)
zavjese (unutrašnje zavjese) [domaćinstvo]
zavjese od bambusa
zavjese od drva pletene [domaćinstvo]
zavjese od perli za dekoraciju
zavjese od tekstila ili plastične
zavjese, tekstilne na vratima
zavjesice za automobile [štitnici od sunca]
zavoji [komprese]
zavoji premazani gipsom
zavoji za kilu [herniju]
zavoji za previjanje rana
zavoji za zglobove (ortopedski zavoji za zglobove)
zavoji, elastični
završna obrada (mašine za završnu obradu)
zavrtači za brave
zavrtnji (metalni zavrtni)
zavrtnji s maticom (metalni zavrtnji s maticom)
zavrtnji s maticom, nemetalni
zavrtnji, mikrometarski za optičke instrumente
zavrtnji, nemetalni
zefir [vrsta tkanine]
zemlja (sienska zemlja za slikarstvo)
zemlja za ciglu, terakota
271
WIPO
060242
060304
170047
070505
070504
010584
010326
050114
070331
200011
200177
200176
240093
200175
240119
170003
060158
200171
260120
200272
200255
200269
200167
240085
240082
120245
050089
100206
100039
050049
100020
100022
070193
060204
060118
060049
200218
090350
200215
240094
020029
190172
Z
Z
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
1
19
19
1
7
21
1
10
2
30
8
8
8
6
19
19
24
27
20
11
11
14
1
1
4
2
14
1
6
26
14
28
28
9
14
26
6
26
16
26
5
3
ME
Z0122P
Z0123P
Z0124P
Z0125P
Z0126P
Z0127P
Z0128P
Z0129P
Z0130P
Z0131P
Z0132P
Z0133P
Z0134P
Z0135P
Z0136P
Z0137P
Z0138P
Z0139P
Z0140P
Z0141P
Z0142P
Z0143P
Z0144P
Z0145P
Z0146P
Z0147P
Z0148P
Z0149P
Z0150P
Z0151P
Z0152P
Z0153P
Z0154P
Z0155P
Z0156P
Z0157P
Z0158P
Z0159P
Z0160P
Z0161P
Z0162P
Z0163P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
zemlja za obrađivanje
zemlja za proizvodnju cigle
zemlja, pečena [glina]
zemljani metali [metali pomiješani sa zemljom]
zemljani radovi (mašine za izvođenje zemljanih radova)
zemljano posuđe
zemno-alkalni metali
zglobovi (ortopedski zavoji za zglobove)
zgušnjivači boje
zgušnjivači za kuvanje hrane
zidarske lopatice [alat]
zidarske mistrije
zidarski čekići
zidne obloge (metalne zidne obloge) [građevinarstvo]
zidne obloge, nemetalne [građevinarstvo]
zidne oplate, nemetalne
zidne tapete, tekstilne
zidne tapiserije, netekstilne
zidne ukrasne aplikacije, netekstilne [dio namještaja]
zidni držači dezinfekcionih sredstava za toalete
zidni nosači za plinske svijetiljke
zidni satovi (ormarići za zidne satove)
zidovi (proizvodi protiv vlage za zidove) osim boja
zidovi (proizvodi za konzervisanje zidova) osim boja i ulja
zidovi (ulje za konzervisanje zidova)
zlatna boja za keramiku
zlatne niti [nakit]
zlatne soli
zlatni lem
zlato (vez od zlatnih niti)
zlato, sirovo ili kovano
zmajevi, papirni
zmajevi, papirni (namotaji za papirne zmajeve)
znaci na putevima, svijetleći ili mehanički
značke [amblemi] od plemenitih metala
značke od neplemenitih metala
značke za vozila (metalne značke za vozila)
značke, ukrasne
znakovi [brojke i slova]
znakovi za obilježavanje rublja
znojenje (lijekovi protiv znojenja)
znojenje (toaletni proizvodi protiv znojenja)
272
WIPO
010524
190039
190172
010392
070417
210193
010039
100020
020055
300050
080014
080087
080158
060192
190130
190189
240103
270013
200012
110114
110251
140044
010617
010380
040055
020097
140064
010409
060417
260094
140063
280036
280037
090516
140152
260101
060155
260113
160097
260045
050285
030162
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
25
30
30
30
31
30
30
10
7
31
31
10
10
5
10
5
21
5
10
10
21
21
3
5
10
5
10
Z0164P
Z0165P
Z0166P
Z0167P
Z0168P
Z0169P
Z0170P
Z0171P
Z0172P
Z0173P
Z0174P
Z0175P
Z0176P
Z0177P
Z0178P
Z0179P
Z0180P
Z0181P
Z0182P
Z0183P
Z0184P
Z0185P
Z0186P
Z0187P
Z0188P
Z0189P
Z0190P
9
10
5
5
5
3
3
5
5
9
7
12
12
7
Z0191P
Z0192P
Z0193P
Z0194P
Z0195P
Z0196P
Z0197P
Z0198P
Z0199P
Z0200P
Z0201P
Z0202P
Z0203P
Z0204P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
znojnice za pazuh
zob (namirnice od zobi)
zob, očišćena
zob, tucana
zobena krupica za živinu
zobene pahuljice
zobeno brašno
zraci, ultraljubičasti (filteri za ultraljubičaste zrake)
zrna (mašine za kompresiju, usisavanje i prevoz zrna)
zrna [žitarice]
zrna za životinjsku prehranu
zubarska ogledala
zubarske duvalice vazduha [insuflatori]
zubarski cement
zubarski električni aparati
zubarski kit
zubarski konac [za čišćenje zuba]
zubarski lak
zubarski stolice
zubarski uređaji i instrumenti
zubi (četkice za zube)
zubi (električne četkice za zube)
zubi (gelovi za izbjeljivanje zuba)
zubi (materijali za plombiranje zuba)
zubi (metalni umeci [štiftovi] za pričvršćivanje vještačkih zuba)
zubi (preparati za olakšavanje dobijanja zuba)
zubi (prsteni za ublažavanje ili olakšavanje dobijanja zuba)
[denticije]
zubi (zaštita za zube)
zubi, vještački
zubne mješavine od zlata
zubne proteze (ljepila za zubne proteze)
zubne proteze (porculan za zubne proteze)
zubne proteze (preparati za njegu zubnih proteza)
zubne proteze (preparati za poliranje zubnih proteza)
zubni amalgami
zubni otisci (materijali za zubne otiske)
zujalice
zupčanici osim zupčanika za kopnena vozila
zupčanici za bicikle
zupčanici za kopnena vozila
zupčanični mehanizmi mašina
273
WIPO
250017
300144
300143
300142
310069
300145
300146
100181
070203
310066
310067
100078
100103
050082
100179
050113
210320
050112
100048
100073
210250
210276
030210
050110
100074
050116
100018
090414
100052
050230
050003
050115
030194
030198
050012
050111
090522
070443
120085
120103
070335
Z
Z
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
7
6
9
9
9
6
6
21
9
9
12
6
9
15
6
28
28
17
9
9
9
9
9
9
ME
Z0205P
Z0206P
Z0207P
Z0208P
Z0209P
Z0210P
Z0211P
Z0212P
Z0213P
Z0214P
Z0215P
Z0216P
Z0217P
Z0218P
Z0219P
Z0220P
Z0221P
Z0222P
Z0223P
Z0224P
Z0225P
Z0226P
Z0227P
Z0228P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
zupčaste poluge (dizalice sa zupčastom polugom)
zvijeri (zamke za zvijeri) *
zviždaljke za dozivanje pasa
zviždaljke, signalne
zviždeći alarmi
zvona [praporci]
zvona [zvonca]
zvonasti poklopci za pokrivanje putera
zvonca (tasteri za zvonca)
zvonca [uređaji za upozoravanje]
zvonca za bicikle
zvonca za životinje
zvonca, električna za vrata
zvončići [muzički instrumenti]
zvončići [praporci] *
zvončići za božićna drvca
zvrkovi [igračke]
zvučna izolacija (materijal za zvučnu izolaciju)
zvučni dojavljivači, alarmi
zvučni snimci (nosači zvučnih snimaka)
zvučnici (kućišta zvučnika)
zvučnici [megafoni]
zvuk (filmovi [trake] za snimanje zvuka)
zvuk (uređaji za prijenos zvuka)
274
WIPO
070132
060025
090508
090445
090013
060241
060241
210031
090093
090402
120098
060240
090566
150086
060241
280039
280112
170008
090014
090111
090087
090017
090231
090450
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
6
8
20
1
11
11
29
1
1
5
29
6
1
6
6
8
20
6
6
9
Ž0001P
Ž0002P
Ž0003P
Ž0004P
Ž0005P
Ž0006P
Ž0007P
Ž0008P
Ž0009P
Ž0010P
Ž0011P
Ž0012P
Ž0013P
Ž0014P
Ž0015P
Ž0016P
Ž0017P
Ž0018P
Ž0019P
Ž0020P
060156
080181
200115
010646
110043
110145
290003
010329
010330
050157
290048
060134
010290
060284
060131
080122
200055
060326
060013
090022
17
7
6
6
19
9
12
Ž0021P
Ž0022P
Ž0023P
Ž0024P
Ž0025P
Ž0026P
Ž0027P
12
12
6
25
25
3
Ž0028P
Ž0029P
Ž0030P
Ž0031P
Ž0032P
Ž0033P
25
24
33
9
28
28
Ž0034P
Ž0035P
Ž0036P
Ž0037P
Ž0038P
Ž0039P
žaluzine [rebrenice] (metalne žaluzine)
žarači
žardinijere [domaćinstvo]
žarenje (keramičke mješavine za žarenje) [granule i prah]
žarne niti (gorionici sa žarnim nitima)
žarne niti za električne svijetiljke
želatin *
želatin za fotografske potrebe
želatin za industrijske potrebe
želatin za medicinske svrhe
želei za prehranu
željezna ruda
željezne soli
željezne trake (sprave za zatezane željeznih traka) [zatezni remeni]
željezne trake za obruče
željezni pribor za obilježavanje pomoću vatre
željeznica (nemetalne gabaritne mjere za utovar za željeznice)
željeznice (metalne gabaritne mjere za utovar na željeznicama)
željezničke skretnice
željezničke skretnice (elektrodinamički uređaji za daljinsko
upravljanje željezničkim skretnicama)
željezničke šine (izolatori za željezničke šine)
željezničke šine (mašine za postavljanje željezničkih šina)
željezničke šine (metalni materijal za željezničke šine)
željeznički pragovi (metalni željeznički pragovi)
željeznički pragovi, nemetalni
željeznički promet (uređaji za sigurnost željezničkog saobraćaja)
željeznički točkovi (unutrašnji rubovi na točkovima željezničkih
vagona ili tramvaja) [oplatnice]
željeznički vagoni (postolja za željezničke vagone)
željeznički vozni park
željezo sirovo ili poluobrađeno
ženske kape
ženske potkošulje
žeraniol (supstanca koja se nalazi najčešće u uljima za parfeme
monoterpenoid i alkohol)
žersej [odjevni predmet]
žersej [vrsta tkanine]
žestoka alkoholna pića
žetoni (mehanizmi za uređaje koji se pokreću ubacivanjem žetona)
žetoni za igre
žetoni za kockanje
275
170084
070322
060089
060245
190176
090254
120033
120047
120072
060115
250012
250022
030110
250089
240062
330018
090064
280040
280206
Ž
Ž
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
ME
14
8
6
6
7
6
23
6
1
14
6
14
6
21
9
9
6
11
28
28
6
15
12
12
6
12
12
7
1
5
31
30
30
31
1
5
Ž0040P
Ž0041P
Ž0042P
Ž0043P
Ž0044P
Ž0045P
Ž0046P
Ž0047P
Ž0048P
Ž0049P
Ž0050P
Ž0051P
Ž0052P
Ž0053P
Ž0054P
Ž0055P
Ž0056P
Ž0057P
Ž0058P
Ž0059P
Ž0060P
Ž0061P
Ž0062P
Ž0063P
Ž0064P
Ž0065P
Ž0066P
Ž0067P
Ž0068P
Ž0069P
Ž0070P
Ž0071P
Ž0072P
Ž0073P
Ž0074P
Ž0075P
31
30
31
7
1
Ž0076P
Ž0077P
Ž0078P
Ž0079P
Ž0080P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
žetoni, bakreni
žica (alat za izvlačenje žice)
žica (bakrena, neizolovana žica)
žica (čelična žica)
žica (mašine za izvlačenje žice)
žica (metalna žica za povezivanje)
žica (metalna žica za vezenje)
žica (metalna žica)
žica (mješavine za izvlačenje žice)
žica (srebrna žica)
žica (zatezni remeni za metalnu žicu)
žica od plemenitih metala [nakit]
žica za antene
žica za struganje [smotuljci žice za čišćenje]
žice (magnetne žice)
žice (telegrafske žice)
žice od legure običnih metala [osim žice za osigurače]
žice od magnezijuma [rasvjeta]
žice za pecanje [flaks]
žice za rekete
žičana tkanina
žičani muzički instrumenti
žičare
žičare
žičare (fiksna oprema za žičare)
žičare (vozni park za žičare)
žičare sa sjedištima
žitarice (ljuštilice žitarica) [mašine]
žitarice (ostaci od obrade zrna žitarica) za industrijske potrebe
žitarice (ostaci od obrade zrna žitarica) za medicinske potrebe
žitarice (ostaci od obrade žitarica) za stočnu hranu
žitarice (pahuljice od sušenih žitarica)
žitarice (preparati od žitarica)
žitarice u zrnu, neobrađene
žitni kukolj (hemijski proizvodi za zaštitu od žitnog kukolja)
žitni kukolj [glavnica] (hemijski proizvodi za uklanjanje žitnog
kukolja)
žito
žito (brašno od žita)
žito (mekinje od žita)
žito (mlinovi za žito)
živa
276
WIPO
140049
080066
060353
060132
070183
060286
230032
060108
010295
140008
060230
140040
060142
210005
090256
090469
060268
110190
280107
280042
060184
150029
120189
120190
060330
120071
120180
070089
010460
050321
310129
300161
300034
310023
010404
050222
310061
300063
310016
070053
010387
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
9
1
31
29
21
31
5
31
1
21
31
31
6
18
10
31
5
8
2
6
31
21
20
31
22
21
20
5
24
31
29
1
20
18
18
5
Ž0081P
Ž0082P
Ž0083P
Ž0084P
Ž0085P
Ž0086P
Ž0087P
Ž0088P
Ž0089P
Ž0090P
Ž0091P
Ž0092P
Ž0093P
Ž0094P
Ž0095P
Ž0096P
Ž0097P
Ž0098P
Ž0099P
Ž0100P
Ž0101P
Ž0102P
Ž0103P
Ž0104P
Ž0105P
Ž0106P
Ž0107P
Ž0108P
Ž0109P
Ž0110P
Ž0111P
Ž0112P
Ž0113P
Ž0114P
Ž0115P
Ž0116P
20
1
1
1
9
Ž0117P
Ž0118P
Ž0119P
Ž0120P
Ž0121P
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
PROIZVOD
živa (libele sa živom)
živin oksid
živina (hrana za nošenje jaja)
živina (meso od živine)
živina (prstenovi za živinu)
živina [žive životinje]
živina mast
živina za uzgoj
živine soli
životinje (češljevi za životinje)
životinje (hrana za životinje)
životinje (jestivi predmeti za žvakanje za životinje)
životinje (lanci za životinje)
životinje (ogrlice za životinje)
životinje (porodiljski uređaji za životinje)
životinje (prehrambene materije za jačanje životinja)
životinje (proizvodi za pranje životinja)
životinje (sprave i alat za skidanje životinjske kože)
životinje (tinta za obilježavanje životinja)
životinje (zamke za divlje životinje) *
životinje iz zvjerinjaka
životinje, kućne (kutije s pijeskom za kućne životinje)
životinje, punjene [preparirane]
životinje, žive
životinjska dlaka [struna] *
životinjska dlaka za kistove i četke
životinjska kopita
životinjska kopita (cement za životinjska kopita)
životinjska koža (tkanine koje imitiraju životinjsku kožu)
životinjska menažerija
životinjska moždina za prehranu
životinjske bjelančevine [sirovina]
životinjske kandže
životinjske kože
životinjske kože pripremljene za izradu krznarskih proizvoda
životinjske štetočine (proizvodi za uništavanje životinjskih
štetočina)
životinjski rogovi
životinjski ugljenik
životinjski ugljenik
životinjski ugljenik (preparati od životinjskog ugljenika)
žmigavci [svijetlosna signalizacija]
277
WIPO
090344
010389
310111
290114
210011
310123
050211
310051
010388
210075
310007
310141
060044
180030
100027
310059
050189
080019
020067
060025
310005
210306
200006
310006
220065
210010
200179
050083
240003
310005
290081
010069
200010
180002
180067
050021
200035
010068
010568
010165
090126
Ž
Ž
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA
KLASA
5
5
29
30
2
5
ME
Ž0122P
Ž0123P
Ž0124P
Ž0125P
Ž0126P
Ž0127P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
žuljevi (proizvodi protiv žuljeva)
žuljevi na nogama (jastučići za žuljeve na nogama)
žumanca jaja
žuti šećer *
žuto drvo za boju
žvakaće guma za medicinske potrebe
278
WIPO
050063
050391
290064
300153
020074
050198
ABECEDNI SPISAK USLUGA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
280
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
45
45
39
35
36
41
36
45
38
43
36
45
36
35
41
44
42
39
42
35
42
42
42
42
43
40
40
45
42
44
37
35
39
35
37
37
42
45
37
ME
ABECEDNI SPISAK USLUGA
USLUGE
A0001U agencije (bračne agencije)
A0002U agencije (detektivske agencije)
A0003U agencije (usluge turističkih agencija) [osim rezervisanja hotela,
pansiona]
A0004U agencije za komercijalne oglase
A0005U agencije za kredite
A0006U agencije za modele za slikare i vajare
A0007U agencije za nekretnine
A0008U agencije za noćno čuvanje
A0009U agencije za novosti
A0010U agencije za smještaj [hotelski, pansionski]
A0011U agencije za stanove [nepokretna imovina]
A0012U agencije za usvajanje
A0013U agencije za utjerivanje potraživanja
A0014U agencije za uvoz-izvoz
A0015U akademije [obuka]
A0016U akvakultura (usluge akvakulture)
A0017U ambalaža (usluge dizajniranja ambalaže)
A0018U ambalažiranje proizvoda
A0019U analiza kompjuterskih sastava
A0020U analiza proizvodne cijene
A0021U analiza rukopisa
A0022U analiza u svrhu iskorištavanja naftnih izvora
A0023U analiza vode
A0024U analize (hemijske analize)
A0025U aparati za kuvanje (iznajmljivanje)
A0026U apretura papira
A0027U apretura tekstila (usluge apreture tekstila)
A0028U arbitraža (usluge arbitraže)
A0029U arhitektura
A0030U aromoterapija (usluge aromoterapije)
A0031U asfaltiranje
A0032U aukcionarstvo (prodaja na aukciji)
A0033U autobuski prevoz
A0034U automati (iznajmljivanje automata)
A0035U automobili (održavanje i popravak automobila)
A0036U automobili (pranje automobila)
A0037U autorska prava (regulisanje autorskih prava)
A0038U autorska prava (vođenje autorskih prava)
A0039U avioni (održavanje i popravak aviona)
281
WIPO
450112
450003
390001
350006
360006
410036
360007
450006
380012
430004
360045
450193
360009
350005
410002
440207
420050
390022
420177
350007
420211
420008
420216
420007
430190
400006
400005
450205
420011
440193
370005
350030
390010
350089
370006
370007
420015
450207
370008
A
B
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
ME
37
42
36
36
44
36
B0001U
B0002U
B0003U
B0004U
B0005U
B0006U
43
44
44
44
42
38
37
38
37
42
37
40
40
40
37
36
44
45
39
45
37
39
37
39
39
39
39
39
39
40
37
37
37
B0007U
B0008U
B0009U
B0010U
B0011U
B0012U
B0013U
B0014U
B0015U
B0016U
B0017U
B0018U
B0019U
B0020U
B0021U
B0022U
B0023U
B0024U
B0025U
B0026U
B0027U
B0028U
B0029U
B0030U
B0031U
B0032U
B0033U
B0034U
B0035U
B0036U
B0037U
B0038U
B0039U
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
bageri (iznajmljivanje bagera)
bakteriološka istraživanja
bankarske usluge, kućne
bankarski poslovi [transakcije]
banke krvi (usluge banaka krvi)
bankovne transakcije (obavljanje bankovnih transakcija, kućne)
[home-banking]
barovi (usluge barova)
bašte (usluge uređivača bašta)
bašte (uređenje bašta)
baštovani-pejzažisti (usluge baštovana-pejzažista)
baze podataka (obnavljanje baza podataka)
baze podataka (omogućavanje pristupa bazama podataka)
bazeni (održavanje bazena)
bežična radiodifuzija
bijeljenje rublja
biološka istraživanja
blagajne (održavanje i popravak blagajni)
bojanje stakla obradom površine
bojanje tekstila
boje (postupak odvajanja boja)
bojleri (čišćenje i popravak bojlera)
bolesničko osiguranje
bolničke usluge
bračne agencije
brane (pokretanje vrata brana)
brave (otvaranje brava)
brave (popravak brava)
brod (prevoz brodom)
brodogradnja
brodovi (iznajmljivanje brodova)
brodovi (odsukavanje nasukanih brodova)
brodovi (pretovar brodova pomoću plitkih barki)
brodovi (skladištenje brodova)
brodovi (spašavanje brodova)
brodovi za razonodu (usluge brodova za razonodu)
brušenje
buldožeri (iznajmljivanje buldožera)
bunari (kopanje bunara)
bušenje bunara
282
WIPO
370044
420017
360072
360013
440133
360072
430138
440012
440077
440012
420175
380044
370129
380048
370010
420190
370027
400065
400057
400107
370011
360038
440059
450112
390032
450033
370125
390049
370021
390012
390055
390093
390071
390015
390011
400041
370013
370114
370114
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
36
37
35
41
41
39
39
44
ME
ABECEDNI SPISAK USLUGA
USLUGE
C0001U carinske kancelarije [carinarski punktovi]
C0002U centralno grijanje (postavljanje i popravak instalacija centralnog
grijanja)
C0003U cijene (poređenje cijena)
C0004U cirkusi
C0005U cirkusi [zabavni parkovi]
C0006U cjevovodi (prevoz cjevovodom)
C0007U cvijeće (isporuka cvijeća)
C0008U cvijetni aranžmani (pravljenje cvijetnih aranžmana)
283
WIPO
360011
370024
350091
410009
410003
390041
390096
440143
C
Č
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
36
37
40
37
37
37
37
37
37
45
45
45
ME
Č0001U
Č0002U
Č0003U
Č0004U
Č0005U
Č0006U
Č0007U
Č0008U
Č0009U
Č0010U
Č0011U
Č0012U
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
čekovi (ovjera čekova)
čišćenje dimnjaka
čišćenje metala [dekapiranje-završna obrada ljuštenjem]
čišćenje odjeće
čišćenje posteljine
čišćenje puteva
čišćenje unutrašnjosti zgrada [domaćinstvo]
čišćenje vozila
čišćenje zgrada [spoljnih površina]
čuvanje djece kod kuće
čuvanje kućnih ljubimaca kod kuće
čuvanje stanova (usluge čuvanja stanova u odsustvu vlasnika)
284
WIPO
360053
370026
400095
370050
370102
370124
370009
370087
370112
450195
450198
450197
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
35
42
40
41
36
37
45
37
44
40
42
41
40
37
41
41
39
39
39
42
42
42
D0001U
D0002U
D0003U
D0004U
D0005U
D0006U
D0007U
D0008U
D0009U
D0010U
D0011U
D0012U
D0013U
D0014U
D0015U
D0016U
D0017U
D0018U
D0019U
D0020U
D0021U
D0022U
45
36
45
37
37
37
39
41
39
45
44
44
40
36
42
D0023U
D0024U
D0025U
D0026U
D0027U
D0028U
D0029U
D0030U
D0031U
D0032U
D0033U
D0034U
D0035U
D0036U
D0037U
ABECEDNI SPISAK USLUGA
USLUGE
daktilografske usluge
daljinski nadzor kompjuterskih sistema
dekontaminiranje opasnih materijala
dekor za priredbe (iznajmljivanje dekora za priredbe)
depoziti dragocjenosti
deratizacija
detektivske agencije
dezinfekcija
dezintoksikacija toksikomana
dezodorisanje vazduha [uklanjanje neugodnih mirisa]
digitalizacija dokumenata [skeniranje]
digitalne slike (usluge digitalnog snimanja)
dimljenje namirnica
dimnjaci (čišćenje dimnjaka)
disk džokeji (usluge disk džokeja) usluge
diskoteke (usluge diskoteka)
distribucija [isporuka] električne energije
distribucija [isporuka] vode
distribucija energije
dizajneri (usluga modnih dizajnera)
dizajniranje ambalaže (usluge dizajniranja ambalaže)
dizajniranje grafičke umjetnosti (usluge dizajniranja grafičke
umjetnosti)
djeca (čuvanje djece kod kuće)
dobrotvorne svrhe (skupljanje za dobrotvorne svrhe)
dojava požara (iznajmljivanje uređaja za dojavu požara)
domaćinstvo (obnavljanje namještaja) [restauriranje]
domaćinstvo (održavanje namještaja)
domaćinstvo (presvlačenje namještaja [tapeciranje])
domaćinstvo (prevoz namještaja)
dopisivanje (obuka putem dopisivanja)
dovod vode
društvo (pratnja radi društva) [pratioci]
drveće (obrezivanje drveća)
drveće (sadnja drveća radi smanjenja emisije ugljenika)
drvo (radovi u drvetu)
dugovanje (službe za kartice dugovanja [debit kartice])
dupliciranje informatičkih programa
285
WIPO
350022
420215
400109
410013
360066
370076
450003
370038
440195
400081
420210
410096
400033
370026
410191
410047
390031
390030
390090
420142
420050
420144
450195
360015
450203
370060
370001
370067
390047
410011
390003
450002
440166
440206
400009
360057
420197
D
E
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
36
35
39
37
40
38
38
41
42
38
40
44
ME
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
E0001U efektna berza [službeno bilježenje kurseva ugovorenih vrijednosti
na tržištu]
E0002U ekonomska predviđanja [prognoze]
E0003U električna energija (isporuka električne energije)
E0004U električni aparati (postavljanje i popravak električnih aparata)
E0005U elektroliza (oblaganje postupkom elektrolize)
E0006U elektronska pošta (omogućavanje elektronske pošte)
E0007U elektronske poruke
E0008U elektronske publikacije (iskorištavanje elektronskih publikacija
koje se ne mogu prenositi on-line)
E0009U emisija ugljenika (pružanje naučnih informacija i savjeta u vezi
smanjenja emisije ugljenika)
E0010U emitiranje televizijskih programa
E0011U energija (proizvodnja energije)
E0012U estetska hirurgija
286
WIPO
360067
350063
390031
370003
400026
380025
381025
410099
420212
380005
400103
440156
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
37
35
44
44
41
41
36
36
36
36
36
36
36
36
41
41
42
44
36
38
40
41
41
37
40
40
40
40
35
39
44
ME
ABECEDNI SPISAK USLUGA
USLUGE
F0001U fabrike (gradnja fabrika)
F0002U fakturisanje
F0003U farmaceuti (usluge farmaceuta) [pripremanje lijekova prema
receptu]
F0004U farmacija (savjetovanje o farmaciji)
F0005U filmovi (prikazivanje igranih filmova)
F0006U filmovi (proizvodnja filmova)
F0007U financije (savjetovanje u vezi financija)
F0008U finansijska analiza
F0009U finansijske procjene [osiguranje, banke, nekretnine]
F0010U finansijski [bankarski] poslovi
F0011U finansijski oglasi
F0012U finansijski poslovi [transakcije]
F0013U finansiranje (usluge finansiranja)
F0014U fiskalne procjene
F0015U fitnes časovi (vođenje fitnes časova)
F0016U fizičke vježbe [fizička kultura]
F0017U fizika (istraživanja u fizici)
F0018U fizioterapija
F0019U fondovi (osnivanje fondova)
F0020U forumi za vođenje debata (omogućavanje održavanja foruma za
vođenje debata)
F0021U fotografije (štampanje fotografija)
F0022U fotografisanje
F0023U fotografske reportaže
F0024U fotografski aparati (popravak fotografskih aparata)
F0025U fotografski filmovi (razvijanje fotografskih filmova)
F0026U fotogravure (izrada fotogravura)
F0027U fotokompozicija
F0028U fotokompozicija [seriografija] (usluge fotokompozicije)
F0029U fotokopiranje (usluge fotokopiranja)
F0030U frankiranje pošte
F0031U frizerski saloni
287
WIPO
370052
350098
440204
440154
410057
410020
360054
360046
360026
360013
360059
360013
360029
360025
410194
410012
420096
440097
360016
380043
400089
410101
410100
370002
400023
400090
400114
400155
350009
390097
440034
F
G
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
ME
40
36
39
45
45
42
42
42
41
44
G0001U
G0002U
G0003U
G0004U
G0005U
G0006U
G0007U
G0008U
G0009U
G0010U
41
37
41
41
38
42
45
36
37
42
37
37
G0011U
G0012U
G0013U
G0014U
G0015U
G0016U
G0017U
G0018U
G0019U
G0020U
G0021U
G0022U
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
galvanizacija
garancije [garancije]
garaže (iznajmljivanje garaža)
gašenje vatre (usluge gašenja vatre)
genealoška istraživanja
geološka istraživanja
geološka izviđanja terena
geološka vještačenja [ekspertize]
gimnastičarska obuka
gnojivo i ostali hemijski proizvodi namijenjeni za poljoprivredu
(vazdušno ili drugačije razbacivanje [posipanje] gnojiva i ostalih
hemijskih proizvoda za poljoprivredu)
golf (stavljanje na raspolaganje igrališta za golf)
gorionici (održavanje i popravak plamenika)
govor pokreta (tumačenje govora pokreta)
govor pokretima (tumačenje govora pokretima)
govorna pošta (omogućavanje govorne pošte)
gradnja (savjeti o gradnji)
građanska zaštita
građevinski objekti (upravljanje građevinskim objektima)
građevinski radovi (nadzor građevinskih radova)
grafička umjetnost (usluge dizajniranja grafičke umjetnosti)
gume (zamjena guma)
gume za točkove (vulkanizacija guma za točkove) [popravak]
288
WIPO
400034
360018
390040
450179
450216
420119
420118
420062
410021
440115
410053
370012
410105
410163
380045
420036
450099
360033
370031
420144
370077
370113
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
42
42
42
44
39
39
45
35
43
43
40
ME
H0001U
H0002U
H0003U
H0004U
H0005U
H0006U
H0007U
H0008U
H0009U
H0010U
H0011U
ABECEDNI SPISAK USLUGA
USLUGE
hemija (istraživanja u hemiji)
hemijske analize
hemijske usluge
hirurgija (estetska hirurgija)
hitna pomoć (prevoz kolima hitne pomoći)
hladnjaci (iznajmljivanje hladnjaka)
horoskopi (izrada horoskopa)
hoteli (administrativno upravljanje hotelima)
hotelske rezervacije (usluge rezervisanja hotela)
hotelske usluge
hromiranje
289
WIPO
420031
420007
420030
440156
390006
390043
450146
350078
430105
430073
400017
H
I
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
ME
41
41
41
45
36
42
42
36
35
35
37
40
41
36
37
41
38
41
39
39
35
42
35
I0001U
I0002U
I0003U
I0004U
I0005U
I0006U
I0007U
I0008U
I0009U
I0010U
I0011U
I0012U
I0013U
I0014U
I0015U
I0016U
I0017U
I0018U
I0019U
I0020U
I0021U
I0022U
I0023U
42
42
42
42
38
42
45
I0024U
I0025U
I0026U
I0027U
I0028U
I0029U
I0030U
45
42
42
37
42
39
39
35
39
39
I0031U
I0032U
I0033U
I0034U
I0035U
I0036U
I0037U
I0038U
I0039U
I0040U
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
igre (usluge hala i dvorana za igre)
igre (usluge igara) pružene on-line [s jedne informatičke mreže]
igre za novac
imena domena (registrovanje imena domena) [pravne usluge]
imovina (upravljanje imovinom)
industrijski dizajn
industrijsko oblikovanje
informacije (finansijska obavještenja)
informacije (kancelarije za komercijalne informacije)
informacije (poslovne informacije)
informacije o graditeljstvu
informacije o obradi materijala
informacije o obrazovanju
informacije o osiguranju
informacije o popravkama
informacije o razonodi
informacije o telekomunikacijama
informacije u vezi rekreacije
informacije u vezi saobraćaja
informacije u vezi skladištenja
informatičke kartoteke (vođenje informatičkih kartoteka)
informatičke stranice (ugošćavanje informatičkih stranica)
informatički podaci (pretraživanje podataka u informatičkoj
kartoteci za treće lice)
informatički programi (dupliciranje informatičkih programa)
informatički programi (iznajmljivanje informatičkih programa)
informatički sistemi (osmišljavanje informatičkih sistema)
informatički virusi (zaštita od informatičkih virusa)
informativne agencije [novosti]
instaliranje kompjuterskih programa
intelektualna svojina (usluge kontrole u vezi sa intelektualnom
svojinom)
intelektualna svojina (usluge, savjeti o intelektualnoj svojini)
internet (pružanje alata za pretraživanje na internetu)
inženjering
iskorištavanje kamenoloma
ispitivanje materijala
isporuka [distribucija] proizvoda
isporuka [distribucija] robe
isporuka [distribucija] uzoraka
isporuka cvijeća
isporuka novina
290
WIPO
410084
410094
410052
450213
360030
420049
420165
360059
350006
350065
370104
400087
410048
360104
370105
410050
380027
410064
390098
390076
350061
420200
350086
420197
420159
420194
420206
380012
420201
450209
450206
420209
420064
370108
420058
390027
390027
350028
390096
390088
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
39
39
35
35
35
39
42
45
42
42
42
42
42
42
35
42
35
42
35
40
41
36
36
42
37
37
37
39
35
35
41
43
38
41
39
35
39
39
37
39
37
41
ME
I0041U
I0042U
I0043U
I0044U
I0045U
I0046U
I0047U
I0048U
I0049U
I0050U
I0051U
I0052U
I0053U
I0054U
I0055U
I0056U
I0057U
I0058U
I0059U
I0060U
I0061U
I0062U
I0063U
I0064U
I0065U
I0066U
I0067U
I0068U
I0069U
I0070U
I0071U
I0072U
I0073U
I0074U
I0075U
I0076U
I0077U
I0078U
I0079U
I0080U
I0081U
I0082U
ABECEDNI SPISAK USLUGA
USLUGE
isporuka paketa
isporuka proizvoda naručenih putem pošte
isporuka reklamnih materijala [letaka, prospekata, uzoraka]
isporuka reklamnih oglasa
isprave (umnožavanje isprava)
istovar (usluge istovara)
istraživanja (bakteriološka istraživanja)
istraživanja (pravna istraživanja)
istraživanja morskih dubina
istraživanja u kozmetici
istraživanja u mehanici
istraživanja u oblasti geologije
istraživanja u tehnici
istraživanja u vezi zaštite okoline
istraživanja za poslove
istraživanje i razvoj novih proizvoda [za treće lice]
istraživanje javnog mišljenja
istraživanje u hemiji
istraživanje za poslove
izbjeljivanje tkanina
izdavanje knjiga
izdavanje putnih čekova
izdavanje vrijednosnih bonova
izgradnja (izrada građevinskih planova)
izgradnja (oglasi o izgradnji)
izgradnja *
izgradnja štandova i prodavaonica
izleti (turistički izleti)
izlozi (uređivanje izloga)
izložbe (organizovanje izložbi) u komercijalne ili reklamne svrhe
izložbe (organizovanje izložbi) u kulturne ili obrazovne svrhe
iznajmljivanje aparata za kuvanje
iznajmljivanje aparata za prijenos poruka
iznajmljivanje audio uređaja
iznajmljivanje autobusa
iznajmljivanje automata za prodaju sitne robe
iznajmljivanje automobila
iznajmljivanje aviona
iznajmljivanje bagera
iznajmljivanje brodova
iznajmljivanje buldožera
iznajmljivanje dekora za priredbe
291
WIPO
390020
390089
350024
350008
350026
390026
420017
450210
420167
420045
420101
420119
420040
420208
350033
420161
350066
420031
350041
400008
410024
360020
360065
420038
370104
370029
370115
390025
350046
350064
410051
430190
380029
410085
390104
350089
390008
390102
370044
390012
370013
410013
I
I
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
ME
37
35
39
39
40
39
41
42
42
39
36
35
41
41
42
39
41
37
37
37
44
38
39
45
41
44
39
40
36
43
43
43
39
41
41
I0083U
I0084U
I0085U
I0086U
I0087U
I0088U
I0089U
I0090U
I0091U
I0092U
I0093U
I0094U
I0095U
I0096U
I0097U
I0098U
I0099U
I0100U
I0101U
I0102U
I0103U
I0104U
I0105U
I0106U
I0107U
I0108U
I0109U
I0110U
I0111U
I0112U
I0113U
I0114U
I0115U
I0116U
I0117U
35
35
40
41
39
43
I0118U
I0119U
I0120U
I0121U
I0122U
I0123U
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
iznajmljivanje dizalica [mašine za gradilišta]
iznajmljivanje fotokopirnih uređaja
iznajmljivanje frižidera
iznajmljivanje garaža
iznajmljivanje generatora
iznajmljivanje hladnjača
iznajmljivanje igrački
iznajmljivanje informatičkih programa
iznajmljivanje informatičkih programa
iznajmljivanje invalidskih kolica
iznajmljivanje kancelarija [nekretnine]
iznajmljivanje kancelarijskih mašina i aparata
iznajmljivanje kinematografskih filmova
iznajmljivanje kinoaparature i pribora
iznajmljivanje kompjutera
iznajmljivanje konja
iznajmljivanje magnetoskopa
iznajmljivanje mašina za čišćenje
iznajmljivanje mašina za gradilišta
iznajmljivanje mašina za metenje
iznajmljivanje medicinske opreme
iznajmljivanje modema
iznajmljivanje nosača gepeka za automobile
iznajmljivanje odjeće
iznajmljivanje opreme za igranje
iznajmljivanje opreme za poljoprivredu
iznajmljivanje parkirališta
iznajmljivanje pletećih mašina
iznajmljivanje poljoprivrednih imanja
iznajmljivanje prenosivih građevinskih objekata
iznajmljivanje prenosivih građevinskih objekata *
iznajmljivanje privremenog smještaja
iznajmljivanje putničkih vagona
iznajmljivanje radio i televizijskih aparata
iznajmljivanje rasvjetnih uređaja za pozorišnu dekoraciju i za
televizijske studije
iznajmljivanje reklamnih prostora
iznajmljivanje reklamnog materijala
iznajmljivanje rezervnih uređaja za grijanje
iznajmljivanje ronilačke opreme
iznajmljivanje ronilačkih zvona
iznajmljivanje sala, dvorana za sastanke
292
WIPO
370120
350083
390099
390040
400104
390043
410197
420159
420159
390092
360069
350013
410019
410006
420083
390019
410068
370090
370020
370121
440208
380032
390081
450081
410198
440084
390042
400112
360036
430160
430160
430028
390045
410025
410086
350070
350035
400119
410065
390078
430187
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK USLUGA
ME
USLUGE
WIPO
44
45
39
39
39
41
41
41
36
43
45
43
38
38
38
41
39
39
37
45
40
43
42
41
41
39
38
35
I0124U
I0125U
I0126U
I0127U
I0128U
I0129U
I0130U
I0131U
I0132U
I0133U
I0134U
I0135U
I0136U
I0137U
I0138U
I0139U
I0140U
I0141U
I0142U
I0143U
I0144U
I0145U
I0146U
I0147U
I0148U
I0149U
I0150U
I0151U
440188
450215
390079
390080
390035
410066
410190
410067
360035
430186
450046
430189
380031
380034
380033
410087
390046
390091
370121
450204
400118
430191
420205
410088
410069
390044
380041
350087
41
37
42
42
35
42
35
I0152U
I0153U
I0154U
I0155U
I0156U
I0157U
I0158U
iznajmljivanje sanitarnih uređaja
iznajmljivanje sefova
iznajmljivanje skafandera [teških]
iznajmljivanje skladišnih kontejnera
iznajmljivanje skladišta
iznajmljivanje sportske opreme [osim vozila]
iznajmljivanje sportskih terena
iznajmljivanje stadiona
iznajmljivanje stanova
iznajmljivanje stolaca, stolova, stolnog rublja i staklenog posuđa
iznajmljivanje svečane odjeće
iznajmljivanje šatora
iznajmljivanje telefaks-uređaja
iznajmljivanje telefona
iznajmljivanje telekomunikacijskih uređaja
iznajmljivanje teniskih igrališta
iznajmljivanje teretnih vagona
iznajmljivanje trkaćih vozila
iznajmljivanje uređaja za čišćenje ulica
iznajmljivanje uređaja za gašenje požara
iznajmljivanje uređaja za klimatizaciju
iznajmljivanje uređaja za pitku vodu
iznajmljivanje veb servera
iznajmljivanje videokamera
iznajmljivanje videotraka
iznajmljivanje vozila
iznajmljivanje vremena pristupa svjetskim informatičkim mrežama
iznajmljivanje vremena za reklamiranje na svim komunikacionim
sredstvima
iznajmljivanje zvučnih snimaka
izolovanje (usluge izolovanja) [građevinski radovi]
izrada [koncipiranje] kompjuterskih programa
izviđanja (geološka izviđanja)
izvodi iz računa (davanje izvoda sa računa)
izvornost vještačkih djela (utvrđivanje izvornosti vještačkih djela)
izvoz-uvoz (agencije za izvoz-uvoz)
293
410018
370054
420139
420118
350016
420132
350005
I
J
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
43
44
41
35
35
ME
J0001U
J0002U
J0003U
J0004U
J0005U
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
jaslice [dječije ustanove]
javna kupališta za higijenske potrebe
javni konkursi (organizovanje javnih konkursa) [obuka ili zabava]
javno mnijenje (istraživanje javnog mnjenja) [anketiranje]
javnost (odnosi s javnošću) [propaganda]
294
WIPO
430098
440018
410010
350066
350042
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK USLUGA
ME
USLUGE
WIPO
40
43
43
37
42
41
40
37
43
43
43
41
41
35
35
37
K0001U
K0002U
K0003U
K0004U
K0005U
K0006U
K0007U
K0008U
K0009U
K0010U
K0011U
K0012U
K0013U
K0014U
K0015U
K0016U
400013
430025
430024
370080
420136
410098
400027
370108
430026
430026
430145
410055
410071
350047
350012
370014
35
K0017U
43
36
41
35
35
40
40
41
40
41
41
41
37
44
42
37
40
40
37
K0018U
K0019U
K0020U
K0021U
K0022U
K0023U
K0024U
K0025U
K0026U
K0027U
K0028U
K0029U
K0030U
K0031U
K0032U
K0033U
K0034U
K0035U
K0036U
44
41
45
K0037U
K0038U
K0039U
kadmij (oblaganje kadmijem)
kafane [kafeterije]
kafane-restorani
kalaisanje [popravke]
kalibracija [mjerenje]
kaligrafija (usluge kaligrafije)
kalisanje
kamenolomi (vađenje kamena)
kampovanje (stavljanje na raspolaganje terena za kampovanja)
kampovi (iskorištavanje terena za kampiranje)
kampovi za ljetovanje (usluge kampova za ljetovanje) [smještaj]
kampovi za ljetovanje (usluge kampova za ljetovanje) [zabava]
kampovi za sportsko usavršavanje
kancelarije za reklamiranje
kancelarije za zapošljavanje
kancelarijski aparati (postavljanje, popravak i održavanje
kancelarijskih aparata)
kancelarijski mašine i aparati (iznajmljivanje kancelarijskih mašina
i aparata) *
kantine
kapital (ulaganje kapitala)
karaoke (stavljanje na raspolaganje opreme za karaoke)
kartoteka (prikupljanje podataka u središnju kartoteku)
kartoteka (sistematizovanje podataka za središnju kartoteku)
kazandžijske usluge
keramika (pečenje keramičkih proizvoda)
kinematografski filmovi (iznajmljivanje kinematografskih filmova)
kinematografski filmovi (obrada kinematografskih filmova)
kino sale (iskorištavanje kinodvorana)
kino studiji
kinoaparatura (iznajmljivanje kinoaparature i pribora)
kinoprojektori (popravak i održavanje kino-projektora)
kiropraktika
kiša (stvaranje vještačke kiše)
kišobrani (popravak kišobrana)
klanje životinja
klimatizacija (iznajmljivanje uređaja za klimatizaciju)
klimatizacija vazduha (postavljanje i popravak uređaja za
klimatizaciju)
klinike
klubovi (usluge klubova) [zabava ili obrazovanje]
klubovi za susrete
295
350013
430027
360017
410095
350080
350081
400099
400015
410019
400002
410057
410008
410006
370046
440032
420202
370065
400094
400118
370028
440114
410043
450005
K
K
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
USLUGE
WIPO
40
41
41
35
40
41
39
35
K0040U
K0041U
K0042U
K0043U
K0044U
K0045U
K0046U
K0047U
400108
410024
410023
350015
400049
410042
390017
350096
35
K0048U
36
38
42
37
42
42
K0049U
K0050U
K0051U
K0052U
K0053U
K0054U
38
42
42
42
42
K0055U
K0056U
K0057U
K0058U
K0059U
38
K0060U
41
41
38
38
38
38
38
41
41
38
K0061U
K0062U
K0063U
K0064U
K0065U
K0066U
K0067U
K0068U
K0069U
K0070U
41
42
35
39
K0071U
K0072U
K0073U
K0074U
45
K0075U
ključevi (usluge izrade kopija ključeva)
knjige (izdavanje knjiga)
knjige (posuđivanje knjiga)
knjige (vođenje knjiga)
knjigovezački radovi
kockarnice [igre] (usluge kockarnica)
kolica (prevoz kolicima)
komercijalna administracija u vezi licenci proizvoda i usluga trećih
lica
komercijalna ili industrijska preduzeća (pomoć u vođenju
komercijalnih ili industrijskih preduzeća)
kompenzacijski poslovi [mijenjanje]
kompjuter (prijenos poruka i slika uz pomoć kompjutera)
kompjuteri (iznajmljivanje kompjutera)
kompjuteri (postavljanje održavanje i popravak kompjutera)
kompjuteri (programiranje za kompjutere)
kompjuterski hardver (savjetovanje u vezi dizajna i razvoja
kompjuterskog hardvera)
kompjuterski prijenos poruka i slika
kompjuterski programi (instaliranje kompjuterskih programa)
kompjuterski programi (održavanje kompjuterskih programa)
kompjuterski programi [softver] (izrada kompjuterskih programa)
kompjuterski programi [softver] (osavremenjivanje kompjuterskih
programa)
kompjuterski terminali (komunikacije putem kompjuterskih
terminala)
komponovanje muzike
komponovanje muzike (usluge komponovanja muzike)
komuniciranje posredstvom mreža optičkih kablova
komunikacije (radiotelefonske komunikacije)
komunikacije (telefonske komunikacije)
komunikacije (telegrafske komunikacije)
komunikacije pomoću kompjuterskih terminala
koncerti (organizovanje i vođenje koncerata)
konferencije (organizovanje i vođenje konferencija)
konferencije na daljinu (omogućavanje vođenja konferencija na
daljinu)
kongresi (organizovanje i vođenje kongresa)
konsultacije u vezi kompjuterskih programa [softvera]
konsultacije u vezi vođenje poslova
kontejneri za skladištenje (iznajmljivanje kontejnera za
skladištenje)
kontrola [nadzor] fabrika u vezi sigurnosti
296
350025
360021
381024
420083
370116
420090
420141
380024
420201
420176
420139
420140
380023
410097
410097
380030
380003
380010
380008
380023
410185
410045
380039
410046
420204
350020
390080
450202
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
42
42
45
45
42
42
K0076U
K0077U
K0078U
K0079U
K0080U
K0081U
42
K0082U
40
39
44
44
37
40
42
40
40
37
40
37
36
36
36
45
41
40
37
39
40
40
40
40
40
37
40
45
37
44
38
K0083U
K0084U
K0085U
K0086U
K0087U
K0088U
K0089U
K0090U
K0091U
K0092U
K0093U
K0094U
K0095U
K0096U
K0097U
K0098U
K0099U
K0100U
K0101U
K0102U
K0103U
K0104U
K0105U
K0106U
K0107U
K0108U
K0109U
K0110U
K0111U
K0112U
K0113U
37
K0114U
ABECEDNI SPISAK USLUGA
USLUGE
kontrola kvaliteta
kontrola naftnih bušotina
kontrola prtljaga radi sigurnosti
kontrola u vezi intelektualnog vlasništva
kontrola vozila (tehnička kontrola vozila i automobila)
konverzija informatičkih podataka i programa [nije fizička
konverzija]
konverzija podataka ili dokumenata s jednog fizičkog na
elektronski disk
konzervisanje namirnica i pića
konji (iznajmljivanje konja)
korov (uništavanje korova)
kosa (presađivanje kose)
kotlovi (čišćenje i popravak kotlova)
kovački radovi
kozmetička djelatnost (istraživanja u kozmetičkoj djelatnosti)
koža (bojenje kože)
koža (obrada kože)
koža (održavanje, čišćenje i popravak kože)
kožarstvo (obrada kože)
krađa (postavljanje i popravak alarmnih uređaja protiv krađe)
krediti
kreditne kartice (izdavanje kreditnih kartica)
kreditne kartice (službe za kreditne kartice)
kremiranje (spaljivanje)
kroćenje životinja [dresiranje]
krojačke usluge
krovopokrivači (usluge krovopokrivača)
krstarenje (organizovanje krstarenja)
krzno (bojanje krzna)
krzno (davanja sjaja krznu)
krzno (izrada krznenih predmeta)
krzno (oblikovanje krzna)
krzno (obrada krzna protiv moljaca)
krzno (održavanje, čišćenje i popravak krzna)
krzno (satiniranje krzna)
kućni ljubimci (čuvanje kućnih ljubimaca kod kuće)
kuhinje (opremanje kuhinja)
kupke (turske kupke)
kupovina putem telefona (pribavljanje komunikacionih kanala za
kupovinu putem telefona)
kvar na automobilu (pomoć pri kvaru na automobilu) [popravak]
297
WIPO
420157
420042
450196
450206
420195
420203
420198
400066
390019
440171
440180
370011
400029
420045
400019
400064
370034
400047
370016
360006
360068
360056
450047
410005
400053
370122
390024
400072
400070
400020
400028
400030
370048
400071
450198
370035
440019
380042
370089
K
K
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
39
ME
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
K0115U kvarovi vozila (tegljenje vozila u kvaru)
298
WIPO
390007
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
42
37
39
40
39
45
L0001U
L0002U
L0003U
L0004U
L0005U
L0006U
42
L0007U
45
39
39
41
37
40
36
40
35
39
37
41
L0008U
L0009U
L0010U
L0011U
L0012U
L0013U
L0014U
L0015U
L0016U
L0017U
L0018U
L0019U
ABECEDNI SPISAK USLUGA
USLUGE
laboratorijske, naučne usluge
lakiranje
lansiranje satelita za druge
lasersko trasiranje
ledolomci (usluge ledolomaca)
licence za intelektualnu svojinu (ustupanje licenci za intelektualnu
svojinu)
licence za intelektualnu svojinu (ustupanje licenci za intelektualnu
svojinu)
licence za softvere (ustupanje licenci za softvere) [pravne usluge]
lična vozila (iznajmljivanje vozila)
lična vozila (prevoz ličnim vozilima)
lični treneri (usluge ličnih trenera) [fitnes]
liftovi (postavljanje i popravak liftova)
lijevanje metala
likvidacija preduzeća (usluge likvidacije preduzeća)
litografsko štampanje
lociranje teretnih vagona pomoću kompjutera
logističke usluge u vezi prevoza
luke (izgradnja luka)
lutrija (organizovanje lutrije)
299
WIPO
420217
370086
390095
400086
390013
450208
420150
450212
390008
390009
410193
370004
400100
360073
400110
350034
390101
370074
410081
L
Lj
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
44
43
43
41
ME
Lj0001U
Lj0002U
Lj0003U
Lj0004U
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
ljepota (usluge salona za uljepšavanje)
ljetovališta
ljetovanje (usluge kampova za ljetovanje)
ljetovanje (usluge kampova za ljetovanje) [razonoda]
300
WIPO
440020
430071
430145
410055
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
40
41
37
35
44
36
35
44
37
37
42
44
44
42
40
40
40
42
36
41
41
41
42
40
40
35
41
42
37
40
40
36
41
43
37
41
41
37
ME
M0001U
M0002U
M0003U
M0004U
M0005U
M0006U
M0007U
M0008U
M0009U
M0010U
M0011U
M0012U
M0013U
M0014U
M0015U
M0016U
M0017U
M0018U
M0019U
M0020U
M0021U
M0022U
M0023U
M0024U
M0025U
M0026U
M0027U
M0028U
M0029U
M0030U
M0031U
M0032U
M0033U
M0034U
M0035U
M0036U
M0037U
M0038U
ABECEDNI SPISAK USLUGA
USLUGE
magnetiziranje
magnetoskopi (iznajmljivanje magnetoskopa)
malterisanje
manekeni (usluge manekena) za reklamiranje ili podsticaj prodaje
manikirske usluge
marke (procjena poštanskih maraka)
marketing
masaža
mašine (obnavljanje istrošenih ili djelimično oštećenih mašina)
mašine (postavljanje, održavanje i popravak mašina)
materijali (istraživanje materijala)
medicinska pomoć
medicinske klinike (usluge medicinskih klinika)
mehanika (istraživanja u mehanici)
metali (kaljenje metala)
metali (oblaganje metalima)
metali (obrada metala)
meteorološki izvještaji (usluge davanja meteoroloških izvještaja)
mijenjanje novca (usluge mjenjačnica)
mikrofilmovi (snimanje na mikrofilmove)
mikroizdavaštvo
mjerenje vremena na sportskim takmičenjima
mjerenje zemljišta
mljevenje [frezanje]
mljevenje brašna
modne revije za promotivne svrhe (organizovanje)
modne revije za zabavne svrhe (organizovanje)
modni dizajneri (usluge modnih dizajnera)
molerske usluge, unutrašnje i spoljašnje [bojanje]
moljci (obrada krzna protiv moljaca)
moljci (obrada tkanina protiv moljaca)
monetarni poslovi
montaža radio i televizijskih programa
moteli (usluge motela)
motori (obnavljanje istrošenih ili djelimično oštećenih motora)
muzejske usluge [predstavljanje, izložbe]
muzičke sale
muzički instrumenti (restauriranje muzičkih instrumenata)
301
WIPO
400004
410068
370070
350049
440151
360064
350106
440086
370119
370058
420058
440087
440021
420101
400043
400018
400042
420076
360019
410182
410092
410073
420079
400031
400044
350103
410188
420142
370068
400030
400059
360013
410026
430183
370118
410062
410027
370127
M
N
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
35
35
37
40
42
42
42
42
37
36
36
40
35
37
39
37
36
36
36
36
40
45
36
40
41
45
39
36
39
35
36
ME
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
N0001U nabava za treće (usluge nabave za treće) [kupovina proizvoda i
usluga za druga preduzeća]
N0002U nabava za treće osobe (usluge kupovine proizvoda i usluga za
druga preduzeća)
N0003U nadzor građevinskih radova [vođenje]
N0004U nafta (obrada nafte)
N0005U nafta (traženje nafte)
N0006U naftne bušotine (kontrola naftnih bušotina)
N0007U naftni izvori (analiza u svrhu iskorištavanja naftnih izvora)
N0008U naftni izvori (vještačenja naftnih izvora) [ekspertize]
N0009U naftovodi (postavljanje i održavanje naftovoda)
N0010U nakit (procjena nakita)
N0011U naknada štete (finansijska procjena naknade štete)
N0012U namirnice (zamrzavanje namirnica)
N0013U narudžbine (administrativna obrada narudžbina za kupovinu)
N0014U natpisi [firme] (bojanje ili opravka natpisa)
N0015U navigacijske usluge
N0016U navodnjavanje (postavljanje i popravak uređaja za navodnjavanje)
N0017U nekretnine (agencije za nekretnine)
N0018U nekretnine (davanje u zakup nekretnina) [lizing]
N0019U nekretnine (procjena nekretnina)
N0020U nekretnine (upravljanje nekretninama)
N0021U nepromočivost tkanina (obrada tkanina za nepromočivost)
N0022U nestale osobe (traženje nestalih osoba)
N0023U nezgode (osiguranje od nezgoda)
N0024U niklovanje
N0025U noćni klubovi
N0026U noćno čuvanje (agencije za noćno čuvanje)
N0027U nošenje [prtljaga]
N0028U novčana sredstva (elektronski prijenos novčanih sredstava)
N0029U novine (distribucija novina)
N0030U novine (usluge pretplate novina) za treće osobe
N0031U numizmatička procjena
302
WIPO
350085
350085
370031
400091
420095
420042
420008
420063
370063
360061
360103
400117
350095
370040
390048
370053
360007
360004
360014
360032
400036
450053
360001
400045
410098
450006
390021
360058
390088
350076
360062
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
44
44
ME
ABECEDNI SPISAK USLUGA
USLUGE
Nj0001U njega životinja [timarenje]
Nj0002U njegovatelji bolesnika (usluge njegovatelja bolesnika)
303
WIPO
440173
440153
Nj
O
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
40
37
41
35
41
42
40
37
37
40
37
40
41
41
41
44
40
37
37
41
41
41
41
35
37
37
45
37
37
40
39
35
44
37
39
40
35
35
44
44
40
44
ME
O0001U
O0002U
O0003U
O0004U
O0005U
O0006U
O0007U
O0008U
O0009U
O0010U
O0011U
O0012U
O0013U
O0014U
O0015U
O0016U
O0017U
O0018U
O0019U
O0020U
O0021U
O0022U
O0023U
O0024U
O0025U
O0026U
O0027U
O0028U
O0029U
O0030U
O0031U
O0032U
O0033U
O0034U
O0035U
O0036U
O0037U
O0038U
O0039U
O0040U
O0041U
O0042U
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
obaranje i rezanje drveta
obavljanje podvodnih popravki
objavljivanje knjiga i časopisa, elektronski on line
objavljivanje reklamnih tekstova
objavljivanje tekstova [osim u reklamne svrhe]
oblaci (sijanje oblaka, vještačka kiša)
oblaganje kadmijumom
obnavljanje [prekrajanje] odjeće
obnavljanje namještaja [restaurisanje]
obrada materijala (informacije o obradi materijala)
obrada protiv rđe
obrada tkanina protiv gužvanja
obrazovanje (informacije o obrazovanju)
obrazovanje [obuka]
obrazovni zavodi [internati]
obrezivanje drveća
obuća (bojanje obuće)
obuća (popravak obuće)
obućarski radovi
obuka
obuka [predavanje]
obuka putem dopisivanja
obuka za predškolski uzrast
odabir osoblja psihotehničkim postupkom
odijela (popravak odijela)
odjeća (čišćenje odjeće)
odjeća (iznajmljivanje odjeće)
odjeća (obnavljanje odjeće)
odjeća (peglanje odjeće)
odjeća (prepravljanje odjeće)
odlaganje robe
odnosi s javnošću [propaganda]
održavanje travnjaka
održavanje vozila
odsukavanje brodova
ofset-štampanje
oglašavanje [reklamiranje]
oglašavanje putem pošte
oplodnja “in vitro” (usluge vještačke oplodnje)
oporavak (ustanove za oporavak)
opšivanje tkanine
optičarske usluge
304
WIPO
400067
370111
410091
350038
410016
420202
400013
370022
370060
400087
370037
400038
410048
410112
410075
440166
400016
370025
370025
410007
410017
410011
410058
350090
370032
370050
450081
370022
370062
400098
390028
350042
440148
370085
390055
400113
350039
350024
440196
440043
400010
440092
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
40
41
41
41
41
41
41
39
41
35
41
41
39
41
35
39
45
41
41
41
36
36
36
36
O0043U
O0044U
O0045U
O0046U
O0047U
O0048U
O0049U
O0050U
O0051U
O0052U
O0053U
O0054U
O0055U
O0056U
O0057U
O0058U
O0059U
O0060U
O0061U
O0062U
O0063U
O0064U
O0065U
O0066U
44
36
35
35
35
40
37
40
40
36
38
36
O0067U
O0068U
O0069U
O0070U
O0071U
O0072U
O0073U
O0074U
O0075U
O0076U
O0077U
O0078U
ABECEDNI SPISAK USLUGA
USLUGE
optička stakla (brušenje optičkih stakala)
organizovanje i vođenje koncerata
organizovanje i vođenje konferencija
organizovanje i vođenje kongresa
organizovanje i vođenje radionica za stručno osposobljavanje
organizovanje i vođenje razgovora
organizovanje i vođenje seminara
organizovanje izleta
organizovanje izložba u kulturne i obrazovne svrhe
organizovanje izložbi u komercijalne ili reklamne svrhe
organizovanje javnih konkursa [obrazovanje ili razonoda]
organizovanje konkursa ljepote
organizovanje krstarenja
organizovanje plesova
organizovanje poslova (savjetovanje o organiziranju poslova)
organizovanje putovanja
organizovanje religioznih sastanaka
organizovanje spektakla [usluge impresarija]
organizovanje sportskih takmičenja
orkestri (usluge orkestra)
osiguranja
osiguranje (informacije o osiguranju)
osiguranje (savjetovanje o osiguranju)
osiguranje (usluge matematičkih stručnjaka [aktuara] za životno
osiguranje)
osjemenjivanje (usluge vještačkog osjemenjivanja) [inseminacije]
osnivanje kapitala
osoblje (biranje osoblja psihotehničkim postupkom)
osoblje (savjetovanje o osoblju)
osoblje (zapošljavanje osoblja)
osvježavanja vazduha
oštrenje noževa
otpaci (obrada otpadaka)
otpaci (razvrstavanje otpadaka i sirovina za recikliranje) [trijaža]
otplata na rate
otprema pošiljki
ovjeravanje čekova
305
WIPO
400088
410185
410045
410046
410076
410044
410070
390050
410051
350064
410010
410077
390024
410082
350036
390050
450184
410083
410059
410028
360012
360060
360055
360003
440194
360016
350090
350019
350068
400082
370106
400097
400116
360002
380002
360053
O
P
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
39
39
43
43
43
40
40
39
39
45
37
41
37
37
40
44
36
39
40
41
37
38
35
41
42
35
37
40
37
37
37
35
35
45
39
38
36
40
37
36
44
ME
P0001U
P0002U
P0003U
P0004U
P0005U
P0006U
P0007U
P0008U
P0009U
P0010U
P0011U
P0012U
P0013U
P0014U
P0015U
P0016U
P0017U
P0018U
P0019U
P0020U
P0021U
P0022U
P0023U
P0024U
P0025U
P0026U
P0027U
P0028U
P0029U
P0030U
P0031U
P0032U
P0033U
P0034U
P0035U
P0036U
P0037U
P0038U
P0039U
P0040U
P0041U
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
paketi (isporuka paketa)
pakovanje proizvoda [umotavanje]
pansion za životinje
pansioni
pansioni (rezervisanje pansiona)
papir (dorada papira)
papir (obrada papira)
parkirališta (iznajmljivanje parkirališta)
parkirališta (usluge parkirališta)
parnice [nagodbene] kancelarije (usluge nagodbenih kancelarija)
peći (postavljanje i popravak peći)
pedagoški eksperimenti
peglanje odjeće parom
peglanje rublja
peglanje tkanina
pejzažna uređenja (koncepcija uređenja pejzaža)
penzije (usluge blagajni za plaćanje penzija)
pilotiranje
piljenje (usluge piljenja)
pisanje tekstova [ne u reklamne svrhe]
pjeskarenje [brušenje pješčanom puvalicom]
plakatiranje (usluge elektronskog plakatiranja) [telekomunikacije]
plakatiranje [oglašavanje]
planiranje prijema [razonoda]
planovi (izrada građevinskih planova)
platni listovi (izrada platnih listova)
plavi kamen (glačanje plavim kamenom)
pletenje (iznajmljivanje mašina za pletenje)
podmazivanje vozila
podmorska izgradnja
podmorske popravke
podsticaj prodaje za treće osobe
podugovaranje (usluge podugovaranja) [komercijalna pomoć]
pogrebne usluge
pokretna imovina (preseljenje pokretne imovine)
pokretna radiotelefonija
pokroviteljstvo (finansijsko pokroviteljstvo)
poliranje [struganje]
poliranje vozila
poljoprivredna imanja (iznajmljivanje poljoprivrednih imanja)
poljoprivredna oprema (iznajmljivanje opreme za poljoprivredna
imanja)
306
WIPO
390020
390022
430134
430066
430104
400006
400061
390042
390033
450021
370047
410049
370062
370079
400014
440199
360070
390052
400052
410184
370110
380036
350003
410060
420038
350067
370069
400112
370049
370030
370111
350071
350097
450057
390065
380022
360071
400048
370072
360036
440084
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
39
39
37
44
35
35
39
36
39
37
37
35
44
38
35
35
35
35
35
35
35
35
40
45
36
36
36
36
36
36
39
39
37
37
37
41
39
39
39
36
ME
P0042U
P0043U
P0044U
P0045U
P0046U
P0047U
P0048U
P0049U
P0050U
P0051U
P0052U
P0053U
P0054U
P0055U
P0056U
P0057U
P0058U
P0059U
P0060U
P0061U
P0062U
P0063U
P0064U
P0065U
P0066U
P0067U
P0068U
P0069U
P0070U
P0071U
P0072U
P0073U
P0074U
P0075U
P0076U
P0077U
P0078U
P0079U
P0080U
P0081U
ABECEDNI SPISAK USLUGA
USLUGE
pomoć (pružanje pomoći) [prevoz]
pomoć pri kvaru na vozilima [vuča]
pomoć pri kvaru vozila [popravak]
pomoć pri porođaju
pomoć u upravljanju industrijskim ili trgovačkim preduzećima
pomoć u vođenju poslova
pomorski prevoz
pomorsko osiguranje
pomorsko posredovanje [mešetarenje]
popravak i održavanje kinoprojektora
popravci (informacije o popravcima)
porezne prijave (izrada poreznih prijava)
porođaj (pomoć pri porođaju)
poruke (prijenos poruka)
poslovi (istraživanja za poslove)
poslovi (istraživanje za poslove)
poslovi (konsultacije za vođenja poslova)
poslovi (obaviještenja o poslovima)
poslovi (pomoć u vođenju poslova)
poslovi (savjetovanje o organizaciji i vođenju poslova)
poslovi (vještačenje poslova) [ekspertize]
poslovne informacije
posrebrivanje
posredovanja [nisu pravna]
posredovanje [mešetarenje] *
posredovanje [mešetarenje] u trgovini nekretninama
posredovanje na berzi
posredovanje na berzi [mešetarenje]
posredovanje u nekretninama
posredovanje u osiguranju
posredovanje u prevozu
posredovanje u zakupu brodskog prostora
postavljanje papirnih tapeta
postavljanje skela
posteljno rublje (čišćenje posteljnog rublja)
posuđivanje knjiga
pošiljka (usluge pošiljki)
pošta (razdjela pošte)
poštanske pošiljke [usluge prevoza poštanskih pošiljki ili robe]
potraživanja (utjerivanje potraživanja jednog preduzeća
posredstvom spoljnog nagodbenog tijela) [faktoring]
307
WIPO
390082
390007
370089
440152
350025
350001
390061
360039
390023
370046
370105
350073
440152
381004
350033
350041
350020
350002
350001
350018
350029
350065
400007
450201
360005
360008
360043
360043
360008
360010
390073
390072
370064
370093
370102
410023
390060
390087
390075
360027
P
P
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
35
36
44
36
40
41
41
41
41
36
37
41
37
37
37
37
45
39
45
45
45
35
41
35
35
41
41
35
43
40
35
35
37
39
35
35
41
41
ME
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
P0082U potrošači (pružanje komercijalnih savjeta i informacija
potrošačima)
P0083U povjereničke službe
P0084U povrtlarstvo
P0085U pozajmljivanje na temelju zaloga
P0086U pozlaćivanje
P0087U pozorišne predstave
P0088U pozorišni dekor (iznajmljivanje pozorišnog dekora)
P0089U pozorišni glumci (usluge pozorišnih glumaca)
P0090U pozorišni preduzetnici [impresariji] (usluge pozorišnih
preduzetnika)
P0091U požar (osiguranje od požara)
P0092U požar (postavljanje i popravak uređaja za dojavu požara)
P0093U praktična obuka [demonstriranje]
P0094U pranje
P0095U pranje automobila
P0096U pranje prozora
P0097U pranje vozila
P0098U pratnja [usluge tjelohranitelja]
P0099U pratnja putnika
P0100U pratnja za društvo (usluge pratnje u društvu)
P0101U pravna istraživanja
P0102U preci (istraživanje predaka)
P0103U predstavljanje proizvoda [demonstracija]
P0104U predškolska obuka
P0105U preduzeća (pomoć u vođenju komercijalnih ili industrijskih
preduzeća)
P0106U preduzeća (usluge preseljenja za preduzeća)
P0107U prekvalifikacija (usluge prekvalifikacije)
P0108U prelamanje slogova [ne u reklamne svrhe]
P0109U prelamanje stranica u reklamne svrhe [stavljanje u štampu u
reklamne svrhe]
P0110U prenosivi građevinski objekti (iznajmljivanje prenosivih
građevinskih objekata) *
P0111U prepariranje životinja [taksidermija]
P0112U prepis saopštenja
P0113U preseljavanje preduzeća (usluge preseljavanja preduzeća)
P0114U presvlačenje namještaja [tapeciranje]
P0115U pretovarivači (usluge pomorskih pretovarivača)
P0116U pretplata na novine (usluge pretplate na novine) [za treće osobe]
P0117U pretplata na telekomunikacione usluge za treća lica
P0118U prevodilačke usluge
P0119U prevodioci (usluge prevođenja)
308
WIPO
350093
360028
440072
360108
400024
410029
410032
410007
410022
360034
370015
410061
370057
370007
370045
370055
450001
390002
450002
450210
450199
350023
410058
350025
350069
410195
410187
350101
430160
400055
350045
350069
370067
390093
350076
350094
410104
410192
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ABECEDNI SPISAK USLUGA
ME
USLUGE
WIPO
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
35
P0120U
P0121U
P0122U
P0123U
P0124U
P0125U
P0126U
P0127U
P0128U
P0129U
P0130U
P0131U
P0132U
P0133U
P0134U
390077
390073
390083
390037
390049
390062
390064
390014
390017
390038
390016
390103
390018
390060
350092
41
38
38
36
38
38
38
38
38
38
P0135U
P0136U
P0137U
P0138U
P0139U
P0140U
P0141U
P0142U
P0143U
P0144U
41
41
41
41
37
38
P0145U
P0146U
P0147U
P0148U
P0149U
P0150U
38
P0151U
43
42
42
36
36
36
P0152U
P0153U
P0154U
P0155U
P0156U
P0157U
prevoz (informacije o prevozu)
prevoz (posredovanje u prevozu)
prevoz (rezervacije za prevoz)
prevoz (riječni prevoz)
prevoz brodom
prevoz dragocijenosti
prevoz i istovar smeća
prevoz kamionima
prevoz kolicima
prevoz robe
prevoz skelom (usluge prevoza skelom)
prevoz tegljačima
prevoz, željeznicom
prevozničke [špediterske] usluge
prezentacija proizvoda na svim komunikacionim sredstvima u
svrhu prodaje na malo
prijemi (planiranje prijema) [razonoda]
prijenos čestitki putem interneta
prijenos digitalnih datoteka
prijenos elektronskim putem novčanih sredstava
prijenos poruka
prijenos poruka (iznajmljivanje uređaja za prijenos poruka)
prijenos poruka i slika kompjuterom
prijenos putem satelita
prijenos telegrama [telegrama]
prijenos televizijskih emisija pretplatnicima putem kabla
[kablovska televizija]
priredbe (iznajmljivanje dekora za priredbe)
priredbe (održavanje priredbi)
priredbe (organizovanje priredbi) [usluge impresarija]
priredbe (proizvodnja priredbi)
pristaništa (izgradnja pristaništa)
pristup svjetskim informatičkim mrežama (iznajmljivanje vremena
pristupa svjetskim informatičkim mrežama)
pristup svjetskim informatičkim mrežama (omogućavanje pristupa
svjetskim informatičkim mrežama)
privremeni smještaj (rezervisanje privremenog smještaja)
procjena drvne mase stabala u šumi
procjena kvalitete vune
procjena maraka
procjena nakita
procjena nekretnina
309
410060
380046
380047
360058
380004
380029
380024
380035
380006
380021
410013
410056
410083
410030
370061
380041
380040
430162
420213
420214
360064
360061
360014
P
P
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
ME
36
36
36
36
36
36
36
P0158U
P0159U
P0160U
P0161U
P0162U
P0163U
P0164U
35
35
35
41
P0165U
P0166U
P0167U
P0168U
42
35
41
41
41
45
40
45
35
35
37
37
45
39
P0169U
P0170U
P0171U
P0172U
P0173U
P0174U
P0175U
P0176U
P0177U
P0178U
P0179U
P0180U
P0181U
P0182U
44
35
37
39
37
36
39
39
39
39
41
P0183U
P0184U
P0185U
P0186U
P0187U
P0188U
P0189U
P0190U
P0191U
P0192U
P0193U
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
procjena stabala u šumi
procjena starina [antikviteta]
procjena umjetnina
procjena vune [finansijska procjena vune]
procjene (fiskalne procjene)
procjene (numizmatičke procjene)
procjene finansijske procjene [osiguranje, bankarski promet,
imovina]
procjene komercijalnih poslova
prodaja (podsticaj prodaje) za treće osobe
prodaja na aukciji
profesionalna orijentacija [savjeti u vezi obrazovanja ili
osposobljavanja]
programiranje za kompjuteri
proizvodne cijene (analiza proizvodnih cijena)
proizvodnja filmova
proizvodnja filmova na video-trakama
proizvodnja muzike
pronađene stvari (usluge kancelarije za pronađene stvari)
prošivanje tkanine
protivprovalni uređaji (nadziranje protivprovalnih uređaja)
proučavanje tržišta [marketing]
provjera računa
prozori (pranje prozora)
prozori i vrata (postavljanje prozora i vrata)
prtljag (kontrola prtljaga radi sigurnosti)
prtljažni nosači za vozila (iznajmljivanje prtljažnih nosača za
vozila)
psiholog (usluge psihologa)
psihotehnički odabir osoblja
pumpe (popravak pumpi)
punjenje boca (usluge punjenja boca)
putevi (postavljanje slojeva za pokrivanje na ceste)
putni čekovi (izdavanje putnih čekova)
putnici (pratnja putnicima)
putnici (prevoz putnika)
putovanja (organizovanje putovanja)
putovanja (rezervacije za putovanja)
putujuće biblioteke (usluge putujućih biblioteka)
310
WIPO
360105
360051
360052
360107
360025
360062
360026
350032
350071
350030
410102
420090
350007
410020
410074
410196
450200
400092
450194
350031
350017
370045
370128
450196
390081
440185
350090
370073
390100
370109
360020
390002
390063
390050
390084
410041
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
35
37
35
38
41
41
38
38
R0001U
R0002U
R0003U
R0004U
R0005U
R0006U
R0007U
R0008U
41
38
40
44
37
44
R0009U
R0010U
R0011U
R0012U
R0013U
R0014U
41
41
41
39
41
41
42
40
37
37
40
45
42
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
R0015U
R0016U
R0017U
R0018U
R0019U
R0020U
R0021U
R0022U
R0023U
R0024U
R0025U
R0026U
R0027U
R0028U
R0029U
R0030U
R0031U
R0032U
R0033U
R0034U
R0035U
R0036U
R0037U
R0038U
R0039U
R0040U
ABECEDNI SPISAK USLUGA
USLUGE
računovodstveni poslovi
radilište (iznajmljivanje mašina za gradilište)
radio (reklamiranje putem radija)
radio programi (emitovanje radio programa)
radio televizijski programi (montaža radio televizijskih programa)
radioaparati i televizori (iznajmljivanje radioaparata i televizora)
radiodifuzija
radioelektronsko pozivanje (usluge radioelektronskog pozivanja)
[radio, telefon ili ostala elektronska komunikaciona sredstva]
radiofonija (razonoda putem radiofonije)
radiotelefonski prijenosi
rafiniranje
rasadničari (usluge rasadničara)
rashladni uređaji (postavljanje i popravak rashladnih uređaja)
razbacivanje, vazdušnog ili drugog gnojiva, i ostalih hemijskih
proizvoda u poljoprivredi
razgovori (organizovanje i vođenje razgovora)
razonoda
razonoda (informacije u vezi razonode)
razonoda na brodu (usluge brodova za razonodu)
razonoda posredstvom radija
razonoda posredstvom televizije
razrada tehničkih projekata
razvijanje fotografskih filmova
rđa (obrada protiv rđe)
rđa (preventivna obrada protiv rđe) za vozila
recikliranje smeća i otpadaka
registrovanje imena domena
regulisanje autorskih prava
reklamiranje (iznajmljivanje prostora za potrebe reklamiranja)
reklamiranje dopisnim putem
reklamiranje on-line na informatičkoj mreži
reklamiranje putem radija
reklamiranje putem televizije
reklamna dokumentacija (uređenje reklamne dokumentacije)
reklamna pošta
reklamni filmovi (proizvodnja reklamnih filmova)
reklamni materijal (iznajmljivanje reklamnog materijala)
reklamni materijal (razdioba reklamnog materijala)
reklamni materijal (raznošenje reklamnog materijala)
reklamni oglasi (širenje reklamnih oglasa)
reklamni tekstovi (objavljivanje reklamnih tekstova)
311
WIPO
350015
370020
350040
380003
410026
410025
380003
380028
410015
380003
400093
440094
370078
440115
410044
410004
410050
390011
410015
410031
420061
400023
370037
370082
400068
450213
420015
350070
350077
350084
350040
350044
350027
350021
350104
350035
350024
350008
350008
350038
R
R
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
35
41
45
41
41
41
37
37
43
43
43
40
40
43
41
39
43
43
39
37
39
41
37
37
37
37
ME
R0041U
R0042U
R0043U
R0044U
R0045U
R0046U
R0047U
R0048U
R0049U
R0050U
R0051U
R0052U
R0053U
R0054U
R0055U
R0056U
R0057U
R0058U
R0059U
R0060U
R0061U
R0062U
R0063U
R0064U
R0065U
R0066U
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
reklamni tekstovi (uređenje reklamnih tekstova)
rekreacija (obavještenja u vezi rekreacije)
religiozni sastanci (organizovanje religioznih sastanaka)
religiozno obrazovanje
reportaže (fotografske reportaže)
reporterske usluge
restauracija muzičkih instrumenata
restauracija umjetničkih djela
restorani
restorani sa samoposluživanjem
restorani za brzo i stalno posluživanje [snek-barovi]
rezanje tkanine
rezbarenje [graviranje]
rezervisanje hotela
rezervisanje mjesta za priredbe
rezervisanje mjesta za putovanje
rezervisanje pansiona
rezervisanje privremenog smještaja
riječni transport
riznice (održavanje i popravak riznica)
ronilačka zvona (iznajmljivanje ronilačkih zvona)
ronjenje (iznajmljivanje ronilačke opreme)
rublje (bijeljenje rublja)
rublje (peglanje rublja)
rublje (pranje rublja)
rušenje građevinskih objekata
312
WIPO
350099
410064
450184
410080
410100
410103
370127
370126
430102
430107
430108
400021
400035
430105
410078
390056
430104
430162
390037
370018
390078
410065
370010
370079
370056
370036
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
35
44
44
44
35
40
39
38
40
44
42
42
35
45
42
35
44
36
42
36
35
45
42
41
40
45
35
39
41
37
36
45
41
41
41
35
39
39
37
39
37
39
ABECEDNI SPISAK USLUGA
ME
USLUGE
WIPO
S0001U
S0002U
S0003U
S0004U
S0005U
S0006U
S0007U
S0008U
S0009U
S0010U
S0011U
S0012U
S0013U
S0014U
S0015U
S0016U
S0017U
S0018U
S0019U
S0020U
S0021U
S0022U
S0023U
S0024U
S0025U
S0026U
S0027U
S0028U
S0029U
S0030U
S0031U
S0032U
S0033U
S0034U
S0035U
S0036U
S0037U
S0038U
S0039U
S0040U
S0041U
S0042U
sajmovi (organizovanje sajmova u komercijalne ili reklamne svrhe)
saloni (frizerski saloni)
saloni za uljepšavanje
sanatoriji (usluge sanatorija)
saopštenja (prepisi, saopštenja)
sastavljanje materijala po narudžbini [za treće osobe]
sateliti (lansiranje satelita za druge)
sateliti (prijenos putem satelita)
satiniranje krzna
saune (usluge sauna)
savjeti o gradnji
savjeti o intelektualnoj svojini
savjeti o organizaciji i vođenju poslova
savjeti u vezi intelektualne svojine
savjeti u vezi štednje energije
savjetovanje (stručno savjetovanje o poslovima)
savjetovanje o farmaciji
savjetovanje o finansijskim pitanjima
savjetovanje o kompjuterima
savjetovanje o osiguranju
savjetovanje o osoblju
savjetovanje o sigurnosti
savjetovanje u vezi zaštite okoline
scenarijumi (izrada scenarijuma)
sedlarski radovi
sefovi (iznajmljivanje sefova)
sekretarske usluge (sekretarske usluge)
selidba (usluge preseljenja)
seminari (organizovanje i vođenje seminara)
servisne stanice
sigurnosne blagajne [sefovi] (odlaganje u sigurnosne blagajne)
sigurnost (savjetovanje o sigurnosti)
simpozijumi (organizacija i vođenje simpozijuma)
simpozijumi (organizovanje i vođenje simpozijuma)
sinhronizacija
sistematizovanje podataka za središnju kartoteku
skafanderi [teški] (iznajmljivanje skafandera)
skela (prevoz skelom)
skele (postavljanje skela)
skladišta (iznajmljivanje skladišta)
skladišta (postavljanje i popravak skladišta)
skladištenje
350082
440034
440020
440106
350045
400083
390095
380035
400071
440200
420036
420172
350018
450206
420207
350062
440154
360054
420141
360055
350019
450117
420178
410089
400051
450215
350072
390065
410070
370083
360022
450117
410072
410072
410079
350081
390079
390016
370093
390035
370041
390034
313
S
S
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
39
39
39
36
36
41
40
40
40
37
43
43
37
41
44
40
39
39
39
35
45
41
41
41
41
41
36
36
41
40
36
37
36
45
43
36
35
35
37
35
40
41
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
USLUGE
WIPO
S0043U
S0044U
S0045U
S0046U
S0047U
S0048U
S0049U
S0050U
S0051U
S0052U
S0053U
S0054U
S0055U
S0056U
S0057U
S0058U
S0059U
S0060U
S0061U
S0062U
S0063U
S0064U
S0065U
S0066U
S0067U
S0068U
S0069U
S0070U
S0071U
S0072U
S0073U
S0074U
S0075U
S0076U
S0077U
S0078U
S0079U
S0080U
S0081U
S0082U
S0083U
S0084U
skladištenje (fizičko) elektronski sačuvanih podataka i dokumenata
skladištenje (informacije u vezi skladištenja)
skladištenje brodova
skupljanje priloga
skupljanje za dobrotvorne svrhe
slobodno vrijeme (usluge za ispunjavanje slobodnog vremena)
smeće (spaljivanje smeća)
smeće (uništavanje smeća)
smeće i otpaci (recikliranje smeća i otpadaka)
smetnje (uklanjanje smetnji električnih instalacija)
smještaj (agencije za izdavanje smještaja) [hoteli, pansioni]
smještaj (iznajmljivanje privremenog smještaja)
snijeg (proizvodnja vještačkog snijega)
snimanje na videotrake
solarijumi (usluge solarijuma)
spaljivanje smeća
spašavanje (službe za spašavanje)
spašavanje (usluge spašavanja brodova)
spašavanje u podmorju
sponzori (traženje sponzora)
sporovi (usluge alternativnog rješavanja sporova)
sportska oprema (stavljanje na raspolaganje sportske opreme)
sportska takmičenja (mjerenje vremena na sportskim takmičenjima)
sportska takmičenja (organizovanje sportskih takmičenja)
sportska usavršavanja (sportski kampovi za usavršavanje u sportu)
sportske oprema (iznajmljivanje sportske opreme osim vozila)
sredstva (stvaranje zajedničkih sredstava)
stabla u šumi (procjena stabala u šumi)
stadioni (iznajmljivanje stadiona)
staklo (duvanje stakla)
stanarine (naplata stanarina)
stanice (servisne stanice)
stanovi (iznajmljivanje stanova)
stanovi (usluge čuvanja stanova u odsutnosti vlasnika)
starije osobe (ustanove za smještaj starijih osoba) [starački domovi]
starine (procjena starina)
statistički podaci (izrada statističkih podataka)
stenografske usluge
stilski namještaj (popravka stilskog namještaja)
stručne poslovne konsultacije
struganje [poliranje]
studio za snimanje (usluge studija za snimanje)
390094
390076
390071
360023
360015
410014
400106
400105
400068
370117
430004
430028
370123
410106
440201
400106
390057
390015
390085
350102
450214
410035
410073
410059
410071
410066
360016
360105
410067
400062
360063
370083
360035
450197
430013
360051
350100
350043
370092
350062
400001
410063
314
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
45
37
37
45
ME
S0085U
S0086U
S0087U
S0088U
ABECEDNI SPISAK USLUGA
USLUGE
sudske istrage
suncobrani (popravljanje suncobrana)
suvo čišćenje
svečana odjeća (iznajmljivanje svečane odjeće)
315
WIPO
450210
370066
370103
450046
S
Š
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
37
40
35
35
40
40
40
40
36
42
37
44
ME
Š0001U
Š0002U
Š0003U
Š0004U
Š0005U
Š0006U
Š0007U
Š0008U
Š0009U
Š0010U
Š0011U
Š0012U
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
šivenje
šivenje
štampa (praćenje štampe)
štampa (usluge pregleda štampe)
štampanje (ofset-štampanje)
štampanje na svili [seriografija]
štamparstvo
štavljenje kože
štedionice [usluge štedionica]
štednja energije (savjeti u vezi štednje energije)
štetočine (uništavanje štetočina osim u poljoprivredi)
štetočine (uništavanje životinjskih štetočina u poljoprivredi)
316
WIPO
370075
400012
350088
350088
400113
400115
400111
400054
360041
420207
370091
440168
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
39
37
37
42
42
35
42
40
41
41
38
37
38
38
35
T0001U
T0002U
T0003U
T0004U
T0005U
T0006U
T0007U
T0008U
T0009U
T0010U
T0011U
T0012U
T0013U
T0014U
T0015U
38
38
38
38
38
38
35
T0016U
T0017U
T0018U
T0019U
T0020U
T0021U
T0022U
38
38
35
44
38
41
38
41
35
41
44
35
44
44
41
40
40
40
T0023U
T0024U
T0025U
T0026U
T0027U
T0028U
T0029U
T0030U
T0031U
T0032U
T0033U
T0034U
T0035U
T0036U
T0037U
T0038U
T0039U
T0040U
ABECEDNI SPISAK USLUGA
USLUGE
taksi-usluge
tapaciranje (popravke)
tapete (postavljanje tapeta)
tehnička kontrola automobila
tehnički projekti (razrada tehničkih projekata)
tekst (obrada teksta)
tekstil (ispitivanje tekstila)
tekstil (obrada tekstila)
tekstovi (objavljivanje tekstova) [osim u reklamne svrhe]
tekstovi (sastavljanje tekstova) [ne u reklamne svrhe]
telefaks (prijenos poruka telefaksom)
telefoni (postavljanje i popravak telefona)
telefonske komunikacije
telefonske usluge
telefonski odgovori (usluge telefonskih odgovora) za odsutne
pretplatnike
telegrafske komunikacije
telegrafske usluge
telegrami (pošiljka telegrama)
telegrami (prijenos telegrama)
telekomunikacije (informacije o telekomunikacijama)
telekomunikacije (usluge telekomunikacionog rutera)
telekomunikacione usluge za treće lice (pretplata na
telekomunikacione usluge za treće lice)
telekomunikaciono priključenje na svjetsku informatičku mrežu
teleks (usluge teleksa)
telemarketing (usluge telemarketinga)
telemedicina (usluge telemedicine)
televizija (emitiranje televizijskih programa)
televizija (razonoda na televiziji)
televizijski programi (emitiranje televizijskih programa)
televizijski programi (montaža radio i televizijskih programa)
televizijsko reklamiranje
televizori (iznajmljivanje televizora i radioaparata)
terapeutske usluge
teretni vagoni (lociranje teretnih vagona pomoću kompjutera)
tetoviranje
timarenje životinja [pranje i njegovanje]
titlovanje filmova
tkačke usluge [tkanje]
tkanina (skupljanje tkanine pranjem)
tkanine (bojanje tkanina)
317
WIPO
390058
370017
370064
420951
420061
350075
420109
400058
410016
410184
380026
370084
380010
380009
350074
380008
380007
380002
380006
380027
380038
350094
380037
380011
350107
440198
380005
410031
380005
410026
350044
410025
440205
350034
440197
440131
410093
400046
400069
400060
T
T
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
40
40
40
40
44
39
39
36
44
42
45
41
35
35
35
41
39
39
44
ME
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
T0041U
T0042U
T0043U
T0044U
T0045U
T0046U
T0047U
T0048U
T0049U
T0050U
T0051U
T0052U
T0053U
T0054U
T0055U
T0056U
T0057U
tkanine (obrada tkanina protiv gužvanja)
tkanine (obrada tkanina protiv moljaca)
tkanine (valjanje tkanina)
tkanine (vatrostalna obrada tkanina)
toplice (usluge toplica)
trajektni prevoz
tramvajske usluge
transakcije (financijske transakcije)
travnjaci (održavanje travnjaka)
traženje nafte
traženje nestalih osoba
treniranje [fizička vježba]
trgovački poslovi (procjene trgovačkih poslova)
tržište (proučavanje tržišta)
tržište (traženje tržišta)
tumačenje govora pokreta
turističke agencije (usluge turističkih agencija) [osim rezervisanja
hotela i pansiona]
T0058U turističke posjete
T0059U turske kupke
318
WIPO
400038
400059
400120
400037
440202
390036
390059
360023
440148
420095
450053
410189
350032
350031
350051
410105
390001
390025
440019
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
43
45
36
41
37
U0001U
U0002U
U0003U
U0004U
U0005U
36
42
35
U0006U
U0007U
U0008U
35
39
44
37
42
40
36
36
36
39
37
42
40
35
36
40
36
40
44
43
45
45
36
35
44
35
40
U0009U
U0010U
U0011U
U0012U
U0013U
U0014U
U0015U
U0016U
U0017U
U0018U
U0019U
U0020U
U0021U
U0022U
U0023U
U0024U
U0025U
U0026U
U0027U
U0028U
U0029U
U0030U
U0031U
U0032U
U0033U
U0034U
U0035U
ABECEDNI SPISAK USLUGA
USLUGE
ugostitelji (usluge keteringa)
ukop mrtvaca
ulaganje sredstava
ulaznice za priredbe (agencije za ulaznice za priredbe) [razonoda]
ulošci s tonerom za štampače (usluge zamjene uložaka s tonerom
za štampače)
umjetnička djela (procjena umjetničkih djela)
umjetnička djela (utvrđivanje izvornosti umjetničkih djela)
umjetnički poslovi (profesionalno upravljanje umjetničkim
poslovima)
umnožavanje isprava
umotavanje robe
uništavanje korova
uništavanje štetočina [osim u poljoprivredi]
unutrašnje uređenje [dekoracija]
uokviravanje umjetničkih djela
upravljanje građevinskim objektima
upravljanje imovinom
upravljanje nekretninama
uputstva [informacije] o prevozu
urarstvo, časovničarstvo (održavanje i popravak svih vrsta satova)
urbanističko planiranje
uređaji za grijanje (iznajmljivanje rezervnih uređaja za grijanje)
uređenje izloga
usluge depozita u sefovima
usluge farbanja
usluge fondova uzajamne pomoći
usluge pilana, strugarske usluge
ustanove za oporavak
ustanove za smještaj starijih osoba [starački domovi]
ustupanje licenci za softvere [pravne usluge]
usvajanje (agencije za usvajanje)
utjerivanje dugovanja (agencije za utjerivanje dugovanja)
uvoz-izvoz (agencije za uvoz-izvoz)
uzgoj životinja
uzorci (isporuka uzoraka)
uzorci (štampanje uzoraka)
319
WIPO
430010
450056
360017
410183
370130
360052
420132
350079
350026
390086
440171
370091
420048
400084
360033
360030
360032
390077
370051
420192
400119
350046
360022
400056
360109
400050
440043
430013
450212
450193
360009
350005
440009
350028
400022
U
V
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
37
39
40
40
40
40
40
39
44
40
41
41
41
41
44
38
44
45
42
42
42
40
39
39
40
37
35
35
35
35
35
35
39
37
39
37
37
37
37
37
37
39
ME
V0001U
V0002U
V0003U
V0004U
V0005U
V0006U
V0007U
V0008U
V0009U
V0010U
V0011U
V0012U
V0013U
V0014U
V0015U
V0016U
V0017U
V0018U
V0019U
V0020U
V0021U
V0022U
V0023U
V0024U
V0025U
V0026U
V0027U
V0028U
V0029U
V0030U
V0031U
V0032U
V0033U
V0034U
V0035U
V0036U
V0037U
V0038U
V0039U
V0040U
V0041U
V0042U
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
vađenje rude
vagoni (iznajmljivanje teretnih vagona)
valjanje metala
valjanje tkanina
vazduh (osvježavanje vazduha)
vazduh (pročišćavanje vazduha)
vazduh (uklanjanje mirisa iz vazduha [dezodoriranje])
vazdušni prevoz
veterinarske usluge
vezanje
videotrake (iznajmljivanje videotraka)
videotrake (montaža videotraka)
videotrake (proizvodnja filmova na videotrakama)
videotrake (snimanje na videotrake)
vijenci od cvijeća (izrada vijenaca od cvijeća)
vijesti (agencije za vijesti)
vizažisti (usluge vizažista)
vjenčanja (planiranje i organizovanje vjenčanja)
vještačenja (geološka vještačenja [ekspertize])
vještačenja [ekspertize] naftnih izvora
vještačenja [inženjerske usluge]
voće (gnječenje voća)
voda (dovod vode)
voda (isporuka vode)
voda (obrada vode)
vodoinstalaterski radovi
vođenje informatičkih kartoteka
vođenje knjiga
vođenje poslova (pomoć u vođenju poslova)
vođenje poslova (savjetovanje o vođenju poslova)
vođenje poslova (usluge savjetovanja u vezi vođenja poslova)
vođenje poslova poslovni za sportiste [poslovni menadžment]
vozači (usluge vozača)
vozila (čišćenje vozila)
vozila (iznajmljivanje vozila)
vozila (održavanje vozila)
vozila (podmazivanje vozila)
vozila (poliranje vozila)
vozila (pomoć pri kvaru vozila) [popravak]
vozila (pranje vozila)
vozila (zaštita vozila od rđe)
vozila hitne pomoći (prevoz vozilima hitne pomoći)
320
WIPO
370107
390046
400040
400120
400082
400003
400081
390004
440111
400063
410069
410090
410074
410106
440037
380012
440203
450217
420062
420063
420193
400032
390003
390030
400025
370071
350061
350015
350001
350020
350048
350105
390074
370087
390044
370085
370049
370072
370089
370055
370082
390006
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
39
36
36
39
39
40
37
40
42
ME
V0043U
V0044U
V0045U
V0046U
V0047U
V0048U
V0049U
V0050U
V0051U
ABECEDNI SPISAK USLUGA
USLUGE
vozila u kvaru (vuča vozila u kvaru)
vrijednosni bonovi (izdavanje vrijednosnih bonova)
vrijednosti (depoziti vrijednosti)
vrijednosti (prevoz vrijednosti)
vuča [tegljenje]
vulkanizacija [obrada materijala]
vulkaniziranje gumenih točkova [popravka]
vuna (obrada vune)
vuna (procjena kvalitete vune)
321
WIPO
390007
360065
360066
390062
390054
400101
370113
400039
420214
V
W
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
42
42
ME
W0001U
W0002U
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
web serveri (iznajmljivanje web servera)
web stranice (kreiranje i održavanja web stranica za druge)
322
WIPO
420205
420199
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
KLASA
ME
41
36
36
37
36
Z0001U
Z0002U
Z0003U
Z0004U
Z0005U
39
36
36
37
40
35
35
45
42
42
42
37
40
44
44
44
41
Z0006U
Z0007U
Z0008U
Z0009U
Z0010U
Z0011U
Z0012U
Z0013U
Z0014U
Z0015U
Z0016U
Z0017U
Z0018U
Z0019U
Z0020U
Z0021U
Z0022U
42
37
37
37
37
40
41
40
44
41
Z0023U
Z0024U
Z0025U
Z0026U
Z0027U
Z0028U
Z0029U
Z0030U
Z0031U
Z0032U
ABECEDNI SPISAK USLUGA
USLUGE
zabavni parkovi [cirkusi]
zajam na temelju zaloga
zajmovi
zakivačke usluge
zakup [vrsta iznajmljivanja dobara za profesionalne potrebe, koja
temeljem ugovora mogu postati vlasništvo iznajmitelja] [lizing]
zakup broda za prevoz tereta i putnika
zakup nekretnina (davanje u zakup nekretnina) [lizing]
zalog (davanje zajma uz zalog)
zamjena guma
zamrzavanje namirnica
zapošljavanje (usluge kancelarije za zapošljavanje)
zapošljavanje lica
zaštita građana
zaštita od informatičkih virusa
zaštita okoline (istraživanja u vezi zaštite okoline)
zaštita okoline (savjetovanje u vezi zaštite okoline)
zaštite građevina od vlage [izgradnja]
zavarivanje
zbrinjavanje siromašnih [ustanove za prihvat siromašnih]
zdravstvene usluge
zdravstveni centri
zdravstveni klubovi (usluge zdravstvenih klubova) [održavanje
zdravlja i fizičke forme]
zemljište (mjerenje zemljišta)
zgrade (čišćenje zgrada) [spoljnih površina]
zgrade (unutrašnje čišćenje zgrada)
zidanje ciglom
zidarski radovi
zlato (oblaganje zlatom)
zoološki vrtovi [usluge zooloških vrtova]
zubar-protetičar (usluge zubara protetičara)
zubarstvo
zvučni snimci (iznajmljivanje zvučnih snimaka)
323
WIPO
410003
360031
360024
370081
360042
390039
360004
360040
370077
400117
350012
350068
450099
420206
420208
420178
370042
400011
440147
440060
440209
410054
420079
370112
370009
370101
370059
400085
410033
400102
440113
410018
Z
Ž
ABECEDNI SPISAK USLUGA
KLASA
39
41
43
44
44
44
36
ME
Ž0001U
Ž0002U
Ž0003U
Ž0004U
Ž0005U
Ž0006U
Ž0007U
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
USLUGE
željeznica (prevoz željeznicom)
životinje (kroćenje životinja) [dresiranje]
životinje (pansioni za životinje)
životinje (pranje i njegovanje životinja)
životinje (timarenje životinja) [pranje i njegovanje]
životinje (uzgoj životinja)
životno osiguranje (potpisivanje polisa za osiguranje života)
324
WIPO
390018
410005
430134
440173
440131
440009
360044
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
326
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
A0001P
A0004P
A0006P
A0008P
A0010P
A0015P
A0017P
A0018P
A0019P
A0030P
A0032P
A0038P
A0039P
A0041P
A0043P
A0046P
A0051P
A0082P
A0083P
A0086P
A0089P
A0091P
A0096P
A0098P
A0101P
A0102P
A0103P
A0104P
A0108P
A0110P
A0126P
A0127P
A0128P
A0129P
A0130P
A0154P
A0156P
A0157P
A0160P
A0161P
A0162P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
abrazivi (pomoćne tečnosti za upotrebu s abrazivnim sredstvima)
acetat (aluminijev acetat) *
acetat celuloze u sirovom stanju
acetati *
acetilen
acetilenski tetraklorid
aceton
aceton [keton]
aditivi (hemijski aditivi za ulja)
agar-agar, supstanca slična želatinu
aglutinati za beton
akrilne smole u sirovom stanju
aktinijum
aktivni ugljenik
akumulatori (elektroliti za akumulatore)
akumulatori (rastvori za spriječavanje stvaranja pjene u akumulatorima)
akumulatori, električni (tečnosti za uklanjanje sulfata iz električnih
akumulatora)
albuminizovani papir
aldehidi [spojevi dobijeni oksidacijom alkohola] *
algarovila za kožarstvo
alge [fertilizanti]
alge kremenašice [dijatomeje] (tlo s algama kremenašicama)
alginati za industrijske svrhe
alginati za prehrambenu industriju
alkalni jodidi za industrijske potrebe
alkalni metali
alkalni metali (soli alkalnih metala)
alkaloidi *
alkohol (etil alkohol)
alkohol *
aluminijum acetat
aluminijum hidrat
aluminijum hlorid
aluminijum jodid
aluminijum silikat
americij
amil acetat
amil alkohol
amonijačna stipsa
amonijačne soli
amonijačne soli
327
WIPO
010004
010565
010008
010007
010012
010013
010011
010164
010654
010029
010030
010461
010018
010025
010251
010006
010500
010036
010042
010563
010043
010632
010564
010669
010559
010560
010561
010562
010041
010040
010565
010048
010050
010051
010049
010054
010064
010065
010063
010060
010567
1
1
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
A0163P
A0165P
A0168P
A0169P
A0170P
A0179P
A0187P
A0204P
A0205P
A0206P
A0212P
A0239P
A0241P
A0242P
A0263P
A0264P
A0265P
A0272P
A0305P
A0329P
A0330P
A0331P
A0332P
B0029P
B0031P
B0035P
B0039P
B0042P
B0043P
B0061P
B0062P
B0063P
B0064P
B0065P
B0066P
B0080P
B0085P
B0093P
B0095P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
amonijačni plin *
amonijak
amonijak za industrijske potrebe [slanica]
amonijakov aldehid
amonijakov hlorid [nišador]
analiza (hemijske materije za laboratorijske analize ne za medicinske ili
veterinarske potrebe)
anhidridi
antimon
antimonov oksid
antimonov sulfid
antranilska kisjelina
apreture *
arborikultura [uzgoj drveća] (proizvodi za premazivanje za arborikulturu)
argon
arsen
arsenat (olovni arsenat)
arsenova kisjelina
astatin
automobilske gume (preparati za popravak automobilskih guma)
azot
azotna đubriva
azotna kisjelina
azotni protoksid
bakar, sulfat, vitriol
bakarni sulfat [vitriol]
baktericidi za enologiju [hemikalije koji se upotrebljavaju u proizvodnji
vina]
bakterijski preparati [osim onih za medicinske ili veterinarske potrebe]
bakteriološki preparati [osim onih za medicinske ili veterinarske potrebe]
bakteriološki preparati za kisjeljenje [acetifikaciju]
barijum
barijum sulfat
barijumova soda
barijumove mješavine
barit
baritni papir
baštovanstvo (hemijski proizvodi za baštovanstvo) osim fungicida,
herbicida, insekticida i sredstava protiv parazita
baze [hemikalije]
bentonit
benzenovi derivati
328
WIPO
010061
010058
010558
010062
010057
010181
010067
010074
010075
010076
010070
010077
010079
010082
010084
010083
010085
010086
010465
010092
010094
010095
010093
010225
010225
010096
010594
010595
010009
010101
010574
010100
010104
010102
010103
010347
010106
010109
010111
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
B0096P
B0098P
B0101P
B0102P
B0104P
B0108P
B0112P
B0114P
B0119P
B0123P
B0177P
B0180P
B0185P
B0186P
B0202P
B0203P
B0204P
B0208P
B0211P
B0214P
B0272P
B0273P
B0285P
B0294P
B0301P
B0302P
B0331P
B0389P
B0427P
B0433P
B0434P
B0436P
C0003P
C0004P
C0006P
C0010P
C0011P
C0013P
C0014P
C0018P
C0035P
C0036P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
benzenske kisjeline
benzin (dodaci za pročišćavanje benzina)
benzoev sulfimid
benzoeva kisjelina
benzol, metilni
berkelijum
beton (aglutinati za beton)
beton (hemijska sredstva za provjetravanje betona)
beton (proizvodi za konzervisanje betona) osim boja i ulja
bezvodni amonijak, anhidrirani
biljke (preparati za regulisanje rasta biljaka)
biljna ljepila [nisu za papirnate proizvode ili za domaćinstvo]
biohemijski katalizatori
biološki preparati [ne za medicinske ili veterinarske potrebe]
bizmut
bizmut (bazni galat bizmuta)
bizmut (podnitrat bizmuta) za hemijske potrebe
bjelančevina [albumin] iz slada
bjelančevine (jodirane bjelančevine) [albumini]
bjelančevine [životinjske ili biljne, sirovina]
boje (hemijski preparati za proizvodnju pigmenata)
boje (hemikalije za izbjeljivanje boja za industrijsku upotrebu)
bojenje metala (soli za bojenje metala)
boksit
boraks
borna kisjelina za industrijsku upotrebu
brašno za industrijske potrebe
brom za hemijske potrebe
buđ (hemijski proizvodi za zaštitu od buđi)
bušenje (hemijski dodaci mješavinama za bušenje)
bušenje (hemijski dodaci za muljeve za bušenje)
bušenje (mješavine za olakšavanje bušenja)
celuloza
celuloza (hemijski derivati celuloze)
celuloza (kompleksni celulozni eteri) za industrijske potrebe
celulozni acetat u sirovom stanju
celulozni dietil-eteri za industrijske potrebe
cement (preparati za postizanje nepropusnosti cementa) osim boja
cement (proizvodi za konzervisanje cementa) osim boja i ulja
cement za popravak razbijenih predmeta
cerijum
cesijum
329
WIPO
010110
010021
010113
010112
010576
010115
010030
010116
010117
010066
010634
010616
010122
010579
010125
010126
010494
010035
010034
010033
010575
010570
010207
010108
010134
010135
010289
010585
010395
010019
010019
010136
010155
010592
010590
010008
010593
010195
010196
010194
010161
010163
1
1
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
C0056P
C0058P
C0059P
C0060P
C0107P
C0121P
C0142P
C0163P
Č0004P
Č0005P
Č0024P
Č0059P
Č0138P
D0032P
D0033P
D0044P
D0052P
D0066P
D0077P
cigla [opeka] (proizvodi za konzervisanje cigle) osim boja i ulja
cijanidi [cijanidovi spojevi]
cijanidi [soli cijanovodonične kisjeline]
cijanotipija (cijanidni rastvori)
cimen [parametilizopropilbenzen]
cirkonijumov oksid
crijep (proizvodi za zaštitu crijepa) osim boja i ulja
cvijeće (proizvodi za konzervisanje cvijeća)
čađa za industrijske ili poljoprivredne potrebe
čađno crnilo za industrijske potrebe
čarape (sredstva za sprečavanje raspuštanja očica na čarapama)
čelik (preparati za poboljšanje čelika)
čišćenje dimnjaka (hemijski proizvodi za čišćenje dimnjaka)
dehidratanti za industrijske potrebe
dekstrin ljepak [apretura]
destilovana voda
deterdženti koji se upotrebljavaju u toku proizvodnih postupaka
dietil-etri *
dijagnostika (preparati za dijagnostiku) nisu za medicinske ili veterinarske
potrebe
dijastati [encimi] za industrijske potrebe
dimljenje mesa (proizvodi za dimljenje mesa)
dimnjaci (hemijski proizvodi za čišćenje dimnjaka)
dioksid (manganov dioksid)
dioksid (titanijumov dioksid za industrijske potrebe)
disprozijum
dodaci za pročišćavanje benzina
dolomit za industrijske potrebe
dozrijevanje voća (hormoni za ubrzavanje dozrijevanja voća)
drveće (kit za ispunjavanje šupljina u drveću) [arborikultura]
drvena pulpa [pulpa]
drvena smola
duvan (tečnost za vlaženje duvana)
eksperimenti (hemijski papir za eksperimente)
elektricitet, statički (proizvodi za neutraliziranje statičkog elektriciteta)
elektrolit za punjenje akumulatora
emajl (hemijska sredstva za oduzimanje sjaja emajlu)
emajl (hemijski proizvodi za pravljenje emajla) osim boja
emajl (proizvodi za postizanje neprozirnosti emajla)
emulgatori
emulzije za fotografske potrebe
enzimi za industrijske potrebe
010381
010228
010228
010227
010230
010556
010540
010209
010499
010316
010105
010017
010174
010239
010242
010247
010241
010281
010243
D0087P
D0098P
D0101P
D0122P
D0123P
D0128P
D0176P
D0182P
D0208P
D0233P
D0239P
D0241P
D0313P
E0019P
E0028P
E0074P
E0086P
E0087P
E0088P
E0092P
E0093P
E0096P
330
010244
010317
010174
010124
010536
010250
010021
010248
010346
010080
010132
010130
010471
010278
010260
010251
010265
010107
010262
010268
010267
010273
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
E0099P
E0101P
E0104P
E0106P
E0117P
E0119P
E0122P
E0123P
E0126P
F0005P
F0011P
F0016P
F0017P
F0019P
F0021P
F0022P
F0026P
F0031P
F0032P
F0040P
F0043P
F0044P
F0061P
F0063P
F0064P
F0065P
F0070P
F0072P
F0091P
F0092P
F0095P
F0097P
F0098P
F0099P
F0108P
F0110P
F0111P
F0112P
F0114P
F0115P
F0120P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
enzimski preparati za industrijske potrebe
enzimski preparati za prehrambenu industriju
epoksidna smola u sirovom stanju
erbijum
etan
eteri (kompleksni eteri) *
etilni alkohol
etilni dietil-eter
europijum
farmaceutski proizvodi (proizvodi za konzervisanje farmaceutskih
proizvoda)
fenol za industrijske potrebe
fermenti (mliječni) za industrijske svrhe
fermenti (mliječni) za prehrambenu industriju
fermenti za hemijske potrebe
fermij [vještački radioaktivni element]
ferocijanidi
ferotipske ploče [fotografija]
fiksiranje (materije za fiksiranje)
fiksiri za fotografije
filmske trake, senzibilizivane ali neosvijetljene
filteri (keramički materijali u česticama za filtere)
filteri (ugljenik za filtere)
filterski materijali [plastične, neobrađene mase]
filterski materijali, biljnog porijekla
filterski materijali, hemijskog porijekla
filterski materijali, mineralni
filtriranje (sredstva [agensi] za filtriranje) za industriju pića
fisioni materijal za nuklearnu energiju
fleševi, preparati za džepne lampe, baterije
flokulatonti [koagulanti]
fluor
fluorit [mineral]
fluorne mješavine
fluorovodična kisjelina
fosfati [gnojiva]
fosfatidi
fosfor
fosforna kisjelina
fotografija (hemijski proizvodi za fotografije)
fotografije (papir za fotografije)
fotografske emulzije
331
WIPO
010272
010660
010274
010276
010280
010279
010041
010282
010287
010210
010426
010676
010675
010291
010159
010229
010292
010097
010298
010581
010621
010166
010610
010613
010611
010612
010296
010297
010256
010587
010302
010495
010303
010304
010427
010429
010430
010433
010211
010322
010267
1
1
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
F0121P
F0125P
F0127P
F0128P
F0133P
F0135P
F0139P
F0140P
F0143P
F0158P
F0160P
G0007P
G0011P
G0014P
G0015P
G0016P
G0017P
G0018P
G0027P
G0030P
G0033P
G0053P
G0061P
G0068P
G0085P
G0086P
G0090P
G0091P
G0092P
G0093P
G0099P
G0104P
G0105P
G0108P
G0110P
G0111P
G0117P
G0118P
G0119P
G0130P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
fotografske table (senzibilizovane fotografske ploče)
fotografski prigušivači [filtri]
fotografski razvijači
fotografski senzibilizatori
fotokopije (ozalit papir za fotokopije)
fotokopiranje (tkanina za fotokopiranje)
fotometrički papir
fotosenzibilne table
francijum
fulerova zemlja za tekstilnu industriju
fungicidi (hemijski dodaci za fungicide)
gadolinijum
galat (bazični galat bizmuta)
galijum
galotaninska kisjelina
galska kisjelina za proizvodnju mastila
galvanizacija (kupke za galvanizaciju)
galvanizacija (proizvodi za galvanizaciju)
galvanski članci (soli za galvanske članke)
gambir-ekstrakt istočne biljke koji steže pri štavljenju
gasni pokretači za aerosole
gelovi [želei] (elektroforetski gelovi) [nisu za medicinsku ili veterinarsku
upotrebu]
geni sjemena za poljoprivrednu proizvodnju
geteri [reaktivne materije]
gliceridi
glicerin za industrijske potrebe
glikol
glikolni etar
glikozidi
glina (ekspandirana glina za hidroponsku kulturu (supstrat)
glinica [aluminijum]
glukoza za industrijske potrebe
glukoza za industriju hrane
glukoza za prehrambenu industriju
gluten za industrijske svrhe
gluten za prehrambenu industriju
gnojenje obradivog zemljišta (hemijski proizvodi za gnojenje obradivog
zemljišta)
gnojiva od ribljeg brašna
gnojiva za zemlju
gorenje (oksidirajući agensi gorenja) [hemijski dodaci za goriva]
332
WIPO
010269
010027
010435
010436
010432
010434
010417
010213
010314
010525
010309
010318
010126
010321
010323
010320
010098
010324
010261
010325
010026
010650
010656
010332
010336
010252
010337
010283
010335
010652
010046
010614
010622
010662
010671
010670
010053
010659
010271
010001
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
G0140P
G0142P
G0149P
G0173P
G0180P
G0181P
G0257P
G0266P
G0275P
G0280P
G0281P
G0298P
G0300P
H0020P
H0026P
H0027P
H0030P
H0031P
H0032P
H0035P
goriva (hemijski dodaci gorivima)
goriva za nuklearne reaktore
gorivo (proizvodi za uštedu goriva)
grafit za industrijske potrebe
gramofonske ploče (mješavine za proizvodnju gramofonskih ploča)
gramofonske ploče (proizvodi za obnavljanje gramofonskih ploča)
guano
guma (proizvodi za konzervisanje gume)
gumarabika za industrijske potrebe
gume [unutrašnje gume] (mješavine za popravak pneumatika)
gume točkova vozila (kit za gume točkova vozila)
gumiranje [impregniranje] (sredstva za gumiranje)
gurjun [gurjun] (smola od gurjuna) za proizvodnju laka
helijum
hemijske materije za nemedicinske i neveterinarske laboratorijske analize
hemijske mješavine otporne na kisjeline
hemijski dodaci muljevima za bušenje
hemijski dodaci tečnim pogonskim gorivima
hemijski elementi [fisioni]
hemijski preparati za naučne potrebe [osim preparata za medicinske i
veterinarske potrebe]
hemijski proizvodi za industriju
hemijski proizvodi za industriju [namijenjeni za olakšavanje dobivanja
metalnih legura]
hemijski proizvodi za poljoprivredu [osim fungicida, herbicida, insekticida
i paraziticida]
hemijski reagensi [nisu za medicinske ili veterinarske potrebe]
hidrati
hidraulični sastavi (tečnosti za hidraulične sisteme)
hidrazin [bazični spoj]
hidrirani silicijumov dioksid [kieselgur]
hiposulfiti
hirurški zavoji (ljepljive materije za hirurške zavoje)
hlor
hlorati
hlorhidrati
hloridi
hlorovodonična kisjelina
hlorovodonična kisjelina razblažena vodom
holmijum
holna kisjelina
hormoni za brže sazrijevanje voća
010020
010087
010257
010305
010603
010246
010342
010145
010078
010032
010193
010270
010343
010344
010181
010016
010019
010020
010180
010177
H0037P
H0038P
H0039P
H0040P
H0051P
H0056P
H0059P
H0061P
H0086P
H0096P
H0102P
H0103P
H0104P
H0105P
H0108P
H0109P
H0124P
H0125P
H0127P
333
010176
010045
010031
010178
010356
010197
010358
010371
010361
010022
010183
010182
010184
010554
010185
010058
010345
010186
010346
1
1
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
H0140P
H0143P
H0144P
H0145P
H0147P
H0148P
H0157P
H0159P
I0039P
I0043P
I0044P
I0061P
I0078P
I0098P
I0115P
I0116P
I0127P
I0129P
I0130P
I0131P
I0132P
I0137P
I0155P
I0157P
J0080P
J0082P
J0083P
J0084P
J0086P
J0095P
K0055P
K0065P
K0066P
K0067P
K0068P
K0069P
K0076P
K0077P
K0089P
K0090P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
hromati
hromna kisjelina
hromna kisjelina (soli hromne kisjeline)
hromna stipsa [alaum]
hromne soli
hromni oksid
humus (poklopci od humusa)
humus [truležna zemlja]
ilovača
impregnacija kože (hemijski proizvodi za impregnaciju kože)
impregnacija tekstila (hemijski proizvodi za impregnaciju tekstila)
industrija (hemijski proizvodi za industriju)
insekticidi (hemijski dodaci za insekticide)
isparljivi alkali amonijaka [sirovina]
iterbijum
itirijum
izbjeljivanje (proizvodi za izbjeljivanje) [dekoloranti] za industrijske
potrebe
izbjeljivanje masti (proizvodi za izbjeljivanje masti)
izbjeljivanje organskih materija (proizvodi za izbjeljivanje organskih
materija)
izbjeljivanje ulja (proizvodi za izbjeljivanje ulja)
izbjeljivanje voska (hemikalije za izbjeljivanje voska)
izmjenjivači, jonski [hemijski proizvodi]
izotopi za industrijske potrebe
izraštaj hrasta koji se koristi za skupljanje masti (hrastove šišarke)
jod za hemijske potrebe
jodidi za industrijske potrebe
jodirane bjelančevine [albumini]
jodna kisjelina
jodne soli
jonski izmjenjivači [hemijski proizvodi]
kainit
kalajev dihlorid
kalcijum cijanamid [gnojivo]
kalcijum karbid
kalcijumske soli
kalcinovani natrijev karbonat
kalemljenje drveća (vosak za kalemljenje drveća)
kalemljenje drveća, kit za kalemljenje drveća
kalifornijum [vještački dobijen hemijski element]
kalijev bihlorid
334
WIPO
010187
010191
010477
010188
010190
010189
010641
010355
010527
010224
010363
010176
010308
010588
010552
010553
010580
010339
010129
010353
010128
010255
010369
010319
010365
010368
010034
010367
010366
010255
010140
010118
010141
010152
010510
010488
010198
010341
010142
010118
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
K0091P
K0092P
K0095P
K0096P
K0097P
K0098P
K0099P
K0106P
K0121P
K0132P
K0133P
K0134P
K0136P
K0147P
K0194P
K0196P
K0198P
K0231P
K0232P
K0243P
K0246P
K0258P
K0260P
K0268P
K0270P
K0277P
K0278P
K0281P
K0283P
K0287P
K0300P
K0302P
K0320P
K0322P
K0327P
K0329P
K0332P
K0339P
K0342P
K0343P
K0344P
K0345P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
kalijum [pepelik]
kalijum dioksalat
kalijumov bikromat
kalijumov rastvor
kalijumov tartarat [krem] za hemijske svrhe
kalijumov tartarat [krem] za industrijske svrhe
kalijumov tartarat [krem] za prehrambenu industriju
kalupi (proizvodi za olakšavanje vađenja iz kalupa)
kaljenje metala (proizvodi za kaljenje metala)
kamena so
kamenac (proizvodi protiv stvaranja kamenca)
kamenac (proizvodi za uklanjanje kamenca) ne za domaćinstvo
kamenac (sredstva protiv kamenca [kotlovca])
kamfor za industrijske potrebe
karbidi
karbonati [soli ugljične kisjeline]
karbonelium za zaštitu biljaka
kaša (drvena piljevina) [pulpa]
kaša za papir
kašu [ekstrakt akacije]
katalizatori, hemijski
kaustici [nagrizajuća sredstva] za industriju
kaustična lužina, kaustična soda
kazein za industrijske potrebe
kazein za prehrambenu industriju
keramičke smjese za pečenje [granule i prah]
keramički materijali u česticama za filtere
keramika (glazura za keramiku)
keramika, tehnička (mješavina za proizvodnju tehničke keramike)
kevbrako za industrijske potrebe [biljka]
kinematografski filmovi, senzibilizirani ali neosvijetljeni [neeksponirani]
kineska glina, ilovača
kirijum
kiseonik
kisjeline (hemijske mješavine otporne na kisjeline)
kisjeline *
kisjeljenje (bakteriološki preparati za kiseljenje)
kit (uljni kit)
kit za gume točkova vozila [unutrašnje gume točkova]
kit za ispunu šupljina u drveću [arborikultura]
kit za kalemljenje drveća
kit za kožu
335
WIPO
010447
010123
010119
010448
010219
010668
010667
010237
010249
010331
010073
010635
010240
010638
010151
010146
010586
010132
010156
010139
010154
010489
010038
010591
010677
010646
010621
010160
010631
010454
010598
010370
010226
010413
010016
010014
010009
010655
010193
010080
010341
010192
1
1
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
K0346P
K0347P
K0348P
K0367P
K0415P
K0436P
K0489P
K0548P
K0551P
K0607P
kit za kućišta [karoserije]
kit za obuću
kit za prozore
klijanje povrća (proizvodi protiv klijanja povrća)
kobaltni oksid za industriju
kočnice (tečnosti za kočnice)
kolodijum *
končiči na čarapama (proizvodi za sprječavanje raspuštanja končića)
kondenzovanje (hemijski proizvodi za kondenzovanje)
konzervisanje cementa (proizvodi za konzervisanje cementa) osim boja i
ulja
konzervisanje crijepa (proizvodi za konzervisanje crijepa) osim boja i ulja
konzervisanje cvijeća (proizvodi za konzervisanje cvijeća)
konzervisanje farmaceutskih proizvoda (sredstva za konzervisanje
farmaceutskih proizvoda)
konzervisanje opeka (proizvodi za konzervisanje opeka) osim boja i ulja
konzervisanje piva (proizvodi za konzervisanje piva)
konzervisanje prehrambenih namirnica (hemijski proizvodi za
konzervisanje prehrambenih namirnica)
konzervisanje zidova (proizvodi za konzervisanje zidova) osim boja i ulja
korozivni proizvodi
kosti (ugljenik od životinjskih kostiju)
koža (hemijski proizvodi za impregnaciju kože)
koža (hemijski proizvodi za osvježavanje kože)
koža (hemijski proizvodi za postizanje nepropusnosti kože)
koža (kit za kožu)
koža (ljepila za kožne proizvode)
koža (proizvodi za štavljenje kože)
koža (proizvodi za štavljenje životinjskih koža)
koža (sredstva za prvu obradu kože)
kožarnice (sumak za upotrebu u štavljenju)
kožarnice (ulje za štavljenje kože)
krečni acetat
krečni hlorid
krečni karbonat
kreozot za hemijske potrebe
kriogeni proizvodi
kripton
krompirovo brašno za industriju
krotonski aldehid
krvni ugljenik
ksenon
010649
010170
010651
010571
010599
010315
010206
010105
010015
010196
K0608P
K0609P
K0611P
K0614P
K0615P
K0616P
K0617P
K0682P
K0717P
K0776P
K0777P
K0778P
K0780P
K0783P
K0787P
K0788P
K0789P
K0801P
K0802P
K0840P
K0842P
K0844P
K0863P
K0884P
K0885P
K0906P
K0909P
K0946P
K0951P
336
010540
010209
010210
010381
010619
010044
010380
010214
010167
010224
010175
010364
010192
010222
010215
010216
010223
010504
010350
010171
010173
010172
010602
010221
010372
010444
010220
010168
010551
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
K0961P
K1031P
K1032P
K1106P
L0010P
L0013P
L0023P
L0024P
L0025P
L0058P
L0068P
L0070P
L0076P
L0090P
L0093P
L0094P
L0131P
L0135P
L0153P
L0163P
L0165P
L0167P
L0173P
L0174P
L0182P
L0237P
L0247P
Lj0013P
Lj0014P
Lj0017P
Lj0018P
Lj0020P
Lj0025P
Lj0026P
Lj0029P
Lj0030P
M0020P
M0026P
M0027P
M0029P
M0066P
M0067P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
kućišta [karoserije] (kit za kućišta)
kulture bioloških tkiva, osim za medicinske ili veterinarske svrhe
kulture mikroorganizama [ne za medicinske ili veterinarske potrebe]
kuvanje (sredstva za pomaganje kuvanja za industrijske potrebe)
lakmusov papir
lakovi (razrjeđivači za lakove)
laktoza [sirovina]
laktoza za industrijske svrhe
laktoza za prehrambene svrhe
lantan
lecitin za industrijske svrhe
lecitin za prehrambenu industriju
led (suvi led) [ugljen dioksid]
legure, metalne (hemikalije za ubrzavanje dobijanja metalnih legura)
lemljenje (proizvodi za lemljenje)
lemljenje (sredstva za lemljenje)
lijepak
lijevanje (proizvodi za lijevanje) u livnicama
limunska kisjelina za industriju
lišće (proizvodi za skidanje lišća)
litijum
litin [litijumov oksid ili hidroksid]
livaonice (proizvodi za lijevanje za livaonice)
livaonice (vezivna sredstva za livaonice)
lojna kisjelina
lutetijum
lužnata sol [tečni amonijak]
ljepila [apreture]
ljepila za industriju
ljepila za plakate
ljepila za pločice za oblaganje
ljepila za zidne tapete
ljepilo, gluten (ne za kancelarijsku upotrebu ili domaćinstvo)
ljepivo [nije za papirnate proizvode ili za domaćinstvo]
ljepljive materije za hirurške zavoje [adezivi]
ljepljive materije za industriju [adezivi]
magnetni fluidi za industrijske potrebe
magnezijumov hlorid
magnezijumov karbonat
magnezit
manganat
manganov dioksid
337
WIPO
010649
010658
010596
010557
010419
010606
010674
010673
010672
010375
010664
010663
010333
010045
010137
010583
010334
010307
010199
010236
010379
010378
010307
010306
010474
010153
010037
010202
010600
010028
010573
010203
010615
010615
010022
010002
010642
010383
010147
010382
010384
010124
1
1
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
M0068P
M0115P
M0123P
M0124P
M0184P
M0186P
M0187P
M0245P
M0248P
M0251P
M0252P
M0254P
M0255P
M0258P
M0262P
M0263P
M0276P
M0278P
M0279P
M0285P
M0286P
M0287P
M0288P
M0289P
M0305P
M0306P
M0318P
M0387P
M0388P
M0396P
M0400P
M0441P
M0462P
M0468P
M0483P
M0488P
M0494P
M0495P
M0502P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
mangovo drvo (kora mangovog drveta) za industrijske potrebe
masne kisjeline
masti (sredstva za izbjeljivanje masti)
masti (sredstva za razgradnju masti)
matične ćelije, osim za medicinske ili veterinarske svrhe
matiranje emajla i stakla (hemijska sredstva za matiranje emajla i stakla)
matiranje stakla (proizvodi za matiranje stakla)
meso (proizvodi za dimljenje mesa)
meso (sredstva za omekšavanje mesa u industriji)
metali (alkalno zemljani metali)
metali (hemijska sredstva za ubrzanje dobijanja metalnih legura)
metali (proizvodi za otpuštanje metala)
metali (proizvodi za otvrdnjavanje [kaljenje] metala)
metali pomiješani sa zemljom
metali, alkalni
metali, rijetki zemljani (soli rijetkih zemljanih metala)
metaloidi
metan
metanol (proizvodi za destilaciju metanola)
metil alkohol (proizvodi dobijeni destilacijom metilnog alkohola)
metilni alkohol (sredstva za destilaciju metilnog alkohola)
metilni alkohol [metanol]
metilni benzen
metilni eteri
mikroorganizmi (kulture mikroorganizama) osim onih za medicinske ili
veterinarske potrebe
mikroorganizmi (preparati mikroorganizama) osim onih za medicinske ili
veterinarske potrebe
mineralne kisjeline [neorganske]
mješavine za gašenje požara
mješavine za proizvodnju gramofonskih ploča
mliječna kisjelina
mliječni fermenti za hemijske potrebe
moderatori [usporivači] za nuklearne reaktore
morska voda za industriju
mošt (proizvodi za bistrenje mošta, šire)
motori (hemijski proizvodi za uklanjanje taloga iz cilindra motora)
motori (preparati protiv vrenja rashladnih sredstava za motore)
motori s unutrašnjim sagorijevanjem (protiv-eksplozijske materije za
motore s unutrašnjim sagorijevanjem)
motori vozila (rashladna sredstva za motore vozila)
mravlja kisjelina
338
WIPO
010385
010340
010339
010604
010657
010520
010386
010317
010545
010039
010045
010393
010249
010392
010560
010162
010390
010394
010582
010582
010582
010131
010577
010284
010596
010596
010396
010288
010603
010373
010374
010179
010636
010200
010089
010645
010071
010647
010310
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
M0503P
M0521P
N0018P
N0019P
N0027P
N0070P
N0106P
N0107P
N0108P
N0143P
N0144P
N0146P
mravlji aldehid za hemijske potrebe
mrlje (hemijski proizvodi za spriječavanje stvaranja mrlja na tkaninama)
nafta (sredstva za razgradnju nafte)
naftalin
nagrizajuća sredstva za metale
naponski aktivni agensi
natrijum
natrijumov bikromat
natrijumov hipohlorit
neodimijum
neon
nepropusnost cementa (preparati za postizanje nepropusnosti cementa)
osim boja
nepropusnost kože (hemijski proizvodi za postizanje nepropusnosti kože)
nepropusnost tekstila (preparati za postizanje nepropusnosti tekstila) osim
boja
neptunijum
neutralizovanje otrovnih plinova (sredstva za neutralizovanje otrovnih
plinova)
nitrati
nuklearni reaktori (gorivo za nuklearne reaktore)
obnavljanje gramofonskih ploča (proizvodi za obnavljanje gramofonskih
ploča)
obrada kože (sredstva za prvu obradu kože)
obradivo tlo (hemijski proizvodi za gnojenje obradivog tla)
obrađivanje zemlje (zemlja za obrađivanje)
obuća (kit za obuću)
ocaklina, glazura za keramiku
odljepljivanje (proizvodi za odljepljivanje)
odljepljivanje (sredstva za odljepljivanje) [hemijska sredstva za pretvaranje
skroba u tečnost]
odmašćivanje (sredstva za odmašćivanje u toku proizvodnih postupaka)
ofset štampa (ploče senzibilizovane za ofset štampu)
oksalati [soli oksalne kisjeline]
oksalna kisjelina
oksid (antimonov oksid)
oksid (hromov oksid)
oksid (kobaltni za industriju)
oksid (olovni oksid)
oksid (živin oksid)
oleinska kisjelina
oligoelementi (preparati oligoelemenata za biljke)
olivin [hemijski proizvod]
010311
010286
010351
010399
010633
010518
010485
010120
010360
010400
010401
010195
N0147P
N0148P
N0149P
N0159P
N0167P
N0223P
O0030P
O0034P
O0037P
O0038P
O0061P
O0092P
O0120P
O0121P
O0122P
O0135P
O0172P
O0173P
O0174P
O0175P
O0176P
O0177P
O0178P
O0209P
O0211P
O0213P
339
010364
010362
010402
010403
010572
010087
010246
010223
010053
010524
010170
010160
010232
010056
010231
010406
010411
010412
010075
010189
010599
010441
010389
010407
010637
010408
1
1
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
O0228P
O0229P
O0230P
O0242P
O0244P
O0245P
O0248P
O0342P
O0375P
O0388P
O0389P
O0395P
P0012P
P0050P
P0051P
P0053P
P0054P
P0055P
P0056P
P0060P
P0061P
P0062P
P0065P
P0066P
P0075P
P0112P
P0214P
P0215P
P0217P
P0251P
P0255P
P0263P
P0270P
P0271P
P0295P
P0316P
P0322P
P0345P
P0346P
P0383P
P0398P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
olovni acetat
olovni arsenat
olovni oksid
omekšavanje kože (sredstva za omekšavanje kože nakon činjenja)
omekšavanje mesa (proizvodi za omekšavanje mesa) u industriji
omekšavanje vode (proizvodi za omekšavanje vode)
omekšivači za industrijske potrebe
ostaci od obrade zrna žitarica, za industrijske potrebe
otpuštanje metala (sredstva za otpuštanje) za potrebe metalurgije
ozalit papir za kopiranje s paus-papira
ozalit-papir
oživljavanje boja (hemijski proizvodi za oživljavanje boja) za industrijske
potrebe
paladijevumovi hloridi
papir (baritni papir)
papir (bjelančevinasti papir) [albuminizovani]
papir (fotometrički papir)
papir (hemijski papir za eksperimente)
papir (kaša za papir)
papir (lakmusov papir)
papir (osjetljivi papir)
papir (ozalit papir)
papir (papir od nitrata)
papir (reaktivni papir)
papir (samobojajući papir) [fotografija]
papir za fotografije
para (sredstva za sprečavanje kondenziranja pare)
pektini za fotografske potrebe
pektini za industrijske svrhe
pektini za prehrambenu industriju
perborate od soda (natrijev perborat)
perhlorati
perkarbonati
persulfati
persumporna kisjelina
pića (materije za filtriranje u industriji pića)
pijesak za livnice
pikrinska kisjelina
pirogalna kisjelina
piroligena kisjelina [sirće od drva]
pivo (sredstva za bistrenje i konzervisanje piva)
plakati (ljepila za plakate)
340
WIPO
010440
010083
010441
010208
010545
010023
010609
010460
010393
010432
010245
010570
010415
010103
010036
010417
010278
010156
010419
010418
010245
010416
010259
010090
010322
010138
010420
010666
010665
010421
010423
010422
010424
010425
010296
010467
010437
010453
010133
010121
010028
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
P0411P
P0412P
P0417P
P0418P
P0421P
P0444P
P0456P
P0462P
P0466P
P0469P
P0493P
P0494P
P0498P
P0516P
P0523P
P0540P
P0601P
P0602P
P0631P
P0668P
P0675P
P0676P
P0683P
P0689P
P0690P
P0707P
P0742P
P0776P
P0828P
P0844P
P0862P
P0871P
P0876P
P0877P
P0878P
P0879P
P0962P
P0965P
P0967P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
WIPO
plastične materije (raspršivači za plastične materije)
plastične materije u sirovom obliku
plastificirajuće materije
plastisol
platno (senzibilizovano za fotografije)
plemeniti metali (soli plemenitih metala za industriju)
plin (proizvodi za pročišćavanje plina)
plin za izbacivanje aerosola
plin, kruti za industriju
plinovi, otrovni (sredstva za neutralizovanje otrovnih plinova)
ploče (senzibilizovane fotografske ploče)
ploče (senzibilizovane za ofset štampu)
ploče osjetljive na svijetlo [fotosenzibilne]
pločice za oblaganje (ljepila za pločice za oblaganje)
plodovita sredstva [fertilizanti]
plutonijum
pojačivači gume (hemijski pojačivači gume)
pojačivači papira (hemijski pojačivači papira)
pokrivači od humusa
polonijum
poljoprivreda (gnojiva za potrebe poljoprivrede)
poljoprivreda (hemijski proizvodi za potrebe poljoprivrede) osim
fungicida, herbicida, insekticida i sredstava protiv parazita
pomoćne tečnosti za abrazive
popravak guma točkova(mješavine za popravak guma točkova vozila)
popravak razbijenih predmeta (cement za popravak razbijenih predmeta)
posrebrivanje (rastvori za posrebrivanje)
posude od treseta za hortikulturu
potaša [bezvodni kalijev hidroksid]
praseodimijum
prečišćavanje (preparati za prečišćavanje)
prehrambene namirnice (hemijski proizvodi za konzervisanje
prehrambenih namirnica)
premazivanje (proizvodi za premazivanje) za kalemljenje drveta
preparati za bistrenje šire (proizvodi za bistrenje šire)
preparati za davanje čvrstine metalima (proizvodi za stvrdnjavanje metala)
[kaljenje]
preparati za punjenje (proizvodi za punjenje) za tekstilnu industriju
preparati za punjenje [mašine] (materije za punjenje)
pročišćavanje benzina (dodaci za pročišćavanje benzina)
pročišćavanje plina (proizvodi za pročišćavanje plina)
pročišćavanje ulja (proizvodi za pročišćavanje ulja)
010605
010438
010143
010439
010212
010391
010275
010026
010328
010403
010269
010406
010213
010573
010293
010442
010640
010639
010641
010443
010271
010031
341
010004
010465
010194
010081
010445
010446
010449
010254
010044
010079
010200
010249
010312
010313
010021
010275
010354
1
1
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
P0971P
P0985P
P0990P
P1001P
P1002P
P1009P
P1034P
P1035P
P1122P
R0009P
R0015P
R0018P
R0033P
R0061P
R0069P
R0082P
R0089P
R0091P
R0092P
R0093P
R0095P
R0119P
R0120P
R0121P
R0140P
R0143P
R0144P
R0145P
R0165P
R0223P
R0229P
R0286P
R0296P
R0324P
S0008P
S0018P
S0023P
S0024P
S0030P
S0045P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
pročišćavanje vode (proizvodi za pročišćavanje vode)
prometijum [Pm]
proptoksid (dušični protoksid)
protaktinijum
proteini [sirovina]
protiveksplozivne materije za motore s unutrašnjim sagorijevanjem
prozorska stakla (sredstva protiv zamućivanja prozorskih stakala)
prozorski kit
punjenje akumulatora (elektroliti za punjenje akumulatora)
radijatori (hemijska sredstva za čišćenje radijatora)
radijum za naučne potrebe
radioaktivni elementi za naučnu upotrebu
radon
rashladna sredstva za motore vozila
rashladni proizvodi
raspršivači za plastiku
rastvarači za lakove
rastvori za bojenje fotografija [razvijanje]
rastvori za fiksiranje [fotografija]
rastvori za galvanizaciju
rastvori za olakšavanje bušenja
razvijači za potrebe fotografske djelatnosti
razvijanje fotografija (rastvori za razvijanje fotografija)
razvijanje fotografija (soli za razvijanje fotografija)
reagensi (hemijski reagensi) nisu za medicinske i veterinarske potrebe
reaktivne materije [geteri]
reaktivni papir
reaktori (moderatori za nuklearne reaktore)
regulacija rasta biljaka (preparati za regulaciju rasta biljaka)
rendgenski filmovi, senzibilizovani ali neosvijetljeni
renijum
riblje ljepilo [osim ljepila za papirnate proizvode, za domaćinstvo ili za
prehrambene svrhe]
rijetke zemlje [oksidi metala od kojih je većina vrlo rijetka a imaju
svojstva slična svojstvima aluminijuma]
rubidijum
saharin
salicilna kisjelina
samarijum
samljevena hrastova kora [hrastova kora u prahu]
samotonirajući papir [fotografija]
sapun (metalni sapun za industrijske potrebe)
342
WIPO
010608
010450
010093
010451
010452
010071
010523
010651
010251
010648
010458
010456
010457
010647
010459
010605
010606
010099
010097
010098
010136
010435
010099
010548
010178
010332
010259
010179
010634
010464
010463
010618
010526
010466
010114
010468
010470
010507
010090
010472
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
S0094P
S0098P
S0142P
S0149P
S0150P
S0161P
S0162P
S0163P
S0167P
S0182P
S0206P
S0224P
S0251P
S0253P
S0254P
S0258P
S0278P
S0280P
S0337P
S0338P
S0342P
S0345P
S0355P
S0357P
S0362P
S0366P
S0367P
S0370P
S0389P
S0390P
S0391P
S0392P
S0393P
S0394P
S0396P
S0397P
S0399P
S0400P
S0401P
S0402P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
WIPO
selen
senzibilizatori (fotografski senzibilizatori)
silicijum
silikati
silikoni
sirće od drva [piroligena kisjelina]
sirćetna kisjelina (razblažena sirćetna kisjelina)
sirćetni anhidrid
sirova so
sjaj (proizvodi za uklanjanje sjaja)
sjeme (proizvodi za zaštitu sjemena)
skandijum
skrob (hemijska sredstva za razređivanje skroba) [sredstva za
odljepljivanje]
skrob za industrijske potrebe
skrob za industriju
skrobna ljepila [osim ljepila koja se upotrebljavaju za papirnate proizvode
ili za kućnu upotrebu]
slad, pivski (bjelančevine pivskog slada)
sladila, vještačka [hemijski proizvodi]
smola (sintetička smola u sirovom stanju)
smola (vještačka smola u sirovom stanju)
smola od gurjona [gujrona] za proizvodnju laka
smrzavanje (sredstva protiv smrzavanja) [antifriz]
so za konzervisanje [ne za prehrambene namirnice]
so, kamena
sočivo (proizvodi protiv zamućenosti sočiva)
soda (barijumova soda)
soda (kaustična soda za industrijske potrebe)
soda bikarbona za hemijske potrebe
soli (zlatne soli)
soli [gnojivo]
soli [hemijski proizvodi]
soli alkalnih metala
soli dušične kisjeline [nitrati]
soli kiselice
soli natrijevog karbonata [hemijski proizvodi]
soli plemenitih metala za industriju
soli rijetkih zemljanih metala
soli za bojanje metala
soli za galvanske članke
soli za industrijske potrebe
010479
010436
010483
010481
010484
010133
010277
010010
010476
010238
010480
010473
010056
343
010055
010055
010566
010035
010607
010455
010462
010343
010072
010003
010331
010377
010100
010490
010578
010409
010478
010475
010561
010572
010410
010491
010391
010162
010207
010261
010397
1
1
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
S0407P
S0427P
S0464P
S0466P
S0508P
S0510P
S0511P
S0513P
S0542P
S0546P
S0552P
S0581P
S0582P
S0649P
S0687P
S0688P
S0689P
S0691P
S0693P
S0694P
S0695P
S0696P
S0698P
S0700P
S0724P
S0725P
S0726P
S0727P
S0794P
Š0004P
Š0005P
Š0099P
Š0179P
Š0180P
Š0181P
Š0182P
Š0185P
Š0198P
T0025P
T0026P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
WIPO
soli za razvijanje fotografija
spinel (blijedocrveni rubini) [hemijski proizvodi]
srebrne soli (rastvori srebrnih soli) za posrebrivanje
srebrni nitrat
staklo (hemijski proizvodi za zatamnjivanje [matiranje] stakla)
staklo (proizvodi za postizanje neprozirnosti stakla)
staklo (proizvodi za zaštitu od gubljenja sjaja stakla)
staklo (vodeno staklo) [silikatno]
statički elektricitet (proizvodi za neutralizovanje statičkog elektriciteta) ne
za domaćinstvo
stearinska kisjelina
stelja [gnojivo]
stipsa (aluminijumova stipsa)
stipsa [alum]
stroncijum
sulfati
sulfidi
sulfimid (benzoev sulfimid)
sulfonska kisjelina
sumak za upotrebu u štavljenju
sumpor
sumporasta kisjelina
sumporna kisjelina
sumporni eter
sumporni prah za hemijske potrebe
superfosfati [gnojiva]
supstance za bistrenje vina (proizvodi za bistrenje vina)
supstance za gašenje kreča (sredstva za gašenje kreča)
supstrati za površinske usjeve [poljoprivreda]
svila, sirova (sredstva za ispiranje sirove svile)
šalitra
šalitreni papir
šljaka [gnojivo]
štavljenje kože (materije za štavljenje kože)
štavljenje kože (proizvodi za štavljenje kože)
štavljenje kože (ulja za štavljenje kože)
štavljenje životinjskih koža (proizvodi za štavljenje životinjskih koža)
štednja goriva (proizvodi za štednju goriva)
šumarstvo (hemikalije za šumarstvo) osim fungicida, herbicida, insekticida
i sredstava protiv parazita
talijum
talk [magnezijev silikat]
010548
010496
010081
010569
010521
010263
010522
010544
010260
344
010497
010622
010047
010052
010498
010555
010486
010113
010501
010504
010493
010502
010503
010285
010299
010431
010205
010301
010589
010234
010469
010416
010428
010509
010215
010350
010216
010257
010505
010532
010506
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
T0028P
T0044P
T0045P
T0050P
T0053P
T0057P
T0059P
T0062P
T0063P
T0071P
T0072P
T0073P
T0074P
T0075P
T0076P
T0077P
T0082P
T0083P
T0084P
T0085P
T0109P
T0126P
T0145P
T0147P
T0165P
T0173P
T0175P
T0184P
T0196P
T0211P
T0256P
T0257P
T0306P
T0317P
T0327P
T0395P
T0396P
T0427P
T0430P
U0003P
U0015P
U0017P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
talog u motoru (hemijska sredstva za uklanjanje taloga iz cilindra motora)
tanin
taninska kisjelina
tapete (ljepilo za papirne tapete)
tapete (proizvodi za skidanje tapeta)
tapioka (brašno tapioke za industriju)
tartar [birsa] (sredstva protiv stvaranja tartara)
tartar za nefarmaceutske potrebe
tartarska kisjelina
tečnosti za automatske prijenose
tečnosti za hidraulične krugove
tečnosti za kočnice
tečnosti za lemljenje
tečnosti za močenje duvana
tečnosti za servo uređaje
tečnosti za zavarivanje
tehnecijum
tekstil (hemikalije za impregnaciju tekstila)
tekstil (hemikalije za oživljavanje tekstila)
tekstil (preparati za postizanje nepropusnosti tekstila)
telirijum
terbijum
teška voda
tetrahloridi
tiokarbanilid
titanit
titanov anhidrid za industriju
tkanina (hemikalije za sprečavanje stvaranja mrlja na tkaninama)
tkanina za kopiranje nacrta s paus papira
tlo s algama kremenašicama [dijatomejama]
toluen
toluol
torijum
tragacant guma za upotrebu u proizvodnji
trake [filmovi], senzibilizovane ali neeksponirane
treset (posude od treseta za povrtlarstvo)
treset [gnojivo]
tulijum
tungstenska, volframska kisjelina
ubrzivači vulkanizacije [proizvodi]
ugljenički prah za kaljenje
ugljenična kisjelina
345
WIPO
010089
010508
010511
010203
010653
010512
010073
010514
010515
010644
010197
010315
010584
010471
010643
010583
010516
010363
010091
010362
010517
010519
010253
010529
010533
010537
010536
010286
010434
010632
010538
010538
010535
010024
010581
010445
010539
010534
010541
010005
010158
010150
1
1
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
U0018P
U0019P
U0020P
U0022P
U0023P
U0024P
U0026P
U0027P
U0028P
U0029P
U0030P
U0032P
U0035P
U0036P
U0079P
U0082P
U0083P
U0084P
U0086P
U0098P
U0108P
U0111P
U0112P
U0117P
U0154P
U0164P
U0165P
U0166P
V0042P
V0057P
V0160P
V0192P
V0195P
V0198P
V0200P
V0211P
V0220P
V0248P
V0260P
V0261P
V0262P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
ugljenični hidrati
ugljenik
ugljenik (aktivni ugljenik)
ugljenik (preparati životinjskog ugljenika)
ugljenik (proizvodi za uštedu ugljenika)
ugljenik (životinjski ugljenik)
ugljenik od krvi
ugljenik od životinjskih kostiju
ugljenik sulfid
ugljenik tetraklorid
ugljenik za filtere
ugljenik, (crnilo od ugljenika) za industriju
ugljenik, životinjski
ugljenik, životinjski (preparati od životinjskog ugljenika)
ulja (hemijski dodaci za ulja)
ulje (proizvodi za izbjeljivanje ulja)
ulje (proizvodi za odvajanje ulja)
ulje (proizvodi za razgradnju ulja)
ulje (sintetičke materije za upijanje ulja)
ulje za konzervisanje namirnica
ulje za prvu obradu kože
ulje za štavljenje kože
ulje za štavljenje kože
uljni kit
upijanje ulja (sintetičke materije za upijanje ulja)
uranijum
uranijumov oksid
uranijumov oksid (nitrat uranijumovog oksida)
vatra (proizvodi za zaštitu od vatre)
vatrootporne materije
veziva za livnice
vinarstvo (baktericidi za vinarstvo) [hemikalije koje se upotrebljavaju u
proizvodnji vina]
vino (proizvodi za bistrenje vina)
vinova loza (hemikalije za zaštitu vinove loze od bolesti)
vinski alkohol
viskoza
viterit
vlaga zidova (proizvodi protiv vlage zidova) osim boja
vlaženje (proizvodi za vlaženje koje se koriste u izbjeljivanju)
vlaženje (proizvodi za vlaženje) za bojanje
vlaženje (proizvodi za vlaženje) za tekstilnu industriju
346
WIPO
010357
010148
010025
010165
010169
010568
010168
010167
010149
010528
010166
010597
010568
010165
010654
010353
010233
010352
010620
010348
010349
010350
010601
010655
010620
010542
010543
010405
010294
010294
010306
010096
010205
010546
010547
010157
010550
010617
010127
010398
010530
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
V0268P
V0287P
V0303P
V0304P
V0308P
V0329P
V0330P
V0349P
V0356P
V0500P
V0501P
Z0006P
Z0024P
Z0053P
Z0078P
Z0085P
Z0086P
Z0122P
Z0125P
Z0128P
Z0144P
Z0145P
Z0149P
Ž0004P
Ž0008P
Ž0009P
Ž0013P
Ž0048P
Ž0068P
Ž0074P
Ž0080P
Ž0082P
Ž0089P
Ž0112P
Ž0118P
Ž0119P
Ž0120P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
voće (hormoni za sazrijevanja voća)
voda (destilovana voda)
voda (proizvodi za omekšavanje vode)
voda (proizvodi za pročišćavanje vode)
voda (teška voda)
vodonik
vodonikov peroksid
vosak (hemijski proizvodi za izbjeljivanje voska)
vosak za kalemljenje drveća
vulkanizacija (proizvodi za vulkanizaciju)
vulkanizacija (sredstva za ubrzavanje vulkanizacije)
zagrijavanje rashladnih sredstava motora (preparati protiv zagrijavanja
rashladnih sredstava motora)
zamućivanje [matiranje] (proizvodi za zamućivanje emajla ili stakla)
zaštitni plin za zavarivanje
zavarivanje (hemijski preparati za zavarivanje)
zavarivanje (topiva za zavarivanje)
zavarivanje (zaštitni plinovi za zavarivanje)
zemlja za obrađivanje
zemljani metali [metali pomiješani sa zemljom]
zemno-alkalni metali
zidovi (proizvodi protiv vlage za zidove) osim boja
zidovi (proizvodi za konzervisanje zidova) osim boja i ulja
zlatne soli
žarenje (keramičke mješavine za žarenje) [granule i prah]
želatin za fotografske potrebe
želatin za industrijske potrebe
željezne soli
žica (mješavine za izvlačenje žice)
žitarice (ostaci od obrade zrna žitarica) za industrijske potrebe
žitni kukolj (hemijski proizvodi za zaštitu od žitnog kukolja)
živa
živin oksid
živine soli
životinjske bjelančevine [sirovina]
životinjski ugljenik
životinjski ugljenik
životinjski ugljenik (preparati od životinjskog ugljenika)
347
WIPO
010346
010247
010023
010608
010253
010359
010414
010128
010198
010549
010005
010645
010264
010326
010487
010584
010326
010524
010392
010039
010617
010380
010409
010646
010329
010330
010290
010295
010460
010404
010387
010389
010388
010069
010068
010568
010165
1
2
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
A0099P
A0133P
A0135P
A0188P
A0203P
A0210P
A0237P
A0270P
A0279P
A0319P
B0036P
B0052P
B0161P
B0181P
B0201P
B0216P
B0264P
B0265P
B0266P
B0267P
B0269P
B0270P
B0271P
B0277P
B0278P
B0279P
B0280P
B0281P
B0282P
B0394P
B0395P
C0110P
C0149P
C0150P
Č0003P
D0124P
D0134P
D0243P
D0252P
D0255P
D0256P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
alizarinske boje
aluminijumske boje
aluminijumski prah za slikarstvo, umjetnost i dekoraterstvo
anilinske boje
antikorozivni proizvodi
antivegetativne boje
apretura (boje za apreturu)
asfaltni lak
auramin
azbestne boje
baktericidne boje
balsam (kanadski balsam)
bijeljenje (kreč za bijeljenje)
biljna smola za slikarstvo
bitumenski lak
bjelila (bojajuće materije ili boje)
boja za kožarstvo
boja za kožu
bojajuće materije [boje] *
bojajuće materije za namirnice
boje
boje (aglutinati za boje) [veziva]
boje (baktericidne boje)
boje (razrjeđivači za boje)
boje (vatrootporne boje)
boje (zgušnjivači za boje)
boje [tinkture] *
boje [za ukrašavanje prozorskih stakala i drugih podloga] koje se nakon
sušenja mogu lako odvajati od podloge i premještati
boje za slikanje
bronzani prah
bronziranje [tamnjenje] (lakovi za bronziranje)
cinkov oksid [pigment]
crnila [bojajuće materije ili boje]
crnilo od čađi [pigment]
čađa [boja]
dioksid (titanijumov dioksid) [pigment]
divlji orah [kurkuma] kao bojajuće sredstvo
drvene boje [boje dobijene iz drveta]
drvo (boje za drvo)
drvo (nagrizajući proizvodi za drvo)
drvo (premazi za drvo) [boje]
348
WIPO
020006
020007
020008
020052
020010
020122
020108
020017
020018
020009
020019
020022
020110
020076
020025
020109
020069
020033
020047
020005
020047
020087
020019
020053
020085
020055
020058
020125
020001
020032
020031
020081
020051
020073
020101
020106
020060
020111
020028
020027
020026
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
D0257P
D0258P
D0259P
D0262P
E0089P
E0090P
F0134P
G0083P
G0191P
G0285P
I0048P
K0189P
K0191P
K0199P
K0205P
K0280P
K0341P
K0414P
K0491P
K0610P
K0633P
K0634P
K0681P
K0720P
K0774P
K0785P
K0803P
K0838P
K0845P
K0847P
K0864P
L0012P
L0015P
L0016P
L0017P
L0143P
M0119P
M0256P
M0257P
M0259P
M0261P
M0326P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
drvo (proizvodi za konzervisanje drva)
drvo (ulje za konzervisanje drva)
drvo iz kojeg se dobija boja
drvo za boju (ekstrakti iz drveta iz kojeg se dobija boja)
emajl za slikarstvo
emajli [lakovi]
fotokopiranje (tinte [toneri] za fotokopirne aparate)
glazure [premazi]
graviranje (boja [tinta] za graviranje)
gumena smola
indigo [bojajuće sredstvo]
karamel [prženi šećer] za bojanje prehrambenih namirnica
karamelizovani pivski slad [sredstvo za bojanje prehrambenih namirnica]
karbonelium za zaštitu drva
karmin [boja dobijena od crvca]
keramika (boje za keramiku)
kit [prirodna smola]
kobaltni oksid [sredstvo za bojanje]
kolofonijum
konzervisanje drva (proizvodi za konzervisanje drva)
kopal [smola]
kopal [smola] (lak od kopala)
korozija (sredstva za zaštitu od korozije)
kosturi vozila (premazi za zaštitu kostura vozila)
koža (boja za kožu)
koža (nagrizajuća sredstva za kožu)
kožarstvo (boje za kožarstvo)
kreč za bijeljenje
krečni vodeni rastvor za premazivanje zidova
krečno mlijeko za bojenje zidova [vodena boja za zidove]
kreozot za konzervisanje drva
lakovi (prozirni lakovi) *
lakovi [neprozirni] (razrjeđivači za neprozirne lakove)
lakovi [neprozirni] *
lakovi [prozirni] (sumak za prozirne lakove)
likeri (sredstva za bojenje likera)
masnoće protiv rđe
metali (proizvodi za zaštitu metala)
metali (sredstva protiv tamnjenja metala)
metali u listićima za slikare, dekoratere, štampare i umjetnike
metali u prahu za slikare, dekoratere, štampare i umjetnike
minijum [crvena boja]
349
WIPO
020049
020082
020111
020112
020065
020064
020121
020075
020080
020078
020086
020034
020035
020113
020045
020037
020091
020044
020046
020049
020050
020114
020010
020040
020033
020057
020069
020110
020042
020020
020056
020003
020054
020115
020102
020088
020079
020094
020093
020092
020090
020095
2
2
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
N0026P
O0010P
O0055P
O0226P
O0232P
O0306P
P0072P
P0299P
P0310P
P0354P
P0380P
P0420P
P0436P
P0706P
P0800P
P0811P
P0861P
P0868P
P1141P
R0117P
R0118P
R0139P
S0033P
S0110P
S0273P
S0277P
S0313P
S0314P
S0334P
S0336P
S0460P
S0461P
S0463P
S0473P
S0474P
S0486P
S0692P
S0732P
Š0001P
Š0030P
Š0140P
Š0142P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
nagrizajuća sredstva *
obilježavanje životinja (tinta za obilježavanje životinja)
obuća (boje za obuću)
olovna caklina, glazura, premaz
olovno bjelilo
orlean boja [vrsta crvene boje]
papir za bojenje uskršnjih jaja [pisanica]
pića (sredstva za bojenje pića)
pigmenti
pisanice (papir za bojanje pisanica)
pivo (boje za pivo)
platinasto sjajilo za keramiku
plavila (bojajuće materije ili boje)
posrebrivanje (prah za posrebrivanje)
pozlata
prah (aluminijumski prah za slikarstvo)
prehrambene namirnice (bojajuće materije za prehrambene namirnice)
premazi [boje]
puter (boje za puter)
razrjeđivači za boje
razrjeđivači za lakove
rđa (proizvodi za zaštitu od rđe)
sandarak [smola]
sienska zemlja za slikarstvo [žuto-smeđa]
slad za bojenje
slad, karamelizovani za bojenje prehrambenih namirnica
slikarstvo (aluminijumov prah za slikarstvo)
slikarstvo (emajl za slikarstvo)
smola (gumena smola)
smola (prirodna smola u sirovom stanju)
srebrna boja za keramiku
srebrna emulzija [pigmenti]
srebrne emulzije [pigmenti]
srebro u listićima
srebro u obliku paste
staklarski kit
sumak za lakove
sušenje boja (sredstva za brzo sušenje boja) [sikativi]
šafran [bojajuće materije]
šelak, gumeni lak
štamparska boja
štamparska pasta za ispunu štamparskih boja
350
WIPO
020002
020067
020041
020089
020038
020098
020096
020004
020059
020096
020024
020030
020103
020016
020063
020008
020005
020070
020023
020053
020054
020107
020100
020029
020048
020035
020008
020065
020078
020061
020012
020015
020015
020013
020014
020104
020102
020068
020099
020077
020066
020043
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
Š0148P
T0037P
T0111P
T0138P
T0163P
T0174P
T0259P
T0361P
U0004P
U0016P
U0092P
U0096P
V0056P
V0170P
V0324P
Z0038P
Z0039P
Z0048P
Z0054P
Z0120P
Z0130P
Z0147P
Ž0099P
Ž0126P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
štamparski i fotokopirni uređaji (umeci s tintom)
tamnjenje metala (proizvodi protiv tamnjenja metala)
tempere [boje]
terpen [razrjeđivač za boje]
tinta [toner] (umeci s tintom) za štamparske i fotokopirne uređaje
titanov anhidrid [pigment]
toneri za fotokopirne aparate [boja]
trake za zaštitu od korozije
učvršćivači [lakovi, fiksativi]
ugljeničko crnilo [pigment]
ulje protiv rđe
ulje za konzervisanje drva
vatrootporne boje
vezivna sredstva za boje [aglutinati]
vodene boje [akvareli] (učvršćivači vodenih boja)
zaštita metala (proizvodi za zaštitu metala)
zaštita od rđe
zaštitne boje za krovove [krovni papir] (premazi za krovni papir) [boje]
zaštitni premazi za kosture vozila
zemlja (sienska zemlja za slikarstvo)
zgušnjivači boje
zlatna boja za keramiku
životinje (tinta za obilježavanje životinja)
žuto drvo za boju
351
WIPO
020123
020093
020062
020124
020123
020106
020121
020021
020072
020039
020083
020082
020085
020087
020011
020094
020107
020036
020040
020029
020055
020097
020067
020074
2
3
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
A0002P
A0028P
A0120P
A0167P
A0194P
A0238P
A0260P
B0016P
B0019P
B0022P
B0055P
B0086P
B0106P
B0162P
B0163P
B0164P
B0274P
B0276P
B0283P
B0314P
B0316P
B0342P
B0343P
B0344P
B0350P
B0361P
B0408P
B0409P
C0160P
C0170P
Č0125P
Č0132P
Č0141P
Ć0004P
D0003P
D0004P
D0037P
D0049P
D0051P
D0059P
D0061P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
abrazivi [sredstva za struganje, glačanje, poliranje] *
aerosol za osvježivanje daha
aloe vera (preparati od aloe vera za kozmetičke svrhe)
amonijak koji se upotrebljava kao deterdžent [slanica]
anisovo drvo (eterična ulja iz anisova drveta)
apretura (skrobna apretura) [štirak]
arome [eterična ulja]
bademov sapun
bademovo mlijeko za kozmetiku
bademovo ulje
balsami, osim za medicinske svrhe
baze za cvijetne mirise
bergamota [drvo] (eterično ulje bergamote)
bijeljenje [pranje] (proizvodi za bijeljenje) [alkalije]
bijeljenje [pranje] (soda za bijeljenje)
bijeljenje rublja (bojila za upotrebu pri bijeljenju rublja)
boje (hemikalije za posvijetljivanje boja veša za upotrebu u domaćinstvu)
boje (proizvodi za uklanjanje boja)
boje za toaletne potrebe
brada (boje za bradu)
brada (sapun za brijanje brade)
brijanje (kamen za brijanje) [adstringens]
brijanje (proizvodi za brijanje)
brijanje brade (kamen za brijanje brade-adstringens)
brisači automobilskih stakala (tečnosti za brisače automobilskih stakala)
brkovi (vosak za brkove)
brusni papir
brusno platno
cvijeće (ekstrakti cvijeća) [parfimerija]
cvijetni mirisi (baze za cvijetne mirise)
čistionice (vosak za veš)
čišćenje (proizvodi za čišćenje)
čišćenje zubnih proteza (sredstva za čišćenje zubnih proteza)
ćilibar [parfemski proizvod]
dah (sprejevi za osvježavanje daha)
dah (trake za osvježavanje daha)
depilatori [proizvodi za uklanjanje dlačica]
deterdženti (krpe namočene deterdžentom) za čišćenje
deterdženti [osim onih koji se upotrebljavaju za medicinske potrebe ili
tokom proizvodnih postupaka]
dezinfekcioni [dezinfekcioni] sapuni
dezodoransi za kućne ljubimce
352
WIPO
030165
030204
030219
030167
030015
030010
030172
030007
030169
030006
030222
030105
030021
030124
030027
030059
030174
030179
030060
030176
030017
030005
030148
030005
030126
030052
030166
030086
030101
030105
030051
030104
030194
030008
030204
030216
030096
030211
030075
030080
030217
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
D0062P
D0065P
D0085P
D0159P
D0254P
E0025P
E0120P
E0121P
G0054P
G0055P
G0303P
H0022P
H0064P
I0125P
I0128P
J0034P
J0092P
K0035P
K0093P
K0094P
K0127P
K0128P
K0137P
K0195P
K0274P
K0459P
K0492P
K0613P
K0651P
K0686P
K0687P
K0696P
K0699P
K0762P
K0764P
K0765P
K0766P
K0767P
K0769P
K0770P
K0771P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
dezodoransi za ljude ili za životinje
dezodoransni sapuni
dijamantin [sredstvo za struganje]
dlačice (sredstva za uklanjanje dlačica)
drvo (mirišljivo drvo)
ekstrakti cvijeća [parfimerija]
eterična ulja
eterične esencije
gelovi za izbjeljivanje zuba
gelovi za masažu, osim za medicinske svrhe
gvalterija (ulje od gvalterija) [biljka iz Sjeverne Amerike]
heliotropin
hidrogen (vodonični peroksid) za kozmetičke potrebe
izbjeljivači za kozmetičke potrebe
izbjeljivanje (soli za izbjeljivanje)
jasminovo ulje
jonin [parfimerijski proizvod]
kađenje (proizvodi za kađenje) [mirisi]
kalijum hipohlorid [hromna rastvor za ispiranje]
kalijum hipohlorid [hromni rastvor za ispiranje]
kamen za glačanje [kamen vulkanskog porijekla]
kamen za peglanje
kamenac (sredstva za uklanjanje kamenca) za potrebe domaćinstva
karbidi metala (metalni ugljikovodonici) [abrazivi]
kedrovo eterično ulje
kolači (arome za kolače) [eterična ulja]
kolonjska voda
konzervisanje kožnih proizvoda (sredstva za konzervisanje kožnih
proizvoda)
kora kvilaje za čišćenje [vrsta biljke]
korund [abrazivno sredstvo]
kosa (boje za kosu)
kosa (preparati za kovrdžanje kose)
kosa (sredstva za bojenje kose)
kovrdžanje kose (sredstva za kovrdžanje kose)
kovrdžava kosa (sredstva za ravnanje prirodno kovrdžave kose)
kozmetičke boje
kozmetički losioni (peškirići namočeni u kozmetičke losione)
kozmetički neseseri [torbe s kozmetičkim proizvodima]
kozmetički proizvodi
kozmetički proizvodi za mršavljenje
kozmetički proizvodi za životinje
353
WIPO
030180
030149
030082
030096
030030
030101
030100
030099
030210
030220
030108
030113
030112
030192
030026
030115
030121
030106
030089
030089
030145
030145
030081
030035
030037
030107
030058
030061
030093
030062
030040
030041
030040
030041
030133
030156
030197
030064
030065
030177
030063
3
3
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
K0772P
K0781P
K0782P
K0812P
K0813P
K0814P
K0851P
K0858P
K0859P
K0887P
K0898P
K0981P
K1038P
K1043P
K1129P
L0011P
L0014P
L0019P
L0020P
L0064P
L0065P
L0122P
L0123P
L0149P
L0164P
L0208P
L0209P
L0211P
L0212P
Lj0015P
Lj0019P
Lj0038P
M0082P
M0096P
M0097P
M0105P
M0117P
M0126P
M0211P
M0331P
M0334P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kozmetika (ukrasni detalji za kozmetičku upotrebu)
koža (kozmetički proizvodi za njegu kože)
koža (kreme za čišćenje kože)
kožni proizvodi (kreme za kožne proizvode)
kožni proizvodi (sredstva za čišćenje kožnih proizvoda)
kožni proizvodi (sredstva za konzervisanje kožnih proizvoda) [laštila]
kreda za čišćenje
kreme za kozmetičke potrebe
kreme za kožne proizvode
kristali (natrijumovi kristali za čišćenje)
krojački vosak
kućni ljubimci (šamponi za kućne ljubimce)
kupanje (kozmetički preparati za kupanje)
kupanje (soli za kupanje) ne za medicinske potrebe
kvilajla [biljka] (kora kvilajle) za čišćenje
lakovi (proizvodi za uklanjanje lakova)
lakovi (sredstva za skidanje lakova)
lakovi za kosu
lakovi za nokte
lavandina vodica
lavandino ulje
lice (bjelilo, rumenilo za lice)
ličilačke boje [zidne] (proizvodi za uklanjanje ličilačkih boja)
limun (eterično limunsko ulje)
lišće biljaka (sjajila za lišće biljaka)
losioni (kapilarni losioni)
losioni (kozmetički losioni)
losioni za kosu
losioni za upotrebu poslije brijanja
ljepila za kozmetičke potrebe
ljepila za učvršćenje umjetne kose, brkova, brada
ljepota (maske za ljepotu)
maramice namočene u kozmetičke losione
maskara
maskare [parfimerijski proizvod]
maske za ljepotu
masne mrlje (proizvodi za uklanjanje masnih mrlja) [nijesu za upotrebu u
proizvodnim operacijama]
masti za kozmetičke potrebe
medicinski sapuni
mirisi [parfemi]
mirisne vodice
354
WIPO
030181
030142
030023
030074
030025
030061
030067
030071
030074
030072
030055
030196
030016
030175
030093
030085
030088
030201
030032
030090
030116
030102
030087
030056
030212
030034
030122
030034
030200
030199
030001
030020
030197
030202
030132
030020
030077
030111
030130
030135
030091
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
M0409P
M0415P
M0522P
M0523P
N0021P
N0100P
N0151P
N0174P
N0176P
N0177P
Nj0002P
Nj0004P
Nj0006P
O0052P
O0053P
O0065P
O0066P
O0070P
O0088P
O0090P
O0101P
O0133P
O0222P
O0240P
O0247P
O0345P
O0346P
O0353P
O0357P
O0396P
P0052P
P0081P
P0125P
P0126P
P0127P
P0131P
P0145P
P0146P
P0147P
P0235P
P0238P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
mlijeko (bademovo za kozmetiku)
mlijeko (toaletno mlijeko)
mrlje (sredstva za uklanjanje mrlja)
mršavljenje (kozmetički preparati za mršavljenje)
naftni žele za kozmetičke potrebe
natapanje veša (proizvodi za natapanje veša)
neseseri [torbe s kozmetičkim proizvodima]
nokti (lak za nokte)
nokti (naljepnice za nokte)
nokti (proizvodi za njegu noktiju)
njega kože (kozmetički proizvodi za njegu kože)
njega usta (nemedicinski proizvodi za njegu usta)
njega zuba (proizvodi za njegu zuba)
obrve (kozmetički proizvodi za obrve)
obrve (olovke za obrve)
obuća (kreme za obuću)
obuća (kreme za obuću)
obuća (paste za obuću)
obućarska smola
obućarski vosak
odčepljivanje odvodnih cijevi (preparati za odčepljivanje cijevi)
odvodne cijevi (preparati za odčepljivanje odvodnih cijevi)
olovke za kozmetičke potrebe
omekšavanje (kamen za omekšavanje)
omekšivači
osvježavanje (sapuni za osvježavanje)
osvježavanje daha (trake za osvježavanje daha)
oštrenje (kameni za oštrenje)
oštrenje (proizvodi za oštrenje)
oživljavanje boja (hemijski proizvodi za oživljavanje boja) za upotrebu u
domaćinstvu
papir (brusni papir)
papir za poliranje [brusni]
parfemi
parfimiranje rublja (proizvodi za parfimiranje rublja)
parfimiranje vazduha (preparati za parfimiranje vazduha)
parketi (vosak za lakiranje parketa)
pasta za kožne kaiševe za brijanje
paste za brijanje (pasta za brijanje)
paste za poliranje
pepeo (vulkanski pepeo za čišćenje)
pepermint (ekstrakt peperminta)
355
WIPO
030169
030123
030068
030177
030109
030098
030064
030032
030224
030137
030142
030031
030079
030131
030154
030039
030039
030039
030050
030049
030195
030195
030069
030002
030193
030013
030216
030003
030003
030174
030084
030139
030141
030150
030215
030053
030073
030073
030070
030038
030128
3
3
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
P0240P
P0291P
P0424P
P0425P
P0427P
P0437P
P0576P
P0577P
P0657P
P0661P
P0662P
P0663P
P0666P
P0667P
P0680P
P0787P
P0819P
P0820P
P0821P
P0834P
P0913P
P1010P
P1011P
P1095P
R0088P
R0114P
R0138P
R0329P
R0330P
R0332P
R0389P
R0391P
S0006P
S0047P
S0048P
S0049P
S0050P
S0051P
S0052P
S0147P
S0181P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
pepermint za parfimeriju
pića (arome za pića) [eterična ulja]
platno posuto staklenim prahom za peglanje
platno za brušenje (šmirgl platno)
platno za poliranje [peglanje]
plavila za veš, plavilo
podovi (protivklizajuće tečnosti za podove)
podovi (protivklizajući vosak za podove)
poliranje (kamen za poliranje)
poliranje (papir za poliranje)
poliranje (platno za poliranje)
poliranje (preparati za poliranje)
poliranje voskom (materije za poliranje voskom)
poliranje zubnih proteza (preparati za poliranje zubnih proteza)
pomade za kozmetičke potrebe
potpuri [posudice s mirišljivim suhim laticama cvijeća]
pranje (proizvodi za pranje)
pranje [bijeljenje] (proizvodi za bijeljenje rublja)
pranje [bijeljenje] (proizvodi za pranje rublja utrljavanjem)
prašak za kaiševe
pribor za brijanje (pasta za brijanje)
protivklizajuće tečnosti za podove
protivklizajući vosak za podove
puder za šminkanje [milovka]
rastvarači boje
ravnanje prirodno kovrdžave kose (sredstva za ravnanje prirodno
kovrdžave kose)
rđa (proizvodi za uklanjanje rđe)
rublje (mirisni proizvodi za rublje)
rublje (plavilo za rublje)
rublje (proizvodi za natapanje rublja)
ruž [rumenilo] za usne
ružino ulje
safrol
sapuni
sapuni protiv znojenja
sapuni za dezinfkciju [dezinfekciju]
sapuni za oživljavanje boja tekstila
sapuni za uklanjanje neugodnih mirisa [dezodoransi]
sapuni za umivanje
silicijumov karbid [abraziv]
sjaj (proizvodi za postizanje sjaja)
356
WIPO
030129
030173
030161
030086
030160
030014
030208
030207
030144
030139
030160
030045
030044
030198
030146
030203
030124
030028
030029
030022
030073
030208
030207
030147
030076
030133
030170
030150
030014
030098
030018
030119
030151
030012
030163
030080
030013
030149
030152
030036
030048
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
S0183P
S0184P
S0255P
S0257P
S0335P
S0368P
S0372P
S0403P
S0406P
S0481P
S0504P
S0543P
S0583P
S0643P
S0709P
S0711P
S0739P
S0744P
S0745P
Š0008P
Š0009P
Š0109P
Š0110P
Š0111P
Š0113P
Š0157P
Š0161P
T0027P
T0031P
T0032P
T0052P
T0139P
T0140P
T0142P
T0215P
T0216P
T0217P
T0221P
T0229P
T0232P
T0391P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
WIPO
sjajila za usne
sjajilo za usne
skrob za laštenje
skrobna apretura [štirka]
smola (obućarska smola)
soda (rastvori sode za pranje) [lukšija]
soda za bijeljenje rublja
soli za izbjeljivanje
soli za nemedicinske kupke
stakla (tečnosti za pranje stakala)
stakleni papir [brusni papir]
statički elektricitet (proizvodi za neutralizovanje statičkog elektriciteta) za
domaćinstvo
stipsa, alum [sredstvo za zgrušavanje krvi-adstringens]
stopala (sapuni protiv znojenja stopala)
sunčanje (kozmetički preparati za sunčanje)
sunčanje, preparati za sunčanje (kozmetički)
sušenje suđa (sredstva za sušenje suđa u perilicama)
suvi šamponi
suvo čišćenje (proizvodi za suvo čišćenje)
šamponi
šamponi za kućne ljubimce
šminka (proizvodi za skidanje šminke)
šminkanje (proizvodi za šminkanje)
šmirgl papir
šmirgla [sitnozrnati korund]
štapići (vatirani štapići za kozmetičku upotrebu)
štapići tamjana za kađenje
talk za toaletne potrebe
tamjan
tamjan (štapići tamjana za kađenje)
tapete (proizvodi za čišćenje tapeta)
terpeni (nezasićeni ugljenikovodonici)
terpentin [sredstvo za odmašćivanje]
terpentinska esencija [sredstvo za odmašćivanje]
toaletna sredstva protiv znojenja
toaletna ulja
toaletne boje
toaletne vodice
toaletni proizvodi
toaletno mlijeko
trepavice (kozmetički proizvodi za trepavice)
030221
030011
030009
030010
030050
030153
030027
030026
030175
030126
030140
030083
357
030168
030143
030171
030171
030214
030223
030205
030134
030196
030078
030033
030084
030094
030019
030213
030155
030095
030213
030138
030159
030157
030158
030162
030120
030060
030092
030125
030123
030043
3
3
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
T0393P
T0410P
T0447P
U0057P
U0078P
U0080P
U0091P
U0094P
U0100P
U0104P
U0189P
U0194P
V0038P
V0065P
V0172P
V0235P
V0236P
V0239P
V0240P
V0326P
V0327P
V0331P
V0350P
V0352P
V0353P
V0354P
V0357P
V0360P
V0361P
V0362P
V0363P
V0367P
V0505P
Z0041P
Z0163P
Z0186P
Z0196P
Z0197P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
WIPO
trepavice (vještačke trepavice)
tripoli kamen za poliranje [vrsta kamena]
tuširanje (preparati za tuširanje za ličnu higijensku upotrebu ili lične
potrebe) [toaletne potrepštine]
ukrasni detalji za kozmetičku upotrebu
ulja (eterična ulja)
ulje (bademovo ulje)
ulje od gvalterije [biljka iz Sjev. Amerike]
ulje za čišćenje
ulje za kozmetičke potrebe
ulje za parfimeriju
usne (rumenilo za usne) [ruž]
usta (nemedicinski proizvodi za njegu usta)
vata za kozmetičke potrebe
vazduh (inkapsulirani vazduh pod normalnim pritiskom u kontejnerima, za
čišćenje i uklanjanje prašine)
vezivna sredstva za kozmetiku [astringensi]
vještačke trepavice
vještačke trepavice (ljepila za vještačke trepavice)
vještački brkovi, brade, kosa (ljepila za učvršćenje vještačkih brkova,
brada i kose)
vještački nokti
vodice (mirisne vodice)
vodice (toaletne vodice)
vodonikov superoksid za kozmetičke potrebe
vosak (obućarski vosak)
vosak [vosak]
vosak za brkove
vosak za čistionice
vosak za krojački obrt
vosak za parkete
vosak za parkete (sredstva za odstranjivanje voska za parkete)
vosak za podove [masti]
vosak za poliranje
vosak za uklanjanje dlačica
vulkanski pepeo za čišćenje
zaštita od sunca
znojenje (toaletni proizvodi protiv znojenja)
zubi (gelovi za izbjeljivanje zuba)
zubne proteze (preparati za njegu zubnih proteza)
zubne proteze (preparati za poliranje zubnih proteza)
030042
030164
030218
358
030181
030100
030006
030108
030117
030114
030118
030018
030031
030066
030209
030191
030042
030178
030001
030136
030091
030092
030112
030049
030046
030052
030051
030055
030053
030206
030047
030054
030097
030038
030225
030162
030210
030194
030198
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
Ž0033P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
žeraniol (supstanca koja se nalazi najčešće u uljima za parfeme
monoterpenoid i alkohol)
359
WIPO
030110
3
4
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
A0020P
A0109P
A0111P
A0211P
B0094P
B0100P
B0103P
B0200P
B0311P
B0346P
B0347P
C0034P
C0116P
D0150P
D0250P
D0267P
E0029P
E0118P
F0076P
G0051P
G0141P
G0143P
G0174P
G0259P
I0062P
I0063P
I0117P
K0139P
K0140P
K0141P
K0206P
K0284P
K0453P
K0573P
K0612P
K0618P
K0718P
K0786P
K0952P
K0954P
L0055P
L0129P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
aditivi za pogonska goriva (nehemijski aditivi pogonskim gorivima)
alkohol (goriva na osnovi alkohola)
alkohol koji se upotrebljava kao gorivo
antracit
benzen
benzin [gorivo]
benzol
bitumen (tečni bitumen)
božićna drvca-novogodišnje jelke (voštane svjećice za božićna drvca)
briketi [prešani drveni ugljenik]
briketi za ogrijev
ceresin [vještački vosak]
cipele (mast za cipele)
dizel-gorivo
drveni ugljalj [ogrijev]
drvo za ogrijev
električna energija
etanol [gorivo]
fitilji za svijetiljke
gazolin
goriva (nehemijski dodaci tekućim pogonskim gorivima)
gorivo
grafiti za podmazivanje
guba za paljenje vatre
industrijska ulja
industrijske masti
iverje od drva za potpalu
kameni ugljenik
kameni ugljenik (ulje iz kamenog ugljenik)
kameni ugljenik (ulje iz smole kamenog ugljenik)
karnauba (vosak od karnauba palme)
kerozin
koks
konstrukcijski djelovi (ulja za skidanje konstrukcionih djelova)
konzervisanje kože (sredstva za konzervisanje kože) [ulja i masti]
konzervisanje zidova (ulje za konzervisanje zidova)
kosti (ulje od kostiju) industrijsko
koža (proizvodi za konzervisanje kože) [ulja i masti]
ksilen
ksilol
lanolin [masni znoj na ovčijoj vuni]
lignit
360
WIPO
040085
040004
040003
040008
040082
040043
040083
040066
040010
040018
040019
040022
040026
040048
040014
040013
040106
040107
040046
040051
040085
040025
040052
040108
040087
040035
040006
040054
040054
040053
040021
040059
040031
040036
040086
040055
040067
040086
040078
040077
040074
040062
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
L0130P
M0127P
M0130P
M0194P
M0195P
M0196P
M0282P
M0316P
N0017P
N0020P
O0068P
O0208P
O0241P
O0323P
O0393P
P0027P
P0098P
P0116P
P0160P
P0288P
P0454P
P0457P
P0464P
P0467P
P0468P
P0470P
P0553P
P0557P
P0558P
P0782P
P0841P
P0842P
P0899P
P0900P
P0983P
R0100P
R0101P
R0106P
R0108P
R0205P
R0208P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
ligroin
masti za kožne proizvode
masti za rasvjetu
maziva za obuću
mazut
mazut [tečno gorivo]
metenje (mješavine za metenje) za vezivanje prašine
mineralna goriva
nafta (sirova ili rafinirana nafta)
naftni žele za industrijske potrebe
obuća (mast za obuću)
olein
omekšavanje kože (mješavina ribljeg ulja i dušične kisjeline za
omekšavanje i impregnaciju kože)
oružje (maziva za oružje)
ozokerit [prirodni ugljovodonik]
paljenje (papirnate trake za paljenje)
papirne trake za paljenje
parafin
pčelinji vosak
petrolejski etar
plin (niskokalorični plin)
plin (uljni plin)
plin za rasvjetu
plinovi (kruti plinovi) [goriva]
plinovi za gorenje
plinovita goriva [mješavine]
podmazivanje (masti za podmazivanje)
podmazivanje (sredstva za podmazivanje)
podmazivanje (ulja za podmazivanje)
potpala (iverje od drva za potpalu)
prašina (proizvodi za uklanjanje prašine)
prašina (proizvodi za vezanje prašine) [aglomeranti]
presovani drveni ugljenik [briketi]
presovani treset [gorivo]
proklizavanje (sredstva koja daju neelastičnost kaiševima)
rasvjetna mast
rasvjetne materije
rasvjetni plin
rasvjetni vosak
remenje (mast za remenje)
remenje (vosak za remenje)
361
WIPO
040045
040034
040039
040026
040064
040084
040012
040032
040071
040047
040026
040068
040037
040011
040069
040005
040005
040070
040001
040044
040103
040050
040040
040088
040049
040020
040060
040063
040042
040006
040038
040079
040018
040017
040009
040039
040041
040040
040029
040033
040028
4
4
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
R0210P
R0232P
R0273P
R0289P
R0295P
S0215P
S0315P
S0378P
S0545P
S0703P
S0749P
S0751P
S0765P
S0806P
S0807P
Š0120P
T0069P
T0188P
T0205P
T0397P
U0025P
U0034P
U0037P
U0089P
U0097P
U0099P
U0102P
U0103P
U0105P
U0106P
U0109P
U0110P
U0113P
U0114P
U0118P
U0150P
V0263P
V0351P
V0355P
V0364P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
WIPO
remenje [mašinsko] (sredstva protiv proklizavanja mašinskog remenja)
repa (ulje od repe za industrijske potrebe)
rezni alat (ulje za podmazivanje i rashlađivanje reznog alata)
riblje ulje [nejestivo]
ricinusovo ulje za tehničke potrebe
sjera, lanolin [masni znoj na ovčjoj vuni]
slikarstvo (ulje za slikarstvo)
soja (preparati od sojinog ulja za oblaganje kuhinjskog posuđa radi
sprečavanja prijanjanja namirnica koje se kuvaju)
stearin
suncokret (ulje od suncokreta za industrijske potrebe)
svijeće (mirisne svijeće)
svijeće voštanice
svijetiljke [lampe] (fitilj za svijetiljke)
svjećice [dušice]
svjećice [voštanice] za božićna drvca
špiritus za gorenje [žesta]
tečna pogonska goriva
tkanina (ulje za mazanje tkanine, vune)
tkanine (ulje za tkanine)
treset [gorivo]
ugljenik [gorivo]
ugljenik, prešani, jajastog oblika
ugljenika prašina [gorivo]
ulje iz smole kamenog ugljenika
ulje za konzervisanje kože
ulje za konzervisanje zidova
ulje za motore
ulje za natopljavanje
ulje za podmazivanje
ulje za podmazivanje i rashlađivanje reznog alata
ulje za skidanje oplata
ulje za slikarstvo
ulje za tkanine
ulje, sojino (preparati od sojinog ulja) za oblaganje kuhinjskog posuđa radi
sprečavanja prijenjanja namirnica koje se kuvaju
uljni plin
upaljači za paljenje vatre
vlaženje (ulja za vlaženje)
vosak [sirovina]
vosak za industriju
vosak za rasvjetu
040009
040065
040101
040057
040089
040074
040102
040058
362
040073
040075
040105
040015
040061
040076
040010
040002
040081
040080
040080
040024
040023
040016
040072
040053
040090
040055
040104
040056
040042
040101
040036
040102
040080
040058
040051
040007
040056
040027
040030
040029
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
V0365P
Z0146P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
vosak za remenje
zidovi (ulje za konzervisanje zidova)
363
WIPO
040028
040055
4
5
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
A0003P
A0009P
A0021P
A0035P
A0036P
A0081P
A0084P
A0093P
A0094P
A0095P
A0100P
A0105P
A0112P
A0121P
A0131P
abrazivna sredstva za zubarstvo
acetati za farmaceutske potrebe
adjuvansi za medicinske potrebe
akaricidi (sredstva protiv grinja)
akonitin
albumin [bjelančevina] kao dodatak prehrani
aldehidi za farmaceutske potrebe
algicidi [sredstva za uništavanje algi]
alginat kao dijetetski dodatak prehrani
alginati za farmaceutsku upotrebu
alkalni jodidi za farmaceutske potrebe
alkaloidi za medicinske potrebe
alkohol za medicinske potrebe
aloe vera (preparati od biljke aloe vere za farmaceutsku upotrebu)
aluminijum trioksid [glinica] (acetat aluminijum trioksida) za farmaceutske
potrebe
amalgami za zubarstvo
amino kisjeline za medicinsku upotrebu
amino kisjeline za veterinarsku upotrebu
amonijak (tablete amonijakova hlorida)
analgetici [sredstva za ublažavanje boli]
anestetici
angostura [grmolika biljka iz Južne Amerike] (kora angosture) za
medicinske potrebe
anti-asmatski čaj
antibiotici
antireumatski prstenovi
antiseptici
antiseptička vata
aparati za dezinfekciju [dezinfekcioni] proizvodi za higijenske potrebe
apetit (sredstva za smanjenje apetita) za medicinske svrhe
apetit (tablete za smanjenje apetita)
apoteka (priručna apoteka-kutije za prvu pomoć) [prva pomoć]
aseptična vata, pamuk
bademovo mlijeko za farmaceutske potrebe
bakalarna jetra (ulje iz bakalareve jetre)
bakterije (kultura klica za bakteriologiju)
bakterijski otrovi
bakterijski preparati za medicinske ili veterinarske potrebe
bakteriologija (kultura klica za bakteriologiju)
bakteriološki preparati za medicinske ili veterinarske potrebe
balsam od gurjuna za medicinske potrebe
050001
050291
050396
050291
050002
050420
050009
050312
050432
050433
050348
050296
050008
050409
050299
A0138P
A0158P
A0159P
A0166P
A0178P
A0183P
A0186P
A0199P
A0200P
A0207P
A0208P
A0209P
A0216P
A0234P
A0235P
A0236P
A0267P
B0018P
B0027P
B0037P
B0038P
B0040P
B0041P
B0044P
B0053P
364
050012
050376
050377
050014
050124
050017
050020
050022
050388
050016
050030
050031
050118
050389
050415
050244
050034
050300
050150
050036
050038
050039
050036
050037
050342
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
B0054P
B0056P
B0182P
B0184P
B0187P
B0188P
B0191P
B0205P
B0206P
B0209P
B0212P
B0298P
B0317P
B0329P
B0330P
B0388P
B0390P
B0425P
B0426P
C0005P
C0012P
C0015P
C0019P
C0049P
Č0012P
Č0061P
Č0118P
Č0134P
Č0135P
D0053P
D0060P
D0063P
D0064P
D0067P
D0071P
D0072P
D0074P
D0078P
D0088P
D0090P
D0091P
D0092P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
balsami za medicinske potrebe
balsamici za medicinske potrebe
biljna vlakna (dijetetska)
biocidi
biološki preparati za medicinske potrebe
biološki preparati za veterinarske potrebe
biserni prah za medicinsku upotrebu
bizmut (subnitrati bizmuta) za farmaceutske potrebe
bizmutski preparati za farmaceutske potrebe
bjelančevinasti preparati za medicinske potrebe
bjelančevine (namirnice na osnovi bjelančevina) za medicinske potrebe
bomboni za farmaceutske potrebe
bradavice (olovke za uklanjanje bradavica)
brašno od lanenog sjemena za farmaceutsku upotrebu
brašno za farmaceutske potrebe
brom za farmaceutske potrebe
bronhodilatatori (preparati za bronhodilatatore)
buđ (hemijski proizvodi za obradu buđi)
buđ (hemijski proizvodi za tretiranje buđi)
celuloza (kompleksni celulozni eteri za farmaceutske potrebe)
celulozni eteri za farmaceutske potrebe
cement (zubarski cement)
cement za životinjska kopita
cigarete bez duvana za medicinske potrebe
čaj protiv astme
čepići za anus
činolin za medicinske potrebe
čišćenje (sredstva za čišćenje) [laksativi]
čišćenje (sredstva za čišćenje) [purgativi]
deterdženti za medicinske potrebe
dezinfekcionii [dezinfekcioni] proizvodi za hemijske zahode
dezodoransna sredstva osim onih za ličnu upotrebu ili za životinje
dezodoransna sredstva za odjeću i tekstil
dietil-etri za farmaceutske potrebe
digestivna sredstva za farmaceutske potrebe
digitalin [lijek]
dijabetički hleb prilagođen za medicinsku upotrebu
dijagnostika (proizvodi za dijagnostiku) za medicinske potrebe
dijastati [encimi] za medicinske potrebe
dijetetske namirnice za medicinske potrebe
dijetetski dodaci za životinje
dijetetski materije za medicinske potrebe
365
WIPO
050050
050046
050367
050052
050305
050361
050410
050263
050053
050007
050006
050057
050033
050190
050144
050306
050390
050202
050202
050318
050320
050082
050083
050081
050022
050280
050257
050156
050143
050108
050380
050119
050400
050139
050122
050123
050121
050330
050366
050297
050419
050350
5
5
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
D0093P
D0171P
D0174P
D0225P
D0251P
D0308P
E0069P
E0085P
E0095P
E0097P
E0098P
E0100P
E0102P
E0108P
E0109P
E0124P
E0125P
F0004P
F0010P
F0018P
F0041P
F0084P
F0085P
F0086P
F0107P
F0109P
F0159P
G0006P
G0029P
G0039P
G0067P
G0078P
G0081P
G0087P
G0088P
G0100P
G0103P
G0107P
G0129P
G0233P
G0249P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
dijetetski napitci za medicinske potrebe
dobijanje zuba (preparati za olakšanje rasta zuba)
dodaci stočnoj hrani za medicinske potrebe
droge za medicinske potrebe
drveni ugljalj za farmaceutske potrebe
duvan (ekstrakti duvana) [insekticidi]
elektrode elektrokardiografa (hemijski vodići za elektrode
elektrokardiografa)
eliksiri [farmaceutski preparati]
enzimi kao dijetetski dodatak prehrani
enzimi za medicinske potrebe
enzimi za veterinarske potrebe
enzimski preparati za medicinske potrebe
enzimski preparati za veterinarske potrebe
ergot-lijek protiv krvarenja za farmaceutske potrebe
esencije za farmaceutske potrebe [dekokti]
eukaliptol za farmaceutske potrebe
eukaliptus za farmaceutske potrebe
farmaceutski proizvodi
fenol za farmaceutske potrebe
fermenti za farmaceutske potrebe
filoksera (hemijski proizvodi za uništavanje filoksere)
flasteri
flasteri (tečnosti za skidanje flastera)
flasteri [leukoplasti]
formalin za farmaceutske potrebe
fosfati za farmaceutske potrebe
fungicidi
gaćice-pelene za bebe [nepromočive]
gamad (sredstva za uništavanje gamadi)
gaza za zavijanje
germicidi [sredstva za uništavanje klica]
glaska kisjelina za farmaceutske potrebe
glavobolja (sredstva protiv glavobolje)
glicerin za medicinske potrebe
glicerofosfati
gliste (proizvodi protiv glista)
glukoza kao dijetetski dodatak prehrani
glukoza za medicinske potrebe
gorčica za farmaceutske potrebe
grinje (sredstva protiv grinja) [akaricidi]
groznica (sredstva protiv groznice)
366
WIPO
050307
050116
050293
050125
050056
050186
050091
050133
050429
050368
050369
050370
050371
050269
050109
050141
050142
050069
050236
050333
050246
050097
050134
050019
050335
050245
050151
050413
050289
050155
050159
050338
050027
050331
050160
050154
050430
050340
050158
050387
050146
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
G0256P
G0271P
G0272P
G0295P
G0299P
H0024P
H0033P
H0034P
H0036P
H0041P
H0042P
H0043P
H0044P
H0045P
H0046P
H0049P
H0050P
H0060P
H0063P
H0065P
H0075P
H0076P
H0077P
H0082P
H0083P
H0084P
H0088P
H0092P
H0107P
H0112P
H0120P
H0128P
H0135P
H0138P
I0041P
I0065P
I0067P
I0068P
I0074P
I0075P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
guaikol za farmaceutske potrebe
guma za medicinske potrebe
guma za zubarske potrebe
gumigut [žuta smola] za medicinske potrebe
gurjun (balzam od gurjuna) za medicinske potrebe
hematogena sredstva
hemijski preparati za farmaceutske potrebe
hemijski preparati za medicinske potrebe
hemijski preparati za veterinarske potrebe
hemijski reagensi za medicinske ili veterinarske potrebe
hemijski vodiči za elektrode elektrokardiografa
hemijsko-farmaceutski proizvodi
hemoglobin
hemoroidi (proizvodi za liječenje hemoroida)
hemostatske olovke
hidrastin
hidrastinin
hidrirani hlor za farmaceutske potrebe
hidrofilni pamuk [vata]
hidrogen [vodonični peroksid] za medicinske potrebe
higijenske gaćice
higijenske gaćice kod nezadržavanja mokraće
higijenske pelene kod nezadržavanja mokraće
higijenski peškirići za menstruaciju
higijenski tamponi
higijenski ulošci (pojasevi za higijenske uloške)
hirurška tkanina
hirurški implantanti [živo tkivo]
hloroform
hljeb (dijabetički hljeb prilagođen za medicinsku upotrebu)
hmelj (ekstrakt hmelja) za farmaceutske potrebe
hormoni za medicinske potrebe
hrana za odojčad [bebe]
hranjivi dodaci prehrani
implanti (hirurški implantanti)
infuzije (medicinske infuzije)
inkontinencija [nezadržavanje mokraće] (higijenske gaćice kod
nezadržavanja mokraće)
inkontinencija [nezadržavanje mokraće] (higijenske pelene kod
nezadržavanja mokraće)
insekti (proizvodi za odbijanje insekata)
insekti (tamjan za odbijanje insekata)
367
WIPO
050153
050161
050066
050341
050342
050168
050323
050362
050363
050364
050091
050077
050169
050025
050104
050174
050175
050079
050176
050345
050200
050372
050351
050234
050232
050071
050078
050397
050080
050121
050343
050171
050298
050384
050397
050148
050372
050351
050178
050386
5
5
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
I0077P
I0087P
I0093P
I0156P
J0023P
J0054P
J0059P
J0079P
J0081P
J0085P
J0087P
J0091P
K0036P
K0102P
K0103P
K0148P
K0149P
K0166P
K0185P
K0197P
K0244P
K0259P
K0267P
K0273P
K0288P
K0305P
K0306P
K0307P
K0323P
K0325P
K0330P
K0340P
K0441P
K0484P
K0485P
K0490P
K0525P
K0552P
K0578P
K0579P
K0589P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
insekticidi
intimna higijena (preparati za intimnu higijenu) za medicinske svrhe
irska mahovina za medicinske potrebe
izotopi za medicinske potrebe
jalapa [purgativ]
jastučići za dojenje
jastučići za žuljeve na nogama
jod za farmaceutsku upotrebu
jodidi za farmaceutske potrebe
jodna tinktura
jodoform
jojoba ljekoviti [srdovica] (pasta od jojobe)
kađenje (proizvodi za kađenje) za medicinske potrebe
kalijumove soli za medicinske potrebe
kalomel, živin hlorid
kamfor za medicinske potrebe
kamforno ulje za medicinske potrebe
kantarid [španska muva] (prašak od kantarida)
kapsule za lijekove
karbonelium [sredstvo protiv parazita]
kašu za farmaceutske potrebe [ekstrakt akacije]
kaustici za farmaceutske potrebe
kazein kao dijetetski dodatak
kedrovo drvo protiv insekata
kevbrako za medicinske potrebe [biljka]
kineski tradicionalni lijekovi
kinin za medicinske potrebe
kininova kora za medicinske potrebe
kiseonik (kupke s kiseonikom)
kiseonik za medicinsku upotrebu
kisjeline za farmaceutske potrebe
kit (zubarski kit)
kokain
kolir [lijek za ispiranje očiju]
kolir [ljekovita tečnost za oči]
kolodion za farmaceutske potrebe
kompleksni eteri za farmaceutske potrebe
kondurango za medicinsku upotrebu [biljka] (kora biljke kondurango)
kontaktna sočiva (preparati za čišćenje kontaktnih sočiva)
kontaktna sočiva (tečnost za kontaktna sočiva)
kontracepcija (hemijska sredstva za kontracepciju)
368
WIPO
050055
050402
050182
050349
050183
050378
050391
050346
050347
050179
050181
050184
050337
050251
050064
050309
050308
050065
050068
050311
050062
050319
050434
050379
050253
050410
050256
050255
050043
050399
050292
050113
050086
050088
050088
050324
050138
050092
050365
050094
050095
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
K0591P
K0655P
K0679P
K0692P
K0734P
K0775P
K0837P
K0860P
K0862P
K0908P
K0943P
K0945P
K1015P
K1027P
K1029P
K1030P
K1033P
K1049P
K1050P
K1051P
K1052P
K1054P
K1057P
K1059P
K1061P
K1124P
K1126P
K1128P
L0009P
L0022P
L0048P
L0049P
L0050P
L0053P
L0059P
L0067P
L0069P
L0089P
L0210P
L0213P
L0214P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
kontrasti, radiološki (materije za radiološke kontraste) za medicinske
potrebe
kore za farmaceutske potrebe
korov (proizvodi za uništavanje korova) [herbicidi]
kosa (medicinski preparati za rast kose)
koštani cement za hirurgiju i ortopediju
koža (farmaceutski proizvodi za njegu kože)
kreč (proizvodi od kreča za farmaceutske potrebe)
kreme za medicinske potrebe [pomade]
kreozot za farmaceutske potrebe
kroton (kora krotona)
krv za medicinske potrebe
krvna plazma
kukolj (hemijski proizvodi za uništavanje kukolja)
kultura klica za bakteriologiju
kulture bioloških tkiva za medicinske svrhe
kulture bioloških tkiva za veterinarske svrhe
kulture mikroorganizama za medicinske ili veterinarske potrebe
kupke (blato za kupke)
kupke (medicinske kupke)
kupke (soli za medicinske kupke)
kupke (terapeutski preparati za kupke)
kupke s kiseonikom
kupke, medicinske (morska voda za medicinske kupke)
kurare [otrov]
kurje oči (proizvodi protiv stvaranja kurjih očiju)
kvasac kao dijetetski dodatak prehrani
kvasac za farmaceutsku upotrebu
kvasija [biljka] za medicinske potrebe
lak (zubarski lak)
laktoza [mliječni šećer] za farmaceutsku upotrebu
laneno brašno za farmaceutsku upotrebu
laneno sjeme kao dodatak prehrani
laneno sjeme za farmaceutsku upotrebu
laneno ulje kao dijetetski dodatak prehrani
larve (proizvodi za uništavanje larvi)
lecitin kao dijetetski dodatak prehrani
lecitin za medicinsku upotrebu
legure plemenitih metala za zubarstvo
losioni za farmaceutsku upotrebu
losioni za veterinarsku upotrebu
losioni, farmaceutski (maramice natopljene farmaceutskim losionima)
369
WIPO
050096
050132
050204
050394
050385
050239
050074
050207
050326
050105
050265
050248
050222
050036
050405
050406
050213
050059
050041
050302
050045
050043
050044
050106
050098
050424
050194
050254
050112
050192
050190
050421
050162
050422
050193
050431
050313
050010
050191
050220
050374
5
5
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
L0222P
L0235P
Lj0003P
Lj0004P
Lj0005P
Lj0006P
Lj0007P
Lj0008P
Lj0009P
Lj0010P
Lj0011P
Lj0021P
Lj0036P
M0024P
M0069P
M0125P
M0128P
M0131P
M0180P
M0181P
M0182P
M0183P
M0205P
M0206P
M0208P
M0226P
M0227P
M0228P
M0233P
M0234P
M0235P
M0298P
M0299P
M0303P
M0304P
M0319P
M0320P
M0321P
M0324P
M0325P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
lubrikanti za ličnu seksualnu upotrebu
lupulin za farmaceutsku upotrebu [žuti prah dobijen iz hmelja]
ljekovi za čišćenje krvi
ljekovi za humanu medicinu
ljekovi za jačanje živaca
ljekovi za veterinarske potrebe
ljekovi za zubarske potrebe
ljekovite trave
ljekoviti čajevi za medicinske svrhe
ljekovito blato
ljekovito korijenje
ljepila za zubne proteze
ljepljive trake za medicinske potrebe
magnezijum za farmaceutske potrebe
mangrovo drvo (kora mangrovog drveta) za farmaceutske potrebe
masti za farmaceutske potrebe
masti za medicinske potrebe
masti za veterinarske potrebe
matična mliječ kao dijetetski dodatak prehrani
matična mliječ za farmaceutsku upotrebu
matične ćelije za medicinske svrhe
matične ćelije za veterinarske potrebe
medicinski alkohol
medicinski čaj
medicinski napitci
melasna voda za farmaceutske potrebe
melem protiv promrzlina (farmaceutski balsami protiv promrzlina)
melemi za utrljavanje
menstruacija (higijenski ulošci za menstruaciju)
menstruacija [menstruacija] (tamponi za menstruaciju)
mentol
migrena (olovke protiv migrene)
mikroelementi (preparati mikroelemenata za ljudsku i životinjsku
prehranu)
mikroorganizmi (hranjive materije za mikroorganizme)
mikroorganizmi (kulture mikroorganizama za medicinske ili veterinarske
potrebe)
mineralne kupke (soli za mineralne kupke)
mineralne vode (soli mineralnih voda za kupke)
mineralne vode (soli mineralnih voda)
mineralne vode za medicinske potrebe
mineralni dodaci prehrani
370
WIPO
050408
050197
050117
050328
050152
050329
050327
050170
050240
050058
050260
050003
050294
050127
050199
050225
050163
050164
050425
050316
050403
050404
050008
050149
050332
050128
050023
050196
050233
050232
050210
050101
050375
050212
050213
050042
050042
050130
050129
050382
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
M0333P
M0335P
M0336P
M0342P
M0398P
M0399P
M0404P
M0405P
M0418P
M0419P
M0439P
M0443P
M0447P
M0453P
M0464P
M0524P
M0525P
M0526P
M0536P
M0540P
M0546P
M0548P
M0549P
N0022P
N0077P
N0081P
N0083P
N0109P
N0145P
N0158P
Nj0003P
O0001P
O0028P
O0029P
O0094P
O0095P
O0100P
O0124P
O0153P
O0168P
O0223P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
mirisne soli protiv nesvjestice
mirisni, dimeći štapići
mirođija za medicinske potrebe
miševi (proizvodi za uništavanje miševa)
mliječne masti
mliječni fermenti za farmaceutske potrebe
mliječni šećer [laktoza] za farmaceutsku upotrebu
mliječno brašno za odojčad
mlijeko od badema za farmaceutske potrebe
mlijeko od slada za medicinske potrebe
modeliranje (vosak za modeliranje u zubarstvu)
mokraćna kisjelina (sredstva protiv stvaranja mokraćne kisjeline)
moleskin za medicinske potrebe
moljci (proizvodi protiv moljaca)
morska voda za medicinske kupke
mršavljenje (medicinski čaj za mršavljenje)
mršavljenje (medicinski preparati za mršavljenje)
mršavljenje (tablete za mršavljenje)
muholovke
murobolan [biljka] (kora murobolana za farmaceutske potrebe)
muve (lijepak za muve)
muve (proizvodi za uništavanje muva)
muzenje (mast za muzenje)
naftni žele za medicinske potrebe
narkotici
narukvice (medicinske narukvice)
narukvice protiv reume
natrijumove soli za medicinske potrebe
nepromočive gaćice-pelene za bebe
nesvjestica (soli protiv nesvjestice)
njega usta (medicinski proizvodi za njegu usta)
obadi (ulja protiv obada)
oblozi (vrući oblozi)
oblozi od gorušice [melemi]
oči (preparati za ispiranje očiju)
oči (štitnici za oči za medicinske potrebe)
odbijanje insekata kod pasa (proizvodi za odbijanje insekata kod pasa)
[repulzivi]
odojčad (hrana za odojčad)
ogrlice protiv parazita za životinje
okrepljujući lijekovi
olovke za spaljivanje rana, kaustične olovke
371
WIPO
050224
050085
050147
050120
050165
050187
050192
050145
050300
050188
050084
050032
050392
050028
050044
050011
050317
050416
050035
050221
050217
050218
050165
050339
050223
050060
050015
050274
050413
050224
050383
050173
050070
050271
050414
050398
050076
050298
050087
050262
050102
5
5
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
O0224P
O0225P
O0227P
O0239P
O0263P
O0264P
O0267P
O0268P
O0269P
O0270P
O0341P
O0347P
O0376P
O0377P
P0039P
P0070P
P0079P
P0119P
P0120P
P0122P
P0213P
P0222P
P0239P
P0242P
P0243P
P0269P
P0272P
P0274P
P0284P
P0311P
P0332P
P0343P
P0441P
P0463P
P0524P
P0606P
P0646P
P0826P
P0836P
P0875P
P0880P
P0945P
olovke za uklanjanje bradavica
olovke za zaustavljanje krvarenja [hemostatske]
olovna voda [rastvor bazičnog olovnog acetata za njegu opekotina i slično]
omamljujuća sredstva [narkotici]
opekotine (proizvodi za zaštitu od opekotina)
opekotine od sunca (masti za zaštitu od opekotina od sunca)
opijum
opijumski lijekovi [opijati]
opodeldok [lijek protiv bolova]
opoterapijski proizvodi
ostaci od obrade zrna žitarica, za dijetetsku ili medicinsku potrebu
osvježavanje vazduha (sredstva za osvježavanje vazduha)
otrov za pacove
otrovi
pamuk za medicinske potrebe
papir protiv moljaca
papir za obloge od slačice
paraziti (ogrlice protiv parazita) za životinje
paraziti (proizvodi protiv parazita)
paraziticidi [sredstva za uništavanje parazita]
pektini za farmaceutske potrebe
pelene za bebe [odojčad]
pepermint za farmaceutske potrebe
pepsini za farmaceutske potrebe
peptoni za farmaceutske potrebe
peroksid za medicinske potrebe
perut (farmaceutski proizvodi protiv peruti)
pesticidi
peškirići natopljeni farmaceutskim losionom
pijavice za medicinske potrebe
pilule za farmaceutske potrebe
piretrum prah [biljka] (prah od piretruma)
plemeniti metali (legure plemenitih metala za zubarstvo)
plin za medicinske potrebe
plombiranje zuba (materijali za plombiranje zuba)
pojasevi za higijenske uloške
polen kao dijetetski dodatak prehrani
pranje životinja (proizvodi za pranje životinja)
prašci za farmaceutske potrebe
preparati protiv cvijetanja [kriptogame] (proizvodi protiv cvijetanja)
preparati za zaustavljanje krvarenja [za stezanje]
priručna apoteka za putovanje, medicinske torbe
050033
050104
050054
050223
050061
050301
050227
050226
050228
050229
050321
050004
050216
050249
050099
050286
050237
050087
050029
050238
050231
050412
050201
050242
050180
050345
050241
050021
050374
050266
050235
050252
050010
050314
050110
050071
050428
050189
050243
050135
050277
050126
372
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
P0969P
P0986P
P0988P
P0989P
P1004P
P1005P
P1008P
P1051P
P1054P
P1074P
P1076P
P1077P
P1080P
P1126P
P1129P
P1160P
R0014P
R0019P
R0022P
R0048P
R0057P
R0070P
R0090P
R0094P
R0110P
R0249P
R0250P
R0283P
R0294P
S0059P
S0085P
S0093P
S0101P
S0102P
S0141P
S0169P
S0207P
S0252P
S0266P
S0267P
S0274P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
pročišćavanje vazduha (proizvodi za pročišćavanje vazduha)
promrzline (proizvodi protiv promrzlina)
propolis kao dijetetski dodatak prehrani
propolis za farmaceutsku upotrebu
proteinski dijetetski dodaci prehrani
proteinski dodaci prehrani za životinje
proteze, zubne (porculan za zubne proteze)
prsteni protiv reume
prsteni za kurje oči
psi (losioni za pse)
psi (sredstva za odbijanje insekata kod pasa) [repulzivi]
psi (sredstva za pranje pasa)
pšenične klice kao dijetetski dodatak prehrani
purgativi
pušenje (trave za pušenje) za medicinske svrhe
puževi (proizvodi za uništavanje puževa)
radijum za medicinske potrebe
radioaktivni proizvodi za medicinske potrebe
radiološki kontrasti (materije za radiološke kontraste za medicinske
potrebe)
rameni povoji za hirurške potrebe
rane (ljekovite obloge za rane)
rashladni sprejevi za medicinske svrhe
rastvarači za skidanje flastera
rastvori za medicinske potrebe [tinkture]
ravena [biljka] (korijen ravena) za farmaceutsku upotrebu
reuma (narukvice protiv reume)
reuma (prstenovi protiv reume)
riblje brašno za farmaceutske potrebe
ricinusovo ulje za medicinske potrebe
sarsapalija [biljka] za medicinsku upotrebu
sedativi
seksualna aktivnost (preparati za smanjivanje seksualne aktivnosti)
serumi
serumoterapeutski lijekovi
sikativi za medicinske potrebe [sredstva za brzo zarastanje rana]
sirup za farmaceutske potrebe
sjeme lana za farmaceutsku upotrebu
skrob za dijetetske ili farmaceutske potrebe
slačica (ulje od slačice za medicinske potrebe)
slačica za farmaceutske potrebe
slad za farmaceutske potrebe
373
WIPO
050005
050103
050427
050426
050435
050436
050115
050016
050040
050322
050076
050075
050423
050143
050336
050195
050259
050258
050096
050267
050136
050407
050134
050208
050261
050015
050016
050381
050344
050264
050268
050411
050209
050270
050373
050067
050162
050013
050172
050219
050203
5
5
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
S0284P
S0299P
S0369P
S0395P
S0398P
S0404P
S0405P
S0426P
S0568P
S0571P
S0586P
S0603P
S0642P
S0645P
S0686P
S0697P
S0699P
S0701P
S0708P
S0717P
Š0021P
Š0023P
Š0160P
T0013P
T0014P
T0033P
T0036P
T0039P
T0060P
T0061P
T0124P
T0130P
T0141P
T0143P
T0157P
T0185P
T0202P
T0210P
T0283P
T0322P
T0381P
T0422P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
sladovo mlijeko za medicinske potrebe
slatki korjen za farmaceutske potrebe
soda bikarbona za farmaceutske potrebe
soli mineralne vode
soli protiv nesvjestice
soli za medicinske kupke
soli za medicinske potrebe
sperma za vještačku oplodnju
sterilizacija (proizvodi za sterilizaciju)
steroidi
stočna hrana (medicinski dodaci stočnoj hrani)
stoka (sredstva za pranje stoke)
stopala (lijekovi protiv znojenja stopala)
strihinin
sulfamidi [lijekovi]
sumporne trake za dezinfekciju
sumporni prah za farmaceutske potrebe
sunce (masti protiv opekotina od sunca)
sunčanica (farmaceutski proizvodi protiv sunčanice)
sunđeri, ljekoviti za rane
šećer (žuti šećer za medicinske potrebe)
šećer za medicinske potrebe
štapići od slatkog korjenja za farmaceutske potrebe
tablete antioksidanti
tablete za farmaceutske potrebe
tamjan za odbijanje insekata
tamnjenje kože (tablete za tamnjenje kože)
tamponi za menstruaciju
tartar kreme za farmaceutske potrebe
tartar za farmaceutske potrebe
terapeutski preparati za kupke
termalne vode
terpentin za farmaceutske potrebe
terpentinsko ulje za farmaceutske potrebe
timol za farmaceutske potrebe
tkanina (hirurška tkanina)
tkanina za zavoje
tlo (sredstva za sterilizaciju zemljišta)
torbe s lijekovima za putovanje [priručne apoteke]
trake (ljepljive trake za medicinske potrebe)
trave za pušenje za medicinske potrebe
trudnoća (hemijska sredstva za dijagnosticiranje trudnoće)
374
WIPO
050188
050185
050304
050130
050224
050302
050137
050177
050275
050395
050293
050051
050247
050276
050279
050205
050334
050301
050100
050136
050310
050278
050303
050418
050214
050386
050417
050232
050325
050281
050045
050131
050282
050283
050284
050078
050140
050272
050126
050294
050336
050166
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
T0424P
U0033P
U0069P
U0081P
U0085P
U0088P
U0090P
U0093P
U0101P
U0123P
U0192P
U0193P
V0008P
V0020P
V0039P
V0069P
V0070P
V0071P
V0141P
V0144P
V0197P
V0219P
V0231P
V0253P
V0286P
V0295P
V0325P
V0359P
Z0044P
Z0073P
Z0087P
Z0106P
Z0109P
Z0162P
Z0177P
Z0179P
Z0181P
Z0187P
Z0189P
Z0193P
Z0194P
Z0195P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
truležne gljivice (proizvodi protiv truležnih gljivica)
ugljenik, drveni za farmaceutske potrebe
ulošci (higijenski ulošci)
ulje (kamforno ulje za medicinske potrebe)
ulje (ricinusovo ulje za medicinske potrebe)
ulje iz bakalarove jetre
ulje mirođije za medicinske potrebe
ulje protiv ugriza obada
ulje za medicinske potrebe
umirujuća sredstva [sedativi]
uspavljivanje (sredstva za uspavljivanje)
usta (medicinski proizvodi za njegu usta)
vaginalne kupke
vakcine
vata za medicinske potrebe
vazduh (preparati za parfemisanje vazduha)
vazduh (proizvodi za osvježavanje vazduha)
vazduh (proizvodi za pročišćavanje vazduha)
vesikanti [sredstva za stvaranje mjehurića na koži]
veterinarski proizvodi
vinova loza (hemijski proizvodi za liječenje bolesti vinove loze)
vitaminski preparati
vještačka oplodnja (sperma za vještačku oplodnju)
vlakna za zavoje [gaza]
voda (bijela voda) [rastvor bazičnog olovnog acetata za njegu opekotina]
voda (morska voda za medicinske kupke)
vodica od komorača za medicinsku upotrebu
vosak za modeliranje za potrebe zubarstva
zaštita za gaćice [higijenski proizvodi]
zatvor [konstipacija] (lijekovi protiv zatvora)
zavijanje rana (materijal za zavijanje rana)
zavoji [komprese]
zavoji za previjanje rana
znojenje (lijekovi protiv znojenja)
zubarski cement
zubarski kit
zubarski lak
zubi (materijali za plombiranje zuba)
zubi (preparati za olakšavanje dobijanja zuba)
zubne mješavine od zlata
zubne proteze (ljepila za zubne proteze)
zubne proteze (porculan za zubne proteze)
375
WIPO
050026
050056
050047
050308
050344
050150
050018
050173
050167
050268
050273
050383
050393
050107
050072
050401
050004
050005
050290
050287
050288
050090
050177
050073
050054
050044
050018
050084
050315
050093
050114
050089
050049
050285
050082
050113
050112
050110
050116
050230
050003
050115
5
5
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
Z0198P
Z0199P
Ž0010P
Ž0069P
Ž0075P
Ž0087P
Ž0097P
Ž0108P
Ž0116P
Ž0122P
Ž0123P
Ž0127P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
zubni amalgami
zubni otisci (materijali za zubne otiske)
želatin za medicinske svrhe
žitarice (ostaci od obrade zrna žitarica) za medicinske potrebe
žitni kukolj [glavnica] (hemijski proizvodi za uklanjanje žitnog kukolja)
živina mast
životinje (proizvodi za pranje životinja)
životinjska kopita (cement za životinjska kopita)
životinjske štetočine (proizvodi za uništavanje životinjskih štetočina)
žuljevi (proizvodi protiv žuljeva)
žuljevi na nogama (jastučići za žuljeve na nogama)
žvakaće guma za medicinske potrebe
376
WIPO
050012
050111
050157
050321
050222
050211
050189
050083
050021
050063
050391
050198
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
A0069P
A0072P
A0073P
A0125P
A0132P
A0134P
A0143P
A0144P
A0145P
A0149P
A0198P
A0201P
A0245P
A0246P
A0247P
A0248P
A0249P
A0250P
A0251P
A0252P
B0002P
B0003P
B0004P
B0005P
B0010P
B0028P
B0088P
B0107P
B0115P
B0116P
B0135P
B0158P
B0160P
B0195P
B0217P
B0218P
B0238P
B0239P
B0249P
B0250P
B0261P
B0286P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
alat (metalne drške alata)
alat (prazne, metalne kutije za alat)
alat (prazni, metalni sandučići za alat)
aluminijum
aluminijumska žica
aluminijumski listovi [folije] *
ambalaža (metalne folije za ambalažu i pakovanje)
ambalaža (metalne folije za ambalažu)
ambalaža (metalne posude za ambalažu)
ambalaža od bijelog lima
antenske žice
antifrikcioni metal
armature (metalne armature za beton)
armature (metalne armature za cjevovode)
armature (metalne armature za građevinarstvo)
armature (metalne armature za kaiševe)
armature (metalne armature za mrtvačke kovčege) [okovi]
armature (metalne armature za namještaj) [okovi]
armature (metalne armature za prozore) [okovi]
armature (metalne armature za vrata) [okovi]
bačve (metalna postolja za bačve)
bačve (metalne bačve od oko 200 lit)
bačve (metalne bačve)
bačve (metalne slavine za bačve)
bačvice (metalni obruči za bačvice)
bakar (sirovi ili poluobrađeni bakar)
bazeni za plivanje [metalne konstrukcije]
berilijum
beton (metalne armature za beton)
beton (metalni zatvarači za beton)
bicikli (metalne instalacije za parkiranje bicikla)
bijeli lim
bijeli metal
biste od običnih metala
blagajne (sigurnosne blagajne) [kutije za novac]
blagajne (sigurnosne čelične blagajne) [sefovi]
boce (metalni zatvarači za boce)
boce (metalni zatvarači za boce)
boce, metalne za plin pod pritiskom ili za kondenzovani vazduh
bocuni (limene posude za prevoz ulja i ekstrakata)
bodljikava žica
bojenje raspršivačima (metalne kabine za bojenje raspršivačima)
377
WIPO
060171
060423
060424
060017
060019
060270
060416
060416
060231
060119
060142
060027
060033
060275
060276
060277
060324
060380
060130
060394
060391
060289
060287
060402
060288
060109
060290
060043
060033
060292
060293
060374
060046
060307
060066
060034
060299
060300
060050
060126
060041
060310
6
6
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
B0305P
B0319P
B0334P
B0335P
B0336P
B0382P
B0391P
B0392P
B0393P
C0024P
C0067P
C0070P
C0071P
C0072P
C0075P
C0093P
C0094P
C0109P
C0120P
C0130P
C0131P
C0132P
C0133P
C0134P
C0141P
C0146P
Č0050P
Č0051P
Č0052P
Č0053P
Č0054P
Č0055P
Č0056P
Č0057P
Č0058P
Č0060P
Č0063P
Č0064P
Č0067P
D0102P
D0103P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
bove (metalne bove za sidrenje)
brane (metalne brane)
brave (metalne brave za vozila)
brave (metalne, neelektrične brave)
brave za kovčege
brojevi za kuće (nesvijetleći, metalni brojevi za kuće)
bronza
bronzani kipovi [nadgrobni spomenici]
bronzani kipovi [umjetnička djela]
centralno grijanje (metalni cjevovodi za centralno grijanje)
cijevi (kalemi od metala za namotavanje, nemehanički, za elastična
crijeva)
cijevi (metalne cijevi sa više otvora za kanalizaciju)
cijevi (metalne cijevi)
cijevi (metalni priključci za cijevi)
cijevi (slivne metalne cijevi)
cijevne mlaznice-prskalice
cijevni nastavci (metalni cijevni nastavci)
cink
cirkonijum
cjevovodi (cjevovodi za sprovođenje vode kod brana od metala)
cjevovodi (metalne armature za cjevovode)
cjevovodi (metalni cjevovodi za centralno grijanje)
cjevovodi (metalni cjevovodi za uređaje ventilacije i klimatizacije)
cjevovodi (metalni cjevovodi)
crijep (metalni crijep)
crijeva (metalna crijeva za naftne bušotine)
čelična žica
čelične cijevi
čelične konstrukcije
čelične kuglice
čelične zavjese
čelični jarboli [potporni]
čelični lim
čelik (legure čelika)
čelik (liveni čelik)
čelik, sirovi ili poluobrađeni
čepljenje boca (metalni poklopci za čepljenje boca)
čepovi (metalni čepovi) [štiftovi]
čepovi slivnika (metalni čepovi slivnika)
dimnjaci (metalne cijevi za dimnjake)
dimnjaci (metalne kape dimnjaka)
378
WIPO
060412
060188
060237
060144
060153
060196
060018
060055
060056
060076
060369
060420
060127
060229
060356
060021
060173
060223
060264
060421
060275
060076
060415
060258
060213
060337
060004
060011
060266
060265
060009
060006
060010
060002
060005
060001
060297
060087
060296
060414
060318
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
D0104P
D0105P
D0133P
D0146P
D0158P
D0190P
D0213P
D0214P
D0227P
D0228P
D0234P
D0278P
E0008P
E0009P
E0016P
E0062P
F0023P
F0024P
F0025P
F0027P
F0029P
F0103P
G0002P
G0012P
G0031P
G0048P
G0066P
G0089P
G0162P
G0167P
G0169P
G0171P
G0185P
G0186P
G0195P
G0197P
G0239P
G0241P
G0242P
G0304P
H0001P
H0131P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
dimnjaci (metalni dimnjaci)
dimnjaci (metalni poklopci dimnjaka)
divlje životinje (kavezi za divlje životinje)
dizalice za pomjeranje prozora
djelovi za građevine ili namještaj od srebro-nikla
domaćinstvo (metalne armature za domaćinstvo)
drenaža (metalne cijevi za drenažu)
drenažne cijevi (metalni ventili za drenažne cijevi)
drške alata [ručke] (metalne drške alata)
drške noževa (karike na drškama noževa)
drveće (metalna zaštita za drveće)
držači peškira (fiksni metalni držači peškira)
ekseri
ekseri
ekseri za led [kramponi]
električni vodovi (metalni stubovi za električne vodove)
ferokrom
feromolibden
ferosilicij
ferotitanium
figurice od običnih metala
folija [tanki lim] od kositra
gabariti (metalni, utovarni gabariti za željeznice)
galenit [ruda]
garancijski pečati (olovo za garancijske pečate)
gazišta stepeništa (metalna gazišta stepeništa)
germanijum
glicinijum [berilijum]
građa (metalna građa)
građevinske, metalne obloge
građevinski materijali (vatrostalni građevinski materijali)
građevinski metalni materijali
graničnici za prozore (metalni graničnici za prozore)
graničnici za vrata (metalni graničnici za vrata)
grede (metalne grede)
gredice (metalne gredice)
grobnice (metalne grobnice)
grobovi (metalni grobovi)
grobovi (metalni okviri grobova)
gvozdeni profili (metalni ugaoni žlijebovi)
hafnijum
hrana (metalne kutije [ormarići] za hranu) metalni
379
WIPO
060413
060331
060433
060075
060015
060380
060114
060335
060171
060172
060028
060358
060085
060086
060149
060365
060080
060136
060137
060139
060382
060375
060326
060145
060146
060355
060147
060043
060328
060211
060435
060291
060035
060036
060224
060225
060323
060254
060367
060345
060067
060392
6
6
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
H0139P
H0146P
I0003P
I0016P
I0059P
I0120P
J0026P
K0002P
K0003P
K0005P
K0012P
K0018P
K0028P
K0031P
K0034P
K0064P
K0071P
K0105P
K0112P
K0170P
K0176P
K0177P
K0248P
K0249P
K0261P
K0264P
K0314P
K0315P
K0354P
K0371P
K0377P
K0378P
K0380P
K0385P
K0386P
K0398P
K0400P
K0413P
K0425P
K0451P
K0494P
hrom
hromne rude
identifikacione metalne narukvice za bolnice
igle [sitna metalna roba]
indium
ivičnjaci za puteve (nesvijetleći i nemehanički, metalni ivičnjaci za puteve)
jarboli [stubovi] (metalni jarboli)
kabine (metalne kabine za bojenje raspršivačima)
kabine (metalne telefonske kabine)
kabine za kupanje (metalne kabine za kupanje)
kablovi (metalni neelektrični priključci za kablove)
kablovske stezaljke (metalne kablovske stezaljke)
kade, korita od metala
kadice za kupanje za ptice [metalne konstrukcije]
kadmium
kalaj
kalemi (metalni, nemehanički kalemi za savitljive cijevi)
kalupi (metalni kalupi za led)
kalupi za livnice
kapci (metalni prozorski kapci)
kapice za boce (metalne kapice za boce)
kapice za čepljenje (metalni poklopci za čepljenje)
katanci
katanci (metalni katanci)
kavezi (metalni kavezi za divlje životinje)
kavezi za živinu [metalne konstrukcije]
kipovi od običnih metala
kipovi od običnih metala
klapne (metalne klapne)
klimatizacija (metalne cijevi za ventilaciju i klimatizaciju)
klinovi (metalni klinovi za penjanje)
klinovi (metalni klinovi)
klinovi za prozore [zatvarači]
klizači za vrata od metala
klizališta [metalne konstrukcije]
ključevi
ključevi (metalni kolutovi za ključeve)
kobalt (sirovi kobalt)
kočići (metalni kolčići za šatore)
kokošinjci (metalni kokošinjci)
kolutovi (metalni nemehanički kolutovi [vitla] za namotavanje savitljivih
cijevi)
060079
060081
060051
060141
060154
060228
060023
060310
060422
060308
060059
060314
060037
060280
060061
060373
060357
060150
060096
060197
060299
060297
060062
060167
060433
060263
060382
060244
060238
060415
060430
060078
060104
060348
060203
060083
060221
060088
060208
060425
060369
380
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
K0496P
K0499P
K0502P
K0568P
K0569P
K0581P
K0582P
K0583P
K0601P
K0627P
K0628P
K0640P
K0666P
K0670P
K0706P
K0725P
K0730P
K0743P
K0821P
K0871P
K0872P
K0913P
K0914P
K0920P
K0922P
K0923P
K0924P
K0925P
K0929P
K0999P
K1000P
K1001P
K1005P
K1006P
K1039P
K1064P
K1065P
K1066P
K1072P
K1077P
K1083P
K1086P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
kolutovi za ključeve, metalni
koljena (metalna cijevna koljena)
komarci (metalne zaštite od komaraca)
konstrukcije (metalne konstrukcije)
konstrukcije (metalne, prenosive konstrukcije)
kontejneri (metalni kontejneri)
kontejneri (metalni kontejneri) [rezervoari]
kontejneri (plutajući, metalni kontejneri)
konzerve (metalne kutije za konzerve)
konjske potkovice (kramponi za konjske potkovice)
konjske potkovice (metalne konjske potkovice)
kopče od običnih metala [sitni željezni proizvodi]
korita (metalna korita) [rezervoari]
korita za malter (metalna korita za žbuku)
kose (metalne ručice za kosu)
košarice (metalne košarice)
koševi za utovar i istovar, metalni nemehanički
kotlovi (metalni kotlovi)
kramponi [metalni kramponi za led]
kreveti (metalna oprema za krevete)
kreveti (metalni točkići za krevete)
krovišta (metalna krovišta)
krovišta (metalni oluci za odvod kišnice)
krovni pokrivači (metalni krovni pokrivači)
krovni sastavi (metalni, žljebasti krovni sastavi)
krovni škriveljac (kuke za letvice)
krovni vijenci (metalni krovni vijenci)
krovni vijenci (metalni ukrasi na krovnim vijencima)
krovovi (metalni pokrivači za krovove)
kuke (metalne kuke vješalica za kapute)
kuke (metalne kuke za pričvršćenje kablova ili cijevi)
kuke [željezna metalna roba]
kuke za stege [sitna metalna roba]
kuke za vješanje kotlova
kupanje (metalne kabine za kupanje)
kutije (metalne kutije za alat) [prazne]
kutije (metalne kutije za novac)
kutije (metalni zatvarači za kutije)
kutije od običnih metala
kutije za alat (prazne, metalne kutije za alat)
kutije za hranu (metalne kutije za hranu)
kutije za konzerve, metalne
381
WIPO
060221
060099
060428
060339
060170
060094
060232
060340
060093
060077
060333
060298
060398
060279
060378
060199
060418
060354
060102
060393
060166
060252
060098
060350
060195
060351
060343
060344
060350
060352
060313
060105
060191
060103
060308
060423
060029
060048
060295
060424
060392
060093
6
6
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
K1117P
K1118P
L0030P
L0031P
L0032P
L0056P
L0072P
L0073P
L0085P
L0087P
L0092P
L0095P
L0107P
L0133P
L0147P
L0148P
L0157P
L0178P
M0023P
M0049P
M0063P
M0065P
M0167P
M0177P
M0193P
M0237P
M0260P
M0264P
M0265P
M0266P
M0267P
M0268P
M0269P
M0273P
M0274P
M0277P
M0291P
M0292P
M0390P
M0448P
M0449P
M0450P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kvake (metalne kvake za vrata)
kvake vrata [skakavice]
lanci (metalni lani) *
lanci (sigurnosni lanci)
lanci (spojnice za lance)
lansiranje raketa [izbacivanje] (metalne rampe za lansiranje raketa)
led (kramponi za led) [kramponi]
led (metalni kalupi za led)
legura srebro-nikal
legure običnih metala
lemljenje (metalne šipke za lemljenje)
lemne legure
letve (metalne letve)
lijev (sirovi ili poluobrađeni lijev)
limonit
limovi
lisice
livaonički metalni kalupi
magnezijum
malter (metalna korita za mješanje maltera)
mamuze
mangan
mašinski pričvršćivači remena [metalne]
matice (metalne matice)
mazalice za podmazivanje
mesing (sirovi ili poluobrađeni mesing)
metali u prahu *
metalna ruda
metalne bačve
metalne bačvice
metalne podgrade
metalne rešetke
metalne spojnice, ugaone
metalni omotači [blindaža]
metalni prsteni
metalokeramički proizvodi
metle (metalni držač za metle)
metle (metalni držači za metle)
mlaznice (metalne mlaznice) [sapnice]
molibden
molovi (etalni, montažni molovi)
molovi (metalni, plutajući molovi)
382
WIPO
060216
060022
060068
060071
060073
060159
060149
060150
060016
060269
060302
060053
060160
060133
060163
060376
060181
060384
060169
060279
060122
060174
060012
060364
060151
060157
060434
060183
060289
060287
060198
060256
060345
060047
060038
060401
060281
060281
060014
060189
060226
060272
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
M0473P
M0528P
N0005P
N0007P
N0010P
N0014P
N0029P
N0030P
N0031P
N0043P
N0086P
N0095P
N0102P
N0160P
N0161P
N0190P
N0201P
N0228P
Nj0007P
O0004P
O0017P
O0018P
O0032P
O0045P
O0046P
O0048P
O0107P
O0117P
O0118P
O0119P
O0148P
O0149P
O0150P
O0159P
O0160P
O0162P
O0163P
O0183P
O0186P
O0190P
O0196P
O0199P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
motke (metalne motke)
mrtvački sanduci (metalna oprema za mrtvačke sanduke)
nadgrobna obilježja (metalni, nadgrobna obilježja)
nadgrobne ploče (metalne, nadgrobne ploče)
nadgrobni spomenici (metalni, nadgrobni spomenici)
nadvratnici (metalni nadvratnici)
nakovnji
nakovnji [prenosivi]
nakovnji, dvorogi
namještaj (metalni točkići za namještaj)
narukvice, identifikacione, metalne za bolnice
nastavci [sitna željezna roba]
natpisi firmi na metalu
nikal
niobijum [Nb]
novac (metalne kutije za novac)
noževi (metalne drške noževa)
numerološke ploče (metalne numerološke ploče)
njemačko srebro [legura nikla, bakra i cinka]
obični metali (sirovi ili poluobrađeni obični metali)
obloge (metalne obloge za rovove)
obloge (metalne obloge za zidove ili stropove) [paneli]
obodi (metalni obodi)
obruč (čelične trake za obruče)
obruč (željezne trake za obruče)
obruč za bačve (metalni obruči za bačve)
odjeća (metalne vješalice za odjeću)
odlivci [brame]
odlivci od običnih metala
odlivci od sirovog željeza [metalurgija]
ograde (metalne ograde)
ograde (sigurnosne, metalne ograde za puteve)
ograde od metala (metalni ugaonici) [gradnja]
oklopi [kućišta]
okovi za građevinske potrebe
okovi za prozore
okovi za vrata
okviri (metalni okviri prozora)
okviri grobova (metalni okviri grobova)
okviri od metala za prenosive staklenike
okviri staklenika (metalni okviri staklenika) [konstrukcija]
okviri vrata [armature] (metalni okviri vrata)
383
WIPO
060024
060324
060388
060385
060386
060165
060097
060248
060045
060187
060051
060092
060370
060193
060194
060029
060342
060400
060031
060182
060111
060274
060054
060003
060131
060288
060202
060052
060164
060168
060368
060397
060123
060107
060140
060106
060347
060315
060367
060236
060316
060329
6
6
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
O0233P
O0236P
O0272P
O0279P
O0368P
O0383P
O0390P
P0014P
P0015P
P0016P
P0042P
P0044P
P0189P
P0277P
P0366P
P0402P
P0461P
P0490P
P0491P
P0492P
P0509P
P0511P
P0513P
P0521P
P0538P
P0573P
P0578P
P0584P
P0613P
P0708P
P0721P
P0740P
P0755P
P0760P
P0761P
P0762P
P0779P
P0807P
P0808P
P0852P
P0853P
olovo (sirovo ili poluobrađeno olovo)
oluci (metalni oluci za krovove)
oprema za krevete (metalna oprema za krevete) [okovi]
opruge [sitna željezna roba]
otirači za skidanje blata s obuće
otvori u podu [šahtovi] (metalni poklopci za šahtove)
oznake [putokazi] (metalne nesvijetleće oznake)
palete (metalne palete za prenošenje tereta)
palete (metalne palete za prevoz tereta)
palete (utovarne metalne palete)
panoi (metalni panoi za gradnju)
panoi (signalni metalni panoi) [ni svijetleći ni mehanički]
peći (zaštitni zasloni za peći)
peškiri (fiksni, metalni držači peškira)
pisma (metalni sandučići za pisma)
plakatiranje (metalni stubovi za plakatiranje)
plin pod pritiskom (metalni kontejneri za plin pod pritiskom)
ploče (komemorativne, metalne ploče)
ploče (metalne ploče za popločavanje)
ploče (okretne ploče) [okretnice]
ploče, metalne, nadgrobne
pločice (metalne pločice za gradnju)
pločice s imenom (metalne pločice s imenom)
pločnici (metalni pločnici)
plutajući, metalni kontejneri
podovi (metalni podovi)
podovi od metalnih pločica
podupirači [kosnici] (metalni podupirači)
poklopci (metalni poklopci za otvore u podu)
posrebrnjena kositrena legura
postolja (metalna postolja za bačve)
posude (metalni zatvarači za posude)
posude za plin (metalne posude za plin pod pritiskom ili ukapljeni vazduh)
posude, metalne za ambalažu
posude, metalne za kisjeline
posude, metalne za tečna goriva
potkovice za konje, metalne
pragovi (metalni pragovi)
pragovi, metalni za željezničke pruge
pregrade (metalne pregrade)
pregrade [željezne prečke na nogama na koje se na ognjištu postavljaju
duži komadi drveta]
060214
060332
060393
060206
060113
060349
060282
060175
060176
060325
060381
060200
060117
060358
060120
060411
060112
060389
060040
060212
060387
060321
060399
060294
060340
060210
060322
060372
060349
060032
060391
060395
060112
060231
060065
060338
060333
060233
060245
060336
060431
384
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
P0857P
P0942P
P1024P
P1026P
P1027P
P1028P
P1030P
P1037P
P1048P
P1050P
P1060P
P1061P
P1062P
P1073P
P1085P
P1088P
P1151P
P1152P
R0039P
R0051P
R0054P
R0060P
R0162P
R0188P
R0191P
R0206P
R0207P
R0209P
R0213P
R0238P
R0239P
R0240P
R0265P
R0267P
R0341P
S0031P
S0035P
S0108P
S0109P
S0119P
S0128P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
WIPO
pregradni zidovi (metalne obloge za pregradne zidove)
priključci za cijevi (metalni priključci za cijevi)
prozorčići (metalni prozorčići na vratima)
prozori (metalni okovi za prozore)
prozori (metalni okviri prozora)
prozori (metalni prozori)
prozori [engleski] (valjčići preko kojih prolazi uže za pomjeranje engleskih
prozora)
prozorski rubovi (metalni prozorski rubovii)
prstenasti zavrtnji [svornjaci]
prsteni na štapovima
prsteni, metalni *
prstenovi (bakreni prstenovi)
prstenovi (metalni prstenovi za pričvršćivanje cijevi)
psi (lanci za pse)
ptice (kadice s vodom za ptice) [metalne konstrukcije]
ptice (metalne sprave pokretane vjetrom za plašenje ptica)
putevi (nesvijetleći i nemehanički znaci za puteve)
putevi (sigurnosne, metalne ograde za puteve)
rakete (metalne rampe za izbacivanje raketa)
ramovi (metalni ramovi za građevinarstvo)
rampe (metalne rampe za izbacivanje raketa)
rascjepke, metalne [žljebni klinovi]
registarske tablice (metalne registarske tablice)
remeni (metalni remeni) [nisu za mašine]
remeni [spone] od metala za prenošenje tereta
remenje (metalna pojačanja za remenje)
remenje (metalni natezni uređaji za remenje)
remenje [mašinsko] (metalne spojnice za mašinsko remenje)
remenje od metala (metalni remenovi za prenošenje tereta)
rešetke (metalne rešetke na pećima)
rešetke (metalne rešetke)
rešetke (šipke metalnih rešetki)
rezervoari (metalni rezervoari) [sanduci]
rezervoari od metala
ručke okrugle, metalne za vrata
samozapaljivi metali u nuklearnim reaktorima
sandučići za pisma (metalni sandučići za pisma)
sidra *
sidrenje (ploče za sidrenje)
signalizacija, metalna, nesvijetleća i nemehanička
sigurnosne blagajne [sefovi]
060201
060229
060260
060130
060315
060346
060075
385
060035
060143
060262
060038
060110
060312
060069
060280
060432
060228
060397
060159
060074
060159
060082
060400
060207
060026
060277
060101
060012
060305
060390
060152
060042
060398
060398
060301
060185
060120
060273
060020
060235
060066
6
6
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
S0132P
S0151P
S0179P
S0218P
S0220P
S0226P
S0250P
S0303P
S0325P
S0350P
S0429P
S0437P
S0439P
S0443P
S0454P
S0465P
S0475P
S0505P
S0548P
S0555P
S0556P
S0562P
S0563P
S0573P
S0650P
S0659P
S0672P
S0673P
S0674P
S0675P
S0676P
S0677P
Š0012P
Š0013P
Š0017P
Š0052P
Š0054P
Š0055P
Š0058P
Š0059P
Š0060P
Š0128P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
sigurnosni lanci
silosi (metalni silosi)
sitna metalna roba *
skakaonice od metala, za kupališta
skale (metalne skale)
skele (metalne skele)
skretnice (željezničke skretnice)
slavine (metalne slavine za bačve)
slova i brojke od običnih metala [osim štamparskih]
snopovi (metalne vezice za snopove)
spirale (metalne spirale) [dijelovi stepeništa]
spojnice za lance, od metala
spojnice, metalne za neelektrične kablove
spomenici (metalni spomenici)
sprave za kucanje na vratima
srebrni lem
srebro za lemljenje
staklenici (metalni okviri za staklenike)
stege (metalne stege za zanatske poslove)
stepenice (metalne stepenice)
stepenice (metalne, pokretne stepenice za ukrcavanje putnika)
stepenište (metalna gazišta stepenica)
stepenište (metalna stepeništa)
stezači i spone za točkove (kapice)
stropovi (metalni stropovi)
strugotine (metalne strugotine) [opiljci od metala]
stubovi (metalni stubovi za postavljanje plakata)
stubovi (metalni stubovi za telegrafske vodove)
stubovi (metalni stubovi)
stubovi (metalni stubovi) [dijelovi građevinskih konstrukcija]
stubovi od metala za usidrenje (metalni stubovi za vezanje brodova)
stubovi za električne vodove, metalni
šarke (metalne šarke)
šarke [držači vrata]
šatori (metalni kolčići za šatore)
šine
šine (sigurnosne šine) [kontrašine]
šine (spojnice za šine)
šinske spojnice
šipke (metalne šipke za varenje i lemljenje)
šipke metalnih rešetki
šrafovi (metalni šrafovi za kablove)
386
WIPO
060071
060239
060227
060215
060177
060360
060013
060402
060419
060396
060162
060073
060059
060190
060180
060030
060030
060316
060283
060361
060362
060355
060124
060426
060209
060161
060411
060222
060205
060090
060271
060365
060327
060039
060208
060129
060095
060116
060116
060303
060042
060314
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
Š0165P
Š0183P
T0047P
T0066P
T0068P
T0102P
T0171P
T0172P
T0237P
T0258P
T0276P
T0326P
T0356P
T0389P
T0428P
T0429P
U0005P
U0064P
U0128P
U0206P
U0225P
U0234P
U0235P
U0236P
U0237P
U0238P
U0239P
V0029P
V0061P
V0079P
V0115P
V0123P
V0124P
V0125P
V0155P
V0156P
V0163P
V0164P
V0166P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
štapovi (metalni vrhovi za štapove)
štedne tikvice (metalne štedne tikvice)
tantal [metal]
T-cijevi (metalne T-cijevi)
tečna goriva (posude od metala za tečna goriva)
telegrafski, metalni stubovi
titan
titanijumsko gvožđe
točkići za namještaj (metalni točkići za namještaj)
tombak [slitine]
torbe (metalni zatvarači za torbe)
trake (uređaji za natezanje metalnih traka) [natezni remeni]
trake za vezanje (metalne trake za povezivanje)
tremovi (metalni tremovi nad kućnim vratima)
tungsten
tungsten, volfram
učvršćivanje klinovima (metalne ploče za učvršćivanje klinovima)
ukrcavanje putnika (pokretne metalne stepenice za ukrcavanje putnika na
brod)
umjetnički predmeti od običnih metala
utovar (metalni gabariti za utovar za željeznice)
uzengije (zatezne uzengije)
užad (čelična užad)
užad (metalna užad u obliku omče za prijenos tereta)
užad (metalna užad za žičare)
užad (metalna užad)
užad (metalna užad) [konopci]
užad (obruči za čeličnu užad)
vanadijum
vatrostalni metalni građevinski materijali
vazduh po pritiskom (metalne armature cjevovoda za vazduh pod
pritiskom)
ventilacija i klimatizacija (metalne cijevi za postavljanje ventilacije i
klimatizacije)
ventili (metalni ventili za drenažne cijevi)
ventili (metalni ventili za vodovodne cijevi)
ventili (metalni ventili) [nisu dijelovi mašina]
vezice (metalne za poljoprivredne potrebe)
vezice metalne
vezivanje (metalna žica za vezivanje)
vezivanje (metalne trake za vezivanje)
vezivanje brodova (metalni stubovi za vezivanje brodova)
387
WIPO
060064
060250
060246
060366
060338
060222
060251
060138
060187
060253
060379
060383
060285
060179
060257
060257
060063
060362
060278
060326
060249
060427
060306
060057
060311
060341
060058
060259
060435
060267
060415
060335
060359
060243
060319
060363
060286
060285
060271
6
6
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
V0168P
V0186P
V0223P
V0227P
V0244P
V0293P
V0294P
V0337P
V0338P
V0439P
V0443P
V0444P
V0445P
V0446P
V0447P
V0448P
V0449P
V0450P
V0451P
V0452P
V0453P
V0454P
V0455P
V0465P
V0468P
V0489P
Z0008P
Z0012P
Z0021P
Z0035P
Z0036P
Z0043P
Z0057P
Z0058P
Z0060P
Z0062P
Z0063P
Z0065P
Z0067P
Z0069P
Z0071P
Z0080P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
vezivanje brodova (plutajući, metalni molovi za vezivanje brodova),
vijci [zavornjaci]
vješalice za kapute (metalne kuke vješalica za kapute)
vješalice za odjeću (metalne vješalice za odjeću) [kuke]
vjetrokazi
voda (metalni cjevovodi za vodu)
voda (metalni ventili za vodovode)
vodovodi (metalne cijevi za vodovode)
vodovodi (metalni ventili za vodovode)
vrata (alke na vratima)
vrata (metalna oprema za vrata)
vrata (metalna ulazna vrata u zgrade)
vrata (metalna vrata)
vrata (metalne brave za vrata)
vrata (metalne kvake na vratima)
vrata (metalne ploče za vrata)
vrata (metalni graničnici za vrata)
vrata (metalni klizači za vrata)
vrata (metalni okovi vrata)
vrata (metalni okviri vrata) [armature]
vrata (neelektrična zvonca na vratima)
vrata (neelektrični uređaji za otvaranje vrata)
vrata (neelektrični uređaji za zatvaranje vrata)
vratašca (okretna vratašca) [obrtaljka, rampa za prolaz]
vreće (metalni zatvarači za vreće)
vrhovi za štapove (metalni vrhovi za štapove)
zakivači (metalne zakivci)
zakloni od vatre za peći
zamke za zvijeri *
zasuni [zatvarači]
zasuni za vrata [zatvarači]
zaštita za drveća (metalna zaštita za drveće)
zatezači (metalni zatezači remenja)
zatezači žice [zatezni remeni]
zatvarači (metalni zatvarači za beton)
zatvarači na prozorima (metalni zatvarači na prozorima)
zatvarači vrata (neelektrični zatvarači vrata)
zatvarači za boce, metalni
zatvarači za kutije (metalni zatvarači za kutije)
zatvarači za posude (metalni zatvarači za posude)
zatvarači za vreće (metalni zatvarači za vreće)
zavarivanje (metalna žica za zavarivanje)
388
WIPO
060272
060247
060352
060202
060148
060091
060359
060091
060359
060180
060394
060218
060100
060220
060216
060219
060036
060348
060347
060329
060121
060320
060135
060255
060379
060064
060217
060117
060025
060261
060247
060028
060101
060230
060292
060125
060135
060300
060048
060395
060379
060242
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
Z0081P
Z0096P
Z0113P
Z0114P
Z0115P
Z0135P
Z0150P
Z0158P
Z0206P
Z0210P
Z0211P
Z0216P
Z0219P
Ž0001P
Ž0012P
Ž0014P
Ž0015P
Ž0018P
Ž0019P
Ž0023P
Ž0024P
Ž0030P
Ž0042P
Ž0043P
Ž0045P
Ž0047P
Ž0050P
Ž0052P
Ž0056P
Ž0060P
Ž0064P
Ž0093P
Ž0100P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
zavarivanje (metalne šipke za zavarivanje)
zavjese (spoljne metalne zavjese)
zavrtači za brave
zavrtnji (metalni zavrtni)
zavrtnji s maticom (metalni zavrtnji s maticom)
zidne obloge (metalne zidne obloge) [građevinarstvo]
zlatni lem
značke za vozila (metalne značke za vozila)
zvijeri (zamke za zvijeri) *
zvona [praporci]
zvona [zvonca]
zvonca za životinje
zvončići [praporci] *
žaluzine [rebrenice] (metalne žaluzine)
željezna ruda
željezne trake (sprave za zatezane željeznih traka) [zatezni remeni]
željezne trake za obruče
željeznice (metalne gabaritne mjere za utovar na željeznicama)
željezničke skretnice
željezničke šine (metalni materijal za željezničke šine)
željeznički pragovi (metalni željeznički pragovi)
željezo sirovo ili poluobrađeno
žica (bakrena, neizolovana žica)
žica (čelična žica)
žica (metalna žica za povezivanje)
žica (metalna žica)
žica (zatezni remeni za metalnu žicu)
žica za antene
žice od legure običnih metala [osim žice za osigurače]
žičana tkanina
žičare (fiksna oprema za žičare)
životinje (lanci za životinje)
životinje (zamke za divlje životinje) *
389
WIPO
060304
060158
060204
060118
060049
060192
060417
060155
060025
060241
060241
060240
060241
060156
060134
060284
060131
060326
060013
060089
060245
060115
060353
060132
060286
060108
060230
060142
060268
060184
060330
060044
060025
6
7
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
A0011P
A0029P
A0058P
A0068P
A0074P
A0079P
A0124P
A0153P
A0219P
A0220P
A0222P
A0223P
A0226P
A0229P
A0284P
A0286P
A0313P
B0023P
B0024P
B0117P
B0126P
B0129P
B0134P
B0199P
B0235P
B0236P
B0237P
B0247P
B0268P
B0284P
B0348P
B0372P
B0374P
B0400P
B0410P
B0413P
B0416P
B0421P
B0428P
B0435P
B0438P
B0439P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
acetilen (uređaji za pročišćavanje acetilena)
aerostatika (motori za aerostatiku)
akvarijumi (pumpe za provjetravanje akvarijuma)
alat (držači alata) [dijelovi mašina]
alat [djelovi mašina]
alatne mašine
alternatori [generatori izmjenične struje]
ambalažiranje (mašine za ambalažiranje)
aparati za kompresiju, usisavanje i prevoz plina
aparati za kompresiju, usisavanje i prevoz zrnja
aparati za namotavanje (mehanički aparati za namotavanje užadi)
aparati za poliranje cipela (električni aparati za obuću)
aparati za poliranje podova, električni
aparati za siječenje korijenja [mašine]
automati [automatski uređaji za prodaju nečega]
automati za izdavanje goriva na benzinskim pumpama
avioni (motori za avione)
bageri
bageri [jaružari] za rudarstvo
beton (miješalice za beton) za gradilišta
biber (mlinovi za biber) nijesu ručni
bicikli (dinamo za bicikle)
bicikli (mašine za sastavljanje bicikala)
bitumen (mašine za pravljenje bitumena)
boce (mašine za pečaćenje boca)
boce (mašine za zapušavanje boca)
boce (mašine za zatvaranje boca kapicama)
boce (uređaji za pranje boca)
bojanje (raspršivači za bojenje)
bojenje (mašine za bojanje)
brisači (električne mješalice za kućnu upotrebu)
brodske mašine
brodski motori
brtvene kutije-kutije [dijelovi mašina]
brušenje oštrica (mašina za brušenje oštrica)
brzina (mjenjačke kutije za sva vozila osim kopnenih)
brzina (regulatori brzine) za mašine i motore
bubnjevi [cilindri] mašina
buldožeri
bušenje (krune za bušenje) [dijelovi mašina]
bušenje (tornjevi za bušenje) [plutajući ili neplutajući]
bušenje karata (aparati za bušenje karata)
390
WIPO
070002
070386
070005
070286
070285
070243
070018
070499
070199
070203
070155
070501
070510
070121
070537
070542
070029
070184
070185
070045
070307
070047
070512
070050
070412
070410
070411
070065
070298
070362
070459
070401
070402
070198
070225
070409
070275
070039
070069
070449
070642
070306
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
B0441P
B0442P
B0443P
B0444P
C0027P
C0028P
C0029P
C0046P
C0061P
C0062P
C0063P
C0080P
C0089P
C0101P
C0103P
C0104P
C0105P
C0111P
Č0042P
Č0043P
Č0045P
Č0085P
Č0086P
Č0093P
Č0102P
Č0103P
Č0104P
Č0106P
Č0120P
Č0126P
Č0127P
Č0128P
Č0137P
Č0139P
Č0140P
Č0157P
D0084P
D0116P
D0118P
D0119P
D0120P
D0136P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
bušilice
bušilice (glave za bušilice) [dijelovi mašina]
bušilice (ručne, električne bušilice)
bušilice (rudarske bušilice)
centrifugalne pumpe
centrifuge [mašine]
centrifuge za odvajanje pavlake iz mlijeka
cigarete (mašine za cigarete) [za industrijske potrebe]
cijeđenje (mašine za cijeđenje rublja)
cijeđenje veša (mašine za cijeđenje rublja) [centrifuge]
cijepci [štapci] na tkalačkom razboju
cijevi parnih kotlova [dijelovi mašina]
cijevi za usisavače prašine
cilindri (klipovi cilindra)
cilindri mašine
cilindri motora
cilindri štamparskih mašina
cipele (električni čistači cipela)
čekići (parni čekići) batovi
čekići (pneumatski čekići)
čekići [dijelovi mašina]
češljevi za vunu (pribor za razčešljavanje vune)
češljevi za vunu [mašine]
četke (zračne četke) [mašine] za nanošenje boje
četkice (dinamo četkice)
četkice (električne četkice) [dijelovi mašina]
četkice [dijelovi mašina]
četkice od uglja [električna energija]
čipka (mašine za pletenje čipke)
čišćenje (aparati za čišćenje pod pritiskom)
čišćenje (centralno postrojenje za čišćenje vakumom)
čišćenje (električne mašine i aparati za čišćenje)
čišćenje acetilena (uređaji za čišćenje acetilena)
čišćenje parom (aparati za čišćenje parom)
čišćenje ulica (samohodne mašine, za čišćenje ulica)
čunkovi [dijelovi mašina]
dijamanti za staklare (dijelovi mašina)
dimovodi za kotlove mašina
dinamo četkice
dinamo kaiševi
dinamo uređaji
dizalice (uređaji za dizanje tereta)
391
WIPO
070299
070428
070300
070264
070088
070086
070083
070103
070239
070084
070224
070471
070507
070197
070139
070446
070140
070501
070248
070249
070247
070079
070364
070514
070033
070413
070068
070093
070151
070495
070483
070281
070002
070485
070034
070280
070494
070416
070033
070126
070160
070453
7
7
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
D0137P
D0138P
D0139P
D0140P
D0141P
D0145P
D0147P
D0151P
D0167P
D0172P
D0212P
D0219P
D0220P
D0221P
D0222P
D0223P
D0224P
D0253P
D0273P
D0276P
D0277P
D0310P
E0011P
E0017P
E0040P
E0041P
E0070P
E0076P
E0077P
E0083P
E0084P
F0001P
F0042P
F0056P
F0066P
F0069P
F0141P
G0019P
G0023P
G0040P
G0043P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
dizalice [kabestani]
dizalice [koloture]
dizalice [mašine]
dizalice [mašine]
dizalice [mehaničke]
dizalice za dizanje vagona
dizanje (uređaji za dizanje)
dizel-motori (svjećice za zagrijavanje dizel motora)
dlijeta (mašinska dlijeta)
doboši za mašine za vez
drenaža (mašine za drenažu)
drljače
drobilice (električne drobilice za domaćinstvo)
drobilice (mašine-drobilice za industrijske potrebe)
drobilice kamena [mašine]
drobilice smeća [mašine]
drobljenje kamena (centrifugalni mlinovi za fino drobljenje kamena)
[dezintegratori]
drvo (mašine za obradu drva)
držači alata [dijelovi mašina]
držači ljepljivih traka [mašine]
držači oštrica [dijelovi mašina]
duvan (mašine za obradu duvana)
ekseri (mali fabrički čekići)
ekspanzijske posude [dijelovi mašina]
električni čekići
električni generatori
elektrode za mašine za zavarivanje
elektrolučno rezanje (aparati za elektrolučno rezanje)
elektrolučno zavarivanje (uređaji za elektrolučno zavarivanje)
elevatori (kaiševi liftova)
elevatori [liftovi]
fabrika brašna (mašine za fabrike brašna)
filteri (dijelovi mašina i motora)
filteri-prese
filterski umeci za mašine za filtriranje
filtriranje (mašine za filtriranje)
fotoštamparske mašine
galvanizacija (uređaji za galvanizaciju)
galvanoplastika (uređaji za galvanoplastiku)
gazifikatori [pretvarači materija u plinovito stanje]
gazirana pića (uređaji za proizvodnju gaziranih pića)
392
WIPO
070072
070373
070135
070135
070099
070271
070237
070061
070107
070067
070158
070213
070256
070419
070263
070414
070153
070055
070286
070004
070227
070255
070250
070493
070489
070171
070525
070531
070530
070127
070024
070266
070457
070109
070424
070192
070112
070536
070535
070432
070056
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
G0047P
G0056P
G0058P
G0079P
G0080P
G0145P
G0146P
G0148P
G0153P
G0155P
G0159P
G0160P
G0192P
G0202P
G0225P
G0248P
G0305P
H0025P
H0052P
H0053P
H0054P
H0055P
H0058P
H0072P
gazirane vode (uređaji za proizvodnju gaziranih voda)
generatori snage u slučaju hitnosti
generatori, električni
glave motora
glave za bušilice [dijelovi mašina]
gorivo (automati za izdavanje goriva) na benzinskim pumpama
gorivo (automatski prekidači dovoda goriva) za motore
gorivo (pretvarači goriva za motore s unutarnjim sagorijevanjem)
grabuljanje (mašine za grabuljanje)
grabulje [dio mašine za grabuljanje]
gradnja puteva (mašine za gradnju puteva)
gradnja puteva (mašine za gradnju puteva)
graviranje (mašine za graviranje)
grijači vode [dijelovi mašina]
grijanje (pumpe za postrojenje centralnog grijanja)
grozdovi (mašine za skidanje zrnja s grozdova)
gvozdeni ukrasi (mašine za izradu gvozdenih ukrasa)
hemijska industrija (mašine za hemijsku industriju)
hidraulične turbine
hidraulični klipovi [mašine]
hidraulični klipovi, mašine
hidraulični motori
hidraulični upravljači [komande] mašina i motora
hidrotransformatori (pretvarači zakretnog momenta) osim onih za kopnena
vozila
hidrotransformatori osim onih za kopnena vozila
hljeb (rezači hljeba) mašine
hrana (elektromehanički uređaji za pripremu hrane)
inkubatori za jaja
ispiranje (mašine za ispiranje)
ispumpivači [otplinjavači] vode za napajanje kotlova
ispumpivači vazduha [otplinjači] vode za napajanje kotlova [uređaji]
ispusne razvodne cijevi za motora
istovar (mehanički istovarivači)
izbijači [mašine]
izbjeljivanje (mašine za izbjeljivanje)
izduvni lonci motora
izmjenjivači topline [dijelovi mašina]
jaja (inkubatori za jaja)
jarboli za utovar [sohe]
kablovi (upravljački kablovi mašina i motora)
kafa (mlinovi za kafu) osim ručnih mlinova
070163
070492
070171
070137
070428
070542
070400
070463
070324
070323
070340
070340
070207
070165
070311
070168
070278
070490
070215
070404
070404
070461
070472
070426
H0074P
H0117P
H0129P
I0070P
I0099P
I0108P
I0109P
I0110P
I0114P
I0124P
I0126P
I0133P
I0136P
J0010P
J0030P
K0013P
K0044P
393
070426
070288
070423
070442
070063
070147
070147
070497
070145
070170
070030
070451
070450
070442
070251
070434
070415
7
7
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
K0073P
K0074P
K0080P
K0082P
K0107P
K0114P
K0124P
K0135P
K0200P
K0201P
K0202P
K0213P
K0227P
K0245P
K0256P
K0297P
K0337P
K0382P
K0383P
K0384P
K0417P
K0428P
K0431P
K0433P
K0434P
K0468P
K0478P
K0486P
K0493P
K0500P
K0501P
K0528P
K0529P
K0531P
K0549P
K0550P
K0598P
K0599P
K0600P
K0631P
K0664P
K0710P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kalemi, mehanički za namotavanje savitljvih cijevi
kalemi, mehanički za savitljive cijevi
kalemovi [špule] za tkačke razboje
kalemovi za mašine
kalupi [dijelovi mašina]
kalupi za obuću [dijelovi mašina]
kamen (mašine za obradu kamena)
kamenac (sabirnici [separatori] kamenca) za parne mašinske kotlove
karburatori
karburatori (napajači za karburatore)
kardanski zglobovi
karteri za mašine i motore
kasete za matrice [štamparstvo]
katalitički pretvarači
katranovanje (mašine za katraniranje)
kikstarteri za motocikle
kit (pneumatski pištolji za ubrizgavanje kita)
klipovi (segmenti klipova)
klipovi [dijelovi mašina ili motora]
kliširanje (mašine za kliširanje)
kobasice (mašine za kobasice)
kočne obloge [osim kočnih obloga za vozila]
kočne papučice [osim kočnih papučica za vozila]
kočne pločice, osim za vozila
kočni segmenti [osim kočnih segmenata za vozila]
kolektori kamenca za kotlove [separatori]
kolica za mašine za pletenje
kolisnice i snopovezačice [mašine]
kolovrati
koljenasta vratila [vratovi]
komadači, kalanderi [mašine]
kompresori [mašine]
kompresori za frižidere
kompresorski valjak za puteve [gradnja puteva]
kondenzacija (postrojenja za kondenzaciju)
kondenzatori pare [dijelovi mašine]
konvertori goriva za motore s unutrašnjim sagorijevanjem
konvertori za livaonice čelika [konvertori]
konzerve (električni otvarači konzervi)
kopači [mašine]
korijenje (mašine za rezanje korijenja)
kosilice
394
WIPO
070376
070376
070054
070408
070276
070352
070301
070110
070078
070015
070479
070474
070081
070482
070202
070516
070456
070032
070302
070355
070346
070405
070406
070524
070407
070110
070097
070269
070191
070366
070292
070113
070437
070014
070116
070115
070463
070003
070287
070397
070121
070051
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
K0711P
K0712P
K0757P
K0784P
K0934P
K0935P
K0939P
K0940P
K0941P
K0963P
K0965P
K0987P
K0990P
K0991P
K0994P
K1026P
K1112P
K1113P
L0026P
L0033P
L0034P
L0037P
L0040P
L0091P
L0112P
L0113P
L0114P
L0115P
L0116P
L0117P
L0118P
L0126P
L0127P
L0128P
L0138P
L0145P
L0175P
L0176P
L0195P
L0198P
Lj0022P
Lj0033P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
kosilice (noževi kosilica)
kosilice za travnjake [mašine]
kovački mjehovi
koža (mašine za izradu kožnih proizvoda)
krune za bušenje [dijelovi mašina]
krune za sondiranje [dijelovi mašina]
kružne parne prese (prenosive, za tkanine)
kružni cilindri za mljevenje
kružni mlinovi
kućišta mašina
kućišta osovina (ležajevi kućišta osovina)
kuglice ležajeva
kuglični ležajevi
kuglični ležajevi (prsteni za kuglične ležajeve)
kuhinjske, električne mašine *
kultivatori [mašine]
kvačila [mjenjači] ne za kopnena vozila
kvačila [ne za kopnena vozila]
lampe za zavarivanje
lanci (upravljački lanci) [osim lanaca za kopnena vozila]
lanci liftova [dijelovi mašina]
lanci za liftove [dijelovi mašina]
lančane pile
lemilice, električne
ležajevi (ležajevi protiv trenja kod mašina ili motora)
ležajevi (nosači ležajeva)
ležajevi (oslonci ležajeva) [mašine]
ležajevi (valjkasti ležajevi)
ležajevi [dijelovi mašina]
ležajevi za prijenosne osovine
ležaji (prstenovi kugličnih ležaja)
liftovi
liftovi (upravljački uređaji liftova)
liftovi (upravljački uređaji za liftove)
lijevci za istovar, metalni
lim (mašine za pravljenje otisaka na limu)
livaonice čelika (pretvarači za livaonice čelika)
livaoničke mašine
lončarski stolovi
lopate, mehaničke
ljepilo (električni raspršivači ljepila)
ljepljive trake (držači ljepljivih traka) [mašine]
395
WIPO
070188
070201
070351
070136
070449
070125
070480
070141
070228
070040
070289
070339
070049
070339
070445
070138
070174
070385
070532
070425
070491
070491
070484
070529
070396
070091
070091
070338
070130
070290
070339
070023
070540
070540
070145
070216
070003
070196
070420
070070
070476
070004
7
7
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
Lj0035P
Lj0045P
Lj0046P
Lj0047P
M0012P
M0036P
M0037P
M0055P
M0072P
M0118P
M0135P
M0136P
M0138P
M0139P
M0140P
M0141P
M0142P
M0144P
M0145P
M0146P
M0147P
M0148P
M0149P
M0151P
M0152P
M0153P
M0154P
M0155P
M0156P
M0157P
M0158P
M0159P
M0160P
M0161P
M0162P
M0163P
M0166P
M0168P
M0188P
M0192P
M0244P
M0253P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
ljepljive trake za dizalice (prijanjajući kaiševi)
ljuštilice [mašine]
ljuštilice za žitarice
ljuštilice žitarica [mašine]
magneti za paljenje
makaze (električna makaze) [sjekači]
makaze (električne makaze za metal)
maljevi za nabijanje [mašine]
manipulatori [industrijske mašine]
masne mrlje (uređaji za uklanjanje masnih mrlja)
mašine (postolja mašina)
mašine za drobljenje za industriju [mašine]
mašine za isušivanje robe (mašine za isušivanje)
mašine za izvlačenje mreža za ribolov [dizalice]
mašine za ljepljene, apretiranje (mašine za ugađanje)
mašine za ljuštenje [mašine]
mašine za mljevenje [mljevenje]
mašine za odvajanje žita [mašine]
mašine za okretanje sijena [mašine]
mašine za pletenje
mašine za pletenje (kolica mašina za pletenje)
mašine za pletenje [mašine za pletenje]
mašine za pravljenje konopca (mašine za pravljenje konopca)
mašine za ravnanje [mašine za zemljane radove na putu]
mašine za razdvajanje pare od ulja [separatori ulja iz pare]
mašine za savijanje, oblikovanje [prese]
mašine za sječenje, drobljenje uglja (mašine za kopanje uglja)
mašine za skidanje kože [mašine]
mašine za slaganje [štamparstvo]
mašine za šivenje [šivaće mašine]
mašine za udaranje, maljevi [mašine]
mašine za usisavanje vazduha
mašine za vađenje korova (mašine za vađenje korova)
mašine za vezanje u snopove [mašine]
mašine za vezivanje snopova [mašine]
mašine za zakivanje [mašine za postavljanje zakovica]
mašinski leteći ležajevi
mašinski remeni
matrice (kasete za matrice) [štamparstvo]
mazalice [mašine]
meso (mašine za mljevenje mesa)
metali (mašine za obradu metala)
396
WIPO
070314
070454
070089
070089
070244
070106
070105
070263
070421
070149
070041
070419
070239
070478
070013
070071
070090
070169
070186
070057
070097
070374
070119
070321
070152
070104
070094
070157
070076
070128
070043
070398
070344
070058
070052
070332
070337
070074
070081
070204
070211
070258
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
M0322P
M0345P
M0348P
M0351P
M0374P
M0375P
M0376P
M0377P
M0378P
M0379P
M0383P
M0392P
M0394P
M0422P
M0423P
M0426P
M0427P
M0428P
M0430P
M0431P
M0479P
M0480P
M0481P
M0482P
M0484P
M0485P
M0486P
M0489P
M0490P
M0491P
M0492P
M0493P
M0534P
M0550P
M0551P
N0033P
N0067P
N0068P
N0137P
N0138P
N0186P
N0200P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
mineralne vode (uređaji za proizvodnju mineralnih voda)
mjehovi [duvaljke]
mjehovi, duvalice [ventilatori]
mjenjačke kutije osim onih za kopnena vozila
mješalice (električne mješalice za domaćinstvo)
mješalice (velike mehaničke mješalice za tijesto)
mješalice [električni uređaji za usitnjavanje i miješanje namirnica]
mješalice [mašine]
mješalice [mašine]
mješalice [mućkalice]
mješalice, električne [mikseri]
mlaznice (termičke mlaznice s kiseonikom) [mašine]
mlaznice uređaja za termičko bušenje [s kiseonikom]
mlinovi (centrifugalni mlinovi)
mlinovi [mašine]
mlinovi za upotrebu u domaćinstvu [ne ručni]
mlinski kameni
mljekarske mašine
mljevenje [drobljenje] (mašine za mljevenje)
mljevenje mesa (mašine za mljevenje mesa)
motokultivatori
motori (cilindri motora)
motori (električni motori osim onih za kopnena vozila)
motori (glave motora)
motori (klipovi motora)
motori (magneti za paljenje motora)
motori (mlaznice [dizne] za motore)
motori (prigušivači za motore)
motori (regulatori brzine mašina i motora)
motori (uređaji za paljenje motora s unutrašnjim sagorijevanjem)
motori (uređaji za sprečavanje zagađenja iz motora)
motori osim motora za kopnena vozila
mućkalice [mješalice]
muzenje (mašine za muzenje)
muzenje (sisaljke mašina za muzenje)
naljepnice (mašine za stavljanje naljepnica)
napojnici mašinskih kotlova
napojnici rasplinjača [karburatora]
navoji (alatni mašine za izradu unutrašnjih navoja)
navoji (mašine za izradu spoljašnjih navoja)
nosne pokretne dizalice
noževi (električni noževi)
397
WIPO
070164
070534
070350
070409
070444
070295
070267
070026
070044
070007
070403
070229
070229
070087
070042
070277
070262
070222
070263
070211
070513
070446
070452
070137
070274
070017
070077
070519
070275
070016
070273
070433
070038
070367
070368
070182
070430
070015
070167
070062
070313
070131
7
7
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
N0205P
N0210P
O0014P
O0015P
O0024P
O0036P
O0042P
O0057P
O0059P
O0130P
O0278P
O0335P
O0336P
O0338P
O0340P
O0348P
O0354P
O0359P
O0360P
O0373P
O0380P
P0009P
P0026P
P0028P
P0029P
P0057P
P0058P
P0107P
P0110P
P0129P
P0135P
P0137P
P0139P
P0140P
P0141P
P0142P
P0143P
P0155P
P0167P
P0174P
P0204P
P0234P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
noževi [dijelovi mašina]
noževi sječiva za slamu
oblaganje (mašine za oblaganje)
oblikovanje metala (mašine za oblikovanje metala)
obloge, kočne [ne za vozila]
obrada rubova (mašine za obradu rubova)
obrubljivanje (mašine za obrubljivanje)
obuća (električne glačala za obuću)
obuća (kalupi za obuću) [dijelovi mašina]
odvajači [mašine]
opruge [dijelovi mašina]
osovine (prijenosne osovine) osim onih za kopnena vozila
osovine mašina
osovine s okretnom polugom
osovinske spojnice [dijelovi mašina]
oštrenje (brusevi za oštrenje) [dijelovi mašina]
oštrenje (mašine za oštrenje)
oštrice (držači oštrica) [dijelovi mašina]
oštrice [dijelovi mašina]
otpadne vode (raspršivači otpadne vode)
otvarači za konzerve (električni otvarači za konzerve)
pakivanje (mašine za pakiranje)
paljenje (magneti za paljenje)
paljenje (svjećice za paljenje) za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem
paljenje (uređaji za paljenje motora sa unutrašnjim sagorijevanjem)
papir (mašine za obradu papira)
papir (mašine za proizvodnju papira)
papučice kočnica osim onih za kočnice vozila
para (mašine za paru) [separatori ulja iz pare]
parketi (električni mašine za mazanje parketa)
parne mašine
parni kotlovi (cijevi za parne kotlove) [dijelovi mašina]
parni mašinski kotlovi (dimovodi mašinskih kotlova)
parni mašinski kotlovi (napojnici parnih mašinskih kotlova)
parni mašinski kotlovi (sabirnici kamenca parnih mašinskih kotlova)
parni mašinski kotlovi, (oprema za parne mašinske kotlove)
parni, mašinski kotlovi
pavlaka (mašine za odvajanje pavlake iz mlijeka)
pečaćenje (mašine za pečaćenje za industrijske potrebe)
pečati (mašine za stavljanje pečata, biljega)
peglanje (električni mašine za peglanje rublja)
pepeo (rešetke za pepeo) [mašine]
398
WIPO
070080
070223
070372
070258
070406
070159
070283
070501
070352
070379
070330
070022
070020
070021
070001
070389
070387
070227
070189
070162
070287
070294
070244
070394
070016
070293
070291
070407
070152
070500
070242
070471
070416
070430
070110
070101
070429
070083
070347
070180
070328
070082
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
P0293P
P0324P
P0327P
P0329P
P0333P
P0370P
P0371P
P0378P
P0382P
P0384P
P0410P
P0460P
P0472P
P0481P
P0482P
P0528P
P0529P
P0530P
P0543P
P0544P
P0545P
P0549P
P0550P
P0552P
P0554P
P0555P
P0556P
P0592P
P0595P
P0597P
P0614P
P0625P
P0626P
P0627P
P0628P
P0655P
P0656P
P0665P
P0674P
P0677P
P0679P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
pića (elektromehanički uređaji za pripremu pića)
pile (mašine za oštrenje pila)
pile (rezne trake pila) [dijelovi mašina]
pile [mašine]
piljenje (stalci za piljenje) [dijelovi mašina]
pištolji (pneumatski pištolji za istiskivanje mastiksa)
pištolji [alat s eksplozivnim mecima]
pivarski mašine
pivo (pumpe za pivo)
pivo (uređaji za točenje piva pod pritiskom)
plastična ambalaža (uređaji za zavarivanje plastične ambalaže)
plin (uređaji za usisavanje, zbijanje i prevoz plina)
plinske let-lampe [lemilice]
plinski uređaji za rezanje
plinski uređaji za zavarivanje
plugovi
plugovi (rala plugova) [lemeši]
plugovi [kultivatori] za vinogradarstvo
pneumatske komande za mašine i motore
pneumatski transporteri
pneumatsko postrojenje za transport cijevima
podizači [uređaji]
podloge protiv trenja za mašine
podmazivači [dijelovi mašina]
podmazivanje (mazalice za podmazivanje) dijelovi mašina
podmazivanje (prstenovi za podmazivanje) [dijelovi mašina]
podmazivanje (pumpe za podmazivanje)
pogon (nožni pogon šivaćih mašina)
pogonski lanci osim lanaca za kopnena vozila
pogonski motori osim onih za kopnena vozila
poklopci [dijelovi mašina]
pokretački mehanizmi [dijelovi mašina]
pokretački mehanizmi za sva vozila osim kopnenih
pokretne skale [stepenice]
pokretne staze
poliranje (električni mašine i aparati za poliranje)
poliranje (električni uređaji i mašine za poliranje)
poliranje voskom (električne mašine za poliranje voskom) za kućnu
upotrebu
poljoprivreda (dizala za potrebe poljoprivrede) [elevatori]
poljoprivredne sprave [ne ručne]
poljoprivredni mašine
399
WIPO
070315
070326
070226
070341
070035
070456
070477
070066
070390
070012
070541
070199
070532
070486
070503
070028
070100
070458
070473
070304
070370
070172
070396
070085
070204
070031
070205
070111
070427
070241
070075
070176
070252
070178
070518
070308
070308
070510
070009
070388
070008
7
7
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
P0722P
P0724P
P0736P
P0770P
P0784P
P0791P
P0814P
P0816P
P0817P
P0818P
P0822P
P0824P
P0825P
P0839P
P0840P
P0843P
P0849P
P0850P
P0858P
P0860P
P0881P
P0882P
P0883P
P0885P
P0886P
P0887P
P0888P
P0889P
P0890P
P0892P
P0893P
P0894P
P0896P
P0922P
P0923P
P0929P
P0931P
P0932P
P0933P
P0935P
P0936P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
WIPO
postolja mašina
postolja s točkićima [dijelovi mašina]
postolja za testerisanje [dijelovi mašina]
posuđe (mašine za pranje posuđa)
potpetice (mašine za izradu potpetica)
povrće (mašine za ribanje povrća)
pranje (aparati za pranje)
pranje (mašine za pranje uz prethodno plaćanje) [automati]
pranje (mašine za pranje)
pranje (postrojenja za pranje vozila)
pranje boca (uređaji za pranje boca)
pranje tepiha (električni mašine za pranje tepiha)
pranje tepiha i tepisona (električne mašine za pranje tepiha i itisona)
prašina (postrojenja za usisavanje prašine za potrebe čišćenja)
prašina (pribor usisivača za prašinu) za raspršivanje mirisa i dezinfekcionih
sredstava)
prašina (usisivači prašine)
predenje (mašine za predenje)
predenje (razboji za predenje)
pregrijači
prehrambena tjestenina (mašine za proizvodnju prehrambene tjestenine)
prerađivači (električne mašine za kuhinju)
prese
prese (filter-prese)
prese (štamparske prese)
prese (tipografske prese)
prese [mašine za industrijske potrebe]
prese za grožđe
prese za krmivo
prese za oblikovanje metala [izvlačenje]
prese za peglanje [mašine]
prese za presovanje otpada [kompaktori]
prese za voće za domaćinstvo, električne
presipanje (mašine za presipanje)
prigušivači (klipovi prigušivača) [dijelovi mašina]
prigušivači za motore
prijenos (vazdušni uređaji za prijenos) cijevima
prijenosi za mašine
prijenosne osovine (ležajevi prijenosnih osovina)
prijenosne osovine [ne za kopnena vozila]
prijenosne trake [kaiševi]
prijenosni kaiševi
070092
070365
070035
070231
070361
070455
070233
070236
070232
070235
070065
070481
070481
070487
070506
400
070508
070190
070260
070357
070296
070475
070102
070109
070219
070303
070316
070533
070195
070173
070240
070418
070460
070353
070395
070519
070370
070369
070290
070022
070036
070036
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
P0938P
P0950P
P0952P
P0960P
P0963P
P0974P
P0992P
P1055P
P1103P
P1104P
P1105P
P1106P
P1107P
P1108P
P1111P
P1112P
P1113P
P1114P
P1118P
P1121P
P1142P
R0016P
R0032P
R0036P
R0056P
R0058P
R0059P
R0072P
R0076P
R0077P
R0079P
R0096P
R0115P
R0130P
R0141P
R0153P
R0154P
R0167P
R0168P
R0173P
R0178P
R0181P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
prijenosni mehanizmi za vozila [osim kopnenih vozila]
pritisak (regulatori pritiska) [dijelovi mašina]
pritisak (uređaji za povećanje pritisaka)
probijači uređaja za probijanje
pročišćavanje čelika (mašine za pročišćavanje čelika) [pudlanje]
pročišćivači, automatski
prosijavanje (postrojenje za prosijavanje)
prsteni za podmazivanje [dijelovi mašina]
pulverizatori otpadnih voda
pumpe (centrifugalne pumpe)
pumpe (membrane pumpi)
pumpe (vakumske pumpe)
pumpe [djelovi mašina ili motora]
pumpe [mašine]
pumpe za pivo
pumpe za podmazivanje
pumpe za postrojenje centralnog grijanja
pumpe za provjetravanje akvarijuma
pumpne membrane
punjenje (mašine za punjenje)
puter (mašine za puter)
radilice motora ili mašina
radni stolovi mašina
rafiniranje nafte (mašine za rafiniranje nafte)
rampe, utovarne
raonici plugova [lemeši]
raonici za snijeg
rashladni uređaji za motore
raspršivači [mašine]
raspršivači boje
raspršivači ljepila, električni
rasuti tereti (automatski brodski uređaji za pretovar rasutog tereta)
razdioba (mašine za razdiobu)
razvrstavanje (mašine za razvrstavanje) u industriji
reakcijski motori [osim motora za kopnena vozila]
reduktori [osim onih za kopnena vozila]
reduktori pritiska [dijelovi mašina]
regulatori [dijelovi mašina]
regulatori brzine mašina i motora
regulatori pritiska [dijelovi mašina]
regulatori vode za napajanje
reketi (mašine za napinjanje žica na reketima)
401
WIPO
070253
070154
070358
070305
070319
070320
070133
070031
070162
070088
070257
070312
070179
070309
070390
070205
070311
070005
070257
070064
070046
070048
070359
070498
070096
070100
070502
070464
070214
070298
070476
070073
070448
070143
070272
070447
070154
070254
070275
070317
070161
070511
7
7
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
R0189P
R0190P
R0194P
R0195P
R0201P
R0204P
R0211P
R0256P
R0258P
R0272P
R0290P
R0302P
R0322P
R0328P
R0338P
R0352P
R0358P
R0359P
S0028P
S0029P
S0063P
S0083P
S0091P
S0099P
S0100P
S0136P
S0138P
S0172P
S0173P
S0176P
S0178P
S0198P
S0201P
S0262P
S0285P
S0287P
S0304P
S0308P
S0321P
S0331P
S0346P
S0349P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
remeni (prijanjajuće obloge za remene)
remeni [dijelovi mašina]
remeni uređaja za dizanje [elevatora]
remeni za motore
remeni za ventilatore motora
remenici (mašinski remenovi)
remenje na tkalačkom stroju
rezanje (aparati za elektrolučno rezanje)
rezanje (plinski uređaji za rezanje)
rezne trake pila [dijelovi mašina]
ribolov (dizalice za ribolov)
roboti [mašine]
rotacione štamparske mašine
rublje (mašine za pranje rublja)
ručke [dijelovi mašina]
ručni alat na mehaničko pokretanje
rude (uređaji za obradu ruda)
rudnici (mašine za iskopavanje rudnika)
samopodešavajuće pumpe za gorivo
samopodmazivi ležajevi
satiniranje (mašine za satiniranje)
savitljive cijevi (mehanički kalemovi za namotavanje savitljivih cijevi)
segmenti klipova
separatori
separatori šljake [mašine]
sijačice [mašine]
siječenje (mašine za siječenje)
sisaljke mašina za mužu
sita (mašine ili dijelovi mašina)
sita [mašine]
sita za pepeo [mašine]
sjekači [mašine]
sjekači za slamu [sječkare]
skupljanje prašine (postrojenje za čišćenje skupljanjem prašine)
slama (noževi mašina za rezanje slame)
slama (rezači slame) [mašine]
slavine [dijelovi mašina ili motora]
slikanje (mašine za slikanje)
slobodni [jalovi] točkovi osim onih za kopnena vozila
smeće (mašine za usitnjavanje smeća)
snijeg (plugovi za snijeg)
snopovezačice i kolisice [mašine]
402
WIPO
070314
070117
070127
070343
070441
070074
070212
070531
070486
070226
070478
070422
070334
070234
070230
070284
070265
070342
070543
070027
070345
070376
070032
070142
070059
070348
070146
070368
070187
070134
070082
070123
070210
070488
070223
070210
070333
070297
070279
070414
070502
070269
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
S0354P
S0414P
S0430P
S0509P
S0540P
S0544P
S0578P
S0587P
S0589P
S0648P
S0657P
S0660P
S0661P
S0808P
S0809P
Š0025P
Š0053P
Š0066P
Š0071P
Š0072P
Š0084P
Š0098P
Š0127P
Š0136P
Š0138P
Š0141P
Š0144P
Š0145P
Š0146P
Š0147P
Š0149P
Š0152P
Š0153P
Š0178P
T0087P
T0089P
T0127P
T0128P
T0159P
T0168P
T0169P
T0179P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
WIPO
so [alatne mašine za usitnjavanje soli]
sondiranje (krune za sondiranje) [dijelovi mašina]
spiralne bušilice za rudnike
staklo (mašine za obradu stakla)
starteri za motore i mašine [starteri]
statori [dijelovi mašina]
stežači [dijelovi mašina]
stočna hrana (mehanički mašine za razdiobu stočne hrane pri hranjenju)
stočna hrana (prese za stočnu hranu)
striženje (mašine za šišanje životinja)
struganje povrća (mašine za struganje povrća)
strugovi [alatni mašine]
strujni generatori
svjećice za paljenje motora s unutrašnjim sagorijevanjem
svjećice za zagrijavanje dizel motora
šećerna industrija (mašine za šećernu industriju)
šine (mašine za izradu šina)
šišanje (mašine za šišanje)
šivaće mašine
šivaće mašine (nožne komande za šivaće mašine)
šivenje tkanina (mašine za šivenje tkanina)
šljaka (separatori šljake) [mašine]
špricevi za motore [injektori]
štampanje (mašine za štampanje u limu)
štampanje u bakru ili drvu (mašine za reljefasto štampanje u bakru ili drvu)
štamparska boja (uređaji za nanošenje štamparske boje)
štamparska slova (mašine za lijevanje štamparskih slova)
štamparske mašine
štamparske matrice
štamparske prese
štamparski kalupi
štamparski valjci
štamparski valjci [mašine]
štavljenje (uređaji za struganje mesa s koža za štavljenje)
tekstilna industrija (mašine za tekstilnu industriju)
tekstilni materijal (mašine za obrubljivanje tekstila)
teret (jarboli za dizanje tereta)
teretne dizalice
timpani [dijelovi štamparskih mašina]
tipografske mašine
tipografske prese
tkalačke mašine
070208
070125
070264
070382
070150
070354
070194
070517
070195
070431
070455
070098
070124
070394
070061
070356
070383
070122
070440
070111
070329
070059
070077
070216
070181
070175
070120
070218
070436
070219
070217
070140
070220
070166
070496
070325
070251
070095
070377
070378
070303
070259
403
7
7
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
T0180P
T0181P
T0182P
T0183P
T0187P
T0242P
T0268P
T0307P
T0318P
T0319P
T0376P
T0378P
T0382P
T0433P
T0434P
T0436P
U0001P
U0010P
U0136P
U0156P
U0157P
U0162P
U0175P
U0183P
U0184P
U0185P
U0186P
U0187P
U0188P
U0200P
U0204P
U0211P
U0212P
U0217P
V0015P
V0023P
V0024P
V0028P
V0081P
V0082P
V0083P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
tkalački razboji
tkalački razboji (daščice tkalačkih razboja)
tkalački razboji (kalemovi za tkalačke razboje)
tkalački razboji (remenje tkalačkih razboja)
tkanina (prenosive, parne prese za tkanine)
točkovi mašina
toplinski izmjenjivači [dijelovi mašina]
tornjevi za bušenje, plutajući ili neplutajući
trakasti prenosnik
trakasti prenosnik
transporteri [mašine]
trava (mašine za uklanjanje trave)
travnjaci (kosilice za travnjake) [mašine]
turbine [osim turbina za kopnena vozila]
turbine na vjetar
turbokompresori
ubacivači papira [štamparske mašine]
ugalj (mašine za kopanje uglja)
umotavanje (mašine za umotavanje)
upravljači (hidraulični upravljači) za mašine i motore
upravljači (pneumatski upravljači za mašine i motore)
upravljački uređaji mašina ili motora
urezivanje [graviranje] (mašine za urezivanje)
usisavanje (mašine za usisavanje) za industrijske potrebe
usisavanje prašine (instalacije za usisavanje prašine) za čišćenje
usisivači (vrećice za usisivače)
usisivači prašine
usisivači prašine (cijevi za usisivače prašine)
usisivači prašine (dodatni pribor za usisivače prašine) za raspršivanje
mirisa i dezifenkcionih sredstava
ušteda pogonskog goriva (uređaji za uštedu pogonskog goriva)
utiskivanje šara [mašine]
utovarni rampe [platforme]
utovarno-istovarni uređaji
uvezivanje za industrijske potrebe (mašine i uređaji za uvezivanje)
vagoni (dizalice za vagone)
vakumske pumpe
valjci (štamparski valjci) [mašine]
valjkasti ležajevi
vazduh pod pritiskom [komprimirani] (mašine na komprimirani vazduh)
vazduh pod pritiskom [komprimirani] (motori na komprimirani vazduh)
vazduh pod pritiskom [komprimirani] (pumpe na komprimirani vazduh)
404
WIPO
070261
070224
070054
070212
070480
070336
070450
070462
070037
070037
070371
070148
070201
070375
070523
070114
070246
070094
070177
070472
070473
070435
070071
070282
070487
070521
070508
070507
070506
070400
070206
070096
070245
070327
070271
070312
070220
070338
070392
070391
070393
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
V0084P
V0088P
V0092P
V0093P
V0095P
V0099P
V0100P
V0104P
V0108P
V0117P
V0118P
V0121P
V0122P
V0126P
V0129P
V0149P
V0175P
V0267P
V0289P
V0306P
V0317P
V0318P
V0328P
V0373P
V0434P
V0440P
V0441P
V0442P
V0459P
V0483P
V0492P
V0494P
V0502P
Z0005P
Z0028P
Z0052P
Z0075P
Z0076P
Z0077P
Z0079P
Z0083P
Z0084P
vazduh, rashladni (filteri za čišćenje rashladnog vazduha za motore)
vazduhoplovstvo [aeronautika] (motori za vazduhoplovstvo)
vazdušne pumpe
vazdušne pumpe [garažno postrojenje]
vazdušni čekići
vazdušni jastuci (motori vozila sa vazdušnim jastukom)
vazdušni jastuci (uređaji za prenošenje tereta na vazdušnim jastucima)
vazdušni kondenzatori
vazdušno hlađenje (kondenzatori sa vazdušnim hlađenjem)
ventilatori (remeni ventilatora) za motore
ventilatori (usisni ventilatori)
ventilatori za motore
ventili (mašinski ventili)
ventili [dijelovi mašina]
ventili pod pritiskom [dijelovi mašina]
vezenje (bubnjevi mašina za vezenje)
vibratori za industrijske potrebe [mašine]
voće (električne sprave za cijeđenje voća) za domaćinstvo
voda (grijači vode) [dijelovi mašina]
voda (separatori vode)
voda za napajanje (ispumpivači vazduha za napojne vode)
voda za napajanje kotlova (regulatori vode za napajanje kotlova)
vodice mašina
voštenje (mašine i aparati za voštenje)
vozila sa vazdušnim jastukom (motori vozila sa vazdušnim jastukom)
vrata (električni uređaji za otvaranje vrata)
vrata (električni uređaji za zatvaranje vrata)
vrata (hidraulični uređaji za otvaranje ili zatvaranje vrata) [dijelovi mašina]
vrata (pneumatski uređaji za otvaranje i zatvaranje vrata)
vrećice za usisivače
vršalice [mašine]
vršilice i mlatilice [poljoprivredni mašine]
vulkanizacija (uređaji za vulkanizaciju)
zagađivanje (uređaji protiv zagađivanja) za motore
zaptivni [dijelovi motora]
zaštitne navlake za mašine
zavarivanje (aparati za električno zavarivanje)
zavarivanje (električne mašine za zavarivanje)
zavarivanje (električni uređaji za zavarivanje)
zavarivanje (lampe za zavarivanje)
zavarivanje (plinske sprave za zavarivanje)
zavarivanje (plinski gorionici za zavarivanje)
070010
070386
070393
070310
070249
070380
070129
070011
070006
070441
070398
070381
070108
070019
070318
070067
070509
070460
070165
070439
070147
070161
070209
070510
070380
070539
070538
070515
070520
070521
070268
070270
070384
070273
070118
070360
070526
070349
070528
070532
070505
070504
405
7
7
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
Z0088P
Z0112P
Z0126P
Z0172P
Z0201P
Z0204P
Z0205P
Ž0022P
Ž0044P
Ž0067P
Ž0079P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
zavjese (električni uređaji za navlačenje zavjesa)
završna obrada (mašine za završnu obradu)
zemljani radovi (mašine za izvođenje zemljanih radova)
zrna (mašine za kompresiju, usisavanje i prevoz zrna)
zupčanici osim zupčanika za kopnena vozila
zupčanični mehanizmi mašina
zupčaste poluge (dizalice sa zupčastom polugom)
željezničke šine (mašine za postavljanje željezničkih šina)
žica (mašine za izvlačenje žice)
žitarice (ljuštilice žitarica) [mašine]
žito (mlinovi za žito)
406
WIPO
070331
070193
070417
070203
070443
070335
070132
070322
070183
070089
070053
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
A0070P
A0075P
A0076P
A0077P
A0078P
A0214P
A0310P
B0001P
B0026P
B0075P
B0076P
B0078P
B0079P
B0105P
B0178P
B0259P
B0291P
B0313P
B0340P
B0341P
B0358P
B0359P
B0360P
B0404P
B0405P
B0406P
B0407P
B0411P
B0429P
B0431P
B0432P
B0437P
B0440P
B0445P
B0446P
C0065P
C0073P
C0112P
C0124P
C0126P
Č0044P
Č0046P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
alat (neelektrični alat)
alat za obilježavanje centara [ručni alat]
alat za struganje [maklje]
alati za obradu ivica
alati za rezbarenje i utiskivanje [dlijetaste bušilice]
aparati za brijanje, električni ili neelektrični aparati
avani za tučenje
bačvarske [tesarske] sjekirice
bajoneti [noževi za puške]
baštovanske makaze
baštovanske makaze za gusjenice
baštovanski alat [ručno pokretan]
baštovanski noževi [kosiri]
berači voća [sprave]
biljke (uređaji za uništavanje parazita na biljkama)
bodeži
bokseri [vrsta oružja]
brada (aparati za šišanje brade)
brazdače, sjekači (sjekači za šipke)
brijaći pribor
britve (kaiš za oštrenje britvi)
britve (navlake za britve)
britve (oštrice britvi)
brtvljenje pukotina-spajanje (alat za spajanje pukotina)
brusevi (kameni brusevi)
brusevi za kose
brusevi za ručno oštrenje (rotirajući kameni brusevi)
brušenje oštrica (sprave za brušenje oštrica)
burgije (držači za bušilice) [alat]
burgije bušilice [svrdla]
burgije za drvo [ručni alat]
bušenje (šipke za bušenje)
bušenje ušiju (aparati za bušenje ušiju)
bušilice [svrdla]
bušilice koje se nasljanjaju na grudi [alati]
cijevi (alat za rezanje cijevi)
cijevi (rezači za cijevi) [alat]
cipele (kalupi za cipele) [postolarski pribor]
cjepila [noževi, alati za kalemljenje]
cjevasto ravnanje (alat za cjevasto ravnanje)
čekići [alat]
čekići ravnači
407
WIPO
080116
080175
080237
080192
080043
080179
080163
080141
080025
080097
080098
080145
080188
080079
080088
080246
080015
080026
080027
080166
080082
080107
080148
080045
080003
080115
080201
080093
080218
080094
080124
080009
080241
080108
080199
080198
080075
080056
080134
080121
080156
080051
8
8
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
Č0047P
Č0097P
D0083P
D0142P
D0143P
D0160P
D0164P
D0165P
D0166P
D0168P
D0169P
D0170P
D0280P
D0283P
D0284P
E0010P
E0012P
E0013P
F0145P
G0120P
G0154P
G0156P
G0306P
G0307P
G0308P
H0002P
H0098P
H0161P
H0162P
I0011P
I0012P
I0079P
I0080P
J0011P
K0115P
K0123P
K0138P
K0143P
K0210P
K0236P
K0338P
K0352P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
čekićne bušilice [alat]
četke za poliranje noktiju, električne ili obične
dijamanti za rezanje stakla
dizalice [ručne dizalice]
dizalice [ručni alat]
dlaka (aparati za šišanje životinjske dlake)
dlake (pincete za čupanje dlaka)
dlake (uređaji za uklanjanje dlaka) električni ili neelektrični
dleta za urezivanje (unakrsni sjekači)
dlijeta (poluokrugla dlijeta za žlijebljenje)
dlijeta (tesarska dlijeta)
dlijeta, klesarska [grubnjaci]
držači pila
držači točila [za bruseve]
držači za burgije [ručni alat]
ekseri (alat za vađenje eksera)
ekseri (rašljaste poluge za vađenje eksera)
ekseri (sprave za vađenje eksera)
francuski ključevi za matice
golf (grabljice za golf)
grabulje [alat]
grabuljice za golf
gvozdeni ukrasi (noževi za izradu gvozdenih ukrasa [modeliranje])
gvožđe za ljuštenje [alat]
gvožđe za poliranje, glačanje, [alat za obradu drva]
hainot kose (male kose)
hladno oružje
hvataljke [pincete]
hvataljke za kocke šećera
igle (sprave za uvlačenje konca u igle)
igle (turpije za igle)
insekticidi (raspršivači insekticida) [ručni alat]
insekticidi (štrcaljke za izbacivanje insekticida)
jaja (neelektrični rezači za jaja)
kalupi za obuću [obućarski pribor]
kamen (maljevi za drobljenje kamena)
kameni brusevi za oštrenje
kamenice [ostrige] (pribor za otvaranje kamenica)
karte (pribor za bušenje karata)
kašika *
kit (ručno pokretane sprave za istiskivanje kita)
klanje stoke (uređaji za klanje stoke)
408
WIPO
080062
080214
080089
080024
080024
080222
080102
080242
080029
080129
080030
080036
080186
080068
080218
080023
080034
080050
080063
080254
080109
080254
080120
080039
080118
080183
080022
080042
080173
080004
080005
080144
080202
080251
080056
080047
080003
080143
080212
080080
080232
080001
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
K0353P
K0368P
K0370P
K0379P
K0404P
K0632P
K0647P
K0663P
K0680P
K0693P
K0697P
K0698P
K0705P
K0707P
K0708P
K0709P
K0713P
K0755P
K0756P
K0761P
K0800P
K0823P
K0835P
K0883P
K1063P
K1068P
K1103P
L0077P
L0134P
L0196P
L0197P
L0201P
L0202P
L0218P
Lj0044P
M0004P
M0035P
M0039P
M0040P
M0041P
M0042P
M0043P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
klaonički pribor za skidanje kože klaoničkih životinja
kliješta
kliješta za skidanje izolacije sa žica [ručni alat]
klinovi probadači, igle za probijanje [alat]
ključevi [alat]
kopači za vinogradarstvo [alat za kopanje rupa]
kopita (kovački alat za obrezivanje konjskih kopita)
korice za sablje
korov (sprave za uklanjanje korova)
kosa (metalni uvijači za kosu)
kosa (ručne sprave za kovrdžanje kose)
kosa (sprave za šišanje kose, električne i neelektrične)
kose (brusevi za kose)
kose (prsteni za kose)
kose za travu
kosi rez (spravice za kosi rez)
kosilice za travnjake [ručni alat]
kovački maljevi [batovi]
kovački maljevi [maljevi]
kovrdžanje kose (ručne sprave za kovrdžanje kose)
koža, životinjska (sprave i pribor za skidanje životinjske kože)
krampovi
krckalice za orahe
krila propelera za avione
kutijaste bušilice
kutije (neelektrični otvarači kutija)
kutlače za vino
led (šila za led)
lijevano željezo (ručne sprave za prijenos lijevanog željeza)
lopate [alat]
lopate [ašovi]
lopatice za boje
lopatice za iskapanje biljaka
lovački noževi
ljuske (noževi za uklanjanje ljuski)
mačevi
makaze
makaze za metal
makaze za metal (oštrice makaza za metal)
makaze za nokte, električne ili neelektrične
makaze za obrezivanje svijeća
makaze za porubljivanje
409
WIPO
080018
080206
080259
080180
080064
080234
080132
080125
080096
080058
080126
080219
080115
080114
080113
080253
080127
080157
080157
080126
080019
080044
080215
80119
080081
080169
080260
080128
080176
080110
080111
080013
080086
080053
080095
080208
080040
080060
080061
080221
080164
080112
8
8
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
M0044P
M0045P
M0052P
M0053P
M0054P
M0056P
M0070P
M0071P
M0185P
M0189P
M0247P
M0270P
M0328P
M0346P
M0432P
M0471P
M0472P
N0096P
N0117P
N0175P
N0178P
N0179P
N0191P
N0199P
N0204P
N0206P
N0207P
N0208P
N0209P
N0211P
N0213P
N0214P
N0218P
N0221P
N0225P
N0227P
O0008P
O0009P
O0041P
O0131P
O0181P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
makaze za rezanje krutih predmeta *
makaze za zanoktice
maljevi [ručni alat]
maljevi za drobljenje kamena
maljevi za nabijanje [alat]
maljevi za nabijanje zemlje [alat za putare]
manikirski pribor (električni manikirski pribor)
manikirski pribor (torbe za manikirski pribor)
matiranje (alat za matiranje)
matrice [alat]
meso (sjeckalice za meso) [ručni alat]
metalne trake (zatezači metalnih traka) [alat]
minske rupe (šipke za punjenje minskih rupa)
mjehovi za kamine [ručne sprave]
mljevenje mesa (sprave za mljevenje mesa)
motike [poljoprivredni alat]
motike za rad, ručni alat
nastavci spona za svrdla
navlake za britve
nokti (makaze za nokte, električne ili obične)
nokti (sjeckalica za nokte)
nokti (turpijice za nokte)
novac (napravice na blagajnama ili pultovima predviđene za lakše
skupljanje novca)
nožarski proizvodi [pribor za jelo] *
noževi *
noževi [mačete]
noževi [noževi] za rezanje olova
noževi rednala
noževi rendala za žlijebljenje
noževi za otvaranje kamenica
noževi za potkresivanje [srpići]
noževi za profiliranje
noževi za sjeckanje mesa
nožići
numeracioni probojci [numerisanje]
numerisanje (pribor za numerisanje)
obilježavanje stoke (pribor za obilježavanje stoke)
obilježavanje žigosanjem (užareno željezo za žigosanje)
obrezivanje kopita (kovački alat za obrezivanje kopita)
odvijači
okuliranje (noževi za okuliranje) [kalemljenje]
410
WIPO
080076
080101
080155
080047
080172
080083
080243
080231
080159
080084
080236
080160
080067
080255
080236
080184
080185
080012
080107
080221
080074
080168
080162
080078
080205
080154
080133
080177
080119
080143
080146
080120
080138
080046
080167
080167
080031
080122
080132
080195
080099
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
O0192P
O0194P
O0238P
O0297P
O0344P
O0349P
O0350P
O0351P
O0352P
O0355P
O0356P
O0361P
O0362P
O0363P
O0364P
O0365P
O0378P
P0121P
P0201P
P0205P
P0227P
P0318P
P0319P
P0320P
P0323P
P0325P
P0326P
P0328P
P0336P
P0338P
P0374P
P0377P
P0389P
P0608P
P0664P
P0669P
P0670P
P0678P
P0793P
P0794P
P0795P
P0897P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
okviri pila
okviri ručnih pila
omamljivanje stoke (sprave za omamljivanje stoke)
orasi (krckalice za orahe)
osti [harpuni]
oštrenje (brusevi za ručno oštrenje)
oštrenje (čekići za oštrenje) [klepači]
oštrenje (kaiševi za oštrenje)
oštrenje (kameni brusevi za oštrenje)
oštrenje (metalni brusevi za oštrenje)
oštrenje (pribor za oštrenje)
oštrice [oružje]
oštrice aparata za brijanje
oštrice makaza za lim
oštrice pila [dijelovi alata]
oštrila [ručne sprave za oštrenje]
otvarači konzervi, neelektrični
paraziti na biljkama (uređaji za uništavanje parazita na biljkama)
pedikiranje (torbe s priborom za pedikiranje)
pegle
pendreci za policajce [kijače]
pijuci
pijuci [alat]
pijuci za led
pile (držači za pile)
pile (okviri za pile)
pile (rezne trake pila) [dijelovi alata]
pile [alat]
pincete
pincete za uklanjanje dlačica
pištolji [vrsta alata]
pištolji, ručno pokretani za istiskivanje mastiksa [ekstruderi]
pizza (neelektrični rezači za pizzu)
pojasevi za nošenje alata
poliranje noktiju (električne ili neelektrične sprave za poliranje noktiju)
poluge
poluge (male račvaste poluge) [alat]
poljoprivredni alat, ručni
povrće (sjeckalice za povrće)
povrće (sprave za rezanje povrća)
povrće (sprave za sjeckanje povrća)
presipanje (ručni uređaji za presipanje)
411
WIPO
080021
080054
080032
080215
080140
080201
080007
080006
080003
080037
080092
080150
080148
080061
080151
080091
080169
080088
080106
080224
080130
080142
080171
080128
080186
080021
080151
080055
080207
080102
080174
080232
080249
080247
080214
080153
080034
080200
080136
080073
080136
080191
8
8
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
P0912P
P0916P
P0917P
P0920P
P0959P
P0991P
P1000P
P1041P
P1047P
P1109P
P1125P
R0078P
R0131P
R0132P
R0198P
R0216P
R0217P
R0219P
R0259P
R0261P
R0262P
R0291P
R0350P
R0353P
R0354P
R0356P
S0001P
S0002P
S0003P
S0137P
S0139P
S0157P
S0185P
S0186P
S0188P
S0196P
S0197P
S0199P
S0200P
S0202P
S0203P
S0204P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
pribor za brijanje
pribor za graviranje
pribor za jelo (noževi, viljuške, kašike)
pribor za manikiranje (električni pribor za manikiranje)
probijači [ručni alat]
prorijeđivanje grana (sprave za prorjeđivanje grana)
proširivači [alat]
prskalice za izbacivanje insekticida
prstenaste uvijene ploče
pumpe [ručne sprave za napuvavanje]
punjenje tkanina (sprave za punjenje tkanina)
raspršivači insekticida [alati]
razvrtač fasunga
razvrtači [vrsta svrdla]
remeni za oštrenje britvi
renda
renda (noževi za rendanje)
renda za produbljivanje [sprave za izradu drvenih okvira]
rezanje metala (makaze za rezanje metala)
rezanje po nacrtu (pile za rezanje po nacrtu)
reze [alat]
ribolov (harpuni za ribolov)
ručne pile (okviri ručnih pila)
ručni alat za kopanje [alati]
ručni alat za raščešljavanje [alat]
rudarske motke [poluge]
sabijači, ručni alat
sablje
sablje (korice za sablje)
siječenje (alat za siječenje)
siječenje [štancanje] (sprave za siječenje rupa) [alat]
sir (neelektrični rezači za sir)
sjeckalice za povrće
sjeckalice za skraćivanje noktiju
sječiva (sprave za oštrenje sječiva)
sjekači [alat]
sjekači [alat]
sjekači cijevi [alat]
sjekači koji melju [alat]
sjekire [bradve]
sjekirice
sjekirice (mesarske sjekirice) [satare]
412
WIPO
080166
080131
080059
080243
080229
080100
080090
080202
080020
080245
080052
080144
080011
080010
080082
080071
080177
080135
080060
080048
080065
080170
080054
080204
080187
080250
080211
080209
080125
080228
080230
080248
080073
080074
080093
080149
080196
080075
080085
080069
080137
080077
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
S0261P
S0469P
S0477P
S0485P
S0549P
S0599P
S0600P
S0601P
S0602P
S0652P
S0653P
S0656P
S0810P
S0811P
S0812P
S0813P
S0814P
S0815P
S0816P
Š0010P
Š0011P
Š0019P
Š0049P
Š0050P
Š0067P
Š0068P
Š0069P
Š0112P
Š0137P
Š0186P
T0144P
T0146P
T0254P
T0284P
T0286P
T0360P
T0383P
T0392P
T0437P
T0438P
T0439P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
skupljanje novca (sprave za lakše skupljanje novca na blagajnama ili
šalterima)
srebrni pribor za jelo [noževi, vilice i žlice]
srpovi
staklarski dijamanti [dijelovi ručnog alata]
stege [stege]
stoka (pribor za obilježavanje stoke)
stoka (sprave i alat za skidanje kože sa stoke)
stoka (sprave za omamljivanje stoke)
stoka (sprave za striženje stoke)
strugači [alat]
strugači za drvo [alat]
struganje (ručni alat za struganje)
svrdla (drške svrdla)
svrdla (koljenasti produžeci svrdla)
svrdla (stolarska svrdla) [alat]
svrdla (šuplja svrdla za bušenje velikih otvora)
svrdla (vrhovi [šiljci] svrdla)
svrdla [alat]
svrdla [mali, ručni alat]
šare (alat za utiskivanje šara u drvu ili bakru)
šare (pribor za utiskivanje šara toplim postupkom)
šećer (hvataljke za šećer)
šila
šila za razmicanje strukova pri pletenju užadi
šišanje (ručni pribor za šišanje)
šišanje brade (sprave za šišanje brade)
šišanje kose (uređaji za šišanje kose, električni ili neelektrični)
šmirgl točak za brušenje [šmirgl] (brusevi sa šmirglom)
štampanje u bakru ili drvu (alat za štampanje u bakru ili drvu)
štipaljke (ručne stolarske štipaljke)
tesarska svrdla
tetoviranje (aparati za tetoviranje)
tokarski, okrugli noževi [alati]
torbe s pedikerskim priborom
torbe s priborom za manikiranje
trake za vuču [ručni alat]
travnjaci (kosilice za travnjake) [ručne sprave]
trepavice (spravica za savijanje trepavica)
turpije
turpije [alat]
turpijice (električne turpijice za nokte)
413
WIPO
080162
080203
080189
080089
080244
080031
080019
080032
080033
080235
080049
080002
080011
080012
080194
080197
080016
080193
080028
080105
080117
080173
080008
080103
080223
080026
080219
080226
080084
080147
080104
080256
080161
080106
080231
080258
080127
080252
080227
080178
080213
8
8
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
T0440P
U0011P
U0195P
V0189P
V0190P
V0271P
Z0007P
Z0009P
Z0025P
Z0059P
Z0132P
Z0133P
Z0134P
Ž0002P
Ž0016P
Ž0041P
Ž0098P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
turpijice od šmirgle [sitno zrnatog korunda]
ugaono željezo [alat]
uši (aparati za bušenje ušiju)
viljuške [pribor za jelo]
viljuške [rogulje]
voće (sprave za branje voća) [berači]
zakivači (alat za postavljanje zakovica)
zakivanje (alat za zakivanje limova)
zanoktice (makaze za zanoktice)
zatezači žice i metalnih traka [ručni alat]
zidarske lopatice [alat]
zidarske mistrije
zidarski čekići
žarači
željezni pribor za obilježavanje pomoću vatre
žica (alat za izvlačenje žice)
životinje (sprave i alat za skidanje životinjske kože)
414
WIPO
080257
080017
080241
080070
080220
080079
080182
080038
080101
080160
080014
080087
080158
080181
080122
080066
080019
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
A0025P
A0040P
A0042P
A0044P
A0045P
A0047P
A0050P
A0054P
A0055P
A0065P
A0066P
A0118P
A0175P
A0181P
A0189P
A0195P
A0196P
A0197P
A0202P
A0233P
A0243P
A0258P
A0273P
A0274P
A0277P
A0278P
A0283P
A0288P
A0289P
A0290P
A0291P
A0292P
aerometri
aktinometri za mjerenje jačine svijetlosti
akumulatori (električni akumulatori)
akumulatori (kućišta akumulatora)
akumulatori (punjači električnih akumulatora)
akumulatori (rešetke za električne akumulatore)
akumulatori, električni (ploče za električne akumulatore)
akustični cjevovodi
akustični spojnice
alarmi za požare, uređaji
alarmni uređaji
alkometri
ampermetri
analiza (uređaji za analizu) [ne za medicinske potrebe]
animirani crteži
anode
anodne baterije
antene
antikatode [anode u rendgenskoj cijevi]
apertometri za mjerenje otvora objektiva mikroskopa [optika]
aritmetičke mašine
armature za struju [elektrika]
astrofotografija (objektivi za astrofotografiju)
astronomija (uređaji i instrumenti za astronomiju)
audioni
audiovizuelno učenje (uređaji za audiovizuelno učenje)
automati (muzički automati koji se pokreću uz prethodno plaćanje)
automatske pumpe za gašenje požara [vatrogasna kola s pumpom]
automatski dojavljivači gubitka pritiska u gumama vozila
automatski uređaji za izdavanje karata
automatski vremenski prekidači [vremenski prekidači] osim onih za satove
automatsko upravljanje (uređaji i instrumenti za automatsko upravljanje
vozilima)
avijatičari (specijalni zaštitni kombinezoni za avijatičare)
azbestna odjeća za zaštitu od vatre
azbestne rukavice za zaštitu od nesreća na radu
azbestni zakloni za vatrogasce [paravani]
azimutni instrumenti
bakarna žica, izolovana
baloni za meteorološke potrebe
bankovni automati [DAB]
barometri
090020
090018
090361
090009
090083
090287
090012
090015
090593
090068
090026
090027
090036
090249
090176
090043
090044
090045
090507
090050
090103
090305
090059
090384
090060
090061
090062
090297
090069
090086
090353
090396
A0311P
A0315P
A0322P
A0327P
A0328P
B0030P
B0050P
B0059P
B0067P
415
090070
090035
090034
090689
090512
090558
090075
090686
090079
9
9
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
B0081P
B0082P
B0083P
B0084P
B0097P
B0099P
B0110P
B0124P
B0337P
B0369P
B0385P
B0414P
B0415P
B0417P
B0418P
B0430P
C0033P
C0064P
C0077P
C0081P
C0092P
C0096P
C0151P
C0152P
Č0021P
Č0062P
Č0073P
Č0075P
Č0122P
Č0123P
Č0142P
Č0143P
Č0144P
Č0145P
Č0146P
D0005P
D0006P
D0007P
D0008P
D0028P
D0029P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
baterije (električne baterije)
baterije (galvanske baterije)
baterije (sunčane baterije)
baterije za paljenje
benzin (automati za izdavanje benzina za benzinske stanice)
benzin (indikatori nivoa benzina)
betatroni
bežična telefonija (stubovi za bežičnu telefoniju)
brave, električne
brodovi-pumpe za gašenje požara
brojila
brzina (mjerači brzine) [fotografska djelatnost]
brzina (regulatori brzine) za gramofone
brzina (regulatori voltaže vozila)
brzina vozila (kontrolne table brzine vozila)
burgije bušilice (sprave za mjerenje burgija)
cerade za spašavanje
cijevi (akustične cijevi)
cijevi (svijetleće cijevi za reklamne poruke)
cijevi s električnim pražnjenjem [ne za električnu rasvjetu]
cijevi, vatrogasne
ciklotroni
crtači [digitalni]
crtači, granični mjerač
čarape (električno grijane čarape)
čepići, tamponi za uši [zaštita za uši]
čepovi-indikatori pritiska za ventile
čestice (akceleratori čestica)
čipovi [integrirani krugovi]
čipovi DNA
čitači [informatika]
čitači bar kodova
čitači DVD-a
čitači kaseta
čitači kompaktnih diskova
daljinomjeri [telemetri]
daljinsko paljenje (električni aparati za daljinsko paljenje)
daljinsko upravljanje (aparati za daljinsko upravljanje)
daljinsko upravljanje industrijskim procesima (električne instalacije za
daljinsko upravljanje industrijskim procesima)
debljina kože (uređaji za mjerenje debljine kože)
debljina životinjske kože (uređaji za mjerenje debljine životinjske kože)
416
WIPO
090360
090272
090557
090031
090196
090243
090085
090471
090443
090601
090138
090345
090486
090498
090152
090466
090261
090017
090330
090559
090708
090172
090596
090490
090121
090681
090090
090002
090540
090684
090620
090581
090685
090631
090632
090195
090030
090470
090130
090386
090171
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
D0034P
D0035P
D0036P
D0039P
D0041P
D0045P
D0046P
D0047P
D0048P
D0068P
D0073P
D0075P
D0086P
D0094P
D0095P
D0121P
D0125P
D0126P
D0130P
D0177P
D0207P
D0293P
D0294P
D0295P
D0316P
D0317P
E0003P
E0004P
E0005P
E0006P
E0007P
E0031P
E0032P
E0033P
E0034P
E0035P
E0036P
E0037P
E0038P
E0039P
E0042P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
demagnetizovanje magnetnih traka (uređaji za demagnetizovanje
magnetnih traka)
denzimetri [mjerači gustoće tečnosti]
denzinometri [mjerači optičke gustine]
destilacija (uređaji za destilaciju za naučne potrebe)
destilacijske posude za laboratorijske eksperimente
detektori
detektori dima
detektori lažnog novca
detektori metalnih predmeta za industrijske ili vojne potrebe
difrakcijski uređaji [mikroskopija]
digitalni crtači
dijagnosticiranje (aparati za dijagnosticiranje) ne za medicinske potrebe
dijapozitivi
diktiranje (mašine za diktiranje)
dim (detektori dima)
dinamometri
disanje (uređaji za disanje) osim aparata za vještačko disanje
diskovi (mjenjači diskova) [informatika]
distribucione konzole za elektrodistribuciju
dodaci za telefone za telefoniranje bez ruku, hands free
doziranje (uređaji za doziranje)
dubinomjeri
dubinomjeri (konopci za dubinomjere)
dubinomjeri (olovo za dubinomjere)
dvogled [optika]
dvogled [teleskopi]
ekrani (fluorescentni ekrani) [ekrani]
ekrani (radiološki ekrani za industrijske potrebe)
ekrani na objektivima [fotografija]
ekrani za fotogravure
ekrani za projektovanje [ekrani]
električna zvonca
električne baterije
električne cijevi
električne cijevi za postavljanje projektora
električne utičnice
električne zujalice
električne žice
električne žice (identifikacioni omotači za električne žice)
električni akumulatori za vozila
električni gubici (mjerači električnih gubitaka)
417
WIPO
090076
090175
090532
090564
090504
090180
090623
090173
090178
090189
090596
090633
090185
090188
090623
090203
090431
090604
090198
090688
090565
090668
090327
090454
090475
090476
090208
090526
090211
090286
090209
090071
090360
090216
090635
090166
090521
090255
090294
090007
090213
9
9
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
E0043P
E0044P
E0045P
E0046P
E0047P
E0048P
E0052P
E0054P
E0055P
E0057P
E0058P
E0059P
E0061P
E0064P
E0065P
E0067P
E0068P
E0075P
E0079P
E0080P
E0081P
E0103P
E0105P
E0107P
E0116P
F0003P
F0014P
F0038P
F0039P
F0049P
F0053P
F0054P
F0080P
F0090P
F0093P
F0096P
F0101P
F0106P
F0113P
F0118P
F0122P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
električni kablovi
električni kablovi (kablovske spojnice)
električni kablovi (obloge električnih kablova)
električni kalemovi (nosači električnih kalemova)
električni kalemovi [bobine]
električni kondenzatori
električni priključci
električni releji
električni sabirnici [kolektori]
električni transformatori
električni vodiči
električni vodovi
električni vodovi (materijal za električne vodove) [žice, kablovi]
električni vodovi (priključci električnih vodova)
električni vodovi [linije]
električno pražnjenje (cijevi za električno pražnjenje) [nisu za rasvjetu]
elektrificirane ograde
elektrolitičke kade
elektronske naljepnice za prodajnu robu
elektronske olovke za jedinice za vizuelno prikazivanje
elektronske publikacije [za skidanje s udaljenijeg na bliži kompjuter ili s
jačeg na slabiji kompjuter]
epidijaskopi
epruvete
ergometri
etaloni [mjerila]
fakturisanje (mašine za fakturisanje)
fermentacija (uređaji za fermentaciju)
filmovi (sprave za rezanje filmova)
filmske trake [osvijetljene]
filteri za fotografske potrebe
filteri za maske za disanje
filteri za ultraljubičaste zrake za fotografsku djelatnost
fizika (uređaji i instrumenti za fiziku)
fleševi, blicevi, fotografska djelatnost
flopi diskovi (savitljive diskete)
fluorescentni zasloni [ekrani]
fokusi, fotografski
fonometri [instrumenti za lociranje zvuka]
fotoćelije
fotografije (uređaji za sušenje fotografija)
fotografski aparati
418
WIPO
090215
090626
090098
090514
090001
090140
090220
090222
090129
090049
090141
090142
090553
090219
090216
090559
090669
090226
090637
090598
090657
090235
090236
090239
090242
090252
090253
090262
090515
090264
090263
090574
090395
090206
090534
090208
090392
090455
090531
090122
090184
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
F0123P
F0124P
F0126P
F0129P
F0130P
F0132P
F0136P
F0137P
F0138P
F0142P
F0148P
F0151P
F0152P
G0003P
G0013P
G0020P
G0024P
G0026P
G0036P
G0037P
G0052P
G0062P
G0082P
G0101P
G0150P
G0152P
G0175P
G0176P
G0177P
G0178P
G0179P
G0182P
G0247P
G0260P
G0279P
G0301P
H0021P
H0029P
H0068P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
WIPO
fotografski aparati i instrumenti (specijalne navlake za fotografske aparate
i instrumente)
fotografski fokusi
fotografski radovi (sušila za fotografske radove)
fotografski snimci (uređaji za glaziranje fotografskih snimaka)
fotografski snimci (uređaji za sušenje fotografskih snimaka)
fotogravure (ekrani za fotogravure)
fotokopirni uređaji
fotokopirni uređaji za kopiranje sa paus-papira
fotometri, aparati za mjerenje jačine svijetlosti
fototelegrafija (uređaji za fototelegrafiju)
frankiranje (uređaji za kontrolu frankiranja) [frankotip uređaji]
frekvencija (visokofrekventni uređaji)
frekvenciometri
gabariti [mjerni instrumenti]
galeniti [detektori]
galvanometri
galvanske baterije
galvanski članci
gašenje (uređaji za gašenje vatre)
gašenje (uređaji za gašenje)
gazometri [mjerni instrumenti]
geodetski uređaji i instrumenti
glaziranje fotografskih snimaka (aparati za glaziranje fotografskih
snimaka)
globalna navigacija (uređaji za globalnu navigaciju) [GPS]
gorivo (samoregulirajuće pumpe za gorivo)
govorne cijevi [zvučnici]
gramofoni
gramofoni (akustičke poluge za gramofone)
gramofonske igle
gramofonske igle (uređaji za izmjenu gramofonskih igala)
gramofonske ploče
gramofonske ploče (uređaji za čišćenje gramofonskih ploča)
gromobrani [munjovodi]
gubici, električni (pokazatelji električnih gubitaka)
gume [unutrašnje gume] (automatski indikatori gubitka pritisaka u
pneumaticima)
gustoća mlijeka (mjerači gustoće mlijeka)
heliografski uređaji
hemijski aparati i instrumenti
hidrometri
090246
419
090392
090212
090283
090282
090286
090154
090106
090393
090394
090149
090267
090268
090105
090271
090092
090272
090218
090041
090041
090279
090280
090283
090701
090406
090017
090192
090095
090462
090503
090016
090230
090381
090213
090069
090316
090290
090549
090011
9
9
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
H0085P
H0126P
H0142P
H0150P
I0001P
I0002P
I0006P
I0007P
I0034P
I0035P
I0049P
I0050P
I0051P
I0052P
I0053P
I0054P
I0055P
I0058P
I0060P
I0064P
I0069P
I0081P
I0082P
I0083P
I0084P
I0085P
I0086P
I0089P
I0095P
I0100P
I0101P
I0102P
I0106P
I0118P
I0122P
J0020P
J0093P
K0015P
K0016P
K0019P
K0020P
K0021P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
higrometri, za mjerenje vlažnosti
hologrami
hromatografski uređaji za laboratorije
hronografi [aparati za bilježenje trajanja]
identifikacione magnetne kartice
identifikacione magnetne narukvice
identifikacione žice za električne vodove
identifikacioni omotači za električne žice
igre (kompjuterski programi za igre)
igre (uređaji za igre samo uz televizijski prijemnik)
indikatori (elektronski svijetlosni indikatori)
indikatori [električna struja]
indikatori električnih gubitaka
indikatori količine
indikatori nivoa benzina
indikatori nivoa vode
indikatori pritiska za ventile [sigurnosni čepovi]
indikatori temperature
induktori [električna struja]
informatički programi [snimljeni]
inkubatori za bakterijsku kulturu
inspekcijska ogledala za radove
instrumenti s okularom
instrumenti za mjerenje zemljišta
instrumenti za premjeravanje zemlje (instrumenti za mjerenje zemljišta)
integrisani krugovi
interfejsi za kompjutere [informatika]
invertori, uređaji za pretvaranje i izmjenjivanje struje [invertori]
iskre (štitnici od iskri)
ispiranje fotografija (kade za ispiranje fotografija)
ispitivanje (torbe s priborom za pomno ispitivanje) [mikroskopija]
ispitivanje materijala (instrumenti i mašine za ispitivanje materijala)
ispravljači (strujni ispravljači)
ivice na suknjama (markeri za označavanje ivica na suknjama)
ivičnjaci za puteve, svijetleći ili mehanički
jajoliki svijećnaci
jonizacija (aparati za jonizaciju) nisu za prečišćavanje vazduha
kablovi s optičkim vlaknima
kablovi za pokretanje motora
kacige (zaštitne kacige za sport)
kacige (zaštitne kacige)
kacige sa slušalicama
420
WIPO
090292
090291
090585
090586
090529
090692
090293
090294
090670
090542
090679
090042
090213
090301
090243
090204
090090
090477
090304
090591
090556
090307
090332
090055
090055
090538
090603
090310
090245
090390
090563
090240
090167
090313
090516
090241
090311
090666
090647
090656
090112
090671
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
K0022P
K0023P
K0079P
K0083P
K0087P
K0088P
K0146P
K0160P
K0168P
K0181P
K0182P
K0211P
K0215P
K0228P
K0239P
K0253P
K0299P
K0301P
K0319P
K0324P
K0328P
K0376P
K0412P
K0439P
K0504P
K0508P
K0510P
K0511P
K0512P
K0513P
K0514P
K0515P
K0516P
K0517P
K0518P
K0520P
K0521P
K0522P
K0523P
K0532P
K0553P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
kacige za jahače
kade za ispiranje fotografija
kalemovi [napravice za fotografsku djelatnost]
kalemovi za prigušivanje (kalemovi prigušivača)
kalibraciju (prstenovi za kalibraciju)
kalibri, šestari za uzimanje mjera [šablone]
kamere [kinematografski uređaji]
kancelarijski mašine za bušene kartice
kapaljke
kapilarne cijevčice
kapilarne cijevi
karte (uređaji za izdavanje karata)
kartice za mikroprocesore
kasete za videoigre
kašike za doziranje
katode
kinematografski filmovi (uređaji za montažu kinematografskih filmova)
kinematografski filmovi, snimljeni
kipregeli [ravnači sa nivoima i s instrumentom za gledanje]
kiseonik (uređaji za presipanje kiseonika)
kisjeline (mjerači kisjeline) [acidometri]
klinometri, indikatori nagiba[padomjeri]
koaksialni kablovi
kodiranje (magnetni uređaji za kodiranje)
kombinezoni (specijalni zaštitni kombinezoni za pilote)
komore za dekompresiju
kompaktni audio-video diskovi [diskovi]
kompaktni optički diskovi [diskovi]
komparatori
kompasi [busole]
kompjuteri
kompjuteri (memorije za kompjutere)
kompjuteri (pomoćni uređaji kompjutera)
kompjuteri (štampači za kompjutere)
kompjuteri, džepni
kompjuterski programi (snimljeni kompjuterski programi)
kompjuterski programi [radni]
kompjuterski programi [snimljeni]
kompjuterski programi [za skidanje s udaljenijeg na bliži kompjuter ili s
jačeg na slabije kompjuter] mreža
komutacija [pretvaranje] (električni uređaji za komutaciju)
konektori (električni spojevi)
421
WIPO
090690
090390
090233
090441
090040
090066
090107
090097
090398
090109
090109
090086
090640
090651
090641
090543
090124
090550
090028
090377
090387
090299
090665
090608
090070
090595
090587
090588
090067
090523
090372
090342
090590
090618
090642
090373
090589
090373
090658
090163
090144
9
9
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
K0559P
K0575P
K0576P
K0577P
K0580P
K0592P
K0593P
K0594P
K0595P
K0597P
K0657P
K0715P
K0792P
K0816P
K0817P
K0896P
K0899P
K0933P
K0966P
K0967P
K1028P
K1076P
K1087P
L0001P
L0002P
L0003P
L0004P
L0006P
L0021P
L0038P
L0042P
L0061P
L0086P
L0097P
L0098P
L0120P
L0121P
L0125P
L0137P
L0146P
L0180P
L0232P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
konopci za dubinomjere
kontakti, električni
kontakti, električni od plemenitih metala
kontaktna sočiva
kontaktna sočiva (torbice za kontaktna sočiva)
kontrola (električni kontrolni uređaji)
kontrola topline (uređaji za kontrolu topline)
kontrolni instrumenti brzine vozila
kontrolni instrumenti za parne kotlove
konvertori (električni pretvarači)
korekcijska sočiva [optika]
kosmografski instrumenti
koža (uređaji za mjerenje debljine životinjske kože)
krađa (alarmi protiv krađe)
krađa (električne uređaji protiv krađe)
krojački metri
krojenje (sprave za označavanje ruba na suknjama pri krojenju)
krugovi (štampani krugovi)
kućišta razglasa
kućišta za akumulatore
kulture bakterija (inkubatori za kulture bakterija)
kutije s poklopčićem [električna struja]
kutije za mikroskopska stakalca
laboratorije (specijalna odjeća za laboratorije)
laboratorije (specijalni namještaj za laboratorije)
laboratorijske centrifuge
laboratorijske posude
laboratorijski eksperimenti (peći za laboratorijske eksperimente)
laktometri [mljekomjeri]
lanci za premjer [geodetski]
lančići za naočare
laseri za nemedicinske potrebe
legure (žica od metalnih legura) za strujne osigurače
lenjiri [mjerni instrumenti]
lenjiri [rasklopna] za stolarske potrebe
libela [instrumenti za postizanje ravnina]
libela s fokusom
lična zaštita (uređaji za ličnu zaštitu od nesretnih slučajeva)
lijevci razglasa
limitatori [električna struja]
logaritamski kompjuteri
lupe (uređaji za povećanje) [fotografska djelatnost]
422
WIPO
090327
090148
090147
090554
090555
090150
090116
090152
090120
090153
090159
090161
090171
090511
090497
090169
090313
090125
090087
090008
090556
090131
090128
090691
090315
090698
090177
090568
090317
090056
090115
090323
090505
090284
090343
090362
090333
090004
090575
090165
090102
090021
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
L0233P
L0234P
L0245P
M0008P
M0009P
M0010P
M0011P
M0013P
M0014P
M0015P
M0016P
M0017P
M0018P
M0019P
M0021P
M0022P
M0073P
M0098P
M0101P
M0102P
M0103P
M0109P
M0137P
M0143P
M0150P
M0169P
M0215P
M0216P
M0219P
M0220P
M0229P
M0230P
M0231P
M0232P
M0283P
M0284P
M0295P
M0296P
M0300P
M0301P
M0302P
M0307P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
lupe [optika]
lupe za vlakna
lutke za ispitivanje sigurnosti pri sudaru vozila
magla (neeksplozivni signali za maglu)
magneti (svici elektromagneta)
magneti (ukrasni magneti)
magneti *
magnetna traka (sklopovi s magnetnom trakom) [informatika]
magnetne kartice [kodirane]
magnetne table
magnetne trake
magnetne trake (magnetofoni s magnetnim trakama)
magnetne trake (uređaji za demagnetizovanje magnetnih traka)
magnetne žice
magnetni nosioci podataka
magnetoskopi
manometri
maske (ronilačke maske)
maske za disanje (filteri maski za disanje)
maske za disanje (filteri za maske)
maske za disanje [ne za vještačko disanje]
maske, zaštitne za radnike *
mašine za glasanje
mašine za obradu teksta
mašine za računanje
matematički instrumenti
međukomunikacije (uređaji za međukomunikacije)
megafoni
mehanizmi automata koji se pokreću uz prethodno plaćanje
mehanizmi za pokretanje diska [informatika]
melodije za mobilne telefone koje se mogu preuzimati
membrane [akustika]
membrane [fotografija]
memorije za kompjutere
meteorološki baloni
meteorološki instrumenti
metri [mjerni pribor]
metronomi
mikrofoni
mikrometarski zavrtnji za optičke instrumente
mikrometri [palmeri]
mikroprocesori
423
WIPO
090328
090136
090697
090524
090024
090660
090023
090609
090599
090533
090078
090077
090076
090256
090607
090536
090336
090597
090263
090263
090113
090338
090499
090541
090103
090339
090308
090341
090063
090634
090694
090182
090562
090342
090075
090348
090349
090139
090351
090350
090379
090610
9
9
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
M0308P
M0313P
M0340P
M0341P
M0350P
M0353P
M0354P
M0355P
M0356P
M0357P
M0358P
M0359P
M0360P
M0361P
M0362P
M0363P
M0364P
M0365P
M0367P
M0368P
M0369P
M0370P
M0371P
M0372P
M0373P
M0429P
M0440P
M0454P
M0455P
M0456P
M0513P
M0514P
M0520P
M0552P
M0557P
N0016P
N0023P
N0024P
N0045P
N0049P
N0050P
N0051P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
mikroskopi
mikrotomi za siječenje tankih listića
miš (podloge za kompjuterske miševe)
miš [informatika]
mjenjači diskova [kompjuteri]
mjerač kisjeline za baterije
mjerači [instrumenti za mjerenje]
mjerači brzine
mjerači brzine za brodove
mjerači jačine alkohola
mjerači pređenih kilometara vozila [uređaji]
mjerači pritisaka [uređaji]
mjerači razmaka [dijastometri]
mjerači visine
mjerači vjetra
mjerači zemlje [geodetski] lanci za premjer
mjerenje (aparati za tačno mjerenje)
mjerenje (električni aparati za mjerenje)
mjerenje brzine (instrumenti za mjerenje brzine) fotografija
mjerenje udaljenosti (instrumenti za mjerenje udaljenosti)
mjerne posude [posude s označenim stepenima za mjerenje]
mjerne skale [instrumenti za mjerenje zemljišta]
mjerni instrumenti
mjerni kolčići [pribor za mjerenje zemljišta]
mjerni pribor
mljekomjeri [laktometri]
modemi
monitori [kompjuterska oprema]
monitori [kompjuterski programi]
montaža filmova (uređaji za montažu filmova)
mreže za spašavanje
mreže za zaštitu od nezgoda
mrežni transformatori
muzičke datoteke koje se mogu preuzimati
muzički automati koji se pokreću uz prethodno plaćanje
nadzor (električni uređaji za nadzor)
nagib (indikatori nagiba)
nagib (uređaji za pokazivanje nagiba)
namještaj, specijalni za laboratorije
naočare
naočare (lančići za naočare)
naočare (navlake za naočare)
424
WIPO
090193
090352
090662
090614
090604
090010
090201
090303
090326
090096
090232
090410
090187
090033
090039
090056
090346
090214
090345
090187
090285
090399
090347
090281
090202
090317
090611
090612
090613
090124
090260
090259
090706
090695
090062
090151
090299
090299
090315
090397
090115
090248
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
N0052P
N0053P
N0054P
N0055P
N0056P
N0057P
N0069P
N0079P
N0080P
N0103P
N0104P
N0110P
N0112P
N0113P
N0114P
N0115P
N0124P
N0127P
N0128P
N0154P
N0155P
N0156P
N0157P
N0169P
N0171P
N0180P
N0181P
N0185P
N0189P
N0193P
N0194P
O0011P
O0035P
O0087P
O0091P
O0096P
O0098P
O0099P
O0114P
O0138P
O0141P
O0146P
naočare (navlake za naočare)
naočare (okviri za naočare)
naočare (okviri za naočare)
naočare (uzice za naočare)
naočare [optika]
naočare za sport
napon (regulatori napona za vozila)
narukvice (magnetne identifikacione narukvice)
narukvice (magnetne narukvice za identifikaciju)
natpisi firmi, mehanički
natpisi firmi, svijetleći
naučni uređaji (membrane za naučne uređaje)
nautički uređaji i instrumenti
navigacioni instrumenti
navigacioni uređaji za vozila [brodski kompjuteri]
navlake (specijalne navlake za fotografske aparate i instrumente)
navlake za kontaktna sočiva
navlake za naočare
navlake za naočare
nesreće na radu (mreže za zaštitu od nesreća na radu)
nesreće na radu (odjeća za zaštitu od nesreća na radu, radijacije i vatre)
nesreće na radu (uređaji za ličnu zaštitu na radu)
nesreće u saobraćaju (reflektirajuće table na odjeći za zaštitu u saobraćaju)
nivo vode (indikatori nivoa vode)
nogari za fotografske aparate
nonijusi [sprave]
nosači gramofonske igle
nosivost (mjerači nosivosti)
novac (detektori lažnog novca) [uređaji]
novac (tačne vage za vaganje novca)
novac (uređaji za brojenje i razvrstavanje novca)
objektivi [optika]
obrada podataka (uređaji za obradu podataka)
obuća za zaštitu od nezgoda, radijacije i vatre
obuka (aparati za obuku)
oči (štitnici za oči)
odašiljači [telekomunikacije]
odašiljači elektroničkih signala
odjeća za zaštitu od vatre
oglasne table (elektronske oglasne table)
ogledala [optika]
ogledala za nadziranje radova
090567
090364
090359
090156
090331
090654
090498
090692
090692
090234
090329
090439
090356
090358
090659
090246
090555
090248
090567
090259
090005
090004
090003
090204
090391
090494
090095
090108
090173
090489
090053
090160
090306
090645
090440
090277
090228
090227
090413
090643
090354
090307
425
9
9
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
O0157P
O0169P
O0170P
O0179P
O0180P
O0189P
O0201P
O0234P
O0235P
O0249P
O0254P
O0256P
O0274P
O0283P
O0284P
O0285P
O0286P
O0287P
O0288P
O0289P
O0290P
O0291P
O0292P
O0293P
O0294P
O0295P
O0329P
O0330P
O0332P
O0374P
O0381P
O0391P
O0394P
P0025P
P0043P
P0123P
P0133P
P0134P
P0138P
P0193P
P0202P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
okidači [fotografija]
okretaji (brojači okretaja)
okretna, automatska vratašca
oktanti [tehnički pribor]
okulari
okviri naočara
okviri za naočare
olovo sondi [dubinomjera]
olovo za viske
ommetri
omotači za električne kablove
omotači, identifikacioni za električne žice
oprema za obradu podataka [skeneri] [informatika]
optičarski proizvodi
optička sočiva
optička stakla
optička vlakna [vodiči za svijetlosne zrake]
optičke nosioci podataka
optičke, kompaktne ploče [diskovi]
optički čitači
optički diskovi [diskovi]
optički instrumenti za prikazivanje povećanih slika na ekranu
optički kondenzatori
optički nišani za vatreno oružje
optički podaci (podloge za optičke podatke)
optički uređaji i instrumenti
oscilografi
osigurači
oslonci za šaku za rad s informatičkom opremom
otpornici (električni otpornici)
otvori na objektivima fotografskih aparata [fokusi]
oznake na putu (svijetleće oznake na putu)
ozonizatori
paljenje (baterije za paljenje)
panoi (signalizacijski panoi) [svijetleći ili mehanički]
parazitne struje (uređaji za zaštitu od parazitnih struja) [električna struja]
parkirališta (vratašca za parkirališta koja se otvaraju uz prethodno
plaćanje)
parkometri [uređaji za mjerenje trajanja parkiranja]
parni kotlovi (kontrolni uređaji za parne kotlove)
peći za laboratorijske oglede
pedometri [instrumenti za brojenje koraka]
426
WIPO
090174
090485
090487
090367
090134
090352
090359
090454
090257
090368
090098
090294
090622
090335
090324
090371
090571
090616
090588
090615
090617
090321
090592
090509
090616
090370
090374
090269
090664
090427
090181
090513
090378
090031
090380
090048
090382
090383
090120
090568
090137
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
P0256P
P0258P
P0347P
P0393P
P0406P
P0458P
P0488P
P0495P
P0514P
P0533P
P0534P
P0535P
P0546P
P0568P
P0582P
P0590P
P0599P
P0600P
P0610P
P0642P
P0644P
P0673P
P0682P
P0684P
P0685P
P0704P
P0705P
P0748P
P0773P
P0802P
P0803P
P0804P
P0805P
P0837P
P0847P
P0863P
P0864P
P0865P
P0872P
P0907P
P0908P
P0925P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
periferni kompjuterski uređaji
periskopi
pirometri, za mjerenje temperature
pješčani satovi
planimetri, za mjerenje ravne površine
plin (uređaji za analizu plina)
plivanje (prsluci za plivanje)
ploče [diskovi] za računanje
pločice s štampanim vodovima
plutače za obilježavanje
plutače za signalizaciju
plutače za spašavanje
podaci (magnetne podloge za podatke)
podmetači za retorte
podsjetnici (elektronički podsjetnici) [agende]
podvodno plivanje (uređaji za disanje pri podvodnom plivanju)
pojačavanje zvuka (uređaji za pojačavanje zvuka)
pojačivači (elektronski pojačivači)
pojasevi za spašavanje
pokrivači za zaštitu od vatre
polarimetri
poluprovodnici
pomoć (uređaji za pružanje pomoći)
pomorska signalizacija (uređaji za pomorsku signalizaciju)
pomorski kompasi
poslužaonici za laboratorijske potrebe [posude]
posmatranje (instrumenti za posmatranje)
posude za čišćenje plemenitih metala (lonci za talenje)
poštanske marke (brojači poštanskih maraka)
požar (mlaznice za vatrogasna crijeva)
požar (protivpožarni alarmi)
požar (protivpožarni brodovi pumpe)
požar (sprave za gašenje požara)
prašina (električni odstranjivači prašine)
predajni telefonski uređaji
prehrambene namirnice (uređaji za analizu prehrambenih namirnica)
prekidači s dva položaja [informatika]
prekidači, električni
prenosnici [fotografija]
pretvarači, električni [konvertori]
prevoditelji (džepni elektronski prevoditelji)
prigušivači za rasvjetne uređaje
427
WIPO
090590
090337
090415
090683
090400
090278
090545
090101
090699
090583
090518
090517
090607
090158
090628
090355
090037
090038
090547
090638
090404
090539
090295
090357
090133
090177
090366
090170
090482
090296
090068
090601
090082
090561
090488
090029
090594
090191
090309
090153
090636
090672
9
9
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
P0928P
P0939P
P0940P
P0941P
P0943P
P0948P
P0949P
P0951P
P0958P
P0961P
P0976P
P0978P
P0979P
P0980P
P0982P
P1013P
P1014P
P1016P
P1017P
P1045P
P1046P
P1053P
P1067P
P1078P
P1123P
R0002P
R0003P
R0004P
R0006P
R0007P
R0008P
R0020P
R0023P
R0025P
R0027P
R0028P
R0029P
R0031P
R0097P
R0099P
R0116P
R0122P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
prijemnici [audio, video]
prijenosni multimedijalni čitači
priključci (električni priključci)
priključci električnih vodova
priključne table
pritisak (aparati za mjerenje pritiska)
pritisak (indikatori pritiska) za ventile
pritisak (uređaji za bilježenje pritisaka)
prizme [optika]
procesori [središnji uređaji za obradu podataka]
projektori
projektori slajdova (okviri za dijapozitive)
projektori slajdova (projektori za dijapozitive)
projektori slajdova (uređaji za uokvirivanje dijapozitiva)
projektovanje (ekrani za projektovanje)
protivpožarne mlaznice
protivpožarne pumpe
protivzasljepljujuća sjenila
protivzasljepljujuće naočare
prsluci za spašavanje
prsluci za zaštitu od metaka
prsteni za kalibriranje
prva pomoć (lutke za vježbanje prve pomoći)
psi (zviždaljke za dozivanje pasa)
punjenje akumulatora (uređaji za punjenje električnih akumulatora)
računanje (tablice za računanje)
računske mašine (mašine za računanje)
računske sprave s kuglicama
računski mašine [blagajne]
računski, džepni mašine [digitroni]
radari
radioantenski stubovi
radiološki uređaji za industrijske potrebe
radiološki zasloni za industrijske potrebe
radiopejdžeri [dojavnici]
radiotelefonski uređaji
radiotelegrafski uređaji
radiouređaji za vozila
rasvjeta (regulatori scenske rasvjete)
rasvjeta scene (regulatori scenske rasvjete)
razglasi
razvodne kutije [električna energija]
428
WIPO
090289
090702
090220
090219
090146
090409
090090
090410
090365
090619
090411
090099
090186
090183
090209
090646
090298
090047
090046
090546
090582
090040
090680
090508
090083
090101
090019
090627
090135
090644
090416
090471
090418
090526
090673
090407
090408
090417
090134
090682
090190
090145
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
R0123P
R0124P
R0125P
R0126P
R0127P
R0137P
R0152P
R0156P
R0159P
R0160P
R0161P
R0169P
R0170P
R0172P
R0174P
R0175P
R0176P
R0177P
R0186P
R0221P
R0222P
R0225P
R0227P
R0228P
R0230P
R0234P
R0237P
R0247P
R0248P
R0274P
R0313P
R0314P
R0315P
R0316P
R0317P
R0351P
R0363P
R0377P
R0378P
S0009P
S0019P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
razvodne kutije [električna struja]
razvodne ploče [električna struja]
razvodni naglavci za električne kablove
razvodni ormari [električna struja]
razvodni pultovi [električna struja]
rđa (katodni uređaji za zaštitu od rđe)
reduktori [električna struja]
reflektirajuće ploče na odjeći za zaštitu od nesreća u saobraćaju
refraktometri
refraktori
registarske blagajne
regulatori brzine okretaja za gramofone
regulatori brzine za vozila
regulatori napona za vozila
regulatori protiv preopterećenja
regulatori scenske rasvjete
regulatori svijetla
regulatori svijetla [regulatori]
releji (električni releji)
rendgenske cijevi za nemedicinske potrebe
rendgenski filmovi [osvijetljeni]
rendgenski snimci za nemedicinske potrebe
rendgenski uređaji za nemedicinske potrebe
rendgenski zraci (uređaji za zaštitu od rendgenskih zraka) nisu za
medicinske potrebe
reostati
reprodukcija zvuka (uređaji za reprodukciju zvuka)
respiratori za filtriranje vazduha
retorte
retorte (postolja za retorte)
rezonatori za otkrivanje podzemnih voda
ronilačka odijela [kombinezoni]
ronilačke maske
ronilačke rukavice
ronilački tamponi za uši
ronilački uređaji
ručne vage s polugom
rukavice (ronilačke rukavice)
rukavice za zaštitu na radu
rukavice za zaštitu od X-zraka u industriji
saharometri, mjerači saharina
salinometri, mjerač saliniteta
429
WIPO
090094
090197
090626
090054
090198
090412
090168
090003
090250
090424
090525
090486
090486
090498
090676
090682
090606
090606
090222
090421
090573
090625
090425
090422
090432
090452
090430
090157
090158
090072
090162
090597
090275
090401
090438
090433
090275
090274
090276
090435
090389
9
9
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
S0061P
S0062P
S0076P
S0084P
S0092P
S0106P
S0112P
S0113P
S0114P
S0116P
S0118P
S0121P
S0124P
S0125P
S0126P
S0130P
S0135P
S0148P
S0153P
S0164P
S0213P
S0216P
S0217P
S0229P
S0248P
S0249P
S0318P
S0328P
S0348P
S0361P
S0388P
S0413P
S0415P
S0420P
S0424P
S0425P
S0434P
S0438P
S0479P
S0482P
S0515P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
sateliti (navigacioni uređaji posredstvom satelita)
sateliti za naučne potrebe
satovi za bodove na sportskim terenima [uređaji]
scenska rasvjeta (regulatori scenske rasvjete)
sekstanti (optički instrument za mjerenje uglova u navigaciji)
sferometri, mjerači površine
signali (elektrodinamički uređaji za daljinsko upravljanje signalima)
signali (odašiljači elektroničkih signala)
signali za maglu [neeksplozivni]
signalizacija (plutače za signalizaciju)
signalizacija svijetlosna ili mehanička
signalizacioni trouglovi za vozila u kvaru
signalna rasvjeta za saobraćaj
signalna zvonca
signalni uređaji protiv krađe
sigurnosni kaiševi [osim za sjedišta u vozilima ili za sportsku opremu]
sigurnost u željezničkom saobraćaju (uređaji za sigurnost u željezničkom
saobraćaju)
silicijumove pločice za integrisane krugove
simulatori za upravljanje vozilom ili za kontrolu vozila
sirene [zvučni signali]
sjenila, protivzasljepljujuća
skafanderi za ronjenje
skafanderski radnici (uređaji za skafanderske radnike)
skele za spašavanje
sklopke
sklopke [prekidači]
slikovne datoteke koje se mogu preuzimati
slušalice (telefonske slušalice)
snimanje zvuka (uređaji za snimanje zvuka)
sočivo (dopunsko sočivo) [optika]
solenoidni ventili [elektromagnetski prekidači]
sonde za naučne potrebe
sondiranje (uređaji i mašine za sondiranje)
spašavanje (uređaji za spašavanje)
spektrografi
spektroskopi
spojevi [električni konektori]
spojnice za žice (za struju)
stakalca za mikroskope (kutije za mikroskopska stakalca)
stakla za naočare
staklo obloženo električnim provodnikom
430
WIPO
090674
090437
090484
090682
090444
090458
090447
090227
090524
090518
090434
090446
090687
090127
090511
090621
090254
090584
090448
090449
090047
090162
090438
090073
090132
090164
090696
090207
090451
090088
090675
090436
090453
090295
090457
090426
090144
090442
090128
090334
090224
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
S0558P
S0566P
S0567P
S0662P
S0663P
S0664P
S0679P
S0690P
S0706P
S0733P
S0734P
S0740P
S0753P
S0757P
S0761P
S0769P
S0775P
S0786P
S0787P
S0790P
S0791P
Š0033P
Š0034P
Š0119P
Š0132P
Š0133P
Š0188P
Š0193P
Š0196P
Š0197P
T0002P
T0003P
T0004P
T0012P
T0021P
T0022P
T0024P
T0034P
T0035P
T0041P
T0042P
T0064P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
stepenice za spašavanje
stereoskopi
stereoskopski aparati
strujni ispravljači
strujni prekidači
strujno prespajanje (uređaji za strujno prespajanje)
stubovi za radioantene
sulfitometri
sunčane naočare
sušenje fotografija (police za sušenje fotografija)
sušenje fotografija (uređaji za sušenje fotografija)
sušilica za fotografije
svijetiljke (baterije za džepne svijetiljke)
svijetiljke (optičke svijetiljke)
svijetiljke (signalne svijetiljke)
svijetiljke za fleš
svijetiljke za tamne komore [fotografska djelatnost]
svijetleće cijevi za reklame
svijetleće diode [LED]
svijetlomjeri
svijetlomjeri [ekspozimetri]
šestari (dvokraki šestari)
šestari [mjerni instrumenti]
špijunke [mali otvori za gledanje na vratima]
štampači za kompjutere
štampana kola
štipaljke za nos za ronioce i plivače
štitnici za koljena za radnike [zaštitni artikli]
štitnici za oči
štitnici za zube
T.S.F. uređaji [radiouređaji]
table (priključne table)
table (razvodne table) [električna struja]
table, upravljačke
tahometri
tahometri [brojila okretaja]
taksimetri
tamne komore (svijetiljke za tamne komore) [fotografska djelatnost]
tamne komore [fotografija]
tamponi za uši
tamponi za uši prilikom ronjenja
tastature kompjutera
431
WIPO
090205
090460
090461
090167
090191
090163
090471
090463
090648
090122
090282
090212
090320
090319
090322
090639
090318
090330
090704
090251
090251
090104
090200
090312
090618
090125
090655
090605
090277
090414
090270
090146
090197
090217
090465
090485
090300
090318
090117
090681
090401
090537
9
9
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
T0065P
T0081P
T0091P
T0092P
T0094P
T0095P
T0096P
T0097P
T0098P
T0099P
T0100P
T0103P
T0104P
T0105P
T0106P
T0107P
T0108P
T0110P
T0114P
T0131P
T0132P
T0133P
T0134P
T0135P
T0136P
T0137P
T0255P
T0265P
T0271P
T0341P
T0348P
T0354P
T0365P
T0372P
T0374P
T0375P
T0377P
T0408P
T0414P
T0415P
U0002P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
tasteri za zvonca
tegovi
telefaksi
telefoni (prenosivi telefoni)
telefonske slušalice
telefonske žice
telefonski predajnici
telefonski uređaji
telefonsko odgovaranje (uređaji za telefonsko odgovaranje)
telegrafi [uređaji]
telegrafske žice
telekomunikacioni aktivatori za TV spikere
telekomunikacioni prekidači
teleprinteri
teleskopi
televizijski aparati (mehanizmi s prethodnim plaćanjem za upotrebu
televizijskih aparata)
televizori
temperatura (indikatori temperature)
teodoliti
terminali (električni terminali) [kleme]
termionske cijevi
termionske elektronske [ampule]
termionske svijetiljke i lampice
termionski ventili
termostati
termostati za vozila
toki-voki
toplina (uređaji za kontrolu topline)
toplomjeri, nemedicinski
trake za čišćenje glava za snimanje
trake za mobilne telefone
trake za snimanje zvuka
trake, magnetne
transformatori
transformatori za povećanje napona
transponderi
tranzistori [elektronika]
triode
tronošci za fotografske aparate
trouglovi za signalizaciju vozila u kvaru
ubrzivači čestica [akceleratori]
432
WIPO
090093
090403
090600
090661
090207
090572
090473
090423
090629
090467
090469
090472
090474
090464
090476
090340
090468
090477
090479
090089
090060
090506
090506
090060
090238
090481
090677
090116
090429
090535
090703
090231
090078
090049
090266
090693
090624
090705
090577
090446
090002
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
U0006P
U0012P
U0039P
U0074P
U0077P
U0160P
U0167P
U0169P
U0170P
U0171P
U0176P
U0182P
U0197P
U0198P
U0202P
U0203P
U0218P
U0232P
V0003P
V0004P
V0005P
V0006P
V0007P
V0021P
V0022P
V0034P
V0041P
V0050P
V0052P
V0053P
V0054P
V0074P
V0133P
V0181P
V0182P
V0183P
V0184P
V0185P
V0209P
V0210P
V0215P
V0217P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
udaljenost (zapisivači razdaljine)
uglomjeri [mjerni instrumenti]
uključivači [kontaktori]
ultraljubičasti zraci (filteri za ultraljubičaste zrake) za fotografske potrebe
ultrazvučni hidrolokatori [sonari]
upravljačke table [električna struja]
uravnoteženje (uređaji za uravnoteženje) [balansiranje]
uređaj za mjerenje talasa [frekvenciometri]
uređaji s magnetnom trakom [informatika]
uređaji za bilježenje vremena [satovi]
urinometri
USB uređaji [vanjski diskovi, priključci]
uši (tamponi za uši prilikom ronjenje)
uši (tamponi za uši)
utičnice (električne utičnice)
utičnice (zaštite za utičnice)
uvijači za kosu (elektrotermički uvijači za kosu) [vikleri]
uzice za cvikere
vaganje (mašine za vaganje)
vaganje (uređaji i instrumenti za vaganje)
vage
vage (decimalne vage)
vage za pisma
vakum-metri
vakumske cijevi [radio]
variometri
vatra (odjeća za zaštitu od vatre)
vatreno oružje (optički nišani za vatreno oružje)
vatrogasci (azbestni zakloni za vatrogasce)
vatrogasne cijevi
vatrogasni čekići
vazduh (uređaji za analizu vazduha)
ventili za pojačavanje
video telefoni
videoekrani
videokamere
videokasete
videotrake
viskovi
viskovi (olovo za viske)
viskozimetri, instrumenti za mjerenje viskoziteta
visokonaponske baterije (anodne baterije)
433
WIPO
090194
090419
090143
090574
090179
090217
090237
090369
090609
090649
090492
090700
090401
090681
090166
090667
090548
090156
090080
090388
090074
090081
090325
090302
090491
090493
090413
090509
090689
090708
090082
090025
090038
090653
090652
090630
090650
090495
090258
090257
090496
090044
9
9
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
V0245P
V0292P
V0334P
V0335P
V0336P
V0346P
V0348P
V0410P
V0423P
V0435P
V0461P
V0466P
V0491P
X0002P
vjetrokazi [uređaji koji pokazuju smjer vjetra]
voda (indikatori nivoa vode)
vodostaj (instrumenti za provjeru vodostaja)
vodovi (akustični vodovi)
vodovi, električni
vokmeni
voltmetri
vozila (regulatori napona vozila)
vozila (uređaji za bilježenje pređenih kilometara vozila)
vozila u kvaru (trouglovi za označavanje vozila u kvaru)
vrata (špijunka na vratima)
vratašca s plaćanjem unaprijed za ulaz na parking
vrijeme (uređaji za bilježenje vremena)
X zraci (aparati i postrojenja za proizvodnju X zraka) za nemedicinske
potrebe
X zraci (uređaji za zaštitu od X zraka) za nemedicinske potrebe
zabava (uređaji za zabavu koji se upotrebljavaju uz televizijske prijemnike)
zakloni za zaštitu lica radnika
zaštita od rđe (katodni uređaji za zaštitu od rđe)
zaštitna odjeća za zaštitu od nesretnih slučajeva, zračenja i vatre
zaštitne maske *
zaštitne maske za radnike
zaštitni zasloni za lica radnika
zavarivači (maske za zavarivače)
zavrtnji, mikrometarski za optičke instrumente
znaci na putevima, svijetleći ili mehanički
zubi (zaštita za zube)
zujalice
zviždaljke za dozivanje pasa
zviždaljke, signalne
zviždeći alarmi
zvonca (tasteri za zvonca)
zvonca [uređaji za upozoravanje]
zvonca, električna za vrata
zvučni dojavljivači, alarmi
zvučni snimci (nosači zvučnih snimaka)
zvučnici (kućišta zvučnika)
zvučnici [megafoni]
zvuk (filmovi [trake] za snimanje zvuka)
zvuk (uređaji za prijenos zvuka)
željezničke skretnice (elektrodinamički uređaji za daljinsko upravljanje
željezničkim skretnicama)
090678
090204
090363
090015
090142
090663
090500
090498
090232
090446
090312
090382
090478
090420
X0004P
Z0001P
Z0013P
Z0040P
Z0047P
Z0050P
Z0051P
Z0056P
Z0074P
Z0117P
Z0155P
Z0191P
Z0200P
Z0207P
Z0208P
Z0209P
Z0213P
Z0214P
Z0217P
Z0223P
Z0224P
Z0225P
Z0226P
Z0227P
Z0228P
Ž0020P
434
090422
090576
090210
090412
090005
090338
090338
090210
090114
090350
090516
090414
090522
090508
090445
090013
090093
090402
090566
090014
090111
090087
090017
090231
090450
090022
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
Ž0026P
Ž0037P
Ž0054P
Ž0055P
Ž0081P
Ž0121P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
željeznički promet (uređaji za sigurnost željezničkog saobraćaja)
žetoni (mehanizmi za uređaje koji se pokreću ubacivanjem žetona)
žice (magnetne žice)
žice (telegrafske žice)
živa (libele sa živom)
žmigavci [svijetlosna signalizacija]
435
WIPO
090254
090064
090256
090469
090344
090126
9
10
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
A0026P
A0052P
A0053P
A0056P
A0177P
A0180P
A0182P
A0184P
A0185P
A0221P
B0058P
B0256P
B0257P
B0258P
B0449P
C0117P
C0119P
C0158P
C0159P
Č0027P
Č0028P
Č0070P
Č0100P
Č0151P
D0030P
D0076P
D0080P
D0097P
D0178P
D0179P
D0203P
D0204P
D0217P
D0303P
E0071P
E0072P
E0114P
F0055P
F0078P
F0081P
G0025P
G0028P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
aerosol (uređaji za raspršivanje aerosola) za medicinske potrebe
akupunktura (električni instrumenti za akupunkturu)
akustične slušalice (slušne trube)
akušerski aparati
ampule za proizvodnju X-zraka za medicinske potrebe
analiza (medicinski uređaji za analizu)
analiza krvi (uređaji za analizu krvi)
anestezija (maske za anesteziju)
anestezija (uređaji za anesteziju)
aparati za mjerenje krvnog pritiska
bandaže za koljena za ortopedske potrebe
bočice s kapaljkom za medicinske potrebe
bočice za odojčad
bočice za odojčad (cucle za bočice za odojčad)
bušilice, zubarske
cipele (opruge za uloške cipela)
cipele, ortopedske
cucle za bočice
cuclice [varalica]
čarape za proširene vene
čarape, elastične [hirurgija]
čepovi za uši
četke za pranje tjelesnih šupljina
čizme za medicinske potrebe
defibrilatori
dijagnosticiranje (aparati za dijagnosticiranje) za medicinske potrebe
dijalizatori
dimljenje [fumigacija] (uređaji za dimljenje) za medicinske potrebe
dojenje (sprave za dojenje)
dojke (vještačke dojke)
donji trbuh [hipogaster] (mekani jastučići za donji trbuh)
donji trbuh [hipogaster] (pojasi za donji trbuh)
drenažne cijevi za medicinske potrebe
dušeci za porođaje
elektrode za medicinske potrebe
elektrokardiografi
estetska masaža (uređaji za estetsku masažu)
filteri za ultraljubičaste zrake za medicinske potrebe
fizičke vježbe (medicinski uređaji za fizičke vježbe)
fizioterapija (uređaji za fizioterapiju)
galvanske trake za medicinske potrebe
galvanski terapeutski uređaji
436
WIPO
100160
100202
100006
100120
100017
100180
100087
100112
100057
100129
100193
100089
100028
100170
100072
100040
100051
100170
100145
100166
100165
100032
100178
100031
100211
100201
100212
100182
100016
100141
100098
100002
100081
100004
100174
100084
100063
100181
100176
100196
100023
100091
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
G0035P
G0112P
G0221P
H0023P
H0047P
H0070P
H0078P
H0087P
H0089P
H0090P
H0091P
H0093P
H0094P
H0095P
I0018P
I0022P
I0042P
I0066P
I0071P
I0072P
I0088P
I0092P
I0097P
I0112P
J0042P
J0043P
J0044P
J0047P
J0049P
J0050P
J0052P
J0055P
K0165P
K0169P
K0230P
K0238P
K0251P
K0252P
K0369P
K0530P
K0533P
K0535P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
gastroskopi
gluvoća (uređaji za liječenje gluvoće)
grijani pokrivači za medicinske potrebe
hemametri, mjerači krvi
hernija [kila] (prevoji za herniju)
hidrostatski kreveti za medicinske potrebe
higijenske posude
hirurška ogledala
hirurške kopče
hirurške sunđeri
hirurški aparati i instrumenti
hirurški konac
hirurški noževi za rezove [incizije]
hirurški pribor (torbe s hirurškim priborom)
igle za akupunkturu
igle za medicinske potrebe
implanti (vještački implantanti)
inhalatori
inkubatori za medicinske potrebe
inkubatori za odojčad
invalidi (uređaji za prenošenje invalida)
irigatori za medicinske potrebe [ispirači]
isparivači za medicinske potrebe
istezanje (aparati za istezanje) za medicinske potrebe
jastuci (vazdušni jastuci za glavu za medicinske potrebe)
jastuci protiv nesanice
jastuci punjeni vazduhom za medicinske potrebe
jastuci za medicinske potrebe
jastuci za spriječavanje nastajanja krasta
jastuci, električno grijani za medicinske potrebe
jastuci, grijani za prvu pomoć
jastučići za donji trbuh
kanile, cjevčice
kapaljke za medicinske potrebe
kastracija (kliješta za kastraciju)
kašike za davanje lijeka
kateteri
katgut [konac za šivenje kod operacija]
kliješta za kastraciju
kompresori za hirurške potrebe
konac (medicinski vodeći konac)
konac za hirurške potrebe
437
WIPO
100093
100147
100191
100095
100039
100096
100025
100118
100007
100053
100054
100056
100029
100055
100199
100008
100208
100099
100067
100177
100204
100104
100109
100215
100161
100101
100162
100064
100195
100050
100209
100098
100042
100061
100049
100069
100015
100035
100049
100060
100213
100056
10
10
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
K0590P
K0641P
K0740P
K0799P
K0826P
K0880P
K0942P
K1060P
K1074P
K1121P
L0029P
L0060P
L0079P
L0246P
Lj0002P
M0038P
M0093P
M0094P
M0095P
M0099P
M0100P
M0107P
M0207P
M0209P
M0210P
M0212P
M0366P
M0413P
M0442P
M0444P
N0046P
N0129P
N0150P
N0183P
N0184P
N0215P
N0220P
Nj0001P
Nj0005P
O0026P
O0080P
O0097P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kontracepcija (nehemijska sredstva za kontracepciju)
kopče za hirurške potrebe
košulje za umobolne
koža, vještačka za hirurške potrebe
kraste (jastuci za sprečavanje nastajanja krasti)
kreveti posebno konstruisani za njegu bolesnika
krv (uređaji za analizu krvi)
kurje oči (pribor za rezanje kurjih očiju)
kutije posebno namijenjene za medicinske instrumente
kvarcne lampe za medicinske potrebe
lancete [nožići]
laseri za medicinske potrebe
led (vrećice s ledom za medicinske potrebe)
lutke za odrasle [erotske]
ljekovi (posudice za davanje lijekova)
makaze za hirurgiju
masaža (aparati za masažu)
masaža (rukavice za masažu)
masaža, estetska (aparati za estetsku masažu)
maske za anesteziju
maske za disanje
maske za medicinsko osoblje
medicinski instrumenti (specijalne kutije za medicinske instrumente)
medicinski otpad (specijalne posude za medicinski otpad)
medicinski pojasi
medicinski uređaji i instrumenti
mjerenje arterijskog pritiska (arterijski pritisak)
mlijeko (pumpice za izmlazanje mlijeka)
mokraća (posteljina kod nezadržavanja mokraće)
mokrenje (posude za mokrenje)
namještaj, specijalni za medicinske potrebe
navlake za prste (gumene navlake za prste za medicinske potrebe)
nesanica (jastuci protiv nesanice)
nosila na točkovima
nosila za bolesnike
noževi za prstenaste rezove [hirurgija]
noževi, hirurški
njega jezika (pribor za njegu jezika)
njega ušiju (pribor za njegu ušiju)
obloge, medicinske
obuća (ulošci za obuću)
oči [vještačke]
438
WIPO
100184
100007
100041
100125
100195
100173
100087
100062
100116
100130
100077
100106
100094
100219
100115
100058
100113
100092
100063
100112
100138
100205
100116
100216
100045
100114
100129
100107
100014
100110
100119
100079
100101
100036
100037
100029
100029
100070
100071
100183
100040
100159
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
O0125P
O0136P
O0137P
O0145P
O0147P
O0265P
O0266P
O0282P
O0318P
O0319P
O0320P
O0321P
O0322P
P0273P
P0330P
P0331P
P0337P
P0541P
P0586P
P0604P
P0607P
P0611P
P0694P
P0716P
P0718P
P0719P
P0720P
P0752P
P0753P
P0759P
P0767P
P0781P
P0790P
P0823P
P0895P
P0911P
P0953P
P1006P
P1007P
P1058P
P1101P
P1116P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
odojčad (inkubatori za odojčad)
oftalmometri
oftalmoskopi
ogledala za hirurške potrebe
ogledala za zubarske potrebe
operacione sale (specijalna odjeća za operacijske sale)
operacioni stolovi
opruge za uloške cipela
ortodontski aparati
ortopedske cipele
ortopedski pojasi
ortopedski proizvodi
ortopedski zavoji za zglobove
pesari za kontracepciju i podržavanje materice
pile za hirurške potrebe
pilule (instrument za davanje pilula životinjama)
pincete [forcepsi]
pljuvaonice za medicinske potrebe
podvezi [suspenzioni zavoji]
pojasevi (medicinski, električni pojasevi)
pojasevi za kilu [herniju]
pojasevi, pupčani
porođaji (dušeci za porođaje)
posteljina (sterilne posteljine)
posteljine kod nezadržavanja mokraće
posteljine za bolničke krevete
posteljine za hirurške potrebe
posude za medicinske potrebe
posude za medicinske potrebe
posude, higijenske
posudice za primjenu lijekova
potkožno ubrizgavanje (špricevi za potkožno ubrizgavanje)
povoji za pridržavanje [bandaže]
pranje šupljina na tijelu (uređaji za pranje šupljina na tijelu)
prese, termoelektrične [hirurgija]
prezervativi
pritisak [arterijski] (mjerači pritiska za arterijski pritisak)
proteze
proteze [kapilarne proteze]
prsteni za ublažavanje ili olakšavanje dobijanja zubi [denticije]
puls (mjerači otkucaja pulsa)
pumpice za izdavanje mlijeka
439
WIPO
100177
100122
100123
100118
100078
100200
100150
100040
100214
100051
100047
100038
100020
100010
100140
100127
100090
100034
100148
100175
100039
100121
100004
100172
100014
100013
100207
100026
100155
100025
100115
100097
100217
100044
100059
100128
100129
100117
100192
100018
100222
100107
10
10
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
P1117P
R0024P
R0026P
R0030P
R0113P
R0147P
R0179P
R0220P
R0224P
R0226P
R0370P
R0371P
S0223P
S0327P
S0329P
S0330P
S0363P
S0411P
S0412P
S0432P
S0459P
S0553P
S0572P
S0576P
S0580P
S0612P
S0614P
S0641P
S0665P
S0716P
S0771P
Š0057P
Š0081P
Š0082P
Š0122P
Š0123P
Š0124P
Š0125P
Š0126P
Š0129P
Š0130P
Š0200P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
pumpice za medicinske potrebe
radiološki uređaji za medicinske potrebe
radiološki zasloni za medicinske potrebe
radioterapija (uređaji za radioterapiju)
ravna stopala (ulošci za ravna stopala)
reanimacija (uređaji za reanimaciju)
rehabilitacioni uređaji za tijelo za medicinske svrhe
rendgenske cijevi za medicinske potrebe
rendgenski snimci za medicinske potrebe
rendgenski uređaji za medicinske potrebe
rukavice za masažu
rukavice za medicinske potrebe
skalperi
sluh (uređaji za zaštitu sluha)
slušne sprave za osobe oslabljenog sluha
slušne trube
sočivo za hiruršku ugradnju [očne proteze]
sonde [kateteri]
sonde za medicinske potrebe
spirometri [medicinski uređaji]
sprejevi za medicinske potrebe
stentovi
stetoskopi
steznici (trbušni steznici)
stimulatori za srce
stolice s otvorom za stavljanje noćne posude
stolice za medicinske ili stomatološke potrebe
stolovi, operacioni
struna (rukavice od strune) za masažu
sunđeri, hirurške
svijetiljke za medicinske potrebe
šine za hirurške potrebe
šivenje rana (igle za šivenje rana)
šivenje rana (pribor za šivenje rana)
špricevi za injekcije (sprave za klistiranje)
špricevi za klistir
špricevi za maternice [uteruse]
špricevi za medicinske potrebe
špricevi za medicinske potrebe
štake za invalide
štake za invalide (vrhovi za invalidske štake)
šupljine na tijelu (uređaji za ispiranje šupljina na tijelu)
440
WIPO
100086
100133
100083
100134
100146
100135
100221
100136
100132
100024
100092
100043
100030
100124
100005
100006
100194
100033
100085
100197
100109
100223
100144
100003
100203
100210
100088
100150
100068
100053
100108
100021
100009
100149
100080
100080
100142
100100
100164
100168
100126
100044
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
T0123P
T0260P
T0261P
T0270P
T0282P
T0362P
T0386P
T0387P
T0411P
T0423P
U0009P
U0070P
U0072P
U0075P
U0076P
U0174P
U0179P
U0180P
U0181P
U0196P
V0009P
V0010P
V0097P
V0098P
V0101P
V0102P
V0113P
V0145P
V0174P
V0176P
V0177P
V0237P
V0241P
V0242P
V0246P
V0314P
V0482P
V0488P
X0001P
X0003P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
terapeutski galvanski uređaji
topli vazduh (terapeutski uređaji s toplim vazduhom)
topli vazduh (vibratori s toplim vazduhom za medicinske potrebe)
toplomjeri za medicinske potrebe
torbe s hirurškim ili medicinskim priborom
trake, galvanske za medicinske potrebe
trbušni [abdominalni] pojasevi
trbušni [abdominalni] steznici
trokari [hirurške sprave]
trudnoća (pojasevi za trudnoću)
udovi, vještački
ulošci za obuću
ulošci, ortopedski
ultraljubičasti zraci (filteri za ultraljubičaste zrake) za medicinske potrebe
ultraljubičasti zraci (svijetiljke za proizvodnju ultraljubičastih zraka) za
medicinske potrebe)
uređaji za mikrodermoabraziju
urološke sonde
urološki špricevi
urološki uređaji i instrumenti
uši (pribor za njegu ušiju)
vaginalni špricevi
vaginalni tuševi (vrećice za vaginalne tuševe)
vazdušni dušeci za medicinske potrebe
vazdušni dušeci, za medicinske potrebe
vazdušni jastuci za glavu za medicinske potrebe
vazdušni jastuci za medicinske potrebe
vene (čarape za proširene vene)
veterinarski uređaji i instrumenti
vibratori s toplim vazduhom za medicinske potrebe
vibratori za krevete
vibratori za masažu
vještačke vilice
vještački zubi
vještačko disanje (uređaji za vještačko disanje)
vježbe (medicinski uređaji za fizičke vježbe)
voda (vrećice napunjene vodom za medicinske potrebe)
vrećice za led za medicinske potrebe
vrhovi za invalidske štake
X zraci (aparati i postrojenja za proizvodnju X zraka) za medicinske
potrebe
X zraci (uređaji za zaštitu od X zraka) za medicinske potrebe
441
WIPO
100091
100011
100012
100198
100152
100023
100001
100003
100151
100046
100117
100040
100171
100181
100105
100220
100153
100154
100102
100071
100143
100218
100163
100163
100161
100162
100166
100156
100012
100157
100158
100111
100076
100139
100176
100082
100094
100126
100131
100137
10
10
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
X0005P
Z0061P
Z0107P
Z0108P
Z0110P
Z0111P
Z0129P
Z0171P
Z0175P
Z0176P
Z0178P
Z0182P
Z0183P
Z0188P
Z0190P
Z0192P
Ž0095P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
X-zraci (radiogene cijevi za proizvodnju X-zraka) za medicinske potrebe
zatvarači bočica za odojčad
zavoji premazani gipsom
zavoji za kilu [herniju]
zavoji za zglobove (ortopedski zavoji za zglobove)
zavoji, elastični
zglobovi (ortopedski zavoji za zglobove)
zraci, ultraljubičasti (filteri za ultraljubičaste zrake)
zubarska ogledala
zubarske duvalice vazduha [insuflatori]
zubarski električni aparati
zubarski stolice
zubarski uređaji i instrumenti
zubi (metalni umeci [štiftovi] za pričvršćivanje vještačkih zuba)
zubi (prsteni za ublažavanje ili olakšavanje dobijanja zuba) [denticije]
zubi, vještački
životinje (porodiljski uređaji za životinje)
442
WIPO
100017
100169
100206
100039
100020
100022
100020
100181
100078
100103
100179
100048
100073
100074
100018
100052
100027
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
A0012P
A0013P
A0014P
A0048P
A0049P
A0106P
A0215P
A0228P
A0257P
A0282P
A0298P
acetilenske svijetiljke
acetilenski generatori
acetilenski gorionici
akumulatori pare
akumulatori topline
alkohol (alkoholni gorionici)
aparati za dezinfekciju [dezinfekcija] (uređaji za dezinfekciju)
aparati za prženje za kafu
armature za peći
autoklavi (električni autoklavi) [hermetičke posude za sterilizaciju]
automobili (protivzasljepljujući uređaji za automobile) [dodatna oprema na
svijetlima]
automobili (sijalice automobilskih žmigavaca)
automobilska svijetla
automobilski farovi
baklje
bicikli (svijetla za bicikle)
bicikli, svijetla za bicikle
bočice s cuclom (električna grijala za bočice s cuclom)
božićna drvca-novogodišnje jelke (lampice, električne za božićna drvca)
brojevi za kuće, svijetleći
centralno grijanje (ovlaživači vazduha za radijatore centralnog grijanja)
centralno grijanje (radijatori za centralno grijanje)
cijevi (svijetleće cijevi za rasvjetu)
cijevi [staklene cijevi] za svijetiljke
cijevi s električnim pražnjenjem za rasvjetu
cijevi u kotlovima za grijanje
cijevi za odvod plamena [naftna industrija]
cijevovodi [dijelovi sanitarnih instalacija]
cjevovodi (slavine za cjevovode)
cjevovodi [dijelovi sanitarnih instalacija]
čepovi-zatvarači za radijatore
daske za WC šolje
dehidratacija (aparati za dehidrataciju) prehrambenih organskih materija
destilacija (aparati za destilaciju)
destilacijske posude [prekapnice] *
destilacijski cilindri [kolone]
dezinfekcija [dezinfekcioni] proizvodi (uređaji za dezinfekcione
proizvode) za toalete
difuzori svijetla [rasvjeta]
dimljenje, [fumigacija] (uređaji za fumigaciju) ne za medicinske potrebe
dimnjaci (dimovodni kanali u dimnjacima)
110005
110004
110003
110242
110002
110247
110115
110062
110025
110254
110030
A0299P
A0304P
A0307P
B0032P
B0144P
B0152P
B0253P
B0307P
B0384P
C0025P
C0026P
C0076P
C0078P
C0082P
C0084P
C0085P
C0095P
C0136P
C0137P
Č0074P
D0025P
D0031P
D0038P
D0040P
D0042P
D0058P
D0069P
D0099P
D0100P
443
110255
110256
110031
110148
110045
110110
110257
110195
110196
110084
110083
110189
110092
110111
110078
110059
110103
110068
110103
110050
110236
110321
110120
110246
110101
110114
110118
110278
110093
11
11
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
D0111P
D0115P
D0129P
D0311P
D0312P
Dž0004P
E0018P
E0050P
E0053P
E0066P
F0006P
F0012P
F0013P
F0045P
F0050P
F0071P
F0155P
G0057P
G0059P
G0060P
G0131P
G0132P
G0133P
G0134P
G0135P
G0136P
G0137P
G0138P
G0139P
G0144P
G0147P
G0199P
G0201P
G0203P
G0204P
G0205P
G0206P
G0207P
G0208P
G0209P
G0210P
G0211P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
dimnjaci (razvodne sprave u dimnjacima) [šiberi]
dimovodi kamina
distribucija vode (uređaji za distribuciju)
duvan (postrojenja za hlađenje duvana)
duvan (sušare za duvan)
džepne grijalice
ekspanzijske posude [dijelovi postrojenja za grijanje]
električni mašine za kuvanje kave
električni radijatori
električno pražnjenje (cijevi s električnim pražnjenjem) za rasvjetu
farovi za vozila
fenovi za kosu [električni uređaji]
fenjeri, veliki
filteri [dijelovi kućnih ili industrijskih instalacija]
filteri za kafu, električni
filtriranje akvarijuma (aparati za filtriranje za akvarijuma)
frižideri
generatori, acetilenski
generatori, parni [nisu dijelovi mašina]
generatori, plinski
gorionici
gorionici sa žarnim nitima
gorionici svijetiljki
gorionici za uništavanje klica
gorionici, acetilenski
gorionici, alkoholni
gorionici, laboratorijski
gorionici, petrolejski
gorionici, plinski
gorivo (aparati za uštedu goriva)
gorivo (postrojenja za obradu nuklearnih moderatora i goriva)
grijači tanjira s hranom
grijači vazduha
grijači vode [uređaji]
grijači za kovrdžanje kose
grijači za pegle
grijači, uronjivi
grijaća tijela
grijaće električne niti
grijalice s vodom za krevete
grijalice vazduh [kaloriferi]
grijalice vode [bojleri]
444
WIPO
110094
110093
110096
110227
110228
110280
110313
110262
110137
110111
110200
110095
110144
110146
110260
110307
110274
110004
110165
110295
110060
110043
110044
110061
110003
110247
110058
110248
110161
110102
110193
110089
110012
110211
110158
110086
110090
110085
110293
110302
110067
110052
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
G0212P
G0214P
G0215P
G0216P
G0217P
G0218P
G0219P
G0220P
G0222P
G0223P
G0224P
G0226P
G0227P
G0229P
G0230P
G0231P
G0232P
G0236P
G0245P
H0048P
H0067P
H0069P
H0100P
H0106P
H0114P
H0115P
H0116P
H0130P
H0141P
I0056P
I0091P
I0096P
I0111P
I0135P
J0051P
J0089P
J0094P
K0007P
K0010P
K0024P
K0025P
K0027P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
grijalice za bočice s cuclom, električne
grijalice za krevete
grijalice za krevete
grijalice za kupaonice
grijalice za noge
grijalice za noge, električne
grijalice za noge, električne ili neelektrične
grijalice, neelektrične
grijanje (električni uređaji za grijanje)
grijanje (kotlovi za grijanje)
grijanje (postrojenje za grijanje)
grijanje (uređaji za grijanje) na sirovo, tečno ili plinovito gorivo
grijanje akvarijuma (uređaji za grijanje akvarijuma)
grijanje parom (neautomatski ispusni ventili za uređaje parnog grijanja)
grijanje toplom vodom (uređaji za grijanje toplom vodom)
grijanje vozila (uređaji za grijanje vozila)
gril [aparat za pečenje]
grla za električne sijalice
grog, oprema za peći
hidranti
hidromasaža (aparati za kade za hidromasažu)
hidrooksigenski gorionici
hlađenje (aparati i postrojenja za hlađenje)
hlorizovanje bazena (uređaji za hlorizovanje bazena)
hljeb (mašine za pečenje hljeba)
hljeb (pekači hljeba) [mašine]
hljeb (pržnice za hljeb) [tosteri]
hrana (grijači za tanjire s hranom)
hromatografija (hromatografski uređaji za industriju)
indikatori smjera (lampice indikatori smjera) za vozila
irigacijski uređaji za natapanje kap po kap
isparivači
ispusni, neautomatski ventili za uređaje parnog grijanja
izmjenjivači (toplinski izmjenjivači)
jastuci, električno grijani za nemedicinske potrebe
jogurt (električne mašine za pripremanje jogurta)
jonizacija (jonizacijski uređaji za prečišćavanje vazduha ili vode)
kabine za tuširanje
kabine, prenosive za turska kupatila
kade za kupanje
kade za kupanje (oprema za kade za kupanje)
kade za kupanje u sjedećem položaju
445
WIPO
110257
110306
110304
110038
110140
110088
110087
110303
110082
110077
110073
110080
110308
110205
110076
110081
110172
110122
110070
110049
110334
110197
110214
110318
110329
110332
110171
110089
110292
110071
110323
110142
110205
110129
110296
110312
110174
110298
110036
110033
110034
110035
11
11
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
K0032P
K0041P
K0042P
K0043P
K0051P
K0104P
K0110P
K0151P
K0157P
K0372P
K0373P
K0374P
K0464P
K0469P
K0509P
K0673P
K0689P
K0700P
K0744P
K0745P
K0746P
K0747P
K0748P
K0749P
K0754P
K0868P
K0972P
K1045P
K1046P
K1047P
K1053P
K1055P
K1056P
K1104P
K1105P
K1107P
L0005P
L0007P
L0027P
L0063P
L0078P
L0080P
kadice za pranje intimnih dijelova tijela [bidei]
kafa (električni filteri za kafu)
kafa (električni uređaji za kuvanje kafe) [perkolatorium]
kafa (mašine za prženje kafe)
kafa (pržilice za kafu)
kaloriferi
kalupi za kolače (električni dvokrilni kalupi za pečenje reljefastih kolačića)
kamini za stanove
kanali u svodu parnih kotlova za grijanje
klimatizacija vazduha (postrojenje za klimatizaciju vazduha)
klimatizacija vazduha (uređaji za klimatizaciju vazduha)
klimatizacija vozila (uređaji za klimatizaciju vozila)
kolačići (dvokrilni električni kalupi za pečenje reljefastih kolačića)
kolektori, solarni [grijanje]
komore, rashladne
korita za piće (automatska korita za piće)
kosa (elektrotermičke sprave za kovrdžanje kose)
kosa (sušila za kosu) [uređaji]
kotlovi s pregrijnim cijevima [bojleri]
kotlovi za centralno grijanje (cijevi kotlova za centralno grijanje)
kotlovi za grijanje (odvodne cijevi u svodu kotlova za grijanje)
kotlovi za grijanje (uređaji za napajanje kotlova za grijanje)
kotlovi za grijanje [peći]
kotlovi za praonice
kovačke peći, prenosive
kreveti (grijalice za krevete)
kućni brojevi, svijetleći
kupaonice (aparati za kupaonice)
kupaonice (grijalice za kupaonice)
kupaonice (instalacije za kupaonice)
kupke na kade za sjedenje (kade za kupke na kade za sjedenje)
kupke s toplim vazduhom (uređaji za kupke s toplim vazduhom)
kupke s vrtložnom vodom
kuvala
kuvanje (električne sprave za kuvanje)
kuvanje (uređaji i instalacije za kuvanje)
laboratorijske svijetiljke
laboratorijski gorionici
lampioni
lava (kamen lave za roštilje)
led (uređaji i mašine za pravljenje leda)
LED diode [rasvjetni uređaji]
110046
110260
110261
110066
110062
110085
110258
110267
110264
110014
110099
110079
110258
110269
110156
110001
110548
110095
110047
110078
110264
110273
110077
110063
110149
110304
110196
110037
110038
110039
110035
110017
110291
110210
110107
110109
110176
110058
110185
110326
110167
110333
446
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
L0084P
L0189P
L0192P
L0221P
L0223P
L0224P
L0236P
Lj0024P
M0028P
M0311P
M0312P
M0380P
M0416P
M0461P
N0059P
N0060P
N0061P
N0066P
N0099P
N0136P
N0168P
N0222P
N0224P
O0123P
O0246P
O0271P
O0315P
O0372P
O0385P
P0032P
P0109P
P0111P
P0124P
P0136P
P0149P
P0180P
P0181P
P0184P
P0185P
P0186P
P0187P
P0188P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
ledenice
lonci ili kotlovi velikih dimenzija, za kuvanje
lonci za kuvanje pod pritiskom, električni
ložišta (rešetke ložišta)
lučne lampe
lučne lampe (ugljenik za lučne lampe)
lusteri
ljepilo (uređaji za grijanje ljepila)
magnezijumova žica [rasvjeta]
mikrotalasne pečenje (aparati za mikrotalasno pečenje)
mikrotalasne peći za industrijske potrebe
mješalice [slavine za vodu]
mlijeko (uređaji za hlađenje mlijeka)
morska voda (postrojenja za uklanjanje soli iz morske vode)
nape za provjetravanje
nape za provjetravanje laboratorija
nape, usisne za kuhinje
napojnici kotlova centralnog grijanja
nastavci za slavine [za sprečavanje prskanja]
navodnjavanje (mašine za navodnjavanje) u poljoprivredi
nivo (ventili za reguliranje nivoa u rezervoarima)
nuklearni reaktori
nuklearno gorivo (postrojenje za obradu nuklearnih moderatora i goriva)
odmrzivači za vozila
omekšavanje vode (uređaji i postrojenja za omekšavanje vode)
oprema za kade za kupanje
ormari, rashladni
otpadne vode (postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda)
ovlaživači vazduha za radijatore centralnog grijanja
paljenje plina (tarni upaljači za plin)
para (generatori pare) [nisu dijelovi mašina]
para (postrojenje za proizvodnju pare)
parenje lica (uređaji za parenje lica) [vaporizatori]
parne pegle za tkanine
pasterizatori [uređaji]
pečenjare (ražnjevi za pečenjare)
peći (armature za peći)
peći (pepeljnjaci) [prostori u pećima za pepeo]
peći (postolja za punjenje peći za sušenje)
peći (punjači peći) [uređaji]
peći (rashladne posude za peći)
peći (ukrasi za peći)
447
WIPO
110168
110048
110254
110152
110023
110072
110133
110100
110190
110317
110328
110239
110177
110116
110006
110244
110314
110273
110055
110327
110194
110253
110193
110112
110243
110034
110026
110135
110084
110018
110165
110232
110300
110331
110178
110057
110025
110154
110279
110074
110032
110151
11
11
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
P0190P
P0191P
P0192P
P0194P
P0195P
P0196P
P0197P
P0198P
P0206P
P0210P
P0230P
P0232P
P0264P
P0289P
P0301P
P0397P
P0455P
P0459P
P0471P
P0473P
P0474P
P0475P
P0476P
P0477P
P0478P
P0479P
P0480P
P0502P
P0508P
P0630P
P0654P
P0734P
P0739P
P0827P
P0964P
P0966P
P0968P
P0970P
P0972P
P0973P
P0977P
P0981P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
peći [ognjišta]
peći [osim peći za laboratorijske potrebe]
peći [uređaji za grijanje]
peći za pečenje
peći za sušenje (postolja za punjenje peći za sušenje)
peći za topao vazduh
peći, sunčane
peći, zubarske
pegle (grijači za pegle)
pekare (peći za pekare)
pepeljare [posude u pećima za pepeo]
pepeo (automatski uređaji za odvod pepela)
perkolatori [električne mašine za kuvanje kafe]
petrolejski gorionici
pića (uređaji za hlađenje pića)
plafonska svijetla
plin (pročišćivači plina) [dijelovi plinskih instalacija]
plin (uređaji za pročišćavanje plina)
plinovodi (pribor za regulaciju i sigurnost plinovoda)
plinske svijetiljke
plinske zidne svijetiljke
plinski aparati (pribor za regulaciju i sigurnost plinskih aparata)
plinski generatori
plinski gorionici
plinski kondenzatori [nisu dijelovi mašina]
plinski kotlovi za grijanje
plinski rashlađivači [nisu dijelovi mašina]
ploče za grijanje
ploče, grijaće
pokrivači (električno grijani pokrivači) nisu za medicinske potrebe
polimerizacija (postrojenje za polimerizaciju)
postolja za punjenje peći
posude (električne posude za kuvanje namirnica pod pritiskom)
praonice (kotlovi za praonice)
pročišćavanje otpadnih voda (uređaji za pročišćavanje otpadnih voda)
pročišćavanje plina (uređaji za pročišćavanje plina)
pročišćavanje ulja (uređaji za pročišćavanje ulja)
pročišćavanje vazduha (uređaji i mašine za pročišćavanje vazduha)
pročišćavanje vode (uređaji i mašine za pročišćavanje vode)
pročišćivači plina [dijelovi plinskih instalacija]
projektori (svijetiljke za projektore)
projektori za ronjenje
448
WIPO
110153
110150
110143
110204
110279
110008
110270
110311
110086
110053
110154
110231
110261
110248
110119
110136
110160
110138
110240
110163
110251
110259
110295
110161
110294
110162
110294
110201
110170
110305
110203
110279
110029
110063
110135
110138
110277
110207
110206
110160
110132
110322
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
P1019P
P1020P
P1021P
P1022P
P1057P
P1068P
P1070P
P1110P
P1124P
R0010P
R0011P
R0012P
R0013P
R0035P
R0063P
R0064P
R0065P
R0066P
R0067P
R0068P
R0071P
R0073P
R0074P
R0098P
R0102P
R0103P
R0104P
R0105P
R0107P
R0128P
R0129P
R0134P
R0135P
R0146P
R0157P
R0158P
R0166P
R0241P
R0269P
R0270P
R0318P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
WIPO
provjetravanje (nape za provjetravanje)
provjetravanje (nape za provjetravanje) za laboratorije
provjetravanje [klimatizacija] (uređaji za klimatizaciju vozila)
provjetravanje [klimatizacija] (uređaji za provjetravanje)
prsteni za slavine za vodu
prženje (električne sprave za prženje) [friteze]
pržionice
pumpe za grijanje
punjenje peći (uređaji za punjenje peći)
radijatori (zatvarači za radijatore)
radijatori za centralno grijanje
radijatori za centralno grijanje (ovlaživači vazduha za radijatore centralnog
grijanja)
radijatori, električni
rafiniranje (tornjevi za rafiniranje) za destilaciju
rashladne kade za peći [hladnjaci]
rashladne komore
rashladne posude
rashladne vitrine
rashladni aparati i mašine
rashladni ormari
rashladni uređaji i postrojenja
rashlađivači tečnosti
rashlađivanje (instalacije i mašine za rashlađivanje)
rasvjeta (zaštitna oprema za rasvjetu)
rasvjetne sijalice
rasvjetne svijetiljke
rasvjetni aparati i uređaji
rasvjetni fenjeri
rasvjetni uređaji za vozila
razvodnici u pećima za grijanje [šiberi]
razvodnici za dimnjake [šiberi]
ražnjevi (sprave za okretanje ražnjeva)
ražnjevi za pečenjare
reaktori, nuklearni
reflektori za svijetiljke
reflektori za vozila
regulacioni pribor za aparate za vodu ili za plin ili za vodovode i plinovode
rešetke za ložišta peći
rezervoari za vodu pod pritiskom [rezervoari]
rezervoari za vodu za ispiranje toaletnih školjki
ronjenje (projektori za ronjenje)
110006
110244
110234
110233
110219
110266
110230
110268
110074
110050
110198
110084
449
110137
110208
110032
110156
110157
110330
110155
110026
110213
110188
110209
110131
110021
110040
110130
110041
110229
110215
110094
110056
110057
110253
110183
110212
110216
110152
110127
110075
110322
11
11
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
R0319P
R0320P
R0321P
R0357P
S0038P
S0039P
S0081P
S0134P
S0189P
S0210P
S0211P
S0271P
S0302P
S0305P
S0306P
S0320P
S0332P
S0353P
S0387P
S0418P
S0431P
S0478P
S0496P
S0522P
S0569P
S0570P
S0590P
S0710P
S0730P
S0731P
S0735P
S0737P
S0738P
S0741P
S0742P
S0755P
S0756P
S0758P
S0759P
S0760P
S0762P
S0763P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
roštilji (ugalj za pečenje na roštilju)
roštilji na ugalj
roštilji, električni
rudarske svijetiljke
sanitarne instalacije
sanitarni uređaji i oprema
sauna (konstrukcije za saunu)
sigurnosni pribor za uređaje za vodu i plin i za vodovode i plinovode
sjedeće kade za kupaonice
sjenila
sjenila (stalci za sjenila)
slad (pržilice za slad)
slavine (gumeni nastavci za slavine)
slavine [pipe] *
slavine za cjevovode
slivnici
smjer (svijetleći pokazivači smjera kretanja vozila)
so (aparati za uklanjanje soli iz morske vode)
solarni kolektori [grijanje]
spaljivanje smeća (mašine za spaljivanje smeća)
spiralne cijevi [dijelovi mašina za destilaciju, grijanje ili hlađenje]
stajaće svijetiljke
staklene kugle za svijetiljke
staklo za petrolejske svijetiljke
sterilizacija (vrećice za sterilizaciju za jednokratnu upotrebu)
sterilizatori
stočna hrana (uređaji za sušenje stočne hrane)
sunčanje, aparati za solarijume (sunčani kreveti)
sušenje (aparati za sušenje)
sušenje (uređaji i postrojenja za sušenje)
sušenje rublja (električni uređaj za sušenje rublja)
sušenje ruku (uređaji za sušenje ruku) za umivaonike
sušenje stočne hrane (mašine za sušenje stočne hrane)
sušilice [uređaji]
sušilice, za vazduh [uređaji]
svijetiljke (gorionici svijetiljki)
svijetiljke (grla za električne svijetiljke)
svijetiljke (plaštevi svijetiljki)
svijetiljke (rasvjetne kugle svijetiljki)
svijetiljke (reflektori svijetiljki)
svijetiljke (staklena cijev za petrolejske svijetiljke)
svijetiljke (staklena cijev za svijetiljke)
450
WIPO
110326
110265
110220
110192
110325
110221
110297
110217
110035
110237
110238
110191
110055
110218
110068
110299
110071
110116
110269
110173
110224
110263
110169
110091
110324
110226
110141
110271
110117
110222
110316
110223
110141
110097
110113
110044
110122
110042
110169
110183
110091
110092
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
S0764P
S0766P
S0767P
S0768P
S0770P
S0772P
S0773P
S0774P
S0776P
S0777P
S0778P
S0779P
S0780P
S0781P
S0782P
S0783P
S0784P
S0785P
S0805P
Š0121P
T0046P
T0070P
T0121P
T0212P
T0213P
T0214P
T0222P
T0223P
T0224P
T0262P
T0264P
T0267P
T0308P
T0314P
T0315P
T0441P
T0443P
T0445P
U0031P
U0038P
U0047P
U0063P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
svijetiljke (visiljke svijetiljki)
svijetiljke [rasvjeta]
svijetiljke pokazivača smjera vožnje za vozila
svijetiljke za akvarijume
svijetiljke za laboratorije
svijetiljke za projektore
svijetiljke za rasvjetu
svijetiljke za rasvjetu
svijetiljke za uništavanje klica radi pročišćavanja vazduha
svijetiljke, džepne
svijetiljke, električne
svijetiljke, električne
svijetiljke, lučne
svijetiljke, plinske
svijetiljke, sigurnosne
svijetiljke, uljne
svijetla za automobile
svijetleće cijevi za rasvjetu
svjećice (električne svjećice za božićna drvca)
šporeti
tankovi (ventili za regulaciju nivoa u tankovima) [rezervoari]
tečnosti (rashlađivači tečnosti) [mašine]
tepisi, električno grijani
toaleti
toaleti prenosivi [zahodi]
toaleti, muški [pisoari]
toaletne wc šolje
toaletni kotlići
toaletni lavaboi
toplina (akumulatori topline)
toplina (sakupljači topline) [rekuperatori]
toplinski izmjenjivači
tornjevi za pročišćavanje za destilaciju
tosteri [aparati za podgrijavanje hleba]
tosteri za hleb [tosteri]
turske kupke (prenosive kabine za turske kupke)
tuševi *
tuširanje (kabine za tuširanje)
ugljenik za lučne svijetiljke
uklanjanje mirisa (aparati za uklanjanje mirisa) ne za osobnu upotrebu
ukrasi za peći
ukrasni vodoskoci
451
WIPO
110184
110040
110071
110309
110176
110132
110202
110021
110166
110051
110024
110022
110023
110163
110182
110179
110027
110189
110195
110108
110194
110188
110310
110105
110064
110301
110236
110272
110235
110002
110069
110129
110208
110171
110171
110036
110121
110298
110072
110275
110151
110175
11
11
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
PROIZVOD
WIPO
U0073P
U0087P
U0115P
U0116P
U0124P
U0125P
U0137P
U0138P
ultraljubičasti zraci (cijevi za ultraljubičate zrake) za nemedicinske potrebe
ulje (uređaji za pročišćavanje ulja)
uljne svijetiljke
uljni gorionici
umivaonici
umivaonici (aparati za ručno sušenje ruku za umivaonike)
uništavanje klica (gorionici za uništavanje klica)
uništavanje klica (svijetiljke za uništavanje klica) radi pročišćavanja
vazduha
upaljači *
upaljači plina [pribor]
upaljači s kremenom za paljenje plina
uređaji za brzo puštanje vode (rezervoari uređaja za brzo puštanje vode)
[toaletni kotlići]
ušteda goriva (uređaji za uštedu goriva) *
vafel kolači [reljefasti kolačići] (metalne električne dvokrilni tiganji za
pečenje vafl kolača)
vazduh (filteri za vazduh) za klimatizaciju
vazduh (grijalice vazduha) [kaloriferi]
vazduh (Instalacije za klimatizaciju)
vazduh (isušivači za vazduh)
vazduh (jonizacijski uređaji za obradu vazduha ili vode)
vazduh (sterilizatori vazduha)
vazduh (uređaji i mašine za pročišćavanje vazduha)
vazduh (uređaji za filtriranje vazduha)
vazduh (uređaji za hlađenje vazduha)
vazduh (uređaji za klimatizovanje vazduha u vozilima)
vazduh (uređaji za uklanjanje mirisa iz vazduha)
vazduh, topli (uređaji za kupke s toplim vazduhom)
vazduh, topli (uređaji za topli vazduh)
vazdušna vozila (rasvjetni uređaji za vazdušna vozila)
venecijanske svijetiljke
ventilatori (električni ventilatori za ličnu upotrebu)
ventilatori [dijelovi postrojenja za provjetravanje]
ventilatori [klimatizacija]
ventili za regulisanje nivoa u kontejnerima [rezervoarima]
ventili, termostatski [dijelovi postrojenja grijanja]
visiljke za svijetiljke
voće (uređaji za prženje voća)
voda (filteri za pitku vodu)
voda (grijalice za vodu) [bojleri]
voda (hidranti za vodu)
110180
110277
110179
110199
110186
110223
110061
110166
U0145P
U0146P
U0148P
U0172P
U0199P
V0001P
V0063P
V0064P
V0066P
V0067P
V0068P
V0072P
V0073P
V0075P
V0076P
V0077P
V0078P
V0085P
V0086P
V0090P
V0114P
V0116P
V0119P
V0120P
V0134P
V0140P
V0207P
V0272P
V0288P
V0290P
V0291P
452
110020
110019
110018
110075
110102
110258
110011
110012
110014
110013
110174
110245
110207
110015
110010
110079
110009
110017
110016
110007
110185
110315
110225
110065
110194
110319
110184
110159
110147
110052
110049
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
V0297P
V0298P
V0299P
V0300P
V0301P
V0302P
V0307P
V0309P
V0310P
V0311P
V0312P
V0313P
V0316P
V0332P
V0333P
V0339P
V0340P
V0396P
V0398P
V0399P
V0403P
V0405P
V0408P
V0409P
V0412P
V0418P
V0424P
V0495P
Z0017P
Z0022P
Z0030P
voda (oprema za regulaciju i sigurnost vodovodnih aparata)
voda (postrojenja za distribuciju vode)
voda (postrojenja za grijanje toplom vodom)
voda (postrojenja za hlađenje vode)
voda (postrojenja za pročišćavanje vode)
voda (postrojenja za vodosnadbjevanje)
voda (sterilizatori vode)
voda (uređaji i mašine za pročišćavanje vode)
voda (uređaji za brzi potapanje vode)
voda (uređaji za filtriranje vode)
voda (uređaji za grijanje vode)
voda (uređaji za snadbjevanje vodom)
voda pod pritiskom (tankovi za vodu pod pritiskom)
vodoskoci [fontane]
vodoskoci, ukrasni
vodovodi (slavine mješalice za vodovode)
vodovodna postrojenja
vozila (odmrzivači stakla za vozila)
vozila (oprema za grijanje vozila)
vozila (oprema za klimatizaciju vozila)
vozila (prednja velika svijetla vozila)
vozila (protiv zasljepljujuća oprema za svijetla vozila)
vozila (rasvjetni uređaji za vozila)
vozila (reflektori vozila)
vozila (sijalice pokazivača smjera vozila)
vozila (svijetla za vozila)
vozila (uređaju protiv zamagljivanja [zamrzavanja] za vozila)
vrtloženje vode (aparati za vrtloženje vode)
zamagljivanje (grijači protiv zamagljivanja) za vozila
zamrzivači
zasljepljivanje (uređaji protiv zasljepljivanja) za vozila [dodatna oprema za
svijetla]
zaštitni uređaji za rasvjetu
zidni držači dezinfekcionih sredstava za toalete
zidni nosači za plinske svijetiljke
žarne niti (gorionici sa žarnim nitima)
žarne niti za električne svijetiljke
žice od magnezijuma [rasvjeta]
110241
110096
110076
110125
110123
110252
110128
110206
110272
110124
110211
110276
110127
110126
110175
110239
110104
110112
110081
110079
110200
110249
110229
110212
110071
110027
110250
110320
110250
110106
110249
Z0055P
Z0141P
Z0142P
Ž0005P
Ž0006P
Ž0057P
453
110131
110114
110251
110043
110145
110190
11
12
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
A0067P
A0155P
A0172P
A0173P
A0280P
A0281P
A0293P
A0294P
A0295P
A0296P
A0297P
A0302P
A0306P
A0308P
A0309P
A0312P
B0025P
B0048P
B0051P
B0120P
B0128P
B0130P
B0131P
B0132P
B0133P
B0136P
B0138P
B0139P
B0140P
B0141P
B0142P
B0143P
B0145P
B0146P
B0147P
B0148P
B0149P
B0219P
B0220P
B0290P
B0295P
B0321P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
alarmni uređaji protiv krađe vozila
amfibije [hidroavioni]
amortizeri (ublaživači udara za vozila)
amortizirajuće opruge za vozila
autobusi za međugradski prevoz
autokaravani
automobili
automobili (amortizeri za automobile)
automobili (branici za automobile)
automobili (cerade automobilskih motora)
automobili (lanci za automobile)
automobili (zavjesice za automobile) [roletne]
automobilske spoljašnje gume [točkovi]
automobilski kosturi [šasije]
automobilski školjke [karoserije]
avioni
bageri jaružari [brodovi]
baloni kojima se može upravljati [letjelice]
baloni, vazdušni
betonjerke [vozila mješalice za beton]
bicikli
bicikli (gume za točkove bicikala)
bicikli (gumeni dijelovi točka bicikla)
bicikli (indikatori smjera kretanja za bicikle)
bicikli (kočnice bicikla)
bicikli (mrežice za bicikle)
bicikli (okviri bicikla) [rame]
bicikli (osnove točka bicikla)
bicikli (postolja bicikala)
bicikli (postolja za bicikle)
bicikli (pumpe za bicikle)
bicikli (sjedišta bicikla)
bicikli (tamovi za bicikle) [felge]
bicikli (točkovi bicikla)
bicikli (upravljači bicikala)
bicikli (zupčanici za bicikle)
bicikli (zvonca za bicikle)
blatobrani
blatobrani bicikla
bokobrani za brodove
bolesnici [kolica za prevoženje bolesnika]
branici na željezničkim vagonima
454
WIPO
120211
120012
120010
120011
120019
120249
120205
120210
120209
120023
120024
120245
120206
120025
120207
120027
120105
120030
120006
120213
120044
120214
120084
120045
120086
120122
120221
120094
120097
120046
120093
120096
120088
120095
120080
120085
120098
120049
120087
120252
120062
120078
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
B0322P
B0349P
B0351P
B0365P
B0366P
B0367P
B0368P
B0370P
B0371P
B0373P
B0375P
B0376P
B0377P
B0378P
B0379P
B0412P
C0030P
C0038P
C0068P
Č0018P
Č0019P
D0112P
D0113P
D0144P
D0149P
D0157P
E0015P
E0030P
E0051P
G0050P
G0065P
G0121P
G0161P
G0265P
G0277P
G0278P
G0282P
G0283P
G0291P
G0292P
H0057P
H0062P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
branici vozila
brisači automobilskih stakala
brisači farova
brodovi
brodovi (upravljački uređaji za brodove)
brodovi (uređaji za izvlačenje brodova)
brodovi (utovarne brodske rampe)
brodska rebra
brodske kuke
brodski dimnjaci
brodski propeleri elise
brodski propeleri,elise
brodski prozorčići
brodski spoljašnji propeleri, elise
brodski trupovi
brzina (mjenjačke kutije za kopnena vozila)
centriranje točkova na vozilima (olovo za centriranje točkova)
cigare (automatski upaljači za cigare) za automobile
cijevi (kola za crijeva za polivanje)
čamci
čamci (vesla za čamce)
dimnjaci lokomotiva
dimnjaci, brodski
dizalice [sohe] za utovar na brodove
dizanje tereta (kolica za dizanje tereta)
dječija kolica
ekseri za gume
električna vozila
električni motori za kopnena vozila
gazišta, gusjenice vozila
gepek vozila
golf (kolica za golf)
gradski autobusi
guma (okrugli komadi ljepljive gume za popravku guma)
gume (ljepljive gumene zakrpe za šivenje pneumatika)
gume (torbe s priborom za šivenje pneumatika)
gume za točkove bicikla
gume za točkove vozila
gumeni točkovi (spoljni omotači gumenih točkova)
gumeni točkovi vozila (trake za izmjenu gumenih točkova na vozilima)
hidraulični sastavi vozila
hidroavioni
455
WIPO
120077
120121
120262
120150
120037
120038
120039
120082
120036
120073
120040
120151
120133
120166
120035
120217
120116
120266
120066
120021
120041
120229
120073
120048
120001
120163
120155
120110
120109
120074
120029
120068
120018
120194
120194
120008
120234
120007
120114
120156
120079
120134
12
12
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
H0066P
H0073P
H0099P
I0057P
J0008P
J0024P
J0025P
J0028P
J0048P
K0008P
K0056P
K0057P
K0058P
K0152P
K0153P
K0154P
K0193P
K0208P
K0429P
K0430P
K0432P
K0435P
K0437P
K0438P
K0457P
K0470P
K0472P
K0473P
K0474P
K0475P
K0476P
K0477P
K0479P
K0480P
K0481P
K0482P
K0675P
K0684P
K0721P
K0723P
K0818P
K0819P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
hidrogliseri
hidrotransformatori (pretvarači zakretnog momenta) za kopnena vozila)
hladnjače [vozila]
indikatori smjera kretanja vozila
jahte
jarboli (jarboli za brodove)
jarboli [brodarstvo]
jarboli za brodove
jastuci za napuvavanje [sigurnosni djelovi za lična vozila]
kabine za žičare
kaiševi za mehaničke prenosnike
kaiševi za mehaničke prenosnike (naplaci glavina) [obodi]
kajaci
kamioneti
kamioni
kamioni (utovarne površine kamiona)
karavani
karoserije [djelovi automobila]
kočne obloge za vozila
kočne papuče za vozila
kočne pločice za automobile
kočni segmenti za vozila
kočnice bicikla
kočnice vozila
kola za crijeva za polivanje
kolica (krov dječijih kolica)
kolica [seoska kolica bez osovine]
kolica sa nagibom
kolica za crijeva za polivanje
kolica za čišćenje
kolica za golf-opremu
kolica za lijev
kolica za namirnice
kolica, dječija
kolica, okretna za istovar [kiper-kolica]
kolica, utovarna s podizačem
kormila
korpe (specijalne korpe prilagođene za motocikle)
kosturi vozila [šasije]
košare posebno proizvedene za bicikle
krađa vozila (alarmni uređaji protiv krađe vozila)
krađa vozila (uređaji za zaštitu vozila od krađe)
456
WIPO
120135
120227
120128
120228
120202
120259
120118
120259
120247
120051
120127
120127
120021
120125
120022
120042
120056
120222
120215
120216
120263
120236
120086
120126
120066
120164
120219
120183
120066
120251
120068
120067
120255
120163
120065
120001
120070
120254
120069
120248
120211
120200
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
K0820P
K0892P
K0910P
K0911P
K0968P
K1003P
K1007P
K1009P
K1114P
K1115P
K1116P
L0035P
L0036P
L0039P
L0106P
L0119P
L0183P
L0184P
L0185P
M0218P
M0352P
M0458P
M0459P
M0477P
M0478P
M0487P
M0496P
M0497P
M0506P
M0538P
N0025P
N0090P
N0131P
N0132P
N0134P
N0182P
O0025P
O0027P
O0047P
O0144P
O0184P
O0231P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
krajevi osovina [rukavci]
krmena vesla
krovići dječijih kolica
krovići, platneni za dječija kolica
kućišta za mehanizme kopnenih vozila [ne za motore]
kuke za čamce [brodarstvo]
kuke za vuču vozila
kuke, brodske
kvačila točkova vozila
kvačila za kopnena vozila
kvačila za kopnena vozila [mjenjači]
lanci protiv klizanja
lanci za bicikle
lanci, pogonski za kopnena vozila
letjelice [vazdušne lađe]
ležaji [kreveti] u vozilima
lokomotive
lokomotive (dimnjaci lokomotiva)
lokomotive željezničkih vagona
mehanički prenosnici za bicikle
mjenjačke kutije za kopnena vozila
mopedi
mopedi s prikolicom
motocikli
motocikli s prikolicom
motori (poklopci motora)
motori za dvokolice
motori za kopnena vozila
mrežasti nosači prtljaga za vozila
municija (kola za municija)
nagibna plastična kolica
nasloni za glavu na sjedištima vozila
navlake za sjedišta bicikla ili motocikla
navlake za sjedišta za vozila
navlake za upravljače [volane] vozila
nosači za skije na vozilima
obloge, kočne za vozila
obloge, unutrašnje za vozila [tapecirung]
obruč točkova vozila [naplaci]
ogledala za gledanje unatrag [retrovizori]
okviri bicikla
olovni tegovi za uravnoteženje točkova vozila [balansiranje]
457
WIPO
120120
120131
120165
120164
120058
120036
120017
120036
120060
120003
120111
120014
120061
120226
120184
120081
120138
120229
120047
120091
120217
120196
120176
120147
120099
129054
120090
120130
120123
120052
120265
120015
120232
120132
120260
120161
120215
120195
120174
120173
120221
120116
12
12
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
O0250P
O0280P
O0334P
O0337P
O0339P
P0002P
P0108P
P0199P
P0527P
P0593P
P0594P
P0596P
P0618P
P0623P
P0624P
P0629P
P0641P
P0687P
P0906P
P0910P
P0934P
P0937P
P0944P
P1012P
P1018P
P1039P
P1115P
R0017P
R0109P
R0142P
R0155P
R0264P
R0268P
R0340P
R0347P
R0348P
S0041P
S0042P
S0123P
S0127P
S0131P
S0133P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
omnibusi
opruge vješanje za vozila
osovine (krajevi osovina)
osovine na točkovima vozila
osovine vozila
padobrani
papučice za kočnice vozila
pedale bicikla
plovna vozila
pogonske mašine (lanci pogonskih mašina za kopnena vozila)
pogonske mašine za kopnena vozila
pogonski mehanizmi za kopnena vozila
poklopci za motore vozila
poklopci, preklopni za vozila
poklopci, ukrasni na točkovima
pokretni bifei [vozila]
pokrivači za vozila
pontoni
pretvarači zakretnog momenta za kopnena vozila
prevoz, kablovski (uređaji i postrojenja za kablovski prevoz)
prijenosne osovine za kopnena vozila
prijenosni mehanizmi za kopnena vozila
prikolice [vozila]
protivklizne sprave za točkove vozila
protivzasljepljujući uređaji za vozila *
prskalice [vozila]
pumpe, vazdušne [pribor za vozila]
radilice za kopnena vozila [nisu dio motora]
rašlje za vesla [ušice]
reakcijski motori za kopnena vozila
reduktori za kopnena vozila [uređaji za smanjenje broja okretaja]
rezervni točkovi (zaštitni pokrivači rezervnih točkova)
rezervoari za gorivo na vozilima (čepovi rezervoara za gorivo)
ručke bicikla
ručna kolica [drezine]
ručna kolica [tačke]
sanke na nožno pokretanje
saonice [vozila]
signalizatori za kretanje vozila unatrag
sigurnosna sjedišta za djecu u vozilima
sigurnosni kaiševi za sjedišta u vozilima
sigurnosni pojasevi za sjedišta u vozilima
458
WIPO
120152
120171
120120
120168
120119
120113
120236
120092
120149
120226
120139
120143
120054
120055
120124
120220
120224
120159
120227
120188
120246
120142
120057
120013
120204
120016
120009
120242
120182
120145
120235
120264
120241
120089
120106
120050
120253
120186
120026
120112
120244
120059
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
S0190P
S0191P
S0192P
S0193P
S0194P
S0195P
S0221P
S0227P
S0228P
S0237P
S0238P
S0240P
S0264P
S0435P
S0436P
S0440P
S0442P
S0449P
S0452P
S0480P
S0670P
S0747P
Š0007P
Š0015P
Š0191P
T0018P
T0129P
T0236P
T0239P
T0240P
T0241P
T0243P
T0244P
T0245P
T0246P
T0247P
T0248P
T0249P
T0250P
T0285P
T0313P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
WIPO
sjedišta (navlake za sjedišta) za bicikle ili motorbicikle
sjedišta u vozilima
sjedišta u vozilima (navlake za sjedišta u vozilima)
sjedišta u vozilima (oslonci za glavu na sjedištima u vozilima)
sjedišta za bicikle ili motorbicikle
sjedišta, za avione
skale za ulaz u vozila
skele [plovila]
skele [tegljanice]
skijaški liftovi
skijaški liftovi
skije (držači skija na automobilima)
skuteri [vozilo]
spojleri za vozila
spojnice osovina za točkove
spoljne gume vozila (uređaji protiv klizanja spoljnih guma vozila)
spoljni rubovi željezničkih točkova
sportska vozila
sprava za održavanje bicikla u zaustavljenom položaju
stakla (brisači stakala)
stubići za vezanje plovila uz obalu [pomorstvo]
svemirske letilice
šalupe [barke s 4-8 vesala]
šasije za vozila
štitnici od sunca za automobile [zavjesice]
tačke [ručna kolica]
teretne dvokolice [kubikaška kolica]
točkići za kolica
točkovi (spojnice osovina na točkovima)
točkovi (spoljašnje gume za točkove vozila)
točkovi (unutrašnje gume za točkove)
točkovi vozila
točkovi vozila (felge točkova vozila) [felge]
točkovi vozila (glavine za vozila)
točkovi vozila (osovine na točkovima vozila)
točkovi vozila (slobodni točkovi za kopnena vozila)
točkovi vozila (šarafi za gumene točkove)
točkovi željezničkih vozila (unutrašnji rubovi točkova željezničkih vagona
ili tramvaja)
točkovi, spojnice osovina točkova [uređaji]
torbe s priborom za krpljenje guma
torzione za poluge za vozila
120232
120177
120132
120015
120175
120223
120141
120028
120063
120170
120170
120161
120258
120261
120169
120013
120033
120178
120097
120121
120179
120117
120064
120185
120245
120218
120219
120250
120169
120031
120157
120053
120174
120060
120168
120148
120155
120033
459
120169
120008
120034
12
12
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
T0344P
T0370P
T0371P
T0402P
T0412P
T0421P
T0425P
T0435P
U0158P
U0159P
U0161P
U0163P
U0173P
U0205P
U0208P
U0210P
V0011P
V0012P
V0013P
V0014P
V0016P
V0017P
V0018P
V0019P
V0087P
V0089P
V0094P
V0107P
V0132P
V0142P
V0143P
V0206P
V0229P
V0243P
V0343P
V0375P
V0376P
V0377P
V0378P
V0380P
V0381P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
trake za izmjenu spoljašnjeg sloja automobilskih guma
traktori
tramvajska kola
tricikli
trokolice za dostavu robe
trube za automobile
trupovi brodova
turbine za kopnena vozila
upravljači bicikla [ručice]
upravljači vozila [volani]
upravljački lanci za kopnena vozila
upravljački uređaji za brodove
uređaji za istovar, djelovi kamiona i vagona [dijelovi vagona]
utovar (dizalice za utovar na brodove)
utovarne ograde (pokretne utovarne ograde) [dijelovi na kopnenih vozila]
utovarne površine kamiona
vagon restorani
vagoneti (točkići za vagonete)
vagoni
vagoni
vagoni (postolja željezničkih vagona)
vagoni hladnjače
vagoni s ležajevima za spavanje [spavaći vagoni]
vagonske spojnice za šine [uređaji za priključak vagona]
vazduhoplovstvo [aeronautika] (aparati, mašine i uređaji za
vazduhoplovstvo)
vazdušna vozila
vazdušni baloni
vazdušni transporteri
ventili za gumene točkove vozila
vesla za čamce
vesla, kratka
viseći amortizeri vozila
vješanje (opruge za vješanje vozila)
vjetrobranska stakla
vojna vozila za prevoz
vozila
vozila (alarmni uređaji protiv krađe vozila)
vozila (amortizujuće opruge za vozila)
vozila (branici vozila)
vozila (električna vozila)
vozila (felne točkova vozila) [obruči]
460
WIPO
120156
120075
120187
120191
120162
120212
120035
120192
120080
120230
120225
120037
120201
120048
120243
120042
120172
120043
120076
120140
120047
120129
120136
120002
120203
120005
120006
120004
120032
120041
120153
120010
120171
120154
120144
120199
120211
120011
120077
120110
120174
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
V0382P
V0383P
V0384P
V0385P
V0386P
V0387P
V0388P
V0389P
V0390P
V0391P
V0392P
V0394P
V0397P
V0400P
V0401P
V0402P
V0404P
V0406P
V0407P
V0411P
V0413P
V0414P
V0415P
V0417P
V0419P
V0420P
V0421P
V0422P
V0425P
V0426P
V0427P
V0429P
V0430P
V0432P
V0433P
V0436P
V0437P
V0438P
V0462P
V0497P
V0499P
Z0018P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
vozila (gazišta vozila)
vozila (gepeci vozila)
vozila (glavine točkova vozila)
vozila (gumeni točkovi vozila)
vozila (hidraulički sastavi vozila)
vozila (indikatori smjera kretanja unatrag)
vozila (indikatori smjera kretanja vozila)
vozila (kočnice vozila)
vozila (kosturi vozila) [šasije]
vozila (kuke za vuču vozila)
vozila (ležaji u vozilima)
vozila (motori za kopnena vozila)
vozila (olovni tegovi za balansiranje točkova vozila)
vozila (osovina za točkove vozila)
vozila (poklopci za vozila)
vozila (pokrivači za vozila)
vozila (protiv klizne sprave za točkove vozila)
vozila (protiv zasljepljujući uređaji za vozila)
vozila (prozori vozila)
vozila (sigurnosni pojasevi za sjedišta vozila)
vozila (sjedišta u vozilima)
vozila (spojnice za kopnena vozila) nisu dijelovi mašina
vozila (spoljne gume za točkove vozila)
vozila (svemirska vozila)
vozila (točkovi vozila)
vozila (trube vozila)
vozila (unutrašnje obloge vozila) [tapecirung]
vozila (upravljači vozila) [volani]
vozila (ventili za gumene točkove vozila)
vozila (viseći amortizeri vozila)
vozila (vrata vozila)
vozila hitne pomoći
vozila hladnjače
vozila s daljinskim upravljanjem [nisu igračke]
vozila sa vazdušnim jastukom
vozila za kretanje po zemlji, po vazduhu, po vodi i na šinama
vozila za snijeg
vozila, vojna za prevoz
vrata vozila
vuča (kuke za vuču vozila)
vučni motori
zamjena guma (trake za zamjenu istrošenih guma na točkovima vozila)
461
WIPO
120074
120029
120060
120158
120079
120026
120228
120126
120069
120017
120081
120130
120116
120168
120055
120224
120013
120204
120198
120059
120177
120242
120031
120117
120053
120212
120195
120230
120032
120010
120160
120233
120128
120257
120237
120193
120256
120144
120160
120017
120137
120156
12
12
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
Z0064P
Z0105P
Z0202P
Z0203P
Z0215P
Ž0027P
Ž0028P
Ž0029P
Ž0062P
Ž0063P
Ž0065P
Ž0066P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
WIPO
zatvarači za benzinske rezervoare na vozilima
zavjesice za automobile [štitnici od sunca]
zupčanici za bicikle
zupčanici za kopnena vozila
zvonca za bicikle
željeznički točkovi (unutrašnji rubovi na točkovima željezničkih vagona ili
tramvaja) [oplatnice]
željeznički vagoni (postolja za željezničke vagone)
željeznički vozni park
žičare
žičare
žičare (vozni park za žičare)
žičare sa sjedištima
120241
120245
120085
120103
120098
120033
462
120047
120072
120189
120190
120071
120180
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
A0016P
A0164P
A0266P
B0046P
B0069P
B0092P
B0165P
B0288P
Č0040P
Č0041P
Č0096P
D0054P
D0117P
E0020P
E0021P
E0022P
E0023P
F0073P
F0074P
F0075P
G0183P
G0258P
H0016P
H0017P
K0188P
K1034P
L0219P
M0007P
M0165P
M0197P
M0198P
M0199P
M0314P
M0315P
M0327P
M0537P
N0130P
N0162P
N0166P
O0002P
O0143P
O0198P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
acetilna nitroceluloza
amonijačno-nitratski eksplozivi
artiljerijske sprave
balističke sprave
barut (rogovi za punjenje baruta)
bengalske vatre
Bikfordovi fitilji [upaljači za eksploziv]
bojna kola
čaure (eksplozivne čaure)
čaure metaka
četke za čišćenje vatrenog oružja
detonatori
dinamit
eksploziv za pecanje
eksplozivi
eksplozivni prah [barut]
eksplozivno punjenje
fitilji za mine
fitilji za paljenje eksploziva
fitilji za paljenje eksploziva
granate
guba za paljenje
harpuni (puške za izbacivanje harpuna) [oružje]
harpunski pištolji [puške]
karabini, puške
kundaci pušaka
lovačko vatreno oružje
magla (eksplozivni signali za maglu)
mašinske puške
meci (čaure metaka)
meci (sprave za punjenje metaka)
meci [naboji]
mine (fitilji za mine)
mine [eksplozivi]
minobacači [vatreno oružje]
municija
navlake za puške
nišani na vatrenom oružju
nitrat, amonijakov [eksploziv]
obarači na puškama
ogledala za ciljanje na puškama
okviri vatrenog oružja
463
WIPO
130001
130005
130014
130015
130029
130017
130060
130071
130003
130019
130010
130006
130032
130061
130034
130051
130061
130044
130062
130060
130048
130004
130069
130069
130022
130037
130026
130064
130046
130019
130024
130023
130044
130045
130047
130027
130033
130011
130005
130028
130038
130031
13
13
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
O0324P
O0325P
O0326P
O0328P
P0030P
P0031P
P0285P
P0348P
P0369P
P0373P
P0725P
P0728P
P0830P
P0831P
P0832P
P0924P
P0975P
P1120P
P1127P
P1130P
P1132P
P1133P
P1134P
P1135P
P1136P
P1137P
P1138P
R0038P
R0041P
R0042P
R0150P
R0151P
R0193P
R0197P
R0200P
R0251P
R0308P
R0309P
R0349P
S0004P
S0115P
S0117P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
oružje (prigušivači za oružje)
oružje (samohodno oružje)
oružje (zaštitno oružje sa suzavcem)
oružje, teško (okretni zglobovi teškog oružja)
paljenje eksploziva (fitilji za paljenje eksploziva)
paljenje eksploziva (štapići za paljenje eksploziva i mina)
petarde
pirotehnički proizvodi
pištolji
pištolji [vatreno oružje]
postolja topova [lafete]
postolja za gađanje
praskavi detonatori [nisu igračke]
praskavi pamuk [piroksilin]
praskavi proizvodi
prigušivači za oružje
projektili [oružje]
punjači metaka [sprave]
puščane cijevi
puške (kundaci pušaka)
puške (navlake za puške)
puške (obarači na puškama)
puške (ogledala za ciljanje na puškama)
puške (štitnici na puškama)
puške (usadi pušaka) [drvo na puškama u koje je uglavljena cijev puške]
puške [oružje]
puške za izbacivanje harpuna (oružje)
rakete (lanseri za rakete)
rakete [projektili]
rakete za signalizaciju
redenici (uređaji za punjenje redenika)
redenici [kaiševi za nošenje metaka]
remeni prilagođeni za nošenje municije
remeni za oružje
remeni za streljivo za automatske puške
revolveri
rogovi za barut
rogovi za punjenje baruta
ručne granate
sačma za lov
signali za maglu, eksplozivni
signalizacija (rakete za signalizaciju)
464
WIPO
130070
130007
130008
130056
130060
130062
130072
130054
130049
130077
130002
130057
130066
130030
130034
130070
130052
130024
130021
130037
130033
130028
130038
130040
130037
130036
130069
130043
130068
130035
130016
130025
130074
130063
130075
130055
130029
130029
130078
130041
130064
130035
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
S0458P
S0746P
Š0190P
T0272P
T0273P
T0274P
T0275P
T0309P
U0144P
U0147P
U0168P
V0043P
V0044P
V0045P
V0046P
V0047P
V0048P
V0049P
V0051P
V0055P
V0106P
Z0026P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
sprejevi za ličnu odbranu
suzavac (zaštitno oružje na osnovi suzavca)
štitnici na puškama
topovi
topovski nišani [nisu optički uređaji]
topovski stalci [lafete]
topovsko punjenje (barut za topovsko punjenje)
torpeda
upaljači (praskavi upaljači) [nisu igračke]
upaljači ručnih bombi
uređaj za lansiranje raketa
vatra, bengalska [pirotehnički proizvodi za vatromete]
vatreno oružje
vatreno oružje (četke za čišćenje vatrenog oružja)
vatreno oružje (korice vatrenog oružja)
vatreno oružje (municija za vatreno oružje)
vatreno oružje (nišani na vatrenom oružju)
vatreno oružje (nišani vatrenog oružja) [ne optički]
vatreno oružje za lov
vatromet (pribor za vatromet)
vazdušni pištolji [oružje]
zapaljive materije
465
WIPO
130073
130008
130040
130020
130065
130002
130050
130076
130066
130018
130043
130017
130009
130010
130031
130042
130011
130058
130026
130013
130059
130053
13
14
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
A0031P
A0137P
B0190P
B0196P
B0380P
B0396P
B0424P
Ć0002P
Ć0003P
Ć0005P
Ć0006P
D0081P
D0082P
D0209P
D0210P
D0211P
D0298P
E0056P
H0151P
H0152P
H0153P
H0154P
I0013P
I0017P
I0090P
K0266P
K0316P
K0317P
K0356P
K0357P
K0358P
K0403P
K0596P
K0642P
K0831P
K0832P
K0962P
K0964P
K0969P
K1075P
K1088P
K1093P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
agat [drago kamenje]
amajlije [nakit]
biseri [nakit]
biste od plemenitih metala
brojčanici [za časovnike i časovničarstvo]
broševi [nakit]
budilnici
ćilibar (nakit od crnog ćilibara)
ćilibar (ukrasi od ćilibara)
ćilibar, crni (sirovi ili poluobrađeni crni ćilibar)
ćilibar, presovani (perle od presovanog ćilibara)
dijamanti
dijamanti (vještački dijamanti)
drago kamenje
draguljarski proizvodi
dragulji (prirodni dragulji)
dugmići za narukvice
električni satovi
hronografi [satovi]
hronometri
hronometriski instrumenti
hronoskopi
igle (ukrasne igle)
igle pribadače [nakit]
iridijum
kazaljke [za časovnike]
kipovi od plemenitih metala
kipovi od plemenitih metala
klatna [za časovnike]
klatna satova
klatna za satove i časovnike [ankeri]
ključevi (ukrasni držači za ključeve) [privjesci]
kontrolni satovi [glavni satovi]
kopče za kravate
kravate (igle za kravate)
kravate (kopče za kravate)
kućišta džepnih satova
kućišta opruga satova
kućišta zidnih satova
kutije s draguljima za mehanizme satova
kutije za nakit
kutije za satove
466
WIPO
140001
140006
140070
140123
140021
140019
140082
140047
140004
140048
140005
140035
140097
140074
140050
140073
140122
140032
140027
140028
140030
140029
140069
140150
140045
140002
140146
140096
140011
140013
140106
140162
140043
140033
140151
140033
140144
140014
140044
140145
140166
140039
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
L0041P
L0043P
L0088P
M0074P
M0202P
M0203P
M0272P
N0028P
N0082P
N0085P
N0111P
O0079P
O0152P
O0212P
O0281P
O0317P
O0333P
P0013P
P0266P
P0419P
P0442P
P0443P
P0445P
P0671P
P0955P
P0957P
P1065P
R0303P
R0355P
R0388P
S0064P
S0065P
S0067P
S0068P
S0069P
S0070P
S0071P
S0072P
S0073P
S0074P
S0075P
S0077P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
lančići [nakit]
lančići za satove
legure plemenitih metala
manžetne (dugmad za manžetne)
medalje
medaljoni [nakit]
metalni novac
nakit obloženi (optočeni nakit)
narukvice [nakit]
narukvice za satove
naušnice
obuća (ukrasi za obuću, od plemenitih metala)
ogrlice [nakit]
olivin [dragi kamen]
opruge za satove
ormarići za satove
osmijum
paladijum
perle za izradu nakita
platina [metal]
plemeniti metali (legure plemenitih metala)
plemeniti metali (odlijevci plemenitih metala)
plemeniti metali sirovi ili poluobrađeni
poluge [lingoti] od plemenitih metala
privesci [nakit]
privesci za ključeve od plemenitih metala, ukrasni
prstenje [nakit]
rodijum
ručni satovi
rutenijum
satni mehanizmi
satni mehanizmi za časovničarstvo
satovi (kućišta ručnih satova)
satovi (kućišta zidnih satova)
satovi (lančići za satove)
satovi (narukvice za satove)
satovi (navlake za satove)
satovi (opruge satova)
satovi (pokretački mehanizmi satova)
satovi (staklo za satove)
satovi narukvice
satovi, atomski
467
WIPO
140024
140025
140104
140122
140052
140051
140034
140165
140015
140017
140118
140119
140031
140062
140058
140044
140066
140067
140167
140075
140104
140003
140055
140003
140018
140162
140107
140083
140016
140085
140060
140060
140144
140145
140025
140017
140039
140058
140023
140059
140016
140042
14
14
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
S0078P
S0079P
S0080P
S0322P
S0428P
S0462P
S0470P
S0471P
S0476P
S0483P
S0707P
U0040P
U0046P
U0049P
U0051P
U0052P
U0131P
Z0143P
Z0148P
Z0152P
Z0156P
Ž0040P
Ž0049P
Ž0051P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
satovi, džepni ili ručni
satovi, tačni sa zaustavljanjem [štoperice]
satovi, zidni
slonovača [slonovača] (ukrasi od slonovača)
spinel, blijedocrveni [drago kamenje]
srebrna žica
srebro (ukrasi od srebra)
srebro (upredena srebrna žica)
srebro, sirovo ili tučeno
stakla za satove
sunčani satovi
ukrasi [bižuterija]
ukrasi za obuću od plemenitih metala
ukrasi za šešire, od plemenitih metala
ukrasi, srebreni
ukrasne igle
umjetnost (umjetnički predmeti od plemenitih metala)
zidni satovi (ormarići za zidne satove)
zlatne niti [nakit]
zlato, sirovo ili kovano
značke [amblemi] od plemenitih metala
žetoni, bakreni
žica (srebrna žica)
žica od plemenitih metala [nakit]
468
WIPO
140057
140164
140011
140046
140095
140009
140010
140008
140163
140059
140022
140068
140119
140117
140010
140069
140109
140044
140064
140063
140152
140049
140008
140040
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
B0070P
B0419P
B0420P
B0422P
C0106P
C0122P
Č0147P
D0305P
E0082P
F0088P
F0089P
G0010P
G0077P
G0128P
G0261P
G0262P
G0263P
G0264P
H0007P
H0008P
H0010P
H0011P
H0012P
H0013P
H0014P
H0160P
J0078P
K0204P
K0229P
K0304P
K0355P
K0359P
K0360P
K0361P
K0362P
K0363P
K0364P
K0405P
K0421P
K0588P
K0676P
K0796P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
basevi [muzički instrumetni]
bubnjevi (koža za bubnjeve)
bubnjevi (udaraljke za bubnjeve)
bubnjevi [muzički instrumenti]
cimbali [činele]
citre
čivije za zatezanje žica na žičanim instrumentima, muzičkim
duvačke svirale orgulja [cijevi]
elektronski muzički instrumenti
flaute
flaute od bambusa
gajde [glazbeni instrumenti]
gitare
gongovi [muzički instrumenti]
gudala (lukovi gudala)
gudala (pokrivači za gudala) za muzičke instrumente
gudala (strune gudala)
gudala za muzičke instrumente
harfe
harfe (žice za harfe)
harmonijumi
harmonike
harmonike
harmonike (male harmonike)
harmonike (male šestougaone harmonike za tango-orkestre)
huqin [kineski gudački muzički instrument]
jevrejska harfa [drombulje]
kariljoni [muzički instrumenti]
kastanjete
kineski šeširi [muzički instrumenti]
klarineti
klavijature muzički instrumenti
klavira (regulatori jačine zvuka za mehaničke klavire)
klaviri
klaviri (klavijature klavira)
klaviri (tipke klavira)
klaviri (žice klavira)
ključevi za namještanje žica muzičkih instrumenata
kobilice na muzičke instrumente
kontrabasi [muzički instrumenti]
korneti, muzički instrumenti [trubice]
koža za bubnjeve
469
WIPO
150013
150059
150010
150066
150032
150022
150021
150003
150044
150036
150082
150051
150039
150037
150006
150005
150007
150004
150041
150042
150040
150001
150014
150026
150011
150081
150038
150017
150018
150019
150023
150024
150045
150008
150061
150063
150062
150002
150054
150027
150031
150059
15
15
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
K0953P
K1067P
L0156P
M0064P
M0347P
M0553P
M0555P
M0556P
M0558P
M0559P
M0560P
M0561P
M0562P
M0563P
M0564P
M0565P
M0566P
M0567P
M0568P
M0569P
N0126P
N0163P
N0188P
O0033P
O0156P
O0303P
O0304P
O0305P
P0200P
P0253P
P0340P
P0364P
P0548P
P0730P
P0731P
P0926P
R0052P
R0171P
R0297P
R0306P
R0307P
S0012P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
ksilofoni
kutije (muzičke kutije)
lire [muzički instrumenti]
mandoline
mjehovi za muzičke instrumente
muzičke kutije
muzičke trake
muzičke viljuške
muzički instrumenti
muzički instrumenti (gudala za muzičke instrumente)
muzički instrumenti (kobilice za muzičke instrumente)
muzički instrumenti (kutije za muzičke instrumente)
muzički instrumenti (mijehovi, duvalice za muzičke instrumente)
muzički instrumenti (piskovi za muzičke instrumente)
muzički instrumenti (tipke za muzičke instrumente)
muzički instrumenti (ventili za muzičke instrumente)
muzički instrumenti (žice za muzičke instrumente)
muzički instrumenti, elektronski
muzički pultovi
muzika (uređaji za okretanje stranica muzičkih partitura)
navlake za muzičke instrumente
niti od ovčjih crijeva za muzičke instrumente
notni blokovi [sveske] (sprave za okretanje listova notnih blokova)
oboe
okarine [muzički instrumenti]
orgulje
orgulje (duvaljke orgulja)
orguljice [vergleci]
pedale muzički instrumenti
perforirane muzičke rolne
pipa [kineska gitara]
piskovi za muzičke instrumente
podbradnici, violinski
postolja za muzičke instrumente
postolja za muzičke instrumente
prigušna pera [surdine]
ramovi za timpane
regulatori jačine zvuka za mehaničke klavire
ritam (štapići za udaranje ritma)
rogovi [duvački muzički instrumenti]
rogovi [vrsta truba]
saksofoni
470
WIPO
150076
150052
150046
150049
150064
150052
150078
150033
150025
150004
150054
150035
150064
150034
150077
150073
150028
150044
150080
150053
150035
150015
150053
150043
150056
150057
150058
150012
150060
150079
150083
150034
150050
150088
150048
150065
150020
150045
150009
150030
150016
150089
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
S0107P
S0155P
S0666P
S0668P
S0719P
Š0164P
T0030P
T0043P
T0158P
T0160P
T0166P
T0253P
T0320P
T0324P
T0401P
T0413P
T0420P
U0007P
V0091P
V0128P
V0203P
V0204P
V0205P
V0487P
Z0218P
Ž0061P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
sheng [kineske orgulje]
sintisajzeri [muzički instrumenti]
strune [žice] muzički instrumenti
strune za gudala
suona [kineska truba]
štapići za udaranje ritma
tamburini [duguljasti bubnjevi]
tam-tam [instrument]
timpani (ramovi za timpane)
timpani [muzički instrumenti]
tipke muzičkih instrumenata
togovi
trake (bušene muzičke trake)
trake (muzičke)
triangl [muzički instrumenti]
tromboni [muzički instrumenti]
trube [muzički instrumenti]
udaraljke za bubnjanje [muzika]
vazdušne cijevi za orgulje
ventili muzički instrumenti
viole [muzički instrumenti]
violine
violine (podbradnici za violine)
vrhovi gudala muzičkih instrumenata
zvončići [muzički instrumenti]
žičani muzički instrumenti
471
WIPO
150084
150087
150028
150007
150085
150009
150067
150068
150020
150069
150077
150071
150079
150078
150055
150070
150072
150047
150058
150073
150074
150075
150050
150005
150086
150029
15
16
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
A0022P
A0023P
A0024P
A0080P
A0140P
A0146P
A0151P
A0213P
A0244P
A0276P
B0033P
B0034P
B0189P
B0221P
B0222P
B0223P
B0225P
B0233P
B0234P
B0243P
B0352P
B0353P
B0354P
B0355P
B0356P
B0398P
B0447P
B0448P
C0001P
C0008P
C0040P
C0079P
C0153P
C0154P
C0156P
Č0030P
Č0031P
Č0048P
Č0049P
Č0076P
Č0077P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
adrese (mašine za štampanje adresa)
adrese (matrice s adresama) za mašine za adresiranje
adrese (pečati s adresama)
albumi
ambalaža (kartonska ili papirnata za boce)
ambalaža (papir za ambalažu)
ambalaža od skroba
aparati i mašine za umnožavanje dokumenata (uređaji i mašine za
umnožavanje)
aritmetičke tablice
atlasi
bakrorezi (noževi za bakroreze)
bakrorezi [gravure]
biološki uzorci za mikroskopiju [obrazovni materijal]
blokovi [notesi]
blokovi [papirni proizvodi]
blokovi [povezani listovi papira]
blokovi za crtanje
boce (kartonska ili papirna ambalaža za boce)
boce (kartonski ili papirni omoti za boce)
boce (papirni podmetači za boce)
brisači za pera
brisači za table za pisanje
brisanje (gumice za brisanje)
brisanje (modeli za brisanje)
brisanje (proizvodi za brisanje)
brošure
bušilice za kancelarijske potrebe
bušilice za papir [kancelarijski pribor]
ceduljice (kvačice za ceduljice)
celuloza (listovi prerađene celuloze) za ambalažu
cigare (prstenovi za cigare, trake za cigare, za uvijanje cigareta)
cijevi od kartona
crtanje (instrumenti za crtanje)
crtanje (pribor za crtanje)
crteži (grafički crteži)
časopisi [periodični]
časopisi [revije]
čelična pera
čelična slova
čestitke
čestitke s muzikom
472
WIPO
160005
160268
160004
160013
160304
160130
160338
160230
160027
160034
160309
160129
160039
160068
160042
160192
160041
160304
160282
160283
160148
160348
160139
160138
160135
160046
160093
160141
160353
160288
160016
160078
160125
160124
160121
160033
160243
160002
160001
160250
160336
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
Č0084P
Č0105P
Č0110P
Č0111P
D0079P
D0237P
D0272P
D0275P
D0290P
D0291P
Dž0003P
Dž0006P
E0014P
E0073P
F0007P
F0008P
F0009P
F0030P
F0052P
F0057P
F0060P
F0067P
F0116P
F0117P
F0119P
F0131P
F0146P
F0147P
G0021P
G0022P
G0063P
G0095P
G0102P
G0166P
G0172P
G0190P
G0193P
G0194P
G0286P
G0293P
G0294P
G0297P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
češljevi za pravljenje imitacija mramora
četkice [kistovi]
četkice, četke za pisanje
četkice, slikarske četkice
dijagrami
drvena pulpa (karton od drvene pulpe)
drvorezi
držači ljepljivih traka [kancelarijski pribor]
držači za pera
držači za pera i olovke
džepići za pasoše
džepne maramice, papirnate
ekseri s pljosnatom glavom [rajsnegle]
elektrokardiografi (papir za elektrokardiografe)
fascikle [kancelarijski pribor]
fascikle [papirni proizvodi]
fascikle za papir
figurice od papira
filteri za kafu, papirni
filter-papir
filterski materijali [papir]
filter-tkanine za štamparstvo, netekstilne
fotografije (stalci za fotografije)
fotografije (uređaji za lijepljenje fotografija)
fotografije [štampane]
fotogravure
frankiranje (mašine za frankiranje za kancelarijsku upotrebu)
frankiranje (mašine za frankiranje) [kancelarijski pribor]
galvanoplastika
galvanoplastika (klišeji za galvanoplastiku)
geografske mape [geografske karte]
glina za modeliranje
globusi [zemaljske kugle]
građevinske makete
grafičke slike
gravirani umjetnički predmeti
graviranje (ploče za graviranje)
gravure i drvorezi
gumene trakice za povezivanje spisa
gumeno ljepilo za papirnate proizvode ili za kućnu upotrebu
gumice za brisanje
gumirano platno za papirnate proizvode
473
WIPO
160122
160273
160342
160273
160126
160278
160015
160003
160299
160281
160340
160198
160048
160140
160092
160022
160085
160155
160324
160156
160157
160177
160220
160219
160147
160221
160009
160009
160163
160163
160164
160026
160165
160021
160168
160028
160170
160028
160275
160311
160139
160312
16
16
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
H0019P
H0028P
H0079P
H0097P
H0149P
I0046P
I0047P
I0103P
I0104P
I0107P
J0053P
K0049P
K0084P
K0085P
K0086P
K0113P
K0159P
K0162P
K0163P
K0212P
K0214P
K0219P
K0223P
K0224P
K0225P
K0242P
K0247P
K0313P
K0406P
K0407P
K0409P
K0411P
K0519P
K0524P
K0539P
K0638P
K0658P
K0659P
K0660P
K0661P
K0722P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
hektografi, mašine za umnožavanje
hemijske olovke (kuglice za hemijske olovke)
higijenski papir
histološki djelovi [obrazovni materijal]
hromolitografija
indeksne kartice
indeksne kartice (metalni vrh za indeksne kartice)
isprave (spravice za plastificiranje isprava) [kancelarijski pribor]
isprave [dokument] (futrole za isprave)
ispravljanje (boja za ispravljanje)
jastučići (pečatni jastučići)
kafa (papirni filteri za kafu)
kalendari
kalendari [godišnjaci]
kalendari kojima se listovi trgaju
kalupi za modelovanje gline [artikli za umjetnike]
kancelarijske spajalice
kancelarijski noževi za brisanje [radiranje]
kancelarijski pribor [osim namještaja]
karte *
kartice (bušene kartice za razboje)
karton od drvene piljevine
kartonske cijevi
kartonske kutije za šešire
kartonski proizvodi
kaširani papir
katalozi
kipovi od kaširanog papira [figurice]
knjige
knjige (oznake za stranice u knjigama)
knjige sa pjesmama
knjižice [pasoši, radne knjižice itd.]
kompjuterski programi (papirne trake ili kartice za upis kompjuterskih
programa)
kompjuterski štampači (trake natopljene bojom za štampače)
konac za uveze
kopče držala za pera
korektori, tečni [kancelarijski pribor]
korekturne trake [kancelarijski pribor]
korice za blokove s čekovima
korice za neuvezane časopise
košara za pisma
474
WIPO
160171
160253
160094
160106
160090
160072
160081
160346
160085
160104
160054
160324
160270
160269
160060
160352
160010
160169
160159
160070
160077
160278
160078
160076
160079
160191
160080
160155
160095
160249
160082
160189
160231
160326
160239
160011
160103
160357
160333
160035
160101
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
K0753P
K0848P
K0852P
K0853P
K0854P
K0855P
K0856P
K0891P
K0894P
K0900P
K0901P
K0936P
K0988P
K1090P
K1091P
K1094P
K1100P
K1108P
K1109P
K1110P
L0099P
L0100P
L0101P
L0104P
L0124P
L0132P
L0161P
L0168P
L0169P
L0170P
L0171P
L0172P
Lj0012P
Lj0016P
Lj0028P
Lj0031P
Lj0037P
M0046P
M0076P
M0083P
M0090P
M0091P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
koturovi za trake sa mastilom
kreda (držači krede)
kreda za krojačke potrebe
kreda za litografiju
kreda za obilježavanje
kreda za pisanje
kreditne kartice (neelektrične prese za kreditne kartice)
krivuljari [pribor za crtanje krivulja]
krojačke krede
krojevi (navlake za krojeve)
krojevi za šivanje odjevnih predmeta
krunice [čisla]
kuglice za hemijske olovke
kutije za papirne proizvode [kancelarijske potrepštine]
kutije za pečate
kutije za slikarske boje [školski pribor]
kutije, kartonske ili papirne
kvačice [kancelarijski pribor]
kvačice za ceduljice
kvačice za papire
lenjiri za crtanje
lenjiri, četvrtasti
lenjiri, mali za štamparstvo
letci, flajeri
ličilački valjci
lijepljene fotografija (aparati za lijepljenje fotografija)
listovi [papirnati proizvodi]
litografija (kreda za litografiju)
litografija s bojama
litografije [kamenotisci]
litografski kamen
litografski umjetnički predmeti
ljepenka [karton] *
ljepila za papirnate proizvode ili za domaćinstvo
ljepivo za papirnate proizvode ili za domaćinstvo
ljepljive materije za papirnate proizvode i za domaćinstvo
ljepljive trake za papirnate proizvode ili za domaćinstvo
makete (građevinske makete)
manžetne za držanje pisaćeg pribora
maramice od papira za skidanje šminke
marke, poštanske
markeri [pisaći pribor]
475
WIPO
160043
160112
160111
160110
160193
160109
160345
160107
160111
160214
160212
160083
160253
160289
160259
160217
160280
160116
160353
160202
160234
160069
160235
160360
160215
160219
160074
160110
160090
160187
160188
160029
160075
160290
160264
160265
160267
160021
160045
160294
160260
160359
16
16
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
M0092P
M0133P
M0134P
M0164P
M0190P
M0191P
M0275P
M0309P
M0310P
M0349P
M0434P
M0435P
M0436P
M0437P
M0438P
M0501P
N0003P
N0004P
N0032P
N0034P
N0035P
N0037P
N0038P
N0072P
N0097P
N0098P
N0105P
N0125P
N0153P
N0196P
N0198P
N0212P
N0216P
N0226P
O0003P
O0005P
O0039P
O0040P
O0054P
O0171P
O0203P
O0206P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
markeri stranica u knjizi
mastiljarnice
mastiljavi štapići
mašine, pisaće [električni ili neelektrični]
matrice [papirni proizvodi]
matrice za umnožavanje [šablone]
metalni vrh za indeksne karte
mikroskopija (biološki uzorci za mikroskopiju) [obrazovni materijal]
mikrotalasi (plastične vrećice za pripremu hrane mikrotalasima)
mjehurasti listovi, od plastike [za ambalažu ili omotavanje]
modeli za vezenje
modeliranje (kalupi za modeliranje gline) [artikli za umjetnike]
modeliranje (masa za modeliranje)
modeliranje (materijali za modeliranje)
modeliranje (plastična masa za modeliranje)
mramorisanje [imitiranje šara mramora] (češljevi za mramorisanje)
nacrti
nacrti (sprave za izradu nacrta)
nalivpera
naljepnice (ručne sprave za stavljanje naljepnica)
naljepnice [ne od tkanine]
naljepnice s adresama
naljepnice, štamparski blokovi
naprsci, gumeni [kancelarijski pribor]
nastavci za krede
nastavci za olovke
natpisi na papiru ili kartonu
navlake za krojeve
neseseri za pisanje [kutije s priborom za pisanje]
novine
novine sa stripovima
noževi za papir [kancelarijski pribor]
noževi za savijanje ili rezanje papira [kancelarijski pribor]
numeratori
obavještenja [papirni proizvodi]
obilježavanje (krede za obilježavanje)
obrasci
obrasci za precrtavanje [kopije]
obučavanje (oprema za obučavanje) [osim aparata]
okružnice
okviri za slaganje [štamparstvo]
okviri za štampu [štamparstvo]
476
WIPO
160249
160144
160334
160132
160161
160227
160081
160039
160323
160285
160047
160352
160197
160196
160195
160122
160223
160184
160225
160176
160308
160004
160040
160064
160112
160113
160327
160214
160302
160032
160331
160291
160224
160203
160284
160193
160158
160061
160071
160337
160098
160084
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
O0210P
O0215P
O0216P
O0217P
O0218P
O0219P
O0220P
O0221P
O0252P
O0258P
O0259P
O0260P
O0261P
O0331P
O0358P
O0366P
O0386P
O0387P
P0010P
P0018P
P0019P
P0048P
P0059P
P0063P
P0064P
P0067P
P0068P
P0069P
P0071P
P0074P
P0077P
P0078P
P0080P
P0082P
P0083P
P0085P
P0087P
P0089P
P0090P
P0091P
P0096P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
oleografija
olovke
olovke (grafitni ulošci za olovke)
olovke (mašine za šiljenje olovaka) električni ili neelektrični
olovke (nastavci za olovke)
olovke (nastavci za olovke)
olovke od škriljevca
olovke od uglja za crtanje
omotači za boce, papirnati ili kartonski
omotači, plastični [prijanjajući rastegljivi] za paletizaciju
omoti [korice], papirni
omotnice (kancelarijski mašine za zatvaranje omotnica)
omotnice [papirnati proizvodi]
oslonci slikarima za ruku
oštrenje olovaka (mašine za oštrenje olovaka) električni ili neelektrični
oštrila za olovke, električna ili neelektrična
ovlaživači za ljepljive proizvode [kancelarijski pribor]
ovlaživači za marke [kancelarijski pribor]
pakovanje hrane (folije od papira ili plastike za održavanje vlage, za
pakovanje hrane)
palete, slikarske
paletizacija (plastični omotači [prijanjajući, rastegljivi] za paletizaciju)
pantografi [pribor za precrtavanje]
papir (noževi za papir) [kancelarijski pribor]
papir (paus-papir)
papir (pergament papir)
papir *
papir [karbon papir]
papir od drva
papir Xuan [za slikare i kinesku kaligrafiju]
papir za elektrokardiografiju
papir za kopiranje
papir za mašine za snimanje [mašine] (papiri za mašine za snimanje)
papir za ormare [mirisni ili nemirisni]
papir za radiograme
papir za uređaje za upisivanje
papir, higijenski
papir, kaširani
papir, prozirni
papir, srebrni
papir, svijetleći
papirne ili celulozne pelene za jednokratnu upotrebu
477
WIPO
160204
160031
160105
160017
160113
160114
160024
160160
160282
160325
160108
160146
160127
160019
160017
160293
160173
160049
160356
160207
160325
160208
160291
160062
160210
160006
160066
160279
160347
160140
160332
160067
160344
160233
160067
160094
160191
160262
160025
160190
160181
16
16
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
P0097P
P0102P
P0117P
P0144P
P0148P
P0154P
P0165P
P0166P
P0168P
P0169P
P0170P
P0171P
P0172P
P0173P
P0175P
P0176P
P0177P
P0178P
P0179P
P0218P
P0221P
P0244P
P0245P
P0246P
P0247P
P0248P
P0249P
P0252P
P0268P
P0281P
P0349P
P0350P
P0351P
P0352P
P0355P
P0356P
P0357P
P0358P
P0359P
P0360P
P0361P
P0362P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
papirne posude
papirni pribor
parafinski papir
pasoši (džepići za pasoše)
pastele [olovke]
paus-papir
pečaćenje (kancelarijske mašine za pečaćenje)
pečaćenje (krušno tijesto za pečaćenje)
pečaćenje (materije za pečaćenje)
pečaćenje (vosak za pečaćenje)
pečati
pečati (jastučići za pečate)
pečati (kutije za pečate)
pečati (mali pečati) [bilježnički potpisi]
pečati (papirnati pečati)
pečati (podloge za stavljanje pečata)
pečati (stalci za pečate)
pečati [poštanski pečati]
pečati, marke
pelene gaćice papirnate ili celulozne za jednokratnu upotrebu
pelene papirnate ili celulozne za jednokratnu upotrebu
pera (držala za pera)
pera (zlatna pera za pisanje)
pera [kancelarijski pribor]
pera za izvlačenje crta
pera za pisanje
pera za pisanje (brisači pera za pisanje)
perforirane kartice za razboje
pernice, kutije za olovke
peškiri, papirnati
pisaće mašine (tipke pisaćih mašina)
pisaće mašine (valjci pisaćih mašina)
pisaće mašine, električni ili neelektrični
pisaći pribor
pisanje (četkice za pisanje)
pisanje (mape za pisanje)
pisanje (papirni pribor za pisanje)
pisanje (pera za pisanje)
pisanje (podmetači za pisanje)
pisanje (sprave za pisanje)
pisanje (šabloni za ručno pisanje)
pisanje (tinte)
478
WIPO
160351
160209
160339
160340
160211
160062
160056
160206
160057
160055
160149
160247
160259
160249
160137
160261
160258
160053
160052
160322
160321
160299
160134
160242
160185
160131
160148
160077
160133
160306
160257
160118
160132
160136
160342
160302
160300
160131
160255
160343
160303
160301
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
P0363P
P0365P
P0368P
P0386P
P0399P
P0400P
P0401P
P0413P
P0416P
P0423P
P0430P
P0431P
P0433P
P0499P
P0501P
P0504P
P0505P
P0512P
P0517P
P0562P
P0565P
P0566P
P0688P
P0697P
P0698P
P0744P
P0745P
P0746P
P0766P
P0772P
P0775P
P0884P
P0914P
P0946P
P0954P
P0993P
P0997P
P1049P
P1094P
R0021P
R0164P
R0235P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
pisanje (zlatna pera za pisanje)
pisma (košare za pisma)
pisma (papir za pisma)
pivske čaše (podmetači za pivske čaše)
plakati (papirnate ili kartonske podloge za plakate)
plakati [posteri]
plakati, papirni ili kartonski
plastične materije za modelovanje
plastični omotači za pakiranje
platno namočeno bojom-indigo, za uređaje za umnožavanje
platno za slike
platno za uvezivanje knjiga
platno, gumirano za papirnate proizvode
ploče s adresama za mašine za adresiranje
ploče za graviranje
ploče za matrice
ploče za pisanje (brisači za ploče za pisanje)
pločice s hvataljkom za listove papira [kancelarijski pribor]
pločice za pisanje
podmetači za boce, papirnati
podmetači za pisanje
podmetači za pivske čaše
popisi predstava [repertoari]
portikle, papirne [djeci oko vrata protiv prljanja]
portreti
posude za boje
posude za boje
posude za brojenje i razvrstavanje sitnog novca
posudice od papira za pavlaku
poštanske marke
poštanski dopisi
prese (neelektrične prese za kreditne kartice)
pribor za crtanje
priručnici
pritiskači za papir
prospekti
prostirači za sto, okrugli, papirni
prsteni [koluti] za cigare
publikacije
radiogrami (papir za radiograme)
registri [knjige]
reprodukcije, grafičke
479
WIPO
160131
160101
160182
160037
160008
160007
160305
160195
160218
160199
160216
160238
160312
160268
160170
160226
160348
160349
160255
160283
160255
160037
160154
160276
160228
160358
160166
160059
160115
160260
160174
160345
160151
160180
160183
160232
160254
160016
160179
160233
160153
160167
16
16
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
R0260P
R0287P
S0021P
S0026P
S0027P
S0066P
S0180P
S0232P
S0259P
S0309P
S0310P
S0311P
S0312P
S0316P
S0317P
S0324P
S0416P
S0417P
S0433P
S0457P
S0467P
S0537P
S0538P
S0547P
S0621P
S0622P
S0623P
S0626P
S0627P
S0631P
S0646P
S0748P
S0788P
Š0035P
Š0037P
Š0080P
Š0085P
Š0086P
Š0094P
Š0097P
Š0134P
Š0139P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
rezanje papira (kancelarijski mašine za rezanje papira)
riblje ljepilo za papirnate proizvode ili za domaćinstvo
salvete od papira za stolove
samoljepljive trake za papirne proizvode ili za domaćinstvo
samoljepljivi papirni proizvodi
satnice, štampane [vozni redovi]
sitni novac (posude za razvrstavanje i brojenje sitnog novca)
skidanje šminke (papirnati peškiri za skidanje šminke)
skrobno ljepilo za papirnate proizvode ili za kućnu upotrebu
slikari (oslonci za ruku slikara)
slikarska platna
slikarske četkice
slikarski stalci
slike
slike, umjetničke [uokvirene ili bez okvira]
slova (štamparska slova)
spajalice (kancelarijske spravice za stavljanje spajalica)
spajalice, kancelarijske
spisi (držači spisa) [kancelarijski pribor]
sprave za prenos dizajna sa papira na staklo ili porcelan
srebrni papir
stalci za posude za štamparska slova [tipografija]
stalci za pridržavanje knjiga
steatit [kreda za krojače]
stolni kompleti od papira
stolni peškiri od papira
stolni peškiri, papirnati
stolno rublje od papira
stolnjaci (uski stoljnjaci od papira)
stolovi (papirnati koluti za stolove)
stripovi (novine sa stripovima)
sveske za pisanje i crtanje
svijetleći papir
šestari za crtanje
šeširi (kartonske kutije za šešire)
šivenje odjeće (krojevi za šivenje odjeće)
školska oprema
školske table
škriljac (olovke od škriljca)
škriljac za pisanje
štampane materije [štampane materije]
štampare (prenosive štampare) [kancelarijski pribor]
480
WIPO
160287
160313
160295
160274
160328
160172
160059
160294
160271
160019
160216
160050
160087
160014
160030
160097
160012
160010
160361
160119
160025
160162
160018
160251
160296
160295
160295
160186
160200
160254
160331
160058
160008
160096
160076
160212
160248
160201
160024
160023
160175
160178
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
Š0143P
Š0150P
Š0151P
Š0155P
Š0163P
Š0192P
T0001P
T0007P
T0016P
T0161P
T0162P
T0164P
T0167P
T0170P
T0199P
T0201P
T0226P
T0321P
T0323P
T0334P
T0335P
T0336P
T0337P
T0352P
T0355P
T0363P
T0367P
T0400P
T0442P
U0013P
U0068P
U0071P
U0130P
U0132P
U0133P
U0134P
U0135P
U0152P
U0153P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
štamparska slova
štamparski lenjiri [vrstači]
štamparski proizvodi
štamparstvo (netekstilna filter-tkanina za štamparstvo)
štapići za pokazivanje sadržaja na tabli [neelektrični]
štitnici za brisanje
T lenjiri za crtanje
table za crtanje
tablice (aritmetičke tablice)
tinta (posude za tintu)
tinta *
tinta za ispravljanje
tipke pisaćih mašina
tipografski znakovi [brojke i slova]
tkanina za precrtavanje
tkanina za uvezivanje
toaletni peškiri od papira
trake (držači ljepljivih traka) [kancelarijski pribor]
trake (ljepljive trake za papirne proizvode ili za domaćinstvo)
trake natopljene bojom
trake natopljene bojom za štampače kompjuteri
trake natopljene tintom
trake natopljene tintom (kalemi za trake natopljene tintom)
trake za pisaće mašine
trake za uvez
trake, gumirane [papirnati proizvodi]
trake, papirnate
trgovačke kartice [osim za igre]
tuš [boja]
uglomjeri za crtanje
ulaznice, vozne karte, birački listići i slični proizvodi
ulošci za olovke [mine]
umjetniičke slike, uokvirene ili neuokvirene
umnožavanje (uređaji za ručno umnožavanje)
umnožavanje dokumenata (tkanina namočena bojom za uređaje za
umnožavanje dokumenata [šapirografe])
umnožavanje dokumenata (tkanina namočena bojom za uređaje za
umnožavanje dokumenata)
umnožavanje, ručno (tkanina za nanošenje boje za uređaje za ručno
umnožavanje)
upijajuća hartija [bugačice]
upijajuće folije od papira ili plastike za pakovanje hrane
481
WIPO
160065
160098
160175
160177
160350
160138
160298
160123
160027
160335
160142
160104
160257
160097
160063
160150
160307
160003
160266
160143
160326
160143
160043
160245
160205
160036
160244
160354
160089
160297
160038
160105
160030
160128
160241
160241
160199
160051
160355
16
16
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
U0213P
U0214P
U0215P
V0025P
V0026P
V0110P
V0147P
V0202P
V0213P
V0323P
V0358P
V0368P
V0474P
V0479P
V0481P
V0484P
Z0032P
Z0160P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
uvezi (pribor za uveze)
uvezi [korice]
uvezivanje (aparati i mašine za uvezivanje) [kancelarijski pribor]
valjci pisaćih mašina
valjci za kućno farbanje
vaze (ukrasne papirne vaze za cvijeće)
vez [ručni rad] (modeli za izradu veza)
vinjete (uređaji za vinjete)
viskoza (listovi od viskoze) za ambalažu
vodene boje [akvareli]
vosak za modeliranje [ne za zubarstvo]
vosak, pečatni
vreće za smeće, papirnate ili plastične
vrećice [omotnice, džepovi], od papira ili plastike za ambalažu
vrećice za kuvanje u mikrotalasnim pećima
vrećice, papirne
zastavice od papira
znakovi [brojke i slova]
482
WIPO
160236
160237
160330
160118
160215
160229
160047
160263
160310
160020
160091
160055
160292
160246
160323
160102
160286
160097
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
A0005P
A0007P
A0037P
A0139P
A0171P
A0253P
A0314P
A0316P
A0317P
A0318P
A0320P
A0321P
A0323P
A0326P
B0045P
B0275P
B0320P
B0323P
B0399P
B0401P
B0402P
B0403P
C0007P
C0009P
C0074P
C0086P
C0088P
C0091P
C0100P
C0127P
C0128P
C0129P
Č0066P
D0089P
Đ0002P
E0001P
E0002P
E0049P
E0060P
F0035P
F0036P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
acetat celuloze (poluobrađeni acetat celuloze)
acetat celuloze, poluobrađeni
akrilne smole kao polugotovi proizvodi
ambalaža (gumeni ili plastični materijali za punjenje pri ambalažiranju)
amortizeri (gumeni amortizeri)
armature (nemetalne armature za cjevovode)
azbest
azbestna pakovanja [pletenice]
azbestna platno
azbestna tkanina
azbestne obloge
azbestne postelje
azbestne zavjese
azbestni ploče
balata [vrsta gume dobijene iz tropskog drveta a upotrebljava se za
izolaciju]
boje (izolacione boje)
brane, plutajuće protiv zagađivanja
branici, gumeni
brtve, zaptivke, poklopci, spojnice *
brtvene obloge, vodootporna pakovanja
brtveni jastučići, trake za spriječavanje ulaska vode
brtveni materijali, zaptivni materijali
celuloza (listovi od prerađene celuloze) ne za ambalažu
celuloza (poluobrađeni acetat celuloze)
cijevi (savitljive nemetalne cijevi)
cijevi za polijevanje
cijevi za priključak grijača vozila
cijevi, tekstilne
cilindri (cilindrične spojnice)
cjevni nastavci, nemetalni
cjevni priključci, nemetalni
cjevovodi (brtve, zaptivke za cjevovode)
čepovi od gume
dijelektrici [izolatori]
đonovi, azbestni
ebonit (kalupi od ebonita)
ebonit [stvrdnuta guma]
električni kondenzatori (papir za električne kondenzatore)
električni vodovi (izolatori za električne vodove)
filc za izolaciju
filc, azbestni
483
WIPO
170001
170001
170002
170101
170021
170089
170091
170081
170080
170079
170078
170035
170003
170005
170010
170060
170108
170093
170043
170011
170013
170040
170053
170001
170022
170006
170074
170025
170033
170067
170073
170030
170018
170034
170027
170100
170036
170029
170098
170045
170044
17
17
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
F0059P
F0102P
F0104P
G0200P
G0267P
G0268P
G0269P
G0274P
G0276P
G0284P
G0287P
G0288P
G0289P
G0302P
I0094P
I0113P
I0138P
I0139P
I0141P
I0142P
I0143P
I0144P
I0145P
I0146P
I0147P
I0148P
I0149P
I0150P
I0151P
I0153P
K0011P
K0109P
K0221P
K0336P
K0349P
K0427P
K0541P
K0543P
K0558P
K0630P
K0742P
L0018P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
filterski materijal [plastične materije ili poluobrađena pjenasta plastika]
folija (plastična folija) [nije za ambalažu]
folije, metalne za izolaciju
grijači u vozilima (priključne cijevi za grijače vozila)
guma (sintetička guma)
guma u stvrdnutom obliku [ebonit]
guma u tečnom obliku
guma, sirova ili poluobrađena
gume (guma za obnavljanje pneumatika)
gumena jedinjenja
gumeni čepovi
gumeni ili plastični materijali za popunjavanje
gumeni konac [ne za tekstil]
gutaperka [smola]
isijavanje topline (materijali za spriječavanje isijavanja topline)
isticanje plina (mješavine za brtvljenje radi sprečavanja isticanja plina)
izolacija (omotači za zvučnu izolaciju)
izolaciona ulja
izolacione boje
izolacione materije
izolacione metalne folije
izolacione mješavine protiv vlage u zgradama
izolacione rukavice
izolacione tkanine
izolacione trake
izolacioni lakovi
izolacioni materijali
izolacioni papir
izolacioni premazi
izolatori za električne vodove
kablovi (izolacioni materijal za kablove)
kalupi od ebonita
kartoni od azbesta
kit
kit za spojeve [brtve, zaptivke]
kočne obloge (poluproizvodi za kočne obloge)
konac, gumeni [ne za tekstil]
konac, rastegljivi [ne za tekstil]
konopci od gume
konjske potkovice, nemetalne
kotlovi (materijali za sprečavanje isijavanja topline u kotlovima)
lakovi za izolaciju
484
WIPO
170106
170072
170059
170074
170020
170036
170113
170017
170109
170114
170018
170014
170095
170050
170024
170042
170037
170052
170060
170023
170059
170058
170049
170056
170107
170057
170099
170055
170110
170098
170094
170100
170087
170066
170069
170048
170095
170038
170031
170028
170026
170057
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
L0044P
L0062P
L0159P
L0162P
Lj0034P
M0170P
N0165P
O0016P
O0019P
O0020P
O0031P
O0255P
O0257P
P0040P
P0073P
P0084P
P0086P
P0414P
P0571P
P0650P
P0780P
P0927P
P1015P
P1052P
P1063P
R0085P
R0380P
S0025P
S0154P
S0333P
S0490P
S0492P
S0494P
S0712P
Š0101P
T0079P
T0204P
T0206P
T0263P
T0266P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
lanene cijevi
lateks [biljna smola] [kaučuk]
liskun, sirovi ili poluobrađeni
listovi, plastični [folije] za poljoprivredne potrebe
ljepljive trake [nisu za medicinske potrebe, za papirnice ni za kućnu
upotrebu]
materijal za punjenje (gumeni ili plastični materijali za punjenje)
niti, plastične [ne za tekstil]
obloge (azbestne obloge)
obloge za kvačila
obloge za kvačila (obloge za kvačila)
obnavljanje pneumatika (proizvodi za obnavljanje pneumatika)
omotači za zvučnu izolaciju
omotači, plastični [ne za ambalažu]
pamuk za zaptivanje
papir za električne kondenzatore
papir, azbestni
papir, izolacioni
plastične poluobrađene materije
podmetači, gumeni ili od vulkanizovanih vlakana [koluti]
polijevanje (cijevi za polijevanje)
potkovice za konje, nemetalne
prigušni umeci, gumeni
protivzaslijepljujuće folije za stakla [obojene folije]
prsteni vodootporni
prstenovi od gume
rastegljivi konac [ne za tekstil]
rukavice, izolacione
samoljepljive trake [ne za medicinske potrebe, ne za papirne proizvode ni
za domaćinstvo]
sintetičke smole [polugotovi proizvodi]
smola (biljna smola, sirova ili poluobrađena)
staklena vlakna (tkanine od staklenih vlakana) za izolaciju
staklena vlakna za izolaciju
staklena vuna za izolaciju
sunđerasti materijal za cvijetne aranžmane [polugotovi proizvod]
šljake (vuna od šljake) [izolacioni materijal]
tegle (gumene trake za tegle)
tkanine (izolacione tkanine)
tkanine od staklenih vlakana za izolaciju
toplina (materijali za sprečavanje isijavanja topline)
toplinska izolacija (proizvodi za toplotnu izolaciju)
485
WIPO
170065
170064
170070
170111
170085
170014
170105
170078
170039
170039
170109
170037
170072
170032
170029
170071
170055
170097
170076
170006
170028
170021
170115
170009
170004
170038
170049
170092
170075
170017
170104
170103
170063
170112
170061
170012
170056
170104
170024
170016
17
17
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
T0345P
T0364P
T0373P
U0095P
U0122P
V0059P
V0060P
V0080P
V0137P
V0138P
V0212P
V0234P
V0247P
V0249P
V0250P
V0251P
V0254P
V0257P
V0477P
V0490P
V0503P
V0510P
V0511P
Z0004P
Z0029P
Z0082P
Z0095P
Z0222P
Ž0021P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
trake za izolaciju
trake, ljepljive [ne za medicinske potrebe, za papirnate proizvode ni za
domaćinstvo]
transformatori (izolaciono ulje za transformatore)
ulje za izolaciju
umetci za rastegljive spojnice (obloge za rastegljive spojnice)
vatrootporni izolacioni materijali
vatrostalni izolacioni materijali
vazduh pod pritiskom (armature cjevovoda za vazduh pod pritiskom)
[nemetalne]
ventili, gumeni
ventili, gumeni ili od vulkanizovanih vlakana
viskoza (listovi od viskoze) ne za ambalažu
vještačke smole [polugotovi proizvodi]
vlaga (izolacione mješavine protiv vlage u građevinskim objektima)
vlakna (karbonska vlakna) [ne za tekstil]
vlakna (vulkanizovana vlakna)
vlakna od plastike [ne za tekstil]
vlakna, azbestna
vlakna, staklena za izolaciju
vrećice [omotači, džepovi], od gume za ambalažu
vrhovi, gumeni za zaštitu dijelova mašina
vulkanizovana vlakna
vuna, mineralna za izolaciju
vuna, staklena za izolaciju
zagađivanje (plutajuće brane protiv zagađivanja)
zapušavanje pukotina (materijal za čepljenje pukotina)
zavarivanje (plastična žica za zavarivanje)
zavjese (sigurnosne azbestne zavjese)
zvučna izolacija (materijal za zvučnu izolaciju)
željezničke šine (izolatori za željezničke šine)
486
WIPO
170107
170085
170051
170052
170041
170116
170116
170086
170019
170082
170083
170075
170058
170096
170046
170102
170088
170103
170077
170068
170046
170062
170063
170108
170015
170047
170003
170008
170084
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
A0174P
B0090P
B0155P
B0363P
B0364P
C0147P
D0155P
D0189P
D0231P
G0151P
H0006P
I0105P
J0006P
J0031P
K0155P
K0222P
K0334P
K0388P
K0399P
K0401P
K0416P
K0620P
K0621P
K0622P
K0623P
K0624P
K0626P
K0654P
K0662P
K0719P
K0758P
K0759P
K0760P
K0779P
K0791P
K0793P
K0794P
K0795P
K0798P
K0805P
K0806P
K0808P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
amovi za životinje [orma]
bebe (nosiljke beba)
bičevi
brnjice
brnjice kod duplih uzdi
crijeva za suhomesnate proizvode
djeca (torbe za nošenje djece s naramenicama)
domaćinstvo (kožne presvlake za domaćinstvo)
drške štapova za hodanje
goveđe kože
hamovi (metalni okovi na hamovima)
isprave [dokumenti] (torbe za isprave)
jahaća sedla (podmetači za jahaća sedla)
jareća koža [koža]
kampisti (torbe za kampiste)
karton-koža
kišobrani
klizaljke (kaiševi za klizaljke)
ključevi (futrole za ključeve)
ključevi (navlake za ključeve)
kobasice (crijeva za kobasice)
konji (navlake za konjska sedla)
konji (pokrivači za konje)
konji (povoci za konje)
konji (sedla za konje)
konji (ulari i povoci za konje)
konjska oprema
korbači [bičevi]
korice za posjetnice
kostur na sedlima
kovčezi od vulkanizovanih vlakana
kovčezi, ručni
kovčežići za prtljag
koža (imitacije kože)
koža (štavljena koža) nije za čišćenje
koža (uzice od kože)
koža (vještačka koža)
koža (životinjska koža)
koža, sirova ili poluobrađena
kože od klaoničke stoke
kožice [opnice dobijene od debelog goveđeg crijeva]
kožne niti
487
WIPO
180017
180123
180049
180028
180011
180009
180044
180116
180060
180038
180048
180083
180117
180027
180075
180022
180043
180035
180113
180113
180009
180097
180026
180025
180081
180059
180120
180061
180021
180004
180098
180085
180029
180042
180094
180036
180042
180002
180039
180088
180008
180040
18
18
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
K0811P
K0815P
K0948P
K1069P
K1070P
K1071P
K1073P
K1085P
K1097P
K1101P
L0217P
M0048P
M0078P
M0445P
M0511P
M0515P
M0554P
N0040P
N0041P
N0042P
N0058P
N0122P
N0123P
N0195P
O0021P
O0050P
O0102P
O0115P
O0154P
O0161P
O0195P
O0277P
O0307P
O0308P
O0309P
P0396P
P0408P
P0409P
P0440P
P0547P
P0581P
P0632P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kožni povodci, uzice
kožni ukrasi za namještaj
krzna [životinjske kože]
kutije *
kutije od kože i od kože i kartona
kutije od kože za šešire
kutije od vulkanizovanih vlakana
kutije za isprave
kutije za toaletni pribor
kutije, kožne ili od kartonske kože
lovačke torbe
mala djeca (marame [ešarpe] za nošenje male djece)
marame [ešarpe] za nošenje male djece
moleskin [imitacija kože]
mreže za nošenje namirnica
mreže, ručne
muzičke partiture (torbe za muzičke partiture)
namirnice (mreže za namirnice)
namirnice (torbe za namirnice)
namještaj (kožni ukrasi za namještaj)
naočnjaci za konje [orma]
navlake za kišobrane
navlake za ključeve [kožna galanterija]
novčanici
obloge za opruge, kožne
obruči [alkice] za kišobrane
odijela (torbe-navlake za odijela) [za putovanja]
odjeća za životinje
ogrlice za životinje
okovi za ormu
okviri ručnih torbi
opruge (kožne obloge za opruge)
orma, am, uzde (oprema za amove)
orma, amovi,uzde (armatura za amove)
orma,am, uzde za životinje
pkošče na sedlima
planinarske torbe
planinarski štapovi
plaža (torbe za plažu)
podbradnici [kožne trake]
podsjetnice (futrole za posjetnice)
pokrivači od krzna
488
WIPO
180005
180041
180067
180115
180091
180023
180098
180073
180093
180089
180019
180122
180122
180063
180114
180077
180013
180114
180071
180041
180056
180051
180113
180069
180052
180003
180111
180054
180030
180048
180065
180052
180120
180099
180055
180006
180074
180001
180076
180062
180021
180037
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
P0634P
P0635P
P0788P
P0789P
P0903P
P1075P
P1155P
P1156P
P1158P
R0148P
R0187P
R0202P
R0203P
R0212P
R0214P
R0343P
R0344P
R0381P
R0382P
S0087P
S0088P
S0089P
S0591P
S0616P
S0702P
Š0038P
Š0061P
Š0087P
Š0166P
Š0171P
Š0172P
Š0175P
Š0176P
Š0177P
Š0194P
T0235P
T0278P
T0279P
T0280P
T0281P
T0287P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
pokrivači za konje
pokrivači za konjska sedla
povodci (kožni povodci)
povodci [kaiševi]
presvlake, kožne za domaćinstvo
psi (ogrlice za pse)
putni kovčežići
putni neseseri [kožna galanterija]
putovanje (torbe za putovanje)
rebra za kišobrane ili suncobrane
remenčići za sklizaljke
remeni za vuču [sedlarstvo]
remeni, kožni za nošenje preko ramena ili leđa
remenje od kože [remenarstvo]
remenje za ormu
ručke za kišobrane
ručke za kovčege
ruksaci
ruksaci [ranci]
sedla (konjska sedla)
sedla (pritege na sedlima)
sedlarski proizvodi
stočna hrana (zobnice [torbe] za stočnu hranu)
stolice-štapovi [stolice koje se po potrebi mogu preinačiti u štapove za
šetnju]
suncobrani
šeširi (kožne kutije za šešire)
šipke za kišobrane i suncobrane
školske torbe
štapovi od trske
štapovi za hodanje (ručke štapova za hodanje)
štapovi za kišobrane
štapovi, planinarski
štavljena koža
štavljena koža [ne za čišćenje]
štitnici za konjska koljena
točkići (torbe na točkićima)
torbe (ručne torbe)
torbe (sportske torbe)
torbe [kožna galanterija]
torbe na točkićima
torbe za alat [prazne]
489
WIPO
180026
180097
180005
180005
180116
180095
180092
180084
180078
180018
180035
180057
180096
180034
180033
180068
180086
180058
180100
180081
180006
180082
180050
180016
180066
180023
180007
180020
180015
180060
180014
180001
180032
180094
180053
180070
180077
180118
180083
180070
180047
18
18
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
T0288P
T0289P
T0290P
T0292P
T0293P
T0294P
T0295P
T0296P
T0297P
T0298P
T0299P
T0300P
T0302P
T0303P
T0329P
T0339P
U0042P
U0066P
U0220P
U0221P
U0222P
U0223P
U0224P
U0233P
V0127P
V0154P
V0344P
V0470P
Z0027P
Ž0094P
Ž0114P
Ž0115P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
torbe za divljač
torbe za hranjenje, zobnice
torbe za kampovanje
torbe za namirnice
torbe za nošenje male djece
torbe za note
torbe za novac [vrećice za novce]
torbe za novac, pletene
torbe za plažu
torbe za putovanja [kožna galanterija]
torbe za spise [aktovke]
torbe za školu
torbe, planinarske
torbe-navlake za odijela [za putovanja]
trake [kožne]
trake od kože
ukrasi od kože za namještaj
ulari i povotci
uzde
uzde [konjska oprema]
uzengije
uzengije (gumeni dijelovi za uzengije)
uzengije (metalne uzengije) [ostruge]
uzice, kožne
ventili [ventili] od kože
vezice (kožne vezice)
vojnička oprema od kože
vreće [omotači, džepovi], od kože za ambalažu
zaprežna oprema za životinje
životinje (ogrlice za životinje)
životinjske kože
životinjske kože pripremljene za izradu krznarskih proizvoda
490
WIPO
180019
180050
180075
180071
180044
180013
180010
180090
180076
180084
180083
180020
180074
180111
180031
180080
180041
180059
180072
180112
180046
180045
180119
180036
180087
180031
180012
180079
180055
180030
180002
180067
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
A0057P
A0059P
A0060P
A0063P
A0064P
A0254P
A0268P
A0269P
A0271P
A0324P
A0325P
B0060P
B0089P
B0111P
B0113P
B0118P
B0137P
B0194P
B0198P
B0287P
B0345P
C0016P
C0017P
C0020P
C0021P
C0022P
C0023P
C0054P
C0055P
C0057P
C0066P
C0069P
C0083P
C0090P
C0135P
C0138P
C0139P
C0143P
C0144P
C0145P
D0012P
D0106P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
akvarijumi (pijesak za akvarijume)
akvarijumi (šljunak za akvarijume)
akvarijumi [građevinski objekti]
alabaster (gips)
alabastersko staklo
armature (nemetalne armature za građevinarstvo)
asfalt
asfaltne trake [građevinski materijal]
asfaltni pločnici
azbestni cement
azbestni malter
barake [građevinski objekti]
bazeni za plivanje [nemetalne konstrukcije]
beton
beton (građevinski elementi od betona)
beton (nemetalni zatvarači za beton)
bicikli (nemetalne instalacije za parkiranje bicikla)
biste od kamena, betona ili mramora
bitumen
bojenje raspršivačima (nemetalne kabine za bojenje raspršivačima)
briketi (veziva za presovanje briketa)
cement *
cement za peći
cement, azbestni
cementne ploče
cementni stubovi
cementni, vatrootporni premazi za građevinarstvo
cigla
cigla (zemlja za proizvodnju cigle)
ciglice (veziva za proizvodnju ciglica)
cijevi (dimne cijevi) nemetalne
cijevi (krute nemetalne cijevi) [građevinarstvo]
cijevi T-oblika, nemetalne
cijevi, nemetalne za slivnike
cjevovodi (nemetalni cjevovodi za uređaje ventilacije i klimatizacije)
cjevovodi za vodu, nemetalni
cjevovodi, pregradne cijevi, nemetalni
crijep (žljebasti, nemetalni crijep) [za krovne sastave]
crijep, nemetalni
crijep, žljebasti
daske [građevno drvo]
dimnjaci (nemetalne cijevi za dimnjake)
491
WIPO
190234
190233
190190
190003
190002
190191
190013
190018
190014
190004
190005
190019
190196
190023
190024
190198
190199
190202
190017
190205
190040
190036
190092
190004
190057
190058
190056
190038
190039
190040
190218
190178
190080
190075
190235
190076
190232
190131
190151
190151
190149
190218
19
19
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
D0107P
D0108P
D0109P
D0110P
D0114P
D0216P
D0218P
D0238P
D0244P
D0249P
D0260P
D0263P
D0265P
D0266P
D0268P
D0269P
D0270P
E0063P
F0034P
G0049P
G0064P
G0074P
G0075P
G0076P
G0094P
G0096P
G0126P
G0158P
G0163P
G0164P
G0165P
G0170P
G0184P
G0187P
G0196P
G0198P
G0238P
G0240P
G0243P
G0244P
G0246P
I0038P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
dimnjaci (nemetalne kape dimnjaka)
dimnjaci (nemetalni krovići dimnjaka)
dimnjaci (nemetalni produžeci dimnjaka)
dimnjaci (okviri dimnjaka)
dimnjaci, nemetalni
drenažne cijevi (ventili za drenažne cijevi) [ni metalni, ni plastični]
drenažne nemetalne cijevi
drvena pulpa (karton od drvene pulpe) [građevini materijal]
drvene letve za oblaganje
drveni pločnici
drvo pogodno za oblikovanje
drvo za burad [dužice]
drvo za oblaganje
drvo za obradu
drvo, građevno
drvo, oblikovano
drvo, poluobrađeno
električni vodovi (nemetalni stubovi za električne vodove)
filc za građevinske potrebe
gazišta stepeništa (nemetalna gazišta)
geotekstil
gips
gips [gips]
gipsani vijenci na građevinama
glina *
glinac (krečni glinac)
golubinjaci, nemetalni
gradnja (nemetalni materijali za gradnju)
građa (rezana građa)
građa, nemetalna
građevinske konstrukcije (prenosive nemetalne građevinske konstrukcije)
građevinski materijali, vatrostalni, nemetalni
graničnici za ceste nesvijetleći, nemehanički, nemetalni
granit
grede, nemetalne
gredice, nemetalne
grnčarska glina
grobnice, nemetalne
grobovi (nemetalni okviri grobova)
grobovi, nemetalni
grog, vatrostalni materijal
ilovača
492
WIPO
190212
190216
190217
190049
190055
190221
190220
190201
190015
190032
190127
190125
190034
190030
190027
190029
190026
190079
190090
190074
190236
190102
190054
190128
190096
190211
190184
190197
190031
190050
190119
190242
190164
190098
190083
190157
190011
190215
190081
190174
190048
190096
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
I0121P
I0152P
J0027P
K0004P
K0006P
K0009P
K0033P
K0118P
K0122P
K0125P
K0126P
K0129P
K0130P
K0131P
K0171P
K0173P
K0218P
K0220P
K0254P
K0255P
K0257P
K0282P
K0285P
K0309P
K0312P
K0375P
K0387P
K0452P
K0487P
K0488P
K0503P
K0570P
K0571P
K0572P
K0574P
K0587P
K0836P
K0841P
K0843P
K0846P
K0849P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
ivičnjaci za puteve (nesvijetleći i nemehanički, nemetalni ivičnjaci za
puteve)
izolaciono staklo [građevinarstvo]
jarboli [stubovi] nemetalni
kabine (nemetalne telefonske kabine)
kabine za kupanje, nemetalne
kabine, nemetalne za bojenje pomoću raspršivača
kadice za ptice, nemetalne
kalupi za ukrasne vijence [građevinarstvo]
kamen
kamen (predmeti isklesani iz kamena)
kamen od šljake
kamen, građevinski
kamen, vatrostalni
kamen, vještački
kapci [zasloni], nemetalni
kape za dimnjake, nemetalne
karton od drvene kaše [građevni materijal]
karton za gradnju
katran
katranizirani papir
katranski proizvodi za gradnju
keramika (sirovine za keramiku)
kesoni za gradnju pod vodom
kipovi [figurice] od kamena, betona ili mramora
kipovi od kamena, betona ili od mramora
klinker šljunak [balast]
klizališta [nemetalne konstrukcije]
kokošinjci, nemetalni
kolnici (materijali za izgradnju i pokrivanje kolnika)
kolnici (materijali za pokrivanje kolnika, nemetalni)
komarci (nemetalne zaštite od komaraca)
konstrukcije za beton, nemetalne
konstrukcije, nemetalne
konstrukcije, nemetalne za oblaganje rudarskih okana
konstrukcijski djelovi [građevinske], nemetalne
kontejneri, zidani
kreč
krečni glinac
krečni kamen
krečni zrnasti kamen
kreda u sirovom obliku
493
WIPO
190164
190180
190124
190041
190203
190205
190194
190091
190094
190146
190143
190141
190012
190142
190133
190216
190201
190045
190171
190046
190025
190047
190042
190224
190170
190105
190139
190156
190051
190161
190239
190198
190061
190136
190150
190160
190052
190211
190043
190043
190072
19
19
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
K0886P
K0912P
K0915P
K0916P
K0917P
K0918P
K0919P
K0921P
K0926P
K0927P
K0928P
K0930P
K0955P
K1120P
L0057P
L0108P
L0111P
L0160P
L0177P
L0194P
M0025P
M0033P
M0050P
M0172P
M0451P
M0452P
M0457P
M0498P
M0500P
N0006P
N0008P
N0009P
N0011P
N0015P
O0006P
O0012P
O0013P
O0023P
O0128P
O0132P
O0134P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kristal (gorski kristal)
krovišta (asfaltni premazi za krovišta)
krovišta (nemetalna krovišta s ugrađenim solarnim ćelijama)
krovišta (nemetalni krovni oluci)
krovišta (sastavci krovova [sljemena])
krovišta, nemetalna
krovne grede [rogovi]
krovni pokrivači, nemetalni
krovni vijenci (nemetalni ukrasi na krovnim vijencima)
krovni vijenci, nemetalni
krovovi (kobilice [grede] krovova)
krovovi (nemetalni pokrivači za krovove)
ksiloliti [drveni fosili]
kvarc [gorski kristal]
lansirne rampe za rakete, nemetalne
letve, nemetalne
letvice za zatvaranje spojeva
listovac [škriljac]
livaonički kalupi, nemetalni
lončarska glina
magnezijumov cement
makadam
malter za gradnju [mort]
materijali za gradnju, nemetalni
molovi, montažni, nemetalni
molovi, plutajući, nemetalni
montažne kuće [za montažu]
mozaici za gradnju
mramor
Nadgrobna obilježja, nemetalna
nadgrobne ploče, nemetalne
nadgrobni kameni
nadgrobni spomenici, nemetalni
nadvratnici, nemetalni
obilježavanje puteva (folije i ploče od vještačkog materijala za
obilježavanje puteva)
oblaganje (drvene letvice za oblaganje)
oblaganje (drvo za oblaganje)
obloge, drvene
održavanje puteva (vezivni materijali za održavanje cesta)
odvodi na putevima, nemetalni
odvodne nemetalne cijevi [slivnici]
494
WIPO
190073
190082
190240
190066
190009
190173
190009
190071
190065
190064
190009
190071
190186
190073
190108
190109
190185
190059
190091
190011
190118
190116
190053
190197
190158
190188
190243
190126
190120
190226
190226
190144
190225
190114
190122
190015
190034
190033
190110
190245
190075
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
O0151P
O0185P
O0187P
O0191P
O0193P
O0197P
O0214P
O0237P
O0382P
P0076P
P0088P
P0128P
P0132P
P0182P
P0183P
P0314P
P0315P
P0317P
P0394P
P0395P
P0403P
P0496P
P0497P
P0500P
P0503P
P0506P
P0510P
P0518P
P0522P
P0525P
P0531P
P0572P
P0574P
P0579P
P0580P
P0585P
P0621P
P0622P
P0692P
P0809P
P0810P
P0845P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
ograde, nemetalne
okviri dimnjaka
okviri grobova, nemetalni
okviri oko vrata, nemetalni
okviri prozora, nemetalni
okviri staklenika, nemetalni
olivin za gradnju
oluci [nemetalni krovni oluci]
otvori u podu (nemetalni poklopci za otvore u podu)
papir za gradnju
papir, katranizovani [ter-papir]
parketi
parketne pločice
peći (cement za peći)
peći (cement za visoke peći)
pijesak [osim pijeska za livnice]
pijesak za akvarijume
pijesak, srebronosni
pješčene cijevi (pješčane cijevi)
pješčenjak za građevinu
plakatiranje (nemetalni stubovi za postavljanje plakata)
ploče od komine šećerne trske [građevinski materijal]
ploče od vještačkog materijala za obilježavanje cesta
ploče za gradnju, nemetalne
ploče za grobove, nemetalne
ploče za popločavanje, nemetalne
ploče, nemetalne za grobove
pločice za popločavanje, nemetalne
pločnici, nemetalni
plotovi od kolaca, nemetalni
pluta, presovana
podne daske, ploče
podovi (nemetalni, rešetkasti podovi)
podovi od nemetalnih pločica
podovi, nemetalni
podupirači, nemetalni [kosnici]
poklopci, nemetalni za dimnjake
poklopci, nemetalni za otvore u podu
porfir [kamen]
pragovi, nemetalni
pragovi, nemetalni za željezničke pruge
prečke
495
WIPO
190135
190049
190081
190209
190208
190210
190132
190044
190070
190062
190046
190112
190106
190092
190093
190166
190234
190010
190101
190100
190001
190231
190122
190223
190088
190219
190088
190213
190200
190134
190111
190035
190241
190214
190147
190086
190212
190070
190244
190162
190176
190140
19
19
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
P0855P
P0856P
P0866P
P0869P
P0870P
P0947P
P1025P
P1031P
P1033P
P1036P
P1038P
P1086P
P1149P
P1150P
P1153P
P1154P
R0040P
R0055P
R0081P
R0149P
R0245P
R0246P
S0010P
S0037P
S0060P
S0120P
S0129P
S0143P
S0152P
S0209P
S0219P
S0230P
S0339P
S0340P
S0341P
S0441P
S0444P
S0445P
S0468P
S0495P
S0506P
S0507P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
pregrade, nemetalne
pregradne stijene (nemetalne obloge za pregradne stijene)
preklopna okretna vrata [nemetalna]
premazi [građevni materijali]
premazi od cementa otporni na vatru
pristaništa, montažna, nemetalna
prozorčići na vratima, nemetalni
prozori u boji [vitraži]
prozori, nemetalni
prozorski okviri, nemetalni
prozorsko staklo za građevinarstvo
ptice (kadice za ptice)
putevi (listovi i table od vještačkog materijala za označavanje puteva)
putevi (nemetalne, sigurnosne ograde za puteve)
putevi (staklena zrnca za obilježavanje puteva)
putevi (vezivni materijali za popravak puteva)
rakete (nemetalne rampe za lansiranje raketa)
rampe nemetalne za izbacivanje raketa
raspršivači za boje (nemetalne kabine za bojanje raspršivačima)
rebrenice [žaluzine], nemetalne
rešetke, nemetalne
rešetke, nemetalne od letvica
sajmovi (kućice za sajmove)
sandučići, zidani za pisma
sastavci na krovovima [kobilice na krovovima]
signalizacija, nemetalna, nesvijetleća i nemehanička
sigurnosne ograde za puteve, nemetalne
silicijum [kvarc]
silosi, nemetalni
sjenice u vrtovima [nemetalne građevine]
skakaonice za kupališta, nemetalne
skele, nemetalne
smola [građevinski materijal]
smola [katran]
smola kamenog ugljenika
spoljne zavjese, ni metalne ni tekstilne
spomenici, nemetalni
spomen-ploče, nemetalne
srebrni pijesak
staklene granule za obilježavanje puteva
staklenici (nemetalni okviri za staklenike)
staklenici, prenosivi, nemetalni
496
WIPO
190060
190138
190022
190129
190056
190158
190179
190182
190068
190208
190183
190194
190516
190227
190121
190110
190108
190108
190205
190103
190177
190177
190020
190228
190009
190165
190227
190168
190169
190175
190152
190078
190171
190037
190097
190107
190117
190089
190010
190121
190210
190167
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
S0520P
S0521P
S0523P
S0524P
S0526P
S0561P
S0564P
S0651P
S0655P
S0671P
S0678P
S0680P
S0681P
S0789P
S0802P
Š0027P
Š0051P
Š0056P
Š0093P
Š0095P
Š0096P
Š0100P
Š0105P
Š0106P
Š0107P
Š0118P
Š0131P
T0005P
T0011P
T0093P
T0101P
T0390P
T0418P
T0426P
U0014P
U0067P
U0127P
U0155P
V0058P
V0062P
V0130P
V0135P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
staklo za građevinarstvo
staklo za ostaklivanje prozora [osim stakla za prozore vozila]
staklo, alabastersko
staklo, armirano
staklo, građevinsko
stepeništa, nemetalna
stepeništna spirala, nemetalna
stropovi, nemetalni
strugana drvna građa
stubići, niski [balusteri]
stubovi za plakate, nemetalni
stubovi za vezivanje brodova, nemetalni
stubovi, nemetalni
svijetleći pločnici
svinjci
šećerna trska (ploče od pulpe šećerne trske) [građevni materijal]
šindra za krovove
šine od vinila [građevinski materijal]
škriljac
škriljac u prahu
škriljac za krovove
šljaka [građevinski materijal]
šljunak
šljunak
šljunak za akvarijume
šperploča [furnir]
štale [konjušnice]
table i ploče od vještačkog materijala za obilježavanje puteva
table za signalizaciju, nesvijetleće, nemehaničke, nemetalne
telefonske kabine, nemetalne
telegrafski stubovi, nemetalni
tremovi nad kućnim vratima, nemetalni
trska za gradnju
tuf, krečnjački tuf, siga [vrsta kamena]
uglomjeri, nemetalni
ulazna vrata, nemetalna
umjetnički predmeti od kamena, betona ili mramora
upozoravajuće nesvijetleće oznake, nemetalne
vatrootporni cementni premazi za građevinarstvo
vatrostalni, nemetalni građevinski materijali
ventili za drenažne cijevi [ni metalni ni plastični]
ventili za vodovodne cijevi [ni metalni ni plastični]
497
WIPO
190095
190181
190002
190192
190063
190222
190113
190148
190031
190016
190411
190187
190206
190115
190084
190231
190021
190238
190006
190008
190007
190104
190237
190099
190233
190028
190085
190122
190137
190041
190155
190123
190163
190145
190067
190153
190193
190195
190056
190242
190221
190077
19
19
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
V0161P
V0167P
V0169P
V0173P
V0216P
V0296P
V0341P
V0457P
V0458P
V0464P
V0504P
Z0121P
Z0123P
Z0124P
Z0136P
Z0137P
Ž0025P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
veziva za proizvodnju cigli
vezivanje brodova (nemetalni stubovi za vezivanje brodova)
vezivanje brodova (plutajući, nemetalni molovi za vezivanje brodova)
vezivni materijali za popravak puteva
visoke peći (cement za visoke peći)
voda (nemetalni cjevovodi za vodu)
vodovodne cijevi (ventili za vodovodne cijevi) [ni metalni ni plastični]
vrata (nemetalne ploče za vrata)
vrata (nemetalni okviri vrata)
vrata, nemetalna *
vulkanski kamen
zemlja za ciglu, terakota
zemlja za proizvodnju cigle
zemlja, pečena [glina]
zidne obloge, nemetalne [građevinarstvo]
zidne oplate, nemetalne
željeznički pragovi, nemetalni
498
WIPO
190040
190187
190188
190110
190093
190076
190077
190154
190209
190069
190143
190172
190039
190172
190130
190189
190176
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
A0071P
A0147P
A0150P
A0255P
A0256P
B0006P
B0007P
B0008P
B0009P
B0011P
B0012P
B0057P
B0157P
B0193P
B0231P
B0232P
B0240P
B0241P
B0242P
B0296P
B0338P
B0339P
B0383P
C0155P
C0162P
Č0029P
Č0068P
Č0069P
Č0071P
Č0092P
Ć0001P
Ć0007P
Ć0008P
D0131P
D0152P
D0153P
D0154P
D0183P
D0185P
D0186P
D0187P
D0188P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
alat (nemetalne drške alata)
ambalaža (plastične posude za ambalažu)
ambalaža od drva za boce
armature (nemetalne armature za mrtvačke kovčege)
armature (nemetalne armature za vrata)
bačve (nemetalna postolja za bačve)
bačve (nemetalne slavine za bačve)
bačve, drvene za presipanje vina
bačve, nemetalne
bačvice (nemetalni obruči za bačvice)
bačvice, nemetalne
bambusovina
bifei na točkovima [domaćinstvo]
biste od drva, voska, sadre ili plastike
boce (čepovi za boce)
boce (drveni omotači za boce)
boce (nemetalni zatvarači za boce)
boce (nemetalni zatvarači za zatvaranje boca)
boce (ormari s pregradama za boce)
bolnički kreveti
brave, nemetalne za vozila
brave, nemetalne, neelektrične
brojevi za kuće, nesvijetleći, nemetalni
crtanje (stolovi za crtanje)
cvijeće (postolja za posude za cvijeće)
časopisi (stalci za časopise)
čepovi slivnika, nemetalni
čepovi za boce
čepovi, plutani
četke (okviri za četke)
ćilibar
ćilibar, presovani (ploče od presovanog ćilibara)
ćilibar, presovani (šipke od presovanog ćilibara)
divani
djeca (hodalice za djecu)
djeca (ogradice za djecu)
djeca (tepisi za ogradice za djecu)
domaće životinje (gnijezda za domaće životinje)
domaće životinje (kućice za domaće životinje)
domaće životinje (ležajevi za domaće životinje)
domaćinstvo
domaćinstvo (drvene ploče za domaćinstvo)
499
WIPO
200142
200100
200238
200048
200125
200120
200042
200017
200119
200211
200210
200019
200222
200223
200029
200238
200220
200219
200031
200138
200181
200240
200155
200083
200116
200135
200213
200029
200030
200033
200005
200204
200203
200085
200258
200022
200275
200008
200009
200007
200041
200148
20
20
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
D0191P
D0192P
D0193P
D0194P
D0199P
D0201P
D0215P
D0229P
D0245P
D0247P
D0248P
D0264P
D0274P
D0279P
D0292P
D0299P
D0302P
D0304P
F0028P
F0154P
G0004P
G0009P
G0116P
H0071P
H0122P
H0132P
H0134P
I0004P
I0005P
I0045P
J0032P
J0039P
J0040P
J0045P
J0046P
J0061P
J0072P
K0017P
K0072P
K0075P
K0078P
K0142P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
domaćinstvo (nemetalna oprema za domaćinstvo)
domaćinstvo (nemetalni točkići za domaćinstvo)
domaćinstvo (plastični obrubi na pokućstvu)
domaćinstvo (police za domaćinstvo)
domaćinstvo (vrata za domaćinstvo)
domaćinstvo, metalno
drenažne cijevi (plastični ventili za drenažne cijevi)
drške noževa, nemetalne
drvene ploče [paneli] za namještaj
drvene trake
drveni okviri za krevete
drvo za grebanje za mačke
držači alata, nemetalni
držači peškira (učvršćeni, nemetalni držači peškira)
držači za šešire
dušeci
dušeci *
dušeci, vazdušni [ne za medicinske potrebe]
figurice od drva, voska, gipsa ili od plastike
frizerski stolice
gabariti, nemetalni za utovar na željeznici
gajbe
gnijezda za domaće životinje
hidrostatski kreveti, nemedicinski
hodalice za malu djecu
hrana (ormarići za hranu) nemetalni
hrana (ukrasi od plastike za hranu)
identifikacione nemetalne narukvice za bolnice
identifikacione pločice, nemetalne
indeksi, kartoteke-ormari (police za kartoteke-ormare) [namještaj]
jasle za krmivo
jastuci
jastuci
jastuci punjeni vazduhom za nemedicinske potrebe
jastuci za kućne ljubimce
jastuk
jelenski rogovi
kablovske spone i zatege, nemetalne
kalemi za savitljive cijevi [nemetalni, nemehanički]
kalemi, nemehanička, nemetalni za savitljive cijevi
kalemovi (drveni kalemovi za konac, svilu, uzice)
kamenice [ostrige] (prazne školjke kamenica)
500
WIPO
200113
200149
200173
200172
200170
200132
200231
200075
200148
200027
200026
200264
200142
200084
200053
200159
200079
200202
200239
200241
200055
200128
200008
200230
200258
200122
200003
200221
200154
200062
200117
200078
200157
200201
200271
200195
200049
200224
200103
200103
200025
200090
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
K0150P
K0161P
K0164P
K0178P
K0180P
K0217P
K0226P
K0250P
K0310P
K0311P
K0335P
K0351P
K0381P
K0397P
K0402P
K0408P
K0410P
K0426P
K0471P
K0483P
K0498P
K0507P
K0585P
K0586P
K0648P
K0653P
K0671P
K0672P
K0674P
K0677P
K0678P
K0683P
K0685P
K0714P
K0724P
K0727P
K0729P
K0731P
K0732P
K0733P
K0750P
K0869P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
kamini (zakloni od vatre za kućne kamine)
kancelarijski namještaj
kancelarijski stolovi
kapice za čepljenje, nemetalne
kapice, nemetalne za boce
kartice-ključevi, plastične [nekodirane]
kartoteke [namještaj]
katanci, nemetalni
kipovi od drva, voska, sadre ili od plastike
kipovi od drva, voska, sadre ili od plastike [figurice]
kišobrani (stalci za kišobrane)
kitova kost, sirova ili poluobrađena
klinovi, nemetalni
klupe [namještaj]
ključevi (ploče za vješanje ključeva)
knjige (stalci za knjige)
knjižare (police za knjižare)
kočići za šatore, nemetalni
kolica [namještaj]
kolijevke
kolutovi za zavjese
komode
kontejneri, nemetalni [kontejneri]
kontejneri, plutajući, nemetalni [kontejneri]
kopita životinja
korali
korita za malter [nemetalna]
korita za malter, nemetalna [mortarke]
korita, nemetalna [naćve]
kornjačevina
kornjačevina (zamjene kornjačevine)
korozo [američka palma]
korpe za rublje
kosišta, nemetalna
košare, nemetalne
košarice za hleb
košarice, nemetalne *
košnice (okviri za košnice)
košnice (podloge u košnicama)
košnice (saće od voska za košnice)
kotlovi, nemetalni
kreveti (hidrostatski kreveti) nemedicinski
501
WIPO
200046
200037
200152
200214
200219
200260
200043
200140
200187
200239
200164
200018
200217
200020
200197
200270
200024
200168
200254
200023
200011
200066
200068
200069
200179
200071
200206
200206
200207
200089
200045
200076
200143
200111
200243
200021
200072
200040
200004
200039
200081
200230
20
20
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
K0870P
K0873P
K0874P
K0877P
K0878P
K0879P
K0893P
K0895P
K0958P
K0960P
K0971P
K0975P
K1002P
K1008P
K1010P
K1014P
K1084P
K1099P
K1119P
L0008P
L0102P
L0109P
Lj0001P
M0005P
M0178P
M0236P
M0293P
M0474P
M0476P
M0527P
M0529P
N0044P
N0047P
N0087P
N0089P
N0091P
N0092P
N0093P
N0094P
N0101P
N0197P
N0202P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kreveti (kostur kreveta)
kreveti (nemetalna oprema za krevete)
kreveti (nemetalni točkići za krevete)
kreveti (strunjače za krevete)
kreveti *
kreveti [bolnički]
krojačke biste
krojačke lutke
kućice za domaće životinje
kućice za ptice
kućni brojevi, nesvijetleći, nemetalni
kućni ljubimci (jastuci za kućne ljubimce)
kuke vješalica za odijela, nemetalne
kuke za zavjese
kuke, plastične za pričvršćivanje kablova ili cijevi
kukice za zavjese
kutije za igračke
kutije, drvene ili plastične
kvake, nemetalne
ladice
lepeze
letvice za okvire
ljekarna-apoteka (ormari za apoteke)
mačke (drva za grebanje za mačke)
matice, nemetalne
mesarski stolovi
metle (nemetalni držači za metle)
motke [kopljače]
motke, nemetalne
mrtvački sanduci
mrtvački sanduci (nemetalna oprema za mrtvačke sanduke)
namještaj, kancelarijski
namještaj, školski
narukvice, identifikacione, nemetalne za bolnice
nasloni za glavu [namještaj]
nasloni za puške
nasloni za rame za prevoz tereta na ramenu
naslonjače, ležaljke [namještaj]
naslonjači [fotelje]
natpisi firmi na drvetu ili plastici
novine (stalci za izlaganje novina)
noževi (nemetalne drške noževa)
502
WIPO
200026
200124
200139
200185
200102
200138
200038
200064
200009
200109
200155
200271
200080
200177
200016
200176
200256
200228
200277
200192
200110
200226
200015
200264
200097
200126
200208
200127
200242
200047
200048
200037
200094
200221
200052
200118
200265
200051
200063
200253
200134
200075
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
N0229P
O0049P
O0103P
O0108P
O0109P
O0110P
O0139P
O0140P
O0142P
O0182P
O0188P
O0200P
O0202P
O0204P
O0207P
O0273P
O0276P
O0310P
O0311P
O0312P
O0313P
O0314P
O0316P
P0017P
P0100P
P0118P
P0159P
P0211P
P0265P
P0280P
P0353P
P0367P
P0404P
P0405P
P0446P
P0448P
P0452P
P0489P
P0507P
P0519P
P0520P
P0536P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
numerološke ploče, nemetalne
obruč za bačvice, nemetalni
odijela (vješalice za odijela, nemetalne)
odjeća (torbe-ormari za slaganje odjeće)
odjeća (torbe-ormari za vješanje odjeće)
odjeća (vješalice za odjeću)
ogledala
ogledala (staklene ploče za ogledala)
ogledala koja se drže u ruci za toaletne potrebe
okviri (letvice za okvire)
okviri košnica
okviri za košnice
okviri za saće
okviri za slike
okviri za vezenje
oprema za krevete, nemetalna
oprema za prozore, nemetalna
ormari
ormari s ladicama
ormari za lijekove
ormari za stolno posuđe
ormari za stolno posuđe [kredenci]
ormarići za jelo, nemetalni
palete za utovar, nemetalne
papirne zavjese
paravani [namještaj]
pčele (košnice za pčele)
pekarske košare za hleb
perle (zavjese od perli) za dekoraciju
peškiri (učvršćeni, nemetalni držači peškira)
pisaći stolovi
pisma (nemetalni, nezidani sandučići za pisma)
plakatiranje (table za plakatiranje)
plakatne table, drvene ili plastične
pletački radovi od pruća
pletena slama [osim prostirača]
pletenice od slame
pločaste, unutrašnje roletne
ploče za vješanje ključeva
pločice, identifikacione, nemetalne
pločice, registracione, nemetalne
plutače za vezanje brodova
503
WIPO
200130
200211
200166
200252
200129
200059
200193
200261
200274
200226
200040
200040
200150
200225
200032
200124
200123
200014
200044
200015
200034
200198
200122
200054
200281
200165
200001
200163
200167
200084
200180
200244
200002
200096
200199
200160
200161
200136
200197
200154
200130
200251
20
20
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
P0537P
P0539P
P0551P
P0559P
P0598P
P0648P
P0649P
P0709P
P0717P
P0723P
P0726P
P0729P
P0732P
P0735P
P0741P
P0747P
P0763P
P0764P
P0846P
P0873P
P0898P
P0901P
P0909P
P0921P
P0930P
P0994P
P1029P
P1071P
P1091P
P1102P
P1131P
R0005P
R0053P
R0163P
R0185P
R0192P
R0263P
R0266P
R0271P
R0304P
R0310P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
plutajući kontejneri nemetalni,
pluteni čepovi
podloge za saće za košnice
podmetači (podloge za presvlačenje beba)
pogrebne urne
police [stalci]
police za domaćinstvo
posrebrnjeno staklo za ogledala
posteljina [osim posteljnog rublja]
postolja računskih mašina
postolja za bačve, nemetalna
postolja za kišobrane
postolja za posude s cvijećem
postolja za sječenje drva
posude (nemetalni zatvarači za posude)
posude za cvijeće (stalci za posude za cvijeće)
posude, nemetalne za tečna goriva
posude, plastične za ambalažu
prečke od drveta
prenošenje (palete za prenošenje, nemetalne)
presipanje vina (drvene bačve za presipanje)
presvlačenje beba (stolovi za presvlačenje beba, pričvršćeni na zid)
prevoz (nemetalne palete za prevoz)
pričvršćenje kablova ili cijevi (plastične kuke za pričvršćenje kablova ili
cijevi)
prijenos tereta (sprave za prijenos tereta)
prostirači (prostirači za sudopere)
prozori (nemetalna oprema za prozore)
pseće kućice
ptice, preparirane
pultovi
puške (nasloni za puške)
računski mašine (postolja računskih mašina)
ramovi za vez
registarske, nemetalne tablice
reklamni predmeti za naduvavanje
remeni od plastike za zavjese
reze za vrata, nemetalne
rezervoari [ni metalni ni zidani]
rezervoari, nemetalni
rog, sirovi ili poluobrađeni
rogovi, jelenji
504
WIPO
200069
200030
200004
200279
200267
200108
200172
200013
200077
200212
200120
200164
200116
200263
200112
200116
200065
200100
200087
200146
200017
200278
200145
200016
200265
200099
200123
200058
200156
200036
200118
200212
200032
200130
200259
200262
200280
200174
200207
200074
200049
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
R0311P
R0342P
S0005P
S0034P
S0036P
S0082P
S0086P
S0214P
S0222P
S0286P
S0288P
S0293P
S0307P
S0323P
S0374P
S0375P
S0422P
S0446P
S0498P
S0503P
S0529P
S0530P
S0531P
S0532P
S0533P
S0534P
S0536P
S0550P
S0554P
S0559P
S0560P
S0565P
S0579P
S0584P
S0604P
S0605P
S0606P
S0607P
S0608P
S0609P
S0610P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
rogovi, životinjski
ručke vrata, nemetalne
saće (okviri za saće)
sanduci, drveni ili plastični
sandučići, za pisma, ni metalni ni zidani
savitljive cijevi (kalemovi za namotavanje savitljivih cijevi) [nemetalni,
nemehanički]
sedef, sirovi ili poluobrađeni
sjenila-rolete (unutrašnja sjenila-rolete) [domaćinstvo]
skale, nemetalne [stepenice]
slama (pletenice od slame)
slama (trake od slame)
slamke za ispijanje pića
slavine, nemetalne za bačve
slonovača [slonovača] sirova ili poluobrađena
sofe
sofe, divani i klupe [divani]
spavanje (vreće za spavanje) [oprema za kampovanje]
spone i zatege (kablovske, nemetalne)
staklene ploče za ogledala
stakleni ormari [vitrine]
staklo, srebrno za ogledala
stalak za stočnu hranu (jasle za stočnu hranu)
stalci [namještaj]
stalci u izlozima
stalci za časopise
stalci za čitanje
stalci za peškire [domaćinstvo]
stege, nemetalni
stepenice
stepenice, drvene ili plastične
stepenice, pokretne, nemetalne za ukrcavanje putnika
stepeništni tepisi (šipke za pridržavanje stepeništnih tepiha)
stilsko domaćinstvo
stiva [hidrirani prirodni magnezijumov silikat]
stolčići za kompjutere
stolčići za odlaganje jela
stolčići za odlaganje predmeta
stolčići za pisaće mašine
stolčići za umivanje (domaćinstvo)
stolčići, toaletni
stolice
505
WIPO
200035
200273
200150
200228
200244
200104
200153
200272
200147
200161
200162
200028
200042
200131
200183
200184
200234
200224
200261
200200
200013
200117
200196
200057
200135
200141
200276
200209
200091
200092
200093
200105
200088
200098
200266
200082
200191
200095
200137
200189
200050
20
20
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
S0611P
S0613P
S0615P
S0617P
S0620P
S0632P
S0634P
S0635P
S0636P
S0640P
S0669P
S0682P
Š0014P
Š0018P
Š0042P
Š0063P
Š0064P
Š0088P
Š0089P
Š0091P
Š0117P
Š0189P
T0006P
T0010P
T0067P
T0119P
T0120P
T0148P
T0230P
T0238P
T0304P
T0305P
T0338P
T0340P
T0366P
T0417P
T0419P
U0050P
U0059P
U0060P
U0062P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
stolice (visoke stolice za malu djecu)
stolice za ležanje [ležaljke]
stolice, metalne
stoličice bez naslona [taburei]
stolne ploče
stolovi *
stolovi za crtanje
stolovi za masažu
stolovi za obrtničke radove
stolovi, metalni
strunjače za krevete
sudoperi (prostirači za sudopere)
šarke, nemetalne
šatori (nemetalni kolčići za šatore)
šeširi (vješalice za šešire)
šipke za zavjese
šipke za zavjese [šine]
školski namještaj
školjke ostrige, prazne
školjke, prazne
španska trstika
štitnici ispred peći ili otvorenih kamina
table stolova
table za oglašavanje
tečna goriva (nemetalne posude za tečna goriva)
tepisi za stepeništa (šipke za sagove za stepeništa)
tepisi za stepenište (šipke za pridržavanje sagova za stepenište)
tezge [prodajni stolovi]
toaletni stolčići
točkići za namještaj, nemetalni
torbe-ormari za slaganje odjeće
torbe-ormari za vješanje odjeće
trake od drva
trake od slame
trake, netekstilne za zavjese
trska [materijal za pletenje]
trska, španska
ukrasi, pokretni koji proizvode zvukove [mobili]
ukrasni predmeti koji trepere pri najmanjem strujanju vazduha [mobili]
ukrasni predmeti od plastike za ukrašavanje hrane
ukrasni vijenci za okvire
506
WIPO
200257
200194
200182
200235
200169
200070
200083
200229
200106
200188
200185
200099
200056
200168
200053
200175
200171
200094
200090
200233
200133
200046
200169
200002
200065
200105
200105
200067
200189
200149
200252
200129
200027
200162
200101
200178
200133
200268
200151
200003
200190
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
U0065P
U0126P
U0139P
U0141P
U0207P
U0209P
U0231P
V0027P
V0096P
V0103P
V0131P
V0136P
V0139P
V0151P
V0222P
V0224P
V0226P
V0228P
V0342P
V0369P
V0371P
V0395P
V0456P
V0463P
V0476P
Z0010P
Z0011P
Z0066P
Z0070P
Z0072P
Z0089P
Z0090P
Z0091P
Z0093P
Z0097P
Z0099P
Z0100P
Z0101P
Z0102P
Z0116P
Z0118P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
ukrcavanje putnika (pokretne nemetalne stepenice za ukrcavanje putnika
na brod)
umjetnički predmeti od drva, voska, gipsa ili plastike
unutrašnja sjenila-roletne [domaćinstvo]
unutrašnji tekstilni zasloni za prozore
utovar (nemetalni gabariti za utovar za željeznice)
utovarne palete, nemetalne
uzice od pluta
valjci za zavjese
vazdušni dušeci [ne za medicinske potrebe]
vazdušni jastučići za glavu [ne za medicinske potrebe]
ventili za drenažne cijevi, plastični
ventili za vodovodne cijevi, plastični
ventili, nemetalni [nisu dijelovi mašina]
vezenje (ramovi za vezenje)
vješalice (nemetalne kuke vješalica za odjeću)
vješalice za kapute, nemetalne
vješalice za odjeću
vješalice za odjeću [namještaj]
vodovodne cijevi (ventili za vodovodne cijevi, plastični)
vosak, saćasti za košnice
voštani kipići (figurice)
vozila (nemetalne brave za vozila)
vrata (nemetalna oprema vrata)
vrata za namještaj
vreće za spavanje za kampovanje
zakivci, nemetalni
zakloni od vatre [kućni pribor]
zatvarači za boce, nemetalni
zatvarači za posude, nemetalni
zatvarači, nemetalni [klinovi]
zavjese (kolutovi za zavjese)
zavjese (kuke za zavjese)
zavjese (kukice za zavjese)
zavjese (nemetalne šipke za zavjese)
zavjese (šine za zavjese)
zavjese (unutrašnje zavjese) [domaćinstvo]
zavjese od bambusa
zavjese od drva pletene [domaćinstvo]
zavjese od perli za dekoraciju
zavrtnji s maticom, nemetalni
zavrtnji, nemetalni
507
WIPO
200093
200205
200272
200282
200055
200054
200073
200121
200202
200158
200231
200236
200186
200032
200080
200166
200059
200144
200236
200039
200060
200181
200125
200170
200234
200216
200046
200220
200112
200232
200011
200177
200176
200175
200171
200272
200255
200269
200167
200218
200215
20
20
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
Z0140P
Ž0003P
Ž0017P
Ž0103P
Ž0107P
Ž0113P
Ž0117P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
zidne ukrasne aplikacije, netekstilne [dio namještaja]
žardinijere [domaćinstvo]
željeznica (nemetalne gabaritne mjere za utovar za željeznice)
životinje, punjene [preparirane]
životinjska kopita
životinjske kandže
životinjski rogovi
508
WIPO
200012
200115
200055
200006
200179
200010
200035
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
A0027P
A0061P
A0062P
A0176P
A0224P
A0225P
A0227P
A0230P
B0077P
B0127P
B0159P
B0197P
B0230P
B0244P
B0246P
B0248P
B0251P
B0252P
B0254P
B0289P
B0300P
B0315P
B0357P
C0087P
C0113P
C0114P
C0123P
C0161P
C0169P
Č0001P
Č0002P
Č0006P
Č0007P
Č0008P
Č0010P
Č0015P
Č0016P
Č0017P
Č0032P
Č0033P
Č0034P
Č0035P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
aerosol (uređaji za raspršivanje aerosola) za nemedicinske potrebe
akvarijumi za stanove
akvarijumi za stanove (poklopci akvarijuma za stanove)
ampule (staklene ampule) [posudice]
aparati za poliranje obuće, neelektrični
aparati za poliranje parketa, neelektrični
aparati za prženje [friteze], neelektrične
aparati za skupljanje prašine, neelektrični
baštovanske rukavice
biber (ručni mlinovi za biber)
bijeli luk (spravice za cijeđenje bijelog luka)
biste od porculana, pečene gline ili stakla
boce
boce (podmetači za čaše, nepapirni i neplatneni)
boce (spravice za otvaranje boca)
boce širokog dna i uskog grla
bocuni [velike boce od stakla ili pješčenika] [demižane]
bočice
bočice s cuclom (neelektrična grijala za bočice s cuclom)
bokal za vodu
bombonjere
brada (četkice za brijanje brade)
brisanje namještaja (tkanina za brisanje namještaja)
cijevi za polijevanje (mlaznice-prskalice)
cipele (kalupi za rastezanje cipela)
cipele (kašika za obuvanje cipela)
cjediljke
cvijeće (lonci za cvijeće)
cvijetni aranžmani (nosači za cvijetne aranžmane)
čačkalice
čačkalice (postolja za čačkalice)
čaj (filteri za čaj)
čaj (jaja za kuvanje čaja)
čaj (kutije za čaj)
čaj (servisi za čaj)
čajnici
čajnici (prekrivači za čajnike)
čajnici za kuvanje vode, neelektrični
čaše [pehari]
čaše za piće
čaše za pivo
čaše za voće
509
WIPO
210233
210336
210337
210009
210264
210080
210260
210111
210321
210184
210332
210252
210045
210258
210048
210063
210040
210289
210239
210271
210244
210240
210125
210012
210120
210213
210174
210133
210132
210105
210275
210288
210248
210038
210209
210222
210343
210246
210232
210319
210032
210089
21
21
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
Č0036P
Č0037P
Č0038P
Č0065P
Č0072P
Č0078P
Č0081P
Č0082P
Č0083P
Č0087P
Č0089P
Č0090P
Č0091P
Č0094P
Č0095P
Č0098P
Č0099P
Č0101P
Č0107P
Č0108P
Č0109P
Č0112P
Č0113P
Č0114P
Č0115P
Č0116P
Č0117P
Č0129P
Č0130P
Č0131P
Č0133P
Č0136P
Č0149P
Č0158P
Ć0009P
D0016P
D0017P
D0019P
D0020P
D0026P
D0050P
D0096P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
čaše, papirnate ili plastične
čaše, rogovi za piće
čašice za jaja
čepovi (sprave za vađenje čepova) [vadičepovi]
čepovi, stakleni
češala [češljevi za stoku]
češljevi
češljevi (navlake za češljeve)
češljevi rijetkih zubaca
češljevi, električni
četkarski proizvodi
četkarski proizvodi (materijali za četkarske proizvode)
četke (električne četke) [nisu dijelovi mašina]
četke *
četke s dugačkim držalom za pranje podova
četke za pranje boca
četke za pranje posuđa
četke za trljanje
četkice za brijanje brade
četkice za zube
četkice za zube, električne
činija [plitke posudice]
činija od papira
činija plitkog dna
činija za salatu
činija za varivo od povrća
činije za supu
čišćenje (krpe za čišćenje)
čišćenje (kučina za čišćenje)
čišćenje (otpaci vune za čišćenje)
čišćenje (ručni pribor za čišćenje)
čišćenje (tamponi za čišćenje)
čizme (kašike za izuvanje čizama)
čuturice
ćupovi
daske za peglanje veša
daske za peglanje veša (navlake za daske za peglanje veša)
daske za pranje
daske za rezanje [kuhinjski pribor]
daščice za hleb
deterdženti (tkanina namočena u deterdžent) za čišćenje
dim (uređaji za upijanje dima, za kućnu upotrebu)
510
WIPO
210318
210086
210165
210043
210042
210028
210076
210128
210110
210176
210053
210054
210251
210014
210147
210278
210304
210137
210240
210250
210276
210039
210173
210208
210203
210154
210214
210077
210312
210163
210104
210168
210041
210144
210153
210179
210093
210006
210108
210169
210113
210139
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
D0161P
D0163P
D0196P
D0197P
D0230P
D0281P
D0282P
D0285P
D0286P
D0297P
E0091P
F0047P
F0048P
F0051P
G0032P
G0044P
G0213P
G0253P
H0080P
H0081P
H0101P
H0111P
H0113P
H0133P
I0073P
I0076P
I0134P
I0140P
I0154P
J0014P
J0016P
J0033P
J0058P
J0073P
J0074P
J0075P
K0014P
K0029P
K0030P
K0045P
K0046P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
dlaka za četke
dlaka, životinjska za četkarstvo
domaćinstvo (sunđeri za domaćinstvo)
domaćinstvo (tkanina za brisanje pokućstva)
drške sunđera
držači sapuna [napravice za izdavanje sapuna]
držači toalet papira [napravice]
držači za čačkalice
držači za jelovnike
dugmići (kukice za zakopčavanje na obući)
emajlirano staklo
filteri za čaj
filteri za domaćinstvo (cjediljke za upotrebu u domaćinstvu)
filteri za kafu, neelektrični
gasila [sprave za gašenje svijeća]
gazirana voda (boce za gaziranu vodu)
grijalice za bočice s cuclom, neelektrične
grube tkanine za pranje podova
higijenski papir (držači higijenskog papira)
higijenski papir (držači toaletnog papira)
hlađenje namirnica (predmeti za hlađenje namirnica) koji sadrže tečnosti
za izmjenu topline za upotrebu u domaćinstvu)
hljeb (daščice za hljeb)
hljeb (košarice, korpice za hljeb)
hrana (toplinski izolovane posude za hranu)
insekti (električni uređaji za privlačenje i uništavanje insekata)
insekti (zamke za insekte)
izleti (pribor za izlete) [posuđe]
izolacione boce
izotermičke vrećice
jaja koja se stavljaju u gnijezda kao polog
jaja za kuvanje čaja
jasle za stoku [ograđeni prostor]
jastučići za pudriranje
jelenja koža za čišćenje
jelo (poklopci za jelo)
jelovnici (stalci za jelovnike)
kablovi [drvene posude]
kade, prenosive za kupanje odojčadi
kadice za kupanje za ptice *
kafa (mlinovi za kafu) ručni
kafa (neelektrične posude za kuvanje kafe) [džezve]
511
WIPO
210055
210010
210280
210125
210124
210117
210116
210275
210064
210223
210119
210288
210088
210256
210295
210118
210239
210303
210335
210116
210293
210169
210017
210007
210345
210150
210170
210046
210323
210164
210248
210095
210148
210263
210269
210064
210023
210301
210019
210254
210287
21
21
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
K0047P
K0048P
K0052P
K0108P
K0111P
K0116P
K0117P
K0119P
K0167P
K0237P
K0240P
K0241P
K0262P
K0263P
K0279P
K0303P
K0308P
K0318P
K0396P
K0423P
K0440P
K0461P
K0497P
K0537P
K0619P
K0667P
K0668P
K0669P
K0726P
K0728P
K0736P
K0741P
K0768P
K0773P
K0790P
K0797P
K0833P
K0889P
K0931P
K0932P
K0957P
K0976P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kafa (neelektrični filteri za kafu)
kafa (neelektrični uređaji za kuvanje kafe) [perkolatori]
kafa (servisi za kafu) [stolno posuđe]
kalupi [kuhinjski pribor]
kalupi za kuhinjske potrebe
kalupi za pravljenje kockica leda
kalupi za rastezanje obuće
kalupi, neelektrični za pečenje reljefastih kolačića [vafla]
kante za smeće
kašika za miješanje [kuhinjski pribor]
kašike za obuvanje
kašike za prelivanje [kašike za kuhinju]
kavezi za kućne ljubimce
kavezi za ptice
keramički proizvodi za domaćinstvo
kineski porculan (predmeti od kineskog porculana)
kipovi [figure] od porculana, pečene gline ili od stakla
kipovi od porculana, pečene gline ili od stakla
klopke za štakore
kockice leda (kalupi za pravljenje kockica od leda)
kofe, vedra [drvene posude]
kolači (kalupi za kolače)
kolutovi za peškire
konac za njegu zubi
konji (četke za konje)
korita *
korita [posude za pranje rublja]
korita za hranjenje životinja
košarice za domaćinstvo
košarice za otpatke
košulje (sprave za rastezanje košulja)
kotlovi
kozmetički pribor
koža (abrazivni sunđeri za kožu)
koža (štavljena koža za čišćenje)
koža za poliranje
kravate (sprave za čuvanje oblika kravata)
kristalni proizvodi
krpe za čišćenje
krpe za čišćenje natopljene deterdžentom
kučine za čišćenje
kućni ljubimci (kavezi za kućne ljubimce)
512
WIPO
210256
210257
210255
210079
210103
210099
210120
210309
210194
210326
210213
210156
210302
210059
210068
210078
210285
210217
210198
210099
210023
210142
210200
210320
210073
210002
210106
210074
210266
210340
210072
210070
210087
210331
210263
210100
210094
210098
210077
210113
210312
210302
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
K0977P
K0986P
K0993P
K0995P
K0996P
K0997P
K0998P
K1004P
K1012P
K1048P
K1081P
K1082P
K1089P
K1092P
K1095P
K1098P
K1102P
K1111P
L0074P
L0075P
L0136P
L0142P
L0186P
L0187P
L0188P
L0190P
L0191P
L0193P
L0199P
L0200P
L0203P
Lj0023P
M0030P
M0217P
M0290P
M0294P
M0329P
M0330P
M0332P
M0339P
M0343P
M0381P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
kućni ljubimci (kutije s pijeskom za obavljanje nužde za kućne ljubimce)
kugle, staklene
kuhinjske posude
kuhinjski kalupi
kuhinjski pribor
kuhinjski pribor, posuđe
kuhinjsko posuđe (kompleti kuhinjskog posuđa) *
kuke za izuvanje čizama
kukice za kopčanje dugmića na obući
kupe [velike čaše] s poklopcem
kutije za čaj
kutije za hleb
kutije za papirne peškire
kutije za sapun
kutije za suve kolačiće
kutije za užinu
kutije, staklene
kvačice za veš
led (posude za led)
led (prenosivi, neelektrični uređaji za pravljenje leda)
lijevci
likeri (servisi za likere)
lonci
lonci (poklopci lonaca)
lonci (zatvarači poklopaca za lonce)
lonci za cvijeće
lonci za kuvanje na pari, neelektrični
lonci za kuvanje pod pritiskom, neelektrični
lopatice [kuhinjski pribor]
lopatice [stolni pribor]
lopatice za torte
ljepilo (posude za ljepilo)
majolika
mehaničke metle
metle
metle s resama
mirisi (aparati za uklanjanje mirisa) za ličnu upotrebu
mirisi (napravice za raspršivanje mirisa)
mirisne materije (posudice za paljenje mirisnih materija)
mirođije [začini] (pribor za mirođije)
mišolovke
mješalice za domaćinstvo, neelektrične
513
WIPO
210306
210044
210272
210103
210273
210159
210026
210041
210223
210291
210038
210310
210036
210037
210317
210325
210243
210313
210196
210261
210121
210155
210101
210092
210091
210133
210322
210236
210330
210102
210177
210084
210157
210021
210020
210135
210277
210228
210056
210122
210216
210096
21
21
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
M0382P
M0384P
M0385P
M0391P
M0393P
M0395P
M0406P
M0411P
M0424P
M0425P
M0499P
M0531P
M0547P
N0118P
N0119P
N0120P
N0152P
N0164P
N0170P
N0173P
N0203P
N0217P
N0219P
O0051P
O0056P
O0060P
O0093P
O0126P
O0158P
O0262P
O0370P
O0379P
O0392P
P0038P
P0046P
P0047P
P0103P
P0130P
P0203P
P0207P
P0208P
P0233P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
mješalice za kućnu upotrebu (neelektrične mješalice za kućnu upotrebu)
mješalice, ručne [mikseri]
mješalice-mućkalice, neelektrične
mlaznice (prskalice [ruže] na kantama za zalivanje)
mlaznice [kante za zalivanje]
mlaznice za cijevi za polijevanje
mliječno staklo
mlijeko (poklopci za sprečavanje prekipa mlijeka)
mlinovi za domaćinstvo, neelektrični
mlinovi za domaćinstvo, ručni
mozaici, stakleni [nisu za gradnju]
mrvice (spravice za skupljanje mrvica)
muve (napravice za ubijanje muva)
navlake za čajnike
navlake za češljeve
navlake za daske za peglanje
neseseri za izlete [kompleti posuđa]
niti od stakla [nisu za tekstil]
noćne posude
nokti (četkice za nokte)
noževi (stalci za noževe) stolni
noževi za siječenje (kalupi za siječenje) [kuhinjski pribor]
noževi za tijesto [pekarski pribor]
obrve (četkice za obrve)
obuća (četke za obuću)
obuća (kašike za obuvanje obuće)
ocjeđivači za brisanje poda za resaste metle
odojčad (prenosive kade za kupanje odojčadi)
oklagije za tijesto [kuhinjski pribor]
opal staklo
otpaci od vune za čišćenje
otvarači za boce
oznake od porculana ili stakla [natpisi]
pamuk (pamučni otpaci za čišćenje)
pantalone (prese za pantalone)
pantalone (rastezači za pantalone)
paprenke [posudice za papar]
parketi (neelektrični mašine za mazanje parketa)
peglanje (daske za peglanje rublja)
pegle (stalci za pegle)
pehari
pepeo (rešetke za pepeo) [kućanski pribor]
514
WIPO
210134
210082
210238
210183
210016
210012
210167
210107
210158
210162
210161
210160
210069
210343
210128
210093
210170
210286
210192
210050
210090
210316
210328
210215
210071
210213
210339
210301
210175
210166
210163
210048
210279
210268
210171
210172
210185
210080
210179
210112
210271
210067
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
P0259P
P0276P
P0278P
P0279P
P0282P
P0298P
P0300P
P0312P
P0341P
P0381P
P0449P
P0560P
P0563P
P0564P
P0567P
P0612P
P0615P
P0616P
P0617P
P0619P
P0620P
P0651P
P0652P
P0653P
P0658P
P0659P
P0660P
P0672P
P0691P
P0701P
P0702P
P0703P
P0727P
P0733P
P0737P
P0738P
P0743P
P0749P
P0751P
P0754P
P0756P
P0757P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
perjane pajalice
peškiri (držači peškira u obliku kolutova i šipki)
peškiri (kolutovi za peškire)
peškiri (postolja za peškire)
peškiri, papirnati (kutije za papirnate peškire)
pića (slamčice za degustaciju pića)
pića (toplotno izolovane posude za pića)
pijenje (posude za piće)
pipete za probanje vina
pivo (čaše za pivo)
pleteni balon [bocuni] od stakla ili pješčenjaka
podmetači za boce [nepapirnati i ne spadaju u stolno rublje]
podmetači za čaše
podmetači za pegle
podmetači za posude s jelom [stolni pribor]
pojila [korita]
poklopci akvarijuma za stanove
poklopci za lonce
poklopci za lonce (zatvarači poklopaca za lonce)
poklopci za plitke posude
poklopci za sobne akvarijume
polijevanje (mlaznice cijevi za polijevanje)
polijevanje (sprave za polijevanje)
polijevanje cvijeća i biljaka (prskalice za polijevanje)
poliranje (koža za poliranje)
poliranje (materijali za poliranje) [osim preparata, papira ili kamena]
poliranje (neelektrični uređaji i mašine za poliranje) za kućnu upotrebu
poluporculan [majolika]
porculanski proizvodi
poslužaonici
poslužaonici od papira za domaćinstvo
poslužaonici za domaćinstvo
postolja za četkice za brijanje brade
postolja za posudice za ulje i ocat [stolni pribor]
postolja, stolna za noževe
posude (četke za pranje posuda)
posude vaga
posude za domaćinstvo ili za kuhinju
posude za izgaranje mirisnih materije
posude za piće
posude za prženje
posude za sladoled i za hladna pića
515
WIPO
210281
210334
210200
210210
210036
210342
210035
210034
210178
210032
210040
210258
210212
210112
210270
210001
210337
210092
210091
210269
210337
210012
210013
210206
210100
210187
210186
210129
210189
210058
210180
210267
210241
210292
210090
210278
210025
210199
210056
210034
210065
210211
21
21
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
P0758P
P0765P
P0768P
P0769P
P0771P
P0815P
P0838P
P0891P
P0915P
P0918P
P0919P
P1032P
P1040P
P1056P
P1059P
P1064P
P1069P
P1087P
P1089P
P1090P
P1096P
P1097P
P1144P
P1145P
R0062P
R0075P
R0080P
R0087P
R0136P
R0218P
R0242P
R0243P
R0244P
R0254P
R0257P
R0280P
R0331P
R0334P
R0336P
R0345P
R0346P
R0362P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
posude za ulje ili ocat (sirće)
posude, toplotno izolovane
posuđe
posuđe (kuhinjsko metalno posuđe) *
posuđe [činije]
pranje (daske za pranje)
prašina (krpe za brisanje prašine)
prese za pantalone
pribor za domaćinstvo
pribor za jelo [posuđe]
pribor za kuvanje, neelektrični
prozori vozila (stakla za prozore vozila)
prskalice na kantama za zalijevanje [ruže]
prsteni za ptice
prsteni za živinu
prstenovi svijećnjaka
prženje (tiganj za prženje)
ptice (kavezi za ptice)
ptice (posudice s vodom za ptice) *
ptice (prsteni za ptice)
puderisanje (jastučići za puderisanje)
pudrijere
puter (posudice za puter)
puter (zvonasti poklopci za puter)
rashladne boce
rashlađivanje (posude s ledom za rashlađivanje)
raspršivači mirisa
rastezači rukavica
ražnjići, metalni za pečenje
renda [kuhinjski pribor]
rešetke za pečenje (postolja za rešetke za pečenje) [gradele]
rešetke za pečenje [gradele]
rešetke za pepeo [pribor za domaćinstvo]
rezanci (ručne sprave za pravljenje rezanaca)
rezanje (kuhinjske daske za rezanje)
ribanje [struganje] suđa (metalni jastučići za ribanje posuđa)
rublje (posude za iskuvavanje rublja)
rublje (sušilice za rublje)
rublje (vješalice za rublje)
ručke za vrata, okrugle od porculana
ručke za vrata, porculanske
rukavice (rastezači za rukavice)
516
WIPO
210057
210062
210227
210026
210039
210006
210282
210171
210159
210207
210274
210231
210183
210018
210011
210242
210136
210059
210019
210018
210148
210195
210030
210031
210047
210196
210228
210141
210049
210197
210146
210145
210067
210327
210108
210066
210106
210205
210313
210249
210182
210141
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
R0373P
R0374P
S0044P
S0046P
S0111P
S0144P
S0146P
S0159P
S0175P
S0177P
S0231P
S0260P
S0295P
S0296P
S0455P
S0484P
S0487P
S0491P
S0493P
S0499P
S0500P
S0501P
S0514P
S0516P
S0517P
S0518P
S0519P
S0525P
S0527P
S0528P
S0535P
S0539P
S0597P
S0598P
S0713P
S0714P
S0715P
S0718P
S0736P
S0750P
S0752P
S0754P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
rukavice za poliranje
rukavice za potrebe domaćinstva
sapun (držači sapuna) [napravice]
sapun (posudice za sapun)
sifoni za gaziranu vodu
silicijum, topljeni [poluproizvod] ne za građevinarstvo
silicijumov dioksid (vlakna od silicijevog dioksida) ne za tekstil
sir (zvonaste posude za pokrivanje sira)
sita [kuhinjski pribor]
sita za grubo prosijavanje za domaćinstvo
skidanje šminke (neelektrični uređaji za skidanje šminke)
skupljači mrvica [spravice]
slamnjače, male
slanici
sprave za otpušavanje odvoda
stakla za svijetiljke (četke za čišćenje stakala svijetiljki)
staklena silikonska vlakna, koja nisu za tekstilnu upotrebu
staklena vlakna [ne za izolaciju ni za tekstil]
staklena vuna [ne za izolaciju]
staklene posude
staklene posude, oble
stakleni konac [ne za tekstilne potrebe]
staklo [sirovina]
staklo sirovo ili poluobrađeno [osim stakla za građevinarstvo]
staklo u koje su ugrađeni tanki električni provodnici
staklo u prahu za ukrašavanje
staklo za automobilske prozore [polugotovi proizvod]
staklo, emajlirano
staklo, obojeno
staklo, opalno
stalci za peškire
stalci za sušenje rublja
stoka (češagije [četke] za timarenje stoke)
stoka (jasle za stoku)
sunđeri (abrazivni sunđeri za kožu)
sunđeri (držači za sunđere)
sunđeri za domaćinstvo
sunđeri, toaletni
sušenje rublja (postolja za sušenje rublja)
svijeće (sprave za gašenje svijeća)
svijećnjaci
svijetiljke (četke za čišćenje staklene svijetiljke)
517
WIPO
210294
210290
210117
210191
210118
210308
210283
210265
210097
210061
210109
210160
210342
210204
210329
210052
210283
210284
210152
210085
210022
210286
210143
210149
210229
210114
210231
210119
210230
210166
210210
210126
210028
210095
210331
210124
210280
210123
210205
210295
210245
210052
21
21
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
S0803P
Š0020P
Š0108P
Š0115P
Š0158P
Š0162P
Š0184P
T0029P
T0038P
T0040P
T0048P
T0049P
T0080P
T0116P
T0125P
T0149P
T0150P
T0177P
T0186P
T0218P
T0225P
T0228P
T0231P
T0234P
T0269P
T0311P
T0394P
T0444P
U0021P
U0053P
U0129P
U0142P
U0178P
V0109P
V0111P
V0112P
V0194P
V0225P
V0252P
V0265P
V0270P
V0345P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
svinjska dlaka [čekinje]
šećer (posudice za šećer)
šminka (pribor za skidanje šminke)
šolje
štapići [kuhinjski pribor]
štapići za koktele
štedne tikvice, nemetalne
taljeni silicijum [poluobrađeni proizvodi] ne za građevinske potrebe
tamponi za čišćenje
tamponi za struganje za kuhinjske potrebe
tanjiri [posuđe]
tanjiri za jednokratnu upotrebu
tegle za kompot
tepisi (sprave za isprašivanje tepiha) [kloferi]
terarijumi za stan [uzgoj biljaka]
tiganji
tiganji podmetači [za stavljanje ispod ražnja]
tjestenina (valjci za pravljenje tjestenine)
tkanina (posude od tkanine) [vedra]
toaletne četke
toaletni neseseri
toaletni pribor
toaletni sunđeri
točenje (sprave za točenje)
toplinski izolovane posude
torte (lopatice za torte)
tresač tepiha ručni [kloferi]
tuševi za ispiranje usta
ugljenik (posude za ugljenik)
ukrasne posude za stolove
umjetnički predmeti od porculana, pečene gline ili od stakla
unutrašnji terarijumi za stanove [za male životinje]
urne
vaze (nepapirne ukrasne vaze za posude s cvijećem)
vaze [posude]
veliki kružni poslužavnik za hranu [kuhinjski pribor]
vino (pipete za probanje vina)
vješalice za odjeću
vlakna od stakla [nisu za izolaciju ni za tekstilne potrebe]
voće (čaše za voće)
voće (ručne neelektrične sprave za cijeđenje voća) za domaćinstvo
vojničke posude
518
WIPO
210188
210218
210344
210220
210311
210314
210224
210308
210168
210259
210235
210333
210033
210008
210305
210181
210136
210175
210127
210051
210115
210225
210123
210027
210062
210177
210008
210262
210060
210219
210234
210338
210226
210253
210190
210324
210178
210221
210284
210089
210138
210140
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
V0416P
V0460P
V0480P
V0496P
V0518P
Z0020P
Z0068P
Z0127P
Z0180P
Z0184P
Z0185P
Z0212P
Ž0053P
Ž0085P
Ž0090P
Ž0102P
Ž0106P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
vozila (staklo za prozore vozila) [polugotovi proizvodi]
vrata (porculanske kvake na vratima)
vrećice poslastičarske
vrtne prskalice [sprave]
vuneni otpaci za čišćenje
zamke za insekte
zatvarači za poklopce lonaca
zemljano posuđe
zubarski konac [za čišćenje zuba]
zubi (četkice za zube)
zubi (električne četkice za zube)
zvonasti poklopci za pokrivanje putera
žica za struganje [smotuljci žice za čišćenje]
živina (prstenovi za živinu)
životinje (češljevi za životinje)
životinje, kućne (kutije s pijeskom za kućne životinje)
životinjska dlaka za kistove i četke
519
WIPO
210231
210182
210315
210015
210163
210150
210091
210193
210320
210250
210276
210031
210005
210011
210075
210306
210010
21
22
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
A0088P
A0141P
A0142P
A0148P
A0152P
B0156P
B0245P
C0031P
C0032P
Č0079P
D0056P
D0162P
D0236P
D0242P
D0246P
E0112P
F0062P
G0234P
G0235P
J0066P
J0067P
J0096P
K0158P
K0183P
K0446P
K0536P
K0538P
K0556P
K0557P
K0560P
K0561P
K0562P
K0563P
K0564P
K0956P
L0028P
L0110P
L0155P
M0110P
M0111P
M0171P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
alge (morske alge) [materijal za punjenje]
ambalaža (konopci za ambalažu)
ambalaža (materijali za punjenje pri ambalažiranju) [ne gumeni, ne
plastični]
ambalaža (trake za ambalažu)
ambalaža od slame za boce
bičevi (uzice bičeva)
boce (slamnati omoti za boce)
cerade *
cerade za pokrivanje robe
češljana vuna
devina dlaka
dlaka, životinjska
drvena piljevina
drvena vuna
drvene strugotine [trijeske]
esparto [vrsta trave] (vlakna od esparta)
filterski materijali [vata]
griva *
griva, konjska
jedra [brodska oprema]
jedra za skije na jedra
juta
kanapi
kapok [biljna vlakna]
kokosova vlakna
konac za mreže
konac za povezivanje, nemetalni
konopac (merdevine od konopca)
konopci [užad] *
konopci za kačenje i držanje slika na zidu
konopci za vuču vozila
konopčići
konopi [špage]
konoplja
kučina
lan, sirovi [stupani]
letvice za trake na venecijanerima
linter [kratka vlakna od čiste celuloze]
maskiranje (cerade za maskiranje)
maskiranje (mreže za maskiranje)
materijal za punjenje (materijali za punjenje) ni gumeni ni plastični
520
WIPO
220074
220091
220031
220032
220080
220022
220080
220002
220002
220052
220012
220065
220006
220005
220004
220070
220095
220065
220027
220059
220105
220046
220035
220047
220018
220039
220079
220023
220021
220089
220103
220036
220055
220013
220014
220056
220045
220101
220085
220009
220030
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
M0173P
M0174P
M0175P
M0176P
M0505P
M0508P
M0509P
M0512P
M0516P
N0012P
N0013P
N0142P
O0251P
O0369P
O0371P
P0003P
P0007P
P0033P
P0036P
P0041P
P0049P
P0099P
P0254P
P0261P
P0262P
P0334P
P0434P
P0447P
P0715P
P0774P
P0854P
P0874P
P1023P
R0034P
R0050P
R0196P
R0215P
R0292P
R0360P
R0385P
S0145P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
materijali za punjenje (perje za punjenje)
materijali za punjenje (trave za punjenje)
materijali za punjenje (vuna za punjenje)
materijali za punjenje madraca
mrežaste tkanine
mreže (konac za mreže)
mreže *
mreže za ribolov
mreže, viseće za ležanje
nadstrešnice od sintetike
nadstrešnice od tekstila
nemetalni kablovi
omotači od slame za boce
otpaci od pamuka za ispunu
otpaci svile za punjenje
pahuljice [perje]
pahuljice, vunene
pamučne kučine
pamučni otpaci za punjenje
pamuk, neobrađeni
paperje [pahuljice perja]
papirne vezice
pergament, unutrašnja kora
perje za posteljinu
perje za punjenje
piljevina od drva
platno, katranizovano
pletena odjeća (vreće za pranje pletene odjeće)
posteljina (perje za posteljinu)
poštanske vreće
pregrade za provjetravanje od katranizovanog platna [za rudnike]
prenošenje tereta (nemetalni kaiševi za prenošenje tereta) [uprte]
provjetravanje rudnika (pregrade za provjetravanje rudnika) od
katranizovanog platna
rafia [palmina vlakna]
ramija [kineska trava] (vlakna ramije)
remeni za nošenje tereta, nemetalni
remenje, nemetalno za prenošenje tereta
ribolov (mreže za ribolov)
rudnici (pregrade od katranizovanog platna za provjetravanje rudnika)
runo [životinjska dlaka]
silicijumov dioksid (vlakna od silicijeva dioksida za tekstil)
521
WIPO
220064
220044
220033
220007
220049
220039
220094
220011
220043
220102
220058
220084
220080
220090
220016
220029
220041
220026
220090
220025
220028
220038
220054
220057
220064
220006
220002
220106
220057
220104
220001
220081
220001
220067
220066
220081
220082
220011
220001
220072
220037
22
22
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
S0171P
S0292P
S0294P
S0351P
S0488P
S0497P
S0557P
S0647P
S0658P
S0793P
S0796P
S0801P
Š0016P
T0088P
T0333P
T0347P
T0357P
T0358P
T0359P
T0379P
U0229P
U0240P
U0241P
V0036P
V0037P
V0040P
V0158P
V0159P
V0162P
V0165P
V0199P
V0255P
V0256P
V0258P
V0259P
V0379P
V0469P
V0471P
V0472P
V0473P
V0478P
V0498P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
sisal [američka agava] (proizvodi od sisala)
slama za popunjavanje
slamnate navlake za boce
snopovi (nemetalne vezice za snopove)
staklena silikonska vlakna, za tekstilnu upotrebu
staklene niti za tekstilne potrebe
stepenice od konopca
strižena vuna
strugotina od drveta
svila u sirovom obliku
svilena buba (čaure svilene bube)
svileni otpaci za popunjavanje
šatori
tekstilna vlakna, u sirovom obliku
trake i zavoji od konoplje
trake za letvice na venecijanerima
trake za vezanje, nemetalne
trake za vezivanje vinove loze
trake za vodoravne prozore [tipa giljotine]
trava za popunjavanje
uzice bičeva
užad, nemetalna
užad, nemetalna u obliku omče za prijenos tereta
varuga [morska trava za punjenje]
vata za filtriranje
vata za punjenje ili oblaganje
vezice, nemetalne
vezice, nemetalne za poljoprivredne potrebe
vezivanje (konac za vezivanje)
vezivanje (nemetalne trake za vezivanje)
vinova loza (vezice za vezanje vinove loze)
vlakna, karbonska za tekstil
vlakna, plastična za tekstilne potrebe
vlakna, staklena za tekstil
vlakna, tekstilna
vozila (cerade za vozila)
vreće [džepići, omoti], od tekstila za ambalažu
vreće za leševe
vreće za pranje pletene odjeće
vreće za prevoz i skladištenja rasutog tereta
vrećice [omoti, džepići], od tekstila za ambalažu
vuča vozila (konopci za vuču vozila)
522
WIPO
220077
220062
220080
220042
220037
220093
220023
220073
220004
220008
220019
220040
220071
220010
220015
220045
220078
220003
220088
220044
220022
220020
220083
220074
220060
220061
220063
220086
220079
220078
220003
220087
220092
220093
220076
220075
220069
220107
220106
220068
220069
220103
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
V0506P
V0507P
V0508P
V0509P
V0513P
Z0019P
Ž0105P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
vuna sirova ili obrađena
vuna za punjenje [oblaganje]
vuna, četkana
vuna, drvena
vunene pahuljice
zamke [uzice]
životinjska dlaka [struna] *
WIPO
220050
220033
220051
220005
220041
220048
220065
523
22
23
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
G0290P
J0099P
K0449P
K0534P
K0540P
K0542P
K0544P
K0547P
K0566P
L0046P
P0035P
P0848P
P0851P
R0086P
S0410P
S0502P
S0792P
S0800P
Š0076P
Š0077P
V0150P
V0214P
V0512P
V0516P
Ž0046P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
gumeni konac za tekstil
juteni konac
kokosovo predivo
konac od plastike za tekstil
konac, elastični za tekstil
konac, gumeni za tekstil
konac, stakleni za tekstil
konci *
konoplja (predivo od konoplje)
laneni konac
pamučni konac
predeni pamuk
predivo
rastegljivi konac za tekstil
somotsko predivo
stakleni konac za tekstilne potrebe
svila predena
svileni konac
šivenje (konac za šivenje)
šivenje (konac za šivenje)
vezenje (konac za vezenje)
viskoza [vještačka svila] (konac od viskoze)
vunena pređa
vuneni konac
žica (metalna žica za vezenje)
524
WIPO
230018
230011
230006
230020
230019
230018
230017
230001
230005
230013
230002
230008
230010
230019
230031
230017
230016
230007
230009
230015
230003
230014
230012
230004
230032
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
B0047P
B0171P
B0387P
D0010P
D0011P
D0195P
D0198P
D0200P
D0226P
D0300P
D0301P
E0111P
F0033P
F0058P
F0068P
F0082P
F0083P
F0087P
F0153P
G0034P
G0038P
G0254P
G0296P
J0021P
J0041P
J0060P
J0097P
J0098P
K0565P
K0567P
K0865P
K0866P
K0867P
K0875P
K0876P
K1044P
L0045P
Lj0032P
M0077P
M0084P
M0085P
M0086P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
baloni (tkanine nepropustljive za plin za aeronautičke balone)
bilijarski stolovi (uski pokrivači za biljarske stolove)
brokat [vrsta tkanine]
damast [tkanina]
damast za stolnjake [vrsta fino tkanog platna]
domaćinstvo (presvlake od plastike za domaćinstvo)
domaćinstvo (tkanina za domaćinstvo)
domaćinstvo (zaštitne navlake za domaćinstvo)
droget [vrsta poluvunene tkanine]
dušeci (navlake za dušeke)
dušeci (tkanina za dušeke)
esparto [biljka] (tkanine od esparta)
filc od konoplje [pust] *
filterske tekstilne tkanine
filter-tkanine za štamparstvo, tekstilne
flanel [tkanina]
flanel za sanitarne potrebe
flaše (podloge za flaše)
friz [vunena tkanina]
gasno nepropustljive tkanine nepropusne za aerostatske balone
gaza [tkanina]
grubo tkanje od konoplje
gumirano platno [ne za papirnate proizvode]
jaka pamučna tkanina za zavjese [vrsta tkanine]
jastuci (navlake za jastuke)
jastučnice
juta platna za tapiserije ili za vezenje
jutene tkanine
konoplja (platno od konoplje)
konoplja (tkanine od konoplje)
krep [tkanina]
krepon [tkanina]
kreveti (gornji pokrivači za krevete)
kreveti (papirni pokrivači za krevete)
kreveti (pokrivači za krevete)
kupanje (veš za kupanje, osim odjevnih predmeta)
lanene tkanine
ljepljive tkanine koje se lijepe toplim postupkom
marabut [tkanina]
maramice od tekstila za skidanje šminke
maramice od tekstila, toaletne
maramice, džepne od tekstila
525
WIPO
240002
240007
240011
240037
240069
240075
240004
240059
240044
240030
240074
240090
240027
240105
240106
240050
240051
240096
240052
240002
240056
240016
240057
240054
240115
240080
240015
240063
240018
240017
240035
240036
240029
240032
240114
240005
240067
240001
240073
240101
240087
240078
24
24
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
M0446P
M0517P
M0530P
N0036P
N0116P
N0121P
N0135P
O0076P
O0077P
O0253P
P0034P
P0037P
P0283P
P0415P
P0422P
P0426P
P0428P
P0429P
P0432P
P0435P
P0561P
P0569P
P0636P
P0637P
P0639P
P0643P
P0710P
P0711P
P0713P
P0714P
P0867P
P0902P
P0904P
P0905P
P1157P
R0049P
R0083P
R0327P
R0335P
R0337P
R0376P
S0022P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
moleskin [tkanina]
mrežice za komarce
mrtvački zastori
naljepnice od tkanine
navlake lanene [platno]
navlake za jastuke [jastučnice]
navlake za zaštitu namještaja
obuća (tkanina za obuću)
obuća (tkanina za podstavljanje obuće)
omotači za dušeke
pamučne tkanine
pamučno platno
peškiri, tekstilni
plastični materijali [zamjene za tkanine]
platno *
platno za dušeke
platno za posteljinu
platno za sir
platno, gumirano [ne za papirnate proizvode]
platno, navošteno [stolnjaci]
podmetači za boce [stolno rublje]
podmetači za sto, okrugli, nepapirni
pokrivači za krevete
pokrivači za krevete [popluni]
pokrivači za putovanje
pokrivači, papirni za krevete
postave [tkanine]
postave za šešire
posteljina
posteljina
prekrivači za krevet od perja [prekrivači od perja za noge]
presvlake za toaletne daske
presvlake, plastične za domaćinstvo
presvlake, tekstilne za domaćinstvo
putni pokrivači
ramija [kineska trava] (tkanina od ramije)
rastegljive tkanine
rublje (kućno rublje)
rublje (tkanina za rublje)
rublje za kupanje [osim odjevnih predmeta]
rukavice za toaletne potrebe
salvete od tekstila za stolove
526
WIPO
240077
240079
240041
240102
240031
240112
240059
240021
240020
240030
240028
240095
240072
240081
240013
240074
240068
240053
240057
240025
240096
240097
240114
240029
240034
240032
240039
240019
240040
240099
240045
240118
240075
240117
240034
240083
240046
240071
240038
240005
240055
240076
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
S0103P
S0158P
S0174P
S0233P
S0408P
S0409P
S0423P
S0489P
S0512P
S0624P
S0625P
S0628P
S0629P
S0639P
S0798P
S0799P
Š0040P
Š0045P
Š0135P
Š0154P
Š0156P
T0019P
T0054P
T0086P
T0090P
T0156P
T0189P
T0190P
T0191P
T0192P
T0193P
T0194P
T0195P
T0197P
T0198P
T0200P
T0203P
T0207P
T0208P
T0209P
T0219P
T0220P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
WIPO
setovi za stol, nepapirnati
sir (platno za pravljenje sira)
sita (rijetka tkanina za sita)
skidanje šminke (tekstilni peškiri za skidanje, šminke)
somot [tkanina]
somotska tkanina
spavanje (vreće za spavanje) [sašiveni omotači koji zamjenjuju posteljinu]
staklena vlakna (tkanina od staklenih vlakana za tekstil)
staklo (tkanina za brisanje stakla)
stolni peškiri, tekstilni
stolno rublje (nepapirnato stolno rublje)
stolnjaci [uski dugački]
stolnjaci, nepapirnati
stolovi, biljarski (pokrivači za biljarske stolove)
svilena tkanina
svilena tkanina za štamparske šablone
šeširi (postava za šešire)
ševiot [vunena tkanina]
štampane pamučne tkanine [tkanina]
štamparstvo (filtar tkanina za štamparstvo)
štamparstvo (svilena tkanina za štamparske matrice)
taft [svila]
tapete (tekstilne, zidne tapete)
tekstil, netkani
tekstilni materijal [štofovi] *
til [tkanina]
tkanina *
tkanina koja imitira kožu životinja
tkanina koja se lijepi toplim postupkom
tkanina od konjske dlake
tkanina od staklenih vlakana za tekstil
tkanina sa ucrtanim motivima za vezenje
tkanina za brisanje stakla
tkanina za obuću
tkanina za postave
tkanina za tekstilne potrebe
tkanina, baršunasta
tkanine s rijetkim nitima
tkanine s rijetkim nitima za velika sita
tkanine, rastegljive
toaletne daske (presvlake za toaletne daske)
toaletne rukavice
240113
240053
240009
240101
240026
240111
240100
240104
240048
240076
240070
240022
240033
240007
240088
240060
240019
240023
240061
240106
240060
240091
240103
240098
240012
240089
240008
240003
240001
240058
240104
240049
240048
240021
240010
240116
240111
240043
240009
240046
240118
240055
527
24
24
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
T0227P
T0369P
T0403P
V0152P
V0232P
V0370P
V0475P
V0514P
Z0031P
Z0033P
Z0034P
Z0092P
Z0094P
Z0103P
Z0104P
Z0119P
Z0138P
Ž0035P
Ž0109P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
toaletni peškiri, tekstilni
trake, tekstilne za zavjese
triko [tkanina]
vezenje (tkanina s ucrtanim motivima za vezenje)
vještačka svila (tkanina od vještačke svile) [sintetika]
voštana platna (stolnjaci od voštanog platna)
vreće za spavanje [sašiveni omotači koji zamjenjuju posteljinu]
vunene tkanine
zastave [barjaci]
zastavice, nepapirne
zastirači za krevete
zavjese (male zavjese za prozorska krila)
zavjese (plastične za tuširanje)
zavjese od tekstila ili plastične
zavjese, tekstilne na vratima
zefir [vrsta tkanine]
zidne tapete, tekstilne
žersej [vrsta tkanine]
životinjska koža (tkanine koje imitiraju životinjsku kožu)
528
WIPO
240087
240047
240092
240049
240084
240025
240100
240064
240006
240042
240029
240093
240119
240085
240082
240094
240103
240062
240003
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
A0303P
B0153P
B0227P
B0260P
B0262P
C0102P
C0118P
Č0020P
Č0022P
Č0023P
Č0025P
Č0026P
Č0148P
Č0150P
Č0152P
D0173P
D0180P
D0181P
D0205P
D0206P
Dž0002P
Dž0005P
Dž0007P
Đ0001P
E0113P
E0115P
F0144P
F0156P
G0001P
G0005P
G0069P
G0070P
G0228P
G0255P
H0003P
H0005P
H0156P
I0040P
J0022P
K0001P
K0120P
K0174P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
automobilisti (odjeća za automobiliste)
biciklisti (odjeća za bicikliste)
bluze [radničke bluze]
bodi [žensko donje rublje)]
boe [okovratnici od perja ili krzna]
cilindri [pokrivala za glavu]
cipele *
čarape
čarape (pete čarapa)
čarape (podvezice za čarape) [držači]
čarape protiv znojenja
čarape s gaćicama [hulahopke]
čizme (gornji dio čizama) [sare]
čizme *
čizmice
dodaci na košuljama
dokoljenice [gamaše]
dokoljenice [odjevni predmeti]
donji veš
donji veš za upijanje znoja
džemperi [puloveri]
džepne maramice [odjevni predmeti]
džepovi na odjeći
đonovi [đonovi]
esparto cipele ili sandale [obuća od platna i špage]
ešarpe [šalovi]
francuske kape
fudbal (obuća za fudbal) [kopačke]
gabardeni [odjevni predmeti]
gaćice
gimnastička odjeća
gimnastičke papuče
grijanje nogu (neelektrične vrećice obložene krznom za grijanje nogu)
grudnjaci
haljine
haljine na tregere
hulahopke [pantalone]
imitacija kože (odjeća od imitacije kože)
jakna ili košulja od platna ili serža za mornare
kabanice
kaljače [galoše]
kape za glavu
529
WIPO
250002
250065
250010
250147
250011
250076
250130
250006
250008
250037
250007
250051
250040
250014
250015
250072
250062
250088
250026
250054
250107
250161
250106
250129
250073
250148
250009
250075
250077
250063
250149
250085
250133
250114
250109
250169
250168
250150
250043
250087
250080
250012
25
25
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
K0175P
K0179P
K0186P
K0187P
K0271P
K0391P
K0392P
K0394P
K0395P
K0505P
K0506P
K0554P
K0649P
K0735P
K0737P
K0738P
K0739P
K0807P
K0809P
K0822P
K0827P
K0828P
K0829P
K0830P
K0834P
K0947P
K0949P
K0950P
K0970P
K0973P
K1035P
K1036P
K1037P
K1040P
K1041P
K1042P
L0096P
L0179P
M0075P
M0079P
M0080P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kape, okrugle
kapice za tuširanje
kapuljače [odjevni predmeti]
kaputi
kecelje [odjevni predmeti]
klizenja obuće (sprave protiv klizanja obuće)
klizenja obuće (sredstva protiv klizanja za obuću)
klobučarski proizvodi
klompe
kombinezoni [odjeća]
kombinezoni za skijanje na vodi
konfekcijska odjeća
koprenice, odjeća [mali velovi]
košulje
košulje (umeci na košuljama)
košulje (zasebno načinjena prsa za košulje) [plastroni]
košulje s kratkim rukavima
kožna odjeća
kožne trake za obrub [kožnate trake koje obućari ušivaju između dvije
deblje kože na obući]
kramponi za obuću za fudbal
kratke bluze
kratke čarape [sokne]
kratki kaputi [sakoi]
kravate
kravate (umjetničke kravate)
krzna [odjevni predmeti od krzna]
krzneni ogrtači [kaputi]
krzneni šalovi [ženski šalovi od krzna]
kućne haljine
kućni kupaći ogrtači
kupaći kostimi
kupanje (cipele za kupanje)
kupanje (kapice za kupanje)
kupanje (muške kupaće gaće)
kupanje (ogrtači za kupanje)
kupanje (sandale za kupanje)
lente [široki pojasevi]
livreje [odore]
manžetne [odjevni predmeti]
marame za pokrivanje vrata
marame, šalovi [fulari]
530
WIPO
250024
250158
250027
250086
250096
250001
250001
250047
250110
250053
250052
250057
250123
250042
250072
250043
250044
250151
250118
250134
250084
250036
250121
250060
250157
250049
250103
250074
250033
250033
250126
250005
250124
250125
250127
250004
250070
250093
250095
250021
250069
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
M0081P
M0271P
M0344P
M0460P
M0535P
M0542P
M0543P
M0544P
N0073P
N0078P
N0088P
N0139P
N0187P
N0192P
O0058P
O0064P
O0069P
O0072P
O0074P
O0075P
O0081P
O0082P
O0083P
O0084P
O0085P
O0086P
O0104P
O0105P
O0111P
O0113P
O0116P
O0127P
O0155P
O0165P
O0166P
O0167P
O0205P
P0045P
P0095P
P0106P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
marame, šalovi za glavu
metalni dijelovi za obuću
mitre, biskupske kape [odjevni predmeti]
mornarske bluze [kaputi]
mufovi [odjevni predmeti]
muške gaće
muške kupaće gaće
muški ogrtači
naramenice
naručnici [ukrasi od tkanine koje sveštenici nose na ruci za vrijeme
liturgije]
narukvice, vunene [pletene]
nazuvci, grijači nogu
nošnje
novac (pojasi za nošenje novca) [odjevni predmeti]
obuća (gornji dijelovi obuće)
obuća (kožne trake za obrub, koje postolari ušivaju između dvije deblje
kože na obući)
obuća (metalni dijelovi za obuću)
obuća (potpetice za obuću)
obuća (sprave protiv klizanja obuće)
obuća (sredstva protiv klizanja za obuću)
obuća (vrhovi obuće)
obuća *
obuća za fudbal
obuća za fudbal (kramponi za obuću za fudbal)
obuća za plažu
obuća za skijanje
odjeća (džepovi za odjeću)
odjeća (gornja odjeća) [ogrtači]
odjeća *
odjeća za maskembale
odjevni predmeti *
odore [uniforme]
ogrtači [odjevni predmeti]
okovratnici koji se skidaju [lažni okovratnici]
okovratnici na odjeći
okovratnici, lažni
okviri za šešire
pantalone
papirna odjeća
papuče
531
WIPO
250152
250048
250100
250120
250097
250023
250125
250115
250018
250098
250099
250088
250056
250160
250061
250118
250048
250116
250001
250001
250016
250003
250075
250134
250105
250145
250106
250066
250045
250153
250045
250119
250115
250050
250020
250056
250028
250064
250122
250101
25
25
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
P0219P
P0220P
P0223P
P0224P
P0225P
P0226P
P0287P
P0309P
P0407P
P0438P
P0439P
P0583P
P0587P
P0588P
P0589P
P0605P
P0640P
P0686P
P0695P
P0696P
P0712P
P0777P
P0778P
P0783P
P0785P
P0786P
P1042P
P1043P
P1098P
P1099P
R0281P
R0325P
R0326P
R0364P
R0366P
R0375P
S0032P
S0056P
S0057P
S0058P
S0212P
S0234P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
pelene od tekstila
pelene od tekstila, u obliku četvorougla za previjanje male djece
pelene za novorođenčad [povoji]
pelene-gaćice za odojčad [odjeća] *
pelerine
pelerine s kapuljačom
pete za obuću
pidžame
planinarske cipele
plaža (obuća za plažu)
plaža (odjeća za plažu)
podsuknje
podvezice [držači] za muške čarape
podvezice od elastične tkanine
podvezice za čarape
pojasevi [odjevni predmeti]
pokrivači za uši [odjevni predmet]
pončo [vrsta ogrtača]
portikle za bebe [nisu od papira]
portikle, nepapirne [djeci oko vrata protiv prljanja]
postave, sašivene [dio odjeće]
potkošulje
potkošulje za žene
potpetice
potpetice za čarape
potpetice za obuću
prsluci
prsluci uz tijelo
puloveri
puloveri bez rukava
ribarske bluze
rublje (donje rublje za upijanje znoja)
rublje (donje rublje)
rukavice [odjevni predmeti]
rukavice bez prstiju [radničke rukavice]
rukavice za skijanje
sandale
sare [gornji dio čizama]
sari [ženski odjevni predmeti]
sarong [odjevni predmeti]
sjenila za kape
skijanje na vodi (kombinezoni za skijanje na vodi)
532
WIPO
250091
250091
250092
250058
250102
250035
250116
250108
250019
250105
250104
250144
250039
250038
250037
250031
250059
250165
250128
250128
250068
250025
250022
250131
250008
250116
250082
250055
250107
250034
250159
250054
250026
250067
250099
250167
250111
250040
250154
250166
250030
250052
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
S0235P
S0319P
S0421P
S0448P
S0450P
S0451P
S0574P
S0577P
S0684P
S0685P
Š0006P
Š0036P
Š0039P
Š0043P
Š0195P
T0078P
T0252P
T0343P
T0388P
T0404P
T0405P
T0406P
T0432P
T0446P
U0140P
V0193P
Z0164P
Ž0031P
Ž0032P
Ž0034P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
skijaška obuća
slipovi [donji veš]
spavanje (maske za spavanje)
sportska obuća *
sportske cipele *
sportske gaćice
steznici
steznici od struka do kukova [donje rublje za žene]
suknje
suknje-pantalone
šalovi
šeširi
šeširi (okviri za šešire)
šeširi od papira
štitnici za kragne
tee-shirts [majice]
toge
trake za glavu [odjevni predmeti]
tregeri
trikoi [gimnastički dresovi, majice]
trikoi [odjevni predmeti]
trikotažni odjevni predmeti
turbani
tuširanje (kapice za tuširanje)
unutrašnji đonovi [đonovi]
vindjakne [kratki sportski kaputi s kapuljačom]
znojnice za pazuh
ženske kape
ženske potkošulje
žersej [odjevni predmet]
533
WIPO
250145
250146
250163
250141
250132
250112
250078
250079
250090
250164
250032
250046
250028
250162
250021
250155
250117
250142
250083
250094
250071
250013
250156
250158
250041
250143
250017
250012
250022
250089
25
26
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
B0068P
B0154P
B0226P
B0318P
B0362P
B0381P
B0386P
B0397P
C0115P
C0164P
C0168P
Č0080P
Č0119P
Č0121P
D0156P
D0287P
D0288P
D0296P
F0150P
H0004P
H0018P
I0008P
I0009P
I0010P
I0014P
I0015P
I0019P
I0020P
I0021P
I0023P
I0024P
I0025P
I0026P
I0027P
I0028P
I0123P
J0056P
J0057P
K0081P
K0172P
K0289P
K0350P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
baršunaste rese [pozamanterija]
biciklisti (pantalone za bicikliste)
bluze (kopče za bluze)
brade, vještačke
brkovi, vještački
brojevi koji se pričvršćuju na sportsku odjeću
brojke za označavanje rublja
broševi [odjevni pribor]
cipele (kukice za cipele)
cvijeće (vijenci od vještačkog cvijeća)
cvijeće, umjetno
češljanje vune (igle mašine za češljanje vune)
čipka
čipka [pozamanterijska roba]
djeca (uzice i povoci za djecu)
držači za kosu
držači za kosu
dugmad [gumbi] *
fratarski konop [vrsta pojasa za odjeću]
haljine (volani, karneri na haljinama)
heklane kuke za vez (igle za kačkanje)
igle (jastučići za igle)
igle (jastučići za igle)
igle (kutije za igle)
igle *
igle [osim nakita]
igle za izradu ribarskih mreža
igle za krpljenje, štopovanje
igle za mašine za češljanje vune
igle za obućarske potrebe
igle za pletenje
igle za sedlarski obrt
igle za šivenje
igle za uvez knjiga
iglenice [tube za igle]
ivičnjaci, lažni
jastučići za igle
jastučići za igle
kalemovi za konac za vezenje [nisu dijelovi mašina]
kape za bojenje pramenova
kićanke [rese ili kite u obliku kićanki] [pozamanterija]
kite ili rese u obliku žira [pozamanterija]
534
WIPO
260037
260119
260048
260014
260072
260112
260045
260027
260033
260099
260059
260005
260054
260068
260025
260015
260040
260021
260047
260084
260051
260078
260055
260092
260002
260100
260058
260007
260005
260003
260009
260008
260004
260006
260091
260056
260078
260055
260124
260115
260063
260063
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
K0393P
K0635P
K0636P
K0637P
K0639P
K0643P
K0644P
K0645P
K0688P
K0690P
K0691P
K0694P
K0695P
K0701P
K0702P
K0703P
K0704P
K0763P
K0897P
K0985P
K1011P
K1013P
K1096P
L0066P
L0158P
M0504P
M0507P
M0518P
N0001P
N0002P
N0071P
N0074P
N0075P
N0084P
N0172P
O0007P
O0043P
O0044P
O0062P
O0063P
O0067P
O0071P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
klizni zatvarači [rajfešlusi]
kopče [okrugle kopče] za cipele
kopče [za odjevne predmete]
kopče [zatvarači] za odjeću
kopče na pritisak [drukeri]
kopče za obuću
kopče za odjeću
kopče za pojase
kosa (ekstenzije za kosu)
kosa (igle za kosu)
kosa (ljudska kosa)
kosa (mrežice za kosu)
kosa (pletenice od kose)
kosa (trakice za kosu)
kosa (ukosnice za kosu)
kosa (ukrasni predmeti za kosu)
kosa, vještačka
kovrdžanje kose (ukosnice za kovrdžanje kose)
krojački pribor [osim konca] *
kugle za šivenje čarapa
kukice [krojački pribor]
kukice za vezenje
kutije za šivaći pribor
lažni rubovi
liskun [liskun] (šljokice od tinjca)
mrežasta čipka
mreže (igle za izradu ribarskih mreža)
mrežice za kosu
nabori za odjeću [ukrasi na ženskoj odjeći]
nabori, ukrasi čipkani [čipke ili naborano platno na prsima košulje]
naprsci za šivenje
naramenice (kopče za naramenice)
naramenice za odjeću
narukvice za pridržavanje podignutih rukava
nojevo perje [odjevni predmet]
obilježavanje rublja (brojke i slova za obilježavanje rublja)
obrubljivanje (trake za obrubljivanje)
obrubljivanje (vezice za obrubljivanje)
obuća (kopče u obliku alkica za obuću)
obuća (kopče u obliku kukica za obuću)
obuća (kukice za obuću)
obuća (pertle za obuću)
535
WIPO
260053
260088
260097
260010
260022
260001
260010
260031
260125
260041
260126
260042
260044
260013
260040
260038
260043
260039
260070
260020
260052
260051
260049
260056
260071
260080
260058
260042
260086
260066
260050
260026
260118
260023
260011
260032
260019
260096
260088
260001
260033
260034
26
26
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
O0073P
O0078P
O0089P
O0106P
O0164P
P0094P
P0257P
P0260P
P0267P
P0450P
P0451P
P0453P
P0603P
P0699P
P0813P
P0956P
P1093P
R0037P
R0084P
R0236P
R0323P
R0333P
R0361P
R0386P
R0387P
S0090P
S0326P
S0472P
S0575P
Š0041P
Š0062P
Š0065P
Š0073P
Š0074P
Š0075P
Š0078P
Š0079P
Š0083P
Š0102P
Š0103P
Š0104P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
obuća (rupice za pertle na obući)
obuća (ukrasi za obuću, od neplemenitih metala)
obućarske igle
odjeća (kopče za odjeću)
okovratnici (šipkice za lažne okovratnike)
papirići za kovrdžanje
perike [perike]
perje za odjeću [odjevni pribor]
perle, osim za izradu nakita
pletenice [upletene trake]
pletenice od kose
pletenje (igle za pletenje)
pojasevi (kopče za pojase)
porubi za odjeću [bordure]
prameni kose [tupei]
privesci [vez]
ptičje perje [odjevni predmeti]
rajsfešlusi [klizni zatvarači]
rastegljive trake
rese
rozete [galanterija]
rublje (slova za obilježavanje rublja)
rukavi (narukvice za podizanje rukava)
rupice za obuću
rupice za odjeću
sedlarstvo (igle za sedlarstvo)
slova za obilježavanje rublja
srebro (vez sa srebrnim nitima)
steznici (kopče za steznike)
šeširi (ukrasi za šešire od neplemenitih metala)
šipke za steznike
šipkice za okovratnike
šivaći pribor (kutije za šivaći pribor) *
šivenje (igle za šivenje)
šivenje (igle za šivenje)
šivenje (kugle za šivenje)
šivenje (napršnjaci za šivenje)
šivenje tekstilnih proizvoda (komadi tkanine koji se lijepe toplim
postupkom za šivenje tekstilnih proizvoda)
šljoke [pozamanterija]
šljokice [tanki bakreni ukrasni listići za odjeću]
šljokice za odjeću
536
WIPO
260036
260035
260003
260010
260046
260121
260079
260082
260123
260062
260044
260009
260031
260018
260089
260028
260074
260053
260095
260060
260085
260069
260023
260036
260073
260008
260069
260093
260098
260016
260012
260046
260049
260004
260007
260020
260050
260081
260075
260075
260077
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
PROIZVOD
WIPO
Š0187P
T0115P
T0277P
T0325P
T0328P
T0330P
T0331P
T0332P
T0342P
T0346P
T0349P
T0350P
T0351P
T0353P
T0368P
U0041P
štipaljke za bicikliste
tepisi (kukice za tepihe)
torbe (rajsfešlusi za torbe) [klizni zatvarači]
trake (samopričvrsne trake [jež]) [krojački pribor]
trake [florovi] oko rukava
trake [nagrade]
trake [odličja]
trake [pozamanterija]
trake za glavu
trake za kosu
trake za naboravanje zavjesa
trake za obrubljivanje
trake za odjeću
trake za ruke [modni dodaci]
trake, rastegljive
ukrasi koji se apliciraju toplim postupkom za tekstilne proizvode [krojački
pribor]
ukrasi za cipele, od neplemenitih metala
ukrasi za šešire, od neplemenitih metala
ukrasne trake [šujtaši]
ukrasne zakrpe [pozamanterija]
ukrasne značke
ukrasni detalji za pokrivanje vrata
ukrasni predmeti za kosu
uvezivanje knjiga (igle za uvezivanje knjiga)
uvijači za kosu [vikleri] *
uzice [konopčići]
uzice i povodci za djecu
vez [ručni rad]
vezeni vijenci [vez]
vezice (igle za uvlačenje vezica)
vezice za obuću [pertle]
vijenci od vještačkog cvijeća [girlande]
vjenčići od vještačkog cvijeća
vještačka kosa
vještačke brade
vještački brkovi
voće, vještačko
volani, karneri na haljinama
vuneni ili svileni umeci za kosu [pomponi]
vuneni konopci [gajtani]
zavjese (trake za nabiranje zavjesa)
260119
260122
260087
260116
260024
260177
260117
260076
260114
260013
260120
260096
260047
260024
260095
260111
U0044P
U0048P
U0054P
U0055P
U0056P
U0058P
U0061P
U0216P
U0219P
U0228P
U0230P
V0146P
V0148P
V0153P
V0157P
V0188P
V0221P
V0230P
V0233P
V0238P
V0276P
V0347P
V0515P
V0517P
Z0098P
537
260035
260016
260062
260085
260113
260064
260038
260006
260127
260062
260025
260028
260057
260090
260034
260065
260099
260043
260014
260072
260061
260084
260083
260067
260120
26
26
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
Z0151P
Z0157P
Z0159P
Z0161P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
zlato (vez od zlatnih niti)
značke od neplemenitih metala
značke, ukrasne
znakovi za obilježavanje rublja
WIPO
260094
260101
260113
260045
538
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
A0275P
A0300P
A0301P
G0073P
K0026P
L0154P
N0140P
O0367P
P0101P
P0570P
P0575P
P0633P
P0638P
P0995P
P0996P
P0998P
P0999P
S0236P
T0051P
T0055P
T0117P
T0118P
T0122P
T0385P
T0416P
V0372P
Z0139P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
asure od kanapa za skijaške staze
automobili (tepisi krojeni za automobile)
automobili (tepisi za automobile)
gimnastički prostirači
kade za kupanje (prostirači pred kadama za kupanje)
linoleum [voštano platno]
neklizajući tepisi
otirači za obuću pred vratima
papirne zidne tapete
podmetači za tepihe
podovi (pokrivači za podove)
pokrivači podova od vinila
pokrivači za podove
prostirači pred kadama za kupanje
prostirači za gimnastiku
prostirke [asure]
prostirke od trske
skijaške staze (asure od kanapa za skijaške staze)
tapete (netekstilne, zidne tapete)
tapete, tekstilne
tepisi *
tepisi krojeni za automobile
tepisi, neklizajući
travnjaci, vještački
trska (prostirači od trske)
voštano platno [linoleumi]
zidne tapiserije, netekstilne
539
WIPO
270017
270010
270010
270004
270001
270014
270012
270008
270007
270015
270002
270016
270002
270001
270004
270006
270009
270017
270013
270018
270011
270010
270012
270003
270009
270014
270013
27
28
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
A0217P
A0218P
A0285P
A0287P
B0049P
B0087P
B0091P
B0150P
B0151P
B0166P
B0167P
B0168P
B0169P
B0170P
B0172P
B0173P
B0174P
B0175P
B0183P
B0255P
B0263P
B0292P
B0293P
B0299P
B0308P
B0310P
B0312P
B0423P
C0125P
Č0153P
D0009P
D0013P
D0014P
D0015P
D0018P
D0021P
D0022P
D0023P
D0024P
D0055P
D0127P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
aparati za igre na sreću
aparati za kockanje [aparati za igre]
automati za igru koji se ne koriste uz neki nezavisni ekran ili monitor
automatske igre [mašine] uz prethodno plaćanje
baloni za igru
bazeni [predmet za igru]
bejzbol (rukavice za bejzbol)
bicikli za treniranje na mjestu
bicikli za treniranje na mjestu (roleri za bicikla za treniranje na mjestu)
bilijarske krede
bilijarske kuglice
bilijarski čunjevi [kiljevi]
bilijarski stolovi
bilijarski stolovi (rubovi biljarskih stolova)
bilijarski stolovi koji se upotrebljavaju uz prethodno plaćanje
bilijarski štapovi
bilijarski štapovi (komadić okrugle kože na vrhu biljarskih štapova)
bilijarski štapovi (kreda za biljarske štapove)
bingo kartice
bočice s cuclom za lutke
boja (pištolji s bojom) [sportski predmeti]
bokserske rukavice
bokserske vreće
bomboni, praskavi božićni bomboni
božićna drvca-novogodišnje jelke (postolja za božićna drvca)
božićna drvca-novogodišnje jelke (ukrasi za božićna drvca) [osim
rasvjetnih tijela i slatkiša]
božićna drvca-novogodišnje jelke od sintetičkog materijala
bubnjevi na štapovima za pecanje
cjevanice (zaštite za cjevanice) [sportska oprema]
čizmice sa klizaljkama
dama [igra] (pribor za igru dame)
daske s jedrima, za vodu
daske s jedrom (jarboli za daske s jedrom)
daske s jedrom (oprema za daske s jedrom)
daske za plivanje
daske za skijanje
daske za surfovanje (kaiševi za daske za surfanje)
daske za trbušno plivanje
daske za valove [surfing]
detonatori, praskavi [igračke]
diskovi za sport
540
WIPO
280202
280203
280053
280189
280012
280095
280141
280017
280059
280021
280019
280022
280123
280013
280124
280121
280122
280020
280178
280016
280170
280032
280184
280027
280120
280119
280006
280092
280046
280028
280049
280126
280169
280167
280205
280197
280172
280177
280102
280118
280052
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
D0148P
D0184P
D0202P
D0232P
E0078P
F0077P
F0079P
F0094P
F0100P
F0157P
G0008P
G0071P
G0072P
G0097P
G0098P
G0122P
G0123P
G0124P
G0125P
G0157P
G0168P
G0270P
H0015P
H0123P
I0029P
I0030P
I0031P
I0032P
I0033P
I0036P
I0119P
J0004P
J0007P
J0029P
J0068P
K0070P
K0156P
K0207P
K0209P
K0216P
K0389P
K0390P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
dizanje tegova (kaiševi za dizače tegova) [sportski pribor]
domaće životinje (igračke za domaće životinje)
domino (pribor za igranje domina)
društvene igre
elektronske igre (aparati za elektronske igre)
fizička kultura (aparati za fizičku kulturu)
fizičke vježbe (sprave za fizičke vježbe)
floreti za mačevanje [vrsta mačeva]
fokina koža za oblaganje skija
fudbal, sobni (stolovi za sobni fudbal)
gađanje lukom (oprema za gađanje lukom)
gimnastičke protezaljke, za razvlačenje
gimnastički aparati
glineni golubovi (sprave za gađanje glinenih golubova)
glineni golubovi [mete]
golf (naprava za stavljanje na mjesto busena s travom u golfu)
golf (rukavice za golf)
golf (štapovi za golf)
golf (torbe za štapove za golf)
graditeljske igre
građevinski elementi [igračke]
guma za lopte za igru
harpuni (puške za gađanje ostima) [sportski pribor]
hokej (palice za hokej)
igračke
igračke karte
igračke od pliša
igračke za grickanje [kod nicanja zuba]
igračke za kućne ljubimce
igre *
ivice skija
jačanje mišića (sprave za jačanje mišića)
jahaonica
jarboli za daske s jedrom
jedrilice
kaleidoskopi
kamufliranje (zasloni za kamufliranje)
karnevalske maske
karte (karte za igru)
kartice za struganje za lutriju
klizaljke s čizmicama, za led
klizaljke za led
541
WIPO
280176
280004
280054
280078
280128
280129
280043
280068
280100
280070
280008
280051
280129
280080
280101
280179
280153
280034
280061
280041
280025
280001
280071
280048
280024
280191
280161
280077
280004
280079
280009
280044
280157
280169
280127
280190
280195
280090
280191
280207
280028
280099
28
28
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
K0424P
K0495P
K0555P
K0625P
K0629P
K0646P
K0751P
K0752P
K0804P
K0810P
K0850P
K0881P
K0882P
K0959P
K0982P
K0983P
K0984P
K0989P
L0103P
L0105P
L0204P
L0205P
L0207P
L0216P
L0225P
L0227P
L0238P
L0239P
L0240P
L0241P
L0242P
L0243P
L0244P
Lj0040P
Lj0041P
M0001P
M0002P
M0003P
M0006P
M0032P
M0047P
M0057P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kockice za kockanje
kolutovi za igru
konfeti
konji-ljuljaške [igračke]
konjske potkovice za igru
kopče za skije
koturaljke
koturaljke s točkićima u nizu
kože od foke [za oblaganje skija]
kožni komadići za vrhove biljarskih štapova
kreda za bilijarske štapove
krevetići za lutke
kriket (torbe za kriket)
kućice za lutke
kuglana [igra]
kuglanje (uređaji i mehanizmi za kuglanje)
kugle za igru
kuglice za igru [špekule]
leptiri (mrežice za leptire)
leteći tanjiri [igračke]
lopte za igru
lopte za igru (vazdušnice za lopte za igru)
loptice za badminton
lov (mamci za lov)
luk (pribor za gađanje lukom)
lukovi za gađanje
lutke (bočice s dudom za lutke)
lutke (kreveti za lutke)
lutke (kuće za lutke)
lutke (odjeća za lutke)
lutke (pozorišne lutke) [marionete]
lutke (sobe za lutke)
lutke [igračke]
ljuljaške (konji-ljuljaške) [igračke]
ljuljaške [ljuljaške]
mačevanje (maske za mačevanje)
mačevanje (oružje za mačevanje)
mačevanje (rukavice za mačevanje)
mađioničari (pribor za mađioničare)
ma-jong [kineska igra]
makete (kompleti za izradu maketa)
mamac [pribor za pecanje]
542
WIPO
280050
280005
280192
280014
280159
280066
280098
280182
280100
280122
280020
280085
280047
280086
280106
280031
280030
280023
280165
280158
280011
280001
280116
280180
280008
280007
280016
280085
280086
280103
280087
280104
280088
280014
280010
280131
280130
280132
280105
280160
280198
280154
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
M0058P
M0059P
M0060P
M0061P
M0104P
M0106P
M0108P
M0214P
M0280P
M0281P
M0433P
M0475P
M0510P
M0519P
M0539P
N0048P
N0133P
O0022P
O0112P
O0129P
O0275P
O0327P
P0001P
P0020P
P0158P
P0161P
P0162P
P0209P
P0228P
P0229P
P0250P
P0286P
P0339P
P0372P
P0375P
P0376P
P0483P
P0484P
P0485P
P0486P
P0487P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
mamci (mirisni mamci za lov ili ribolov)
mamci za lov
mamci za lov ili za ribolov
mamci za pecanje, vještački
maske za karnevale
maske za mačevanje
maske, pozorišne
medvjedići od pliša
mete (elektronske mete)
mete za gađanje [ciljevi]
mobili [igračke sastavljene od više elemenata koji trepere uz najmanje
strujanje vazduha]
motke za skok s motkom
mreže [sportski pribor]
mrežice za leptire
municija za pištolje s bojom [sportski pribor]
namotaji za papirne zmajeve
navlake za skije i daske za surfovanje
obloge za skije
odjeća za lutke
odskočne daske [sportski artikli]
oprema za ples [ples] (oprema za kotiljon)
oružje za mačevanje
pačinko [mašine za igre]
palice za hokej
pazle
pecačke niti
pecanje (pribor za pecanje)
pehari za nagrade u igrama
penjanje (kaiševi za penjanje)
penjanje (pribor protiv sklizanja pri penjanju)
peraje za plivače
petarde (bomboni petarde)
pinjata
pištolji [igračke]
pištolji igračke (upaljači za pištolje igračke)
pištolji s bojom [sportski predmet]
plišane igračke
plišani medvjedići
plivači (peraje za plivače)
plivanje (plovci za plivanje i kupanje)
plivanje (pojasevi za plivanje)
543
WIPO
280194
280180
280082
280002
280090
280131
280089
280151
280193
280038
280145
280209
280064
280165
280171
280037
280166
280109
280103
280150
280045
280130
280199
280048
280168
280084
280083
280074
280142
280146
280093
280027
280183
280058
280003
280170
280208
280151
280093
280211
280212
28
28
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
P0515P
P0526P
P0609P
P0801P
P0806P
P0829P
P1044P
P1139P
R0180P
R0182P
R0183P
R0184P
R0199P
R0312P
R0339P
R0365P
R0367P
R0368P
R0369P
R0372P
R0379P
R0383P
S0040P
S0043P
S0053P
S0122P
S0225P
S0239P
S0241P
S0242P
S0243P
S0244P
S0245P
S0246P
S0247P
S0263P
S0343P
S0347P
S0352P
S0360P
S0447P
S0453P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
pločice za igru [pakovi]
plovci za pecanje
pojasevi za plivanje
pozorišne maske
praćke [sportski artikli]
praskavi detonatori [igračke]
prsluci za plivanje
puške za izbacivanje harpuna [sportski pribor]
reketi
reketi (strune od ovčijih crijeva za rekete)
reketi (žice za rekete)
reketi za snijeg [krplje]
remeni za penjanje
roleriza bicikle za treniranje na mjestu
ručke [gimnastičke sprave]
rukavice [oprema za igru]
rukavice za golf
rukavice za kriket
rukavice za mačevanje
rukavice za odbojku
rukavice, bokserske
rulet (okretna ploča za rulet)
sanke [sportski artikli]
saonice za trke [bob sanke]
sapunica (igračke za pravljenje mjehurića od sapunice)
signalizatori dodira [pecački pribor]
skejtbord
skije
skije (kopče za skije)
skije (obloge za skije)
skije (rubovi skija)
skije (strugači za skije)
skije i daske za surfovanje (navlake za skije i daske za surfanje)
skije za vodu
skije za vodu [surfing]
skuteri
smola za atletičare
snijeg, vještački za božićna drvca
snježne kugle
sobe za lutke
sportisti (zaštitne gaćice za atletičare) [sportski artikli]
sprave za fizičke vježbe
544
WIPO
280097
280069
280212
280089
280188
280118
280213
280071
280081
280033
280042
280187
280142
280059
280075
280072
280153
280015
280132
280141
280032
280181
280113
280026
280162
280155
280148
280110
280066
280109
280009
280108
280166
280152
280125
280115
280186
280096
280175
280104
280196
280043
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
S0456P
S0541P
S0619P
S0630P
S0633P
S0637P
S0638P
S0644P
S0654P
S0667P
S0804P
Š0003P
Š0044P
Š0167P
Š0168P
Š0169P
Š0170P
Š0173P
Š0174P
T0008P
T0009P
T0112P
T0113P
T0233P
T0291P
T0301P
T0407P
U0008P
U0043P
U0151P
V0035P
V0105P
V0178P
V0179P
V0180P
V0366P
V0393P
V0428P
V0431P
V0467P
V0493P
Z0042P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
sprave za penjanje [oprema za planinarenje]
startni blokovi [polazišta] za sport
stolne igre
stolovi (biljarski stolovi uz prethodno plaćanje)
stolovi za biljar
stolovi za sobni fudbal
stolovi za stolni tenis
strelice
strugači za skije
strune od ovčjih crijeva za rekete
svjećice (držači svjećica) za božićna drvca
šah [igra]
šeširi od papira za zabave
štapovi za bilijar
štapovi za biljar (krede za bilijarske štapove)
štapovi za golf
štapovi za golf (torbe za štapove za golf)
štapovi za mažuretkinje
štapovi za pecanje
table za igranje dame
table za igranje šaha
tenis (mrežice za tenis)
teniske loptice (sprave za izbacivanje teniskih loptica)
tobogani [igra]
torbe za kriket
torbe za štapove za golf, sa ili bez točkića
triktrak [igra s kockicama i s figuricama za damu]
udice
ukrasi za božićna drvca [osim rasvjetnih tijela i slastica]
upaljači za pištolje [igračke]
varke [predmeti za prevaru za zabavu]
vazdušni pištolji [igračke]
video igre (elektronske mašine za video igre)
video igre (mašine za video igre)
video igrice (prenosive igrice sa zaslonima od tečnih kristala)
vosak za skije
vozila (mali modeli vozila)
vozila [igračke]
vozila s daljinskim upravljanjem [igračke]
vrećaste mreže za pecanje
vrše [ribarske sprave]
zaštita za cjevanice [sportski pribor]
545
WIPO
280201
280174
280156
280124
280123
280070
280111
280067
280108
280033
280029
280055
280204
280121
280020
280034
280061
280164
280035
280057
280056
280065
280173
280149
280047
280061
280114
280076
280119
280003
280062
280117
280216
280214
280215
280063
280091
280163
280185
280060
280094
280046
28
28
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
Z0045P
Z0046P
Z0049P
Z0153P
Z0154P
Z0220P
Z0221P
Ž0038P
Ž0039P
Ž0058P
Ž0059P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
zaštita za koljena [sportski pribor]
zaštita za laktove [sportski pribor]
zaštitne ispune za sportsku odjeću [jastučići]
zmajevi, papirni
zmajevi, papirni (namotaji za papirne zmajeve)
zvončići za božićna drvca
zvrkovi [igračke]
žetoni za igre
žetoni za kockanje
žice za pecanje [flaks]
žice za rekete
546
WIPO
280144
280143
280147
280036
280037
280039
280112
280040
280206
280107
280042
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
A0034P
A0087P
A0097P
A0123P
B0015P
B0073P
B0207P
B0210P
B0215P
C0157P
Č0088P
Č0124P
D0001P
D0132P
Dž0001P
Đ0003P
F0015P
F0037P
G0114P
G0127P
G0188P
G0252P
H0009P
H0155P
H0158P
I0037P
J0002P
J0009P
J0012P
J0013P
J0015P
J0019P
J0035P
J0037P
J0070P
J0076P
J0077P
J0088P
K0062P
K0144P
K0233P
K0265P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
ajvar [konzervisana paprika]
alge (ekstrakti iz algi) za prehranu
alginati za kulinarstvo
aloe vera pripremljena za ljudsku ishranu
bademi, pripremljeni
baštenska zelen
bjelanci jaja
bjelančevinasto [albuminsko] mlijeko
bjelančevine za kulinarske potrebe
crveni luk, konzervisani [povrće]
češnjak, obrađeni
čips [prženi krompirići]
dagnje za jelo, nežive
divljač
džemovi
đumbir (džem od đumbira)
fermenti (mliječni fermenti) za upotrebu u kulinarstvu
fileti, riblji
gljive, konzervisane
gomoljaka, konzervisane [jelengljive]
grašak, konzervisani
grožđice [suvo grožđe]
haringe [haringa]
hrskavci [kroketi]
humus (tijesto od humusa)
ikra (obrađena riblja ikra)
jabuke (kompot od jabuka)
jaja (bjelančevine i jaja)
jaja (žumance jaja)
jaja *
jaja u prahu
jajašca, puževa [za jelo]
jastozi (neživi jastozi)
jastozi, neživi
jela od ribe
jetra
jetrena pašteta
jogurt
kakao (puter od kakaoa)
kamenice, nežive [kamenice]
kaša, voćna
kavijar
547
WIPO
290165
290002
290116
290172
290117
290056
290012
290174
290001
290089
290173
290019
290083
290050
290024
290051
290178
290041
290120
290113
290096
290027
290055
290036
290158
290170
290155
290012
290064
290086
290087
290139
290075
290057
290125
290124
290088
290065
290009
290061
290045
290016
29
29
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
K0269P
K0275P
K0292P
K0294P
K0298P
K0321P
K0326P
K0331P
K0418P
K0420P
K0422P
K0444P
K0445P
K0448P
K0450P
K0526P
K0527P
K0545P
K0602P
K0603P
K0604P
K0605P
K0606P
K0652P
K0716P
K0825P
K0888P
K0890P
K0902P
K0904P
K0905P
K0944P
K1016P
K1018P
L0054P
L0071P
L0181P
L0215P
L0220P
Lj0043P
M0088P
M0112P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
kazein za prehrambene potrebe
kefir
kikiriki (obrađeni kikiriki)
kikiriki (puter od kikirikija)
kimši [fermentisana hrana od povrća]
kiseli krastavci [začin]
kisjeli kupus
kisjelo mlijeko
kobasice (panirane kobasice)
kobasice [salame]
kobilje mlijeko [kumis]
kokosov puter
kokosova mast
kokosovi orasi (sušeni kokosovi orasi)
kokosovo ulje
kompot od brusnice
kompot od jabuka
koncentrati čistih mesnih supa [bujona]
konzerve od povrća
konzerve, mesne
konzerve, riblje
konzerve, voćne
konzervisana soja u zrnu za prehranu
kora od limuna ili naranče
kosti (jestivo ulje od kostiju)
krastavci, ukiseljeni
kristalizovano voće
kriške voća
krompir (niskokalorični čips od krompira)
krompiri (pahuljice od krompira)
krompirići (prženi krompirići) [čips]
krvavice [suhomesnati proizvodi]
kukuljice svilene bube za ljudsku hranu
kukuruz (ulje od kukuruza)
laneno ulje za upotrebu u kulinarstvu
lecitin za upotrebu u kulinarstvu
loj za prehranu
lososi
lovna divljač
ljuskari [rakovi] neživi
margarin
masline, konzervisane
548
WIPO
290119
290070
290118
290007
290162
290095
290020
290161
290153
290097
290071
290010
290121
290021
290122
290156
290155
290023
290152
290147
290144
290146
290052
290115
290092
290028
290035
290131
290176
290154
290019
290013
290151
290058
290175
290177
290108
290107
290050
290037
290078
290090
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
M0114P
M0116P
M0120P
M0121P
M0122P
M0129P
M0132P
M0222P
M0238P
M0240P
M0242P
M0243P
M0249P
M0250P
M0401P
M0402P
M0403P
M0407P
M0408P
M0412P
M0414P
M0420P
M0465P
M0466P
M0532P
M0545P
N0039P
O0300P
P0004P
P0022P
P0024P
P0113P
P0114P
P0152P
P0153P
P0156P
P0212P
P0216P
P0321P
P0342P
P0390P
P0391P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
maslinovo ulje, jestivo
masne materije za proizvodnju jestive masti
mast (namazi za hleb koji sadrže mast)
mast od kokosa
mast za ishranu
masti za prehranu
masti, jestive
mekušci, jestivi, neživi
mesne čiste supe [bujoni] (sastojci za pripremanje mesnih juha)
mesni ekstrakti
mesni žele
meso
meso, konzervisano
meso, svinjsko meso
mliječni frapei
mliječni napitci u kojima mlijeko prevladava
mliječni proizvodi
mlijeko
mlijeko (albuminsko mlijeko)
mlijeko (proteinsko mlijeko)
mlijeko (surutka od mlijeka)
mlijeko od soje [zamjene za mlijeko]
morski krastavci [trpovi], neživi
morski krastavci, neživi [morski krastavci]
mućena pavlaka
mušlje, nežive
namazi koji sadrže mast, za hljeb
orasi, pripremljeni
pahuljice od krompira
palmini orasi (ulje od palminih oraha) [prehrambena namirnica]
palmino ulje [prehrambena namirnica]
paradajz (pire od paradajza)
paradajz (sok od paradajza) za kuhinju
pasulj, konzervirani
pašteta od jetre
pavlaka [mliječni proizvod]
pekmezi
pektini za kulinarstvo
pikalili [vrsta jela od povrća, sjeckano povrće, senf i ljuti začini]
pire od paradajza
pjene [musevi] (riblji musevi)
pjene [musevi] od povrća
549
WIPO
290091
290053
290054
290121
290103
290005
290005
290083
290015
290068
290049
290046
290137
290142
290164
290072
290074
290039
290174
290174
290073
290163
290150
290150
290141
290132
290054
290085
290154
290059
290084
290101
290110
290123
290088
290033
290079
290093
290094
290101
290167
290169
29
29
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
P0647P
P0792P
P0796P
P0797P
P0798P
P1003P
P1066P
P1092P
P1119P
P1140P
P1143P
P1146P
P1147P
P1148P
P1159P
R0044P
R0045P
R0046P
R0233P
R0275P
R0277P
R0278P
R0284P
R0288P
R0293P
S0013P
S0016P
S0017P
S0054P
S0055P
S0105P
S0165P
S0166P
S0208P
S0297P
S0364P
S0376P
S0381P
S0385P
S0683P
S0704P
S0705P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
polen pripremljen za prehranu
povrće (salate od povrća)
povrće, konzervisano
povrće, kuvano
povrće, sušeno
proteini za ljudsku prehranu
pršuti
ptičja gnijezda [jestiva]
punč od žumanaca (bezalkoholni punč od žumanaca)
puter
puter (pavlaka za puter)
puter od kakaoa
puter od kikirikija
puter od kokosa
puževa jajašca za jelo
rakovi (neživi, ružičasti morski rakovi) [škampi]
rakovi (neživi, sivi morski rakovi)
rakovi (slatkovodni, neživi rakovi)
repino ulje (jestivo ulje od repine)
riba
riba, konzervisana
riba, usoljena
riblje brašno za ljudsku hranu
riblje ljepilo za prehrambene svrhe
ribolovni proizvodi
salame
salate od povrća
salate od voća
sardine
sardine [riba]
sezamovo ulje
sirevi
sirilo, sirište vještačko
sjemenke, obrađene
slanina
sočivo, konzervisano [povrće]
soja (konzervisana sojina zrna za prehranu)
sojino mlijeko [zamjena mlijeka]
sokovi, biljni za kuhinju
suhomesnati proizvodi
suncokret (ulje od suncokreta, jestivo)
suncokretove sjemenke [obrađene]
550
WIPO
290134
290102
290029
290030
290031
290100
290063
290143
290168
290008
290011
290009
290007
290010
290139
290135
290138
290040
290022
290047
290136
290149
290145
290062
290047
290097
290102
290104
290106
290006
290060
290034
290042
290171
290076
290077
290052
290163
290067
290018
290111
290166
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
S0720P
S0721P
S0722P
S0723P
Š0090P
T0020P
T0251P
T0409P
T0431P
U0107P
U0177P
U0191P
U0201P
V0032P
V0269P
V0273P
V0274P
V0277P
V0278P
V0279P
V0284P
Z0015P
Z0023P
Z0037P
Ž0007P
Ž0011P
Ž0084P
Ž0111P
Ž0124P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
supe od mesnih koncentrata
supe od povrća (sastojci za pripremanje supe od povrća)
supe od zeleniša
supe, čiste, mesne [bujoni]
školjke, nežive
tahini [tijesto od sezamovog sjemena]
tofi, grudve zgnječene soje
tripice
tunjevina
ulje za prehranu
urme
usoljeno meso, salame
uštipci od krompira
varek, prženi za jelo [morska trava]
voće (konzervisano u alkoholu)
voće, konzervisano
voće, kuvano
voćna kaša [pulpa]
voćne kriške
voćne salate
voćni želei [žele]
zakuske [mali obroci od voća pripremljeni na brzinu]
zamrznuto voće
zašećereno voće
želatin *
želei za prehranu
živina (meso od živine)
životinjska moždina za prehranu
žumanca jaja
551
WIPO
290026
290099
290066
290014
290082
290157
290140
290112
290109
290032
290038
290098
290148
290159
290133
290017
290043
290045
290131
290104
290044
290160
290025
290035
290003
290048
290114
290081
290064
29
30
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
A0090P
A0136P
A0190P
A0191P
A0259P
A0261P
A0262P
B0013P
B0021P
B0071P
B0074P
B0109P
B0125P
B0192P
B0229P
B0297P
B0309P
B0324P
B0326P
B0328P
C0002P
C0099P
C0108P
C0140P
C0148P
Č0009P
Č0011P
Č0013P
Č0014P
Č0039P
Č0154P
Č0155P
Č0156P
D0057P
D0135P
D0318P
Đ0005P
E0026P
E0094P
E0110P
F0002P
F0020P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
alge [začini]
alva
anis [sjeme]
anis za posipanje
aromatični preparati za prehrambene potrebe
arome [osim eteričnih ulja]
arome za kolače [osim eteričnih ulja]
bademi (slatkiši od badema)
bademovo tijesto
baštanske trave (konzervisane povrtne trave za začine)
baštenska zelen (konzervisano zelenje) [začini]
beskvasni hljeb
biber
biskviti [suvi kolačići]
bobovo brašno
bomboni
božićna drvca-novogodišnje jelke (slatkiši za ukrašavanje božićnih drvca)
brašno (jela od brašna)
brašno (najfinije pšenično brašno)
brašno *
celer (sol od celera)
cikorija [zamjena za kafu]
cimet
coulis [voćni prelivi]
crni šećer, slatki korjen (poslastica)
čaj (napitci od čaja)
čaj *
čajevi, nemedicinski
čajni kolačići [minjoni]
čau čau [začin]
čokolada
čokolada (piće od čokolade)
čokoladni musevi [pjenice]
dezertni musevi [poslastičarski proizvodi]
divlji orah [kurkuma] za prehranu
dvopek [prepečenac]
đumbir [začin]
ekstrakti iz slada za prehranu
engleska krema
esencije za prehranu [osim eteričnih esencija i ulja]
fabrika brašna (proizvodi fabrike brašna)
fermenti za tijesto
552
WIPO
300002
300191
300006
300007
300011
300140
300070
300138
300004
300201
300201
300013
300113
300016
300058
300020
300008
300064
300063
300057
300123
300036
300030
300206
300118
300187
300037
300009
300068
300162
300038
300151
300204
300205
300051
300015
300073
300164
300175
300048
300099
300066
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
F0105P
G0084P
G0106P
G0109P
G0273P
H0110P
H0118P
J0063P
J0064P
J0065P
J0069P
J0090P
K0037P
K0038P
K0039P
K0040P
K0050P
K0053P
K0054P
K0059P
K0060P
K0061P
K0100P
K0101P
K0184P
K0190P
K0192P
K0203P
K0235P
K0272P
K0276P
K0295P
K0333P
K0419P
K0458P
K0460P
K0462P
K0463P
K0465P
K0466P
K0857P
K0907P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
fondani [vrsta bombona]
glazure za kolače
glukoza za kulinarstvo
gluteinski dodaci za kulinarske svrhe
guma za žvakanje *
hljeb
hljebne mrvice
ječam, guljeni
ječam, tucani
ječmeno brašno
jela od brašna
jogurt, smrznuti [vrsta sladoleda]
kafa
kafa (arome za kafu)
kafa (bijela kafa)
kafa (biljni preparati kao zamjena kafe)
kafa (pića od kafe)
kafa (zamjene za kafu)
kafa, nepržena
kakao
kakao (pića na bazi kakaoa)
kakao (proizvodi od kakaoa)
kalijumov tartarat za kuvanje
kalijumov tartarat za upotrebu u kulinarstvu
kapra [začin]
karamele [bomboni]
karanfilić začin
kari [začin]
kašice (mliječne kašice za prehranu)
kečap [umak od paradajza]
keks [petits-beurre]
kikiriki (slatkiši od kikirikija)
kiš [vrsta kolača]
kobasice (sredstva za povezivanje mješavine za kobasice)
kolači
kolači (arome za kolače) [osim eteričnih ulja]
kolači (prašak za kolače)
kolači (tijesto za kolače)
kolačići (saćasti kolačići) [vafel]
kolačići od badema
krekeri
krompirovo brašno za prehranu
553
WIPO
300067
300203
300077
300216
300035
300093
300189
300100
300105
300061
300064
300181
300026
300010
300084
300028
300149
300152
300027
300024
300150
300025
300211
300215
300031
300032
300040
300033
300021
300082
300109
300139
300192
300088
300029
300070
300071
300072
300022
300089
300174
300114
30
30
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
K0937P
K0992P
K1019P
K1020P
K1021P
K1023P
K1024P
K1025P
K1062P
K1123P
K1125P
L0051P
L0081P
L0082P
L0083P
L0206P
Lj0027P
M0031P
M0034P
M0051P
M0087P
M0089P
M0179P
M0200P
M0204P
M0224P
M0225P
M0239P
M0241P
M0246P
M0337P
M0338P
M0386P
M0410P
M0421P
M0463P
M0533P
M0541P
O0243P
O0301P
O0302P
P0005P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
krupica [griz]
kuhinjska sol
kukuruz, mljeveni
kukuruz, prženi
kukuruzna kaša, griz
kukuruzne kokice [pucanci]
kukuruzne pahuljice
kukuruzno brašno
kuskus [vrsta tjestenine]
kvasac
kvasac u pastilama [ne za medicinske potrebe]
laneno sjeme za ljudsku potrošnju
led za rashlađivanje
led, sirovi [prirodni ili vještački]
ledeni čaj
loptice od kukuruznog brašna s vodom ili mlijekom
ljepivo iz žita [gluten] pripremljen kao hrana
majonez
makaroni [vrsta tjestenine]
maltoza
marcipan [kolač od badema]
marinade
matična mliječ *
med
medenjaci
melasa
melasa (sirup od melase)
mesne pite
mesni sokovi [umaci]
meso (proizvodi za omekšavanje mesa u domaćinstvu)
mirođija, začin
mirođije
mješavina različitih začina [začin]
mlijeko (kakao s mlijekom)
mlijeko, čokoladno [napitak]
morska voda za kuhinju
mućena pavlaka (proizvodi za učvršćivanje mućene pavlake)
musli
omekšavanje mesa (proizvodi za omekšavanje mesa u domaćinstvu)
oraščići
oraščići, muškatni
pahuljice od sušenih žitarica
554
WIPO
300124
300049
300091
300092
300198
300044
300043
300059
300163
300086
300180
300212
300076
300075
300186
300197
300078
300172
300090
300094
300039
300207
300168
300098
300055
300095
300096
300133
300193
300135
300056
300054
300182
300083
300085
300169
300045
300177
300135
300102
300102
300161
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
P0006P
P0008P
P0011P
P0105P
P0115P
P0150P
P0157P
P0163P
P0164P
P0237P
P0241P
P0275P
P0292P
P0302P
P0303P
P0304P
P0387P
P0388P
P0392P
P0812P
P0833P
P0835P
P0859P
P0984P
P0987P
P1081P
P1083P
R0112P
R0252P
R0253P
R0255P
R0298P
R0299P
S0007P
S0014P
S0095P
S0096P
S0097P
S0160P
S0168P
S0256P
S0265P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
pahuljice, kukuruzne
pahuljice, zobene
palačinke
paprika [začin]
paradajz (umak od paradajza)
pastile [bomboni]
pavlaka, smrznuta [šlag]
pecivo (fino sitno pecivo)
pecivo [brioši]
pepermint (bomboni od peperminta)
pepermint za poslastice
pesto [umak]
pića (arome za pića) [osim eteričnih ulja]
pića od čokolade
pića od kafe
pića od kakaoa
pivsko sirće
pizza
pjenica [kvasac] *
praline
prašak za dizanje
prašak za kolače
prehrambena tjestenina
proljećna rolada
propolis [pčelinji proizvod] *
pšenične klice za ljudsku potrošnju
pšenično brašno za ljudsku prehranu
ravioli [tjestenina]
rezanci
rezanci (pripremljeni obroci od rezanaca)
rezanci za supe
riža
riža (kolačići od riže)
sago [skrob iz sjemena palme sago]
salata (umaci za salatu)
sendviči
sendviči od sira [cheeseburgeri]
senf [senf]
sirće
sirup od melase, šećerni sirup
skrob za prehranu
slačica (brašno od slačice)
555
WIPO
300043
300145
300047
300111
300171
300107
300046
300110
300023
300019
300097
300209
300141
300151
300149
300150
300148
300112
300087
300116
300199
300071
300003
300183
300166
300213
300080
300117
300103
300202
300132
300119
300178
300121
300188
300106
300208
300101
300081
300096
300065
300060
30
30
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
ME
S0268P
S0269P
S0275P
S0279P
S0281P
S0282P
S0283P
S0298P
S0300P
S0301P
S0356P
S0358P
S0371P
S0377P
S0379P
S0380P
S0382P
S0729P
S0743P
Š0002P
Š0022P
Š0024P
Š0028P
Š0029P
Š0032P
Š0116P
Š0159P
Š0199P
T0017P
T0023P
T0056P
T0058P
T0151P
T0152P
T0153P
T0154P
T0176P
T0178P
T0310P
T0312P
U0045P
U0119P
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
PROIZVOD
slad (ekstrakt slada) za prehranu
slad (kolačići od slada) za prehranu
slad za ljudsku prehranu
sladila, prirodna
sladoled
sladoled (prašak za sladoled)
sladoled (vezivni agensi za sladoled)
slastičarski proizvodi
slatkiši
slatkiši raznih aroma [začin]
so za konzervisanje prehrambenih namirnica
so, kuhinjska
soda bikarbona za kuvanje
soja (pikantni umak od soje)
soja (tijesto od sojinih zrna) [začin]
sojino brašno
sok (mesni sok) [umak]
sushi [japansko jelo od riže]
suvi kolačići
šafran [začin]
šećer *
šećer, žuti za prehranu
šećerni proizvodi
šećerni proizvodi za ukrašavanje božićnih drvca
šerbet [voćni sladoled]
špageti
štapići od slatkog korjenja [slatkiši]
šunka (glazure za šunku)
tabule [vrsta orjentalnog jela od žita]
takos
tapioka
tapioka (brašno tapioke za prehranu)
tijesto (fermenti za tijesto)
tijesto od badema
tijesto od sojinog zrna [začin]
tijesto za kolače
tjestenina
tjestenina za prehranu
torte
tortilje
ukrasi za kolače, jestivi
umaci za salatu
556
WIPO
300164
300017
300165
300053
300136
300137
300074
300108
300042
300167
300014
300049
300200
300179
300194
300062
300193
300170
300018
300120
300069
300153
300042
300008
300125
300126
300147
300210
300190
300184
300127
300128
300066
300004
300194
300072
300134
300003
300129
300185
300052
300188
Ničanska klasifikacija, 10. izdanje
ME
U0120P
U0121P
V0002P
V0030P
V0031P
V0033P
V0171P
V0218P
V0280P
V0285P
Z0002P
Z0003P
Z0014P
Z0016P
Z0131P
Z0165P
Z0166P
Z0167P
Z0169P
Z0170P
Ž0071P
Ž0072P
Ž0077P
Ž0125P
SPISAK PO KLASAMA PROIZVODA
PROIZVOD
umaci, začinski [dresinzi]
umak od paradajza
vafel proizvodi
vanila [aroma]
vanila [zamjene za vanilu]
varenci [pudinzi]
vezivna sredstva za kobasice
visokoproteinske pločice od žitarica
voćni kolači
voćno tijesto [poslastica]
začini
začini [aromatične materije]
zakuske [mali brzi obroci] od riže
zakuske [mali obroci] od žitarica
zgušnjivači za kuvanje hrane
zob (namirnice od zobi)
zob, očišćena
zob, tucana
zobene pahuljice
zobeno bra