CRNA GORA
MONTENEGRO
ZAVOD ZA STATISTIKU
STATISTICAL OFFICE
STATISTIČKI GODIŠNJAK
2014
STATISTICAL YEARBOOK
PODGORICA, 2014.
IZDAJE: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT
PUBLISHED BY: Statistical Office of Montenegro - MONSTAT
ZA IZDAVAČA: mr Gordana Radojević, direktorica
FOR THE PUBLISHER: Gordana Radojevic,M.S Director
Podgorica, IV Proleterske br. 2, Tel: +382 20 230811
Web Site: www.monstat.org
E-mail: [email protected]
Prilikom korišćenja podataka iz ovog Godišnjaka
navesti izvor. Kao skraćenicu koristiti:
„SG CG - 2014. str...”
All users should indicate the source when using
data from this Yearbook. The following
abbreviation is to be used:
“SY MNE - 2014, page. ....“
CIP - Каталогизација у публикацији
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње
ISSN 2336-9698 = Statistički godišnjak
COBISS.CG-ID 23642384
Štampa: Printed by:
Studio MOUSE, Podgorica
Tiraž: Circulation:
200
PREDGOVOR
Statistički godišnjak je osnovna publikacija Zavoda za statistiku, koja na sveobuhvatan i sistematski
način pruža izbor najvažnijih podataka iz svih oblasti društvenog i ekonomskog života Crne Gore.
Ovo je četrdesetprvo izdanje ove kompleksne publikacije. Prvi Statistički godišnjak NRCG štampan je
1955. godine, nakon čega nije izlazio sve do 1974. godine. Od 1974. godine Statistički godišnjak Crne
Gore izlazi redovno.
Kao i ranija izdanja, Statistički godišnjak za 2014. godinu rezultat je izvršenog programa statističkih
istraživanja. Pored podataka koje prikuplja i obrađuje Zavod za statistiku, u njemu su objavljeni i
rezultati statističkih istraživanja koja sprovode ostali ovlašćeni organi, kao i podaci preuzeti od
međunarodnih statističkih institucija.
Sve primjedbe i sugestije za poboljšanje Statističkog godišnjaka Crne Gore i publicistike u cjelini,
Zavod za statistiku - MONSTAT primiće sa zahvalnošću.
Podgorica, decembar 2014. godine
DIREKTORICA,
mr Gordana Radojević
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
3
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREFACE
Statistical yearbook is basic publication of Statistical Office which, in comprehensive and systematic
way, offers choice of the most important data from all areas of social and economic life of Montenegro.
This is the 41th edition of this complex publication. The first edition of the Statistical Yearbook was
printed in the People Republic of Montenegro in 1955 and the next one only in 1974. Since 1974, it
has been published on a regular (annual) basis.
The present Yearbook as well as all previous ones is the result of the implemented Programme of
statistical surveys. Besides the data collected and processed by MONSTAT, this Yearbook also
publishes the data from other authorities as well as those extracted from publications of international
statistical institutions.
All kinds of remarks and suggestions shall be highly appreciated by our institution and seriously
considered for further improvements of Statistical Yearbook of Montenegro as well as of our publishing
and dissemination services in general.
Podgorica, December 2014
DIRECTOR,
Gordana Radojevic M.S
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
4
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
SADRŽAJ
Predgovor .....................................................................................................
Sadržaj .........................................................................................................
Skraćenice ....................................................................................................
Načela uređivanja Godišnjaka .....................................................................
3
5
11
13
I PREGLED ZA CRNU GORU
5
ZAPOSLENOST I ZARADE .....................................................
47
5–1
5–2
5–3
5–4
5–5
5–6
5–7
5–8
5–9
Zaposleni po oblastima klasifikacije djelatnosti .........................
Ukupno tanovništvo prema aktivnosti i polu ..............................
Žene preko 15 godina starosti po aktivnosti ..............................
Zaposlena lica prema sektorima djelatnostii i polu ....................
Zaposlena lica po statusu zaposlenja i polu ..............................
Zaposlena lica po stepenu obrazovanja i polu ..........................
Zapošljavanje .............................................................................
Lica koja su tražila zaposlenje ...................................................
Lica koja su tražila zaposlenje i nezaposleni prijavljeni
Zavodu za zapošljavanje ...........................................................
Slobodna radna mjesta i zaposleni posredstvom Zavoda za
zapošljavanje .............................................................................
Nezaposlena lica prema dužini traženja posla i polu.................
Neaktivno stanovništvo koje ne traži posao po polu i
regionu .......................................................................................
Nezaposlena lica prema stepenu obrazovanja i polu ................
Prosječne zarade po oblastima
Klasifikacije djelatnosti ...............................................................
50
53
53
54
54
55
55
56
61
1
GEOGRAFSKI PREGLED ...................................................
17
1–1
1–2
1–3
1–4
1–5
1–6
1–7
1–8
1–9
1 – 10
Teritorijalna podjela Crne Gore ..............................................
Površina Crne Gore i opština .................................................
Geografske koordinate krajnjih tačaka ...................................
Dužina kopnenih granica ........................................................
Dužina morske obale ..............................................................
Prirodna jezera .......................................................................
Akumulaciona jezera ..............................................................
Planinski vrhovi preko 1800 m................................................
Važnije rijeke...........................................................................
Zemljotresi ..............................................................................
18
18
18
18
18
18
18
19
19
20
2
KLIMA I ŽIVOTNA SREDINA ................................................
22
6
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ...................................................
2–1
2–2
2–3
2–4
2–5
2–6
2–7
2–8
2–9
2 – 10
2 – 11
2 – 12
2 – 13
2 – 14
2 – 15
2 – 16
2 – 17
Nacionalni parkovi ..................................................................
Srednja mjesečna temperatura vazduha................................
Mjesečna temperatura (apsolutno max.) ...............................
Mjesečna temperatura (apsolutno min.) ................................
Mjesečne sume padavina .......................................................
Srednja mjesečna relativna vlažnost vazduha .......................
Srednja mjesečna oblačnost ..................................................
Broj dana sa kišom .................................................................
Visina sniježnog pokrivača (cm) .............................................
Broj dana sa sniježnim pokrivačem ........................................
Broj dana sa jakim vjetrom .....................................................
Broj dana sa olujnim vjetrom ..................................................
Broj vedrih dana ......................................................................
Broj tmurnih dana ...................................................................
Korišćenje i zaštita voda u naseljima .....................................
Korišćenje i zaštita voda u industriji .......................................
Navodnjavanje ........................................................................
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
27
28
28
29
29
6–1
6–4
Bruto vrijednost proizvodnje po KD-u i bruto domaći
proizvod u tekućim cijenama po SNA 93 konceptu ...................
BDP po kategorijama potrošnje u tekućim cijenama .................
Bruto dodata vrijednost proizvodnje po KD-u i bruto domaći
proizvod u stalnim cijenama.......................................................
BDP po kategorijama potrošnje u stalnim cijenama .................
7
POTROŠNJA STANOVNIŠTVA ...............................................
67
7–1
7–2
68
7–3
Raspoloživa sredstva i lična potrošnja domaćinstava ..............
Struktura raspoloživih sredstava i lične potrošnje
domaćinstava .............................................................................
Snabdjevenost domaćinstava trajnim potrošnim dobrima .........
8
INVESTICIJE ..............................................................................
71
8–1
3
DRUŠTVENO I POLITIČKO UREĐENJE..............................
30
Ostvarene investicije u osnovna sredstva pravnih lica i
privatnog sektora bez pravnih lica (fizička lica) .........................
Isplate za investicije u osnovna sredstva po izvorima
finansiranja i djelatnosti investitora ............................................
Ostvarene investicije u osnovna sredstva po djelatnosti
investitora ..................................................................................
Ostvarene investicije u osnovna sredstva po
tehničkoj strukturi i djelatnosti investitora .................................
Ostvarene investicije u nova osnovna sredstva po namjeni
ulaganja i tehničkoj strukturi .......................................................
Ostvarene investicije u nova osnovna prema djelatnosti
investitora i namjeni investicija...................................................
5 – 10
5 – 11
5 – 12
5 – 13
5 – 14
6–2
6–3
8–2
3–1
3–2
3–3
3–4
Parlamentarni izbori u Crnoj Gori, 14. 10. 2012. ....................
Izborne liste prema dobijenim glasovima i broju mandata
poslanika.na parlamentarnim izborima, 29. 03. 2009 ............
Izbori za predsjednika Crne Gore, 14 10. 2012 .....................
Izbori za predsjednika rne Gore, 2008.godine .......................
31
8–3
31
32
32
8–4
8–5
4
4–1
4–2
4–3
4–4
4–5
4–6
4–7
4–8
4–9
4 – 10
4 – 11
4 – 12
4 – 13
4 – 14
STANOVNIŠTVO ...................................................................
Površina , stanovništvo i domaćinstva, prema popisima .......
Prirodno kretanje stanovništva ...............................................
Stanovništvo prema starosti i polu po popisima .....................
Stanovništvo staro 10 i više godina prema pismenosti,
polu i starosti po popisima ......................................................
Stanovništvo prema aktivnosti i polu ......................................
Osnovni demografski pokazatelji ............................................
Stope fertiliteta ........................................................................
Specifične stope mortaliteta ...................................................
Živorođeni ...............................................................................
Umrla odojčad prema starosti.................................................
Umrli prema starosti i polu ......................................................
Sklopljeni brakovi ....................................................................
Sklopljeni brakovi prema ranijem bračnom stanju
mladoženje i nevjeste .............................................................
Razvedeni brakovi ..................................................................
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
33
8–6
36
36
37
39
40
40
41
42
43
43
44
45
5
56
57
57
57
58
63
64
65
66
69
70
73
73
75
76
78
80
9
CIJENE ......................................................................................
86
9–1
9–2
9–3
Indeksi potrošačkih cijena ..........................................................
Indeks potrošačkih cijena po grupama proizvoda .....................
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda .....................
87
88
89
10
POLJOPRIVREDA ....................................................................
90
10 – 1
10 – 2
Poljoprivredno zemljište po kategorijama korišćenja .................
Požnjevena površina i proizvodnja važnijih usjeva na
oranicama i proizvodnja sijena sa livada ...................................
Proizvodnja krompira na okućnici ..............................................
Proizvodnja povrća.....................................................................
Proizvodnja važnijih vrsta voća i maslina ..................................
94
10 – 3
10 – 4
10 – 5
45
46
56
94
95
95
95
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
10 – 6
10 – 7
10 – 8
10 – 9
10 – 10
10 – 11
10 – 12
10 – 13
10 – 14
10 – 15
10 – 16
10 – 17
10 – 18
10 – 19
10 – 20
10 – 21
10 – 22
10 – 23
10 – 24
10 – 25
11
11 – 1
11 – 2
11 – 3
11 – 4
11 – 5
11 – 6
11 – 7
11 – 8
11 – 9
11 – 10
11 – 11
11 – 12
11 – 13
12
12 – 1
12 – 2
12 – 3
12 – 4
12 – 5
13
13 – 1
13 – 2
13 – 3
13 – 4
13 – 5
13 – 6
13 – 7
13 – 8
14
14 – 1
14 – 2
14 – 3
14 – 4
14 – 5
14 – 6
14 – 7
14 – 8
Proizvodnja važnijih vrsta voća i maslina na plantažama ........
Vinogradi i proizvodnja grožđa .................................................
Konji, goveda, živina i košnice ..................................................
Ovce, koze i svinje ....................................................................
Bilans goveda............................................................................
Bilans ovaca ..............................................................................
Bilans svinja ..............................................................................
Zaklana stoka u klanicama .......................................................
Prirast stoke i živine ..................................................................
Proizvodnja mlijeka, vune, jaja i meda .....................................
Poljoprivredna preduzeća i zaposleni radnici ...........................
Zaposleni radnici po granama djelatnosti .................................
Potrošnja električne energije, goriva i maziva i sredstava
za zaštitu bilja............................................................................
Poljoprivredne mašine i oruđa ..................................................
Veterinarske organizacije i radnici ...........................................
Prodaja i otkup proizv. poljoprivrede, šumarstva i ribarstva .....
Prodaja i otkup proizvoda poljoprivrede, šumarstva
ribarstva, količine ......................................................................
Ulov morske ribe po vrstama ....................................................
Ulov slatkovodne ribe po vrstama.............................................
Radnici u ribarstvu i brodovi i čamci ........................................
103
104
104
104
ŠUMARSTVO ............................................................................
105
Osnovni pokazatelji razvoja šumarstva ....................................
Podizanje i obnova šuma / državne šume/ ...............................
Vještačko pošumljavanje i popunjavanje /državne šume/ .......
Gajenje šuma /državne šume/ ..................................................
Sječa drveta u šumama ............................................................
Sječa drveta u šumi i izvan šume po vrstama drveća ..............
Proizvodnja šumskih sortimenata /državne šume/ ...................
Posječena bruto masa po izvršiocima sječe /državne šume/...
Površina šuma po vrstama sastojina ........................................
Štete u šumama ........................................................................
Površina lovišta, lovci i lovni objekti ..........................................
Brojno stanje divljači .................................................................
Odstrijeljena divljač ...................................................................
107
107
107
108
108
109
110
110
110
110
111
111
111
INDUSTRIJA..............................................................................
112
Indeksi industrijske proizvodnje ................................................
Indeks industrijske proizvodnje po oblastima ...........................
Industrijski proizvodi..................................................................
Bilans proizvodnje i potrošnje elektroenergije ..........................
Potrošnja elektroenergije i goriva u industriji ............................
113
113
114
116
116
GRAĐEVINARSTVO .................................................................
117
Stanovi za stalno stanovanje prema popisima .........................
Vrijednost izvedenih građevinskih radova ................................
Utrošak građevinskog i pogonskog materijala ..........................
Stambena izgradnja ..................................................................
Cijene stanova novogradnje po 1 m2 ........................................
Broj izdatih građevinskih dozvola i broj stanova .......................
Porušeni stanovi za Crnu Goru.................................................
Porušeni stanovi prema razlogu rušenja ..................................
120
120
121
125
125
126
126
126
SPOLJNA TRGOVINA ..............................................................
127
Bilans robne razmjene sa inostranstvom..................................
Robna razmjena Crne Gore sa članicama CEFTE ..................
Zemlje sa najvećim ucescem u izvozu .....................................
Zemlje sa najvećim ucescem u uvozu ......................................
Uvoz robe po zemljama ............................................................
Izvoz robe po zemljama ............................................................
Izvoz i uvoz po teritorijama .......................................................
Izvoz i uvoz po robnim sektorima SMTK ..................................
128
128
128
128
129
130
131
131
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
96
96
96
97
98
98
99
99
100
100
101
101
15
15 – 1
15 – 2
15 – 3
15 – 4
15 – 5
15 – 6
102
102
102
103
16
16 – 1
17
17 – 1
17 – 2
17 – 3
17 – 4
17 – 5
17 – 6
17 – 7
17 – 8
17 – 9
18
18 – 1
18 – 2
18 – 3
18 – 4
18 – 5
18 – 6
18 – 7
18 – 8
18 – 9
18 – 10
18 – 11
18 – 12
18 – 13
18 – 14
18 – 15
18 – 16
18 – 17
18 – 18
19
19 – 1
19 – 2
19 – 3
19 – 4
19 – 5
19 – 6
19 – 7
19 – 8
19 – 9
20
20 – 1
6
UNUTRAŠNJA TRGOVINA ....................................................
132
Broj radnika u trgovini na veliko i malo ......................................
Promet robe po robnim grupama i trg. djelat. na malo ..............
Promet robe po robnim grupama i trg. djelat. na veliko ............
Godišnji indeksi prometa trgovine na veliko i malo
motornim vozilima i motociklima ................................................
Godišnji indeksi broja prodavnica trgovine na veliko i
malo motornim vozilima i motociklima .......................................
Godišnji indeksi broja zaposlenih trgovine na veliko
i malo motornim vozilima i motociklima .....................................
133
133
134
OSTALE USLUGE ....................................................................
136
Indeksi prometa ostalih usluga ..................................................
137
TURIZAM ...................................................................................
138
Dolasci gostiju ............................................................................
Dolasci gostiju po vrstama turističkih mjesta .............................
Noćenja gostiju po vrstama turističkih mjesta ...........................
Dolasci gostiju po vrstama ugostiteljskih jedinica .....................
Noćenja gostiju ..........................................................................
Noćenja gostiju po vrstama ugostiteljskih jedinica ....................
Kružna putovanja stranih brodova .............................................
Dolasci stranih plovila u luke nautičkog turizma........................
Posjetioci na plovilima u lukama nautičkog turizma ..................
139
140
140
141
142
143
144
144
144
SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE ..................................
145
Željezničke pruge i stanice ........................................................
Kategorizovani putevi i mostovi .................................................
Sredstva i rad pomorskih brodarskih preduzeća .......................
Pretovar po načinu rukovanja ....................................................
Tona – operacije po načinu manipulacije ..................................
Sredstva preduzeća pretovarne djelatnosti u lukama ...............
Nabavka i utrošak goriva i maziva pretovarnih preduzeća .......
Promet putnika i robe na aerodromima .....................................
Razvoj organizacija drumskog saobraćaja ................................
Novonabavljeni autobusi i teretna prevozna sredstva
preduzeća drumskog saobraćaja ..............................................
Rad i iskorišćenje drumskog putničkog saobraćaja ..................
Rad teretnih prevoznih sredst. preduzeća drumskog saob.......
Utrošak pogonskog goriva i maziva u drum. saobraćaju ..........
Radnici u drumskom saobraćaju ...............................................
Prihod drumskog saobraćaja .....................................................
Sredstva PTT saobraćaja i veza................................................
Prihodi od PTT usluga i zaposleni radnici .................................
Poštanski, telegrafski i telefonski promet ..................................
146
146
146
147
147
148
149
149
149
150
150
151
153
153
153
154
154
154
OBRAZOVANJE .......................................................................
155
Osnovni pokazatelji o osnovnim i srednjim školama .................
Nastavno osoblje – visokoškolske ustanove .............................
Studenti prema načinu finansiranja i polu .................................
Studenti prema načinu finansiranja i godinama studija .............
Diplomirani studenti ...................................................................
Upisani na postdiplomske i doktorske studije ...........................
Specijalisti, magistri i doktori po polu ........................................
Magistri i doktori prema obrazovnom području naučnog
rada i polu ..................................................................................
Predškolske ustanove i domovi učenika i studenata.................
157
158
158
159
159
160
160
161
163
NAUKA ......................................................................................
164
Razvoj naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelat. .......
165
135
135
135
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
21
21 – 1
21 – 2
21 – 3
21 – 4
21 – 5
21 – 6
22
22 – 1
22 – 2
22 – 3
22 – 4
22 – 5
22 – 6
22 – 7
22 – 8
22 – 9
23
23 – 1
23 – 2
23 – 3
23 – 4
23 – 5
23 – 6
23 – 7
23 – 8
23 – 9
24
24 – 1
25
25 – 1
25 – 2
25 – 3
25 – 4
26
26 – 1
26 – 2
26 – 3
26 – 4
26 – 5
26 – 6
26 – 7
26 – 8
26 – 9
26 – 10
26 – 11
26 – 12
INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE ..........
166
Upotreba informaciono komunikacionih tehnologija U CG. ......
Procenat domać. koja imaju pristup internetu kod kuće ...........
Najčešće korišćeni tipovi internet konekcije u domaćin. ..........
Procenat lica prema tome koliko često su koristili računar,
prema polu i obrazovanju u posljednja tri mjeseca...................
Procenat lica prema tome koliko često su koristili internet u
posljednja tri mjeseca................................................................
IKT u preduzećima ....................................................................
168
168
168
27 – 1
168
27 – 3
168
168
KULTURA I SPORT .................................................................
169
Muzeji I muzejske zbirke ..........................................................
Arhivi .........................................................................................
Pozorišta ...................................................................................
Radio i televizija ........................................................................
Biblioteke ...................................................................................
Bioskopi .....................................................................................
Novine i časopisi .......................................................................
Kniige i brošure po oblastima....................................................
Sportski klubovi .........................................................................
171
171
171
172
173
174
174
174
175
ZDRAVSTVO ............................................................................
176
Bolnice i stacionari ....................................................................
Zdravstvena zaštita odraslih .....................................................
Zdravstvena zaštita žena ..........................................................
Zdravstvena zaštita predškolske i školske djece ......................
Domovi zdravlja-specijalistička zdravstvena zaštita .................
Bolnice specijalističke ambulante .............................................
Prijavljeni slučajevi zaraznih bolesti ..........................................
Apotekarska ustanova „Montefarm” ..........................................
Zdravstveni radnici zaposleni u zdrav. i bolničke postelje ........
178
179
179
179
180
180
181
182
182
PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ............
183
Penzijsko i invalidsko osiguranje ..............................................
184
SOCIJALNA ZAŠTITA .............................................................
185
Ustanove za socijalnu zaštitu....................................................
Korisnici socijalne zaštite ..........................................................
Oblici, mjere i usluge socijalne zaštite ......................................
Dodatak za djecu ......................................................................
186
186
187
188
PRAVOSUĐE............................................................................
189
Sudovi opšte nadležnosti ..........................................................
Vijeće i organi za prekršaje .......................................................
Državni tužioci i njihovi zamjenici..............................................
Advokati i advokatski pripravnici ...............................................
Prijavljena maloljetna lica prema krivičnom djelu, polu, vrsti
odluke i trajanju pritvora ............................................................
Prijavljena punoljetna lica prema krivičnom djelu, polu, vrsti
odluke i trajanju pritvora ............................................................
Osuđena lica za krivična djela ..................................................
Osuđena lica za kriv. djela prema izrečenim sankcijama .........
Osuđena punoljetna lica po starosti i grupi krivičnih djela ........
Optužena lica za krivična djela ................................................
Oštećena lica (žrtve) gdje su učinioci krivičnog djela
osuđena punoljetna lica ............................................................
Oštećena lica (žrtve) gdje su učinioci krivičnih djela
osuđena maloljetna lica ............................................................
191
191
191
192
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
II
27 – 2
PREGLED PO OPŠTINAMA
Rezultati glasanja u opštinama za odbornike i broj
mandata .....................................................................................
Rezultati glasanja u opštinama za poslanike
u skupstini CG na parlamentarnim izborima, 14. 10. 2012 .......
Rezultati glasanja u opštinama za poslanike
u skupstini CG na parlamentarnim izborima, 14. 10. 2012 .......
201
203
209
210
27 – 4
Stanovništvo i domaćinstva po opštinama ................................
221
27 – 5
27 – 6
27 – 7
Rođeni i umrli po polu i prirodni priraštaj ...................................
Osnovni demografski pokazatelji po opštinama .......................
Migracije stanovništva unutar Crne Gore po opštinama ...........
223
225
227
27 – 8
Zaposleni prema polu po opštinama, godišnji prosjek ..............
229
27 – 9
Sječa drveta u šumi i izvan šume ..............................................
230
27 – 10
27 – 11
Stambena izgradnja ...................................................................
Stanovi i površina stanova prema korišćenju, druge
nastanjene prostorije i nastanjena lica ......................................
Stanovi za stalno stanovanje i površina prema vrsti stana
i opremljenosti pomoćnim prostorijama .....................................
232
27 – 12
27 – 13
234
238
Stanovi za stalno stanovanje prema opremljenosti
instalacijama po vrsti priključka i vrsti materijala .......................
239
Nastanjeni stanovi po broju lica i prema ukupnoj površini i
broju prostorija ...........................................................................
241
Stanovi za stalno stanovanje po godini izgradnje
i površini .....................................................................................
242
27 – 16
Turizam ......................................................................................
246
27 – 17
Promet u morskim lukama .........................................................
248
27 – 18
27 – 19
27 – 20
Redovne osnovne škole ............................................................
Redovne srednje škole ..............................................................
Studenti prema prebivalištu .......................................................
249
250
251
27 – 21
Radio emisije .............................................................................
252
27 – 22
Zdravstveni radnici .....................................................................
253
27 – 23
Korisnici penzija .........................................................................
254
27 – 24
27 – 25
Dječiji dodaci ..............................................................................
Korisnici i oblici socijalne zaštite ................................................
255
257
27 – 26
Osuđena punoljetna lica prema mjestu izvršenja djela i
krivičnom djelu ..........................................................................
258
27 – 14
27 – 15
III
MEĐUNARODNI PREGLED
261
Izvori podataka...........................................................................
Stanovništvo sredinom godine...................................................
Stanovništvo, stope prirodnog prirastaja živorođenja i
smrtnosti, površina i gustina naseljenosti ..................................
263
265
28 – 3
28 – 4
Nezaposlenost ...........................................................................
Zaposlenost ...............................................................................
267
268
200
28 – 5
28 – 6
Bruto domaći proizvod, tržišne cijene (potrošna metoda) .........
Indeksi potrošačkih cijena .........................................................
269
271
200
28 – 7
Izvoz i uvoz ................................................................................
272
192
28 – 1
28 – 2
193
195
196
199
199
7
266
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
CONTENTS
Preface..........................................................................................................
Contents........................................................................................................
Abbreviations ................................................................................................
Principles of compiling the Yearbook ...........................................................
3
5
11
13
5
5–1
5–2
5–3
5–4
5–5
I MONTENEGRO REVIEW
1
1–1
1–2
1–3
1–4
1–5
1–6
1–7
1–8
1–9
1 - 10
GEOGRAPHY ............................................................................
17
5–6
5–7
5–8
5–9
Territorial distribution of Montenegro .........................................
Area of Montenegro and municipalities ......................................
Geographical coordinates of the extreme points .......................
Land boundaries .........................................................................
Coastline .....................................................................................
Natural lakes ...............................................................................
Accumulation lakes.....................................................................
Mountain peaks over 1800 m .....................................................
Major rivers .................................................................................
Earthquakes ...............................................................................
18
18
18
18
18
18
18
19
19
20
CLIMATE AND ENVIRONMENT ............................................
22
6
2-1
National parks .............................................................................
24
6–1
2–2
2–3
2–4
2–5
2–6
2–7
2–8
2–9
2 – 10
2 – 11
2 – 12
2 – 13
2 – 14
2 – 15
2 – 16
2 – 17
Average monthly air temperature ...............................................
Monthly temperature (absolute max.) ........................................
Monthly temperature (absolute min.) .........................................
Monthly precipitations .................................................................
Average monthly relative air humidity ........................................
Average monthly cloudiness ......................................................
Number of rainy days .................................................................
Snow depth .................................................................................
Number of days with snow dept ...............................................
Number of days with strong wind ...............................................
Number of days with storm wind ................................................
Number of clear days .................................................................
Number of gloomy days .............................................................
Use and protection of waters in localities ...................................
Use and protection of waters in industry ....................................
Irrigation ......................................................................................
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
27
28
28
29
29
6–2
6–3
6–4
2
5 – 10
5 – 11
5 – 12
5 – 13
5 – 14
7
7–1
7–2
7–3
8
8–1
8–2
8–3
3
SOCIAL AND POLITICAL SYSTEM ......................................
30
8–4
3–1
3–2
3–3
3–4
Montenegrin parliamentary election, 14. 10. 2012. ....................
Electoral lists according to the received votes and number
of mandates of mps at parliamentary elections,
held on 29 march 2009 ...............................................................
Montenegrin presidential elections, april 14 10. 2012 ...............
Montenegrin presidential elections, 2008 ..................................
31
POPULATION .........................................................................
33
8–5
31
32
32
8–6
9
4
4–1
4–2
4–3
4–4
4–5
4–6
4–7
4–8
4–9
4 – 10
4 – 11
4 – 12
4 – 13
4 – 14
Area, population and households, according to censuses .........
Natural population changes ........................................................
Population by age group and sex, according to censuses .........
Population aged 10 and over, by literacy, sex and age
groups,according to censuses ....................................................
Population by activity and sex ....................................................
Basic demographic indicators .....................................................
Fertility rates ...............................................................................
Specific mortality rates................................................................
Live births ....................................................................................
Infant deaths by age group .........................................................
Deaths by age group and sex .....................................................
New marriages ............................................................................
New marriages according to previous marital status of
a bridegroom and bride...............................................................
Divorces ......................................................................................
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
9–1
9–2
9–3
36
36
37
10
39
40
40
41
42
43
43
44
45
10 – 1
10 – 2
10 – 3
10 – 4
10 – 5
10 – 6
10 – 7
10 – 8
10 – 9
45
46
8
EMPLOYMENT AND EARNINGS .........................................
47
Persons in employment, by NACE ............................................
Prinsipal charahtericsh of the population by activity and sex....
Women over age of 15, by activity ............................................
Persons in employment, by sectors of activiti,and sex..............
Employed by type and duration of contract
and sector of activity ..................................................................
Employed, population by school attainment and sex ................
Employment ...............................................................................
Persons looking for employment ...............................................
Job claimants and unemployed persons, registerred at
employment bureau ...................................................................
Vacancies and persons employed through empl. bureau .........
Unemployed persons by claim yob duration and sex...............
Inactive population not seeking work by sex and region ...........
Unempčoyed persons by school attainment and sex................
Average earnings by NACE sectors ..........................................
50
53
53
54
54
55
55
56
56
56
57
57
57
58
GROSS DOMESTIC PRODUCT ............................................
61
Gross Output by NACE Rev. 2 and GDP at current prices .......
according to SNA 93
GDP by expenditure approach, at current prices ......................
Gross value added by nace Rev. 2 and GDP at const. price ....
GDP by expenditure approach at constant prices .....................
63
64
65
65
HOUSEHOLD CONSUMPTION.............................................
66
Disposable resources and consumption of household..............
Structure of disposable resources and consumption of
household ..................................................................................
Availability of durables in households .......................................
67
68
69
INVESTMENTS ......................................................................
70
Realized investments in fixed capital of legal persons and
private sector without legal persons (physical persons)............
Payments for investments in fixed capital by financial
sources and investor’s activity ...................................................
Realized investments in fixed capital by technical structure
and investors’s ...........................................................................
Realized investments in fixed capital by technical structure
and investor’s activity.................................................................
Realized investments in new fixed
capital by purpose and technical structure ................................
Realized investments in new fixed capital by activity of
investor and purpose of investment...........................................
73
72
74
75
77
79
PRICES ...................................................................................
85
Consumer price index ................................................................
Consumer price index by group of products..............................
Producers Price Indices for industrial products .........................
86
87
88
AGRICULTURE ......................................................................
90
Agricultural land by categories of use.......................................
Harvested area and production of some important crops
on arable land and production of hay from meadows ..............
Production of potatoes in kitchen gardenand/or gardens .........
Production of vegetables ..........................................................
Production of of some important fruits and olives ....................
Production of some important fruits and olives on
plantations .................................................................................
Vineyards production ...............................................................
Horses, cattle, poultry and beehives.........................................
Sheep, goats and pigs ...............................................................
94
94
95
95
95
96
96
96
97
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
10 – 10
10 – 11
10 – 12
10 – 13
10 – 14
10 – 15
10 – 16
10 – 17
10 – 18
Balance of cattle ..........................................................................
Balance of sheep ........................................................................
Balance of pigs ............................................................................
Livestock slaughtered in abattoirs................................................
Increase in livestock and poultry .................................................
Production of milk, wool, eggs and honey ...................................
Agricultural enterprises and persons employed ..........................
Employed persons by agricultural branches ...............................
Consumption of electricity, fuel , lubricant and plant health
products .......................................................................................
Agricultural machinery and equipment ........................................
Veterinary organizations and workers .........................................
Sale and purchase of agricultural, forestry and
fishery product .............................................................................
Sale and purchase of agricultural., forestry.
and fishery, quantities ..................................................................
Catch of saltwater fish by species ...............................................
Catch of freshwater fish by species .............................................
Workers in fishing industry, ships and boats ...............................
98
98
99
99
100
100
101
101
103
104
104
104
FORESTRY ...................................................................................
105
107
107
107
108
108
109
110
11 – 9
11 – 10
11 – 11
11 – 12
11 – 13
Basic data on forestry development ............................................
Growing and regeneration /state forests/ ....................................
Artificial afforestation and replanting /state forests/ ....................
Silviculture /state forests/ .............................................................
Cutting of trees in forests .............................................................
Cutting of trees in and outside forests by type of stands ............
Production of forests assortments / state forests/ .......................
Average gross volume of cut trees by the operators /state
forest ............................................................................................
Forest area by type of stands ......................................................
Damages in forests ......................................................................
Area of hunting grounds, hunters and hunting facilities ..............
Number of game ..........................................................................
Shot game ....................................................................................
12
INDUSTRY ...................................................................................
112
Indices of industrial production ....................................................
Indices of industrial production by groups ...................................
Industrial products........................................................................
Electricity generation and consumption balance .........................
Electricity and fuel consumption in industry ................................
113
113
114
116
116
18 – 8
18 – 9
18 – 10
CONSTRUCTION ........................................................................
117
18 – 11
18 – 12
Dwellings for permanent living, by censuses ..............................
Value of finalized construction works ..........................................
Consumption of building material, electricity and fuel .................
Housing construction ...................................................................
Prices of newly built dwellings per 1 m2 ......................................
Numb. of building permits issued and numb. of dwellings ..........
Demolished dwellings for Montenegro ........................................
Demolished dwellings according to reason for ruination .............
120
120
121
125
125
126
126
126
EXTERNAL TRADE ....................................................................
127
External trade balance .................................................................
Trade of goods between Montenegro and CEFTA
countries.......................................................................................
Countries with the largest share in export ...................................
Countries with the largestt share in import ..................................
Import of goods, by countries ......................................................
Export of goods, by countries ......................................................
Export and import by teritories .....................................................
Export and import by SITC goods sections .................................
128
10 – 19
10 – 20
10 – 21
10 – 22
10 – 23
10 – 24
10 – 25
11
11 – 1
11 – 2
11 – 3
11 – 4
11 – 5
11 – 6
11 – 7
11 – 8
12 – 1
12 – 2
12 – 3
12 – 4
12 – 5
13
13 – 1
13 – 2
13 – 3
13 – 4
13 – 5
13 – 6
13 – 7
13 – 8
14
14 – 1
14 – 2
14 – 3
14 – 4
14 – 5
14 – 6
14 – 7
14 – 8
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
15
DOMESTIC TRADE ................................................................
132
15 – 1
15 – 2
Number of workers in wholesale and retail trade .....................
Turnover of goods by goods type and retail trade
activities ....................................................................................
Turnover of goods by goods types and wholesale
trade activities ...........................................................................
Annual indices of turnover wholesale and retail trade
of motor vehicles and motorcycle.............................................
Annual indices of number of stores in wholesale and retail
trade of motor vehicles and motorcycle ...................................
Annual indices of number of employees wholesale and
retail trade of motor vehicles and motorcycle ..........................
133
16
OTHER SERVICES .................................................................
136
16 – 1
Turnover indices of other services ...........................................
137
17
TOURISM ...............................................................................
138
17 – 1
17 – 2
17 – 3
17 – 4
139
140
140
17 – 5
17 – 6
17 – 7
17 – 8
17 – 9
Tourist arrivals ..........................................................................
Tourist arrivals by type of tourist resorts ..................................
Tourist overnight stays by type of tourist resorts .....................
Tourist overnight stays by type of accommodation
facilities .....................................................................................
Tourist overnight stays .............................................................
Tourist overnight stays by type of accommodation facilities ....
Cruises of foreign vessels ........................................................
Arrivals of foreign vessels in nautical ports ..............................
Number of persons arrived by vessels in nautical ports ..........
18
TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATIONS ..........
145
18 – 1
18 – 2
18 – 3
18 – 4
18 – 5
18 – 6
18 – 7
146
146
146
147
147
148
18 – 17
18 – 18
Railways and railroad stations..................................................
Categorized roads and bridges ................................................
Means and operations of maritime shipping firms. ..................
Trans-shipment by mode of handling .......................................
Tonne-operations by type of manipulation ...............................
Means of trans-shipping firms at ports .....................................
Purchase and consumption of fuel and lubricant by transshipping firms ...........................................................................
Passengers and goods traffic at airports .................................
Development of road transport organizations ..........................
Newly purchased buses and freight vehicles of road
transport organizations .............................................................
Functioning and utilization of road passenger transport. .........
Functioning of freight transportation means of road
transport organizations .............................................................
Consumption of fuels and lubricant in road transport.. ............
Employment in road transport ..................................................
Income of road transport ..........................................................
Means of postal, telegraph and telephone
communications........................................................................
Revenues from PTT services and employees .........................
Postal, telegraph and telephone communications ...................
19
EDUCATION .............................................................................
155
19 – 1
19 – 2
19 – 3
19 – 4
19 – 5
19 – 6
19 – 7
19 – 8
Basic indicators of primary and secondary education .............
Teaching staff – academic institutions .....................................
Students by source of financing and sex .................................
Students by source of financing and year of studies ...............
Faculty graduates .....................................................................
Enrolled in postgraduate studies and doctoral studies ............
Specialists, masters’ and doctors by f gender .........................
Masters’ and doctors’ degrees by educational
fields of scientific work and by sex ...........................................
Pre-school instit. and pupils’ and students' dormitories ...........
157
158
158
159
159
160
160
15 – 3
15 – 4
102
102
102
15 – 5
15 – 6
103
110
110
110
111
111
111
18 – 13
18 – 14
18 – 15
18 – 16
128
128
128
129
130
131
131
19 – 9
9
133
134
135
135
135
141
142
143
144
144
144
149
149
149
150
150
151
153
153
153
154
154
154
161
163
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
20
SCIENCE .....................................................................................
164
20 – 1
Development of scientific-research and experimental development activities .................................................................
165
21
INFORMATION AND COMMUNICATION TEHNOLOGIES ......
166
21 – 1
21 – 2
21 – 3
21 – 4
168
168
168
21 – 6
ICT usage in Montenegro ............................................................
Percent of households with internet access at home.................
Internet connections type which were most recently used .........
Individuals by average pc usage in the last three months in
percentage by sex and education ...............................................
Individuals by average internet usage in the last three months,
in percentage ...............................................................................
ICT usage in enterprises .............................................................
22
CULTURE AND SPORT ..............................................................
169
22 – 1
22 – 2
22 – 3
22 – 4
22 – 5
22 – 6
22 – 7
22 – 8
22 – 9
Museums and museum collections .............................................
Archives .......................................................................................
Theatres .......................................................................................
Radio and television ....................................................................
Libraries .......................................................................................
Cinemas .......................................................................................
Newspapers and magazines .......................................................
Books and brochures by subjects ...............................................
Sport clubs ...................................................................................
171
171
171
172
173
174
174
174
175
23
HEALTH ......................................................................................
176
23 – 1
23 – 2
23 – 3
23 – 4
23 – 5
23 – 6
23 – 7
23 – 8
23 – 9
Hospitals and stationary facilities ................................................
Health care for adults ..................................................................
Health care for women ................................................................
Health care for pre–school and schol children ...........................
Primary health center specialised health care ............................
Hospitals, ambulances of specialists ...........................................
Registered cases of contagious disease.....................................
Pharmacy “montefarm” ................................................................
Health workers employed in public health services and
beds available ..............................................................................
178
179
179
179
180
180
181
182
PENSION AND DISABILITY INSURANCE .................
21 – 5
24
II
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 1
Results of voting for members of municipal
203
27 – 2
Parliamentary election results in municipalities
for representatives of the parliament, 14 October 2012 ..............
209
Parliamentary election results in municipalities for
representatives of the parliament, 14 October 2012 ...................
210
27 – 4
27 – 5
27 – 6
27 – 7
Population and households by municipalities ..............................
Births, deads by sex and natural increase...................................
Basic demographic indicators by municipalities ..........................
Internal migrations by municipalities of Montenegro ....................
221
223
225
227
27 – 8
Persons in employment, by sex and by municipalities,
annual average .............................................................................
229
27 – 9
Cutting of trees in and outside the forests ...................................
230
27 – 10
Housing construction ....................................................................
232
27 – 11
Dwellings and area by use, other occupied premises
and occupants ..............................................................................
234
Dwellings for permanent living and area by type
of dwelling, and auxiliary premises...............................................
238
Dwellings for permanent living according to installation
equipment by type of installation and building material ...............
239
Occupied dwellings by number of occupants and according
to total area and number of premises ..........................................
241
Dwellings for permanent living by year of construction
and area........................................................................................
242
27 – 16
Tourism .........................................................................................
246
182
27 – 17
Traffic in seaports .........................................................................
248
183
Regular primary schools ...............................................................
Regular secondary schools ..........................................................
Students by place of residence ....................................................
249
250
251
27 – 3
168
168
168
27 – 12
27 – 13
27 – 14
27 – 15
24 – 1
Pension and disability insurance .................................................
184
27 – 18
27 – 19
27 – 20
25
SOCIAL WELFARE .....................................................................
185
27 – 21
Radio broadcasts..........................................................................
252
25 – 1
25 – 2
25 – 3
25 – 4
Social welfare institutions ............................................................
Social welfare beneficiaries .........................................................
Social welfare forms, measures and services .............................
Children’s allowance....................................................................
186
186
187
188
27 – 22
Health workers ..............................................................................
253
27 – 23
Pension beneficiaries ...................................................................
254
27 – 24
Children’s allowances ...................................................................
255
26
JUDICIARY .................................................................................
189
27 – 25
Beneficiaries and type of social welfare .......................................
257
27 – 26
Convicted adults by criminal acts and place of a crime ...............
258
26 – 1
26 – 2
26 – 3
26 – 4
26 – 5
26 – 6
26 – 7
26 – 8
26 – 9
26 – 10
26 – 11
26 – 12
Courts of general jurisdiction .......................................................
Magistracy council and authorities for misdemeanors ................
State prosecutors and their deputies ..........................................
Lawyers and law apprentices ......................................................
Reported juveniles, by criminal acts, sex, type of court
decision and duration of confinement .........................................
Reported adults, by criminal acts, sex, type of court decision
and duration of confinement ........................................................
Persons convicted of criminal acts ..............................................
Persons convicted of criminal acts, by type of sanctions
Imposed .......................................................................................
Adults convicted, by age and type of criminal acts .....................
Persons accused of criminal acts ................................................
Victims of criminal acts – where actors of criminal acts are
convinced major aged .................................................................
Victims of criminal acts – where actors of criminal acts are
convinced minor aged .................................................................
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
191
191
191
192
III
INTERNATIONAL REVIEW
261
192
193
195
28 – 1
28 – 2
196
199
199
28 – 3
28 – 4
28 – 5
200
28 – 6
28 – 7
200
10
Sources of data ............................................................................
Mid year population estimates .....................................................
Population, rate of increase, birth and death rates, surface
area and density for the world, major areas and regions ............
Unemployment .............................................................................
Employment..................................................................................
Gross Domestic Product at market prices
(expenditure approach) ................................................................
Consumer price indices ................................................................
Exports and imports .....................................................................
263
265
266
267
268
269
271
272
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
SKRAĆENICE
Br
BRT
cm
DWT
EUR
EU
GWH
ha
HE
hl
hilj.
kg
km
kom.
KS
KV
KW
KWh
l
m
mil.
q
MW
MWh
NF
NKV
NRT
NSS
PKV
p/km
PTT
sek.
SSS
str.
t
t/km
TT
USD
VKV
VSS
VS
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
ABBREVIATIONS
broj
bruto-registarska tona
santimetar
bruto nosivost (tona) broda
euro
Evropska Unija
gigavat čas
hektar
hidroelektrana
hektolitar
hiljada
kilogram
kilometar
komad
konjska snaga
kvalifikovani radnik
kilovat
kilovat-čas
litar
metar
milion
metrička centa, 100 kg
megavat
megavat čas
normalni format
nekvalifikovani radnik
neto-registar-tona
niža stručna sprema
polukvalifikovani radnik
putnički kilometri
pošta, telegraf, telefon
sekund
srednja stručna sprema
strana
tona
tonski kilometri
telegraf i telefon
američki dolar
visokokvalifikovani radnik
visoka stručna sprema
viša stručna sprema
No.
GRT
Cm
DWT
EUR
EU
GWh
Ha
HE PS
hl
thous.
kg
km
pcs.
HP
QW
KW
KWh
L
M
Mio
MC
MW
MWh
NF
UQW
NRT
LE
HFQ
P/km
PTT
sec.
SE
pg.
T
t/km
TT
USD
HQ
HRE
HE
SIMBOLI
Nema pojave
Ne raspolaže se podatkom
Podatak je manji od 0,5 od date jedinice mjere
Prosjek
Preliminarni podatak
Ispravljen podatak
Nepotpun, odnosno nedovoljno provjeren podatak
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
number
gross registered tons
centimetre
deadweight tons
euro
The European Union
gigawatt-hour
hectare
Hydroelectric power station
hectolitre
thousand
kilogram
kilometre
pieces
horse power
qualified worker
kilowatt
kilowatt hour
litre
meter
million
metric cent
megawatt
megawatt-hour
normal format
unqualified worker
net registered tons
lower education
Half-qualified worker
passenger-kilometres
post, telegraph and telephone
second
secondary education
page
ton / tonne
tonne-kilometre
telegraph and telephone
United States Dollar
highly qualified worker
higher education
high education
SYMBOLS
=
=
=
=
=
=
_
…
0
Ø
(p)
*
()
11
=
=
=
=
=
=
No occurrence of event
Data not available
Value not zero but less than 0,5 of the unit of measurement
Average
Preliminary data
Corrected data
Incomplete or insufficiently checked data
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
NAČELA UREĐIVANJA GODIŠNJAKA
PRINCIPLES OF COMPILING THE YEARBOOK
Izbor i raspored građe
Selection and sequence of contents
Sistematizacija građe za ovaj Godišnjak izvršena je podjelom u
tri dijela.
The contents of this Yearbook is divided into three main sections:
I
II
III
I
II
III
Pregled za Crnu Goru,
Pregled po opštinama i
Međunarodni pregled.
Montenegro Review
Review by Municipalities
International Review
The contents of the first section is distributed in the following
way: Geography, Climate and Environment, Social and Political
System, Population, Employment and Earnings, Gross Domestic
Product, Personal Consumption, Investments, Prices, Agriculture,
Forestry, Industry, Construction, External Trade, Domestic Trade,
Catering, Tourism, Transport, Storage and Communications,
Education, Science,Information and communication technology,
Culture and Sport, Public Health, Social Insurance, Social Welfare
and Judiciary. The intention was to present as long time series as
possible and some variables in detail, especially for the last year
of series. This principle was not followed in cases where data
were missing for some years, where comparison was not
possible, or certain technical reasons, such as insufficient space,
did not allow so.
U okviru prvog dijela građa je izložena prema sljededećem
redosljedu: geografski pregled, klima i životna sredina, društveno
i političko uređenje, stanovništvo, zaposlenost i zarade (plate),
bruto domaći proizvod, potrošnja stanovništva, investicije, cijene,
poljoprivreda, šumarstvo, industrija, građevinarstvo, spoljna trgovina, unutrašnja trgovina, ugostiteljstvo, turizam, saobraćaj, skladištenje i veze, obrazovanje, nauka, informaciono komunikacione
tehnologije, kultura i sport, zdravstvo, socijalno osiguranje,
socijalna zaštita i pravosuđe.Težilo se, po pravilu, da se prikažu
što duže vremenske serije sa detaljnim prikazivanjem pojedinih
obilježja, naročito u posljednjoj godini serije. Od ovog principa je
odstupano kada su nedostajali podaci za pojedine godine, zbog
uporedivosti ili iz tehničkih razloga (nedostatak prostora).
U drugom dijelu prikazan je izbor građe iz većine poglavlja
prvog dijela sa nešto izmijenjenim redoslijedom i to: opšti
pregled, društveno i političko uređenje, stanovništvo, zaposlenost
i zarade, poljoprivreda, šumarstvo, građevinarstvo, saobraćaj,
trgovina, ugostiteljstvo i turizam, obrazovanje, kultura i sport,
zdravstvo, socijalna zaštita i pravosuđe.
The contents of the second section is similar to the first section
but with different chapters' sequence: General Review, Social and
Political System, Population, Employment and Earnings,
Agriculture, Forestry, Construction, Transport, Storage and
Communications, Trade, Catering and Tourism, Education,
Culture and Sport, Public Health, Social Welfare and Judiciary.
Razumljivo je, da je obim građe u pregledu po opštinama nešto
manji, jer zbog nedostatka prostora neki podaci dati su samo u
posljednjoj godini-dvije, dio građe uopšte nije prikazan zbog toga
što odgovarajući podaci ne postoje za opštine (podaci dobijeni
uzorkom planiranim za Crnu Goru kao cjelinu) ili pak što podatak
nije značajan kao karakteristika za malo područje kakvo
predstavlja opština.
It is logical that the contents of the second section is shorter since
some data are given only for last 1 or 2 years due to insufficient
space, while some data at municipal level were missing (sample
based surveys carried out only at state level) or considered
insignificant at that level.
U trećem dijelu koji se odnosi na međunarodni pregled prikazan
je izbor podataka iz statističkih publikacija UN i specijalizovanih
agencija UN, a izbor podataka je zasnovan na selekciji osnovnih
podataka za koje postoji veći interes.
Data shown in the third section, that is International Review, are
taken over from statistical publications of the UN and specialized
UN agencies. The selection was based on the level of interest in
data.
Detaljni i specifični podaci potrebni za rad stručnjaka užih
specijalnosti dati su u drugim statističkim publikacijama Zavoda
za statistiku Crne Gore .
More detail and specific data, necessary for expert's analysis, are
published in other statistical publications of MONSTAT.
Data sources and methodological notes
Izvori podataka i metodološka objašnjenja
Majority of data are result of regular statistical surveys, periodical
censuses and interviews conducted by MONSTAT. The Yearbook
also contains the data from bodies and organizations authorized
for carrying out certain statistical surveys: Ministry of Justice,
Fund for Pension and Disability Insurance, Health Fund,
Employment Bureau of Montenegro. In order to enrich the
contents, additional data have been taken over from the following
institutions: Hydro-meteorological Institute, Seismological Institute, Real Estate Directorate, The Bar, etc.
Većina podataka rezultat je rada zvaničnih statističkih organa
prikupljenih redovnim statističkim izvještajima, povremenim popisima i anketama. Godišnjak sadrži i podatke ovlašćenih organa i
organizacija za statistička istraživanja: Ministarstva pravde,
Fonda penzijsko invalidskog osiguranja, Fonda zdravstva,
Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Da bi građa bila još
potpunija, uključeni su i podaci sljedećih institucija:
Hidrometeorološkog zavoda, Seizmološkog zavoda, Uprave za
nekretnine, Advokatske komore i drugih.
Izvori podataka za svako poglavlje posebno su dati u
„Metodološkim objašnjenjima” ispred svakog poglavlja i data su
onim redom kojim je prikazana i statistička građa u tabelarnom
dijelu Godišnjaka. Objašnjenja inače, sadrže ukratko:
a)
b)
c)
Explanations about data sources are given in Methodological
Notes at the beginning of each chapter, following the sequence of
tables in respective chapter. These Methodological Notes are
divided into 3 parts (subtitles):
Izvore i metode prikupljanja podataka,
Obuhvat
Definicije
a)
b)
c)
Obuhvat i uporedivost
Sources and methods of data collection
Coverage
Definitions
Coverage and comparison
S obzirom da je obuhvat pojedinih pojava koje statistika istražuje
različita – potpuna ili djelimična, u „Metodološkim objašnjenjima”
je to posebno naglašeno. Kod pojava koje nijesu obuhvaćene
potpuno, najčešće nijesu obuhvaćene sve jedinice (Vojska,
MUP).
Precise explanation about full or partial coverage of statistical
surveys is given in Methodological notes. The coverage was
partial usually due to missing data from some sources such as
Army, Ministry of Internal Affairs, etc.
Tehnika prikazivanja
Data presentation technique
Numeracija tabela u Godišnjaku je izvršena na taj način što prvi
broj u naslovu označava poglavlje, a drugi broj je redni broj
tabele unutar poglavlja.
The numeration of tables in the Yearbook is made so that the first
number refers to the chapter number and the second one refers to
the sequence number of respective table within the chapter.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
13
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
I
PREGLED ZA CRNU GORU
MONTENEGRO REVIEW
POGLAVLJE
1
CHAPTER
GEOGRAFSKI PREGLED
GEOGRAPHY
Podaci dati u geografskom pregledu:
The data given in the geographical overview:
Teritorijalna podjela, površina Crne Gore i opština; geografske
koordinate krajnih tačaka; dužina kopnenih granica; dužina morske
obale; prirodna i akumulaciona jezera i planinski vrhovi preko 1800
metara nadmorske visine, dobijeni su od Uprave za nekretnine Crne
Gore.
Territorial distribution and area of Montenegro and municipalities;
geographical coordinates of the final points; length of land borders;
Length of sea coast; natural and artificial lakes and mountain peaks
over 1 800 m of height above sea level, obtained from the Real
Estate Administration of Montenegro.
Podaci o zemljotresima preuzeti su od Seizmološkog zavoda Crne
Gore.
Data on earthquakes are obtained from Seismological Institute of
Montenegro.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
17
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
GEOGRAFSKI PREGLED
GEOGRAPHY
1 – 1. TERITORIJALNA PODJELA CRNE GORE
TERRITORIAL DISTRIBUTION OF MONTENEGRO
Broj opština
Number of municipalities
Glavni grad
Prijestonica
Broj naselja
Gradska naselja
Capital
Metropolis
stanje decembar 2013.
As on December 2013
Number of settlements
Urban settlements
Podgorica
Cetinje
20
1 307
58
1 – 2. POVRŠINA CRNE GORE I OPŠTINA
AREA OF MONTENEGRO AND MUNICIPALITIES
2
2
km
km
Crna Gora
Montenegro
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo Polje
Budva
Cetinje
Danilovgrad
Herceg Novi
Kolašin
Kotor
283
598
497
924
122
910
501
235
897
335
13 812
/nastavak/
/continued/
Mojkovac
Nikšić
Petnjica
Plav
Pljevlja
Plužine
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
367
2 065
220
486
1 346
854
1 441
432
553
46
255
445
Izvor: Uprava za nekretnine
Source: Real Estate Directorate
1 – 3. GEOGRAFSKE KOORDINATE
KRAJNJIH TAČAKA
GEOGRAPHICAL COORDINATES
OF THE EXTREME POINTS
Mjesto
Opština
Place
Moćevići
Ada
Jablanica
Sutorina
Sjever/ North
Jug / South
Istok / East
Zapad / West
Municipality
Pljevlja
Ulcinj
Rožaje
Herceg Novi
Sjeverna geografska širina
Istočna geografska dužina
North geographical latitude
43˚ 32 ‫׳‬
41˚ 52 ‫׳‬
42˚ 53́ ‫׳‬
42˚ 29 ‫׳‬
East geographical longitude
18˚ 58 ‫׳‬
19˚ 22́ ‫׳‬
20˚ 21́ ‫׳‬
18˚ 26́ ‫׳‬
Izvor: Uprava za nekretnine
Source: Real Estate Directorate
1 – 4. DUŽINA KOPNENIH GRANICA
LAND BOUNDARIES
km
km
Kopnena granica prema / Land boundary with
Ukupno
Hrvatskoj
BiH
Srbiji
Albaniji
Total
Croatia
Bosnia and Herzegovina
Serbia
Albania
614
14
225
203
172
Izvor: Uprava za nekretnine
Source: Real Estate Directorate
1 – 5. DUŽINA MORSKE OBALE
COASTLINE
CRNA GORA / MONTENEGRO
293,5 km
1 – 6. PRIRODNA JEZERA / NATURAL LAKES
Prirodna
Natural
Površina
u km²
Nadmorska
visina, m
Area, km²
Altitude, m
Najveća
dubina, m
Maximum
depth, m
Biogradsko
Plavsko
0,23
1,99
Skadarsko
369,7¹
)
6
44
0,52
3,6
1418
1,4
49,1
7,8
Crno
Šasko
1 094
906
1 – 7. AKUMULACIONA JEZERA / ACCUMULATION LAKES
12,1
9,1
Opština
Akumulaciona
Accumulation
Municipality
Kolašin
Plav
Bar,Podgorica,
Cetinje
Žabljak
Ulcinj
Izvor: Uprava za nekretnine
1)
Albaniji pripada 147,9 km²
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Krupac
Liverovići
Piva
Slano
Površina
u km²
Nadmorska
visina u m
Area, km²
Altitude, m
Najveća
dubina, m
Maximum
depth, m
5,2
0,9
620
736
8
…
112,5
675
187,5
8,9
621
12
Opština
Municipality
Nikšić
Nikšić
Plužine
Nikšić
Source: Real Estate Directorate
1)
147,9 km² belongs to Albania
18
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
GEOGRAFSKI PREGLED
GEOGRAPHY
1 – 8. PLANINSKI VRHOVI PREKO 1800 m
MOUNTAIN PEAKS OVER 1800 m
Planina
Vrh
Visina, m
Planina
Vrh
Visina, m
Mountain
Peak
Altitude, m
Mountain
Peak
Altitude, m
Durmitor
Prokletije
Komovi
Komovi
Bobotov kuk
Maja Rozit
Kom Kučki
Kom Vasojevićki
2 522
2 522
2 487
2 460
Bjelasica
Hajla
Bjelasica
Žijevo
Strmenica
Maja Dramadol
Zekova Glava
Vila
2 122
2 119
2 116
2 093
Durmitor
Hajla
Bioč
Maglić
Bogićevica
Volujak
Šljeme
Hajla
Bioč
Maglić
Bogićevica
Studenac
2 445
2 403
2 396
2 386
2 358
2 254
Pivska planina
Sinjajevina
Lukavica
Žijevo
Sinjajevina
Vojnik
Veliki Bruškovac
Pećarac
Veliki Žurim
Suvi Vrh
Babin Vrh
Vojnik
2 093
2 041
2 030
2 029
2 010
1 998
Durmitor
Hajla
Sinjajevina
Ljubišnja
Lola
Suva Rltina
Štedim
Babin Zub
Demjačište
Kapa Moračka
2 284
2 272
2 253
2 238
2 227
Ljubišnja
Bjelasica
Ključ
Komovi
Smiljevica
Mala Ljubišnja
Ogorjela Glava
Otmičevac
Kukino Brdo
Smiljevica
1 991
1 986
1 972
1 964
1 963
Gradište
Visitor
Sinjajevina
Visitor
Žijevo
Gradište
Visitor
Jablanov Vrh
Visitor
Štitan
2 214
2 210
2 223
2 196
2 182
Golija
Golija
Mokra
Prekornica
Ključ
Ledenice
Golija
Kape
Kula
Ključ
1 945
1 943
1 932
1 926
1 926
Lola
Prokletije
Crna Planina
Maganik
Zebalac
Mali Sapit
Maglić
Medjedji Vrh
2 157
2 148
2 141
2 139
Korman
Orjen
Golija
Crna Planina
Korman
Orjen
Dobrelica
Crna Planina
1 896
1 895
1 883
1 858
Bjelasica
Žijevo
Zeletin
Maganik
Crna Glava
Žijevo
Zeletin
Petrov Vrh
2 137
2 130
2 125
2 123
Sinjajevina
Turija
Čakor
Bunetina
Mramorje
Turija
Čakor
Bunetina
1 852
1 850
1 849
1 938
Izvor: Uprava za nekretnine
1 – 9.
Source: Real Estate Directorate
VAŽNIJE RIJEKE
Dužina u km
Površina sliva u km²
Nadmorska visina , m
Length, km
Area of river basin, km²
Altitude, m
ukupno
Total
Lim
Tara
Ćehotina
Morača
Piva
Zeta
Bojana¹)
MAJOR RIVERS
220
146,4
125
99,5
78
65
40
u Crnoj Gori
In
Montenegro
123
141
100
99
78
65
30
ukupno
Total
5784
2040
1501
3257
1567
1597
…
u Crnoj Gori
In
Montenegro
izvori ili utoka u CG
Ušće u :
Flowing into:
ušća ili isteka iz CG
Sources or inflows Mouths of river or
on territory of MNE outflows from MNE
2557
2040
1109
3257
1567
1597
…
925,0
1215,0
1020,0
945,0
1110,0
75,0
2,7
296,0
434,8
380,0
4,5
434,8
27,5
-1,9
Drinu / Drina
Drinu / Drina
Drinu / Drina
Skadarsko jezero / Skadar Lake
Drinu / Drina
Moraču / Moracha
Jadransko more / Adriatic Sea
Izvor: Uprava za nekretnine
Source: Real Estate Directorate
1)
1)
Granična sa Albanijom
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
19
Bordering on Albania
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
GEOGRAFSKI PREGLED
GEOGRAPHY
1 – 10. ZEMLJOTRESI
EARTHQUAKES
Broj zemljotresa prema stepenu intenziteta¹
Number of earthquakes by degree of intensity
Ukupno
Total
IX
VIII
VII
VI
1)
manje od V
V
Under V
1985
132
-
-
-
2
34
96
1986
214
-
-
-
1
16
197
1987
162
-
-
-
-
3
159
1988
1989
146
146
-
-
-
-
3
3
143
143
1990
118
-
-
-
-
4
113
1991
361
-
-
-
-
7
354
1992
285
-
-
-
2
5
278
1993
1994
194
267
-
-
-
1
5
6
189
260
1995
192
-
-
-
-
5
187
1996
180
-
-
-
-
5
175
1997
144
-
-
-
-
4
140
1998
1999
169
147
-
-
-
-
3
2
166
145
2000
156
-
-
-
-
3
153
2001
148
-
-
-
-
2
146
2002
161
-
-
-
-
3
158
2003
2004
161
170
-
-
-
1
-
2
3
158
167
2005
164
-
-
-
1
3
160
2006
129
-
-
-
-
6
123
2007
98
-
-
-
-
1
97
2008
162
-
-
-
1
2
159
2009
203
-
-
-
1
7
195
2010
455
-
-
-
2
10
443
2011
287
-
-
1
4
7
275
2012
237
-
-
2
1
1
233
2013
380
-
-
1
2
9
368
Source: Seismological Institute of Montenegro
Izvor: Seizmološki zavod Crne Gore
1)
)
1)
Intenzitet zemljotresa u epicentru određen je po
međunarodnoj Mercali-Cancani-Siebergeovoj skali (MCS)
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
20
Earthquake intensity in epicentre is determined according
to international Mercalli-Cancani-Sieberg scale (MCS)
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
GEOGRAFSKI PREGLED
GEOGRAPHY
1 – 10. ZEMLJOTRESI
EARTHQUAKES
/nastavak/
/continued/
Najjači zemljotresi u godini
Earthquakes with maximum intensity in the reference year
Godina
Year
Datum
Vrijeme
Date
Time
Mjesto
2)
1)
Lokacija
Location
dan
mjesec
sat
minut
geografska
širina
geografska
dužina
Day
Month
Hour
Minute
Latitude
Longitude
Place
Magnituda
Magni3)
tude
1985
1986
1987
Petrovac
rijeka Bojana, Albanija
Ulcinj
25
27
18
11
10
12
16
22
04
43
32
51
42,35
41,92
42,12
18,91
19,59
19,25
4,9
4,6
4,4
Petrovac
River Bojana, Albanija
Ulcinj
1988
Pogranično područje sa
Albanijom
Nikšić
06
02
18
42
42,14
19,23
4,0
Borderline with Albania
08
04
04
25
42,82
18,77
4,0
Niksic
24
04
19
30
42,11
19,25
4,5
Borderline with Albania
08
30
05
13
06
09
10
12
02
01
19
05
01
10
1g9
45
38
30
15
45
42,24
42,42
41,92
42,83
42,02
18,89
19,13
19,22
19,17
19,67
4,3
4,5
4,1
4,5
4,1
Petrovac
Buronja, Podgorica
Ulcinj
Bijela, Savnik
Skadar, Albania
09
05
08
26
42,38
19,47
3,8
Tuzi, borderline with
Albania
17
19
12
04
08
10
12
07
13
16
58
23
43,31
42,52
43,07
18,90
19,05
18,96
4,1
4,1
3,7
HE PS Piva
Stitari, Cetinje
Bezuj, Pluzine
22
08
06
06
42,75
20,29
3,9
Borderline with Kosovo
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Pogranično područje sa
Albanijom
Petrovac
Buronja, Podgorica
Ulcinj
Bijela, Šavnik
Skadar, Albanija
Tuzi, pogranično
područje sa Albanijom
HE Piva
Štitari, Cetinje
Bezuj, Plužine
Pogranično područje sa
Kosovom
HE Piva
16
06
06
38
43,3
18,90
3,6
HE PS Piva
2002
Pogranično područje sa
Albanijom
08
04
01
20
42,41
19,76
4,1
Borderline with Albania
2003
Tuzi, pogranično
područje sa Albanijom
31
12
05
37
42,29
19,44
3,5
Tuzi, borderline with
Albania
2004
Bijelo Polje-Prijepolje
22
03
12
38
43,29
19,73
4,0
Bijelo Polje-Prijepolje
Nikšić
Rumija planina
Region Danilovgrada
Planina Golija
Ulcinj - podmorje
19
05
23
45
42,72
18,94
4,0
Niksic
26
02
14
21
08
08
11
08
15
12
13
13
32
45
26
40
42,06
42,54
42,571
41,856
19,30
19,11
18,560
19,150
4,2
3,3
4,1
4,8
Rumija mount
Danilovgrad region
Golia mountain
Ulcinj – off shore
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Pogranično područje
Crne Gore i Albanije
11
02
01
55
42,300
19,441
4,5
Montenegro-Albania border
region
2011
10 km jugozapadno od
Pljevalja
12
12
02
00
43,282
19,291
4,5
10 km SW of Pljevlja
2012
5 km zapadno od
Danilovgrada
13
11
00
18
42,551
19,049
4,5
5 km west of Danilovgrad
2013
Podgorica
33
42,430
19,257
10
12
20
Izvor : Seizmološki zavod Crne Gore
1)
Intenzitet zemljotresa u epicentru određen je po
međunarodnoj Mercali-Cancani-Sierbeg skali (MSC)
2)
Vrijeme je dato prema GMT-u
3)
Magnituda je izražena u jedinicama Rihterove skale
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
4,4
Podgorica
Source: Seismological Institute of Montenegro
Earthquake intensity in epicenter is determined according
to international Mercali-Cancani-Sierbeg scale
2)
Time is given according to GMT.
3)
Magnitude is shown in Richter scale units.
1)
21
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
2
POGLAVLJE
CHAPTER
KLIMA I ŽIVOTNA SREDINA
CLIMATE AND ENVIRONMENT
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Podaci o meteorološkim i hidrološkim pojavama (temperatura i
vlažnost vazduha, proticaji i vodostaji, padavine, oblačnost, dani
sa kišom, snijegom i vjetrom, vedri i oblačni dani) zabilježeni na
pojedinim meteorološkim odnosno hidrološkim stanicama
preuzeti su od Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore. Podaci o
nacionalnim parkovima preuzeti su sa sajta Javnog preduzeća
Nacionalni parkovi Crne Gore: http://www.nparkovi.me/
Hydro-meteorological data (temperature and air humidity, flows and
water levels, precipitations, cloudiness, rainy days, snowy days,
windy days, cloudy days) are taken over from the Hydrometeorological Institute of Montenegro while monitoring, recording
and collection of these data have been carried out by hydrometeorological stations. Data referring to national parks are taken
over from the web site of public institution National Parks of
Montenegro: http://www.nparkovi.me/
Definicije
Definitions
U Crnoj Gori su, zbog konfiguracije terena i blizine mora, zastupljeni slijedeći klimatski tipovi:
Due to terrain configuration and vicinity of the sea, the following
climate types are present in Montenegro:
rukovodeći se klasifikaciom na osnovu padavinskog režima:
maritimni, kontinentalni, umjereno kontinentalni i planinski.
Maritimni tip karakterišu dva veoma izražena maksimuma
padavina (obično jesenji i proljećni) dok ostale tipove
karakteriše jedan maksimum osmotren u jesen.
b) po klasifikaciji na osnovu temperature:
modifikovani suptropski,umjereno kontinentalni,
kontinentalni i
c) planinski.
Based on classification by precipitation: maritime, continental,
moderate-continental and mountain climate. Maritime type is
characterized by two very strong maximum precipitations (usually
in autumn and spring) while other types are characterized by one
maximum recorded in autumn.
b)
Based on classification by temperature: modified
subtropical, moderate continental, continental, and
c)
Mountain climate
Observation, measuring and collection of data have been carried
out by hydro-meteorological stations within Hydro-meteorological
Institute of Montenegro according to the Regulations on
establishment of network and work programme as well as
observation methods of meteorological stations.
Osmatranje, mjerenje i prikupljanje ovih podataka vrši se preko
stanica u okviru Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, na
osnovu Pravnilnika o utvrđivanju mreža i programa rada i načina
osmatranja meteoroloških stanica od interesa za Crnu Goru.
Relativna vlažnost izražena je u procentima (%). Podaci o
srednjoj dnevnoj temperaturi se odnose na srednje mjesečne
vrijednosti, koje su izračunate na osnovu mjerenja svakog dana
u 7,14 i 21 čas po lokalnom vremenu, prema formuli:
Relative humidity is expressed in percents (%). Data about
average daily temperature refer to average monthly values
calculated from everyday records at 07.14 a.m. and 21.00 p.m.
(local time), according to the following formula:
(t7+t14+2 t21)/4
(t7+t14+2 t21)/4
Maksimalna dnevna temperatura je najviša temperatura
izmjerena za 24 sata (obično se dostiže u ranim popodnevnim
satima u zimskom periodu, oko 16 časova u ljetnjem periodu).
Minimalna dnevna temperatura je najniža temperatura
izmjerena za 24 h (obično u jutarnjim satima). Temperature se
izražavaju u stepenima Celsijusa (C°).
Maximum daily temperature is the highest temperature measured
during the period of 24 hours (usually reached in early afternoon
hours of winter days and around 16.00 p.m. of summer days).
Minimum daily temperature is the lowest temperature measured
during the period of 24 hours (usually in the mornings).
Temperature is expressed in Celsius degrees (C°).
Godišnja srednja vrijednost izračunata je na isti način. Podaci o
padavinama se odnose na mjesečnu i godišnju količinu
padavina izraženu u mm i izmjerenu u odnosnoj stanici. Broj
dana s kišom i sniježnim pokrivačem predstavlja dane u kojima
su naznačene pojave iznosile najmanje 0,1mm. Podaci o
oblačnosti dobijeni su mjerenjem pomoću skale od 0-10, u kojoj
0 označava potpunu vedrinu a 10 potpunu oblačnost.
Average annual value has been calculated in the same way. The
precipitation data relate to monthly and annual precipitation
quantities expressed in mm and measured by corresponding
station. Number of days with rain and snow cover represent the
days where these occurrences were at least 0,1mm. The
cloudiness data are result of measuring within the scale range 0 –
10, where 0 indicates completely clear days and 10 - total
cloudiness.
Podaci o jačini vjetra dobijeni su mjerenjem pomoću Boforove
skale, a izraženi su sa 0-12 Bofora.Vrijednost 0 označava tišinu,
a 12 olujne vjetrove.
Wind force data are result of measuring by Beaufort scale ranging
from 0 to 12, where 0 indicates the calm and 12 indicates the
hurricane.
Podaci o vodostaju na rijekama i temperaturi vode na rijekama i
jezerima dati su na osnovu dnevnih osmatranja a vodostaj
podzemnih voda na osnovu petodnevnih i desetodnevnih
mjerenja u toku mjeseca.
Data on water level of rivers as well as river and lake temperatures
are result of daily observations while water level of underground
waters is measured each 5th or 10th day of a month.
Vodoprivreda
Water Management
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Podaci o statističkim istraživanjima iz oblasti vodoprivrede
dobijeni su redovnim godišnjim izvještajima koje podnose
preduzeća iz oblasti industrije i rudarstva, poljoprivrede,
komunalne djelatnosti i skupština opština koje upravljaju javnim
vodovodom i javnom kanalizacijom, na osnovu raspoložive
evidencije, dokumentacije ili stručne procjene.
Water Management data have been collected through regular
annual surveys on enterprises and organizations engaged in
industry and mining, agriculture, public utility enterprises and
municipal assemblies managing public water supply and sewerage
system, based on available records, documents or expert’s
estimates.
Podaci o sistemima za navodnjavanje prikupljaju se redovnim
godišnjim izvještajima od poljoprivrednih preduzeća.
Data about irrigation systems are collected through regular annual
surveys on agricultural enterprises.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
22
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
2
CHAPTER
Data on public water supply and sewerage systems are obtained
through regular annual surveys on public utility enterprises
managing the public water supply and sewerage systems in certain
localities. As of 1990, the data have been collected on a three-year
basis. They are partly based on records and documentation and
partly on estimates. Data on water use and protection against
water pollution in industry and mining are collected through regular
annual surveys on industrial and mining enterprises.
Podaci o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji prikupljaju se
godišnjim izvještajima od komunalnih preduzeća koja upravljaju
javnim vodovodom odnosno javnom kanalizacijom u posmatranim naseljima. Od 1990. godine podaci se prikupljaju u trogodišnjoj periodici. Izvještaji se djelimično zasnivaju na evidenciji i
dokumentaciji, a dijelom i na procjeni. Podaci o korišćenju voda
i zaštiti voda od zagađivanja iz industrije i rudarstva prikupljaju
se redovnim godišnjim izvještajima koje dostavljaju preduzeća iz
oblasti industrije i rudarstva.
Coverage
Obuhvat
Data about use of water in agriculture (for irrigation), localities,
industry and mining are collected from all enterprises using or
distributing water or managing public water supply systems.
Podaci o korišćenju voda u poljoprivredi, (za navodnjavanje),
naseljima, industriji i rudarstvu prikupljaju se od preduzeća koja
koriste ili distribuiraju vodu ili upravljaju sistemima.
Ne prikupljaju se podaci o individualnim vodovodima (kućnim),
koji služe isključivo određenom domaćinstvu ili grupi
domaćinsta-va i specijalnim vodovodima preduzeća.
Data about individual waterworks (household supply) used
exclusively by a certain household or group of households have
not been collected as well as data about special water supply
systems owned by enterprises.
Podaci o otpadnim i prečišćenim vodama prikupljaju se od
predu-zeća koja upravljaju javnom kanalizacijom i preduzeća
industrije i rudarstva koja koriste vodu.
Data about waste and purified waters are collected from all
enterprises managing the public sewerage systems as well as
industrial and mining enterprises using the water supply.
Definicije
Definitions
Zahvatanje vode – kaptaža, obuhvata snadbijevanje vodom
javnog vodovoda sa različitih izvorišta uz korišćenje podzemne,
izvorske i površinske vode.
Water capture refers to supply of public waterworks with water
from various sources, using underground, spring and surface
water.
Pod dužinom glavnog dovoda podrazumijeva se dužina cijevi za
dovod vode od kaptiranog izvorišta do rezervoara, odnosno do
uređaja za prečišćavanje vode za piće ili od izvorišta – kaptaže
do prvog kraka razvodne mreže (ukoliko rezervoar ne postoji), i
dužina cjevovoda između rezervoara na kojima nema
priključaka (kod sistema sa više rezervoara). Isto tako se
prikazuje i dužina cjevovoda između naselja snadbijevača i
naselja potrošača na kojima nema priključaka (kod sistema
skupnog, odnosno regio-nalnog vodovoda).
Length of the main supply pipeline refers to the length of a pipe for
water supply from the source to reservoir or to water purification
plants as well as from the source to the first pipe of a distribution
network (in case a reservoir does not exist). In addition, it refers to
the length of pipelines among the reservoirs having no connections
(systems with several reservoirs). Finally, it refers to the length of a
pipeline between suppliers and consumers localities with no
connections (systems with central, i.e. regional water supply
systems).
Pod dužinom razvodne mreže podrazumijeva se dužina
vodovodne mreže koja se pruža od rezervoara do mjesta
potrošnje, bez dužine priključaka i mreže u zgradama.
Distribution network length refers to the length of a water supply
system from a reservoir to the consumption points, excluding the
length of connections and network inside the buildings.
Korišćene vode su sve neposredno zahvaćene i obezbijeđene
količine vode kojima se preduzeće u toku izvještajne godine
snabdijevalo, bez obzira da li su te količine korišćene za vlastite
potrebe ili su ustupljene, prodate drugim korisnicima. Uzete
količine vode utvrđuju se vodomjerom, a gdje ih nema, izračunavaju se prema normativima za određenu granu djelatnosti.
Used waters refer to all directly captured or supplied water
quantities of an enterprise during the reference year, regardless of
whether these quantities were used for own purposes, ceded or
sold to other users. Used water quantities are measured by water
gauges or according to the standards defined for each economic
activity.
Ako se jedna površina u toku godine navodnjava dva ili više
puta iskazana je samo jednom, i to kada je navodnjavana
najveća površina.
An area irrigated twice or more during the reference year is shown
only once: when the largest part was irrigated.
Otpadne vode su količine vode koje se poslije korišćenja
tretiraju kao otpadne (odbačene) vode i odvode do uređaja za
prečiš-ćavanje ili ispuštaju u prostor (u podzemne ili površinske
vode).
Wastewaters are waters treated as waste after being used and
transported to purification plants, or drained out (into underground
or surface waters).
U količine otpadnih voda nijesu uključene atmosferske vode,
kao ni protočne vode (npr. koje pokreću hidroelektrane).
Količine otpadnih voda industrije i rudarstva utvrđuju se
vodomjerom. Ukoliko preduzeće ne posjeduje vodomjer,
količine otpadnih voda se procjenjuju po utvrđenim normativima
proizvodnje.
Wastewater quantities do not include atmospheric or running
waters (used for hydroelectric power stations). The wastewater
quantities in industry and mining are measured by water gauges. If
an organization has no water gauge, the wastewater quantities are
to be estimated according to the defined standards of production.
Prečistiti otpadnu odnosno zagađenu upotrijebljenu vodu, znači
u dozvoljenom stepenu osloboditi je opasnih i štetnih materija i
radionukleida koji su se u njoj pojavili i učiniti je neškodljivom za
korišćenje.
Purification of waste or polluted water is elimination / removal of
dangerous and harmful substances and radionuclide up to certain
permitted degree, which makes it clean and ready for use.
Pod dužinom sabirne kanalizacione mreže podrazumijeva se
dužina zatvorenih uličnih kanala za odvođenje otpadnih i
atmosferskih voda, bez dužine priključaka i mreže po kućama.
Length of the collection sewerage network refers to the length of
underground drainage canals for waste and atmospheric waters,
excluding the length of connections and network inside the houses.
Pod glavnim kolektorom podrazumijeva se sabirni kanal koji
odvodi otpadnu vodu iz jednog dijela ili cijelog naselja do
postrojenja za prečišćavanje ili recipijenta.
Main collector is a wastewater collection canal that drains
wastewater from one place or whole locality to the purification
plants or receptacles.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
23
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
KLIMA I ŽIVOTNA SREDINA
CLIMATE AND ENVIROMENT
2 – 1. NACIONALNI PARKOVI
NATIONAL PARKS
Površina u ha
Nadmorska visina u metrima
Opština
Area, ha
Altitude, m
Municipality
Durmitor
33 400
500 – 2 525
Žabljak, Mojkovac, Plužine, Šavnik, Pljevlja
Lovćen
6 220
939 – 1 749
Budva, Cetinje
Biogradska Gora
5 650
832 – 2 139
Andrijevica, Berane, Kolašin, Mojkovac
Skadarsko jezero
40 000
5
Prokletije
16 630
˃ 2 000
Podgorica, Bar, Cetinje
Plav
Izvor: Sajt Javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore
http://www.nparkovi.me
Source: National parks of Montenegro web page:
http://www.nparkovi.me/
2 – 2. SREDNJA MJESEČNA TEMPERATURA
VAZDUHA (º C), 2013.
Srednja
godišnja
Average
annual
AVERAGE MONTHLY AIR
TEMPERATURE (º C), in 2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Pljevlja
10
0,9
2,6
5,1
10,9
14,3
17
19,1
20,3
13,8
10,8
6,5
-1,6
Kolašin
8,6
-0,2
1,1
3
9
12,4
15,7
18,1
18,4
12,7
9,5
5,5
-1,5
Nikšić
12
2,2
3,1
5,7
12,2
14,7
18,8
22,6
23,4
16,4
12,5
8,4
3,9
Podgorica
16,8
6,7
7,7
10,8
17,1
20,1
24,5
28,5
28,8
21,3
16,7
12,5
6,6
Bar
17,2
9,2
9,6
11,8
16,4
19,8
23
26
25,9
21,6
17,8
14,9
10,3
Herceg Novi
16,7
8,7
8,5
10,8
15,6
18,9
22,4
26,9
26,6
21
17
14,2
10
Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Source: Hydro-meteorological Institute of Montenegro
2 – 3. MJESEČNA TEMPERATURA
(apsolutno max.) (º C), 2013.
Srednja
godišnja
Average
annual
I
MONTHLY TEMPERATURE
(absolute max.) (º C), in 2013
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Pljevlja
36,3
13,8
12,9
16,3
29,3
33,1
33,9
36,3
36
27,3
27,8
21,7
15,2
Kolašin
35,1
7,2
10,6
14,3
26,8
28,3
32,7
35
35,1
26
25,5
21,4
11,8
Nikšić
37,4
12
11,5
14,9
27,2
28,9
33,8
35,6
37,4
30,3
25,8
21,2
16,6
Podgorica
41,3
16,7
17,2
20,3
32,6
34,1
38,4
39,4
41,3
31,9
29,2
24,8
17,8
Bar
36,6
18,1
17,3
21,5
27,5
32,5
32,5
35
36,6
30,3
26,9
Herceg Novi
40,1
17,8
16,5
19,2
28,3
29,4
34,3
37
40,1
31,1
25,6
Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
25,5
23,8
18,8
21
Source: Hydro-meteorological Institute of Montenegro
24
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
KLIMA I ŽIVOTNA SREDINA
CLIMATE AND ENVIROMENT
2 – 4. MJESEČNA TEMPERATURA
(apsolutno min.) (º C), 2013.
Srednja
godišnja
Average
annual
MONTHLY TEMPERATURE
(absolute min.) (º C), in 2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Pljevlja
-14
-9,8
-5,5
-12,2
-1,7
0,8
2,4
5,4
7,8
2,4
-4,2
-9,3
-14
Kolašin
-15,8
-12
-11,2
-15,8
-1
0,8
6,7
3,9
7,3
2,4
-4,5
-11,5
-13,4
Nikšić
-10,2
-5,3
-10,2
-7,4
3,1
3,6
0,4
11,5
12,1
5,8
-0,8
-3,5
-5,8
-3,3
-2,3
-2,3
-0,6
8,6
10
11,3
16,9
18,5
11,1
1,7
-1
-3,3
0,5
1,6
0,5
2
9,2
12,8
13,6
15,5
17,6
14,8
10,2
1,9
1
-1,9
-1,8
-1,9
-1,7
8,6
10,8
12,7
16,6
16,4
12,8
8
2,6
1,3
Podgorica
Bar
Herceg Novi
Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Source: Hydro-meteorological Institute of Montenegro
2 – 5.MJESEČNE SUME PADAVINA (L / m²), 2013.
Srednja
godišnja
Average
annual
I
II
MONTHLY PRECIPITATIONS (L / m² ), in 2013
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Pljevlja
818
82,4
89
90,3
28,5
125,5
68,3
79,7
71,1
48,5
68,3
55,7
10,7
Kolašin
2 589,2
332,2
305
526
152,5
301,3
125
32,9
67,8
118,3
242,4
344,1
41,7
Nikšić
2 630,4
374,6
447,3
531,3
194,1
145
58,3
36,3
57,7
82,2
232,9
386,8
83,9
2 391
324,3
246,8
518,6
101,2
211,2
51
10,3
123,1
178,4
239,3
341
45,8
Bar
1 815,7
303,8
197,2
355,9
69,6
131,2
14,4
0,1
135,8
90,9
163,8
315,7
37,3
Herceg Novi
2 313,1
350,7
318,7
482,6
317,2
131,5
42,5
0
106,7
83
269,7
157,9
52,6
Podgorica
Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Source: Hydro-meteorological Institute of Montenegro
2 – 6. SREDNJA MJESEČNA RELATIVNA
VLAŽNOST VAZDUHA (%), 2013.
Srednja
godišnja
Average
annual
AVERAGE MONTHLY RELATIVE
AIR HUMIDITY (%), in 2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Pljevlja
74
82
80
71
64
68
73
67
63
73
77
82
84
Kolašin
82
87
89
85
76
81
80
72
73
82
82
90
84
Nikšić
76
78
86
80
71
79
76
67
67
74
80
85
72
Podgorica
63
71
77
71
60
62
54
40
44
60
72
79
67
Bar
66
63
68
66
62
64
69
63
65
65
74
71
63
Herceg Novi
73
80
84
80
73
74
73
56
59
71
81
79
72
Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Source: Hydro-meteorological Institute of Montenegro
25
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
KLIMA I ŽIVOTNA SREDINA
CLIMATE AND ENVIROMENT
2 – 7. SREDNJA MJESEČNA OBLAČNOST, 2013.
Srednja
godišnja
Average
annual
AVERAGE MONTHLY CLOUDINESS, in 2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Pljevlja
5,9
7,3
8,5
6,4
4,6
6,1
6,3
4,6
3,9
5,2
4,8
7,5
5,1
Kolašin
5,7
7,2
8,3
7,3
5,3
6,1
5,7
3,7
3,8
5,5
4,4
7,4
3,8
Nikšić
5,2
6,4
7,9
7,2
5,3
6,1
4,8
3,4
3
4,3
4,1
6,5
3,3
Podgorica
4,8
6,3
7,4
6,8
4,4
5,7
3,9
2,9
2,9
3,9
4
6,5
3,5
Bar
4,4
6,4
7,1
6,8
4,1
5,1
2,6
1,7
2,1
3,2
4,2
6,2
3,7
Herceg Novi
4,4
6,3
6,9
6,5
4
5,4
3,1
1,5
2
2,8
3,9
6,5
3,6
Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Source: Hydro-meteorological Institute of Montenegro
2 – 8. BROJ DANA SA KIŠOM
(količina padavina ≥ 0,1 mm), 2013.
Godišnje
Annual
NUMBER OF RAINY DAYS
(rainfalls ≥ 0,1 mm), in 2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Pljevlja
142
15
19
14
10
16
15
10
5
8
11
12
7
Kolašin
177
21
25
22
13
18
14
10
9
12
11
16
6
Nikšić
152
15
20
19
12
16
12
8
8
11
9
16
6
Podgorica
145
16
20
18
10
15
9
6
7
9
10
17
8
Bar
133
14
20
19
10
14
5
1
7
9
11
17
6
Herceg Novi
142
15
23
19
12
14
8
0
6
9
10
18
8
Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Source: Hydro-meteorological Institute of Montenegro
2 – 9. VISINA SNIJEŽNOG POKRIVAČA (cm), 2013.
Godišnje
Annual
SNOW DEPTH (cm), in 2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Pljevlja
23
8
10
8
2
0
0
0
0
0
0
23
11
Kolašin
81
78
81
52
0
0
0
0
0
0
0
18
17
Nikšić
29
11
29
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Podgorica
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Herceg Novi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Source: Hydro-meteorological Institute of Montenegro
26
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
KLIMA I ŽIVOTNA SREDINA
CLIMATE AND ENVIROMENT
2 – 10. BROJ DANA SA SNIJEŽNIM POKRIVAČEM >=1 cm, 2013.
Godišnje
Annual
I
II
III
IV
NUMBER OF DAYS WITH SNOW DEPT >=1 cm, in 2013
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Pljevlja
52
14
7
3
1
0
0
0
0
0
0
4
23
Kolašin
120
31
28
30
0
0
0
0
0
0
0
5
26
26
9
14
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Podgorica
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Herceg Novi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nikšić
Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Source: Hydro-meteorological Institute of Montenegro
2 – 11. BROJ DANA SA JAKIM VJETROM
(6 i 7 bof.), 2013.
Godišnje
Annual
Pljevlja
Kolašin
Nikšić
Podgorica
Bar
Herceg Novi
99
116
114
95
117
81
NUMBER OF DAYS WITH STRONG WIND
(6 & 7 Beauf.), in 2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
11
14
9
5
12
7
7
10
7
8
14
2
9
11
15
12
13
13
15
13
18
7
9
4
18
8
16
7
7
5
3
8
9
6
8
6
8
12
9
16
13
5
7
9
8
8
10
4
3
8
0
9
9
5
5
5
7
6
5
17
9
8
7
5
13
10
4
10
9
6
4
3
Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Source: Hydro-meteorological Institute of Montenegro
2 – 12. BROJ DANA SA OLUJNIM VJETROM
(≥ 8 bof.), 2013.
Godišnje
Annual
Pljevlja
Kolašin
Nikšić
Podgorica
Bar
Herceg Novi
9
4
26
29
56
42
NUMBER OD DAYS WITH STORM WIND
(≥ 8 Beauf.), in 2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1
0
6
8
10
6
1
1
4
3
4
7
5
1
3
3
8
4
0
0
3
1
1
2
0
0
2
1
5
1
1
0
0
1
1
0
1
0
2
1
2
4
0
0
0
5
2
3
0
0
0
1
4
2
0
0
0
1
4
2
0
1
5
2
7
8
0
1
1
2
8
3
Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Source: Hydro-meteorological Institute of Montenegro
2 – 13. BROJ VEDRIH DANA (N < 2), 2013.
Godišnje
Annual
Pljevlja
Kolašin
Nikšić
Podgorica
Bar
Herceg Novi
55
67
90
100
124
136
NUMBER OF CLEAR DAYS (N < 2), in 2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1
1
3
2
4
3
0
0
1
1
3
2
4
4
4
5
4
6
8
4
7
9
10
11
5
4
4
4
7
5
4
4
7
10
15
17
8
10
11
13
20
22
8
9
9
13
18
20
6
4
8
11
13
16
6
12
14
12
11
13
0
1
6
5
5
6
5
14
16
15
14
15
Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Source: Hydro-meteorological Institute of Montenegro
27
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
KLIMA I ŽIVOTNA SREDINA
CLIMATE AND ENVIROMENT
2 – 14. BROJ TMURNIH DANA (N > 8), 2013.
Godišnje
Annual
NUMBER OF GLOOMY DAYS (N > 8), in 2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Pljevlja
109
14
19
12
3
10
13
4
1
6
5
14
8
Kolašin
120
14
20
18
7
10
6
1
3
8
9
17
7
Nikšić
101
14
16
18
9
10
5
0
0
5
7
13
4
Podgorica
90
12
13
17
7
8
3
0
0
4
6
14
6
Bar
83
10
13
16
5
8
2
0
1
3
7
11
7
Herceg Novi
83
13
12
17
4
6
4
0
0
2
8
12
5
Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Source: Hydro-meteorological Institute of Montenegro
2 – 15. KORIŠĆENJE I ZAŠTITA VODA
U NASELJIMA
USE AND PROTECTION OF WATERS
IN LOCALITIES
hilj.m³
thous. m³
1999
2002
2005
2008
2011
SNABDIJEVANJE NASELJA VODOM / WATER SUPPLY IN LOCALITIES
Zahvaćene količine vode iz:
Podzemnih i izvorskih voda
Površinskih voda
Drugih vodovodnih sistema
Potrošene količine vode
Dužina mreže javnog vodovoda, km
90 409
98 682
101 866
106 579
109 449
78 367
83 923
90 877
93 980
88 490
2 909
2 909
2 909
2 459
2 577
9 133
11 850
8 080
10 140
18 382
60 881
68 141
53 671
49 829
49 677
Water quantities captured from:
Underground and spring waters
Surface waters
From other waterworks
Water quantities consumed
3 270
3 573
3 949
4 054
4 272
Glavnog dovoda
870
881
1 020
926
950
Main water supply pipeline
Razvodne mreže
2 400
2 692
2 929
3 128
3 322
Water distribution network
Length of public water supply system, km
ZAŠTITA VODA / WATER PROTECTION
Otpadne količine vode iz naselja
1)
Prečišćene količine vode iz naselja
Dužina mreže javne kanalizacije, km
Sabirne mreže
Glavnog kolektora
1)
41 260
33 131
35 849
30 501
Waste water quantities, from localities
13 158
16 236
10 124
14 189
8 642
Purified water quantities from localities
740
839
926
1 063
1 138
Length of public sewerage system, km
657
725
807
812
956
Collection network
83
114
119
251
182
Main collector
1)
Bez atmosferskih voda
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
1)
33 381
28
Atmospheric waters not included.
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
KLIMA I ŽIVOTNA SREDINA
CLIMATE AND ENVIROMENT
2 – 16. KORIŠĆENJE I ZAŠTITA VODA
U INDUSTRIJI
USE AND PROTECTION OF WATERS
IN INDUSTRY
hilj. m³
thous. m³
2009
2010
2011
2012
2013
SNABDIJEVANJE VODOM / WATER SUPPLY
Korišćene količine vode
3 718 408
2 971 438
3 199 011
2 886 952
4 568 858
1 191
1 094
1 176
1 304
702
3 717 217
2 970 344
3 197 835
2 885 648
4 568 156
Iz javnog vodovoda
Iz sopstvenog vodozahvata
Iz podzemnih i izvorskih voda
Used water quantities
From public water supply system
From own water supply system
12 764
11 093
10 298
10 566
8 795
Iz površinskih voda
3 704 453
2 959 251
3 187 537
2 875 082
4 559 361
From surface waters
Potrošene količine vode
3 718 297
2 982 364
3 195 333
2 884 283
4 567 503
Consumed water quantities
44 069
18 650
26 276
22 129
7 636
924
1 307
789
580
432
Za proizvodnju (bez HE)
Za sanitarne potrebe
From underground and spring waters
For production (without HE PS)
For sanitary purposes
ZAŠTITA VODA / WATER PROTECTION
Otpadne količine vode
1)
Iz proizvodnje
Sanitarne otpadne vode
Prečišćene količine vode
1)
30 152
15 369
15 798
12 387
9 230
29 228
14 062
15 009
11 807
8 798
924
1 307
789
580
432
24 401
12 338
11 322
9 499
7 642
1)
Nijesu uključene protočne vode (kod hidroelektrana i sl.)
Waste water quantities
From production
Sanitary waste waters
Purified water quantities
Running waters excluded (as for HE power stations, etc.).
IRRIGATION
2 – 17. NAVODNJAVANJE
2009
Iskorišćene količine vode, hilj. m
3
Iz podzemnih voda
Iz površinskih voda
Potrošene količine vode, hilj. m
1)
3
Ukupno navodnjavane površine, ha
Površinskim načinom
Vještačkom kišom
Kap po kap
Oranice i bašte
Voćnjaci
Vinogradi
2010
2011
2012
2013
1 722
1 703
1 721
1 971
6 905
1 645
1 641
1 662
1 910
6 869
Used water quantities, thous. m
From underground waters
77
62
59
61
36
1 558
1 539
1 557
1 599
6 603
Water quantities consumed, mill. m
2 414
2 412
2 445
2 364
2 353
Total area irrigated, ha
4
4
4
3
6
905
904
793
616
512
1 505
1 504
1 648
1 745
1 835
From surface waters
3
Surface irrigation
Artificial rain
Drop by drop
10
9
31
35
33
Arable fields and gardens
103
102
113
98
98
Orchards
2 301
2 301
2 301
2 231
2 222
Vineyards
Crpni agregati
30
30
41
39
32
Cjevovodi, km
223
223
252
252
302
Pipelines, km
Pumping plants
Glavni
112
112
138
138
166
Main
Razvodni
111
111
114
114
136
Distributive
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
3
29
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
3
CHAPTER
DRUŠTVENO I POLITIČKO UREĐENJE
SOCIAL AND POLITICAL SYSTEM
Izvori i prikupljanje podataka
Sources and methods of data collection
Podaci o rezultatima izbora za poslanike Skupštine Crne Gore,
kao i podaci o rezultatima izbora za predsjednika Crne Gore,
preuzeti su radi obrade od opštinskih izbornih komisija kao i od
državne izborne komisije.
Podaci o rezultatima izbora za odbornike skupština opština i
predsjednike opština dobijeni su od opštinskih izbornih komisija.
Data about the election for the members of the Parliament of
Montenegro, as well as data on the results from elections for the
president of Montenegro, are taken over from local election
commissions, and from the state election commission for the
purpose of data processing. The data on the results from the
election for members of municipal assembly and local government
presidents were received from the local election commissions.
Obuhvat
Coverage
Statističkim istraživanjem o izborima obuhvaćeni su rezultati izbora
za poslanike u Skupštini Crne Gore i odbornike u skupštinama
opština, kao i za predsjednika Crne Gore.
Statistical survey on elections covers the results of elections for
members of the Parliament of Montenegro, and members of
municipal assembly, as well as for the president of Montenegro.
Definicije
Definitions
Izbori za predsjednika Crne Gore održani su 7. 4. 2013.god.
Montenegrin presidential election was held on 7 April 2013.
Kandidate za predsjednika Crne Gore predlažu političke stranke,
koalicije ili grupe građana.
Candidates for Montenegrin president are proposed by political
parties, coalitions or citizens’ groups.
Mandat predsjednika Crne Gore traje 5 godine.
Each president has a term of 5 years in office.
Izbori za poslanike u Skupštinu Crne Gore održani su
14.10.2012.god., a podaci su prikupljeni i obrađeni sa 1 060
biračkih mjesta.
The election for members of the Parliament of Montenegro (MPs)
was held on 14 October 2012 The data was collected and
processed from 1 060 polling places.
Na izborima održanim 14.10.2012.god., u skladu sa Ustavom Crne
Gore izabran je 81 poslanik u Skupštinu Crne Gore. Izbori su
obavljeni u Crnoj Gori kao jedinstvenoj izbornoj jedinici.
There were elected 81 members of the Parliament of Montenegro
at the election held on 14 October 2012 in compliance with the
Constitution of Montenegro. The election was held in Montenegro
as one polling precinct.
Odbornici se biraju u izbornoj jedinici koju čini teritorija (područje)
opštine.
Members of local assembly are elected within a polling precinct
consisted of the territory (area) of municipality.
Za poslanike kandidate na izbornim listama ističu političke stranke,
koalicije ili grupe građana.
MPs are elected among candidates from the election list proposed
by political parties, coalitions or group of citizens.
Mandat poslanika i odbornika traje 4 godine.
Member of parliament and member of municipal assembly have
four-year term.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
30
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
DRUŠTVENO I POLITIČKO UREĐENJE
SOCIAL AND POLITICAL SYSTEM
3 – 1. PARLAMENTARNI IZBORI U CRNOJ GORI, 14. 10. 2012.
Birači upisani
u biračke
spiskove
Voters from
the voter
registration
list
514 055
ukupno
Total
362 714
MONTENEGRIN PARLIAMENTARY ELECTION, 14 October 2012
Birači koji su izašli na izbore:
Važeći glasački listići:
Nevažeci glasački listići:
Turn out voters:
Valid ballots:
Invalid ballots
na
biračkim
mjestima
van biračkog mjesta
%
%
15 290
4,2
3 – 2. IZBORNE LISTE PREMA DOBIJENIM GLASOVIMA
I BROJU MANDATA POSLANIKA NA PARLAMENTARNIM
IZBORIMA, ODRŽANIM 14. 10. 2012.
356 950
98,4
Total
%
5 764
1,6
ELECTORAL LISTS ACCORDING TO THE RECEIVED
VOTES AND NUMBER OF MANDATES OF MPs AT
PARLIAMENTARY ELECTIONS, HELD ON 14 October 2012
Broj glasova
Broj mandata
Number of votes
Number of mandates
Ukupno
Total
ukupno
%
Total
95,8
ukupno
Total
ukupno
In polling
places
347 424
Out of polling place
%
Ukupno
Total
%
TOTAL MONTENEGRO
UKUPNO CRNA GORA
356 950
100,0
81
100,0
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA –
MILO ĐUKANOVIĆ
165 380
46,3
39
48,1
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO –
MILO DJUKANOVIC
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG
LEKIĆ
82 773
23,2
20
24,7
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA
PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I DJELO
40 131
11,2
9
11,1
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE’S PARTY OF
MONTENEGRO- WORD AND DEED
4. „POZITIVNA CRNA GORA – DARKO
PAJOVIĆ”
29 881
8,4
7
8,6
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO
PAJOVIĆ”
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET
HUSOVIĆ
15 124
4,2
3
3,7
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
6. SRPSKA SLOGA
5 275
1,5
-
-
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR
BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel
Sinishtaj – Zana Sarvan
5 244
1,5
1
1,2
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM
–Genci Nimanbegu – Vasel Sinishtaj – Zana
Sarvan
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC
ALLIANCE IN MONTENEGRO,
DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE KOALICIONI SHQIPTAR:
LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË
ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE
ALTERNATIVA SHQIPTARE
6. SERBIAN UNITY
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI
SAVEZ U CRNOJ GORI, DEMOKRATSKA
PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA
KOALICIONI SHQIPTAR: LIDHJA
DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA
DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
3 824
1,1
1
1,2
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR
RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
3 085
0,9
-
-
9. SERBIAN NATIONAL ALLIANCE –PhD
RANKO KADIC (DSS,SSR AND GG)
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA –
UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
2 848
0,8
-
-
10. DEMOCRATIC UNION OF ALBANIANS –
UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA
(HGI) – ODLUČNO
1 470
0,4
1
1,2
12. ZAJEDNO
1 384
0,4
-
-
12. TOGETHER
531
0,1
-
-
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA
RINORE E SHQIPTARËVE
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
31
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) –
DETERMINEDLY
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
DRUŠTVENO I POLITIČKO UREĐENJE
SOCIAL AND POLITICAL SYSTEM
3 – 3. IZBORI ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE, 7. 4. 2013.
MONTENEGRIN PRESIDENTIAL ELECTIONS, April 7, 2013
Birači koji su glasali
Turn-out Voters
Ukupno:
%
Nevažeći glasački listići:
Ukupno:
%
Važeći glasački listići:
Ukupno:
%
326 803
100
Total:
%
Invalid ballots:
Total:
%
Valid ballots :
Total:
%
10 574
3,2
316 229
96,8
Izvor: Državna izborna komisija
Source: State election commission
3. – 4. IZBORI ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE, 2013.
Redosled
prema broju
glasova
Order by
number of
voters
Ime i prezime
kandidata
Name and surname of
the candidate
MONTENEGRIN PRESIDENTIAL ELECTIONS, 2013
Naziv predlagača (stranka – koalicija - grupa građana)
Name of supporting party, coalition, group of citizens
1.
Filip Vujanović
Demokratska partija socijalista Crne Gore
Democratic Party of Socialists
2.
Miodrag Lekić
Nezavisni kandidat / Independent Candidate
Izvor: Državna izborna komisija
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Glasovi koje su
kandidati dobili
Turnout
161 940
154 289
% od broja
važećih glasačkih
listića
Turnout in %
51,2
48,8
Source: State election commission
32
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
4
POGLAVLJE
CHAPTER
STANOVNIŠTVO
POPULATION
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Podaci o stanovništvu i domaćinstvima za 1921, 1931, 1948, 1953,
1961, 1971, 1981, 1991, 2003 i 2011. godinu prikupljeni su popisima
sprovedenim u tim godinama.
Data on population and households for 1921, 1931, 1948, 1953, 1961,
1971, 1981, 1991, 2003 and 2011 were collected through censuses
carried out in respective years.
Podaci o rođenim i umrlim licima prikazani su na osnovu evidencije u
Matičnim registrima rođenih i umrlih, za koje je od 1. januara 2010.
godine zaduženo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Podaci koji se
odnose na period prije 2010. godine dostavljali su matični uredi lokalnih
samouprava. Podatke o sklopljenim brakovima prikupljaju i dostavljaju
organi lokalne uprave, a podatke o razvedenim brakovima Osnovni
sudovi.
Data on births and deaths are provided on the basis of records in
registry book of births and deaths, managed by Ministry of Interior since
1 January 2010. The data related to the period up to 2010 were
submitted by municipal registry offices. Data in marriages are collected
and provided by local government bodies, and data on divorces basic
courts.
Coverage
Obuhvat
Statistics on births covers births registered in Ministry of Interior.
Statistics of deaths also covers any case of death registered in Ministry
of Interior. Statistics of marriages covers marriages which are
performed in legally defined manner, i.e. they are entered in the registry
book of marriages. Statistics of divorces covers divorces done by the
decision of competent court.
Statistika rođenih obuhvata živorođene koji su prijavljeni kod
Ministrarstva unutrašnjih poslova. Statistika umrlih takođe obuhvata
svaki slučaj smrti koji je prijavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Statistika sklopljenih brakova obuhvata brakove koji se sklope na
zakonom predviđen način tj. upisane u matičnu knjigu vjenčanih.
Statistika razvedenih brakova obuhvata brakove koji su razvedeni
presudom nadležnog suda.
According to rules on keeping registry of births, marriages and deaths,
cases of birth, death, and marriages must be entered in the registry of
area in which they occurred, regardless this person lives in that area or
not. Such registered events are submitted to Statistical Office. Under
the processing of statistical surveys there is done re-grouping, thus the
results are provided by place of permanent place of living (mother of
born child, died person, groom, and for divorces according to the last
place of joint place of residence).
Prema propisima o vođenju matičnih registara, slučajevi rođenja, smrti i
sklopljenih brakova obavezno se upisuju u matične registre u opštine u
kojima se slučaj desio bez obzira da li lice stanuje na tom području ili
ne. Tako zabilježeni događaji se dostavljaju Zavodu za statistiku. U
obradi statističkih istraživanja vrši se pregrupisavanje, tako da se
rezultati iskazuju prema mjestu stalnog stanovanja (majke rođenog
djeteta, umrlog lica, mladoženje, a kod razvedenih brakova prema
posljednjem mjestu zajedničkog prebivališta).
Definitions
Definicije
Stanovništvo prema popisima:
Ne postoji potpuna uporedivost podataka o broju stanovnika prema
popisima. Definicije su metodološki obuhvatale različite grupe
stanovnika.
U najkraćem definicije su glasile:
Stanovništvo Crne Gore, prema popisu 2011. godine čine lica koja u
Crnoj Gori žive godinu i duže, kao i lica koja žive kraće od godinu ali
imaju namjeru da se trajno nastane u Crnoj Gori.
Population by censuses:
There is no complete comparability of data on number of population by
censuses. Definitions methodologically covered different population
groups.
In shortest definitions were as it follows:
Population of Montenegro, according to the 2011 Census, comprises
persons living in Montenegro one year and over, and persons living
less than one year, but they have intention to stay permanently in
Montenegro.
Popisom 2003. godine stanovništvo u Crnoj Gori smatrala su se sva
lica koja su živjela ili boravila u Crnoj Gori duže od godinu, bez obzira
na namjeru.
According to the 2003 Census, population of Montenegro is considered
to be any person living or residing in Montenegro over one year,
regardless of intention.
U popisima 1991, 1981, 1971. u stanovništvo su ubrajani i crnogorski
građani na privremenom radu u inostranstvu, kao i članovi njihovih
porodica koji su sa njima boravili u inostranstvu. To znači da je svaki
stanovnik morao biti popisan u mjestu stalnog boravka, pa i u slučaju
da se iz bilo kog razloga (putovanje, školovanje ili terenski rad,
privremeni rad u inostranstvu, izvršenje vojne obaveze, liječenje,
izdržavanje kazne, lišenja slobode itd.), u vrijeme popisa nije nalazio u
tom mjestu.
Censuses 1991, 1981, and 1971 considered Montenegrin citizens
abroad for temporary work, and members of their families residing with
them abroad, to be the population. It means that every inhabitant must
be enumerated in the place of permanent residence, even in the case if
a person was not at the time of census in that place for any reason
(trip, education or field work, temporary work abroad, doing military
service, medical treatment, serve a term, imprisoning, etc.).
Annual estimations of number of population:
The estimation of number of population uses the number of population
as the basis according to the census, and then the correction is done
according to the results of vital statistics, i.e. natural increase and
internal migration trends. In case of positive natural increase, the
number of population increases, and in case of negative natural
increase, the number of population decreases. When estimating the
population, the assumption is that the balance of international migration
is equal to zero. Migration trends of population inside Montenegro are
taken into account and they influence on the estimations of number of
population at the level of municipalities. Additionally above mentioned,
after census 2011 estimation are corrected for number and profile so
called “net migrant” (estimation on basis of differences of censuses
2011 and 2003 and natural increase for inter censual period).
Data on estimated number of population are revised according to the
2011 Census methodology.
Stanovništvo sredinom godine:
Pri procjeni broja stanovnika koristi se kao osnova, broj stanovnika
prema popisu, a zatim se koriguje prema rezultatima vitalne statistike tj.
prirodnog priraštaja i unutrašnjih migracionih kretanja. U slučaju
pozitivnog prirodnog priraštaja broj stanovnika se povećava, a u slučaju
negativnog prirodnoj priraštaja broj stanovnika se smanjuje. Pri procjeni
stanovnika predpostavlja se da je saldo međunarodnih migracija jednak
nuli. Migraciona kretanja stanovika unutar Crne Gore se uzimaju u
obzir i utiču na procjene broja stanovnika na nivou opština. Pored gore
navedenog nakon popisa 2011. godine procjene se koriguju za broj,
odnosno profil tzv. „neto migranta“ (obračunat na osnovu razlike popisa
2011. i 2013. i prirodnog priraštaja za međupopisni period)
Podaci o procjenjenom broju stanovnika
metodologiji Popisa 2011. godine.
revidirani
su
prema
U popisima je do sada korišćen ekonomski koncept definisanja
domaćinstava.
Up to now, censuses used the economic concept of defining the
households.
Household is family or other community of persons living together and
spending their income for primary living needs (housing, food, etc.).
Domaćinstvom je smatrana svaka porodična ili druga zajednica lica, čiji
članovi zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje
osnovnih životnih potreba (stanovanje, ishrana i dr.).
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
33
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
4
CHAPTER
U broj domaćinstava uključena su i tzv.samačka domaćinstva, tj. lica
koja su samostalno trošila prihode (bez obzira na njihov izvor) za
podmirivanje svojih osnovnih životnih potreba.
Household is also a person living alone in the place of enumeration, so
called one-person household, i.e. person spending independently
his/her income (regardless of its source) for primary living needs.
Međutim, različiti pristupi u određivanju prisutnosti radnika i drugih
aktivnih lica između dosad sprovedenih popisa imali su izvjesnog
uticaja na iskazivanje rezultata o broju i veličini domaćinstava, jer su u
prethodnim poslijeratnim popisima ova lica obuhvatana u okviru
posebnih domaćinstava u mjestu rada, i uglavnom su popisana kao
samačka domaćinstva, bez obzira da li su učestvovala u izdržavanju ili
su bila jedini izdržavaoci svojih porodica nastanjenih u drugom mjestu.
However, different positions in defining the presence of workers and
other active persons between up to now conducted censuses had
certain influence on providing results on number and size of
households, because in previous after-war censuses these persons
were covered under separate households in the place of work, and they
are mainly enumerated as one-person household, regardless if they
took part in the support or they were only supports of their families
living in another place.
Osim u popisu 1981, 1991. i 2003. godine, u rezultate ostalih popisa
(broj i veličina domaćinstava) uključena su i tzv. kolektivna
domaćinstva, odnosno zajednice sastavljene od lica koja žive u
stanovima za trajno zbrinjavanje djece i odraslih, u manastirima ili
samostanima, u bolnicama za smještaj neizlječivih bolesnika i sl.
Except for censuses 1981, 1991, and 2003 the results of other
censuses (number and size of households) covers also so called
collective households, i.e. communities comprised of persons living in
dwellings for permanent care of children and youth, religious
institutions, hospitals for care of incurable patients, etc.
Primijenjene definicije u poslijeratnim popisima ne razlikuju se u toj
mjeri, da bi mogle značajnije uticati na uporedivost podataka o
domaćinstvima.
Still, applied definitions in after-war censuses do not differ to such a
degree that they can influence more importantly on the comparability of
data on households.
Živorođenim djetetom smatra se dijete koje poslije rođenja pokazuje
znake života (disanje, odnosno kucanje srca) makar i za najkraće
vrijeme, bez obzira na trajanje trudnoće majke.
A live-born child (live birth) is every child who shows signs of life after
birth (such as breathing i.e. beating of the heart) even for a very short
period, regardless of mother's pregnancy duration.
Umrlo lice je lice kod kojeg je bilo kada nakon rođenja došlo do
prestanka svih znakova života.
Dead person is a person who died any time after the birth.
A dead infant is every child that after was live-born died before
reaching one year of age
Natural increase is a difference between live births and deaths in
certain period. Natural increase can be positive (number of live births is
higher than number of deaths), negative (number of live births is less
than number of deaths) or zero (number of live births is equal to
number of deaths).
Umrlo odojče je dijete kod koga je nakon živorođenja, a prije nego što
je navršilo jednu godinu starosti, došlo do trajnog prestanka svih
znakova života.
Prirodni priraštaj predstavlja razliku u broju živorođenih i umrlih u
određenom periodu. Prirodni priraštaj može biti pozitivan (broj
živorođenih je veći od broja umrlih), negativan (broj živorođenih je
manji od broja umrlih) ili nulti (broj živorođenih je jednak broju umrlih).
Marriage is an act by which the legal relationship of husband and wife
is constituted.
Sklopljeni brak je zakonom uređena zajednica života muškarca i žene.
Razvedeni brak je brak razveden pravosnažnom odlukom suda.
Divorce is a final dissolution of a marriage by a valid decision of a
competent court.
Trajanje braka je izraženo u navršenim godinama trajanja zakonske
bračne zajednice.
Duration of marriage is expressed in reached years of duration of legal
relationship.
Starost: Stanovništvo je u popisima i u vitalnoj statistici grupisano po
starosti prema navršenim godinama života. Svaka grupa starosti
obuhvata cijela godišta na koja se odnose. Tako npr, grupa 0-4 godine
obuhvata djecu od momenta rođenja pa dok ne navrše pet godina, čim
navrše pet godina ulaze u grupu 5-9 godina, čim navrše 10 godina u
grupu 10 - 14 itd.
Age: Population is grouped in censuses and vital statistics by age and
by reached years of age. Every age group covers complete ages they
refer to. Thus, e.g. the group 0-4years covers children from the moment
of birth until they reach 5 years of age. As soon as they reach 5 years
of age, they enter the group 5-9 years. As soon as they reach 10 years
of age, they enter the group 10-14 years, etc.
Literacy: a person is literate if he/she can with understanding both read
and write a short simple statement on his/her everyday life, i.e. he/she
can read and write a letter regardless of language or alphabet he/she
uses when reading, i.e. writing.
Pismenost: Lice je pismeno ukoliko može sa razumijevanjem pročitati i
napisati kratak i jednostavan sastav u vezi sa svakodnevnim životom,
odnosno koje može pročitati i napisati pismo bez obzira na kojem jeziku
ili pismu može čitati, odnosno pisati.
Activity: Census of Population, Households and Dwellings in 2003 and
2011 collected the data about economic activity of persons, i.e. activity
which was done by a person in a week before the census. The data
from 1991 Census are adapted to the 2003 and 2011 census
methodology.
Aktivnost: Popisom stanovništva, domaćinstava i stanova u 2003. i
2011. godini prikupljali su se podaci koji se odnose na ekonomsku
aktivnost lica i to na onu aktivnost koju je lice obavljalo u nedjelji pred
popis. Podaci iz popisa 1991.godine prilagođeni su metodologiji popisa
2003. i 2011. godine.
Odgovor se prikupljao od lica starih 15 godina i više, na bazi izjave.
Answer was collected from persons aged 15 years and over, on the
basis of statement.
U pogledu aktivnosti stanovništvo se dijeli na aktivno i neaktivno.
Aktivno stanovništvo čine zaposleni i nezaposleni.
Considering the activity, population is divided into active and inactive.
Active population comprises employed and unemployed persons.
Pod pojmom zaposleni u popisu se podrazumjevaju lica koja u nedjelji
pred popis:
Employed person in the census is considered to be every person that in
a week before the census:
•su obavljala bilo kakav redovan ili uobičajen rad za platu/profit ( u
gotovini, robi ili uslugama) makar jedan sat ili su obavljali bilo kakav
neplaćeni posao ( u preduzeću, profesionalnoj praksi ili
poljoprivrednoj farmi, koja je u vlasništvu bilo kojeg člana njegove
porodice), ili
•performs any regular or usual work for salary/profit (in cash, goods or
services) at least one hour or performs any unpaid work (in
enterprise, as part of professional practice or In agricultural farm
owned by any member of his/her family), or
•did not work (due to illness, annual vacation, state or religious
holiday, education, training, maternal leave, reduced production and
other temporary inability to work), but they have job to which he/she
will return.
•nijesu radila (zbog bolesti, godišnjeg odmora, državnih i vjerskih
praznika, obrazovanja, obuke, porodiljskog odsustva, smanjene
proizvodnje i druge privremene nemogućnosti za rad), ali imaju
posao na koji će se vratiti.
Unemployed person in the census is every person who:
Pod pojmom nezaposleni u popisu se podrazumjevaju lica koja u
nedjelji pred popis ( 25-31. mart 2011. godine) nijesu radila, ali su
tokom marta 2011.godine (četiri nedjelje pred popis) aktivno tražili
posao i spremni da započnu da rade u toku naredne dvije nedjelje.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
•did not work in a week before the census (25-31 March 2011), but
he/she was actively seeking job during March 2011 (four weeks
before the census), and he/she is ready to work during next two
weeks.
34
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
4
CHAPTER
Aktivno stanovništvo čine sva zaposlena i nezaposlena lica stara 15 i
više godina.
Active population comprises all employed and unemployed persons
aged 15 years and over.
Neaktivno stanovništvo su sva lica stara 15 i više godina koja nijesu
svrstana u aktivno stanovništvo.
Inactive population comprises all persons aged 15 years and over not
belonging to the active population.
Stopa aktivnosti predstavlja procenat aktivnog stanovništva u ukupnom
stanovništvu starom 15 i više godina.
Activity rate is the percentage of active population in the total
population aged 15 years and over.
Stopa zaposlenosti predstavlja procenat zaposlenih u ukupnom
stanovništvu starom 15 i više godina.
Employment rate is the percentage of employed persons in the total
population aged 15 years and over.
Stopa nezaposlenosti predstavlja procenat nezaposlenih u ukupnom
broju aktivnih.
Unemployment rate is the percentage of unemployed persons in the
total number of active population.
Stopa nataliteta predstavlja odnos broja živorođenih i procijenjenog
broja stanovnika sredinom posmatrane godine, izražena u promilima
(na 1000 stanovnika).
Birth rate is a ratio of number of of live births and estimated number of
mid-year population, expressed in per mille (per 1 000 inhabitants).
Stopa mortaliteta predstavlja odnos broja umrlih i procijenjenog broja
stanovnika sredinom posmatrane godine, izražena u promilima (na
1000 stanovnika).
Death rate is the ratio of number of deaths and estimated number of
mid-year population, expressed in per mile (per 1 000 inhabitants).
Stopa prirodnog priraštaja predstavlja odnos prirodnog priraštaja i
prosječnog broja stanovnika sredinom posmatrane godine. Iskazuje se
u promilima (na 1000 stanovnika).
Natural increase rate is the ratio of natural increase and average
number of mid-year population. It is expressed in per mile (per 1 000
inhabitants).
Stopa nupcijaliteta predstavlja odnos broja sklopljenih brakova i
prosječnog broja stanovnika sredinom posmatrane godine. Iskazuje se
u promilima (na 1000 stanovnika).
Nuptiality rate is the ratio of number of marriages and average number
of mid-year population. It is expressed in per mile (per 1 000
inhabitants).
Stopa divorcijaliteta predstavlja odnos broja razvedenih brakova i
prosječnog broja stanovnika sredinom posmatrane godine. Iskazuje se
u promilima (na 1000 stanovnika).
Divorce rate is the ratio of divorces and estimated number of mid-year
population. It is expressed in per mile (per 1 000 inhabitants).
Stopa umrle odojčadi predstavlja odnos broja umrle odojčadi i
živorođene djece, izražena u promilima (na 1 000 stanovnika).
Infant death rate is the ratio of number of died infants and live born
children expressed in per mile (per 1 000 inhabitants).
Child death rate under 5 years of age is the ratio of child deaths at age
up to 5 years, and expressed in per mile (per 1 000 inhabitants).
Stopa smrtnosti djece ispod pet godina predstavlja odnos umrle djece
mlađe od pet godina i živorođene djece, izražena u promilima (na 1 000
stanovnika).
Vital index is the ratio of live births per 100 deaths.
Vitalni indeks predstavlja odnos živorođenih na 100 umrlih.
Masculinity rate is the ratio of number of males per 1 000 females in
observed events.
Stopa maskuliniteta predstavlja odnos broja muških na 1000 ženskih
lica u posmatranim događajima.
General fertility rate is the ratio between the total number of live births
and female fertility population (aged 15-49 years) during one-year
period.
Opšta stopa fertiliteta predstavlja odnos između ukupnog broja
živorođenih i ženskog fertilnog stanovništva (15-49 g.) u toku
jednogodišnjeg perioda.
Specific fertility rates are the ratio between the number of live born
children of mothers of certain age per 1 000 women of the same age.
Specifične stope fertiliteta predstavljaju odnos između broja
živorođenih, rođenih od majki određene starosti prema 1000 žena te
iste starosti.
Total fertility rate, i.e. total number of live births per one woman, i.e. the
sum of appropriate specific fertility rate, is calculated for the age
interval from 15 to 49 years by five-year period.
Ukupna stopa fertiliteta, tj. ukupan broj živorođene djece na jednu
ženu, odnosno zbir odgovarajućih specifičnih stopa fertiliteta, računate
su za starosni interval od 15 do 49 godina po petogodištima.
Specific mortality rates by gender are calculated for the age interval
from 0 to 85 years and over by five-year period, and especially for the
age of 10 years and for the age interval from 1 to 4 years.
Specifične stope mortaliteta prema polu računate su za starosni interval
od 0 do 85 i više godina po petogodištima i posebno za starost od 0
godina i za starosni interval od 1 do 4 godine.
Internal migration:
Unutrašnje migracija:
Persons, who have changed their play of residence inside Montenegro,
i.e. number of moved out and moved in persons registered in the
records kept by Ministry of Interior.
Lica koja su promjenila mjesto prebivališta unutar granica Crne Gore tj.
broj odseljenih i doseljenih lica evidentiranih u evidencijama
Ministarstva unutrašnjih poslova.
Detailed tables from the census or from other demographic surveys are
available on the website of Statistical Office of Montenegro. Upon
user’s request, professional services are doing special tabulations from
the database.
Detaljne tabele iz popisa ili iz drugih demografskih istraživanja
dostupne su na web sajtu Zavoda za statistiku. Stručne službe, po
zahtjevu korisnika rade specijalna tabeliranja iz baza podataka.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
35
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
STANOVNIŠTVO
POPULATION
4 – 1. POVRŠINA, STANOVNIŠTVO I
DOMAĆINSTVA, PREMA POPISIMA1)
AREA, POPULATION AND HOUSEHOLDS
ACCORDING TO CENSUSES1)
Stanovništvo
Površina
u km²
Domaćinstva
Households
Area,
km²
1)
Population
ukupno
muško
žensko
Total
Male
Female
Population
per 1 km²
Broj lica na
jedno
domaćinstvo
Broj ženskih na
1000 muških
stanovnika
Number of
persons per 1
household
Number of
females per 1000
males
1921
13 812
55 463
311 341
155 301
156 040
22,5
5,6
1 005
1931
13 812
62 836
360 044
179 965
180 279
26,1
5,7
1 003
1948
13 812
83 639
377 189
178 078
199 111
27,3
4,5
1 118
1953
13 812
92 152
419 873
201 718
218 155
30,4
4,6
1 081
1961
13 812
106 569
471 894
229 274
242 620
34,2
4,4
1 058
1971
13 812
121 911
529 604
259 209
270 395
38,3
4,3
1 043
1981
13 812
142 692
584 310
289 739
294 571
42,3
4,1
1 017
1991
13 812
163 274
615 035
305 931
309 104
44,5
3,8
1 010
2003
13 812
180 517
620 145
305 225
314 920
44,9
3,4
1 032
2011
13 812
192 242
620 029
306 236
313 793
44,9
3,2
1 025
1)
Za upoređivanje broja stanovnika prema Popisima,
vidjeti Metodološka objašnjenja.
For the comparison of number of population with the censuses,
look at the Methodological notes.
4 – 2. PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA
Stanovništvo
sredinom
1)
godine
Mid-year
1)
population
1)
Stanovnika
na km²
NATURAL POPULATION CHANGES
Umrli / Deaths
Živorođeni
Live births
ukupno
odojčad
Total
Infants
Prirodni
priraštaj
Sklopljeni
brakovi
Natural
increase
New
marriages
Razvedeni
brakovi
Divorces
1951
407 000
12 898
4 416
1 092
8 482
3 284
187
1961
474 000
12 994
3 335
798
9 659
3 510
382
1971
525 002
10 866
3 278
378
7 588
3 951
226
1981
585 671
10 441
3 556
227
6 885
4 422
276
1991
591 843
9 606
3 970
107
5 636
3 817
388
2001
614 791
8 839
5 431
129
3 408
3 893
492
2008
616 969
8 258
5 708
62
2 550
3 445
460
2009
618 294
8 642
5 862
49
2 780
3 829
456
2010
619 428
7 418
5 633
50
1 785
3 675
520
2011
620 079
7 215
5 847
32
1 368
3 528
471
2012
620 601
7 459
5 922
33
1 537
3 305
515
2013
621 207
7 475
5 917
33
1 558
3847
499
1)
Vidjeti Metodološka objašnjenja na strani 33
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
36
Look at the Methodological notes.33
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
STANOVNIŠTVO
POPULATION
4 – 3. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI
I POLU PO POPISIMA
Starost
1921
POPULATION BY AGE GROUP AND
SEX, ACCORDING TO CENSUSES
1931
1948
1953
1961
Age
UKUPNO STANOVNIŠTVO / TOTAL POPULATION
UKUPNO
311 341
360 044
377 189
419 873
471 894
35 573
41 692
40 050
26 896
26 975
19 669
20 866
17 340
17 278
12 380
13 232
8 873
11 698
18 791
55 426
46 126
29 986
35 304
33 958
26 556
22 469
17 808
18 354
14 483
13 745
10 626
12 515
22 651
44 978
51 074
48 293
39 586
30 138
19 958
16 294
22 945
17 780
17 942
14 002
14 392
12 026
27 767
59 376
41 918
47 850
46 386
40 851
31 460
20 094
16 735
22 529
17 868
17 018
14 005
12 835
30 930
61 280
58 565
51 812
38 132
45 152
38 332
34 296
23 965
15 873
18 970
19 825
16 636
15 334
33 452
28
37
14
18
270
0–4
5–9
10 – 14
15 -19
20 –24
25 –29
30 – 34
35 –39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 i više
Nepoznato
TOTAL
0–4
5–9
10 – 14
15 -19
20 –24
25 –29
30 – 34
35 –39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 and over
Unknown
MUŠKO STANOVNIŠTVO / MALE POPULATION
UKUPNO
155 301
179 765
178 078
201 718
229 274
18 409
22 058
21 005
11 596
14 481
10 202
9 587
8 503
8 136
6 113
6 010
4 336
5 815
9 039
28 062
23 994
15 536
17 749
18 570
13 190
10 439
8 623
8 200
7 183
6 208
5 460
5 757
10 774
23 017
26 170
24 684
19 217
13 684
8 480
6 692
10 199
8 667
8 100
6 047
6 050
5 383
11 680
30 583
21 379
24 439
23 219
20 328
14 622
8 903
6 824
10 149
8 756
7 643
6 109
5 520
13 241
31 434
30 300
26 486
19 129
22 714
18 917
16 650
10 967
6 723
8 030
9 255
7 600
6 749
14 185
11
20
8
3
135
0–4
5–9
10 – 14
15 -19
20 –24
25 –29
30 – 34
35 –39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 i više
Nepoznato
TOTAL
0–4
5–9
10 – 14
15 -19
20 –24
25 –29
30 – 34
35 –39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 and over
Unknown
ŽENSKO STANOVNIŠTVO / FEMALE POPULATION
UKUPNO
156 040
180 279
199 111
218 155
242 620
17 164
19 634
19 045
15 300
12 494
9 467
11 279
8 837
9 142
6 267
7 222
4 537
5 883
9 752
27 364
22 132
14 450
17 555
15 388
13 366
12 030
9 185
10 154
7 300
7 537
5 166
6 758
11 877
21 961
24 904
23 609
20 369
16 454
11 478
9 602
12 746
9 113
9 842
7 955
8 342
6 643
16 087
28 793
20 539
23 411
23 167
20 523
16 838
11 191
9 911
12 380
9 112
9 375
7 896
7 315
17 689
29 846
28 265
25 326
19 003
22 438
19 415
17 646
12 998
9 150
10 940
10 570
9 036
8 585
19 267
17
17
6
15
135
0–4
5–9
10 – 14
15 -19
20 –24
25 –29
30 – 34
35 –39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 i više
Nepoznato
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
37
TOTAL
0–4
5–9
10 – 14
15 -19
20 –24
25 –29
30 – 34
35 –39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 and over
Unknown
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
STANOVNIŠTVO
POPULATION
4 – 3. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI
I POLU PO POPISIMA
POPULATION BY AGE GROUP AND
SEX, ACCORDING TO CENSUSES
/nastavak/
Starost
/continued/
1971
1981
1991
2003
2011
1)
Age
UKUPNO STANOVNIŠTVO / TOTAL POPULATION
UKUPNO
529 604
584 310
615 035
620 145
620 029
TOTAL
0–4
5–9
10 – 14
15 -19
20 –24
25 –29
30 – 34
35 –39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 i više
54 500
56 932
57 707
57 307
47 007
32 025
39 195
35 315
32 166
23 074
15 132
18 157
18 039
40 417
54 601
52 632
53 314
57 569
54 740
49 524
41 491
30 259
38 261
33 922
31 093
22 324
14 221
48 021
50 708
52 413
52 337
50 782
48 869
48 595
47 810
44 903
39 175
27 742
35 675
31 218
27 985
50 603
39 671
42 576
45 214
49 387
48 963
44 988
41 528
41 705
44 175
44 496
40 436
28 071
29 233
74 160
38 950
38 430
41 371
44 093
42 816
45 793
44 495
41 879
40 496
43 089
43 613
41 223
34 196
79 337
0–4
5–9
10 – 14
15 -19
20 –24
25 –29
30 – 34
35 –39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 and over
2 631
2 338
6 220
5 542
248
Nepoznato
Unknown
MUŠKO STANOVNIŠTVO / MALE POPULATION
UKUPNO
0–4
5–9
10 – 14
15 -19
20 –24
25 –29
30 – 34
35 –39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 i više
Nepoznato
259 209
289 739
305 931
305 225
306 236
28 069
29 400
29 700
29 510
23 979
15 316
18 731
17 388
15 698
10 500
6 317
7 348
8 343
17 606
28 016
26 897
27 593
29 747
28 512
25 734
20 843
14 501
18 608
16 765
15 102
10 060
5 915
20 374
26 150
26 797
26 986
25 897
25 591
25 263
24 639
23 123
19 354
13 333
17 060
15 107
13 130
20 479
20 560
21 950
23 393
25 388
24 792
22 356
20 565
20 797
22 064
22 494
19 913
13 171
13 393
31 984
20 361
20 016
21 389
22 815
22 084
23 299
22 188
20 523
20 136
21 401
21 817
20 509
15 941
33 665
1 304
1 072
3 022
2 405
92
TOTAL
0–4
5–9
10 – 14
15 -19
20 –24
25 –29
30 – 34
35 –39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 and over
Unknown
ŽENSKO STANOVNIŠTVO / FEMALE POPULATION
UKUPNO
0–4
5–9
10 – 14
15 -19
20 –24
25 –29
30 – 34
35 –39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 i više
Nepoznato
1)
270 395
294 571
309 104
314 920
313 793
26 431
27 532
28 007
27 797
23 028
16 709
20 464
17 927
16 468
12 574
8 815
10 809
9 696
22 811
26 585
25 735
25 721
27 822
26 228
23 790
20 648
15 758
19 653
17 157
15 991
12 264
8 306
27 647
24 558
25 616
25 351
24 885
23 278
23 332
23 171
21 780
19 821
14 409
18 615
16 111
14 855
30 124
19 111
20 626
21 821
23 999
24 171
22 632
20 963
20 908
22 111
22 002
20 523
14 900
15 840
42 176
18 589
18 414
19 982
21 278
20 732
22 494
22 307
21 356
20 360
21 688
21 796
20 714
18 255
45 672
1 327
1 266
3 198
3 137
156
1)
Za uporedivost podataka o broju stanovnika
vidjeti Metodološka objašnjenja
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
38
TOTAL
0–4
5–9
10 – 14
15 -19
20 –24
25 –29
30 – 34
35 –39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 and over
Unknown
For the comparibility of dataon number of population
look at Methodological notes.
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
STANOVNIŠTVO
POPULATION
4 – 4. STANOVNIŠTVO STARO 10 I VIŠE GODINA PREMA
1)
PISMENOSTI, POLU I STAROSTI PO POPISIMA
Stanovnici
stari 10
i više godina
Population
aged 10 and
over
POPULATION AGED 10 AND OVER, BY LITERACY,
1)
SEX, AND AGE GROUPS, ACCORDING TO CENSUSES
Nepismeni
Nepismeno
stanovništvo
%
Illiterate
svega
muški
ženski
Total
Males
Females
Illiterate
population, %
Struktura nepismenih prema starosti u %
Age structure of illiterate population, in %
svega
muški
ženski
Total
Males
Females
POPIS 1981. GODINE / CENSUS 1981
SVEGA / TOTAL
477 077
44 633
7 928
10 – 19 god. / years
110 883
1 335
20 – 34 god. / years
145 755
1 960
35 – 64 god. / years
170 080
65 i više godina
65 and over
Nepoznato/Unknown
36 705
9,4
100,0
100,0
100,0
515
820
1,2
3,0
6,5
2,2
602
1 358
1,3
4,4
7,6
3,7
18 802
2 268
16 534
11,1
42,1
28,6
45,1
48 021
22 029
4 419
17 610
45,9
49,4
55,7
48,0
2 338
507
124
383
21,7
1,1
1,6
1,0
POPIS 1991. GODINE / CENSUS 1991
SVEGA / TOTAL
511 914
10 – 19 god. / years
20 – 34 god. / years
35 – 64 god. / years
65 i više godina
65 and over
Nepoznato/Unknown
30 443
5 226
25 217
5,9
100,0
100,0
100,0
103 119
805
389
416
0,8
2,6
7,4
1,7
145 274
1 356
512
844
0,9
4,4
9,8
3,3
206 698
11 251
1 565
9 686
5,4
37,0
29,9
38,4
50 603
16 678
2 699
13 979
33,0
54,8
51,7
55,4
6 220
353
61
292
5,7
1,2
1,2
1,2
POPIS 2003. GODINE / CENSUS 2003
SVEGA / TOTAL
537 898
12 617
2 006
10 611
2,4
100,0
100,0
100,0
10 – 19 god. / years
94 601
625
301
324
0,7
5,0
15,0
3,1
20 – 34 god. / years
135 479
700
295
405
0,5
5,6
14,7
3,8
35 – 64 god. / years
228 116
2 229
526
1 703
1,0
17,7
26,2
16,1
74 160
8 714
832
7 882
11,8
69,1
41,5
74,3
5 542
349
52
297
6,3
2,8
2,6
2,8
65 i više godina
65 and over
Nepoznato/Unknown
POPIS 2011. GODINE / CENSUS 2011
SVEGA / TOTAL
542 649
8 149
1 559
6 590
1,5
100,0
100,0
100,0
10 – 19 god. / years
85 464
673
322
351
0,8
8,3
20,6
5,3
20 – 34 god. / years
133 104
882
345
537
0,7
10,8
22,1
8,2
35 – 64 god. / years
244 496
1 745
485
1 260
0,7
21,4
31,1
19,1
79 337
4 817
403
4 414
6,1
59,1
25,9
67,0
248
32
4
28
12,9
0,4
0,3
0,4
65 i više godina
65 and over
Nepoznato/Unknown
1)
1)
Za uporedivost podataka o broju stanovnika
vidjeti Metodološka objašnjenja
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
39
For the comparibility of data on number of population
look at Methodological notes.
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
STANOVNIŠTVO
POPULATION
4 – 5. STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I POLU
Svega
All
Stanovništvo
15 i više/
POPULATION BY ACTIVITY AND SEX
Aktivno / Economically active
Population age
15 and over
Neaktivno
svega
zaposleni
nezaposleni
All
Employees
Unemployed
Inactive
Stopa
zaposlenosti
Stopa
aktivnosti
Stopa
nezaposlenosti
Employment Unemployment
rate
rate
Activity rate
POPIS 1991. GODINE / CENSUS 1991
Svega
591 269
459 577
237 280
188 333
48 947
353 989
51,6
41,0
20,6
Total
Muški
Ženski
291 940
299 329
225 998
233 579
145 741
91 539
119 498
68 835
26 243
22 704
146 199
207 790
64,5
39,2
52,9
29,5
18,0
24,8
Males
Females
POPIS 2003. GODINE / 2003 CENSUS
Svega
620 145
492 684
264 276
171 325
92 951
353 900
53,6
34,8
35,2
Total
Muški
Ženski
305 225
314 920
239 322
244 470
152 107
112 169
103 425
67 900
48 682
44 269
151 826
202 074
63,6
45,9
43,2
27,8
32,0
39,5
Males
Females
POPIS 2011. GODINE / 2011 CENSUS
Svega
620 029
501 278
232 010
175 171
56 839
268 288
46,3
34,9
24,5
Total
Muški
Ženski
306 236
313 793
253 362
256 808
130 839
101 171
98 483
76 688
32 356
24 483
113 142
155 146
51,6
39,4
38,9
29,9
24,7
24,2
Males
Females
4 – 6. OSNOVNI DEMOGRAFSKI POKAZATELJI
2000
2008
BASIC DEMOGRAPHIC INDICATORS
2009
2010
2011
2012
2013
Stope
Rate
15,0
13,4
14,0
12,0
11,6
12,0
12,0
Natality
mortaliteta
8,8
9,3
9,5
9,1
9,4
9,5
9,5
Mortality
prirodnog priraštaja
6,2
4,1
4,5
2,9
2,2
2,5
2,5
Natural increase
nupcijaliteta
6,3
5,6
6,1
5,9
5,7
5,3
6.2
Marriages
divorcijaliteta
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0.8
Divorces
Stopa umrle odojčadi
11,1
7,5
5,7
6,7
4,4
4,4
4,4
Infant deaths per 1000 live births
Stopa smrtnosti djece
mlađe od 5 godina
12,5
8,2
6,0
7,5
5,7
5,6
5,1
Under five mortality rate
169,7
144,7
147,4
131,7
123,4
126,0
126,3
živorođenih
108,0
109,3
113,6
105,5
108,5
108,9
107,8
Live born
umrlih
107,3
109,4
105,4
108,7
112,1
102,2
108,6
Dead
142,9
169,6
133,3
100,0
190,9
106,3
175,0
Dead infants
svega
73,9
75,5
75,3
76,1
76,1
76,4
76,6
Total
muški
71,3
72,8
72,9
73,6
73,4
74,3
74,1
Males
76,4
78,1
77,6
78,5
78,9
78,4
79,0
Females
nataliteta
Vitalni indeks živorođenih
na 100 umrlih
Stope maskuliniteta
umrle odojčadi
Masculinity rate
Očekivano trajanje života
ženski
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Vital Index of live births per 100
deaths
Life expectancy
40
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
STANOVNIŠTVO
POPULATION
1)
1)
FERTILITY RATES
4 – 7. STOPE FERTILITETA
2000
2008
2009
2010
2011
2012
55,0
53,3
56,0
48,7
48,0
49,9
-
0,1
1,2
0.1
0,4
-
0,4
Under 15
15 – 19
21,1
20,4
23,0
16,8
14,3
13,3
12,0
15 – 19
15
1,4
2,7
4,5
1,4
2,6
1,2
1,7
15
OPŠTA STOPA
Mlađe od 15 godina
50,3
GENERAL RATE
16
2,6
7,4
11,8
8,7
5,5
4,0
2,7
16
17
13,3
17,9
20,5
13,8
14,1
11,2
8,0
17
18
35,3
26,2
27,5
20,0
15,5
18,5
18,2
18
19
52,5
45,7
48,8
39,5
34,4
32,2
29,2
19
20 – 24
104,7
85,6
88,6
76,4
76,0
76,2
73,3
20 – 24
20
81,9
66,5
61,2
50,5
53,6
44,9
44,4
20
21
91,4
73,2
77,7
64,3
68,0
57,9
58,1
21
22
113,6
85,8
92,3
82,4
73,9
78,5
71,6
22
23
120,0
96,2
104,9
80,1
86,4
92,6
98,1
23
24
117,2
105,6
105,2
103,1
96,4
106,7
96,1
24
25 – 29
116,2
117,5
121,5
110,0
110,6
114,2
115,2
25 – 29
25
126,3
113,2
125,4
110,3
104,5
115,0
114,6
25
26
119,6
116,5
119,6
108,9
107,6
111,9
112,0
26
27
112,7
129,4
130,5
116,2
118,4
120,9
118,3
27
28
113,8
114,3
115,4
105,9
119,7
116,8
116,8
28
29
108,2
114,4
116,5
108,9
102,4
106,6
114,1
29
30 – 34
82,5
88,9
91,4
81,5
83,3
89,6
91,0
30 – 34
30
115,4
111,6
108,3
99,0
104,6
107,5
114,6
30
31
86,5
107,6
107,0
89,0
87,3
93,7
93,6
31
32
84,9
83,8
89,8
85,7
86,0
89,7
84,6
32
33
62,5
74,3
82,5
67,9
77,7
84,0
84,9
33
34
62,2
66,1
68,3
65,0
60,1
72,3
76,1
34
35 – 39
35,6
38,9
44,3
39,0
38,4
40,0
43,8
35 – 39
40 – 44
10,0
8,8
8,2
7,7
7,6
9,5
9,8
40 – 44
45 – 49
0,4
1,0
1,1
0,5
0,5
0,6
0,9
45 – 49
50 and over
Total fertility rate
50 i više
Ukupna stopa fertiliteta
1)
2013
-
0,4
0,2
0,1
0,1
0,3
0,2
1,85
1,81
1,89
1,66
1,65
1,72
1,73
1)
Stope fertilitete za 2008 – 2010. godine revidirane su na
osnovu rezultata Popisa 2011. godine
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
41
Rates of fertility 2008-2010 are revised
on the basis of 2011 Census results
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
STANOVNIŠTVO
POPULATION
1)
4. - 8. SPECIFIČNE STOPE MORTALITETA
SPECIFIC MORTALITY RATES
2000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
UKUPNO
muško
žensko
8,6
7,9
9,8
8,7
9,9
9,1
9,6
8,6
10,1
8,8
9,8
9,3
10,0
9,0
males
females
TOTAL
0 godina
muško
žensko
12,6
9,5
9,4
6,1
6,4
5,3
6,0
6,6
5,3
3,0
4,4
4,5
5,3
3,3
males
females
Age 0
1 godina
muško
žensko
0,9
0,5
0,8
0,3
0,5
-
0,5
0,5
1,0
0,3
0,5
0,6
0,3
0,3
males
females
Age 1
2 godine
muško
žensko
0,2
0,2
0,6
-
-
0,2
0,3
0,5
0,5
0,3
males
females
Age 2
3 godine
muško
žensko
0,9
-
-
-
0,3
-
0,2
-
0,3
males
Age 3
4 godine
muško
žensko
0,2
-
-
0,3
-
0,3
-
0,5
-
-
0,3
males
females
Age 4
5–9
muško
žensko
0,1
-
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
-
males
females
5–9
10-14
muško
žensko
0,2
0,3
0,3
0,1
0,3
0,1
0,1
-
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
males
females
10-14
15-19
muško
žensko
0,6
0,3
0,9
0,1
0,6
0,4
0,4
-
0,3
0,1
0,4
0,2
0,4
0,4
males
females
15-19
20-24
muško
žensko
1,2
0,2
0,8
0,3
0,8
0,3
0,6
0,2
0,5
0,3
1,1
0,4
0,9
0,3
males
females
20-24
25-29
muško
žensko
1,2
0,2
1,0
0,2
0,9
0,3
0,9
0,3
0,8
0,3
0,6
0,4
0,9
0,4
males
females
25-29
30-34
muško
žensko
1,1
0,7
1,3
0,8
1,4
0,6
1,2
0,4
0,9
0,6
1,0
0,5
0,9
0,3
males
females
30-34
35-39
muško
žensko
1,9
0,9
1,3
0,9
1,6
0,8
1,7
0,6
2,1
0,8
1,5
0,8
1,4
0,8
males
females
35-39
40-44
muško
žensko
3,6
1,8
2,7
1,5
3,1
1,5
2,3
1,1
2,7
1,2
2,5
1,4
2,3
1,2
males
females
40-44
45-49
muško
žensko
5,5
2,8
4,3
2,4
5,2
3,3
4,6
2,7
4,3
2,4
3,4
2,0
3,9
2,7
males
females
45-49
50-54
muško
žensko
9,1
4,8
8,6
4,1
8,1
4,4
7,9
4,5
7,5
3,6
6,7
4,2
7,3
3,1
males
females
50-54
55-59
muško
žensko
14,5
7,0
12,9
6,7
12,4
6,9
13,5
5,8
13,2
6,1
10,7
6,4
11,3
5,2
males
females
55-59
60-64
muško
žensko
19,8
11,3
21,0
9,8
20,3
11,0
20,3
9,0
20,5
8,5
18,2
10,0
17,9
9,0
males
females
60-64
65-69
muško
žensko
36,8
21,2
29,0
16,0
31,7
17,3
26,3
15,6
30,8
14,9
26,3
15,9
28,1
13,7
males
females
65-69
70-74
muško
žensko
47,1
33,4
48,2
29,3
46,7
29,0
43,5
27,9
40,0
28,2
39,5
27,2
45,1
29,3
males
females
70-74
75-79
muško
žensko
70,8
54,2
68,5
55,1
73,3
53,9
65,7
52,2
73,9
49,6
75,0
50,0
67,9
50,8
males
females
75-79
80-84
muško
žensko
91,2
89,8
112,0
102,1
108,0
109,6
106,1
95,7
115,0
99,5
116,8
103,7
109,4
86,8
males
females
80-84
85 i više
muško
žensko
121,6
111,9
197,8
185,3
152,2
168,5
178,2
166,8
180,2
179,4
183,4
190,0
183,6
189,5
males
females
85 and over
1)
1)
Stope fertilitete za 2008 – 2010. godine revidirane su na
osnovu rezultata Popisa 2011. godine
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
42
1)
females
Rates of fertility 2008-2010 are revised
on the basis of 2011 Census results
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
STANOVNIŠTVO
POPULATION
4 – 9. ŽIVOROĐENI
LIVE BIRTHS
2000
2008
2009
2010
UKUPNO
Muški
Ženski
9 184
4 768
4 416
8 258
4 313
3 945
8 642
4 597
4 045
7 418
3 809
3 609
Starost majke
Ispod 15
15 – 19
15
16
17
18
19
20 – 24
20
21
22
23
24
25 – 29
25
26
27
28
29
30 – 34
30
31
32
33
34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 i više
Nepoznato
543
7
13
70
184
269
2 659
421
468
577
601
592
2 879
639
602
565
559
514
1 929
552
410
390
288
289
831
230
9
104
5
439
11
32
78
114
204
2 020
310
345
407
455
503
2 738
550
550
600
523
515
1 946
499
476
368
320
283
792
180
22
8
108
10
486
18
48
88
120
212
2 064
273
362
435
497
497
2 862
597
581
616
535
533
2 018
487
478
397
362
294
914
165
24
3
96
27,8
27,4
28,3
2011
2012
2013
7 215
3 754
3 461
7 459
3 889
3 570
7 475
3 877
3 598
TOTAL
Males
Females
5
358
6
37
59
86
170
1 694
217
280
364
364
469
2 545
506
508
539
494
498
1 821
450
403
382
301
285
825
157
10
3
-
5
303
11
24
59
65
144
1 567
217
270
298
368
414
2 485
454
476
535
557
463
1 865
477
397
382
344
265
823
155
10
2
-
279
5
17
48
77
132
1528
184
229
303
366
446
2534
489
487
536
529
493
2 002
486
424
405
370
317
860
194
13
6
43
3
248
7
11
34
78
118
1 437
179
233
276
374
375
2 519
480
484
520
522
513
2 050
533
420
382
382
333
944
202
18
5
49
Age of mother
Under 15
15 – 19
15
16
17
18
19
20 – 24
20
21
22
23
24
25 – 29
25
26
27
28
29
30 – 34
30
31
32
33
34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 and over
Unknown
28,1
28,3
28,6
28,8
ŽIVOROĐENI / LIVE BIRTHS
Prosječna starost majke pri
rođenju djeteta
4 – 10. UMRLA ODOJČAD PREMA STAROSTI
2000
UKUPNO
Starost
0 do 27 dana
do 24 časa
1 – 6 dana
7 –13 dana
14 –2 0 dana
21 – 27 dana
28 dana – 2 mjeseca
3 – 5 mjeseci
6 – 11 mjeseci
Average age of mother
INFANT DEATHS BY AGE GROUP
2008
2009
2010
2011
2012
2013
102
62
49
50
32
33
33
TOTAL
69
20
35
7
4
3
18
8
7
51
11
26
5
8
1
10
0
1
34
7
20
2
3
2
11
4
-
40
8
22
6
2
2
4
4
2
25
5
17
1
2
3
4
26
7
14
2
2
1
2
4
1
26
1
20
3
1
1
3
1
3
Age group
0 – 27 days
Under 24 hours
1 – 6. days
7 –13 days
14 –2 0 days
21 – 27 days
28 days-2 months
3 – 5 months
6 – 11 months
78,8
21,2
42,4
6,1
6,1
3,0
6,1
12,1
3,0
78,8
3,0
60,6
9,1
3,0
3,0
9,1
3,0
9,1
0 – 27 days
Under 24 hours
1 – 6 days
7 –13 days
14 –20 days
21 – 27 days
28 days - 2 months
3 – 5 months
6 – 11 months
STRUKTURA / STRUCTURE
0 do 27 dana
do 24 časa
1 – 6 dana
7 –13 dana
14 –20 dana
21 – 27 dana
28 dana – 2 mjeseca
3 – 5 mjeseci
6 – 11 mjeseci
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
67,6
19,6
34,3
6,9
3,9
2,9
17,6
7,8
6,9
82,3
17,7
41,9
8,1
12,9
1,6
16,1
0,0
1,6
69,4
14,3
40,8
4,1
6,1
4,1
22,4
8,2
-
80,0
16,0
44,0
12,0
4,0
4,0
8,0
8,0
4,0
43
78,1
15,6
53,1
3,1
6,3
9,4
12,5
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
STANOVNIŠTVO
POPULATION
4 – 11. UMRLI PREMA STAROSTI I POLU
DEATHS BY AGE GROUP AND SEX
2000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
muško
žensko
5 412
2 801
2 611
5 708
2 982
2 726
5 862
3 008
2 854
5 633
2 934
2 699
5 847
3 090
2 757
5 922
2 993
2 929
5 917
3 080
2 837
TOTAL
males
females
0 godina
muško
žensko
60
42
39
23
28
21
25
25
21
11
17
16
21
12
males
females
0 year
1 godina
muško
žensko
4
2
3
1
2
-
2
2
4
1
2
2
1
1
males
females
1 year
2 godine
muško
žensko
1
1
2
-
-
1
1
2
2
1
males
females
2 years
3 godine
muško
žensko
4
-
-
-
1
-
1
-
1
males
females
3 years
4 godine
muško
žensko
1
-
-
1
-
1
-
2
-
-
1
males
females
4 years
5-9
muško
žensko
2
-
4
3
4
3
1
4
2
2
1
1
3
-
males
females
5-9
10-14
muško
žensko
6
7
7
2
6
2
2
1
6
4
4
1
2
3
males
females
10-14
15-19
muško
žensko
15
7
21
3
14
9
9
1
7
3
9
4
8
8
males
females
15-19
20-24
muško
žensko
31
6
19
7
20
7
13
5
11
6
24
9
19
5
males
females
20-24
25-29
muško
žensko
32
6
25
5
22
8
22
7
19
6
13
8
21
9
males
females
25-29
30-34
muško
žensko
27
16
28
18
30
14
27
9
19
14
23
12
20
7
males
females
30-34
35-39
muško
žensko
48
22
26
19
32
17
34
12
43
18
32
18
29
17
males
females
35-39
40-44
muško
žensko
87
42
56
32
62
30
46
23
54
24
50
29
47
25
males
females
40-44
45-49
muško
žensko
122
60
92
53
111
71
98
58
91
51
71
43
80
57
males
females
45-49
50-54
muško
žensko
157
88
185
88
173
93
170
96
163
79
146
92
156
69
males
females
50-54
55-59
muško
žensko
185
101
237
131
237
138
269
118
272
128
224
136
240
110
males
females
55-59
60-64
muško
žensko
297
199
246
136
255
163
289
149
328
155
306
189
317
177
males
females
60-64
65-69
muško
žensko
446
308
344
238
349
242
276
208
306
188
269
204
304
183
males
females
65-69
70-74
muško
žensko
440
411
508
391
503
397
470
389
434
399
419
376
456
391
males
females
70-74
75-79
muško
žensko
346
428
466
516
511
522
469
517
538
500
558
523
521
546
males
females
75-79
80-84
muško
žensko
177
330
387
545
401
614
412
553
464
591
483
624
457
539
males
females
80-84
85 i više
muško
žensko
309
531
289
513
247
503
299
521
305
576
339
640
378
675
males
females
85 and over
Nepoznato
muško
žensko
4
4
-
-
-
-
-
-
males
Females
Unknown
UKUPNO
Age
Starost
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
44
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
STANOVNIŠTVO
POPULATION
4 – 12. SKLOPLJENI BRAKOVI
NEW MARRIAGES
2006
UKUPNO
Starost mladoženje
Ispod 15 godina
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 i više
Nepoznato
2007
2009
2010
2011
2012
2013
3 462
4 005
3 445
3 829
3 675
3 528
3 305
3 847
TOTAL
-
41
575
1 246
783
362
189
108
62
35
16
28
-
26
619
1 371
876
425
232
131
66
31
20
32
-
-
-
32
533
1 242
934
409
212
135
83
34
17
44
-
24
447
1 193
950
398
199
128
69
48
26
46
-
29
434
1 101
848
383
192
131
57
49
31
50
-
32
446
1 321
977
456
276
121
82
53
38
45
-
53
653
1 391
959
468
227
104
56
37
14
43
-
Age of bridegroom
Under 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 and over
Unknown
397
1 240
1 059
421
174
83
43
17
20
3
5
-
429
1 339
1 289
549
208
82
51
26
19
5
8
-
389
1 208
1 027
434
196
79
53
33
13
6
7
-
376
1 268
1 243
517
203
96
55
34
22
8
7
-
-
-
327
1 114
1 213
558
238
93
57
32
20
13
10
-
269
1 044
1 206
540
212
103
60
42
19
25
8
-
253
948
1 052
548
216
111
59
49
28
21
20
-
263
1 069
1 335
582
283
152
54
39
38
21
11
-
29
647
1 182
775
405
196
91
67
27
14
29
Starost nevjeste
Ispod 15 godina
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 i više
Nepoznato
2008
4 – 13. SKLOPLJENI BRAKOVI PREMA RANIJEM
BRAČNOM STANJU MLADOŽENJE I NEVJESTE
2006
2007
2008
Age of bride
Under 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 and over
Unknown
NEW MARRIAGES ACCORDING TO PREVIOUS
MARITAL STATUS OF A BRIDEGROOM AND BRIDE
2009
2010
2011
2012
2013
UKUPNO
neudata
udovica
razvedena
3 462
3 316
22
124
4 005
3 842
21
142
3 445
3 300
16
129
3 829
3 721
4
104
3 675
3 512
19
144
3 528
3 344
25
159
3 305
3 090
34
181
3 847
3 621
32
194
TOTAL
Single woman
Widow
Divorced woman
Neoženjen
neudata
udovica
razvedena
3 248
3 184
12
52
3 751
3 679
8
64
3 226
3 164
7
55
3 662
3 608
2
52
3 437
3 371
7
59
3 288
3 198
16
74
3 056
2 957
19
80
3 537
3 441
17
79
Single man
Unmarried woman
Widow
Divorced woman
Udovac
neudata
udovica
razvedena
42
25
4
13
55
34
12
9
28
14
4
10
17
9
1
7
30
15
5
10
28
14
2
12
47
19
10
18
54
28
10
16
Widower
Unmarried woman
Widow
Divorced woman
Razveden
neudata
udovica
razvedena
172
107
6
59
199
129
1
69
191
122
5
64
150
104
1
45
208
126
7
75
212
132
7
73
202
114
5
83
256
152
5
99
Divorced man
Unmarried woman
Widow
Divorced woman
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
45
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
STANOVNIŠTVO
POPULATION
4 – 14. RAZVEDENI BRAKOVI
DIVORCES
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
470
453
460
456
520
471
515
499
2
-
2
-
-
1
-
20 - 24
21
19
16
32
19
18
26
13
20 - 24
25 - 29
63
73
69
61
78
71
62
64
25 - 29
UKUPNO
Starost muža
TOTAL
Age of husband
Mlađi od 20
Under 20
30 - 34
99
88
69
89
112
85
110
91
30 - 34
35 - 39
85
78
81
82
87
73
74
86
35 - 39
40 - 44
73
74
69
58
80
81
77
84
40 - 44
45 - 49
59
59
61
61
57
60
64
67
45 - 49
50 - 54
30
29
40
34
41
49
48
34
50 - 54
55 - 59
19
20
21
20
24
19
33
32
55 - 59
60 - 64
7
3
13
7
10
7
11
13
60 - 64
65 i više
12
10
19
12
12
7
10
15
65 and over
-
-
-
-
-
-
-
-
5
6
8
6
6
10
4
1
20 - 24
62
62
58
72
71
59
51
44
20 - 24
25 - 29
90
95
72
100
107
95
108
89
25 - 29
30 - 34
95
86
91
66
101
82
89
108
30 - 34
35 - 39
74
73
65
72
81
80
89
82
35 - 39
40 - 44
55
67
60
51
63
64
58
79
40 - 44
45 - 49
47
28
48
52
40
43
59
43
45 - 49
50 - 54
25
25
32
17
25
20
32
25
50 - 54
55 - 59
8
9
14
13
19
13
19
16
55 - 59
60 - 64
8
1
9
2
5
4
4
8
60 - 64
65 i više
1
1
3
5
-
-
-
-
2
-
1
-
2
-
4
-
65 and over
Nepoznato
Nepoznato
Starost žene
Unknown
Age of wife
Mlađa od 20
Under 20
Unknown
Trajanje braka / Duration of marriage
Ispod 1 godine
18
16
26
11
18
20
20
21
Less than a year
1–2
63
84
65
86
89
80
63
57
1-2
3–4
74
74
64
81
76
55
84
75
315
279
305
278
337
316
348
346
5 i više
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
46
3-4
5 and more
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
5
CHAPTER
ZAPOSLENOST I ZARADE
EMPLOYMENT AND EARNINGS
Zaposlenost
Employment
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Podaci o godišnjem i mjesečnom broju zaposlenih dobijaju se na
osnovu evidencija koje su regulisane Zakonom o evidencijama u
oblasti rada i zapošljavanja („Sl.list RCG”, br.69/03; „Sl.list CG”,
br.45/12, a vode se u Centralnom registru (CRPO), obveznika i
osiguranika (CROO) (Sl.list CG 45/08; 80/08; 15/09; 43/09 ;
32/10;) koje Zavod za statistiku redovno preuzima od istih.
The data on annual and monthly number of employees are
received on the basis of the records regulated by the Law on Records in the Area of Labour and Employment (Official Gazette of
the Republic of Montenegro 69/03; 45/12), kept by the Central
Register of Tax Administration (CRTA) (Official Gazette of
Montenegro 45/08; 80/08; 15/09; 43/09; 32/10), and regularly
used by the Statistical Office of Montenegro.
Podaci o zaposlenima i nezaposlenima prema međunarodnim
definicijama prikupljeni su Anketom o radnoj snazi.
Data on employed and unemployed persons have been collected
through the Labour Force Survey according to international
definitions
Podaci o zapošljavanju i nezaposlenim licima preuzeti su od
Zavoda za zapošljavanje i predstavljaju rezultate mjesečnih i
godišnjih izvještaja
Data on employment and unemployed persons are transmitted by
the Employment Bureau, representing the results of monthly and
annual survey reports.
Obuhvat
Coverage
Ovim evidencijama obuhvaćeni su zaposleni u preduzećima,
ustanovama i organizacijama svih oblika svojine kao i strani
državljani zaposleni u našoj zemlji.
The above mentioned records comprise employees in
enterprises, institutions and organization of all types of
ownership, as well as foreign citizens employed in our country.
Ne smatraju se zaposlenima lica koja rade po ugovoru o djelu ili
po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova.
Persons engaged on the basis of temporary contract or contract
for performing temporary and occasional activities are not
considered as employee.
Podaci o nezaposlenim licima obuhvataju sva lica koja su kod
Zavoda za zapošljavanje registrovana kao nezaposlena
The data on unemployed persons include the persons registered
at the Employment Agency of Montenegro under the unemployed
category
Anketom o radnoj snazi obuhvaćeno je stanovništvo preko
petnaest godina starosti. Primarne jedinice uzorka su popisni
krugovi, a u svakom popisnom krugu anketirano je po pet
domaćinstava.
Labour Force Survey covers population aged 15 and over. Census
enumeration areas are primary units of a sample, and five
households are enumerated per each enumeration area.
Radi što jasnijeg sagledavanja regionalnih razlika u iskazivanju
rezultata Ankete o radnoj snazi podaci su prikazani po
geografskoj podjeli crnogorskih opština na: Primorski region koji
čine opštine: Ulcinj, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi;
Središnji region: Cetinje, Podgorica, Danilovgrad, i Nikšić;
Sjeverni region: Plužine, Šavnik, Žabljak, Pljevlja, Bijelo Polje,
Berane, Rožaje, Andrijevica, Plav, Mojkovac i Kolašin.
In order to have a clear insight into regional differences, the LFS
results are shown according to geographical distribution of
Montenegrin municipalities to: Coastal region including the
following municipalities: Ulcinj, Bar, Budva, Tivat, Kotor and Herceg
Novi; Central region: Cetinje, Podgorica, Danilovgrad, and Nikšić;
Northern region: Plužine, Šavnik, Žabljak, Pljevlja, Bijelo Polje,
Berane, Rožaje, Andrijevica, Plav, Mojkovac and Kolašin.
Definicije
Definitions
Pod pojmom zaposleni podrazumijevaju se sva lica koja imaju
zasnovan radni odnos sa preduzećem, ustanovom ili
organizacijom ili individualnim poslodavcem bez obzira da li su
radni odnos zasnovali na neodređeno ili određeno vrijeme i da li
rade puno ili kraće od punog radnog vremena. Od 1.
januara2009.godine u ukupan broj zaposlenih u Crnoj Gori ulaze i
zaposleni stranci na osnovu čl.1 Zakona o zapošljavanju i radu
stranaca (,,Sl.list CG'', br. 22 od 02.04.2008.godine), a stupio na
snagu 01.januara 2009.godine ,,stranac se može zaposliti,
odnosno, raditi u Crnoj Gori pod uslovima utvđenim zakonom,
kolektivnim ugovorom, potvrđenim i objavljenim međunarodnim
ugovorom i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava'.
The term “employees” refers to all persons being employed in
enterprises, institutions, organizations or by self-employed
individuals no matter whether their employment status is based
on a permanent or temporary contract and whether they work on
a full-time or part-time basis. From the 1st January 2009 in the
total number of employees enter also employed foreigners
according to the article 1 of the Law on Employment and work of
the foreigners (Official Gazette of Montenegro, number 22 from
nd
st
2
April, 2008), which took effect on the 1 January
2009”strangers can be employed, i.e., work in Montenegro under
condition established in Law, collective contract, confirmed and
published international contract and generally accepted
regulation of international Law.
Pod pojmom nezaposleni podrazumijevaju se lica stara od 15 do
65 godina starosti, koja nemaju zasnovan radni odnos niti su na
drugi način ostvarila pravo na rad, koja se vode na evidenciji
Zavoda za zapošljavanje.
Term unemployed person refers to a person aged between 15 and
65, not being employed nor in any kind realized his/her right to work
and is registered at Employment Bureau.
Lica koja traže zaposlenje su nezaposlena lica.
Persons looking for a job are considered as unemployed persons.
Definicije za Anketu o radnoj snazi
Definititions of the Labour Force Survey
In the Labour Force Survey, the population aged 15 and above is
viewed according to the activity in the reference week, and not
according to the formal status of surveyed persons.
U Anketi o radnoj snazi stanovništvo staro 15 i više godina prati se
prema aktivnosti u posmatranoj sedmici, a ne prema formalnom
statusu anketiranih lica.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
47
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
5
CHAPTER
Pod pojmom zaposleni u ovoj anketi podrazumijevaju se lica koja
obavljaju bilo kakav posao za zaradu ili profit tokom sedmice
snimanja, čak i manje od sat vremena. Plaćanje uključuje uplate
u gotivini ili “plaćanje u naturi” (plaćanje robom ili uslugama), bez
obzira da li se plata dobija u sedmici kada je posao odrađen ili
ne. Takođe se računaju i lica koja dobijaju zaradu za obuku na
poslu (pripravnici i šegrti) koja uključuje proizvodnju roba i
usluga. Samo-zaposlena lica sa biznisom, farmom ili
profesionalnom praksom, takođe se smatraju zaposlenim ako se
primjenjuje nešto od sledećeg:
The term employees in the survey refer to persons who perform
any work for wage or profit during the reference week, even for
as little as one hour. Pay includes cash payments or "payment in
kind" (payment in goods or services rather than money),
disregarding whether the payment was received in the week the
work was done or not. Persons who receive wages for on-thejob training (apprentices or trainees) are also considered as
employees. Self-employed persons with a business, farm or
professional practice are also considered to be working if one of
the following applies:
- Lice radi na svom poslu, profesionalnoj praksi ili drži farmu za
svrhu zarađivanja profita, čak i ako preduzeće ne uspijeva da
ostvari profit;
- A person works in his own business, professional practice or
farm for the purpose of earning a profit, even if the enterprise is
failing to make a profit;
- Lice provodi vrijeme na obavljanju posla, profesionalne prakse
čak i ako nema prodaje, nije obavljalo profesionalne usluge ili
ništa nije proizvedeno (npr. Farmer koji radi na aktivnostima
održavanja farme; arhitekta koji provodi vrijeme čekajući klijente
u kancelariji; ribar koji popravlja brod ili mreže za budući rad;
lice koje pohađa seminar).
- A person spends time on the operation of a business,
professional practice or farm even if no sales were made, no
professional services were rendered, or nothing was actually
produced (for example, a farmer who engages in farm
maintenance activities; an architect who spends time waiting for
clients in his/her office; a fisherman who repairs his boat or nets
for future operations; a person who attends a convention or
seminar).
- Lica koja su u procesu formiranja svog posla, profesionalne
prakse ili farme, kao što je kupovina i montiranje opreme,
iznajmljivanje prostorija ili kupovina materijala za početak novog
posla.
- A person is in process of setting up a business, farm or
professional practice, such as the buying or installing of
equipment, renting the office or ordering of supplies in
preparation for opening a new business.
- Lica koja rade na svojoj poljoprivrednoj farmi smatraju se
zaposlenima ako su radila tokom sedmice snimanja. Lica koja
rade na svojoj maloj poljoprivrednoj farmi, a prodaju svoje
poljoprivredne proizvode takođe se smatraju zaposlenima.
- A person who works on its own agriculture farm should be
considered as employed if worked during the reference week. A
person who works on its own small agriculture farm, and sell
their products are also considered as employees.
- Lice koje nije radilo ali je imalo posao sa kojeg je bilo
privremeno odsutno tokom sedmice snimanja smatra se
zaposlenim.
- A person who was not working but had a job or business from
which he/she was absent during the reference week is
considered as employee.
Porodični radnici su lica koja su pomagala drugom članu
porodice u vođenju porodičnog posla ili poljoprivrednog
gazdinstva a da, pri tome, nijesu bila plaćena za taj rad i pod
uslovom da se ne smatraju zaposlenima.
Pod pojmom nezaposleni podrazumijevaju se lica koja tokom
nedjelje snimanja (nijesu imala plaćeno zaposlenje ili samozaposlenje i nijesu obavljala nikakav plaćeni posao);
A family worker is a person who assisted the other member of
the household in running family business or agricultural holding,
without receiving any formal pay, and providing that they not
considered themselves as employed.
The term unemployed refers to persons who in the reference
week did not work (not in paid employment or self-employment
and did not do any paid work);
- su tokom predhodne četiri nedjelje aktivno tražili posao
(preduzeli korake da traže plaćeni posao ili samo-zaposlenje);
in the past four weeks were actively seeking work (specific steps
were taken to seek paid employment or self-employment);
- su bili dostupni za rad ( u okviru 2 nedjelje)
were currently available for work (within two weeks)
Lica koja su našla posao koji treba da počnu kasnije uključuju se
u nezaposlena lica.
Persons who had found a job to start later are also included
among unemployed persons.
Aktivno stanovništvo (radnu snagu) čine sva zaposlena i
nezaposlena lica stara 15 i više godina.
Active population (labour force) include all employees and
unemployed persons aged 15 and above.
Neaktivno stanovništvo čine sva lica stara 15 i više godina
koja nijesu svrstana u aktivno stanovništvo.
Inactive persons are those, aged 15 years and over, who are
not classified as persons in employment or as unemployed
persons.
Stopa aktivnosti predstavlja procenat aktivnog stanovništva u
ukupnom stanovništvu starom 15 i više godina.
Activity rate represents the percentage of active population in
the total population aged 15 and above.
Stopa zaposlenosti predstavlja procenat zaposlenih u ukupnom
stanovništvu starom 15 i više godina.
Stopa nezaposlenosti predstavlja procenat nezaposlenih u
ukupnom broju aktivnih stanovnika.
Stopa neaktivnosti predstavlja procenat neaktivnog
stanovništva u ukupnom stanovništvu starom 15 i više godina
Employment rate represents the percentage of persons in
employment in the total population aged 15 and above.
Unemployment rate represents the percentage of unemployed
persons in the total active population.
Inactivity rate represents the percentage of
population in total population aged 15 and above.
Objašnjenje znakova
non-active
Explanation of symbols
. nije nula, ali je izuzetno neprecizna procjena (CV>=0,3)
. not zero but extremely inaccurate estimation (CV>=0.3)
(( )) neprecizna procjena (0,2<=CV<0,3)
(( )) inaccurate estimation (0.2<=CV<0.3)
( ) manje precizna procjena (0,1<=CV<0,2 )
( ) less accurate estimation (0.1<=CV<0.2)
CV: Koeficijent varijacije.
CV: Coefficient of variation.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
48
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
5
CHAPTER
Zarade
Earnings
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Podaci o prosječnim zaradama prikazuju zarade isplaćene u mjesecu
(u godini) i dobijeni su iz redovnog mjesečnog statističkog istraživanja
Mjesečni izvještaj o zaposlenima i zaradama zaposlenih
(obrazacRAD-1).
Data on average earnings show earnings paid out in a month
(year), and are obtained from regular monthly statistical survey
Monthly report on employed persons and their earnings
(questionnaire RAD-1).
Obuhvat
Coverage
Podatkom o prosječnoj zaradi zaposlenih u preduzećima,
ustanovama, zadrugama i organizacijama u privatnoj, mješovitoj ili
državnoj svojini, obuhvaćena je prosječna zarada zaposlenih na
neodređeno ili određeno vrijeme bez obzira da li zaposleni radi puno
ili kraće od punog, nepuno ili skraćeno radno vrijeme.
Data on average earnings of employed persons in enterprises,
institutions, cooperatives and organizations of private, mixed or
state ownership include average earnings of persons employed on
a permanent or temporary basis, no matter whether they work fulltime, part time or short time.
The organizational-territorial observation principle is used for a
survey on earnings, whereas municipality represent a basic
territorial unit.
Pri sprovođenju istraživanja o zaradama usvojen je organizaci-onoteritorijalni princip posmatranja, gdje je opština uzeta kao osnovna
teritorijalna jedinica.
From 2011, the Law on Classification of Activities have been
implemented; therefore, the data on earnings in this Yearbook are
presented according to the new Classification of Activities.
Od 2011. godine primjenjuje se Zakon o klasifikaciji djelatnosti, tako
da su u ovom godišnjaku podaci o zaradama prikazani po novoj
klasifikaciji djelatnosti.
The monthly survey on employed persons and earnings covers
around 70% of total number of employed persons.
Mjesečnim izvještajem o zaposlenim i zaradama obuhvaćeno je oko
70% od ukupnog broja zaposlenih.
Definitions
Definicije
In Article 78 of the Law on Labour (Official Gazette of Montenegro,
number: 49/08, 26/09, 59/11 and 66/12), paragraph (1) and (2)
gross earnings and increase of profits is:
1. Earnings that employees have earned for work performed and
time spent at work, salaries and other benefits determined by
collective agreement or contract of employment makes gross
earnings.
2. Earnings will be increased in accordance with the collective
agreement and employment contract in work longer than fulltime, night work, past performance, work in state and religious
holidays that are defined by law as non-working days and in
other cases stipulated by collective contract and contract.
Article 3a of the Law on contributions for compulsory social
insurance (Official Gazette of Montenegro, number: 13/07,
79/08, 86/09, 78/10, 14/12 and 62/13) in paragraph (1) and
paragraph (2) states that:
3. The basis for the calculation and payment of contributions is the
employee's gross income, which includes earnings for the work
and time spent at work, increased wages, salaries and other
personal income determined by the law, by collective
agreement or contract of employment, on which tax on
Personal income is paid.
4. The gross wage of an employee referred to in paragraph 1 of
this Article shall include the fees that are directly related to the
work and work performance (compensation for work in the
working groups, groups, teams, etc.), to which tax on personal
income is paid.
Tax charged to the employee is determined on the basis of the
Law on income of physical persons (Official Gazette of RM,
number: 65/01, 12/02, 37/04, 29/05, 78/06, 04/07, 86/09, 73/10,
40/11, 14/12, 06/13 and 62/13).
U članu 78 Zakona o radu Sl. list CG br. 49/08, 26/09, 59/11 i
66/12 stav (1) i stav (2) bruto zarada i uvećanje zarade je:
1. Zarada koju je zaposleni ostvario za obavljeni rad i vrijeme
provedeno na radu, naknada zarade i druga primanja
utvrđena kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu čini bruto
zaradu.
2. Zarada se uvećava u skladu sa kolektivnim ugovorom i
ugovorom o radu za: rad duži od punog radnog vremena,
noćni rad, minuli rad, rad u dane državnih i vjerskih praznika
koji su zakonom utvrđeni kao neradni dani i za druge
slučajeve utvrđene kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.
U članu 3a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno
osiguranje („Sl. List CG“br.13/07, 79/08, 86/09, 78/10, 14/12 i
62/13) u stavu (1) i stav (2) navodi se da je:
3. Osnovica za obračun i plaćanje doprinosa je bruto zarada
zaposlenog, koja obuhvata zaradu za obavljeni rad i vrijeme
provedeno na radu, uvećanu zaradu, naknadu zarade i druga
lična primanja utvrđena zakonom, kolektivnim ugovorom i
ugovorom o radu, na koja se plaća porez na dohodak fizičkih
lica.
4. Bruto zarada zaposlenog iz stava 1 ovog člana obuhvata i
naknade koje su direktno povezane sa radom i radnim učinkom (naknada za rad u radnim tijelima, grupama, timovima
isl.), na koje se plaća porez na dohodak fizičkih lica.
Porez na teret zaposlenog koji se utvrdjuje na osnovu Zakona
o porezu na dohodak fizickih lica (''Sl.list RCG“ br.65/01, 12/02,
37/04, 29/05, 78/06, 04/07, 86/09, 73/10, 40/11, 14/12, 06/13 i
62/13).
Prosječna zarada (bruto) izračunava se tako što se ukupno
isplaćena masa zarada u mjesecu dijeli sa brojem zaposlenih
na koje se odnose izvršene isplate.
Calculation of the average gross earnings is done so that the
total sum of all monthly earnings is divided by the number of
employees to whom the paid earnings refer.
Zaradu bez poreza i doprinosa (neto) čini zarada (bruto)
umanjena za poreze i doprinose na teret zaposlenog.
Net salaries and wages are tax and contributions deducted (gross)
salaries and wages.
Index real average wage without taxes and contributions is the
relationship between indices of nominal average wage without
taxes and contributions(net), and the index of consumer prices.
Indeks realne prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto)
predstavlja odnos između indeksa nominalne prosječne zarade
bez poreza i doprinosa (neto) i indeksa potrošačkih cijena
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
49
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ZAPOSLENOST I ZARADE
EMPLOYMENT AND EARNINGS
5 – 1. ZAPOSLENI PO OBLASTIMA
1)
KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI
PERSONS IN EMPLOYMENT
1)
BY NACE
Ukupno zaposleni
Žene
Total employment
Women
2012
% of women in total
number
of employees
2013
2012
2013
166 531
171 474
77 693
81 581
46,7
47,6
TOTAL
2 505
2 771
908
1 066
36,2
38,5
Agriculture, forestry and fishery
2 186
2 491
846
995
38,7
39,9
208
111
172
108
35
27
42
29
16,8
24,3
24,4
26,9
Agricultural production, hunting and
following service activites
Forrestry and logging
Fishery and aquaculture
Vađenje ruda i kamena
1 893
1 874
302
285
16,0
15,2
Minning and quarrying
Vađenje uglja
Vađenje ruda metala
Ostalo rudarstvo
Uslužne djelatnosti u vezi sa rudarstvom
1 004
435
312
142
982
412
308
172
160
53
59
30
142
50
55
38
15,9
12,2
18,9
21,1
14,5
12,1
17,9
22,1
Coal mining
Mining of iron ores
Other mining
Service activites related to mining
13 041
12 879
4 257
4 066
32,6
31,6
Processing industry
3 247
487
205
209
256
161
3 459
476
213
203
205
187
1 548
155
96
131
200
105
1 606
141
96
119
122
77
47,7
31,8
46,8
62,7
78,1
65,2
46,4
29,6
45,1
58,6
59,5
41,2
1 208
1 239
245
255
20,3
20,6
Production of food
Production of beverages
Production of tobacco products
Production of textile
Production of garment
Production of leather and leather products
Processing of wood and production of wood,
cork, straw
Production of paper and paper products
Printing and reproduction of audio and video
recordings
Production of coke and refined petroleum
products
Production of chemicals and chemical
products
UKUPNO
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće
uslužne djelatnosti
Šumarstvo i sječa drveća
Ribarstvo i akvakulture
Prerađivačka industrija
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Proizvodnja pića
Proizvodnja duvanskih proizvoda
Proizvodnja tekstila
Proizvodnja odjevnih predmeta
Proizvodnja kože i predmeta od kože
Prerada drveta i proizv,od drveta,
plute,slame
Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Štampanje i umnožavanje audio i video
zapisa
Proizvodnja koksa i derivata nafte
Proizv,hemikalija i hemijskih proizvoda
Proizv,osnovnih farmaceutskih
proizvoda
Proizv,proizvoda od gume i plastike
Proizv, proizvoda od ostalih nemetalnih
minerala
Proizvodnja osnovnih metala
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim
mašina
Proizvodnja kompjutera,elektronskih i
optičkih proizvoda
Proizvodnja električne opreme
Proizvodnja mašina i opreme na drugom
mjestu nepomenuta
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i
poluprikolica
Proizvodnja ostalih saobraćajnih
sredstava
Proizvodnja namještaja
Ostale prerađivačke djelatnosti
1)
% žena u ukupnom broju
zaposlenih
2012
2013
286
204
80
71
28,0
34,8
650
707
323
330
49,7
46,7
-
-
-
-
-
-
204
192
45
38
22,1
19,8
264
245
174
162
65,9
66,1
Production of basic pharmaceutical products
293
310
60
65
20,5
21,0
594
612
112
123
18,9
20,1
Production of rubber and plastic
Production of other non-metalic mineral
products
Production of basic metals
Production of metal products, except
machinery
Production of computers, electronical and
optical products
Production of electrical equipment
Production of machinery and equipment not
elsewhere specified
Production of motor vehicles, trailers and
semi trailers
1 698
1 388
212
167
12,5
12,0
1 194
1 132
240
248
20,1
21,9
115
61
17
15
14,8
24,6
43
35
12
8
27,9
22,9
129
45
67
11
51,9
24,4
-
-
-
-
-
-
35
25
6
3
17,1
12,0
Production of other transport equipment
569
149
540
176
174
78
163
90
30,6
52,3
30,2
51,1
Popravka i montaža mašina i opremen
1 045
1 225
177
156
16,9
12,7
Production of furniture
Other production activites
Repair and installation of machinery and
equipment
Snabdijevanje elekričnom energijom,
gasom i parom
3 094
3 031
608
602
19,7
19,9
Supply with electrical energy, gas and
steam
Snabdijevanje elekričnom energijom,
gasom i parom
3 094
3 031
608
602
19,7
19,9
Supply with electrical energy, gas and steam
1)
Obuhvaćeni zaposleni u svim sektorima
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
50
Employed persons in all sectors of ownership included
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ZAPOSLENOST I ZARADE
EMPLOYMENT AND EARNINGS
5 – 1. ZAPOSLENI PO OBLASTIMA
1)
KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI
PERSONS IN EMPLOYMENT
1)
BY NACE
/nastavak/
/continued/
Ukupno zaposleni
Žene
Total employment
Women
2012
2013
2012
% žena u ukupnom broju
zaposlenih
% of women in total
number
of employees
2013
2012
2013
Snabdijevanje vodom, upravljanje
otpadnim vodama
4 627
4 773
933
983
20,2
20,6
Skupljanje, obrada i distribucija vode
2 017
2 053
434
456
21,5
22,2
Uklanjanje otpadnih voda
Skupljanje, obrada I odlaganje otpada,
ponovno iskorišćavanje
Čišćenje životne sredine i druge
aktivnosti
Water supply, waste water management
Collection, processing and distribution of
water
Waste water dispossal
Collection, processing and disposal of
waste, re-use
-
8
-
2
-
25,0
590
217
22
63
3,7
29,0
2 020
2 495
477
462
23,6
18,5
Cleaning of environment and other activites
Građevinarstvo
8 360
8 463
1 697
1 770
20,3
20,9
Construction
Izgradnja zgrada
Izgradnja ostalih građevina
Specijalizovani građevinski radovi
4 303
1 799
2 258
4 355
1 932
2 176
962
364
371
1 004
319
447
22,4
20,2
16,4
23,1
16,5
20,5
Building construction
Other buildings construction
Specialized construction activites
Trgovina na veliko i trgovina na
malo, popravka motornih vozila i
motocikala
37 685
37 456
20 290
21 732
53,8
58,0
Wholesale and retail trafe, repair of motor
vehicles and motorcycles
2 146
2 435
785
830
36,6
34,1
16 643
16 857
7 726
8 390
46,4
49,8
18 896
18 164
11 779
12 512
62,3
68,9
Saobraćaj i skladištenje
9 384
9 935
2 376
2 527
25,3
25,4
Transportation and storage
Kopneni saobraćaj, cjevovodni transport
Vodeni saobraćaj
Vazdušni saobraćaj
Skladištenje i prateće aktivnosti u
saobraćaju
Poštanske i kurirske aktivnosti
4 495
206
430
4 799
217
466
759
74
214
810
75
219
16,9
35,9
49,8
16,9
34,6
47,0
Land transport, pipeline transport
Water transport
Air transport
3 332
3 487
903
999
27,1
28,6
Storage and following activites in transport
921
966
426
424
46,3
43,9
Postal and courier activites
13 209
14 333
7 091
8 652
53,7
60,4
Accomodation and food services
5 962
6 113
3 739
4 138
62,7
67,7
7 247
8 220
3 352
4 514
46,3
54,9
Accomodation
Activity of preparing and serving of food and
beverages
4 831
4887
2 089
2 142
43,2
43,8
Informations and communications
670
609
392
324
58,5
53,2
275
211
66
57
24,0
27,0
1 227
1 983
1 311
1 967
390
916
630
856
31,8
46,2
48,1
43,5
554
619
225
202
40,6
32,6
122
170
100
73
82,0
42,9
Publishing activites
Movie, video and television production,
recording
Programming and broadcasting activities
Telecommunications
Computer programming, consultation and
related activites
Information service activites
Trgovina na veliko i trgovina na malo i
popravka motornih vozila i motocikala
Trgovina na veliko osim trgovine
motornim vozilama i motociklima
Trgovina na malo osim trgovine
motornim vozilima i motociklima
Usluge smještaja i ishrane
Smještaj
Djelatnost pripremanja i posluživanja
hrane i pića
Informisanje i komunikacije
Izdavačke djelatnosti
Filmska, video i televizijska produkcija,
snimanje
Programske aktivnosti i emitovanje
Telekomunikacije
Kompjutersko programiranje,
konsultacijske I srodne aktivnosti
Informacione uslužne djelatnosti
1)
1)
Obuhvaćeni zaposleni u svim sektorima
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
51
Wholesale and retail trafe, repair of motor
vehicles and motorcycles
Wholesale except trade of motor vehicles
and motorcycles
Retail trade except trade of motor vehicles
and motorcycles
Employed persons in all sectors of ownership included
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ZAPOSLENOST I ZARADE
EMPLOYMENT AND EARNINGS
5 – 1. ZAPOSLENI PO OBLASTIMA
1
KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI
PERSONS IN EMPLOYMENT,
1)
BY NACE
/nastavak/
/continued/
Ukupno zaposleni
Žene
Total employment
Women
2012
Finansijske djelatnosti i djelatnost
osiguranja
2013
2012
% žena u ukupnom broju
zaposlenih
% of women in total
number
of employees
2013
2012
2013
4 326
4 467
2 596
2 636
60,0
59,0
3 330
3 317
2 005
2 020
60,2
60,9
723
885
491
500
67,9
56,5
273
265
100
116
36,6
43,8
Poslovanje sa nekretninama
1 335
1 400
576
643
43,1
45,9
Real estate business
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
6 927
7 190
2 948
3 173
42,6
44,1
Professional, scientific and technological
activities
Finansijske usluge, osim osiguranja i
penzijskih fondova
Osiguranje, reosiguranje i penzijski
fondovi osim obaveznog soc, osiguranja
Pomoćne djelatnosti u pružanju
finansijskih usluga i osiguranju
Pravni i računovodstveni poslovi
Upravljačke djelatnosti, savjetovanje u
vezi sa upravljanjem
Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i
inžinjersko ispitivanje i analize
Naučno istraživanje i razvoj
Reklamiranje i istraživanje tržišta
Ostale stručne, naučne i tehničke
djelatnosti
Veterinarska djelatnost
Financial and insurance activites
Financial services, except insurance and
pension funds
Insurance, reinsurance and pension funds,
except compulsory social insurance
Auxiliary activities in providing financial
services and insurance
1 699
1 835
1 040
1 078
61,2
58,7
2 599
2 753
440
509
16,9
18,5
1 102
1 120
784
897
71,1
80,1
230
533
214
484
130
231
117
244
56,5
43,3
54,7
50,4
501
520
228
233
45,5
44,8
263
264
95
95
36,1
36,0
3 739
4 975
1 325
1 881
35,4
37,8
Administrative and support service
activiteis
402
333
483
997
157
251
227
456
39,1
75,4
47,0
45,7
Rent and leasing
Employment activity
889
957
445
719
50,1
75,1
Ttravel agencies, tour operators, reservation
services and related activities
1 497
1 867
212
188
14,2
10,1
Usluge održavanja objekata i okoline
323
383
160
161
49,5
42,0
Kancelarijsko-administrativne i druge
pomoćne poslovne aktivnosti
295
288
100
130
33,9
45,1
Državna uprava i odbrana, obavezno
socijalno osiguranje
19 861
20 541
7 823
7 761
39,4
37,8
Public administration and defense,
compulsory social insurance
Obrazovanje
13 101
13 250
9 428
9 038
72,0
68,2
Education
Zdravstvena i socijalna zaštita
10 869
11 001
8 291
8 130
76,3
73,9
Health and social care
Umjetnost, zabava i rekreacija
Kreativne, umjetničke i zabavne
djelatnosti
Djelatnost biblioteka, arhiva, muzeja i
ostale kulturne djelatnosti
Kockanje i klađenje
Sportske, zabavne i rekreativne
djelatnosti
4 288
4 611
2 214
2 420
51,6
52,5
Art, entertainment and recreation
577
656
273
300
47,3
45,7
Creative, artistic and entertainment activities
800
841
472
481
59,0
57,2
1 942
2 107
1 148
1 274
59,1
60,5
Activity of libraries, archives, museums and
other cultural activites
Gambling and betting
969
1 007
321
365
33,1
36,2
Sport, entertainment and recreation activites
Ostale uslužne djelatnosti
Djelatnosti udruženja
Popravke kompjutera i predmeta za
ličnu upotrebu
Ostale lične uslužne djelatnosti
3 456
1 339
3 637
1 435
1 941
673
2 074
664
56,2
50,3
57,0
46,3
432
417
88
104
20,4
24,9
1 685
1 785
1 180
1 306
70,0
73,2
Other service activites
Associations activites
Repair of computers and items for personal
use
Other service activities
Administrativne i pomoćne uslužne
djelatnosti
Iznajmljivanje i lizing
Djelatnost zapošljavanja
Djelatnost putničkih agencija, turoperatora, usluge rezervacije i prateće
aktivnosti
Zaštitne i istražne djelatnosti
1)
1)
Obuhvaćeni zaposleni u svim sektorima
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
52
Legal and accounting activites
Managing activites, consulting related to
management
Architectural and engineering activities and
engineering testing and analysis
Scientific research and development
Advertising and market research
Other professional, scientific and technical
activites
Veterinarian activites
Security and investigation activites
Services of maintance of facilities and
enviroment
Office administrative and other related
business activities
Employed persons in all sectors of ownership included
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ZAPOSLENOST I ZARADE
EMPLOYMENT AND EARNINGS
5 – 2. UKUPNO STANOVNIŠTVO, PREMA
AKTIVNOSTI I POLU, 2013.
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF THE POPULATION
BY ACTIVITY AND SEX, 2013
Crna
Gora
Primorski
region
Montenegro
Coastal
region
Središnji region
Sjeverni
region
Central region
svega
od toga /of hich
Total
Podgorica
Northern
region
Ukupno/Total (1000)
Svega
Aktivno stanovništvo
Zaposleni
- sa radnim vremenom kraćim od punog
Nezaposleni
- registrovani kod ZZZ1)
- prvi put traži zaposlenje
Neaktivno stanovništvo
Stanovništo staro 15 i više god.
Lica mlađa od 15 godina
619,9
250,9
201,9
6,7
48,9
43,3
30,8
250,3
501,2
118,8
148,7
63,0
57,7
2,0
5,3
(4,7)
(3,4)
59,2
122,2
26,4
293,4
127,6
108,5
3,6
19,2
16,0
11,1
108,9
236,5
56,9
185,8
84,2
73,8
(0,9)
10,4
9,2
6,3
63,8
148,0
37,8
177,8
60,3
35,8
1,2
24,5
22,6
16,3
82,1
142,4
35,4
Stopa aktivnosti
Stopa zaposlenosti
Stopa nezaposlenosti
Učešće mlađih od 15 godina u ukupnom
stanovništvu
50,1
40,3
19,5
51,6
47,2
8,4
54,0
45,9
15,0
56,9
49,9
12,4
42,3
25,1
40,6
19,2
17,8
19,4
20,3
19,9
1)
Total population
Labour force
Persons in employment
- working part time
Unemployed persons
- registered at the Employment Agency
- seeking first job
Inactive persons
Working age population
Persons less than 15 years
Activity rate
Employment rate
Unemployment rate
Share of population under 15 in total
population
1)
Izvor: Anketa o radnoj snazi
5 – 3. ŽENE PREKO 15 GODINA STAROSTI,
PO AKTIVNOSTI, 2013.
Crna Gora
Montenegro
Source: Labour Force Survey
WOMEN OVER AGE OF 15,
BY ACTIVITY, 2013
Primorski
region
Coastal
region
Središnji region
Sjeverni
region
Central region
svega
od toga /of hich
Total
Podgorica
Northern
region
Žene (u hiljadama) / Women (in thousands)
Svega
Aktivno stanovmištvo
Zaposleni
- sa radnim vremenom kraćim od punog
Nezaposleni
- registrovani kod ZZZ1)
- prvi put traži zaposlenje
Neaktivno stanovništvo
Stanovništo staro 15 i više god.
Lica mlađa od 15 godina
Stopa aktivnosti
Stopa zaposlenosti
Stopa nezaposlenosti
Učešće mlađih od 15 godina u ukupnom
stanovništvu
313,7
112,0
90,9
2,4
21,1
76,1
28,9
26,6
(0,7)
2,3
149,3
58,3
50,6
(1,2)
7,7
95,3
39,7
35,6
0,5
4,1
88,3
24,8
13,7
(0,5)
11,1
19,2
(1,9)
6,6
3,7
10,7
14,0
144,7
256,7
57,0
(1,3)
34,6
63,5
12,6
4,6
63,7
122,0
27,3
2,6
37,3
77,1
18,2
8,0
46,4
71,2
17,1
43,6
35,4
18,8
45,5
41,9
8,0
47,8
41,5
13,2
51,5
46,2
10,3
34,8
19,2
44,8
18,2
16,6
18,3
19,1
19,4
Izvor: Anketa o radnoj snazi
Source: Labour Force Survey
1)-
1)-
Registrovani u Zavodu za zapošljavanje su podaci prema odgovoru ispitanika
Prema rezultatima ankete u svakom regionu registrovani nezaposleni odgovaraju
broju luca koja ostvaruju zdravstveno osiguranje kao nezaposlreni i
registrovani su kod Fonda zdravstva
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
53
Total population
Labour force
Persons in employment
- working part time
Unemployed persons
-registered at the Employment
Agency 1)
- seeking first job
Inactive persons
Working age population
Persons less than 15 years
Activity rate
Employment rate
Unemployment rate
Share of population under 15 in total
population
Registered in Employment Agency as reported by According to the LFS,
results in each region the number of persons who consider themselves
registered unemployed equals the number of persons who are
considered as registered unemployed by the Health Fund.
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ZAPOSLENOST I ZARADE
EMPLOYMENT AND EARNINGS
5 – 4. ZAPOSLENA LICA, PREMA SEKTORIMA
DJELATNOSTI I POLU, CRNA GORA 2013.
PERSONS IN EMPLOYMENT BY SECTORS
OF ACTIVITY AND SEX, MONTENEGRO 2013
%
u hiljadama / in thousands
% Žene
% Women
Ukupno
Total
Muškarci
Men
Žene
Women
Ukupno
Total
Muškarci
Men
Žene
Women
201,9
111,0
90,9
100,0
100,0
100,0
45,0
Total
9,1
6,8
2,3
4,5
6,1
2,6
25,5
Agriculture1)
Nepoljoprivredna zanimanja
35,9
28,8
7,1
17,8
26,0
7,8
19,7
Vađenje ruda i kamena;
Prerađivačka djelatnost
Snabdijevanje el. energ..
gasom.parom i klimatizacija
Snabdijevanje vodom.
upravljanje otpadnim vodama
Građevinarstvo
Uslužne djelatnosti
Trgovina na veliko i malo.
opravka
((1,8))
14,6
(1,7)
10,8
.
(3,8)
(0,9)
7,2
(1,5)
9,7
.
(4,2)
.
26,1
3,0
2,4
.
1,5
2,2
((0,7))
((20,3))
Industry
Mining
Manufacturing
Electricity. gas. steam and air
conditioning
Water supply.wastewater
management
Construction
Services
Wholesale. retail; certain
repair
Transport. storage and
communication
Accommodation and food
services
Information and
communications
Financial and insurance
activities
Real estate. leasing and
business activities
Professional. scientific and
technical activities
Administrative and support
service activities
Ukupno
Poljoprivredne djelat.
1)
4,6
3,6
(1,0)
2,3
3,3
1,1
(21,4)
11,9
156,9
10,3
75,4
(1,6)
81,5
5,9
77,7
9,3
67,9
(1,7)
89,7
(13,1)
51,9
47,8
20,7
27,1
23,7
18,7
29,8
56,6
Saobraćaj. skladištenje i veze
11,5
9,4
(2,1)
5,7
8,5
(2,3)
(18,1)
Usluge smještaja i ishrane
17,4
10,2
7,1
8,6
9,2
7,8
41,0
Informisanje i komunikacije
5,0
2,8
2,2
2,5
2,5
2,4
43,3
Finansijske djelatnosti i
djelatnosti osiguranja
4,4
(2,1)
2,3
2,2
(1,9)
2,5
51,8
(0,8)
.
(0,5)
(0,4)
.
(0,6)
67,5
8,8
(4,5)
4,3
4,4
(4,0)
4,8
49,1
5,2
3,7
(1,5)
2,6
3,3
(1,7)
(29,6)
Poslovanje sa nekretninama
Stručne. naučne i tehničke
djelatnosti
Administrativne i pomoćne
uslužne djelatnosti
Državna uprava i odbrana.
obavezno socijalno osiguranje
Obrazovanje
Zdravstvena i socijalna zaštita
Umjetnost. zabava i rekreacija
Ostale uslužne djelatnosti2)
20,6
11,6
9,0
10,2
10,4
9,9
43,8
13,1
11,5
(2,9)
2,4
10,2
9,2
6,5
5,7
(2,6)
(2,1)
11,2
10,1
77,7
79,5
5,1
2,9
2,2
2,5
2,6
2,4
43,4
(5,8)
2,0
(3,9)
(2,9)
1,8
(4,2)
67,2
Izvor: Anketa o radnoj snazi
Source: Labour Force Survey
1)
1)
2)
Poljoprivreda uključuje šumarstvo i ribarstvo
Uključuje domaćinstva sa zaposlenim osobama,
kao i eksteritorijalne organizacije
2)
5 – 5. ZAPOSLENA LICA PO STATUSU
ZAPOSLENJA I POLU, CRNA GORA 2013
Agriculture includes forestry and fishing
Including households with employed persons,
as well as exterritorial organisations
EMPLOYEES BY TYPE AND DURATION OF CONTRACT
AND SECTOR OF ACTIVITY, MONTENEGRO 2013
u hiljadama / in thousands
Ukupno
Public administ. and defence
Education
Health and social work
Arts, entertainment and
recreation
Other social and personal
services2)
%
% Žene
ukupno
muškarci
žene
ukupno
muškarci
žene
Total
Men
Women
Total
Men
Women
%
Women
100,0
45,0
Total
201,9
111,0
Samozaposleni
90,9
100,0
100,0
29,8
21,3
8,5
14,8
19,2
9,3
28,4
Self-employed persons
Zaposleni radnici
169,6
88,6
81,1
84,0
79,8
89,2
47,8
Employees
- sa pismenim ugovorom
164,8
85,7
79,1
97,1
96,7
97,6
48,0
4,9
2,9
1,9
2,9
3,3
2,4
40,0
- other forms of work
(2,5)
(1,1)
1,4
(1,2)
(1,0)
1,5
55,9
Family workers
- ostali oblici rada
Porodični radnici
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
54
- with written contract
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ZAPOSLENOST I ZARADE
EMPLOYMENT AND EARNINGS
5 – 6. ZAPOSLENA LICA PO STEPENU
OBRAZOVANJA I POLU, CRNA GORA 2013
EMPLOYED POPULATION BY SCHOOL
ATTAINMENT AND SEX, MONTENEGRO 2013
%
u hiljadama / in thousands
Ukupno
Bez škole i nepotpuna osnovna
škola
% Žene
ukupno
muškarci
žene
ukupno
muškarci
žene
Total
Men
Women
Total
Men
Women
%
Women
201,9
111,0
90,9
100,0
100,0
100,0
45,0
Total
1,3
0,9
0,4
0,6
0,8
0,4
30,0
Less than primary education
Osnovna škola
11,7
6,9
(4,8)
5,8
6,2
(5,2)
(40,7)
Stručno obrazovanje nakon osnovne
škole
27,9
18,6
9,3
13,8
16,8
10,2
33,2
Primary education
Vocational education after primary
school
Srednje opšte obrazovanje
10,5
4,2
6,3
5,2
3,8
7,0
60,2
Secondary general education
Srednje stručne škole
88,2
50,0
38,2
43,7
45,0
42,0
43,3
Secondary vocational educat.
Više i visoko stručno obrazov.
62,4
30,4
32,0
30,9
27,4
35,2
51,3
Tertiary education
Više stručno obrazovanje
10,6
5,7
4,8
5,2
5,2
5,3
45,8
Of which
First stage of tertiary education
Fakultet, akademija ili visoka
škola,doktori i magistri nauka
51,8
24,7
27,2
25,7
22,2
29,9
52,4
Od toga
Second stage of tertiary education,
bachelors', masters, or doctors'
degree
Izvor: Anketa o radnoj snazi
Source: Labour Force Survey
EMPLOYMENT
5 –7. ZAPOŠLJAVANJE
Zaposleni
posredstvom
Zavoda za
1)
Zapošljavanje
Employed
through
Employment
1)
Bureau
2009
2010
2011
2012
2013
1 228
1 152
1 396
1 212
934
Stanje prijavljenih radi zaposlenja krajem godine
Podnijete prijave
Employment claimants registered during a calendar year
Submitted notifications
prvi put traže
zaposlenje
ukupno
žene
Total
Women
Seeking work
for the first
time
30 169
32 106
30 552
31 168
34 514
13 704
14 383
14 341
14 780
16 855
6 618
7 036
7 318
8 243
9 939
stručni
2)
Skilled
2)
22 596
24 438
23 731
24 983
28 401
s pravom na
zdravstvenu
zaštitu
o prestanku rada
u decembru
Entitled to
health care
About work
stoppage in
December
30 169
32 106
30 552
31 168
34 514
681
441
458
277
743
o slobodnim
radnim mjestima
u decembru
About job
vacancies in
December
1 477
1 191
876
972
1 130
Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Source: Employment Bureau of Montenegro
1)
1)
2)
Mjesečni prosjek
Obuhvaćeni su i KV i VKV radnici
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
2)
55
Monthly average.
Qualified and highly qualified workers included
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ZAPOSLENOST I ZARADE
5 – 8.
EMPLOYMENT AND EARNINGS
LICA KOJA SU TRAŽILA ZAPOSLENJE
Stanje 31. Decembar
PERSONS LOOKING FOR EMPLOYMENT
st
As on 31 December
2009
2010
2011
2012
2013
UKUPNO
30 169
32 106
30 552
31 168
34 514
TOTAL
Ispod 18 godina
18 – 25
25 – 40
40 – 50
50 i više godina
88
5 076
8 229
5 732
11 044
62
6 996
13 058
5 128
9 270
Under 18 years
18 – 25 years
25 – 40 years
40 – 50 years
Over 50 years
Bez radnog staža
Staž od 1 godine
1–2
2–3
3–5
5 – 10
10 – 20
20 – 30
30 i više godina
6 618
2 936
2 137
1 087
1 430
1 884
3 368
7 900
2 809
PREMA STAROSTI / BY AGE
71
63
59
5 245
5 438
6 121
8 890
9 474
10 313
5 815
5 304
5 048
12 085
10 273
9 627
PREMA RADNOM STAŽU
BY EMPLOYMENT RECORD
7 036
7 318
8 243
2 868
3 145
3 507
2 128
2 163
2 320
1 279
1 318
1 314
1 529
1 770
1 861
2 128
2 287
2 501
3 622
3 204
3 037
8 476
7 083
6 459
3 040
2 264
1 926
9 939
4 133
2 823
1 506
2 152
3 015
3 240
5 993
1 713
Without employment record
1 year probation
1 – 2 years
2 – 3 years
3 – 5 years
5 – 10 years
10 – 20 years
20 – 30 years
Over 30 years
PREMA VREMENU ČEKANJA NA ZAPOSLENJE
BY DURATION OF WAITING FOR EMPLOYMENT
Do 6 mjeseci
6–9
9 – 12
1 – 3 godine
3–5
5–8
Više od 8 godina
9 085
2 201
2 038
7 969
3 781
2 505
2 590
8 952
2 402
2 823
8 786
3 853
2 934
2 563
8 794
2 150
1 904
8 505
3 817
2 895
2 487
9 602
1 980
1 909
7 845
4 128
3 016
2 688
10 979
2 125
2 161
9 117
3 872
3 368
2 892
Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Source: Employment Bureau of Montenegro
5 – 9. LICA KOJA SU TRAŽILA ZAPOSLENJE I NEZAPOSLENI
PRIJAVLJENI ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE
JOB CLAIMANTS AND UNEMPLOYED PERSONS
REGISTERED AT EMPLOYMENT BUREAU
Lica koja su krajem godine ostala nezaposlena
Persons remained unemployed at the end of year
Prosječan broj lica koja su tražila zaposlenje
Average number of employment claimants
2009
2010
2011
2012
2013
ukupno
žene
NKV, PKV, NSS
VKV i KV
VSS, VŠ, SSS
ukupno
žene
NKV, PKV, NSS
VKV i KV
VSS, VŠ SSS
Total
Women
UQW, HFQ, PE
HQ and QW
HE, HRE, SE
Total
Women
UQW, HFQ, PE
HQ and QW
HE, HRE, SE
28 385
31 864
30 875
30 182
31 873
12 756
14 270
14 105
14 093
15 505
7 392
7 770
7 215
6 433
6 091
8 633
9 304
8 498
7 795
7 578
12 360
14 790
15 163
15 954
18 204
30 169
32 106
30 552
31 168
34 514
13 704
14 383
14 341
14 780
16 855
7 573
7 668
6 821
6 185
6 113
9 023
9 231
8 145
7 665
7 610
13 573
15 207
15 586
17 318
20 791
Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Source: Employment Bureau of Montenegro
5 – 10. SLOBODNA RADNA MJESTA I ZAPOSLENI
POSREDSTVOM ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
VACANCIES AND PERSONS EMPLOYED
THROUGH EMPLOYMENT BUREAU
Slobodna radna mjesta1)
Vacancies 1)
2009
2010
2011
2012
2013
Under 6 months
6 – 9 months
9 – 12 months
1 – 3 years
3 – 5 years
5 – 8 years
Over 8 years
Zaposleni posredstvom Zavoda za zapošljavanje1)
Employed through the Employment Bureau 1)
ukupno
NKV,PKV NSS
VKV i KV
VSS, VŠ, SSS
ukupno
NKV,PKV, NSS
VKV i KV
VSS, VŠ, SSS
Total
UQW, HFQ, PE
HQ and QW
HE, HRE, SE
Total
UQW, HFQ, PE
HQ and QW
HE, HRE, SE
1 477
1 191
876
972
1 130
531
491
223
227
432
216
107
103
71
185
730
593
550
674
513
Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Stanje krajem decembra
204
232
299
126
159
154
230
223
92
136
429
660
729
827
585
Source: Employment Bureau of Montenegro
at the end of December
1) Situation
1)
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
787
1 122
1 251
1 045
880
56
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ZAPOSLENOST I ZARADE
EMPLOYMENT AND EARNINGS
5 – 11. NEZAPOSLENA LICA PREMA DUŽINI TRAŽENJA
POSLA, I POLU, CRNA GORA 2013.
UNEMPLOYED PERSONS BY CLAIM JOB
DURATION AND SEX, MONTENEGRO 2013
u hiljadama / in thousands
Ukupno
%
% Žene
ukupno
muškarci
žene
ukupno
muškarci
žene
Total
Men
Women
Total
Men
Women
100,0
100,0
48,9
Manje od mjesec dana
27,8
21,1
100,0
%
Women
43,1
Total
.
.
.
.
.
.
.
1 do 5 mjeseca
4,6
2,4
(2,2)
9,3
8,5
(10,4)
(48,1)
6 do 11 mjeseci
3,0
1,4
(1,6)
6,1
4,9
(7,5)
53,6
6 to 11 months
12 do 23 mjeseca
2 godine i duže
Less than 1 month
One to 5 months
4,1
2,5
1,7
8,5
8,8
8,0
40,8
12 to 23 months
36,1
20,9
15,2
73,8
75,2
71,9
42,0
2 years and longer
Izvor: Anketa o radnoj snazi
Source: Labour Force Survey
5 – 12. NEAKTIVNO STANOVNIŠTVO KOJE NE TRAŽI
POSAO PO POLU I REGIONU, CRNA GORA 2013.
INACTIVE POPULATION NOT SEEKING WORK
BY SEX AND REGION, MONTENEGRO 2013
Crna Gora / Montenegro
Crna Gora
Montenegro
primorski
region
Coastal
region
centralni region
sjeverni region
Central region
od toga
Northern
svega
of which
region
Total
Podgorica
Glavni razlog zbog kojeg lice ne traži posao:
Main reason for not searching a job
Muškarci i Žene / Men and women
Ukupno
Obrazovanja ili obuke
Penzije
Bolesno lice ili invalid
Vodi računa o djeci ili nezbrinutim
odraslim osobama
Drugih ličnih ili porodičnih obaveza
Ubjeđenja da ne postoji posao
Drugih razloga
249,5
64,7
96,6
9,5
58,9
14,3
25,8
(2,0)
108,5
29,6
43,3
3,6
63,6
17,2
23,9
2,1
82,0
20,9
27,5
3,9
(3,6)
.
2,0
1,1
((0,9))
43,6
12,6
18,7
15,0
(0,1)
0,9
14,9
6,1
9,0
10,7
(3,7)
4,7
13,7
6,3
8,7
Total
Education or training
Retirement
Illness or disability
Looking after children or
incapacitated adults
Other personal or family reasons
Belief that no work is available
Other reasons
Izvor: Anketa o radnoj snazi
Source: Labour Force Survey
5 – 13. NEZAPOSLENA LICA PREMA STEPENU
OBRAZOVANJA I POLU, CRNA GORA 2013.
UNEMPLOYED PERSONS BY SCHOOL
ATTAINMENT AND SEX, MONTENEGRO 2013
u hiljadama / in thousands
%
% Žene
ukupno
muškarci
žene
ukupno
muškarci
žene
Total
Men
Women
Total
Men
Women
%
Women
Ukupno
48,9
27,8
21,1
100,0
100,0
100,0
43,1
Total
Bez škole i nepotpuna osnovna šk.
(1,3)
((0,8))
(0,5)
((2,6))
.
(2,3)
38,2
Less than primary education
Osnovna škola
7,9
4,4
3,5
16,2
15,8
16,7
44,5
Primary education
Stručno obrazovanje nakon
osnovne škole
9,4
6,0
3,4
19,2
21,4
16,2
36,4
Srednje opšte obrazovanje
(2,3)
((1,1))
(1,1)
(4,6)
((4,0))
(5,4)
50,7
Secondary general education
Srednje stručne škole
21,3
12,1
9,2
43,5
43,4
43,6
43,2
Secondary vocational educat.
Više i visoko stručno obrazov.
(6,8)
(3,5)
3,3
(13,9)
(12,6)
15,7
48,7
Tertiary education
Više stručno obrazovanje
(0,8)
.
((0,3))
(1,7)
.
((1,2))
.
Fakultet, akademija ili visoka škola,
doktori i magistri nauka
(6,0)
(2,9)
3,1
12,2
(10,5)
14,5
51,0
od toga
Vocational education after
primary school
of which
Izvor: Anketa o radnoj snazi
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
First stage of tertiary educat.
Second stage of tertiary
education, bachelors', masters, or doctors' degree
Source: Labour Force Survey
57
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ZAPOSLENOST I ZARADE
EMPLOYMENT AND EARNINGS
5 – 14. PROSJEČNE ZARADE PO OBLASTIMA
KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI
AVERAGE EARNINGS BY NACE
SECTORS
Indeksi prosječnih zarada
bez poreza i doprinosa-2013
Index of average earnings
Earnings without taxes and
without taxes and
contributions
contributions-2013
Zarade bez poreza i
doprinosa
Zarade
Earnings
realni
Real
UKUPNO
727
726
487
479
98,4
96,2
TOTAL
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
894
734
599
499
83,3
81,5
Agriculture, forestry and fishery
950
766
636
522
82,1
80,3
331
354
382
295
222
237
256
198
115,3
83,5
112,8
81,7
Vađenje ruda i kamena
1 054
1 035
707
673
95,2
93,1
Vađenje uglja
Vađenje ruda metala
Ostalo rudarstvo
Uslužne djelatnosti u vezi sa rudarstvom
1 114
1 167
323
-
1 095
925
405
-
747
782
217
-
710
603
272
-
95,0
77,1
125,3
-
93,0
75,5
122,6
-
773
697
519
459
88,4
86,5
384
1 136
757
582
386
340
374
1 155
932
678
384
366
258
761
507
390
259
228
250
748
611
444
257
245
96,9
98,3
120,5
113,8
99,2
107,5
94,8
96,2
117,9
111,4
97,1
105,1
337
348
226
233
103,1
100,9
298
341
199
229
115,1
112,6
533
497
357
332
93,0
91,0
-
-
-
-
-
-
513
855
344
561
163,1
159,6
970
1 015
650
662
101,8
99,7
Production of basic pharmaceutical products
392
312
263
209
79,5
77,8
80,1
Production of rubber and plastic
Production of other non-metalic mineral
products
Production of basic metals
Production of metal products, except
machinery
Production of computers, electronical and
optical products
Production of electrical equipment
Production of machinery and equipment not
elsewhere specified
Production of motor vehicles, trailers and
semi trailers
Prerađivačka industrija
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Proizvodnja pića
Proizvodnja duvanskih proizvoda
Proizvodnja tekstila
Proizvodnja odjevnih predmeta
Proizvodnja kože i predmeta od kože
Prerada drveta i proizv,od drveta,
plute,slame
Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Štampanje i umnožavanje audio i video
zapisa
Proizvodnja koksa i derivata nafte
Proizv,hemikalija i hemijskih proizvoda
Proizv,osnovnih farmaceutskih
proizvoda
Proizv,proizvoda od gume i plastike
Proizv, proizvoda od ostalih nemetalnih
minerala
Proizvodnja osnovnih metala
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim
mašina
Proizvodnja kompjutera,elektronskih i
optičkih proizvoda
Proizvodnja električne opreme
Proizvodnja mašina i opreme na drugom
mjestu nepomenuta
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i
poluprikolica
Proizvodnja ostalih saobraćajnih
sredstava
Proizvodnja namještaja
Ostale prerađivačke djelatnosti
2013
Nominal
2013
Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće
uslužne djelatnosti
Šumarstvo i sječa drveća
Ribarstvo i akvakulture
2012
nominalni
2012
Agricultural production, hunting and
following service activites
Forrestry and logging
Fishery and aquaculture
Minning and quarrying
Coal mining
Mining of iron ores
Other mining
Service activites related to mining
Processing industry
Production of food
Production of beverages
Production of tobacco products
Production of textile
Production of garment
Production of leather and leather products
Processing of wood and production of wood,
cork, straw
Production of paper and paper products
Printing and reproduction of audio and video
recordings
Production of coke and refined petroleum
products
Production of chemicals and chemical
products
436
356
292
239
81,8
1 218
988
817
649
79,4
77,7
617
570
414
378
91,3
89,3
642
579
430
381
88,6
86,7
458
476
307
318
103,6
101,4
1 083
1 081
726
704
97,0
94,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Production of other transport equipment
347
1 165
298
824
232
783
199
541
85,8
69,1
83,9
67,6
802
822
537
541
100,7
98,6
Production of furniture
Other production activites
Repair and installation of machinery and
equipment
Snabdijevanje elekričnom energijom,
gasom i parom
1 311
1 250
878
807
91,9
89,9
Supply with electrical energy, gas and
steam
Snabdijevanje elekričnom energijom,
gasom i parom
1 311
1 250
878
807
91,9
89,9
Supply with electrical energy, gas and steam
Popravka i montaža mašina i opremen
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
58
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ZAPOSLENOST I ZARADE
EMPLOYMENT AND EARNINGS
5 – 14. PROSJEČNE ZARADE PO OBLASTIMA
KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI
AVERAGE EARNINGS BY NACE
SECTORS
/nastavak/
/continued/
Indeksi prosječnih zarada
Zarade bez poreza i
bez poreza i doprinosa-2013
doprinosa
Index of average earnings
Earnings without taxes and
without taxes and
contributions
contributions-2013
Zarade
Earnings
2013
realni
Nominal
Real
2013
Snabdijevanje vodom, upravljanje
otpadnim vodama
692
692
464
460
99,1
97,0
Skupljanje, obrada i distribucija vode
729
746
489
495
101,2
99,0
Uklanjanje otpadnih voda
Skupljanje, obrada I odlaganje otpada,
ponovno iskorišćavanje
Čišćenje životne sredine i druge
aktivnosti
2012
nominalni
2012
Water supply, waste water management
Collection, processing and distribution of
water
Waste water dispossal
Collection, processing and disposal of waste,
re-use
-
-
-
-
-
-
702
646
471
429
91,1
89,1
637
635
427
423
99,1
96,9
Građevinarstvo
594
703
398
464
116,6
114,1
Construction
Izgradnja zgrada
Izgradnja ostalih građevina
Specijalizovani građevinski radovi
577
677
531
855
658
470
387
454
356
563
434
314
145,5
95,6
88,2
142,3
93,5
86,3
Building construction
Other buildings construction
Specialized construction activites
Trgovina na veliko i trgovina na
malo, popravka motornih vozila i
motocikala
494
495
331
329
99,4
97,3
519
497
348
329
94,5
92,5
531
530
356
352
98,9
96,7
459
456
307
304
99,0
96,9
835
763
560
503
89,8
87,9
Transportation and storage
614
567
412
377
91,5
89,5
Land transport, pipeline transport
1 136
1 307
1 030
1 400
761
876
662
903
87,0
103,1
85,1
100,9
946
836
634
549
86,6
84,7
Storage and following activites in transport
772
754
517
500
96,7
94,6
Postal and courier activites
570
572
383
381
99,5
97,3
Accomodation and food services
Accomodation
Activity of preparing and serving of food and
beverages
Trgovina na veliko i trgovina na malo i
popravka motornih vozila i motocikala
Trgovina na veliko osim trgovine
motornim vozilama i motociklima
Trgovina na malo osim trgovine
motornim vozilima i motociklima
Saobraćaj i skladištenje
Kopneni saobraćaj, cjevovodni tr
ansport
Vodeni saobraćaj
Vazdušni saobraćaj
Skladištenje i prateće aktivnosti u
saobraćaju
Poštanske i kurirske aktivnosti
Usluge smještaja i ishrane
Smještaj
Djelatnost pripremanja i posluživanja
hrane i pića
Informisanje i komunikacije
Izdavačke djelatnosti
Filmska, video i televizijska produkcija,
snimanje
Programske aktivnosti i emitovanje
Telekomunikacije
Kompjutersko programiranje,
konsultacijske I srodne aktivnosti
Informacione uslužne djelatnosti
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Cleaning of environment and other activites
Wholesale and retail trafe, repair of motor
vehicles and motorcycles
Wholesale and retail trafe, repair of motor
vehicles and motorcycles
Wholesale except trade of motor vehicles
and motorcycles
Retail trade except trade of motor vehicles
and motorcycles
Water transport
Air transport
607
613
408
408
100,0
97,8
301
322
202
216
106,9
104,6
1 125
1 091
755
709
93,9
91,9
Informations and communications
Publishing activites
Movie, video and television production,
recording
Programming and broadcasting activities
Telecommunications
Computer programming, consultation and
related activites
Information service activites
756
707
507
467
92,1
90,1
715
757
479
498
104,0
101,7
738
1 540
721
1 540
494
1 033
478
990
96,8
95,8
94,7
93,8
652
678
437
446
102,1
99,9
475
513
318
341
107,2
104,9
59
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ZAPOSLENOST I ZARADE
EMPLOYMENT AND EARNINGS
5 – 14. PROSJEČNE ZARADE PO OBLASTIMA
KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI
AVERAGE EARNINGS BY NACE
SECTORS
/nastavak/
/continued/
Zarade
Earnings
Indeksi prosječnih zarada
Zarade bez poreza i
bez poreza i doprinosa-2013
doprinosa
Index of average earnings
Earnings without taxes and
without taxes and
contributions
contributions-2013
nominalni
realni
Nominal
Real
869
100,1
98,0
967
976
100,9
98,8
892
551
590
107,1
104,8
827
793
556
519
93,3
91,3
1 179
1 016
790
664
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
641
668
430
440
Pravni i računovodstveni poslovi
Upravljačke djelatnosti, savjetovanje u
vezi sa upravljanjem
Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i
inžinjersko ispitivanje i analize
Naučno istraživanje i razvoj
Reklamiranje i istraživanje tržišta
Ostale stručne, naučne i tehničke
djelatnosti
Veterinarska djelatnost
606
656
406
558
554
647
Finansijske djelatnosti i djelatnost
osiguranja
Finansijske usluge, osim osiguranja i
penzijskih fondova
Osiguranje, reosiguranje i penzijski
fondovi osim obaveznog soc, osiguranja
Pomoćne djelatnosti u pružanju
finansijskih usluga i osiguranju
Poslovanje sa nekretninama
Administrativne i pomoćne uslužne
djelatnosti
2012
2013
2012
2013
1 295
1 345
868
1 442
1 518
822
84,1
82,2
Financial and insurance activites
Financial services, except insurance and
pension funds
Insurance, reinsurance and pension funds,
except compulsory social insurance
Auxiliary activities in providing financial
services and insurance
Real estate business
Professional, scientific and technological
activities
102,3
100,1
426
104,9
102,7
374
369
98,7
96,5
638
434
416
95,9
93,8
938
831
839
1 149
631
558
552
742
87,5
133,0
85,6
130,1
839
760
562
502
89,3
87,4
529
534
355
356
100,3
98,1
523
506
351
337
96,0
93,9
Administrative and support service
activiteis
393
768
439
660
263
515
291
439
110,6
85,2
108,3
83,4
Rent and leasing
Employment activity
Ttravel agencies, tour operators, reservation
services and related activities
Iznajmljivanje i lizing
Djelatnost zapošljavanja
Djelatnost putničkih agencija, turoperatora, usluge rezervacije i prateće
aktivnosti
Zaštitne i istražne djelatnosti
568
671
381
444
116,5
114,0
306
322
205
217
105,9
103,6
Usluge održavanja objekata i okoline
437
434
293
290
99,0
96,8
Kancelarijsko-administrativne i druge
pomoćne poslovne aktivnosti
732
683
489
451
92,2
90,2
Legal and accounting activites
Managing activites, consulting related to
management
Architectural and engineering activities and
engineering testing and analysis
Scientific research and development
Advertising and market research
Other professional, scientific and technical
activites
Veterinarian activites
Security and investigation activites
Services of maintance of facilities and
enviroment
Office administrative and other related
business activities
Državna uprava i odbrana, obavezno
socijalno osiguranje
734
742
492
491
99,8
97,6
Public administration and defense,
compulsory social insurance
Obrazovanje
674
683
451
454
100,7
98,5
Education
Zdravstvena i socijalna zaštita
723
725
485
483
99,6
97,4
Health and social care
Umjetnost, zabava i rekreacija
Kreativne, umjetničke i zabavne
djelatnosti
Djelatnost biblioteka, arhiva, muzeja i
ostale kulturne djelatnosti
Kockanje i klađenje
Sportske, zabavne i rekreativne
djelatnosti
Ostale uslužne djelatnosti
Djelatnosti udruženja
Popravke kompjutera i predmeta za
ličnu upotrebu
Ostale lične uslužne djelatnosti
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
567
578
380
382
100,5
98,4
Art, entertainment and recreation
680
690
456
452
99,1
97,0
Creative, artistic and entertainment activities
637
645
427
423
99,1
96,9
423
438
284
293
103,2
100,9
Activity of libraries, archives, museums and
other cultural activites
Gambling and betting
857
769
575
508
88,3
86,4
Sport, entertainment and recreation activites
679
1 000
709
1 029
455
669
465
669
102,2
100,0
100,0
97,8
295
375
198
252
127,3
124,5
511
587
343
388
113,1
110,7
Other service activites
Associations activites
Repair of computers and items for personal
use
Other service activities
60
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
6
CHAPTER
GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP)
Applied methodology is harmonized with the System of National
Accounts (SNA'93) and European system of accounts (ESA'95).
Korišćena metodologija je u skladu sa Sistemom nacionalnih
računa (SNA'93) i Evropskim sistemom nacionalnih računa
(ESA'95).
Gross domestic product (GDP) measures the total value of the
goods and services produced by resident institutional units.
Bruto domaći proizvod (BDP) mjeri ukupnu vrijednost dobara i
pruženih usluga koje su proizvele rezidentne institucionalne
jedinice.
MONSTAT compile GDP by production and expenditure
approaches which are mutually independent.
MONSTAT sprovodi obračun BDP-a po proizvodnoj i potrošnoj
metodi i obračuni su međusobno nezavisni.
The GDP calculation includes all activities within the production
frame defined by SNA'93 and ESA'95 methodologies and covers
the whole territory of Montenegro.
Obračun BDP-a uključuje sve djelatnosti unutar granica
proizvodnje definisane metodologijama SNA'93 i ESA'95 i
obuhvata cjelokupnu teritoriju Crne Gore.
The estimate of non-observed economy for legal part of economy
is partially included in compilation of GDP.
Procjena neobuhvaćene ekonomije za legalni dio ekonomskih
aktivnosti djelimično je uključena u obračun BDP-a.
The following illegal activities drugs, prostitution, sex- trafficking,
illegal selling of CDs, illegal use of software, smuggling of
weapons, etc. are not included in GDP estimation.
Nelegalne aktivnosti: droga, prostitucija, krijumčarenje ljudi,
nelegalna trgovina CD-a, nelegalno korišćenje softvera, prodaja
oružja i dr. nijesu uključene u obračun BDP-a .
The classification of economic units by activity is in line with the
national Classification of Activities (CA) that is harmonized with
the Classification of Economic Activities in the European
Community (NACE Rev.2).
Klasifikacija ekonomskih jedinica po djelatnostima u skladu je sa
Klasifikacijom djelatnosti (KD) koja je usklađena sa Klasifikacijom
ekonomskih djelatnosti Evropske zajednice (NACE Rev.2).
The basic categories for GDP compilation by production
approach are:
Osnovne kategorije obračuna BDP-a po proizvodnoj metodi su:
Gross output is defined as a market value of all produced goods
and services. It is calculated by activities at approximate basic
prices, since all subsidies are treated as subsidies on products
and accordingly included into compilation at national economy
level.
Bruto vrijednost proizvodnje se definiše kao tržišna vrijednost svih
proizvedenih roba i usluga. Obračunata je po djelatnostima u
približnim bazičnim cijenama, jer su sve subvencije tretirane kao
subvencije na proizvode, i prema tome uzete u obračun na nivou
nacionalne ekonomije.
Intermediate consumption at purchase prices is the value of
goods and services, which are transformed, used and consumed
during production process.
Intermedijalna potrošnja po nabavnim cijenama je vrijednost
proizvoda i usluga koji se transformišu, koriste ili troše u procesu
proizvodnje.
Gross value added, as the output value increase equals to the
difference between gross output and intermediate consumption.
Bruto dodata vrijednost, kao povećanje vrijednosti proizvodnje
jednaka je razlici između bruto vrijednosti proizvodnje i
intermedijalne potrošnje.
Gross domestic product at market prices is the value of all goods
and services produced by resident units, i.e., the sum of gross
value added by activities and taxes on products less subsidies
on products.
Bruto domaći proizvod u tržišnim cijenama iskazuje vrijednost
svih proizvedenih dobara i usluga rezidentnih jedinica, tj. zbir
bruto dodatih vrijednosti po djelatnostima i poreza na proizvode
umanjenih za subvencije na proizvode.
In compilation of intermediate consumption by activites is
included the value of financial intermediation services indirectly
measured (FISIM) which increase level of harmonisation of GDP
compilation in line with European standards.
U obračun Intermedijalne potrošnje po djelatnostima uključene su
usluge finansijskog posredovanja indirektno mjerene (FISIM)
čime je obračun BDP-a usklađen sa Evropskim standardima.
Metodologija obračuna
Methodology
Proizvodna metoda - Tekuće cijene
Production approach - Current prices
Obračun bruto dodate vrijednosti u tekućim cijenama najvećim
dijelom zasniva se na podacima Završnih računa preduzeća
(Bilans uspjeha i Statistički aneks) i podacima redovnih
statističkih istraživanja.
Gross value added calculation at current prices is mostly based
on Annual Financial Reports of Enterprises (Income statements
and Statistical Annex) and results of regular statistical surveys.
The data quality of annual Financial Reports was checked and
partially corrected on the basis of data from statistical surveys in
agriculture, industry, construction, wholesale and retail trade,
tourism, transport and other stastistics.
Kvalitet podataka Završnih računa je poboljšan dodatnim
procjenama uz korišćenje podataka iz statistike poljoprivrede,
industrije, građevinarstva, trgovine na veliko i malo, turizma,
saobraćaja i ostalih statistika.
Uz to su korišćeni i administrativni podaci Centralne banke Crne
Gore, Poreske uprave, Uprave carina i Ministarstva finansija.
Additionally, it was used administrative data obtained from
Central Bank of Montenegro, Tax authorities, Customs
administration and Ministry of Finance.
Korišćeni podaci prilagođeni su metodološkim zahtjevima SNA'93
i ESA'95, a u pojedinim slučajevima su izvršene procjene na
osnovu raspoloživih podataka.
The used data were adjusted according to the requirements of
SNA'93 and ESA'95 methodologies, while in certain cases
particularly estimation were made on the basis of available data.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
61
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
6
CHAPTER
Stalne cijene
Constant prices
Obračun BDP-a po proizvodnoj metodi urađen je i u stalnim
cijenama. Na osnovu raspoloživih podataka izvršen je obračun u
stalnim cijenama primjenom metode dvostruke deflacije za
djelatnost „Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Za sve ostale
djelatnosti obračun je sproveden primjenom metode jednostruke
ekstrapolacije.
GDP calculation by production approach is also done at constant
prices. On the basis of available data it is carried out double
deflation method for activities “Agriculture, forestry and fishing”.
For all others activities calculation is done by applying single
extrapolation method.
Expenditure approach - Current prices
Potrošna metoda - tekuće cijene
The GDP compilation by expenditure approach at current prices
is based on the data from regular surveys of MONSTAT, Ministry
of Finance, Central Bank of Montenegro .
Obračun BDP-a po potrošnoj metodi u tekućim cijenama zasniva
se na podacima iz redovnih istraživanja MONSTAT-a, Uprave
carina, Ministarstva finansija, Centralne banke Crne Gore .
Final consumption expenditure of households was calculated on
the basis of data from regular statistical surveys of MONSTAT as
well as on data from various administrative sources. The main
data source is Household Budget Survey (HBS). COICOP
classification on 4-digit level is applied. Commodity flow approach
is used for estimation of final consumption expenditure of
households which represent balance of all goods and services
flows that are produced and imported from one side and used
and exported on the other side.
Za obračun lične potrošnje domaćinstava korišćeni su podaci iz
redovnih istraživanja MONSTAT-a, kao i iz različitih
administrativnih i ostalih raspoloživih izvora. Glavni izvor
podataka je Anketa o potrošnji domaćinstava. Korišćena je
COICOP klasifikacija na četvrtom nivou. Za obračun lične
potrošnje domaćinstava primijenjen je metod Robnih tokova
(Commodity flow approach) koji predstavlja balans svih tokova
roba i usluga proizvedenih i uvezenih na jednoj strani i korišćenih
i izvezenih na drugoj strani.
Data on Government expenditures were based on data from
Ministry of Finance and Budgetary Report of Montenegro.
Individual Government final consumption includes expenditures
on Education, Health, Social security and welfare and Sport,
culture and recreation. Remained expenditures of the
government are related to collective consumption (general public
services, military and civil defence with ministry, residential and
communal services, etc).
Podaci o izdacima države izračunati su na osnovu podataka
Ministarstva finansija i Završnog računa budžeta Crne Gore.
Individualna potrošnja države obuhvata rashode za Obrazovanje,
Zdravstvo, Socijalnu zaštitu i Sport, kulturu i rekreaciju. Ostali
rashodi države predstavljaju kolektivnu potrošnju (opšte javne
službe, vojna i civilna odbrana sa ministarstvom, stambenokomunalni poslovi i sl.).
Bruto investicije u osnovna sredstva pravnih lica obračunate su
na osnovu metode “robnih tokova” (Commodity flow approach) i
podataka iz Godišnjeg istraživanja o investicijama u osnovna
sredstva koje sprovodi MONSTAT. Bruto investicije u osnovna
sredstva za nekorporativni sektor (građevinarstvo, poljoprivreda i
dr.) procijenjeni su na osnovu raspoloživih podataka iz redovnih
statističkih istraživanja.
Gross fixed capital formation data for corporate enterprises are
compiled by Commodity flow approach and using data from
regular MONSTAT survey: Annual survey on investments in fixed
assets. Gross fixed capital formation for the unincorporated
sector (construction, trade, agriculture, etc.) was estimated on the
basis of available data from regular statistical surveys.
Podaci o izvozu i uvozu usluga zasnivaju se na podacima Bilansa
plaćanja Centralne banke Crne Gore. Podaci platnog bilansa
Crne Gore za 2013. godinu su u skladu sa novom metodologijom
MMF-a (BPM6).
Data on exports and imports of services are based on the
Balance of Payment data of Central Bank of Montenegro.
Balance of Payment data of Montenegro for 2013 are in line with
new IMF methodology (BPM6).
Stalne cijene
Constant prices
Obračun BDP-a po potrošnoj metodi urađen je i u stalnim
cijenama. Na osnovu raspoloživih podataka izvršen je obračun u
stalnim cijenama primjenom metode ekstrapolacije za potrošnu
kategoriju Potrošnja države, a za sve ostale potrošne kategorije
obračun u stalnim cijenama je izvršen primjenom metode
deflacije.
GDP calculation by expenditure approach is also done at
constant prices. On the basis of available data it is carried out
extrapolation method for expenditure component Government
final consumption expenditure and for others expenditure
categories calculation is done by applying deflation method.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
62
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)
6 – 1. BRUTO VRIJEDNOST PROIZVODNJE PO KD-u
I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD U TEKUĆIM CIJENAMA
GROSS OUTPUT BY NACE Rev. 2 AND GROSS
DOMESTIC PRODUCT AT CURRENT PRICES
hilj. EUR
thous EUR
2012
Bruto vrijednost
proizvodnje
Intermedijalna
potrošnja
Bruto dodata
vrijednost
Gross output
Intermediate
consumption
Gross Value
Added
394 423
162 411
232 012
Vađenje ruda i kamena
65 900
32 309
33 591
Prerađivačka industrija
503 049
367 587
135 462
Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i
klimatizacija
194 210
104 502
89 708
Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama,
kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i sl. aktivn.
91 617
22 755
68 862
Građevinarstvo
516 829
371 637
145 192
Construction
Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih
vozila i motocikla
747 482
361 149
386 333
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles
and motorcycles
Saobraćaj i skladištenje
309 858
179 571
130 287
Transportation and storage
Usluge pružanja smještaja i ishrane
387 439
176 928
210 511
Accommodation and food service activities
Informisanje i komunikacije
292 656
138 068
154 588
Information and communication
Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
192 900
63 819
129 081
Financial and insurance activities
Poslovanje nekretninama
294 311
68 038
226 273
Real estate activities
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
232 145
142 287
89 858
Professional, scientific and technical activities
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
102 728
73 376
29 352
Administrative and support service activities
Državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje
381 523
135 217
246 306
Public administration and defense; compulsory
social security
Obrazovanje
156 046
13 192
142 854
Education
Zdravstvo i socijalna zaštita
195 573
71 196
124 377
Human health and social work activities
Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti
105 717
66 883
38 834
Arts, entertainment and recreation
Other service activities
KD
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ostale uslužne djelatnosti
NACE-Rev.2
Agriculture, forestry and fishing
Mining and quarrying
Manufacturing
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Water supply; sewerage, waste management and
remediation activities
41 783
19 650
22 133
Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca; djelatnosti
domaćinstva koja proizvode robu i usluge za sopstvene
potrebe
…
…
…
Activities of households as employers;
undifferentiated goods and services-producing
activities of households for own use
Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i tijela
…
…
…
Activities of extraterritorial organizations and bodies
5 206 189
2 570 575
2 635 614
UKUPNO
Porezi na proizvode minus subvencije na proizvode
513 243
BDP (tržišne cijene)
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
3 148 857
63
TOTAL
Taxes on products less subsidies on products
GDP (market prices)
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)
6 – 1. BRUTO VRIJEDNOST PROIZVODNJE PO KD-u
I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
U TEKUĆIM CIJENAMA, hilj. EUR,
GROSS OUTPUT BY NACE Rev. 2
AND GROSS DOMESTIC PRODUCT
AT CURRENT PRICES, thous. EUR
/nastavak/
/continued/
2013
Bruto vrijednost
proizvodnje
KD
Gross output
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Intermedijalna
potrošnja
Intermediate
consumption
Bruto dodata
vrijednost
NACE-Rev.2
Gross Value Added
Agriculture, forestry and fishing
436 828
169 942
266 886
Vađenje rude i kamena
65 012
28 945
36 067
Prerađivačka industrija
477 881
340 895
136 986
Manufacturing
Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i
klimatizacija
251 775
114 546
137 229
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama,
kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i sl. aktivn.
102 495
35 826
66 669
Water supply; sewerage, waste management and
remediation activities
Građevinarstvo
502 660
366 380
136 280
Construction
Mining and quarrying
Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka
motornih vozila i motocikla
810 596
422 204
38 8391
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
motorcycles
Saobraćaj i skladištenje
326 614
200 876
125 738
Transportation and storage
Usluge pružanja smještaja i ishrane
419 865
202 193
217 672
Accommodation and food service activities
Informisanje i komunikacije
284 792
136 440
148 352
Information and communication
Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
182 690
44 292
138 399
Financial and insurance activities
Poslovanje nekretninama
311 895
84 740
227 155
Real estate activities
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
232 242
155 252
76 990
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
128 380
91 017
37 363
Professional, scientific and technical activities
Administrative and support service activities
Državna uprava i odbrana i obavezno socijalno
osiguranje
360 570
114 029
246 541
Public administration and defense; compulsory social
security
Obrazovanje
153 869
15 044
138 824
Education
Zdravstvo i socijalna zaštita
201 395
72 520
128 876
Human health and social work activities
Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti
93 451
48 229
45 221
Arts, entertainment and recreation
Ostale uslužne djelatnosti
Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca; djelatnosti
domaćinstva koja proizvode robu i usluge za
sopstvene potrebe
48 169
24 013
24 156
Other service activities
…
…
…
Activities of households as employers; undifferentiated
goods and services-producing activities of households for
own use
…
…
…
Activities of extraterritorial organizations and bodies
5 391 179
2 667 383
2 723 795
Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i tijela
UKUPNO
Porezi na proizvode minus subvencije na
proizvode
603 281
BDP (tržišne cijene)
3 327 077
6 – 2. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PO KATEGORIJAMA
POTROŠNJE U TEKUĆIM CIJENAMA
TOTAL
Taxes on products less subsidies on products
GDP (market prices)
GDP BY EXPENDITURE APPROACH
AT CURRENT PRICES
mil. EUR
mill. EUR
Finalna potrošnja
Final consumption expenditure
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
lična potrošnja
potrošnja države
Households
Government
1 267,9
1 660,9
2 369,0
2 814,8
2 503,7
2 550,7
2 667,4
2 632,0
2 712,0
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
543,4
580,0
539,3
698,1
661,4
727,2
695,3
679,1
660,2
Investicije u kapital
Promjene zaliha
Izvoz roba i usluga
Uvoz roba i usluga
Gross fixed capital
formation
Changes in
inventories
Exports of goods &
services
Imports of goods &
services
326,3
469,8
867,1
1 180,2
797,6
655,1
596,4
583,8
638,7
-4,6
77,0
39,0
74,7
10,8
52,3
-8,1
30,9
-8,4
64
790,4
1 061,0
1 189,9
1 218,2
957,5
1 077,4
1 382,6
1 389,4
1 390,1
1 108,5
1 699,8
2 323,9
2 900,4
1 950,1
1 958,9
2 099,6
2 166,4
2 065,5
Bruto domaći
proizvod
Gross Domestic
Product
1 814,9
2 148,9
2 680,4
3 085,6
2 980,9
3 103,8
3 234,0
3 148,8
3 327,1
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)
6 – 3. BRUTO DODATA VRIJEDNOST PROIZVODNJE PO KD-u
I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD U STALNIM CIJENAMA
GROSS VALUE ADDED BY NACE Rev. 2 AND GROSS
DOMESTIC PRODUCT AT CONSTANT PRICES
hilj. EUR
thous. EUR
KD
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Bruto dodata vrijednost 2012
Realne stope rasta, 2012
Gross Value Added 2012
Real growth rates,2012
NACE-Rev.2
Agriculture, forestry and fishing
229 831
-10,5
Vađenje rude i kamena
32 957
-7,7
Prerađivačka industrija
141 571
-12,9
Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i
klimatizacija
66 340
1,4
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama,
kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i sl. aktivn.
67 271
0,1
Water supply; sewerage, waste management and remediation
activities
Građevinarstvo
139 269
-11,9
Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka
motornih vozila i motocikla
384 657
-1,8
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
motorcycles
Saobraćaj i skladištenje
144 726
-4,1
Transportation and storage
Usluge pružanja smještaja i ishrane
213 826
3,2
Accommodation and food service activities
Informisanje i komunikacije
168 552
2,2
Information and communication
Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
129 519
-1,8
Poslovanje nekretninama
Mining and quarrying
Manufacturing
Construction
Financial and insurance activities
221 854
0,9
Real estate activities
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
91 656
3,9
Professional, scientific and technical activities
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
27 914
4,3
Administrative and support service activities
Državna uprava i odbrana i obavezno socijalno
osiguranje
264 124
2,8
Obrazovanje
143 868
3,3
Education
Zdravstvo i socijalna zaštita
Public administration and defense; compulsory social security
122 255
0,2
Human health and social work activities
Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti
40 784
2,5
Arts, entertainment and recreation
Ostale uslužne djelatnosti
Other service activities
19 254
-2,0
Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca; djelatnosti
domaćinstva koja proizvode robu i usluge za
sopstvene potrebe
…
…
Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i tijela
…
…
UKUPNO
2 650 228
-2,0
TOTAL
Porezi na proizvode minus subvencije na proizv.
501 499
3 151 727
-5,3
-2,5
Taxes on products less subsidies on products
BDP
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
65
Activities of households as employers; undifferentiated goods
and services-producing activities of households for own use
Activities of extraterritorial organizations and bodies
GDP
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)
6 – 3. BRUTO DODATA VRIJEDNOST PROIZVODNJE PO KD-u
I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
U STALNIM CIJENAMA, hilj. EUR
GROSS VALUE ADDED BY NACE Rev. 2
AND GROSS DOMESTIC PRODUCT
AT CONSTANT PRICES, thous EUR
/nastavak/
/continued/
KD
Bruto dodata vrijednost 2013
Realne stope rasta, 2013
Gross Value Added 2013
Real growth rates, 2013
NACE-Rev.2
269 419
16,1
Agriculture, forestry and fishing
Vađenje rude i kamena
31 339
-6,7
Mining and quarrying
Prerađivačka industrija
141 541
4,5
Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i
klimatizacija
124 424
38,7
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama,
kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i sl. aktivn.
64 756
-6,0
Water supply; sewerage, waste management and remediation
activities
Građevinarstvo
146 935
1,2
Construction
Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka
motornih vozila i motocikla
402 563
4,2
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
motorcycles
Saobraćaj i skladištenje
136 338
4,6
Transportation and storage
Usluge pružanja smještaja i ishrane
216 089
2,6
Accommodation and food service activities
Informisanje i komunikacije
147 344
-4.7
Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
115 509
-10,5
Poslovanje nekretninama
229 418
1,4
Real estate activities
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
92 523
3,0
Professional, scientific and technical activities
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
33 595
14,5
Državna uprava i odbrana i obavezno socijalno
osiguranje
250 001
1,5
Obrazovanje
144 839
1,4
Education
Zdravstvo i socijalna zaštita
125 882
1,2
Human health and social work activities
Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti
40 296
3,8
Arts, entertainment and recreation
Ostale uslužne djelatnosti
23 065
4,2
Other service activities
…
…
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca; djelatnosti
domaćinstva koja proizvode robu i usluge za
sopstvene potrebe
Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i tijela
UKUPNO
Porezi na proizvode minus subvencije na proizv.
BDP
Manufacturing
Information and communication
Financial and insurance activities
Administrative and support service activities
Public administration and defense; compulsory social security
Activities of households as employers; undifferentiated goods
and services-producing activities of households for own use
Activities of extraterritorial organizations and bodies
…
…
2 735 876
3.8
TOTAL
518 075
0.9
Taxes on products less subsidies on products
3 253 951
3.3
GDP
6 – 4. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PO KATEGORIJAMA
POTROŠNJE U STALNIM CIJENAMA
GDP BY EXPENDITURE APPROACH
AT CONSTANT PRICES
mil. EUR
mill. EUR
Finalna potrošnja
Final consumption expenditure
lična potrošnja
potrošnja države
Households
Government
Investicije u kapital
Promjene zaliha
Izvoz roba i usluga
Uvoz roba i usluga
Gross fixed capital
formation
Changes
in inventories
Exports of goods &
services
Imports of goods &
services
Bruto domaći
proizvod
Gross Domestic
Product
2009
2 450,6
703,2
824,6
10,0
945,9
2 023,3
2 911,0
2010
2 553,7
659,1
649,7
51,6
1 029,2
1 888,9
3 054,4
2011
2 598,9
715,3
587,6
-10,2
1 294,8
1 982,4
3 204,0
2012
2 581,1
716,7
576,9
30,4
1 365,8
2119,3
3 151,7
2013
2 661,1
688,4
635,5
-3,3
1 371,3
2 099,1
3 253,9
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
66
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
7
CHAPTER
POTROŠNJA STANOVNIŠTVA
HOUSEHOLD CONSUMPTION
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Podaci o raspoloživim i upotrijebljenim sredstvima predstavljaju
rezultate Ankete o potrošnji domaćinstava, koja je usaglašena sa
međunarodnim standardima i preporukama EUROSTAT-a; UN-a
čime se obezbjeđuje međunarodna uporedivost podataka.
Data on available and spent resources of households represent
the results of the Household Budget Survey that is harmonized
with
international
standards,
EUROSTAT’s
and
UN
recommendations thus being comparable at international level.
Na godišnjem nivou uzorak je 1824 domaćinstva, svakog
mjeseca metodom slučajnog izbora bira se 152 domaćinstava.
The survey is conducted on 152 households selected by a
random sample each month out of 1824 households representing
a sample at annual level.
U 2013. godini anketirano je 1199 domaćinstava, što je 65,73% od
ukupnog broja domaćinstava u uzorku.
The 2013 survey examined 1 199 households which make the
65.73% response rate.
Metodi koji su primijenjeni u Anketi o potrošnji domaćinstava su
metod vođenja dnevnika i metod intervjua na bazi upitnika.
Methods introduced in this survey are: method of keeping the
diary and method of interviewing based on a questionnaire.
Obuhvat
Coverage
Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o
prihodima, rashodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o
osnovnim elementima lične potrošnje. Pored toga, Anketom se
prikupljaju i podaci o nekim važnijim pokazateljima životnog
standarda, kao i osnovni podaci o demografskim i sociološkim
karakteristikama domaćinstava.
The Household Budget Survey collects data about incomes,
expenditures and consumption of households, i.e., data about
basic elements of personal consumption. In addition, the survey
collects data about some important indicators of living standard,
as well as basic data about demographic and sociological
characteristics of households.
Jedinica anketiranja je svako izabrano domaćinstvo, prema planu
uzorka samačko ili višečlano. Domaćinstvom se smatra:
Responding unit is every single-member or several-members
household chosen according to sample plan. A household is:
a) samac koji živi, hrani se samostalno i troši ostvarene prihode;
a) a person living alone and spending resources on his/her own,
b) several persons living together and spending resources
together.
b) zajednica lica čiji članovi zajedno stanuju, hrane se i zajednički
troše ostvarene prihode.
U Anketi je primijenjen dvoetapni stratifikovani uzorak, sa
popisnim krugovima kao primarnim i domaćinstvima kao
sekundarnim jedinicama izbora.
Two-stage stratified sample is used in HBS, with enumeration
Definicije
Definitions
Zarade i nadnice u novcu obuhvataju: prihode iz redovnog radnog
odnosa, prihode van redovnog vremena i prihode ostvarene po
osnovu ugovora o djelu.
Wages and salaries in cash include: incomes from regular job, extra
incomes and incomes from temporary work.
areas as primary units and households as secondary ones.
Pension benefits include: incomes from pension and disability
insurance fund, personal family disability pension and benefits.
Prihodi po osnovu penzijskog osiguranja obuhvataju: prihode po
osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, lična porodična
invalidnina i invalidski dodaci.
Social benefits include: receipts from social security fund, incomes
from health insurance fund, children’s allowances, scholarships,
receipts for unemployed persons.
Primanja na ime socijalne zaštite obuhvataju: primanja na ime
socijalne zaštite, primanja po osnovu zdravstvenog osiguranja,
dječije dodatke; stipendije đaka i studenata, primanja na ime
materijalnog obezbjeđenja.
Other incomes include: incomes from rent, interest, loans, gifts and
various cash receipts, receipt from life and property insurance fund.
Ostala primanja obuhvataju: izdavanja pod zakup, kamate,
kredite, poklone i razne novčane dobitke, primanja na ime
osiguranja života i osiguranja imovine.
Spent resources are presented by the following groups Classification
of Individual Consumption by Purpose (COICOP): food and nonalcoholic beverages; spirits and tobacco; clothes and footwear;
housing, utilities; furniture, equipment and maintenance; health care;
transport; telecommunications; recreation and culture; education;
hotels and restaurants; other goods and services.
Upotrijebljena sredstva domaćinstava data su po sledećim grupama Klasifikacije individualne potrošnje prema namjeni (COICOP):
hrana i bezalkoholna pića; alkoholna pića i duvan; odjeća i obuća;
stanovanje, voda, struja; namještaj, pokućstvo i održavanje stana;
zdravstvo; transport; komunikacije; rekreacija i kultura;
obrazovanje; restorani i hoteli i ostala dobra i usluge.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
67
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POTROŠNJA STANOVNIŠTVA
HOUSEHOLD CONSUMPTION
7 – 1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I LIČNA POTROŠNJA
DOMAĆINSTAVA U 2013. GODINI
Crna Gora
Montenegro
DISPOSABLE RESOURCES AND
CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS, in 2013
Urbano
područje
Ruralno
područje
Urban area
Rural area
Podgorica
Anketirani broj domaćinstava
1 199
811
388
366
Ocijenjeni broj domaćinstava
192 197
126 087
66 110
56 802
Ocijenjeni broj lica
628 173
405 314
222 859
192 138
3,3
3,2
3,4
3,4
Prosječan broj članova
Number of interviewed households
Estimated number of households
Estimated number of persons
Average number of household members
Mjesečni prosjek po domaćinstvu u EUR / Monthly average per household in EUR
Ukupna raspoloživa sredstva
619
652
555
690
Total disposable resources
Zarade i nadnice
Prihodi po osnovu penzijskog osig.
370
171
423
168
269
177
493
164
Salaries and wages
Pension benefits
Primanja od socijalnog osiguranja
Primanja od poljoprivrede
13
8
12
0
14
21
15
2
Primanja od malog biznisa
Zarade u naturi
16
0
15
0
18
0
4
0
Income from small businesses
Income in-kind
Prihodi od imovine
15
5
33
1
Property income
Pokloni i dobici
18
16
22
4
Gifts and gains
8
12
1
7
Other available resources
Ostala raspoloživa sredstva
Social security benefits
Income from agricultural business
Ukupna lična potrošnja
566
569
560
564
Total used resources
Lična potrošnja
547
563
517
556
Personal consumption
Hrana i bezalkoholna pića
Food
178
175
184
168
Alkoholna pića i duvan
20
19
21
18
Spirits and tobacco
Odjeća i obuća
52
56
45
44
Clothing and footwear
Stanovanje, voda, struja
81
87
69
85
Housing, utilities
Namještaj, pokućstvo i održavanje stana
24
27
17
19
Furniture, equipment and maintenance
Zdravstvo
25
25
26
30
Health care
Transport
Transport
65
64
68
75
Komunikacije
32
33
28
36
Telecommunications
Rekreacija i kultura
18
19
14
20
Recreation and culture
Obrazovanje
10
12
8
14
Education
Restorani i hoteli
13
14
13
11
Hotels and restaurants
Ostala dobra i usluge
30
33
24
37
Other goods and services
Lična potrošnja iz sopstvene
proizvodnje
19
6
43
8
Hrana i bezalkoholna pića
Personal consumption from own
production
14
2
35
3
Food and bewerages
Alkholna pića
0
0
1
0
Spirits
Ogrijevno drvo
5
4
7
5
Firewood
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
68
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POTROŠNJA STANOVNIŠTVA
HOUSEHOLD CONSUMPTION
7 – 2. STRUKTURA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA I LIČNE
POTROŠNJE DOMAĆINSTAVA U 2013. GODINI
Crna Gora
Montenegro
STRUCTURE OF DISPOSABLE RESOURCES
AND CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS, in 2013
Urbano
područje
Ruralno
područje
Urban area
Rural area
Podgorica
Anketirani broj domaćinstava
1 199
811
388
366
Ocijenjeni broj domaćinstava
192 197
126 087
66 110
56 802
Ocijenjeni broj lica
628 173
405 314
222 859
192 138
3,3
3,2
3,4
3,4
Prosječan broj članova
Number of interviewed households
Estimated number of households
Estimated number of persons
Average number of household members
Mjesečni prosjek po domaćinstvu u % / Monthly average per household in %
Ukupna raspoloživa sredstva
100,0
100,0
100,0
100,0
Zarade i nadnice
59,8
64,9
48,5
71,4
Salaries and wages
Prihodi po osnovu penzijskog osig.
27,7
25,8
31,8
23,8
Pension benefits
Primanja od socijalnog osiguranja
2,1
1,8
2,6
2,2
Social security benefits
Primanja od poljoprivrede
1,2
0,1
3,8
0,3
Income from agricultural business
Primanja od malog biznisa
2,6
2,3
3,2
0,6
Income from small businesses
Zarade u naturi
0,0
0,0
0,0
0,0
Income in-kind
Prihodi od imovine
2,4
0,8
6,0
0,2
Property income
Pokloni i dobici
2,9
2,5
4,0
0,6
Gifts and gains
Other available resources
Ostala raspoloživa sredstva
Total disposable resources
1,3
1,8
0,1
1,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Lična potrošnja
96,7
98,9
92,3
98,5
Hrana i bezalkoholna pića
31,6
30,7
32,8
29,7
3,5
3,4
3,8
3,2
Spirits and tobacco
Clothing and footwear
Ukupna lična potrošnja
Alkoholna pića i duvan
Odjeća i obuća
Stanovanje, voda, struja
9,2
9,8
8,0
7,8
14,3
15,3
12,3
15,0
Total used resources
Personal consumption
Food
Housing, utilities
Namještaj, pokućstvo i održavanje stana
4,2
4,8
3,1
3,3
Furniture, equipment and maintenance
Zdravstvo
4,4
4,3
4,6
5,2
Health care
Transport
11,5
11,2
12,1
13,3
Komunikacije
5,6
5,9
5,0
6,3
Telecommunications
Rekreacija i kultura
3,1
3,4
2,6
3,6
Recreation and culture
Obrazovanje
1,8
2,0
1,5
2,5
Education
Restorani i hoteli
2,3
2,4
2,3
2,0
Hotels and restaurants
Ostala dobra i usluge
5,3
5,8
4,3
6,6
Other goods and services
Lična potrošnja iz sopstvene
proizvodnje
3,3
1,1
7,7
1,5
Personal consumption from own
production
Hrana i bezalkoholna pića
2,4
0,4
6,2
0,6
Food and bewerages
Alkoholna pića
0,0
0,0
0,1
0,0
Spirits
Ogrijevno drvo
0,9
0,7
1,4
0,9
Firewood
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
69
Transport
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POTROŠNJA STANOVNIŠTVA
HOUSEHOLD CONSUMPTION
7 – 3. SNABDJEVENOST DOMAĆINSTAVA
TRAJNIM POTROŠNIM DOBRIMA, U 2013. GODINI
Crna Gora
Montenegro
AVAILABILITY OF DURABLES
IN HOUSEHOLDS, in 2013
Urbano
područje
Ruralno
područje
Urban area
Rural area
Podgorica
Anketirani broj domaćinstava
1 199
811
388
366
Ocijenjeni broj domaćinstava
192 197
126 087
66 110
56 802
Number of interviewed households
Estimated number of households
Domaćinstva sva = 100 / All households = 100
Šporet na čvrsto gorivo
62,9
56,2
89,9
56,6
Solid fuel cooker
Električni šporet
96,0
96,9
92,5
97,5
Electric cooker
Električna peć (sve vrste)
22,4
26,1
7,6
21,7
Electric stove (all kinds)
Bojler
95,5
96,6
91,0
94,3
Boiler
Frižider
98,0
97,9
98,5
97,3
Refrigerator
Zamrzivač
74,2
73,1
78,3
67,8
Freezer
Mašina za pranje veša
90,8
92,4
84,5
88,9
Washing machine
Pegla
93,2
93,1
93,8
88,5
Iron
Fen
89,8
89,7
90,3
86,3
Hair-dryer
Usisivač
92,1
92,2
91,7
90,1
Vacuum cleaner
Mašina za pranje sudova
24,1
26,3
15,4
21,5
Dish-washer
Klima uređaj
47,4
51,4
31,5
68,5
Air conditioner
Televizor
98,2
98,7
96,4
98,0
Television set
Satelitska antena
29,4
31,0
23,0
38,3
Satellite antenna
Radio, sve vrste
31,7
29,8
39,4
14,4
Radio, all kinds
Personalni računar
43,5
45,0
37,7
45,8
Personal Computer
Priključak na internet
33,8
37,1
20,6
39,1
Internet connection
Fotografski aparat
17,3
19,0
10,4
12,7
Camera
Telefon
45,2
45,7
42,9
41,6
Telephone
Mobilni telefon
95,4
95,7
94,4
98,1
Cell phone
Putnički automobil
50,9
49,6
56,1
51,3
Passenger car
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
70
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
CHAPTER
8
INVESTICIJE
INVESTMENTS
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Podaci o ostvarenim i isplaćenim investicijama prikupljaju se
Godišnjim izvještajem o investicijama u osnovna sredstva
(INV– 01) od pravnih lica u zemlji ako su neposredni investitori.
The data on realised and paid investments of legal entities are
collected through annual survey on investments into fixed capital
(questionnaires INV-01) from legal persons in Montenegro that
are direct investors.
Obrazac INV-01 je od 2006. godine djelimično izmijenjen i
usaglašen sa međunarodnim statističkim standardima i
metodologijama, tj. sa Evropskim sistemom računa 1995 (ESA95)
i Sistemom nacionalnih računa 1993 (SNA93).
Since 2006 the INV-01 form has been partly changed and
harmonised with the international statistical standards and
methodologies, i.e. with the European System of Accounts 1995
(ESA95), and the System of National Accounts (SNA93).
Investicije privatnog sektora bez pravnih lica (investicije fizičkih
lica) prikupljaju se na bazi posebnog uputstva Zavoda za
statistiku, a korišćenjem raspoloživih podataka iz postojećih
statističkih istraživanja.
The data on investments of private sector without legal persons
(investments of natural persons) are collected in accordance with
special instructions of Statistical Office of Montenegro on the
basis of available data from other statistical surveys.
Obuhvat
Coverage
Cilj ovog istraživanja je da podaci o investicionoj aktivnosti u
zemlji omoguće obračun BDP prema potrošnoj metodi, utvrdi
učešće bruto investicija u BDP. Godišnjim izvještajima o
investicijama u osnovna sredstva (obrazac INV-01) u tekućim
cijenama obuhvaćena su pravna lica, ukoliko su neposredni
investitori, bez obzira da li su u redovnom ili probnom radu,
izgradnji ili likvidaciji. Za istraživanje INV-01 podaci se prikupljaju
na slučajnom stratifikovanom uzorku i stratifikacija se vrši prema
sektorima KD i po klasi broj radnika.
The aim of this survey is with the data on investment activities in
the country to enable the GDP calculation by expenditure
approach, and to assess the share of gross investment in GDP.
All legal persons have been covered by the annual survey on
investments in fixed capital (questionnaire INV-01) at current
prices, if they are direct investors, and whether they are in regular
or probation work, under construction or liquidation process. The
data for the INV-01 survey are collected on the randomly
selected, stratified sample, and the stratification is done
according to the Classification of Activities (sectors and number
of workers) .
Do 2010. god. pri prikupljanju i objavljivanju u službenoj primjeni
bila je Klasifikaija djelatnosti NACE Rev. 1.1, a od 2011. godine
Klasifikacija djelatnosti NACE Rev. 2. Podaci za 2009. i 2010.
godinu obrađeni su po Klasifikaciji djelatnosti NACE Rev. 2 na
nivou sektora. Podaci su grupisani po djelatnostima i teritoriji:
Until 2010 the activity classification NACE Rev. 1.1 was officially
used, and since 2011 the activity classification NACE Rev.2 is in
use. The data for 2009 and 2010 are processed in accordance
with the NACE Rev.2 at the sector level. The data are sorted by
activities and territory:
a) by main activity and investor’s main office (so-called
organizational principle”), and
a) prema pretežnoj djelatnosti i sjedištu izvještajne jedinice
investitora tzv. organizacioni princip i
b) po namjeni i lokaciji investicija tzv. princip čistih djelatnosti.
Ostvarene investicije privatnog sektora bez pravnih osoba
(fizičkih osoba) rezultat su procjene Zavoda za statistiku i
obuhvataju ulaganja u stambenu gradnju građana i individualnu
poljoprivredu.
b) by investment purpose and location, (the “principle of pure
activities”).
The actual investments of private sector without legal persons
(natural persons) are the result of MONSTAT estimations, and
they include investments in housing construction and individual
agricultural business.
Definicije
Definitions
Investicijama u osnovna sredstva se smatraju nabavke ostvarene
od strane pravnih lica i drugih organizacija i zajednica u cilju dobijanja novih, povećanja vrijednosti ili zamjene postojećih osnovnih
sredstava (stambene zgrade, ostale zgrade i građevine, mašine i
oprema, kultivisani biološki resursi i intelektualna svojina:
istraživanje i razvoj , mineralna istraživanja, računarski programi i
baze podataka, zabava, književni i umjetnički originali i ostala
intelektualna svojina). Nabavljena investiciona dobra mogu biti
nova ili već korišćena, kupljena ili dobijena bez naknade od
drugih u zemlji i inostranstvu, ili proizvedena u sopstvenoj režiji.
Obuhvataju se pri tom sve vrste ulaganja u nove kapacitete, kao i
za proširenja, dogradnju, rekonstrukciju i modernizaciju
postojećih ili zamjenu zastarjelih, istrošenih ili slučajnom štetom
uništenih kapaciteta. Investicijama se ne obuhvataju sredstva
utrošena za investiciono i redovno održavanje postojećih
objekata.
Investments into fixed capital are purchases made by enterprises
and other legal persons and associations in order to obtain new
assets, increase the value of existing assets or replace them
(residential buildings, other buildings and objects, machinery and
equipment, cultivated, biological resources and intellectual
property, research and development, mineral reasearches, PC
programs, and databases, entertainment, literary and art originals
and other intellectual property). Acquired investment goods can
be new or already used, purchased or received with no
compensation from others in country and abroad, or selfproduced. All investments into new facilities are included, as well
as investments for capacity extensions, re-building and
modernization of existing facilities or replacement of old ones,
ruined or destroyed by accident. Investments do not cover
investment expenditures and regular maintenance of existing
infrastructure.
Isplatama za investicije smatraju se novčana ulaganja u toku
godine u kojoj su isplate stvarno izvršene, bez obzira na
momenat njihove izgradnje ili nabavke.
Payments for investments are investments in cash during a
reference year in which payments were actually made regardless
the time of construction or purchase.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
71
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
8
CHAPTER
Ostvarene investicije u toku izvještajne godine predstavljaju
vrijednost efektivno izvršene izgradnje, izrade ili nabavke
objekata, opreme i ostalog, bez obzira da li su završene i da li je
njihova isplata izvršena (bez revalorizacije ostvarenih investicija).
Realized investment during the reference year is the value of
actual construction, building or procurement of facilities,
equipment etc., regardless of whether they are completed or not
and payment made (without revaluation of realized investment).
Podaci o ostvarenim investicijama u nova osnovna sredstva
odnosi se na onaj dio osnovnih sredstava koji je nabavljen
neposredno od izvođača građevinskih radova, proizvođača
opreme ili proizveden u sopstvenoj režiji, odnosno osnovna
sredstva koja još nijesu bila predmet kupoprodaje između
neposrednih korisnika tih dobara. Ovdje se uključuje i polovna
oprema nabavljena u inostranstvu budući da direktno utiče na
porast društvenog bogastva zemlje. U nabavku novih osnovnih
sredstava razvrstane su i investicije u značajnija poboljšanja
postojećih sredstava kao i investicija u značajnija poboljšanja
zemljišta. Takođe se uključuju i investicije u rekonstrukcije
modernizacije, dogradnju i proširenje za preuzređenje ili
proširenje postojećih objekata, oprema i uređaja, u cilju proširenja
obima, boljeg prilagođavanja potrebama tržišta, tehničkotehnološkim rješenjima ili usluga.
The data on realized investments in new fixed assets refer to the
fixed assests directly purchased from the builder contractor,
producers of equipment or to those produced on their own, that is
the assets that were not bougth or sold earlier. Here, we also
include the used equipment purchased abroad since it has a
direct impact to the growth of national wealth. Both, the
investments in significant improvements of existing fixed assests
and investments in significant improvements of land area are also
considered as the purchase of new fixed assets. Moreover,
investments in reconstructions, modernization, adding on or
enlargement of existing facilities, equipment and machines for the
purpose of further development, better adjustments to the market
needs, technical-technological solutions or services.
Investments in buildings include also the value of the integral
equipment mounted or built in (elevators, heating systems and
similar as well as associated project)
U investicije za građevinske objekte uključuju se i vrijednost
opreme koja je ugrađena u građevinske objekte (liftovi, uređaji za
grijanja i sl. i projekti za njih).
Investments in equipments include also the costs of their
mounting, transport, customs duties and insurance.
Investicije u opremu obuhvataju i troškove montaže, prevoza,
carine i osiguranja.
Other investments include investments in the principle herd,
afforestation, mining explorations, software, licences etc.
Investicije u ostalo prikazuju ulaganja u osnovno stado,
pošumljavanje, rudarska istraživanja, softveri, licence i dr.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
72
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
INVESTICIJE
INVESTMENTS
8 – 1. OSTVARENE INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA
PRAVNIH LICA I PRIVATNOG SEKTORA
BEZ PRAVNIH LICA (FIZIČKA LICA)
REALIZED INVESTMENTS IN FIXED CAPITAL OF
LEGAL PERSONS AND PRIVATE SECTOR WITHOUT
LEGAL PERSONS (PHYSICAL PERSONS)
hilj. EUR
thous. EUR
2009
2010
2011
2012
2013(p)
Ukupno
Pravna lica
Privatni sektor bez pravnih lica (fizička lica)
Total
Legal persons
Private sector without legal persons (physical persons)
749 572
674 784
578 457
561 262
579 409
618 422
561 587
415 395
436 548
485 603
131 150
113 197
163 062
124 714
93 806
(p) Preliminarni podaci.
(p) Preliminary data
8 – 2. ISPLATE ZA INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA
PO IZVORIMA FINANSIRANJA I DJELATNOSTI
INVESTITORA U 2012. GODINI
PAYMENTS FOR INVESTMENTS IN FIXED
CAPITAL BY FINANCIAL SOURCES AND
INVESTOR’S ACTIVITY IN 2012
hilj. EUR
thous. EUR
Investicije u osnovna sredstva po izvorima finansiranja
Investment in fixed capital by sources of financing
Djelatnost investitora
UKUPNO
Ukupno
Total
sopstvena
sredstva
udružena
sredstva
Own
resources
Pooled
resources
finansijski
krediti
Financial
credits
sredstva
državnih organa
i organa lokalne
samouprave
State and
Local selfmanagement
funds
421 663
265 545
5 161
69 986
80 971
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Vađenje ruda i kamena
4 539
10 539
4 354
10 517
15
-
170
22
-
Prerađivačka industrija
39 973
31 425
989
7 409
150
Snabdjevanje električnom energijom, gasom
Snabdjevanje vodom upravljanje otpadnim
vodama
Građevinarstvo.
38 826
25 589
621
12 616
-
10 721
3 049
25
4 798
2 849
31 160
17 882
-
13 278
-
Trgovina na veliko i malo, popravka
motornih vozila
67 881
60 071
980
6 045
785
Saobraćaj i skladištenje
21 065
7 731
14
13 320
-
Usluge smještaja i ishrane
25 731
22 068
-
3 663
-
Informisanje i komunikacije
28 136
28 053
-
49
34
8 621
8 585
-
36
-
245
245
-
-
-
6 230
2 234
127
70
3 799
13 737
12 144
-
1 563
30
102 429
24 189
2 021
6 746
69 473
Obrazovanje
2 916
858
290
-
1 768
Zdravstvena i socijalna zaštita
7 475
5 457
1
148
1 869
Umjetnost, zabava I rekreacija
922
595
60
53
214
Ostale uslužne djelatnosti
517
499
18
-
-
Finansijske djelatnosti i djelat. osiguranja
Poslovanje nekretninama
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
Administrativne i pomoćne uslužne djelat.
Državna uprava i odbrana, obavezno
Socijalno osiguranje
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
73
Investor’s activity
TOTAL
Agriculture, hunting and forestry
Mining and quarrying
Manufacturing
Electricity, and gas supply
Water supply, sewerage, waste
management
Construction
Wholesale and retail trade; repair
services of motor vehicles and
motorcycles
Transportation and storage services
Accommodation and food services
Information and communication
services
Financial and insurance services
Real estate services
Professional, scientific and
technical services
Administrative and support services
Public administration and
defence services; compulsory
social security services
Education
Health and social work services
Arts, entertainment and
recreation services
Other services
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
INVESTICIJE
INVESTMENTS
8 – 2. ISPLATE ZA INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA
PO IZVORIMA FINANSIRANJA I DJELATNOSTI
1)
INVESTITORA U 2013.(p) GODINI, hilj. EUR
PAYMENTS FOR INVESTMENTS IN FIXED
CAPITAL BY FINANCIAL SOURCES AND
1)
INVESTOR’S ACTIVITY IN 2013(p), thous. EUR
/nastavak/
/continued/
Investicije u osnovna sredstva po izvorima finansiranja
Investment in fixed capital by sources of financing
Djelatnost investitora
UKUPNO
Ukupno
Total
sopstvena
sredstva
udružena
sredstva
finansijski
krediti
Own
resources
Pooled
resources
Financial
credits
sredstva
državnih organa i
organa lokalne
samouprave
Investor’s activity
State and
Local selfmanagement
funds
TOTAL
451 646
316 986
5 187
100 760
28 712
Poljoprivreda, šumarstvo i
ribarstvo
6 591
4 404
-
2 187
-
Agriculture, hunting and
Forestry
Vađenje ruda i kamena
9 393
8 643
-
750
-
Mining and quarrying
Prerađivačka industrija
34 152
27 165
3 035
3 952
-
Manufacturing
Snabdjevanje električnom
energijom, gasom
37 358
21 501
90
15 655
112
Snabdjevanje vodom, upravljanje
otpadnim vodama
9 952
1 804
44
822
7 282
Građevinarstvo
5 184
5 148
-
36
-
Trgovina na veliko i malo,
poravka motornih vozila
78 724
60 871
24
17 829
-
Saobraćaj i skladištenje
53 176
6 087
68
45 223
1 798
Usluge smještaja i ishrane
19 441
14 119
-
5 322
-
Accommodation and food services
Informisanje i komunikacije
24 466
24 344
40
82
-
Information and communication
services
Finansijske djelatnosti i
djelatnosti osiguranja
13 682
13 682
-
-
-
Financial and insurance services
Poslovanje nekretninama
10 657
8 757
-
1 900
-
Real estate services
Stručne, naučne i tehničke
djelatnosti
14 212
7 569
103
1 988
4 553
Professional, scientific and
technical services
2 441
2 282
-
159
-
Administrative and support
services
119 915
102 368
1 418
3 070
13 059
Obrazovanje
3 814
2 448
215
565
586
Zdravstvena i socijalna zaštita
5 506
3 280
10
1 201
1 015
Umjetnost, zabava i rekreacija
1 439
1 084
46
2
307
Ostale uslužne djelatnosti
1 541
1 430
94
17
-
Administrativne i pomoćne uslužne
djelatnosti
Državna uprava i odbrana,
obavezno socijalno osiguranje
(p) Preliminarni podaci.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Electricity, and gas supply
Water supply, sewerage, waste
management
Construction
Wholesale and retail trade; repair
services of motor vehicles and
motorcycles
Transportation and storage
services
Public administration and
defence services; compulsory
social security services
Education
Health and social work services
Arts, entertainment and
recreation services
Other services
(p) Preliminary data
74
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
INVESTICIJE
INVESTMENTS
8 – 3. OSTVARENE INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA
1)
PO DJELATNOSTI INVESTITORA
REALIZED INVESTMENTS IN FIXED CAPITAL BY
1)
TECHNICAL STRUCTURE AND INVESTOR’S
hilj. EUR
thous. EUR
Djelatnost investitora
2011
2012
2013(p)
415 395
436 548
485 603
6 696
5 827
6 608
Vađenje ruda i kamena
13 630
11 027
15 509
Mining and quarrying
Prerađivačka industrija
23 640
40 304
40 110
Manufacturing
Snabdjevanje električnom energijom, gasom
24 020
38 858
35 797
Electricity, and gas supply
Snabdjevanje vodom, upravljanje
otpadnim vodama
14 108
17 845
11 356
Water supply, sewerage, waste
management
Građevinarstvo
10 962
18 939
24 787
Construction
Trgovina na veliko i malo, poravka motornih
vozila
74 463
70 834
84 695
Wholesale and retail trade; repair services
of motor vehicles and motorcycles
Saobraćaj i skladištenje
27 852
26 989
47 388
Transportation and storage services
Usluge smještaja i ishrane
26 538
26 836
25 521
Accommodation and food services
Informisanje i komunikacij
19 921
26 495
27 045
Information and communication services
Finansijske djelatnosti i
djelatnosti osiguranja
17 899
8 839
14 717
Financial and insurance services
209
573
15 434
Real estate services
12 629
6 293
13 013
Professional, scientific and technical services
1 109
13 573
2 500
130 780
109 040
104 244
Obrazovanje
2 706
3 455
6 233
Education
Zdravstvena i socijalna zaštita
4 006
9 223
6 577
Health and social work services
Umjetnost, zabava i rekreacija
2 736
911
1 593
Arts, entertainment and recreation services
Ostale uslužne djelatnosti
1 491
642
2 476
Other services
Ukupno
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Poslovanje nekretninama
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
Državna uprava i odbrana, obavezno
socijalno osiguranje
1)
Ostvarene investicije predstavljaju fizički ostvarenu izgradnju
investicionih dobara i izvršenu izradu ili nabavku investicionih
dobara tokom godine, bez obzira na to da li je i kada je izvršena
njihova isplata.
1)
(p) Preliminarni podaci.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Investor’s activity
TOTAL
Agriculture, hunting and forestry
Administrative and support services
Public administration and defence services;
compulsory social security services
Realized investments are physically realized constructions
of infrastructure and completed manufacture or purchase
of investments goods during a year re gardless of
payment thereof.
(p) Preliminary data
75
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
INVESTICIJE
INVESTMENTS
8 – 4. OSTVARENE INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA
PO TEHNIČKOJ STRUKTURI I DJELATNOSTI
1)
INVESTITORA U 2012. GODINI
REALIZED INVESTMENTS IN FIXED CAPITAL
BY TECHNICAL STRUCTURE AND INVESTOR’S
1)
ACTIVITY IN 2012
hilj. EUR
thous. EUR
Tehnička struktura
Technical structure
Djelatnost investitora
Ukupno
Total
Ukupno
oprema sa
montažom
Construction
works
Equipment with
mounting
Investor’s activity
ostalo
Other
436 548
247 266
164 953
24 329
5 827
1 583
3 274
970
Vađenje ruda i kamena
11 072
4 747
6 325
-
Prerađivačka industrija
40 304
17 721
20 960
1 623
38 858
4 433
33 102
1 323
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Snabdjevanje električnom energijom,
gasom
Snabdjevanje vodom, upravljanje
otpadnim vodama
Total
Agriculture, hunting and forestry
Mining and quarrying
Manufacturing
Electricity, and gas supply
17 845
9 362
8 365
118
Water supply, sewerage, waste
management
Građevinarstvo
18 939
14 747
3 381
811
Construction
Trgovina na veliko i malo,
poravka motornih vozila
70 834
34 680
25 425
10 729
Saobraćaj i skladištenje
26 989
12 768
13 665
556
Transportation and storage
services
Usluge smještaja i ishrane
26 836
18 824
7 660
352
Accommodation and food
services
Informisanje i komunikacije
26 495
3 499
19 492
3 504
Information and communication
services
8 839
2 775
4 953
1 111
Financial and insurance
services
573
477
63
33
Finansijske djelatnosti i
djelatnosti osiguranja
Poslovanje nekretninama
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
Administrativne i pomoćne uslužne
djelatnosti
Državna uprava i odbrana, obavezno
socijalno osiguranje
1)
građevinski
radovi
6 293
4 993
1 130
170
13 573
12 675
888
10
Wholesale and retail trade; repair
services of
motor vehicles and motorcycles
Real estate services
Professional, scientific and
technical services
Administrative and support services
Public administration and
defence services; compulsory
social security services
109 040
97 630
8 703
2 707
Obrazovanje
3 455
2 812
638
5
Zdravstvena i socijalna zaštita
9 223
2 944
6 158
121
Health and social work services
Umjetnost, zabava i rekreacija
911
79
646
186
Arts, entertainment and
recreation services
Ostale uslužne djelatnosti
642
517
125
-
Ostvarene investicije predstavljaju fizički ostvarenu izgradnju
investicionih dobara i izvršenu izradu ili nabavku investicionih
dobara tokom godine, bez obzira na to da li je i kada je izvršena
njihova isplata.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
1)
76
Education
Other services
Realized investments are physically realized constructions
of infrastructure and completed manufacture or purchase
of investments goods during a year re gardless of
payment thereof.
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
INVESTICIJE
INVESTMENTS
8 – 4. OSTVARENE INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA
PO TEHNIČKOJ STRUKTURI I DJELATNOSTI
1)
INVESTITORA U 2013.(p) GODINI, hilj. EUR
REALIZED INVESTMENTS IN FIXED CAPITAL
BY TECHNICAL STRUCTURE AND INVESTOR’S
1)
ACTIVITY IN 2013(p), thous. EUR
/nastavak/
/continued/
Tehnička struktura
Technical structure
Djelatnost investitora
Ukupno
Total
građevinski
radovi
oprema sa
montažom
Constrution
works
Equipment with
mounting
Investor’s activity
ostalo
Other
485 603
268 073
196 770
20 760
6 608
1 909
4 013
686
Vađenje ruda i kamena
15 509
7 604
7 905
-
Prerađivačka industrija
40 110
16 891
22 959
260
Manufacturing
Snabdjevanje električnom
energijom, gasom
35 797
4 035
31 405
357
Electricity, and gas supply
Snabdjevanje vodom, upravljanje
otpadnim vodama
11 356
9 108
1 950
298
Water supply, sewerage, waste
management
Građevinarstvo
24 787
20 941
2 939
907
Construction
Trgovina na veliko i malo,
poravka motornih vozila
84 695
44 749
32 587
7 359
Saobraćaj i skladištenje
47 388
3 068
44 025
295
Usluge smještaja i ishrane
25 521
18 961
4 950
1 610
Accommodation and food
services
Informisanje i komunikacije
27 045
4 220
19 494
3 331
Information and communication
services
Finansijske djelatnosti i
djelatnosti osiguranja
14 717
4 886
6 150
3 681
Financial and insurance
services
Poslovanje nekretninama
15 434
15 423
4
7
Stručne, naučne i tehničke djel.
13 013
9 534
3 374
105
2 500
275
2 221
4
104 244
97 469
5 201
1 574
Obrazovanje
6 233
4 987
1 245
1
Zdravstvena i socijalna zaštita
6 577
2 689
3 854
34
Health and social work services
Umjetnost, zabava i rekreacija
1 593
200
1 363
30
Arts, entertainment and
recreation services
Ostale uslužne djelatnosti
2 476
1 124
1 131
221
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Administrativne i pomoćne uslužne
djelatnosti
Državna uprava i odbrana, obavezno
socijalno osiguranje
1)
Ukupno
Ostvarene investicije predstavljaju fizički ostvarenu izgradnju
investicionih dobara i izvršenu izradu ili nabavku investicionih
dobara tokom godine, bez obzira na to da li je i kada je izvršena
njihova isplata.
1)
(p) Preliminarni podaci.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Total
Agriculture, hunting and forestry
Mining and quarrying
Wholesale and retail trade;
repair services of motor vehicles
and motorcycles
Transportation and storage
services
Real estate services
Professional, scientific and
technical services
Administrative and support
services
Public administration and
defence services; compulsory
social security services
Education
Other services
Realized investments are physically realized constructions
of infrastructure and completed manufacture or purchase of
investments goods during a year re gardless of payment
thereof.
(p) Preliminary data
77
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
INVESTICIJE
INVESTMENTS
8 – 5. OSTVARENE INVESTICIJE U NOVA OSNOVNA
SREDSTVA PO NAMJENI ULAGANJA I TEHNIČKOJ
1)
STRUKTURI U 2012 hilj. EUR
REALIZED INVESTMENTS IN NEW FIXED
CAPITAL BY PURPOSE AND TECHNICAL
1)
STRUCTURE IN 2012 , thous. EUR
Tehnička struktura
Technical structure
Namjena investicija
Ukupno
Total
građevinski
radovi
Purpose of investements
oprema sa
montažom
Construction
works
ostalo
Equipment with
mounting
Other
425 277
241 353
163 082
20 842
6 663
1 691
3 368
1 604
Vađenje ruda i kamena
13 756
4 607
9 149
-
Prerađivačka industrija
21 541
3 169
17 272
1 100
Manufacturing
Snabdjevanje električnom
energijom, gasom
37 240
2 815
33 102
1 323
Electricity, and gas supply
Snabdjevanje vodom, upravljanje
otpadnim vodama
23 083
14 641
8 324
118
Građevinarstvo
74 871
71 139
3 016
716
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Total
Agriculture, hunting and forestry
Mining and quarrying
Water supply, sewerage, waste
management
Construction
Wholesale and retail trade; repair
services of motor vehicles and
motorcycles
Trgovina na veliko i malo,
poravka motornih vozila
60 476
27 135
25 004
8 337
Saobraćaj i skladištenje
26 427
12 338
13 582
507
Transportation and storage
services
Usluge smještaja i ishrane
26 442
18 461
7 660
321
Accommodation and food
services
Informisanje i komunikacije
26 661
3 671
19 486
3 504
Information and communication
services
8 801
2 775
4 915
1 111
Financial and insurance
services
Poslovanje nekretninama
33 424
33 311
80
33
Stručne, naučne i tehničke
djelatnosti
3 169
1 971
1 028
170
Professional, scientific and
technical services
Administrativne i pomoćne uslužne
djelatnosti
13 533
12 650
873
10
Administrative and support
services
Državna uprava i odbrana,
obavezno socijalno osiguranje
24 047
13 580
8 680
1 787
5 119
4 496
618
5
Zdravstvena i socijalna zaštita
10 694
4 526
6 158
10
Umjetnost, zabava i rekreacija
8 772
7 940
646
186
558
437
121
-
Finansijske djelatnosti i
djelatnosti osiguranja
Obrazovanje
Ostale uslužne djelatnosti
1)
Ukupno
Ostvarene investicije predstavljaju fizički ostvarenu izgradnju
investicionih dobara i izvršenu izradu ili nabavku investicionih
dobara tokom godine, bez obzira na to da li je i kada je izvršena
njihova isplata.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
1)
78
Real estate services
Public administration and
defence services; compulsory
social security services
Education
Health and social work services
Arts, entertainment and
recreation services
Other services
Realized investments are physically realized constructions
of infrastructure and completed manufacture or purchase of
investments goods during a year re gardless of payment
thereof.
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
INVESTICIJE
INVESTMENTS
8 – 5. OSTVARENE INVESTICIJE U NOVA OSNOVNA
SREDSTVA PO NAMJENI ULAGANJA I TEHNIČKOJ
1)
STRUKTURI U 2013(p), u hilj. EUR
REALIZED INVESTMENTS IN NEW FIXED
CAPITAL BY PURPOSE AND TECHNICAL
1)
STRUCTURE IN 2013(p), thous. EUR
/nastavak/
/continued/
Tehnička struktura
Technical structure
Namjena investicija
Ukupno
Ukupno
Total
Purpose of investements
građevinski
radovi
oprema sa
montažom
Construction
works
Equipment with
mounting
ostalo
Other
472 704
265 546
191 093
16 065
7 176
1 909
4 013
1 254
Vađenje ruda i kamena
12 772
5 074
7 698
-
Prerađivačka industrija
24 647
2 160
22 262
225
Manufacturing
Snabdjevanje električnom
energijom, gasom
34 962
3 201
31 306
455
Electricity, and gas supply
Snabdjevanje vodom, upravljanje
otpadnim vodama
22 280
20 124
1 839
317
Water supply, sewerage, waste
management
Građevinarstvo
67 104
63 635
2 749
720
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Total
Agriculture, hunting and forestry
Mining and quarrying
Construction
Wholesale and retail trade; repair
services of motor vehicles and
motorcycles
Trgovina na veliko i malo,
poravka motornih vozila
60 122
26 586
30 134
3 402
Saobraćaj i skladištenje
46 427
2 596
43 700
131
Transportation and storage
services
Usluge smještaja i ishrane
24 260
18 773
5 089
398
Accommodation and food
services
Informisanje i komunikacije
33 493
10 668
19 307
3 518
Information and communication
services
Finansijske djelatnosti i
djelatnosti osiguranja
14 583
4 765
5 582
4 236
Financial and insurance
services
Poslovanje nekretninama
57 491
57 491
-
-
Stručne, naučne i tehničke
djelatnosti
4 088
1 032
2 950
106
Professional, scientific and
technical services
Administrativne i pomoćne uslužne
djelatnosti
2 619
513
2 102
4
Administrative and support
services
Državna uprava i odbrana, obavezno
socijalno osiguranje
25 607
19 520
5 072
1 015
8 474
7 228
1 244
2
Zdravstvena i socijalna zaštita
10 605
6 596
3 975
34
Umjetnost, zabava i rekreacija
13 271
12 097
926
248
2 723
1 578
1 145
-
Obrazovanje
Ostale uslužne djelatnosti
1)
Ostvarene investicije predstavljaju fizički ostvarenu izgradnju
investicionih dobara i izvršenu izradu ili nabavku investicionih
dobara tokom godine, bez obzira na to da li je i kada je izvršena
njihova isplata.
1)
(p) Preliminarni podaci.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Real estate services
Public administration and
defence services; compulsory
social security services
Education
Health and social work services
Arts, entertainment and
recreation services
Other services
Realized investments are physically realized constructions
of infrastructure and completed manufacture or purchase of
investments goods during a year re gardless of payment
thereof.
(p) Preliminary data
79
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
INVESTICIJE
INVESTMENTS
8 – 6. OSTVARENE INVESTICIJE U NOVA OSNOVNA
SREDSTVA PREMA DJELATNOSTI INVESTITORA I
1)
NAMJENI INVESTICIJA U 2012, u hilj. EUR
REALIZED INVESTMENTS IN NEW FIXED
CAPITAL BY ACTIVITY OF INVESTOR AND
1)
PURPOSE OF INVESTMENT IN 2012, thous. EUR
Namjena investicija / Purpose of investments
Djelatnost investitora
Ukupno
Total
Investor’s activity
A
B
C
D
E
F
G
Ukupno
A
Poljoprivreda,šumarstvo i
ribarstvo
B
Total
Agriculture, hunting and
forestry
425 277
6 663
13 756
21 541
37 240
23 083
74 871
60 476
Vađenje ruda i kamena
5 799
5 799
-
-
-
-
-
-
Mining and quarrying
C
Prerađivačka industrija
10 978
-
10 838
-
-
-
-
-
Manufacturing
D
Snabdjevanje električnom
energijom, gasom
38 458
-
2 918
21 541
-
-
-
-
Electricity, and gas supply
E
Snabdjevanje vodom, upravljanje
otpadnim vodama
38 858
-
-
-
37 240
-
-
-
Water supply, sewerage,
waste management
F
Građevinarstvo
17 721
-
-
-
-
17 302
-
-
Construction
G
Trgovina na veliko i malo,
poravka motornih vozila
16 489
-
-
-
-
-
10 387
-
Wholesale and retail trade;
repair services of motor
vehicles and motorcycles
H
Saobraćaj i skladištenje
66 821
244
-
-
-
-
-
60 476
Transportation and storage
services
I
Usluge smještaja i ishrane
26 624
-
-
-
-
-
-
-
Accommodation and food
services
J
Informisanje i komunikacije
26 778
-
-
-
-
-
-
-
Information and communication services
K
Finansijske djelatnosti i
djelatnosti osiguranja
26 489
-
-
-
-
-
-
-
Financial and insurance
services
L
Poslovanje nekretninama
8 801
-
-
-
-
-
-
-
Real estate services
M
Stručne, naučne i tehničke
djelatnosti
573
-
-
-
-
-
-
-
Professional, scientific and
technical services
N
Administrativne i pomoćne
uslužne djelatnosti
6 191
-
-
-
-
-
3 778
-
Administrative and support
services
O
Državna uprava i odbrana,
obavezno socijalno osiguranje
13 558
-
-
-
-
-
-
-
Public administration and
defence services; compulsory
social security services
P
Obrazovanje
107 062
620
-
-
-
5 781
60 706
-
Education
Q
Zdravstvena i socijalna zaštita
3 435
-
-
-
-
-
-
-
Health and social work
services
R
Umjetnost, zabava i rekreacija
9 093
-
-
-
-
-
-
-
Arts, entertainment and
recreation services
S
Ostale uslužne djelatnosti
911
-
-
-
-
-
-
-
Other services
1)
Ostvarene investicije predstavljaju fizički ostvarenu izgradnju
investicionih dobara i izvršenu izradu ili nabavku investicionih
dobara tokom godine, bez obzira na to da li je i kada je izvršena
njihova isplata.
1)
(p) Preliminarni podaci.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Realized investments are physically realized constructions
of infrastructure and completed manufacture or purchase of
investments goods during a year re gardless of payment
thereof.
(p) Preliminary data
80
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
INVESTICIJE
INVESTMENTS
8 – 6. OSTVARENE INVESTICIJE U NOVA OSNOVNA
SREDSTVA PREMA DJELATNOSTI INVESTITORA
1)
I NAMJENI INVESTICIJA U 2012, u hilj. EUR
REALIZED INVESTMENTS IN NEW FIXED
CAPITAL BY ACTIVITY OF INVESTOR AND
1)
PURPOSE OF INVESTMENT IN 2012, thous. EUR
/nastavak/
/continued/
Namjena investicija / Purpose of investments
Djelatnost investitora
Ukupno
Ukupno
Investor’s activity
Total
H
I
J
K
L
M
N
425 277
26 427
26 442
26 661
8 801
33 424
3 169
13 533
5 799
-
-
-
-
-
-
-
Agriculture, hunting and
forestry
Total
A
Poljoprivreda,šumarstvo i
ribarstvo
B
Vađenje ruda i kamena
10 978
-
-
-
-
140
-
-
Mining and quarrying
C
Prerađivačka industrija
38 458
-
-
-
-
13 999
-
-
Manufacturing
D
Snabdjevanje električnom
energijom, gasom
38 858
-
-
-
-
1 618
-
-
Electricity, and gas supply
E
Snabdjevanje vodom, upravljanje
otpadnim vodama
17 721
-
-
-
-
419
-
-
Water supply, sewerage,
waste management
F
Građevinarstvo
16 489
-
-
-
-
6 102
-
-
Construction
G
Trgovina na veliko i malo,
poravka motornih vozila
66 821
-
-
-
-
6 101
-
-
Wholesale and retail trade;
repair services of motor
vehicles and motorcycles
H
Saobraćaj i skladištenje
26 624
26 377
-
-
-
247
-
-
Transportation and storage
services
I
Usluge smještaja i ishrane
26 778
-
26 442
-
-
336
-
-
Accommodation and food
services
J
Informisanje i komunikacije
26 489
-
-
26 455
-
34
-
-
Information and communication services
K
Finansijske djelatnosti i
djelatnosti osiguranja
8 801
-
-
-
8 801
-
-
-
Financial and insurance
services
L
Poslovanje nekretninama
573
-
-
-
-
573
-
-
Real estate services
M
Stručne, naučne i tehničke
djelatnosti
6 191
-
-
-
-
581
1 832
-
Professional, scientific and
technical services
N
Administrativne i pomoćne
uslužne djelatnosti
13 558
-
-
-
-
25
-
13 533
Administrative and support
services
O
Državna uprava i odbrana,
obavezno socijalno osiguranje
107 062
50
-
206
-
3 047
1 337
-
Public administration and
defence services; compulsory
social security services
P
Obrazovanje
3 435
-
-
-
-
64
-
-
Education
Q
Zdravstvena i socijalna zaštita
9 093
-
-
-
-
58
-
-
Health and social work
services
R
Umjetnost, zabava i rekreacija
911
-
-
-
-
-
-
-
Arts, entertainment and
recreation services
S
Ostale uslužne djelatnosti
638
-
-
-
-
80
-
-
Other services
1)
Ostvarene investicije predstavljaju fizički ostvarenu izgradnju
investicionih dobara i izvršenu izradu ili nabavku investicionih
dobara tokom godine, bez obzira na to da li je i kada je izvršena
njihova isplata.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
1)
81
Realized investments are physically realized constructions
of infrastructure and completed manufacture or purchase of
investments goods during a year re gardless of payment
thereof.
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
INVESTICIJE
INVESTMENTS
8 – 6. OSTVARENE INVESTICIJE U NOVA OSNOVNA
SREDSTVA PREMA DJELATNOSTI INVESTITORA I
1)
NAMJENI INVESTICIJA U 2012., u hilj. EUR
REALIZED INVESTMENTS IN NEW FIXED
CAPITAL BY ACTIVITY OF INVESTOR AND
1)
PURPOSE OF INVESTMENT IN 2012, thous. EUR
/nastavak/
/continued/
Namjena investicija / Purpose of investments
Djelatnost investitora
Ukupno
Ukupno
Investor’s activity
Total
O
P
Q
R
S
Total
425 277
24 047
5 119
10 694
8 772
558
5 799
-
-
-
-
-
Agriculture, hunting and
forestry
A
Poljoprivreda,šumarstvo i
ribarstvo
B
Vađenje ruda i kamena
10 978
-
-
-
-
-
Mining and quarrying
C
Prerađivačka industrija
38 458
-
-
-
-
-
Manufacturing
D
Snabdjevanje električnom
energijom, gasom
38 858
-
-
-
-
-
Electricity, and gas supply
E
Snabdjevanje vodom,
upravljanje otpadnim
vodama
17 721
-
-
-
-
-
Water supply, sewerage,
waste management
F
Građevinarstvo
16 489
-
-
-
-
-
Construction
G
Trgovina na veliko i malo,
poravka motornih vozila
66 821
-
-
-
-
-
Wholesale and retail trade;
repair services of motor
vehicles and motorcycles
H
Saobraćaj i skladištenje
26 624
-
-
-
-
-
Transportation and storage
services
I
Usluge smještaja i ishrane
26 778
-
-
-
-
-
Accommodation and food
services
J
Informisanje i
komunikacije
26 489
-
-
-
-
-
Information and
communication services
K
Finansijske djelatnosti i
djelatnosti osiguranja
8 801
-
-
-
-
-
Financial and insurance
services
L
Poslovanje nekretninama
573
-
-
-
-
-
Real estate services
M
Stručne, naučne i tehničke
djelatnosti
6 191
-
-
-
-
-
Professional, scientific and
technical services
N
Administrativne i pomoćne
uslužne djelatnosti
13 558
-
-
-
-
-
Administrative and support
services
O
Državna uprava i odbrana,
obavezno socijalno
osiguranje
107 062
24 047
1 748
1 659
7 861
-
Public administration and
defence services;
compulsory
social security services
3 435
-
3 371
-
-
-
Education
P
Obrazovanje
Q
Zdravstvena i socijalna
zaštita
R
S
1)
9 093
-
-
9 035
-
-
Health and social work
services
Umjetnost, zabava i
rekreacija
911
-
-
-
911
-
Arts, entertainment and
recreation services
Ostale uslužne djelatnosti
638
-
-
-
-
558
Ostvarene investicije predstavljaju fizički ostvarenu izgradnju
investicionih dobara i izvršenu izradu ili nabavku investicionih
dobara tokom godine, bez obzira na to da li je i kada je izvršena
njihova isplata.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
1)
82
Other services
Realized investments are physically realized constructions
of infrastructure and completed manufacture or purchase of
investments goods during a year re gardless of payment
thereof.
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
INVESTICIJE
INVESTMENTS
8 – 6. OSTVARENE INVESTICIJE U NOVA OSNOVNA
SREDSTVA PREMA DJELATNOSTI INVESTITORA
1)
I NAMJENI INVESTICIJA U 2013(p), u hilj. EUR
REALIZED INVESTMENTS IN NEW FIXED
CAPITAL BY ACTIVITY OF INVESTOR AND
1)
PURPOSE OF INVESTMENT IN 2013(p), thous. EUR
/nastavak/
/continued/
Namjena investicija / Purpose of investments
Djelatnost investitora
Ukupno
Ukupno
Total
Investor’s activity
A
B
C
D
E
F
G
472 704
7 176
12 772
24 647
34 962
22 280
67 104
60 122
Total
6 608
6 608
-
-
-
-
-
-
Agriculture, hunting and
forestry
12 772
-
-
-
-
-
Mining and quarrying
24 440
-
-
-
-
Manufacturing
A
Poljoprivreda,šumarstvo i
ribarstvo
B
Vađenje ruda i kamena
15 302
-
C
Prerađivačka industrija
39 315
-
D
Snabdjevanje električnom
energijom, gasom
35 797
-
-
-
34 962
-
-
-
Electricity, and gas
supply
E
Snabdjevanje vodom,
upravljanje otpadnim
vodama
11 263
-
-
-
-
11 183
-
-
Water supply,
sewerage, waste
management
F
Građevinarstvo
24 410
-
-
-
-
-
23 300
-
G
Trgovina na veliko i malo,
poravka motornih vozila
76 034
H
Saobraćaj i skladištenje
46 890
I
Usluge smještaja i ishrane
J
K
Construction
Wholesale and retail
trade; repair services of
motor vehicles and
motorcycles
-
207
-
-
-
60 122
-
-
-
-
-
-
-
Transportation and
storage services
24 081
-
-
-
-
-
-
-
Accommodation and
food services
Informisanje i komunikacije
27 045
-
-
-
-
-
-
-
Information and
communica-tion
services
Finansijske djelatnosti i
djelatnosti osiguranja
14 704
-
-
-
-
-
-
-
Financial and insurance
services
L
Poslovanje nekretninama
15 423
-
-
-
-
-
-
-
Real estate services
M
Stručne, naučne i tehničke
djelatnosti
12 590
-
-
-
-
-
4 553
-
Professional, scientific
and technical services
N
Administrativne i pomoćne
uslužne djelatnosti
2 381
-
-
-
-
-
-
-
Administrative and
support services
O
Državna uprava i odbrana,
obavezno socijalno
osiguranje
P
Obrazovanje
Q
R
S
1)
Zdravstvena i socijalna
zaštita
Umjetnost, zabava i
rekreacija
Ostale uslužne djelatnosti
104 243
568
-
-
-
11 097
39 251
-
Public administration
and defence services;
compulsory social
security services
6 233
-
-
-
-
-
-
-
Education
6 577
-
-
-
-
-
-
-
Health and social work
services
1 552
-
-
-
-
-
-
-
Arts, entertainment and
recreation services
2 256
-
-
-
-
-
-
-
Other services
Ostvarene investicije predstavljaju fizički ostvarenu izgradnju
investicionih dobara i izvršenu izradu ili nabavku investicionih
dobara tokom godine, bez obzira na to da li je i kada je izvršena
njihova isplata.
1)
(p) Preliminarni podaci
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Realized investments are physically realized constructions
of infrastructure and completed manufacture or purchase of
investments goods during a year re gardless of payment
thereof.
(p) Preliminary data
83
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
INVESTICIJE
INVESTMENTS
8 – 6. OSTVARENE INVESTICIJE U NOVA OSNOVNA
SREDSTVA PREMA DJELATNOSTI INVESTITORA
1)
I NAMJENI INVESTICIJA U 2013(p), u hilj. EUR
REALIZED INVESTMENTS IN NEW FIXED
CAPITAL BY ACTIVITY OF INVESTOR AND
1)
PURPOSE OF INVESTMENT IN 2013(p), thous. EUR
/nastavak/
/continued/
Namjena investicija / Purpose of investments
Djelatnost investitora
Ukupno
A
Poljoprivreda,šumarstvo i
ribarstvo
B
Ukupno
Total
472 704
Investor’s activity
H
I
46 427
J
24 260
33 493
K
L
M
N
14 583
57 491
4 088
2 619
Total
6 608
-
-
-
-
-
-
-
Agriculture, hunting and
forestry
Vađenje ruda i kamena
15 302
-
-
-
-
2 530
-
-
Mining and quarrying
C
Prerađivačka industrija
39 315
-
-
-
-
14 875
-
-
Manufacturing
D
Snabdjevanje
električnom energijom,
gasom
35 797
-
-
-
-
835
-
-
Electricity, and gas
supply
E
Snabdjevanje vodom,
upravljanje otpadnim
vodama
11 263
-
-
-
-
66
-
-
Water supply, sewerage,
waste management
F
Građevinarstvo
24 410
-
-
-
-
1 110
-
-
Construction
G
Trgovina na veliko i
malo, poravka motornih
vozila
76 034
H
Saobraćaj i skladištenje
46 890
I
Usluge smještaja i
ishrane
J
-
-
-
15 705
-
-
Wholesale and retail
trade; repair services of
motor vehicles and
motorcycles
46 331
-
-
-
559
-
-
Transportation and
storage services
24 081
-
23 991
-
-
90
-
-
Accommodation and food
services
Informisanje i
komunikacije
27 045
-
-
27 045
-
-
-
-
Information and
communication services
K
Finansijske djelatnosti i
djelatnosti osiguranja
14 704
-
-
-
14583
121
-
-
Financial and insurance
services
L
Poslovanje nekretninama
15 423
-
-
-
-
15 423
-
-
Real estate services
M
Stručne, naučne i
tehničke djelatnosti
12 590
-
-
-
-
4 460
3 577
-
Professional, scientific
and technical services
N
Administrativne i
pomoćne uslužne djelat.
2 381
-
-
-
-
84
-
2 297
O
Državna uprava i odbrana,
obavezno socijalno
osiguranje
104 243
96
-
6 448
-
1 527
511
322
P
Obrazovanje
6 233
-
-
-
-
106
-
-
Education
Q
Zdravstvena i socijalna
zaštita
6 577
-
-
-
-
-
-
Health and social work
services
R
Umjetnost, zabava i
rekreacija
1 552
-
269
-
-
-
-
Arts, entertainment and
recreation services
S
Ostale uslužne
djelatnosti
2 256
-
-
-
-
-
-
Other services
1)
Ostvarene investicije predstavljaju fizički ostvarenu izgradnju
investicionih dobara i izvršenu izradu ili nabavku investicionih
dobara tokom godine, bez obzira na to da li je i kada je izvršena
njihova isplata.
1)
(p) Preliminarni podaci.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
-
Administrative and
support services
Public administration and
defence services;
compulsory social
security services
Realized investments are physically realized constructions
of infrastructure and completed manufacture or purchase of
investments goods during a year re gardless of payment
thereof.
(p) Preliminary data
84
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
INVESTICIJE
INVESTMENTS
8 – 6. OSTVARENE INVESTICIJE U NOVA OSNOVNA
SREDSTVA PREMA DJELATNOSTI INVESTITORA I
1)
NAMJENI INVESTICIJA U 2013(p), u hilj. EUR
REALIZED INVESTMENTS IN NEW FIXED
CAPITAL BY ACTIVITY OF INVESTOR AND
1)
PURPOSE OF INVESTMENT IN 2013(p), thous. EUR
/nastavak/
/continued/
Namjena investicija / Purpose of investments
Djelatnost investitora
Ukupno
Ukupno
Investor’s activity
Total
O
P
Q
R
S
472 704
25 607
8 474
10 605
13 271
2 723
Total
6 608
-
-
-
-
-
Agriculture, hunting and
forestry
A
Poljoprivreda,šumarstvo i
ribarstvo
B
Vađenje ruda i kamena
15 302
-
-
-
-
-
Mining and quarrying
C
Prerađivačka industrija
39 315
-
-
-
-
-
Manufacturing
D
Snabdjevanje električnom
energijom, gasom
35 797
-
-
-
-
-
Electricity, and gas supply
E
Snabdjevanje vodom,
upravljanje otpadnim
vodama
11 263
-
-
-
-
14
F
Građevinarstvo
24 410
-
-
-
-
-
Construction
Water supply, sewerage,
waste management
G
Trgovina na veliko i malo,
poravka motornih vozila
76 034
-
-
-
-
-
Wholesale and retail trade;
repair services of motor
vehicles and motorcycles
H
Saobraćaj i skladištenje
46 890
-
-
-
-
-
Transportation and storage
services
I
Usluge smještaja i ishrane
24 081
-
-
-
-
-
Accommodation and food
services
J
Informisanje i
komunikacije
27 045
-
-
-
-
-
Information and
communication services
K
Finansijske djelatnosti i
djelatnosti osiguranja
14 704
-
-
-
-
-
Financial and insurance
services
L
Poslovanje nekretninama
15 423
-
-
-
-
-
Real estate services
M
Stručne, naučne i tehničke
djelatnosti
12 590
-
-
-
-
-
Professional, scientific and
technical services
N
Administrativne i pomoćne
uslužne djelatnosti
2 381
-
-
-
-
-
Administrative and support
services
O
Državna uprava i odbrana,
obavezno socijalno
osiguranje
104 243
25 607
2 347
4 028
11 988
453
P
Obrazovanje
6 233
-
6 127
-
-
-
Education
Q
Zdravstvena i socijalna
zaštita
6 577
-
-
6 577
-
-
Health and social work
services
R
Umjetnost, zabava i
rekreacija
1 552
-
-
-
1 283
-
Arts, entertainment and
recreation services
S
Ostale uslužne djelatnosti
2 256
-
-
-
-
2 256
1)
Ostvarene investicije predstavljaju fizički ostvarenu izgradnju
investicionih dobara i izvršenu izradu ili nabavku investicionih
dobara tokom godine, bez obzira na to da li je i kada je izvršena
njihova isplata.
1)
(p) Preliminarni podaci
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Public administration and
defence services;
compulsory
social security services
Other services
Realized investments are physically realized constructions
of infrastructure and completed manufacture or purchase of
investments goods during a year re gardless of payment
thereof.
(p) Preliminary data
85
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
9
POGLAVLJE
CHAPTER
CIJENE
PRICES
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Potrošačke cijene proizvoda i usluga snimaju statističari u
izabranim gradovima (Podgorica, Nikšić, Bijelo Polje, Budva,
Bar), koji predstavljaju veće tržišne centre.
Consumer prices of products and services are observed and
recorded by statisticians in the towns representing bigger market
centres (Podgorica, Nikšić, Bijelo Polje, Budva, Bar).
Cijene roba i usluga snimaju se jednom mjesečno na određenom
broju izabranih tržišnih mjesta, po pravilu, sa najvećim prometom
u gradu.
Prices of goods and services are collected monthly from selected
outlets that have the highest turnover in the municipality.
The average price at municipal level is calculated for each
product, as a simple arithmetic mean of several prices recorded
at different (selected) places within municipality.
Prosječne cijene za grad izračunavaju se za svaki artikal
posebno, prostom aritmetičkom sredinom iz više snimljenih cijena
izabranih tržišnih mjesta u gradu.
The average monthly prices for Montenegro are calculated from
average prices in municipalities, weighted by the annual structure
of household expenditure.
Prosječne mjesečne cijene za Crnu Goru izračunate su od
prosječnih cijena gradova, koje su ponderisane godišnjom
strukturom potrošnje domaćinstava.
Opšti i grupni indeksi cijena izračunavaju se ponderisanjem
individualnih indeksa sa strukturom potrošnje domaćinstava
dobijenom na osnovu podataka iz Ankete o potrošnji
domaćinstava.
General and group price indices are calculated by weighting
individual indices with household expenditure structure based on
Household budget survey data.
Obuhvat
Coverage
Lista poizvoda obuhvata oko 520 najznačajnijih proizvoda i
usluga lične potrošnje. Osnovni kriterijum izbora je učešće grupe
proizvoda u ličnoj potrošnji, tako da su izabrani reprezentni
proizvodi za sve klase COICOP klasifikacije čije učešće u
potrošnji prelazi 0,1%. Ponderacioni sistem indeksa potrošačkih
cijena povremeno se mijenja, a između promjena vrši se
djelimična korekcija kao rezultat nastalih promjena u kretanju
cijena. Indeksne serije svake godine preračunavaju se na novu
bazu.
The list of products contains about 520 representative products
and services of individual consumption. The main criterion of
choice is share of group's products in personal consumption, so
that the selected represented products for all classes of COICOP
classification whose participation in the consumption exceeds
0.1%. Weighting system of Consumer price index is periodically
changed and partial correction is done between changes as the
result of price changes. The base of index series is recalculated
every year.
Definicije
Definitions
Potrošačke cijene predstavljaju cijene po kojima trgovina na
malo, individualni proizvođači i vršioci usluga prodaju proizvode i
usluge krajnjim potrošačima, odnosno cijene po kojima krajnji
potrošači plaćaju proizvode široke potrošnje i usluge. Prate se
cijene po kojima se prodaju najveće količine izabranih proizvoda
tzv. „najčešće'' cijene. Indeksi potrošačkih cijena računaju se na
osnovu indeksnih (reprezentativnih) lista artikala i usluga i
odgovarajućih ponderacija, za cijene uporedive sa baznim
cijenama po formuli:
Consumer prices refer to prices at which retail trade, private
agricultural producers and service suppliers sell their own
products and services to final consumers. Those are, in other
words, goods and services prices paid by final consumers.
Observed are the prices at which the highest quantities of chosen
products are sold, i.e., the “most common” prices. Consumer
Price indices are calculated on the basis of index (representative)
lists of products and services and corresponding weights, for the
prices comparable to the base prices, using the following formula:
I 

Pn
 Wo
Po
 Wo
I 
i za cijene koje nijesu direktno uporedive s baznim cijenama po
formuli :
 i n 1
I 

Pn
 Wo
Po
 Wo
and for prices not directly comparable with the base prices, by the
following formula:
Pn
 Wo
Pn  1
 Wo
.
 i n 1
I 
Pn
 Wo
Pn  1
 Wo
.
gdje je:
where:
In - 1 = bazni indeks (za svaki pojedini artikal) u prethodnom
mjesecu,
In − 1 = basic index (for each, particular article) in the preceding
month,
Pn = prosječna cijena u tekućem mjesecu,
Pn = average price in the current month,
Pn-1= prosječna cijena u prethodnom mjesecu.
Po = prosječna cijena u baznom periodu,
Wo = struktura potrošnje domaćinstva.
Pn−1 = average price in the preceding month,
P0 = average price in the basic period,
W0 = household expenditure structure
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
86
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
CIJENE
PRICES
CONSUMER PRICE INDICES
9 – 1. INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA
2012 = 100
2011
2012
2013
UKUPAN INDEKS POTROŠAČKIH
CIJENA
96,0
100,0
102,2
TOTAL CONSUMER PRICE INDEX
Hrana i bezalkoholna pića
96,0
100,0
104,0
Alkoholna pića i duvan
85,7
100,0
104,7
Food and non-alcoholic beverages
Alcoholic beverages and tobacco
Odjeća i obuća
100,0
100,0
102,0
91,1
100,0
103,4
100,1
100,0
98,4
Zdravlje
96,7
100,0
101,8
Health
Prevoz
97,4
100,0
98,3
Transport
Komunikacije
97,8
100,0
101,1
Communications
Rekreacija i kultura
97,9
100,0
100,1
Recreation and culture
Obrazovanje
100,2
100,0
100,1
Education
Restorani i hoteli
96,5
100,0
99,3
Restaurants and Hotels
Ostali proizvodi i usluge
100,3
100,0
101,7
Miscellaneous goods and services
Stanovanje, voda, struja, gas i dr. goriva
Pokućstvo i rutinsko održavanje stana
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
87
Clothing and footwear
Housing, water,electricity, gas nad other
fuels
Furnishing, household equipment and
routine household maintenance
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
CIJENE
PRICES
CONSUMER PRICE INDICES
BY GROUP OF PRODUCTS
9 – 2. INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA
PO GRUPAMA PROIZVODA
2012 = 100
2011
2012
2013
Hljeb i žitarice
100,5
100,0
99,0
Bread and cereals
Meso
99,9
100,0
101,2
Meat
Riba
95,2
100,0
102,0
Fish
Mlijeko, sir i jaja
97,8
100,0
99,5
Milk, cheese and eggs
Ulja i masti
97,4
100,0
104,6
Oils and fats
Voće
86,3
100,0
111,4
Fruit
Povrće
Šećer, džem, med, čokolada i
konditorski proizvodi
Ostali prehrambeni proizvodi
87,3
100,0
125,9
97,3
100,0
100,3
96,9
100,0
101,4
Vegetables
Sugar, jam, honey, chocolate and
confectionery
Food products n.e.c.
Bezalkoholna pića
94,3
100,0
102,9
Non-alcoholic beverages
Alkoholna pića
95,8
100,0
103,5
Alcoholic beverages
Duvan
79,5
100,0
105,3
Tobacco
Materijal za odjeću
98,7
100,0
95,5
Clothing materials
Odjeća
98,4
100,0
104,5
Ostali odjevni artikli i dodaci odjeći
99,4
100,0
95,3
Garments
Other articles of clothing and
clothing accessories
Šivenje, popravka i iznajmljivanje
odjeće
99,6
100,0
100,0
Cleaning, repair and hire of cloth.
102,3
100,0
99,0
Shoes and other footwear, repair
and hire of footwear
100,6
100,0
100,5
Actual rentals
Održavanje i popravka stanova
Snabdijevanje vodom i druge usluge
vezane za stan
102,3
100,0
100,6
82,7
100,0
100,0
Maint. and repair of the dwelling
Water supply and miscellaneous
services relating to the dwelling
Električna energija, gas i ostala
goriva
90,5
100,0
104,6
Electricity, gas, and other fuels
Namještaj, pokućstvo, tepisi i ostale
podne prostirke
Tekstilni proizvodi za domaćinstvo
102,6
100,0
93,8
Furniture and furnishings, carpets
and other floor coverings
90,3
100,0
92,2
Household textiles
Aparati za domaćinstvo
Staklarija, pribor za jelo i kućne
potrepštine
99,8
100,0
99,8
99,3
100,0
98,7
Alati i razne potrebštine za kuću i vrt
97,2
100,0
100,4
101,2
100,0
101,6
96,7
100,0
101,8
Household appliances
Glassware, tableware and
household utensils
Tools and equipment for house and
garden
Goods and services for routine
household maintenance
Health
Kupovina vozila
100,0
100,0
100,7
Purchase of vehicles
Troškovi korišćenja i održavanja
vozila
Transportne usluge
96,8
100,0
97,6
Operation of personal transp. equip.
97,6
100,0
99,1
Transport services
Komunikacije
97,8
100,0
101,1
Communicatios
Rekreacija i kultura
97,9
100,0
100,1
Recreation and culture
Obrazovanje
100,2
100,0
100,1
Education
Hoteli i restorani
96,5
100,0
99,3
Restaurants and hotels
Ostali proizvodi i usluge
100,3
100,0
101,7
Miscellaneous goods and services
Obuća, uključujući popravku i
iznajmljivanje obuće
Stvarne rente
Proizvodi i usluge za rutinsko
održavanje stana
Zdravlje
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
88
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
CIJENE
PRICES
9 – 3. INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA
INDUSTRIJSKIH PROIZVODA
PRODUCERS PRICE INDICES
FOR INDUSTRIAL PRODUCTS
2012=100
2011
UKUPNO
2012
2013
98,2
100,0
101,6
TOTAL
Vađenje ruda i kamena
102,1
100,0
102,7
Mining and quarrying
Prerađivačka industrija
99,3
100,0
98,8
Snabdijevanje el. enrgijom, gasom i parom
94,2
100,0
109,2
Electricity, gas and water supply
102,1
100,0
102,7
Mining and quarrying
99,8
100,0
100,8
Mining of coal
Vađenje ruda metala
104,6
100,0
105,2
Mining of metal ores
Ostalo rudarstvo
100,0
100,0
98,9
99,3
100,0
98,8
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
98,1
100,0
100,5
Proizvodnja pića
96,5
100,0
94,3
Manufacture of beverages
Proizvodnja duvanskih proizvoda
86,4
100,0
65,4
Manufacture of tobacco products
Proizvodnja odjevnih predmeta
99,6
100,0
101,5
Manufacture of wearing apparel
Manufacture of leather and leather products
Vađenje ruda i kamena
Vađenje uglja
Prerađivačka industrija
Proizvodnja kože i predmeta od kože
Manufacturing
Other mining and quarrying
Manufacturing
Manufacture of food products
100,0
100,0
100,0
Proizvodi od drveta, plute i slično
98,9
100,0
99,8
Prizvodnja papira i proizvoda od papira
97,9
100,0
100,9
Manufacture of paper and paper products
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa
100,0
100,0
100,0
Printing and reproduction of audio and video
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
101,2
100,0
100,0
91,8
100,0
122,4
Manufacture of chemicals and chemical products
Manufacture of basic pharmaceutical products
and preparations
100,0
100,0
100,0
Manufacture of rubber and plastic products
97,0
100,0
100,4
101,8
100,0
98,4
92,9
100,0
100,3
Manufacture of metal products except machinery
Proizv. mašina i opreme na drugom mjestu nepomenuta
100,0
100,0
100,0
Manufacture of other machinery and equipment
Proizvodnja namještaja
100,2
100,0
100,0
Manufacture of furniture
Snabdijevanje el.ektričnom energijom,
gasom i parom
94,2
100,0
109,2
Snabdijevanje el.ektričnom energijom,
gasom i parom
94,2
100,0
109,2
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizv. i preparata
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala
Proizvodnja osnovnih metala
Proizv. metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
89
Manufacture of wood products, cork and similar
Manufacture of other non-metal minerals
Manufacture of basic metals
Electricity, gas and water supply
Electricity, gas and hot water supply
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
10
CHAPTER
POLJOPRIVREDA
AGRICULTURE
Podaci o opštem pregledu razvoja poljoprivrede prikupljeni su
kompleksnim godišnjim izvještajem za koje su metodološka objašnjenja
data u odgovarajućim poglavljima ovog Godišnjaka.
Data on general review of agricultural development are collected
through complex annual reports. Methodological explanations are given
in the corresponding chapters of the Yearbook.
Biljna proizvodnja
Crop Production
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collections
Metod koji se koristio u statistici biljne proizvodnje od početka 60-tih godina
prošlog vijeka, zasnivao se na izvještajima poljoprivrednih organizacija
(poljoprivrednih preduzeća i zemljoradničkih zadruga) koja se bave biljnom
proizvodnjom i na procjenama za porodična poljoprivredna gazdinstva.
Izvještaji poljoprivrednih preduzeća bazirani su na knjigovodstvenoj
evidenciji. Procjene površina i proizvodnje biljnih kultura obavljane su od
strane procjenitelja na bazi katastarskih podataka, procjena iz prethodnih
godina, informacija prikupljenih od poljoprivrednih proizvođača i stručnjaka i
na njihovim ličnim zapažanjima.
The method used in the statistics of crop production since the beginning
of the 60s of the last century, was based on the reports of agricultural
organizations (agricultural enterprises and cooperatives) engaged in
crop production and the estimates for the private agricultural holdings.
The Reports of agricultural enterprises were based on the bookkeeping
records. Estimates of area and production of crops were done by
estimators based on cadastral data, estimates from previous years,
information gathered of agricultural producers and experts as well as on
own observations.
Crna Gora je sprovela popis poljoprivrede u 2010. godini. Nakon popisa
poljoprivrede sprovedeno je postpopisno istraživanje o kontroli i kvalitetu.
Rezultati postpopisnog istraživanje pokazali su da je popis realizovan u
skladu sa metodologijom i da su odstupanja u obuhvatu i kvalitetu podataka
prikupljenih popisom i postpopisnim istraživanjem statistički neznačajna,
odnosno nalaze se u zadovoljavajućim intervalima odstupanja. Podaci
statistike biljne proizvodnje dobijeni godišnjim istraživanjima zasnovanim na
sveobuhvatnom katastru značajno se razlikuju od podataka popisa
poljoprivrede.
Montenegro carried out Agricultural census in 2010. After the the census
of agriculture was carried out post enumeration survey on control and
quality. Results of post enumeration survey showed that the census
implemented in accordance with the methodology and the deviations in
the coverage and quality of data collected by Census and postenumeration surveys statistically insignificant, or are in satisfactory
interval deviation. Data on crop production statistics obtained annual
surveys based on a comprehensive cadastre are significantly different
than the data the census of agriculture.
U decembru 2013. godine sprovedeno je Pilot istraživanje o biljnoj
proizvodnji i jesenjoj sjetvi, metodom uzorka. Uzorak je prost stratifikovan i
izabran je iz baze popisa poljoprivrede. Okvir za izbor uzorka čine
gazdinstva koja su u vrijeme popisa poljoprivrede koristila 1000 m2 ili više
poljoprivrednog zemljišta. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 5 000
poljoprivednih gazdinstva. Sprovođenjem ovog istraživanja Zavod je
prekinuo dugogodišnju metodu dobijanja podataka preko procjena koje su
obavljali procjenitelji na bazi katastarskih podataka. U ovom Godišnjaku
objavljujemo rezultate dobijene u istraživanju sprovedenom u decembru
2013. godine sa uporednim podacima iz popisa poljoprivrede 2010. Podaci
popisa su ispravljeni za rasadnike. Upoređivanjem podataka popisa
poljoprivrede i istraživanja sprovedenog u decembru 2013. godine
ustanovljeno je da su površine rasadnika u popisu poljoprivrede precjenjene
usled tehničke greške. U cilju obezbjeđenja podataka uporedivih sa podacima iz prethodnih godina izvršiće se preračun vremenskih serija za period
od 2007. do 2012. Podaci će se objaviti u prvoj polovini 2015. godine.
In December 2013 carried out Pilot Survey on Crop Production and
Autumn Sowing using the sampling method. The sample was stratified
random sample and selected from the database agricultural census.
Sample frame consists of holdings that are at the time of the census of
agriculture used 1000m2 or more of agricultural land. The survey was
conducted on a sample of 5000 agricultural holdings. The
implementation of this survey the Office abandoned the long-standing
method of obtaining data trought estimates done by estimators on the
bases of cadastral data. In this Yearbook we publish the results obtained
in a survey carried out in December 2013 with comparative data from
the Census of Agriculture 2010. Census data were corrected for
nurseries. Comparing data from the census of agriculture and survey
carried out in December 2013 found that the area of the nursery in the
agricultural census overestimated, due to a technical error. In order to
provide data comparable to data from previous years will be made
recalculation of time series for the period from 2007 to 2012 data will be
published in the first half of 2015.
Obuhvat
Coverage
Istraživanjem su obuhvaćene poljoprivredne organizacije (poljoprivredna
preduzeća i zemljoradničke zadruge) i porodična poljoprivredna gazdinstva
koja se bave biljnom proizvodnjom.
The survey includes agricultural organizations (agricultural enterprises
and cooperatives) and private agricultural holdings that are engaged in
crop production.
Podaci za poljoprivrene organizacije (poljoprivredna preduzeća i
zemljoradničke zadruge) prikupljani su izvještajnom metodom, a za
porodična poljoprivredna gazdinstva anketnom metodom.
Data for agricultural organizations (agricultural enterprises and
cooperatives) are collected by reporting method and for the family
agricultural holdings survey method.
Definicije
Definitions
Korišćeno poljoprivredno zemljište obuhvata oranice, okućnice i/ili bašte,
voćnjake, vinograde, rasadnike, livade i pašnjake bez obzira na tip
vlasništva (vlastito zemljište ili zemljište uzeto u zakup).
Used agricultural area covers arable land, kitchen gardens and/or
gardens, orchards, vineyards, nurseries, meadows and pastures,
regardless of the type of ownership (own land or land leased).
Oranice su površine zemljišta koje se redovno obrađuju i usjevi se siju/sade
prema određenom redosledu (plodored).
Arable lands are areas of land that are regularly processed and crops
are sown/planted according to certain order (crop rotation).
Okućnice i/ili bašte su površine na kojima se gaje biljne kulture (različite
vrste povrća, krompir, voće i vinova loza) namijenjene za ishranu članova
gazdinstva i uglavnom nijesu namijenjeni za prodaju. Samo povremeni
višak proizvoda sa ovih površina prodaje se izvan gazdinstva.
Kitchen gardens and/or gardens are areas where the cultivated crop
plants (different types of vegetables, potatoes, fruit and vine) intended
for feeding household members and that are mainly not intended for
sale. Only occasional excess of products grown on these areas is sold
outside the household.
Plantažni voćnjaci su površine pod voćnim stablima sa određenim
razmakom između redova i u redu. U njima se može vršiti mehanizovana
obrada i po pravilu se sprovode ostale agrotehničke mjere. Obično su to
veći zasadi voćnih stabala i jagodastih voćnih vrsta (malina, kupina, ribizla,
borovnica) namijenjeni uglavnom za prodaju.
Plantation orchards are areas under the fruit trees, with certain spacing
between lines and rows. Mechanical processing can be carried out in
them, and by rule are carried out other agro-technical measures. Usually
these are the larger plantings of fruit trees and berry fruit (raspberry,
blackberry, currant, blueberry) mainly for sale.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
90
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
10
CHAPTER
Ekstenzivni voćnjaci su poluintenzivni ili ekstenzivni voćni zasadi
namijenjeni uglavnom za sopstvenu potrošnju. Uključena stabla koja se
nalaze u dvorištima, na okućnicima, međama, uz puteve, stabla u voćnjaku
različitih voćnih vrsta.
Extensive orchards are semi-intensive or extensive fruit crops intended
mostly for own consumption. Here are included trees located in
courtyard, infields, confine, by the roads, the trees in orchards of
different fruit species.
Vinogradi –zasadi vinove loze namijenjeni za proizvodnju grožđa.
Vineyards – a planted vine intended for production of grapes.
Plantažni vinogradi – površine pod vinovom lozom sa određenim razmakom
između čokota, u kojima se može vršiti mehanizovana obrada i po pravilu
sprovode se ostale agrotehničke mjere.
Plantation vineyards - areas under vine with some space between the
vines, in which can be performed mechanized processing, and by a rule
are conducted other agro-technical measures.
Vinogradi na okućnici su manji zasadi vinove loze koji su uglavnom
namijenjeni za sopstvenu potrošnju.
Vineyards on kitchen garden are smaller vine plantations which are
mainly intended for own consumption.
Rasadnici su površine zemljišta na kojima se uzgajaju mlade drvenaste
biljke namijenjene za kasnije presađivanje, a obuhvataju: voćne sadnice,
sadnice vinove loze, ukrasnog bilja i šumskog drveća. U površine rasadnika
uključeni su komercijalni rasadnici šumskog drveća, bilo u šumi ili izvan nje,
kao i nekomercijalni rasadnici šumskog drveća koje gazdinstvo uzgaja za
svoje potrebe izvan šumskog zemljišta.
Nurseries are areas of land on which are grown young woody plants
intended for transplantation later, and include: fruit seedlings, grapevine
seedlings, decorative plants and forest trees. The nursery area includes
commercial nurseries of forest trees, either in forest or outside, as well
as non-commercial nurseries of forest trees, that holding grows for own
needs outside of forest land.
Livade – zemljište koje se trajno (pet ili više godina) koristi za rast zelene
stočne hrane i nije uključeno u plodored.
Meadow – land that is permanently (five or more years) used to grow
green animal feed, and is not included in crop rotation.
Pašnjaci – zemljište koje se koristi za ispašu stoke.
Pasture – land that is used for grazing of livestock.
Rodnim čokotima vinove loze smatraju se čokoti koji su po svojoj fizičkoj
zrelosti sposobni za rod, bez obzira na to da li su u posmatranoj godini dali
rod ili ne.
Fruit bearing vines are vines that capable of bearing fruit, regardless
whether they beard fruit or not in observed year.
Livestock breeding
Stočarstvo
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Redovnim
godišnjim
izvještajima
poljoprivrednih
organizacija
(poljoprivrednih preduzeća i zemljoradničkih zadruga) prikupljaju se podaci
o broju i bilansu stoke, kao i podaci o proizvodnji mlijeka, jaja, vune i meda.
Podaci za privatna poljoprivredna gazdinstva i domaćinstva prikupljaju se
godišnjom anketom, koja je od 1961 - 1964. godine bila organizovana na
principu prostog slučajnog uzorka, da bi od 1965. bio primijenjen dvoetapni
uzorak. Broj anketiranih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava
obuhvaćenih anketom iznosio je 15%. Uzorak za anketu o broju stoke sa
stanjem 15. januar svake godine, sprovodi se od 1956. godine. Ovom
anketom dobijeni su podaci i o obrtu stada.
Data on number of livestock and livestock turnover, as well as data on
production of milk, eggs, honey and wool are collected through regular
annual reports of agricultural organizations (enterprises and collective
farms) and annual surveys on private agricultural holdings and
households. From 1961 to 1964, it had been organized by a principle of
simple random sample, and as of 1965, a two-stage sample was
introduced. Since 1968, 15 percent of agricultural holdings were
covered by the survey. As of 1956, a livestock sample survey was
carried out every year, on January 15th. The survey was also providing
data about livestock turnover.
Godine 1993. primijenjen je dvoetapni stratifikovani uzorak bez ponavljanja
kojim je bilo obuhvaćeno preko 5070 privatnih poljoprivrednih gazdinstava i
domaćinstava. Isti je korišćen za 13 redovnih statističkih istraživanje
Ankete o broju stoke u domaćinstvima. U 2004. god. ažurirana je baza
podataka na osnovu koje je izvršen izbor novog uzorka, primijenjen je
dvoetapni stratifikovani uzorak bez ponavljanja sa popisnim krugovima kao
primarnim i domaćinstvima kao sekundarnim jedinicama. Uzorkom je
obuhvaćeno preko 4 940 privatnih poljoprivrednih domaćinstava. Isti
uzorak je korišćen za anketu o broju stoke u domaćinstvima sa stanjem 15.
1. 2005., 15. 1. 2006. i 15. 1. 2007. godine. Ankete o broju stoke
zasnovane na novom uzorku su dale razlicite rezultate u odnosu na
prethodnu anketu zasnovanu na starom okviru.
In 1993, a two-stage stratified simple random sample with no repetition
was used covering 5070 private agricultural holdings and households.
Postojali su opravdani razlozi da se sumnja u kvalitet rezultata i u jednom i
u drugom slučaju i primijenjena je jedna od modernih statističkih metoda
koja se koristi u savremenoj statistici, a to je kontrola kvaliteta. Uporedo sa
anketom zasnovanom na novom uzorku izvedena je Pilot studija 2005
godine „Ocjena kvaliteta okvira za anketu o poljoprivrednim gazdinstvima”.
Pilot studijom izvršena je ocjena kvaliteta okvira a takođe dobijeni su i
korekcioni faktori koji su primije-njeni za korekciju rezultata Ankete o broju
stoke u poljoprivrednim gazdinstvima, čime je ispravljena nedovoljna
pokrivenost okvira. Zbog velike razlike u brojnom stanju stoke, naročito kod
pojedinih vrsta stoke (npr. goveda) nije se mogla primijeniti metoda
vremenskog sravnjenja serije što je uslovilo potpuno novi početak za
statistiku stočarstva.
There were justifying reasons to suspect in the quality of results in both
cases, therefore quality control, one of modern statistical methods used
in modern statistics, was applied. Parallel with the survey based on new
sample, the Pilot study 2005 “Quality assessment of frame for Survey
on agricultural holdings” was done. Pilot study did the assessment of
quality of frame and gave correction factors applied for the correction of
the results of the Livestock survey in agricultural holdings, which
corrected the under-coverage of the frame. Due to the considerable
difference in be livestock balance, especially in certain types of
livestock (i.e. cattle) the method of harmonization of time series could
not be done that influenced the completely new start in livestock
statistics.
Takođe, primijenjeni koeficijenti koji su ispravili nedovoljnu pokrivenost u
okviru zbog veličine uzorka za Pilot studiju mogu se primijeniti isključivo za
nivo države, a ne i za nivo Opština.
U junu 2010. godine sproveden je Popis poljoprivrede, prvi u Crnoj Gori
poslije 50 godina. U 2011. godini ažurirana je baza podataka na osnovu
koje je izvršen izbor novog uzorka, primijenjen je dvoetapni stratifikovani
uzorak bez ponavljanja sa popisnim krugovima kao primarnim i
gazdinstvima kao sekundarnim jedinicama. Uzorkom je obuhvaćeno preko
5 130 privatnih poljoprivrednih gazdinstava.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
91
The same sample was used for 13 regular Livestock surveys in
households. In 2004, the database was updated as the frame of a new
sample, and two-stage stratified sample with no repetition has been
introduced with enumeration areas as primary, and households as
secondary units. The sample covers over 4940 private agricultural
holdings. The same sample was used for Livestock survey as on
15.01.2005, 15.01.2006. and 15. 01. 2007. Livestock surveys based on
new sample gave different results compared to the previous survey
based on the old frame.
Additionally, the applied coefficients corrected the under-coverage in
the frame and due to size of the sample for the Pilot study; they could
be applied to the state level only and not to the municipality level.
In June 2010 the Census of Agriculture was conducted, the first one in
Montenegro after 50 years. In 2011, the database was updated on the
basis of which the selection of new sample was done; two-phase
stratified sample was done without repetitions with enumeration areas
as primary and holdings as secondary units. The sample covered over 5
130 family agricultural holdings.
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
10
Uzorak je korišćen za anketu o stoci za 2011. godinu i prvi put je poslije 56
godina promijenjen referentni period sa 15. januara na stanje 1. decembra u
cilju harmonizacije sa standardima EU. Takođe, samim tim sto je
promijenjen okvir za izbor uzorka, umjesto baze podataka iz Popisa
stanovništva stanova i domaćinstava ažurirana je baza podataka iz Popisa
poljoprivrede, došlo je do promjena u klasifikaciji, statističkoj metodologiji,
statističkoj populaciji i konceptima što je uslovilo jednokratni prekid
vremenske serije.
Podaci o proizvodnji prirasta žive stoke i proizvodnji mesa obračunati su na
osnovu raspoloživih podataka o bilansima stoke Ankete o stoci, godišnjeg
izvještaja o stočarstvu poljoprivrednih organizacija i podataka o klanju
stoke na klanicama.
Podaci o veterinarskim radnicima i objektima preuzeti su od Veterinarske
uprave.
Obuhvat
Podaci o broju i bilansima stoke obuhvataju stočni fond u poljoprivrednim
preduzećima i zemljoradničkim zadrugama, privatnim poljoprivrednim
gazdinstvima i nepoljoprivrednim domaćinstvima.
Definicije
CHAPTER
The sample was used for the survey on livestock for 2011, and for the
first time after 56 years the reference period was changed from 15
January to 1 December situation aimed at the harmonization with the EU
standards. Also, the in addition to the changed frame for the selection of
sample, instead of the database from the Census of Population,
Dwellings and Households, there was updated the database from the
Census of Agriculture, changes in classification, statistical methodology,
statistical population and concepts causing the one-off interruption of
time series.
Livestock increase and meat production data have been calculated on
the basis of livestock balance data from the Survey on livestock, annual
report on livestock breeding of agricultural organizations and data on
slaughtering in abattoirs.
The data on the veterinary workers are obtained from Veterinary
Administration.
Coverage
Data on the number and balances of livestock cover livestock of
agricultural enterprises, agricultural co-operatives, private agricultural
holdings and non-agricultural households.
Definitions
Bilans stoke predstavlja obrt stada tokom godine u kome se registruju
promjene u brojnom stanju stoke.
The livestock balance represents changes in number of livestock during
reference year.
Prirast stoke predstavlja proizvodnju žive mjere stoke tokom godine, kao
rezultat priploda, porasta i tova stoke. Čini ga:
Livestock increase represents livestock live-weight breeding production,
livestock growing and fattening, throughout the year. It includes:
- livestock weight difference at the end and beginning of year;
- weight difference between sold and purchased livestock;
- live weight of slaughtered livestock in holdings.
Gross-weight of livestock is the weight of live animal just before
slaughtering.
Net-weight of livestock is the weight of slaughtered animal after removal
of certain parts, depending of livestock type and category, i.e. the
weight of slaughtered and dressed animal.
- razlika težine žive stoke na kraju i na početku godine;
- razlika težine prodate i kupljene stoke;
- živa težina zaklane stoke na gazdinstvima.
Bruto težina stoke predstavlja težinu životinja neposredno pred klanje.
Neto težina stoke predstavlja težinu zaklanih životinja poslije otklanjanja
određenih djelova u zavisnosti od vrste i kategorije stoke, tj. težinu
očišćene zaklane životinje.
Agromonetarna statistika
Agro – monetary statistics
Izvori i metode prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Mjesečnim statističkim istraživanjima prikupljaju se podaci o vrijednostima,
količinama i prosječnim proizvođačkim cijenama proizvoda poljoprivrede,
šumarstva i ribarstva. Prikupljaju se podaci o količinama i vrijednostima
otkupljenih poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača i
preduzeća. Izvještaj o otkupu podnose preduzeća i zemljoradničke zadruge
koje se bave otkupom poljoprivrednih proizvoda neposredno od
individualnih proizvođača, u cilju prodaje i/ili prerade otkupljenih proizvoda.
Izvještaj podnose i poslovne jedinice (otkupne stanice) u sastavu
trgovinskih, industrijskih i drugih preduzeća, ukoliko vrše otkup
poljoprivrednih proizvoda.
With monthly statistical surveys data are collected on the value,
quantities and average producer prices of agricultural, forestry and
fishery products. Data are collected on quantities and values of
purchased products, by individual preducers and enterprises. Report on
purchase is submitted by enterprises and agricultural cooperatives,
dealing with purchase of agricultural products directly from individual
producers, with the aim of sale and/or processing of purchased
products. Report is also submitted by business entities (purchase
stations) which are part of trade, industrial and other enterprises, if they
deal with purchase of agricultural products.
Takođe, prikupljaju se i podaci o realzaciji (prodaji) poljoprivrednih
proizvoda iz sopstvene proizvodnje poljoprivrednih preduzeća i zemljoradničkih zadruga i jedinica koje se bave poljoprivrednom prozvodnjom i
prodajom, a nalaze se u sastavu nepoljoprivrednih preduzeća.
Also, data are collected on realization (selling) of agricultural products,
from own production of agricultural enterprises and agricultural
cooperatives and units, that are dealing with agricultural production and
sale, and they are within the non-agricultural enterprises.
Obuhvat
Coverage
Svrha istraživanja jeste prikupljanje podataka o prosječnim otkupnim i
prodajnim proizvođačkim cijenama proizvoda poljoprivrede, šumarstva i
ribarstva.
Kriterijum za obuhvat pravnih lica je broj radnika (od 2 i više zaposlena
radnika).
Napominjemo da zbog kriterijuma za obuhvat dobijeni podaci ne predstavljaju ukupan otkup i realizaciju (prodaju) na tetitoriji Crne Gore.
Izvještajni obrazac sadrži količine, vrijednosti i prosječne cijene.
The purpose of survey is collection of data on average purchase and
sale producer prices of agricultural, forestry and fishery products.
Criteria for coverage of legal entities is number of workers (from 2 and
more employed workers).
We would like to point out that because of criteria for coverage obtained
data do not present total purchase and realization (sale) on territory of
Montenegro.
Izvještajni obrazac sadržajno je usklađen sa Priručnikom statistike
poljoprivrednih cijena EU-a (Handbook for EU Agricultural Price Statistics,
2008).
Definitions
Definicije
Pod realizovanim količinama podrazumjevaju se isporuke poljoprivrednih
proizvoda drugim preduzećima radi prerade i/ili prodaje. Isporuke
prerađenih poljoprivrednih proizvoda daju se samo za one proizvode koji su
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
The reporting form contains quantities, values and average prices.
The reporting form has been harmonised, regarding content, with the
Handbook for EU Agricultural Price Statistics, 2008.
92
By realized quantities are considered deliveries of agricultural products
to other enterprises, for fabrication and/or sale. Deliveries of processed
agricultural products are only given for those products that are obtained
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
10
CHAPTER
dobijeni preradom sirovina sopstvene proizvodnje, isporuke sopstvenim
prodavnicama koje vrše prodaju poljoprivrednih proizvoda na malo,
neposrednu isporuku poljopriv-rednih proizvoda na malo koju obavljaju
proizvođači poljoprivrednih proizvoda izvan prodavnica, isporuke dotovljene
i utovljene stoke (iskazuje se količina koja predstavlja prirast odnosno
ostvarenu razliku u težini između nabavljenih i isporučenih grla stoke koja
su kupljena od preduzeća, zadruge ili individualnih proizvođača u svrhu
dostavljanja).
Ne smatraju se isporučenom količinom prerađeni proizvodi koji su izrađeni
od sirovina nabavljenih od drugih preduzeća i individualnih proizvođača.
by processing of row materials, from own production, deliveries to own
shops which make retail trade of agricultural products, direct delivery of
agricultural products to retail trade, done by producers of agricultural
products, outside of shops, deliveries of fatten livestock (it is presented
quantity that represents growth, i.e. the difference in the weight between
purchased and delivered livestock heads, purchased from enterprises,
cooperatives or individual producers with the aim of delivery).
It is not considered as delivered quantity processed products that are
made of row materials obtained from other enterprises and individual
producers.
Vrijednosti realizovanih poljoprivrednih proizvoda predstavlja vrijednost
isporučenih (prodatih) proizvoda iz sopstvene proizvodnje po prodajnim
cijenama proizvođača. U vrijednost prodatih proizvoda uključuju se svi
troškovi oko pripreme proizvoda za isporuku do mjesta utovara (sortiranje,
pakovanje, dovoz do mjesta utovara i sl.). Vrijednost isporuke sopstvenim
prodavnicama na malo obračunava se po prodajnim cijenama proizvođača
(obračunske cijene, bez marže i poreza).
Value of realized agricultural products represents value of delivered
(sold) products from own production by selling producer prices. In the
value of sold products included are all costs related to preparation of
products for delivery to the place of loading (sorting, packaging,
transport to the place of loading etc.). The value of delivery to own retail
trade shops is calculated by producers’ selling prices (calculation prices,
without trading margin and taxes).
Pod otkupljenim količinama podrazumjevaju se one količine poljoprivrednih
proizvoda koje su u toku izvještajnog mjeseca preuzete neposredno od
individualnih proizvođača. Otkupljene količine obuhvataju sve vidove
otkupa, uključujući i proizvode dobijene od kooperanata za izvršene usluge,
odnosno uloženi rad i sredstva kao i proizvode koji potiču iz ušura (vršidba,
meljava, zamjena žita za brašno i dr). Žitarice sa vlagom iznad dozvoljene
treba preračunati u suvo zrno, a zaklanu stoku i živinu u živu mjeru.
Purchased quantities are those quantities of agricultural products
overtaken, during reporting month, directly from individual producers.
Purchased quantities comprise all types of purchase, including products
received from cooperatives for services performed, work and spent
equipment, as well as for products deriving from compensation of
products (treshing, grinding, exchange of grain for flour etc.). Cereals
with moisture above allowed should be re-calculated in dry grain, and
slaughtered livestock and poultry into live measure.
Vrijednost otkupa je izražena u cijenama po kojima preduzeća plaćaju
otkupljene proizvode individualnim proizvođačima.
The value of the purchase is shown in prices, by which enterprises pay
purchased products to individual producers.
Premije koje individualni proizvođači dobijaju za isporučene proizvode
nijesu uključene u vrijednost otkupa.
Ribarstvo
Bonuses that individual producers receive for delivered products are not
included in the value of purchase.
Ribarstvo
Fishing
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Osnovni cilj statistike ribarstva je prikupljanje podataka o ulovu morske i
slatkovodne ribe. Pored ovog zadatak ove statistike je da prikupi podatke
o: zaposlenom osoblju, o ribarskim objektima, o plovnim sredstvima,
ribarskoj opremi, proizvodnji i ulovu ribe, proizvodnji ikre i mlađi i potrošnji
hrane u ribnjacima.
Primary objective of fishery statistics is data collection about the catch
of sea and freshwater fish. Apart from that, the task of this statistics is
also to collect data about employed persons, fishing objects, vessels,
fishery equipment, production and catch of fish, production of spawn
and progeny and consumption of food in fishponds.
Jedinice posmatranja u statistici ribarstva su: preduzeća za proizvodnju,
ulov, promet i preradu ribe, ribarske zadruge, ostale privredne organizacije
koje se bave ulovom i proizvodnjom ribe, Institut za biologiju mora,
individualni ribari koji se bave ulovom za sopstvenu potrošnju ili prodaju i
udruženja za sportski ribolov (bez obzira gdje se vrši ulov). Podaci o
slatkovodnom i morskom ribarstvu prikupljaju se izvještajnom metodom i
metodom procjena.
Units to be observed in fishery statistics are: enterprises for production,
fishing, selling and manufacture of fish, fishery cooperatives, other
economic organizations involved in fishery, Institute for Biology of the
Sea, individual fishers catching fish for their own consumption or sale,
and sport fishery associations (no matter where the fishing takes
place).
Data on sea and freshwater fishing are obtained by reporting method
and method of estimation.
Obuhvat
Podaci o morskom i slatkovodnom ribarstvu koji se prikupljaju izvještajnom metodom, a popunjavaju se iz knjigovodstvene evidencije
preduzeća i zadruga, koje se bave ribolovom kao osnovnom ili sporednom
djelatnošću, po pravilu se obuhvataju u potpunosti.
Međutim podaci koji se obezbjeđuju metodom procjena (ulov ribe privatnih
ribara), zbog nepostojanja adekvatne ili nikakve evidencije, često se ne
obuhvataju u potpunosti, naročito kada se radi o detaljima određene pojave
i nižim nivoima.
Coverage
Data on sea and freshwater fishing, collected by reporting method and
filled in from bookkeeping evidence of enterprises and co-operatives
dealing with fishing as primary or secondary activity, are, as a rule,
covered entirely.
However, data obtained by method of estimation (catches of the private
fishers) are not covered entirely due to inadequate or missing evidence,
especially about details of a certain category and lower levels.
Definicije
Definitions
Privredni ribolov je djelatnost ulova ribe i drugih živih organizama slatkih i
slanih voda zbog sticanja dobiti.
Economic fishing is an activity of fish catches and other live animals in
freshwater and seawaters, for economic purposes.
Brod je svaki plovni objekat koji ima palubu i zapreminu veću od 28,32 m3
(10 BRT). Pod čamcem se podrazumijeva svaki plovni objekat sa manje od
10 BRT.
Ship is any sailing object, having a board and over 28.32 m3 (10
GRT). Boat is any sailing object of less than 10 GRT.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
93
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POLJOPRIVREDA
AGRICULTURE
10 – 1. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE PO
KATEGORIJAMA KORIŠĆENJA
AGRICULTURAL LAND BY
CATEGORIES OF USE
ha
ha
Ukupno
poljoprivredno
korišćeno
zemljište
Total
agricultural
utilised land
Korišćene
okucniće i/ili
Korišćene
bašte
oranice Utilised
Utilised kitchen
arable land
gardens and/or
gardens
Voćnjaci1 plantazni
1
Orchards plantations
Vinogradi
Vineyards
Višegodišnje
livade i
pašnjaci
Perennial
meadows and
pastures
1
Voćnjaci ekstenzivni
1
Orchards extensive
Rasadnici
Nurseries
2010
221 297,6
2 412,8
4 048,3
2 535,7
751,1
779,1
32,1*
210 738,5*
2013
223 131,0
1 992,1
5 812,1
2 701,8
916,4
1 058,5
32,1
210 618,0
1) Uključeni maslinjaci
* = Ispravljen podatak (Vidjeti metodološko objašnjenje na strani 90.
1) Included Olives
* = Corrected data ( Look at the methodological explanation on page 90)
10 - 2. POŽNJEVENA POVRŠINA I PROIZVODNJA VAŽNIJIH
USJEVA NA ORANICAMA I PROIZVODNJA
SIJENA SA LIVADA U 2013. GODINI
Pšenica / Wheat
požnjevena
površina, ha
Area
harvested,
ha
HARVESTED AREA AND PRODUCTION OF SOME
IMPORTANT CROPS ON ARABLE LAND AND
PRODUCTION OF HAY FROM MEADOWS IN 2013
Kukuruz za zrno / Maize for grain
požnjevena
površina, ha
Area
harvested,
ha
prinos, tona
Yield, tons
po ha
Per ha
ukupno
Total
Ječam / Barley
prinos, tona
Yield, tons
po ha
Per ha
ukupno
Total
požnjevena
površina, ha
Area
harvested,
ha
prinos, tona
Yield, tons
po ha
Per ha
Ukupno
Total
2010
278,3
-
-
443,5
-
-
193,5
-
-
2013
669,7
3,4
2 300,9
569,1
5,2
2 945,9
405,0
2,9
1 182,3
/nastavak/
/continued/
Ovas / Oats
požnjevena
površina, ha
Area
harvested,
ha
Raž / Ray
prinos, tona
Yield, tons
po ha
Per ha
ukupno
Total
Krompir / Potatoes
prinos, tona
Yield, tons
požnjevena
površina, ha
Area
harvested,
ha
po ha
Per ha
ukupno
Total
požnjevena
površina, ha
Area
harvested,
ha
prinos, tona
Yield, tons
po ha
Per ha
ukupno
Total
2010
158,8
-
-
66,7
-
-
890,0
-
-
2013
207,2
2,8
585,0
161,5
3,6
573,6
1 345,4
14,9
20 041,0
/nastavak/
/continued/
Lucerka, djetelina, travno-djetelinske i travne smješe
Livade / Meadows
Lucerne, clover, grass-clover mixtures and grass mixture
prinos - sijeno, tona
prinos - sijeno, tona
Yield - hay, tons
požnjevena površina, ha
Area harvested, ha
požnjevena površina, ha
po ha
ukupno
Per ha
Total
Area harvested, ha
Yield - hay, tons
po ha
ukupno
Per ha
Total
2010
-
-
-
78 589,5
-
-
2013
1 380,5
-
7 413,6
60 306,5
2,6
158 224,3
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
94
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POLJOPRIVREDA
AGRICULTURE
10 – 3. PROIZVODNJA KROMPIRA
NA OKUĆNICI U 2013. GODINI
PRODUCTION OF POTATOES IN KITCHEN
GARDENAND/OR GARDENS IN 2013
Krompir / Potatoes
prinos, tona / Yield, tons
požnjevena površina, ha
Area harvested, ha
po ha / Per ha
ukupno / Total
2010
806,6
-
-
2013
535,3
16,5
8 825,5
10 – 4. PROIZVODNJA POVRĆA U 2013. GODINI
PRODUCTION OF VEGETABLES IN 2013
Ukupno - oranice i okućnice i/ili bašte /
Oranice / Arable land
Total – arable land and kitchen gardens and/or gardens
požnjevena
površina, ha
Area harvested, ha
prinos, tona / Yield, tons
po ha
Ukupno
Per ha
Total
prinos, tona / Yield, tons
požnjevena
površina, ha
Area harvested, ha
po ha
Ukupno
Per ha
Total
Kupus bijeli / Cabbage, white
428,0
29,1
12 436,5
318,7
31,3
9 978,4
Lubenica / Watermelon
306,4
40,4
12 368,8
305,2
40,3
12 289,5
Pasulj, suvo zrno / Dry beans
208,2
6,3
1 314,5
103,7
5,4
560,3
Paprika / Pepper
179,0
23,3
4 169,4
101,2
27,4
2 776,4
Luk crni / Onion
115,8
16,7
1 938,7
50,6
14,9
755,6
Paradajz / Tomato
114,4
33,8
3 862,7
71,8
38,8
2 782,5
Boranija / Green beans
94,7
13,8
1 303,5
59,8
13,7
816,4
Krastavac / Cucumber
46,9
30,7
1 441,3
31,1
33,2
1 032,9
Dinja / Melon
46,2
29,9
1 380,8
45,5
29,7
1 352,6
10 – 5. PROIZVODNJA VAŽNIJIH VRSTA VOĆA
I MASLINA U 2013. GODINI
PRODUCTION OF OF SOME IMPORTANT
FRUITS AND OLIVES IN 2013
1)
Proizvodnja na plantažama, t
Proizvodnja – ukupno , t
1)
Production, total , t
Šljive / Plums
Production on plantations, t
11 736,8
2 092,9
Jabuke / Apples
7 065,5
2 375,0
Mandarine / Mandarins
4 396,0
2 768,2
Kruške / Pears
1 845,2
160,6
Breskve / Peaches
1 549,9
1 458,8
325,3
238,9
Masline / Olives
1)
1)
Uključena je proizvodnja voća na okućnicama i
ekstenzivnim voćnjacima
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
95
Production of fruit on gardens and extensive
orchards are included
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POLJOPRIVREDA
AGRICULTURE
10 - 6. PROIZVODNJA VAŽNIJIH VRSTA VOĆA
I MASLINA NA PLANTAŽAMA U 2013. GODINI
PRODUCTION OF SOME IMPORTANT FRUITS
AND OLIVES ON PLANTATIONS IN 2013
Ukupna površina, ha
Rodna površina, ha
Prinos po hektaru, t
Proizvodnja, t
Total area, ha
Area under the fruit tree
Yield per ha, t
Production, t
Šljive / Plums
205,4
183,5
11,4
2 092,9
Jabuke / Apples
178,8
163,2
14,6
2 375,0
Mandarine / Mandarins
128,0
111,5
24,8
2 768,2
Kruške / Pears
30,7
19,8
8,1
160,6
Breskve / Peaches
95,0
94,3
15,5
1 458,8
118,8
85,5
2,8
238,9
Masline / Olives
10 – 7. VINOGRADI I PROIZVODNJA
GROŽĐA U 2013. GODINI
VINEYARDS PRODUCTION
OF GRAPES IN 2013
Površina
Broj čokota
Proizvodnja
Area
Number of grapevines
Production
ukupno, ha
rodna površina, ha
ukupno
rodni
ukupno, t
prinos, t/ ha
prinos kg po čokotu
Total, ha
Productive area, ha
Total
Of productive age
Total, t
Yield t per ha
Yield kg per vine
2010
2 535,7
-
10 531 865
9 934 335
-
-
-
2013
2 701,8
2 648,5
10 081 073
9 863 068
15 269,5
5,8
1,5
10 – 8. KONJI, GOVEDA, ŽIVINA I KOŠNICE
Stanje 1. decembar
HORSES, CATTLE, POULTRY AND BEEHIVES
As on 1 December
Konji / Horses
Goveda / Cattle
Goveda do 1 god. starosti
ukupno
Total
ždrebad
i omad
kobile i
ždrebne
omice
Cattle up to 1 year
pastuvi i
kastrati
Colts Mares and Studhorses
and
In-foal
and
geldings
yearlings yearling
mares
ukupno
Total
telad do 8
mjeseca
Calves to
8 months
old
junad od
8 do 12
mjeseci
Goveda starija od 2 godine
goveda od
1 - 2 godine
starosti
Bovines
Young bulls/ 1-2 years old
heifers 8-12
months old
Bovines over 2 years old
junice
krave
Heifers
Cows
2 667
3 090
3 761
59 532
59 972
61 830
bikovi i
volovi
Živina
Košnice
Poultry
Beehives
Bulls And
oxen
UKUPNO / TOTAL
20111)
2012
2013
4 035
3 905
4 858
245
164
429
799
636
1 133
2 991
3 105
3 296
87 173
84 701
89 058
14 322
12 037
11 867
4 473
4 226
5 061
2 927
2 726
3 526
3 252
2 650
3 012
470 047
732 090
620 354
42 237
42 680
42 458
56
205
366
4
3
340
141 177
420 238
180 735
164
200
182
59 476
59 767
61 464
3248
2 647
2 672
328 870
311 852
620 354
42 073
42 480
42 276
PREDUZEĆA I ZADRUGE / ENTERPRISES AND COLLECTIVE FARMS
20111)
2012
2013
1
-
-
-
1
-
1 865
2 366
3 428
891
786
1 385
842
1 260
1 322
10
59
8
62
53
6
PRIVATNA GAZDINSTVA / PRIVATE FARMS
20111)
2012
2013
1) Vidjeti
4 035
3 904
4 858
245
164
429
799
636
1 133
2 991
3 104
3 296
85 308
82 335
85 630
13 431
11 251
10 482
3 631
2 966
3 739
metodološko objašnjenje na strani 91.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
2 917
2 667
3 518
2 605
3 037
3 755
1) Look
96
at the methodological explanation on page 91
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POLJOPRIVREDA
10 – 9.
AGRICULTURE
SHEEP, GOATS AND SHEEP
As on 1 December
OVCE, KOZE I SVINJE
Stanje 1. decembar
Koze / Goats
Ovce / Sheep
Ovce preko 1 godine starosti
Ewes over 1 year old
jagnjad i
šilježad do 1 godine
ukupno
Total
Lambs and yearlings up
to 1 year old
ovce za
priplod i mužu
ovnovi i
jalove ovce
Breeding ewes
and dairy ewes
Rams and sterile
ewes
koze
do 1 godine
ukupno
koze
preko 1 godine
Goats up
to 1 year
Total
Goats over 1 year
UKUPNO /TOTAL
2011
2012
2013
1)
208 771
207 047
190 843
23 786
24 391
24 067
172 924
169 295
153 450
12 061
13 361
13 326
23 660
23 273
29 675
3 014
3 068
3 261
20 646
20 205
26 414
30
183
71
253
293
256
2 984
2 885
3 190
20 393
19 912
26 158
PREDUZEĆA I ZADRUGE / ENTERPRISES AND COLLECTIVE FARMS
1)
1 717
797
1 713
2011
2012
2013
356
261
902
1 323
507
705
38
29
106
283
476
327
PRIVATNA GAZDINSTVA / PRIVATE FARMS
1)
2011
2012
2013
207 054
206 250
189 130
23 430
24 130
23 165
171 601
168 788
152 745
12 023
13 332
13 220
23 377
22 797
29 348
/nastavak/
/continued/
Svinje / Pigs
Svinje za priplod od 50 kg i više
Svinje za tov / Fattened pigs
ukupno
Total
prasad
do 19 kg
Svinje od
20 – 49 kg
Suckling pigs
up to 19 kg
Pigs of
20-49 k
50 – 79
kg
80 – 109 kg
Pigs for breeding of 50 kg and
more
preko
110 kg
krmače i suprasne
nazimice
nerasti za
priplod
Over
110 kg
Sows and sows of
the first farrow
Breeding
boars
UKUPNO /TOTAL
2011
2012
2013
1)
21 398
18 451
20 572
4 182
4 017
4 598
8 494
6 437
9 355
2 517
793
819
1 581
926
886
1 589
3 880
3 167
2 799
2 216
1 456
90
81
146
38
33
12
767
689
23
12
16
2
1 551
3 847
3 155
2 032
1 527
1 433
78
65
144
1) Look
at the methodological explanation on page 91
PREDUZEĆA I ZADRUGE / ENTERPRISES AND COLLECTIVE FARMS
2011
2012
2013
1)
6 689
4 061
69
2 210
2 143
-
1 501
698
17
1 217
195
-
888
232
14
PRIVATNA GAZDINSTVA / PRIVATE FARMS
2011
2012
2013
1) Vidjeti
1)
14 709
14 390
20 503
1 972
1 874
4 598
6 993
5 739
9 338
1 300
598
819
metodološko objašnjenje na strani 91
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
97
693
694
872
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POLJOPRIVREDA
AGRICULTURE
10 – 10. BILANS GOVEDA
Grla na
početku godine
Head at the
beginning of year
BALANCE OF CATTLE
Priplod
Number of
youngsters
Kupovina
Prodaja
Purchased
Sold
Zaklano / Slaughtered
broj
težina – tona
Number
Weight, tons
Uginuće
Grla na
kraju godine
Deaths
Head at the
end of year
3 752
3 455
993
1 035
947
100 835
95 963
87 173
84 701
89 058
228
534
975
391
1 040
89
96
59
143
61
1 661
1 803
1 865
2 366
3 428
4 348
4 193
3 713
4 000
3 151
3 663
3 359
934
892
886
99 174
94 160
85 308
82 335
85 630
UKUPNO / TOTAL
2009
2010
1)
2011
2012
2013
106 494
100 835
85 844
87 173
84 701
65 215
62 286
51 038
53 228
55 328
2 479
4 023
4 073
4 294
11 492
43 316
40 579
30 796
32 310
35 619
26 285
27 147
21 993
26 649
25 898
4 576
4 727
4 688
4 391
4 191
PREDUZEĆA I ZADRUGE / ENTERPRISES AND COLLECTIVE FARMS
2009
2010
1)
2011
2012
2013
1 245
1 661
1 457
1 865
2 366
442
36
40
175
325
1 410
2 032
2 438
2 548
5 568
798
58
123
178
549
1 772
2 011
1 956
4 592
PRIVATNA GAZDINSTVA / PRIVATE FARMS
2009
2010
1)
2011
2012
2013
105 249
99 174
84 387
85 308
82 335
64 773
62 250
50 998
53 053
55 003
1 069
1 991
1 635
1 746
5 924
42 518
40 521
30 796
32 187
35 441
25 736
25 375
19 982
24 693
21 306
1) Vidjeti
metodološko objašnjenje na strani 91.
Napomena: Isprekidana linija označava prekid serije
1) Look
at the methodological explanation on page 91
Note: broken/dotted line implies the brake in series
10 – 11. BILANS OVACA
Grla na
početku godine
Head at the
beginning of year
BALANCE OF SHEEP
Priplod
Number of
youngsters
Zaklano / Slaughtered
Kupovina
Prodaja
Purchased
Sold
broj
težina –tona
Number
Weight, tons
Uginuće
Deaths
Grla na
kraju godine
Head at the
end of year
UKUPNO / TOTAL
2009
2010
1)
2011
2012
2013
209 354
199 764
214 529
208 771
207 047
152 042
160 429
163 970
162 486
165 879
4 064
6 998
6 666
5 057
8 629
129 071
123 986
147 035
138 935
144 080
25 507
23 329
26 500
25 625
40 837
1 016
955
1 043
1 070
1 708
11 118
21 711
2 859
4 707
5 795
199 764
198 165
208 771
207 047
190 843
15
20
11
6
37
138
469
30
55
36
1 513
2 577
1 717
797
1 713
1 001
935
1 032
1 064
1 671
10 980
21 242
2 829
4 652
5 759
198 251
195 588
207 054
206 250
189 130
PREDUZEĆA I ZADRUGE / ENTERPRISES AND COLLECTIVE FARMS
2009
2010
1)
2011
2012
2013
2 304
1 513
1 912
1 717
797
141
2 484
1 213
480
640
35
11
1 858
425
363
832
1 150
501
404
599
546
196
1 045
PRIVATNA GAZDINSTVA / PRIVATE FARMS
2009
2010
1)
2011
2012
2013
207 050
198 251
212 617
207 054
206 250
151 901
157 945
162 757
162 006
165 239
4 029
6 987
6 666
5 057
6 771
128 646
123 623
146 203
137 785
143 579
1) Vidjeti
metodološko objašnjenje na strani 91.
Napomena: Isprekidana linija označava prekid serije
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
25 103
22 730
25 954
25 430
39 792
1) Look
at the methodological explanation on page 91
Note: broken/dotted line implies the brake in series
98
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POLJOPRIVREDA
AGRICULTURE
10 – 12. BILANS SVINJA
BALANCE OF PIGS
Grla na
početku godine
Priplod
Head at the
beginning of year
Number of
youngsters
Kupovina
Prodaja
Purchased
Sold
Zaklano / Slaughtered
Grla na
kraju godine
Uginuće
broj
težina –tona
Number
Weight, tons
Deaths
Head at the
end of year
4 845
3 318
3 877
3 510
964
12 377
11 205
21 398
18 451
20 571
9
7
762
681
8
3 094
2 140
3 463
2 836
11
7 629
6 600
6 689
4 061
69
2 067
1 888
3 684
3 099
532
1 751
1 178
414
674
953
4 748
4 605
14 709
14 390
20 503
UKUPNO / TOTAL
2009
2010
1)
2011
2012
2013
10 017
12 377
21 055
21 398
18 451
24 719
22 392
33 992
31 082
20 245
17 665
16 800
28 620
23 016
23 992
16 925
20 463
16 806
14 065
27 106
18 254
16 583
41 586
39 470
14 047
2 076
1 895
4 446
3 780
540
PREDUZEĆA I ZADRUGE / ENTERPRISES AND COLLECTIVE FARMS
2009
2010
1)
2011
2012
2013
6 569
7 629
7 503
6 689
4 061
16 435
16 372
15 260
13 326
45
16
-
12 181
15 188
850
21
3 938
100
73
11 761
13 113
89
PRIVATNA GAZDINSTVA / PRIVATE FARMS
2009
2010
1)
2011
2012
2013
3 448
4 748
13 552
14 709
14 390
8 284
6 020
18 732
17 756
20 200
17 665
16 800
28 620
23 000
23 992
4 744
5 275
15 956
14 044
23 168
18 154
16 510
29 825
26 357
13 958
1) Vidjeti
metodološko objašnjenje na strani 91.
Napomena: Isprekidana linija označava prekid serije
1) Look
at the methodological explanation on page 91
Note: broken/dotted line implies the brake in series
10 – 13. ZAKLANA STOKA U KLANICAMA
LIVESTOCK SLAUGHTERED IN ABATTOIRS
Svinje / Pigs
Goveda / Cattle
ukupno
telad
junad
ostala goveda
ukupno
prasad
ukupno
jagnjad
ovce i ovnovi
Total
Calves
Heifers
Other cattle
Total
Piglets
Total
Lambs
Sheep and rams
1)
BROJ GRLA / NUMBER OF HEADS
2009
2010
2011
2012
2013
40 835
40 459
35 599
32 473
27 950
24 894
22 202
19 092
15 371
13 820
9 633
13 346
10 794
12 131
10 077
6 308
4 911
5 713
4 971
4 053
PROSJEČNA BRUTO TEŽINA U KG
2009
2010
2011
2012
2013
Ovce / Sheep
269,0
291,0
289,0
330,5
324,0
137,0
146,0
142,2
156,1
159,0
440,0
451,0
418,0
447,4
457,0
28 648
33 836
16 933
17 172
11 562
2)
1)
7 303
4 093
4 406
8 183
4 073
41 794
51 276
43 452
45 183
38 568
/ AVERAGE GROSS-WEIGHT, KG
528,0
510,0
489,0
530,3
583,0
76,0
76,0
80,0
60,3
49,0
19,0
19,0
17,0
19,0
19,0
2)
39 556
47 082
41 408
44 516
38 360
2 238
4 194
2 044
667
208
31,0
39,0
37,0
41,8
40,0
56,0
65,0
70,0
57,0
55,0
19,0
20,0
19,0
20,9
20,0
27,0
31,0
37,0
28,0
26,0
2)
33,0
42,0
40,0
41,8
40,0
2)
PROSJEČNA NETO TEŽINA U KG / AVERAGE NET-WEIGHT, KG
2009
2010
2011
2012
2013
1)
2)
139,0
153,0
149,0
170,0
174,0
72,0
77,0
75,0
82,5
86,0
230,0
238,0
220,0
229,8
239,0
267,0
262,0
245,0
263,1
297,0
53,0
56,0
62,0
48,6
39,0
1)
Broj zaklane stoke u klanicama i privatnim mesarama.
Prosječne težine date za klanje u javnim klanicama.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
15,0
15,0
13,0
15,0
14,0
2)
99
20,0
21,0
20,0
20,9
20,0
Livestock slaughtered in abattoirs and private butcheries
Average weights refer to the slaughtering in public abattoirs
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POLJOPRIVREDA
AGRICULTURE
10 – 14. PRIRAST STOKE I ŽIVINE
INCREASE IN LIVESTOCK AND POULTRY
tona
tons
Goveda / Cattle
ukupan
prirast1)
razlika
potencijala
Increase,
total 1)
Weight
difference,
at the end
of year
Svinje / Pigs
razlika
prodaje i
kupovine
zaklano
Slaughtered
Buying and
selling
difference
ukupan
prirast1)
razlika
potencijala
Increase,
total1)
Weight
difference,
at the end
of year
Ovce / Sheep
razlika
prodaje i
kupovine
zaklano
Slaughtered
Buying and
selling
difference
ukupan
prirast1)
razlika
potencijala
Increase,
total1)
Weight
difference,
at the end
of year
25
338
351
490
-2 632
razlika
prodaje i
kupovine
Živina
ukupan
prirast¹)
Slaughtered
Buying
and
selling
difference
Poultry
Increase
total 1)
1 016
955
1 043
1 063
1 708
4 478
4 191
5 149
5 013
5 366
484
693
467
480
807
zaklano
UKUPNO / TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
11 685
11 455
9 015
9 387
12 045
-897
-501
-1 900
-1 132
1 393
4 577
4 727
4 688
4 391
4 191
8 005
7 229
6 228
6 127
6 461
2 627
2 511
4 049
3 534
339
139
-52
55
34
-171
2 076
1 895
4 447
3 780
541
412
668
-453
-280
-32
5 519
5 484
6 544
6 565
4 442
PREDUZEĆA I ZADRUGE / ENTERPRISES AND COLLECTIVE FARMS
2009
2010
2011
2012
2013
533
197
846
162
476
160
-52
293
145
245
228
534
975
391
1 040
145
-285
-422
-374
-809
916
957
825
544
-75
18
-84
16
-140
-223
9
7
762
681
8
889
1 034
47
3
139
11
19
29
-1
19
-15
-13
-7
-51
32
15
20
11
5
37
11
12
25
46
-50
100
246
164
319
364
5 508
5 465
6 514
6 566
4 423
40
351
358
541
-2 664
1 001
935
1 033
1 058
1 671
4 467
4 179
5 124
4 967
5 416
384
447
303
161
443
PRIVATNA GAZDINSTVA / PRIVATE FARMS
2009
2010
2011
2012
2013
1)
11 152
11 258
8 169
9 225
11 569
-1 057
-449
-2 193
-1 277
1 148
4 349
4 193
3 713
4 000
3 151
7 860
7 514
6 649
6 501
7 270
1 711
1 554
3 224
2 990
414
121
32
39
174
52
2 067
1 888
3 684
3 099
533
-477
-366
-450
-283
-171
1)
Ukupan prirast pojedinih vrsta stoke, uključujući živu
težinu zaklane stoke, razliku težine prodate i kupljene
stoke i razliku težine stoke na kraju i početku godine.
Total increase of certain kinds of livestock, including the
weight before slaughtering, the difference between weight
of sold and purchased livestock and the weight at the
beginning – end of year.
10 – 15. PROIZVODNJA MLIJEKA,
VUNE, JAJA I MEDA
PRODUCTION OF MILK, WOOL,
EGGS AND HONEY
Mlijeko / Milk
ukupno
kravlje
Total
Cow milk
(000 lit.)
(000 lit.)
po kravi
muzari
Per milch
cow
(Lit.)
Vuna / Wool
ovčije
po ovci
ukupno
Ewe milk
Per ewe
Total,
(Lit.)
(t)
(000 lit.)
Jaja / Eggs
po ovci
Per
sheep
(kg)
ukupno
(000 kom)
Total
(000 pcs)
Med / Honey
po kokoški
(kom.)
Eggs, per
hen
(pcs)
ukupno
Total,
(t)
po
košnici
Per
beehive
(kg.)
UKUPNO / TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
1 523 60
142 833
199 598
159 240
181 876
145 043
135 829
190 769
145 953
168 540
2 101
2 046
3 244
2 474
2 763
7 317
7 004
8 830
9 584
9 815
47
46
79
70
78
296
274
260
275
310
1,6
1,6
1,4
1,5
1,8
55 984
64 198
75 804
68 060
89 720
152
151
169
157
162
251
173
394
554
510
14
8
9
13
12
21 161
28 820
31 358
26 379
28 250
249
248
189
175
167
1
1
1
6
6
6
34 823
35 378
44 420
41 681
61 470
123
115
157
147
160
251
173
393
553
509
14
8
9
13
12
PREDUZEĆA I ZADRUGE / ENTERPRISES AND COLLECTIVE FARMS
2009
2010
2011
2012
2013
1 027
897
324
832
904
1 013
886
220
754
836
5 390
4 407
4 583
3 752
4 920
14
11
104
19
10
21
29
95
47
38
1
1
3
1
1
1,8
2,0
1,7
1,8
2,0
PRIVATNA GAZDINSTVA / PRIVATE FARMS
2009
2010
2011
2012
2013
151 333
141 936
199 274
158 408
180 972
144 030
134 943
190 549
145 199
167 704
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
2 092
2 039
3 243
2 470
2 757
7 303
6 993
8 725
9 565
9 805
47
46
79
71
78
100
295
273
257
274
309
1,6
1,6
1,4
1,5
1,8
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POLJOPRIVREDA
AGRICULTURE
10 – 16. POLJOPRIVREDNA PREDUZEĆA
I ZAPOSLENI RADNICI
Broj
poljoprivred.
preduzeća
Agricultural
enterprises,
number
1)
AGRICULTURAL ENTERPRISES
AND PERSONS EMPLOYED
Zaposleni radnici
1)
Workers
1)
Stručni radnici / Technical staff
veterinari
Veterinarians
poljoprivredni stručnjaci
Agricultural experts
u poljoprivrednoj
djelatnosti
ukupno
Total
2009
2010
2011
2012
2013
42
33
30
39
27
1 137
1 085
1 047
899
903
2009
2010
2011
2012
2013
28
21
16
25
13
1 079
1 017
977
836
841
2009
2010
2011
2012
2013
14
12
14
14
14
58
68
70
63
62
sa fakultetom i
višom školom
sa poljoprivred.
sa fakultetom
srednjom školom
Higher
Higher and high Secondary School
education
education
of Agriculture
In agriculture
UKUPNO / TOTAL
153
186
155
185
146
177
71
171
60
99
762
687
648
522
479
ekonomisti
Economists
sa srednjom
školom
sa fakultetom i
višom školom
Secondary
School
Higher and high
education
School of
Economics
35
38
39
42
18
POLJOPRIVREDNA PREDUZEĆA / AGRICULTURAL ENTERPRISES
737
145
181
4
7
653
147
181
1
603
134
173
2
2
482
60
163
1
1
440
48
93
2
2
36
38
40
33
60
35
35
38
35
8
ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE / COLLECTIVE FARMS
25
8
5
34
8
4
45
12
4
40
11
8
39
12
6
-
4
3
1
1
5
3
1
7
10
1)
7
2
1
2
Secondary
40
41
41
34
65
Stanje 31. 12. 2013. god. je iz redovnog godišnjeg izvještaja,
u koloni ukupno obuhvaćeni su još i radnici zaposleni na
poslovima uprave i nepoljoprivredne djelatnosti, a koji se
obavljaju u okviru poljoprivrednih preduzeća.
4
1
2
1
2
sa srednjom
ekonomskom
školom
-
Status as on December 31, 2013. refer to data from regular
annual survey. Data in the column Total include also the
workers in administration and non-agricultural activities
within agricultural enterprises.
10 – 17. ZAPOSLENI RADNICI PO
GRANAMA DJELATNOSTI
EMPLOYED PERSONS BY
AGRICULTURAL BRANCHES
Zaposleni radnici / Employed persons
u ratarstvu
u voćarstvu
Growing of
crops
Growing of
fruit
2009
2010
2011
2012
2013
30
33
35
29
29
63
44
32
28
19
2009
2010
2011
2012
2013
6
9
11
4
9
63
44
32
28
19
u vinogradarstvu
Viticulture
323
323
236
231
208
u stočarstvu
Livestock
breeding
u preradi poljoprivrednih proizvoda
u ostalim poljoprivrednim djelatnostima
Processing of
agricultural products
Other agricultural
activities
UKUPNO / TOTAL
119
90
66
35
34
196
154
179
118
128
Radni sati sezonskih i povremenih
radnika u 000
Man-hours of seasonal
and ad-hoc workers,
in thous.
207
47
100
81
61
74
281
780
958
757
POLJOPRIVREDNA PREDUZEĆA / AGRICULTURAL ENTERPRISES
323
119
196
200
323
85
154
39
236
58
179
87
231
31
118
70
208
29
128
47
70
257
776
938
745
ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE / COLLECTIVE FARMS
2009
2010
2011
2012
2013
24
24
24
25
20
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
-
-
5
8
4
5
101
-
7
8
13
11
14
4
24
4
20
12
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POLJOPRIVREDA
AGRICULTURE
10 – 18. POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, GORIVA
I MAZIVA I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, 2013.
El. energija
(000 KW)
CONSUMPTION OF ELECTRICITY, FUEL, LUBRICANT
AND PLANT HEALTH PRODUCTS, in 2013
Ulja, maziva
ukupno, t
Goriva (tona) / Fuels, tons
Electricity,
thous. KW
Ukupna potrošnja sredstava za zaštitu bilja, t
Consumption of plant health products, t
Oil, lubricant,
total, tons
ukupno
nafta
benzin
mazut
Total
Petroleum
Petrol
Mazout
svega
All
herbicidi
fungicidi
insekticidi
Fungicides Herbicides Insecticides
ostalo
Other
UKUPNO / TOTAL
11 079
660
358
7
295
8
83
65
11
6
1
Poljoprivredna preduz.
Agricultural enterprises
11 073
621
320
6
295
7
83
65
11
6
1
6
39
38
1
-
1
-
-
-
-
-
Zemljoradničke zadruge
Collective farms
10 – 19. POLJOPRIVREDNE MAŠINE I ORUĐA
Stanje 31. 12. 2013.
AGRICULTURAL MACHINERYAND EQUIPMENT
As on 31 December 213
Traktori / Tractors
ukupno
jednoosovinski
Total
Single-axle
UKUPNO / TOTAL
121
Poljoprivredna preduz.
Agricultural enterprises
Zemljoradničke zadruge
Collective farms
Dvoosovinski traktori / Biaxial
ukupno od / Of
Samohodne Elektromotori
kosačice
i ostali motori
Kombajni
27-37
38-66
67-88
preko
Kamioni
Combines
Motor
mowers
Electric motors
and other
Trucks
Total
26 KW
KW
KW
KW
Over
88 KW
9
112
15
72
14
5
6
8
3
-
7
100
5
95
11
61
14
3
6
5
3
-
7
21
4
17
4
11
-
2
-
3
-
-
-
/nastavak/
/continued/
Rasipači
mineralnog
đubriva
Rasturači
stajskog
đubriva
Sijačice za
strna žita
Mineral
Manure
fertilizer
spreaders
distributors
Seeders
for stubble
cereals
Sijačice za Kultivatori za
sjetvu u
međured.
redove
obradu
Precision
spacing
seeders
Kosilice
Cultivators Mowers
for interlinear
tillage
Prese
Mašine za mužu
Linije
broj
skupljačice
Vadilice
mašina za
i rotobaleri Grabulje muznih jedinica Prikolice
krompira
krompir
Rakes
Trailers
Pick-up
Milking
PotatoMachinery
machines,
balers and
diggers
for potato
rotor balers
number of units
UKUPNO / TOTAL
33
4
3
6
37
23
10
4
7
8
5
76
Poljoprivredna
preduzeća /Agricultural
enterprises
25
4
1
1
32
18
1
1
2
4
3
65
Zemljoradničke
zadruge/ Collective farms
8
-
2
5
5
5
9
3
5
4
2
11
10 – 20. VETERINARSKE ORGANIZACIJE
I RADNICI, 2013.
VETERINARY ORGANIZATIONS
AND WORKERS, 2013
Veterinarski radnici / Veterinary workers
instituti
(specijalisticko veterinarska
laboratorija)
Institutes
(Specialized Veterinary
Laboratory)
veterinarske ambulante
veterinarske apoteke
Veterinary
dispensaries
Veterinary
pharmacies
39
-
1
veterinarske
veledrogerije
pult za vještačku
oplodnju
veterinari
tehničari
bolničari
Veterinary wholesale
drugstores
Unit for artificial
insemination
Veterinarians
Technical staff
Nursing staff
5
-
111
125
-
Izvor: Veterinarska uprava
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Source: Veterinary Directorate
102
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POLJOPRIVREDA
AGRICULTURE
10 – 21. PRODAJA I OTKUP PROIZVODA POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
SALE AND PURCHASE OF AGRICULTURAL
FORESTRY AND FISHERY PRODUCTS
hilj. EUR
thous. EUR
2011
UKUPNO
Žito
Industrijsko bilje
Stočno – krmno bilje
Sjeme
Povrće1)
Voće
Grožđe
Prerađevine voća i grožđa
Voćne i lozne sadnice
Stoka
Živina i jaja
Mlijeko
Mliječni proizvodi
Koža, vuna i perje
Med i vosak
Drvo
Ostali proizvodi
poljoprivrede i šumarstva
Riba
1)
Prodaja i otkup
Prodaja
Sale and Purchase
Sale
2012
2013
2011
2012
2013
23 936
35
329
109
1 042
1 892
2 324
161
0
10 000
1 329
4 513
567
25
-
27 019
216
145
5
1 601
1 934
2 495
177
14
12 454
2 775
3 396
671
35
0
-
28 655
134
124
61
2 948
3 495
1 170
57
9 911
3 623
4 648
812
12
9
-
7 609
35
79
109
128
978
1 729
161
0
938
1 329
60
567
-
7 736
130
2
5
44
957
1 544
177
12
577
2 465
184
628
0
-
9 018
62
61
25
1 191
1 025
57
663
2 478
1 099
736
-
118
91
36
3
1
6
1 493
1 010
1 615
1 493
1 010
1 615
10 – 22. PRODAJA I OTKUP PROIZVODA POLJOPRIVREDE,
1)
ŠUMARSTVA I RIBARSTVA, KOLIČINE
2011
1)
Fruits and grapevine nursery plants
Livestock
Poultry and eggs
Milk
Dairy products
Hide, wool and feathers
Honey and Wax
Wood
Other products of agriculture and
forestry
Fish
1)
Uključen i krompir i pasulj
Duvan (suvi list), t
Krompir merkantilni, t
Breskve, t
Grožđe, t
Vino, hilj.lit
Ostala junad za klanje, t
Ostala telad za klanje, t
Ostala jagnjad, t
Jaja (konzumna),
hilj.kom.
Svježe mlijeko, hilj.litara
Pastrmka, t
TOTAL
Cereals
Industrial crops
Fodder crops
Seeds
Vegetables 1)
Fruits
Grapes
Fruit and grapes preparations
SALE AND PURCHASE OF AGRICULTURAL, FORESTRY
1)
AND FISHERY PRODUCTS, QUANTITIES
Prodaja i otkup
Prodaja
Sale and Purchase
Sale
2012
2013
2011
2012
2013
187
311
1 464
2 583
6
1 152
992
788
77
1 653
1 373
2 221
14
1 776
960
1 172
78
1 948
1 419
1 720
7
1 943
949
650
34
231
1 464
2 122
6
22
237
14
143
1 359
2 119
14
10
188
-
150
1 338
1 578
7
14
213
-
14 823
11 109
269
121 007
10 191
292
42 233
13 019
251
14 823
148
269
118 780
468
292
30 452
2 563
251
Tobacco, (dry leaves), t
Potato, mercantile, t
Peach, t
Grapes, t
Wine, thous. lit
Other heifers for slaughtering, t
Other calves for slaughtering, t
Other lambs, t
Eggs, thous. pcs.
Fresh milk, thous. lit
Trout, t
1)
Po izabranim proizvodima
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Potato and beans included.
103
By selected products
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POLJOPRIVREDA
AGRICULTURE
10 – 23. ULOV MORSKE RIBE PO VRSTAMA
CATCH OF SALTWATER FISH BY SPECIES
u tonama
tons
2010
2009
UKUPNO
Plava riba
Sardela
Papalina
Inćun
Skuša
Plavica
Šnjur
Tuna
Ostala plava riba
Ostale ribe
Oslić
Trlja
Zubatac
Cipal
Jegulja
Gira
Bukva
Salpa
Pas
Mačka
Raža
Ostale vrste ribe
Glavonošci
Lignja
Sipa
Hobotnica
Muzgavac
Školjke
Rakovi
1)
773
199
30
38
19
10
12
13
14
63
291
24
14
4
34
1
15
30
7
5
5
9
143
47
10
7
15
15
215
21
2011
810
206
35
38
13
12
14
12
14
68
310
27
17
5
42
1
17
28
8
7
7
13
138
61
14
9
16
22
206
27
2012
716
174
32
31
12
12
13
12
13
49
273
20
14
6
31
1
11
12
5
7
7
12
147
49
12
11
13
13
198
22
2013
779
245
36
56
18
15
18
12
16
74
298
24
15
8
30
1
17
16
7
7
6
15
152
55
16
12
15
12
156
25
741
226
38
76
14
10
15
11
9
53
269
21
13
7
30
1
15
15
7
7
7
13
133
44
11
11
12
10
180
22
1)
Obuhvaćena i proizvodnja u privatnim uzgajalištima školjki
10 – 24. ULOV SLATKOVODNE RIBE PO VRSTAMA
TOTAL
Pelagic fish
Sardelle
Sprat
Anchovy
Mackerel
Chub mackerel
Scad
Tuna
Other Pelagic fish
Other fish
Hake
Red mullet
Dentex
Grey mullet
Eels
Picarel
Bogue
Saupe
Dogfish
Catfish
Scate
Other fish
Cephalopods
Squid
Cuttlefish
Octopus
Musky octopus
Shellfish
Crayfish
Including production in private shell farms
CATCH OF FRESH WATER FISH BY SPECIES
u tonama
tons
2009
2010
2011
2012
2013
887
263
350
6
100
168
534
216
234
1
83
800
357
287
10
50
96
610
202
225
10
31
142
838
363
240
10
31
194
UKUPNO
Pastrmka
Šaran
Miješana riba
Štuka
Jegulja
Ukljeva
Ostale ribe
10 – 25. RADNICI U RIBARSTVU I BRODOVI
I ČAMCI, 2013.
WORKERS IN FISHING INDUSTRY,
SHIPS AND BOATS, in 2013
Radnici u morskom
ribarstvu
Radnici u slatkovodnom ribarstvu
Employed in sea fishing
Employed in
freshwater fishing
UKUPNO / TOTAL
Preduzeća i zadruge
Enterprises and coll. farms
TOTAL
Trout
Carp
Mixed fish
Pike
Eel
Bleak
Other fish
Brodovi u
morskom
ribarstvu
Čamci u morskom
ribarstvu
Sea fishing boats
stalni
povremeni
stalni
povremeni
broj
Full time
Ad-hoc
Full time
Ad-hoc
Number
m3
Čamci u slatkovodnom ribarstvu
Sea fishing boats
Freshwater fishing
boats
motorni
bez motora
motorni
bez motora
Motorboat
Rowboat
Motorboat
Rowboat
90
179
44
5
20
2694,8
101
6
16
106
-
-
44
5
-
-
-
-
-
-
90
179
-
-
20
2694,8
101
6
16
106
1)
Individualni ribari
Individual fishers
1)
Izvor: Institut za biologiju mora
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Source: Institute of Marine Biology
104
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
11
CHAPTER
ŠUMARSTVO
FORESTRY
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Prikupljanje podataka vrši se izvještajnom metodom kada se kao
izvori koriste: tehnička dokumentacija, knjigovodstvena evidencija, šumsko-privredne osnove (elaborati) i slično. U nedostatku
navedenih izvora, uglavnom za neuređene šume, koristi se
metod procjene.
Data on forestry are collected through reporting method based on
the following data sources: technical documentation,
bookkeeping records, forestry and economic studies, etc. When
such sources are not available, as for unmanaged forests, the
estimation method is applied.
Podaci o proizvodnji i prodaji šumskih sortimenata uzeti su iz
mjesečnih izvještaja šumarskih i drugih preduzeća, koje u
državnim šumama vrše proizvodnju šumskih sortimenata, bez
obzira da li im je gazdovanje šumama osnovna djelatnost ili nije.
Izvještaji se zasnivaju na evidenciji proizvodnje i prodaje šumskih
sortimenata.
Data on production and sale of forest assortments are taken from
monthly reports of forestry enterprises and other enterprises
manufacturing forest products in state forests, regardless of
whether forest management and exploitation is their main activity
or not. The reports are based on production and sale evidence on
forest products.
Ostali podaci o šumarstvu prikupljeni su godišnjim izvještajima za
redovna statistička istraživanja u šumarstvu, a zasnivaju se na
knjigovodstvenoj evidenciji.
Other data on forestry are collected through annual statistical
surveys on forestry, which are based on bookkeeping evidence.
Data on hunting are obtained from hunters’ associations engaged
in hunting, other enterprises and organizations having own
hunting grounds and game farms.
Podaci o lovstvu prikupljeni su od lovačkih društava koja se bave
lovstvom i ostalih preduzeća koja imaju svoja lovišta i uzgajališta
divljači.
Coverage
Obuhvat
Data on cutting the trees, afforestation and hunting are collected
through a full coverage survey. Data on manufacturing and sale
of forest products cover only those enterprises continuously
engaged in forest products manufacturing in state forests.
Data on damages in state forests are collected with a full
coverage, while for those on damages in private forests the
coverage is quite reduced and those data relate only to damages
caused by forest fires.
Podaci o sječi drveta, podizanju i gajenju šuma i lovstvu
prikupljeni su sa potpunim obuhvatom. Kod podataka o
proizvodnji i prodaji šumskih sortimenata obuhvaćena su
preduzeća koja se bave proizvodnjom šumskih sortimenata u
državnim šumama.
Podaci o štetama u državnim šumama imaju potpun obuhvat, a
podaci o štetama u privatnim šumama prikupljaju se u znatno
užem obimu, odnosno samo podaci o štetama od požara.
Definitions
A forest relate to any area larger than 0.05 ha, covered with
forest trees, having a protective function, and intended for forest
products manufacture or it has special purpose, no matter of tree
cover and size (high forest – uneven and even-aged, scrub-wood
or seedling, and other types of forests).
Definicije
Šumom se smatra svaka površina veća od 5 ari, koja je obrasla
šumskim drvećem i služi za proizvodnju šumskih sortimenata, ili
ima zaštitnu funkciju i posebnu namjenu, bez obzira na obrast i
visinu stabala ( visoke šume – raznodobne i jednodobne, niske
šume ili izdanačke šume, i ostale kategorije šuma ).
Rows of trees, parks in inhabited places, forest tree nurseries and
groups of forest trees on an area under 0.05 ha are not
considered as forest.
Drvoredi, parkovi u naseljenim mjestima, šumski rasadnici, kao i
grupe šumskog drveća na površini manjoj od 5 ari ne smatraju se
šumom.
High forests are those growing mainly from seeds.
Short forests are those growing mainly from tree stumps shoots.
Visoke šume su šume postale pretežno iz sjemena.
Niske (izdanačke) šume su postale pretežno iz izdanaka iz panja.
Other forest categories are scrubs, maquis, shrubberies, and
beech forests.
Ostale kategorije šuma čine šikare, makije, šibljaci i lisničke
šume.
Scrubs are downgraded coppices of small growth and stunted
trees mainly used for livestock grazing and browsing.
Šikare su degradirane izdanačke šume malog rasta i kržljavog
drveća koje većinom služe za pašu i brst stoke.
Maquis are evergreen coppices, which appear to exist by
suppressing black oak in the area with Mediterranean climate in
our country.
Makije su zimzelene izdanačke šume nastale potiskivanjem
hrasta crnike u sredozemnom klimatskom području naše zemlje.
Shrubberies are downgraded coppices where the bushes are
prevailing.
Šibljaci su degradirane izdanačke šume u kojima preovlađuju
grmovi.
Beech forests are those mainly used for pruning the trees.
Total wood stock (gross volume) covers chopped industrial, technical and firewood - all forest products and total waste,
representing the total volume of timber.
Lisničke šume su šume koje služe prvenstveno za kresanje
lisnika.
Ukupna drvna masa (bruto masa) obuhvata posječeno
industrijsko, tehničko, ogrijevno drvo – sve proizvedene šumske
sortimente i ukupan otpadak, tako da predstavlja totalnu drvnu
masu na panju.
Industrial wood has favourable physical and chemical
characteristics and is intended for industrial (mechanical and
chemical) processing.
Technical wood has favourable physical and chemical
characteristics and is intended for various technical purposes.
Industrijsko drvo ima povoljna fizička i hemijska svojstva, a
namijenjeno je za industrijsku (mehaničku i hemijsku) preradu.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
105
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
11
CHAPTER
Tehničko drvo ima povoljna fizička i hemijska svojstva, a
namijenjeno je za upotrebu u razne tehničke svrhe.
Firewood is wood cut in order to be used for fire or charcoal
production.
Ogrijevno drvo je drvo namijenjeno za ogrijev ili za proizvodnju
drvenog uglja.
Tending and melioration of forests relate to works in high forests
and coppices, aiming at improvement of stands quality.
Pod njegom i melioracijom šuma su iskazani radovi u visokim i
niskim šumama, kojima je cilj poboljšanje kvaliteta sastojina.
Forests melioration relate to works in other forests categories:
scrubs, maquis, shrubberies and beech forests in order to
improve the devastated stands.
Pod melioracijom šuma su iskazani radovi u ostalim kategorijama
šuma: šikarama, makijama, šibljacima i lisničkim šumama kojima
je cilj popravljanje oblika upropašćenih šuma.
Thinning and clearing are regular woodcuttings done during the
entire round, in shorter or longer intervals, thus providing
possibilities for increase of higher quality trees in forests and
coppices but also to ensure development of the best quality trees
in genetic and technical sense.
Prorede i čišćenja su redovne sječe koje se sprovode u cilju
njege visokih jednodobnih i niskih (izdanačkih) šuma tokom
cijelog obrta u manjim ili većim vremenskim razmacima sa ciljem
da se obezbijedi razvoj kvalitetno najboljih stabala u genetičkom i
tehničkom pogledu.
Tending of young trees and culture refer to the weeds cleaning,
loosening, fertilizing, protection, afforestation, etc.
Njega podmlatka i kultura obuhvata čišćenje od korova,
okopavanje, prihranjivanje, zaštitu i popunu i sl.
Afforestation with conifers and deciduous trees is planting of
conifers and deciduous trees inside the existing forests in order to
increase their economic value.
Obogaćivanje šuma četinarima ili plemenitim lišćarima je
unošenje četinara ili plemenitih lišćara u postojeće šume u cilju
povećanja njihove ekonomske vrijednosti.
Conversion is a change of growing types as well as tree stands.
Rekonstrukcija je zamjena tipa gajenja i istovremeno zamjena
vrste drveća.
Illicit cutting is any felling of trees done in a state forest, without
permission granted by authorized bodies. It is shown as gross
felled timber.
Bespravna sječa je svaka sječa koja se u državnoj šumi vrši bez
odobrenja nadležnih organa. Iskazuje se u posječenoj bruto-masi
drveta.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
106
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ŠUMARSTVO
FORESTRY
11 – 1. OSNOVNI POKAZATELJI
RAZVOJA ŠUMARSTVA
BASIC DATA ON FORESTRY
DEVELOPMENT
3
3
Iskorišćavanje šuma, m / Forest exploitation, m
Vještačko pošumljavanje, ha
Državni sektor
Posječeno drvo – bruto masa / Felled trees, gross volume
Artificial afforestation, ha
State sector
četinari
prodaja šumskih sortimenata, m
ukupno
državne šume
Total
privatne šume
State forests
Private forests
Conifers
Sale of forest assortments, m
2009
444 446
310 758
133 688
361
214 364
2010
480 396
354 303
126 093
604
246 768
2011
542 729
403 373
139 356
611
277 754
2012
473 886
337 852
136 034
308
235 465
2013
480 827
358 066
122 761
239
239 272
11 – 2. PODIZANJE I OBNOVA ŠUMA
/Državne šume/
3
3
GROWING AND REGENERATION
/State forests/
ha
ha
Ukupno
U šumama
Izvan šuma
In forests
Outside forests
ostale
površine
sjecišta
Total
Cutting
areas
Other areas
krš i golet
Rocky and bare
ground
Vještačko pošumljavanje
Artificial afforestation
poljopriv. i
ostalo zemljište
erodirano
zemljište
sadnjom
Agricultural and
other land
Eroded land
By planting
2009
361
114
113
127
-
7
361
2010
604
182
159
208
-
55
604
2011
616
209
111
265
-
31
616
2012
308
86
93
51
-
78
308
2013
240
62
107
55
2
15
237
Četinari / Conifers
239
62
107
55
1
15
237
Lišćari/ Deciduous
trees
1
-
-
-
1
-
-
ARTIFICIAL AFFORESTATION AND
REPLANTING, /State forests/
11 – 3. VJEŠTAČKO POŠUMLJAVANJE
POPUNJAVANJE, /Državne šume/
ha
ha
Pošumljavanje / Afforestation
Popunjavanje / Replanting
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
UKUPNO
361
604
616
308
240
44
10
42
33
16
TOTAL
Četinari
360
598
611
308
239
44
9
42
33
14
Conifers
213
16
113
18
330
6
196
66
429
166
12
-
232
73
3
-
138
64
37
-
42
2
-
9
-
40
2
-
24
9
-
4
10
-
Spruce
Fir
Black pine
Scots pine
Larch
1
1
6
6
5
5
-
1
-
-
1
1
-
-
2
-
Smrča
Jela
Crni bor
Bijeli bor
Ariš
Lišćari
Bagrem
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
107
Deciduous trees
Locust
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ŠUMARSTVO
FORESTRY
11 – 4. GAJENJE ŠUMA, /Državne šume/
SILVICULTURE, /State forests/
ha
ha
Njega i melioracija
Tending and melioration of forests
2009
2010
2011
2012
2013
-
-
13
-
-
Čišćenje
30
114
10
-
12
Clearing
Proređivanje
45
-
1
-
136
Thinning
Obogaćivanje šuma četinarima
-
-
-
145
-
Priprema i njega zemljišta
-
17
6
4
10
Popunjavanje sastojina
-
-
-
-
-
Replanting
Rekonstrukcija
1
-
-
-
-
Conversion
Njega podmlatka
11 – 5. SJEČA DRVETA U ŠUMAMA
Tending of young trees
Enrichment with conifers
Preparation and tending of ground
CUTTING OF TREES IN FORESTS
m³
m³
Ukupno / Total
Ukupno
Total
vrsta sječe
tip šume
Type of cutting
Type of forests
redovne
vanredne
Regular
Exceptional
visoke i niske šume
High forests and
coppices
ostale kategorije
šuma
Other categories of
forests
2009
437 416
412 733
24 683
433 036
4 380
2009
2010
477 005
448 889
28 116
475 757
1 248
2010
2011
538 070
486 758
51 312
538 070
-
2011
2012
473 886
444 735
29 151
472 732
1 154
2012
2013
480 827
448 776
32 051
480 366
461
2013
Čiste sastojine
Lišćara
146 142
91 991
84 291
3 946
3 754
54 151
49 111
5 040
137 222
87 169
80 023
3 637
3 509
50 053
45 333
4 720
8 920
4 822
4 268
309
245
4 098
3 778
320
146 092
91 941
84 241
3 946
3 754
54 151
49 110
5 041
50
50
50
-
Pure stands of
Deciduous trees
334 685
54 092
30 868
23 224
123 378
108 322
15 056
157 215
150 912
6 303
311 554
50 769
29 059
21 710
114 719
101 181
13 538
146 066
140 571
5 495
23 131
3 323
1 809
1 514
8 659
7 141
1 518
11 149
10 341
808
334 274
53 681
30 868
22 813
123 378
108 322
15 056
157 215
150 912
6 303
411
411
411
-
Mixed stands of
Deciduous trees
Bukve
Hrasta (svi)
Ostalih
Četinara
Smrče – jele
Ostalih
Mješovite sastojine
Lišćara
Bukve-hrasta-ostalih
Ostalih
Četinara
Smrče - jele
Ostalih
Lišćara i četinara
Bukve - smrče - jele
Ostalih
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
108
Beech
Oak ( all kinds )
Other
Conifers
Spruce - fir
Other
Beech - oak - other
Other
Conifers
Spruce - fir
Other
Deciduous and conifers
Beech – fir - spruce
Other
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ŠUMARSTVO
FORESTRY
11 – 5. SJEČA DRVETA U ŠUMAMA
CUTTING OF TREES IN FORESTS
/nastavak/
/continued/
Šume u državnoj svojini / State forests
Ukupno
Total
Vrsta sječe
Tip šume
Type of cutting
Type of forests
ostale kategorije
šuma
visoke i niske šume
redovne
vanredne
Regular
Exceptional
High forests and
coppices
Other categories
of forests
2009
2010
2011
2012
2013
310 758
354 303
403 373
337 852
358 066
291 802
329 043
352 386
312 559
330 778
18 956
25 260
50 987
25 293*
27 288
310 758
354 303
403 373
337 852
358 016
50
Čiste sastojine
Lišćara
101 759
62 059
60 691
674
694
39 700
35 427
4 273
93 109
57 421
56 485
487
449
35 688
31 702
3 986
8 650
4 638
4 206
187
245
4 012
3 725
287
101 709
62 009
60 641
674
694
39 700
35 427
4 273
50
50
50
-
256 307
17 228
12 708
4 520
96 212
82 525
13 687
142 867
136 564
6 303
237 669
15 612
12 189
3 423
90 103
77 559
12 544
131 954
126 459
5 495
18 638
1 616
519
1 097
6 109
4 966
1 143
10 913
10 105
808
256 307
17 228
12 708
4 520
96 212
82 525
13 687
142 867
136 564
6 303
-
Bukve
Hrasta (svi)
Ostalih
Četinara
Smrče – jele
Ostalih
Mješovite sastojine
Lišćara
Bukve-hrasta-ostalih
Ostalih
Četinara
Smrče - jele
Ostalih
Lišćara i četinara
Bukve - smrče - jele
Ostalih
-
11 – 6. SJEČA DRVETA U ŠUMI I IZVAN ŠUMA
PO VRSTAMA DRVEĆA
2009
2010
2011
2012
2013
Pure stands of
Deciduous trees
Beech
Oak ( all kinds )
Other
Conifers
Spruce - fir
Other
Mixed stands of
Deciduous trees
Beech - oak - other
Other
Conifers
Spruce - fir
Other
Deciduous and conifers
Beech – fir - spruce
Other
CUTTING OF TREES IN AND OUTSIDE
FORESTS BY TYPE OF STANDS
m³
m³
Lišćari / Deciduous trees
Ukupno
Total
svega
bukva
hrast
All
Beech
Oak
ostali tvrdi
Četinari / Conifers
meki
Other
Softwood
hardwood
svega
All
jela i
smrča
Fir and
spruce
bor
ostali
Pine
Other
UKUPNO / TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
444 446
480 396
542 729
473 886
480 827
216 640
224 811
236 102
219 397
196 784
2009
2010
2011
2012
2013
310 758
354 303
403 373
337 852
358 066
115 804
140 612
151 697
137 055
126 056
2009
2010
2011
2012
2013
133 688
126 093
139 356
136 034
122 761
100 836
84 199
84 405
82 342
70 728
171 812
192 598
202 271
182 774
161 754
23 768
16 022
16 827
15 644
15 088
20 615
15 364
16 136
19 110
19 433
445
827
869
1 869
509
227 806
255 585
306 627
254 489
284 043
211 975
238 359
270 662
242 405
257 726
14 743
17 226
35 955
12 042
22 607
1 088
10
42
3 710
263
213
449
354
406
194 954
213 691
251 676
200 797
232 010
180 248
197 553
217 138
191 615
207 829
13 618
16 138
34 528
9 140
20 471
1 088
10
42
3 710
Šume u privatnoj svojini / Private forests
57 231
23 176
20 247
182
53 709
15 128
14 748
614
53 942
14 416
15 628
420
48 623
14 412
17 792
1 515
40 421
12 837
17 367
103
32 852
41 894
54 951
53 692
52 033
31 727
40 806
53 524
50 790
49 897
1125
1088
1427
2 902
2 136
-
Šume u državnoj svojini / State forests
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
114 581
138 889
148 329
134 151
121 333
592
894
2 411
1 232
2 251
109
368
616
508
1 318
2 066
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ŠUMARSTVO
FORESTRY
11 – 7. PROIZVODNJA ŠUMSKIH
1)
SORTIMENATA /Državne šume/
m
3
m
Ukupno
Trupci
Tehničko drvo
Prostorno drvo
Ogrijevno drvo
1)
PRODUCTION OF FORESTS
1)
ASSORTIMENTS /State forests/
2009
2010
2011
2012
2013
216 546
157 641
6 525
16 740
35 640
259 752
172 236
6 988
38 649
41 879
293 734
196 866
7 457
47 501
41 910
240 900
167 607
7 138
24 232
41 923
255 559
190 266
8 368
24 583
32 342
Proizvodnja se odnosi samo na preduzeća
m
Total
Saw logs
Lumber
Pulpwood
Firewood
1)
11 – 8. POSJEČENA BRUTO MASA
PO IZVRŠIOCIMA SJEČE /Državne šume/
Production refers only to companies
AVERAGE GROSS VOLUME OF CUT TREES
BY THE OPERATORS /State forests/
3
m
Ukupno
Preduzeća
Građani (maloprodaja)
2009
2010
2011
2012
2013
310 758
267 962
42 796
354 303
314 052
40 251
403 373
360 362
43 011
337 852
286 887
50 965
358 066
304 405
53 661
11 – 9. POVRŠINA ŠUMA PO VRSTAMA SASTOJINA
FOREST AREA BY TYPE OF STANDS
thous. ha
2002
2005
2008
2011
Ukupno
546
617
627
627
Total
Čiste sastojine
Lišćara
Četinara
229
183
46
252
207
45
261
203
58
259
196
63
Pure stands of
Deciduous trees
Conifers
Mješovite sastojine
Lišćara
Četinara
Lišćara i četinara
317
188
35
93
365
231
41
93
366
228
45
93
368
232
43
93
Mixed stands of
Deciduous trees
Conifers
Deciduous trees and conifers
Istraživanje je trogodišnje
This survey has been carried out on a three-year basis
11 – 10. ŠTETE U ŠUMAMA
Bespravna sječa
Illicit cutting
DAMAGES IN FORESTS
Ostala šteta od
1)
čovjeka
2009
4 233
2010
2011
Šteta od
elementarnih
nepogoda
Šteta od insekata
Damages caused by
insects
Other damages
1)
caused by man
m
2)
3
Total
Enterprises
Individuals (retail trade)
hilj. Ha
1)
3
Damages by natural
disasters
3
1 138
3 866
5 671
569
400
3 927
1 310
438
2012
3 573
591
2013
2 476
421
3
3 573
1 000
616
2 661
1 000
5 091
4 168
200
1 455
350 367
…
212
621
137
190
2)
110
m
2)
88
1)
Obuhvaćena krađa šumskih sortimenata i ostale štete od čovjeka.
Obuhvaćene štete od požara i u privatnim šumama
2)
Damages caused by fire
ha
569
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Šteta od požara
The theft of forest assortments, and other damages caused
by a man are included.
Damages caused by fire in private forests are included.
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ŠUMARSTVO
FORESTRY
11 – 11. POVRŠINA LOVIŠTA, LOVCI I LOVNI OBJEKTI
AREA OF HUNTING GROUNDS, HUNTERS
AND HUNTING FACILITIES
Površina lovišta
Hranilišta za divljač
Area of hunting grounds
Feeding places for game
ukupno, hilj. ha
Total, thous. ha
Lovci
Hunters
lovna, hilj. ha
Hunting area, thous.ha
pernatu, broj
dlakavu, broj
Game birds,
number
Game animals,
number
2003
1 093
980
6 234
63
20
2005
1 202
1 057
7 573
53
76
2007
1198
1 050
7 723
46
75
2009
1 247
1 078
7 324
130
157
2011
1105
990
5 814
154
143
2013
1 067
956
5 209
115
143
Istraživanje je dvogodišnje
This survey has been carried out on a two-year basis
11 – 12. BROJNO STANJE DIVLJAČI
NUMBER OF GAME
Jarebica
Srna
Roe deer
Divokoza
Vuk
Chamois
Lisica
Wolf
Zec
Fox
Partridge
Divlja svinja
Hare
Wild boar
poljska
Gray
partridge
Fazan
kamenjarka
Pheasant
Rock partridge
2005
1 627
676
2 110
12 988
39 370
4 606
6 117
15 877
6 604
2007
2 231
681
1 829
11 705
45 517
3 848
9 395
19 235
3 173
2009
3 751
785
1 233
11 218
56 306
3 584
4 530
25 928
2 768
2011
3 832
661
3 609
8 269
41 391
3 549
1 410
20 636
1 278
2013
4 167
631
747
7 079
32 027
3 339
1 825
13 668
1 562
Istraživanje je dvogodišnje
This survey has been carried out on a two-year basis
11 – 13. ODSTRIJELJENA DIVLJAČ
SHOT GAME
Jarebica
Srna
Divokoza
Vuk
Lisica
Zec
Divlja svinja
Roe deer
Chamois
Wolf
Fox
Hare
Wild boar
Patridge
Fazan
poljska
kamenjarka
Gray partridge
Rock partridge
Pheasant
2003
1
3
398
3 912
3 658
1 015
194
1 465
1 917
2005
3
1
356
2 811
3 172
1 203
64
805
2 224
2007
9
10
167
1 658
2 720
842
35
883
521
2009
7
10
100
1 261
2 142
482
-
553
247
2011
-
-
69
1 047
2 195
492
10
571
212
2013
10
-
72
809
2 192
264
65
262
52
Istraživanje je dvogodišnje
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
This survey has been carried out on a two-year basis
111
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
12
CHAPTER
INDUSTRIJA
INDUSTRY
Izvori i metodi prikupljanje podataka
Sources and methods of data collection
Podaci statistike industrije obezbjeđuju se iz knjigovodstvene,
kadrovske i druge evidencije i dokumentacije izvještajnih jedinica.
Statistika ih prikuplja mjesečnim i godišnjim istraživanjima.
Mjesečnim izvještajem industrije prikupljaju se naturalni podaci o
proizvodnji, prometu kao i podaci o broju zaposlenih. Na osnovu
tih podataka obračunavaju se indeksi proizvodnje i prometa u
industriji. Podaci za bilans proizvodnje i potrošnje elektroenergije
prikupljaju se u okviru posebnih istraživanja koja sprovodi
MONSTAT.
Data of industry statistics are obtained from bookkeeping records,
human resources evidence and other documentation of reporting
units. These data are collected through surveys on a monthly and
annual basis. Data on production, turnover as well as data on
employees are collected on a monthly basis. These data are
used for the indices of production and industrial turnover. Data on
production and consumption of electric power are collected
through other surveys carried out by MONSTAT.
Data on exploitation of industrial capacities are collected through
annual industrial survey (on the basis of nomenclature of
products) and survey on use of industrial capacities conducted
every five years (based on nomenclature of primary work tools).
Podaci o korišćenju kapaciteta industrije prikupljaju se od
preduzeća godišnjim izvještajem industrije (na bazi nomenklature
proizvoda) i izvještajem o korišćenju kapaciteta industrije svake
pete godine (na bazi nomenklature osnovnih oruđa za rad).
Coverage
Obuhvat
Up to 2001, according to the Unique Classification of Economic
Activities, industry referred to industry in a narrower sense
comprising electric power generation and consumption, mining
and processing of mining, forest and agricultural raw materials.
Do 2001. godine prema Jedinstvenoj Klasifikaciji djelatnosti pod
industrijom se podrazumijeva industrija u užem smislu, koja
obuhvata proizvodnju elektroenergije, rudarstvo i fabričku preradu
rudarskih, šumskih i poljoprivrednih sirovina.
Since April 8th 2011, the Classification of Activities has been
introduced, (Official Gazette of Montenegro no. 18/11). According
to the classification, the industry comprises activities of the
following sectors:
U Klasifikaciji djelatnosti ("Sl.list CG" br.18/11) koja se primjenjuje
od 8. aprila 2011. godine, djelatnost industrije čine sektori:
Vađenje ruda i kamena, prerađivačka industrija, snabdijevanje
električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija.
Mining and quarrying, Manufacturing, Electricity, gas, steam and
air conditioning supply.
Izvještajima o industrijskim preduzećima obuhvaćena su
preduzeća, bez obzira na vrstu svojine, kao i djelovi neindustrijskih preduzeća koji obavljaju industrijsku djelatnost i veliki broj
malih privatnih preduzeća, kao i namjenska proizvodnja.
Surveys on industrial enterprises cover all enterprises, not
depending of ownership, as well as parts of non-industrial
enterprises involved in industrial activities, great number of small
private enterprises and restricted/specific production.
Definicije
Definitions
Industrija je djelatnost u kojoj se obavlja proizvodnja različitih
proizvoda i prerada sirovina mineralnog, biljnog, životinjskog ili
vještačkog porijekla. Osnovne karakteristike industrije su
proizvodnja velikih količina proizvoda, ujednačenog kvaliteta, uz
pretežnu upotrebu mašinskih sredstava za rad.
Industry refers to production of various products as well as
processing of raw materials of mineral, floral, animal or artificial
origin. The main characteristics of industry are production of huge
products quantities with standardized quality, mainly using
machinery tools.
Industrijsko preduzeće je subjekat čija je pretežna djelatnost
Industrijska proizvodnja.
Industrial enterprise is an entity engaged in industrial production
as the principal activity.
Industrijski proizvodi su definisani kao ukupna gotova proizvodnja
proizvoda navedenih u namenklaturi proizvoda koja je trajan
osnov za prikazivanje industrijske proizvodnje. Indeksi za
industriju ukupno daju se po Klasifikaciji djelatnosti NACE Rev.2.
Indeks fizičkog obima industrijske proizvodnje izražava promjene
u obimu cjelokupne industrijske proizvodnje.
Industrial products are defined as total final production of those
products that are listed in the Nomenclature of industrial products
that is a standard reference for presentation of industrial
production. Industrial indices are calculated according to the
NACE Rev2. Index of physical volume of industrial production
represents changes in volume of total industrial production.
Obračun se zasniva na mjesečnim i godišnjim podacima o
gotovoj proizvodnji, koji se iskazuju u naturalnom obliku prema
PRODCOM Nomenklaturi proizvoda za mjesečni izvještaj i
mjerilima ponderacionog sistema.
Calculation is based on data from monthly and annual surveys /
reports on final products, shown in physical terms according to
PRODCOM NIP for monthly report and criteria of weighting
system.
Zaključno sa 1969. godinom ponderacioni koeficijenti su formirani
na osnovu ličnih primanja i amortizacije, a od 1970. godine na
osnovu društvenog proizvoda.
Until 1969, weighting coefficients were calculated on the basis of
personal incomes and amortization, and since 1970 on the basis
of domestic product.
Za obračun indeksa industrijske proizvodnje od 1993. do 1997.
godine primjenjivani su ponderacioni koeficijenti obračunati na
osnovu podataka o industrijskoj proizvodnji Crne Gore u 1990.
godine. Od 1997. godine koriste se ponderacioni koeficijenti
obračunati na osnovu podataka za 1995. godinu.
In the period from 1993 until 1997, Index of industrial production
was based on the new weighting coefficients calculated from the
data on industrial production of Montenegro in 1990. As of 1997,
the weighting coefficients calculated from 1995 data have been
used.
Zbog razlike u ponderima indeks fizičkog obima industrijske
proizvodnje do 1991. ne pokazuje istu dinamiku kao obračuni
društvenog proizvoda i narodnog dohodka u stalnim cijenama.
Due to difference in weights, the index of physical volume of
industrial production until 1991 did not show the same dynamics
as compilations of domestic product and national income in
constant prices.In the period from 2011 Index of industrial
production was based on the new weighting coefficients calculated from the data on gross value added in Montenegro in 2009.
Za obračun indeksa industrijske proizvodnje od 2011.. godine
primjenjuju se ponderacioni koeficijenti obračunati na osnovu
podataka o bruto dodatoj vrijednosti Crne Gore u 2009. godini.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
112
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
INDUSTRIJA
INDUSTRY
12 – 1. INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE¹
2006
2007
113
99
101
100
100
98
144
123
136
146
131
1)
2008
113
99
101
100
100
102
150
128
142
153
138
)
INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION¹
2009
111
97
99
98
98
100
147
125
139
149
134
2010
75
66
67
66
66
68
100
85
94
101
91
2011
88
77
78
77
77
80
117
100
111
119
107
2012
79
69
70
69
69
72
105
90
100
107
96
2013
73
64
65
64
64
67
98
84
93
100
90
1)
Podaci se čitaju samo horizontalno.
)
81
71
72
71
71
74
109
93
103
111
100
Data should be read only horizontally
INDICES OF INDUSTRIAL
PRODUCTION BY GROUPS
12 – 2. INDEKSI INDUSTRIJSKE
PROIZVODNJE PO OBLASTIMA
prethodna godina = 100
Previous year = 100
2009
2010
INDUSTRIJA - UKUPNO
67,8
Vađenje rude i kamena
34,5
Vađenje uglja
57,0
6,8
Ostalo rudarstvo
Prerađivačka industrija
52,1
61,4
Proizvodnja prehrambenih proiz.
90,3
89,7
Proizvodnja pića
Proizvodnja duvanskih proizvoda
85,3
94,2
89,5
70,6
Proizvodnja odjevnih predmeta
13,7
Proizvodnja kože i predmeta
od kože
2011
2012
2013
117,5
89,7
92,9
110,6
158,7
106,3
79,0
98,6
196,1
101,4
90,7
93,6
133,7
259,1
-
-
101,4
72,4
117,6
85,5
Mining of metal ores
Other mining and quarrying
97,0
106,8
89,9
95,0
Manufacturing
95,6
99,1
110,0
101,5
96,9
97,5
131,5
376,7
221,7
Manufacture of tobacco products
87,8
117,4
69,0
69,8
Manufacture of wearing apparel
39,7
23,1
-
-
-
Proizvodi od drveta, plute i sl.
65,7
104,5
135,4
64,6
83,3
Proizvodnja papira i proizvoda
od papira
92,7
103,3
78,1
64,3
132,0
Štampanje i umnožavanje audio i
video zapisa
93,0
99,4
107,3
93,8
96,3
Printing and reproduction of
recorded media
Proizvodnja hemikalija i hemijskih
proizvoda
70,2
52,1
83,4
92,1
121,6
Manufacture of chemical and
chemical products
Proizvodnja osnovnih
farmaceutskih proizv. i preparata
Proizvodnja proizvoda od gume i
plastike
Proizvodnja proizvoda od ostalih
nemetalnih minerala
Proizvodnja osnovnih metala
Proizvodnja metalnih proizvoda,
osim mašina i uređaja
Proizvodnja mašina i opreme na
drugom mjestu nepomenute
Proizvodnja namještaja
Popravka i montaža mašina i
opreme
Snabdijevanje električnom
energijom, gasom i parom
Snabdijevanje električnom
energijom, gasom, parom
149,0
111,9
76,4
137,7
109,7
Manufacture of basic
pharmaceutical products
57,6
59,6
103,3
106,3
113,3
58,0
131,2
109,4
79,7
141,1
46,0
86,0
113,1
76,0
62,7
57,1
72,7
200,4
62,2
73,1
109,1
153,0
126,4
110,8
96,1
51,4
77,0
48,9
61,4
688,1
88,0
79,7
110,2
71,2
139,3
97,6
151,1
67,3
101,4
138,7
97,6
151,1
67,3
101,4
138,7
Vađenje ruda metala
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
113
INDUSTRY - TOTAL
Mining and quarrying
Mining of coal and lignite
Manufacture of food products
Manufacture of beverages
Manufacture of leather and
related products
Manufacture of wood and of
products of wood and cork
Manufacture of paper and paper
products
Manufacture of rubber and
plastic products
Manufacture of other nonmetallic mineral products
Manufacture of basic metals
Manufacture of fabricated metal
products
Manufacture of machinery and
equipment
Manufacture of furniture
Repair and installation of
machinery and equipment
Electricity, gas, steam and air
cond. supply
Electricity, gas, steam and air
conditioning supply
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
INDUSTRIJA
INDUSTRY
12 – 3. INDUSTRIJSKI PROIZVODI
INDUSTRIAL PRODUCTS
Jed.
mjere
Vađenje ruda nemetalnih minerala
Mermer i travertin, sirovi ili grubo klesani
Šljunak i oblutak koji se koriste za agregate betona,
za nasipanje puteva ili željezničkih pruga, odnosno
za druga nasipanja
Drobljen kamen, koji se koristi kao agregat za beton,
za nasipanje puteva ili željezničkih pruga
(isključujući šljunak, oblutak, šindru i kremen)
Granulat, odlomci i prah od travertina, ekozina,
granita, porfira, bazalta, pješčara i drugog kamena
za spomenike
So, denaturisana so za industrijsku upotrebu, čisti
natrijum-hlorid, u vodenom rastvoru ili ne
(isključujući so za ljudsku upotrebu)
Svježe ili rashlađeno goveđe i teleće meso, trupovi,
polutke ili četvrtine, s kostima
Svježe ili rashlađeno svinjsko meso, trupovi ili
polutke (uključujući svježe meso privremeno
konzervisano solju)
Svježe ili rashlađeno jagnjeće i ovčije meso
Svježe ili rashlađeno pileće meso, cijelo
Svinjski butovi, plećke i djelovi od njih, s kostima
(soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni )
Govedina, junetina i teletina, soljena, u salamuri,
sušena ili dimljena
Svinjska trbušina (slanina prošarana mesom) i
djelovi od nje, s kostima, soljeni, u salamuri, sušeni
ili dimljeni
2011
2012
Unit of
measurement
2013
t
t
252 500
2 420
2 017
61 154
1 309
t
t
t
47 717
6 418
133 126
t
t
-
14 148
21 391
t
t
103 928
62 622
31 898
t
t
10 000
16 000
10 000
t
t
648
686
615
t
t
489
398
456
t
t
51
54
60
t
Aluminium ores and concentrates
Marble and travertine, crude or roughly trimmed
Gravel and pebbles of a kind used for concrete
aggregates, for road metalling or for railway or other
ballast; shingle and flint
Crushed stone of a kind used for concrete aggregates,
for road metalling or for railway or other ballast
(excluding gravel, pebbles, shingle and flint)
Granules, chippings and powder of travertine,
ecaussine, granite, porphyry, basalt, sandstone and
other monumental stone
Salt (including denatured salt but excluding salt
suitable for human consumption) and pure sodium
chloride, whether or not in aqueous solution or
containing added anti-caking or free-flowing agents
Fresh or chilled carcases, half-carcases and quarters
with bone in, of beef and veal
Fresh or chilled carcases and half-carcases, of pig
meat (including fresh meat packed with salt as a
temporary preservative)
Fresh or chilled carcases, half-carcases and cuts, of
lamb or sheep
Fresh or chilled whole chickens
Hams, shoulders and cuts thereof with bone in, of
swine, salted, in brine, dried or smoked
t
265
260
1 130
t
t
1 765
1 856
1 117
t
t
550
703
389
t
Beef and veal salted, in brine, dried or smoked
t
196
210
141
t
Bellies and cuts thereof of swine, salted, in brine, dried
or smoked
Kobasice i slični proizvodi od jetre (isključujući
pripremljena jela i obroke)
t
3 325
2 774
1 788
t
Nekoncentrovani sok ostalih pojedinačnih vrsta voća
i povrća, nefermentisan i bez dodatog alkohola
(isključujući pomorandžu, grejpfrut, grožđe i jabuku)
hl
195
322
338
hl
hl
353
99
116
hl
Miješani sok od voća i povrća, nefermentisan, bez
dodatka alkohola
Povrće (isključujući krompir), voće, koštunjavo voće i
drugi jestivi djelovi biljaka, pripremljeni ili
konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini
Džemovi, marmelade, želei, pirei ili paste od ostalog
voća (isključujući agrume i homogenizovane
proizvode)
Mlijeko i pavlaka, nekoncentrovani, sa sadržajem
masnoće ≤ 1% po masi, bez dodatnog šećera ili
drugih zaslađivača, u ambalaži neto zapremine ≤ 2 l
Sir, rendani ili u prahu, sir prošaran plavim
plijesnima i drugi neprerađeni sir (isključujući mlad
sir, sir od surutke i urda)
Mlijeko i pavlaka, nekoncentrovani, bez dodatog
šećera ili drugih zaslađivača, sa sadržajem masnoće
> 6%, ali ≤ 21% po masi, u ambalaži neto
zapremine ≤ 2 l
Kisjelo mlijeko, kisjela pavlaka, jogurt i ostali
fermentisani proizvodi
Brašno od pšenice ili napolice
Svjež hljeb, bez dodatka meda, jaja, sira ili voća, koji
u suvom stanju po masi sadrži ≤ 5% šećera i ≤ 5%
masnoće
Kolači i peciva; ostali pekarski proizvodi sa dodatim
zaslađivačima
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
t
170
404
223
t
t
232
140
94
t
t
220
140
94
t
t
7
48
48
t
t
2 116
442
492
t
t
6 218
8 044
8 517
t
t
34 310
40 312
96 693
t
t
18 164
16 678
15 407
t
t
1 046
1 358
678
t
114
Liver sausages and similar products and food
preparations based thereon (excluding prepared meals
and dishes)
Unconcentrated juice of any single fruit or vegetable,
not fermented and not containing added spirit
(excluding orange, grapefruit, pineapple, tomato, grape
and apple juices)
Mixtures of fruit and vegetable juices
Vegetables (excluding potatoes), fruit, nuts and other
edible parts of plants, prepared or preserved by
vinegar or acetic acid
Jams, marmalades, fruit jellies, fruit or nut purees and
pastes, being cooked preparations (excluding of citrus
fruit, homogenised preparations
Milk and cream of a fat content by weight of ≤ 1 %, not
concentrated nor containing added sugar or other
sweetening matter, in immediate packings of a net
content ≤ 2 l
Grated, powdered, blue-veined and other nonprocessed cheese (excluding fresh cheese, whey
cheese and curd)
Milk and cream of a fat content by weight of > 6 % but
≤ 21 %, not concentrated nor containing added sugar
or other sweetening matter, in immediate packings of ≤
2l
Curdled milk, cream, yogurt and other fermented
products
Wheat or meslin flour
Fresh bread containing by weight in the dry matter
state ≤ 5 % of sugars and ≤ 5 % of fat (excluding with
added honey; eggs; cheese or fruit)
Cake and pastry products; other bakers’ wares with
added sweetening matter
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
INDUSTRIJA
INDUSTRY
12 – 3. INDUSTRIJSKI PROIZVODI
INDUSTRIAL PRODUCTS
/nastavak/
/continued/
Jed.
mjere
Kafa, pržena, sa kofeinom
Žestoka pića dobijena destilacijom vina ili komine od
grožđa (važno: bez poreza na alkoholna pića)
Viski (važno: bez poreza na alkoholna pića)
Bijela vina zaštićenog geografskog porekla, iz
specifičnih regija
Porto, Madeira, šeri i druga vina, alkoh. jačine > 15%
t
hl/ l alc
100%
hl/ l alc
100%
2011
2012
2013
313
272
967
4 114
3 313
3 599
364
477
578
Unit of
measurement
t
hl/ l alc
100%
hl/ l alc
100%
hl
31 331
30 374
27 438
hl
hl
73 105
72 594
65 573
hl
Pivo od slada (isključujući bezalkoholno pivo) (važno:
bez poreza na alkoholna pića)
hl
404
396
433 880
400 720
hl
Mineralne vode i gazirane vode, nezaslađene
hl
9 700
4 500
5 400
mil. kom.
142
535
1 186
hilj.kom.
91
70
76
m³
62 947
46 472
37 284
m³
t
9 363
5 352
5 790
t
Cigarete koje sadrže duvan (bez poreza na duvan)
Košulje i potkošulje za muškarce ili dječake, pletene ili
kukičane
Drvo četinara, uzdužno testerisano ili rezano, sječeno
na komade ili ljušteno, debljine > 6 mm (sem onog koje
je na krajevima spojeno ili brušeno)
Drvo lišćara, profilisano uzduž (uključujući trake i
ukrasne ivice za parket, nesastavljene)
Toaletni papir
t
Štampane novine, žurnali ili časopisi, koje izlaze barem
hilj.kom.
četiri puta nedeljno
Štampane knjige, brošure, leci i sličan štampani
hilj.kom.
materijal, ukoričeni
Ljekovi koji sadrže vitamine, provitamine i međusobne
mešavine navedenih proizvoda, za terapeutsku ili
kg
profilaktičku upotrebu, pripremljeni u određenim
dozama za maloprodaju
Pripremljeni eksplozivi (osim baruta)
t
Svjež beton, pripremljen za livenje
t
hl
mil.
pieces
thousand
pieces
175
170
120
13 040
5 841
5 556
t
thousand
pieces
thousand
pieces
1 268
1 967
1 956
2 080
756
1 324
808
1 137
084
670
-
644
-
842
307 496
t
t
kg
Ploče, kocke i sl. proizvodi čija je strana < 7 cm;
vještački obojen granulat, zrnca i prah od prirodnog
kamena
t
2 349
3 628
3 867
t
Katranizovani makadam (termakadam)
t
6 316
-
36 198
t
Ekspandirani vermikulit, ekspandirana glina i sl.
ekspandirani mineralni materijali i njihove mješavine
t
52 732
42 418
26 487
t
t
61 164
26 161
19 723
t
t
17 175
3 296
-
t
t
92 838
74 813
47 951
t
kom.
571
442
4 320
pieces
t
826
924
888
t
Drveni namještaj za spavaće sobe
kom.
118
870
974
pieces
Ostali drveni namještaj
kom.
33
28
3 614
pieces
Popravke i održavanje brodova i ostalih plovnih
objekata (isključujući jahte, ostale čamce za odmor,
razonodu i sport, veslačke čamce i kanue)
hilj.ef.
čas.
285
198
248
Ingoti, ostali primarni oblici, kao i dugački poluproizvodi
za proizvodnju bešavnih cijevi (od nelegiranog čelika)
Pljosnati poluproizvodi (od legiranog čelika koji nije
nerđajući)
Sirovi aluminijum, nelegirani (isključujući prah i
ljuskice)
Vrata, pragovi za vrata, prozori i okviri za njih, od
aluminijuma
Kuglični ležajevi
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
115
thous.act
ual hrs
Roasted coffee, not decaffeinated
Spirits obtained from distilled grape wine or grape
marc (important: excluding alcohol duty)
Whisky (important: excluding alcohol duty)
White wine with a protected designation of origin
(PDO)
Port, Madeira, sherry and other > 15 % alcohol
Beer made from malt (excluding non-alcoholic beer,
beer containing ≤ 0,5 % by volume of alcohol,
alcohol duty)
Mineral waters and aerated waters, unsweetened
Cigarettes containing tobacco or mixtures of tob.
and tobacco substitutes (excluding tobacco duty)
Men’s or boys’ shirts and under-shirts, of knitted or
crocheted textiles
Coniferous wood; sawn or chipped lengthwise,
sliced or peeled, of a thickness > 6 mm, end-jointed,
sanded or planed
Non-coniferous wood continuously shaped
(including strips and friezes for parquet flooring, not
assembled)
Toilet paper
Printed newspapers, journals and periodicals,
appearing at least four times a week
Printed books, brochures, leaflets and similar
printed matter (excluding in single sheets)
Medicaments containing vitamins, provitamins,
derivatives and intermixtures thereof, for therapeutic
or prophylactic uses, put up in measured doses or
for retail sale
Prepared explosives (excluding propellant powders)
Ready-mixed concrete
Tiles, cubes and similar articles, whether or not
rectangular (including square), the largest surface
area of which is capable of being enclosed in a
square the side of which is < 7 cm; artificially
coloured granules, chippings and powder
Pre-coated aggregates
Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag
and similar expanded mineral materials and
mixtures thereof
Ingots, other primary forms and long semi-finished
products for seamless tubes (of non-alloy steel)
Flat semi-finished products (of alloy steel other than
of stainless steel)
Unwrought non-alloy aluminium (excluding powders
and flakes)
Aluminium doors, thresholds for doors, windows and
their frames
Ball bearings
Wooden bedroom furniture (excluding builders’
fittings for cupboards to be built into walls, mattress
supports, lamps and lighting fittings, floor standing
mirrors, seats)
Other wooden furniture (excluding bedroom, dining-,
living-room, kitchen office, shop, medical, surgical,
dental/ veterinary furniture, cases and cabinets
designed for hi-fi, videos and televisions)
Repairing of ships, boats and floating structures
(excluding yachts, other pleasure or sports vessels,
rowing boats and canoes)
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
INDUSTRIJA
INDUSTRY
12 – 4. BILANS PROIZVODNJE I POTROŠNJE
ELEKTROENERGIJE
ELECTRICITY GENERATION AND
CONSUMPTION BALANCE
u GWH
in GWH
Proizvodnja na generatoru
Sopstvena potrošnja
Proizvodnja na pragu elektrana
Primljeno od druge republike
1)
Predato drugoj republici
Uvoz
Izvoz
1)
Gubici u mreži
Predato potrošačima
Energetski sektor
Prerađivačka industrija
Građevinarstvo
Željeznički saobraćaj
Domaćinstva
Poljoprivreda (melioracija i motori)
Ostali sektori (poslovne i druge prostorije, javna rasvjeta, vodovod i ost.)
1)
2009
2010
2011
2012
2013
2 760
81
2 679
4 022
146
3 876
2 656
153
2 503
2 844
141
2 703
3 945
136
3 809
Gross production – generators
Own consumption
Net production - power plants
1 184
1 108
1 151
172
1 204
1 451
732
483
1 240
630
1 383
431
1 214
738
964
228
1 235
1 294
204
647
Imported from other Republic
1)
Delivered to other Republic
Import
Export
717
3 017
107
1 208
8
18
1 268
37
667
3 211
111
1 470
8
22
1 280
38
651
3 414
130
1 552
4
20
1 200
31
695
3 220
141
1 415
4
24
1 341
10
603
2 704
136
1 059
4
20
1 216
12
Transfer and distribution losses
Delivered to consumers
Energy sector
Manufacture
Construction
Railroad transportation
Households
Agriculture (melioration and el. machines)
371
282
477
285
257
Other sectors ( business and other premises, public lighting, public water supply
system etc.)
1)
Podaci elektroprivrede Crne Gore
12 – 5. POTROŠNJA ELEKTROENERGIJE
I GORIVA U INDUSTRIJI
Jedinica
mjere
Elektroenergija
GWH
Koks
2009
Data of Electric industry of Montenegro
ELECTRICITY AND FUEL CONSUMPTION
IN INDUSTRY
2010
2011
2012
2013
Unit of
measure
GWH
2 232
1 522
2 074
1 556
1 195
hilj. tona
-
32
39
31
17
thous. t
Coke
Kameni ugalj
hilj. tona
-
-
-
-
-
thous. t
Hard coal
Mrki ugalj
hilj. tona
1
1
1
3
4
thous. t
Brown coal
Lignit
hilj. tona
17
15
12
7
5
thous. t
Lignite
Tečna goriva
hilj. tona
9
9
11
9
4
thous. t
Liquid fuels
Mazut
hilj. tona
40
22
14
25
23
thous. t
Mazout
3
Electricity
Zemni gas (plin)
mil.m³
-
-
-
-
-
mill. m
Natural gas
Tečni gas
hilj. tona
2
2
3
2
3
thous. t
Liquid gas
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
1)
116
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
13
CHAPTER
GRAĐEVINARSTVO
CONSTRUCTION
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Podaci su prikupljeni u slijedećim istraživanjima: Godišnji
izvještaj o građevinskim radovima (Građ-11), Godišnji izvještaj o
zgradama građenim u organizaciji individualnih vlasnika (Građ11а), Godišnji izvještaj o potrošnji građevinskog i pogonskog
materijala (Građ-13), Godišnji izvještaj o porušenoj zgradi sa
stanovima i adaptaciji stambenog prostora (Građ-71 Kvartalni
izvještaj o cijenama stanova novogradnje (Građ-41) i Kvartalni
izvještaj o građevinskim dozvolama (Građ-10).
Data are collected through the following surveys: Annual report on
construction works (Građ-11), Annual report on buildings built by
individual owners (Građ-11a), Annual report on consumption of
fuel and building materials (Građ-13), Annual report on apartment
buildings torn down and dwellings adaptation (Građ-71) and
Quarterly report on prices of newly built dwellings (Građ-41) and
Quarterly report on building permits (Građ-10).
Coverage
Obuhvat
Annual report on construction works covers all works performed
during the reference year by enterprises classified into sector FConstruction (national Classification of Activities): legal entities not
classified into construction activity but whose local units perform
construction activities as well as works on buildings built by
individual owners. Value of works covers all used building material
and workloads. Data on value of works done relate to works
performed during reference year on finished and unfinished
constructions. Value of works performed by contractors’ - legal
entities is given on the basis of annual compilations, while the
value of works performed by individuals is based on available
documentation or estimation. Works performed on constructions
are shown according to the construction sites, and not by the
contractor’s main office.
Godišnjim izvještajem o građevinskim radovima obuhvaćeni su
građevinski radovi koje su u izvještajnoj godini izvodila
preduzeća razvrstana u građevinsku djelatnost u sektor F Građevinarstvo, pravna lica koja nijesu razvrstana u
građevinsku djelatnost, ali imaju jedinice u sastavu koje
obavljaju građevinske radove, kao i radove na zgradama
građenim u režiji individualnih vlasnika. Vrijednost građevinskih
radova obuhvata sav ugrađeni građevinski materijal i utrošeni
rad. Podaci o vrijednosti izvedenih radova odnose se na radove
izvedene u izvještajnoj godini na završenim i nezavršenim
objektima. Vrijednost radova koje su izvodili izvođači – pravna
lica data je na bazi godišnjih obračunskih situacija, dok je
vrijednost radova u organizaciji individualnih vlasnika data na
osnovu dokumentacije ili je procijenjena. Izvedeni radovi na
građevinskim objektima prikazani su prema teritoriji na kojoj se
objekti nalaze, a ne prema teritoriji sjedišta izvođača radova.
Annual report on consumption of fuel and building materials covers
material and energy resources used by all contractors
(construction and non-construction enterprises) for construction of
objects, maintenance, repair and operation of machinery and
motor pool, heating, as well as for stationery and other supplies.
Godišnjim izvještajem o potrošnji građevinskog i pogonskog
materijala obuhvaćen je građevinski i pogonski materijal koji svi
izvođači građevinskih radova (građevinska i negrađevinska
preduzeća) koriste za gradnju objekata, za održavanje, remont i
pogon mašinskog i voznog parka, za ogrijev, kancelarijski i
ostali pomoćni materijal.
Annual report on apartment buildings torn down and dwellings
adaptation covers apartment buildings torn down as well as
buildings with one or more apartments transformed into nonhousing area. Reporting units are competent administrative bodies
as well as all enterprises with documentation on torn down
buildings. Survey results of data processing are used for balancing
the housing stock data during intercensual period.
Godišnjim izvještajem o porušenoj zgradi sa stanovima i
adaptaciji stambenog prostora obuhvataju se porušene zgrade
sa stanovima, kao i zgrade u kojima je jedan ili više stanova
adaptirano u nestambeni prostor, a izvještajne jedinice su
nadležni organi uprave, kao i sva preduzeća koja raspolažu
dokumentacijom o rušenjima. Rezultati obrade podataka ovog
istraživanja koriste se za bilansiranje stambenog fonda u
periodu između dva popisa.
Quarterly report on prices of newly built dwellings covers newly
constructed sold dwellings that are dwellings for which sales
contracts have been signed.
Kvartalnim izvještajem o cijenama stanova novogradnje
obuhvataju se novoizgrađeni prodati stanovi, odnosno stanovi
za koje je zaključen ugovor o kupoprodaji.
Quarterly report on building permits covers permit for all types of
construction described in Classification of types of constructions
Kvartalni izvještaj o građevinskim dozvolama obuhvata sve
dozvole za sve vrste građevina opisanih u Klasifikaciji vrsta
građevina tj. zgrade i ostale građevine.
Definitions
Definicije
Definitions of construction works refer to all years for which data
are published.
Definicije vezane za građevinske radove iste su za sve godine
za koje se objavljuju podaci.
Buildings refer to constructions connected with the ground, any
underground and over ground constructions, as well as hydrotechnical structure (water-works), which requires construction
works and is made of building material, finished products and
parts.
Pod pojmom građevine podrazumijevaju se konstrukcije
povezane sa tlom, svaka podzemna i nadzemna gradnja, kao i
vodogradnja, za koje se obavljaju građevinski radovi, a
napravljene su od građevinskih materijala, gotovih proizvoda i
dijelova za ugradnju.
New construction is construction of a new building on the ground
where no building existed before or had existed but was removed.
Novogradnja je izgradnja novog objekta na mjestu gdje nije bilo
nikakvog objekta, ili je objekat postojao, ali je uklonjen.
Annex and addition (Extensions and additional construction) are
construction works carried out on an already existing building with
the purpose of extending the usable space next to, or on existing
objects.
Dogradnja i nadogradnja jesu građevinski radovi kojima se
dobijaju nove upotrebne cjeline uz postojeće objekte ili na
postojećim objektima.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
117
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
13
Reconstruction of old, ruined, abandoned buildings refer to
renovation of at least one apartment or other spaces in the building
using essential parts of existing construction, outer walls of the
Obnavljanje starih, urušenih, napuštenih zgrada jesu
građevinski radovi kojima se najmanje jedan stan ili drugi
prostori u zgradi potpuno obnavljaju, uz korišćenje bitnih djelova
postojeće konstrukcije, spoljnih sačuvanih pročelja zgrada itd,
iako su unutrašnje tavanske i zidne pregrade potpuno urušene.
building etc., although internal attic and wall partitions may be
totally demolished.
Promjena namjene nestambenog prostora u nove stanove jesu
građevinski radovi kojima se postojeći prostor u zgradi (npr.
tavanski ili podrumski prostor koji do tada nije bio uređen za
stanovanje, garaže, prostor u kojem se obavljala neka
proizvodna ili uslužna djelatnost) pretvara u jedan ili više
stanova.
Changing of the purpose of non-residential space into new
apartments refers to transformation of the existing non-residential
space in the building (attic or cellar space that has never been
arranged as living space before, garages, space where
manufacture or service activity were performed) into one or more
apartments.
Ostale promjene namjene prostora u zgradama jesu građevinski
radovi kojima postojeći prostor u zgradi (npr. stan, tavanski ili
podrumski prostor koji do tada nije bio uređen za poslovne
svrhe, garaže itd.) mijenja namjenu u poslovni prostor, ili se
izvode radovi kojima se postojeći poslovni prostor prilogođava
za drugu poslovnu namjenu.
Other changes of the building space purpose refer to
transformation of existing building space (apartment, attic or cellar
space that has never been intended for business premises,
garages etc) into business space, or space with other purposes.
Improvements of existing objects - are construction works on
improving or prolonging the usability of the buildings (capacity).
Those are the following works:
Poboljšanja postojećih objekata jesu građevinski radovi kojima
se
bitno
poboljšava
upotrebna
vrijednost
objekata
(npr.kapacitet) i produžava ili se barem obnavlja njeno trajanje.
U takve radove spadaju:
Construction extensions. Construction works extending the existing
constructions, for example, adding new rooms or auxiliary
premises in existing apartments or offices, enlargement of traffic
arteries for the purpose of capacity increasing, changing existing
pipelines or waterworks to increase their capacity, etc.
Proširenje objekta jesu građevinski radovi kojima se proširuju
postojeće građevine, npr. dogradnja soba ili pomoćnih prostorija
u postojećim stanovima ili poslovnim prostorijama, proširenje
saobraćajnica radi veće propusne moći, zamjene postojećih
cjevovoda i vodovoda koji imaju veći kapacitet i slično.
Rekonstrukcija, adaptacija i modernizacija jesu građevinski
radovi kojima se bitno poboljšavaju kvalitet, funkcija, kapacitet i
trajanje postojećih objekata.
Zamjene bitnih dotrajalih dijelova objekata jesu građevinski
radovi kojima se potpuno zamjenjuju dotrajali ili zbog raznih
nepogoda uništeni bitni dijelovi objekta.
Redovno održavanje i velike popravke jesu građevinski radovi
koji se povremeno obavljaju radi održavanja objekata u
upotrebnom stanju.
Reconstruction, adaptation and modernization are construction
works on improving of quality, functions, capacity and lifetime of
the existing objects.
Replacement of essential dilapidated parts refers to construction
works on complete replacement of essential parts dilapidated or
destroyed due to different causes.
Regular maintenance and major repairs. Construction works
periodically performed to ensure normal use of a building.
Dwelling is any residential construction unit intended for habitation,
consisting of one or more rooms with necessary auxiliary spaces
(such as: kitchen, bathroom, lobby, pantry, toilet, etc.) or without
auxiliary spaces and with one or more separate entries. A dwelling,
shared at the time of census by two or more households and not
transformed into two or more separate dwellings, was considered
and recorded as one dwelling.
Stan je svaka građevinski povezana cjelina namijenjena za
stanovanje, koja se sastoji od jedne ili više soba sa
odgovarajućim pomoćnim prostorijama (kuhinja, kupatilo,
predsoblje, ostava, nužnik i sl.) ili bez pomoćnih prostorija i ima
jedan ili više posebnih ulaza. Stan koji su u vrijeme popisa
koristila dva ili više domaćinstava, a nije građevinski prepravljen
(adaptiran) u dva ili više posebnih stanova, popisan je kao jedan
stan.
Type of dwelling is determined according to number of rooms. A
room is a space intended for habitation and enclosed by walls
having direct daylight and at least 6 square meters of floor area.
Vrsta stana određena je prema broju soba u stanu. Soba je
prostorija za stanovanje, koja je od drugih prostorija stana
odvojena stalnim zidovima ima direktnu dnevnu svjetlost, i čija
površina poda iznosi najmanje 6m².
Garsonjera je stan koji ima jednu sobu, kupatilo i predsoblje sa
malom, tzv. čajnom kuhinjom (manjom od 4m² ) ili bez nje.
Jednosoban stan može da ima jednu sobu sa kuhinjom i drugim
pomoćnim prostorijama, ili jednu sobu bez kuhinje, ali sa drugim
pomoćnim prostorijama.
Dvosobni, trosobni, četvorosobni i višesobni stan ima dvije, tri,
četiri i više soba sa pomoćnim prostorijama ili bez njih. Pri tome,
ovakav stan ne mora da ima kuhinju.
Površina stana je korisna podna površina stana, mjerena unutar
zidova stana.
Studio apartment is one-room dwelling with a bathroom and lobby
with a small "kitchenette" (less than 4m2) or without it.
One-room dwelling may consist of one room with kitchen and other
auxiliary spaces or one room without kitchen, but with other
auxiliary spaces.
Two, three, four and more rooms dwelling consists of two, three or
more rooms with or without auxiliary spaces. In such a dwelling,
the kitchen is not necessary.
Dwelling area refers to a useful floor space measured between
inner walls.
Stambeni fond
Housing stock
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Podaci o stambenom fondu 31.03.1961. godine formirani su na
bazi popisa poljoprivrednih gazdinstava maja 1960, popisa
stanova aprila 1961, u naseljima pretežno gradskog karaktera,
i stambene izgradnje na selu u periodu od maja 1960. do aprila
1961. godine. Podaci o stambenom fondu 31.03.1971.,
31.03.1981. i 31.03.1991. prikupljeni su popisima stanovništva i
stanova koji su tada sprovedeni.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
CHAPTER
Data on housing stock of 31st March 1961 were compiled on the
basis of the Agricultural Census carried out in May 1960,
Population and Housing Census in April 1961, in mainly urban
settlements, and housing construction in villages from May 1960
until April 1961. Data on housing stock on 31st March 1971, 31st
March 1981, and 31st March 1991 were obtained through
Population and Housing Censuses.
118
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
13
CHAPTER
Posljednjim popisom stanovništva, domaćinstava i stanova
2003. godine dobijeni su podaci o stambenom fondu na teritoriji
Crne Gore. Podaci o stambenom fondu krajem godine
izračunavaju se na osnovu rezultata popisa i podataka o
završenim i porušenim stanovima u toku godine.
The latest housing stock data are based on the Population,
Households and Dwellings Census carried out in 2003. Data on
housing stock at the end of year are based on the census results
and data on built and torn down dwellings within a year.
Obuhvat
Coverage
Stambenim fondom su obuhvaćeni stanovi u Crnoj Gori.
Stambeni fond čine nastanjeni i prazni stanovi namijenjeni za
stalno stanovanje.
Housing stock in Montenegro covers both occupied and vacant
dwellings intended for permanent residence.
Housing stock does not include dwellings used only for
commercialactivity, for sesonal use houses and areasused for
living in Census time (in sense of constructionnot clasifi like
dwelings) and collective dwellings.
U stambeni fond nijesu uključeni stanovi koji se koriste samo za
obavljanje djelatnosti, za sezonsko korišćenje, prostorije i objekti
koji se u vrijeme popisa koriste za stanovanje (a u
građevinskom smislu nijesu stanovi) i kolektivni stanovi.
Popisom 1961. i 1971. godine u gradskim naseljima
obuhvaćena su uža gradska područja, koja su često sastavljena
iz više naselja.
The 1961 and 1971 Censuses in urban settlements have covered
typical town areas often composed of several settlements.
Popisom 1981. i 1991. godine primijenjen je tzv. pravni
kriterijum klasifikacije naselja prema tipu, kojim su gradska
naselja utvrđena na osnovu odluka nadležnih službi skupština
opština. Na ovaj način u popisu 1981 određeno je 38, a u popisu
1991. godine 40 gradskih naselja.
In the 1981 and 1991 Censuses, so-called legal criterion has been
applied for classification of settlements by their type. The urban
settlements were established by decisions of municipal
assemblies. In this way, 38 urban settlements in the 1981 Census
and 41 in the 1991 Census were defined.
U popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2003. godine na
teritoriji Crne Gore određeno je 40 gradskih naselja.
For the 2003 Census, 41 urban settlements were defined within
territory of Montenegro.
U popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine na
teritoriji Crne Gore određeno je 57 gradskih naselja.
For the 2011 Census, 57 urban settlements were defined within
territory of Montenegro.
Definicije
Definitions
U popisima stanova u naseljima pretežno gradskog karaktera
1961. godine, kao i u popisima 1971, 1981, 1991. godine,
primijenjena je ista definicija stana.
The same dwelling definition was applied in 1961, 1971, 1981 and
1991 Censuses.
In the 1961 Census, every separate building on an agricultural
holding was considered as a separate dwelling in a village.
Kod popisa 1961. godine posebnim stanom na selu smatrala se
svaka stambena zgrada na poljoprivrednom gazdinstvu.
In the 1971, 1981 and 1991 Censuses, the same definition was
applied for dwellings both in towns and in villages.
U popisima 1971, 1981. i 1991. godine za stanove u gradu i na
selu primijenjena je ista definicija.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
119
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
GRAĐEVINARSTVO
CONSTRUCTION
13 –1. STANOVI ZA STALNO STANOVANJE
PREMA POPISIMA
DWELLINGS FOR PERMANENT
LIVING, BY CENSUSES
31. 3. 1971.
Ukupno
Total
31. 3. 1981
Gradska
naselja
Ukupno
Urban
settlements
Total
31. 3. 1991
Gradska
naselja
Urban
settlements
Ukupno
Total
31.10. 2003
Gradska
naselja
Urban
settlements
Ukupno
Total
31. 3. 2011.
Gradska
naselja
Ukupno
Urban
settlements
Total
Gradska
naselja
Urban
settlements
CRNA GORA / MONTENEGRO
Broj stanova, hilj.
Površina stanova, hilj.m²
Prosječna površina
1 stana, m²
Prosječna površina
stana na 1 lice, m²
112
5 184
42
2 033
131
8 041
70
4 317
170
10 878
99
6 467
206
13 607
125
8 336
247
17 673
46
48
61
62
64
65
66
67
71
9,9
11,4
14,4
15,1
17,9
18,2
21,9
21,7
28,5
4,6
4,2
4,2
4,1
3,6
3,6
3,0
3,1
2,5
Prosječan broj lica na 1 stan
13. – 2. VRIJEDNOST IZVEDENIH
GRAĐEVINSKIH RADOVA
155 Number of dwellings, thous.
10 862 Dwellings area, thous. m²
Average area of 1 dwelling,
70
m²
Average dwelling area per 1
27,2
person, m²
Average number of persons
2,6
per 1 dwelling
VALUE OF FINALIZED
CONSTRUCTION WORKS
hilj. EUR
thous. EUR
2009
2010
2011
2012
2013
UKUPNO
362 430
303 454
336 484
257 288
262 183
TOTAL
ZGRADE - svega
242 446
169 690
241 653
181 519
203 389
BUILDINGS - Total
184 028
136 233
192 527
151 753
146 269
Residential buildings
33 232
37 408
112 881
507
26 255
31 351
77 484
1143
49 526
58 468
84 101
432
20 391
34 412
96 847
103
19 888
21 695
101 275
3 411
58 418
33 457
49 126
29 766
57 120
4 679
12 397
18 706
3 359
4 476
10 937
3 864
6 151
13 421
2 017
309
2 013
6 766
2 780
4 792
8 798
17 394
419
1 975
12 400
3 348
6 343
6 695
7 673
584
2 138
4 159
2 174
17 937
7 905
13 910
1 400
2 069
7 588
6 311
OSTALE GRAĐEVINE - svega
119 984
133 764
94 831
75 769
58 794
OTHER CONSTRUCTIONS - Total
Saobraćajna infrastruktura
Autoputevi, putevi i ulice
Mostovi, vijadukti i tuneli
Željezničke pruge
Aerodromske staze
Luke, plovni kanali i brane
97 249
76 225
13 217
7 807
-
119 442
93 660
23 802
20
1 459
88 140
68 337
17 913
-
54 758
37 263
6 040
11 455
-
46 773
39 963
6 810
-
Transport infrastructure
Highways, roads and streets
Bridges, viaducts and tunnels
Railroad tracks
Airport runways
-
501
1 890
-
-
17 032
9 825
5 677
18 421
7 965
PIPELINES, COMMUNICATION AND
ELECTRIC POWER LINES
7 607
9 425
2 686
7 139
1 420
4 257
4 749
13 672
3 954
4 011
Long-distance pipelines
Local pipelines and water pipes
6
3 214
376
648
3 702
5 697
1 283
638
1 942
354
5 485
301
541
721
131
212
982
97
1 221
223
Stambene zgrade
Stambene zgrade s jednim stanom
Stambene zgrade s dva stana
Stambene zgrade s tri i više stanova
Stambene zgrade za stanovanje zajednica
Nestambene zgrade
Hoteli i slične zgrade
Poslovne zgrade
Zgrade za trgovinu
Zgrade za saobraćaj i komunikaciju
Industrijske zgrade i skladišta
Zgrade za kulturno – umjetničku djelatnost
Ostale nestambene zgrade
CJEVOVODI, KOMUNIKACIONI I
ELEKTRIČNI VODOVI
Međumjesni (daljinski) cjevovodi
Lokalni cjevovodi i vodovodi
SLOŽENE INDUSTRIJSKE GRAĐEVINE
OSTALE NEPOMENUTE GRAĐEVINE
Građevine za sport i rekreaciju
Ostale građevine osim zgrada drugdje
neklasifikovane
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
120
One-dwelling buildings
Two-dwelling buildings
Three- and more dwelling buildings
Buildings for collective living
Non-residential buildings
Hotels and similar buildings
Business buildings
Trade buildings
Transport and communication buildings
Industrial buildings and warehouses
Culture and arts buildings
Other non-residential buildings
Harbors, navigable canals and dams
COMPLEX INDUSTRIAL CONSTRUCTIONS
OTHER CONSTRUCTIONS NOT
CLASSIFIED ELSEWHERE
Sport and recreation constructions
Other constructions except buildings, not
classified elsewhere
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
GRAĐEVINARSTVO
CONSTRUCTION
13 – 3. UTROŠAK GRAĐEVINSKOG
I POGONSKOG MATERIJALA
Naziv materijala
CONSUMPTION OF BUILDING
MATERIAL, ELECTRICITY AND FUEL
Jedinica
mjere
2009
2010
2011
2012
2013
Unit of
measurement
Elementi za zidanje
Material
Building elements
Puna opeka
hilj.kom. NF
1 188
303
1 472
1 804
1 416
thous. pcs.
NF
Solid brick
Opeka šuplja
hilj.kom. NF
490
289
987
165
315
thous. pcs.
NF
Perforated brick
Fasadna opeka puna
hilj.kom. NF
110
1 021
1 027
1 017
822
thous. pcs.
NF
Solid façade brick
Šuplji blokovi (na bazi gline )
hilj.kom. NF
970
1 088
517
1 476
1 010
thous. pcs.
NF
Hollow clay blocks
Fasadni blokovi
hilj.kom. NF
510
138
136
167
417
thous. pcs.
NF
Facade blocks
Opeka i blokovi na bazi cementa,
šljake, i zgure
hilj.kom. NF
763
770
2 634
850
626
thous. pcs.
NF
Opeka i blokovi od ostalih materijala
(keramzit, siporeks i dr.)
hilj.kom. NF
122
64
2
6
21
thous. pcs.
NF
Elements for ceilings and
arches
Elementi za tavanice i svodove
Monta blokovi i uložna opeka
Brick and blocks, based on
cement, slag and dross
Brick and blocks made from
other materials (kermesite,
”siporex”)
hilj.kom. NF
176
100
1 281
94
81
thous. pcs.
NF
Polumontažne i montažne gredice
za svodove (elementi od gline )
hilj.m
35
23
59
24
10
thous. m
Blokovi za tavanice i svodove (na
bazi cementa )
hilj.kom.
60
9
5
-
-
thous. pcs
Prefabrikovani elementi i gotove
konstrukcije
Floor bricks and inserting
bricks
Beams, half-assembly and
assembly for arches (clay
elements)
Blocks for ceilings and arches
(on the basis of cement)
Prefabricated elements and
finished constructions
Lake građevinske ploče za izradu
spoljnih zidova
m²
1 800
300
250
-
1 100
m²
Light building boards for
outside walls
Ploče za oblaganje zidova
m²
3 614
-
-
2 070
4 735
m²
Boards for walls facing
Lake građevinske ploče za izradu
pregradnih zidova
m²
3 250
-
-
-
8 955
m²
Light building boards for
partition walls
Lake građevinske ploče za izradu
plafona i tavanica
m²
7 400
6 950
4 960
6 424
5 640
m²
Light building boards for
ceilings
Lake građevinske ploče za izolaciju
m²
11 950
10 220
6 284
7 000
6 091
m²
Light building isolation boards
Gipsane ploče svih vrsta
m²
82 939
71 882
33 862
33 307
51 008
m²
Plaster boards, all types
t
10
-
-
100
-
t
t
140
200
235
134
347
t
t
964
354
1 419
551
1 546
t
t
-
-
-
200
35
t
1 297
218
2 129
2 271
151
Čelične konstruk. za mostove
Ostale čelične konstrukcije svih
vrsta (krovovi, stubovi, okviri, skele i
sl.)
Građevinske konstrukcije i
prefabrikovani elementi za
niskogradnju
Građevinske konstrukcije i prefabrikovani elementi za visokogradnju
Drvene konstrukcije (gotove
konstrukcije krovova)
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
m3
121
m3
Steel constructions for bridges
Other steel constructions, all
types (roofs, pillars, frames,
scaffoldings and similar)
Building constructions and
prefabricated elements for civil
engineering
High buildings prefabricated
constructions elements
Wooden construction (finished
roof constructions)
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
GRAĐEVINARSTVO
CONSTRUCTION
13 – 3. UTROŠAK GRAĐEVINSKOG
I POGONSKOG MATERIJALA
CONSUMPTION OF BUILDING
MATERIAL, ELECTRICITY AND FUEL
/ nastavak /
Naziv materijala
/ continued /
Jedinica
mjere
2009
2010
2011
2012
Unit of
measurement
2013
Vezivni materijal
Material
Binder material
Negašeni kreč
t
102
191
201
171
277
t
Quicklime
Hidratisani kreč
t
942
567
923
394
392
t
Lime, hydrated
Pečeni gips
t
159
162
6
7
109
t
Plaster, baked
Portland cement
t
15 640
14 362
10 292
11 412
14 110
t
Portland cement
Ostale vrste cementa
Plastificirana veziva ( beomal,
dalmal i sl. )
Cementni malteri svih vrsta
t
20 699
8 986
13 525
1 819
2 306
t
Cement, other types
t
75
48
1 000
3
1 043
t
Plastic building materials
m³
4 431
2 293
15 866
8 927
5 948
m³
Cement mortars, all types
Svjež beton
m³
195 313
126 970
77 466
192 866
162 931
m³
Concrete, fresh
t
186 788
287 601
224 038
123 974
62 191
t
Asfalt
Agregati i profilisani materijal
od kamena
Profilisani materij. od kamena
(ivičnjaci, kolobrani, kamene kocke
i dr.)
Lomljeni tehnički kamen i
mermer svih vrsta
Asphalt
Aggregates and profiled
material of stone
m³
3 607
1 135
2 489
120
170
m³
m³
43 484
1 409
4 115
496
1 600
m³
Tucanik i kamena sitnež
m³
75 209
7 621
8 628
19 637
12 176
m³
Agregati za beton
m³
264 833
200 848
54 187
182 283
109 741
m³
Profiled material of stone
(curbstone, fence, stone cube,
etc.)
Crashed technical stone and
marble, all types
Broken stone and small size
stone
Aggregates for concrete
Šljunak
m³
55 095
30 489
39 709
35 887
31 359
m³
Gravel
Pijesak
m³
22 242
13 369
14 674
24 999
37 679
m³
Sand
t
1 110
380
-
250
200
Teraco-granulati
t
Materijal za armiranje i
pričvršćivanje
Betonski čelik
Crna i pocinkovana žica
Ostali teški, srednji i laki
profili gvožđa
Razni elem. za armirani beton
(armaturne mreže, zidna platna,
rešetkasti nosači od žice i dr. )
Ekseri
Terrazzo- granulates
Reinforcing and attaching
material
t
14 129
4 571
5 963
6 090
4 915
t
kg
76 734
54 851
49 732
32 114
27 716
kg
t
577
482
782
549
894
t
t
5 992
3 773
2 465
2 971
7 640
t
135 482
106 301
54 311
62 686
70 459
kg
kg
Drvena građa
Concrete steel
Wire, black and galvanized
Other iron sections, heavy,
medium and light
Various elements for reinforced concrete (reinforcing
nets, wall canvas)
Nails
Timber
Građa četinara (rezana, tesana)
m³
35 588
4 920
3 028
3 446
6 125
m³
Timber, conifer (sawn, hewn)
Građa četinara (obla)
m³
557
50
500
311
92
m³
Timber, conifer (round)
Građa lišćara (rezana, tesana)
m³
633
347
2 004
164
104
m³
Timber, deciduous (sawn
and hewn)
Građa lišćara (obla)
m³
18
4
350
-
-
m³
Timber, deciduous (round)
Ploče za oplatu
m³
758
296
759
514
2 724
m³
Boards for panelling
Jamska građa
m³
-
-
50
-
180
m³
Mining wood
kom.
-
100
579
-
-
Pragovi svih vrsta
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
122
kom.
Sleepers all types
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
GRAĐEVINARSTVO
CONSTRUCTION
13 – 3. UTROŠAK GRAĐEVINSKOG
I POGONSKOG MATERIJALA
CONSUMPTION OF BUILDING
MATERIAL, ELECTRICITY AND FUEL
/nastavak/
Naziv materijala
/continued/
Jedinica
mjere
2009
2010
2011
2012
Unit of
measurement
2013
Izolacioni materijal i premazi
Krovne lepenke svih vrsta
Bitumen, bitulit, bitumenska juta,
trake, mase, emulzije itd.
Stiropor
Ostali izolacioni materijali
( staklena vuna, miner. vuna itd.)
Boje (svih vrsta) lakovi, emajli
firnis, rastvarači
Isolation material and coatings
rolna
6 880
1 518
2 839
5 626
3 168
roll
t
10 324
12 953
2 874
3 991
2 937
t
kg
52 032
21 100
161 212
73 044
70 372
kg
105
56
221
114
765
424 767
219 749
168 964
271 455
76 867
t
kg
t
kg
Materijal za pokrivanje
krovova
Valoviti i ravni materijal od salonita
i azbesta
Crijep ravni ( biber ), valoviti i
falcovani
Ostali mater. za krovove (beton.
crijep, plast. ploče, tegola i dr.)
Teraco ploče
Šper, panel , lesonit i ostale
ploče na bazi drveta
Parket ( bukov,hrastov i dr.)
Roofing boards, all types
Bitumen, bitulit, bituminous jute,
strips, matters, emulsions etc
Expanded polystyrene
Other isolation materials (glass
wool, mineral wool. etc)
Paints (all types), varnishes,
enamels, dissolvent etc.
Roofing material
m³
hilj.kom.
m²
2 128
195
300
-
895
m³
298
1 554
213
182
198
thous.
pcs
11 290
10 452
8 819
4 500
4 124
m²
Materijal za podove i
oblaganje zidova
Vinil i azbestne ploče i ostale
vještačke mase za podove
Keramičke pločice ( zidne, podne i
fasadne )
Kamene i merm. ploče za
oblaganje
Pločice od mljev. kam. i mermera
Material
Corrugated and plane sheets of
"salonite" and asbestos
Plane, corrugated and interlocking
title
Other roofing material (concrete
tiles, plastic boards)
Material for floor wall covering
t
t
Vinyl and asbestos boards and
other artificial flooring masses
Ceramic titles (wall, floor and
facade)
-
-
-
-
52
m2
126 832
108 394
51 232
63 472
87 397
m2
m2
24 050
11 686
4 152
5 106
6 213
m2
Ceramic and marble facing boards
m2
3 420
748
-
677
3 600
m2
Tiles of grinded stone and marble
m2
30
254
6 297
-
570
m2
m2
1 117
517
679
2 979
2 651
m2
m2
39 662
26 384
26 027
18 264
18 583
m2
Terrazzo boards
Plywood, panel, fibreboard and
other wood based boards
Parquet (breech, oak and other)
2
m
2 537
7 479
5 874
5 776
6 650
m2
Laminated parquet
Ceiling and wall panelling
Plastic boards for walls
Lamelirani parket
Plafonske i zidne obloge, brodski
pod, lamperije
Ploče od plast.masa za zidove
m
2
3 025
3 459
4 745
13 970
1 930
m
2
m
2
-
-
-
-
100
m
2
Zidni tapeti svih vrsta
m2
-
-
-
-
800
m2
Wallpapers, all types
Material for plumping, sewerage
system, heating, ventilation, for
sanitary facilities
Materijal za instalacije vode,
kanalizacije, grijanja, ventilacije, za sanitarne uređaje
Bešavne cijevi
kg
134 904
59 305
13 502
780
5 148
kg
Pipes, seamless
Šavne cijevi
kg
31 441
13 140
45 516
144 907
52 582
kg
Pipes, seamed
Livene cijevi i fazonski dijelovi
kg
211 115
272 382
14 658
106 853
25 202
kg
Cast iron pipes and fittings
Plastične cijevi svih vrsta
kg
284 611
242 803
173 720
62 339
110 234
kg
Pipes, plastic, all types
Fitinzi i prirubnice
kg
26 570
6 100
8 323
8 277
20 230
kg
Pipe fittings and flanges
Olovne cijevi
t
-
242
-
-
-
t
19
189
7 000
100
15
t
t
kom.
-
210
3 059
3 237
-
-
1 768
5 639
728
3 379
15 476
14 097
Kanalizacione cijevi od keram.
Azbestno-cementne cijevi
Betonske cijevi svih vrsta
Sanitarna keramika
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
1 763
3 523
123
t
Pipes, lead
t
Ceramics, sewage tubes
t
t
pcs.
Pipes, of asbestos-cement
Pipes, concrete, all types
Ceramics, sanitary
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
GRAĐEVINARSTVO
CONSTRUCTION
13 – 3. UTROŠAK GRAĐEVINSKOG
I POGONSKOG MATERIJALA
CONSUMPTION OF BUILDING
MATERIAL, ELECTRICITY AND FUEL
/nastavak/
Naziv materijala
Sanitarna oprema od lima i liv.
gvožđa
Sanit. oprema od plast. masa
/continued/
Jedinica
mjere
2009
2010
2011
2012
Unit of
measurement
2013
kom.
280
122
198
119
500
pcs.
kom.
1 356
980
4 444
833
4 828
pcs.
Ostala keramika za građevinarstvo
(kaljevi za peći i kamine, tehnička
keramika i dr.)
kom.
1
-
1
-
336
pcs.
Kotlovi za grijanje
kom.
21
77
14
8
13
pcs.
2 790
1 481
984
1 771
3 068
m²
17 690
13 329
15 394
12 240
24 795
kg
20 562
14 557
12 229
13 492
7 930
kg
3 950
3 050
-
6 013
500
kg
163 744
186 236
129 845
75 191
11 271
m
1 037 581
784 978
329 128
346 825
724 756
402
-
-
-
-
3
1
9
13
21
m
thous.
EUR
t
1
-
4
-
-
Radijatori svih vrsta
m²
Materijal za instal. jake i slabe
struje
Bakarna užad i žice
kg
Žice od aluminijuma i legura od
kg
aluminijuma
Užad od aluminijuma i aluminijumkg
feruma
Izolovani provodnici (PVC masom,
m
gumom i sl. )
Kablovi svih vrsta
m
Instal. materijal (prekidači,
hilj.EUR
utikači, kutije, sijalična grla)
Elektroizolatori svih vrsta
t
Ostali materijal i elementi za
ugrađivanje
Željezničke šine i pribor
t
t
Material
Sanitary equipment, of plate and cast
iron
Plastics sanitary equipment
Other ceramic for construction (titles
for stoves and fireplaces, technical
ceramic, etc.)
Heating furnaces
Radiators, all types
Material for power supply
installations
Ropes and wires, copper
Wire, of aluminium and aluminium
alloys
Ropes, of aluminium and ferro –
aluminium
Conductors, insulated (poly-vinyl
chloride, rubber etc)
Cables, all types
Installation material (switches, plugs,
boxes, lamp holders)
Electric insulators, all types
Other material and elements for
incorporating
Rails and accessories
Crni lim
kg
51 950
29 771
5 347
17 393
36 960
kg
Plates and sheets, black
Pocinkovani i cinkovani lim
kg
57 366
34 752
22 957
31 882
28 602
kg
Zinc galvanized plates and sheets
Aluminijumski lim
kg
64 303
17 994
320
1 705
4 070
kg
Aluminium plates and sheets
Termoizolaciono staklo
m²
31 527
26 169
7 025
3 556
2 304
m²
Glass, heat insulation
Ostale vrste ravnog stakla
Konstrukcije obojenih metala
(prozori, vrata, roletne itd.)
m²
21 286
22 876
8 780
1 478
4 877
m²
t
261
257
1
2
7
t
t
30
30
7
51
19
t
Glass sheets, other types
Non-ferrous metals joinery (windows,
doors, blinds)
Building metal elements (iron sheet
pipes and chimneys, steel windows,
doors, Venetian blinds)
12 966
9 781
6 586
2 465
6 241
pcs.
Doors and windows, wooden, all types
Građevinski metalni elementi
(limene cijevi i dimnjaci, čelični
prozori, vrata, žaluzine )
Vrata i prozori svih vrsta
Materijal za ugrađivanje (ugrađeni
namještaj, roletne )
Ostali nepomenuti materijal (za
remont i održavanje mašina i
vozila, kancelarijski mater.i dr.)
Utrošeni pogonski materijal
Bitumen
Motorni benzin za transport
kom.
hilj.
EUR
245
-
-
-
-
thous.
EUR
hilj.
EUR
1 945
-
-
-
-
thous.
EUR
t
t
34
-
8 067
80
3 898
89
2 183
75
t
t
Material for fitting in (built-in furniture,
window blinds )
Other material not mentioned elsewhere (for repairs, machinery and vehicles
maintenance, stationery and other)
Consumed power material
Bitumen
Motor petrol for transport
t
1 857
354
149
50
4
t
Motor petrol for drive
Dizel gorivo za transport
t
12 206
11 964
3 740
5 943
6 164
t
Diesel petrol for transport
Dizel gorivo za transport
t
-
-
2 597
4 596
4 321
t
Diesel petrol for drive
Gas/Diesel oil and fuel oil
Motorni benzin za pogon
Gas/dizel ulja i ulja za loženje
t
-
-
989
234
446
t
Mazut
t
-
-
-
-
-
t
Crude oil
Ugalj
t
34
-
61
-
5
t
Coal, all types
Ostali naftni derivati
t
-
-
4
6
1
t
Other petroleum products
-
-
100 000
6 871
5 000
8 135
13 176
9 218
15 194
10 524
Druga goriva
Elektroenergija
KWh
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
124
Other fuels
KWh
Electricity
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
GRAĐEVINARSTVO
CONSTRUCTION
13 – 4. STAMBENA IZGRADNJA
HOUSING CONSTRUCTION
2009
2010
2011
2012
2013
BROJ ZAVRŠENIH STANOVA / NUMBER OF FINISHED DWELLINGS
UKUPNO
Garsonjere i jednosobni
Dvosobni
Trosobni
Četvorosobni
Petosobni i veći
5 825
1 558
1 622
2 001
595
49
4 093
616
1 340
1 589
495
53
4 343
573
929
1 681
960
200
4 599
756
1 512
1 614
584
133
4 305
997
1 517
1 197
470
124
TOTAL
Studio and 1-room apartments
2-room apartments
3-room apartments
4-room apartments
5-room and larger apartments
Stanovi u stambenim zgradama
Garsonjere i jednosobni
Dvosobni
Trosobni
Četvorosobni
Petosobni i veći
1 637
682
501
310
142
2
890
300
271
274
45
-
931
432
155
222
78
44
1 059
489
356
111
43
60
1 029
485
351
111
19
63
Apartments in residential buildings
Studio and 1-room apartments
2-room apartments
3-room apartments
4-room apartments
5-room and larger apartments
Stanovi u privatnim kućama
Garsonjere i jednosobni
Dvosobni
Trosobni
Četvorosobni
Petosobni i veći
4 188
876
1 121
1 691
453
47
3 203
316
1 069
1 315
450
53
3 412
141
774
1 459
882
156
3 540
267
1 156
1 503
541
73
3 276
512
1 166
1 086
451
61
Apartments in private houses
Studio and 1-room apartments
2-room apartments
3-room apartments
4-room apartments
5-room and larger apartments
2
POVRŠINA ZAVRŠENIH STANOVA, u hilj. m / AREA OF FINISHED DWELLINGS, in thous. m
UKUPNO
Garsonjere i jednosobni
Dvosobni
Trosobni
Četvorosobni
Petosobni i veći
402
64
101
166
65
6
283
24
76
123
51
8
366
24
55
137
116
34
335
31
89
130
65
20
302
41
89
98
52
22
Stanovi u stambenim zgradama
Garsonjere i jednosobni
Dvosobni
Trosobni
Četvorosobni
Petosobni i veći
106
30
34
26
16
-
55
13
17
19
6
-
64
19
11
19
9
6
70
22
25
10
6
7
67
21
24
10
2
10
Stanovi u privatnim kućama
Garsonjere i jednosobni
Dvosobni
Trosobni
Četvorosobni
Petosobni i veći
296
34
67
140
49
6
228
11
59
104
46
8
302
5
44
118
107
28
265
9
64
120
59
13
235
20
65
88
50
12
2
TOTAL
Studio and 1-room apartments
2-room apartments
3-room apartments
4-room apartments
5-room and larger apartments
Apartments in residential buildings
Studio and 1-room apartments
2-room apartments
3-room apartments
4-room apartments
5-room and larger apartments
Apartments in private houses
Studio and 1-room apartments
2-room apartments
3-room apartments
4-room apartments
5-room and larger apartments
BROJ NEZAVRŠENIH STANOVA / NUMBER OF UNFINISHED DWELLINGS
UKUPNO
Stanovi u stambenim zgradama
Stanovi u privatnim kućama
15 135
2 447
12 688
14 169
1 873
12 296
8 075
1 682
6 393
7 084
1 371
5 713
5 718
963
4 755
TOTAL
Apartments in residential buildings
Apartments in private houses
2
POVRŠINA NEZAVRŠENIH STANOVA, u hilj.m² / AREA OF UNFINISHED DWELLINGS, thous. m
UKUPNO
Stanovi u stambenim zgradama
Stanovi u privatnim kućama
1 191
176
1 015
1 139
136
1 003
631
115
516
2
548
96
452
456
69
387
TOTAL
Apartments in residential buildings
Apartments in private houses
2
13 – 5. CIJENE STANOVA NOVOGRADNJE PO 1 m
PRICES OF NEWLY BUILT DWELLINGS PER 1 m
u EUR
in EUR
2009
2010
2011
2012
2013
CRNA GORA / Montenegro
1 250
1 272
1 307
1 116
1 152
PODGORICA
BAR
BUDVA
NIKŠIĆ
OSTALO / OTHER
1 168
1 516
1 334
802
1 537
1 137
1 479
1 714
752
1 296
1 118
1 735
1 702
757
1 255
1 110
1 647
2 138
634
962
1 128
850
1 995
672
770
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
125
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
GRAĐEVINARSTVO
CONSTRUCTION
13 – 6. BROJ IZDATIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA
I BROJ STANOVA
Godina / Year
NUMBER OF BUILDING PERMITS ISSUED
AND NUMBER OF DWELLINGS
Ukupno
Fizička lica
Pravna lica
Total
Natural person
Legal person
Broj stanova
Površina u m²
Number of dwellings
Floor area in m²
2012
836
575
261
3 576
243 938
I kvartal / I quarter
156
102
54
799
57 159
II kvartal / II quarter
204
152
52
953
61 316
III kvartal / III quarter
244
158
86
768
52 561
IV kvartal / IV quarter
232
163
69
1 056
72 902
2013
894
643
251
3 293
235 641
I kvartal / I quarter
173
133
40
587
44 727
II kvartal / II quarter
238
164
74
931
66 282
III kvartal / III quarter
234
171
63
778
56 695
IV kvartal / IV quarter
249
175
74
997
67 937
13 – 7. PORUŠENI STANOVI ZA CRNU GORU
DEMOLISHED DWELLINGS FOR MONTENEGRO
Godina
Broj
Površina u m²
Year
Number
Useful in m²
2009
12
1 572
2010
13
1 088
2011
20
1 628
2012
13
1 564
2013
14
728
13 – 8. PORUŠENI STANOVI PREMA
RAZLOGU RUŠENJA
Ukupno
Godina
Year
2011
Total
Broj / Number
Korisna površina u m²
2
Useful area in m
2012
Broj / Number
Korisna površina u m²
2
Useful area in m
2013
DEMOLISHED DWELLINGS ACCORDING
TO REASON FOR RUINATION
Broj / Number
Korisna površina u m²
2
Useful area in m
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Izgradnja
novih
objekata
Construction of
new buildings
Bespravna
gradnja
Construction
without
permits
Elementarne
nepogode
Elemental
force
Dotrajalost
Worn out
condition
Adaptacija u
nestambeni
prostor
Adaptation in
non-residental
area
Ostalo
Other
20
11
-
-
-
9
-
1 628
932
-
-
-
696
-
13
7
-
-
6
-
-
1 564
803
-
-
761
-
-
14
8
1
-
5
-
-
728
358
100
-
270
-
-
126
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
14
CHAPTER
SPOLJNA TRGOVINA
EXTERNAL TRADE
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Izvor podataka za statistiku spoljne trgovine je Jedinstvena
Carinska Isprava o izvozu i uvozu robe, koju prilikom carinjenja
robe, u ime preduzeća, podnose carinarnicama špediterska
preduzeća koja imaju dispoziciju carinskog obveznika.
Data source for external trade statistics is Single Administrative
Document on import and export of goods, submitted, on behalf
of enterprises, by shipping agents having the disposition of
Custom tributary.
Zavod za statistiku Crne Gore – MONSTAT mjesečno preuzima
spoljno-trgovinske podatke od Uprave Carina Crne Gore i dalje
ih statistički obrađuje.
Statistical Office of Montenegro – MONSTAT takes over importexport trade data from Customs Administration of Montenegro
each month and performs further data processing.
Obuhvatnost
Coverage
Pri izvozu obuhvata se sva roba koja potiče iz domaće odnosno
proizvodnje iz unutrašnjeg robnog prometa uključujući i tzv.
nacionalizovanu robu (roba koja je bila uvezena i ocarinjena, pa
se u nepromijenjenom ili doradjenom stanju izvozi kao roba
porijekla Crne Gore na strano tržište. Uvoz obuhvata svu robu
uvezenu iz inostranstva koja je ocarinjena i puštena u unutrašnji
promet u cilju reprodukcije, investicija ili široke potrošnje.
Uključene su i isporuke raznih dobrotvornih organizacija i
privatne poklon pošiljke.
Export covers all goods of domestic i.e. internal production
origin, including so-called nationalized merchandise, (imported
goods cleared through the customs, and unchanged exported as
goods of Montenegro origin). Import covers all merchandise
imported, cleared through the customs, and put on domestic
market for reproduction, investment or consumption purposes.
Deliveries of various charity organizations and private gifts are
also included.
Statistika spoljne trgovine se obrađuje i publikuje po specijalnom
sistemu trgovine.
External trade statistics use special trade system for processing
and publishing data.
Definicije
Definitions
Vrijednost robe u spoljnoj trgovini iskazana je na osnovu cijena
koje su postigla preduzeća prilikom sklapanja ugovora. Sve
vrijednosti obračunate su na bazi pariteta franko granica: FOBcijene za izvoz, CIF-cijene za uvoz. Statistička vrijednost robe
koja se izvozi jeste fakturna vrijednost robe. Statistička vrijednost
robe koja se uvozi jeste vrijednost koja predstavlja carinsku
osnovicu. Podaci o vrijednosti su obračunati po tekućim
kursevima koji se primjenjuju za utvrđivanje carinske osnovice.
Po tekućim kursevima koji se primjenjuju za utvrđivanje carinske
osnovice takođe je izvršen obračun troškova transporta,
osiguranja, pretovara i sl. koji se plaćaju u stranoj valuti.
Value of goods in external trade statistics is shown on the basis
of prices fixed by organizations and enterprises by contractual
stipulation. All values have been computed on the basis of parity
free on border, i.e. F.O.B. prices regarding export and C.I.F.
prices regarding import. Statistical value of goods being exported
is the invoice value of goods. Statistical value of goods being
imported is the value representing customs base. Data on values
are computed on the basis of exchange rates applied for
establishing customs base. Costs of transportation, insurance
and reloading, etc. paid in foreign currency have been calculated
at current exchange rates applied for establishing customs base.
Klasifikacija izvoza i uvoza robe u spoljnoj trgovini vrši se prema
Nomenklaturi statistike spoljne trgovine, koja se bazira na
Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji OUN, revizija
1, za podatke zaključno sa 1987.- godinom. U 2006.godini
izvršena je revizija Nomenklature statistike spoljne trgovine koja
se zasniva na Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji,
revizija 4. Registracija podataka spoljne trgovine po zemljama
vrši se po principu zemlje odredišta kod izvoza i zemlje porijekla
kod uvoza. To znači da se pri izvozu registruje zemlja u kojoj se
roba troši ili dalje obrađuje, a pri uvozu ona zemlja u kojoj je roba
proizvodnjom dovedena u stanje u kome se uvozi.
Classification of importation and exportation of goods in external
trade was done according to the Nomenclature of the External
Trade Statistics based on the Standard International Trade
Classification of OUN, Rev.1 for the data for 1987 inclusive. In
2006, Nomenclature of the External Trade Statistics was revised
according to SITC, Revision 4. Registration of external trade
data by countries is carried out according to principle of
destination country for the export and origin country for the
import. It means that, in case of export, registered is the country
in which goods are consumed or further processed, and in case
of import - the country where the goods have been produced in
the condition in which they have been imported.
Statisitka spoljne trgovine se temelji na Zakonu o zvaničnoj
statistici i sistemu zvanične statistike Crne Gore (Službeni list
RCG, broj 18/12); Sporazumu o međusobnoj saradnji Zavoda za
statistiku i Uprave carina Crne Gore od 22.06.2004. godine (
Aneks II od 20.01.2009. godine); Carinskim zakonima (Sl.RCG
br. 7/2002, 38/2002, 72/2002,21/2003,29/2005,66/2006 i
21/2008) i Pravilniku o obliku, sadržaju, nacinu podnošenja i
popunjavanja carinske deklaracije i zbirne prijave (Sl.list RCG
03/2003 i 08/2007) i niz drugih uputstava.
External trade statistics base on the Law on official statistics and
official statistics system of Montenegro (Official Gazette no18/12);
Protocol of mutual cooperation in field of statistics of external
trade statistics from 22.06.2006 ( Annex II from 20.01. 2009.);
Customs Laws (Official Gazzette No7/2002, 38/2002, 72/2002,
21/2003, 29/2005, 66/2006 i 21/2008) and Rulebook on
Amendments and Suplements to Format, Content, Reporting,
and Fulfilling of Customs Declarations and Collective Registration
(Official Gazzette No. 03/2003 i 08/2007).
The methodology for this statistics is based on recommendations
of EU and UN Statistical Office. It is published in the following
publications:
Metodologija ove statistike temelji se na preporukama
statističkog ureda UN i EU, a objavljuje se u sljedećim
publikacijama:
Statistics on the Trading of Goods, Users Guide, EUROSTAT
Statistics on the Trading of Goods, Users Guide, EUROSTAT
International Merchandise Trade Statistics Concepts and
Definitions 2010.
International Merchandise Trade Statistics Concepts and
Definitions 2010.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
127
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
SPOLJNA TRGOVINA
EXTERNAL TRADE
14 – 1. BILANS ROBNE RAZMJENE SA INOSTRANSTVOM
EXTERNAL TRADE BALANCE
hilj. EUR
thous. EUR
Vrijednost / Value
2008
2009
2010
2011
2012
Ukupni izvoz
416 165
277 011
330 367
454 381
366 896
Ukupan uvoz
2 529 741
1 654 170
1 657 329
1 823 337
1 820 850
-2 113 576
-1 377 159
-1 326 963
-1 368 956
-1 453 954
Saldo robne razmjene
14 – 2. ROBNA RAZMJENA CRNE GORE
SA ČLANICAMA CEFTE
Total exports
Total import
Goods trade balance
TRADE OF GOODS BETWEEN MONTENEGRO
AND CEFTA MEMBER COUNTRIES
hilj. EUR
thous. EUR
Izvoz / Exports
2010
Uvoz / Imports
2011
2012
2010
2011
2012
Ukupno
330 367
454 381
366 896 1 657 329
1 823 337
1 820 850
Ukupno CEFTA
130 521
183 590
227 211
670 000
818 948
812 749
40
40
62
40
45
45
Republika Srbija
74 927
79 820
83 360
432 631
541 456
532 886
BiH
Učešće CEFTE u CG
Total
Total CEFTA
Share of CEFTA in Montenegro
Republic of Serbia
24 109
22 412
27 413
123 523
142 507
123 225
BiH
Hrvatska
4 044
45 892
83 544
80 152
92 777
110 436
Croatia
Albanija
8 243
10 360
7 634
9 008
12 721
13 966
Albania
Makedonija
1 086
1 417
2 293
23 230
27 158
27 527
Macedonia
Moldavija
Kosovo
0
0
0
126
146
143
18 111
23 688
22 968
1 330
2 182
4 565
14 – 3. ZEMLJE SA NAJVEĆIM UČEŠĆEM U IZVOZU
Moldavia
Kosovo
COUNTRIES WITH THE LARGEST SHARE IN EXPORTS
hilj. EUR
thous. EUR
Izvoz / Exports
2009
Ukupno
2010
2011
2012
277 011
330 367
454 381
366 896
Total
Italija
32 945
48 828
31 064
12 393
Italy
Republika Srbija
77 295
74 927
79 820
83 360
Republic of Serbia
Grčka
47 797
56 393
39 285
3 575
Greece
9 124
4 044
45 892
83 544
Croatia
BiH
17 816
24 109
22 412
27 413
B&H (with RS)
Slovenija
24 276
20 568
30 293
28 887
Slovenia
Hrvatska
14 – 4. ZEMLJE SA NAJVEĆIM UČEŠĆEM U UVOZU
COUNTRIES WITH THE LARGEST SHARE IN IMPORTS
hilj. EUR
thous. EUR
Uvoz / Imports
2009
2010
2011
1 654 170
1 657 329
1 823 337
1 820 850
Republika Srbija
446 088
432 631
541 456
532 886
Republic of Serbia
Njemačka
111 065
117 118
110 813
115 665
Germany
Italija
106 204
99 120
117 519
112 453
Italy
Grčka
99 552
115 322
144 704
159 189
Greece
Slovenija
63 276
60 242
81 085
73 141
Slovenia
Švajcarska
54 738
17 327
19 772
23 482
Switzerland
Ukupno
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
128
2012
Total
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
SPOLJNA TRGOVINA
EXTERNAL TRADE
14 – 5. UVOZ ROBE PO ZEMLJAMA
IMPORT OF GOODS, BY COUNTRIES
hilj. EUR
thous. EUR
2009
2010
2011
2012
UKUPNO
1 654 170
1 657 329
1 823 337
1 820 850
TOTAL
Evropa
Albanija
Austrija
Belgija-Luxemburg
Bosna i Hercegovina (sa Rep. Srpskom)
Bugarska
Velika Britanija
Grčka
Danska
Italija
Mađarska
Njemačka
Slovenija
Republika Srbija
Poljska
Makedonija
Rumunija
Ruska Federacija
Hrvatska
Francuska
Holandija
Češka Republika
Švajcarska
Švedska
Španija
Turska
Ostale zemlje
1 450 892
8 802
47 430
7 489
91 123
5 884
18 569
99 552
2 088
106 204
16 528
111 065
63 276
446 088
11 016
20 439
19 060
24 736
80 916
27 426
24 464
20 422
54 738
6 553
23 417
24 544
89 063
1 448 409
9 008
49 525
7 016
123 523
6 447
13 284
115 322
2 964
99 120
12 881
117 118
60 242
432 631
10 062
23 230
21 317
19 224
80 152
26 889
25 571
15 890
17 327
6 448
23 171
28 150
101 897
1 592 450
12 721
41 413
6 960
142 507
8 922
13 658
144 704
3 351
117 519
17 139
110 813
81 085
541 456
13 529
27 158
32 903
9 227
92 777
31 622
27 573
20 725
19 772
5 046
22 965
25 653
21 251
1 584 402
13 966
32 676
9 055
123 225
9 030
18 091
159 189
3 749
112 453
18 797
115 665
73 141
532 886
13 053
27 527
26 348
13 737
110 436
22 166
32 139
18 397
23 482
3 610
21 837
28 501
21 246
Europe
Albania
Austria
Belgium – Luxembourg
B&H (with RS)
Bulgaria
Great Britain
Greece
Denmark
Italy
Hungary
Germany
Slovenia
Repabkic of Serbia
Poland
Macedonia
Romania
Russian Federation
Croatia
France
Netherlands
Czech Republic
Switzerland
Sweden
Spain
Turkey
Other countries
143 926
160
1 123
4 263
2 607
19 685
90 343
8 439
45
3 956
682
12 623
149 908
341
1 434
4 918
2 600
19 822
88 864
12 156
38
3 408
868
15 459
166 087
337
1 074
7 014
3 440
19 650
103 080
9 464
45
4 512
728
16 743
189 356
547
1 247
7 054
3 142
15 532
130 615
8 371
46
4 311
687
17 804
2 708
2
18
682
0
2
0
567
1 437
56 159
1 163
3
17 604
1 395
30 276
3 641
78
45
0
1953
4 541
113
4
917
17
26
0
596
2 868
53 873
1 206
16
15 367
1 307
30 205
3 022
231
72
7
2 440
13 835
674
2
8 401
57
95
0
756
3 434
50 543
1 235
106
13 959
1 449
25 130
3 445
588
136
0
4 495
3 852
265
8
665
35
113
0
753
2 013
42 720
1 153
30
13 712
1 583
15 472
2 659
331
238
0
7 542
Africa
Algeria
Ivory Coast
Egypt
Ethiopia
Kenia
Libyan Arab Jamahiriya
Tunis
Other countries
America
Canada
Panama
USA
Argentina
Brazil
Ecuador
Columbia
Peru
The Virgin Islands
Other counties
485
162
306
17
598
255
338
5
422
301
108
13
521
203
301
17
Australia and Oceania
Australia
New Zealand
Other counties
Azija
Iran
Izrael
Indija
Indonezija
Japan
Kina
Koreja
Sirija
Tajland
Hong Kong
Ostale zemlje
Afrika
Alžir
Obala Slonovače
Egipat
Etiopija
Kenija
Libijska Arapska Džamaharija
Tunis
Ostale zemlje
Amerika
Kanada
Panama
SAD
Argentina
Brazil
Ekvador
Kolumbija
Peru
Djevičanska ostrva
Ostale zemlje
Australija i Okeanija
Australija
Novi Zeland
Ostale zemlje
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
129
Asia
Iran
Israel
India
Indonesia
Japan
China
Chorea
Syrian Arab.Rep
Thailand
Hong Kong
Other countries
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
SPOLJNA TRGOVINA
EXTERNAL TRADE
14 – 6. IZVOZ ROBE PO ZEMLJAMA
EXPORT OF GOODS, BY COUNTRIES
hilj. EUR
UKUPNO
Evropa
Albanija
Austrija
Belgija-Luxemburg
Bosna i Hercegovina (sa Rep. Srpskom)
Bugarska
Velika Britanija
Grčka
Danska
Italija
Mađarska
Njemačka
Slovenija
Republika Srbija
Poljska
Makedonija
Rumunija
Ruska federacija
Hrvatska
Francuska
Holandija
Češka Republika
Švajcarska
Švedska
Španija
Turska
Kipar
Ostale zemlje
Azija
Gruzija
Iran
Irak
Izrael
Indija
Indonezija
Japan
Kina
Koreja
Sirija
Tajland
Hong Kong
Ostale zemlje
Afrika
Alžir
Obala Slonovače
Egipat
Etiopija
Libijska Arapska Džamaharija
Mali
Tunis
Ostale zemlje
Amerika
Kanada
Panama
SAD
Argentina
Brazil
Ekvador
Kolumbija
Peru
Devičanska ostrva
Ostale zemlje
Australija i Okeanija
Australija
Novi Zeland
Ostale zemlje
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
thous. EUR
2009
2010
2011
277 011
265 753
6 085
1 572
71
17 816
130
1 918
47 797
11
32 945
11 660
2 581
24 276
77 295
337
1 364
691
1 513
9 124
859
4 768
1 046
222
685
125
1 389
583
18 891
2 741
6
0
0
648
0
0
12
95
0
0
0
0
1 979
958
0
0
665
0
0
0
0
293
7 559
84
0
7 407
0
0
0
0
0
61
7
0
0
0
0
330 367
325 210
8 243
2 824
245
24 109
124
4 158
56 393
6
48 828
28 962
3 124
20 568
74 927
969
1 086
2 430
1 724
4 044
1 822
7 385
5 134
2 204
479
74
4 996
172
20 180
3 574
0
0
0
8
0
0
544
149
0
0
0
67
2 806
792
0
0
653
0
45
0
0
94
617
106
0
461
0
31
0
0
0
3
16
173
41
0
132
454 381
440 489
10 360
5 211
801
22 412
10
4 425
39 285
22
31 064
76 859
20 508
30 293
79 820
3 737
1 417
473
2 754
45 892
1 753
3 246
5 571
14 521
1 465
314
11 229
188
26 859
2 957
76
0
0
17
0
0
1 132
748
0
0
0
275
709
10 028
140
0
9 824
0
0
0
0
64
797
55
1
610
0
1
0
0
0
0
130
110
110
0
0
130
2012
366 896
356 766
7 634
4 219
260
27 413
423
4 560
3 575
8
12 393
18 058
14 381
28 887
83 360
4 406
2 293
2 205
7 424
83 544
2 458
2 653
2 691
2 623
2 137
28
11 702
20
39 804
6 708
0
0
0
189
0
0
1 966
3 802
0
2
91
17
641
2 082
0
0
130
0
1 898
0
0
54
1 293
238
8
948
0
0
0
0
0
0
99
47
47
0
0
TOTAL
Europe
Albania
Austria
Belgium – Luxembourg
B&H (with RS)
Bulgaria
Great Britain
Greece
Denmark
Italy
Hungary
Germany
Slovenia
Republic of Serbia
Poland
Macedonia
Romania
Russian Federation
Croatia
France
Netherlands
Czech Republic
Switzerland
Sweden
Spain
Turkey
Cyprus
Other countries
Asia
Georgia
Iran
irak
Israel
India
Indonesia
Japan
China
Chorea
Syrian Arab.Rep
Thailand
Hong Kong
Other countries
Africa
Algeria
Ivory Coast
Egypt
Ethiopia
Libyan Arab Jamahiriya
Male
Tunis
Other countries
America
Canada
Panama
USA
Argentina
Brazil
Ecuador
Columbia
Peru
The Virgin Islands
Other counties
Australia and Oceania
Australia
New Zealand
Other counties
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
SPOLJNA TRGOVINA
EXTERNAL TRADE
14 – 7. IZVOZ I UVOZ PO TERITORIJAMA
EXPORT AND IMPORT BY TERITORIES
hilj. EUR
thous. EUR
Izvoz / Exports
Uvoz / Imports
2010
2011
2012
2010
2011
2012
Ukupno
330 367
454 381
366 896
1 657 329
1 823 337
1 820 850
Evropska Unija
184 817
227 459
105 460
625 207
714 369
699 450
Ostale evropske zemlje
140 393
European Union
213 029
251 306
823 202
878 081
884 952
Other European countries
617
797
1 293
53 873
50 543
42 720
3 574
2 957
6 708
149 908
166 087
189 356
Afrike
792
10 028
2 082
4 541
13 835
3 852
Australija i Novi Zeland
173
110
47
598
422
521
Amerika
Azija
Total
America
Asia
Africa
Australia and New Zealand
1)
14 – 8. IZVOZ I UVOZ PO ROBNIM
1
SEKTORIMA SMTK
EXPORT AND IMPORT BY SITC
1)
GOODS SECTIONS
hilj.EUR
thous. EUR
Izvoz / Exports
2010
2011
2012
330 367
454 381
366 869
1 657 329
1 823 337
1 820 850
Hrana i žive životinje
23 930
27 583
27 726
324 209
351 857
356 578
Piće i duvan
21 109
23 079
25 469
63 930
65 850
65 091
Beverages and tobacco
Sirove materije osim goriva
44 713
64 192
56 142
70 243
84 420
60 358
Crude materials except fuels
Mineralna goriva i maziva
33 286
62 957
50 463
209 660
330 590
334 356
Mineral fuels and lubricants
Ukupno
2010
2011
2012
Total
Food and live animals
1 288
1 434
3 257
12 568
14 844
16 073
Hemijski proizvodi
12 916
12 083
11 972
162 956
169 589
169 570
Chemical products
Prerađeni proizvodi
157 109
219 443
154 046
265 841
264 711
263 391
Manufactured goods
27 047
23 899
25 896
340 607
315 905
332 870
Machinery and transport
equip.
Razni gotovi proizvodi
8 969
16 910
8 111
207 315
224 777
222 137
Miscellaneous manufac.
goods
Nepomenuti proizvodi
0
2 800
3 814
0
734
425
Životinske i biljne masti
Mašine i transportni uređaji
1)
Uvoz / Imports
1)
Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija – Rev.3
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
131
Animal and vegetables fats
Commodities, n.e.c.
Standard International Trade Classification – Rev. 3
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
15
CHAPTER
UNUTRAŠNJA TRGOVINA
DOMESTIC TRADE
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Podaci o unutrašnjoj trgovini potiču iz knjigovodstvenih i drugih
evidencija organizacija koje se bave djelatnošću trgovine na malo
i na veliko. Te podatke statistika prikuplja redovnim mjesečnim,
godišnjim i trogodišnjim izvještajima. U periodu od 1992. do 2002.
godine metod uzorka je korišćen u prikupljanju statističkih
podataka samo za izvještajne jedinice privatnog sektora, a od
2003. godine se primjenjuje na sve izvještajne jedinice.
Data on domestic trade are obtained from bookkeeping records
and other documentation of organizations engaged in retail and
wholesale trade activities. Statistical Office collects these data
through regular monthly, annual, and three-annual reports. In a
period from 1992 to 2002, sample-based survey was conducted
only for private sector, but since 2003, it has been applied to all
reporting units.
Radi usklađivanja sa evropkim standardima od 2007. godine
došlo je do izmjene metodologije,pa su podaci za 2006. i 2007.
godinu urađeni po novoj metodologiji. Od januara 2012. godišnje
istraživanje trgovine na malo po robnim grupama i trgovinskim
djelatnostima prešlo je na trogodišnju periodiku.
The methodology was changed from 2007 with the purpose of
compliance with EU standards, so that the data for 2006 and
2007 were done according to this new methodology. Since
January 2012 annual survey of retail trade by commodity groups
and trade activities changed to three-year periodicity.
Obuhvat
Coverage
Statistika unutrašnje trgovine obuhvata i prikazuje robni promet
koji se ostvaruje posredstvom trgovinske djelatnosti (trgovina na
malo i trgovina na veliko). Robni promet koji se ostvaruje
neposredno između proizvođača, kao i između proizvođača i
potrošača, nije obuhvaćen. Nisu obuhvaćene ni usluge u prometu
robe (zastupničke, agencijske, komisione i dr.), kao ni opravke
predmeta za ličnu potrošnju i domaćinstvo, koje prema
Klasifikaciji djelatnosti (KD) statistika primjenjuje od 2001. godine,
a koje spadaju u djelatnost trgovine na veliko, odnosno trgovine
na malo.
Domestic trade statistics refers to and presents the goods
turnover realized through trade activity (retail and wholesale
trade). The goods flow directly among producers and between
producers and consumers is not covered. Related services are
not included, such as intermediation, agency, commission, etc. In
addition, the repair of goods for personal consumption is not
covered, although, according to the Classification of Activities
introduced in 2001, these services are part of wholesale and
retail trade activities.
Statistical trade surveys cover all business entities (enterprises
and organizations) engaged in trade activities in various sectors
of ownership.
Statističkim istraživanjem trgovine obuhvataju se svi poslovni
subjekti (preduzeća i organizacije) koji se bave trgovinskom
djelatnošću svih sektora svojine.
With transition to the new classification NACE Rev.2, Trade of
motor vehicles and motorcycles and trade of parts of motor
vehicles are being monitored by a special research Trg10M,
since January 2012. Considering these changes or the new
classification NACE Rev.2, the turnover indices in retail trade are
recalculated and presented by the new classification NACE Rev.2
since year 2010.
Prelaskom na novu klasifikaciju djelatnosti NACE Rev.2, Trgovina
motornim vozilima i motociklima i Trgovina djelovima za motorna
vozila se prate posebnim istraživanjem Trg-10M, od januara
2012. U skladu sa navedenim promjenama, tj. sa novom
klasifikacijom NACE Rev. 2 indeksi prometa u trgovini na malo
su preračunati i predstavljeni po novoj klasifikaciji NACE Rev.2
od 2010. godine.
The sample frame for enterprises put in the sample have been
made on the data drawn from business register, and data from
regular retail trade statistical surveys.
Okvir za izbor preduzeća u uzorak urađen je na osnovu podataka
iz biznis registra i podataka iz redovnih statističkih istraživanja
trgovine.
Definicije
Definitions
Kao promet robe u trgovini na malo iskazana je vrijednost robe
koju su preduzeća/organizacije koje obavljaju promet robe na
malo isporučile krajnjim potrošačima (prvenstveno stanovništvu
za ličnu potrošnju, za upotrebu u domaćinstvu i pravnim i fizičkim
licima za obavljanje njihove djelatnosti).
Turnover of goods in retail trade shows the value of goods
delivered by retail trade enterprises/organizations to final
consumers (primarily to final consumers for personal
consumption or use in households, and to legal and physical
entities for performing their activities).
Kao promet robe u trgovini na veliko iskazana je vrijednost robe
koju su preduzeća/organizacije koje obavljaju promet robe na
veliko isporučile: preduzećima unutrašnje trgovine, ostalim
preduzećima za dalju preradu i velikim potrošačima za sopstvenu
potrošnju (organizacije zdravstvene i socijalne zaštite,
obrazovanja, odbrane i dr.).
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Turnover of goods in wholesale trade shows the value of goods
delivered by wholesale enterprises/organizations to: domestic
trade enterprises, other organizations for further processing, big
consumers for their own consumption (health organizations,
social insurance and welfare organizations, education, defence
and other).
132
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
UNUTRAŠNJA TRGOVINA
DOMESTIC TRADE
15 – 1. BROJ RADNIKA U TRGOVINI NA VELIKO I MALO
1)
1)
NUMBER OF WORKERS IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE
1)
Broj radnika
2011
2012
2013
Broj zaposlenih u trgovini na veliko
16 509
16 643
16 857
Number of employees in wholesale trade
Broj zaposlenih u trgovini na malo
19 440
18 897
18 142
Number of employees in retail trade
1)
Izvor: Stastičko istraživanje o osiguranicima – zaposleni
po djelatnostima i opštinama
Statistical survey by insurance beneficiaries - employees
by activity and municipalities
1)
1)
15 – 2. PROMET ROBE PO ROBNIM GRUPAMA I
TRGOVINSKIM DJELATNOSTIMA NA MALO
TURNOVER OF GOODS BY GOODS TYPE
AND RETAIL TRADE ACTIVITIES
hilj. EUR
thous. EUR
2010
2011
UKUPNO (SA APOTEKAMA)
Hljeb, tjestenine i peciva
Meso, riba i prerađevine
Mlijeko, mliječni proizvodi i jaja
Ulja i mast
Voće i povrće (svježe i smrtnuto)
Šećer, čokolada
Bezalk. pića, (kafa,čaj,kakao,sokovi i izvorska voda i dr.)
Ostali proizvodi za ljudsku ishranu
889 410
41 790
76 446
35 780
22 349
23 950
34 304
42 957
44 412
1 103 615
53 846
86 260
39 659
25 957
25 896
41 259
46 259
65 258
TOTAL (INCLUDING PHARMACIES)
Bread, baked pastry, paste products
Meat, fish and manufactured products
Milk, milk products and eggs
Oils and fast
Fruits and vegetables (fresh and frozen)
Sugar, chocolate
Non – alcoholic drinks
Other human food products
PREHRANA - UKUPNO
Alkoholna pića
Duvan i cigarete
Odjevne tkanine svih vrsta
321 998
38 449
39 993
8 913
384 394
42 582
43 890
9 453
Muška,ženska i dječja odjeća i ostala odjevna galanterija
34 490
36 260
Men’s, women’s, children’s clothes and other clothing
articles
Obuća (muška, ženska, dječija i sportska)
47 161
48 259
Footwear (men’s, women’s, children’s and sports)
Proizvodi za održavanje i popravku u domaćinstvu (parket,
keramičke pločice, tapeti, cement, stakla za prozore i dr.)
49 515
65 986
Products for maintenance and repairs in household
(parquet, wallpapers, cement, window glasses and other)
Lož ulje, butan gas, ugalj i drvo za domaćinstvo
870
2 126
Namještaj i proizvodi za opremanje, dekoraciju
31 755
32 459
FOOD - TOTAL
Alcoholic drinks
Tobacco and cigarettes
Clothing fabrics of all kinds
Fuel oil, butane gas, coal and firewood
Furniture and products for household decoration and
equipment
Tepisi i podne obloge
1 395
1 502
Carpets and floor coverings
Tekstilni proizv. i tekstil za domaćinstvo (posteljina i dr.)
2 783
2 826
Textile products and textile for households (bed linen, etc.)
37 183
37 454
Elementary house apparatus (refrigerators, ranges, washing
machines, vacuum cleaners, heaters, air conditioners,
Osnovni kućni aparati (frižideri,mašine za pranje, štednjaci,
usisivači, TA peći, klima uređaji, grejalice)
Ostali električni aparati kućni aparati (pegle, mikseri idr.)
5 504
5 966
Other electric apparatus for household (irons, mixers, etc.)
Staklo, posuđe, pribor za jelo, mehanički pribor
8 937
9 026
Glass, dishes, eating utensils, mechanical utensils, etc.
Alat i oprema za domaćinstvo, električni i ručne kosilice,
testere, čekići, ašovi, lopate i dr.
17 486
18 027
Sredstva za čišćenje i održavanje domaćinstva (omekšivači,
insekticidi, pesticidi i dr.)
21 735
23 659
Farmaceutski proizvodi (ljekovi,vitamini, vakcine i dr.)
34 194
36 152
Medicinski proizvodi (aparati za terapiju, termometri,
mehanička kontraceptivna sredstva, korektivne naočare,
ortopedska pomagala, slušni aparati i dr.)
Goriva i ulja za motorna vozila, motocikle i ostalo
3 818
4 026
41 877
41 259
Household tools and equipment, manual and power
mowers, saws, hammers, shovel, spades and other
Products for household cleaning and maintenance
(softeners, insecticides, pesticides, and other)
Pharmaceutical products (medicines, vitamins,
vaccines, other)
Medical products (appliances and equipment
(therapeutic apparatus, thermometers, mechanical
contraceptives, corrective glasses, orthopaedic
appliances, hearing aid)
Fuels and oils for motor vehicles, motorcycles and other
Od 2012. godine Godišnje istraživanje trgovine na malo je prešlo na trogodišnju periodiku.
Since 2012. Annual survey of retail trade is switched to a three-year periodicity.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
133
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
UNUTRAŠNJA TRGOVINA
DOMESTIC TRADE
1)
1)
15 – 2. PROMET ROBE PO ROBNIM GRUPAMA I
TRGOVINSKIM DJELATNOSTIMA NA MALO, hilj. EUR
TURNOVER OF GOODS BY GOODS TYPE
AND RETAIL TRADE ACTIVITIES, in thous. EUR
/nastavak/
/continued/
2011
2010
Telefoni i telefaks aparati
Radio i TV uređaji, videorekorderi, kasetofoni, stereo
sistemi i oprema za njih i dr.
Fotografska i optička oprema (kamera i fotoaparati)
Kompjuteri, posebni softveri, štampači, tastature
Mediji za snimanje i snimljeni (ploče, CD, trake)
Trajna dobra za rekreaciju
Igračke, oprema za sport, kampovanje, rekreaciju
Cvijeće, sadnice, sjeme i sve vrste đubriva
Kućni ljubimci, hrana, ljekovi i pomoćna sredstva
Knjige, novine i pisaći materijal
1 041
1 126
17 612
16 263
52
9 892
1 752
183
3 085
5 821
539
15 678
102
10 596
2 157
2 097
3 570
6 024
1 037
17 236
Aparati i preparati za ličnu njegu (fenovi, kreme i dr.)
21 866
24 660
Ostali preparati za ličnu njegu
Ostalo
5 699
58 144
5 896
167 547
___________________________
1)
Prelaskom na novu klasifikaciju djelatnosti NACE Rev.2, Trgovina motornim
vozilima i motociklima i Trgovina djelovima za motorna vozila se prate
posebnim istraživanjem Trg10M, od januara 2012. U skladu sa navedenim
promjenama, tj. sa novom klasifikacijom NACE Rev. 2
Telephones and fax apparatus
Radio and TV sets, VCRs, tape recorders, stereos and
related equipment, and other
Photographic and optical equipment (cameras)
Computers, special software, printers, keyboards
Recording and recorded media (records, CD, tapes)
Durable goods for recreation
Toys, sports, camping and recreation equipment
Flowers, seedlings, seeds and all kinds of fertilizers
Pets, food, medicines and devices for their care
Books, newspapers and stationery
Apparatus and cosmetic preparations for personal care
(hair dryer, creams, etc.)
Other products for personal care
Other
_________________________
1)
With transition to the new classification NACE Rev.2, Trade of motor vehicles
and motorcycles and trade of parts of motor vehicles are being monitored by a
special research Trg10M, since January 2012. Considering these changes or
the new classification NACE Rev.2
1)
1)
15 – 3. PROMET ROBE PO ROBNIM GRUPAMA I
TRGOVINSKIM DJELATNOSTIMA NA VELIKO
TURNOVER OF GOODS BY GOODS TYPES
AND WHOLESALE TRADE ACTIVITIES
hilj. EUR
UKUPNO
Poljoprivredne sirovine
Meso, riba i prerađevine
Mlijeko, mliječni proizvodi i jaja
Voće i povrće (svježe i smrtnuto)
Šećer, čokolada,
Kafa, čajevi, kakao
Bezalkoholna i alkoholna pića
Ostali proizvodi za ljudsku ishranu
Prehrana ukupno
Duvan i cigarete
Tekstil i odjeća
Obuća i kožna galanterija
Namještaj
Električni aparati za domaćinstvo
Porculan i staklo
Lakovi i boje
Parfimerija, kozmetički proizvodi
Farmaceutski proizvodi
Proizvodi od papira (knjige, novine i papirna konfek.)
Fotografski i optički predmeti,bicikli,muzic.instrumenti
Čvrsta, tečna i gasovita goriva
Metalni proizvodi i rude
Drvo, građevinski materijal
Mineralna roba, cijevi
Hemijski proizvodi
Otpaci i ostaci
Mašine, uređaji i pribor
Ostalo
thous. EUR
2011
2012
2013
1 585 359
1 658 217
1 719 910
14 892
65 707
40 022
36 173
54 802
33 708
159 248
62 880
467 432
58 081
40 923
6 144
53 812
29 818
9 073
24 710
66 993
144 235
8 614
2 743
346 847
25 827
107 802
24 900
6 849
1 376
48 427
110 753
14 203
74 906
41 630
35 489
53 456
31 245
168 234
81 256
500 419
62 374
42 987
7 845
51 700
32 450
11 090
27 678
67 570
143 983
10 025
2 572
357 028
23 643
102 349
28 956
7 856
1 205
51 982
124 505
14 720
75 907
43 630
36 835
55 588
32 342
170 564
89 153
518 739
65 914
43 607
8 456
55 507
32 711
11 981
29 136
68 680
146 407
10 980
2 750
373 402
24 020
108 686
29 999
8 018
1 295
54 629
124 990
___________________________
Prelaskom na novu klasifikaciju djelatnosti NACE Rev.2, Trgovina motornim
vozilima i motociklima i Trgovina djelovima za motorna vozila se prate
posebnim istraživanjem Trg10M, od januara 2012. U skladu sa navedenim
promjenama, tj. sa novom klasifikacijom NACE Rev. 2
1)
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
TOTAL
Agricultural raw materials
Meat, fish and manufactured products
Milk, milk products and eggs
Fruits and vegetables (fresh and frozen)
Sugar, chocolate,
Coffee, tea, cocoa
Non – alcoholic and alcoholic drinks
Other food products
Food total
Tobacco and cigarettes
Textile and clothing
Footwear and leather products
Furniture
Electric devices for household
Porcelain and glass
Varnishes and paints
Perfumes, and cosmetic products
Pharmaceutical products
Paper products (books, newspapers, etc.)
Camera and optical bycucles, musics instruments,
Hard, liquid and gas fuels
Metal products and ores
Wood, building material
Mineral goods, pipelines
Chemical products
Scrap and waste
Machinery, equipment and accessories
Other
_________________________
1)
With transition to the new classification NACE Rev.2, Trade of motor vehicles
and motorcycles and trade of parts of motor vehicles are being monitored by a
special research Trg10M, since January 2012. Considering these changes or
the new classification NACE Rev.2
134
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
UNUTRAŠNJA TRGOVINA
DOMESTIC TRADE
15 – 4. GODIŠNJI INDEKSI PROMETA TRGOVINE
NA VELIKO I MALO MOTORNIM VOZILIMA
1)
I MOTOCIKLIMA
ANNUAL INDICES OF TURNOVER WHOLESALE
AND RETAIL TRADE OF MOTOR VEHICLES
1)
AND MOTORCYCLE
2012
2011
2013
2012
TURNOVER
Promet ostavren u trgovini na veliko i malo motornim
vozilima i motociklima (oblast 45)
86,5
99,2
Turnover in wholesale and retail trade of motor
vehicles and motorcycles (Domain 45)
Promet u trgovini na veliko motornim vozilima
i motociklima
94,9
97,5
Turnover in wholesale trade of motor vehicles
and motorcycles
Promet u trgovini na malo motornim vozilima
i motociklima
80,2
98,4
Turnover in retail trade of motor vehicles and
motorcycles
PROMET
1)
Prelaskom na novu klasifikaciju djelatnosti NACE Rev.2, Trgovina motornim
vozilima i motociklima i trgovina djelovima za motorna vozila se prate posebnim
istraživanjem Trg10M, od januara 2012.
1)
With transition to the new classification NACE Rev.2, Trade of motor vehicles and
motorcycles and trade of parts of motor vehicles are being monitored by a special
research Trg10M, since January 2012
15 – 5. GODIŠNJI INDEKSI BROJA PRODAVNICA
TRGOVINE NA VELIKO I MALO MOTORNIM
1)
VOZILIMA I MOTOCIKLIMA
ANNUAL INDICES OF NUMBER OF STORES
IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE OF
1)
MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLE
BROJ PRODAVNICA
2012
2011
2013
2012
NUMBER OF STORES
Trgovina na veliko i malo motornim vozilima
i motociklima (oblast 45)
99,9
100,5
Turnover in wholesale and retail trade of motor
vehicles and motorcycles (Domain 45)
Trgovina na veliko motornim vozilima
i motociklima
97,8
98,2
Turnover in wholesale trade of motor vehicles and
motorcycles
Trgovina na malo motornim vozilima
i motociklima
100,4
101,0
Turnover in retail trade of motor vehicles and
motorcycles
1) Prelaskom na novu klasifikaciju djelatnosti NACE Rev.2, Trgovina motornim
vozilima i motociklima i trgovina djelovima za motorna vozila se prate posebnim
istraživanjem Trg10M, od januara 2012
1) With transition to the new classification NACE Rev.2, Trade of motor vehicles and
motorcycles and trade of parts of motor vehicles are being monitored by a special
research Trg10M, since January 2012
15 – 6. GODIŠNJI INDEKSI BROJA ZAPOSLENIH
TRGOVINE NA VELIKO I MALO MOTORNIM
1)
VOZILIMA I MOTOCIKLIMA
ANNUAL INDICES OF NUMBER OF EMPLOYEES
WHOLESALE AND RETAIL TRADE OF MOTOR
1)
VEHICLES AND MOTORCYCLE
BROJ ZAPOSLENIH
2012
2011
2013
2012
NUMBER OF EMPLOYEES
Trgovina na veliko i malo motornim vozilima
i motociklima (oblast 45)
96,4
99,0
Turnover in wholesale and retail trade of motor
vehicles and motorcycles (Domain 45)
Trgovina na veliko motornim vozilima
i motociklima
91,6
98,2
Turnover in wholesale trade of motor vehicles and
motorcycles
Trgovina na malo motornim vozilima
i motociklima
98,5
99,3
Turnover in retail trade of motor vehicles and
motorcycles
1)
Prelaskom na novu klasifikaciju djelatnosti NACE Rev.2, Trgovina motornim
vozilima i motociklima i trgovina djelovima za motorna vozila se prate posebnim
istraživanjem Trg10M, od januara 2012
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
1)
135
With transition to the new classification NACE Rev.2, Trade of motor vehicles and
motorcycles and trade of parts of motor vehicles are being monitored by a special
research Trg10M, since January 2012
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
CHAPTER
16
OSTALE USLUGE
OTHER SERVICES
Izvori i metode prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Osnovni izvori podataka su privredna društva koja obavljaju privrednu
djelatnost po KD 2010 u sektorima H – Saobraćaj i skladištenje, I Usluge smještaja i ishrane, J - Informisanje i komunikacije, K Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja, L - Poslovanje
nekretninama, M - Stručne, naučne i tehničke djelatnosti, N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, P - Obrazovanje, Q Zdravstvena i socijalna zaštita, R - Umjetničke, zabavne i rekreativne
djelatnosti i S - Ostale uslužne djelatnosti.
Data sources for the creation of the Services questionnaire are
bookkeeping and other documentation of a business entity.
The main data sources are companies engaged in business
activity at 2010 KD in the sectors H - Transportation and storage,
I - Accommodation and food service activities, J - Information and
communication, K - Financial and insurance activities, L - Real
estate activities, M - Professional, scientific and technical
activities, N - Admonistrative and support service activities, P Education, Q - Human health and social work activities, R - Arts,
entertainment and recreation, and S - Other service activities.
Obuhvat
Coverage
Istraživanje se sprovodi metodom uzorka.
The survey is based on the sample method.
Za oblikovanje okvira za uzorak upotrijebljen je Statistički biznis
registar. Istraživanjem su obuhvaćeni svi veliki i srednji poslovni
subjekti (poslovni subjekti s 50 i više zaposlenih), dok su mali
poslovni subjekti izabrani slučajnim stratifikovanim uzorkom.
Stratifikacija uzorka sprovodi se prema pretežnoj djelatnosti i
veličini poslovnog subjekta.
Pretežna djelatnost određena je za svaki poslovni subjekat u
skladu sa Klasifikacijom djelatnosti Nace Rev. 2.
Kriterijum za određivanje veličine poslovnog subjekta je broj
zaposlenih.
The Statistical Business Register was used to create a sample
framework. The survey covered all large and medium-sized
business entities (employing 50 and more persons), while small
business entities were selected by using the random stratified
sample. The stratification of a sample was carried out according to
the prevailing activity and size of a business entity.
The prevailing activity was defined for every business entity in line
with the Classification of activities Nace Rev.2.
The criteria for defining the size of a business entity was the
number of persons in employment.
Definicije
Definitions
Promet je ukupni iznos obračunat za prodaju robe ili za obavljene
usluge u izvještajnom periodu. Taj iznos odgovara tržišnoj prodaji
roba i usluga trećim licima. Promet obuhvata sve poreze i takse na
robu i usluge koje je poslovni subjekt fakturisao osim poreza na
dodatu vrijednost koju je poslovni subjekt fakturisao vis-à-vis
svoga kupca i ostali slični popusti, rabati i porezi direktno vezani
uz promet.
Turnover comprises the totals invoiced by the observation unit
during the reference period, and this corresponds to market sales
of goods or services supplied to third parties. Turnover includes all
duties and taxes on the goods or services invoiced by the unit with
the exception of the VAT invoiced by the unit vis-a-vis its customer
and other similar deductible taxes directly linked to turnover.
Turnover also includes all other charges (transport, packaging,
etc.) passed on to the customer, even if these charges are listed
separately in the invoice. Reduction in prices, rebates and
discounts as well as the value of returned packing must be
deducted. Price reductions, rebates and bonuses conceded later
to clients, for example at the end of the year, are not taken into
account. Incom classified as other operating income, financial
income and extraordinary income in company accounts is
excluded from turnover. Subsidies received from public authorities
or the institutions of the European Union are also excluded.
Promet takođe obuhvata sve ostale troškove (transporta,
pakovanja itd.) prema kupcu, čak i kad su ti troškovi posebno
iskazani na računu. Smanjenje cijena, rabati i popusti i vrijednost
vraćene isporuke moraju se odbiti. Smanjenje cijena, rabati i
popusti naknadno odobreni kupcu, npr. na kraju godine, ne
uzimaju se u obzir. Prihod klasifikovan kao ostali poslovni prihod,
finansijski prihod i vanredni prihod u računima preduzeća
isključuje se iz prometa. Subvencije primljene od države ili
institucija Evropske unije se takođe isključuju.
The turnover is expressed in current prices valid at the making out
of a bill.
Promet se iskazuje u tekućim cijenama koje važe u vrijeme
izdavanja računa.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
136
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
OSTALE USLUGE
OTHER SERVICES
16 – 1. INDEKSI PROMETA OSTALIH USLUGA
TURNOVER INDICES OF OTHER SERVICES
2010 = 100
2010
2011
2012
2013
UKUPNO
100,0
105,4
103,2
108,6
H - Saobraćaj i skladištenje
100,0
105,8
99,3
94,8
I - Usluge smještaja i ishrane
100,0
101,6
111,6
114,1
I - Accommodation and food service
activities
J - Informisanje i komunikacije
100,0
105,1
112,2
109,6
J - Information and communication
K - Finansijske djelatnosti i djelatnost
osiguranja
100,0
105,8
93,6
111,1
K - Financial and insurance activities
L - Poslovanje nekretninama
100,0
105,9
108,2
105,0
L - Real estate activities
M - Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
100,0
107,7
104,6
110,6
M - Professional, scientific and technical
activities
N - Administrativne i pomoćne uslužne
djelatnosti
100,0
108,0
110,2
103,4
N - Administrative and support service
activities
P - Obrazovanje
100,0
101,5
130,1
129,3
P - Education
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita
100,0
108,2
107,9
82,0
R - Umjetničke, zabavne i rekreativne
djelatnosti
100,0
104,6
100,5
132,8
S - Ostale uslužne djelatnosti
100,0
104,2
96,4
78,7
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
137
TOTAL
H - Transportation and storage
Q - Human health and social work
activities
R - Arts, entertainment and recreation
S - Other service activities
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
17
CHAPTER
TURIZAM
TOURISM
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Podaci o broju turista (posjetilaca) i noćenja prikupljeni su
redovnim mjesečnim izvještajima, koje dostavljaju na osnovu
evidencije, recepcijske službe ugostiteljskih i drugih organizacija
koje pružaju smještaj turistima.
Data about number of tourists (visitors) and overnight stays have
been collected through regular monthly reports, submitted by the
reception services on the basis of registers of hotels or other
organizations providing accommodation to tourists.
Obuhvat
Coverage
Mjesečnim izvještajima o broju posjetilaca i noćenja obuhvaćene
su sve ugostiteljske i druge organizacije koje pružaju usluge
smještaja turistima. I pored toga, izvjestan broj turista i noćenja
ostvarenih u privatnim sobama, vikend kućama, na kamp
terenima, ostaje neobuhvaćen usljed neprijavljivanja gostiju.
Monthly reports about number of guests and overnight stays cover
all catering and other organizations providing accommodation
service to tourists. Besides, a certain number of tourists and
overnight stays in private rooms, weekend houses and camping
sites was not covered since the guests were not registered.
Definicije
Definitions
Turistom se smatra svaka osoba koja u mjestu izvan svoga
stalnog prebivališta prenoći bar jednu noć u ugostiteljskom ili
nekom drugom objektu za smještaj. S obzirom da se posjetilac
registruje u svakom mjestu ili objektu gdje boravi, u slučaju
promjene mjesta ili objekta dolazi do njegovog ponovnog
iskazivanja, a time i do dupliranja podataka.
Tourist is a person who spends at least one night in an
accommodation facility in a place other than his/her place of
permanent residence. The visitors are registered in each place or
address of their visit, thus, the double reporting happens when
changing the place or address of the visit, which leads to the
duplication of data.
Domaći turista je osoba sa stalnim boravkom u CG, koja
privremeno boravi u nekom drugom mjestu izvan svog stalnog
mjesta boravka i prenoći bar jednu noć u ugostiteljskom ili nekom
drugom objektu za smještaj.
Domestic tourist is a person with permanent residence in MNE, but
who is temporarily staying in another place in MNE spending at
least one night in an accommodation facility.
Foreign tourist is a person with permanent residence outside MNE
but temporarily staying in a place in MNE spending at least one
night in an accommodation facility.
Strani turista je osoba sa stalnim boravkom izvan CG koja
privemeno boravi u nekom mjestu CG i prenoći bar jednu noć u
ugostiteljskom ili nekom drugom objektu za smještaj.
Besides the conditions and requirements that a place has to meet in
order to be recognized as a tourist resort (attractive, with communication possibilities, receptive), MNE does not have general
regulations according to which places would be categorized and
entitled as tourist resorts. All places are statistically classified into
following groups: Capital, spa resorts, coastal resorts, mountain
resorts, other tourist resorts and other places.
I pored uslova koje treba da ispunjava određeno mjesto da bi bilo
proglašeno turističkim (atraktivni, komunikativni, receptivni), u CG
ne postoje opšti propisi koja mjesta moraju da ispunjavaju da bi se
proglasila turističkim i da bi se izvršila njihova kategorizacija.
Statistika sva mjesta razvrstava u sljedeće vrste: Glavni grad,
banjska mjesta, primorska mjesta, planinska mjesta, ostala
turistička mjesta i ostala mjesta.
Survey Report on Arrival of Foreign Vessels on Cruise aims at
obtaining the data on number of cruises realised in the internal sea
waters of Montenegro, as well as number of passengers arrived in
Montenegro during these cruises. The data collection is done by
reporting method (TU-19 form). Reporting units are seaports.
Cruise is a touristic journey which lasts for several days according to
a specified itinerary (elaborated plan of a journey) for cruises.
Number of cruise passengers is a number of passengers on vessel
excluding the crew. A passenger is any person who arrived by ship
irrespective of age, providing that he/she is not a crew member.
Istraživanje ,,Izvještaj o dolasku stranog broda na kružnom
putovanju” ima za cilj dobijanje podataka o broju kružnih
putovanja ostvarenih u teritorijalnom moru Crne Gore, kao i broju
putnika koji su posjetili Crnu Goru na tim kružnim putovanjima.
Prikupljanje podataka se sprovodi izvještajnom metodom (obrazac
TU-19). Izvještajne jedinice su lučke kapetanije.
Kružno putovanje je turističko putovanje u trajanju od više dana
prema određenom itinereru (razrađenom planu putovanja) kružnog
tipa. Broj putnika na brodu jeste broj putnika na brodu bez članova
posade. Pod pojmom putnika podrazumijeva se svaka osoba koja
je brodom doputovala, bez obzira na starost, a nije član posade.
Monthly report on foreign vessels for entertainment, sport or
recreation is performed aimed at collecting information on turnover
of foreign yachts and other vessels intended for entertainment, sport
or recreation within internal sea waters of Montenegro. The survey
also provides the data on foreigners entering our country by that
vessels. Reporting units are seaports responsible for issuing the
permit for entering the internal sea waters of Montenegro. The data
collection is done by reporting method (TU-17 form).
,,Mjesečno istraživanje o stranim plovilima za razonodu, sport
i rekreaciju” se sprovodi u cilju dobijanja informacija o prometu
stranih jahti i ostalih plovila namijenjenih razonodi, sportu i
rekreaciji u teritorijalno more Crne Gore, kao i broju posjetilaca koji
su došli tim plovilima. Izvještajne jedinice su lučke kapetanije i
njihove ispostave koje su nadležne za izdavanje odobrenja za
plovidbu ovim plovilima u teritorijalnom moru Crne Gore.
Prikupljanje podataka se sprovodi izvještajnom metodom (obrazac
TU-17).
Motorna jahta jeste plovilo na motorni pogon za razonodu, sport i
rekreaciju koje prema uobičajenim pomorskim uzansama ima
kabinu sa najmanje dva ležaja, wc i uređaje za kuvanje. Jahta na
jedra jeste plovilo za razonodu, sport i rekreaciju čije je osnovno
pogonsko sredstvo vjetar i koje raspolaže kabinom sa najmanje
dva ležaja, wc i uređaje. Ostala plovila jesu čamci (drveni, plastični,
gumeni i dr,) dužine preko 3 metra ili dužine manje od 3 metra,
ukoliko imaju motor. Tu pripadaju i gliseri, ukoliko ne ispunjavaju
uslove za razvrstavanje u jahte.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Motor yacht is a vessel equipped with an engine intended for
entertainment, sport or recreation and having, according to the
common maritime usance, a cabin with at least two beds, a toilet
and cooking facilities. Sailboat is a vessel intended for
entertainment, sport or recreation whose main power is wind and it
is equipped with a cabin with at least two beds, a toilet and a
cooking facility. Other vessels are boats (made of wood, plastic,
rubber and the like) 3 or more meters long or less than 3 meters
long if they are equipped with an engine. Included are also
motorboats if they do not meet requirements for yachts.
138
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
TURIZAM
TOURISM
17 – 1. DOLASCI GOSTIJU
TOURIST ARRIVALS
2009
UKUPNO
Domaći gosti
Strani gosti iz:
2010
2011
2012
2013
1 207 694
1 262 985
1 373 454
1 439 500
1 492 006
TOTAL
163 680
175 191
172 355
175 337
167 603
Domestic tourists from:
Foreign tourists from:
1 044 014
1 087 794
1 201 099
1 264 163
1 324 403
Albanije
39 263
37 598
27 388
27 428
25 971
Austrije
12 204
12 451
12 994
15 865
16 889
Austria
Belgije
7 473
8 146
7 201
5 983
8 169
Belgium
101 882
103 030
97 497
95 271
91 453
6 163
5 604
5 237
7 181
7 117
25 928
24 087
24 702
26 847
27 286
1 191
1 549
1 531
2 580
2 820
Denmark
Bosne i Hercegovine
Bugarske
Češke Republike
Danske
Finske
Francuske
Grčke
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Czech Republic
1 710
1 579
2 211
1 916
2 107
Finland
33 080
42 099
28 336
33 122
36 602
France
2 970
3 487
4 373
3 886
4 881
Greece
Netherlands
Holandije
4 225
3 468
6 647
5 669
5 501
Hrvatske
15 680
17 501
20 195
24 015
23 358
Italije
42 549
39 992
34 403
36 113
31 066
1 386
2 469
862
728
1 335
Luksemburga
Albania
Croatia
Italy
Luxembourg
Mađarske
32 629
28 840
17 264
15 857
17 677
Hungary
Makedonije
19 911
24 419
22 605
24 564
22 497
Republic of Macedonia
Norveške
5 156
6 754
8 657
6 267
8 069
Njemačke
18 329
25 379
33 427
32 648
34 722
Germany
Poljske
15 039
18 741
39 544
39 131
44 764
Poland
Rumunije
Rusije
7 895
14 471
22 923
23 108
18 867
145 559
150 187
244 924
243 647
300 177
Norway
Romania
Russian Federation
Slovačke
8 908
7 699
10 729
9 427
8 113
Slovakia
Slovenije
18 891
22 475
18 550
18 463
16 651
Slovenia
338 894
314 819
301 094
337 245
303 135
2 964
6 371
7 458
9 443
8 927
Switzerland
Sweden
Srbije
Švajcarske
Švedske
7 776
8 390
8 429
9 108
9 566
Velike Britanije
14 107
20 498
23 904
19 369
23 885
Ostalih evropskih zemalja
Serbia
Great Britain
85 261
104 014
126 971
139 696
170 009
Australije
1 597
1 909
2 962
4 032
3 921
Australia
Kanade
1 557
1 853
2 087
2 912
3 020
Canada
SAD
6 698
8 772
10 574
10 224
10 414
515
863
1 431
1 748
2 231
16 624
18 280
23 989
30 670
33 203
Japana
Ostalih vanevropskih zemalja
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
139
Other Europen countries
USA
Japan
Other non-Europen countries
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
TURIZAM
TOURISM
17 - 2. DOLASCI GOSTIJU PO VRSTAMA
TURISTIČKIH MJESTA
Ukupno
Total
TOURIST ARRIVALS BY TYPE
OF TOURIST RESORTS
Glavni grad
Capital
Podgorica
Primorska
mjesta
Planinska
mjesta
Ostala
turist. mjesta
Coastal resorts
Mountain
resorts
Other tourist
resorts
Other places
34 623
30 540
24 547
30 785
25 669
939
872
903
1 927
1 536
13 926
12 041
10 728
11 417
8 001
132
112
92
158
143
20 697
18 499
13 819
19 368
17 668
807
760
811
1 769
1 393
Ostala
mjesta
UKUPNO / TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
1 207 694
1 262 985
1 373 454
1 439 500
1 492 006
49 166
54 196
53 480
52 889
65 136
1 081 805
1 130 832
1 245 340
1 301 396
1 348 394
41 161
46 545
49 184
52 503
51 271
DOMAĆI GOSTI / DOMESTIC TOURISTS
2009
2010
2011
2012
2013
163 680
175 191
172 355
175 337
167 603
6 154
5 580
6 516
5 194
6 119
126 993
140 664
140 008
142 525
139 467
16 475
16 794
15 011
16 043
13 873
STRANI GOSTI / FOREIGN TOURISTS
2009
2010
2011
2012
2013
1 044 014
1 087 794
1 201 099
1 264 163
1 324 403
43 012
48 616
46 964
47 695
59 017
954 812
990 168
1 105 332
1 158 871
1 208 927
24 686
29 751
34 173
36 460
37 398
17 – 3. NOĆENJA GOSTIJU PO VRSTAMA
TURISTIČKIH MJESTA
TOURIST OVERNIGHT STAYS BY
TYPE OF TOURIST RESORTS
Ukupno
Glavni grad
Primorska
mjesta
Planinska
mjesta
Ostala
turist. mjesta
Total
Capital
Podgorica
Coastal resorts
Mountain
resorts
Other tourist
resorts
Other places
102 208
83 896
68 249
76 002
56 136
2 004
1 957
1 825
3 961
2 918
46 250
39 796
41 567
39 841
27 870
265
188
231
216
160
55 958
44 100
26 682
36 161
28 266
1 739
1 769
1 594
3 745
2 758
Ostala
mjesta
UKUPNO / TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
7 552 006
7 964 893
8 775 171
9 151 236
9 411 943
103 464
112 569
103 636
102 875
116 532
7 244 830
7 643 320
8 493 955
8 858 226
9 128 809
99 500
123 151
107 506
110 172
107 548
DOMAĆI GOSTI / DOMESTIC TOURISTS
2009
2010
2011
2012
2013
856 332
987 033
956 368
1 008 229
997 728
18 385
15 496
17 616
13 336
16 559
740 337
870 599
859 748
913 572
917 919
51 095
60 954
37 206
41 264
35 220
STRANI GOSTI / FOREIGN TOURISTS
2009
2010
2011
2012
2013
6 695 674
6 977 860
7 818 803
8 143 007
8 414 215
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
85 079
97 073
86 020
89 539
99 973
6 504 493
6 772 721
7 634 207
7 944 654
8 210 890
140
48 405
62 197
70 300
68 908
72 328
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
TURIZAM
TOURISM
17 – 4. DOLASCI GOSTIJU PO VRSTAMA
UGOSTITELJSKIH JEDINICA
TOURIST ARRIVALS, BY TYPE OF
ACCOMMODATION FACILITIES
2009
2010
2011
2012
2013
DOMAĆI GOSTI / DOMESTIC TOURISTS
UKUPNO
163 680
175 191
172 355
175 337
167 603
74 177
76 695
76 814
70 256
64 933
184
115
276
197
260
Hotel-apartments
Pansioni
1 502
1 383
1 441
464
637
Boarding-houses
Moteli
1 640
565
449
627
281
Motels
Turistička naselja
5 487
5 877
3 532
2 842
2 525
Tourist settlements
168
146
61
27
141
Tourist apartments
Prenoćišta
39
38
-
-
510
Overnight accommodations
Gostionice
-
-
-
-
-
6 867
7 034
7 497
7 450
7 334
Hoteli
Apartman hoteli
Turistički apartmani
Banjska lječilišta
Planinarski domovi i kuće
TOTAL
Hotels
Inns
Health spas
29
24
24
-
-
Radnička odmarališta
2 837
9
42
58
24
Dječija i omladinska odmarališta
5 206
1 582
3 517
5 012
5 429
61
21
825
393
352
Brodske kabine
-
-
-
-
-
Ship cabins
Kola za spavanje
-
-
-
-
-
Sleeping cars
65 847
81 702
77 877
88 011
85 177
86
-
-
-
-
Kampovi
Domaćinstva (private sobe)
Ostalo
Mountain huts and lodges
Workers' hostels
Children and youth hostels
Camping sites
Private households (renting rooms)
Other
STRANI GOSTI / FOREIGN TOURISTS
UKUPNO
Hoteli
1 044 014
1 087 794
1 201 099
1 264 163
1 324 403
TOTAL
352 634
385 020
416 233
453 115
496 455
Apartman hoteli
7 508
8 878
9 286
9 098
9 337
Hotel-apartments
Pansioni
6 715
6 996
7 758
7 307
7 188
Boarding-houses
698
993
556
681
341
Moteli
Turistička naselja
Hotels
Motels
69 006
68 910
65 481
62 819
67 990
Tourist settlements
Turistički apartmani
919
1 204
88
13
442
Tourist apartments
Prenoćišta
222
69
-
581
1 336
Gostionice
-
-
-
56
86
6 980
7 305
7 872
6 564
7 702
Banjska lječilišta
Planinarski domovi i kuće
Radnička odmarališta
Dječija i omladinska odmarališta
Kampovi
Overnight accommodations
Inns
Health spas
-
43
-
-
-
8 350
6 578
4 586
5 434
5 309
Workers' hostels
13 807
8 352
8 804
10 285
9 758
Children and youth hostels
6 653
4 673
10 105
7 421
5 731
Camping sites
Mountain huts and lodges
Brodske kabine
-
-
-
-
-
Ship cabins
Kola zaspavanje
-
-
-
-
-
Sleeping cars
569 624
588 096
669 596
700 198
712 728
898
677
734
591
-
Domaćinstva (privatne sobe)
Ostalo
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
141
Private households (renting rooms)
Other
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
TURIZAM
TOURISM
17 – 5. NOĆENJA GOSTIJU
TOURIST OVERNIGHT STAYS
2009
UKUPNO
2011
2012
2013
TOTAL
7 552 006
7 964 893
8 775 171
9 151 236
9 411 943
856 332
987 033
956 368
1 008 229
997 728
6 695 674
6 977 860
7 818 803
8 143 007
8 414 215
192 145
189 071
162 323
159 811
104 310
Albania
Domaći gosti:
Strani gosti iz:
2010
Albanije
Domestic tourists:
Foreign tourists from:
Austrije
57 588
58 778
59 475
71 006
75 394
Austria
Belgije
46 834
48 063
43 677
31 745
39 252
Belgium
778 455
731 638
750 341
679 317
631 588
23 307
18 967
18 849
25 002
24 090
171 643
165 054
171 107
174 634
177 406
5 371
7 606
6 717
11 635
12 606
Bosne i Hercegovine
Bugarske
Češke Republike
Danske
Finske
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
7 777
6 370
10 771
8 382
7 021
Finland
193 983
233 959
152 395
167 215
186 653
France
5 498
6 794
9 106
10 753
11 062
Greece
Holandije
27 647
21 588
31 472
33 371
27 880
Hrvatske
59 798
66 164
89 876
107 786
102 040
225 976
199 620
143 938
151 366
124 663
10 192
13 947
4 180
2 716
5 688
Francuske
Grčke
Italije
Luksemburga
Mađarske
205 259
183 036
98 577
79 743
91 746
Makedonije
154 530
163 963
144 084
158 469
179 527
Netherlands
Croatia
Italy
Luxembourg
Hungary
Macedonia
Norveške
43 620
55 550
66 008
47 487
59 172
Njemačke
109 893
151 843
182 724
184 984
190 827
Germany
Poljske
123 557
84 061
214 927
196 888
227 413
Poland
38 061
84 838
142 281
118 313
98 391
1 060 510
1 217 967
1 791 616
1 988 533
2 367 000
Rumunije
Rusije
Norway
Romania
Russia
Slovačke
61 841
52 353
71 168
65 716
51 709
Slovakia
Slovenije
84 578
106 019
79 738
82 380
63 495
Slovenia
2 298 720
2 097 030
2 165 529
2 353 370
2 115 867
11 887
29 117
33 665
41 558
39 722
Switzerland
Sweden
Srbije
Švajcarske
Švedske
Velike Britanije
Ostalih evropskih zemalja
47 696‫٭‬
50 542
50 219
51 401
55 541
79 418
115 430
139 546
102 229
122 334
Serbia
Great Britain
498 171
722 558
849 079
886 847
1 056 772
Australije
5 111
6 675
11 141
18 395
16 761
Australia
Kanade
6 120
7 231
8 739
11 079
11 251
Canada
22 645
33 825
45 286
41 335
34 264
USA
1 288
2 050
3 025
3 829
3 546
36 555
46 153
67 224
75 712
99 224
SAD
Japana
Ostalih vanevropskih zemalja
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
142
Other Europen countries
Japan
Other non-Europen countries
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
TURIZAM
TOURISM
17 – 6. NOĆENJA GOSTIJU PO VRSTAMA
UGOSTITELJSKIH JEDINICA
TOURIST OVERNIGHT STAYS BY TYPE
OF ACCOMMODATION FACILITIES
2009
2010
2011
2012
2013
DOMAĆI GOSTI
DOMESTIC TOURISTS
UKUPNO
856 332
987 033
956 368
1 008 229
997 728
TOTAL
Hoteli
Hotels
258 947
293 638
268 312
232 478
219 611
Apartman hoteli
1 202
364
760
660
903
Hotel-apartments
Pansioni
7 617
5 366
7 085
3 476
3 982
Boarding-houses
Moteli
3 614
889
706
810
479
22 869
30 860
14 792
13 309
11 713
Tourist settlements
Turistički apartmani
422
2 002
442
81
456
Tourist apartments
Prenoćišta
323
260
-
-
3 570
Gostionice
-
-
-
-
-
90 896
99 882
105 978
108 498
107 296
Turistička naselja
Banjska lječilišta
Planinarski domovi i kuće
Motels
Overnight accommodations
Inns
Health spas
94
33
24
-
-
Radnička odmarališta
15 485
55
138
216
116
Dječija i omladinska odmarališta
33 452
9 142
24 143
33 661
36 622
349
198
4 725
940
747
-
-
-
-
-
Ship cabins
Sleeping cars
Kampovi
Brodske kabine
Kola za spavanje
Domaćinstva (privatne sobe)
Ostalo
-
-
-
-
-
420 936
544 344
529 263
614 100
612 233
133
126
-
-
-
Mountain huts and lodges
Workers' hostels
Children and youth hostels
Camping sites
Private households (renting rooms)
Other
STRANI GOSTI
FOREIGN TOURISTS
UKUPNO
6 695 674
6 977 860
7 818 803
8 143 007
8 414 215
TOTAL
Hoteli
Hotels
1 611 066
1 780 577
1 945 181
2 058 011
2 226 395
Apartman hoteli
67 359
58 634
54 655
55 140
58 220
Hotel-apartments
Pansioni
53 563
57 037
62 383
56 223
54 933
Boarding-houses
991
5 550
957
1 036
522
414 527
409 630
408 636
395 712
444 063
Tourist settlements
5 265
9 832
430
41
1 484
Tourist apartments
Prenoćišta
882
162
-
1 014
1 908
Overnight accommodations
Gostionice
-
-
-
240
454
86 388
89 074
95 822
75 952
91 118
-
49
-
-
-
Moteli
Turistička naselja
Turistički apartmani
Banjska lječilišta
Planinarski domovi i kuće
Radnička odmarališta
Motels
Inns
Health spas
Mountain huts and lodges
76 820
61 796
46 935
46 181
49 031
111 620
69 377
68 080
58 409
62 532
Children and youth hostels
37 964
24 703
52 995
24 995
21 153
Camping sites
Brodske kabine
-
-
-
-
-
Ship cabins
Kola za spavanje
-
-
-
-
-
4 223 136
4 406 131
5 075 389
5 364 236
5 402 402
Sleeping cars
Private households (renting
rooms)
6 093
5 308
7 340
5 817
-
Dječija i omladinska odmarališta
Kampovi
Domaćinstva (privatne sobe)
Ostalo
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
143
Workers' hostels
Other
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
TURIZAM
TOURISM
17 – 7. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA
2009
Putovanja
Putnici na brodu
CRUISES OF FOREIGN VESSELS
2010
2011
2012
2013
268
313
319
348
409
70 749
142 259
187 171
244 084
314 961
17 – 8. DOLASCI STRANIH PLOVILA U
LUKE NAUTIČKOG TURIZMA
Passengers
ARRIVALS OF FOREIGN VESSELS
IN NAUTICAL PORTS
2009
UKUPNO
Cruises
2010
2011
2012
2013
2 807
2 878
2 964
2 987
3 786
UKUPNO
Prema zastavi plovila
Albanija
Austrija
Francuska
Grčka
Hrvatska
Holandija
Italija
Njemačka
Skandinavske zemlje
Slovenija
Švajcarska
Velika Britanija
SAD
Ostale zemlje
2
205
126
16
330
40
309
142
35
57
22
286
409
828
1
177
107
23
320
17
310
157
40
33
20
397
425
851
143
84
46
356
34
359
128
30
40
24
448
381
891
163
94
28
336
43
248
155
33
35
22
400
468
962
2
135
96
23
348
66
262
157
57
41
30
500
607
1 462
By flag
Albania
Austria
France
Greece
Croatia
Netherlands
Italy
Germany
Scandinavian countries
Slovenia
Switzerland
United Kingdom
USA
Other countries
Prema dužini plovila
Do 6 metara
Od 6 do 8
Od 8 do 10
Od 10 do 12
Od 12 do 15
Od 15 do 20
Preko 20 metara
327
194
300
517
694
281
494
304
195
289
549
686
268
587
305
184
278
563
680
348
606
339
191
245
518
719
324
651
404
249
319
693
734
464
923
1 185
1 107
515
1317
1127
434
1459
1090
415
1 430
1 053
504
1 993
1 079
714
Prema vrsti plovila
Motorne jahte
Jahte na jedra
Ostalo
17 – 9. POSJETIOCI NA PLOVILIMA U LUKAMA
NAUTICKOG TURIZMA
UKUPNO
Prema državljanstvu
Albanija
Austrija
Francuska
Grčka
Hrvatska
Holandija
Italija
Njemačka
Skandinavske zemlje
Slovenija
Švajcarska
Velika Britanija
SAD
Ostale zemlje
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
By vessel length
Up 6 m
From 6 to 8
From 8 to 10
From 10 to 12
From 12 to 15
From 15 to 20
Over 20 m
By vessel type
Motor yachts
Sailboat
Other
NUMBER OF PERSONS ARRIVED BY
VESSELS IN NAUTICAL PORTS
2009
2010
2011
2012
2013
11 078
12 877
13 977
14 494
15 778
5
712
534
42
549
230
1311
974
246
274
83
1318
540
4 260
20
997
655
216
606
143
1465
924
327
263
211
1 924
660
4 466
31
757
547
239
792
196
1 777
900
187
308
218
1 869
604
5 552
15
789
526
140
657
255
1 322
918
213
303
225
1 647
494
6 990
9
800
474
117
516
202
1 163
586
196
160
181
2 112
329
8 933
144
TOTAL
By citizenship
Albania
Austria
France
Greece
Croatia
Netherlands
Italy
Germany
Scandinavian countries
Slovenia
Switzerland
United Kingdom
USA
Other countries
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
18
CHAPTER
SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE
TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATIONS
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Podaci opšteg pregleda saobraćaja, skladištenja i veza preuzeti
su iz drugih statistika čiji su rezultati i metodološka objašnjenja
dati u odgovarajućim poglavljima Godišnjaka. Svi ostali podaci
rezultat su redovnih mjesečnih i godišnjih izvještaja izvještajnih
jedinica kojima je saobraćaj osnovna djelatnost.
The source for data on general review of transport, storage and
communications are other statistical branches whose results and
methodological explanations are given in corresponding chapters of
the Yearbook. All other data represent the result of regular monthly
or annual reports of reporting units in public sector, having
transportation as the main activity.
Obuhvat
Coverage
Podaci obuhvataju sve jedinice na području Crne Gore kojima je
saobraćaj osnovna djelatnost. Svi podaci o željezničkom,
pomorskom, vazdušnom saobraćaju i vezama potpuno su
uporedivi jer je obuhvaćenost potpuna i odnosi se na javni
saobraćaj.
Collected data include all units on the territory of Montenegro having
transportation as the main activity. All data about railway, marine, air
transportation and communications are completely comparable
because the coverage is full and relates to public transportation in
the public sector.
Definicije
Definitions
Pod prevozom u saobraćaju podrazumijeva se kretanje putnika i
tereta od mjesta ukrcavanja do mjesta iskrcavanja, a predstavlja
rad saobraćajnih organizacija. Promet u stanicama, u lukama,
pristaništima i aerodromima je ukrcavanje odnosno iskrcavanje,
tranzit putnika i robe.
Transport is movement of goods and passengers from one place to
another and represents the work of transport organizations. Traffic in
stations, ports, docks and airports refers to loading/embarking
and/or unload/disembarking i.e. transit of passengers and goods.
Tonski kilometar označava prevoz jedne tone robe na rastojanju
od 1 km.
One ton-kilometre (1 tkm) represents the transport of one-ton goods
over a distance of one kilometre.
Putnicki kilometar označava prevoz jednog putnika na rastojanju
od 1 km.
One passenger kilometre (1 pkm), represents the transport of one
person over a distance of one kilometre.
Pod prometom podrazumijeva se samo ukrcavanje odnosno
iskrcavanje u stanicama, lukama i pristaništima.
Traffic refers only to loading/embarking or unloading/ disembarking
at stations, ports and docks.
Bruto registar-tona brodova je zapreminska mjera od 2,83m3.
BRT obuhvata cio zatvoreni prostor broda ispod i iznad palube, a
NRT samo koristan prostor. DWT označava bruto nosivost
broda, tj. ukupnu dozvoljenu težinu tereta koji se može
jednovremeno smjestiti u brod.
Gross register ton of ships is a unit of volume equal to 2.83m3. GRT
covers whole closed space below and above the shipboard, while
NRT is a measure of the useful capacity of a vessel. DWT is a
deadweight i.e. total allowed weight of cargo which a vessel can lift.
Ports are places for embarking and disembarking of passengers and
cargo on the seashore, particularly built for that purpose, while
docks are similar places on riverbanks and lakefronts.
Luke su mjesta ukrcavanja i iskrcavanja putnika i tereta na
morskoj obali, koja su posebno izgrađena za tu svrhu, dok su
pristaništa takva mjesta na obalama rijeka i jezera.
Public transport is the transport of passengers and cargo that is
under the same conditions available to all users of transportation
services and it is done for commercial purposes.
Javni prevoz je prevoz putnika i tereta koji je pod jednakim
uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga i vrši se u
komercijalne svrhe.
Postal item is a type of communication in written form printed on
paper or other appropriate data carrier, which is to be sent and
delivered to the address indicated by the sender on the letter's post
item or her wrapper.
Pismonosna pošiljka je vrsta komunikacije u pisanom obliku
otštampana na papiru ili drugom odgovarajućem nosiocu
podataka, koji je potrebno poslati i dostaviti na adresu koju je
naveo pošiljalac na samoj pismonosnoj pošiljci ili njenom omotu.
Printed matter is the postal item containing books, newspapers,
magazines and etc.
Tiskovina je poštanska pošiljka koja sadrži knjige, novine,
časopisi i sl.
The package is a postal item containing goods and objects.
Paket je poštanska pošiljka koja sadrži robu i predmete.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
145
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE
TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATIONS
18 – 1. ŽELJEZNIČKE PRUGE I STANICE
RAILWAYS AND RAILROAD STATIONS
2009
Stvarna dužina pruge u km
Normalni kolosjek
1)
Ukupan broj stanica
Normalni kolosjek
1)
2010
250
250
47
47
250
250
47
47
2011
2012
250
250
47
47
250
250
50
50
1)
Obuhvata pored stanica i ukrsnice , otpremništva,
raskrsnice , tovarišta i stajališta
18 – 2.
2013
250
250
48
48
Apart from stations, included are junctions, dispatching
points, intersections, loading place, railroad stops
KATEGORIZOVANI PUTEVI I MOSTOVI
2009
Effective length of tracks, km
Normal-gage
)
Total number of stations¹
Normal-gage
CATEGORIZED ROADS AND BRIDGES
2010
2011
2012
2013
Putevi ukupno u km po
vrstama kolovoza
7 624
7 763
7 835
7 905
7 965
Roads by type, total in km
Savremeni kolovoz
Asfalt
Beton
Kocka
Tucanik
Zemljani i neprosječeni put
5 097
5 097
1 797
730
5 365
5 365
1 684
714
5 436
5 436
1 680
719
5 562
5 562
1 636
706
5 576
5 576
1 505
884
Modern
Asphalt
Concrete
Tile
Gravel
Dirt and uncut roads
18 – 3. SREDSTVA I RAD POMORSKIH
BRODARSKIH PREDUZEĆA
Putnički brodovi
Broj
BRT
Putnička mjesta
Nosivost u tonama
Teretni brodovi
Broj
BRT
Putnička mjesta
KW
DWT
KW
Prevezeni putnici
Putničke milje u hiljadama
Prevezena roba u hiljadama tona
Unutrašnji prevoz
Izvoz
Uvoz
Tranzit
Prevoz među stranim lukama
Tonske milje u milionima
Unutrašnji prevoz
Izvoz
Uvoz
Tranzit
Prevoz među stranim lukama
Utrošak pogonskog materijala, t
Plinsko ulje
Mazut
Mazivo
Zaposleni
Pomorski saobraćaj
Ostale djelatnosti
Ukupan prihod u hiljadama EUR
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
MEANS AND OPERATIONS OF
MARITIME SHIPPING FIRMS
2009
2010
2011
2012
2
15 618
1 396
5 330
2
15 618
1 396
5 330
2
15 618
1 396
5 330
2
15 618
1 396
5 330
1
8 700
920
3 036
20 115
73 724
577
540
151
56
333
272
120
140
12
20 115
68 856
540
442
139
35
5
263
239*
107*
124
8
20 115
1
3 598
1 225
2 914
69 436
515
280
44
20
7
209
197
71
78
33
15
20 115
1
3 200
1 284
53 259
368
109
13
16
23
57
201
60
56
79
6
43 097
512
51
10
15
25
345
60
113
172
-
2 731
4 040
163
286
129
157
1 764
4 429
142
222
120
102
1 650
4 142
108
221
125
96
867
3 829
99
221
125
96
547
2 720
63
129
75
54
Passengers transported
Passenger miles, in thous.
Goods carried thous. of tons
Domestic traffic
Import
Export
Transit
International traffic
Tonne-miles, in mill.
Domestic traffic
Import
Export
Transit
International traffic
Fuel consumption, tons
Gas oil
Mazout
Lubricant
Employees
Maritime transport
Other activities
14 500
12 833
11 754
7 934
7 207
Total income, in thous. EUR
146
2013
Passenger ships
Number
GRT
Passenger seats
Carrying capacity, in tons
Freight ships
Number
Passenger seats
KW
GRT
DWT
KW
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE
TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATIONS
18 – 4. PRETOVAR PO NAČINU RUKOVANJA
TRANS-SHIPMENT BY MODE OF HANDLING
hilj. tona
thous. tons
2009
2010
2011
2012
2013
Pretovarne (prometne) tone
1 554
1 835
1 488
1 230
1 764
Tona – operacije (izmanipulisane tone)
2 696
3 718
3 369
2 703
2 713
2 696
3 718
3 369
2 703
2 713
-
-
-
-
-
Mehanizacija
Ručno
18 – 5. TONA – OPERACIJE PO
NAČINU MANIPULACIJE
Trans-shipped tones
Tonne-operations (manipulated
tonnes)
Mechanization
Manually
TONNE-OPERATIONS BY
TYPE OF MANIPULATION
hilj. tona
thous. tons
2010
2009
Tone operacije (izmanipulisane tone)
2011
2012
2013
2 696
3 718
3 369
2 703
2 713
Tonne-operations
(manipulated tonnes)
1 247
1 773
1 661
1 279
1 393
Unloading
84
95
67
24
38
1 076
1 051
1292
1 125
1 152
87
627
302
130
203
1 324
1 786
1 614
1 334
1252
36
9
23
3
8
u brod - teretnjak
848
1 183
725
1 060
832
onto ship - freighter
u drumsko vozilo
440
594
866
271
412
onto road vehicle
Direktan pretovar
125
146
87
89
68
Direct trans-shipment
2
47
-
12
-
u vagon
-
-
-
-
-
onto waggon
u brod - teretnjak
2
47
-
12
-
onto ship - freighter
u drumsko vozilo
-
-
-
-
-
onto road vehicle
119
92
82
68
62
u vagon
1
8
5
5
3
onto waggon
u brod - teretnjak
-
4
-
-
-
onto ship - freighter
u drumsko vozilo
118
80
77
63
59
onto road vehicle
3
7
5
9
6
From road vehicle
u vagon
-
2
-
-
onto waggon
u brod - teretnjak
3
5
9
6
onto ship-freighter
u drumsko vozilo
1
-
-
-
onto road vehicle
-
13
1
-
Istovar
iz vagona
iz broda - teretnjaka
iz drumskog vozila
Utovar
u vagon
Iz vagona
Iz broda teretnjaka
Iz drumskog vozila
Premještanje
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
7
147
from waggon
from ship - freighter
from road vehicle
Loading
onto waggon
From waggon
From ship - freighter
Reposition
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE
TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATIONS
18 – 6. SREDSTVA PREDUZEĆA PRETOVARNE
DJELATNOSTI U LUKAMA
Jedinica
mjere
MEANS OF TRANS-SHIPPING
FIRMS AT PORTS
2009
2010
2011
2012
2013
Unit of
measurement
Zatvorena skladišta
hilj.m²
83
85
85
85
85
thous. m2
Indoor warehouses
Hladnjače skladišta
hilj.m3
12
2
2
2
2
thous. m3
Refrigerated warehouses
Silosi
hilj.m3
37
30
30
30
30
thous. m3
Silos
Rezervoari za tekući teret
hilj.m3
1
1
1
1
1
thous. m3
Reservoirs for liquid cargo
Otvorena skladišta
hilj.m²
21
134
134
134
134
thous. m2
Outdoor warehouses
Partalne i polupartalne dizalice
Broj
Tone nosiv.
15
130
15
401
15
401
14
398
13
393
Quantity
Ton-capacity
Gantry and semi-gantry cranes
Mostne dizalice
Broj
Tone nosiv.
-
3
3
3
3
36
Quantity
Ton-capacity
Overhead cranes
36
7
200
36
7
200
36
5
140
5
140
Quantity
Ton-capacity
Truck cranes
Auto dizalice
Broj
Tone nosiv.
7
200
Plovne dizalice
Broj
Tone nosiv.
-
-
-
1
140
-
Quantity
Ton-capacity
Floating cranes
Auto liftovi
Broj
Tone nosiv.
68
447
71
410
71
410
55
394
68
398
Quantity
Ton-capacity
Auto-elevators
Specij. postrojenja za kontejnere
Broj
Tone nosiv.
1
40
1
40
1
40
2
85
2
85
Quantity
Ton-capacity
Special plants for containers
Rasuti teret
Broj
Tone nosiv.
4
1 500
1
300
1
300
1
300
1
300
Quantity
Ton-capacity
Bulk cargo
Transporteri
Broj
Tone nosiv.
-
-
-
-
-
Quantity
Ton-capacity
Transporters
Utovarivači
Broj
Tone nosiv.
9
28
12
25
12
25
16
32
11
22
Quantity
Ton-capacity
Loaders
Istovarivači
Broj
Tone nosiv.
-
-
-
-
-
Quantity
Ton-capacity
Heavers
Operativna obala
Broj
-
18
-
-
18
Quantity
Vučna vozila
Broj
KW
28
1 244
26
1 049
17
674
17
674
17
674
Quantity
KW
Towing vehicles
Priključna vozila
Broj
KW
65
70
65
65
67
Quantity
KW
Towed vehicles / Trailers
Palete svih vrsta
Broj
KW
1 096
2
1 091
2
1 002
-
-
Quantity
KW
Pallets - all kinds
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
148
-
Operational coast
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE
TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATIONS
18 – 7. NABAVKA I UTROŠAK GORIVA I MAZIVA
PRETOVARNIH PREDUZEĆA
Električna energija u MWh, utrošeno
PURCHASE AND CONSUMPTION OF FUEL
AND LUBRICANT BY TRANSSHIPPING FIRMS
2009
2010
2011
2012
2013
5 238
13 034
13 108
12 582
9 705
30
30
35
32
149
147
206
205
182
181
188
188
182
179
153
148
105
104
60
57
16
16
17
14
4
4
24
24
5
5
Plinsko ulje, u tonama
Nabavljeno
Utrošeno
Motorni benzin u tonama
Nabavljeno
Utrošeno
Mazivo u tonama
Nabavljeno
Utrošeno
Electric power in MWh, consumed
Gas oil, in tons
purchased
consumed
Gasoline, in tons
purchased
consumed
Lubricant, in tons
purchased
consumed
18 – 8. PROMET PUTNIKA I ROBE
NA AERODROMIMA
PASSENGERS AND GOODS
TRAFFIC AT AIRPORTS
Putnici / Passengers
2009
2010
2011
2012
2013
Roba u tonama / Goods, in tons
956 405
1 205 536
1 258 835
1 357 516
1 478
2 159
1 074
766
768
1 549 277
18 – 9. RAZVOJ ORGANIZACIJA
DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
DEVELOPMENT OF ROAD
TRANSPORT ORGANIZATIONS
2009
2010
2011
2012
2013
AUTOBUSI
Ukupno
Od toga ispravnih
Ukupan broj sjedišta
333
271
12 971
407
298
15 515
401
295
15 282
378
285
16 476
368
276
13 768
RAD I PREVOZ
Pređeno km vozila u hiljadama
16 635
20 517
18 700
19 086
16 697
Prevezeni putnici u hiljadama
Putnički kilometri u milionima
5 562
102
6 209
81
6 240
80
5 726
111
6 220
109
TRANSPORTATION
Kilometres travelled, in thous.
Passengers transported, in
thous.
Passenger-kilometres, in mill.
TERETNI AUTOMOBILI
Ukupno
Od toga ispravnih
Ukupna nosivost u tonama
380
293
6 336
223
161
3 553
228
159
3 417
258
161
4 372
240
149
4 727
FREIGHT VEHICLES
Total
Out of which: functional
Total carrying capacity, in tons
TERETNA PRIKLJUČNA VOZILA
Ukupno
Od toga ispravnih
Ukupna nosivost u tonama
169
30
3 937
107
31
2 841
125
25
2 968
126
26
3 364
132
27
3 387
FREIGHT TRAILERS
Total
Out of which: functional
Total carrying capacity, in tons
RAD I PREVOZ
Pređeno km vozila u hiljadama
Prevezeno robe u hiljadama tona
Tonski kilometri u milionima
11 671
1 725
179
12 411
1 839
167
12 108
1 247
102
12 014
389
76
9 659
684
67
TRANSPORTATION
Kilometres travelled, in thous.
Goods carried, in thous.
Tonne-kilometres, in mill.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
149
BUSES
Total
Out of which: functional
Total number of seats
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE
TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATIONS
18 – 10. NOVONABAVLJENI AUTOBUSI I TERETNA
PREVOZNA SREDSTVA PREDUZEĆA
DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
Autobusi krajem prethodne godine
Novonab. autobusi tokom godine
Autobusi krajem izvještajne godine
Teretni automobili krajem prethodne
godine - ukupno
Novonab. teretni automobili tokom god.
Teretni automobili krajem izvještajne
godine - ukupno
Teretna vozila krajem prethodne godine
Novonab. teretna vozila tokom godine
Teretna vozila krajem izvještajne godine
Specijalna teretna vozila krajem prethodne
godine
Novonab. specijalna teretna vozila tokom
godine
Specijalna teretna voz. krajem izvješt. g.
Priključna vozila krajem prethodne god.
Novonab. priključna vozila tokom godine
Priključna vozila krajem izvještajne god.
Traktori krajem prethodne godine
Novonabavljeni traktori tokom godine
Traktori krajem izvještajne godine
NEWLY PURCHASED BUSES AND
FREIGHT VEHICLES OF ROAD
TRANSPORT ORGANIZATIONS
2009
2010
2011
2012
2013
356
333
333
407
407
401
401
378
378
368
375
380
223
228
258
-
-
-
-
-
380
223
228
258
240
230
239
239
160
160
164
164
183
183
199
145
141
63
64
75
-
-
-
-
-
141
169
169
24
12
63
169
107
12
6
64
107
125
6
6
75
125
126
6
1
41
126
132
1
-
Buses at the end of previous year
New buses purchased in a reference year
Buses at the end of a reference year
Freight automobiles at the end of previous year
– total
New freight automobiles purchased in a ref. year
Freight automobiles at the end of a reference
year – total
Freight vehicles at the end of previous year
New freight vehicles purchased in a ref. year
Freight vehicles at the end of a reference year
Special freight vehicles at the end of previous
year
New special freight vehicles purchased in a ref.
Year
Special freight vehicles at the end of ref. year
Trailers at the end of previous year
New trailers purchased in a reference year
Trailers at the end of reference year
Tractors at the end of previous year
New tractors purchased in a reference year
Tractors at the end of reporting year
18 – 11. RAD I ISKORIŠĆENJE DRUMSKOG
PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA
FUNCTIONING AND UTILIZATION OF
ROAD PASSENGER TRANSPORT
2009
Inventarsko stanje autobusa
2010
2011
2012
2013
Inventory state of buses
333
407
401
378
368
12 971
15 515
15 282
16 476
13 768
39
38
38
44
37
Ø broj vozila u parku
333
407
401
378
368
Ø number of vehicle fleet units
Ø broj vozila u saobraćaju
260
289
260
221
222
Ø number of vehicles in traffic
89
89
93
93
92
78,0
86,3
82,4
76,3
77,0
16 635
20 517
18 700
19 086
16 697
50
50
47
50
45
15 964
20 023
18 201
18 726
16 196
96,0
97,6
97,3
98,1
96,9
5 562
6 209
6 240
5 726
6 220
17
15
16
15
17
102
81
80
112
109
Broj sjedišta
Ø sjedišta u autobusu
% ispravnosti parka (tehnička ispravnost)
% ukupnog parka u saobraćaju
Pređeni kilometri vozila, u hiljadama
Ø put 1 vozila godišnje u km
Pređeni km vozila sa putnicima u hilj.
% kretanja vozila sa putnicima
Prevezeni putnici, u hiljadama
Ø godišnji prevoz putnika 1 vozilom
Putnički km u milionima
Ø put putnika u km
Number of seats
Ø of seats in buses
% of technically functional vehicle fleet
% of vehicle fleet in traffic
Kilometres made by vehicles, in thous.
Ø annual distance covered by 1 vehicle, in km
KM made by passenger vehicles, in thous.
% of passenger vehicles movement
Passengers transported, in thous.
Ø annual transport of passengers by 1 vehicle
Passenger-kilometres, in mill.
17
13
13
19
17
307
199*
200
295
296
3 377
5 147
7 393
7 327
6 422
20
25
39
38
38
Prihod od putničlog saobraćaja, u hilj. EUR
8 184
13 077
12 617
9 637
9 952
Income from public transportation *), in thous. EUR
Prevoz putnika
3 950
13 077
12 617
9 637
9 952
Transport of passengers
-
-
-
-
-
Ø ostvareno putničkih km 1 vozilom u hilj.
Utrošak goriva, u tonama
Ø utrošak goriva na 100 pređenih kilometara
Ostali prihod od putnika
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
150
Ø distance travelled by passengers, in km
Ø passenger-km made by 1 vehicle, thous.
Fuel consumption, in tons
Ø fuel consumption per 100 km
Other income from passengers
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE
TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATIONS
18 – 12. RAD TERETNIH PREVOZNIH SREDSTAVA
PREDUZEĆA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
2009
Inventarsko stanje teretnih automobila - broj
Tone nosivosti
Ø Nosivost u tonama
Teretna vozila – broj
Tone nosivosti
Ø Nosivost u tonama
Specijalna teretna vozila - broj
Tone nosivosti
Ø Nosivost u tonama
Inventarsko stanje priključnih vozila - broj
Tone nosivosti
Ø Nosivost u tonama
Inventarsko stanje traktora - broj
Ø broj teretnih prevoz. sredst. u parku
FUNCTIONING OF FREIGHT TRANSPORTATION
MEANS OF ROAD TRANSPORT ORGANIZATIONS
2010
2011
2012
2013
380
223
228
258
240
6 336
3 553
3 417
4 372
4 727
Tons of carrying capacity
17
16
15
17
19
Carrying capacity in tons
Inventory state of freight automobiles- number
239
160
164
183
199
2 896
1 908
2 056
2 999
3 398
Tons of carrying capacity
12
12
13
16
17
Carrying capacity in tons
Special freight vehicles - number
Freight vehicles – number
141
63
64
75
41
2 336
1 645
1 361
1 373
1 329
Tons of carrying capacity
17
26
21
18
32
Carrying capacity in tons
169
107
125
126
132
3 937
2 841
2 968
3 364
3 387
Tons of carrying capacity
23
26
24
27
26
Carrying capacity in tons
12
6
6
1
-
561
336
359
385
372
Inventory state of trailers - numbers
Inventory state of tractors - number
Ø number of freight transportation means
in vehicle fleet
Teretni automobili
380
223
228
258
240
Freight automobiles
Teretna vozila
239
160
164
183
199
Freight vehicles
Specijalna teretna vozila
141
63
64
75
41
Priključna vozila
169
107
125
126
132
12
6
6
1
-
Ø broj ispravnih teret. prevoz. sredst.
293
190
159
101
97
253
156
131
83
80
Freight automobiles
Teretna vozila
182
110
89
73
72
Freight vehicles
Specijalna vozila
71
46
42
10
8
Priključna vozila
30
30
25
17
17
Traktori
10
3
3
1
-
257
171
144
70
69
Teretni automobili
222
135
117
56
57
Freight automobiles
Teretna vozila
Freight vehicles
Traktori
Ø broj teretnih prevoznih sredstava u
saobraćaju
164
91
83
48
49
Specijalna teretna vozila
58
45
34
8
8
Priključna vozila
28
32
24
13
12
6
3
3
1
-
77
84
85
50
51
Traktori
% Ispravnih teretnih prevoznih sredstava
(tehnička isprav.)
Special freight vehicles
Trailers
Tractors
Ø number of functional freight
transportation means
Special freight vehicles
Trailers
Tractors
Ø number of freight transportation means
in traffic
Special freight vehicles
Trailers
Tractors
% of technically functional freight
transportation means
82
87
83
46
47
Freight automobiles
Teretna vozila
82
90
81
53
52
Freight vehicles
Specijalna teretna vozila
82
80
87
24
23
Special freight vehicles
Priključna vozila
49
71
94
78
77
Trailers
Traktori
96
99
99
100
-
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
151
Tractors
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE
TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATIONS
18 – 12. RAD TERETNIH PREVOZNIH SREDSTAVA
PREDUZEĆA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
FUNCTIONING OF FREIGHT TRANSPORTATION
MEANS OF ROAD TRANSPORT ORGANIZATIONS
/nastavak/
/continued/
2009
% Ispravnih prevoznih sredstava u
saobraćaju (mob.parka)
2010
2011
2012
2013
% of technically functional freight
transportation means in traffic
67
76
77
35
34
Teretni automobili
72
75
74
32
31
Freight automobiles
Teretna vozila
74
75
75
35
35
Freight vehicles
Specijalna teretna vozila
67
77
71
21
20
Special freight vehicles
Priključna vozila
46
75
91
59
58
Traktori
61
94
99
100
-
Pređeni km teretnih prevoznih sreds. u hilj.
Trailers
Tractors
11 671
12 411
12 108
12 014
9 659
Teretni automobili
8 618
9 303
6 261
7 540
5 988
Freight automobiles
Teretna vozila
3 921
7 228
4 543
7 054
5 530
Freight vehicles
Specijalna teretna vozila
4 697
2 075
1 718
486
452
Priključna vozila
2 570
2 879
5 671
4 474
3 671
483
229
176
10
-
21
37
34
31
26
Teretni automobili
23
41
27
29
25
Freight automobiles
Teretna vozila
21
45
28
38
28
Freight vehicles
Specijalna teretna vozila
66
33
27
6
11
Special freight vehicles
Priključna vozila
86
27
45
36
28
Trailers
Traktori
40
38
29
10
-
8 608
8 887
10 592
10 588
8 500
Teretni automobili
6 701
6 459
5 220
6 432
5 090
Freight automobiles
Teretna vozila
2 451
4 904
3 745
6 030
4 690
Freight vehicles
Specijalna teretna vozila
4 250
1 555
1 475
402
400
Priključna vozila
1 907
2 428
5 372
4 156*
3 410
74
72
87
88
88
Teretni automobili
78
69
83
85
85
Teretna vozila
62
68
82
85
84
Freight vehicles
Specijalna teretna vozila
90
75
86
82
88
Special freight vehicles
Priključna vozila
74
84
95
92
93
Trailers
Prevezena roba u hiljadama tona
1 725
1 839
1 247
398
684
Ø Godišnje prevezeno tona robe jednim
teretnim prevoznim sredstvom
3 075
5 473
3 474
1 033
1 839
Tonski kilometri u milionima
179
166
102
76
67
Tonne-kilometres in mill.
Ø put 1 tone robe u km.
103
90
82
190
98
Ø distance covered by 1-ton goods, in km
Ø ostvareno tonskih km jednim teretnim
prevoznim sredst.godišnje u hilj.
319
494
284
197
180
3 377
1 978
4 353
4 491
3 714
42
22
41
58
44
Ø Fuel consumption per 100 km, in kg.
Income from transport of goods, in thous. EUR
Traktori
Ø Put teretnih prevoznih sreds. godišnje u
hilj. km
Pređeni km sa teretom teretnih prevoznih
sreds. u hilj.
% Kretanja teretnih prevoznih sred. sa
teretom
Utrošak goriva u tonama
Ø Utrošak goriva na 100 pređenih km u kg
Prihod od prevoza robe u hilj. EUR
km made by freight transp. means, thous.
Special freight vehicles
Trailers
Tractors
Ø Annual distance covered by freight
transportation means, in thous. km
Tractors
km made by freight transp. means, thous.
Special freight vehicles
Trailers
% of movement of freight transp. means
with cargo
Freight automobiles
Goods carried, thous. of tons
Ø Annual tonnage transported by one
freight vehicle
Tonne-kilometres annually made by 1
freight vehicle, in thous.
Fuel consumption, in tons
2 373
3 516
2 653
1 542
1 619
Ø Prihod od prevoza robe na 1 pređeni km
vozila u EUR
0,20
0,28
0,21
0,15
0,19
Ø Income from transport of goods per 1 km
made by a vehicle, in EUR
Ø Prihod od prevoza robe na 1 tonski km u
EUR
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Ø Income from transport of goods per 1
tonne-kilometre, in EUR
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
152
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE
TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATIONS
18 – 13. UTROŠAK POGONSKOG GORIVA I
MAZIVA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
2009
Utrošak plinskog ulja u tonama
CONSUMPTION OF FUELS AND
LUBRICANT IN ROAD TRANSPORT
2010
2011
2012
2013
6 754
7 125
11 746
11 818
10 136
Putnički saobraćaj
3 377
5 147
7 393
7 327
6 422
Passenger transport
Teretni saïbraćaj
3 377
1 978
4 353
4 491
3 714
Goods transport
Utrošeno mazivo u tonama
200
242
276
280
241
Putnički saobraćaj
76
78
198
190
167
Teretni saobraćaj
124
164
78
90
74
18 – 14. RADNICI U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
2009
Ukupno radnici
Drumski saobraćaj
Vozači
Kondukteri
Ostali radnici drumskog saob.
Ostali radnici
Gas oil consumption, in tons
Lubricant consumption, in tons
Passenger transport
Goods transport
EMPLOYMENT IN ROAD TRANSPORT
2010
2011
2012
2013
1 579
834
858
822
812
780
616
726
636
629
Road transport
612
512
535
493
490
Drivers
73
69
84
82
80
95
35
107
61
59
517
218
132
186
183
18 – 15. PRIHOD DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
Employees, total
Conductor
Other workers in road transp.
Other workers
INCOME OF ROAD TRANSPORT
hilj. EUR
thous. EUR
2009
2010
2011
2012
2013
13 105
16 612
15 270
11 179
10 774
Od putničkog saobraćaja
8 184
13 077
12 617
9 637
9 155
od toga: prevoz putnika
3 950
13 077
12 617
9 637
9 155
Od teretnog saobraćaja
3 921
3 516
2 653
1 542
1 619
od toga: prevoz robe
2 373
3 535
2 602
1 542
1 619
1 000
19
-
-
-
6 445
87
119
549
-
Prihod od saobraćaja
Od ostalih saobraćajnih grana
Prihod van saobraćaja
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
153
Income from transport
From passenger transport
Of which: Transport of passengers
From goods transport
Of which: Transport of goods
From other transport branches
Non-transport income
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
SAOBRAĆAJ, SKLADIŠTENJE I VEZE
TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATIONS
18 – 16. SREDSTVA PTT SAOBRAĆAJA I VEZA
MEANS OF POSTAL, TELEGRAPH AND
TELEPHONE (PTT) COMMUNICATIONS
2009
2010
2011
2012
2013
Jedinice poštanske mreže za pružanje
PTT usluga
Dostavne pošte
Pošte bez dostavnog područja
Sezonske pošte
-
-
-
135
135
-
-
-
86
45
4
89
38
8
Postal network units to provide postal
services
Post offices delivery
Post offices without delivery area
Seasonal post offices
Ugovorne pošte
-
-
-
50
50
Contracting post offices
PREVOZNA SREDSTVA, UKUPNO
Poštanski automobili
Mopedi, bicikli i tricikli
Ostalo
-
286
27
222
37
277
25
222
30
279
23
222
34
272
23
215
34
MEANS OF TRANSPORTATION, TOTAL
Post chaises
Mopeds, bicycles and tricycles
Other
TELEKOMUNIKACIONA MREŽA
Pretplatnici fiksne telefonije, ukupno
Pretplatnici mobilne telefonije, ukupno
Broj pretplatnika po ugovoru
Broj prepaid pretplatnika
TELECOMMUNICATION NETWORK
166 802
167 720
170 856
170 212
169 348
Fixed-line subscribers, total
1 573 151
273 124
1 300 027
1 393 297
339 629
1 053 668
1 159 112
460 155
698 957
990 869
316 113
674 756
996 774
328 018
668 756
Mobile subscribers, total
Number of subscribers under contract
Pre-paid subscribers
18 – 17. PRIHODI OD PTT USLUGA
I ZAPOSLENI RADNICI
REVENUES FROM PTT SERVICES
AND EMPLOYEES
2009
Ulaganja u poštanske usluge, hilj.EUR
Prihodi od telekomunikacionih
usluga, hilj. EUR
Fiksna telefonija
Mobilna telefonija
Zaposleno osoblje
2010
2011
2012
2013
-
-
-
441
93
263 255
72 348
190 907
227 508
42 825
184 683
242 464
26 312
139 387
235 407
24 608
134 521
221 831
23 169
152 251
2 420
2 313
2 178
2 300
1 974
Investments in postal services, thous.EUR
Income from telecommunication
services, thous. RUR
Fixed telephony
Mobile telephony
Employees
18 – 18. POŠTANSKI , TELEGRAFSKI
I TELEFONSKI PROMET
POSTAL, TELEGRAPH AND
TELEPHONE COMMUNICATIONS
2010
2011
2012
2013
PISMONOSNE POŠILJKE u hilj.
LETTERS, in thous.
Pisma
Preporučene pošiljke
Tiskovine
Paketi
7 588*
1 742*
642*
25*
7 488*
1 785*
594*
29*
9 458*
1 858*
497*
37*
11 335
1 906
70
42
Letters
Postcards
Printed papers and other
Packegs
362 301
Tel. minutes (fixed telephony)
TELEFONSKI MINUTI u hilj.
TELEPHONE MINUTES, in thous.
Telefonski minuti (fiksna mreža)
380 585
423 869
408 638
TELEFONSKI MINUTI u hilj.
TELEPHONE MINUTES, in thous.
Telefonski minuti (mobilna mreža)
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
1 262 626
1 803 764
154
1 972 182
1 989 825
Tel. minutes (mobile telephony)
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
19
CHAPTER
OBRAZOVANJE
EDUCATION
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Podaci o osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju prikupljaju
se redovnim godišnjim izvještajima.
Data on primary, secondary and higher education are collected
through regular annual surveys.
Obuhvat
Coverage
Godišnjim izvještajima statistike obrazovanja obuhvaćeno je
osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Podaci za osnovno i
srednje obrazovanje odnose se na kraj školske godine, dok se
podaci za upisane studente i nastavno osoblje na visokim
školama, fakultetima i akademijama odnose na zimski semestar
u kome je izvršen upis studenata. Podaci o diplomiranim
studentima, specijalistima, magistrima nauka i doktorima nauka,
odnose se na kalendarsku godinu.
Annual surveys of education statistics cover primary, secondary and
higher education institutions. Data on primary and secondary
education relate to the end of a school year, whereas data on
enrolled students and teaching staff in higher schools, faculties and
academies refer to the winter semester when students were
enrolled. Data on graduated students, specialists, master’s and
doctor’s degree holders, refer to the calendar year.
Definitions
Definicije
As by education statistics, schools are defined as educational
institutions or units performing educational activity according to
established educational plan and programme. Each school unit is
presented as a school, no matter whether it is autonomous school,
central school, regional school departments or separate department
within different type of school.
U statistici obrazovanja pod pojmom škola podrazumijeva se
obrazovno-vaspitna ustanova ili jedinica koja obavlja obrazovno
vaspitnu djelatnost ostvarivanjem nastavnog plana i programa.
Kao škola je prikazana svaka školska jedinica, bez obzira da li je
samostalna škola, matična škola, jedinica u sastavu(područno
odjeljenje) ili odjeljenje pri drugoj vrsti škole.
Regular primary education
Redovno osnovno obrazovanje
Primary education is obligatory for all children aged 6-15 years.
Primary education lasts nine years.
Osnovno obrazovanje i vaspitanje je obavezno za svu djecu
uzrasta od šest do petnaest godina života. Osnovno obrazovanje
i vaspitanje traje devet godina.
Primary schools comprises regional school departments-units
according to the following: four-year, five-year, independent and
central nine-year (complete) primary schools
Osnovne škole obuhvataju područna odjeljenja-jedinice u
sastavu i to: četvororazredne, petorazredne, samostalne i
matične devetorazredne (potpune) osnovne škole.
Regular secondary education
Secondary school can be established as gymnasiums, art school or
vocational school.
Redovno srednje obrazovanje
Srednja škola može biti osnovana kao gimnazija, umjetnička ili
kao stručna škola.
Gymnasiums provide general education in natural and social
sciences as a good basis for further education. The schooling lasts
for four years.
U gimnaziji se stiče opšte obrazovanje iz prirodnih i društvenih
nauka radi nastavljanja školovanja. Školovanje u gimnaziji traje
četiri godine.
th
Art school provides the 4 degree specialist’s qualifications in fine
arts, music and ballet. The schooling lasts for four years.
U umjetničkoj školi se stiče IV stepen stručne spreme iz oblasti
muzičke i baletske umjetnosti. Školovanje traje četiri godine.
th
All four-year vocational schools provide 4 degree specialist’s
qualification, i.e. secondary education necessary for work and/or for
further schooling. Vocational schools are construction, mechanical
engineering, agriculture, forestry, health, economics, catering,
business, naval and other schools.
U stručnoj četvorogodišnjoj školi se stiče IV stepen stručne
spreme, odnosno srednje obrazovanje za rad i dalje školovanje.
Stručne škole su: građevinska, mašinska, poljoprivredna,
šumarska, medicinska, ekonomska, ugostiteljska, trgovinska,
saobraćajna, pomorska i dr.
Three-year vocational schools provide 3
qualification.
U trogodišnjim stručnim školama stiče se III stepen stručne
spreme.
rd
degree of specialist’s
Od školske 1987/88.godine, u srednjim školama, učenici se od
prvog razreda obrazuju za odgovarajuću struku, odnosno
zanimanje, a od školske 1990/91.godine srednje obrazovanje se
realizuje po područjima rada i u okviru njih po obrazovnim
profilima (zanimanjima).
As of school year 1987/88, in secondary schools, students from the
first grade had been educated for a certain vocation or occupation
branch while as of school year 1990/91, secondary education has
been realized by fields of work including educational profiles
(occupations).
Obrazovanje i vaspitanje djece sa posebnim obrazovnim
potrebama (osnovno i srednje)
Education of children with special educational needs (primary
and secondary)
Obrazovanje i vaspitanje djece sa posebnim obrazovnim
potrebama je obrazovanje djece i mladih ometene u psihičkom
ili fizičkom razvoju. Učenici se, po pravilu, primaju u starosti
školske obaveze, ali i preko nje. Nastavni plan i program ovih
škola u skladu je s planom i programom odgovarajuće redovne
škole, prilagođen stepenu ometenosti učenika.
Education of children with special educational needs is
education of children and youth disturbed in psychological and
physical development. Pupils are registered into schools at the age
when school obligation is compulsory but also over that age border.
Curriculum of these schools is in accordance with curriculum of
certain regular school, adapted to the level of disturbance of pupils.
Odjeljenja za obrazovanje i vaspitanje djece sa posebnim
obrazovnim potrebama pri odgovarajućim redovnim školama
prikazana su kao školske jedinice, što je u saglasnosti sa
definicijom škole kao jedinice posmatranja
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Classes for education of children with special educational
needs in corresponding regular schools are shown as school units,
which is in line with the definition of school as an observation unit.
155
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
19
CHAPTER
Obrazovanje odraslih
Adult education
U školama za obrazovanje odraslih omogućuje se licima starijim
od 15 godina života (odrasli), koji redovno ne pohađaju školu, da
steknu osnovno obrazovanje i vaspitanje.
Schools for adults’ education provide possibility to persons over 15
years (adults) who are not regularly attending a school, to acquire
elementary education and training.
Odrasli osnovnu školu mogu završiti pohađanjem nastave ili
polaganjem ispita. Osnovno obrazovanje za odrasle organizuje
se po razredima od I do IX i traje četiri godine. Organizaciono,
ove škole se javljaju kao posebne škole.
Srednje obrazovanje odrasla lica stiču kao vanredni učenici u
srednjim školama.
Adults can complete primary school by either regular attending of
school or taking exams. Primary education for adults is organized by
grade from I to IX and lasts for four years. Organizationally, these
are recognized as separate schools.
Adults acquire a secondary education as part-time students in
secondary schools.
Osnovne muzičke i baletske škole
Primary music and ballet schools
Osnovne muzičke i baletske škole pripremaju djecu za nastavak
školovanja u srednjim muzičkim i baletskim školama. Školovanje
traje od dvije do šest godina i paralelno je s redovnim osnovnim
školama.
In primary music and ballet schools, pupils are being prepared for
further schooling in secondary music and ballet schools. Schooling
lasts from two to six years and goes in parallel with regular primary
schooling.
Osnovna muzička i baletska škola u sastavu srednje umjetničke
škole prikazana je kao osnovna muzička i baletska škola.
Primary music and ballet art school within a secondary art school is
shown as primary music or ballet school.
Visoko obrazovanje
Higher education
Do školske 2004/05.god. visoko obrazovanje je obuhvatalo više
škole, fakultete i umjetničke akademije. Visoko obrazovanje se
stiče (za studente koji su upisali prije školske 2004/05.) na
fakultetima i umjetničkim akademijama na kojima nastava traje
najmanje četiri godine, a više obrazovanje se stiče završavanjem
prvog stepena visokoškolske nastave ili više škole na kojima
nastava traje dvije godine (dvogodišnje studije).
Akademske 2003/04.god. na većini fakulteta prva godina studija
je organizovana u skladu sa principima Bolonjske deklaracije, a
od akademske 2004/05. god. ovaj način studiranja primjenjuje se
na svim fakultetima. Prema Zakonu o visokom obrazovanju (Sl.
List RCG, br. 60/03) postoje tri nivoa visokog obrazovanja:
osnovne studije, postdiplomske studije (specijalističke i
magistarske) i doktorske studije. Visoko obrazovanje se ostvaruje
kroz: akademske i primijenjene studijske programe.
Until school year 2004/05, higher education included high scho-ols,
faculties and art academies. Higher (tertiary education) – fa-culties
and academies (for students enrolled before the school year
2004/05) is received at faculties and art academies, and is lasting
minimum 4 years, while high (post-secondary non-tertiary
education) is received upon completion of first degree of higher
education or completion of high schools, whereas in both cases the
schooling lasts 2 years.
In almost all faculties the first year of studies of academic year
2003/04, was organized in consistency with Bologna Declaration,
while as of 2004/05 academic year it has been applied in all faculties.
Pursuant to the Law on Higher Education (Official Gazette of the
Republic of Montenegro 60/03), there are three levels of higher
education: basic studies, postgraduate studies (specialist and
master) and PhD studies. Higher education is achieved through:
academic and applied study programmes.
Status studenta stiče se upisom na odgovarajući studijski
program. Student može imati status budžetski finansiranog ili
samofinansirajućeg studenta. Na privatnim visokoškolskom
ustanovama studenti plaćaju školarinu i imaju status
samofinansirajućih studenata.
The status of student is acquired with the entering an appropriate
study programme. Student may have the status of state-financed or
self-financed student. In private higher education institutions,
students pay the tuition fee and possess the status of self-financed
students.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
156
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
OBRAZOVANJE
EDUCATION
19 –1. OSNOVNI POKAZATELJI O OSNOVNIM
I SREDNJIM ŠKOLAMA
kraj 2012/2013. školske godine
BASIC INDICATORS OF PRIMARY
AND SECONDARY EDUCATION
end of 2012/2013 school year
Učenici
Pupils
Škole
Schools
Odjeljenja
Class
units
Završili školu
ukupno
učenice
All
Females
Completed schooling
svega
učenice
All
Females
REDOVNO OSNOVNO
1)
OBRAZOVANJE
426
3 272
67 965
32 669
7 562
3 589
REGULAR PRIMARY
1)
EDUCATION
REDOVNO SREDNJE
2)
OBRAZOVANJE
50
1 140
31 223
15 338
8 253
3 946
REGULAR SECONDARY
2)
EDUCATION
SREDNJE OBRAZOVANJE SA PODRUČJIMA RADA
REGULAR SECONDARY EDUCATION BY FIELDS OF STUDY
PODRUČJA RADA
3)
88
350
10 310
5 893
2 603
1 471
Poljoprivreda, proizvodnja i
prerada hrane
32
38
820
420
200
97
Šumarstvo i obrada drveta
6
6
82
10
26
-
Forestry and wood processing
Geology, mining and metallurgy
3
3
73
37
9
6
Mašinstvo i obrada metala
38
74
1 704
129
613
35
Elektrotehnika
Hemija, nemetali i grafičarstvo
30
104
2 894
529
739
143
4
8
174
127
53
40
Tekstil i kožarstvo
Geodezija i građevinarstvo
Saobraćaj
Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Ekonomija, pravo, administracija
4
15
30
64
70
4
35
48
180
165
56
819
1 323
4 805
5 156
56
290
156
2 418
3 070
14
227
346
1 324
1 355
12
69
56
652
798
Agriculture, production and
processing of food
Mechanical engineering and
metal processing
Electrical engineering
Chemistry, non-metals and graph.
Textile and leather industry
Geodesy and construction
Transportation
Trade, catering and tourism
Economics, law, administration
20
32
262
173
60
37
24
13
80
13
2 431
314
1 773
257
582
102
439
91
Specijalno osnovno obrazovanje
10
36
182
69
29
13
Special primary education
Specijalno srednje obrazovanje
3
24
192
85
63
20
Special secondary education
Osnovno obrazovanje odraslih
2
19
186
55
124
28
Primary education of adults
12
-
3 736
2 408
278
190
škole
3)
Gymnasiums
Kultura, umjetnost i javno
informisanje
Zdravstvo i socijalna zaštita
Ostalo (lične usluge)
Osnovne muzičke i baletske
2)
3)
Gimnazija
Geologija, rudarstvo i metalurgija
1)
FIELDS OF STUDY
Prikazan je ukupan broj škola (163 matične škole
i područne ustanove)
Prikazan je stvaran broj škola.
Broj područja rada ( Struka ) je prikazan za sve razrede (od I – IV razreda ).
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Culture, arts and public information
Public health and social welfare
Other (personal services)
Primary ballet and music schools
The total number of schools is presented (163 central
schools and regional schools)
2) The actual number of schools is given,
3) Number of fields of study is given for all grades (1st – 4th)
1)
157
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
OBRAZOVANJE
EDUCATION
19 – 2 . NASTAVNO OSOBLJE – VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
TEACHING STAFF – ACADEMIC INSTITUTIONS
Akademsko osoblje
Stručno osoblje
Academic Staff
Experts
Svega
All
Muški
Male
Ženski
Female
Svega
All
Muški
Males
Ženski
Female
2009/2010
1 232
715
517
290
112
178
2010/2011
1 274
709
565
257
102
155
2011/2012
1 266
690
576
281
115
166
2012/2013
1 347
745
602
246
96
150
2013/2014
1 199
650
549
281
121
160
19 – 3. STUDENTI PREMA NAČINU
FINANSIRANJA I POLU
STUDENTS BY SOURCE
OF FINANCING AND SEX
Studenti / Students
Ukupno
Finansiranje iz budžeta
Samofinansiranje
Total
Financed from the Budget
Self-financed
Svega
Ženski
Svega
Ženski
Svega
Ženski
All
Females
All
Females
All
Females
2009/2010
21 199
11 268
4 300
2 597
16 899
8 671
2010/2011
22 163
11 748
4 369
2 650
17 794
9 098
2011/2012
22 227
11 956
4 670
2 933
17 557
9 023
2012/2013
22 279
11 882
4 852
3 043
17 427
8 839
2013/2014
23 442
12 395
4 837
3 058
18 605
9 337
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
158
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
OBRAZOVANJE
EDUCATION
19 – 4. STUDENTI PREMA NAČINU FINANSIRANJA
I GODINAMA STUDIJA
STUDENTS BY SOURCE OF FINANCING
AND YEAR OF STUDIES
Studenti – ukupno / Studens - total
Godine studija / Year of studies
Svega
All
I
II
III
IV
V
VI
UKUPNO / TOTAL
2009/2010
21 199
7 790
6 632
5 998
814
45
20
2010/2011
22 163
8 079
6 625
6 581
779
63
36
2011/2012
22 227
7 918
6 558
6 843
765
93
50
2012/2013
22 279
7 705
6 763
7 061
643
97
37
2013/2014
23 442
7 938
6 854
7 800
730
87
33
FINANSIRANJE IZ BUDŽETA / FINANCED FROM THE BUDGET
2009/2010
4 300
1 712
1 096
1 149
278
45
20
2010/2011
4 369
1 809
1 171
1 016
274
63
36
2011/2012
4 670
1 922
1 272
1 066
267
93
50
2012/2013
4 852
1 937
1 398
1 126
264
90
37
2013/2014
4 837
1 783
1 451
1 203
288
79
33
19 – 5. DIPLOMIRANI STUDENTI
FACULTY GRADUATES
Finansiranje iz budžeta
Samofinansiranje
Financed from the Budget
Self-financed
Ukupno
Total
svega
All
stari program
Old
Programme
Bolonjska
deklaracija
svega
The Bologna
Declaration
All
stari
program
Bolonjska
deklaracija
Old
Programme
The Bologna
Declaration
2009
Svega/All
Žene/Female
3 282
1 988
1 358
926
550
377
808
549
1 924
1 062
315
177
1 609
885
2010
Svega/All
Žene/Female
3 086
1 882
1 121
790
334
244
787
546
1 965
1 092
220
129
1 745
962
2011
Svega/All
Žene/Female
3 045
1 791
867
558
104
73
763
485
2 178
1 233
67
24
2 111
1 209
2012
Svega/All
Žene/Female
2 923
1 768
806
509
60
35
746
474
2 117
1 259
52
42
2 065
1 217
2013
Svega/All
Žene/Female
3 073
1 809
837
575
55
41
782
534
2 236
1 234
45
26
2 191
1 208
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
159
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
OBRAZOVANJE
EDUCATION
19 – 6. UPISANI NA POSTDIPLOMSKE
I DOKTORSKE STUDIJE
ENROLLED IN POSTGRADUATE
STUDIES AND DOCTORAL STUDIES
Postdiplomske studije
Postgraduate studies
Doktorske studije
Specijalističke studije
Magistarske studije
Specialist studies
Master studies
Doctoral studies
Svega
Ženski
Svega
Ženski
Svega
Ženski
All
Females
All
Females
All
Females
2009/2010
1 656
1 076
931
2010/2011
1 880
1 159
1 061
629
65
32
2011/2012
2 215
1 344
780
500
91
48
2012/2013
2 169
1 253
463
272
54
24
2013/2014
2 014
1 158
552
338
72
38
19 – 7. SPECIJALISTI, MAGISTRI I DOKTORI
PO POLU
566
60
35
SPECIALISTS, MASTERS AND DOCTORS
BY GENDER
Specijalisti
Magistri nauka
Doktori nauka
Specialists
Masters of science
Doctors of science
svega
ženski
svega
ženski
svega
ženski
All
Females
All
Females
All
Females
2009
1 098
805
217
124
18
12
2010
1 230
827
248
142
15
6
2011
1 482
915
257
142
11
4
2012
1 592
1 012
282
179
8
8
2013
1 638
975
296
179
13
4
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
160
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
OBRAZOVANJE
EDUCATION
19 – 8. MAGISTRI I DOKTORI PREMA OBRAZOVNOM
1)
PODRUČJU NAUČNOG RADA I POLU
MASTERS’ AND DOCTORS’ DEGREES BY EDUCATIONAL
1)
FIELDS OF SCIENTIFIC WORK AND BY SEX
Magistri nauka
Doktori nauka
Masters of science
Doctors of science
2011
2012
2013
2011
2012
2013
svega
žene
257
142
282
179
296
179
11
4
8
8
13
4
All
Females
TOTAL
Obrazovanje
svega
žene
3
3
4
4
8
8
-
-
-
All
Females
Education
Nauka o obrazovanju
svega
žene
3
3
4
4
8
8
-
-
-
Društvene nauke, poslovanje i
pravo
svega
žene
141
83
151
104
175
106
2
1
1
1
2
-
All
Females
Social Sciences, Business
and Law
Ekonomija
svega
žene
34
16
45
30
48
31
-
-
-
All
Females
Economics
Marketing i reklamiranje
svega
žene
15
13
13
7
10
6
-
-
-
Finansije, bankarstvo, osig.
svega
žene
12
9
16
14
18
11
-
-
-
All
Females
Finance, banking, insurance
Računovodstvo
svega
žene
7
4
5
3
5
5
-
-
-
All
Females
Accounting
Menadžment i administracija
svega
žene
30
17
16
12
52
26
-
-
1
-
All
Females
Management and administration
Pravo
svega
žene
19
10
20
8
16
9
-
-
-
All
Females
Law
Sociologija
svega
žene
5
2
7
6
2
2
-
-
1
-
All
Females
Sociology
Političke nauke
svega
žene
svega
žene
19
12
-
21
17
8
7
24
16
-
2
1
-
1
1
-
-
All
Females
All
Females
Political Sciences
Tehnika, tehnologija i
građevinarstvo
svega
žene
39
10
35
13
35
13
5
-
2
2
3
1
All
Females
Engineering, Technology and
Construction
Mašinstvo, proizvodnja i prereda
metala
svega
žene
22
6
12
3
8
2
1
-
-
-
All
Females
Elektrotehnika i energetika
svega
žene
5
2
1
1
1
-
1
-
-
1
-
All
Females
Mechanical engineering, metal
production and processing
Electrical engineering and
energy
Elektronika i automatika
svega
žene
9
1
8
1
9
1
3
-
2
2
2
1
All
Females
Electronics and automation
Građevinarstvo
svega
žene
2
-
6
2
10
4
-
-
-
All
Females
Construction
Arhitektura i urbanizam
svega
žene
svega
žene
svega
žene
1
1
-
1
1
7
5
-
3
2
4
4
-
-
-
-
All
Females
All
Females
All
Females
Architecture and urbanism
UKUPNO
Novinarstvo i izvještavanje
Hemijska tehnologija
Saobraćajno inžinjerstvo
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
161
All
Females
All
Females
Education science
Marketing and advertising
Journalism and reporting
Chemical technology
Transport Engineering
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
OBRAZOVANJE
EDUCATION
19 – 8. MAGISTRI I DOKTORI PREMA OBRAZOVNOM
1)
PODRUČJU NAUČNOG RADA I POLU
MASTERS’ AND DOCTORS’ DEGREES BY EDUCATIONAL
1)
FIELDS OF SCIENTIFIC WORK AND BY SEX
/nastavak/
Umjetnost i humanističke
nauke
Likovna umjetnost
Muzika
Audio vizuelne tehnike i
/continued/
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
Magistri nauka
Doktori nauka
Masters of science
Doctors of science
2011
2012
2013
2011
2012
2012
32
21
5
4
16
10
38
29
1
1
8
7
-
-
29
23
3
2
5
5
3
-
1
1
-
3
2
-
All
Females
All
Females
All
Females
All
1
8
8
8
1
1
-
2
2
1
Females
All
Females
All
Females
All
žene
svega
žene
svega
žene
svega
-
-
2
2
7
4
1
11
10
15
11
2
1
-
Fizika
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
1
1
13
10
2
1
1
1
1
14
8
1
6
3
1
1
1
15
10
1
1
6
3
-
4
3
1
-
2
2
-
4
1
1
Females
All
Females
All
Females
All
Females
All
Females
All
Geografija
žene
svega
1
2
1
-
-
-
-
-
Females
All
žene
2
-
-
-
-
-
Females
svega
5
2
7
-
-
-
All
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
5
2
1
5
2
5
2
1
1
23
1
4
3
7
4
7
4
33
5
1
1
3
4
3
30
3
3
-
2
2
2
2
2
2
-
2
1
1
1
1
-
Females
All
Females
All
Females
All
Females
All
Females
All
Females
All
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
13
12
12
9
1
2
-
17
1
1
17
13
5
10
3
16
1
1
13
10
3
13
5
-
-
-
Females
All
Females
All
Females
All
Females
All
Females
medijska produkcija
Maternji jezik i književnost
Strani jezici
Istorija
Filozofija
Prirodne nauke, matematika
i informatika
Matematika
Informatika
Ekologija
Biologija, biohemija
Poljoprivreda i veterinarstvo
Proizvodnja bilja i uzgoj
domaćih životinja
Zdravstvena i socijalna zaštita
Medicina
Usluge
Hoteli, restorani i ketering
Putovanja, turizam i rekreacija
Sportovi
Transportne usluge
1)
6
4
Klasifikacija obrazovnih područja (EUROSTAT 99)
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
1)
162
Humanities and Arts
Fine arts
Music
Audio-visual techniques and
media production .
Mother tongue and literature
Foreign languages
History
Philosophy
Natural sciences, Mathematics
and InformationTechnology
Mathematics
Informatics
Physic
Geography
Ecology
Biology and biochemistry
Agriculture and Veteinary
Crop and livestock production
Health and Welfare
Medicine
Services
Hotel, restaurant and catering
Travel, tourism and pleisure
Sports
Transport services
Classification of fields of education (EUROSTAT 99)
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
OBRAZOVANJE
EDUCATION
19 – 9. PREDŠKOLSKE USTANOVE I DOMOVI
UČENIKA I STUDENATA
PRE-SCHOOL INSTITUTIONS AND PUPILS’
AND STUDENTS' DORMITORIES
Korisnici / Beneficiaries
Godina
Year
Radnici / Employees
od toga / Out of which
ustanove
Institutions
ukupno
žene
ukupno
žene
Total
Females
Total
Females
vaspitači
zdravstveni
Educators
Medical staff
administrativni
Administrative
staff
ostali
Other
Predškolske ustanove / Pre-school institutions
2009
90
12 728
6 001
1 332
1 268
744
173
45
370
2010
108
13 652
6 525
1 322
1 255
757
170
53
342
2011
108
14 155
6 672
1 494
1 402
841
201
53
399
2012
115
15 317
7 305
1 606
1 530
910
227
57
412
2013
119
16 461
7 741
1 709
1 629
963
243
55
448
Domovi učenika / Pupils' dormitories
2009
4
186
75
27
15
8
-
2
17
2010
4
569
257
69
39
16
-
7
46
2011
4
327
156
76
50
17
-
9
46
2012
6
339
171
77
50
20
-
9
48
2013
6
354
147
80
51
19
-
12
49
-
35
183
Studentski domovi / Students' dormitories
2009
4
1 918
1 229
224
171
2010
4
2 472
1 499
208
145
-
-
35
173
2011
4
1 881
1 310
217
140
8
-
37
171
2012
4
1 987
1 266
210
145
8
-
32
170
2013
4
2 147
1 362
220
151
6
-
35
179
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
163
6
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
20
CHAPTER
NAUKA
SCIENCE
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Podaci o naučnoistraživačkim i istraživačko-razvojnim organizacijama
prikupljaju se redovnim godišnjim izvještajem (obrazac NIRO).
Data on scientific-research and experimental-development organizations have
been collected through regular annual survey (Questionnaire: NIRO).
Obuhvat
Coverage
Godišnjim izvještajem naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih organizacija
pokrivena je oblast 73 Klasifikacije djelatnosti: „Istraživanje i razvoj".
Obuhvaćene su ustanove, djelovi preduzeća, preduzeća i jedinice u sastavu
koje se bave naučnoistraživačkom ili istraživačko-razvojnom djelatnošću. Od
1978. godine obuhvaćeni su i fakulteti.
U grupi istraživačkih organizacija za ranije godine nalazili su se naučnoistaživački instituti koji su od 1977. godine svi bili registrovani kod republičkog
organa nadležnog za poslove nauke. Od 1977. godine obuhvaćene su i
organizacije koje se bave naučno-istraživačkom djelatnošću, a ne nalaze se u
registru republičkih organa nadležnih za poslove nauke.
Naučne jedinice u sastavu akademija nauka od 1977. godine se ne iskazuju
posebno, već su, zavisno od oblika organizovanja, obuhvaćene kod naučnoistraživačkih instituta ili istraživačko-razvojnih jedinica.
The annual survey on scientific-research and experimental-development
organizations covers the section 73 of the Classification of economic activities:
"Research and development". Institutions, parts of enterprises, enterprises and
their units engaged in scientific-research or experimental-development activities are
all included. Since 1978, faculties have been covered as well.
Previously, scientific-research institutes were in the group of research
organizations, as of 1977 all being registered at the republic competent body in
charge of science. As of 1977 the scientific-research institutions not included in the
register, have been covered as well.
SInce1977, scientific units incorporated in academies of sciences have not been
presented separately but within a group of scientific-research institutes or
experimental-development units, depending on the legal form of organization.
Definicije
Definitions
Grupu naučnoistraživačkih instituta čine preduzeća, djelovi preduzeća i
ustanove koje se bave naučno-istraživačkom ili istraživačko-razvojnom
djelatnošću.
Scientific-research institutes represent the group of enterprises, units of enterprises
and institutions engaged in scientific-research or experimental-development
activities.
Grupu istraživačko-razvojnih jedinica čine jedinice u sastavu preduzeća i
ustanova drugih ili iste djelatnosti.
Experimental-development units represent the group of local units of enterprises or
institutions performing the same or different activity.
Naučno-istraživački instituti, kao i istraživačko-razvojne jedinice koje
ispunjavaju uslove propisane republičkim zakonom o naučno-istraži-vačkoj
djelatnosti, nalaze se u registru republičkih organa nadležnih za poslove nauke
i čine u statističkim istraživanjima grupu registrovanih istraživačkih organizacija,
dok ostale naučno-istraživačke organizacije, ukoliko ne ispunjavanju zakonom
propisane uslove, čine grupu "nere-gistrovanih" naučno-istraživačkih
organizacija.
Fakulteti (i umjetničke akademije) su prema definiciji, kao i prema međunarodnim preporukama, obrazovne i naučno-istraživačke institucije.
Naučni radnici - istraživači su lica sa visokom stručnom spremom koja aktivno
rade na naučno-istraživačkim ili istraživačko-razvojnim zadacima.
Scientific-research institutes and experimental development units meeting
requirements regulated by the Republic Law on scientific-research activity, are part
of the register of the competent republic bodies in charge of science and represent,
in statistical surveys, the group of "registered" research organizations, while other
scientific-research organizations, not meeting legal conditions, represent the group
of "unregistered" scientific-research organizations.
Stručni saradnici su lica koja neposredno sarađuju sa istraživačima obavljajući
stručne poslove vezane za naučno-istraživačke i istraži-vačko-razvojne
zadatke.
Assistant researchers are persons directly cooperating with researchers while
performing professional or technical work linked to scientific-research or
experimental-development tasks.
By the definition and international recommendations, faculties (and Academies of
arts) are educational and scientific-research institutions.
Scientists-researchers are persons with higher education degree who are actively
engaged in scientific-research or experimental-development tasks.
Istraživački radovi završeni u okviru programa naučno-istraživačkih i
istraživačko-razvojnih instituta i jedinica prate se prema vrsti istraživanja:
Research works completed within the program of scientific-research and
experimental-development organizations and units, are observed according to type
of research:
- Fundamentalno istraživanje je stvaralačka sistematska aktivnost usmjerena ka
osvajanju novih znanja o porijeklu i uzrocima pojave (i či-njenica), a da se pri
tom nema u vidu posebna primjena ili korišćenje. Rezultati fundamentalnog
istraživanja obično se formulišu kao opšti principi, teorije ili zakonitosti.
- Basic research is a creative systematic activity aimed at acquiring of new
knowledge about origin and causes of occurrences (and facts), without any
particular or specific application or use in view. The results of basic research are
usually defined as general principles, theories and laws.
- Primijenjeno istraživanje se preduzima bilo da se utvrdi mogućnost korišćenja
rezultata nekog fundamentalnog istraživanja, imajući u vidu njegovu praktičnu
primjenu, bilo da se iznađu nove metode ili načini koji omogućavaju da se
postigne neki poseban unaprijed određeni cilj. Ovo istraživanje polazi od
postojećih znanja i produbljuje ih u cilju rješavanja posebnih problema.
- Applied research is aimed either at looking for possibility to apply basic research
results having in mind its practical application or to find out new methods or ways
directed towards a specific already determined objective. This research proceeds
from existing knowledge and enlarges it in order to solve particular problems.
- Experimental development is a creative systematic activity based on results of
basic and applied research and with practical knowledge directed toward
introduction of new materials, products, devices, processes and methods.
- Razvojno istraživanje je stvaralačka sistematska aktivnost zasnovana na
rezultatima fundamentalnog i primijenjenog istraživanja i praktičnim znanjem
usmjerena na uvođenje novih materijala, proizvoda, uređaja, procesa i metoda.
Incomes of scientific-research and experimental-development organizations have
been mainly obtained from scientific-research work. The one should note that the
income data collected with NIRO questionnaires are different from those collected
with KGI-03 questionnaire (Complex Annual Report of State and Non-profit
Institutions) due to different coverage.
Prihodi naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih organizacija najve-ćim
dijelom se realizuju od naučnoistraživačkog rada. Napominjemo da se podaci o
prihodima, prikupljeni preko obrasca NIRO, razlikuju od podataka o prihodima
naučnoistraživačke i istraživačko-razvojne djelat-nosti dobijenih putem
izvještaja KGI-03 (Kompleksni godišnji izvještaj državnih i neprofitnih institucija)
zbog različitog obuhvata.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
164
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
NAUKA
SCIENCE
20 – 1. RAZVOJ NAUČNOISTRAŽIVAČKE I
ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE DJELATNOSTI
Naučnoistraživačke i
istraživačkorazvojne organizacije
Scientificresearch and
experimentaldevelopment
organizations
DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC-RESEARCH AND
EXPERIMENTAL- DEVELOPMENT ACTIVITIES
Završeni istraživački radovi
Prihodi od
istraživačkog
rada
u hilj. EUR
Research works completed
Zaposleni
1)
ukupno
Naučni radniciistraživači
Stručni
saradnici
Employees,
1)
Total
Scientistsresearchers
Assistant
researchers
fundamentalni
primjenjeni
razvojni
Basic
Applied
Developmental
Incomes from
research
work,
in thous. EUR
UKUPNO NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST
SCIENTIFIC - RESEARCH ACTIVITIES, TOTAL
2007
32
1 344
671
276
4
7
33
3 768
2008
34
1 462
766
306
12
24
23
2 937
2009
36
1 512
781
326
14
32
26
3 684
2010
42
1 780
864
424
23
42
22
3 827*
NAUČNOISTRAŽIVAČKI INSTITUTI
SCIENTIFIC - RESEARCH INSTITUTES
2007
4
286
82
73
3
-
1
76
2008
4
158
45
44
-
-
-
-
2009
5
167
49
48
1
7
1
1 564
2010
7
371
71
177
9
12
1
1 536*
ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE JEDINICE
EXPERIMENTAL - DEVELOPMENT UNITS
2007
3
78
33
31
1
1
1
329
2008
2
54
42
2
-
2
2
391
2009
2
51
41
5
-
3
-
442
2010
3
63
41
9
-
5
2
504*
FAKULTETI
FACULTIES
1)
2007
25
980
556
172
-
6
31
3 363
2008
28
1 250
679
260
12
22
21
2 546
2009
29
1 294
691
273
13
22
25
1 678
2010
32
1 346
752
238
14
25
19
1 787*
1)
S punim radnim vremenom
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
165
Full-time engaged
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
21
INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
CHAPTER
INFORMATION AND COMMUNICATION TEHNOLOGIES
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Statistika upotrebe
informaciono-komunikacionih tehnologija
zasniva se na rezultatima istraživanja o upotrebi:
The statistics on the ICT usage is based on the survey results on the
use of:



informaciono-komunikacione tehnologije u
domaćinstvima i licima
informaciono-komunikacione tehnologije u preduzećima

information-communication technologies by households
and individuals
information-communication technologies in enteprises
Izvori i metodi prikupljanja podataka u domaćinstvima
Sources and methods of data collection in households
Okvir za izbor uzorka je Popis stanovništva, domaćinstava i
stanova 2011. Istraživanje se sprovodi jedanput godišnje na
dvoetapnom stratifikovanom uzorku. Veličina uzorka za 2013.
godinu je 1200 domaćinstava i 1200 pojedinaca na teritoriji Crne
Gore.
The sample frame is the Census of Population, Households and
Dwellings 2011. The survey is conducted once in a year by using the
two-phase stratified sample. The sample size for 2013 was 1 200
households and 1 200 individuals in territory of Montenegro.
The reference period is the three months preceding the survey.
Referentni period su tri mjeseca koja su prethodila anketiranju.
U skladu sa metodologijom Eurostat-a, uzorkom se obuhvataju
domaćinstva sa najmanje jednim članom koji ima između 16 i 74
godine starosti, kao i pojedinci iste starosne dobi.
According to the Eurostat methodology, the sample includes
households with at least one member aged between 16 and 74 years
of age, and individuals of the same age.
Izvori i metodi prikupljanja podataka u preduzećima
Sources and methods of data collection in enterprises
Istrazivanje se sprovodi na stratifikovanom uzoraku, telefonskim
putem. Veličina uzorka u 2013. godini je 600 preduzeća.
Referentni period za većinu pitanja je januar tekuće godine, dok
se dio pitanja odnosi na prethodnu godinu. U skladu sa
metodologijom Eurostat-a, uzorkom su obuhvaćena preduzeća sa
10 i više radnika iz određenih sektora, prema klasifikaciji NACE
Rev 2: administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti; finansijske
djelatnosti i djelatnosti osiguranja; građevinarstvo; informisanje i
komunikacije; popravke kompjutera i kompjuterske opreme;
poslovanje s nekretninama; prerađivačka industrija; snabdijevanje
električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, vodom,
upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja
otpada i slične aktivnosti; stručne, naučne i tehničke djelatnosti;
transport i skladištenje; trgovina na veliko i trgovina na malo,
popravka motornih vozila i motocikala; usluge smještaja i ishrane.
The survey is conducted on a stratified random sample, by using the
telephone. The sample size in 2013 was 600 enterprises. The
reference period for most questions was January of current year,
while a part of these questions relates to the previous year.
According to the Eurostat methodology, the sample includes
enterprises with 10 employees and over in certain sectors, according
to the Classification NACE Rev 2: administrative and support
services; financial and insurance activities; construction; information
and communication; repair of computer and computer equipment;
real estate business; manufacturing; electricity, gas, steam and air
conditioning; water supply; waste water management; control of the
removal process waste and similar activities; professional, scientific
and technical activities; transportation and warehousing; wholesale
trade and retail trade; repair of motor vehicle and motorcycles;
accommodation and food services.
Definicije
Definitions
Personalni racunar (PC) podrazumijeva desktop računar koji je
obično fiksiran na jednom mjestu , pri čemu ima fizički odvojenu
tastaturu za unos podataka, monitor i kućište za čuvanje
podataka. Pod PC-om se ne podrazumijeva laptop.
Personal computer (PC) includes desktop computer that is usually
fixed in one place with a separate physical keyboard for data input,
display, and storage case. Laptop is not considered as a PC.
Laptop (portabl) podrazumijeva računar izuzetno manjih
dimenzija od personalnog računara koji čovjek vrlo lako može
nositi sa sobom.
Laptop (portable) is the computer with extremely small dimensions
than the personal computer that a man can easily carry with you.
Pristup internetu se odnosi na sve načine na koje je
domaćinstvo u mogućnosti da ima pristup internetu, bilo da se
radi o posjedovanju uređaja koji se koristi za pristup Internetu
(modem, ISDN, DSL, kablovski internet, 3G, GPRS) ili mogućnost
konekcije na Internet koji se koristi u području gdje se
domaćinstvo nalazi.
Access to the Internet refers to all the ways in which the household
is able to have access to the internet, both if it is considered the
possession of a device used to access the Internet (modem, ISDN,
DSL, Cable, Internet (modem, ISDN, DSL, Cable Internet, 3G,
GPRS), or the possibility of connection to the internet used in areas
where the household is located.
DSL (Digital Subscriber Line) je oznaka za tehnologiju koja
transportuje podatke velikim brzinama (npr. jednakim ili većim od
144 kbit /s) preko postojeće bakarne mreže. DSL tehnologija je
vrsta Internet veze koja je znatno brža od dial-up pristupa i zbog
toga je označavamo kao širokopojasnu.
DSL (Digital Subscriber Line) stands for a technology that transports
data at high speeds (e.g. equal to or greater than 144 Kbit/s) over
existing copper networks. DSL technology is a type of Internet
connection that is much faster than dial-up access. Therefore, it is
referred as a broadband one.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
166
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
21
CHAPTER
Važnije DSL tehnologije obuhvataju:
Important DSL technologies include:
ADSL: Ovaj termin se koristi za DSL gdje se dodjeljuje veći
propusni opsjeg za download od uploada (Asimmetric DSL).
ADSL: This term is used for DSL where assigned more bandwidth to
download from upload (Asymmetric DSL).
SHDSL: Ista brzina downloada i uploada (Simmetric DSL).
SHDSL: The same download and upload speed (DSL Simmetric).
Kablovki Internet (kabal, LAN, optički kabal, PLC)
Wired fixed Internet (Cable modem, LAN, optic cable, PLC)
Kabal: ova tehnologija omogućava velike brzine pristupa
Internetu za isporuku preko kablovske TV mreže ili komunalnog
antena sustava.
Cable modem: This technology allows high-speed Internet access to
be delivered over a cable TV network or communal aerial systems.
LAN (Local Area Network): Internet veza velike brzine putem
stambenih mreža.
LAN (Local Area Network): High-speed Internet connections via
housing networks.
Optički kabel: Tehnologija koja se ne zasniva na bakrene žice.
Tehnologija koristi lasere ili svijetleće diode i može pružiti
neograničen propusni potencijal.
Fibre optic cable: A technology which is not based on copper wire.
The technology uses lasers or light emitting diodes and can provide
unlimited bandwidth potential.
PLC: Predstavlja vezu preko strujnih kablova. Širokopojansa veza
preko običnih strujnih kablova, u cjelini može biti u rasponu od
256 Kbit/s do 2,7 Mbit/s.
PLC: Means power line communication. Broadband over ordinary
power lines in general can range from 256 Kbit/s to 2.7 Mbit/s.
Fiksne bežične tehnologije: Tehnologije u ovoj grupi su sve
bežične tehnologije koje omogućavaju pristup Internetu između
fiksnih tačaka (provajdera za domaćinstvo, a ne u domaćinstvu).
Primjeri su WiFi ili WiMax. Javni WiFi ili WiMax mogu biti dostupni
svakome unutar određenog područja. Unutar zgrade različita
domaćinstva mogu se povezati na WiFi. WiMax konektivnost
obezbjeđuje fiksni bežični pristup sličan WiFi funkcionalnosti, ali
na mnogo višem rasponu (do oko 50 km).
Fixed wireless technologies: Technologies in this group are all
wireless technologies for Internet access between fixed points
(provider for the household, and not at home).
Examples include WiFi or WiMax. Public WiFi or WiMax can be
available to everyone within a specific area. Different households
within a building can be connected to WiFi. WiMax connectivity
provides fixed wireless access similar to WiFi functionality, but at a
much higher range (up to about 50 km).
Modem (dial-up pristup preko normalne telefonske linije)
povezuje domaćinstva preko dial-upa putem analognog modema.
Modem (dial-up access over normal telephone line) connected
households use dial-up via analogue modems.
Mobilna širokopojasna konekcija (3G, GPRS, GSM, UMTS)
Mobile broadband connections (3G, GPRS, GSM, UMTS)
Treća generacija (3G) mobilnih tehnologija omogućava veće
brzine pristupa u odnosu na GPRS.
Third generation (3G) of mobile technology allows greater access
speed compared to GPRS.
GPRS standard za prenos podataka kod mobilne telefonije je
prelaz ka 3G standardu. GPRS omogućava brži prenos podataka,
u odnosu na klasični standard, ali ne toliko brz kao kod 3G.
GPRS data transmission standard for mobile telephony is the
transition to the 3G standard. GPRS allows for faster data transfer
compared to traditional standard, but not as fast as the 3G.
GSM (Globalni sistem za mobilnu komunikaciju) pored prenosa
glasa i podataka, ovaj standard omogućava i usluge kao što su
SMS ili međunarodni Roming.
GSM (Global System for Mobile Communications) in addition to voice
and data transmission, this standard provides services such as SMS
and international Roaming.
UMTS je treća generacija (3G) mobilnih tehnologija za mreže
zasnovane na GSM standardu.
UMTS is a third generation (3G) mobile technology for networks
based on the GSM standard.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
167
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
INFORMATION AND COMMUNICATION TEHNOLOGIES
21 – 1. UPOTREBA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH
TEHNOLOGIJA U CRNOJ GORI 2013.
ICT USAGE IN MONTENEGRO IN 2013
Personalni računar (PC)
Personal computer (PC)
53,0
Crna Gora
Laptop
Laptop
36,4
Mobilni telefon
Mobile phone
92,7
Montenegro
gradsko
59,5
41,2
92,7
urban
ostalo
40,2
26,8
92,6
Other
21 – 2. PROCENAT DOMAĆINSTAVA KOJA IMAJU
PRISTUP INTERNETU KOD KUĆE, 2013
Imaju pristup Internetu
With Internet
Crna Gora
PERCENT OF HOUSEHOLDS WITH
INTERNET ACCESS AT HOME, 2013
Nemaju pristup Internetu
Without Internet
55,8
Ne znaju
Do not know
41,9
2,3
Montenegro
gradsko
63,1
34,4
2,5
urban
ostalo
41,5
56,5
1,9
Other
21 – 3. NAJČEŠĆE KORIŠĆENI TIPOVI INTERNET
KONEKCIJE U DOMAĆINSTVIMA, 2013.
DSL (ADSL)
DSL (ADSL)
INTERNET CONNECTIONS TYPE WHICH
WERE MOST RECENTLY USED, 2013
Bežični Internet
Wireless Internet
Kablovski Internet
Wired fixed
Mobilna
širokopojasna
Mobile broadband
20,4
Crna Gora
59,6
34,3
13,1
gradsko
59,7
35,3
14,0
19,9
urban
ostalo
59,5
31,1
10,3
21,9
Other
21 – 4. PROCENAT LICA PREMA TOME KOLIKO ČESTO SU
KORISTILI RAČUNAR U POSLJEDNJA TRI MJESECA,
PREMA POLU I OBRAZOVANJU, 2013.
INDIVIDUALS BY AVERAGE PC USAGE IN
THE LAST THREE MONTHS IN PERCENTAGE
BY SEX AND EDUCATION, 2013
Pol/Sex
Ukupno
Total
Montenegro
Obrazovanje/Education
muškarci
Men
žene
niže od srednjeg
srednje
više i visoko
Women
Primary
Secondary
Tertiary
Skoro svakog dana
80,9
81,4
79,9
75,7
76,2
91,2
Najmanje jednom nedjeljno
15,3
14,8
16,3
14,7
18,8
8,3
At least once a week
Najmanje jednom mjesečno
2,5
2,7
2,2
9,6
3,2
0,3
At least once a month
Rjeđe nego jednom mjesečno
1,2
1,1
1,6
0,0
1,8
0,2
Less than once a month
21 – 5. PROCENAT LICA PREMA TOME KOLIKO ČESTO SU
KORISTILI INTERNET U POSLJEDNJA TRI MJESECA, 2013.
INDIVIDUALS BY AVERAGE INTERNET USAGE IN THE
LAST THREE MONTHS, IN PERCENTAGE, 2013
Pol/Sex
Ukupno
Total
Almost every day
Obrazovanje/Education
muškarci
žene
niže od srednjeg
srednje
više i visoko
Men
Women
Primary
Secondary
Tertiary
Skoro svakog dana
81,8
83,8
77,8
69,7
77,5
91,9
Najmanje jednom nedjeljno
14,2
13,3
16,1
9,6
17,8
7,6
At least once a week
Almost every day
Najmanje jednom mjesečno
3,0
2,2
4,7
18,1
3,4
0,3
At least once a month
Rjeđe nego jednom mjesečno
1,0
0,8
1,4
2,6
1,3
0,2
Less than once a month
21 – 6. IKT U PREDUZEĆIMA, 2013.
ICT USAGE IN ENTERPRISES, 2013
Preduzeća koja koriste
računar (%)
Enterprises using the
computer (%)
Crna Gora
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
89,8
Preduzeća koja koriste
Internet (%)
Enterprises using the
Internet (%)
98,0
168
Preduzeća koja imaju Web
Site/Home page (%)
Enterprises with Web Site/
Home page (%)
63,3
Montenegro
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
22
CHAPTER
KULTURA I SPORT
CULTURE AND SPORT
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Podaci o ustanovama i preduzećima u oblasti kulture prikupljaju
se redovnim statističkim izvještajima u godišnjim i višegodišnjim
intervalima, osim izdavačke djelatnosti za koju, od 2004. god.,
podatke dostavlja Centralna narodna biblioteka Đurđe
Crnojević sa Cetinja.
Data on institutions and enterprises in the domain of culture are
collected by regular annual and multi-annual statistical surveys,
except for data on publication activity that are, as of 2004, obtained
from Central National Library “Đurđe Crnojević” located in Cetinje.
Data about physical culture (number of organizations) are obtained
from the Direction for sports and youth.
Podaci o fizičkoj kulturi (broj organizacija) dobijeni su od Uprave
za sport i omladinu.
Obuhvat
Coverage
Godišnjim izvještajima obuhvaćeni su bioskopi, pozorišta, radio
stanice, TV centri. Trogodišnjim i dvogodišnjim izvještajima
obuhvaćene su biblioteke, muzeji, arhivi, organizacije za fizičku
kulturu.
The annual surveys cover cinemas, theatres, radio-broadcasting
stations, TV centres. Three-year and two-year surveys cover
libraries, museums, archives, organizations for physical culture.
Definitions
Definicije
Museum is an institution, which systematically collects, scientifically
processes, keeps and exhibits objects from natural, spiritual and
material culture area. Art galleries are recognized as art museums.
Muzej je ustanova koja sistematski prikuplja, naučno obrađuje,
čuva i izlaže predmete iz oblasti prirodne, duhovne i materijalne
kulture. Umjetničke galerije prikazane su kao umjetnički muzeji.
Arhiv je ustanova u kojoj se trajno čuva, stručno obrađuje i daje
na korišćenje arhivska građa. Opšti arhiv obavlja arhivske
poslove na arhivskoj građi iz svih područja društvene djelatnosti.
Archive is an institution in which archival material is permanently
stored, technically processed and made available for use. A general
archive is dealing with archival material from all social activity
domains.
Profesionalno pozorište je samostalna kulturno-umjetnička
ustanova sa stalnim profesionalnim ansamblom. Profesionalnim
pozorištem se smatra i eksperimentalno pozorište, ako ima
zasebnu upravu.
Professional theatre is an autonomous cultural-artistic institution
with a professional theatrical troupe. Experimental theatre is also
considered as a professional theatre, in case it has a separate
administration.
Amatersko pozorište je društveno kulturno-umjetnička ustanova u
čijem su ansamblu pretežno glumci amateri, a organizaciono je
samostalno ili u sastavu kulturno-umjetničkog društva, doma
kulture ili druge ustanove-preduzeća.
Amateur theatre is a social cultural-artistic institution with mainly
amateur theatrical troups. Organizationally, it can be an autonomous
unit or of a cultural-artistic association, cultural centre or another
institution-enterprise.
Dječije pozorište je kulturno-umjetnička ustanova koja redovno
daje predstave za djecu, a obuhvaćena su i pozorišta lutaka.
Nijesu obuhvaćene sekcije dječije radio drame, lutkarske sekcije
pri kulturnim društvima, kao ni pojedine grupe djece pri školama
koje povremeno daju predstave za djecu.
Children's theatre is a cultural-artistic institution having regular
performances for children, covering also puppet theatres. This does
not include radio drama children groups, puppet groups within
cultural associations and single children groups performing
occasional shows at schools.
Studijski centar za televiziju i radio stanice su preduzeća ili
jedinice u sastavu drugih preduzeća koji preko svojih emisionih
radio, odnosno televizijskih predajnika emituju program
namijenjen javnosti. U zavisnosti od teritorije za koju pripremaju i
emituju program, radio stanice mogu biti: nacionalne, koje vrše
poslove u vezi sa izgradnjom, razvijanjem održavanjem radiodifuzne mreže i obezbjeđivanjem prijema radio programa na
teritoriji Crne Gore i lokalne, koje emituju program namijenjen
javnosti užeg područja.
Studio centre for television and radio stations are enterprises or
local units of enterprises which broadcast the programs for public
through corresponding transmitters. Depending on the territory
where they prepare and emit the programs, radio stations may be:
national, performing the activities related to construction,
development and maintenance of radio-diffusion network and
providing the reception of radio programme throughout Montenegro;
and local, emitting programme to public within specific territory.
Biblioteka je sređena zbirka štampanog, pisanog ili drugim
sredstvima umnoženog materijala (knjiga i brošure) i drugih
dokumenata, uključujući i grafičke i audio-vizuelne, koji su
pristupačni stanovništvu u cilju njegovog informisanja,
istraživanja, obrazovanja i kulturnog uzdizanja uopšte. Kod
biblioteka su obuhvaćene: nacionalne biblioteke, biblioteke
visokoškolskih ustanova, specijalne biblioteke, opšte naučne
biblioteke i narodne biblioteke koje imaju najmanje 250
primjeraka knjiga i brošura, listova (novina) i časopisa, bez obzira
da li su samostalne ili u sastavu druge biblioteke ili druge
ustanove preduzeća.
Library is an organized collection of printed, written or in a different
way reproduced materials (books and brochures) and other
documents including graphics and audio-visual materials, available
to population for the purposes of information, research, education
and culture. Libraries include: national libraries, libraries of higher
education institutions, special libraries, general scientific libraries
and public libraries having at least 250 copies of books and
brochures, (newspapers) and periodicals, regardless of whether
they are autonomous, part of another library or institution-enterprise.
Cinema is a hall or an open space with equipment for public movie
projection. Organizationally, a cinema can be an autonomous
enterprise or unit within the film showing enterprise. Cinemas can
be permanent operating (special projection room), open air and
mobile (travelling) cinemas.
Bioskop je sala ili otvoreni prostor opremljen uređajima za javno
prikazivanje filmova. U organizacionom pogledu bioskop može
biti samostalno preduzeće ili jedinica u sastavu preduzeća za
prikazivanje filmova. Bioskopi mogu biti stalni (u određenoj sali),
ljetnje bioskopske bašte i pokretni (putujući).
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
169
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
22
CHAPTER
Bioskopska predstava je javno prikazivanje filmskog programa
(projekcija dugometražnog filma s filmskim dodatkom ili bez
njega) koja traje oko dva časa.
Cinema performance is a public movie projection (long-length film
with newsreel included or without it) lasting about two hours.
Izdavačka djelatnost obuhvata izdavanje knjiga, brošura i
periodike – listove i časopise. Podatke o izdavačkoj djelatnosti
obezbjeđivao je Jugoslovenski bibliografsko informacijski institut
do 2001.god., a od 2004.god. Centralna narodna biblioteka
Đurđe Crnojević sa Cetinja postaje nacionalni bibliografski
centar, kao i ISBN i ISSN centar za Crnu Goru, koji izdavačima
dodjeljuje međunarodne standardne brojeve za knjige i
periodične publikacije.
Publishing and newspapers activity covers books, brochures and
periodicals – journals and magazines. The Yugoslav Bibliographical
Information Institute was the data source until 2001, and as of 2004
the data have been collected from Central National Library “Đurađ
Crnojević” in Cetinje that became a national bibliographical centre,
as well as ISBN and ISSN centre for Montenegro, issuing the
publishers international standard numbers for books and periodical
publications.
Kod knjiga i brošura za jedinicu je uzeto djelo-naslov, a ne knjigasveska.
A work-title is considered as a unit of books and brochures, and not
a volume.
Listovi (novine) su periodične informativne publikacije koje
donose aktuelnosti političkog, privrednog, naučnog, umjetničkog i
sportskog karaktera.
Newspapers are periodical informative publications presenting
actual political, economic, scientific, art and sports events.
Časopis je periodična publikacija koja izlazi pod istim naslovom,
u više ili manje određenim intervalima jednog neograničenog
perioda, i tretira pitanja od opšteg interesa ili uske specijalnosti,
kao što su politika, privreda, kultura, tehnika, sport, moda i dr.
Magazines are periodical publications issued under the same title, in
more or less fixed intervals of an indefinite time period, treating the
questions of common interest or some specific field such as politics,
economy, culture, techniques, sports, fashion, etc.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
170
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
KULTURA I SPORT
CULTURE AND SPORT
22 –1. MUZEJI I MUZEJSKE ZBIRKE
MUSEUMS AND MUSEUM COLLECTIONS
Muzeji i muzejske zbirke
Museums and museum collections
predmeti
Exhibits
ukupno
Total inventarisani
Entered into
inventory
izloženi
Exhibited
povremene izložbe
Occasional exhibitions
van muzeja
u muzeju
posjetioci
Exhibiotions out of
Exhibiotions in museum
Visitors
museum
broj
posjetioci
broj
posjetioci
Number
Visitors
Number
Visitors
zaposleni
Employed persons
ukupno
Total
stručno
osoblje
Professional
staff
ostalo
osoblje
Other
staff
2006
23
192 015
11 198
130 076
143
40 604
8
5 782
236
195
41
2009
24
187 830
11 983
157 902
94
12 020
15
2 045
240
198
42
2012
26
100 707
22 866
235 582
114
30 697
29
10 818
298
276
22
22 – 2. ARHIVI
ARCHIVES
Arhivska građa u metrima
Archival material, in meters
Arhivi
iz starog perioda
Archives
From ancient times
iz socijalističkog
perioda
From socialist times
Sređena
Nesređena
Sređena
Sorted
Unsorted
Sorted
lični i porodični
fondovi i zbirke
Korisnici
arhivske
građe
Personal and family
funds and collections
Nesređena Sređena
Unsorted
Sorted
Users
Izložbe
i predavanja
Exhibitions and
lectures
Posjetioci
izložbi i
predavanja
Visitors
Knjige u
bibliotekama
u hilj. primj.
Books in
libraries,
in thous.
Nesređena
Unsorted
2002
20
1 277,1
792,8
3 818,8
318,1
221,8
21,0
2 045
8
1 850
36 062
2005
21
1 155,6
830,4
3 796,2
4 115,6
232,0
28,9
5 049
1
120
50 841
2008
1
1 308,7
800,1
4 524,3
4 000,8
242,4
21,0
6 388
6
360
43 047
2011
1
1 227,6
759,4
5 106,2
2 258,9
250,9
8,6
6 474
5
3 000
60 213
22 – 3. POZORIŠTA
THEATRES
2008/2009
Profesionalna pozorišta
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
7
7
7
7
7
Professional theatres
1 714
198
43
1 714
260
57
1 505
222
43
2 087
328
64
2 102
334
64
Number of seats
Performances
Theatergoers, in thous.
2
2
2
1
1
Predstave
Posjetioci u hiljadama
263
49
287
53
208
34
110
9
120
8
Amaterska pozorišta
1
1
1
1
1
Predstave
Posjetioci u hiljadama
26
35
34
39
30
5
15
4
21
7
Sjedišta
Predstave
Posjetioci u hiljadama
Dječija pozorišta
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
171
Children's theatres
Performances
Theatergoers, in thous.
Amateur theatres
Performances
Theatergoers, in thous.
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
KULTURA I SPORT
CULTURE AND SPORT
22 – 4. RADIO I TELEVIZIJA
RADIO AND TELEVISION
2009
2010
2011
2012
2013
RADIO / RADIO
Radio stanice – pokrivenost
signalom
49
40
40
41
41
Radio stations - Signal
coverage
Nacionalna pokrivenost
5
5
5
6
5
National coverage
Regionalna pokrivenost
12
11
11
11
11
Regional coverage
Lokalna pokrivenost
32
24
24
24
25
Local coverage
330 374
290 479
274 298
270 989
278 862
31 247
30 323
29 265
34 398
34 694
Informative - documentary
9 378
10 145
9 263
11 410
11 885
Cultural – artistic
Entertaining
Vrste emisija emitovanih iz
sopstvene radio-stanice
Informativno–dokumentarne emisije
Kulturno – umjetničke emisije
Type of programs broadcasted
from own radio station
Zabavne emisije
22 976
18 165
15 150
16 074
16 990
Muzičke emisije
199 331
170 485
155 764
146 470
159 335
Dječije i omladinske emisije
6 763
6 089
5 559
7 412
4 553
Children's and youth program
Obrazovno – vaspitne emisije
7 761
7 439
6 328
8 302
5 394
Educational program
Sportske emisije
Vezani sadržaji programskih
blokova i emisije neodređenih
sadržaja
7 665
5 533
5 690
6 076
4 723
7 303
5 816
8 440
6 999
4 811
Sports
Linked contests of the program
and broadcasts of unspecified
contents
Komercijalne emisije
13 013
11 910
12 259
13 023
12 340
Radio advertising
Sadržaji izvan emisija
24 841
24 574
26 580
20 825
24 137
Out-of-program contents
Music
TELEVIZIJA / TELEVISION
Televizijske stanice - pokrivenost
signalom
Television stations - Signal
coverage
22
20
19
18
20
Nacionalna pokrivenost
7
9
8
9
9
National coverage
Regionalna pokrivenost
6
3
3
2
2
Regional coverage
Lokalna pokrivenost
9
8
8
7
9
Local coverage
93 623
93 039
109 443
91 275
86 771
23 118
22 339
20 385
17 965
19 933
Vrste emisija emitovanih iz
sopstvene TV stanice
Informativne emisije
Naučne i kulturne emisije
Igrane emisije
5 435
2 921
3 267
2 150
2 344
13 216
22 424
16 895
15 247
19 955
Zabavne emisije
7 070
6 379
24 975
16 106
5 289
Muzičke emisije
21 863
17 456
10 781
8 170
10 905
Type of programs telecasted
from own TV station
Informative
Scientific and cultural
Feature
Entertaining
Music
Obrazovno – vaspitne emisije
6 458
6 715
6 041
5 636
7 263
Educational
Dječije i omladinske emisije
3 245
3 108
2 170
2 118
3 283
Children's and youth programs
Sportske emisije
6 801
5 856
11 491
11 518
13 526
Sports
Komercijalne emisije
3 648
3 980
2 877
3 036
2 622
TV advertising
Sadržaji izvan emisija
2 769
1 861
10 561
9 329
1 651
Out-of-program contents
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
172
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
KULTURA I SPORT
CULTURE AND SPORT
22 – 5. BIBLIOTEKE
LIBRARIES
2001
2004
2007
2010
2013
NAUČNE I STRUČNE BIBLIOTEKE
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL LIBRARIES
Broj biblioteka
12
14
15
15
14
Number of libraries
Number of books, magazines and papers
Broj knjiga, časopisa i novina
500 – 1000
-
2
2
-
-
500 – 1000
1000 – 5000
1
2
4
2
5
1000 – 5000
5000 – 10000
3
1
2
2
2
5000 – 10000
10000 – 50000
5
6
5
5
5
10000 – 50000
50000 – 100000
1
1
1
3
-
50000 – 100000
100000 – 500000
1
1
1
2
1
100000 – 500000
Preko 500000
-
1
-
1
1
Over 500000
1 907
1 914
2 243
2 117
2 348
Čitaoci u hiljadama1)
39
46
40
40
72
Van biblioteke
24
28
25
27
57
Outside libraries
U biblioteci
15
18
15
13
15
In libraries
21
21
Number of libraries
Knjige u hiljadama svezaka
Books, in thous.
Readers, in thous.1)
NARODNE BIBLIOTEKE
PUBLIC LIBRARIES
Broj biblioteka
21
20
20
Number of books, magazines and papers
Broj knjiga, časopisa i novina
250 – 500
-
-
-
-
-
250 – 500
500 – 1000
-
-
-
-
-
500 – 1000
1000 – 2000
-
-
-
-
1
1000 – 2000
2000 – 3000
-
-
-
-
1
2000 – 3000
3000 –5000
2
2
1
1
1
3000 –5000
Preko 5000
19
18
19
20
18
Preko 5000
832*
893
934
1 032
834
Books, in thous.
Čitaoci u hiljadama
316
281
159
124
228
Readers, in thous.
Van biblioteke
257
220
125
99
188
Outside libraries
59
61
34
25
40
17
18
16
16
17
Knjige u hiljadama svezaka
U biblioteci
Biblioteke sa čitaonicom
1)
Libraries with reading room
1)
Uključeni on line čitaoci
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
In libraries
173
Online readers included
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
KULTURA I SPORT
CULTURE AND SPORT
22 – 6. BIOSKOPI
CINEMAS
2009
Bioskopi
Sjedišta
2011
2012
2013
9
3 900
9
3 900
8
3 600
9
3 833
7
3 237
694
56
638
10 563
56
10 507
7 951
43
7 908
8 112
49
8 063
10 870
56
10 814
241 172
15 637
225 535
256 046
1 446
254 600
157 615
2 562
155 053
241 063
3 122
237 941
237 615
2 523
235 092
Bioskopske predstave
Domaćih filmova
Stranih filmova
Posjetioci
Domaćih filmova
Stranih filmova
2010
22 - 7. NOVINE I ČASOPISI
Cinemas
Seats
Cinema programme
Domestic films
Foreign films
Spectators
Domestic films
Foreign films
NEWSPAPERS AND MAGAZINES
2009
2010
UKUPNO
86
76
Dnevne
Sedmične
Petnaestodnevne
Mjesečne
Godišnje
Povremene
4
11
10
26
35
4
5
8
11
48
2011
2012
2013
89
57
94
TOTAL
4
20
8
22
35
4
7
7
14
25
4
9
3
21
27
30
Daily
Weekly
Semimonthly
Monthly
Annual
Periodical
NOVINE / NEWSPAPERS
ČASOPISI / MAGAZINES
UKUPNO
129
99
106
110
110
Petnaestodnevni
Mjesečni
Dvomjesečni
Tromjesečni
Četvoromjesečni
Polugodišnji
Godišnji
2
127
-
2
97
-
2
104
-
2
15
9
14
3
18
49
1
15
5
14
11
14
50
1)
22 - 8. KNJIGE I BROŠURE PO OBLASTIMA
Opšta grupa
Filozofija, psihologija
Religija, teologija
Društvene nauke
Matematika, prirodne nauke
Primjenjene nauke, medicina, tehnika
Umjetnost
Književnost
Geografija, istorija, biografije
BOOKS AND BROCHURES BY SUBJECTS
1)
2009
2010
2011
2012
2013
1 328
1 104
1 097
1 128
872
TOTAL
84
19
23
495
40
114
80
374
99
33
7
14
435
28
66
56
392
73
36
18
13
380
29
92
69
390
70
109
5
22
249
22
82
89
477
73
59
26
31
230
15
73
43
341
54
General
Philosophy, psychology
Religion, theology
Social sciences
Mathematics, natural sciences
Applied sciences, medicine, technique
Art
Literature
Geography, history, biography
Source: Central National Library Đurđe Crnojević, Cetinje
1) The new books and brochures by subjects
Izvor: Centralna narodna biblioteka „Đurđe Crnojević, Cetinje
1) Prinove knjiga i brošura po oblastima
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Semimonthly
Monthly
Bimonthly
Quarterly
The four-month
Semi-annual
Annual
Source: Central National Library Đurđe Crnojević, Cetinje
Izvor: Centralna narodna biblioteka „Đurđe Crnojević, Cetinje
UKUPNO
TOTAL
174
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
KULTURA I SPORT
CULTURE AND SPORT
22 – 9. SPORTSKI KLUBOVI
SPORT CLUBS
2006
2008
2010
20121)
994
1 046
1 236
…
TOTAL
Atletika
22
34
35
…
Athletics
Auto – moto sport
43
77
74
…
Automobile Associations
5
7
11
…
Bicycling
10
17
19
…
Boxing
Džudo, karate i rvanje
190
158
145
…
Judo, karate and wrestling
Fudbal
194
180
127
…
Football
20
21
33
…
Kayaking, sailing
1
3
5
…
Riding
Košarka
78
73
72
…
Basketball
Kuglanje i boćanje
19
20
21
…
Bowling
Odbojka
25
22
25
…
Volleyball
Planinarstvo
15
28
32
…
Mountain climbing
Plivanje i vaterpolo
10
16
16
…
Swimming and water polo
Podvodne aktivnosti
40
56
68
…
Underwater sports
1
-
-
…
Rugby
Rukomet
35
36
46
…
Handball
Smučanje
19
8
11
…
Skiing
Sportsko vazduhoplovstvo
13
18
13
…
Sports flying
Stoni tenis i tenis
30
36
58
…
Table tennis
Streljaštvo
27
30
50
…
Archery
Šah
39
18
21
…
Chess
Fitnes i rekreacija
78
80
82
…
Fitness and recreation
Ostalo
80
108
272
…
Other
UKUPNO
Biciklizam
Boks
Kajak, jedrenje na vodi
Konjički sport
Ragbi
Izvor: Uprava za mlade i sport
1)
Source: Direction of Youth and Sport
Uprava za mlade i sport do štampanja
ovog izdanja nije dostavila podatke za 2012. godinu.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
1)
175
Direction of Youth and Sport did not provide
the data for 2012 up to the printing of this edition.
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
23
CHAPTER
ZDRAVSTVO
HEALTH
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Podaci o zdravstvenim ustanovama, odnosno organizacionim
jedinicama, radnicima i radu prikupljaju se godišnjim izvještajima
za pojedine vrste zdravstvenih službi, koje one dostavljaju prema
uputstvima za sastavljanje izvještaja. Podaci o zaraznim bolestima
prate se na osnovu prijava o obolijavanju od zaraznih bolesti, koje
se dostavljaju Službi epidemiologije.
Data on health facilities, that are organizational units, employed
persons and activities are collected through annual reports for
certain types of health services, submitted according to
instructions for report writing. The data on communicable diseases
are confirmed and provided by the service of epidemiology of the
Institute of Public Health according to their reports.
Oboljenja i stanja utvrđena u službi opšte medicine i specijalističkoj
službi data su po specijalno utvrđenoj listi oboljenja, u skladu sa
Međunarodnom klasifikacijom bolesti.
Diagnoses by general practitioners and specialists are made
according to a special standard list of diseases based on the
International Classification of Diseases.
Obuhvat
Coverage
Rad i morbiditet se odnose na cijelu kalendarsku godinu, a kadrovi
se iskazuju sa stanjem na dan 31.decembra.
Figures on activities and morbidity relate to the whole calendar
year, while data on staff refer to the situation as on 31 December.
Podaci o kadrovima u zdravstvu su potpuni, s obzirom na to da su
obuhvaćene sve zdravstvene organizacije.
Data on human resources in public health are complete since all
health care units are covered.
Prijavljivanje zaraznih bolesti regulisano je Odlukom o načinu
prijavljivanja zaraznih bolesti.
Reporting of communicable diseases is regularted by Declaration
of reporting communicable diseases.
Definicije
Definitions
Služba je zdravstvena ustanova ili dio zdravstvene ustanove, i
pruža zdravstvenu zaštitu određenim grupacijama stanovništva
(žene, djeca, radnici), ili obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu od
pojedinih oboljenja (TBC, dijabetes i dr.).
Health service is a public health institution or a part of health
institution providing health care to certain groups of population
(women, children, workers) or providing health care against certain
diseases (tuberculosis, diabetes, etc.).
Služba je tako organizovana da pored kurativnih pruža i
preventivnu zaštitu stanovništva, i u svom sastavu ima više
organizacionih jedinica, na primjer: ambulantu, savjetovalište,
patronažu i drugo. Po pravilu, služba ima bar jednog ljekara
specijalistu koji rukovodi službom.
Health service provides both curative and preventive consultations
and incorporates more than one organizational unit, such as:
outpatient departments, consultation centres, visiting-nurse
service, etc. As a rule, a service has at least one physician
specialist managing the service.
Organizaciona jedinica – mjesto, punkt je dio službe zdravstvene
ustanove i teritorijalno se može nalaziti na istom mjestu gdje i
zdravstvena ustanova ili na drugim mjestima. Ako se sve
organizacione jedinice-punktovi nalaze na istom mjestu (ista
adresa), onda se cijela služba smatra jednom organizacionom
jedinicom-punktom. Ako se organizacione jedinice-punktovi nalaze
na više mjesta, onda se svaka od njih smatra posebnim punktom.
Organizational unit - station is a part of a public health institution,
and territorially can be located at the same place where a public
health institution is, or elsewhere. If all organizational units stations are at the same location (with the same address) then the
whole service is considered as one organizational unit – station. If
organizational units - stations are located at several places, then
each is considered as a separate unit/station.
Služba za stacionarno liječenje u opštim bolnicama prima na
liječenje bolesnike od svih vrsta bolesti. One su, u organizacionom
smislu, sastavljene od pojedinih odjeljenja (interno, zarazno,
hirurško, itd.).
In-patient stationary treatment in general hospitals provides
treatment against all kinds of diseases. By organizational principle,
they are composed of several departments (Department of Internal
Medicine, Infectious/Contagious Diseases Department, Surgical
Department, etc.).
Služba za stacionarno liječenje u specijalnim bolnicama prima i
liječi
bolesnike od bolesti za koje je dotična bolnica
specijalizovana (tuberkuloza pluća, kostiju, dječje bolesti, itd.).
Bolesnički dani su dani koje je jedno lice provelo u stacionarnoj
ustanovi, radi liječenja ili ispitivanja. U broj bolesničkih dana
uračunavaju se dani provedeni u stacionaru, uključujući i dan
otpusta, a ne uračunava se dan prijema.
Broj postelja u pojedinoj vrsti specijalnih bolnica ne čini cjelokupan
posteljni fond za dotičnu vrstu liječenja, već tome treba dodati i
broj postelja koje se nalaze u odnosnim specijalističkim
odjeljenjima službe za stacionarno liječenje u opštim bolnicama
namijenjenim bolnicama za liječenje od iste vrste bolesti.
In-patient stationary treatment service in special hospitals provides
treatment against a specific disease (pulmonary tuberculosis,
bones diseases, children’s diseases, etc.).
Hospitalization days are days a person has spent in stationary
institution, for treatment or medical examinations. These include
days actually spent in a given stationary unit as well as a release
day, while admittance day is excluded.
Number of beds in a certain specialized hospital does not
represent the total number of beds available for certain type of
treatment, since the number of beds in corresponding specialists’
departments for in-patient treatment of general hospitals should be
added.
Posjeta je svaki kontakt pojedinca sa ljekarom ili sa drugim
zdravstvenim radnikom u zdravstvenoj ustanovi, kući ili na drugom
mjestu, radi ostvarivanja zdravstvene zaštite.
A visit is every contact of an individual with a physician or another
health worker in a health institution, at home or elsewhere for
health care purposes.
Posjeta ljekaru zbog oboljenja, stanja ili povrede je kontakt koji
pojedinac učini sa ljekarom zbog nekog oboljenja, stanja ili
povrede. Ova posjeta može biti "prva" ili "ponovna."
A visit to a physician due to disease, state or injury is a contact
with a physician due to aforementioned reasons. This visit may be
the “first” one or “repeated” one.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
176
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
23
CHAPTER
Prva posjeta je kontakt koji pojedinac prvi put učini sa ljekarom
zbog nekog oboljenja, stanja ili povrede.
The first visit is a contact with doctor made for the first time due to
some disease, state or injury.
Ponovne posjete su sve ostale posjete u vezi sa oboljenjem,
stanjem ili povredom, do konačnog ishoda.
The repeated visit include all further visits related to the disease,
state or injury, until the final outcome
Prva posjeta ljekaru u savjetovalištu službe za zdravstvenu zaštitu
žena smatra se ona koju je trudna žena učinila prvi put tokom
jedne trudnoće.
The first visit to a doctor in a consultation centre of health care for
women is a visit made for the first time by a pregnant woman
during the same pregnancy.
Kao prva posjeta ljekaru u dječijem savjetovalištu smatra se ona
kada je dijete prvi put došlo u zdravstvenu ustanovu i za njega
popunjen dječiji karton.
The first visit to a doctor in children’s consultation centre is the first
visit of a child to a health institution when opening his/her health
care record.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
177
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ZDRAVSTVO
HEALTH
23 – 1. BOLNICE I STACIONARI
HOSPITALS AND STATIONARY FACILITIES
Bolesnici / Patients
Bolnice
Kreveti
Primljeni
Ispisani
Hospitals
Beds
Admitted
Released
Bolesnički
dani liječenih
bolesnika
Hospital days of
treated patients
Više i srednje
zdravstveno
osoblje
Niže
zdravstveno
osoblje
High and medium
level health staff
Lower level
health staff
Ljekari / Physicians
Ukupno
Specijalisti
Total
Specialists
BOLNICE / HOSPITALS
2009
2010
2011
2012
2013
8
8
8
8
8
1 707
1 706
1 706
1 697
1 656
62 292
66 435
66 451
68 406
68 216
62 301
65 459
66 470
68 504
66 550
445 262
436 768
430 755
429 802
430 692
448
460
445
494
486
348
368
365
388
344
1 120
1 135
1 127
1 109
1 156
44
41
42
42
42
-
STACIONARI / STATIONARY FACILITIES
2009
2010
2011
2012
2013
5
5
5
5
5
94
96
96
96
96
3 699
3 584
3 916
3 829
3 053
3 696
3 576
3 932
3 825
3 058
19 063
18 196
19 494
18 045
15 408
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
-
-
BOLNICE ZA PLUĆNE BOLESTI / HOSPITALS FOR PULMONARY DISEASES
2009
2010
2011
2012
2013
1
1
1
1
1
141
141
141
141
141
2 326
2 613
2 680
2 610
2 552
2 524
2 526
2 715
2 618
2 567
45 995
43 177
42 800
40 139
40 990
17
18
18
19
20
15
15
16
16
17
69
75
74
77
71
-
71
72
73
75
72
-
149
147
146
148
134
-
204
202
183
181
177
-
92
80
78
54*
59
-
NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE / NEUROPSYCHIATRY HOSPITALS
2009
2010
2011
2012
2013
1
1
1
1
1
241
241
241
241
241
1 215
1 302
1 387
1 105
1 172
1 214
1 308
1 385
1 113
1 158
96 265
94 020
98 426
95 488
93 336
14
14
14
14
17
12
12
12
11
10
INSTITUT ZA BOLESTI DJECE / PEDIATRIC HOSPITALS
2009
2010
2011
2012
1)
2013
1
1
1
1
1
138
138
138
138
138
4 952
4 900
4 589
4 396
4 990
4 948
4 901
4 581
4 387
5 001
29 984
30 398
30 437
29 876
30 359
48
48
46
46
46
34
34
35
36
41
CENTRI ZA REHABILITACIJU / REHABILITATION CENTERS
2009
2010
2011
2012
2013
1
1
1
1
1
1 457
1 457
1 457
1 457
1 457
14 929
14 715
15 294
14 015
15 163
14 929
14 715
15 294
13 975
15 203
182 072
199 000
202 129
187 136
199 029
22
20
22
20
18
18
16
18
17
16
ORTOPEDSKE BOLNICE / ORTHOPEDIC HOSPITALS
2009
2010
2011
2012
2013
1
1
1
1
1
122
122
122
122
122
1 896
2 099
1 880
1 875
2 046
1 946
2 052
1 877
1 944
2 052
26 424
30 321
35 267
30 073
29 369
24
22
26
23*
21
19
17
16
13*
17
OSTALE BOLNICE (onkologija i radioterapija) / OTHER HOSPITALS (oncology and radiotherapy)
2009
2010
2011
2012
2013
1
1
1
1
1
22
50
50
50
50
495
658
1 316
1 459
1 649
499
654
1 315
1 462
1 634
5 296
5 949
10 405
11 618
11 869
Izvor: Institut za javno zdravlje Crne Gore
1) Uračunata je i neonatologija
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
17
16
19
21
27
7
7
9
10
18
27
26
41
54
48
6
-
Source: Institute of Public Health of Montenegro
1) Neonatology is included.
178
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ZDRAVSTVO
HEALTH
23 – 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ODRASLIH
HEALTH CARE FOR ADULTS
2009
2010
2011
2012
2013
Organizacione jedinice
101
103
92
102*
100
Organizational units
Zdravstveni radnici
Ljekari specijalisti
Ljekari opšte medicine
Viši i srednji zdravstveni radnici
595
134
106
355
564
137
113
314
562
145
110
307
545*
141*
107
297
567
141
117
309
Health workers
Specialists
General practitioners
High and medium level health workers
1 725
655
1 070
1 926
770
1 156
2 162
917
1 245
2 267
982
1 285
2 359
1 050
1 309
23
29
32
32
21
Posjete – ukupno, hilj.
Prve
Ponovne
Kućne posjete ljekara u hilj.
Izvor: Institut za javno zdravlje Crne Gore
Home visits by physicians, in thous.
Source: Institute of Public Health of Montenegro
HEALTH CARE FOR WOMEN
22 –3. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA
Organizacione jedinice
Zdravstveni radnici
Ljekari specijalisti
Viši i srednji zdravstveni radnici
Posjete – ukupno, hilj.
Prve:
Trudnica
Ostalih žena
Ponovne posjete, hilj.
Visits -Total, in thous.
First
Repeated
2009
2010
2011
2012
2013
19
85
32
53
135
52
9
43
83
18
81
30
51
146
52
16
51
94
18
74
32
42
160
76
17
59
84
23
80
36
44
175
80
18
62
95
24
73
29
44
157
69
17
52
88
Organizational units
Health workers
Specialists
High and medium level health workers
Visits - Total, in thous.
First:
Pregnant women
Other women- patients
Repeated visits, in thous.
Izvor: Institut za javno zdravlje Crne Gore
Source: Institute of Public Health of Montenegro
23 – 4. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DJECE
HEALTH CARE FOR PRE–SCHOOL
AND SCHOL CHILDREN
2009
2010
2011
2012
2013
Organizacione jedinice
Zdravstveni radnici
Ljekari specijalisti
Ljekari opšte medicine
Viši i srednji zdravstveni radnici
26
263
85
5
173
29
247
79
2
166
26
222
80
7
135
28
223
81
5
137
28
223
83
3
137
Organizational units
Health workers
Specialists
General practitioners
High and medium level health workers
Posjete ljekaru (predškolska djeca), hilj.
U savjetovalištu (odojčad)
Prve:
U ordinaciji kod ljekara
Prve:
do 1 godine
1-2 godine
3-5 godina
6 i više godina
367
42
28
325
192
38
61
63
30
393
49
31
344
204
40
67
68
29
405
60
36
345
206
41
66
68
31
326
57
36
325*
210
42
63
75
30
353
56
34
352
217
43
70
73
30
Visits to physicians (pre-school children), in thous.
The counseling center (infants)
First:
In the doctor's office
First:
Up to one year
1-2 years of age
3-5 years of age
6 years and over
Posjete ljekaru (školska djeca), hilj.
Prve
Ponovne
329
177
152
274
169
105
260
163
97
248
156
92
274
168
106
Visits to physicians, (school children ) in thous.
First
Repeated
Izvor: Institut za javno zdravlje Crne Gore
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Source: Institute of Public Health of Montenegro
179
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ZDRAVSTVO
HEALTH
23 – 5. DOMOVI ZDRAVLJA – SPECIJALISTIČKA
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
PRIMARY HEALTH CENTER SPECIALISED HEALTH CARE
2009
2010
2011
2012
2013
Organizacione jedinice
127
120
119
107
95
Zdravstveni radnici
Ljekari – ukupno
Specijalisti
Viši i srednji zdravstveni radnici
214
80
71
134
228
80
73
148
202
73
67
129
167
173
67
61
100
68
62
105
Posjete (u ordinaciji) – ukupno, hilj.
Prve
Ponovne
380
219
161
415
228
187
433
248
185
312
311
161
151
153
158
Izvor: Institut za javno zdravlje Crne Gore
Organizational units
Health staff
Physicians – total
Specialists
High and medium level health workers
Visits (to physicians)-Total, in thous
First
Repeated
Source: Institute of Public Health of Montenegro
23 – 6. BOLNICE, SPECIJALISTIČKE AMBULANTE
HOSPITALS, AMBULANCES OF SPECIALISTS
2009
2010
2011
2012
2013
Organizacione jedinice
112
129
121
125
127
Organizational units
Zdravstveni radnici
274
294
280
309
319
Health staff
Ljekari – ukupno
53
54
55
62
73
Specijalisti
48
47
44
50
59
Viši i srednji zdravstveni radnici
221
240
225
247
246
High and medium level health workers
Posjete (u ordinaciji) – ukupno, hilj.
624
711
718
790
780
Visits (to physicians)-Total, in thous
Prve
350
398
295
437
474
First
Ponovne
274
313
423
353
306
Repeated
Izvor: Institut za javno zdravlje Crne Gore
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Physicians – total
Specialists
Source: Institute of Public Health of Montenegro
180
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ZDRAVSTVO
HEALTH
23 – 7. PRIJAVLJENI SLUČAJEVI ZARAZNIH BOLESTI
REGISTERED CASES OF CONTAGIOUS DISEASE
2013
2012
CRIJEVNE ZARAZNE BOLESTI
Salmonelloses
Dysenteria bacillaris
Toxiinfectio alimentaris
Enterocolitis acuta
Meningitis enterovirosa
Hepatitis virosa acuta A
Hepatitis virosa ac.n.i
Hepatitis virosa acuta E
Amoebiasis
Giardiasis – Lambliasis
Cl. difficile enterocolititis
RESPIRATORNE ZARAZNE BOLESTI
Tuberculosis activa
Syndroma pertusis
Angina streptococcica
Scarlatina
Meningitis epidemica
Encephalitis
Varicella
Parotitis epidemica
Mononucleosis infectiosa
Meningitis purulenta
Pneumonia
POLNO PRENOSIVE ZARAZ. BOLESTI
Syphilis
Gonorrhoea
Chlamydiasis genitalis
Hepatitis virosa acuta B
TRANSMISIVNE ZARAZNE BOLESTI
Leishmaniasis
Lume boreliosis
Malaria
Infectio West Nile viralis
ANTROPOZOONOZE
Tularemia
Brucellosis
Febris haemorrhagica cum n.syn
Febris haemorrhagica
Echinococcosis
Toksoplazmoza
Q febris
Leptospirosis
PARAZ. I MIKOT. ZARAZNE BOLESTI
Dermatophitia
Helmintiasis, non insignata
Pediculosis
Scabies
Taeniasis
Infectiones cestodicae aliae
Ascariasis
Enterobiasis
OSTALE ZARAZNE BOLESTI
Erysipelas
Ligionellosis
Hepatitis virosa acuta C
Herpes Zoster
Sepsa
KLICONOŠTVO
Latio B hepatitis antigeni
Latio anticorporis C hepa
Akutna flakcidna paraliza
Oboljeli
Infected
1 170
318
4
119
592
24
18
6
2
28
59
6 381
95
2
1 537
134
4 197
104
279
10
23
35
8
1
1
25
14
2
10
1
1
33
1
1
10
19
2
942
1
1
1
700
2
1
39
197
74
6
10
57
1
28
8
20
Umrli
Dead
1
1
-
Oboljeli
Infected
2 505
227
5
85
2 084
15
3
1
6
11
68
4 893
126
1
1 350
143
2
1
2 979
48
193
11
39
30
6
12
12
13
4
4
1
4
28
1
4
2
5
4
7
5
666
571
1
20
74
29
4
2
7
12
4
15
7
8
2
-
-
Izvor: Institut za javno zdravlje Crne Gore – Centar za epidemiologiju
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Umrli
Dead
1
1
-
INTESTINAL INFECTIONS
Salmonelloses
Dysenteria bacillaris
Toxiinfectio alimentaris
Enterocolitis acuta
Meningitis enterovirosa
Hepatitis virosa acuta A
Hepatitis virosa ac.n.i.
Hepatitis virosa acuta E
Amoebiasis
Giardiasis – Lambliasis
Cl. difficile enterocolititis
RESPIRATORY INFECTIONS
Tuberculosis activa
Syndroma pertusis
Angina streptococcica
Scarlatina
Meningitis epidemica
Encephalitis
Varicella
Parotitis epidemica
Mononucleosis infectiosa
Meningitis purulenta
Pneumonia
VENERAL DISEASES
Syphilis
Gonorrhoea
Chlamydiasis genitalis
Hepatitis virosa acuta B
VECTOR DISEASES
Leishmaniasis
Lume boreliosis
Malaria
Infectio West Nile viralis
ANTROPOZOONOSIS
Tularemia
Brucellosis
Febris haemorrhagica cum n.syn
Febris haemorrhagica
Echinococcosis
Toksoplazmoza
Q febris
Leptospirosis
PARASITIC AND MYCOSIS DISEASES
Dermatophitia
Helmintiasis, non insignata
Pediculosis
Scabies
Taeniasis
Infectiones cestodicae aliae
Ascariasis
Enterobiasis
OTHER DISEASES
Erysipelas
Ligionellosis
Hepatitis virosa acuta C
Herpes Zoster
Sepsis
CARRIERS
Latio B hepatitis antigeni
Latio anticorporis C hepa
Acute flaccid paraliysis
Source: Institute of Public Health of Montenegro – Epidemiology
181
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
ZDRAVSTVO
HEALTH
23 – 8. APOTEKARSKA USTANOVA „MONTEFARM”
Organizacione jedinice - apoteke
Medicinsko osoblje
Diplomirani farmaceuti
Farmaceutski tehničari
Administrativno osoblje
Tehničko osoblje
Ostvareni prihodi u hilj. EUR
PHARMACY „MONTEFARM”
2009
2010
2011
2012
2013
42
313
95
218
71
42
39 418
44
296
98
198
61
40
41 504
44
226
85
141
43
32
40 217
44
226
86
140
62
32
43 086
45
265
98
167
57
34
46 608
Izvor: Apotekarska ustanova ” MONTEFARM ”
Source: Pharmacy "MONTEFARM ”
23 –9. ZDRAVSTVENI RADNICI ZAPOSLENI U
1)
ZDRAVSTVU I BOLNIČKE POSTELJE
Ljekari
Physicians
2009
2010
2011
2012
2013
1 346
1 276
1 294
1 308
1 379
Stomatolozi
Farmaceuti
Stomatologists
Pharmacists
37
30
29
30
28
92
91
92
93
105
Organizational units-pharmacies
Medical staff
Graduated pharmacists
Pharmacists technicians
Administrative staff
Technical staff
Realized income in thous. EUR
HEALTH WORKERS EMPLOYED IN PUBLIC HEALTH
1)
SERVICES AND BEDS AVAILABLE
Zdrav.radnici sa
višom i srednjom
stručnom
spremom
Zdravstveni
radnici sa
nižom
stručnom
spremom
health workers
with high and
secondary
education
Health
workers with
lower educ.
4 071
3 669
3 877
3 760
4 126
7
4
7
8
12
Stanovnika
Bolesničke
postelje
Beds
3 922
3 951
3 951
3 942
3 901
Ispisani
bolesnici
Released
patients
92 057
95 191
97 569
97 828
97 223
Bolesnički dani
Hospitalization
days
850 361
857 829
869 713
842 177
851 052
Inhabitants
na 1
ljekara
Per 1
physician
469
485
479
476
450
Izvor: Institut za javno zdravlje Crne Gore
Source: Institute of Public Health of Montenegro
1)
1)
Podaci uključuju i Institut ”Dr. Simo Milošević”, AD Igalo
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
182
na 1
bolesničku
postelju
Per 1 bed
161
157
157
158
159
Data of Institute ”Dr. Simo Milošević”, AD Igalo also included
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
24
CHAPTER
PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
PENSION AND DISABILITY INSURANCE
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Podaci o penzijskom i invalidskom osiguranju prikupljaju se
redovnim godišnjim izvještajima od Fonda penzijskog i
invalidskog osiguranja.
Data on pension and disability insurance have been collected
through regular annual statistical reports from Fund for Pension and
Disability Insurance.
Obuhvatnost
Coverage
Podaci o korisnicima prava po osnovu penzijskog i invalidskog
osiguranja su potpuni.
Data about beneficiaries of pension and disability insurance are
complete.
Definicije
Definitions
Korisnici prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja
obuhvataju korisnike prava na penziju (starosnu, invalidsku,
porodičnu, kao i po osnovu staža navršenog u drugoj zemlji),
korisnike naknade za tjelesno oštećenje, naknade za tuđu pomoć
i njegu.
Beneficiaries of pension and disability insurance include persons
entitled to pension (old-age, disability, survivors’; as well as those
based on accrued years of service in another country), persons
entitled to benefits for physical injury, aid and nursing.
Inostrane penzije su isplaćene penzije crnogorskim penzionerima
koji žive u inostranstvu, a kojima je odobren transfer penzija u
inostranstvo.
Pensions paid to beneficiaries living abroad – pensions paid to
Montenegrin pensioners living abroad and to whom a transfer of
pensions abroad has been granted.
U naknade spadaju naknada za tjelesno oštećenje, invalidske
penzije nezaposlenih invalida II i III kategorije, invalidske penzije
zaposlenih invalida rada II i III kategorije, kao i sredstva na ime
pomoći korisnika prava (pogrebni troškovi).
Compensations include compensations for disability, disability
pensions of unemployed invalids of the II and III category, disability
pensions of disabled workers of the II and III category, as well as
funds for assistance to beneficiaries (compensations for funeral
expenses).
Doprinosi na isplaćene penzije obuhvataju doprinose za
zdravstvenu zaštitu korisnika penzija i invalida rada.
Contributions on paid out pensions are contributions for health care
of pension beneficiaries and disabled workers.
Ostali izdaci obuhvataju: materijalne rashode, investicije,
troškove isplate penzija, sredstva za određene namjene itd.
Other costs include: material expenses, investments, defrayed
pensions, means for specific purposes etc.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
183
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
PENSION AND DISABILITY INSURANCE
24 –1. PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
2009
PENSION AND DISABILITY INSURANCE
2010
2011
2012
2013
1)
KORISNICI PRAVA
BENEFICIARIES
1)
Starosne penzije
44 500
46 889
51 204
54 229
56 658
Old-age pensions
Invalidske penzije
24 135
24 104
23 866
23 515
23 211
Disability pensions
Porodične penzije
27 699
28 203
28 369
28 733
28 820
Survivor benefits
Naknada za tjelesno oštećenje
6 556
6 329
6 080
5 811
5 566
Compensation for disability
Naknada za tuđu pomoć i njegu
1 446
1 366
1 279
1 192
1 121
Aid and Care compensation
IZDACI, u hilj. EUR
EXPENDITURES, in thous. EUR
Starosne penzije
164 044
170 973
189 882
209 408
214 356
Old-age pensions
Invalidske penzije
69 171
68 528
70 806
71 391
70 353
Disability pensions
Porodične penzije
69 520
70 519
74 076
76 394
76 521
Survivor benefits
Inostrane penzije
6 502
7 311
8 704
8 636
9 326
Foreign pensions
Naknada za tjelesno oštećenje
3 899
3 455
3 335
3 227
3 046
Compensation for disability
Dodatak za tuđu pomoć i njegu
3 939
3 187
2 990
2 829
2 643
Aid and care compensation
Ostale naknade
6 329
7 000*
7 082
7 078
6 945
Other compensations
32 181
-
-
-
-
24 508
5 187*
4 272
4 277
4 364
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Ostali izdaci
2)
Izvor: Fond PIO CG
1)
2)
Other costs
Data source: Fund for Pension & Disability Insurance of MNE
Stanje – decembar
Doprinosi za zdravstveno osiguranje penzionera ne plaćaju se od 2010. god.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Contributions for health
2)
insurance
1)
2)
184
Situation - december
Contributions for health insurance of pensioners are not paid since 2010
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
25
CHAPTER
SOCIJALNA ZAŠTITA
SOCIAL WELFARE
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Podaci o socijalnoj zaštiti djece, mladih i odraslih lica rezultat su
redovnih statističkih istraživanja. Podaci o ustanovama za
smještaj djece, mladih i odraslih lica i o centrima za socijalni rad
prikupljaju se u dvogodišnjoj periodici.
Data on social welfare of children, youth and adults result from
regular statistical surveys. Data about institutions for children, youth
and adults and social work centres are collected on a two-year
basis.
Podaci o maloljetnim i punoljetnim korisnicima, pruženim
oblicima, mjerama i uslugama socijalne zaštite prikupljaju se u
godišnjoj periodici.
Data about juvenile and adult beneficiaries, forms, measures and
services of social welfare are collected annually.
Coverage
Obuhvat
Data about social welfare institutions refer to institutions for children
and youth, homes for adults, and employees in these institutions.
Podaci o ustanovama za socijalnu zaštitu obuhvataju ustanove
za djecu i mlade i ustanove za smještaj odraslih, kao i radnike u
ustanovama za socijalnu zaštitu.
Data about beneficiaries and forms, measures and services of
social welfare have been published for the first time in Statistical
Yearbook 2004. Data about social welfare beneficiaries, juveniles
and adults refer to the situation at the end of a reference year, while
data on forms, measures and services refer to the whole reference
year.
U Statističkom godišnjaku za 2004. godinu, prvi put su
publikovani podaci o korisnicima i oblicima, mjerama i uslugama
socijalne zaštite. Podaci o korisnicima socijalne zaštite,
maloljetnim i punoljetnim licima odnose se na stanje na kraju
izvještajne godine, a podaci o oblicima, mjerama i uslugama
obuhvataju cijelu izvještajnu godinu.
Definicije
Definitions
Ustanove za djecu i mlade (ustanove za djecu i mlade lišene
roditeljskog staranja, ustanove za djecu i mlade ometene u
psihičkom i fizičkom razvoju, ustanove za djecu i mlade sa
poremećajima u ponašanju) obezbjeđuju privremeno ili trajno
zbrinjavanje,
ishranu,
zdravstvenu
zaštitu,
vaspitanje,
obrazovanje i stručno osposobljavanje djece i mladih kojima je
potreban ovakav oblik zaštite.
Institutions for children and youth (institutions for children and youth
deprived of parental care, institutions for physically and mentally
handicapped children and youth, institutions for children and youth
with behaving disorders) provide temporary or permanent care,
meals, health care, education, upbringing and professional children
and youth training, if needed.
Institutions for adults (shelters, homes for the aged and retirement
homes, homes for disabled adults, combined homes) provide
temporary or permanent accommodation, meals, care and health
care to adults and the aged people without means of subsistence,
without family care, being physically and mentally handicapped and
thus incapable of independent life and without possibility to obtain
necessary care and assistance in their own family.
Ustanove za odrasle (prihvatilišta, domovi za stare i iznemogle,
domovi za zbrinjavanje odraslih invalida, kombinovani domovi)
obezbjeđuju privremeni ili trajni smještaj, ishranu, njegu i
zdravstvenu zaštitu odraslim i ostarjelim licima koja su bez
sredstava za život, bez porodičnog staranja, ometene u
psihičkom ili fizičkom razvoju, i usljed toga nesposobna za
samostalan život, a i bez uslova da im se odgovarajuća njega i
pomoć obezbijedi u sopstvenoj porodici.
Employees of the above institutions refer to permanently employed
workers in institutions for children and youth as well as institutions
for adults: educators, health workers, social workers, psychologists,
pedagogues, highly qualified and qualified workers, administrative
and other workers.
Radnici ustanova za socijalnu zaštitu su radnici u stalnom
radnom odnosu u ustanovama za djecu i mlade i ustanovama za
odrasle i to: vaspitni radnici, zdravstveni radnici, socijalni radnici,
psiholozi, pedagozi i defektolozi, VKV i KV radnici,
administrativni i ostali radnici.
Beneficiary of a social welfare is any person who has used, during a
reference year, at least once or several times any forms, measures
or services of social welfare. Beneficiaries are classified according
to a basic category representing the predominant disturbance of an
individual, i.e. his basic need for social welfare. Social welfare
beneficiaries are classified into juvenile and adult beneficiaries.
Korisnik socijalne zaštite je svako lice koje je u toku izvještajne
godine, jednom ili više puta koristilo određene oblike, mjere ili
usluge centra za socijalni rad, odnosno službi socijalne zaštite.
Razvrstavanje korisnika je izvršeno prema osnovnoj kategoriji
koja predstavlja preovlađujući poremećaj pojedinca, tj. njegovo
osnovno stanje socijalne potrebe. Korisnici socijalne zaštite
razvrstavaju se na maloljetne i punoljetne korisnike.
Adult beneficiaries are divided into: maladjusted, physically and
mentally handicapped, destitute persons and other adult
beneficiaries.
Punoljetni korisnici dijele se na: one sa poremećajima u
ponašanju, na punoljetne korisnike psihički i fizički ometene, na
materijalno neobezbijeđena lica, i na ostale punoljene korisnike.
Juvenile beneficiaries are divided into: persons in need due to
family situation, maladjusted, mentally disturbed, physically
handicapped and other juvenile beneficiaries.
Maloljetni korisnici dijele se na: ugrožene porodičnom situacijom,
sa poremećajima u ponašanju, ometeni u psihičkom razvoju,
ometeni u fizičkom razvoju i na ostale maloljetne korisnike.
The form, measure or social welfare service refer to any kind of
social protection activity carried out by a social welfare institution or
centre, according to the law and regulations established in this
area.
Pod oblikom, mjerom ili uslugom socijalne zaštite podrazumijeva
se svaki slučaj sprovedene socijalne zaštite, na osnovu zakona i
propisa iz ove oblasti, od strane centra za socijalni rad ili službe
socijalne zaštite.
Data about forms, measures and services of social welfare relate to
the number of cases within certain forms, measures and service
carried out during the reference period, but not to the number of
persons.
Podaci o oblicima, mjerama i uslugama socijalne zaštite odnose
se na broj slučajeva pojedinih oblika, mjera i usluga sprovedenih
u toku izvještajnog perioda, a ne na broj lica.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
185
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
SOCIJALNA ZAŠTITA
SOCIAL WELFARE
25 – 1. USTANOVE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
Ustanove
SOCIAL WELFARE INSTITUTIONS
Korisnici
Radnici
Beneficiaries
Employees
vaspitači
zdravstveni
ostali instrukstručni1) tori 2)
administrativni
Institutions
ukupno
žene
ukupno
Total
Females
Total
Ustanove za djecu i
mlade
6
514
200
387
287
121
53
30
22
31
130
Instituitons for
Children and Youth
Lišene roditeljskog staranja
1
156
63
100
80
28
26
4
-
11
31
Deprived of parental
care
Ometene u psihičkom i
fizičkom razvoju
4
338
133
246
188
71
26
26
17
15
91
Mentally & physically
handicapped
Vaspitno zapuštenu
1
20
4
41
19
22
1
-
5
5
8
4
377
254
168
134
-
69
10
-
13
76
Homes for adults
10
53 544
26 688
302
224
-
-
160
-
87
55
Centres for social
welfare
žene
ostali
Females Educa- Medical Other Instruc- Admininistr Other
tors
staff
ative
skilled1) tors 2)
2010
Ustanove za odrasle
Institutions for adults
Za zbrinjav. odraslih
Centri za socijalni rad
Neglected
2012
Ustanove za djecu i
omladinu
6
400
157
393
292
125
50
29
24
30
135
Institutions for
Children and Youth
Lišene roditeljskog staranja
1
121
53
96
77
31
23
-
-
11
31
Deprived of parental
care
Ometenu u psihičkom i
fizičkom razvoju
4
259
100
258
197
77
26
29
18
13
95
Mentally & physically
handicapped
Vaspitno zapuštenu
1
20
4
39
18
17
1
-
6
6
9
Za zbrinjav. odraslih 3)
4
455
296
163
132
-
67
7
-
16
73
Homes for adults 3)
Centri za socijalni rad
10
48 540
23 905
295
218
-
-
159
-
92
44
Centres for social
welfare
Ustanove za odrasle
Neglected
Institutions for adults
Obuhvaćeni su socijalni radnici, psiholozi,
pedagozi i defektolozi
2) Obuhvaćeni su i kvalifikovani radnici
3) Uključene privatne ustanove za odrasle
Social workers, psychologists, educators and
defectologists are included
2) Qualified workers are included as well
3) Included private institutions for adults
1)
1)
25 – 2. KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE
Maloljetni korisnici - ukupno
Ugroženi porodičnom situacijom
SOCIAL WELFARE BENEFICIARIES
2009
2010
2011
2012
2013
26 159
25 213
23 639
21 459
15 507
Juvenile beneficiaries / Total
22 502
21 674
20 233
18 571
12 276
In need due to family situation
Sa poremećajima u ponašanju
1 700
1 738
1 641
1 344
1 364
Maladjusted
Ometeni u psihofizičkom razvoju
1 860
1 682
1 599
1 399
1 750
Mentally & physically handicapped
97
119
166
145
117
28 398
28 331
28 128
27 081
26 871
Sa poremećajima u ponašanju
1 547
1 456
1 372
1 294
1 339
Maladjusted
Fizički i psihički ometeni
4 236
4 444
4 730
5 021
5 361
Mentally & physically handicapped
Ostali
Punoljetni korisnici - ukupno
Materijalno neobezbijeđeni
Other
Adult beneficiaries / Total
18 261
18 192
17 846
16 979
16 466
Ostarjeli
3 286
3 113
3 044
2 771
2 657
Old people
Ostali
1 068
1 126
1 136
1 016
1 048
Other
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
186
Destituted persons
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
SOCIJALNA ZAŠTITA
SOCIAL WELFARE
25 – 3. OBLICI, MJERE I USLUGE SOCIJALNE
ZAŠTITE, 2013.
SOCIAL WELFARE FORMS, MEASURES
AND SERVICES, year 2013
Punoljetni korisnici
Adults
Ukupno
Total
sa poremećajima u
ponašanju
Maladjusted
1)
Oblici socijalne zaštite
fizički i
psihički
ometeni
Physically
and mentally
handicapped
materijalno
neobezbijeđeni
Destituted
persons
ostarjeli
The
aged
ostali
Other
26 168
103
3 934
13 486
1 566
355
303
5
93
3
69
5
Custody
32
-
-
-
-
-
Adoption
Starateljstvo
Usvojenje
Smještaj u :
99
-
10
8
2
-
Another family
223
-
23
49
101
3
Social care center
32
4
10
1
2
-
Another institution
19 206
32
502
12 870
583
294
6 273
62
3 296
555
809
53
4 331
210
118
277
66
355
socijalnu ustanovu
drugu ustanovu
Novčane pomoći
Ostale pomoći
1)
Financial benefits
Other benefits
Measures of social welfare
2 519
2
5
4
3
1
Provision of spending the
summer vacation and
convalescent leave
Upućivanje na školovanje
77
6
12
6
-
2
Enrollment in school
Zapošljavanje
10
-
10
0
-
-
Employment
Predlog sudu za dodjelu
djece
636
9
5
5
-
249
Mjere prema maloljetnicima
260
-
-
-
-
-
Ostale mjere
829
193
86
262
63
103
Other measures
13 812
587
1 207
2 103
1 073
867
Social work and services
Pomoć u sređivanju
porodičnih odnosa
1 114
22
26
35
17
172
Assistance in normalizing
family relations
Pomoć u ostvarivanju prava
2 571
70
355
741
674
133
Assistance in achieving the
rights
Razvrstavanje (dijagnost.)
1 129
78
297
74
19
65
Categorization (diagnostics)
Ostale usluge
8 998
417
529
1 253
363
497
Obezbjeđivanje ljetovanja i
oporavka
Usluge socijalnog rada
1)
1)
Accommodation in:
drugu porodicu
Mjere socijalne zaštite
Forms of social welfare
1)
1)
Broj intervencija – slučajeva
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
187
1)
Custody of a child
Measures for juveniles
1)
Other services
Number of interventions - cases
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
SOCIJALNA ZAŠTITA
SOCIAL WELFARE
25 – 3. OBLICI, MJERE I USLUGE SOCIJALNE
ZAŠTITE, 2013.
SOCIAL WELFARE FORMS, MEASURES
AND SERVICES, year 2013
/nastavak/
/continued/
Maloljetni korisnici
Juvenile beneficiaries
ugroženi
porodičnom
situacijom
In need due to
family situation
1)
Oblici socijalne zaštite
Starateljstvo
Usvojenje
Smještaj u :
drugu porodicu
socijalnu ustanovu
drugu ustanovu
ometeni u
psihičkom
razvoju
ometeni u
fizičkom
razvoju
Maladjusted
Mentally
handicapped
Physically
handicapped
ostali
Other
101
2
-
458
4
5
404
1
-
480
7
-
77
25
1
1
2
5
12
-
4
3
1
4
6
4 649
388
51
40
69
368
46
350
110
352
2 884
286
47
36
52
Measures of social welfare
2 435
8
17
15
29
Provision of spending the
summer vacation and
convalescent leave, infant
nursery
18
11
7
5
10
Enrollment in school
-
-
-
-
-
Employment
364
3
1
-
-
Custody of a child
Mjere prema maloljetnicima
27
209
9
6
9
Measures for juveniles
Ostale mjere
40
55
13
10
4
Other measures
5 303
1 314
454
392
512
Pomoć u sređivanju
porodičnih odnosa
765
21
13
18
25
Assistance in normalizing
family relations
Pomoć u ostvarivanju prava
269
63
104
74
88
Assistance in achieving the
rights
119
387
36
25
29
Categorization (diagnostics)
4 150
843
301
275
370
Ostale pomoći
Mjere socijalne zaštite
1)
Obezbjeđivanje ljetovanja i
oporavka, jaslica
Upućivanje na školovanje
Zapošljavanje
Predlog sudu za dodjelu djece
Usluge socijalnog rada
1)
Razvrstavanje (dijagnost.)
Ostale usluge
1)
Broj intervencija – slučajeva
Broj djece korisnika dodataka za djecu
Isplaćena sredstva, hiljade EUR
Social work and services
1)
1)
Other services
2009
2010
2011
2012
2013
9 539
10 028
10 260
10 777
10 788
Number of beneficiaries
18 599
19 436
19 795
20 670
20 627
Number of children
4 250
4 424
4 731
4 927
4 962
Pay-outs, in thous. EUR
Source: Ministry of Labour and Social Welfare of Montenegro
Podaci se odnose na prosječan broj nosilaca prava na dodatak za djecu i
prosječan broj djece korisnika dječijih dodataka. Iznos isplaćenih sredstava dat je
na godišnjem nivou.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Other benefits
CHILDREN'S ALLOWANCE1)
Izvor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja CG.
1)
Financial benefits
Number of interventions - cases
25 – 4. DODATAK ZA DJECU1)
Broj nosilaca prava na dod. za djecu
Forms of social welfare
Custody
Adoption
Accommodation in:
Another family
Social care center
Another institution
1)
5 281
114
27
Novčane pomoći
1)
sa poremećajima u ponašanju
188
1)
Data refer to the average number of holders of rights to child allowance
and the average number of children using child benefits. Funds paid on
annual basis.
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
26
CHAPTER
PRAVOSUĐE
JUDICIARY
Izvori i metodi prikupljanja podataka
Sources and methods of data collection
Podaci o maloljetnim i punoljetnim učiniocima krivičnih djela
dobijeni su redovnim statističkim istraživanjima.
Data about juvenile and adult perpetrators of a crime are obtained
through regular statistical surveys.
Podaci o sudovima i sudijama, državnim tužilaštvima i državnim
tužiocima, kao i o advokatima i advokatskim pripravnicima
dobijeni su od izvještajnih jedinica i od Ministarstva pravde Crne
Gore.
Data about courts and judges, public Prosecutors’ offices and
public prosecutors, as well as lawyers and law clerks are obtained
from the reporting units and Ministry of Justice of the Montenegro.
Coverage
Obuhvat
Crime as a socially negative occurrence has been fully covered
since statistical surveys include all adults and juveniles who
committed the crimes (including crimes committed by unknown
persons).
Obuhvatnost kriminaliteta kao društveno negativne pojave je
potpuna, jer se statističkim istraživanjima obuhvataju svi
punoljetni i maloljetni učinioci krivičnih djela (uključujući i krivična
djela izvršena od nepoznatih učinioca).
Definitions
Definicije
Kao punoljetni učinioci krivičnih djela smatraju se lica koja su u
vrijeme izvršenja krivičnog djela imala navršenih 18 godina života,
protiv kojih su postupak po krivičnoj prijavi i prethodni postupak
završeni, optužena lica protiv kojih je krivični postupak
pravosnažno završen i osuđena lica.
Adult perpetrators of a crime are those persons who were 18 or
over at the time of committing criminal acts, and against whom the
preliminary hearings and legal proceedings have been conducted
and legally concluded; the accused persons against whom the legal
proceedings have been concluded by finally binding court decision
and sentenced persons.
Kao prijavljeno lice - poznati učinilac smatra se punoljetni učinilac
krivičnog djela protiv koga su postupak po krivičnoj prijavi i
prethodni postupak završeni odlukom kojom je: odbačena prijava,
prekinuta istraga, obustavljena istraga ili podnijeta optužnica optužni predlog.
Reported person - known perpetrator is an adult perpetrator of a
crime, against whom legal proceedings and preliminary hearings
were concluded by a decision according to which: criminal charges
are rejected, investigation discontinued, submitted charges indictment or investigation dismissed.
Reported person - an unknown perpetrator is an unknown person
against whom the criminal charges have been brought at a public
prosecutor's office, but who has not been captured even a year
after criminal charges were brought.
Kao prijavljeno lice - nepoznati učinilac smatra se nepoznato lice
protiv koga je zbog učinjenog krivičnog djela podnijeta krivična
prijava državnom tužilaštvu, a koje nije otkriveno i po isteku
godine dana od dana podnošenja krivične prijave.
Accused person is an adult against whom an indictment, legal
charges or a private suit has been brought at a court, and against
whom legal proceedings have been conducted and a court decision
made according to which private suit has been rejected,
proceedings suspended or indictment rejected, acquittal brought,
security measures brought without execution of a sentence or a
perpetrator is pronounced guilty.
Pod pojmom optuženo lice podrazumijeva se punoljetno lice protiv
koga su sudu podnijete optužnica, optužni predlog ili privatna
tužba, protiv koga je krivični postupak pravosnažno završen
odlukom suda kojom je odbačena privatna tužba, obustavljen
postupak ili optužba odbačena, učinilac oslobođen optužbe,
optužba odbijena, izrečena mjera bezbjednosti bez izvršenja
kazne ili je učinilac proglašen krivim.
Convicted person is an adult being pronounced guilty and against
whom following criminal sanctions have been imposed:
punishment, conditional discharge, reprimand, security measures,
corrective measures, guilty verdict but released from sentence.
Punoljetno lice koje je proglašeno krivim i prema kome su
izrečene krivične sankcije: kazna, uslovna osuda i sudska
opomena, mjera bezbjednosti i vaspitna mjera, kao i lice proglašeno krivim, a oslobođeno od kazne, smatra se osuđenim licem.
Juvenile perpetrators of a crime are persons who reached the age
of 14 but not yet 18 at the time of committing the crime, and against
whom legal proceedings have not been initiated (criminal charges
dropped) or preparatory proceedings have been suspended; the
charge motion for pronouncing the sentence / measures has been
submitted, legal proceedings in the juvenile court suspended and
against whom the sanctions have been imposed.
Kao maloljetni učinioci krivičnih djela smatraju se lica koja su u
vrijeme izvršenja krivičnog djela imala navršenih 14, a nijesu
navršila 18 godina, prema kojima postupak po krivičnoj prijavi nije
pokrenut (prijava je odbačena), ili je pripremni postupak
obustavljen, prema kojima je podnijet predlog za izricanje kazne –
mjere, krivični postupak pred vijećem za maloljetnike obustavljen i
prema kojim su izrečene sankcije.
Juvenile who reached the age of 14 but not yet 16 at the time of
committing the crime, and who cannot be punished but correctional
measures can be imposed on him, is considered a younger
juvenile. A juvenile who reached the age of 16 but not yet 18 and
who can be sentenced to a juvenile prison, is considered an elder
juvenile.
Maloljetnik koji je u vrijeme izvršenja krivičnog djela navršio 14, a
nije navršio 16 godina, koji se ne može kazniti, već se prema
njemu izriču vaspitne mjere, smatra se mlađim maloljetnikom, a
maloljetnik koji je navršio 16, a nije navršio 18 godina, koji se
može kazniti kaznom maloljetničkog zatvora, smatra se starijim
maloljetnikom.
Reported juvenile is an underaged person against whom legal
proceedings have not been initiated (criminal charges dropped),
and against whom preparatory proceedings are suspended or the
charge motion submitted to a juvenile court for pronouncing a
sentence or correctional measures.
Kao prijavljeno maloljetno lice smatra se maloljetnik prema kome
postupak po krivičnoj prijavi nije pokrenut (prijava je odbačena),
prema kome je pripremni postupak obustavljen, ili je podnijet
predlog vijeću za maloljetnike za izricanje kazne ili vaspitne mjere.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
189
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
POGLAVLJE
Pod pojmom optuženo lice podrazumijeva se maloljetnik prema
kome je podnijet predlog vijeću za izricanje kazne – mjere, te je
postupak završen odlukom kojom je: obustavljen postupak pred
vijećem, izrečena mjera bezbjednosti bez izricanja sankcije, ili
izrečen maloljetnički zatvor ili vaspitna mjera.
Maloljetni učinilac krivičnog djela prema kome je izrečena sankcija
– maloljetnički zatvor ili vaspitna mjera smatra se osuđenim licem.
Obuhvaćeni su i podaci o oštećenima (žrtvama) krivičnih djela, čiji
su učinioci punoljetna i maloljetna lica, a u skladu sa zahtjevima
po Master planu. Ovi podaci se obuhvataju od 2007. godine.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
26
CHAPTER
Accused juvenile is an underaged person against whom a charge
motion was submitted to a juvenile court for pronouncing a
sentence / measures, and the proceedings have been concluded
by a court decision according to which: proceedings at the juvenile
court were suspended; security measures brought without imposing
criminal sanctions, sentence to a juvenile prison pronounced or
correctional measures imposed.
Convicted person is an underaged perpetrator of a crime, against
whom a criminal sanction has been imposed such as juvenile
imprisonment or correctional measures.
There are included data on victims of criminal whose actors are full
aged and minor aged persons according to requests of Master
plan.These data are included since 2007.
190
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PRAVOSUĐE
JURIDICIARY
26 – 1. SUDOVI OPŠTE NADLEŽNOSTI
COURTS OF GENERAL JURISDICTION
2009
2010
2011
2012
2013
1
2
15
1
2
15
1
2
15
1
2
15
1
2
15
14
50
153
18
55
149
18
54
147
18
53
148
18
52
146
SUDOVI
Vrhovni
Viši
Osnovni
SUDIJE
Vrhovnog suda
Viših sudova
Osnovnih sudova
COURTS
Supreme courts
High courts
Municipal courts
JUDGES
In supreme courts
In hIgh courts
In municipal courts
PRIVREDNI SUDOVI / COMMERCIAL COURTS
PRIVREDNI SUD
Sudije
2
24
2
23
2
22
2
22
2
21
COMMERCIAL COURT
Judges
1
10
APPELATE COURT
Judges
APELACIONI SUD / APPELATE COURT
APELACIONI SUD
Sudije
1)
1
9
1
11
1
12
1
11
1)
UPRAVNI SUD / ADMINISTRATIVE COURT
UPRAVNI SUD
Sudije
1)
2)
2)
1
9
1
9
1
10
1
10
1)
Apelacioni sud je osnovan 1. 4. 2005. god.
Upravni sud je osnovan 1. 1. 2005. god.
2)
26 – 2. VIJEĆE I ORGANI ZA PREKRŠAJE
1
10
ADMINISTRATIVE COURT
Judges
2)
Appelate Court was established on 1 April 2005
Administrative Court was established on 1 January 2005
MAGISTRACY COUNCIL AND AUTHORITIES FOR MISDEMEANORS
2009
2010
2011
2012
2013
Vijeće za prekršaje
Područni organi za prekršaje
1
17
1
17
1
17
1
17
1
17
Magistracy Council
Regional authorities for misdemeanors
Sudije
Vijeća za prekršaje
Područnih organa za prekršaje
66
9
57
64
9
55
67
9
58
67
9
58
66
9
57
Magistrates in
Magistracy Council
Regional authorities for misdemeanors
26 – 3. DRŽAVNI TUŽIOCI I NJIHOVI ZAMJENICII
STATE PROSECUTORS AND THEIR DEPUTIES
2009
2010
2011
2012
2013
Vrhovni državni tužilac
Zamjenici
1
8
1
7
1
8
1
7
1
7
Supreme State Prosecutor
Deputies
Specijalni tužilac
Zamjenici
1
5
1
5
1
7
1
7
1
7
Special Prosecutor
Deputies
Viši državni tužilac
Zamjenici
2
16
2
15
2
15
2
15
2
16
High State Prosecutor
Deputies
Osnovni državni tužilac
Zamjenici
13
43
13
50
13
63
13
62
13
64
Basic State Prosecutor
Deputies
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
191
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PRAVOSUĐE
JURIDICIARY
26 – 4. ADVOKATI I ADVOKATSKI PRIPRAVNICI
2009
LAWYERS AND LAW APPRENTICES
2010
2011
2012
2013
UKUPNO
797
714
890
1 010
1 066
Advokati
561
578
650
690
724
Lawyers
Advokatski pripravnici
236
136
240
320
342
Law clerks (Apprentices)
26 – 5. PRIJAVLJENA MALOLJETNA LICA PREMA
KRIVIČNOM DJELU, POLU, VRSTI ODLUKE
I TRAJANJU PRITVORA, 2013.
TOTAL
REPORTED JUVENILS, BY CRIMINAL ACTS, SEX,
TYPE OF COURT DECISION AND DURATION OF
CONFINEMENT, in 2013
Krivična djela protiv: / Criminal acts against:
sloboda i
prava
života
i
Ukupno
čovjeka i zdravlja
ljudi
tijela
građanina
Total
Human
Life and Human
health
body
and civil
rights 
freedom
UKUPNO
polne
slobode
imovine
Sexual
integrity
Property
opšte
sigurnosti
ljudi i
imovine
bezbjedjavnog reda
nosti
i mira
javnog
General saobraćaja Public order
safety of
and peace
Public
persons transport
and
safety
property
ostalo
Other
224
44
3
1
1
147
2
12
9
5
9
2
-
-
-
6
-
-
1
-
Females
Podnijet predlog za
izricanje sankcija
124
18
1
1
-
94
1
4
-
5
Motion submitted for
pronouncement of
sentence
Postupak nije
pokrenut
92
23
2
-
1
49
1
7
9
-
Legal proceedings
not initiated
Pripremni postupak
obustavljen
8
3
-
-
-
4
-
1
-
-
Preliminary
hearings dismissed
Pritvor
Žene
TOTAL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Confinement
Do 3 dana
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Up to 3 days
Preko 3 – 15 dana
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Over 3 up to 15 days
Preko 15 – 30 dana
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Over 15 up to 30 days
Preko 1 – 2 mjeseca
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Over 1 up to 2 months
Preko 2 – 3 mjeseca
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Over 2 up to 3 months
Preko 3 mjeseca
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Over 3 months
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
Nadzor organa
starateljstva
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Supervision by
custodial authority
Izdvajanje iz sredine
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
Relocation
Mjere u toku
pripremnog
postupka
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
192
Measures during
the preparatory
proceedings
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PRAVOSUĐE
JURIDICIARY
26 – 6. PRIJAVLJENA PUNOLJETNA LICA PREMA
KRIVIČNOM DJELU, POLU, VRSTI ODLUKE
I TRAJANJU PRITVORA U 2013. GODINI
REPORTED ADULTS BY CRIMINAL ACTS, SEX,
TYPE OF COURT DECISION AND DURATION OF
CONFINEMENT, IN 2013
Krivična djela protiv: / Criminal acts against:
ustavnog
uređenja i
bezbj. CG
Ukupno
Total
Constitution
and security
of MNE
života
i
tijela
Life and
body
sloboda i prava
čovjeka i
građana
časti i
ugleda
Human and
civil rights &
freedom
Honour
Sexual Marriage
reputeintegrity and family
tion
polne
slobode
braka i
porodice
prava iz
rada
Labor
rights
SVEGA
6 197
3
479
312
-
29
303
25
All
Poznati učinioci
Žene
Odbačena prijava
Prekinuta istraga
Obustavljena istraga
Pokrenuta optužnica
neposredno
poslije sprovedene
istrage
4 613
577
1 046
1
17
3 541
2 699
2
1
1
-
434
27
44
1
389
266
288
31
71
1
216
187
-
23
2
21
13
302
40
62
240
195
16
6
9
7
7
Known perpetrators
Females
Criminal charges rejected
Investigation discontinued
Investigation dismissed
Indictment initiated
Immediately
842
1
123
29
-
8
45
-
8
-
-
-
-
-
-
-
148
1
21
39
21
24
42
1 584
1
37
4
2
5
6
20
45
2
2
24
-
4
2
1
1
6
4
1
3
1
9
Ustupanje stranoj
državi
Pritvor
Do 3 dana
Preko 3 – 15 dana
Preko 15 – 30 dana
Preko 1 – 2 mjeseca
Preko 2 – 3 mjeseca
Preko 3 mjeseca
Nepoznati učinioci
After investigation
Giving over to foreign country
Confinement
Up to 3 days
Over 3 up to 15 days
Over 15 up to 30 days
Over 1 up to 2 months
Over 2 up to 3 months
Over 3 months
Unknown perpetrators
/continued/
/nastavak/
Krivična djela protiv : / Criminal acts against:
opšte
sigurnosti
ljudi i imovine
bezbjednosti
javnog
saobraćaja
Property
General safety
of persons and
property
Public
transport
safety
2 295
159
601
377
275
150
1 136
144
231
5
896
642
81
6
6
75
60
537
69
163
1
373
281
355
14
35
320
252
253
73
123
4
126
121
147
8
13
1
132
31
254
15
92
68
5
101
imovine
SVEGA
Poznati učinioci
Žene
Odbačena prijava
Prekinuta istraga
Obustavljena istraga
Pokrenuta optužnica
neposredno
poslije sprovedene
istrage
Ustupanje stranoj državi
Pritvor
Do 3 dana
Preko 3 – 15 dana
Preko 15 – 30 dana
Preko 1 – 2 mjeseca
Preko 2 – 3 mjeseca
Preko 3 mjeseca
Nepoznati učinioci
javnog reda
i mira
službene
dužnosti
Public order
and peace
Official
duty
zdravlja ljudi
Human
health
4
-
-
-
-
1
55
1
5
21
6
11
11
1 159
2
2
78
1
1
64
6
1
2
2
1
22
3
1
1
1
22
27
5
4
7
4
7
3
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
193
All
Known perpetrators
Females
Criminal charges rejected
Investigation discontinued
Investigation dismissed
Indictment initiated
Immediately
After investigation
Giving over to foreign
country
Confinement
Up to 3 days
Over 3 up to 15 days
Over 15 up to 30 days
Over 1 up to 2 months
Over 2 up to 3 months
Over 3 months
Unknown perpetrators
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PRAVOSUĐE
JURIDICIARY
26 – 6. PRIJAVLJENA PUNOLJETNA LICA PREMA
KRIVIČNOM DJELU, POLU, VRSTI ODLUKE
I TRAJANJU PRITVORA U 2013. GODINI
REPORTED ADULTS BY CRIMINAL ACTS, SEX,
TYPE OF COURT DECISION AND DURATION OF
CONFINEMENT, IN 2013
/nastavak/
/continued/
Krivična djela protiv: / Criminal acts against:
platnog prometa
i privrednog
poslovanja
Payment
operationsand
business
activities
životne
sredine
i uređenja
prostora
Environment
and spatial
planning
državnih
organa
State
bodies
pravosuđa
Judiciary
pravnog
saobracaja
Legal
transactions
vojske CG
Armed
forces of
MNE
ostala
krivična
djela
Other
criminal
acts
SVEGA
186
307
370
122
190
3
11
Poznati učinioci
147
240
356
121
169
-
6
23
23
41
28
43
-
1
34
41
98
61
51
-
1
Criminal charges rejected
Prekinuta istraga
-
1
-
-
-
-
-
Investigation discontinued
Obustavljena istraga
3
-
-
-
1
-
-
Investigation dismissed
Pokrenuta optužnica
Indictment initiated
Žene
Odbačena prijava
All
Known perpetrators
Females
107
198
258
60
117
-
5
neposredno
88
177
215
54
106
-
4
Immediately
poslije sprovedene
istrage
19
21
43
6
11
-
1
After investigation
3
-
-
-
-
-
-
Giving over to foreign country
Confinement
Ustupanje stranoj
državi
Pritvor
4
-
3
-
-
-
-
Do 3 dana
-
-
-
-
-
-
-
Up to 3 days
Preko 3 – 15 dana
-
-
2
-
-
-
-
Over 3 up to 15 days
Preko 15 – 30 dana
4
-
1
-
-
-
-
Over 15 up to 30 days
Preko 1 – 2 mjeseca
-
-
-
-
-
-
-
Over 1 up to 2 months
Preko 2 – 3 mjeseca
-
-
-
-
-
-
-
Over 2 up to 3 months
Preko 3 mjeseca
-
-
-
-
-
-
-
Over 3 months
39
67
14
1
21
3
5
Nepoznati učinioci
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
194
Unknown perpetrators
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PRAVOSUĐE
JURIDICIARY
26 – 7. OSUĐENA LICA ZA KRIVIČNA DJELA
Pol
PERSONS CONVICTED OF CRIMINAL ACTS
2011
2012
2013
Sex
PUNOLJETNA LICA / ADULTS CONVICTED
UKUPNO
svega
žene
3 205
254
2 664
200
2 450
222
All
Females
Krivična djela protiv
Života i tijela
Sloboda i prava čovjeka i građ.
Izbornih prava
Zdravlja ljudi
Časti i ugleda
Polne slobode
Braka i porodice
Prava iz rada
Životne sredine
Državnih organa
Imovine
Opšte sigurnosti ljudi i imovine
Bezbjednosti javnog
saobraćaja
Pravosuđa
Javnog reda i mira
Službene dužnosti
Platnog prometa i priv.poslov.
Pravnog saobraćaja
Osnova ustavnog uređenja i
bezbjednosti CG
Ostala krivična djela
TOTAL
Criminal acts against:
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
425
19
133
15
2
146
9
23
2
11
145
7
1
210
10
243
31
803
71
45
4
373
28
335
13
142
8
4
175
6
16
104
11
2
1
217
18
186
24
646
47
29
2
329
23
297
22
149
8
156
3
1
15
1
134
11
1
180
20
201
25
606
53
26
2
268
27
All
Females
All
Females
All
Females
All
Females
All
Females
All
Females
All
Females
All
Females
All
Females
All
Females
All
Females
All
Females
All
Females
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
23
2
258
8
40
7
119
13
184
24
3
1
30
4
197
7
37
5
88
10
127
21
-
22
3
190
8
31
8
91
18
70
11
1
-
All
Females
All
Females
All
Females
All
Females
All
Females
All
Females
Judiciary
svega
žene
18
3
-
11
2
All
Females
Other criminal acts
Life and body
Human and civil rights & freedom
Voting rights
Human health
Honour and reputation
Sexual integrity
Marriage and family
Labor rights
Environment
State bodies
Property
General safety of persons & property
Public transport safety
Law and order
Official duty
Payment operations
Legal transactions
Constitutiona and security of MNE
MALOLJETNA LICA / JUVENILS
UKUPNO
svega
žene
154
7
118
8
130
3
All
Females
TOTAL
svega
žene
svega
žene
svega
žene
svega
žene
26
1
1
83
3
9
1
15
3
6
67
2
6
1
33
1
3
73
2
6
-
All
Females
All
Females
All
Females
All
Females
Life and body
Javnog reda i mira i pravnog
saobraćaja
svega
15
8
3
Ostala krivična djela
žene
svega
žene
20
2
1
16
1
12
-
Krivična djela protiv
Života i tijela
Časti i ugleda i polne slobode
Imovine
Bezbjednosti javnog
saobraćaja
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Criminal acts against:
195
Honour, reputation & sexual integrity
Property
Public transport safety
All
Public order and legal transactions
Females
All
Females
Other criminal acts
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PRAVOSUĐE
JURIDICIARY
26 – 8. OSUĐENA LICA ZA KRIVIČNA DJELA PREMA
IZREČENIM SANKCIJAMA, 2013.
PERSONS CONVICTED OF CRIMINAL ACTS,
BY TYPE OF SANCTIONS IIMPOSED, in 2013
Krivična djela protiv / Criminal acts against
Ukupno
Total
ustavnog uređenja
i bezbjednosti CG
Constitution ad
security of MNE
sloboda i prava
čovjeka i građana
života i tijela
Life and body
Human and civil
rights & freedom
braka i
porodice
časti i ugleda
Honour and
reputation
Marriage
and family
PUNOLJETNA LICA / ADULTS CONVICTED
UKUPNO
Zatvor
Od 20 godina
Od 15 godina
Preko 10 – 15 godina
Preko 5 - 10 godina
Preko 3 - 5 godina
Preko 2 - 3 godine
Preko 1 - 2 godine
Preko 6 - 12 mjeseci
Preko 3 - 6 mjeseci
Preko 2 - 3 mjeseca
Preko 1 – 2 mjeseca
Do 30 dana
Novčana kazna
Sudska opomena
Od ukupno izrečenih
kazni – uslovne:
Zatvor
Novčana kazna
Mjere bezbjednosti
Oduz. imovinske koristi
2 450
1
297
149
1
134
872
5
3
7
6
22
59
99
117
104
123
53
274
123
69
1
1
-
131
5
3
7
1
3
5
13
13
5
16
15
45
24
4
35
1
4
4
3
5
18
13
4
1
-
33
1
1
8
3
20
9
1
136
97
-
90
1 345
29
-
133
3
89
8
-
86
4
198
-
-
15
-
2
-
-
3
-
1 374
TOTAL
Prison
20 years
15 years
Over 10 up to 15 years
Over 5 up to 10 years
Over 3 up to 5 years
Over 2 up to 3 years
Over 1 up to 2 years
Over 6 up to 12 months
Over 3 up to 6 months
Over 2 up to 3 months
Over 1 up to 2 months
Up to 30 days
Fine
Judicial reprimand
Of all passed sentencesconditional:
Prison
Fine
Security measures
Deprivation of property
/nastavak/
/continued/
Krivična djela protiv / Criminal acts against
polne
slobode
UKUPNO
Zatvor
Od 20 godina
Od 15 godina
Preko 10 - 15 godina
Preko 5 - 10 godina
Preko 3 - 5 godina
Preko 2 - 3 godine
Preko 1 - 2 godine
Preko 6 - 12 mjeseci
Preko 3 - 6 mjeseci
Preko 2 - 3 mjeseca
Preko 1 – 2 mjeseca
Do 30 dana
Novčana kazna
Sudska opomena
Od ukupno izrečenih kazni –
uslovne:
Zatvor
Novčana kazna
Mjere bezbjednosti
Oduz. imovinske koristi
imovine
opšte sigurnosti
ljudi i imovine
General safety
of persons and
property
Bezbjednosti
javnog saobraćaja
javnog reda
i mira
pravnog
saobraćaja
ostalo
Other
Sexual
integrity
Property
15
11
1
1
4
1
4
1
-
606
243
1
4
24
43
37
48
13
73
33
17
26
4
1
3
2
1
268
45
1
5
3
5
3
4
24
16
8
190
60
1
4
1
2
5
12
9
5
21
3
3
70
36
1
4
12
4
15
2
-
693
273
3
13
43
56
41
38
20
8
51
19
31
3
312
19
199
119
32
367
3
-
305
7
10
-
19
-
194
5
8
-
119
16
-
31
1
14
-
366
1
130
-
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Public transport
safety
196
Legal
Public order
transactions
TOTAL
Prison
20 years
15 years
Over 10 up to 15 years
Over 5 up to 10 years
Over 3 up to 5 years
Over 2 up to 3 years
Over 1 up to 2 years
Over 6 up to 12 months
Over 3 up to 6 months
Over 2 up to 3 months
Over 1 up to 2 months
Up to 30 days
Fine
Judicial reprimand
Of all suspended
sentences –conditional:
Prison
Fine
Security measures
Deprivation of property
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PRAVOSUĐE
JURIDICIARY
26 – 8. OSUĐENA LICA ZA KRIVIČNA DJELA PREMA
IZREČENIM SANKCIJAMA, 2013.
PERSONS CONVICETED OF CRIMINAL ACTS,
BY TYPE OF SANCTIONS IMPOSED, in 2013
/nastavak/
/continued/
Krivična djela protiv : / Criminal acts against :
Ukupno
Total
ustavnog uređenja
i bezbjednosti CG
Constitution ad
security of MNE
života i tijela
Life and body
sloboda i prava
čovjeka i građana
časti i ugleda
Human and civil
rights & freedom
Honour and
reputation
polne
slobode
Sexual
integrity
MLAĐI MALOLJETNICI / YOUNGER JUVENILS
SVEGA
Disciplinske mjere
Ukor
Disciplinski centar
Mjere pojačanog
nadzora
Roditelja,staratelja,
usvojioca
U drugoj porodici
Organ starateljstva
Zavodske mjere
Vaspitna ustanova
Vaspitno popravni dom
Specijalna ustanova
28
4
-
8
-
3
-
-
1
-
TOTAL
Disciplinary measures
4
-
-
-
-
-
-
Reprimand
Disciplinary centre
23
-
8
3
-
1
7
-
3
-
-
-
1
-
-
1
-
-
15
-
5
2
-
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Intensified supervisory
measures
Parent, Trustee, Adoptive
parent
In another family
Custodial authority
Institutional measures
Reformatories
Correctional centers
Special institutions
/nastavak/
/continued/
Krivična djela protiv : / Criminal acts against:
imovine
Property
SVEGA
opšte sigurnosti
ljudi i imovine
General safety
of persons and
property
bezbjednosti
javnog
saobraćaja
javnog reda i
mira i pravnog
saobraćaja
službene
dužnosti
ostalo
Public
transport
safety
Public order
and legal
transactions
Official
duty
Other
14
-
1
-
-
1
TOTAL
Disciplinske mjere
4
-
-
-
-
-
Disciplinary measures
Ukor
Disciplinski centar
4
-
-
-
-
-
-
Reprimand
Disciplinary centre
9
-
1
-
-
1
Intensified supervisory
Measures
4
-
-
-
-
-
5
-
1
-
-
1
Parent, Trustee, Adoptive
parent
In another family
Custodial authority
1
1
-
-
-
-
-
-
Institutional measures
Reformatories
Correctional centers
Special institutions
Mjere pojačanog
nadzora
Roditelja, staratelja,
usvojioca
U drugoj porodici
Organ starateljstva
Zavodske mjere
Vaspitna ustanova
Vaspitno popravni dom
Specijalna ustanova
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
197
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PRAVOSUĐE
JURIDICIARY
26 – 8. OSUĐENA LICA ZA KRIVIČNA DJELA PREMA
IZREČENIM SANKCIJAMA, 2013.
PERSONS CONVICTED OF CRIMINAL ACTS,
BY TYPE OF SANCTIONS IMPOSED, in 2013
/nastavak/
/continued/
Krivična djela protiv / Criminal acts against:
Ukupno
Total
ustavnog
uređenja i
bezbjednosti CG
Constitution ad
security of MNE
života i
tijela
sloboda i prava
čovjeka i građana
Life and
body
Human and civil
rights & freedom
časti i ugleda
Honour and
reputation
polne
slobode
Sexual
integrity
STARIJI MALOLJETNICI / ELDER JUVENILES
SVEGA
102
-
25
2
-
2
TOTAL
Maloljetnički zatvor
Od 10 godina
Preko 8 - 10 godina
Preko 5 - 8 godina
Preko 3 - 5 godina
Preko 2 - 3 godine
Do 2 godine
4
4
-
-
-
-
-
Juvenile prison
10 years
Over 8 up to 10 years
Over 5 up to 8years
Over 3 up to 5 years
Over 2 up to 3 years
Up to 2 years
Disciplinske mjere
Ukor
Disciplinski centar
11
11
-
-
2
2
-
-
-
-
85
-
23
2
-
2
Educational measures
Reprimand
Disciplinary centre
Intensified supervision
Measures
Roditelj,staratelj, usvojilac
U drugoj porodici
Organ starateljstva
33
1
51
-
3
20
2
-
-
1
1
In another family
Custodial authority
Zavodske mjere
Vaspitna ustanova
Vaspitno popravni dom
Specijalna ustanova
2
2
-
-
-
-
-
-
Institutional measures
Reformatories
Correctional centers
Special institution
Mjere pojačanog nadzora
/nastavak/
Parent, Trustee, Adoptive parent
/continued/
Krivična djela protiv / Criminal acts against:
imovine
Property
opšte sigurnosti
ljudi i imovine
General safety
of persons and
property
bezbjednosti
javnog
saobraćaja
javnog reda i
mira i pravnog
saobraćaja
službene
dužnosti
ostalo
Public
transport
safety
Public order
and legal
transactions
Official
duty
Other
SVEGA
Maloljetnički zatvor
Od 10 godina
Preko 8 - 10 godina
Preko 5 - 8 godina
Preko 3 - 5 godina
Preko 2 - 3 godine
Do 2 godine
59
4
4
1
-
5
-
3
-
-
5
-
TOTAL
Juvenile prison
10 years
Over 8 up to 10 years
Over 5 up to 8years
Over 3 up to 5 years
Over 2 up to 3 years
Up to 2 years
Disciplinske mjere
Ukor
Disciplinski centar
7
7
-
1
1
-
1
1
-
-
-
-
Educational measures
Reprimand
Disciplinary centre
Intensified supervision
Measures
Mjere pojačanog nadzora
46
-
4
3
-
5
Roditelj,staratelj, usvojilac
U drugoj porodici
Organ starateljstva
19
27
-
2
2
2
1
-
-
4
1
In another family
Custodial authority
Zavodske mjere
Vaspitna ustanova
Vaspitno popravni dom
Specijalna ustanova
2
2
-
-
-
-
-
-
Institutional measures
Reformatories
Correctional centers
Special institution
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
198
Parent, Trustee, Adoptive parent
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PRAVOSUĐE
JURIDICIARY
26 – 9. OSUĐENA PUNOLJETNA LICA PO STAROSTI
I GRUPI KRIVIČNIH DJELA, 2013.
ADULTS CONVICTED, BY AGE AND
TYPE OF CRIMINAL ACTS, in 2013
Ukupno / Total
SVEGA
Svega
Žene
All
Females
2450
222
Navršene godine života / Age reached
18- 29
godina
30 – 39
godina
40 – 49
godina
50 godina i više
i nepoznato
18 to 29
years
30 to 39
years
40 to 49
years
50 years & over
and unknown
923
594
407
526
Krivična djela protiv:
TOTAL
Criminal acts against:
Ustavnog uređ. i bezbj. CG
Vojske CG
Života i tijela
Sloboda i prava čovjeka i
građana
Časti i ugleda
Polne slobode
Pravnog saobraćaja
Braka i porodice
Zdravlja ljudi
Prava iz rada
Imovine
1
297
22
146
1
67
33
51
149
8
48
35
37
29
1
-
-
1
-
-
15
70
134
156
1
606
1
11
11
3
53
8
19
21
87
287
4
22
45
44
164
18
39
16
1
70
3
11
29
9
85
Opšte sigurnosti ljudi i imovine
26
2
14
3
1
8
Bezbjednosti javnog saobrać.
Pravosuđa
Javnog reda i mira
Službene dužnosti
Platnog prometa i privr. posl.
Životne sredine
Državnih organa
Ostala krivična djela
268
22
190
31
91
180
201
11
27
3
8
8
18
20
25
2
98
9
87
5
27
17
40
10
53
5
35
8
33
35
39
-
54
2
25
5
16
48
42
-
63
6
43
13
15
80
80
1
26 – 10. OPTUŽENA LICA ZA KRIVIČNA DJELA
Constituion& security of MNE
Armed forces of MNE
Life and body
Human and civil rights &
freedom
Honour and reputation
Sexual integrity
Legal transactions
Marriage and family
Human health
Labor rights
Property
General safety of persons
and property
Public transport safety
Judiciary
Law and order
Official duty
Payment transactions
Environment
State bodies
Other criminal acts
PERSONS ACCUSED OF CRIMINAL ACTS
Krivična djela protiv / Criminal acts against:
Ukupno
Total
vojske
CG
Armed
forces
of MNE
pravnog
saobraćaja
života i
tijela
sloboda i
prava
čovjeka i
građana
časti i
ugleda i
polne
slobode
braka i
porodice
platnog
prometa i
privrednog imovine
poslovanja Property
Marriage
legal
Honour,
Life and
Human and
and
transreputation
Payment
body
civil rights
family
actions
operations
and sexual
& freedom
integrity
opšte
sigurnosti
ljudi i
imovine
bezbj.
javnog
saobraćaja
javnog
reda i
mira
General
safety of
persons and
property
Public
transport
safety
Public
order
službene
dužnosti
ostalo
Other
Official
duties
PUNOLJETNA LICA / ADULTS
2009
5 809
10
398
543
231
106
323
224
1 528
109
939
437
79
2010
4 494
4
233
446
248
79
247
141
1 159
76
580
422
92
767
2011
3 695
-
203
479
166
71
169
144
932
54
410
284
54
729
2012
3 038
-
147
362
174
30
114
106
732
32
349
242
58
692
2013
2 744
-
85
314
175
19
152
111
673
29
282
209
64
631
12
882
MALOLJETNA LICA / JUVENILES
2009
276
-
1
40
12
2
6
2
147
3
13
38
-
2010
196
-
1
56
7
4
1
2
80
4
11
22
-
8
2011
166
-
-
27
6
1
3
2
94
1
9
15
-
8
2012
126
-
1
16
2
6
1
5
71
3
6
8
-
7
2013
138
-
1
34
5
3
1
1
79
1
6
2
-
5
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
199
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PRAVOSUĐE
JURIDICIARY
26 – 11. OŠTEĆENA LICA (ŽRTVE) - GDJE SU
UČINIOCI KRIVIČNOG DJELA OSUĐENA
PUNOLJETNA LICA U 2013.
VICTIMS OF CRIMINAL ACTS –WHERE
ACTORS OF CRIMINAL ACTS ARE
CONVINCED MAJOR AGED IN 2013
Oštećena lica po starosti / Victims per age
Krivično djelo kojim je lice
oštećeno
Ukupno
Ukupno
Žene
Total
Females
1 630
449
punoljetna
djeca
maloljetna
lica od 18. i
mlađa od
lica od
više god.
nepo14.g.
14-18.g.
znato
Full aged
Children Juveniles
Unknown
persons
younger from 14 to
from 18 and
thán 14
18
up
57
58
1 515
-
Krivična djela protiv;
Criminal act by which perons is
injured
Total
Criminal acts against:
Osnova ustavnog uređenja i
bezbjednosti CG
Života i tijela
Sloboda i prava čovjeka i građ.
Prava iz rada
Časti i ugleda
Polne slobode
Braka i porodice
Zdravlja ljudi
Imovine
Opšte sigurnosti ljudi i imovine
Bezbjednosti javnog
saobraćaja
Pravosuđa
Javnog reda i mira i pravnog
saobraćaja
Službene dužnosti
Ostala krivična djela
-
-
-
-
-
-
Constitution and security of MNE
292
152
11
133
517
22
21
30
10
88
156
5
3
4
1
31
5
1
11
1
2
11
14
-
278
147
8
91
498
21
-
Life and body
Human and civil rights & freedom
Occupational relations
Honour and reputation
Sex freedoms
Marriage and family
Human health
Property
277
100
12
19
246
-
Public transport safety
13
1
-
-
13
-
Judiciary
135
28
-
-
135
-
Public order and legal transactions
2
76
10
-
-
2
76
-
Official duty
Other criminal acts
26. – 12. OŠTEĆENA LICA (ŽRTVE) - GDJE SU
UČINIOCI KRIVIČNOG DJELA OSUĐENA
MALOLJETNA LICA U 2013.
General safety of persons & property
VICTIMS OF CRIMINAL ACTS –WHERE
ACTORS OF CRIMINAL ACTS ARE
CONVINCED MINOR AGED IN 2013
Ostećena lica po starosti / Victims per age
Krivično djelo kojim
je lice oštećeno
UKUPNO
punoljetna
djeca
maloljetna
lica od 18. i
mlađa od
lica od
više god.
nepo14. g.
14-18. g.
znato
Full aged
Children Juveniles
Unknown
persons
younger from 14 to
from 18
than 14
18
and up
Ukupno
Žene
Total
Females
120
18
2
39
79
-
TOTAL
50
1
2
35
13
-
Life and body
Krivična djela protiv:
Života i tijela
Criminal act by which perons is
injured
Criminal acts against:
Časti i ugleda
-
-
-
-
-
-
Honour and reputation
Polne slobode
2
2
-
1
1
-
Sex freedoms
Braka i porodice
1
1
-
-
1
-
Marriage and family
52
9
-
-
52
-
Property
Bezbjednosti javnog
saobraćaja
5
2
-
-
5
-
Public transport safety
Javnog reda i mira
-
-
-
-
-
-
Public order and legal transactions
10
3
-
3
7
-
Other criminal acts
Imovine
Ostala krivična djela
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
200
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
II
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 1. REZULTATI GLASANJA U OPŠTINAMA
ZA ODBORNIKE I BROJ MANDATA
RESULTS OF VOTING FOR MEMBERS OF MUNICIPAL
ASSEMBLY AND MANDATES WON
Broj mandata
Number of mandates
Broj glasova
Number of votes
PARTIJA-KOALICIJA
ukupno
Total
ANDRIJEVICA1)
UKUPNO
KOALICIJA NARODNA STRANKA STRANKA SRPSKIH
RADIKALA - „ZAJEDNO ZA VASOJEVIĆE – VUJICA
MITROVIĆ”
KOALICIJA DPS SDP - „ZA EVROPSKU ANDRIJEVICU
– MILO ĐUKANOVIĆ”
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BAR – ČIST IZBOR
BOŠNJACI, MUSLIMANI I ALBANCI – BAR U KOJI
VJERUJEMO – SHQIPTARËT, BOSHNJAKËT DHE
MUSLIMANËT – TIVARI NË TË CILIN BESOJMË
POZITIVNA CRNA GORA – DOMAĆINSKI ZA BAR –
RADOMIR NOVAKOVIĆ CAKAN
DEMOKRATSKI FRONT– MIODRAG LEKIĆ
BERANE3)
UKUPNO
DA POBIJEDE BERANE – DPS - MILO ĐUKANOVIĆ
SRPSKI GLAS ZA BERANE – DEMOKRATSKA SRPSKA
STRANKA (DSS)
NAPRIJED BERANE – STRANKA SRPSKIH RADIKALA
NARODNA STRANKA
BOŠNJAČKA STRANKA – BERANE
JUGOSLOVENSKA KOMUNISTIČKA PARTIJA CRNE
GORE
SDP BERANE–MOŽEMO BOLJE
STRANKA PENZIONERA, INVALIDA I SOCIJALNE
PRAVDE CRNE GORE
POZITIVNA CRNA GORA – SRCEM ZA BERANE
SRPSKA LISTA – ANĐELKO BUBANJA
ZDRAVO BERANE – SNP – DF
BIJELO POLJE4)
UKUPNO
BJELOPOLJSKA LISTA- ZAJEDNO ZA SVOJ GRAD
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA (SDP)- ČIST IZBOR
DEMOKRATSKI FRONT- MIODRAG LEKIĆ
POZITIVNA CRNA GORA
UJEDINJENE SRPSKE STRANKE ( SL- DSS- NS- SSR)
DPS ZA EVROPSKO BIJELO POLJE- MILO ĐUKANOVIĆ
BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (BDZ)- DOLAZI
ISTINA, AKOVO MOJE
BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
SNP- MLADOST, MUDROST, HRABROST- DR. RAŠO NIŠAVIĆ
1)
2)
3)
4)
100
31
100
135
6,5
2
6,5
ANDRIJEVICA1)
Total
COALITION PEOPLE'S PARTY PARTY OF SERB
RADICALS - "TOGETHER FOR VASOJEVIC - VUJICA
MITROVIC"
1 868
89,5
28
90,3
83
4,0
1
3,2
21 777
100
37
100
1 686
7,7
3
8,1
499
234
7 116
2,3
1,1
32,7
13
35,2
4 569
21,0
8
21,6
1 469
6,7
2
5,4
1 369
6,3
2
5,4
4 835
22,2
9
24,3
17 668
7 725
100
43,7
35
17
100
48,6
76
0,4
-
-
21
220
349
0,1
1,3
2,0
-
-
41
0,2
-
-
471
2,7
-
-
33
0,2
-
-
397
64
8 271
2,2
0,4
46,8
18
51,4
27 080
483
3 478
3 196
285
411
12 743
100
1,8
12,8
11,8
1,1
1,5
47,1
38
5
5
19
100
13,2
13,2
50,0
371
1,4
-
-
1 638
4 475
6,0
16,5
2
7
5,2
18,4
Rezultati lokalnih izbora za odbornike, odrzanih 9. 3. 2013.
Rezultati lokalnih izbora za odbornike, održanih 25. 5. 2014.
Rezultati lokalnih izbora za odbornike, odrzanih 9. 3. 2014.
Rezultati lokalnih izbora za odbornike, održanih 25. 5. i 8. 6. 2014.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Total
PARTY – COALITION
%
2 086
POZITIVNA CRNA GORA - „POZITIVNA ANDRIJEVICA”
BAR2)
UKUPNO
SNP – MLADOST. MUDROST. HRABROST. –
SNEŽANA JONICA
BARSKA LISTA
BARSKI LIBERALI – LPCG
ZA EVROPSKI BAR-MILO ĐUKANOVIĆ
ukupno
%
COALITION DPS SDP – "FOR EUROPEAN
ANDRIJEVICA” – MILO DJUKANOVIC
POSITIVE MONTENEGRO – „POSITIVE ANDRIJEVICA“
BAR2)
Total
SNP – YOUTH. WISDOM. COURAGE – SNEZANA
JONICA
LIST OF BAR
LIBERALS OF BAR – LIBERAL PARTY OF MNE
FOR EUROPEAN BAR - MILO ĐUKANOVIC
SDP BAR – A CLEAR CHOICE
BOSNIANS, MUSLIMS AND ALBANIANS – BAR IN
WHICH WE BELIEVE - SHQIPTARËT, BOSHNJAKËT
DHE MUSLIMANËT – TIVARI NË TË CILIN BESOJMË
POSITIVE MONTENEGRO – LIKE A GOOD HOST FOR
BAR – RADOMIR NOVAKOVIC CAKAN
DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
BERANE3)
Total
TO WIN BERANE – DPS – MILO DJUKANOVIC
SERBIAN VOICE FOR BERANE – DEMOCRATIC
SERBIAN PARTY (DSS)
GO AHEAD BERANE – PARTY OF SERB RADICALS
PEOPLE'S PARTY
BOSNIAK PARTY - BERANE
YUGOSLAVIAN COMMUNIST PARTY OF
MONTENEGRO
SDP BERANE – WE CAN BETTER
PARTY OF PENSIONERS, PERSONS WITH
DISABILITY, AND SOCIAL JUSTICE OF MONTENEGRO
POSITIVE MONTENEGRO – A HEART FOR BERANE
SERBIAN LIST - ANDJELKO BUBANJA
HELLO BERANE – SNP - DF
BIJELO POLJE4)
Total
BIJELO POLJE LIST – TOGETHER FOR YOUR CITY
SDP – A CLEAR CHOICE
DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
POSITIVE MONTENEGRO
UNITED SERBIAN PARTIES (SL- DSS- NS- SSR)
DPS FOR EUROPEAN BIJELO POLJE - MILO DJUKANOVIC
BOSNIAK DEMOCRATIC COMMUNITY (BDZ)- TRUTH
COMES,MY AKOVO
BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
SNP – YOUT, WISDOM. COURAGE - PhD RASO NISAVIC
1) Local
election results for members of municipal assembly held on 9 March 2013
election results for members of municipal assembly held on 25 May 2014
3) Local election results for members of municipal assembly held on 9 March 2014
4) Local election results for members of municipal assembly held on 25 May and 8 June 2014
2) Local
203
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 1. REZULTATI GLASANJA U OPŠTINAMA
ZA ODBORNIKE I BROJ MANDATA
RESULTS OF VOTING FOR MEMBERS OF MUNICIPAL
ASSEMBLY AND MANDATES WON
/nastavak/
/continued/
Broj mandata
Number of mandates
Broj glasova
Number of votes
PARTIJA-KOALICIJA
ukupno
Total
BUDVA1)
UKUPNO:
KOALICIJA „EVROPSKA BUDVA”
DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
SNP – VESELIN MARKOVIĆ – I RIJEČ I DJELO
POZITIVNA CRNA GORA
CETINJE 2)
UKUPNO
„POKRET ZA ČASNO CETINJE”
„PRAVEDNA CRNA GORA – PRAVDA ZA PRIJESTONICU”
DPS – “DA POBIJEDI CETINJE” – MILO ĐUKANOVIĆ
ZA CETINJE NEGO ŠTO – LIBERALNA PARTIJA
SDP – “MOŽEMO BOLJE”
GRAĐANSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
„POZITIVNA CRNA GORA – SRCEM ZA CETINJE”
SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE
GORE – ZA NAŠE CETINJE – ISTINSKU
PRIJESTONICU CRNE GORE
DANILOVGRAD3)
UKUPNO
EVROPSKO LICE DANILOVGRADA–
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA I
POZITIVNA CRNA GORA
DEMOKRATSKI FRONT –MIODRAG LEKIĆ
SRPSKI FRONT ZA DANILOVGRAD I SPUŽ
„KOALICIJA ZA EVROPSKI DANILOVGRAD” -MILO
ĐUKANOVIĆ
SNP-MLADOST.MUDROST.HRABROST. - SPASOJE
PEĐA KOVAČEVIĆ
GUSINJE4)
UKUPNO
SLOŽNO ZA GUSINJE DPS - BS – SDP
DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA (Unioni Demokratski
i Shqiptareve.)
KOALICIJA ZA GUSINJE Dr. Rusmin Lalićić
DEMOKRATSKI SAVEZ U CG
(Lidhja Demokratike ne Mal Te Zi)
ALBANSKA ALIJANSA (Aleanca Shqiptare)
HERCEG NOVI5)
UKUPNO:
DEMOKRATSKI CENTAR BOKE
OTAĐŽBINSKA SRPSKA STRANKA – PROF DR
ALEKSANDAR STAMATOVIĆ
IMAŠ ZA KOGA DA GLASAŠ – NISMO SVI ISTI,
DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - Dr Ranko kadić
POKRET ZA PROMJENE –NEBOJŠA MEDOJEVIĆ
SRPSKA LISTA – „SVOJI NA SVOME”
NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA – ANDRIJA MANDIĆ
DPS CG „ZA HERCEG NOVI – MI MOŽEMO BOLJE!”
SRPSKA KOALICIJA (NARODNA STRANKA – STRANKA
SRPSKIH RADIKALA ) – MLADEN ROSTOVIĆ
1) Rezultati
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
%
Total
PARTY – COALITION
%
10 153
5 275
2 589
1 094
1 195
100
51,9
25,5
10,8
11,8
32
17
8
3
4
100
53,1
25,0
9,4
12,5
10 113
141
165
5 165
135
1 532
1 071
1 518
100
1,4
1,6
51,1
1,3
15,1
10,6
15,0
33
19
5
3
5
100
57,5
15,2
9,1
15,2
386
3,9
1
3,0
9 588
100
33
100
1 000
10,4
3
9,1
2 401
158
25,0
1,6
8
-
24,2
-
4 652
48,6
17
51,5
1 377
14,4
5
15,2
2 112
841
100
39,9
30
12
100
40,0
167
7,9
2
6,7
681
32,2
10
33,3
266
12,6
4
13,3
157
7,4
2
6,7
15 723
141
100
0,9
35
-
100
-
153
1,0
-
-
162
1,0
-
-
863
286
1 317
5 604
5,5
1,8
8,4
35,6
2
3
14
5,7
8,6
40,0
494
3,1
1
2,8
lokalnih izbora za odbornike, održanih 14. 10. 2012.
lokalnih izbora za odbornike, održanih 16. 11. 2013.
3) Rezultati lokalnih izbora za odbornike, održanih 25. 5. i 8. 6. 2014.
4) Rezultati lokalnih izbora za odbornike, održanih 25. 5. 2014.
5) Rezultati lokalnih izbora za odbornike, održanih 7. 4. 2012.
2) Rezultati
ukupno
BUDVA5)
Total
COALITION ‘EUROPEAN BUDVA’
DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
SNP – VESELIN MARKOVIC – WORD AND DEED
POSITIVE MONTENEGRO
CETINJE2)
Total
“MOVEMENT FOR HONEST CETINJE”
“RIGHTEOUS MONTENEGRO – JUSTICE FOR CAPITAL”
DPS - “TO WIN CETINJE” – MILO DJUKANOVIC
FOR CETINJE OF COURSE – LIBERAL PARTY
SDP - “WE CAN BETTER”
DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
”POSITIVE MONTENEGRO – A HEART FOR CETINJE”
SNP - SOCIALIST PEOPLE'S PARTY– FOR OUR
CETINJE – REAL CAPITAL OF MONTENEGRO
DANILOVGRAD3)
Total
EUROPEAN FACE OF DANILOVGRAD – SDP AND
POSITIVE MONTENEGRO
DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
SERBIAN FRONT FOR DANILOVGRAD AND SPUZ
”COALITION FOR EUROPEAN DANILOVGRAD – MILO
DJUKANOVIC”
SNP-YOUTH, WISDOM, COURAGE. - SPASOJE PEDJA
KOVACEVIC
GUSINJE4)
Total
TOGETHER FOR GUSINJE DPS - BS – SDP
DEMOCRATIC UNION OF ALBANIANS (Unioni
Demokratski I Shqiptareve.)
COALITION FOR GUSINJE Dr. Rusmin Lalicic
DEMOCRATIC UNION IN MONTENEGRO
( Lidhja Demokratike ne Mal Te Zi)
ALBANIAN ALLIANCE (Aleanca Shqiptare)
HERCEG NOVI5)
Total
DEMOCRATIC CENTRE OF BOKA
HOMELAND SERBIAN PARTY –PhD ALEKSANDAR
STAMATOVIC
THERE IS SOMEBODY TO VOTE FOR – WE ARE NOT ALL THE
SAME DEMOCRATIC SERBIAN PARTY PhD Ranko Kadic
MOVEMENT FOR CHANGES –NEBOJSA MEDOJEVIC
SERBIAN LIST - "ONE S OWN MAN IN ONE S OWN HOME"
NEW SERB DEMOCRACY - ANDRIJA MANDIC
DPS MNE "FOR HERCEG NOVI WE CAN BETTER!"
SERB COALITION (PEOPLE S PARTY PARTY OF
SERB RADICALS) - MLADEN ROSTOVIC
1) Local
election results for members of municipal assembly held on 14 October 2012
election results for members of municipal assembly held on 16 November 2013
3) Local election results for members of municipal assembly held on 25 May and 8 June 2014
4) Local election results for members of municipal assembly held on 25 May 2014
5) Local election results for members of municipal assembly held on 7 April 2012
2) Local
204
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 1. REZULTATI GLASANJA U OPŠTINAMA
ZA ODBORNIKE I BROJ MANDATA
RESULTS OF VOTING FOR MEMBERS OF MUNICIPAL
ASSEMBLY AND MANDATES WON
/nastavak/
/continued/
Broj mandata
Number of mandates
Broj glasova
Number of votes
PARTIJA-KOALICIJA
ukupno
Total
„NOVSKA LISTA I TO ČISTA”
SNP – NOVOM SNAGOM ZA NAŠ NOVI!
SDP – ZA DRUGAČIJI, BOLJI HERCEG NOVI
KOLAŠIN1)
UKUPNO
ŠULE I MIKAN SA GRAĐANIMA ZA KOLAŠIN
EVROPSKO LICE KOLAŠIN-SOCIJALDEMOKRATSKA
PARTIJA / POZITIVNA CRNA GORA
ZA EVROPSKI KOLAŠIN-MILO ĐUKANOVIĆ
SNP-MLADOST.MUDROST.HRABROST-ĐURO MILOŠEVIĆ
DEMOKRATSKI FRONT-MIODRAG LEKIĆ
KOTOR2)
UKUPNO:
„EVROPSKI KOTOR – DPS”
SDP KOTOR – DR ANDRIJA LOMPAR
SRPSKI NACIONALNI SAVEZ DR RANKO KADIĆ (DSS,
SSR, SNV)
„POZITIVNA CRNA GORA”
DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
HRVATSKA GRADJANSKA INICIJATIVA (HGI) ODLUČNO
SNP- DR BRANKO BAĆO IVANOVIĆ
„LIBERALNA PARTIJA ANDRIJA PURA POPOVIĆ ZA
NAS KOTORANE”
MOJKOVAC3)
UKUPNO
„MOŽEMO BOLJE - SDP“
SRPSKA OTADŽBINSKA STRANKA
PROF.DR. ALEKSANDAR STAMATOVIĆ
„ZA SRBE MOJKOVCA“
NARODNA STRANKA
„NEĆEMO STATI – MARINA POPOVIĆ“
NEZAVISNA LISTA „ZA MOJKOVAC IVAN AŠANIN“
DPS„ZA NAŠ MOJKOVAC – MILO ĐUKANOVIĆ”
„POZITIVNA CRNA GORA – SRCEM ZA MOJKOVAC“
KOALICIJA SNP – DF – DSS „POBJEDNIČKI
MOJKOVAC – MIODRAG LEKIĆ“
ukupno
%
Total
PARTY – COALITION
%
564
5 131
1 008
3,6
32,6
6,4
1
12
2
2,8
34,3
5,7
"LIST OF NOVI A CLEAR ONE"
SNP WITH NEW STRENGTH FOR OUR NOVI!
SDP FOR DIFFERENT, BETTER HERCEG NOVI
5 396
634
489
100
11,7
9,1
31
3
3
100
9,7
9,7
KOLAŠIN1)
Total
SULE AND MIKAN WITH CITIZENS FOR KOLASIN
EUROPEAN FACE KOLASIN-SDP / POSITIVE
MONTENEGRO
1 773
1 155
1 345
32,9
21,4
24,9
10
7
8
32,3
22,5
25,8
11 668
3 848
1 325
100
33,0
11,3
33
11
4
100
33,3
12,1
422
3,6
1
3,0
1 013
2 315
8,7
19,8
3
7
9,1
21,2
SNP-YOUTH. WISDOM.COURAGE-DJURO MILOSEVIC
DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
KOTOR2)
Total
„EUROPAN KOTOR – DPS”
SDP KOTOR – PhD ANDRIJA LOMPAR
SERBIAN NATIONAL UNION PhD RANKO KADIC (DSS,
SSR, SNV)
„POSITIVE MONTENEGRO”
DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
395
3,4
1
3,0
CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) - DETERMINEDLY
1 606
13,8
4
12,1
744
6,4
2
6,1
SNP- PhD BRANKO BACO IVANOVIC
„LIBERAL PARTY ANDRIJA PURA POPOVIC FOR US
CITIZENS OF KOTOR”
5 953
223
100
3,7
31
1
100
3,2
69
1,2
-
-
HOMELAND SERBIAN PARTY – PhD ALEKSANDAR
STAMATOVIC
”FOR SERBS OF MOJKOVAC“
42
0,7
-
-
PEOPLE'S PARTY
” WE WILL NOT STOP – MARINA POPOVIC“
466
2 986
85
7,8
50,2
1,4
2
17
-
6,5
54,8
-
INDEPENDENT LIST “FOR MOJKOVAC IVAN ASANIN“
DPS ”FOR OUR MOJKOVAC – MILO DJUKANOVIC”
COALITION SNP – DF – DSS „THE WINNING
MOJKOVAC – MIODRAG LEKIC“
2 082
35,0
11
35,5
NIKŠIĆ4)
UKUPNO:
39 322
100
41
100
KOALICIJA ZA EVROPSKI NIKŠIĆ – MILO ĐUKANOVIĆ
20 365
51,8
23
56,1
DEMOKRATSKI FRONT – POBIJEDIĆEMO OPET
„POZITIVNA CRNA GORA - POZITIVNI NIKŠIĆ”
NARODNA STRANKA – DR ZORAN MRKIĆ
12 239
2 609
554
31,1
6,6
1,4
13
2
-
31,7
4,9
-
1)
1) Local
2)
Rezultati lokalnih izbora za odbornike, održanih 25. 5. i 8. 6. 2014.
Rezultati lokalnih izbora za odbornike, održanih 14. 10. 2012.
3) Rezultati lokalnih izbora za odbornike, održanih 16. 11. 2013.
4) Rezultati lokalnih izbora za odbornike, odrzanih 9. 3. 2013.
2) Local
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
FOR EUROPEAN KOLASIN-MILO DJUKANOVIC
MOJKOVAC3)
Total
“WE CAN BETTER - SDP“
”POSITIVE MONTENEGRO – A HEART FOR MOJKOVAC”
NIKŠIĆ4)
Total
COALITION FOR EUROPEAN NIKSIC – MILO
DJUKANOVIC
DEMOCRATIC FRONT – WE WILL WIN AGAIN
„POSITIVE MONTENEGRO –POSITIVE NIKSIC“
PEOPLE'S PARTY – PhD ZORAN MRKIC
election results for members of municipal assembly held on 25 May and 8 June 2014
election results for members of municipal assembly held on 14 October 2012
3) Local election results for members of municipal assembly held on 16 November 2013
4) Local election results for members of municipal assembly held on 9 March 2013
205
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 1. REZULTATI GLASANJA U OPŠTINAMA
ZA ODBORNIKE I BROJ MANDATA
RESULTS OF VOTING FOR MEMBERS OF MUNICIPAL
ASSEMBLY AND MANDATES WON
/nastavak/
/continued/
PARTIJA-KOALICIJA
Broj glasova
Broj mandata
Number of votes
Number of mandates
ukupno
Total
OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA – PROF DR
ALEKSANDAR STAMATOVIĆ „ZA SRBE NIKŠIĆA”
SNP – DR DRAGUTIN BATA RAIČEVIĆ – I RIJEČ I
DJELO
STRANKA SRPSKIH RADIKALA – RADIKALNO ZNA SE!
PETNJICA1)
UKUPNO
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA - ZA NAŠU
PETNJICU - MILO ĐUKANOVIĆ
POZITIVNA CRNA GORA - SRCEM ZA PETNJICU
STRANKA PENZIONERA, INVALIDA I SOCIJALNE
PRAVDE CRNE GORE
SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA - ZA
PROSPERITET PETNJICE
BOŠNJAČKA STRANKA – POKRENIMO PETNJICU
„ZA NAS PETNJIČANE - NEGO ŠTO“ - LIBERALNA
PARTIJA CRNE GORE
SDP-ZA PETNJICU
PLAV2)
UKUPNO
DEMOKRATSKI FRONT- MIODRAG LEKIĆ
DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI / LIDHJA
DEMOKRATIKË NE MAL TË ZI
ZA EVROPSKI PLAV- MILO ĐUKANOVIĆ
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA “SDP PLAV- ČIST
IZBOR”
GRAĐANSKA INICIJATIVA PLAV- HOTI- IBER /
INICIJATIVA QYTETARE PLAV- HOTI- IBER
SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA- SNP- MLADOSTMUDROST- HRABROST
FORCA- DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA - ZAJEDNO
/FORCA- UDSH- SË BASHKU
BOŠNJAČKA STRANKA
PLJEVLJA2)
UKUPNO
KOALICIJA SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE
GORE, POKRET ZA PLJEVLJA, DR NOVICA STANIĆ DR MILOJE PUPOVIĆ
UJEDINJENA SRPSKA LISTA
DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
KOALICIJA ZA EVROPSKA PLJEVLJA –MILO
ĐUKANOVIĆ
POZITIVNA CRNA GORA – NIKOLA JURIĆ
SDP –ČIST IZBOR
PLUŽINE2)
UKUPNO
„SLOBODNA PIVA“ JUGOSLOVENSKA KOMUNISTIČKA
PARTIJA CG
DEMOKRATSKI FRONT - MIODRAG LEKIĆ
POLJOPRIVREDA, TURIZAM, ENERGETIKA –
MIODRAG BAKRAČ
SNP - Dr PETAR ŽULOVIC
ZA EVROPSKE PLUŽINE - MILO ĐUKANOVIĆ
lokalnih izbora za odbornike, održanih 16. 11. 2013.
Rezultati lokalnih izbora za odbornike, održanih 25. 5. 2014.
ukupno
%
Total
%
HOMELAND SERBIAN PARTY – PhD ALEKSANDAR
STAMATOVIC „FOR SERBS OF NIKSIC“
SNP – PhD DRAGUTIN BATA RAICEVIC – WORD AND
DEED
65
0,2
-
-
3 392
8,6
3
7,3
98
0,3
-
-
3 196
100
31
100
PETNJICA1)
Total
1 458
45,6
15
48,4
DPS – FOR OUR PETNJICA - MILO DJUKANOVIC
68
2,1
-
-
10
0,3
-
-
97
3,0
1
3,2
430
13,5
4
12,9
31
1,0
-
-
1 102
34,5
11
35,5
5 163
368
100
7,1
31
2
100
6,4
PARTY OF SERB RADICALS - RADICALLY KNOW NOW!
POSITIVE MONTENEGRO - A HEART FOR PETNJICA
PARTY OF PENSIONERS, PERSONS WITH
DISABILITY, AND SOCIAL JUSTICE OF MNE
SOCIALIST PEOPLE'S PARTY - FOR PROSPERITY
PETNJICA
BOSNIAK PARTY – LET MOVE PETNJICA
„FOR US FROM PETNJICA OF COURSE“ -LIBERAL
PARTY OF MONTENEGRO
SDP - FOR PETNJICA
129
2,5
-
-
1 672
32,4
11
35,5
PLAV2)
Total
DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
DEMOCRATIC UNION IN MONTENEGRO / LIDHJA
DEMOKRATIKË NE MAL TË ZI
FOR EUROPEAN PLAV - MILO DJUKANOVIC
1 094
21,2
7
22,6
“SDP PLAV - A CLEAR CHOICE“
184
3,6
1
3,2
490
9,5
3
9,7
43
0,8
-
-
1 183
22,9
7
22,6
20 243
100
35
100
5 715
28,2
10
28,6
167
4 015
0,8
19,8
7
20,0
9 174
45,4
17
48,5
294
878
1,5
4,3
1
2,9
2 240
100
30
100
125
5,6
1
3,3
402
17,9
5
16,7
103
4,6
1
3,3
1 182
428
52,8
19,1
17
6
56,7
20,0
1) Rezultati
1) Local
2)
2) Local
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
PARTY – COALITION
206
CITIZEN'S INITIATIVE PLAV- HOTI- IBER /
INICIJATIVA QYTETARE PLAV- HOTI- IBER
SOCIALIST PEOPLE'S PARTY – SNP - YOUTHWISDOM- COURAGE
FORCA- DEMOCRATIC UNION OF ALBANIANS –
TOGETHER / FORCA- UDSH- SË BASHKU
BOSNIAK PARTY
PLJEVLJA2)
Total
COALITION SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF
MONTENEGRO, MOVEMENT FOR PLJEVLJA, DR
NOVICA STANIC - DR MILOJE PUPOVIC
UNITED SERBIAN LIST
DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
COALITION FOR EUROPEAN PLJEVLJA - MILO
DJUKANOVIC
POSITIVE MONTENEGRO – NIKOLA JURIC
SDP – A CLEAR CHOICE
PLUŽINE2)
Total
“INDEPENDENT PIVA“ YUGOSLAVIAN COMMUNIST
PARTY OF MONTENEGRO
DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
AGRICULTURE, TOURISM, ENERGY – MIODRAG
BAKRAC
SNP - PhD PETAR ŽULOVIC
FOR EUROPEAN PLUZINE - MILO DJUKANOVIC
election results for members of municipal assembly held on 16 November 2013
election results for members of municipal assembly held on 25 May 2014
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 1. REZULTATI GLASANJA U OPŠTINAMA
ZA ODBORNIKE I BROJ MANDATA
RESULTS OF VOTING FOR MEMBERS OF MUNICIPAL
ASSEMBLY AND MANDATES WON
/nastavak/
/continued/
PARTIJA-KOALICIJA
Broj glasova
Broj mandata
Number of votes
Number of mandates
ukupno
Total
PODGORICA1)
UKUPNO
SNP - MLADOST.MUDROST.HRABROST. - MR ALEKSA
BEČIĆ
KOALICIONI SHQIPTARЁ - ALBANSKA KOALICIJA
EVROPSKO LICE PODGORICE - PROF. DR DRAGAN
BOGOJEVIĆ - SDP I PCG
DEMOKRATSKI FRONT - MIODRAG LEKIĆ
KOALICIJA ZA EVROPSKU PODGORICU - MILO
ĐUKANOVIĆ
GRADSKA OPSTINA TUZI1)
UKUPNO
KOALICIONI SHQIPTARЁ - ALBANSKA KOALICIJA
KOALICIJA ZA EVROPSKE TUZI - MILO ĐUKANOVIĆ
EVROPSKO LICE TUZI -MR SELMAN ADŽOVIĆ - SDP I
PCG
SNP - MLADOST.MUDROST.HRABROST
DEMOKRATSKI SAVEZ - NIKOLLЁ CEMAJ / LIDHJA
DEMOKRATIKE - NIKOLLЁ CAMAJ
GRADSKA OPSTINA GOLUBOVCI1)
UKUPNO
SNP - MLADOST. MUDROST. HRABROST
ZA EVROPSKE GOLUBOVCE - MILO ĐUKANOVIĆ
SDP - ČIST IZBOR - ČEDO DOBROVIĆ
DEMOKRATSKI FRONT - MIODRAG LEKIĆ
POZITIVNA CRNA GORA - ALEKSANDAR ĐURETIĆ
ROŽAJE1)
UKUPNO
BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (BDZ) –
HAZBIJA KALAČ
SDP – ČIST IZBOR ZA ROŽAJE
SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA ROŽAJE
ZA EVROPSKO ROŽAJE – MILO ĐUKANOVIĆ
BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
ŠAVNIK1)
UKUPNO
SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA MLADOST.
MUDROST. HRABROST - NIKOLA BIJELIĆ
DEMOKRATSKI FRONT - MIODRAG LEKIĆ
KOALICIJA ZA EVROPSKI ŠAVNIK - MILO ĐUKANOVIĆ
TIVAT2)
UKUPNO:
NARODNA STRANKA – VESELIN KOVAČEVIĆ
„NEĆEMO STATI”
POKRET ZA P ROMJENE – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ
SNP – ZNA SE
LIBERALNA GRAĐANSKA ALTERNATIVA „OVO JE I
MOJ GRAD”
NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA – ANDRIJA MANDIĆ
1)
2)
ukupno
%
Total
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
%
104 720
14 776
100
14,1
59
8
100
13,6
1 342
9 454
1,3
9,0
5
8,5
30 002
49 146
28,7
46,9
17
29
28,8
49,1
6 084
1 153
3 261
538
100
19,0
53,6
8,8
22
4
12
2
100
18,2
54,6
9,1
298
834
4,9
13,7
1
3
4,5
13,6
8 995
1 428
4 603
347
2 328
289
100
15,9
51,2
3,8
25,9
3,2
22
4
12
6
-
100
18,2
54,5
27,3
-
14 454
509
100
3,5
34
1
100
2,9
1 992
107
5 002
6 844
13,8
0,7
34,6
47,4
4
12
17
11,8
35,3
50,0
1 413
100
30
100
391
27,7
8
26,7
256
18,1
5
16,6
766
54,2
17
56,7
6 371
100
32
100
175
2,7
-
-
281
746
4,4
11,7
1
4
3,1
12,5
311
4,9
1
3,1
599
9,4
3
9,4
Rezultati lokalnih izbora za odbornike, održanih 25. 5. 2014
Rezultati lokalnih izbora za odbornike, održanih 7. 4. 2012
1) Local
2) Local
207
PARTY – COALITION
PODGORICA1)
Total
SNP - YOUTH.WISDOM.COURAGE. - MR ALEKSA
BECIC
KOALICIONI SHQIPTARЁ - ALBANIAN COALITION
EUROPEAN FACE OF PODGORICA - DRAGAN
BOGOJEVIC, PhD - SDP AND PCG
DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
COALITION FOR EUROPEAN PODGORICA - MILO
DJUKANOVIC
TOWN MUNICIPALITY ТUZI1)
Total
KOALICIONI SHQIPTARЁ - ALBANIAN COALITION
COALITION FOR EUROPEAN TUZI - MILO DJUKANOVIĆ
EUROPEAN FACE OF TUZI - SELMAN ADZOVIC, MSc
- SDP AND PCG
SNP - YOUTH.WISDOM.COURAGE
DEMOCRATIC UNION - NIKOLLЁ CEMAJ / LIDHJA
DEMOKRATIKE - NIKOLLЁ CAMAJ
TOWN MUNICIPALITY GOLUBOVCI1)
Total
SNP - YOUTH. WISDOM. COURAGE
FOR EUROPEAN GOLUBOVCI - MILO DJUKANOVIC
SDP - A CLEAR CHOICE - CEDO DOBROVIC
DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
POSITIVE MONTENEGRO - ALEKSANDAR DJURETIC
ROŽAJE1)
Total
BOSNIAK DEMOCRATIC COMMUNITY (BDZ) –
HAZBIJA KALAC
SDP – A CLEAR CHOICE FOR ROZAJE
SOCIALIST PEOPLE'S PARTY ROZAJE
FOR EUROPEAN ROŽAJE– MILO DJUKANOVIC
BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
ŠAVNIK1)
Total
SOCIALIST PEOPLE'S PARTY
YOUTH.WISDOM.COURAGE - NIKOLA BIJELIC
DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIĆ
COALITION FOR EUROPEAN SAVNIK - MILO
DJUKANOVIC
TIVAT2)
Total
PEOPLE'S PARTY – VESELIN KOVACEVIC „WE WILL
NOT STOP”
MOVEMENT FOR CHANGES – NEBOJSA MEDOJEVIC
SNP – IT IS KNOWN
LIBERAL CIVIC ALTERNATIVE „THIS IS MY TOWN
TOO”
NEW SERBIAN DEMOCRACY – ANDRIJA MANDIC
election results for members of municipal assembly held on 25 May 2014
election results for members of municipal assembly held on 7 April 2012
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 1. REZULTATI GLASANJA U OPŠTINAMA
ZA ODBORNIKE I BROJ MANDATA
RESULTS OF VOTING FOR MEMBERS OF MUNICIPAL
ASSEMBLY AND MANDATES WON
/nastavak/
/continued/
PARTIJA-KOALICIJA
Broj glasova
Broj mandata
Number of votes
Number of mandates
ukupno
Total
IMAŠ ZA KOGA DA GLASAŠ – NISMO SVI ISTI (DSSDR RANKO KADIĆ, SSR, NEZAVISNI KANDIDAT)
„DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA – POBJEDA
KONTINUITETA DRAGAN KANKARAŠ”
HRVATSKA GRADJANSKA INICIJATIVA – VJERNI
TIVTU
SDP TIVAT – DOSLJEDNO DALJE
SPISP – GLASAJMO ZA SEBE – VRATIMO PRAVO NA
ŽIVOT
ULCINJ1)
UKUPNO
POZITIVNA CRNA GORA – SRCEM ZA ULCINJ-DRITAN
ABAZOVIĆ / MALI I ZI POZITIV – ME ZEMËR PËR
ULQIN-DRITAN ABAZOVIQ
DEMOKRATSKI FRONT – ZA ULCINJ SVIH NAS /
FRONTI DEMOKRATIK – PËR ULQININ E TË
GJITHË NEVE
BOŠNJAČKA STRANKA – ULCINJ
PARTIA BOSHNJAKE - ULQIN
SNP-SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA
CRNE GORE – ZA BOLJI ULCINJ - I RIJEČ I DJELO /
PSP-PARTIA SOCIALISTE POPULLORE E MALIT TË ZIPËR ULQININ MË TË MIRE – EDHE FJALA EDHE VEPRA
FORCA – NAZIF CUNGU
FORCA – NAZIF CUNGU
DUA – NAŠA RIJEČ – NAŠA OBAVEZA
UDSH – FJALA JONË – OBLIGIMI JONË
NAPRIJED DA POBIJEDI ULCINJ - DPS MILO
ĐUKANOVIĆ
PËRPARA TË FITOJË ULQINI – PDS MILLO
GJUKANOVIQ
KOALICIJA „ZAJEDNO ZA BUDUĆNOST ULCINJA“
KOALICIONI „BASHKË PËR TË ARDHMEN E ULQINIT“
SDP – „MOŽEMO BOLJE“
PSD – „MUNDEMI MË MIRË“
ŽABLJAK2)
UKUPNO
SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE
KOALICIJA "ZA EVROPSKI ŽABLJAK" – MILO
ĐUKANOVIĆ
STRANKA SRPSKIH RADIKALA
NARODNA STRANKA ŽABLJAK
DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
POZITIVNA CRNA GORA – MIRČETA TOMČIĆ
1)
2)
Rezultati lokalnih izbora za odbornike, odrzanih 26. 1. 2014.
Rezultati lokalnih izbora za odbornike, održanih 25. 5. 2014.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
ukupno
%
Total
PARTY – COALITION
%
YOU HAVE FOR WHO TO VOTE FOR – WE ARE NOT
ALL THE SAME (DSS- DR RANKO KADIC, SSR,
INDEPENDENT CANDIDATES)
„DEMOCRATIC PARTY OF SOCIALISTS –
CONTINUITY VICTORY DRAGAN KANKARAS”
354
5,6
2
6,3
2 051
32,2
12
37,5
770
12,1
4
12,5
CROATIAN CIVIC INITIATIVE – LOYAL TO TIVAT
976
15,3
5
15,6
108
1,7
-
-
SDP TIVAT – CONSISTENTLY FURTHER
SPISP – VOTE FOR OURSELVES –LET RETURN
RIGHT TO LIVE
12 128
100
33
100
682
5,6
2
6,1
387
3,2
1
3,0
255
2,1
-
-
479
3,9
1
3,0
2 928
24,1
8
24,2
1 058
8,7
3
9,1
3 174
26,2
9
27,3
2 345
19,4
7
21,2
820
6,8
2
6,1
2 444
609
100
24,9
31
8
100
25,8
1 200
49,1
17
54,9
52
66
395
122
2,1
2,7
16,2
5,0
5
1
16,1
3,2
1) Local
2) Local
208
ULCINJ1)
Total
POSITIVE MONTENEGRO - A HEART FOR ULCINJ DRITAN ABAZOVIC / MALI I ZI POZITIV – ME ZEMËR
PËR ULQIN-DRITAN ABAZOVIQ
DEMOCRATIC FRONT – FOR ULCINJ EVERYONE
FRONTI DEMOKRATIK – PËR ULQININ E TË
GJITHË NEVE
BOSNIAK PARTY – ULCINJ
PARTIA BOSHNJAKE - ULQIN
SNP - SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF MONTENEGRO FOR BETTER ULCINJ – WORD AND DEED
PSP-PARTIA SOCIALISTE POPULLORE E MALIT TË ZIPËR ULQININ MË TË MIRE – EDHE FJALA EDHE VEPRA
FORCA – NAZIF CUNGU
FORCA – NAZIF CUNGU
DUA – OUR WORD – OUR OBLIGATION
UDSH – FJALA JONË – OBLIGIMI JONË
ULCINJ GO AHEAD AND WIN - DPS MILO
DJUKANOVIC
PËRPARA TË FITOJË ULQINI – PDS MILLO
GJUKANOVIQ
COALITION "TOGETHER FOR THE FUTURE OF ULCINJ”
KOALICIONI „BASHKË PËR TË ARDHMEN E ULQINIT“
SDP – “WE CAN BETTER“
PSD – “MUNDEMI MË MIRË“
ŽABLJAK2)
Total
SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF MONTENEGRO
COALITION "FOR EUROPEAN ŽABLJAK" - MILO
DJUKANOVIC
PARTY OF SERB RADICALS
PEOPLE'S PARTY ZABLJAK
DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
POSITIVE MONTENEGRO – MIRCETA TOMCIC
election results for members of municipal assembly held on 26 January 2014
election results for members of municipal assembly held on 25 May 2014
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 2. REZULTATI GLASANJA U OPŠTINAMA ZA POSLANIKE
U SKUPŠTINI CRNE GORE NA PARLAMENTARNIM
IZBORIMA ODRŽANIM 14. 10. 2012.
Broj upisanih
birača
Number of
registered
voters
UKUPNO / TOTAL
PARLIAMENTARY ELECTION RESULTS IN MUNICIPALITIES
FOR REPRESENTATIVES OF THE PARLIAMENT OF
MONTENEGRO HELD ON 14 October 2012
Broj birača koji su glasali / Number of voters
that have voted
Broj
utvrđenih
biračkih
mjesta
Number of
registered
polling places
ukupno
Total
na biračkom
mjestu
In polling
place
Broj
Broj
nevažećih
van biračkog važećih listića
listića
mjesta
Number of
Number of
Out of polling valid ballots invalid ballots
place
514 055
1 060
362 714
347 424
15 290
356 950
5 764
4 242
23
3 284
3 025
259
3 242
42
BAR
36 036
64
22 520
21 835
685
22 197
323
BERANE
29 905
72
19 929
18 890
1 039
19 663
266
BIJELO POLJE
40 586
103
28 687
26 893
1 794
28 403
284
BUDVA
14 702
18
10 436
10 192
244
10 208
228
CETINJE
14 956
39
10 066
9 658
408
9 630
436
DANILOVGRAD
12 678
35
9 720
9 233
487
9 593
127
HERCEG NOVI
25 650
51
16 380
15 796
584
16 087
293
6 986
34
5 458
4 937
521
5 319
139
18 130
37
12 004
11 574
430
11 646
358
7 347
21
5 722
5 375
347
5 623
99
NIKŠIĆ
57 480
133
42 903
40 629
2 274
42 164
739
PLAV
13 483
30
7 183
6 828
355
7 107
76
PLJEVLJA
27 328
93
21 433
20 341
1 092
21 142
291
PLUŽINE
2 879
26
2 278
1 943
335
2 236
42
144 037
134
106 398
103 591
2 807
104 866
1 532
ROŽAJE
21 592
44
13 709
13 264
445
13 615
94
ŠAVNIK
1 874
23
1 523
1 379
144
1 496
27
TIVAT
11 464
19
7 316
7 164
152
7 185
131
ULCINJ
19 321
36
12 327
11 673
654
12 160
167
3 379
22
2 560
2 326
234
2 506
54
-
3
878
878
-
862
16
ANDRIJEVICA
KOLAŠIN
KOTOR
MOJKOVAC
PODGORICA
ŽABLJAK
Lica na izdržavanju
kazne zatvora
Izvor: Državna izborna komisija
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Source: State election commission
209
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 3. REZULTATI GLASANJA U OPŠTINAMA ZA POSLANIKE
U SKUPŠTINI CRNE GORE NA PARLAMENTARNIM
IZBORIMA ODRŽANIM 14. 10. 2012.
PARLIAMENTARY ELECTION RESULTS IN MUNICIPALITIES
FOR REPRESENTATIVES OF THE PARLIAMENT OF
MONTENEGRO HELD ON 14 October 2012
Broj glasova
Number of votes
PARTIJA-KOALICIJA
ukupno
Total
PARTY - COALITION
%
ANDRIJEVICA
UKUPNO
ANDRIJEVICA
TOTAL
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO
DJUKANOVIC
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3 242
100,0
1 885
58,1
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
369
11,4
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I DJELO
855
26,4
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
41
1,3
5
0,2
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
6. SRPSKA SLOGA
44
1,4
6. SERBIAN UNITY
1
-
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci
Nimanbegu – Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
1
-
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA
DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE
DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE
27
0,8
2
0,1
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel
Sinishtaj – Zana Sarvan
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI,
DEMOKRATSKA PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI
SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE
DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE’S PARTY OF MONTENEGRO WORD AND DEED
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC
(DSS,SSR i GG)
10. DEMOCRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI
DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
1
-
10
0,3
1
-
22 197
100,0
10 264
46,2
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
5 828
26,3
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I DJELO
1 063
4,8
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
2 731
12,3
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
972
4,4
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
6. SRPSKA SLOGA
233
1,0
6. SERBIAN UNITY
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel
Sinishtaj – Zana Sarvan
255
1,1
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci
Nimanbegu – Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
8. DEMOCRATIC UNION IN MONTENEGRO, DEMOCRATIC
PARTY AND ALBANIAN ALTERNATIVE COALITION
KOALICIONI SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL
TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
12. ZAJEDNO
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
BAR
UKUPNO :
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
12. TOGETHER
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
BAR
TOTAL
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO
DJUKANOVIC
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE’S PARTY OF MONTENEGROWORD AND DEED
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI,
DEMOKRATSKA PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI
SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE
DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE
511
2,3
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
118
0,5
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
61
0,3
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
55
0,2
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
12. ZAJEDNO
70
0,3
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
36
0,2
12. TOGETHER
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
210
9. SERBIAN NATIONAL UNION–PhD RANKO KADIC
(DSS,SSR i GG)
10. DEMOCRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI
DEMOKRATIK AND SHQIPTARËVE
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 3. REZULTATI GLASANJA U OPŠTINAMA ZA POSLANIKE
U SKUPŠTINI CRNE GORE NA PARLAMENTARNIM
IZBORIMA ODRŽANIM 14. 10. 2012.
PARLIAMENTARY ELECTION RESULTS IN MUNICIPALITIES
FOR REPRESENTATIVES OF THE PARLIAMENT OF
MONTENEGRO HELD ON 14 October 2012
/nastavak/
/continued/
Broj glasova
Number of votes
PARTIJA-KOALICIJA
ukupno
Total
PARTY - COALITION
%
BERANE
BERANE
UKUPNO :
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I
DJELO
19 663
100,0
9 574
48,7
2 967
15,1
4 571
23,2
833
4,2
879
4,5
616
3,1
9
0,1
4
-
109
0,6
23
0,1
9
0,1
65
0,3
4
-
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
6. SRPSKA SLOGA
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel
Sinishtaj – Zana Sarvan
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI,
DEMOKRATSKA PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI
SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE
DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I
SHQIPTARËVE
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
12. ZAJEDNO
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
BIJELO POLJE
UKUPNO :
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I
DJELO
28 403
100,0
15 934
56,1
4 169
14,7
4 262
15,0
957
3,4
2 252
8,0
378
1,3
18
0,1
7
-
292
1,0
43
0,2
10
-
67
0,2
14
-
6. SRPSKA SLOGA
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel
Sinishtaj – Zana Sarvan
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI,
DEMOKRATSKA PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI
SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE
DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I
SHQIPTARËVE
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
12. ZAJEDNO
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE’S PARTY OF MONTENEGRO
- WORD AND DEED
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
6. SERBIAN UNITY
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci
Nimanbegu – Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA
DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE
DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC
(DSS,SSR i GG)
10. DEMOCRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI
DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
12. TOGETHER
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
BIJELO POLJE
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
TOTAL
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO
DJUKANOVIC
211
TOTAL
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO
DJUKANOVIC
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE’S PARTY OF MONTENEGROWORD AND DEED
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
6. SERBIAN UNITY
7. FORCA FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci
Nimanbegu – Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA
DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE
DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC
(DSS,SSR and GG)
10. DEMOCRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI
DEMOKRATIK AND SHQIPTARËVE
11. CROATIAN CIVIC INICIJATIVA (HGI) – DETERMINEDLY
12. TOGETHER
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE- ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 3. REZULTATI GLASANJA U OPŠTINAMA ZA POSLANIKE
U SKUPŠTINI CRNE GORE NA PARLAMENTARNIM
IZBORIMA ODRŽANIM 14. 10. 2012.
PARLIAMENTARY ELECTION RESULTS IN MUNICIPALITIES
FOR REPRESENTATIVES OF THE PARLIAMENT OF
MONTENEGRO HELD ON 14 October 2012
/nastavak/
/continued/
Broj glasova
Number of votes
PARTIJA-KOALICIJA
ukupno
Total
%
BUDVA
UKUPNO :
BUDVA
10 208
100,0
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
5 254
51,5
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
2 719
26,6
849
8,3
1 042
10,2
16
0,2
169
1,7
11
0,1
1
-
51
0,5
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I DJELO
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
6. SRPSKA SLOGA
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel
Sinishtaj – Zana Sarvan
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI,
DEMOKRATSKA PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI
SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE
DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I
SHQIPTARËVE
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
9
0,1
34
0,3
12. ZAJEDNO
30
0,3
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
23
0,2
UKUPNO :
9 630
100,0
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
5 173
53,7
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- WORD AND
DEED
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
1 237
12,8
311
3,2
2 628
27,3
CETINJE
TOTAL
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO
DJUKANOVIC
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF
MONTENEGRO - WORD AND DEED
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
6. SERBIAN UNITY
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci
Nimanbegu – Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA
DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE
DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC
(DSS,SSR and GG)
10. DEMOKRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI
DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
12. TOGETHER
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
CETINJE
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
28
0,3
6. SRPSKA SLOGA
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel
Sinishtaj – Zana Sarvan
91
0,9
14
0,1
9
0,1
23
0,2
15
0,2
25
0,3
58
0,6
18
0,2
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI,
DEMOKRATSKA PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI
SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE
DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I
SHQIPTARËVE
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
12. ZAJEDNO
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
PARTY - COALITION
212
TOTAL
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO
DJUKANOVIC
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF
MONTENEGRO - WORD AND DEED
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
6. SERBIAN UNITY
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci
Nimanbegu – Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA
DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE
DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC
(DSS,SSR and GG)
10. DEMOKRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI
DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
12. TOGETHER
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 3. REZULTATI GLASANJA U OPŠTINAMA ZA POSLANIKE
U SKUPŠTINI CRNE GORE NA PARLAMENTARNIM
IZBORIMA ODRŽANIM 14. 10. 2012.
PARLIAMENTARY ELECTION RESULTS IN MUNICIPALITIES
FOR REPRESENTATIVES OF THE PARLIAMENT OF
MONTENEGRO HELD ON 14 October 2012
/nastavak/
/continued/
Broj glasova
Number of votes
PARTIJA-KOALICIJA
ukupno
Total
%
DANILOVGRAD
DANILOVGRAD
UKUPNO :
9 593
100,0
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
4 762
49,6
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I
DJELO
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
2 509
26,2
1 083
11,3
830
8,6
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
16
0,2
208
2,2
11
0,1
2
-
99
1,0
11
0,1
7
48
0,1
0,5
7
0,1
16 087
100,0
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
6 317
39,3
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I
DJELO
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
4 346
27,0
3 321
20,6
1 076
6,7
6. SRPSKA SLOGA
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel
Sinishtaj – Zana Sarvan
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI,
DEMOKRATSKA PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI
SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE
DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I
SHQIPTARËVE
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
12. ZAJEDNO
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
HERCEG NOVI
UKUPNO :
TOTAL
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO
DJUKANOVIC
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF
MONTENEGRO - WORD AND DEED
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
6. SERBIAN UNITY
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci
Nimanbegu – Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA
DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE
DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC
(DSS,SSR and GG)
10. DEMOKRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI
DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
12. TOGETHER
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
HERCEG NOVI
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
6. SRPSKA SLOGA
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel
Sinishtaj – Zana Sarvan
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI,
DEMOKRATSKA PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI
SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE
DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
27
0,2
572
3,6
14
0,1
19
0,1
210
1,3
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I
SHQIPTARËVE
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
29
0,2
73
0,4
12. ZAJEDNO
75
0,5
8
-
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
PARTY - COALITION
213
TOTAL
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO
DJUKANOVIC
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF
MONTENEGRO - WORD AND DEED
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
6. SERBIAN UNITY
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci
Nimanbegu – Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA
DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE
DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC
(DSS,SSR and GG)
10. DEMOKRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI
DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
12. TOGETHER
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 3. REZULTATI GLASANJA U OPŠTINAMA ZA POSLANIKE
U SKUPŠTINI CRNE GORE NA PARLAMENTARNIM
IZBORIMA ODRŽANIM 14. 10. 2012.
PARLIAMENTARY ELECTION RESULTS IN MUNICIPALITIES
FOR REPRESENTATIVES OF THE PARLIAMENT OF
MONTENEGRO HELD ON 14 October 2012
/nastavak/
/continued/
Broj glasova
Number of votes
PARTIJA-KOALICIJA
ukupno
Total
PARTY - COALITION
%
KOLAŠIN
UKUPNO :
KOLAŠIN
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
5 319
2 136
100,0
40,2
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
1 565
29,4
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I DJELO
1 069
20,1
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF MONTENEGRO WORD AND DEED
384
7,2
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
6
0,1
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
60
1,1
6. SERBIAN UNITY
4
0,1
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu
– Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
4
0,1
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE
NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
38
0,7
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC (DSS,SSR
and GG)
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
7
0,1
10. DEMOKRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI DEMOKRATIK I
SHQIPTARËVE
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
4
0,1
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
36
0,7
12. TOGETHER
6
0,1
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
11 646
100,0
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
5 068
43,5
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
2 883
24,8
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I DJELO
1 332
11,4
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF MONTENEGRO WORD AND DEED
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
1 291
11,1
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
6. SRPSKA SLOGA
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel Sinishtaj –
Zana Sarvan
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI, DEMOKRATSKA
PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI SHQIPTAR: LIDHJA
DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
12. ZAJEDNO
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
KOTOR
UKUPNO :
TOTAL
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO DJUKANOVIC
KOTOR
TOTAL
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO DJUKANOVIC
16
0,1
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
214
1,8
6. SERBIAN UNITY
13
0,1
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu
– Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
31
0,3
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE
NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
286
2,5
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC (DSS,SSR
and GG)
35
0,3
10. DEMOKRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI DEMOKRATIK I
SHQIPTARËVE
392
3,4
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
12. ZAJEDNO
56
0,5
12. TOGETHER
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
29
0,2
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
6. SRPSKA SLOGA
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel Sinishtaj –
Zana Sarvan
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI, DEMOKRATSKA
PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI SHQIPTAR: LIDHJA
DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
214
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 3. REZULTATI GLASANJA U OPŠTINAMA ZA POSLANIKE
U SKUPŠTINI CRNE GORE NA PARLAMENTARNIM
IZBORIMA ODRŽANIM 14. 10. 2012.
PARLIAMENTARY ELECTION RESULTS IN MUNICIPALITIES
FOR REPRESENTATIVES OF THE PARLIAMENT OF
MONTENEGRO HELD ON 14 October 2012
/nastavak/
/continued/
Broj glasova
Number of votes
PARTIJA-KOALICIJA
ukupno
Total
PARTY - COALITION
%
MOJKOVAC
UKUPNO :
MOJKOVAC
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
5 623
2 718
100,0
48,3
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
1 207
21,5
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I DJELO
1 338
23,8
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF MONTENEGRO WORD AND DEED
226
4,0
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
7
0,1
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
6. SERBIAN UNITY
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
TOTAL
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO DJUKANOVIC
39
0,7
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel Sinishtaj
– Zana Sarvan
2
-
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI, DEMOKRATSKA
PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE
NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE
6
0,1
35
0,6
9
0,2
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu
– Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE
NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC (DSS,SSR
and GG)
10. DEMOKRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI DEMOKRATIK I
SHQIPTARËVE
7
0,1
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
24
0,4
12. TOGETHER
0,1
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
6. SRPSKA SLOGA
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
12. ZAJEDNO
5
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
NIKŠIČ
NIKŠIČ
UKUPNO :
42 164
100,0
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
20 499
48,6
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO DJUKANOVIC
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
12 256
29,1
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I DJELO
4 141
9,8
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF MONTENEGRO - WORD
AND DEED
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
3 656
8,7
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
89
0,2
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
6. SERBIAN UNITY
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
759
1,8
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel Sinishtaj –
Zana Sarvan
31
0,1
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI, DEMOKRATSKA
PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE
NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE
17
-
6. SRPSKA SLOGA
TOTAL
356
0,8
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
50
0,1
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu –
Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE
NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC (DSS,SSR and
GG)
10. DEMOKRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI DEMOKRATIK I
SHQIPTARËVE
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
47
0,1
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
233
0,6
12. TOGETHER
30
0,1
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
12. ZAJEDNO
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
215
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 3. REZULTATI GLASANJA U OPŠTINAMA ZA POSLANIKE
U SKUPŠTINI CRNE GORE NA PARLAMENTARNIM
IZBORIMA ODRŽANIM 14. 10. 2012.
PARLIAMENTARY ELECTION RESULTS IN MUNICIPALITIES
FOR REPRESENTATIVES OF THE PARLIAMENT OF
MONTENEGRO HELD ON 14 October 2012
/nastavak/
/continued/
Broj glasova
Number of votes
PARTIJA-KOALICIJA
ukupno
Total
PARTY - COALITION
%
PLAV
PLAV
UKUPNO :
7 107
100,0
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
3 366
47,4
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
402
5,7
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I DJELO
620
8,7
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF MONTENEGRO WORD AND DEED
79
1,1
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
1 970
27,7
27
0,4
6. SERBIAN UNITY
365
5,1
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu
– Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
6. SRPSKA SLOGA
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel Sinishtaj –
Zana Sarvan
TOTAL
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO DJUKANOVIC
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI, DEMOKRATSKA
PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI SHQIPTAR: LIDHJA
DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
31
0,4
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE
NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
19
0,3
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC (DSS,SSR
and GG)
213
3,0
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
10. DEMOKRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI DEMOKRATIK I
SHQIPTARËVE
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
3
-
12. ZAJEDNO
8
0,1
12. TOGETHER
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
4
0,1
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
21 142
100,0
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
9 620
45,5
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO DJUKANOVIC
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
5 474
25,9
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I DJELO
4 149
19,6
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF MONTENEGRO WORD AND DEED
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
823
3,9
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
405
1,9
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
6. SRPSKA SLOGA
236
1,1
6. SERBIAN UNITY
20
0,1
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu
– Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
PLJEVLJA
PLJEVLJA
UKUPNO :
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel Sinishtaj
– Zana Sarvan
TOTAL
8
-
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE
NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
308
1,5
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC (DSS,SSR and
GG)
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
21
0,1
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
12. ZAJEDNO
5
62
0,3
10. DEMOKRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI DEMOKRATIK I
SHQIPTARËVE
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
11
0,1
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI, DEMOKRATSKA
PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI SHQIPTAR: LIDHJA
DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
216
12. TOGETHER
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 3. REZULTATI GLASANJA U OPŠTINAMA ZA POSLANIKE
U SKUPŠTINI CRNE GORE NA PARLAMENTARNIM
IZBORIMA ODRŽANIM 14. 10. 2012.
PARLIAMENTARY ELECTION RESULTS IN MUNICIPALITIES
FOR REPRESENTATIVES OF THE PARLIAMENT OF
MONTENEGRO HELD ON 14 October 2012
/nastavak/
/continued/
Broj glasova
Number of votes
PARTIJA-KOALICIJA
ukupno
Total
PLUŽINE
UKUPNO :
PARTY - COALITION
%
PLUŽINE
2 236
100,0
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
612
27,4
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO DJUKANOVIC
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
415
18,6
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I DJELO
975
43,6
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF MONTENEGRO WORD AND DEED
41
1,8
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
6. SRPSKA SLOGA
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel Sinishtaj
– Zana Sarvan
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI, DEMOKRATSKA
PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI SHQIPTAR: LIDHJA
DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
5
0,2
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
32
1,4
6. SERBIAN UNITY
2
0,1
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu
– Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
3
0,1
97
4,3
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
3
0,1
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
1
-
50
2,2
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
12. ZAJEDNO
TOTAL
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE
NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC (DSS,SSR
and GG)
10. DEMOKRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI DEMOKRATIK I
SHQIPTARËVE
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
12. TOGETHER
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
-
-
104 866
100,0
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
47 642
45,4
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO DJUKANOVIC
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
31 114
29,7
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
8 027
7,6
11 643
11,1
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
1 213
1,2
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
6. SRPSKA SLOGA
1 303
1,2
6. SERBIAN UNITY
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel Sinishtaj –
Zana Sarvan
1 106
1,1
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu
– Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
PODGORICA
UKUPNO :
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I DJELO
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
PODGORICA
TOTAL
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF MONTENEGRO WORD AND DEED
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI, DEMOKRATSKA
PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI SHQIPTAR: LIDHJA
DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI, PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
450
0,4
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE
NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
716
0,7
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC (DSS,SSR
and GG)
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
817
0,8
10. DEMOKRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI DEMOKRATIK
I SHQIPTARËVE
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
130
0,1
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
12. ZAJEDNO
414
0,4
12. TOGETHER
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
291
0,3
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
217
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 3. REZULTATI GLASANJA U OPŠTINAMA ZA POSLANIKE
U SKUPŠTINI CRNE GORE NA PARLAMENTARNIM
IZBORIMA ODRŽANIM 14. 10. 2012.
PARLIAMENTARY ELECTION RESULTS IN MUNICIPALITIES
FOR REPRESENTATIVES OF THE PARLIAMENT OF
MONTENEGRO HELD ON 14 October 2012
/nastavak/
/continued/
Broj glasova
Number of votes
PARTIJA-KOALICIJA
ukupno
Total
PARTY - COALITION
%
ROŽAJE
UKUPNO :
ROŽAJE
13 615
5 965
100,0
43,8
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
146
1,1
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I DJELO
232
1,7
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF MONTENEGRO WORD AND DEED
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
101
0,7
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
6 982
51,3
6
-
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel Sinishtaj –
Zana Sarvan
10
0,1
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI, DEMOKRATSKA
PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI SHQIPTAR: LIDHJA
DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
81
0,6
7
-
70
0,5
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
-
-
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
12. ZAJEDNO
7
-
12. TOGETHER
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
8
0,1
1 496
100,0
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
795
53,1
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO DJUKANOVIC
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
274
18,3
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I DJELO
380
25,4
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF MONTENEGRO WORD AND DEED
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
13
0,9
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
11
0,7
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
-
-
2
0,1
11
0,7
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
3
0,2
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
-
-
12. ZAJEDNO
7
0,5
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
-
-
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
6. SRPSKA SLOGA
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
ŠAVNIK
UKUPNO :
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO DJUKANOVIC
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
6. SERBIAN UNITY
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu
– Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE
NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC (DSS,SSR
and GG)
10. DEMOKRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI DEMOKRATIK
I SHQIPTARËVE
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
ŠAVNIK
6. SRPSKA SLOGA
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel Sinishtaj –
Zana Sarvan
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI, DEMOKRATSKA
PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI SHQIPTAR: LIDHJA
DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
TOTAL
218
TOTAL
6. SERBIAN UNITY
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu
– Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE
NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC (DSS,SSR
and GG)
10. DEMOKRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI DEMOKRATIK
I SHQIPTARËVE
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
12. TOGETHER
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 3. REZULTATI GLASANJA U OPŠTINAMA ZA POSLANIKE
U SKUPŠTINI CRNE GORE NA PARLAMENTARNIM
IZBORIMA ODRŽANIM 14. 10. 2012.
PARLIAMENTARY ELECTION RESULTS IN MUNICIPALITIES
FOR REPRESENTATIVES OF THE PARLIAMENT OF
MONTENEGRO HELD ON 14 October 2012
/nastavak/
/continued/
Broj glasova
Number of votes
PARTIJA-KOALICIJA
ukupno
Total
PARTY - COALITION
%
TIVAT
TIVAT
UKUPNO :
7 185
100,0
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
3 127
43,5
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO DJUKANOVIC
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
1 730
24,1
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I DJELO
536
7,5
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF MONTENEGRO WORD AND DEED
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
713
9,9
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
27
0,4
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
171
2,4
6. SERBIAN UNITY
6
0,1
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu
– Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
4
-
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE
NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
155
2,2
10
0,1
10. DEMOKRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI DEMOKRATIK I
SHQIPTARËVE
661
9,2
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
40
0,5
12. TOGETHER
5
0,1
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
12 160
100,0
2 844
23,4
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
581
4,8
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I DJELO
450
3,7
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF MONTENEGRO WORD AND DEED
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
615
5,1
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
193
1,6
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
18
0,1
6. SERBIAN UNITY
3 347
27,5
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu
– Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
2 628
21,6
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE
NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
24
0,2
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC (DSS,SSR and
GG)
1 411
11,6
6
14
0,1
10. DEMOKRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI DEMOKRATIK I
SHQIPTARËVE
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
6. SRPSKA SLOGA
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel Sinishtaj –
Zana Sarvan
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI, DEMOKRATSKA
PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI SHQIPTAR: LIDHJA
DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
12. ZAJEDNO
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
ULCINJ
UKUPNO :
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI, DEMOKRATSKA
PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI SHQIPTAR: LIDHJA
DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
12. ZAJEDNO
29
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC (DSS,SSR
and GG)
ULCINJ
6. SRPSKA SLOGA
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel Sinishtaj –
Zana Sarvan
TOTAL
219
0,2
TOTAL
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO DJUKANOVIC
12. TOGETHER
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 3. REZULTATI GLASANJA U OPŠTINAMA ZA POSLANIKE
U SKUPŠTINI CRNE GORE NA PARLAMENTARNIM
IZBORIMA ODRŽANIM 14. 10. 2012.
PARLIAMENTARY ELECTION RESULTS IN MUNICIPALITIES
FOR REPRESENTATIVES OF THE PARLIAMENT OF
MONTENEGRO HELD ON 14 October 2012
/nastavak/
/continued/
Broj glasova
Number of votes
PARTIJA-KOALICIJA
ukupno
Total
PARTY - COALITION
%
ŽABLJAK
UKUPNO :
ŽABLJAK
2 506
100,0
1 257
50,2
1. COALITION EUROPEAN MONTENEGRO – MILO DJUKANOVIC
2. DEMOKRATSKI FRONT – MIODRAG LEKIĆ
447
17,8
2. DEMOCRATIC FRONT – MIODRAG LEKIC
3. SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE- I RIJEČ I DJELO
494
19,7
3. SNP – SOCIALIST PEOPLE'S PARTY OF MONTENEGRO WORD AND DEED
4. “POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ”
127
5,1
4. “POSITIVE MONTENEGRO – DARKO PAJOVIC”
4
0,2
5. BOSNIAK PARTY – RAFET HUSOVIC
66
2,6
6. SERBIAN UNITY
2
0,1
7. FORCE FOR UNITY - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu
– Vasel Sinishtaj – Zana Sarvan
1
-
8. ALBANIAN COALITION: DEMOCRATIC UNION IN
MONTENEGRO, DEMOCRATIC PARTY AND ALBANIAN
ALTERNATIVE COALITION SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE
NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA
SHQIPTARE
94
3,7
9. SERBIAN NATIONAL UNION –PhD RANKO KADIC (DSS,SSR
and GG)
10. DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA – UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTARËVE
3
0,1
10. DEMOKRATIC UNION OF ALBANIANS – UNIONI DEMOKRATIK I
SHQIPTARËVE
11. HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (HGI) – ODLUČNO
-
-
12. ZAJEDNO
9
0,4
12. TOGETHER
13. ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA - ALEANCA RINORE E SHQIPTARËVE
2
0,1
13. ALBANIAN YOUTH ALLIANCE - ALEANCA RINORE E
SHQIPTARËVE
1. KOALICIJA EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ
5. BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ
6. SRPSKA SLOGA
7. FORCA ZA JEDINSTVO - FORCA PËR BASHKIM –Genci Nimanbegu – Vasel Sinishtaj
– Zana Sarvan
8. ALBANSKA KOALICIJA: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI, DEMOKRATSKA
PARTIJA I ALBANSKA ALTERNATIVA KOALICIONI SHQIPTAR: LIDHJA DEMOKRATIKE
NË MAL TË ZI,PARTIA DEMOKRATIKE DHE ALTERNATIVA SHQIPTARE
9. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ –DR RANKO KADIĆ (DSS,SSR i GG)
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
220
TOTAL
11. CROATIAN CIVIC INITIATIVE (HGI) – DETERMINEDLY
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 4. STANOVNIŠTVO I DOMAĆINSTVA
PO OPŠTINAMA
POPULATION AND HOUSEHOLDS
BY MUNICIPALITIES
Stanovništvo prema popisima
Population by Censuses
1953
1961
1971
1981
1991
2003
377 189
419 873
471 894
529 604
584 310
615 035
620 145
620 029
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo Polje
Budva
10 058
21 487
27 655
36 795
3 822
10 267
23 007
30 376
41 432
4 364
9 792
24 587
34 280
46 651
4 834
9 266
27 580
40 085
52 598
6 106
7 487
32 535
42 285
55 634
8 632
6 696
37 321
38 953
55 268
11 717
5 785
40 037
35 068
50 284
15 909
5 071
42 048
33 970
46 051
19 218
Cetinje
Danilovgrad
Herceg Novi
Kolašin
Kotor
25 183
16 800
12 482
14 074
14 124
25 604
17 394
13 759
14 896
15 436
23 503
17 378
15 157
14 882
16 642
22 024
15 073
18 368
13 799
18 917
20 213
14 769
23 258
12 656
20 455
20 307
14 718
27 593
11 120
22 410
18 482
16 523
33 034
9 949
22 947
16 657
18 472
30 864
8 380
22 601
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
5 856
38 359
15 764
35 926
8 030
7 252
46 589
17 330
40 876
8 952
8 832
57 399
18 913
46 677
9 164
9 833
66 815
19 542
46 843
9 078
10 753
72 299
19 560
43 316
6 254
10 830
74 706
19 305
39 593
5 247
10 066
75 282
13 805
39 806
4 272
8 622
72 443
13 108
30 786
3 246
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
48 417
11 047
7 512
5 030
12 861
5 907
55 539
12 668
7 847
5 432
14 080
6 773
72 219
14 700
7 533
5 974
16 213
6 564
98 796
16 018
6 842
6 925
18 955
6 141
132 290
20 227
5 569
9 315
21 576
5 227
152 025
22 976
3 690
11 429
24 217
4 914
169 132
22 693
2 947
13 630
20 290
4 204
185 937
22 964
2 070
14 031
19 921
3 569
Crna Gora /
Montenegro
2011
1)
1948
Struktura stanovništva prema popisima
Population structure by Censuses
1948
Crna Gora /
Montenegro
1)
1953
1961
1971
1981
1991
2003
2011
1)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo Polje
Budva
2,7
5,7
7,3
9,8
1,0
2,5
5,5
7,2
9,9
1,0
2,1
5,2
7,3
9,9
1,0
1,8
5,2
7,5
9,9
1,2
1,3
5,5
7,2
9,5
1,5
1,1
6,1
6,3
9,0
1,9
0,9
6,5
5,7
8,1
2,6
0,8
6,8
5,5
7,4
3,1
Cetinje
Danilovgrad
Herceg Novi
Kolašin
Kotor
6,7
4,5
3,3
3,7
3,7
6,1
4,1
3,3
3,5
3,7
5,0
3,7
3,2
3,2
3,5
4,2
2,8
3,5
2,6
3,6
3,4
2,5
4,0
2,2
3,5
3,3
2,4
4,5
1,8
3,6
3,0
2,7
5,3
1,6
3,7
2,7
3,0
5,0
1,4
3,7
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
1,6
10,2
4,2
9,5
2,1
1,7
11,1
4,1
9,7
2,1
1,9
12,2
4,0
9,9
1,9
1,9
12,6
3,7
8,8
1,7
1,9
12,3
3,4
7,4
1,1
1,8
12,2
3,1
6,4
0,9
1,6
12,1
2,2
5,8
0,7
1,4
11,7
2,1
5,0
0,5
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
12,8
2,9
2,0
1,3
3,4
1,6
13,3
3,0
1,9
1,3
3,4
1,6
15,3
3,1
1,6
1,3
3,4
1,4
18,6
3,0
1,3
1,3
3,6
1,2
22,7
3,5
1,0
1,5
3,7
0,9
24,7
3,7
0,6
1,9
3,9
0,8
27,3
3,7
0,5
2,2
3,3
0,7
30,0
3,7
0,3
2,3
3,2
0,6
1)
Za upoređivanje broja stanovnika iz Popisa
vidi Metodološka objašnjenja
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
221
For the needs of comparing the number of population
from the Census look at Methodological notes
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 4. STANOVNIŠTVO I DOMAĆINSTVA
PO OPŠTINAMA
POPULATION AND HOUSEHOLD
BY MUNICIPALITIES
/nastavak/
/continued/
Domaćinstva prema popisima
Households by Censuses
1948
1953
1961
1971
1981
1991
2003
2011
83 639
92 152
106 569
121 911
142 692
163 274
180 517
192 242
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo Polje
Budva
2 299
5 294
5 514
7 165
1 096
2 326
5 768
5 890
7 756
1 282
2 195
6 052
6 960
8 768
1 501
2 021
6 868
8 223
10 188
1 854
1 819
8 797
8 720
11 485
2 736
1 871
10 664
9 458
13 233
3 777
1 789
12 447
9 623
13 288
5 218
1 666
13 789
9 764
13 082
7 042
Cetinje
Danilovgrad
Herceg Novi
Kolašin
Kotor
6 760
4 137
3 485
3 379
3 940
6 715
4 240
3 908
3 516
4 147
6 414
4 320
4 414
3 841
4 566
6 102
3 961
5 373
3 565
5 317
6 086
4 191
7 187
3 313
6 299
6 139
4 379
8 673
3 283
6 783
5 865
4 963
11 076
3 168
7 290
5 697
5 477
11 090
2 836
7 604
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
1 167
8 474
2 945
6 843
1 573
1 640
10 445
3 158
7 641
1 778
1 917
13 820
3 288
9 109
1 859
1 982
15 545
3 247
9 980
2 054
2 494
17 786
3 262
10 550
1 609
2 824
19 400
3 847
11 431
1 530
2 881
21 246
3 535
11 260
1 347
2 775
21 538
3 601
10 627
1 137
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
11 039
1 771
1 633
1 484
2 504
1 137
12 587
1 949
1 672
1 689
2 661
1 384
17 280
2 278
1 767
1 719
3 042
1 459
24 077
2 673
1 598
1 997
3 781
1 505
32 581
3 364
1 413
2 750
4 875
1 375
39 653
4 340
1 062
3 516
5 950
1 461
48 416
5 004
919
4 502
5 327
1 353
56 847
5 455
690
4 834
5 440
1 251
Crna Gora /
Montenegro
Struktura domaćinstava prema popisima
Structure of Households by Censuses
1948
Crna Gora /
Montenegro
1953
1961
1971
1981
1991
2003
2011
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo Polje
Budva
2,8
6,3
6,6
8,5
1,3
2,5
6,3
6,4
8,4
1,4
2,1
5,7
6,5
8,2
1,4
1,7
5,6
6,7
8,4
1,5
1,3
6,1
6,0
8,1
2,0
1,2
6,5
5,7
8,1
2,3
1,0
6,9
5,3
7,4
2,9
0,9
7,2
5,1
6,8
3,7
Cetinje
Danilovgrad
Herceg Novi
Kolašin
Kotor
8,1
4,9
4,2
4,0
4,7
7,3
4,6
4,3
3,8
4,5
6,0
4,1
4,1
3,6
4,3
5,0
3,3
4,4
2,9
4,4
4,2
3,0
5,0
2,3
4,4
3,8
2,7
5,3
2,0
4,2
3,2
2,8
6,1
1,8
4,0
3,0
2,8
5,8
1,5
4,0
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
1,4
10,1
3,5
8,2
1,9
1,8
11,3
3,4
8,3
1,9
1,8
13,0
3,1
8,5
1,7
1,6
12,8
2,7
8,2
1,7
1,8
12,4
2,3
7,4
1,1
1,7
11,9
2,4
7,0
0,9
1,6
11,8
2,0
6,2
0,7
1,4
11,2
1,9
5,5
0,6
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
13,2
2,1
2,0
1,8
3,1
1,4
13,7
2,1
1,8
1,8
2,9
1,5
16,2
2,1
1,7
1,6
2,9
1,4
19,7
2,2
1,3
1,6
3,1
1,2
23,0
2,3
1,0
2,0
3,4
0,9
24,3
2,7
0,7
2,1
3,6
0,9
26,8
2,8
0,5
2,5
3,0
0,7
29,6
2,8
0,4
2,5
2,8
0,7
(p) Podaci o broju domaćinstava iz Popisa 2011. godine su preliminarni
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
(p) The data on number of households from the 2011 Census are preliminary ones
222
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 5. ROĐENI I UMRLI PO POLU I PRIRODNI PRIRAŠTAJ
BIRTHS, DEADS BY SEX AND NATURAL INCREASE
Živorođeni / Live births
Umrli / Deads
pol / Sex
ukupno
Total
Prirodni
priraštaj
pol / Sex
muški
ženski
Male
Female
Ukupno
Total
muški
ženski
Male
Female
Natural
increase
CRNA GORA
Montenegro
2009
2010
2011
2012
2013
8 642
7 418
7 215
7 459
7 475
4 597
3 809
3 754
3 889
3 877
4 045
3 609
3 461
3 570
3 598
5 862
5 633
5 847
5 922
5 917
3 008
2 934
3 090
2 993
3 080
2 854
2 699
2 757
2 929
2 837
2 780
1 785
1 368
1 537
1 558
ANDRIJEVICA
2009
2010
2011
2012
2013
42
47
48
48
50
20
28
21
26
31
22
19
27
22
19
62
72
76
77
66
31
32
35
36
32
31
40
41
41
34
-20
-25
-28
-29
-16
BAR
2009
2010
2011
2012
2013
594
484
491
570
543
331
246
260
295
288
263
238
231
275
255
380
328
375
407
418
193
194
217
213
225
187
134
158
194
193
214
156
116
163
125
BERANE
2009
2010
2011
2012
2013
485
423
386
410
385
271
207
197
212
212
214
216
189
198
173
410
340
357
342
358
220
183
168
185
186
190
157
189
157
172
75
83
29
68
27
BIJELO POLJE
2009
2010
2011
2012
2013
712
605
555
532
529
367
321
287
270
267
345
284
268
262
262
505
468
462
438
507
269
245
231
229
268
236
223
231
209
239
207
137
93
94
22
BUDVA
2009
2010
2011
2012
2013
322
250
234
210
321
165
141
117
112
156
157
109
117
98
165
100
127
122
137
140
56
68
64
75
71
44
59
58
62
69
222
123
112
73
181
CETINJE
2009
2010
2011
2012
2013
186
152
166
185
183
98
82
88
87
112
88
70
78
98
71
203
184
190
193
179
106
103
89
87
88
97
81
101
106
91
-17
-32
-24
-8
4
DANILOVGRAD
2009
2010
2011
2012
2013
198
180
176
147
190
99
96
97
77
91
99
84
79
70
99
173
171
199
199
175
88
81
102
96
92
85
90
97
103
83
25
9
-23
-52
15
HERCEG NOVI
2009
2010
2011
2012
2013
390
323
309
331
324
216
182
165
164
161
174
141
144
167
163
290
288
319
319
289
136
149
179
156
152
154
139
140
163
137
100
35
-10
12
35
KOLAŠIN
2009
2010
2011
2012
2013
79
87
81
78
62
37
38
37
36
33
42
49
44
42
29
119
118
131
143
100
51
53
68
70
52
68
65
63
73
48
-40
-31
-50
-65
-38
KOTOR
2009
2010
2011
2012
2013
287
257
259
320
258
153
121
140
177
146
134
136
119
143
112
266
213
232
235
198
132
95
113
108
101
134
118
119
127
97
21
44
27
85
60
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
223
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 5. ROĐENI I UMRLI PO POLU I PRIRODNI PRIRAŠTAJ
BIRTHS AND DEADS BY SEX AND NATURAL INCREASE
/nastavak/
/continued/
Rođeni / Births
Umrli / Deads
pol / Sex
Ukupno
Total
Prirodni
priraštaj
pol / Sex
muški
ženski
Male
Females
Ukupno
Total
muški
ženski
Males
Females
Natural
increase
MOJKOVAC
2009
2010
2011
2012
2013
87
69
80
78
69
42
32
42
33
39
45
37
38
45
30
122
114
107
96
102
59
57
44
45
52
63
57
63
51
50
-35
-45
-27
-18
-33
NIKŠIĆ
2009
2010
2011
2012
2013
938
867
812
826
762
525
445
430
453
398
413
422
382
373
364
732
745
762
754
759
380
371
395
402
390
352
374
367
352
369
206
122
50
72
3
PLAV
2009
2010
2011
2012
2013
156
154
130
118
144
85
80
59
67
74
71
74
71
51
70
120
125
122
130
150
64
61
61
55
79
56
64
61
75
71
36
29
8
-12
-6
PLJEVLJA
2009
2010
2011
2012
2013
272
226
201
217
202
155
99
98
118
100
117
127
103
99
102
370
414
435
434
444
202
201
230
218
214
168
213
205
216
230
-98
-188
-234
-217
-242
PLUŽINE
2009
2010
2011
2012
2013
26
20
18
14
22
10
12
7
3
14
16
8
11
11
8
55
47
53
57
56
26
21
22
32
24
29
26
31
25
32
-29
-27
-35
-43
-34
PODGORICA
2009
2010
2011
2012
2013
2 930
2 463
2 501
2 645
2 634
1 550
1 262
1 325
1 379
1 343
1 380
1 201
1 176
1 266
1 291
1 424
1 394
1 354
1 417
1 433
714
763
772
720
761
710
631
582
697
672
1 506
1 069
1 147
1 228
1 201
ROŽAJE
2009
2010
2011
2012
2013
418
376
360
320
361
220
186
177
163
196
198
190
183
157
165
134
115
140
138
129
75
63
88
80
75
59
52
52
58
54
284
261
220
182
232
ŠAVNIK
2009
2010
2011
2012
2013
17
14
24
18
11
9
6
14
10
5
8
8
10
8
6
30
33
42
32
38
13
12
18
12
18
17
21
24
20
20
-13
-19
-18
-14
-27
TIVAT
2009
2010
2011
2012
2013
195
157
153
166
174
87
90
78
93
89
108
67
75
73
85
144
127
137
125
130
78
67
68
60
71
66
60
69
65
59
51
30
16
41
44
ULCINJ
2009
2010
2011
2012
2013
274
231
203
197
230
142
118
100
97
112
132
113
103
100
118
178
161
174
194
186
99
87
94
92
97
79
74
80
102
89
96
70
29
3
44
ŽABLJAK
2009
2010
2011
2012
2013
34
33
28
29
21
15
17
15
17
10
19
16
13
12
11
45
49
58
55
60
16
28
32
22
32
29
21
26
33
28
-11
-16
-30
-26
-39
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
224
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 6. OSNOVNI DEMOGRAFSKI POKAZATELJI PO OPŠTINAMA
Stanovništvo
sredinom godine1
Mid-year
estimates of
population size1)
CRNA GORA
Montenegro
1)
2009
2010
2011
2012
2013
Stopa
prirodnog
prirastaja
Natural
increase rate
BASIC DEMOGRAPHIC INDICATORS BY MUNICIPALITIES
Stopa
nataliteta
Stopa
mortaliteta
Live births
per 1000
inhabitants
Deaths
per 1000
inhabitants
Sklopljeni brakovi
Razvedeni brakovi
New marriages
Divorces
ukupno
Total
stopa
nupcijaliteta
ukupno
Per 1000
inhabitants
Total
na 1000
sklopljenih
Per 1000
new marriages
618 294
619 428
620 079
620 601
621 207
4,5
2,9
2,2
2,5
2,5
14,0
12,0
11,6
12,0
12,0
9,5
9,1
9,4
9,5
9,5
3 829
3 675
3 528
3 305
3847
6,2
5,9
5,7
5,3
6.2
465
520
471
515
499
121,4
141,5
133,5
155,8
129.7
ANDRIJEVICA
2009
2010
2011
2012
2013
5 333
5 204
5 071
5 042
5 019
-3,8
-4,8
-5,5
-5,8
-3,2
7,9
9,0
9,5
9,5
10,0
11,6
13,8
15,0
15,3
13,2
14
15
20
22
23
2,6
2,9
3,9
4,3
4.6
1
43.5
BAR
2009
2010
2011
2012
2013
41 887
41 985
42 051
42 472
42 815
5,1
3,7
2,8
3,8
2,9
14,2
11,5
11,7
13,4
12,7
9,1
7,8
8,9
9,6
9,8
301
289
213
280
303
7,2
6,9
5,1
6,6
7.1
80
51
50
58
49
265,8
176,5
234,7
207,1
161.7
BERANE
2009
2010
2011
2012
2013
34 038
34 019
33 973
33 664
33 353
2,2
2,4
0,9
2,0
0,8
14,2
12,4
11,4
12,2
11,5
12,0
10,0
10,5
10,2
10,7
211
211
234
182
205
6,2
6,2
6,9
5,4
6.1
29
13
15
10
12
137,4
61,6
64,1
54,9
58.5
BIJELO POLJE
2009
2010
2011
2012
2013
48 509
47 302
46 055
45 755
45 313
4,3
2,9
2,0
2,1
0,5
14,7
12,8
12,1
11,6
11,7
10,4
9,9
10,0
9,6
11,2
258
264
227
213
259
5,3
5,6
4,9
4.6
5.7
13
27
15
25
13
50,4
102,3
66,1
117,4
50.2
BUDVA
2009
2010
2011
2012
2013
16 970
18 100
19 220
19 245
19 451
13,1
6,8
5,8
3,8
9,3
19,0
13,8
12,2
10,9
16,5
5,9
7,0
6,3
7,1
7,2
100
115
120
121
131
5,9
6,4
6,2
6,3
6.7
2
4
5
15
11
20,0
34,8
41,7
123,9
84.0
CETINJE
2009
2010
2011
2012
2013
17 248
16 960
16 658
16 521
16 381
-1,0
-1,9
-1,4
-0,5
0,2
10,8
9,0
10,0
11,2
11,2
11,8
10,8
11,4
11,7
10,9
123
114
110
93
110
7,1
6,7
6,6
5,6
6.7
4
9
3
12
11
32,5
78,9
27,3
129,0
100.0
DANILOVGRAD
2009
2010
2011
2012
2013
16 310
17 397
18 473
18 477
18 488
1,5
0,5
-1,2
-2,8
0,8
12,1
10,3
9,5
8,0
10,3
10,6
9,8
10,8
10,8
9,5
76
54
67
73
77
4,7
3,1
3,6
3,9
4.2
10
15
14
14
13
131,6
277,8
209,0
191,8
168.8
HERCEG NOVI
2009
2010
2011
2012
2013
32 528
31 711
30 866
30 861
30 823
3,1
1,1
-0,3
0,4
1,1
12,0
10,2
10,0
10,7
10,5
8,9
9,1
10,3
10,3
9,4
189
210
182
207
209
5,8
6,6
5,9
6,7
6.8
35
40
23
48
30
185,2
190,5
126,4
231,8
143.5
KOLAŠIN
2009
2010
2011
2012
2013
8 967
8 678
8 381
8 226
8 061
-4,5
-3,6
-6,0
-7,9
-4,7
8,8
10,0
9,7
9,5
7,7
13,3
13,6
15,6
17,4
12,4
44
44
33
42
44
4,9
5,1
3,9
5,1
5.5
4
8
5
4
90,9
181,8
151,5
90.9
KOTOR
2009
2010
2011
2012
2013
22 249
22 435
22 603
22 622
22 627
0,9
2,0
1,2
3,8
2,7
12,9
11,5
11,5
14,1
11,4
12,0
9,5
10,3
10,4
8,8
104
155
173
137
169
4,7
6,9
7,6
6,0
7,5
10
11
12
25
12
96,2
71,0
69,4
182,5
71,0
1)
Procjena broja stanovnika za 2009 i 2010. godinu revidirana je na
osnovu rezultata Popisa 2011. godine
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
225
The estimate of number of population for 2009 and 2010 is revised
based on 2011 Census results
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 6. OSNOVNI DEMOGRAFSKI POKAZATELJI PO OPŠTINAMA
BASIC DEMOGRAPHIC INDICATORS BY MUNICIPALITIES
/nastavak/
/continued/
Stanovništvo
sredinom godine1
Mid-year
estimates of
population size1)
Stopa
prirodnog
prirastaja
Natural
increase rate
Stopa
nataliteta
Stopa
mortaliteta
Live births
per 1000
inhabitants
Deaths
per 1000
inhabitants
Sklopljeni brakovi
Razvedeni brakovi
New marriages
Divorced
ukupno
Total
stopa
nupcijaliteta
ukupno
Per 1000
inhabitants
Total
na 1000
sklopljenih
Per 1000
new marriages
MOJKOVAC
2009
2010
2011
2012
2013
9 215
8 923
8 623
8 504
8 386
-3,8
-5,0
-3,1
-2,1
-3,9
9,4
7,7
9,3
9,2
8,2
13,2
12,8
12,4
11,3
12,2
38
39
37
28
36
4,1
4,4
4,3
3,3
4,3
3
1
3
76,9
35,7
83,3
NIKŠIĆ
2009
2010
2011
2012
2013
73 749
73 129
72 449
72 189
71 843
2,8
1,7
0,7
1,0
0,0
12,7
11,9
11,2
11,4
10,6
9,9
10,2
10,5
10,4
10,6
423
391
411
300
341
5,7
5,3
5,7
4,1
4,7
41
37
39
32
22
96,9
94,6
94,9
106,7
64,5
PLAV
2009
2010
2011
2012
2013
13 608
13 364
13 109
13 006
12 874
2,6
2,2
0,6
-0,9
-0,5
11,5
11,5
9,9
9,1
11,2
8,8
9,4
9,3
10,0
11,7
76
69
52
47
53
5,6
5,2
4,0
3,6
4,1
12
15
10
6
173,9
288,5
212,7
113,2
PLJEVLJA
2009
2010
2011
2012
2013
33 245
32 031
30 788
30 369
29 900
-2,9
-5,9
-7,6
-7,1
-8,1
8,2
7,1
6,5
7,1
6,8
11,1
12,9
14,1
14,3
14,8
145
173
141
148
157
4,4
5,4
4,6
4,9
5,3
29
18
26
25
18
200,0
104,0
184,4
168,9
114,6
PLUŽINE
2009
2010
2011
2012
2013
3 710
3 480
3 246
3 134
3 040
-7,8
-7,8
-10,8
-13,7
-11,2
7,0
5,7
5,5
4,5
7,2
14,8
13,5
16,3
18,2
18,4
24
13
20
13
8
6,5
3,7
6,2
4,1
2,6
1
2
1
76,9
153,8
125,0
PODGORICA
2009
2010
2011
2012
2013
177 018
181 550
185 953
187 909
190 176
8,5
5,9
6,2
6,5
6,3
16,6
13,6
13,4
14,1
13,9
8,0
7,7
7,3
7,5
7,5
1 330
1 124
1 115
1 007
1247
7,5
6,2
6,0
5,3
6,6
124
188
179
188
223
93,2
167,3
160,5
186,7
178,8
ROŽAJE
2009
2010
2011
2012
2013
23 292
23 138
22 966
23 002
23 083
12,2
11,3
9,6
7,9
10,1
17,9
16,3
15,7
13,9
15,6
5,8
5,0
6,1
6,0
5,6
160
154
157
154
216
6,9
6,7
6,8
6,7
9,4
42
48
45
32
51
262,5
311,7
286,6
207,8
236,1
ŠAVNIK
2009
2010
2011
2012
2013
2 513
2 293
2 070
2 013
1 924
-5,2
-8,3
-8,7
-7,0
-14,0
6,8
6,1
11,6
8,9
5,7
11,9
14,4
20,3
15,9
19,8
16
11
16
15
10
6,4
4,8
7,7
7,4
5,2
2
3
1
-
125,0
272,7
66,7
-
TIVAT
2009
2010
2011
2012
2013
13 473
13 758
14 032
14 129
14 185
3,8
2,2
1,1
2,9
3,1
14,5
11,4
10,9
11,7
12,3
10,7
9,2
9,8
8,8
9,2
63
89
73
67
90
4,7
6,5
5,2
4,7
6,3
8
4
4
6
9
127,0
44,9
54,8
89,5
100,0
ULCINJ
2009
2010
2011
2012
2013
20 532
20 235
19 923
19 945
20 019
4,7
3,5
1,5
0,2
2,2
13,3
11,4
10,2
9,9
11,5
8,7
8,0
8,7
9,7
9,3
121
131
109
140
148
5,9
6,5
5,5
7,0
7,4
23
27
19
9
8
190,1
206,1
174,3
64,3
54,1
ŽABLJAK
2009
2010
2011
2012
2013
3 900
3 736
3 569
3 516
3 446
-2,8
-4,3
-8,4
-7,4
-11,3
8,7
8,8
7,8
8,2
6,1
11,5
13,1
16,3
15,6
17,4
13
10
18
16
11
3,3
2,7
5,0
4,5
3,2
1
2
2
2
100,0
111,1
125,0
181,8
1)
1)
Procjena broja stanovnika za 2009 i 2010. godinu revidirana je na
osnovu rezultata Popisa 2011. godine
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
226
The estimate of number of population for 2009 and 2010 is revised
based on 2011 Census results
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
27 – 7.
REVIEW BY MUNICIPALITIES
MIGRACIJE STANOVNIŠTVA UNUTAR
CRNE GORE PO OPŠTINAMA
OPŠTINE PRIJAVE / MUNICIPALITY OF RESIDENCE REGISTRATION
OPŠTINE ODJAVE
MUNICIPALITY OF
RESIDENCE
CANCELLATION
INTERNAL MIGRATIONS BY MUNICIPALITIES
OF MONTENEGRO
Ukupno
Total
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo
Polje
Budva
Danilovgrad
Herceg
Novi
Kolašin
Kotor
70
4
17
3
2
4
1
3
32
1
3
-
250
4
2
13
13
2
2
5
9
20
1
1
4
160
5
2
4
1
2
170
2
1
12
17
2
4
3
1
22
7
37
6
11
3
27
1
4
6
2
2
33
5
4
1
1
1
2
3
14
-
152
3
3
9
8
11
14
2
6
2
3
30
1
6
30
1
19
4
67
6
1
2
14
2
2
1
9
1
2
2
19
5
1
-
192
5
2
6
6
5
2
9
1
10
25
2
7
2
103
2
2
3
123
3
3
11
14
1
3
23
5
21
2
3
1
24
8
1
-
27
1
1
4
1
3
2
1
13
1
141
3
9
16
5
7
2
12
1
40
1
2
2
19
2
18
1
1
Cetinje
2012
UKUPNO / Total
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo Polje
Budva
Cetinje
Danilovgrad
Herceg Novi
Kolašin
Kotor
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
4369
75
256
434
498
186
173
164
137
109
181
128
478
111
215
76
698
173
61
80
79
57
82
5
42
2
6
2
1
2
20
2
-
583
9
118
119
19
9
1
6
3
7
18
50
13
25
1
92
58
3
30
2
112
17
8
16
6
1
4
1
2
3
8
8
5
18
13
1
1
-
179
25
25
6
4
1
12
2
9
10
8
7
2
53
11
1
1
2
-
170
3
4
14
19
16
4
1
10
5
27
1
7
1
51
5
1
1
2013
UKUPNO / Total
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo Polje
Budva
Cetinje
Danilovgrad
Herceg Novi
Kolašin
Kotor
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
4374
74
286
397
521
164
186
168
148
143
161
126
505
132
245
73
586
165
73
81
82
58
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
75
3
35
1
2
1
1
2
1
1
1
12
14
1
-
571
4
105
132
16
10
6
8
2
6
8
40
23
27
3
99
56
2
4
20
-
110
18
9
17
3
3
4
7
6
2
24
12
5
-
125
3
29
20
4
1
1
5
2
3
6
4
3
2
30
9
2
1
227
219
3
7
10
28
21
2
2
4
7
6
40
15
3
63
3
3
2
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
27 – 7.
REVIEW BY MUNICIPALITIES
MIGRACIJE STANOVNIŠTVA UNUTAR
CRNE GORE PO OPŠTINAMA
INTERNAL MIGRATIONS BY MUNICIPALITIES
OF MONTENEGRO
/nastavak/
/continued/
OPŠTINE PRIJAVE / MUNICIPALITY OF RESIDENCE REGISTRATION
OPŠTINE ODJAVE
MUNICIPALITY OF
RESIDENCE CANCELLATION
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
2012
UKUPNO / Total
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo Polje
Budva
Cetinje
Danilovgrad
Herceg Novi
Kolašin
Kotor
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
41
2
1
12
4
1
2
1
16
2
-
264
15
7
9
11
7
9
8
5
11
1
10
46
71
32
9
2
11
41
2
4
4
5
1
3
15
7
-
62
8
4
4
1
1
3
1
3
1
1
1
27
1
6
12
1
2
9
-
1 737
30
113
158
236
80
103
137
81
81
55
61
232
53
138
20
63
13
22
34
27
65
21
18
5
1
1
1
1
4
7
6
-
21
1
1
14
2
1
2
159
6
2
8
9
10
1
11
1
54
2
24
1
5
25
-
131
35
11
24
1
1
1
3
3
9
27
14
2
-
35
2
1
1
1
5
1
5
1
11
7
-
50
9
15
6
2
2
1
9
1
5
-
13
1
2
10
-
115
3
3
6
5
9
2
7
27
2
19
5
4
21
2
-
143
51
13
14
3
5
3
4
4
3
20
22
1
-
32
1
2
1
1
1
2
5
6
9
4
-
2013
UKUPNO / Total
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo Polje
Budva
Cetinje
Danilovgrad
Herceg Novi
Kolašin
Kotor
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
54
3
3
16
3
1
1
3
6
3
1
14
-
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
265
13
3
8
14
9
16
14
3
11
3
5
30
71
50
7
1
7
26
1
1
5
1
1
1
11
3
1
1
-
63
9
1
6
3
1
8
3
3
4
1
21
3
17
1
1
1
1
10
1
2
-
228
1946
37
135
159
241
80
113
130
77
114
66
72
267
73
164
32
57
15
33
41
40
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
27 – 8.
REVIEW BY MUNICIPALITIES
ZAPOSLENI PREMA POLU PO OPŠTINAMA
1)
ZA 2013, GODIŠNJI PROSJEK
PERSONS IN EMPLOYMENT, BY SEX AND BY
1)
MUNICIPALITIES IN 2013, ANNUAL AVERAGE
Ukupno zaposleni
% žena u ukupnom broju
zaposlenih
Total number of persons employed
CRNA GORA
Montenegro
od toga: žene
Of which: Women
% of women in total number of
employees
171 474
81 581
47,6
502
192
38,2
11 541
5 097
44,2
Berane
4 462
1 995
44,7
Bijelo polje
7 043
3 118
44,3
Budva
12 409
5 839
47,1
Cetinje
3 609
1 825
50,6
Danilovgrad
3 406
1 330
39,0
Herceg novi
10 526
5 014
47,6
Kolašin
1 272
588
46,2
Kotor
6 876
3 343
48,6
Mojkovac
1 212
573
47,3
13 959
5 754
41,2
Plav
1 247
464
37,2
Pljevlja
5 744
2 350
40,9
Plužine
594
234
39,4
75 195
39 047
51,9
Rožaje
2 633
957
36,3
Šavnik
272
107
39,3
Tivat
3 702
1 738
46,9
Ulcinj
4 550
1 684
37,0
720
332
46,1
Andrijevica
Bar
Nikšić
Podgorica
Žabljak
1)
godišnii prosjek
Annual average
1)
Obuhvaćeni zaposleni u svim sektorima svojine
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
229
Included are employees from all sectors of ownership
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 9. SJEČA DRVETA U ŠUMI I IZVAN ŠUME, m³
CUTTING OF TREES IN AND OUTSIDE THE FORESTS, m³
Sječa drveta / Cutting
bruto
masa
Gross
volume
Od ukupne sječe / Of total cutting
od toga / Of which
državne šume,
ukupno
lišćari
četinari
Deciduous
Coniferous
State forests,
total
trupci, tehničko i
prostorno drvo
ogrijevno
drvo
Saw logs,
lumber and
space wood
Fire-wood
otpadak
Waste
CRNA GORA
Montenegro
2009
2010
2011
2012
2013
444 446
480 396
542 729
473 886
480 827
216 640
210 520
236 102
219 397
196 784
227 806
269 876
306 627
254 489
284 043
310 758
354 303
403 373
337 852
358 066
208 250
246 671
296 075
230 034
254 335
156 341
152 413
151 929
163 846
147 703
79 855
81 312
94 725
80 006
78 789
ANDRIJEVICA
2009
2010
2011
2012
2013
26 887
22 950
33 963
34 592
24 397
16 075
13 869
23 111
26 049
15 973
10 812
9 081
10 852
8 543
8 424
19 943
16 156
24 508
27 114
20 704
13 268
10 022
14 154
11 637
10 437
8 214
9 109
12 164
16 376
9 289
5 405
3 819
7 645
6 579
4 671
BAR
2009
2010
2011
2012
2013
2 328
1 697
908
1 300
1 398
2 328
1 697
908
1 300
1 398
-
54
69
40
-
2 116
1 533
908
1 300
1 398
212
164
-
BERANE
2009
2010
2011
2012
2013
30 208
32 382
41 199
36 010
40 947
6 662
8 219
8 618
8 359
10 140
23 546
24 163
32 581
27 651
30 807
22 803
24 624
29 622
25 056
30 488
19 285
20 117
26 157
23 431
24 514
5 447
6 245
7 285
5 791
8 753
5 476
6 020
7 757
6 788
7 680
BIJELO POLJE
2009
2010
2011
2012
2013
47 172
32 227
30 781
36 921
38 129
21 633
10 216
11 381
11 103
11 995
25 539
22 011
19 400
25 818
26 134
29 430
23 741
18 705
21 421
28 020
21 011
21 238
23 914
26 356
32 101
18 768
9 541
6 262
8 328
6 028
7 393
1 448
605
2 237
-
BUDVA
2009
2010
2011
2012
2013
169
84
75
119
39
169
84
75
119
39
-
-
-
141
70
75
119
39
28
14
-
CETINJE
2009
2010
2011
2012
2013
10 591
6 929
3 571
3 904
6 129
10 591
6 929
3 571
3 904
6 112
17
-
8
220
9 222
6 033
3 571
3 904
5 110
1 369
888
799
DANILOVGRAD
2009
2010
2011
2012
2013
13 545
14 397
18 237
9 842
9 529
13 272
14 035
17 599
9 206
8 823
273
362
638
636
706
11 929
12 761
16 647
8 299
8 229
4 334
4 056
6 810
2 189
2 097
5 756
6 743
6 907
5 228
5 091
3 455
3 598
4 520
2 425
2 341
HERCEG NOVI
2009
2010
2011
2012
2013
811
771
646
244
445
811
771
646
244
445
-
124
86
92
49
74
-
676
643
646
244
445
135
128
-
KOLAŠIN
2009
2010
2011
2012
2013
40 877
54 243
61 037
50 557
40 519
34 225
47 904
52 418
43 459
33 988
6 652
6 339
8 619
7 098
6 531
19 738
32 553
36 478
33 022
24 976
11 459
15 843
18 584
14 101
13 395
22 387
27 237
29 826
26 802
18 733
7 031
11 163
12 627
9 654
8 391
KOTOR
2009
2010
2011
2012
2013
1 129
914
767
1 296
666
1 129
914
767
1 296
666
-
-
-
941
762
767
1 296
666
188
152
-
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
230
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 9. SJEČA DRVETA U ŠUMI I IZVAN ŠUME, m³
CUTTING OF TREES IN AND OUTSIDE THE FORESTS, m³
/nastavak/
/continued/
Sječa drveta / Cutting
bruto
masa
Od ukupne sječe / Of total cutting
od toga / Of which
državne šume,
ukupno
Gross
volume
lišćari
četinari
Deciduous
Coniferous
State forests,
total
trupci, tehničko i
prostorno drvo
ogrijevno
drvo
Saw logs,
lumber and
space wood
Fire-wood
otpadak
Waste
MOJKOVAC
2009
2010
2011
2012
2013
8 291
11 272
9 149
9 676
8 542
4 577
5 516
6 300
5 891
5 395
3 714
5 756
2 849
3 785
3 147
5 592
7 417
3 910
6 739
6 296
3 467
4 680
2 779
4 456
3 688
3 157
4 269
4 577
3 284
3 155
1 667
2 323
1 793
1 936
1 699
NIKŠIĆ
2009
2010
2011
2012
2013
33 702
35 383
35 920
40 670
40 640
31 967
32 884
31 251
34 543
35 122
1 735
2 499
4 669
6 127
5 518
14 533
16 089
18 945
19 053
21 039
4 967
5 781
6 753
6 349
6 545
24 086
24 631
23 884
28 370
29 469
4 649
4 971
5 283
5 951
4 626
PLAV
2009
2010
2011
2012
2013
21 037
17 450
24 175
15 246
14 343
1 730
1 987
5 999
3 938
4 804
19 307
15 463
18 176
11 308
9 539
14 717
11 712
15 916
9 626
8 815
15 286
14 019
14 542
11 308
10 331
1 428
2 284
41 782
3 938
4 012
4 323
1 147
4 851
-
PLJEVLJA
2009
2010
2011
2012
2013
73 225
91 414
154 957
76 927
97 355
13 570
15 150
22 144
11 922
14 329
59 655
76 264
132 813
65 005
83 026
59 359
68 699
128 565
49 087
67 891
49 143
64 083
114 810
46 734
62 175
11 308
12 969
16 301
16 825
18 194
12 774
14 362
23 846
13 368
16 986
PLUŽINE
2009
2010
2011
2012
2013
40 273
43 974
37 451
49 112
33 047
22 998
26 798
28 114
29 844
21 001
17 275
17 176
9 337
19 268
12 046
36 307
40 106
35 497
45 132
29 244
16 007
18 922
14 019
18 995
11 749
16 384
16 429
16 035
20 488
14 810
7 882
8 623
7 397
9 629
6 488
PODGORICA
2009
2010
2011
2012
2013
26 176
14 947
16 558
20 248
15 562
21 770
13 577
14 870
17 943
13 497
4 406
1 370
1 688
2 305
2 065
15 711
8 251
10 389
13 175
10 250
8 285
4 387
5 603
6 568
5 689
13 280
8 037
6 780
10 273
7 335
4 611
2 523
4 175
3 407
2 538
ROŽAJE
2009
2010
2011
2012
2013
30 936
62 164
46 729
66 204
85 997
3 351
3 249
2 214
4 153
6 630
27 585
58 915
44 515
62 051
79 367
29 238
61 113
44 567
63 762
83 878
21 254
43 079
34 151
48 329
62 162
3 141
5 800
2 864
3 561
6 269
6 541
13 285
9 714
14 314
17 566
ŠAVNIK
2009
2010
2011
2012
2013
9 149
5 093
3 904
4 797
5 158
6 840
4 695
3 891
4 704
5 138
2 309
398
13
93
20
6 170
3 023
1 733
2 547
2 282
1 896
301
15
-
5 376
4 043
3 263
3 998
4 298
1 877
749
626
799
860
TIVAT
2009
2010
2011
2012
2013
34
15
93
331
34
15
93
331
-
26
-
28
15
93
331
6
-
ULCINJ
2009
2010
2011
2012
2013
1 462
690
1 080
925
-
1 462
690
1 080
925
-
-
87
89
-
-
1 329
634
1 080
925
-
133
56
-
ŽABLJAK
2009
2010
2011
2012
2013
26 478
31 381
21 607
15 203
17 654
1 480
1 302
1 130
402
958
24 998
30 079
20 477
14 801
16 696
25 023
27 814
17 799
13 770
15 814
18 588
20 135
13 784
9 581
9 232
3 184
5 373
3 937
2 703
4 278
4 706
5 873
3 886
2 919
4 144
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
231
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 10. STAMBENA IZGRADNJA
HOUSING CONSCTRUCTION
Završeni stanovi-ukupno
Stanovi prema broju soba
Nezavršeni stanovi
Dwellings built,Total
Dwellings by number of rooms
Unfinished dwellings
broj
Number
m²
garsonjere i
jednosobni
Studio and
1-room
sa 2 sobe
sa 3 sobe
sa 4 sobe
2-room
3-room
4-room
sa 5 i više
soba
5-room
and larger
broj
Number
m²
CRNA GORA
Montenegro
2009
2010
2011
2012
2013
5 825
4 093
4 343
4 599
4 305
402 463
283 030
366 107
335 132
302 593
1 558
616
573
756
997
1 622
1 340
929
1 512
1 517
2 001
1 589
1 681
1 614
1 197
595
495
960
584
470
49
53
200
133
124
15 135
14 169
8 075
7 084
5 718
1 191 141
1 139 681
631 314
547 842
455 152
ANDRIJEVICA
2009
2010
2011
2012
2013
42
65
64
12
2
2 917
4 327
4 673
942
124
6
-
21
29
11
2
2
18
27
47
9
-
3
3
5
1
-
1
-
199
178
79
60
66
13 958
12 641
5 469
4 655
5 123
BAR
2009
2010
2011
2012
2013
539
490
508
339
664
42 418
37 701
48 252
28 882
44 690
182
10
15
172
79
123
132
69
289
108
236
259
180
156
157
105
85
88
44
13
16
17
2
3
2 037
2 377
774
1 094
456
161 575
193 682
62 624
75 790
33 534
BERANE
2009
2010
2011
2012
2013
504
400
494
637
363
35 188
27 665
40 448
45 971
26 170
46
12
8
18
31
135
168
73
244
115
274
184
218
321
169
45
36
171
40
44
4
24
14
4
1 301
1 089
514
418
385
96 222
82 110
38 047
33 676
30 905
BIJELO POLJE
2009
2010
2011
2012
2013
233
196
271
194
269
20 287
16 213
30 853
16 327
22 453
9
8
4
6
28
27
25
47
43
42
117
91
120
87
117
76
68
77
58
76
4
4
23
6
1 033
1 012
827
588
637
93 586
92 160
74 774
55 626
58 709
BUDVA
2009
2010
2011
2012
2013
463
176
3
270
454
26 766
13 047
210
18 585
24 158
158
27
75
236
152
62
108
152
141
55
2
53
54
12
26
1
23
8
6
11
4
468
81
229
3
84
36 101
4 438
15 482
342
9 643
CETINJE
2009
2010
2011
2012
2013
2
28
12
7
42
140
2 136
1 238
560
3 677
3
1
4
1
15
1
21
2
7
8
3
9
13
3
89
91
48
41
72
7 521
7 870
3 867
3 307
6 259
DANILOVGRAD
2009
2010
2011
2012
2013
247
352
254
51
29
16 942
26 303
24 682
4 019
2 247
67
9
13
2
2
70
108
41
6
8
90
196
94
30
12
15
38
88
13
7
5
1
18
-
974
752
123
86
65
78 045
60 835
9 964
7 456
5 484
HERCEG NOVI
2009
2010
2011
2012
2013
487
325
22
329
387
25 268
18 938
1 070
22 803
25 244
252
63
16
55
123
116
192
2
160
134
110
55
2
59
63
7
15
2
40
56
2
15
11
462
366
326
289
336
27 512
24 723
20 416
17 769
24 087
KOLAŠIN
2009
2010
2011
2012
2013
61
64
14
15
39
3 921
4 133
988
1 101
2 764
6
1
1
-
14
18
1
6
21
29
37
7
6
13
10
8
5
3
5
2
-
222
251
242
235
213
15 797
17 626
16 928
16 326
14 875
KOTOR
2009
2010
2011
2012
2013
316
65
119
74
43
21 776
4 168
12 663
6 157
3 918
85
11
14
3
4
108
33
29
15
1
80
13
51
22
25
39
5
22
34
7
4
3
3
2
245
219
137
87
157
19 117
17 256
10 795
6 741
11 596
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
232
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 10. STAMBENA IZGRADNJA
HOUSING CONSCTRUCTION
/nastavak/
/continued/
Završeni stanovi-ukupno
Stanovi prema broju soba
Nezavršeni stanovi
Dwellings built,Total
Dwellings by number of rooms
Unfinished dwellings
broj
Number
m²
garsonjere i
jednosobni
Studio and
1-room
sa 2 sobe
sa 3 sobe
sa 4 sobe
2-room
3-room
4-room
sa 5 i više
soba
5-room
and larger
broj
Number
m²
MOJKOVAC
2009
2010
2011
2012
2013
9
10
93
7
597
687
7 287
1 080
3
3
13
-
29
1
5
5
36
1
1
2
11
1
4
4
57
54
20
23
23
4 365
4 135
1 549
1 692
1 812
NIKŠIĆ
2009
2010
2011
2012
2013
166
273
114
84
29
12 562
19 289
9 314
6 155
2 395
11
69
11
24
1
85
82
16
25
6
61
106
53
29
15
8
14
32
6
6
1
2
2
1
375
331
280
328
347
31 028
27 980
24 052
26 761
28 527
PLAV
2009
2010
2011
2012
2013
86
33
92
126
13
6 804
2 559
7 552
10 897
1 100
-
17
9
7
21
1
64
22
64
67
10
5
2
6
35
2
15
3
-
241
198
118
79
76
18 667
16 462
9 504
6 678
6 737
PLJEVLJA
2009
2010
2011
2012
2013
66
66
96
127
61
4 358
4 063
6 704
10 040
4 583
17
16
3
6
13
36
33
38
50
14
13
16
40
43
21
1
11
25
12
4
3
1
196
180
223
197
168
12 827
12 463
16 845
15 034
13 291
PLUŽINE
2009
2010
2011
2012
2013
4
6
8
8
2
365
482
624
537
127
-
2
3
3
2
1
2
3
6
1
2
1
-
2
-
12
8
28
66
65
919
638
1 867
3 770
3 697
PODGORICA
2009
2010
2011
2012
2013
2 037
892
1 489
1 344
1 110
151 829
63 995
117 767
97 843
86 878
512
227
410
417
324
537
228
202
321
224
768
277
467
380
329
208
148
333
170
154
12
12
77
56
79
5 634
5 594
2 746
1 744
1 558
469 009
472 812
224 367
150 753
126 969
ROŽAJE
2009
2010
2011
2012
2013
82
74
220
217
205
5 224
4 902
17 849
15 117
15 017
24
9
34
13
9
36
29
63
65
85
21
26
71
114
84
1
8
52
25
25
2
2
703
757
886
642
409
50 445
53 544
65 071
48 028
30 707
ŠAVNIK
2009
2010
2011
2012
2013
1
4
10
42
312
700
1
-
9
4
-
1
-
2
4
5
12
120
200
280
780
TIVAT
2009
2010
2011
2012
2013
276
400
149
169
115
15 094
22 806
10 322
10 299
6 948
118
83
15
51
24
82
113
73
58
63
68
186
39
44
27
6
11
21
11
-
2
7
1
5
1
321
105
185
180
110
20 125
6 268
9 706
10 440
6 263
ULCINJ
2009
2010
2011
2012
2013
198
177
188
568
432
9 616
9 574
19 202
36 933
25 700
65
61
12
84
23
101
81
110
304
328
32
34
51
148
81
1
15
8
-
24
-
435
388
236
727
321
25 605
22 925
16 647
43 009
19 119
ŽABLJAK
2009
2010
2011
2012
2013
7
129
28
29
391
10 397
1 964
2 610
3
4
2
4
3
51
13
6
1
51
9
7
14
4
9
9
3
131
136
50
192
158
8 717
8 993
3 140
19 709
17 034
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
233
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 11. STANOVI I POVRŠINA STANOVA PREMA KORIŠĆENJU,
DRUGE NASTANJENE PROSTORIJE I NASTANJENA LICA
Popis 2011.
DWELLINGS AND AREA BY USE, OTHER OCCUPIED
PREMISES AND OCCUPANTS
Census 2011
Stanovi prema korišćenju tj. namjeni / Dwellings by use i.e. by purpose
Nastanjeni / Occupied
Ukupno
Prazni / Vacant
Za stanovanje i
obavljanje djelatnosti
Privremeno
nenastanjeni
Only for housing
Both for housing and
industry
Temporarily
vacant
314 704
21 421 896
186 498
13 480 228
1 878
235 351
51 927
3 581 232
7 051
376 430
3 462
205 941
1 639
101 952
9
689
699
49 948
116
4 732
33 371
2 256 996
13 638
1 014 065
202
23 196
6 071
431 916
715
34 821
13 566
950 793
9 590
681 669
38
4 232
2 451
178 425
359
19 940
17 521
1 194 223
12 659
889 420
119
12 229
2 941
200 588
739
33 406
23 805
1 433 143
6 401
433 680
473
82 464
4 765
322 539
55
3 121
8 975
560 883
5 485
361 277
67
7 907
1 000
59 212
564
30 304
8 186
615 569
5 351
419 792
32
3 191
837
64 051
361
21 490
24 287
1 512 704
10 744
741 158
115
11 657
4 266
277 216
201
11 464
5 039
313 085
2 668
174 396
35
2 574
613
41 983
139
7 562
13 516
975 039
7 381
551 971
57
7 693
2 691
192 750
195
12 263
Total
Samo za stanovanje
Napušteni
Abandoned
UKUPNO / TOTAL
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
ANDRIJEVICA
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
BAR
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
BERANE
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
BIJELO POLJE
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
BUDVA
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
CETINJE
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
DANILOVGRAD
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
HERCEG NOVI
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
KOLAŠIN
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
KOTOR
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
234
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 11. STANOVI I POVRŠINA STANOVA PREMA KORIŠĆENJU,
DRUGE NASTANJENE PROSTORIJE I NASTANJENA LICA
Popis 2011.
DWELLINGS AND AREA BY USE, OTHER OCCUPIED
PREMISES AND OCCUPANTS
Census 2011
/nastavak/
/continued/
Stanovi prema korišćenju tj. namjeni / Dwellings by use i.e. by purpose
Nastanjeni / Occupied
Ukupno
Prazni / Vacant
Za stanovanje i
obavljanje djelatnosti
Privremeno
nenastanjeni
Only for housing
Both for housing and
industry
Temporarily
vacant
3 802
221 279
2 634
157 996
21
2 129
694
38 925
109
5 045
26 894
1 761 406
21 028
1 412 923
81
8 482
2 672
168 347
832
46 430
5 432
445 686
3 492
290 901
27
2 605
1 268
109 932
146
8 513
13 963
875 292
10 189
657 412
61
7 267
1 637
97 784
968
46 366
2 386
126 149
1 125
60 072
2
103
272
13 068
156
8 766
72 688
5 326 888
55 379
4 202 954
269
27 328
11 937
806 516
761
47 799
6 664
495 161
5 325
394 524
25
2 596
713
57 792
127
7 302
2 181
107 960
667
34 329
6
409
405
19 658
216
9 257
9 656
653 193
4 671
333 344
47
5 035
2 326
152 251
53
3 522
15 763
1 183 728
5 279
496 968
161
20 847
3 301
276 396
125
9 370
3 547
206 778
1 153
69 425
31
2 718
368
21 935
114
4 957
Total
Samo za stanovanje
Napušteni
Abandoned
MOJKOVAC
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
NIKŠIĆ
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
PLAV
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
PLJEVLJA
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
PLUŽINE
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
PODGORICA
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
ROŽAJE
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
ŠAVNIK
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
TIVAT
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
ULCINJ
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
ŽABLJAK
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
235
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 11. STANOVI I POVRŠINA STANOVA PREMA KORIŠĆENJU,
DRUGE NASTANJENE PROSTORIJE I NASTANJENA LICA
Popis 2011.
DWELLINGS AND AREA BY USE, OTHER OCCUPIED
PREMISES AND OCCUPANTS
Census 2011
/nastavak/
/continued/
Stanovi prema korišćenju tj. namjeni
Dwellings by use i.e. by purpose
sezonsko
korišćenje
Seasonal
use
samo za
obavljanje
djelatnosti
Only for
industry
bez podatka o
načinu korišćenja
Without data
about way of use
Prostorije/objekti
koji su se u vrijeme
popisa koristili za
stanovanje
Permise/object that
is used during the
census for
habitation
Broj lica / Number of person
u stanovima
In dwellings
u drugim
nastanjenim
prostorijama
In other
occupied
premises
UKUPNO / TOTAL
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
61860
3 474 556
3 755
180 061
1 735
94 038
1 163
42 282
612 942
21 421 896
4 017
42 282
997
48 520
1
30
1
70
4
141
5 060
205 941
11
141
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
BERANE
11 832
714 174
740
28 275
173
10 549
55
2 120
41 813
2 256 996
144
2 120
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
1 089
64 449
4
195
35
1 883
68
1 751
33 744
950 793
215
1 751
997
54 251
20
1 221
46
3 108
68
3 951
45 767
1 194 223
194
3 951
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
CETINJE
10 684
532 157
1 269
51 139
158
8 043
67
2 438
18 989
1 433 143
147
2 438
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
1 798
99 068
8
498
53
2 617
42
1 385
16 519
560 883
101
1 385
1 537
102 954
12
961
56
3 130
17
598
17 469
615 569
32
598
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
8 408
442 618
394
20 539
159
8 052
60
2 017
30 529
1 512 704
173
2 017
KOLAŠIN
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
1 549
84 375
13
917
22
1 278
37
1 382
8 271
313 085
86
1 382
2 597
178 478
253
14 121
342
17 763
66
3 605
21 907
975 039
227
3 605
ANDRIJEVICA
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
BAR
BIJELO POLJE
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
BUDVA
DANILOVGRAD
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
HERCEG NOVI
KOTOR
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
236
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 11. STANOVI I POVRŠINA STANOVA PREMA KORIŠĆENJU,
DRUGE NASTANJENE PROSTORIJE I NASTANJENA LICA
Popis 2011.
DWELLINGS AND AREA BY USE, OTHER OCCUPIED
PREMISES AND OCCUPANTS
Census 2011
/nastavak/
/continued/
Stanovi prema korišćenju tj. namjeni
Dwellings by use i.e. by purpose
sezonsko
korišćenje
Seasonal
use
samo za
obavljanje
djelatnosti
Only for
industry
bez podatka o
načinu korišćenja
Without data
about way of use
Prostorije/objekti
koji su se u vrijeme
popisa koristili za
stanovanje
Permise/object that
is used during the
census for
habitation
Broj lica / Number of person
u stanovima
In dwellings
u drugim
nastanjenim
prostorijama
In other
occupied
premises
MOJKOVAC
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
323
16 359
8
233
13
592
30
1 317
8 530
221 279
89
1 317
2 188
120 328
32
1 779
61
3 117
157
5 139
71 798
1 761 406
599
5 139
470
31 589
1
65
28
2 081
2
65
13 105
445 686
3
65
1 074
64 741
5
204
29
1 518
43
2 041
30 677
875 292
104
2 041
828
43 959
1
33
2
148
2
56
3 231
126 149
14
56
3 754
209 253
256
15 526
332
17 512
345
7 112
183 544
5 326 888
1 561
7 112
467
32 436
2
106
5
405
6
293
22 949
495 161
15
293
879
43 961
2
75
6
271
7
284
2 054
107 960
12
284
2 382
149 905
138
7 010
39
2 126
20
642
13 739
653 193
52
642
6 151
334 847
583
36 180
163
9 120
64
5 824
19 689
1 183 728
232
5 824
1 856
106 134
13
954
12
655
3
121
3 558
206 778
6
121
NIKŠIĆ
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
PLAV
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
PLJEVLJA
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
PLUŽINE
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
PODGORICA
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
ROŽAJE
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
ŠAVNIK
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
TIVAT
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
ULCINJ
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
ŽABLJAK
Stanovi / Dwellings
Površina u m² / Area, m²
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
237
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 12. STANOVI ZA STALNO STANOVANJE I POVRŠINA
PREMA VRSTI STANA I OPREMLJENOSTI
POMOĆNIM PROSTORIJAMA, Popis 2011.
DWELLINGS FOR PERMANENT LIVING AND
AREA BY TYPE OF DWELLING, AND AUXILIARY
PREMISES, Census 2011
Opremljenost pomoćnim
prostorijama
Vrsta stana prema broju soba tj. prostorija koje su veće od 4m²
Br. stanova
i pov. u m²
Number of
dwell. &
area in m²
Crna Gora
Montenegro
Br. / No.
Andrijevica
Br. / No.
m²
m²
Bar
Br. / No.
m²
Berane
Bijelo Polje
Cetinje
Mojkovac
Plužine
Podgorica
Tivat
kupatilom
nužnikom
Bathroom
Toilet
247 354
15 067
59 526
85 608
55 172
28 906
3 075
221 777
214 769
17 673 241
455 656
2 740 812
5 767 559
4 809 011
3 735 509
164 694
16 362 296
15 885 370
2 463
243
759
807
459
189
6
1 767
1 730
157 321
7 495
35 926
54 507
36 590
22 433
370
120 687
118 525
20 626
1 403
4 483
7 043
4 903
2 594
200
19 514
19 104
1 503 998
39 692
203 840
475 553
431 600
341 498
11 815
1 447 548
1 427 727
2 994
1 769
115
10 585
10 340
212 953
8 141
791 168
769 743
Br. / No.
16 458
834
3 737
6 021
3 752
1 968
146
12 893
12 312
1 135 643
25 267
165 515
389 445
306 758
243 174
5 484
962 256
923 515
Br. / No.
11 694
1 083
3 220
3 543
1 976
1 570
302
11 475
10 894
m²
841 804
32 518
144 064
240 106
171 577
243 375
10 164
832 495
800 774
Br. / No.
Br. / No.
Br. / No.
Br. / No.
7 116
749
2 364
2 186
1 143
587
87
5 573
5 661
458 700
23 772
112 069
149 097
97 259
70 952
5 551
383 667
386 435
6 581
416
1 521
2 429
1 411
679
125
5 404
5 249
508 524
13 847
76 023
180 175
136 665
93 744
8 070
442 382
428 675
15 326
1 294
4 111
5 364
2 990
1 440
127
14 828
13 166
1 041 495
41 089
193 994
357 392
258 346
182 178
8 496
1 016 184
909 603
3 455
337
1 130
1 203
530
230
25
2 612
2 604
226 515
10 865
55 089
82 915
45 629
30 821
1 196
182 534
181 417
Br. / No.
10 324
692
2 030
3 696
2 284
1 465
157
9 919
9 663
m²
764 677
22 905
96 311
244 971
197 487
196 015
6 988
742 470
722 615
Br. / No.
Br. / No.
Br. / No.
3 458
244
1 005
1 406
546
168
89
2 834
2 690
204 095
6 905
43 767
87 583
42 144
20 117
3 579
176 530
166 162
24 613
1 363
6 905
9 498
4 895
1 709
243
21 456
21 135
1 636 182
41 998
327 704
637 360
409 423
208 862
10 835
1 474 833
1 452 016
4 933
101
692
1 958
1 251
729
202
4 367
4 302
411 951
2 575
32 579
146 347
114 349
98 927
17 174
378 782
373 374
Br. / No.
12 855
602
3 317
4 768
2 576
1 352
240
10 254
9 631
m²
808 829
18 275
144 009
288 456
196 819
150 200
11 070
678 206
636 907
Br. / No.
1 555
160
681
520
156
36
2
874
866
m²
82 009
4 372
30 558
31 534
12 060
3 435
50
45 531
45 070
Br. / No.
Br. / No.
68 346
3 793
15 996
22 203
17 127
8 469
758
64 739
63 308
5 084 597
115 157
735 332
1 530 745
1 554 567
1 106 083
42 713
4 887 732
4 782 016
6 190
270
1 180
2 825
1 249
624
42
5 412
5 092
462 214
7 256
56 922
204 978
113 254
78 251
1 553
424 090
401 215
Br. / No.
1 294
132
592
367
129
34
40
570
573
m²
63 653
3 187
25 110
21 017
9 060
3 485
1 794
31 194
31 285
Br. / No.
Br. / No.
m²
Žabljak
Dwellings of
unkown
type
243 681
m²
Ulcinj
5-room and
more
4 352
m²
Šavnik
4-room
282 144
m²
Rožaje
3-room
2 680
m²
Pljevlja
2-room
nepoznata
vrsta stana
122 476
m²
Plav
1-room
5 i više
prostorija
528
m²
Nikšić
4 prostorije
14 871
m²
Kotor
3 prostorije
12 438
m²
Kolašin
2 prostorije
884 266
m²
Herceg Novi
1 prostorija
Auxiliary premises
m²
m²
Danilovgrad
Ukupno
Total
Br. / No.
m²
Budva
Type of dwelling by number of rooms i.e. rooms larger than 4m²
7 097
375
1 523
2 629
1 825
715
30
6 913
6 762
494 152
11 251
69 211
173 909
153 373
85 092
1 316
484 699
474 174
8 866
350
1 081
2 282
2 702
2 335
116
8 536
8 414
803 581
9 422
48 667
160 524
259 189
318 465
7 314
780 797
774 868
Br. / No.
1 666
98
519
508
274
244
23
1 252
1 273
m²
99 035
2 937
21 646
28 801
19 181
25 449
1 021
78 511
79 254
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
238
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 13. STANOVI ZA STALNO STANOVANJE PREMA
OPREMLJENOSTI INSTALACIJAMA PO VRSTI
PRIKLJUČKA I VRSTI MATERIJALA, Popis 2011.
DWELLINGS FOR PERMANENT LIVING ACCORDING
TO INSTALLATION EQUIPMENT BY TYPE OF
INSTALLATION AND BUILDING MATERIAL, Census 2011
Opremljenost instalacijama / Instalation equipment
Ukupno
Total
vodovoda s priključcima na
kanalizacije sa priključcima na
Električne struje
Plumbing connected to
Sewerage system connected to
Electrical system
površina u
2
hilj.m
broj
javni vodovod
Public water
supply system
CRNA GORA
Montenegro
Hidrofor i slično
Hydrophor and
similar
javnu
kanalizaciju
Public sewerage
system
septičku jamu
Septic tank
Sum
Area in thous
2
.m
247 354
193 827
33 859
110 466
103 704
245 029
17 532 514
2 463
1 157
688
306
1 252
2 390
153 346
Bar
20 626
16 164
3 879
8 997
10 760
20 469
1 495 252
Berane
12 438
8 922
2 111
5 012
3 705
12 328
877 799
Bijelo Polje
16 458
8 227
5 168
5 251
2 425
16 234
1 125 068
Budva
11 694
11 174
384
10 389
1 173
11 579
833 826
Cetinje
7 116
5 623
400
3 111
2 863
6 955
450 164
Danilovgrad
6 581
5 432
261
533
5 129
6 490
501 731
Herceg novi
15 326
14 285
764
9 966
5 081
15 290
1 038 987
3 455
1 836
865
421
2 177
3 404
224 138
10 324
9 195
934
4 067
5 925
10 270
761 020
3 458
2 048
892
1 044
1 696
3 370
200 306
24 613
20 997
1 123
9 357
12 702
24 346
1 622 267
4 933
2 640
1 847
2 113
1 949
4 833
404 240
Pljevlja
12 855
7 971
2 631
7 134
2 128
12 628
797 972
Plužine
1 555
678
240
535
348
1 524
80 427
68 346
58 832
7 038
32 511
33 298
68 070
5 059 150
Rožaje
6 190
3 323
2 306
2 570
869
6 083
455 961
Šavnik
1 294
380
254
192
405
1 234
60 940
Tivat
7 097
6 617
406
1 923
4 997
7 077
492 984
Ulcinj
8 866
7 100
1 570
4 602
3 938
8 809
799 013
Žabljak
1 666
1 226
98
432
884
1 646
97 923
Andrijevica
Kolašin
Kotor
Mojkovac
Nikšić
Plav
Podgorica
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
239
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 13. STANOVI ZA STALNO STANOVANJE PREMA
OPREMLJENOSTI INSTALACIJAMA PO VRSTI
PRIKLJUČKA I VRSTI MATERIJALA, Popis 2011.
DWELLINGS FOR PERMANENT LIVING ACCORDING
TO INSTALLATION EQUIPMENT BY TYPE OF
INSTALLATION AND BUILDING MATERIAL, Census 2011
/nastavak/
/continued/
Opremljenost instalacijama / Instalation equipment
Klimatizacije
Centralnog grijanja
Air-conditioning
Central heating
broj
površina u hilj.m
Area in thous .m
Sum
CRNA GORA
Montenegro
2
2
broj
Stanovi u zgradama
od tvrdog materijala
površina u hilj.m
2
2
Area in thous .m
Sum
Dwellings in buildings
made of solid material
97 922
7 535 678
16 194
1 650 734
236 773
27
1 982
80
6 926
2 376
9 856
771 211
497
59 604
19 356
Berane
164
13 856
805
81 598
11 839
Bijelo Polje
151
12 534
1 506
139 563
14 840
Budva
9 014
671 026
688
84 504
11 426
Cetinje
660
48 984
504
50 088
6 918
Danilovgrad
2 664
228 739
423
45 982
6 323
Herceg novi
8 270
598 160
691
72 993
14 875
42
2 670
388
35 032
3 099
6 815
516 468
685
73 975
10 055
65
3 736
224
17 666
3 102
2 203
165 269
2 287
217 721
24 004
53
4 951
318
34 706
4 827
Pljevlja
106
7 905
1 463
116 480
11 421
Plužine
12
531
66
3 713
1 482
48 883
3 734 293
4 207
475 785
67 080
Rožaje
41
3 680
530
53 915
5 685
Šavnik
12
682
22
1 552
1 260
Tivat
4 610
336 549
293
28 894
6 934
Ulcinj
4 261
411 755
249
30 078
8 424
13
697
268
19 959
1 447
Andrijevica
Bar
Kolašin
Kotor
Mojkovac
Nikšić
Plav
Podgorica
Žabljak
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
240
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 14. NASTANJENI STANOVI PO BROJU LICA I
PREMA UKUPNOJ POVRŠINI I BROJU
PROSTORIJA, Popis 20011.
Ukupno
nastanjenih
stanova
Total number
of occupied
dwellings
CRNA GORA/Montenegro
Broj lica / Number of persons
ANDRIJEVICA
Broj lica / Number of persons
BAR
Broj lica / Number of persons
BERANE
Broj lica / Number of persons
BIJELO POLJE
Broj lica / Number of persons
BUDVA
Broj lica / Number of persons
CETINJE
Broj lica / Number of persons
DANILOVGRAD
Broj lica / Number of persons
HERCEG NOVI
Broj lica / Number of persons
KOLAŠIN
Broj lica / Number of persons
KOTOR
Broj lica / Number of persons
MOJKOVAC
Broj lica / Number of persons
NIKŠIĆ
Broj lica / Number of persons
PLAV
Broj lica / Number of persons
PLJEVLJA
Broj lica / Number of persons
PLUŽINE
Broj lica / Number of persons
PODGORICA
Broj lica / Number of persons
ROŽAJE
Broj lica / Number of persons
ŠAVNIK
Broj lica / Number of persons
TIVAT
Broj lica / Number of persons
ULCINJ
Broj lica / Number of persons
ŽABLJAK
Broj lica / Number of persons
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
188 376
OCCUPIED DWELLINGS BY NUMBER OF
OCCUPANTS AND ACCORDING TO TOTAL
AREA AND NUMBER OF PREMISES, Census 2011
Stanovi prema broju soba tj. prostorija koje su veće od 4m²
Površina
stanova
u m²
Dwellings by number of rooms i.e. rooms larger than 4m²
Area of
dwellings in m²
1 prostorija
2 prostorije
3 prostorije
4 prostorije
1 room
2 room
3 room
4 room
5 i više
prostorija
nepoznata
vrsta stana
5 rooms
and more
Dwellings of
unkown type
13 715 579
10 157
43 180
67 270
44 225
22 850
694
612 942
-
22 365
119 368
220 444
158 612
89 830
2 323
1 648
102 641
195
549
525
265
113
1
5 060
-
480
1 583
1 695
878
423
1
13 840
1 037 261
740
2 788
4 930
3 540
1 792
50
41 813
-
1 410
7 037
14 998
11 742
6 474
152
9 628
685 901
401
2 110
3 471
2 317
1 307
22
33 744
-
958
6 470
12 222
8 473
5 540
81
12 778
901 649
641
2 703
4 770
2 986
1 608
70
45 767
-
1 772
8 275
17 091
11 619
6 752
258
6 874
516 144
728
1 996
1 967
1 112
1 040
31
18 989
-
1 287
5 027
5 690
3 439
3 473
73
5 552
369 184
499
1 710
1 827
976
519
21
16 519
-
1 119
4 529
5 551
3 346
1 897
77
5 383
422 983
304
1 186
2 072
1 219
587
15
17 469
-
678
3 132
6 685
4 502
2 430
42
10 859
752 815
684
2 852
3 964
2 252
1 083
24
30 529
-
1 361
7 125
11 440
7 002
3 541
60
2 703
176 970
264
928
931
393
182
5
8 271
-
557
2 565
2 992
1 400
741
16
7 438
559 664
433
1 410
2 745
1 711
1 086
53
21 907
-
943
3 604
8 038
5 461
3 712
149
2 655
160 125
181
744
1 144
432
143
11
8 530
-
454
2 151
3 780
1 538
563
44
21 109
1 421 405
1 086
5 566
8 413
4 458
1 498
88
71 798
-
2 569
16 441
29 300
16 986
6 242
260
3 519
293 506
84
512
1 464
916
526
17
65
13 105
-
203
1 628
5 355
3 610
2 244
10 250
664 679
468
2 581
3 860
2 134
1 178
29
30 677
-
1 066
6 932
11 502
6 846
4 234
97
1 127
60 175
103
468
407
124
24
1
3 231
-
245
1 215
1 289
391
87
4
55 648
4 230 282
2 644
12 051
18 503
14 891
7 359
200
183 544
-
5 508
32 346
60 490
54 497
29 979
724
5 350
397 120
239
1 038
2 484
1 023
546
20
22 949
-
733
3 909
10 752
4 705
2 772
78
673
34 738
56
292
225
81
18
1
2 054
-
119
832
728
309
63
3
4 718
338 379
216
832
1 801
1 325
534
10
13 739
-
418
2 145
5 181
4 159
1 808
28
5 440
517 815
125
545
1 385
1 856
1 507
22
19 689
-
345
1 589
4 505
6 995
6 152
103
1 184
72 143
66
319
382
214
200
3
3 558
-
140
833
1 160
714
703
8
241
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 15. STANOVI ZA STALNO STANOVANJE PO GODINI
IZGRADNJE I POVRŠINI, Popis 2011.
DWELLINGS FOR PERMANENT LIVING BY YEAR OF
CONSTRUCTION AND AREA, Census 2011
Stanovi izgrađeni / Dwellings built
Ukupno
Total
do 1919
1920 - 1945
until 1919
1946 - 1960
1961 - 1970
1971 - 1980
CRNA GORA/Montenegro
broj / number
površina / area
247 354
7 886
6 103
23 573
30 256
51 711
17 673 241
502 194
370 550
1 374 186
1 966 763
3 758 663
ANDRIJEVICA
broj / number
površina / area
2 463
64
155
477
317
433
157 321
3 551
8 912
26 150
19 914
30 353
BAR
broj / number
površina / area
20 626
329
171
647
1 941
5 093
1 503 998
18 802
12 073
43 136
138 090
358 428
BERANE
broj / number
površina / area
12 438
135
397
1 689
2 206
2 419
884 266
7 698
24 118
100 719
139 832
175 526
16 458
221
379
2 071
2 704
3 885
1 135 643
12 705
19 331
110 582
172 938
281 983
BIJELO POLJE
broj / number
površina / area
BUDVA
broj / number
površina / area
11 694
46
17
139
548
1 341
841 804
4 695
1 537
11 295
46 350
102 575
CETINJE
broj / number
površina / area
7 116
930
587
839
871
1 649
458 700
52 664
35 412
44 053
52 315
111 312
DANILOVGRAD
broj / number
površina / area
6 581
487
245
657
547
1 342
508 524
30 008
16 268
39 464
37 513
100 992
15 326
513
283
634
1 674
3 824
1 041 495
33 684
18 339
39 732
111 128
259 123
HERCEG NOVI
broj / number
površina / area
KOLAŠIN
broj / number
površina / area
3 455
113
201
406
498
605
226 515
6 583
11 763
23 299
30 566
41 940
KOTOR
broj / number
površina / area
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
10 324
1 132
185
390
1 097
2 561
764 677
86 759
13 260
25 251
77 105
188 135
242
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 15. STANOVI ZA STALNO STANOVANJE PO GODINI
IZGRADNJE I POVRŠINI, Popis 2011.
DWELLINGS FOR PERMANENT LIVING BY YEAR OF
CONSTRUCTION AND AREA, Census 2011
/nastavak/
/continued/
Ukupno
Total
Stanovi izgrađeni / Dwellings built
do 1919
1920 - 1945
until 1919
1946 - 1960
1961 - 1970
1971 - 1980
MOJKOVAC
broj / number
površina / area
3 458
22
67
567
543
834
204 095
1 016
3 309
30 744
31 442
50 023
NIKŠIĆ
broj / number
površina / area
24 613
1 023
1 061
4 684
3 764
4 810
1 636 182
58 547
63 473
264 444
227 461
326 976
PLAV
broj / number
površina / area
4 933
112
185
563
549
938
411 951
8 012
11 819
38 042
43 662
79 023
PLJEVLJA
broj / number
površina / area
12 855
473
634
2 169
2 089
2 377
808 829
28 275
33 286
116 564
124 735
155 482
PLUŽINE
broj / number
površina / area
1 555
66
93
294
197
339
82 009
3 581
5 084
16 015
10 703
16 742
PODGORICA
broj / number
površina / area
68 346
1 430
924
6 016
8 469
13 461
5 084 597
88 901
62 677
363 851
544 878
1 028 062
ROŽAJE
broj / number
površina / area
6 190
77
67
346
590
1 305
462 214
5 095
3 965
21 210
38 593
94 829
ŠAVNIK
broj / number
površina / area
1 294
103
158
231
104
158
63 653
4 812
7 290
10 728
4 693
8 106
TIVAT
broj / number
površina / area
7 097
209
160
342
661
1 944
494 152
13 392
10 530
22 181
44 971
141 549
ULCINJ
broj / number
površina / area
8 866
389
24
171
677
2 097
803 581
32 756
1 866
13 813
58 927
188 734
ŽABLJAK
broj / number
površina / area
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
1 666
12
110
241
210
296
99 035
658
6 238
12 913
10 947
18 770
243
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 15. STANOVI ZA STALNO STANOVANJE PO GODINI
IZGRADNJE I POVRŠINI, Popis 2011.
DWELLINGS FOR PERMANENT LIVING BY YEAR OF
CONSTRUCTION AND AREA, Census 2011
/nastavak/
/continued/
Stanovi izgrađeni / Dwellings built
1981 – 1990
1991 - 2000
2001 - 2011
Nepoznata godina
izgradnje
Nezavršen,
a nastanjen stan
Unknown year of
construction
Unfinished but
habituated dwelling
CRNA GORA/ Montenegro
broj / number
površina / area
47 259
29 267
44 675
6 581
43
3 615 401
2 279 558
3 409 893
393 451
2 582
ANDRIJEVICA
broj / number
površina / area
435
293
248
41
-
29 178
20 257
15 937
3 069
-
BAR
broj / number
površina / area
4 146
2 867
4 467
963
2
299 625
207 076
371 094
55 521
153
2 265
1 426
1 612
278
11
176 378
109 349
130 081
19 826
739
BERANE
broj / number
površina / area
BIJELO POLJE
broj / number
površina / area
3 418
1 676
1 731
373
-
259 437
126 615
132 482
19 570
-
BUDVA
broj / number
površina / area
1 824
2 547
4 949
283
-
147 878
162 703
351 206
13 565
-
CETINJE
broj / number
površina / area
1 088
350
563
239
-
74 665
27 914
46 944
13 421
-
DANILOVGRAD
broj / number
površina / area
1 186
768
1 151
197
1
102 645
67 464
101 773
12 337
60
HERCEG NOVI
broj / number
površina / area
3 776
1 214
2 883
519
6
260 347
85 600
201 300
31 930
312
632
405
499
94
2
45 857
27 751
33 087
5 557
112
KOLAŠIN
broj / number
površina / area
KOTOR
broj / number
površina / area
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
1 998
921
1 840
200
-
153 081
62 996
144 283
13 807
-
244
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 15. STANOVI ZA STALNO STANOVANJE PO GODINI
IZGRADNJE I POVRŠINI, Popis 2011.
DWELLINGS FOR PERMANENT LIVING BY YEAR OF
CONSTRUCTION AND AREA, Census 2011
/nastavak/
/continued/
Stanovi izgrađeni / Dwellings built
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2011
Nepoznata godina
izgradnje
Nezavršen,
a nastanjen stan
Unknown year of
construction
Unfinished but
habituated dwelling
MOJKOVAC
broj / number
površina / area
700
323
251
151
-
45 790
18 869
15 627
7 275
-
NIKŠIĆ
broj / number
površina / area
4 134
1 992
2 854
288
3
300 172
156 449
222 353
16 167
140
1 080
612
661
233
-
97 642
53 352
62 709
17 690
-
PLAV
broj / number
površina / area
PLJEVLJA
broj / number
površina / area
2 612
1 133
877
478
13
183 649
80 585
61 536
23 891
826
PLUŽINE
broj / number
površina / area
405
61
88
12
-
19 700
3 719
5 781
684
-
PODGORICA
broj / number
površina / area
11 614
9 561
15 332
1 538
1
942 392
822 252
1 130 332
101 208
44
1 461
1 144
1 059
141
-
112 623
89 090
89 457
7 352
-
ROŽAJE
broj / number
površina / area
ŠAVNIK
broj / number
površina / area
162
63
52
263
-
9 063
3 897
2 806
12 258
-
TIVAT
broj / number
površina / area
1 517
648
1 543
73
-
106 784
45 057
105 158
4 530
-
ULCINJ
broj / number
površina / area
2 506
1 107
1 728
167
-
229 876
97 814
168 761
11 034
-
300
156
287
50
4
18 619
10 749
17 186
2 759
196
ŽABLJAK
broj / number
površina / area
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
245
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 16. TURIZAM
TOURISM
Turizam / Tourism
Gosti / Guests
Noćenja / Overnight stays
ukupno
strani
ukupno
strani
Total
Foreign
Total
Foreign
CRNA GORA
Montenegro
2009
2010
2011
2012
2013
1 207 694
1 262 985
1 373 454
1 439 500
1 492 006
1 044 014
1 087 794
1 201 099
1 264 163
1 324 403
7 552 006
7 964 893
8 775 171
9 151 236
9 411 943
6 695 674
6 977 860
7 818 803
8 143 007
8 414 215
ANDRIJEVICA
2009
2010
2011
2012
2013
1 421
1 079
806
496
331
996
825
661
361
238
1 915
1 459
1 118
595
404
1 310
1 135
859
436
285
BAR
2009
2010
2011
2012
2013
134 217
143 647
144 680
155 770
165 458
117 229
126 211
131 852
143 161
154 171
964 062
1 093 676
1 130 387
1 226 010
1 258 500
877 206
994 453
1 060 303
1 162 514
1 203 442
BERANE
2009
2010
2011
2012
2013
1 853
1 881
1 758
2 210
2 109
837
961
1 017
992
1 216
2 570
2 519
2 209
2 917
2 855
1 225
1 225
1 235
1 386
1 610
BIJELO POLJE
2009
2010
2011
2012
2013
1 466
3 786
3 874
3 739
2 869
697
2 240
2 161
1 927
1 538
3 621
13 647
13 378
9 609
3 962
1 550
10 498
4 564
3 911
2 216
BUDVA
2009
2010
2011
2012
2013
531 835
561 961
637 578
691 654
728 441
486 520
506 983
586 637
634 024
668 931
3 258 649
3 438 875
3 924 523
4 198 773
4 468 913
3 016 767
3 144 175
3 652 746
3 894 306
4 146 313
CETINJE
2009
2010
2011
2012
2013
10 699
7 794
4 257
10 937
10 141
4 854
3 287
411
6 337
6 559
36 089
30 449
22 537
34 889
29 374
8 417
5 212
580
10 182
10 448
HERCEG NOVI
2009
2010
2011
2012
2013
222 970
226 901
243 568
229 063
211 952
184 362
182 347
200 234
187 546
173 337
1 804 999
1 796 650
1 915 346
1 817 434
1 703 823
1 506 952
1 433 437
1 563 388
1 474 370
1 368 830
DANILOVGRAD
2009
2010
2011
2012
2013
939
872
903
1 927
1 536
807
760
811
1 769
1 393
2 004
1 957
1 825
3 961
2 918
1 739
1 769
1 594
3 745
2 758
KOLAŠIN
2009
2010
2011
2012
2013
17 680
20 866
20 209
21 702
22 693
12 934
15 341
14 914
16 361
18 026
37 620
42 256
40 539
42 848
46 412
26 330
29 692
28 401
31 432
36 646
KOTOR
2009
2010
2011
2012
2013
54 887
44 901
51 850
56 051
57 021
50 206
41 216
48 539
52 058
54 241
316 130
255 185
286 116
303 900
293 755
299 596
242 400
272 055
284 901
279 207
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
246
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 16. TURIZAM
TOURISM
/nastavak/
/continued/
Turizam / Tourism
Gosti / Guests
Noćenja / Overnight stays
ukupno
strani
ukupno
strani
Total
Foreign
Total
Foreign
MOJKOVAC
2009
2010
2011
2012
2013
3 639
3 388
2 393
2 803
2 074
2 728
2 627
1 815
2 181
1 691
5 249
5 267
3 039
3 982
2 884
3 870
4 216
2 201
2 884
2 117
NIKŠIĆ
2009
2010
2011
2012
2013
11 015
8 378
7 854
8 139
5 696
8 098
6 240
6 031
6 047
5 092
40 895
21 474
16 926
18 279
9 887
33 008
17 039
12 744
13 887
8 716
PLAV
2009
2010
2011
2012
2013
2 220
1 686
1 609
1 649
2 007
1 337
1 055
1 072
843
1 422
5 624
4 027
4 366
2 122
3 381
1 847
2 254
3 101
1 063
2 091
PLJEVLJA
2009
2010
2011
2012
2013
4 530
4 234
4 411
3 208
3 424
2 487
2 319
2 384
2 016
1 821
11 869
9 081
10 160
6 674
8 461
6 578
4 775
5 358
4 082
3 675
PLUŽINE
2009
2010
2011
2012
2013
1 088
1 163
2 438
1 913
1 354
980
805
1 926
1 545
1 106
1 974
1 789
3 148
3 465
2 306
1 842
1 035
2 507
2 607
1 840
2009
2010
2011
2012
2013
49 166
54 196
53 480
52 889
65 136
43 012
48 616
46 964
47 695
59 017
103 464
112 569
103 636
102 875
116 532
85 079
97 073
86 020
89 539
99 973
2009
2010
2011
2012
2013
1 560
1 479
1 630
1 643
1 425
977
942
1 206
1 038
875
1 196
6 192
5 001
5 444
3 876
1 310
3 544
3 590
3 214
2 507
2009
2010
2011
2012
2013
509
991
6
-
349
336
6
-
3 212
16 410
49
-
672
1 355
49
-
2009
2010
2011
2012
2013
39 775
44 605
47 116
44 045
45 859
31 622
37 878
38 166
38 033
39 961
244 446
268 625
359 278
389 812
392 925
224 238
252 272
329 433
371 373
374 141
2009
2010
2011
2012
2013
98 121
108 817
120 548
124 562
139 019
84 873
95 533
99 904
103 917
118 037
656 544
790 309
878 305
921 949
1 009 606
579 734
705 984
756 282
757 019
838 441
2009
2010
2011
2012
2013
18 104
20 360
22 486
25 100
23 461
8 109
11 272
14 388
16 312
15 731
48 774
52 477
53 285
55 698
51 169
16 404
24 317
31 793
30 156
28 959
PODGORICA
ROŽAJE
ŠAVNIK
TIVAT
ULCINJ
ŽABLJAK
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
247
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 17. PROMET U MORSKIM LUKAMA
Prispjeli brodovi
Ships arrived
broj
hiljada
NRT
Number
Thous
TRAFFIC IN SEAPORTS
Promet putnika
Traffic of passengers
ukupno
Total
Promet robe u tonama
Traffic of goods, in tons
od toga
Izvoz
otputovalo
prispjelo
ukupno
utovar
Departed
Arrived
Total
Loading
Of which:
Export
Unloading
Of which:
Import and
transit
NRT
istovar
od toga
uvoz i
tranzit
2009
UKUPNO / TOTAL
BAR
KOTOR
ZELENIKA
1 261
3 962 378
206 489
99 943
106 546
1 481 069
624 968
613 696
856 101
856 101
865
313
83
1 924 489
1 466 937
570 952
71 257
128 684
6 548
32 928
65 405
1 610
38 329
63 279
4 938
1 410 275
32 011
38 783
623 968
1 000
612 696
1 000
786 307
32 011
37 783
786 307
32 011
37 783
2010
UKUPNO / TOTAL
BAR
KOTOR
ZELENIKA
1 181
4 927 725
238 811
113 072
125 739
1 754 671‫٭‬
946 408‫٭‬
834 499
812 179
807 853
759
315
107
2 008 575
2 553 639
365 511
66 573
166 663
5 575
31 471
80 161
1 440
35 102
86 502
4 135
1 631 825
122 846
848 408
98 000
834 499
-
783 417
3 916
24 846
779 091
3 916
24 846
2011
UKUPNO / TOTAL
BAR
KOTOR
ZELENIKA
1 133
5 842 941
417 330
207 089
210 241
1 817 677
793 740
781 725
1 028 070
1 028 070
713
329
91
1 901 334
3 608 645
332 962
65 601
341 896
9 833
33 177
170 660
3 252
32 424
171 236
6 581
1 795 363
22 314
793 602
138
781 587
138
1 001 761
4 133
22 176
1 001 761
4 133
22 176
2012
UKUPNO / TOTAL
BAR
KOTOR
ZELENIKA
1 139
7 487 488
326 124
147 744
178 380
1 227 877
427 690
416 978
800 187
800 187
692
351
96
2 009 500
5 167 625
310 363
57 514
261 642
6 968
26 582
119 915
1 247
30 932
141 727
5 721
1 162 676
65 201
409 357
18 333
398 645
18 333
753 312
7
46 868
753 312
7
46 868
2013
UKUPNO / TOTAL
BAR
KOTOR
ZELENIKA
1 450
9 880 547
184 231
77 372
106 859
1 267 059
597 675
569 368
669 384
669 384
887
483
80
2 731 144
6 865 950
283 453
63 165
115 086
5 980
21 387
54 095
1 890
41 778
60 991
4 090
1 224 497
42 562
586 739
10 936
558 432
637 758
31 626
637 758
31 626
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
248
10 936
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
REGULAR PRIMARY SCHOOLS,
end of school year 2012 / 2013
27 – 18. REDOVNE OSNOVNE ŠKOLE,
kraj 2012 / 2013. školske godine
Odjeljenja
Škole
Schools
CRNA GORA / Montenegro
Class
Units
Redovni učenici
Nastavnici
Regular pupils
Teachers
završili školu
svega
učenice
All
Females
Primary
education
completed
svega
stalni
All
Permanent
426
3 272
67 965
32 669
7 562
4 553
3 826
ANDRIJEVICA
13
39
512
256
39
48
32
BAR
22
210
4 731
2 236
504
275
237
BERANE
44
226
3 863
1 848
440
324
287
BIJELO POLJE
59
298
5 407
2 584
702
416
318
BUDVA
3
80
2 178
1 033
227
115
89
CETINJE
7
63
1 328
639
152
94
85
DANILOVGRAD
13
98
1 841
840
225
123
112
HERCEG NOVI
11
127
2 976
1 412
284
165
141
KOLAŠIN
15
60
766
389
86
85
62
9
88
2 035
978
228
114
106
MOJKOVAC
10
52
917
431
108
63
48
NIKŠIĆ
44
376
7 614
3 702
851
547
476
PLAV
15
85
1 590
764
198
95
74
PLJEVLJA
42
183
2 833
1 409
367
250
171
PLUŽINE
11
27
254
114
38
31
21
PODGORICA
54
875
21 605
10 472
2 330
1 242
1 071
ROŽAJE
22
167
3 386
1 573
297
255
231
ŠAVNIK
9
24
149
72
25
39
34
TIVAT
4
55
1 473
706
166
82
66
17
119
2 236
1 083
262
157
140
2
20
271
128
33
33
25
KOTOR
ULCINJ
ŽABLJAK
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
249
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 19. REDOVNE SREDNJE ŠKOLE,
kraj 2012 / 2013. školske godine
REGULAR SECONDARY SCHOOLS
end of school year 2012 / 2013
Redovni učenici
Škole
Schools
CRNA GORA/ Montenegro
Regular students
Odjeljenja
Class
Units
Nastavnici
Teachers
završili
završili
svega
učenice
III stepen
IV stepen
svega
stalni
All
Females
III grade
completed
IV grade
completed
All
Permanent
50
1 140
31 223
15 338
656
7 065
2 393
1 788
ANDRIJEVICA
1
8
159
89
-
43
12
12
BAR
3
71
2 070
964
28
506
144
111
BERANE
4
94
2 435
1 186
37
564
218
175
BIJELO POLJE
3
77
2 228
1 055
108
452
148
123
BUDVA
1
31
859
441
-
203
65
49
CETINJE
3
35
761
391
13
158
63
41
DANILOVGRAD
1
18
607
340
-
137
32
24
HERCEG NOVI
1
43
1 056
574
16
273
67
43
KOLAŠIN
1
14
367
201
-
82
28
22
KOTOR
3
48
1 218
530
-
280
87
70
MOJKOVAC
1
21
488
251
-
103
38
23
NIKŠIĆ
5
131
3 861
1 917
90
884
261
216
PLAV
1
30
689
352
16
155
60
39
PLJEVLJA
2
53
1 410
735
62
310
122
90
PLUŽINE
1
8
137
79
-
34
22
12
11
338
9 936
4 806
211
2 198
765
541
ROŽAJE
2
41
992
469
21
218
84
76
ŠAVNIK
1
4
30
13
-
8
10
8
TIVAT
2
22
612
265
40
141
47
31
ULCINJ
2
45
1 128
580
14
264
102
69
ŽABLJAK
1
8
180
100
-
52
18
13
PODGORICA
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
250
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 20. STUDENTI PREMA PREBIVALIŠTU
STUDENTS BY PLACE OF RESIDENCE
2009/2010
CRNA GORA / Montenegro
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
20 694
21 648
21 760
21 785
22 826
88
96
98
112
124
BAR
1 349
1 327
1 288
1 383
1 497
BERANE
1 027
1 058
1 108
1 150
1 197
BIJELO POLJE
1 415
1 488
1 491
1 539
1 609
BUDVA
520
545
563
568
608
CETINJE
903
858
860
880
941
DANILOVGRAD
403
425
433
466
484
HERCEG NOVI
643
854
867
801
828
KOLAŠIN
220
209
209
220
267
KOTOR
765
819
802
712
777
MOJKOVAC
282
302
313
310
321
2 671
2 767
2 893
2 965
3 135
PLAV
214
248
253
288
324
PLJEVLJA
736
814
832
858
902
PLUŽINE
89
103
98
109
116
7 940
8 206
8 106
7 944
8 119
ROŽAJE
422
443
427
426
429
ŠAVNIK
61
57
64
63
61
TIVAT
383
478
487
437
458
ULCINJ
426
392
415
406
468
ŽABLJAK
137
159
153
148
161
ANDRIJEVICA
NIKŠIĆ
PODGORICA
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
251
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 21. RADIO EMISIJE
RADIO BROADCASTS
Emisije emitovane iz sopstvene stanice
Programs broadcasted from own station
Ukupno
Total
emisije sopstvene
proizvodnje
Broadcasts of own
production
emitovanje
snimaka emisija
drugih radio stanica
Broadcasting the
programs of other
radio stations
Prenos emisija
drugih radio
stanica
Reemitovanje
programa drugih
radio stanica
Transmitting the
broadcasts of other
radio stations
Rebroadcasting the
programs of other
radio stations
2012
CRNA GORA / Montenegro
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo polje
Budva
Cetinje
Danilovgrad
Herceg novi
Kolašin
Kotor
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
271 717
8 100
12 724
8 200
18 361
6 254
12 045
5 843
13 394
2 306
16 253
1 792
17 095
16 785
10 012
81 818
15 960
16 380
8 395
-
269 670
8 100
12 724
8 200
18 361
6 254
11 862
5 843
13 134
2 306
16 253
884
17 095
16 785
10 012
81 458
15 960
16 044
8 395
-
1 319
183
260
180
360
336
-
364
364
-
364
364
-
21 404
160
150
40
5 858
3 716
260
769
120
10
8 760
96
1 460
5
-
2 705
60
30
180
364
36
1 803
232
-
1 673
10
180
730
364
389
-
2013
CRNA GORA / Montenegro
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo polje
Budva
Cetinje
Danilovgrad
Gusinje
Herceg novi
Kolašin
Kotor
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
283 240
7 960
12 724
7 950
18 427
8 760
5 110
5 858
7 680
13 031
17 520
1 792
26 120
8 760
10 666
87 447
17 520
17 520
8 395
-
257 458
7 740
12 724
7 800
18 347
8 400
4 380
3 964
12 771
16 751
944
25 685
8 760
1 906
85 548
16 060
17 283
8 395
-
252
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 22. ZDRAVSTVENI RADNICI
HEALTH WORKERS
Ljekari
Total number of
health workers
and associates
Ostali zdravstveni radnici
Physicians
Ukupno
zdravstveni
radnici i saradnici
svega
Total
opšte
medicine
General
practitioners
Other health workers
na
specijalizaciji
On
specialization
specijalisti
Specialists
Ljekari
stomatolozi
Farmaceuti
PharmaStomatologists
cists
sa visokom
stručnom
spremom
sa višom
stručnom
spremom
With higer
education
With high
educa-tion
sa srednjom
stručnom
spremom
With
secondary
education
sa nižom
stručnom
spremom
With lower
education
2012
UKUPNO / TOTAL
5 409
1 308
104
213
991
30
93
210
344
3 416
8
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo Polje
Budva
Cetinje
25
314
342
301
67
192
5
82
78
83
16
51
3
6
8
1
2
3
10
11
21
1
10
2
66
59
61
13
38
-
3
2
2
4
3
5
19
4
6
1
18
11
9
3
7
19
206
232
203
44
125
-
Danilovgrad
Herceg Novi
Kolašin
Kotor
Mojkovac
54
407
40
419
52
14
65
8
97
11
4
6
4
3
-
8
21
4
10
51
4
73
7
1
1
-
1
5
1
8
1
1
8
7
-
3
142
2
18
3
35
183
29
288
37
3
-
481
64
270
13
2 129
127
18
62
2
520
10
3
5
35
20
1
11
86
97
14
46
2
399
27
12
1
3
40
4
2
154
18
2
20
73
319
43
183
11
1 311
1
4
95
11
50
73
10
28
1
16
21
3
4
2
5
-
4
3
2
-
20
1
11
14
3
1
-
1
4
2
-
-
5
4
5
-
61
10
25
45
7
-
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
2013
UKUPNO / TOTAL
5 851
1 379
118
199
1 062
28
105
201
391
3 735
12
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo Polje
Budva
Cetinje
26
319
347
302
68
186
5
83
87
80
16
48
2
4
11
2
1
10
14
19
2
9
2
69
62
61
14
37
-
4
3
3
4
3
3
22
6
5
1
23
9
9
3
7
20
206
226
204
45
123
-
Danilovgrad
1)
Herceg Novi
Kolašin
Kotor
Mojkovac
54
408
39
415
55
14
63
8
100
12
3
6
4
3
1
1
6
19
4
10
51
4
78
7
1
1
-
1
7
1
7
1
1
9
11
1
3
142
3
17
3
35
183
27
278
38
3
1
-
546
67
272
13
2 497
128
18
64
2
588
10
1
8
52
18
3
11
75
100
14
45
2
461
26
14
1
4
45
4
1
2
136
23
1
21
112
377
46
181
11
1 582
8
99
10
47
71
10
28
1
12
19
3
4
2
5
-
4
2
1
-
20
1
8
13
3
-
1
4
2
-
-
6
3
5
-
64
9
28
45
7
-
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
Izvor: Institut za javno zdravlje Crne Gore
1)
Source: Institute of Public Health of Montenegro
Podaci uključuju i Institut ” Dr. Simo Milošević ”, AD Igalo
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
1)
253
The data of Institute «Dr Simo MIlosevic» are included as well.
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 23. KORISNICI PENZIJA
PENSION BENEFICIARIES
Korisnici penzija, stanje decembar 2013
Pension beneficiaries as on Dec 2013
ukupno
Total
Korisnici koji su prvi put počeli da koriste
pravo na penziju, ukupno u godini
Korisnici penzija kojima je prestalo
pravo, ukupno u godini
New beneficiaries having the right to
pension for the first timem, total per year
Beneficiaries whose right to pension has
ceased, total per year
starosne invalidske
porodične
Total
Old-age
Disability
Survivors'
Number of
agricultural
pensioners
as on
Dec 2013
starosne invalidske
porodične
ukupno
starosne
invalidske
porodične
ukupno
Old-age
Survivors'
Total
Old-age
Disability
Survivors'
Disability
Broj
penzionera
poljoprivrednika,
stanje
decembar
2013
2013
CRNA GORA
Montenegro
108 689
56 658
23 211
28 820
6 158
3 748
909
1 501
4 250
1 740
1 221
1 289
133
Andrijevica
664
298
132
234
44
25
9
10
27
5
10
12
-
Bar
6 927
3 733
1 338
1 856
379
238
52
89
272
112
75
85
3
Berane
5 421
2 482
1 262
1 677
259
126
47
86
216
86
66
64
8
Bijelo Polje
6 880
3 352
1 614
1 914
373
206
62
105
297
116
92
89
8
Budva
2 830
1 721
496
613
185
123
25
37
107
51
30
26
1
Cetinje
4 218
2 102
1 176
940
239
162
45
32
155
57
51
47
-
Danilovgrad
3 136
1 433
822
881
210
133
27
50
142
47
47
48
9
Herceg Novi
6 322
3 966
989
1 367
348
253
27
68
219
107
49
63
-
Kolašin
1 342
631
267
444
66
36
14
16
65
27
16
22
1
Kotor
4 790
2 842
825
1 123
216
143
29
44
204
97
63
44
-
Mojkovac
1 539
631
399
509
97
46
16
35
74
23
22
29
1
15 524
7 930
3 399
4 195
698
358
129
211
604
278
153
173
35
Plav
1 445
635
208
602
77
30
11
36
85
28
25
32
3
Pljevlja
6 318
3 367
950
2 001
330
176
33
121
271
110
75
86
11
Plužine
564
332
86
146
27
19
2
6
24
9
4
11
6
31 769
16 517
7 484
7 768
2 100
1 397
305
398
1 154
457
345
352
42
Rožaje
2 259
877
623
759
127
54
26
47
83
22
35
26
1
Šavnik
328
169
66
93
21
16
2
3
12
4
4
4
2
Tivat
2 821
1 796
410
615
144
94
15
35
98
49
20
29
-
Ulcinj
2 918
1 469
559
890
175
85
27
63
108
42
29
37
-
674
375
106
193
43
28
6
9
33
13
10
10
2
7 558
4 823
1 054
1 681
840
614
67
159
293
144
67
82
2
4 167
2 833
594
740
570
446
47
77
140
64
31
45
2
Nikšić
Podgorica
Žabljak
Van CG / Abroad
od toga Srbija
/Serbia
Izvor: FOND PIO Crne Gore
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Source: Fund for Pension and DiisabilityInsurance of Montenegro
254
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 24. DJEČIJI DODACI1)
CHILDREN’S ALLOWANCES1)
2009
2010
2011
2012
2013
UKUPNO / TOTAL
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
9 539
10 028
10 260
10 777
10 788
18 599
19 436
19 795
20 670
20 627
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
109
123
126
127
130
Broj djece / Number of children
217
249
252
258
271
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
345
384
406
477
508
Broj djece / Number of children
605
678
726
860
916
965
1 001
1 055
1 114
1 176
1 978
2 045
2 120
2 215
2 321
909
1 032
1 146
1 209
1 206
1 820
2 044
2 268
2 391
2 380
Broj djece / Number of children
ANDRIJEVICA
BAR
BERANE
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
Broj djece / Number of children
BIJELO POLJE
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
Broj djece / Number of children
BUDVA
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
72
77
76
84
86
112
118
114
126
126
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
310
310
286
274
253
Broj djece / Number of children
547
552
511
483
439
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
209
218
227
234
201
Broj djece / Number of children
406
424
436
443
378
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
154
148
135
155
145
Broj djece / Number of children
254
244
215
245
232
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
130
142
153
173
164
Broj djece / Number of children
243
266
285
317
304
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
115
115
113
112
93
Broj djece / Number of children
208
208
205
198
155
Broj djece / Number of children
CETINJE
DANILOVGRAD
HERCEG NOVI
KOLAŠIN
KOTOR
Izvor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore
1)
Source: Ministry of Labour and Social Welfare of Montenegro
Podaci se odnose na prosječan broj nosilaca prava na dodatak
za djecu i prosječan broj djece korisnika dječijih dodataka.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
1)
255
Data refer to the average number of holders of rights to child allowance
and the average number of children using child benefits.
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 24. DJEČIJI DODACI1)
CHILDREN’S ALLOWANCES1)
/nastavak/
/continued/
2009
2010
2011
2012
2013
MOJKOVAC
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
157
170
178
185
188
Broj djece / Number of children
291
323
339
355
370
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
1 152
1 290
1 409
1 539
1 631
Broj djece / Number of children
2 123
2 348
2 544
2 768
2 945
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
361
376
412
458
484
Broj djece / Number of children
767
794
861
959
1 005
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
428
439
424
435
419
Broj djece / Number of children
731
760
724
738
706
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
18
19
22
21
19
Broj djece / Number of children
35
37
37
38
32
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
2 637
2 547
2 363
2 396
2 308
Broj djece / Number of children
5 131
4 942
4 603
4 613
4 394
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
1 110
1 254
1 327
1 353
1 369
Broj djece / Number of children
2 364
2 616
2 744
2 796
2 815
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
33
31
31
34
34
Broj djece / Number of children
71
63
63
74
77
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
105
115
126
132
123
Broj djece / Number of children
191
199
216
223
211
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
183
201
211
227
214
Broj djece / Number of children
329
365
382
411
389
Broj nosilaca prava / Number of beneficiaries
37
36
34
38
37
Broj djece / Number of children
62
62
53
61
57
114
98
96
98
104
NIKŠIĆ
PLAV
PLJEVLJA
PLUŽINE
PODGORICA
ROŽAJE
ŠAVNIK
TIVAT
ULCINJ
ŽABLJAK
Broj djece korisnika dječjih dod. u ustanovama za zbrinjavanje djece
Number of children in children’s homes an d care-centers
Izvor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore
1)
Source: Ministry of Labour and Social Welfare of Montenegro
Podaci se odnose na prosječan broj nosilaca prava na dodatak
za djecu i prosječan broj djece korisnika dječijih dodataka.
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
1)
256
Data refer to the average number of holders of rights to child allowance
and the average number of children using child benefits.
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 25. KORISNICI I OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE
BENEFICIARIES AND TYPE OF SOCIAL WELFARE
2013
2012
maloljetni
korisnici,
ukupno
punoljetni
korisnici,
ukupno
oblici
socijalne
zaštite, br.
slučajeva
Minor
Adult
Forms of
beneficiaries beneficiaries social welfare
Total
Total
Number of
cases
CRNA GORA
Montenegro
mjere
socijalne
zaštite,
br. slučajeva
Measures of
social
welfare
Number of
cases
usluge
socijalnog
rada,
br. slučajeva
Social work
services
Number of
cases
maloljetni
korisnici,
ukupno
punoljetni
korisnici,
ukupno
oblici
socijalne
zaštite, br.
slučajeva
Minor
Adult
Forms of
beneficiaries beneficiaries social welfare
Total
Total
Number of
cases
mjere
socijalne
zaštite,
br. slučajeva
Measures of
social
welfare
Number of
cases
usluge
socijalnog
rada,
br. slučajeva
Social work
services
Number of
cases
21 459
27 081
26 442
3 891
16 032
15 507
26 871
26 168
4 331
13 812
1 206
1 480
1 153
80
633
1 207
1 710
1 410
106
577
347
345
300
319
86
317
235
622
373
90
1 244
994
4 764
93
178
1 193
972
4 182
85
123
HERCEG NOVI
646
1 325
1 543
154
2 207
534
1 163
1 191
268
1 089
KOTOR – TIVAT – BUDVA
789
1 414
1 847
361
866
784
1 425
1 767
324
830
3 448
4 588
10 524
640
3 586
3 031
4 380
8 870
584
3172
PLAV
742
632
1475
617
4152
770
654
1 091
584
4 166
PLJEVLJA – ŽABLJAK
591
1 851
1 797
369
2 303
640
1 943
1 513
317
2 168
11 395
8 448
2 661
725
1 504
6 044
8 646
5 203
1 064
1 102
1 051
6 004
378
533
517
987
5 743
319
626
495
BAR – ULCINJ
BERANE – ANDRIJEVICA
BIJELO POLJE – MOJKOVAC
NIKŠIĆ – ŠAVNIK – PLUŽINE
PODGORICA- DANILOVGRADCETINJE – KOLAŠIN
ROŽAJE
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
257
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 26. OSUĐENA PUNOLJETNA LICA PREMA MJESTU
IZVRŠENJA DJELA I KRIVIČNOM DJELU
CONVICTED ADULTS BY CRIMINAL ACTS
AND PLACE OF A CRIME
Krivična djela protiv: /Criminal acts against:
Ukupno
Total
ustavnog
uredjenja
i bezbj.CG
života i tijela
Constitution and
security of MNE
Life and
body
časti i
Sloboda i prava
ugleda
čovjeka i
građanina
Honour
and
Human and civil rights
reputation
& freedom
braka i
porodice
Marriage
and family
prava iz rada
Labor
rights
izbornih
prava
Voting
rights
2012
UKUPNO / TOTAL
2 664
-
335
142
-
104
2
4
3
296
69
284
198
136
95
93
93
105
64
189
35
159
1
239
170
8
74
290
31
-
1
25
17
67
14
11
9
3
20
4
11
4
3
35
1
26
41
6
32
4
16
3
10
8
13
3
2
1
5
2
14
24
2
13
2
19
5
-
1
19
3
12
3
12
5
7
5
6
1
1
2
9
6
3
9
-
1
1
-
4
-
25
7
-
1
-
-
-
-
-
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo polje
Budva
Cetinje
Danilovgrad
Herceg novi
Kolašin
Kotor
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
Inostranstvo / Abroad
Nepoznato / Unknown
2013
UKUPNO / TOTAL
2 450
1
297
149
1
134
1
-
3
422
37
221
226
211
96
80
65
122
46
140
24
124
6
208
152
12
78
124
26
1
-
35
6
41
23
16
13
8
11
9
16
13
1
21
1
18
40
3
5
12
2
18
8
10
26
5
1
7
6
1
13
19
9
18
1
3
1
3
1
-
1
29
2
12
5
11
7
3
4
2
6
2
16
7
16
9
1
-
1
-
-
26
1
-
3
-
-
-
1
-
-
-
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo polje
Budva
Cetinje
Danilovgrad
Herceg novi
Kolašin
Kotor
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
Inostranstvo / Abroad
Nepoznato / Unknown
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
258
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 26. OSUĐENA PUNOLJETNA LICA PREMA MJESTU
IZVRŠENJA DJELA I KRIVIČNOM DJELU
CONVICTED ADULTS BY CRIMINAL ACTS
AND PLACE OF A CRIME
/nastavak/
/continued/
Krivična djela protiv: /Criminal acts against:
imovine
Property
opšte
sigurnosti
ljudi i imovine
General safety of
persons and property
bezbjednosti javnog
saobraćaja
Public transport
safety
javnog reda
i mira
službene
dužnosti
Law and order
Official duty
zdravlja ljudi
Human health
platnog
prometa
Payment
operations
2012
UKUPNO / TOTAL
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo polje
Budva
Cetinje
Danilovgrad
Herceg novi
Kolašin
Kotor
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
Inostranstvo / Abroad
Nepoznato / Unknown
646
29
329
197
37
175
88
1
90
10
46
61
32
37
28
22
44
10
53
4
31
38
32
4
27
68
6
1
3
7
1
1
1
1
2
1
1
1
2
6
1
41
3
33
30
23
18
10
9
8
6
20
5
9
39
12
1
8
49
2
20
3
14
36
15
11
12
3
1
7
2
6
15
8
7
29
-
1
1
6
2
1
6
3
3
4
1
1
4
2
13
7
5
7
3
1
6
6
2
22
4
16
59
9
4
11
-
3
5
14
7
1
2
8
5
10
4
3
2
16
1
-
1
1
-
2
1
7
1
1
1
-
7
-
2013
UKUPNO / TOTAL
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo polje
Budva
Cetinje
Danilovgrad
Herceg novi
Kolašin
Kotor
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
Inostranstvo / Abroad
Nepoznato / Unknown
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
606
26
268
190
31
156
91
92
12
68
88
51
30
22
14
37
8
30
5
19
2
35
28
1
35
19
6
5
3
3
4
3
1
1
2
1
1
2
-
42
5
11
27
18
20
12
6
22
7
14
1
14
23
11
1
14
16
3
1
27
8
24
32
11
2
11
10
1
5
6
9
6
9
5
3
16
-
2
5
4
2
1
6
2
1
1
1
4
1
-
17
5
3
3
2
2
2
3
8
18
3
4
1
45
13
5
14
-
7
2
12
11
11
9
1
6
3
12
1
4
5
5
-
3
1
-
1
-
4
-
1
-
8
-
2
-
259
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
PREGLED PO OPŠTINAMA
REVIEW BY MUNICIPALITIES
27 – 26. OSUĐENA PUNOLJETNA LICA PREMA MJESTU
IZVRŠENJA DJELA I KRIVIČNOM DJELU
CONVICTED ADULTS BY CRIMINAL ACTS
AND PLACE OF A CRIME
/nastavak/
/continued/
Krivična djela protiv: /Criminal acts against:
životne
sredine
Environment
drzavnih organa
pravosuđa
State bodies
Judiciary
pravnog
saobraćaja
Legal transactions
vojske
polne slobode
ostalo
Armed forces
Sexual integrity
Other
2012
UKUPNO / TOTAL
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo polje
Budva
Cetinje
Danilovgrad
Herceg novi
Kolašin
Kotor
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
Inostranstvo / Abroad
Nepoznato / Unknown
217
186
30
127
-
16
-
14
4
35
7
7
4
8
8
7
8
8
5
14
22
9
1
5
42
6
29
4
23
4
14
3
3
1
4
10
45
5
7
11
6
1
3
8
4
7
1
3
3
2
2
1
5
2
1
1
2
-
17
6
18
4
7
8
5
9
10
2
4
5
14
1
4
7
1
-
2
1
1
1
1
4
2
1
3
-
-
2
1
1
-
-
4
1
-
-
-
-
15
11
1
2
1
5
1
1
-
2013
UKUPNO / TOTAL
Andrijevica
Bar
Berane
Bijelo polje
Budva
Cetinje
Danilovgrad
Herceg novi
Kolašin
Kotor
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
Podgorica
Rožaje
Šavnik
Tivat
Ulcinj
Žabljak
Inostranstvo / Abroad
Nepoznato / Unknown
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
180
201
22
70
1
47
16
10
10
1
2
3
4
1
2
2
4
36
5
1
24
10
89
9
7
21
8
4
1
3
2
18
1
8
1
11
3
1
1
11
1
5
3
1
1
3
1
3
1
1
3
-
8
4
23
8
2
4
4
1
3
1
1
1
5
2
1
1
-
-
1
1
1
2
1
2
1
1
4
1
1
-
1
-
-
1
-
-
-
260
-
-
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
III
MEĐUNARODNI
INTERNATIONAL
PREGLED
REVIEW
MEĐUNARODNI PREGLED
INTERNATIONAL REVIEW
Izvori podataka
Sources of data
Za odjeljak o stanovništvu:
For Population section:
Tabele su preuzete sa UN web site-a, link:
Tables are taken from UN web site, link:
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2
008.htm
ttp://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb20
11.htm
Za odjeljak o zaposlenosti i nezaposlenosti:
For Employment and unemployment section:
link: http://ec.europa.eu/eurostat
link: http://ec.europa.eu/eurostat
Za odjeljak o bruto domaćem proizvodu i nacionalnim
računima
For GDP and National Accounts section:
Korišćeni su podaci sa sajta United Nations Statistics
Division (National Accounts Main Aggregates Database),
Used data from the web site United Nations Statistics
Division (National Accounts Main Aggregates Database)
link: http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp
link: http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp
Za odjeljak o spoljnoj trgovini:
Podaci su preuzeti sa EUROSTAT-a
link:
For External Trade section:
Data taken from EUROSTAT web-site
link:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.d
o?tab=table&plugin=1&pcode=tet00002&language=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.d
o?tab=table&plugin=1&pcode=tet00002&language=en
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
263
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
MEĐUNARODNI PREGLED
INTERNATIONAL REVIEW
28 – 1. STANOVNIŠTVO SREDINOM GODINE, 2007 – 2011.
MID YEAR POPULATION, 2007-2011
Stanovništvo sredinom godine (u hiljadama)
Population estimates mid year (in thousands)
EU 27
Austrija
Belgija
Bugarska
Češka republika
Danska
Estonija
Finska
Francuska
Grčka
Holandija
Irska
Italija
Kipar
Letonija
Litvanija
Luksemburg
Mađarska
Malta
Njemačka
Poljska
Portugal
Rumunija
Slovačka
Slovenija
Španija
Švedska
Ujedinjeno Kraljevstvo Velika
Britanija i Sjeverna Irska
Bosna i Hercegovina
Crna Gora
Hrvatska
Makedonija
Srbija
Albanija
Bjelorusija
Island
Norveška
Ruska Federacija
Ukrajina
Moldavija
Švajcarska
2007
2008
2009
2010
2011
8 301
10 623
7 660
10 323
5 457
1 342
5 289
61 965
11 193
16 382
4 357
59 375
785
2 276
3 376
480
10 056
409
82 263
38 116
10 608
21 538
5 398
2 019
44 874
9 148
8 337
10 710
7 623
10 430
5 489
1 341
5 313
62 304
11 237
16 446
4 426
59 832
793
2 266
3 358
489
10 038
412
82 110
38 116
10 622
21 504
5 407
2 023
45 593
9 220
8 365
10 796
7 585
10 491
5 519
1 340
5 311
62 636
11 283
16 530
4 459
60 193
800
2 255
3 339
498
10 023
414
81 902
38 153
10 632
21 470
5 418
2 042
45 929
9 299
8 388
10 896
7 534
10 517
5 545
1 340
5 335
62 968
11 316
16 615
4 471
60 483
804
2 239
3 287
507
10 000
416
81 757
38 187
10 637
21 431
5 431
2 049
46 073
9 378
8 423
10 996
7 348
10 495
5 567
1 340
5 388
63 294
11 326
16 693
4 484
60 739
851
2 066
3 222
512
9 974
418
81 798
38 204
...
21 385
5 398
2 053
46 125
9 449
60 986
61 398
61 792
62 262
62 436
3 843
626
4 436
2 044
7 382
3 161
9 702
311
4 709
142 115
46 509
3 577
7 551
3 842
629
4 435
2 047
7 350
3 182
9 681
319
4 768
141 956
46 258
3 570
7 648
3 843
632
4 429
2 051
7 321
3 194
9 576
319
4 829
141 909
46 053
3 566
7 744
3 843
617
4 418
2 055
7 291
3 195
9 481
318
4 889
142 390
45 963
3 562
7 825
3 843
618
4 412
2 059
7 276
...
9 473
318
4 953
142 961
45 779
3 560
7 911
EU 27
Austria
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Greece
Netherlands
Ireland
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Hungary
Malta
Germany
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Bosnia and Herzegovina
Montenegro
Croatia
TFYR of Macedonia
Serbia
Albania
Belarus
Iceland
Norway
Russian Federation
Ukraine
Republic of Moldova
Switzerland
Tabela je preuzeta sa UN web site-a, link: / Tables are taken from UN web site, link:
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2011.htm
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
265
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
MEĐUNARODNI PREGLED
INTERNATIONAL REVIEW
28 – 2. STANOVNIŠTVO, STOPE PRIRODNOG PRIRASTAJA,
ŽIVOROĐENJA I SMRTNOSTI, POVRŠINA
I GUSTINA NASELJENOSTI
Stanovništvo
sredinom
godine
Kontinenti i regioni/
Mid-year
population
Estimates
(millions)
Godišnji
prirodni
priraštaj
Annual rate
of increase
(%)
2011
Stopa
živorođenja
Crude birth
rate
POPULATION, RATE OF INCREASE, BIRTH AND
DEATH RATES, SURFACE AREA AND DENSITY
FOR THE WORLD, MAJOR AREAS AND REGIONS
Stopa
smrtnosti
Crude death
rate
Površina
Surface area
(km2) (000s)
2010-2015
Gustina
nase ljenosti
Major areas and regions
Density
2011
SVIJET UKUPNO
6974,0
1,1
19
8
136 127
51
WORLD TOTAL
AFRIKA
1045,9
2,3
34
11
30 312
35
AFRICA
Istočna Afrika
332,5
2,6
37
10
6 361
52
Eastern Africa
Južna Afrika
130,0
2,5
40
15
6 613
20
Middle Africa
Sjeverna Afrika
213,0
1,6
23
6
8 525
25
Northern Africa
Srednja Afrika
58,2
0,6
21
14
2 675
22
Southern Africa
Zapadna Afrika
312,2
2,6
38
12
6 138
51
Western Africa
LATINSKA AMERIKA I
KARIBI
596,6
1,1
18
6
20 546
29
LATIN AMERICA AND
CARIBBEAN
41,9
0,7
17
7
234
179
Južna Amerika
158,0
1,3
20
5
2 480
64
Central America
Karibi
396,7
1,0
17
6
17 832
22
South America
SJEVERNA AMERIKA
347,6
0,9
13
8
21 776
16
NORTHERN AMERICA
AZIJA
4207,4
1,0
17
7
31 880
132
ASIA
Istočna Azija
1580,6
0,4
12
8
11 763
134
Eastern Asia
Jugo Centralna Azija
1789,9
1,4
22
8
10 791
166
South Central Asia
South Eastern Asia
Centralna Amerika
Caribbean
Jugo Istočna Azija
600,0
1,1
18
6
4 495
133
Zapadna Azija
236,9
1,9
23
5
4 831
49
Western Asia
EVROPA
739,3
0,1
11
11
23 049
32
EUROPE
Istočna Evropa
294,3
-0,2
11
14
18 814
16
Eastern Europe
Južna Evropa
99,8
0,5
12
10
1 810
55
Northern Europe
Sjeverna Evropa
155,8
0,3
10
10
1 317
118
Southern Europe
Zapadna Evropa
189,4
0,2
10
10
1 108
171
Western Europe
OKEANIA
37,2
1,5
17
7
8 564
4
OCEANIA
Australija i Novi Zeland
27,0
1,3
14
7
8 012
3
Australia and New Zealand
8,9
2,0
28
7
541
17
Melanesia
Melanesija
Micronesija
0,5
1,2
20
5
3
181
Micronesia
Polinesija
0,7
0,8
21
6
8
85
Polynesia
Tabela je preuzeta sa UN web site-a, link: / Tables are taken from UN web site, link:
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2011.htm
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
266
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
MEĐUNARODNI PREGLED
INTERNATIONAL REVIEW
28 - 3. NEZAPOSLENOST
UNEMPLOYMENT
Stopa anketne nezaposlenosti (%)
Stopa anketne nezaposlenosti
osoba mlađih od 25 godina (%)
Unemployment rate of people aged
less than 25 years (%)
Unemployment rate (%)
Dugoročna nezaposlenost
(više od 12 mjeseci)
od svih nezaposlenih (%)
Long-term unemployed
(12 months or more) as % of the
total active population
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
EU-27
9,6
10,4
10,8
21,4
22,9
23,3
4,1
4,6
5,1
EU-27
Austrija
4,2
4,3
4,9
8,3
8,7
9,2
1,1
1,1
1,2
Austria
Belgija
7,2
7,6
8,4
18,7
19,8
23,7
3,5
3,4
3,9
Belgium
Bugarska
11,3
12,3
13,0
25,0
28,1
28,4
6,3
6,8
7,4
Bulgaria
Crna Gora
19,7
19,7
19,5
37,1
43,7
41,6
15,7
15,6
16,0
Montenegro
Češka
Republika
6,7
7,0
7,0
18,1
19,5
18,9
2,7
3,0
3,0
Czech Republic
Danska
7,6
7,5
7,0
14,2
14,1
13,0
1,8
2,1
1,8
Denmark
Estonija
12,3
10,0
8,6
22,4
20,9
18,7
7,1
5,5
3,8
Estonia
Finska
7,8
7,7
8,2
20,1
19,0
19,9
1,7
1,6
1,7
Finland
Francuska
9,2
9,8
10,3
22,6
24,4
24,8
3,8
4,0
4,1
France
17,9
24,5
27,5
44,7
55,3
58,3
8,9
14,5
18,6
Greece
4,4
5,3
6,7
7,6
9,5
11,0
1,5
1,8
2,4
Netherlands
Irska
14,7
14,7
13,1
29,1
30,4
26,8
8,7
9,1
7,9
Ireland
Italija
8,4
10,7
12,2
29,1
35,3
40,0
4,4
5,7
6,9
Italy
Kipar
7,9
11,9
15,9
22,4
27,7
38,9
1,6
3,6
6,1
Cyprus
Latvija
16,2
15,0
11,9
31,0
28,5
23,2
8,8
7,8
5,8
Latvia
Litvanija
15,4
13,4
11,8
32,6
26,7
21,9
8,0
6,6
5,1
Lithuania
4,8
5,1
5,9
16,4
18,0
16,9
1,4
1,6
1,8
Luxembourg
10,9
10,9
10,2
26,1
28,1
27,2
5,2
4,9
5,0
Hungary
Malta
6,4
6,3
6,4
13,3
14,1
13,0
3,1
3,1
2,9
Malta
Njemačka
5,9
5,5
5,3
8,6
8,1
7,9
2,8
2,5
2,4
Germany
Poljska
9,7
10,1
10,3
25,8
26,5
27,3
3,6
4,1
4,4
Poland
Portugalija
12,9
15,8
16,4
30,3
37,9
38,1
6,2
7,7
9,3
Portugal
Rumunija
7,4
7,0
7,3
23,7
22,7
23,6
3,1
3,2
3,4
Romania
Slovačka
13,7
14,0
14,2
33,7
34,0
33,7
9,3
9,4
10,0
Slovakia
Slovenija
8,2
8,9
10,1
15,7
20,6
21,6
3,6
4,3
5,2
Slovenia
Španija
21,4
24,8
26,1
46,2
52,9
55,5
8,9
11,0
13,0
Švedska
7,8
8,0
8,0
22,8
23,7
23,6
1,5
1,5
1,5
Sweden
Ujedinjeno
kraljevstvo
8,0
7,9
7,5
21,1
21,0
20,5
2,7
2,7
2,7
United
Kingdom
Grčka
Holandija
Luksemburg
Mađarska
Izvor: Eurostat
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
2012
2013
Spain
Source: Eurostat
267
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
MEĐUNARODNI PREGLED
INTERNATIONAL REVIEW
28 – 4. ZAPOSLENOST
EMPLOYMENT
Stopa zaposlenosti (20-64), (%)
Employment rate (20-64), (%)
2011
2012
2013
Stopa zaposlenosti
starosne dobi (55-64), (%)
Stopa zaposlenosti sa radnim
vremenom kraćim od punog, (%)
Employment rate
of older workers (55-64), %
Part-time employment as % of total
employment
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Austrija
75,2
75,6
75,5
41,5
43,1
44,9
25,2
25,7
26,6
Austrija
Belgija
67,3
67,2
67,2
38,7
39,5
41,7
25,1
25,1
24,7
Belgija
Bugarska
62,9
63,0
63,5
44,6
45,7
47,4
2,4
2,4
2,7
Crna Gora
50,9
52,2
52,6
35,6
37,6
38,7
4,6
4,5
3,3
Montenegro
Bulgaria
Češka
Republika
70,9
71,5
72,5
47,7
49,3
51,6
5,5
5,8
6,6
Czech
Republic
Danska
75,7
75,4
75,6
59,5
60,8
61,7
25,9
25,7
25,4
Denmark
Estonija
70,6
72,2
73,3
57,5
60,5
62,6
10,6
10,5
10,2
Estonia
Finska
73,8
74,0
73,3
57,0
58,2
58,5
14,9
15,1
15,1
Finland
Francuska
69,2
69,4
69,5
41,5
44,5
45,6
17,9
18,0
18,4
France
Grčka
59,9
55,3
53,2
39,4
36,4
35,6
6,8
7,7
8,4
Greece
Holandija
77,0
77,2
76,5
56,1
58,6
60,1
49,1
49,8
50,8
Netherlands
Irska
63,8
63,7
65,5
50,0
49,3
51,3
23,6
24,0
24,1
Ireland
Italija
61,2
61,0
59,8
37,9
40,4
42,7
15,5
17,1
17,9
Italy
Kipar
73,4
70,2
67,2
54,8
50,7
49,6
10,2
10,7
12,7
Cyprus
Latvija
66,3
68,1
69,7
50,5
52,8
54,8
9,2
9,4
8,1
Latvia
Litvanija
66,9
68,5
69,9
50,2
51,7
53,4
8,9
9,5
9,0
Lithuania
Luksemburg
70,1
71,4
71,1
39,3
41,0
40,5
18,4
19,0
19,2
Madjarska
60,7
62,1
63,2
35,8
36,9
38,5
6,8
7,0
6,7
Malta
61,6
63,1
64,8
33,2
34,7
36,2
13,4
14,1
15,2
Malta
Njemačka
76,3
76,7
77,1
59,9
61,5
63,5
26,6
26,7
27,3
Germany
Poljska
64,5
64,7
64,9
36,9
38,7
40,6
8,0
7,9
7,8
Portugalija
69,1
66,5
65,6
47,9
46,5
46,7
13,3
14,3
14,0
Portugal
Rumunija
62,8
63,8
63,9
40,0
41,4
41,5
10,5
10,2
9,9
Romania
Slovačka
65,0
65,1
65,0
41,3
43,1
44,0
4,2
4,1
4,8
Slovakia
Slovenija
68,4
68,3
67,2
31,2
32,9
33,5
10,4
9,8
10,1
Slovenia
Španija
62,0
59,6
58,6
44,5
43,9
43,2
13,6
14,5
15,8
Spain
Švedska
79,4
79,4
79,8
72,0
73,0
73,6
26,5
26,5
26,2
Sweden
Ujedinjeno
Kraljevstvo
73,6
74,2
74,9
56,7
58,1
59,8
26,8
27,2
26,9
United
Kingdom
Izvor: Eurostat
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Luxembourg
Hungary
Poland
Source: Eurostat
268
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
MEĐUNARODNI PREGLED
INTERNATIONAL REVIEW
28 - 5. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, TRŽIŠNE CIJENE,
2012. GODINA (POTROŠNA METODA)
GROSS DOMESTIC PRODUCT, MARKET PRICES,
2012 YEAR (EXPENDITURE APPROACH)
Struktura bruto domaćeg proizvoda, % / Structure of Gross Domestic Product, %
Zemlja
Ukupno,
mil. USD
BDP po
stanovniku
Total,
mil. USD
GDP per
capita
Realna
stopa
rasta
Real
Growth
rate
Finalna potrošnja
Bruto investicije u capital
Final consumption expenditure
Gross capital formation
Bruto
Finalna
Finalna potrošnja
domaćinstava potrošnja države investicije u
fiksni kapital
Government
Household final
final
Gross fixed
consumption
consumption
capital
expenditure
expenditure
formation
Promjene u
zalihama
Changes in
inventories
Izvoz roba Uvoz roba i
usluga
i usluga
Export of
goods and
services
Country
Import of
goods and
services
Evropa
Europe
Austrija
394 458
46 604
0,9
55,1
19,0
22,0
0,6
57,2
54,0
Austria
Belgija
483 402
43 707
-0,3
52,9
24,9
20,7
0,3
84,8
83,6
Belgium
Bosna i
Hercegovina
17 319
4 517
-0,7
85,6
22,9
20,9
0,2
29,1
53,6
Bosnia and
Herzegovina
Bugarska
50 972
7 004
0,8
64,3
15,5
21,4
2,4
66,6
70,3
Bulgaria
196 446
18 428
-1,0
50,6
20,5
23,2
1,2
78,9
73,3
Czech Rep.
4 046
6 514
-2,5
83,6
21,6
18,5
1,0
44,1
68,8
Montenegro
Danska
314 889
56 253
-0,4
49,4
28,6
17,1
-0,1
54,4
49,4
Denmark
Finska
247 389
45 741
-0,8
56,4
25,1
19,6
0,2
40,6
41,4
Finland
Češka Repub.
Crna Gora
Francuska
2 611 221
39 617
0,0
57,7
24,7
19,8
0,0
27,4
29,7
France
Grčka
248 941
22 377
-6,4
73,7
17,8
13,1
0,4
27,0
32,0
Greece
Holandija
770,067
46 073
-1,2
45,6
28,5
17,0
0,5
88,0
79,6
Netherlands
Hrvatska
Italija
Mađarska
Makedonija
56 447
13 105
-2,0
60,2
19,8
19,2
1,2
43,4
42,7
Croatia
2 013 392
33 069
-2,5
60,9
20,1
18,1
-0,2
30,2
29,1
Italy
124 600
12 490
-1,7
54,8
20,4
17,4
0,0
94,7
87,3
Hungary
9 576
4 548
-0,2
74,7
18,5
23,0
6,4
53,6
76,3
Macedonia
Njemačka
3 425 956
41 376
0,7
57,5
19,3
17,6
-0,4
51,8
45,9
Germany
Norveška
499 667
100 056
3,1
40,4
21,3
20,6
4,5
40,7
27,5
Norway
Poljska
489 852
12 820
1,9
60,6
18,6
19,1
1,3
46,7
46,4
Poland
Portugalija
212 139
20 006
-3,2
65,7
18,2
16,0
0,7
38,7
39,3
Portugal
Ruska
Federacija
2 029 812
14 178
3,4
49,2
18,6
22,0
4,0
29,4
22,1
Russian
Federation
Slovenija
Španija
Srbija
45 380
21 947
-2,5
56,9
20,8
17,8
-0,3
76,1
71,3
Slovenia
1 322 126
28 278
-1,6
59,3
20,2
21,1
-1,3
32,7
31,9
Spain
38 491
5 315
-1,7
76,4
20,2
17,8
3,4
39,9
57,7
Serbia
Švajcarska
631 183
78 924
1,0
57,4
11,2
20,1
0,9
52,3
41,9
Switzerland
Švedska
523 804
55 072
1,0
48,4
26,9
19,0
-0,1
48,5
42,7
2 471 600
39 367
0,1
65,8
21,8
14,3
0,4
31,6
33,8
Sweden
United
Kingdom
68 727
7 383
2,1
39,6
10,3
21,9
0,1
53,7
25,6
Azerbaijan
250 182
2 587
6,8
74,2
10,5
19,4
-0,9
30,8
34,0
Philippines
1 875 213
1 516
3,2
56,8
11,8
32,1
3,5
23,8
31,5
India
878 043
551 588
3 557
7 217
6,2
-1,9
54,6
54,5
8,9
11,6
33,2
23,4
2,2
6,7
24,3
17,7
25,8
13,9
Indonesia
Iran
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Azija
Azerbejdžan
Filipini
Indija
Indonezija
Iran
Asia
Izvor: Odsjek za statistiku Ujedinjenih Nacija
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Sources: United Nations Statistics Division
269
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
MEĐUNARODNI PREGLED
INTERNATIONAL REVIEW
28 - 5. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, TRŽIŠNE CIJENE,
2012. GODINA (POTROŠNA METODA)
GROSS DOMESTIC PRODUCT, MARKET PRICES,
2012 YEAR (EXPENDITURE APPROACH)
/nastavak/
/continued/
Struktura bruto domaćeg proizvoda, % / Structure of Gross Domestic Product, %
Zemlja
Ukupno,
mil. USD
Total,
mil. USD
BDP po
stanovniku
GDP per
capita
Realna
stopa
rasta
Real
Growth
rate
Finalna potrošnja
Bruto investicije u kapital
Final consumption expenditure
Gross capital formation
Finalna potrošnja
domaćinstava
Household final
consumption
expenditure
Finalna
potrošnja
države
Government
final
consumption
expenditure
Bruto
investicije u
fiksni kapital
Gross fixed
capital
formation
Izvoz roba Uvoz roba i
usluga
i usluga
Promjene u
zalihama
Export of
goods and
services
Changes in
inventories
Country
Import of
goods and
services
Izrael
241 069
31 537
3,2
57,5
24,3
19,1
0,2
37,4
38,5
Israel
Japan
5 960 180
46 838
1,9
60,9
20,5
21,2
-0,6
14,7
16,6
Japan
Kina
8 358 400
6 070
7,7
35,8
13,4
46,1
2,0
27,7
24,8
China
Malezija
304 726
10 422
5,6
48,9
13,5
25,7
0,1
87,1
75,3
Malaysia
Pakistan
215 117
1 201
4,0
82,5
10,5
13,3
1,6
12,3
20,3
Pakistan
Tajland
385 694
5 775
6,4
54,1
16,4
28,4
1,4
69,6
71,1
Thailand
Turska
788 299
10 653
2,2
70,2
14,8
20,3
-0,2
26,4
31,5
Turkey
Afrika
Africa
Alžir
Gana
Južna Afrika
Maroko
Mauritania
207 021
5 380
2,6
32,3
23,0
32,6
3,9
36,9
28,9
Algeria
40 711
1 605
7,9
60,9
13,6
29,0
1,9
45,9
56,2
Ghana
384 313
7 336
2,5
60,4
22,4
19,2
0,3
28,3
31,3
South Africa
95 992
2 952
2,7
59,8
19,2
31,4
3,9
36,2
50,4
Morocco
3 866
1 018
4,6
60,8
15,0
27,3
…
77,5
80,6
Mauritania
North and
Central
America
Sjeverna i
Srednja
Amerika
Gvatemala
50 377
3 340
3,0
85,7
10,7
14,6
-0,2
24,9
35,7
Guatemala
Kanada
1 821 445
52 283
1,7
55,6
21,7
24,1
0,5
30,0
32,0
Canada
Meksiko
1 183 655
9 795
3,9
67,7
11,6
22,5
…
32,7
34,3
Mexico
16 244 600
51 163
2,8
68,6
15,7
18,6
0,4
13,5
16,9
United States
South
America
477 028
11 610
1,9
57,1
16,6
21,8
2,2
19,7
17,4
Argentina
2 254 109
11 347
0,9
62,3
21,5
18,1
-0,5
12,6
14,0
Brazil
SAD
Južna Amerika
Argentina
Brazil
Čile
268 314
15 363
5,6
62,5
12,1
24,1
0,8
34,2
33,9
Chile
Ekvador
87 495
5 648
5,1
60,6
13,2
27,2
1,2
29,7
31,9
Ecuador
Kolumbija
369 813
7 752
4,0
61,2
16,5
23,9
-0,4
18,3
19,5
Colombia
Panama
36 253
9 534
10,7
56,7
10,2
27,6
0,5
83,6
78,5
Panama
Urugvaj
Venecuela
49 919
14 703
3,9
68,7
13,6
22,1
-0,9
26,3
29,7
Uruguay
382 424
12 767
5,5
58,9
12,2
19,9
6,1
25,8
22,9
Venezuela
Okeanija
Australija
Novi Zeland
Oceania
1 564 419
67 869
2,8
55,2
18,0
28,2
0,1
19,9
20,6
Australia
171 256
38 399
2,9
60,3
20,0
18,8
1,0
28,6
29,0
New Zealand
Izvor: Odsjek za statistiku Ujedinjenih Nacija
Sources: United Nations Statistics Division
1 USD = 0,7783 EUR
1 USD = 0,7783 EUR
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
270
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
MEĐUNARODNI PREGLED
INTERNATIONAL REVIEW
1)
1)
CONSUMER PRICE INDICES
28 - 6. INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA
2005=100
2005=100
Ukupno
Total
Evropa
Austrija
Belgija
Belorusija
Bugarska 2)
Češka Republika
Crna Gora
Danska 2)
Finska
Francuska 2)
Grčka
Holandija (2006=100)
Hrvatska (2010=100)
Italija 2) (2010=100)
Mađarska
Makedonija
Njemačka (2010=100)
Norveška 2)
Poljska
Portugalija (2000=100)
Rumunija
Ruska Federacija
Slovačka
Slovenija
Španija 2)
Srbija (2006=100)
Švajcarska 2)
Švedska
Ujedinjeno Kraljevstvo 2)
Ukrajina
2010
2011
2012
2013
109,5
110,6
162,1
137,5
114,9
121,6
111,1
109,7
107,8
117,2
106,7
116,5
100,0
130,0
115,2
100,0
111,9
114,5
126,9
135,0
162,8
115,2
115,2
112,4
137,4
104,4
108,2
116,4
195,3
113,1
114,5
248,4
143,3
117,1
125,5
114,1
113,5
110,1
121,1
109,2
119,1
102,8
135,1
119,7
102,1
113,3
119,4
131,6
142,8
176,5
119,7
117,3
116,0
152,7
104,7
111,1
122,5
210,9
115,9
117,8
398,3
147,5
121,0
130,1
116,9
116,7
112,3
122,9
111,9
123,2
105,9
142,8
123,7
104,1
114,1
123,7
135,2
147,5
185,4
124,0
120,3
118,8
163,9
104,0
112,1
126,4
212,1
118,2
119,1
468,0
148,9
122,7
132,9
117,8
118,4
113,2
121,8
114,7
108,1
107,2
145,2
127,1
105,7
116,6
124,9
135,5
153,4
198,0
125,8
122,5
118,1
176,5
103,7
112,0
130,3
211,5
Europe
Austria
Belgium
Belarus
Bulgaria 2)
Czech Republic
Montenegro
Denmark 2)
Finland
France 2)
Greece
Netherlands (2006=100)
Croatia (2010=100)
Italy 2) (2010=100)
Hungary
Macedonia
Germany (2010=100)
Norway 2)
Poland
Portugal (2000=100)
Romania
Russian Federation
Slovakia
Slovenia
Spain 2)
Serbia (2006=100)
Switzerland 2)
Sweden
United Kingdom 2)
Ukraine
Azija
Indija (2000=100)
Indonezija (2007=100)
Japan (2010=100)
Kina (2000=100)
Pakistan (2000=100)
Turska
Afrika
Egipat 2)
Južna Afrika (2008=100)
Maroko (2006=100)
Nigerija (2000=100)
Tunis
182,7
120,3
100,0
123,5
234,0
151,9
198,9
127,4
99,7
130,2
249,8
161,7
217,4
132,9
99,7
133,4
273,8
176,1
241,1
142,2
100,0
136,9
295,1
189,3
173,1
111,7
108,4
337,9
122,2
190,5
117,3
109,4
374,5
126,5
204,1
123,9
110,8
420,2
133,5
223,6
131,0
112,9
…
141,7
Asia
India (2000=100)
Indonesia (2007=100)
Japan (2010=100)
China (2000=100)
Pakistan (2000=100)
Turkey
Africa
Egypt 2)
South Africa (2008=100)
Morocco (2006=100)
Nigeria (2000=100)
Tunisia
Sjeverna i Srednja Amerika
Kanada 2)
Meksiko 2)
SAD 2)
108,9
124,2
111,7
112,0
128,5
115,2
113,7
133,7
117,6
114,8
138,8
119,3
North and Central America
Canada 2)
Mexico 2)
USA 2)
Južna Amerika
Argentina 2)
Brazil 2)
Čile (2009=100, 2013=100)
Peru
Urugvaj 2)
152,9
125,7
101,4
114,8
141,8
168,9
134,1
104,8
118,6
153,2
185,8
141,3
108,0
123,0
165,6
205,6
150,1
100,0
126,4
179,8
South America
Argentina 2)
Brazil 2)
Chile (2009=100, 2013=100)
Peru
Uruguay 2)
Okeanija
Australija 2)
Novi Zeland 2)
115,8
114,9
119,7
119,5
121,8
120,8
124,7
122,2
Oceania
Australia 2)
New Zealand 2)
Izvor: United Nations MBS Database
Zbog razlika u obuhvatu i metodama korišćenim u izračunavanju indeksa,
prikazani podaci ne daju podjednako vjeran odraz promjena i nivoa cijena
i njihova tačnost se razlikuje od zemlje do zemlje.
2) Indeksi su izračunati u statističkom odsjeku Ujedinjenih Nacija na osnovu
nacionalnih indeksa.
1)
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Sources: United Nations MBS Database
Due to differences in coverage and in methods applied in index
calculation data do not show a true image of changes and price level.
Accuracy differs from country to country.
2) The indices have been calculated by the Statistics Division of the United Nations
from national indices.
1)
271
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
MEĐUNARODNI PREGLED
INTERNATIONAL REVIEW
28 – 7. IZVOZ I UVOZ
EXPORTS AND IMPORTS
u mil.EUR
in mil.EUR
Izvoz / Export
2010
2011
Uvoz / Imoprt
2012
2010
2011
2012
Evropska Unija
(27 zemalja)
3 901 567
4 358 715
4 515 148
4 001 757
4 466 562
4 549 092
European Union
(27 countries)
Euro zona
( 16 zemalja)
3 017 946
3 349 132
3 473 331
2 982 692
3 324 454
3 345 164
Euro area
(16 countries)
Austrija
115 079
127 462
129 679
119 944
137 513
138 942
Austria
Belgija
307 536
342 033
347 627
295 093
335 219
342 001
Belgium
Bulgaria
Bugarska
Češka Republika
Crna Gora
Danska
Estonija
Finska
Francuska
Grčka
15 561
20 265
20 793
19 245
23 407
25 484
100 311
117 054
121 863
95 536
109 285
109 539
Czech Republic
330
454
367
1 657
1 823
1 821
72 747
80 362
82 154
62 648
68 724
71 559
Denmark
Montenegro
8 743
12 014
12 550
9 268
12 721
13 762
Estonia
52 439
56 855
56 855
51 899
60 535
59 451
Finland
395 087
428 501
442 809
460 941
517 262
524 435
France
Greece
21 083
24 353
27 618
50 474
48 415
49 192
433 168
479 239
510 352
389 537
430 341
460 148
Irska
87 875
90 330
91 143
45 467
47 849
48 870
Ireland
Island
3 478
3 839
3 928
2 959
3 477
3 716
Iceland
Holandija
Netherlands
Italija
337 407
375 904
389 725
367 390
401 428
378 760
Italy
Japan
580 704
591 368
621 550
522 456
614 497
689 480
Japan
Canada
Kanada
Kina
291 604
323 585
352 881
295 775
323 692
359 876
1 190 460
1 363 785
1 594 631
1 051 670
1 252 439
1 415 161
China
Kipar
1 058
1 306
1 352
6 464
6 234
5 677
Cyprus
Letonija
7 191
9 433
10 985
8 819
11 703
13 416
Latvia
Litvanija
15 651
20 151
23 070
17 653
22 826
25 075
Lithuania
Luksemburg
14 897
15 733
15 113
18 928
20 992
21 442
Luxembourg
Mađarska
72 024
80 684
80 889
66 514
73 592
74 188
Hungary
Malta
Njemačka
Norveška
2 705
3 151
3 308
3 818
4 520
5 135
949 629
1 058 897
1 095 175
795 666
901 487
908 497
Malta
Germany
98 432
124 171
124 281
58 402
70 017
67 805
Norway
120 483
135 558
142 762
134 306
151 291
152 569
Poland
Portugalija
37 268
42 828
45 324
58 647
59 229
56 234
Portugal
Rumunija
37 398
45 267
45 006
46 850
54 939
54 626
Romania
Poljska
SAD
963 347
1 063 025
1 594 631
1 483 365
1 625 421
1 816 474
Slovačka
48 777
57 349
63 431
49 050
57 358
60 870
Slovakia
Slovenija
22 026
24 968
25 038
22 700
25 522
24 933
Slovenia
United States
Španija
191 912
220 223
228 782
246 674
270 550
260 577
Spain
Švajcarska
158 098
168 774
243 057
141 878
149 636
228 293
Switzerland
Švedska
119 597
134 313
134 304
112 352
127 174
126 537
Sweden
Velika Britanija
313 915
363 915
367 441
445 874
486 446
537 173
United Kingdom
Izvor: Eurostat
Statistički godišnjak Crne Gore 2014
Source: Eurostat
272
Statistical Yearbook of Montenegro 2014
Urednik i kompjuterska obrada / Editor and design:
Radmila Šišević
Redakcija / Editorial board:
mr Jelena Zvizdojević (statistika poljoprivrede i životne sredine)
Jelena Zvizdojevic, MSc (Agriculture and Enviromental Statistics)
mr Branka Šušić-Radovanović (nacionalni računi)
Branka Susic-Radovanovic, MSc (National Accounts)
mr Ernad Kolić, (statistika kratkoročnih indikatora i cijena)
Ernad Kolic, MSc (Short Term Statistics and Prices)
Gojko Dragaš (statistika tržišta rada)
Gojko Dragas (Labour Market Statistics)
Snežana Remiković (statistika demografije i popisa stanovništva)
Snezana Remikovic (Demography Statistics and Population Censuses
Bojana Radojević (statistika spoljne trgovine)
Bojana Radojevic (External Trade Statistics)
Prevod, Katarina Bigović
Translation, Katarina Bigovic
Download

Godišnji statistički izvještaj 2014.