DRVO ŽIVOTA
Drvo Života je glif koji predstavlja mapu Univerzuma.
Ima tri stuba ispoljavanja:
Desni stub, stub milosrđa: aktivan, muški i pozitivan, bele ili srebrne boje,
Levi stub, stub strogosti: pasivan, ženski i negativan, crne boje,
Srednji stub, stub kosmičkog sklada, stub ravnoteže, neutralan.
KETER nastaje iz bezgranične svetlosti.
Pojmovi: početak, novo, neotkriveno, područje budućnosti.
Čovek, psihološki: ono što prvi put doživi, uvidi, iskusi ili pak otkrije.
Planeta:Pluton.
Tarot: sve jedinice, do njihovog ostvarenja mora proći izvesno vreme dok potrebni uslovi
ne budu uobličeni.
HOKMAH (Mudrost) predstavlja dinamički nalet kosmičke energije. Božanski otac
predstavlaj mušku, dinamičku, aktivnu i pozitivnu silu. Arhetip muškosti, svi očinski simboli
kao i simboli autoriteta izražavaju njegov uticaj.
Planeta: Neptun.
Tarot: Sve dvojke, ispoljavaju prvi vid božanske energije kao i svi vitezovi.
BINAH (Razumevanje) je predstva silovite aktivne energije koja se zatvara u oblik da bi se
kreacija mogla nastaviti – ženski tip univerzuma. To je Majka svemu živom „utroba iz koje sve
nestaje i u koju se sve vraća“. Daje oblik božanskom biću kroz koji se razvija.
Planeta: Saturn, bog podzemlja i razorno božanstvo zemlje. Naučio je ljude da obrađuju
zemlju i gaje vinovu lozu.
Čovek, psihološki: čovekovi karmički zadaci i obaveze. Načelo discipline i odgovornosti
prema svojim božanskim potencijalima i prema drugim ljudima.
Tarot: sve trojke, kao posuda koja prima i uobličuje dinamičku energiju Hokmaha kao i sve
kraljice.
Keter, Hokmah i Binah čine božansku trijadu: označava tri najuzvišenija aspekta božanske
energije, idealno stanje koja ne može biti spoznata uobičajnom budnom svešću. Između
božanske trijade i sledećih sefirota nalazi se veo „ambis“ ili „ponor“.
2
HESED (Milost), rezultat sjedinjavanja muškog i ženskog principa, arhetipske majke i oca.
Ispoljava sveopštu ljubav i milosrđe. On je otac, dobročinitelj i zaštitnik, kralj koji vlada zemljom
ostvarujući napredak, obilje i blagostanje.
Ideje: razvoj, napredak, ekspanzija, izgradnja, kosmička ljubav prema svemu stvorenom,
dobročinstvo, duhovno i materijalno bogastvo.
Planeta: Jupiter, vrhunski bog rimskog panteona. Simbolizuje nebo, vreme i munje. To je
božanstvo koje osigurava pobede u ratu i jača datu reč između naroda, države i pojedinca.
Predstavlja čovekovo sopstvo, njegovu samosvest i sposobnost razvoja, rasta i
samoostvarivanja u različitim domenima.
Tarot: sve četvorke.
GEBURAH (Strogost), da bi se stvoreno i dalje razvijalo ono mora da stekne i petu
dimenziju a to je kretanje. Energija ljubavi i milosrđa mora biti ograničena disciplinom jer bih
mogla biti degradirana i izopačena. Uloga Geburaha je da otkloni svaki višak i neumerenost koji
su smetana skladnom razvoju božanske sile.
Pojmovi: energija, sila, promena, disciplina, seksualna energija, telesna vitalnost,
razgrađivanje i destrukcija.
Može se povezati sa čovekovim super-egom (nad-ja) odnosno njegovim moralnim
principima.
Planeta: Mars koji je bog rata i vladar bojnih polja. U njegovoj pratnji se nalaze strah i
bledilo, nesloga i bes, čast i hrabrost, kao oličenje vojničkih vrlina.
Predstavlja čovekovu vitalnost, energiju, volju i seksualnu moć.
Tarot: sve petice.
TIFARET (Lepota), energija Heseda i Geburaha, ljubavi i discipline, muškog i ženskog
principa, uravnotežena je i postavljena na stub sklada. Ostvaruje svest o vremenskim
dimenzijama, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Telo je sposobno da sebe odredi u odnosu na
iskustvo.
Predstavlja Sina, vau tetragramatona.
Simbol je harmonije, lepote, blagosti sa idejama: život, zdravlje, prosvetljenje, kreativnost i
mentalna sposobnost.
To je čovekov Ego (Ja), simbol svesnog nivoa ličnosti, svest koja je oslobođena od
komflikta i potisnutih sadržaja.
Planeta: Sunce, bog koji štiti, brani i isceljuje ljude i biljnu vegetaciju. Sa druge strane,
snaga njegove svetlosti može da sprži i uništi.
Tarot: sve šestice i prinčevi u okviru dvorskih karti.
3
Hesed, Geburah i Tifaret čine moralnu trijadu koja predstavlja čovekove spiritualne
kvalitete, Nad-dušu, Više-ja i mesto boravka Svetog Anđela Čuvara.
Između ove i sledeće trijade nalazi se veo Paroket.
NECAH (Pobeda), energija iz Tifareta više nije slobodna, već se kreće ka nižem i
inferiornijem planu postojanja, gde mora biti ograničena i vezana. Izražava ideju ljubavi i i
energije na jednom mnogo grubljem nivou.
Predstavlja ljudske instikte i osećanja.
Obuhvata oblasti: međuljudskih odnosa, umetničkih dostignuća, ljubav prema određenim
pojavama, bogastvo, luksuz i duhovna dostignuća koja su ograničena Egom i materijalnim
motivima.
Planeta: Venera boginja ljubavi i lepote, gospodarica cvetanja prirode, vrtova i drveća.
Zaštitnica je umetnika i stvaraoca.
Predstavlja: čovekove emocije, ljubav, senzualnost, kreativnost i sposobnost za
uspostavljanje skladnih međuljudskih odnosa.
Tarot: sve sedmice, karte neravnoteže zbog učinjene greške.
HOD (Sjaj) postojanje koje je spoznalo zadovoljstvo, sada ga ispituje i stiče iskustvo, rađa
misao.
Predstavlja čovekove intelektualne moći i njegov um.
Vladar oblasti: znanja, škola, književnosti, trgovine i magije.
Planeta: Merkur, glasnik bogova i vodič duša u podzemni svet. Gospodar je magije i
zaštitnik trgovaca, lopova i književnika. Često pomaže običnim ljudima i sklon je svakojakim
lukavim dosetkama.
Predstavlja čovekov instikt, mentalna svojstva i sposobnost komunikacije.
Tarot: sve osmice, spoznaja načinjene greške.
JESOD (Temelj), posledica je spajanja suprotnih polariteta na trećem najgrubljem nivou:
muškog i ženskog principa, intelekta i osećanja, Necaha i Hoda. Odnosi se na čula, instikte,
intuiciju i nesvesne aspekte čovekove ličnosti. Obuhvata sferu Meseca, punjenja i pražnjenja,
fluktuaciju, periodične promene i raspoloženja.
Planeta: Mesec koji vlada divljom prirodom i lovom, mlad mesec. Boginja plodnosti,
materinstva i divljači, pun mesec. Predstavlja faze u životu, ritmičnost, periodičnost i
transformaciju svega postojećeg.
Predstavlja čovekove nesvesne sadržaje.
Tarot: sve devetke, izražavaju svojstvo eteričnog magnetizma.
4
Tri niza sefirota, Necah, Hod i Jesod održavaju čovekovo Niže Ja, njegovu personalnost,
čine astralnu trijadu, veo Keseta. Ovaj oblik se ispoljava u snovima, vizijama, halucinacijama ili
astralnoj projekciji.
MALKUT (Kraljestvo), materijalna svest. Osobine: stabilnost, tromost, tama i gustina.
Pojmovi: posed, imovina i telo.
Božansko biće koje je evuliralo kroz devet razvojnih tačaka i steklo znanje i svesnost, sada
se obogađeno iskustvom vraća svome tvorcu Keteru. I krug se zatvara.
Planeta:Zemlja.
Tarot: sve desetke i princeze u dvorskim kartama.
Keter-manifestacija postojanja, prvi arhetipovi onoga šta će nastati. ARHETIPSKI SVET.
Hokmah i Binah-područje duhovnosti i Višeg ja. Božanski otac i majka. KREATIVNI
SVET.
Hesed, Geburah, Tifaret, Necah, Hod i Jesod- normalna svest i podsvesni nivoi ličnosti.
FORMATIVNI SVET.
Malkut. FIZIČKI SVET.
Svaka sefira postoji u svim navedenim svetovima. Imamo četiri sveta koja istovremeno
postoje u vremenu i prostoru kao i u određenim hijerarhijskim odnosima.
5
0
LUDA
Kabalistička nula, izvor svega, jednačina Univezuma, predstavlja raonik sa
falusnim značenjem.
U doba Matrijarhata, u najpostojanijim dinastijama novi kralj je uvek bio tuđinac,
često trubadur i prerušeni odbojni stranac, možda i anđeo ali nije bio odbegli zločinac.
Isključivo svojom rukom ubijao je starog kralja i za ženu uzimao njegovu kći. Lozu treba
obnavljati i osvežavati uvođenjem osvajača, dok je kraljeva kći „ preuzvišena unutra, a
odežda joj od žeženog zlata“.
To je takođe i bezazleni budala, koji se u porodici upućuje u crkvenu službu a veza
između ludila i svetlosti je tradicionalna.
Zeleni čovek je svetkovina u čast dolaska proleća, aprilska luda i aprilska šala,
nastanak tajanstvenog uticaja, neodgovornosti, razuzdanosti, romantike i maštanja.
Svet traži spasioca, razum je ćorsokak, prokletstvo. Jedino ludilo, Božansko ludilo nudi
izlaz. Zakonodavac može biti epileptični gonač kobila Muhamed, megalomanski
provincijski skorojević Napoelon, izganik, više obrazovan a i pomalo lud, kao i tavanski
pacov Karl Marks. Spasilac se javlja kao posledica nekog nesvakidašnjeg događaja,
protivno normalnom, kao Luda.
Spasitelj, bog-riba Persefal, zapadni vid tradicije o Ludi. U prvom delu ubija
labuda kao čin obesta i bezazlenosti. U drugom se odupire laskanju dame u Kundrinom
vrtu, gde zli čarobnjak vrši samosakaćenje. Videvši da njegovo carstvo može biti ugroženo
baca sveto koplje na Persifala, ali ono ostaje da lebdi nad njegovom glavom, Persifal ga
uzima i ulazi u pubertet. U trećem delu Persifal, da bi se spasao klanja se koplju i time
otvara put, predeli pomiču pored njega, on nemora da se okreće, sazreva u prosvećenost
gde postaje sveštenik čija je dužnost da stvara. Da bi spasao situaciju, uništio smrt treba
da zarije koplje u Sveti Gral, svaka religija mora biti i solarna i falusna.
Hipokrat je Božanstvo Tišine, Keter, Eheieh, jesam, postojim. Sve što imamo je
pobuda manifestovanog koje se javlja iz Tišine. A kada se to protumači postaje reč. To je
dete, sa palcem u ustima u ružičasto rumenoj boji, nevino, bezazleno koje nije ušlo u
pubertet, oblik Parsifala.
Zora je nagoveštaj svetlosti ali nije svetlost, crni zavojak kose oko uha je silazak
čakre i akaše, Duha. Dete se nalazi u plavom jajetu, simbol Majke. Crno jaje je elemenat
duha iz kojeg nastaju i sva ostala četiri elementa. Ono je nerođeno, plava boja je
plavetnilo prostora, položeno je na lotos, još jedan simbol majke a izrasta iz Nila koji je
simbol oca. Nil je i dom krokodila koji ugrožava i Hipokrata, koji su u suprotnosti.
6
Hipokrat je pasivna strana svog blizanca Horusa, on je vetar koji oplođuje Majku
Božicu, odoleva svim nasrtajima zbog svoje bezezlenosti u kome se nalazi tišina koja je
suština zrelosti i muževnosti. Stalno treba imati na umu dvojakost svakog simbola. Luda
je zadnje HE i jednim lakim preobražajem može se vratiti u prvobitno Yod. I krokodil i
kraguj se razmnožavaju na neki tajanstveni način. Zevs je hermafroditska figura,
božanstvo vazduha koje izmiruje suprotnosti i predstavlja duh, to je i nula.
Dionis Zagrej, od majke Demetre i oca Zevsa, Vau iz formule.
Bakhus Difues, od majke Samele koju je pohodio Zevs i gromom je ubio.
Sobzirom da je bila i trudna sa njim, radi odmazde za neverstvom Zevsova supruga Hera
je dete načinila ludim. On je bio Difeus, dvojne prirode biseksualan. Njegovo ludilo je
jedna od faza njegove opijenosti, on je božanstvo vinove loze, koji predstavljaju plodnost,
slast i osnovu ushićenja, radoznalosti. Ushićenje je prikazano preko petiljke grozdova
koje se granaju u spirale duginih boja, obličja univerzuma. Time se nagoveštava Trostrki
Veo Negativnog u vidu podeljene svetlosti, jer Božanska energija probija velove negativne
esencije i stvara zodijački krug kao i naš kosmički sistem. Difeus putuje Azijom u društvu
svakojakih saputnika koji su svi zaneseni entuzijazmom, u rukama drže štapove sa
šišarkama na vrhu obavijeni bršljanom, prati ih zveket cimbala.
Saputnici su i šumska muška polubožanstva Bakhusovih sveštenica, kao i tigar
koji se ili umiljava ili gledano sa druge strane koji je spreman da ga zaskoči s leđa dok je
krokodil spreda gotov da ga proždere. U Aziji Bakhus je jahao i na magarcu što podseća i
na trijumfalni ulazak u Jerusalim, Nedelje palmi. Njegovo pijano lice i apatično stanje
dovode ga u vezu sa legendom o krokodilu. Predstavljen je i Ludinom kapom, falusnim
simbolom dok je odeća šarenih boja, kao raznobojni plašt Isusa i Josipa. Tu je i zodijački
simbolizam, dvanaest braće ili apostola.
Kraguj, spiralan vrat, oblik univerzuma, produžavao vrstu uz pomoć vetra,
elemenat vazduha se smatra ocem svega što postoji. Zbog toga je ova karta i otac i majka.
Leptir je boja raznovrsnog vazduha, označava besmrtnu dušu a zbog
metamorfoze u obliku gusenice predstavlja ponovno rođenje i uskrsnuće.
Hadit, krilati globus simbolizuje čovekovo božansko biće, njegovo središte i
suštinu. „Ja sam plamen koji gori u srcu svakog čoveka i u srži svake zvezde. Ja sam život
i davalac života, pa ipak je poznavanje mene poznavanje smrti.“
Golub je venerina ptica ali i simbol Svetog Duha tj. falusa, kao i prelaz iz jednog u
drugo stanje. Isto tako to je duša i duh svetlosti koji prikazuje njegovo sažimanje u
materiji.
Sva ova četiri simbola su povezana i preobražavaju se jedan u drugi, čovek ih
dobija u inkarnaciji.
7
Luda je u smaragdno zelenoj odeći a glava i stopala su joj zlatni.
Princezine boje i drugo HE.
Na glavi ima dijamant, uticaj Ketera, označava svetlost, život, savršenstvo i
napromenljivu postojnost.
Rogovi, mali beli, označavaju božanstvenost, nadprirodnu moć, dušu čija snaga
potiče iz glave Ketera.
Na levom ramenu nosi prozirnu torbu sa novčićima svih elemenata, planeta
i zodijačkih znakova. Svaki čovek pri rođenju prima uticaje kosmičkih konstelacija, koje
kao Luda nosi na svojim leđima.
Grozd i vinova loza, atributi plodnosti i besmrtnosti. Ideja da je uspostavljeno
Drvo života a takođe i drvo poznavanja dobra i zla.
U desnoj ruci drži štap sa belom piramidom. Struktura vaseljenje i
prosvetljenu svest. Predstavlja najviše duhovno, hijerarhijsko i inicijacijsko dostignuće.
To je sveti, ostvaren čovek, veliki Adept koji se oslobodio svih zemaljskih veza i postigao
jedinstvo sa Bogom.
U levoj ruci, vatrena šišarka, označava plodnost, stvaralačku volju koja se
spiralno kreće i stvara univerzum.
Blještavo sunce između genitalija, odslikava Tifaret, nije na pleksusu solarisu
jer se Luda probijajući velove negativnog još nalazi iznad Drveta života.
Ispod njegovih nogu je trostruki cvet, ispoljavanje kroz blaženstvo i mudrost.
Deca blizanci koja se grle, sve polarnosti su spojene i ne postoje suprotnosti, sve
je u jedinstvu i potpunom skladu.
Tigar koji grize butinu, snaga animalnih instikata, odvija se na nivou Necaha. Ne
obazire se na njega jer je uspeo da prevaziđe niže aspekte svoje prirode.
Krokodil, označava sile inercije, prepreke, iskušenja, spremnost prolaženja kroz
smrt starog ega na duhovnom putu, to je čuvar vrata i proždirač nesavršenih duša.
Otvorene čeljusti ukazuju da je Luda oslobođen ograničenja i karmičkog kruga. Krokodil
je u Egiptu je shvaćen i kao božanstvo lišeno organa za produžetak vrste, potpuna
nevinost koja prerasta u potpunu plodnost. To je i riba spasitelj, veza za vodene znake,
Potop i Noje, riblji mehur koji u Italiji pobeđuje smrtonosne vode. Čovek je i morska
životinja „stari prekriveni perjem što izađoše iz mora“.
O označava negativno koje se nalazi iznad Drveta života i izvor je svega
postojećeg. To je početak i karj, bljesak božanske svetlosti koji čoveka pokreće na put ka
ostvarenju velikog dela.
Luda je svaki početnik koji pun optimizma i ambicija kreće u avanturu čije obrise
ne poznaje, prolazi kroz mnogobrojne situacije i isušenja oličene u sledećim velikim
Arkanama.
8
Na jednom polu to je stanje deteta koje je naivno i čisto u svom neiskustvu i
bezazlenosti. Na drugom polu to je prosvetljen čovek, otvoren, čist i bezazlen zato što sve
zna. Prošao je dobro i zlo, dotakao ponore pakla i blaženstva, dostigao mudrost i
prevazišao svaku suprotnost. Između deteta i sveca je put.

IDEJA, MISAO I PRODUHOVLJENOST

Početak novog životnog kruga, novog aspekta života,

Mudrost, optimizam i radost,

Energija, inspiracija i apstraktno razmišljanje

Unutrašnji sklad i prosvetljenje,

Neočekivane povoljne okolnosti,

Metafizičke veze između pitača i predmeta pitanja,

Donošenje važnih odluka uz određeni stepen rizika. Ako se pristupi sa
energijom i optimizmom rezultati bivaju pozitivni.






GLUPOST, EKCENTRIČNOST, MANIJA I LUDILO
Ekcentričnost, ludost i naivnost,
Površnost i nezrelosrt,
Impulsivna akcija i glupi postupci,
Bezvredno trošenje kreativne energije,
Počinjanje mnogih stvari i njihovo nedovršavanje.
9
MAG I
„Kuća“, atribut Merkura, Batler onaj koji drži štap.
Merkur, putanja koja vodi od Ketera do Binaha, razumevanje, on je „ glasnik bogova “,
stvoriteljska reč čiji je govor tišina.
To je električno pražnjenje koje neprestano stvara deset neobjašnjenih ideja.
On je reč koja ima dvojnost, predstavlja istinu i laž, mudrost i ludost. Unosi pometnju u
već utvrđene ideje i zbog toga se čini opakim. Nema svest i nesvesnu volju jer je on kreativan,
tako da ukoliko ne može da ostvari cilj poštenim putem pribegava nepoštenim sredstvima i
prepredenjaštvu.
Njegov položaj je na trećoj sferi, Binah, razumevanje u nedovršenom stanju kao i u
maglovitom prikazu lažne sfere Daath, znanja.
Ideje na uzvišenim ravnima misli su jako prefinjene i krhte, prepliću se i uviru jedna u
drugu, predstavljajući time odrasli vid prve emanacije Lude.
Drži štap, Kaduceus sa oblim ispupčenjima na oba kraja predstavljajući dvojaki
polaritet elektriciteta ali to može biti i Prometejev šuplji štap kojim je sa neba prenesen oganj.
Može biti i Feniksov štap koji smbolizuje uskrsnuće procesom stvaranja.
Štap prikazuje da je energija polarizovanih suprotnosti uravnotežena, vezivanja i
opuštanja, mudrosti i plodnosti dok krila na štapu odgovaraju vazduhu kao i da može da leti
kroz svetove.
Golub u krilatoj kugli je glasnik Svetog duha koji se spušta u materiji.
Zmije su suprostavljene sile svakoj dvojnosti koje bivaju sjedinjene, muško žensko,
dobro zlo, crno belo...
Mag je gospodar sila elemenata te magična oružja lete oko njega.
Štap je falusna vatrena baklja koja simbolizuje volju, mudrost i magični zavet.
Pehar koji je ispunjen Božanskom ljubavlju prikazuje aspekt razumevanja.
Mač omogućuje sposobnost analize kojim se razdvajaju pozitivne i negativne siline.
Disk je magovo telo, Hram Svetog duha dok osmokraka zvezda prikazuje vezu sa
Hodom.
„Štapom on stvara
Peharom on održava,
Bodežom on razara,
Novčićem on iskupljuje“.
Magovi dlanovi su okrenuti na gore jer on teži višim duhovnim visinama.
Ibisov štap, njegov duh je pročišćen kroz meditaciju.
Glavno obeležje egipatskog Merkura, odnosno Tahutija ili Tota je da ga krasi glava
Ibisa. Ibis je simbol usresređenosti jer neprekidno stoji na jednoj nozi.
U levoj ruci je Ankh, ramen sandale odnosno sredstvo njegovog kretanja kroz svetove.
Po obliku ovo može biti još jedan vod Ruže i Krsta.
U desnoj ruci drži Pisaljku a u levoj Papirus, da prenosi i zapisuje volju bogova, da
beleži njihova dela. Spoznaja viših svetova i božanske svetlosti ne mogu se pretočiti u reči da bih
ih razumeli ostali ljudi. Svaki sveti tekst je pretrpeo iskrivljenja i različita tumačenja kasnijih
sledbenika.
Upotreba govora ili pisanja može značiti i pojavljivanje i dvosmislenosti u najboljem
slučaju i laži. Zato su Tota predstavljali i u pratnji majmuna, Kinocefala koji izopačuje reč
Božanstva, ruga se, pretvara i obmanjuje te nagoveštava privid. Ta doktrina se nalazi i u
Mahajanskoj školi Budizma, svedočanstvo po imenu „Gospodar Iluzije“. Ovaj psoglavi majmun
može predstavljati i čovekovu niže životinjsku prirodu koju je nadrastao i prevazišao.
Iza Maga je mreža koja simbolizuje splet vidljivog i nevidljivog sveta, božanska reč koja
opasuje i nebo i zemlju.

VEŠTINA, MUDROST, OKRETNOST, GIPKOST, OKULTNA MOĆ, POSLOVNI
DOGOVORI

Inteligetna i komunikativna samopouzdana osoba,

Ona koja ima unutrašnji poriv da sprovede svoje ideje u akciji,

Rizičan poduhvat koji se uspešno ostvaruje snagom svoje volje,

Tajanstvene okolnosti i vladanjem situacijom,

Postojanje metafizičke veze između vas i okoline,

Sposobnost primene moći,

Razvoj duhovne moći i primena magije,

Govorništvo, trgovina,

Dostignuća u učenju i nauci,

Književni rad i razne vrste komunikacija.

PREPREDENOST, LUKASTVO, OBMANA, PREVARA, KRAĐA






Slaba volja i nedostatak ispravnosti,
Nesigurnost i kašnjenje,
Nedostatak spretnosti i mašte,
Volja koja je usmerena ka lošem završetku,
Oklevanje, stidljivost, teškoća u samoizražavanju,
Nemogućnost da se iskoriste talenti ili mogućnosti.
11
PRVOSVEŠTENICA
II
Predstavlja Kamilu, planetu Mesec koja je prikazana u najčistijom i najuzvišenijom
koncepcijom Lune, pri čemu se energija kreće od najvišeg do najnižeg i obratno.
Prva karta koja povezuje Vrhovnu trijadu sa Heksadom, obrazuje neposrednu vezu
između Oca u najvišem i Sina u najsavršenijem vidu manifestovanja. Savršeno je uravnotežena
na središnjem stubu i zato sedi između levog i desnog stuba Drveta Života.
Predstavlja najproduhovljeniji vid Izide, Večne Device, odeća joj je od blještavog,
zaslepljujućeg vela svetlosti, simbol je najveće Inicijacije. Manifestacija Večnog Duha, istine,
najpre je u velu koji taj Duh skriva. Ona je i svetlost, telo i duša te svetlosti.
Gospodarica je veštine u magiji, zaštitnica vegetacije. U njenim hramovima tumačeni su
snovi, organizovane obilne gozbe i igre koje su praćene muzikom.
Na glavi ima mesečev srp koje nose
sve boginje majke i nebeske device. U
psihološkom smislu označava čovekovu skrivenu prirodu, nesvesno, intuiciju i iracionalno.
Finu mrežu „što opasuje nebo i zemlju“ koju tka Prvosveštenica postaje sve gušća prema
dnu karte. Sve božanske istine i duhovna otkrovljenja
su večna, nezavisna od vremena i
prostora.
Svetlosni veo koji nastaje iz bele kugle predstavlja uticaj Ketera.
Potpuno prosvetljenje u Hinduizmu čini viziju Bezobličnog Blještavila.
Iza vela svetlosti nalazi se boginja Nuit, najproduhovljeniji ženski princip koji prisvaja
muški korelativ, obrazujući bilo koju geometrijsku tačku koju može zamisliti mogućnost. Od
devičanske boginje postaje boginja plodnosti, jer kada se spusti uticaj trijade ispod bezdana
nastaje dovršavanje konkretne ideje. Ova karta predstavlja sponu između arhetipskih i
formativnih svetova.
Ovo karta je Sveštenica Srebrne Zvezde, koja vodi Adepta naviše koji se već nalazi u
Tifaretu, koji je dostegao znanje i razgovor sa Svetim Anđelom Čuvarem pri čemu simbolizuje
samu misao tog Anđela.
Na kolenima je Artemidin luk i strela, koji je i muzički instrumenat jer ona lovi
opčinjavanjem. To je grčka boginja devica lova kao i kraljica divljih životinja. Predstavlja mlad
mesec, njenu nevinost i čistoću.
Na dnu karte su razni oblici u zametku, ovojnice, kristali, seme, mahune, čaure sve
sami simboli začetka života. Predstavljaju božansko začinjanje vegetacije i životnih oblika.
Simboli Ženskog aspekta Jin, su Atu II, III i XVII.
Simboli Muškog aspekta Jang, su Atu IV, V i IX.
Hermafroditi su O i I.
Ostali Aduti predstavljaju Prapočetne Kvintesencije Bića u spajanju, funkciji ili
manifestovanju.
12
Prvosveštenica predstavlja nebesku energiju koja se ispoljava kao svetlost božanskog
duha i pomaže nam da otkrijemo kosmičku prirodu zemlje i ljudi.

UZVIŠEN BLAGOSTIV UTICAJ

Poboljšavanje zdravlja, psihoterapija,

Žena, uticaj i idealna žena,

Parapsihološke sposonosti, proročke moći, vidovitost, telepatija, molitve,

Kreativne sposobnosti,

Nadahnuće u poeziji, astrologiji, muzici i filmu,

Preporučuje se tajnost u vezi postavljenog pitanja,

Intuitivno rasuđivanje i samopouzdanost,

Ispoljavanje duhovne moći i podsvesne mudrosti,

Skrivene činjenice ili uticaji na stanje neke osobe,

Nadahnuća u umetnosti.

NEIZMENIČAN USPON I PAD, KOLEBANJE





Preosetljivost, sujeta i apatično raspoloženje,
Kolebljivost, dvoličnost,
Duhovna uskogrudnost i slepi idealizam,
Nemogućnost da ličnost razume sebe ili žensku osobu,
Mušarac koji nemože da razume svoj feminalni ili nesvesni deo svoje
ličnosti,





Oduševljenje koje vodi pogrešnom putu,
Nemarnost i zanemarivanje svoje ravnoteže koja vodi u bes,
Neznanje, slabo shvatanje situacije i kratkovidno rasuđivanje problema,
Egoistične, površne i izuztno taštne osobe,
Mesečarenje.
13
CARICA III
Predstavlja „Vrata“, planetu Veneru, jedini planetarni simbol u kome je sadržano svih
deset Sefirota, formule univerzalne ljubavi. Prikazuje prvo spajanje polarizovanih suprtotnosti
na najuzvišenijem božanskom planu.
Jedna je od triju putanja izvan Bezdana.
Mnogobrojni simboli žene u različitim vidovima i oblicima „Mnogim prestolima
darivana, mnogostranim duhom obdarena, neiscrpno prepredena kći Zevsova“.
Na karti je prikazana od najuzvišenijeg suptilnog do najnižeg materijalnog svojstva.
Prikazana je u tri alhemijska oblika energije.
Ruke i torzo njenog lika nagoveštavaju oblik alhemiskog simbola Soli. So je materija
kojoj sumpor mora udahnuti energiju da bi se održao uskovitlani ekvilibrijum Univerzuma. To je
pasivan kosmički princip, označava čovekovo fizičko i astralno telo.
Carica sedi na kapiji, jer je ona Velika Majka koja vlada „vratnicima ravnoteže svemira“,
misterijom rođenja i omogućuje ulazak u novi život.
Na glavi je zelena kruna sa kuglom i krstom, označavajući duhovnu vladavinu nad
svetom.
Žena sa carskom krunom i odeždom koja sedi na prestolu sa plavičastim izvijenim
plamenovima koji simboliziraju njeno poreklo, rađanje iz vode. To je i Afrodita, boginja
ljubavi i lepote, rođena iz morske pene.
U desnoj ruci drži Izidin lotos, koji predstavlja žensku pasivnu snagu. Lotos otvara
latice prema Suncu, obrazujući pehar, simbolizirajući živi oblik Svetog Grala, posvećen
sunčevom krvlju. To je univerzalni simbol Velikih majki i Nebeskih carica, savršene lepote,
stvaranja, plodnosti, ponovnog rađanja i besmrtnosti.
Na plamenovim stubovima nalaze se dve ptice, vrabac i golubica, na njenom plaštu su
pčele i domine, odnosno spirale. Golubica je pratilac Venere ukazuje na ženstvenost i čulnu
ljubav a vrabac je Afroditina ptica. Pčele označavaju besmrtnost, čistoću duše, marljivost. To je i
prikaz grčke boginje Demetre koja je bila „čista pčela mati“. Spirala označava vrtlog velike
stvaralačke snage, ritmičke promene, kontinuitet. Na stubovima su prikazane dve faze
meseca, punjenje i pražnjenje, mlad i star koje ukazuju na Caričinu Lunarnu snagu, ritmički
ikružni tok energije, smrt i ponovno rađanje.
Pelikan je prikaz
Velike Majke i njene dece sa kćeri u formuli Tetragrama, slika
kontinuiteta života. Oličava i žrtvu, milosrđe i roditeljsku ljubav.
Zeleni grb sa srebrnim krugom i prikazom dvoglavog orla, prikazuje izražen
duhovni princip kroz kraljevsko dostojanstvo. Srebrni krug je univerzalni simbol savršenstva i
14
celovitosti a u linarnom smislu ispoljenog kroz osećanja, intuiciju i ljubav. Dve glave orla
ukazuju na sveznanje i dvostruku moć.
Pojas, magijsko oruzje Venere je u obliku zodijaka, ispod prestola je pod zasut
tapiserijama koje su izvezene ljiljanima, ružama i ribama koje su univerzalni simbol
plodnosti.

LJUBAV,
LEPOTA,
SREĆA,
ZADOVOLJSTVO,
USPEH,
NAKLONOST
SUDBINE, ZAVODLJIVOST, OBILJE, RASKOŠ

Harmonija i zadovoljstvo osobe u svim aspektima života, naročito na
fizičkom i emotivnom stanju,

Uživanje u čulnim zadovoljstvima,

Ljubav, lepota, šarm, kultura, elegancija, senzualnost,

Skladni i srećni odnosi u porodici i sa prijateljima,

Brak, javno slavlje, razvoj i napredak

Porodica, dom, zdravlje, ljubav,

Jak majčinski uticaj, rođenje deteta i uspešan brak,

Snažan tok umetničke kreativnosti i inspiracije,

DOKONOST, RASIPNOST, RAZVRAT





Oklevanje, neaktivnost i neodlučnost koje stvaraju brigu,
Gluposti, potresi u kući i nenaklonost okoline,
Trošenje imovine sa mogućnošću i gubitka materijalnog poseda,
Nedostatak plodnosti i odustva obilja, jalovost, siromaštvo
Nedostatak interesovanja, slaba kocentracija, kašnjenje u izvršavanju
spostvenih obaveza,


Iznenadne ljubavne afere, prevare, zavođenje, taština,
Sterilnost i neželjena trudnoća
15
CAR IV
Predstavlja planetu Mars gde je Sunce egzaltirano i Ovna u zodijaku.
Kombinacija energije u najmaterijalnom vidu i ideja o vlasti.
Lik muškarca sa krunom na glavi u carskoj odori, na prestolu sa kapitelim glavama
himalajskog divljeg ovna, predstavlja muževnost, mušku stvaralačku silu i energiju. Ovan je
divlja i srčana životinja ali kada se pripitomi može biti i jagnje koje je ovde prikazano sa
barjakom. Kada se pripitomi i primora da se izležava na zelenim pašnjacima pretvara se u
krotku, plašljivu, društvenu i sočnu marvu. To je teorija vlasti.
Car je alhemijska karta, sa Atum II i III obrazuje trijadu Sumpor, Živa i So. Ruke
obrazuju uspravan trougao dok prekršene noge obrazuju krst simbol Sumpora koja je
muška ognjena energija, vatra koja gori, začetnik i pokretač, očinska moć. Na odeći su prkazane
pčele i spiralne strele koje su povezane sa muškim, falusnim tipom energije.
Ova karta je ispod Bezdana, predstavlja naglu, neočekivanu, žestoku, silnu ali i
privremenu aktivnost koja ukoliko predugo traje može da sažiža i razara.
Car drži skriptar sa glavom ovna na vrhu i kuglu sa Malteškim Krstom, jer je
njegova energija postigla uspeh, vladavina je uspostavljena.
Dvoglavi orao, okružen grimiznim krugom, je prikaz crvene tinkture alhemičara koja
odlikuje prirodu zlata. To je i simbol duhovne i zemalske moći koja se izražava kroz svest,
aktivnost i um.
Bela svetlost koja pada na njega izvire sa Hokmana, stvaralačke Mudrosti, Reči i
izvršava se nad Tifaretom, organizovanim čovekom.
Karte Cara i Carice su likom okrenuti jedni prema drugim, označavaju par suprotnosti
koji zajedno čine jedinstvo različitih principa.
16

RAT, OSVAJANJE, POBEDA, SLAVA, ORIGINALNOST, MEGALOMANIJA

Moćna i uticajna osoba koja poseduje vođstvo i autoritet,

Samodisciplina, organizacija, stabilnost i akcija do ispunjenja,

Napredovanje i novi položaj odgovornosti i poštovanja,

Jaka volja, autoritet, intuicija,

Država, vlada, vojska u miru,

Voćstvo, zrelost, zaštita od strane moćne i uticajne osobe,

Moć, vitalnost, energija,

Potreba za samokontrolom u napetoj situaciji,

Pronalaženje rešenja kroz diskusiju.

SVADLJIVOST, SVOJEGLAVOST, NESNALAŽLJIVOST, PRENAGLJENOST,
PREKOST I RAZDRAŽLJIVOST







Nezrelost, nedelotvornost, nedostatak snage i nesigurnost,
Slab karakter, nespremnost i nemogućnost ovladavanja i malim emocijama,
Sukob sa autoritetom, organizacijom ili državom,
Svađa, tvrdoglavost i rat,
Povreda tela ili nesreća u porodici,
Nesposobnost da upravljamo sobom ili grupom ljudi,
Zavisnost od očinske figure.
17
HIJEROFANT V
Karta „Klina“, na vrhu karte ima devet klinova, radi pričvršćavanje oreola koji se nalazi
iza glavnog lika na slici i odnosi se na zodijački znak Bika, vladaoca planete Venere.
Prestol Hijerofanta je okružen slonovima, koji inače imaju prirodu Bika, mada i on
sam sedi na Biku. Slon označava mudrost, strpljenje, besmrtnost i pobedu nad smrću.
Oko njega su četiri zveri ili kerubima i čuvari su svakog svetilišta. Lav označava
prirodu vatre, orao-škorpija vode, čovek-vodolija vazduha a bik zemlje. Peti, duh nalazi se u
petokrakoj ruži, prikazom plamena na konusnoj kapi i kroz mnoge druge simbole.
Glavna tajna ove karte je sjedinjavanje mikrokosmosa sa makrokosmosom. U skladu sa
tim oreol je prozračan, pred prikazivačem tajni nalazi se heksagram koji simboliše
makrokosmos. U njegovom središtu je pentagram u kome igra razigrano muško dete, koje
prikazuje zakon novog Eona Deteta Horusa.
Žena opasana mačem je predstava Skerletne Žene u hijerarhiji Novog Eona,
produbljujući se prikazom okrugle rozete koja čini ružu sa pet latica koje se nalazi iza falusne
kape. Rozeta ukazuje na ćutanje i tajnost, koju skriva ova misterija hrama i čoveka kao njegovog
središta, mikrokosmosa.
Oko prozora je obavijena zmija na čijem se kraju nalazi golub. Zmija ima univerzalni
simbol a njena priroda je najmanje dvostruka. Sobzirom da je otrovna, oličava smrt i pretnju a
sobzirom da menja kožu na život i uskrsnuće. Zato obuhvata dvojnost svetlost i tamu, mudrost i
strast, lek i otrov ali i preobražaj života kroz smrt. Vlada falučkom, rasplodnom moći i
predstavlja „muža svih žena“. Pedstavlja silazni uticaj Sefirota Hokmaha.
Simbolika zmije i goluba je : “Ljubav je Zakon, ljubav je pod kontrolom volje. Neka
budala ne shvati pogrešno ljubav jer postoji ljubav i ljubav. Postoji golub i postoji zmija.
Izaberite dobro“.
Golub predstavlja dušu koja prelazi iz jednog stanja ili sveta u drugi, plodnost. Ljubav,
veru i ženski princip.
Potoje dva puta duhovnosti na putu spiritualnog učenja.
Jedan je put zmije i duhovnog rasta kroz sticanje znanja i inicijaciju kroz iskušenje,
smrt ega i rađanja božanskog bića. Aspirant napreduje korak po korak, uspinjajući se voljom
stepenicama duhovnog razvitka.
Put goluba je dostezanje božanskog kroz predanost, molitvu, ljubav prema svakoj
manifestaciji i služenje prema drugim ljudima.
Pozadina čitave karte je tamno plava, boja zvezdane noći Nuit, iz čije materice se
rađuju svi fenomeni.
18
Sam Hijerofant je prikazan Kerubinom sa likom Bika, tj. zemlje u najsnažnijem i
najuravnoteženijem vidu. On je solarna, rasplodna i stvaralačka sila, posvećena svim bogovima
neba. Vladar ovog znaka je Venera koja je predstavljena u vidu žene koja stoji pred hijerofantom.
„Neka žena bude opasana mačem preda mnom“, Venera je sada u novom Eonu, nije više
samo puko oruđe svog muškog pandama, već kao naoružana ratnica. Žena pored svojih plodnih,
emotivnih i intuitivnih kvaliteta treba da ovlada mentalnim i intelektualnim aspektima svoga
bića.
Luna je ovde egzaltirana, prikazana je sa devet klinova.
Hijerofant je naizgled dobroćudan i nasmešen a i samo dete izgleda veselo i u licu
bezazleno, ali je teško priznati da u izrazi ovog Inicijanta nema nečeg tajanstvenog, čak zlobnog.
Ovde jasno postoji izražen sadistički aspekt, koji postoji u mnogobrojnim legendama. Njegovo
lice sa kerubinskim čuvarima deluju i kao maske jer je u karti skrivena tajna, misterija u
sjedinjavanju mikro i makrokosmosa. Utisak je pojačan i sa nekoliko pentagtrama i heksagrama.
Levo rukom Hijerofant blagosilja i prosvećuje, a položaj njegovih prstiju pokazuje znak
Gnoze, tajnog znanja čiji je on gospodar.
Kupasta kapa na glavi povezana je sa nebeskim hemisferama i ima falični muški
simbolizam. U desnoj ruci drži skriptar na čijem su vrhu tri ukrašena kruga, dok je skriptar
oličenje muške kraljevske moći i atribut bogova neba.
Štap na vrhu ima tri kruga koji se međusobno dodiruju i predstavljaju tri Eona, na
vrhu skerletnom bojom za Horusa, zeleni za Izidu i svetlo žuti za Ozarisa. Svi su na tamno indigo
boji, boji Saturna, Božanstvu Vremena. Ritam Hijerofanta se kreće u intervalima od 2000
godina.
19

TRUD, IZDRŽLJIVOST, SPOKOJSTVO,BLAGOST,
ISPOLJAVANJE,OBJAŠNJAVANJE, UČENJE, DOBRODUŠNOST,
STRPLJIVOST, POMOĆ PREPOSTAVLJENIH, SREĐENOST, MIR

Osoba rasterećena od materijalnih problema i visokih moralnih nadzora,

Savet i vođstvo od strane učitelja, advokata ili duhovnog savetnika,

Pridržavanje moralnih, religioznih i socijalnih aspekata života donosi
nesumljivi uspeh,

Religija i duhovno uzdizanje kroz molitvu,

Misticizam, inicijalaizacija, moralnost, poštenje, čast i ugled,

Dobar savet i učenje, samokontrola i istrajnost,

Braku okviru tradicionalne religije.

SVOJEGLAVA SNAGA


Preterana dobrodušnost čak i bespomoćnost,
Osoba koja je ranjiva, lakoverna, sklona samoodricanju i napadima
darežljivosti,


Česta lutanja, moralna slabost i nedostatak ispravnosti,
Tajanstvena situacija gde su sakrivene bitne i važne stvari, doze
neiskrenosti,

Pojavljivanje duhova.
20
ZALJUBLJENICI VI
Karta Mač, predstavlja analizu, vlada planeta Mekur pod zodijačkim znakom
Blizanaca.
Ova karta predstavlja stvaranje sveta, sa svom analizom i sintezom koje je prate.
Lik sa kukuljicom koji zauzima središte ove karte, je jedan vid pustinjaka iz Atu IX,
jedan vid Boga Merkura prikazan u Atu I. On je sasvim prikriven jer daje do znanja da krajnji
uzrok leži u domenu van moći ispoljavanja i inelekta.
On stoji u Znaku Ulazećeg kao da projektuje tajanstvene sile stvaranja. Oko njegovih
ruku obavijen je svitak pergamenta koji nagoveštava Reč i prdstavlja beskonačni tok
vremena, znanje i zapisanu sudbinu. Ovo je slika hermetičkog venčanja, „Hemisko Venčanje
Kristijana Rozenkrojca“ dok iza njega stoje likovi Eve, Lilit i Kupidona. Na Kupidonovom
tobolcu urezana je reč telema, reč Zakona dok njegove strelice prikazuju kvanti Volje.
Suština analize je neprekidna klackalica kontradiktornih ideja prikazujući time sliku
dvojnosti.
Simboli prikaza su Crni ili Mavarski kralj sa zlatnom krunom, koga prati Crveni
Lav a sa druge strane je Bela kraljica sa srebrnom krunom koju prati Beli Orao. Sve su to
simboli muškog i ženskog principa koji vladaju u Prirodi sa svim vidovima manifestovanja ,
Sunce i Luna, Oganj i voda, Vazduh i Zemlja, kiselina i alkali, metali i nemetali. Onda je lik sa
kukuljicom protejski elemenat ugljenika, seme svog organskog života.
Zlatna kruna oličava svest i ego stanovište, srebrna kruna intuiciju, zmije falusnu
potentnu simboliku a pčele plodnost i besmrtnost. Crveni lav daje prikaz animalne prirode
muškog stvaralačkog principa, aktivan impuls koji treba da postane svestan. Beli Orao je simbol
duhovnog uzdizanja i moći ljubavi koje treba da budu sjedinjene sa osobinama Crvenog lava.
Kralj drži Sveto Koplje a kraljica Sveti Gral dok su preostale dve ruke spojene, jer
daju svojevoljni pristanak na ovaj Brak. Crni kralj, desnom rukom inelekta i svesti prima
kraljičinu levu ruku osećajnosti i intuicije. Njihovo oružje pridržavaju deca blizanci, belo dete
ne samo da drži pehar nego nosi i ruže dok crno koje drži koplje nosi i štap. Štap predstavlja
nebeski grom i veliku faličku snagu dok buket ruža potvrđuje ovaj hram mističnog venčanja i
ponovno
duhovnog rođenja posle smrti svetovnog. Blizanci predstavljaju grublje aspekte
polarne simbolike i nagoveštavaju buduće sjedinjenje suprotnosti u Atu XIV. U dnu prizora
nalazi se Krilato Orfičko jaje, koje predstavlja formulu muškog i ženskog aspekta. Jaje
predstavlja misteriju života i stvaranja, dok obmotana zmija ukazuje na sazrevanje životvornog
duha i buđenje dinamičke, pokretačke sile.
„ O sinovi Lava i Zmije,
Sa svim tvojim svecima mi časno
U spomen slavimo one koji su bili, jesu i dolaze,
Neka je snažna, silna i pokroviteljska
Ovde prisutna njihova suština, da bi uveličala ovu svetkovinu.“
Simbolika zmije je data preko protkanog kraljevog plašta kao i pčele koje su izvezene
na Kraljičinom ogrtaču.
Jaje je sivo, mešavina belog i crnog, zmija ljubičaste boje koja je simbol Merkura u
kraljičinoj skali boja dok su krila u nijasi grimzive boje, boje Binaha, velike Majke.
Ovo je savršen prikaz stvaranja života, ali sama priroda tog života je skrivena jer zavisi od
uticaja koji se ispoljavaju u toku bremenitosti.
Lik u vazduhu je Kupidon ali može biti pre i Eros, sin Afroditin od oca Hermesa. Luk i
strelu nosi u zlatnoj torbici, krila su zlatna a preko očiju nosi povez. On predstavlja
inteligentnu i istovremeno nesvesnu volju duše da se sjedini sa svim i svačim. To je simbol
nadahnuća koji upravlja spajanjem Kralja i Kraljice. On je božanstvo čežnje i čulne ljubavi.
Unosi nemir u srca ljudi i podstiče čovekovu istinsku volju i pokreće na izbor pravog duhovnog
puta.
Njegova strela predstavlja duhovnu inteligenciju neophodnu za alhemiske operacije a
ne samo puku želju za njihovim obavljanjem. To je i simbol pravca, ispravnosti, pa je sasvim
ispravno staviti reč „Telema“ na tobolcu.
Ova karta pokreće ljubav, strast i privlačnost u različitim oblicima. Time se aktivira
ličnost u pravcu novog izbora i duhovne evolucije.
22

SKONOST I OTVORENOST PREMA NADAHNUĆU, DUHOVNOM
OPAŽANJU I PRONICLJIVOSTI

Na jednostavnom nivou predstavlja ljubav i srećnje odnose,

Na složijenijem nivou značajan izbor kojeg treba napraviti u nekoj sferi
života prema izboru od nekoliko suprotnih opcija,

Treba dobro razmotriti unutrašnje sukobe i doći do isparvne odlike,

Izbor više intuitivan nego intelektualan,

Zavodljivost, simpatija i izbor partnera,

Intuicija i unutrašnja harmonija, iskustvo, slobodna volja, svest o dobru ili
zlu.

POVRŠNOST, NEODLUČNOST, POVRŠNE VEZE SA DRUGIMA,
NEPRISTOJNOST, NEURAVNOTEŽENOST I PROTIVUREČNOST


Pad na iskušenjima, nestabilnost, odvajanje,
Osoba frustrirana ljubavnim aferama i bračnim odnosima koji se mogu
rešiti samo spolja,





Nelojalna i sramna osoba,
Dvojnost i kontradikcije, unutrašnji konflikt,
Razvod ili razlaz, neverstvo i nesloga,
Mešanje drugih ljudi, roditelja u ljubavne ili prijateljske odnose,
Partnerstvo koje narušavaju drugi ljudi.
23
KOČIJE VII
Odnosi se na „Ogradu“ i na znak elementa Vode, zodijački znak Raka.
Rak predstavlja putanju koja vodi od velike Majke Binah do Geburaha, uticaj koji se
spušta kroz Vodenu Koprenu na čovekovu energiju. Podudara se sa Hijerofantom koji sa druge
strne Drveta Života nosi oganj Hokmaha.
Nebeski svod Kočija je nebesko plavetnilo Binaha. Stubovi predstavljaju četiri
stubaUniverzuma, vladavinu Tetragramatona. Skerletni točkovi prvobitnu energiju Geburaha
pretvaraju u obrtno kretanje.
Upregnete su četiri sfinge Kerubima: Bika, Lava, Orla i Čoveka, koji u celini
predstavljaju šesnaest podelemenata.
Sfinga sa glavom bika i telom lava označava energiju, volju i život.
Sfinga sa glavom orla i telom čoveka predstavlja suptilnost i ljubav.
Sfinga sa glavom čoveka i telom orla izražava princip znanja, inteligencije i slobode.
Sfinga sa glavom lava i telom bika predstavlja hrabrost, svetlost i strast.
Vozač kočija je odeven u oklop boja ćilibara, kao da pre sedi nego što ih vozi pošto je
čitav sistem napredovanja savršeno uravnotežen. Njegova jedina funkcija je da nosi Sveti Gral.
Na njegovom oklopu se nalazi deset Zvezda Azije, nasleđe nebeske rose od njegove Majke.
Sveti Gral je svetinja nad svetinjama, sadrži vodu života i predstavlja vaseljensko središte. On
je srce, izvor života i besmrtnosti.
Kao perjanicu na vrhu šlema nosi simbol Raka što je u skladu sa znakom. Vizir
šlema je spušten, jer niko ne može da mu vidi lice i da to prežvi. Iz istog razloga su prikriveni i
ostali delovi tela.
Rak je mesečeva kuća, Atu II ali Jupiter je ovde egzaltiran, Atu X.
Najvažnije obeležje je njeno središte Sveti Gral, od čistog je ametista, Jupiterove boje dok
njegov oblik nagoveštava pun mesec i Veliko More Binaha.
U sredini je krv koja zrači nagoveštavajući duhovni život, svetlost u tami.
24

TRIJUMF, POBEDA, NADA, SHVATANJE, ODBRANA TRADICIONALNIH
IDEJA, POSLUŠNOST, VERNOST

Period intezivnog teškog rada i naporne borbe protiv prepreka i problema,

Pobeda kao napor i rezultat karakternih crta ličnosti,

Pobeda moralno jake i poštene osobe,

Moć čekanja i posmatranja, samokontrola,

Srodna duša zakucaće na vrata kada budete spremni,

Putovanja širom sveta,

Spiritualni razvoj kroz kreativnu aktivnost.

BEZOBZIRNOST, ŽEĐ ZA RAZARANJEM




Gubitak, šteta, lom i razaranje,
Ono što je trebalo biti ostvareno izgubljeno je u poslednjem trenutku,
Planovi koji su iznenada propali,
Osoba koja je poražena, odbačena, pati od problema neshvatanja stvarnosti
i nije povezana sa realnim svetom,


Nestabilnost i preopterećenost poslovima,
Samoograničavanje,
trpljenje,
nemilosrdnost,
pritiskom spoljnjih okolnosti.
25
gubitak
kontrole
pod
URAVNOTEŽENJE
VIII
Karta „Biča“, odnosno Vage kojom vlada planeta Venera.
„Priroda nije pravedna, po bilo kojoj teološkoj ili etičkoj ideji, Priroda je tačna.“ Ovde je
Saturn egzaltiran. Simbol je sveopšteg ekvilibrijuma. Primer kada se kći u formuli
Tetragramatona, iskupljena venčnjem sa Sinom uspinje na majčinski prestol i time razbuđuje
strast Sve-Oca.
Ova karta je ženska dopuna Lude.
Mlada i vitka žena ( u Francuskoj poznata kao Justesse) koja stoji na vrhovima prstiju,
okrunjena je nojevim perjem dvostruke istine Boginje Maat, egipatske boginje Pravde a na čelu
joj je zmija Ureus, Božanstvo Života i Smrti. Ona je personifikacija fizičkog i moralnog zakona,
reda i istine. Srce pravdnika nije smelo da bude teže od ovog pera.
Maskirana je, održava tajno intimno zadovoljstvo vladavinom nad svakim elementom
koji bi remetio ekvilibrijum Univerzuma. Predstavlja i skrivenost jasnog kosmičkog zakona,
božanskih principa iza iluzija pojavnog sveta ili Maje u hindaustičkom smislu.
Stanje je simbolizovano Magičnim Mačem koji drži obema rukama, između svojih
bedara, vagama Alfa i Omega, početak i kraj, kojima veže Univerzum. To su Sudija i Svedoci
Strašnog suda. Svedoci su simboli tajnog toka suđenja kojim se sveukupno tekuće iskustvo
upija, preobražava i posredovanjem dejstva Mača šalje na dalje objavljenje. Kada donese odluku
ona mačem i energično presudi.
To su dva svedoka u kojim se svaka reč, misao, utvrđuje i procenjuje. To je manifestacija
koja se uvek može poništiti izjednačavanjem suprotnosti. Ona je obavijena plaštom
tajanstvenosti, ona je sfinga bez tajne, to je stvar prukog izračunavanja, to je Karma.
Sve se to odigrava unutar dijamanata koji obrazuju lik Vesice Piscis kroz koje ovo
pročišćeno i usklađeno iskustvo prolazi do narednog otkrovenja. Dijamanti označavaju svetlost,
neuništivost i čistoću.
Ona je u ravnoteži sa postoljem koje je sačinjeno od četiri kugli i piramida,
označavajući Zakon i Ograničenja koje i same podržavaju istu onu pravičnu nepristrasnost koju i
ona ispoljava. Piramide su simboli ikonskih svetih planina i središte sveta, što naglašava ideju
zakona i suda.
U uglu karte naznačene su uravnotežene kugle svetlosti i tame, predstavljujući
uticaj čiji skup i presuda ona predstavlja. Beli, sivi i crni rombovi ističu ideju da samo mali broj
izuzetnih dela zahteva dostezanje krajnosti dok je većina na području nijansi sive boje, što znači
da sadrži i pozitivne i negativne komponente.
U neprekidnom vrtlogu užitak se nalazi u svim mogućnostima, u Vremenu i Prostoru, sve
je stvarno, duša je površna, jer se sve kopenzuje posredstvom ovog Uravnoteženja. Sve je sklad i
lepota, sve je Istina, jer se međusobno potire.
26
Saturn predstavlja prevashodno elemenat Vremena bez čijeg se usklađivanja nemože
odvijati ni jedna akcija, pojava jer nastaju u toku vremena, moraju da imaju kopenzaciju.
Svaki vid energije se mora usmeriti, mora se u potpunosti primeniti, do potpunog
zadovoljenja sopstvene sudbine, „Ljubav je zakon, ljubav je pod kontrolom volje“.

PRAVDA, USKLAĐIVANJE, BRAK ILI SPORAZUM, POLITIČKI PREGOVORI

Pravda u bilo kojoj sferi gde treba doneti sud ili rešiti spor,

Uspešna pravna presuda,

Pravilno i ispravno prosuđivanje,

Razumna odluka i pametno ulaganje novca,

Posvećenost učenju i obrazovanju,

Legalne akcije i ugovori,

Pravednost i poštenje,

Brak iz obaveza,

Karmičke dužnosti,

Potrebno je potražiti ravnotežu između suprostavljenih sila: materijalnih i
duhovnih, fizičkih i mentalnih, racionalnih i intuitivnih.

NEGATIVNE PRAVNE ODLUKE, NEPRAVDA









Lažne optužbe i stroga ispitivanja,
Nepoštenje, netolerancija i loše okolnosti,
Osobe otrovane religioznoj isključivosti, krajnjoj rigidnosti, netolerancije,
Zloupotreba ili prevara,
Sukob sa zakonom, moguć zatvor,
Skupo i dugotrajno parničenje,
Odugovlačenje zbog birokratije ili iskorišćavanje od strane advokata,
Policijska aktivnost i preterana strogost,
Nepravda ili negativna karma.
27
PUSTINJAK IX
Karta se zove „Šaka“, prepisano je slovu Jod koji je temelj svih ostalih slova hebrejskog
alfabeta, inače prvo slovo imena Tetragramaton-a. Predstavnik je zodijačkiog znaka Device i
planete Merkura ispoljavajući njegovu osobinu kao vodiča duša kroz Had i podzemni svet.
Predstava je Merkura i Logosa, Stvoritelja svih svetova, oličen u spermatozoidu.
Pustinjak podseća na oblik slova Jod a boja njegovog plašta je boja Binaha u kome
leži kao plod njene bremenitosti. Jod je princip Božanskog oca, inicijatora, začetnika, mudrosti,
vatre i stoga je izvorište svih slova.
To je osoba koja je napustila svetovni život i iz duhovnih razloga povukla se u pustoš,
tišinu i samoću. Pustinja je suva neplodna, beživotna zemlja, mesto molitve i božanskog
otkrovljenja.
U ruci drži svetiljku čije je središte Sunce, nalikuje Pečatu velikog Kralja Ognja. Ona
oličava i njegovu besmrtnu dušu koja ga je vodila kroz tamne predele podzemnog sveta a takođe
i saznanje, prosvetljenje i duhovne uvide koje je stekao boraveći u podzemnom carstvu. Sunce je
simbol šeste sfere Tifareta, svetiljka je od četvorostrane piramide koja asocira na Hesed a takođe
i sa osmom sefirom Hodom.
Obuzet je dubokim razmišljanjem, obožavanjem Orfičkog jajeta koje se graniči sa
Univerzumom, dok raznobojna zmija koja ga opasuje ističe Merkurovu iriziranost.
Pustinjak nije samo kreativan nego je i fluidna suština Luči, koja je život Univerzuma.
Jaje sa obmotanom zmijom je simbol životnog principa i mogućnost jedinke da razvije svoje
potencijale. Zmija predstavlja i pretnje životu ali i princip da biće sazreva kroz nedaće, iskušenja
i nadvladavanje prepreka. To može biti i simbol vaskrsenja, lažno ja umire i rađa se suštasveno
Biće.
Glavni simbolizam karte je plodnost koji je u atribuciji znaka Device, predstavljen
kukuruzom, tako da pozadinu karte čini žitno polje. Polje je povezano i sa Demetrom,
boginjom plodnosti i žita. Njegova nezrelost ukazuje da je osoba preporođena, stekla duhovnu
mudrost ali da još nije spremna da uobliči u reč, iskustvo, znanje koje bi prenela drugim
ljudima.
Zmijski štap koji izrasta iz Bezdana, predstavlja spermatozoid u vidu otrova koji
otkriva fetus. Prati ga Kerber, troglavi Pas iz pakla koga je pripitomio. Prikazana je celokupna
tajna života Jod-Falus-Spermatozoid-Šaka-Logos-Devica.
Pustinjak je prešao preko praga pakla i sišao u tamne dubine ikonskog nesvesnog bića.
To je arhetip čoveka koji je kroz odvajanje, samovanje i suočavanje sa tamnom stranom svoje
ličnosti, stekao duboke uvide, iskustvo i time ostvario samospoznaju koja ga je preobrazila.
28
Ličnost je u fazi pustinjaka kada se osami od drugih ljudi, proredi kontakte, povuče se u
sebe i u samoću da bi kroz razmišljanje ili meditaciju došla do duhovne istine, rešenje problema
ili saznanja koje joj pomažu na putu samorazvoja i individuacije.
Mnogi veliki učitelji čovečanstva kao što su Isus, Buda ili Muhamed morali su da pređu
inicijaciju pustinje da bi duhovno sazreli i ojačali, zaronili u tamne slojeve svoga bića ili primili
božansko otkrovljene koje kasnije prenose ljudima.

UNUTRAŠNJE PROSVETLJENJE, PRAKTIČNE ZAMISLI

Stari mudri čovek ili okultista koji čuva svoje znanje,

Usamljivanje da bi se ostvario psihiči rast,

Traganje za istinom, celibat, asketizam,

Kocentracija, meditacija, inicijacija,

Unutrašnje znanje i svetlost,

Mudrost, razboritost, proročke moći,

Odmor i boravak u prirodi,

Sticanja obrazovanja koje vam pomažu u karijeri,

Učenje i disciplinau intelektualnom radu,

Potreba da se osoba izdvoji iz situacije, pa čak i fizički kako bi mogla da
proceni svoje okolnosti,

Potreba za periodom tihe unutrašnje refleksije da bi pitač bio u stanju da
proceni svoje istinske potrebe i ciljeve, slobodan od svakodnevnih pritisaka.

IZOLACIJA, POVLAČENJE I ODUSTAJANJE OD TEKUĆIH ZBIVANJA









Preterana izolacija, neuspeh izazvan neaktivnošću,
Nemarnost, nekorektan i nefer savet,
Osoba koja je nezrela i time dejstvuje nerazumno,
Sami sebe sprečavmo u napredovanju,
Siromaštvo, beda, neotesan karakter,
Odbijanje ponuđene pomoći, asocijalnost, nedruželjubivost,
Stah od stvarnosti, od sebe, od drugih ljudi,
Loše navike i distanciranost,
Odvajanje od voljene osobe.
29
SREĆA X
Prikaz „Dlana“, na kome se prema rasporedu linija može očitati vlasnikova sreća. Pod
zodijačkim je znakom Jupitera i sfere Malkuta. Predstavlja Univerzum u aspektu neprekidne
promene.
Prikazan je nebeski svod sa zvezdama, deluju izobličene ali su uravnotežene, neke
blistave neke tamne. Iz njih preko neba, izbijaju munje, pretvarajući ga u zapenušavu masu
plavo-ljubičastih perjanica. U sred toga lebdi točak sa deset paoka u skladu sa deset Sefirota,
ukazujući na vladavinu nad fizičkim stvarima.
Točak je simbol svih bogova Sunca i njihovih zemaljskih izaslanika, predstavlja vladanje
nad svemirom, životni ciklus i ponovno rođenje i obnovu.
Točak sreće je vreme, sudbina i karma. Ima deset paoka koji ispoljavaju energiju deset
sefirota sa Suncem u središtu točka, tačku nekretnicu koja zrači uticaj i moć. Ciklično kretanje
točka predstavlja promenu dinamičkog postojanja, zato simbolizuje sudbinu ili karmu, usud.
Na dnu točka prikazana je stisnuta pesnica, sa jedne ruke se čita determinisana
sudbina a sa druge strane po ezoterijskom učenju, čovek je kovač svoje sreće. Stisnuta pesnica
pripada mudracu koji je dostegao nepomično stanje svoga bića da može da pokrene točak
Samsare a da pri tome sam ostane nepokretan.
Na točku se nalaze tri figure koje predstavljaju tri alhemijska elemenata ili tri gune. U
Hindu sistemu postoje tri Gune, analogne zapadnjočkom Sumporu, Živi i Soli, prikazane Atu I,
III i IV. Guna je nepredvidljiva, to nije ni elemenat, ni svojstvo, ni vid energije, faza ili potencijal
a sve ovo je njen sastavni deo.
Sattvas je spokojnost, mir, sklad, razum, lucidnost i uravnoteženost.
Rajas je energija, uzbuđenje, oganj, blještavilo, nemir.
Tamas je tama, inercija, tromost, neznanje, smrt i slično.
„Gune se obrću“, po doktrini neprestane promene. Svaka stvar, pa bila ona glupa ili
zatucana kad tad pokrenuće se. Cilj je stanje prosvetljenog spokojstva koje ispoljava sklonost da
na kraju ipak potone u prvobitnu inertnost.
Sfinga na vrhu točka predstavlja elemenat sumpora i privremeno je uzvišena na vrhu
točka, naoružana kratkim rimskim mačem koji stoji podignut u lavljim šapama.
Sa leve strane se uspinje složeno božanstvo sa majmunskim elemenatom Hermanubis
koji predstavlja alhemisku Živu.
Sa desne strane sunovraćujući se naglavačke nalazi se Tifon koji predstavlja elemenat
Soli, koji se inače odupire svim promenama. U psihološkom smislu predstavlja prepreke,
pritisak, zastoj i smetnje. Stepen složenosti ukazuje da je Tifon bilo i čudovište prvobitnog sveta,
personifikacija razorne moći i besa vulkana i tajfuna. Sobzirom da je imao želju da vlada i nad
ljudima i nad bogvima, da stekne vrhovnu vlast, Zevs ga ubija gromom. On je i vladalac otac
olujnih, vrućih i otrovnih vetrova i Harpija. Međutim Tifon nosi i faraonski štap, znak njegove
30
vladavine na zemaljskoj ravni. U drugoj ruci drži Ank, simbol života, razvoja, ljubavi, ključ
znanja misterija i skrivenu moć. On označava besmrtnost i „život koji će doći“. Noseći dva
simbola Tifon je inicijator u hramu uzaša i biće koje prođe njegova iskušanja i prepreke, rađa se
preobraženo kao Sunce na horizontu.
Karta se tumači kao jedinstvo vrhovnog postignuća i užitka. Munje koje razaraju takođe
i začinju. Iz paoka izbijaju munje ili gejzeri energije koji dovode do kretanja, koji izazivaju
promenu sreće. Točak se može smatrati i Šivinim okom čijim otvaranjem se razara Univerzum
ili pak točkom na Jaganatovim kolima čiji sledbenici dostežu savršenstvo u trenutku kada ih taj
točak gazi.
Iznad točka je prikazan i zodijački krug ili telo boginje Nuit. Na njemu su neke zvezde
svetle
a neke tamne, ukazujući da je svako biće rođeno pod određenom zodijačkom
konstelacijom dobrih i loših položaja planeta koje osvetljavaju njegov put.

DOBRA SREĆA, USPEH

Sreća, zadovoljstvo i naklonost sudbine,

Prilike za napredovanje,

Neočekivani uspeh,

Dobitak i blagostanje,

Događaji od velike važnosti na koje se nemože uticati,

Kraj jednog životnog ciklusa i početak novog,

Rezultat događaja ili okolnosti van kontrole osobe,

Karta sreće i karmičkih promena.

NEOČEKIVANE TEŠKOĆE






Loša sreća i nepredvidljiva nesreća,
Spoljašni uticaji koji nisu bili potpuno razmotreni,
Nepredviđeni događaji, nepovezani sled ili prekidi,
Greška i preokret na gore,
Sujeta i nesigurnost,
Kockanje.
31
STRAST XI
Karta putanje koja je vertikalno uravnotežena
na Drvetu Života, uticaj Heseda na
Geburah. Vlada planeta Sunce, zodijačkog znaka Lava. Najmoćnija među dvanaest karti
zodijaka i predstavlja najkritičniju od svih operacija u magici i alhemiji.
„ Budi jak o čoveče!
Budi strastan, uživaj u svim čulnim stvarima i nasladama,
Ne boj se daće te i bilo koji Bog,
Zbog toga odreći“.
Ženu na karti možemo smatrati jednim vidom Lune, potpuno obasjane Suncem, prisno
sjedinjene sa njim da može da proizvede inkarniranog u ljudskom obliku jednog ili više
predstavnika Gospodara Eona.
Isto taku ovu ženu možemo smatrati i boginjom Babalon, svete vavilonske bludnice.
Arhetip je prvobitne materije, grube, sirove, stvaralačke energije koja postoji u stanju haosa,
ikonskog nereda i ludila, koja je u stvari uslov za formiranje Univerzuma.
Uloga Babilon je jasna, to je boginja Binaha, prima materija „iz čije utrobe je sve nastalo
i u koju će se sve vratiti“, ona je stvoriteljka, kolevka ispoljenog, davalac života ali i njihov grob i
smrt, kao i uslov budućeg preobražaja. Zatvaranje u oblik znači i smrt, jer na kraju puta telo
mora biti uništeno a božansko biće oslobođeno za povratak.
Boginja zbog veze Binaha i Malkuta, majke i ćerke, uobličava iskonsku, neuobličenu
materiju planete Zemlje a Zver koju ona jaše predstavlja pozitivne, duhovne sunčeve vibracije
koje začinju život na Zemlji, oplođujući ga sunčevim ognjem.
Ona raširenih nogu jaše Zver, u levoj ruci drži uzde, koje predstavljaju strast koja ih
spaja. U desnoj ruci je visoko podigla pehar, Sveti Gral od „ sedam tokova krvi od sedam
duhova Božijih“, koji plamti ljubavlju i smrću.
Slika je Božanske opijenosti, ekstaze. Žena je prikazana kao malo pijana, malo luda a lav
je uspaljen strašću. Opis je primitivne energije, stvaralačkog reda i u potpunosti je oslobođena
kritike razuma. U pozadini su pokazani bezkrvni likovi svetaca sve one duše koji su težili ka
duhovnosti i doprinele preobražaju planete Zemlje, jer je čitav njihov život bio apsorbovan u
Svetom Gralu. Iza likova Zveri i Neveste nalaze se deset svetlećih vazdušnih krugova,
skrivenih Sefirota, još uvek bez pravnog poretka jer svaki novi Eon zahteva nov sistem
formiranja Univerzuma.
Oni isijavaju energetsko značenje kroz spiralni oblik zmije i
predstavljaju praiskonsku, nabujalu životnu silu, neobuzdanu i neizdiferenciranu. U zemljinoj
utrobi se gase deset Sefirota što se ukazuje na smeni Eona i nastanku novog doba Vodolije,
kada nastaje promena duhovnih značenja na planeti.
Na vrhu karte je znamen nove svetlosti sa deset rogova Zveri u obliku zmija, razaslate u
svim pravcima da razore i ponovo stvore svet. Zver ima sedam glava, glava anđela, sveca,
32
pesnika, žene preljubnice, heroja, satira i lav zmije koje sjedinjuju aspekte Tifareta kao i staza
koje su sa njima povezane.
„ I znak veliki pokaza se na nebu,
Žena obučena u Sunce i Mesec
Pod nogama njenim i na glavi
Njezinoj venac od dvanaest, Zvezda.“
„I pokaza se drugi znak na nebu,
I gle, velika crvena aždaja koja
Imaše sedam glava i deset rogova
I na glavama njezinim sedam, Kruna.“

ODVAŽNOST, SNAGA, ENERGIJA, UPOTREBA MAGIČNE MOĆI

Snaga volje, hrabrost i akcija,

Samouverenost i energičnost,

Dobro zdravlje i fizička snaga,

Upravljanje unutrašnjim moćima u cilju psihičkog razvoja,

Sklad mentalnih i emotivnih snaga,

Pribegavanje magiji,velika ženska snaga koja može da opčini muškarca.

Sposobnost osobe da se izbori i savlada probleme hrabrošću, odlučnošću i
istrajnošću,

Kontrola negativnih impulsa ljubomora, bes i zloba i usmeravanje ove
emocijalne energije u potitivne izraze da bi se prevazišle prepreke.

POGREŠNO USMERENA NEGATIVNA ENERGIJA, SLABA
SAMOKONTROLA, NEPRAVDA, NEUMOLJIVOST, PREDRASUDE









Znak slabosti, bespomoćnosti ili bolesti,
Podleganje iskušenjima, indeferentnost i apatija,
Slabost, tiranija i zloupotreba moći,
Sukob, okrutnost, slepa strast,
Poraz i rat,
Hirurška operacija,
Gubitak samokontrole
Zloupotreba magijske moći,
Vatra, požar.
33
OBEŠEN ČOVEK XII
Predstavlja elemenat Vode, slovo Mem, to je njegova duhovna funkcija, ona je krštenje
koje je i ujedno i smrt.
Voda je prvi oblik neispoljene energije i izvorište svega u svemiru. To je kosmička
materica, utroba koja štiti i rađa sve oblike. Predstavlja zaborav, očišćenje i ponovno rađanje.
Voda spira stari život i osvešćuje novi.
Noge obešenog su prekrštene tako da desna obrazuje prav ugao sa levom, ruke
su ispružene pod uglom od šesdeset stepeni obrazujući jednakostranični trougao iznad koga je
Krst, Ank koji predstavlja formulu Ruže i Krsta, dajući istovremenu i predstavu silaska
svetlosti u tamu radi iskušenja. Ank je simbol života i ključ znanja misterija i skrivenih
mudrosti. Ovo je i predstava krajnje pasivnosti, predanosti i žrtve.
Na završecima udova i kod glave nalaze se zeleni diskovi, boje Venere koja predstavlja
Milosrđe. Oko levog stopala obmotana je zmija, stvoritelj i razoritelj, koja upravlja svim
promenama, duhovnog buđenja i rasta. I vazduh iznad površine vode je zelene boje, protkan
zracima bele svetlosti Ketera. I Ank i zmija združeni povezuju postojanje i nepostojanje, život
i smrt.
Dok su tama i čvrstoća sve jači, idući prema kraju karte, u ovoj nižoj tmini smrti, javlja se
zelena boja, boja Venere i Ljubavi dok se pomiče zmija novog života. Ona označava i moć
donjeg sveta, koja može da razori, usmrti ili inicira u magijske tajne.
Voda je elemenat privida, to je duhovno slepocrevo, upravo su Voda i Žitelji ubili Ozirisa,
krokodili su oni koji prete Hoor-Pa-Kraatu. Ovo je karta umirujućeg Boga, bića koje kroz patnju,
žrtvu i pročišćenje umire da bi vaskrslo preporođeno. Prvoshodni cilj mudrih trebao bi da bude
oslobađanje čovečanstva od oholosti samožrtvovanja, od propasti koja preti od čednosti, veru
mora ubiti izvesnost a čednost zanos ekstaze.
„ Ne žali one koji su pali,
Ja ih nikada nisam poznavao.
Ja nisam za njih. Ja ne tešim:
Ja mrzim tešenog i tešitelja“.
Iza obešenog nalazi se beskrajna rešetka malih kvadrata, koje prdstavljaju tablice
Elementala energije prirode, čin očišćenja i materice čijim se delom začinje dete, razdvaja dobro
od zla, stiče se samopoznaja i ostvaruju uslovi pravilnog izbora. To se naslućuju i po zmiji koja
se kreće u tami bezdana pod njim.
Mem je je jedno od triju velikih Majčinskih Slova, dok su druga dva predstavnici muških
ideja. Homo sapiens je morski sisar, svoj intrauterinski život provodio je u vodi, predstave o
Noju, Arci ili Potopu. Adepti su najpre u vodi tragali za održavanjem i produžetkom obnavljanja
života.
34
Obešen čovek predstavlaj proces koji je dostigao krajnost u jednom smeru i sada treba da
se preobrati u suprotnost. „Smrt je izvorište života“.
To je prikaz ikarnacije bića koje se spušta u gustu materiju, vezuje se silama karme za
matericu i time mora svoju božanstvenost i bezsmrtnost da zarobi u telu. Time je rođenje na
zemlji smrt i patnja za besmrtno biće koje je obitavalo na višim ravnima.

PRINUDNA ŽRTVA, KOBAN ILI SVOJEVOLJAN GUBITAK

Volja za promenom negativnih okolnosti i prinošenje neophodne žrtve,

Osoba na životnoj prekretnici sa mnogobrojnim izborima,

Teške i neophodne žrtve, samožrtvovanje koje kasnije dovode do duhovnog
ili emotivnog ispunjenja,

Strpljenje u isčekivanju preokreta situacije,

Duhovnost, pobožnost, proročke moći.

PATNJA, PORAZ, NEUSPEH, SMRT








Bolest i stradanje,
Kazna, ropstvo i bol,
Poraz, iskušenje, sukob sa masom,
Odustvo samožrtvovanja, egocentrične preokupacije,
Beskorisne i jalove žrtve,
Dosada, bezvoljnost, nezahvalnost,
Teška situacija koja se neće uskoro promeniti,
Svakodnevno sivilo o jednoličnost.
35
SMRT XIII
Pripada slovu „Nun“, odnosno Riba, simbol života pod vodom, zodijački znak Škorpije,
vlada Mars u najnižem vidu, neophodan da bi se izvukao podsticaj.
Predstavlja ideju truljenja, hemijske promene kroz koje se razvija oblik života iz
prvobitnog semena u Orfičkom jajetu.
Formalno je podeljen u tri dela: najniži u simbolu Škorpije, koji po verovanju izvršava
samoubistvo kada bude okružen vatrom sa svih strana ili pak u nekoj drugoj beizlaznoj situaciji.
Pritisak u životnoj sredini je nepodnošljiv i napadnuti elemenat se svojeglavo podvrgava
promeni. Predstavlja slepu instiktivnu energiju koja sebično teži ka zadovoljavanju svojih
kratkovidnih potreba i ciljeva. Čovek je u ovoj situaciji potpuno materijalan, posesivan i
agresivan, nesvestan nagonskih sila koje njima upravljaju.
Zmija, Božanstvo Života i Smrti, kretanje u obliku ritmičkog lelujanja dveju faze
blizanaca Života koje nazivamo životom i smrću. To je i simbol muške, stvaralačke energije,
upotpunjuje Atu XI dok je u Atu XII u funkciji stapanja ili rastapanja koje ih veže. U ovom
stadijumu čovek teži moći i vladanju, koje još uvek predstavljaju vid posesivnosti na jednom
višem nivou. Na duhovnom putu, moć je mračna pećina i označava veliko iskušenje, koje može
dovesti do deformacije ličnosti. Moć nad ljudima, više nego materijalno posedovanje, dovodi do
izopačenosti, zloupotrebe i vezanosti.
Beli orao predstavlja uzdizanje čoveka nad čvrstom materijom, rani hemičari su
smatrali da je gas najčistiji elemenat, pa se proces truljenja pokazuje u ovoj trećoj fazi kao
završni čin. Predstavlja uzdizanje duše ka božanskom svetu, najduhovniji preobražaj Škorpiona.
Čovek je oslobođen svog sužanjstva i može da se vine putem duhovnih nebesa.
Ovaj Atu vlada velikim misterijama života i smrti, upravlja bazičnim čovekovim
energijama, erosom, seksualnim nagonom i instiktom za održavanje vrste i tanatosom,
instiktom usmerenim ka haosu, uništavanju i smrti. Ovo je najkontradiktorniji zodijački znak,
obdaren velikim krajnostima.
Karta predstavlja ples smrti, kostur koji nosi kosu a sve su to saturnovski simboli a on
predstavlja suštinsku strukturu postojećih stvari. Ona je elementarna priroda stvari koja se ne
može uništiti običnim promenama koje se javljaju u delima prirode. Kosa je atribut Binaha i
Saturna, Gospodara vremena, Boga Smrti i Donjeg sveta.
Smrt svojom kosidbom razara materijalni oblik i oslobađa duše njihovog telesnog
zatvora. On stvara mehuriće kojima se stvaraju začeci novih oblika, koji kreću ka uzlaznom
putu ka nebesima i višim božanskim svetovima. Kovitlac koji ih nosi ima svoj izvor u predelu
genitalija. Smrt je samo stanica na putu duhovne evolucije i novog rođenja.
Okunjen je Ozirisovom krunom predstavljujući Ozirisa u vodama Amentija. On je
prvobitni tajni muški božanski stvoritelj. Oziris je prošao kroz muke i smrt a zatim vaskrsao uz
36
pomoć boginja Izide i Tot, gospodara magije. Postao je vladar Amentija, podzemnog sveta, sedi
u dvorani Istine gde se sudi dušama umrlih.
Simbol ribe i zmije su dva glavna predmeta obožavanja u kultovima čija je doktrina
vaskrsenje i reinkarnacija. Riba predstavlja međufazu samog preobražaja, oličava plodnost i
rođenje i začetak treće transformacije. Predstavlja i sve one koji plivaju u vodama života. Tako
imamo Oana i Dagona, riblje bogove u zapadnoj Aziji, Hristova vera je predstavljena simbolom
ribe, Sveti Petar je bio ribar, riba je posvećena Merkuru zbog svoje hladne krvi, okretnosti i sjaja.
Riba i zmija imaju i seksualnu simboliku, te nas podsećaju na funkciju Merkura kao vodiča
mrtvih i elastičnog elementa u prirodi. Ovaj Atu je povezan i sa Atu Pustinjaka kao vodičem
duša u podzemni svet, kao i sa svim ostalim merkulijanskim kartama.
Smrt je najveći ljudski strah a prema mnogobrojnim duhovnim tumačenjima smrt nije
kraj, već samo prelaz iz jednog stanja postojanja u drugo. Čovek treba da bude svestan svoje
smrtnosti, u smislu da je vreme u ovom životu ograničeno, da treba da se trudi da što potpunije
ostvari svoje potencijale i talente kojim ga je Bog obdario.
„Ratnik ume da čeka. Njegova smrt sedi na asuri do njega i njih dvoje su prijatelji.
Njegova smrt ga savetuje na tajanstveni način kako treba da bira, da se opredeljuje i da živi
strateški“, Karlos Kasteneda.
Psihološki posmatrano, smrt predstavlja životni period kada su odnosi u kojima se
nalazimo i način na koji živimo prevaziđeni i truli. Potrebna je ratnička i razorna energija Marsa,
koji je vladar Škorpiona, da bi se brzo i precizno odseklo bolesno i nezdravo tkivo. Tada je naša
zdrava srž oslobođena teškog balasta koji nas je ubijao, situacija je raščišćena i možemo da
oslobođeni i vaskrsli, krenemo dalje.
37

PREOBRAŽAJ, PROMENA, LOGIČAN RASPLET TRENUTNOG STANJA

Velike životne promene i potpuno odvajanje od postojećeg spleta okolnosti,

Promena koja je rezultat prirodnog toka okolnosti,

Dramatična transformacija nije bez bola i gubitka, ali su promene
neophodne koje stvaraju nove početke,

Završetak prijateljstva, razvod ili promena u karijeri,

Uvođenje u nove tokove života,

Sreća u nesreći jer rašćišćava put nečem boljem,

Astralne projekcije,

Komunikacija sa duhovima umrlih.

PRIVIDNA SLUTNJA SMRTI ILI UNIŠTENJA











Stagnacija i nepokretnost,
Postepena, spora ili delimična promena,
Inercija ili ozbiljan događaj lišen pravde,
Inercija, stagnacija i razočarenje,
Nasilje, poraz i strahovi,
Paraliza, kolaps,
Propast prihoda,
Nepredvidljiva nesreća,
Samoubilačko raspoloženje,
Gubitak psihičkih snaga,
Starost i smrt.
38
UMETNOST XIV
Karta „Strelca“, slika Dijane Lovca, jedne od lunarnih boginja. Veza između Meseca i
Žene lovca prikazana je oblikom luka a znak strelca prikazan je strelom koja probija dugu.
Umetnost je prikazana u liku italske mnogogrudne boginje Dijane, zaštitnice plodnosti,
materinstva i divljači, poistovećena sa grčkom boginjom Artemidom. Prikazivana je sa lukom,
buktinjama i zmijama u rukama. Boginja ima šest vidljivih i tamnih dojki koje odgovaraju
rasporedu sefirota na Drvetu života.
Ova karta predstavlja konačno ispunjenje kraljevskog venčanja koje je obavljeno na Atu
VI. Crna i bela osoba sada su sjedinjeni, stopljeni u jednu androgidnu figuru, tako da se
ne može ni primetiti ko je ko, a to nije ni važno jer su se njihove osobenosti transformisale i
ujedinile. Pčele i zmije su sklopile savez, Crveni Lav postao je beo i porastao u statusu i
značaju, dok je Beli orao takođe porastao i postao crven. On je razmenio svoju crvenu krv za
njen beli gluten.
Ekvilibrijum nastaje u samom liku, bela žena sada ima crnu glavu, crni kralj belu.
Ona nosi zlatnu krunu sa srebrnom trakom a on srebrnu krunu sa zlatnom vrpcom.
Njena osećanja i intuicija su oplemenjeni svešnošću i razumom a kraljev um i dela postala su
osećajna i intuitivna.
Bela glava sa desne strane deluje preko bele ruke sa leve u kojoj drži pehar pun belog
glutena, dok na crnoj glavi sleva pripada crna ruka zdesna u kojoj se nalazi koplje koje je
postalo baklja iz koje se izliva usplamtela krv. Baklja ima simboliku vatrenog štapa i pročišćenje
volje.
Korak ka izvršenju Velikog Dela sastojao se u sjedinjavanju protivurečnih elemenata u
kotlu. Predstavljeno je u boji zlata ili Sunca koje je Otac sveukupnog Života. Plodnost Zemlje
održava se kišom i suncem, kiša je delotvorna uz saradnju sa vazduhom, koji je posledica braka
Ognja i Vode. To je i formula nastanka života i smrti koja je prikazana gavranom, koji je
simbol truljenja a koji stoji na lobanji, koja nas povezuje sa Atu XIII. Jednokraki krst
predstavlja vaskrsenje kroz žrtvovanje nižih svojstava.
Kotao je ženski simbol i predstavlja rodnost i moć preobražaja, može se izjednačiti i sa
Gralom. Crveni lav koji je postao beo, transformiše svoju aktivnu i animalnu prirodu u svesnu i
osećajnu. Beli orao postao je crven, svoju duhovnu prirodu oplemenjuje voljom i delom.
Pljuvačka je eliksir života i duhovna snaga vodene prirode.
Kao posledica toga, iz kazana se uzdiže snop svetlosti koji se pretvara u dve duge koje
obrazuju ogrtač androginog lika. Duga je most između svetova a ovde spaja Svet Jecirah i Briah,
Svet Uobličenja i Svet Stvaranja. Takođe ukazuje na preobaržaj i promenu stanja svesti koje je
neophodno ostvariti da bi se prošao Kešet.
U sredini je strela odapeta uvis. Strela je najednostavnija i najpročišćenija slika
Merkura, jer je simbol usmerene Volje.
39
Atu predstavlja skrivenu sadržinu Jajeta opisanog na Atu VI, ista je to formula ali na
višem stupnju. Prvobitna dvojnost je potpuno izravnata, nakon rođenja sledi rast, nakon rasta
zrelost, a nakon zrelosti truljenje, putrefakcija.
Natpis VISITA INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM
LAPIDEM „pohodite unutrašnjost zemlje, prečišćavanjem ćete otkriti skriven kamen“. Skriveni
kamen koji je na granici materije može se predstaviti kao kamen, ponekad kao prah, prašak ili
tinktura, može biti zlatni ili srebrni, crveni ili beli ali njegova suština je uvek ista, njegovu
prirodu možemo shvatiti jedino iskustvom. To je talisman sa svestranom primenom, potpuno
savitljiv i potpuno čvrst nosilac Istinske Volje. On može oploditi i dovesti do manifestovanja
Života Orfičkog Jajeta. Ovaj naziv predstavlja uravnoteženu kombinaciju tri alhemijska principa
Sumpora, Žive i Soli. Inače ovi nazivi nisu ni u kakvoj vezi sa supstancama koje te nazive nose u
svetovnom smislu.
Ova maksima u psihološkom smislu ukazuje na potrebu otkrivanja nesvesnih slojeva
ličnosti, skrivena zemlja, oslobađanja od ličnih kompleksa i razlučivanje suštinskog od lažnog da
bi se osvestilo središte ličnosti.
Umetnost predstavlja duhovnu operaciju kojom apstinant teži da transformiše energiju i
oslobodfi se nižih svojstava svoje prirode da bih dospeo do Tifareta i ostvario znanje i razgovor
sa svojim Svetim Anđelom Čuvarom. To je jedna od najuravnoteženijih, mističnih puteva jer se
nalazi na srednjem stubu i spaja Jesod sa Tifaretom.
Karta ukazuje da postajete celovitija osoba kroz mentalno, fizičko, emocionalno i
duhovno ozdravljenje i preporod, kroz uravnoteženje i upoznavanje suprotnosti koje postoje u
vašoj ličnosti. Stičete uvid da je vaš život umetničko delo koje u mnogo čemu zavisi od toga
koliko ste sami originalni, intuitivni, aktivni i duhovni.
40

ZDRUŽENE SILE, OSTVARENJE, DEJSTVO UTEMELJENO NA TAČNIM
PRORAČUNIMA, USPEH POSLE SMIŠLJENIH POTEZA

Period sigurnosti i optimizma,

Udruživanje ljudi i ideja,

Harmonija i plodna saradnja,

Boravak na nekom moćnom mestu,

Sklad sa prirodom i božanskim uticajima,

Akcija i savršeno ujedinjenje,

Problemi koji mogu biti lako rešivi,

Uspostavljenje unutrašnje ravnoteže radi postizanja duhovnog mira i
rešavanja sukobljenih unutrašnjih antagonizma,

Umerenost i samokontrola u svim aspektima fizičkog života.

NAČIN ZA BEKSTVO, ZNAK ZA SAVET






Nesklad, nejedinstvo i sukob interesa,
Nedostatak i kordinacija u timskom radu,
Teškoće u razumevanju drugih,
Nestrpljivost, sterilnost, traćenje i frustracija,
Odgađanje početka i kolebljivost,
Opozicija i loš zaključak.
41
ĐAVO XV
Pripada slovu „Azin“, što znači Oko i odnosi se na Jarca u Zodijaku. Predstavlja čovekove
težnje ka ostvarivanju ambicija, postizanju slave i uspeha, kroz istrajni, neuzastavljiv napor.
Označava stvaralačku energiju u najmaterijalnijem vidu, to je Jarac koji se požudno
ustrmljuje na zemaljske vrhunce. Ovim znakom vlada Saturn, koji je oličenje samoživosti i
vekovečnosti dok je Mars uzvišen koji ispoljava ognjenu, materijalnu energiju stvaranja. Saturov
vladalac je Set, božanstvo sa magarećom glavom iz egipatskih pustinja. Ime upućuje na
suglasnike kao što je Šejtan ili Satana.
Karta predstavlja Pana Svestvoritelja, koje predstavlja Drvo Života, naspram pozadine od
mnogobrojno krhkih, složenih i fantastičnih oblika ludila, božanskog ludila proleća, jer se Sunce
u ovaj znak okreće prema severu.
Koreni Drveta Života su providni, da bi se videlo obilno proticanje biljnih sokova, dok
se pred njim nalazi himajalski jarac sa okom posred čela koji predstavlja boga Pana na
najuzvišenijem materijalnom stvaranju. Njegova energija skrivena je u simbolu Štapa
Vrhovnog Adepta, krunisanog krilatim globusom i zmijama blizancima Horusa i Ozarisa.
To je štap gospodara majke i veliki Inicijator. Ima oblik Kaduceusa, koji ukazuje na povezanost
sa Hodom i Merkurom, staza 26. Na vrhu falusolikog drveta, nalazi se trostruki krug koji
predstavlja velove manifestacije. U njegovom korenu su dve kugle Malkuta koje podsećaju na
ćelije u procesu deobe. Ćelija je simbol zivota kako fizičkog tako i duhovnog, u horizontalnom i
vertikalnom pravcu.
Satana je pre svoga pada i izgona iz raja bio lučonoša, najblistaviji anđeo. Dospevši na
Zemlju on služi takođe Bogu, time što iskušava ljude ne dozvoljavajući onima koji nisu čista srca
i besprekornih težnji da nastave svoj duhovni razvoj. On zaustavlja, prevaruje ili tera sva ona
bića koja imaju još otrovanu svest, nižim, nepročišćenim, životinjskim elementima ili
neuravnoteženim duhovnim komponentama.
Znak Jarca je grub, surov, taman, čak slep nagon za stvaranjem koji se ne osvrće za
razumom, običajima ili predostrožnošću. On je božanski bezobrazan, preuzvišeno neosetljiv u
pogledu posledica. Njegova ambicija je ustremljena na plodnost, pohotnost i lukavu lucidnost.
„Ti nemaš prava osim da vršiš svoju volju,
Čini to i niko ti neće reći ne.
Za čistu volju, neoslabljenu svrhom, oslobođenu strasti za rezultatom,
Svaki put je savršen“.
Stablo drveta probada se do nebesa, oko njega je prsten tela Nuit, dok se drška štapa
spušta u neizmernu dubinu središta zemlje. On nalazi užitka koliko u glatkom i plodnom,
toliko u hrapavom i jalovom, on prekoračuje sva ograničenja jer je on Pan, on je Sve.
42
Ovo je karta muške stvaralačke energije u najmuževnijem vidu. Sastavni delovi ove
simbolike su predeli, okolina jalovih mesta naročito na velikoj visini, simbolišući ili Siansku
goru ili Veštačiji Sabat.
Simboli karte pokazuju energiju na najviše i najudaljenije, rogovi jarca su spiralni da
bi prikazali kretanje sveprožimajuće energije. Zaratustra određuje Boga kao „ onog koji poseduje
spiralnu silu“. Rogovi ukazuju na nadprirodne moći i božansku prirodu, dok mu snaga potiče iz
glave. Grozd na njegovom čelu ukazuje da je radostan, opijen i hedonistički orjentisan prema
životu.
Otvoreno treće oko predstavlja njegovo sveznanje, budnost i vidovitu moć da prozre
čovekovu dušu.
Ova karta, Atu predstavlja teškoće sa kojima se treba suočiti da bismo pobedili negativne
ili nesvesne duhovne snage koje nas sprečavaju da se razvijemo i postanemo celovita ličnost.
Ona često ukazuje na karmičko breme koje nosimo na leđima iz prošlih života a na našu ličnost
je uticalo kroz iskustva iz detinjstva.
Đavo predstavlja nesputanu volju i težnju ka slobodi od karmičkih uslovljenosti.
Bežanjem i odbijenjem prihvatanja karmičke uslovljenosti prestajemo da učimo i rastemo. Sa
druge strane, ako prihvatimo iskustva koje karma uslovljava ma kako odbojna, strašna i
nerazumljiva bila, ako ih konstruktivno rešavamo i razumemo, naša duša raste kroz saznanje i
mudrost.
Đavo je veliki iskušitelj, ukazuje na borbu sa svijim najukorenjinijim, najtvrdoglavijim
lošim i bolnim osobinama. Svuda oko vas nalaziće se ljudi koji su neprijateljski nastrojeni ili vas
potpuno ne razumeju, stvarajući vrtložnu situaciju suprotnosti i straha.
43

SLEPI PODSTICAJ, AMBICIJA, ISKUŠENJE, OPSEDNUTOST, TAJNE
ZAMISLI

Robovanje nečemu ili nekome,

Ljudi i strasti koji pomućuju razum i rasuđivanje,

Nemogućnost oslobođenja od ropstva ili svojih slabosti, koje je vode do besa
i ludila koje okolne karte mogu da ukažu na izbavljenje,

Jak impuls, strast ili ambicija,

Želja za materijalnim stvarima,

Bogastvo koje se koristi u cilju sticanja moći,

Rečitost, genijalnost i tajni plan,

Okultno znanje i upotreba magije.

NAPORAN RAD, TVRDOGLAVOST, KRUTOST, RAZDIRAJUĆE
NEZADOVOLJSTVO I TRPLJENJE


Postepeni uspesi nad naizgled nepobedljivim okolnostima,
Odbacivanje okova, prevazilaženje prepreka ili oslobađanju od ropskih
situacija,








Mogući razvod,
Paranoja, nasilje, bes i osveta,
Iskušenje, tvrdoglavost i totalno nezadovoljstvo,
Ljubomora, depresija ili emotivna ucena,
Gubitak fizičke energije,
Upotreba nezakonitih sredstava,
Pohota i seksualna zavisnost,
Opsednutost i crna magija.
44
KULA XVI
Pripada slovu Pe odnosno „Usta“ i odnosi se na planetu Mars. Vrši se ispoljavanje
kosmičke energije u najgrubljem vidu, razaranjem ognjem postojeće energije. Ovo je uvod u Atu
XX, tj nastupanju Novog Eona odnosno na suštinski kvalitet Gospodara Eona.
Prikazano je razaranje starog Eona uz pomoć munja, požara, ratnih mehanizma. U
desnom uglu su razjpljene čeljusti Disa, gospodara donjeg sveta, koje bljuju vatru na
temelje zdanja, otvarajući vrata pakla, razdirajući i proždirajući stvoreni svet. Izlomljeni
likovi, čuvara garnizona koji su izgubili ljudsko obličje postajući puki geometrijski izrazi,
sunovraćaju se sa kule. Ovo je i slika rata, uništenja i razaranja.
Kula je simbol ograđenog i zaštićenog prostora u kome se čuva božansko biće ili
duhovno blago. U psihološkom smislu, Kula predstavlja građevinu čovekovog života u koju je on
utkao svoj rad i požrtvovanost, želje, planove, osećanja i snove. On oličava njegovu životnu
filozofiju, stavove i pogled na svet. Kula se ruši jer nije izgrađena prema standardima neba i
zemlje, predstavlja duhovnu kataklizmu, čovekove zaštitne mehanizme koji su slomljeni i on se
sasvim nag i ogoljen se nalazi pred licem pustoši. Sve što je čovek voleo, čemu se nadao, u šta je
verovao i gradio ulažući u sve to svoju energiju, srušeno je jednim naletom haosa.
Stojeći na ruševima svojih snova, može da bira dva puta. Prvi, desni, je oličen u
Abraksasu, predstavljajući broj dana u godini i zaokružen božanski ciklus i on je psihološki,
Tanatos ili želja da se umre. Osoba može da se preda, da umre sa svojim planovima, ostati da
živi u prošlosti i u vremenu kada je boravila u srećnoj i izgrađenoj Kuli.
Drugi put označen je kroz princip Goluba sa maslinovom grančicom. Golub je
simbol ljubavi i životne obnove. Čovek koji prihvati ovaj način, ostaviće ruševine iza sebe i kreće
ka budućnosti oslobođen od okova starog života.
Po doktrinama Joge iz južne Indije, kult Šive, Rušioca najistaknutiji je vrhovni kult. Šiva
pleše po telima svojih inicijanata, upućujući na ustaljeno verovanje da je najviša stvarnost, koja
čini Savršenost je u stvari Ništavilo. Sve manifestacije, ma koliko veličanstvene i zanosne, samo
su mrlje. Da bi se dostiglo savršenstvo, sve se mora poništiti. Uništavanje garnizona znači
njihovo oslobađanje od tamnice organizovanog života koji ihje sputavao. Bili su nerazumni u
tome što su se kruto i čvrsto držali.
Posebno je naglašeno Horusovo Oko, Šivino Oko pri čijem se otvaranju uništava
Univerzum. Oko je položeno u obliku slova , koje predstavlja poraz, za razliku od Horusove
plodne energije prikazanog u Atu XXI. Blistavošću ovog Oka, koje poprima i treće značenje
naglašeno je u Atu XV, su Golubica sa maslinovom grančicom i zmija.
„Neka budale ne shvate pogrešno ljubav, jer postoji ljubav i samo ljubav. Postoji golub i
postoji zmija. Izaberite dobro! On, moj prorok je izabrao, poznavajući zakon tvrđave i veliku
misteriju Kuće Božje“.
45
Ovo dvoje predstavljaju dva oblika žudnje, Volja za Životom i Voljom za Smrću, koje su
uskladljive, naročito kada se život i smrt shvate kao faze jedinstvenog ispoljavanja energije.
Magijski simboli se uvek moraju shvatiti dvojako, kao međusobno protivurečni, da bi se
razumelo sa višim i dubljim značenjem simbola.

PREPREKA, RAZMIRICA, BORBA, OPASNOST, PROPAST

Drastična i iznenadna promena,

Promena posla ili mesta boravka,

Akcija sa nepredvidljivim posledicama,

Intelektualna samosvest,

Stres,

Težak porađaj,

Prekid, trauma i konflikt,

Nezgoda, bolest i gubitak posla,

Savet da se zauzme odlučan i pozitivan stav i da se traumatične pomene
iskoriste za novi početak i svoje poboljšanje.

BEKSTVO IZ ZATVORA, NAPRASNA SMRT










Borba i porast,
Opasnost, kleveta,
Stalna opozicija,
Pritvor, zatvor ili nesrećna situacija.
Finasijski slom,
Ludilo, beda, maltretiranje,
Iznenadna smrt,
Grom, poplave, zemljotresi, rat
Odsustvo promene usled jake vezanosti za stare metode,
Nesposobnost da se iskoristi promena, rigidnost i betonska krutost inelekta
ili držanja.
46
ZVEZDA XVII
Karta pripada slovu He, predstavljena je boginjom Nuit, i predstavlja zodijački znak
Vodolije.
Boginja Nuit, vaseljenska majka i boginja beskonačnog prostora, predstavljena je svojim
manifestovanjem kao filozofskom idejom na Atu XX, a na ovoj karti data je u obliku ženske
osobe koja drži dva pehara, nalik na ženske grudi. Ona je najapstraktniji ženski princip i
budući da predstavlja Veliku Majku daje oblik svemu manifestovanom.
„ Izađite o deco, pod zvezde i nađite svoje ispunjenje u ljubavi. Ja sam nad vama i u
vama. Moja ekstaza je u vašoj. Moja radost je da gledam vašu radost“
Levom rukom drži srebrni pehar, personifikacijom Svetog Grala, iz kojeg sipa
besmrtnu tečnost svoga života. Kreacije boginje prikazane su kao kristalni oblici, da bi se
naglasila čistota i duhovno savršenstvo božanske ravni na kojoj oni nastaju. Ona ga izliva na
mesto spajanja kopna i vode koja predstavlja veliko more Binaha, manifestovano na
nižoj ravni kao Velika Majka. Zemlja je plodna što je prikazano ružom u desnom uglu slike.
Crvene ruže su simbol njene radosti, ljubavi, stvaranja i plodnosti. Krhti leptiri su prikazi
uskrsnuća besmrtnih duša. Između kopna i mora je Bezdan ali je skriven oblacima koji se
kovitlaju u produžecima njene kose. Desnom rukom drži zlatni pehar visoko nad
glavom i izliva eteričnu vodu besmrtne mudrosti na sebe, simbolizirajući obnavljenu kategoriju
neiscrpne mogućnosti postojanja.
Njena kosa je spiralnog oblika pokazujući time njenu stvaralačku silu i njenu emanaciju,
na ritmičnost i neprekidnost kosmičkih i životnih snaga.
Na karti se nalaze tri sedmokrake zvezde, prikazujući tri aspekta boginje majke.
Prva zvezda je u vodi besmrtne mudrosti i predstavlja najduhovniju i najuzvišeniju emanaciju
ženskog kreativnog principa. Pripada boginji Nuit, vaseljenskoj majci. Druga zvezda je na
nebesima i povezuje se sa caricom-Venerom, koja je simbol kapije ravnoteže i stvaranja
univerzuma, budući da vlada misterijom sjedinjavanja polarnosti.
Između Nuit i planete Zemlje nalazi se mirna površina beskrajnog mora, predstavljajući
Bezdan između Hokmaha i Tifareta.
U levom uglu slike je treća zvezda Babalon, koja je predstava materijalizacije
prvobitne ideje Nuit, ona je Skerletna Žena, sveta bludnica sa Atu XI. Iz ove zvezde izviru
spiralni znaci duhovne svetlosti dok je nebo samo puki objekat njenog manifestovanja.
Svaki oblik energije na ovoj slici je spiralan, jer Zaratustra veli: “Bog je onaj sa
glavom sokola; koji poseduje spiralnu silinu“. I sadašnje Eon predviđa gospoda sa sokolovom
glavom, dok je spiralni oblik svemira već dokazan. U donjem peharu oblici spiralne energije
pokazuju pravolinijske karakteristike ukazujući na ljudsko slepilo na privid ravnog, pravog
prema svekolikoj lepoti i čudesnosti spiralnog Univerzuma, kao i na sliku odlazećeg umirujućeg
Boga, vladaoca Eona Ozirisa i dolazećeg Eona Horusa, pobedničkog deteta.
47
Zvezda predstavlja
čovekove najuzvišenije ciljeve i težnje umetničke inspiracije ili
duhovnog nadahnuća kojim može da pomogne i sebi i drugim ljudima.

NADA, NEOČEKIVANA POMOĆ, JASNO SAGLEDAVANJE, ISKORIŠĆENE
MOGUĆNOSTI, DUHOVNI UVIDI

Period mira i spokojstva,

Fizički i duhovni preporod,

Razrešivanje teškoća i kretanje stazom napretka,

Dobrodošla nakon perioda bolesti ili teškog razočarenja,

Nada, inspiracija i postignuće željenih ciljeva,

Duhovna lepota i pozitivni uticaj na druge ljude,

Lucidni snovi,

Proročke moći, istraživanje astrologije,

Telepatska komunikacija,

Astralna putovanja.

LOŠI PREDZNACI, POGREŠNA PROCENA, SANJALAŠTVO,
RAZOČARENJE






Razočarenje, pesimizam i neostvarene nade,
Odustvo prilika i neuravnoteže,
Kraj poslovnog poduhvata ili prijateljstva,
Tvrdoglavost ili eksplozivno delovanje,
Bezvoljnost i sanjarenje,
Sumnjičavost i ekscentričnost.
48
MESEC XVIII
Predstavlja Zodijčki znak „Ribe“ i planetu „Mesec“.
Predstavlja poslednji znak, poslednju fazu zime. Mogao bi da se zove i Kapija Vaskrsenja
jer u sistemu starog Eona, Sunce nije vaskrsavalo samo iz zime nego i iz noći, te ova karta
predstavlja Ponoć.
Keats „U ponoć je pupoljak zore“. Na dnu karte, pod vodom, ritmičkih obličja, javlja se
sveta Buba skarabej, egipatska Kefra, koji u rogovima prenosi Sunčev disk, u tišini
kroz tamnu noć i ciču zime. Egipćani su smatrali da su skarabeji samostvoreni i da se
bespolno razmnožavaju. Kefra je smatran za oca svih bogova, koji je stvorio samog sebe iz
nepokretne vode Nila. On je simbol besmrtne duše koja vaskrsava i ostaje nepromenjena.
Sunčev disk predstavlja božansko biće i klicu novog života. Psihološki, Sunce je svesni um koji
obasjava i osvešćuje mutne i drevne sadržaje nesvesnog.
Voda kroz koju roni skarabej je more prvobitne materije u kojoj se krije tajna života a
psihološki predstavlja najdublje slojeve nesvesnog uma. Prikaz sinusoidnih oblika koji se
manifestuju u moru, podsećaju na neprekidne kosmičke ritmove,
te ritmove Meseca koje
izazivaju plimu i oseku, punjenje i pražnjenje, rasta i stagnacije...
Nad površinom vode, pruža se zlosutan i odbojan krajolik. To je staza ili potočić
sukrivice koja protiče useklinom između dveju pustih planina, dok devet kapljica nečiste krvi
sa u obliku slova Yod, slivaju se sa Meseca. Mesec ispunjava ceo prostor između njih, to je
univerzalna planeta, veza karika između ljudskog i božanskog, prikazana i Atumom II. Ona spaja
u ovoj karti, zemaljsku sferu Necaha sa Malkutom, kulminacijom svih viših oblika u materiji. To
je Luna u opadanju, mesec veštičarstva i gnusnih zlodela, zatrovana tmina koja je uslov za
ponovno rađanje svetlosti.
Ovu putanju čuva Tabu simbol nečistote i čarobnjaštva. Na bregovima su crne kule
bezimenih tajni, užasa i straha. Kule su zlosutne i predstavljaju prelaz iz jedne u drugu ravnu,
one kriju tajnu crnomagijskih inicijacija, veštičarstva, krvavih žrtvi i otvaraju most za prelaz u
carstvo demonskih razarajućih sila. Budući da su prikazane dve kule, asociraju na klifotsku
projekciju neuravnoteženih energija levog i desnog stuba Drveta Života. Svaka sfera ima svoju
klifotsku projekciju kao i celo Drvo Života. Klifoti su zla i tamna strana svakog sefirota. To je
čovekova senka, negativni deo ličnosti, zbir skrivenih, neprijatnih osobina psihe. To su svi oni
psihološki sadržaji, misli, osećanja, ideje koje ličnost ne želi da prihvati kao svoje i koje potiskuje
ili projektuje na druge ljude, na svoju okolinu.
Sve predrasude, sva praznovrja, izumrela tradicija i vekovima gomilana mržnja, sve se to
udružuje da bi zatamnilo njegov lik pred pogledom čovečanstva. Da bi se kročilo na ovu putanju
neophodna je nesavladiva hrabrost, jer je tu neprirodni sablasni život koji vrvi od opsena. Ogan
ne postoji a na Mesecu nema vazduha, zato se hrabri vitez mora osloniti samo na tri niža čula:
49
dodir, ukus i miris. I ono malo svetlosti što se pojavi tu i tamo, smrtonosnije je od tame dok
tišinu paraju krici divljih zveri.
Kom božanstvu da se obratimo za pomoć, Anibisu egipatskom bogu koji učestvuje u
pogrebnom ritualu, posebno balsamvanju i nadzire boravište umrlog, on koji je sin boga Sunca,
zaštitnik mrtvih i vlada nad „pogrebnom planinom“. Ili šakalskom božanstvu Khemi koji stoji
u dvostrukom obličju između puteva, dok kraj njegovih noga vrebaju gladni šakali. To je prag
života, to je prag smrti. Sve je sumnjivo, tajanstveno i grozno opojno od jezive mahnitosti
smrtonosnih droga, pri čemu je um uništen otrovom ovog Meseca, to je Tamna Noć Duše.
Mesec je veoma teška karta, jer daje prikaz součenja sa tamnom stranom ličnosti.
Zaključane negativne emocije i potisnuta iskustva su se toliko nagomilala da ih ličnost više ne
može ignorisati. Oni se u svesti pojavljuju kao aveti iz nekog drugog sveta, peobličeni u
iracionalne strahove, neobjašnjivu bol i tugu, neoderđenu napetost, strepnju i psihički pritisak.
Međutim bez spuštanja u tami, bunar nesvesnog i suočenja sa Senkom nema ni duhovne
spoznaje, ni psihičkog rasta ličnosti.
Pravi ljudi, najbolji ljudi razmišljaju na drugačiji način. Ma koji se užasi sručili na duši,
ma kakve gnusobe pobuđivale mržnju u srcu, ma kakva groza se ustremila na um, odgovor je:
„Kakva veličanstvena Avantura“. Kako se mogu osujetiti Tri karakteristike, spoznajom da je smrt
nemoćna sprem života, te stvari treba prihvatiti takve kakve jesu i da svu našu energiju
usmerimo ka napretku na Stazi.
Tragalac, nalik Kefri Samostvorenom, mora da prođe kroz tamnu noć duše, pored crnih
kapija i njihovih čuvara, te da snagom srca i svetlošću svog božanskog bića savlada iskušenja i
sablasti na putu.
50

PRIVID, OBMANA, PREVARA, ZAPREPAŠĆENJE, ZBUNJENOST,
STVARALAŠTVO

Zle namere koje su obuzdane i poražene,

Gubitak za koji se ne mora platiti puna cena,

Opasnost koja nije bila poznata pre nego što je došlo do štete,

Besmislena greška i malo razočarenje,

Za rešenje problema osloniti se pre na intuiciju nego na racionalne
procene,

Psihičko ozdravljenje posle psihoanalize,

Inspiracija u umetničkom radu, misticizam, hipnoza, tumačenje snova,

Učenje kroz patnju,

Rub, ivica važne promene.

GREŠKA, NEISKRENOST, KRIZA, „NAJTAMNIJE PRIJE ZORE“



Konfuzija, zbrka i nesporazumi,
Opterećenje, razočarenje i depresija,
Posledice
koje
se odnose
na
upotrebu droga, alkohola
simulativnih sredstava,








Fobija, opsesija i noćne more,
Nesanica, bolest i ludilo,
Nesposobnost da se živi u realnosti,
Bekstvo u sanjarenje,
Laži, dvoličnosti i izdaje,
Ljubomora ili prevara u ljubavi,
Ucenjivanje, zamka i skriveni neprijatelji,
Spiritualizam i crna magija.
51
ili
drugih
SUNCE XX
Označava planetu Sunce i slovo „Lice“.
Sunce je nebeski otac, davalac života, sjaja, svetla, toplote i slave. Ono obasjava prvo sebe
a zatim i sva ostala bića u univerzumu. U psihološkom smislu predstavlja karakter čoveka,
središte bića i sveobuhvatnu mudrost koja objedinjuje znanje i osećanje, intuiciju i čulno
opažanje.
Predstavlja Heru-ra-ha, gospodara Novog Eona, Boga Luči, Života, Slobode i Ljubavi radi
potpune emancipacije ljudske rase. Sunce kroz polomljenu svetlost duge
stvara
Zodijačke znake po svom ustaljenom rasporedu. Duga je simbol nebeske slave, mesto susreta
neba i zemlje. Zodijak je u stvari jedna vrste detinjaste predstave tela Nuit, odabrano ograđeno
mesto Naše Dame beskonačnog prostranstva.
Zeleno uzvišenje predstavlja plodnu zemlju, dok njeno obličje teži visinama. To je
sigurno mesto na kome se sreću zemlja i nebo, ostvarajući prelazak iz jedne ravni postojanja u
drugu. Na vrhu je ograđeno zidom, ukazujući da stremljenje novog Eona ne podrazumeva
nepostojanje bilo kakve kontrole. Zid ograđujući uzvišenje, naglašava da je formula Ruže i
Krsta još uvek merodavna na materijalnim stvarima ali i da postoji blisko i nepobitno
savezništvo sa božanskim. Izvan tih zidina nalaze se dva krilata deteta, koja predstavljaju
muško i žensko, večnu mladost, bestidnost i čednost. Deca predstavljaju mladost, budućnost i
potencijale Novoga Doba. Krila ukazuju na njihovu spontanost, radost i slobodno ispoljavanje
istinske volje. Ona plešu okupana svetlošću, potpuno slobodna i razigrana, kao posledica
svežeg priliva sunčeve energije na zemlji. Ograničavajuće ideje, gneva i smrti su napuštene. Pod
njihovih nogu nalaze se novčići sa najsvetlijim znacima starog Eona, obeležavajući dostignuća
predhodnih generacija, kombinacijama Ruže i Krsta iz kojih su nastali i koji ih i dalje
potpomažu.
Ulaskom u Novo Doba ljudi lakše prevazilaze zemaljski plan i stupaju sa božanskim,
postaju slobodniji i nezavisniji od društvenih, tradicionalnih, porodičnih i polnih uloga koje su
ih sve zajedno sprečavale u ispoljavanju njihovih prirodnih potencijala. Ostvarivanje slobodne
volje nije lišeno odgovornosti i kontrole, naša volja ne sme da povređuje, ponižava ili unazađuje
druga ljudska bića, jer „svaki čovek i svaka žena je zvezda“.
U središte Sunca je ruža koja krije misteriju života i plodnosti, predstavlja nebesku
lepotu i zemaljsku strast dok njene latice stvaraju beskonačnu ali skladnu raznolikost prirode.
Karta predstavlja simbol proširenja ideje Ruže i Krsta. Krst je stopljen sa Suncem iz
koga vodi prvobitno poreklo, dok su četiri kraka Krsta predstava ograničenja zakona, svojom
stvaralačkom energijom prožimaju telo Naše Zvezdane Dame.
Ovakva formula upotpunjuje i uobličava vatreni položaj u „nešto raskošno i čarobno“, jer
uzvišenje je zeleno tamo gde bi se očekivalo da je crveno, dok je zid crven, bez obzira na
52
očekivanu zelenu ili plavu boju. Simbolika nagoveštava da je to veliki korak napred u
usklađivanju novog Eona zbog jednostavnih i nepristrasnih rešenja užasnih problema koji
nastaju sa napretkom civilizacije.
Sunce predstavlja svesnost i bljesak uvida koji nastaje posle suočavanja sa tamnom
Senkom Meseca. Čini nas slobodnim od psihičkih problema, ispunjavajući nas radošću i
poletom. Svesnost je pojačana, osoba je stekla iskustvo, znanje i životnu mudrost. Kreativna,
stvaralačka energija je na vrhuncu, što omogućava postizanje inzvarednih ciljeva u bilo kojoj
ljudskoj oblasti.

SLAVA, PONOS, DOBITAK, BOGASTVO, TRIJUMF, ZADOVOLJSTVO,
ISKRENOST, OPORAVAK OD BOLESTI

Književni ili umetnički talenti,

Dobitak i materijalna sreća,

Novi uspešni poduhvati,

Akademska i naućna dostignuća,

Pronalasci i inovacije,

Materijalni uspeh, sreća i zadovoljstvo,

Dobro zdravlje,

Isceljujuća energija i evolucija svesti,

Putovanje u tople krajeve, koje se ispunjavaju skladom i radošću,

Veština da se ostvare ambicije sa priznanjem za postignuće,

Venčanje, deca.

BESRAMNOST, OHOLOST, TAŠTINA, PONEKAD I NAPRASNA SMRT








Nesreća, propast i loša sreća,
Oholost, taština i izveštačenost,
Zakasnela i potpuno izgubljena pobeda,
Teška i neizvesna budućnost,
Pretvaranje u izmišljen uspeh,
Preterana aktivnost i trošenje energije.
Odustvo prijateljstva, druženja,
Usamljnost, prekid braka ili veze.
53
SUD XX
Karta predstavlja slovo „Zub“ i esenciju Vatre i Duha.
Oko vrha karte je telo Nuit, već napomenuta boginja neograničenih mognosti, njen
parnjak je Hadit sveprisutna tačka gledišta, koja održava misao o Starnosti. On je predstavljen
krilatom vatrenom kuglom, da bi se prikazala njegova moć postojanja, ognjenom večnom
strujom postojanja. Posledica spoja ovoga para je rođenje deteta Horusa, koji je po karkteru
solaran jer je okupan zlatnom svetlošću, poznatog i pod imenom Heru-ra-ha. Ime Heru je
istovetno i sa imenom Hru, koji je inače Anđeo koji bdi nad mudrostima misterija Tarota. „Ja
sam Gospodar dvostrukog Štapa Moći, štapa siline Coph Nia; ali moja leva ruka je prazna, jer
zdrobio sm jedn Univerzum; i ništ neosta“.
Katastrofalni završetak Eona Ozirisa omogućuje rađanje nekog novog Eona koje je
obeleženo ogromnom kocentracijom političke moći koju prati napredak na poljima transporta i
komunikacija, uz opšti napredak filozofije i nauke, uz opštu izraženu potrebu za jedinstvom
religiozne misli.
U dnu karte se vidi slovo Shin (Zub) u obliku koji nagoveštava cvet, tri slova Yod zauzela
su tri ljudska lika, različitih starosnih doba, koja se uzdižu da bi uzela učešće u esenciji
stvaranja novog Eona. Iza ovog znaka je znak Vage, Libre, koja kroz narednih 2000 godina
smenjuje postojeći Eon Vodolije i otvora novo razdoblje u duhovnoj evoluciji čovečanstva.
Sadašnji Eon je još premlad da bi mogao da pruži konačnu predstavu o tom budućem događaju.
Na Atu su prikatana tri aspekta nove duhovne struje koja preobražava planetu Zemlju.
Prvi je izražen u Boginji Nuit, vaseljenskoj majci koja uobličuje i rađa sve manifestacije
u univerzumu. Energija Nuit se ispoljava kroz kosmičku ljubav i kreativnost kojom su obasuta
sva stvorena bića. „Svaki čovek i svaka žena je zvezda“, „Ljubav je zakon, ljubav je pod
kontrolom volje“.
Crvena krilata lopta Hadit kao drugi aspekt duhovnosti, oličava buđenje čovekove
božanske suštine. Kada čovek spozna božansku suštinu u sebi, otkrije svoje zvezdano poreklo,
njegova stara ličnost i Ego moraju biti mrtvi, sprženi tom spoznajom. „Ja sam plamen koji gori u
srcu svakog čoveka, i u srži svake zvezde. Ja sam Život i davalac Života, pa ipak je poznavanje
mene poznavanje smrti“.
Treći uticaj je dat preko egipatskog Boga Horusa, kojeg kao i svako dete sadrži osobine
oca i majke, obuhvata preobražene duhovne struje Izide, materijarhata i doba Ozirisa u kome je
dominirao muški princip. Heru-Ra-Ha je božanstvo dvostruke prirode, koje se izražava kroz
blizance bogove Ru-Hor-Kuita i Hor-Par-Krat.
Ru-Hor-Kuita je aktivna sunčana strana Horusa. To je ratnički Bog koji inicira burne i
vatrene prevrate tokom smene dva doba, ratove, agresija koje predstavljaju početak energetskog
čišćenja i duhovnog preobražaja planete zemlje. Predstavlja dolazak apokalipse, pročišćenja
54
čovečanstva kroz krv i oganj, gde su to hrišćani pogrešno protumačili kao smak sveta posle koga
sledi strašan sud. Ljudi zemlje moraju da promene izrabljivački odnos prema majci-planeti a
takođe i prema ljudskoj slobodi i duhovnosti.
Hor-Par-Krat je lunarna strana Horusa, kao mlado izlazeće Sunce, predstavljen kao
senka deteta sa prstom u ustima. Označava period ostvarivanja slobode, duhovnosti i harmonije
ustoličenja Novog doba posle vatrene transformacije.
Eon predstavlja životnu odluku ili izbor koji obeležava jedan duži period. Osoba je stekla
iskustvo jednog životnog ciklusa, naučila teške lekcije i platila karmičke dugove. Ona se prekalila
kroz „vatru i oganj“, razrešila probleme koji su je dugo mučili i sada je spremna da sklopi mir sa
sobom i svetom koji je okružuje.

KONAČNA ODLUKA VEZANA ZA PROŠLE DOGAĐAJE, NOVA STRUJANJA
U POGLEDU BUDUĆNOSTI, KONAČNO REŠNJE

Novo životno razdoblje dubljeg i sadržajnijeg smisla,

Promena kao logički završetak prošlih događaja,

Prevazilaženje prošlih ograničenja i gešaka,

Rođenje i ispunjenje radosti,

Obnova zdravlja i životnosti,

Odlučnost i kraj nevolja,

Duhovnost i duhovno buđenje.

NEPRIJATNI DOGAĐAJI, TEŠKOĆE U ŽIVOTU ILI RADU






Zakašnjenje, razočarenje i nesposobnost sukobljavanja sa činjenicama,
Neizvesnost, oklevanje i duboka briga,
U materijalnom smislu krađa, u emotivnom razvod ili otuđena osećanja,
Strah od promena,
Nemoć čoveka da se suoči sa istinom,
Kazna.
55
SVEMIR XXI
Pripada slovu „Tau“, Krst, rasprostrinjanje i označava Suštinu sa atributima Zemlje i
Saturna koje imaju zajedničke osobine, težinu, hladnoću, nepokretnost, tupost i slično. Atu je
dat sa svojstvima Saturna, najudaljenijoj i najsporijoj planeti, a zbog tromih i teških osobina
pridodat je i elementu zemlje.
U hemiji najteži su oni elementi koji u zemaljskim uslovima nisu sposobni da podnesu
napor i pritisak sopstvene unutrašnje kohezije, ali oni uglavnom isijavaju čestice prefinjenih i
visoko aktivnih svojstava.
Komplement je Lude, početak je bio Ništa i kraj mora da bude Ništa ali u potpunoj
ekspanziji. Luda je negativno koje prelazi u manifestovano, a to manifestovano je Univezum, pri
čemu je cilj postignut i sve je spremno za povratak. Dvadeset karata između njih predstavlja
Veliko Delo i njegove pokretače u različitim etapama. Lik univerzuma je i lik device, poslednjeg
slova u formuli Tetragramatona.
Rasprostrinanje je četvorostruko označeno zbog pogodnosti konstruisanja okretajućeg
simbola Tetragrmatona. U slučaju broja dva, jedini rezultat bi bio povratak u jedinstvo ili u
negativno. Broj četiri se poistovećuje ne samo zbog „univerzuma izražavanja“, već i zbog simbola
prevazilaženja prostora i vremena.
Oganj, Vazduh i Voda bila su dovoljna za primitivnu misao dok Zemlja i Duh
predstavljaju naknadno proširivanje. Elemenat Duha je kao dodatni ornament, kao i što Keter
simbolizuje najviši vrh slova Jod Tetragramatona. Neophodno je uvek praviti razliku između
simbola filozofske teorije i onih složenijih simbola, utemeljeni na njima radi praktičnog rada.
Saturn je muškog roda, to je stari Bog plodnosti, sunce na jugu kao i što je Veliko More,
velika Majka koja se javlja iz Yesoda, temelja Drveta Života, predstavljaju proces reprodukcije i
ekvilibrijuma između promene i stvarnosti. Uticaj putanje se spušta na zemlju, Malkut, kći gde
se ponovo javlja doktrina „ustoličenja kćeri na Majčin Presto“.
Horusovo oko predstavljeno je kako stvara Univerzum, čijim se izlivom svetlosti stvara
zmija koja oličava neprekidno postajanje, život i smrt u neprekidnosti. Devojka i zmija
simbolizuju moć slobodnog preobražavanja materije, dvostrukom pekljom koja je znak
beskonačnosti. Devojčine ruke i glava obrazuju trougao a noge krst, čineći znak Sumpora,
karakterističan za Atu IV. Oko njene glave je žuti kvadrat, koji predstavlja aktivnost božanske
energije usmerene na stvaranju najgrubljeg kosmičkog elementa - zemlje. On je simbol
stabilnosti, nepokretnosti i gustine, plave i zelene, plodne planete Zemlje koja je ispod njih.
Plavi nebeski svod koji ih okružuje i koji je posut sjajnim zvezdama daje prikaz
celovitosti, jedinstva i savršenstva celokupnog Univerzuma. Mreža na kojoj su zvezde je
manifestacija celokupne povezanosti i uticaja koji vladaju u vaseljeni.
Ispod zvezadnog kruga nalazi se hram materije, koji održava strukturu i riznicu svih
materija koji su stvorili materijalni plan. U njegovoj pozadini su piramide koje označavaju
56
uspon svesti na više ravni. Lik Univerzuma, predstavljen likom device koja pleše, rukama
upravlja blistavom spiralnom silom, aktivnom i pasivnom koja poseduje dvostruku
polarnost. Njen partner je prikazan kao Heru-ra-ha sa Atu XIX. „Sunce, Snaga i Vid, Luč; to je za
služenje Zvezde i Zmije“. U uglovima karte nalaze se četiri Kerubima koji prikazuju
uspostavljen Univerzum a okolo je elipsa sastavljena od 72 kruga za kvinarijume Zodijaka
Shemhamphorasch.
U sredini donjeg dela karte predstavljen je nacrt plana za izgradnju kuće Materije, sa
22 poznata elemenata raspoređenih u odgovarajućem hijerarhijskom sistemu. U sredini
točka Luči iniciran je oblik Drveta Života, prikazujući deset glavnih tela sunčevog sistema
koji su vidljivi samo onima potpuno čistog srca.
Svi ostali simboli plivaju i plešu u neprekidnoj sredini koju čine čvorovi i pršljeni.
Preovladavajuća je tamna boja karte, predstavljajući zbrku i tamu materijalnog sveta. Novi
Eon ipak donosi punoću Svetlosti jer se Minut Mundumu Zemlje javlja čisto svetozelena boja.
Indigo boju Saturna dobijenu iz plavetnila neba, razigrana devica prolazi iz toga ali i kroz to,
ka Večnom.
U subjektivnom smislu, Univerzum označava karmičke lekcije i prepreke koje ličnost
mora da savlada da bi ostvarila lični i duhovni napredak.

SUŠTINA PITANJA, SINTEZA,OKONČANJE PREDMETA, ISTRAJNOST,
UPORNOST, USPEH, SREĆA

Uspešan završetak jedne faze života i početak druge,

Materijalni uspeh sa većom duhovnom svesnošću,

Uklonjena predhodna ograničenja koja donose osećaj slobode i mira,

Putovanje ili promena mesta boravka,

Zdravlje i povoljne okolnosti,

Javno priznnje i nagrada,

Prosvetljenje.

ODLAGANJE, ZASTOJ, PROTIVLJENJE, SUPROSTAVLJANJE,
SVOJEGLAVNOST, TROMOST






Nesavršenstvo, nedostatak sposobnosti da se završi preuzeti zadatak,
Odsustvo mašte ili vizije,
Razočarenje, propadanje i slabljenje,
Odlaganje, prepreke ,
Inercija, vezanost za mesto
Strah od promena, tvrdoglavost.
57
DVORSKE KARTE
U otvaranju Atu predstavljaju naše lično psihološko i duhovno stanje ili reakcije na
druge ljude, situacije ili događaje.
Male karte predstavljaju, više spoljašnji nego unutrašnji svet, zato predstavljaju
događaje, ljude, mesta i stvari svakodnevnog sveta. To su „slepe siline“ i ništa više od
toga.
Štapovi
Predstavljaju duhovni svet, oblast intuitivnog i nesvesnog. Povezani su sa poslovnom
karijerom, poduhvatima i radom uopšte. Štapovi, obuhvataju kreativnost, inspiraciju, ambiciju,
veliku energiju i entuzijazam. Elemenat vatre je nepredvidljiv i teško ga je kontrolisati. Povezani
su sa Ovnom, Lavom i Strelcem.
Pehari
Predstavljaju svet emocija, povezani su sa kreativnim umetnostima. Obuhvataju pojačanu
senzitivnost, samosvest i ranjivost. Sobzirom da ove karte predstavljaju osećanja a ne činjenice,
teško ih je protumačiti jer ono što osoba oseća možda ne odražava stvarnost. Povezani su sa
Rakom, Škorpijom i Ribom.
Mačevi
Predstavljaju intelektualne sposobnosti i mentalne aspekte našeg života. Povezani su sa
snagom, autoritetom, hrabrošću i ambicijama ali isto tako i sa bolom, ljutnjom i agresijom.
Mačevi ukazuju želju za istinom, ali se ona nekama i ne sviđa. One prikazuju pre elemente
ljudskog uma nego čvrste činjenice. Povezani su sa Blizancima, Vagom i Vodolijom.
Diskovi
Simbolizuje materijalni svet. Predstavlja fizičke osećaje, naše materijalno okruženje kao i
ekonomsku situaciju. Povezani su sa bogastvom, posedovanjem i novcem a sa druge strane
mogu predstavljati i probleme vezane za status i vrednost osobe. Povezani su sa Jarcem,
Devicom i Bikom.
58
Vitezovi
Predstavljaju slovo Yod i izvorni su, direktni deo energije elemenata, predstavljeni na
konju i u punom oklopu. Njihovo dejstvo je žestoko i hitro ali prolazno. Predstavljaju ljude koji
se iznenadno pojavljuju u našem životu ili u nekoj situaciji, te dovode do promene.
Kraljice
Predstavljaju prvo slovo he, pasivan princip, te zato primaju, fermentiraju i prenose
izvornu energiju svog viteza i sede na prestolu da bi obavile određenu ulogu. Ukazuju na osobe
koje su ustaljene u našem životu ili u određenoj situaciji imaju tačno određenu ulogu koju treba
da obave.
Pinčevi
Predstavljen je moći slova Vau, to je sin Viteza i Kraljice aktivan ishod njihopvog
sjedinjavanja i otelotvorenja, njihova intelektualna predstava, te je prikazan u kočijama kako
vozi da bi sproveo udruženu energiju svojih roditelja. Poseduje izvesnu relativnu trajnost pošto
predstavlaj svedočanstvo onoga što je učinjeno u tajnosti. Označava ljude koji unose nove i
kreativne elemente.
Princeze
Drugo He u formuli stvaranja. Predstavljaju konačan ishod prvobitne energije u njenom
ispunjenju, pročišćenju i materijalizaciji. One su Tišina u koje se sve vraća. To su brojni
elementarni ljudi koje prepoznajemo po potpunom odsustvu osećaja odgovornosti. Podeljeni su
prema prevlasti planeta kao i psihičkom korelatu elementarne energije.
59
VITEZ ŠTAPOVA
Vatreni deo vatre, Yod, Hokmah.
Oklopljneni konjanik, na crnom konju u skoku. Oklop simbolizuje njegovo viteštvo i
zaštitu a crn konj simbolizuje plemenitost, mudrost, brzinu, dinamičku silu. A sa druge strane
može da predstavlja i nižu, nagonsku prirodu ovih ljudi. Krilati konj na kacigi označava i
duhovne težnje ovog tipa ljudi da napreduju, ostvare svoje potencijale i spoznaju svoju božansku
prirodu.
To su jako visoki, plavi ljudi, koščati.
Tamne kose, svetlo smeđe oči.

LIČNOST OD AUTORITETA, VELIKODUŠAN ČOVEK, OČINSKA FIGURA

Energičan, snažan, optimističan, ambiciozan i često pravo oličenje čiste
volje,

Sklon avanturama, rizicima,

Emotivno strastan, sa smenjivanjem različitih osećanja,

Ništa ne želi da propusti od životnih mogućnosti i rizika,

Ponekad, previše teatralan i nag u izražavanju svojih ideja,

Potreba
za
opreznošću,
hladnoknošću,
odlučnošću
ali
da
se
čuva
preuranjenih postupaka,

Istrajnost u ispoljavanju svojih sposobnosti, stavova i proračunatosti.






DOMINATNA LIČNOST, NETOLERANAN ČOVEK
Okrutan, fanatik i brutalan,
Uznemirujući, opasan i revolucionarni karakter osobe.
Deluju pre nego što razmisle, idu glavom kroz zid,
Previše su osetljivi, nagi i tašti,
Teško je pratiti njihov tempo rada, pa zato su skloni upadanju u konfliktnim
situacijama,

Ako ne doživi uspeh u prvom pokušaju, nema snage da izvede i drugi,
60
KRALJICA ŠTAPOVA
Vodeni deo vatre, Prvo He, Binah.
Kraljica sedi na vatrenom postolju, u levoj ruci drži skriptar na čijem je vrhu šišarka, koja
je simbol plodnosti, Bahusoih tajni i seme novog života. Desnu ruku je položila na glavu
leoparda čije je krzno žuto i tačkasto što asocira na sunčene pege. Sem što je simbol kraljevog
dostojanstva, leopard je i oličenje srčanosti, svireposti i divljaštva. Kraljica na glavi ima
dijademu sa dvanaest vatrenih znaka a iznad nje se nalazi leopardova glava sa krilima. Ovo je
slika tipa ljudi koji imaju svoj put samorazvoja, karakterističan i svojstven njegovoj prirodi i
osobinama.
Jako plave osobe i srednjeg rasta, mišićave.
Riđe i svetle kose, sa smeđim ili tamno plavim očima.

LJUBAZNOST,ENERGIČNOST,KONZERVATIVNOST,
PRAGMATIČNOST,
AUTORITET.

Jake i čvrste u svojim stavovima ali i sposobne da se prilagode,

Vole da dominiraju i da se ponašaju zaštitnički,

Osobe kod kojih je izražena samokontrola i volja,

Dobre su vođe i teže da u svakoj situaciji zauzmu prvo mesto,

Dobronamerna je i plemenita ali ne trpi suprostavljanje,

U emocijama su strasne, ali mogu biti ljubomorne i posesivne.

Poseduje ogroman dar za ljubav i prijateljstvo, ali uvek na svoju inicijativu,

Osoba pune gordosti ali lišene je spontane plemenitosti koja taj greh
opravdava, to je pre više taština i snobizam.







LJUBOMORA, DOGMATIČNOST, IRACIONALNOST
Sujetnost i težnja da se na svaki način nametnu i dospeju u prvi plan,
Tiransko ponašanje prema svojoj okolini,
Osvetoljubive su i strpljivo čekaju pogodnu priliku da uzvrate udarac,
Sklonost ka prevrtljivosti i nevernosti,
Kada dođu u konflikt mogu divlje i nasilno da reaguju,
Osoba sklona dugim premišljanjima, donošenju pogrešnih odluka i krajnjih
surovih i neprilagođenih reakcija na to,

Despotski nastrojena i sojeglava glupača, moguće je da se okrene i protiv
svojih najboljih prijatelja,


Veoma osetljiva na uvrede, osvetoljubivo zlopamtilo bez stvarnog povoda,
Sklona napadima melahonije, opijanju ili paničnim izlivima nepromišljenog
gneva.
61
PRINC ŠTAPOVA
Vazdušni deo vatre, Vau, Tifaret.
Princ je ratnik pod punim oklopom ali golih ruku zbog svoje savitljivosti i vozi se na kolima
koje označavaju združene karakteristike roditelja i njihovo nadrastanje u novom jedinstvu. Sedi
u meditivnom položaju „Feniks“ i u levoj ruci drži feniksov štap, Drugog Adepta koji je simbol
pročišćenog duha, to je štap Boga Tota sa atributima istrajnosti, tajnog znanja i inicijacije. U
desnoj ruci drži povodac kojim upravlja vatrenim lavom, jer je dominantan u ovoj karti. Lav koji
vuče kola označava i animalni, niži aspekt ovog tipa ljudi. Kola su opremljena sa vatrenim
točkovima, vozi po plamenom moru, uzburkanom i nazubljenom. Na glavi ima dvanaestokraku
dijademu na kojoj je krilata lavlja glava.
Jako plavi, srednjeg rasta, čvrsti i išićavi.
Kosa svetla griva a oči smeđe svetle.

PROMENLJIVOST, NEPREDVIDLJIVOST, SUJETA, SNOBIZAM

Plemenite, inteligentne i veoma talentovane,

Snažni su i hrabri, vole da blistaju u svakom društvu

Plement i velikodušan karakter,

Fantastično hrabari sa nepokolebljivim strpljenjem,

Vole da su okruženi sjajem i luksuzom mogu biti sujeti i snobisti,

Uvek se bori na strani koja ima manje izglede za pobedu,

Spreman i sposoban za rad ali rad radi samog rada bez rezultata,

Sklon nagonskim postupcima, spoljnjim i stranim uticajima,

Spor je prilikom temeljnog odlučivanja ali vidi obe strane problema,

Suštinski je pravičan ali smatra da se pravda ne može dostići intelektualnim
radom,

Gord je dok podlost i sitničarenje svake vrste beskrajno prezire,

Može biti preterano hvalisav i romantičan do gluposti,

Može da izabere nekog anonimusa i da ga godinama podsmejava.







SVADLJIVOST, NEODLUČNOST, SLABA I NETOLERANTNA OSOBA
Sadistička svirepost kao posledica ogrubelosti i ravnodušnosti,
Pun predrasuda, dangupa i ljenjivac,
Prazni hvalisavac i veliki kukavica,
Neodlučni i skloni da manipulišu drugim ljudima
Ljubavnik koji vas je ubedio u trajna osećanja i odjednom nestaje,
Ličnost koja vas psihički napušta i zanemaruje vaše potrebe.
62
PRINCEZA ŠTAPOVA
Zemljani deo Vatre, Drugo He, Malkut.
Karta predstavlja ples devičanske sveštenice Bogova Vatre jer opslužuje zlatni
žrtvenik ukrašen ovnujskim glavama koji simboliziraju proleće, dok samo žrtvovanje ovna
predstavlja čišćenje od grehova i njihovih posledica u prošlosti. To je gorivo za Vatru,
neodoljiva hemijska privlačnost. Zato je prikazana na vrhu glave sa perjem pravde boginje
Maat, koja uspostavlja pravdu i ravnotežu između smrtnika i bogova. Naga je što ukazuje
da se hemijsko dejstvo može realizovati samo kada je elemenat savršeno slobodan. U ruci
joj štap na čijem je vrhu sunčev disk koji ima 32 zraka zbog deset Sefirota i 22 staze,
poskakuje u uskovlitanom plamenu koje podseća na slovo Yod.
Za sobom vuče tigra koji simbolizuje snagu i majku zemlje, tromo ispoljavanje vatre.
Ovaj žuti tigar predstavlja vladara, sunce i središte. Poruka je jasna: vatra je dostigla
krajnost svoje prirode preobražavajući se do zemaljskog plana a sada je vreme za povratak
ka najuzvišenujem. Zato je na karti i prikazan žrtvenik da bi se ponovo uspostavilo
jedinstvo od onog što je rasuto u manifestaciji. Niža priroda mora biti žrtvovana da bi se
rodila viša i savršenija. Na oltaru gore ruže kao simbol savršenstva i zemaljske strasti.

ENTUZIJAZAM, SMELOST, DONOSILAC DOBRIH VESTI.

Strasna, fanatična i briljatna,

Idividualna, blistava i smela,

U gnevu i ljubavi je nagla, strasna i nepomirljiva,

Stvara sopstvenu lepotu svojom suštinskom snagom i energijom,

Slavoljubljiva je, visokih stremljenja, oduševljenja koji često nije
racionalan,

Uništava sve što je u njenom domašaju,

Ne zaboravlja uvredu i strpljiva je za osvetu,

Stvara jake doživljaje koje ne mogu dugo da traju, sagore na žrtveniku.

LOŠE VESTI, TEATRALNOST, NEOIZBILJNA, POVRŠNA I MLADA
OSOBA.






Površna i teatralna,
Plitka i izveštačena,
Svirepa, nepouzdana, neverna i ohola,
Strasna i nezaježljiva osoba,
Potpuno bezobzirna u pogledu postizanja svojih ciljeva,
Puno poverenja u sebi iako je i neveštom posmatraču jasno da blefira.
63
VITEZ PEHARA
Vatreni deo vode, Yod i Hokmah. Prikaz žustre i strastvene provale kiše i izvora, moć
rastvaranja koje voda poseduje.
Odeven je u crni oklop sa jakim prozračnim plavičastim krilima koje označavaju
aktivnost kiše i plime, intuiciju, duhovnost i prevazilaženje zemaljskog plana. U ruci drži
pehar, iz kojeg izlazi Rak, kardinalan i karakterističan simbol cele garniture. Beli konj je
ukrašen školjkama koje takođe simbolizuju vodeni princip, rađanje, regeneraciju, život i
plodnost. Njegov totem je paun, pošto je blistavost jedno od znamenje vode, dok paun
svojim plesom nagoveštava pojavu kiše a simbolizuje besmrtnost, dugovečnost i ljubav.
Visok, mršav.
Tamne kose i plavo zelenih očiju.

INTUICIJA, DUHOVNOST,INSPIRACIJA, RAZUMAN SAVET.

Otmene, lepih manira i često umetničkih sklonosti,

Ljubazan diletant na jedan trpljiv način,

Blage i spokojne prirode koja je uspešno uskladila unutrašnje elemente,

Emotivni su i senzualni,

Intuitivni su, skloni duhovnosti, religiji i mistici,

U
društvu
su
veoma
inspirativni
i
šarmantni,najbolje
osobine
pokazujukada su slobodni i nesputani,

Kada se na njih vrši pritisak ili nameće volja, postaju bezlični,

Osetljivi su na spoljašnje uticaje i mišljenje drugih ljudi,

Ponekad se izgube u svojim zamislima i teže da konstruišu realnost
prema svojim maštarijama,

Brzo ga nešto privlači i lako se oduševljava ali nije uopšte istrajan.





OBMANA, NEPOŠTENJE, OPOMENA.
Površna, lažljiva i povodljiva,
Lenja, dokona i neiskrena osoba,
Bezazlenost i čistoća je ipak srž njegove prirode,
Površan je, sklon neveštom, pogrešnom načinu rešavanja sopstvenih
problema,


Ako ga ne prati sreća, život postaje niz neuspeha i krahova,
Sklon je korišćenju raznovrsnih stimulanata i narkotika.
64
KRALJICA PEHARA
Vodeni deo Vode, Drugo He, Binah.
Lik kraljice je prefinjen, uzvišene čistote i lepote. Proniknuti Istinu o njoj jedva je
moguće jer savršeno odslikava prirodu posmatrača. Kraljica je zaogrnuta krivuljama bele
svetlosti koji donekle skriva njen oblik i lice. Božanski uticaj sliva se iz Ketera i štiti plodnu
majku. Tu je i analogija sa Rakom koji skriva najdublje tajne svoje duše ispod oklopa ili
spoljnje fasade ličnosti.
Na prestolu je u mirnim vodama. U ruci drži pehar u obliku školjke iz kojeg izlazi
rečni rak a takođe drži lotos Izide, prijemčiv ženski simbol, posvećen samo Velikim
Majkama. Odora i koprena su joj beskonačni lukovi svetlosti a more povrh kojeg je
ustoličena gotovo nepomućeno odražava predstave lika kojeg ona predstavlja. Njen izraz
predstavlja iskrivljenu sliku o njenoj prirodi koju vide drugi ljudi, dok je ona sama
skrivena.
Ispod nje je roda koja simbolizuje kreativnost i dolazak novog života. U vodi su dva
lotosova cveta koja objedinjuju kosmičke stvaralačke sile: Sunce i Mesec. Lotos je biljka
koja cveta u močvarnim vodama. Ona je duhovni princip jer raste kroz mulj i pluta na vodi
života ali ih prevazilazi i otvara se prema Suncu.
Srednjeg rasta i punija.
Kosa svetlo plava a oči plavo zelene.

SENZITIVNOST, ZRELOST, INTUICIJA

Sklona sanjarenju, predviđanju i spokojstvu,

Ekstremno su osećajne i senzibilne,

Imaju veliku sposobnost empatije i uživljavanja u tuđu psihu,

Romatične su prijateljske i dobronamerne,

Poseduje savršeni dar za posredovanje i strpljivo podnošenje,

Može da primi sve spoljnje uticaje da u njoj ne ostavi nikakvog traga,

Najveće zadovoljstvo imaju da predvode i privlače druge ljude,

Osetljivog su srca i razumeju svačije probleme i patnje,

Toliko neki put sanjare da se zatvaraju u svoj imaginarni svet.







NEPOUZDANOST, NESTABILNOST,
Lažljivi, podli i primitivni,
Ličnost koja je žrtva sudbine i spoljašnjih nadražaja,
Sve što prođe kroz ovakvu osobu se prelama i izobličuje,
Osobine osobe zavise od uticaja kojima su izložene,
Ljudi ovog tipa uopšte nemaju sopstvenu ličnost već zavise od drugih,
Skloni su da odgovornost za svoj život prebace na tuđa leđa.
65
PRINC PEHARA
Vazdušni deoVatre, Vau, Tifaret.
Predstavlja elastičnost, nepostojnost, hidrostatički ekvilibrijum, svojstvo katalizatora
i energije pare. Ratnik je delimično u oklopu, vozi se u kočijama u obliku od velike školjke
koje pokreće orao koji predstavlja najuzvišeniji aspekt Škorpiona.
Simbol orla se nalazi i na kacigi označavajući više biće, duhovni princip
prevazilaženja nižih aspekata ličnosti. Krila su tanana, gotovo gasovita koja upućuju na
njegovu moć isparavanja shvaćenu u duhovnom smislu. Orao je simbol svih bogova neba
jer je sposoban da se oslobodi materijalnih okova i da se uzdigne do božanskih visina.
Princ u levoj ruci drži lotosov cvet au desnoj pehar iz koga izlazi zmija. I zmija i škorpija
imaju sličnu simboliku, kao otrovna pretnja života, iskušivači i čuvari tajni.
Srednjeg rasta, mišićav.
Tamna kosa, crne, tamno plave iskričave oči.

POVODLJIVOST, JAKA VOLJA, AMBICIJA.

Prefinjenost, skrivena žestina i posedovanje znanja,

Tajanstven, umetnik u svemu što preduzme,

Osoba pune aktivne, kritične energije i težine,

Duboko su emotivni ali mogu biti i posesivni i ljubomorni,

Spolja izgleda miran i hladnokrvan ali je to samo njihova maska

Osoba jake volje koja ostvaruje svoje ciljeve bez obzira na prepreke,

Sposobni su za velike transformacije svoje prirode, od najplemenitijih
dobročinstva da najgorih podlosti,

Moćni su prijatelji ali i zato najgori neprijatelji, osvetoljubivi i sposobni
da pletu nevidljivu mrežu i čekaju svoju priliku,

Podložan je spoljnim uticajima, koje prihvata samo da bi ih prilagodio
svojim interesima koristeći mnogobrojne tajne zamisli,

Dobra volja, iskrenost i nalaženje pravog partnera su najbitniji uslovi.



OBMANA, TAJNOVITOST, NEODGOVORNOST, NEPOUZDANOST.
Osoba bez savesti koja ne uživa poverenje svojih najbližih,
Smatraju sebe izgubljenim slučajevima koji u njima izaziva bezrazložan
strah,


Nemilosrdan tip kome je neizmerno stalo do moći, slave i novca,
Neoseća nikakvu odgovornost za druge, nepouzdan i nepodesan za bilo
kakvu saradnju,


Preterano i neopravdano ambiciozan,
Ličnost sa kojom se ostvaruje strastvena ali kratotrajna veza.
66
PRINCEZA PEHARA
Zemaljski deo Vode, Drugo He, Malkut.
Sposobnost kristalizacije, moć Vode da otelotvori ideju, podrži život i formira osnove
hemijske komunikacije.
Devojka pleše u tečnoj beloj odori po čijim se rubovima obrazuju jedanaest vidljivih
kristala, koje oličavaju njenu čistoću i povezanost sa elementom Zemlje. Kao krunu ima
labuda raširenih krila, koji je simbol procesa stvaranja, zanosa, prefinjenosti i daha. Iz
pehara kojeg drži u levoj ruci, izlazi kornjača koja po hinduističkoj filozofiji nosi slona koji
na svojim leđima nosi Univerzum.
Elemenat Vode kao Drugo He odnosno majka hrani i održava ceo univerzum jer su po
teoriji evolucije, sva bića nastala iz vode. Princeza pleše u sredini penušavog mora u kom
se nalazi razigrani delfin, kraljevska riba, koja takođe simbolizuje moć stvaranja. Delfin
takođe predstavlja vodiča duše i biće koje spasava izgubljene moreplovce i brodolomnike,
vodeći ih u sigurne luke.

SENTIMENTALNOST, ROMATIČNOST.

Ljubazna, umila i sladostrasna,

Blaga, milostiva i nežna,

Živi u svetu romantike i u neprekidnom snoviđenju zanosa,

Osoba preplavljena osećanjima, tako se njena druga svojsta i ne
primećuju,

Preosetljive i neizlečivo romatične i sentimentalne,

Tiho i bez naprezanja posvećuje se poslu,

Osoba koja razmišlja, pametna i lojalna,

Kao pomoćnica je neprevaziđena.




POMOĆNIK, ZAVISNOST, DOKONOST.
Zavisna osoba i ljubavnica,
Gruba, neljubazna i preosetljiva ličnost,
Rasejana, laskava osoba spremna za prevare, obmane.
67
VITEZ MACEVA
Vatreni deo Vazduha, Yod, Hokmah.
To je vetar, oluja, sila kretanja primenjena na očito povodljiv elemenat.
Vitez je ratnik u zelenom oklopu sa šlemom na glavi, sa perjanicom u obliku
prozirnim krila koja se okreću a koji sam jaše kroz nebesko plavetnilo sa pticama ispod.
Jahući mahnitog ždrepca on se obrušava sa neba, Duh Oluje. U jednoj ruci mu je mač u
drugoj bodež. Predstavlja silu napadanja. Elemenat vazduha je u psihološkom smislu
analogan sa umom, intelektom ili razumom. Um treba da bude britak kao sablja odnosno
njegova naglašena svojstva su sposobnost anlize i sinteze, kao i sposobnost pravljenja
razlike između pojmova i akcija, da bi se njime manipulisano.
Srednjeg rasta, puniji.
Tamne kose, smeđijih očiju.

ZRELOST, AKTIVNOST, KOMUNIKATIVNOST, INTELIGENCIJA.

Aktivne, komunikativne i istraživačkog duha,

Prefinjenost i razboritost,

Vatren, nežan i srčan,

Zainteresovan za mnogo ideja i jako je kreativan,

Izrazito inteligentan i spretan u baratanju rečima i pojmovima,

Dobar govornik,

U emotivnom smislu radoznale je i zaljubljive prirode ali nije previše
pouzdan,

Postaje žrtva sopstvene ideje koja mu se nameće kao nadahnuće bez
razmišljanja,

Njegov problem je u realizaciji smišljenih planova, kada ih treba
sprovesti u delo on je već zaokupljun nekom novom idejom,

Najbolje je kada je on planer a neko drugi realizuje njegove zamisli,
ideje i projekte,

Ponaša se po sistemu „mnogo hteo, mnogo započeo, ništa nije završio“.







NASILNIŠTVO, SEBIČNOST, SADIZAM.
Sklon surovosti, sukobu, egoizmu ili sadizmu,
Beskorisno provocira, uzbuđuje i tera na tugu,
Nevaljala i opasna osoba sklona perverziji,
Nesposoban da donosi odluke i postavi sebi cilj,
Ne uliva dovoljno žestine, sve što naumi protivnici lako osujećuju,
Teranje nekog posla do same propasti.
68
KRALJICA MAČEVA
Vodeni deo Vazduha, Drugo He, Binah.
Daje elastičnost vazuhu, njegovu moć za prenos.
Ustoličena je na prestolu u oblacima, gornji deo tela je obnažen ali je opasana sjajnim
pojasom. Perjanica na njenom šlemu je glava deteta iz kojeg izviru zraci jake svetlosti
obasjavajući njeno carstvo nebeske rose, simbolizirajući kreativnost i plodnost njenih ideja.
U desnoj ruci joj je mač, simbol vazduha a u levoj odrubljena glava nekog bradatog čoveka.
Ona je jasno, svesno opažanje ideje, Osloboditelja Uma.
Sobzirom da je ova karta pod simbolom Vage a njena uloga je uspostavljanje
harmonije i ispravnog početka među pojavama, odsečena glava predstavlja njenu
sposobnost da izvrši presudu kada je donese.
Srednjeg rasta i vitke.
Kosa svetlo plava a oči smeđe plave.

ZRELOST, OŠTRA PERCEPCIJA, NEZAVISNOST

Brze i tačne u registrovanju ideja,

Izvaredno perceptivna i oštroumni posmatrač,

Mogu biti dobri savetodavci, supruge, diplomate, sudije,

Suptilni, pronicljivi i skloni duhovnom životu,

U delovanju pouzdana u duhu milostiva i pravična,

Imaju umetničke sklonosti i darove,

Stiču snažnu ljubav i odanost sa neočekivanih strana,

Prefinjeni su i osetljivi na narušavanje sklada u svojoj okolini,

Gracioznog je kretanja i velikog dara za ples i ravnotežu,

Predviđanje i obazrivost, brižljivost pri pripremanju dela, su samo neke
od predrostrožnosti koje ove osobe stalno preduzimaju.





KRITIČAR, INTRIGE, LAŽ, ZLOBA
Okrutna i podmukla,
Prevrtljiva i nepouzdana,
Veoma opasna zbog površne lepote i privlačnosti koje je odlikuju,
Može prenagleno da deluje ali su svi takvi poduhvati osuđeni na
neuspeh,

Lukave, nepouzdane i sklone da stupaju u površne odnose sa ljudima
procenujući ih samo po imovnom statusu a ne po ličnim vrednostima,


Pretvaraju se i osvetoljubivog su karaktera,
Povučena osoba, sklona samoispovedanju a može biti i udovica ili
razvedena osoba.
69
PRINCEZA MAČEVA
Vazdušni deo zemlje, Drugo He, Malkut.
Zgušnjavanje isparljivog, donosi materijalizaciju ideje. U određenoj meri predstavlja
gnev bogova i pojavljuje se pod šlemom čija je perjanica Meduza zmijolikih vlasi. On
predstavlja intelektualni aspekt doveden do svoje krajnosti i upozorava da razarajuća logika
može da dovede do uništavanja pojave, umesto da je spozna i crpi iskustva od nje. Ako
koristimo samo razum bez osećanja, intuicije i duhovnosti, spoznaćemo samo deo mozaika
ali nećemo imati celu sliku. Postoji opasnost da analizirajući pojavu do najsitnijih detalja,
otkrijemo apsurd i dođemo do granice samog ludila.
Princeza ima prozirna krila koja su simbol njene vazdušne prirode a na nogama
sandale koje pripadaju Merkuru, božanskom zaštitniku svih vrsta znanja i trgovine.
Princeza teži preobražaju na šta ukazuje žuto zelenkasti snop svetlosti koji je spiralno
usmeren u visinu. Ona stoji pred ognjenim žrtvenikom, nad kojim se kovitlaju oblaci koji
obrazuju ljuske figure, i mačem zamahuje nadole, najavljujući zemaljski vid ispoljavanja
energije i novu garnituru diskova.

OŠTRA INTELIGENCIJA, SIGURNOST, PROMENA, OBAZRIVOST.

Elastična, spremna i okretna da dočeka nepoznate opasnosti.

Čvrsta i agresivna, destruktivne logike,

Neka koja saznaje, razmišlja, planira ili se bavi idejama,

Osoba zaronjena u mentalnu aktivnost, koja uči,

Vešta u izmirivanju protivurečnosti,

Praktična mudrost i prefinjenost u materijalnim stvarima,

Razboritost i brzina pri sređivanju praktičnih problema,

Sposobna da zapazi i razotkrije nešto nepoznato ili ono što nije
definisano.




NESIGURNOST, NEZAHVALNOST, NEPOUZDANOST.
Mentalno tromi,
Žrtve stalne uznemirenosti i napetosti,
Zgromljeni pred bilo kakvom odgovornošću a naročito u porodičnim
stvarima,



Služe se niskim lukastvom da bi postigle beznačajne ciljeve,
Varalice i potpuno nepredvidljive osobe,
Mogu da deluju bolesno i u nekoj vrsti delirijuma.
70
VITEZ DISKOVA
Vatreni deo Zemlje, Yod, Hokmah.
Daje karakteristiku fenomena planina, zemljotresa i zemljine teže ali i Zemlje kao
davaoca života. Vitez je ratnik, pre ratar niskog rasta i snažnog soja, na sedlu je teretnog
konja, oslonjenog na sve četiri noge. Obučen je u crni gvozdeni, pločast oklop, krajnje
pomno i sa kacigom u obliku jelenske glave zaturenog na potiljak jer mu je trenutna
funkcija svedena na proizvodnju hrane. Jelen je gospodar zemaljskih livada i polja.
U jednoj ruci drži mlatilo a u drugoj štit u obliku čvrstog diska, što je simbol
Elementa Zemlje, predstavljajući hranljivost. Gleda prema suncem obasjanim, uzoranim
brežuljcima i poljima. Spreman je za žetvu. Ova karta je pod dominacijom zodijačkog znaka
Device i predstavlja doba godine kada zemlja poklanja vrednim radnicima plodove
njihovog truda.
Srednjeg rasta, skladne građe.
Smeđe kose i smeđih očiju.

POUZDANOST, USPEH, INSTIKT.

Radni, marljivi i imaju izuzetnu praktičnu inteligenciju,

Sistematski, pouzdani i dobri saradnici,

Tupi, tromi i zaokupljeni materijalnim stvarima,

Marljivi su i strpljivi ali intelekt im je dosta slabija strana,

Nedostaje im preduzimljivost, njihov žar je pritajen, žar procesa
klijanja,

Skloni su perfekcionizmu, izgledaju hladno i distacirano,

Osetljivi su i nervozne prirode,

Mogu biti previše usmereni na sitnice na račun bitnih stvari,

Ne interesuju ih nematerijalni problemi i ni kada se intime tiče,

Ozbiljan bračni drug ili lojalan prijatelj.



NEOSETLJIVOST, NESPOSOBNOST, PRETERANI MATERIJALIZAM.
Ooba koja vas prisiljava da radite do granice izdržljivosti,
Spreman za upotrebu svih sredsava kako bi došao do cilja, mito,
korupcija,







Beznadežno glupi i ropske naravi,
Neotesani, mrzovoljni i ljubomorno zavidni,
Nedostatak hrabrosti i inteligencije da sebe učine boljim,
Neprestano se upliću i trpaju u beznačajne i sitne stvari,
Guraju nos i nepovratno pokvare sve što im se desi,
Ljubavnik koji od vas očekuje poštovanje, brigu i bezrezervnu podršku,
Problemi sa organima za varenje.
71
KOREN SNAGE VATRE
AS ŠTAPA
Keter, Izvor moći vatre.
Predstavlja srž elementa Vatre u začeću. To je solarno-falusni prolom plamena iz
kojeg u svim pravcima izbijaju munje.
Plamenovi formiraju Slovo Yod, raspoređenog u obliku Drveta Života. Ovo je
prapočetna Energija Božanskog manifestovanja u Materiji u tako ranoj fazi da nije
konstituisana kao Volja.

NOVI POČECI, KREATIVNOST, DOBRO ZDRAVLJE, STVARANJE,
ROĐENJE, PREDUZIMLJIVOST I REŠENOST.

Početak novog poduhvata,

Poslovni početak, rođenje deteta,

Nadahnuće, naslestvo, dobitak ili napredak u karijeri,

Kreativnost, entuzijazam, inovacija i ambicija za postizanje željenog cilja,

Zdravlje i životna snaga,

Uzbuđenje i početak nove avanture,

Početak perioda aktivnosti i rasta,

Istraživanje neotkrivenih oblasti iskustva,

Situacija koja oživljava, osvežava i pročišćava vašu dušu.

LOŠI POČECI, PROBLEMI SA MOTIVACIJOM, FRUSTRACIJE.

Razorna sila koja potresa,

Problematični počeci ili nisu korektno sprovedeni,

Pogrešno vreme ili nedostatak inicijative i posvećenosti,

Prevelika očekivanja, razočarenje i frustracija kao neizbežni pratilac

Opadanje i prazan život,

Moguće zlostavljanje različitih oblika.
72
VLAST DVOJKA ŠTAPOVA
Hokmah, Mars u Ovnu.
Predstavlja volju u najuzvišenijem vidu, nezavisnu od bilo kojeg cilja. „Za čistu volju,
neoslabljenu svrhom, oslobođenu strasti za rezultatom, svaki put je savršen“.
Pikazana su dva ukrštena štapa, na čijim se gornjim ivicama nalazi glava tibetanskog
božanstva Dorja, koje oličava rat i razaranje, simbol groma i znamen Nebeske moći više u
destruktivnom nego u stvaralačkom smislu. Dorje ima naušnicu od zmija i kapu koja se
sastoji od pet mrtvačkih glava (Geburaha). Na vrhu kape je crveni konj koji u tibetanskoj
mitologiji predstvlja aktivan princip i skrivenu prirodu stvari. Karta sadrži ideju da se
predhodne i preživele stvari moraju uništiti da bi se na njihovom temelju uzdigao duh.
Na drugom kraju štapova nalaze se završeci sa strelama, koji su atributi Marsa kao
boga rata. One su muški princip i oko njih su obavijene zmije koje simbolizujhu uzdizanje i
spiralno kretanje energije. Na štapovima blistaju četiri rubina, drago kamenje koje pripada
Marsu i označava strast, ambiciju, silinu i prodornost. Razaranje se može posmatrati i kao
prvi korak u stvaranju. Devičansko jaje se mora probiti da bi se oplodilo.
Iz samog središta suklja šest plamenih jezika, izraz uticaja Sunca koje je egzaltirano u
Ovnu. Prikazano je i bure baruta koje još nije eksplodiralo. Situacija u kojoj se nalazimo je
puna konflikata i veoma napeta, ali mijoš uvek držimo konce u svojim rukama. Označava
Puera u geomantriji.

PARTNERSTVO,
VOJSKA,
DRŽAVA,
SNAGA,
NADMOĆNOST,
ZRELOST, SAMOKONTROLA.







Odlučnost i nagla akcija,
Preuzimanje odgovornosti za svoj život i razmišljanje svojom glavom,
Junaštvo, žestina, nemir i oštoumnost,
Uspešno ostvarenje cilja kao i pripadajuća nagrada, finasijska ili unapređenje,
Ostvaren rezultat kao oblik nekog partnerstva, saradnje, zajedništva,
Institucija, snaga, vojska, država,
Indikacije koje teraju na sumnju i brige za budućnost.
 PROBLEMI U PARNERSTVU, SUMNJA U SEBE, NEPOVERENJE,
STRAH, BOLEST,
 Osveta, nemir i sukob volja,
 Bestidnost, oholost, osetljivost, nemir,
 Tuga, uzbuđenje i gubitak vere,
 Poslovni problemi sa partnerom,
 Sumnja u svoje postignute i lične vrednosti,
 Prinuđivanje koje dugujemo drugima, haps zbog duga, reket,
 Povreda glave.
73
VRLINA TROJKA ŠTAPOVA
Binah, Sunce u Ovnu.
Uspostavlja se ikonska Energija, volja je prenešena majci, koja začinje, nosi i rađa
njenu manifestaciju.
Sunce je zapalilo iskru u Velikoj Majci, nagoveštava proleće ako da se štap
preobražava u Lotos u cvatu, predstavljujući utvrđivanje prvobitne energije.
Karta ukazuje da smo čvrsto zakoračili Ikonskim putem i da je naša volja bez mane,
budući da je skladno povezana sa osećanjima.

NOVI
POČECI,
POSLOVNI
TRIJUMF,
OSTVARENJE
NADE,
PLEMENITOST, SARADNJA, PARTNERSTVO,









Početak produktivnog perioda,
Posebno ako su pitanju nove prilike u karijeri ili novi poslovni poduhvati,
Zahteva se kreativnost, invetivnost i inicijativa, dok nagrade dolaze kasnije,
Uspeh sa partnerstvom naročito uz praktičnu pomoć i znanje,
Uspeh na poslu, moralna stabilnost i ostvarenje nade,
Obnavljanje starih veza,
Proširivanje grupe prijatelja,
Sazrevanje umetničkih sposobnosti.
POGREŠNO USMEREN NAPOR, OHOLOST, DRSKOST, AROGANCIJA,
NEDOSLEDNOST, GUBITAK,






Pogrešan početak, propuštene prilike i neiskorišćen talenat,
Teškoće u poduhvatima , bez obzira na ranije uspehe,
Tvrdoglavo odbijanje pomoći ili pogrešno usmeren trud,
Pomaganje u sumnjivim poslovima,
Oholost, sujeta, arogancija,
Sumnja i izdaja.
74
POTPUNOST ČETVORKA ŠTAPOVA
Česed, Venera u Ovnu.
Sobzirom da je ispod Bezdana, on je Gospod svekolike manifestacije aktivne Siline.
Stvoren je četvorkom i predstavlja čvrst sistem, poredak, zakon i vlada, koji se stvara uz
neophodnu taktičnost i otmenost.
Vrhovi štapova posvećeni su glavama Ovna, simolu Heseda, bogu ocu Amon Ra(u)
kao i Arijesu ali na drugom kraju su Venerine golubice. Krajevi štapova dodiruju krug,
obeležavajući dovršenje prvobitnog dela. Iz tog kruga dati su dvostruki plameni jezici
enegije, da bi se istakla ravnoteža dvojnosti, kako poigravaju bez namere da se proširi
opseg prvobitne volje. Takvo ograničenje nosi u sebi seme rastrojstva.
U pozadini štapova je plava planeta Zemlja a iza nje žuti sunčev disk jer Sunce
doprinosi životu i bujanju na Zemlji. Pozadina karte je zelena boja Venere, koja je zaštitnica
biljnog i životinjskog sveta. Susret Ovna kosmičkog pionira i ratnika sa Venerom, boginjom
ljubavi i lepote je potpunost sjedinjavanja snage i ljubavi. Sobzirom da su njihove prirode
različite a suprotnosti se privlače, da bi se održao navedeni sklad potrebno je napraviti
kompromis.

USPEŠNO
DOVRŠENJE,
SELIDBA,
SMIRENJE,
HARMONIJA,
ROMANSA, BRAK I DRUŠTVO.










Potreba za taktičnost i primenu diplomatije,

PRIVREMENO
Zahteva se upornost ali sa odmerenošću,
Okončanje stvari koje zahtevaju težak i mukotrpan rad,
Uspostavljenje mira među zavađenim stvarima,
Povratak domu ili kupovina kuće,
Počasti, dobitak, veselje, kompromis,
Uspešan završetak projekta,
Osećaj mira, sigurnosti i harmonije,
Sigurnost u domu i dobra zarada,
Romansa, venčanje.
ODLAGANJE,
NEISKRENOST,
NESIGURNOST, NELAGODNOST, KONTRADIKCIJE.





Odlaganje srećnog završetka,
Potrebni dodatni napori da bi se obezbedili povoljniji uslovi,
Neiskrenost i netaktičnost,
Nepouzdanost i impulsivnost,
Nesigurnost zbog prevelike zurbe.
75
NETAKTIČNOST,
BORBA PETICA ŠTAPOVA
Geburah, Stauran u Lavu.
Lav postavlja elemenat Vatre u potpunoj snazi i ravnoteži dok Saturn teži da je
potisne i zagorča. Nema granici opsegu ove vulkanske energije.
Simbol predstavlja štap Vrhovnog adepta, pokazujući da autoritet potiče odozgo, da
nije tako ova karta bi bila potpuno pogubna. Na vrhu štapa se nalazi krilati globus Hadit
koji u psihološkom smislu predstavlja čovekovo duhovno središte, jastvo, božansko biće.
Ispod globusa su dve zmije koje na glavu imaju Ozirisovu kapu. Oziris je egipatski bog koji
je ubijen i kasnije vaskrsao.
Čovek da bi upoznao svoje božansko biće, mora da žrtvuje svoj lažni i iskrivljen lik
Ego. Duhovni put se sastoji u izrastanju kroz iskušenja koja su oličena zmijama. Štap kojeg
nosi Vrhovni Adept prošao je kroz sva duhovna i zemaljska iskušenja i spoznao svoje
božansko biće. Dva štapa Drugog ili Višeg Adepta, koji na krajevima imaju glavu Feniksa,
stavraju univerzalnu ideju o razaranju kroz oganj i potono uskrsnuće energije iz njegovog
pepela. Tu je i par štapova Trećeg ili Nižeg Adepta, kao kćeri lotosovih štapova sa
predhodne karte, trojke štapova. On je simbol ljubavi, predanosti i duhovne čistote.
U ovoj karti ipak postji smirujući uticaj Majke. Geburah, uprkos tome što predstavlja
neukrotivu iracionalnu energiju i pomamu, ipak potiče iz blagog i nežnog uticaja ženskog.
Ideja seksualne svireposti je često neraskidivo vezana za božansku prirodu, kao boginju
Kali u hinduističkom sistemu.









BORBA, NADMETANJE, BRIGA, PARNICA, PREPREKA, SVAĐA.
Borba i pogoršanje,
Nadmetanje i suprostavljanje silama koje ograničavaju slobodu,
Naporan rad, istrajnost omogućavaju da se oslobode prepreke,
Preuzimanje rizika kroz konfliktnu situaciju, učimo da izaberemo pravi put,
Sukob da bi se ostvarila svoja idividualna volja kroz savladavanje prepreka,
Strast i spontana ljubavna avantura,
Jačanje kroz duhovne vežbe.
OZBILJNI
PROBLEMI,
PRAVNI
PROBLEMI,
ZAJEDLJIVOST,
NERVOZA, LAŽNI STRAHOVI, KOMPLIKACIJE.







Ozbiljnije teškoće, okrutnost i nasilje, kontradikcije i podivljanje,
Nadmetanje koje može da bude posebno oštro i da ima posledične reprekusije,
Pravne zamke na koje treba posebno obratiti pažnju,
Problem koji nastaje je rezultat naših strahova, „tigrovi od papira“,
Nervoza, stres i beskorisno gubljenje vremena,
Ogorčenost na osobine drugih koje u stvari i mi sami posedujemo,
Problemi u radu sa srcem.
76
POBEDA ŠESTICA ŠTAPOVA
Tifaret, Jupiter u Lavu.
Energija vatre je u potpuno uravnoteženoj manifestaciji u formuli Srednjeg Stuba.
Petica je revolucionarnim žarom skršila zatvorene siline četvorke, ali je među njima došlo
do venčanja čiji je plod Sin i Sunce.
Po dva štapa trojice adepta, Vrhovnog, Višeg i Nižeg su sada skladno raspoređena a
sami plamenovi, kojih ima devet i koji upućuju na Jesod i Mesec, umesto da sukljaju na sve
strane, gore mirnim sjajem kao u svetiljci. Nema kruga koji bi održavao ovaj sistem, on se
poput Sunca sam održava.











TRIJUMF, PRIZNANJE, DOBRE VESTI, NAPREDAK.

ODLAGANJE, NEPOUZDANOST, OHOLOST, DRSKOST, NESIGURAN
Karta trijumfa i uspeha,
Sposobnost, optimizam i iskrenost,
Javni nastupi, pozorište, politika,
Predhodni napori donose uspešne rezultate,
Pobeda posle borbe, uspeh kroz energiju i marljivost,
Uživanje u nagradama i priznanjima,
Dobre novosti u isčekivanju nekog događaja ili projekta,
Pozitivna energija i ispunjenje želja,
Jedinstvo sa partnerom koji potpuno odgovara,
Ljubav i ispunjeni ideali.
PERIOD, PRETERANI PONOS.







Mučenje u okviru tekućih problema,
Nepovoljnji ishod projekta ili događaja,
Problemi u komunikaciji sa drugim ljudima,
Nesporazumi sa kolegama na poslu,
Kašnjenje i strepnja,
Drskost i bezobrazluk,
Oholost zbog bogastva i uspeha.
77
HRABROST SEDMICA ŠTAPOVA
Netzah, Mars u Lavu.
Slab zemaljski, ženski broj i predstavlja narušavanje ravnoteže i gubitak
samopouzdanja. Lav je i dalje u Suncu u punoj snazi ali se primećuju znaci opadanja bez
obzira što nestabilna vatra priziva u pomoć surovu i sirovu energiju Marsa.
Vojska je rastrojstvu, ako bude i izvojena pobeda to će biti skup pojedinaca. Nije
dovoljan samo patriotizam već i ozbiljna organizacija.
Štapovi sa predhodnih karti su potisnute u sredini, oslabljene i bez harmoničke,
organizovane energije. U prvom planu je velika neobrađena batina, motka, nepodobna i
neodgovarajuća za smišljenu, organizovanu borbu. Plameni jezici su raspršeni, napadaju sa
svih strana ali bez odgovarajućeg cilja.

VREME
ISKUŠAVANJA,
SRČANOST,
BORBA,
ŽESTOKA
KONKURENCIJA, SIGURAN USPEH


Suočavanje sa teškoćama i izazovima,
Hrabro suočavanje sa izazovima i održavanje sadašnjeg položaja može da donese
uspeh,






Nadmoćni neprijatelj je pobeđen,

NEDOSTATAK HRABROSTI,PROPUŠTENE PRILIKE, NESIGURNOST I
Velike rezerve snage, integriteta i izdržljivosti,
Napredak u karijeri svim silama,
Prepreke, pretnje i uticaj na podređene kao i njihovo savladavanje,
Pobeda u malim stvarima,
Ozbiljna lična borba.
STRAH






Greške, prepreke i svađe,
Oklevanje koje može dovesti nevolje,
Gubitak samopouzdanja dovodi do gubljenja značajnijih prilika,
Izneverena hrabrost i uzmicanje pred sukobom,
Raspolaganje niskim nivom psihičke energije,
Započinjanje mnogih projekata praćeno nezadovoljstvom i nesigurnošću.
78
BRZINA OSMICA ŠTAPOVA
Hod, Merkur u Strelcu.
Ova mala Atu je u sprezi sa Hodom, koja upućuje na fenomene govora, svetlosti i
elektriciteta. Štapovi su preobraženi u električne zrake, strele iz dve četvorostrane
piramide, koje održavaju ili čak i stvaraju materiju pomoću svoje vibrirajuće energije. Nad
obnovljenim univerzumom, duga prosipa svoj sjaj kao manifestacija čiste svetlosti od
izvora najuzvišenijih vrednosti, na sedam boja spektra koje su međusobno isprepletene i
povezane. Duga simbolički prikazuje stepenice ka nebu, te povezuje zemaljski i božanski
aspekt čovekove prirode.
Karta predstavlja energiju ogromne brzine, štapovi nemaju plamene jezičke, nema
formiranih grubih oblika, jer su ih upili i preobratili u zrake. Električna energija je stvorila
sa druge strane shvatljiv i jasan geometrijski oblik.
 BRZO DELOVANJE, KRAJ ODLAGANJA, DUŽE PUTOVANJE,VESTI
 Put u zemlji ili u inostranstvu,
 Priroda, otvoren prostor,
 Izrazito pojačan životni tempo,
 Brzi nasilni juriši koji nisu niti trajni niti dugog veka,
 Suviše sile koja je naglo primenjena,
 Brzo napredovanje i završetak svih poslovnih aktivnosti,
 Bavljenje sportovima,
 Komunikacija putem nekog tehničkog sistema,
 Porast kreativne i seksualne energije,
 Prijatna iznanećenja u ljubavi,
 Ostvarivanje astralne projekcije i iskustva na višim nivoima egzistencija.








PREVELIKE ŽELJE, LOŠE RASUĐIVANJE, ODLAGANJE
Um i nervni sistem su prenapregnuti,
Brzi juriš kratkog daha,
Svađe, mučenje, neslaganje i nesloga,
Opasnost prebrzog napredovanja,
Nestrpljivost koja vodi do lošeg rasuđivanja,
Domaće rasprave, ljubomora ili seksualna neusklađenost,
Krađa i brzopletost.
79
SNAGA DEVETKA ŠTAPOVA
Jesod, Mesec u Strelcu.
Jesodu neposredan spas donosi vazduh iz Tifareta.Daje silinu formativnog sveta jer je
Jesod još u Jecirahu. Zaratustra :“ Broj devet je sveti broj i dostiže vrhunac savršenstva “.
Promena je postojnost.
Promena jeste postojnost, postojnost je zajamčena promenom, sve ono što bi se u
deliću sekunde prestalo da se menja raspalo bi se u paramparčad. Promena je silovita
energije prirode koja jamči poredak u prirodi. Ni pravu liniju nemožemo nacrtati ukoliko
nam ruka zadrhti.
Obnavlja energiju, predstavlja najpotpuniji razvitak jedne Siline u odnosu na Silinu
iznad nje. Štapovi su preobraženi u strele. Ima ih osam u pozadini a ispred njih je jedna
glavna strela. Na njenom vrhu je Sunce a na donjem Mesec kao pogonska snaga, jer je
putanja Strelca na Drvetu Života spoj Sunca sa Mesecom. Ima deset plamenova koji
ukazuju da je energija usmerena naniže.








UNUTRAŠNJA SNAGA, STABILNOST, PRIVREMENA SIGURNOST
Ogromna i čvrsta, herkulesna snaga,
Stabilnost i napredak,
Pobeda kroz borbu i energiju, kojoj je predhodila strepnja i strah,
Jaka i snalažljiva ličnost koja ima krajnju fleksibilnu odbranu,
Spremnost za akciju ali da se čeka pravo vreme,
Zančajni uvidi i znak za savet, dat ili primljen,
Osoba koja mora da zadrži popustljivi stav i da upotrebi jake temelje da bi
napredovala,



Duhovna postignuća,








SLABOST, ODLAGANJE, BOLEST, NEVOLJA
Kontakt sa uzvišenim i kreativnim,
Ogromna ekspanzija koja se proširuje na sve okolne karte.
Tražimo podršku od ljudi koju nam nemogu pružiti,
Nedostatak inicijative i fleksibilnosti,
Tvrdoglavost koja dovodi do loših ishoda,
Neophodni su novi pristupi i sposobnost prilagođavanja u promenljivim uslovima,
Problemi i zakašnjenja,
Barije ispred nas,
Loše zdravlje.
80
UGNJETAVANJE DESETKA ŠTAPOVA
Malkut, Saturn u Strelcu.
Malkut je kraj energije, van formativnog sveta gde su stvari elastične, ona je u sredini
sveta Assiaha. Sada nema više nikakvih planetarnih atribucija za razmatranje.
Karta prikazuje Silinu odvojenu od njenih duhovnih izvora. To je slepa Silina,
najsilovitiji vid određene energije, bez ikakvih dodatnih uticaja bilo koje sfere. Plameni
jezici u pozadini karte su podivljali. To je vatra u najrazoranijem vidu.
Ugnjetavanje je primer šta se događa kada se uvek pribegava sili, samo sili i opet sili.
Dolazi tupa i teška planeta Saturn, gušeći vatrenu, eteričnu stranu Strelca. Strelac ne
odapinje blagostive zrake već pljusak, pljusak nazubljanih kapljica smrti. Vladavina je
prerasla u tiraniju. Osam najobičnijih štapova je ukršteno izražavajući neizmernu moć
Vatre koji su izgubili plemenitost. Krajevi su im pomoću kandži, lišeni autoriteta i
razboritosti izraženih u predhodnim kartama. Napred stoje dva užasna potamnela štapa sa
tibetanskim Dorijama iz Dvojke Štapova, produženih u šipke, energetski izopačena.
Energija vatre je dostigla krajnju tačku, menjajući vidove izražavanja i sad mora biti
transformisana u novi tip energije.

PREVIŠE OBAVEZA, POTIŠTENOST, SAMOŽRTVOVANJE

Teret preteranog rada ,

Samožrtvovanje,

Osoba koja je opterećena svojim ciljevima,

Rastrgnutost između oprečnih poslovnih ili društvenih zahteva,

Lični pritisci i problemi koji se moraju hitno uzeti na razmatranje,

Potreba da se preuzme odgovornost za sebe i druge oko sebe,

Zlovolja, laganje, tvrdoglavost i brzina u činjenju zla,

Okrutna i ohola sila usmerena za postizanje isključivo sebičnih ciljeva,

Zloupotreba vlasti.

PREVELIKI TERET, NEPOVERENJE, ISCRPLJENOST, DOMINACIJA

Nametanje volje i tiransko vladanje,

Paralisanost zbog obaveza koje trebamo uraditi u kratkom vremenu,

Iscrpljenost i nedostatak životne energije,

Mučenje pod pritiskom preteranog rada kojeg je osoba sama sebi nametnula,

Nepoverenje prema kolegama i nevoljnost da se odgovornost prenese na druge,

Dvoličnost, teškoće i intrige,

Izdaja, hulja i podlost,

Zanemarivanje ličnih potencijala.
81
KOREN SNAGE VODE
AS PEHARA
Keter, Izvor moći Vode.
Elemenat vode u najtajnovitijem i najizvornijem obliku. Ona je ženski komplement
Asa Štapova, izvire iz Yona i Meseca, te predstavlja suštinsku predstavu Svetog Grala.
Karta prikazuje rađanje vodene moći.
U tamnom moru Binaha, Velike Majke, na belom lotosu nalazi se pehar čiji sadržaj
biva posvećen Svetim Duhom i najčistijom božanskom energijom koja dopire iz Ketera. U
njemu se nalaze tri kruga, koje sjedinjavaju tri svete tečnosti, Vodu, Krv (Vino) ili Ulje, sve
u zavisnosti od željenog simbolizma. Oni predstavljaju i tri Eona kroz koje prolazi ljudska
evolucija, matrijarhat, patrijarhat i doba deteta, odnosno Eon Izide, Ozarisa (Hrista) i doba
deteta Horusa (era Vodolije). Na dnu karte je Mesec koji može u sebi da začne i stvori
druga obličja sopstvene prirode.











SREĆA, DUBOKI ODNOSI, KREATIVNOST







EMOTIVNI POREMEĆAJI, NESIGURNOST, BRIGA
Početak veoma povoljnog perioda radosti, sreće i ljubavi,
Prvi korak u zbližavanju sa voljenom osobom,
Ljubavna avantura,
Romansa ili brak,
Bliska prijateljstva,
Plodnost i rođenje deteta,
Izlivi kreativnosti i duhovna iskustva, duševna snaga,
Veselje i slavlja,
Intuicija, senzitivnost, vidovitost i ekstrasenzorna percepcija,
Ozdravljenje.
Emotivni prevrat u životu posmatrane osobe,
Nesigurnost i nezadovoljstvo,
Raskid veze,
Nestabilnost i sterilnost,
Nenagrađena ljubav, lažno srce,
Preosetljivost.
82
LJUBAV
DVOJKA PEHARA
Hokmah, Venera u Raku.
Predstavlja Reč i Volju. To je prva manifestacija, gde se elemanat javlja u svom
prvobitnom skladnom stanju, ne računajući Keter koji je potpuno skriven. Sobzirom da se
radi o Vodi, prva manifestacija je i očekivano Ljubav, koja vraća jedinstvo iz podeljenosti.
Rak je kuća Meseca a u tom znaku Jupiter je egzaltiran, to su tri najblagonaklonije planete.
Pošto se broj Dva odnosi na volju, ova karta se može nazvati i Gospod Ljubavi pod Voljom.
Ona izražava harmoniju muškog i ženskog koja zrači žarom radosti i ekstaze.
Dva pehara koje napaja blistavo prozračna voda iz ružičasog lotosa, koji pluta na
površini mora izrastajući iz još jednog lotosa oko čije se stabljike obavijaju dva delfina je
prikaz forme ljbavi. Delfin po grčkoj mitologiji bio je pratilac Afrodite, boginje ljubavi i
lepote, koji samim tim nagoveštava i alhemijsku moć voda, odnosno intuicije i osećanja.





ODNOSI, ROMANSA, SKLAD
Sklad muškog i ženskog,
Veridba, razumevanje, saradnja i brak,
Trajni i srećan ljubavni odnos,
Partnerstvo, snažan odnos sa nekim da koga vam je veoma stalo i u kojeg imate
veliko poverenje,



Ostvareno jedinstvo sa drugim ljudima,

PROBLEMATIČNI ODNOSI, NESPORAZUM, LAŽNO PRIJATELJSTVO,
Veselje,
Privlačno zapošljavanje i uspešno razumevanje i saradnja sa kolegama.
NESREĆNA LJUBAV






Ludost i rasipnost,
Ljubav koju smo prestali želeti,
Svađe i nerazumevanje sa partnerom,
Opozicija, nerazumevanje i razjedinjenje.
Kraj odnosa ličnog ili profesionalnog,
Opreznost u donošenju naglih akcija i odnosa, zbog kojih se kasnije možemo teško
zažaliti.
83
OBILJE TROJKA PEHARA
Binah, Merkur u Raku.
Simbolizam razumevanja, ideja je oplođena i obrazovan je trougao. Stabilnost koju
niko ne može poremetiti ali se može oploditi i roditi nešto treće. Trojka pehara može nositi
i naziv Gospod Obilja, ideja ljubavi je sazrela i dolazi se do potpunog razumevanja boja koje
do sada nije moglo biti. Merkur je Volja ili Reč sve Oca, ali i vodič duša Mrtvih. Binah
Veliko More je Mesec u jednom aspektu ali Saturn u drugom. Ova karta zahteva
instančanost interpretacije. Poruka je jasna, dobre stvari u životu i pored njihovog uživanja,
ne smemo imati u potpunom poverenju.
Ovo je Demetrina ili Persefonina karta. Iz osam žutih lotosa vodena energija,
prelivajući se puni tri pehara sačinjenih od crvenih i zrelih šipaka. Šipak je plod kojim je
Demetra, boginja žita i plodnosti, hranila svoju kći Persefonu dok je boravila u Plutonovom
podzemnom carstvu.







RADOSNE VESTI, PROSLAVA, KREATIVNOST
Velika sreća,
Plodnost, čulnost i sreća,
Radosne novosti i zadovoljstvo,
Zabave i proslave, zbog završetka projekta ili rođenja deteta,
Privlačimo osobe sličnih sklonosti,
Osoba koja se oseća sigurno, napredno i ispunjeno i koja želi da je podeli sa drugim
ljudima,






Ljubaznost i darežljivost,

SEBIČNOST,
Sastanci ljubavnika i partnera,
Rast psihičkih talenata,
Rešenje nekog problema i zaključak,
Uteha i ozdravljenje,
Posedovanje intuicije koja može da pomogne drugim ljudima.
PREPUŠTANJE
ZADOVOLJSTVIMA,
LENJOST






Sebičnost i iskorišćvanje drugih,
Niskost duha i netolerantan stav,
Gubitak prestiža i nerazumljiv karakter,
Preterivanje u jelu, piću i čulnom zadovoljstvima,
Lenjost i rasipnost,
Slabo pamćenje.
84
RASIPNOST,
RASKOŠ ČETVORKA ŠTAPOVA
Hesed, Mesec u Raku.
Razlika broja Tri od broja Četiri je kompleksna. Četvorka je „ispod Bezdana“, što
znači stvrdnjavanje, materijalizovanje. Stvari se manifestuju i izražava se Vladavina
Zakona. Energija Vode jeste uređana, uravnotežena i trenutno stabilna ali gubi prvobitnu
čistotu koncepcije. Mesec jeste u Raku, no sam Rak je u takvom položaju koji uključuje
izvesnu slabost, prepuštanje požudi. Ovo teži da se unese seme raskola i raspada u plod
užitka.
Iz ružičastog lotosa sa višestrukim stabiljkama, vodena energija neravnomerno puni
četiri pehara, koji su postali mnogo čvršći i masivniji. More je uzburkano a nebo tamno.
Slika nagoveštava ideju neuravnoteženosti i narušenog sklada.





DOSADA, NEZADOVOLJSTVO
Ostvarivanje stabilnije veze,
Trenutni periodi sreće koji se mogu ali i nemoraju nastaviti,
Izbor između alternativnih mogućnosti,
Dobro u životu jedne osobe ali umesto pozitivnih osećanja to stvara osećaj dosade i
apatije,

Sigurnost življenja ali nedostaje osećaj uzbuđenosti te život postaje ustaljen i
žabokrečan,

Neophodna je procena sopstvenog života i postavke novih ciljeva da bi se odredili
novi pravci, nove stimulacije i izazovi,












Simbol je suviše pasivan da bi predstavljao potpunu i savršenu sreću.
APATIJA, DEPRESIJA
Iznevereno očekivanje i gorko iskustvo,
Peh, odbojnost i gađenje,
Preplavljenost osećanjima,
Zavržetak perioda sreće,
Promenljiva raspoloženja i osećanja,
Prepuštanje željama i emotivni izlivi,
Umor, averzija, promenljiva raspoloženja i osećanja.
Nesposobnost za novu ljubav jer smo se vezali za neku osobu iz prošlosti,
Romatični doživljaju koji narušavaju svakodnevne poslove i planove,
Nezadovoljstvo osobe trenutnim načinom života ali i postojećom željom za nove
mogućnosti, saznanja i poznanstva,


Samožaljenje i letargija koje postaju sve teže i onemogućavaju neophodne promene,
Okružuju nas nepouzdani ljudi.
85
RAZOČARENJE PETICA PEHARA
Geburah, Mars u Škorpiji.
Ideja kretanja koja dolazi u pomoć
ideji materije, izaziva poremećaj statički
uravnoteženog sistema. Sada se sručuju oluje i pritisci. Geburah je Vatreni znak dok je
Škorpija Vodeni, te je uspostavljenja prirodna antipatija. Mars je postavljen na najnižoj
ravni Geburaha kao sirov nalet Vatrene energije Rubeusa dok je Škorpija takođe u
najgorem aspektu, nagoveštava moć Vode da izaziva truljenje. Jaki muški uticaji na
prikazuju pravo propadanje, već početak razaranja, tako da je predviđeni užitak osujećen.
Ovo se ne smatra previše „zlim“, možda je nešto malo jače od oklevanja ljudi da ustanu od
stola posle ručka i ponovo se late posla. Ideja da inercije i neosetljivosti moraju biti obeležje
mira se podrazumevaju. Ovde Vatra uživa u izobilju energije, dok je Voda Zadovoljstva po
prirodi mirna, zato se svaki poremećaj spokoja može smatrati jedino nesrećom.
Pet praznih pehara oblikuju obrnuti pentagram. Sa jednim krakom na gore on oličava
mikrokosmos, odnosno čoveka koji je usmeren duhovnošću i jedinstvu sa vaseljenom. Kada
je obrnut, on pokazuje biće koje je svojim duhom zaronjeno u materiji i involuciji,
simbolizirajući trijumf materije nad duhom, umesto da teži ka samorazvoju i u skladu sa
božanskim. Stabljike lotosa trgaju pomahniti vihori, more je jalovo i ustajalo. Vodena
energija je isparila i za sobom ostavila močvarni talog. Lotosima opadaju latice, pehari su
potpuno prazni a listovi sasušeni. Nebo je plameno i vrelo, vodena je isparila.








GUBITAK, ŽALJENJE, NOVA NADA
Smrt ili kraj radosti,
Brak ili prijateljstvo bez stvarne vrednosti,
Distanciranost od ljudi koji nas povređuju,
Dobra dela vraćena lošim postupcima,
Karta gubitka i razočarenja posebno u ličnim odnosima,
Mnogobrojni nepredvidljivi strahovi iz neočekivanih izvora ili mesta,
Bez obzira na strahove sačuvajte samoću, budite pozitivno usmereni i razmišljajte o
budućim projektima koji će vas usrećiti,


Osoba koja gradi bolju budućnost poučena prošlim iskustvima,








BUDUĆNOST PUNA NADE, UČENJE IZ PROŠLIH DOGAĐAJA
Pozitivan stav ipak omogućuje prevazilaženje žaljenja i pronalazak nove nade.
Nesrećna ljubav i prekid romanse,
Samoća i nezadovoljstvo,
Gubitak, prevara i izdaja,
Iracionalni strahovi,
Ponašanje po principu „sve ili ništa“,
Negativni karmički dugovi među osobama koje su vezi,
Zapaljenja i bolesti genitalnih oragna.
86
ZADOVOLJSTVO ŠESTICA PEHARA
Tifaret, Sunce u Škorpiji.
Sunčeva silina, ogoljena ali uravnotežena rukovodi tipom truljenja koja je u znaku
Škorpije koji je temelj sveukupne plodnosti, svog života.
Tifaret je jedana od najvažnijih Sephira, ona je središte čitavog sistema, jedina je
ispod Bezdana koja je u vezi sa Keterom. Neposredno je podupiru Hokmah i Binah kao i
Hesed i Geburah. Time je praktično osposobljen za vladavinu nad donjim Sephirotima,
uravnotežen je i horizontalno i vertikalno. U planetarnom sistemu predstavlja Sunce a u
formuli Tetragramatona Sina, svest u najskladnijem i najuravnoteženijem vidu. Ovde je
užitak potpuno harmoničan a naročito što ovom kartom vlada Škorpija, jer je u pitanju
Voda odnosno Pehari,
koja zadovoljstvo potpuno upotpunjuje. Ideja karte je
podrazumevano blagostnje i sklad prirodnih silina bez trunke naprezanja ili muka,
lagodnost i zadovoljstvo. Jedna je od najboljih karti u čitavom špilu.
Šest lotosa, njihovih stabljika igra, pleše nad uzburkanim morem dok se voda sliva iz
cvetova u pehare koji nisu prepunjeni kao u karti ispod, u Devetki pehara. Vazduh je
ispunjen vlagom dok nam slika nagoveštava ideju opijene radosti vodenog elementa.
 USPOMENE, OBNAVLJANJE VEZA
 Obnova i preporođenost u psihičkom i fizičkom smislu,
 Obnavljanje veza sa starim prijateljima, ljubavnicima,
 Veliki životni sklad koji je ukorenjen još u daljnoj prošlosti,
 Prošli napori ili vezivanja sada donose plodove koje osoba uživa u zadovoljstvu,
 Novi posao ili promena mesta stanovanja,
 Plemenitost i talas nove inspiracije,
 Udobnost i blagostanje,
 Domaća sreća,
 Seksualno zadovoljstvo.

ZIVLJENJE U PROŠLOSTI, SAMOZAVARAVANJE, NEOČEKIVANI
DOGAĐAJI






Osoba koja previše živi u prošlosti,
Bekstvo od sadašnjih problema u utočištvu i sećanju na stara dobra vremena,
Nostalgija sprečava preduzimanje neophodnih koraka koji rešavaju probleme,
Borba za prestiž i status,
Pijanstvo i raspustan život,
Sujete, uvrede i nedostatak znanja.
87
RAZVRAT SEDMICA PEHARA
Necah, Venera u Škorpiji.
Položaj je dvostruko neuravnotežen, van Središnjeg stuba i dole u dnu Drveteta.
Veliki je rizik toliko se spustiti u iluziji i to mhnitom borbom. Najveći propast koja može da
pogodi Veneru je gubitak njenog Nebeskog porekla. Sedmice predstavljaju degeneraciju
odgovarajućeg elementa pri čemu se ističe njihova najveća slabost.
Karta Razvrata nosi jednu od najgorih ideja, njeno sredstvo je otrov a cilj ludilo.
Predstavlja halucinirano stanje u zavisnosti od opojnih droga, predstavlja utapanje u glibu
lažnog užitka. Posebno je opasna što ne postoji ništa što bi je moglo dovesti u ravnotežu,
nema nijedne snažne planete da je izvuče. To je osećaj samoubilačkog raspoloženja, Venera
sledi Veneru a Zemlja se valja u škorpionovoj baruštini.
Sedam uvenulih ljiljana izliva u pehare otrovnu zelenu tečnost. Krin ili ljiljan je
obično simbol čistote, nevinosti i plemićkog dostojanstva, ali je u ovom slučaju vrlina je
ukaljana i izopačena. Lotosi su otrovni i izgledaju kao morski krinovi a umesto vode sa njih
se cedi zelenkasta sluz pretvarajući More u malaričnu baruštinu dok je nebo tmurno i
teško. Pehari se prelivaju u duginim bojama, raspoređeni su u vidu naniže usmerenih
trouglova koji se prepliću povrh najnižeg pehara koji je upadljivo veći od ostalih. Kada se
izgubi nposredan dodir sa Keterom, odstupi li se i za dlaku od osetljive ravnoteže Srednjeg
Stuba, najsvetlije tajne prirode se preobrazuju u gnusne i besramne tajne ukaljane savesti.




















SNOVI I TEŽNJE, KONFUZIJA
Iluzorni uspeh, laganje i neispunjena obećanja,
Konfuzije između realnih mogućnosti i snova,
Vreme ja da se važno odabere koju životnu stazu treba slediti,
Nema pobede zbog tromosti ličnosti,
Gnev, strast, razvrat i nasilje protiv žena,
Prevara u ljubavi i prijateljstvu,
Iskusto preko vizija, slika i osećanja o predhodnim životima,
Fantazije i astralna putovanja,
Ekstaza i vidovitost,
Pijanstvo, trovanje i infekcija.
SAMOZAVARAVANJE,PREVARA,IZDAJA, OPSEDNUTOST SEKSOM
Nerealna procena sadašnjih okolnosti,
Loše procene životnog izbora sa ozbiljnim posledicama,
Vrema je da se osoba napokon spusti na zemlju,
Neuzvraćena ljubav koja se zasniva samo na seksualnoj privlačnosti,
Izdaja, prevara, neistina, nasilje,
Pijanstvo i neverstvo,
Opsednutost, sujeta i spiritualizam,
Trovanje i infekcija.
88
NEMIR OSMICA PEHARA
Hod, Saturn u Ribama.
Osmice predstavljaju melem za greške sedmica. Zlo je počinjeno a sada sledi reakcija
na njega. Savršenstvo u ovim kartama je nemoguće ali su one ipak oslobođene suštinskih i
izvornih gršaka kao kod sedmica.
Pokazuje se uticaj Merkura a još više i povezanost karte sa Saturnom u Ribama. Ribe
predstavljaju mirnu ali ustalalu vodu a Saturn je potpuno umrtvuljuje. Voda se na javlja u
vidu Mora nego lokava. Lotosi su klonuli, žedni sunca i kiše a zemlja je za njih otrov, samo
su dve stabiljke procvetale. Pehari su plitki, stari i izlomljeni, raspoređeni u tri reda od
kojih su gornji prazni pehari. Voda kaplje sa dva cveta u dva središna pehara a on se cedi u
dva donja ne uspevajući da ih napuni. U pozadini karte se vide bare, lokve ili lagune u
razvučenoj otegnutoj pustari koja se nemože obrađivati i gde jedino cvetaju boleštine i
otrovi. Voda je blatnjava, na horizontu podrhtava bledunjava, žućkasta svetlost koju
potiskuju i guše olovno teški oblaci indigo boje. „Crno je gore, crno je dole“.
Ova karta je sam vrhunac neprijatnosti. Njome vlada planeta Saturn, vreme patnji
koja se spustila na Zadovoljstvo a elemenat Vode nema tu silu koja bi se mogla suprostaviti.
Karta predstavlja žurku za koju je sve pripremljeno samo je domaćin zaboravio da pozove
goste ili mu dobavljači nisu isporučili trebovanu robu. Domaćin je u suštini stvari kriv za
sve to jer je organizacija žurke prevazilazila njegove sposobnosti.











PROMENE U NAČINU ŽIVOTA, LIČNI RAZVOJ
Početak perioda novog ličnog rasta,
Privremeni uspeh ali bez daljnih rezultata,
Ravnodušnost pri postizanju uspeha,
Napuštanje predhodnih projekata,
Odbacivanje postojećih odnosa, načina razmišljanja i načina života,
Osoba uprkos stabilnosti i sigurnosti, nije zadovoljna životom,
Stidljivost i skromnost,
Potreba za većim razumevanjem svog unutrašnjeg sopstva i životnog smisla,
Molitva i predanost,
Inicijacija u misterije, period karmičkog pročišćenja.
 NEMARNOST, NEREALNA OČEKIVANJA
 Ravnodušnost i bezvoljnost,
 Lutanje od mesta do mesta,
 Tuga, samoispitivanje, osećanje krivice,
 Nemarnost koja uspostavlja put nesigurnoj budućnosti,
 Upozorenje pri pravljenju velikih životnih projekata koji su na nivou fantazija,
 Beda i emotivna nesigurnost.
89
SREĆA DEVETKA PEHARA
Jesod, Jupiter u Ribama.
Ovo je i broj Meseca čime se jača ideja Vode. Ova karta je veličanstvena svetkovina
vrhunca i savršenstva prvobitne siline Vode. Uticaj Jupitera u Ribama je više nego
blagonakolan, to je blagoslov jer je Jupiter planeta Heseda koji predstavlja Vodu u najvećoj
materijalnoj pojavnoj manifestaciji, dok Ribe ističu spokojstvo Vode.
Ova karta je ekvivalenat Leatitie u Geomantiji i smatra se najboljom i najmoćnijom
figurom od svih šesnaest postojećih.
Devet ljubičastih pehara je obilno ispunjeno vodenom energijom koja dopire iz žutih
lotosa. Rasporedom pehara u obliku kvadrata naglašena je ideja stabilnosti i bogastva.
Potpuno zadovoljenje je samo seme daljnje putrefakcije, kretanja. Ne postoji nešto
takvo kao što je potpuni mir. Nema odmora od Univerzuma. Promena jemči postojnost.
Postojnost jemči promenu.










SREĆA, ZADOVOLJSTVO, VELIKODUŠNOST







UOBRAŽENOST, POVRŠNOST, NEDOSTATAK SKROMNOSTI
Univerzalna ljubav,
Nada i blagostanje,
Period dobrog stanja, zadovoljstva i velike sreće,
Razumevanje i sklad sa srodnim dušama,
Kreativnost u velikom usponu,
Predhodni napori donose nagrade i uspešan završetak stvari,
Zadovoljstvo i društveni napredak,
Ljubaznost i predanost,
Simpatija i požrtvovanost.
Uobraženost i samozadovoljstvo,
Ignorisanje nekog problema zbog kojeg se kasnije može zažaliti,
Nadmenost i taština,
Lažna sloboda i lažni uspeh,
Zabune i materijalni gubitak,
Sporovi i opozicija.
90
ZASIĆENOST DESETKA PEHARA
Malkut, Mars u Ribama.
Vodeni znak je utonuo u mirni san, ali u njemu gaji Marsovu žestinu da bi ga
podvrgao truljenju. „Dok mu strela jetru ne prostreli“. Traganje za užitkom krunisano je
savršenim uspehom gde neprestano uviđamo da stekavši ono što smo želeli, naposletku
uopšte ne želimo, već moramo i platiti.
Raspored pomalo zarđalih pehara predstavlja glif Drveta Života. Pehari su nakivljeni i
nepostojani. Voda teče iz tri vrhunska Sefirota dok se iz pehara sa velikog lotosa koji se
nadvio nad celim sistemom, voda se preliva iz jednog u drugi. Delo vode je izvršeno i
nagoveštava se poremećaj. On dolazi zbog dejstva Marsa u Ribama. Mars je gruba i
razdirajuća silina koja nezadržljivo nasrće na svako organizovano savršenstvo. Njegova
energija je dijamentralno suprotna sa energijom Riba koja je blaga i produhovljena.








POSTIGNUĆE, PORODIČNA SREĆA, DOBAR BRAK









NAPETI ODNOSI, POREMEĆAJ, TUGA
Skladni porodični odnosi,
Emotivno posvećenje,
Dobijanje časti,
Uvećavanje imovine,
Postignuće nekog cilja koje donosi veliku sreću i ispunjenje,
Različiti stavovi su pomireni,
Najpovoljniji period za venčanje ili ujedinjenje.
Tenzija i poremećaj srećne zajednice,
Prilično burni odnosi unutar porodice, sa prijateljima, partnerima,
Opravdano depresivna i izneverena osećanja,
Raspuštenost i pokvarenost,
Neobuzdanost i rasipnost,
Gubitak prijatelja, peh i nesreća,
Dosada i nemotivisanost,
Sitost i sujeta.
91
KOREN SNAGE VAZDUHA
AS MAČEVA
Keter, Izvor moći Vazduha.
Rezultat je spajanja Vatre i Vode i lišen je čistote svojih prepostavljenih roditelja. To
je prva karta koju neposredno može da pojmi normalna svest Čovečanstva. Simbol
Vazduha je Vetar „što duva kud ga je volja“. Nedostaje mu usresređenost Volje Vatre da se
sjedini sa Vodom, nema odgovarajućih strasti prema Zemlji te postoji očigledan deficit,
nedostatak samostvaralačkog impulsa. Kada je pokrenut od strane svog Oca i Majke,
njegova moć je strahovita, odmah napada svoj cilj nasuprut svojih roditelja koji sa svojim
istančanijim i plemenitijim karakterom to nikako ne mogu.
Sin Očev i Sunce je prva emanacija stvaralačkog Falusa. Izvire neposredno iz svoje
Majke Binah posredstvom putanje prefinjenog intiutivnog oseta dok mu Otac, Hokmah
šalje životni dah putanjom velike Majke i Zvezde, naše dame Nuit, tako da do njega
stvaralački podsticaj dopire sa svih strana i svim mogućim sredstvima. I napokon od
Ketera, spušta se Prosveštenica, trojna luč Inicijacije.
Mač vrhovnog Adepta razdvaja oblake gasa i pare koji su nastali stvaranjem kosmosa.
Oštrica mača je u središtu dijademe od 22 kraka, koje osvetljava zvezdano nebo. Ona je
božanska svetlost Ketera čijim izlivanjem nastaju deset Sefirota i 22 staze Drveta Života.
Oštricamača se nalazi u Keteru iskazujući jedintvo Oca i sina, odnosno Vau princip. Na
maču je grčkim slovima ispisana Telema što znači Volja ili svesno usmereno delo.



















MENTALNI FOKUS, NOVI POČECI, USPEH
Snaga, energije, trijumf, moć i novac,
Lična snaga i mudrost koju smo stekli kroz patnju i iskušenje,
Visok nivo mentalne jasnoće i intelektualnog fokusa,
Osoba je snagom svoje volje prevazišla prepreke na putu,
Magijski uticaj i velika prizivna snaga,
Pravljenje planova za budućnost,
Potvrđivanje pravde i podrška božanskom autoritetu,
Ljubav sa dubokim osećanjima.
ZLOUPOTREBA MOĆI, NEPRAVDA
Mač gneva, kazne i žalosti,
Poraz, krah i tiranija,
Bolest, unutrašnji sukob,
Žrtvovanje i briga,
Antagonizam u okviru čovekove životne filozofije,
Osoba previše racionalna koja ne želi da gazi tuđa osećanja radi svojih ciljeva,
Zloupotrebljavanje svoje intelektualne suuperiornosti radi nepoštenom ponašan,
Pravni problemi i problemi sa vlastima,
Prizivanje demonske snage koja ga čini strašnim simbolom zla.
92
MIR DVOJKA MAČEVA
Hokmah, Mesec u Vagi.
Ova karta vlada nad svim manifestacijama intelekta i podložna je promenama kao
nijedna druga.predstavlja uzburkanost, uznemirenost u najopštijem smislu kao posledica
sukobljavanja Vatre i Vode pri njihovom venčanju. Uzvišenost i čistota Hokmaha je tolika
da Energija ostaje iznad mogućeg naleta raskola. Mesec je promena ali Vaga
teži
uravnoteženosti.
Na karti su prikazana dva ukrštena mača, ujedinjuje ih plava ruža sa pet latica, čiji
broj ukazuje da je mir ostvaren posle borbe. Ruža predstavlja uticaj Majke čiji skladni uticaj
utišava latentni antagonizam koji je prisutan u garnituri Mačeva. Ruža isijava bele zrake,
stvarajući geometriju koja ističe uravnoteženost i hirmonizaciju simbola. Drške mača su
ukrašene anđeoskim figurama koje kleče u molitvenom položaju. Iznad i ispod prikazana
su dva mala mača koji naglašavaju ideju promene u ravnoteži.










RAVNOTEŽA, MIR UMA, RAZREŠENJE KONFLIKTA







NEPOMIRLJIVE RAZLIKE, DISHARMONIJA
Predstavlja uspostavljenu harmoniju i pomirenje,
Obnovljeni mir,
Duhovni uvidi,
Snaga i radost posle borbe i bola,
Uravnoteženje dveju suprotnih sila ili problema,
Posredovanje do časne nagodbe,
Osećaj mira i olakšanja posle unutrašnje borbe između srca i razuma,
Ukazivanje pomoći slabijima,
Potreba za intelektualnom stabilnošću i hladnokrvnoću u datoj situacijij.
Žrtvovanje i briga,
Napetost i povrede, unutrašnji sukobi,
Dvoličnost, laž i lažna izjava,
Perfidnost, izdaja i obečašćenost,
Nepomirljive razlike koje dovode do sukoba i konflikta,
Pomankanje takta i postavljanje pitanja u pogrešno vreme.
93
TUGA TROJKA MAČEVA
Binah, Saturn u Vagi.
Nestabilnost vazdušnog
svojstva stvari koja se psihološki manifestuje preko
univerzalne tuge o osobini melanholije.
Binah nije ovde blagonakolna Majka koja kompletira Trojstvo sa Keterom i
Hokmahom. Ovde predstavlja tminu Velikog Mora, predstavljena vladavinom Saturna u
Vagi. Ova karta je tamna i teška, tajnovita i perverzna.
Veliki mač Adepta i dva manja izvijena mača ukrštaju se u žutoj ruži i razaraju je. U
pozadini su teški i tmurni geometrijski oblici koji oličavaju haos, patnju i povrede, oluja
koja vreba u neumoljivoj noći.











ODVAJANJE, NESREĆA, NOVI POČETAK


BOL, GORČINA, PRODUŽENA OTUĐENOST
Osećaj dubokog bola,
Razmirice, selidbe i rasturanje,
Preosetljivost, tuga, bol i suze,
Prelaz u novi početak koji je praćen bolom i osećajem otuđenosti,
Životni konflikti koji su uzrok, rezultat kraja partnerstva, ličnog ili profesionalnog,
Radovanje u zlim zadovoljstvima i varljivost u rečima,
Osećanje da nemamo svoj dom i sigurnost,
Sebičnost i razuzdanost,
Mentalna konfuzija i gubici,
Fizička iscrpljenost i oboljenje bubrega.
Negativne crte uspravne karte su pogoršane, povrede i odvajanja još dublja, bolnija
i ogorčenija,




Neuračunljivost,
Nered, zabuna i melanholija,
Griža savest,
Žalosna situacija trajaće duži vremenski period.
94
ZATIŠJE PRIMIRJE ČETVORKA MAČEVA
Hesed, Jupiter u Vagi.
„Snažan naoružani čovek koji čuva mir u kući“. To je slika nastajanja društvenog
uređenja na temelju vojnog klana.
Hesed koji se ispoljava u kraljestvu intelekta upućuje na Jupiter koji vlada Vagom.
Skupu ovih simbola ništa se na suprostavlja tako da ova karta prikazuje ideju vlasti u
intelektulnom svetu. Predstavlja utočište nad mentalnim haosom, odabranog na
proizvoljan način i zalaže se za dogovorom.
Četiri mača smešteni su u uglovima krsta Sv.Andreje, koji simbolički prikazuje da je
žrtva prineta i da je osoba ponovo uspostavila fizički i duhovni sklad posle nesreća koje su
je snašle u trojku mačeva. Njihov oblik ukazuje na nepomičnost i krutost. Vrhovi oštrica
uranjaju u ružu sa 49 latica koje predstavljaju socijalnu harmoniju.
Nemarni i strašljivi umovi nesposobni da reše sopstvene probleme sa radošću
pozdravljaju ovu politiku pomirljivosti. Kao i uvek Četvorka je nagodba, nema opravdanja
za predah u uznemirenosti koju najavljuje Petica koja ne krije ništa što bi obećavalo
napredak, njene statičke obmane se navrat-nanos sunovraćuju u kovitlac predstojećih
događaja, ishod je sušta zbrka koju obično najavljuje odurno zaudaranje. No tako mora biti.









ODMOR, POVLAČENJE, IZLEČENJE
Predah od problema bar privremeno,
Odmor i oporavak od stresa i tenzija odlaskom na usamljeno mesto,
Oporavak od bolesti,
Odmor posle neprilika ili napornog rada,
Korak po korak radi oslobađanja problema,
Analiziranje situacije i sakupljanje energije,
Predah, mir, vedrina i obnavljanje životnih snaga,
Molitva ili meditacija.
 IZOLACIJA, ODBAČENOST, ISKLJUČIVANJE
 Stah od stvarnosti,
 Mentalna preosetljivost zbog preživljenih nedaća,
 Želja za vraćanjem onog šta je izgubljeno,
 Prevelika usamljenost i izolacija koja negativno utiče na osobu,
 Odbijanje izolacije koja je nametnuta.
95
PORAZ
PETICA MAČEVA
Geburah, Venera u Vodoliji.
Nedostajalo je dovoljno moći da se održi oružani mir Četvorki. Sukob koji je izbio
mora da znači Poraz jer je prvobitna ideja Mačeva, ispoljavanje rezultata ljubavi između
Štapova i Pehara.
Uzrok propasti je pre slabost nego očekivani višak snage. Intelekt je oslabljen
sentimentom Venere te je uzrok Poraza pacifizam, mada je možda upletena i izdaja.
Pet odlomljenih i zarđalih mačeva, iskrivljenih i polomljenih vrhova obrazuju obrnuti
zlokobni pentagram. Situacija je sve gora jer se balčaci međusobno razlikuju, nepovoljno
postavljenim simbolima elemenata (krune, šestice, zmije, ruže i ribe).

PORAZ, NISKO SAMOPOŠTOVANJE

Karta konflikta i poraza,

Neuspeh, poraz i teskoba,

Sukob je završen i rešen na štetu ličnosti,

Bitka koja je izgubljena i primoranost osobe na lečenje i vidanje rana,

Okrutnost, nezahvalnost i nepouzdanost,

Degradacija i uništavanje bližnjih,

Smenjivanje i opoziv,

Otuđenost, sebičnost i mentalna destuktivnost,

Vrlo niski nivoi ponosa i samopoštovanja,

Opasnost da se upadne u zamku ciklusa negativnih misli i stavova,

Pazite na svoje reči ili izaberite ćutanje,

Dostojanstveno prihvatanje poraza omogućuje prevazilaženje osećaja poniženja i
stvara uslove za nove početke,

Nesreća i siromaštvo,

Silovnje, obeščašćenost i besramnost.





OBMANA, ZLOBA
Maliciozno, razdorno ili ne-etničko ponašanje bilo same osobe ili prema njoj,
Osećanje žalosti koje se lako i brzo javlja ali ne traje dugo,
Rizik gubitka i štetovanje,
Prevara, pogreb ili sahrana.
96
NAUKA ZNANJE
ŠESTICA MAČEVA
Tifaret, Merkur u Vodoliji.
Elemenat uspeha obraća se ideji podeljenosti i svađe, to je inteligencija koja je
postigla svoj cilj. Tifaret pokzuje potpuno upostavljenje i ravnotežu ove karte, sobzirom da
se i sam um odnosi na broj Šest. Merkur u Vodoliji predstavlja nebesku energiju koji vrši
uticaj na čoveka pokazujući tako inteligenciju i humanost.
Savršena ravnoteža svih mentalnih i moralnih oblika koja se teško stiču a još teže
zadržavaju u ovom svetu večito podložnim promenama iskazuje ideju Nauke u njenoj
najpotpunoj interpretaciji.
Vrhovi šest mačeva dodiruju se u središtu ruže. Ruža je u zlatnom krstu, krst je u
krugu a krug u šest kvadranta. To su svi simboli mandale koji su po svom značenju savršeni
i često se zbog toga koriste u meditaciji. Balčaci mačeva obrazuju heksagram, simbol
kosmosa a načinjeni su od različitih metala koji su svojstveni odgovarajućih planeta. Malim
strelicama prikazani su pravci kretanja elementarnih i planetarnih sila.












BOLJA BUDUĆNOST, ZAOSTALE TEŠKOĆE, PUTOVANJE
Ravnoteža mentalnih i moralnih svojstava,
Perspektiva boljih vremena koja dolaze,
Učenje, rad i pruzimanje rizika,
Uspešno ploganje ispita,
Miran i potpuno opuštem um,
Usavršavanje i prekvalifikacija,
Fizičko ili duhovno putovanje,
Sklad intelekta i intuicije,
Mentalno kocentrisano aganžovanje koje ostavlja sadašnje probleme i teškoće,
Savladavanje problema koja omogućavaju novi i bolji život,
Duga putovanja preko vode.
 ODUGOVLČENJE, OGRANIČENO OLAKŠANJE
 Odbijanje da se osoba suoči sa problemima,
 Polovična rešenja donose privremena olakšanja a problem ostaje,
 Sećanja na konflikt koji se desio u prošlosti,
 Ispovest, objava.
97
UZALUDNOST JALOVOST SEDMICA MAČEVA
Necah, Mesec u Vodoliji.
Slabija karta od Sedmice Štapova.
Ima pasivan znak, pasivnu planetu. Nalik je
reumatičnom bokseru koji se priprema za „povratak na ring“ posle višegodišnje pauze.
Njen vladar je Mesec tako da se i ono malo energije koje se poseduje svodi se na maštarije,
sanjarenje a te je potpuno nesposobno za istrajan i uspešan rad.
Intelektualni slom nije toliko silovit kao u Petici, jer ovde ima kolebanja, želje za
nagodbom, izvesne trpljivosti. Ukoliko se vodi loša politika u određenim okolnostima
posledice mogu biti katastrofalne nego ikad. To je uvek neizvesno jer žestoke, pomamne
siline koje napadaju intelekt tretiraju ga kao svoj prirodni plen.
Šest malih mačeva, na čijim balčacima su simboli planeta, raspoređenih u obliku
polumeseca, napadaju jedan veliki mač koji predstavlja planetu Sunce, odnosno Tifaret.
Vrhovi oštrica presecaju se u tački ispod središta karte, dodirujući oštricu velikog mača.
„Dva loša ubiše Miloša“, mada ovde šest napadača obuzdavaju Džina. Ova karta pokazuje
situaciju kada su pozitivne i negativne sile izjednačene, svaka vuče u svom pravcu, ali ne
može nijedna da nadvlada.







NEPOZNATI PROTIVNICI, IZBEGAVANJE KONFROTACIJE
Stalno protivljenje sa određene strane čiji su pokretači prikriveni,
Poremećeni planovi i ometen napredak,
Osujećenost planova kao i uzaludno nastavljanje,
Samoodbrana protiv negativne energije i uticaja,
Osvešćenje sopstvenog puta duhovnosti kroz bolnu samospoznaju,
Izbegavanjem otvorenog sukobljavanja, pažljivim i marljivim pripremama,
inteligetnim i veštim korišćenjem talenata, možda može da se ipak savlada
nepoznat i moćan protivnik.
 OBAZRIVOST, TAJNI NAPOR, GREŠKE KARAKTERA
 Upozorenje da se ne smanjuje budnost ili napor radi postizanja delemične pobede
nad protivnikom,
 Bojažljivost i neodlučnost,
 Bezvoljnost i nesposobnost za rad,
 Istraga, špijunaža,
 Uvreda i jalov period,
 Sklonost da se izdaju poverljive stvari,
 Brbljivost i blamaža,
 Povreda na putovanju ili u sportu.
98
UPLITANJE SMETNJA OSMICA MAČEVA
Hod, Jupiter u Blizancima.
Kartu sa atribucijama veze Jupitera i Blizanaca, volju ne opterećuje ni unutrašnji ni
spoljni pritisci, već je samo greška u ispoljavanju dobroćudnosti, tamo gde je ona
katastrofalna. Blizanci su vazdušni, intelektualni znak a Jupitera oličava srdačnost i
optimizam. U svetu Mačeva to nije dovoljno, jer ako se dođe do udaranja to mora biti
udarac koji na kolena obara. Ovde postoji još jedan elemenat, elemenat neočekivanog,
elemenat uplitanja, zbog varijabilne merkurijanske prirode, elemenat nepredvidljive
nesreće. Beznačajni događaji od pamtiveka menjaju sudbine carstva, izjalovljuju „ najbolje
smišljene planove miševa i ljudi“. Ovde nema dovoljno revnosti i istrajnosti u stvarima koje
se tiču intelekta i borbe. Volju stalno osujećuju slučajni, nepredvidljivi uplivi.
Dva velika i dugačka mača napadaju šest manjih mačeva, po tri sa svake strane, koji
pripadaju različitim kulturnim tradicijama. To nam nagoveštava ideju zbrke i konfuzije
među silama.











FRUSTRACIJA, OGRANIČENJE, RAZOČARENJE

IZOLACIJA, ZAMKA

Osećaj osobe da je u izolaciji je intezivniji i pesimičniji,

Otuđenost od porodice i prijatelja posle teških svađa,

Neodlučnost između alternativa,

Nema osobe koja bi nas mogla podržati, prošle i stare izdaje,

Zloba, konfuzija, osujećenje želje,

Nikakva akcija ne može da promeni situaciju,

Neočekivana zla sreća, fatalnost i nesrećni slučaj,

Potrebno ja da se osoba oslobodi ovog negativnog ciklusa i da se suoči sa
Blokirana energija,
Sile van kontrole ograničavaju sled dobrih i uzbudljivih prilika i ideja,
Za osobu je najbolje da sačeka i odloži svoje planove dok se situacija ne promeni,
Suviše mnogo sile je primenjeno na sitne beznačajne detalje na štetu bitnih,
Velika lakoća u nekim stvarima a nered u drugim,
Sitnjičavost i težnja ka dominaciji, kritika i klevetenje,
Frustriranost koja dovodi do nemira ili gubitka vere u ostvarenja ciljeva,
Preporučuje se izuzetna odlučnost još u nastanku prvih komplikacija i neprilika,
Nedostatak jakog osećanja ljubavi,
Zatvor i cenzura.
problemima koji je opsedaju,

Oboljenje disajnih organa.
99
OKRUTNOST DEVETKA MAČEVA
Jesod, Mars u Blizancima.
Vrhunac ispoljavanja prvobitnog raskola. Um je u agoniji zbog dejstva Marsa u
Blizancima. Misao je prošla kroz sve faze i zaključak je očajanje, da ništa nikuda ne vodi.
Bez obzira što je Energija vraćena na Središnji stub, na Jesod, mačevi ipak ne
predstavljaju u tolikoj meri čist intelekt kolika je potpuna nestabilnost beživotne strasti.
Strast je utonula u područje neprosvetljenog razuma. To je svet podsvesnih primitivnih
instinkata, psihopataka, fanatika. Intelekt je zamenjen bezdušnom strašću.
Mars u Blizancima oličava grubu razjarenost gladi koja deluje bez obuzdavanja, oblik
je intelektualan ali je narav inkvizitorska. Postoji način da se sa ovom kartom uhvatimo u
koštac, pasivnim otporom, rezignacijom, prihvatanjem mučništva ali daleko nije ni formula
neumoljive osvete.
Sa devet zarđalih mačeva, različitih dužina i usmerenih nadole, čije su oštrice
izkrzane i polomljene, kaplje krv. Prostor je zloslutan i ispunjen belim kapima otrova.,
prošaran suzama i kristalnim oblicima.













MENTALNA BOL, SAMOOSUĐIVANJE, NEZGODE

DUBOKI OČAJ, SUMNJA U SEBE

Upletenost u zamku sopstvenog začaranog kruga očaja i potištenosti,

Nemogućnost izlaska iz kruga bez pomoći sa strane,

Paralisanost sumnjama o sebi,

Um nam ne može pružiti nijedno rešenje date situacije,

Paranoja i strahovi, psihopatološki poremećaji,

Mentalna okrutnost,

Svađa, patnja i bes.
Ekstreman mentalni bol i patnja,
Zabrinutost, depresija i nervna tenzija,
Nezgode i bolesti,
Nasilje i okrutnost,
Očajanje, zabrinutost za voljenje,
Laganje, nepoštenje i kletva,
Mučenje i patnja,
Ludilo i teške dileme,
Ozbiljne i trajne svađe,
Spremnost za ponižavanje upleten sa strahom šta će misliti drugi iza leđa,
Pomoć prijateljima u nesreći,
Patnje koje nam pomažu da rastemo.
100
PROPAST
DESETKA MAČEVA
Malkut, Sunce u Blizancima.
Podučava onome što je davno trebalo da uoče političari a najčešće nisu, ako se
borbapredugo vodi sve se okončava uništenjem. Broj Deset, Malkut kao i uvek predstavlja
vrhunac neoslabljene energije ideje. To je pomahnitali razum, rastrojeni krš bezdušnog
mehanizma, to je logika ludaka i filozofa. To je razum odvojen od realnosti. Iako se ovom
kartom prožima merkurovski vazdušni kvalitet, on služi samo za rasipanje Sunčevih zraka
te je prikaz raspada i remećenja harmonične i postojane energije. Radi se o potapanju
stvaralačkog impulsa, slabosti, truljenju ili opseni koja pogađa samo to načelo.
Blizancima vlada Tot dok je Sunce zaštitnik i pokrovitelj književnosti i umetnosti, što
se uklapa u predhodni zaključak. Deset mačeva, koji su raspoređeni po šemi Drveta Života,
i na balčacima imaju simbole sklada svog vazdušnog elementa, lome središni mač SunceTifaret, koji izrasta iz malog srca. To je slika koja predstavlaja razaranje garniture mačeva
jer je ovaj vid kosmičke energije dostigao krajnju tačku i trenutak svog preobražaja.
Simbol sklada na nivou Ketera je Vaga, koja oličava pravdu, harmoniju i istinu. U
Binahu i Hokmahu to je šestar i peščani sat. Šestar predstavlja neogrničenu pravdu i
transcendetalno znanje. Peščani sat ima simboliku proticanja vremena i smrti kao i
cikličnog ponavljanja života i smrti. Geburah i Hesed su predstavljeni jednakokrakim
krstom koji simbolizuje uravnoteženost i sklad božanskog i ljudskog. Za Necah i Hod je
šestokraka zvezda, od koje nastaje Malteški krst je simbol boga Sunca, ljubavi i pravde. Na
Jesodu je Rak koji predstavlja Mesec, Mesečeva kuća. Na Mlkutu je Zemlja i petokraka
zvezda.

PROPAST, NEUSPEH, NOVA NADA

Neizbežna nesreća i propast,

Strast i požuda, propast i bol,

Situacija puna bola i usamljenosti,

Potpuni neuspeh planova ili poduhvata,

Neophodna je totalna organizovanost da bi smo isplivali iz haosa i rasula,

Rešenje problema je blizu jer iz ovog rušenja osoba može krenuti iznova,

Upotreba moći za postizanje egoističkih ciljeva, zloupotreba vlasti.

POGORŠANJE USLOVA, VELIKI PROBLEMI

Teška situacija koja se može još više pogoršati,

Može biti i prdskazanje smrti u zavisnosti od ostalih karti,

Rat, prekid,

Gubitak sredstava za život,

Sud i zatvor,

Problemi koji se nagomilavaju velikom brzinom, mentalna preopterećenost,

Problemi fizičkog zdravlja.
101
KOREN SNAGE ZEMLJE
AS DISKOVA
Keter, izvor moći Zemlje.
As diskova je lični Hijeroglif princa sveštenika Zveri. Prema tradiciji na jedinice
diskova autor Tarot karti često ostavlja svoj pečat ili lični simbol.
U centru karte nalaze se isprepletani Pentagrami čije stranice obrazuju Točak sa 10
paoka koji čine Dekagon. Sve je to opisano trakom na kojoj piše TO MEGA THERION koji
ukazuje na broj 666. Disk ima šest paunovih krila koji nije samo simbol Zemlje kako je
shvatamo u Novom Eonu Horusa nego i broj Sunca. Paun je ptica koja oličava večnost,
savršenstvo i lepotu. U središtu karte su tri isprepletana kruga koja imaju mnogostuko
značenje, tri eona u evoluciji čovečanstva, tri duhovna kraljestva, tri kabalistička sveta, tri
božanska sefirota. U donja dva kruga upisan je broj 666 a iznad njih su simboli Sunca i
Meseca, nalazi se i treći u kome je rimsko I ili kabalistički Jod. Ova dva simbola potvrđuju
jednakost Oca i Sina. Opisani znak je okružen sa sedmokrakom zvezdom koja ukazuje na
uticaj sedam planeta, a zvezda je u dvostrukoj petaugaonoj geometrijskoj figuri koja se
odnosi na četiri alhemijska elementa plus peti duh. Oni u zbiru daju deset što je broj svetih
sefirota na Drvetu život. Oko oblikovanog desetougla opisan je je krug kao simbol
savršenstva, celovitosti i dovršenja Velikog dela.
Jedinice Diskova su u okviru drugih Tarot špilova predstavljene kao crne i tamne, jer
je zemlja smatrana za kraljestvo patnje i mesto ispoljavanja guste i teške meterije. Krouli je
odstupio od tog pravila i predstavio planetu Zemlju kao zeleno, plodno, radosno i slobodno
područje u skladu sa dolaskom Novog Eona Vodolije ili Horusa za koji je karakterističan
odnos prema slobodi i duhovnosti. Planeta Zemlja je prošla kroz Eon Hrista ili Ozirisa
razapetog i vaskrslog boga i čovek više ne mora da teži božanskom kroz samožrtvovanje.
Nova etapa u evoluciji čovečanstva, doba Deteta, čovek stupa oslobođen krivice i straha od
smrti. Život je slavlje, radost, sreća kroz slobodno ispoljavanje istinske volje „svaki čovek i
svaka žena je zvezda“.














FINASIJSKI DOBITAK,PRIZNANJE, EMOTIVNA SIGURNOST
Materijalni konfor i emotivna sigurnost,
Dobitak i investiranje u budućnost,
Finasijski dobitak u vidu nasledstva ili dobrog urađenog posla,
Početak izuzetno produktivnog i ispunjavajućeg perioda,
Unutrašnje i spoljašnje zadovoljstvo,
Poseta osobe koja menja vaše životno usmerenje,
Čulnost i svetovna snaga, kombinacija spiritualnog i materijalnog prosperiteta,
Zlato, dukati, ukrasni predmeti od velike važnosti.
MATERIJALIZAM, ZADUBLJENOST U SEBE, STREPNJA
Prevelika zaokupljenost sticanjem bogastva,
Pohlepa, posesivnost i slaba duhovna svesnost,
Nezadovoljstvo, čekanje, strpnja i nesigurnost,
Straćen novac i korupcija putem novca.
102
PROMENA DVOJKA DISKOVA
Hokmah, Jupiter u Jarcu.
Karta ove boje pripada zemlji, te postoji veza sa Princezama a samim tim i sa
završenim He u Tetragramatonu. Zemlja je presto Duha, dospevši do dna smesta se ponovo
pojavljujemo na vrhu. Zato ova karta prikazuje simboliku zmije beskonačnog spajanja. Po
doktrini da je Promena temelj postojanja ova karta nosi naziv promena. Iako su Jupiter i
Jarac dva simbola koja su u velikom neskladu, jer je Jupiterova sreća u velikoj meri
ograničena, njih dvoje nemaju veliki uticaj. Jupiter koji je sam po sebi Točak, naglašava
ideju promene i preobražaja.
Na belom i crnom krugu nalaze se dva diska sa simbolima Jina i Janga. Na gonjrm
disku na zelenoj površini je simbol vatre u crvenoj tački a na žutoj površini u plavom krugu
je znak vode. Na donjem disku na ljubičastoj Jang površini je u žutoj tački simbol vazduha
doj je u žutom Jin delu u zelenom krugu simbol zemlje. Diskovi se okreću u različitim
smerovima. Oko belog i crnog Jin i Jang kruga diskova obavijena je zmija koja grize svoj
rep i na glavi ima krunu Ketera. Ona oblikuje osmice ili beskonačnu peklju preobražaja,
simbolizirajući ideju da su diskovi u stalnom pokretu ili promeni te da u vasioni ništa nije
stalno, nepromenljivo sem same večite promene.

PROMENLJIVA SREĆA, RAZBORITOST

Promena koja nije obavezno na bolje,

Putovanje i boravak u inostranstvu,

Promena zanimanja ili mesta stanovanja,

Skladna promena između dobitaka i gubitaka, snage i slabosti,

Oscilacija materijalne i emotivne sreće,

Snaga karaktera i prilagodljivost osobe omogućuje da se uspešno reši i uspostavi
ravnoteža između različitih zahteva,

Teškoće u lansiranju novih projekata,

Mudrost koja se smanjuju sa neobjašnjivom glupošću,

Dobra karta za finansije ukoliko se oprezno raspolaže sa novcem,

Novac zarađen naporom.
 GUBITAK FOKUSA, SLABO SAMOPUZDANJE
 Gubitak kontrole nad aspektima svoga života,
 Lako napuštanje planova za rešavanje teškoća sa kojima smo suočeni,
 Neodlučnost i neorganizovanost da se izborimo sa promenljivim stanjima sreće,
 Zaokupiranost nekonstruktivnim i nekorisnim idejama,
 Okolnosti koje nas primoravaju da se pokrenemo iz sadašnjeg stanja,
 Zaljubljenost i dvostruka komplikovana veza sa više osoba,
 Lutanje, nedostatak novca.
103
RAD TROJKA DISKOVA
Binah, Mars u Jarcu.
Trojke su simbolizam razumevanja, idejaje oplođena i obrazovan je trougao koji
formira određenu stabilnost koju ništa ne može da poremeti ali iz koje može da nastane
nešto treće, dete. Uticaj Binaha u oblasti Zemlje izražava materijalno uspostavljenje ideje
Univerzuma, utvrđuje i određuje njegov oblik. Njegova energija je konstruktivna kao kod
građevinara ili inženjera.
Karta predstavlja piramidu iz ptičije perspektive. Temelje sačinjavaju tri ognjena
točka, Živa, Sumpor i So... Sumpor je aktivan stvaralački princip života dok So oličava
pasivnost, tamu, inerciju i smrt. Sklad između ekstrema ostvaren je pomoću Žive koja je
neutralni treći princip ravnoteže koji sjedinjuje date suprotnosti. Crveni točkovi imaju po
dvanaest paoka i predstavljaju tri predhodne kosmičke sile alhemičara koje stvaraju i
razaraju Univerzum.
Žuta piramida koja je simbol temeljitosti, postojnosti i večnosti, nalazi se u Velikom
Moru Binaha u Noći vremena, ali more je očvrsnulo te su boje u pozadini pomešane,
hladno prozirne tamno sive, sa indigo i zelenim šarama. Stranice piramida imaju naglašene
crvenkaste prelive, čime se izražava uticaj Marsa.
TIMSKI RAD, USPEH, ZADOVOLJSTVO
 Težak rad kao osnova budućeg uspeha,
 Nekretnine i građevinski poduhvati,
 Posao, uspeh i zalužno priznanje,
 Zajednički timski rad, pre nego kao lični poduhvat,

Jasnoća cilja sa ličnim veštinama i posvećenošću koja na kraju dovodi do velikog
uspeha i zadovoljstva,
 Dostojanstvo, ugled i moć,
 Dobitak u trgovačkim transakcijama,
 Nastavak ljubavne veze koja je ostala nedovršena u prošlosti.








PROBLEMI U RADU, NEZADOVOLJSTVO, OGORČENOST
Naporan rad koji nije previše koristan za konsultanta,
Loša priprema i planiranje dovode do problema i odlaganja projekta,
Nedovoljna veština ili nedostatak iskustva odlažu uspešnu realizaciju,
Kritika, uvređenost, grubi nastupi u međusobnom optužvanje nedostataka,
Iscrpljenost, umor i sebičnost,
Mekoća, slabost i inferiorni kvaliteti,
Novčani problemi.
104
MOĆ SNAGA ČETVORKA DISKOVA
Hesed, Sunce u Jarcu.
Težina simbola razvejava svaku raspravu o njegovoj stabilnosti. Ovo je karta moći
koja upravlja, vlada i sve uravnotežava. Ona sve to radi posredstvom pregovora, mirnim
načinom bez bilo kakvih agresivnosti ili sopstvenog nadmetanja.
Hesed, ispod Bezdana daje ideju stvaranja u njenom punom materijalnom smislu.
Kartom vlada Sunce u Jarcu znaku u kome se ono ponovo rađa.
Diskovi su krupni i čvrsti koji sugerišu tvrđavu koja izražava Zakon i Red sa stalnom
neprekidnom budnošću. Diskovi su kvadrati, okretanje je nešto krajnje protivno ovoj karti.
Na diskovima su znaci četiri elementa, gore vatra i voda dole vazduh i zemlja. Središnji peti
kvadrat posvećen je duhu. Pozadina je tamno-azurno plava sa žutim mrljama dočaravajući
predstavu o obrambrenom jarku. Zelene i indigo šare unutar tvrđave, koje predstavljaju
Suncem obasjana polja, osiguravaju bezbednost.
U tvrđavu se može ući kroz četiri kapije. Prva kapija vodi preko mosta koji se uzdiže
iznad osam vodom ispunjenih šanaca. Glavna kapija je poluotvorena, jer su rešetke donekle
spuštene. Da bi se koristila neka od tri sporedne kapije, potrebno je preći četvorostruki
šanac. Ova karta je veoma tajanstvena i krije ključ za ulazak u Tvrđavu kosmičkih
elemenata.
 SIGURNOST, OBAVEZA
 Uspeh i napredak u poslu,
 Period finansijske i materijalne sigurnosti,
 Ostvarivanje dugoročnih ciljeva,
 Napredovanje u poslovnoj hijerarhiji,
 Temelj budućeg blagostanja,
 Poklon, nasledstvo, poslovna spretnost komercijalnog poslovanja,
 Zadovoljstvo materijalnim i duhovnim potrebama,
 Pokloni i materijalni dobici,
 Srebroljubac, gomilač blaga koji ne želi da ih deli sa drugim ljudima,
 Primena reda i Zakona.







ŠKRTOST, STRAH OD GUBITAKA, NEODLUČNOST
Propast u materijalnim dobrima,
Preveliko vezivanje za materijalna bogastva i posede,
Pohlepa, gramzivost i škrtost,
Strah od gubitaka sprečava osobu da učini neophodne prmene u životu,
Zakašnjenja i vremenska neusklađenost,
Suprostavljanje naknadnom dobitku.
105
ZABRINUTOST BRIGA PETICA DISKOVA
Geburh, Merkur u Biku.
Broj Pet i Geburah u garnituri Zemlje prikazuje raskol među elementima kao i u
ostalim garniturama. Merkur mora da bude veoma moćan da bi mu pošlo za rukom da
poremeti Bika, odnosno Inteligenciju nad Radom.
Simbol predstavlja pet diskova indigo boje u obliku obrnutog pentagrama,
neuravnoteženog u samim temeljima Materije. Učinak je kao zemljotres. Diskovi
predstavljeni sa pet Tatvi ( crveni trougao za vatru, žuti kvdrat za zemlju, srebrni mesečev
srp za vodu, plavi krug za vazduh, a crno jaje za Akašu, Duh) na jednoj vrlo niskoj ravni
održavaju u životu organizam koji bi se inače potpuno raspao. Pozadina je gnevna, ružno
crvena sa žutim mrljama, sa naprsnutim diskovim i raspadnutim oblicima. Učinak ove
predstave je krajnje napregnut koji podrzumeva i dugotrajnu nedelatnost.

EMOTIVNE I FINASIJSKE TEŠKOĆE, BRIGE

Finansijske poteškoće, možda zbog nezaposlenosti,

Osećanja nesigurnosti i strepnje,

Sporo odvijanje projekta i mukotrpan rad,

Potreba za struktuiranjem vremena,

Nedopuštene afere, nezadovoljavajuće veze, odustvo ljubavi.







VELIKE NEVOLJE, ZDRASTVENI PROBLEMI
Teži problemi sa dugotrajnijim dejstvom od ispravnog predhodnog položaja karte,
Materijalno teška vremena,
Odustvo planova u materijalnom ili duhovnom smislu,
Rasipnost gde trošimo iznad svojih finasijskih mogućnosti,
Nesloga u braku i ljubavi,
Ugroženo zdravlje, problemi sa grlom.
106
USPEH
ŠESTICA DISKOVA
Tifaret, Mesec u Biku.
Ovo je veoma teška karta, karta smirivanja, lišena imaginacije. Predstoji joj promena
jer težina zemlje svodi je na oplođavanje materijalnih stvari. Ipak će Mesec prikazati svoje
najbolje lunarne osobine. Sobzirom da se radi o Šestici, sunčeva Energija oplođava taj
sistem i stvara privremeno uravnoteženje. Međutim u biti stvari, svaki uspeh je privremen,
kakav takav predah na Stazi rada.
Diskovi su raspoređeni u obliku heksagrama koji je prikazan u vidu osnovnih obrisa,
senki. U središtu karte je ruža u krstu, sa 49 latica (po sistemu 7*7) koja predstavlja Sunce i
Tifaret. Na laticama ruže se nalaze dati diskovi raspoređeni u obliku heksagrama sa
ucrtanim astrološkim simbolima ostalih šest planeta. U pozadini se vide šest šiljastih
listova i veliki zeleno-plavi i zemljano-crveni diskovi. Spolja su tri kocentična kruga, zlatnožute, losos ružičaste i boje ćilibara, čime je prikazano potpuno ostvarivanje Tifareta na
Zemlji.
Slika predstavlja ideju sklada i materijalnog procvata.










PROSPERITET, SOLVETNOST, DELA MILOSRĐA









NEMARNO TROŠENJE NOVCA, GUBITAK, NEPRIJATELJSTVO
Novčani dobici,
Sreća i plemenitost,
Pravda i slobodnoumne ideje,
Uspeh i prosperitet,
Uspeh u polju trgovine što donosi veliko zadovoljstvo i sigurnost,
Velikodušnost i dobrota,
Poklon i darovanje,
Pokroviteljstvo,
Fizička lepota.
Nemar i bacanje novca,
Gubitak materijalnih i emotivnih veza,
Krađe ili nepažnje od strane drugih ljubomornih osoba,
Nadmenost zbog novca,
Snobovsko ponašanje,
Loši ekonomski potezi, tvrdoglavost,
Loš dug ili pozajmica koja se ne može naplatiti,
Gubitak novca, beskućnik.
107
NEUSPEH SEDMICA DISKOVA
Necah, Saturn u Biku.
Karta vrhunca pasivnosti, u kojoj ne postoji ni jedna jedina pozitivna osobina ispod
Bezdana. Ovde nema ni trunke nastojanja, ni sanjarenja, ulog je dole bačen i izgubljen je. I
to je sve. Rad je napušten, sve je utonulo u tromost.
Necah ispoljava svoj uobičajni uticaj time što doprinosi opštem slabljenju, što još više
pogoršava uticaj Saturna u Biku. Karta zaudara na propast, na iznurivanje i uništenje, na
zlosrećni novac.
Diskovi su raspoređeni u okviru geometrijske figure Rubeusa, jedne od najlošijih.
Sedam olovno teških diskova, sa prikazima glave Bika ili čoveka saturnovskog tipa,
izgubljeni su i zaboravljeni u prašumi tamnog i zloslutnog rastinja koje je sve upropašćeno.
Karta upućuje na ideju tame, težine i materijalnog propadanja.
 ISTRAJNOST, USPEH NAKON DUŽEG VREMENA
 Ograničen uspeh,
 Žrtvovanje da bi se osigurala srećnija budućnost,
 Strpljenje i sazrevanje kroz neprilike,
 Prepreke i špekulacije koje su rezultat preterane predostrožnosti,
 Strepnja i strah od neuspeha pogoršavaju oprezan pristup,
 Istrajnost do krajnjih granica biva nagrađen posle dužeg vremena,
 Poljoprivrednik koji gubi na zemlji i prinosima,
 Mali dobici bez velikog značaja,
 Novac dobijen kretanjem, putovanjima, promena u načinu zarade novca.









PROPUŠTANJE PRILIKA, NEPROMIŠLJENE ODLUKE
Propuštene prilike, frustracije i potištenost,
Novac zarađen na nepošten način,
Zbog sporog napretka i problema kloni se duhom i napuštaju se projekti,
Finansijski gubici,
Gubici i lenjost,
Beda i prevara,
Pogrešna ulaganja u neisplative projekte,
Opozicija, suprostavljenje i sporenje.
108
RAZBORITOST MUDROST OSMICA DISKOVA
Hod, Sunce u Devici.
Ispoljava jednu vrstu snage time što ništa ne preduzima. „ Čuvanje belih para za crne
dane“. Atribucija Sunca u Devici je prikaz ratara koji ne radi ništa drugo sem što baci seme,
izvali se i čeka žetvu. Ovde nema ništa plemenitog, kao i sve osmice predstavljaju računđijski
elemenat a kockanje je bezbednije i unosnije ako predhodno napunimo kasu. Hod, Merkur je
ovde u najproduhovljenijom vidu koji ne samo da vlada nego je i egzaltiran u Devici kojom vlada
Sunce. To označava inteligenciju koja ljubav primenjuje na materijalne stvari naročito u vezi sa
agrokulturom, zanatsvom i građevinarstvom. Devica je Jod tajno seme Života a kao i Devičanska
Zemlja u iščekivanju je Faličkog Pluga. Sedmica diskova je najpotpunije moguće ostvarenje
Materije, kao sa Atu XV, dospele do dna a samim tim i najuzvišenije. Zato poslednje tri karte
pripremaju eksploziju koja preporađa ceo Ciklus.
Ovo je karta koja zaokuplja pažnju običnog sveta. Vladavina Sunca u Devici je nagoveštaj
rađanja. Osmica diskova predstavlja geometrijsku figuru Populusa koji je istovremeno i
lakouman i postojan. Cvetovi ili plodovi u Populusu su sa čvrstim korenjem u plodnom tlu.
Energija Device se „tajno“ povlači u uzoranu Zemlju. Populus je takođe i Mesec koji se povlači iz
svoje manifestacije u jedinstvu sa Suncem.
Zemaljsko drvo je procvetalo i u njemu je osam diskova. Cvetovi imaju pet latica, što
ukazuje na činjenicu da su plod čovekovog velikog truda i zalaganja. Plodna ravnica je u
pozadini uzorana i obasjana Suncem o kojima se brižljivo vodilo računa.

MAJSTORSTVO, NOVE VEŠTINE, RAZBORITOST

Uspešna primena kreativnih ili zanatskih veština,

Veštine koje su nedavno naučene i nisu glavno zanimanje ali zadovoljstvo koje
pričinjavaju prevazilaze svaki finansijski dobitak,

Oprez sa finansijama, neophodna je predostrožnost na pripreme i detalje,

Naši planovi dobro napreduju kao „mlada biljka“ ali je neophodna opreznost,

Potreba za promišljenom organizcijom, ubiranje plodova rada,

Ručni radovi, usvršavanje veština,

Manje sume novca.





PROMAŠENE PRILIKE, ZAOKUPLJENOST SOBOM
Nedostatak ambicije,
Izgubljene prilike i uzaludno trošenje energije,
Zanemarivanje celine na račun detalja,
Zaokupljenost svakojakim brigama koja onemogućava sopstvenu procenu da bi se
postigla dugoročna stabilnost,



Male naknade za napor,
Podlost i pohlepa,
Intrige i zelenaštvo.
DOBITAK DEVETKA DISKOVA
Jesod, Venera u Devici.
Devetka diskova ne mari za ništa, ona samo izračunava pazar, ne lupa glavu koliko je
zaradila kad je sve ućarila. Venera prosto prede zadovoljstvo time što je požnjeveno ono što je
posejano. Trlja ruke i seda sa velikim olakšanjem i nema nikakvih reakcija protiv zadovoljstva
kao u prehodnim kartama. Osoba postaje tromija i sita da je „ sve tako da bolje ne može biti u
najboljem od svih mogućih svetova “. Jesod neumitno obnavlja uravnoteženost Siline u
realizaciji materijalizacije. Venera prikazuje naklonost sreće u pogledu materijalnih pitanja,
milostivosti i miljeništva.
Tri prozirna i isprepletana diska su raspoređeni u vidu jednakostraničnog trougla vrhom
okrenutog na gore a na izvesnoj udaljenosti okruženi prstenom, dok šest većih diskova obrazuju
heksagon, umnogostručujući kombinaciju dobre sreće i dobrog upravljanja. Tri središna diska
formiraju magični lik kao u predhodnim kartama koji ovde zrači raznobojnom svetlošću
asocirajući na Tifaret, ali preostali diskovi, pošto spuštanje u materiji podrazumeva iscrpljivanje
prvobitne kovitlajuće energije, preobražuju se u novčiće, sa likovima odgovarajućih planeta
prikazujući tipove ljudi pod uticajem odgovarajućih planeta. Karta oličava ideju uspostavljanja
materijalnog uspeha i sklad duhovnih i materijalnih težnji. Čovek se bavi radom koje mu pruža
zadovoljstvo i ispunjava njegove više ciljeve. Umnogostručavanje simbola Energije uvek vodi do
degradacije njegovog suštinskog značenja i čini ga zamršenijim nego što bi trebalo.





MATERIJALNA SIGURNOST, SAMOĆA

Možda osoba i sama uživa u plodovima svoga rada ali i da traži svoju nedostižnu
Znatan materijalni uspeh,
Finasijska sigurnost i postignuće,
Obilje i nasledstvo,
Rezultati stečeni posle mnogo napora i perioda muka pa mnogo cenjeni,
emotivnu sreću,


Kreativnost i snaga karaktera,
Odnosi u kojima dominira ponašanje.
 UGROŽENA MATERIJALNA SIGURNOST, SUMNJIVE RADNJE
 Ugrožena trenutna materijalna sigurnost i konfor,
 Osnove materijalne sigurnosti su prolazne i sklone promeni zbog mogućih posledica
ponašanja u prošlosti koje su možda bile nezakonite ili nemoralne,
 Trošenje novca na prijatelje, rasipnost, razuzdan život,
 Krađa, povala i opasnost,
 Moguć gubitak moćnog prijatelja ili predmeta od velike važnosti,
 Loše vesti i ugrožena sigurnost.
110
BOGASTVO BLAGOSTANJE DESETKA DISKOVA
Malkut, Merkur u Devici.
Već poznata doktrina, kada dostegnemo dno iznova se vraćamo na vrh. Kada se Bogastvo
nagomila iznad jedne određene granice ono mora da postane i potpuno inertno i da prestane da
bude Bogastvo ili da pozove u pomoć inteligenciju kako bi bilo pravilno iskorišćeno. To se
neizostavivo događa i u područima koji ni na koji način nemaju veze sa materijalnim imetkom
kao takvim, npr. Rockfeller koji osniva zadužbine za Istraživanja, biblioteke i td. Sobzirom da je
ovo poslednja karta u nizu malih karti i da predstavlja ukupan zbir svega onoga što je učinjeno
od samog početka oslikana je u obliku Drveta Života, kao Atu XXI. U ovoj karti se susrećemo sa
velikim i konačnim stvrdnjavanjem. Silina se potpuno potrošila i posledica je smrt. Sobzirom da
ovom kartom vlada Merkur u Devici to može da znači da se stečeno bogastvo ako ne bude
iskorišćeno u neku svrhu potrošiti, treba ga usmeriti ka nečem drugom sem prostog
nagomilavanja.
Diskovi naslikani različitim simbolima merkurijanskog karaktera, kao da se nalaze u
nekom trezoru punog blaga, raspoređeni su u obliku Drveta Života pri čemu je deseti novčić
izrazito veći od ostalih i zauzima mesto Hoda, obeležen je simbolom Sunca. Karta je glif ciklusa
regeneracije. Materijalni elemenat je krajnje zgusnut i vreme je uputiti se ka duhovnosti, jer u
suprotnom nastaje destrukcija i raspadanje. Na kraju materije mora se nalaziti potpuna
stagnacija ali se ovde kao neotuđiv sastojak krije Očeva Volja, Vatra, znak Virgo predstavlja
Devicu dok sam Merkur predstavlja
Logos, Volju, Mudrost, Večnog Sina koji omogućuje
ponavljanje neprekidnog ciklusa. Conjunctio.
Privlačna sila koja vlada između trougla u uzlasku, muškog aspekta i trougla u silasku,
ženskog aspekta, kada su isprepletani obrazuju figuru Jarca, znaka u kome se Sunce ponovo
javlja. To je sveti Heksagram, simbol sjedinjenja mikrokosmosa sa makrokosmosom, ostvarenje
Velikog Dela.
111

BLAGOSTANJE, BLISKI ODNOSI, NASLEDSTVO,

Velike količine novca,

Rođaci i tradicija,

Uticaj karme na novac koji se zarađuje,

Dom i roditelji kao karmički izbor,

Razmišljajte o svom poreklu i imovini, možete imati dobre ideje,

Materijalni prosperitet i emotivna sigurnost,

Sigurnost koja je vezana za porodične odnose ili bliske prijatelje,

Temelji sadašnjeg napredka postavili su predhodni članovi porodice, nasledstvo.
 PORODIČNE SVAĐE, FINANSIJSKE POTEŠKOĆE,
 Slabe porodične veze koje su osiguravale snagu,
 Finansijski sporovi sa rođacima ili prijateljima,
 Ograničenja ili nametanje odgovornosti sa bliskim osobama,
 Završetak faze materijalnog sticanja, ali ništa više preko toga,
 Starost i ljenost,
 Krađa ili gubitak nasledstva,
 Loše prilike, neuredan život, kockanje i novac.
112
Download

Značenje karti za divinaciju