LX41/LW41
Kratko Referentno Uputstvo
020-000647-01
Projektor
LX41/LW41
Uputstvo za instalaciju (Korisničko uputstvo (sažeto))
Hvala vam što ste kupili ovaj projektor.
Pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja ovog proizvoda kako biste ga bezbedno
i dobro koristili.
UPOZORENJE ►Pre upotrebe proizvoda obavezno pročitajte sva uputstva za ovaj
proizvod. Nakon što ih pročitate, ostavite ih na bezbedno mesto za buduće korišćenje.
►Imajte u vidu sva upozorenja i mere predostrožnosti date u uputstvima ili na
proizvodu.
►Pratite sve smernice date u uputstvima ili na proizvodu.
NAPOMENA • U ovom uputstvu, osim u slučajevima kada postoji dodatni komentar,
termin „uputstva“ odnosi se na svu dokumentaciju dobijenu uz proizvod, a termin
„proizvod“ odnosi se na ovaj projektor i sav dodatni pribor koji ide uz njega.
Sadržaj


Pre svega............................................... 2
Povezivanje napajanja........................... 8
Uključivanje napajanja............................ 8
Podešavanje nagiba projektora.............. 9
Prikazivanje slike.................................. 10
Isključivanje napajanja..........................11
Zamena lampe..................................... 12
Čišćenje i zamena filtera za vazduh..... 14
Zamena baterija za unutrašnji sat........ 16
Korišćenje uputstva na CD-u................ 17
Specifikacije......................................... 18
Otklanjanje problema
- Garancija i naknadno servisiranje..... 19
Objašnjenje odrednica i grafičkih simbola............... 2
Važna bezbednosna uputstva................................. 2
Regulatorne napomene.......................... 3
Informacije o elektromagnetnim smetnjama............ 3
Informacije o otpadnoj električnoj i elektronskoj
opremi..................................................................... 4
Sadržaj pakovanja.................................. 4
Pripreme................................................. 5
Postavljanje baterija u daljinski upravljač................ 5
Razmeštaj.............................................. 6
Povezivanje sa uređajem....................... 7
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
1
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
Pre svega
Objašnjenje odrednica i grafičkih simbola
U bezbednosne svrhe koriste se sledeće odrednice i grafički simboli za uputstva
i proizvod, a na sledeći način. Naučite njihovo značenje i vodite računa o njima.
UPOZORENJE O
va odrednica upozorava na ozbiljan rizik od lične povrede ili čak
i smrti.
PAŽNJA Ova odrednica upozorava na rizik od lične povrede ili fizičkog
oštećenja.
NAPOMENA Ovaj odrednica upozorava na pojavu mogućih problema.
Važna bezbednosna uputstva
U nastavku slede važna uputstva za bezbedno korišćenje proizvoda. Obavezno ih
uvek pratite prilikom rukovanja proizvodom. Proizvođač ne preuzima odgovornost
za bilo kakva oštećenja nastala pogrešnim rukovanjem koje ne spada u normalnu
upotrebu definisanu u uputstvima za projektor.
UPOZORENJE ►Nikada nemojte koristiti proizvod tokom ili nakon
nesvakidašnjih događaja (npr, ispuštanja dima, čudnog mirisa, prodora tečnosti
ili predmeta u unutrašnjost uređaja, lomnjenja, itd.). Ako dođe do nesvakidanjih
događaja, odmah isključite projektor iz struje.
►Postavite proizvod dalje od dece i kućnih ljubimaca.
►Nemojte koristiti proizvod kada postoji opasnost od grmljavine.
►Isključite proizvod iz utičnice ako se projektor ne koristi neko vreme.
►Nemojte otvarati ili uklanjati bilo koji deo proizvoda, osim ako to nije
propisano u uputstvu. Unutrašnje održavanje ostavite svom distributeru ili
njegovom servisnom osoblju.
►Koristite samo dodatni pribor naveden ili preporučen od strane proizvođača.
►Nemojte modifikovati projektor ili dodatni pribor.
►Nemojte dopustiti da bilo koje stvari ili tečnosti uđu unutar proizvoda.
►Nemojte kvasiti proizvod.
►Nemojte postavljati projektor na mesta na kojima se koriste bilo kakve vrste
ulja, kao što je ulje za kuvanje ili za mašine. Ulje može naškoditi proizvodu,
dovesti do kvara ili ispadanja sa montiranog položaja.
►Nemojte udarati ili pritiskati ovaj proizvod.
- Nemojte postavljati proizvod na nestabilno mesto kao što su neravne
površine ili nagnut sto.
- Nemojte postavljati proizvod tako da bude nestabilan. Postavite projektor
tako da ne viri iz površine na kojoj je postavljen.
- Kada prenosite projektor, uklonite sve dodatke, uključujući i kabl za napajanje
i druge kablove, sa projektora.
►Nemojte gledati u objektiv i otvore projektora dok je lampa uključena.
►Nemojte prilaziti poklopcu lampe i izduvnim ventilacionim otvorima dok je
lampa projektora uključena. Takođe, nakon isključivanja lampe, nemojte im
prilaziti neko vreme, zbog velike toplote.
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
2
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
Regulatorne napomene
Informacije o elektromagnetnim smetnjama
U KANADI
Ovaj uređaj Klase B digitalnih aparata usklađen je sa Kanadskim standardom
ICES-003.
U SAD-u i drugim mestima gde su FCC propisi primenljivi
Deklaracija usaglašenosti
Trgovačko ime
CHRISTIE
Broj modela
LX41, LW41
Odgovorna strana Christie Digital Systems USA, Inc.
Adresa
10550 Camden Drive, Cypress CA 90630 U.S.A.
Broj telefona
+1 -800-407-7727
Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 iz FCC pravilnika. Rad je podložan
sledećim dvama uslovima: (1) Ovaj uređaj ne može izazivati opasne smetnje,
i (2) ovaj uređaj mora da izdrži bilo kakve smetnje, uključujući to da smetnje
mogu izazvati neželjeni rad. Ova oprema je testirana i zaključeno je da je
usklađena sa ograničenjima za klasu B digitalnih uređaja, a u skladu sa delom
15 iz FCC pravilnika.
Ova ograničenja su dizajnirana za pružanje razumne zaštite protiv štetnih smetnji
u stambenom objektu. Ova oprema stvara, koristi i može emitovati energiju radiotalasa, i ako se ne instalira i koristi u skladu sa uputstvima, može izazvati štetne
smetnje za radio-komunikacije. Ipak, nema garancije da do smetnji neće doći
u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje za radio ili
televizijski prijem, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme,
korisniku se savetuje da pokuša da popravi te smetnje koristeći jedan ili više od
sledećih mera:
- Promenite smer ili premestite antenu za prijem.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Povežite opremu na utičnicu koja je u drugom strujnom kolu u odnosu na ono
na koje je priključen prijemnik.
- Potražite savet za pomoć od distributera ili iskusnog tehničara za radio/TV
opremu.
UPUTSTVA ZA KORISNIKE: Ova oprema je usklađena sa zahtevima FCC
opreme (eng. Federal Communication Commission - Savezne komisije za
komunikacije) pod uslovom da se ispune sledeći uslovi. Neki kablovi trebaju
da se koriste sa osnovnim kompletom. Za povezivanje koristite dodatni kabl
ili namensku vrstu kabla. Za kablove koji imaju jezgro samo sa jedne strane,
povežite jezgro na projektor.
PAŽNJA: Promene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane
odgovorne za usklađenost mogle bi da ponište ovlašćenje korisnika za rad
sa opremom.
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
3
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
Regulatorne napomene (nastavak)
Informacije o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi
Označava da je oprema usklađena sa Direktivom 2002/96/EC za otpadnu
električnu i elektronsku opremu (WEEE).
Ova oznaka označava da se oprema, uključujući bilo koje potrošene ili
odbačene baterije ili akumulatore, NE SME odlagati kao nesortirani kućni
otpad, već da se mora odložiti u sisteme za odlaganje ove vrste otpada.
Ako baterije ili akumulatori koji se nalaze u sklopu ove opreme imaju
hemijske simbole Hg, Cd ili Pb, to znači da baterija ima sadržaj teškog
metala veći od 0,0005% za živu, veći od 0,002% za kadmijum ili veći od
0,004% za olovo.
Sadržaj pakovanja
Vaš projektor bi trebalo da bude isporučen sa
delovima koji su prikazani u nastavku. Proverite
da li su svi delovi tu. Odmah zatražite od svog
distributera delove koji nedostaju.
(1) Daljinski upravljač sa dve AA baterije
(2) Kabl za napajanje
(3) Kabl za računar
(4) Poklopac objektiva
(5) Uputstva za korisnika (knjiga x1, CD x1)
(6) Sigurnosna nalepnica
(7) CD sa aplikacijom
(1)
VIDEO
ASPECT
MA NI Y
ON
COMPUTER MY SOURCE/
DOC.CAMERA
AUTO
REE E
SEARCH
KEYSTONE
BLANK
PA E
UP
VOLUME
㧗
DO N
࡯
O
MY BUTTON
MUTE
MENU
POSITION
ENTER
ESC
(4)
RESET
(5)
(2)
(6)
(3)
(7)
NAPOMENA • Sačuvajte originalni materijal za pakovanje za buduće
transporte. Obavezno koristite originalno pakovanje kada prenosite projektor.
Obratite posebnu pažnju na objektiv.
• Projektor može zazveckati kada ga naginjete, pomerate ili protresete, pošto
se pokretni poklopac za kontrolu toka vazduha unutar projektora pomera.
Imajte u vidu da ovo nije kvar ili greška.
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
4
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
Pripreme
Postavljanje baterija u daljinski upravljač
Umetnite baterije u daljinski upravljač pre njegovog korišćenja. Ako daljinski
upravljač počne pokazivati znakove lošeg rada, probajte da zamenite baterije.
Ako nećete koristiti daljinski upravljač duže vreme, uklonite baterije iz daljinskog
upravljača i čuvajte ih na bezbednom mestu.
1
2
3
Uklonite poklopac baterije držeći ga za
1. jezičak.
i ubacite dve AA baterije
2. Poravnajte
(HITACHI MAXELL ili HITACHI MAXELL
ENERGY, br. dela LR6 ili R6P) u skladu
3.
sa plus i minus terminalima koji su
obeleženi na daljinskom upravljaču.
Vratite poklopac za baterije u smeru strelice i pritisnite ga nazad na njegovo
mesto.
UPOZORENJE ►Uvek vodite računa prilikom rada sa baterijama i koristite
ih samo na propisan način. Nepravilna upotreba može izazvati eksploziju,
pucanje ili curenje baterija koji mogu dovesti do požara, povrede i/ili zagađenja
životne sredine.
•Prilikom zamene baterija, zamenite obe baterije novim baterijama iste vrste.
Nemojte koristiti novu bateriju sa korišćenom baterijom.
•Koristite samo baterije koje su navedene. Nemojte istovremeno koristiti
različite vrste baterija. Nemojte mešati nove baterije sa korišćenim.
•Proverite da li su plus i minus terminali ispravno postavljeni prilikom umetanja
baterije.
•Čuvajte baterije dalje od dece i kućnih ljubimaca.
•Nemojte dopunjavati, prespajati, lemiti ili rasklapati bateriju.
•Nemojte stavljati bateriju u vatru ili vodu. Čuvajte baterije na tamnom,
hladnom i suvom mestu.
•Ako primetite curenje baterije, obrišite curenje, a zatim zamenite bateriju.
Ako se curenje prenese na vaše telo ili odeću, odmah isperite vodom.
•Poštujte lokalne zakone o odlaganju baterija.
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
5
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
Razmeštaj
Pogledajte tabele T-1 i T-2 na zadnjem delu ovog uputstva kao i sledeće kako
biste odredili veličinu ekrana i domet projekcije.
Gornji deo
projektora
Nožice za podizanje
Donji deo
projektora
Ⓗ× Ⓥ: Veličina ekrana
ⓐ: Domet projekcije
ⓑ, ⓒ: Visina ekrana
UPOZORENJE ►Postavite projektor na mesto na kojem ćete imati lak pristup
utičnici za napajanje.
►Nemojte postavljati projektor u nestabilnim uslovima. Postavite projektor
u stabilan horizontalan položaj.
•Nemojte koristiti drugu dodatnu opremu za montiranje osim one navedene
od strane proizvođača. Pročitajte i sačuvajte uputstva za dodatnu opremu koju
koristite.
•Za posebne instalacije, kao što je montiranje na plafonu, obavezno konsultujte
svog distributera. Mogu biti potrebni posebni dodatni pribor i usluge za montiranje.
►Nemojte instalirati projektor blizu termički provodljivih ili zapaljivih stvari.
►Nemojte postavljati projektor na mesta na kojima se koriste bilo kakve vrste ulja,
kao što je ulje za kuvanje ili za mašine.
►Nemojte postavljati projektor na mestima na kojima bi mogao da se pokvasi.
PAŽNJA ►Postavite projektor na hladno mesto sa dovoljno ventilacije.
•Održavajte rastojanje od 30 cm ili više između strana projektora i drugih objekata,
kao što su zidovi.
•Nemojte sprečavati, blokirati ili pokrivati ventilacione otvore projektora.
•Nemojte postavljati projektor na mestima na kojima će biti izložen magnetnim
poljima, takav postupak može izazvati kvar ventilatora unutar projektora.
►Izbegavajte postavljanje projektora u zadimljenim, vlažnim i prašnjavim
prostorima.
•Nemojte postavljati projektor pored ovlaživača vazduha. Naročito za ultrazvučne
ovlaživače, hlor i minerali koji se nalaze u vodi za piće pretvaraju se u atome
i mogu se nataložiti na projektoru, izazivajući degradaciju slike ili druge probleme.
NAPOMENA • Postavite projektor tako da sprečite direktno padanje svetlosti na
daljinski senzor projektora.
• Nemojte postavljati projektor na mestu gde može doći do radio-smetnji.
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
6
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
Povezivanje sa uređajem
Pre povezivanja projektora na uređaj, pogledajte uputstvo za uređaj kako biste
potvrdili da je uređaj pogodan za povezivanje sa ovim projektorom i pripremite
potreban dodatni pribor, kao što su kablovi, u skladu sa signalom iz uređaja.
Konsultujte svog distributera kada željeni dodatni pribor nije isporučen
uz proizvod ili je oštećen.
Nakon što proverite da su projektor i uređaji isključeni, izvršite povezivanje
u skladu sa sledećim uputstvima. Pogledajte slike F-1 do F-4 na pozadini
ovog uputstva.
Detalje potražite u Uputstvu za korisnika - Uputstvo za rad. Pre povezivanja
projektora na mrežni sistem obavezno pročitajte Uputstvo za korisnika Uputstvo za mrežu.
UPOZORENJE ►Koristite samo odgovarajući dodatni pribor. U suprotnom
može doći do požara ili oštećenja projektora i uređaja.
•Koristite samo dodatni pribor naveden ili preporučen od strane proizvođača.
On može biti regulisan u skladu sa nekim standardima.
•Nemojte rastavljati niti modifikovati projektor i dodatni pribor.
•Nemojte koristiti oštećeni dodatni pribor. Vodite računa da ne oštetite dodatni
pribor. Sprovedite kabl tako da ne dođe do njegovog gaženja ili prikleštenja.
PAŽNJA ►Za kablove sa jezgrom na samo jednom kraju, povežite kraj sa
jezgrom na projektor. Ovo mogu zahtevati EMI propisi.
►Pre povezivanja projektora na mrežni sistem obavezno potražite pristanak
administratora mreže.
►Nemojte povezivati LAN priključak na bilo koju mrežu koja ima veliki napon.
►Pre uklanjanja USB uređaja za skladištenje sa priključka projektora,
obavezno upotrebite funkciju REMOVE USB (Ukloni USB) na ekranu sa
ikonama kako biste zaštitili svoje podatke.
NAPOMENA • Nemojte uključivati ili isključivati projektor dok je povezan na
uređaj koji je u radu, osim ako to nije propisano uputstvom za uređaj.
• Upotreba nekih ulaznih priključaka može se birati tokom upotrebe. Detalje
potražite u Uputstvu za korisnika - Uputstvo za rad.
• Vodite računa da greškom ne povežete konektor na pogrešan priključak.
• Ako preveliki USB uređaj za skladištenje blokira LAN priključak, upotrebite
produžni USB kabl da povežete USB uređaj za skladištenje.
• Ako se sa zvučnika čuje glasan šum, pomerite mikrofon dalje od zvučnika.
• Ovaj projektor nema mogućnost priključka za napajanje mikrofona.
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
7
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
Povezivanje napajanja
konektor kabla za napajanje u AC
1. Priključite
IN (Ulaz za napajanje) projektora.
gurnite utikač kabla za napajanje
2. Snažno
u utičnicu. Nekoliko sekundi nakon povezivanja
AC IN
(Ulaz za
napajanje)
napajanja indikator POWER (Napajanje)
zasvetleće narandžasto.
Kabl za
napajanje
Zapamtite da kada je aktivirana funkcija DIRECT POWER
ON (Direktno napajanje uključeno) projektor će se uključiti nakon povezivanja napajanja.
UPOZORENJE ►Obratite posebnu pažnju prilikom povezivanja kabla za napajanje
jer nepravilno ili pogrešno povezivanje može dovesti do požara i/ili strujnog udara.
•Nemojte dodirivati kabl za napajanje mokrim rukama.
•Koristite samo kabl za napajanje koji ste dobili uz projektor. Ako je oštećen,
kontaktirajte svog distributera da biste dobili novi. Nikada nemojte modifikovati kabl
za napajanje.
•Kabl za napajanje uključujte samo u utičnicu čiji napon odgovara naponu kabla za
napajanje. Utičnica za napajanje bi trebala biti blizu projektora i lako pristupačna.
Uklonite kabl za napajanje za potpuno odvajanje.
•Nemojte povezivati više uređaja na jednu utičnicu. Tako možete preopteretiti utičnicu
i priključke, olabaviti priključke ili izazvati požar, strujni udar ili druge nezgode.
NAPOMENA ►Ovaj proizvod je takođe dizajniran za IT sisteme napajanja sa
naponom od faze do faze od 220 do 240 V.
Uključivanje napajanja
da je kabl za napajanje čvrsto i ispravno
1. Proverite
priključen u projektor i utičnicu.
Dugme STANDBY/ON
(U mirovanju/Uključen)
Proverite da indikator POWER (Napajanje)
2. svetli
stalno narandžasto. Zatim uklonite
Indikator POWER
(Napajanje)
poklopac objektiva.
dugme STANDBY/ON (U mirovanju/
3. Pritisnite
Uključen) na projektoru ili daljinskom
upravljaču.
SOURCE/
ERA
R MY
DOC.CAM
COMPUTE
VIDEO
BLANK
AUTO
SEARCH
ASPECT
MAGNIFY
PAGE
UP
FREEZE
VOLUME +
ON
ー
DOWN
OFF
MY BUTTON
KEYSTON
Lampa projektora će zasvetleti i indikator POWER
(Napajanje) počeće da treperi zelenim svetlom.
Kada je napajanje potpuno uključeno, indikator
će prestati da treperi i svetleće stalno zeleno.
E
2
MUTE
1
MENU
N
POSITIO
ENTER
RESET
ESC
UPOZORENJE ►Jako svetlo se emituje kada je projektor uključen. Nemojte gledati
u objektiv projektora ili unutar projektora kroz bilo koji otvor na projektoru.
NAPOMENA • Uključite napajanje projektora pre uključivanja priključenih uređaja.
• Projektor ima funkciju DIRECT POWER ON (Direktno uključivanje napajanja) pomoću
koje se projektor može automatski uključiti. Više informacija potražite u Uputstvu za
korisnika - Uputstvo za rad.
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
8
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
Podešavanje nagiba projektora
Kada je mesto na koje treba da postavite projektor
malo zakošeno na levo ili desno, upotrebite nožice za
podizanje kako biste postavili projektor horizontalno.
Korišćenjem nožica možete podići prednju stranu
projektora za 12 stepeni i tako nagnuti projektor da
biste prikazivali sliku pod odgovarajućim uglom na
ekranu.
Projektor ima 2 nožice za podizanje i 2 dugmeta
za podizanje. Nožica za podizanje se podešava
pritiskanjem dugmeta za podizanje na strani nožice.
1.
2.
3.
4.
5.
Dok držite projektor pritisnite dugme za podizanje
da biste oslobodili nožicu za podizanje.
Postavite prednji deo projektora na željenu visinu.
Da biste otpustili
nožicu za podizanje,
pritisnite dugme za
podizanje na strani
na kojoj je nožica.
Otpustite dugmad za podizanje da biste blokirali
nožice za podizanje.
Da biste
Nakon što proverite da li su nožice za podizanje obavili fino
blokirane, spustite lagano projektor.
podešavanje,
okrenite nožicu.
Ako je potrebno, nožice za podizanje mogu
se ručno okrenuti i tako obaviti preciznije
podešavanje. Držite projektor dok okrećete nožice.
PAŽNJA ►Nemojte koristiti dugmad za podizanje bez pridržavanja projektora jer
projektor može pasti.
►Nemojte naginjati projektor osim podizanja njegovog prednjeg dela sa podesivim
nožicama za najviše 12 stepeni. Naginjanje projektora izvan dozvoljenog ograničenja
može dovesti do kvara ili skraćivanja radnog veka potrošnih delova ili samog projektora.
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
9
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
Prikazivanje slike
1.
Aktivirajte izvor signala. Uključite izvor signala
i pokrenite na njemu slanje signala na projektor.
2.
Upotrebite dugmad VOLUME + / VOLUME (Pojačavanje/smanjenje jačine zvuka) za
podešavanje jačine zvuka.
Da biste utišali projektor, pritisnite dugme
MUTE (Isključi ton) na daljinskom upravljaču.
3.
VIDEO
MA NI Y
ON
Pritisnite dugme ASPECT (Razmera) na
projektoru. Svaki put kada pritisnete dugme,
projektor će promeniti na sledeći režim
razmere slike.
5.
Upotrebite prsten ZOOM (Zumiranje) da biste
podesili veličinu ekrana.
6.
Upotrebite prsten FOCUS (Fokus) da biste
izoštrili sliku.
7.
Okrenite podešavač VERTICAL (Vertikalno)
potpuno u smeru suprotnom od kretanja
kazaljke na satu. Zatim ga okrenite u smeru
kazaljke na satu i podesite vertikalni položaj
objektiva na gore.
8.
Okrenite LOCK (Zaključavanje) suprotno od
kretanja kazaljke na satu da biste otpustili
zaključavanje na podešivaču HORIZONTAL
(Horizontalno).
9.
Okrenite podešavač HORIZONTAL
(Horizontalno) suprotno od kretanja kazaljke
na satu da biste podesili horizontalni položaj
objektiva.
AUTO
SEARCH
REE E
KEYSTONE
VOLUME
㧗
DO N
࡯
MY BUTTON
Dugme VOLUME+
BLANK
PA E
UP
O
(Pojačavanje jačine zvuka)
Dugme VOLUME(Smanjivanje jačine zvuka)
MUTE
Dugme MUTE (Isključivanje
MENU
POSITION
zvuka)
ENTER
Pritisnite dugme INPUT (Ulaz) na projektoru.
Svaki put kada pritisnete dugme projektor
menja ulazni priključak na sledeći.
Takođe možete koristiti daljinski upravljač da
biste odabrali ulazni signal. Pritisnite dugme
VIDEO za izbor ulaznog signala iz priključka
HDMI, COMPONENT (Y, Cb/Pb, Cr/Pr),
S-VIDEO ili VIDEO, ili dugme COMPUTER
(Računar) za izbor ulaznog signala iz priključka
COMPUTER IN1, COMPUTER IN2, LAN,
USB TYPE A ili USB TYPE B.
4.
COMPUTER MY SOURCE/
DOC.CAMERA
ASPECT
ESC
RESET
Dugme INPUT (Ulaz)
Dugme VIDEO (Video)
VIDEO
ASPECT
MA NI Y
ON
COMPUTER MY SOURCE/
DOC.CAMERA
AUTO
REE E
SEARCH
PA E
UP
BLANK
VOLUME
㧗
DO N
O
KEYSTONE
MY BUTTON
Dugme COMPUTER
(Računar)
࡯
MUTE
Dugme ASPECT
(Razmera)
MENU
POSITION
ENTER
ESC
RESET
Prsten FOCUS (Fokus)
Prsten ZOOM (Zum)
LOCK (Zaključavanje)
(zaključavanje
horizontalnog položaja
objektiva)
LOCK
Podešavač
HORIZONTAL
(Horizontalno)
Podešavač VERTICAL
(Vertikalno)
LOCK (Zaključavanje) potpuno
10. Okrenite
u smeru kazaljke na satu da biste zategli
i zaključali horizontalni položaj objektiva.
(nastavak na sledećoj stranici)
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
10
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
Prikazivanje slike (nastavak)
PAŽNJA ►Ako želite da imate prazan ekran dok lampa projektora radi, upotrebite
jednu od dole navedenih metoda.
-Upotrebite isporučeni poklopac za objektiv.
-Upotrebite funkciju BLANK (Prazno) (pogledajte Uputstvo za korisnika - Uputstvo
za rad).
Preduzimanje bilo kog drugog postupka može oštetiti projektor.
NAPOMENA • Dugme ASPECT (Razmera) ne radi kada nema odgovarajućeg
ulaznog signala.
• Za informacije o načinu podešavanja slike pogledajte Uputstvo za korisnika Uputstvo za rad.
Isključivanje napajanja
dugme STANDBY/ON
1. Pritisnite
(U mirovanju/Uključen) na projektoru ili
2.
3.
daljinskom upravljaču.
Poruka „Power off?“ (Isključiti?) pojaviće se
na ekranu u trajanju od 5 sekundi.
Pritisnite ponovo dugme STANDBY/ON
(U mirovanja/Uključen) dok traje poruka.
Lampa projektora će se isključiti, a indikator
POWER (Napajanje) počeće da treperi
narandžasto. Zatim će indikator POWER
(Napajanje) prestati da treperi i zasvetleće
stalno narandžasto kada se lampa ohladi.
Postavite poklopac objektiva kada indikator
POWER (Napajanje) počne da svetli stabilno
narandžasto.
Dugme STANDBY/ON
(U mirovanju/Uključen)
Indikator POWER
(Napajanje)
SOURCE/
ERA
R MY
DOC.CAM
COMPUTE
VIDEO
BLANK
AUTO
SEARCH
ASPECT
MAGNIFY
PAGE
UP
FREEZE
VOLUME +
ON
ー
DOWN
OFF
MY BUTTON
KEYSTON
E
2
MUTE
1
MENU
N
POSITIO
ENTER
RESET
ESC
Nakon isključivanja nemojte uključivati projektor 10 minuta ili duže.
Takođe, ne isključujte projektor brzo nakon njegovog uključivanja. Takav postupak mogao
bi da izazove kvar lampe ili skraćenje radnog veka nekih delova, uključujući i lampu.
UPOZORENJE ►Nemojte dodirivati u blizini poklopca lampe i izlazne ventilacione
otvore tokom korišćenja ili neposredno nakon korišćenja pošto su suviše vrući.
►Uklonite kabl za napajanje za potpuno odvajanje. Utičnica za napajanje bi trebala biti
blizu projektora i lako pristupačna.
NAPOMENA • Isključite projektor nakon isključivanja bilo kog povezanog uređaja.
• Ovaj projektor ima funkciju AUTO OFF (Automatsko isključivanje) koja služi za
automatsko isključivanje projektora. Više informacija potražite u Uputstvu za korisnika Uputstvo za rad.
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
11
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
Zamena lampe
Lampa ima ograničeni radni vek. Korišćenje lampe tokom dužeg vremenskog perioda može
izazvati zatamnjenje slike ili lošiji kvalitet boja. Imajte u vidu da svaka lampa ima drugačiji
vek trajanja te da neke mogu pući ili izgoreti odmah na početku njihovog korišćenja.
Preporučuje se priprema nove lampe i ranija zamena. Da biste pripremili novu lampu,
kontaktirajte svog distributera i recite mu broj tipa lampe.
Broj tipa: 003-120730-01 (DT01175)
projektor i izvucite kabl za napajanje. Ostavite
1. Isključite
projektor da se ohladi bar 45 minuta.
Poklopac lampe
3
novu lampu. Ako je projektor montiran na
2. Pripremite
plafon ili ako je lampa slomljena, zatražite od distributera
da obavi zamenu lampe.
U slučaju da sami menjate lampu, pratite sledeći postupak.
zavrtnje (označene strelicom) na poklopcu
3. Odvrnite
lampe i zatim gurnite i podignite poklopac lampe na
stranu da biste ga uklonili.
3 zavrtnja (označena strelicom) na lampi
4. Odvrnite
i lagano podignite lampu pomoću držača. Nemojte
odvrtati druge zavrtnje.
novu lampu i zategnite čvrsto 3 zavrtnja na
5. Umetnite
lampi koja ste odvrnuli tokom prethodnog koraka da
biste je učvrstili na njenom mestu.
Držači
4
sastavljate delove za učvršćivanje poklopca lampe
6. Dok
i projektora, gurnite poklopac za lampe na njegovo
mesto. Zatim čvrsto zategnite zavrtanj poklopca lampe.
projektor i resetujte radno vreme lampe
7. Pokrenite
koristeći stavku LAMP TIME (Radno vreme lampe)
u meniju OPTION (Opcije).
6
(1)Pritisnite dugme MENU (Meni) za prikaz menija.
(2)Obeležite ADVANCED MENU (Napredni meni) u meniju
koristeći dugmad ▼/▲, a zatim pritisnite dugme ►.
(3) Obeležite OPTION (Opcije) u levoj koloni menija koristeći
dugmad ▼/▲, a zatim pritisnite dugme ►.
(4) Obeležite LAMP TIME (Radno vreme lampe) koristeći dugmad
▼/▲, a zatim pritisnite dugme ►. Pojaviće se dijalog.
(5)Pritisnite dugme ► da biste izabrali „OK“ (U redu) u dijalogu. Nakon toga se obavlja
nuliranje radnog vremena lampe.
PAŽNJA ►Nemojte dodirivati nijedan deo unutrašnjeg prostora projektora
dok je lampa izvađena.
NAPOMENA • Resetujte radno vreme lampe samo onda kada zamenite
lampu da bi pokazatelji za lampu bili tačni.
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
12
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
Zamena lampe (nastavak)
VISOK NAPON
VISOKA TEMPERATURA
VISOK PRITISAK
UPOZORENJE ►Projektor koristi staklenu lampu sa živom pod visokim pritiskom.
Lampa može da pukne uz glasan prasak ili može da izgori ako se trese ili ogrebe, dira
dok je vruća ili istroši tokom vremena. Imajte u vidu da svaka lampa ima drugačiji radni
vek i da neke mogu pući ili izgoreti odmah nakon što počnete da ih koristite. Pored
toga, ako sijalica pukne, moguće je da delovi stakla ulete u kućište lampe, dok gas koji
sadrži živu i prašina koja sadrži fine čestice stakla mogu izaći kroz ventilacione otvore
projektora.
►Informacije o odlaganju lampe: Ovaj proizvod sadrži lampu sa živom; nemojte je
bacati u kućno smeće. Odložite je u skladu sa zakonima za zaštitu životne sredine.
• Informacije o recikliranju lampe potražite na www.lamprecycle.org (za SAD).
• Za odlaganje proizvoda konsultujte svoju lokalnu vladinu agenciju
ili idite na www.eiae.org (za SAD) ili www.epsc.ca (za Kanadu).
Više informacija zatražite od svog distributera.
• Ako lampa pukne (kada se to desi doći će do glasnog pucnja), izvucite kabl za
napajanje iz utičnice i obavezno potražite lampu za zamenu kod svog lokalnog
distributera. Imajte u vidu da delovi slomljenog stakla mogu oštetiti unutrašnjost
projektora ili dovesti do povrede tokom rukovanja, tako da vas molimo da ne
pokušavate da sami očistite projektor ili zamenite lampu.
Isključite • Ako se lampa polomi (kada se to desi doći će do glasnog pucnja), dobro
utikač provetrite sobu i vodite računa da ne udišete gas ili sitne čestice koje izlaze iz
iz utičnice
ventilacionih otvora projektora te pazite da ne dospeju do vaših očiju ili usta.
za
napajanje • Pre zamene lampe isključite projektor i izvucite produžni kabl, zatim sačekajte
bar 45 minuta da se lampa dovoljno ohladi. Rukovanje lampom dok je vruća
može izazvati opekotine te dovesti do oštećenja lampe.
• Odvijajte samo predviđene zavrtnje (označene strelicom).
• Nemojte otvarati poklopac lampe dok je projektor montiran na plafon. Ovo je
opasno jer ako je sijalica lampe polomljena, komadi stakla mogu ispasti kada se
poklopac otvori. Pored toga, rad na visokim mestima je opasan zato zatražite
od vašeg distributera da zameni lampu čak iako sijalica nije polomljena.
• Nemojte koristiti projektor dok je poklopac lampe uklonjen. Prilikom zamene
lampe osigurajte da su svi zavrtnji čvrsto zategnuti. Labavi zavrtnji mogu dovesti
do oštećenja ili povrede.
• Koristite samo navedeni tip lampe. Korišćenje lampe koja ne ispunjava
specifikacije za ovaj model može dovesti do požara, oštećenja ili skraćivanja
radnog veka ovog proizvoda.
• Ako se lampa polomi brzo nakon prve upotrebe, moguće je da postoje
električni problemi na još nekom mestu osim lampe. Ako do ovoga dođe,
kontaktirajte svog lokalnog distributera ili servisnog predstavnika.
• Rukujte pažljivo: trešnja ili grebanje može dovesti do pucanja sijalice lampe
prilikom upotrebe.
• Upotreba lampe u dužem vremenskom periodu može dovesti do njenog
zatamnjivanja, neuključivanja ili pucanja. Kada slika izgleda tamnije ili kada
je kvalitet boje loš, zamenite lampu što je pre moguće. Nemojte koristiti stare
(korišćene) lampe, to može dovesti do kvara.
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
13
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
Čišćenje i zamena filtera za vazduh
Povremeno proverite i očistite filter za vazduh. Kada vas indikatori ili poruka
obaveste da očistite filter za vazduh, obavite to što je pre moguće.
Filter za vazduh ovog projektora sastoji se iz poklopca filtera i filterske jedinice sa
dve vrste filtera. Ako su jedan ili oba filtera oštećeni ili veoma napunjeni, zamenite
filtersku jedinicu novom.
Zatražite filtersku jedinicu sa sledećim brojem tipa od svog distributera prilikom
kupovine nove jedinice.
Broj tipa: 003-004239-01 (MU06641)
Navedena filterska jedinica dolazi zajedno sa lampom
za zamenu za ovaj projektor. Zamenite takođe
i filtersku jedinicu prilikom zamene lampe.
projektor i izvucite kabl za
1.Isključite
napajanje. Ostavite projektor da se
dovoljno ohladi.
Upotrebite usisivač za čišćenje na filteru
i oko filtera.
Uhvatite i povucite na gore ručice poklopca
filtera da biste ga uklonili.
Pritisnite lagano donji deo bočnih ručica da
biste oslobodili donji deo filterske jedinice.
Povucite centralnu ručicu da biste izvukli
filtersku jedinicu.
Upotrebite usisivač za čišćenje ventilacionog
otvora filtera na projektoru i spoljne strane
filterske jedinice.
Filterska jedinica se sastoji iz dva dela.
Pritisnite na dole delove za spajanje da
biste ih oslobodili, a zatim odvojite dva dela.
Upotrebite usisivač za čišćenje unutrašnje
strane svakog dela filterske jedinice. Ako su
filteri oštećeni ili jako zaprljani, zamenite ih
novim.
Spojite dva dela da biste ponovo sastavili
jedinicu.
Stavite filtersku jedinicu nazad u projektor.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Poklopac
filtera
Ručice poklopca
filtera
Filterska jedinica
Ručice
filterske
jedinice
Delovi za
spajanje
8.
9.
(nastavak na sledećoj stranici)
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
14
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
Čišćenje i zamena filtera za vazduh (nastavak)
10. Stavite filtersku jedinicu nazad u projektor.
projektor i resetujte radno vreme filtera koristeći stavku FILTER
11. Pokrenite
TIME (Radno vreme filtera) u meniju EASY MENU (Meni za lak pristup).
(1) Pritisnite dugme MENU (Meni) za prikaz menija.
(2) Obeležite FILTER TIME (Radno vreme filtera) koristeći tastere
pokazivača ▲/▼, a zatim pritisnite taster ► (ili dugme ENTER /
RESET). Pojaviće se dijalog.
(3) Pritisnite dugme ► da biste izabrali „OK“ (U redu) u dijalogu. Nakon
toga se obavlja nuliranje radnog vremena filtera.
UPOZORENJE ► Pre nego što se pobrinete za filter za vazduh, proverite
da kabl za napajanje nije priključen, a zatim ostavite projektor da se dovoljno
ohladi.
►Koristite samo navedeni tip filtera za vazduh. Nemojte koristiti projektor
bez filtera za vazduh ili poklopca filtera. To može dovesti do požara ili kvara
projektora.
►Povremeno čistite filter za vazduh. Ako se filter za vazduh zapuši od prašine
ili sličnih stvari, unutrašnja temperatura počinje da raste i to može dovesti do
požara, pregorevanja ili kvara projektora.
NAPOMENA • Resetujte radno vreme filtera samo onda kada očistite ili
zamenite filter za vazduh da bi pokazatelji filtera za vazduh bili tačni.
• Projektor može prikazati poruku kao što je „CHECK THE AIR FLOW“
(Proverite protok vazduha) ili isključiti projektor da bi se sprečilo povećanje
unutrašnjeg zagrevanja.
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
15
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
OP
CLO EN
SE
Zamena baterije za unutrašnji sat
Projektor ima unutrašnji sat koji koristi bateriju. Kada sat
mrežne funkcije ne radi ispravno, pokušajte to da rešite
zamenom baterije: HITACHI MAXELL ili HITACHI MAXELL
ENERGY, broj dela CR2032 ili CR2032H.
projektor i izvucite kabl za napajanje. Ostavite
1. Isključite
projektor da se dovoljno ohladi.
što se projektor dovoljno ohladio, polako okrenite
2. Nakon
projektor tako da donji deo bude okrenut na gore.
bateriju pomoću odvijača sa ravnom glavom ili nečeg
4. Izbacite
sličnog. Prilikom odvajanja postavite prst blago na bateriju jer
N
E
P E
O S
O
L
C
okrenite poklopac u smeru označenom sa OPEN (Otvori)
da biste poravnali jedan kraj proreza sa tačkom. A zatim
podignite poklopac da biste ga uklonili.
Podignuta tačka
Ručica
Baterija
Poklopac
OPEN
CLOSE
podignuta tačka blizu poklopca za baterije u donjem
3. Postoji
delu projektora. Koristeći se novčićem ili nečim sličnim,
može odskočiti iz držača.
novom baterijom navedenog tipa. Uz plus
5. Zamenite
stranu okrenutu na gore, ubacite bateriju ispod držača sa
montažnom oprugom. Pritisnite bateriju na dole dok ne
škljocne u svoj položaj.
Baterija
poklopac baterije na njegovo mesto, a zatim, koristeći
6. Vratite
se novčićem ili nečim sličnim, okrenite poklopac u pravcu
OPE
N
CLOS
E
obeleženom sa CLOSE (Zatvori) da biste postavili ručicu
poklopca u ravni sa tačkom na dnu kućišta i tako fiksirali
poklopac.
NAPOMENA • Uklanjanjem baterije ponovo se pokreće unutrašnji sat. Za podešavanje
sata pogledajte Korisničko uputstvo - Uputstvo za mrežu.
UPOZORENJE ►Budite pažljivi prilikom rukovanja baterijom jer baterija može
eksplodirati, pući ili iscureti, što može dovesti do požara, povrede i zagađenja životne
sredine.
• Koristite samo navedene i ispravne baterije. Nemojte koristiti bateriju sa oštećenjima,
kao što su ogrebotine, napukline, rđa ili curenje.
• Bateriju zamenite samo novom baterijom.
• Kada baterija curi, dobro obrišite curenje pomoću stare krpe. Ako se curenje prenese
na vaše telo, odmah ga temeljno isperite vodom. Kada baterija iscuri u držaču za
baterije, zamenite baterije nakon što obrišete curenja.
• Proverite da li su plus i minus terminali ispravno postavljeni prilikom umetanja baterije.
• Nemojte raditi ništa sa baterijom, na primer, puniti je ili lemiti.
• Čuvajte bateriju na tamnom, hladnom i suvom mestu. Nemojte izlagati bateriju uticaju
vatre ili vode.
• Čuvajte baterije dalje od dece i kućnih ljubimaca. Vodite računa da oni ne progutaju
bateriju. Ako dođe do gutanja, odmah konsultujte lekara za postupke u hitnim
slučajevima.
• Poštujte lokalne zakone o odlaganju baterija.
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
16
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
Korišćenje uputstva na CD-u
Druga uputstva za ovaj proizvod nalaze se na ovom CD-u pod naslovom
„Uputstvo za korisnika“. Pre upotrebe CD-ROM-a pročitajte sledeće da biste
osigurali pravilnu upotrebu.
Sistemski zahtevi
Sistemski zahtevi za upotrebu CD-ROM-a.
Windows®:
OS: Microsoft® Windows® 98, Windows® 98SE,
Windows NT®4.0, Windows® Me,
Windows® 2000/Windows® XP ili noviji
CPU: Pentium® procesor 133 MHz / memorija: 32 MB ili više
®
Macintosh :
OS: Mac OS® 10.2 ili noviji
CPU: PowerPC® / memorija: 32 MB ili više
CD-ROM jedinica: 4x CD-ROM jedinica
256 boja / rezolucija 640x480 tačaka
Prikaz: Aplikacije:
Microsoft® Internet Explorer® 4.0 i
Adobe® Acrobat® Reader® 4.0 ili noviji
Kako koristiti CD
1.Ubacite CD u CD-ROM jedinicu računara.
Windows®:
Nakon nekog vremena veb pregledač se automatski pokreće.
Pojaviće se prozor za pokretanje.
Macintosh®:
(1) Kliknite dva puta na ikonu „Projectors“ (Projektori) koja će
se pojaviti na ekranu radne površine.
(2) Kada kliknete na datoteku „main.html“, veb pregledač će
se pokrenuti i pojaviće se početni prozor.
2.Prvo kliknite na ime modela projektora, a zatim kliknite na neki od jezika sa
prikazane liste. Otvoriće se uputstvo za korisnika.
PAŽNJA ►Koristite samo CD-ROM u CD jedinici računara. CD-ROM je
predviđen samo za upotrebu na računaru. NIKADA NEMOJTE UBACIVATI
CD-ROM U CD PLEJER KOJI NIJE RAČUNARSKI! Ubacivanje CD-ROM-a
u nekompatibilnu CD jedinicu može proizvesti glasnu buku, koja MOŽE
DOVESTI DO OŠTEĆENJA SLUHA I ZVUČNIKA!
• Nakon upotrebe CD-ROM-a, odložite ga u kutiju za diskove i sačuvajte
ga. Nemojte izlagati CD direktnom uticaju sunca ili držati u okruženjima
sa visokim temperaturama i visokom vlažnošću vazduha.
NAPOMENA • Informacije na CD-ROM-u mogu se promeniti bez
obaveštenja. Proverite naš internet sajt na kom možete naći najnovije
informacije za projektor. (19)
• Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve probleme i oštećenja
hardvera i softvera vašeg računara nastalih usled upotrebe CD-ROM-a.
• Nijedan deo niti celokupan sadržaj ovog CD-ROM-a ne smeju se kopirati,
reprodukovati ili ponovo objavljivati bez obaveštenja naše kompanije.
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
17
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
Specifikacije
Stavka
Specifikacija
Naziv proizvoda
Projektor sa tečnim kristalom
Ploča sa tečnim
kristalom
LX41: 786.432 piksela (1024 horizontalno x 768 vertikalno)
LW41: 1.024.000 piksela (1280 horizontalno x 800 vertikalno)
Lampa
245 W UHP
Zvučnik
16 W mono (8 W x2)
Napajanje/
Nominalni
napon
Potrošnja
energije
Temperaturni
opseg
AC 100-120 V: 4,0 A, AC 220-240 V: 2,0 A
AC 100-120 V: 380 W, AC 220-240 V: 360 W
5 ~ 35°C (U radu)
Veličina
401 (Š) x 103 (V) x 318 (D) mm
* Ne sadrži delove koji vire. Pogledajte sliku F-5 u zadnjem delu ovog
uputstva.
Težina (masa)
otprilike 4,6 kg
Priključci
COMPUTER IN1 ............................ D-sub 15-iglični mini-priključak x1
COMPUTER IN2 (H, V, G/Y, B/Cb/Pb, R/Cr/Pr) ...... BNC priključak x5
HDMI ....................................................................... HDMI konektor x1
MONOTOR OUT ............................ D-sub 15-iglični mini-priključak x1
COMPONENT (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) ............................. RCA priključak x3
S-VIDEO . ............................................. Mini DIN 4-iglični priključak x1
VIDEO ..................................................................... RCA priključak x1
AUDIO IN1 .................................... 3,5 mm (stereo) mini-priključak x1
AUDIO IN2 .................................... 3,5 mm (stereo) mini-priključak x1
AUDIO IN3 (R, L) .................................................... RCA priključak x2
AUDIO OUT (R, L) .................................................. RCA priključak x2
USB TYPE A ..................................................... USB tip A konektor x1
USB TYPE B .................................................... USB tip B konektor x1
CONTROL . ................................................... D-sub 9-iglični utikač x1
LAN ........................................................................ RJ45 priključak x1
MIC ................................................. 3,5 mm (mono) mini-priključak x1
REMOTE CONTROL .................... 3,5 mm (stereo) mini-priključak x1
Opcionalni
delovi
Lampa: 003-120730-01 (DT01175)
Set filtera: 003-004239-01 (MU06641)
* Za više informacija obratite se svom distributeru.
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
18
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
Otklanjanje problema - Garancija i naknadno
servisiranje
Ako dođe do bilo kakvog nepravilnog rada (kao što su pojava dima, čudnog
mirisa ili prejakog zvuka), odmah prekinite sa upotrebom projektora.
U suprotnom, ako dođe do problema sa projektorom, prvo pogledajte „Uklanjanje
problema“ u Uputstvo za korisnika - Uputstvo za rad, Uputstvo za brzo
slaganje i Uputstvo za mrežu i obavite predložene provere.
Ako to ne reši problem, pozovite svog distributera ili servisnu kompaniju.
Oni će vam reći da li važe uslovi garancije.
Proverite sledeće internet adrese na kojima možete naći najnovije informacije
o ovom projektoru.
http://www.christiedigital.com
NAPOMENA • Informacije u ovom uputstvu mogu se promeniti bez
prethodne najave.
• Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve greške koje
se mogu pojaviti u ovom uputstvu.
• Reprodukcija, prenos ili kopiranje celog uputstva ili bilo kog dela nije
dozvoljena bez izričite pismene saglasnosti.
Potvrda trgovačkih znaka
•Mac®, Macintosh® i Mac OS® su registrovani trgovački znaci kompanije Apple Inc.
•Pentium® je registrovani trgovački znak kompanije Intel Corp.
•Adobe® i Acrobat®, Reader® su registrovani trgovački znaci kompanije Adobe Systems
Incorporated.
•Microsoft®, Internet Explorer®, Windows®, Windows NT® i Windows Vista® su registrovani
trgovački znaci kompanije Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
•PowerPC® je registrovani trgovački znak kompanije International Business Machines
Corporation.
•HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su trgovački znaci ili registrovani
trgovački znaci kompanije HDMI Licensing LLC u SAD-u i drugim zemljama.
•Blu-ray Disc je trgovački znak.
Svi ostali trgovački znaci su u vlasništvu svojih vlasnika.
Sporazum o licenci za krajnjeg korisnika softvera projektora
• Softver u projektoru sadrži veći broj nezavisnih softverskih modula i postoji
naše autorsko pravo i/ili autorska prava trećih lica za svaki od tih modula.
• Obavezno pročitajte „Sporazum o licenci za krajnjeg korisnika za softver
projektora“ koji je odvojeni dokument. (na CD-u)
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
19
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
Ⓗ× Ⓥ: Veličina ekrana
ⓐ: Domet projekcije
Gornji deo
projektora
Nožice za
podizanje
Vrsta
ekrana
T-1 LX41
( sa nožica za podizanje)
ⓑ, ⓒ: Visina ekrana
Donji deo projektora
(1024X768) (±10%)
16:9
4:3
Veličina
Domet
Veličina
Domet
Visina ekrana
Visina ekrana
ekrana
projekcije
ekrana
projekcije
Ⓗ Ⓥ ⓐ min. ⓐ maks.
ⓑ
ⓒ Ⓗ Ⓥ ⓐ min. ⓐ maks. ⓑ
ⓒ
(inč) cm cm cm inč cm inč cm inč cm inč cm cm cm inč cm inč cm inč cm inč
30 61 46 89 35 148 58 46 18 0 0 66 37 106 42 177 70 44 17 -6 -2
40 81
61 119
47 199
78
61
24 0
0 89
50 142
56 237
93
58
23 -8
-3
50 102
76 150
59 245
98
76
30 0
0 111
62 179
70 297 117
73
29 -10
-4
60 122
91 181
71 301 118
91
36 0
0 133
75 215
85 357 141
87
34 -12
-5
70 142 107 211
83 351 138 107
42 0
0 155
87 252
99 418 164 102
40 -15
-6
80 163 122 242
95 402 158 122
48 0
0 177 100 288 113 478 188 116
46 -17
-7
90 183 137 273 107 453 178 137
54 0
0 199 112 325 128 538 212 131
51 -19
-7
100 203 152 304 120 503 198 152
60 0
0 221 125 361 142 598 235 145
57 -21
-8
120 244 183 365 144 605 238 183
72 0
0 266 149 434 171 719 283 174
69 -25 -10
150 305 229 457 180 757 298 229
90 0
0 332 187 543 214 899 354 218
86 -31 -12
200 406 305 611 241 1010 398 305 120 0
0 443 249 726 286 1200 472 291 114 -42 -16
250 508 381 765 301 1264 498 381 150 0
0 553 311 908 358 1501 591 363 143 -52 -20
300 610 457 918 362 1517 597 457 180 0
0 664 374 1091 429 1802 709 436 172 -62 -25
Vrsta
ekrana
T-2 LW41
(1280X800) (±10%)
4:3
16:10
Veličina
Domet
Veličina
Domet
Visina ekrana
Visina ekrana
ekrana
projekcije
ekrana
projekcije
Ⓗ Ⓥ ⓐ min. ⓐ maks. ⓑ
ⓒ Ⓗ Ⓥ ⓐ min. ⓐ maks. ⓑ
ⓒ
(inč) cm cm cm inč cm inč cm inč cm inč cm cm cm inč cm inč cm inč cm inč
30 65 40 94 37 158 62
44 17 -4 -2 61
46 101 40 169 66 50 20 -5 -2
40 86
54 127 50
211
83
59 23 -5 -2 81
61 136
53 226
89
67
26 -6 -2
50 108
67 159 63
265 104
74 29 -7 -3 102
76 170
67 283 112
84
33 -8 -3
60 129
81 192 76
319 126
89 35 -8 -3 122
91 205
81 341 134 101
40 -9 -4
70 151
94 224 88
373 147 104 41 -9 -4 142
107 240
94 398 157 117
46 -11 -4
80 172 108 257 101 426 168 118 47 -11 -4 163
122 275 108 456 179 134
53 -12 -5
90 194 121 290 114 480 189 133 52 -12 -5 183
137 310 122 513 202 151
59 -14 -5
100 215 135 322 127 534 210 148 58 -13- -5 203
152 344 136 570 225 168
66 -15 -6
120 258 162 387 152 641 252 178 70 -16 -6 244
183 414 163 685 270 201
79 -18 -7
150 323 202 485 191 803 316 222 87 -20 -8 305
229 518 204 857 338 251
99 -23 -9
200 431 269 648 255 1071 422 296 117 -27 -11 406
305 692 273 1144 451 335 132 -30 -12
250 539 337 811 319 1340 528 370 146 -34 -13 508
381 866 341 1432 564 419 165 -38 -15
300 646 404 974 383 1609 633 444 175 -40 -16 610
457 1040 410 1719 677 503 198 -46 -18
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
20
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
F-1
F-2
Računar
Računar
Pristupna
tačka
USB
uređaj za
skladištenje
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
21
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
F-3
VCR/DVD/Blu-ray disk plejer
F-4
Monitor
Zvučnici
(sa pojačalom)
Mikrofonski
sistem
Ožičeni
daljinski
upravljač
(opcionalno)
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
22
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
F-5
[jedinica: mm]
LX41/LW41 - Uputstvo za instalaciju
23
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
Kancelarije korporacije
SAD – Cypress
tel: 714-236-8610
Kanada – Kitchener
tel: 519-744-8005
Kancelarije u svetu
Velika Britanija
tel: +44 118 977 8000
Francuska
tel: +33 (0) 1 41 21 00 36
Nemačka
tel: +49 2161 664540
Istočna Evropa
tel: +36 (0) 1 47 48 100
Bliski Istok
tel: +971 (0) 4 299 7575
Španija
tel: + 34 91 633 9990
Singapur
tel: +65 6877-8737
Peking
tel: +86 10 6561 0240
Šangaj
tel: +86 21 6278 7708
Japan
tel: 81-3-3599-7481
Južna Koreja
tel: +82 2 702 1601
020-000647-01 Rev. 1 (10-2013)
*QR82871*
Najnoviju tehničku dokumentaciju
potražite na www.christiedigital.com
Odštampano u Kini
Download

LX41/LW41