ŠOTOKAN KARATE SAVEZ SRBIJE
S. K. I. F. SERBIA
PRAVILA SUĐENJA
Novi Sad, 2012. godina
Sadržaj:
KUMITE PRAVILA
ČLAN 1: BORILIŠTE
ČLAN 2: UNIFORMA
ČLAN 3: ORGANIZACIJA TAKMIČENJA U BORBAMA
ČLAN 4: SUDIJE
ČLAN 5: TRAJANJE BORBE
ČLAN 6: REZULTAT BORBE
ČLAN 7: KRITERIJUM ZA ODLUČIVANJE
ČLAN 8: ZABRANJENO PONAŠANJE
ČLAN 9: KAZNE
ČLAN 10: POVREDE I INCIDENTI NA TAKMIČENJU
ČLAN 11: SLUŽBENI PROTEST
ČLAN 12: PRAVA I OBAVEZE
ČLAN 13: POČETAK, SUSPENDOVANJE I ZAVRŠETAK MEČA
ČLAN 14: MODIFIKACIJE
YAKUSOKU KUMITE PRAVILA
KIHON IPPON KUMITE
JIYUU IPPON KUMITE
KATA PRAVILA
ČLAN 1: BORILIŠTE
ČLAN 2: UNIFORMA
ČLAN 3: ORGANIZACIJA TAKMIČENJA U KATAMA
ČLAN 4: SUDIJE
ČLAN 5: “PRESUDA” (ODLUKA)
ČLAN 6: KRITERIJUM ZA ODLUČIVANJE
ČLAN 7: SPROVOĐENJE MEČA
DODATAK I: TERMINOLOGIJA
DODATAK II: HANSOKU, JOGAI, MUBOBI
DODATAK III: PRIMER ZA DONOŠENJE ODLUKA (HANTEI) U KATAMA
DODATAK IV: KATE
Napomena: iako se u tekstu koristi muški rod, isti se odnosi i na devojke
2
KUMITE PRAVILA
ČLAN 1: BORILIŠTE
1. Borilište mora biti ravno i zaštićeno od bilo kakve vrste rizika.
2. Borilište mora biti kvadratnog oblika, 8 x 8 metara (mereno od spoljne strane) sa dodatna dva
metra sa svake strane kao sigumosno područje. Borilište može biti izdignuto do 1m iznad
zemlje. Izdignuta platforma mora biti 12 m široka kako bi obuhvatila širinu borilišta i
sigumosnog područja.
3. Za poziciju glavnog sudije potrebno je iscrtati liniju dugačku pola metra a udaljenu 2 m od
centra borilišta.
4. Za poziciju takmičara potrebno je iscrtati paralelne linije dugačke po 1 m a udeljene od centra
borilišta 1,5 m.
5. Centar borilišta označava se dvema ukrštenim linijama, svaka dugačka 0,5m.
6. Sudije su smeštene u sigumosnom području.
7. Arbitar je smešten izvan sigurnosnog područja sa desne ili leve strane glavnog sudije.
8. Kontrolor zapisničara smešten je za stolom između zapisničara i merioca vremena
OBJAŠNJENJE:
I.
II.
Reklamne table, zidovi, stubovi i sl. moraju biti udaljeni od sigumosnog područja najmanje 1 m.
Ukoliko se koriste strunjače, one moraju biti slaboklizajuće sa one strane koja dodiruje pod, i
da imaju nizak koeficijent trenja na gornjoj površini. Ne treba da budu debele kao strunjače za
džudo jer to remeti kretanje u karateu. Glavni sudija se mora postarati, da se strunjače ne
razdvajaju tokom takmičenja, jer otvori u tatamiju izazivaju povrede i izazivaju opasnost.
ČLAN 2: OPREMA I UNIFORMA
1. Takmičari i njihovi treneri moraju nositi zvaničnu uniformu.
2. Sudija može udaljiti sa takmičenja sva službena lica i takmičare koji se ne ponašaju u skladu
sa ovim pravilnikom.
SUDIJE:
1. Glavni sudija kao i pomoćne sudije moraju nositi zvaničnu uniformu koju određuje sudijska
komisija. Uniforma se mora nositi na svim takmičenjima i seminarima.
2. Uniforma se sastoji od:
- Teget sakoa sa zlatnim dugmićima
- Bele košulje kratkih ili dugih rukava
- Zvanične kravate bez igle
- Čisto sivih pantalona bez manžetne
- Ženske glavne i pomoćne sudije mogu nositi šnalu za kosu
TAKMIČARI:
1. Takmičari moraju nositi neoznačeni beli kimono bez šara i rebara. Na kimonu može biti
našiven jedino amblem Shotokan Karate Saveza ili grb zemlje. Amblem mora biti našiven
samo na gomjoj levoj strani kimona. Na kimono može biti našivena i oznaka proizvođača i to
na tačno određenom mestu, dakle na donjoj desnoj strani gomjeg dela i na pojasu donjeg dela
kimona. Takođe na poleđini kimona se može nositi identifikacioni broj takmičara. Kada
nastupaju dva takmičara istovremeno jedan od njih mora nositi crveni pojas, ili crvenu traku uz
pojas.
2. Osim stavki u prethodnoj tački izvršni komitet takmičenja može odobriti prikazivanje logoa
sponzora.
3
3. Gomji deo kimona, sa vezanim pojasom, mora minimum pokrivati kukove ali ne sme biti duži
od tri četvrtine butina. Devojke mogu nositi čisto belu majicu ispod gomjeg dela kimona.
4. Rukavi ne smeju biti duži od zgloba ruke i ne smeju biti kraći od polovine podlaktice. Takođe
rukavi ne smeju biti savijeni.
5. Nogavice moraju prekriti minimalno dve trećine potkolenice i ne smeju biti savijene.
6. Takmičari moraju imati čistu kosu, dužine da ne smeta tokom meča. Trake za kosu su
zabranjene. Ukoliko glavni sudija smatra da je kosa takmičara predugačka ili previše neuredna
i prljava, sudijska komisija može zabraniti takmičaru borbu. U borbama su metalne šnale
zabranjene. U katama su dozvovljene diskretne šnale i gumice za kosu.
7. Takmičari moraju imati kratke nokte i ne smeju nositi metalne predmete kojima mogu povrediti
protivnike. Nošenje metalnih zubnih proteza mora odobriti glavni sudija kao i lekar takmičenja i
takmičari u potpunosti snose odgovomost za eventualne povrede.
8. Juniori, devojke i veterani moraju nositi rukavice odobrene od strane SKIF-a.
9. Štitnici za zube su obavezni
10. Štitnici za genitalije su dozvoijeni. Štitnici za potkolenice su zabranjeni.
11. Naočare su zabranjene. Meka kontakna sočiva takmičar može nositi na sopstveni rizik.
12. Nošenje nepropisane odeće i opreme je zabranjeno. Devojke moraju nositi dodatne štitnike
kao što je štitnik za grudi.
13. Svu zaštitnu opremu mora odobriti SKIF.
14. Glavni sudija na preporuku lekara mora odobriti upotrebu zavoja, flastera, steznika i sl.
OBJAŠNJENJE:
I.
II.
Može biti odobreno nošenje turbana, amajlija i sl. iz religioznih razloga, s tim da se
posebni zahtevi za dodatke podnose Sudijskoj komisiji koja (ne)odobrava korišćenje
istih.
Ukoliko takmičar(ka) dođe na borilište nepropisno obučen, neće biti automatski
diskvalifikovan, nego će dobiti jedan minut da nedostatke otkloni.
ČLAN 3: ORGANIZACIJA TAKMIČENJA U BORBAMA
1. Karate takmičenje se može sastojati od takmičenja u borbama i/ili u katama. Takmičenje u
borbama može se dalje podeliti na ekipno takmičenje (IPPON SHOBU) i individualno
takmičenje (IPPON-HAN SHOBU ili IPPON SHOBU). Individualno takmičenje može se dalje
deliti po težinskim kategorijama ili može biti apsolutno, ekipni meč, skup individalnih borbi
parova protivničkih ekipa.
2. U individualnim borbama u ime takmičara ne može nastupiti nijedan drugi takmičar
3. Takmičari pojedinačno ili timovi koji se pojave nakon prozivanja dobiće KIKEN (odriču se prava
da nastupe) određene kategorije.
4. U ekipnom takmičenju tim mora imati neparan broj članova. Muški timovi se sastoje od sedam
članova od kojih se pet članova takmiči u jednom meču. Zenski timovi se sastoje od četiri
članice od kojih se tri takmiče. Muški tim započinje borbu sa najmanje pet članova a u slučaju
povreda u narednim mečevima mogu nastupiti sa tri ili četiri člana. Ženski tim započinje borbu
sa najmanje tri članice a u slučaju povrede neke od članica, u narednim mečevima može
nastupiti sa dve članice.
5. Svi takmičari su članovi tima. Nema fiksno određenih rezervi.
6. Pre svake borbe, predstavnik tima mora predati spisak takmičara, članova tima, poređanih po
redu nastupanja u meču. Spisak takmičara koji će nastupiti u meču može se menjati iz meča u
meč ali se jednom predati spisak imena i redosled takmičara ne može promeniti do kraja meča.
Ukoliko u toku jednog meča dođe do promene u sastavu tima ili redosledu nastupa takmičara,
tim će biti diskvalifikovan.
4
ČLAN 4: ZBOR SUDIJA NA BORILIŠTU
1. Zbor sudija sastoji se od jednog glavnog sudije (SHUSHIN), četvoro pomoćnih sudija
(FUKUSHIN) i jednog arbitra (KANSA)
2. Kao dodatak a u cilju poboljšanja sprovođenja samih mečeva potrebno je „obezbediti“ nekoliko
merilaca vremena, spikera, sudije zapisničara, kao i kontrolora zapisničara.
OBJAŠNJENJE:
I.
II.
III.
Na početku borbe glavni sudija stoji izvan borilišta. Sa leve strane glavnog sudije stoje
prvi i drugi pomoćni sudija a sa desne strane stoje arbitar i treći i četvrti pomoćni
sudija.
Nakon što se takmičari i zbor sudija na borilištu međusobno pozdrave naklonom,
glavni sudija se povlači korak unazad, pomoćne sudije i arbitrator korak napred,
okrenu se prema glavnom sudiji i svi se međusobno pozdrave naklonom. Nakon toga
svi zauzimaju svoje pozicije.
Kada se menja zbor sudija stari i novi zbor sudija na borilištu se međusobno pozdravi
naklonom na znak novog glavnog sudije. Kada se smenjuju pojedinačne pomoćne
sudije tada novi sudija priđe starom međusobno se pozdrave naklonom i zamene
pozicije.
ČLAN 5: TRAJANJE BORBE
1. Trajanje borbe je određeno na dva minuta za takmičare(ke) sa 16 i više godina, kao i za
veterane (ekipno i pojedinačno) i minut i po za juniore (takmičare(ke) sa 15 i manje godina).
Međutim, samo u individualnim mečevima muškaraca moguće je da finalni meč traje do pet
minuta SANBON - SHOBU (6 wazari-ja).
2. Vreme počinje da teče kada glavni sudija da znak za početak borbe a zaustavlja se svaki put
kada glavni sudaja kaže YAME.
3. Merilac vremena daje jasan signal 30 sekundi pre kraja borbe jasnim kratkim udarcem u gong
ili zvonom.
ČLAN 6: BODOVANJE
1. Bodovi su:
a) IPPON (2 WAZA-ARI-ja)
b) WAZA-ARI
2. IPPON se dodeljuje kada je tehnika izvedena u poentirajuću zonu u skladu sa kriterijumima:
a) Dobra forma
b) Sportski duh i stav
c) Snažna primena
d) Svesnost (ZANSHIN)
e) Dobar tajming
f) Odgovarajuća distanca
g) Odgovarajući ugao
3. IPPON se može dodeliti i u sledećim situacijama čak iako tehnika ne sadrži gore navedene
elemente:
a) DE - AI, kontranapad izveden kao presretanje napada protivnika,
b) Simultani napad koji rezultira gubitkom ravnoteže protivnika,
c) Efektivno izvođenje tehnika kao što su TSUKI i TSUKI, GERI i TSUKI, bacanje
(NAGE) i TSUKI ili GERI itd,
d) Napad na takmičara koji je u stanju poremećene koncentracije i nedostatka sportskog
duha (MUBOBI).
5
4. Napadi su ograničeni na sledeća područja:
a) Glavu d) Grudi
b) Lice
e) Abdomen
c) Vrat
f) Leđa
5. Efektivna tehnika koja se izvede istovremeno sa signalom za kraj meča je validna. Napad, čak
iako je efikasan, a izvede se nakon zaustavljanja ili kraja borbe neće se bodovati a može
rezultirati u kaznom.
6. Nijedna tehnika se ne boduje kada su takmičari izvan borilišta. Međutim, ukoliko jedan od
takmičara izvede efikasnu tehniku dok je još u borilištu i pre nego što sudija kaže YAME
tehnika će se bodovati.
7. Simultane, efikasne tehnike koje istovremeno izvedu oba takmičara se ne boduju (AIUCHI).
OBJAŠNJENJE:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Hvatanje i bacanje protivnika može se izvesti jedino ako je prethodila neka udaračka
karate tehnika ili kao kontranapad na takmičara koji je pokušao da izvede bacanje ili
uđe u klinč.
Bacanja kod kojih se takmičar koji je bačen ne pridrži, ili kod opasnih bacanja kao i u
slučaju bacanja iznad visine kukova, rezultiraju opomenom ili kaznom. Izuzetak su
standardna karate čišćenja koja ne zahtevaju pridržavanje protivnika, kao što su
DEASHI-BARAI, KOUCHI GARI, KANI-BASAMI itd. Jedino tehnike koje uslede u 2 - 3
sekunde nakon bacanja mogu se bodovati.
Pod efikasnom tehnikom sa dobrom formom smatra se tehnika izvedena u skladu sa
tradicionalnim karate konceptom.
Sportski duh je sastavni deo dobre forme i odnosi se na nezlonameran stav i veliku
koncentraciju tokom izvođenja poentirajuće tehnike.
Snažna primena definiše snagu i brzinu tehnike i jasnu volju za uspehom.
Svesnost (ZANSHIN) je kritrijum koji se najčešće zanemari prilikom bodovanja. To je
stanje potpune posvećenosti u kome takmičar ostaje koncentrisan, sa punom pažnjom
i svestan potencijala i sposobnosti protivnika da izvede kontranapad. Takmičar ne
skreće pogled pri napadu kao ni posle njega.
Dobar tajming znači izvođenje tehnike u momentu kada bi imala najveći potencijalni
efekat.
Dobra distanca znači izvođenje tehnike na odgovarajućoj razdaljini na kojoj bi imala
najveći potencijalni efekat. Tako se npr. potencijalni efekat udarca smanjuje ukoliko je
tehnika usmerena ka protivniku koji se velikom brzinom povlači.
Tehnika izvedena ispod visine pojasa može se bodovati sve dok je iznad visine stidne
kosti. Vrat je udama površina, kao i grlo. Kontakt sa grlom je zabranjen, s tim da se
kontrolisana tehnika može bodovati.
Tehnika koja se izvede u predelu oko lopatice se može bodovati. Međutim tehnika
izvedena na spoju nadlaktice, ključne kosti i lopatice se ne može bodovati.
Istek vremena signalizira se gongom i označava prestanak mogućnosti poentiranja,
iako sudija ne mora u istom trenutku zaustaviti borbu. U tom slučaju zvuk gonga ne
znači da se ne mogu dodeliti kazne. Kazne se mogu dodeliti od strane zbora sudija na
borilištu sve do momenta kada takmičari napuste borilište. Nakon toga kazne se mogu
dodeliti samo od strane sudijske komisije.
Pravi AIUCHI se retko pojavljuje. Tehnike se ne moraju samo izvesti istovremeno nego
obe moraju biti jednako efikasne, imati dobru formu i sl. dve tehnike se mogu izvesti
istovremno ali su retko obe jednako efikasne i jednako dobre za poentiranje. U tom
slučaju nije reč o AIUCHI-ju.
6
ČLAN 7: KRITERIJUMI ZA ODLUČIVANJE
U borbi pobeđuje takmičar koji ima IPPON - HAN (dva IPPON-a, jedan IPPON i jedan WAZA-ARI ili tri
WAZA-ARI-ja) ili IPPON (jedan IPPON ili dva WAZA-ARI-ja) u individualnim borbama ili IPPON u
borbama ekipno. Kada vreme istekne a Ippon-Han/Ippon nisu postignuti pobednik može biti odlučen na
osnovu većeg broja bodova ili izjašnjavanjem sudija (HANTEI).
1. U pojedinačnim borbama, ukoliko je rezultat nerešen, može se raditi produžetak ne duži od dve
minute (ENCHOSEN). ENCHOSEN je produžetak borbe i svi poeni, opomene i kazne se
prenose. Ne postoji pravilo “iznenadne smrti” (sudija ne može proglasiti pobednikom onog
takmičara koji prvi postigne poen).
2. Na kraju produžetka (ENCHOSEN), pobednik može biti određen na osnovu osvojenih poena
(takmičar sa više poena pobeđuje). Ukoliko je rezultat i dalje nerešen tada se radi potpuno
nova borba (SAI-SHIAI). Ništa se iz prethodne borbe ne prenosi u narednu. Ukoliko u novoj
borbi ni jedan takmičar ne postigne poen ili je rezultat opet nerešen, tada konačnu odluku
donosi zbor sudija na borilištu (HANTEI). Odluka u korist jednog od takmičara je obavezna.
Odluka se donosi na bazi sledećeg:
a) Stava, borbenog duha i snage prikazane od strane takmičara.
b) Superiomosti prikazanih tehnika i taktike.
c) Više iniciranih napada.
3. U ekipnom takmičenju nema produžetaka (ENCHOSEN).
4. Pobednički tim je onaj sa više dobijenih borbi. Ukoliko se desi da timovi imaju jednak broj
pobeda tada se pobednik određuje na sledeći način:
a) Pobeđuje tim sa više dobijenih IPPON-a. Sve pobede ostvarene tako što protivnik
dobije HANSOKU ili SHIKKAKU računaće se kao IPPON KACHI. IPPON KACHI ima
prioritet u odnosu na WAZA-ARI KACHI.
U slučaju kada timovi imaju jednak broj ipona pobednik se određuje na sledeći način:
b) Pobednik se određuje na osnovu WAZA-ARI-ja u dobijenim borbama. (Rezultat u
izgubljenim mečevima se ne uzima u obzir)
c) Ukoliko je rezultat i tada nerešen svaki tim bira po jednog takmičara koji će ponoviti
meč. Pobedu nosi tim čiji takmičar pobedi u dodatnom meču
d) Ukoliko je i u dodatnom meču nerešeno, radiće se ENCHOSEN, sa prenesenim
poenima kao za individualni meč.
OBJAŠNJENJE:
I.
II.
Kada se odlučuje o pobedniku izjašnjevanjem sudija (HANTEI), glavni sudija se
povlači na ivicu borilišta i poziva sudije na HANTEI, uz dva signala pištaljkom.
Pomoćne sudije se izjašnjavaju podizanjem zastavice i tada se glavni sudija vraća u
borilište na svoju poziciju i uz kratak signal pištaljkom proglašava pobednika.
Kada je rezultat dodatnog meča nerešen, tada sudija najavljuje HIKIWAKE i započinje
ENCHOSEN.
ČLAN 8: ZABRANJENO PONAŠANJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tehnike sa prejakim kontaktom na poentirajuću površinu.
Tehnike sa kontaktom na grlo.
Napad na ruke ili noge, genitalije, zglobove, ili stopala.
Napad na lice otvorenom šakom.
Opasna i zabranjena bacanja, koja mogu naneti povrede protivniku.
Ponovljeni izlasci iz borilišta (JOGAI).
Izbegavanje borbe kako bi se protivnik sprečio da poentira.
7
8. Hvatanje i pokušaj bacanja ili rušenja protivnika, a da tome ne prethodi nikakav napad, osim u
slučaju kada protivnik prvi pokuša bacanje ili rušenje. Zabranjena su i bacanja gde je tačka
oslonca iznad kuka.
9. 9.Nepotreban ulazak u klinč, rvanje, guranje ili grabljenje bez pokušaja napada.
10. Tehnike koje se po prirodi ne mogu kontrolisati i koje ugrožavaju sigumost protivnika, kao i
opasni nekontrolisani napadi, bez obzira da li pogode ili ne.
11. Napadi glavom, kolenima i laktovima.
12. Simuliranje i uveličavanje povreda.
13. Razgovor sa protivnikom kao i podstrekivanje protivnika, neposlušnost prema glavnom i
ostalim sudijama, ili bilo kakvo kršenje pravila lepog ponašanja (U slučaju ekipnih borbi, ukoliko
se neki od takmičara ponaša na nedozvoljen način i to rezultira sa Shikkaku, ceo tim se
diskvalifikuje)
ČLAN 9: KAZNE
UPOZORENJA:
1. CHUKOKU: Koristi se samo za SANBON SHOBU. Može se dodeliti za manje prekršaje u prvoj
instanci.
2. KEIKOKU:
a) U SANBON SHOBU za manje prekršaje kada je CHUKOKU već prethodno dodeljen, a
može se dodeliti i za ozbiljnije prekršaje koji nisu za HANSOKU - CHUI ili HANSOKU.
b) U IPPON i IPPON - HAN SHOBU za manje prekršaje, koji nisu za HANSOKU - CHUI
ili HANSOKU.
3. HANSOKU - CHUI: Za prekršaje za koje je prethodno već dodeljen KEIKOKU, a može se
dodeliti i direktno za ozbiljnije prekršaje koji nisu za HANSOKU.
4. HANSOKU: Za veoma ozbiljne prekršaje ili kada je već prethodno dodeljen HANSOKU CHUI.
Rezultira diskvalifikacijom takmičara. Povređeni takmičar dobija dodatni IPPON - KACHI.
5. SHIKKAKU: Ovo je diskvalifikacija sa tumira, konkretnog takmičenja ili meča. Kako bi se
odredila težina kazne sudije se moraju konsultovati. SHIKKAKU se može dodeliti kada
takmičar ne posluša naredbu sudije, kada se ponaša maliciozno ili kada učini bilo šta što može
povrediti čast i kodeks Karate-Do -a ili kada drugim postupcima narušava pravila i duh tumira.
Ukoliko takmičar dobije SHIKKAKU, protivniku se dodeljuje dodatni IPPON - KACHI.
OBJAŠNJENJE:
I.
II.
Kazna može biti direktno dodeljena zbog povrede pravila, ali pri dodeljivanju naredne
kazne iz iste kategorije nova kazna mora biti višeg reda. Nemoguće je npr. dodeliti
upozorenje ili kaznu za prejak kontakt i onda ponovo dodeliti upozorenje ili kaznu za
ponovljeni prejak kontakt
SHIKKAKU se može direktno dodeliti, bez ikakvog upozorenja. Takmičar ne mora
učiniti ništa loše kako bi mu SHIKKAKU bio dodeljen, dovoljno je samo da se trener ili
drugi članovi kluba takmičara ponašaju nepropisno, na način da povrede čast i kodeks
Karate-Do-a. Ukoliko glavni sudija smatra da se takmičar ponašao maliciozno, bez
obzira na to da li je došlo do fizičke povrede, SHIKKAKU je odgovarajuća kazna a ne
HANSOKU. Sudija mora javno izreći kaznu SHIKKAKU.
ČLAN 10: POVREDE I INCIDENTI NA TAKMIČENJU
1. KIKEN ili gubitak meča se dodeljuje kada se takmičar ne pojavi a prozvan je da nastupi, ili
kada nije sposoban da nastavi borbu, kada napusti borbu ili kada se izuzme na zahtev sudije.
Osnov za napuštanje borbe može biti povreda koja nije rezultat napada protivnika.
8
2. Ukoliko takmičari povrede jedan drugog ili trpe prethodnu povredu i lekar tumira utvrdi da ne
mogu nastaviti sa borbom, meč dobija takmičar sa više osvojenih bodova. Ukoliko je rezultat
nerešen tada se se odlukom sudija (HANTEI) određuje pobednik.
3. Povređeni takmičar kome je lekar zabranio da nastavi meč, ne može više nastupati na tumiru.
4. Povređeni takmičar koji odnese pobedu zahvaljujući diskvalifikaciji protivnika zbog nanešene
povrede ne može nastaviti takmičenje na tumim bez odobrenja lekara. Ukoliko je povređen,
takmičar može pobediti u narednoj borbi na osnovu diskvalifikacije ali tada se automatski
povlači sa daljeg takmičenja na turniru.
5. Kada se takmičar povredi glavni sudija automatski zaustavlja borbu i poziva lekara. Samo lekar
ima ovlašćenje da utvrdi težinu povrede i ukaže pomoć.
OBJAŠNJENJE:
I.
II.
III.
Kada lekar utvrdi da je takmičar nesposoban da nastavi borbu to se mora evidentirati
na takmičarskoj kartici. Stepen nesposobnosti mora biti predočen i ostalim sudijskim
zborovima na borilištima.'
Glavni sudija poziva lekara samo kada se takmičar povredi i kada mu je potrebna
medicinska pomoć.
U ekipnim borbama ukoliko jedan od članova tima dobije KIKEN protivnik dobija
IPPON-GACHI.
ČLAN 11: ZVANIČNI PROTEST
1. Niko ne može protestovati članovima sudijskog zbora.
2. Ukoliko proces suđenja nije u skladu sa pravilima, tada predsednik federacije ili oficijelni
predstavnik takmičara ili tima jedini može uložiti prigovor arbitru. Porota za žalbu se sastoji od
službenih lica na turniru i sudijske komisije i utvrđuje okolnosti koje su dovele do sporne odluke
pod kojima je došlo do odluke na protest.
ČLAN 12: PRAVA I OBAVEZE
SUDIJSKA KOMISIJA:
Prava i obaveze sudijske komisije su:
1. Obezbeđivanje adekvatne pripreme tumira u saradnji sa odborom za organizaciju samog
tumira, uzimajući u obzir postavljanje borilišta, pribavljanje potrebne opreme i sredstava,
sprovođenje i nadgledanje mečeva, mere predostrožnosti itd.
2. Određivanje i razvrstavanje kontrolora suđenja na borilišta za koja su odgovomi, kako bi na
njima preduzimali akcije u skladu sa izveštajima koje treba da podnesu.
3. Da nadgleda i koordinira rad sudija na takmičenju.
4. Da imenuje dodatna službena lica ili zamene, ukoliko se ukaže potreba.
5. Da donesu konačnu odluku kod nesporazuma tehničke prirode koji mogu nastati tokom meča,
a koji nisu tačno regulisani pravilima.
KONTROLORI NA BORILIŠTIMA:
Prava i obaveza kontrolora suđenja na pojedinim borilištima su:
1. Da delegiraju, rasporede i nadgledaju sudije za sve mečeve koji su pod njihovom nadležnosti,
2. Da nadgledaju rad glavnog i pomoćnih sudija, i takođe da utvrde sposobnost službenih lica da
izvršavaju svoja zaduženja na takmičenju,
3. Da naredi glavnom sudiji da zaustavi meč kada arbitar signalizira da su pravila takmičenja
povređena.
9
GLAVNE SUDIJE:
Prava i obaveze glavnih sudija su:
1. Giavni sudija (SHUSHIN) ima pravo da vodi meč, najavi početak meča, prekine meč, da
proglasi kraj meča kao i da dodeljuje poene,
2. Da kontroloru, sudijskoj komisiji i poroti za žalbu objasni osnove za određenu presudu,
3. Da izdaje upozorenja i kazne, pre, tokom i nakon meča,
4. Da traži mišljenje pomoćnih sudija i donosi odluke na bazi tog mišljenja,
5. Da najavi produžetak meča,
6. Da vodi odlučivanje zbora sudija (HANTEI), kao i da proglasi rezultat odlučivanja,
7. Da proglasi pobednika,
8. Nadležnost glavnog sudije nije ograničena samo na konkretno borilište nego i na prostor
neposredno uz borilište,
9. Glavni sudija izdaje sva naređenja i obaveštenja.
POMOĆNE SUDIJE:
Prava i obaveze pomoćnih sudija-(FUKUSHIN);
1. Da asistiraju giavnom sudiji pomoću signala zastavica i pištaljke
2. Da glasaju kako bi bila doneta odluka
3. Pomoćne sudije pažljivo prate akcije takmičara i signaliziraju glavnom sudiji u sledećim
slučajevima:
a) Kada uoče poentirajuću tehniku
b) Kada takmičar izvede zabranjenu tehniku ili ponašanje
c) Kada se uoči povreda ili bolest takmičara
d) Kada oba ili jedan od takmičara izađu van borilišta (JOGAI)
e) U drugim slučajevima kada smatraju da je neophodno skrenuti pažnju glavnom sudiji
ARBITRI:
Arbitar (KANSA) asistira kontroloru i glavnom sudiji nadgledajući mečeve. Ukoliko odluke glavnog
sudije ili pomoćnih sudija nisu u skladu sa pravilima takmičenja tada arbitar ima pravo da zustavi borbu
i ispravi nepravilnost. Arbitar odobrava i potvrđuje zapisnik koji se vodi tokom borbe, čime zapisnik
postaje zvaničan dokument
KONTROLORI ZAPISNIČARA:
Kontrolori zapisničara posebno vode zapisnik o dodeljenim poenima i nadgledaju rad merilaca vremena
kao i zapisničara koji vode beleške o dodeljenim poenima
OBJAŠNJENJE:
I.
U slučaju donošenja odluke glasanjem, izjašnjavanjem sudija glavni sudija i pomoćne
sudije imaju po jedan glas
II. Pomoćne sudije mogu signalizirati isključivo ono što su uočile. Ukoliko nisu sigume da
li je tehika zaista izvedena u poentirajuću površinu, tada signalizraju da nisu videli
akciju (MIENAI)
10
ČLAN 13: ZAPOČINJANJE, ZAUSTAVLJANJE I ZAVRŠAVANJE MEČEVA
1. Termini i gestikulacija koju glavni i pomoćne sudije koriste tokom meča objašnjeni su u
Dodatku I
2. Glavni i pomoćne sudije zauzimaju svoje propisane pozicije, i nakon što se takmičari
međusobo pozdrave naklonom glavni sudija izgovara “SHOBU IPPON HAJIME!” ili “IPPONHAN SHOBU HAJIME!” i borba tada započinje.
3. Glavni sudija zaustavlja borbu izgovaranjem “YAME”. Ukoliko je potrebno glavni sudija
naređuje takmičarima da zauzmu svoje početne pozicije (MOTO NO ICHI).
4. Glavni sudija se vraća na svoju poziciju a pomoćne sudije iznose svoje mišljenje (pomoću
signala zastavica). U slučaju da treba dodeliti poene glavni sudija utvrđuje kom takmičaru treba
dodeliti poene (AKA ili SHIRO), napadnutu regiju (CHUDAN ili JODAN), poentirajuću tehniku
(TSUKI, UCHI, ili GERI), i tada pomoću određene gestikulacije dodeljuje odgovarajuće poene.
Glavni sudija tada daje znak za ponovni početak borbe “TSUZUKETE HAJIME”.
5. Kada takmičar ima IPPON (ekipno ili individualno takmičenje) ili IPPON-HAN (individualni
mečevi) tokom borbe, glavni sudija daje znak “YAME” i naređuje takmičarima da se vrate na
svoje pozicije a i sam se vraća na svoju poziciju. Tada se proglasi pobednik tako što glavni
sudija podigne visoko ruku na strani pobednika i izgovara “SHIRO (AKA) NO KACHI”. U tom
momentu meč je završen.
6. Kada vreme istekne a nijedan od takmičara nema IPPON (ekipno ili individualno takmičenje) ili
IPPON-HAN (individualno takmičenje), ili je rezultat nerešen, ili nema dodeljenih poena, glavni
sudija daje znak YAME i vraća se na svoju poziciju. Tada se povuče na ivicu borilišta i donosi
odluku. U slučaju nerešenog rezultata sudija daje znak “HIKIWAKE” a zatim početak
produžetka ENCHO-SEN, gde se to može primeniti.
7. Glavni sudija zaustavlja borbu sa “YAME” u sledećim situacijama:
a) Kada se oba ili barem jedan takmičar nađu izvan borilišta
b) Kada glavni sudija naredi takmičarima da poprave kimono ili opremu
c) Kada takmičar povredi pravila
d) Kada glavni sudija smatra da jedan ili oba takmičara ne mogu nastaviti meč usled
povreda, bolesti ili drugih slučajeva. Uzimajući u obzir mišljenje lekara takmičenja
glavni sudija donosi odluku o tome da li se borba može nastaviti
e) Kada takmičar zgrabi ili baci protivnika a da prethodno nije izveo nikakvu tehniku
f) Kada jedan ili oba takmičara padnu ili budu bačeni a odmah potom nije izvedena
efikasna tehnika
g) Kada takmičari pokušaju da se rvaju ili se nađu u klinču
h) Kada troje pomoćnih sudija da isti signal ili ukazuju na to da jedan od takmičara treba
da dobije poen
OBJAŠNJENJE:
I.
II.
Na početku borbe glavni sudija poziva takmičare da zauzmu svoje pozicije. Ukoliko
neki od takmičara zauzme svoju poziciju pre vremena, sudija mu pokaže da se vrati na
ivicu borilišta. Takmičari se moraju pravilno nakloniti, kratko klimanje glavom je
nevaspitano i nedovoljno.
Kada se nastavlja borba posle znaka YAME glavni sudija mora proveriti da li su
takmičari na svojim mestima, smireni. Takmičari koji skakuću ili se vrpolje i nervozni
su, moraju se prvo umiriti kako bi se borba nastavila, glavni sudija mora nastaviti borbu
sa minimalnim odlaganjem.
ČLAN 14: MODIFIKACIJA
Samo tehnički komitet u štabu SKIFa uz odobrenje Kanča može menjati ova pravila.
11
YAKUSOKU KUMITE PRAVILA
YAKUSOKU KUMITE takmičenje se sastoji od KIHON IPPON KUMITE i JIYU IPPON KUMITE. Takođe
GOHON KUMITE i SANBON KUMITE se rade u eliminacionim mečevima. YAKUSOKU KUMITE
takmičenje se može sastojati od KO-HAKU mečeva i mečeva po sistemu poena.
KIHON IPPON KUMITE
1. KIHON IPPON KUMITE rade dva tima AKA i SHIRO sa po dva takmičara u svakom timu
2. Na početku takmičenja oba tima AKA i SHIRO simultano ulaze u borilište i poklanjaju se
glavnom sudiji
3. Nakon što se međusobno pozdrave naklonom, takmičari postavljeni sa desne strane izvode
različite tehnike napada koje je prethodno odredila sudijska komisija. Kada AKA ekipa završi
izvođenje svojih tehnika napada, tada tim sa leve strane počinje izvođenje tehnika napada.
Međutim ovaj put strana koja se brani mora koristiti različite tehnike od koje je koristio
prethodni član njihovog tima.
4. Nakon što oba tima završe takmičenje u KUMITE KATA-ma takmičari se postroje na rub
borilišta okrenuti prema glavnom sudiji.
5. Glavni sudija poziva pomoćne sudije da se izjasne (HANTEI) što je ista procedura kao kod KOHAKU pravila takmičenja u katama
6. Takmičari se međusobno naklone, poklone se i glavnom sudiji i napuste borilište
JIYU IPPON KUMITE
1. JIYU IPPON KUMITE se sastoji od takmičenja između dva tima AKA i SHIRO sa po dva
takmičara.
2. Na početku svake borbe nakon prozivanja i AKA i SHIRO tim se postroje na.rub borilišta
okrenuti prema glavnom sudiji. Nakon što se pokioni sudijskom veću SHIRO tim istupa iz
borilišta.
3. AKA tim prvi dolazi na sredinu borilišta i nakon što se naklone jedan drugome takmičar sa
desne strane počinje izvođenje različitih tehnika napada, prethodno definisanih od strane
sudijske komisije. Nakon što desna strana završi napad takmičar sa leve strane će izvesti
tehnike napada s tim da ovaj put strana koja se brani mora izvesti tehnike koje član njihovog
tima prethodno nije već izveo. Nakon što AKA tim završi svoj nastup i napusti borilište, nastupa
SHIRO tim.
4. Nakon što i SHIRO tim zabrši nastup. Obe ekipe se postroje na rub borilišta okrenuti ka
glavnom sudiji
5. Glavni sudija poziva pomoćne da se izjasne (HANTEI), to je procedura ista kao kod KO- HAKU
pravila takmičenja
6. Takmičari se međusobno poklone a zatim i sudijskom veću i napuse borilište
OBJAŠNJENJE:
I.
II.
III.
Glavni sudija ili sudijska komisija mora najaviti pre početka takmičenja vrste tehnika
(TSUKI, KERI itd.) kao i broj napada (jedanput, dvaputa itd.) strani koja napada.
Strana koja se brani može koristiti bilo koju tehniku (UKE) po sopstvenom izboru.
Međutim, budući da SKIF ima više sistema YAKUSOKU KUMITE programa treninga a
oni koji koriste tehnike unutar SKIF-a brojčanog sistema biće u skladu sa tim
nagrađeni sa više prioritetnih poena
Sudijsko veće treba da oceni i tehnike napada i tehnike odbrane takmičara.
12
KATA PRAVILA
ČLAN 1: KATA BORILIŠTE
1. Borilište mora biti ravno i zaštićeno od bilo kakve vrste rizika
2. Borilište mora biti dovoljno veliko da obezbedi nesmetano izvođenje kate.
OBJAŠNJENJE:
Za pravilno izvođenje kata potrebna je stabilna, glatka površina. Najčešće je tatmi za KUMITE
pogodan.
ČLAN 2: OPREMA I UNIFORMA
1. Takmičari i sudije moraju nositi zvaničnu uniformu kao što je to definisano u članku 2 za
KUMITE pravila.
2. Osobe koje se ne ponašaju u skladu sa ovim pravilima mogu biti udaljene sa takmičenja
OBJAŠNJENJE:
I.
Gonji deo kimona se ne može skidati tokom izvođenja kate.
II. Takmičari koji se pojave neadekvatno obučeni imaju minut vremena da usklade
uniformu prema propisima
ČLAN 3: ORGANIZACIJA TAKMIČENJA U KATAMA
1. Takmičenje u katama se organizuje u vidu individualnog i ekipnog takmičenja. Timove u
ekipnim takmičenjima sačinjavaju tri člana. Svaki tim je isključivo muški ili isključivo ženski ali
može biti i miks tim ukoliko to odobri organizacioni odbor takmičenja.
2. Takmičari izvode obavezne (SHITEI) i kate po izboru (TOKUI). Kate moraju biti sa liste
obaveznih SKIF kata (Dodatak IV)
ČLAN 4: VEĆE SUDIJA
1. Zbor suđija na borilištu određen je od strane sudijske komisije ili kontrolora suđenja i sastoji se
od pet ili sedam sudija. U sudijski zbor može biti uključen i arbitar za svako borilište.
2. Osim toga postavljaju se i zapisničari koji beleže rezuitate kao i spikeri.
OBJAŠNJENJE:
Glavni sudija u katama sedi na ivici borilišta okrenut prema takmičarima. Preostale četiri sudije
smešteni su na uglovima borilišta (u slučaju sedam sudija preostale sudije su smeštene na
sredini levo i desno od glavnog sudije). Na takmičenju u katama glavni sudija može ujedno biti i
arbitar.
ČLAN 5: SUDIJSKA ODLUKA – PRESUDA
Takmičenje u katama može biti po KO-HAKU sistemu i/ili po sistemu bodovanja. U finale, na
takmičenju u katama, ulazi osam ili šesnaest takmičara. Preporučuje se da takmičari tokom
eliminacionih mečeva rade obavezne kate po KO-HAKU sistemu.
ČLAN 6: KRITERIJUMI ZA ODLUČIVANJE
1. Kata mora biti kompetentno izvedena i mora predstavljati jasno razumevanje tradicionalnih
principa koje sadrži. Pri izvođenju kate sudije moraju obratiti pažnju na sledeće:
a) Realnost demonstracije značenja kate,
b) Razumevanje tehnika izvedenih u kati (BUNKAI),
c) Dobar tajming, ritam, brzina, ravnoteža i usmerenost snage (KIME),
d) Korektno i adekvatno disanje kao pomoć KIME-u,
13
e) Pravilno usmerenje pažnje (CHAKUGAN) i koncentracije,
f) Pravilan stav, sa određenom tenzijom u nogama kao i punim stopalima na borilištu
(bez podizanja na prste i sl.),
g) Tenzija u abdomenu (HARA) i ne izdizanje i spuštanje kukova pri prelasku iz stava u
stav,
h) Korektna forma (KIHON) stila koji se izvodi,
i) Izvođenje kate se ocenjuje razborito uzimajuću u obzir i druge elemente,
j) U ekipnom izvođenju kata ocenjuje se i sinhronizovanost pokreta.
2. Takmičar koji pogreši tokom izvođenja kate, koji vidno zastane ili napravi pauzu tokom
izvođenja ili koji izvede katu različitu od najavljene biće diskvalifikovan sa takmičenja.
OBJAŠNJENJE:
I.
II.
III.
IV.
Kata nije ples niti pozorišna predstava. Mora biti dosledna tradicionalnim vrednostima i
principima. Mora realno odražavati principe borbe i prikazivati koncentraciju, snagu i
potencijalni učinak tehnika. Kata mora demonstrirati jačinu, snagu i brzinu ali u isto
vreme i eleganciju, ritam i ravnotežu.
U ekipnom takmičenju sva tri takmičara moraju započeti katu u istom pravcu okrenuti
ka glavnom sudiji.
Članovi tima moraju demonstrirati spremnost ali i dobru sinhronizovanost
Naredbe za početak i kraj izvođenja kate, udaranje stopalima, udaranje dlanom u
grudi, ruke ili kimono kao i neodgovarajuće disanje su primeri spoljne signalizacije i
sudije ih moraju uzeti u obzir pri donošenju odluke
ČLAN 7: SPROVOĐENJE MEČEVA
Takmičenje u katama može se održati po KO-HAKU i/ili bodovnom sistemu. Eliminacioni mečevi se
mogu sprovesti uz izvođenje obaveznih kata, gde se dobija 8 ili 16 takmičara za polufinalne i finalne
mečeve. U finalu se koristi bodovni sistem.
KO-HAKU MEČEVI (sistem zastavica)
1. Na početku meča dva takmičara, jedan sa crvenim pojasem, stanu na ivicu borilišta okrenuti ka
glavnom sudiji. Glavni sudija tada odabira obaveznu katu i saopštava je takmičarima.
2. Nakon što oba takmičara završe izvođenje kate, glavni sudija poziva ostale sudije da donesu
odluku (HANTEI) i daje znak duplim zviždukom pištaljke sudijama da se podizanjem zastavica
izjasne.
3. Zatim glavni sudija kratkim zviždukom pištaljke daje znak sudijama da spuste zastavice
4. Glavni sudija donosi odluku na bazi toga što sve sudije imaju po jedan glas
5. U slučaju nerešenog rezultata, takmičari nastavljaju meč sa novom obaveznom katom
6. Glavni sudija saziva pomoćne sudije kako bi saopštio da je došlo do greške u kati, da je
takmičar izostavio neki deo kate ili izveo katu različitu od najavljene. Pomoćne sudije takođe
mogu apelovti glavnom sudiji da je došlo do greške. U ovakvim slučajevima takmičar se
diskvalifikuje
BODOVNI SISTEM
1. Prozvani takmičar izlazi na borilište na tačno naznačeno mesto i saopštava ime kate koju
izvodi. Glavni sudija ponovi ime kate i tada takmičer(ka) započenje sa izvođenjem kate. Nakon
završetka kate, takmičar se vraća na obeleženo mesto na borilištu i čeka konačnu odluku
zbora sudija.
2. Glavni sudija poziva ostale sudije da se donesu odluku (HANTEI) i daje znak duplim
zviždukom pištaljke sudijama da, desnom rukom, podignu karton sa brojem okrenut ka
zapisničkom stolu.
14
3. Nakon što se bodovi zabeleže zapisničar ponovi brojeve i tada glavni sudija kratkim zviždukom
pištaljke daje znak sudijama da spuste svoje kartone sa brojevima.
4. Nakon što čuje konačan rezultat glavni sudija saopštava takmičaru ukupnu vrednost osvojenih
bodova.
5. Glavni sudija može pozvati ostaie sudije ukoliko uoči da takmičar značajno odstupa od
pravilnog izvođenja kate, kao i u slučaju da takmičar izvede katu različitu od najavljene.
Pomoćne sudije takođe mogu signalizirati glavnom sudiji ukoliko uoče slične situacije
OBJAŠNJENJE:
I.
Pri ocenjivanju pet ili sedam sudija najveći i najmanji bodovi se ne računaju, što znači
da u konačan zbir ulazi samo tri odnosno pet ocena.
II. U slučaju jednakog broja bodova prvo se upoređuje najniža ocena (u preostale tri ili
pet ocena), i tada takmičar sa višom najnižom ocenom pobeđuje. Ukoliko je najniža
ocena jednaka tada se upoređuje najviša ocena (u preostale tri ili pet ocena), i tada
takmičar sa najvišom ocenom pobeđuje. U slučaju da je i najviša ocena ista meč se
ponavlja.
III. U slučaju ponovnog meča (SAI-SHIAI) takmičari moraju izvesti katu različitu od
prethodne.
IV. Prilikom izvođenja sve kate se moraju započeti unutar samog borilišta.
Dodatak I: TERMINOLOGUA
SHOBU HAJIME - početak meča ili borbe / Nakon što glavni sudija to izgovori povlači se korak unazad
ATOSHIBARAKU - Znak da je preostalo još malo vremena
Merilac vremena daje čujan signal 30 sekundi pre zvaničnog kraja borbe i tada glavni sudija izgovara
“ATO SHIBARAKU”
YAME – Stop / Prekid ili kraj borbe. U momentu izgovaranju sudija pravi oštar pokret rukom ka dole
MOTO NO ICHI - Početni, originalni položaj / Takmičari i glavni sudija se vraćaju na svoje početne
pozicije
TSUZUKETE - Nastavljanje sa borbom / Nastavak borbe u slučaju kada nastane neosnovani prekid
TSUZUKETE HAJIME - Početak - nastavak borbe
Glavni sudija stoji u in a forward stance(step back). U momentu kada izgovara “TSUZUKETE” širi ruke
sa dlanovim okrenutim ka takmičarima. Dok izgovara “HAJIME” oštrim pokretom približi dlanove jedan
ka drugom istovremeno se povlačeći unazad.
SHUGO - Poziv sudija
Glavni sudija poziva pomoćne sudije na diskusiju, qualification, na kraju borebe ili meča ili kako bi
predložio HIKKAKU.
HANTEI - Odluka
Glavni sudija poziva pomoćne sudije da donesu odluku. Nakon kratkog signala pištaijkom sudije iznose
svoju odluku pomoću zastavica a glavni sudija predočava svoje mišljenje pomoću ruke.
HIKIWAKE – Nerešeno / U slučaju nerešenog rezultata posle odluke sudija HANTEI, glavni sudija
prekršta ruke a zatim ih rašir dlanovima ka napred
TORIMASEN - neprihvatljivo kao poentirajuća tehnika
Glavni sudija prekrsti ruke i zatim napravi oštar pokret raširi ruke dlanovima okrenutim ka dole
15
ENCHO-SEN — Produžetak borbe / Glavni sudija daje znak za pošetak borbe naredbom “SHOBU
HAJIME”
AIUCHI - Simultane poentirajuće tehnike / Poeni se ne dodeljuju takmičarima. Glavni sudija spaja
pesnice u visini grudi
AKA (SHIRO) NO KACHI - Crveni (beli) pobeđuje Glavni sudija koso podigne ruku na strani na kojoj
se takmičar nalazi
AKA (SHIRO) IPPON - Crveni (beli) dobija poen
Glavni sudija podiže ruku pod uglom od 45 stepeni na strani takmičara kome dodeljuje poen
WAZAARI - Crveni (beli) dobij pola poena, kada tehnika nije baš za IPPON.
Glavni sudija pruža ruku na dole pod uglom od 45 stepeni na strani takmičara kome dodeljuje bodove
CHUKOKU - prvo upozorenje bez kazne (samo u Sanbon-Shobu)
KEIKOKU — Upozorenje sa ili bez kazne
Glavni sudija uperi kažiprst ka stopalima takmičara (45 stepeni na dole) na koga se kazna odnosi i
dodeljuje Wazaari protivniku
HANSOKU-CHUI - Upozorenje sa kaznom
Glavni sudija uperi kažiprst horizontalno u pravcu takmičara na koga se kazna odnosi i dodeljuje
protivniku Wazaari (u Ippon ili Ippon-Han Shobu) ili Ippon (u Sanbon Shobu)
HANSOKU – Prekršaj / Glavni sudija uperi kažiprst ka glavi takmičara (45 stepeni na gore) na koga se
kazna odnosii proglašava pobedu protivnika JOGAI - Izlazak iz borilišta
Glavni sudija uperi kažiprsta ka ivici borilišta na strani takmičara koji je izašao iz borilišta
SHIKKAKU - Diskvalifikacija
Glavni sudija uperi kažiprst ka takmičaru (45 stepeni na gore) i zatim oštrim pokretom ruke pokaže u
pravcu izvan borilišta a istovremeno izgovara AKA (SHIRO) SHIKKAKU. Takođe tada proglašava
pobedu protivnika
KIKEN - Odricanje
Glavni sudija uperi kažiprsta ka dole pod uglom od 45 stepeni u pravcu startne linije takmičara
MUBOBI - Samo-ugrožavanje, izlaganje opasnosti
16
Dodatak II
HANSOKU, JOGAI, MUBOBI
HANSOKU
IPPON SHOBU
Prvi put
Aka (Shiro) Keikoku
IPPON-HAN SHOBU
Prvi put
Aka (Shiro) Keikoku
SANBON SHOBU
Prvi put
Aka (Shiro) Chukoku
Drugi put
Aka (Shiro) Hansoku Chui
Shiro (Aka) Wazaari
Treći put
Aka (Shiro) Hansoku
Shiro (Aka) No Kachi
Drugi put
Aka (Shiro) Hansoku Chui
Shiro (Aka) Wazaari
Treći put
Aka (Shiro) Hansoku
Shiro (Aka) No Kachi
Drugi put
Aka (Shiro) Keikoku
Shiro (Aka) Wazaari
Treći put
Aka (Shiro) Hansoku Chui
Shiro (Aka) Ippon
Četvrti put
Aka (Shiro) Hansoku
Shiro (Aka) No Kachi
IPPON SHOBU
Prvi put
Aka (Shiro) Jogai Ikkai
IPPON-HAN SHOBU
Prvi put
Aka (Shiro) Jogai Ikkai
SANBON SHOBU
Prvi put
Aka (Shiro) Jogai Ikkai
Drugi put
Aka (Shiro) Jogai Nikai
Shiro (Aka) Wazaari
Treći put
Aka (Shiro) Jogai Sankai
Shiro (Aka) No Kachi
Drugi put
Aka (Shiro) Jogai Nikai
Shiro (Aka) Wazaari
Treći put
Aka (Shiro) Jogai Sankai
Shiro (Aka) No Kachi
Drugi put
Aka (Shiro) Jogai Nikai
Shiro (Aka) Wazaari
Treći put
Aka (Shiro) Jogai Sankai
Shiro (Aka) Ippon
Četvrti put
Aka (Shiro) Jogai Yonkai
Shiro (Aka) No Kachi
IPPON SHOBU
Prvi put
Aka (Shiro) Mubobi Ikkai
IPPON-HAN SHOBU
Prvi put
Aka (Shiro) Mubobi Ikkai
SANBON SHOBU
Prvi put
Aka (Shiro) Mubobi Ikkai
Drugi put
Aka (Shiro) Mubobi Nikai
Shiro (Aka) Wazaari
Treći put
Aka (Shiro) Mubobi Sankai
Shiro (Aka) No Kachi
Drugi put
Aka (Shiro) Mubobi Nikai
Shiro (Aka) Wazaari
Treći put
Aka (Shiro) Mubobi Sankai
Shiro (Aka) No Kachi
Drugi put
Aka (Shiro) Mubobi Nikai
Shiro (Aka) Wazaari
Treći put
Aka (Shiro) Mubobi Sankai
Shiro (Aka) Ippon
Četvrti put
Aka (Shiro) Mubobi Yonkai
Shiro (Aka) No Kachi
JOGAI
MUBOBI
NAPOMENA:
Ikkai
Nikai
Sankai
Yonkai
Na japanskom znači prvi put
Na japanskom znači drugi put
Na japanskom znači treći put
Na japanskom znači četvrti put
17
Dodatak III
–
Primeri donošenja odluka (Hantei) za KATE
Pomoćni
sudija
Pomoćni
sudija
Pomoćni
sudija
Pomoćni
sudija
Shiro
Shiro
Shiro
Shiro
Shiro
Shiro
Shiro
Aka
Shiro
Shiro
Shiro
Draw
Shiro
Shiro
Draw
Draw
Aka
Aka
Aka
Aka
Aka
Aka
Aka
Shiro
Aka
Aka
Aka
Draw
Aka
Aka
Draw
Draw
Draw
Draw
Draw
Draw
Aka
Draw
Draw
Shiro
Aka
Aka
Shiro
Shiro
Shiro
Draw
Draw
Draw
Aka
Draw
Draw
Draw
Shiro
Shiro
Aka
Draw
Aka
Aka
Shiro
Shiro
odluka glavnog
Glavni sudija Konačna
sudije
Shiro
Aka
Nerešeno
Shiro
Aka
Nerešeno
Shiro
Aka
Nerešeno
Shiro
Aka
Nerešeno
Shiro
Aka
Nerešeno
Shiro
Aka
Nerešeno
Shiro
Aka
Nerešeno
Shiro
Aka
Nerešeno
Shiro
Aka
Nerešeno
Shiro
Aka
Nerešeno
Shiro
Aka
Nerešeno
Shiro
Aka
Nerešeno
Shiro
Aka
Nerešeno
Shiro
Aka
Nerešeno
Shiro
Aka
Nerešeno
Pobeda za SHIRO
Pobeda za SHIRO
Pobeda za SHIRO
Pobeda za SHIRO
Pobeda za SHIRO
Pobeda za SHIRO
Pobeda za SHIRO
Pobeda za SHIRO
Pobeda za SHIRO
Pobeda za SHIRO
NEREŠENO
NEREŠENO
Pobeda za AKA
Pobeda za AKA
Pobeda za AKA
Pobeda za AKA
Pobeda za AKA
Pobeda za AKA
Pobeda za AKA
Pobeda za AKA
Pobeda za AKA
NEREŠENO
Pobeda za AKA
NEREŠENO
NEREŠENO
NEREŠENO
NEREŠENO
NEREŠENO
NEREŠENO
NEREŠENO
Pobeda za SHIRO
Pobeda zaAKA
NEREŠENO
NEREŠENO
NEREŠENO
NEREŠENO
NEREŠENO
NEREŠENO
NEREŠENO
Pobeda za SHIRO
NEREŠENO
NEREŠENO
Pobeda za SHIRO
Pobeda za AKA
NEREŠENO
Primetićete da glavni sudija ne može da nadglasa dvojicu ili više pomoćnih sudija.
18
Dodatak IV
OBAVEZNE KATE
HEIAN SHODAN
HEIAN NIDAN
HEIAN SANDAN
HEIAN YONDAN
HEIAN GODAN
TEKKI SHODAN
KATA
SENTEI KATE
BASSAI DAI,
KANKU DAI,
ENPI,
JION
OSTALE KATE
TEKKI NIDAN
BASSAI SHO
JITTE
JI’IN
MEIKYO
GANKAKU
NIJUSHIHO
GOJUSHIHO DAI
SEIENCHIN
GANKAKU SHO
19
TEKKI SANDAN
KANKU SHO
CHINTE
UNSU
HANGETSU
SOCHIN
WANKAN
GOJUSHIHO SHO
SEIPAI
NIJUHACHIHO
Download

kumite pravila