L2K1000
Kratko Referentno Uputstvo
020-000645-01
Multimedijalni projektor
Kratko referentno uputstvo
✽ Objektivi nisu uključeni.
Upotrebite ovaj priručnik kao referentno uputstvo prilikom podešavanja
projektora. Za detaljnije informacije o instalaciji, podešavanju i radu sa
projektorom pogledajte korisničko uputstvo na CD-ROM-u.
PRE UPOTREBE PROJEKTORA PROČITAJTE BEZBEDNOSNA UPUTSTVA U OVOM
KRATKOM REFERENTNOM UPUTSTVU.
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
Pre instalacije i korišćenja projektora pažljivo pročitajte uputstvo.
Nepravilna upotreba može dovesti ne samo do skraćenja radnog
veka proizvoda, već i do kvarova, opasnosti od požara ili drugih
nezgoda.
PAŽNJA
RIZIK OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJTE
PAŽNJA:
DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG
UDARA, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC (ILI
ZADNJI DEO). UREĐAJ NEMA NIJEDAN DEO
OSIM L AMPE KOJI MOŽE DA SERVISIR A
KORISNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRATITE
KVALIFIKOVANOM SERVISNOM OSOBLJU.
Bezbednosne mere
– Ovaj projektor proizvodi intenzivno svetlo koje dolazi iz objektiva
projektora. Nemojte gledati direktno u objektiv jer u suprotnom može
doći do oštećenja oka. Posebno budite pažljivi da sprečite da deca gledaju
direktno u zrak svetlosti.
– Postavite projektor u pravilan položaj. U suprotnom može doći do
opasnosti od požara.
– Ostavljanje propisanog slobodnog prostora na gornjem delu, sa strane
i na zadnjem delu kućišta projektora je presudno za pravilnu cirkulaciju
vazduha i hlađenje uređaja. Ovde prikazana ilustracija pokazuje minimalan
potreban prostor. Ako projektor treba da se ugradi u određeni zatvoreni
prostor ili zatvori na sličan način, moraju se održati ta minimalna rastojanja.
BOČNE STRANE i GORNJI DEO
3,3' (1 m)
OVAJ SIMBOL OZNAČAVA OPASNE NAPONE, NAVODEĆI
DA POSTOJI RIZIK OD STRUJNOG UDARA U OKVIRU OVOG
UREĐAJA.
OVAJ SIMBOL OZNAČAVA DA U OVOM UPUTSTVU POSTOJE
VAŽNA UPUTSTVA ZA RAD I ODRŽAVANJE ZA OVAJ UREĐAJ.
ZA KORISNIKE U EU
Ova oznaka i sistemi za recikliranje opisani u nastavku odnose se na
zemlje u EU i ne važe za ostale zemlje u svetu.
Vaš proizvod je dizajniran i napravljen korišćenjem visokokvalitetnih
materijala i komponenti koji mogu biti reciklirani i/ili ponovo
korišćeni.
Oznaka znači da elektronska i električna oprema, baterije
i akumulatori na kraju njihovog radnog veka treba da budu odloženi
odvojeno od kućnog otpada.
Napomena:
Ako je hemijski simbol odštampan ispod oznake, taj hemijski simbol
označava da baterija ili akumulator sadrži teški metal u određenoj
koncentraciji. Ovo će biti naznačeno na sledeći način: Hg: živa, Cd:
kadmijum, Pb: olovo
U Evropskoj uniji postoje odvojeni sistemi za sakupljanje
upotrebljene električne i elektronske opreme, baterija i akumulatora.
Odložite ih na propisan način u centru za
sakupljanje/recikliranje otpada u svojoj lokalnoj
zajednici.
Pomozite nam da sačuvamo sredinu u kojoj živimo!
ZADNJI DEO
3,3' (1 m)
3,3' (1 m)
3,3' (1 m)
– Nemojte pokrivati ventilacione otvore na projektoru. Porast temperature
može smanjiti radni vek projektora i takođe može biti opasan.
– Ako se projektor ne koristi određeni vremenski period, isključite projektor
iz utičnice za struju.
– Nemojte prikazivati istu sliku u dužem vremenskom periodu. Ona se može
sagoreti u LCD ploče.
PAŽNJA PRILIKOM VEŠANJA SA PLAFONA
Prilikom vešanja projektora sa plafona, očistite
povremeno ventilacione otvore za uvod
vazduha i gornji deo projektora usisivačem.
Ako ostavite projektor neočišćen duže vreme,
prašina može zagušiti ventilatore i može doći
do kvara ili nezgode.
NEMOJTE POSTAVLJATI PROJEKTOR U PROSTOR SA
MASNIM, VLAŽNIM ILI ZADIMLJENIM USLOVIMA KAO
ŠTO SU KUHINJE, DA BISTE SPREČILI KVAR ILI NESREĆU.
PROJEKTOR SE MOŽE POKVARITI AKO DOĐE U DODIR
SA ULJEM ILI HEMIKALIJAMA.
Napomena savezne komisije za komunikacije
Ova oprema je testirana i zaključeno je da je usklađena sa ograničenjima za Klasu A digitalnih uređaja, u skladu sa delom
15, iz Pravilnika FCC. Ova ograničenja su doneta kako bi se obezbedila razumna zaštita od štetnih smetnji prilikom
korišćenja opreme u komercijalnim sredinama. Ova oprema stvara, koristi i može emitovati energiju radio-talasa, i ako se
ne instalira i koristi u skladu sa uputstvima, može izazvati štetne smetnje za radio-komunikacije. Prilikom rada sa ovom
opremom u stambenom prostoru postoje veće šanse da dođe do štetnih smetnji te će u tom slučaju korisnik samo
morati da ispravi te smetnje o svom trošku.
Nemojte vršiti nikakve izmene ili modifikacije na opremi osim ako to nije navedeno u uputstvima. Ako se takve promene
ili modifikacije obave, od vas se može zatražiti da prekinete sa upotrebom opreme.
Kanadski propisi za radio-smetnje
Ovaj digitalni aparat klase A ispunjava sve zahteve Kanadskog standarda ICES-003.
UPOZORENJE
Ovo je proizvod klase A. Ovaj proizvod može izazvati radio-smetnje u stambenim oblastima, zbog kojih od korisnika
može biti traženo da preduzme adekvatne mere.
-2-
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
Bezbednosna uputstva
Pre upotrebe proizvoda trebali biste da pročitate sva bezbednosna
i radna uputstva.
Pojektor nemojte postavljati u ugradbene ormare, kao što je polica za
knjige, osim ako nije obezbeđena pravilna ventilacija.
Pročitajte sva ovde data uputstva i sačuvajte ih za kasniju upotrebu.
Pre čišćenja isključite projektor sa napajanja. Nemojte koristiti tečna ili
sredstva za čišćenje sa aerosolima. Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Nikada nemojte gurati nikakve predmete kroz otvore kućišta jer oni
mogu dodirnuti mesta sa opasnim naponima ili dovesti do kratkog
spoja što može dovesti do požara ili strujnog udara. Nikada nemojte
prosipati bilo koju vrstu tečnosti na projektor.
Pratite sva upozorenja i uputstva koja su obeležena na projektoru.
Nemojte postavljati projektor blizu ventilacionog otvora klima-uređaja.
Zbog dodatne zaštite projektora tokom oluje sa grmljavinom, ili kada
se ostavlja bez nadzora ili se neće koristiti na duži vremenski period,
isključite projektor iz zidne utičnice za struju. Ovo će sprečiti oštećenja
koja mogu nastati usled grmljavine ili strujnih udara.
Projektor se mora napajati samo iz izvora napajanja koji je označen na
nalepnici. Ako niste sigurni u tip napajanja, posavetujte se sa svojim
ovlašćenim distributerom ili lokalnom kompanijom za snabdevanje
električnom energijom.
Nemojte izlagati ovaj uređaj uticaju kiše ili ga koristiti blizu vode... na
primer, u vlažnom podrumu, blizu bazena, itd...
Nemojte preopterećivati utičnice na zidu ili produžne kablove jer to
može dovesti do požara ili strujnog udara. Nemojte ostavljati bilo šta na
kablu napajanja. Nemojte postavljati ovaj projektor na mesta gde osobe
mogu stati na kabl i tako izazvati oštećenja kabla.
Nemojte koristiti dodatke koji nisu preporučeni od strane proizvođača
jer oni mogu dovesti do opasnih situacija.
Nemojte postavljati projektor na nestabilna kolica, stalak ili sto. Projektor
može da padne, što može dovesti do ozbiljne povrede dece i odraslih
osoba te ozbiljnog oštećenja projektora. Koristite ga samo sa kolicima
ili stalkom koji preporučuje proizvođača ili koji je prodat uz projektor.
Montiranje na zid ili policu treba obaviti u skladu sa uputstvima
proizvođača i treba koristiti set za montiranje odobren od strane
proizvođača.
Kombinaciju uređaja i kolica pažljivo
pomerajte. Brza zaustavljanja, preterana sila i
neravne površine mogu dovesti do prevrtanja
uređaja i kolica.
Prorezi i otvori na zadnjoj strani i donjem delu kućišta služe za ventilaciju
kako bi se osigurao pouzdan rad opreme i kako bi se ona zaštitila od
pregrevanja.
Otvore nikada ne pokrivajte krpama ili drugim materijalima, a donji
otvor ne bi smeo da se blokira postavljanjem projektora na krevet, kauč,
tepih ili druge slične površine. Projektor ne smete postavljati u blizinu
radijatora ili nekog drugog grejnog tela ili na njega.
Nemojte pokušavati da sami popravljate projektor jer otvaranjem ili
skidanjem poklopaca možete doći u kontakt sa opasnim naponima ili
drugim opasnostima. Za sve vrste popravki obratite se kvalifikovanom
osoblju.
Isključite ovaj projektor iz zidne utičnice i obratite se osoblju
kvalifikovanom za servisiranje u sledećim slučajevima:
a. Kada je kabl za napajanje oštećen ili izgoreo.
b. Ako se tečnost prospe na projektor.
c. Ako je projektor izložen uticaju kiše ili vode.
d. Ako projektor ne radi normalno sledeći uputstva data u radnim
uputstvima. Podesite samo one kontrole koje su date u radnim
uputstvima. Nepravilno podešavanje drugih kontrola može dovesti
do oštećenja koja mogu zahtevati obiman rad kvalifikovanog
tehničara kako bi se projektor ponovo vratio u normalan rad.
e. Ako se projektor ispusti ili se ošteti kućište.
f. Kada projektor pokaže veliku razliku u radu to je znak da mu je
potreban servis.
Kada su potrebni rezervni delovi, proverite da je servisni tehničar
upotrebio rezervne delove koje je preporučio proizvođač i koji imaju
iste karakteristike kao originalni deo. Neodobreni rezervni delovi mogu
uzrokovati požar, strujni udar ili povredu osoba.
Nakon završetka bilo kakvog servisiranja ili popravki ovog projektora,
zatražite od servisnog tehničara da obavi rutinske bezbednosne provere
kako bi odredio da li je projektor u bezbednom radnom stanju.
NAPOMENA ZA KLIJENTE U SAD-u
Hg LAMPE U OVOM PROIZVODU SADRŽE ŽIVU I MORAJU SE
RECIKLIRATI ILI ODLOŽITI U SKLADU SA LOKALNIM, DRŽAVNIM ILI
SAVEZNIM ZAKONIMA.
PAŽNJA
Nije za upotrebu u računarskoj sobi kao što je definisano u
Standardu za zaštitu elektronskih računara/opreme za obradu
podataka, ANSI/NFPA 75.
UPOZORENJE:● OVAJ UREĐAJ MORA BITI UZEMLJEN.
● DA BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI
STRUJNOG UDARA NEMOJTE IZLAGATI OVAJ
UREĐAJ UTICAJU KIŠE ILI VLAGE.
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
Ovlašćeni predstavnik i adresa:
Christie Digital Systems Canada, Inc.
ViewPoint 200 Ashville Way Wokingham Berkshire, U.K. RG41 2PL
Proizvođač i adresa:
Christie Digital Systems Inc.
809 Wellington Street, North. Kitchener, Ontario N2G 4Y7, Canada
TÜRK KULLANICILAR İÇİN
Bu ürün, EEE yönetmeliğine uygundur.
(ELEK TRİKLİ VE ELEK TRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI
MADDELERİN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR
YÖNETMELİK)
-3-
Pomeranje projektora
Cirkulacija vazduha
Uvucite podesive nožice da biste sprečili oštećenje
objektiva i kućišta. Iz bezbednosnih razloga
preporučuje se da prilikom prenosa projektor
drže dve ili više osoba sa obe njegove strane jer je
projektor težak. Kada je neophodno da projektor
pomera jedna osoba, držite ručku pažljivo. Nemojte
držati montirani poklopac na objektivu. Nepravilno
pomeranje može dovesti do oštećenja kućišta ili
povrede osobe.
Otvori na kućištu služe za ventilaciju. Da biste osigurali
pouzdan rad proizvoda i da biste ga zaštitili od pregrevanja,
ovi otvori ne smeju biti blokirani ili pokriveni.
PAŽNJA
Vruć vazduh se izbacuje preko izduvnog otvora. Prilikom
upotrebe ili instaliranja projektora moraju se preduzeti
sledeće mere opreza.
– Nemojte stavljati nikakve zapaljive predmete ili konzerve
spreja blizu projektora, vruć vazduh se izbacuje iz otvora
za vazduh.
– Izduvni otvor mora da bude bar 3’ (1 m) udaljen od bilo
kog objekta.
– Nemojte dodirivati periferne delove izduvnog otvora,
naročito zavrtnje i metalne delove. Ove površine će
postati vruće tokom korišćenja projektora.
– Nemojte stavljati ništa u kućište. Predmeti koje stavite
u kućište neće se samo oštetiti već takođe mogu izazvati
opasnost od požara zbog toplote.
–Nemojte pokrivati ventilacione otvore papirima ili
drugim materijalima.
Ventilatori za hlađenje su postavljeni za hlađenje
projektora. Radna brzina ventilatora menja se u skladu
sa temperaturom u unutrašnjosti projektora.
IZLAZNI VENTILACIONI OTVOR
PAŽNJA PRILIKOM PRENOSA ILI
TRANSPORTA PROJEKTORA
–Nemojte ispuštati ili udarati projektor, može doći do
oštećenja ili kvarova.
–Prilikom nošenja projektora, upotrebite odgovarajuću
torbu za nošenje.
–Nemojte transportovati projektor preko kurira ili bilo
kojih drugih transportnih servisa u neodgovarajućoj
torbi za prenos. To može dovesti do oštećenja projektora.
Za informacije o transportu projektora kurirskim
službama ili drugim transportnim servisima kontaktirajte
svog distributera.
–Nemote stavljati projektor u torbu pre nego što se
dovoljno ohladi.
–Nemojte transportovati projektor sa postavljenim
zamenskim objektivom.
VENTILACIONI OTVOR
ZA DOVOD VAZDUHA
Postavljanje baterija u daljinski upravljač
1
Otvorite poklopac odeljka
za baterije.
2
Postavite nove baterije u odeljak.
3
Vratite poklopac odeljka.
Dve baterije veličine AAA
Za ispravan polaritet (+ i –)
osigurajte da su priključci
baterije u kontaktu sa vrhovima
u odeljku.
Povucite poklopac na
gore i uklonite ga.
Da biste osigurali bezbedan rad, pratite sledeće mere opreza:
● Koristite dve (2) alkalne baterije tipa AAA ili LR03.
● Uvek menjajte baterije u kompletima.
● Nemojte koristiti novu bateriju sa korišćenom baterijom.
● Izbegavajte kontakt sa vodom ili tečnostima.
● Nemojte izlagati daljinski upravljač uticaju vlage ili toplote.
● Nemojte ispuštati daljinski upravljač.
● Ako je baterija iscurela na daljinski upravljač, pažljivo obrišite poklopac i postavite nove baterije.
● Ako se postavi pogrešna vrsta baterija, postoji opasnost od eksplozije.
● Odložite iskorišćene baterije u skladu sa uputstvima ili lokalnim pravilima ili smernicama za odlaganje.
-4-
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
Pravilno postavljanje projektora
Pravilno koristite projektor u navedenim položajima. Nepravilno postavljanje može smanjiti radni vek lampe i dovesti do
ozbiljnih nezgoda ili opasnosti od požara.
Ovaj projektor može projektovati slike u položajima na gore, na dole ili sa strane u normalnom položaju na vertikalnu ravan.
✔Napomena:
•Da biste obrnuli ili okrenuli sliku, podesite funkciju za plafon na „On“ (Uključeno).
•Projektor se ne može koristiti na nadmorskim visinama iznad 3000 metara.
Mere opreza prilikom pozicioniranja
Prilikom instalacije izbegavajte postavljanje projektora na način opisan u nastavku.
10˚
Nemojte zakretati projektor za više od
10 stepeni sa jedne strane na drugu.
Nemojte postavljati projektor na bočne
strane prilikom projektovanja slike.
Prilikom projekcije na gore,
nemojte naginjati projektor za
više od 10 stepeni desno ili levo.
Prilikom projekcije na dole
nemojte naginjati projektor za
više od 10 stepeni desno ili levo.
10˚
10˚
10˚
10˚
10˚
PAŽNJA PRILIKOM MONTIRANJA NA PLAFON
Prilikom postavljanja na plafonu potreban vam je set za montiranje na plafon koji je dizajniran za ovaj
projektor. Kada nije pravilno montiran, projektor može pasti izazivajući tako opasnost ili povredu. Za
informacije kontaktirajte svog distributera. Garancija ovog projektora ne pokriva bilo kakva oštećenja nastala
upotrebom neodobrenih setova za montiranje na plafonu ili usled postavljanja seta za montiranje na plafon
na neodgovarajućem mestu.
MERE OPREZA PRILIKOM RUKOVANJA LAMPOM
Ovaj projektor koristi lampu pod visokim pritiskom kojom se mora rukovati pažljivo i pravilno.
Nepravilno rukovanje može dovesti do nesreća, povreda ili opasnosti od požara.
● Radni vek lampe može biti različit od slučaja do slučaja i od okruženja u kom se koristi. Nema garancije za isti radni
vek svake lampe. Neke lampe mogu da se pokvare ili njihov radni vek može biti kraći od drugih sličnih lampi.
● Ako projektor pokaže da lampu treba zameniti, npr. ako indikator LAMP 1/2 REPLACE (Zamena 1/2 lampe) zasvetli,
zamenite lampu novom ODMAH nakon što se projektor ohladi. (Pažljivo pratite uputstva u odeljku zamene lampe
u ovom uputstvu.) Nastavak upotrebe lampe nakon uključivanja indikatora LAMP 1/2 REPLACE (Zamena 1/2
lampe) može povećati rizik od eksplozije lampe.
● Lampa može eksplodirati usled vibracije, udara ili degradacije karakteristika kao rezultat rada, a kako se njen radni
vek bliži kraju. Rizik od eksplozije može zavisiti od okruženja ili uslova u kojima se projektor i lampa koriste.
AKO LAMPA EKSPLODIRA, TREBA PREDUZETI SLEDEĆE BEZBEDNOSNE MERE.
Ako lampa eksplodira, odmah isključite utikač projektora iz utičnice. Kontaktirajte ovlašćeni servis za proveru
uređaja i zamenu lampe. Pored toga proverite pažljivo da nema slomljenih krhotina ili parčića stakla oko projektora
ili da ne ispadaju iz otvora za cirkulaciju vazduha za hlađenje. Sve slomljene krhotine pažljivo očistite. Unutrašnjost
projektora smeju da proveravaju samo ovlašćeni obučeni tehničari i oni koji su upoznati sa servisiranjem projektora.
Neodgovarajući pokušaji servisiranja projektora sa bilo čije strane, naročito od strane onih koji nisu adekvatno obučeni
za to, može dovesti do nesreće ili povrede izazvane komadićima slomljenog stakla.
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
-5-
Zahtevi za kabl za napajanje
Kabl za napajanje isporučen uz projektor ispunjava zahteve za upotrebu u zemlji u kojoj ste ga kupili.
Kabl za napajanje za SAD i Kanadu:
Kabl za napajanje u SAD-u i Kanadi naveden je od strane udruženja Underwriters Laboratories (UL) i sertifikovan
od strane Kanadske asocijacije za standarde (CSA).
Kabl za napajanje ima vrstu utikača sa linijskim uzemljenjem. Ovo je bezbednosna mera kako bi se osiguralo
da utikač odgovara samo za utičnicu za napajanje. Nemojte pokušavati da uklonite ovu bezbednosnu funkciju.
Ukoliko ne možete da umetnete utikač u utičnicu, kontaktirajte svog električara.
UZEMLJENJE
Povezivanje kabla za napajanje
Ovaj projektor koristi nazivne ulazne napone od 100–240 V naizmenične
struje. Dizajniran je da radi sa monofaznim sistemima uz uzemljeni
neutralni provodnik. Da bi se smanjio rizik od strujnog udara, nemojte
ga uključivati u nijednu drugu vrstu sistema za napajanje.
Ako niste sigurni u tip napajanja koje imate, posavetujte se sa svojim
ovlašćenim distributerom ili servisnim centrom.
Pre uključivanja projektora povežite ga sa svom perifernom opremom.
✔Napomena:
Povežite kabl za napajanje (isporučen)
na projektor.
PAŽNJA
• Izvucite kabl za napajanje ili isključite glavni prekidač za uključivanje/
isključivanje kada se projektor ne koristi. Kada je konektor u režimu
mirovanja on troši malo električne energije.
Utičnica mora biti blizu opreme i mora biti lako
dostupna.
NAPOMENA ZA KABL ZA NAPAJANJE
Kabl za napajanje mora da ispunjava zahteve zemlje u kojoj se koristi projektor. Proverite vrstu utikača na ilustraciji prikazanoj
u nastavku i upotrebite pravi kabl za napajanje. Ako dostavljeni kabl za napajanje ne odgovara vašoj utičnici, kontaktirajte svog
distributera za prodaju.
Strana projektora
Strana utičnice
Za SAD i Kanadu
Za kontinentalnu Evropu
Uzemljenje
U PRIKLJUČAK KABLA ZA
NAPAJANJE na projektoru.
Na utičnicu naizmenične struje.
(120 V naizmenične struje)
-6-
Na utičnicu naizmenične struje.
(200–240 V naizmenične struje)
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
Prednja strana
⑨
①
③④ ⑤
②
⑥
⑦
⑧
Poklopac za montiranje objektiva
Projekcioni objektiv (opcionalno)
Indikatori
Infracrveni daljinski upravljač (prednji)
Podesive nožice
Priključci i konektori
Ručica
Kontrola sa strane
Poklopac lampe
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
Infracrveni daljinski prijemnik (pozadi)
Izduvni ventilacioni otvor
Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje
Konektor kabla za napajanje
Ventilacioni otvor za dovod vazduha
Poklopac filtera za vazduh
⑤
Stražnja strana
⑪
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑫⑬ ⑪ A
PAŽNJA
Vruć vazduh se izbacuje preko izduvnog otvora.
U blizini ove strane nemojte stavljati predmete
osetljive na toplotu.
⑩
⑤
⑭
⑮
A Sigurnosni otvor Kensington*
Ovaj otvor služi za postavljanje Kensington
brave koja se koristi za sprečavanje krađe
projektora.
⑤
*Kensington je registrovani trgovački znak kompanije ACCO
Brands Corporation.
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
-7-
Priključci i konektori
①
②
③
④
⑤
⑩
⑨
① SERIJSKI ULAZNI PRIKLJUČAK
⑦
⑧
Ako upravljate projektorom sa računara, morate povezati
kabl (nije isporučen) sa svog računara na ovaj RS-232C
priključak.
⑦ 5 BNC PRIKLJUČCI
② SERIJSKI IZLAZNI PRIKLJUČAK
Ovaj priključak šalje izlazne signale iz ULAZNOG
SERIJSKOG PRIKLJUČKA. Računarom možete da
upravljate sa više od dva projektora povezivanjem
SERIJSKOG ULAZNOG PRIKLJUČKA drugog projektora na
ovaj RS-232C priključak.
③ USB KONEKTOR (serije B)
USB konektor se koristi za servisiranje projektora.
④ R/C PRIKLJUČAK
Prilikom korišćenja ožičene daljinske kontrole, povežite
ožičeni daljinski upravljač na ovaj priključak preko kabla
za daljinski upravljač (nije isporučen).
⑥
Povežite komponentni ili kompozitni izlazni video-signal
iz video-opreme na VIDEO/Y, Pb/Cb i Pr/Cr priključke ili
povežite izlazni signal računara (5 BNC tip [zelena, plava,
crvena, horiz. sinhronizacija i vert. sinhronizacija]) na G, B,
R, H/HV i V priključke.
⑧ ANALOGNI PRIKLJUČAK
Povezuje računarski (ili RGB scart) izlazni signal na ovaj
priključak.
⑨ HDMI PRIKLJUČAK
Povezuje HDMI izlazni signal iz video-opreme na ovaj
priključak.
⑩ DIGITALNI (DVI-D) PRIKLJUČAK
Povezuje izlaz računara (digitalni/DVI-D tip) na ovaj priključak.
Može se povezati i HD (HDCP kompatibilan) signal.
⑤ LAN PRIKLJUČAK
Za detalje za povezivanje eternet kabla pogledajte
„Podešavanje mreže i rad“ u uputstvu za korisnike.
⑥ S-VIDEO PRIKLJUČAK
Povezuje S-VIDEO izlazni signal sa video-opreme na ovaj
priključak.
-8-
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
Kontrola sa strane i indikatori
Kontrola sa strane
Indikatori
Kontrola sa strane
⑧
①
②
⑨
③
④
⑤
⑩
⑥
⑪
⑦
① Dugme ON/STAND-BY (Uključen/U mirovanju)
Uključuje ili isključuje projektor.
② Dugme SHUTTER (Zatvarač)
Zatvara i otvara ugrađeni zatvarač.
③ Dugme ZOOM (Zum)
Povećava i smanjuje sliku.
④ Dugme FOCUS (Fokus)
Podešava fokus.
⑤ Dugme MENU (Meni)
Otvara ili zatvara MENI na ekranu.
⑥ Dugmad POINT (Pokazivač)
- Izbor stavke ili podešavanje vrednosti na meniju na
ekranu.
- Pomeranje slike u DIGITAL ZOOM + (Digitalni zum +)
režimu.
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
⑫
⑦ Dugme AUTO PC ADJ. (Automatsko podešavanje računara)
Automatski podešava sliku sa računara na optimalno
podešavanje.
⑧ Dugme LIGHT (Svetlo)
Osvetljava kontrole sa strane i oko priključaka.
⑨ Dugme LENS SHIFT (Promena objektiva)
Bira LENS SHIFT (Promena objektiva) funkciju.
⑩ Dugme INPUT (Ulaz)
Bira izvor ulaza, Input 1 (Ulaz 1), Input 2 (Ulaz 2), Input 3 (Ulaz 3)
ili Input 4 (Ulaz 4).
⑪ Dugme SELECT (Izaberi)
Koristi se za izvršavanje izabrane stavke. Takođe se koristi za
uvećanje slike u DIGITAL ZOOM + režimu i umanjenje u DIGITAL
ZOOM - režimu.
⑫ Dugme INFORMATION (Informacije)
Prikazuje informacije o ulaznom izvoru.
-9-
Indikatori
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
① Indikator POWER (Napajanje)
Ovaj indikator svetli zeleno kada je projektor spreman
za uključivanje ili je u režimu mirovanja. I svetli zeleno
u režimu upravljanja napajanjem.
② Indikator LAMP (Lampa)
Ovaj indikator je prigušen kada se projektor uključi
i svetli kada je projektor u režimu mirovanja.
③ Indikator WARNING TEMP. (Upozorenje za
temperaturu)
Ovaj indikator svetli crveno kada je unutrašnja
temperatura projektora suviše visoka.
④ Indikator WARNING FILTER (Upozorenje za filter)
–Treperi polako kada se filter menja.
– Treperi brzo kada promena filtera ne radi pravilno.
– Svetli narandžasto kada se otkrije začepljenje filtera
ili kada brojač filtera dostigne vreme podešeno na
tajmeru, što zahteva momentalnu zamenu filtera ili
kasete za filter.
⑤ Indikator SHUTTER (Zatvarač)
Svetli plavo kada je zatvarač zatvoren.
⑥ Indikator LAMP 2 REPLACE (Zamena lampe 2)
Svetli narandžasto kada lampa 2 dostigne svoj kraj
radnog veka.
⑦ Indikator LAMP 1 REPLACE (Zamena lampe 1)
Svetli narandžasto kada lampa 1 dostigne svoj kraj
radnog veka.
- 10 -
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
Daljinski upravljač
②
③
①
④
⑮
⑤
⑯
⑰
⑥
⑱
⑦
⑲
⑳
⑧
㉑
① Dugme STAND-BY (Mirovanje)
Isključuje projektor.
② Indikator SIGNAL EMISSION (Emitovanje signala)
Svetli crveno dok se signal šalje sa jedinice daljinskog upravljača na projektor.
③ Dugme ON (Uključi)
Uključuje projektor.
④ Dugme SHUTTER (Zatvarač)
Zatvara ugrađeni zatvarač za blokiranje svetla.
⑤ Dugme MENU (Meni)
Otvara i zatvara meni na ekranu.
⑥ DUGMAD POKAZIVAČA ▲▼◄►
–Izbor stavke ili podešavanje vrednosti na MENIJU NA EKRANU.
–Pomicanje slike u DIGITAL ZOOM +/– (Digitalni zum +/–) režimu.
⑦ Dugme LENS SHIFT (Promena objektiva)
Bira funkciju LENS SHIFT (Promena objektiva).
⑧ Dugmad ZOOM (Zum)
Povećava i smanjuje slike.
⑨ Dugme D.ZOOM (Digitalni zum)
Bira Digital zoom (Digitalni zum) +/- režim i menja veličinu slike.
⑩ Dugme FREEZE (Zamrzni)
⑨
⑩
⑪
⑫
㉒
⑬
⑭
㉓
㉔
㉕
㉖
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
Zaustavlja sliku na ekranu.
⑪ Dugme KEYSTONE (Trapezoid)
Ispravlja trapezoidno iskrivljenje slike.
⑫ Dugme P-TIMER (P-tajmer)
Rukovodi P-TIMER (P-tajmer) funkcijom.
⑬ Dugme INFO. (Informacije)
Prikazuje informacije o izvoru ulaza.
⑭ Dugme FILTER (Filter)
Menja filter.
⑮ Dugme SCREEN (Ekran)
Bira veličinu ekrana.
⑯ Dugme LIGHT (Svetlo)
Osvetljava dugmiće na daljinskom upravljaču u trajanju od 10 sekundi.
⑰ Dugme AUTO PC (Auto PC)
Automatski podešava sliku sa računara na njeno optimalno podešavanje.
⑱ Dugme SELECT (Izaberi)
–Izvršava izabranu stavku.
–Širi ili smanjuje sliku u DIGITAL ZOOM (Digitalni zum) +/- režimu.
⑲ Dugme IMAGE SEL. (Izbor slike)
Ulaz u režim za podešavanje nivoa slike.
⑳ Dugmad FOCUS (Fokus)
Podešava fokus.
㉑ Dugme IMAGE SEL. (Izbor slike)
Bira nivo slike
㉒ Dugmad INPUT (Ulaz) 1, 2, 3 i 4
Izbor izvora ulaza.
㉓ Dugme PIP
Upravlja funkcijom „Slika u slici“.
㉔ Prekidač ON/OFF (Uključi/isključi)
Prilikom korišćenja daljinskog upravljača podesite prekidač na „ON“ (Uključeno).
㉕ Priključak za ožičeni daljinski
Povezuje kabl daljinskog upravljača (nije isporučen) sa ovim priključkom
prilikom korišćenja ožičenog daljinskog upravljača.
㉖ Numerička dugmad
Upotrebite ovu dugmad prilikom podešavanja kodova daljinskog upravljača
ili prilikom unosa brojeva PIN koda.
- 11 -
Prijemnici daljinskog upravljača i radni domet
16,4’
(5 m)
Prilikom pritiskanja na dugmad uperite daljinski upravljač prema
projektoru (prema infracrvenim daljinskim prijemnicima). Maksimalni
domet daljinskog upravljača je oko 16,4’ (5 m) i 60 stepeni ispred i iza
projektora.
Infracrveni daljinski prijemnici postavljeni su ispred i iza projektora.
Možete po potrebi koristiti oba prijemnika.
✔Napomena:
•Prilikom postavljanja projektora na plafon izaberite
infracrveni daljinski prijemnik koji se nalazi dalje od izvora
fluoroscentnog svetla.
16,4’
(5 m)
Podešavanje pomeranja objektiva
Projekcioni objektivi mogu se pomoću motorizovane funkcije za pomeranje objektiva pomerati od strane do strane te
gore-dole. Ova funkcija olakšava pozicioniranje slika na ekranu.
Pozicija za prikaz može se
pomeriti na gore za do 50%
podizanja prikaza.
Pozicija za prikaz može se
pomeriti na dole za do 50%
u odnosu na donji nivo ekrana.
Kada se objektiv pomeri na vrh.
Kada se objektiv pomeri na dno.
Položaj prikaza može se
pomeriti u desno za do
10% širine prikaza.
Položaj prikaza može se
pomeriti na levo za i do
10% širine prikaza.
Kada se objektiv pomeri na krajnju levu tačku.
Kada se objektiv pomeri na krajnju desnu tačku.
Nivo slike i podešavanje gustine
ZADNJE PODESIVE
NOŽICE
Ugao projekcije može da se podešava do 2,8 stepeni na gore i na dole
okretanjem prednjih i zadnjih nožica.
Da biste podigli projektor, okrenite nožice u smeru kretanja kazaljke na satu.
Da biste spustili projektor ili uvukli podesive nožice, okrenite nožice suprotno od
kretanja kazaljke na satu.
Da biste ispravili trapezoidni prikaz, pritisnite dugme KEYSTONE (Torzioni prikaz)
na daljinskom upravljaču ili odaberite Keystone (Torzioni prikaz) iz menija.
Nemojte okretati podesive nožice kada se na njima
pojavi crvena linija. Podesiva nožica može ispasti.
- 12 -
PODESIVE
NOŽICE
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
Priključci projektora
Projektor ima dva otvora za zamenske interfejs kartice. Funkcije projektora mogu se proširiti instaliranjem dodatnih
interfejs kartica u priključke. 2 prazna otvora (ulaz 3 i 4) nalaze se na projektoru koji ste kupili. Za opcionalne interfejs
kartice kontaktirajte distributera kod koga ste kupili projektor.
2 PRIKLJUČNA SLOTA (fabričko podešavanje)
ULAZNI/IZLAZNI
PRIKLJUČCI
DIGITAL(DVI-D)/HDMI/ANALOG
5-BNC / S-Video priključci
priključci
Zamena priključka
✔Napomena:
• Prilikom zamene interfejs kartice isključite projektor,
pritisnite glavni prekidač za uključivanje/isključivanje
na Off (Isključeno) i izvucite kabl za napajanje iz
utičnice.
1
2
Uklonite 2 vijka sa interfejs kartice.
Izvucite interfejs karticu.
3
Zamenite interfejs karticu. Ubacite novu interfejs karticu
4
Zategnite vijke da biste učvrstili interfejs karticu.
Zavrtnji
gurajući je uz vođicu za postavljanje u priključak.
Vođica
Utičnica
NAPOMENE O NARUČIVANJU ILI UPOTREBI
OPCIONALNE INTERFEJS KARTICE
Prilikom naručivanja opcionalne interfejs kartice kontaktirajte
svog distributera za prodaju. Prilikom kontaktiranja distributera
za prodaju recite kontrolni broj opcije (Op.cont.No.) iz menija koji
se nalazi na donjem delu informacionog menija.
Utikač
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
- 13 -
Ova slika prikazuje primer kako da instalirate
Dual-SDI karticu.
Povezivanje na računar
Kablovi koji se koriste za povezivanje
• DVI-D kabl
• Serijski ukršteni kabl
• DVI/HDMI kabl • USB kabl
• VGA kabl (D-sub 15 pinova)*
(*Isporučen je jedan kabl; Ostali kablovi se ne isporučuju uz ovaj projektor.)
• BNC kabl (BNC x 5)
Vrsta laptopa
Izlaz za monitor
DVI-D kabl
Izlaz za monitor
Izlaz za monitor
DVI/HDMI kabl
DIGITALNI
(DVI-D)
Vrsta stolnog računara
HDMI
BNC kabl
VGA kabl
ANALOGNI
G
B
Serijski izlaz USB priključak
Serijski ukršteni
kabl
R H/HV V
SERIJSKI ULAZNI
USB
kabl
USB
PRIKLJUČAK
Priključci
projektora
Isključite kablove napajanja projektora
i spoljne opreme iz utičnice naizmenične
struje pre povezivanja kablova.
- 14 -
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
Povezivanje na video-opremu
Kablovi koji se koriste za povezivanje
• Video-kabl (BNC x 3, BNC x 1)
• HDMI kabl
• SCART-VGA kabl
• DVI-D kabl
• S-Video kabl
(Kablovi nisu isporučeni uz projektor.)
Video-izvor (primer)
HDMI
izlaz
Digitalni izlaz
(HDCP kompatibilan)
DVI-D kabl
HDMI kabl
RGB SCART
21-iglični izlaz
HDMI
Kompozitni
video-izlaz
BNC
kabl
SCART-VGA
kabl
DIGITALNI
(DVI-D)
Oprema komponentnog video-izlaza.
Video-disk plejer
Profesionalni digitalni videorekorder
ANALOGNI
(kao što je DVD plejer ili
TV izvor visoke rezolucije).
Komponentni
video-izlaz
BNC
kabl
S-Video izlaz
S-video
kabl
VIDEO VIDEO/Y, Pb/Cb, Pr/Cr
S-VIDEO
Priključci
projektora
Isključite kablove napajanja projektora i spoljne
opreme iz utičnice naizmenične struje pre
povezivanja kablova.
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
- 15 -
Uključivanje projektora
1
Pre uključivanja projektora povežite periferne priključke
(sa računarom, videorekorderom, itd.).
2
Povežite kabl za napajanje u utičnicu naizmenične struje.
Indikator LAMP (Lampa) zasvetleće crveno, a indikator POWER
(Napajanje) zeleno.
3
Pritisnite dugme ON/STAND-BY (Uključen/U mirovanju) na
kontrolama sa strane ili dugme ON (Uključi) na daljinskom
upravljaču. Indikator LAMP (Lampa) će se zatamniti i ventilatori
za hlađenje počinju sa radom. Prikaz pripreme se pojavljuje na
ekranu i odbrojavanje počinje.
4
Nakon odbrojavanja na ekranu se pojavljuju izvor ulaza koji je
bio izabran poslednji put i ikona za kontrolu statusa lampe.
Ako je projektor zaključan PIN kodom, pojaviće se dijalog
prozor za unos PIN koda.
16
Prikaz pripreme će nestati nakon 20 sekundi.
Izaberite ulazni izvor i kontrolu lampe.
Ulaz 2
Status kontrole lampe
✔Napomena:
• Na ekranu se može pojaviti ikona za zamenu
lampe i ikona za zamenu filtera ili kasete filtera
u zavisnosti od upotrebnog stanja projektora.
Unos PIN koda
Upotrebite dugmiće pokazivača ▲▼ na bočnoj kontroli ili
numeričke dugmiće na daljinskom upravljaču da biste uneli broj.
Dijalog prozor za unos PIN koda
Prilikom upotrebe bočne kontrole
Upotrebite dugmiće pokazivača ▲▼ na bočnoj kontroli da biste
izabrali broj. Pitisnite dugme pokazivača ► da biste odredili broj
i pomerite crveni okvir pokazivača na sledeći prozor. Broj će se
promeniti na ✳. Ponovite ovaj korak da biste uneli četvorocifreni
broj. Nakon unosa četvorocifrenog broja pomerite pokazivač na
opciju „Set“ (Postavi). Pritisnite dugme SELECT (Izaberi) da biste
počeli sa radom projektora.
Prilikom upotrebe daljinskog upravljača
Pritisnite numeričku dugmad na daljinskom upravljaču da biste
uneli broj. Kada završite sa unosom četvorocifrenog broja, pokazivač
se pomera na opciju „Set“ (Postavi). Pritisnite dugme SELECT (Izaberi)
da biste počeli sa radom projektora.
Nakon što OK (U redu) ikona nestane, možete koristiti projektor.
✔Napomena:
• Ako PIN kod nije unet u roku od tri minuta nakon
pojavljivanja dijalog prozora za PIN kod, projektor
će se automatski isključiti.
• Fabrički je podešen početni PIN kod na „1234“.
Ako ste postavili pogrešan broj, upotrebite dugme pokazivača ◄
da biste pomerili pokazivač na broj koji želite da ispravite, a zatim
unesite tačan broj.
Ako ste uneli pogrešan PIN kod, za trenutak će crveno da zasvetli
„PIN code“ (PIN kod) i broj (✳✳✳✳) . Ponovo unesite tačan PIN kod.
- 16 -
PAŽNJA PRILIKOM RUKOVANJA PIN KODOM
Ako zaboravite svoj PIN kod, projektor se više
ne može pokrenuti. Vodite računa prilikom
podešavanja novog PIN koda, zapišite broj i držite
ga na dohvat ruke. Ako PIN kod nestane ili ga
zaboravite, kontaktirajte svog distributera ili
servisni centar.
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
Isključivanje projektora
1
Pritisnite dugme ON/STAND-BY (Uključen/U mirovanju) na
kontrolama sa strane ili dugme STAND-BY (U mirovanju) na
daljinskom upravljaču i na ekranu će se pojaviti Power off?
(Isključiti?).
2
Pritisnite ponovo dugme ON/STAND-BY (Uključen/U
mirovanju) na kontrolama sa strane ili dugme STAND-BY
(U mirovanju) na daljinskom upravljaču da biste isključili
projektor. Indikator LAMP (Lampa) zasvetleće jasno, a indikator
POWER (Napajanje) će se isključiti.
3
Kada se projektor dovoljno ohladi, indikatorska lampa POWER
(Napajanje) zasvetleće zeleno i tada možete uključiti projektor.
4
Izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
DA BISTE PRODUŽILI RADNI VEK LAMPE, KADA
UKLJUČITE PROJEKTOR SAČEKAJTE BAREM PET
MINUTA PRE NEGO ŠTO GA ISKLJUČITE.
NEMOJTE ISKLJUČIVATI KABL ZA NAPAJANJE DOK
VENTILATORI ZA HLAĐENJE RADE ILI PRE NEGO ŠTO
INDIKATOR READY (SPREMAN) NE ZASVETLI PONOVO
ZELENO.
U SUPROTNOM TO VODI DO SMANJENJA RADNOG
VEKA LAMPE.
NEMOJTE KORISTITI PROJEKTOR BEZ PAUZA.
NEPREKIDNA UPOTREBA MOŽE DOVESTI DO
SMANJENJA RADNOG VEKA LAMPE.
✔Napomena:
•Kada je aktivirana funkcija za direktno uključivanje, projektor
će automatski biti uključen nakon priključivanja kabla za
napajanje u utičnicu naizmenične struje.
•Radna brzina rashladnih ventilatora menja se u skladu sa
temperaturom u unutrašnjosti projektora.
•Nemojte stavljati projektor u torbu pre nego što se dovoljno
ohladi.
•Projektor se ne može uključiti tokom perioda hlađenja dok je
indikatorska lampica POWER (Napajanje) isključena. Možete
ga ponovo uključiti kada indikatorska lampica POWER
(Napajanje) ponovo zasvetli zeleno.
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
- 17 -
Power off? (Isključiti?) nestaje nakon 4 sekunde.
Kako da rukujete menijem na ekranu
Projektor možete prilagođavati ili podešavati preko menija na
ekranu. Za svaki postupak prilagođavanja i podešavanja pogledajte
odgovarajući deo u uputstvu za korisnika (CD-ROM).
1
Pritisnite dugme MENU (Meni) na kontrolama sa strane ili na
daljinskom upravljaču za prikaz menija na ekranu.
2
Upotrebite dugmiće pokazivača ▲▼ da obeležite ili izaberete
stavku glavnog menija. Pritisnite dugme pokazivača ► ili
dugme SELECT (Izaberi) da biste pristupili stavkama u podmeniju. (Odabrana stavka je označena narandžastom bojom.)
3
Upotrebite dugmiće pokazivača ▲▼ da biste odabrali željenu
stavku pod-menija i pritisnite dugme SELECT (Izaberi) da biste
podesili ili pristupili odabranim stavkama.
4
Upotrebite dugmiće pokazivača ▲▼◄► da biste prilagodili
podešavanje ili menjali opcije i pritisnite dugme SELECT
(Izaberi) da biste aktivirali opciju i vratili se na pod-meni.
Kontrola sa strane
Dugme MENU
(Meni)
Dugme SELECT
(Izaberi)
Dugmići
POKAZIVAČA
Daljinski upravljač
Dugme MENU (Meni)
Dugmići POKAZIVAČA
Izabrana stavka je označena
narandžastom bojom.
Dugme SELECT
(Izaberi)
Trenutno podešena
stavka je označena.
Meni na ekranu
Pokazivač ►
ili
Dugme SELECT
(Izaberi)
Rukovanje kontrolama projektora
Podešavanje zuma
Pritisnite dugme ZOOM (Zumiranje) i zumiranje će biti prikazano na ekranu.
Zatim pritisnite dugmiće pokazivača ▲▼ da biste povećavali ili smanjivali sliku.
Podešavanje fokusa
Pritisnite dugme FOCUS (Fokusiranje) i fokusiranje će biti prikazano na ekranu.
Zatim pritisnite dugmiće pokazivača ▲▼ da biste podešavali fokus slike.
Podešavanje pomeranja objektiva
Pritisnite dugme LENS SHIFT (Pomeranje objektiva) i pomeranje objektiva
biće prikazano na ekranu. Upotrebite dugmiće pokazivača ▲▼◄► da
biste postavili projektovanu sliku na željeno mesto bez izobličenja. Pritisnite
i zadržite dugme LENS SHIFT (Pomeranje objektiva) duže od 5 sekundi
da biste vratili objektiv u centralni položaj.
Funkcija zatvarača
Funkcija zatvarača omogućava da potpuno blokirate svetlo na ekranu.
Pritisnite dugme SHUTTER (Zatvarač) da biste zatvorili zatvarač u projektoru.
Da biste otvorili zatvarač, pritisnite ponovo dugme SHUTTER (Zatvarač).
- 18 -
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
Zamena lampe
Kada projekciona lampa projektora dostigne kraj svog radnog veka, na ekranu će se pojaviti ikona za zamenu lampe
i indikator LAMP 1/2 REPLACE (Zamena 1/2 lampe) zasvetleće narandžasto. Odmah zamenite lampu novom. Vreme kada
indikator LAMP 1/2 REPLACE (Zamena 1/2 lampe) treba da zasvetli zavisi od režima lampe.
Indikatori
Ikona za zamenu lampe
POKLOPAC
LAMPE
ZAVRTANJ
Indikatori za LAMP 1 / 2 REPLACE (Zamena 1/2 lampe)
Pratite ove korake da biste zamenili lampu.
LAMPA 2
1
Proverite broj lampe koju treba da zamenite na ekranu Lamp Status
Display (Prikaz statusa lampe).
2
Isključite projektor, pritisnite glavni prekidač za uključivanje/isključivanje
na Off (Isključeno) i izvucite kabl za napajanje iz utičnice. Ostavite
projektor da se ohladi bar 45 minuta.
3
Odvijte vijak na poklopcu lampe. Povucite i otvorite poklopac lampe.
(Pogledajte sliku sa desne strane.)
4
Odvijte dva zavrtnja i izvucite lampu koju treba zameniti pomoću ručke
za držanje.
5
Zamenite lampu novom i zategnite dva vijka. Proverite da je lampa
pravilno postavljena.
6
Vratite poklopac za lampu na mesto i zategnite vijak.
ZAVRTNJI
Na ekranu za prikaz stanja lampe proverite broj lampe
koja treba da se zameni.
Slika prikazuje slučaj zamene LAMPE 1.
PAŽNJA: NEMOJTE KORISTITI PROJEKTOR DOK
JE BILO KOJA OD LAMPI UKLONJENA.
TO MOŽE DOVESTI DO KVAROVA,
OPASNOSTI OD POŽARA ILI DRUGIH
NESREĆA.
NARUČIVANJE LAMPE ZA ZAMENU
Lampu za zamenu možete naručiti preko svog distributera.
Prilikom naručivanja projekcione lampe distributeru dajte
sledeće podatke.
LAMPA 1
● Br. modela vašeg projektora
NAPOMENE ZA ZAMENU LAMPE
L2K1000
● Br. vrste lampe za zamenu
002-120598-01 (Servisni delovi br. 610 351 5939)
Da biste održali kvalitet slike (bolju
izbalansiranost boje i osvetljenja na
celom ekranu), preporučujemo da obe
lampe zamenite istovremeno.
PAŽNJA
PAŽNJA
Dozvolite da se projektor ohladi bar 45 minuta pre nego
što otvorite poklopac lampe. Unutrašnjost projektora
može postati veoma vruća.
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
Za održavanje bezbednosti zamenite sklopom lampe
koja je istog tipa.
Nemojte ispustiti sklop lampe ili dodirnuti staklenu
sijalicu! Staklo se može razbiti i može doći do povrede.
- 19 -
Tehničke specifikacije
Mehanički podaci
Vrsta projektora
Dimenzije (Š x V x D)
Neto težina
Podešavanje nožica
Multimedijski projektor
21,20” (Š) x 10,55” (V) x 29,8” (D) (538,5 mm x 268,0 mm x 757,0 mm)
60,85 lbs (27,6 kg)
0˚ do 2,8˚
Rezolucija ploče
Sistem LCD ploče
Rezolucija ploče
Broj piksela
1,64” TFT sa aktivnom matricom, 3 ploče
2048 x 1080 tačaka
6.635.520 (2048 x 1080 x 3 ploče)
Kompatibilnost signala
Sistem za boju
HDTV kompatibilno
SDTV kompatibilno
Frekvencija skeniranja ulaza
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M i PAL-N
720p, 1035i, 1080i, 1080p i 2K
480i, 480p, 575i i 575p
H-sinhronizacija 15 kHz–120 kHz, V-sinhronizacija. 48 Hz–120 Hz
Optičke informacije
Lampa projektora
380 W NSHA lampa x 2
Interfejs
Ulaz 1
DVI-D priključak (digitalni), Mini D-Sub 15-iglični priključak (analogni), HDMI (v.1.3 sa Deep Color)
Ulaz 2
BNC tip x 5 (VIDEO/Y/G, B/Pb/Cb, R/Pr/Cr, H/HV i V), S-Video
Ostali priključciSerijski ulazni priključak (D-sub 9), serijski izlazni priključak (D-sub 9), USB priključak, LAN priključak (RJ-45),
i žičani daljinski priključak
Napajanje
Napon i potrošnja energije
AC 100–120 V (11,2 A maksimalni napon), 50/60 Hz (SAD i Kanada)
AC 100-240 V (11,2 - 4,6 A maksimalni napon), 50/60 Hz (za ostale zemlje)
Radno okruženje
Radna temperatura
Temperatura za skladištenje
41˚F–104˚F (5˚C–40˚C)
14˚F–140˚F (-10˚C–60˚C)
Daljinski upravljač
Baterija
Radni opseg
Dimenzije
Neto težina
Tip AAA ili LR03 x 2
16,4’ (5 m/ ±30˚)
19” (Š) x 1,1” (V) x 5,7” (D) (48 mm x 27 mm x 145 mm)
3,6 oz (102 g) (uključujući baterije)
Dodatni pribor
q Daljinski upravljač i baterije
q Kabl za naizmenično napajanje
q VGA kabl
q Real Color Manager Pro (CD-ROM)
q Stezaljka za montiranje
q Vezice za kablove
q Dodaci za objektive (tip 1) (za dodatne objektive)
q Ploče za blokiranje svetla (3 vrste) (za dodatne objektive)
q Graničnik (za dodatne objektive)
q Kaiš (za poklopac nosača objektiva)
q Uputstvo za korisnika (CD-ROM)
q Kratki referentni priručnik
q Oznaka PIN koda
●Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.
- 20 -
020-000645-01 Rev. 1 (10-2013)
Corporate offices
Worldwide offices
USA – Cypress
ph: 714-236-8610
Australia
ph: +61 (0) 7 3624 4888
Canada – Kitchener
ph: 519-744-8005
Brazil
ph: +55 (11) 2548 4753
Consultant offices
China (Beijing)
ph: +86 10 6561 0240
Italy
ph: +39 (0) 2 9902 1161
China (Shanghai)
ph: +86 21 6278 7708
Eastern Europe and
Russian Federation
ph: +36 (0) 1 47 48 100
France
ph: +33 (0) 1 41 21 44 04
Germany
ph: +49 2161 664540
India
ph: +91 (080) 6708 9999
Singapore
ph: +65 6877-8737
Japan (Tokyo)
ph: 81 3 3599 7481
Spain
ph: + 34 91 633 9990
Korea (Seoul)
ph: +82 2 702 1601
United Arab Emirates
ph: +971 4 3206688
Republic of South Africa
ph: +27 (0)11 510 0094
United Kingdom
ph: +44 (0) 118 977 8000
For the most current technical documentation, please visit www.christiedigital.com
Download

L2K1000 - Christie