Pištolj M57
Kalibar 7,62 mmTT
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
KARAKTERISTIKE
PIšTOLJA KAL. 7,62 mm M 57
Pištolj kal. 7,62 mm M57 razvijen je na bazi
čuvenog sovjetskog pistolja TT sa uvedenim nizom poboljšanja.
S obzirom na vrstu municije za koju su konstruisani i besprekornu funkciju ZASTAVA pištolji
predstavljaju veoma pouzdano i snažno odbrambeno oružje.
Pištolji imaju bravljenje cevi i funkcionišu na
principu kratkog trzanja cevi. Punjenje i početak
dejstva pištolja izvode se veoma lako i brzo.
Zahvaljujući svom obliku i prikladnom rasporedu pokretmh masa pištolji omogućavaju visok
stepen kontrole i tačnosti pri gadanju.
Pištolji imaju kočenje pomoću udarača. Pored
mehanizma za okidanje blokira se i navlaka.
Pored ovoga u pištolj je ugrađena i automatska
kočnica koja blokira obaraču i onemogućava
opaljenje metka kada je okvir izvađen iz pištolja
a metak ostao u cevi. Na ovaj način je ostvarena
potpuna bezbednost pri rukovanju i manipulaciji
sa oružjem.
Izbor čelika kao i kvalitet i tačnost izrade delova u svemu odgovaraju normativima za vojnu
proizvodnju — što je od značajnijih garancija
kvaliteta Zastavinih pištolja.
Rukovanje i održavanje pištolja izvodi se veoma
lako i jednostavno.
TEHNIČKI PODACI
Kalibar (mm)
7,62
Početna brzina zrna V0 (m/s)
450
Dužina cevi (mm)
116
Broj žljebova u cevi
4
Korak uvijanja žljebova (mm)
240
Kapacitet okvira (metaka)
9
Dužina nisanske linije (mm)
158
Dužina pištolja (mm)
200
Visina pištolja (mm)
130
Masa pištolja bez okvira (gr)
780
Masa pištolja sa punim okvirom (gr)
980
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
FUNKCIJA PIŠTOLJA
Povlačenjem navlake unazad zapinje se
udarač i puštanjem da se vrati uprednji položaj
navlaka zahvata metak iz okvira i ubacuje ga u
cev pri čemu je pištolj napunjen i spreman za
paljbu.
Za okidanje i opaljenje metka kažiprstom
desne ruke obarača se povlači nazad, ova
potiskuje nazad donji deo a napred gornji deo
zapmjače, čime je oslobođen udarač. Udarač
se pod dejstvom svoje opruge kreće napred,
udara o iglu, a ova u kapislu metka čime je
opaljenje izvršeno. Po opaljenju metka pod dejstvom rezervnih barutnih gasova zrno izleti iz
cevi, a navlaka se kreće unazad i tom prilikom
se vrše sledeće radnje:
— odbravljivanje cevi,
— izvlačenje čaura metka i njeno izbacivanje uz
pomoć izvlakača i izbacača,
— sabijanje povratne opruge,
— isključivanje funkcije obarače pomoću
razdvajača paljbe, čime se onemogućava rafalna paljba,
— zapinjanje udarača,
— donosač i opruga u okviru potiskuju sledeći
metak ispred čela navlake.
Kada dođe u zadnji položaj, navlaka pod dejstvom povratne opruge započinje kretanje napred i pri tome se vrše sledeće radnje:
— unošenje metka u cev,
— zabravljivanje cevi,
— oslobađanje obarače.
Za opaljenje sledećeg metka potrebno je
ponovno povući obaraču a ceo dalji proces se
odvija kako je napred objašnjeno.
Kada se ispali poslednji metak donosač
metka zahvata sa unutrašnje strane spojnicu
(A), podiže je, a ova svojim ispustom upada u
naročiti zarez na navlaci, zadržavajući je tako u
zadnjem položaju (sl. 1).
Za nastavljanje gađanja treba ispražnjeni okvir zameniti punim. Da bi se okvir izvadio potrebno je palcem desne ruke pritisnuti utvrđivac okvira (B) a levom rukom izvući okvir (sl. 1). Kada
se stavi pun okvir, pomoću palca desne ruke
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
potisne se spojnica (A) nadole, navlaka se oslobodi, kreće se napred, ubacuje metak u cev (sl.
2). Sada je pištolj opet spreman za gađanje.
Ukoliko posle izgađanog poslednjeg metka nema potrebe za zamenom okvira, palcem desne ruke se potiskuje spojnica nadole
i oslobađa navlaka koja se vraća u prednji
položaj. Način potiskivanja spojnice prikazan je
na sl. 2.
Sl.1
Kočenje pomoću udarača se izvodi iz dva
položaja udarača i to kada je ovaj u zapetom
položaju i kada je u okinutom položaju. Kada se
kočenje vrši iz zapetog položaja, palcem leve
ruke drži se udarač a zatim povlači obarača dok
se oslobodi udarač, obarača se pusti a udarač i
dalje drži palcem leve ruke lagano se pušta dok
zapinjača ne zahvati prvi zub na udaraču. Na
taj način blokirani su i udarač i navlaka. Pošto
je pri kočenju iz zapetog stanja obično metak u
cevi, ovu operaciju treba vršiti veoma oprezno
Sl.2
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
i sa pištoljem obavezno okrenutim uvis. Prilikom kočenja sa udaračem iz prednjeg, okinutog položaja udarač treba povlačiti nazad dok
zapinjača opet ne zahvati prvi zub na udaraču.
Radi zapinjanja udarača u cilju gađanja dovoljno je udarač povući do kraja nazad.
leve korice. (sl. 3). Svrha automatske kočnice
je da onemogući okidanje otkočenog pištolja
kada je okvir izvađen, a metak ostao u cevi.
U tom slučaju automatska kočnica upada u
naročiti prorez na obarači i onemogućava njeno povlačenje.
Pored navedenih mogućnosti zakočenje,
pištolj mod. 57 su snabdeveni i automatskom
kočnicom (C) koja se nalazi na usadniku, ispod
Sl.3
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
utvrđivač okvira
1. Vađenje okvira (sl. 4).
Pre početka rasklapanja pištolja treba iz ovog
izvući okvir i to potiskivanjem utvrđivača okvira
palcem desne ruke pri čemu se okvir izvlači levom rukom. Pre nego što se nastavi rasklapanje
treba proveriti da li je eventualno ostao metak u
cevi i povlačenjem navlake nazad izbaciti ga.
sl. 4
2. Odvajanje spojnice (sl. 5).
Spojnica je osigurana od vađenja pomoću
naročitog viljuškastog osigurača. Da bi se spojnica oslobodila treba ovaj osigurač potisnuti
nazad. To se izvodi pomoću okvira ili povoljnog
drvenog predmeta. Pri ovome treba paziti da se
ne ošteti brunir na usadniku.
sl. 5
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
3. Vađenje spojnice (sl. 6).
Kada je spojnica oslobođena lako se vadi na
levu stranu. Desnom rukom se drži pištolj a levom vadi spojnica. Time je prestala veza između
usadnika i podsklopa navlake.
spojnica
Sl. 6
4. Odvajanje navlake i mehanizma za okidanje
od usadnika (sl. 7).
Povlačenjem navlake napred ona se skida sa
usadnika. Zajedno sa navlakom skida se cev,
povratni mehanizam i vodeća čaura. Kada se
navlaka odvoji od usadnika, mehanizam za okidanje se lako skida sa usadnika povlačenjem
na gore.
Sl. 7
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. Vađenje povratnog mehanizma .
Povratni mehanizam (povratna opruga
sa svojom vođicom) iz navlake se vadi na taj
naćin što se proširenim delom vođice pomoću
kažiprsta i srednjeg prsta potisne nazad zakrene i izvadi.
vodeća čaura
6. Skidanje vodeće ćaure.
Da bi se cev oslobodila potrebno je skinuti
vodeću ćauru cevi. Čauru treba okrenuti za
180° a zatim je izvući.
7. Odvajanje cevi
Cev treba potisnuti odozdo na dole da njena
rebra izađu iz žljebova navlake. Zastim verižicu
okrenuti da legne uz cev, pa cev izvući napred
iz navlake.
Na opisani naćin pištolj je rasklopljen do stanja koje je dovoljno za čišćenje i podmazivanje
pištolja.
Dalja rasklapanja kao što su: rasklapanje okvira, vađenje udarne igle, skidanje izvlakača,
rasklapanje mehanizma za okidanje, skidanje
korica i kočnice itd. ne bi trebalo da vrši vlasnik
pištolja sam. To treba da čini kvalifikovano lice
uz pomoć odgovarajućeg alata.
Prilikom sklapanja pištolja treba ići obrnutim redom u odnosu na proces rasklapanja.
Prirodno je da se sklapanje pištolja mora izvesti pažljivo — kako ne bi, bilo koji neispravno
postavljeni deo, uslovio neispravnost pri funkcionisanju oružja. U tom cilju želimo da ukažemo
posebno na sledeće:
— Prilikom ubacivanja povratnog mehanizma
treba verižica cevi da bude upravna na cev, tako
da se prošireni deo zadnjeg vretena pravilno
svojim žljebom osloni na ispust cevi. Prošireni
deo verižice ne sme da osta’ne iskrenut u bilo
koju stranu. Takođe čep vretena mora da uđe u
odgovarajući otvor na vo dećoj čauri
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
— Kada se namešta spojnica treba paziti da
njen cilindrični deo prolazeći kroz otvore na zidovima usadnika prođe istovremeno i kroz otvor
na verižici.
— U svakom slučaju preporučljivo je da se posle sklapanja pištolja proveri njegova funkcija
“na prazno” — povlačenjem navlake više puta u
zadnji položaj, kočenjem i okidanjem.
RUKOVANJE I ODRŽAVANJE
Pravo i uslovi za posedovanje pištolja regulisani
su odgovarajućim zakonskim propisima. Pištolj
je namenjen za ličnu odbranu, nezaštićenih
lica i materijalnih dobara — i to kao krajnje
nužno sredstvo odbrane. Vlasnik pištolja se
mora odlikovati visokim moralnim kvalitetima,
razboritošću, hrabrošću plemenitošću, zdravim
rasuđivanjem i odgovornošću. Pretpostavka
je fabrike kao i naših zakona da će pištolj doći
jedino do ovakvih potrošača i da će oni biti
isključivo upotrebljeni samo u krajnjoj nuždi i sa
puno odgovornosti.
Pištolj ne treba pozajmljivati nikom ko nema dozvolu za oružje, pa ma kako blizak rođak ili pri-
jatelj bio u pitanju. Naročito treba paziti da pištolj
ni u kom slučaju ne dođe u ruke Ijudi sklonih
pijanstvu, svađi, siledžijstvu ili društvenom deliktu u bilo kom vidu.
Čuvanje pištolja u kući mora biti izvedeno sa
krajnjom brižljivošću naročito tamo gde ima
dece. Njima pištolj i municija ni u kom slučaju ne
smeju doći u ruke. Isto važi i za ostale članove
porodice. Inače od nepažnje do nesrećnog
slučaja ili tragedije nema ni jedan korak.
Prilikom pregleda, proba rasklapanja, sklapanja i čišćenja pištolja najbolje je da vlasnik to
čini sam, bez prisustva drugih, naročito dece. U
ovakvim slučajevima treba se držati pravila, kod
bilo kakve manipulacije sa oruđem cev oružja
treba okrenuti uvis ili na dole. Treba izbegavati
da se pištolj nosi ili čuva sa metkom ubačenim
u cev, jer je u mirnodopskim uslovima to apsolutno nepotrebno.
Ispravnost svih mehanizama na pištolju, preciznost pri gađanju, kao i dugotrajnost pištolja,
zavisiće u prvom redu od pravilne njegove
upotrebe i održavanja.
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
U tom smislu dajemo sledeće savete:
1 Pre početka gađanja cev treba krpom očistiti
od ulja. Ostali pokretni delovi treba da budu
ovlaš podmazani. Krpa se postavlja u prorez
šipke koja se isporučuje uz pištolj.
2 Po završetku gađanja za neutralizacitu ostataka barutnih gasova i skidanie gareži treba
upotrebiti emulziju sa 10% askerola. U nedostatku askerola može se kao sredstvo za neutralizaciju i čišćenje koristiti 1% rastvor autošampona
Prilikom upotrebe emulzije askerola treba krpu
koja je prethodno zamočena u emulziju provući
kroz cev 4 do 6 puta. Ako se koristi rastvor onda
treba krpu navlaženu ovim rastvorom provući
kroz cev 4 do 6 puta a zatim to isto ponoviti sa
krpom navlaženom u čistoj vodi.
3 Odmah zatim treba cev suvim krpama dobro
očistiti i ovlaš podmazati. Isto tako treba učiniti i
sa ostalim delovima koji su rastavljem do stanja
koje je napred objašnjeno.
4 Za podmazivanje cevi i ostalih delova treba
koristiti ulje za oružje opšte namene. U slučaju
nedostatka ovog ulja može se koristiti bilo koje
antikoroziono ulje na primer protektoli. Kada
nema ovakvih ulja, izuzetno se može koristiti mašinsko ulje. Ukoliko se koristi ulje opšte
namene ili protektoli potrebno je cev i ostale delove brisati i ponovo podmazivati najmanje jednom u 3 meseca. Za slučaj upotrebe mašinskog
ulja to treba činiti jednom mesečno.
5 U slučaju dužeg gađanja sa brzim tempom
preporučujemo da se posle izgađanih pet okvira (45 metaka) pištolj hladi najmanje 10 minuta na slobodnom vazduhu, inače može doći do
pregrevanja cevi.
6. Za sve eventualne popravke, zamenu delova
ili detaljni pregled pištolja vlasnicima pištolja
savetujemo da se obrate ovlašćenim servisima,
koji imaju za ovaj posao kvalifikovano osoblje i
potrebne alate i originalne rezervne delove.
7. Ukoliko je vlasnicima pištolja potreban bilo kakav savet u vezi sa pištoIjem a što nije sadržano
u objašnjenju u ovom Uputstvu, najbolje je da
se pismenim putem obratite proizvođaču, njegovi stručnjaci će sa zadovoljstvom odgovoriti
na svako pitanje.
U cilju olakšane nabavke rezervnih delova za
pištolj dajemo sliku i spisak svih delova.
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Naziv dela
1 Vodeća čaura cevi
2 Prednji nišan
3 Navlaka
4 Izvlakač
5 Opruga izvlakača
6 Osovina izvlakača
7 Zadnji nišan
8 Opruga udarane igle
9 Udarna igla
10 Opruga utvrđivača pločice
11 Utvrđivač pločice
12 Ploćica udarne igle
13 Cev
14 Verežica
15 Osovina verižice
16 Zadnje vreteno
17 Prednje vreteno
18 Osovina vretena
19 Povratna opruga
20 Prsten povratne opruge
21 Čep vretena
22 Osovina čepa
23 Kućica delova za okidanje
24 Razdvajač
25 Zapinjača
26 Opruga zapinjače
Broj dela
13
3
5
7
9
8
6
12
10
14
15
11
239
26
27
18
19
20
17
23
21
22
50
55
59
60
Naziv dela
27 Osovina zapinjače
28 Udarač
29 Osovina udarača
30 Udarna opruga
31 Čepić udarne opruge
32 Osovina udarne opruge
33 Usadnik
34 Spojnica
35 Nosač osigurača spojnice
36 Osigurač spojnice
37 Automatska kočnica
38 Zakivak automatske kočnice
39 Osovina opruge obarače
40 Opruga obarače
4l Obarača
42 Osovina zuba zadržača okvira
43 Opruga zuba zadrzača okvira
44 Zub zadržača okvira
45 Pređica gajtana
46 Telo okvira
47 Donosač metka
48 Opruga donosača
49 Utvrđivač dna okvira (umetak)
50 Dno okvira
51 Leva korica sa utvrđivačem
52 Desna korica sa utvrđivačem
Broj dela
56
51
53
52
57
54
34
2
38
29
4032
41
36
30
31
34
33
32
39
62
63
64
65
66
42
46
Zastava oružje AD
Kosovska4, 34 000 Kragujevac
Srbija
tel: +381 34 301 137
fax: +381 34 335 349
e-mail: [email protected]
www.zastava-arms.rs
Download

Pištolj M57 - Zastava-arms