PROCEDURA REGISTRACIJE JAHTE
Zakon o jahtama (Sl. list RCG br. 46/07),član 33 predviĎa da jahta upisana u Registar, kao i strana
jahta koja boravi u vodama Republike,mora posjedovati sredstva za spriječavanje zagaĎenja mora
uljima i zauljanim vodama, otpadom i smećem, kao i spremnike za njihovo skladištenje.Pravila za
statutarnu sertifikaciju jahti propisuju tehničke standarde i jahta mora ispunjavati uslove za duži boravak
na moru.
Kako je za prvi upis tehnički pregled uslov,kao prvi korak prilikom registracije vlasnik jahte, odnosno
ovlašćeno lice podnosi :
● Zahtjev za tehničkim pregledom jahte,u kojem se mora upisati zahtijevani najveći broj osoba i
zahtijevano područje plovidbe.U obrascu zahtjeva mora se navesti vrsta radio uredjaja i ostala oprema
koja se nalazi na plovilu,kao i broj kabinskih ležaja.TakoĎe se mora dostaviti dokumentacija koja je data
u Pravilima za statutarnu sertifikaciju jahti (Osnovni pregled – utvrđivanje tehničke
prihvatljivosti). Nakon zahtjeva slijedi postupak utvrdjivanja tehničke prihvatljivosti,koji se ogleda u
vizuelnom pregledu od strane ovlašćenog inspektora.Ako se utvrdi da plovilo svojim tehničkim
karakteristikama ne ispunjava uslove za upis u Registar jahti Crne Gore,uprava izdaje Potvrdu o
tehničkoj prihvatljivosti. Ukoliko je pregled van teritorije Bara moraju se uplatiti troškovi puta inspektora.U
slučaju da plovilo zadovoljava sve kriterijume jahte u skladu sa Zakonom o jahtama (Sl. list RCG br.
46/07) i sa Pravilima za statutarnu sertifikaciju jahti koje je izdala Uprava pomorske sigurnosti,vlasnik
uplaćuje naknadu za tehnički pregled.
Ako je jahta nova i graĎena po Direktivi Evropske Unije EU/94/25/EC, Koda federalnih
propisa33Sjedinjenih Američkih Država, Djelovi 181 i 183 ili Kodova MGN 280 (M) i MSN 1792 (M)
Pomorske agencije i Obalne straže Ujedinjenog Kraljevstva, naknada za tehnički pregled se ne plaća
prilikom prvog upisa.
Ovlašćeni inspektor vrši kompletan pregled jahte i odreĎuje kategoriju plovidbe koja je vezana za
opremu koja se nalazi na jahti (Popis opreme jahte).Inspektor dostavlja Izvještaj o tehničkom
pregledu Odjeljenju registra jahti. Ukoliko jahta podliježe statutarnoj sertifikaciji shodno konvencijama
MeĎunarodne Pomorske Organizacije tehnički pregled jahte će obaviti priznata organizacija ( Bureau
Veritas,Ruski registar brodova,....) sa kojom je Uprava Pomorske Sigurnosti potpisala sporazum o
prenosu ovlašćenja.Priznata organizacija će nakon izvršenog tehničkog pregleda jahte podnijeti izvještaj
Upravi Pomorske Sigurnosti. . Kada Registar dobije pozitivan izvještaj o pregledu jahte vlasnik ili
ovlašćeno lice podnosi:
Kada Registar dobije pozitivan izvještaj o pregledu jahte, vlasnik ili ovlašćeno lice podnosi:
●
●
●
●
●
Prijavu za upis u Registar jahti sa predlogom imena jahte (Obrazac broj 1 Sl. list RCG br. 27/08).
Izjavu o vlasništvu i namjeni jahte (Obrazac broj 2 Sl. list RCG br. 27/08),
Zahtjev za izdavanje Radio dozvole za jahtu (Obrazac broj 3 Sl. list RCG 27/08),
Zahtjev za dodjelu MMSI broja
Dokumenta propisana Članom 13 Zakona o jahtama (Sl. list RCG br. 46/07).
Registar jahti preispituje podnešenu prijavu i ukoliko su ispunjeni svi preduslovi prihvata i izdaje
Potvrdu o dostavljenim dokumentima za upis jahte u Registar jahti.
UPIS U REGISTAR JAHTI I IZDAVANJE SERTIFIKATA
Nakon prijema prijave sa kompletnom dokumentacijom vlasnik jahte dostavlja potvrde o uplati naknade
za:
●
●
●
●
●
Upis jahte u Registar,
Takse za dodjelu MMSI broja,
Porez na upotrebu plovnih objekata
Porez na promet upotrebljavanih plovnih objekata
Odobrenje za radio stanicu na plovilu
Uprava donosi Rješenje o odredjivanju oznake i imena jahte, pozivni znak i MMSI broj jahte i Registar
izdaje Sertifikat o registraciji jahte (obrazac broj 5) Sl. list RCG br. 27/08). Uprava u ime vlasnika jahte
Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore podnosi Zahtjev za izdavanje
Odobrenja za radio frekvencije sa tehničkim podacima o ureĎajima na plovilu, rješenje o odreĎivanju
Pozivnog znaka i MMSI broja sa ostalom potrebnom dokumentacijom. Agencija za elektronske
komunikacije i poštansku djelatnost izdaje Odobrenje za radio stanicu na plovilu.
Privremeni sertifikat (obrazac broj 4 Sl. list 27/08) se može izdati na osnovu kopija zahtjevanih
dokumenta u skladu sa Članom 14 Zakona o jahtama.
Po izdavanju Sertifikata vlasnik potpisuje Potvrdu o preuzimanju sertifikata i preuzima ga, nakon
čega se jahta upisuje u knjigu Registra jahti kao i u elektronski registar koji se vodi u računaru Registra
jahti. Na zahtjev vlasnika odnosno ovlašćenog lica Registar jahti vrši produženje sertifikata o registraciji
jahte a na osnovu zahtjeva izdaje duplikat sertifikata o registraciji jahte .
Za upis jahte preko 24 metra dužine potrebno je direktno se obratiti registru.
BRISANJE JAHTE IZ REGISTRA JAHTI
Jahta se briše iz Registra jahti rješenjem Uprave pomorske sigurnosti ispunjavanjem jednog od
sledećih uslova iz Člana 18 Zakona o Jahtama. Vlasnik jahte ili ovlašćeno lice podnosi Zahtjev za
brisanje iz Registra jahti. Ispunjavanjem jednog od uslova, Uprava pomorske sigurnosti izdaje Rješenje
o brisanju jahte iz Registra jahti.
NAPOMENA: U svrhu što bolje primjene i jednostavnosti, preporučuje se iznajmljivačima jahti da
dostave na vrijeme zahtjeve za pregledom grupno za sve svoje jahte,kako bi se u što kraćem roku
mogao obaviti tehnički pregled od strane inspektora.
Jahte prije pregleda opremiti odgovarajućom opremom u zavisnosti od kategorije zahtijevane plovidbe.
Jahte pripremiti za pregled,vodeći računa da je jahte starije od tri godine potrebno pregledati na suvom.
Radi skraćivanja postupka preporučuje se pripremiti što više jahti na istoj lokaciji ako je to moguće.
Vrijeme trajanja pregleda zavisiće od svih gore navedenih uslova kao i od opšeg stanja i starosti jahte.
Za sve potrebne informacije kontakt sa Registrom jahti možete ostvariti putem:
Kontakt telefona: tel.030/303-808 fax.030/303-809 mob.069/309779 mob.069/333252
E-mail: [email protected]
Download

PROCEDURA REGISTRACIJE JAHTE