Government of Montenegro
Ministry for Human and Minority
Rights
Assessment of women`s entrepreneurship
status in Montenegro
Ipsos Strategic Marketing
The Home of Researchers
Ovo istraživanje je sproveo Ipsos Strategic Marketing za potrebe
Programa rodne ravnopravnosti IPA 2010, koji u partnerstvu
sprovode Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstvo za
ljudska i manjinska prava i UNDP u Crnoj Gori.
Stavovi i mišljenja iznijeti u ovom istraživanju
ne moraju se obavezno poklapati sa stavovima
i mišljenjima partnera u Programu.
SADRŽAJ
1.
Osnovne metodološke napomene
2.
Nosioci vlasništva nad poslovnim subjektima u Crnoj Gori
3.
Motivi potencijalnih preduzetnica i podsticajne mjere
4.
Programi za razvoj preduzetništva
5.
Prepreke
6.
Izazovi ženskog preduzetništva
7.
Zaključci i preporuke
3
Osnovne metodološke napomene



F-2-F anketa



Dubinski
intervjui
DESK
istraživanje





Sa 3 grupe žena koje su definisane kao potencijal za ulazak u preduzetništvo:
žene koje čekaju na posao i koje su evidentirane u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore
takozvane “nevidljive žene”, koje su nezaposlene, ali nijesu evidentirane u Zavodu za
zapošljavanje Crne Gore (uglavnom žene sa sela)
zaposlene žene koje su nezadovoljne svojim radnim statusom i žele da postanu
preduzetnice.
Najvažniji cilj je mjerenje spremnosti da se započne sopstveni biznis, i da se dođe do
informacija o njihovim potrebama i potencijalnim barijerama
Ukupno 348 F2F intervjua. Kvotni uzorak.
Sa ženama preduzetnicama (10) i sa potencijalnim preduzetnicama (3)
Najvažniji cilj je da se ispita proces donošenja odluka kod započinjanja sopstvenog biznisa,
kao i da se naglase najvažniji faktori I barijere.
Ukupno 13 intervjua. Pokrivene su različite oblasti poslovanja i različiti regioni.
Analiza postojećih podataka, zakonodavni aspekat, strategije koje su važne za glavnu temu
Najvažniji ciljevi su da se proceni zakonodavni i strateški okvir za razvoj ženskog
preduzetništva, kao i da se razmotre, uporede i prikažu rezultati različitih ocjena, prikaza,
programa, i sl. na temu ženskog preduzetništva
4
Gender Programme funded by European Union
Nosioci vlasništva
nad poslovnim
subjektima u Crnoj
Gori
Nosioci vlasništva nad poslovnim subjektima: Poređenje
% Muškarci
62
65
66
69
69
70
72
76
79
24
21
Italija
Island
90
38
% Žene
35
34
31
31
30
28
10
Crna Gora Bugarska Estonija
Izvor:
Monstat,
Austrija
Litvanija Njemačka Mađarska Francuska
Nosioci vlasništva nad poslovnim subjektima: Po opštinama
Izvor:
Plav
Kotor
Kolašin
Bar
Monstat,
Mojkovac
10 10
Danilovgrad
9
Berane
9
Budva
9
Tivat
9
Pljevlja
8
Podgorica
8
Andrijevica
7
Nikšić
22
Žabljak
17
11 11 11 12 12 13 14
Herceg Novi
Ulcinj
78
Bijelo Polje
6
92 92 91 91 91 91 90 90
83
90 89 89 88 88 87 86
Cetinje
5
Rožaje
Šavnik
100 95 94 93
% poslovnih subjekata u vlasništvu muškaraca
Plužine
% poslovnih subjekata u vlasništvu žena
Nosioci vlasništva nad poslovnim subjektima: Po klasi veličine
% poslovnih
subjekata u
vlasništvu
muškaraca
98
97
2
3
Velika
Srednja
90
% poslovnih
subjekata u
vlasništvu žena
Izvor:
Monstat,
10
Mala
Motivi potencijalnih
preduzetnica i
podsticajne mere
Gender Programme funded by European Union
Motivi potencijalnih preduzetnica – najvažniji razlog
Samostalnost u poslu
20
Jedino tako mogu da
zarađujem dovoljno
16
To mi je jedina šansa da nađem
posao
18
18
17
Nemam bolji izbor za posao
Potreba da riješim stambeno
pitanje
Bez odgovora
Baza:
30
18
27
9
2
Želim dobru zaradu i
natprosječan standard
Nemogućnost napredovanja na
poslu
19
7
6
2
0
8
% Total
4
4
2
19
6
6
3
Ovo je sjajna poslovna prilika
koju ne želim da propustim
7
3
6
1
1
0
1
0
% Nezaposlene na evidenciji ZZZ
% Nezaposlene van evidencije ZZZ
% Zaposlene
1
1
29
18
18
1
Nezadovoljstvo sadašnjim
(prethodnim) poslom
25
25
2
One koje žele da pokrenu sopstveni posao (62% od ciljne populacije)
Čak 81% trenutno zaposlenih
strahuje od gubitka posla
Da li Vi lično smatrate da je pokretanje vlastitog posla privlačna odluka u
izboru karijere?
74
Total
Nezaposlene na
evidenciji ZZZ
26
85
15
66
Nezaposlene van
evidencije ZZZ
34
70
Zaposlene
30
% Da
Žele da se bave
preduzetništvom
Ne žele da se bave
preduzetništvom
% Ne
85
15
56
44
Od koga bi tražile savjet? Podrška porodice i najbližeg okruženja su najvažniji
53
Supruga ili partnera
Nekoga s mnogo poslovnog iskustva
Drugih članova porodice ili prijatelja
Banke
Javnog servisa za savjetovanje preduzetnika
Potencijalnog klijenta
Računovođe
Advokata
33
„Iskustvo koleginica sa
kursa koje su otvorile
svoje salone mi je
dragocjeno
i
od
najveće važnosti “
20
25
25
15
14
12
10
12
13
12
10
6
6
3
1
Na prvom mjestu
0
0
5
6
4
1
Na drugom mjestu
Na trećem mjestu
9
...biznis inkubatori kao podsticajna mjera
Nezaposlene na
evidenciji ZZZ
70
26
Nezaposlene van
evidencije ZZZ
43
29
81
16
41
Ne žele da se bave
preduzetništvom
59
% Uvećalo bi šanse da se bavim preduzetništvom
% Ne bi povećalo šanse da se bavim preduzetništvom
Centralni region
Primorje
Sjever
20%
ČULO
69
Zaposlene
Žele da se bave
preduzetništvom
55
64
31
67
33
65
32
Potrebno je razmotriti mogućnost razvoja
“ženskih” inkubatora u koji bi bili namjenjeni
isključivo ženama preduzetnicama. Osim
toga, umrežavanjem sa jedinicama lokalnih
samouprava, Ministarstvom odbrane
moguće je mapirati vojne objekte (bivše
kasarne, domove vojske) koji nijesu u svojoj
primarnoj funkciji, a koji se mogu ustupiti
lokalnim samoupravama da bi se u tom
prostoru formirali biznis inkubatori u kojima
bi kroz afirmativnu akciju preduzetnicama
bio namjenjen značajan procenat.
14
Ne-finansijska pomoć
71
Nezaposlene na
evidenciji ZZZ
27
59
Nezaposlene van
evidencije ZZZ
41
Žele da se bave
preduzetništvom
34%
ČULO
72
Zaposlene
28
83
16
43
Ne žele da se bave
preduzetništvom
56
% Uvećalo bi šanse da
se bavim
preduzetništvom
Centralni region
Primorje
Sjever
68
30
32
30
% Ne bi povećalo šanse
da se bavim
preduzetništvom
65
68
Finansijska pomoć
75
Nezaposlene na
evidenciji ZZZ
25
67
Nezaposlene van
evidencije ZZZ
33
Žele da se bave
preduzetništvom
44%
ČULO
73
Zaposlene
28
87
13
47
Ne žele da se bave
preduzetništvom
54
% Uvećalo bi
šanse da se bavim
preduzetništvom
Centralni region
Primorje
Sjever
76
24
71
29
33
66
% Ne bi povećalo
šanse da se bavim
preduzetništvom
Zeleni poslovi - Ako bi postojao paket koji bi objedinio nefinansijske i
finansijske vidove pomoći
% Uvećalo bi šanse da se bavim preduzetništvom
% Ne bi povećalo šanse da se bavim preduzetništvom
49
Zeleni poslovi
50
Tradicionalna
slobodna
zanimanja
49
51
Da li ste u posljednjih dvanaest mjeseci učinili išta kako biste pokrenuli novi
posao? – potencijalne preduzetnice
25%
Tražila je/ našla lokaciju/
prostor
17%
Štednja novca
27%
30%
15%
16%
8%
18%
11%
12%
12%
Tražila je/ našla opremu
10%
Prikupljanje svih informacija o
poslu
4%
Pravljenje biznis plana
Završile su pripreme, uskoro
počinju
4%
Ostali odgovori
2%
3%
0%
3%
2%
3%
2%
1%
0%
14%
4%
5%
4%
1%
Traženje partnera, saradnika,
tima
0%
Priprema odgovarajuće
dokumentacije
13%
8%
9%
Prikupljanje sredstava/ kredit/
pozajmica
Nabavka, cena robe, uslovi
plaćanja
8%
8%
2%
3%
2%
Total
Nezaposlene na evidenciji ZZZ
Nezaposlene van evidencije ZZZ
1%
1%
4%
3%
3%
2%
2%
Zaposlene
PREDUZETNIŠTVO - PARTNERSTVO ILI NE
Da li biste u taj posao ušli kao jedina vlasnica ili biste uključili još nekoga?
– potencijalne preduzetnice
52%
58%
Samo ja bih bila vlasnica
35%
57%
39%
32%
To bi bila porodična firma
55%
36%
7%
6%
Imala bih i partnere
8%
7%
2%
Ne znam
3%
2%
Total
Nezaposlene na evidenciji ZZZ
Nezaposlene van evidencije ZZZ
Zaposlene
Šta preduzetnice treba da urade da podstaknu i druge žene da uđu u biznis?
Šta bi žene u preduzetništvu trebalo da preduzmu, kako bi pomogle ženama koje žele da započnu privatni
biznis?
52%
Da traže povoljnije uslove kreditiranja za žene koje
otpočinju biznis
44%
58%
57%
36%
Da se međusobno udružuju i da organizovano
nastupaju prema institucijama
32%
31%
20%
17%
Da se udružuju u "mješovite" orgnaizacije koje bi
činili i muškarci kako bi lakše ostvarile svoje interese
14%
18%
17%
15%
21%
Da traže da država i privatni sektor dotiraju razvoj
različitih mogućnosti za čuvanje djece
14%
Da se uključe u političke partije i političkim
sredstvima ostvaruju pravo iz oblasti biznisa
29%
Total
Nezaposlene na evidenciji ZZZ
Nezaposlene van evidencije ZZZ
Zaposlene
8%
16%
18%
26%
27%
29%
23%
Da lobiraju za umanjenje poreza i dažbina koje mala i
srednja preduzeća plaćaju državi
3%
Ne zna 0% 6%
2%
44%
Šta Vama lično najviše nedostaje da uspješno započnete sopstveni posao ako bi se na
to odlučili? Koja vrsta podrške bi Vam najviše značila kada biste u ovom trenutku osnivali sopstveno
preduzeće? – PRVO+DRUGO+TREĆE MESTO
Novac, povoljniji modeli finansiranja (kredita)
86%
Pomoć u izradi biznis plana
35%
Pomoć u vezi sa poslovnim prostorom (manja
zakupnina, oprem
30%
Poreske olakšice u prvim godinama poslovanja
28%
Poslovni kontakti
28%
Informacije o registraciji preduzeća
22%
Stručno savjetovanje u vezi sa finansijama,
upravljanjem, m
13%
Podrška porodice u preuzimanju kućnih obaveza
12%
Veće samopouzdanje
11%
Obuka
10%
Bolja poslovna ideja
Odgovarajuća obdaništa za čuvanje djece
Ne zna
4%
1%
5%
Da li mislite da je raspoloživost bankarskih kredita (novi ili obnovljeni; bez
prekoračenja i kreditnih linija) poboljšana, ostala nepromjenjena ili se
pogoršala za vašu firmu tokom proteklih 6 mjeseci?
23
18
BANKARSKI KREDITI – NET SCORE
7
4
15
13
7 6
5
2 2 1 1
1 1 -1
-3 -3
-1 -1
-5 -6
-7 -8 -8
-9 -9 -9
Anketu o pristupu finansiranju malih i
srednjih preduzeća u EU, septembar 2011.
-5 -5
-9
-11-12
-14-15
-25
-30
Izrael
Turska
Albanija
Norveška
Švajcerska
Makedonija
Lintenštajn
Hrvatska
Srbija
Crna Gora
Island
Letonija
Litvanija
Bugarska
Poljska
Rumunija
Češka
Slovačka
Švedska
Estonija
Belgija
Finska
Malta
Njemačka
Danska
Italija
EU27
Luksemburg
Holandija
Kipar
Španija
Mađarska
Velika
Austrija
Francuska
Portugal
Irska
Grčka
Slovenija
-41
22
Prepreke
Gender Programme funded by European Union
Šta je glavni razlog zbog kog ne razmišljate o tome da pokrenute novi posao
42
Nemam finansijske mogućnosti
35
Nemam vremena/ porodične
obaveze
12
9
Imam posao/ očekujem posao
Veliki rizik/ strah od neuspeha/
konkurencija
Nemam dobru/ jasnu ideju
18
4
15
6
6
0
2
15
5
0
6
6
0
0
0
Drugo
0
0
% Total
4
3
8
% Nezaposlene na evidenciji ZZZ
2
% Nezaposlene van evidencije ZZZ
4
1
% Zaposlene
2
8
Baza:
11
8
Nepovoljni uslovi ( krediti,
administracija, opšte stanje)
Ne zna
27
6
Godine starosti/ zdravstveno
stanje
44
14
2
Nisam zainteresovana/ nemam
potrebe/ motiv
48
6 8
12
One koje ne razmišljaju o pokretanju sopstvenog posla (38% od ciljne populacije)
24
Potreban početni kapital
19
Do 2000 eura
21
31
15
32
Od 2001 do 5000 eura
22
33
31
Od 5001 do 10000 eur
24
8
Od 10001 do 25000 eur
Od 25001 do 50000 eura
Preko 50000 eura
0
1
34
33
84%
do 10 000 eura
18
% Total
2
% Nezaposlene na evidenciji ZZZ
4
1
12
12
37
% Nezaposlene van evidencije ZZZ
3
2
% Zaposlene
6
Teškoće prilikom obezbjeđivanja početnog kapitala
37
32
Veoma teško
Teško (veoma +
uglavnom) 93%
35
43
56
57
Uglavnom teško
61
51
6
9
Uglavnom lako
4
Total
3
1
2
Veoma lako
0
1
Lako(veoma +
uglavnom) 7%
Nezaposlene na evidenciji ZZZ
Nezaposlene van evidencije ZZZ
Zaposlene
Koji je najveći problem s kojim se vaša firma trenutno suočava?
PRISTUP FINANSIJAMA
30
29 28
36
Anketu o pristupu finansiranju malih i
srednjih preduzeća u EU, septembar 2011.
24
22 21
30
28
24
22 21
17 17
16
1515 1414
1313 13
12 12
13
11 11
9 8 8
7 7
7
Grčka
Estonija
Slovenija
Španija
Mađarska
Irska
Bugarska
Portugal
Litvanija
Slovačka
Francuska
EU27
Rumunija
Kipar
Italija
Velika
Danska
Letonija
Holandija
Češka
Njemačka
Poljska
Luksemburg
Belgija
Švedska
Finska
Austrija
Malta
5
Finansiranje vaše firme – bankarski krediti, trgovački kredit, akcijski kapital, obligaciono pravne hartije od
vrijednosti, drugi izvor vanjskog finansiranja
12
6
Crna Gora
Island
Turska
Hrvatska
Makedonija
Srbija
Izrael
Norveška
Švajcerska
Albanija
18 18
27
Da li mislite da je spremnost banaka da obezbijede kredit poboljšana, ostala
nepromjenjena ili se pogoršala za vašu firmu tokom proteklih 6 mjeseci?
54
SPREMNOST BANAKA DA
OBEZBIJEDE KREDIT– NET SCORE
30
23
20
9 7
6 6
3
1
4 -6
-7 -8 -9
16 14
9
6
3
-5
-13-14-14-14-15
-19-19-20-21
-30-31
-38
-44-45
Letonija
Litvanija
Bugarska
Poljska
Švedska
Češka
Finska
Slovačka
Njemačka
Belgija
Kipar
Danska
Estonija
Malta
Rumunija
Austrija
Velika Britanija
EU27
Luksemburg
Holandija
Italija
Francuska
Mađarska
Irska
Portugal
Slovenija
Grčka
Španija
Anketu o pristupu finansiranju malih i
srednjih preduzeća u EU, septembar 2011.
-9 -10
Turska
Makedonija
Izrael
Albanija
Norveška
Hrvatska
Srbija
Švajcerska
Lintenštajn
Crna Gora
Island
14
20
28
Da li mislite da je Pristup javnoj finansijskoj podršci, uključujući garancije
poboljšan, ostalo nepromjenjen ili se pogoršao za vašu firmu tokom proteklih
6 mjeseci?
PRISTUP JAVNOJ FINANSIJSKOJ PODRŠCI,
UKLJUČUJUĆI GARANCIJE– NET SCORE
6
5
1 1
0 0
-2
-2 -3
-4
-4
-7 7
8
8 9
-10
-12-12-12-13-13-13
-15
-18
-17
-19
-21
-22-22
-25-25-26
-27
-27
-31
Anketu o pristupu finansiranju malih i
srednjih preduzeća u EU, septembar 2011.
-38
-43
Turska
Albanija
Lintenštaj
Švajcerska
Izrael
Norveška
Makedoni
Hrvatska
Crna Gora
Srbija
Island
Letonija
Litvanija
Švedska
Luksembu
Danska
Njemačka
Finska
Belgija
Slovačka
Poljska
Estonija
Malta
Češka
Kipar
Italija
Bugarska
Austrija
EU27
Portugal
Velika
Grčka
Francuska
Mađarska
Holandija
Slovenija
Irska
Španija
Rumunija
-47
29
Kako biste najradije obezbijedili taj novac?
53%
Kredit od banke
62%
65%
71%
26%
24%
Ušteđevina
24%
29%
22%
17%
Pozajmica od prijatelja / rođaka
25%
25%
15%
20%
Kredit od drugih finansijskih institucija
18%
6%
11%
Dobila bih novac/dio novca od drugih članova
porodice
Prodala bih neko dobro koje trenutno
posjedujem
12%
10%
11%
7%
3%
8%
11%
Total
Nezaposlene na evidenciji ZZZ
Nezaposlene van evidencije ZZZ
1%
2%
Ne zna 0%
0%
Zaposlene
Da vam je potreban vanjski izvor finansiranja u cilju realizacije ambicija u vezi
sa porastom, koji biste vid izvora vanjskog finansiranja najviše željeli?
87
82
78 76
Anketu o pristupu finansiranju malih i
srednjih preduzeća u EU, septembar 2011.
7575
70 69 68
66 65
BANKARSKI KREDITI
64 63 62
67 65
59 5858
53535353 5151
75
62 60
55
50 49
50 48
43
3838
39 37
Finansiranje vaše firme – bankarski krediti, trgovački kredit, akcijski kapital, obligaciono pravne hartije od
vrijednosti, drugi izvor vanjskog finansiranja
Lihtenštajn
Norveška
Hrvatska
Švajcerska
Makedonija
Island
Turska
Albanija
Izrael
Crna Gora
Srbija
Malta
Slovenija
Italija
Francuska
Slovačka
Finska
Holandija
Belgija
Češka
Austrija
Njemačka
Irska
EU27
Španija
Bugarska
Portugal
Luksemburg
Litvanija
Kipar
Velika
Poljska
Mađarska
Švedska
Danska
Rumunija
Estonija
Grčka
Letonija
9
31
Finansijski OMNIBUS u Crnoj Gori, F2F
POVJERENJE U SVOJU
GLAVNU BANKU
% Muškarci
Uopšte ne vjerujem
Uglavnom ne vjerujem
Sum Ne vjerujem (uopšte +
uglavnom)
Niti vjerujem niti ne vjerujem
% Žene
2
2
6
3
A osim toga, nešto češće su
zadovoljne svojom bankom
nego što je to slučaj sa
muškarcima i češće bi je
preporučile prijateljima ili
drugom članu porodice
9
5
24
19
68
76
Sum Vjerujem (u potpunosti +
uglavnom)
Uglavnom vjerujem
U potpunosti vjerujem
36
34
31
43
32
Ko su vlasnici sledećih dobara u vašem domaćinstvu?
% Ispitanica
% Zajedničko vlasništvo ispitanice i nekog drugog člana
% Drugi ženski član domaćinstva
% Muški član domaćinstva
39
Ušteđevina
28
Automobil
13
23
Stan
8
Imanje (zemlja)
4
56
3
45
30
16
30
13
3
28
14
Vikendica
Kuća
49
57
5
71
4
63
Da li biste mogli da prodate ili založite zbog kredita ličnu imovinu , bez odobrenja drugih članova
domaćinstva ili bi Vam za to bila potrebna njihova dozvola/odobrenje?
66
28
6
Mogla bih bez odobrenja drugih članova
domaćinstva
Ipak bi mi bila potrebna dozvola/odobrenje
drugih članova domaćinstva
Ne znam
Na skali od 1 do 10, gdje 10 znači ’od izuzetnog značaja’, a 1 znači ’potpuno
beznačajno’, koliko su značajane Garancije za kredite za finansiranje vaše
kompanije u budućnosti? MEAN
Anketu o pristupu finansiranju malih i
srednjih preduzeća u EU, septembar 2011.
7.27.27.27.17.1
7.1
7.0
6.5
6.36.36.2
6.6
6.1
5.9 5.85.85.85.8
5.75.7 5.6
5.4 5.35.3
6.46.4 6.3
5.8 5.7
5.0 4.94.9
5.6
4.74.7 4.6
4.2
3.5
Turska
Crna Gora
Makedoni
Island
Srbija
Izrael
Hrvatska
Norveška
Albanija
Švajcerska
Lintenštaj
Kipar
Letonija
Italija
Rumunija
Grčka
Španija
Portugal
Švedska
Francuska
Luksembu
Malta
EU27
Finska
Holandija
Irska
Belgija
Litvanija
Slovenija
Bugarska
Mađarska
Poljska
Češka
Danska
Velika
Slovačka
Njemačka
Estonija
Austrija
2.5
34
PERCEPCIJA
Osnivanje preduzeća (potencijalne preduzetnice)-slaganje sa tvrdnjama
Porezi i dažbine su visoki
96%
Skupo je registrovati privatno preduzeće
89%
Raspoloživi modeli finansiranja nisu povoljni
89%
Dugo će mi trebati da skupim potreban novac za
registraciju preduzeća
Registracija preduzeća je suviše komplikovana
Za registrovanje preduzeća biće mi potrebno
mnogo dokumenata do kojih ću teško doći
84%
80%
74%
Nemam dovoljno informacija o samoj proceduri
registracije preduzeća
72%
Nemam dovoljno informacija o mogućnostima za
otvaranje privatnog preduzeća
72%
...STRAH OD NEUSPJEHA
Svaka peta
potencijalna
preduzetnica bi
prvo vrijeme
radila na crno
% Total
% Nezaposlene na evidenciji ZZZ
% Nezaposlene van evidencije ZZZ
% Zaposlene
% Potencijalne preduzetnice
% Nepreduzetnice
59
62
Strah od neuspjeha ne bi
me spriječio u pokretanju
vlastitog posla
55
59
66
48
41
38
Strah od neuspjeha bi me
spriječio u pokretanju
vlastitog posla
45
40
„Kriza je, potražnja je
smanjena. Više mi
odgovara da radim na
crno, a uvek sa nekom
agencijom mogu da
završim
papire
za
automobile
koje
prodam“ .
34
52
36
Da li će biti prilika za zapošljavanje u sledećih 12 mjeseci...
U sljedećih godinu
dana, biće dobrih
prilika za posao u
mjestu u kom živim
49
51
% Želi da se bavi
preduzetništvom
% Ne želi da se bavi
preduzetništvom
U sljedećih godinu
dana, neće biti
dobrih prilika za
posao u mjestu u
kom živim
23
77
Da li će se po vašem mišljenju raspoloživost bankarskih kredita (novih ili
obnovljenih; bez prekoračenja i kreditnih linija) poboljšati, pogoršati ili će
ostati nepromjenjena tokom narednih 6 mjeseci
BANKARSKI KREDITI– NET SCORE
33
33
15
Anketu o pristupu finansiranju malih i
srednjih preduzeća u EU, septembar 2011.
12 11
9 8 8
4
17 17
15 14 14
9 9
4 4
5
2 1 1
0
-2 -3 -3
-4 -4 -5
-6 -7
3
-4
-11
-13
-15-16
-27
Turska
Norveška
Makedonija
Crna Gora
Island
Izrael
Albanija
Hrvatska
Lintenštajn
Švajcerska
Srbija
Letonija
Litvanija
Bugarska
Estonija
Belgija
Poljska
Rumunija
Italija
Slovačka
Češka
Malta
Švedska
Njemačka
Danska
Luksemburg
EU27
Slovenija
Finska
Velika Britanija
Holandija
Španija
Mađarska
Austrija
Irska
Kipar
Francuska
Portugal
Grčka
-33
38
U samom početku realizacije Vaše biznis ideje,...
...koliko časova bi tokom jednog
dana posvećeno radili na
aktivnostima u vezi sa tim poslom?
A koliko dana nedeljno biste radili?
Manje od 8 radnih sati
8 radnih sati
4 dana
5 dana
Više od 8 radnih sati
Ne zna
6 dana
7 dana
0.9
0.9
17.6
27.4
35.4
44.4
Ø 7,9
Ø 6,3
37
36.6
...spremne su da rade 8 sati dnevno i 6 dana u neđelji
39
Izazovi ženskog
preduzetništva
Gender Programme funded by European Union
Čime bi se bavilo Vaše novo preduzeće?
41
Trgovina na veliko i malo
31
20
10
Ostale usluge
7
7
8
8
7
Hoteli i restorani
Poslovi sa nekretninama
Prerađivačka industrija
1
8
% Total
4
3
3
% Nezaposlene na evidenciji ZZZ
7
Zdrastveni i socijalni rad
1
3
2
4
3
% Nezaposlene van evidencije ZZZ
% Zaposlene
2
Drugo
Ne zna
5
3
3
2
16
8
6
Obrazovanje
29
5
3
2
42
9
6
Poljorivreda, lov i šumarstvo
24
45
5
Inovativnost ideje i zasićenost tržišta
U kojoj mjeri se biznis ideja odnosi
na proizvod ili uslugu koja je nova
na tržištu ?
52
Uopšte se ne odnosi
77
Total ne odnosi
58
Malo
konkurenata
31
20
Total odnosi
14
Uglavnom se odnosi
Ne zna
Mnogo
konkurenata
26
Uglavnom se ne odnosi
U potpunosti se odnosi
Da li postoji konkurencija na
tržištu?
Nema
konkurenata
6
Ne zna
5
6
3
Na kojim tržištima biste prodavali taj svoj novi proizvod ili uslugu...
Na lokalnom tržištu (u
svom i okolnim
gradovima)
72%
30%
Na tržištu Crne Gore
Na internacionalnim
tržištima van granica
bivše Jugoslavi
Na tržištu zapadnog
Balkana
2%
1%
Planirani broj radnika u preduzeću
Početni broj radnika
U početku
samo ja
Broj novih radnika nakon 3 god
Bez novih radnika
41
41
1
Od 2 do 5
51
Od 6 do 10
6
2
1
17
3
4
11 do 20
10
11
2
5
4
6- 10
21 do 50
9
1
11- 20
Više od 50
zaposlenih
1
50 i više
Ne znam
4
1
2
Na kraju krajeva, kad razmišljate o svojoj poslovnoj ideji, da li očekujete da će
to u budućnosti biti...
Malo preduzeće koje
moći da omogući život
mojoj porodici
35%
Malo preduzeće koje će
zadovoljiti potrebe
našeg kućnog
34%
Stabilno preduzeće koje
će moći i mojim
nasljednicima da
15%
Malo preduzeće koje će
omogućiti dodatne
prihode našem d
13%
Veliki razvijen biznis koji
će Vam omogućiti da
imate jedn
Bez odgovora
3%
1%
ZAKLJUČCI
Gender Programme funded by European Union
Karakteristike potencijalnih preduzetnica
Motivi i uticaj
Stavovi o rodnoj ravnopravnosti
Prepreke
Osnivanje i registracija preduzeća
Podsticajne mjere
Tržišna zasićenost i inovativnost
Aspiracije i ciljevi
Obuke
47
Karakteristike potencijalnih preduzetnica
Ekonomska situacija i mogućnost izbora za
zaposlenje određuju motivaciju žena za ulazak u
privatni biznis , prije nego profesija
Motivi i uticaj
Stavovi o rodnoj ravnopravnosti
Prepreke
Osnivanje i registracija preduzeća
Podsticajne mjere
Tržišna zasićenost i inovativnost
Aspiracije i ciljevi
Obuke
Potencijalne preduzetnice obuhvaćene ovim
istraživanjem:
 potiču iz svih socijalnih slojeva
 uglavnom "nove preduzetnice„: kreću u tu
oblast bez ikakve prethodne porodične
tradicije
Žene u čijim porodicama je neko obavljao
tradicionalna slobodna zanimanja ili imao
sopstveni posao češće se opredeljuju za
preduzetništvo
Žene koje su nezaposlene, a nijesu na evidenciji
ZZZ su:
 manje aktivne u traženju posla
 češće se identifikuju sa pasivnim statusom
domaćice
 rjeđe su prethodno radile od žena koje su
nezaposlene, ali se nalaze na evidenciji ZZZ.
48
Karakteristike potencijalnih preduzetnica
Motivi i uticaj
Stavovi o rodnoj ravnopravnosti
Pozitivni primjeri podsticajno i ohrabrujuće
djeluju na žene, ali ih trenutno nema
Glavni motivi za ulazak u preduzetništvo:
1.pronalaženje alternative zapošljavanju kod
poslodavca i ekonomska nužda
2.potreba za samostalnošću, težnja za većom
zaradom, afirmacijom, nezadovoljstvo poslom
Prepreke
Većina ulazi u preduzetništvo iz nužde
Osnivanje i registracija preduzeća
Podsticajne mjere
Podrška porodice i najbližeg okruženja je od
izuzetne važnosti:
Za 2/3 je najvažniji savjet supruga (ili partnera) i
drugih članova porodice ili prijatelja.
Tržišna zasićenost i inovativnost
Veći stepen motivacije i spremnosti da uđu u
preduzetništvo kod žene koje su na evidenciji ZZZ
Aspiracije i ciljevi
Obuke
49
Karakteristike potencijalnih preduzetnica
Motivi i uticaj
Stavovi o rodnoj ravnopravnosti
Prepreke
Žene u Crnoj Gori su izložene različitim barijerama
koje rezultiraju horizontalnom i vertikalnom
segregacijom zanimanja na osnovu pola, a koje su
nastale prije svega pod uticajem stereotipa u
izboru obrazovanja i zanimanja.
Izostaje prisustvo žena na rukovodećim mjestima i
drugim prestižnim poslovima koji donose veće
zarade i društvenu moć, kao i spremnost da
pokrenu sopstveni biznis i da se bave
preduzetništvom.
Osnivanje i registracija preduzeća
Podsticajne mjere
Tržišna zasićenost i inovativnost
Aspiracije i ciljevi
Obuke
S druge strane, takođe je uočljivo da
preduzetništvo snažno utiče na promene rodnih
uloga žena i muškaraca, pa partneri preduzetnica
ili preuzimaju veću odgovornost u privatnoj sferi
života, ili dolazi do razvoda braka/partnerstva zbog
neostvarene podrške
Stoga svaka strategija podsticanja ženskog
preduzetništva mora nužno imati rodnu
perspektivu tj. podrazumijeva razvijanje državnih
strategija koje će se efikasno suočiti s
problemima uslovljenim tradicionalnim ulogama
žena u društvu.
Velike prepreke i poteškoće u dostupnosti
finansijskih sredstava, tržišne zasićenosti i
nedostatka inovacija ali i obuke, sa kojima se
suočavaju žene preduzetnice takođe moraju biti
tretirane sa ovog aspekta.
50
Karakteristike potencijalnih preduzetnica
NAJVEĆI PROBLEM: nedostatak novca i povoljni
modeli finansiranja (kreditiranja):
Motivi i uticaj
osim ušteđevine, žene značajno rjeđe posjeduju
sopstvenu imovinu
tek 2/3 vlasnica bi po sopstvenoj slobodnoj volji
mogle da prodaju ili založe soja dobra bez
odobrenja drugih članova domaćinstva
42%, žena se ne odlučuju za preduzetništvo zbog
problema sa finansiranjem
Stavovi o rodnoj ravnopravnosti
Prepreke
Osnivanje i registracija preduzeća
Ostale prepreke:
Podsticajne mjere
Tržišna zasićenost i inovativnost
Aspiracije i ciljevi
odsustvo pomoći u izradi biznis plana
odsustvo pomoći u vezi sa izborom i opremanjem
poslovnog prostora
nedovoljne poreske olakšice u prvim godinama
poslovanja
slabi poslovni kontakti
nedostatak informacije o registraciji preduzeća
odsustvo vremena zbog porodičnih obaveza
Obuke
51
Karakteristike potencijalnih preduzetnica
Motivi i uticaj
Stavovi o rodnoj ravnopravnosti
Proces osnivanja i registrovanja preduzeća se
percipira kao:
Prepreke
skup: 84% smatra da bi im dugo trebalo da se
sakupi potreban novac
Osnivanje i registracija preduzeća
Podsticajne mjere
Tržišna zasićenost i inovativnost
komplikovan: 80% proces ocjenjuje kao suviše
komplikovan, 74% da bi im bilo potrebno mnogo
dokumenata do kojih će teško doći
Često nema dovoljno informacija:
72% priznaje da nemaju dovoljno informacija o
samoj proceduri registracije
Aspiracije i ciljevi
Obuke
52
Karakteristike potencijalnih preduzetnica
Motivi i uticaj
Stavovi o rodnoj ravnopravnosti
Prepreke
Osnivanje i registracija preduzeća
Podsticajne mjere
Tržišna zasićenost i inovativnost
Nedovoljna upoznatost sa postojećim vidovima
finansijske ili nefinansijske podrške:
potencijalne preduzetnice bolje informisane
Svi testirani vidovi podrške potencijalnim
preduzetnicama izuzetno važni:
u velikoj mjeri spremne da umjesto svoje ideje
realizuju neku drugu za koju bi dobile potporu
prije svega finansijska pomoć, značajno bi
doprinijeli ženskom preduzetništvu
ove mjere bi u najvećoj mjeri ohrabrile žene koje
se nalaze na evidenciji ZZZ i zaposlene žene.
Aspiracije i ciljevi
Obuke
53
Karakteristike potencijalnih preduzetnica
Tržišta manje dodatne vrijednosti:
Motivi i uticaj
najčešće trgovina ili neka uslužna djelatnošću
zasićeni sektori i smanjene mogućnosti za rast
Stavovi o rodnoj ravnopravnosti
Prepreke
Osnivanje i registracija preduzeća
Podsticajne mjere
Tržišna zasićenost i inovativnost
Aspiracije i ciljevi
Neinovativni proizvodi i slaba potražnja:
¾ smatra da njihova ideja nije nova na tržištu, 6%
da je u potpunosti nova
¼ vjeruje da postoji potražnja na tržištu za njihov
proizvod
nekongruentnost u oceni inovativnosti i
konkurencije na tržištu
Poslovanje na lokalnom tržištu
Bez uvođenja inovacija kroz razvoj novih
proizvoda i pristupa tržištu veće dodatne
vrijednosti, potencijali za uspjeh preduzetnica su
mali.
Obuke
54
Karakteristike potencijalnih preduzetnica
Motivi i uticaj
Stavovi o rodnoj ravnopravnosti
Prepreke
Osnivanje i registracija preduzeća
Podsticajne mjere
Tržišna zasićenost i inovativnost
Aspiracije i ciljevi
Obuke
Skromni biznis planovi:
mikropreduzeća: samostalni rad (2/5) ili
nekoliko zaposlenih
bez ambicije da se posao značajno proširi u
budućnosti: 59 % namerava da nakon 3 godine
poveća broj radnika, 41% će ostati na istom
broju
Skromna očekivanja:
da preduzeće porodici obezbjedi normalan
život bez trzavica ili da zadovolji potrebe kućnog
budžeta
Nerealno očekivati značajan profit
budućnosti:
proizvodi i usluge već prisutne na tržištu
postoji značajna konkurencija
u
Preduzeća koja imaju u planu ne zahtevaju velika
ulaganja, ali istovremeno ne mogu donijeti ni
veliki profit niti se značajno razvijati u
budućnosti.
55
Karakteristike potencijalnih preduzetnica
Motivi i uticaj
Stavovi o rodnoj ravnopravnosti
Prepreke
Osnivanje i registracija preduzeća
Podsticajne mjere
Tržišna zasićenost i inovativnost
Obavještenost nezaposlenih žena i onih koje
nijesu zadovoljne svojim trenutnom poslom, o
seminarima za otpočinjanje biznisa ili
organizovanim prekvalifikacijama ne može se
okarakterisati kao dovoljno dobra.
Ne predstavlja prepreku dodatnoj edukaciji
samo nedovoljna zainteresovanost, već i to što
ne bi sve žene obuhvaćene ovim istraživanjem
mogle da izdvoje vrijeme za obuku.
Programi za dodatnu edukaciju u oblasti
preduzetništva se u većem procentu evaluiraju
kao korisni nego što postoji interesovanje za
njih.
Aspiracije i ciljevi
Obuke
56
PREPORUKE
Gender Programme funded by European Union
Rodno
senzibilisanje
ključnih aktera
Povećanje
informisanosti
Rodna analiza
javnih politika
Preporuke
Savjetovanje i
mentoring
Razvoj
regionalne i
međunarodne
saradnje
Finansiranje
Obuka i
obrazovanje
odraslih
Umrežavanje
Statističko
praćenje i
istraživanje
Povećanje informisanosti
Informacije za potencijalne preduzetnice bi
trebale biti dostupne na mjestima koje
često posjećuju žene i plasirane na njima
razumljiv način
Rodno senzibilisanje ključnih aktera
Potencijalne mentore
i savjetnike koji će
raditi s
preduzetnicama
pripremati i rodno
senzibilisati kako bi
mogli realno
sagledati izazove sa
kojim se
preduzetnice nose
Za kreiranje i
sprovođenje
rodno
senzibilnih
javnih politika
potrebne su
rodno senzitivne
oči aktera
Rodna analiza javnih politika
Uraditi rodnu analizu
aktuelnih javnih
politika, prije svega
iz oblasti
ekonomskog razvoja
i obrazovanja
Insistirati da sve
buduće politike
sadrže rodno
senzibilne ciljeve i
akcije
Analizirati rezultate
primjene postojećih
mjera i politika u
ovim oblastima
U izradi nove
Strategije za mala i
srednja preduzeća
predvidjeti direktne
programe podrške
ženskom
preduzetništvu
Savjetovanje i mentoring
Promovisati integrativni pristup pri pružanju
podrške razvoju preduzetništva koji uključuje
obavezne
elemente:
informacije
i
savjetovanja, finansiranje, trening (edukaciju)
i mentoring i umrežavanje
Pružati savjetodavne usluge
različitih
institucija po principu “sve pod jednim
krovom” za žene preduzetnice s obzirom da
se pokazalo da žene imaju manje slobodnog
vremena od muških kolega
Organizovati razmjenu iskustava između već
uspješnih i potencijalnih preduzetnica:
 uvođenjem mentorstva
 javnim
prezentacijama
uspješnih preduzetnica
iskustva
Osigurati potencijalnm preduzetnicama
besplatne ili subvencionirane konsultantske
usluge stranih ili domaćih savjetnika
Umrežavanje
PRIJE SVEGA ŽENSKIH PREDUZEĆA
Informativno, poslovno i tehnološko umrežavanje
pridonosi:
 konkurentnosti
 podstiče inovativnost
 olakšava pristup međunarodnom tržištu
 podstiče rast, novo zapošljavanje i dr.
Finansiranje
Programi finansiranja start up biznisa putem
grantova koji bi se dodjeljivali na osnovu biznis
plana (naročito značajno za preduzetnice i
biznise sa manjim ulaganjima)
Grantovi
Kreditiranje
preduzetnica na
sjeveru pod
povoljnijim uslovima
Regionalno
targetiranje
…eksperata, predstavnika banaka, vlasti i
ženskih nevladinih organizacija, kako bi se
sprovele pozitivne akcije.
Zajedničko
organizovanje
Kombinovanje
programa koji nude
pakete obuka,
savjetodavnih usluga i
finansijske podrške
može imati sinergijski
učinak
Prioritetni
sektori
ekonomije
Finansiranje projekata ženskog poduzetništva u
prioritetnim sektorima ekonomije
Sredstava iz
Budžeta
Opredjeliti sredstva iz
budžeta za
finansiranje programa
koji imaju za cilj
podršku
preduzetništvu žena
Osnivanje
Garancijskog
fonda
…koji bi pružao garancije za preduzetnice koje
nemaju druga sredstva obezbjeđenja.
ZAŠTO SU MALA PREDUZEĆA VAŽNA
SAD: VIŠE OD 27 MILIONA MALIH
PREDUZEĆA
Procenat preduzeća u CG u
vlasništvu žena
Mala
9.7%
Zahvlaljujući malim preduzećima u SAD...
Srednja
3.1%
 PROMET KOJI SE OSTVARI U PRODAJI
POVEĆAO SE ZA 54%
Velika
2.4%
 BROJ NOVIH RADNIH MESTA U
POSLEDNJIH 17 GODINA POVEĆAO SE
ZA 65%
I zato 93% Amerikanaca podržava razvoj
malih prreduzeća
Procenat od
%
svih
Promet
zaposlenih
24.2
17.7
Mikro
28.4
36.0
Mala
19.4
19.1
Srednja
27.9
27.2
Velika
Total
100.0 100.0
Klasa
veličine
Ipsos Strategic Puls
Rimski trg 50, PC Kruševac
Podgorica, Crna Gora
Tel. centrala: +382 20 411 610
Fax: +382 20 411 610
www.ipsos.com
Ipsos Strategic Marketing
Gavrila Principa 8
Beograd, Srbia
Tel. centrala: +381 11 328 40 75
Fax: +381 11 2626430
www.ipsos.com
Download

Zensko preduzetnistvo