3
Work & Travel
7
Work & Study Canada
11
Training - Internship
13
World Wide Farmers Exchange
15
Summer Camp
18
Au Pair
20
Learn Language With Us
Work & Travel
Program Work & Travel
spada u grupu programa kulturne
razmene i osnovan je sa ciljem da
stranim studentima omogući da za vreme letnjeg raspusta borave i rade u USA (3 odnosno 4 meseca) i na
taj način usavrše engleski jezik i bolje upoznaju američku kulturu.
Zarada
koju student ostvari, učestvujući na programu, omogućava pokrivanje troškova putovanja i boravka u USA. Ukoliko student radi prekovremeno, nađe i drugi posao i na
programu ostane 4 meseca, može i da uštedi.
Opšte informacije o programu
1. Uslovi za u�eš�e na program
Pravo
učešća na programu Work &Travel USA imaju
isključivo studenti koji redovno polažu ispite i koji
ispunjavaju sledeće uslove:
-
imaju izme�u 18 i 30 godina starosti
govore engleski jezik (srednji nivo)
redovni studenti
Ponuda programa
2. Vrste programa Work & Travel USA:
1.
FULL PLACEMENT: posao i smeštaj obezbeđuje orga-
2.
SELF PLACEMENT: posao obezbeđuje student. U pro-
nizacija u saradnji sa američkim partnerom u Americi. U program je
uključeno:DS-2019 za J-1 vizu, informacije i formulari za dobijanje
SSN (Social Security Number).
gram je uključeno:DS-2019 za J-1 vizu, informacije i formulari za
dobijanje SSN (Social Security Number).
3. Radna ponuda - job offer
Pre polaska
na program, svaki student će dobiti radnu ponudu - Job Offer, u kojoj
će biti naznačeno ime poslodavca, posao koje će student obavljati, radno vreme, zarada po satu, uslovi smeštaja.
Potpisivanjem Job Offer (radne ponude) student zvanično prihvata radnu ponudu i sva prava i obaveze koji iz nje
proističu.
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
3
4. Zarada
Zagarantovana
Studenti
rada.
najniža zarada, prema američkim zakonima je 7,15 USD/sat
rada. Zarade studenata se kreću od 7,15 - 12 USD/po satu
mogu očekivati da će raditi oko 35-40 sati nedeljno. Učesnicima programa je
dozvoljeno da rade i prekovremeno kod svog poslodavca. Takođe, studenti imaju
mogućnost i pravo da, pored posla koji dobiju preko organizacije, pronađu i drugi posao. U tom slučaju
moraju imati u vidu da im je posao, koji su dobili preko organizacije, na prvom mestu i da ne sme biti
ugrožen od strane drugog posla.
5. Uslovi smeštaja
U radnoj
ponudi, svakom učesniku programa, pojedinačno, date su informacije o uslovima i načinu smeštaja.
Skroman smeštaj studenti plaćaju oko $ 80 USD nedeljno.
Opšte informacije o poslovima
6.1. Full placement
Vrste poslova
Program W&T
studentima obezbeđuje jednostavne sezonske poslove u
turističkim centrima, zabavnim i nacionalnim parkovima,
odmaralištima, hotelima, restoranima, prodavnicama širom USA. To su poslovi koje, tokom letnjih meseci,
obavljaju američki studenti kao i studenti iz drugih zemalja, koji su došli u USA po istom ili sličnom programu. Od učesnika programa se traži da budu odgovorni, ozbiljni i fleksibilni.
6.2.Self placement
Studenti
koji se prijave na ovu vrstu W&T programa, dužni su da dostave radnu ponudu.
Radna ponuda adresovana na ime studenta, treba da sadrži sledeće:
Naziv firme, adresu, ime i broj telefona poslodavca; vrstu posla koji će učesnik programa obavljati; Broj
radnih sati u toku nedelje; Visinu zarade po satu; Uslove smeštaja; Dužinu trajanja radne obaveze (maksimum 4 meseca)
Ostale informacije
7.Zdravstveno osiguranje
Svi učesnici W&T
programa moraju biti zdravstveno osigurani za vreme
boravka u USA. Organizacija obezbeđuje Međunarodno
zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove za pružene zdravstvene usluge do iznosa od 50 000 USD.
Svaki student dobija, pre polaska na program, polisu osiguranja i brošuru sa upustvima kako se koristi i
koje zdravstvene usluge pokriva ovo osiguranje.
4
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
8.Viza
Zahtev za
dobijanje američke vize J-1 (studentske radne vize u trajanju od 4 + 1 mesec)
studenti podnose američkom Konzulatu u zemlji čiji su državljani ili u kojoj
imaju boravište. Zahtev se podnosi lično ili posredstvom organzacije. Produženje J-1 vize, kao i promena
vize za vreme trajanja W&T programa nije moguća.
Ukoliko student bude primljen na program, dobiće formular DS-2019 na osnovu koga se dobija J-1 viza. Sa
ovom vizom studenti imaju pravo da rade maksimum 4 meseca i jedan mesec da putuju.
9.SEVIS / student and exchange visitor information system
SEVIS
je sistem za evidenciju i praćenje učesnika Exchange Visitor Program-a od strane US Bureau of Immigration and Custom Enforcement, za vreme boravka u USA. Dokument SEVIS
(I901) mora da se priloži uz ostalu dokumentaciju prilikom predaje molbe za dobijanje vize i molba neće biti
razmatrana bez ovog dokumenta. Cena za obradu podataka SEVIS (I-901) nije uračunata u cenu programa.
10.Prijavljivanje
Prijavu koju
dobijete u organizaciji, čitko ćete popuniti štampanim slovima i predati u organizaciji zajedno sa neophodnim dokumentima. Broj kandidata
koji se primaju na program je ograničen, pa će prednost prilikom odabira poslova imati kandidati koji su
se ranije prijavili.
Uz Prijavu, neophodno je priložiti i sledeća dokumenta:
-
Potvrda sa fakulteta o studiranju na engleskom jeziku
1 fotografija pasoškog formata
Fotokopija pasoša
(prve i poslednje strane i ameri�ke vize). Pasoš mora va�iti najmanje 6
meseci od dana planiranog povratka
kratak CV
potvrda o lekarskom pregledu
potvrda da niste osu�ivani
U Prijavi, kandidat za učešće na programu se, po sopstvenom izboru, opredeljuje za:
-
termin odlaska - kako je predvidjeno programom
lokaciju u USA
vrstu posla
društvo
(ukoliko student �eli da u�estvuje na programu sa nekim posebno,
potrebno je da napiše ime te osobe).
du�inu trajanja programa (3 ili 4 meseca rada)
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
5
Cena i na�in pla�anja
11.1.Cena za full placement opciju:
Program od 1080do 1280 USD (zavisi od datuma prijave) + 8.000,00 din.
Avio kartu obezbeđuje organizacija ili učesnik programa sam.
-
Cena uklju�uje:
-
Obezbe�ivanje radne ponude (JOB OFFER)
Posao i smeštaj
Obezbedjivanje dokumenta DS-2019 za J-1 vizu
Pomo� tokom trajanja programa, besplatni servis telefon otvoren 24 sata dnevno,
studentski informator, materijal za orijentaciju,
informacije o porezima, pravima i obavezama studenata
Zdravstveno osiguranje
•
Na�in pla�anja:
•
Šta nije uklju�eno u cenu programa
I rata - 8.000,00 din. - po prijemu na program
II rata- 250 USD-po podnošenju aplikacione forme i ostalih dokumenata
III rata – ostatak pre izdavanja DS 2019 formulara
- Troškovi viziranja
Avio karta
SEVIS
Napomena: Detaljne informacije vezane za uplatu, dobićete u organizaciji
11.2.Cena za self placement opciju:
Program - 800 USD + 8.000,00 din.
Avio kartu obezbeđuje organizacija ili učesnik programa sam.
Cena uklju�uje:
- Obezbedjenje dokumenta DS 2019 za J-1 vizu
- Pomo� tokom trajanja programa,
besplatni servis telefon otvoren 24 sata dnevno,
studentski informator, materijal za orijentaciju, informacije o porezima,
pravima i obavezama studenata
- Informacije i formulare za dobijanje SSN (Social Security Number)
- Zdravstveno osiguranje
•
Na�in pla�anja:
•
ŠTA NIJE UKLJU�ENO U CENU PROGRAMA
I rata - 8.000,00 din.- po prijemu na program
II rata- 250 USD-po podnošenju aplikacione forme i ostalih dokumenata
III rata - ostatak pre izdavanja DS 2019 formulara
Napomena: Detaljne informacije vezane za uplatu, dobićete u organizaciji
6
-Troškovi viziranja
- Avio karta
- SEVIS
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
Work and study
Canada
Ukoliko želite
da vidite i upoznate Kanadu, čak više da živite, radite i učite u
jednom od njenih najlepših gradova, u Vankuveru, i to u samom
njegovom centru, onda je ovo najbolji program za vas.
Opis programa
• Ovo je program koji traje 6,8 ili 12
meseci pru�aju�i svojim u�esnicima
mogu�nost da u�e i u praksi unaprede
svoje znanje engleskog jezika
• najpre, u�esnici poha�aju �asove
12,16,24 nedelje na ekskluzivnom
koled�u
u samom centru Vankuvera
(Akademski deo programa)
• kasnije, u�esnici rade 12,16,24
nedelja, na jednoj od ponu�enih
lokacija
(Prakti�ni deo programa)
• tokom prakti�nog dela programa
u�esnici sti�u iskustvo prakti�ne
primene engleskog jezika i zara�uju
novac
(tako�e postoje ve�ernji �asovi)
• program �e zna�ajno pomo�i
poboljšanju vašeg engleskog jezika,
a tako�e �e vam pomo�i i
da zaradite novac
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
7
Ponuda programa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Početni datum je svaki ponedeljak tokom cele godine
dočekivanje učesnika na aerodromu u Vankuveru (opciono)
smeštaj u hostelu ili u porodici (opciono)
kompletna orijentacija prvog dana na koledžu
školski materijal i pristup internetu
intenzivni časovi engleskog jezika na uglednom koledžu u centru Vankuvera (6,8 ili 12)
časovi traju minimum 12 nedelja (16 ili 24 nedelje) za one koji su na programu (6,8 ili 12 meseci)
praksa i časovi na izabranoj lokaciji u trajanju od 12,16 ili 24 nedelje
(36 nedelja) za one koji su na programu 6 meseci (12 meseci)
rad od minimum 30 sati nedeljno i zarada od $8 CAD do $14 CAD na sat
časovi (profesori dolaze i drže predavanja, nadgledaju studente i pružaju podršku)
obezbeđen smeštaj pre odlaska u izabranu lokaciju
Step UP to Work n’ Study – Hospitality sertifikat
pismo preporuke za vašeg budućeg poslodavca
prilika da se istraži Kanada i njena kultura
Zahtevi programa
•
•
•
učesnik mora imati više od 18 godina
učesnik mora govoriti engleski jezik
ranije iskustvo u oblasti ugostiteljstva je poželjno ali ne i neophodno
Proces programa
•
•
•
•
•
•
registracija (trošak registracije)
test engleskog jezika
troškovi programa
apliciranje za vizu
orijentacija pre odlaska
odlazak u Kanadu
Troškovi programa
•
•
•
•
•
•
trošak registracije na program: proverite sa lokalnim predstavnikom ($ 400 CAD) + 10.000 din
trošak za vizu: $125 CAD
školske knjige: $80 CAD
cena programa u trajanju od 6 meseci: $ 2795 CAD
cena programa u trajanju od 8 meseci $ 5300 CAD
cena programa u trajanju od 12 meseci: $ 6100 CAD
Druge usluge
•
•
•
dočekivanje na aerodromu: $75 CAD
smeštaj u Vankuveru (prvih 6 ili 12 nedelja): u porodici, $190/ depozit + $187.50 CAD / nedeljno
smeštaj u Vankuveru (prvih 6 ili 12 nedelja): hostel, oko $87 CAD / nedeljno
8
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
Faq
KO OMOGUĆUJE PROGRAM?
Work & Study Canada Program omogućuje priznata kompanija SELC u čijem okviru posluju English
Bay College i Lions Gate Career college.
English Bay College je akreditovan član Canadian Association of Private Language Schools, The
Vancouver Board of Trade, The British Columbia Chamber of Commerce and International Student
Safety Program PCTIA.
KOME JE PROGRAM NAMENJEN?
Program je namenjen učesnicima koji žele da unaprede svoje znanje engleskog jezika. I da na kraju
programa dobiju sertifikat
KADA JE PROGRAM DOSTUPAN?
Možete početi bilo kog ponedeljka tokom cele godine.
DA LI SE POLAŽE TEST ENGLESKOG JEZIKA?
Da, ali to je više provera nego test. To će vam pomoći da ocenite svoje znanje engleskog jezika.
Potrebno je samo 20 minuta za test.
DA LI JE POTREBNA VIZA?
Da. Da bi učestvovali na ovom programu (učili i radili legalno u Kanadi), potrebna vam je Study
Permit i Work Permit.
KOJE INFORMACIJE ĆEMO DOBITI PRE ODLASKA?
Konsultacije, savete, brošure, detaljne informacije o Kanadi, asistenciju pri dobijanju vize, osiguranje, avio kartu, detalje o smeštaju…
DA LI JE SMEŠTAJ OBEZBEĐEN PRE ODLASKA?
Naravno. Bićete upoznati sa detaljima smeštaja pre vašeg odlaska.
KOJE SU OPCIJE SMEŠTAJA?
SMEŠTAJ U PORODICI- živećete u porodici, sa obezbeđenom privatnom sobom, tri obroka dnevno, i
nalaziće se na 30 min. od centra grada
HOSTEL- obezbeđena soba koja se deli, nalazi se na 15 min. od koledža, po vašim željama bićete
smešteni u određeni hostel.
KAKAV JE SMEŠTAJ U RESORT LOKACIJI?
Živećete u smeštajima koji se dele u najvećem broju slučajeva, sa kuhinjom i vešernicom.
KOLIKO SE PLAĆA SMEŠTAJ U RESORT LOKACIJI?
Troškovi smeštaja tokom ovog dela programa obično iznose između $180 CAD i $450 CAD mesečno
(uglavnom se oduzima od zarade).
DA LI JE POTREBAN DEPOZIT?
Da, depozit je neophodan za smeštaj u resort lokaciji. Nakon završetka boravka on se vraća.
KAKO IZGLEDA RASPORED MOG UČENJA U VANKUVERU?
Učite tokom prvih (12, 16, 24 nedelja), zajedno sa drugim učesnicima programa iz svih krajeva
sveta, u centru Vankuvera. Pohađate English Language Courses, Cultural Training Courses and Hospitality Workshops. To je veoma intenzivan kurs, sa oko 30 časova nedeljno. Tokom ovog kursa vaš
engleski će se značajno poboljšati.
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
9
KAKO IZGLEDA RASPORED MOG UČENJA U RESORT
LOKACIJI?
Imaćete časove tokom vašeg boravka na određenoj lokaciji, (360, 480, 720) časova ukupno. Profesori
održavaju lekcije, nadgledaju vaš internship i pružaju podršku.
KADA ĆU ZNATI DETALJE POSLA KOJI ĆU OBAVLJATI?
Vi ćete dobiti vaše internship/jobs ponude nakon dolaska u Vankuver. Ove lokacije su 100% garantovane. A one zavise od nivoa vašeg obrazovanja, radnog iskustva, znanja jezika i vremena starta
programa.
GDE SE ODRŽAVA INTERNSHIP?
Ekskluzivni hoteli i razne turističke destinacije u Kanadi.
DA LI SE MOŽE PROMENITI RESORT LOKACIJA?
Da, ali se ne praktikuje.
KOLIKO SE ZARAĐUJE?
Između $8 i $14 CAD po satu.
DA LI ĆU POKRITI TROŠKOVE?
Zahvaljujući Paid Internship, učesnici mogu pokriti gotovo sve troškove.
DA LI MOŽE DA SE UREDI PAID INTERNSHIP ZA PAR?
Nije garantovano, ali obično se taj zahtev uspešno ispuni.
DA LI MOGU IMATI ODMOR?
Možete putovati na kraju programa, u slučaju da vam imigracijski radnik dozvoli da ostanete duže
(to je obično malo duže od datuma završetka programa). U slučaju trajanja programa od 12 meseci,
možete dobiti dodatnih 3 meseca.
KOLIKO NOVCA JE POTREBNO PONETI SA SOBOM?
Onoliko koliko je potrebno da se izdržavate tokom boravka u Vankuveru ili u resort lokaciji. Potrebno
je da ponesete dovoljno novca da pokrijete sledeće: depozit za smeštaj u resort lokaciji, kiriju za prvi
mesec za smeštaj u resort lokaciji, i naravno za troškove življenja.
DA LI MOGU IZNAJMITI AUTO?
Da, ali morate imati više od 25 godina (u nekim slučajevima i 21).
DA LI MOGU KORISTITI SVOJ MOBILNI U KANADI?
Da, ako je Tri Band.
DA LI IMAM OBAVEZU PLAĆANJA TAKSI?
Da, i to se oduzima od vaše zarade. U Kanadi postoji pravilo da ukoliko ne zaradite više od $8000
možete tražiti povraćaj taksi.
10
www.WTECenter.com
www.WTECenter.com
e-mail:
[email protected]
e-mail: [email protected]
tel.:021/427-434;
021/427-434;064/129-55-48
064/129-55-48
tel.:
Radnička 8,
8, Novi
Novi Sad
Radnička
Amerika - training
internship
Training i Internship
program je formiran da obezbedi stru
kovni rad u kompanijama u Americi, uz
monitoring profesionalnih lica. Omogućuje razumevanje američke kulture, društva i američkog načina poslovanja kroz raspolaganje američkim tehnikama, metodima poslovanja i ekspertizom.
Maksimum trajanja
grama je 12 meseci.
Učesnici
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
Training programa je 18 meseci, a
maksimum trajanja Internship pro-
na ovim programima moraju striktno biti vezani za polje svoje struke vezane
za njihovo akademsko obrazovanje i iskustvo.
11
Uslovi u�eš�a na program
Da bi učestvovali na training/internship programu potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:
1. Godine
Učesnici na training programu moraju imati najmanje 21 godinu.
Učesnici na internship programu moraju imati najmanje 20 godina.
2. Engleski jezik
Učesnici moraju imati nivo znanja engleskog jezika koji će im omogućiti da funkcionišu u
američkoj poslovnoj sredini. Učesnici će raditi određene testove koji će pokazati njihovo znanje
engleskog jezika.
3. Obrazovanje
Učesnici na training programu moraju imati diplomu o završenoj akademskoj instituciji i minimum 1 godinu radnog iskustva u struci.
Učesnici na internship programu se trenutno školuju na akademskoj instituciji ili poseduju
diplomu o zavšenoj akademskoj instituciji ne više od 12 meseci pre početka programa.
4. Finansijska sredstva
Neophodno je da učesnici dokažu da imaju dovoljno finansijskih sredstava da se izdržavaju tokom trajanja programa.
5. Jake veze sa zemljom Srbijom
Neophodno je da učesnici dokažu da imaju jake ekonomske i socijalne veze sa zemljom Srbijom.
Kako postati u�esnik trainee/intern
programa
Korak 1.
Aplikacija
• Uplata od 10.000,00 din. +400 USD radi registracije na program
• Popuniti aplikacioni formular
• CV (jedna strana)
• Motivaciono pismo (kratko izlaganje razloga zbog kojih želite da učestvujete na programu,
ciljeva koje želite postići)
Korak 2.
Ocenjivanje engleskog jezika i provera znanja iz
oblasti za koju je kandidat aplicirao
12
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
WORLDWIDE
FARMERS EXCHANGE PROGRAM
STRUČNO USAVRŠAVANJE U USA STUDENATA POLJOPRIVREDE I VETERINE, NA PERIOD OD 12 -18 MESECI
World Wide Farmers Exchange
program pruža
studentima
poljoprivrede i veterine iz različitih zemalja, mogućnost obuke u struci i smeštaj kod Američkih domaćina.
Ovo je jedan od prvih programa razmene u
Americi, sa tradicijom dugom 50 godina.
Kandidati
ulaze u Ameriku na osnovu
J-1 Vize i provode tamo 12-18 meseci na
stručnom usavršavanju.
Cilj
ovog programa je poboljšanje
globalne poljoprivrede i brige o
životinjama. Program pruža priliku mladim
ljudima iz ove struke da ispitaju i unaprede
svoje znanje i tako poboljšaju kvalitet i
kvantitet prehrambenih proizvoda u svojoj
zemlji.
Programom
se
dobija
vredno i cenjeno radno iskustvo, kakvo je
retko dostupno u zemljama iz kojih kandidati dolaze na program.
Program
se sastoji u usavršavanju dva tipa kandidata, kandidati koji su na studijama (Intern) i kandidati koji su završili studije (Trainee).
Internship program
traje 12 meseci i u toku tog perioda se usavršavate u sferi
striktno vezanoj za polje vašeg obrazovanja.
DA BI STE SE KVALIFIKOVALI NA PROGRAM KAO INTERN KANDIDAT,
POTREBNO JE DA ISPUNITE JEDAN OD SLEDEĆIH USLOVA:
Da ste redovan student Poljoprivrednog i Veterinarskog fakulteta ili Više škole
Da ste na postdiplomskim studijama Poljoprivrednog i Veterinarskog fakulteta ili Više škole
Da ste diplomirali na Poljoprivrednom i Veterinarskom fakultetu ili Višoj školi, najviše 12 meseci
pre prijave na program.
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
13
Trainee program
rijski deo, predavanja u učionicama.
traje 12 meseci, sa mogućnošću ostanka i do 18 meseci u
slučaju da pored praktičnog dela programa izaberete i teo-
DA BI STE SE KVALIFIKOVALI KAO TRAINEE KANDIDAT, POTREBNO JE DA ISPUNITE JEDAN OD SLEDEĆIH USLOVA:
-
Da ste završili Poljoprivredni i Veterinarski fakultet ili Višu školu
Da imate diplomu ili sertifikat o završenom fakultetu ili višoj školi
Da imate minimum jednu godinu radnog iskustva u struci
U slučaju da nemate diplomu ili sertifikat o završenom fakultetu ili višoj školi, potrebno je da imate
najmanje pet godina radnog iskustva u ovoj struci.
Učesnici programa dobijaju besplatan smeštaj kod Američkog domaćina, zdravstveno osiguranje i minimum 900$ mesečne zarade.
Na pojedinim pozicijama, Američki domaćini obezbeđuju i hranu za učesnike
programa, u tom slučaju učesnici dobijaju mesečnu zaradu od 700$.
Zahtevi za učesnike u programu:
1.
2.
3.
4.
Učesnik mora govoriti i razumeti engleski jezik dovoljno da razume instrukcije i da obavlja stručne
aktivnosti, koje zahteva program.
Učesnik mora imati obrazovanje ili praktično iskustvo u oblasti poljoprivrede i stočarstva.
Ucčesnik mora sebi obezbediti sredstva za plaćanje puta iz svoje zemlje do domaćina u USA.
Učesnik se mora pridržavati i poštovati uslove programa.
Kako postati učesnik World Wide
Farmers Exchange programa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prijavite se na program
Popunite potrebnu aplikaciju
Prikupite potrebnu dokumentaciju, potrebno je da nam priložite kopiju diplome sa fakulteta ili više
škole, cv, izveštaj sa lekarskog pregleda I kopiju pasoša
Vaša popunjena aplikacija se potom šalje partnerima u USA
Dobijanje neophodne dokumentacije iz USA
Organizovanje razgovora u ambasadi i dobijanje vize
Organizovanje puta
Spremni za odlazak!
Cena prijave na program je 10.000 dinara, a cena programa 400$.
Kandidati koji su zreli, samostalni, koji vole rad u prirodi i sa životinjama, koji su vredni i sposobni,
su pravi kandidati za ovaj program.
14
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
Summer camp
Godišnje
hiljade mladih ljudi
iz preko 122 različitih
nacija dolaze u SAD da dožive letnje iskustvo u
kampovima smeštenim u prelepim prirodnim
krajevima, uglavnom kraj jezera. U sklopu njih
postoje prostrani sportski tereni, kolibe, prostorije za ručavanje, kućice za umetničke i zanatske
radove, logorske vatre i mnoge druge delatnosti.
U kampove
dolaze
deca
različitog ekonomskog staleža, religijskih verovanja i psihičkih
sposobnosti. Svi ovi kampovi imaju jedan cilj:
da obezbede sigurno, obogaćujuće i pozitivno
iskustvo svim kamperima.
Uslovi programa
Camp Counselors
Ukoliko imate između 19 – 30, volite rad u prirodi, rad sa decom, i da
stičete prijatelje iz svih krajeva sveta, onda je letnji kamp pravo mesto da
doživite nezaboravno iskustvo.
Plaćanje: Minimum $1,300 (za 10 nedelja) + smeštaj i hrana
(morate biti slobodni za program od maja do avgusta)
- Posebna pozicija u kampu
Camp cunselors nadgledaju decu iz kampa, daju im instrukcije, savetuju ih i dele svoju
kulturu živeći sa njima. Život u kampu je veoma zahtevan. On iziskuje mnogo radnih sati, sa
jako malo slobodnog vremena i privatnosti, a ponekad je i u ruralnim uslovima. Idealan kandidat mora da voli decu, da bude srdačan i brižan, da ima smisao za humor, da bude neiscrpno
energičan, organizovan, fleksibilan, da donosi odluke kao odrasla osoba i da zna da radi sa drugim ljudima. Mnogi kandidati će voditi aktivnosti na engleskom jeziku, pa zbog toga moraju da
poseduju viši nivo znanja engleskog jezika. Aplikanti će morati da se nose sa svim ovim rizicima.
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
15
Primeri najtraženijih veština :
spasioci, instruktori plivanja, jedrenja, surfovanja, gimnastike, jahanja, streljaštva, tenisa, slikanja, izrade
drvenarije...
Pomoćnik u kuhinji i pripremama
Pomo�nik u kuhinji i priprem
Doživite iskustvo svog zivota! Radite u letnjem kampu i putujte u SAD.
Da bi dobili posao ovog pomoćnika potrebno je da budete redovan student.
Pla�anje: Minimum $1,575 (za 10 nedelja) + smeštaj i hrana
(morate biti slobodni za program od maja do avgusta)
Pomoćni radnici:
Pomo�ni radnici :
Kandidati moraju biti redovni studenti koji bi radili u kampovima za vreme letnjeg raspusta.
Kandidati bi radili u kuhinji, kao pomoćni radnici na izgradnji objekata i održavanju kampa, u kancelarijama
kampa itd. Posao je veoma zahtevan i kandidati moraju imati veliku motivaciju za težak rad. Odgovornost ne
uključuje direktno nadgledanje dece u kampu.
Ukoliko :
•
imate između 18 i 30 godina
•
dobro govorite engleski jezik
•
volite decu
..... razmislite da postanete deo osoblja letnjih kampova u SAD.
Šta dobijate ovim programom
•
100% Garantovan posao u kampu
•
Smeštanje na poziciju koja odgovara vašoj ličnosti
•
Kvalitetna usluga
•
Dostupan Program
•
Plaćanje
•
Dugotrajna prijateljstva
•
Iskustvo
•
Sertifikat
•
Vreme za putovanje
(garantovan je posao u kampu svim kandidatima prihvaćenim na program)
(smeštanje na poziciju koja odgovara vašoj ličnosti, veštinama i interesovanjima )
(nadzor i pomoć tokom trajanja programa)
(samo $500) (u cenu uključeno osiguranje, viza sponzorstvo, asistencija pri programu)
(minimum garantovan, šansa da se radi drugi posao)
(na rad u kampovima dolaze mladi ljudi iz 80 zemalja sveta)
(Proširite svoje horizonte saznanja i steknite vredne veštine
koje će vam pomoći u daljem životu i karijeri)
(ovo iskustvo i stečene veštine obogatiće vas CV)
16
(J-1 viza vam omogućuje dodatnih 30 dana da putujete u SAD)
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
Koraci u prijavi
•
•
Prijava na program
(popunjavanje aplikacionog formulara i uplata od 10.000 din.)
Prikupljanje potrebne dokumentacije
Nakon prihvatanja na program:
•
•
•
•
•
Plaćanje programa $500
Dobijanje potrebne dokumentacije za vizu
Pronalaženje odgovarajuće pozicije u kampu
Planiranje leta za SAD
Uživajte u letu svog zivota!
FAQ
Koliko je registacija na program?
- Registracija iznosi 10.000 din.
Da li mogu u�estvovati na programu, ako sam prethodno u�estvovao na nekom
drugom radnom programu SAD?
- Da, ukoliko ispunjavate sve uslove za dobijanje vize.
Šta je viza sponzor?
- Viza sponozor je organizacija koja je autorizovana za proveravanje i prihvatanje odgovornosti za učesnike dok su u SAD. Takođe je autorizovana za
izdavanje formulara DS-2019 potrebnog za dobijanje vize.
Šta je J-1 viza?
- J-1 viza izdata od strane ambasade dopušta svakom pojedincu da putuje i radi u SAD na odredjeni vremenski period.
Da li se viza mo�e produ�iti?
- Ne.
Da li kandidati mogu raditi bilo koji posao u kampu?
- Ne. Postoje dve kategorije Camp Counselor i pomoćni radnik.
Kandidat mora raditi u onoj kategoriji za koju je prihvaćen.
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
17
Au Pair
Au Pair program pruža
mogućnost da mlade osobe, pretežno
devojke, odlaze u USA, u prethodno
obezbeđenu porodicu i da u istoj čuvaju decu na period od godinu dana. U slobodnom vremenu devojke
su obavezne da se uključe u program doobrazovanja, bilo da se radi o kursu jezika, pohađanju nastave na
koledžu ili univerzitetu ili pak neki specijalistički program - kurs.
Au Pair
znači biti jednak sa drugim članovima američke porodice. Odgovornosti Au Pair-a,
i radni sati variraju u zavisnosti od potreba deteta u porodici. Au Pair može pružiti
negu od 45 sati nedeljno, što znači do 10 sati rada dnevno.
Pod dužnostima
Au Pair-a se smatraju nega dece i manji
kućni poslovi vezani za decu, tu spadaju:
• Nadgledanje dece i igranje
sa decom
• Bu�enje dece ujutru i
spremanje za školu
• Pripremanje obroka za
decu
• Igranje društvenih igara,
crtanje
• Kupanje, presvla�enje i
obla�enje dece
• Spremanje dece na
spavanje i obila�enje
tokom no�i
• Odvo�enje dece u školu
i na druge aktivnosti
• Odr�avanje urednom
de�iju sobu i slaganje stvari
za decom
• Spremanje de�ije
garderobe za pranje
18
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
Svaki učesnik
na Au Pair programu dobija J-1 vizu koja mu omogućava učešće na
program, i život u američkoj porodici na period od godinu dana, uz
opciju apliciranja za jedan produžetak vize na 6, 9 ili 12 dodatnih meseci.
Učesnici
način života i kulturu.
Au Pair-a dobijaju stipendiju od $195,75 nedeljno, stipendiju za obrazovanje u visini od $500, sobu i obroke, obuku, nadzor i priliku da nauče jezik i iskuse američki
Porodice
koje primaju Au Pair se nalaze širom USA, a najviše na istočnoj i zapadnoj obali,
dok se agenti programa nalaze na sat vremena udaljenosti.
Agenti programa su tu da pruže podršku kako Au Pair-u tako i porodici. Agent će kontaktirati Au Pair-a u
roku od 48 sati nakon dolaska, a zatim i lično posetiti porodicu i Au Pair-a u roku od dve nedelje, pomagati
ukoliko iskrsnu problemi, i organizovati razne aktivnosti svakog meseca za Au Pair.
Kako postati u�esnik programa:
1.
2.
Popuniti aplikaciju
Prikupiti potrebnu dokumentaciju:
E
E
E
E
E
E
E
E
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Preporuke o radu sa decom
Medicinski pregled
Dokaz da niste osu�ivani
Kopija voza�ke dozvole i internacionalne voza�ke dozvole
Kopija pasoša
1 pismo o sebi upu�eno ameri�koj porodici
Kopija diploma i sertifikata
Foto album
Slanje vaše aplikacije i dokumentacije u Ameriku i prezentovanje
istih ameri�kim porodicama
Kontaktiranje Au Pair-a od strane ameri�ke porodice telefonom
Prihvatanje Au Pair-a u porodicu
On line trening Au Pair-a i upoznavanje sa programom
Dobijanje neophodne dokumentacije iz USA
Organizovanje razgovora u ambasadi i dobijanje vize
Organizovanje leta
Spremni za odlazak!
Kandidati
koji su zreli, vole rad sa decom, imaju dobre društvene veštine,
imaju hobije, imaju dobre odnose u porodici i cene porodične vrednosti
su pravi kandidati za ovaj program i umeće da iskoriste sve njegove prednosti!
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
19
Learn a language
with us
Učenje jezika ne uključuje smo učenje nego i prihvatanje ritma
i načina života zemlje u kojoj boravite. Na ovaj način se postiže
efektivno učenje jezika dok se istružuju običaji i kultura te zemlje.
Jedan od najboljih načina da uložite u vašu buduću karijeru
je školovanje na univerzitetima u inostranstvu. Naš program
omogućava vam ne samo učenje jezika potrebnog za školovanje
u Evropi, nego vas vodi kroz ceo proces selekcije da bi se odlučili
koju diplomu želite da postignete.
Pre nego što se uključite u program, mi vam pomažemo da se
odlučite koju državu želite, koji univerzitet i koji kurs bi najviše
odgovarao vašim potrebama i ciljevima
KURS JEZIKA
Prvog dana polažete test gramatike i poznavanja reči. Ovaj test
treba da potvrdi da pohađate kurs istog nivoa znanja kao i ostali studenti. Kurs je zasnovan na 20 lekcija/15 sati nedeljno gde
svaki čas traje 45 minuta. Ovaj kurs je savršena kombinacja učenja
jezika i uživanja u slobodnom vremenu. 4 lekcije dnevno garantuju efektivno učenje, dok su prepodnevni
ili poslepodnevni časovi rezervisani za slobodne aktivnosti. Minimalno trajanje ovog kursa je 2 nedelje.
20
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
SMEŠTAJ
Mi znamo koliko je bitno da imate dobar smeštaj da bi mogli u potpunosti da uživate u vašem boravku u
inostranstvu. Zbog toga mi stavljamo akcenat na to da vam obezbedimo učionice, knjige i kompjutere kao i
da vam obezbedimo komforan i udoban smeštaj.
-Hotel
Ukoliko želite da odvojite vreme za sebe nakon časova smeštaj u hotelu je najbolje rešenje. Ima više vrsta
rezervacija u hotelima. Ukoliko želite da rezervišete dvokrevetnu sobu to je moguće samo ako dvoje studenata putuju zajedno.
-Domaćinska porodica
Ako ste zainteresovani ne samo za učenje jezika već i za upoznavanje sa načinom života , običajima i navikama zemlje domaćina, to ćete doživeti ukoliko se odlučite za život u domaćinskoj porodici. Postoji više vrsta
domaćinskih porodica, a na vama je da odlučite da li želite porodicu sa decom ili bez.
-Studio
Ukoliko želite da imate potunu privatnost nudimo vam studio apartman koji u sebi sadrži kupatilo i kuhinju,
koju ni sa kim ne delite. Doručak, polu-pansion i pun pansion se mogu ugovoriti na nekim lokacijama uz
dodatno plaćanje
-Apartmani
Deleći apartman sa studentima iz drugih zemalja širom sveta podstiče vas da razgovarate sa njima na novom jeziku koji učite i na taj način još više usavršavate vaše znanje. Apartmani su opremljeni sa kuhinjom i
kupatilom. Dostupne su jednokrevetne i dvokrevetne sobe.
Standardni apartmani: Ovi apartmani su lepi i čisti. Nameštaj je dobar i opremljeni su sa kuhinjom i kupatilom. Na nekim mestima se nalaze odmah pored kampusa ili blizu škole. Na nekim lokacijama može se rezervisati doručak, polu-pansion ili pun pansion.Komforni apartmani: nude bolje standarde lokacije, veličine,
nameštaja i opreme. Usluga čišćenja je mnogo učestalija, obično dva puta nedeljno. Na nekim lokacijama
možete rezervisati doručak, polu-pansion ili pun pansion.
ŠTA JE SVE UKLJUćENO U CENU
PROGRAMA:
•
•
•
•
•
Kvalifikacioni test
Kurs engleskog jezika
Smeštaj
Sertifikat
Materijal za edukaciju na pozajmicu
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
21
Engleski jezik na Malti
St. Julians
Informacije o školi:
Ostrvo Malta se nalazi između Sicilije i Severne Afrike. Sunce sija tokom cele godine. Malta ima raznoliku
kulturu i internacionalnu politiku, za razliku od ostalih ostrva na zemlji.
Škola se nalazi u mirnom delu Ostrva St. Julian i veoma je blizu centru noćnog života Pacevilu. Naš kampus
sadrži učionice, apartmane, restorane, bašte, bazene, terene za odbojku na pesku, savršena mesta za učenje
i opuštanje
Standardni kurs ( 20 lekcija nedeljno/ max. 10 studenata po učionici
Standardni aparman
Cene u €
Komforni apartman
Porodica/polu-pansion
Studio
Samo
kurs
2 kreveta
1 krevet
2 kreveta
1 krevet
2 kreveta
1 krevet
2 kreveta
1 krevet
2 nedelje
490
670
710
890
580
720
780
1.170
240
3 nedelje
695
965
1.025
1.295
830
1.040
1.130
1.715
320
4 nedelje
900
1.260
1.340
1.700
1.080
1.360
1.480
2.260
400
Ekstra nedelja
170
260
280
370
215
285
315
510
70
Dodatni troškovi nedeljno
Srednja sezona
10.april– 18. jun + 28. avgust – 22. oktobar
25€
Visoka sezona
19. jun – 27. Avgust
75€
Hrana( Apartman+Studio): Doručak: 42 €
Polu-pansion:119€
Pun-pansion:189€
Kurs ronjenja:300€ / Kurs ronjena otvorenom moru:460€ / Paket za ronjenje:260€
Transferi sa/na aerodrom: 35 €
Datumi početka kursa; dolasci nedeljom, kurs počinje ponedeljkom, odlasci subotom
naznačeni datumi: pogodni za početnike; * akademski termini
Jan
Feb Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg Sep Okt Nov Dec
02*
13
13
10
08
05
03
07
04
02
13
16
27*
27*
17
22* 12*
10
14
18*
09
27
24*
19
17
21
16
26
24
28
23
30*
31
11
Jan’12
Feb’12 Mart’12
08*
05
04
22
19
18
30
Škola je zatvorena za vreme državnih praznika: 10.02; 19.03; 02.04; 07.06; 13.12.2011.
22
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
Engleski jezik u Brajtonu
Informacije o školi:
Skola u Brajtonu je akreditovana od strane britanske vlade, a nalazi se nedaleko od kampusa, centra grada
i plaže. Smeštena je u atraktivnoj edvardian zgradi. Kampus se nalazi u viktorijanskoj zgradi koja se nalazi
preko puta mora. Sve sobe su kompletno nameštene i mnoge od njih imaju pogled na more. Takodje kampus
ima i bar klub, recepciju koja radi 24h i restoran.
Standardni kurs (20 lekcija nedeljno/max 12 studenata po učionici)
Standardni apartman
Porodica/polu-pansion
2 kreveta
1 krevet
2 kreveta
1 krevet
2 kreveta
1 krevet
2 kreveta
1 krevet
2 nedelje
560
730
570
670
560
820
700
1.020
240
3 nedelje
810
1.065
825
975
810
1.200
1.020
1.500
370
4 nedelje
1.060
1.400
1.080
1.280
1.060
1.580
1.340
1.980
480
230
315
235
285
230
360
300
460
90
Cena u GBP
Ekstra nedelja
Klub kampus 1
Klub kampus 2
Samo kurs
Dodatni troškovi nedeljno
Srednja sezona
10.april – 18. jun + 28. avgust – 22. oktobar
30 GBP
Visoka sezona
19. jun – 27. Avgust
70 GBP
Obroci
Doručak: 35 GBP (Kampovi ’Klub 1’ ili ’Klub 2’)*polu-pansion:105GBP
Pun-pansion: 175 GBP (u proseku)
Datumi početka kursa; dolasci nedeljom, kurs počinje ponedeljkom, odlasci subotom
naznačeni datumi: pogodni za početnike; * akademski termini
Jan
Feb Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg Sep Okt Nov Dec
02*
13
13
10
08
05
03
07
04
02
13
16
27*
27*
17
22* 19*
10
14
18*
09
27
24*
26
17
21
16
21
28
23
30*
31
11
Jan’12
Feb’12
Mar’12
08*
05
04
22
19*
18*
30
Škola je zatvorena za vreme državnih praznika: 03.01; 22.04; 02.05; 30.05; 29.08.2011.
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
23
Engleski jezik u Londonu
Informacije o školi:
Škola u Londonu, kao priznat Cambridge Examination Centre, je osnovana 1990. godine i prihvaćena od
strane Britanske Vlade.
Nalazi se u Ealingu, u zapadnom Londonu, koji je veoma dobro linijski povezan sa Londonom i Heathrow
aerodromom, predstavlja veoma prijatno mesto za život i učenje. Ovaj grad nudi veliki broj tržnih centara,
biblioteka, sportskih hala, bioskopa, pozorišta i restorana koji nude raznovrsnu internacionalnu hranu. U
Londonu vam nikada ne može biti dosadno. Bilo da želite da noć provedete u bioskopu ili restoranu, London
je neiscrpan izvor zabave.
Studenti moraju imati više od 16 godina za program za odrasle. 1 lekcija traje 45 minuta.
Standardni kurs (20 lekcija nedeljno/max 15 studenata po učionici)
Standardni apartman
Porodica/polu-pansion
2 kreveta
1 krevet
2 kreveta
1 krevet
2 nedelje
660
830
610
730
260
3 nedelje
960
1.215
885
1.065
370
4 nedelje
1.260
1.600
1.160
1.400
480
250
335
225
285
70
Cene u GBP
Ekstra vikend
Samo
kurs
Dodatni troškovi nedeljno
Srednja sezona
10. april – 18. jun + 28. avgust – 22. oktobar
25 GBP
Visoka sezona
19. jun – 27. avgust
50 GBP
Datumi početka kursa; dolasci nedeljom, kurs počinje ponedeljkom, odlasci subotom
naznačeni datumi: pogodni za početnike; * akademski termini
Jan
Feb Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg Sep Okt Nov Dec
02*
13
13
10
08
05
03
07
04
02
13
16
27*
27*
17
22* 19*
10
14
18*
09
27
24*
26
17
21
16
24
28
23
30*
31
11
Jan’12
Feb’12
Mar’12
08*
05
04
22
19*
18*
30
Škola je zatvorena za vreme državnih praznika: 03.01; 22.04; 25.04; 02.05; 30.05.;29.08.2011
24
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
Francuski jezik u Parizu
Informacije o školi:
Naša škola u Parizu osnovana je 1986. godine i priznata je od strane Rektorata u Parizu i Ministarstva Rada.
Nalazi se u centru istorijskog, kulturnog, umetničkog i ekonomskog dela grada Pariza. Pariz je jedan od
nalepših gradova sveta. Ulice Pariza su prepune poznatih spomenika kao što su Ajfelova kula, Noter Dam,
Luvr, Ste-Kapela i mnogi drugi. Umetnost, muzika, pozorišta, moda, književnost i arhitektura Pariza predstavljaju raj za putnike koji posećuju ovaj grad.
Standardni kurs (20 lekcija nedeljno/max 12 studenata po učionici)
Cena u €
Porodica/
polu-pansion
Porodica/doručak i
obrok
Standardni apartman
Hotel
Samo kurs
2 kre
1 kre
2 kre
1 kre
1 krevet
1 kre
2 kre
2 nedelje
870
1.170
970
1.030
1.130
1.550
1.270
360
3 ndedelje
1.200
1.650
1.350
1.440
1.590
2.220
1.800
530
4 nedelje
1.480
2.080
1.680
1.800
2.000
2.840
2.280
700
310
460
360
390
440
650
510
150
Ekstra nedelja
Dodatni troškovi nedeljno
Srednja setona
10. april – 02. jul + 28. avgust – 24. septembar
50€
Visoka sezona
03. jul – 27. avgust
75€
Datumi početka kursa; dolasci nedeljom, kurs počinje ponedeljkom, odlasci subotom
naznačeni datumi: pogodni za početnike; * akademski termini
Jan
Feb Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg Sep Okt Nov Dec
Jan’12
Feb’12
Mar’12
Jan
Feb Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg Sep Okt Nov Dec
Jan’12
Feb’12
Mar’12
02*
13
06*
03*
01*
12
03
07
04
02
13
08*
05
04
16
27
20
17
15
26*
10
14
18*
09
27
22
19*
18*
17
21
16
28*
30
30*
29*
11
31
Škola je zatvorena za vreme državnih praznika: 25.04; 02.06; 13.06.; 14.07; 15.08.: 01.11; 11.11. 2011.
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
25
Italijanski jezik u Rimu
Informacije o školi:
Skola se nalazi nedaleko od St. Petra, a smeštena je u jednoj od najpoznatijih šoping ulica u Rimu. Takodje,
dostupni su i kursevi latinskog jezika.
Italijansko vino i romantični Italijani navešće vas da poželite da nikada ne odete odavde. Rim odiše istorijom,
i to se na svakom koraku oseća. Ovaj grad vam nudi mnoštvo znamenitosti i zabave.
Standardni kurs (20 lekcija nedeljno/max 10 studenata po učionici)
Kurs Latinskog (20 lekcija nedeljno/max 10 studenata po učionici, dodatnih 100€ nedeljno)
Standardni apartman
Cene u €
Komforni apartman
Porodica/doručak i
obrok
Samo
kurs
2 kreveta
1 krevet
2 kreveta
1 krevet
2 kreveta
1 krevet
2 nedelje
550
650
650
750
650
750
3 nedelje
760
910
910
1.060
910
1.060
420
4 nedelje
960
1.160
1.160
1.360
1.160
1.360
510
Ekstra nedelja
215
265
265
315
265
315
85
320
Dodatni troškovi nedeljno
Srednja sezona
27. februar – 28. maj + 02. oktobar – 19. novembar
25€
Visoka sezona
29. maj – 01. Oktobar
50€
Datum početka kursa; dolasci nedeljom; javljanje u apartman:09:00-13:00; u porodicu 08:00-22:00, kurs
počinje ponedeljkom; odlasci subotom; naznačeni datumi: pogodni za početnike; * akademski termini
Jan
Feb Mar
02*
13L
16
27L
20*
Apr
Maj
Jun
03
01
12
03
07
11*L
02
13
17*
15* 26*
10
14
25*L
09
27
30*
Jul
Avg
21*
29
24
Sep
Okt Nov Dec
11
Jan’12
Feb’12
Mar’12
08*
05
04
22
19*
18*
16
30
31
L – Kurs latinkog jezika
Škola je zatvorena za vreme državnh praznika: 06.01; 25.04; 02.06; 29.06.; 15.08.; 01.11; 08.12.2011.
26
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
Nemaćki jezik u Frankfurtu
Informacije o školi:
Škola se nalazi u Frankfurtu, a smeštena je u veoma prijatnom delu grada koji nudi studentima veliki broj
butika za šoping, kafića i barova. Škola ima i kafe bar i veliku terasu na kojoj se studenti mogu odmarati nakon časova. Nekoliko minuta je potrebno do centra grada. Frankfurt predstavlja grad oblakodera, a takođe
je i veliki ekonomski centar. Ukoliko želite da osetite raznolikost Nemačke, naše škole u Frankfurtu i Duseldorfu organizuju vikend putovanja u glavni grad Nemačke, Berlin, kao i obilazak Minhena.
2 dana =99€
Standardni kurs (20 lekcija nedeljno/max 10 studenata po učionici)
Standardni apartman
Cene u €
Komforni apartman
Porodica/ i obrok
Porodica/polu-pansion
2 kreveta
1 krevet
2 kreveta
1 krevet
1 krevet
1 krevet
Samo
kurs
2 nedelje
590
730
630
770
690
810
330
3 nedelje
820
1030
880
1.090
970
1.150
470
4 nedelje
1.030
1.310
1.110
1.390
1.230
1.470
590
200
270
220
290
250
310
110
Ekstra nedelja
Dodatni troškovi nedeljno
Srednja sezona
10. april – 18. jun + 28. avgust – 22. oktobar
25€
Visoka sezona
19. jun – 27. Avgust
50€
Datum početka kursa; dolasci nedeljom, javljanje 14:00-20:00; kurs počinje ponedeljkom, odlasci subotom; naznačeni datumi: pogodni za početnike; * akademski termini
Jan
Feb Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt Nov Dec
02*
13
06
03
01* 12*
03
07
04
02
13
16
20*
20*
17
15
26
10*
14
18*
16
27
17
21
24
28*
30*
29
11
Jan’12
Feb’12
Mart’12
08*
05
04
22
19*
18*
30
31
Škola je zatvorena za vreme državnih praznika: 22.04; 25.04; 02.06.; 13.06.; 23.06; 03.10.2011.
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
27
Nemaćki jezik u Duseldorfu
Informacije o školi:
Škola se nalazi na obali reke Rine na severozapadu Nemačke. Ovaj grad je poznat po programima umetnosti
na univerzitetima. Centar grada je na petnaestak minuta od škole. Ovaj grad je poznat po pabovima , galerijama i draguljarnicama iz barokne arhitekture.
Standardni kurs (20 lekcija nedeljno/max 10 studenata po učionici)
Standardni apartman Porodica/ i obrok
Cene u €
Porodica/polu-pansion
2 kreveta
1 krevet
1 krevet
1 krevet
Samo
kurs
2 nedelje
590
720
690
780
330
3 nedelje
880
1.075
1.030
1.165
490
4 nedelje
1.090
1.340
1.280
1.460
650
210
270
260
305
110
Ekstra nedelja
Dodatni troškovi nedeljno
Srednja sezona
10. april – 18. jun + 28. avgust – 22. oktobar
30€
Visoka sezona
19. jun – 27. Avgust
50€
Datum početka kursa; dolasci nedeljom, javljanje 14:00-20:00; kurs počinje ponedeljkom, odlasci subotom; naznačeni datumi: pogodni za početnike; * akademski termini
Jan
Feb Mar
Apr
02*
13
06
03
16
20*
20*
17*
30*
Maj
Jun
Jul
Avg
01
Sep
Okt Nov Dec
12
03
07*
04
02
13
15* 26*
10
14
18*
16
27
29
17
21
24
28
11
Jan’12
Feb’12
Mar’11
08*
05
04
22
19*
18*
30
31
Škola je zatvorena za vreme državnih praznika: 22.04; 25.04; 02.06; 13.06.; 23.06; 03.10; 01.11.2011.
28
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
Španski jezik u Barseloni
Informacije o školi:
Naša škola se nalazi u kulturnom centru Barselone. Svi šoping centri, kafići, pabovi, prodavnice, galerije i
slično su vam na dohvat ruke. Škola se nalazi na severo-istoku gde vlada topla klima tokom cele godine.
Barselona vam pruža mogućnost da obiđete razne koncerte, džez barove, izložbe, galerije, restorane i avangardne klubove.
Standardni kurs (20 lekcija nedeljno/max 10 studenata po učionici)
Standardni apartman’ Porodica/ i obrok
Cene u €
Porodica/ i obrok
Kampus ’’
2 kreveta
1 krevet
1 krevet
1 krevet
2 kreveta
1 krevet
Samo
kurs
2 nedelje
590
750
750
850
750
850
320
3 nedelje
790
1.030
1.030
1.030
1.030
1.180
420
4 nedelje
990
1.310
1.310
1.310
1.310
1.510
520
Ekstra nedelja
210
290
290
290
290
340
110
Dodatni troškovi nedeljno
Srednja sezona
10. april – 18. jun + 11. septembar – 22. oktobar
25€
Visola sezona
19. jun – 10. Septembar
50€
Datum početka kursa; dolasci nedeljom, kurs počinje ponedeljkom, odlasci subotom;
Naznačeni datumi: pogodni za početnike; * akademski termini
Jan
Feb Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt Nov Dec
02*
13
13
10
01
12
03
07
04
02
13
16
27*
27*
17*
15
26*
10
14
11*
09
27
17
21
25
16
24*
28
30*
29*
11
Jan’12
Feb’12
Mar’12
08*
05
04
22
19
18*
30
31
Škola je zatvorena za vreme državnih praznika: 06.01; 22.04; 25.04; 13.06. ; 24.06; 15.08.; 12.10; 01.11;
06.12.2011.
www.WTECenter.com
e-mail: [email protected]
tel.: 021/427-434; 064/129-55-48
Radnička 8, Novi Sad
29
Tax Refund
Porez u USA – deo vaše zarade
Ukoliko
ste radili u USA I primali nadoknadu za svoj rad,
sa plate vam se umanjuje FEDERAL, oko 10%
zarade, a u većini slučajeva I STATE porez.
Porez
koji ste platili možete dobiti nazad u zavisnosti od visine zarade. Jedini uslov je da
podnesete zahtev za refundiranje poreza na kraju godine.
Ukoliko vam se sa plate umanjuje Social security I Medicare
porez, postoji mogućnost da se refundira. Glavni preduslov za
refundaciju je viza na kojoj ste boravili u USA.
Za refundiranje poreza
vam je potreban W-2 obrazac ili zadnji paycheck od svih poslodavaca godine za koju podnosite zahtev za refundiranje poreza. Poslodavac je dužan po zakonu da pošalje W-2 obrasce
do 31. Januara svima koji su bili u radnom odnosu u prethodnoj godini.
PROCES REFUNDIRANJA TAKSI:
Za ovaj proces je potrebno dostaviti sledeće:
•
Fotokopija pasoša (prva strana)
•
Fotokopija socijalnog broja
•
Poslednji paycheck ili W-2 obrazac
•
Popunjena aplikacija od Easy Tax Store, koju dobijate od WTEC-a
Ukoliko vam USA vlada duguje novac od poreza rok za refundaciju je tri godine. Posle isteka
tog roka ne postoji način da dobijete novac.
Ne zaboravite da je porez deo vaše zarade i da je vaše pravo da ga dobijete nazad.
Naš prijatelj
Download

3 - Upoznaj svet