Uticaj IT na organizacije,
pojedince i društvo
UVOD
Informaciona tehnologija ( IT ) ima uticaja
na privatne i javne organizacije, kao i na
zaposlene, klijente i društvo. Praktično,
postoji sveopšti uticaj IT na okruženje.
UTICAJ IT NA ORGANIZACIJE
Upotreba računara i informacione tehnologije
donela je mnogo promena organizacijama.
Promene se osećaju u sledećem:
struktura,
autoritet,
moć
sadržaj poslova;
napredovanje u karijeri zaposlenih,
nadzor i
posao menadžera.
Struktura, autoritet, moć i
sadržaj posla
Postoji više pitanja u vezi sa promenama u
ovim oblastima. Ona uključuju i sledeća:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Sve manje izražena organizaciona hijerarhija
Odnos broja radnika i službenika
Specijalne jedinice
Centralizacija autoriteta
Moć i status
Sadržaj posla
Kadrovska pitanja
Revolucija IT može da dovede i do mnogih
promena u upravljanju kadrom. Tu spada
sledeće:
ƒ Uspon u karijeri zaposlenih
ƒ Promene u nadzoru
Menadžerski posao
Najvažniji zadatak menadžera je donošenje odluka. IT može da promeni
način na koji se mnoge odluke donose i da na taj način promeni posao
menadžera.
Oblasti u kojima dolazi do promena su sledeće:
ƒ automatizacija rutinskih odluka;
ƒ manje stručnosti za mnoge odluke;
ƒ manje oslanjanje na stručnjake u obezbeđenju podrške
vrhovnom izvršnom rukovodstvu;
ƒ prenošenje moći na niži i srednji rukovodeći kadar
zahvaljujući znanju;
ƒ odlučivanje preuzima nerukovodeće osoblje;
ƒ preraspodela moći među menadžerima i prenos moći naniže
u organizaciji;
ƒ elektronska podrška složenim odlukama.
Menadžerski posao
Mnogi menadžeri izjavljuju da su im računari
konačno dali vremena da „izađu iz kancelarije i
odu na teren”. Takođe su ustanovili da mogu
više vremena da posvete planiranju aktivnosti.
IT može i da promeni proces odlučivanja, pa i
stilove odlučivanja.
Drugi mogući uticaj na menadžerski posao
mogao bi biti promena uslova za rukovodioce.
Druge promene
Očekuju se i mnoge druge promene u
organizacijama. Na primer, menja se
korporativna kultura u eri Interneta, a
menadžeri IT su primorani da preuzmu
rukovodeću ulogu u donošenju poslovnih
odluka.
UTICAJI IT NA RAD POJEDINACA
Informacioni sistemi utiču na pojedince na
različite načine. Ono što je korisno za
jednog može biti pogubno za drugog
pojedinca. Takođe, IT može mnoge
poslove bitno „obogatiti”, a drugi poslovi
mogu postati više rutinski i pružati manje
zadovoljstva.
Dehumanizacija i psihološki
uticaji
Česta kritika upućena na račun
tradicionalnih sistema obrade podataka
odnosila se na njihov potencijalno
negativni uticaj na čovekovu
individualnost. Sistemi su kritikovani kao
bezlični. Govorilo se da dehumanizuju i
depersonalizuju aktivnosti koje su
kompjuterizovane.
Informaciona anksioznost
Jedan od negativnih uticaja informacionog doba je
informaciona anksioznost. Taj nemir može da se pojavi u
više oblika, kao što je frustracija zbog naše „nemogućnosti da
držimo korak sa količinom podataka” u našim životima.
Drugi oblici informacione anksioznosti su:
ƒ frustracija količinom informacija na Webu (te informacije
često nisu ažurirane ili su nepotpune);
ƒ ima suviše izvora na mreži;
ƒ frustracija krivicom zbog nedovoljne informisanosti ili
zakasnelih informacija („Kako to da su drugi saznali pre
nas?”).
Oko 60 % ljudi koji traže određene informacije na Webu ne može da nađe ono što želi.
To doprinosi anksioznosti, kao i zatrpanosti podacima i zamagljuje razliku između
podataka i informacija, i između činjenica i znanja.
Uticaji na zdravlje i bezbednost
Računari i informacioni sistemi su deo
poslovnog okruženja koje može nepovoljno
da utiče na zdravlje i bezbednost pojedinaca.
ƒ STRES NA POSLU - povećana opterećenost
poslom i odgovornošću može da dovede do
stresa na poslu. Iako je uvođenje računara
donelo korist organizacijama povećavajući
produktivnost, dovelo je i do povećanja
opterećenosti poslom.
Uticaji na zdravlje i bezbednost
POVREDE REPETITIVNOG STRESA - druge
potencijalne opasnosti po zdravlje i bezbednost
su povrede usled stalnih napora. Zaposleni koji
svakodnevno koriste kompjuter često osećaju
zdravstvene smetnje zbog preopterećenosti
koštano-mišićnog sistema: bol i ukočenost vrata i
ramena, glavobolju, pritisak u glavi i vratu, bol i
ukočenost ruku, leđa i nogu i otečenost mišića i
zglobova.
Uticaji na zdravlje i bezbednost
Sindrom karpalnog tunela je opasan i
bolan oblik učestalih povreda nategnuća
ručnog zgloba i ruku. Dovodi se u vezu sa
dugotrajnim korišćenjem tastature.
Pravilno sedenje
Pravilan položaj šaka pri
korišćenju tastature
Uticaji na zdravlje i bezbednost
Pravilan položaj ruku pri korišćenju miša i tastature
Uticaji na zdravlje i bezbednost
ƒ SMANJIVANJE NEGATIVNOG UTICAJA
NA ZDRAVLJE I BEZBEDNOST projektanti su svesni mogućih problema
vezanih za dugotrajno korišćenje računara.
Zato su pokušali da projektuju bolje
računarsko okruženje. Istraživanje u oblasti
ergonomije (ili ljudskog faktora) pruža
smernice projektantima.
Uticaji na zdravlje i bezbednost
Stručnjaci preporučuju:
Udaljenost radne površine od poda treba da se projektuje
prema važećim standardima, kao i da ona bude dovoljno
velika za smeštaj celokupne opreme i dokumenata.
Stolica treba da omogućava podešavanje nagiba, visine i
okretanja.
Osvetljenje mora da bude dovoljno, ali ne intenzivno, a
svetlost sa ekrana ne sme da dolazi iz istog pravca kao i
sunčevo svetlo, niti ekran sme da bude okrenut prema
prozoru.
Podovi moraju da budu od antistatičkih materijala, a, ako se
u prostoriji nalazi više monitora i printera, neophodno je da
se instalira odgovarajuća ventilacija, koja će sprečiti
povećanje toplotnog zračenja i garantovati da vlažnost
vazduha u prostorijama neće biti manja od 40 odsto.
Pregled interakcija pojedinaca i računara (Kanter)
DRUŠTVENI UTICAJI
Mogućnosti za osobe sa posebnim
potrebama
Ugrađivanje tehnologija veštačke inteligencije,
kao što su prepoznavanje govora i vida, u
računar, a posebno u informacione sisteme na
Webu, mogu da stvore nove mogućnosti
zapošljavanja za osobe sa posebnim
potrebama.
Mogućnosti za osobe sa
posebnim potrebama
U SAD od 300 000 do 500 000 slepih ljudi
oslanja se na softver za čitanje sa ekrana i
sintisajzera zvuka koji pretvara reči u
zvuke i može da tumači slike.
Ljudima sa oštećenim motornim
sposobnostima potreban je posebno
konstruisan miš, a ljudi sa oštećenjima
sluha moraju da vide poruke.
Poboljšanje kvaliteta života
REVOLUCIJA SA ROBOTIMA –
POBOLJŠANJA U ZDRAVSTVU.
IT je doneo velika poboljšanja u zdravstvu, od bolje I brže
dijagnostike do istraživanja i razvoja novih lekova, kao i
tačnijeg praćenja pacijenata u kritičnom stanju.
Tehnologija koja je dala poseban doprinos
je veštačka inteligencija.
Poboljšanje kvaliteta života
BORBA PROTIV KRIMINALA I DRUGE KORISTI - računarske
aplikacije mogu koristiti i na mnogo drugih načina:
ƒ elektronski senzori i računari smanjuju saobraćajna
zagušenja u velikim gradovima;
ƒ geografski informacioni sistem pomaže policijskim
odeljenjima da bolje uoče modele zločina i raspodele
resurse;
ƒ kompjuterizovani sistemi govorne pošte mogu se koristiti kao
pomoć ljudima da nađu posao, da imaju prisup zdravstvenim
resursima i sl.;
ƒ IT obezbeđuje mnoge uređaje za ljude sa posebnim
potrebama (npr. dvosmerni „pismeni” telefon, robot koji lista
knjige kosu, video putovanja u zoološki vrt ili muzej iz
bolničkog kreveta);
Tehnologija i privatnost
Brojni su primeri narušavanja privatnosti
aplikacijama IT. Jedna od najčešćih
debata odnosi se na situacije u kojima
policija koristi tehnologiju da smanji
kriminal.
Informaciona tehnologija i nivo
zaposlenih
Tokom poslednjih 30 godina traje debata o
mogućnosti masovne nezaposlenosti kao
rezultata povećanog korišćenja IT.
Debata se vodi između grupe ekonomista
koji veruju u masovnu nezaposlenost
(Leontijev) i grupe koja veruje da do toga
neće doći (Simon).
Argumenti ZA
Argumenti PROTIV
•vremenom se povećava prednost
računara u smislu odnosa između
koristi i troškova;
•potrebni su manje kvalifikovani radnici;
•prebacivanje dislociranih radnika je
otežano;
•mnogi radnici su izgubili posao tokom
devedesetih;
•u mnogim organizacijama ima skrivene
nezaposlenosti;
•milione pomoćnih radnika zameniće
inteligentni sistemi;
•elektronska trgovina će prouzrokovati
gubitak zaposlenja za milione
posrednika i agenata;
•nivo zaposlenosti u nekim zemljama je
visok i raste;
•postoji gornja granica potrošnje
•automatizacija je uvek stvarala nove
profesije i radna mesta;
•mnogo je manja nezaposlenost u
zemljama sa većom automatizacijom;
•posao se može proširiti da obuhvati
sve;
•prelazak na automatizaciju je spor, pa
se privreda može prilagoditi;
•uvek će biti oblasti u kojima su ljudi
bolji od mašina;
•ljudi će raditi manje, a imaće više
novca;
•elektronska trgovina smanjuje cenu
mnogo roba i usluga; njihova potrošnja
će rasti i rezultirati većom kupovinom i
većim brojem radnih mesta.
Digitalna podela
Termin digitalna podela odnosi se na jaz u
računarskoj tehnologiji uopšte, a posebno
u Internet tehnologiji, između onih koji
imaju tehnologiju i onih koji je nemaju.
Jedan od načina da se prevaziđe digitalna
podela su Internet kiosci na javnim
mestima i cyber kafei.
Digitalna podela
Računari su se pojavili i na mnogim drugim javnim mestima: u disko
klubovima, perionicama, u karaoke barovima, knjižarama, CD šopovima,
hotelskim predvorjima i robnim kućama. Nekim gostima obezbeđuju
besplatan pristup, dok drugi naplaćuju male sume za korišćenje.
VIRTUELNE ZAJEDNICE
Zajednicu čini grupa ljudi koji deluju jedni na
druge. Virtuelna zajednica je ona gde se
međusobno delovanje odvija preko Interneta.
Zato se naziva i Internet zajednicom ili
elektronskom zajednicom.
Virtuelne zajednice su ekvivalentne fizičkim
zajednicama kao što su susedstva, klubovi ili
udruženja. Virtuelne zajednice nude više načina
za uzajamno delovanje članova, saradnju i
trgovinu.
VIRTUELNE ZAJEDNICE
Kategorija
Elementi
•KOMUNIKACIJA
Oglasne table (diskusione grupe)
Sobe za ćaskanje
Elektronska pošta
Privatni poštanski sandučići
Bilteni, elektronski časopisi
Pošta na Webu
Glasanje
•INFORMACIJE
•ELEMENT E-TRGOVINE
Imenici i poslovni imenici
Mašine za pretraživanje
Sadržaj koji stvaraju članovi
Veze sa izvorima informacija
Stručni saveti
Elektronski katalozi i kolica za kupovinu
Reklame
Licitacije svih tipova
Razmene na mreži
Poverljivo oglašavanje/reklamiranje
Tipovi zajednica
Četiri su osnovna tipa virtuelnih zajednica:
ƒ
POSLOVNE ZAJEDNICE. Olakšavaju kupovine i prodaju.
Članovi su kupci, prodavci, posrednici i drugi. Primer su
virtuelni vinogradi (evineyards.com) koji pored prodaje
vina daju i stručne savete o vinima i predstavljaju mesto
gde ljubitelji vina mogu da ćaskaju. Ribarska zajednica je
još jedan primer.
ƒ
INTERESNE ILI NAMENSKE ZAJEDNICE. U ovim
zajednicama ljudi imaju priliku za međusobno delovanje
po određenoj temi. Za ljubitelje baštovanstva tu je
gardenweb.com.
Takođe, milioni članova geocities.com organizovani su u hiljade
klubova. Klubovi su povezani sa diskusionim listama Yahoo.
Tipovi zajednica
ƒ RELACIONE ILI PRAKTIČNE ZAJEDNICE. Organizuju
se oko određenih životnih iskustava, situacija ili
godišnjih odmora.
Na primer, ivillage.com je poznata zajednica na mreži
namenjena ženama, sa redovnim ćaskanjem i
diskusijama o čuvenim ličnostima.
Seniornet.com vole da posećuju stariji ljudi. Zajednice
nude mogućnosti pretvaranja interesa zajednice u
komercijalni prihod.
Poslovni aspekti zajednica na Internetu
Virtuelne zajednice mogu da stvaraju vrednost
na više načina, kako je uratko prikazano na slici:
Download

Uticaj IT na organiz..