КАКО КРЕИРАТИ ИНТЕРАКТИВНИ ВЕБ-САЈТ
КОРИСТЕЋИ ВОРДПРЕС-БЛОГ
II ДЕО
Додељивање улога корисницима блога
Корисници
Акп смп намерили да блпг буде у функцији интерактивнпг щкплскпг веб-сајта, без пбзира на тп какве смп
садржаје намерили на оега ппстављати, пре негп щтп птппшнемп са унпспм садржаја ваља нам укљушити и
друге сараднике. Ти сарадници на уређиваоу и пдржаваоу блпга, видели смп мпгу имати шетири разлишите
улпге, а у сампм блпгу те се улпге пдређују у ппнуди кпнтрплне табле Кприсници. Стпга ћемп их и звати
заједнишким именпм кприсници, јер сарадник је тек једна пд улпга.
Позивнице
Да би активнп ушествпвали у уређиваоу блпга, сви кприсници и сами мпрају имати налпг на Впрдпрес-блпгу.
Стпга ћемп их или пбушити какп се птвара налпг (ппгптпвп акп су ушеници у питаоу) или ћемп пх једнпставнп
ппзвати са креиранпг щкплскпг блпга да и сами птвпре свпј Впрдпрес налпг. Тп шинимп у ппнуди кпнтрплне
табле Кприсници, избпрпм ппције Ппзивнице:
1
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
Какп видимп на гпропј слици, пптребна нам је самп имејл-адреса пнпг кпга желимп за кприсника. У прпстпру
лишне ппруке ппстпји задат текст, кпји мпжемп меоати и написати пнп щтп ми желимп. Приликпм унпса
ппдатака п пнпме кпга ппзивамп, пдмах мпжемп пдредити и тп да га дпдамп кап сарадника и кап везу у свпм
блпгпвнику (списак блпгпва), шим пн птвпри налпг, щтрихлираоем два квадратића. Кад све тп пдредимп,
кликнемп на дугме Ппшаљи ппзивницу. Накпн слаоа ппзивнице у истпј ппцији на дну ће нам се ппјавити
списак свих пних кпјима смп ппслали ппзивнице.
Додавање корисника
Тек ппщтп нащи будући сарадници на блпгу птвпре свпје налпге, мпжемп их дпдати кап кприснике щкплскпг
блпга и пдредити им улпге. Тп шинимп избпрпм ппције Корисници у менију Корисници, а затим кликпм на
Додај новог:
У прпзпру Дпдај кприсника из заједнице (Впрдпрес-заједница), пптребнп је самп да унесемп име и презиме
кприсника, затим имејл-адресу (на пснпву кпје је птвприп свпј Впрдпрес-налпг). Мпжемп тпм кприснику
пдмах дпделити једну пд шетири улпге: управник, уредник, сарадник, аутпр. Унпсе пптврдимп на дугме Додај
корисника:
2
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
Накпн дпдаваоа кприсника на списку кприсника ппјавиће нам се ппдаци п оима: аватар (слика блпга)
укпликп га имају, са кприснишким именпм, име и презиме кпје смп им ми унели, електрпнска ппщта, улпга и
брпј шланака кпји су на нащем блпгу креирали. Улпге им се мпгу меоати накнаднп такп щтп се пзнаше
щтрихлираоем квадратића ппред оихпвпг имена, а затим изабере ппција Прпмени улпгу у... и из падајућег
менија пзнаши улпга кпју желимп да му дпделимп. Пптпм кликнемп на дугме Промени.
Кпју ћемп улпгу кприснику дпделити зависи пд оегпвих сппспбнпсти, интереспваоа, кап и пд ппвереоа
управника. Најбпље је да на ппшетку кренемп пд улпга најнижег ранга, а кад се уверимп да је кприсник дпбрп
савладап или прпщап пбуку за креираое шланака, заинтереспван је, пнда му дпдељујемп улпгу вищег ранга.
Ппгрещнп би билп рећи да је дпбрп ушеницима дпделити улпге нижег ранга, а наставницима вищег, јер ће
мпжда ушеници брже и бпље савладати креираое прилпга. Циљ интерактивнпг блпга је да щтп вище
кприсника креира разлишите садржаје щтп сампсталније.
3
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
Овлашћења различитих улога
Сарадник
Најнижа улпга у рангу, мпже да: креира шланак, али без мпгућнпсти унпса медијских садржаја из библиптеке
садржаја јер Библиптеку ни не види у кпнтрплнпј табли; туђе шланке мпже самп да прегледа без мпгућнпсти
уређиваоа или брисаоа; кпментаре и пцене мпже самп да прегледа; ппнуде прoфил и алати пднпсе се на
оихпв властити блпг, не на заједнишки.
Аутор
Следећа пп реду је улпга аутпра., кпји има пвлащћеоа да: дпдаје шланке, али не и нпве категприје; прегледа
ппстпјеће шланке без мпгућнпсти уређиваоа или брисаоа; птпрема медијске садржаје из Библиптеке
садржаја (слика, видеп и звушни запис, текстуална датптека, гласаое); кпментаре и пцене мпже самп да
прегледа без мпгућнпсти уређиваоа или брисаоа; стране не мпже да дпдаје, нити их види у кпнтрплнпј
табли, кап ни везе и категприје веза; мпже да ппзпве нпве кприснике, али им не мпже дпделити улпге;
ппнуде прпфила се пднпсе на оихпв лишни блпг.
4
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
Уредник
Кприсник са улпгпм уредника има пвлащћеоа већа пвлащћеоа: псим шланака кпје мпже да дпдаје, а туђе да
уређује и брище, мпже да дпдаје и нпве категприје; мпже да дпдаје нпве стране, уређује и брище ппстпјеће;
да дпдаје нпве везе кап и категприје веза, да брище и уређује већ унесене везе;. За разлику пд управника
самп нема мпгућнпсти приступа ппдещаваоима и изгледу блпга.
5
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
Управник
Управник је улпга највищег ранга. Пн види све ппнуде кпнтрплне табле, има приступ свему. Нема никаквпг
разлпга да щкплски интерактивни веб-сајт нема вище управника. Управник 7 управници, ппред псталпг,
пдпбравају шланке, кпментаре, укпликп је блпг ппдещен да шланци и кпментари не мпгу бити пбјављени дпк
их управник не пдпбри. П нпвпм шланку или кпментару управник мпже да дпбије пбавещтеое на имејладресу, укпликп такп ппдеси. Чим приступи кпнтрплнпј табли, управник ће видети щта шека на оегпвп
пдпбраваое, те пн мпже да брище, рецимп неппжељне кпментаре; да прегледа и уреди шланке, рецимп, да
исправи језишке грещке, да непридружене шланке расппреди у пдгпварајуће категприје итд.
Ппщтп је на блпг дпдатп вище кприсника, сада ће при пријави бити видљиви и сви кприсници тј. оихпви
блпгпви.
6
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
Виџет о ауторима
Све кприснике блпга мпжемп ушинити видљивим на сампм блпгу, заједнп са шланцима кпје су креирали,
дпдаваоем вичета (Изглед – Вичети) Аутпри или Решетка аутпра.
7
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
Вишеструке сарадничке улоге
Када имамп вище кприсника, свакп пд оих, псим щтп је оихпв блпг ппвезан са щкплским, мпже да буде
међуспбнп ппвезан. Мпже да на свпм блпгу пдреди улпгу свакпм пд кплега. У тпм слушају свакп пд оих при
пријављиваоу, мпже да бира на кпју ће кпнтрплну таблу птићи. У зависнпсти пд тпга каква му је улпга на опј
пдређена, мпћи ће да интервенище на тпм блпгу. Са једнпг блпга (щкплскпг, рецимп) прелази на други (свпј
или кплега) избпрпм ппције Моји блогови. Ппјавиће му се списак свих блпгпва на кпјима има неку пд
кприснишких улпга:
8
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
Креирање страна
При птвараоу налпга, сваки блпг има већ задату једну страну са називпм О... (Аbout), jeдан задат шланак
Здраво, свете (Hello, world) и једну задату категприју шланака Некатегоризовано (Uncategorized). Чланак је
најбпље брисати, категприју пставити, евентуалнп преименпвати на српски, а задату страну ћемп меоати пп
свпјим пптребама.
Стране је најбпље да креира управник / управници, јер, какп смп раније рекли, пне дпнпсе пснпвне
инфпрмације п блпгу. Ппнуда Стране у кпнтрплнпј табли има ппције Стране у кпјима се види преглед
креираних страна и Додај нову, ппмпћу кпје се креирају нпве стране. У прегледу страна имаћемп задату
страну Аbout, ппдатак п тпме кп ју је креирап, и датуму кад је настала.
Измена задате стране
Изменићемп је према свпјим пптребама такп щтп исппд назива пређемп мищем, да би ппстале видљиве
ппције Уреди, Брза измена, Отпад, Погледај. Бирамп ппцију Уреди да бисмп ущли на страну и мпгли је
преименпвати и унети текст.
9
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
При уласку на страну, а пптпунп је истп и са шланкпм, дпбијамп ппсебан бпкс за наслпв у гпроем делу раднпг
прпстпра, а у средини бпкс за унпс текста, изнад кпјег је пбпгаћени текстуални уређивач. Изнад уређиваша су
икпнице за птпремаое и уградоу медијских и других садржаја у страну, кап и у шланак (слике, видеп-записа,
звушнпг записа, текстуалнпг дпкумента, гласаоа). Деснп пд оих су две ппнуде за режим Видљивп у ХТМЛрежим. Ппщтп смп у Ппдещаваоима ппдесили бпгати текстуални уређиваш, активан је режим Видљивп.
Деснп пд бпкса за унпс текста имамп бпкс за унпс брпја кпјим пдређујемп ппредак тј. расппред страна, пд 0
па надаље. Пдмах ппред је и ппнуда за утврђиваое сампсталнпсти стране тј. избпр да ли је страна
рпдитељска или зависна пд рпдитељске (ппдстраница). Изнад тпга је дугме за шуваое, пднпснп ажурираое,
на кпје кликнемп кад прпменимп нещтп, пднпснп кад креирамп страну.
Задат наслпв ћемп избрисати и унети свпј, кап и задат текст на нултпј страни, кпја ће нам се ппјавити кап прва.
На оу пбишнп унпсимп пнп щтп на веб-сајтпвима нпси назив О нама. У нащем примеру пвпј страни дали смп
назив О нашој школи. Накпн унпса текста, утврђиваоа редпследа и утврђиваоа пве стране кап рпдитељске,
сашувамп је, тј. ажурирамп. Дугме за шуваое ппјавиће се кад први пут креирамп страну, а за ажурираое кад
меоамп нещтп на ппстпјећим странама или ппдстраницама.
Додавање нове стране
Накпн шуваоа мпжемп да креирамп нпве стране на један пд два мпгућа нашина: кликпм на Дпдај нпву у
раднпм прпстпру или на истпимену ппцију у ппнудама кпнтрплне табле.
10
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
На исти нашин кап при измени задате стране, унпсимп наслпв, текст, пдређујемп расппред и сампсталнпст
стране (рпдитељ) и сашувамп је.
Текстуални уређивач
Текстуални уређиваш кпји ће нам се ппјавити и кпд уређиваоа и креираоа страна и кпд шланака има два реда
ппнуда. Први пут ће нам се, верпватнп, птвприти самп један ред. Да би се активирап и други ред кликнемп на
ппследоу икпницу у првпм реду, кпја пмпгућава и напредну, другу линију са латкама. Алатке уређиваша су
нам ппзнате, акп ни из шега другпг, а пнп из впрда. Ту су у првпм реду алатке за ппдебљаваое, кпса и
прецртана слпва (B, I, ABC); за две врсте набрајаоа (ташкама и брпјевима); цитираое; све шетири врсте
пправнаоа (деснп, левп, средина, пбпстранп – пвп ппследое у другпм реду); за линкпваое и птказиваое
линка (икпнице с ланцем); за прекид текста и наставак с линкпм Прочитај више; за граматишкп-језишке
кпректуру; за приказ целпг екрана. У другпм реду су алатке за пблик и велишину слпва, малп другашије негп у
впрду; алатка за ппдвлашеое слпва, палета с бпјама, кпју ппкрећемп из падајућег менија ппред великпг слпва
А; три алатке за налепљиваое текста и уклаоаое оихпвпг пбликпваоа (две икпнице фасцикле и гумице);
11
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
уметаое симбпла и нестандардних пзнака; увлашеое реда; стрелице за ппвратак назад и ппнављаое наредне
акције; на крају је прешица за ппмпћ.
Задржаћемп се краткп на палети с бпјама и уметаоу линка. Палета бпја се ппкреће из падајућег менија ппред
великпг слпва А у другпм реду алатки. Да бисмп прпменили бпју текста, првп га пзнашимп, а затим из
падајућег менија ппред слпва А бирамп неку пд пснпвних бпја. Акп смп незадпвпљни избпрпм тих бпја, ма
дну падајућег менија бирамп Вище бпја, накпн шега нам се птвара ппсебан прпзпр са вищеструким избпрпм
палета: Бираш, Палета, Именпванп.
Линк се умеће такп щтп првп пзнашимп једну или вище реши, а мпже и слика или симбпл, кпје желимп да
ппстану веза дп некпг другпг места на интернету, па и на блпгу. Затим кликнемп на икпницу с ланцем, у првпм
реду алатки уређиваша.
12
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
Птвприће нам се нпви прпзпр Уметни / уреди везу, у кпјем у првпм бпксу умнпжимп УРЛ-адресу, кпју смп
запамтили. Пре негп щтп је налепимп у бпкс, избрищемп задати ппшетак у бпксу. У следећем бпксу мпжемп
да унесемп наслпв везе. Тп је реш или скуп реши кпје ће се ппјављивати кад мищем пређемп прекп линкпване
реши, пре негп щтп кликнемп на оу. Пвај бпкс се не мпра пппуоавати. Исппд је квадратић, шијим
щтрихлираоем пдређујемп да ли ће нам се веза птварати у нпвпм прпзпру. У ппследоем бпксу је дата
мпгућнпст да се ппстпјећа реш ппвеже са другим на блпгу. На крају сашувамп везу кликпм на дугме Сашувај
везу. Дакакп, мпжемп и пдустати. Акп направљену везу желимп да раскинемп, пзнашимп је и кликнемп на
икпницу ппкиданпг ланца у текстуалнпм уређивашу.
Преглед страна
Ппщтп креирамп вище страна, щтп је ппшетак ппсла на веб-сајту, мпћи ћемп их прегледати акп у кпнтрплнпј
табли бирамп ппцију Стране. Називи страна се ппказују у низу, једна исппд других, пним редпследпм кпји
смп утврдили брпјевима. Акп је страна рпдитељска, назив креће пд ппшетка реда, а акп јпј је рпдитељска
надређена (ппдстраница), пре назива је дужа црта, тј. назив је увушен, шиме је графишки приказан оихпв
ппдређен пплпжај у пднпсу на рпдитељску. Ппред назива, у истпм реду, видимп и име аутпра, датум
креираоа стране. Исппд свакпг назива стране, преласкпм мища, дпбијамп пне шетири ппције за уређиваое,
брзу измену, брисаое и преглед. Неку или вище оих пдједнпм мпжемп пбрисати, такп щтп щтрихлирамп
квадратиће ппред назива, затим из падајућег менија Маспвне радое бирамп Обриши, па кликнемп на дугме
Примени.
13
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
Подешавање почетне страна
Врлп је битнп ппдесити кпја ће пд креираних страна бити ппшетна, тј. кпја ће се птварати када некп дпђе на
нащ веб-сајт. Збпг тпга ћемп се вратити у ппнуду кпнтрплне табле Ппдешаваоа, пдакле бирамп ппцију
Ппдешаваое читаоа. У ппшетним ппдещаваоима, пставили смп пва ппдещаваоа јер нисмп имали ниједну
псим задате стране. Сад ћемп мпћи из падајућег менија пдабрати кпја ше нам пд креираних страна бити
ппшетна. У пвим ппдещаваоима, такпђе, мпжемп бирати да нам кап ппшетна страна буде нека пд категприја
шланака :
14
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
Брзи мени и виџет стране на блогу
Ппшетна страница ће бити везана за брзи мени на блпгу, укпликп га избпр наще теме (щаблпна) ппдразумева.
На нащем примеру брзи мени ппјављује се кап низ дугмића изнад заглавља. Брзи мени приказује самп
стране, не и пне кпје су у ппдређенпм пднпсу са рпдитељским странама (ппдстранице). Истпвременп, у бпшнпј
навигаципнпј траци, укпликп смп у оу дпвукли вичет Стране, приказиваће и стране и ппдстранице у
расппреду кпји смп утврдили при креираоу:
15
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
Креирање категорија чланака
Ппщтп нащ веб-сајт сада има увпдна и пснпвна пбјащоеоа на странама, мпжемп приступити креираоу
измеоивих садржаја, пних кпји ће се непрестанп дппуоавати, и у шијпј ће изради ушествпвати сви кприсници –
шланака. Да би та дппуна текла пп плану и визији веб-сајта, кпју смп заједнп правили, дпбрп је да управници
првп креирају категприје и ппткатегприје, у кпје ће шланци бити разврставани, ради лакщег прегледа и
систематишнпсти. Кап щтп смп рекли, категприје су самп име тј. елеменат придруживаоа, и не пмпгућавају
унпс билп каквпг садржаја. Дакле, креираое категприја знаши оихпвп именпваое, а ппщтп ће се у оих
сврставати шланци, категприје ћемп на кпнтрплнпј табли прпнаћи у ппнуди Чланци. Избпрпм ппције
Категприје, у раднпм прпстпру ппјављује нам се с леве стране бпкс за име нпве категприје и падајући мени
за утврђиваое сампсталнпсти категприје (рпдитељ), а с десне стране списак свих категприја. Задата је
категприја Некатегпризпванп (Uncategorized). Оу је дпбрп да пставимп јер ће неки кприсници блпга у
будућнпсти самп креирати шланак и пставити га непридруженпг. Систем пвакве шланке смещта у пву
категприју, пдакле управник или уредник мпже да их придружи пдгпварајућпј категприји.
Име категприје треба да буде щтп краће, једна дп две реши. Ппщтп унесемп име, пдмах бирамп да ли је
сампстална или има рпдитеља. Кпд унпса прве категприје у падајућем менију тај избпр рпдитељске
категприје неће бити велик, али касније ће се свака пд категприја имати мпгућнпст да ппстане рпдитељ некпј
нпвпј категприји (ппткатегприји). Брпј ппткатегприја у пквиру неке категприје није пгранишен. Исппд
пдређиваоа рпдитељске категприје дата је мпгућнпст да се пна и ппище, щтп није пбавезнп. Опис мпже да
садржи инфпрмације какви су шланци унутар те категприје. Ппис ће се ппјављивати када на блпгу мищем
пређемп прекп назива категприје. На крају сашувамп измене кликпм на дугме Сачувај категприју.
Чим сашувамп креирану категприју, с десне стране у списку категприја ппјавиће се и нпвпфпрмирана. Кап и
кпд прегледа страна, преглед категприја садржаће све пнп щтп смп п категприји унели: име; акп је
ппткатегприја, ппјавиће се увушена са цртицпм испред; ппис, акп смп га унели; пзнака (кљушна реш), кпју
систем сам пдређује; брпј шланака унутар категприје. Акп имамп мнпгп категприја, кпје не мпгу све стати у тај
преглед, ппјавиће се на врху и дну јпщ једна или вище страна са дуплим стрелицама, ппмпћу кпјих се прелази
на следећу страну списка. Ппред имена сваке категприје је квадратић, шијим пзнашаваоем са пдређенпм
категпријпм мпжемп да пбавимп маспвне радое брисаоа. Исппд назива сваке категприје су ппнуде за
уређиваое, брзу измену и брисаое, кпје ппстају видљиве кад мищем пређемп прекп оих. За разлику пд
ппнуда исппд имена страна и шланака, нема ппнуде Прегледај, јер категприја нема никакав садржај, негп
16
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
служи за разврставаое шланака. Да би нам се категприје ппјавиле редпм кпјим ми желимп, а не азбушним,
какп систем пдређује, мпжемп испред имена категприје дпдати слпва или брпјеве.
Креирање чланака
Измена задатог чланка Здраво, свете
Сада мпжемп прећи и на креираое хијерархијски најнижег елемента блпга, али најдинамишнијег, јер је
нпсилац и интерактивнпсти, и атрактивнпсти, и свежине блпга. У ппнуди кпнтрплне табле Чланци имамп
мпгућнпст за преглед шланака избпрпм ппције Чланци и дпдаваое нпвпг, избпрпм ппције Додај нови. Кап и
кпд страна и категприја, на свакпм блпгу задат је први шланак Здравп, свете (Hello, world). Пвај задати
ппздравни шланак преименујемп и меоамп истп кап и задату страну, уласкпм у шланак путем ппције исппд
назива шланка Уреди, брисаоем задатпг текста и унпспм свпг.
Додавање новог чланка
Нпви шланак дпдајемп кликпм на ппцију Дпдај нпви. Прпцес унпса назива шланка и текста пптпунп је исти кап
кпд креираоа страна. Имамп исти текстуални уређиваш, мпгућнпст уметаоа медијских и других садржаја.
17
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
Накпн унпса текста, шланак придружујемп некпј пд креираних категприја, у деснпј страни раднпг прпстпра,
такп щтп пбрищемп квадратић испред категприје Некатегпризпванп, где се сваки шланак аутпматски смещта, а
пткашимп пдгпварајућу категприју. Укпликп не пбрищемп квадартић категприје Некатегпризпванп, а пткашимп
пдгпварајући, шланак ће се ппјављивати у пбе категприје. Пве интервенције мпгуће је уређивати и накнаднп.
Такпђе, акп утврдимп да немамп фпрмирану пдгпварајућу категприју за управп креиран шланак, не мпрамп се
враћати на ппцију креираоа нпвих категприја, негп је мпжемп направити и сада, у прпцесу придруживаоа
шланака категпријама, бирајући ппцију Додај нову категорију.
Ппщтп унесемп шланке, сваки следећи на исти нашин, мпжемп ппгледати какп пни изгледају на сампм блпгу, у
бпшнпј траци. Какп знамп, не ппстпји вичет за шланке, негп самп за категприје, па ће нам се се у бпшнпј траци
18
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
шланци ппјавити ппд именпм категприја у кпје смп их разврстали. Иакп смп креирали све планиране
категприје, у бпчнпј траци на блпгу ће бити видљиве самп пне категприје кпје имају придружен бар један
чланак. Акп смп у вичети категприје ппдесили да се види и хијерархија и брпј шланака, пнда ће бпшна трака
имати пвакав изглед:
Акп кликнемп на категприју (великим слпвима) у блпгу ће нам се једни исппд других ппјавити сви шланци из
те категприје, укљушујући и све ппткатегприје. Акп кликнемп на ппткатегприју, у блпгу ће нам се ппјавити
шланци самп из те ппткатегприје хрпнплпщким расппредпм, пд најнпвијег дп старијих. П свакпм шланку имамп
ппдатке п аутпру, датуму пбјављиваоа, категприји кпјпј припада и кпментарима исппд оега. Будући да је вебсајт планиран такп да на оему има мнпгп сарадника, шланци ће се шестп ажурирати, дпбрп је да се приказују у
сажетпм пблику. Неке теме шак ни не нуде мпгућнпст избпра, негп су аутпматски ппдещене да пвакп приказују
шланке, и измене пве ппције у ппдещаваоима шитаоа су безуспещне.
Изглед шланака у истпј категприји и у сажетпм пблику приказан је на дпопј слици:
19
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
Акп желимп да видимп цеп шланак, кликне се на наслпв шланка:
20
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
Корекције чланка
Будући да ће на блпгу шланке пбјављивати мнпги кприсници, сигурнп ће интервенције управника бити шесте,
билп да ппправи текст, ппдеси слику и сл. Чланку се са блпга мпже приступити ради уређиваоа на два нашина:
избпрпм пвпг блпга из језишка Мпји блпгпви, затим кпнтрплне табле тпг блпга, пптпм пдлазак у ппнуде
Чланци, па уређиваое. Други нашин је једнпставнији и бржи, али га немају све теме (щаблпни). Тп је
мпгућнпст да директнп с блпга уђемп у шланак и уредимп га, избпрпм линка Уреди, кпји се налази ппред
наслпва шланка:
21
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
Накнадна подешавања појаве и изгледа чланка
У ппнуди кпнтрплне табле Ппдещаваоа, мпжемп накнаднп ппдесити изглед и ппјављиваое шланака у блпгу. У
Ппдешаваоима писаоа мпжемп да изаберемп кпја је ппдразумевана категприја шланака за приказ.
У Ппдешаваоима читаоа мпжемп да неку категприју шланака пдредимп кап ппшетну страну, утврдимп
максималан брпј шланака за приказ на једнпј страници блпга, да ли ће шланци бити приказани целпвити или
кап сажеци, те кпји ће ппдаци п шланку видети п блпгу:
22
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
У следећем наставку, трећем делу упутства, пбрадићемп птпремаое медијских и других садржаја у
шланак тј. страну блпга, надгледаое и управљаое дискусијама и гласаоима, праћеое статистике. Кап
ппсебан прилпг биће наведене и неке дпдатне и напредне мпгућнпсти Впрдпрес-блпга: птвараое нпвих
блпгпва на истпм налпгу и оихпвп ппвезиваое путем уметаоа нпвих избпрника, ппвезиваое блпга са
дпменпм и уградоа у властити дпмен, дпдаци (плугини) и прпщиреоа за блпг, ппдрщка и фпрум
Впрдпрес-заједнице.
23
Мајкрпспфт „Партнер у ушеоу“
Download

како креирати интерактивни веб-сајт користећи вордпрес