PREGLED POSLODAVACA KOJIMA SU ODOBRENA SREDSTVA NA SJEDNICI
UPRAVNOG ODBORA OD 24.07.2014.GODINE PO PROJEKTU "PRVI POSAO" PROJEKAT PODRŠKE STICANJU RADNOG ISKUSTVA MLADIH U STATUSU
PRIPRAVNIKA U 2014.GODINI
Rb.
Filijala
Odobren broj
lica
Odobren
iznos
sredstava
25
167163
Proizvodnja ostalih
cisterni, rezervoara i
posuda od metala
1
6686.52
AD "VODOVOD I KOMUNALIJE"
ZVORNIK
Uvoðenje instalacija
vodovoda, kanalizacije,
gasa i instalacija za
grijanje i klimatizaciju
3
20059.56
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Ostale djelatnosti
socijalnog rada bez
smještaja d. n.
2
13373.04
1
6686.52
2
13373.04
Biro
Naziv poslodavca
1 Bijeljina
Biro
Zvornik
"ALUMINA" DOO ZA PR.PROM.I USL. Proizvodnja aluminijuma
2 Bijeljina
Biro
Zvornik
D.O.O "ENIKON-MONT"
3 Bijeljina
Biro
Zvornik
4 Bijeljina
Biro
Zvornik
5
Istocno
Sarajevo
Biro
"RADjEN" DOO
Rogatica
Djelatnost poslodavca
Proizvodnja ostale
graðevinske stolarije i
elemenata
Proizvodnja
osvježavajuæih piæa;
proizvodnja mineralne
6 Bijeljina
Biro
Zvornik
DOO "VITINKA EKSPLOATACIJA"
7 Bijeljina
Biro
Zvornik
A.D."ZVORNIKPUTEVI"
Izradnja ostalih objekata
niskogradnje d. n.
3
20059.56
8 Bijeljina
Biro
Zvornik
AGENCIJA "DECOMERC"DRAGICEVIC RADOMIR
S.P.-ZVORNIK
Ostale pomoæne
djelatnosti u finansijskom
posredovanju, sem
osiguranja i penzionih
fondova
1
6686.52
9 Bijeljina
Biro
Lopare
DOO "SAS"
Ostala trgovina na malo
u nespecijalizovanim
prodavnicama
1
6686.52
Biro
DOO "MONTENEGROS"
Rogatica
Ostala trgovina na malo
u nespecijalizovanim
prodavnicama
2
13373.04
11 Bijeljina
Biro
Bijeljina
D.o.o. "KOVAÈNICA
SAKRAMENTSKI" Hase, Bijeljina
Kovanje, presovanje,
štancovanje i valjanje
metala; metalurgija praha
1
6686.52
12 Trebinje
Biro
Foèa
DOO "TEHNOGRADNJA"
Uklanjanje objekata
1
6686.52
13 Trebinje
Biro
Foèa
CENTAR ZA KULTURU I
INFORMISANJE
Ostalo obrazovanje, d. n.
3
20059.56
14 Trebinje
Biro
Foèa
JU TURISTICKA ORGANIZACIJA
OPSTINE FOCA
Regulisanje i doprinos
uspiješnijem poslovanju
privrede
3
20059.56
10
Istocno
Sarajevo
privrede
15 Trebinje
Biro
Foèa
JU DJECIJI VRTIC " CIKA JOVA ZMAJ Djelatnosti dnevne brige
" FOCA
o djeci
16 Trebinje
Biro
Foèa
UG "TRACAK NADE" FOCA
17 Bijeljina
Biro
Bijeljina
JU"VODE SRPSKE" Bijeljina
18 Bijeljina
Biro
Bijeljina
"EURO STIL MK" d.o.o. Bijeljina
19 Bijeljina
Biro
Bijeljina
D.o.o. "LALA I LAÆO" Bijeljina
20 Bijeljina
21 Bijeljina
Biro
Bijeljina
Biro
Bijeljina
4
26746.08
4
26746.08
2
13373.04
1
6686.52
trgovina na veliko
1
6686.52
D.o.o. "MOJIÆ" Bijeljina
trgovina na veliko
1
6686.52
"LEDER" D.O.O. Bijeljina
proizvodnja mesnih
proizvoda
1
6686.52
Djelatnosti ostalih
organizacija na bazi
uèlanjenja, d. n.
Regulisanje djelatnosti
javnih ustanova koje
obezbjeðuju zdravstvenu
zaštitu, obrazovanje,
Održavanje i popravka
motornih vozila
22 Prijedor
Biro
Kozarska "NIPAS" d.o.o. Kozarska Dubica
Dubica
Gajenje jezgrièastog i
koštunjavog voæa
2
13373.04
23 Bijeljina
Biro
Bijeljina
"BRAZDA PROMET" D.o.o. Donji
Magnojeviæ
Nespecijalizovana
trgovina na veliko
1
6686.52
24 Doboj
Biro
Doboj
JAVNA USTANOVA "DOM UCENIKA"
DOBOJ
Ostali smještaj
1
6686.52
25 Prijedor
Biro
*JELENA* D.O.O. KOZARSKA
Kozarska
DUBICA
Dubica
Proizvodnja mlinskih
proizvoda
1
6686.52
26 Bijeljina
Biro
Bijeljina
Predškolska ustanova Djeèiji vrtiæ
"Dragan i Zoran" Bijeljina
Djelatnosti dnevne brige
o djeci
1
6686.52
27 Bijeljina
Biro
Bijeljina
Univerzitet "BIJELJINA" Bijeljina
Visoko obrazovanje
1
6686.52
28 Prijedor
Biro
Kozarska *SIMIL* D.O.O. KOZARSKA DUBICA
Dubica
Trgovina na malo u
nespecijalizovanim
prodavnicama pretežno
prehrambenih proizvoda,
piæa i duvanskih
proizvoda
1
6686.52
29 Bijeljina
Biro
Bijeljina
D.o.o."DMS-COMPANY" Srednja
Èaðavica
Gajenje jezgrièastog i
koštunjavog voæa
2
13373.04
30 Bijeljina
Biro
Bijeljina
ADVOKAT VINKO LAZIC
Pravni poslovi
1
6686.52
31 Bijeljina
Biro
Bijeljina
"NECOMS-PROJECT" D.o.o. Bijeljina
Izgradnja stambenih i
nestambenih zgrada
1
6686.52
"DRAGSTES" D.o.o. Crnjelovo
trgovina na veliko
1
6686.52
SK ''MD KLINCI''
Ostale sportske
djelatnosti
1
6686.52
32 Bijeljina
33 Doboj
Biro
Bijeljina
Biro
Modrièa
34 Bijeljina
Biro
Bijeljina
JU "Javni fond za djeèiju zaštitu"
Djelatnosti obaveznog
socijalnog osiguranja
1
6686.52
35 Doboj
Biro
Doboj
"MVO INZENJERING" D.O.O. DOBOJ
Inženjerske djelatnosti i s
njima povezano tehnièko
savjetovanje
2
13373.04
Biro
JKP "RAD" d.o.o. Kalinovik
Kalinovik
Uvoðenje instalacija
vodovoda, kanalizacije,
gasa i instalacija za
grijanje i klimatizaciju
3
20059.56
37 Doboj
Biro
Modrièa
Trgovina na veliko
èvrstim, teènim i
gasovitim gorivima i
sliènim proizvodima
1
6686.52
38 Trebinje
Biro
JU TURISTICKA ORGANIZACIJA
Kalinovik OPSTINE KALINOVIK
Regulisanje i doprinos
uspiješnijem poslovanju
privrede
1
6686.52
Biro
JU Centar za socijalni rad Kalinovik
Kalinovik
Djelatnosti socijalnog
rada bez smještaja za
starija lica i lica s
invaliditetom
3
20059.56
40 Trebinje
Biro
PZ "GVOZNO" sa p.o. Kalinovik
Kalinovik
Uzgoj krava za
proizvodnju mlijeka
2
13373.04
41 Trebinje
Biro
"BLONDI" D.O.O. KALINOVIK
Kalinovik
Testerisanje i blanjanje
drveta (proizvodnja
rezane graðe);
impregnacija drveta
1
6686.52
42 Bijeljina
Biro
Bijeljina
Javno preduzeæe "VODE" Bijeljina
Izgradnja
hidrograðevinskih
objekata
1
6686.52
Biro
Bijeljina
Fond za penzijsko i invalidsko
osiguranje Republike Srpske Bijeljina
Djelatnosti obaveznog
socijalnog osiguranja
12
80238.24
D.o.o. "EKO" Bijeljina
Trgovina na malo u
nespecijalizovanim
prodavnicama pretežno
prehrambenih proizvoda,
piæa i duvanskih
proizvoda
1
6686.52
1
6686.52
36
39
43
Trebinje
Trebinje
Bijeljina
''IGMIN-MM'' d.o.o. Modrièa
44 Bijeljina
Biro
Bijeljina
45 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
"KPMG B-H" D.O.O. SARAJEVO POSLOVNA JEDINICA BANJA LUKA
Raèunovodstveni,
knjigovodstveni i
revizorski poslovi; poslovi
savjetovanja koji se
odnose na porez
46
Banja Luka
Biro
Banja
Luka
INSTITUT ZA GRADjEVINARSTVO
"IG" D.O.O. BANJA LUKA
Inženjerske djelatnosti i s
njima povezano tehnièko
savjetovanje
3
20059.56
47
Bijeljina
Biro
Bijeljina
"BOBAR BANKA" a.d. Bijeljina
Ostalo novèano
poslovanje
(posredovanje)
7
46805.64
Biro
Banja
Luka
"CISTOCA" A.D. BANJA LUKA
Prikupljanje neopasnog
otpada
1
6686.52
48 Banja Luka
49 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
Visoko obrazovanje
1
6686.52
50 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
MF BANKA A.D. BANJA LUKA (za
Banja Luku)
Ostalo novèano
poslovanje
(posredovanje)
1
6686.52
51 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
MF BANKA A.D. BANJA LUKA (za
Trebinje)
Ostalo novèano
poslovanje
(posredovanje)
1
6686.52
52 Prijedor
Biro Novi J.U."KULTURNO OBRAZOVNI
Grad
CENTAR"
Obrazovanje u oblasti
kulture
1
6686.52
Istocno
53
Sarajevo
Biro
I.Ilidža
2
13373.04
54 Prijedor
Biro Novi
J.P."RADIO NOVI GRAD"
Grad
Trgovina na malo
namještajem, opremom
za rasvjetu i ostalim
proizvodima za
Emitovanje radijskog
programa
2
13373.04
55 Bijeljina
Biro
D.O.O "PETROPROJEKT"
Bratunac
Proizvodnja furnira i
ostalih ploèa od drveta
2
13373.04
56 Prijedor
Biro Novi "NARODNA BIBLIOTEKA" NOVI
Grad
GRAD
Djelatnosti biblioteka i
arhiva
1
6686.52
57 Prijedor
Biro
Kozarska *ŠUMIL* d.o.o. Kozarska Dubica
Dubica
Izgradnja stambenih i
nestambenih zgrada
1
6686.52
58 Bijeljina
Biro
"PROGRES" DOO
Bratunac
Izgradnja stambenih i
nestambenih zgrada
1
6686.52
59 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
Trgovina na veliko
šeæerom, èokoladom i
proizvodima od šeæera
1
6686.52
60 Prijedor
Biro Novi LOKALNA AGENC. ZA RAZVOJ
Grad
OPST. NOVI GRAD
Regulisanje i doprinos
uspiješnijem poslovanju
privrede
1
6686.52
61 Prijedor
Biro Novi
J.U.DJ. VR."PCELICA MAJA"
Grad
Djelatnosti dnevne brige
o djeci
1
6686.52
62 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
Pravni poslovi
1
6686.52
63 Prijedor
Biro Novi POLJOPRIVREDNA ZADRUGA "
Grad
AGROJAPRA "
Gajenje žitarica (sem
pirinèa), mahunarki i
sjemenja uljarica
1
6686.52
Biro I. N. JP " ZAVOD ZA UDzBENIKE I
Sarajevo NASTAVNA SREDSTVA " A.D.
Ostala izdavaèka
djelatnost
5
33432.6
Gradski i prigradski
kopneni prevoz putnika
Djelatnosti stomatološke
prakse
1
6686.52
Istocno
Sarajevo
Biro
D.O.O. "PELIMKO"
Trebinje
Biro I. N. ZU stomatološka ambulanta "
Sarajevo STANOJEVIÆ " Istoèno Sarajevo
1
6686.52
Istocno
Sarajevo
Biro I. N. UNIVERZITET U ISTOCNOM
Sarajevo SARAJEVU
Visoko obrazovanje
1
6686.52
64
Istocno
Sarajevo
65 Trebinje
66
67
MDP "UPI" PO ISTOCNO SARAJEVO
D.O.O. "VENERA"
ZAJEDNICKA ADVOKATSKA
KANCELARIJA ADVOKAT ZORAN
BUBIC I ADVOKAT BOJANA DUKABUBIC, MILANA RAKICA 36, BANJA
LUKA
68
Istocno
Sarajevo
69 Doboj
Biro
Trnovo
HUMANITARNO UDRUZENJE
GRADjANA "ZENA TRNOVA"
Ostale djelatnosti
socijalnog rada bez
smještaja d. n.
1
6686.52
Biro
Modrièa
A.D."KOMO"
Proizvodnja obuæe
1
6686.52
Banja Luka
Biro
"MRKONJICPUTEVI" A.D. MRKONJIC Izgradnja puteva i
Mrkonjiæ
GRAD
autoputeva
Grad
2
13373.04
Istocno
Sarajevo
Biro I. N. JU "STUDENTSKI CENTAR" U
Sarajevo LUKAVICI
Ostali smještaj
1
6686.52
72
Banja Luka
Biro
Banja
Luka
,,OSIGURANJE AURA" A.D. BANJA
LUKA
Ostalo osiguranje
3
20059.56
73
Prijedor
Biro
Prijedor
"Arcelor Mittal Prijedor", d.o.o.Prijedor
Vaðenje ruda gvožða
7
46805.64
74
Prijedor
Biro
Prijedor
A.D."ELKER"
Proizvodnja
elektroinstalacionog
materijala
3
20059.56
75
Prijedor
Biro
Prijedor
PROIZ.USL.TRGOV. DRUS."INVING
INVEST"
3
20059.56
76
Banja Luka
Biro
Mrkonjiæ DOO "MG MIND"
Grad
2
13373.04
77
Istocno
Sarajevo
Biro I. N. KP " VIK" A.D. ISTOCNO
Sarajevo SARAJEVO
Kanalizacija
3
20059.56
Biro
Šipovo
,, STAZA -MM ,, DOO
Proizvodnja mlijeka,
mlijeènih proizvoda i sira
1
6686.52
70
71
78 Banja Luka
Trgovina na veliko
èvrstim, teènim i
gasovitim gorivima i
sliènim proizvodima
Trgovina na malo
elektriènim aparatima za
domaæinstvo u
specijalizovanim
prodavnicama
79
Doboj
Biro
Modrièa
JPU ''NASA RADOST'' MODRICA
Predškolsko obrazovanje
4
26746.08
80
Doboj
Biro
Modrièa
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
MODRICA
Ostale djelatnosti
socijalnog rada bez
smještaja d. n.
3
20059.56
81 Doboj
Biro
Modrièa
JU TO '' MODRICA '' MODRICA
Regulisanje i doprinos
uspiješnijem poslovanju
privrede
2
13373.04
Izradnja ostalih objekata
niskogradnje d. n.
1
6686.52
82
Istocno
Sarajevo
Biro I. N.
DOO "DOM-INVEST"
Sarajevo
Doboj
Biro
Modrièa
Javna zdravstvena ustanova Bolnica za
Djelatnosti bolnica
hroniènu psihijatriju Modrièa
2
13373.04
84 Doboj
Biro
Modrièa
D.O.O. '' MARTIÆ - INTER - CORP ''
Modrièa
Drumski prevoz robe
1
6686.52
Biro
Bileæa
AD "JUGOPREVOZ - BILECA " A.D.
BILECA
Ostali kopneni prevoz
putnika, d.n.
2
13373.04
Biro
Tesliæ
D.o.o. "VERDI" Sime Lozaniæa b.b.
Tesliæ
Proizvodnja obuæe
1
6686.52
1
6686.52
83
85
Trebinje
86 Doboj
87 Doboj
Biro
Modrièa
D.O.O. ''TESLA'' Modrièa
Trgovina na veliko
metalnom robom,
instalacionim
materijalom, ureðajima i
opremom za vodovod i
grijanje
88 Doboj
Biro
Tesliæ
"SLAVULJICA-PETROL" d.o.o. Donji
Ruževiæ bb, Tesliæ
Trgovina na veliko
žitaricama, sirovim
duvanom, sjemenjem i
stoènom hranom
1
6686.52
89
Istocno
Sarajevo
Biro I. N.
" CENTROTRANS " A.D.
Sarajevo
Gradski i prigradski
kopneni prevoz putnika
1
6686.52
90
Trebinje
Biro
Bileæa
"MLJEKARA PADjENI" DOO
Proizvodnja mlijeka,
mlijeènih proizvoda i sira
2
13373.04
91 Doboj
Biro
Tesliæ
A.D. "GRADITELJ"
Izgradnja stambenih i
nestambenih zgrada
1
6686.52
Istocno
92
Sarajevo
DOO"UNIS" INST.ZA EKO.ZAST.NA
Biro Pale
RADU I ZAST.OD POZ.
Ostalo istraživanje i
eksperimentalni razvoj u
prirodnim, tehnièkim i
tehnološkim naukama
1
6686.52
Biro
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD,
Mrkonjiæ
MRKONJIC GRAD
Grad
Ostale djelatnosti
socijalnog rada bez
smještaja d. n.
2
13373.04
1
6686.52
1
6686.52
93
Banja Luka
94 Doboj
Biro Brod
JU NARODNA BIBLIOTEKA "BRANKO Djelatnosti biblioteka i
COPIC" BROD
arhiva
95 Doboj
Biro Brod DOO "VIDIC-PETROL"
Trgovina na malo
motornim gorivima u
specijalizovanim
prodavnicama
96 Doboj
Biro
"BAJA SHOES" d.o.o. Derventa
Derventa
Proizvodnja obuæe
1
6686.52
97
Banja Luka
Biro
Banja
Luka
D.O.O. PROIZ. FARM. PROIZ.
"HEMOFARM"
Proizvodnja osnovnih
farmaceutskih proizvoda
3
20059.56
98
Trebinje
Biro
Bileæa
J.U.T.O.O.B.
Regulisanje i doprinos
uspiješnijem poslovanju
privrede
2
13373.04
Testerisanje i blanjanje
drveta (proizvodnja
rezane graðe);
impregnacija drveta
1
6686.52
99 Prijedor
Biro Novi
D.O.O."LIGNO-PROGRES"
Grad
100 Banja Luka
Biro
Šipovo
,,FAS,, D.O.O. SIPOVO
Proizvodnja ambalaže od
drveta
1
6686.52
101 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
"AQUARIUS" d.o.o. BANJA LUKA
Agencije za reklamu i
propagandu
1
6686.52
102 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
APIF
Obrada podataka,
hosting i pripadajuæe
djelatnosti
2
13373.04
103 Trebinje
Biro
Foèa
"PAVGORD" D.O.O.
Testerisanje i blanjanje
drveta (proizvodnja
rezane graðe);
impregnacija drveta
1
6686.52
104 Trebinje
Biro
Trebinje
"PLATANI" D.O.O. TREBINJE
Hoteli i slièan smještaj
1
6686.52
105 Banja Luka
Biro
KOMUNALNO PREDUZECE "PARK"
Mrkonjiæ
AD
Grad
Prikupljanje,
preèišæavanje i
snabdijevanje vodom
1
6686.52
106 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
J.Z.U. ,,DOM ZDRAVLJA"
Djelatnosti specijalistièke
medicinske prakse
2
13373.04
107 Doboj
Biro
Modrièa
Javna ustanova ''Razvojna agencija
opštine Modrièa'' Modrièa
Regulisanje i doprinos
uspiješnijem poslovanju
privrede
4
26746.08
108 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
"CONFIDA REVIZIJA BANJA LUKA"
d.o.o. Banja Luka
Raèunovodstveni,
knjigovodstveni i
revizorski poslovi; poslovi
savjetovanja koji se
odnose na porez
1
6686.52
109 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
"HIDRO-KOP" DOO
Izgradnja
hidrograðevinskih
objekata
2
13373.04
110 Trebinje
Biro
Bileæa
JU "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR" Rad sportskih objekata
1
6686.52
111 Trebinje
Biro
Nevesinj KUD "NEVESINJE" NEVESINJE
e
Ostale zabavne i
rekreativne djelatnosti
1
6686.52
112 Trebinje
Biro
Nevesinj "EURO - LINE" D.O.O. NEVESINJE
e
Drumski prevoz robe
1
6686.52
113 Trebinje
Biro
Trebinje
ZU "STOMATOLOSKA AMBULANTA
TOMANOVIC" TREBINJE
Djelatnosti stomatološke
prakse
1
6686.52
Biro
Banja
Luka
JP ,,PUTEVI RS" D.O.O. BANJA
LUKA
Ostalo novèano
poslovanje
(posredovanje)
4
26746.08
114 Banja Luka
115 Banja Luka
116 Trebinje
Biro
Banja
Luka
JU ,,CENTAR ZA SOCIJALNI RAD,,
BANJA LUKA
Ostale djelatnosti
socijalnog rada bez
smještaja d. n.
1
6686.52
Biro
Bileæa
JAVNA USTANOVA ZA
PREDSKOLSKO VASPITANJE I
OBRAZOVANJE "BUDUCNOST"
BILECA
Predškolsko obrazovanje
2
13373.04
1
6686.52
117 Prijedor
Biro
VOCNJAK *RIJEKA*, TEPIC DUSKO, Gajenje jezgrièastog i
Kozarska
S.P. KOZARSKA DUBICA, MEDjEDjA koštunjavog voæa
Dubica
118 Prijedor
Biro
PROIZVODNO-USLUZNA
Kozarska DJELATNOST *BIT* MARELJ
Dubica
BOGDAN S.P. KOZARSKA DUBICA
Raèunovodstveni,
knjigovodstveni i
revizorski poslovi; poslovi
savjetovanja koji se
odnose na porez
1
6686.52
119 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
Djelatnosti privatne
zaštite
1
6686.52
120 Banja Luka
Biro
"MINEA" d.o.o. Gradiška
Gradiška
Trgovina na veliko
kafom, èajem, kakaom i
zaèinima
1
6686.52
121 Banja Luka
Biro
ZTR "KIP" s.p. Nebojša Beuk
Gradiška
1
6686.52
1
6686.52
122 Doboj
Biro
Modrièa
"ALPHA - SECURITY" D.O.O.
ZTR ''VUCIJAK'', GORAN PETROVIC
S.P., SJEDISTE JE U MODRICI
Proizvodnja talasaste
hartije i kartona i
ambalaže od hartije i
kartona
Proizvodnja hljeba,
peciva, svježe tjestenine
i kolaèa
123 Bijeljina
Biro
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Srebrenic
SREBRENICA
a
Djelatnosti socijalne
zaštite u ustanovama sa
smještajem
1
6686.52
124 Prijedor
Biro
Kozarska *MLIJEKOPRODUKT* D.O.O
Dubica
Proizvodnja mlijeka,
mlijeènih proizvoda i sira
1
6686.52
Biro
Banja
Luka
Ostalo novèano
,,BANKA SRPSKE" A.D. BANJA LUKA poslovanje
(posredovanje)
5
33432.6
Biro
Prnjavor
Proizvodnja dvopeka i
ZANATSKO -TRGOVINSKA RADNJA
keksa; proizvodnja trajnih
"GALA SLAST" GALIC NEBOJSA,S.P.
peciva, kolaèa i sliènih
PRNJAVOR
proizvoda
1
6686.52
Biro
I.Ilidža
KLUB ZA DJECU "NOVA RADOST"
Djelatnosti dnevne brige
o djeci
1
6686.52
128 Doboj
Biro
Modrièa
ZU " MENTHA" Modrièa
Apoteke
1
6686.52
129 Bijeljina
Biro
Srebrenic DJECIJE OBDANISTE "POLETARAC" Predškolsko obrazovanje
a
1
6686.52
Trgovina na malo u
nespecijalizovanim
prodavnicama pretežno
prehrambenih proizvoda,
piæa i duvanskih
2
13373.04
125 Banja Luka
126 Banja Luka
127
Istocno
Sarajevo
130 Trebinje
Biro
Trebinje
"BONITA" D.O.O. TREBINJE
131 Trebinje
Biro
Trebinje
132 Bijeljina
133
Istocno
Sarajevo
134 Trebinje
Sjeèenje, oblikovanje i
obrada kamena
1
6686.52
Biro
NARODNA BIBLIOTEKA
Srebrenic
SREBRENICA
a
Djelatnosti biblioteka i
arhiva
1
6686.52
Biro Pale DOO "PANIFLEKS"
Prerada i konzervisanje
mesa
2
13373.04
2
13373.04
Biro
Trebinje
DOO "DINECO"
ZDRAVSTVENA USTANOVA
Apoteke
"APOTEKA BELLADONNA" TREBINJE
135 Banja Luka
Biro
JU DJECIJI VRTIC "MILJA
Mrkonjiæ
DjUKANOVIC" MRKONJIC GRAD
Grad
Predškolsko obrazovanje
1
6686.52
136 Trebinje
Biro
Trebinje
AKCIONARSKO DRUSTVO
"KOMUNALNO" TREBINJE
Prikupljanje neopasnog
otpada
1
6686.52
137 Trebinje
Biro
Trebinje
"PUT INZENJERING" D.O.O.
TREBINJE
Inženjerske djelatnosti i s
njima povezano tehnièko
savjetovanje
1
6686.52
138 Banja Luka
Biro
Laktaši
Proizvodnja ureðaja za
"KALDERA COMPANY" d.o.o. Laktaši distribuciju i kontrolu
elektriène energije
3
20059.56
"PODRUMI VUKOJE 1982" D.O.O.
TREBINJE
1
6686.52
1
6686.52
139 Trebinje
140 Trebinje
Biro
Trebinje
Biro
Trebinje
"CEROVAC" D.O.O. TREBINJE
Proizvodnja vina od
grožða
Obrazovanje u oblasti
kulture
141 Trebinje
Biro
Trebinje
"CENTAR CAMBRIDGE" S.P.
Ostalo obrazovanje, d. n.
2
13373.04
142 Trebinje
Biro
Trebinje
OMLADINSKI ODBOJKASKI KLUB
"LEOTAR" TREBINJE
Djelatnosti sportskih
klubova
1
6686.52
143 Trebinje
Biro
Foèa
"SRBINJEPUTEVI" D.O.O. FOCA
Izgradnja puteva i
autoputeva
2
13373.04
144 Trebinje
Biro
Foèa
NRMU D.O.O.. MILJEVINA
Vaðenje lignita
2
13373.04
145 Bijeljina
Biro
Bijeljina
"BODAXCO-IMPEX" D.o.o. Bijeljina
Proizvodnja hljeba,
peciva, svježe tjestenine
i kolaèa
2
13373.04
146 Bijeljina
Biro
Bijeljina
DOO "HORTIKULTURA
MILOVANOVIC" BIJELJINA
Gajenje sadnog
materijala i ukrasnih
biljaka
1
6686.52
147 Bijeljina
Biro
Bijeljina
ADVOKATSKA KANCELARIJA LUKIC pravni poslovi
1
6686.52
148 Banja Luka
Biro
Èelinac
JU DJECIJI VRTIC "NEVEN"
Predškolsko obrazovanje
1
6686.52
Biro
Zvornik
D.O.O. "EUROGRAFIKA"
Proizvodnja ostalih
proizvoda od hartije i
kartona
2
13373.04
149 Bijeljina
150 Banja Luka
Biro
Èelinac
JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
Ostale djelatnosti
socijalnog rada bez
smještaja d. n.
1
6686.52
"BRAZDA PRODUKT" d.o.o. Srbac
Trgovina na malo
cvijeæem, sadnicama,
sjemenom, ðubrivom,
kuænim ljubimcima i
hranom za kuæne
ljubimce u
specijalizovanim
prodavnicama
1
6686.52
151 Banja Luka
Biro
Srbac
152 Trebinje
Biro
"DAMJANAC COMPANY" D.O.O.
Nevesinj
NEVESINJE
e
Veterinarske djelatnosti
1
6686.52
153 Banja Luka
Biro
Laktaši
D.O.O. "LAV"
Drumski prevoz robe
1
6686.52
154 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
JU SLUZBENI GLASNIK RS
Izdavanje novina
3
20059.56
155 Bijeljina
Biro
Miliæi
D.O.O."SAVOX"
Testerisanje i blanjanje
drveta (proizvodnja
rezane graðe);
impregnacija drveta
1
6686.52
156 Trebinje
Biro
Bileæa
J.P. " KOMUS " AD BILECA
Prikupljanje neopasnog
otpada
1
6686.52
Biro I. N.
" OPTIKUM " D.O.O.
Sarajevo
Elektroinstalacioni
radovi
2
13373.04
Biro
Laktaši
Proizvodnja ostalih
gotovih proizvoda od
metala, d. n.
1
6686.52
157
Istocno
Sarajevo
158 Banja Luka
"VENDOM" d.o.o. Laktaši
Istocno
159
Sarajevo
Biro I. N. "TOPLANE - INS " A.D. ISTOCNO
Sarajevo SARAJEVO
Trgovina na veliko
èvrstim, teènim i
gasovitim gorivima i
sliènim proizvodima
2
13373.04
160 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
Sudske i pravosudne
djelatnosti
3
20059.56
Kazneno popravni zavod Banja Luka
161 Doboj
Biro Brod "BROD PROMET" D.O.O. BROD
Nespecijalizovana
trgovina na veliko
hranom, piæima i
duvanom
1
6686.52
162 Bijeljina
Biro
Zvornik
Ostala trgovina na malo
novim proizvodima u
specijalizovanim
prodavnicama
1
6686.52
163 Doboj
Biro
SZR "VINJETA",STANCIC
Derventa UROS,S.P.,DERVENTA
Ostalo štampanje
1
6686.52
164 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
UDRUZ.ZA PODRS. POROD.LIC.I
ZAJED. U MENT.ZDRAVLJU
"ZAJEDNO"
Djelatnosti ostalih
organizacija na bazi
uèlanjenja, d. n.
1
6686.52
165 Banja Luka
Biro
Laktaši
"PROJEKT-INŽINJERING" d.o.o.
Arhitektonske djelatnosti
1
6686.52
D.O.O. ''ZVORNICANKA''
166 Bijeljina
Biro
Zvornik
J.P. "REGIONALNA DEPONIJA"
Obrada i odlaganje
neopasnog otpada
2
13373.04
167 Trebinje
Biro
Bileæa
JU "CENTAR ZA INFORMISANJE"
BILECA
Emitovanje radijskog
programa
1
6686.52
Biro
"NTP" a.d.
Rogatica
Proizvodnja ostalih
dijelova i pribora za
motorna vozila
1
6686.52
169 Trebinje
Biro
JZU "DOM ZDRAVLJA NEVESINJE"
Nevesinj
NEVESINJE
e
Djelatnosti opšte
medicinske prakse
1
6686.52
170 Banja Luka
Biro
Mrkonjiæ "ZIDART" D.O.O. MRKONJIC GRAD
Grad
Izgradnja stambenih i
nestambenih zgrada
1
6686.52
171 Banja Luka
Biro
Laktaši
ZAJEDNICKA-ORTACKA
PROIZVODNA RADNJA "BELADONA", Proizvodnja sokova od
VL. RODIC GOJKO I RODIC DUSAN, voæa i povræa
S.P. LAKTASI
1
6686.52
Biro
Bileæa
JP "Preèistaè otpadnih voda" d.o.o.
Bileæa
Kanalizacija
2
13373.04
173 Banja Luka
Biro
Srbac
ZDRAVSTVENA USTANOVA "Dr
GOLIÆ" SRBAC
Apoteke
1
6686.52
174 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
JU "MUZEJ SAVREMENE
UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE"
Djelatnosti muzeja
1
6686.52
175 Banja Luka
Biro
Kotor
Varoš
D.V. "LARISA SUGIC"
Predškolsko obrazovanje
1
6686.52
176 Doboj
Biro
"GEOKOP" D.O.O. DERVENTA
Derventa
Inženjerske djelatnosti i s
njima povezano tehnièko
savjetovanje
1
6686.52
Biro
I.Ilidža
Izgradnja stambenih i
nestambenih zgrada
1
6686.52
Biro
Mrkonjiæ D.O.O."MG DOMINO"
Grad
Testerisanje i blanjanje
drveta (proizvodnja
rezane graðe);
impregnacija drveta
1
6686.52
179 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
ADVOKATSKA KANCELARIJA
BRANISLAV RAKIC
Pravni poslovi
1
6686.52
180 Banja Luka
Biro
Laktaši
"GRAFOMARK" d.o.o. Laktaši
Ostalo štampanje
1
6686.52
181 Prijedor
Biro
Prijedor
"RUDPROM" d.o.o. Prijedor
Inženjerske djelatnosti i s
njima povezano tehnièko
savjetovanje
3
20059.56
182 Doboj
Biro
AD "KOMUNALAC"
Derventa
Prikupljanje,
preèišæavanje i
snabdijevanje vodom
2
13373.04
183 Banja Luka
Biro
Laktaši
"ITALY LEATHER" d.o.o. Laktaši
Štavljenje i obrada kože;
dorada i bojenje krzna
1
6686.52
184 Prijedor
Biro
Prijedor
J.P. "ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA" Arhitektonske djelatnosti
1
6686.52
185 Bijeljina
AD.VETERINARSKA
Biro
Srebrenic STANICA,,SREBRENICA,,SREBRENI Veterinarske djelatnosti
CA
a
1
6686.52
168
Istocno
Sarajevo
172 Trebinje
177
Istocno
Sarajevo
178 Banja Luka
D.O.O. "AKVAMONTMERC"
PROIZVODNO TRGOVINSKA
RADNJA "PEKARA BLAGOJEVIC"
VL. VJEKOSLAV BLAGOJEVIC S.P.
LAKTASI
Proizvodnja hljeba,
peciva, svježe tjestenine
i kolaèa
1
6686.52
187 Bijeljina
Biro
Miliæi
P.T.U.Z. "ZANUM"
Ostala trgovina na malo
prehrambenim
proizvodima u
specijalizovanim
prodavnicama
1
6686.52
188 Prijedor
Biro
Prijedor
ZU Apoteka "URIJE" Prijedor
Trgovina na veliko
farmaceutskim
proizvodima
1
6686.52
Biro
I.Ilidža
DOO "ERMEX"
Ostalo štampanje
1
6686.52
190 Trebinje
Biro
Trebinje
ADVOKATSKA KANCELARIJA
PREEDRAG IVANKOVIC
Sudske i pravosudne
djelatnosti
1
6686.52
191 Trebinje
Biro
Trebinje
REGULATORNA KOMISIJA ZA
ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE
Regulisanje i doprinos
uspiješnijem poslovanju
privrede
1
6686.52
192 Trebinje
Biro
Trebinje
"ELMAR" D.O.O. TREBINJE
Proizvodnja eteriènih ulja
1
6686.52
193 Trebinje
Biro
Trebinje
"SRNA" DOO TREBINJE
Veterinarske djelatnosti
1
6686.52
186 Banja Luka
Biro
Laktaši
189
Istocno
Sarajevo
194
Istocno
Sarajevo
PREDUZECE ZA
Biro Pale PROIZVOD.PROMET I
USLUGE"MILKUS" D.O.O.
Reciklaža (prerada)
razvrstanih materijala
1
6686.52
195
Istocno
Sarajevo
Biro
Sokolac
Veterinarske djelatnosti
1
6686.52
196
Istocno
Sarajevo
Biro Pale "SP STONE" d.o.o.
Sjeèenje, oblikovanje i
obrada kamena
1
6686.52
197
Istocno
Sarajevo
Biro Pale DJECIJI CENTAR "BUBA-MARA"
Predškolsko obrazovanje
1
6686.52
198
Istocno
Sarajevo
Biro
Sokolac
Djelatnosti stomatološke
prakse
1
6686.52
199
Istocno
Sarajevo
Biro
D.O.O."TERMAG"
Rogatica
Hoteli i slièan smještaj
1
6686.52
200
Istocno
Sarajevo
Biro Pale
Apoteke
1
6686.52
201
Istocno
Sarajevo
"GEO-VUKSANOVIC",VLASNIK
Biro Pale VUKSANOVIC SAVO,S.P.,PALE
GEOMETAR
Inženjerske djelatnosti i s
njima povezano tehnièko
savjetovanje
1
6686.52
202
Istocno
Sarajevo
Biro Pale SMUCARSKI KLUB "SARAJEVO"
Djelatnosti sportskih
klubova
1
6686.52
Biro
I.Ilidža
Raèunovodstveni,
knjigovodstveni i
revizorski poslovi; poslovi
savjetovanja koji se
odnose na porez
1
6686.52
Istocno
203
Sarajevo
AKCIONARSKO DRUSTVO
VETERINARSKA STANICA
PZU STOMATOLOSKA AMBULANTA
"M 3"
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
APOTEKA "PALE"
" SAVONS " D.O.O.
204 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
SAVEZ SLIJEPIH REPUBLIKE
SRPSKE
Djelatnosti ostalih
organizacija na bazi
uèlanjenja, d. n.
1
6686.52
205 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
D.O.O. "ENERGETIK"
Inženjerske djelatnosti i s
njima povezano tehnièko
savjetovanje
1
6686.52
Biro
Rudo
UDRUZENJE ZA POMOC LIC.SA
POS.POTR. "NADA"
Djelatnosti ostalih
organizacija na bazi
uèlanjenja, d. n.
1
6686.52
1
6686.52
206
Istocno
Sarajevo
207
Istocno
Sarajevo
Biro
Rudo
DOO "S-PRODUKT"
Trgovina na malo u
nespecijalizovanim
prodavnicama pretežno
prehrambenih proizvoda,
piæa i duvanskih
proizvoda
208
Istocno
Sarajevo
Biro
Sokolac
AKCIONARSKO DRUSTVO ZA
ODRZAVANJE "ROMANIJAPUTEVI"
Izgradnja puteva i
autoputeva
1
6686.52
209
Istocno
Sarajevo
Biro Pale D.O.O."CD-INVEST"
Trgovina na veliko
hemijskim proizvodima
1
6686.52
210
Istocno
Sarajevo
JAVNA USTANOVA ZA KULTURU I
Biro Pale SPORT"KULTURNO-SPORTSKI
CENTAR" PALE
Obrazovanje u oblasti
kulture
1
6686.52
211 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
ĐAKIĆ ILIJA- "ADVOKATSKA
KANCELARIJA"
Pravni poslovi
3
20059.56
212 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
Djelatnosti pružanja
"EURO-EXPRESS" D.O.O. Banja Luka ostalih poštanskih i
kurirskih usluga
3
20059.56
213 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
"DG LABS" d.o.o. Banja Luka
Arhitektonske djelatnosti
3
20059.56
Biro SamacVenera - prom d.o.o.
Prevoz
1
6686.52
215 Trebinje
Biro
Trebinje
NARODNA BIBLIOTEKA TREBINJE
Djelatnosti biblioteka i
arhiva
2
13373.04
216 Bijeljina
Biro
Bijeljina
"DASTO-SEMTEL" D.o.o. Bijeljina
Djelatnosti bežiène
telekomunikacije
1
6686.52
D.o.o. "Royal Pet Co" Velika Obarska,
Bijeljina
Trgovina na malo
cvijeæem, sadnicama,
sjemenom, ðubrivom,
kuænim ljubimcima i
hranom za kuæne
ljubimce u
specijalizovanim
prodavnicama
1
6686.52
214 Doboj
217 Bijeljina
Biro
Bijeljina
218 Banja Luka
Biro
Banja
Luka
"BOND" D.O.O. BANJA LUKA
Djelatnosti privatne
zaštite
1
6686.52
219 Bijeljina
Biro
Bijeljina
DOO "TELRAD"
Izradnja ostalih objekata
niskogradnje d. n.
1
6686.52
220 Bijeljina
Biro
Bijeljina
A.D. "KOMUNALAC" Bijeljina
Prikupljanje neopasnog
otpada
1
6686.52
221 Bijeljina
Biro
Bijeljina
"TEREX - INŽENJERING" D.o.o.
Bijeljina
Izradnja ostalih objekata
niskogradnje d. n.
1
6686.52
222
Istocno
Sarajevo
Biro I. N.
Energoinvest EeOp d.o.o.
Sarajevo
Proizvodnja ureðaja za
distribuciju i kontrolu
elektriène energije
4
26746.08
223
Istocno
Sarajevo
Biro I. N.
" AGARICUS" d.o.o.
Sarajevo
Gajenje žitarica (sem
pirinèa), mahunarki i
sjemenja uljarica
1
6686.52
Biro
Trebinje
Proizvodnja filmova,
video filmova i
televizijskog programa
1
6686.52
224 Trebinje
DOO "STIJENA HERC"
Download

ОВДЕ