`
Asocijacija Kosovskih Opština
Izveštaj sa sastanka Kolegijuma pravnih službenika u opštinama Republike
Kosova
__________________________________________________________________
Za:
direktore /pravne službenike opština
Od:
Shqipe Arifaj – pravna službenica AKO-a
Kopije:
g-din Sazan Ibrahimi – izvršni direktor AKO-a
Dana :
23 februar 2011
Predmet: Izveštaj sa prvog sastanka Kolegijuma pravnih službenika
______________________________________________________________________________
23 februar 2011, Sala Skupštine opštine Uroševac
Ulica ”Gustav Mayer” br.5, te.038/245-732;245-734;245-735 fax.038-245-733
www.komunat-ks.net
Page 1
UVOD
Asocijacija Kosovskih Opština ( AKO) organizovala je prvi sastanak Kolegijuma pravnih službenika opština
Republike Kosova AKO-a za 2011 godinu.
Cilj sastanka sednica pravnih službenika, kako bi se razmotro izveštaj o radu za 2011 godinu, izbor novog
predsedništva Kolegijuma, plan rada za 2011 godinu, kao i ostala pitanja koja su deo rada KPS-a.
Ovom sastanku prisustvovalo je nekoliko pravnih službenika opština i pravna službenica AKO-a Shqipe
Arifaj .
SADRŽAJ
Sastanak je otvorio i predvodio predsedavajući KPS-a Agim Salihu, koji je najpre pozdravio službenike
opštine Uroševac kao domaćina sastanka i sve prisutne na poseban način g-din Bajrush Xhemaili
predsednika AKO-a i ujedno gradonačelnika opštine Uroševac koji je i dobio reč – Došao sam da vas
pozdravim jer ste poseban kolegijum i veoma važan za opštine. Od vas zavise mnoge odluke i vaša reč je
predposlednja reč. Kolegijumi su formirani da bi se povećao kvalitet po opštinama i predstavljamo
model za region, pošto su se kolegijumi pokazali veoma uspešnim. Ja vam želim srećan rad i uspeha.
Nakon pozdravne reči g-din Xhemaili, sastanak je nastavljen sa uobičajenim tokom, od g-din Salihu koji
je nakon toga podneo dnevni red:
1. Razmatranje izveštaja sa prošle sednice;
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu za 2010 godinu;
3. Usvajanje predloga pravilnika o radu KPS-a;
4. Izbor predsedništva KPS-a;
5. Usvajanje plana rada za 2011 godinu-određivanje dva prioriteta i
6. Razno.
Prva tačka: Razmatranje izveštaja sa prošlog sastanka
Usvojen je bez jedne primedbe .
Druga tačka: Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu za 2010 godinu
G-din A.Salihu – U izveštaju su obuhvaćeni tačke koje su diskutovane tokom pet sastanaka KPS-a tokom
2010 godine kao i preporuke koje su proizišle sa ovih sastanaka, nakon toga dokumenta koja su proizišla
kao proizvodi KPS-a kao i ostale aktivnosti koje smo imali sa partnerima AKO-a. U izveštaju nismo ulazili
u detalje, iako mi znamo da neki službenici nisu mogli da prisustvuju sastancima zbog tehničkih razloga i
zbog nedovljne podrške od rukovodećih opštinskih struktura, međutim izveštaj o radu se smatra
doprinos svih članova KPS-a.
Nakon toga je diskutovala i gđa Qerime Koci – koja je više govorila o načinu organizovanja sastanaka i
neka tehnička pitanja, pitanja na koja je odgovorila pravna službenica AKO-a.
Ulica ”Gustav Mayer” br.5, te.038/245-732;245-734;245-735 fax.038-245-733
www.komunat-ks.net
Page 2
Za izveštaj o radu je diskutovao i g-din Hevzi Matoshi – koji je istakao da u izveštaju o radu je
obuhvaćen i stručan rad svih nas. U planu rada za 2011 godinu trebaju se obuhvatiti aktivnosti koje se
nisu mogle realizovati za 2010 godinu, i doprinos svih članova je rad koji je obavio KPS tokom 2010
godine neko više neko manje.
Izveštaj o radu KPS-a za 2010 godinu usvojen je jednoglasno.
Treća tačka: Usvajanje predloga pravilnika o radu KPS-a
G-din A.Salihu – Nacrt- pravilnika o radu je urađen od jedne grupe pravnika koje je odredila AKO i ovaj
nacrt je prezentovan svim kolegijumima dakle isti je za sve, ali mi možemo uraditi dopune kada to
vidimo potrebnim.
Gđa Drita Hashani- dala je primedbe na član 10, ne treba da budu odluke ili preporuke, nakon toga gdin Flamur Vula, d podneo je primedbu u preambuli pravilnika, g-din Faik Gashi podneo je primedbu na
rok mandata predsedništva da ne bude četiri godine već dve godine kao i da se redosled promeni na
prvoj stranici pravilnika.
G-din A.Salihu – Obrazložljive primedbe ćemo inkorporirati u pravilniku i na narednom sastanku će vam
se prezentovati i nakon toga ćemo usvojiti.
Pika e katërtë: Zgjedhja e kryesisë së KZL-së
G-din A.Salihu – Prema pravilniku o radu, treba se izabrati novo predsedništvo Kolegijuma , dakle
zahtevam od vas da započnete sa predlozima, za članove predsedništva.
Nakon predloga i glasanja od članova KPS-a izabrano je predsedništvo KPS-a:
1. Agim Salihu, šef pravne kancelarije opština Priština - predsednik Kolegijuma;
2. Hevzi Matoshi, šef pravne kancelarije opština Gnjilane – zamenik predsedavajućeg Kolegijuma;
3. Drita Hashani, pravna službenica opština Obilić- član predsedništva Kolegijuma;
4. Bajrush Laqi, pravni službenik opština Eljez Hana – član predsedništva Kolegijuma;
5. Mesto rezervisano za nove opštine;
Četvrta tačka: Usvajanje plana rada za 2011 godinu-određivanje dva prioriteta
G-din A.Salihu – Od službenika AKO-a pripremljen je jedan model plan za sve kolegjiume na osnovu
Strategije AKO-a i plan rada AKO-a, nakon toga mi određujemo dva prioriteta za 2011 godinu, ciljeve i
aktivnosti koje ćemo razviti tokom šest sastanaka koje trebamo održati u 2011 godini.
Od svih službenika bilo je predloga od g-din Avni Hoda, g-din Ali Shala, gđa Drita Hashani, g-din Hevzi
Matoshi, g-din Agim Salihu, g-din Guri, g-din Faik Gashi i zahtev šta imaju potrebe da diskutuju i šta je
potrebno za opštine i određeni su prioriteti, ciljevi i aktivnosti za KPS.
Deo ove tačke jeste dodatni dokument ovog izveštaja - Godišnji plan za 2011 godinu za KPS
Ulica ”Gustav Mayer” br.5, te.038/245-732;245-734;245-735 fax.038-245-733
www.komunat-ks.net
Page 3
PREPORUKE

Da se organizuje jedan sastanak KPS-a zajedno sa kadrovskim rukovodiocima opština, kako
bi se diskutovalo o Zakonu civilne službe i o Zakonu o platama;

Osim redovnih sastanaka predviđenih u planu rada, da se održe i ostali sastanci prema
potrebi;

Da se kontaktira sa odgovarajućim ministarstvima za regulisanje pozicije pravnih službenika
po opštinama;
Ulica ”Gustav Mayer” br.5, te.038/245-732;245-734;245-735 fax.038-245-733
www.komunat-ks.net
Page 4
Download

Asocijacija Kosovskih Opština Izveštaj sa sastanka Kolegijuma