Preduzeće za elektroniku i telekomunikacije BB Elektronik d.o.o.
Republika Srbija, Voganj (Ruma) Rumska 161, 22429
MB 08279446
PIB 100779590
Tel: 022 / 431 - 432
e-mail: [email protected]
Kontakt osoba: Aleksandar Harasti
OBRAZAC JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA
Ovim putem izjavljujem da jednostrano raskidam dole opisani ugovor o kupovini robe na daljinu koji je
zaključen sa Preduzećem za elektroniku i telekomunikacije BB Elektronik d.o.o. Voganj, Rumska 161
(dalje: BBelektronik).
Podaci o ugovoru
Broj. narudžbenice
Dan prijema narudžbenice
Dan prijema robe
Podaci o kupcu:
Ime
Prezime
Grad/Mesto
Ulica i broj
Kontakt telefon
e-mail
Ugovor želim da raskinem iz sledećeg razloga /navođenje razloga nije obavezno/:________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Svestan sam da ću snositi troškova povraćaja robe BBelektroniku kao i da sam dužan da u roku od 14
dana od dana slanja ovog obrasca vratim robu koju sam kupio po gore navedenom ugovoru.
Ovaj obrazac je poslat BBelektroniku dana ______________/upisati dan kada ćete poslati ovaj
obrazac/.
Potpis kupca
_________________________
Napomene:
- Ovaj obrazac se koristi samo za jednostrani raskid ugovora na koji kupac ima pravo u roku od
14 dana od prijema robe;
- Roba koja se vraća mora biti upakovana u originalno pakovanje
- Dužni ste da zajedno sa robom pošaljete i račun koji potvrđuje da ste kupili robu koju vraćate.
- Ovaj dokument dostaviti lično ili preporučenom poštom na našu adresu
Download

obrazac_za_jednostrani_raskid_ugovora.pdf (Tip dokumenta: pdf