Lovćen Osiguranje AD je prva osiguravajuća kuća u Crnoj Gori.
Pod sadašnjim imenom posluje od 1979. godine. Kao nastavljač
duge tradicije osiguranja, jedino je osiguravajuće društvo u
Crnoj Gori koje se bavi svim vrstama osiguranja. Zahvaljujući
kontinuiranom usavršavanju poslovanja i radnih procesa,
po ostvarenoj premiji, kapitalu i tržišnom učešću, lider je na
crnogorskom tržištu osiguranja.
Lovćen Osiguranje AD je članica Triglav Grupe.
Triglav Grupa je međunarodna korporacija osnovana u Sloveniji
sa tradicijom od 1900. godine. Danas pored Slovenije posluje
u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Srbiji, Crnoj
Gori, Makedoniji i Češkoj.
Sačinjena je od tri stuba:
osiguranja
upravljanja imovinom i
bankarstva.
Osiguranje je ključni stub Grupe, koje je sinonim za sigurnost,
stabilnost i brzu isplatu šteta.
Uvjereni smo da svojim znanjem na području osiguranja,
klijentima na domaćem i tržištima iz okruženja možemo
ponuditi proizvode i usluge koje će zadovoljiti njihove životne
i poslovne ciljeve.
Moć nam daju naš kapital, klijenti sa kojima smo ostvarili
dugogodišnje poslovne odnose, kao i saradnja sa najvećim
reosiguravajućim kućama u svijetu.
Filijale i poslovnice
Podgorica
Herceg Novi
Slobode 13A, 81000 Podgorica
Hotel Metalurg, 85340 Igalo
tel: 020 404 404
tel: 031 330 400
Marka Miljanova 29, 81000 Podgorica
tel: 020 411 524
Bijelo Polje
III Sandžačke bb, 84000 Bijelo Polje
Bar
tel: 050 487 005
Jovana Tomaševića 27, 85000 Bar
tel: 030 317 319
Mojkovac
Mališe Damjanovića bb, 84205 Mojkovac
Ulcinj
tel: 050 472 360
Majke Tereze bb, 85360 Ulcinj
tel: 030 412 579
Pljevlja
Kralja Petra 36
Danilovgrad
tel: 052 322 259
Sava Burića bb, 81410 Danilovgrad
tel: 020 813 242
Žabljak
Kolašin
Trg Vukmana Krušćića T-3, 81210 Kolašin
tel: 020 865 906
Cetinje
Dečanska 2, 81250 Cetinje
tel: 041 230 180
Narodnih heroja bb, 84220 Žabljak
tel: 052 361 441
Berane
Polimska 9, 84300 Berane
tel: 051 231 239
Andrijevica
Branka Deletića bb, 84320 Andrijevica
tel: 051 243 080
Tuzi
Tuzi bb, 81206 Tuzi
tel: 020 512 490
Rožaje
Nikšić
Ivana Milutinovića 4, 83400 Nikšić
tel: 040 213 404
Plužine
Zgrada Opštine, 81435 Plužine
tel: 040 271 155
Maršala Tita bb, 84310 Rožaje
tel: 051 271 869
Plav
Čaršijska bb, 84325 Plav
tel: 051 251 432
Šavnik
81450 Šavnik
tel: 040 266 002
Kotor
Šuranj bb, 85330 Kotor
tel: 032 301 999
Budva
13 jul 1, 85310 Budva
tel: 033 403 596
Tivat
Palih boraca bb, 85320 Tivat
tel: 032 670 530
Lovćen Osiguranje AD
Slobode 13 A
81000 Podgorica
+382 20 404 404
[email protected]
1€/m2 za
osiguranje
kuće ili stana
Kombinovano osiguranje
kuće ili stana i stvari u domaćinstvu
Cijena je
bez poreza
na premiju osiguranja
100,00 €
data cijena je sa bez uračunatog poreza na premiju osiguranja
90,00€
80,00 €
70,00 €
40,00€
Godišnja premija u A zoni
60,00€
2,500 €
2,250 €
2,000 €
1,750 €
1,000 €
Odgovornost prema trećim licima
1,500 €
2,500 €
2,250 €
2,000 €
1,750 €
1,000 €
Obijest i zla namjera trećih lica
1,500 €
2,500 €
2,250 €
2,000 €
1,750 €
1,500 €
1,000 €
500 €
450 €
400 €
350 €
2,500 €
2,250 €
2,000 €
1,750 €
1,500 €
5,000 €
4,500 €
4,000 €
3,500 €
3,000 €
10,000 €
9,000 €
8,000 €
7,000 €
6,000 €
40,000 €
100 m²
90 m²
36,000 €
32,000 €
28,000 €
24,000 €
300 €
200 €
Lom instalacija (vodovodna, kanalizaciona, elektro)
Sve informacije možete dobiti na našim prodajnim mjestima, pozivom
Info centra: 020 404 404, kao i na sajtu kompanije: www.lo.co.me
Lom stakla
Ovim nismo iscrpili sve mogućnosti osiguranja. Na Vaš zahtjev mogu
se ugovoriti i razna druga proširenja osiguranja. U skladu sa Vašim
željama i mogućnostima, spremni smo da prilagodimo našu ponudu,
kao i dinamiku i način plaćanja premije osiguranja.
1,000 €
Dogovorite
posjetu naših
ovlašćenih
zastupnika
Vašem domu
Provalna krađa i razbojništvo
Požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad (tuča)
Izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi
Lom stakla na prozorima i vratima stana
Provalne krađe i razbojništva
Obijest i zla namjera trećih lica
Lom pripadajućih instalacija stana
Dodatno
ugovaranje
osiguranja
članova
domaćinstva
2,000 €
Za penzionere
pogodnost
plaćanja premije
preko Fonda PIO
Izliv vode iz vodovodnih i kanalizacionih instalacija
Koje opasnosti (rizike) ova polisa pokriva?
O
NOV
4,000 €
G
rađevinski dio objekta sa pripadajućim instalacijama (vodovodna,
kanalizaciona, toplovodna i elektroinstalacija)
Pokretnosti (namještaj, oprema) Vašeg doma, koje služe za
uređenje ili za ličnu upotrebu, a u Vašem su vlasništvu ili u
vlasništvu članova Vaše porodice
Boje, obloge i podovi Vašeg doma (moleraj, tapete, lamperije,
pločice, parket, tepison i sl.)
Odgovornost u svojstvu privatnog lica za štete učinjene trećim
licima i njihovim stvarima
Štete zbog uništenja ili oštećenja, nastale prilikom spašavanja
usled nastalog osiguranog slučaja, kao i troškovi raščišćavanja
i rušenja nastalih u vezi sa štetom.
Stvari u kući ili stanu
Šta je osigurano ovom polisom?
Široka paleta proizvoda, veliki broj osiguranih rizika, povoljne cijene
Jednostavnost prilikom zaključenja Ugovora
Plaćanje premije u ratama (uplatnicom, trajnim nalogom,
administrativnom zabranom...)
Brza obrada štete i sigurne isplate
Obezbjeđivanje dodatnog popusta na svim polisama auto kasko
osiguranja za Vaše vozilo
Ljubaznost i stručnost naših zaposlenih.
16,000 €
Polisa kombinovanog osiguranja kuće ili stana i
stvari u domaćinstvu
Koje su prednosti osiguranja kod Lovćen Osiguranja?
Građevinski objekat
Kako biste u slučaju nezgode sve mogli vratiti u stanje u kojem
je i bilo, polisa osiguranja kuće ili stana i stvari u domaćinstvu je
jedna od najvažnijih odluka i ne predstavlja nepotrebni trošak
već rješenje za bezbrižan život.
Štetu možete prijaviti u najbližoj poslovnici Lovćen Osiguranja. Nakon
obračuna šteta će Vam biti plaćena u punom iznosu, najviše do limita
pokrića (sume) osiguranja, prema pratećim Uslovima osiguranja, koji
čine sastavni dio polise osiguranja.
Požarni rizici: požar, udar groma,
eksplozija, oluja, grad, pad letilice,
udar sopstvenog motornog vozila.
Šta u slučaju štete?
80 m²
Ne dozvolite da trenutak nepažnje, ćudljiva priroda, loše namjere
drugih ljudi ili neka druga nepredvidljiva nezgoda ugroze mir i
harmoniju Vašeg doma.
70 m²
* suma osiguranja je iznos na koji je imovina osigurana i predstavlja gornju granicu
obaveze osiguravača u slučaju štete
**osnovna suma osiguranja je 500 €/m2, a može se i drugačije ugovoriti uz posjetu
našeg predstavnika Vašem domu
60 m²
Uložili ste mnogo novca, truda i vremena kako biste opremili
stan, izgradili i opremili kuću i time stvorili trajnu vrijednost za
Vas i Vašu porodicu.
40 m²
Limit nadoknade, odnosno suma osiguranja* po pojedinim predmetima
osiguranja zavisi od veličine stana, i utvrđuje se kao procenat od
osnovne sume osiguranja.**
Veličina kuće ili stana u m2
Koliki je limit pokrića (suma) osiguranja?
Primjer: Sume osiguranja u €, po pojedinim rizicima za kuću ili stan i stvari u domaćinstvu (u A zoni, nastanjeni objekat)
Naš cilj je
garancija
sigurnosti i
očuvanje mira
Vašeg doma
Udar sopstvenog motornog vozila, sopstvene pokretne radne mašine
u osigurani građevinski objekat
Odgovornost iz okvira korišćenja stana u svojstvu privatnog lica
za štete učinjene trećim licima i njihovim stvarima
Pad letilice
Manifestacije i demonstracije.
АО Ловчен Осигуранье – первая страховая компания в
Черногории. Под этим названием она осуществляет свою
деятельность с 1979 года. В качестве преемника долгой
традиции страхования, это единственное страховое общество
в Черногории, которое занимается всеми видами страхования.
Благодаря постоянному усовершенствованию деятельности
и рабочих процессов по осуществляемой премии, капиталу
и рыночной доле, оно является лидером на черногорском
рынке страхования.
АО Ловчен Осигуранье является членом Триглав Группы.
Триглав Группа – международная корпорация, созданная в
Словении с традицией от 1900 года. В настоящее время она
за пределами Словении осуществляет свою деятельность
в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Республике Сербской,
Сербии, Черногории, Македонии и Чехии.
Она состоит из трех главных составляющих:
страхования
управления имуществом и
банковского дела.
Страхование – ключевой элемент Группы, оно представляет
собой синоним надежности, стабильности и быстрой выплаты
ущербов.
Мы уверены, что благодаря своему знанию в сфере страхования
клиентам на отечественном рынке и на рынках в регионе, мы
можем предложить продукцию и услуги, которые удовлетворяют
их жизненным и бизнес целям.
Мы сильны благодаря нашему капиталу, клиентам, с которыми
мы осуществили многолетние деловые взаимоотношения, а
также благодаря сотрудничеству с крупнейшими мировыми
компаниями рестрахования.
Символ Вашей надежности!
Филиалы и отделения
г.Подгорица
ул.Свободы, д. 13А, 81000, г.Подгорица
тел.: 020 404 404
ул.Марко Милянова, д.29, 81000,
г.Подгорица
тел.: 020 411 524
г.Будва
ул. 13-ого июля, д. 1, 85310, г.Будва
тел.: 033 403 596
г.Тиват
ул.Погибших воинов, б/н, 85320, г.Тиват
тел.: 032 670 530
г.Бар
ул.Иована Томашевича, д.27, 85000,
тел.: 030 317 319
г.Герцег-Нови
Гостиница «Металлург», 85340, Игало
тел.: 031 330 400
г.Улцинь
ул.Матери Терезы, б/н, 85360, г.Улцинь
тел.: 030 412 579
г.Биело Поле
III Санджакской, б/н, 84000, г.Биело Поле
тел.: 050 487 005
г.Даниловград
ул.Стево Бурича, б/н, 81410,
г.Даниловград
тел.: 020 813 242
г.Мойковац
ул.Малиши Дамьяновича, б/н, 84205,
г.Мойковац
тел.: 050 472 360
г.Колашин
Площадь Вукмана Крушчича, Т-3, 81210,
г.Колашин
тел.: 020 865 906
г.Плевля
ул.Короля Петра, д.36, г.Плевля
тел.: 052 322 259
г.Цетинье
ул.Дечанская, д. 2, 81250, г.Цетинье
тел.: 041 230 180
г.Жабляк
ул.Народных героев, б/н, 84220, г.Жабляк
тел.: 052 361 441
г.Беране
ул.Полимская, д. 9, 84300, г.Беране
тел.: 051 231 239
п.Тузи
Тузи, б/н, 81206, Тузи
тел.: 020 512 490
г.Никшич
ул.Ивана Милутиновича, д.4, 83400,
г.Никшич
тел.: 040 213 404
г.Плужине
Здание Муниципалитета, 81435, г.Плужине
тел.: 040 271 155
г.Андриевица
ул.Бранко Делетича, б/н, 84320,
г.Андриевица
тел.: 051 243 869
г.Рожае
ул.Маршала Тито, б/н, 84310, г.Рожае
тел.: 051 271 869
г.Плав
ул.Чаршийская, б/н, г.Плав
тел.: 051 251 432
г.Шавник
81450, г.Шавник
тел.: 040 266 002
г.Котор
Шурань, б/н, 85330, г.Котор
тел.: 032 301 999
АО Ловчен Осигуранье
ул.Свободы, 13А
81000, г.Подгорица
+382 20 404 404
[email protected]
1 €/м2 для
страхования
дома или
квартиры
Комбинированное страхование
дома или квартиры и вещей
в хозяйстве.
Цена указана без
налога на премию
страхования
www.lo.co.me.
100,00 €
цена указана без начисления налога на премию страхования
90,00€
80,00 €
60,00€
40,00€
Годовая премия в зоне А
70,00 €
2,500 €
2,250 €
2,000 €
1,750 €
1,000 €
Ответственность перед третьими лицами
1,500 €
2,500 €
2,250 €
2,000 €
1,750 €
1,000 €
Буйство и злой умысел третьих лиц
1,500 €
2,500 €
2,250 €
2,000 €
1,500 €
1,000 €
Поломка инженерных сетей, принадлежащих квартире
1,750 €
500 €
450 €
400 €
350 €
2,500 €
2,250 €
2,000 €
5,000 €
4,500 €
4,000 €
3,500 €
10,000 €
9,000 €
8,000 €
7,000 €
40,000 €
36,000 €
32,000 €
28,000 €
100 м2
90 м2
80 м2
70 м2
1,750 €
1,500 €
300 €
Всю информацию Вы можете получить в наших пунктах продажи, позвонив
в справочный центр: 020 404 404, а также на сайте нашей компании:
200 €
Настоящим не исчерпаны все возможности страхования. По Вашему
требованию могут быть оговорены и различные иные дополнения
страхования. В соответствии с Вашими пожеланиями и возможностями,
мы готовы привести в соответствие наше предложение, а также график
и порядок платежей премии страхования.
Бой стекла
членов семейства
1,000 €
страхования
через Фонд ПИС
Кража со взломом и разбой
– оплата премии
Договоритесь о
приезде наших
уполномоченных
представителей в
Ваш дом
3,000 €
Пожар, удар грома, взрыв, гроза, град
Выливание воды из труб водоснабжения и канализации
Бой стекол на окнах и дверях квартиры
Кражи со взломом и разбой
Буйство и злой умысел третьих лиц
Поломка инженерных сетей, принадлежащих квартире
соглашение для
2,000 €
для пенсионеров
Выливание воды из труб водоснабжения и канализации
Какие угрозы (риски) покрывает этот полис?
Дополнительное
6,000 €
Преимущество
4,000 €
Е
Вещи в доме или в
квартире
НОВО
24,000 €
Строительная часть объекта с принадлежащими инженерными сетями (водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения)
Движимое имущество (мебель, оборудование) Вашего дома, которые используются для устройства или личного использования, находящиеся в Вашей собственности или в собственности членов Вашей семьи.
Краски, покрытия и полы Вашего дома (окараска, обои, вагонка, плитки, паркет, ковровое покрытие и т.п.).
Ответственность в качестве частного лица в случае причинения ущерба третьим лицам или их вещам.
Убытки вследствие гибели или повреждения, возникшие при спасении вследствие возникшего страхового случая, а также расходы по уборке и сносу, возникшие в связи с ущербом.
Широкая палитра продукции, большое количество застрахованных рисков, выгодные цены
Простой способ заключения Договора
Оплата премии в рассрочку (посредством платежного поручения, постоянного ордера, административного запрета...)
Быстрая обработка ущерба и надежная выплата
Обеспечение дополнительной скидки на все полисы автокаско страхования Вашего ТС
Любезность и профессиональность наших сотрудников
16,000 €
Какие преимущества страхования в Ловчен Осигуранье?
Строительный
объект
Что застраховано этим полисом?
О случае возникновения ущерба Вы можете заявить в ближайшем отделении
Ловчен Осигуранье. После расчета, ущерб будет оплачен Вам в полном
размере, до предела лимита покрытия (суммы) страхования, согласно
сопутствующим Условиям страхования, которые являются неотъемлемой
частью страхового полиса.
Риски от пожара: пожар, удар
грома, взрыв, гроза, град ,
падение ВС, удар собственного
ТС
Полис комбинированного страхования дома или
квартиры и вещей в хозяйстве
Что делать в случае возникновения ущерба?
60 м2
Для того, чтобы в случае бедствия Вы все могли возвратить в изначалное
состояние, страховой полис на дом или квартиру и вещи в хозяйстве
является одним из самых важных решений и не представляет собой
лишние расходы, но решение для беспечной жизни.
* сумма страхования – сумма, на которую имущество застраховано и представляет
собой предел обязательства страховщика в случае возникновения ущерба
** основная сумма страхования – 500 €/м2, а может быть оговорено и иное при
осмотре Вашего дома нашим представителем
40 м2
Не позвольте, чтобы мгновение рассеянности, капризная природа, злой
умысел других людей или любая иная непредусмотренная беда стали
угрозой для мира и гармонии Вашего дома.
Лимит возмещения, то есть сумма страхования* по отдельным предметам
страхования зависит от размера квартиры и устанавливается как процент
от основной суммы страхования.**
Площадь дома или квартиры, м2
Вы вложили много денег, труда и времени для оборудования квартиры,
строительства и оборудования дома, и таким образом Вы создали
постоянную ценность для Вас и Вашей семьи.
Какой лимит покрытия (сумма) страхования?
Пример: Суммы страхования указаны в €, по отдельным рискам для дома или квартиры и вещей в хозяйстве (в зоне А, заселенный объект)
Наша цель
– гарантия
надежности и
сохранение мира
Вашего дома
Удар собственного ТС, собственного мобильного рабочего механизма в застрахованный строительный объект
Ответственность в рамках использования квартиры в качестве
частного лица за ущерб, причиненный третьим лицам и их вещам
Падение ВС
Мероприятия и демонстрации
Download

1€/m2 za osiguranje kuće ili stana