KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
12 – 13 Nisan 2014
TG – 4
ÖABT – FİZİK
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / FİZ
3.
1.
Doğrusal bir yolda değişken ivme ile hareket eden cismin ivmesi
a=
O
TG – 4
6.
Yanan mum üzerine spiral metal tel konulması, metalden dolayı tutuşma sıcaklığı
yükselir ve yanan alev söner.
3V
dir. 3 V = H›z de€iflimidir.
3t
Buna bağlı olarak ivme ile hız değişim vektörü kesinlikle aynı yönlüdür.
Yanan mumun üzerine bardak konulması
içerdeki oksijen bitene kadar mum yanar
sonra söner, bu oksijen olmadığından olur.
A B C D E
GX
Kâğıt kutu içine su konulursa, tutuşma sıcaklığı değiştiği için tutuşmaz. (I doğru)
GY
A B C D E
X levhasının alanı
AX = r(4)2 – r(2)2
4r = A olsun.
AX = 12r = 3A
Y levhasının alanı
AY = r(2)2
AY = 4r = A
Kalınlıklar önemsiz ise hacim yerine alan
alınabilir.
7.
m=d:V&m=d:A
dX = 3 g/cm3 dY = 5 g/cm3
mX = 3 : 3A = 9A = 9m
mY = 5 : A = 5m olsun.
Kütle merkezinin O ya uzaklığı X olsun.
4.
G X : x = G Y : (2 - x)
9 m x = 5m : (2 - x)
9x = 10 - 5x & x =
q
X cisminin sıvıda batma miktarı cisim ve
sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Yerçekimi
ivmesinin artması cismin sıvı içinde batan
hacmini değiştirmez. (II yanlış)
mg
Cisme etkiyen sıvı kaldırma kuvveti
5
7
53°
+q yüklü cisme sağ tarafa doğru elektriksel
kuvvet etki eder.
F = Vb : ds : g dir. g nin artması F i artırır.
(I yanlış)
A B C D E
q:E
53°
tan 53° =
Sıvı basıncı P = hdg dir. g arttığı için P sıvı
basıncı artar. (III doğru)
qE
mg
qE
sin 53°
=
mg
cos 53°
A B C D E
0, 8
0, 6
=
4:E
3 : 10
E = 10 N/c bulunur.
A B C D E
2.
Kapalı kaptaki bir gaz için
P : V = n : R : T kullanılır.
1.durumda =P1 : V = n : R : T1
P1
2.durumda =P2 : V = n : R : T2
P2
=
T1
T2
T1 = 273 + 150 = 423 K
8.
T2 = 273 + 200 = 473 K
P1
P2
=
5.
T1
T2
423
1
=
& P2 = 1, 11 bulunur.
P2
473
P = P2 & 1 atm < P < 1,5 atm arasında
bulunur.
A B C D E
X şofbeninde ısıtıcı altta olup ısınan su molekülü genleşmesi sonucu özkütlesi azalır
ve yukarı hareket eder. Soğuk olan moleküller dibe çöker. Isı bu şekilde konveksiyon yolu ile ısınır. (II doğru III yanlış)
Y deki ısıtıcı yukarıda olduğu için ısınan su
yukarıda kalmak ister. Bu nedenle X ten çıkan suyun sıcaklığı daha fazladır. (I doğru)
A B C D E
3
Egelen = Esaçılan foton + Esaçılan elektron
E = h : V1 +
E
2E
& hV1 =
3
3
3E = hV2 +
3E
9E
& hV2 =
4
4
V1
V2
=
4
bulunur.
27
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
9.
TG – 4
N
12.
37°
37°
16°
O
a, b ve c ışımalarında radyoaktif maddeler
fazla enerjilerini açığa çıkarırlar. (II doğru)
16.
k
4
2a
olup proton sayısı iki azalır. Yeni bir
eleman oluşur. (III doğru) Atom kütle kaybeder. (I doğru)
k 2k
A B C D E
P
53°
2k
yer
37°
2m
Şekil I
N=T
1
1
1
=
+
k efl
2 k 2k
T
37°
37°
13.
P
Şekil II
Küreye etki eden kuvvetler şekil I deki gibidir. Bu kuvvetler şekil II deki gibi taşınır.
T : sin37 = Tx
Çekim potansiyel enerjisi E P =- G
k R efl = k + k
Kütle çekim kuvveti
k R efl = 2k
H›z =
Tx
Tx
m1 : m2
d2
k R efl = k
2k
m
k
2k
d
bağıntısıyla bulunur. Gezegen güneşe yaklaşınca d azalır. (–) den dolayı EP azalır. (I
doğru)
F =G:
T : sin37 = Ty
m1 : m2
&
ye göre d azalırsa F artar
T1
(II yanlış)
T2
2r
=
2r
GM
ile bulunur. (III doğru)
r
k
2m
T1
k
&
= 2 bulunur.
m
T2
2k
A B C D E
A B C D E
P
Ty + Ty = P
17.
2 : Tsin37 = P
2 : 50 : 0,6 = P & P = 60N bulunur.
14.
1
c=
1-
A B C D E
V2
1
=
D = 2 : 10–3 m
2
3
1 -e
co
2
c2
Q min = 1, 22 :
c = 2 bulunur.
L=
10.
m = 5 : 10–7 m
Q min = 1, 22 :
L0
20
=
= 10 cm olur.
c
2
m
D
5 : 10 -7
2 : 10 -3
Q min = 3, 05 : 10 -4 radyan bulunur.
a ve b ışınları yüklü oldukları için elektrik
ve manyetik alanda sapmaya uğrarlar.
Levhanın alanı S = a : b
S = 12 : 10
X– ışınları ve c (gama) ışınları elektromanyetik dalga olup boşlukta ışık hızıyla yayılırlar ve yüksüz oldukları için elektrik ve
manyetik alanda sapmazlar.
S = 120 cm2 bulunur.
A B C D E
A B C D E
18.
A B C D E
X = i - 2k
Y = 2 i + 3j
X x Y = (i - 2k) x (2i + 3j)
= ix2i + ix3j - 2kx2i - 2kx3j
11.
Elektronların kinetik enerjisi oluşan X ışınlarının maksimum enerjisine eşittir.
E foton = E elektron
hj =
6 : 10 -34 j =
15.
Enerjinin korunumu yasasından
kqQ
1
=0
w = mV 2 r
2
V=
1
mj 2
2
1
: 9 : 10 -31 : (2 : 10 6) 2
2
j = 3 : 10 15 Hz olur.
ixi = 0
ixj = k
2kQq
mr
jxk = i
kxi = j olarak tanımlanmıştır.
Momentum P = mV dir.
P =m
2kQq
&P=
mr
= 2 (ixi) + 3 (ixj) - 4 (kxi) - 6 (kxj)
Buradan
2kQq : m
r
X x Y = 0 + 3k - 4 (j) - 6 (- i)
X x Y = 6 i - 4 j + 3k bulunur.
A B C D E
A B C D E
4
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
TG – 4
19.
Fmer
Vy
Fç
Çekim ivmesi g =
R2
Vy = V0sini
2mVX – mVY = 0
2mVX = mVY
tç =
ile bulunur.
R2
Gm
t ç = V0
g
x = V0 : cos i :
(R + h) 2
=
Vy
VX = V & VY = 2V olur.
sin i
g
m kütleli cismin kinetik enerjisi
x = Vx : t ç
Gm
gD
=
gu
2m kütleli X cisminin hızı VX, m kütleli Y
cisminin hızı VY olsun.
Vx = V0cosi
gP
GM
x=
(R + h) 2
R2
x=
(6000 + 4000) 2
10
=
=
gu
(6000) 2
2V0 : sin i
g
1
m (2V) 2
2
E=
1
m4V 2
2
El =
1
2mV 2
2
El =
E
2
2V02 : sin 2 i
g
Kinetik enerjiler toplamı yay enerjisine dö3E
E
nüşse E yay = + E =
bulunur.
2
2
i = 45° olduğunda menzil maksimumdur.
(I ve II doğru)
Yere çarpma hızının büyüklüğü atış hızına
eşit olduğu için değişmez. (III yanlış)
10
25
18
=
& gu =
m/s 2 dir.
gu
5
9
E=
2m kütleli cismin kinetik enerjisi
2V02 : sin 2 i
g
i artsa da, azalsa da xmenzil azalır.
(10000) 2
10
=
gu
(6000) 2
Başlangıçta sistem durgun hâlde iken
Pilk = Pson dur. Pilk = 0 olmalı.
Vx
i
R
23.
V0
uydu
h
O
21.
A B C D E
A B C D E
Fm = Gl = mg u
m j2
= m gu
r
18
j2
=
& j 2 = 2000 : 18
5
10000
j = 60 10 m/s bulunur.
A B C D E
22.
20.
Cismin açısal momentumu L = mVr dir. V
ve r sabit olduğu için dönme eksenine göre
açısal momentumun büyüklüğü değişmez.
Açısal momentumun yönü hep yarıçap
vektörüne dik olduğu için değişmez. (II
doğru)
Merkezcil ivme ve çizgisel momentumun
yönü sürekli değişmektedir. Bu nedenle
merkezcil ivme ve çizgisel momentumu
zamanla değişir.
A B C D E
Bir elektron ile bir proton arasındaki elektrik kuvveti, kütle çekim kuvvetinden büyüktür. Çünkü elektronu atom etrafında elektriksel kuvvet dengede tutar. Doğadaki en
zayıf güce sahip olan kuvvet kütle çekim
kuvvetidir. (I doğru)
Protonun yükü elektronun yüküne eşittir.
Protonlar arasında FP = k
qP : qP
Elektronlar arasında F2 = k :
2
ve
d
qe : qe
d2
qP = qe olduğu için FP = Fe dir.
(II yanlış)
Negatif yük elektriksel alan yönünde hareket ettirilirse elektrik kuvvetlerine karşı iş
yapılır, potansiyel enerjisi artar. (III doğru)
A B C D E
5
24.
Derin ortamda üretilen dalgaların sığ ortama geçerken dalganın ayırma yüzeyiyle
yaptığı b açısı frekans ve derinliğe bağlıdır.
a açısının artırılması b açısını artırır.
(I yanlış)
Sığ ortamın derinliğinin azaltılması b açısını azaltır. (II yanlış)
Dalgaların frekansını artırmak a yı etkilemez, b yi artırır.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
TG – 4
25.
27.
L
Y
Devrenin gücü P = I et2 : R olarak bulunur.
X
1800 = I et2 : 400 & I et2 =
F
I et2 =
F: Uygulanan kuvvet
Ie =
V: Yay dalgalarının hızı
I max
& I max
2
m = Birim uzunluk kütlesi
F
=
M
V=
3
12 : = 6 m/s
1
3
2
18 0 0
40 0
3
2
bulunur.
: 2
q Xl = e
- 7q + q
q Yl = e
- 7q + q
2r + r
i = 3 : cos2r : 100t
(- 4 q ) : (- 2 q )
Kürelerin sığası C = f :
i = 3 : cos(200r : 0,1)
d
A
olup kürelerin
d
sığası yarıçapa bağlıdır. Y nin sığası değişmez. (II doğru)
i = 3cos20r
cos2r = cos20r = 1
VY = k :
i = 3A bulunur.
3 =6:t
o : r =- 2q
Enerjisi artar. (I yanlış)
i = imax : coswt
x =V:t
2r + r
o : 2r =- 4q
İkinci durumda E 2 = k :
Devrenin akım denklemi
X den gönderilen dalga Y ye t sürede ulaşır.
X ile Y arasındaki elektriksel potansiyel
(- 7 q) : ( q)
enerjisi E 1 = k :
d
Anahtar kapatılınca
I max = 3A
F:,
m
V=
=
29.
A B C D E
q
r
VY l = k :
(- 2q)
r
Y nin potansiyeli azalır. (III doğru)
1
t = saniyedir.
2
A B C D E
A B C D E
26.
Tümsek aynadaki görüntü cismin boyundan her zaman küçüktür.
28.
R1
R2
Hc
Dc
=
Hg
Dg
R4
3
20
=
& D g = 40 cm bulunur.
6
Dg
1
1
1
=
Dc Dg
f
30.
R5
Düz ve büyük görüntü çukur aynaya aittir.
R3
Wheatstone köprüsüne göre
R1 : R3 = R2 : R4 ise R5 kısa devre olur. R1
ve R2 seri, R3, R4 seri olur.
2x : 8x = 4x : 16 & 16x 2 = 64 x
1
1
1
=
20 40
f
x = 4X olur.
16Ω
8Ω
f = 40 cm bulunur.
G
h
ile bulunur. L
Açısal momentum L = n :
2r
artar. (II doğru)
Çizgisel momentum P = mV olarak bulunur. Çizgisel hız ise yörünge numarası ile
ters orantılıdır. P azalır. (III yanlış)
z2
n arttıkça E artar
n2
(–) işaretinden dolayı (IV doğru)
Toplam enerji E =- R
A B C D E
A B C D E
16Ω
Bağlanma enerjisi (iyonlaşma enerjisi) toplam enerjisinin ters işaretlisine eşittir. Dış
yörüngedeki elektronu iyonlaştırmak için
daha az enerji vermek gerekir. Yani iyonlaşma enerjisi azalır. (I yanlış)
32Ω
1
1
1
=
+
24 48
R efl
2
R efl = 16X bulunur.
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
31.
TG – 4
Michelson – Morley deneyi dünyanın hızının ışığın hızına etkisini göstererek evreni
doldurduğu varsayılan ve herşeyin içinde
hareket ettiği sanılan esir maddesinin varlığının ispatı için düzenlenmiştir. Ama istenilen sonuca ulaşılamamış, esir maddesinin
varlığı ispat edilememiştir.
34.
İnce kenarlı mercekte yakınsama değerleri
(+), kalın kenarlı mercekleri yakınsama değerleri (–) dir. (III doğru)
38.
Yak›nsama =
-5 =
mj
olarak bulunur.
qB
XY levhaları arasında kazanacağı hız
1
qf = mV 2 olarak bulunur. Buna göre ya2
Miyop göz kusurları için kalın kenarlı, hipermetrop göz kusurları için ince kenarlı
mercek kullanılır. (II doğru)
A B C D E
r=
rıçap hıza dolayısıyla emk ya bağlıdır.
1
f
(II yanlış) d uzaklığı hızı etkilemediğinden
yarıçapı da etkilemez. (I doğru)
1
1
& f =- metre
5
f
Dolanma süresi 2rr = V : T
r=
=- 20 bulunur.
A B C D E
2r :
mV
qB
mV
qB
=V:T
2rm
=T
qB
32.
Görüldüğü gibi periyot hıza bağlı değildir.
Dolayısıyla emk ya da bağlı değildir.
1 nolu ışınını fotoelektrik denklemi
Ef = Eb + Ek
1
5E = 3E + Ek 1 & E k 1 = 2E = mV12
2
35.
2 nolu ışının fotoelektrik denklemi
36E = 4E + E k 2 & E k 2 = 32E =
E k1
E k2
1
mV22
2
V2
=
A B C D E
Ama aynı kütleye sahiptir.
A B C D E
1
mV12
2E
2
=
=
32E
1
mV22
2
V1
(III doğru)
Kuarkların yükü ile karşıt kuarkların yükü
aynı değildir. Örneğin yukarı kuarkın yükü
2
2
+ e , karşıt yukarı kuarkın yükü - e dir.
3
3
1
bulunur.
4
A B C D E
36.
F = (m X + m Y) a & a =
N=
mY : F
mX + mY
F
dir.
mX + mY
39.
& N tepki kuvveti
A B C D E
X cisminin üzerine yük konulması mX in artmasına eşdeğerdir.
33.
z=
Y nin üzerine yük konulursa mY artar. N
artar. (II doğru)
m - m0
V
=
c
m0
Y tepki kuvvetinin büyüklüğü yüzeyin cinsine bağlı değildir. Düzlemin sürtünmeli
olması Y nin tepki kuvvetini değiştirmez.
5250 - 5000
250
V
1
=
=
=
c
5000
5000
20
&V=
V=
Elektromanyetik dalgalar yüksüzdürler. Bu
nedenle elektrik ve manyetik alandan sapmazlar.
A B C D E
c
20
3 : 10 8
3
3
=
: 10 8 m/s =
: 10 5 km/s
20
20
20
V = H0 : d
3
: 10 5 = 75 : d
20
&d=
10 : 10 4
5 : 10 2
37.
= 200 Mpc olur.
Işık hızı gözlemci ve ışık kaynağının hızından bağımsızdır. Onun için Dünya'daki
gözlemci lazer ışının hızını ışık hızı (c)
ölçer.
A B C D E
A B C D E
7
40.
Elektron lepton grubunda, proton baryon
parçacığıdır. (I ve II doğru) Nötron Hadron
grubunda, Baryon parçacığıdır. (III yanlış)
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
41.
TG – 4
2013 yılında güncellenen Fizik Dersi Öğretim Programı kapsamında kazandırılması
gereken entegre bilimsel süreç becerileri
şunlardır: Problem Belirleme, Hipotez Geliştirme, Değişkenleri Belirleme, Değişkenleri İşlevsel Olarak Tanımlama, Araştırmayı
Tasarlama, Deney Yapma, Veri Toplama,
Verileri Tablo ve Grafik Olarak Düzenleme,
Verileri Analiz Etme, Araştırma Sürecini
Değerlendirme, Değişkenler Arasındaki
İlişkileri Tanımlama, Neden ve Sonuç İlişkilerini Tanımlama, Model Oluşturma. Fizik
bilgisi ise bilişsel ilkeler bilgi öğrenme alanı
kapsamındadır.
44.
Yenilenen öğretim programlarında sonucun ölçülmesinin yanında süreçte de
öğrenci performanslarının alınması esas
kılınmıştır. 2013 yılında güncellenen Fizik
Öğretim Programı’nda öğretmenlerin çeşitli ölçme yöntemleri kullanmaları öngörülmüştür. Bunlardan en önemlileri proje ve
performan görevleridir. Öğretmenin yaptığı
bu çalışma kısa süreli öğrenci performanslarını almaya dayalı ve öğrencinin kendisini
gösterebileceği bir fırsat olarak sunulmuştur. Öğrenme bağlamsaldır, diğer bir deyişle öğrencilerin performansı dinamiktir ve
farklı durumlarda zamanla değişir.
A B C D E
47.
Bu deneyde iki levha arasındaki elektrik
alan çizgileri aşağıda verilen şekildeki gibi
olur. Levhalar arasındaki elektrik alan düzgün ve potansiyel fark ile ilişkilidir. Elektrik
alanının büyüklüğü E = V / d ifadesi ile bulunur.
E
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
Elektrik alanına paralel giren bir elektrik
yüküne, elektrik alanı hareket doğrultusunda bir kuvvet uygular. Burada kütle çekim
kuvveti dikkate alınmamıştır.
A B C D E
A B C D E
42.
Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının, Fizik öğretiminde kullanımına yönelik çeşitli
modeller önerilmektedir. Bunlardan biri,
5E modelidir. 5E Modeli, Girme, Keşfetme,
Açıklama, Derinleştirme ve Değerlendirme
basamaklarından oluşmaktadır. Öğretmen,
manyetizma konusunda günlük hayatla
ilişkilendirme/transfere dayalı sorulara yer
vermektedir. Daha sonrada öğrencilere
değerlendirme amaçlı araştırma-inceleme
görevi vermiştir. Öğretmen 5E modelinin
en az derinleştirme evresindedir.
48.
45.
A B C D E
Bilimsel bilgi olgusal temellidir. Bilimde
her iddianın geçerliği deneysel delillerle
test edilebilir, desteklenir, buna karşın her
zaman ispatlanır ifadesi doğru olamaz. II.
öncülde verilen Boyle Kanunu deneysel
verilerle test edilir, desteklenebilir ancak
ispatlanamaz. Bilimde kesin doğru yoktur.
Bilimsel bilgi değişime açıktır.
A B C D E
43.
Bu sorunun doğru cevap ve doğru açıklaması: F1 = k.q1.q2/d2 F2 = k.q1.q2/d2 formüllerini
kullanarak yüklerin büyüklüğünün çarpımı
ile doğru orantılı olarak kuvvetin artacağını ifade etmektir (b-b). Birinci kısma doğru
cevap verip ikinci kısma yanlış açıklamada
veya yanlış formüllendirmede bulunanlar.
“Çünkü birbirlerine uyguladıkları kuvvet yüklerle ilgili olmadığından aynıdır.”, “+Q = F
ise +4Q’ya 4F olur.”, “F = k.q.4Q/d = 4F.”,
“4Q2/d2 = 4F.” (b-d). Kuvvet çarpı yük:
4F.4 = 16F kavram yanılgısı (a-a). “4Q’ya
F’lik bir kuvvet etki eder dersek (karşısındaki cismin yükü Q olduğu için) Q’ya 4F’lik
bir kuvvet etki eder.”, “Q-- 4F, 4Q-- F. Ters
orantıyla paylaşırlar.”, “F = k.q/d2 = F.” yanlış
cevap yanlış açıklama (c-c). (c- c veya d) ise
birbiriyle uyumsuz yanlış ifadeler olup kavram yanılgısı barındırmaktadır.
Fizik bilgisinin doğasıyla ilgili verilenler incelendiğinde: Newton’un hareket yasaları
modern fizik değil klasik fizik kapsamında
geçerlidir. Modern fiziğin doğuşunda özel
görecelik teorisi büyük katkı sağlamıştır.
Işık hızına yakın hızlarda hareket doğrultusundaki boyutlarda kütle artışı değil boy
büzüşmesi gözlenir. Michelson-Marley deneyi esir maddesinin yokluğunu kanıtlar.
Fizik yasaları bütün eylemsiz referans sistemlerinde geçerli olmalıdır.
A B C D E
49.
Etkinlikte misket ve demir testere dengededir. Misketin denge durumu bozulduğunda yuvarlandığı ve başlangıç noktasına
gelmediği görülür. Demir testerenin denge
durumu bozulduğunda ise önce denge
durumuna geldiği sonra bu konumdan ayrıldığı ve hareketini bu şekilde sürdürdüğü
görülür. Dolayısıyla demir testere denge
konumu etrafında titreşim hareketi yapar.
Bu öğretmen titreşim hareketini estere ile
modellemiştir.
A B C D E
46.
2013 Fizik Öğretim Programı’nda “Soyut
kavramları somutlaştırmak; pahalı, tehlikeli
ve zor olan fiziksel etkinlikleri canlandırmak için basit simülasyon ve animasyonlar
hazırlar.” kazanımı bilişim ve iletişim becerileri altında kodlanmıştır.
A B C D E
A B C D E
8
50.
Aynı yükseklikten serbest bırakılan cisimler sürtünmelerinin ihmal edildiği ortamlarda aynı anda yere düşerken kütle önemli
değildir. Bu gösteri deneyinde hava sürtünmesinin sıfır yapılması gerekmektedir.
A B C D E
Download

TG – 4 - İhtiyaç Yayıncılık