Uputsvo za instalaciju
Elektronski delitelj troškova
grejanja
555
556 Radio
Issue:
Document:
Manufacturer:
Rev. 110209
Manual EHCA 555-556 install rev
SH6991100331537642413.doc
Sontex SA
2605 Sonceboz, Schweiz
Phone: +41 32 488 30 00
Fax: +41 32 488 30 01
Email: [email protected]
Internet: www.sontex.ch
Technical modifications subject to change
Revision
Issue
131108
Date
17.11.08
Author
MS
140109
14.01.09
MS
110209
270110
11.02.09
27.10.10
MS
IDJ
Description
Revision introduced
Chap. 3.5 - 3.7 (Mounting heights) revised
Chap. 6.2 (Kc-values 1 Sensorski version) revised
Chap. 3.5, 3.7, Mounting, Set za montažu revised,
Chap 3.7.5.1 Mounting with glue added
Chap 7 Homologation added, corrected
Translation
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
2 od 2
Sadržaj:
1. Instalacija..............................................................................4
Uvod...........................................................................................................4
DIN Standardi - zahtevi za instalaciju........................................................4
Opšti uslovi .................................................................................................4
Opseg rada ................................................................................................5
Instalacija na radijator.................................................................................6
Montaža na zid............................................................................................7
Instalacija nosača........................................................................................8
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
Instalacija na člankasti liveni radijator.....................................................8
Zidna montaža - na člankasti liveni radijator ..........................................9
Instalacija na limeni presovani radijator ..............................................10
Zidna montaža za limeni presovani radijator .......................................11
Instalacija na panelni radijator..............................................................12
Instalacija na panel-radijator sa konvekcionom pločom.......................15
Montiranje i plombiranje............................................................................16
2. Puštanje u rad.....................................................................17
3. Faktori korekcije.................................................................18
Merenje......................................................................................................18
3.1.1 Faktor za dugačke radijatore ili velike instalisane snage......................18
3.1.2 Faktori za radijatore..............................................................................19
Tabela faktora za radijatore (izvod)..........................................................20
4. Tehnički podaci...................................................................22
5. Dodaci..................................................................................24
Dodatak 1..................................................................................................24
Dodatak 2..................................................................................................25
Dodatak 3..................................................................................................26
Dodatak 4..................................................................................................27
Dodatak 5..................................................................................................28
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
3 od 3
1.
Instalacija
Uvod
Da bi delitelji 555-556 ispravno radili potrebno je instalacija od strane stručnjaka ili obučene
osobe. Sa jedne strane treba obezbediti konstantan i adekvatan prenos toplote a sa druge
strane postojanost različitih tipova radijatora treba da se zadovolje, na mogući najjednostavniji
način.
Instalacija može se izvršiti na dva načina. Standardna izvedba delitelja se montira direktno na
radijator. Za odvojeni tip, odvojeni senzor za radijator se montira na radijator a sam delitelj na zid.
Za postavljanje delitelja ili odvojenog senzora postoje specijalni držači koji se posebno naručuju.
Da bi se izbeglo pogrešno postavljanje delitelja treba pažljivo prostudirati tabelu sa Kc
vrednostima.
Deltelj troškova je elektronski uredjaj - kao i ostali elektronski uredjaji slične konstrukcije – treba
koristiti sa pažnjom. Prilikom montaže zabranjeno je dodirivati delove štampane pločice jer može
doći do statičkog proboja elektronskih komponenti.
Izbegavati dodir sa štampanom pločom.
DIN Standardi - zahtevi za instalaciju
a.
b.
c.
Delitelj treba postaviti u sistem grejanja gde je grejni medijum izmedju gornje tmax i donje tmin
temperaturne granice na samom grejnom telu.
Instalacija mora biti izdržljiva i neosetljiva na zlonamerne manipulacije.
U okviru jedne obračunske celine dozvoljeno je koristiti samo iste tipove delitelja i od istog
proizvodjača.
Opšti uslovi
Delitelji se ne mogu koristiti kod parnog grejanja, kod podnog grejanja ili plafonskih grejača.
Konvektorski radijatori gde su moguća alternativna grejanja preko električnih grejača, je moguća
samo onda ako se električni grejači demontiraju ili kompletno električki se isključe.
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
4 od 4
Opseg rada
Sontexovi delitelji se mogu koristiti u grejnim sistemima sledećih karakteristika grejnog medijuma:
Sa jednim senzorom i start senzorom
55°C…90° C za standardne delitelje
55°C…120°C za zidni tip sa odvojenim senzorom
Sa dvostrukim senzorom
35°C…90° C standardne delitelje
55°C…120°C za zidni tip sa odvojenim senzorom
Delitelji se mogu koristiti u sistemima za koji je homologovan.
Dijagram u Dodataku 1 treba koristiti da li sistem grejanja odgovara granicama rada.
Pogledati standard EN 834 (izvod u dodatku 3) za definicije i izraze.
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
5 od 5
Instalacija na radijator
Sontex-ove delitelje uvek postaviti na
sredinu ukupne dužine radijatora (0,5 x
BL) i ¾ ukupne visine (0,75 x BH) mereno
sa donje strane radijatora do okrugle rupe
na samom aluminijskom zadnjem
termoprovodničkom poklopcu - nosaču.
Ako je člankasti radijator ima neparan broj
članaka onda se delitelj stavlja na sredinu,
a ako je neparan onda na sredinu ali za
jedan udaljeni od ulaznog ventila.
Ako se tačkasto vari na panel radijatore
onda se postavlja na uzdužnu sredinu (0,5
x BL) a gornji viljak se pstavlja iznad (0,75
x BH) za 2 cm. Donji viljak se vertikalno
postavi za 5cm niže i vari se. Pre varenja
farba se mora skinuti. Obratiti pažnju da se
vari na bezvodno mesto. Obratiti pažnju na
dužinu viljaka jer može da ošteti
elektroniku. Postaviti zadnji nosač preko
ovalnih rupa i viljke postaviti na gornje ivice
ovalnih rupa.
Ako je radijator duži od 3 m mora se postaviti dva delitelja. Ovi radijatori se ponašaju kao dva
odvejena radijatora vezani na red.
Primer 2 delitelja
Montaža: 0.75 X BH + 2 cm za gornji viljak
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
6 od 6
Montaža na zid
Delitelji se moraju postaviti na zid ako je ukupna visina radijatora manja od 250 mm ili zbog
estetskog razloga nije moguća direktna montaža na radijator.
Ako se delitelj montira na zid onda je potrebno postaviti suprotno sa strane ventila najmanje
dužine 10 cm od radijatora.
Posle obeležavanja i bušenja rupa,
aluminijumski nosač se postavlja sa 2 metalna
viljka i elastičnia podmetača.
Delovi za montažu se mogu naručiti kao set za
montažu na zid.
Posle montaže delitelja i odvojenog senzora
kabl se postavlja u kablovski kanal.
Postaviti zadnji nosač preko ovalnih rupa i viljke
postaviti na gornje ivice ovalnih rupa.
Set za montažu
2 plastična tipla ∅ 5 mm 3.25
2 elatični podmetač
2 viljak za drvo 3 x 35
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
Narudž.br.
499P28950
499P28000
499P28930
7 od 7
Instalacija nosača
1.1.1 Instalacija na člankasti liveni radijator
Za radijatore od livenog čelika
potrebno je naneti toplotno
provodnu pastu na mestu
dodira aluminijumskog nosača i
radijatora. Viljak montirati preko
male okrugle rupe na sredini
nosača.
Set za montažu
1 zupčasti nosač
1 aluminijumki zadnji nosač
1 viljak sa cilindričnom glavom M4 x 40
1 elastični podmetač B 4
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
Narudž.br.
499P26200
555P005
499P27300
499P28000
8 od 8
1.1.2
Zidna montaža - na člankasti liveni radijator
Odvojeni tip senzora se montira
u odgovarajuće kućište i lepi se
sa lepkom.
Na dodirne površine pokrivnih
elemenata se nanosi lepak pre
spajanja.
Set za montažu
1 zupčasti nosač
1 aluminijumki profil za odvojenu sondu
1 elastični podmetač B 4, DIN 128
1 viljak sa cilindričnom glavom M4 x 40 (with crosshead)
2 pokrivni elementi, beli
Narudž.br.
499P26200
499P26360
499P28000
499P27300
499P22700
2 plastična tipla ∅ 5 mm 3.25 (na zid)
2 viljak za drvo 3 x 35 (na zid)
499P28950
499P28930
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
9 od 9
1.1.3 Instalacija na limeni presovani radijator
Set za montažu
1 navrtka B M4, DIN 934
2 zupčasti lepezasti nosač
2 elestični podmetač B4, DIN 128
1 viljak sa cilindričnom glavom M4 x 30
1 aluminijumski nosač
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
Narudž.br.
499P27400
499P28100
499P28000
499P26700
555P005
10 od 10
1.1.4
Zidna montaža za limeni presovani radijator
Odvojeni tip senzora se
montira u odgovarajuće
kućište i lepi se sa lepkom.
Na dodirne površine pokrivnih
elemenata se nanosi lepak
pre spajanja.
Set za montažu
1 rastezni viljak
1 rastezna navrtka
1 aluminijumski profil « za senzor»
1 sigurnosna ploča
2 pokrivni elementi, beli
Narudž.br.
499P27480
499P27470
499P26320
499P22500
499P22900
2 plastična tipla ∅ 5 mm 3.25 (na zid)
2 viljak za drvo 3 x 35 (na zid)
499P28950
499P28930
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
11 od 11
1.1.5 Instalacija na panelni radijator
Postaviti zadnji nosač preko
ovalnih rupa i viljke postaviti
na gornje ivice ovalnih rupa.
Set za montažu
2 zavarni viljak M3 x 8
2 elastični podmetač B3, DIN 137
2 užljebljena navtrka M3, DIN 546
1 aluminijumski nosač
Tool: Odvijač veličine 5 za M3
Narudž.br.
499P28600
499P27700
499P27500
555P005
Set za montažu
2 zavarni viljak M3 x 8
2 navrtka M3 veličine 5.5 podmetačem
1 aluminijumski nosač
Tool: Nasadni ključ vel. 5.5
Narudž.br.
499P28600
555P033
555P005
555P034
Set za montažu
2 zavarni viljak M3 x 8
2 navrtkaM3 veličine 5.5
1 aluminijumski nosač
Tool: Nasadni ključ vel. 5.5
Narudž.br.
499P28600
555P035
555P005
555P034
Set za montažu
1-komponentni Silikonski lepak Pactan 6010,
(Vendor: Compact Technology GmbH)
1 aluminijumski nosač
Tool: Aceton, cik-cak vata
Narudž.br.
555P036
or
or
or
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
555P005
12 od 12
1.1.5.1
Montiranje delitelja sa lepkom
Set za montažu
Silikon lepak Pactan 6010,
(Vendor: Compact Technology GmbH)
1 aluminijumski nosač
Tool: Aceton, cik-cak vata
Narudž.br.
555P036
555P005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Očistiti aluminijumski nosač sa vatom natopljenim u acetonu.
Očistiti mesto na radijatoru sa vatom natopljenim u acetonu.
Pre lepljenja odbaciti prvih i poslednjih 10 cm lepka iz tube
Sastaviti delitelj sa aluminijumskim nosačem i postaviti plastičnu plombu.
Postaviti dva traga Pactan lepka na zadnju stranu aluminiskog držača na levi i desni kanal
Prisloniti alokator na odabrano mesto da bi se lepak rasporedio jednako.
Pritisnuti nežno i izvršiti fino podešavanje položaja. Sačekati 2-3 minuta proveriti podesiti i
pritisnuti. Proveriti da li je uspravno postavljen. Delitelj mora da se održi sam. Posle 10 sati
delitelj je čvrsto zalepljen za radijator.
8. Skinuti ostatke lepka sa radijatora sa odvijačem. Papirnatim ubrusom očistiti stranice
delitelja i očistiti radijator.
Skidanje zalepljenih delitelja troškova
1. Skinuti zadnji aluminijumski nosač sa odvijačem i čekićem. Postaviti odvijač na središnji
kanal i polako udarati čekićem dok se ne odlepi - odvoji.
2. Skinuti zaostali lepak sa sklalpelom, i očistiti površinu sa acetonom.
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
13 od 13
1.1.5.2
Postavka na zid - za panelne radijatore
Odvojeni senzor se
namaže sa
termoprovodnom
pastom na dodirnim
površinama.
.
499 P 017
Postaviti zadnji nosač
preko ovalnih rupa i
viljke postaviti na
gornje ivice ovalnih
rupa.
Set za montažu
2 zavarni viljak M3 x 8
2 pull-off matica M3
1 HK-kapica senzora
Narudž.br.
499P28600
499P27600
499P017
2 plastična tipla ∅ 5 mm 3.25 (na zid)
2 viljak za drvo 3 x 35 (na zid)
499P28950
499P28930
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
14 od 14
1.1.6
Instalacija na panel-radijator sa konvekcionom pločom
Kontaktni aluminijumski
satavi moraju se namazati
toplotno provodnom pastom.
Aluminijumski viljci moraju se
zalepiti da se ne bi odvijali.
Set za montažu
3 viljci za lim 2.9 x 9.5
1 aluminijumki zadnji nosač
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
Narudž.br.
499P27980
555G001
15 od 15
Montiranje i plombiranje
Posle postavke zadnjeg aluminijumskog nosača na radijator delitelj se montira i plombira na
sledeći način:
1. Delitelj se zakači sa gornjim delom na
nosač i kad je legao u žljeb polako se
zatvara sa dolnje strane, da tačno prilegne
na zadnji nosač.
2. Plastičnu plombu pritisnuti prema slici dok
se ne zakači na zadnji nosač. Glava
plombe mora biti u ravni sa plastikom
delitelja.
Sada delitelj se može otvoriti samo sa
uništenjem plombe.
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
16 od 16
2. Puštanje u rad
Iz fabrike delitelji troškova grejanja 555 i 556 su u spavajućem modu. U ovom modu nema
merenja i nema računanja, takodje nema ni prikazivanja na displeju, nema komunikacije i nema
detekcije otvorenosti kućišta.
Jedino radi sat realnog vremena.
Merni mod se može aktivirati pritiskom na taster na prednjem delu, ili automatski ako se
programira vreme aktivacije.
Za delitelj troškova 556: pored mernog moda aktivira se i instalacioni mod. Za vreme
instalacionog moda moguća je komunikacija maksimalno 24 časa. Poželjna je provera
komunikacije posle instalacije, izvan zgrade. Posle ponoći delitelj automatski prelazi u mod
merenja.
Merni mod se aktivira pritiskom na dugme
duže od 2 sekunde ili ako je programiran
measuring mode is set off
datumThe
instalacije
by pushing the button (> 2 s) or
when reaching the programmed
commissioning date
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
17 od 17
3.
Faktori korekcije
Merenje
Aktuelna vrednost koji se meri može se pretvoriti u neku fizičku veličinu energije, naravno mora
se uzeti u obzir tip radijatora izvedba i način montaže.
Zbog toga kod svakog radijatora mora se uzeti u obzir:






Tip izvedbe radijatora
Ukupna dužina
Ukupna visina
Ukupna debljina
Broj rebara
Tip montaže (direktna ili sa daljinskim senzorom)
3.1.1 Faktor za dugačke radijatore ili velike instalisane snage
Ako je radijator ukupne dužina 3m ili duže potrebno je postaviti dva delitelja.
Pod posebnim uslovima nije moguće primetiti minimalni protok na ovim radijatorima. Slična je
situacija kod radijatora sa instalisanom snagom većem od 10.0000 watt = 10kW.
Ovde je preporučeno postaviti dva delitelja. U ovim slučajevima snagu radijatora treba podeliti na
svakom delitelju u zavisnoti od broja delitelja.
Primer:
Instalisana snaga radijatora KQ= 16.000 W = 16
Broj postavljenih delitelja na isti radijator = 2
KQ faktor za pojedine delitelje = 16 / 2 = 8
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
18 od 18
3.1.2 Faktori za radijatore
Za svaki radijator K-vrednost se računa prema sledećem dijagramu:
Radijator:
-tip
-model
-dimenzije
Princip rada:
-direktno
-sa odvojenim
senzorom
Nominalna
instalisana snaga u
kW
Pregledati tabelu Kc
vrednosti date od
Sontexa
KQ
X
KC
Interni korekcioni
faktor obično = 1.0
X
KT
=
KTOTAL
Delitelj odredjuje toplotni izlaz radijatora, koji se prikazuje na displeju i pamti.
Temperatura grejnog medijuma se meri sa temperaturnim senzorom koji je postavljen na
radijator. Toplotni izlaz na radijatoru se računa u zavisnosti od karakteristike radijatora.
Ovo računanje počinje ako temperaturna razlika izmedju prostorije i readijatora premašuje
unapred programiranu vrednost u samom delitelju.
Za računanje toplote sa radijatora nije dovoljno poznavati temperaturu grejnog medija. Radijatori
različite konstrukcije odaju drugačiju količinu toplote, čak i onda ako je temperatura grejnog
medija ista.
KQ : faktor za množenje koji uzima u obzir veličina odnosno snaga radijatora data u kW. Ova
vrednost se meri ili se uzimaju fabrički podaci od proizvodjača radijatora.
KC: faktor za množenje C-vrednost je koeficijent prenosa toplote sa radijatora na sam delitelj. Za
svaki radijator se dobija experimentalno u laboratoriji. Vrednost KC se čita iz tabele koji je
ispostavio proizvodjač delitelja toplote.
KT: faktor za temperaturu prostorije – projektovana vrednost. Normalno KT = 1. Za projektovanu
vrednost manju ili jednaku od 16°C, se očitava iz KT-vrednosti, dato prema dijagramu 3.
Za definicije različitih faktora prema standardu EN 834, pogledati dodatak 5.
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
19 od 19
Tabela faktora za radijatore (izvod)
Detalniji pregled Kc-vrednosti nalazi se u Excel-tabeli
FAKTOR KC
TIP RADIJATORA
Standardni
radijator
2-Sensorski
1-Sensorski
Zidniodvojeni
DIN čelični radijator
Širina rebara 50 mm
2.30
1.04
1.14
2.12
1.14
1.21
2.12
1.12
1.12
DIN radijator liveni čelični
Širina rebara 60 mm
Cevni radijator (Arbonia)
Širina rebara 45 mm
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
20 od 20
FAKTOR KC
TIP RADIJATORA
Standardni
radijator
2-Sensorski
1-Sensorski
Zidniodvojeni
Radijator sa unutrašnjim cevnim
registrom (Thermal) rastojanje 60 mm
2.19
1.10
1.05
2.13
1.06
0.98
2.00
0.98
1.00
2.13
1.01
1.02
Profilisani panelni radijator, sa 2
panela(Kermi) rastojanje 33 mm
Panelni radijator, ravne površine (Gerhar
+ Rau) rastojanje 30 mm
Panelni radijator sa jednim panelom,
horizontalni (Arbonia) rastojanje 70 mm
Ostali tipovi po zahtevu
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
21 od 21
4.
Tehnički podaci
Opcioni merni sistem:
Jedno sensorski uredjaj sa start senzorom
za sisteme grejanja tmmin ≥ 55 °C
Računanje sa referentnom temp. prostorija 20 °C
Potrebni faktori: KQ, KC,
Dvo-sensorski uredjaj
za sisteme grejanja tmmin ≥ 35 °C
Računanje sa merenom ref. temp. ambijenta
Potrebni faktori: KQ, KC,
Merene vrednosti:
bodovi ili u energije
Napajanje:
3 V-Litijum-baterija
Životni vek sa 1 baterijom:
> 10 godina
Display:
sa tečnim kristalom (LCD-display)
Broj digita:
6 digita (000000 ... 999999)
Temperaturni opseg:
0 °C ... 120 °C
Eksponent:
n = 1.33
Radijator – opseg veličine:
4 Watt ... 16.000 Watt
Projektovani temperaturni opseg:
(tmmin ... tmmax)
Jedno-sensorski uredjaj sa start senzorom
55 °C ... 90°C / 120 °C (compact- / remote senzor)
(tmmin ... tmmax)
Dvo-senzorski uredjaj
35 °C ... 90°C / 120 °C (compact- / remote Sensorski)
KC-vrednost:
faktor množenja KC-data base
Modeli:
kompaktni ili sa odvojenim senzorom
Postavljeni dan:
slobodno programabilan
Memorija:
36 mesečne vrednoti ili 18 polumesečne vrednosti,
maksimalne temperature tekuće i prethodne godine,
svi važni podaci važni za merenje
Self-test:
pre svakog merenja
Početak merenja:
za vreme grejne sezone 25°C – 40°C (programabilno)
van grejne sezone 25°C – 40°C (programabilno)
Standard verzija:
acc. to EN 834
Set za montažu:
pogledati poglavlje o instalaciji ovog priručnika
Homologacija acc. to
HKVO: A1.02.2008
LNE: 14190
DIN registry No.:
291/08 E
Conformity:
CE
Standardna montaža:
75% od ukupne visine
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
22 od 22
Dimensional Drawing
Dimenzije u mm
Subject to technical change
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
23 od 23
5. Dodaci
Dodatak 1
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
24 od 24
Dodatak 2
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
25 od 25
Dodatak 3
Temperaturne granice prema EN 834 (izvod)
Projektovana polazna temperatura, projektovana povratna temperatura,
prosečna projektovana temperatura medijuma (4.5)
Projektovana polazna temperatura tV,A i projektovana povratna temperatura tR,A su temperature
grejnog medijuma koje potrebno dostići u toku stacionarnog rada u grejnom objektu, projektovana
temperatura prostorije, kod toplotnog opterećenja u zavisnosti od projektovane spoljne
temperature zavisnosti od geografskog položaja. Osrednjene vrednosti projektovane polazne
temperature tVA i projektovane povratne temperature tR,A jednako je projektovanoj prosečnoj
temperature medijuma tm,A.
Gornja granica temperature (4.6)
Gornja granica temperature tmax je maksimalna projektovana temperatura grejnog medija na
kojim se još delitelj može koristiti.
Donja granica temperature (4.7)
Donja granica temperature tmin je minimalna projektovana temperatura grejnog medija na kojim
se još delitelj može koristiti.
Temperaturne granice (6.1)
Delitelji koji podležu pod ovaj standard mogu se instalirati u grejne sisteme kod kojih srednja
projektovana temperatura medija tm,A (see 4.5) je izmedju gornje granične temperature tmax i donje
granične temperaturne tmin:
tmin ≤ tm.A ≤ tmax
Za delitelje sa jednostukim senzorom merni princip mora da zadovolji: tmin ≥ 55°C.
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
26 od 26
Dodatak 4
Računanje temperatur – Interpolaciona tabela
Slope
[Ω /°C]
T REF
[°C]
Offset
[Ω ]
Error
[%]
1
0.000
15205.8
329593.0
0.00
2
4.423
11694.1
314696.0
0.43
3
8.823
9363.3
294340.6
0.51
4
12.522
7815.0
275076.6
0.46
5
15.616
6632.8
256694.2
0.70
6
18.328
5894.6
243167.3
1.20
7
20.438
5310.1
231297.4
-1.22
8
22.972
4587.6
214780.1
-0.66
9
26.063
3902.7
196973.9
-0.45
10
29.633
3216.0
176696.0
-0.44
11
34.058
2551.9
154173.9
-0.43
12
39.401
1952.3
130676.8
-0.41
13
45.709
1443.2
107549.3
-0.40
14
53.066
1026.4
85562.6
-0.44
15
61.672
707.6
66049.9
-0.38
16
71.254
472.3
49418.6
-0.37
17
82.057
305.5
35845.5
-0.35
T = (Offset – R ) / Slope
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
27 od 27
Dodatak 5
Faktori monoženja prema EN 834 (izvod)
Faktori množenja (2.18)
Sa sledećim faktorima je potrebno pomnožiti vrednost na displeju, da bi se ono moglo pretvoriti u
neku vrednost energije, koji je pogodnije za obračun toplotne energije:
Faktor KQ snaga radijatora (2.18.1)
Faktor KQ je projektovana vrednost snage radijatora dato u kW ili merena prema sledećem.
Standardna snaga radijatora merena u test klima komori na temperaturama: polaz 90°C, povrat
70°C i temperature vazduha 20°C. Ovde je temperatura ambijenta merena na visini od 0.75m od
poda i 1.5m udaljeno od grejnog tela. Ako su te vrednosti merene na drugačiji način onda se oni
pretvaraju..
FAKTOR KC za termičku provodnost izmedju senzora i grejnog tela (2.18.2)
FAKTOR KC se uzima u obzir kod različitih oblika grejnih tela i efektivnih grejnih površina.
Kc =
R Basi s
R Bewertung
Faktor KT za prostorije gde je niska projektovana temperatura okoline (2.18.3)
Za delitelje sa jednostrukim senzorom KT se uzima u obzir gde je projektovana temperatura
okoline niža od referentne temperature.
Ukupni faktor K (2.18.4)
Ukupni faktor se dobija množenjem svih prethodnih faktora.
K = KQ x Kc x KT
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
28 od 28
Tehnička podrška
Za tehničku podršku konsultovati Eko-term Senta ili Sotnex SA direktno.
Eko-term
Arpadova 52
24400 Senta
Tel: 024-812-445
Manual EHCA 555-556 install rev SH6991100331537642413.doc
29 od 29
Download

Handbuch EHKV 555-556