2010
ELEKTRIČNE INVAZIJE
ORO IZ BAJKE SLIKE
S IZLOŽBE & KARNEVAL
ŽIVOTINJA MAČKE
NA STAROM KROVU
OD TIGALA SLAVUJ I
KINESKI CAR MALA
SIRENA CRVENKAPA
U TAMI ZLATOKOSA
GALEB I BANDA
MAČORA JAPANSKA
BAŠTA MLADI PRINC
I ISTINA
MEĐUNARODNI FESTIVAL KOTOR ART / INTERNATIONAL FESTIVAL KOTOR ART
Organizacioni odbor / Organisation Committee: PROF BRANISLAV MIĆUNOVIĆ, PREDSJEDNIK, MARIJA-MAJA ĆATOVIĆ,
PROF. RATIMIR MARTINOVIĆ, PETAR PEJAKOVIĆ, TIHANA ĆULAFIĆ, VESNA MANDIĆ; Direktor / Director: PAOLO MAGELLI;
Producent / Producer: JANKO LJUMOVIĆ; Glavni organizator / Organization: Dravka Vujović; Izvršna produkcija / Executive Production:
FONDACIJA KOTORSKI FESTIVAL POZORIŠTA ZA DJECU, NVO “FESTIVAL TEUTA”, NVO "KOTOR ART", FABRIKA MONTENEGRO,
FESTIVAL EUROKAZ, KRALJEVSKO POZORIŠTE "ZETSKI DOM", CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE
Impressum: Izdavač / Publisher: Kotor art; Za Izdavača / For the Publisher: Janko Ljumović; Prevod / Translation: Đorđe Vujnović; Lektori / Proofreaders:
Natalija Lakić, Paul Turner; Fotografije / Photos: Milica Radulović, Banjo Popović i Roman Đuranović; Urednik kataloga / Editor of catalogue: Milica Piletić;
Dizajn / Design: MAPA; Štampa / Print: APPrint; Tiraž / Copies: 500
XVIII KOTORSKI FESTIVAL POZORIŠTA ZA DJECU
2 - 10. jul 2010.
THE 18TH Kotor’s Festival of Theatre for Children
2 - 10 July, 2010
Kotor art 2010.
Teoretičar grada Leonardo Benevolo u studiji Grad u istoriji Evrope, govori o poduhvatu stvaranja skladnog pejzaža koji je
moguć i ističe“ da nijesu tako neostvarive utopije stvaranja boljeg – ili bar ne goreg.“
Kotor art jeste stvaranje duhovno boljeg, jeste stvaranje unutrašnjeg pejzaža i dokaz je da nijesu tako neostvarive utopije
stvaranja boljeg.
Godina između dva festivala protekla je brzinom kotorskih munja i ova naša krhka brodica savladala je kako je mogla ovo
krizno olujno more, gdje je finansijski kapital uspio svojim ludim trikovima dovesti u pitanje čak i samoga sebe.
Svjesni smo da u Evropi plaćamo jedan dug koji uopšte nijesmo stvorili, plaćamo ga za nekog drugog. Sve vlade u Evropi
govore: Recesija! Mi znamo vrlo dobro da tu recesiju nijesmo stvorili mi. Dakle, svi manje ili više znamo da smo žrtve logike
spekulativnih sistema.
Umjetnici su proizvođači nevidljivih tkanja, oni su okrepljivači duše. Rekli bismo da su jedino oni u stanju popravljati tu kolektivnu
mentalnu krizu u koju smo svi upali. A ipak, gotovo sve vlade ovog našeg kontinenta odlučile su da zakinu nove generacije na
poljima duha. Štedi se u školstvu, štedi se u kulturi. Mazohistički je to potres, jer kriza će nestati samo kada ljudi budu duhom
ispunjeni. S depresivnim i nekulturnim novim generacijama iz krize se ne može izaći. To bi bio trijumf trivijalnosti.
Ponosni smo što se Crna Gora i Kotor sa skromnim mogućnostima kojima raspolaže, suprotstavila politici smanjenja budžeta
za kulturu i što je omogućila kontinuitet idejama koje su planirane i smišljene kao nova platforma za ostvarivanje novog kulturnog krajolika Crne Gore. Jedan mali presjek tog kulturnog krajolika jeste i Kotor art, festival koji ujedinjava razne umjetničke
discipline.
Dragi Kotorani, vjerujemo da je ova borba koju vode svi umjetnici koji čine Kotor art, borba za naš zajednički Kotor. Glas o toj
ideji - nazvali smo je borba - već je zabilježen u raznim ličnim i javnim memorijama. Neka i ova godina bude dokaz da je ovaj
grad krenuo u stvaranje boljeg.
Paolo Magelli
Janko Ljumović
Kotor Art 2010.
In his study The City in the History of Europe, the architectural theoretician Leonardo Benevolo discusses the possibility of
creating a harmonious landscape pointing out that „utopias of creating something better, or – not worse – at least, are not
so unattainable“.
Kotor Art is indeed the creation of something spiritually better, the creation of the inner landscape and proof that utopias of
creating something better are not so unattainable.
The year between two festivals went by at the speed of lightning in Kotor, and our small fragile boat endured the crises of
the stormy seas the best she could, amid the insane trickery of financial capital that managed to call into question even its
own existence.
We are well aware that we are paying a debt in Europe, one we did not in fact incur, and we are paying it instead of somebody else. All the governments in Europe are shouting: Recession! We know very well that we are not responsible for that
recession. Therefore, we all know, more or less, that we are the victims of the logic of the speculative systems.
Artists are manufacturers of invisible threads; they are the ones who invigorate the soul. We daresay they are the only ones
capable of mending the collective mental crisis we slipped into. And still, almost all the governments of this continent have
decided to deprive the new generations precisely of their spiritual due. The savings are made in the field of education and
culture. It is a masochistic move, because the crisis can disappear only when people reach spiritual fulfilment. It is impossible
to get out of the crisis with the young generations depressed and deprived of culture. That would be a triumph of triviality.
We are proud that Montenegro and Kotor, with its rather modest resources, stood up against the budget cuts in cultural
policy, and enabled the continuity of ideas conceived and developed as a new platform for the creation of the new cultural
landscape of Montenegro. Kotor Art is somewhat of a cross section of this cultural landscape, being a festival that unites
diverse art disciplines.
Dear citizens of Kotor, we are convinced that this struggle, involving all the artists participating in Kotor Art, is a struggle for the Kotor
we all share. The notion of that idea, albeit we call it a struggle, has already been noted in individual and public memories. Let this
year be yet further proof that this town has embarked on a search for better times.
Paolo Magelli
Janko Ljumović
4
5
Kotorski festival pozorišta za djecu postaje ovoga jula punoljetan. Djetinjstvo je
prošlo: prvi koraci, dječje bolesti, radosti, igre, bubuljice, lutke, ljubavi, prijateljstva,
avanture, bajke, zmajevi, suze, mrak, zavisti, cika, kostimi, majke, strahovi, džeparci, mašta, inat, vještice, tuče, crteži, osmjesi, škole, patuljci, vilenjaci, džemovi,
muzika, junaci, tajne, vjetrenjače ...
U igri brojki ove godine festival će se predstaviti kao: 1 grad, 9 dana, 12 pozorišnih predstava, 9 zemalja, 10 pjaca – malih i velikih scena, 43 programa, 1 000
učesnika, 10-ak hiljada gledalaca ...
Kotorski festival pozorišta za djecu ne mora da brine za budućnost koja ga čeka.
Od samog početka sazdan je čarobnom formulom od četiri osnovna elementa
koji ga čine izuzetnim: živi u jednom od najljepših gradova na svijetu, po svojoj
prirodi je svečanost prijateljstva i mašte, pozorišna igra mu uliva snagu, a djeca
čuvaju smisao. Što ćete više!
Poželimo mu, od sveg srca, dug i plemenit život, i da bude još veći, i ljepši, i bolji!
I, ma koliko porastao, da uvijek ostane veliko dijete.
Petar Pejaković
Dobuju malena stopala po drvenim i kamenim daskama koje život zrače. Natpjevavaju se djeca s golubovima. Svako dijete okrilati. Sija Kotor kao da je
nekom starom pčelaru zvjezdani roj pobjegao, pa zuji i slijeće s pjace na pjacu.
Ako je glavni pozorišni program glava Kotorskog festivala, onda je prateći njegovo
srce. To je onaj ritam kojim grad kuca svakog ljeta od 2. do 10. jula i prerušava se
u živi pozorišni muzej. Dječje stvaralaštvo je neobično važno za koncepciju ovog
festivala, koja ima za cilj da se Kotor pretvori u jednu ogromnu pozornicu, svaka
njegova ulica, svaki portun... Prepustiti se radosti neuhvatljive dječje igre i pomoći
joj da ’’iskoči’’iz mašte , probuditi duh starog grada, vratiti mu auru, značilo bi vratiti
se na trgove, u naša srca, i izatkati nove niti na kojima bi se svaki pauk osjećao
kao stranac, a bubamara bila počasni gost.
Dobro došla, draga djeco! Izvolite, grad je Vaš!
Dejan Đonović
6
The Children’s Theatre Festival Kotor comes of age this year. Its childhood is over:
the first steps, childhood diseases, fun and games, pimples, dolls, loves, friendships, adventures, fairy tales, dragons, tears, fear of the dark, envies, shreaking, costumes, mothers, fears, pocket money, imagination, spite, witches, fights, drawings, schools, dwarfs and trolls, jammy fingers, music, heroes, secrets, windmills...
In the numbers game, this year’s festival will be presented as: 1 town, 9 days, 10
squares – with small and large stages, 43 programs, 1,000 participants, around
10,000 spectators ...
The Children’s Theatre Festival Kotor need not worry about its future. From the very
beginning, it has been created using a magic formula consisting of four basic elements
that have made it special: it happens in one of the most beautiful places in the world, its
very nature celebrates friendship and imagination, the theatre play is there to lend its strength, and children are there to preserve the meaning. What more could you wish for!
Let us wish it, from the bottom of our hearts, a long and noble life, to grow into
an even more beautiful and an even better festival! And, no matter how large it
grows, to always remain a big child.
Petar Pejaković
Little feet are pattering against the wooden and stone stages radiating life.
Children are trying to out-sing the pigeons. Every child gets their wings. Kotor
shines, as if a stellar swarm has escaped from an old beekeeper and buzzes
around, flying from one piazza to another.
If the main theatre programme is the mind of the Kotor Festival, the accompanying programme is its heart. It is the rhythm of the city, beating every summer
from 2-10 July, disguised as a living theatre museum. Children’s creation is of
special importance for the concept of this festival, aimed at turning Kotor into a
giant stage, including its every street and every gate... Surrendering to the joy of
an elusive children’s game and helping it “jump out” of the imagination... Awakening the spirit of the old town, bringing back its aura, that would mean to return
back to the squares, to our own hearts, and weave new threads where every
spider would feel like a stranger, and any ladybug would be a guest of honour.
Welcome, dear children! You may take over the town!
Dejan Đonović
7
PROGRAM FESTIVALA
Petak, 2. jul
Srijeda, 7. jul
OTVARANJE...
20.00 h, Vrata od grada
U TAMI
Dečje pozorište Subotica, Srbija
20.00 h, Kulturni centar
ELEKTRIČNE INVAZIJE
KUD Ljud, Ljubljana, Slovenija
20.15 h, Trg od oružja i ulice
ORO IZ BAJKE
Gradsko pozorište, Podgorica, Crna Gora
21.30 h, Kulturni centar
Subota, 3. jul
SLIKE S IZLOŽBE &
KARNEVAL ŽIVOTINJA
Liberdance, Zagreb, Hrvatska
20.00 h, Kulturni centar
Nedjelja, 4. jul
MAČKE NA STAROM
KROVU OD TIGALA
Državen kuklen teatar,
Stara Zagora, Bugarska
20.00 h, Kulturni centar
SLAVUJ I KINESKI CAR
Narodno pozorište, Kikinda, Srbija
21.30 h, Ljetnja pozornica
Ponedjeljak, 5. jul
MALA SIRENA
Teatar za deca i mladinci
Skoplje, Makedonija
20.00 h, Kulturni centar
Utorak, 6. jul
CRVENKAPA
Guliwer teatr, Varšava, Poljska
20.00 h, Kulturni centar
8
ZLATOKOSA
Pozorištance Puž, Beograd, Srbija
21.30 h, Ljetnja pozornica
Četvrtak, 8. jul
GALEB I BANDA MAČORA
Stolichen kuklen teatar
Sofija, Bugarska
20.00 h, Kulturni centar
Petak, 9. jul
JAPANSKA BAŠTA
TPO Prato, Italija
20.00 h, Kulturni centar
MLADI PRINC I ISTINA
Bosansko narodno pozorište
Zenica, Bosna i Hercegovina
21.30 h, Škaljarska pjaca Subota, 10. jul
JAPANSKA BAŠTA
TPO Prato, Italija
20.00 h, Kulturni centar
... ZATVARANJE
DODJELA NAGRADA
21.30 h, Pjaca od kina
The FESTIVAL PROGRAM
Friday, July 2
Wednesday, July 7
OPENING...
IN THE DARKNESS
8:00 p.m, Town Gates
Children’s Theatre Subotica, Serbia
8:00 p.m, Cultural Centre
ELECTRIC INVASIONS
KUD Ljud, Ljubljana, Slovenia
8:15 p.m, The Square of Arms
& the streets of Kotor
A MONTENEGRO FAIRYTALE
City Theatre, Podgorica, Montenegro
9:30 p.m, Cultural Centre
Saturday, July 3
PICTURES AT AN EXHIBITION
& THE CARNIVAL OF THE ANIMALS
Liberdance, Zagreb, Croatia
8:00 p.m, Cultural Centre
GOLDILOCKS
Tiny Theatre Puz, Belgrade, Serbia
9:30 p.m, The Summer Stage
Thursday, July 8
THE SEAGULL AND
THE GANG OF TOMCATS
Stolichen Puppet Theatre, Sofia, Bulgaria
8:00 p.m, Cultural Centre
Friday, July 9
THE JAPANESE GARDEN
Sunday, July 4
TPO Prato, Italy
8:00 p.m, Cultural Centre
CATS ON AN OLD, TILE ROOF
THE YOUNG PRINCE AND THE TRUTH
State Puppet Theatre, Stara Zagora, Bulgaria
8:00 p.m, Cultural Centre
Bosnian National Theatre
Zenica, Bosnia & Herzegovina
9:30 p.m, Piazza of Skaljari THE NIGHTINGALE AND
THE CHINESE EMPEROR
National Theatre Kikinda, Serbia
9:30 p.m, The Summer Stage
Saturday, July 10
THE JAPANESE GARDEN
Monday, July 5
TPO Prato, Italy
8:00 p.m, Cultural Centre
THE LITTLE MERMAID
... CLOSING AND
Theatre for Children and Youth
Skopje, Macedonia
8:00 p.m, Cultural Centre
AWARDS CEREMONY
9:30 p.m, The Cinema Square
Tuesday, July 6
LITTLE RED RIDING HOOD
Guliwer Theatre, Warsaw, Poland
8:00 p.m, Cultural Centre
9
PRATEĆI PROGRAM FESTIVALA
Subota, 3. jul
Srijeda, 7. jul
HILPERIK JPU Naša radost, Herceg Novi
PLESNE ČAROLIJE
Studio za balet i ples Mala sirena, Kotor
21.30 h, Trg od oružja
MACA PAPUČARKA JPU Bambi, Tivat
19.00 h, Pjaca od kina
VEČE KOTORSKOG VRTIĆA
JPU Radost, Kotor
20.00 h, Pjaca od kina
VEČE GITARE
Muzička škola Vida Matjan, Kotor
21.00 h, Pjaca sv. Luke
Nedjelja, 4. jul
IZLOŽBA SLIKA Art DUGA, Kotor
18.00 h, SC Kamelija
TAJ LUDI SVIJET
Dječji dramski studio, Budva
19.00 h, Pjaca od kina
RASPJEVANE VIOLINE
Muzička škola Vida Matjan, Kotor
21.00 h, Pjaca sv. Luke
Ponedjeljak, 5. jul
KONCERT RASTKA BULJANČEVIĆA
Muzička škola Vida Matjan, Kotor
21.00 h, Crkva sv. Duha
PEPELJUGA I ROK ZVIJEZDA mjuzikl
KSC DiANo, Herceg Novi
21.30 h, Ljetnja pozornica
ART. MONTENEGRO & Dora Škapul
21.30 h, Trg od oružja
SEDMI KONTINENT igrani film
Crnogorska kinoteka
22.00 h, Pjaca od kina
Četvrtak, 8. jul
MAŽORETKE FEŠTA
21.30 h, Trg od oružja
KAKO SE RODIO KIĆO animirani film
KONCERT ZA MAŠINSKU PUŠKU
animirani film
Crnogorska kinoteka
22.00 h, Pjaca od kina
Petak, 9. jul
MODNA REVIJA
19.30 h, SC Kamelija KLAVIRSKO VEČE
Muzička škola Vida Matjan, Kotor
21.00 h, Crkva sv. Duha
NOĆ ALISE
Plesni studio Alisa, Kotor
21.30 h, Trg od oružja
Subota, 10. jul
VELIKA TRAMPA
Ekološka zabava
18.00h - 21.00h, Pjaca od kina
Utorak, 6. jul
VESELE FLAUTE
Muzička škola Vida Matjan, Kotor
21.00 h, Pjaca sv. Luke
ČAROBNA ŠUMA Dječji savez, Tivat
21.30 h, Trg od oružja
ABRAKADABRA animirani film
VELIKI STRAH animirani film
Crnogorska kinoteka
22.00 h, Pjaca od kina
A svakoga dana u Kotoru gradu...
CIRKUS RADIONICA Pjaca od kina
RADIONICA POKRETA I PLESA SC Kamelija
LIKOVNA RADIONICA SC Kamelija
RADIONICA VOLONTERA Kulturni centar
ABRUM u 11.00 h i 19.00 h
VODIČI KROZ GRAD od 10.00 h
PUTUJE CIRKUS od 21.00 h
HAPPY TWO HOURS od 14.00 h -16.00 h
Zum-Zum igraonica, SC Kamelija
* Sve radionice počinju sa radom u 11.00 h
10
THE ACCOMPANYING PROGRAM OF THE FESTIVAL
Saturday, July 3
Wednesday, July 7
HILPERIK JPU Naša radost, Herceg Novi
THE MAGIC OF DANCE
The Little Mermaid,
Ballet & Dance Studio, Kotor
9:30 p.m, The Square of Arms
THE SLIPPER MENDING CAT JPU Bambi, Tivat
7:00 p.m, The Cinema Square
KOTOR KINDERGARTEN EVENING
JPU Radost, Kotor
8:00 p.m, The Cinema Square
GUITAR EVENING
Vida Matjan School of Music, Kotor
9:00 p.m, St. Luke Square
Sunday, July 4
PAINTING EXHIBITION Art DUGA, Kotor
6:00 p.m, SC Kamelija
THAT CRAZY WORLD
Children’s Drama Studio, Budva
7:00 p.m, The Cinema Square
THE SEVENTH CONTINENT feature film
Film Archives of Montenegro
10:00 p.m, The Cinema Square
Thursday, July 8
MAJORETTES FIESTA
9:30 p.m, The Square of Arms
HOW KICO WAS BORN animated film
CONCERTO FOR MACHINE GUN
animated film
Film Archives of Montenegro
10:00 p.m, The Cinema Square
SINGING VIOLINS
Vida Matjan School of Music, Kotor
9:00 p.m, St. Luke Square
Friday, July 9
Monday, July 5
PIANO EVENING
Vida Matjan School of Music, Kotor
9:00 p.m, The Church of The Holy Spirit
RASTKO BULJANČEVIĆ SOLO CONCERT
Vida Matjan School of Music, Kotor
9:00 p.m, The Church of the Holy Spirit
CINDERELLA & THE ROCK STAR musical
KSC DiANo, Herceg Novi
9:30 p.m, The Summer Stage
ART. MONTENEGRO & Dora Škapul
9.30 p.m, The Square of Arms
FASHION SHOW
7:30 p.m, SC Kamelija ALISA NIGHT Alisa Dance Studio, Kotor
9:30 p.m, The Square of Arms
Saturday, July 10
GREAT SWAP
Ecological party
6:00 - 9:00 p.m, The Cinema Square
Tuesday, July 6
MERRY FLUTES
Vida Matjan School of Music, Kotor
9:00 p.m, St. Luke Square
MAGIC FOREST Children’s Alliance, Tivat
9.30 p.m, The Square of Arms
ABRACADABRA animated film
GREAT FEAR animated film
Film Archives of Montenegro
10:00 p.m, The Cinema Square
Every day in the town of Kotor...
CIRCUS WORKSHOP, The Cinema Square
DANCE & MOVEMENT WORKSHOP, SC Kamelija
ART WORKSHOP, SC Kamelija
VOLUNTEER WORKSHOP, Cultural Centre
ABRUM at 11:00 a.m & 7:00 p.m
CITY GUIDES at 10:00 a.m
TRAVELING CIRCUS at 9:00 p.m
TWO HAPPY HOURS from 2:00 to 4:00 p.m
Zoom-Zoom playground, SC Kamelija
* All the workshops start at 11:00 a.m
11
KUD LJUD, LjUBLJANA - SLOVENIJA
KUD LJUD, LJUBLJANA - SLOVENIA
Električne invazije
ELECTRIC INVASIONS
(Interaktivni teatarski performans / Interactive Theatrical Happening)
Trajanje / Duration: 45 min
Izvođači / Performers:
Vida Cerkvenik Bren, Jaša Jenull, Matevž Pistotnik, Grega Močivnik,
Lidija Sušnik, Nika Gabrovšek, Barbara Bulatović, Georgina Domonkos,
Majda Krivograd & Janez Družina
Intervencija u javnom prostoru uključuje prostornu instalaciju- slijetanje svemirskog broda, radionice - traženje unutrašnjih čudaka i interaktivni pozorišni “happening” - prvi izlaz
vanzemaljca na naše tlo. Provokativno otvara goruća pitanja međukulturnog društva i
konvencija ponašanja u javnom prostoru. Na odabranim lokacijama je smještena velika
srebrna kocka, neobičan pozorišni objekat, iz kojeg izlazi veći broj raznolikih stvorenja,
svojevrsnih glumačkih likova. Granice između izvođača i publike djelimično se brišu i
stvaraju prostor za pozorište kao igru, kao ritual, kao događaj socijalnog udruživanja.
Projekat je posvećen problematici (ne)komunikacije i (ne)prihvatanja različitosti u kontekstu javne urbane sredine. Publika će biti aktivno suočena sa “potenciranom” različitošću
i na opušten način imaće priliku da se “sukobi” sa sopstvenom ksenofobijom.
Intervention into public space features a space installation - the landing of the space
ship, workshop - the search for the inner aliens and an interactive theatrical “happening” - the first alien contact with the Earth. It provokes the pressing issues of the
intercultural society and conventions of behaviour imposed in public places. A large
silver cube is located in selected places, making an unusual theatrical object that
releases a number of diverse creatures, idiosyncratic characters. The boundaries
between performers and the audience get somewhat blurred, opening space for the
theatre as a game, a ritual, and an event of social gathering. The project addresses
the issues of (non)communication and (non)acceptance of diversity in the context of
an urban public environment, and the audience is being actively involved in order to
face the “emphasized” diversity and will get a chance to “deal” with their own xenophobic sentiments in a relaxed manner.
Mašta je važnija od znanja!
-Albert Ajnštajn
Imagination is more important than knowledge!
-Albert Einstein
12
13
GRADSKO POZORIŠTE PODGORICA - CRNA GORA
CITY THEATRE PODGORICA - MONTENEGRO
Bonjo Lungov
ORO IZ BAJKE
MONTENEGRO FAIRYTALE
Režija / Directed by: Bonjo Lungov
Asistent režije, dramaturgija / Assistant Director, Dramaturgy: Maja Enčeva
Asistent režije / Assistent Drector: Konstantin Karakostov
Scenografija i kostimografija / Set and Costume Design: Dilijana Paravanova
Lutke / Puppets: Maja Enčeva, Konstantin Karakostov i Bonjo Lungov
Scenski pokret i koreografija / Scenic Movement and Choreography:
Slavka Nelević, Bonjo Lungov
Muzika / Music: Ivan Marović
Trajanje / Duration: 60 min
Igraju / Cast:
Branka Femić, Katarina Krek, Vesna Vujošević, Jelena Simić, Julija Milačić,
Ratka Mugoša, Slavka Nelević, Goran Slavić, Pavle Ilić, Emir Ćatović i Viktor Gatolin
U Crnu Goru sam se zaljubio na prvi pogled. Njena ljepota, divna priroda, visoke gore,
zeleni vrhovi planina, plavo more, ta nepatvorena romantika „krivi“ su za naš ORO IZ
BAJKE nastao iz te ljubavi. Ispričaćemo vam nekoliko veselih priča sa neočekivanim
krajem, koje smo obojili muzičkim motivima i crnogorskim folklorom, koje smo kroz rad,
na veliko zadovoljstvo, otkrivali glumci i ja. Bez sumnje, za glumce Gradskog pozorišta da ovladaju složenim sistemom improvizovanih lutaka, kao novinom, bio je veliki izazov.
Kao i sve bajke, i naš ORO pripada svim generacijama. Nadamo se da ćete ovdje i vi
prepoznati svoje uspomene i radosti, kao što smo ih prepoznavali mi radeći ORO!
Bonjo Lungov
I fell in love with Montenegro at first sight. Its beauty, amazing nature, high hills,
green mountaintops, blue sea, along with the unfeigned romance are all to “blame”
for our MONTENEGRO FAIRYTALE, the fruit of that love. We’ll tell you several merry
stories with unexpected endings, flavoured with musical motifs and Montenegrin
folklore, which we discovered along the way, while working on a play, and to our
great pleasure, both the actors and myself. It was, no doubt, a great challenge for the
actors of the City Theatre - to master a complicated system of improvised puppets,
new to them. Similar to all other fairytales, this one also belongs to every generation.
We hope that you will find your memories and joys in it too, just like we did, while
creating A MONTENEGRO FAIRYTALE!
Bonjo Lungov
Djeca su smijeh koji korača!
-Dragan Radulović
Children are the walking laughter!
-Dragan Radulović
14
LIBERDANCE, ZAGREB - HRVATSKA
LIBERDANCE, ZAGREB - CROATIA
SLIKE S IZLOŽBE & KARNEVAL ŽIVOTINJA
PICTURES AT AN EXHIBITION &CARNIVAL OF THE ANIMALS
(Kreativno kazalište sjena / Creative Shadow Theatre)
Autori i reditelji / Authors and Directors: Nikolina Georgieva i Velimir Velev
Likovi, pokret i scenska radnja / Characters, Movement and Stage Act: Velimir Velev
Muzika Slike s izložbe / Music Pictures at an Exhibition: Modest Musorgski
Muzika Karneval životinja / Music Carnival of the Animals: Camille Saint-Saens
Koreografija / Choreography: Velimir Velev
Umjetnički voditelj / Artistic Director: Rajko Pavlić
Dizajn svjetla / Light Design: Miljenko Bengez i Mario Vnučec
Asistent režije / Assistant Director: Aleksandra Nalbantova
Trajanje / Duration: 40 min
Izvođači / Performers:
Martina Tomić, Ana Majhenić, Ivana Vratarić, Karolina Šuša, Nina Sakić
Ivana Pavlović, Igor Beketić, Dario Grba i Dijana Martinović
Pozorište sjenki staro je koliko i ljudski rod. Još u pećini, dok je palio vatru, pračovjek
se igrao sjenkama koje je njegovo tijelo ostavljalo na zidovima. U prošlosti likovi su se
izrađivali od kože životinja, kasnije od papira i drugih materijala. Danas, svaki umjetnik
traži svoj jedinstveni put u ovoj umjetnosti. U „Karnevalu životinja” i “Slikama s izložbe”
muzička dramaturgija se pretvara u scensku, a apstrakcije u muzici u likove i slike. U
isto vrijeme potrebna je velika umjetnost i veliko iskustvo da se ulije duh života u tako
jednostavnu i naivnu formu. To je slično umjetnosti šamana u plesu povezanom s drugim stvarnostima. Zbog toga su te predstave zanimljive svima, bez obzira na godine i
obrazovanje. Jedna stvar je potrebna uvijek - da glumci stvaraju slike iz sjenki kao da ih
stvaraju prvi put, nanovo i nanovo, te da odigraju svoje uloge u oživljavanju likova. A to
nije malo...
Velimir Velev
Shadow theatre is as old as humankind. A caveman started playing with the shadows his body made on the walls of his cave, while lighting a fire. In the past, the
characters were manufactured from animal hide, later from paper and other materials. Nowadays, each artist seeks his own unique way in this art. In Carnival of the
Animals and Pictures at an Exhibition, the music dramaturgy is transformed into
stage dramaturgy and the abstractions in music are transformed into characters and
images. It takes great art along with great experience to inspire the spirit of life in
such a simple and naive form. It sort of resembles the art of shaman, connected
to other realities by means of dance. That is what makes these plays interesting to
everyone, regardless of their age and education. There is just one thing that must not
be missed - the actors create images from the shadows, again and again, and they
play their roles into bringing their characters to life. And that is not an easy thing to
achieve...
Velimir Velev
Nikad ne gubi iz vida da sreća čovječanstva leži u mašti svakog pojedinca.
-Markiz de Sad
Never lose sight of the fact that all human felicity lies in man’s imagination.
-Marquis de Sade
16
17
DRŽAVEN KUKLEN TEATAR, STARA ZAGORA - BUGARSKA
STATE PUPPET THEATRE, STARA ZAGORA - BULGARIA
MAČKE NA STAROM KROVU OD TIGALA
Котки върху стар керемиден покрив
CATS ON AN OLD, TILE ROOF
(Lutkarski mjuzikl / Puppet musical)
Scenario i režija / Script and Directed by: Ženi Pašova
Scenografija / Set Design: Diana Uzunova
Trajanje / Duration: 45 min
Igraju / Cast:
Ana Dyulgerova, Elitsa Stoyanova, Desislava Ilcheva, Tatyana Andreeva,
Vyara Kalinkova, Delyan Kyosev, Stanislav Matev, Kaloyan Georgiev Ovo je nevjerovatno zabavna lutkarska parodija, zasnovana na muzici iz čuvenog mjuzikla ser Endrjua Lojda Vebera. Predstava se zasniva na sugestivnom jeziku scenske glume, konkretnom pokretu i ritmu. Iako bez dijaloga i riječi, što je čini posebnom, odlično
komunicira s publikom.
This is a funny and amusing puppet parody, based on the music of the well known
musical by Sir Andrew Lloyd Webber. The performance uses the suggestive language of the stage act, plastic movements and rhythm. There are no dialogues or words
which makes it very spectacular and communicative.
18
I najmanja mačka je remek-djelo.
-Leonardo da Vinči
The smallest feline is a masterpiece.
-Leonardo da Vinci
19
20
21
NARODNO POZORIŠTE KIKINDA - SRBIJA
NATIONAL THEATRE KIKINDA - SERBIA
Miodrag Dinulović
SLAVUJ I KINESKI CAR
THE NIGHTINGALE AND CHINESE EMPEROR
(Po motivima bajke H. K. Andersena
Based on the fairy tale The Nightingale by H. C. Andersen)
Režija / Directed by: Miodrag Dinulović
Animacija, koreografija i asistent režije / Animation, Choreography & Assistant Director:
Senka Petrović
Kostimograf / Costume Design: Stefan Savković
Kreator lutaka / Puppet Design: Tibor Farago
Aranžman songova / Song Arrangement: Arpad Balaž
Dizajn šminke / Make-up Design: Nijaz Memiš
Šminker / Make-up Artist: Aleksandra Kaločanj-Mohači
Izrada lutaka / Puppets: Tibor Farago & Senka Petrović
Slikarski radovi / Painting: Nenad Kasap
Trajanje / Duration: 70 min
Igraju / Cast:
SVEIMAJUĆI CAR KINESKI VI MI LI - Dragan Ostojić, SAVETNIK MI VI LI - Slavoljub
Matić, CAREVA ŽENA 37. - Miljana Kravić, DEČAK LI MI VI - Nikola Joksimović,
SLAVUJ- Gordana Roščić, PISAR - Milan Vujić, GLASNICI - Jordan Bursać i Aleksandar
Maletin, ZMAJ - Jordan Bursać, Milan Vujić, Nikola Joksimović, Aleksandar Maletin,
GLAS ZMAJA - Dragana Čretnik, GLAS NARATORA - Jovica Kuzmančev,
MEHANIČKI SLAVUJ - Milan Vujić, KINESKA SLOVA - Gordana Roščić,
Nikola Joksimović, Jordan Bursać, Milan Vujić, Aleksandar Maletin
U dalekoj Kini, nekada davno, živio je jedan jako bogat car. Imao je sve što se može poželjeti, ali baš zbog toga bilo mu je strašno dosadno. Toliko dosadno da je zamalo poludio od
te SVEIMAJUĆE dosade. Zato su njegovi podanici riješili da pronađu nešto lijepo što njihov
car još uvijek nema i tako spasu svog vladara groznih muka. Ako vas zanima šta je očaralo
srce razmaženog cara i zauvijek promijenilo njegov život, dođite na kotorski festival i zavirite u čarobnu kinesku kutiju bajki. Obećavamo puno smijeha i radosti, po koju suzu i uzvik
iznenađenja. U nadi da će ova priča ostaviti plemeniti trag u vašim srcima, pozdravljam vas
sa željom: da vam duša rado ište pozorište, jer je ono lijek i od tuge sklonište.
Vaš drug Miško Dinulović
Once upon a time a very rich emperor lived in faraway China. He had everything
he could wish for, but, because of that, he was terribly bored. So bored in fact,
that he almost went crazy from that HAVING-IT-ALL sort of boredom. This is why
his subjects decided to look for something beautiful he still did not have, and save
their ruler from his terrible predicament. If you’re curious to know what was it that
captured the heart of the spoiled emperor and changed his life forever, come to the
Kotor festival and peek into the magic Chinese fairytale box. We promise you a lot of
laughter and joy, a few tears and exclamations of surprise. Hoping that this story will
leave a trace of kindness in your hearts, I salute you and encourage your soul to seek
the theatre, the cure and hideaway from sorrow.
Your friend Miško Dinulović
22
Djeca - to su naše sutrašnje sudije.
-Maksim Gorki
The children are our judges.
-Maxim Gorky
23
TEATAR ZA DECA I MLADINCI SKOPJE - MAKEDONIJA
THEATRE FOR CHILDREN AND YOUTH SKOPJE - MACEDONIA
Rusomir Bogdanovski MALA SIRENA
Malata sirena
THE LITTLE MERMAID
Režija / Directed by: Dean Damjanovski
Scenografija / Set Design: Ljubomir Čadikovski
Kostimografija / Costume Design: Aleksandar Nošpal
Muzika / Music: Ljupčo Mirkovski
Koreografija / Choreography: Sanja Šutevska
Trajanje / Duration: 50 min
Igraju / Cast:
MALATA SIRENA - Vineta Damčeska, PRINCOT – Eftim Trajčov
MORSKIOT RAK ANDERSEN - Vladimir Lazovski
KRALOT NA MORETO - Predrag Pavlovski ZLATNIOT KRAL - Dragan Dovlev
MORSKATA SAMOVILA/ZLATNATA KRALICA - Zorica Stojanovska
MORSKATA VEŠTERKA / SREBRENATA PRINCEZA - Katarina Ilievska
OKTOPODOT KUTRIČOK - Marija Đorđijovska, GOLEMATA SIRENA - Ana Levajkovic
Dobro došli u morsko pozorištance za djecu! Prikazaćemo vam našu čudesnu i nadaleko čuvenu predstavu. Vidjećete kako iskrena i velika ljubav pobjeđuje i miri sve razlike.
Ali vidjećete i koliko je težak i pun iskušenja put odrastanja i sazrijevanja. Naši glumci
će se pred vama pretvoriti u Sirenu, Princa, Morskog Kralja, Morsku Vilu, Veliku Sirenu,
Morskog Raka, Zlatnog Kralja, Morsku Vješticu i Oktopoda. U ovih pedeset minuta vodiće vas kroz podvodne dvorce i mračne pećine, bure, morske obale, brodove i zlatne
zamkove da bi vam ispričali najljepšu i najromantičniju priču ikad. Iskreno se nadamo da
ćete uživati na ovom čudesnom putovanju kroz fantastičan svijet Male sirene. Vidimo se
kada se svjetla upale! Vaš aplauz je naša nagrada!”
Morski Rak Andersen
Welcome to the tiny sea theatre for children! We will show you our miraculous and
very famous play! You will see true and great love conquer all and erase all the differences. But, you are also going to see how difficult and full of challenges the road
to growing up is. Because of you, our actors will turn into the Mermaid, the Prince,
a Sea King. a Sea Fairy, a Big Mermaid, a Sea Crab, a Golden King, a Sea Witch
and an Octopus. In the next fifty minutes, they will take you through underwater
castles, dark caves, tempests, sea shores, ships and castles of gold, just to tell
you the most beautiful and the most romantic story ever told. We really believe you
are going to enjoy this magic trip through the fantastic world of the Little Mermaid.
We’ll see you when the lights are on again! Your applause will be our reward”
Andersen, The Sea Crab
Djeca vas ne čine roditeljem, kao što vas klavir ne čini pijanistom.
-Majkl Levin
Having children makes you no more a parent than having a piano makes you a pianist.
-Michael Levine
24
25
Teatr Lalek Guliwer, Warszawa - Polska
GULLIWER THEATRE, WARSAW - POLAND
Jan Brzechwa CRVENKAPA
Czerwony kapturek
LITTLE RED RIDING HOOD
Adaptacija i režija / Adaptation and Directed by: Piotr Tomaszuk
Koreografija / Choreography: Władysław Janicki
Scenografija / Set Design: Ewa Farkašová
Muzika / Music: Piotr Nazaruk
Trajanje / Duration: 90 min - s pauzom/ with an interval
Igraju / Cast:
CRVENKAPA - Honorata Zajączkowska, BAKA - Elżbieta Pejko, VUK - Tomasz Kowol,
MAJKA - Katarzyna Brzozowska - Ożarowska, ŠUMAR - Paweł Jaroszewicz,
BAKINA SLUŽAVKA - Izabella Polívka, MAJČINA SOBARICA - Ewa Scholl,
ŠUMAREV SLUGA - Adam Wnuczko, VUKOV SLUGA - Georgi Angiełow
Sigurni ste da znate baš sve o Crvenkapi? Uvjerićemo vas da je naša priča daleko interesantnija od one koju su vam ispričali. Crvenkapa, Majka, Baka, Vuk i Šumar – svi su
oni opet tu. Ali, zahvaljujući magiji baroknog teatra, u našoj predstavi ima nečeg veoma
drugačijeg! Crvenkapa je živopisni spektakl uzbudljiv i djeci i odraslima koji podjednako
uživaju u zastrašujućoj priči sa srećnim završetkom! Duhovita, vesela i prepuna muzike,
naša Crvenkapa je mnogo više od obične bajke! I izvanredan dekor i kostim, tipičan za
rokoko operete, učiniće ovo pozorišno iskustvo nezaboravnim.
Are you sure that you are familiar with the story of Little Red Riding Hood? We will
convince you that this one is far more interesting. Mother, Little Red Riding Hood,
Grandmother, Wolf, and Forester are all present here. However, there is something
different in our version – the magic of the baroque theatre! Little Red Riding Hood is
a colourful show for the young and the old who enjoy “terrifying” stories with happy
endings. A witty, humorous, and tuneful family show - this Little Red Riding Hood is
not only an imaginative fairy tale. The admirable scenery and costumes typical of a
rococo operetta make this show an unforgettable theatre experience.
26
Bajke su više nego istinite: ne zato što nam govore da zmajevi postoje,
već zato što nam kažu da zmajevi mogu biti pobijeđeni.
-Gilbert Česterton
Fairy tales are more than true, not because they tell us that dragons exist,
but because they tell us that dragons can be beaten.
-Gilbert Chesterston
27
DEČIJE POZORIŠTE SUBOTICA - SRBIJA
CHILDREN’S THEATRE SUBOTICA - SERBIA
Marija Stankova
U TAMI
IN THE DARKNESS
(Lutkarska predstava / Puppet show)
Adaptacija i režija / Adaptation and Directed by: Veselka Kunćeva
Muzika / Music: Hristos Hamliev
Prevod sa bugarskog / Translation From Bulgarian: Asja Tihovna
Scena, kostim i lutke / Stage, Costume and Puppets Design: Marijeta Golomehova
Video / Video: Rajko Ljubič
Trajanje / Duration: 50 min
Igraju / Cast:
MALIŠA - Gordana Vukov
MRAK, PROFESOR, SPIKER, PRIPOVEDAČ, MRAKČE - Branislav Trifković
MAMA, STRAŽAR, ODRASLA OSOBA, PRIPOVEDAČ, MRAKČE - Olivera Begović
DEDA, STRAŽAR, ODRASLA OSOBA, PRIPOVEDAČ, MRAKČE - Boško Boškov
VASPITAČICA, ODRASLA OSOBA, PRIPOVEDAČ, MRAKČE - Vesna Borocki
Mališa je mali dječak koji se mnogo plaši.....Mraka! Mrak je velik i usamljen zato što ga se
sva djeca plaše. Jedne kišne i tužne večeri njih dvojica se sreću i polaze u posjetu raznim
strahotnim mjestima. Kuda idu i koga sve upoznaju... to nećemo da vam kažemo, mali
naši prijatelji! Dođite i pogledajte, mislimo da će vam se dopasti... U TAMI.
Malisa is a little boy who is afraid of the.....Dark! Dark is big and lonely because all
the children are scared of him. On a sad rainy night two of them meet and embark on
a tour around some very scary places. Where they go and who they meet...well, our
little friends, we are not going to tell you, yet! Come and see for yourselves, we trust
you will like... IN THE DARKNESS.
28
Noć je najmračnija pred zoru.
-Mračni vitez, film
The night is darkest just before the dawn.
-The Dark Knight, movie
29
POZORIŠTANCE PUŽ, BEOGRAD - SRBIJA
TINY THEATRE PUŽ, BELGRADE - SERBIA
Branko Milićević
ZLATOKOSA
GOLDILOCKS
Režija / Directed by: Slobodanka Caca Aleksić
Scenografija / Set Design: Dejan Pantelić
Kostimografija / Costume Design: Jelena Stevančević, Ivana Stamenković
Muzika / Music: Božidar Obradinović
Koreografija / Choreography: Marija Savić-Srećković
Lutke / Puppets: Zoran Stojanović
Specijalni efekti / Special Effects: Tomislav Magi
Trajanje / Duration: 80 min
Igraju / Cast:
ZLATOKOSA - Suzana Lukić, NINA - Dubravka Kovjanić
MIKI - Miloš Timotijević, DI DI - Damjan Kecojević
FOTKO - Igor Damnjanović, MAJSTOR - Nataša Marković
POMOĆNIK MAJSTORA - Aleksandar Vujanović
POMOĆNIK MAJSTORA - Predrag Filipović
Zlatokosa je originalni komad, što znači da stara bajka istog naslova nije uticala na priču.
Radnja se odvija danas u Beogradu. Međutim, iako je tema savremena, u priču su upleteni čarobnjaci i njihove čarolije. Glavne ličnosti komada Zlatokosa su uobražena mlada
manekenka i njena skromna školska drugarica, koja priprema svoj prvi album pjesama
za djecu. Zato predstava ima mnogo muzičkih numera, pa je pogodna i za najmlađu
publiku. Zlaćana čini svojoj drugarici razne pakosti, ali joj se to vraća tako što joj se događaju čudne neprijatnosti.
Goldilocks is an original play, which is to say that the old fairy tale with the same title
did not affect its plot. This story is happening today, in Belgrade. However, even with
the contemporary topic, the story features wizards and magic. The main characters
in Goldilocks are an arrogant young model and her modest school girlfriend, who is
busy preparing her first album with songs for children. This is the reason why this
play abounds with music, and it makes it especially accessible for the youngest audience. Goldilocks does all sorts of mean things to her friend, and in return, she gets
into weird troubles herself.
30
Najveći čovjek uvijek ostaje dijete.
-Johan Volfgang Gete
The greatest man always remains a son of man.
-Johann Wolfgang von Goethe
31
STOLICHEN KUKLEN TEATAR SOFIJA - BUGARSKA
STOLICHEN PUPPET THEATRE, SOFIA - BULGARIA
GALEB I BANDA MAČORA
История за чайка и банда котараци
THE SEAGULL AND THE GANG OF TOMCATS (Lutkarska predstava, po romanu Luisa Sepulvede
Puppet show, based on a novel by Luis Sepulveda)
Adaptacija / Adaptation: Katya Petrova i Ina Bozhidarova
Režija / Directed by: Katya Petrova
Scenografija / Set Design: Maya Petrova
Muzika / Music: Stoyan Royanov - Ya-Ya
Dizajn zvuka i video / Sound Design and Video: Svetlozar Georgiev
Vizuelni efekti / Visual effects: Sotir Gelev Trajanje / Duration: 60 min
Igraju / Cast:
Marieta Petrova, Maya Bejanska, Rumen Gavanozov
Stanimir Gamov, Rumen Ugrinski, Atanas Stoychev Svi smo mi dio planete Zemlje. Ona je naš Dom. Ona nam daje ljubav i razumijevanje.
Njena topla duša je lijepa i vječna. Ona se udružuje sa nama i daje nam utočište. Raširenih ruku pruža nam sve što nam je potrebno. I, kako joj mi vraćamo? Tako što je
pregazimo, bacimo na hrpu smeća i uništimo. Što mislite, kako se Zemlja osjeća zbog
toga? Naš svakodnevni nehaj uništava okeane, šume, biljke, životinje, ali i jednu galebicu
zaglavljenu u naftnoj mrlji. Umirući, ona donosi na svijet i ostavlja za sobom jedno jaje...
Ovaj komad je scenska adaptacija priče Luisa Sepulvede i vodi nas u avanturu bande
mačaka koja se odjednom nađe u nesvakidašnjoj misiji: da čuva i pazi bebu galeba… i
da ga nauči da leti.
Katya Petrova
We are all part of Planet Earth. This is our home. It treats us with love and understanding. Its warming soul is both beautiful and eternal. It befriends us and gives us shelter. With open arms it provides us with everything we need. And all we do is trample
over it, turn it into a big rubbish heap and destroy it. How do you think it feels? Our
daily negligence harms the oceans, forests, plants, animals… and one little seagull
becomes stuck in an oil spill. With her last breath she gives birth and leaves behind a
solitary egg…The play is a stage adaptation of Luis Sepulveda’s novel and draws us
into the adventure of a gang of tomcats who find themselves with the unusual task
of looking after the baby seagull and... teaching it to fly. Katya Petrova
32
Mačke znaju tajnu kako se dolazi do hrane bez rada,
do krova nad glavom bez zatočavanja i do ljubavi bez odricanja.
-Volter Lajonel Džordž
Cats know how to obtain food without labor,
shelter without confinement, and love without penalties.
-Walter Lionel George
33
BOSANSKO NARODNO POZORIŠTE ZENICA - BOSNA I HERCEGOVINA
TEATRO CHIARADANZA NAPOLI - ITALIA
49. INTERNACIONALNI TEATARSKI FESTIVAL MESS SARAJEVO 2009.
BOSNIAN NATIONAL THEATRE ZENICA - BOSNIA & HERZEGOVINA
CHIARADANZA THEATRE, NAPOLI - ITALY
THE 49TH INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL MESS SARAJEVO 2009
Jean-Claude Carriere
MLADI PRINC I ISTINA
YOUNG PRINCE AND THE TRUTH
Režija / Directed by: Anna Redi
Dramaturgija / Dramaturgy: Hasan Džafić
Kostimografija / Costume Design: Sabina Trnka
Izbor muzike / Music Selected by: Anna Redi
Asistent režije / Assistant Director: Marco Matarazzo
Trajanje / Duration: 60 min
Igraju/ Cast:
PRIPOVJEDAČ – Miroljub Mijatović
PRINC – Hazim Begagić
DJEVOJKA (i ostali ženski likovi) – Snežana Marković
OTAC (i ostali muški likovi) – Siniša Vidović
Mladi princ želi da se oženi kćerkom jednog seljaka. Ovaj to odbija smatrajući da mladić
ne poznaje istinu. Da bi se, pak, oženio njegovom kćerkom, seljak mu postavlja uslove –
moraće da proputuje svijet u potrazi za rečenom istinom. Drama Žana Kloda Kariera jednostavna je i duhovita priča, istovremeno puna značenja i skrivenih poruka, nadahnuta
usmenim i pisanim predanjima bajki i legendi svijeta. Na jednostavan način oplemenjena
je različitim filozofskim učenjima. Otvara vječita pitanja dobra i zla, istine i laži, i jednako
je zanimljiva i mlađima i omladini čiji se svjetonazori približavaju iskustvima zrelih ljudi.
A young prince wants to marry the daughter of a country farmer. The farmer, who
believes that the young man does not know what the truth is, refuses. To marry his
daughter, the farmer puts a condition before the prince - he will have to travel the
world in search of the spoken truth. Jean-Claude Carrière’s drama, a simple and
humorous story, but at the same time full of meaning and hidden messages, was
inspired by the written and spoken fairytales and legends of the world, and enriched,
in an uncomplicated way, with various philosophic theories. It initiates the eternal
issues of good and evil, truth and lies, and it is equally appealing to the very young
and the young whose views approach the experiences of the adults.
34
Du­blja značen­ja kriju se u bajkama što sam ih čuo u dje­t­in­jst­vu,
ne­go u is­ti­na­ma ko­je me je naučio ži­vot.
-Fri­drih Ši­ler
Deeper meaning resides in the fairy tales told to me
in my childhood than in any truth that is taught in life.
-Friedrich Schiller
35
TPO PRATO - ITALIA
TPO PRATO - ITALY
JAPANSKA BAŠTA
Il giardino giapponese
THE JAPANESE GARDEN
(Ćilim za uveseljavanje djece / Children cheering carpet - CCC)
Režija / Directed by: Francesco Gandi, Davide Venturini
Saradnica na scenariju / Collaboration on Script: Stefania Zampiga
Muzika i dizajn zvuka / Music and Sound Design: Spartaco Cortesi
Ćilim sistem projekat / CCC System Project: Martin von Gunten, Rossano Monti
Multimedijalna konzola / Multimedia Console: Saulo D’Isita
Dizajn projekta / Digital Design: Elsa Mersi
Organizatori / Organization: Valentina Martini, Valerija Castallaneta i Francesca Nunziati
Koprodukcija / Coproduction: Teatro Metastasio Stabile della Toscana
Trajanje / Duration: 60 min
Igraju / Cast:
Irene Cioni, Claudie Decultis, Angelica Portioli, Barbara Stimoli , Carolina Amoretti, Paola
Lattanzi, Viola Esposti Ongaro, Angelica Portioli, Stefania Rossetti, Barbara Stimoli
Ćilim za uveseljavanje djece je digitalno-prirodno okruženje stvoreno da podari pozorišnu
vrijednost pokretu i spontanoj akciji. Inspirisan je arhitekturom japanskih bašti koje već
same po sebi pričaju priče. Bonsai drveće, kamenje, fontane, ‘izgubljene stepenice’, zen
bašte i drugi scenariji vezani za njih, počinju od rada na minijatururizaciji i rekonstrukciji
prirode putem kodiranog sistema simbola i metafora. Ćilim se sastoji od pet malih bašti,
a svaka od njih poziva na istraživanje, pojedinačno, a nekad i u grupama: livada, jezero,
most, cvijeće, more. Bašte, sačinjene od slika koje se odozgo projektuju na bijeli tepih u
kome su senzori koji reaguju na pritisak, otvaraju se, predlažu igre, stvaraju interaktivni
kontakt, komuniciraju kroz slike i zvukove animirane u realnom vremenu. Publika ima slobodu da nađe svoj sopstveni pristup istraživanju i igri. Nema strogih pravila, vremenskih
ograničenja ili puteva.
Children Cheering Carpet is a digital-natural environment aimed at instilling theatrical value into movement and spontaneous activity. It has been inspired by the
architecture of Japanese gardens, which are a form of story-telling in themselves.
Bonsais, stones, water plays, ‘lost steps’, the zen garden and other scenarios related
to them, start from a work of miniaturization and reconstruction of nature through a
coded system of symbols and metaphors. The carpet consists of five smaller gardens, and each one of them invites to be explored, at times individually, at times in
groups: meadow, lake, bridge, flowers and the sea. The gardens consist of images
projected down to the white carpet, equipped with sensors that react to pressure;
it keeps opening up, proposing games and initiating interactive contact by communicating through images and sounds animated in real time. The audience is free to
find its own approach to the exploration and the game. There are no strict rules, time
limits or itineraries.
36
S čovjekom razum se razvija i stari,
ali srce mu uvijek ostaje kao u dječaka.
-Ipolito Nievo
As a man ages and develops, so does his reason,
but his heart always remains as young as that of a boy.
-Ippolito Nievo
37
Izvršni producent / Executive Production
Fondacija Kotorski
festival pozorišta za djecu
Osnivač / Founder
Opština Kotor
Savjet fondacije / The fondation Council
Petar Pejaković, predsjednik
Tatjana Kondonari
Vesna Momčilović
Miloš Dževerdanović
Ljubo Radović
Selekcija pozorišnog programa / Selection
Živomir Joković
Selekcija pratećeg programa / Selection
Dr Gracijela Čulić
Dječji žiri / The Children Jury
Anastasija Joksimović
Iva Kernec
Lussaint Sasha Madine
Milica Cvijović
Milica Krivokapić
Nina Marković
Vladana Kostić
Dejan Kovač
Partneri festivala / Festival partners
Pomorski muzej Crne Gore, Kotor
Muzička škola „Vida Matjan“, Kotor
Turistička organizacija, Kotor
Crnogorska kinoteka, Podgorica
Dom za djecu sa poremećajem sluha
i govora, Kotor
Sindikalni centar, MUO
AUTO REMONT, KOTOR
Zum-Zum igraonica, Kotor
Kompas, Kotor
ART DUGA, Kotor
NVO PRIJATELJI, HERCEG NOVI
Cirkusfera, Beograd
Hrvatska gospodarska komora
Ambasada Republike SRBIJE
Ambasada Republike Poljske,
organizator gostovanja teatra Guliver iz Varšave
Sponzori / Sponsors
Luka Kotor
SC Kamelija
Voli DOO PODGORICA
Montecco INC PODGORICA
Niksen-trade ČAVOR DOO KOTOR
mljekara Nika DOO NIKŠIĆ
KOMPANIJA Aleksandrija BIJELA
Podravka DOO PODGORICA
Maprenat DOO TIVAT
BANINI AD KIKINDA
Žiri grada Kotora / Town Jury
Tatjana Stanovčić, predsjednica
Ljiljana Jovović
Dubravka Jovanović
Saša Milošević
Jasminka Grgurević
Sladoledi festivala / Official ice creams
Ledo DOO PODGORICA
Frikom AD BEOGRAD
Direkcija festivala / Festival Menagement
Petar Pejaković
Nataša Ristelić
Milica Piletić
Dejan Đonović
Perica Gojković
Uroš Mihajlović
Tomo Žegura
Pokrovitelji festivala / Patronage of Festival
Predsjednik Crne Gore
Opština Kotor
Vlada Crne Gore, Ministarstvo kulture
Suorganizator Festivala / In Coperation With
Kulturni centar „Nikola Đurković“, Kotor
www.portalanalitika.me
a nalitika
informativni portal
Voda festivala / Official watter
KNJAZ MILOŠ MONTENGRO DOO KOTOR
Medijski sponzori / Media sponsors
VIJESTI
DAN
TV BUDVA
RaDIO KOTOR
SKALA RADIO KOTOR
PORTAL ANALITIKA
Kotorski festival pozorišta za djecu
Kulturni centar, Stari grad
85330 Kotor, Crna Gora
tel/fax: +382 32 323 344
email: [email protected]
TV Budva
SC Kamelija
2
6
7
5
4
3
10
More
Sea
8
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1
Kulturni centar
Cultural Centre
Ljetnja pozornica
Summer Stage
Vrata od grada
Town Gates
Trg od oružja
the Square of Arms
Pjaca od kina
Cinema Square
Pjaca sv. Luke
St Luke Square
Crkva sv. Duha
Church of the Holy Spirit
Škaljarska pjaca
Piazza of Skaljari
Atrijum KC
Cultural Centre Atrium
Pjaca sv. Josipa
St. Joseph Square
KOTOR
pokrovitelj
medijski pokrovitelj
www.kotorart.org
Download

električne invazije oro iz bajke slike s izložbe & karneval životinja