ULTIMATIVNI VODIČ
KROZ
Vitamin B -17
METABOLIČKU TERAPIJU
Izdato od strane worldwithoutcancer.org.uk
Urednik
Copiright © 2000
Adresa upita za izdavača :
worldwithoutcancer.org.uk
Fah 2038
Leigh-on-Sea
SS9 2ZB
Prvo izdanje jun , 2001
Sva prava zadržana . Nijedan deo ove publikacije ne sme biti reprodukovan ,
emitovan na bilo koji način , u bilo kom obliku bez prethodne pismene saglasnosti izdavača , niti biti u
opticaju u bilo kom obliku različitom od onog u kom je objavljen ,i koje na potrošača nede imati isti
uticaj
Ova knjiga se može preuzeti sa interneta besplatno u edukativne svrhe . Ne sme biti
reprodukovani , emitovana, ponovo štampana , niti prodata bez prethodne pismene saglasnosti
izdavača .
PREDGOVOR
Prema Američkom društvu
. To je osamdeset osam miliona ljudi samo u Sjedinjenim Državama.
Ono šta dete pročitati nema odobrenje od strane organizovane medicine . The Food and Drug
Administration (FDA), the American Cancer Society(Američko udruženje za Rak) , American Medical Association
(AMA) su ovo označile kao "prevaru" i "nadrilekarstvo" . Zapravo , FDA i druge agencije vlasti koriste sva
sredstva koja im stoje na raspolaganju da spreče da ova priča bude ispričana. Oni su hapsili građane zbog
održavanja javnih skupova na kojima su hteli da ispričaju drugima o svojim ubeđenjima o ovoj temi . Oni su
oduzeli filmove i knjige . Čak su i procesuirali lekare koji primenjuju ove teorije u nastojanju da spase živote
svojih pacijenata .
. Informacije koje dete pročitati, izlažu dokaze da je tumor posledica
nedostatka hranljivih materija, kao što su skorbut ili pelagra. Ne izaziva ga bakterija, virus ili neki nepoznati
toksin, ved odsustvo supstance koju je današnji čovek uklonio iz ishrane. Ta
supstanca je vitamin B -17 , takođe poznat kao Amigdalin ili Laetrile . Ako je ta analiza tačna, onda
lečenje i prevencija raka može biti jednostavna . Sve što treba da se uradi je da se ta lako
sveta se sada testira i dokazuje u svojim klinikama da je vitaminski koncept raka istina.
Kao što možete videti na stranicama koje slede , postoji mnogo dokaza koji podržavaju teoriju da je
tumor posledica nedostatka hranljivih materija – više nego dovoljno da ubedi vedi deo populacije da je ta teza
istinita. Ovaj koncept nije odobren od strane ortodoksne medicine. Ipak, dokazi jasno govore da je ovde, na
kraju, konačni odgovor na zagonetku tumora.
2
Sadržaj
Uvod………………………………………………………………………………………………………................................….3
Važno upozorenje……………………………………………………………………………………………..........................4
O vitaminu B17……………………………………………………………………………………………...........................….4
Vitamin B17 kao preventiva……………………………………………………………………………......................……5
Metabolička terapija kancera……………………………………………………………………………....................……6
Upotreba amigdalina (vitamina B17) u metaboličkoj terapiji tumora………………………………….…….9
Načini delovanja amigdalina………………………………………………………………………………….....................9
Laetril i životno važna supstanca zvana cijanid………………………………………………………............………9
Grafički prikaz delovanja laetrila u tumoru…………………………………………………………………...............8
Često postavljana pitanja…………………………………………………………………………………......................….9
Opisi komponenata metaboličke terapije (informacije o produktu)…………………………………….……17
Metabolički dodaci (koji se u praksi ne prepisuju, ali se preporučuju)………………………………………23
Pregled metabolikče terapije sa B17…………………………………………………………………….................……25
Terapije i protokoli………………………………………………………………………………………..........................…..26
Šta je metabolička terapija?…………………………………………………………………………………………………..….26
Doziranje kod ljudi…………………………………………………………………………………………............................28
Pomodna terapija koja se rutinski prepisuje………………………………………………………............…….……28
Uloga pozitivnog razmišljanja………………………………………………………………………….....................…….30
Unošenje promena…………………………………………………………………………………….........................……..30
Beleške o ponašanju tumora pod terapijom sa B17…………………………………………….........….…………31
Kriterijumi za ocenu kliničkog napretka………………………………………………………………..................……31
Vitamin B17 i srpasta anemija…………………………………………………………………………….....................…31
Tumor povezan sa fluorisanjem………………………………………………………………………....................…….31
Kontakti……………………………………………………………………………………………………..................................32
Verujemo u Boga……………………………………………………………………………………............................………33
Reference……………………………………………………………………………………………..............................……….34
Priznanja…………………………………………………………………………………………………...................................35
3
Uvod
Tokom 1950-ih, posle mnogo godina istraživanja, posvedeni biohemičar, doktor Ernest T. Krebs JR, je
izolovao novi vitamin koji je obeležio brojem B – 17 i nazvao laetril. Dok su godine prolazile, hiljade su bile
ubeđene da je Krebs konačno otkrio nešto što je moglo da kontroliše sve kancere, ubeđenje koje još vedi broj
ljudi ima danas. Krebs tada nije ni mogao da pretpostavi kakav de odjek imati njegovo otkride. Farmaceutske
multinacionalne kompanije, pošto nisu bile u mogudnosti da patentiraju ili dobiju ekskluzivna prava na vitamin,
su krenule u žestoki propagandni napad na vitamin B17, bez obzira na činjenicu da su nas dokazi o njegovoj
efikasnosti u kontroli svih oblika kancera okruživali. Zašto je ortodoksna medicina pokrenula rat protiv ovog
pristupa koji nije uključivao lekove? G. Edvard Grifin, pisac knjige ,,Svet bez kancera” tvrdi da se odgovor može
nadi ne u nauci, ved u politici, i bazira se na skrivenoj ekonomiji i planu modi onih koji dominiraju medicinskim
establišmentom.
Svake godine, hiljade Amerikanaca putuju u Meksiko da bi dobili terapiju sa B17 (laetrilom). Čine ovo
zbog toga što je ona zabranjena u SAD. Vedini ovih pacijenata je rečeno da je njihov kancer fatalan, i da imaju
samo nekoliko meseci života. Ipak, veliki broj njih se oporavio i sada vode normalne živote. Bilo kako, FDA,
AMA, američko udruženje za kancer, i centri za istraživanje kancera nastavljaju da proglašavaju laetril prevarom
i šarlatanstvom. Tvrde da su pacijenti koji su se oporavili, ili imali ,,spontanu remisiju”, ili da uopšte nisu ni imali
kancer. Ako neko od njih umre, pošto je potražio laetril, glasnogovornici ortodoskne medicine de brzo izjaviti:
,,Vidite li? Laetril ne funkcioniše!” U međuvremenu, stotine hiljada pacijenata godišnje umire pošto su bili
podvrgnuti operacijama, radijaciji ili hemoterapiji, ali te terapijske metode se i dalje smatraju ,,sigurnim i
delotvornim”.
U SAD, FDA je pokušala da uvede striktne regulative, ne zakone, da bi zabranila vitamin B17 na više od
18 godina. Vitamin B17 ili terapiju laetrilom koriste samo neke bolnice u Meksiku, koje kancer leče ishranom.
Ove bolnice postižu skoro stoprocentnu stopu oporavka kod mlađih slučajeva (lokalizovani tumori/kanceri koji
još uvek nisu bili spaljeni radijacijom, zatrovani hemoterapijom ili izvađeni tokom operacije). Vedina pacijenata
koja je primila terapiju laetrilom ima pozitivna iskustva, koja se kredu od povedanja osedanja dobrobiti, pa čak i
svetlijeg pogleda na život, do takvih primetnih redakcija kao što su povedanje apetita, dobitak na težini,
povratak boje, smanjenje ili uklanjanje bola izazvanog kancerom. U hiljadama slučajeva je bilo prijavljeno
potpuno povlačenje svih simptoma kancera.
Vitamin B17, poznatiji kao amigdalin ili laetril, je prirodna supstanca, koja se može nađi u raznim
vrstama biljaka. Najviše ga ima u semenu koštunjavog voda, kao što su jezgra kajsije i drugih gorkih oraha.
Postoji mnoštvo semenja, biljki i žitarica koje sadrže minimalne količine vitamina B17, a koje ulaze u našu
dnevnu ishranu.
Sa velikim zadovoljstvom vam predstavljamo ove biljke, čije su anti kancerske osobine poznate ved
godinama, ali su u poslednjih dvadeset godina i naučno dokazane, prvenstveno kroz kliničke studije
predvođene Dr. Ernestom Kontrerasom Rodrigezom i koje su sprovedene u bolnici Oaza Nade, ranije poznate
kao Centro Medico y Hospital at Playas de Tijuana, B.C.N. Mexico. Od 1963. više od 100.000 pacijenata je
potražilo Kontrerasovu pomod.
Informacija koja sledi de vas podučiti dobrobitima metaboličke terapije i prevencije. Sve dodatke hrani,
koji su pomenuti u ovoj brošuri, mogu lako nabaviti i pacijenti koji, iz finansijskih razloga, ne mogu otidi u
Meksiko, koji su preslabi da bi putovali, pacijenti koji su ved bili u ovim bolnicama, a moraju da ostanu na
metaboličkoj terapiji. Bidete podučeni kako da ostvarite dobrobit iz metaboličke terapije, ili u Meksiku, ili kod
kude, za minimalnu cenu. U zadnjem delu ove brošure dete pronadi podatke kako da dođete do metaboličkih
proizvoda.
4
Brošura je sašeti skup informacija koje se nalaze na internet sajtu www.worldwithoutcancer.org.uk.
Na ovom internet sajtu dete pronadi vredne informacije kao što su dokumenti, istraživanja, i studije važne za
vitamin B17, njegov istorijski pregled, kliničke studije, biološke i hemijske opise uništenja delija kancera od
strane komponenti B17, svedočenja, istorije slučajeva, biografije, bibliografije, slike, grafikone, veze i još mnogo
toga. Ovaj vodič je bio stvoren za potrebe objašnjavanja različitih elemenata metaboličke terapije, i, kada je to
potrebno, služi kao referenca tokom vaše metaboličke terapije. Ako imate pitanja, molimo vas, pogledajte
poglavlje ,,Često postavljana pitanja” na strani 11.
VAŽNO UPOZORENJE
Worldwithoutcancer.org ne promoviše laetril, niti bilo koji proizvod ovde pomenut kao lek za kancer.
Svi proizvodi koje pominjemo se smatraju metaboličkim agentima ili vitaminima koji se koriste u
nutricionističkoj terapiji i prevenciji. Naše informacije, kao i priče o uspešnosti, dolaze iz žurnala i pisama koje
su napisali lekari i ljudi koji su koristili metaboličku terapiju, i koji žele da svoja iskustva podele sa drugima.
Važno je uvideti da morate biti oprezni u njihovom ocenjivanju. Delimo ih sa vama, ne da bi pokazali da dete
imati ista iskustva kao i autori, ved zato što osedamo da imate pravo na svoju sopstvenu ocenu.
Vladinim organizacijama bi bilo draže da ove priče ne iznosimo u javnost zato što one, navodno,
ustanovljuju ,,nedokazane medicinske tvrdnje”. Kako god, kao što je ranije izloženo, jedine tvrdnje koje
iznosimo su te da su ove informacije autentične, i da ljudi koji su ih napisali zaista postoje. Istina nije istina, sem
ako nije ,,cela” istina, i ove priče o zdravstvenom uspehu i naučnim studijama su podjednako deo istine kao i
bilo koja priča o uspehu naučne studije u ortodoksnoj medicini. Slobodni muškarci i žene imaju pravo na pristup
svim informacijama, da bi mogli da donose pametne odluke, vezane za njihovo zdravlje. Zbog toga, mi delimo
ove priče o uspehu, kao ispunjavanje našeg prava na slobodu govora, i vašeg prava na slobodu informisanja.
Informacije koje sadrži ova brošura, služe samo u obrazovne svrhe. Svi proizvodi pomenuti u ovoj
brošuri se koriste samo kao hrana i dopuna ishrani, da bi poboljšali celokupno zdravstveno stanje i ojačali
odbrambeni sistem organizma. Dajudi vam ove informacije, ne pokušavamo da dijagnoziramo, lečimo ili
sprečimo neku bolest. Ništa iz ove brošure ne biste trebali da smatrate za medicinski savet koji se odnosi na
neko specifično oboljenje. Pre nego što primenite neki proizvod ili terapiju na svoj zdravstveni problem, možda
dete trebati da potražite savet lekara. Vedina ovih informacija nema odobrenje zvanične medicine. Organizacija
za hranu i lekove, i američka medicinska organizacija suih proglasile ,,prevarom” i ,,šarlatanstvom”.
Ako bi poželeli da potražite savet doktora nutricioniste iz OASIS Houp Bolnice, slobodno nas
kontaktirajte za pomod. Pogledajte poglavlje ,,Kontakti” za informacije o tome kako da nas kontaktirate (strana
38).
5
O vitaminu B17
Postanje 1:29
Onda je Bog rekao: ,,Dajem ti svaku biljku koja daje seme i svako drvokoje daje plod sa semenom, na
licu zemlje. To de biti tvoja hrana.”
Uprkos velikom napretku u dijagnostifikovanju i lečenju malignih tumora, kancer nastavlja da bude
jedan od glavnih uzroka smrti u visoko razvijenim zemljama. Izračunato je da de jedna od tri osobe umreti od
nekog oblika kancera. Iako je istina da hirurgija i radioterapija mogu da izleče neke pacijente sa lokalizovanim
tumorima, i da je hemoterapija postigla pozitivne efekte u slučaju nekih deset tipova malignih tumora,
sveukupna stopa smrtnosti od kancera se nije bitno menjala u poslednjih 25 godina. Skoro 60 procenata svih
pacijenata koji imaju kancer, pošto im je dijagnostifikovan, otkriju da je njihova bolest toliko proširena, da
hemoterapija koja se trenutno koristi, ne može, zbog svoje toksičnosti, biti data u dozama dovoljnim da se
unište velike količine. Mnogi ne mogu biti podvrgnuti hemoterapiji, operaciji ili radioterapiji zbog neželjenih
efekata. Takođe postoji i nekoliko vrsta tumora za koje trenutno na postoji terapija.
Worldwithoutcancer.org.uk, sa velikim zadovoljstvom je u mogudnosti da predstavi biljne agente, čije
je protivtumorno dejstvo bilo praktično poznato godinama, ali je u poslednjih 35 godina naučno dokazano,
prvenstveno preko kliničkih studija, koje su vodili poznati lekari nutricionisti širom sveta. Među njima su doktor
Ernesto Kontreras Rodrigez, iz OASIS Houp Bolnice, doctor Harold Maner iz Maner klinike u Meksiku, doctor
Hans Nijeper, bivši direktor medicinskog odeljenja bolnice Silbersbi u Hanoveru, N.R. Bozijane M.D., bivši
director istraživačkih laboratorija u bolnici Sent Jeanne d’Arc, u Montrealu, Manuel Navaro, bivši professor
medicine I hirurgije na univerzitetu Santo Tomas u Manili, doctor Šigeaki Sakai, istaknuti lekar iz Tokija, Japan. Iz
Italije professor Etore Gideti, M.D., sa torinskog medicinskog fakulteta; iz Belgije professor Džozef M. Majsin,
M.D., sa Luvajnskog univerziteta gde je bio direktor Instituta za kancer. Iz SAD su cenjena imena kao što su
doctor Din Burk, bivši director Nacionalnog institute za kancer; doctor Džon A. Morone iz Gradskog medicinskog
centra u Džersiju; doctor Ernest T. Krebs, Jr, koji je razvio leatril; doctor Džon A. Ričardson, hrabri lekar iz San
Franciska, koji je izazvao pravo države da spreči upotrebu leatrila u SAD; doctor Filip E. Binzel, Jr, lekar koji radi
u Vašingtonskom sudu, Ohajo, i koji je, sa neverovatnim uspehom, koristio leatril više od dvadeset godina; i
mnogi drugi iz više od dvadeset zemalja, sa podjednako besprekornim akreditivima.
Ovaj protivtumorni agent je vitamin B17 (opšte poznat kao amigdalin ili laetril). Po doktoru Ernestu T.
Krebsu Jr, njegove komponente su veoma važne za naš opstanak bez kancera. Najviše ih ima u semenju
koštunjavog voda, kao što su jezgra kajsija i drugi gorki orasi. Razna dokumenta iz najstarijih civilizacija kao što
je Egipat u vreme faraona i Kina od pre 2500 godina pre Hrista, pominju upotrebu gorkih badema u terapeutske
svrhe. Egipatski papirus od pre 5000 godina pominje upotrebu ,,aqua amigdaloruma” u terapiji nekih tumora
kože. Ali sistematsko proučavanje vitamina B17 je zaista počelo tek početkom prve polovine prošlog veka, kada
je hemičar Bon 1802. godine otkrio da se tokom destilacije vode od gorkih badema, oslobađa hidrocijanična
kiselina. Uskoro su se mnogi istraživači zainteresovali za analizu ovog ekstrakta i tako su Robiket i Boitron, po
prvi put, izdvojili belu, kristalnu supstancu koju su nazvali amigdalin (od amigdala – badem).
U SAD, Organizacija za hranu i lekove je upotrebila regulative, ne zakon, da bi sprečila lekare iz nekih
država (ne svih), da upotrebljavaju terapiju leatrilom. Ne postoji zakon protiv upotrebe leatrila, niti se leatril
nalazi na crnoj listi zabranjenih lekova. Organizacija za hranu i lekove je takođe koristila regulative, ne zakon, da
bi zabranila međudržavno slanje i prodaju laetrila, tako što je uveravala da je u pitanju ili ,,novi lek bez dozvole”
ili ,,opasna ili krivotvorena hrana ili dodatak za ishranu”. Nije ni jedno ni drugo. Amigdalin je ekstrakt jezgara
kajsije, što ga čini dodatkom za ishranu i ničim više.
Vitamin B17 je bio cenatr velike kontroverze pre 18 godina, kada su neki od najpoznatijih svetskih
naučnika tvrdili da kada se uzme, njegove komponente skoro stoprocentno onemogudavaju razvoj kancera i
ubijaju postojedi kancer.
Farmaceutske kompanije su odmah reagovale na ovu tvrdnju, zahtevajudi da FDA sprovede
istraživanja. Farmaceutske kompanije sprovode istraživanja nad patentiranim hemikalijama koje izumeju, tako
6
da na kraju njihovog istraživanja, ako je lek odobren, imaju ekskluzivna prava na njegovu prodaju. Nikada ne
sprovode istraživanja nad hranom koja ne može biti patentirana i koja se može prodavati u bilo kom
supermarket (npr. vitamini).
Vitamin B17 kao preventiva
Vitamin je jedan od glavnih izvora hrane u kulturama kao što je Eskimska, Hunza, Abkasijanska i kod
mnogih durgih. Da li znate da u ovim plemenima nikada nije bilo slučajeva kancera? Sudedi prema doktoru
Krebsu, potrebno nam je minimum 100 mg vitamina B17 (količina koja odgovara količini od sedam jezgara
kajsije), da bi vodili život bez kancera. Sledede namirnice sadrže B17:
Jezgra i semenke voda: najveda koncentracija vitamina B17 u prirodi je, pored gorkih badema, u
jabukama, kajsijama, višnjama, nektarinama, breskvama, šljivama, suvim šljivama.
Zrna: široki pasulj, bob, leblebije, grašak, sočivo (mlado), pasulj, rangun, boranija, morska trava, pasulj
puzavac
Orasi: gorki badem, indijski orah, makadmija
Bobice: skoro sve divlje bobice, kupina, brusnica, bobica zove, malina, jagoda, božidna bobica
Semenke: lan, susam, žalfija
Trava: akacija, lucerka (mlada), vodena, mlečika, korov, stabljike žitarica
Žitarice: ovsene pahuljice, ječam, smeđi pirinač, heljdine pahuljice, proso, raž, grahorica, jezgro žitarica
Razno: bambus, kineska šederna trska, divlja hortenzija, tisa (iglice, sveže lišde)
Dva pravila palca: sudedi prema doktoru Krebsu, osnova teorije je da dnevna potreba za B17 može biti
zadovoljena pradenjem bilo kog od ova dva predloga:
Prvo, jesti cele vodke koje sadrže B17 (zajedno sa semenkama), ali ne jesti više samih semenki nego što bi
ih pojeli kada bi jeli celu vodku. Primer: ako jedete tri jabuke dnevno, semenke iz te tri jabuke sadrže dovoljno
vitamina B17. Ne biste trebali da pojedete kilogram semenki.
Drugo, veruje se da je jedno jezgro breskve ili kajsije na 4,5 kg telesne težine više nego dovoljno za
prevenciju kancera, iako precizne mere variraju od osobe do osobe u saglasnosti sa individualnim metaboličkim
i prehrambenim navikama. Na primer, čovek koji ima 77 kg, može dnevno pojesti 17 jezgara breskve ili kajsije, i
da tako dobije odgovarajudu količinu B17.
Dve važne napomene: naravno da možete pojesti previše nečega. Previše jezgara, na primer, može dovesti
do neprijatnih propratnih efekata. Ova prirodna hrana mora biti konzumirana u biološki razumnim merama (ne
više od 30 do 35 jezgara dnevno).
Velike količine B17 se dobijaju jedenjem sirove ili mlade prirodne hrane. Ovo ne znači da de umereno
kuvanje ili bilo kakva druga obrada hrane uništiti B17. Hrana kuvana na temperaturama na kojima se kuvaju
kineska jela, na primer, nede izgubiti B17.
7
Metabolička terapija kancera
Autor: Harold V. Maner, doctor
Fondacija za metabolička istraživanja u saradnji sa
Maner Memorijalnom bolnicom i Cyto Pharma de Mexico, S.A.
Uvod
U skorašnjim godinama, došlo je do značajnog preispitivanja prirode i uzroka kancera. Ranije se
verovalo da je kancer lokalizovana bolest, koju karakteriše ozleda, koja se uglavnom povedava i koja se pojavila
na nekom određenom delu tela. Verovalo se da ovu lokalizovanu ozledu izaziva aktivnost nekog virusa,
kancerogenog agensa, ili neka vrsta traume, kao što je udarac.
Danas među istraživačima i lekarima postoji rastude uverenje da je kancer kompleksna bolest, koja je
konačni rezultat poremedenog metabolizma (telesne hemije). To je podmukla bolest koja uključuje celo telo;
nervni sistem, sistem za varenje, pankreas, pluda, organe za izlučivanje, endokrini sistem i ceo odbrambeni
mehanizam. Često ponovno pojavljivanje malignosti posle terapije sa konvencionalnim hirurškim metodama,
radioterapije i/ili hemoterapije, nastaje zbog toga što kancer u osnovi ima metabolički uzrok, što se retko uzima
u obzir i stoga ostaje neispravljeno.
Uzroci kancera
U ljudskom telu postoji hiljade delija čiji je razvoj zaustavljen još u embrionalnom periodu. Ove delije se
zovu mezenhimalne delije, fibroblasti, neoblasti itd. Njihova glavna funkcija je popravljanje. Kada se kost slomi,
ove delije mogu da se pretvore u koštane delije. Ako dođe do gubitka krvi, iste ove delije mogu da se pretvore u
delije krvi. Zaista imaju mnoštvo uloga i mogu da reaguju na bilo koji morfogenetski podsticaj. Kada se ove iste
delije podvrgnu karcinogenima (hemikalijama koje izazivaju kancer), razvijaju se u delije kancera. Svakog dana, u
svakom ljudskom bidu veliki broj ovih normalnih embrionalnih delija postane kancerogen. Ipak, one retko
postaju bolest koju zovemo kancer, zahvaljujudi neverovatnom sistemu koji zovemo imuni sistem. Uloga ovog
sistema je da neutralizuje ili uništi svako strano telo u organizmu. Kada embrionalna delija jednom postane
kancerogena, ona iz biohemijskog pogleda, postaje strana za telo. Mi zbog toga nastavljamo da budemo zdravi
zato što su limfociti, makrofage i drugi delovi imunog sistema u stanju da neutralizuju ili unište ove delije i tako
spreče njihovo širenje. Naš imuni sistem obično u roku od nekoliko sati uništi ove delije.
Ako je imuni sistem oslabljen lošom ishranom, prekomernim zagađivačima iz okruženja ili
kontinuiranim stresom, delije kancera nede biti sprečene, i brzo de se širiti, formirajudi simptomatični ,,rast”
kancera. Sa godinama naš imuni sistem generalno slabi. To povedava verovatnodu za pojavljivanje
degenerativnih metaboličkih oboljenja. Jedan od primarnih ciljeva svih metaboličkih terapija je da se imuni
sistem revitalizuje i da mu se povrati potpuna funkcionalnost. Ispunjenje ovog cilja dozvoljava imunom sistemu
da eliminiše delije kancera pre nego što počnu da se šire.
Lekari nutricionisti i istraživači veruju da možemo ostati zdravi ako svakoj deliji organizma obezbedimo
odgovarajude količine kiseonika, hranljivih sastojaka, enzima, minerala, amino kiselina, i drugih važnih hranljivih
sastojaka iz naše ishrane i njenih dodataka. Jednako važna je i sposobnost tela da ukloni otpadne produkte
delijskog metabolizma, odgovarajudim radom creva, efikasnim disanjem, normalnim izlučivanjem itd. Moraju se
koristiti terapije koje de pomodi telu da se očisti od toksina eliminišudi opasne zagađivače. Ovo je, u suštini,
smisao metaboličke terapije. To je višečlani program koji uključuje brojne povezane elemente, od kojih svaki
igra važnu ulogu u uspehu cele terapije.
8
Upotreba amigdalina (vitamina B17)
u metaboličkoj terapiji kancera
Francisko Kontreras M.D.
OASIS Houp bolnice
Načini delovanja amigdalina
Metabolizam je sveukupna funkcija našeg tela. Da bi naše telo pravilno fumkcionisalo, sve njegove
osobine (fizičke, mentalne i duhovne), moraju biti u harmoniji. Sveukupna briga je cilj metaboličke terapije.
Elementi metaboličke terapije su tako organizovani da našem organizmu pruže najbolje uslove za borbu protiv
bolestii povratak zdravlja.
Metabolička terapija je netoksična terapija kancera, bazirana na upotrebi vitamina B17, proteolitičkih
enzima pankreasa, imuno stimulanata, i vitaminskih i mineralnih dodataka (pogledajte Faze I i II na 28 strani).
Laetril (B17) je glavni antitumorni agens. On je prirodni hemoterapijski agens, koji se nalazi u više od 1200
biljaka, naročito u semenju običnih vodki kao što su kajsije, breskve, šljive i jabuke. Takođe je deglukozin sa
radikalima cijanida, što je veoma ,,bio – prihvatljivo”. To znači da prolazi kroz delijske membrane, lako dostižudi
visoku koncentraciju unutar delije. Zbog ovog radikala cijanida je vitamin B17 bio osporavan, ali je tokom
godina dokazano da je amigdalin u potpunosti bezopasan i neotrovan. Normalne delije u našem organizmu
sadrže enzim zvan rodenaze, koji neutrališe amigdalin. Ovaj enzim ne dozvoljava amigdalinu da otpusti cijanid.
Ovako, amigdalin zdravim delijama služi kao glukoza koja im daje energiju. Maligne delije ne sadrže ovaj enzim.
U nedostatku rodenaza, amigdalin se aktivira, oslobađajudi radikale cijanida unutar maligne delije, tako
prouzrokujudi njeno uništenje. Ovako Bog stvara: samo delije kancera bivaju uništene, dok normalne nisu ni
taknute. Dok amigdalin napada nezdrave delije, pretvara se u silikat, koji je mnogo nalik aspirinu. On najviše
pridodaje kontroli bola. Stotine kliničkih studija, sprovedenih od strane mnogih kompetentnih lekara širom
sveta, uključujudi i one koje je predvodio doktor Ernest Kontreras Rodrigez, daju nam potpuno uverenje da
opasnost ne postoji.
Laetril i životno važna supstanca zvana cijanid
Autor: Filip Binzel, Jr, M.D.
Jedan lekar iz FDA je jednom rekao da laetril sadrži ,,slobodan” cijanid hidrogen, i da ga to čini
otrovnim. Želeo bih da ispravim ovu pogrešnu tvrdnju:
U laetrilu ne postoji ,,slobodni” cijanid hidrogen. Kada laetril dođe u kontakt sa enzimom beta
glukozidazom, raspada se na dva molekula glukoze, jedan molekul benzaldehida i jedan molekul cijanid
hidrogena (HCN). Unutar tela, SAMO delije kancera sadrže taj enzim. Glavna stvar ovde je da HCN mora biti
formiran. Ne pluta slobodno u laetrilu, a onda biva otpušten. Mora biti proizveden. Enzim beta glukozidaza,
samo on, je sposoban da proizvede HCN iz laetrila. Ako u telu ne postoje delije kancera, ne postoji ni beta
glukozidaza. Ako nema beta glukozidaze, HCN nede nastati iz laetrila.
Laetril ne sadrži radikale cijanida (CN). Ovaj isti radikal cijanida se nalazi u vitaminu B17, i u bobicama
kao što su kupine, borovnice, jagode. Do sada nikada niste čuli da se neko otrovao cijanidom iz ovih bobica.
Radikal cijanida (CW) i cijanid hidrogen su dva potpuno različita jedinjenja, kao što su, na primer, čista soda
(Na+) – jedna od najotrovnijih supstanci poznatih čoveku, i natrijum hlorid – kuhinjska so, potpuno različita
jedinjenja.
Ako je ovo iznad tačno, kako je uopšte i počela priča o tome da laetril sadrži ,,slobodni” cijanid
hidrogen? Počela ju je Organizacija za hranu i lekove.
9
, pogledajte G. Edvard Griffin, Svet Bez
Raka( World Without Cancer) ( Thousand Oaks , CA : američki mediji, 1974) .
Sedam se da sam, tamo krajem 1960 – ih, početkom 1970. – ih., u nekim novinama pročitao novo
obaveštenje od FDA. Ovo obaveštenje je govorilo da je supstanca poznata kao ,,laetril” imala neke pristalice (do
tada nikada nisam čuo za njega) koje su tvrdile da je ova supstanca sposobna da u prisustvu delije kancera,
stvori cijanid hidrogen. Obaveštenje je dalje govorilo da, ako je ovo zaista istina, zaista smo otkrili supstancu
koja je precizna i koja de biti od velike važnosti za pacijente sa kancerom. Ali, novo obaveštenje je govorilo da je
FDA detaljno ispitala novu supstancu, ,,laetril”, i da nije otkrila dokaze otpuštanja cijanid hidrogena u prisustvu
delije kancera. Rekli su da zbog toga laetril nema nikakvu vrednost.
Kada je, malo kasnije, bilo jasno utvrđeno da je laetril zaista otpuštao cijanid hidrogen u prisustvu
delije kancera, šta mislite kako je FDA reagovala? Da li su priznali da nisu bili u pravu? Da li su priznali dasu loše
odradili posao u sprovođenju testova? Ne! Izjavili su da laetril sadrži cijanid hidrogen i da je zbog toga otrovan!
Tako je vladina organizacija koja je ranije tvrdila da je razlog zbog kog laetril ne funkcioniše taj što nije
otpuštao cijanid hidrogen u prisustvu delija kancera. Sada, kada su otkrili da to nije istina, proglasili su ga
otrovnim. Kada im je ponuđena mogudnost da predstave dokaze laetrilove otrovnosti na Federalnom sudu,
priznali su da ih nemaju. (Pogledajte prvo poglavlje ,,Živi i zdravi” od doktora Filipa Binzela, dostupno na adresi
www.realityzone.com , ili pogledajte poglavlje ,,Kontakti” , strana 38).
Grafički prikaz delovanja laetrila u kanceru
(Grafički prikaz hemije amigdalina u kanceru)
10
Iako u određenim kancerima ima ograničenja, vitamin B17 može biti veoma delotvoran u najčešdim
kancerima kao što su karcinom pluda, grudi, prostate, debelog creva i limfoma. Često objavljivano kliničko
ispitivanje, sprovedeno 1981. Godine, od strane Nacionalnog instituta za kancer, je bezuspešno pokušalo da
dokaže da je laetril neefikasan i otrovan. Danas je laetril na prvim linijama fronta u alternativnoj terapiji
kancera. ,,Otkrili smo da je laetril efikasan kod ljudi koji imaju aktivni kancer”, kaže doktor Kontreras, ,,ali to nije
njegova jedina uloga, jer za prevenciju i održavanje remisije kancera ne postoji ništa tako efikasno kao laetril.
Zbog njegove neotrovnosti, može se stalno koristiti u prevenciji povradaja i metastaza. Hirurgija, radijacija i
hemoterapija se mogu davati samo kratko vreme, dok posle njih pacijenti ostaju bez bilo kakve zaštite.” Ova
brošura de vas podučiti kako da započnete i nastavite metaboličku terapiju u udobnosti svog doma.
SVA MOGUDA I ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Šta je laetril (vitamin B17/ amigdalin)?
Gde mogu kupiti vitamin B17 (amigdalin)?
Ako je laetril legalan ili zabranjen, kako ga neke kompanije mogu učiniti dostupnim u SAD?
Koja je, za prevenciju, preporučena dnevna doza vitamina B17?
Koja je razlika između semenki kajsije i tableta B17 od 100 mg kada se koriste za prevenciju? Da li je
jedno bolje od drugog? Da li moram da uzimam oba?
Dijagnostifikovan mi je kancer. Da li de B17 funkcionisati u slučaju svake vrste kancera?
Dijagnostifikovan mi je kancer. Koja mi je preporučena doza vitamina B17, sa čime da je uzimam i
koliko dugo?
Da li je potrebno uzimati zajedno semenke i vitamin kada sam na metaboličkoj terapiji?
Da li su vaše semenke kajsije u koštici ili bez koštice? Da li moramo da polomimo koštice da bismo došli
do jezgra?
Šta bi trebalo da uzimam zajedno sa vitaminom B17?
Kako da dođem do injekcija vitamina B17?
Da li postoji neka opasnot od uzimanja injekcija vitamina B17? Ja sam kvalifikovani medicinski
profesionalac, kakav je rizik od davanja B17 voljenoj osobi?
Da li smem da uzimam vitamin B17 sa hemoterapijom, radijacijom ili ako mi je zakazana operacija?
Bio sam podvrgnut hemoterapiji, radijaciji i operaciji. Da li vitamin B17 još uvek može da mi pomogne?
Posle koliko vremena se vide rezultati? Koliko vremena de biti potrebno da se moje telo otarasi
kancera?
Ja sam preživela kancer; koja je preporučena doza vitamina B17 za održavanje?
Koja je stopa uspeha za moju vrstu kancera?
Zašto lekari ne koriste ovo?
Činjenica je da je kancer metabolička bolest, kakvu ulogu ima zagađenje u tom procesu?
Da li je vitamin B17 koristan protiv pustošedih efekata prekomernih količina sredinske ili medicinske
radijacije?
Ako treba da jedemo semenke, zašto nam priroda nije podarila zube kojima bismo lomili koštice?
Kako da sačuvam semenke kada ih izvadim iz koštice?
Da li de biti problema sa drugim lekovima koje uzimam za ved postojede bolesti (dijabetes, visok
holesterol,čir, visok krvni pritisak itd.). Trenutno uzimam lipitor, glicerin, ranitidin i povremeno Tilenol
3.
Pitam se da li postoje zabeleženi slučajevi neuspeha ove terapije? Sve što vidim su čudesna izlečenja,
ali da li postoje slučajevi kada vitamin B17 nije dovoljan?
Ako vitamin B17 ubija kancer uz pomod cijanida, da li postoji mogudnost da de cijanid ubiti i normalne
delije?
Šta imate da kažete o člancima objavljenim na internetu, kao što je ,,Uspon i pad laetrila”, od
Bendžamina Vilsona, M.D. i Stivena Bareta, M.D. (osnivača Kuakvoča)?
11
1. Šta je laetril (vitamin B17/amigdalin)?
Laetril, poznatiji kao vitamin B17 ili amigdalin, je prirodni hemoterapijski agens koji se može nadi u preko
1200 biljaka, naročito u semenju običnog voda kao što su kajsije, breskve, šljive i jabuke. Diglukozan je sa
radikalom cijanida, što je vrlo ,,bio prihvatljivo”. To znači da prolazi kroz delijsku membranu, lako dostižudi
visoku koncentraciju unutar delije. Delije kancera, bez obzira na vrstu kancera, su poznate kao tropoblasti
(pogledajte tropoblastnu teoriju kancera na www.worldwithoutcancer.com) . Ove delije sadrže enzim poznat
kao beta glukozidaza, takođe poznat kao otključavajudi enzim. Kada laetril dođe u kontakt sa njim, laetril se
raspada na dva molekula glukoze jedan molekul benzaldehida i jedan molekul cijanid hidrogena (HCN). Unutar
tela delije kancera – samo delije kancera – sadrže taj enzim. Glavna stvar ovde je da HCN mora biti STVOREN. Ne
pluta slobodno u laetrilu, a onda biva otpušten. Mora biti proizveden. Samo enzim beta glukozidaza je
sposoban za stvaranje HCN iz laetrila, tako utičudi SAMO na delije kancera. Ako u telu ne postoje delije kancera,
ne postoji ni beta glukozidaza. Ako nema beta glukozidaze, HCN nede biti stvoren iz laetrila. Normalne delije u
našem telu sadrže enzim poznat kao rodenaza, koji neutrališe amigdalin. Ovaj enzim ne dozvoljava amigdalinu
da otpusti cijanid. Na ovaj način, amigdalin zdravim delijama služi samo kao glukoza, dajudi im energiju. Maligne
delije ne sadrže ovaj enzim. U odsustvu rodaneza, amigdalin se aktivira otpuštajudi radikal cijanida unutar
maligne delije, tako izazivajudi uništenje. Detoksifikacija od cijanida, u normalnom tkivu sisara, dešava kroz
akciju rodaneza, koji, u prisustvu jedinjenja koje sadrže sumpor, pretvara slobodni cijanid u tiocijanat, potpuno
neotrovno jedinjenje. Tiocijanat se izbacuje kroz urin. (pogledajte grafički prikaz akcije laetrila u kanceru na
strani 10).
2. Gde mogu kupiti vitamin B17 (amigdalin)?
Vitamin B17 (laetril), kao i vedinu metaboličkih proizvoda, pomenutih u ovoj brošuri, možete nabaviti preko
interneta. Molimo vas, pogledajte zadnji deo ove brošure da biste videli gde možete da nabavite vitamin B17 u
Meksiku i UK. Ako živite u SAD, nedete biti u mogudnosti da nabavite vitamin B17 zbog skorašnjih zabrana I
restrikcija od strane FDA.
3. Zašto je laetril ,,nelegalan” ili ..zabranjen” u SAD?
Ne postoji zakon koji zabranjuje laetril, niti se laetril pojavljuje na bilo kojoj crnoj listi. Država Kalifornija
ima sprecifične zakone protiv upotrebe laetrile za kancer kod ljudi, sve dok se kancer definiše kao ,,rast koji
zauzima prostor” ili neoplasam (na grčkom novi rast). Vedi broj drugih država indirektno čine upotrebu laetrile
protiv kancera ilegalnom, dajudi savetodavnim komitetima za kancer slobodu da regulišu upotrebu bilo kog
leka, proverenog ili neproverenog. Organizacija za hranu i lekove je koristila regulacije, ne zakon, da bi sprečila
međudržavno slanje i prodaju laetrile, tvrdedi da je on ili ,,novi lek bez dozvole”, ili ,,opasna i nečista hrana ili
dodatak za hranu”. On nije ni jedno, ni drugo. Posedovanje laetrila i njegova privatna upotreba od strane
pacijenata nije nelegalna. Zapravo, stavljanje laetrile u ilegalu, nastaje iz FDA – ine regulatorne zabrane,
specifičnih Kalifornijskih zakona, i pritiska koji na lekare vrše državni odbori medicinskih istraživača koji
kontrolišu davanje dozvola tim lekarima. Bilo bi neumesno nazivati laetril ili vitamin B17 nelegalnim, jer bi to
bilo isto kao kada bi vitamin C, ili nijacin proglasili nelegalnim. U Kaliforniji, uprkos specifičnim zakonima, pravo
lekara da koriste vitamin B17 kao metaboličku terapiju, bez da se ukazivalo da je to ,,lečenje kancera”, je
utvrđeno sudskim odlukama u velikom broju slučajeva.
Na granici sa Meksikom, carina SAD ved više od decenije sprečava unos amigdalina, čak onog sa pismenom
dozvolom. Amigdalin je ekstrakt jezgara kajsije, što ga čini dodatkom za hranu i ničim više. FDA je svesna das u
njihove regulative providne, tako da koriste tipičnu birokratsku taktiku (tj. menjaju definicije). Pod vođstvom
FDA, svaka supstanca koja se koristi za lečenje neke bolesti se može smatrati lekom! Ova apsurdna i preterano
široka definicija može čak uključivati i vodu, pošto se ona koristi za lečenje dehidracije. Pristup koji FDA zauzima
je da na bilo šta stavi etiketu ,,nov lek”, kada se nešto utvrdi za tu supstancu, pa čak i predloži kako da se ona
uzima.
12
4. Koja je preporučena dnevna doza vitamina B17 za prevenciju?
Dok minimalne količine dnevne doze B17 još nisu utvrđene tokom istraživanja kancera, osnovni koncept je
da se dnevne količine B17 mogu uneti pradenjem bilo kojeg od ova dva predloga
Prvo, sudedi prema doktoru Krebsu, jesti cele sve vodke koje sadrže B17 (zajedno sa semenkama), ali ne
jesti više samih semenki nego što bi ih pojeli kada bi jeli celu vodku. Primer: ako jedete tri jabuke dnevno,
semenke iz te tri jabuke sadrže dovoljno vitamina B17. Ne biste trebali da pojedete kilogram semenki jabuke.
Drugo, veruje se da je jedno jezgro breskve ili kajsije na 4,5 kg telesne težine više nego dovoljno za
prevenciju kancera, iako precizne mere variraju od osobe do osobe u saglasnosti sa individualnim metaboličkim
i prehrambenim navikama. Na primer, čovek koji ima 77 kg, može dnevno pojesti 17 jezgara breskve ili kajsije, i
da tako dobije odgovarajudu količinu B17.
Dve važne napomene: naravno da možete pojesti previše nečega. Previše jezgara, na primer, može dovesti
do neprijatnih propratnih efekata. Ova prirodna hrana mora biti konzumirana u biološki razumnim merama (ne
više od 30 do 35 jezgara dnevno).
Velike količine B17 se dobijaju jedenjem sirove ili mlade prirodne hrane. Ovo ne znači da de umereno
kuvanje ili bilo kakva druga obrada hrane uništiti B17. Hrana kuvana na temperaturama na kojima se kuvaju
kineska jela, na primer, nede izgubiti B17.
5. Koja je razlika između semenki kajsije i tablete B17 od 100 mg kada se koriste za
prevenciju? Da li je jedno bolje od drugog? Da li moram da uzimam oba?
Doktor Krebs je uvek govorio da je sirovi oblik vitamina B17 (tj. semenke kajsije), bolji od prečišdenog
oblika kada se koristi za prevenciju. Ovo stoji i za bilo koju drugu metodu: sirovi oblik vitamina C (tj. grejpfrut i
pomorandže) je, na primer, takođe bolji od pilule. Razlika između ova dva oblika vitamina B17 je ta da je tableta
mnogo zgodniji način primene; semenke imaju gorak ukus, i neki ljudi zbog toga više vole tablete. Neki ljudi
imaju zubne proteze, i teško im je da žvadu semenke. Vedina ljudi uzima oba. Potpuno je bezbedno uzimati oba
oblika, jer mnogi pacijenti boleli od kancera uzimaju i do 4 puta više semenki nego što se preporučuje osobi
koja nema kancer, i oko pedeset puta više u prečišdenom obliku (tableti). Nema potrebe uzimati oba oblika, ali,
kao što je gore navedeno, možete to činiti dok unosite razumne količine vitamina B17.
VAŽNO: pacijentima obolelim od kancera mogu da zatrebaju više pročišdeni oblici vitamina B17. Bilo bi
nemogude uneti količinu B17 dovoljnu za kontrolu postojedeg kancera samo iz semenki. Osoba bi morala da
pojede previše semenki, što bi, naravno, moglo da izazove neprijatne propratne efekte. (pogledajte Faze I i II
metaboličke terapije, strana 31).
6. Dijagnostifikovan mi je kancer. Hode li vitamin B17 biti efikasan sa svakom vrstom
kancera?
Doktor Krebs kaže ,,da”. Sve delije kancera imaju iste karakteristike. Delije kancera, bez obzira na vrstu
kancera, su poznate kao tropoblasti (pogledajte Tropoblastnu teoriju kancera na adresi
www.worldwithoutcancer.org.uk). Ove delije sadrže enzim poznat kao beta glukozidaza, takođe poznat i kao
otključavajudi enzim. Kada laetril dođe u kontakt sa ovim enzimom, raspada se na dva molekula glukoze, jedan
molekul benzaldehida i jedan molekul cijanid hidrogena (HCN). Unutar tela, samo delija kancera sadrži taj
enzim. Ključna stvar ovde je da HCN mora biti stvoren. Ne pluta slobodno u laetrilu, a onda biva otpušten. Mora
biti proizveden. Samo enzim beta glukozidaza je sposoban da stvori HCN iz laetrila, tako utičudi SAMO na delije
kancera. Ako u telu ne postoje delije kancera, nede postojati ni beta glukozidaza. Ako nema beta glukozidaze,
HCN nede biti stvoren iz laetrila. (pogledajte poglavlje ,,Načini delovanja amigdalina”, strana 9).
13
7. Dijagnostifikovan mi je kancer. Koja mi je preporučena doza vitamina B17, sa čime
da je uzimam i koliko dugo?
,,Ako imate kancer, najvažnija briga je da u svoje telo unesete maksimalnu količinu vitamina B17, u najkradem
mogudem roku. Ovo je sporedno u odnosu na medicinsku veštinu uključenu u njegovo davanje, koja je prilično
minimalna.” Ernest T. Krebs, Jr.
Mnogi ljudi uzimaju samo vitamin B17, a mnogiga naručuju kao deo celog kombinovanog metaboličkog
protokola. Idealna stvar koju treba činiti je to da vitamin B17 uvek bude deo programa sa više aspekata, koji
uključuju brojne povezane delove, od kojih svaki igra važnu ulogu u uspehu cele terapije (pogledajte poglavlje
,,Metaboličke terapije”, strana 31).
Ali kao odgovor na pitanje, doze koje je preporučio doktor Kontreras iz OASIS Houp bolnice, su sledede:
Početna faza (Faza I): amigdalin (vitamin B17) 6 grama, intravenozno (metoda sa najboljim dejstvom), jednom
dnevno, u trajanju od 21dana (2 bočice direktno u venu ili kateter). Pogledajte protokole na strani 31. Ili:
amigdalin 3 grama (5 tableta od 500 mg), oralno, tokom jednog dana, 21 dan (pogledajte protokole na strani
28). Sa laetrilom, OASIS Houp bolnica preporučuje enzime pankreasa (proteolitičke enzime), vitamin C,
pangamičnu kiselinu (B15), AHCC (jedinjenje aktivne heksoze), hrskavicu ajkule (stoprocentno prečišdenu),
vitamin A (emulzija), ječam, antioksidante i druge hranljive sastojke. Cilj je pomodi telu da se veoma agresivno
izbori sa kancerom, a da se pritom ne naudi pacijentu, dok se imuni sistem ojačava.
Slededa faza (Faza II):
AMIGDALIN (vitamin B17) 2 grama, (4 tablete od 500 mg), oralno, dnevno, slededa tri meseca, zajedno sa svim
komponentama druge faze metaboličke terapije (pogledajte protokole na 31 strani).
Posle II faze: III faza metaboličke terapije se sastoji ili iz nastavka II faze ili od održavanja programa ako je
kancer u remisiji (pogledajte poglavlje ,,Održavanje remisije”, strana 33).
Vitamin B17 je rastvorljiv u vodi i nije otrovan. Bezopasan je kao šeder ili voda i bezbedniji od aspirina. Mali
procenat ljudi oseda mučninu kada uzima vede doze odjednom. Ovo je uobičajeno i kada se uzme previše
šedera, soli, ili vode odjednom. U slučaju da se ovo desi, uzimajte manje količine tableta vitamina B17 češde
tokom dana. Ako sada imate kancer, možete uzeti 6 ili 10 tableta od 500 mg dnevno, prvih 21 do 30 dana. Ako
vam bude muka, prepolovite tabletu na pola i uzimajte polovinu svakog sata. Bilo bi dobro da pojedete malo
hrane pre nego što uzmete vitamin. Posle prvih 21 do 30 dana uzimanja ove količine vitamina B17, slededa doza
od 4-6 tableta dnevno, slededih tri meseca je pravilan protokol (pogledajte Faza I i II metaboličke terapije,
strana 31).
8. Da li je potrebno uzimati zajedno semenke i vitamin kada sam na metaboličkoj
terapiji?
Doctor Konteras kaže ,,da”. Neke komponente semenki se ne nalaze u prečišdenom amigdalinu. Ove
semenke su sirovi oblik vitamina B17, i sadrže mnoge druge hranljive sastojke koji potpomažu pročišdenom
obliku da se što bolje apsorbuje u organizmu. Za početak je preporučljivo da zajedno sa prečišdenim oblikom
B17, ili intravenozno ili oralno, pacijenti oboleli od kancera pojedu dnevno jednu semenku kajsije na svakih pola
kilograma težine. Ako se ova doza dobro podnosi, može biti povedana na 30 ili 35 jezgara dnevno. VAŽNO: za
odrasle nije preporučljivo da uzimaju 6 tokom jednog sata ili 30 na dan.
Važno je naglasiti da je dobra ideja prvo pojesti nešto kada se uzimaju velike doze B17 (uključujudi i
semenke). Pri jedenju semenki, takođe je važno pojesti i vedu količinu voda kao što su kajsije, breskve, šljive,
14
nektarine, jabuke, kruške, višnje. Postoji nešto u mesu voda, što neutralizuje tragove beta glukozidaze u
pljuvački, stomaku, i crevima, pošto ona možda izaziva mučninu kod nekih ljudi.
9. Da li su vaše semenke kajsije u koštici ili bez koštice? Da li moramo da polomimo
koštice da bismo došli do jezgra?
Vedina kompanija proizvodi kese pune svežih, celih jezgara kajsije, spremnih za jelo. Pogledajte informacije
o proizvodu za detaljnije informacije o našim jezgrima kajsija. U poglavlju Kontakti pogledajte kako da dođete
do jezgara kajsije.
10. Šta bi trebalo da uzimam zajedno sa vitaminom B17?
Ako imate kancer, doktor Kontreras preporučuje (jedan od pionira terapije sa B17 i direktor OASIS Houp
bolnice) da prođete terapiju koja de ojačati vaš imuni sistem za borbu sa kancerom. Njihov posebni program
detoksifikacije de omoguditi postizanje najboljih rezultata. Zajedno sa laetrilom, Kontrerasov tim koristi enzime
pankreasa, vitamin C, ajkulinu hrskavicu (100 % prečišdenu), vitamin A (emulziju), pangamičnu kiselinu (vitamin
B15), antioksidante, hranu koja sadrži B17 (jezgra kajsije) i druge hranljive sastojke (pogledajte poglavlje
,,Metaboličke terapije”, strana 31). Svaki od ovih hranljivih sastojaka igra važnu ulogu u uspehu cele terapije.
Enzimi pankreasa, na primer, se prirodno nalaze u papaji i ananasu. Takođe ih proizvodi i naš pankreas, i služe
za pomod pri varenju životinjskih proteina. Njihov zadatak je da unište negativini proteinski omotač, koji štiti
deliju kancera, činedi je tako ranjivom za naš imuni sistem.
Glavna svrha metaboličke terapije je da povrati zdravlje. Nažalost, do onda kada vedina pacijenata obolela
od kancera potraži pomod, njihova tela su ved pretrpela ogromnu štetu zbog efekata hemoterapije, radijacije,
hirurgije ili samog kancera. Zbog toga, i drugi hranljivi sastojci se moraju smatrati važnim u vradanju zdravlja.
Preparat Join Fuel, koštano brašno i goveđa hrskavica de biti od pomodi u ponovonom stvaranju koštane mase
ako imate kancer kostiju. Za pečurke maitake i šitake (najviše proučavane pečurke) je otkriveno da imaju
antivirusnu supstancu, nazvanu lentinan, koja stimuliše telesni imuni sistem i deaktivira viruse. Drugi hranljivi
sastojci koji su bili detaljno proučavani u terapiji kancerom uključuju ESSIAC formulu, AHCC, koenzim Q10,
ekstrakt semena grožđa, mačiju kandžu (vrsta biljke), IP – 6, koloidne minerale, vitamin E, đumbir, beta
karoten, multivitamine/minerale, antioksidante, hidrazin sulfat, ehinacea, mlečni čkalj, dud, i sirova brizla, od
kojih se vedina može nabaviti preko kompanija koje proizvode vitamine. Među naučnicima i holističkim
lekarima je poznato da kombinacija različitih terapija ima više efekta od samo jedne terapije. U zavisnosti od
svojih potreba, možete prilagoditi svoju metaboličku terapiju (pogledajte informacije o produktima za detaljnije
informacije o metaboličkim produktima, strana 21).
11. Kako da dođem do injekcija vitamina B17?
Svaki lekar ili medicinska sestra mogu jednostavno da dođu u kudnu posetu i da daju vitamin B17 u ovom
obliku. Potpuno je bezbedno i neotrovno, i nema propratnih efekata. Možete pitati sestru ili lekara koji su vam
rođaci, i koji su voljni da vam daju injekciju, da vam je daju. Važno je da, pre nego što nabavite injekcije B17,
pronađete nekoga ko de vam ih davati. Neke kompanije ne vradaju novac za formule koje se daju putem
injekcije, ili za specijalno uvezene proizvode. Ako želite informacije o OASIS Houp bolnice u Playas de Tijuana,
Meksiko (10 minuta južno od San Dijega), možete ih potražiti na adresi: www.oasisofhope.com , telefon u UK:
01702 – 480934 (pogledajte Kontakti, strana 38).
Čini se da lateril postiže najbolje rezultate kada se koristi kao deo prehrambene ili metaboličke terapije
koja takođe, uključuje davanje drugih vitamina, određenih enzima, i ishranu iz koje su životinjski protein
uglavnom uklonjeni (pogledajte OASIS Faza I i II Metaboličke terapije, strana 31).
12. Da li postoji neka opasnot od uzimanja injekcija vitamina B17? Ja sam kvalifikovani
medicinski profesionalac, kakav je rizik od davanja B17 voljenoj osobi?
15
Pitanje bi trebalo da glasi ,,kakav je rizik u slučaju nedavanja?”, ili, ,,kakav je rizik od nedavanja voljenoj
osobi?” Ovaj oblik vitamina B17 nije samo siguran i neotrovan. Šeder i voda su otrovniji. Na drugoj strani, vedina
pacijenata koja je pod terapijom laetrilom, prijavljuje pozitivne rezultate, koji se kredu od povedanja osedanja
dobrobiti, pa čak i svetlijeg pogleda na život, do takvih primetnih reakcija kao što su povedanje apetita,
dobitak na težini, i, vrlo često, povradaj prirodne boje, reakcija ili eliminacija bola izazvanog kancerom i
neprijatnog mirisa koji izaziva kancer.
13. Da li smem da uzimam vitamin B17 sa hemoterapijom, radijacijom ili ako mi je
zakazana operacija?
Lekari nutricionisti se slažu da je pod gorepomenurim ortodoksnim terapijama metabolička terapija nije
samo preporučljiva, ved i potpuno neophodna. Ortodoksni lekari koriste hemoterapiju, radijaciju i hirurgiju u
pokušaju da unište kancer što često izaziva velike štete na organima i odbrambenim mehanizmima (pogledajte
4 Moguda načina terapije kancera na adresi: (www.worldwithoutcancer.org.uk) . Kancer je, po definiciji,
hronična metabolička bolest i tako mora biti i tertian. Reč ,,hronična” znači da kada se jednom pokaže, ostade
van kontrole ako se ne pobrinemo za njega. ,,Metabolička” jednostavno znači je da jedini način da se
pobrinemo za nju je uz pomod činilaca, rastvorljivih u vodi i ulju, koji su normalni u našoj ishrani. Problem kod
ortodoksnih tretmana je taj što ne ciljaju na sakriveni uzrok problema, ved samo na simptom. Metabolička
terapija, sa druge strane, cilja na faktor nedovoljne ishrane, koji sprečava telo da se bori sa kancerom dok
ojačava imuni sistem.
Najbolje bi bilo da pitate vašeg lekara koja je njihova stopa uspeha u hemoterapiji, radijaciji i/ili hirurgiji za
vašu vrstu kancera. Zamolite ga da vam da prave statistike. Možete ga čak zamoliti da vam pokaže u knjizi
informacija o prepisivanju lekova koje izdaje proizvođač, opise lekova kojima dete biti izloženi. Važno je ranije
saznati hode li vam ovi tretmani pomodi ili de vas povrediti. U vedini slučajeva, tretman postane gori i od same
bolesti. Ako dete biti podvrgnuti operaciji, ili čak biopsiji, zahvatu kojim de čelije kancera biti uznemirene, važno
je da uzmete vitamin B17 da bi ste ubili preostale slobodne delije (pogledajte Istina o hirurgiji i biopsijama na
adresi: www.worldwithoutcancer.org.uk. Vitamin B17 može samo da pomogne, a nikada nede naneti štetu.
14. Bio sam podvrgnut hemoterapiji, radijaciji i operaciji. Da li vitamin B17 još uvek
može da mi pomogne?
Doktor Krebs kaže ,,da”, ali zapamtite ovo: metabolička terapija vitaminom B17 de udi u vaše telo, pomodi
mu da se veoma agresivno bori sa kancerom, bez da vam učini štetu dok ojačava vaš imuni sistem. Ono što
možda nede učiniti je da popravi nepopravljivu štetu koju ponekad izazivaju prekomerena hemoterapija ili
radijacija, ili sam kancer. Bilo ko u bilo kom stadijumu je kandidat za metaboličku terapiju.
15. Posle koliko vremena se vide rezultati? Koliko vremena de biti potrebno da se moje
telo otarasi kancera?
Postoje dve vrste rezultata koje su primedene kod metaboličke terapije laetrilom. Mogu biti klasifikovani
kao subjektivni i objektivni:
Subjektivni rezultati su obično vidljivi odmah po početku terapije: oni uključuju smanjenje bola, što se vidi
po smanjenoj upotrebi narkotika ili sedativa, povedanje osedanja dobrobiti, povedanje apetita, nestanak
neprijatnog mirisa iz povreda, povedane energije ili izdržljivosti, dobitak na težini, i povedanje snage mišida.
Objektivni rezultati uključuju poboljšanje krvne slike i nalaza urina, povedan oporavak tkiva, smanjenje
otoka, smanjenje pretpostavljenog horioničnog gonadotropina (glikoproteinski hormon koji u trudnodi
proizvodi embrion ubrzo posle začeda, a kasnije ga proizvodi deo placente. Njegova uloga je da spreči opadanje
nivoa progesterone. Takođe je jedan od važnijih tumor markera, ali nije poznato da li njegova proizvodnja
pridodaje uzroku ili efektu geneze tumora) u serumu urina, i totalna regresija svih simptoma bolesti. Potrebno
je 3 do 4 meseca da bi se objektivni rezultati pokazali. Vreme potrebno da bi se postigli maksimalni rezultati
varira od 4 meseca do godinu dana.
16
Sveobuhvatno, na delije kancera se odmah deluje. U nekim slučajevima, kao kod koštanog ili kancera
mozga, potrebno je malo više vremena da se vitamin apsorbuje u telu (pogledajte Beleške o ponašanju tumora
pod terapijom vitaminom B17, strana 36). Sudedi po doktoru Krebsu, kanceri kože najbrže regauju: U roku od
nedelju dana se može videti primetna razlika, i u mnogim slučajevima potpuna regresija svih simptoma se
postiže za manje od tri nedelje. Karcinomima je potrebno nekoliko meseci da se smanje, i, u nekim slučajevima
se dešavalo da se kanceri materice potpuno povuku za manje od tri nedelje.
16. Ja sam preživeo kancer; koja je preporučena doza vitamina B17 za održavanje?
Sudedi po doktoru Krebsu, jaka kancerska kriza, koja je dovedena pod kontrolu, može biti održavana u
stanju mirovanja uzimanjem 1 grama vitamina B17 dnevno. Bilo kako, neki paccijenti tvrde da se osedaju bolje
ili sigurnije posle uzimanja doze od 1.5 ili 2 mg vitamina B17 dnevno. Takva doza je utvrđena pacijentovim
osedanjem dobrobiti, dobitkom u snazi, povedanjem apetita, dobitkom na težini, i psihološkim poboljšanjem
koje podrazumeva smanjenje zabrinutosti i nervoze, sa ispoljavanjem sa skoro normalnom dozom optimizma i
interesovanja za okolinu.
Za stres ili narušavanje zdravlja na bilo koji način je poznato da je pradeno povedanjem rasta kancera kod
nekih pacijenata. Pacijenti, kod kojih je kancer pod kontrolom, moraju biti svesni te mogudnosti. Kada je kancer
uspešno po kontrolom više od dve godine, i kada pacijenti pokazuju dobre objektivne rezultate u dobitku na
težini, povedanoj snazi, povradaju u skoro normalno stanje aktivnosti i energičnosti, sa negativnim CGH
testovima urina, i sa drugim objektivnim dokazima, doza za održavanje može biti svedena na najmanje 500 mg
vitamina B17 dnevno.
17. Koja je stopa uspeha za moju vrstu kancera?
Stope uspešnosti za određenu vrstu kancera se utvrđuju na osnovu stadijuma kancera i/ili mogudoj šteti
izazvanoj hemoterapijom, radijacijom, hirurgijom ili samim kancerom. Vitamin B17 može samo da vam
pomogne, a ne i naškodi. Ako vam je tek postavljena dijagnoza, najbolja stvar koju možete učiniti je da odmah
počnete sa metaboličkom terapijom. Doktor Krebs tvrdi da je kod novih slučajeva stopa uspeha 98% (primarni
kanceri, ne metastaze, kada pacijent nije imao hemoterapiju, radijaciju ili operacciju). U slučajevima kada je
pacijent bio izložen hemoterapiji, radijaciji i/ili operaciji, zavisi od toga koliko se kancer raširio, i kolika šteta je
učinjena telu ovim tretmanima. U svakom slučaju, najvažnije je početi sa vitaminskom terapijom da bi se
ispravila nepravilnost u ishrani, koja je dozvolila bolesti da napreduje.
U zaključku, ako možete da jedete, zadržite hranu, normalno urinirate i praznite creva, ako ste svesni, i
vaše telesne funkcije su normalne, vi ste savršeni kandidat za metaboličku terapiju.
18. Zašto lekari ne koriste ovo?
Odgovor na ovo pitanje je daleko duže od onoga što bismo mogli da napišemo u ovom malom odeljku.
Gospodin. G. Edvard Grifin je posvetio ceo drugi deo svoje knjige ,,Politika terapije kancera”, koji pokazuje u
mnogo primera nepoštenje i korupciju na polju istraživanja lekova; pobliži pogled na prvo vede istraživanje koje
je proglasilo laetril (vitamin B17) ,,bezvrednim”, dokaz da je istraživanje bilo obmana; zalaganje FDA protiv
upotrebe laetrila jer nije testiran; a onda i odbijanje bilo kome (sem njihovim protivnicima) da ga testira.
Takođe stavlja na raspolaganje i audio kasetu sa naslovom ,,Politika terapije kancera”, pregled naučnog u
terapiji kancerom; sažetak politike terapije kancera; ranu istoriju I.G. Farben hemijskog i farmaceutskog kartela;
kartelov rani uspeh u SAD; i njihov ,,brak” sa Du Pontom, Standard Oilom i Fordom. Uticaj kartela na državne
medicinske škole; podučavanje vezano za lekove, dato svim studentima; i upotreva filantropskih fondacija radi
sticanja kontrole nad obrazovnim institucijama. Ovu audio kasetu možete dobiti od gospodina Grifina na adresi:
www.realityzone.com .
U zaključku, vedina lekara je pod obavezom da koristi samo te tretmane, za koje imaju dopuštanje da daju,
čak i ako oni nisu uspešni. Vedina lekara nije naučena kako da prepiše ,,ishranu” kao način za tretiranje bolesti.
Oni nauče samo kako da tretiraju ,,simptom”, dok prikriveni uzrok problema ostavljaju bez kontrole i
17
neispravljen. Da bi ste se potpuno obrazovali, počnite od knjige gospodina Grifina ,,Svet bez kancera”. Možete
je kuptit preko internet na adresi: www.realityzone.com . Knjiga spada u onih nekoliko koje govore istinitu
priču o vitamin B17, i povešde vas u dalje istraživanje, koje 100% dokazuje onaj najprostiji odgovor na problem
kancera.
19. Činjenica je da je kancer metabolička bolest, kakvu ulogu ima zagađenje u tom
procesu?
Zagađivači štete jetri, a jetra je organ u telu zadužen za detoksifikaciju. Ako jetra uništava prekomernu
dozu estrogena, na primer, a kapacitet jetre je narušen zagađivačima, estrogen može dostidi koncentraciju
dovoljnu da izazove kancer. Kada pojedemo dovoljnu količinu jabuka koje su bile prskane arsenom, arsen može
da izazove hepatitičku cirozu, koja može umanjiti sposobnost jetre da ukloni određene karcinogene, i tako
doprinese razvoju kancera. Ako dobijamo veoma veliku količinu vitamina B17, to de ukloniti mogudnost
razvijanja kancera, ali ovi zagađivači još uvek mogu da nas ubiju, izazivajudi cirozu jetre i uništavajudi druge
vitalne delije.
20. Da li je vitamin B17 koristan protiv pustošedih efekata prekomernih količina
sredinske ili medicinske radijacije?
Ne, i razlog za to je zdrav razum. Kroz celu istoriju nikada nisu postojale tako visoke količine radijacije.
Organizam može biti izložen takvom jakom napadu i ne postoje mehanizmi, uključujudi vitamin B17, koji mogu
da preokrenu smrtonosne efekte prekomerne radijacije. To su neki od najjačih pustošedih napada koje živo
tkivo može da izdrži, zato što, ne samo da utiču na jedinku iz jedne generacije, ved mogu da osakate, pa čak i
unište živu osnovu, na koju se čitave zajednice vrsta oslanjaju.
21. Ako treba da jedemo semenke, zašto nam priroda nije podarila zube kojima bismo
lomili koštice?
Postoje društva koje moderna tehnologija nije previše iskvarila. Ovi ljudi su sposobni da pregrizu košticu.
Čak smo viđali i pse kako lome koštice i jedu semenke. Veverice, medvedi, i viši primati, kao što su majmuni, to
često čine. Čuvari u zoo vrtovima nam govore da, kada se majmunima bace sveže kajsije, breskve i šljive, i ako
im se da dovoljno, oni prestaju da jedu slatko meso voda i počinju da gomilaju koštice. Uspevaju da ih otvore.
Primati de ih uzeti u ruku i udarati o parče betona. Među nomadima i višim životinjama, jedenje ovih semenki je
rasprostranjeno.
22. Kako da sačuvam semenke kada ih izvadim iz koštice?
Ako semenke držite zapečadene i u frižideru, možete ih čuvati beskonačno dugo. Ako ih ne držite u
frižideru, vitamin B17 nede nestati, ali de nezasidene masne kiseline užegnuti, kvaredi vode ved posle nekoliko
meseci.
23. Da li de biti problema sa drugim lekovima koje uzimam za ved postojede bolesti
(dijabetes, visok holesterol,čir, visok krvni pritisak itd.). Trenutno uzimam lipitor,
glicerin, ranitidin i povremeno Tilenol 3.
Lekari nutricionisti se slažu da je kancer lokalna manifestacija sistemske ili metaboličke bolesti. To znači da
su neka od ved postojedih stanja mogla da doprinesu nastanku vaše malignosti. Svrha metaboličke terapije je da
leči celo telo, a ne samo kancer.
Odgovor na pitanje je da, možete da se podvrgnete metaboličkoj terapiji i ona nede uticati na lekove koje ved
uzimate. Do sada nije otkrivena supstanca koja može da izazove negativnu reakciju sa laetrilom. Zapamtite,
laetril nije lek, ved vitamin ili dodatak ishrani.
18
Cilj je postidi metaboličkom terapijom da se osedate dovoljno dobro, da ne biste više morali da do kraja života
zavisite od tih lekova.
24. Pitam se da li postoje zabeleženi slučajevi neuspeha ove terapije? Sve što vidim su
čudesna izlečenja, ali da li postoje slučajevi kada vitamin B17 nije dovoljan?
Da. Nažalost, vremenom mnogi pacijenti potraže pomod alternativnih terapija, ako su ved prošli kroz
hemoterapiju, radijaciju, hirurgiju, i ved postoji poveda šteta, izazvana ovim ortodoksnim tretmanima, pa čak i
od strane samog kancera. Do kada neki ljudi saznaju za lečeda svojstva vitamina B17, ved je prekasno. B17 je
jednostavno, prirodni, metabolički agens, koji de, pod odgovarajudim okolnostima, i kada se koristi kao deo
nutricionističke ili metaboličke terapije, koja takođe uključuje davanje drugih vitamina, određenih enzima, i
ishranu iz koje su, skoro potpuno, izbačeni životinjski protein, pomodi telu da se reši kancera. Ne sme biti
smatran za čudesnu pilulu, koja de uništiti kancer i obnoviti telo.
25. Ako vitamin B17 ubija kancer uz pomod cijanida, da li postoji mogudnost da de
cijanid ubiti i normalne delije?
Naravno da ne postoji. Istraživanja pokazuju da normalne delije u našem organizmu sadrže enzim poznat
kao rodenaze, koji neutrališe amigdalin. Ovaj enzim ne dozvoljava amigdalinu da otpusti cijanid. Ovako,
amigdalin zdravim delijama služi kao glukoza, dajudi im energiju. Maligne delije ne sadrže ovaj enzim. U
odsustvu rodaneza, amigdalin se aktivira, otpuštajudi radikal cijanida samo unutar maligne delije, izazivajudi
uništenje (za više informacija, pogledajte poglavlje ,,Laetril i cijanid”, strana 9).
26. Šta imate da kažete o člancima objavljenim na internetu, kao što je ,,Uspon i pad
laetrila”, od Bendžamina Vilsona, M.D. i Stivena Bareta, M.D. (osnivača Kuakvoča)?
Nekoliko članaka je postavljeno na internet, u svrhu diskreditovanja laetrila, stavljajudi na znanje da jedna
od dve strane, nije u pravu. Dve cele sekcije našeg veb sajta smo posvetili opovrgavanju svih ovih tvrdnji,
dozvoljavajudi vam da sami prosudite. Želeli bismo da vas pozovemo da posetite naš veb sajt na adresi:
www.worldwithoutcancer.org.uk, i da se sami uverite. Za sada bih želeo da vam pokažem ko je zaista doktor
Stiven Baret:
U intervjuu koji je sproveo magazine Biografija (intervjuisala Mardžori Rozen), postavljeno mu je pitanje: ,,Ako
ljudi imaju specifična pitanja, da li mogu da kontaktiraju Kuakvač?” Ovo je bio njegov odgovor na to pitanje:
Baret: Da. Dnevno odgovaramo na orprilike 25 pojedinačnih pitanja. Ljudi nam šalju e mailove. Kada se
ulogujem, na oko 80% njihovih pitanja biva odgovoreno u roku od 10 minuta. To ostavlja strašan utisak. Imam
savetodavni odbor sa više od 100 eksperata, i za godinu dana, ljudi de modi da ih direktno kontaktiraju, i da
dobiju odgovor, ako im je dostupan. To je neverovatno modno.
U e-mailu poslatom doktoru Baretu u petak, 30 – og oktobra 1998. u 11:22:11 -0800, postavio sam mu slededa
pitanja.
Doktore Barete
1.
2.
3.
Čini se da ste dobro upoznati sa oblašdu nutricionizma. Da, jasno mi je da lekari nisu obučeni za
nutricionizam, dok u medicinskoj školi i vašoj biografiji nigde ne piše gde ste dobili to obrazovanje- da
li možete, molim vas, da mi kažete?
Znam da ste primili specijalnu nagradu za delovanje u borbi protiv kancera od FDA. Ipak, 1986. godine,
dobili ste počasno članstvo u Američkoj organizaciji za ishranu. Moje pitanje glasi: da li vi uopšte
verujete u nutricionističku terapiju, ili ne? A ako da, koju vrstu nutricionističke terapije preporučujete
onima koji je potraže? Koja terapija (nutricionistička) nede biti okarakterisana kao ,,šarlatanstvo”?
Doktore Barete, pročitao sam da, sudedi po Američkom udruženju za kancer, 550.000 ljudi još uvek
svake godine umire od kancera. I sudedi po istraživačima, pokazalo se da de osoba koja ima kancer,
19
4.
najverovatnije živeti bolje i bolje se osedati ako ne bude učinila ništa, nego da se podvrgne hirurgiji,
hemoterapiji i/ili radijaciji. Šta vi mislite o tome?
Da li verujete da vitamin, minerali i dodaci, ili, bolje rečeno ,,ishrana”, pomažu telu u njegovoj
sposobnosti da se izbori sa bolešdu?
Unapred vam zahvaljujem na vašem brzom i iskrenom odgovoru.
Odgovor gospodina Bareta, u petak, 30–og oktobra 1998. u 15:43:03 -0500
Žao mi je, ali odgovaranje na vaša ,,pitanja” bi mi oduzelo više vremena nego što sam spreman da potrošim.
Ako želite da saznate šta ja mislim, pročitajte ,,Rasturače vitamina”. Stiven Baret, M.D.
Šef odbora, Kuakvač, Inc.
E mail: [email protected]
Telephone: (610) 437 – 1795
Dana 11/23/99 poslao sam doktoru Baretu slededi e mail, i ispod dete pročitati njegov odgovor:
WWC: Veoma informativan veb sajt. Mada, imam nekoliko radoznalih pitanja. Pročitao sam vašu biografiju i
zasluge i zvuče savršeno. Ali, čisto iz radoznalosti, želim da vas pitam: da li ste vi hrišdanin? Ovo vam može
zvučati ličnim, ali bih voleo ako biste mogli da mi odgovorite: da li verujete u evoluciju ili stvaranje?
Subj: Re: Dragi doktore Barete
Datum: 11/23/99 8:58:03 AM Pacifičko standardno vreme
Od: [email protected] (Stiven Baret, M.D.)
Za: [email protected]
Nisam religiozan.
Evoluciju smatram činjenicom.
Zaključak: pošto doktor Baret očigledno veruje da je evoluirao od bakterije, a zatim od majumuna, kroz period
od mnogo miliona godina, i ne veruje da Bog postoji, onda sve ono što navodi na svom sajtu, može biti
dovedeno u pitanje. Posetite naš veb sajt da biste pročitali naš odgovor na članak ,,Uspon i pad laetrila”
(http://www.worldwithoutcancer.org.uk) . Za istinitost Božijih reči, koje oličavaju savršenu harmoniju biblijskih
zapisa sa naučnim činjenicama i istorijom, posetite veb sajt doktora Kenta Hovinda, na adresi:
http://www.drdino.com
20
Opisi komponenata metaboličke terapije
B17u formi injekcija/Laetril/Amigdalin
U Meksiku se vitamin B17 u metaboličkoj terapiji daje kroz intravenozne injekcije prvih 21 dan (faza I)
terapije, a kasnije oralno (faza II, pogledati strane 31 – 32). Neke kompanije isporučuju injekcije u ampulama od
3 grama (pogledajte Kontakti na kraju ove brošure). Ako je to legalno u mestu potrošača, takođe mogu da
snabdevaju i špricevima. U kutiji ima 10 bočica. U OASIS Houp bolnici se 6 do 9 grama koristi dnevno, prvih 21
dan. Doktor Harold Manre i Ernesto Kontreras koriste ovaj protokol. B17 u formi injekcije se daje zajedno sa
duboko prodirudim agensom dimetil sulfoksidom (DMSO). (za informacije o tome kako neki lekari koriste DMSO
pogledajte stranu 29).
Zapamtite: klinička ispitivanja su pokazala da je vitamin B17 zaista efikasan samo u sadejstvu sa enzimima
pankreasa, u uništavanju omotača maligne delije. Vitamini A i E u formi emulzije, zajedno sa vedim dozama
vitamina C, vitamina B15, antioksidanata i drugih hranljivih sastojaka se koriste u kombinaciji sa vitaminom B17
pri napadu na delije kancera. Klinike koje svojim pacijentima daju metaboličku terpiju, uvek koriste ove
dodatke.
*Maner, HW, Majklson,TL i Di Santi SJ. ,,Enzimatska analiza normalnog i malignog tkiva”, predstavljena u Nacionalnoj akademiji Ilinoisa,
april 1978. Takođe, Maner, HW, Majklson, TL i Di Santi, SJ, ,,Regresija adenokarcinoma kod sisara, izazvana amigdalinom, vitaminom A i
enzimima”, Žurnal manipulativne i fiziološke terapije, broj 4, decembar 1978. 200 East Roosevelt road, Lombard, IL 60148 SAD.
B17 u formi tablete/Laetril/Amigdalin
Oralna primena vitamina B17 je najzgodnija i najčešde upotrebljavana metoda. Ove tablete sadrže
aktivni sastojak B17, proizveden iz jezgara kajsije. Obično su dostupne u veličini od 100 mg ili 500 mg. Neke
ljude zbunjuju termini laetril i amigdalin. Ova imena se u osnovi odnose na isto jedinjenje – vitamin B17 – i
mogu u bilo koju svrhu biti promenjena. Ove tablete se uvek uzimaju zajedno sa semenkama kajsije. Doktor
Kontreras preporučuje:
2 – 4 100 mg tablete kao dodatak ishrani za prevenciju
4 – 5 500 mg tableta dnevno za pacijente koji boluju od kancera, uzimati zajedno sa enzimima, antioksidantima
i drugim dodacima (pogledajte Faza I i II metaboličke terapije, strana 31).
Doktor Krebs kaže: Za pacijente koji imaju manjak stomačne kiseline, propratni osedaji slabosti ili
glavobolje mogu biti izbegnuti uzimanjem sokova od južnog voda ili grejpfruta, ili tableta hlorovodonične
kiseline, kao što je betain hidrohlorid, da bi se predupredile ove neprijatne reakcije.
Megazim forte enzimski dodatak
Preparati enzima pankreasa koji sadrže tripsin i kimotripsin(chymotrypsin), su uključeni kao važan deo
terapije vitaminom B17. Oralno doziranje preparata enzima pankreasa je obično tri tablete, tri puta dnevno,
dva sata posle svakog jela, što čini 9 tableta dnevno. Bromelain je takođe uključen u terapiju, zbog njegovog
proteolitičkog efekta i mogudeg zajedničkog efekta koji je pretpostavio doktor Nijeper, koji se dešava sa
vitaminom B17. Doktor Ernest T. Krebs takođe kaže: Ogoljujudi efekat koji ovi enzimi imaju na delijski omotač
maligne delije je nešto veoma konkretno u imunologiji kancera. Sada preferiram, pre nego što savetujem
upotrebu bromeliana ili tableta papaje, da se ovi enzimi uzimaju direktno iz svežeg ananasa i papaje. Dnevno bi
moralo biti uneto pola ananasa.
21
Preparati enzima, preporučeni od strane doktora Krebsa, doktora Hansa Nijepera i doktora Binzela moraju biti
Ph osetljivi, obloženi.
Pankreatin………………………………………….1250 mg
Papain……………………………………………….…150 mg
Bromelain…………………………………………....150 mg
Tripsin…………………………………………..………125 mg
Lipaza…………………………………………….……….50 mg
Amilaza…………………………………………………..50 mg
A – kimotripsin……………………………….………45 mg
Rutin………………………………………………….…100 mg
Koncentrat sirove telede hrskavice……..….55 mg
Cink glukonat……………………………………..…..10 mg
Super oksid dismutaza………………….………50 mcg
Katalaza…………………………………………..…..200 jedinica
L – glutation…………………………………..………10 mg
Vitamin A u obliku emulzije
1963. godine, kada je doktor Ernesto Kontreras započeo svoje aktivnosti kao klinički onkolog, upotreba
vitamina A kao korisnog agensa kod nenormalnog malignog rasta, je smatrana nelogičnom i apsurdnom. Sada,
vitamin A je prihvaden kao veoma koristan agens za vede kancere sluzokože, kao i za karcinome kože, hroničnu
leukemiju i prelazne delije.
Prva zvanična ispitivanja mogudeg antitumornog efekta vitamina A, su bila započeta u Nemačkoj, od
strane istraživača iz Mukos Laboratorija u Minhenu. Dokazana činjenica je bila da je kancer pluda kod norveških
mornara bio ređi nego kod ostalih grupa, iako su oni pušili još od detinjstva. Logika je govorila da je moralo biti
suprotno. Posle proučavanja tog fenomena, bilo je otkriveno da su oni još od detinjstva jeli ogromne količine
sirove ribe, bogate vitaminom A. logični zaključak je bio da je velika doza tog vitamina sprečavala rast kancera
pluda kod težih pušača. Ali je takođe otkriveno da su velike doze vitamina A otrovne i da mogu izazvati suprotnu
reakciju.
Glavni cilj je bio otkriti kako dati dovoljno vitamina A da bi se došlo do preventivnih ili lečedih efekata,
bez da se jetra ošteti. Jedan od istraživača je došao do rešenja, kada je otkrio da neprerađeno mleko sadrži taj
vitamin, i deca koja su dojena nikada nisu iskusila otrovni efekat. Priroda je imala svoje rešenje, uključivši
vitamin A u mleku u obliku mikro – emulzije.
Istraživači iz Mukosa su nastavili sa pripremom raznovrsnih emulzionih koncentrata, stvarajudi svoj čuveni
visoko koncentrisani a-mulzin. Jedna kap sadrži 15.000 jedinica. Bili su u stanju da dnevno daju preko million
jedinica u progresivnim dozama, bez da zatruju jetru. To se objašnjava time što se vitamin A u obliku emulzije
direktno apsorbuje u limfni sistem, bez prolaženja kroz jetru u vedim količinama. Pošto su rešili problem
otrovnosti, bilo je mogude testirati proizvod u vedim dozama. Pokazalo se da vitamin A ima sledede efekte:
1.
2.
3.
U normalnim dozama štiti sluzokožu i vid
U dozama od 100.000 do 300.000 jedinica dnevno, funkcioniše kao imuno stimulant
U dozama od 500.000 do 1.000.000 dnevno, funkcioniše kao antitumorni agens, posebno kod kožnih i
prelaznih karcinoma
22
Ajkulina hrskavica
Govori se da su ajkule najzdravija bida na planeti. Ajkule su immune na skoro svaku poznatu bolest.
Mnogi naučnici veruju da jeskelet ajkule, koji se u potpunosti sastoji od hrskavice, odgovoran za neverovatan
imunitet ovih životinja.
Sudedi po doktoru Kontrerasu, pokazalo se da kada se alkulina hrskavica daje pacijentima, podstiče
rast krvnih sudova, tako ograničavajudi vitalnost kanceroznih tumora. U dodatku, ajkulina hrskavica stimuliše
proizvodnju antitela i podstiče imuni sistem. Ne samo da je ovo neotrovni proizvod koji se preporučuje u
terapiji kancera, ved se preporučuje i u terapiji zapaljenskih bolesti kao što su reumatizam i osteoartritis.
Pokazalo se da se tumori značajno smanjuju u roku od jedan do dva meseca početne terapije. Takođe je
primedeno da poboljšava efikasnost vitamina B17/amigdalina. Za više informacija o ajkulinoj hrskavici,
pogledajte Ralje života, doktora Aleksa Duartea i Ajkule ne dobijaju kancer, doktora Vilijema Lejna. Ajkulina
hrskavica može izazvati kontraindikacije kod trudnica ili žena koje doje (takođe pogledajte članak koji je napisao
doktor Kontreras na adresi: www.worldwithoutcancer.org.uk)
Semenke/jezgra kajsije
Jezgra kajsije su jeftini, bogati i prirodni izvor vitamina B17. Takođe obezbeđuju vitamine, minerale i
enzime kojih nema u farmaceutskom derivatu B17.
Doktor Krebs preporučuje 10 semenki dnevno za prevenciju kancera
Doktor Krebs preporučuje 30 do 35 semenki dnevno kao dodatak ishrani pacijenata obolelih od
kancera
U manjem broju slučajeva, pacijenti oboleli od kancera mogu osetiti mučninu pri uzimanju semenki. U
ovom slučaju, klinike preporučuju da se doza smanji i postepeno povedava dok se stiče otpornost. Nisu sva
jezgra kajsije efikasna. Moraju imati karakteristični gorki ukus, koji ukazuje na prisustvo B17. Za neka jezgra
kajsija, na primer, koja se u prodavnicama prodaju pod imenom ,,Hunza”, čini se da nemaju ovu komponentu.
Ne treba ih jesti cela. Moraju da se zgnječe, izrendaju ili izmrve.
Zapamtite: neki pacijenti veruju da su jezgra kajsije jedino što je potrebno za borbu protiv kancera. Savetuje se
razgovor sa kvalifikovanim nutricionistom, upoznatim sa metaboličkom terapijom, zbog dobijanja daljih
informacija. Jezgra kajsija su obično deo nutricionističke podrške za one koji koriste prevenciju protiv kancera,
kao i za pacijente obolele od kancera, koji prolaze fazu I i II metaboličke terapije (pogledajte stranu 31).
Vitamin B15 (pangamična kiselina)
Kao i B17, takođe ga je otkrio doktor E.T. Krebs, dok je istraživao hemijske osobine jezgara kajsije 1952.
godine. Može se redi da je to bio neočekivani bonus ili nusproizvod portage za vitaminom B17. ,,Najbolji načni
za razumevanje vitamina B15 je da o njemu mislimo kao o instant kiseoniku”, kaže doktor Krebs. ,,Povedava
efikasnost kiseonika u celom telu i potpomaže detoksifikaciju otpadnih produkata. Pošto delije kancera ne
bujaju u prisustvu kancera, ved više zavise od fermentacije glukoze,mogude je da je B15, indirektno, neprijatelj
kancera.”
1965. godine Naučna akademija S.S.S.R-a je izdala simpozijum od 205 strana o njihovim otkridima do
tog datuma. 1968. Naučni savetodavni komitet Ministarstva zdravlja je javno potvrdio sve originalne tvrdnje u
izveštaju i ovlastio Sovjetsku industriju lekova da započne masovnu proizvodnju B15 za javnu upotrebu.
Javljeno je da su ruskim sportistima date velike doze B15 tokom njihovog učešda na Olimpijskim igrama. Ako je
ovo tačno, za to postoji dobar razlog. Eksperimenti su pokazali da ova supstanca, iako je samo prirodni
23
prehrambeni faktor, povedala fizičku snagu i izdržljivost. Kada bi pacovi bili stavljeni u kadice sa vodom i bili
primorani da plivaju, oni koji su prethodno primili vitamin B15 bi nastavljali da plivaju dugo pošto bi se drugi
umorili i udavili. Kada su drugi pacovi stavljani u staklene komore, iz kojih je kiseonik postepeno uklanjan, oni
koji su primili vitamin B15 su živeli na manje kiseonika i živeli duže od kontrolne grupe.
Sovjetski naučnici su otkrili da je vitamin B15 efikasan u takvim oblastima kao što su problem sa
cirkulacijom, srčani problemi, povišen holesterol u krvi, bolesti kože, zakrčavanje arterija, bronhijska astma,
dijabetes i zarastanje rana. Bili su posebno nedvosmisleni u svojim otkridima da je B15 bio efikasan u
usporavanju starenja! Profesor Špirt iz gradske bolnice broj 60 u Moskvi, je zaključio: ,,Verujem da de dodi
vreme kada de na stolu svake porodice sa ljudima iznad četrdesete, pored slanika, stajati kalcijum pangamat
(15).”
Za detaljne analize ovih otkrida, pogledajte Vitamin B15 (pangamičnu kiselinu); osobine, funkcije i
upotrebu (Moskva: Science Publishing House, 1965.), prevedena i ponovo štampana od strane Mek Nauton
Fondacije, Sausalito, Kalif.
Vitamin C (esterifikovan)
Niski nivoi askorbinske kiseline mogu biti povezani sa vedim rizikom za dobijanje kancera, bolesti srca, i
makularne degeneracije očiju kod starijih osoba. Ovo su mnogo vedi problemi od smrtonosne bolesti – skorbut,
za koju se prvo znalo da ovaj vitamnin sprečava. Ester – C je jedinjenje stvoreno da ojača imuni sistem, kao i da
funkcioniše kao antioksidant i detoksifikator. 99,9% svih životinja na svetu samo proizvodi vitamin C u formi
mineralnog askorbata. Na nesredu, ljudi pate od genetskog poremedaja, hipoaskorbemie, nemogudnosti da
sami proizvedu vitamin C. Poznato je samo nekoliko životinja koje imaju isti problem kao i ljudi: zamorčidi,
majmuni i jedna vrsta slepog miša. Ovo može u najvedoj meri objasniti činjenicu zašto ljudi ne žive onoliko dugo
koliko bi inače mogli. Pas sazreva sa dve godine i nadživi taj period bar sedam puta, ili 14 godina. Ljudi sazrevaju
sa 20 – 25 godina. Sedam puta 20 jednako je 140, što se čini da bi mogao da bude naš životni potencijal, da
možemo da proizvodimo askorbat u našim telima.
U dodatku, ponovna izdanja članaka objavljenih od strane lekara nutricionista doktora Ernesta Krebsa i
doktora Dina Burka (SAD), doktora Hansa Nijepera iz Nemačke, doktora Ernesta Kontrerasa iz Meksika, doktora
Manuela Navara sa Filipina i doktora Šigeakija Sakaija iz Japana, su dovela do zaključka da se u telu ništa nede
izlečiti bez dovoljno vitamina C.
Ester – C je jedinstveni oblik ublaženog vitamina C sa metabolitima. Metabolite su jedinjenja izvedena
iz hranljivih sastojaka koji se inače stvaraju u telu. Istraživači su dokazali da se ova kombinacija bez kiselinskog C
sa metabolitima dobro apsorbuje i zadržava u krvnim delijama i tkivima. Ovaj proizvod je ojačan sinergističkom
mešavinom bioflavonida, acerola, šipkom i rutilom.
Jedinstveni, prirodni procesi su proizveli novi, patentirani oblik vitamina C, koji je blag za stomak, bez kiseline,
sa neutralnom Ph vrednošdu. Jedini oblik vitamina C koji sadrži prirodne metabolite da bi se povedala
biodostupnost vitamina C.
Korelirana komponenta aktivne heksoze (Active Hexose Correlated Compound, AHCC ®)
AHCC je ekstrakt koji se dobija hibridizacijom nekoliko vrsta pečurki, koje su uzgajane u tečnosti. AHCC
prirodno sadrži korisne sastojke, zvane oligosaharidi (alfa -1 -4 glukan), aktivnu hemicelulozu, amino kiseline i
glikoproteine.
Klinička ispitivanja su pokazala da bi AHCC mogao da bude obedavajudi dodatak tradicionalnim
protokolima protiv kancera. Dokazano je da povedava sveukupnu efikasnost, dok smanjuje mnoge od poznatih
propratnih efekata, i povedava sveukupni kvalitet života. Sudedi po istraživačima iz Kiorina na Hokaidu, i
Univerzitetu Teiko u Japanu, AHCC funkcioniše tako što stvara jači odgovor imunog sistema kroz telo. Zaključili
su da povedava proizvodnju NK delija, ubilačkih T delija, i podstiče proizvodnju citokina. Takođe su zaključili da
AHCC pomaže u podsticanju nivoa gama interferona, IL – 12, IL – 2 i TNF Alfa, i da sprečava 1AP i TGF Beta.
Istraživanje je još na putu da otkrije pravi mehanizam i kako se ovo tačno dešava.
24
AHCC je takođe počeo da privlači pažnju i u Severnoj Americi. Skoro je sprovedeno istraživanje u OASIS
Houp bolnici u Meksiku, koje je dovelo do korisnih rezultata. Kalifornijski Univerzitet je skoro sproveo
šestomesečno istraživanje, tokom kojeg je pacijentima obolelim od kancera prostate, dnevno davano 9 mg
AHCC. Jugozapadni koledž Neuropatske medicine je skoro započeo šestomesečno probno istraživanje na
pacijentima obolelim od HIV/SIDE. Kao dodatak ovim dvema formalnim kliničkim istraživanjima, mnogi drugi
lekari i nekoliko vedih istraživačkih centara, uključujudi i Kolumbijski Univerzitet, su na neformalnim osnovama
radili sa AHCC. Takođe se sprovode klinička istraživanja koja koriste AHCC kao tretman za pacijente obolele od
HIV/SIDE.
Vitamin E (d – alfa tokoferil acetat)
Vitamin E je modni antioksidant koji štiti delijske membrane kao i druge delove tela koji su rastvorljivi u
masti. Doktor Filip Binzel opisuje njegovu terapeutsku upotrebu sa vitaminom B17 u svojoj knjizi ,,Živi i zdravi”.
Doktor Krebs u svojoj knjizi ,,Lekarski priručnik za terapiju vitaminom B17”, ga opisuje na slededi način:
,,Vitamin E može pojačati antioksidantsko dejstvo vitamina C, i pomodi čuvanju kiseonika u tkivima. Pacijenti sa
povišenim krvnim pritiskom bi trebalo da postepeno počnu sa malim dozama, povedavajudi ih dok se krvni
pritisak adaptira*. Doziranje ide od 300 do 2400 intravenoznih jedinica dnevno.”
*Katalona, et al. Medical World News, 6/23/72, strana 82
PREVEN-CA ®, antioksidantska formula
PREVEN-CA ® je prirodni izvor važnih hranljivih sastojaka koji sadrže modne antioksidante i druge
supstance sa velikom štitedom i preventivnom vrednošdu. Antioksidanti neutralizuju štetu koju u deliji izazivaju
slobodni radikali, stvoreni masnom ishranom, pušenjem, smogom, alkoholom, UV zračenjem i mnogim drugim
supstancama koje su proizvod našeg današnjeg modernog življenja. Mnogi pacijenti oboleli od kancera su
uzimali ovaj proizvod kao ispomod u njihovim terapijama, i sada se naširoko koristi u SAD, Japanu i Meksiku.
PREVEN-CA ® je kombinacija ajkuline hrskavice i medicinskih biljaka, koja sadrži mnogo važnih amino
kiselina. Stvorili su je doktori iz OASIS – a, da bi sprečili rast tumora, snabdeli dovoljnom količinom
antioksidanata za detoksifikaciju tela, ojačali imuni sistem, i snabdeli dovoljnom količinom hranljivih sastojaka
kao dodatak pacijentovoj dnevnoj ishrani.
PREVEN-CA ® je prirodna preventivna formula, koja sadrži sledede sastojke:
KARDUS MARIANUS: takođe poznat i kao ekstrakt mlečike. Može zaštiti delije jetre, blokirajudi ulaz štetnim
otrovima i pomažudi pri uklanjanju ovih otrova iz delija jetre. Kao i drugi bioflavonidi, kardus marianus je modni
antioksidant. Takođe regeneriše oštedene delije jetre. Ekstrakt mlečike se najčešde preporučuje za sprečavanje
štete koju alkohol nanosi jetri. Ova supstanca nema propratnih efekata.
EKSTRAKT SEMNKI GROŽĐA: glavna funkcija proantocijanida (koji se može nadi u ekstraktu semena grožđa) je
antioksidantska aktivnost, stabilizacija kolagena, i održavanje elastina – dva važna proteina u vezivnom tkivu,
krvnim sudovima i mišidima.
ŠARGAREPA: ponaša se kao antioksidant i pojačivač imunog sistema.
VITAMINI: A (20.000 intravenoznih jedinica), vitamini B-1, B-2, B-3, B-5, C, E i vitamin K.
MINERALI: natrijum, kalcijum, kalijum, magnezijum, cink, gvožđe, mangan i bakar.
BOGAT PROTEINIMA I AMINO KISELINAMA
AJKULINA HRSKAVICA (pogledajte informacije o proizvodu ajkulina hrskavica)
BELI LUK: beli luk se pominje u Bibliji i Talmudu. Hipokrat, Galen, Plinije Stariji i Dioskorid pominju upotrebu
belog luka za mnoge bolesti, uključujudi parazite, respiratorne probleme, slabo varenje i manjak energije.
Njegova uoptreba u Kini se prvi put pominje 510 godine nove ere. Luis Paster je 1858. godine potvrdio
antibakterijska svojstva belog luka. Istraživanja pokazuju da redovno jedenje belog luka smanjuje rizik od
pojave kancera na jednjaku, stomaku i debelom crevu. To je delimično zahvaljujudi njegovoj sposobnosti da
umanji stvaranje kancerogenih jedinjenja. Laboratorijska i istraživanja na životinjama takođe pokazuju da beli
luk i sumoporna jedinjenja koja sadrži, sprečavaju rast različitih vrsta kancera, a naročito tumora kože i grudi.
25
LUCERKA: ova biljka je bogata hranljivim sastojcima, neophodnim u našoj svakodnevnoj ishrani. Bogata je
proteinima, vitaminom A, B-1 (tijaminom), B-2(riboflavinom), vitaminima C, K, fosforom, kalcijumom, cinkom,
gvožđem, magnezijumom, manganom i bakrom.
BOLDO (vrsta drveta): naučnici veruju da je boldin odgovoran za laksativno i diuretsko dejstvo biljke. Otkriveno
je da u vezi sa ostalim biljkama kao što su uva, raven i gorčica, boldo poboljšava simptome vezane za gubitak
apetita.
Smatra se da 60 % svih degenerativnih bolesti je direktno povezano sa našom dnevnom ishranom.
Ishrana i hranljivost su, najverovatnije, najvažniji činilac u prevenciji degenerativnih bolesti. PREVEN-CA ® je
prirodni proizvod u obliku kapsule, koji donosi vedi deo hranljivih sastojaka koji vam je dnevno potreban, ali se
ne nalazi u vašoj dnevnoj ishrani. Mnogi od ovih hranljivih sastojaka su potrebni našem telu da bi dostiglo svoj
najviši potencijal.
Daily Complete ® – tečni multivitamin
Više vitaminski/mineralski dodaci, sadrže različit broj važnih hranljivij sastojaka. Njihova glavna svrha je
da omogude što zgodniji način za uzimanje različitih hranljivih dodataka iz samo jednog proizvoda, da bi se
sprečio manjak vitamina i minerala, kao i da bi se postigla bolja apsorbcija hranljivih sastojaka za koje se veruje
da su od velike koristi tipičnoj ishrani. I doktor Filip Binzel i doktor Ernest Kontreras su uvek uključivali
multivitaminske komplekse kao deo njihovog protokola za kancer.
Daily Complete® je stprocentna vegetarijansaka formula. U 28 grama se nalazi 190 vitamina, minerala,
antioksidanata i drugih važnih hranljivij sastojaka koji su potrebni vašem telu na dnevnim osnovama. Ova
potpuno prirodna formula uverava da dete dobiti odgovarajudu ishranu dok budete bili podvrgnuti
metaboličkoj terapiji.
Brza činjenica: Daily complete® sadrži fenalgin, jedan od najmodnijih antioksidanata na planeti.
Stabljike ječma ( Just Barley® sok)
Terapija stabljikama ječma se prvenstveno sastoji od konzumiranja pida od stabljika ječma, nekoliko
puta dnevno. Svež ječam u ovom obliku je jak izvor mnogih vitamina, minerala i biljinih enzima. Zbog toga se
kaže da je on sam program ishrane koji je sama priroda stvorila. Stabljike žita i ječma takođe sadrže vitamin B17
(amigdalin/laetril), iako su drugi izvori, kao što su jezgra kajsija, bogatiji.
Sok od stabljika ječma( Just Barley®) je praškasti oblik prirodnog soka mladih stabljika ječma. Donosi
jedan od najširih spektara hranljivih sastojaka koji se prirodno javljaju, i koji su dostupni u samo jednom izvoru
na planeti. Just Barley® sadrži najmanje 16 vitamina, 23 minerala, 18 aminokiselina, i brojne korisne enzime.
Takođe ima i jedan od najalkalnijih pH faktora, dostupnih u hrani i sadrži velike količine prirodnog hlorofila (krv
biljke). Doktor Kontreras koristi izvore stabljika ječma kao dodatak svoim protokolima za kancer.
Just Barley® se pravi od odabranog organskog semenja, na visini vedoj od 1.500 metara, u zemljištu
bogatom mineralima koje se nalazi na dnu nekadašnjih vulkanskih jezera. Just Barley® se navodnjava iz izvora
čiste mineralne vode, i žanje se kada je na vrhuncu hranljivosti. Na licu mesta se prerađuje, dehidracijom na
temperaturi od 471stepeni celzijusa, da bi se sačuvala njegova hranljivost.
Just Barley Green je takođe garantovano pročišden, vegetarijanski i 100% organski uzgajan. Takođe je
garantovano 100% prečišdeni ekstrakt ječmenog soka, koji ne sadrži vezivne komponente, filtere, zaslađivače ili
bilo kakve druge additive.
26
Pomodni metabolički dodaci (koji se rutinski ne prepisuju, ali se preporučuju)
Maksimol (Neways Internacional)
Uzrok velikog porasta kancerogenih oboljenja i drugih degenerativnih bolesti je prvenstveno posledica
smanjenog sadržaja vitamina/minerala u današnjoj zapadnjačkoj ishrani, pomešanog sa sredinskim/hemijskim
toksičnim činiocima.Ključni hranljivi sastojak koji neminovno nedostaje je selenijum. Skorašnja istraživanja u
SAD pokazuju sveukupni pad od 50% smrti od kancera, i pad od 37% u novim slučajevima kancera, naročito
pluda, creva i prostate-među 1.300 dobrovoljaca koji su četiri godine uzimali dodatke*.
Mineralni dodaci su najefikasniji kada su jonizovani u ,,tečnu suspenziju”, potpomognutu fulvičnom
kiselinom, u kom slučaju se se očekuje 98% asimilacija u telu, nasuprot 48% višestrukih minerala, i 10 – 20%
kod minerala metala. Naša tela koriste minerale kao sirov materijal. Telo ne može da ih proizvede, i zato moraju
biti prisutni u hrani i vodi koju unosimo. Tužno je što je, kao što je ranije pomenuto, naš lanac ishrane lišen
minerala, što dovodi do više od 150 bolesti izazvanih lošom ishranom, koje sada sa sve vedim intezitetom,
napadaju naše društvo.
Da bi se borili sa ovom veoma realnom pretnjom, mineralni i vitaminski dodaci, daleko od toga što su
staromodna zdravstvena moda, su važni za svakog i bukvalno mogu značiti razliku između života i smrti,
naročito za one koji imaju kancer. Da bi se borili sa ovom pretnjom, Neways je stvorio Maksimol rastvore,
najverovatnije najbolji tečni dodatak ishrani na svetu, koji sadrži 67 važnih minerala, 17 važnih vitamina, 21
amino kiselinu, tri enzima, i bakteriju lactobacillus acidophilius. Da bi se omogudila veda apsorpcija svih ovih
sastojaka, Maksimol je stvoren sa prirodnim vezivom, koje biljke i životinje koriste za apsorpciju minerala i
hranljivih sastojaka – organsku fulvičnu kiselinu. Poznato je da fulvična kiselina pomaže u prenošenju i
apsorpciji minerala i hranljivih sastojaka u živim delijama. Ovo se možda dešava zahvaljujudi njenoj maloj
molekularnoj masi, električnom potencijalu i biotransportnoj sposobnosti. Fulvična kiselina pomaže u
selektivnoj razmeni ili snabdevanju mineralima i drugim hranljivim sastojcima unutar delije. Fulvična kiselina je
efikasna u neutralisanju mnogih otrovnih materija – od teških metala i radioaktivnog otpada, do hemikalija.
Pre nego što se minerali daju, moraju biti pretvoreni iz njihovog pojedinačnog koloidnog stanja u
mikrokoloidno stanje. Ovako, zbog vede biodostupnosti, Neways je stvorio Maksimol rastvore, kao kompleksni,
mikrokoloidni rastvor organske fulvične kiseline. U ovom obliku, Maksimol omogudava vedi procenat lako
apsorbujudih minerala, od nejonizovanih koloidnih mineralnih dodataka, čije su čestice često prevelike za laku
apsorpciju.
*Daily Mail, 28 – i juli 1999., strana 31
Revenol (Neways Internacional)
Naučnici nam govore da su vitamin A, C i E, kao i beta karoten i drugi antiokdidantski bioflavonidi,
veoma važni za dobro zdravlje. Antioksidanti imaju 20 puta vedu snagu od vitamina C i 50 puta vedu od
vitamina E. Proizvod Neways – a, Revenol, sadrži antioksidante širokog spectra. Revenol sadrži antioksidante iz
kore primorskog bora i ekstrakta semena grođža – do 95% u koncentraciji i biodostupnosti. Revenol takođe
sadrži i kurkuminoid, najmodniji i najagresivniji prirodni antioksidant, koji je oko 150 puta jači od vitamina E,
oko 60 puta od vitamina C, i oko tri puta od antioksidanata iz kore primorskog bora i ekstrakta semena grožđa*.
* Majeed, Muhammed, Ph.D. et al Curcuminoids — Antioxidant Phytonutrients, Nutriscience Publishers, 121 Ethel Road West, Unit
6, Piscataway, NJ 08854 USA
Revenol takođe sadrži i ginko bilobu za nervni sistem i krvotok; alfa i beta karotene za povedanje
potencije; esterifikovani vitamin C – vezani oblik vitamina C koji povedava njegovu snagu i zadržavanje u telu
27
(do tri dana); prirodni vitamin E za bolju apsorpciju i efikasnost. Takođe su uključene i mikro sfere, koje se
vezuju za zid creva, tako dozvoljavajudi da se više od 400% sastojaka svari i apsorbuje.
Svaka tableta Revenola snabdeva sa 60 miligrama kurkuminoida i ekstrakta kore primorskog bora i
semena grožđa. Nezavisno istraživanje antioksidanata je bilo sprovedeno od strane ruskih hemičara. Kada budu
objavili svoja otkrida Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, očekuje se da Revenol bude proglašen najefikasnijim
antioksidantom na svetu.
Kaskadirajudi Revenol
Neways je izbacio na tržište novu, uzbudljivu verziju Revenola, nazvanu Cascading Revenol. Slobodni
radikali, neupareni molekuli kiseonika koji su gladni za dodatnim kiseonikom, ošteduju zdrave delije, i naročito
su opasni za one obolele od kancera. Antioksidanti, kao što je vitamin C, neutralizuju štetu izazvanu ovim
slobodnim radikalima. Problem je u tome što de, pošto dospe u telo, antioksidantna molekularna struktura
zgrabiti jedan slobodni radikal i dovesti ga u inertno stanje, što de dovesti do toga da on prestane da uništava.
Dodatni problem je da, iako antioksidant neutrališe slobodne radikale, sam proces stvara potpuno novi
slobodni radikal koji je samo malo drugačiji i slabiji, što zauzvrat stvara još jedan, i tako dalje. Tipični
antioksidanti ne poseduju mogudnost da prepoznaju ovaj ponavljajudi efekat.
Kako god, tehnološki napredna formulacija kaskadirajudeg Revenola, zapravo regeneriše ove
uništavajude molekule, da bi mogli da neutrališu višestruke slobodne radikale. Tako, umesto da samo jedan
slobodni radikal biva uništen od strane jednog antioksidantskog molekula, svaki molekul je sposoban da
promeni strukturu i, iznova i iznova, ponovi proces. Ovako se vrednost svakog molekula antioksidanta
eksponencijalno povedava. Jedinstveno ponašanje kaskadirajudeg Revenola je pustošede za napad slobodnih
radikala koji šteti onima obolelim od kancera. Ovaj proizvod može biti važan deo svake metaboličke terapije sa
B17.
Cassie čaj (Neways Internacional)
Cassie čaj je tradicionalna zdravstvena formula, stvorena da pomogne telu u pokušaju da eliminiše
otrove koji se sa godinama skupljaju. Koren turskog ravena podržava zdravlje jetre i creva, dok kiseljak i koren
čička pomažu telu u naporu da održi dotok krvi. Sluzavi brest pomaže u umirivanju iritirane sluzokože i umiruje i
vlaži disajne puteve.
Neways-ov Cassie čaj je isti kao i čuveni Ezijak (biljna mešavina za koju se veruje da pomaže kod
lečenja kancera). Rene Kajze, medicinska sestra iz Kanade, je 60 godina lečila hiljade pacijenata obolelih od
kancera, koristedi biljno pide, omiljeno kod Odžibvaj Indijanaca. 1937. kanadska kraljevska komisija za kancer je
sprovela saslušanja vezana za ezijak i zaključila da je priprema pokazala antitumorne osobine. Tom Mover,
predsednik Neways – a, je spisak sastojaka za Cassie čaj dobio od izvora koji je pravio čaj za Nurse Caisse. Cassie
čaj je odličan dodatak ishrani za one koji su podvrgnuti metaboličkoj terapiji sa B17.
Havajski Noni Sok (Neways Internacional)
Vodni sok od Morinda citrifolia(poznata kao Noni, jedna vrsta duda), sadrži supstance bogate
polisaharidima, sa izraženim antitumornim dejstvom, sudedi po skorašnjim istraživanjima poznatog voda*. Ova
istraživanja, izvršena na Havajanskom Univerzitetu, su rezultirala novim i naučno važedim dokazom o mogudoj
dobrobiti Noni soka u terapiji kancera. Osobine autentičnog havajskog Nonija iz Neways – a su dobrobiti
poboljšanja zdravlja uz pomod biljke noni (duda), kao i ekstrakata maline i kupine – oboje veoma modnih
antioksidanata.
* Hirazumi, A & Eiichi Furusawa, “An Immunomodulatory Polysaccharide-Rich Substance from the Fruit Juice of Morinda citrifolia
(Noni) with Antitumour Activity”, Dept. of Pharmacology, John A Burns School of Medicine, Hawaii, HI 96822 USA
28
Purge/Feelin’ good (Neways Internacional)
Istraživači tvrde da vedina ljudi, naročito onih koji imaju kancer, izigravaju domadina nekoj vrsti
parazita. Paraziti su oblici života koji nepozvani žive u našem telu, za koje ne pladaju kiriju. Mogu biti bilo šta, od
nečega veličine amebe, vidljive samo pod mikroskopom, do pantljičara dugačkih mnogo desetina santimetara.
Mi nenamerno skupljamo parazite kroz naše svakodnevne aktivnosti, a naročito kroz jedenje
nedovoljno skuvane ili zagađene hrane. Metilji, na primer, mogu da dospeju u naš sistem preko zaražene vode
za pide, i da se nastane u bešici, crevima, jetri, pludima, rektumu i slezini, ležudi jaja i razmnožavajudi se i do 20
godina. Larve trihineloze, koje se nalaze u nedokuvanoj svinjetini, kredu se kroz creva, kroz krv i limbični sistem,
i na kraju se smeštaju u mišidima. Larve pantljičare dolaze iz zemlje, ulaze u telo i stižu do pluda, ponekad
izazivajudi upalu pluda.
Eliminisanje parazita je efikasan program, koji se sastoji iz tri faze. Ubijanje, izbacivanje uljeza a zatim
snabdevanjenaših ozdravljenih tela sa dovoljnom količinom hranljivih sastojaka za postizanje optimalnog
zdravlja. Neways sadrži ovaj veoma efikasni program od tri faze, upošljavajudi njihove proizvode Purge, Fealin’
good i Maksimol rastvore u izvršavanju čišdenja, oslobađajudi vas parazita i, što je najvažnije, ojačavaju vas kako
biste izbegli novu zarazu.
Dimetil sulfoksid (DMSO)
DMSO je nusproizvod industrije drveta i papira, i u skorašnje vreme se istakao kao veoma efikasni
agens za terapiju herpesa, kancera i drugih bolesti. Poznat je po svojoj sposobnosti da prodre u živo tkivo i
podstakne delijske procese. Doktor Morton Valker u svojoj knjizi ,,DMSO: Nova isceliteljska mod”, opisuje kako
on blokira bol, smanjuje upalu, ubija bakterije i gljivice, smanjuje zgrušavanje krvi, poboljšava cirkulaciju,
neutrališe slobodne radikale, stimuliše imuni sistem, i ubrzava zarastanje rana. Koristi se za sve, od manjih
posekotina i otvorenih rana, do ujeda insekata, sportskih povreda, neprekidnih artritičnih bolova i kancera.
DMSO je poznat po njegovoj jedinstvenoj osobini rastvorljivosti, koja probija barijeru krv/mozak i
zajedno sa B17 se koristi intravenozno, da bi primarna terapija prodrla duboko u telo, bez da menja njegovu
hemijsku strukturu. DMSO je poznat po svojoj sposobnosti da brzo i potpuno prodre u tkivo. Neke klinike ga
koriste na svim vrstama kancera, iako lekari ne vole da ga koriste kod oboljenja jetre i bubrega.
Vedina lekara koristi sledede doze:
Intravenozna upotreba: 3 cc do 5 cc DMSO na svakih 10 cc vitamina B17 u špricu od 30 cc, na primer svaka
bočica od 1 grama vitamina B17 sadrži 10 cc. Sadržaj dve bočice od 3 grama treba biti pomešan sa 6 cc do 10 cc
DMSO, u špricu od 30 cc.
Spoljna upotreba: Lekari govore pacijentima da pomešaju 42 cc DMSO sa 18 cc čiste vode u staklenoj flaši (ne
plastičnoj); Koristiti prirodni pamuk (ne sintetički), jedna kafena kašičica ovoga, 2 ili 3 puta dnevno, na deo
kože na telu, treba ga ostaviti da odstoji 10 minuta, a onda isprati. DMSO se može naneti blizu obolelog dela.
Vedina ljudi misli da je njegov miris sličan mirisu belog luka, mala cena koju treba platiti za njegovu jedinstvenu
dobrobit.
29
PREGLED METABOLIČKE TERAPIJE SA B17
Zapamtite: sledede informacije su sakupljene iz terapija koje su sprovele neke klinike za kancer
širom sveta. Za ove terapije mnogi iz sveta alternativnih terapija kancera veruju da su najefikasnije u borbi
protiv kancera i/ili kao jake preventive protiv kancera u ljudskim i životinjskim organizmima. Nijedna tvrdnja
se ne daje ili namede u pružanju slededih informacija. Čitalac mora da koristi ovo uputstvo i da uvek
konsultuje kvalifikovanog medicinskog radnika u pitanjima terapijskih odluka za svaku vrstu kancera.
,,Ako imate kancer, najvažnija briga vam je da unesete dovoljnu količinu vitamina B17 u vaše telo, u što
kradem vremenskom periodu. Ovo stoji odmah pored medicinske veštine potrebne za davanje B17, koja je
relativno minimalna”, Ernest T. Krebs.
,,Najprostije rečeno, metabolička terapija je upotreba prirodnih prehrambenih proizvoda i vitamina u
ojačavanju imunog sistema, da bi se sprečio i lečio kancer. Ključ za zaustavljanje rasta kancera se ne nalazi u
tradicionalnim terapijama,kao što su hemoterapija, radijacija ili hirurgija, ved u pristupu koji radi zajedno sa
telom, a ne protvi njega.”
,,Kada se telo jednom očisti od neprirodnih supstanci (detoksifikacija i vitamini se daju da bi se ojačao
imuni sistem, enzimi da bi započelo uništavanje proteinskog omota koji okružuje kancer i tako ga štiti od
telesnog imunog sistema. Sirovi produkti žlezda se takođe koriste da bi ojačali žlezde u telu. Vitamin B17(laetril)
i vitamin A se onda daju pacijentu da bi u sadejstvu sa enzimima i imunim sistemom uništili kancer.”
,,U početku se na laetril gledalo kao na nešto beskorisno, što i jeste kada se koristi sam. Prema tome, u
metaboličkoj terapiji radi u sadejstvu sa enzimima, vitaminima i imunim sistemom na uništavanju ved
oslabljenog kancera”, doktor Harold V. Maner.
Metaboličku terapiju odobravaju mnogi lekari, uključujudi doktore Ernesta i Francisku Kontreras, dvoje
najpoznatijih i najuspešnijih onkologa. Kontreras istraživački tim je istražio više od 75 različitih terapija za
kancer u poslednjih 34 godine, i lečio je više od 100.000 pacijenata. Tim nastavlja da traga za najnaprednijim,
efikasnijim terapijama na svetu.
30
Terapije i protokoli (METABOLIČKA TERAPIJA SA B17)
Prva faza – prvih 21 dan
Početna faza se sastoji od terapije koja traje 21 dan, u kojoj klinike uključuju intravenozni oblik B17,
ponekad ga mešajudi sa DMSO, agensom koji prodire u tkivo, i velikim dozama vitamina C. Prema tome, tablete
amigdalina od 500 mg (B17), zajedno sa jezgrima kajsija se često koriste u kudnoj upotrebi ako intravenozna
terapija nije dostupna. Dodatne terapije u prvoj fazi uključuju enzime pankreasa, vitamin C, antioksidante,
vitamine A i E u obliku emulzije, Barley Green prašak, ajkulinu hrskavicu (100% prečišdenu), multivitamine,
pangamičnu kiselinu (vitamin B15), AHCC i skoro svu hranu koja sadrži B17 (na primer jezgra kajsije). Takođe se
treba rigorozno držati procedura detoksifikacije i dodataka.
Druga faza – slededih tri meseca
Druga faza se sastoji od tableta vitamina B17/amigdalina, semenki kajsije, enzima, vitamina A, C i E,
ajkuline hrskavice i nastavka detoksifikacije i prehrambenih procedura, započetih u prvoj fazi.
Supplied by The Vitamin Service LTD (see Contacts!)
Tel: 01702 470 923 (Within the UK)
Tel: +(44) 1702 470 923 (Outside the UK)
ŠTA SE NALAZI U METABOLIČKOJ TERAPIJI?
Faza I Metabolički paket za prvih 21 dan prve faze
Dolazi u dva alternativna oblika:
Prva faza intravenozno (doze preporučene od strane lekara nutricionista Ernesta i Franciske Kontreras iz
OASIS Houp bolnice)
Sa ampulama injekcija B17/Amigdalina za upotrebu od strane kvalifikovanog medicinskog radnika:
Ampule vitamina B17: sadržaj dve bočice se daje odjednom intravenozno (spori dotok), direktno u
venu ili kateter, jednom dnevno (špricevi od 20 cc / 21 mera x igle od 3.5 cm)
Vitamin B15 (pangamična kiselina): jedna kapsula tri puta dnevno, posle svakog obroka
Kapsule PREVEN-CA® (sadrže modne antioksidante i biljke): jedna kapsula sa svakim obrokom
Tablete enzima Megazim Forte: tri tablete dva sata nakon svakog obroka (9 dnevno)
Ester C (vitamin C) tablete: jedna kapsula sa svakim obrokom
Kapi vitamina A i E u obliku emulzije: 5 kapi sa vodom ili sokom, tri puta dnevno
Just Barley® Green sok (dodatak ishrani): jedna kafena kašičica sa sokom, tri puta dnevno
Ajkulina hrskavica: tri kapsule sa svakim obrokom (9 dnevno)
Vitamin E: jedan gel u toku ručka, jedan u toku večere
AHCC: dve kapsule sa svakim obrokom
Daily Complete tečni multivitaminski dodatak: dve kašike jednom dnevno, sa obrokom
31
Jezgra kajsije: jedno jezgro na svakih 450 grama telesne težine. Preporučuje se ne više od 6 tokom
jednog sata, ili 30 – 35 dnevno
Nije uključen DMSO za intravenozno davanje (neki lekari koriste ovo jedinjenje da bi postigli bolju penetraciju
B17, pogledajte stranu 29).
Ili:
Prva faza oralno
Injekcije amigdalina se zamenjuju sa tabletama od 500 mg. Doktor Kontreras preporučuje dve tablete sa
svakim obrokom, ili 6 dnevno. Inače, oralna prva faza sadrži iste sastojke kao i intravenozna. Može se kupiti za
kudnu upotrebu.
Vitamin B17 tablete od 500 mg: dve tablete sa obrocima (6 dnevno). Ovo je najzgodnija i najčešde
upotrebljavana metoda davanja amigdalina. Veličina tablete je 500 mg. Ako imate teškoda sa
gutanjem, tablete mogu biti izmrvljene i dodate mekoj hrani. Ako imate problem sa stomakom, onda
biste trebali da uzimate po jednu tabletu 6 puta dnevno. Ako osedate mučninu, presecite tablete na
pola i uzimajte jednu polovinu svakog sata. Dobro je pojesti nešto pre uzimanja vitamina.
Vitamin B15 (pangamična kiselina): jedna kapsula tri puta dnevno, posle svakog obroka
Kapsule PREVEN-CA® (sadrže modne antioksidante i biljke): jedna kapsula sa svakim obrokom
Tablete enzima Megazim Forte: tri tablete dva sata nakon svakog obroka (9 dnevno)
Ester C (vitamin C) tablete: jedna kapsula sa svakim obrokom
Kapi vitamina A i E u obliku emulzije: 5 kapi sa vodom ili sokom, tri puta dnevno
Just Barley® Green sok (dodatak ishrani): jedna kafena kašičica sa sokom, tri puta dnevno
Ajkulina hrskavica: tri kapsule sa svakim obrokom (9 dnevno)
Vitamin E: jedan gel u toku ručka, jedan u toku večere
AHCC: dve kapsule sa svakim obrokom
Daily Complete tečni multivitaminski dodatak: dve kašike jednom dnevno, sa obrokom
Jezgra kajsije: jedno jezgro na svakih 4,5 kilograma telesne težine. Preporučuje se ne više od 6 tokom
jednog sata, ili 30 – 35 dnevno
Zatim, posle 21-og dana…
Druga faza i metabolički paket za slededa tri meseca
Paket uključuje tablete B17 od 500 mg, sa istim sastojcima kao i u prvoj fazi, sem što je doza za vitamin
B17, kao i za kapi vitamina A i E menja po slededem postupku:
Tablete vitamina B17 od 500 mg: jedna tableta sa svakim obrokom i jedna pred spavanje
Kapi vitamina A i E: 10 kapi sa sokom ili vodom, dva puta dnevno
Cene variraju od 490.00 funti do 650.00 funti za prvu fazu (prvih 21 dana), i od 1.320,00 funti do 1.500,00
funti za drugu fazu (slededih tri meseca).
Mnoge kompanije čine ove proizvode dostupnim pojedinačno. Znajte da vedina ovih kompanija nije
kvalifikovana da odgovara na individualna medicinska pitanja, niti da daje informacije o terapeutskoj upotrebi
bilo kog od ovih proizvoda. Njihovi proizvodi se računaju samo kao hranljivi dodaci za svakodnevnu ishranu i
prevenciju.
32
Održavanje doziranja kod ljudi
Uzeto iz Lekarskog priručnika za terapiju sa B17 (The Physician’s Handbook of Vitamin B17 Therapy)
Krebs pretpostavlja da je tokom vremena da ukupna doza od 300 grama prosek u kontroli umerenog
kancera. Vreme potrebno da bi se dobili maksimalni rezultati, je od četiri meseca do preko godine. Ako se dobri
rezultati postignu u toku prve tri nedelje, doza može biti smanjena ili klinički raspored promenjen kako bi
odgovarao pacijentu.
Jako kancerogeno oboljenje, dovedeno pod kontrolu, može biti držano u stanju mirovanja oralnim
davanjem 1 grama vitamina B17 dnevno. Kako bilo, neki pacijenti tvrde da se osedaju ,,bolje” ili ,,sigurnije” sa
dozom od 1.5 do 2 grama, 13 do 17 puta dnevno. Takva doza se utvrđuje pacijentovim osedanjem dobrobiti,
povedanja snage, poboljšanja apetita, dobitka na težini i psihološkog poboljšanja, sa smanjenjem zabrinutosti i
nervoze i pokazivanjem skoro normalnog nivoa optimizma i interesovanja za okolinu.
Poznato je da abnormalne situacije, stres ili narušeno zdravlje, mogu biti pradene ponovnim rastom i
napredovanjem kancera kod nekih pacijenata. Lekar mora biti svestan tih mogudnosti kod pacijenata kod kojih
je kancer pod kontrolom. Kada je kancer uspešno kontrolisan više od dve godine, a pacijent pokazuje dobre
objektivne rezultate u dobijanju na težini, povedanju snage, povratku skoro normalnoj živosti i vitalnosti, sa
negativnim CGH testom urina, i sa poboljšanjem vidljivim na rentgenskim snimcima i drugim objektivnim
dokazima, doza za održavanje može biti svedena na minimum 500 mg vitamina B17 dnevno.
Dodatna terapija koja se rutinski prepisuje
Eliminacija
Hronični zatvor može biti važan factor u etiologiji nekih kancera. U svakom slučaju, zatvor mora biti
izbegnut. Generalno, laksativi ili purgativi bi trebalo da budu izbegnuti kroz povedanje grubosti ishrane.
Ne postoje kontraindikacije za upotrebu vitamina B17 i/ili proteolitičkih enzima zajedno sa hirurgijom,
radijacijom i cito toksinima.
Kombinovani modaliteti lečenja
Svi oblici radijacije mogu do određenog stepena da smanje rast tumora. Mnogi od hemoterapijskih
agenasa su na sličan način sposobni da smanje benigne ili maligne tumore. Na nesredu, svako smanjivanje se
vrši po ceni uništavanja somatskih delija, naročito primitivnih delija koje služe za popravku. Iako su mnogi
benigni tumori osetljivi na radijaciju, i dok su izrasline korionepiteloma i sličnih malignih nediferenciranih delija
otporne na radijaciju, radijacija može da poveda količinu delija rasta u tumoru, uzimajudi indeks oticanja kao
nepouzdani i pogrešni kriterijum za terapeutski efekat smanjenja.
Kako bilo, hirurgija je često životno važna kod kancera, zato što otklanja blokade, popravlja fistule,
smanjuje krvarenje, popravlja spoljnu štetu i slično.
Ako hirurgija može da u potpunosti ukloni tumor, kao što je rani kancer materice bez metastaza, može
spasiti zdravlje i život pacijenta. Isto važi i za upotrebu hirurgije pre nenormalnog rasta delija, polipa, papiloma,
ozleda na koži, naslaga, nedostatak keratina, itd. Dok se koristi racionalna hirurgija, terapija sa B17 i
proteolitičkim enzimima nema kontraindikacija, čak se preporučuje pre operacije.
Pošto se čini da su kanceri pluda posebno osetljivi na upotrebu vitamina B17 i proteolitičkih enzima,
takav pristup je poželjan terapijski metod.
Izuzev ozleda na ili blizu kože, radijacija ili radiomimetički citotoksini se moraju izbegavati, zbog
njihovog imuno suzbijajudeg efekta i drugih neželjenih i štetnih efekata.
33
Svetlo
Istraživanja o uticaju različitih svetlosnih izvora pokazuju da upotreba veštačkog osvetljenja pospešuje
rast tumora kod životinja, a možda i kod ljudi. Pacijenti bi trebalo da izbegavaju stalno veštačko osvetljenje,
sem fluorescentnih svetala punog spectra boja, i da svakog dana provedu po nekoliko sati napolju na sunčevom
svetlu, bez naočara.
Čini se da se životni vek laboratorijskih životinja sa tumorima, kao i ljudskih pacijenata, značajno povedava kada
se podvrgnu punom spektru sunčeve svetlosi, koja ne prolazi kroz prozorsko staklo, šoferšajbnu, obične
naočare, tamne naočare ili kontaktna sočiva. (UV deo spektra je izuzetno koristan ali biva uklonjen običnim
naočarima i plastikom).
Higijena
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nemojte pušiti ili biti u prostoriji sa pušačem
Nemojte piti alkoholna i zašederena pida
Izbegavajte losione, otrovne lakove za kosu, sintetičku kozmetiku, ruževe sa bojama od uglja ili katrana
Televizija: što je manje mogude. Male doze X – radijacije izazivaju nenormalnosti kod biljnih i
životinjskih delija (i kasnije iscrpljivanje, pokazano u primetno smanjenoj aktivnosti). Ponovljene doze X
– radijacije, bez obzira koliko male, bi trebale biti izbegavane od strane pacijenata obolelih od kancera
Preporučuje se odgovarajuda količina sna.
Povedanje uzimanja kiseonika (pogledajte stranu 23, B15), sa vežbama na otvorenom i sunčevoj
svetlosti, daleko od saobradaja i drugih izvora zagađenja. Kada ste napolju na sunčevoj svetlosti, skinite
naočare i nemojte nositi tamnu odedu.
Creva moraju da se prazne makar jednom dnevno
Jednom dnevno se preporučuje topla kupka, radi stimulisanja cirkulacije.
Ishrana
Slededi režim ishrane se obično striktno prati prva tri meseca terapije, a može se postupno smanjiti po
poboljšanju:
Ishrana bi trebalo da se u potpunosti bazira na svežem vodu i biljkama i/ili njihovim svežim sokovima.
Hranu iz životinjskog carstva treba ograničiti na čestu upotrebu ribe, i povremenu upotrebu pernate živine,
kuvane bez masti i soli. Budite pažljivi u biranju živine kojoj nisu davani hormoni i koja nema virusne ili
bakterijske infekcije. Pacijent bi trebalo da zapamti slededi režim ishrane:
Biljna hrana: preporučuje se sve jestivo vode i bilje. Preporučljivo je da se jedu sirovi i sveži ako je to mogude.
Neki moraju biti skuvani tek toliko da bi postal jestivi. Brzo kuvanje na malim temperaturama (kao u kineskoj
kuhinji), nede primetno uništiti enzime u hrani. Sva biljna hrana bi trebalo da bude oslobođena od hemikalija
bilo koje vrste, kao što su sprejevi, konzervansi i slično. Sve žitarice bi trebalo da budu u obliku rafinisanog
brašna. Mlade žitarice su poželjinije kao hrana.
Životinjska hrana: ribu i živinu bi trebalo ispedi ili skuvati (nikada pržiti), i pripremiti bez soli ili životinjske masti.
Svaka životinjska hrana koja nije riba ili živina, bi morala biti izbegnuta.
Kafa ili čaj, bez bilo kakvih zaslađivača ili mlečnih proizvoda, se mogu umereno koristiti, iako je prepoeučljivo da
se izbegavaju.
Biljni čajevi se mogu koristiti kao dodatak. Duvan je striktno zabranjen. Prosečna osoba svake godine
pojede šedera koliko je sama teška. Zaslađivači se ne smeju dodavati hrani. Izbegavanje šedera i proizvoda koji
sadrže šeder, je važno!!!
34
Savetuje se umerena upotreba vitaminskih i mineralnih dodataka. Dodaci koji se koriste, moraju da
uključuju sve vitamine i hranljive minerale.
Iako bi biljna i vodna ishrana trebalo da obezbedi dovoljne količine vlakana i svarljive celuloze, u nekim
slučajevima se savetuje da se uzimaju 2 do 4 pune kašike 100% All Bran(visoko vlaknaste zitarice) svakog dana,
da bi se povedala količina vlakana. Može se uzimati sa vodnim ili biljnim sokovima ili pomešati sa hranom.
Specifina hrana na koju je pacijent osetljiv, treba biti izbegnuta, a dodavanje mekinja treba da se izvrši
uz savetovanje sa lekarom ili nutricionističkim savetnikom.
Naš biološki zdrav razum nas prisiljava na navaljivanje na sveže, sirovo i nekuvano vode i bilje, kao i
njihove sokove za sve prehrambene potrebe, ali je pogotovo za žrtve kancera.
Kratak pregled
Izbegavajte smrznutu i hranu u konzervi
Držite se podalje od hrane koja sadrži konzervanse, aditive ili prehrambenu boju
Ne jedite proizvode koji sadrže belo brašno, so ili beli šeder
Ako je to mogude, izbegavajte svo crveno meso (ovo je teško, ali dete se osedati bolje!). Držite se
podalje od mlečnih proizvoda, govedine, ovčetine, svinjetine, slanine, šunke itd.
Jedite mnogo ,,žive” hrane, kao što su vode i bilje, i pijte sveže ceđene sokove
Dnevno pijte 6 do 8 čaša vode (u dodatku drugim tečnostima). Držite na umu da je čist izvor pijade
vode takođe važan
Otrovi svih vrsta moraju biti izbegnuti, uključujudi duvan i alkohol. Izbegavajte kafu, sredstva za
smirenje, sedative, analgetike. Odmor je važan, dok bi vežba trebala da poštedi pogođeni deo.
,,Slavite Gospoda Boga vašeg, i blagosiljade vam hranu i vodu. Uništidu bolest među vama”, Izlazak
23:25
ULOGA POZITIVNOG RAZMIŠLJANJA
Fizički aspect
Efekat pozitivnog razmišljanja u povedanju telesnog imunološkog odgovora u savladavanju bolesti se
može primetiti u promenama u serumima proteina, proizvodnji antitela, i sveukupnom imunološkom odgovoru
organizma. Pacijentima se treba savetovati da je njihovim telima potrebna pomod i podsticaj pozitivnim
stavovima i optimističnim razmišljanjem.
Pacijentova saradnja u preuzimanju odgovornosti nad njegovom ishranom i higijenom, za uzimanje
tableta vitamina B17 i enzima, za neprekidne dijagnostičke testove, i za njegovo pozitivno ponašanje, je veoma
važno za najbolju mogudu kontrolu kancera. Ako pacijent ne želi da sarađuje, ili nastavlja sa upotrebom duvana,
cigareta, ili da se izlaže profesionalnoj kancerogenoj sredini, sa takvim pacijentom se mora biti iskren.
Negativne stavove treba temeljno obeshrabrivati.
Negativnost povezana sa vedinom pacijenata obolelih od kancera, koji su koristili terapiju vitaminom
B17, je jedna od ispravki , koja se može ispraviti tokom ove terapije. Uporan negativan stav i neuspeh u
poboljšanju mogu biti pokazatelj toga da je doza premala ili suviše retka.
Psihološki aspect
,,Um, emocije i stav pacijenta igraju važnu ulogu kako u razvoju bolesti, tako i u odgovoru koji pacijent
daje na bilo koju vrstu terapije.” ( O’ Karl Simonton, M.D., major vazduhoplovnih snaga).
35
Početak kancera može biti u korelaciji sa velikom krizom koja se ranije dogodila, na društvenom ili
duboko ličnom nivou, karakterističan gubitak orijentacije ili umanjenje ega, koje donose veliki poremedaji, kao
što su radni ili društveni preokreti, tuga ili odricanje od nečega, razvod. Kao takav, kancer može da se pojavi kod
pacijenta koji je izgubio veru u sebe, kao oblik društveno prihvatljivog samoubistva.
Lekari moraju prepoznati samosažaljevajudi stav, koji može biti pokazatelj da pacijent koristi svoju
bolest da bi produbio svoje lične psihološke ciljeve, i to je razlog zbog koga njegovo mišljenje i ponašanje ostaju
negativni uprkos objektivnim poboljšanjim u terapiji.
Pacijenti ( i njihove porodice) moraju biti ohrabrivani da nastave dalje ili da razviju interesovanja koja
nisu vezana za njihovu bolest, kao što radi vedina uspešnih pacijenata, jer su mnogi uz pomod terapije
vitaminom B17 izgubili onaj stalni podsetnik na kancer olakšavanjem bola i smanjenjem drugih simptoma.
Unošenje promena
Promenite vaše kupatilo
Pošto se mnogi štetni sastojci koje smo proučili ranije, mogu nadi u jednom prosečnom kupatilu, bilo bi
razumno otarasiti ih se u jednom velikom čišdenju. Paket Promenite svoje kupatilo, od Neways – a, sadži
šampon, balsam, gel za kupanje, gel za brijanje, dezodorans, pastu za zube i vodicu za ispiranje usta, u kojima
ne samo da nema štetnih sastojaka, ved su i od najvedeg kvaliteta. Bilo da ste podvrgnuti metaboličkoj terapiji
sa B17, ili se samo interesujete za prevenciju kancera, kumulativni toksični napad koji vaše telo trpi od strane
štetnih proizvoda, mora da prestane. Ovaj i mnoge druge Neways proizvode možet nabaviti od firmi koje
prodaju dodatke za hranu (pogledajte Kontakte, strana 38).
Beleške o ponašanju tumora pod terapijom vitaminom B17
KOŠTANE METASTAZE, koje se na rentgenskim snimcima vide kao razređene oblasti, sa zamagljenim
ivicama, primedeno je da tokom prvih nekoliko meseci terapije sa B17, kombinovane sa kalcijumom, razvijaju
malo vede, ali jasno izražene konture. Povedanje jasnode ivica ozleda se tumači kao rekalcifikacija, koja može
biti pradena rentgenskim snimcima, dok se ozlede polako zatvaraju. Potpuno ispunjavanje ozlede može
potrajati od pet do osam meseci (Nijeper, Lanpar konferencija, 5/73).
MANJE POVREDE (LEZIJE) NA PLUDIMA mogu postati vidljive na rentgenskim snimcima u toku prvih
osam nedelja terapije vitaminom B17. Istovremeni znaci, kao što su dobitak na težini i povedana snaga i
dobrobit su pokazatelji da je vidljivost inflitracije uglavnom znak ožiljaka, pre nego novog rasta tumora, i da se
odvija uspešno uklanjanje bolesti.
36
Kriterijumi za procenu kliničkog napretka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Smanjenje bola, koje se vidi u smanjenju učestalosti upotrebe narkotika ili sedative
Povedanje osedanja dobrobiti
Povedan apetit
Nestanak neprijatnog mirisa, prouzrokovanog ozledama
Povedana energija ili izdržljivost
Dobitak na težini
Povedanje snage mišida
Poboljšanje slike krvi i urina
Poboljšano zarastanje rana
Smanjenje otoka
Smanjenje pretpostavljenog hroničnog gonadotrofina u serumu ili urinu
Povratak simptoma, praden upotrebom placeba ili prekidanjem terapije
Remisija simptoma prati ponovno uspostavljanje terapije
Vitamin B17 i anemija srpastih delija
Uspešno korišdenje cijanata u kontroli anemije srpastih delija, je klinički i eksperimentalno dokazano.
Za tiocijanat, umereni proizvod prerade vitamina B17, se misli da je aktivna komponenta. Preporučena dnevna
doza vitamina B17 je od 50 do 100 mg za malu decu i od 250 do 500 mg za odrasle sa anemijom srpastih delija.
Kancer povezan sa fluorisanjem
Istraživanja u SAD bazirana na statistikama za gradove sa fluorisanjem nasuprot gradovima u kojima
nema fluorisanja, pokazuje značajno (više od 99% sigurnosti) povedanje broja smrti od kancera u prvih dve
godine od početka veštačkog dodavanja fluora. Devet organa je pogođeno i njihove stope povedanja iznad
normalnog su sledede:
Usta 15%, jednjak 48%, želudac 22%, tanko crevo 31%, rektum 51%, bubrezi 10%, bešika i drugi organi
urinarnog trakta 22%; drugi organi, naročito ženski reproduktivni: grudi 15%, jajnici i jajovodi 15%.
Pacijentima koji imaju tumore ovih organa, se savetuje da ne nastavljaju sa pijenjem ili prokuvavanjem
fluorisane vode iz česme, ved bi trebalo da je zamene sa flaširanom ili destilisanom vodom.
37
KONTAKTI
Neways snabdeva sa velikim izborom opreme za ličnu negu, kao i drugih proizvoda za održavanje kude; bez
štetnih i karcinogenihg sastojaka. Uključuju visoko kvalitetnu kozmetiku, šampone, ceo komplet za promenu
kupatila i mnoge druge proizvode za svaki dan. Neways takođe nudi i ceo asortiman proizvoda za podršku
ishrani, kao što su Maksimol, (kaskadirajudi) Revenol, Purge, Havajski Noni i Cassie čaj. Ovi proizvodi prolaze
kroz dodatne procese pročišdavanja, da bi se osigurao njihov kvalitet i čistota. Svi podaci o proizvodima i sve
informacije su dostupni preko dolenavedenih kontakata.
Vitamin service Ltd
UK, tel: 01702 470 923
Izvan UK: +(44) 1702 470 923
UK faks: 01702 470 923
Izvan UK faks: +(44) 1702 470 923
Proizvodi za metaboličku terapiju vitaminom B17
Vitamin service Ltd ima u zalihama tablet vitamina B17, jezgra kajsije, enzime, vitamine A i E u obliku
emulzije, kompletnu I i II fazu nutricionističke terapije za kudnu upotrebu, i mnoge druge dodatke. Ceo katalog
proizvoda i kako nabaviti njihove proizvode možete saznati preko:
The Vitamin service Ltd
8 Madeira Avenue, Leigh – on – Sea, Essex, SS9 3EB, United Kingdom
Naručivanje preko interneta: http://www.vitserve.com
Narudžbine telefonom:
Za UK: 01702 470 923
Internacionalne narudžbine: +(44) 1702 470 923
Naručivanje faksom u UK: 01702 470 923
Internacionalno naručivanje faksom: +(44) 1702 470 923
E – mail: [email protected]
Izvori informacija za metaboličku terapiju vitaminom B17
American Media/Reality Zone u zalihama ima knjige, filmove, audiokasete,izveštaje, i drugi informacioni
materijal, vezan za metaboličku terapiju vitaminom B17 i prevenciju. American Media takođe ima lekara i
kliničku informativnu službu:
American Media//Reality Zone
PO Box 4646
Thousand Oaks, CA 91359 USA
Naručivanje preko interneta: http://www.realityzone.com
Internacionalne narudžbine telefonom: (805) 498 2333
Internacionalne narudžbine faksom: (805) 498 2333
E mail: [email protected]
Za informacije kako da dođete do još jednog primerka ove brošure, kontaktirajte:
Worldwithoutcancer.org.uk
http://www.worldwithoutcancer.org.uk
e-mail: [email protected]
telefon UK: 01702 480934
38
Na našem sajtu http://www.worldwithoutcancer.org.uk možete dobiti dodatne primerke ove brošure,
koje možete dati svim prijateljima i rođacima. Uz pomod Adobe Acrobat Reader – a, možete besplatno
odštampati ovaj primerak, ili ako samo jednostavno kliknete na dugme Print u vašem internet pregledaču.
Obavezno kliknite na link Print brochure ili idite na http://www.worldwithoutcancer.org.uk
Štampani primerci su takođe dostupni na prodaju. Uz sve narudžbine ove brošure, uključuje se i
besplatna audio kaseta Svet bez kancera, priča o vitamin B17. Ovo je audio adaptacija dokumentarca u kome se
navodi naučno objašnjenje za terapiju laetrilom. Pokazuje dokaze da je kancer, kao i skorbut ili pelagra, bolest
nedostatka. Ne izaziva je neki tajnoviti činilac ili nepoznati faktor, ved nedostatak važnih sastojaka u hrani, koji
sve više nestaju iz ishrane modernog čoveka. Domada ishrana u onim kulturama kod kojih je kancer redak, je
ispitana i otkriveno je da je 200 puta bogatija ovom supstancom, nego ishrana u industrijskom društvu. Ovaj
nedostajudi sastojak hrane se zove amigdalin ili vitamin B17, ali u njegovom koncentrisanom i prečišdenom
obliku, razvijenom za potrebe terapije, poznat je kao laetril. Predstavljen je teorijski model biološke akcije
laetrila. Ovaj audio je takođe dostupan na našem sajtu za besplatan download. Jedan sat.
Preporučene klinike
OASIS Houp bolnice
P.O. Box 439045
San Ysidro, California 92143 SAD
Predsednik: Dr. Francisko Kontreras
Direktor: Danijel Kenedi
Telefon za UK: 01702 480 934
Ako biste želeli da vas lekar iz OASIS bolnice kontaktira, molim vas, posetitehttp://worldwithoutcanacer.com ili
pozovite telefonom: 01702 480 934
SA VEROM U BOGA
,,Rečeno vam je: govorite istinu jedni drugima, i ne tužite krivo” (Zaharije 8:16)
,,Morate se odreći lažnog i govoriti istinu sa susedima, jer smo mi svi deo jednog tela”
(Efizijani 4:25)
,,Onda ćeš spoznati istinu, i istina će te osloboditi” (Jovan 8:32)
39
REFERENCE
Klinička onkologija za studente medicine i lekare, strane 32, 34
Spontana regresija kancera: ,,Metabolički trijumf domaćina!”, strane 136, 137
Maner, H.V. Majklson, TL i Di Santi ,,Enzimska analiza normalnig i malignih tkiva.” Predstavljena u
Drţavnoj naučnoj akademiji Ilinoisa, aprila 1978. godine. Takođe, Maner, H.V. Majklson, TL i Di Santi,
,,Amigdalinom, vitaminom A i enzimima izazvana regresija adenokarcinoma kod sisara”, Ţurnal
manipulativne i fiziološke terapije, volum 1, broj 4, decembar 1978. 200 East Roosevelt road,
Lombard, IL 60148 SAD
Vitamin B15 (pangamična kiselina); osobine, funkcije i upotreba (Moskovska naučno izdavačka kuća,
1965.), prevedeno i ponovo štampano od strane Mek Nauton fondacije, Sausalito, Kalif (da vidite
primerak, posetite: www.vitaminb15.com)
Katalona, Medical World News, 6/23/72, strana 82, Kalifornijsko savetodavno veće za kancer, 1963.,
strana 10, Vejlerstejn, R.V., ACS Volonter, 19, broj 1, 1973.
Burger, Bolnička praksa, juli 1973., 55 – 62
Kuri & Bagšejv, Lanset, 1, (7492), 708, 167; Aberkrombi, Ca. Res. 22, 525, 1962; Kormak, Ca. Res.
30, (5), 1459, 1970.
Katalona, Medical World News, 6/23/72, strana 82
Hose Nut. Danas, mart 1973, strane 4 – 9
Burk i Vincler, Vitamini i hormoni, tom II, 1944
Adhok, nauka, 181, 8/31/73, 845 – 47
dr.Din Burk, nekadašnji šef citohemije, Nacionalnog institute za kancer, i dr. Dţon Jamoujanis, naučni
direktor Nacionalne zdravstvene federacije, nekadašnji urednik časopisa za hemiju, Apstraktno
Ferli, Brit. Med. J. 2, 1969. 467 – 473
Burk, Mek Nauton, Von Arden, Pan Minerva Med. 13, br. 12, decembar 1971.
Lea, Res. 35, 2321 – 2326, septembar 1975.
Mek Nauton fondacija, I.N.D. 6734, 6 april, 1970.
Nijeper, Krebsgečen, 4, 1972.
J.A.M.A. 225, 4, juli, 1973, strana 424
Šamberger, Proc. Nat, Acad. Sci, maj 1973.
Šut&Šut, Alfa tokoferol kod kardiovaskularnih bolesti, Ryerson Press, Toronto, Kanada, 1954.
Ransberger, 10 – i inicijalni kongres za kancer, 1970.
Volf &Ransberger, Enzimska terapija, Vantage Pr. 1972.
Suma; Dipl. Inţ. (hem) Landstul, 1972.
Rejtnauer, Arcenim. Forš. 22, 1347 – 61, 1972.
Falkman, Ann. Surg. 175, (3). 409 – 1 6, 1972.
Pen, 7 godišnja konferencija za kancer. 1973.
The Medical Letter, tom15, br. 3 (izdanje broj 367), 2/2/73
Kreger, Napretci u farmaciji i hemoterapiji, tom 10, 1973.
Prehean & Grisvold, NCI Progress Rep. 9/72
Anali Njujorške naučne akademije: 164, 2, 1969.
Sorbo, Acta Chem. Scand. 5, 1951., (724 – 34); 1953(1129 – 1136); 1953(1137 – 1145)
Klemendson, Acta Physiol. Scand. 32, 1954, 245
Engel, Medicinska klinika. 20, 1790, 1930
De Fermo, Arch. Ital. De. Chir. 33:801, 1933
Safir - Endokrinol. 18, 191, 1934
Velaskez & Engel, Endokrinol. 27, 523, 1940
Li, Med. Klin N. Am. 45, 661 – 666, maj 1961.
Rofo, Bolonjski medicinski institute, 21, 41 9 – 586, 1944
Fridman, Ann. Njujorška naučna akademija, 80 – 1 61, 1959 (i reference)
Krebs & Gurčot, Science, 104, 302, 1946
Braunstin, Anali medicinskog instituta, 78:39 – 45, 1973.
Vajd & Gemcel, Acta Endokrinol, 35-261, 1960.
Navaro, 9 – i internacionalni kongres ya kancer, Tokijo, oktobar 1966.
Štampano u Zdravlje i svetlo, Dţon Ot, D.Sc, Devin Adair, 1973.
Nijeper, Agresologija 12, 6, 1971., 401 – 8
Livingston, Kancer: nova otkrića, Nash Publishing, Los Anđeles, 1972.
Beno C. Šmit, predsednik memorijalnog Sloan – Ketering centra za kancer, Nju Jork, predsedavajući
predsedničke komisije za kancer; odnosi se na A.C.S. Kalifornijski odeljak, 12 oktobar 1973. (Los
Angeles Times)
Judkin, Sladak i opasan, Bantam Books, 1972.
40
Seminari o lečenju, Medicinska i parapsihološka akademija, juni 1973.
Toranc & Šnabel, Anali interne medicine 6, 732, 1932.
Lejvi & Šnabel, Am. I. Med. Sd. 183, 381, 1932.
Dţilet, I. Klin. Invest. 51, 36a, 1972.
Dţilet, New England. J. Med. 290, 654, 1974.
Cerami & Maning, Prac. NatI. Akad. Sci. 68, 1180, 1971.
Dţilet et al, ibid, 68, 2791, 1971.
Cerami et al, Fed. Proc. 32, 1668, 1973.
Maning et al, Adv. Exp. Med. Biol. 28, 253, 1972.
Hjuston, Am. Laboratorija, 7, broj 10, oktobar 1975 ( i editorijal)
De Lange & Ermans, Am. I. Klin. Nut. 24, 1354, 1971.
Doktor Barnes Broda, Oporavak od srčanog napada kod pacijenata kod kojih je lečena tiroidna ţlezda,
C.C. Tomas, 1972.
Barnes i Galton, Hipotireodizam, bolest na koju se ne sumnja, Tomas J. Krovel, N.Y., februar 1976.
J.C. Smit, Medicinski suprotstavljena gledišta, novembar 1973.
Smit, J. C. Medical Counterpoint, novembar 1973
Oberlas, lntntl. Trace Elements Simpt. Moderna Med., 16 septembar, 1974
New Scientist, 5/2/74
Korant, B.D., Priroda, 4/12/74
Klener, FR., I. So. Med. & Surg. 111, 209, 1949
Stakpol, P.W., Med. Hyp., mart – april, 1975
Priznanja
Ova brošura je rezultat pregleda više od 70 godina iskustva sa vitaminom B17, pisana uz pomod
prepiske i zapisa slededih lekara i naučnika:
Dr Ernest T. Krebs, jr. Ph.D., D.Sc.
Dr Ernest T. Krebs, Sr. M.D.
Dr N. R. Bozijane, M.D.
Dr Din Burk, Ph.D.
Dr Ernest Kontreras, M.D.
Dr Francisko Kontreras, M.D.
Dr. Harold Maner, M.D.
Dr. Filip Binzel, M.D.
Dr Kristijan Dekers, M.D.
Dr Ettore Guidetti, M.D.
Dr Čarls Gurčot, Ph.D.
Dri. D. Hamilton, M.D.
Dr Mauris Kovan, M.D.
Dr I. Majsin, jr. M.D.
Dr I. Majsin, sr. M.D.
Dr Leon Levis, M.D.
Dr Džon A. Morone, M.D.
Dr Manuel Navaro, M.D.
Dr Hans A. Nijeper, M.D.
Edvard Spiker, esq.
Dr Emori Turston, Ph.D., D.Sc.
Dr Prof. Manfred Von Arden
Dr. Džon A. Ričardson, M.D.
I mnogih drugih lekara i naučnika čiji su prilozi od 1920 – ih, postavili temelj za sadašnje stanje
fiziološkog upravljanja metaboličkom bolešdu kancerom, sa vitaminom B17.
41
Download

Vodič kroz metaboličku terapiju