Fakultet za sport
MEĐUNARODNA NAUČNA
KONFERENCIJA
„Žene u sportu“
Hotel „Izvor“
Aranđelovac, Republika Srbija
08.mart 2015.
Program konferencije
Nedelja 8.mart
Mesto održavanja konferencije:Hotel „Izvor“
09.00 – 10.00
Prijavljivanjeučesnikakonferencije u holuHotela “Izvor”
10.00 – 10.15
Pozdravnaobraćanja:
10.15 – 11.20
-
PredsednikOpštineAranđelovac
-
DekanFakultetaza sport
-
PredstavnikMinistarstvaomladineisporta
-
PredstavnicaEvropskeorganizacijeţeneu
sportu - EuropeanWomen and Sport (EWS)
-
PredstavnikEvropskekomisije u Srbiji
-
PredstavnikZavodaza
imedicinusportaRepublike Srbije
-
PredstavnikSportskogsavezaSrbije
-
PredstavnikSavezazaškolski sport Srbije
-
PredstavnikOlimpijskogkomitetaSrbije
sport
Uvodnaizlaganja
-Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti
-Prof. dr Tatiana Iancheva, Ph. D., Nacionalna sportska
akademija „Vassil Levski“, Sofija
-Marko Begović, član Biroa EPAS-a, Savet Evrope
11.20 – 11.40
Promocija knjige “Ţene i sport”
11.40
Prevoz učesnika konferencije do Sportsko rekreativnog
centra “Šumadija” u Aranđelovcu na međunarodni karate
turnir “Aranđelovac open 2015”
12.00- 13.00
Prisustvo učesnika konferencije svečanom otvaranju
13.50
Prevoz učesnika konferencije autobusom do Hotela
“Izvor”
13.00- 14.00
Svečaniručakzaučesnikekonferencije
14.00- 15.45
PRVA SESIJA
Predavači:
 Akademik prof. drMilkaĐukić, Fakultetza sport, Univerzitet “ UnionNikola Tesla”- moderator sesije
 drJovankaŠaranović,
MinistarstvoodbraneRepublikeSrbije
 RoksandaAtanasov,Predsednikkomisije
SportskogsavezaSrbije
naučnisavetnik,
“Ţenei
sport”
 dr Mira Milić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad
 doc. drAleksandarVuletić, Fakultetza sport, Univerzitet “ Union- Nikola
Tesla”
15.45- 16.00
Kafepauza
16.00- 17.45
DRUGA SESIJA
Predavači:
-
prof. drSanjaMazić, Medicinskifakultet,
Beograd – moderatorsesije
-
akademik prof. dr Svetlana Stevović ,
Ma
MilicaMarinković,
Univerzitet
“Union- Nikola Tesla”
-
dr. MilicaVukašinovićVesić, Direktorka
Antidoping agencijeSrbije
-
prof.
drVišnjaĐorćić,Fakultetsporta
ifizičkogvaspitanja, NoviSad
-
Milena Reljin, Klub
gimnastiku “Ritam”
-
Prof. drFranjaFratić,Fakultetza
Univerzitet “ Union- Nikola Tesla”
-
Dr Nikola Fatić, Medicinski fakultet,
Beograd
17.45- 18.00
Kafepauza
18.00- 18.45
Diskusija
18.45- 18.55
Iznošenjezaključakakonferencije
19.00
Zatvaranjekonferencije
za
ritmičku
sport
Download

program konferencije "Žene u sportu"