AnketA o
RAdnoj SnAzi
RezultAti zA
koSoVo 2013
JUL 2014
Agencija za Statististiku Kosova
Odeljenje za Socijalnu Statistiku
Sektor tržišta rada
www.esk.rks-gov.net
AnketA o RAdnoj SnAzi
RezultAti zA koSoVo 2013
jul 2014
Ključne StatiStiKe
S
lika 1 pruža širi pregled statusa tržišta rada Kosovskog stanovništva zasnovanog na Anketi o
Radnoj Snazi za 2013.
Slika 1: KlaSiFiKaCija trŽiŠta raDa KoSoVSKoG StanoVniŠtVa, 2013
ukupno stanovništvo 1 jul 1 20131,
1,811,372
(Muškarci: 910,524, Žene: 900,848)
radno sposobno stanovništvo:
1,191,630
(Muškarci: 593,111 , Žene: 598,519)
Deca (uzrasta 0-14): 478,657
(Dečaci: 250,535 , Devojčice: 228,122)
radna Snaga (aktivna lica) (15-64
god.): 483,193
(Muškarci: 357,186 , Žene: 126,007)
neaktivna lica (15-64 god.):
708,436
(Muškarci: 235,925 , Žene: 472,511)
Zaposleni (15-64 god):
338,364
(Muškarci: 261,244 , Žene: 77,120)
nezaposleni (15-64 god.):
144,829
(Muškarci: 95,942 , Žene: 48,887)
radna snaga mladih (15-24 god.):
80,398
(Muškarci: 55,850 , Žene: 24,548)
Table 1.1: Ključni indikatori tržišta rada (%)
Stopa učešća radne snage
Stopa neaktivnosti
Stopa zaposlenosti
Udeo ugroženih u ukupnoj zaposlenosti
Stopa nezaposlenosti
Stopa nezaposlenosti mladih (15-24 godina)
NEET udeo mlade populacije (15-24 godina)
1
Stari (uzrasta 65+): 141,085
(Muškarci: 66,878 , Žene: 74,207)
Mladi zaposleni (15-24 god.):
35,476
(Muškarci: 27,713 , Žene: 7,763)
Mladi nezaposleni (15-24 god.):
44,922
(Muškarci: 28,137 , Žene: 16,785)
Muškarci
Žene
Ukupno
60.2
38.8
44.0
25.0
26.9
50.4
30.0
21.1
78.9
12.9
18.9
38.8
68.4
40.9
40.5
59.5
28.4
23.6
30.0
55.9
35.3
Estimate of population is from KAS publication “Kosovo Population Projection 2011-2061” based on midpoint medium variant.
AnketA o RAdnoj SnAzi
RezultAti zA koSoVo 2013
Poređenje Ključne
StatiStiKe: 2012 i 2013
P
odaci Ankete o Radnoj Snazi za 2012 i 2013 su uporedivi zbog istog načina prikupljanja i
analitičkih definicija koje se nisu menjale u tom dvogodišnjem periodu. Tabela 1.2 rezimira glavne
indikatore tržišta rada za te dve godine.
TABELA 1.2: Rezime tržišta rada 2012 i 2013
Kosovo 2012
Kosovo 2013
63.1
36.9
55.4
17.8
25.6
39.9
10.7
11.1
11.3
10.3
73.0
73.2
72.5
19.8
22.7
8.3
30.9
28.1
40.0
55.3
52.0
63.8
59.8
59.1
61.3
59.5
40.5
60.2
21.1
28.4
44.0
12.9
11.9
11.1
14.3
68.8
68.9
68.7
22.9
26.0
12.8
30.0
26.9
38.8
55.9
50.4
68.4
68.9
71.0
68.9
Stopa neaktivnosti (%)
Stopa učešća radne snage (%)
Muškarci
Žene
Stopa zaposlenosti
Muškarci
Žene
Povremena zaposlenost (kao % zaposlenosti)
Muškarci
Žene
Privremeno zaposleni (as % of employed)
Muškarci
Žene
Samozaposleni (kao % zaposlenih)
Muškarci
Žene
Stopa nezaposlenosti (%)
Muškarci
Žene
Stopa nezaposlenosti mladih (% uzrasta 15-24)
Muškarci
Žene
dugotrajna nezaposlenost (12+ meseci za sve nezaposlene)
Muškarci
Žene
TABELA 1.3: Status Zaposlenosti prema polu (%)
Kosovo 2013
Muškarci
Žene
Svi
66.0
8.4
17.6
8.0
100.0
77.7
2.6
10.2
9.5
100.0
68.7
7.0
15.9
8.4
100.0
Muškarci
Žene
Svi
28.0
13.4
50.5
3.3
4.8
100.0
42.7
13.1
35.8
5.4
2.8
100.0
31.8
13.3
46.7
3.9
4.3
100.0
StAtuS zAPoSlenoSti (%)
Zaposleni
Samozaposleni sa radnicima
Samozaposleni bez radnika
Neplaćeni porodični radnik
ukupno
TABELA 1.4: Vrsta Poslodavca prema polu (%)
Kosovo 2013
VRStA PoSlodAVCA (%)
Vlada, javni sektor ili vojska
Državna preduzeća
Privatne firme
NVO, humanitarne, ostale organizacije
Neplaćeni porodični radnik
ukupno
AnketA o
RAdnoj SnAzi
RezultAti zA
koSoVo 2013
JUL 2014
Za dodatne informacije molimo kontaktirajte:
T: +381 38 200 31 143
E: [email protected]
Izdavač:
Kosovska Agencija za Statistiku
Kada koristite podatke molimo koristite izvor
Design:
Download

anketa o radnoj snazi rezultati za kosovo 2013