MANJE POZNATI
KABIROVI
STIHOVI
izbor iz srednjevekovnih zapisa
Kabirovih stihova sa tekstom originala
na hindi jeziku
preveo i priredio:
Milan @ivkovi}
za izdava~a:
Milan @ivkovi}
{tampa:
Junior, Beograd
prvo izdanje
Beograd, 2003
tira`: 300
ISBN 86-84597-01-X
biblioteka
HEART CORE ISSUES
2
[email protected]
Kabirovi kupleti
5
Kabirove ljubavne pesme
23
Kabirove misti~ne pesme
39
Napomene o ovom prevodu
63
O Kabiru
65
3
4
KABIROVI KUPLETI
5
6

Chalti Chakki Dekh Kar, Diya Kabira Roye
Dui Paatan Ke Beech Mein, Sabit Bacha Na Koye
Gledaju}i mlinski kamen, Kabir jadikuje
U dvojnosti to~kova ni{ta celo ne ostaje

Bura Jo Dekhan Main Chala, Bura Naa Milya Koye
Jo Munn Khoja Apnaa, To Mujhse Bura Naa Koye
Tra`io sam pokvarenog, ne srev{i ni jednog
Tra`e}i u samom sebi, "ja" sam pokvarenjak
7

Kaal Kare So Aaj Kar, Aaj Kare So Ub
Pal Mein Pralaya Hoyegi, Bahuri Karoge Kub
Sutra{nji posao uradi danas, a dana{nji sad
Ako izgubi{ trenutak, kako da obavi{ rad

Aisee Vani Boliye, Mun Ka Aapa Khoye
Apna Tan Sheetal Kare, Auran Ko Sukh Hoye
Govori takve re~i bez egovih obesti
Nek je telo u miru, daju}' uvu radosti
8

Moond Munddavat Din Gaye, Ajhun Na Miliya Raam
Raam Naam Kahu Kya Karey, Je Man Ke Aurey Kaam
Keson Kaha Bigadia, Je Moonde Sau Baar
Man Ko Kahe Na Moondiye, Jaamein Vishey Vikaar
Vekovi su pro{li sa brijanjem glave, a jedinstvo s
Bogom nije tu
Ponavljati Bo`je Ime je za d`abe kada um tumara
kojekud
[ta je kosa skrivila, da je na stotinu puta brije{
[to um ne obrijati, {to je otrovnim mislima punjen

Sayeen Itna Deejiye, Ja Mein Kutumb Samaye
Main Bhi Bhookha Na Rahun, Sadhu Na Bhookha Jaye
Daj mi, Bo`e, tek toliko da je dosta za moj klan
Da ne trpim nema{tinu, nit' gost da mi ode gladan
9

Bada Hua To Kya Hua, Jaise Ped Khajoor
Panthi Ko Chaya Nahin, Phal Laage Atidoor
Uzalud je proslavljenost, kao drvo urmino
Nema senke putnicima, vo}e te{ko dohvatljivo

Jaise Til Mein Tel Hai, Jyon Chakmak Mein Aag
Tera Sayeen Tujh Mein Hai, Tu Jaag Sake To Jaag
Kao {to seme sadr`i ulje, kao vatru kremen
U tvome hramu sedi Bo`ansko, spoznaj ako mo`e{
10

Mangan Maran Saman Hai, Mat Koi Mange Beekh
Mangan Se Marna Bhala, Yeh Satguru Ki Seekh
Pro{enje je kao propast, niko ne treba da ide da
preklinje
Bolje je umreti nego prositi, to je ~isto U~iteljevo
u~enje

Maya Mari Na Man Mara, Mar Mar Gaye Shareer
Asha Trishna Na Mari, Keh Gaye Das Kabir
Nit' iluzija, niti um, samo su tela smrt dostigla
Nada i obmana nisu umrle, to su vam re~i Kabira
11

Kabira Khara Bazaar Mein, Mange Sabki Khair
Na Kahu Se Dosti, Na Kahu Se Bair
Kabir na pijaci svima `eli dobro
Ni sa kim ni prijateljstvo ni neprijateljstvo

Kabir Man Nirmal Bhaya, Jaise Ganga Neer
Pache Pache Har Phire, Kahat Kabir Kabir
Kabirov se um pro~isti kao voda svetog Ganga
Sad svi slede, govore}i "Kabir, Kabir", svi od reda
12

Pothi Padh Padh Kar Jag Mua, Pandit Bhayo Na Koye
Dhai Aakhar Prem Ke, Jo Padhe so Pandit Hoye
^itaju}i knjige svi pomre{e, niko ne postade mudriji
Jedino onaj postaje mudar koji ~ita re~ Ljubavi

Dukh Mein Simran Sab Kare, Sukh Mein Kare Na Koye
Jo Sukh Mein Simran Kare, Tau Dukh Kahe Ko Hoye
U bolu Mu se svi mole, u radosti niko
Onom ko se moli u sre}i kako `alost mo`e do}i
13

Gur Dhobi Sikh Kapda, Saboo Sirjan Har
Surti Sila Pur Dhoiye, Nikse Jyoti Apaar
U~itelj je pralja, u~enik je platno
Ime Bo`je sapunu je sli~no
Operi um na ~vrstoj potpori
Da bi spoznao sjaj Istine

Jeevat Samjhe Jeevat Bujhe, Jeevat He Karo Aas
Jeevat Karam Ki Fansi Na Kaati, Mue Mukti Ki Aas
^ovek vidi dok je `iv, dok je `iv on zna
Zato vapi za spasenjem dok si pun `ivota
Ti `iv nisi presekao om~u vezuju}ih dela
Nadaju}i se sa smr}u dolasku oslobo|enja!
14

Akath Kahani Premi Ki, Kutch Kahi Na Jaye
Goonge Keri Sarkara, Baithe Muskae
Neizreciva je pri~a Ljubavi
Nju ne mogu re~i otkriti
Kao nem ~ovek kada proba slatki{e
Samo se sme{i, ne mo`e slast da opi{e

Aag Jo Lagi Samand Mein, Dhuan Na Pargat Hoye
So Jane Jo Jarmua, Jaki Lagi Hoye
Kad je okean bio u plamenu
Dim se jo{ nije ispoljio
Snagu tog plamena zna samo onaj
Kog je taj plamen oprljio
15

Kabira Garv Na Keejiye, Uncha Dekh Aavaas
Kaal Paron Bhuin Letna, Ooper Jamsi Ghaas
Ne budi tako ohol i ta{t,
Gledaju}' svoju ogromnu vilu
Tako ti Kabir ka`e
Smrt tera ~oveka da legne na zemlju
I tu posle trava raste

Kabira Garv Na Keejiye, Kaal Gahe Kar Kes
Na Jaane Kit Mare Hai, Kya Des Kya Pardesh
Ne budi tako ohol i ta{t,
Jer su kand`e Vremena mra~ne
Tako ti Kabir ka`e
Ko zna kada }e ubiti
Da l' kad si napolju ili kod ku}e
16

Kabira Kiya Kutch Na Hote Hai, Ankiya Sab Hoye
Jo Kiya Kutch Hote Hai, Karta Aur Koye
Mojim se delima ni{ta ne zbiva
[ta ne ~inim, bude, ka`e Kabir
Ako se ne zbiva ni{ta k'o moj rad
Tad to zbilja radi neko drugi

Jyon Naino Mein Putli, Tyon Maalik Ghat Mahin
Moorakh Log Na Janhin, Baahar Dhudhan Jahin
K'o zenica u o~ima
Gospod unutra prebiva
Neznalice to ne znaju
Napolju za Njim tragaju
17

Jab Tun Aaya Jagat Mein, Log Hanse Tu Roye
Aise Karni Na Kari, Pache Hanse Sab Koye
Kad si se rodio na ovom svetu
Svi su se smejali dok si ti plakao
Ne pona{aj se na takav na~in
Da se smeju i dalje kad bude{ oti{ao

Pehle Agan Birha Ki, Pachhe Prem Ki Pyas
Kahe Kabir Tub Janiye, Naam Milan Ki Aaas
Prvo bolovi razdvojenosti
Potom raste `e| Ljubavi
Kabir ka`e, tek tad se nadaj
Da se jedinstvo ispolji
18

Chinta Aisee Dakini, Kat Kaleja Khaye
Vaid Bichara Kya Kare, Kahan Tak Dawa Lagaye
Briga je bandit {to nagriza srce ~oveka
Koji lek dati, i {ta tu mo`e lekar

Kabir So Dhan Sanchiye, Jo Aage Ko Hoye
Sees Charaye Potli, Le Jaat Na Dekhya Koye
Aasa Jive Jag Marey, Log Marey Mar Jayee
Soyee Sube Dhan Sanchate, So Ubrey Jey Khayee
Kabire, {tedi ono blago koje u zadnjem trenutku
"preostaje"
Odlaze}i s krunom svetovnog bogatstva niko nije
pro{'o kroz kapije
Nada `ivi u svetu {to umire, ljudi umiru stalno i opet
Propadaju a ipak gomilaju blago, tro{e i sti`u do
slobode
19

Ek Kahun To Hai Nahin, Do Kahun To Gaari
Hai Jaisa Taisa Rahe, Kahe Kabir Bichari
Ako ka`em jedan, ono nije
Ako ka`em dva, bi}e jo{ gore
Nek "To" bude ono {to "To" jeste
Ka`e Kabir kad pogleda bolje

Kabir Yeh Ghar Prem Ka, Khala Ka Ghar Nahin
Sees Utaare Hath Kar, So Pasey Ghar Mahin
Kabire, ovo je stani{te ljubavi
Nije ku}a neke strine ili tetke
Tu mo`e da u|e samo onaj ko je
Ostavio sav svoj ponos iza sebe
20

Maala To Kar Mein Phire, Jeebh Phire Mukh Mahin
Manua To Chahun Dish Phire, Yey To Simran Nahin
Maala Pherat Jug Bhaya, Mita Na Man Ka Pher
Kar Ka Manka Chhor De, Man Ka Manka Pher
Kabir Maala Kaath Kee, Kahi Samjhave Tohi
Man Na Firave Aapna, Kaha Firave Mohi
Vrte}i brojanicu rukom, prepli}u}i jezik u ustima
S umom {to po svud luta, to zapravo nije meditacija
S kovitlanjem brojanice vekovi su pro{li, um ostade
nemiran
Digni ruke od perli s brojanice, zabavi se sa perlama
uma
Kabire, jasna je svrha drvene brojanice da ~oveka u~i
Ako ne usmeri{ um kako treba, za{to se onda mu~i{
21

Dheere Dheere Re Mana, Dheere Sub Kutch Hoye
Mali Seenche So Ghara, Ritu Aaye Phal Hoye
Polako, polako, ume, sve se doga|a svojim korakom
Vrtlar mo`e naliti sto kofa, vo}e sti`e tek u svoje
doba

Jab Mein Tha Tab Hari Nahin, Jab Hari Has Mein Nahin
Sab Andhiyara Mit Gaya, Jab Deepak Dekhya Mahin
Kad je bilo "ja" nije bilo Boga, sad Bog jeste a
nestade "ja"
Sva tama nestade onoga trenutka kad sam svetlost
video iznutra
22
KABIROVE LJUBAVNE PESME
23
24

Supne Mein Sayeen Mile Sovat Liya Lagaye
Aankh Na Khoolun Darpatta, Mat Sapna Hai Jaye
Sayeen Mera Bahut Gun, Likhe Jo Hirde Mahin
Piyoon Na Pani Darpatta, Mat Veh Dhoye Jahin
Naina Bheeter Aav Tu, Nain Jhaamp Tohe Layoon
Na Mein Dekhun Aur Ko, Na Tehi Dekhan Deyoon
U snu mi je do{la draga, u snu smo se dodirnuli
Upla{en ne otvaram o~i, da se san ne izgubi
Mudra je moja draga, tako u mom srcu pi{e
Upla{en ne pijem, da se poruka ne izbri{e
U|i mi u o~i, mogu te upiti spu{tenih kapaka
Nit' }u ja videti koga, nit' }u ti dati da ti vidi{ ikoga
25

Aayee Na Sakun Tujhpe, Sakun Na Tujhe Bulai
Jiyara Yonhi Lehunge, Birha Tapayee Tapayee
Yeh Tan Jalun Rakh Karun, Jyon Dhuan Jayee Sarggi
Matti Te Ram Daya Karen, Barsi Bujhave Aaggi
Yeh Tan Jalun Massi Karun, Likhon Ram Ka Naam
Likhni Karun Karank Ki, Likh Likh Ram Pathaon
Is Tan Ka Deeva Karun, Baati Melun Jiv
Lohi Seenche Tel Jyon, Kab Mukh Dekhun Pi
Ke Birhan Kun Meech De, Ke Aap Dikhlayee
Aath Paher Ka Dujhna, Mo Pe Sahya Na Jayee
Ne mogav{i da ti do|e, bespomo}no da te zove
Srce ostaje u samo}i, razdvojenost ~ini da gorim
Spali}u do pepela telo, poput dima {to se vije
Nek Bog blagoslovi um, nek Njegova milost ugasi
plamen
Spali}u telo da stvorim mastilo, pi{em Ime Boga
Pisa}u kostima kao perom, i posla}u poruke Njemu
Na~ini}u od tela lampu, budu}i da je moj `ivot fitilj
Krv moja gorivo lampi da sjaji, vide}u lice Ljubavi
Ili uni{ti ovu samo}u, ili mi Sebe poka`i
Ovu beskranu razdvojenost ne mogu izdr`ati
26

Hey Baliyan Kab Dekhungi Tohi
Aahnis Aatur Darsni Karni, Aaisa Vyape Mohi
Nain Hamare Tumko Chahen, Ratti Na Mane Hari
Birha Agini Tan Adhik Jarave, Aaisa Lehu Vichari
Sunhun Hamari Daad Gusayeen, Aab Jan Marahun
Vadheer
Tum Dheeraj Mein Aatur Swami, Kanche Bhande Neer
Bahut Din Ke Bichre Madho, Man Nahin Bandhe Dheer
Deh Chaanta Tum Milhun Kirpa Kari, Aartibant Kabir
Kad }u te opet videti Ljubavi?
Nestrpljiv sam da te ugledam
Nemirni su mi dani i no}i
O~i mi vape samo da te vide
Ne priznaju}i nikakav poraz
Sa bolom rastanka telo mi gori
Samo me vidi u kakvom sam stanju
O Gospode poslu{aj moju molitvu
Ne budi vi{e grub prema meni
Gospode, Ti si Mir, a ja sam nemiran
K'o lonac {to ne mo`e vodu da sa~uva
Medeni, po{to smo se odavno rastali
Um je sad nemiran za sastankom ponovnim
Pozovi me da se sretnem sa Tobom
Kabir moli usrdno sa ovom molbom.
27

Naina Untari Aav Tun, Jyon Hon Nain Jhapeun
Na Hon Dekhun Aur Kun, Na Tum Dekhan Deun
Kabir Rekh Sindoor Ki, Kajar Diya Na Jayee
Nainoo Ramayaa Rami Rahiya, Dooja Kahan Samayee
Man Parteet Na Prem Rus, Na It Tan Mein Dhung
Kya Jane Oos Peevsun, Kaise Rehsi Rung
O Ljubavi iza|i mi bar jednom na o~i,
Smesta }u te uhvatiti poklopiv{i kapke
Nikog drugog ne}u vi{e videti
Nit' ti dati da ti gleda{ ikoga
Ka`e Kabir, na rascvalu `ensku trepavicu
Maskara se ne mo`e naneti
Isto tako, ~im mi Gospod okupira o~i
Kako iko mo`e na}i tamo mesto sebi?
Mome umu manjka vera a ni Ljubav nije ba{ duboka
Niti moje telo zna stvarala~ke puteve
Pitam se kad zbilja sretnem Voljenog
Kako }e se prema meni poneti!
28

Mein Ka Se Bujhon, Aapne Piya Ki Baat Ri
Jaan Sujaan Pranpriya Priya Bin, Sabe Bataun Jaat Ri
Aasa Nadi Agadh Kumati Bahe, Roki Kahu Pe Na Jaat Ri
Kam Krodh Dou Bhaye Karare, Padhen Bisaye Rus Maat Ri
Je Panche Aapmaan Ke Sungi, Sumiran Ko Alsaat Ri
Kahe Kabir Bichuri Nahin Milihe, Jyon Taruvar Bin Paat Ri
Kod kog da se raspitam, za zagonetku moje Ljubavi?
@ivot je be`ivotan bez voljene, idem i svima to
govorim
U reci nadanja kvarne `elje bujaju,
Niko ne mo`e da zaustavi taj nehajni tok
I strast i ljutnja snagu svoju ogledaju
Da me zarone u njihovu gadnu kaljugu
Sramota sti`e u dru{tvu Petorice
U~malost prevladava, odanost i{~ezava
Ka`e Kabir, jednom raskinuto vi{e se ne spaja
Poput lista koji spadne sa svoga drveta.
29

Ankhiyan To Chhayee Pari, Panth Nihari Nihari
Jihadiyan Chhaala Parya, Naam Pukari Pukari
Birha Kamandal Kar Liye, Bairagi Do Nain
Mange Daras Madhukari, Chhake Rahe Din Rain
Sub Rung Tanti Rabaab Tan, Birha Bajave Nit
Aur Na Koyee Sun Sake, Kea Sayeen Ke Chit
Crne su mi mrlje iza{le na o~i
Gledaju}i stazu kojom mo`e{ do}i
Jezik mi je sav pun plihova
Od pevanja tvoga imena
Razdvojenost puni moju posudu za pro{nju
Prazno je sve ~ega ima u ova dva oka
Nestrpljiv za makar trun~icu bla`enstva
^ekaju}i strpljivo i danju i no}u
Sve se boje smiruju i stenju
Nesre}na je ova bolna pesma
Niko ne}e mo}i da ~uje ovaj pla~
Ukoliko ne}e{ ti, moja Ljubavi
30

Aananda Mangal Gaawo Moree Sajanee
Bhayo Prabhata Beeta Gayee Rajanee
Udhara Nirantara Phulee Phulawaaree
Tahaa Meree Mansa Kare Rakhawaree
Varashi Naam Amee Phal Laagee
Peewege Koi Santa Swabhaage
Kahet Kabir Goonge Kee Sainaa
Satguru Shabda Parakh Kara Nainaa
O voljena, zapevajmo pesmu sre}e skupa
Jer no} pro|e i opet je osvanula zora
Svuda, spolja i iznutra,
Divne ba{te cvatu sa mirisnim cve}em
Na svakome mestu moj postojan razum vodi brigu
Bez straha od tame,
Zapevajmo pesmu sre}e u sred divne ba{te
Bla`eni pljuskovi Istinskog Imena
Padaju na plodonosna stabla
Tako su obilni plodovi nektara,
Ipak, tek {a~ica sre}nih okusi}e taj nebeski sok
Zapevajmo pesmu sre}e skupa,
Opa`aju}' U~itelja, taj Neodsvirani Zvuk
O~i zu zabezeknute, a jezik je nem
Kabir ka`e, samo znaci i izrazi lica
Mogu tek da pomal~ice izraze tu slavu
Zapevajmo pesmu sre}e skupa
31

Naiharva Hum Ka Na Bhave
Sai Ki Nagri Param Ati Sundar
Jahan Koi Jav Na Avey
Chand Suraj Jahan, Pavan Na Pani,
Ko Sundesh Panuchave
Dard Yeh Sai Ko Sunave
Agey Chalo Panth Nahin Sujhe,
Peeche Dosh Lagawe
Kehi Bidhi Sasure Jau Mori Sajani,
Virha Jor Jarawe
Vishai Ras Nach Nachawe
Bih Satguru Apno Nahin Koi,
Jo Yeh Rah Batawe
Kahat Kabira Suno Bhai Sadho,
Supne Na Pitam Awey
Tapan Yeh Jiya Ki Bujhawey
32
Ku}a moga oca meni se ne svi|a
Varo{ moga Gospoda vi{e je no divna
Gde niko nit odlazi nit dolazi,
Gde nema ni sunca niti meseca,
Gde nema ni voda niti vetrova,
Ko }e da prenese poruku
Gospodu za ovu moju muku
Ne mo`e{ da odlu~i{ kako da produ`i{
A posle za sve to pro{lost krivi{
Kako }e mi nevesta sti}i do svog Gospoda
Rastavljenost boli ko da `iva gori
Dvojna stvarnost oblikuje muziku za ples
Samo Pravi U~itelj ti mo`e pravac re}'
Ka`e Kabir, tragao~e, ~uj me,
Ne}e u snu do}i Voljeni
Vatru du{e da zadovolji
33

Tun Mun Dhan Baasi Laage Ho
Chaupar Khel Peev Se Re
Tun Mun Baaji Lagaya
Haari To Piya Ki Bhayee Re
Jeeti To Piya More Ho
Mansa Vaacha Karmana
Koyee Preeti Nibaho Aur Ho
Chausariya Ke Khel Mein Re
Jugam Milan Ki Aas
Nurd Akeli Reh Gayee Re
Nahin Jivan Ki Aas Ho
Chari Baran Ghar Ek Hai Re
Bhant Bhanti Ke Log
Lakh Chaurasi Bharmat Bharmat
Pau Pe Atki Aaye
Jo Aab Ke Pau Na Pari Re
Fir Chaurasi Jaye Ho
Kahen Kabir Dharmadaas Se
Jeeti Baaji Mat Haar
Aab Ke Surat Charaye De Re
Suhagin Naar Ho
34
Telo, um, bogatstvo, sve je ulo`eno
U kockarskoj igri sa mojom Ljubavi
Moja me Ljubav osvaja ako izgubim
Ako pobedim, tada }e On moj postati
Neka drugi svoju ljubav iskazuju
Kroz um, ili re~ima il' delima
U kockarskoj igrici
Uvek ima nade za spajanjem
Sem kad zadnje bacanje omane
Da u|e{ u ku}icu
Na celoj je tabli samo jedna ku}ica
Samo se igra~i menjaju
Na poljima kojim {etaju
Kad prepreke pritisnu, u te{kim trenucima
Tad ako se kockica valjano ne odigra
Po poljima ponovljeno kretanje
Ne}e mo}i da se izbegne
Ka`e Kabir, sad da pamet i pa`nju upotrebi{
Sme{i ti se pobeda, nemoj da je izgubi{
35

Sahib Hai Rangrej Chunri Mori Rang Daari
Syaahi Rang Churaye Ke Re
Diyo Majitha Rang
Dhoye Se Chhute Nahin Re
Din Din Hote Surang
Bhav Ke Kundi Neh Ke Jal Mein
Prem Rang Dayee Bore
Dukh Deh Mael Lutaye De Re
Khoob Rangi Jhak Jhore
Sahib Ne Chunri Rangi Re
Preetam Chatur Sujaan
Sab Kutch Un Par Vaar Dun Re
Tan Man Dhan Aur Pran
Kahat Kabir Rangrej Piyare
Mujh Par Huye Dayal
Seetal Chunri Orike Re
Bhayee Haun Magan Nihaal
36
Gospod je majstor za farbanje, On mi je veo obojio
Ukloniv{i tamne mrlje, On dade tu boju ljubavi
Koja se ne umanjuje pranjem
Ve} sjajnija biva svakim danom
Koriste}i vodu bri`nosti
U koritu ose}ajnosti,
Usuo je boju ljubavi
Spiraju}i `alosti i ne~isto}e tela,
Stru~njak ve{to nanese novu boju vela
Gospod {to boji veo je stru~an i voljen i velik
Sve predajem Njemu – telo i razum, bogatstvo i `ivot
Ka`e Kabir, Voljeni je Farbar dobar prema meni
Prekriveno ovim sjajnim velom,
Bla`enstvom mi je bi}e ispunjeno
37

Meri Chunri Mein Parigayo Daag Piya
Panch Tat Ki Bani Chunariya
Sorah So Baid Laag Kiya
Yeh Chunri Mere Maike Te Aayee
Sasure Mein Manva Khoye Diya
Mal Mal Dhoye Daag Na Chhute
Gyan Ka Sabun Laye Piya
Kahat Kabir Daag Tab Chhuti Hai
Jab Sahib Apnaye Liya
Ljubavi moja, veo mi je umrljan
Stvoren od pet elemenata
Umo~en u hiljadu i {esto ~ulnih trikova
Veo {to je do{ao iz doma mojih roditelja
Svoj je sjaj izgubio u ku}i gde sam se udala
Stalno ga perem, a fleka ne postaje manja
Ljubavi moja, ponesi sapun znanja
Ka`e Kabir, te mrlje }e napokon oti}i
Kada me Ljubav moja Svojim na~ini
38
KABIROVE MISTI^NE PESME
39
40

Deh Dhare Ka Dand Hai, Sab Kahu Ko Hoye
Gyani Bhugte Gyan Se, Moorakh Bhugte Roye
Kabira Mein To Tab Daron, Jo Mohi Ko Hoye
Meech Budhapa Aapda, Sab Kahu Ko Hoye
Bande Kyon Karni Kare, Kyon Kare Pachitaye
Boye Ped Babool Ke, Aam Kahan Se Khaye
Kazna otelovljenosti poznata je svima
U~eni se bak}u s znanjem, neznalice s uzdasima
Kabir ka`e, bojao bih se kad bi se zbilo samo meni
Smrt, starost i propadanje mora svakom da se desi
O ~ove~e za{to radi{, {to `aliti u~injeno
Posejav{i babul kako onda mo`e{ jesti mango
41

Kya Mangoon Kutch Thir Na Rahyee
Dekhat Nayan Jalya Jag Jayee
Ik Lakh Poot Sava Lakh Naati
Ta Ravan Dhari Diya Na Baati
Lanka So Kot Samad Si Khayee
Ta Ravan Ka Khabar Na Paayee
Aavat Sang Na Javat Sangati
Kaha Bhayo Dar Bandhe Hathi
Kahat Kabir Unt Ki Baari
Jhari Jaise Chale Juwari
[ta da pitam kada ni{ta nije stabilno
Pred mojim je o~ima ~itav svet u plamenu
Sa sto hiljada dece i unuka da budu izdr`avani
Niko da na kraju poka`e lampom stazu Ravani
Njegovo kraljevstvo Lanku more ~uva
Pa ipak niko na kraju Ravani da u trag u|e
Niko nije do{ao niti je bio u odlasku
[ta se desilo slonovima koji su bili na vratima?
Kabir ka`e, na kraju
Odlazak je praznih ruku
Kao kockar koji gubi.
42

Kaun Thagwa Nagariya Lutal Ho
Chandan Koath Ke Banal Khatola,
Tapar Dulihan Sutal Ho
Utho Sakhiri Maang Sawaro
Dulha Mosey Ruthal Ho
Aye Jamraja palang Chadi Baitha,
Nainan Ansuwan Tutal Ho
Char Jane Mil Khath Uthain,
Chahun Disi Dhu Dhu Uthal Ho
Kehat Kabira Suno Bhai Sadho,
Jug Se Nata Chutal Ho
Ko je taj razbojnik koji plja~ka grad
Mala le`aljka od sandalovog drveta
A na njoj usnula nevesta
Ustani voljeni dru`e
Ukrasi me nevestinskom {minkom
Mlado`enja je ve} ljut na mene
Vladar smrti na krevetu sedi
Iz oka suze jedna drugu sti`u
^etvorica ljudi le`aljku di~u
Zvuci razbuktale vatre sti`u sa svih strana
Kabir ka`e, tragao~e, ~uj me
Veza sa svetom dolazi do kraja
43

Sadho Ye Murdon Ka Gaon
Peer Mare, Pygambar Mari Hain
Mari Hain Jinda Jogi
Raja Mari Hain, Parja Mari Hain
Mari Hain Baid Aur Rogi
Chanda Mari Hain, Suraj Mari Hain
Mari hain Dharni Akasa
Shaudan Bhuvan Ke Chaudhry Mari Hain
In Hun Ki Ka Asa
Nauhun Mari Hain, Dus Hun Mari Hain
Mari Hain Sahaj Athasi
Tethis Koti Devata Mari hain
Badi Kaal Ki Baji
Naam Anam Anant Rekat Hai
Duja Tatva Na Hoi
Kahe Kabir Suno Bhai Sadho
Bhatak Maro Mat Koi
44
Prijatelju, ovo je grad smrti
Sveci umiru, umiru Bo`ji glasnici
Umiru tako|e `ivota puni jogiji
Kraljevi umiru, umiru podanici
Umiru iscelitelji, umiru i bolesni
Umire mesec, umire sunce
Nebo i zemlja tako|e umiru
Mru ~ak i staratelji nad ~etrnaest svetova
[to se za bilo kog od njih nadati
Umire devet, umiru desetorica
I osamdeset osam umire lako
Umiru trideset i tri bo`anska bi}a
Sve je to jedna velika igra vremena
Bezimeno Ime `ivi bez svr{etka
Ne postoji druga istina
Kabir ka`e, tragao~e, ~uj me,
Nemoj da se izgubi{ i umre{
45

Sakhiya Wah Ghar Sabse Nyara
Jaha Purna Purush Humara
Jahi Nahi Sukh Dukh
Sanch Jhuth Nahi
Pap Na Pun Pasara
Nahin Din Rayn Chand Nahi Suraj,
Bina Jyoti Ujyara
Nahin Tahan Gyan Dhyan
Nahin Jap Tap
Ved Kiteb Na Bani
Karni Dharni Rehni Gehni,
Yeh Sub Jahan Hirani
Ghar Nahin Aghar Na Bahar Bhitar,
Pind Brahmand Kachu Nahin
Panch Tatva Gun Tin Nahin Tahan,
Sakhi Shabd Na Tahin
Mul Na Phul Beli Nahin Bija,
Bina Braksh Phal Sohe,
Oham Soham Ardh urdh Nahin,
Swasa Lekhen kou Hai
Jahan Purush Tahwan Kachu Nahin,
Kahe Kabir Hum Jana
Humri Sain Lakhe Jo Koi,
Pawe Pad Nirvana
46
O dru`e, to mesto se ni sa ~im ne poredi
Tamo gde je moj savr{eni Voljeni
Na tom mestu nema ni sre}e ni nesre}e
Ni istina niti la`,
Ni vrlina niti greh
Nema tu dana ni no}i, ni sunca ni meseca
Bez svetiljke tu svetlost obitava
Tu nema ni znanja, niti meditacije
Nema podvizavanja, nit mantre ponavljanje
Niti govora iz Veda il' iz drugih knjiga
^injenje, ne~injenje, dr`anje i pu{tanje
Sve od toga, tako|e, na tom mestu nestaje
Nema ku}e, besku}nosti, ni iznutra niti spolja
Mikrokosmos, makrokosmos, tamo ne postoje oba
Ni pet elemenata tu nema niti Svetog Trojstva
Niti ima svedo~enja Neodsviranog Zvuka
Ni korena niti cveta, ni grane ni semena,
Bez drveta plodovi sazrevaju i bujaju,
Prvobitni zvuk Om, s dahom uskla|eni Soham
Ovo, Ono – ni njih nema, nema ~ak ni daha
Tamo gde je Voljeni ama ba{ ni~eg nema
Ka`e Kabir, spoznao sam
Da ko vidi moj putokaz
Dosti}i }e cilj oslobo|enja
47

Avadhuta Gagan Ghata Geharani Re
Pachm Disa Se Ulti Badali,
Rum Jhum Barse Meha
Utho Gyani Khet Sambharo
Behe Nisrega Pani
Nirat Surat Ke Bal Banawo,
Beeja Bovo Nij Dhani
Dubadhya Dup Jaman Nahi Pawe,
Bovo Naam Ki Dhani
Charon Kone Char Rakhwale,
Chug Na Jawe Mrig Dhani
Katya Khet Meenda Ghar Lyawe,
Jaki Puran Kisani
Paanch Sakhi Mil Kare Rasoi
Jeehme Muni Aur Gyani
Kahe Kabir Suno Bhai Sadho
Bovo Naam Ki Dhani
48
Prijatelju, nebo je obla~no i mra~no
Svod monsunskih oblaka vra}a se sa zapada
Ki{ne kapi po~inju da promi~u
Ustani o, razumni, za farmu se pobrini
Jer }e voda uskoro da oti~e
Od vi|enja i slu{anja puzavice napravi
Od zrnevlja Sopstva posej semenja
Ne daj da vrelina sumnje negde provali
Posej seme Savr{enog Imena
^etiri stra`ara nek su sa svih strana
Da spre~e da seme jedu jeleni
Pa odnesi `etvu Gospodu u ku}u
Sav trud rada pred Noge Mu polo`i
Petorica drugova kad zajedno kuvaju
Bi}a mudra bivaju pojedena
Kabir ka`e, tragao~e, ~uj me,
Posej seme Savr{enog Imena
49

Ram Niranjan Nyara Re
Anjan Sakal Pasara Re
Anjan Utapati, Omkar,
Anjan Mange Sab Bistar
Anjan Brahma Shankar Indar,
Anjan Gopi Sangi Govind Re
Anjan Vani, Anjan Ved,
Anjan Kiya Na Na Bhed
Anjan Vidya Path Puran,
Anjan Woh Kat Kat Hi Gyan Re
Anjan Paati Anjan Dev,
Anjan Ki Kare Anjan sev
Anjan Nache Anjan Gawe,
Anjan Bhesh Anant Dikhawe Re
Anjan Kahan Kahan Lag Keta,
Dan Puni Tap Tirath Jeta
Kahe Kabir Koi Birla Jage,
Anjan Chaadhi Anant Hi Dage Re
50
Neokaljanom Bogu nema ravnog
Ispoljavaju}i sve okaljano
Okaljana je materica sveta i Om
Okaljani zahteva sve stvoreno
Okaljani su Brama, [ankara i Indra
Okaljane su gopije i Govinda s njima
Okaljana je re~ena re~ i slu{anje
Okaljani je stvorio bezbrojne razlike
Okaljano je znanje, molitve i svete knjige
Okaljano mi{ljenje {to razla`e i pita
Okaljan je list i prosvetljena bi}a
Okaljan je slu`eni i okaljan je sluga
Okaljan je peva~ i okaljan je plesa~
Okaljani pokazuje bezbrojna obli~ja
Gde je granica do koje Okaljani dr`i svoje
^ak i u ~ovekoljublju, ~istoti i podvizima
I mestima hodo~a{}a Okaljani je nad svima
Ka`e Kabir da se bude retki, da se bude samo
izuzetni
Zato {to je Okaljani svuda ostavio beskona~ne mrlje
51

Gagan Ki Ot Nisana Hai Bhai
Dahine Sur Chandrama Banye
Tin Ke Beech Chipana Hai Bhai
Tan Ki Kaman Surat Ka Raunda
Shabad Baan Le Taana Hai Bhai
Maarat Baan Bidha Tan Hi Tan
Satguru Ka Parwana Hai Bhai
Maaryo Baan Ghav Nahin Tan Me
Jin Laaga Tin Jaana Hai Bhai
Kahe Kabir Suno Bhai Sadho
Jin Jaana Tin Maana Hai Bhai
52
Sakrivena izvan neba je meta
Zdesna je sunce, mesec je s leva
Sakri}e se kad se podeli na pola
Telo je luk, mo} vi|enja kanap
Neodsvirani Zvuk – strela za let spremna
Ispu{tena strela telo ostavlja za sobom
Ona nosi poruku U~itelja Istinskog
Mada strela odleti nema rane na telu
Samo oni pogo|eni ovo do`ivljavaju
Kabir ka`e, tragao~e, ~uj me
Oni znaju koji to do`ive
53

Hima Samajh Boojh Ban Charna
Ek Ban Charna Duje Ban Charna
Tije Ban Pag Nahin Dharna
Tije Ban Mein Panch Paardhi
Un Ke Najar Nahin Padna
Panch Hirana Pachis Hirni
Un Mein Ek Chatur Na
Toye Mar Tero Mas Bikawe
Tere Khal Ka Karenge Bichona
Kahe Kabira Jo Suno Bhai Sadho
Guru Ke Charan Chit Darna
54
O jelenu pasi sa znanjem i uvi|anjem
Pasi u prvoj {umi, pasi u drugoj {umi
Ali ne kro~i u tre}u {umu
U tre}oj su {umi petorica lovaca
Ne daj im da te vide
Pet jelena i dvadeset i pet ko{uta
Niko od njih bistar i razuman
Ubi}e te i tvoje meso }e prodati
A za pokriva~ }e ti ko`u odrati
Kabir ka`e, tragao~e, ~uj me
U~itelju um svoj polo`i pred Noge
55

Nirbhay Nirgun Gun Re Gaunga
Mool Kamal Dradh Aasan Bandhu-ji
Ulti Pavan Chadaunga
Man Mainta Ko Thir Ka Laun-ji
Pancho Tat Milaunga
Ingala Pingala Sukhman Nadi-ji
Tirveni Pe Haun Nahaunga
Panch Pachhison Pakad Mangaun-ji
Ek Hi Dor Lagaunga
Shunya Shikhar Par Anhad Baje-ji
Raag Chattis Sunaunga
Kahat Kabir Suno Bhaj Sadho-ji
Jeet Nishan Ghuraunga
56
Bez straha }u pevati o odlikama Jednoga bez odlika
Koriste}i bazni lotus kao postojani osnov
Natera}u vetar da se digne u pravcu suprotnom
Umiriv{i vezanosti uma
Sjedini}u pet elemenata
Ida, Pingala, Su{umna, to su kanali
Na u{}u tri reke }u se okupati
S pet i sa dvadesetpet ovlada}u svojom voljom
I skupa ih nanizati s jednim zajedni~kim vlaknom
Na vrhuncu samo}e Neodsvirani Zvuk vibrira
Odsvira}u trideset{est razli~itih simfonija
Kabir ka`e, tragao~e, ~uj me,
Vijori}u barjak pobede
57

Maya Maha Thugni Hum Jaani
Tirgun Phans Liye Kar Dole
Bole Madhuri Bani
Kesav Ke Kamla Ve Baithi
Shiv Ki Bhavan Bhavani
Punda Ke Murat Ve Baithi
Tirath Mein Bhai Pani
Yogi Ke Yogin Ve Baithi
Raja Ke Ghar Rani
Kahu Ke Hira Ve Baithi
Kahu Ke Kodi Kani
Bhaktan Ke Bhaktin Veh Baithi
Brahma Ke Brahmani
Kahe Kabir Suno Bhai Sadho
Yeh Sab Akath Kahani
58
Spoznao sam da je Mo} Obmane veliki razbojnik
Njene se ruke nji{u dr`e}i klopku-mre`u
Ona govori slatkim glasom
Za Ke{avu, bo`anstvo odr`avanja, ona je otelovljenje
obilja
Za [ivu, bo`anstvo rastapanja, ona je carica svetova
Za sve{tenika ona je idol obo`avanja
Na mestima hodo~a{}a k'o sveta voda se ispoljava
Za jogije sedi kao duhovna partnerka
U kraljevoj palati ona je kraljica
Za neke je kao neprocenjivi dragulj
Za neke je prosto k'o najmanji nov~i}
Za posve}enike je ona predmet posve}enja
Za Bramu je Bramani, dakle, Njegova `ena
Kabir ka`e, tragao~e, ~uj me,
Sve je to neispri~ana pri~a
59

Avadhuta Yugan Yugan Hum Yogi
Avayna Jay Mitaina Kabahun,
Sabad Anahat Bhogi
Subhi Thor Jamat Humri,
Sub Hi Thor Pur Mela
Hum Sub May, Sub Hai Hum May,
Hum Hai Baguri Akela
Hum Hi Sidh, Samadhi Hum Hi,
Hum Mauni Hum Bole
Rup Swarup Arup Dikhake,
Hum Hi Mein Hum Toh Khelen
Kahe Kabira Jo, Suno Bhai Sadho
Nahi Na Koi Icha
Apni Madhi Mein Aap Mein Dolu,
Kheloon Sahaj Swa-Icha
Prijatelju, ja sam jogi iz mnogih eona
Ne dolazim nit odlazim, niti bivam zbrisan
U`ivam i sladim se Neodsviranim Zvukom
Svukud vidim samo va{ar i skupove sebe
Unutar sam svakog a i svako je u meni
Sam sam sasvim, ja sam Sidi, ja sam i Samadi
Ja sam onaj koji }uti, onaj sam {to pri~a
Oblik je moj oblik {to bezobli~no ispoljava
Ja sam onaj koji se sa sobom sam poigrava
Kabir ka`e, ~uj me, brate, nema vi{e `elje
U malenoj kolibici sam u sebi plovim
Igraju}i se bez truda kako god po`elim
60

Ud Jayega Hans Akela,
Jug Darshan Ka Mela
Jaise Paat Gire Taruvar Se,
Milna Bahut Duhela
Naa Jane Kidhar Girega,
Lageya Pawan Ka Rela
Jub Howe Umur Puri,
Jab Chute Ga Hukum Hujuri
Jum Ke Doot Bade Majboot,
Jum Se Pada jhamela
Das Kabir Har Ke Gun Gawe,
Wah Har Ko Paran Pawe
Guru Ki Karni Guru Jayega,
Chele Ki Karni Chela
Labud }e odleteti sam
Slika sveta bi}e samo san
Kao {to je te{ko na}i list
Koji se otkine s drveta
Ko zna gde }e da padne
Kada ga vetar oduva
Kada je `ivotni vek zavr{en
Slu{anje naredbi, sle|enje drugih, bi}e sve gotovo
Glasnici kralja smrti su sna`ni
To je petljancija sa kraljem smrti
Sluga Kabir hvali Gospodnje odlike
On }e da Gospoda uskoro prona|e
U~itelj }e i}i prema svojim delima
U~enik }e i}i prema svojima
61

Bolna Ka Kahiye Re Bhai
Bolat Bolat Tat Namayee
Bolat Bolat Badhe Bikara
Bin Bolyan Kyon Hoyee Bichara
Sant Mile Katchu Kahiye Kahiye
Mile Asant Mushti Kari Rahiye
Gyani Soon Bolyan Hitkari
Moorakh Soon Bolyan Jhakh Mari
Kahe Kabir Aadha Ghat Dole
Bharya Hoyee Tau Mushan Na Bole
[ta re}i o razgovorima
S kojima se Istina sakriva
Previ{e pri~e vodi do haosa
Pa ipak kako bez pri~e raspravljati
Ako ba{ mora{, tad pri~aj sa svecima,
S |avolima bolje je usta ne otvarati
Blagoslov je razgovor sa mudrima
Pri~a s glupim bacanje je vremena
Ka`e Kabir,
Dopola pun se povazdan ljulja
Ispunjen voli da ostane miran
62
NAPOMENE O OVOM PREVODU
Ko god je ikada prevodio poeziju zna koliko je to
te`ak i nezahvalan zadatak. Naro~ito te{ko je prepevati
stihove vrlo ~vrste i definisane pesni~ke strukture iz jedne
grupe jezika na jezik iz druge grupe jezika (kao {to je u
ovom konkretnom slu~aju razlika izme|u hindi i srpskog
jezika). Zato je uvek po`eljno ~itaocima ponuditi tekst
originala kad god je to mogu}e. Razlog vi{e za{to je to
u~injeno u ovom slu~aju je to {to je Kabir bio isto toliko
muzi~ar koliko i pesnik, kao i da je na ogroman broj svojih
pesama sam stvarao muziku. I mada nije realno o~ekivati
da }e {ira ~itala~ka publika mo}i da razume tekst na
jeziku originala, barem }e mo}i da bar malo oseti njen
ritam i melodiju, koje nije bilo mogu}e zadr`ati u prepevu
radi vernosti zna~enju prevoda, {to je ipak, stavljeno kao
imperativ. Napominjemo da tekst na hindiju ima svoj
originalni na~in pisanja, a da je ovde ponu|ena tek
njegova latini~na verzija iz koje i laici mogu lako pratiti
tekst originala.
Tako|e, Kabirova poezija nosi pe~at jednog
vremena i jednog podneblja, tako da ima pojmova koji
nekim ~itaocima mo`da ne}e biti poznati ili jasni. Zato
}emo neke od njih ovde malo bli`e objasniti.
Om – prvobitni zvuk univerzuma iz koga je potekla
celokupna kreacija (ekvivalent Starozavetnoj prvobitnoj
re~i Amin)
Sidi – savr{enstvo, pre svega kao prosvetljenje
Samadi – stanje nadsvesti ili transa prosvetljenja
Ravana – mitolo{ki demonski kralj Lanke kojeg je
prosvetljeni Bogo~ovek Rama ubio u boju
Brama – aspekt Boga kao tvorca univerzuma
63
[ankara – veliki prosvetljeni U~itelj i reformator s kraja
osmog i po~etka devetog veka; tako|e jedno od imena
bo`anstva [ive
Indra – pojam Boga kao personalnog vladara sveta
Govinda – jedno od imena prosvetljenog Bogo~oveka
Kri{ne
gopije – pastirice koje su bile op~injene Kri{ninom
bo`anskom privla~no{}u
Ke{ava – aspekt Boga kao odr`itelja univerzuma
[iva – aspekt Boga kao preobrazitelja univerzuma
Ida, Pingala i Su{umna – glavni kanali za protok energije
u ljudskom delu prema fiziologiji joge
Neodsvirani Zvuk – zvuk koji se ~uje u nadsvesnom
stanju, Om (izvorni izraz je Anahata [abda)
Petorica – naj~e{}e to ozna~ava pet ~ula
dvadesetpet – pet ~ula u kombinacijama sa pet ~ulnih
organa
pet elemenata – zemlja, voda, vazduh, vatra i etar
Tako|e se u pesmama javlja jo{ neki broj izraza
striktno vezan za hindu mitologiju, a koji nisu ba{ poznati
ili detaljnije obja{njeni, no, moglo bi se smatrati da }e
ovaj spisak pojmova biti dovoljan za razumevanje su{tine
pesama u kojima se neki od njih koriste. ^ak je radi
pojednostavljenja, izvestan niz pojmova koje su neki
prevodioci (me|u kojima je i nobelovac Rabindranat
Tagore) zadr`ali iz jezika originala, a koji su ve} postali
prili~no poznati i bliski evropskoj ~itala~koj publici (npr.
Guru – Duhovni U~itelj; Sadu – tragalac, bogotra`itelj;
Anahata [abda – Neodsvirani Zvuk; Maja – kosmi~ka mo}
obmane, iluzije; Jamara|a – kralj smrti; Nirvana –
prosvetljenje, oslobo|enje; Atman – Sopstvo; itd.) u ovom
prevodu davan isklju~ivo na srpskom.
64
O KABIRU
Ta~nih podataka o Kabirovoj godini ro|enja nema,
ali se ve}ina prou~avalaca sla`e da se to najverovatnije
zbilo 1440. Uop{te, nije mnogo biografskih podataka
sa~uvano o Kabiru, a i me|u njima se neki prepli}u sa
legendama koje su kasnije o njemu ispredane sa manje ili
vi{e verodostojnosti. Ono {to se sa sigurno{}u mo`e re}i je
da je Kabir ro|en u Benaresu ili njegovoj bli`oj okolini, i
da je tu proveo najve}i deo `ivota. Ro|en je i odgojen u
muslimanskoj porodici. Izgleda da je rano do{ao u kontakt
sa misti~kom tradicijom i poezijom velikana sufi misli kao
{to su \alal' Udin Rumi i Omar Kajam, a verovatno i Atar,
Sadi i Hafiz. S druge strane, Benares sredinom petnaestog
veka je bio pravi centar velike renesanse hinduizma i
sredi{te posve}eni~kog, tj. bakti, pokreta koje su
predvodili prosvetljeni U~itelj (po mnogima i Avatar, tj.
Bogo~ovek) [ri ]ajtanja, iz Bengala, nekoliko decenija pre
toga, i veliki verski reformator Ramanu|a, sa juga Indije
(12. vek). @ive}i u takvoj atmosferi, duh poput Kabirovog
primio je ogroman uticaj i od te duhovne tradicije. Upravo
je U~itelja Ramanandu, ~ija je reputacija bila izuzetna u to
vreme, i kome su mnogi dolazili u Benares po duhovnu
poduku, Kabir odabrao (verovatno je jo{ bolje re}i osetio
ili prepoznao) kao svog U~itelja. Mada pojedini autori
poku{avaju da prika`u jo{ neke kao Kabirove u~itelje,
Ramananda je jedini otelovljeni U~itelj koga sam Kabir
pominje u svojim pesmama.
Dalje, ono {to se pouzdano zna je da je Kabir `iveo
kao doma}in i otac porodice, da je po zanimanju bio
tkalac i da je svoju porodicu izdr`avao od rada na razboju.
Bio je podjednako dobar muzi~ar koliko i pesnik; zapravo,
65
ve}ina njegovih stihova je imala kompoziciju za peva~ko
izvo|enje sa muzi~kom pratnjom.
O~igledno, njegov put duhovnog sazrevanja i
misti~ke spoznaje nije bio ni po ~emu tradicionalan. On je
objedinio dve razli~ite duhovne tradicije – sufi islam i
hinduizam – i uzeo najbolje iz njih: od sufija ekstati~nu
ljubav, radost `ivljenja i polet, od hinduizma filozofsku
{irinu i dubinu misti~ke vizije. @ivot je predao Bogu, a
ostao je da `ivi i radi me|u ljudima, ne razlikuju}i se ni
po ~emu spolja{njem od njih. Nije podr`avao asketske
krajnjosti, versku zatucanost i netrpeljivost, rituali su mu
bili mrski i sve je to veoma otvoreno kritikovao, pre svega
kroz svoje pesme. Budu}i da je njegova spoznaja izranjala
iz dubine njegovog bi}a, njegova kritika je imala autoritet
koji je privla~io ogroman broj ljudi bez obzira na njihovu
versku ili nacionalnu pripadnost, i to svih dru{tvenih
slojeva (to svakako nije mala stvar, jer ~ak i u Indiji sa
po~etka 21. veka, takve razlike i dalje imaju ogromnu
te`inu i uzrok su ozbiljnih me|uljudskih konflikata).
Me|utim, zato nije ni ~udo da Kabir nije imao samo
obo`avaoce, u~enike i poklonike, ve}, naravno, i one
druge: ljute protivnike iz redova vlasti i verskih krugova
(bilo muslimanskih, bilo hinduisti~kih, jer je na neki na~in
pripadao oboma: muslimanima ro|enjem i `ivotom u
muslimanskoj zajednici, hindusima time {to mu je U~itelj
bio hindus Ramananda). Zapravo, jedan od poslednjih
pouzdanih podataka vezan je za slu~aj kada je Kabir, i to
verovatno ne po prvi put, optu`en za posedovanje
natprirodnih mo}i koje je demonstrirao prilikom
isceljenja. To se zbilo po svoj prilici 1495. godine. Budu}i
da je, kao musliman, bio izvan jurisdikcije hinduskih
bramanskih sve{tenika, a da je sufijima, gde su Kabira
tako|e svrstavali, davana prili~na sloboda u izra`avanju
njihove duhovnosti, tada{nji muslimanski vladar je Kabiru
66
po{tedeo `ivot, ali je ipak morao da ga protera iz
Benaresa u cilju o~uvanja javnog reda i mira. Ostatak
`ivota je proveo uglavnom na severu Indije, nastaviv{i
`ivot kao U~itelj i mistik, ~esto menjaju}i prebivali{ta.
Telo je napustio 1518. u Magaru kraj Gorakpura.
Da Kabir nije bio obi~an ~ovek, pa ~ak ni obi~an
pesnik, u narednim vekovima su potvr|ivali svi velikani
duha koji su jedini i mogli da sagledaju domet njegove
vizije. Njihova hvala daje finalni pe~at Kabirovoj veli~ini.
* * *
Kabirova poezija je sakupljena iz izvesnog broja
knjiga i rukopisa, ponekad ~ak i sa usana putuju}ih asketa
i zabavlja~a, jer Kabir nikada nije objavio zbirku poezije –
u to vreme retko ko je to i mogao, a naro~ito ako nije bio
u milosti vladaju}ih krugova. Ipak, na Istoku, Kabir je bio
dovoljno poznat da bi se svrstavao u sam vrh pesni~kih
genija svih vremena. Tek sa objavljivanjem sto odabranih
pesama u prevodu velikana indijske poezije i dobitnika
nobelove nagrade za knji`evnost, Rabindranata Tagorea,
Kabirova poezija je malo vi{e pribli`ena Zapadnom svetu,
koji po~inje da uvi|a ono {to je Istok shvatio odavno – da
je Kabir jedan od onih velikana ljudskog duha ~ija je
poezija donosila talase promena i napretka, visoko se
izdi`u}i
nad
povr{inom
prose~nosti,
obele`ena
vanvremenim vrednostima koje nikad ne gube na svojoj
snazi i aktuelnosti.
I na kraju nije naodmet napomenuti ni to da se u
ovoj zbirci nalaze samo pesme koje nisu uvr{tene u ~uveni
Tagorev izbor od sto pesama Kabirovih (koje su se
svojevremeno ~ak i na{le objavljene u prevodu na srpski
jezik), i kojima je ovo prvo objavljivanje na srpskom.
67
Download

File - heartcoreissues