Katalog
proizvoda
SIGNALIZACIJA KRAGUJEVAC D.O.O.
Kragujevac, ul. Industrijska bb
034/336 265 , 034/331 995
tel.fah. 034/332 264
E-po{ta: [email protected]
Signalizacija Kragujevac d.o.o. nastavqa tradiciju
proizvodwe saobra}ajnih znakova zapo~etu u radnoj jedinici
PZP Kragujevac Signalizacija 1962. godine.
Koriste}i savremenu opremu, kvalitetne materijale i
obu~ene kadrove, po{tuju}i zahteve propisa, stvaramo
proizvod koji zadovoqava uslove va`e}ih standarda. Potvrdu
kvaliteta pokazuje posedovawe sertifikata za kvalitet
JUS ISO 9001/2008
Osim opreme za proizvodwu znakova,
Signalizacija Kragujevac d.o.o. poseduje i opremu za sito
{tampu, digitalnu {tampu i katere, {to omogu}ava izradu
svih vrsta reklamnih tabli i panoa za spoqnu i unutra{wu
upotrebu.
Vi{egodi{we iskustvo u tom poslu je garancija kvaliteta.
Retroreflektuju}e folije
Svojim cewenim kupcima nudimo samo
najkvalitetnije folije najv}eih svetskih
proizvo|a~a.
Reflektuju}a folija koja se koristi prilikom
proizvodwe saobra}ajne signalizacije se deli u tri
osnovne grupe:
* Klasa 1
( 7 godina garancije)
* Klasa 2
(10 godina garancije)
* Klasa 3 ( 10 i 12 godina garancije)
Klasa 1 i Klasa 2 se naj~e{}e izra|uju metodom
staklenih perli.
Novije generacije folija izra|uju se metodom
staklenih prizmi.
Klasa 3 je folija izra|ena metodom staklenih
prizmi.
Ova folija ima izuzetno veliku refleksiju i
upotrebqava se za puteve
sa velikim brzinama i u naseqima gde je zbog
visokog intenziteta
uli~nog osvetqewa potrebno da znak bude
vidqiviji..
U okviru ove klase folije u ponudi su i
fluorescentne folije koje se
upotrebqavaju za obele`avawe zona {kola,
pe{a~kih prelaza,
tunela, mesta izvo|ewa radova, opasnih krivina i
obele`avawe
drugih opasnih mesta.
1. klasa
2. klasa
3. klasa
3. klasa fluo
SIGNALIZACIJA KRAGUJEVAC D.O.O.
Kragujevac, ul. Industrijska bb
034/336 265 , 034/331 995
tel.fah. 034/332 264
E-po{ta: [email protected]
Katalog saobra}ajne signalizacije
Krivina na levo
Su`ewe puta s
desne strane
Krivina na desno
Su`ewe puta s
leve strane
Dvostruka krivina,
ili vi{e uzastopnih od
kojih je prva nalevo
Pokretni most
Dvostruka krivina,
ili vi{e uzastopnih od
kojih je prva nadesno
Blizina obale
Opasna krivina
Neravan kolovoz
(opasne izbo~ine
i ulegnu}a)
Opasan uspon
Neravan kolovoz
(ulegnu}e)
Opasna nizbrdica
Su`ewe puta
Neravan kolovoz (blizina
opasnog prevoja ili ve}e
grbine)
Klizav kolovoz
Znakovi opasnosti
Katalog saobra}ajne signalizacije
Kamewe pr{ti
Divqa~ na putu
Odrowavawe
kamewa
(s desne strane puta)
Radovi na putu
Odrowavawe
kamena
(s leve strane puta)
Obele`eni
pe{a~ki prelaz
Deca na putu
Naila`ewe na svetlosne
saobra}ajne znakove
Naila`ewe na svetlosne
saobra}ajne znakove
Blizina
avionske piste
Bo~ni vetar
Biciklisti na putu
@ivotiwe na putu
Saobra}aj u oba
smera
Tunel
Znakovi opasnosti
Katalog saobra}ajne signalizacije
Opasnost na putu
Raskrsnica sa
kru`nim tokom
saobra}aja
Crna ta~ka
Tramvajska pruga
Ukr{tawe puteva
iste va`nosti
Prelaz puta preko
`elezni~ke pruge sa
branicima ili
polubranicima
Ukr{tawe sa
sporednim putem
pod pravim uglom
Prelaz puta preko
`elezni~ke pruge bez
branika ili polubranika
Spajawe sa
sporednim putem
pod pravim uglom s
leve strane
Andrejin krst
Spajawe sa
sporednim putem
pod pravim uglom s
desne strane
Andrejin krst
Spajawe sa
sporednim
putem pod o{trim
uglom s leve strane
Andrejin krst
Spajawe sa
sporednim putem
pod o{trim uglom
s desne strane
Znakovi opasnosti
Katalog saobra}ajne signalizacije
Neu~vr{}ena bankina
I-37
Pribli`avawe prelazu puta preko
`elezni~ke pruge sa branicim
ili polubranicima
Pribli`avawe prelazu puta
preko `elezni~ke pruge bez
branika ili polubranika
I-38
Kolona zaustavqenih
vozila
Saobra}ajni znakovi se izra|uju od
aluminijumskog materijala. Upotrebqavaju se
materijali koji su u skladu sa DIN EN 573-1
i -2.
Za izradu delova sklopova znaka i
ekstrudiranih elemenata koriste se
aluminijumski materijali koji su u skladu sa
DIN EN 573-3.
Kod svih saobra}ajnih znakova ukqu~uju}i i
velike saobra}ajne znakove i konstruktivna
oja~awa,uskladu sa zahtevima naru~ioca,
pozadina znaka mo`e biti obojena u sivom
tonu.
Znakovi se izra|uju sa dvostruko povijenim
ivicama. U zonama uglova saobra}ajni
znakovi
nemaju o{tre ivice.
Katadiopter za odbojnu ogradu
Klasa folije 1. 2. ili 3.
Znakovi opasnosti
Katalog saobra}ajne signalizacije
Ukr{tawe sa putem sa
prvenstvom prolaza
Zabrana saobra}aja
vozilima koja prevoze
eksploziv ili neke lako
zapaqive materije iznad
odre|ene koli~ine
Obavezno
zaustavqawe
Zabrana saobra}aja
vozilima koja prevoze
opasne materije iznad
odre|ene koli~ine
Zabrana saobra}aja
u oba smera
Zabrana saobra}aja
za vozila na motorni
pogon koja vuku
prikqu~na vozila osim
poluprikolice
Zabrana saobra}aja
u jednom smeru
Zabrana saobra}aja
za sva vozila na mot.
pogon osim za
motocikl bez prikolice
Zabrana saobra}aja
za autobuse
Zabrana saobra}aja
za kamione
Zabrana saobra}aja
za cisterne
Zabrana saobra}aja za
vozila na motorni pogon
koja vuku prikqu~na
vozila ili poluprikolicu
Zabrana saobra}aja
za traktore
Zabrana saobra}aja
za motocikle
Zabrana saobra}aja za
bicikle sa motorom
Zabrana saobra}aja
za bicikle
Znakovi izri~itih naredbi
Katalog saobra}ajne signalizacije
Zabrana saobra}aja
za zapre`na vozila
Zabrana saobra}aja
za vozila ~ija ukupna
te`ina prelazi
odre|enu te`inu
Zabrana saobra}aja
za kowanike
Zabrana saobra}aja
za vozila koja
prekora~uju odre|eno
osovinsko opt.
Zabrana saobra}aja
za ru~na kolica
Zabrana saobra}aja za
vozila koja prekora~uju
odre|enu du`inu
Zabrana saobra}aja
za pe{ake
Zabrana saobra}aja za
sva vozila na motorni
pogon
Najmawe odstojawe
izme|u vozila
Zabrana skretawa
ulevo
Zabrana saobra}aja
za vrstu vozila
prikazanih na znaku
Zabrana skretawa
udesno
Zabrana saobra}aja za
vozila ~ija ukupna
{irina prelazi odre|enu
{irinu
Zabrana polukru`nog
okretawa
Zabrana saobra}aja
za vozila ~ija ukupna
visina prelazi
odre|enu visinu
Zabrana preticawa svih
vozila na motorni pogon
osim motocikla
bez prikolice
Znakovi izri~itih naredbi
Katalog saobra}ajne signalizacije
Zabrana preticawa za
teretna vozila
Prvenstvo prolaza
za vozila iz
suprotnog smera
Ograni~ewe brzine
Zabraweno
zaustavqawe i
parkirawe
Zabrana davawa
zvu~nih signala
Zabrana parkirawa
Zabrana prolaza bez
zaustavqawa carinarnica
Naizmeni~no parkirawe
(u neparne dane)
Zabrana prolaza bez
zaustavqawa policija
Naizmeni~no parkirawe
(u parne dane)
Zabrana prolaza bez
zaustavqawa - putarina
Znakovi izri~itih naredbi
Katalog saobra}ajne signalizacije
Najmawa
dozvoqena brzina
Obavezan smer
Lanci za sneg
Obavezan smer
Staza za bicikliste
Obavezan smer
Staza za pe{ake
Dozvoqeni smerovi
Zajedni~ka staza
Dozvoqeni smerovi
Staza za jaha~e
Dozvoqeni smerovi
Obavezan smer
Obavezno obila`ewe
s desne strane
II-41.1
Obavezan smer
Obavezno obila`ewe
s leve strane
Znakovi obaveze
Katalog saobra}ajne signalizacije
Zavr{etak staze za
pe{ake
Kru`ni tok
saobra}aja
Dozvoqeni smerovi
Zavr{etak staze za
jaha~e
Prestanak najmawe
dozvoqene brzine
Zavr{etak
zajedni~ke staze
II-45.3
III-29.5
Prestanak obaveze
no{ewa lanaca za
sneg
Zavr{etak staze za
bicikliste
Znakovi obaveze
Katalog saobra}ajne signalizacije
Prvenstvo prolaza u
odnosu na vozilo iz
suprotnog smera
Slepi put
Put sa jednosmernim
saobra}ajem
Slepi put
Put sa jednosmernim
saobra}ajem
Slepi put
Put sa prvenstvom
prolaza
Slepi put
Zavr{etak puta sa
prvenstvom
prolaza
Slepi put
Obele`en
pe{a~ki prelaz
Slepi put
Podzemni ili
nadzemni pe{a~ki
prolaz
Slepi put
Slepi put
.7
Znakovi obaveze
Katalog saobra}ajne signalizacije
Smer kretawa vozila koje
namerava da skrene u levo na
raskrsnici na kojoj je
skretawe u levo zabraweno
Prestrojavawe vozila
Dimenzije
Znakovi obave{tewa
Katalog saobra}ajne signalizacije
Putokazna tabla
Putokaz
Broj puta
Vrawe
Vranje
Kilometra`a puta
Ime naseqenog
mesta (s dva pisma)
Broj me|unarodnog
puta
III-23.1
Ulazak u naseqeno
mesto
Autoput
Zavr{etak auto-puta
III-24.1
Izlaz iz naseqenog
mesta
Motoput
Zavr{etak
motoputa
Znakovi obave{tewa
Katalog saobra}ajne signalizacije
Prestanak zabrane
preticawa svih
vozila na motorni pogon
.1
Parking gara`a
Prestanak zabrane
preticawa za te{ka
teretna vozila
Bolnica
Stanica za prvu
pomo}
Prestanak
ograni~ewa brzine
Radionica za
opravku vozila
Telefon
Benzinska stanica
Benzinska stanica
Hotel ili motel
Restoran
Kafana
Teren ure|en
za izletnike
Prestanak zabrane
davawa zvu~nih
signala
Prestanak svih
zabrana
Zona u kojoj je
ograni~eno trajawe
parkirawa
Izlaz iz zone u kojoj je
ograni~eno trajawe
parkirawa
Parkirali{te
Znakovi obave{tewa
Katalog saobra}ajne signalizacije
Broj serpentine
Teren za kampovawe Teren za kampovawe
pod {atorima
u prikolicama
Planinski prevoj
Teren za kampovawe
pod {atorima
i u prikolicama
Planinarski dom
Stanica policije - desno
Brzina koja se
preporu~uje
Vozilo za pomo}
na putu
Vatrogasna slu`ba
Autobusko stajali{te Tramvajsko stajali{te
Aerodrom
Tabla za ozna~avawe
izlaza
Luka-pristani{te
Tunel
Informacije
Prohodnost puta
Znakovi obave{tewa
Katalog saobra}ajne signalizacije
Deca na putu
Vijadukt
Morava
Saobra}ajna traka za
vozila javnog prevoza
putnika
Reka
Potvrda pravca
kretawa posle raskrsnice
Preastanak saobra}ajne trake za
vozila javnog prevoza
putnika
SRB
50
80
100
120
00-24
III-70
Ograni~ewe najve}e
dozvoqene brzine na
putevima u Srbiji
III-63
Table za usmeravawe
III-79
Izbo~ina na putu
Saobra}ajna traka za
spora vozila
Prestanak
saobra}ajne trake za
spora vozila
Znakovi obave{tewa
Katalog saobra}ajne signalizacije
Zona usporenog
saobra}aja
Opasna deonica
puta
Izlaz iz zone usporenog
saobra}aja
Zona {kole
Zona {kole
Na~in kori{}ewa
saobra}ajne trake
Zona {kole
Zona {kole
Naizmeni~no
propu{tawe vozila
Izlaz u slu~aju
opasnosti
Radarska kontrola
Znakovi obave{tewa
Katalog saobra}ajne signalizacije
Pretputokazna tabla
za izlaz
Nailazak na
vi{enamenski objekat
Naziv petqe na koju se nailazi
(ukr{tawe autoputa sa
ostalim kategorijama puta)
Nailazak na izlaz za
vi{enamenski objekat
Pešačka zona
Pe{a~ka zona
Zona ograni~ewa
Pešačka zona
Prestanak pe{a~ke zone
Izlaz iz
zone ograni~ewa
Znakovi obave{tewa
Katalog saobra}ajne signalizacije
Dopunske table
Katalog saobra}ajne signalizacije
Dopunske table
Katalog saobra}ajne signalizacije
Dopunske table
Katalog saobra}ajne signalizacije
Predputokaz sa
pravcem za
naseqena mesta
Potvrda pravca
kretawa posle raskrsnice
Putokaz za izlaz
Putokaz za izlaz iznad
kolovoza na portalu
Znakovi obave{tewa
Katalog saobra}ajne signalizacije
Putokaz za prestrojavawe
iznad saobra}ajnih
traka - na portalu
PAZI DECA
Dimenzija
Dimenzija
Dimenzija
Dimenzija
PAZI DECA
Dimenzija
Dimenzija
Znakovi obave{tewa
Katalog saobra}ajne signalizacije
Privremena signalizacija
Katalog saobra}ajne signalizacije
Privremena signalizacija
Katalog saobra}ajne signalizacije
PAŽNJA GRADILIŠTE
PAŽNJA GRADILIŠTE
Barijere i Branici
znakovi zabrane - 1
Zabranjeno
Zabraweno
pu{enje
pu{ ewe
Hvala
{to ne pu{ite
Molimo
ne pu{ite
1.1
Zabranjena
upotreba otvorenog
plamena
Zabranjena
upotreba alata
koji varni~i
1.5
Zabranjeno
~i{}enje i
podmazivanje
ma{ine dok radi
1.10
Zabranjena
upotreba
elektri~ne
struje
Zabranjeno
stavljanje
u pogon
Zabranjeno
odlaganje
materijala
1.11
Zabranjen
prevoz ljudi
1.20
Zabranjena
vo`nja
vilju{karem
1.25
Zabranjeno
uvoditi pse i
ma~ke
1.30
Zabranjena
upotreba ma{ine
neovla{}enim
licima
1.35
Zabranjeno
uklju~ivati
Opasno po `ivot
Zabranjena
upotreba
zvu~nih signala
1.26
Zabranjeno
plivanje
1.31
Zabranjeno
uklju~ivati
1.36
Zabranjena
upotreba vode
za pi}e
1.27
Zabranjeno
skakanje u
vodu
1.32
Zabranjena
vo`nja
biciklom
1.37
1.14
Zabranjeno
odlaganje
tereta
1.17
1.22
Zabranjen ulaz
neovla{}enim
licima
1.13
Zabranjen
ulaz
1.21
1.9
1.8
1.12
Zabranjeno
dirati
Opasno po `ivot
P-1.4
Zabranjeno
uzimanje goriva
dok motor radi
Zabranjeno
ga{enje vatre
vodom
Zabranjen
pristup
nezaposlenima
Zabranjeno
uno{enje
alkohola
1.16
1.4
1.7
1.6
Zabranjen
prilaz
1.15
1.3
1.2
Zabranjen
prolaz za
pe{ake
Zabranjeno
pu{enje i upotreba
otvorenog plamena
1.18
Zabranjeno
fotografisanje
1.19
Zabranjeno
lo`enje vatre
1.23
Zabranjeno
uno{enje hrane
i pi}a
1.28
Zabranjena
upotreba mobilnih
telefona
1.33
Zabranjena
vo`nja na
vilju{karu
1.38
1.24
Zabranjeno
uno{enje
oru`ja
1.29
Zabranjen
prolaz ispod
tereta
1.34
Zabranjeno
penjanje
1.39
znakovi zabrane - 2
Zabranjeno
dirati
Zabranjeno ~i{}enje
i popravljanje
ma{ine dok radi
1.40
Zabranjeno
uklju~ivati
Opasno po `ivot
1.41
1.50
P
P-1.44
1.43
1.42
Zabranjeno
igranje loptom
1.47
1.46
Zabranjeno
vezanje ~vora na
~eli~nom u`etu
Zabranjeno
prskanje
vodom
Zabranjena
vo`nja na ru~nom
vilju{karu
Zabranjen
prolaz
automobila
Zabranjen prolaz
ispod tereta na
vilju{karu
Zabranjeno
hodanje po
skeli
1.45
Zabranjeno
uno{enje
satova
Zabranjen
pristup licima
s pejsmejkerom
Zabranjeno
tr~anje
Zabranjeno
dirati
Pod naponom
Zabranjeno
upotreba
tranzistora
1.51
1.52
1.53
1.56
1.57
1.58
80
1.55
1.49
1.48
1.54
STOP
Cisterna
priklju~ena
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
znakovi obaveze - 3
Obavezna
za{tita disajnih
organa
Obavezna
za{tita o~iju
Op{ta
obaveza
2.1
Obavezna
za{tita ruku
2.6
Obavezna
upotreba za{titnog
pojasa
2.7
Obavezna
upotreba za{titnog
odela
2.11
Obavezna
upotreba cipela
s kapicom
2.16
2.3
2.2
Obavezna
za{tita nogu
2.12
Obavezna
upotreba {titnika
za o~i i lice
2.8
Obavezna
upotreba za{titne
kape i marame
2.13
Obavezna
dezinfekcija
ruku i obu}e
Obavezno
zaklju~ati
2.17
Obavezna
za{tita glave
2.18
2.4
Obavezna
upotreba
respiratora
Obavezna
za{tita organa
sluha
2.5
Obavezna
upotreba gasne
maske
2.9
Obavezna
upotreba za{titnih
cipela
2.14
Obavezna
upotreba zvu~nih
signala
2.19
2.10
Obavezna
upotreba za{titne
naprave
2.15
Obavezna
upotreba pomi~nog
{titnika
2.20
znakovi obaveze - 4
Obavezna
upotreba za{titnog
mantila
Obavezna
upotreba {titnika
za zavarivanje
2.21
Obavezna
upotreba
ventilacije
Obavezno
zatvoriti
ventil
Obavezno
zatvoriti po`arna
vrata
Obavezna upotreba
gumenih cipela
za elektri~are
2.29
Obavezno
osigurati boce
pod pritiskom
Protivpo`arni
ventil
2.25
2.24
2.28
2.27
Obavezna
upotreba ode}e
visoke vidljivosti
Obavezno
isklju~iti kada
nije u radu
Di`ite
ispravno
2.23
2.22
Obavezno
pravilno
skladi{tenje
2.26
Obavezno
pranje ruku
Dopu{ten
prolaz
2.30
Obavezno
izvu}i utika~
nakon rada
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
znakovi opasnosti - 5
Opasnost
od eksplozije
Opasnost
od po`ara
Op{ta
opasnost
3.1
3.6
Opasnost
od zra~enja
3.11
3.16
Opasnost od
radioaktivnih
materija
Opasnost
od rotiraju}ih
delova
OPASNOST
Klizav pod
3.12
3.17
3.4
3.13
OPASNOST
Vod pod
naponom
3.18
Opasnost od
oksidiraju}e
materije
3.5
Opasnost od
vozila unutra{njeg
transporta
Opasnost
od vise}eg
tereta
3.8
3.7
OPASNOST
Elektri~na
struja
Opasnost
od pada
s visine
3.3
3.2
Opasnost
od elektri~nog
udara
Opasnost
od trovanja
Opasnost
od nagrizanja
3.9
Opasnost
od zapaljive
materije
3.14
OPASNOST
Ne uklju~uj
3.19
3.10
Opasnost od
pada predmeta
s visine
3.15
OPASNOST
Visoki napon
3.20
znakovi opasnosti - 6
OPASNOST
220 V
Za{tita od
dodirnog napona
sistemom
uzemljenja
Glavna
sklopka
3.21
3.31
3.32
3.36
3.37
3.25
Opasnost
od buke
3.30
3.29
Opasnost od
propadanja
3.33
OPASNOST
Zarazne
materije
OPASNOST
Boce pod
pritiskom
OPASNOST
Jak magnet
3.28
Opasnost
od niske
temperature
Biolo{ka
opasnost
OPASNOST
Vru}e povr{ine
3.24
OPASNOST
Pazi glavu
OPASNOST
Prepreka
3.27
3.26
Opasnost
od gasa
3.23
3.22
OPASNOST
Ma{ina se
popravlja
Opasnost
od ru{enja
tereta
Za{tita od
dodirnog napona
sistemom
nulovanja
OPASNOST
Duboka voda
3.35
3.34
Opasnost
od po`ara i
eksplozije
OPASNOST
Baterije
3.38
3.40
3.39
znakovi opasnosti - 7
OPASNOST
Kiselina
3.41
Opasnost
od nadra`uju}e
materije
3.46
Objekat
je pod video
nadzorom
3.51
Opasnost
od povrede
noge
3.56
OPASNOST
Otrov
3.42
OPASNOST
Laser
3.47
Opasnost
od automatskog
okretanja
3.52
Opasnost
od ru{enja
3.57
OPASNOST
Amonijak
OPASNOST
Pazi ruke
3.43
Opasnost
od psa ~uvara
3.53
OPASNOST
Pazi ruke
3.58
Nejonizuju}a
zra~enja
3.44
OPASNOST
Radovi
na krovu
3.49
3.48
Opasnost
od eksplozivne
atmosfere
OPASNOST
Opasnost
od
uru{avanja
3.45
Opasnost
od
posekotina
3.50
Opasnost
od ukle{tenja
tela
3.54
Opasnost
od udisanja
pra{ine
3.59
3.55
Opasnost
od se~iva
3.60
znakovi informacija - 8
PRVA
POMO]
WC
WC
4.1
WC
4.2
NE BACAJ
OTPAD
KANTA
ZA SME]
E
4.6
4.3
PUTNI^KI
LIFT
4.7
TERETNI
LIFT
MESTO
ZA PU[ENJE
4.11
PORTIR
STEPENI[TE
VODA
ZA PI]E
LOMLJIVO
4.5
KUHINJA
4.9
SOBA ZA
SASTANKE
4.13
4.10
^EKAONICA
4.14
IZLAZ
4.18
4.17
4.16
4.4
4.8
4.12
BLAGAJNA
GARDEROBA
4.15
ULAZ
4.19
4.20
znakovi informacija - 9
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40
znakovi informacija - 10
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48
4.49
IZLAZ ULAZ
4.51
4.50
4.52
IZLAZ EXIT
IZLAZ
4.54
4.53
IZLAZ
4.55
IZLAZ
ULAZ
4.57
4.56
ULAZ
4.58
ULAZ ULAZ
4.60
4.59
4.61
znakovi informacija - 11
4.62
4.63
4.64
4.65
4.66
4.67
4.68
4.69
4.70
PUT ZA EVAKUACIJU
4.74
4.72
HITNO
PRANJE O^IJU
4.75
AUTO KAMP
4.76
PUT ZA
EVAKUACIJU
4.79
ZONA ZA PU[A^E
PUT ZA EVAKUACIJU
4.71
MESTO
OKUPLJANJA
ULAZ
ENTRANCE
IZLAZ
EXIT
ENTRANCE
4.80
4.73
BIOSKOP
^ITAONICA
4.77
4.78
PUT ZA
EVAKUACIJU
4.81
op{te informacije - 12
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
POD
NAPONOM
VISOKI
NAPON
NE
UKLJU^UJ
GLAVNA
SKLOPKA
5.1
5.2
5.3
5.4
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
NE UKLJU^UJ !
ISKLJU^I
STRUJU
PRE POPRAVKE
DVOSTRUKO
NAPAJANJE
NE PU[TAJ
MOTOR U RAD
LJUDI RADE
RADOVI
NA VODU
5.5
[email protected]
ZABRANJENO
[email protected]
ISPOD VISE] EG
TERETA
5.6
5.7
5.8
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
GRADILI[TE
PE[ACI
EKSPLOZIVNA
SREDSTVA
5.9
PRE\ITE NA
DRUGU STRANU
5.11
5.10
5.12
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
BUDI OPREZAN
RADOVI NA
ZAUSTAVI
MA[INU PRE
POPRAVKE
ISKLJU^I
STRUJU PRE
POPRAVKE
ZABRANJENO
GA[ENJE VATRE
VODOM
DIZALICI
5.13
[email protected]
UKLJU^IVANJE
I ISKLJU^IVANJE
STRUJE SME VR[ITI
SAMO OVLA[]ENO LICE
KISELINA
[email protected]
[email protected]
GAS POD
PRITISKOM
BROJ
POGONSKA KLASA
MAKSIMALNA NOSIVOST
KOD MAKSIMALNOG
M
DOHVATA
GAS
GAS
ZAPALJIVO
OPASNOST
OD [email protected]
I EKSPLOZIJE
ZABRANJEN
PRISTUP
NEZAPOSLENIMA
5.30
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ZABRANJENO
UZIMANJE GORIVA
DOK MOTOR RADI
5.33
5.34
ULAZ U KABINU
DOZVOLJEN SAMO
OVLA[]ENIM
LICIMA
5.37
5.38
PRAZNE
BOCE
5.41
[email protected]!
ZABRANJEN
ULAZ
5.28
GAS
[email protected]
POSUDE POD
PRITISKOM
PUNE
BOCE
VA[ TEKST
5.27
5.26
5.29
ZABRANJEN
PROLAZ
RADOVI NA
VISINI
5.24
[email protected]
MAKSIMALNA
NOSIVOST
KOD MINIMALNOG
M
DOHVATA
5.20
5.23
DIZALICA
BROJ
POGONSKA KLASA
5.25
RAD NA
VISINI
[email protected] PUT [email protected] PUT
5.22
DIZALICA
5.16
[email protected]
5.19
5.18
ZABRANJENO
[email protected]
U RADNOM
DELOKRUGU
MA[INE
5.21
STROGO
ZABRANJEN
PRILAZ DIZALICI
NEZAPOSLENIM
LICIMA
[email protected]
U SLU^AJU
[email protected] ISKLJU^I
STRUJU
ZABRANJENO
UNO[ENJE
OTVORENE VATRE
5.17
[email protected]
5.15
5.14
[email protected]
5.42
[email protected]
PUT
5.31
ZABRANJEN
RAD SA ZAMA[]ENIM
RUKAMA, ODE]OM
I ALATOM
5.32
STANICA
TE^NOG
KISEONIKA
5.35
5.36
KOTLARNICA
ZABRANJEN
ULAZ
NEZAPOSLENIMA
KOTLARNICA
5.39
OBAVEZNA
UPOTREBA
ZA[TITNIH SREDSTAVA
NA RADU
5.43
[email protected]
PUT
5.40
H
5.44
VA[ TEKST
RADOVI U TOKU
5.45
OPASNOST
MA[INA
U RADU
5.46
SKU^EN
PROSTOR
OPASNOST
OPASNOST
POD
NAPONOM
ELEKTRI^NA
STRUJA
GAS
5.50
OPASNOST
5.51
OPASNOST
Diesel fuel
No smoking! No open flames
Nafta!
Zabranjeno pu{enje i upotreba
otvorenog plamena
ZAVARIVA^KA
RADIONICA
5.53
5.48
OPASNOST
5.49
OPASNOST
5.47
5.54
5.55
5.52
OPASNOST
VA[ TEKST
5.56
op{te imformacije - 13
5.57
5.58
5.59
5.60
5.61
5.62
5.63
5.64
5.65
5.66
5.67
5.68
H
PERI
RUKE
KORISTI
SAMO
ODGOVARAJU]E
OSIGURA^E
[email protected]
HIDRANT
5.72
H
5.70
5.69
5.71
OBAVE[TENJE
VODA
ZA PI]E
5.74
5.73
5.75
PARKING
ZA INVALIDE
5.76
5.77
5.82
5.78
5.83
5.84
5.85
5.81
5.80
5.79
5.86
5.87
5.88
opasne materije (ADR) - 14
1.4
**21*
22
6.1
*1
2
6.6
23
2
6.9
4
6.2
22
6.5
6.7
6.11
24
6.14
6
6.17
22
6.3
23
24
5.2
*21
6.10
6.13
1.6
1.5
*21
22
4
6.4
6.8
6.12
5.1
6.16
6.15
6
6.18
6.20
6.19
8
6.21
6.22
6.23
6.24
opasne materije (ADR) - 15
6.26
6.25
6.27
6.29
6.30
C
Nadra`uju}e
[tetno
Otrov
Jak otrov
6.28
Xi
Xn
T
T+
6.31
Nagrizaju}e
6.32
6.33
E
O
F
F+
N
Eksplozivno
Oksidativno
Zapaljivo
Samozapaljivo
Opasno po
`ivotnu
sredinu
6.34
6.36
6.35
6.37
6.38
33
1203
6.39
30
1202
6.41
6.40
6.42
OPASNOST
[TEDI
VODU
[TEDI
STRUJU
GASOVOD
Obavezna
6.44
6.43
6.45
OBJEKAT JE POD
VIDEO
NADZOROM
6.49
6.48
6.47
15 4
STROGO JE ZABRANJENO
UNO[ENJE U KRUG FABRIKE
88M
- ALKOHOLNIH PI]A I DRUGIH
OPOJNIH SREDSTAVA
- VATRENOG I HLADNOG [email protected]
- EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA
REVERSE PARKING
PARKIRANJE UNAZAD
6.50
ZEMNI GAS
6.46
P
DOZVOLJENO PU[ENJE
SREDNJEG PRITISKA
Obavezna upotreba
za{titnog {lema
upotreba za{titne
ode}e i obu}e
6.51
6.52
DUNAVSKA
6.53
6.54
razno - 16
"UNAKOOP”
IZVO\A^ RADOVA:
d.o.o.
Tel.: 011/000-5379; 063/000-871; 065/000-871
Postupak kod
izbijanja po`ara
U SLU^AJU
OPASNOSTI
POZVATI
Pozovi 193
Isklju~i struju
Zatvori gas
192
POLICIJA
Uklju~i alarm
Upotrebi PP aparat
Uputi se prema
najbli`em izlazu
Nemoj se vra}ati u objekat
Sa~ekaj vatrogasnu jedinicu
VATROGASCI
193
PRVA POMO]
194
7.1
- Zabranjeno pu{enje i upotreba alkohola
- Obavezna upotreba za{titnih sredstava
- Smoking and alcohol not permitted
- Protective equipment mandatory
7.2
7.3
7.4
OPASNOST
OD [email protected] I EKSPLOZIJE
Zabranjeno
pu{enje, upotreba
otvorenog plamena i
lo`enje vatre
Zabranjeno
pu{enje i upotreba
otvorenog plamena
Zabranjena
upotreba alata
koji varni~i
Zabranjen ulaz
neovla{}enim
licima
7.6
MATERIJE KOJE
[email protected] @IVOTNU
SREDINU
9
OPASNOST
PO @IVOTNU
SREDINU
ZABRANJENO
PU[ENJE
OBAVEZNO
ZAKLJU^ATI
OPASNOST !
OTROV
ZABRANJEN PRISTUP
NEOVLA[]ENIM LICIMA
OBAVEZNA
ZA[TITA SLUHA
ZABRANJENO
PU[ENJE
OBAVEZNA UPOTREBA
ZA[TITNE MARAME
ZABRANJENO UNO[ENJE
HRANE I PI]A
OBAVEZNA UPOTREBA
ZA[TITNOG MANTILA
OPASNOST
KLIZAV POD
OBAVEZNA UPOTREBA
ZA[TITNE OBU]E
7.7
7.8
LEDENA VODA
PRAVILA ZA[TITE NA RADU
ZABRANJEN
ULAZ NEOVLA[]ENIM
LICIMA
7.5
POVRAT
ZABRANJENA UPOTREBA
ALATA KOJI VARNI^I
OBAVEZNA UPOTREBA
SREDSTAVA LI^NE ZA[TITE
LEDENA VODA
AMOMIJAK
ZABRANJENO
VAZDUH
- UNO[ENJE [email protected] I ALKOHOLA
- FOTOGRAFISANJE
TOPLA VODA
OPASNOST OD
STATI^KOG ELEKTRICITETA
7.9
192 193 194
KONDENZAT
PROCESNA VODA
POLICIJA VATROGASCI HITNA POMO]
VA[ TEKST
7.10
7.11
7.12
Obavezna
za{tita o~iju
Obavezna
za{tita organa
sluha
Obavezna
upotreba
respiratora
Obavezna
upotreba za{titnih
cipela
7.13
7.14
OBAVE[TENJE
[email protected]
SAMO ZA
ZAPOSLENE
AZBEST
7.15
7.16
SIGNALIZACIJA KRAGUJEVAC D.O.O.
Kragujevac, ul. Industrijska bb
034/336 265 , 034/331 995
tel.fah. 034/332 264
E-po{ta: [email protected]
KORISTI
RUKOHVAT
7.17
OBJEKAT JE POD
VIDEO NADZOROM
7.18
SIGNALIZACIJA KRAGUJEVAC D.O.O.
Kragujevac, ul. Industrijska bb
034/336 265 , 034/331 995
tel.fah. 034/332 264
E-po{ta: [email protected]
Download

katalog signalizacije kragujevac