IT4biz- Admin Training Centar
Opšti uslovi korišćenja usluga neformalnog obrazovanja
I UVODNE ODREDBE
Član 1 - O Admin Training Centru
Admin Trening Centar (u daljem tekstu: ATC) nastao je u sklopu kompanije IT4biz d.o.o sa
ciljem pružanja usluga neformalnog obrazovanja i obuka u oblasti informacionih tehnologija.
U ATC-u kurseve drže predavači sa dugogodišnjim iskustvom, koji aktivno primenjuju i šire
svoja znanja i van predavanja, kroz svakodnevni rad, tako da uvek mogu da obogate
programsko gradivo sa iskustvenim znanjem stečenim radom na realnim projektima. Kursevi
su usmereni ka sticanju znanja kroz primenu, i bazirani su na realnim potrebama i
problemima sa kojima se IT osoblje sreće na radnom mestu. Admin Training Center svojim
polaznicima pruža kurseve iz Microsoft i Linux tehnologija, kao i IT Expert kurseve.
Osnovni podaci- IT4biz
Naziv kompanije: IT4BIZ
Poslovno ime: PREDUZEĆE ZA INFORMATIČKI INŽENJERING I KONSALTING IT4BIZ
DOO BEOGRAD
Status: Aktivno privredno društvo
Мatični broj: 20529466
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Sedište: Studentski trg 4, Beograd-Stari grad, Srbija
Datum osnivanja:23.04.2009
PIB: 106118536
Tekući račun: 160-320270-51
Pretežna delatnost: 6201- Računarsko programiranje
Kontakt podaci:
Adresa: Studentski trg 4, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 44 09 414
e-mail [email protected]
Predmet Opštih uslova
Opštim uslovima korišćenja usluga neformalnog obrazovanja (u daljem tekstu: Opšti
uslovi) utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga ATC za fizička, pravna lica i preduzetnike (u
daljem tekstu: polaznik).
I Opšta načela
Načela jednakih mogućnosti
Svako ima pravo pohađanja kurseva koje pruža ATC, kao i sticanja serifikata nakon
okončanja školovanja bez obzira na godine života, pol, teškoće i smetnje u razvoju,
invaliditet, rasnu, nacionalnu, socijalnu, kulturnu, etničku i versku pripadnost, jezik,
seksualnu orijentaciju, mesto boravka, materijalno ili zdravstveno stanje i druga lična
svojstva
Načelo zabrane diskriminacije
Zabranjen je svaki oblik diskriminacije, neposredne ili posredne, po bilo kom osnovu, a
naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rodjenja,
veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i
psihičkog ili fizičkog invaliditeta.
Načelo raznovrsnosti ponude
Svaki Polaznik ima pravo izbora kursa u skladu sa ponudom koju pruža ATC.
Opisi svih kurseva koje pruža ATC dostupni su na internet stranici ATC.
Načelo profesionalnosti i etičnosti
Svi zaposleni u ATC, kao i svi predavači na kursevima imaju obavezu da svoje dužnosti
obavljaju u skladu sa pravilima profesije i u skladu sa etičkim standardima.
II Opšte odredbe
Način primene i obaveznost
Opšti uslovi pravno obavezuju ATC i polaznike i primenjuju se na sve njihove ugovorne
odnose, osim ukoliko se ugovorom ATC i polaznik ne dogovore drugačije.
Opšti uslovi važe za sve usluge koje ATC pruža polaznicima na osnovu Ugovora o
školovanju, potpisanog sa polaznikom i oblasti svog poslovanja.
Opšti uslovi čine sastavni deo Ugovora o školovanju i obavezuju obe ugovorne strane.
Opšti uslovi su doneti i objavljeni na osnovu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o
privrednim društvima, Zakona o platnom prometu, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o
slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
Zakona o zaštiti poslovne tajne, Zakona o zabrani diskriminacije, kao i važećim propisima
Republike Srbije.
Zaključenje Ugovora o školovanju
Pre početka školovanja Polaznici i ATC zaključuju Ugovor o školovanju u pisanoj formi.
Zaključeni Ugovor je predstavlja saglasnu izjavu volje obe ugovorne strane.
Status polaznika
Status Polaznika kurseva koji ATC ima u ponudi stiče se potpisivanjem Ugovora o
školovanju.
Polaznik je dužan da se prilikom potpisivanja Ugovora identifikuje pokazivanjem lične karte,
kao i da o svim promenama podataka iz Ugovora blagovremeno obavesti ATC.
Polaznik ima pravo da koristi usluge koje pruža ATC u skladu sa programom objavljenim na
internet stranici ATC-a i u skladu sa Ugovorom o školovanju.
Status Polaznika prestaje istekom ugovora o školovanju, sticanjem diplome, ispisom
polaznika sa kursa i isključenjem polaznika sa kursa.
Pregovori u vezi sa zaključenjem Ugovora
Prilikom zaključenja ugovora, polaznik bira kurs koji želi da pohađa, način otplate i druge
elemente bitne za realizaciju usluge koju pruža ATC.
Naziv odabranog kursa i njegov opis sadržan je u ugovoru, a ujedno je objavljen na javnoj
internet adresi ATC-a, što podrazumeva da je korisnik upoznat sa svim uslovima i da je
prihvatio sve uslove za njegovo korišćenje.
Plaćanje usluge školovanja
Uslovi u vezi sa cenama, načinom i rokovima plaćanja, obračunom zateznih kamata
definisani su Ugovorom o školovanju.
Cenovnik usluga objavljen je na internet stranici ATC-a.
Cenovnik usluga
ATC objavljuje Cenovnik usluga za kurseve na svojoj Internet stranici http://www.atc.rs/.
Svaku izmenu i dopunu Cenovnika ATC objavljuje na ovoj stranici, u skladu sa prethodnim
članom.
Načini plaćanja
Usluga školovanja koju ATC pruža može biti plaćena svim dozvoljenim sredstvima plaćanja
u smislu Zakona o platnom prometu i drugih relevantnih zakona.
ATC predviđa mogućnost plaćanja cene kurseva odjednom u punom iznosu (uz odobravanje
popusta od 10% ili 15% od ukupne cene kursa), kao i mogućnost plaćanja školarine na 2
rate.
O svim uplatama ATC će polazniku izdavati fiskalni račun u skladu sa važećim zakonima.
ATC predviđa i mogućnost zaključivanja Ugovora o školovanju sa privrednim društvima u
cilju obučavanje njihovih zaposlenih, a u skladu sa tim i mogućnosti plaćanja preko računa
samog privrednog društva.
Obračun zatezne kamate
Za uplate nakon isteka roka predviđenog ugovorom ATC zadržava pravo obračuna
zakonske kamate na dospeli dug, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom
o zateznoj kamati.
Troškovi slanja opomena
ATC će Polazniku obračunati troškove za slanje opomena u skladu sa zvaničnim
Cenovnikom.
Knjiženje uplata i troškovi bankarskih transakcija
ATC ne snosi odgovornost za uplaćen iznos školarine od momenta uplate u pošti ili banci do
momenta polaganja sredstava na račun ATC-a.
Polaznik ima pravo da pošalje dokaz iz koga proizilazi da je došlo do uplate predviđene
Ugovorom o školovanju.
ATC ne snosi troškove provizija prilikom bankarskih transakcija, već ovi troškovi padaju na
Polaznika.
Polaznik snosi troškove bankarskih transakcija prilikom plaćanja u zemlji i inostranstvu, u
skladu sa cenom transakcije koju određuje banka ili druga ustanova preko koje polaznik vrši
plaćanje.
Javnost, izmene i dopune Opštih uslova i Cenovnika usluga
ATC je dužan da Opšte uslove i Cenovnik usluga, kao i sve izmene i dopune istih učini javno
dostupnim na svojoj internet stranici i u prostorijama kompanije.
ATC ima pravo i obavezu da vrši izmene i dopune Opštih uslova i Cenovnika usluga radi
usklađivanja s promenama zakona, drugim obavezujućim opštim aktima, promenama svoje
poslovne politike i potreba Polaznika.
ATC će o izmenama i dopunama iz prethodnog stava informisati polaznike preko svoje
internet stranice i u prostorijama kompanije, pri čemu će izmene i dopune proizvoditi pravna
dejstva za ATC i polaznike mesec dana od njihovog objavljivanja.
III Kursevi koje pruža ATC
Opis kurseva koje pruža ATC
Opis kurseva koje pruža ATC javno je dostupan na internet stranici izabranog kursa ATC-a i
predstavlja sastavni deo Ugovora o školovanju.
Prilikom potpisivanja Ugovora o školovanju polaznik daje saglasnost na sve uslove i opis
kursa sa kojima mora biti upoznat prilikom potpisivanja Ugovora.
Potvrda - Izvod iz nastavnog plana i programa
Na zahtev Polaznika, ATC može izdati potvrde i izvode iz nastavnog plana i programa.
Polaznik je dužan da plati potvrde i izvode u skladu sa cenama navedenim u zvaničnom
Cenovniku usluga koji je objavljen na internet stranici i u prostorijama kompanije.
IV Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, pristanak na obradu i poverljivost
Vrste podataka koje se prikupljaju i čuvaju
ATC prikuplja, obrađuje i čuva podatke o identitetu i adresama polaznika, podatke o
obavljenim testiranjima, kao i druge podatke koji su neophodni radi obračuna i izrade računa
i arhiviranja podataka o polaznicima.
Obrada i čuvanje podataka o polaznicima vrši se u rokovima i na način utvrđen Zakonom o
zaštiti podataka o ličnosti.
Obradu podataka o polaznicima vrše zaposleni u ATC-u koji obavljaju finansijske i
administrativne poslove, poslove prikupljanja i dogovaranja na pitanja i prigovore Polaznika,
naplate potraživanja, obrazovanja u meri neophodnoj za obavljanje navedenih aktivnosti.
Korisnici navedenih podataka mogu biti državni organi na osnovu naloga suda, kada je ATC
obavezan da im ustupi podatke o ličnosti koje prikuplja i obrađuje. Drugi spoljni korisnici,
osim onih navedenih u ovom članu nemaju pristup podacima o ličnosti Polaznika.
Podaci o ličnosti Polaznika se ne iznose u inostranstvo.
Saglasnost Polaznika
Prihvatanjem ovih Opštih uslova, odnosno potpisivanjem Ugovora o školovanju, Polaznik
dobrovoljno i nedvosmisleno daje saglasnot da ATC prikuplja, obrađuje i čuva podatke na
način predviđen Oštim uslovima i Ugovorom o školovanju.
Svrha Obrade
ATC prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Polaznika u cilju ispunjavanja prava i obaveza
koje proističu iz Ugovora o školovanju, zatim u istraživačke i statističke svrhe, kao i za svrhu
unapređenja i modernizacije svojih usluga.
Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti u istraživačke i statističke svrhe, kao i za svrhu
unapređenja i modernizacije svojih usluga nastavlja se i nakon prestanka važenja Ugovora o
školovanju, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Pravo na opoziv saglasnosti
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da pristanak, odnosno saglasnost opozove.
Opoziv pristanka mora biti u pisanoj formi.
Opoziv pristanka za obradu podataka za posledicu ima raskid Ugovora o školovanju.
Pravo Polaznika na prigovor
U slučaju sumnje na nedozvoljenu obradu podataka od strane zaposlenih ATC, lice na koje
se podaci odnose ima pravo da podnese prigovor ATC-u.
ATC se obavezuje da, u slučaju prigovora Polaznika, proveri podatke i sprovede postupak
utvrđivanja da li je do došlo nedozvoljene obrade podataka o ličnosti Polaznika, kao i da
preduzme odgovarajuće postupke u cilju sankcionisanja ovakvog postupanja, ako je do
nedozvoljenih radnji zaista došlo.
Tajnost podataka o ličnosti
ATC garantuje tajnost podataka o ličnosti Polaznika.
Podaci o ličnosti Polaznika mogu se čuvati i obrađivati isključivo radi izvršavanja prava i
obaveza koje proističu iz Ugovora o školovanju, odnosno za izradu računa za pružene
usluge, evidenciju o polaznicima i testiranjima, eventualnu naplatu neisplaćenih potraživanja
od strane službe za naplatu potraživanja, zatim u cilju kontaktiranja polaznika, pisanja
advokatskih opomena pred utuženje i potencijalnog pokretanja postupka prinudne naplate
dugovanog pred nadležnim sudom, kao i u druge svrhe uz saglasnost polaznika i/ili u drugim
slučajevima predviđenim zakonom radi zaštite javnog interesa.
V Usluge koje pruža ATC prilikom upisa Polaznika
Usluge
ATC polazniku pruža tri grupe usluga: uslugu upisa, uslugu obuke i ostale neophodne
usluge.
Upis
Prilikom upisa, ATC se obavezuje da pripremi upisnu dokumentaciju, izradi Ugovor o
školovanju i obavi sve neophodne administrativne poslove. Takođe, ATC vrši i internu
organizaciju obuke, pripremu materijala za nastavu, obaveštavanje nastavnika i drugih
učesnika realizacije obuke i druge usluge u vezi sa upisom i Polaznicima i ostalo.
Obuka
Obrazovanje se sprovodi radi sticanja znanja i veština u oblasti Informacionih tehnologija
koje su svima neophodne za lično ostvarenje i razvoj, inkluziju i zaposlenje.
Jezik na kome se obuka izvodi
Nastava se izvodi srpskom jeziku i po potrebi na engleskom.
Materijali za rad
Sve materijale neophodne za pohađanje kursa koji pruža ATC Polaznik dobija u vidu
sastavljene skripte u pisanom obliku, literature u vidu knjiga i u elektronskom obliku, na
nosaču podataka u skladu sa uslovima izabranog kursa.
Zloupotrebe materijala za rad
Svako neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje, kao i umnožavanje i nedozvoljena upotreba
materijala dobijenih u cilju pohađanja kursa, bez izričite pisane dozvole ATC-a, predstavlja
kršenje zakonom priznatih autorskih i srodnih prava i povlači krivičnu i materijalnu
odgovornost učinioca, odnosno odgovornost polaznika u skladu sa odredbama Zakona o
autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima, Zakona o obligacionim odnosima i
Krivičnog zakonika.
Nastavni plan i program
Nastavni plan i program je objavljen na internet stranici ATC-a. Polaznik se takođe upoznaje
sa nastavnim planom i programom prilikom potpisivanja Ugovora o školovanju.
ATC zadržava pravo da izmeni nastavni plan i program. Svaka izmena nastavnog plana i
programa biće objavljena u roku koji je primeren za upoznavanje polaznika sa novim planom
i programom.
Testiranja
Testove, kao i rezultate, nije dozvoljeno umnožavati i deliti. Svako neovlašćeno objavljivanje,
umnožavanje i nedozvoljena upotreba testova, bez izričite pisane dozvole ATC-a,
predstavlja kršenje zakonom priznatih autorskih i srodnih prava i povlači krivičnu i
materijalnu odgovornost učinioca, odnosno odgovornost polaznika u skladu sa odredbama
Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima, Zakona o obligacionim
odnosima i Krivičnog zakonika.
Promena kursa
Ako polaznik želi da promeni kurs koji je upisao, on to može zahtevati pisanim putem.
ATC će o zahtevu rešavati u skladu sa trenutno raspoloživim kapacitetima i mogućnostima.
Polaznik se u slučaju postojanja mogućnosti promene kursa obavezuje da plati razliku u
ceni, ukoliko ovakva razlika postoji, u iznosu predviđenim važećim Cenovnikom.
U slučaju da je za kurs, za koju polaznik traži promenu, predviđena niža cena od kursa koji
Polaznik trenutno pohađa, vrednost predmetnog Ugovora o školovanju neće se umanjivati,
ali će polaznik biti oslobođen troškova promene programa definisanih cenovnikom.
Promenu kursa će ATC i Polaznik urediti Aneksom na Ugovor o školovanju, u pisanoj formi.
Dodeljivanje ATC diploma
Polaznik, nakon završetka odabranog kursa (i polaganja neophodnih testova) stiče pravo na
sticanje ATC Diplome.
ATC Diploma je potvrda znanja Polaznika, stečenog kroz neki od ponuđenih kurseva.
S obzirom na to da ne postoji šire prihvaćeni obrazovni model ili sistem za zvanje
administratora, ove diplome imaju onoliku težinu i validnost, koliko je obrazovna institucija
koja ih izdaje stručna i ostvarena na polju primene IT tehnologija.
Tim predavača Admin Training Center-a obuhvata neke od najostvarenijih i najiskusnijih
autoriteta na ovom polju, koji poseduju sve neophodne sertifikate za držanje kurseva (vidi:
http://www.atc.rs/zasto-atc/sertifikati-predavaca/)
VI Prava i obaveze polaznika
Prava polaznika
Polaznik zaključenjem Ugovora o školovanju i prihvatanjem Opštih uslova u sklopu usluga
koje mu ATC pruža dobija i niz prava vezanih za realizaciju samog Ugovora o školovanju i
lakše praćenje nastavnih programa.
Sva prava polaznika istovremeno predstavljaju obavezu ATC-a, ali i obavezu samog
polaznika za odgovornu i svrsishodnu upotrebu svojih prava. Svaka zloupotreba ili pokušaj
zloupotrebe prava uređenih ovim Opštim uslovima ili Ugovorom o školovanju je osnov
materijalne odgovornosti polaznika ukoliko je zloupotrebom prouzrokovana šteta prema
ATC-u.
Osnovna prava
Osnovno pravo Polaznika je pravo pohađanje izabranog kursa, odnosno na korišćenje svih
usluga predviđenih Ugovorom o školovanju i Opštim uslovima.
Pravo polaznika da njegov rad bude praćen od strane predavača
Praćenje rada od strane predavača predstavlja pravo polaznika i obavezu ATC-a. Predavači
ocenjuju napredak i usmeravaju školovanje polaznika.
Pravo na korišćenje računara i računarske laboratorije
Polaznici koriste računare u svojini ATC-a prilikom pohađanja kurseva, a u skladu sa
nastavnim programom i u prisustvu predavača.
Ukoliko primete neki kvar ili drugu nefunkcionalnost, dužni su da o tome obaveste ATC kako
bi kvar bio što pre otklonjen.
Za održavanje opreme i softvera i administracije sistema zadužen je ovlašćeni administrator
sistema ATC-a.
Pravo na korišćenje interneta u prostorijama ATC-a
Polaznici koriste internet u prostorijama ATC-a u skladu sa nastavnim programom, koje ATC
ima obavezu da obezbedi.
Polaznik koristi internet isključivo za pristup sajtovima koji su relevantnim za realizaciju
nastavnog plana i programa, i odgovara za svako nezakonito korišćenje interneta.
Pravo na prigovor
Polaznik može podneti prigovor ATC-u na uluge koje su mu pružene odnosno na izabrani
kurs, a po potrebi se formira komisija za rešavanje prigovora. Prigovor polaznik podnosi u
pisanoj formi u roku od tri radna dana od dana nastanka uzroka prigovora. Polaznik je dužan
da obrazloži prigovor i da iznese sve činjenice i okolnosti za podnošenje prigovora.
Komisija je dužna da prigovor razmotri i donese odgovarajuću odluku, u roku od 15 radnih
dana od dana prijema prigovora.
Ukoliko Komisija utvrdi da je Prigovor osnovan pozvaće Polaznika u cilju rešavanja
problema istaknutih u Prigovoru, kako bi zahtev polaznika bio usklađen sa poslovanjem
ATC-a i problem sporazumno rešen.
Pravo polaznika na davanje primedbi
Svaki polaznik ima pravo da prosledi primedbe i sugestije putem e-mail-a ATC-a. Svaka
osnovana sugestija i primedba polaznika će biti razmatrena i uzeta u obzir, nakon čega se
preduzimaju neophodni koraci.
Pravo na korišćenje zaštitnih znakova sertifikacionih tela
Polaznik ima pravo da, nakon izvršene obuke, koristi zaštitne znakove međunarodnih
sertifikacionih tela u skladu sa pravilima nosilaca prava na žig. Svi zaštićeni žigovi
međunarodnih sertifikacionih tela na internet stranicama su isključivo vlasništvo ovlašćenih
nosilaca registrovanih žigova.
Pravo na objavu diplome
Nakon uspešno završenog programa školovanja polaznik ima dozvolu objave dobijene
diplome poštujući korišćenje zaštićenih žigova međunarodnih sertifikacionih tela.
Pravo na kopiju diplome
Nakon ostvarivanja uslova za sticanje diplome, polaznik ima pravo da zahteva izdavanje
kopije diplome. Kopija diplome će biti naplaćena u skladu sa zvaničnim Cenovnikom.
Obaveze polaznika
Polaznik zaključenjem Ugovora o školovanju odnosno prihvatanjem Opštih uslova preuzima
i sledeće obaveze:
Polaznik je dužan da uredno i ažurno ispunjava svoje obaveze plaćanja školovanja.
Polaznik je dužan da pohađa minimum 60% programa kursa, kako bi stekao mogućnost
polaganja testova i sticanja diplome. Takođe, polaznik je dužan izvršava uredno i na vreme
sve zadatke predviđene nastavnim programom.
Polaznik je dužan da bez odlaganja obavesti ATC o svim promenama koje mogu uticati na
njegovu mogućnost redovnog izvršavanja nastavnih zadataka, isplate školarine u skladu sa
ugovorenim uslovima i koje na bilo koji način mogu prouzrokovati zastoj, prekid ili poremećaj
dinamike ispunjenja obaveza preuzetih Ugovorom o školovanju.
Zabranjena je svaka upotreba zakonom zaštićenog žiga na bilo koji način i bez dozvole
nosioca žiga.
Zabranjeno je kreiranje Facebook grupa i grupa na ostalim društvenim mrežama koje sadrže
registrovane i zakonom zaštićene žigove ATC kao i kompanije IT4biz. Svaka neovlašćena
upotreba daje pravo nosiocu žiga na zaštitu pred nadležnim sudom u skladu sa Zakonom o
zaštiti žigova.
Materijalna odgovornost polaznika
Ako je nedozvoljenim ponašanjem Polaznika ATC-u prouzrokovana materijalna šteta,
Polaznik je obavezan da štetu nadoknadi u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim
odnosima
Polaznik koji učini štetu ATC-u, namerno ili iz krajnje nepažnje, dužan je da istu nadoknadi.
Ako štetu prouzrokuje više polaznika, svaki polaznik je odgovoran za deo štete koji je
prouzrokovao.
Ako se za svakog polaznika ne može utvrditi deo štete koji je prouzrokovao, smatra se da su
svi polaznici jednako odgovorni i štetu nadoknađuju u jednakim delovima.
Postojanje štete, okolnosti pod kojima je šteta nastala, visinu štete i odgovornost za
prouzrokovanu štetu utvrđuje disciplinska komisija koju uspostavlja ATC.
Visina štete utvrđuje se na osnovu odgovarajućeg cenovnika , a ako se na ovaj način ne
može utvrditi visina štete, utvrđuje se procenom vrednosti oštećene stvari.
Ako polaznik ne nadoknadi štetu u roku utvrđenom konačnom odlukom disciplinske komisije
ili ako izričito odbije da nadoknadi štetu, naknada štete ostvariće se pred nadležnim sudom.
VII Prestanak Ugovora o školovanju
Istek roka
Ugovor o školovanju prestaje istekom roka na koji je zaključen.
Sporazumni raskid
ATC i Polaznik mogu sporazumno raskinuti Ugovor o školovanju. Sporazum o prestanku
Ugovora o školovanju mora biti u pisanoj formi i njime moraju biti opredeljene obaveze koje
su ugovorne strane dužne da ispune pre stupanja Sporazuma o prestanku Ugovora o
školovanju na snagu.
Jednostrani raskid
Ukoliko Polaznik ne izmiruje redovno svoje dospele obaveze definisane Ugovorom, ATC
može jednostrano prekinuti pružanje usluga regulisanih Ugovorom o školovanju i ovim
opštim uslovima.
ATC može raskinuti Ugovor o školovanju uz otkazni rok od trideset (30) dana od davanja
pisanog obaveštenja Polazniku, u slučaju da polaznik ne ispunjava svoje obaveze.
ATC može ostaviti duži rok, ukoliko polaznik učini verovatnim da će u naknadnom roku
nastaviti sa ispunjavanjem obaveza predviđenih Ugovorom o školovanju.
Ukoliko iz držanja polaznika nesumnjivo proizilazi nemogućnost izvršenja obaveze koja nije
uzrokovana promenjenim okolnostima, ATC ima pravo da odmah raskine Ugovor, bez
davanja otkaznog roka.
Ukoliko nakon stupanja na snagu Ugovora o školovanju polaznik želi da raskine Ugovor,
može to učiniti ukoliko izmiri svoje obaveze predviđene Ugovorom o školovanju.
U slučaju raskida ugovora iz razloga neredovnog izmirenja obaveza Polaznika, Polaznik je
dužan da izmiri svoje obaveze prema ATC-u srazmerno vremenu proverenim na kursu i da
isplati punu cenu školovanja koje je pohadjao do tog trenutka.
Promenjene okolnosti
Ako posle zaključenja Ugovora o školovanju nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje
obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha Ugovora, a u jednom i u
drugom slučaju u toj meri da je očigledno da Ugovor više ne odgovara očekivanjima
ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav
je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promenjenih
okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine.
Ugovor o školovanju prestaje usled smrti polaznika.
Ugovor o školovanju prestaje usled otvaranja postupaka likvidacije i stečaja
kompanijom IT4biz.
nad
Ugovor o školovanju prestaje u slučaju trajne nesposobnosti za rad i/ili nastupanja stepena
invaliditeta koji osujećuje samu svrhu Ugovora o školovanju. Polaznik je dužan da ATC
dostavi sva neophodna lekarska uverenja i veštačenja kao dokaz da su trajna nesposobnost
za rad i/ili stepen invaliditeta zaista nastupili.
Prenos ugovora
Polaznik može preneti prava i obaveze iz Ugovora o školovanju na treće lice, uz pribavljenu
prethodnu pisanu saglasnost ATC-a, pri čemu sa polaznikom koji je preneo prava i obaveze
Ugovor o školovanju prestaje, a sa novim polaznikom se zaključuje nov Ugovor o
školovanju.
VIII Završne odredbe
Važenje Opštih uslova
Opšti predstavljaju sastavni deo Ugovora o školovanju.
Potpisivanjem Ugovora o školovanju polaznik priznaje i potvrđuje da je upoznat sa Opštim
uslovima.
Tumačenje odredbi
U slučaju postojanja nejasnih odredbi Ugovora o školovanju, iste će se tumačiti pomoću ovih
Opštih uslova.
U slučaju nesaglasnosti između Ugovora o školovanju i Opštih uslova, prednost imaju
odredbe sadržane u Ugovoru o školovanju, u skladu sa članom 142. st. 4. Zakona o
obligacionim odnosima.
Ništavost odredbi
Naknadna nepunovažnost ili nepunovažnost neke odredbe ovih Opštih uslova ili Ugovora o
školovanju nema uticaja na punovažnost preostalih odredbi.
Nepunovažna odredba se može zameniti odgovarajućom koja najbliže odražava volju
ugovornih strana.
Obaveštenje za polaznika
Potpisivanjem Ugovora o školovanju Polaznik potvrđuje da je pre potpisivanja na jasan i
razumljiv način bio upoznat sa svim odredbama Opštih pravila.
Poverljivost
Svi podaci sadržani u Ugovoru o školovanju predstavljaju poslovnu tajnu između ATC i
polaznika.
Svako iznošenje podataka iz Ugovora o školovanju od strane Polaznika, bez izričite pisane
dozvole ATC-a predstavlja kršenje poslovne tajne i osnov je materijalne i krivične
odgovornosti polaznika.
Stupanje na snagu
Ovi Opšti uslovi objavljeni su na internet stranici ATC-a.
Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu jedan dan nakon objavljivanja.
Prva verzija dokumenta je objavljena: 8. Avgust 2014.
Poslednja izmena dokumenta: 11. Avgust 2014.
Download

IT4biz- Admin Training Centar Opšti uslovi korišćenja - ATC-u