CENTAR ZA
UNAPREĐENJE
ŽIVOTNE SREDINE
ENVIRONMENT IMPROVEMENT CENTRE
WWW.CUZS.ORG
Misija Centra za unapređenje životne sredine je izgradnja
zdrave i resursno održive budućnosti, u kojoj će ljudi živeti u
skladu sa prirodom. Mi razumemo izazove nastale u životnoj
sredini i znamo da je potrebno više od polovičnih mera kako
bi promenili budućnost.
Zbog toga radimo i insistiramo na potrebnim reformama.
Pritisci sa kojima se suočava Planeta i ljudi koji je nastanjuju,
previše su važni da bismo mogli da pravimo kompromise.
www.cuzs.org
The mission of the Environment Improvement Centre is to
build a healthy and in regard to resources sustainable future, in
which humans will live in harmony with the nature. We understand the challenges of the environment and we know that it
takes more than half-hearted measures in order to change the
future. Therefore, we work and insist on the necessary reforms.
The pressures our Planet and the people who live on it are faced
with are too important that we could allow ourselves to make
compromises. www.cuzs.org
Dragi prijatelji,
Dear friends,
pred vama je katalog 5. Međunarodnog festivala zelene kulture
"Green Fest". Kao što ste navikli ponovo smo oborili rekorde iz prethodnih godina, i sa ponosom vam predstavljamo najbogatije izdanje festivala do sada.
Ove godine smo za temu izabrali "Pametne gradove", ali se sva
značajna pitanja životne sredine mogu sresti na festivalu čineći ga
najsveobuhvatnijom zelenom manifestacijom u regionu.
Zajedno sa vama ćemo i ove godine potvrditi da je Beograd "zeleni
grad" i da je "zelena kultura" ovde našla dom.
This is the catalogue of Fifth International Green Culture Festival
"Green Fest". As you already got used to, we have broken records from
previous years, and we are proud to present you the biggest edition
of Festival yet.
This year we chose "Smart Cities" as a main topic, but all the significant
environmental issues can be found on the Festival making it the most
comprehensive green event in the region.
Together with you, we will confirm that Belgrade is "The Green City"
and that "Green Culture" has its home here.
3
Sekretarijat
za zaštitu
životne sredine
grada Beograda
Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda osnovan je da obavlja „poslove zadovoljavanja potreba građana u oblasti
zaštite životne sredine...“ Ovako počinju administrativne rečenice iz
Ustava i gradskih odluka, a iza toga već dvadeset četiri godine razvija se nukleus nove svesti o nužnosti promene našeg odnosa prema okolini i gradu u kome živimo, u kome stvaramo, čije nasleđe i
vrednosti baštinimo i koje treba da oplemenimo, sačuvamo i ostavimo onima koji dolaze.
Sekretarijat za zaštitu životne sredine dugi niz godina sarađuje sa
nevladinim sektorom, a preko javnog konkursa koji ima za cilj podršku projektima iz oblasti zaštite životne sredine.
http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=2038
Secretariat for Environmental Protection - City of Belgrade was established to perform “activities to meet the needs of citizens in the field
of environmental protection…” So begins the administrative sentence
in the Constitution and other City regulations, while for twenty four
years already the Secretariat has been developing the nucleus of a new
awareness for the need of change in relation to our environment and
the city we live in, whose heritage and values we are using and have to
enrich, preserve and leave to those who come.
Secretariat for Environmental Protection has been cooperating for a
long time with the CSO sector, also by public competitions with the aim
to support projects in the field of environmental protection.
http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=2038
Secretariat for
Environmental
Protection
City of Belgrade
4
Republic of Serbia
Ministry of youth and sport
www.mos.gov.rs
5
radionice
debate
predavanja
prezentacije
workshops
debates
lectures
presentations
Predavanje
RAZVOJ ODRŽIVIH GRADOVA
JAČANJEM LOKALNE ZAJEDNICE KROZ
OSNIVANJE BAŠTENSKIH ZAJEDNICA
Da li imate baštu? Da li o njoj brinete zajedno sa prijateljima? Što
da ne? Baštenske zajednice su upravo takva mesta, gde prijatelji i
komšije vode računa o zajedničkoj bašti, parku, dvorištu i kroz rad i
druženje unapređuju društvene odnose i obogaćuju svoju okolinu
zelenilom i cvećem. Mi imamo našu baštu i pokazaćemo vam šta
sve radimo u njoj, a ispričaćemo vam i kako to rade naše komšije iz
regiona, ali i kakve baštenske zajednice postoje u Evropi.
Građanska inicijativa Baštalište, Katarina Milenković i Sabina Kerić
www.bastaliste.org
Lecture
DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE CITIES
BY STRENGTHENING LOCAL COMMUNITIES
THROUGH ESTABLISHING COMMUNITY GARDENS
Do you have a garden? Do you tend it together with your friends?
Why not? Gardening communities are exactly such places, where
friends and neighbors meet and work together, and enrich their
surroundings with greenery and flowers by taking care of a common garden, park or courtyard. We have our own garden and we will
show you how we do it, but we will also tell you how our neighbors
in the region tend their gardens and which form of community gardens exist in Europe.
Citizens’ Initiative Baštalište, Katarina Milenković and Sabina Kerić
www.bastaliste.org
Panel diskusija
PRIRODA I RAZVOJ,
STVARNOST ILI ŽELJA - PRIMER DOBRE
PRAKSE: KONCEPT ZAŠTITE SPECIJALNOG
REZERVATA PRIRODE JERMA
Da li je moguće staviti zaštićena prirodna dobra u centar razvojnih
politika? Kako to utiče na prirodu, a kako na ekonomski rast i razvoj? Da li su ove ideje u suprotnosti? Saznajte o mogućnostima koje
zaštićena prirodna dobra mogu da pruže u cilju razvoja lokalnih
zajednica i gradova. Predstavićemo vam primer zaštite Specijalnog
rezervata prirode "Jerma", a nakon toga ćemo otvoriti diskusiju za
razgovor o svim ovim temama. Panel diskusija je namenjena studentima i zaposlenima u referentnim institucijama i organizacijama.
Učestvuju:
Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije
Bratislav Grubač, stručni saradnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije
Nebojša Ivanov, predsednik opštine Dimitrovgrad
Stanislava Asenova Aleksieva, predsednik opštine Trn iz Bugarske.
www.zzps.rs
Panel Discussion
NATURE AND DEVELOPMENT, REALITY OR WISH –
EXAMPLE OF GOOD PRACTICE: PROTECTION CONCEPT FOR THE SPECIAL NATURE RESERVE "JERMA”
Is it possible to get that the protected areas come on the agenda of
development policies? Which effect would this have on the nature
and which on the economic growth and development? Do these
ideas stand in conflict? Get informed about the opportunities that
protected areas can provide to the local communities and cities. After the presentation of an example of good practice, the protection
of Special nature reserve “Jerma”, we will open the discussion about
these issues. The panel discussion is intended for university students
and representatives of the relevant institutions and organizations.
Participants:
Aleksandar Dragišić, Director of Institute for Nature Conservation
of Serbia
Bratislav Grubač, expert associate of Institute for Nature Conservation of Serbia
Nebojša Ivanov, Mayor of municipality Dimitrovgrad (Serbia)
Stanislava Asenova Aleksieva, Mayor of municipality Trn (Bulgaria)
www.zzps.rs
7
Predavanje
UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA
NA POJAVU PAMETNIH GRADOVA
Da li su klimatske promene uticale na stvaranje pametnih gradova?
Kako se adaptiraju stanovnici pametnog grada? Koliko nam u tome
pomaže priroda, a koliko tehnologija? Kako građani pametnog grada
racionalno koriste resurse i pomažu održivi razvoj svoga grada? Ovo
su samo neke od tema koje ćemo obraditi, a sigurno ćete biti u prilici
da čujete još mnogo novih stvari. Pridružite nam se i započnite sa
kreacijom svoje pametne budućnosti!
Ariel Milošević, IGYM konsalting
Lecture
IMPACT OF CLIMATE CHANGE
ON THE OCCURRENCE OF SMART CITIES
Does climate change affect the creation of smart cities? How do the
citizens of smart cities adapt to it? Are they assisted by the nature or
by technology? How do the citizens of smart cities use their resources rationally and help thus the sustainable development of their city?
These are just few of the topics that we are going to discuss, but you
will certainly hear many other new ideas. Join us and start with the
creation of your smart future!
Ariel Milošević, IGYM konsalting
8
Panel diskusija
PAMETNI GRADOVI
U svetu je sve više pametnih gradova. U kakvim gradovima mi živimo
i koliko su oni pametni? Koje su prepreke u razvoju pametnih gradova, a koje su prednosti koje oni pružaju? Kakva je situaciju u svetu, a
kakva u Srbiji? Zajedno ćemo probati da odgovorimo na ova pitanja,
ali i da saznamo mnogo više od učesnika diskusije.
Moderator: Slobodan Bubnjević - Centar za promociju nauke
Učesnici: N
ataša Đokić - Sekretarijat za zaštitu životne sredine
grada Beograda
Vladimir Đurđević - Institut za meteorologiju,
Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu
Kristina Jazinka Nikolić, Strawberry energy
Panel discussion
SMART CITIES
The number of smart cities in the world is increasing. In which kind
of cities do we live and how smart are they? Which are the obstacles in the development of smart cities and which benefits do they
provide? What is the situation in the world, and in Serbia? We will try
to answer these questions, but also to learn much more from the
participants of the discussion.
Moderation: Slobodan Bubnjević - Center for Promotion of Science
Participants: N
ataša Đokić - Environment Protection Secretariat,
City of Belgrade
Vladimir Đurđević - Institute for Meteorology,
Faculty of Physics, University of Belgrade
Kristina Jazinka Nikolić, Strawberry energy
Predavanje
ORGANSKA BAŠTA ZA SVAKU KUĆU
Ako želite da napravite svoju organsku baštu, a nemate baštu i imate
mali stan - ovo je pravo mesto da saznate sve o organskom uzgajanju
hrane u kućnim uslovima.
Jedite zdravu hranu čije poreklo znate i sačuvajte svoje i zdravlje vaše
porodice.
Rade Kosanović, dipl. inž. arh
Lecture
ORGANIC GARDEN FOR EVERY HOUSE
If you wish to have your organic garden, and yet you don't have a
garden and have small apartment - this is the right place for you to
find out everything about organic food growing in your house.
Eat healthy food from known source and save yours and your family's health.
Rade Kosanović, Architect
Predavanje
DRVO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI
Svedoci smo da su gradovi prestonice čelika i betona. Međutim, u pametnim gradovima želimo da se vratimo prirodnim materijalima. Drvo
ponovo postaje značajan graditeljski materijal ne samo radi zadovoljenja funkcionalnih, likovnih i oblikovnih zahteva i traženja inspiracije u
povratku tradiciji, već i u njegovoj ekološkoj, ekonomskoj i energetskoj
opravdanosti i uklapanju u savremene trendove održivog razvoja i
primene savremenih tehničkih i tehnoloških rešenja pri proizvodnji
materijala. Predavanje je namenjeno učenicima viših razreda srednje
škole, studentima, kao i ostalim zainteresovanima.
dr Jelena Ivanović Šekularac, dipl. inž. arh, vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
www.arh.bg.ac.rs
Lecture
WOOD IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE
Most cities have become strongholds of steel and concrete. However, in smart cities we would like to return to natural materials. Wood
has once again become an important building material, not only as
it meets the functional, artistic and shaping requirements, inspired
by traditional forms of construction, but also out of ecological, economic and energetic reasons, following the contemporary trends of
sustainable development in using modern technical and technological solutions in production of this material. The lecture is intended
for senior secondary school students, university students, and other
interested parties.
Jelena Ivanović Šekularac, PhD engineer architect, Associate Professor on the Faculty of Architecture, University of Belgrade
www.arh.bg.ac.rs
9
Radionica
EKO AKTIVIZAM
Ove godine, više nego bilo koje druge, ćemo razgovarati o delovanju
u vanrednim situacijama i adaptaciji na klimatske promene. Naučićemo kako aktivizam pomaže ove procese i kako organizacije civilnog
društva, ali i svi građani, mogu da doprinesu prevazilaženju izazova nastalih kao posledica promene klime. Radionica je namenjena
mladima.
Centar za razvoj neprofitnog sektora, Aleksandar Bratković
www.crnps.org.rs
Workshop
ECO ACTIVISM
This year, more than any other, we will talk about emergency response actions and adaptation to climate change. We will learn how
activism supports these processes and how civil society organizations and all citizens can contribute in overcoming the challenges
caused by the effects of climate change. The workshop is designed
for youth.
Center for Development of Non-Profit Sector, Aleksandar Bratković
www.crnps.org.rs
10
Radionica
ŠUMSKA UČIONICA
U ZELENOJ OAZI BEOGRADA
Da li ste ikada bili u Šumskoj učionici Arboretuma Šumarskog fakulteta? Ako niste, ovo je odlična prilika da naučite razne zanimljive stvari
o zaštiti životne sredine retkih, ugroženih, endemičnih i reliktnih vrsta
biljaka i životinja, ali i da proverite svoje znanje kroz kviz. Zakoračite
u našu šumu znanja. Posetite Šumsku učionicu, očekujemo te. Radionica je namenjena osnovcima i srednjoškolcima.
Studentska asocijacija Šumarskog Fakulteta, Marko Kelember
www.studentskaasocijacija.net
Workshop
FOREST CLASSROOM
IN THE GREEN OASIS OF BELGRADE
Have you ever been in the Forest Classroom of the Arboretum, at the
Faculty of Forestry? If not, this is a great opportunity to learn many
interesting things about the environmental protection, rare, endangered and endemic species, but also to check your knowledge in a
quiz. Step into our woods of knowledge. Visit the Forest Classroom,
we expect you. The workshop is intended for primary and secondary
school students.
Student Association of the Faculty of Forestry, Marko Kelember
www.studentskaasocijacija.net
ZAŠTO ZAGAĐENO
KAD MOŽE PAMETNO I ZDRAVO
Da li znate kako svojim svakodnevnim navikama zagađujete životnu sredinu? Kako možete da promenite te navike? Da li ponašanje u
skladu sa "zelenom kulturom" donosi pozitivne promene? Pridružite
nam se na radionici, i saznajte kako pametni gradovi mogu popraviti
kvalitet života i koje su prednosti života u efikasno organizovanom
okruženju. Radionica je namenjena srednjoškolcima.
Učenice Hemijsko-prehrambene tehnološke škole Tijana Veselinov i
Anđela Arizanović sa profesorkom Draganom Ranković dipl.ing.
www.hptskola.edu.rs
WHY CONTAMINATED
WHEN IT CAN BE SMART AND HEALTHY
Do you know how you pollute the environment with your habits?
How can you change that? Does "green culture" behavior brings
positive changes? Join us in the workshop and find out how smart
cities can improve life quality and what are the benefits of living in
efficiently organized settlement. Workshop is designed for secondary school students.
Students of Chemical-food technology school Tijana Veselinov and
Anđela Arizanović with professor Dragana Ranković
www.hptskola.edu.rs
Prezentacija istraživačkog rada
KADMIJUM I OLOVO ANALIZA KVALITETA ZEMLJIŠTA
Kadmijum i olovo su hemijski elementi visoke toksičnosti, imaju
kancerogeno dejstvo i štetno utiču na zdravlje ljudi i životne sredine.
Saznajte kako se ovi hemijski elementi uključuju u ciklus kruženja materije, ali i kakve posledice izazivaju kada se nađu u zemljištu. Radionica
je namenjena učenicima starijih razreda osnovih i srednjih škola.
OŠ “Ruđer Bošković”, učenik Milan Bulajić sa mentorom Jelenom
Vračević, profesorom biologije
www.osboskovic.edu.rs
Research Presentation
CADMIUM AND LEAD – SOIL QUALITY ANALYSIS
Cadmium and lead are highly toxic chemical elements; they are
carcinogenic and have a harmful effect on human health and the
environment in general. Find out how these chemical elements are
included in the material cycle, but also which consequences they
cause when found in the soil. The workshop is designed for senior
primary as well as for secondary schools students.
Primary School “Ruđer Bošković”, Milan Bulajić – student and Jelena
Vračević – mentor and biology teacher
www.osboskovic.edu.rs
11
Radionica UHVATIMO SNOVE
Ponekada smo okruženi nevidljivim rizicima koji prete sa svih strana.
Zagađenje vazduha u gradovima izaziva bolesti pluća, ali to nije sve.
Dođite na radionicu i zajedno sa nama saznajte sve o zagađenom
vazduhu i pridružite nam se u izradi "hvatača snova" od prirodnih
materijala. Radionica je namenjena učenicima osnove škole i nižim
razredima srednje škole.
Učenici OŠ “Đorđe Krstić” sa profesorkom Ilinkom Miletić i Centar za
dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju.
www.os-djordjekrstic.edu.rs
Workshop CATCH THE DREAM
Sometimes we are surrounded by invisible risks. Air pollution in the
cities is causing lung diseases, and this is not all. Come to the workshop and join us in finding out all there is to know about the polluted air. Make a “dream catcher” from natural materials with us. The
workshop is designed for primary school students as well as junior
secondary school students.
Students of the Primary School “Đorđe Krstić” with their teacher Ilinka Miletić in cooperation with the Day care center for children and
youth with special needs.
www.os-djordjekrstic.edu.rs
Radionica ZDRAVLJE KROZ USTA ULAZI
"U zdravom telu - zdrav duh" - kaže stara izreka. Danas znamo da je
to apsolutno tačno. Upravo zbog toga, na radionici, učimo o principima pravilne ishrane, zdravoj hrani, kao i poremećajima u ishrani koji
prete da ugroze zdravlje pojedinca. Naravno, pravimo slatku radionicu, gde će učesnici imati priliku da probaju zdravu hranu i sokove
koje ćemo praviti na licu mesta. Radionica je namenjena učenicima
osnove škole i nižim razredima srednje škole.
Učenici OŠ “Đorđe Krstić” sa profesorkom Ilinkom Miletić i Centar za
dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju.
www.os-djordjekrstic.edu.rs
Workshop HEALTHY EATING HABITS
“A sound mind in a sound body”, says an old proverb. Today we know
that this is absolutely true. For this reason, in the workshop we are
going to learn about the principals of proper nutrition, healthy eating, but also about eating disorders that could become a threat to
our health. Of course, our workshop will also be a sweet one, where
participants will have the chance to try healthy food and drinks
made on the spot. The workshop is designed for primary school students as well as junior secondary school students.
Students of the Primary School “Đorđe Krstić” with their teacher Ilinka Miletić in cooperation with the Day care center for children and
youth with special needs.
www.os-djordjekrstic.edu.rs
12
Radionica
NA TERENU SA PANČIĆEM
Zahvaljujući istraživanjima Josifa Pančića danas znamo mnogo više o
živom svetu u Srbiji i regionu. U godini kada se proslavlja 200 godina
od rođenja jednog od naših najvećih naučnika, učićemo o pojednostavljenom ključu za klasifikaciju biljaka, vrstama koje je Pančić opisao
i njegovom najvažnijem otkriću – Pančićevoj omorici. Radionica je
namenjena učenicima viših razreda osnovne škole.
Studentsko Udruženje zaštite životne sredine RIO, Naučnoistraživačko društvo studenata biologije i ekologije “Josif Pančić”: Jelena Mirković, Dejan Mrđenović, Andrej Kukučka, Nikola Milić, Milica
Ranković, Mirjana Janković, Lana Domuz, Sara Drapić.
www.uzzs-rio.com
Workshop
IN THE FIELD WITH PANČIĆ
Thanks to Josif Pančić and his research we know today much more
about the flora in Serbia and the region. In the year celebrating the
200 birth anniversary of one of our most prominent scientists, we
will learn about a simplified method used to classify plants, species
that Pančić has described, as well as about his most important discovery – the Serbian Spruce. The workshop is intended for senior
primary school students.
Student Environmental Association RIO, Scientific Research Society
of Biology and Ecology Students “Josif Pančić”: Jelena Mirković, Dejan Mrđenović, Andrej Kukučka, Nikola Milić, Milica Ranković, Mirjana
Janković, Lana Domuz, Sara Drapić.
www.uzzs-rio.com
Radionica
ZELENA AKCIJA
Da li ste ikada učestvovali u dobrotvornoj akciji? U koje ekološke
aktivnosti biste uložili sakupljene finansije. Isprobajte se u ulozi finansijera ekoloških akcija i naučite kako funkcioniše "zelena" strana
dobrotvornog rada i projekata u oblasti životne sredine. Radionica je
namenjena učenicima viših razreda osnove škole.
Predavanje
REŠENJA IZ PRIRODE
Biologija i tehnologija, u svom sinergijskom delovanju, dobijaju sve
veću ulogu u modernom životu, razvoju, graditeljstvu pametnih
gradova... Šta je biotehnologija, a šta biomimikrija? Kakvo možemo
da povežemo znanja iz prirode i da ih upotrebimo za razvoj novih
tehnologija? Koliko je bitno da se razvijamo na pravilima prirode?
Radionica je namenjena učenicima viših razreda osnove škole.
OOŠ "Vladislav Ribnikar", učenici osmih razreda sa profesorkom Sanjom Krivokapić.
www.os-ribnikar.edu.rs
Workshop
GREEN ACTION
Have you ever participated in a voluntary activity? For which ecological activities would you invest the collected means? Get into the role
of a donator of ecological activities and learn about the “green” side
of the voluntary work and projects in the field of environmental protection. The workshop is intended for senior primary school students.
Radionica
OD STAROG, MAŠTOM, DO NOVOG
Naša mašta nema granicu. Zato, koristimo sve raspoložive iskorišćene materijale da napravimo potpuno nove. Rolne od papira,
stare farmerke, novine, plastične flaše dobijaju novi život kao stalci
za olovke, omotači za sveske i rokovnike, nakit, leptirići prijateljstva i
još mnogo toga. Dođite da zajedno recikliramo stare materijale i pokažemo svoju kreativnost na delu! Radionica je namenjena učenicima viših razreda osnovne škole.
Učenici sekcije Zeleni vrabac OŠ “Knez Sima Marković” sa profesorkom Gordanom Gorunović.
zelenivrabac1.webs.com
Workshop
FROM OLD TO NEW BY IMAGINATION
Our imagination has no limits. Therefore, by using already used
materials we are making completely new products. Paper rolls, old
jeans, newspaper, plastics cups get a new life as pencils holders,
wrappings for notebooks and diaries, jewelry, friendship butterflies
and much more. Come and let us recycle used materials and show
our creativity at work! The workshop is designed for senior primary
school students.
Students of Primary School “Knez Sima Marković”, section “Zeleni
vrabac” with their teacher Gordana Gorunović.
zelenivrabac1.webs.com
Lecture:
SOLUTIONS IN NATURE
The synergy of biology and technology has become more important in modern life, development and building of smart cities. What is
biotechnology and what is biomimicry? How can we gain the knowledge of the nature and use it in developing new technologies? How
important is it to develop according to the rules of nature? The workshop is designed for the senior primary school students.
Prmary School “Vladislav Ribnikar”, eighth grade students with their
teacher Sanja Krivokapić.
www.os-ribnikar.edu.rs
13
Radionica
ZATO ŠTO JE ČISTO ZDRAVO!
Koliko znate o sapunu i deterdžentu? Otkrijte kako se u prošlosti
pravio sapun. Zašto sapun čisti kožu? Uz pomoć kog lekovitog bilja
se prave? Šta je PH? Kom tipu kože odgovara koji sapun i zašto je bitna pravilna nega kože lica i tela? Na sva ova pitanja ćemo odgovoriti i
na praktičan način, kroz oglede, a napravićemo i ekološki deterdžent
za sve učesnike radionice. Radionica je namenjena višim razredima
osnovne škole.
Učenici Farmaceutsko-fizioterapeutske škole sa profesorima – mentorima Naučnoistraživačke sekcije Biljanom Vasić i Majom Pavlović.
www.farmafizio.edu.rs
Workshop
CLEAN MEANS HEALTHY!
How much do you know about soap and detergent? Find out how
the soap was made in the past. Why is it cleaning our skin? What
means PH? Which soap is good for which type of skin and why is it
important to properly treat the face and body skin? All these questions will be answered in a practical way, through experiments, and
we will produce on the spot an ecologically sustainable detergent
for all participants. The workshop is intended for senior primary
school students.
Students of the Pharmacy and Physiotherapy School with their
teachers Biljana Vasić and Maja Pavlović, mentors of the Scientific
research section of the school.
www.farmafizio.edu.rs
14
Predavanje
EKO GRAĐANI ZA PAMETNE GRADOVE
I mi, učenici osnovne škole, znamo dosta o pametnim gradovima.
Da li znate kako deca vide budućnost gradova? Šta je nama važno?
Hajde da zajedno naučimo nešto više – postanimo pametni ekograđani za pametne gradove. Radionica je namenjena učenicima
osnovne škole.
Ekomusketari OŠ “Drinka Pavlović” sa profesorkom Marinom Drndarski
www.drinka.rs
Lecture
ECO-CITIZENS FOR SMART CITIES
Primary school students like us know a lot about smart cities. Do you
know how the children look upon the future of the cities? What is
important to us? Let us together learn more about it – in order to
become eco-citizens for smart cities. The workshop is designed for
primary school students.
Eco-Musketeers, Primary School “Drinka Pavlović” with their teacher
Marina Drdarski
www.drinka.rs
Radionica
PAMETAN DOMAĆIN
Ljudska naselja se razvijaju od davne praistorije. Nekada su se u velikoj meri razvijala u skladu sa prirodom - danas, ne toliko. Došlo je
vreme da se vratimo nekim dobrim navikama. Upoznajte se sa konceptom "Pametna kuća" - kuća koja štedi resurse i kroz radionicu
"Pametni domaćin" saznajte kako možete da smanjite svakodnevne
količine otpada i kako da odbačene predmete ponovo iskoristite u
domaćinstvu. Radionica je namenjena uzrastu od 13 do 15 godina.
Učenici OŠ Banović Strahinja sa profesorima Marina Milovančević, Jelena Janjić, Svetlana Mihailović, Marija Radovanović i Jovan Todorović
www.osbanovicstrahinja.nasaskola.rs
Workshop
THE SMART HOST
Human settlements have been developing since the ancient prehistoric times. Once they were developing in the harmony with the nature – today, not so much anymore. It is high time that we return to
some of those good habits. Learn about the concept “Smart House”
– a house that saves resources. In the workshop “The Smart Host” you
can find out how to reduce your daily waste consumption and how
to reuse usually discarded items in the household. The workshop is
designed for students aged 13 to 15 years.
Students of the Primary School “Banović Strahinja”with professors:
Marina Milovančević, Jelena Janjić, Svetlana Mihailović, Marija Radovanović i Jovan Todorović
www.osbanovicstrahinja.nasaskola.rs
Radionica
KOLIKI JE MOJ EKOLOŠKI OTISAK
Da li si razmišljao koliki je tvoj uticaj na životnu sredinu? Koliko resursa koristiš u svakodnevnom životu? Koje su posledice toga? Da li
neke navike možeš da promeniš? Nauči da izračunaš svoj "ekološki
otisak" i kako da smanjiš svoj uticaj na prirodu. Radionica je namenjena učenicima viših razreda osnovne škole.
WWF Svetski fond za prirodu
wwf.panda.org/sr
Workshop
HOW BIG IS MY ECOLOGICAL FOOTPRINT
Have you ever thought about your impact on the environment?
How many resources are you using everyday? What are the consequences of this? Can you change some of your habits? Learn how to
calculate your “ecological footprint” and how to reduce your impact
in the nature. The workshop is intended for senior primary school
students.
WWF World Wide Fund for Nature
wwf.panda.org/sr
15
Debata
PAMETNI GRADOVI – OSTVARLJIVO ILI NE?
Saznajte kako su nastali prvi gradovi, kako se razvijala infrastruktura,
koje su prednosti gradova u odnosu na manje sredine. Nakon toga,
učestvujte u panel diskusiji o stvaranju pametnih gradova i njihovom
značaju danas, kao i o njihovoj održivosti u svetu i kod nas. Radionica
je namenjena učenicima petog i osmog razreda osnovne škole.
Učenici OŠ „Stevan Sremac“ sa mentorima Vericom Lazić i Jelenom
Markvart.
www.osstevansremac.edu.rs
Debate
SMART CITIES – FEASIBLE OR NOT?
Learn about the origin of the first towns, about the development of
infrastructure in them and the advantages of towns in comparison
to smaller communities. After the introduction you can participate in
the panel discussion on development of smart cities and their relevance today, as well as on their sustainability in the world and in our
country. The workshop is intended for primary school students of
the fifth to eighth grade.
Students of the Primary School “Stevan Sremac”, with their mentors
Verica Lazić and Jelena Markvart.
www.osstevansremac.edu.rs
16
Radionica
OPASNI STANOVNICI FRUŠKE GORE
Koji stanovnici Fruške Gore vrebaju da ugroze i ljude i planetu Zemlju? Gde se nalaze, kako se sakrivaju, koliko su opasni – to su samo
neka od pitanja koja traže odgovor. Naučićemo o vrstama koje žive
na najvišoj planini u Vojvodini i kroz igru asocijacija, razrešiti veliku
misteriju opasnih stanovnika Fruške Gore. Radionica je namenjena
učenicima nižih razreda osnovne škole.
Studentsko Udruženje zaštite životne sredine RIO, Naučnoistraživačko društvo studenata biologije i ekologije "Josif Pančić": Jelena Mirković, Dejan Mrđenović, Andrej Kukučka, Nikola Milić, Milica
Ranković, Mirjana Janković, Lana Domuz, Sara Drapić.
www.uzzs-rio.com
Workshop
DANGEROUS INHABITANTS
OF FRUŠKA GORA
Which inhabitants of Fruška Gora prey to threaten people and the
planet Earth in general? Where can they be found, how do they hide
and how dangerous are they – these are just few of the questions to
be answered. Learn about species that live on the highest mountain
of Vojvodina through an association game and resolve thus the great
mystery of the dangerous inhabitants of Fruška Gora. The workshop
is intended for junior primary school students.
Student Environmental Association RIO, Scientific Research Society
of Biology and Ecology Students “Josif Pančić”: Jelena Mirković, Dejan Mrđenović, Andrej Kukučka, Nikola Milić, Milica Ranković, Mirjana
Janković, Lana Domuz, Sara Drapić.
www.uzzs-rio.com
Radionica
KREATIVNA RECIKLAŽA
Da li znate da napravite zmaja, ćilim ili vetrenjaču? Da li umete to da
napravite od starih novina, kartona, majica... Istražite svoju kreativnu
stranu i naučite da udahnete život novim stvarima napravljenim od
starih materijala. Radionica je namenjena učenicima nižih razreda
osnovne škole.
Studentsko Udruženje zaštite životne sredine RIO, Naučnoistraživačko društvo studenata biologije i ekologije “Josif Pančić”: Jelena Mirković, Dejan Mrđenović, Andrej Kukučka, Nikola Milić, Milica
Ranković, Mirjana Janković, Lana Domuz, Sara Drapić.
www.uzzs-rio.com
Workshop
CREATIVE RECYCLING
Do you know how to make a kite, a rug or a windmill? Do you know
how to make them out of old newspapers, cardboards, or t-shirts? Explore your creative side and learn to breathe life into new things made
of old materials. The workshop is intended for junior primary students.
Student Environmental Association RIO, Scientific Research Society
of Biology and Ecology Students “Josif Pančić”: Jelena Mirković, Dejan Mrđenović, Andrej Kukučka, Nikola Milić, Milica Ranković, Mirjana
Janković, Lana Domuz, Sara Drapić.
www.uzzs-rio.com
Radionice
PRONAĐI MOJE STANIŠTE i
KOCKA ZNANJA O PRIRODI SRBIJE
Ako želiš da znaš više o prirodi Srbije, ova radionica je pravi izbor. Pronaći ćemo staništa različitih vrsta i naučiti kako one žive,
proverićemo koliko znamo o živom svetu i saznaćemo mnogo zanimljivih stvari o prirodi oko nas. Učimo kroz interakciju, mini-kvizove
i bojenje, igramo se i upoznajemo živi svet u našoj zemlji. Radionica
je namenjena nižim razredima osnove škole.
Zavod za zaštitu prirode Srbije. Maja Radosavljević, Bojana Rakočević
i Nataša Panić.
www.zzps.rs
Workshops
FIND MY HABITAT and
CUBE OF KNOWLEDGE ABOUT THE NATURE
IN SERBIA
If you wish to increase your knowledge about the nature of Serbia,
then this is the right choice for you. We will find habitats of different species and learn how they live; we will also check how much
we already know about the flora and fauna and hear many interesting things about the nature around us. We will learn by interaction,
mini-quizzes and coloring, play games and meet the wildlife in our
country. The workshop is designed for junior primary school students.
Institute for Nature Conservation of Serbia. Maja Radosavljević, Bojana Rakočević i Nataša Panić.
www.zzps.rs
17
L e n ovo ® preporučujeW i ndo ws 8.
LENOVO Z50 NOTEBOOK
OSETI RITAM
• 4. generacija Intel ® Core™ i7 processor
• Windows® 8
• Stereo zvučnici sa Dolby ® Home Theater® sistemom
za trodimenzionalni zvuk
• Full HD display (1920 × 1080) za uživanje u filmovima
• NVIDIA ® GeForce® 840M
Cene su promenljive. Riselerima je dozvoljeno da sami određuju cene proizvoda koje mogu biti veće od reklamiranih. Lenovo zadržava pravo promene ponude i specifikacije u svakom trenutku, bez prethodne najave.
Lenovo nije odgovorno za fotografske ili tipografske greške. Reklamirane informacije nemaju nikakve ugovorne obaveze. Zaštitni znak: Zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak Lenova predstavljaju: Lenovo, Lenovo
logo, For Those Who Do, ThinkPad, ThinkPlus, TrackPoint, ThinkVantage i Active Protection System. Intel, Intel Logo, Intel Inside, Intel Core i Core Inside su zaštitni znak Intel Korporacije u SAD i drugim zemljama,
Microsoft i Windows su registrovani zaštitni znak Microsoft Korporacije. Ostale kompanije, proizvodi i nazivi usluga mogu biti zaštitni znak ili uslužni znak drugih. © 2014 Lenovo. Sva prava zadržana.
SEKRETARIJAT ZA KULTURU
SEKRETARIJAT ZA KULTURU je organizaciona jedinica
Gradske uprave grada Beograda, čija je primarna uloga obezbeđivanje uslova za rad i razvoj 34 ustanove kulture i 2 javna preduzeća čiji je osnivač grad Beograd, posredstvom kojih se stara
i štiti bogato kulturno -umetničko nasleđe Beograda (pokretna
i nepokretna kulturna dobra), bibliotečko-informativnu delatnost
Grada i njihovu prezentaciju javnosti; pripremu i predstavljanje
reprezentativnih umetničkih programa i projekta najvišeg kvaliteta scenskog, muzičkog, književnog, filmskog stvaralaštva i vizuelnih umetnosti; podstiče realizaciju inovativnih umetničkih i
izvođačkih projekata, prezentaciju beogradske umetničke scene
u svetu i podstiče međunarodnu kulturnu saradnju i razmenu
ustanova i pojedinačnih umetničkih projekata; programima 11
manifestacija čiji je osnivač grad omogućava uvid u reprezentativne programe i tokove svetske umetničke scene.
Brižljivom selekcijom projekata u oblasti kulture i umetnosti,
Sekretarijat doprinosi bogatstvu i upotpunjavanju umentičke ,
kulturne, kao i turističke ponude Beograda. Osim toga, u skladu sa finansijskim mogućnostima, Sekretarijat sprovodi posebne
konkruse za podsticaj i stimulaciju pojedinačnih projekata savremenog stvaralaštva i prezentaciju stvalalaštva mladih umetnika
u inostranstvu.
20
THE SECRETARIAT FOR CULTURE is an organizational
unit of the City administration in Belgrade, whose principal role
is to provide conditions for the operation and development of 34
institutions of culture and two public enterprises, established by
the City of Belgrade. The Secretariat is competent for maintaining
and protecting the rich cultural heritage of Belgrade (movable
and immovable cultural goods), further for library and information activities and their public presentation, and for preparation
and presentation of representative programs and projects of the
highest quality of theatrical, musical, literary, film-making and visual art. The Secretariat supports the implementation of innovative art and performance projects, the presentation of Belgrade’s
art scene in the world and the international cultural cooperation
and exchange of its intuitions as well as within individual art projects. By organizing 11 cultural events founded by the City, the
Secretariat gives insight in representative programs and trends of
the world’s art scene.
By carefully selecting cultural and art projects, the Secretariat is
contributing to the variety and completion of Belgrade’s offer in
art, culture and tourism. In addition, in accordance with the available budget, the Secretariat grants special subsidies for development of individual contemporary art projects and the presentation of the work of young artists abroad.
revijalni
program
revue program
21
SAND WARS / RAT ZA PESAK (74’)
SEEDS OF TIME / SEME ŽIVOTA (77’)
Većina ljudi vidi pesak kao neophodan sadržaj na morskoj plaži. Da li
je pesak beskonačan resurs? Koje su posledice njegovog intezivnog
korišćenja u graditeljskoj industriji?
Nakon pitke vode, pesak je drugi najviše korišćeni resurs na Zemlji.
75% plaža na svetu ima sve manju površinu, i postoji ozbiljna pretnja da nestanu. Na pesak se gleda kao na besplatan materijal zato što
je široko prisutan, ali svaka kuća, zgrada, most, aerodrom, ulica su
napravljeni velikim delom od ovog resursa. Pesak se može pronaći i u
pasti za zube, hrani, pa čak i u čaši vina.
Otkrijte novu "zlatnu groznicu" iz razgovora sa švercerima peska, bosonogim milionerima, korumpiranim političarima, beskrupuloznim
graditeljima i borcima za životnu sredinu i sami se uverite da su
"peščani ratovi" već u toku.
Ljudska rasa je pre 10 000 godina počela da se bavi poljoprivredom.
Od tada se mnogo toga promenilo, uključujući i klimatske uslove. Kako
sačuvati biljne vrste koje nestaju u doba pojačanih klimatskih promena i sve većeg širenja GMO semena? Kako prevazići pad proizvodnje
hrane koji već sada izaziva pobune, proteste, nezadovoljstva širom sveta i direktno pogađa sve poljoprivredne proizvođače?
Saznajte sve o prvoj globalnoj banci semena, najvećoj na svetu, i upustite se u avanturu koja će vas voditi u različite delove Planete, u potrazi za
odgovorima. Banka semena smeštena u Norveškoj, je jedna od najvećih
i najvažnijih garancija za očuvanje biljnih vrsta i lanca ishrane uopšte.
Jedan od najbolje ocenjenih filmova u dokumentarnom svetu i od
strane publike brojnih festivala će vam pokazati izuzetnu borbu i zalaganje jednog čoveka da "reorganizuje globalni sistem upravljanja
hranom i načini ga funkcionalnim za sva vremena".
Francuska/Kanada / France/Canada | 2013 |
Režija / Directed by: Denis Delestrac
Most people think of sand as a complementary ingredient of a
beach. Is sand an infinite resource? What are the consequences of its
immense consumption in the construction industry?
After the drinking water, sand is the second most used resource on
Earth. 75% of the beaches in the world are decreasing and there is a
serious threat that they will disappear with time. Sand is considered
to be a free resource as it is widespread, but every house, building,
bridge, airport, and street are mostly made of this resource. Sand can
be found in the toothpaste, food, or a glass of vine.
Discover a new “gold rush” in interviews with sand smugglers, barefoot
millionaires, corrupt politicians, unscrupulous builders and environmentalist and you will see that the “sand wars” have already begun.
22
SAD / USA | 2013 | Režija / Directed by: Sandy McLeod
Ten thousand years ago, human race has begun to cultivate the land.
A lot has changed since than, including the climate conditions. How
to preserve some disappearing plant species in times of more intense climate change and increased spread of GMO seeds? How to
overcome the decline in food production which is already causing
riots, protests and discontent around the world and directly affecting all farmers? Learn all about the first global seed bank, the largest
in the world, and join the adventure that will take you to different
parts of the globe, in search for answers. The seed bank located in
Norway is one of the largest and most important guarantees for the
preservation of plant species and the food chain in general.
One of the best-rated films in the documentary section and by
the audience on many film festivals will show you the remarkable
struggle and hard work of one person to “reorganize the global
system of food management and make it functional for all times”.
MORE THAN HONEY / VIŠE OD MEDA (95’)
DAMNATION / PROKLETSTVO BRANA (87’)
U prethodnih 15 godina, brojne kolonije pčela su izgubile na brojnosti
širom sveta, ali je uzrok i dalje nepoznat. U zavisnosti od regiona 50 90% populacije pčela je nestalo i ova pojava se širi kao epidemija – od
košnice do košnice. Naučnici kažu da postoji razlog za brigu: 80% biljnih
vrsta ima potrebu za polinacijom od strane pčela, koje su se pojavile na
Zemlji 60 miliona godina pre čoveka i postale su nezamenljive za naš
opstanak. Osećajući potrebu da sazna više o ovom problemu, švajcarski
reditelj Markus Imhoof, koji dolazi iz porodice koja je nekoliko generacija
unazad gajila pčele, kreće u potragu za odgovorima od uzgajivača širom
sveta. Uz obilje informacija koje donosi, ovaj nagrađivani film navodi i na
razmišljanje o odnosu čoveka i pčela i njihovoj uzajamnoj povezanosti.
Snimljen na izuzetan način, ovaj film omogućava zaista blisko upoznavanje sveta pčela, čineći ga savršenom avanturom.
Pre pedeset godina, velike brane su smatrane za idealne izvore
energije, međutim, danas znamo da one predstavljaju ozbiljan
rizik po životnu sredinu i lokalno stanovništvo.
Došlo je vreme da se preispita njihova uloga u modernom dobu.
Neki to nazivaju novim pokretom, neki promenom vrednosti
novih generacija, ali svakako ostaje pitanje: "Zašto počinju da se
uklanjaju velike brane širom sveta?"
Ovo izuzetno filmsko ostvarenje je, za samo nekoliko meseci prikazivanja, prikupilo mnogobrojna prva mesta na festivalima, kao i
veliki broj nagrada publike.
Nemačka / Germany | 2012 |
Režija / Directed by: Markus Imhoof
Over the past 15 years, numerous colonies of bees have been decimated throughout the world, but the causes of that phenomenon still remain unknown. Depending on the world region, 50-90% of bee population has disappeared and the epidemic is still spreading from beehive to
beehive. Scientists say that we all have good reason to be worried: 80%
of plant species need bees to be pollinated. Bees appeared on Earth 60
million years before man and they became indispensable for our survival. Feeling the need to find out more about this issue, Swiss director
Markus Imhoof coming from a family that has nurtured bees for several
generations, searches for answers from breeders worldwide. In addition
to a multitude of information, this rewarded documentary film makes
us think about the relationship between mankind and bees and their
symbiosis. Taken in an extraordinary manner, this film really enables us
to get acquainted with the world of bees, making it a perfect adventure.
SAD / USA | 2014 |
Režija / Directed by: Ben Knight, Travis Rummel
Renewable energy has been a commonly used word in the past few
years and represents one of the most important steps in the reduction of carbon dioxide emission.
Fifty years ago, big dams were considered to be ideal sources of energy. However, today they represent a serious risk for the environment and local population.
The time has come to reexamine their function in the modern era.
Some call it a new movement, some metamorphosis in values of the
new generations; however, the question remains: “Why are big dams
being removed all over the world?”
This extraordinary film has received in just few months of screening
numerous prizes at the festivals and many audience awards.
23
OIL&WATER / NAFTA I VODA (77’)
SAD / USA | 2014 |
Režija / Directed by: Laurel Spellman Smith, Francine Strickwerda
Hugo je imao 10 godina kada je njegovo pleme u ekvadorskoj
Amazoniji moralo da donese teške odluke. U strahu od istrebljenja, pleme šalje Huga na školovanje u Ameriku. Nakon 10 godina se
vraća u Ekvador da sretne svoju sudbinu.
David je išao u 6 razred kada je saznao za događaje u Ekvadoru, i
potom je započeo projekat koji ga je odveo u amazonske šume.
Hugo i David se sreću i njihova zajednička borba, sa izuzetno
malim šansama za uspeh, počinje. Da li će Hugo uspeti da postane lider plemena koje to očekuje od njega? Da li će David uspeti
da "očisti" jednu od najprljavijih industrija?
Ova izuzetna priča nas upoznaje sa time kako izgleda "ekološka" revolucija viđena očima njenog lidera koji ima 22 godine i kako izgleda
kada je tvoje okruženje na putu da nestane svakog trenutka.
Hugo was 10 when his tribe in Ecuadorian Amazon had to make a
tough decision. In the fear of extinction, the tribe sent Hugo to be
educated in America. After 10 years he returns to Ecuador to meet
his destiny.
David was a six-grader when he found out about the oil disaster in
Ecuador. He launched a project that has taken him to the Amazonian
forests.
Hugo and David meet and their common struggle, with very few
chances to succeed, begins. Will Hugo be able to become the leader
of his tribe, as it is expected of him? Will David be able to “clean” one
of the dirtiest industries?
This remarkable story shows an “ecological” revolution seen with the
eyes of a 22-year old leader and what it looks like when your environment is on the verge of disappearing at any moment.
24
REVENGE OF THE ELECTRIC CAR /
OSVETA ELEKTRIČNOG AUTOMOBILA (90’)
SAD / USA | 2011 |
Režija / Directed by: Chris Paine
"Osveta električnog automobila" je nastavak filmske priče "Ko je ubio
električni auto?" reditelja Krisa Pejna, kroz koju saznajemo o istraživačkim
i razvojnim programima razvoja električnih automobila najvećih svetskih
kompanija, kao što su General Motors, Nissan i Tesla Motors.
Pored toga, film daje inspirativan i zabavan uvid u jedan od najrevolucionarnijih trenutaka u transportnoj industriji, prateći automobilske
kompanije i njihovu borbu - ko će napraviti prvi, najbolji i najbolje prihvaćeni električni automobil za moderno doba i tržište automobila.
“Revenge of the Electric Car” is the sequel of the film story “Who
killed the Electric Car?” by the director Chris Paine, through which
we learn about the research and development programs of electric
car production of world’s largest car manufacturers, such as General
Motors, Nissan and Tesla Motors.
In addition, the film gives an inspiring and entertaining insight into
one of the most revolutionary moments in the transport industry,
following the car producers in their struggle – who will make the
first, best and best-accepted electric car for the modern times and
the car market.
THE HUMAN SCALE / VEĆI OD ŽIVOTA (83’)
SHORED UP / OBALA (84’)
Polovina svetskog stanovništva već živi u gradovima i očekuje se da
će ova brojka porasti na 80% sredinom ovog veka. Život u velikim
gradovima je, istovremeno, očaravajući i problematičan.
Već danas se suočavamo sa velikim zagađenjem vazduha, vode i
zemljišta, klimatskim promenama, zdravstvenim problemima, ali i
usamljenošću i otuđenjem.
Da li možemo da izgradimo gradove koji će da budu funkcionalniji,
zdraviji i koji će pomagati interakciju među stanovnicima?
Kroz ovaj film ćemo saznati koliko su tačne naše pretpostavke o
modernom životu i šta se dešava kada stavimo čoveka u centar planiranja razvoja grada.
Kada je super-oluja Sendi nanela velike štete istočnoj obali SAD-a,
to je istovremeno bio i alarm za novu realnost. Ovaj film nas vodi
u srce kontraverzi o klimatskim promenama, gde se sudaraju politika, ekonomija i nauka i poziva na akciju potrebnu da se današnji
načini urbanizacije morskih obala promene.
Uz konstantan rast nivoa mora i okeana, i ekstremnih vremenskih
uslova koji sve češće prete gradovima, stavljeni smo pred izbor: Da
li ćemo nastaviti da gradimo kao i ranije, očigledno ignorišući rizik i
opasnosti koje to prati? Ili ćemo dozvoliti nauci da upravlja našim
politikama razvoja u budućnosti... pre nego što postane kasno?
Danska / Denmark | 2013 |
Režija / Directed by: Andreas Dalsgaard
Half of the world’s population already resides in cities, and it is expected that this figure will rise to 80 percent by the middle of this century.
The life in big cities is, at the same time, exciting and problematic.
Today we are faced with the pollution of air, water and soil, climate
change, health problems, but also with isolation and alienation.
Can we build cities that are more functional and healthier, and which
would encourage interaction among their residents?
By watching this film we will learn if our assumptions regarding modern life are accurate and what will happen if we put people in the center of urban planning.
SAD / USA | 2013 |
Režija / Directed by: Ben Kalina
When the super-storm Sandy inflicted great damage upon the eats
coast of USA, this was also an alarm to prepare ourselves for a new
reality. This film takes us to the very heart of controversy about the climate change, where politics, economy and science collide, calling for
action in order to change the present way of coastal line urbanization.
With the constant raise of sea level, as well as extreme weather conditions that increasingly threaten sea cities, we have to make the choice:
Will we continue to build as before, ignoring the risk and danger that
comes with such an attitude? Or, will we allow the science to direct
our development policy in the future...before it is too late?
25
Ne zamišljajte
dobre vesti,
pročitajte ih.
BeSplatNe dNevNe NoviNe
26
Svakog jutra vas čekaju širom grada - a ako ste spavalice, sve najnovije
informacije možete pročitati na 24sata.rs ili e24.24sata.rs
Međunarodni konkurs za amaterski i kratki film je bio otvoren
od 08. jula do 26. septembra. Prijavljeno je 447 filmova iz 54
zemlje, koje je ocenio žiri takmičarskog programa festivala.
International Call for entries for amateur and short film was
open from July 8th to September 26th.447 films from 54
countries applied and are evaluated by the Jury of the festival
competition program.
ŽIRI
short and
amateur film
JURY
27
ŽIRI | JURY
IGOR RILL
NATAŠA PETRUŠIĆ
Rođen u Beogradu 1970. godine.
Diplomirao na katedri za istoriju
umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Glavni urednik časopisa National
Geographic na srpskom jeziku i gostujući predavač na odseku za novinarstvo Fakulteta političkih nauka u
Beogradu.
Radi u Sekretarijatu za zaštitu životne
sredine na poziciji Načelnika Odeljenja za izveštavanje, obrazovanje i saradnju sa udruženjima od 2010. godine.
Pre Gradske uprave Grada Beograda
radila u Gradskoj opštini Rakovica, u
Odeljenju za ekologiju, zaštitu i unapređenje životne sredine. Učestvovala u više projekata u oblasti zaštite
životne sredine. Rođena 1966. godine.
Udata, majka dvoje dece.
Igor Rill was born in Belgrade, in
1970. He took a degree in Art History at the Faculty of Liberal Arts,
University of Belgrade. He holds the position of Editor-in-Chief of
the magazine National Geographic in Serbian and works as visiting
lecturer at the Department of Journalism at the Faculty of Political
Science in Belgrade.
NEVENA MATOVIĆ
Novinar i urednik na Radio Beogradu
2, gde uređuje i vodi emisije Kulturni
krugovi i Klub dva. Autor je i više desetina dokumetarnih reportaža "Govori da bih te video“. Bila je asistentkinja
režije na dva dokumentarna filma
Igora M. Toholja Trenutno je u fazi snimanja sopstvenog dugometražnog
dokumetarnog filma TEČA SVETA. Stipendista Univerziteta „ Dante Aligieri“
u Regio Kalabriji na programu Lingua
e cultura cinematografica italiana. Dobitnica Plakete jugoslovenske kinoteke za diprinos filmskoj umetnosti.
Nevena Matović is a journalist and Radio Belgrade 2 editor of “Culture Circles” and “Club Two” programs. She is also the author of dozens of documentary coverages “Speak So I Can See You”. She was
assistant director on two Igor M. Toholj’s documentaries and at this
moment she is in the middle of the shooting of her own documentary Uncle of the World. She is the scholar of the Dante Aligieri
University in Reggio Calabria on “Lingua e cultura cinematografica
Italiana” program. She was assigned with Yugoslav Film Archive recognition for the contribution to the art of film.
Nataša Petrušić - Since 2010 she has worked for the Secretariat for Environmental Protection as Head of the Department for Reporting, Education and Cooperation with Associations. Before taking on the assignment
in the City Administration of Belgrade, she worked for the City Municipality
of Rakovica, in the Department for Ecology and Environmental Protection
and Improvement. She has participated in several environmental projects.
Born in 1966, she is married and mother of two children.
BOBAN JEVTIĆ
Dramaturg, radio na više pozorišnih
predstava, autor više TV emisija i serija („Yellow Cab“, „92 priče o Beogradu“...), televizijskog filma („Sajmište
- istorija jednog logora“), koscenarista filma „Četvrti čovek“, koscenarista
filma i TV serije „Vojna akademija 2“.
Objavljuje članke i kritike od 1989
godine. Dobitnik Sterijine nagrade
za najbolju pozorišnu kritiku 2013.
godine. Pozorišne kritike objavljuje
u NIN-u. Radi kao urednik filmskog
programa Doma omladine Beograda od 2005 godine.
Boban Jevtić is a playwright who has worked on several theater plays
and authored several TV shows and series (“Yellow Cab”, “92 Stories about
Belgrade”, etc.), TV film “Fairground - the History of a Camp”, co-writer of
the films “The Fourth Man” and “Military Academy 2”. He has been publishing critics and articles since 1989, also for the weekly magazine NIN.
He got Sterija Award for the best theater critics in 2013. Since 2005 he
has worked as Film Program Editor in the Youth Center in Belgrade.
MARŠ NA DRINU
Jasna Kovačević | Srbija |
AFTER THE STORM - A SHARK'S TAIL
Tony Exall | Philippines |
FILM ON THE WHEELS
Daniel Pavlić | Hrvatska |
THE VALUE OF FOREST
Mirko Matović | Crna Gora |
FLOATING WORMS
Shahar Tuchner | Israel |
SLIKE IZ ŽIVOTA JEDNOG MRAVA
Marko Banović | Srbija |
WASTE FINAL DESTINATION IN MALDIVES
Giulio Pedretti, Roberto Carini | Italy |
GORNJE PODUNAVLJE - ZABORAVLJENO LICE DUNAVA
Silard Kovač | Srbija |
HUNGER IN INDIA
Neerav Doshi | India |
ON YOUR DOORSTEP
Sander van Iersel | United Kingdom |
BRODOVI (NE)PRISTAJU
Miroslav Bata Petrović | Srbija |
takmičarski program
ŠTEDITE VODU ZA BUDUĆNOST
Snežana Đurić | Srbija |
NÃO CUSTA NADA / THERE'S NO HARM
Edu Pereira | Brazil |
29
takmičarski program
30
HALF LIFE
Alice von Gwinner, Anne-Katrin Kiewitt | Germany |
THE GARDENS OF ST GEORGE
Alistair Oldham | United Kingdom |
KALDI
André Kirchner | Germany |
BEING FREEGAN
Joe Clifford | United Kingdom |
BRETON'S GUIDE TO LIFE (IN 10 STEPS)
Ariel Belziti | Argentina |
BAJA'S SECRET MIRACLE
Eliana Alvarez Martinez | United States |
NÁMA
Fernanda Fongy | Argentina |
SHADOW TREE
Biju Viswanath | Tanzania, United Republic of
LATE REPORT
Elis Sanz | Spain |
DRAIN
Agustin de Torres | Argentina |
EKOCID - TO MOTHER WITH LOVE
Duško Pašić | Srbija |
MOJ OSIJEK
Dorotea Rosić | Hrvatska |
GRAD I DETE-JAVNI PROSTOR KOJI NEGUJE KULTURU IGRE
Beogradski festival cveća | Srbija |
LA TIERRA DE LOS FAROS/THE LAND OF THE LIGHTHOUSES
Julian Zottola | Argentina |
LA GOTA/THE DROP
Josep Calle Buendía | Spain |
25 YEARS LATER
Mickael Muraz | France |
THE CASPIAN SEA, POLLUTING THE BEAUTY
Yaser Talebi | Iran, Islamic Republic of |
THE FACE OF THE WATERS
Eliecer Jiménez | Cuba |
THE SAILOR
Wang Zijian | China |
REFINED OASIS
Alfonso Díaz | Spain |
THE BELL
Edson Luiz de Almeida | Brazil |
INTO THE CAVE OF WONDERS
Manuel Benito de Valle Ruiz | Spain |
COTTON DREAMS
Sandeep Balhara | Poland |
TAKING STOCK
Stephen Chen | Canada |
THE ISLAND THAT WAS
Alberto Gambato | Italy |
competition program
2HA
Tana Garrido Ruiz | Spain |
31
competition program
32
DREAMS
Jacek Szewczyk | Poland |
DELUJEM LOKALNO, MISLIM GLOBALNO
Gordana Janevska | Srbija |
PLASTIC RAPSODY
Aleksandar Arsovski, Halid Hodžić, Nadica Miceva | Makedonija |
GREEN
Philippe Junior Sibiro | Central African Republic |
NULTA EMISIJA NE MORA DA BUDE BAJKA
ZERO EMISSION IS NOT JUST A FAIRY TALE
Tea Lukač | Srbija |
ZEMLJOM. RUKAMA. IDEJAMA
Gordana Momčilović | Srbija |
THE WATERSHED
Elise Hugus | United States |
MR. HASAN'S FARM
Afshin Hashemi | Iran, Islamic Republic of |
EL TERRIBLE EL BUBAR
Mikhal Bak | France |
DISPLACEMENTS
Manuel Alvarez Diestro | United Kingdom |
AN APPALACHIAN TALE
David Hamby | United States |
KHATAM / FINISH
Yahova Studio | India |
ALOSIS
Georgios Cherouvim | Greece |
Dragi prijatelji,
I ove godine želimo da damo svoj doprinos zaštiti životne sredine
zbog čega vas pozivamo da budete deo naše inicijative. Dođite da
se družimo na štandu uz različite aktivacije i iznenađenja!
Za sve posetioce dodatno smo
obezbedili 10% popusta na sve
Canon proizvode tokom trajanja
Green Fest-a u Win Win
radnjama.
Detaljne informacije vas čekaju
na našem štandu!
33
izložbe
inovacije
instalacije
reuse
umetnost
exibitions
inovations
installations
reuse art
IZLOŽBA "ARHITON 1" predstavlja 10 najuspešnijih radova sa
nacionalnog konkursa za najbolje idejno rešenje uređenja gradskih
krovova i urbanih džepova, u okviru programa "Klima se menja. A ti?",
Centra za unapređenje životne sredine.
Ovaj program ima za cilj da promoviše primenu savremenih tehničko-tehnoloških rešenja i napredne koncepte u ozelenjavanju urbanih lokacija, kako bi se povećao adaptivni kapacitet na klimatske
promene, ali i unapredilo znanje i iskustvo mladih stručnjaka.
WWF - SVETSKI FOND ZA PRIRODU je jedna od najvećih,
širom sveta priznatih, nezavisnih organizacija, koja se bavi zaštitom
prirode i ima skoro 5 miliona pristalica i aktivnu globalnu mrežu u
više od 100 zemalja. Misija WWF-a je da zaustavi uništavanje životne
sredine i da stvori budućnost u kojoj ljudi žive u skladu sa prirodom
putem očuvanja svetske biološke raznovrsnosti, održivog korišćenja
prirodnih resursa i smanjenja zagađenja i preterane potrošnje.
EXHIBITION “ARHITON 1”
presents 10 most successful
works from the national competition for best design of city roofs
and micro spaces, so called ‘urban pockets’, within the program
“Climate is changing. And you?” launched by the Center for Environmental Improvement.
This program aims to promote contemporary technological solutions and advanced concepts in greening urban sites, thus to
increase the adaptive capacity to climate change, but also to improve the knowledge and experience of young professionals.
Kao deo nove regionalne sedmogodišnje inicijative za revitalizaciju
vlažnih staništa duž Dunava, WWF-Svetski fond za prirodu će ove godine na Green Fest-u predstaviti izložbu “Za živi Dunav”. Cilj postavke
je promovisanje prirodnih bogatstava reke Dunav i buđenje svesti
građana o značaju njegovih ekosistema.
PLAVO ZELENA MAPA je platforma zaštićenih i urbanih
prirodnih dobara na teritoriji Republike Srbije i sastoji se od internet
portala i aplikacije za "pametne uređaje" koja u sebi sadrži i komponentu proširene stvarnosti.
Izložba "Plavo zeleni svet" nastala je kao deo tradicionalnog nacionalnog konkursa za najbolju amatersku fotografiju prirode. Pogledajte
najboljih 14 fotografija sa ovogodišnjeg konkursa, i spremite se da i
vi učestvujete u 2015. godini.
As a part of a new seven-year regional initiative to revitalize the
wetlands along the Danube River, WWF – World Wide Fund for Nature will present at the this year’s Green Fest the exhibition “For a
Living Danube”. The aim of the exhibition is to promote the natural
resources of the river Danube and to raise awareness of the importance of its ecosystems.
wwf.panda.org/sr/
IZLOŽBA “ZA ŽIVI DUNAV”
WWF is one of the largest, worldwide recognized, independent
organizations dealing with nature protection. It has more than 5
million supporters and an active global network throughout more
than 100 countries. WWF’s mission is to stop the degradation of the
natural environment and to build a future where humans live in
harmony with nature, by conserving the world’s biological diversity, by ensuring sustainable use of natural resources and by promoting the reduction of pollution and wasteful consumption.
EXHIBITION “FOR A LIVING DANUBE”
BLUE GREEN MAP is a platform of protected and urban natural resources of the Republic of Serbia and consists of web portals
and applications for “smart devices” which contain also the component of augmented reality.
The exhibition “Blue Green World” was created as a part of the traditional national competition for the best amateur photography
of the nature. Come and see the 14 best pictures from this year’s
competition and prepare to compete in 2015 yourself.
www.bgmap.rs
35
CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE je državna institucija
nadležna za promociju i popularizaciju nauke. Osnovana je 2010.
godine zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti Republike Srbije.
CPN je deo strateškog programa Srbije kao ekonomije znanja, u kojoj
inovativnost i povezanost predstavljaju ključne resurse. Cilj je da se
građanima približe nauka i tehnologija, što je preduslov za povećavanje naučne pismenosti i tehnološki napredak Srbije u budućnosti.
"MY GARDEN". . . "Organska bašta za svaku kuću" je enterijer-
IZLOŽBA “13 NAUČNIH IDEJA”
“MY GARDEN”… ”Organic garden for Every Home” is an inte-
Reč je o idejama koje su isklijale čitave nove nauke, tehnološke paradigme i nove načine razmišljanja. Do spiska od 13 tema se došlo
kroz 20 različitih lista koje su u poslednje tri godine objavili vodeći
naučnopopularni časopisi – merenjem učestalosti pojavljivanja pojedinih naučnih ideja, CPN je izabrao 13 onih koje najuticajniji kreatori javnog promišljenja smatraju ključnim za moderan svet.
THE CENTER FOR THE PROMOTION OF SCIENCE
sko rešenje hidroponski hranjene bašte koja, osim estetske, ima i
upotrebnu svrhu jer pruža mogućnosti gajenja organskog povrća i
začinskog bilja.
"BAŠTICA" je mikro bašta u saksijici koju je moguće postaviti na
bilo koju magnetničnu površinu.
rior design of a hydroponic garden, which, apart from the aesthetic point, has also the purpose of growing organic vegetables and
herbs at home.
“BAŠTICA” (“Tiny Garden”) is a micro garden in a very small pot
that could be installed on any magnetic surface.
www.kosanovic.rs
is a government institution competent for the promotion and the
popularization of science. The Center was created in 2010, enacted by the Law on Scientific research of the Republic of Serbia. The
Center is part of the overall strategic plan for the development of
Serbia as knowledge based economy, constant innovation and
networking being its essential resources. The idea to create the
Center emerged from the need to bring science closer to the population, as a necessary condition to increase the general scientific
literacy and thus assure the future technological progress in Serbia.
EXHIBITION “13 SCIENTIFIC IDEAS”
Out of these ideas emerged completely new science disciplines,
technological paradigms and new ways of thinking. The 13 topics were taken from 20 different lists published by leading popular
science magazines – by measuring the frequency of occurrence of
certain scientific ideas the Center had chosen 13 that most influential creators of the public opinion considered most relevant to the
modern world.
www.cpn.rs
MANUFAKTURA cdR je ime brenda koji predstavlja ručno izrađen unikatan nakit, asesoar i mobilijar; izradjen od papira, filmskih
traka i delova od bicikle. R kao original, reciklaža i redizajn. Iza ovog
imena stoji autorka Dragana Romić, po profesiji inženjer i internacionalni master pejzažne arhitekture.
MANUFAKTURA cdR is the name of a brand that represents
handcrafted unique jewelry, accessories and furniture, made of paper, film tapes and bicycle parts. R stands for original, recycling and
re-designs. Behind this name stands the author Dragana Romić, an
engineer by profession and an international master of landscape
architecture.
manufakturacdr.blogspot.com
36
ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE,
OPŠTINA DIMITROVGRAD I ARHIV PERNIK
(SOFIJA, BUGARSKA)
ZZPS je stručna institucija koja obavlja delatnost zaštite i unapređenja nacionalne prirodne baštine. Izradom studija zaštite prirodnih dobara, radom na očuvanju biološke i geološke raznovrsnosti, jačanjem
svesti javnosti, edukacijom o zaštiti prirode i nizom drugih aktivnosti
radi na očuvanju prirode Srbije.
Izložba arhivske fotografije Jerme kao jedinstvenog prirodnog
fenomena koji se nalazi u dve države – Srbiji i Bugarskoj. Fotografije
su iz prve polovine XX veka. Predstavljaju prirodu, stanovništvo i aktivnosti na tom području dok su radnici i železnica bili aktivni.
INSTITUTE FOR NATURE CONSERVATION OF
SERBIA, MUNICIPALITY DIMITROVGRAD AND
ARCHIVES PERNIK (SOFIA, BULGARIA)
The Institute for Nature Conservation of Serbia is a professional
institution performing activities to protect and improve national
natural heritage. By preparing studies to protect natural resources,
by preserving biological and geological diversity, by raising public
awareness and carrying out educational programs about the nature protection and a range of other activities, the Institute works
on preserving the nature of Serbia.
The exhibition shows archival photographs of the river Jerma (bul.:
Erma) which is notable for passing Serbian-Bulgarian border twice.
The photographs were taken in the first half of the 20th century
and represent the landscape, population and activities of that region while the workers and the railroad were still active.
www.zzps.rs
TURISTIČKA ORGANIZACIJA BEOGRADA (TOB) je
javna služba Skupštine grada Beograda, čiji je delokrug rada promocija i razvoj turističke ponude grada Beograda.
THE TOURIST ORGANIZATION OF BELGRADE is a
public service of the Assembly of the City of Belgrade, founded to
conduct activities relating to development, preservation and protection of tourist values on the territory of Belgrade.
www.tob.rs
ARBORETUM ŠUMARSKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
U tihom zelenom šumu Čukarice, skriven poput gnezda, između Ade
i Košutnjaka, postoji već više od pola veka Arboretum Šumarskog
fakulteta u Beogradu. Ova vredna zbirka dendroflore i prava “laboratorija na otvorenom”, ujedno je i zaštićeno prirodno područje, u
kategoriji Spomenika prirode. Ovde raste preko 300 vrsta drveća,
predstavljenih sa oko 2.000 primeraka, na površini od 6,70 hektara.
Tokom godine započeli su radovi na rekonstrukciji zone proširenja Arboretuma i uređenju park-zone sa vidikovcem. U okviru projekta Studentske asocijacije Šumarskog fakulteta u Beogradu, “Šumska učionica u zelenoj oazi Beograda” (2014), planira se postavljanje tematskih
vrtova sa retkim, ugroženim i zaštićenim biljnim vrstama, “hotela za
insekte” i zbirke pečurki. Sve navedeno daje mogućnost našim sugrađanima da u ovom veku ekologije, na jedinstvenom prostoru naše
dendrološke kolekcije osete lepote i misteriju sveta drveća, nauče nešto o njemu, kao i o osnovnim postulatima šumarske nauke i struke, o
kojima javnost, još uvek, ne zna dovoljno. Tim Arboretuma Vas poziva
da nas posetite i sa nama podelite dobru zelenu energiju Beograda...
ARBORETUM OF THE FACULTY OF FORESTRY
UNIVERSITY OF BELGRADE
In a quite, green part of Čukarica, hidden like a nest and located
between Ada and Košutnjak lays for more than half a century the
Arboretum of the Faculty of Forestry in Belgrade. This precious collection of trees and shrubs is a real “outdoor laboratory” as well as
a protected natural area in the category of a monument of nature.
Over 300 tree species grow there, represented by approximately
2000 specimen on an area of 6.70 hectares.
This year, the reconstruction of the enlargement of the Arboretum has begun, as well as the landscaping of a park zone with a
viewpoint. Within the project “Forest Classroom in the Green Oasis
of Belgrade” (2014), launched by the Students’ Association of the
Faculty of Forestry in Belgrade, there is a plan to set up thematic
gardens with rare, endangered and protected species, an “insect
hotel” and mushroom collections. All this gives the opportunity to
citizens, in this century of ecology, to experience the beauty and
mystery of the world of trees in a unique place and learn about it,
as well as about the basic postulates of the forestry science and
profession, about which the public still does not know much.
The Arboretum team invites you to visit them and to share with
them the good green energy of Belgrade.
www.sfb.bg.ac.rs
37
JАVNO PREDUZEĆE SRBIJАŠUME se sаstoji od sedаmnаest šumskih gаzdinstаvа nа teritoriji Srbije. Osnovnа delаtnost
jаvnog preduzećа „Srbijаšume“ je zаštitа, unаpređenje, korišćenje i uprаvljаnje držаvnim šumаmа, šumskim zemljištem i drugim
šumskim potencijаlimа i obаvljаnje stručno-tehničkih poslovа u
šumаmа sopstvenikа/fizičkih licа.
Ukupnа površinа šumа u Srbiji iznosi 2.252.000 hа. Od togа u držаvnom vlаsništvu je 1.194.000 hа ili 53%, а u privаtnom vlаsništvu
1.058.387 hа ili 47%. Nа teritoriji Beogrаdа šumsko gаzdinstvo “Beogrаd” gаzduje šumаmа nа površini od 32000 hektаrа.
ZELENA SRBIJA je portal novinske agencije Beta namenjen očuvanju životne sredine i podsticanju zdravog načina života.
Portal sadrži vesti, fotografije i video zapise o aktuelnim zbivanjima iz
oblasti zaštite okoline.
ZELENA SRBIJA, the web-portal of the news agency Beta, is
dedicated to preserving the environment and promoting healthy
lifestyle. It was established in 2009. The web-portal contains new,
photographs and videos about the latest developments in the field
of environment protection.
www.zelenasrbija.rs
Šumsko gаzdinstvo „Beogrаd“ je među prvim gаzdinstvimа u Srbiji
dobilo međunаrodni sertifikаt o gаzdovаnju šumаmа po principimа
održivosti. Sertifikаt predstаvljа međunаrodnu potvrdu dа uprаvljаmo šumаmа tаko dа istovremeno štitimo biodiverzitet /biološkа
rаznovrsnost svih živih bićа/ i zаdovoljаvаmo ekološke, ekonomske i
socijаlne potrebe dаnаšnje i budućih generаcijа.
THE STATE ENTERPRISE FOR FOREST MANAGEMENT “SRBIJAŠUME” consists of seventeen forest estates
on the territory of Serbia. The main activity of “Srbijašume” lies in
protecting, improving, using and managing state forests, woodlands and other forest resources, as well as performing professional and technical jobs in privately owned forests.
The total forest area in Serbia amounts to 2.252.000 ha. Publicly
owned are 1.194.000 hectares or 53%, whereas 1.058.387 hectares or
47% are private property. On the territory of Belgrade, the forest estate “Beograd” manages woodlands over an area of 32000 hectares.
The forest estate “Beograd” was one of the first ones in Serbia to
receive the international certification for forest management according to the principles of sustainability. The certificate represents
an international recognition that the estate is managing forests by
protecting bio-diversity /biological diversity of all living creatures/
and meeting environmental, economic and social needs of present
and future generations.
www.srbijasume.rs
38
UG BEOGRADSKI FESTIVAL CVEĆA ima za cilj da kroz
raznovrsne aktivnosti podstiče razvoj standarda urbane ekologije na
principima održivosti i aktivne javnosti. Osnovni postulat BFC-a je unapređenje kvaliteta života kroz različite discipline i mrežnu saradnju, koja
proizvodi interakciju pružajući obnovu, zaštitu i vrednovanje zelene infrastrurture Beograda kao važan deo naše urbane svakodnevnice.
BFC programi obuhvataju organizaciju manifestacija, edukacija,
pokretanje radnih akcija i inicijativa.
BELGRADE FLOWER FESTIVAL organization has the objective to encourage the development of urban ecology standards
through various activities based on the principles of sustainability and
active public engagement. The main postulate of BFC is to improve
the quality of life through different engagement and network cooperation, interacting thus by offering reconstruction, protection and evaluation of Belgrade green infrastructure as an essential part of everyday
urban life. BFC programmes include organizing events and training,
work actions and launching initiatives.
www.bfc.rs
EU INFO CENTAR nudi odgovore na pitanja vezana za Evropsku uniju i nudi pomoć u pronalaženju informacija vezanih za EU
programe i fondove. Info Centar je otvoren za posete građana radnim danima od 10:00 do 19:00 i subotom od 10:00 do 15:00. Otvoreni smo za organizovane grupne posete. Organizujemo seminare,
radionice, tribine i druge događaje o EU integracijama, kao i kulturna
dešavanja i umetničke izložbe koje se odnose na Evropsku uniju.
THE EU INFO CENTRE offers answers to EU related questions and
provide help in finding information and guidelines for access to the EU
programmes and funds. The Information Centre is open to the public
from 10.00 am to 7.00 pm Monday to Friday and 10:00 am to 3 pm on Saturday. We are also open for organized group visits; we organise seminars,
workshops, debates and other events about the EU integration, as well as
cultural events and art exhibitions in the EU context.
www.euinfo.rs
BIOLOŠKO ISTRAŽIVAČKO DRUŠTVO„JOSIF PANČIĆ“
nastalo je 1978. godine, na temeljima ranijih udruženja studenata koja
pri Biološkom fakultetu postoje još od 1955. godine. Okuplja studente
biologije, kao i sve druge koji su zainteresovani za proučavanje prirode
ili prosto uživanje u njenim lepotama. Aktivnost u okviru Društva je
dobrovoljna, pri čemu se članovima pruža prilika da savladaju principe i metode naučno – istrživačkog rada. Uz podršku i stručnu pomoć
nastavnika i saradnika sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
i drugih institucija, istraživanja iz različitih oblasti se odvijaju kroz rad
nekoliko sekcija: botaničke, mikološke, teriološke, entomološke, ornitološke i herpetološke.
BIOLOGICAL RESEARCH SOCIETY “JOSIF PANČIĆ”
was established in 1878 on the foundation of former student associations that existed at the Faculty of Biology already since 1955. It brings
together biology students, as well as all other who are interested to
study nature, or simply enjoy its beauty. The participation within the
Society is on voluntary basis, where its members have the opportunity
to master the principles and methods of scientific research work. With
the help and support of teachers and experts from the Faculty of Biology, University of Belgrade, and other institutions, research in various
fields are undertaken in several sections: botanical, mycological, mammalogical, entomological, ornithological and herpetological section.
EKO-DVORIŠTE je centar ekološkog aktivizma u gradskoj opštini Obrenovac, gde se promoviše značaj očuvanja i unapređenja
životne sredine i održivog razvoja. Inicijativu za formiranje udruženja
pokrenuli su mladi ljudi iz Obrenovca uvidevši problem, prvenstveno
reciklažnog, otpada u svom okruženju. Nakon 5 godina postojanja i
20 realizovanih projekata ove godine su stvoreni uslovi da unapredimo naš rad na popularisanju zaštite životne sredine otvaranjem prvog
Ekološko-kulturnog centra.
Postavku čine predmeti nastali u radionici fuzije reciklažnog stakla koja
radi u okviru Ekološko-kulturnog centra “EKO-DVORIŠTE” u Obrenovcu.
Fuzija stakla znači stvaranje potpuno novog stakla od različitih komada
koji, u dodiru sa visokom temperaturom, postaju toliko tečni da se sjedinjuju u celinu. Uz upotrebu raznih kalupa dobijaju se upotrebni predmeti poput činija, tanjira, satova, magneta, kuhinjske pločice... Peć za
fuziju obezbedili smo uz pomoć Sekretarijata za zaštitu životne sredine.
EKO-DVORIŠTE (ECO-YARD) is a center of environmental
activism in the Belgrade municipality Obrenovac which promotes
the importance of preserving and improving environment and sustainable development. The association was founded by young activists who felt resentful at the lack of proper waste management
in their community. After five years and 20 implemented projects,
the conditions have been created this year to improve their work in
popularizing environmental protection by opening the first Eco-Cultural Center.
The exhibition consists of objects created in a glass fusion workshop
within the Eco-Cultural Center “EKO-DVORIŠTE” in Obrenovac. The
fusion of glass means creation of entirely new glass from different
pieces which, in contact with high temperature, become so fluid
that they melt together. By using various molds new everyday objects are made, such as bowls, plates, watches, magnets, and kitchen
tiles…the furnace for the fusion was obtained with the help of the
Secretariat for Environmental Protection.
www.ekodvoriste.com
39
ORGANIZACIJA ZA PROMOCIJU I UNAPREĐENJE
ZDRAVLJA OPUZ bavi se podizanjem opšte svesti javnosti o
važnosti ljudskog zdravlja i očuvanja istog, kroz edukaciju pojedinaca o
značaju preventivnih mera u očuvanju zdravlja, kao i podsticanjem da
učine korak napred u ostvarivanju svojih prava na zdraviji život – učestvujući u uređenju i stvaranju uslova u kojima žive, a koji u velikoj meri
utiču na opšte zdravlje ljudi. Učestvuje u projektima zaštite čovekove
okoline, razvoja ekološke svesti i kulture.
THE ORGANIZATION FOR PROMOTION AND IMPROVEMENT OF HEALTH OPUZ is engaged in raising
general public awareness of the importance of human health and
the preservation of the same. OPUZ informs individuals about
health prevention measures, encouraging them to take a step forward to leading a healthier life by participating in creating better
living conditions which, to a great extend, influence the general
health of people. OPUZ participates in environmental projects and
in those developing ecological awareness and culture.
www.opuz.rs
KREATIVNA INDUSTRIJA STAKLA je mala neprofitna manufaktura specijalizovana za realizovanje upcycling-a stakla. Sirovina
za reciklažu je ambalažno staklo iz ugostiteljstva i restlovi iz staklorezačkih radionica. Menjanjem funkcije i forme, preoblikovanjem
uz pomoć raznih alata, procesa i kalupa, dobijamo finalne proizvode:
tanjire, tacne, činije, svećnjake, kuhinjske daske za sečenje, komponente za izradu nakita, kašičice za med i čaj.
CREATIVE GLASS INDUSTRY is a small non-profit manufacturer specialized in ‘upcycling’ glass waste. As row materials for recycling they use packaging glassware from hospitality
and waste from glass workshops. By changing the function and
form, and by transforming the glass with the help of different
tools, processes and molds, the final products are made: plates,
trays, bowls, candle holders, kitchen cutting boards, components for jewelry production, spoons for honey or tea.
www.facebook.com/kreativna.industrija
40
UDRUŽENJE „EKOLOŠKA DISCIPLINA“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano od strane mladih entuzijasta različitih
obrazovnih profila. Naši jasni ciljevi jesu unapređivanje zaštite životne
sredine, edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite životne sredine, organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji
ugroženih područja, kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa
otpadnim materijalima.
“Đubrovište” je skulpzura visine 2,5 m koja je nastala kao upozorenje
ljudima da će nas đubre pojesti ukoliko nastavimo da se ophodimo
prema životnoj sredini na ovaj način. Sav material prikupljen za stvaranje ove skulpture prikupljen je u akciji čišćenja Velikog ratnog ostrva,
tako da se ono sastoji prvrenstveno od PET I MET abalaže. Različitim
tehnikama spajanja, lepljenja I crtanja nastala je jedinstvena skulptura,
prva ovog tipa u Srbiji I na Balkanu.
“DISCIPLINE OF ECOLOGY” is a non-governmental and
non-profit organization established by young enthusiasts of different educational profiles. Their clear goals are the improvement
the environment, education of citizens, especially of children and
young people about the importance of preserving and protecting
the environment, further to organize activities for the rehabilitation
of endangered areas, as well as to advocate for the change of habits in regard to the use and protection of natural resources in terms
of dealing with waste materials.
“Đubrovište” (“Garbage Monster”) is a 2.5 m high sculpture made of
waste materials, created to warn the public that we will all be swallowed by waste, if we continue to treat our environment in such a
way. All materials for the creation of this sculpture were collected in
a cleansing action of the Great War Island, so that it consists mainly
of PET and MET packaging waste. By using different techniques of
linking, gluing and drawing a unique sculpture has been made, the
first of its kind in Serbia and on Balkans.
41
KOD PONAŠANJA
CODE OF CONDUCT
GREEN FEST je inkluzivna manifestacija koja okuplja različite grupe ljudi koji imaju pravo učešća
u svim sadržajima manifestacije ravnopravno, u
atmosferi uzajamnog poštovanja, tolerancije i
ohrabrivanja.
Sav materijal proizveden u namene ove manifestacije će biti prikladan za starije od 8 godina.
Organizatori GREEN FEST - a neće tolerisati
pretnje, maltretiranje i/ili uvredljivo ili diskriminišuće ponašanje bilo kog učesnika manifestacije, uključujući i govornike.
Sve podnesene žalbe ostaju strogo poverljive
i biće tretirane i ispitane sa potrebnom ozbiljnošću.
U ovakvim slučajevima mogu biti preduzete
sledeće mere:
Green Fest is an inclusive event that will attract
many different groups of people that all have
the right to participate equitably in all activities offered, in an atmosphere of mutual respect, tolerance and empowerment.
All materials produced for the Festival will be adequate for persons aged 8 and above.
The organizers of the GREEN FEST will not tolerate any conduct that would involve threats,
menace and/or disrespectful or discriminatory
behavior of any participant of this event.
All complaints will be treated strictly confidential in regard to the complainants and will be
processed and treated with the due sincerity.
In such case, following measures could be
applied:
- Prekršilac može biti zamoljen da se izvini;
-
Prekršilac može biti upozoren da prekine/
promeni svoje ponašanje u prigodno;
- Prekršilac može biti upozoren da će biti udaljen
ako nastavi sa svojim ponašanjem;
- Prekršilac može biti zamoljen da odmah napusti manifestaciju sa zabranom daljeg prisustvovanja;
- Incident može biti i prijavljen najbližoj policijskoj stanici;
- Ostale mere u skladu sa situacijom;
42
- The offender(s) could be asked to apologize
to the complainant(s);
- The offender(s) could be asked to cease the
incorrect behavior and adopt a more adequate way of communication;
-
The offender(s) may be warned to be removed from the premises if he/she/they continue with the impropriate behavior;
- The offender(s) could be asked to leave the
premises immediately or to be interrupted in
such misconduct and banned from all further
activities;
- The incident could be reported to the police;
- Other measures available depending on the
situation.
42
SEKRETARIJAT ZA KULTURU
43
Stavovi izraženi u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost autora i njegovih saradnika i ne predstavljaju nužno zvaničan stav organizatora i donatora festivala.
Download

10 - Green Fest